ADALET VE KALKINMA PART S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADALET VE KALKINMA PART S"

Transkript

1 YAYINI YIL: 17 SAYI: HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik uygulama kapsam nda, orta ve ileri teknolojili ürünlerde yüzde 1 ile 15 aras nda fiyat avantaj sa layan Yerli Mal Belgesi alan firma say s 2 bin 24 e ulaflt. Kamu ihalelerinin yüzde 80 inin üzerindeki k sm oluflturan eflik de erin alt ndaki ihalelerde, orta ve yüksek teknolojili ürünler söz konusu ise yerli ürünleri teklif eden firmalar, yerli ürün üretti ini ise odalar ndan ald klar yerli mal belgesiyle belgeleyecek 12 DE Hükümet bir an önce kurulmal, ekonomiye odaklan lmal 7 Haziran genel seçim sonuçlar n n ard ndan ifl dünyas temsilcileri, hükümetin bir an önce kurulmas ve ekonomiye odaklan lmas gerekti i görüflünü dile getirdi. Sand ktan ç kan tablonun tek parti iktidar na imkân vermedi i, bu nedenle halk n siyasi partilere uzlaflma ça r s yapma mesaj verdi i vurguland. Siyasi sorumluluk anlay fl içinde ülkenin kazan mlar ve ç karlar etraf nda hükümet edecek bir yap n n oluflturulmas için uzlafl kültürü ile hareket edilmesi gerekti i belirtildi. fl dünyas n n seçimlere iliflkin de erlendirmelerinde, yeni siyasi risk ve beklentiler yarat lmadan hükümetin kurulmas talep edildi ve zaman kaybedilmeden diyalog ve iflbirli i içinde ekonomiye ve yap sal reformlara odaklan lmas gerekti- inin mesaj verildi. TOBB BAfiKANI R FAT H SARCIKLIO LU: ORTAK AKIL VE UZLAfiMA ZAMANI TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, son 14 ayda üç fakl seçim süreci yafland - n belirterek, yo un seçim gündeminin geride b rak larak hep birlikte ekonomiye ve yap sal reformlara odaklan lmas gerekti ini söyledi. Hisarc kl o lu, "Hepimizin ayn gemide oldu unu unutmadan, uzlafl içinde birlikte çal flarak, diyalog ve ortak ak l ile tüm meselelerimizin üstesinden gelebiliriz. Önümüzdeki bu süreçte herkesin, milletin verdi i mesaj do ru alg lamas n ve ülke menfaatlerinin ön planda tutulmas n bekliyoruz" dedi. ADASO BAfiKANI ZEK KIVANÇ: GÜÇLÜ HÜKÜMET KURULMALI Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, 7 Haziran seçimleri sonucunu de erlendirirken, güçlü bir koalisyon kurulmas ndan yana olduklar n ifade etti. K vanç, Bir an önce iyi bir koalisyonla güçlü hükümet kurulmal. Ekonomi ve yat r mlar konusunda beklenen de ifliklikler yap larak yola devam edilmelidir dedi. K vanç, seçimsiz geçecek olan 4 y l n ekonomideki yap sal reformlar n gerçeklefltirilmesi için f rsat olarak de- erlendirilmesi gerekti ini kaydetti. Necdet Ünüvar Fatma Güldemet Sar Sadullah K sac k Talip Küçükcan Mehmet fiükrü Erdinç Elif Do an Türkmen Mevlüt Karakaya M LL YETÇ HAREKET PART S Muharrem Varl ADALET VE KALKINMA PART S Seyfettin Y lmaz Milletvekilleri Adana n n Sorunlar ve Beklentileri dosyas ile TBMM yolunda HALKLARIN DEMOKRAT K PART S R dvan Turan EL TA GIDA, Avrupa n n en iyi 10 flirketinden biri Türkiye nin tar msal sanayi devi Sunar Grup flirketlerinin s v ya ve margarin üreticisi Elita G da, büyümeye yönelik gelifltirdi i strateji ve kararl l kla Avrupa n n en prestijli ifl ödülü European Business Awards (Avrupa fl Ödülleri) kapsam nda Ruban D Honneur Onur Kurdelas na lay k görüldü ve böylece kendi kategorisinde Avrupa n n en iyi on flirketinden biri oldu. 5 TE PAZARA G R fi ENGELLER ve ÇÖZÜM YOLLARI Ekonomi Bakanl koordinasyonunda oluflturulan Pazara Girifl Komitesi, pazara girifl engellerinin ortadan kald r lmas na yönelik politikalar gelifltirilmesi ve giriflimlerde bulunulmas n amaçl yor. 7 DE fi DÜNYASI Ç N T CAR B LG YE ER fi M Ekonomi Bakanl n n hizmet ve faaliyetleriyle ilgili çok say daki web sitesinin içeri i birlefltirilerek tüm bilgilere ulafl labilecek flekilde portal oluflturuldu. 6 DA Meral Dan fl Befltafl CUMHUR YET HALK PART S brahim Özdifl Zülfikar nönü Tümer Ayd n Uslupehlivan Adana n n yeni dönem milletvekilleri, TOBB a ba l odalar ve borsalar taraf ndan seçim öncesinde verilen kentin 6 bafll kta 50 maddeden oluflan sorunlar ve beklentilerini içeren dosya ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Yolu nda. Yeni seçilen milletvekillerindeki dosyada, Üretim ve yat r m alanlar n n gelifltirilmesi, Ulafl m altyap s n n güçlendirilmesi, Çal flma hayat na yönelik talepler, Teflvikler ve üretim girdi maliyetlerinin azalt lmas, D fl ticaret ve finansman, Kent yaflam standard n n ve turizm potansiyelinin gelifltirilmesi ana bafll klar alt nda sorunlar ve beklentiler yer al yor. 4 DE ODA A DATLARI LE LG L ÖNEML DUYURU 2015 y l Oda aidatlar n n (y ll k ve munzam) 1. taksitlerinin son ödeme süresi; 30 Haziran 2015 Sal günü saat 17:30 da sona erecektir. ODA A DATLARINIZI; Odam z veznesine nakit veya kredi kart yla, Anlaflmal bankalara ( fl Bankas, Akbank, Garanti Bankas, Yap Kredi Bankas ) ile ödeme imkânlar n z bulunmaktad r. Son ödeme gününden sonra tahsil edilecek aidatlara gecikme zamm eklenerek (kanun gere i) tahsil edilecektir. Odam za bizzat gelerek vezneden aidat veya kredi kart ile aidat ödemelerini yapacak üyelerimizin, son günlerde yaflanan yo unlu u göz önüne alarak ödemelerini son günlere b rakmamalar kendi menfaatlerine olacakt r. Aidatlarla ilgili detayl bilgiyi Odam z web sitesinden (www.adaso.org.tr) veya Mali fller Müdürlü ümüzden alabilirsiniz.

2 2 15 HAZ RAN 2015 HABER fl Sa l ve Güvenli i ile lgili Yönetmenlikler: 6331 say l Kanunun 30. maddesinin birinci f kras n n (g) bendi afla daki flekilde de ifltirilmifl ve ikinci f kras ndan sonra gelmek üzere afla daki f kra eklenmifltir. flyerlerinde iflin durdurulmas, hangi ifllerde risk de erlendirmesi yap lmam fl olmas durumunda iflin durdurulaca, durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin geçici olarak kald r lmas, yeniden çal flmaya izin verilme flartlar, çok tehlikeli ifller s n f nda yer alan baflta maden ve yap olmak üzere iflyerlerinde acil durdurmay gerektiren hususlar, acil hâllerde iflin durdurulmas na karar verilinceye kadar geçecek sürede al nacak tedbirlerin uygulanmas. Maden iflyerlerinin hangilerinde s - nma odalar n n kurulabilece i ve bu odalar n teknik özelliklerine dair usul ve esaslar Bakanl kça bir y l içinde ç kar lacak yönetmelikle düzenlenir. Bu teknik özellikler, ulusal ve uluslararas standartlara uygun olarak belirlenir. fl Güvenli i Uzmanlar n n Bir Üst S - n fta Çal flma Süresi Uzat ld : a) Çok tehlikeli s n fta yer alan iflyerlerinin (B) s n f belgeye sahip ifl güvenli i uzman görevlendirme ve tehlikeli s n fta yer alan iflyerlerinin (C) s n f belgeye sahip ifl güvenli i uzman görevlendirme yükümlülüklerine iliflkin süreler ikifler y l uzat lm flt r. b) Dolay s yla çok tehlikeli s n fta yer alan iflyerlerinde (A) s n f belgeye sahip ifl güvenli i uzman görevlendirme yükümlülü ü, tarihine kadar (B) s n f belgeye sahip ifl güvenli i uzman görevlendirilmesi; tehlikeli s n fta yer alan iflyerlerinde ise (B) s n f belgeye sahip ifl güvenli i uzman görevlendirme yükümlülü ü, tarihine kadar (C) s n f belgeye sahip ifl güvenli i uzman görevlendirilmesi kayd yla yerine getirilmifl say lacakt r. c) fl Güvenli i uzmanl belge yükseltme s navlar nda baflar l olup belge almaya hak kazananlar n haklar sakl tutulmufltur. Asgari Geçim ndirimi Üçüncü Çocukta Art r ld : May s 2016 ay ndan itibaren Asgari Geçim indiriminde üçüncü çocuk için AG. oran %5 den %10 a, sonraki çocuklar için %5 oran uygulanmas amaçlanm flt r. Dolay s yla, 3 veya daha fazla say da çocu u alan bir çal flan n ücretinde 9.00 TL. Art fl sa lam fl olacak. Üniversitelere fl Sa l ve Güvenli i Dersi Geliyor: 6331 say l fl Sa l ve Güvenli i Kanununa göre ifl güvenli i uzman olabilecek mezunlar yetifltiren fakültelerde ifl sa l ve güvenli i dersleri zorunlu hale getiriliyor. Bu ders en az iki yar y l olarak programlanacak ve uygulanacak. fl Kazas Olmazsa Prim Oran Düflecek: 6331 say l fl Sa l ve Güvenli i Kanunu kapsam nda çok tehlikeli s n fta yer al p ondan fazla çal flan bulunan ve üç y l içinde ölümlü veya sürekli ifl göremezlikle sonuçlanan ifl kazas meydana gelmeyen iflyerlerinde çal flanlar n iflsizlik sigortas iflveren pay teflvik olarak bir sonraki takvim y l ndan geçerli olmak üzere ve üç y l süreyle %1 olarak al n r. Ölümlü veya sürekli ifl göremezlikle sonuçlanan ifl kazas meydana gelmesi hâlinde takip eden aydan itibaren bu teflvik uygulamas na son verilir. flverenler bu f krada öngörülen flartlar tekrar sa lamalar ve talepleri hâlinde bu teflvikten yeniden yararlan r. Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok tehlikeli s n fta yer alan iflyeri bulunan iflverenin, 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun 4. maddesinin birinci f kras n n (a) bendi kapsam nda çal flt r lan toplam çal flan say s esas al n r. Bu maddeye göre teflvikten yararlanan iflverenlerden birinci f krada belirtilen ifl kazalar n bildirmeyenler, ifl kazas n n meydana geldi i tarihten itibaren yararland klar primleri yasal faizi ile birlikte geri öderler ve bu teflvikten befl y l süre ile yasaklan rlar. Haklar nda yasaklama karar verilen tüzel kiflilerin flah s flirketi olmas hâlinde, flirket ortaklar n n tamam hakk nda; sermaye flirketi olmas hâlinde ise sermayesinin yar s ndan fazlas na sahip olan gerçek veya tüzel kifli ortaklar hakk nda yasaklama karar verilir. Haklar nda yasaklama karar verilenlerin gerçek veya tüzel 6645 SAYILI fi SA LI I ve GÜVENL KANUNU ile BAZI KANUN ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE fi KL K YAPILMASINA DA R KANUN (3) Yusuf AKYÜZ ADASO Çal flma Müflaviri - kifli olmas durumuna göre; ayr ca bir flah s flirketinde ortak olmalar hâlinde bu flah s flirketi hakk nda da, sermaye flirketinde ortak olmalar hâlinde ise sermayesinin yar - s ndan fazlas na sahip olmalar kayd yla bu sermaye flirketi hakk nda da ayn flekilde yasaklama karar verilir. Ermenek te Hayat n Kaybedenlerin Hak Sahiplerine Baz Haklar Verildi: Karaman ili Ermenek'te ilçesi Güneyyurt beldesi Cenne mevkiinde tarihinde meydana gelen maden kazas nda hayat n kaybeden 4/1-a sigortal s olarak çal flmakta olanlar ile bunlardan hayat n kaybedenlerin 5510 say l kanunun 34. maddesinde say lan hak sahiplerine ayn maddede belirtilen oranlara göre, bu maddenin yay m tarihini izleyen ay bafl ndan itibaren 6 ay süre ile brüt asgari ücretin iki kat tutar nda flsizlik Sigortas Fonundan ayl k ödeme yap lacak. Bu ödemelerden herhangi bir vergi ve kesinti yap lmayacak. flçinin varsa SGK ya olan tüm borçlar siliniyor. Gerekli flartlar sa lanmasa dahi efl ve çocuklar na ölüm ayl ba lan yor. Yani normalde ayl k ba lanmas için gerekli olan 900 günlük prim yat rm fl olma flart aranm yor ve 1 gün çal flm fl olsa dahi ölüm ayl ba lan yor. Son olarak Devlet, ölen iflçinin efl, çocuk veya kardefllerinden birisine kamuda personel olma imkan veriyor. Ermenek te hayat n kaybeden iflçi yak nlar için ç kart lan yeni torba yasada efl ve çocuklara ölüm ayl ba lanmas ile ölen iflçinin efl, çocuk veya kardefllerinden birisine kamuda personel olma imkan verilmesi hususlar nda bir tarih aral belirlendi. Yani 13 May s 2014 ile 28 Ekim 2014 aras nda maden ocaklar n n yer alt ifllerinde meydana gelen kazalarda da bu imkanlar sa lanacak. Ayr ca ç kart lan kanuna göre, 10 Haziran 2003 ile 13 May s 2014 tarihleri aras nda kömür ve linyit madenlerinin yer alt ifllerinde meydana gelen ifl kazas sonucunda ölen sigortal n n; genel sa l k sigortas primi dâhil kendi sigortal l nedeniyle prim ve prime iliflkin her türlü borçlar terkin edilecek ve hak sahiplerine ayl k ba lanacak. Teflvikten Yersiz Faydalanana Ceza Aff Geldi: 4447 say l Kanunun Geçici 10. maddesi ile sa lanan sigorta primi teflvikinden maddenin yay mland ay ve öncesine iliflkin olmak üzere ortalama sigortal say s n n yanl fl hesaplanmas nedeniyle yersiz yararland tespit edilen iflverenlerin yersiz yararlan lan teflvik tutarlar na gecikme cezas ve gecikme zamm uygulanmayacak. Ancak geçmiflte iflverenden tahsil olan tutar n gecikme cezas ve gecikme zamlar iade ve mahsup edilmeyecektir. Genç ve Kad n flçi stihdam Getirildi: 18 yafl ndan büyük, 29 yafl ndan küçük olanlardan Türkiye fl Kurumu taraf ndan tarihine kadar bafllat lan iflbafl e itim programlar n tamamlayanlar n; a) Program n bitimini müteakip en geç üç ay içinde program tamamlad klar meslek alan nda özel sektör iflverenleri taraf ndan 5510 say l Kanunun 4. maddesinin birinci f kras n n (a) bendi kapsam nda ifle al nmas, b) fle al nd klar y ldan bir önceki takvim y l nda iflyerinden bildirilen ayl k prim ve hizmet belgelerindeki sigortal say s n n ortalamas na ilave olmas kayd yla, ifle al nd klar iflyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, di er sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 say l Kanunun 81. maddesinin birinci f kras n n ( ) bendi (iflveren hissesinin befl puanl k k sm na) uyguland ktan sonra kalan sigorta primlerinin iflveren hisselerine ait oran na göre ve ayn Kanunun 82. maddesi uyar nca belirlenen prime esas kazanç alt s n r üzerinden hesaplanan tutar Fondan karfl lan r tarihine kadar bafllayan iflbafl e itim programlar n n kat l mc lar için bu f kradaki süreler 6 ay art r ml uygulan r. flveren hissesine ait primlerin Fondan karfl lanabilmesi için iflverenlerin çal flt rd klar sigortal larla ilgili olarak; 5510 say l Kanun uyar nca ayl k prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, sigortal lar n tamam na ait sigorta primlerinin sigortal hissesine isabet eden tutar ile Hazine ve Fon taraf ndan karfl lanmayan iflveren hissesine ait tutar yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortal n n ifle al nd iflyerinden dolay Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezas ve bunlara iliflkin gecikme cezas ve gecikme zamm borcu bulunmamas flartt r. Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezas ve bunlara iliflkin gecikme cezas ve gecikme zamm borçlar n n 6183 say l Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilmifl veya ilgili di er kanunlar uyar nca prim borçlar n n yeniden yap land r lm fl ve taksitlendirilmifl olmas, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yap land rma devam etti i sürece iflverenlerin bu f kra hükmünden yararlanmas na engel teflkil etmez. Yap lan kontrol ve denetimlerde, çal flt rd kiflileri sigortal olarak bildirmedi i tespit edilen iflverenler bir y l süreyle bu maddeyle sa lanan destek unsurlar ndan yararlanamaz. Bu madde hükümleri; kamu idaresine ait iflyerleri, tarihli ve 5335 say l Kanunun 30. maddesinin ikinci f kras kapsam na giren kurum ve kurulufllara ait iflyerleri ile tarihli ve 2886 say l Devlet hale Kanununa, tarihli ve 4734 say l Kamu hale Kanununa ve uluslararas anlaflma hükümlerine istinaden yap lan al m ve yap m iflleri ile 4734 say l Kanundan istisna olan al m ve yap m ifllerine iliflkin iflyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çal flanlar ve yurt d fl nda çal flan sigortal lar hakk nda uygulanmaz. Fondan karfl lanan prim tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalar nda gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al nmaz. Yap Denetim Kurulufllar na fl Sa l ve Güvenli i Yükümlülü ü: Yap denetim kurulufllar na; iflyerinde, çal flmalar n, ifl sa l ve güvenli i mevzuat na göre düzenlenmesi gereken sa l k güvenlik plan na uygun olarak yap ld n kontrol etmek ve gerekli tedbirlerin al nmas için yap müteahhidini yaz l olarak uyarmak, uyar ya uyulmad takdirde durumu ilgili Çal flma ve fl Kurumu il müdürlü üne bildirmek yükümlülü ü getirilmifltir. Aksi halde tespite konu yap n n yap denetimi hizmet sözleflmesi bedelinin %10 u kadar idari para cezas uygulanacakt r. Firmalar fl Sa l ve Güvenli i Maliyetine Katlanmayacak: haleli ifllerde ifl sa l ve güvenli ine dair yükümlülüklerin ihale öncesinde belirlenerek iflverenlerin ifl sa l ve güvenli i yükümlülüklerini de maliyet unsuru olarak hesaba katmalar mümkün olacak. Maden flyerlerinde Çal flma Süresi Yeniden Belirlendi: Yer alt maden ifllerinde çal flan iflçilerin çal flma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok 37,5 saat olacak. Yer alt maden iflletmelerinde haftal k 37,5 saatten fazla yap lan çal flmalar için %100 az olmamak üzere fazla çal flma ücreti ödenecek. Mazeret zin (Sosyal zinler): flçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babas n n, eflinin, kardeflinin, çocu unun ölümü hâlinde üç gün, eflinin do um yapmas hâlinde ise befl gün ücretli izin verilir. flçilerin en az % 70 oran nda engelli veya süre en hastal olan çocu unun tedavisinde, hastal k raporuna dayal olarak ve çal flan ebeveynden sadece biri taraf ndan kullan lmas kayd yla, bir y l içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir. Bu süreler hafta tatili ve y ll k ücretli izin hesab nda çal fl lm fl sürelerden say lacak. Gece Çal flmalar nda Fazla Mesai Yapt r labilecek: 4857 say l fl Kanunu nun 69. maddesine yap lan ilave ile turizm, özel güvenlik ve sa l k hizmeti yürütülen ifllerde iflçinin yaz l onay n n al nmas flart yla yedi buçuk saatin üzerinde gece çal flmas yapt r labilir. Çocuklar n Hukuki Durumu ve Çal flma Yafl : 4847 say l fl Kanunu nun 71. maddesinin birinci ve dördüncü f kralar afla daki flekilde de ifltirilmifl; üçüncü f kras nda yer alan ondört yafl n bitirmifl ve ilk ö retimini tamamlam fl ibaresi on dört yafl n doldurmufl ve zorunlu ilkö retim ça n tamamlam fl olarak beflinci f kras nda yer alan Okula devam eder ibaresi Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden, birinci ibaresi dördüncü olarak de ifltirilmifl ve maddeye afla- daki f kra eklenmifltir. On befl yafl n doldurmam fl çocuklar n çal flt r lmas yasakt r. Ancak, on dört yafl n doldurmufl ve zorunlu ilkö retim ça n tamamlam fl olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelflmlererine ve e itime devam edenlerin okullar na engel olmayacak hafif ifllerde çal flt r labilirler. On dört yafl n doldurmam fl çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki geliflmlerine ve e itime devam edenlerin okullar na devam na engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yaz l sözleflme yapmak ve her bir faaliyet için ayr izin almak flart yla çal flt r labilirler Zorunlu ilkö retim ça n tamamlam fl ve örgün ö retime devam etmeyen çocuklar n çal flma saatleri günde yedi ve haftada oyuz befl saatten; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çal flanlar n ise günde befl ve haftada otuz saatten fazla olamaz. Bu süre, on bei yafl n tamamlam fl çocuklar için günde sekiz ve haftada k rk saate kadar art r labilir. Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin kapsam, bu faaliyetlerde çal flacak çocuklara çal flma izni verilmesi, yafl gruplar ve faaliyet türlerine göre çal flma ve dinlenme süreleri ile çal flma ortam ve flartlar, ücretin ödenmesine iliflkin usul ve esaslar ile di er hususlar Aile ve Sosyal Politiklar Bakanl, Kültür ve Turizm Bakanl, Sa l k Bakanl, Milli E itim Bakanl ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görüflleri al narak Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl taraf ndan ç - kar lacak yönetmenlikle belirlenir. Kamuda K dem Tazminat ve Sorumluk: 4857 say l fl Kanunu nun 112. maddesine afla daki f kra eklenmifltir say l Kamu hale Sözleflmeleri Kanunu ile 3213 say l Maden Kanunu kapsam nda rödövans sözleflmeleri çerçevesinde yer alt maden iflletmecili- i yapan flirketlere ve ortaklar na ait mallar n Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu taraf ndan el koyma veya takip yoluyla sat fl ndan elde edilen gelirler, öncelikle bu sözleflmeler kapsam nda söz konusu flirketlerde çal flm fl olan iflçilerden, ifl sözleflmeleri k dem tazminat n hak edecek flekilde sona ermifl olanlar n k dem ve ihbar tazminatlar ile izin, fazla çal flma ve di er ücret alacaklar - n n ödenmesinde kullan l r. Bu ödemeler Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu taraf ndan ilgililerin hesaplar na yat r lmak suretiyle gerçeklefltirilir. Ödemeye esas bilgi ve belgeler, iflçinin son çal flt iflvereni taraf ndan Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna teslim edilir. 50 ve Daha yukar Yaflda Bulunan Emekli Sand Mensuplar na Emeklilik mkan Getirildi: veya bu tarihten önce ifltirakçili i bulunup, tarihi itibar yla 50 ve daha yukar yafllarda bulunanlar yafl haddi nedeniyle istekleri üzerine veya re sen emekliye ayr ld klar nda fiili hizmet sürelerinin 10 y l doldurmufl olmas flart yla emekli ayl na hak kazan rlar. (Devam gelecek say da)

3 HABER 15 HAZ RAN Yarat c giriflimcilik e itimi tamamland British Council, Çukurova Kalk nma Ajans, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adana Sanayi Odas ve Adana Ticaret Odas iflbirli inde yarat c giriflimcileri desteklemek amac yla düzenlenen Yarat c Giriflimcilik E itimi baflar yla tamamland. Adana da gerçeklefltirilen e itim zmir, Bursa ve Eskiflehir den sonra Türkiye de 4.uygulamad r. E itim, ngiliz NESTA Yarat c Giriflimci Program n n gelifltiricisi, ayn zamanda giriflimcilik ve Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl saatlik iflgücü maliyeti endeksi, 2015 y l 1. çeyre inde, bir önceki çeyre e göre yüzde 4.8 artt. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 3.9, inflaat sektöründe yüzde 1.9 ve hizmet sektöründe yüzde 5.6 art fl gösterdi. Türkiye statistikler Kurumu (TÜ K), 2015 y l 1.Çeyrek Ocak-Mart dönemi flgücü Maliyeti Endeksi aç kland. Buna göre, saatlik iflgücü maliyeti endeksi bir önceki çeyre e göre yüzde 4.8 artt. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl saatlik iflgücü maliyeti endeksi, 2015 y l 1. çeyre inde, bir önceki çeyre e göre yüzde 4.8 artt. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 3.9, inflaat sektöründe yüzde 1.9 ve hizmet sektöründe yüzde 5.6 artt. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl saatlik iflgücü dan flmanl k olarak 25 y ld r yarat c ekonomilerde deneyim sahibi Percy Emmett taraf ndan zmir, Bursa ve Eskiflehir in ard ndan Adana da gerçeklefltirildi. 20 KURS YER KATILDI E itime, reklamc l k, mimari, sanat ve antika, zanaat, tasar m, moda, çizgi film, oyun, film, müzik, performans sanatlar, yay nc l k, yaz l m, televizyon ve radyo gibi yarat c l k gerektiren sektörlerden birinde yarat c bir fikri, ürünü ya da maliyeti endeksinde en yüksek art fl yüzde 19.5 ile J (Bilgi ve iletiflim) sektöründe gerçekleflti. SAATL K KAZANÇ ENDEKS B R ÖNCEK ÇEYRE E GÖRE YÜZDE 4.4 ARTTI Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl saatlik kazanç endeksi 2015 y l 1. çeyre inde, bir önceki çeyre e göre yüzde 4.4 artt. Endeks de erlerindeki art fl oranlar ; sanayi sektöründe yüzde 4.7 ve inflaat sektöründe yüzde 2 ve hizmet sektöründe yüzde 4.4 olarak gerçekleflti. hizmeti olan veya bu sektörlerden birinde ifl kurmufl ve 18 aydan k sa süredir ticari faaliyet yürütmekte olan 20 kifli kat l m sa lad. E itimin sonunda giriflimcilere sertifikalar törenle sunuldu. Yarat c Giriflimcilik E itimi kapsam nda yap lan tüm atölye çal flmalar n n sonucunda her flehirden en çok umut vadeden giriflimci adaylar Mart 2016'da British Council' n düzenleyece i konferansta fikirlerini sunma imkân bulacak. Saatlik iflgücü maliyeti yükseldi TÜ K, 2015 y l 1.Çeyrek Ocak-Mart dönemi flgücü Maliyeti Endeksi aç kland. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl saatlik kazanç endeksinde en yüksek art fl yüzde 12.9 ile J (Bilgi ve iletiflim) sektöründe gerçekleflti. SAATL K KAZANÇ DIfiI figücü MAL YET ENDEKS YÜZDE 5.3 ARTTI Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl saatlik kazanç d fl iflgücü maliyeti endeksi, 2015 y l 1. çeyre inde bir önceki çeyre e göre yüzde 5.3 artt. Endeks de erlerindeki art fl oranlar ; sanayi sektöründe yüzde 2.6, inflaat sektöründe yüzde 1, hizmet sektöründe ise yüzde 7.6 olarak gerçekleflti. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl saatlik kazanç d fl iflgücü maliyeti endeksinde 2015 y l 1. çeyre inde bir önceki çeyre e göre en yüksek art fl yüzde 67.4 ile J (Bilgi ve iletiflim) sektöründe gerçekleflti. Sanayi üretimi Nisan ay nda yüzde 3.8 artt Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), Nisan ay na iliflkin sanayi üretim endeksi sonuçlar n aç klad. Mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl hesaplamada, Nisan da bir önceki aya göre madencilik ve taflocakç l sektörü endeksi yüzde 4,5 azal rken, imalat sanayi sektörü endeksi ayn kald, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da t m sektörü endeksi ise yüzde 2,1 artt. Takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretimi, Nisan da geçen y l n ayn ay na göre yüzde 3,8 artt. Sanayinin alt sektörleri incelendi inde y ll k bazda, madencilik ve taflocakç l sektörü endeksi yüzde 5 azal rken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da t m sektörü endeksi yüzde 2,1 artt. EN YÜKSEK ARTIfi, DAYANIKLI TÜKET M MALI MALATINDA OLDU Mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl ana sanayi gruplar nda Nisan ay nda bir önceki aya göre en yüksek art fl yüzde 1,9 ile dayan kl tüketim mal imalat nda oldu. malat sanayi alt sektörleri incelendi inde, Nisan da bir önceki aya göre en yüksek art fl yüzde 18,3 ile bilgisayarlar n, elektronik ve optik ürünlerin imalat nda kaydedildi. Bu art fl, yüzde 11,7 ile di er ulafl m araçlar - n n imalat ve yüzde 6,4 ile tütün ürünleri imalat takip etti. MT YAZ SAH B Zeki KIVANÇ ADASO YÖNET M KURULU BAfiKANI YAYIN KOORD NATÖRÜ Salih SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi YAYIN KURULU F rat KARALI mam Gazali HIRADA I Baflkan Yard mc s Sayman Üye SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Bora KOCAMAN Genel Sekreter YÖNET M YER : Adana Sanayi Odas Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Seyhan/ Tel: ( ) Pbx Fax: ( ) nternet : BASKI: Çukurova Ofset Tel: mzal yaz larda belirtilen görüfller sadece yazarlar na aittir. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek al nt yap labilir. GAZETES ADASO üyelerine ücretsiz gönderilir. Y ll k abone ücreti: 300 TL dir. 15 günde bir yay nlan r. Bu gazete bas n meslek ilkelerine uyar.

4 4 15 HAZ RAN 2015 HABER Milletvekilleri Adana n n Sorunlar ve Beklentileri dosyas ile TBMM yolunda Adana n n yeni dönem milletvekilleri, TOBB a ba l odalar ve borsalar taraf ndan seçim öncesinde verilen kentin 6 bafll kta 50 maddeden oluflan sorunlar ve beklentilerini içeren dosya ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Yolu nda. Yeni seçilen milletvekillerindeki dosyada, Üretim ve yat r m alanlar n n gelifltirilmesi, Ulafl m altyap s n n güçlendirilmesi, Çal flma hayat na yönelik talepler, Teflvikler ve üretim girdi maliyetlerinin azalt lmas, D fl ticaret ve finansman, Kent yaflam standard n n ve turizm potansiyelinin gelifltirilmesi ana bafll klar alt nda sorunlar ve beklentiler yer al yor. Adana ifl dünyas temsilcilerinin raporunda, sadece Adana de il, Türkiye için büyük öneme sahip olan Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi nde devam eden kamulaflt rma çal flmalar n n sonuçland r larak en k sa zamanda faaliyete geçirilmesi gerekti i vurguland. ÜRET M VE YATIRIM ALANLARININ GEL fit R LMES Üretim ve yat r m alanlar n n gelifltirilmesine yönelik sorunlar ve beklentiler aras nda, süresi dolan Islah Organize Sanayi Bölgesi uygulamas na iliflkin yasal düzenlemenin yeniden uygulamaya al nmas, Adana da Mersin, Karatafl ve Ceyhan yollar üzerindeki fabrikalar n sanayi alan na dönüfltürülmesine yer verildi. Sanayi ve yat r mlar için büyük sorun olarak gündeme gelen Zeytin Yasas n n, mevcut sanayi bölgelerinin geliflmesine ve yeni sanayi bölgelerinin kurulmas na izin verecek flekilde düzenlenmesi, kent içinde da n k halde bulunan ve kent yaflam n olumsuz etkileyen iflletmeler için kümelenme modeliyle küçük ve orta ölçekli sanayi siteler oluflturulmas da talep edildi. 11 sektör meclisi, yeni baflkanlar n seçti TOBB a ba l 11 sektör meclisinde yap - lan baflkanl k divan seçimleri sonucunda, sektör meclis baflkanlar ve baflkan yard mc lar seçildi. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Türkiye Bilgisayar Yaz l m Meclisi, Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi, Türkiye Perakendecilik Meclisi; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzio lu, Türkiye Demir ve Demir D fl Metaller Meclisi, Türkiye Döküm Sanayi Meclisi, Türkiye laç Sanayi Meclisi, Türkiye Medikal Meclisi, Türkiye Sa l k Kurumlar Meclisi, Türkiye S v laflt r lm fl Petrol Gaz (LPG) Meclisi; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk, Türkiye Do al Gaz Meclisi, Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi Baflkanl k Divan seçimlerine ifltirak etti. Yap lan seçimler sonras nda; TOBB Türkiye Bilgisayar Yaz l m Meclisi Baflkanl na Merlin Bilgisayar Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi Melek Bar Elmas, Meclis Baflkan Yard mc - l klar na Medak Yaz l m Ltd. fiti. Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Yücel Akyelli, SFS Grup Yönetim Kurulu Üyesi Gültekin Günal ve Globalnet nternet Teknolojileri Genel Müdürü Ertan Barut. TOBB Türkiye Demir ve Demir D fl Metaller Meclisi Baflkanl na Türkiye Çelik Üreticileri Derne i Genel Sekreteri Veysel Yayan, Meclis Baflkan Yard mc l klar na Çolako lu Metalurji A.fi. Genel Müdürü U ur Dalbeler ve Yücel Boru Profil End. A.fi. Genel Müdürü Kemal Saraç. TOBB Türkiye Do al Gaz Meclisi Baflkanl na Ege Gaz A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi brahim Akbal, Meclis Baflkan Yard mc l klar na S v laflt r lm fl ve S k flt r lm fl Do al Gazc lar Derne i (SSDGD) Baflkan Eyüp Aratay ve Do al Gaz Da t c lar Birli i Derne i (GAZB R) Baflkan Yaflar Arslan. TOBB Türkiye Döküm Sanayi Meclisi Baflkanl na, Akdafl Döküm San. Ve Tic.A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Niyazi Akdafl, Meclis Baflkan Yard mc l klar na Ferro Döküm San.D fl.tic. A.fi. Genel Koordinatör Yard mc s Mustafa Mahmutçavuflo lu, Trakya Döküm San. A.fi. Genel Müdürü Mustafa U ur Kocao lu ve stanbul Döküm Sanayicileri Odas Baflkan Halil Gazi Varol. TOBB Türkiye laç Sanayi Meclisi Baflkanl na Diafarma laç San. A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Cengiz Celayir, Meclis Baflkan Yard mc l klar na laç Endüstrisi flverenler Sendikas Genel Sekreteri Turgut Tokgöz, Araflt rmac laç Firmalar Derne i Genel Sekreter Vekili Ümit Dereli ile Bilim laç ta koordinatör olarak görev yapan Ömer Y ld z. TOBB Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi Baflkanl na Colgate / Palmolive Temizlik Ürünleri A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Pura, Meclis Baflkan Yard mc l klar na Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derne i Genel Koordinatörü Vuranel Okay ve Akatlar Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akat. TOBB Türkiye Medikal Meclisi Baflkanl - na ncekara Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özgür ncekara, Meclis Baflkan Yard mc l klar na Türkiye Sa l k Endüstrisi flverenleri Sendikas Yönetim Kurulu Baflkan Metin Demir, Marmara Sa l k Sektörü fladamlar Derne i Disiplin Kurulu Baflkan Kaz m Eryaflar ile Bahad rlar A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Bahad r. TOBB Türkiye Perakendecilik Meclisi Baflkanl na Carrefoursa Genel Müdürü ayn zamanda Kategori Ma azac lar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mehmet T. Nane, Meclis Baflkan Yard mc l klar na Birleflmifl Markalar Derne i (BMD) Yönetim Kurulu Baflkan Sami Kariyo ve Tekin Acar Büyük Ma azac l k Hizmetleri Yönetim Kurulu Baflkan Tekin Acar. TOBB Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi Baflkanl na Shell & Turca Petrol A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Erdem, Meclis Baflkan Yard mc l klar na Bilginler Turizm nflaat ve Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bilgin, Türkiye Petrol Rafinerileri A.fi. Genel Müdür Yard mc s Hasan Tan ve Yenigün Petrol Nakliyat ve Tic. Ltd. fiti Firma Sahibi Güner Yenigün. TOBB Türkiye Sa l k Kurumlar Meclisi Baflkanl na, Selçuklu Hastanesi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Seyit Karaca, Meclis Baflkan Yard mc l klar na Biruni Laboratuvar Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Güzel, Güven Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Banu Küçükel ve Özel Hastaneler Platformu Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Altu. TOBB Türkiye S v laflt r lm fl Petrol Gaz (LPG) Meclisi Baflkanl na Türkiye LPG Derne i Baflkan Ya z Eyübo lu, Meclis Baflkan Yard mc l klar na Akgaz San. ve Tic. A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Atalay Armutçu, Total Oil Türkiye A.fi. Lojistik Direktörü Yaflar Taflk ran ve Müstakil Likit Petrol Gazc lar ve Otogaz Bayileri Derne i Baflkan Y lmaz Cömert seçildi. Adana Sanayi Odas n n yeni üyeleri UNVANI ADRES SERMAYES BEYZA P L Ç TARIM VE SANAY T CARET L M TED fi RKET KOCAVEZ R MAH. KARACAO LAN CADDES AZ Z PAMUKÇU fi MERKEZ NO:76/E SEYHAN/ TL GÜVENL SKELE KALIP Nfi. MAK NA METAL K MYA OTOMOT V TAAH. T CARET THALAT HRACAT PAZARLAMA SANAY T C. LTD. fit. YEfi LOBA MAH SOK. NO:6/A SEYHAN/ TL OMN A N fiasta SANAY VE T CARET ANON M fi RKET HACI SABANCI ORGAN ZE SANAY BÖLGES YUNUS EMRE CAD. NO:8 SARIÇAM/ TL ZAH T ENERJ SANAY VE T CARET L M TED fi RKET HACI SABANCI ORGAN ZE SANAY BÖLGES OSB O UZ KAAN KÖKSAL CAD. NO:5 YÜRE R/ TL HAS TÜTÜNCÜLÜK VE MAKARON SANAY T CARET L M TED fi RKET HACI SABANCI ORGAN ZE SANAY BÖLGES CUMHUR YET BULVARI NO:22 SARIÇAM/ TL MEHMET AR C MANY BULUT TEKST L YEfi LYUVA MAH. YEfi LYUVA SK. 54/A SEYHAN/ TL

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı