Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kurum Kültürüne Etkisi ve Kurum Web Sitelerinde Kültür Yönetimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kurum Kültürüne Etkisi ve Kurum Web Sitelerinde Kültür Yönetimi"

Transkript

1 Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kurum Kültürüne Etkisi ve Kurum Web Sitelerinde Kültür Yönetimi Giriş Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler her alanı etkilediği gibi kurumları da etkisi altına almıştır. Yeni iletişim kanalları ile birlikte kurumlar hedef kütleleri ile daha etkili bir iletişim kurabilmektedirler. Geçmişte merkezden kitleye tek yönlü bir iletişim modeli varken bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile birlikte merkezden noktaya iletişimler gerçekleşmektedir. Yeni iletişim teknolojileri hedef kitle ile kurum arasında bir köprü görevi görmektedir. Bu sayede kurumlar hedef kitleden geri bildirimler alınıp değerlendirmektedir. Bilgi iletişim teknolojilerinin en önemli iletişim aracı olarak göze çarpan internet kurumlara sınırları olmayan bir iletişim imkânı sunmaktadır. İnternet sayesinde hedef kitlesine daha kolay ulaşabilen kurumlar kendilerini tanıtmakta, ifade etmekte zorlanmamaktadır. En azından teknolojik gelişmelere önem veren kurumlar kendilerini daha kolay ifade edebilmektedirler. Bir kurum hedef kitleleri arasında yer alan çalışanlara, müşterilere, tedarikçilere, yatırımcılara, ortaklara, basına kurumsal web siteleri sayesinde kolayca ulaşılabilmektedir. Kurumsal bir web sitesi kurum hakkında her türlü bilgiyi içerirken yine kurumun kültürünü dışarıya yansıtabilme görevi görmelidir. Kısacası web siteleri kurumlar için bir evin penceresi görevi görmelidir. Web siteleri kurumların dışa açılan yüzüdür. Bu gerçekler doğrultusunda bu çalışmada kurum kültüründen başlayarak, bilgi iletişim teknolojileri ve web sitesi tanımlamaları doğrultusunda örnek kurumsal web sitesi incelenmiştir.

2 Kurum Kültürü Kültür tanımı yapılması oldukça güç bir kavramdır. Tarih boyunca kültürle ilgili birçok kavram karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden kültür kavramı için net bir tanım yapmak zordur. (Usta, 2006, s. 26) Kültür kavramı, kökeni Latince ekin anlamına gelen cultura sözcüğünden gelmektedir ve kavram en geniş anlamıyla insanoğlunun doğada değişim yaratarak ortaya çıkardığı, her türlü fiziksel ve düşünsel birikimi içerir (Aktan, 2006, s. 1). Kültür; bilgiyi, dini, sanatı ve ahlakı, örf ve adetleri, ferdin bağlı olduğu bir toplumun üyesi olması nedeniyle kazandığı alışkanlıkları ve bütün maharetleri içine alan karmaşık bir bütün olarak tanımlanabilir. Kültürün en önemli özelliği bir grup, topluluk ya da kurum içinde gerçekleşmekte olmasıdır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere karmaşık bir yapıya sahip olan kültür kavramı, aynı türden olmayan, ancak aynı varlık içinde bulunan ve bir bütün oluşturan dört ana değişkenden oluşmaktadır. Bu değişkenler; insan, toplum, kültürel içerikler ve öğrenme sürecidir. İnsanın bir grubun, bir toplumun ya da kültürel bir yapının üyesi olması gerekmektedir. Aksi durumlar da mümkündür, ancak bu durum karşısında edinilen alışkanlık ve yetenekler kültürel içeriğin dışında kalmaktadır. Bütün toplumların yaşam biçimleri benzer olmadığı için kültürler arasında farklılıklar gözlenmektedir. Ancak bütün kültürlerin aynı noktada birleştikleri temel öğeler de mevcuttur. Bu öğeleri temel baslıklar halinde şu şekilde özetlemek mümkündür: (Usta, 2006, s ) 1 - Maddi kültür öğeleri; teknoloji, mimari eserler, tabiatla mücadele yapıtları. 2 - Dil, bir toplumun konuştuğu lisan. 3 - Ahlak ve estetik. 4 - Eğitim, bazı kültürel değerlerin öğrenilmesi. 5 - Din, inançlar, tutumlar, kaideler ve değerler. 6 - Sosyal organizasyon, Sosyal Kurumlar. 7 - Politik hayat.

3 Kurum kültürü ise davranışsal normları sağlamak için biçimsel yapıyı karşılıklı olarak etkileyen, bir kurum içinde paylaşılan değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemidir; kurumun misyonundan, amacından, ortamından ve başarısı için gerekli olan ihtiyaçlardan çıkan kurum kültürü, kurumun tüm paydaşlarını ilgilendirir ve tüm hiyerarşik seviyelerde gelişir. Bir kurum kültürü, o kurumda çalışan insanların davranışlarının tüm yönlerini etkileyebilmekte, kurumun neyi temsil ettiğini, kullandığı sistemleri, çalıştırdığı insanları, ortaya çıkan problemleri nasıl ele aldığını içermektedir. (Akmehmet, 2006, s. 8) Kurum kültürü terim olarak 1980 li yılların başı itibariyle literatürde sık kullanılmaya başlayarak, hızla tüm araştırmacıların ve işletmelerin ilgisini çekmiştir. Kısa zamanda yönetim literatüründeki yerini almıştır. Örgüt kültürüne ilişkin tek bir doğru tanımdan ya da görüşten söz edebilmek oldukça güçtür.(ott, 1989; Scholl, 2003)Akt (Durğun, 2006). Pettigrew, McKinsey, Peters, Waterman, Schein ve Schneider gibi birçok bilim adamı bu alanda inceleme ve araştırmalar yapmıştır (Ekmen, 2010, s. 1) Kavram olarak çok fazla tanımı olan kurum kültürü, birden fazla disiplinin ilgi alanında olduğu için net bir tanımını yapmak oldukça güçtür. Kurum kültürü tanımlamalarından bazıları şunlardır (Akıncı, 2005, s ); Kurum tarafından benimsenen temel değerler, Örgütün çalışanlarına ve müşterilerine yönelik politikasına kılavuzluk eden felsefesi, Buralarda işlerin nasıl yapıldığına ilişkin ortak görüşler, Aklın kolektif bir şekilde programlanması, Örgüt üyelerince paylaşılan temel inanç ve varsayımlar, İşin nasıl organize edilmesi, otoritenin nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin kuvvetli inançlar bütünü, Örgütte insanların nasıl davranması ve birbirini nasıl etkilemesi gerektiğini biçimlendiren, işlerin nasıl yapıldığını gösteren paylaşılan inançlar, tutumlar, tahminler ve beklentiler modeli, Örgütteki işler konusunda bir grup insanın sürekli biçimde paylaştığı duygular, Bir örgütün temel değerleri ve inançları ile bunları çalışanlara ileten simge, seremoni ve mitolojilerin bütünü. Başka bir tanıma göre kurum kültürü, aynı kurumda çalışanların tutum, inanç, varsayım ve beklentileriyle bireylerin davranışlarını ve kişilerarası ilişkileri belirleyen faaliyetlerin nasıl

4 yürütüldüğünü gösteren normlar denetimidir (Erengül, 1997)Akt (Akıncı, 2005). Kurum kültürü: baskın ve paylaşılan değerlerden oluşan, çalışanlara sembolik anlamlarla yansıyan, kurum içindeki hikâyeler, inançlar, sloganlar ve masallardan gelmiş bir yapı olarak tanımlanmaktadır. (Fidan & Şimşek, 2005) Kurum kültürü, kurum çalışanlarına kimlik duygusu kazandırır. Kimlik duygusu kazanan bireyler, kendilerini çalıştıkları kuruma ait hissederler, kurumsal bağlanma ve sadakat duyguları gelişir, kurumla bütünleşmeleri sağlanır. Güçlü bir kurum kültürü yanlızca kurumun genel ruh halini etkilemekle kalmaz, özellikle çalışanların kurumları için olan anlayışlarının iyileştirmesine de katkıda bulunur. Kurum kültürü kuruma ait inançlar, değerler ve kurallar vasıtasıyla çalışanların işlerinde mutlu olmalarını ve çalıştıkları ortamı huzurlu kılmalarını sağlamaktadır. Çalışanlar, kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda kendilerinden beklenen davranışları da yine kurum kültürü sayesinde öğrenerek uygulamaya koyarlar Kurum kültürü, kurumlarda davranış sınırlarını belirleyerek kurumsal tatmin sağlar, kurumsal çıkarlarla, bireysel çıkarlar arasındaki dengenin korunmasını sağlayarak çalışanların davranışsal tutarlılığını arttırır. Kurum kültürü, kuruluşların rekabet avantajı kazanmasında önemli rol oynar ve işletmenin amaçlarının, politikalarının oluşmasında önemli etkiye sahiptir. (Dilsiz, 2008, s. 74) Kurum Kültürünün Oluşumu Kurum kültürünün oluşumunda değişik faktörlerin etkisi olduğu söylenebilir. Bu oluşum sürecinde örgüt kurucularının önemli bir rolü vardır. Çünkü kurucular daha önceki felsefeler ve ideolojilerle kısıtlanmadığından sahip oldukları değerler ve inançlarını yapılandıracakları örgüt üzerinde etkilerinin olması doğaldır. (Nezahat Güçlü, SBD 11) Kurucular dışında kurum kültürü oluşurken başka etkenler de mevcuttur. Kurum kültürü oluşurken, bu oluşum süreci birbirini izleyen bazı adımlardan meydana gelir (Luthans, 2002 ve Schein 2004 ten) Akt. (Erkmen, 2010) Bir kişi (kurucu) yeni bir girişim kurma fikri ile ortaya çıkar. Kurucu, başka anahtar rol oynayan bireyleri de bir araya getirerek, kendisiyle ortak bir vizyonu paylaşan bir grubu oluşturur. Bu grup içerisinde, fikrin iyi ve uygulanabilir olduğu, bazı riskleri göze almaya değer, zaman, para ve enerji yatırımı yapmaya değer olduğu inancı yerleşir.

5 Kurulan grup, para yatırımını arttırarak, imtiyazlar toplayarak, kuruluş yeri belirleyip bina ve tüm diğer kaynakları birleştirerek örgütü oluşturma faaliyetlerine başlar. Bu noktada örgüte diğer elemanlar da alınır ve böylece ortak bir geçmiş oluşmaya başlar. Kültür oluşumu Robbins ve Judge a göre üç yolla gerçekleşir. (Ekmen, 2010) Öncelikle kurucu, kendi ile benzer şekilde düşünen ve hisseden iş görenleri istihdam eder. Bu iş görenlerin, kendileri gibi düşünüp hissedecek biçimde sosyalleşmelerini sağlar. Kurucu kendi inanç, değer ve varsayımların iş görenlerin içselleştirmelerini ve özdeşleşmelerini sağlamak üzere rol modeli oluştururlar. Örgüt başarıya ulaştığında kurucunun vizyonu başarının temel belirleyicisi haline gelir. Örgüt kültürünü oluşturan unsurlar şu şekilde sıralanabilir: (Akıncı & Çoşkun, 2007) Değerler: örgütte neyin önemli olduğunu gösteren değerleri örgütün temel araçlarını, ideallerini ve standartlarını yansıtmaktadır. Varsayımlar: tartışmaya açık olmayanı sorgusuzca örgüt üyeleri tarafından kabul edilen ve de değerlere göre daha derin zihinsel yerleşime sahip varsayımlar, örgütün iç ve dış sorunları insan ilişkileri ve eylemi ile bütün bunlara ilişkin gerçek ve doğrunun doğasıyla ilgili temel yorumları içermektedir. Normlar: genel olarak uyulması gereken kurallar şeklinde ifade edilen normlar, hangi davranışların onaylanıp onaylanmadığına dair bilgi vermektedir. İnançlar: kişisel özelliklerle kültürel değerlerin bir sentezi olan inançlar, bireyin sosyal gerçekleri nasıl anlamlandırdığını gösterir. Adetler: sürekli tekrarlanan ve günlük örgütsel uygulamalara nüfuz eden adetler, çoğunlukla yazılı değildir ancak örgütte işlerin nasıl yapıldığı konusunda açık mesajlar verir. Semboller ve törenler: örgüt için önemli olan ve semboller ve törenler örgüt hakkında çalışanlara mesajlar iletmektedir. Herhangi önemli bir günün kutlanması ya da kılık kıyafete, logoya verilen önemler o örgütün değerlerini yansıtır. Öyküler: kuruma ait öyküler çalışanlara kurum hakkında değer ve normları hatırlatıcı bir etkiye sahiptir. Örgüt üyeleri bu öykülerden aldıkları mesajlar ile kurum hakkında bir takım

6 fikirlere sahip olurlar ve karşılaştıkları benzer durumlarda alacakları kararları bu fikirler doğrultusunda şekillendirebilirler. Kahramanlar: kahramanlar örgüt üyeleri için rol model aldıkları bir örgüt üyesidir. Bu kahramanların yaptığı davranışlar çalışanlar için örnek teşkil etmektedir. Dil: her milletin kendine özgü bir dili olduğu gibi kurumlarında kendine has dilleri vardır. Kurumların, argo ifadeleri, deyimler, şakaları, mecazları, sloganları kurum içindeki dilin birer yansımalarıdır. Kurum Kültürü Türleri Farklı yönetim yapıları ve anlayışları, yönetimle çalışanlar arası ilişkilerin yapısı ve çalışanların yönetime katılımlarına ne düzeyde imkân tanındığı, yeni fikirler üretme, yaratıcılığın yönetim tarafından ne kadar özendirildiği noktasında birbirinden farklı şirketlerin varlığı, bu özellikleri yansıtan farklı kurum kültürü yapılanmalarını da beraberinde getirmiştir. Görev Kültürü: Çabuk adapte olunabilen, işin bitirilmesi üzerinde duran ve tüm bireyleri kurumsal hedefler doğrultusunda bütünleştiren bir kültürdür. Bireysellik yerine takım çalışmasının önemli olduğu görev kültürü, grupların birleştirilmesi, hiyerarşinin azaltılması, çalışanların kişisel özgürlüklerine değer verilmesi ve bu anlamda çalışanları ve çalışma ortamını monotonluktan kurtaran bir felsefeye sahiptir. Kişi Kültürü: Bu tür kültürde; kurum, içerisindeki bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak ve desteklemek için vardır. Hedefler takımın verimli hedeflere yönlendirilmesinden çok, mevcut kişisel dengeler göz önüne alınarak oluşturulur. Normlar ve standartlar memnuniyete, kişisel uyumluluğa ve takım üyelerinin kaprisine göre belirlenir. Rol Kültürü: Uzmanlaşmanın gerektirdiği işbölümü, rol kültürünün ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu kültür, ayrıntılı işlemler, yetki tanımlamaları, iletişim prosedürleri, anlaşmazlıkları çözme konusunda yazılı kurallar koyma gibi özellikler taşır. Yönetsel ve kurumsal faaliyetlerde kesinlik, netlik, hız ve uzmanlaşma ön plana çıkar. Güç Kültürü: Bu tür kültür genellikle küçük işletmelerde görülen ve merkezde tüm firma faaliyetlerini yöneten güçlü bir liderin bulunduğu, az sayıdaki kural ve prosedürün varlığı nedeniyle bürokrasiden büyük oranda arınmış bir kurum kültürü türüdür. Güç kültürü, kişisel kabiliyete önem vermekle birlikte, kurum içinde oluşturulan gruplara, kurum amaç ve stratejilerinin belirlenmesi noktasında ya çok az ya da hiç destek verilmemektedir. Merkezde

7 bulunan tek bir lidere bağlı olduğu için kimi kez yıpratıcı ve sert olabilmekte, dolayısıyla çalışma ortamında çalışanların moral düzeyinde düşüşe neden rastlanılabilmektedir. (Akmehmet, 2006, s. 9) Kurum Kültürünün Özellikleri Çok farklı tanımları yapılan kurum kültürünün özellikleri de farklı şekillerde ifade edilmektedir. Bir gruplandırmaya göre kurum kültürünün özellikleri şöyledir (Akıncı, 2005, s. 52): Ayırt edicidir, Kararlı bir yapıdadır, İfade edilmeden de anlaşılabilir, Semboliktir, Bütünleştiricidir, Kabul görmüştür, Üst yönetimin bir yansımasıdır. Başka bir kaynakta örgüt kültürünün özellikleri şöyle sıralanmaktadır: (Akıncı & Çoşkun, 2007) Örgüt kültürü öğrenilmiş ve sonradan kazanılmış bir olgudur. Örgüt kültürü yazılı bir metin değildir. Örgüt üyelerinin düşünce yapılarında, bilinç ve belleklerinde inanç ve değerler olarak yer almaktadır. Örgütsel kültür, düzenli bir şekilde tekrarlanan veya ortaya çıkarılan davranışsal kalıplar şeklindedir. Örgüt kültürü grup üyeleri arasında paylaşılabilir niteliktedir. Kurum kültürünün işlevleri Kurumların kendilerine has kültürleri iç ve dış hedef kitleleri etkilemede bir takım işlevlere sahiptir. Schein e göre kurum kültürünün üç ana işlevi vardır: (Akıncı, 2005, s. 64)

8 1. Örgütün dış çevreye uyum sorunu çözme Dış çevre ile örgütün işleyişi arasında köprü konumunda olan kurum kültürü, örgütün görev ve stratejisi, amaçları hakkında dış çevreye bilgiler vermektedir. Vizyon ve misyon stratejileri hakkında verilen bilgiler sayesinde kurumun değerleri dışarıya yansıtılır. 2. Örgütün çevreyle bütünleşme sorunlarını çözme Örgütün hem içeriden hem de dışarıdan daha kolay anlaşılır olmasını sağlamaktadır. Dil ve kavram birliği gibi unsurlar ile örgütün çevresiyle iletişim kurması ve anlaşılır olması kolaylaştırılır. Örgüt içindeki güç, konum, kişisel ilkeler, ödüller ve cezalar örgütün çevresi ile bütünleşmesinde önemli bir rol oynar. Bu kavramlardaki belirginlikler ileride ortaya çıkacak sorunların önüne geçer. 3. Çevresel belirsizlikleri azaltma, endişeleri giderme ve korkuları yenme Örgütsel kültürün önemli bir görevi, çevredeki belirsizliklere karşın bir filtre rolü oynaması, bu belirsizlikleri azaltması veya en azından hafifletmesidir. Birey çevreden gelebilecek tehdit ve tehlikelerin önemli veya önemsiz olduğunu düşünmeden korku ve endişeye kapılabilir. Ama birey öncelikli görevlerini, hedeflerini, amaçların, amaçlarına ulaştıracak araçları ve bunlar arasındaki öncelik ilişkileri bildiği zaman kendine gelen uyarımlar ve tehditleri ayıklar ve başa çıkmak için varsayımlar geliştirir. Kurum kültüründe üç ana fonksiyondan bahsedilebilir (Okay, 2005)Akt (Öğüt, 2008) Bütünleştirme Fonksiyonu: Kurum kültürü, çalışanların kurum ile bütünleşmelerini kolaylaştırır. Koordinasyon Fonksiyonu: Kurum kültürü, belirli davranış talimatları sunar ve böylece davranışı yönlendirici etkide bulunur, hatta gerektiğinde koordine eder. Motivasyon Fonksiyonu: Kurum kültürünün motive edici etkisi vardır. Çalışanların kurumları için olan anlayışlarını iyileştirmesinde katkıda bulunur. Örgüt Kültürü ve İletişim Var olan örgüt kültürünü çalışanlara ve dış hedef kitlelere iletmek için iletişim zorunludur. Bu iletişim sözlü, yazılı, görsel veya sözsüz olabilmektedir. Kurum gazetesi, dergi, broşür, el

9 kitapçığı gibi metinsel nitelik taşıyan araçlar yazılı iletişim araçları olarak sınıflandırılır. Yüz yüze görüşme, telefonla görüşme gibi birebir karşılıklı iletişimin olduğu durumlar ise sözlü iletişim olarak adlandırılır. Radyo-Televizyon, film ve video, sergi gibi araçlar ile gerçekleştirilen iletişim çalışmaları ise görsel iletişim olarak tanımlanır. Son yıllarda yaşanılan teknolojik gelişmeler ile birlikte görsel iletişim araçlarında çeşitlilikler olmuştur. Web siteleri, sosyal paylaşım siteleri gibi araçlar sayesinde hem görsel hem de yazılı iletişim gerçekleştirilmektedir. Tüm bunlar ile birlikte sözsüz iletişim de örgüt iletişiminin önemli bir parçasıdır. Örgütün mimarisi, ofislerin dizaynı, çalışanların diyaloglar sırasındaki jest ve mimikleri sözsüz iletişimin birer parçasıdır. Sözsüz iletişim diğer iletişim türlerinin tamamlayıcısı özelliği taşımaktadır. Bilgi İletişim Teknolojileri Teknolojik alanında yaşanan gelişmeler günlük yaşamımızı birebir etkileyecek şekilde hayatımıza girmektedir. Var olduğunda beri sürekli bir gelişim içinde olan insanlık, bulduğu teknolojileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanmıştır. Bu doğrultuda iletişim alanında çok önemli gelişmeler olmuştur ve bu gelişmeler hayatımıza bire bir etki etmiştir. Bilgi iletişim teknolojileri kavramı, bilginin başat olduğu ve bu bilginin gittikçe yoğunluk kazanan şebekeler vasıtasıyla iletildiği teknolojiler bütünü olarak tanımlanabilmektedir.(erdoğan ve Bilir 2002)Akt (Akıncı & Sabuncuoğlu, 2008) Dijitalleşme ve teknik ilerlemeler, bilgi iletişim teknolojilerine yönelik canlı etkilere sahip olmaktadır. Özellikle(Souter, 1999)Akt (Akıncı & Bat, 2009) Bilgisayar kapasitesi, iletişim ağları ve bilgi depoları ve düzeltme sistemleri geçmişteki bilgi teknolojilerinden daha hızlı artmakta ve görece küçük giderler için standart ekipmanlarla başarılabilen şey muazzam bir şekilde artmaktadır. Dijital dönüşüm ve bilgisayar ekipmanlarının değeri giderek azalmakta ve telekomun fiyatlarındaki önemli azalmayla düşmeye devam etmektedir. Bilgi iletişim teknolojileri tarafından sağlanan servislerdeki düzenleme hızlı bir şekilde genişlemekte ve genişlemeye devam etmektedir. Fax, cep telefonu, ve masaüstü bilgisayarlardaki sürekli güncellenen yazılımlar için iletişimde sanal kişisel networkler ve bilgisayar networkleri.

10 Yukarıdaki belirtilen BİT lerden biri olan internet, hem bilgiye ulaşmak hem de genel nedenle birlikte işle bağlantılı olanların kapasitesinin dönüşümünü sağlamaktadır. II. Dünya Savaşı nı takip eden soğuk savaş döneminde süper güç durumunda olan ülkeler teknolojik gelişmelere önem vermiş, buna bağlı olarak da uydu ve bilgisayar teknolojileri gelişmiştir li yıllara doğru yaşanan teknolojik gelişmeler doğrultusunda iletişim araçlarında çeşitlilikler artmıştır. Teknolojik gelişmeler paralelinde iletişim teknolojilerinden meydana gelen gelişme ve ilerlemeler dahilinde, birey ve kurumlar tarafından kullanılan iletişim araçları eski ve yeni olarak ikiye ayrılmaktadır. (Köker, 2011, s. 124). Yeni iletişim teknolojileri ile birlikte hedef kitleye nokta atışı mesaj iletimi daha kolay gerçekleşmektedir yılındaki UNESCO toplantısına göre; basın teknolojisine dayanan gazete, radyo, televizyon eski iletişim teknolojileri olarak kabul edilmiştir. Video, kablo uydu yayıncılığı, videotext, teletext gibi araçlar ise yeni iletişim araçları olarak kabul görmüştür. Tabi ki o zaman yeni olarak kabul gören araçlar teknoloji ilerledikçe bir basamak geriye gitmiştir. Artık yeni iletişim teknolojileri araçları da değişmiştir. Mikro işlemciler, web, elektronik posta, internet, fiber optik uydu yayıncılığı, mobil telefonlar, tablet ve avuç içi bilgisayarlar günümüzün yeni kitle iletişim araçları olarak kabul görmektedir. (Köker, 2011, s. 125) Yeni iletişim teknolojileri bazında ele alacak olursak şöyle bir tablo üzerinden örnekle devam edebiliriz. Kablo Tv (geleneksel) Elektronik Posta (yeni) Dağıtım Teknolojileri Enformasyon Teknolojileri İçerik Kültürel Tip Yeni Dağıtım Dijital İşlemci / Dağıtımcı Telecominication Kullanım Tek Yönlü Gönderim Çift Yönlü Gönderim Hedef Kitlesel Nokta (Burgleman, 1994) Akt. (Köker, 2011, s. 125)

11 Bilgisayar ve İnternet Günümüz bilgi iletişim teknolojilerinin en önemli göstergesi bilgisayarlardır. İnternet sayesinde birbirine bağlanan bilgisayarlar bilgiyi dağıtmada hayati bir rol üstlenmektedir. Saniyenin milyonda biri hızda dünyanın herhangi bir yerine bilgisayarlar ve internet sayesinde ulaşılabilmektedir. Sınırsız bir coğrafyaya sahip olan bu kavramlar kurumlar tarafından etkin bir şekilde kullanıldıkları zaman kurumların avantajına olacak birçok fayda sağlamaktadırlar. Tanım olarak internet kavramını ele alacak olursak; İnternet, netlerin neti, ağların ağı ya da tüm dünyadan, yüz binlerce bilgisayar ağının, bilgiye erişilmesi amacı ile birbirlerine bağlanmalarından oluşan bir ağ olarak tanımlanabilir.(ali Duman 1998)Akt (Karasar, 2004) İnternet, değişik bilgisayar ağlarında olan insanların, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, birbirleriyle aynı ağ üzerindeymiş gibi haberleşmelerini ve bilgilerini en verimli şekilde paylaşmalarını sağlayan bir teknolojidir.(kılıç ve Karaaslan 1998)Akt (Karasar, 2004) İnternetin bir tanımını yapan Hasret Aktaş a göre internet yazılı ve görsel-işitsel basının özelliklerini taşıyan, fakat buna ek olarak iki yönlü iletişimi kolaylaştıran elektronik bir ortamdır. (Aktaş, 2004, s. 185) Kullanılmaya başlandığı ilk yıllardan itibaren günümüze kadar büyük bir ivme kazanarak gelen internet, dünya nüfusunun büyük bir kısmı tarafından kullanılmaktadır. 31 Mart 2011 tarihinde dünyadaki internet kullanımına bakacak olursak; (Internetworldstats, 2011) İlk olarak (elektronik posta) tabanlı iletişim ile ortaya çıkan internet, 1990 lı yılların başında World Wide Web (www) ile farklı bir boyut kazanmıştır. İlk andan itibaren

12 günümüze kadar gelişerek süre gelen internet 2004 yılında web 2,0 olarak bir kademe daha gelişmiştir. (Media, 2000) Web 2,0 O Reilly Media tarafından 2004 yılında ortaya atılan bir kavramdır. Web 2,0 kavramı, ikinci nesil internet tabanlı web servislerinden toplumsal ağ sitelerini (sosyal networkler), web tabanlı özgür ansiklopedileri, forumları, podcastleri ve diğer çevrimiçi birliktelik ve paylaşıma olanak sağlayan ortamları ifade etmektedir. (Alikılıç & Onat, 2007, s. 902) Web Sitesi Türleri Teknik alt yapıdaki kolaylıklar sayesinde birçok web sitesi kurulabilmektedir. Kurumlar için kurulan belli başlı web sitesi çeşitlerine bakacak olursak; (Yeygel & Temel, 2006) Kurum web siteleri: Bu siteler müşterilere kurumla ilgili genel bilgileri, aracı kanalların varlığını haber veren sitelerdir. Bu tür sitelerde ürünlerle ya da hizmetlerle ilgili bilgiler verilirken çevrimiçi satış yapılmamaktadır. Pazarlama web siteleri: müşterilerle birlikte ve daha yakın bir ilişki ve etkileşim içinde bulunan bu siteler, direkt çevrimiçi satış ve diğer pazarlama aktivitelerinin gerçekleştirilmesinde uygun şekillerde dizayn edilmiş sitelerdir. Yayın siteleri: bunlar en temek web siteleridir. Şirket, siteyi ziyaret edenlerin gazete ya da dergi gibi okuyabilecekleri tutundurma materyallerini online durumuna getirip, web sitesine koyar. Veri tabanlı siteler: Yayın yapma yeterliliğine ek olarak, bu siteler bireysel müşteri isteklerine karşılık verebilmekte ve satın alma ve satmaya olanak tanımaktadır. Kişisel siteler: Müşterilerin verdikleri bilgileri, ürünleri uyumlaştırma ve kişileştirme amacı ile kullanılan en gelişmiş sitelerdir. Kurumsal Web Siteleri Kurumların dış dünyaya açılan pencereleri olarak da nitelendirilebilecek web siteleri, hedef kitlelere şirketin kim olduğunu, tarihini, kurumun misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini, tüketicilere sunduğu ürün-hizmetlerin neler olduğunu ve özelliklerini, kurumun iletişim adres

13 ve telefonlarını, sanal ortamda ürün-hizmet satışını, hatta satış sonrası hizmetleri sunmaya imkân veren bir ortam olarak kurumu anlatan, tanıtan bir yapıya sahiptir, kısaca kurum kimliğinin bir taşıyıcısıdır.(yeygel, 2005)Akt (Alan & Sungur, 2207). Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, özellikle de internet, pazarlama, halkla ilişkiler ve reklam alanında çalışan iletişim uzmanlarının da dikkatini çeken önemli bir olgu olarak görülmekte ve işletmelerin hedef kitleleriyle interaktif nitelikli bir iletişim oluşturulması noktasında etkinliği artan bir iletişim ortamı olarak değerlendirilmektedir. (Yeygel & Temel, 2006). Buna bağlı olarak şirketler interneti aktif bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu kadar önemli bir kavram haline gelen internet ve web siteleri konusunda örnek olarak Tüpraş firmasını kurumsal web sitesini inceledim. Tüpraş firması İstanbul Sanayi Odası verilerine göre 2011 yılında Türkiye nin en büyük kuruluşu olarak tescillenmiştir. (İstanbul Sanayi Odası) Tüpraş Tarihçesi İpraş ve kamuya ait diğer 3 rafinerinin devlet tarafından tek çatı altında toplanmasıyla 1983 yılında kurulmuştur (Tüpraş) yılından 2004 yılına kadar %49 u kademeli olarak halka arz edilmiştir. Kamuya ait hisseleri olan %512lik kısım 2004 yılında özelleştirilmiş, Danıştay Mahkemesinin kararı ile iptal olan ihale 2005 yılında tekrar yapılmıştır yılında Koç- Shell ortaklığı tarafından satın alınmıştır.

14 Kurum Web Sitesinin İncelenmesi Tüpraş ın kurum web sitesine girdiğimizde (Tüpraş) 5 tane ana sekme ile karşılaşmaktayız. Halka açık bir şirket olduğu için oldukça şeffaf bir siteye sahip olan Tüpraş ta; Tüpraş tan Birinci sekmede; Vizyon- Misyon, Başkanın Mesajı, Yönetim Kurulu, Yöneticileri, Yönetici Mesajı, Çevre Emniyet, Toplam Kalite, Kalite Politikamız, ARGE, Sıkça Sorulan Sorular, Erişim, Çekince başlıklarını görmekteyiz. Vizyon-Misyon başlığı altında temel değerleri, vizyon ve misyonları anlatılmaktadır. Vizyon: Petrol sektöründe performansına özenilen, çevre ve yaşam değerlerine saygılı öncü bir şirket olmaktır. Misyon: Yenilikçi uygulamalarla sektörümüzü yönlendirmek ve ülkenin petrol ürünleri ihtiyacını karşılamaktır.

15 Temel Değerler: Dürüst, şeffaf ve etik, İnsana saygılı, Çevreye duyarlı, Yaratıcı ve yenilikçi, Müşteri odaklı, Çalışanlarının gelişimini destekleyen, Takım çalışmasına önem veren. Olarak verilmektedir. Sonraki başlıkta Başkanın Mesajına yer verilmektedir yılı faaliyet raporundan alınan bu mesajda yönetim kurulu başkanı özetle şunları söylemektedir; Tüm faaliyetlerimizin odağına insanı ve çevreyi koyarak planladığımız gelecek dönemde, işletme mükemmelliği ve enerji verimliliğinden sağlayacağımız gelişmelerle yüksek öz kaynak karlılığı elde ederken, risklerini yönetebilen, bir şirket olmayı hedefliyoruz Vizyon-Misyon, temel değerler ve başkanın mesajından da anlaşılacağı üzere Tüpraş çevre konusunda belirli bir hassasiyete sahiptir. Tüm felsefeleri bu hassasiyet üzerine kurulmuş olan Tüpraş bu konudaki bütün çalışmalarını web sitelerinde belirtmektedir. Yine ARGE çalışmalarından bu yönde çalıştıklarını ARGE başlığı altında belirtmektedirler. Yönetim kurulu ve Yöneticiler başlıkları altında Tüpraş bünyesinde bulunan yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler tanıtılmaktadır. Bu başlıklarda bütün yöneticilerin öz geçmişlerine ulaşılmaktadır. Bu sayede yöneticilerini tanıtmaktadırlar. Çevre ve Emniyet başlığı altında çalışanlarının iş güvenliği konusunda ne gibi uygulamaları, politikaları olduklarını göstermektedirler. Çevre konusunda yaptıkları çalışmaları da bu başlık altında toplayan Tüpraş, sera gazı emisyonu, atık yönetimi, su kalitesinin izlenmesi gibi faaliyetlerini tanıtmaktadır.

16 Toplam kalite ve kalite politikamız başlığı altında aldıkları belgeleri ve sertifikaları sunmaktadırlar. İSO 9001, İSO 18001, İSO kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre konularında aldıkları sertifikaları pdf olarak sunmaktadırlar. Rafinelerimiz başlığı altında bünyelerinde bulunan dört rafineri hakkında bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler rafinelerin kapasiteleri hakkındadır. Ürünler Ürünler sekmesinin altında ürün bilgileri, ürün güvenliği bilgi formu, temin, işleme ve üretim, ürün satışları, asfalt fiyatları, CE belgeleri, deney laboratuvarları başlıkları bulunmaktadır. Bu başlıklar altında üretilen ürünler hakkında bilgiler verilmekte, bu ürünlerin üretim miktarları satışları, fiyatları hakkında bilgiler vardır. Herhangi bir satış söz konusu değildir. Örneğin Avrupa Birliği kalite sertifikası olan CE standartlarının bütün rafinerilerde sağlandığı belirtilmektedir. Deney laboratuvarlarında bütün ürünlerin hangi derece nasıl enerji sağladığı hakkında bilgiler vardır. Yatırımcı İlişkileri Yatırımcı ilişkileri başlığı altında yatırımcıları doğrudan ilgilendiren ekonomik ve sayısal veriler mevcuttur. Her yıl düzenli olarak hazırlanan raporlar doğrultusunda bunlar hissedarlara gösterilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulunun istatistikleri doğrultusunda ekonomik verileri aylık gibi sürelerde bakmak mümkündür. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Tüpraş hakkındaki derecelendirme puanları da bu sekme altında gösterilmektedir. Halka açık bir şirket olan Tüpraş verdiği bilgiler ışığında yatırımcılarını bilgilendirmektedir. Bu bilgiler sayesinde yeni hissedarları kuruma çekmeyi hedeflemektedirler. Örneğin ortaklık yapısı hakkında şöyle bilgilere ulaşılmaktadır.

17 Medya İlişkileri Medyayı bilgilendirici bilgilerin yer aldığı medya ilişkileri sekmesinin altında, basın bültenleri, sosyal sorumluluk, kurumsal sosyal sorumluluk raporları, Tüpraş logo, kurumsal filmler, fotoğraf galerisi, dergi rafine başlıkları yer almaktadır. Kurum içinde alınan kararlar, yaşanan kazalar, ekonomik gelişmeler, festivaller gibi bilgiler basın bültenleriyle medyaya iletilmektedir. Tüpraş gibi enerji üreten firmaların en büyük sorunları doğal çevreleriyle olan sorunlardır. Birçok sivil çevre örgütleri tarafından sürekli olarak boykot edilen Tüpraş gibi firmalar çevreye karşı duyarlı olmakla yükümlüdür. Bu bağlamda Tüpraş Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerine destek vermektedir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanına giren taleplerin karşılanmasında, 30 Mart 2006 tarihinde New York'ta Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın imzaladığı Küresel İlkeler Sözleşmesini kurumsal sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılık ile ilgili süregelen genel yaklaşımlarını referans almaktadır. Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında; Kültür Sanat, Çevre, Eğitim, Sağlık, Spor gibi etkinliklere destek vermektedirler. Kültür sanat projeleri kapsamın da ikisi ders kitabı olmak üzere dört adet kitap çıkarmışlardır. Rafinerilerin olduğu illerdeki devlet hastanelerinin bakımlarını üstlenerek sağlık kapsamında da yardımlarda bulunmaktadırlar. Ülke genelinde den fazla fidan dikerek ormanların artmasına katkı sağlamışlardır. Ayrıca rafinerilerin olduğu şehirlerde meslek yüksekokulları açarak yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamaktadırlar. Her sene yaklaşık öğrenci staj için Tüpraş a gelmektedir.

18 Yine bu başlık altında Tüpraş logosunun kullanım şekilleri gösterilmektedir. Farklı zeminlerde nasıl kullanılması gerektiği gösterilmektedir. Fotoğraf galerisinden Tüpraş tan fotoğraflar gösterilmekte, 4 adet kurumsal film ile de bunlar desteklenmektedir. Ayrıca düzenli olarak çıkan kurum dergisiyle tüketicilere ulaşılmaktadır.

19 İnsan Kaynakları İnsan kaynakları sekmesi altında İK vizyonları şöyle anlatılmaktadır: Doğru İşe Doğru İnsan Performansa ve Yetkinliklere Bağlı Ücret Başarıya Bağlı Değerlendirme Herkes İçin Eşit Fırsat Bu doğrultuda istihdam sağlayarak çalışanlarına çeşitli hizmetler sunmaktadırlar. Sosyal imkânlar başlığı altında anlatılan hizmetlere göre çalışanlar, evlilik gibi özel günlerde maddi olarak desteklenmektedir. Rafinerilerin olduğu her ilde lojman yaparak çalışanlara kalacak yerler tahsis edilmiştir. Ayrıca çalışanların ev, araba kredisi gibi ihtiyaçları kurum tarafından karşılanmaktadır. Bununla birlikte, çalışanlar hem SSK tarafından hem de KOÇ bünyesinde bulunan KOÇ Emeklilik tarafından sigortalanıp emeklilik fonundan yararlanmaktadır. Ayrıca, aramıza katılın geleceği birlikte oluşturalım sloganı ile yeni çalışanlara pencereleri açmakta ve bu kurumsal site üzerinden iş başvurusu yapma imkânı sağlamaktadırlar. Yine staj döneminde çeşitli stajyer alımları da bu sekme üzerinden gerçekleştirilmektedir.

20 Genel değerlendirme KOÇ grubu bünyesinde olan Tüpraş ın kurumsal web sitesini tek tek bütün linkler doğrultusunda incelediğimizde kurum hakkında kurulduğu ilk günden bu güne bütün bilgilere ulaşabilmekteyiz. İster bir medya çalışanı, isterse yatırımcı olarak ihtiyacımız olan her türlü bilgiye erişmek mümkündür. Web sitesi sürekli güncellenerek en yeni bilgiler verilmektedir. Site Türkçe ve İngilizce olarak hizmet vermektedir. Ayrıca bünyesinde bulunduğu KOÇ Holding e de link bulunmaktadır. Sonuç 1980 li yıllardan itibaren kullanılmaya başlanan kurum kültürü kavramı kurumlar için stratejik bir öneme sahiptir. Kurumlar, sahip oldukları kültürü etkileşimde oldukları çevrelerine yansıtarak kendi değerlerinin bilinmesini sağlamaktadırlar. Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ise kurumlara kendilerini daha kolay ifade edebilme imkânı sağlamıştır. Bu bağlamda web siteleri kurumların dışarıya açılan penceresi konumuna gelmiştir. Kurum kültürünü oluşturan vizyon, misyon, hedefler, kurumun tarihçesi, liderin mesajı vb. bilgiler kurum web siteleri sayesinde aktarılmaktadır. Bunlarla birlikte görsel materyaller, çeşitli bildiriler yine web siteleri sayesinde paylaşılmaktadır yılında Furtune Dergisi ne göre ilk 500 içinde yer şirketlerin %90 ının kurumsal web sitesi vardır. Bilgi çağının zorunlu gerekliliği olarak ortaya çıkan web siteleri hayati bir önem taşımaktadır.

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN YERİ VE ÖNEMİ (ss.1-6) 2. BÖLÜM ÖRGÜTSEL KÜLTÜR KURAMININ GELİŞİMİ (ss.

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN YERİ VE ÖNEMİ (ss.1-6) 2. BÖLÜM ÖRGÜTSEL KÜLTÜR KURAMININ GELİŞİMİ (ss. İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN YERİ VE ÖNEMİ (ss.1-6) ÖRGÜTSEL DAVRANIŞIN ÇÖZÜMLENMESİNDE OKUL KÜLTÜRÜ... 3 2. BÖLÜM ÖRGÜTSEL KÜLTÜR KURAMININ GELİŞİMİ (ss.7-32) İNSANA

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz.

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI BİZ KİMİZ? Başarı Bilişim, web sitesi tasarımı ve dijital pazarlama konularında 18 yılı aşan tecrübe

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/1 RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/2 İÇİNDEKİLER Konu Başlığı Sayfa No. Kapak 1 İçindekiler 2 Misyon 3 Vizyon 3 Kalite Plitikası 4 RTSO Basın Yayın,Halkla ilişkiler ve Haberleşme

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2 İnternet -- Günümüz bilgi çağının önemli bir aracı haline gelen internet, diğer iletişim araçlarından farklılık göstermektedir. -- Tanıtmadan, alışveriş

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Günün Menüsü Görsel İletişim Tasarımı nedir? Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Medya ve Toplum Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ. Rtc. Gözde Çiftçi

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ. Rtc. Gözde Çiftçi U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ H i z m e t l e r i n i z d ü n y a y a a r m a ğ a n o l s u n Rtc. Gözde Çiftçi U.R. 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ Yenileşim süreci içinde olan bir firmada aşağıda yer alan temel ölçütler aranır. A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ 1-LİDERLİK Liderler, yenilikçi bir kurum için gerekli olan ihtiyaçlar doğrultusunda; Yenileşim doğrultusunda

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Stratejik Planlamada İletişimin Önemi

Stratejik Planlamada İletişimin Önemi Stratejik Planlamada İletişimin Önemi STRATEJİ nedir? Şirketin amaç ve hedeflerini belirler Amaç ve hedefleri hangi amaçlarla nasıl ulaşılacağını gösterir Şirketin içinde bulunduğu pazarı ve çevresini

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 STRATEJİK DİJİTAL MEDYA PLANLAMA MEDYA SATIN ALMA SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ KREATİF TASARIM ÇALIŞMALARI Stratejik Planlama Nedir? Dijital, gerçek zamanlı, tam detaylı ve

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

EKİP ÇALIŞMALARI VİZE SORU VE CEVAPLARI

EKİP ÇALIŞMALARI VİZE SORU VE CEVAPLARI EKİP ÇALIŞMALARI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Çeşitli konularda uzman elemanlardan oluşan ve farklı fonksiyon alanlarını temsil edenlerin oluşturduğu ekip türü aşağıdakilerden hangisidir? Çapraz

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ VİZYON-MİSYON AMAÇLAR-HEDEFLER STRATEJİLER, POLİTİKALAR, TAKTİKLER PLANLAR, PROGRAMLAR, BÜTÇELER VİZYON ve MİSYON VİZYON

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Tanıtım Kitapçığı Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Değerli Girişimcilerimiz STARTKEY, 2013 yılında, gayrimenkul sektöründe 10 yılı aşkın zamandır deneyime sahip olan Yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management)

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) 1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı, Önemi, Gelişimi ve Guruları... 1 2. Turizm Sektörü Açısından Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı

Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr

Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr cengizpak.com.tr Avcının Silahı Kullanılabilir Bilgi Misyon ve Vizyonunuz şirketinizin Stratejik Planlama piramidinin en üstünde yer alır. Misyon

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

HEDEF KİTLE. Faaliyetleri ile kurumu olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesi olası kitleye hedef kitle diyoruz.

HEDEF KİTLE. Faaliyetleri ile kurumu olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesi olası kitleye hedef kitle diyoruz. HALKLA İLİŞKİLER HEDEF KİTLE Hedef Kitle: Kuruluşun dikkate alması gereken, ortak beklentileri olan, kuruluşla doğrudan ya da dolaylı bağı olan insan toplulukları olarak tanımlanmaktadır. Faaliyetleri

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM) DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM) DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI 1. MODÜL: STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ PAZARLAMA İLETİŞİMİ PROF. DR. MUSTAFA GÜLMEZ 1. İletişim Kavramı ve İletişim Süreci 2. Pazarlama

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

UZUN BİR YOLDA SOLUKSUZ KALMAMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM Geçmişten Geleceğe Güven İnşa Ediyoruz Sloganı ile çıktığımız bu yolda, EGEA Danışmanlık olarak firmalar üzerindeki ortak tespitimiz, FİRMANIN Geçmişi

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 4. Kurumsal Tasarım ve Görsel Kimlik 1 5. Kurumsal İletişimin Fonksiyonları

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

BARMAN TEKNİK İNŞAAT ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BARMAN TEKNİK İNŞAAT ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BARMAN TEKNİK İNŞAAT ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 Hakkımızda Uluslararası konsorsiyumlarda inşaat şirketlerinin organizasyonları ile çalışma fırsatı bulan kurucular proje uygulama sahalarında

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz.

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz. fırsatlara erişmek, barış ve Aile ilişkileri kimliğimizin oluşmasına katkıda bulunur. Binaların içindeki ve çevresindeki alanlar ve tesisler, insanlarin bu binaları nasıl kullanacağını belirler. Oyun aracılığıyla

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 İKY ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ Giriş İKY Örgüt İçindeki Yeri İKY Organizasyon Yapısı İKY Çalışma İlkeleri İKY İşlevleri 2 İşletmelerin en büyük kaynağı, ne hammadde, ne malzeme ve

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

DİJİTAL & SOSYAL MEDYA NIN GELENEKSEL MEDYA YA GÖRE AVANTAJLARI

DİJİTAL & SOSYAL MEDYA NIN GELENEKSEL MEDYA YA GÖRE AVANTAJLARI Düzen Değişti HAMİNNE DİJİTAL MEDYA & SOSYAL AĞ PAZARLAMA Haminne, dijital medya ve sosyal ağlar üzerinde; lokal ve ulusal pazarlama çözümleri üreten, şehir hedefli yayın ve yayıncıları ile yüz binlerce

Detaylı

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. GAZETECİLİK ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gazetecilik alanı, kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

SATIŞ & PAZARLAMA İLETİŞİM VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EĞİTİMİ

SATIŞ & PAZARLAMA İLETİŞİM VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EĞİTİMİ SATIŞ & PAZARLAMA İLETİŞİM VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EĞİTİMİ Genel Amaç İş yaşamında başarılı olmak ve rakiplerinden sıyrılarak farklılık yaratarak isteyen kişi ve kuruluşlara yönelik olarak, akademik bilgiler

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları Güssün Güneş

Detaylı