ADALET VE KALKINMA PART S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADALET VE KALKINMA PART S"

Transkript

1 YAYINI YIL: 17 SAYI: HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik uygulama kapsam nda, orta ve ileri teknolojili ürünlerde yüzde 1 ile 15 aras nda fiyat avantaj sa layan Yerli Mal Belgesi alan firma say s 2 bin 24 e ulaflt. Kamu ihalelerinin yüzde 80 inin üzerindeki k sm oluflturan eflik de erin alt ndaki ihalelerde, orta ve yüksek teknolojili ürünler söz konusu ise yerli ürünleri teklif eden firmalar, yerli ürün üretti ini ise odalar ndan ald klar yerli mal belgesiyle belgeleyecek 12 DE Hükümet bir an önce kurulmal, ekonomiye odaklan lmal 7 Haziran genel seçim sonuçlar n n ard ndan ifl dünyas temsilcileri, hükümetin bir an önce kurulmas ve ekonomiye odaklan lmas gerekti i görüflünü dile getirdi. Sand ktan ç kan tablonun tek parti iktidar na imkân vermedi i, bu nedenle halk n siyasi partilere uzlaflma ça r s yapma mesaj verdi i vurguland. Siyasi sorumluluk anlay fl içinde ülkenin kazan mlar ve ç karlar etraf nda hükümet edecek bir yap n n oluflturulmas için uzlafl kültürü ile hareket edilmesi gerekti i belirtildi. fl dünyas n n seçimlere iliflkin de erlendirmelerinde, yeni siyasi risk ve beklentiler yarat lmadan hükümetin kurulmas talep edildi ve zaman kaybedilmeden diyalog ve iflbirli i içinde ekonomiye ve yap sal reformlara odaklan lmas gerekti- inin mesaj verildi. TOBB BAfiKANI R FAT H SARCIKLIO LU: ORTAK AKIL VE UZLAfiMA ZAMANI TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, son 14 ayda üç fakl seçim süreci yafland - n belirterek, yo un seçim gündeminin geride b rak larak hep birlikte ekonomiye ve yap sal reformlara odaklan lmas gerekti ini söyledi. Hisarc kl o lu, "Hepimizin ayn gemide oldu unu unutmadan, uzlafl içinde birlikte çal flarak, diyalog ve ortak ak l ile tüm meselelerimizin üstesinden gelebiliriz. Önümüzdeki bu süreçte herkesin, milletin verdi i mesaj do ru alg lamas n ve ülke menfaatlerinin ön planda tutulmas n bekliyoruz" dedi. ADASO BAfiKANI ZEK KIVANÇ: GÜÇLÜ HÜKÜMET KURULMALI Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, 7 Haziran seçimleri sonucunu de erlendirirken, güçlü bir koalisyon kurulmas ndan yana olduklar n ifade etti. K vanç, Bir an önce iyi bir koalisyonla güçlü hükümet kurulmal. Ekonomi ve yat r mlar konusunda beklenen de ifliklikler yap larak yola devam edilmelidir dedi. K vanç, seçimsiz geçecek olan 4 y l n ekonomideki yap sal reformlar n gerçeklefltirilmesi için f rsat olarak de- erlendirilmesi gerekti ini kaydetti. Necdet Ünüvar Fatma Güldemet Sar Sadullah K sac k Talip Küçükcan Mehmet fiükrü Erdinç Elif Do an Türkmen Mevlüt Karakaya M LL YETÇ HAREKET PART S Muharrem Varl ADALET VE KALKINMA PART S Seyfettin Y lmaz Milletvekilleri Adana n n Sorunlar ve Beklentileri dosyas ile TBMM yolunda HALKLARIN DEMOKRAT K PART S R dvan Turan EL TA GIDA, Avrupa n n en iyi 10 flirketinden biri Türkiye nin tar msal sanayi devi Sunar Grup flirketlerinin s v ya ve margarin üreticisi Elita G da, büyümeye yönelik gelifltirdi i strateji ve kararl l kla Avrupa n n en prestijli ifl ödülü European Business Awards (Avrupa fl Ödülleri) kapsam nda Ruban D Honneur Onur Kurdelas na lay k görüldü ve böylece kendi kategorisinde Avrupa n n en iyi on flirketinden biri oldu. 5 TE PAZARA G R fi ENGELLER ve ÇÖZÜM YOLLARI Ekonomi Bakanl koordinasyonunda oluflturulan Pazara Girifl Komitesi, pazara girifl engellerinin ortadan kald r lmas na yönelik politikalar gelifltirilmesi ve giriflimlerde bulunulmas n amaçl yor. 7 DE fi DÜNYASI Ç N T CAR B LG YE ER fi M Ekonomi Bakanl n n hizmet ve faaliyetleriyle ilgili çok say daki web sitesinin içeri i birlefltirilerek tüm bilgilere ulafl labilecek flekilde portal oluflturuldu. 6 DA Meral Dan fl Befltafl CUMHUR YET HALK PART S brahim Özdifl Zülfikar nönü Tümer Ayd n Uslupehlivan Adana n n yeni dönem milletvekilleri, TOBB a ba l odalar ve borsalar taraf ndan seçim öncesinde verilen kentin 6 bafll kta 50 maddeden oluflan sorunlar ve beklentilerini içeren dosya ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Yolu nda. Yeni seçilen milletvekillerindeki dosyada, Üretim ve yat r m alanlar n n gelifltirilmesi, Ulafl m altyap s n n güçlendirilmesi, Çal flma hayat na yönelik talepler, Teflvikler ve üretim girdi maliyetlerinin azalt lmas, D fl ticaret ve finansman, Kent yaflam standard n n ve turizm potansiyelinin gelifltirilmesi ana bafll klar alt nda sorunlar ve beklentiler yer al yor. 4 DE ODA A DATLARI LE LG L ÖNEML DUYURU 2015 y l Oda aidatlar n n (y ll k ve munzam) 1. taksitlerinin son ödeme süresi; 30 Haziran 2015 Sal günü saat 17:30 da sona erecektir. ODA A DATLARINIZI; Odam z veznesine nakit veya kredi kart yla, Anlaflmal bankalara ( fl Bankas, Akbank, Garanti Bankas, Yap Kredi Bankas ) ile ödeme imkânlar n z bulunmaktad r. Son ödeme gününden sonra tahsil edilecek aidatlara gecikme zamm eklenerek (kanun gere i) tahsil edilecektir. Odam za bizzat gelerek vezneden aidat veya kredi kart ile aidat ödemelerini yapacak üyelerimizin, son günlerde yaflanan yo unlu u göz önüne alarak ödemelerini son günlere b rakmamalar kendi menfaatlerine olacakt r. Aidatlarla ilgili detayl bilgiyi Odam z web sitesinden (www.adaso.org.tr) veya Mali fller Müdürlü ümüzden alabilirsiniz.

2 2 15 HAZ RAN 2015 HABER fl Sa l ve Güvenli i ile lgili Yönetmenlikler: 6331 say l Kanunun 30. maddesinin birinci f kras n n (g) bendi afla daki flekilde de ifltirilmifl ve ikinci f kras ndan sonra gelmek üzere afla daki f kra eklenmifltir. flyerlerinde iflin durdurulmas, hangi ifllerde risk de erlendirmesi yap lmam fl olmas durumunda iflin durdurulaca, durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin geçici olarak kald r lmas, yeniden çal flmaya izin verilme flartlar, çok tehlikeli ifller s n f nda yer alan baflta maden ve yap olmak üzere iflyerlerinde acil durdurmay gerektiren hususlar, acil hâllerde iflin durdurulmas na karar verilinceye kadar geçecek sürede al nacak tedbirlerin uygulanmas. Maden iflyerlerinin hangilerinde s - nma odalar n n kurulabilece i ve bu odalar n teknik özelliklerine dair usul ve esaslar Bakanl kça bir y l içinde ç kar lacak yönetmelikle düzenlenir. Bu teknik özellikler, ulusal ve uluslararas standartlara uygun olarak belirlenir. fl Güvenli i Uzmanlar n n Bir Üst S - n fta Çal flma Süresi Uzat ld : a) Çok tehlikeli s n fta yer alan iflyerlerinin (B) s n f belgeye sahip ifl güvenli i uzman görevlendirme ve tehlikeli s n fta yer alan iflyerlerinin (C) s n f belgeye sahip ifl güvenli i uzman görevlendirme yükümlülüklerine iliflkin süreler ikifler y l uzat lm flt r. b) Dolay s yla çok tehlikeli s n fta yer alan iflyerlerinde (A) s n f belgeye sahip ifl güvenli i uzman görevlendirme yükümlülü ü, tarihine kadar (B) s n f belgeye sahip ifl güvenli i uzman görevlendirilmesi; tehlikeli s n fta yer alan iflyerlerinde ise (B) s n f belgeye sahip ifl güvenli i uzman görevlendirme yükümlülü ü, tarihine kadar (C) s n f belgeye sahip ifl güvenli i uzman görevlendirilmesi kayd yla yerine getirilmifl say lacakt r. c) fl Güvenli i uzmanl belge yükseltme s navlar nda baflar l olup belge almaya hak kazananlar n haklar sakl tutulmufltur. Asgari Geçim ndirimi Üçüncü Çocukta Art r ld : May s 2016 ay ndan itibaren Asgari Geçim indiriminde üçüncü çocuk için AG. oran %5 den %10 a, sonraki çocuklar için %5 oran uygulanmas amaçlanm flt r. Dolay s yla, 3 veya daha fazla say da çocu u alan bir çal flan n ücretinde 9.00 TL. Art fl sa lam fl olacak. Üniversitelere fl Sa l ve Güvenli i Dersi Geliyor: 6331 say l fl Sa l ve Güvenli i Kanununa göre ifl güvenli i uzman olabilecek mezunlar yetifltiren fakültelerde ifl sa l ve güvenli i dersleri zorunlu hale getiriliyor. Bu ders en az iki yar y l olarak programlanacak ve uygulanacak. fl Kazas Olmazsa Prim Oran Düflecek: 6331 say l fl Sa l ve Güvenli i Kanunu kapsam nda çok tehlikeli s n fta yer al p ondan fazla çal flan bulunan ve üç y l içinde ölümlü veya sürekli ifl göremezlikle sonuçlanan ifl kazas meydana gelmeyen iflyerlerinde çal flanlar n iflsizlik sigortas iflveren pay teflvik olarak bir sonraki takvim y l ndan geçerli olmak üzere ve üç y l süreyle %1 olarak al n r. Ölümlü veya sürekli ifl göremezlikle sonuçlanan ifl kazas meydana gelmesi hâlinde takip eden aydan itibaren bu teflvik uygulamas na son verilir. flverenler bu f krada öngörülen flartlar tekrar sa lamalar ve talepleri hâlinde bu teflvikten yeniden yararlan r. Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok tehlikeli s n fta yer alan iflyeri bulunan iflverenin, 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun 4. maddesinin birinci f kras n n (a) bendi kapsam nda çal flt r lan toplam çal flan say s esas al n r. Bu maddeye göre teflvikten yararlanan iflverenlerden birinci f krada belirtilen ifl kazalar n bildirmeyenler, ifl kazas n n meydana geldi i tarihten itibaren yararland klar primleri yasal faizi ile birlikte geri öderler ve bu teflvikten befl y l süre ile yasaklan rlar. Haklar nda yasaklama karar verilen tüzel kiflilerin flah s flirketi olmas hâlinde, flirket ortaklar n n tamam hakk nda; sermaye flirketi olmas hâlinde ise sermayesinin yar s ndan fazlas na sahip olan gerçek veya tüzel kifli ortaklar hakk nda yasaklama karar verilir. Haklar nda yasaklama karar verilenlerin gerçek veya tüzel 6645 SAYILI fi SA LI I ve GÜVENL KANUNU ile BAZI KANUN ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE fi KL K YAPILMASINA DA R KANUN (3) Yusuf AKYÜZ ADASO Çal flma Müflaviri - kifli olmas durumuna göre; ayr ca bir flah s flirketinde ortak olmalar hâlinde bu flah s flirketi hakk nda da, sermaye flirketinde ortak olmalar hâlinde ise sermayesinin yar - s ndan fazlas na sahip olmalar kayd yla bu sermaye flirketi hakk nda da ayn flekilde yasaklama karar verilir. Ermenek te Hayat n Kaybedenlerin Hak Sahiplerine Baz Haklar Verildi: Karaman ili Ermenek'te ilçesi Güneyyurt beldesi Cenne mevkiinde tarihinde meydana gelen maden kazas nda hayat n kaybeden 4/1-a sigortal s olarak çal flmakta olanlar ile bunlardan hayat n kaybedenlerin 5510 say l kanunun 34. maddesinde say lan hak sahiplerine ayn maddede belirtilen oranlara göre, bu maddenin yay m tarihini izleyen ay bafl ndan itibaren 6 ay süre ile brüt asgari ücretin iki kat tutar nda flsizlik Sigortas Fonundan ayl k ödeme yap lacak. Bu ödemelerden herhangi bir vergi ve kesinti yap lmayacak. flçinin varsa SGK ya olan tüm borçlar siliniyor. Gerekli flartlar sa lanmasa dahi efl ve çocuklar na ölüm ayl ba lan yor. Yani normalde ayl k ba lanmas için gerekli olan 900 günlük prim yat rm fl olma flart aranm yor ve 1 gün çal flm fl olsa dahi ölüm ayl ba lan yor. Son olarak Devlet, ölen iflçinin efl, çocuk veya kardefllerinden birisine kamuda personel olma imkan veriyor. Ermenek te hayat n kaybeden iflçi yak nlar için ç kart lan yeni torba yasada efl ve çocuklara ölüm ayl ba lanmas ile ölen iflçinin efl, çocuk veya kardefllerinden birisine kamuda personel olma imkan verilmesi hususlar nda bir tarih aral belirlendi. Yani 13 May s 2014 ile 28 Ekim 2014 aras nda maden ocaklar n n yer alt ifllerinde meydana gelen kazalarda da bu imkanlar sa lanacak. Ayr ca ç kart lan kanuna göre, 10 Haziran 2003 ile 13 May s 2014 tarihleri aras nda kömür ve linyit madenlerinin yer alt ifllerinde meydana gelen ifl kazas sonucunda ölen sigortal n n; genel sa l k sigortas primi dâhil kendi sigortal l nedeniyle prim ve prime iliflkin her türlü borçlar terkin edilecek ve hak sahiplerine ayl k ba lanacak. Teflvikten Yersiz Faydalanana Ceza Aff Geldi: 4447 say l Kanunun Geçici 10. maddesi ile sa lanan sigorta primi teflvikinden maddenin yay mland ay ve öncesine iliflkin olmak üzere ortalama sigortal say s n n yanl fl hesaplanmas nedeniyle yersiz yararland tespit edilen iflverenlerin yersiz yararlan lan teflvik tutarlar na gecikme cezas ve gecikme zamm uygulanmayacak. Ancak geçmiflte iflverenden tahsil olan tutar n gecikme cezas ve gecikme zamlar iade ve mahsup edilmeyecektir. Genç ve Kad n flçi stihdam Getirildi: 18 yafl ndan büyük, 29 yafl ndan küçük olanlardan Türkiye fl Kurumu taraf ndan tarihine kadar bafllat lan iflbafl e itim programlar n tamamlayanlar n; a) Program n bitimini müteakip en geç üç ay içinde program tamamlad klar meslek alan nda özel sektör iflverenleri taraf ndan 5510 say l Kanunun 4. maddesinin birinci f kras n n (a) bendi kapsam nda ifle al nmas, b) fle al nd klar y ldan bir önceki takvim y l nda iflyerinden bildirilen ayl k prim ve hizmet belgelerindeki sigortal say s n n ortalamas na ilave olmas kayd yla, ifle al nd klar iflyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, di er sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 say l Kanunun 81. maddesinin birinci f kras n n ( ) bendi (iflveren hissesinin befl puanl k k sm na) uyguland ktan sonra kalan sigorta primlerinin iflveren hisselerine ait oran na göre ve ayn Kanunun 82. maddesi uyar nca belirlenen prime esas kazanç alt s n r üzerinden hesaplanan tutar Fondan karfl lan r tarihine kadar bafllayan iflbafl e itim programlar n n kat l mc lar için bu f kradaki süreler 6 ay art r ml uygulan r. flveren hissesine ait primlerin Fondan karfl lanabilmesi için iflverenlerin çal flt rd klar sigortal larla ilgili olarak; 5510 say l Kanun uyar nca ayl k prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, sigortal lar n tamam na ait sigorta primlerinin sigortal hissesine isabet eden tutar ile Hazine ve Fon taraf ndan karfl lanmayan iflveren hissesine ait tutar yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortal n n ifle al nd iflyerinden dolay Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezas ve bunlara iliflkin gecikme cezas ve gecikme zamm borcu bulunmamas flartt r. Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezas ve bunlara iliflkin gecikme cezas ve gecikme zamm borçlar n n 6183 say l Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendirilmifl veya ilgili di er kanunlar uyar nca prim borçlar n n yeniden yap land r lm fl ve taksitlendirilmifl olmas, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yap land rma devam etti i sürece iflverenlerin bu f kra hükmünden yararlanmas na engel teflkil etmez. Yap lan kontrol ve denetimlerde, çal flt rd kiflileri sigortal olarak bildirmedi i tespit edilen iflverenler bir y l süreyle bu maddeyle sa lanan destek unsurlar ndan yararlanamaz. Bu madde hükümleri; kamu idaresine ait iflyerleri, tarihli ve 5335 say l Kanunun 30. maddesinin ikinci f kras kapsam na giren kurum ve kurulufllara ait iflyerleri ile tarihli ve 2886 say l Devlet hale Kanununa, tarihli ve 4734 say l Kamu hale Kanununa ve uluslararas anlaflma hükümlerine istinaden yap lan al m ve yap m iflleri ile 4734 say l Kanundan istisna olan al m ve yap m ifllerine iliflkin iflyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çal flanlar ve yurt d fl nda çal flan sigortal lar hakk nda uygulanmaz. Fondan karfl lanan prim tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalar nda gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al nmaz. Yap Denetim Kurulufllar na fl Sa l ve Güvenli i Yükümlülü ü: Yap denetim kurulufllar na; iflyerinde, çal flmalar n, ifl sa l ve güvenli i mevzuat na göre düzenlenmesi gereken sa l k güvenlik plan na uygun olarak yap ld n kontrol etmek ve gerekli tedbirlerin al nmas için yap müteahhidini yaz l olarak uyarmak, uyar ya uyulmad takdirde durumu ilgili Çal flma ve fl Kurumu il müdürlü üne bildirmek yükümlülü ü getirilmifltir. Aksi halde tespite konu yap n n yap denetimi hizmet sözleflmesi bedelinin %10 u kadar idari para cezas uygulanacakt r. Firmalar fl Sa l ve Güvenli i Maliyetine Katlanmayacak: haleli ifllerde ifl sa l ve güvenli ine dair yükümlülüklerin ihale öncesinde belirlenerek iflverenlerin ifl sa l ve güvenli i yükümlülüklerini de maliyet unsuru olarak hesaba katmalar mümkün olacak. Maden flyerlerinde Çal flma Süresi Yeniden Belirlendi: Yer alt maden ifllerinde çal flan iflçilerin çal flma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok 37,5 saat olacak. Yer alt maden iflletmelerinde haftal k 37,5 saatten fazla yap lan çal flmalar için %100 az olmamak üzere fazla çal flma ücreti ödenecek. Mazeret zin (Sosyal zinler): flçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babas n n, eflinin, kardeflinin, çocu unun ölümü hâlinde üç gün, eflinin do um yapmas hâlinde ise befl gün ücretli izin verilir. flçilerin en az % 70 oran nda engelli veya süre en hastal olan çocu unun tedavisinde, hastal k raporuna dayal olarak ve çal flan ebeveynden sadece biri taraf ndan kullan lmas kayd yla, bir y l içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir. Bu süreler hafta tatili ve y ll k ücretli izin hesab nda çal fl lm fl sürelerden say lacak. Gece Çal flmalar nda Fazla Mesai Yapt r labilecek: 4857 say l fl Kanunu nun 69. maddesine yap lan ilave ile turizm, özel güvenlik ve sa l k hizmeti yürütülen ifllerde iflçinin yaz l onay n n al nmas flart yla yedi buçuk saatin üzerinde gece çal flmas yapt r labilir. Çocuklar n Hukuki Durumu ve Çal flma Yafl : 4847 say l fl Kanunu nun 71. maddesinin birinci ve dördüncü f kralar afla daki flekilde de ifltirilmifl; üçüncü f kras nda yer alan ondört yafl n bitirmifl ve ilk ö retimini tamamlam fl ibaresi on dört yafl n doldurmufl ve zorunlu ilkö retim ça n tamamlam fl olarak beflinci f kras nda yer alan Okula devam eder ibaresi Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden, birinci ibaresi dördüncü olarak de ifltirilmifl ve maddeye afla- daki f kra eklenmifltir. On befl yafl n doldurmam fl çocuklar n çal flt r lmas yasakt r. Ancak, on dört yafl n doldurmufl ve zorunlu ilkö retim ça n tamamlam fl olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelflmlererine ve e itime devam edenlerin okullar na engel olmayacak hafif ifllerde çal flt r labilirler. On dört yafl n doldurmam fl çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki geliflmlerine ve e itime devam edenlerin okullar na devam na engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yaz l sözleflme yapmak ve her bir faaliyet için ayr izin almak flart yla çal flt r labilirler Zorunlu ilkö retim ça n tamamlam fl ve örgün ö retime devam etmeyen çocuklar n çal flma saatleri günde yedi ve haftada oyuz befl saatten; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çal flanlar n ise günde befl ve haftada otuz saatten fazla olamaz. Bu süre, on bei yafl n tamamlam fl çocuklar için günde sekiz ve haftada k rk saate kadar art r labilir. Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin kapsam, bu faaliyetlerde çal flacak çocuklara çal flma izni verilmesi, yafl gruplar ve faaliyet türlerine göre çal flma ve dinlenme süreleri ile çal flma ortam ve flartlar, ücretin ödenmesine iliflkin usul ve esaslar ile di er hususlar Aile ve Sosyal Politiklar Bakanl, Kültür ve Turizm Bakanl, Sa l k Bakanl, Milli E itim Bakanl ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görüflleri al narak Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl taraf ndan ç - kar lacak yönetmenlikle belirlenir. Kamuda K dem Tazminat ve Sorumluk: 4857 say l fl Kanunu nun 112. maddesine afla daki f kra eklenmifltir say l Kamu hale Sözleflmeleri Kanunu ile 3213 say l Maden Kanunu kapsam nda rödövans sözleflmeleri çerçevesinde yer alt maden iflletmecili- i yapan flirketlere ve ortaklar na ait mallar n Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu taraf ndan el koyma veya takip yoluyla sat fl ndan elde edilen gelirler, öncelikle bu sözleflmeler kapsam nda söz konusu flirketlerde çal flm fl olan iflçilerden, ifl sözleflmeleri k dem tazminat n hak edecek flekilde sona ermifl olanlar n k dem ve ihbar tazminatlar ile izin, fazla çal flma ve di er ücret alacaklar - n n ödenmesinde kullan l r. Bu ödemeler Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu taraf ndan ilgililerin hesaplar na yat r lmak suretiyle gerçeklefltirilir. Ödemeye esas bilgi ve belgeler, iflçinin son çal flt iflvereni taraf ndan Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna teslim edilir. 50 ve Daha yukar Yaflda Bulunan Emekli Sand Mensuplar na Emeklilik mkan Getirildi: veya bu tarihten önce ifltirakçili i bulunup, tarihi itibar yla 50 ve daha yukar yafllarda bulunanlar yafl haddi nedeniyle istekleri üzerine veya re sen emekliye ayr ld klar nda fiili hizmet sürelerinin 10 y l doldurmufl olmas flart yla emekli ayl na hak kazan rlar. (Devam gelecek say da)

3 HABER 15 HAZ RAN Yarat c giriflimcilik e itimi tamamland British Council, Çukurova Kalk nma Ajans, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adana Sanayi Odas ve Adana Ticaret Odas iflbirli inde yarat c giriflimcileri desteklemek amac yla düzenlenen Yarat c Giriflimcilik E itimi baflar yla tamamland. Adana da gerçeklefltirilen e itim zmir, Bursa ve Eskiflehir den sonra Türkiye de 4.uygulamad r. E itim, ngiliz NESTA Yarat c Giriflimci Program n n gelifltiricisi, ayn zamanda giriflimcilik ve Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl saatlik iflgücü maliyeti endeksi, 2015 y l 1. çeyre inde, bir önceki çeyre e göre yüzde 4.8 artt. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 3.9, inflaat sektöründe yüzde 1.9 ve hizmet sektöründe yüzde 5.6 art fl gösterdi. Türkiye statistikler Kurumu (TÜ K), 2015 y l 1.Çeyrek Ocak-Mart dönemi flgücü Maliyeti Endeksi aç kland. Buna göre, saatlik iflgücü maliyeti endeksi bir önceki çeyre e göre yüzde 4.8 artt. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl saatlik iflgücü maliyeti endeksi, 2015 y l 1. çeyre inde, bir önceki çeyre e göre yüzde 4.8 artt. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 3.9, inflaat sektöründe yüzde 1.9 ve hizmet sektöründe yüzde 5.6 artt. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl saatlik iflgücü dan flmanl k olarak 25 y ld r yarat c ekonomilerde deneyim sahibi Percy Emmett taraf ndan zmir, Bursa ve Eskiflehir in ard ndan Adana da gerçeklefltirildi. 20 KURS YER KATILDI E itime, reklamc l k, mimari, sanat ve antika, zanaat, tasar m, moda, çizgi film, oyun, film, müzik, performans sanatlar, yay nc l k, yaz l m, televizyon ve radyo gibi yarat c l k gerektiren sektörlerden birinde yarat c bir fikri, ürünü ya da maliyeti endeksinde en yüksek art fl yüzde 19.5 ile J (Bilgi ve iletiflim) sektöründe gerçekleflti. SAATL K KAZANÇ ENDEKS B R ÖNCEK ÇEYRE E GÖRE YÜZDE 4.4 ARTTI Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl saatlik kazanç endeksi 2015 y l 1. çeyre inde, bir önceki çeyre e göre yüzde 4.4 artt. Endeks de erlerindeki art fl oranlar ; sanayi sektöründe yüzde 4.7 ve inflaat sektöründe yüzde 2 ve hizmet sektöründe yüzde 4.4 olarak gerçekleflti. hizmeti olan veya bu sektörlerden birinde ifl kurmufl ve 18 aydan k sa süredir ticari faaliyet yürütmekte olan 20 kifli kat l m sa lad. E itimin sonunda giriflimcilere sertifikalar törenle sunuldu. Yarat c Giriflimcilik E itimi kapsam nda yap lan tüm atölye çal flmalar n n sonucunda her flehirden en çok umut vadeden giriflimci adaylar Mart 2016'da British Council' n düzenleyece i konferansta fikirlerini sunma imkân bulacak. Saatlik iflgücü maliyeti yükseldi TÜ K, 2015 y l 1.Çeyrek Ocak-Mart dönemi flgücü Maliyeti Endeksi aç kland. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl saatlik kazanç endeksinde en yüksek art fl yüzde 12.9 ile J (Bilgi ve iletiflim) sektöründe gerçekleflti. SAATL K KAZANÇ DIfiI figücü MAL YET ENDEKS YÜZDE 5.3 ARTTI Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl saatlik kazanç d fl iflgücü maliyeti endeksi, 2015 y l 1. çeyre inde bir önceki çeyre e göre yüzde 5.3 artt. Endeks de erlerindeki art fl oranlar ; sanayi sektöründe yüzde 2.6, inflaat sektöründe yüzde 1, hizmet sektöründe ise yüzde 7.6 olarak gerçekleflti. Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm fl saatlik kazanç d fl iflgücü maliyeti endeksinde 2015 y l 1. çeyre inde bir önceki çeyre e göre en yüksek art fl yüzde 67.4 ile J (Bilgi ve iletiflim) sektöründe gerçekleflti. Sanayi üretimi Nisan ay nda yüzde 3.8 artt Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), Nisan ay na iliflkin sanayi üretim endeksi sonuçlar n aç klad. Mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl hesaplamada, Nisan da bir önceki aya göre madencilik ve taflocakç l sektörü endeksi yüzde 4,5 azal rken, imalat sanayi sektörü endeksi ayn kald, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da t m sektörü endeksi ise yüzde 2,1 artt. Takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretimi, Nisan da geçen y l n ayn ay na göre yüzde 3,8 artt. Sanayinin alt sektörleri incelendi inde y ll k bazda, madencilik ve taflocakç l sektörü endeksi yüzde 5 azal rken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da t m sektörü endeksi yüzde 2,1 artt. EN YÜKSEK ARTIfi, DAYANIKLI TÜKET M MALI MALATINDA OLDU Mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl ana sanayi gruplar nda Nisan ay nda bir önceki aya göre en yüksek art fl yüzde 1,9 ile dayan kl tüketim mal imalat nda oldu. malat sanayi alt sektörleri incelendi inde, Nisan da bir önceki aya göre en yüksek art fl yüzde 18,3 ile bilgisayarlar n, elektronik ve optik ürünlerin imalat nda kaydedildi. Bu art fl, yüzde 11,7 ile di er ulafl m araçlar - n n imalat ve yüzde 6,4 ile tütün ürünleri imalat takip etti. MT YAZ SAH B Zeki KIVANÇ ADASO YÖNET M KURULU BAfiKANI YAYIN KOORD NATÖRÜ Salih SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi YAYIN KURULU F rat KARALI mam Gazali HIRADA I Baflkan Yard mc s Sayman Üye SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Bora KOCAMAN Genel Sekreter YÖNET M YER : Adana Sanayi Odas Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Seyhan/ Tel: ( ) Pbx Fax: ( ) nternet : BASKI: Çukurova Ofset Tel: mzal yaz larda belirtilen görüfller sadece yazarlar na aittir. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek al nt yap labilir. GAZETES ADASO üyelerine ücretsiz gönderilir. Y ll k abone ücreti: 300 TL dir. 15 günde bir yay nlan r. Bu gazete bas n meslek ilkelerine uyar.

4 4 15 HAZ RAN 2015 HABER Milletvekilleri Adana n n Sorunlar ve Beklentileri dosyas ile TBMM yolunda Adana n n yeni dönem milletvekilleri, TOBB a ba l odalar ve borsalar taraf ndan seçim öncesinde verilen kentin 6 bafll kta 50 maddeden oluflan sorunlar ve beklentilerini içeren dosya ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Yolu nda. Yeni seçilen milletvekillerindeki dosyada, Üretim ve yat r m alanlar n n gelifltirilmesi, Ulafl m altyap s n n güçlendirilmesi, Çal flma hayat na yönelik talepler, Teflvikler ve üretim girdi maliyetlerinin azalt lmas, D fl ticaret ve finansman, Kent yaflam standard n n ve turizm potansiyelinin gelifltirilmesi ana bafll klar alt nda sorunlar ve beklentiler yer al yor. Adana ifl dünyas temsilcilerinin raporunda, sadece Adana de il, Türkiye için büyük öneme sahip olan Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi nde devam eden kamulaflt rma çal flmalar n n sonuçland r larak en k sa zamanda faaliyete geçirilmesi gerekti i vurguland. ÜRET M VE YATIRIM ALANLARININ GEL fit R LMES Üretim ve yat r m alanlar n n gelifltirilmesine yönelik sorunlar ve beklentiler aras nda, süresi dolan Islah Organize Sanayi Bölgesi uygulamas na iliflkin yasal düzenlemenin yeniden uygulamaya al nmas, Adana da Mersin, Karatafl ve Ceyhan yollar üzerindeki fabrikalar n sanayi alan na dönüfltürülmesine yer verildi. Sanayi ve yat r mlar için büyük sorun olarak gündeme gelen Zeytin Yasas n n, mevcut sanayi bölgelerinin geliflmesine ve yeni sanayi bölgelerinin kurulmas na izin verecek flekilde düzenlenmesi, kent içinde da n k halde bulunan ve kent yaflam n olumsuz etkileyen iflletmeler için kümelenme modeliyle küçük ve orta ölçekli sanayi siteler oluflturulmas da talep edildi. 11 sektör meclisi, yeni baflkanlar n seçti TOBB a ba l 11 sektör meclisinde yap - lan baflkanl k divan seçimleri sonucunda, sektör meclis baflkanlar ve baflkan yard mc lar seçildi. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Türkiye Bilgisayar Yaz l m Meclisi, Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi, Türkiye Perakendecilik Meclisi; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzio lu, Türkiye Demir ve Demir D fl Metaller Meclisi, Türkiye Döküm Sanayi Meclisi, Türkiye laç Sanayi Meclisi, Türkiye Medikal Meclisi, Türkiye Sa l k Kurumlar Meclisi, Türkiye S v laflt r lm fl Petrol Gaz (LPG) Meclisi; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk, Türkiye Do al Gaz Meclisi, Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi Baflkanl k Divan seçimlerine ifltirak etti. Yap lan seçimler sonras nda; TOBB Türkiye Bilgisayar Yaz l m Meclisi Baflkanl na Merlin Bilgisayar Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi Melek Bar Elmas, Meclis Baflkan Yard mc - l klar na Medak Yaz l m Ltd. fiti. Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Yücel Akyelli, SFS Grup Yönetim Kurulu Üyesi Gültekin Günal ve Globalnet nternet Teknolojileri Genel Müdürü Ertan Barut. TOBB Türkiye Demir ve Demir D fl Metaller Meclisi Baflkanl na Türkiye Çelik Üreticileri Derne i Genel Sekreteri Veysel Yayan, Meclis Baflkan Yard mc l klar na Çolako lu Metalurji A.fi. Genel Müdürü U ur Dalbeler ve Yücel Boru Profil End. A.fi. Genel Müdürü Kemal Saraç. TOBB Türkiye Do al Gaz Meclisi Baflkanl na Ege Gaz A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi brahim Akbal, Meclis Baflkan Yard mc l klar na S v laflt r lm fl ve S k flt r lm fl Do al Gazc lar Derne i (SSDGD) Baflkan Eyüp Aratay ve Do al Gaz Da t c lar Birli i Derne i (GAZB R) Baflkan Yaflar Arslan. TOBB Türkiye Döküm Sanayi Meclisi Baflkanl na, Akdafl Döküm San. Ve Tic.A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Niyazi Akdafl, Meclis Baflkan Yard mc l klar na Ferro Döküm San.D fl.tic. A.fi. Genel Koordinatör Yard mc s Mustafa Mahmutçavuflo lu, Trakya Döküm San. A.fi. Genel Müdürü Mustafa U ur Kocao lu ve stanbul Döküm Sanayicileri Odas Baflkan Halil Gazi Varol. TOBB Türkiye laç Sanayi Meclisi Baflkanl na Diafarma laç San. A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Cengiz Celayir, Meclis Baflkan Yard mc l klar na laç Endüstrisi flverenler Sendikas Genel Sekreteri Turgut Tokgöz, Araflt rmac laç Firmalar Derne i Genel Sekreter Vekili Ümit Dereli ile Bilim laç ta koordinatör olarak görev yapan Ömer Y ld z. TOBB Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi Baflkanl na Colgate / Palmolive Temizlik Ürünleri A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Pura, Meclis Baflkan Yard mc l klar na Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derne i Genel Koordinatörü Vuranel Okay ve Akatlar Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akat. TOBB Türkiye Medikal Meclisi Baflkanl - na ncekara Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özgür ncekara, Meclis Baflkan Yard mc l klar na Türkiye Sa l k Endüstrisi flverenleri Sendikas Yönetim Kurulu Baflkan Metin Demir, Marmara Sa l k Sektörü fladamlar Derne i Disiplin Kurulu Baflkan Kaz m Eryaflar ile Bahad rlar A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Bahad r. TOBB Türkiye Perakendecilik Meclisi Baflkanl na Carrefoursa Genel Müdürü ayn zamanda Kategori Ma azac lar Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Mehmet T. Nane, Meclis Baflkan Yard mc l klar na Birleflmifl Markalar Derne i (BMD) Yönetim Kurulu Baflkan Sami Kariyo ve Tekin Acar Büyük Ma azac l k Hizmetleri Yönetim Kurulu Baflkan Tekin Acar. TOBB Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi Baflkanl na Shell & Turca Petrol A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Erdem, Meclis Baflkan Yard mc l klar na Bilginler Turizm nflaat ve Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bilgin, Türkiye Petrol Rafinerileri A.fi. Genel Müdür Yard mc s Hasan Tan ve Yenigün Petrol Nakliyat ve Tic. Ltd. fiti Firma Sahibi Güner Yenigün. TOBB Türkiye Sa l k Kurumlar Meclisi Baflkanl na, Selçuklu Hastanesi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Seyit Karaca, Meclis Baflkan Yard mc l klar na Biruni Laboratuvar Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Güzel, Güven Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Banu Küçükel ve Özel Hastaneler Platformu Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Altu. TOBB Türkiye S v laflt r lm fl Petrol Gaz (LPG) Meclisi Baflkanl na Türkiye LPG Derne i Baflkan Ya z Eyübo lu, Meclis Baflkan Yard mc l klar na Akgaz San. ve Tic. A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Atalay Armutçu, Total Oil Türkiye A.fi. Lojistik Direktörü Yaflar Taflk ran ve Müstakil Likit Petrol Gazc lar ve Otogaz Bayileri Derne i Baflkan Y lmaz Cömert seçildi. Adana Sanayi Odas n n yeni üyeleri UNVANI ADRES SERMAYES BEYZA P L Ç TARIM VE SANAY T CARET L M TED fi RKET KOCAVEZ R MAH. KARACAO LAN CADDES AZ Z PAMUKÇU fi MERKEZ NO:76/E SEYHAN/ TL GÜVENL SKELE KALIP Nfi. MAK NA METAL K MYA OTOMOT V TAAH. T CARET THALAT HRACAT PAZARLAMA SANAY T C. LTD. fit. YEfi LOBA MAH SOK. NO:6/A SEYHAN/ TL OMN A N fiasta SANAY VE T CARET ANON M fi RKET HACI SABANCI ORGAN ZE SANAY BÖLGES YUNUS EMRE CAD. NO:8 SARIÇAM/ TL ZAH T ENERJ SANAY VE T CARET L M TED fi RKET HACI SABANCI ORGAN ZE SANAY BÖLGES OSB O UZ KAAN KÖKSAL CAD. NO:5 YÜRE R/ TL HAS TÜTÜNCÜLÜK VE MAKARON SANAY T CARET L M TED fi RKET HACI SABANCI ORGAN ZE SANAY BÖLGES CUMHUR YET BULVARI NO:22 SARIÇAM/ TL MEHMET AR C MANY BULUT TEKST L YEfi LYUVA MAH. YEfi LYUVA SK. 54/A SEYHAN/ TL

5 HABER 15 HAZ RAN fi SA LI I VE GÜVENL ÇALIfiAN TEMS LC S Hüseyin BENG SU ADASO fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri EL TA GIDA, Avrupa n n en iyi 10 flirketinden biri Türkiye nin tar msal flirketinden biri seçilerek sanayi devi Sunar Grup Ruban D Honneur (Onur flirketlerinin s v ya ve Kurdelas na) lay k görüldü. margarin üreticisi Elita Büyüme stratejisiyle önce G da, büyümeye yönelik Türkiye de otoriteler gelifltirdi i strateji ve taraf ndan Türkiye nin En kararl l kla Avrupa n n en H zl Büyüyen G da fiirketi prestijli ifl ödülü European unvan n alan Elita G da Business Awards (Avrupa fl baflar s n Avrupa ifl Ödülleri) kapsam nda dünyas n n da Ruban D Honneur Onur tescillemesinin hakl Kurdelas na lay k görüldü gururunun yafl yor. ve böylece kendi Adana Sanayi Odas kategorisinde Avrupa n n en Meclisi Baflkan ve Sunar iyi on flirketinden biri oldu. Grup CEO su Hüseyin Nuri Bu y l sekizincisi Çomu ödülü Londra Borsas düzenlenen European Avrupa ülkeleri öncelikli Business Avards (Avrupa fl pazarlar baflkan Luca Ödülleri) Avrupa n n 33 Peyrano nun elinden ald. ülkesinden önemli baflar lara imza alanda ekonomiyi, sosyal hayat ve Avrupa n n dört bir yan nda atm fl flirketleri; giriflimcilik, çevreyi olumlu etkileyen, ayn faaliyet gösteren baflar l flirketlerin istihdam, müflteri memnuniyeti, zamanda yenilikçi ve baflar l büyüme hikayelerinin sürdürülebilirlik, ithalat-ihracat, uygulamalarla görünürlüklerini de erlendirildi ini belirten Çomu, büyüme stratejisi, inovasyon gibi art ran ve sürekli geliflim içerisinde Grubumuzun 90 dan fazla ülkeye kategorilerde de erlendirdi. olan flirketler yar fl yor. ihracat yapan flirketi Elita n n Avrupa fl Ödülleri, Avrupa n n 33 European Business Awards n ilk büyüme stratejisinin ülkesinden en gözde flirketlerin dahil aflamas nda yaklafl k 3000 Türk ödüllendirilmesinden ve ülkemizi bu edildi i ve binlerce flirketin farkl flirketi aras ndan kendi kategorisinde platformda temsil etmekten onur kategorilerde yar flt bir y ldan Ulusal fiampiyon seçilen Elita G da, duyuyoruz. Baflar m z n böyle fazla süren ve RSM Internitional n yar flman n bir sonraki aflamas nda prestijli bir organizasyon taraf ndan ana sponsorlu unda organizasyonu Avrupa n n en deneyimli ifl dünyas uluslararas arenalarda tescillenmesi gerçeklefltirilen bir ödül program. profesyonellerinden oluflan jürinin vizyonumuz do rultusunda Bu ödül program nda, sorumlu karar neticesinde, Büyüme Stratejisi y lmadan çal flan ekibimizi motive hareket ederek faaliyet gösterdikleri kategorisinde Avrupa n n en iyi on ediyor dedi. ÜYELER M Z N D KKAT NE Bilindi i üzere 5174 say l TOBB Kanunu ve tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 7/9914 say l Bakanlar Kurulu Karar gere ince, Odalar n çal flma alanlar içerisinde bulunan tüm sanayi iflletmeleri, üretim gücünü gösteren kapasite raporu düzenlettirmek ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ne onaylatmak zorundad rlar. Ayr ca, TOBB Oda Muamelat Yönetmeli inin 41.maddesine göre; ilimizde oldu u gibi Sanayi ADASO dan Kapasite Raporu Suret Tasdiki ifllemlerini düflük ücretle yapt rma imkan ve Ticaret Odalar n n ayr ayr bulundu u illerde her iki Odaya kay tl firmalar için kapasite raporlar Sanayi Odalar ndan al nmak zorundad r. TOBB nin tarih ve 274 say l karar gere ince; tarihinden itibaren yenilenen kapasite raporu As l Suret nüshalar Odam zda saklanmakta, firmalara ise Asl Gibidir kafleli onaylanm fl suret verilmektedir. 6 sayfal k bir kapasite raporunun noterlerde suret tasdiki maliyeti yaklafl k TL aras nda de iflirken Odam zda ise sayfas 10 TL den toplam 60 TL na yap lmaktad r. Bu nedenle sanayi ve ticari faaliyetlerinizde oldukça önemi olan kapasite raporu ve ticaret sicil gazeteleri suret tasdiklerinin Odam zdan daha az maliyetle yapt r lmas, kapasite raporuna sahip olmayan veya geçerlilik süresi dolmufl rapora sahip üyelerimizin ise yenileme ifllemleri için Odam za baflvurmas gerekmektedir. fl sa l ve güvenli i ile ilgili yeni bir kavramda çal flan temsilcisi kavram d r. Gerçi fl Kanunu na göre ç kar lan fl Sa l ve Güvenli i Kurulu nun oluflumunda kurul üyesi olarak Sa l k ve güvenlik iflçi temsilcisi ünvan ad alt nda bir temsilci bulundurma flart getirilmiflti. Ancak çal flan temsilcisi gibi yasal yönden daha etkin de ildi. Tan m nda da belirtildi i üzere çal flan temsilcisi fl sa l ve güvenli i ile ilgili çal flmalara kat lma, çal flmalar izleme, tedbir al nmas n isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çal flanlar temsil etmeye yetkili çal fland r iflyerinde aktif görev yüklenen çal fland r. Yasa ile çal flan temsilcisinin görevlendirme yükümlülü ünü iflverene b rak lm flt r. flveren; iflyerinin de iflik bölümlerindeki riskler ve çal flan say lar - n göz önünde bulundurarak dengeli da l ma özen göstermek kayd yla, çal flanlar aras nda yap lacak seçim veya seçimle belirlenemedi i durumda atama yoluyla, afla da belirtilen say larda çal flan temsilcisini görevlendirir: a) ki ile elli aras nda çal flan bulunan iflyerlerinde bir. b) Ellibir ile yüz aras nda çal flan bulunan iflyerlerinde iki. c) Yüzbir ile beflyüz aras nda çal - flan bulunan iflyerlerinde üç. ç) Beflyüzbir ile bin aras nda çal - flan bulunan iflyerlerinde dört. d) Binbir ile ikibin aras nda çal flan bulunan iflyerlerinde befl. e) kibinbir ve üzeri çal flan bulunan iflyerlerinde alt. Birden fazla çal flan temsilcisinin bulunmas durumunda bafl temsilci, çal flan temsilcileri aras nda yap lacak seçimle belirlenir. Çal flan temsilcileri, tehlike kayna n n yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azalt lmas için, iflverene öneride bulunma ve iflverenden gerekli tedbirlerin al nmas n isteme hakk na sahiptir. Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çal flan temsilcileri ve destek elemanlar n n haklar k s tlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için iflveren taraf ndan gerekli imkânlar sa lan r. flyerinde yetkili sendika bulunmas hâlinde, iflyeri sendika temsilcileri çal flan temsilcisi olarak da görev yapar.. Kazas z çal flmalar dile i ile.

6 6 15 HAZ RAN 2015 HABER Ekonomi Bakanl n n hizmet ve faaliyetleriyle ilgili çok say daki web sitesinin içeri i birlefltirilerek tüm bilgilere ulafl labilecek flekilde portal oluflturuldu. portal nda, hracat yol haritas, ihracat destekleri, ülkeler ve ülke masalar, ticari bilgi kaynaklar, d fl talepler konular nda ayr nt l bilgiler yer al yor. hracatç firmalar n güncel ticari bilgi ihtiyac için 7 gün 24 saat karfl lanmas amac yla Uzmana Dan - fl n ve nolu telefonla hracat letiflim Noktas kuruldu. Ekonomi Bakanl hizmet ve faaliyetleri ile ilgili çok say daki web sitesinin içeri i birlefltirilerek kullan c lar n tek pencereden tüm bilgilere ulaflabilece i bir portal oluflturuldu. Web Portal, her birimin sorumluluk alan na giren konularda bilgi girifli yapaca bir çerik Yönetim Sistemi ile çal - flacak flekilde tasarland. Nas l yard mc olabiliriz alan na bilgi almak istedi iniz konuya iliflkin anahtar kelime girerek portal üzerinde ilgili alanlara do rudan eriflim sa layabilirsiniz. HRACAT SAYFASI Ülkeler ve Ülke Masalar hracat Destekleri Mevzuat Sektörler Fuarlar Ayr ca Pazara Girifl, Ticari F rsatlar, hracat Duyurular, Blog, Etkinlik Takvimi, E itim, hracat Yol Haritas, hracatç lar Rehberi alanlar na hracat Sayfas ndan ulaflabilirsiniz. HRACAT YOL HAR TASI hracat Sayfas, Bilgi ve Rehberlik alan nda yer alan hracat Yol Haritas bölümünde; 1. D fl Ticaret Süreçleri 2. Yat r m Teflvik Uygulamalar 3. Hedef Pazar Tespiti 4. Hedef Pazar Analizi ve Ülke Masalar 5. Sektör Pazar Analizi ve Pazar Araflt rmas 6. Ticari F rsatlar 7. lave Bilgi htiyac 8. E itim gibi d fl ticarete iliflkin sorular n za cevap bulaca n z bilgiler yer almaktad r. *** lave soru ve ticari bilgi taleplerinizi; hracat letiflim Noktas ( ) telefon numaras n arayarak iletebilirsiniz. HRACAT DESTEKLER hracat Destekleri Mevzuat, baflvuru sürecine iliflkin bilgi ve belgelere Portal ana sayfas Destekler sekmesi alt nda yer alan hracat Destekleri bafll ndan ulaflabilirsiniz. ÜLKELER VE ÜLKE MASALARI Bakanl m z web sitesi hracat sayfas nda yer alan Ülkeler ve Ülke Masalar bölümünde, Ülke Uzmanlar ve Ticaret Müflavirlik/Ataflelikleri taraf ndan haz rlanan, d fl pazarlara yönelik bilgiler yer almaktad r. Bu bölümden Ülkelerin ekonomisine genel bir bak fl, ikili ticari iliflkilerimiz, d fl ticaret, gümrük mevzuat, pazara girifl bilgileri, sektörel pazar araflt rmalar na ulaflabilirsiniz. Ülke genel raporuna Ülke Profili bafll, Ülkeye iliflkin Yerinde Pazar Araflt rmas raporlar na Sektörler bafll - alt ndan ulafl labilmektedir. MÜfiAV RL KLER Ülkeler ve Ülke Masalar bölümünde Ticaret Temsilciliklerimiz bafll alt nda ilgili ülkedeki Müflavirlik/Ataflelik bilgilerine ulafl lmaktad r. Ayr ca, bu alandaki Ticaret Müflavirine Dan fl n uygulamas n kullanarak, Bakanl m z n yurtd fl nda görevli Ticaret Müflavir ve Ataflelerine görev yapt klar ülke pazarlar na dair soru sorma, bilgi talep etme ve bu taleplerinizi takip etmeniz mümkün. SEKTÖRLER hracat Sayfas, Sektörler sekmesi alt nda Tar m ve G da ile Sanayi sektörleri baz nda ürünlerin üretimi, ülkemiz ve dünya d fl ticaretine iliflkin istatistik verileri içeren sektör profillerine iliflkin bilgileri içeren sektör raporlar na ulaflabilirsiniz. T CAR B LG KAYNAKLARI REHBER Bakanl m z web sitesi, Bilgi ve Rehberlik bafll alt nda yer alan Ticari Bilgi Kaynaklar Rehberi nden (TBKR) faydalan labilir. TBKR üzerinden bilgi türü ve ülkeler baz nda tarama yap larak ilgili kurum/kurulufllar n elektronik veri tabanlar veya bilgi kaynaklar na ulafl labilmekte ve araflt rma yap labilmektedir. Rehberde 97 ülkeye iliflkin 400 ün üzerinde elektronik bilgi kayna yer almaktad r. DIfi TALEPLER BÜLTEN Bakanl m z ve OA B taraf ndan iflletilmekte olan D fl Talepler Bültenine Ticaret Müflavirlikleri/ Atafleliklerimiz taraf ndan gönderilen talepler ile thalatç Firmalar n talepleri girilmektedir. Üyesi olunan hracatç Birli inin, birlik kay t sicil numaras n ve vergi numaras kullanarak Bakanl m z web sitesi ana sayfas nda yer alan D fl Talepler Bülteni'ne girifl yap larak duyurusu yap lan taleplere ulafl lmaktad r. ULUSLARARASI HALELER Uluslararas hale Sitelerine, Bakanl - m z web sitesi hracat sayfas nda Bilgi ve Rehberlik bafll alt nda yer alan Ticari Bilgi Kaynaklar Rehberi üzerinden Bilgi Türü bafll ndan hale Duyurular seçilerek ulafl labilir. Bakanl m za ulaflan güncel ihale duyurular Ekonomi Bakanl Blogu üzerinden de duyurulmaktad r. EKONOM BAKANLI I BLOGU Ekonomi Bakanl hracat Genel Müdürlü ü fiube Müdürü Dr.Tayfun Gülle KATEGOR LER Yeni kategoriler eklenebilmektedir. Ekonomi Haberleri Bakanl k Duyurular E itim Blogu Fuarlar Blogu Ticari Bilgi Kaynaklar e-kütüphane Blogu EKONOM BAKANLI I E-BÜLTEN Bakanl m z merkez birimlerinin yan s ra ticaret müflavirliklerimiz taraf ndan da girilen blog haberlerini E- Bülten format nda takip edebilirsiniz. Kay t formunda ilgilendi iniz blog kategori / kategorilerini seçip, e-posta adresinizi tan mlayarak sisteme üye olabilirsiniz. lgilendi iniz kategori / kategorilerdeki haberler hergün saat 17:00 de tan mlad n z e-posta adresinize toplu olarak gönderilmektedir. UZMANA DANIfiIN Uzmana Dan fl n uygulamas n kullanarak, uzmanlar m za Bakanl m z görev ve yetki alan na giren konular itibariyle do rudan soru sorabilir, bilgi talep edebilir ve bu taleplerinizi takip edebilirsiniz HRACAT LET fi M NOKTASI Aktif ve Potansiyel hracatç Firmalar m z n güncel ticari bilgi ihtiyac n 7 gün 24 saat karfl lanmas amac yla; Nas l hracatç Olunur? Hedef Pazar m Nas l Belirlerim? Hedef Pazar Analizini Nas l Yapar m? Sektör-Pazar Analizi Nas l Yapar m? Potansiyel Ticari Orta ma Nas l Ulafl r m? gibi ihracat süreçlerine iliflkin sorular yan tlanmakta veya ilgili birimlere yönlendirilmektedir. Telefonda ihracatç firmalar m za standart bilgi talepleri cevapland r lmakta veya özelleflmifl bilgi talepleri için uzman kadroya yönlendirilmektedir. Devlet Yard mlar - hracat Mevzuat Hedef Pazar Belirleme, Ülke / Pazar Bilgileri, Sektörel Bilgiler Ticari F rsatlar; thalatç / toptanc / da t c adresleri, haleler hakk nda yönlendirmeler Yurtd fl nda düzenlenen ticari fuarlar n bilgisi E itim Programlar bilgisi fi DÜNYASI Ç N T CAR B LG YE ER fi M Uluslararas D fl Ticaret istatistikleri ve di er konularda bilgi temin edilebilecek kurum/kurulufl/kaynaklara yönlendirme E T M PROGRAMLARIMIZ Bakanl m z n görev alan na giren konularda ifl çevrelerini bilgilendirmek amac yla düzenlenen D fl Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinde hracat süreçlerine iliflkin muhtelif konular nda sunumlar yap lmaktad r. Bakanl m zca düzenlenen D fl Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 1 Gün veya 1/2 Gün olarak düzenlenmekte olup, bilgilendirme seminerlerine kat l m ücretsizdir. Seminer programlar ve programlar n iflbirli i içinde organize edildi- i flbirli i Kurulufllar listesine; Bakanl m z web sitesi hracat sayfas nda yer alan E itim bafll, Etkinlik takvimi, Blog üzerinden ulaflabilirsiniz. ITC (ULUSLARARASI T CARET MERKEZ ) PAZAR ANAL Z ARAÇLARI Uluslararas Ticaret Merkezi Pazar araflt rmas ve analizine yönelik olarak ücretsiz veritabanlar ile bilgi hizmeti sunmaktad r. Trade map Market Access Map Standards Map Investment Map adresine ücretsiz üyelik gerçeklefltirerek ürününüzün Gümrük Tarife statistik Pozisyon numaras n (G.T.I.P. kodu) girerek hem ülke baz nda hem de dünya genelinde ithalat ve ihracat rakamlar na ulaflabilirsiniz. ngilizce, Frans zca ve spanyolca dil seçenekleri ile hizmet sunan Trade Map Ürün, ürün gruplar, ithalat veya ihracat için ülke ve bölge grupland rmalar na dayal sorgular yap lmas na imkan sa lamaktad r. adresi üzerinden ulaflabilece iniz Market Access Map, bir ihracatç n n karfl laflabilece i tarifeler ve tarife d fl engeller gibi pazara girifl koflullar na iliflkin bilgi sa lamaktad r. Market Access Map üzerinden, hracat yapan ülke, thalat n yap laca ülke ve ürün belirtilerek söz konusu ürünün ticaretine konu gümrük vergi oranlar n incelemek mümkündür. EXPORT HELPDESK Pazar gelifltirme bilgi kayna d r. Export Helpdesk, AB pazar na girmek isteyen ihracatç lar için gerekli bilgileri sunan ücretsiz veritaban d r. Vergilendirme, ithalat tarifeleri, ticaret anlaflmalar, istatistikler ve gerekli adresler konular nda ihracatç lara bilgi deste i sa lamaktad r. Hizmet sunulan diller: ngilizce, Frans zca, spanyolca, Portekizce, Arapça ve Rusçad r.

7 7 HABER 15 HAZ RAN 2015 Türkiye, ilk çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), y l n ilk çeyre ine iliflkin Gayri Safi Yurtiçi Has la (GSYH) verilerini aç klad. Buna göre, üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi has la, y l n ilk çeyre inde, geçen y l n ayn dönemine göre, sabit fiyatlarla yüzde 2,3'lük art flla 30 milyar 89 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 7,8'lik art flla 443 milyar 189 milyon lira oldu. Ekonomistlerin, y l n ilk çeyre ine iliflkin büyüme beklentileri ortalamas yüzde 1,6 seviyesindeydi y l büyüme beklentisi ise yüzde 3 seviyesinde. Türkiye ekonomisi geçen y l n ilk çeyre- inde yüzde 4,9, y l n tamam nda ise yüzde 2,9 büyümüfltü. TÜ K'ten yap lan aç klamada flöyle denildi: Gayrisafi Yurtiçi Has la (GSYH) de eri cari fiyatlarla yüzde 7,8 artt. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi has la tahmininde, 2015 y l n n birinci çeyre i bir önceki y l n ayn çeyre ine göre, cari fiyatlarla yüzde 7,8 lik art flla 443 milyar 189 milyon TL oldu. Tar m sektörünü oluflturan faaliyetlerin toplam katma de eri, 2015 y l n n birinci çeyre inde bir önceki y l n ayn çeyre ine göre, sabit fiyatlarla yüzde 2,7 lik art flla 1 milyar 390 milyon TL, cari fiyatlarla yüzde 17 lik art flla 17 milyar 458 milyon TL oldu. Sanayi sektörünü oluflturan faaliyetlerin toplam katma de eri, 2015 y l n n birinci çeyre inde bir önceki y l n ayn çeyre ine göre, sabit fiyatlarla de iflmedi, cari fiyatlarla yüzde 3 lük art flla 106 milyar 192 milyon TL oldu. Hizmet sektörünü oluflturan faaliyetlerin toplam katma de eri, 2015 y l n n birinci çeyre inde bir önceki y l n ayn çeyre ine göre, sabit fiyatlarla yüzde 4,1 lik art flla 18 milyar 873 milyon TL, cari fiyatlarla yüzde 9 luk art flla 268 milyar 473 milyon TL oldu. PAZARA G R fi ENGELLER ve ÇÖZÜM YOLLARI Ekonomi Bakanl Anlaflmalar Genel Müdürlü ü fiube Müdürü Dr. Talat Kaya Ekonomi Bakanl koordinasyonunda Pazara Girifl komitesi oluflturularak, pazara girifl faaliyetlerinin planlanmas ve ihracatç lar n d fl pazarlarda karfl laflt klar pazara girifl engellerinin ortadan kald r lmas na yönelik politikalar gelifltirilmesi ve giriflimlerde bulunulmas amaçlan yor.. Pazara Girifl Engeli Nedir? Pazara girifl engelleri; tarifeler, tarife d fl tedbir ve di er idari uygulamalardan kaynaklanan, uluslararas ticaretin normal geliflme seyrini etkileyen her türlü politika ve uygulamalar ifade etmektedir. Bu durum genel olarak DTÖ/GATT gibi çok tarafl ticaret anlaflmalar, Bölgesel Ticaret Anlaflmalar veya di er ikili anlaflmalarda yer alan kurallara ayk r uygulamalard r. Pazara Girifl Engellerinin Niteli i Geçici nitelikte olmama, di er bir deyiflle sistemik hala gelme Ayn ürünü ihraç etmek isteyen tüm firmalar n ihracat n etkiliyor olma Sorunun üzerinden belli bir zaman n geçmesi ve ilgili ithalatç ülke birimleriyle temasa geçilmifl olmas na ra men bir sonuç al namam fl olma Sorunun ithalatç ülke taraf ndan uygulanan bir önlem ya da uygulama sebebiyle gerçeklefliyor olmas, Sorunun firmadan kaynakl, evrak eksikli i gibi usule iliflkin bir eksiklikten kaynaklanm yor olmamas Örnekler - 1 Tarife ve Gümrük Engelleri Ürünlerin yanl fl tarife sat r nda s - n fland r lmas Gümrük idaresinin gereksiz belge talebi Gümrük Müflavirli i hizmetlerinde yaflanan problemler Minimum ya da referans fiyat uygulamalar En Çok Kayr lan Ülke ve Ulusal Muamele Kurallar na Ayk r Uygulamalar Gümrük vergilerinin olmas gerekenden daha yüksek düzeyde uygulanmas thalatç ülkenin gümrük prosedürleri ile ilgili bilgi ve verilerine ulafl lamamas Örnekler- 2 Hizmet Ticareti Engelleri Uluslararas anlaflma ve kurallara uygun olmayan; Yerli hizmet veya hizmet sa lay c - lar ile yabanc hizmet ya da hizmet sa lay c lar aras nda ayr mc uygulamalar. Ör. Kay t yükümlü ü, lisans alma yükümlükleri veya zorunlu baz teknik standartlara uyum mükellefiyetleri Kota uygulamalar, sermaye veya büyüklük s n rlamalar Ticari varl k oluflturma ya da geniflletme konusunda s n rlamalar Sahiplik veya yönetim aç s ndan getirilen s n rlamalar Hizmet sunumu yapacak kiflilerin milliyeti bak m ndan getirilen s n rlamalar Sermaye veya kar aktar m ya da ilgili ülkede girifl ç k flta yaflanan s k nt lar Örnekler - 3 Standartlar, Test, Etiketleme veya Sertifikasyon Engelleri Uluslararas anlaflma ve kurallara uygun olmayan teknik mevzuat, zorunlu standart uygulamalar Teknik mevzuat ve standartlar n çok s k de ifltirilmesi Külfetli ve zaman al c test gerekleri Külfetli ve zaman al c sertifikasyon (Belgelendirme) gerekleri Belirsiz Süreç Di er Örnekler - 4 Menfle Kurallar ile lgili Engeller Menfle ülke belgelendirmesi ve iflaretlemesi ile ilgili problemler Menfle kazand rma ile ilgili problemler thalatç ülkenin mefle kurallar ile ilgili bilgi ve verilerine ulafl lamamas Örnekler - 5 Fikri Mülkiyet Haklar n n Korunmas ile lgili Problemler Patentli, markal ya da telif hakk na sahip ürünlerin d fl pazarlarda taklidi Patent, marka ya da telif hakk n n yabanc ülkelerde tescil ettirilmesinde yaflanan sorunlar Patent, marka ya da telif hakk n n yabanc ülkelerde tescili için sunulan ve ticari s r niteli ini tafl yan bilgi, teknoloji ve ifl yapma tekniklerinin izinsiz olarak yerel firmalara verilmesi Yabanc ülkenin, ihracatç firman n distribütörü, ithalatç s taraf ndan fikri mülkiyet haklar n n ihlalinin önlenmesi için yap lan baflvurular dikkate almamas Örnekler - 6 Yat r mlarla Ba lant l Ticari Engeller Yat r mlarda belli oranlarda ya da belli miktarlarda yerli ürün kullan lmas zorunlulu u Yabanc ülkenin belli oranda yerli ürün kullan lmas karfl l nda vergi veya teflviklerin sa lanaca vaadi Yat r m için gerekli olan ürün kadar ya da belli oranda yerli ürünün ihrac flartlar n n öngörülmesi Yat r mlarla ilgili kurallar n yerli ve yabac yat r mc lar bak m ndan farkl uygulanmas Yat r mlar n devletlefltirilmesi ya da yat r mc lar n elinden al nmas Di er Örnekler - 7 Di er Pazara Girifl Engelleri Yerel ürünlerin uluslararas kurallara ayk r olarak sübvanse edilmesi nedeniyle pazara giriflin mümkün olmamas Uluslararas Kurallara ayk r olarak anti-damping, sübvansiyon ve korunma önlemleri uygulamalar Pazar n uluslararas kurallara ayk r flekilde yerli bir firma ya da tekel taraf ndan kontrolü Ürünün ülke içinde da t m, pazarlanmas, sat lmas, sat n al nmas na iliflkin belgelendirme, lisans verme gibi flartlar konusunda toptanc lar, perakendeciler, müflteriler bak m ndan s n rlamalar getirilmesi Pazara Girifl Engelleri Nas l Çözülür Ekonomi Bakanl koordinasyonunda pazara girifl faaliyetlerinin planlanmas ve ihracatç lar m z n d fl pazarda karfl laflt klar pazara girifl engellerine çözümler üretilmesi amac yla Pazara Girifl Komitesi ile Komite alt nda çal flacak iki Çal flma Grubu kurulmufltur. PAZARA G R fi KOM TES PAZARA G R fi FAAL YETLER ÇALIfiMA GRUBU PAZARA G R fi ENGELLER ÇALIfiMA GRUBU Pazara Girifl Engelleri Bildirimi Nas l Yap l r Direkt firmalar taraf ndan doldurulan Ekonomi Bakanl web sitesinde yer alan pazara girifl formunun doldurulmas Ya da Çal flma Grubu üyeleri T M DE K TOBB TÜS AD MÜS AD TMB Bakanl k Birimleri Ticaret Müflavirlikleri/Ataflelikleri lk De erlendirme ve Veri Toplama Bildirimin ÇG ye ulaflmas n n ard ndan ilk de erlendirme: Sorun PGE mi? Yurt içinde karfl lafl lan sorunlar ÇG nin görev alan na girmeyen sorunlar PGE niteli i olmakla beraber, de erlendirme yap lacak yasal alt yap n n bulunmad sorunlar Veri toplama araflt rma firmalardan bilgi/belge talebi ilgili ticaret müflavirlikleri De erlendirme ve Giriflim Mütalaa ülkenin iç hukuku ikili anlaflmalar uluslararas anlaflmalar Giriflim kili ülke dairesi Genel Müdürlüklerimiz Ticaret Müflavirliklerimiz Gerekti inde toplant lara kat l m sa lanmas Giriflimlerin takibi Geliflmelerin bildirim sahiplerine iletilmesi

8 8 15 HAZ RAN 2015 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2015 YURT Ç FUAR TAKV M BAfiLAMA B T fi FUARIN ADI KONUSU BAfiLICA ÜRÜN H ZMET GRUPLARI TÜRÜ YER fieh R DÜZENLEY C 18/06/ /06/ Dini Yay nlar ve Kitap Fuar Kitap, Süreli Yay nlar 18/06/ /07/ Kitap ve Kültür Fuar 24/06/ /07/ Kitap ve Kültür Fuar 03/07/ /07/ Üniversite Tercih Fuar E itim 08/07/ /07/2015 Üniversite Tercih Fuar E itim 22/07/ /07/ /07/ /08/2015 Edirne G da, Tar m, Hayvanc l k, Sanayi Fuar Malatya Genel Sanayi ve Ticaret Fuar 29/07/ /08/ Malatya Yap ve Dekorasyon Fuar 05/08/ /08/ Çorlu Autoshow Otomobil Ticari Araçlar Motosiklet Bisiklet ve Aksesuarlar Fuar 05/08/ /08/2015 Çorlu 8.Tar mtech /08/ /08/2015 DLG-ÖÇP Tar m ve Teknoloji Günleri 2015 Bas l Sesli, Görüntülü Yay nlar Bas l, Sesli, Görüntülü Yay nlar Traktör ve Tar m Ekipmanlar, Otomobil, Beyaz ve Kahverengi Eflya, Elektronik Aletler Sanayi ve Ticaret Ürünleri Yap Elamanlar, nflaat, ç Mimari, Tesisat ve Yal t m, Otomobil Ticari Araçlar Motosiklet Bisiklet ve Aksesuarlar Tar m Hayvanc l k, Tohum, Meyvecilik, Sulama Teknolojileri Uygulamal Tar m ve Hayvanc l k Fuar FUAR Kitap, Süreli Yay nlar, K rtasiye, Okul Öncesi, E itim Teknolojileri Miflmifl Park Fuar Alan Malatya Bas l Sesli, Görüntülü Yay nlar Beyaz t Meydan stanbul Malatya Belediyesi Fuarc l k Hizmet. Kültür ve Sanat Etkinlik. Tic. A.fi. Vak f Fuarc l k Rek. Yay. Tan t m Org. Tic. Ltd. fiti. Bas l Yay n, Kitap, Sesli Ve Görüntülü Kocatepe Camii Vak f Fuarc l k Rek. Yay. Ankara Yay n Avlusu Tan t m Org. Tic. Ltd. fiti. Üniversiteler, Yurtd fl Üniversiteleri, Dil Lütfi K rdar Kurslar, E itim Sektörüne Yönelik Uluslararas Kongre stanbul Eket Fuarc lkk Tic. Ltd. fiti. Ekipmanlar ve Sergi Saray Üniversiteler, Yurtd fl Üniversiteleri, Dil ATO Kongre ve Sergi Kurslar, E itim Sektörüne Yönelik Saray Ekipmanlar Ankara Eket Fuarc lkk Tic. Ltd. fiti. Traktör ve Tar m Ekipmanlar, Otomobil, Beyaz ve Kahverengi Eflya, Elektronik Aletler, Tar m ve Hayvanc l k Edirne Fuar Alan Edirne Renkli Fuarc l k Ltd. fiti. Teknolojileri, fllenmifl G da Ürünleri Elektrikli Ev Eflyalar, Dayan kl Tüketim Malatya Belediyesi Mallar, nflaat Malzemeleri, Banyo, Miflmifl Park Fuar Malatya Fuarc l k Hizmet. Kültür ve Mutfak, Seramik, Nalburiye, H rdavat, Alan Sanat Etkinlik. Tic. A.fi. Sanayi Ürünleri, Ticaret Mallar Ahflap Yap Elemanlar, nflaat Malatya Belediyesi Malzemeleri,ve Teknolojileri, Is tma Miflmifl Park Fuar Malatya Fuarc l k Hizmet. Kültür ve So utma, Tesisat ve Yal t m, Mobilya ç Alan Sanat Etkinlik. Tic. A.fi. Dekorasyon, Do algaz Teknolojisi Otomobil Ticari Araçlar Motosiklet Bisiklet ve Aksesuarlar Tar m, Hayvanc l k, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Serac l k Teknolojiler,Traktör ve Ekipmanlar, Depolama Sistemleri,So utma, Havaland rma Tohumlar, Gübreler, Zirai laçlar, Tar m Makineleri, Fidanlar Sulama Ekipmanlar Sera Teknolojileri, Fideler, Hayvanc l k, G da, Resim, Heykel, Foto raf, Her Tür Sanat Eseri Çorlu Yeni Fuar Alan Çorlu Yeni Fuar Alan Tekirda Karaevli Mahallesi Tekirda Renkli Fuarc l k Ltd. fiti. Tekirda Renkli Fuarc l k Ltd. fiti. Tekirda DLG Fuarc l k Ltd.fiti. 15/08/ /08/2015 Bodrum Sanat Fuar Sanat Bodrum Belediyesi Bodrum Art Fuarc l k Organizasyon Kapal Pazar Yeri Ltd.fiti. 25/08/ /08/2015 Bookcity Bodrum Kitap Fuar Kitap, Süreli Yay n Her Tür Kitap ve Yay n Bodrum Belediyesi Bodrum Art Fuarc l k Organizasyon Kapal Pazar Yeri Ltd.fiti. 27/08/ /08/2015 MINING EXPO TURKEY 2015 Madencilik Tenolojileri, Madencilik Tenolojileri, Ekipmanlar ve stanbul Fuar Merkezi Demos Fuarc l k ve Org. stanbul Ekipmanlar ve fl Makinalar fl Makinalar Yeflilköy A.fi. 2.Expo Tunnel Turkey -Tünel Yap m Tünel Yap m Teknolojileri ve Tünel Yap m Teknolojileri ve stanbul Fuar Merkezi Demos Fuarc l k ve Org. 27/08/ /08/2015 stanbul Teknolojileri ve Ekipmanlar Fuar Ekipmanlar Ekipmanlar Yeflilköy A.fi. 28/08/ /09/ zmir Enternasyonal Fuar Genel Ticaret Sa l k, G da, Otomotiv, Ticari Araç, fl ZFAfi zmir Fuarc l k Makineleri, Genel Makine, Mobilya, Uluslararas Uluslararas zmir zmir Hizmet. Kültür ve Sanat Finans, letiflim Teknolojileri ve Genel Fuar Fuar Alan flleri. Tic.A.fi Telekomünikasyon BAfiLANGIÇ TAR H B T fi TAR H HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2015 YURT DIfiI FUAR TAKV M FUAR ADI TÜR KONUSU fieh R ÜLKE ORGAN ZATÖR EXPOSTONE 2015 M 16 Haziran Haziran 2015 DO AL TAfi, YAPAY TAfi, MERMER, TAfi fileme MAK., NfiAAT MOSKOVA MAK NELER, YAPI MALZEMELER, MADENC L K EK PMANLARI FEDERASYONU MER DYEN ROSUPACK 2015 M 16 Haziran Haziran 2015 AMBALAJ, PLAST K VE KAUÇUK TEKNOLOJ S, PAKETLEME MOSKOVA EK PMANLARI VE PAKETLEME ENDÜSTR S FEDERASYONU AK B NEWCAST 2015 M 16 Haziran Haziran 2015 ALÜM NYUM VE ÇEL K DÖKÜM ÜRÜNLER VE MAK NELER DÜSSELDORF ALMANYA MM B PITTI IMAGINE - II M 16 Haziran Haziran 2015 MODA, HAZIR G Y M FLORANSA TALYA TK B ASHGABAT EXPO BUILD 2015 YKSF 17 Haziran Haziran 2015 YAPI NfiAAT VE YAN SANAY, GÜVENL K S ST., DEKORASYON AfiKABAT TÜRKMEN STAN MER DYEN AFRICA'S BIG SEVEN M 21 Haziran Haziran 2015 GIDA KOZMET K EV VE MUTFAK GEREÇLER JOHANNESBURG G.AFR KA SELTEN JUNE HONG KONG JEWELLERY AND GEM FAIR 2015 M 25 Haziran Haziran 2015 DE ERL MADEN VE MÜCEVHERAT HONG KONG Ç N MM B SUMMER 2015 FANCY FOOD SHOW M 28 Haziran Haziran 2015 GIDA VE ÇECEK NEW YORK ABD E B PAACE AUTOMECHANIKA MEXICO M 15 Temmuz Temmuz 2015 T CAR ARAÇ YAN SANAY VE AKSESUARLARI MEKS KA MEKS KA U B LONDON TEXTILE FAIR M 15 Temmuz Temmuz 2015 TEKST L VE TEKST L AKSESUARLARI LONDRA NG LTERE TK B V ETNAM 17. ULUSLARARASI AYAKKABI VE DER FUARI M 15 Temmuz Temmuz 2015 AYAKKABI VE DER HO CH M NH V ETNAM TO PREMIERE VISION NEW YORK M 21 Temmuz Temmuz 2015 TEKST L VE KUMAfi NEW YORK ABD U B JA NEW YORK M 26 Temmuz Temmuz 2015 DE ERL MADEN VE MÜCEVHERAT NEW YORK ABD UBM ROTAFORTE BEAUTY NAIROBI Y 30 Temmuz A ustos 2015 K MYA KOZMET K TEM ZL K MAMULLER NA ROB KENYA MER DYEN FFANY SHOE EXPO M 4 A ustos A ustos 2015 AYAKKABI NEW YORK ABD E B FIME M 5 A ustos A ustos 2015 SA LIK EK PMANLARI, MED KAL ÜRÜNLER MIAMI ABD TG EKSPO INDIA INTERNATIONAL JEWELLERY UBM M 6 A ustos A ustos 2015 DE ERL MADEN VE MÜCEVHERAT MUMBAI H ND STAN SHOW ROTAFORTE THE FASHIONIST ULUSLARARASI MODA FUARI YFKSF 13 A ustos A ustos 2015 KONFEKS YON, HAZIR G Y M, TEKST L NA ROB KENYA TÜRKEL MAGIC M 17 A ustos A ustos 2015 HAZIR G Y M, TEKST L, AKSESUAR, DER VE AYAKKABI LAS VEGAS ABD TK B MIMS POWERED BY M 24 A ustos A ustos 2015 OTOMOT V YAN SANAY MOSKOVA OUTOMECHANIKA MOSKOW 2015 FEDERASYONU U B INTERTEXTILE SHANGAI HOME TEXTILES M 26 A ustos A ustos 2015 EV TEKST L fiangay Ç N U B TURKMEN CONSTRUCTION M 27 A ustos A ustos 2015 NfiAAT MALZEMELER AfiKABAT TÜRKMEN STAN SO FUAR POLAND INTERNATIONAL FASHION FAIR-PTAKEXPO 2015 M 28 A ustos A ustos 2015 HAZIR G Y M, DER, AYAKKABI, TEKST L VE KONFEKS YON YAN SANAY, TEKST L MAK NALARI LODZ POLONYA MER DYEN THE HUB HONG KONG M 28 A ustos A ustos 2015 BAY BAYAN HAZIR G Y M HONG KONG Ç N TK B FACIM-MAPUTO ULUSLARARASI M 31 A ustos Eylül 2015 GENEL T CARET MAPUTO MOZAMB K MER DYEN T CARET FUARI

9 HABER 9 15 HAZ RAN 2015 MAZLUM ÇEL K BORU Gürcistan Yap nflaat Fuar nda KARA SALI DA K RALIK FABR KA SYD VAKFI DÖNER SERMAYE filetmes NE A T ALTINMURT FABR KASI K RALIKTIR Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne ait olan ve 10 dönüm arazi üzerinde 3500 metrekare kapal alana sahip bulunan Alt n Murt Fabrikas kiraya ç kar lm flt r. Selamp nar Mahallesi nde bulunan fabrikan n; * Yüksekli i, bina taban ndan döfleme alt 4 metre, çat üzeri yüksekli i 5,10 metredir. * Bina içerisindeki kolonlar ve ana kirifller, prefabrik beton sistemi ile yap lm flt r. * Çat, alüminyum trapez sac ile örtülüdür. * Fabrikaya ait çeflitli büyüklükte 9 adet dükkan mevcuttur. Baflvurular, Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne yap lacakt r. Gürcistan n baflkenti Tiflis te bu y l 20 ncisi düzenlenen Yap nflaat Fuar na kat lan Mazlum Mangtay Boru Sondajc l k Sanayi ve Ticaret A.fi, mevcut ve potansiyel müflterileriyle bulufltu. Mazlum Mangtay A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yard mc s Atilla Mangtay, Gürcistan n önemli ihracat pazar oldu unu, fuara kat lmaktan büyük mutluluk duyduklar n söyledi. Mevcut ve potansiyel müflterileriyle fuarda buluflma f rsat yakalad klar n vurgulayan Mangtay, yap inflaat fuar ndan yeni müflteri ve yeni siparifllerle döndüklerini ifade etti. Mangtay, Mazlum Çelik Boru önümüzdeki y llarda herkesin s k duyaca en önemli markalardan biri olacak. Bu nedenle yat r mlar m za h z kesmeden devam edece iz dedi. Mazlum Çelik Boru`nun üretmifl oldu u çelik borular n,su tafl ma hatlar nda, petrol ve do algaz tafl ma hatlar nda, liman inflaatlar nda, temel kaz klar nda, endüstriyel boru a lar nda, çelik yap larda, rafinerilerde, bas nçl hava hatlar nda, yüksek s cakl ktaki suyun tafl nmas nda, sondaj kuyular gibi çok genifl bir alanda kullan ld n ifade eden Atilla Mangtay, 2010 y l nda Adana Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki yeni üretim tesisini devreye alarak çeflitli makine ve ekipman yat r m gerçeklefltirdiklerini ve y ll k üretim kapasitesini 100 bin tona ç kard klar n bildirdi. Petrol ve Do algaz boru hatlar nda kullan lacak olan çelik borular için zorunlu olan Amerikan Petrol Enstitüsü`nün (American Petroleum Institute) verdi i sertifikasyon belgesi API 5L-Q1 i almak için çal flmalar tamamlad klar n, ilgili belgeyi bünyelerine katarak ürün gamlar n daha da genifllettiklerini belirten Mangtay, 2015 y l ndan itibaren petrol ve do algaz borular istenen projelerde müflteri taleplerine yan t vereceklerini kaydetti. Tebli ler - Yönetmelikler - Duyurular... Niflasta kökenli flekerler için kota oran art r ld Bakanlar Kurulu nun, tarih 2015/7530 say l Bakanlar Kurulu Karar, tarih say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Bakanlar Kurulu Karar uyar nca; pazarlama y l nda niflasta kökenli flekerler için fieker Kurulu taraf ndan ton olarak belirlenen kota yüzde 30 oran nda art r ld. thalat Rejimi karar na ek say l kararlar Bakanlar Kurulu nun tarih 2015/7606 say l Karar, tarih say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Söz konusu Bakanlar Kurulu Karar uyar nca; tarihli ve 2011/2203 say l Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü e konulan thalat Rejimi Karar na Ek Karar n eki tablolarda yer alan gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve ismi belirtilen ürünlerin ithalat nda uygulanan ilave gümrük vergisi oranlar yeniden belirlendi. Haz r ambalajl mamüllerin a rl k ve hacim esas na göre net tespiti Haz r Ambalajl Mamullerin A rl k ve Hacim Esas na Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT), tarih say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Yönetmelik, haz r ambalajl mamullerin piyasaya arz na yönelik koflullar ile ilgili usul ve esaslar belirlemek amac n tafl makta olup, a rl k veya hacim birimleriyle ifade edilen ve 5 g veya 5 ml den daha az 10 kg veya 10 litreden daha fazla olmayan sabit birimli nominal dolum miktar na sahip haz r ambalajl belirli mamullere iliflkin usul ve esaslar kaps yor. Yönetmelik kapsam na giren haz r ambalajl mamullerin yönetmelikte belirlenen koflullar yerine getirecek biçimde üretilmifl olmas zorunludur. thalatta haks z rekabetin önlenmesine iliflkin tebli thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesine liflkin Tebli (Tebli No:2015/20), tarih say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Söz konusu Tebli de; , , ve Gümrük Tarife Pozisyonlar (GTP) alt nda yer alan ÇHC menfleli kontrplaklar n ithalat nda uygulanmakta olan dampinge karfl önlemin Bulgaristan ve Vietnam üzerinden menfle sapt rmas yap larak etkisiz k l nd iddias ile Ekonomi Bakanl na yap lan baflvuru sonucunda, thalatta Haks z Rekabeti De erlendirme Kurulu nca, Yönetmeli in 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz k l nmas na karfl soruflturma aç lmas na karar verildi i, soruflturman n Ekonomi Bakanl thalat Genel Müdürlü- ü (Genel Müdürlük) taraf ndan yürütülece i bildirildi. Ahflap ambalaj malzemelerinin s l iflleme tabi tutulmas ve iflaretlenmesi Ahflap Ambalaj Malzemelerinin Is l flleme Tabi Tutulmas ve flaretlenmesine Dair Yönetmelik, tarih say l Resmi Gazete de yay mlanm fl olup yay m tarihinden üç ay sonra yürürlü e girecek.yönetmelik ahflaptan imal edilmifl ambalaj malzemeleri ile tafl nan zararl organizmalar n yay lmas n önlemeye yönelik olarak; hracatta kullan lacak palet, sand k, kasa, kutu, istif tahtas, kablo makaras ve bobin makaras gibi ahflap ambalaj malzemelerine s l ifllem uygulamas ve ISPM 15 iflaretlemesi yap lmas na iliflkin esaslar, iflletmelerin ve ahflap ambalaj malzemelerinin denetimleri, izin belgesi ve ISPM 15 iflaretleme izni verilmesi, ahflap ambalaj malzemesi tedarikçileri ve kullan c lar n n sorumluluklar hususlar n düzenliyor. Bitkisel At k Ya lar n Kontrolü Yönetmeli i yay nland Bitkisel At k Ya lar n Kontrolü Yönetmeli i tarih say l Resmi Gazete de yay nland. Yönetmeli in 16 nc maddesinin dördüncü f kras d fl ndaki hükümleri yürürlü e girmifl olup, 16 nc maddesinin dördüncü f kras ise yay n tarihinden itibaren bir y l sonra yürürlü e girecek. Yönetmelik; tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan At k Yönetimi Yönetmeli inin ek-4 At k Listesinde yer alan; Yenilebilir s v ve kat ya lar kodu kapsam nda de erlendirilen bitkisel at k ya lar ve * d fl ndaki s v ve kat ya lar (A) kodu kapsam nda de erlendirilen kullan lm fl k zartmal k ya lar n oluflumundan bertaraf na kadar çevre ve insan sa l na zarar vermeden yönetiminin sa lanmas, yönetiminde gerekli teknik ve idari standartlar n oluflturulmas ve buna yönelik prensip, politika ve programlar n belirlenmesine iliflkin usul ve esaslar düzenliyor. Ayr nt lar de duyurular bölümünde.

10 10 ATIK BORSASI Atmay n, ihtiyac olanlara sat n Sa l m z tehdit eden çevre sorunlar n n çözümünde hemen hergün yeni yaklafl mlar benimsenmektedir. Son y llarda çevre konusunda üzerinde en çok durulan ise sorunlar kayna nda çözümlemeye yönelik sistemlerin gelifltirilmesidir. Üretim sürecinin sonunda ortaya ç kan kirlilikle mücadele yerine, hammaddenin ve enerjinin etkin ve verimli kullan lmas, az at k üretilmesi ve özellikle de at klar n geri kazan lmas ve yeniden kullan lmas önem kazanm flt r. Sanayi kurulufllar afla da yay nlad m z, At k Geri Dönüflüm Borsas Bilgi De erlendirme Formu nu doldurarak, gazetemize ulaflt racaklar. De erlendirilen formlar neticesinde ortaya ç kan arz ve talepler bu sayfada yeralacak. Amaç, baz üyelerimizin üretim at klar n n de erlendirilmesi, di er firmalar m z taraf ndan at klar n hammadde olarak yeniden kazand r lmas olacak. Böylece hem ekonomiye hem de çevreye kazanç sa lanm fl olacak. Bu amaca ulaflabilmek için, üyelerimizin söz konusu formu doldurarak k sa zamanda gazetemize göndermeleri gerekiyor. ADASO At k Borsas gizlilik ortam nda ve flifrelendirilerek ifllem gördü ünden, hem at arz, hem de talep eden firmalar n isimleri yay nlanm yor ve sakl tutuluyor. I. F RMA B LG LER : Kurulufl / Firma Ünvan : Üretim Konusu : Oda Sicil No : Fabrika / Tesis Adresi : Telefon / Faks : Yetkili Kifli ve Ünvan : ( rtibat kurulacak kifli) Verdi imiz bilgilerin At k Geri Dönüflüm Borsas nda bir kod alt nda yay nlanmas n istiyoruz. Tarih : mza : I. ÜRET MDEN KAYNAKLANAN DE ERLEND R LEB L R ATIKLAR: 1. Anons Türü: 2. At k Cinsi (Madde Grubu): 3. At n Bulundu u l/ lçe: 4. At k Miktar : 5. Hangi S kl kta Olufltu u / Hangi S kl kta Talep Edildi i: 6. At n Özellikleri Hakk nda Tan mlay c Bilgiler: 7. Ambalaj fiekli Hakk nda Bilgi: 8. Nakliye mkan Hakk nda Bilgi: 9. Bültende Yay nlanma Süresi (Yay nlanma süresi bildirilmedi i takdirde en fazla 6 ay yay nlan r): Borsa'da yer alan at k gruplar ve kodlar : 0100 K MYASALLAR 0200 TEKST L 0300 KA IT/KARTON 0400 VAR L/B DON 0500 AHfiAP/TAHTA 0600 CAM 0700 METAL 0800 DER 0900 PLAST K 1000 ELKTR K-ELEKTRON K 1100 LAST K KAUÇUK 1200 YA LAR 1300 B TK SEL - HAYN. MAD B LEfi K MADDELER 1500 NfiAAT VE HAFR YAT 1600 AKÜ VE P LLER 1700 D ER At k Borsas taleplerinize yönelik görüfl ve önerileriniz için adres ve telefon numaralar m z: Adana Sanayi Odas : Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Telefon: 0 (322) (pbx) Faks: 0 (322) Arz Talep LÜTFEN BU SAYFAYI EKS KS Z DOLDURUP KESEREK KISA SÜREDE ODAMIZA LET N Z. Ayr ca At k Borsas talep ve arzlar n n yay nland internet adresleri: TOBB: http//www.tobb.org.tr stanbul Sanayi Odas : http//www.iso.org.tr ARZLAR 0600-A Cam yünü / toz ve k rp nt. Y lda 500 ton. Torba halinde A Sönmüfl kireç, CaO oran s f r, TÜB TAK analiz raporlu, dökme, ton, sürekli. Nakliye al c ya ait (Kepçe-kamyon dahil) 0900-A Ayl k 2 ton plastik PVC (Folyo) art. Farkl renklerde (25 kg. çuvallarda). Nakliye al c ya ait A Ayl k 10 ton yeflil a rl kl olarak muhtelif (LLDPE) balyalanm fl halde plastik A Ayl k 50 Kg. polietilen. Fabrikada teslim (ücretli) A lt. y ll k ücretsiz ETG (Etilen Glikol) 0500-A kg. ambalajs z, nakliye al c ya ait, haftal k ebatlama sonucu oluflan a aç ve MDF parçalar A ton, 3 ayl k, plastik granül üretimi s ras nda imalat hatas fleklinde oluflan plastik (ücretli) A Ayda 5 ton üretimden ç kan ka t,karton ve ambalaj 0200-A Ayda 1500 kg. yün iplik k r nt s. 4.5 metre uzunluklarda yün ipler. 3 kat 6 numara, boyal çeflitli renklerde, kg l k plastik çuvallarda adresten teslim A Ayl k 2 ton boya çamuru (kapal varil) 0300-A Ayl k 250 Kg. karton. Fabrikada teslim (ücretli) A Ayl k 50 kilogram ka t, karton koli. Adresten teslim A Ayda adet boya sektöründe kullan lm fl temiz a z çember kapakl varil A Ayl k 30 adet plastik bidon. Adresten teslim A K r k cam kavanozlar, nakliye al c ya ait A günde 15 ton düz cam k r nt lar. Küçük parçalara ayr lm fl. Nakliye al c ya ait A Haftada 5 ton, her an aç k kasa ile nakledilebilir döküm kumu A Ayda 10 ton sabun kar fl ml demir tozu ve ayda 3 ton küçük parçalar halinde demir A Bir defal k kg kendi kutular nda paletli flekilde filtre alt statik toz boya, nakliye talep edene ait 0200-A Haftal k 20 ton naylon çuvallarda mobilya döflemeleri için kullan lan kumafl n kesiminde ortaya ç kan fire kumafl parçalar, nakliye talep edene ait 1700-A Ayl k 2 ton vulkanizasyonda metal ve kauçu u birlefltirici özelli i olan yap flt r c boya bulaflm fl elyaf (ücretli), eldivenler, nakliye al c ya ait A Ayda 1 ton metal malzeme temizlemede kullan lan solventler (f r n tiner, rapid tiner, MEK), (ücretli) nakliye al c ya ait A PE, PP çuval (Ambalaj plastik) ücretsiz A Günlük 1600 kg bask s z çanta poflet imalat ndan ç kan plastik parçalar, Ambalaj 10 kg balya halinde, nakliye görüflülerek 0500-A Ayl k 3000 kg sunta talafl, çuvallanm fl 0500-A Ayl k 50 varil sunta talafl çuvallanm fl 0600-A Ayl k 7 ton cam, buzlu cam, ayna k r k ve f re parçalar 0600-A ton ayl k özel dokumal cam kumafl firesi 1500-A Ayda 3 kamyon k r k mermer at klar. Fabrika teslimi A Ayl k 300 adet metal teneke. Adresten teslim A Günlük 10 kamyon mermer tozu, mermer parçalar (Dökme). Nakliye al c ya ait. TALEPLER 0900-T ton ayl k her türlü fleffaf ambalaj naylonu - Mavi beyaz bidon çapa, hurda polietilen malzemeler T Ayl k 50 ton %100 üretim veya bobin at iplik ve/veya kumafl hurdas (ücretli) preslenmifl balya halinde, nakliye al c ya ait T Y ll k 5000 ton ambalajs z nakliye kendilerine ait her türlü metal T Trafo ya, Kompresör ya, Hidrolik ya-, Is transfer ya vs... Ayl k, s n rs z miktarda. Varilli veya tankerle. Nakliye firmam za aittir T Günlük ton f ç l at k ya T Ayda 30 ton kullan lm fl s v kostik al n r T Ayda 20 ton pamuklu sentetik iplik ve dokuma telefleri. Balya halinde al n r T Oluklu mukavva, evrak ka tlar, gazete, paketli ya da balyal flekilde nakliyesi miktara ba l olarak firma taraf ndan yap labilir T Ayl k 3.5 ton sürekli oluklu, a rl kl yabanc madde olmayan kuru ka t presli veya küçük balyalar halinde fabrikam zda teslim al n r T At k ka t, oluklu mukavva, gri karton, kraft liner sürekli al n r T Ayl k 100 ton varil T Ayl k 100 ton hurda palet, tahta al m T Ayl k 100 ton sac T Her türlü plastik, s n rs z miktarda, sürekli olarak (dökme). Nakliye imkan mevcut T Temiz, yafl olmayan renkli veya beyaz polietilen film hurdalar. Islanmayacak ve tozlanmayacak flekilde torbalanm fl at klar, nerede olursa olsun al n r, nakliye firmam za aittir T Ayl k 100 ton plastik, torluk çuval T plik torbas, palet örtüsü, polietilen ambalaj, üretim at her türlü plastik Türkiye nin her yerinden s n rs z olarak al nabilir T Ayl k 1 ton plastik masura (PP Masura, çuval veya kolu halinde). Nakliye talep eden firmaya ait T Yüksek yo unluk polietilen ve polipropilen, ayda 100 ton. 25 Kg. l k çuval veya ambalaj ile Türkiye nin her yerinden al n r T Sanayi ya lar, trafo, motor ve her türlü madeni ya. Bulundu u yerden s n rs z miktarda al nabilir T Ayl k 100 ton hurda plastik al m 0500-T Y ll k 3000 ton Her türlü ahflap palet ve ahflap at k, nakliye talep eden firmaya ait T Ayl k 500 ton, at k boya (boya çamuru)at k tiner, at k solvent T Y ll k 10 ton çeflitli ebat ve ölçüde sac parças T ton y ll k statik boya, paketli veya sand kl T Haftal k 50 ton Her türlü metal talep edilmektedir. Nakliye imkan mevcut.

11 DIfi Madencilik, tafl oca iflletme ve di er ürünler F RMA ADI: SOGEVEP Rue Ibnou Jazzar Sidi Daoued 2046 La Marsa TEL: +216 (20) e-posta: Yetkili Kifli: Sami TEKKALI Firma, mermer, seramik, do al tafl, yer karolar almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. G da maddeleri ve içecekler ROMANYA F RMA ADI: ALFA BETA RO J13/3451/1991 B-DUL TOMIS, NR.316, BL.LT6,PARTER CONSTANTA e-posta: Yetkili Kifli: Rodica Buturuga/ Acquisitions Director 1 lojistik depo ve 5 outlet sat fl ma azas olan perakendeci firma, tatl (helva, lokum, çikolata, flekerleme), konserve bal k ve sebze üreticisi olan ve/veya ticaretini yapan Türk firmalarla ba lant kurmak istediklerini bildiriyor. F RMA ADI: OJSC "Meat Processing Plant Yalutorovskiy" TEL: +9 (3453) FAKS:+9 (3453) e-posta: Sosis, haz r g da, donmufl et ürünleri gibi 340 çeflitten fazla g da üreticisi olan OJSC adl firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac - l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri Temsilcili e de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. Tekstil ve tekstil malzemeleri KARADA F RMA ADI: CIMEX Bijelo Polje, ukrije Me edovi a bb TEL: +382 ((0)6) e-posta: Yetkili Kifli: Sead Crnovrsanin Firma, ev tekstili, iç çamafl r ve çorap gibi tekstil ürünleri üreticileri ve toptanc lar ile iflbirli i yapmak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Podgorica Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. F RMA ADI: ELBRUS TEL: +7 (495) e-posta: Yetkili Kifli: Dmitry Buravtsov/ Project coordinator Liyosel filaman iplik (lyocell filament yarn) üreticisi olan ELBRUS adl firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri Temsilcili e de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. Deri ve deri mamulleri SUDAN F RMA ADI: Almobark Hürriyet cad. mobarek ifl merkezi no.5 Hartom/ Sudan TEL: +249 (657) FAKS:+24 (912) e-posta: Yetkili Kifli: Awad Almobark Firma, farkl miktar ve çeflitte deri satmak istediklerini bildiriyor. T CARET BÜLTEN 15 HAZ RAN Elbise ve ayakkab ALMANYA F RMA ADI: You & Me Fashion Habermann OHG 1. Stock (1st Floor) Stuttgarter Str München TEL: +49 (89) FAKS:+49 (89) Yetkili Kifli: Zübeyde Han Münih te yerleflik olan ve halihaz rda Çin, Pakistan ve talya ya deri eldiven, bisiklet ve ifl eldivenleri, plaj flapkas, atk gibi tekstil aksesuarlar ihracat yapan firma, söz konusu ürünleri Türkiye de satmak üzere firmalarla ba lant kurmak istedi ini bildiriyor. Ana metaller ve ilgili ürünler F RMA ADI: ALTE TEL: +9 (4725) FAKS:+9 (4725) e-posta: Yetkili Kifli: Scherbina E.G/General Director Alüminyum profil üreticisi olan Altek adl firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri Temsilcili e de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. F RMA ADI: Ferrosplav TEL: +7 (351) e-posta: Yetkili Kifli: Albert Iskhakov Özlü tel, ince bölünmüfl demir alafl mlar ve döküm alafl m üreticisi olan Ferrosplav adl firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac - l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri Temsilcili e de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. Metalik olmayan di er ürünler F RMA ADI: Home Basics Tucuman 2318, C.P. (1051) Buenos Aires, Argentina TEL: +54 (11 ) e-posta: Yetkili Kifli: Mr. Adolfo Pollach Firma, cam mutfak malzemeleri ithal etmek istiyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Kimyasal maddeler, yapay elyaflar, petrol ürünleri RAN F RMA ADI: YaylamTrade Iran, Makü serbest bölgesi,flot,imam Cad.num 123 TEL: +98 (443) e-posta: Yetkili Kifli: hojjat mohamadpur ran daki güvenilir firmalardan bitümen, parafin, metanol, karbon, tiner, polimerler, çeflitli ya lar, benzin, mazot ve LPG gibi petrol petrokimya ve kimyasal madde temini, nakliyesi gibi konularda dan flmanl k hizmeti veren firma, bu alanlarda faaliyet gösteren Türk firmalar yla ba lant kurmak istediklerini bildiriyor. ROMANYA F RMA ADI: ALFA BETA RO J13/3451/1991 B-DUL TOMIS, NR.316, BL.LT6,PARTER CONSTANTA e-posta: Yetkili Kifli: Rodica Buturuga/ Acquisitions Director 1 lojistik depo ve 5 outlet sat fl ma azas olan perakendeci firma, deterjan, kozmetik ve saç bak m ürünleri üreticisi olan ve/veya ticaretini yapan Türk firmalarla ba lant kurmak istediklerini bildiriyor. F RMA ADI: Pocomposit TEL: +7 (8112) Yetkili Kifli: Tumashenko Evgeniy Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i nden gönderilen bir yaz da, lif takviyeli plastik fiber ve farkl yo unluklarda beton ve kompozit profil üreten bir firman n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. TAC K STAN F RMA ADI: Olimjon VATANOV TEL: +992 (93 ) Yetkili Kifli: Olimjon VATANOV Firma metre karelik bir alan için tafl yünü levhas ve yap flt r c, s va, boya gibi inflaat malzemeleri sat n almak istedi ini bildiriyor. F RMA ADI: Nice Trade Company Route El Ain km1 Imm. Salem No 25 Sfax TEL: +216 (31 ) FAKS:+216 (31 ) e-posta: Yetkili Kifli: Achref HBAIEB Firma, buharl temizleyiciler ve medikal ekipman temizleme ürünleri almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Makineler, ekipmanlar, cihazlar ve ilgili ürünler SV ÇRE F RMA ADI: GREEN POWER SWISS AG Green Power Swiss AG, Säntingsstr.16, CH-8280 Kreuzlingen e-posta: Yetkili Kifli: Yakup Yenisu Yenilenebilir enerji alan nda faaliyet gösteren sviçreli firma, Türkiye de projeye ba l afla daki teklifleri sunmak istemektedir; günefl enerjisi santrali, rüzgâr enerjisi santrali, ürün/ donan m tedariki, yat r mc lar/ortaklar, özel yat - r mc gruplar, fonlar ve panel üreticileri. MISIR F RMA ADI: Green Builders Egypt TEL: +20 (22) e-posta: Yetkili Kifli: ENG. Mohamed Nasreldin / Owner & General manager Yeflil ve çevreci teknolojiler alan nda faaliyetleri olan firman n; günefl enerjisi santralleri / çiftlikleri kuran [EPC (mühendislik, tedarik ve inflaat)], rüzgâr enerjisi santralleri / çiftlikleri kuran [EPC (mühendislik, tedarik ve inflaat)], günefl enerjisiyle çal flan sokak lambalar üreten ve genel altyap müteahhitlik hizmetleri veren köklü Türk flirketlerinin M s r ve Orta Do u da temsilcilik, tan t m ve pazarlama ifllerini yapmak istedi i bildirilmifltir. ROMANYA F RMA ADI: WMW TEL: +40 (724) e-posta: Yetkili Kifli: KURT-MOLLA'yi Metal iflleme makineleri ve aletleri üretimi yapan firma, Türk firmalar yla kendi ürünlerini satmak üzere iflbirli i yapmak istediklerini bildiriyor. F RMA ADI: Unmanned Systems Group of Companies TEL: +7 (3412) e-posta: Yetkili Kifli: Irina Trefilova Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i nden gönderilen bir yaz - da, insans z hava araçlar üreten Unmanned firmas n n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler F RMA ADI: TEXCOM Z.I. Kalaa Kbira Sousse TEL: +216 (73) FAKS:+216 (73) e-posta: Yetkili Kifli: Boubaker MAROUANE Firma, kablo tutucular, kauçuk tüpler, z mpara ka d gibi kot/denim iflleme malzemeleri almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Mamul ürün ve malzemeler KARADA F RMA ADI: Cryomont doo e-posta: Yetkili Kifli: Miodrag Borilovic Firma, tel ve kablolar için ba lant ve irtibat elemanlar (Gtip numaras = )sat n almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu iflbirli i teklifi, T.C. Podgorica Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla gönderilmifltir. F RMA ADI: SOTIM 17, rue Eloukhouwa Cité Chaker Ariana Tunis TEL: +216 (71 ) FAKS:+216 (71) e-posta: Yetkili Kifli: Mohsen BENTORCHA Firma, endüstriyel aspiratörler, elmas (diamond) kesiciler, keçe disk almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Metal cevherleri F RMA ADI: Tarjeta 1991 TEL: +54 (11 ) e-posta: Yetkili Kifli: Mr. José Lo Russo Firma, alüminyum profil, alüminyum filizi ve konsantreleri ithal etmek istiyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Ka t hamurundan ve ka ttan mamul ürünler F RMA ADI: INTERPAPER GROUP TEL: +216 (70) FAKS:+216 (70) e-posta: Yetkili Kifli: Sami MARZOUK Firma ka t ürünleri almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Motorlu tafl t, römork ve araç parçalar F RMA ADI: MONDHER TOYOTA 5 Rue de Ribat Bardo 2000 TEL: +216 (52) e-posta: Yetkili Kifli: Mondher TRABELSI Firma, oto yedek parça almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir.

12 TOBB Baflkan Hisarc kl o lu, kamu ihalelerinde fiyat avantaj için ifl dünyas na ça r da bulundu: Yerli Mal Belgesi al n rekabette öne geçin TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, ifl dünyas na, kamu ihalelerinde yüzde 15 e ulaflan fiyat avantaj yakalayabilmek için Yerli Mal Belgesi almalar ça r s nda bulundu. Kamu ihalelerinde yerli mal al m yap lmad na iliflkin y llarca flikayette bulunuldu unu, flimdi ellerinde çok önemli bir f rsat bulundu unu hat rlatan Hisarc kl o lu, bu konuda ç kar lan 3 genelgenin bürokrasinin çekinceleri neticesinde bir türlü uygulanamad n, yerli mal konusunun kanunlaflmas n sa lad klar n bildirdi. Bu alanda 15 milyar dolarl k bir pazar bulundu unu anlatan Hisarc kl o lu, flöyle konufltu: Bütün dünyadaki teknolojik geliflim yerliye verdi i destekle mümkün oluyor. Kamu ihalesine girerken yüzde 15 e ulaflan bir avantaj var. Daha ne olabilir. Devletin bize para verecek hali yok. Bu imkanlar kullan p Türkiye ye rol model olmam z laz m e yak n belge da tt k. Di er rakiplerimize göre yar fla 15 ad m önde bafllamal y z. Hisarc kl o lu, Kalk nma Ajans n n odalarla birlikte bir çal flma daha yapmas n isteyerek, Devletin ald mallar n hangisi ithal geliyor ve bunlar n hangisini üretirsek avantajl hale geliriz. Bunu ortaya ç karmam z ve iyi de erlendirmemiz laz m dedi. Türkiye nin dünyada 9 basamak birden yükseldi i tek endeksin Dünya Bankas n n lojistik endeksi oldu unu ifade eden Hisarc kl o lu, bunun alt nda gümrük kap lar n n modernizasyonu projesinin yatt n söyledi. TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, Türkiye de yap lan gümrük kap lar modernizasyonunun BM taraf ndan örnek gösterildi ini aç klad. KOB LERE DESTEKLER ADRES NDE TÜB TAK ve KOSGEB in KOB lere önemli kaynak f rsatlar sundu unu belirten Hisarc kl o lu bütün bu imkanlara adresinden ulafl labilece ini anlatt. Hisarc kl o lu, 40 dan fazla kamu kurumu KOB lere ne destek veriyorsa hepsi bu sitede mevcut. Devlet bir taraftan s f r maliyetli kredi veriyor ama ulaflam yoruz. Niye? Çünkü bilmiyoruz fark nda de iliz. Bu web sayfas n muhakkak ziyaret edin ve bu f rsatlardan yararlan n diye konufltu. Hisarc kl o lu, yöresel ürünlerin tescil ettirilmesi ve markalaflt r lmas uyar s nda da bulundu. Türkiye kamu-özel ortak yat r mlar nda dünyada ikinci Dünya Bankas, Türkiye'nin geliflmekte olan ülkeler aras nda kamu-özel sektör iflbirli inde en çok altyap yat r m yapan ikinci ülke oldu unu aç klad. Dünya Bankas 'n n 139 geliflmekte olan ülkeyi kapsayan "2014 Küresel Kamu-Özel Sektör Ortak Yat r mlar " bafll kl araflt rma raporuna göre, Türkiye geçen y l Brezilya'n n ard ndan kamu-özel sektör iflbirli inde en çok altyap yat r m yapan ikinci geliflmekte olan ülke oldu. Türkiye'nin ayn zamanda Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki en büyük 5 kamu-özel sektör ortak yat r m projesine ev sahipli i yapt na dikkat çekilen raporda, flu ifadelere yer verildi: "Türkiye, 17 yeni projesiyle ikinci en yüksek yat - r m hacmini elde etti. Hükümetin 2008 y l ndaki önemli reformlar, Türkiye'deki enerji yat r mlar n etkilemeye devam ederken, 3 büyük ölçekli özellefltirme gerçeklefltirildi. 4,3 milyar dolar de erindeki Kemerköy ve Yeniköy termik santralleri, 1,1 milyar dolar de erindeki Yata an Termik Santrali ve 350 milyon de erindeki Çatala z Termik Santrali. Buna ilaveten, 2,9 milyar dolar de erindeki 3. Bo az Köprüsü ve 1,1 milyar de erindeki Sal pazar liman gibi ulaflt rmaya yönelik projeler, Türk yat r mlar n daha da art rd." Raporda, ayr ca 2014'te geliflmekte olan ülkelerde kamuözel sektör iflbirli indeki yat r mlar n bir önceki y la k yasla yüzde 6 artarak, 107,5 milyar dolar oldu u bildirildi. BREZ LYA B R NC SIRADA Brezilya'n n 44,2 milyar dolarla birinci, Türkiye'nin 12,5 milyar dolarla ikinci oldu u en çok altyap yat r m yapan ülkeler listesinde Peru 8,1 milyar dolarla üçüncü, Kolombiya 7 milyar dolarla dördüncü ve Hindistan 6,2 milyar dolarla beflinci s rada yer ald. Kamu-özel sektör iflbirli inde ad geçen 5 ülkede yürütülen projelerin de eri, 139 geliflmekte olan ülkedeki toplam altyap yat r mlar n n yüzde 73'ünü oluflturdu. Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik uygulama kapsam nda, orta ve ileri teknolojili ürünlerde yüzde 1 ile 15 aras nda fiyat avantaj sa layan Yerli Mal Belgesi alan firma say s 2 bin 24 e ulaflt. Kamu ihalelerinin yüzde 80 inin üzerindeki k sm oluflturan eflik de erin alt ndaki ihalelerde, orta ve yüksek teknolojili ürünler söz konusu ise yerli ürünleri teklif eden firmalar, yerli ürün üretti ini ise odalar ndan ald klar yerli mal belgesiyle belgeleyecek. Yerli mal belgesi asl nda gelecekte bir di er kap y daha açacak. Uygulamaya girse de idari olarak altyap s henüz haz r olmayan sanayi iflbirli i modeli için de yerli mal belgesi flart. Bu sistemde de ileri teknoloji gerektiren kamu al mlar nda, ilgili idare e er ifli yabanc bir flirket üstlenirse, yerli firmalarla iflbirli i ya da yerli firmalardan al m zorunlulu u getirebiliyor. Kamu al mlar nda yerli ürün üreten firmalara avantaj sa lanmas konusu y llard r tart fl l yor ve sanayiciler taraf ndan talep ediliyor. Kamu hale Kanunu ilk yap ld s rada, eflik de erin alt ndaki ihalelerde yerli firmalara yüzde 15 e kadar fiyat avantaj sa lanmas ihaleyi açan idarenin yetkisine b rak ld. Ancak idareler bu yetkiyi kullanmaktan kaç n nca, daha önce iki kez Baflbakanl k Genelgesi ile idareler bu yetkileri kullanmaya ça r ld. Buna karfl l k sonuç al namamas üzerine 2014 teki Kamu hale Kanunu de iflikli iyle orta ve yüksek teknolojili ürünler hükmü getirildi. Hangi firmalar n bundan yararlanabilece inin belirlenmesi için de TOBB a ve TESK e ba l odalardan yerli ürün belgesi al nmas zorunlulu u getirildi. Ürün listesi yay nland Hangi ihalelerde zorunlu olarak bu avantaj n sa lanabilece ine iliflkin olarak ise Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl n n önerisi ile Kamu hale Kurumu orta ve ileri teknolojili ürünler listesi yay nlama usulü getirildi. lk liste Ocak 2015 te yay nland. Listede, kapsam oldukça genifl tutuldu ve 2 bin 139 kalem ürün yer ald.bu sistem tamam yla yürürlü e girmesine ra men 120 bin imalat sanayii firmas ndan 2 bin 24 ü ifllemlerini tamamlayarak yerli ürün belgesi ald. Yerli Ürün Belgesi asl nda en az eflik de er alt ihaleler kadar önemli bir baflka uygulama için de fayda sa l yor. Bu da Sanayi flbirli i Program olarak yürürlü e girdi. Kamu kurulufllar 10 milyon dolar n üzerinde bedeli olan ve yenilik, yerlileflme, teknoloji transferi nitelikleri bulunan kamu ihalelerinde, e er ifli üstlenen yabanc bir flirket ise yerli firmalarla iflbirli i yapma zorunlulu u getirebilecek. Bu f rsat, ilgili flirketin ihale kapsam nda otomatik olarak pay almas, ifl üstlenmesi hatta teknoloji sahibi ve/veya ortak flirket sahibi olmas anlam na geliyor.

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 www.ekonomi.gov.tr İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 T. C. EKONOMĐ BAKANLIĞI 1 WEB PORTAL Ekonomi Bakanlığı hizmet ve faaliyetleri ile ilgili çok sayıdaki web sitesinin içeriği birleştirilerek

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

Sirküler No: 2016-41. Sirküler Tarihi: 04.05.2016. Konu: 6704 Sayılı Kanun ile Gelen SGK Teşviki

Sirküler No: 2016-41. Sirküler Tarihi: 04.05.2016. Konu: 6704 Sayılı Kanun ile Gelen SGK Teşviki Sirküler No: 2016-41 Sirküler Tarihi: 04.05.2016 Konu: 6704 Sayılı Kanun ile Gelen SGK Teşviki 14.04.2016 tarihli ve 6704 sayılı kanunun 11. Maddesi ile; İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ ve ÇÖZÜM YOLLARI

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ ve ÇÖZÜM YOLLARI PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ ve ÇÖZÜM YOLLARI Pazara Giriş Engeli Nedir? Pazara giriş engelleri; tarifeler, tarife dışı tedbir ve diğer idari uygulamalardan kaynaklanan, uluslararası ticaretin normal seyrini

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

6645 sayılı kanundaki önemli değişikilikler

6645 sayılı kanundaki önemli değişikilikler 6645 sayılı kanundaki önemli değişikilikler 193 sayılı kanundaki değişiklikler 4447 sayılı kanundaki değişiklikler 4857 sayılı kanundaki değişiklikler 5510 sayılı kanundaki değişiklikler 6331 sayılı kanundaki

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Sayı : 2016 / 03 Değerli Müşterilerimiz, MADDE 3-21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı Değerli Kağıtlar Tablosu nun (6) numaralı

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ mali ÇÖZÜM 245 Soru ve Yanıt SORU 1 Yurt d fl nda iflçi olarak çal flt m süreler ile ilgili olarak ba kurdan borçlanma talep ederek ödemelerimi yapt m. Ödemeleri yapt m y l ile ilgili olarak y ll k gelir

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 01.01.201 23.0.2015 (//2015 tarihli ve 665 sayılı kanun) 10-9 /1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu 2.000 2.156 2.20 Az Tehlikeli 3.699 Tehlikeli 3.082 3.699.932 Çok Tehlikeli

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES 5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES Yunus YELMEN * I-Girifl Sosyal güvenlik mevzuat uygulamas

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR RESMİ GAZETE SAYISI: 28751 RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.08.2013 KARAR SAYISI: 2013/5215 KARAR TARİHİ:

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

SİRKÜLER 2015/29. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir.

SİRKÜLER 2015/29. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir. SİRKÜLER 2015/29 07/05/2015 Sayın Yetkili; Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı