Bugün günlerden mümkün

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bugün günlerden mümkün"

Transkript

1 PazaR Tarih : 15 Temmuz 2012 YIL:(7) SAYI:377 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Bugün günlerden mümkün Bugün tanklarý alkýþlayacaksýnýz Bugün tanklar geçmiþinize bir kez daha basýp geçecek Ve siz bir kez daha hazýrol nöbetlerinde Temmuz'da titreyeceksiniz Bugün 15 Temmuz Bu sabah siren sesleri ile uyanacaksýnýz Sol elinizde bir uyuþukluk ve darbe izleri kulaklarýnýzda Bugün 20 Temmuz Bu sabah tanklar ülkenizin üstünden basýp geçecek bir kez daha Ve siz bir kez daha ezilme korkusuyla kaldýrýmlara sýðýnacaksýnýz Bugün günlerden mutlu Bugün günlerden barýþ Bugün günlerden harekat Ey dut yemiþ kafes bülbülü Kýbrýslý Bunlarýn tümünü kaldýr çöpe at Bugün günlerden ortak Bugün günlerden vatan Bugün günlerden mümkün Gülhan AVCI (Bugün)

2 2 Pazar Anýlar iyi de olsa kötü de olsa, insana acý verir. Bunu kimin söylediðini hatýrlamýyorum, ama her kimse doðru söylemiþ. Hayatýmýn önemli bir dönemini bugünlerde bana hatýrlatýp acý veren iki þey oldu. Birincisi, Leningrad dan 30 yýllýk arkadaþýmla görüþüp geçmiþi yâd etmemiz. Ýkincisi, Rusya gündeminden siyasi bir geliþme. Ýkincisini, yazýnýn ikinci yarýsýna býrakarak siyasetle karýþýk bir sýrrýmý açayým size. Acaba aþk bu muydu, yoksa yanýlýyor muydum? Bu sorunun ilk kez uykularýmý kaçýrdýðý sýralarda sanýrým 23 yaþýndaydým. Bir gün ailesi ile tanýþmýþtým. Annesi, kýzýnýn ilk aþkýnýn bir yabancý olmasýný onaylamadýðýný ve duygularýmýzýn geçici olduðunu umduðunu pek gizleyemiyordu. Babasý ise oldukça sýcak ve dostça davranýyordu. Zaman annesinin ümidini boþa çýkarmýþtý; aylar geçmiþ, iliþkimiz ilerlemiþti. Sonra beklemediðim bir þey oldu. Bir hafta içinde iki uyarý aldým. Özel hayatýma siyasi müdahale yaþadým. Birinci uyarý, 80 lerin baþýnda illegal bir kardeþ partinin SSCB ye okumaya gelmiþ genç bir üyesine çeki düzen vermek isteyen Sovyet yoldaþlar dan geldi: 15 Temmuz 2012 Pazar - Bak yoldaþ! Gençsin. Elbette, bizim kýzlarýmýzla tanýþýr, gezer tozarsýn. Buna bir þey demeyiz. Ama ciddi iliþkilere girme! Burada evlenmeyi asla düþünme! Biz hiçbir yabancýnýn bir Sovyet yurttaþýný kendi ülkesine götürmesini istemeyiz. Þaþýrmýþtým. Bir þeyler söylemeye çalýþtým. Ama konuk olduðum bir ülkede o ana kadar dostça davranan ev sahibi nin bu tavrý beni alt üst etmiþti. Bir süre bu uyarýyý iliþkimize yansýtmamaya, bir þey olmamýþ gibi davranmaya çalýþtým. Birkaç gün sonra kýz arkadaþým, babasýnýn benimle görüþmek istediðini söyledi. Gittim. Boris Amca her zamanki gibi yumuþak ve sevecen bir tavýrla karþýladý beni. Konuþma uzadýkça gözleri kederlendi. Bir an geldi sustu, yutkundu... Ve ben onun istihbarat kurumu KGB de albay olduðunu öðrendim. Kýzýyla iliþkimiz sürerse baþýna iþ açýlacaðýný çok zorlanarak ve sert ifadelerden olabildiðince kaçýnarak açýklamýþtý. Oradan ayrýlýrken içimde bir yara kanýyordu. Ýlk uyarýnýn bende yarattýðý tepki, þimdi çaresizliðe dönüþmüþtü. Burada ayrýntýlarýna girmeyeceðim birkaç zor hafta geçirdik. Ve ayrýldýk. Pazar Sahibi: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Yabancý... Ýlk kez bu kelimenin esareti altýna giriyordum. Soðuk bir yemeði mideme indirmiþ gibiydim. Rahatsýzdým, ama durumu kabul etmem gerekiyordu. Oysa oraya ilk kez gittiðimde, daha hiç Rusça bilmezken bile kendimi yabancý hissetmemiþtim. Ne de olsa katýksýz bir enternasyonalist tim. Ama artýk bana nerede durmam gerektiði gösterilmiþti. O günden sonra Sovyet gençlerinin, üniversitedeki öðretmenlerimizin, tanýþtýðým insanlarýn bir kýsmýnýn benimle dostluk kurmaktan kaçýndýklarýný ya da iliþkide her zaman sanki bir ayaklarýný frenin üzerinde tuttuklarýný daha iyi gördüm. O zamana kadar komünist olmanýn ve ayný idealleri paylaþmanýn, Sovyet yurttaþlarý ile yakýnlaþmayý kendiliðinden kolaylaþtýrdýðýný sanýrdým. Öyle olmadýðýný anladým. Ne de olsa yabancý olduðumu, üstelik bir kapitalist ülkeden geldiðimi bir daha asla unutmadým. Hayýr, elbette ki bu olaydan sonra ne milliyetçi oldum, ne içime kapandým, ne de yeni aþk ve dostluklardan kaçýndým. Ama çoðu kez birçok þeyi gizledim. Daha doðrusu gizledik de usulca terk ettiðim ülkemde vaktiyle uyguladýðýmýz konspirasyon kurallarýný uyguladýk orada da çoðu kez... Bu dünya böyleydi iþte!.. Yabancý Editör: Faize ÖZDEMÝRCÝLER olanýn farklý, farklý olanýn tehlikeli, tehlikeli olanýn ajan, ajan olanýn da düþman sayýlabildiði bir coðrafyaydý buralarý Eski bir arkadaþýmý görmemin dýþýnda, bütün bunlarýn neden þimdi aklýma geldiðinin ikinci nedenini mi merak ediyorsunuz? Birkaç gün önce Duma da bir yasa teklifi görüþüldü. Teklifin konusu Sivil Toplum Örgütleri (STÖ). Daha doðrusu yurtdýþýndan/yabancýlardan yardým alan STÖ ler. Hazýrlanan yasanýn adý çok ilginç: Yabancý ajanlar üzerine. Açýklamasýnda ajan kelimesi sanki yumuþatýlarak onun týpký Türk dilinde olduðu gibi sadece casus deðil, ayný zamanda bir kimsenin veya kurumun iþlerini yapan kiþi, temsilci anlamýna geldiði vurgulanýyor. Ama Fransýzca agent kelimesini aynen kullanan Ruslar açýsýndan da týpký bizde olduðu gibi ajan kelimesinin casus u aklýna getirdiði kuþku götürmüyor. Yani yasanýn saldýrgan özü, daha adýndan gülümsüyor. Rusya nýn renkli devrimler den, Arap Baharý ndan ve Batý nýn çeþitli kýþkýrtma giriþimlerinden ne kadar rahatsýz olduðunu defalarca yazmýþtýk. Bu ajan yasasý giriþimi de anlaþýlan bu iþin bir parçasý. Dýþarýdan para yardýmý alan örgütler, Maliye Bakanlýðý baþta olmak üzere birçok Rus kurumunca daha sýký denetlenecek, cezalandýrýlacak, Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Görsel Tasarým: Ýlter YÜKSEL & Erdem YORGUNOÐLU Matbaa Teknikeri: Bünyamin NAZÝK Web:

3 15 Temmuz 2012 Pazar Pazar 3 olmazsa kapatýlacak. Bu örgütlerin bir kýsmýnýn siyasetle ilgilendiði biliniyor. Ama insani yardýmlarla, ekolojiyle, hayvanlarý korumayla, sanatla, eðitimle vs. uðraþan STÖ ler de var. Örneðin, oðullarýný savaþlarda kaybedenlerin kurduðu Asker Analarý derneði var; birçok gözü yaþlý annenin üyesi olduðu örgüt için yabancýlardan gelen baðýþlar yaþamsal önemde. Ýzinsiz gösteri yapma konusunda getirilen son derece aðýr para cezalarýndan sonra, þimdi de STÖ lere daha sýký denetim dönemi baþlayacak. Bu arada Rus ve Sovyet tarihinde defalarca olduðu gibi akla kara muhtemelen yine birçok kez karýþacak. Yabancý düþmanlýðý güçlenecek, yabancýlarla iliþkiye giren Ruslar kuþkulu hale gelecek, ispiyonculuk yayýlacak. Muhalif güçler ve insan haklarý savunucularý, hatta yakýn zamana kadar iktidara tepki göstermeyen bazý aydýnlar, yeni yasa tasarýsýnýn özüne ve kýþkýrtýcý adýna büyük tepki gösterdiler. Belli ki, bu cuma Duma da tekrar gündeme gelecek bu teklif kesinleþirse, muhalif ve insan haklarý savunucusu örgütlenmelerin neredeyse yok edileceðini ya da tekrar yurtdýþýna sürgüne gönderileceðini düþünüyorlar. Rusya Devlet Baþkanlýðý na baðlý Ýnsan Haklarý Konseyi üyeleri de teklifin görüþülmesinin iki ay ertelenmesini talep ederek kaygýlarý paylaþtý. Lider Putin le iyi iliþkisiyle bilinen ve baþkanlýk seçimlerinde üçüncü olan iþadamý Prohorov bile Ýstenirse her türlü faaliyetin siyasetle baðlantýsý kurulabilir diyerek yasaya karþý çýktý. Muhaliflerden Adaletli Rusya Partisi de karþý. Ancak tasarýnýn sahibi olan iktidar partisi Birleþik Rusya yý hem komünistler, hem de Jirinovski nin partisi destekliyor. Dört yýl kadar önce vatan hainliði ve casusluk kavramlarý yeniden tanýmlanmýþ, yabancýlarla iliþkilerdeki sakýncalý durumlar uzun süre toplumun gündeminde tutulmuþtu. O zamanlarda da Rusya daki yabancý ülke yurttaþlarýyla her türlü temas kuþkulu bir durumdur diyenler çýkmýþtý. Þimdi bütün bunlar yeniden gündeme gelecek. Bu konudaki haberleri okumaktan sýkýlarak burada durdum... Tekrar aklýma geldi o kelime: Yabancý... Ben yýllar içinde yabancýlýk ile barýþýk yaþamaya alýþmýþtým. Yalnýz Rusya da deðil, kendi ülkemde bile... Ama Rusya yurttaþlarý için üzüldüm. Onlar yýllar sonra yeniden Ne de olsa yabancýdýr; dikkat etmek gerekir kompleksini yaþayacaklar... Ben oldum olasý pek sevmedim bu kelimeleri: vatan hainliðiymiþ, casuslukmuþ, ihanetmiþ... Casuslarýn olmayacaðýný sandýðýmdan veya istihbarat örgütlerinin sinsiliklerinden habersiz olduðumdan deðil. Bu tür kelimelerin genellikle demokrasiyi sýnýrlandýran birer silaha dönüþtüðünü bildiðimden. Devlete saygýsýzlýk, egemenliðe saldýrý, anayasaya aykýrý falan diye baþlayan cümlelerden ürktüm hep. Kendi ülkemde uzun yýllar lerden çekinerek yaþardým; sonra 301. maddeye dikkat etmek gerekti her daim... Olur a, ters bir laf ediverirsin, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarýný aþaðýladýn diye yakana yapýþýverirler... Ve sistemin dýþýnda olduðunu sokarlar gözüne, izole ederler, en azýndan alnýna bir etiket yapýþtýrýrlar, bizden deðildir diye. Yabancý olursun böylece. Orada da, burada da TEMMUZ ESÝNTÝLERÝ Þener LEVENT O esnaf lokantasýnda Rembetiko þarkýlarý çalýnýrken mutluyduk, ama aptal bir iyimserlik yoktu hiçbirimizde. Buzukiden geceye yayýlan ezgiler hayatýmýzýn bir filmi gibiydi... Haklýydý þair... Hüzün yakýþýrdý bize... Fotoðrafçý fotoðrafýmýzý çekerken bile gülümsemekte zorlanýyorduk... Kederli þarkýlarda ve kederli filmlerde buluyorduk hep kendimizi... "Hadi vur kendini þaraba, kedere ve aþka vur" diyen þarkýcýnýn sesi tatlý geliyordu bize... Kavafis'in þiirleri... Kafka'nýn romanlarý... Fellini'nin filmlerinde bile kendi çocukluðumuza rastlýyorduk Roma'nýn dar ve yoksul sokaklarýnda... Dört kiþiydik masanýn etrafýnda... Gece Temmuz gecesi... Ve tepemizde bir ayýþýðý... Darbeye on, iþgale ise onbeþ gün vardý... Kimse haber vermedi olacak olanlarý... Ne sokaklara fýrlayacak olan tanklarý, ne bomba yaðdýracak olan jetleri, ne de karaya asker taþýyacak olan savaþ gemilerini... Herkes kendi halindeydi... Týpký þimdiki gibi... Týpký Rembetiko çalýnan bu gecedeki gibi... Esirlik, göç ve ölüm... Sanki birdenbire geldi... Aldýðýmýz yaralar çok derin... Ki kapanmadý yýllarca... Kanýyor hala... Kangrendir deyip kesip atamadýk da... Hüzünlü halimize alýþtýk ve birbirimize en mutlu anýmýzda bile acý hikayeler anlattýk... Ay-yýldýzlý ve haçlý mezarlarda keþke beraber aðlasaydýk... Ölülerimiz daha çok piþmandýr bizden mutlaka... Ölülerimiz bu adanýn kirinden çoktan arýndý... Kimse bir savaþ ölüsünden daha barýþçý olduðunu söyleyemez bu adada... Hayalkýrýklýðý, umutsuzluk ve karamsarlýkla mý doluyuz þimdi? Kuran'ýn, Tevrat'ýn ve Ýncil'in bütün belalarý bizi mi buldu? Bir hayatý kardeþçe yaþayýp herþeyi paylaþabilmek için nedir bizi çaresiz kýlan? Bu kadar çok arzulayýp da varamadýðýmýz yer neresidir? Ýþte herkes insan... Bizi Rum-Türk diye ayýran hangi budala þeytan? Bir bayraðýn altýnda deðil, bir çamaltýnda oturalým gelin... Kimsenin ne müslüman, ne hristiyan diyemeyeceði, kimsenin Rum, ya da Türk diye tanýmlayamayacaðý çocuklar doðuralým... Vatan kahramanlarý deðil, aþk kahramanlarý gerekli bize... Ýndirelim burçlardan ne kadar bayrak varsa... Bir yürek resmi yapalým... Hüzünlü þiirlerden, hüzünlü romanlardan ve hüzünlü filmlerden fýrlayýp yeniden bir hayata baþlayalým... Þaraba vuracaksak kendimizi aþktan vuralým... Yakamozlarýn ýþýltýlarýnda ölelim öleceksek... Ay-yýldýzlý ve haçlý ülküler uzak dursun bizden... Savaþ kahramanlarýna piþmanlýk dolu aðýtlar yakalým, ama dikersek yalnýz barýþ kahramanlarýnýn heykelini dikelim bundan sonra... Buzuki da çalsýn, saz da... Bu kentin dar ve yoksul sokaklarýnda geçen çocukluðumuza bir yasemin kolyesinin arasýndan bakýp gülümseyelim... "Ah, ne aptalmýþým" dediðimiz günlerimiz olsun bizim de... Yeniden aþalým hepsini, "Ben aþtým artýk onlarý" dediðimiz ne varsa... O esnaf lokantasýnda... Temmuz'da... Ve ayýþýðýnda... Ne uçsuz bucaksýz, ne sonsuz hayallerimiz varmýþ meðer... Yaþamaya deðer!..

4 4 Pazar 15 Temmuz 2012 Pazar YDÜ, Kýbrýs ýn en büyük camisini inþa edecekmiþ, ne düþünüyorsunuz? Ýbrahim Aziz Abi nin yazdýklarý hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Ha bir de en önemli ve mühimi, AKP iktidarý ve Recep Tayyip Erdoðan ýn Kýbrýs politikasý hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Rica ediyorum, tweet þeklinde deðil, yazý þeklinde olsun muhtemel cevaplarýnýz. Topraklarýmýzda diþe dokunur bir þey söylemeksizin gevezelik eden pek çok canlýnýn yaný sýra, sessizce konuþan pek çok ölü bulunmaktadýr. Eduardo Galeano Yüksekova Haber sitesinde Özgür Amed in yazdýðý Kürdün Sosyal Medya ile Sýnavý isimli yazýsý Kýbrýslý Türkün Sosyal Medya ile Sýnavý olarak deðiþtirilerek okunursa ayný pratiðe varýlacaðý görülecektir. Özellikle sosyal medya üzerinden hareket baþlatan ve hareketlenme hadisesini partileþmeye kadar götüreceðini öne süren efendilerin ve cenahýnýn da okumasýný temenni ediyorum. Zira bazý kelamlarda kalemimizin halkça olmadýðý öne sürülerek ne yazýyor bu adam bana da anlatýn diyorlar. Geçenlerde R. Ýhsan Eliaçýk ýn Namaz ritüeldir demesinden sonra hareketlenen Sünni Ýslam gelenekselcileri de fazla okuma yapmayý zül saydýklarý için kireçlenmiþ yanlarýyla ayaða kalkarak Ýhsan Bey e zýndýk sapýk gibi sýfatlarla saldýrmaya baþladýlar. Merak eden, Ýhsan Bey in çok da doðru bulduðum okumalarýna baksýnlar. Ben uzatmayacaðým, Ýhsan Bey Sünni Ýslam gelenekselcilerine þöyle demiþtir: Bana sapýk, zýndýk vs. diyenlere: Dinlemiyorsunuz ki! Ýbrahim Aziz abi... Anlatayým. Ýbrahim Aziz Abi nin anýlarýný paylaþtýðý ve bir nevi de Kýbrýs Tarihi okumasý olan yazýlarýný her gün Afrika dan okumak bile doðru dinlemeye mahal veriyor. Ben okuyorum. Þöyle; dinledim ve Þili deki Ýbrahim Aziz Abi den farký yok. Zaten okudukça birden Arjantin deki Ýbrahim Aziz Abi yi, Maraþ taki Sivas taki Fatsa daki Ýbrahim Aziz Abi yi dinliyorum. Sonra Ýran daki Ýbrahim Aziz Abi, Mýsýr daki Ýbrahim Aziz Abi, Suriye deki Ýbrahim Aziz Abi, Yunanistan daki Ýbrahim Aziz Abi, Vietnam daki Ýbrahim Aziz Abi oluyor, dünyanýn her köþesindeki Ýbrahim Aziz Abi oluyor. Bir tek ama Kýbrýs ta Ýbrahim Aziz Abi olamýyor. Ne üzücü. Þili deki Arjantin deki ve diðer bütün ülkelerdeki Aziz Abiler gibi o da bir tek kendisinde olamýyor. Niye bu olaný göremiyorsun? Dünyada kimse kendisi olamýyor, kim ki kendisi olmak istemiþ, kendisinden ayýrmýþlar, göremedin mi? Ýbrahim Aziz Abi nin anlattýðý, CIA Tarihi pratiðinin ezilen ülkelerdeki kontrgerilla uygulamalarýdýr. CIA Tarihi ile büyütülmüþ çocuklarýn bu tarihi doðru okumalarý elbette zordur. Zaten öyle okunmasýn diye kontrgerilla ezilen ülkelerde çok göbekli adamdýr. CIA Tarihi ile kundaklanmýþ çocuklara askeri vesayet kaldýrýlýyor yalanbazlýklarý ile demokrasi inþasý yapýlýyor dersin herkes inanýr ve hatta sen kaldýrdým sanýrsýn ama kimse mesela neden dünyanýn en çok terörist yetiþtiren ülkesi biziz diye sormaz. Niye dersin? Çünkü kundak o kadar deðilse bile kundaklamak çok mühimdir. Sen kundaðý deðiþtireceðim diyorsun ya caným kardeþim ben de diyorum ki önce kundakladýklarý ne varsa bize onu deðiþtirmemiz lazým. Yoksa ben onca yazý CTP nin kundaðýna neden kýzayým, hiç kýzmadým, onu da kundaklamýþlar bundan seneler önce onu gördüm ona kýzýyorum. Sevgili Talat Bey ler oyumu AKP ye verirdim demedi mi? Bu Solcu adamlara ne oldu acaba? Sol diyorlar, ben diyemiyorum, Sol zira kendini nerede gösterir ki, eylemde, eylemin içinde. Bunlarýn hepsi sonunda kundak solcusu çýktýlar. O yüzden CTP kundaðýný deðil kundaklanýþ biçimini deðiþtirmelidir. Zaten bu sevmediðimiz emperyalistler var ya kundaða inan bir þey yapmadýlar, bütün sorun kundaklamada, annelere karýþmadýlar zaten hiç, dünyanýn hiçbir yerinde, çocuðu kundakladýlar, bütün problem de o yüzden kundaklamada. Zira kundaðýmýz Sol dur diye çýkýyorsun meydana bir bakýyoruz sonra kundaklanmýþ çocuklardan hiçbir farkýn yok. E Solun günahý ne, hiç. Haydi, toparlanýn kalkýyoruz demenin ne gereði var. Hiç. Zaten canlar sosyal medya tehlikeli bir þey olsaydý kalkarken yürürken biþeyler içerken tenhada dururken elinin içine vermezlerdi. Caný sýkýldýðý herkesi torbanýn içine atarak iyi güzel bunlar da þu örgütten olsun diyenlerin hukukunda poþu takmak örgüt üyesi olmak için yeterli sebep olmazdý. Kimse kundaklamadýðý birine iktidarýný emanet etmez Gelin Canlar Bir Olalým þiarý ile nereye kadar yürüyebilirsin? Bu ülkenin en köklü Sol Partisi iktidara geldiðinde býrakýn Sol un deðerlerini Ankara nýn deðer biçtiklerinden fazlasýný diyebildi mi? Sevgili Talat Bey ler oyumu AKP ye verirdim demedi mi? Bu Solcu adamlara ne oldu acaba? Bazen þartlar öyle gerektirdiði için, öyle yapmak zorunda kalmaktan baþka teori geliþtiremezsen, pratiðin, baþka þartlar içinde senin hiç de öyle olmadýðýný gösterir. Ve aslýnda sen baþtan beri hep öyleydin. Çünkü baþtan beri doðru okuyamadýn. Çünkü onlarýn kundaklamýþ olduðu gibi solcuydun. Belki de o yüzden saðcýsý solcusu bir gecede tepetaklak indirilip yenidünya haritalarýna ve petrol düzenlemelerine göre iktidar ediliyorlar. Kimse kundaklamadýðý birine iktidarýný emanet etmez. Emin olun, onlar sizden, hepimizden daha iyi okuyorlar dünyayý. Çünkü küçük ve abartýlý ve aslýnda normal insanlarýn iki dakika içinde hiç de harala gürele etmeden nazikçe çözebileceði ve ancak pedagojik rahatsýzlýklarý olan insanlarýn halledemeyeceði bu sorunlarý hep onlar kundakladýlar. O yüzden kundak için kavga edebilirsin. Kundak için en aþýrý olan ve hiç haz etmeyeceðimiz görüþünü bile yazabilirsin. Yeni bir þey söylediðini sanabilirsin. Kundaðý nasýl deðiþtirebileceðini bile söyleyebilirsin. Hiç korkmuyorum senden. Çünkü seni nasýl kundakladýðýmý (Bkz: Çocuðu Kundaklamak) ben biliyorum. Niye, gerçekten de öyle, Kaddafi den Saddam a kadar Ortadoðu yu bunlar kundaklamadý mý? Ha bazen çocuðun bezinin deðiþtirilmesi gerekiyor, siz ona Arap Baharý diyorsunuz, ya da mesela Bu Baharda Avrupa diyorsunuz, AB ye girince her þey çözülecek, kurtulacaðýz sanýyorsunuz tüm iþgallerden, ben bezini deðiþtirme diyorum. Ve sanýrým gene ne anlatýyor bu adam, hiç halkçý deðil oluyorum, olsun. Sýrrý Süreyya nýn Ertuðrul Kürkçü nün konuþmalarý hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Mesela BDP hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Sýrrý Süreyya nýn Meclisteki Kýbrýs konulu konuþmalarý ya da Ertuðrul Kürkçü nün Ýþgal Var temalý konuþmasý hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Hrant öldürülmeyi hak etti mi sizce? KCK liler terörist midir? Poþu terör örgütünü mü çaðrýþtýrýyor? Tutuklu öðrenciler hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Çocuk tutuklu olabilir mi, bir çocuðu teröristten saymak savaþa hizmet etmek midir insanlýða mý? Suriye ile TC nin baþýna örülmesi muhtemel kundak krizi (zamanýnda bir de Kardak krizi vardý benzerdir) ikisini de ayný kundaklayanýn çýkardýðý kavga mýdýr? Zamanýn Irak-Ýran Savaþý hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Orada sekiz yýl süren savaþta ABD taraflarý nasýl kundakladý? ABD o savaþta Saddam ý tutuyordu deðil mi? Saddam nasýl öldürüldü izlediniz mi? Peki, hala ABD nin Ortadoðu ya demokrasi getireceðine dair birkaç çift sözünüz var mý? Kürtlerden siz de mi nefret ediyorsunuz? Daha mý az sokaklarda olsunlar mesela? Mesela sizin hareketiniz de bahara eriþirse Mýsýr da bahara eriþtikten sonraki gibi mi olacak seçimlerimiz? Hayýr, öyle olacaksa oturun oturduðunuz yerde derim. Zira Mýsýr da hala karakýþ ile sonbahar arasý bir mevsim, sadece kundaðýn adý deðiþti ve fakat kundaklama biçimi oturuyor oturduðu yerde.

5 15 Temmuz 2012 Pazar Pazar 5 Bir de mesela, Polis Genel Müdürlerinin atanmasý nasýl olacak sizin baharýnýzda, kurayla mý? YDÜ, Kýbrýs ýn en büyük camisini inþa edecekmiþ, ne düþünüyorsunuz? Ýbrahim Aziz Abi nin yazdýklarý hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Ha bir de en önemli ve mühimi, AKP iktidarý ve Recep Tayyip Erdoðan ýn Kýbrýs politikasý hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Rica ediyorum, tweet þeklinde deðil, yazý þeklinde olsun muhtemel cevaplarýnýz. Sosyal medya senin daha az örgütlü daha çok yalnýz olman için bulunmuþtur. Bütün bunlarýn ýþýðýnda Kýbrýs Tarihine ve baþýna örülen nefret söyleminin bir türlü dindirilememesine bakýnca baþka kundaklanmýþ çocuklarýn tarihine de benzetiyor musunuz bizim çocuðu? O tarihlere ve o çocuklara dokunacak mýsýnýz? Bence, onca teknoloji ilerleme uzay çaðý süper güç süper ekonomi falan filan zalimin insan karþýsýnda yenileceði tek insan duyusu dokunmak olacaktýr. Çünkü görmezsin, evet. Çünkü duymazsýn da evet. Çünkü koklayamazsýn da. Ve göremediðin, duyamadýðýn, koklayamadýðýn þeyin tadýný da bilemezsin. Ve zaten bilme istiyorlar. Çünkü global köy yalanlarýyla seni ancak uzaklaþtýrdýlar, adýný verdikleri sosyal medya da senin daha az örgütlü daha çok yalnýz olman için bulunmuþtur. Ama sadece birine engel olamazlar, dokunma. Dokunabilirsin. Dokunduðun zaman kundakladýklarý çocuklardan baþka biri olmaya baþlarsýn. Ve o zaman kundaðýn ne olduðu ya da nasýl olacaðý umurunda bile olmaz. O yüzden insanlýðýn devrimi bir gün olacaksa proleter bir sýnýfýn öncülüðünde mi olur ya da kapitalizm kendi kendini mi yok eder orasýný bilemem ama eli hangi terli insan eli olursa olsun eðer dokunmayacaksa insana üzgünüm onlar yani kundaklayanlar kazanacaktýr. O yüzden çok hareket ve çok hareketlenmeler hatta çok güzel hareketlenmeler gördük buralarda ama hepsi onlarýn istediði gibi, kundakçýnýn düzeni, kundaðýn selameti gibi oldu, hiç dokunmadýk ama. Dokunmanýn tarihini nedense anlamadýk, dinlemedik, okumadýk. Kardeþ gözlerinden öperim hevalé delal Ýþte o yüzden mesela yüzünü hiç görmediðim, sesini hiç duymadýðým, hiç tanýmadýðým Özgür Amed ile dokunuyoruz ama biz birbirimize. Çünkü onu okuyunca ben biraz da Özgür Amed in Maðusa dan geldiðini düþünüyorum. Ben biraz Diyarbakýr dan yürüyorum gibi sanki hayata. O yüzden, hiç tanýmadýðým, hiç bilmediðim, hiç de tanýþ olmadýðým bu adamýn baþlýðýný aldým bugün Kýbrýslý Türk olarak deðiþtirdim Kürd yerine. Ama ne deðiþir ki, ha Kürt ha Kýbrýslý Türk, çünkü dokundukça büyüyor kelimelerin anlamý. Ve aynen alýntýsýný da baþlýðýn üstüne koydum. Çünkü Özgür Amed bilmez ama Özgür Maðusa da beraber çok koþtuk onunla, o benim çocukluk arkadaþým da olur, çocukluk düþlerimin kardeþi de olur. Özgür Amed in Kýbrýslý Türkler e de kardeþ olan sözcükleriyle bitiriyorum yazýmý, halkça olsun demiyorum öyle de dertlerim olmadý ama hep hakça olsun istedim, dili milleti dini ne olursa olsun: Bir mahallede ömrü boyunca parti çalýþmasý, örgütlenmesi yapmamýþ, üniversitesinden tut þehrindeki pek çok olaya karýþmakta ihtiyatlý davranmýþ, gelecek, þu bu kaygýsý yapýp, sinmiþ adamýn sanal radikalliði, twiti, durum güncellemesi Sosyal Tasfiyeciliðe hizmettir. Alanda haykýrýlmasý gerekeni sadece yazý ile dile getirmek trajedidir. Kraldan daha kralcý olan kahrolasý bir ruh hali beliriverdiðinde içindeki tasfiye dýþtaki düþmana zemin olur ve o zemin ki kaynaðýný teori-pratik uyumsuzluðunun dayandýðý sahtekârlýklardan alýr. Özgür Amed Kardeþ gözlerinden öperim hevalé delal Jesse James 35 yaþýnda öldü. Ömrünün baharýnda adresi belli bir kurþunla gitmese, belki adýný daha sýk duyar olacaktýk. Amerika Ýç Savaþ ýndan günümüze Konfederasyoncular tarafýndan adýnýn anýlmasý boþuna deðildir. Ölümü çok trajiktir. Çünkü ölümünün nasýl ve kimin elinden olacaðýný biliyordu. Silahýný býrakýp duvarda tozlanmýþ resmi temizlemek için sandalyeye çýkmasý ile yere yýðýlmasý bir oldu. Adamlarýndan biri olan Robert Ford onu arkadan vurmuþtu. Bölgenin valisi ile iþbirliði yapmýþ, belli bir miktara anlaþmýþ ve fýrsatý yakalayýnca da kurþunu sýkmýþtý. Cinayetin psikolojik parametrelerinden biri de þudur: Esasýnda Robert korkaðýn tekiydi. Ve Jesse ile kardeþlerine çok özeniyordu. Bunu fark eden Jesse nin ona sorduðu soru çok çarpýcýdýr: Bana benzemek mi istiyorsun, Yoksa ben mi olmak istiyorsun? Ýþte Kürdün sosyal medya da ki sýnavý da biraz bu soruda þekilleniyor. Þekillenecek. Çünkü kutsal olan ile günah olaný birbirine karýþtýrýyoruz. Bunu Arap Baharý denen sosyal olgunun üzerinden okumak mümkün. Mýsýr, Libya, Tunus, Atina ve kýsmen Suriye de baþlayan sürecin takipçisi, destekçisi olduk. Ýsyanýn dinamiklerinden biri olan internetin We want Ýnternet sloganý eþliðinde kutsayýcýsý olduk haklý olarak. (Manidar bir destek olduðunu da dün itibari ile Ýran ýn yasakladýðý , Youtube vs. servislerinden daha net anlayabiliriz.) Sosyal medya denen mucizeye verilen önem doðal olarak arttý. Oysa medya gücü zaten bilinen, hep süregelen tartýþmalarýn ve modern siyaset felsefenin de konularýndan. Olay sadece en kýsa zamanda, en fazla kitleye ulaþma uzamý üzerinden tekrar kýymete bindi Roboskî katliamýnýn karanlýða çekilmeyip, toplumsal tepki-duyarlýlýk aðýnýn oluþturulmasýna sebep olmasý ve benzeri durumlar hangi çerçevede yüklenmemiz gerektiði hakkýnda saðlam ipuçlarýdýr. BDP nin son seçim baþarýlarýndan biri de baþarýlý sosyal medya politikasý idi. Etkili kullanýldýðýnda bir mitingden daha çok etki uyandýrdýðý da test edilme fýrsatý oldu. Twitter ve artan blog-sayfasitelerde iþin içine girince; Kürt savaþýnýn, mücadelesinin toptan sanal da sürdürüleceðine dair emareleri gözlemek zor olmadý. Bu konuda sanki perspektif alan ve kendilerinin deyimi ile mahþerin atlýlarýyýz diyenler çýktý. Kurguvari iç rahatlama tonunda bol bol kustular, kusuyorlar. Son iki yýlda ki sürecin Kürt medyasý üzerinde yaz, bahar beklentisi aþikâr. Yazýn ve yazar dünyasý Facebook u ilk defa keþfeder gibi Buradan bile devrim yapabiliriz heyecanýný da gösterdiler. Sayfalar çoðaldý, fotolar, videolar artýkça bilinçli kullanýcý kitlenin de desteði tam oldu. Twitter keþfedildi. En iyi fikrin 30 saniyelik ömre sahip olduðu bu mecra kýsa süre sonra slogan (oranýn deyimi ile tag) meydaný oldu. Reel de olur olmadýk yerde ve zamanda atýlan sloganlarýn sert eleþtirisini yapanlar, birden çark etti ve her olay, mesele sonrasý Kürdistan ý kurdu, yol gösterdi sanalda. Günah-Kutsal ikilemini de tam olarak bu noktadan sorgulamak gerek, çünkü bilerek es geçiliyor. Örneðin bir eyleme katýlmak, hakkýný savunmak ve haksýz yere, göz göre göre yapýlan zulme dur demek doðru olandýr. Ahlaken, vicdanen de gereklidir. Arap baharýnda insanlar çatýþtýðý meydanýn ortasýndan twitler attý. Arap baharýnda, Atina, Wall Street iþgalinde, Ýspanya kavgasýnda da insanlar tam da içinde olduðu durumun ortasýndan yolladý görüntü, foto. Kutsal olan budur. Kürt sosyal medya kullanýcýlarýnýn günahý da kutsal olana, hakikate bilerek sýrt çevirmesidir. Kitle dayak yerken, anneler eylemde öncü birlik konumuna gelip gazý solurken, evde çayýný yudumlayarak destek olamazsýn. Sinirlenirsin, kýzarsýn, küfür edersin, radikalleþirsin ve radikalleþirsin. Ama hepsi sanalda! Ömrün ve tüm düþüncelerinin etkisi elektrik gidene kadardýr. Elektriði de geçelim, baðlantýn var olana kadardýr. O zaman bu þýmarýklýðýn nedeni nedir? Bir mahallede ömrü boyunca parti çalýþmasý, örgütlemesi yapmamýþ, üniversitesinden tut, þehrinde ki pek çok olaya karýþmakta ihtiyatlý davranmýþ, gelecek, þu bu kaygýsý yapýp, sinmiþ adamýn sanal radikalliði, twiti, durum güncellemesi Sosyal Tasfiyeciliðe hizmettir. Yaþamýn gerçekliðinde koþturmacalarýn neticesi terlemektir. Ve bu ter geçmiþ tabir ile alýnlardan aktýðý an anlam kazanýr. Toplumsal dokunun yok edildiði bireylerin kendisini yaþama dayattýðý modernitenin þu kirli çarkýnda emeðe dair bir týnýyý iþitmek mümkün olmazken, sanal dünyada kendi dinlemediði parçayý paylaþmak aslýnda parçanýn içini boþaltmaktýr. Alanda haykýrýlmasý gerekeni sadece yazý ile dile getirmek bir trajedidir. Kraldan daha kralcý olan kahrolasý bir ruh hali beliriverdiðinde içinde ki tasfiye dýþtaki düþmana zemin olur ve o zemin ki kaynaðýný teori-pratik uyumsuzluðunun dayandýðý sahtekarlýklardan alýr. Çünkü meselenin esprisi, devletin bizim üzerimizde kurduðu gözetleme iktidarý Panoptikon ýn artýk kendi rýzamýzla, isteðimizle Synoptikon a evirilmesidir. Durumun geldiði yer biraz da bu. Ýnterneti avcýlýkta kullanalým derken, av oluyoruz. Hani bilinen bir hikâyedir. Çok sevdiði kýza bir türlü açýlamayan genç, bir gün ona tecavüz eder. Olay yargýya taþýnýr. Hâkim meseleyi dinledikten sonra dayanamayarak sorar: -Oðlum madem bu kadar deðer veriyordun; nasýl oldu da tecavüz edebildin? Gencin cevabý ilginçtir: -Hâkim bey! Çok seviyordum söyleyemedim. Biz Kürtler de interneti çok sevdik. Ama tecavüz ediyoruz. Kürtlük kanýtý yarýþýnda çoðu þeyi silikleþtirip, ukalalýk sýnýrlarýný zorluyoruz. Ýçine bastýrdýðý, gözü önünde dayak yiyen, sürüklenerek hapse sokulan çocuklarý gördüðü halde bir þey yapamamanýn hýncýný Ýnternet radikalizmi yâda Masa baþý Kürt Militanlýðý kurtarmaz. Kurtarmýyor Asýl tehlike de bu durumu çokça kutsamak. Ve bunu kutsadýðýn zaman diðer kullanýcý kitlesini yönlendirmiþ olursun. Esasýnda içinde olduðun rol, alanlardan masa baþýna çekip taglarla toplu tatmin ayini iken, bunu kutsamak baþka bir iki yüzlülüktür. Çünkü dürüst olunursa ve kafasýný kaldýrýp pencereden dýþarý bakarsa bir panzerin kitleyi kovaladýðýný, sivil polislerin insan avýnda olduðunu görebilecek. Diþe dokunur bir þey söylemeksizin gevezelik etmenin bilincine de varmýþ olacak.vicdan masturbasyonu tehlikenin üst doruðudur. Kürt hareketini bölük börçük olmuþ Türkiye solundan ayýran ve halklaþtýran temel dinamik idi pratiði ile propaganda yapmak. Ancak sonu izm ile biten bol anlaþýlmazlý ve bilinmeyenli cümlelerin fosforlu uyaklarý pratiðin aydýnlýðýndan uzakta sanal dünyada asýl yaþantýsýnýn yanýnda ek iþe dönerse Kürdün, kurt kemirmeye baþlar aðacý. Tepetaklak Dünya nýn Cardona köyü ndeki komþularýnýn bakýþ açýsýna göre, yaz kýþ ayný elbiseyle dolaþan Toto Zaugg müthiþ bir insandý. Toto asla soðuk almaz diyorlardý. Toto bir þey demiyordu. Soðuk alýyordu. Alamadýðý tek þey paltoydu kýstasýnda geçen durumu baz alarak, derdime farklý bir taraftan okuma yapmak istiyorum. Karþýt tarafýn Toto algýsý gerçeðin örtbasýdýr. Çünkü bu durum duyarsýzlaþmanýn sonucudur. Sorun o hale gelen algýnýn kýrýlganlýðý ve köyün karanlýk yanýndadýr. Peki, bizim modern Kürt köyünün hali tam olarak ne? Baudrillard meseleyi þöyle analiz edip, anlatmaktadýr: Ýnsanlar teknolojinin onlara saðladýðý bu rahatlýk sayesinde herhangi bir þeyi derinlemesine düþünememektedir ve iletiþimi saðlamak adýna yaratýlan cansýz kitle iletiþim araçlarý kendilerine yüklenen iþlevden, yani aracý olma konumundan çýkýp baðýmsýz bir kendilik haline gelmiþtir. Birey ise bu durumu çaresizlik içinde izlemektedir; her þeyin farkýndadýr, fakat rahatlýðýndan da taviz vermek istememektedir. Oðuz Adanýr ýn Simülasyon Kuramý Üzerine Söyleþiler ve Notlar kitabýnýn arka kapak yazýsýný da aktarmakta fayda olacak: Simülasyon evreninde toplumsal yoktur, toplumsal-ötesi yani bir kitle vardýr. Kitle, toplumsalýn içi boþ ve kendinden geçmiþ, anlamýný yitirmiþ biçimidir. Simülasyon evreninde politika yoktur, politika-ötesi vardýr, yani politikanýn anlamsýzlaþmýþ, içi boþ ve kendinden geçmiþ biçimi vardýr. Simülasyon evreninde kültürel yoktur kültürel-ötesi vardýr, yani kültürel olanýn anlamsýz, içi boþ ve kendinden geçmiþ biçimi vardýr. Bu evren bir görünümler evrenidir yani gerçekliðin egemen olduðu evrende bir biçim ve içeriðe sahip olan göstergeler bu evrende içeriklerini yitirmiþler ve kendilerine raðmen ya da sözde birer gösterge olarak adlandýrýlabilecek birer görünüme dönüþmüþlerdir. Göstergelerin iþlevleri vardýr, oysa görünümler iþlemseldir. Hiçbir anlamlarý olmadýðý halde onlara anlamlarý varmýþ iþlemi yapýlmaktadýr. Kürdün sosyal aktivitesi de gittikçe etiket, var olma üzerine þekillendiðinden Gerçeklik, gerçekliði aktaran ve gerçekliðin aktarýlan sahte görüntüsünü izleyenler gruplarý da bariz olarak belirmiþ durumda. Bu totalde bir körlüktür. Ve bizi zora sokmaktadýr. Gerçekmiþ, doðru olanmýþ gibi yaratýlan simülasyon deþilmelidir. Eleþtirisi yapýlmalý, kullanýmý gözden geçirilmelidir. Kiþisel var olma nevrozlarý geçirilmemelidir. Araç olarak kullanýmý önemsenmelidir. Sonuç olarak þunu belirtmek isterim. Sessizce konuþan pek çoðunun hakikatine sadýk kalýnmalý. Bu sarsýcý bir mirastýr. Hele ki Robert Ford laþmanýn manasý yok. Çünkü Jesse James in annesi mezar taþýna þöyle yazmýþtýr: O, burada adý belirtilemeyecek kadar alçak ve hain birisi tarafýndan öldürüldü

6 6 Pazar Bu, kendisine aþkýndan gözleri kör olmuþ ülke için bir kez daha utanma vaktidir. Bahçelievler de silahsýz yedi genci hunharca öldüren katillerden yakalanabilenler Dünya Hukuk Günü nde serbest býrakýldý! Böylece, daha önce býrakýlan diðer katiller ve uðursuzlarla Bahçelievler katliamý katillerinin durumu eþitlenmiþ oluyor. Vatandaþýný korumayan, katilini yakalamayan, yakaladýðýna hak ettiði cezayý veremeyen bir ülkenin icat ettiði adalet bu kadar oluyor demek ki: Katillere eþitlik! Ýtalya da Papa II. Jean Paul ü yaralamak tan tam 19 yýl 1 ay cezaevinde yatan Mehmet Ali Aðca nýn Türkiye de Abdi Ýpekçi yi öldürmek ten ve iþlediði gasp suçlarýndan sadece 10 yýl yatmasýnýn yeterli görülmesinin dumaný tütüyordu ki Bahçelievler haberi geldi. Peki, kim bu býrakýlanlar, kimlerin canýný nasýl aldýlar, hatýrlayalým. Tarih, 9 Ekim Yer; Ankara da Bahçelievler semti. Ülkücülerin Reis i Abdullah Çatlý nýn yaptýðý plan akþam saatlerinde yürürlüktedir. Ekip, bölgeyi iyi bilmektedir. Zira, ülkücülerin Ýdi Amin i Haluk Kýrcý, eylemden önce Bahçelievler de keþif yapmýþtýr. Ekip, 9 Ekim 1978 akþamý Bahçelievler 15. Sokak taki 56 numaralý apartmanýn önündedir. Hedef, 2 numaralý dairedir. Evet, 56 / 2. Bu numaradan koyarlar yapacaklarý iþin adýný; / Tamam Reis! Kýrcý kapýya gizlice kulak verir, içerde en az birkaç kiþi olduðunu rapor eder. Sürümden kazanacaklarý bir grup olduðuna göre, eyleme geçilmesine karar verilir. Ercüment Gedikli Dadaþ Kahvesi ne giderek destek için Ömer Özcan ve Duran Demirkan ý bulur. Saat 22:00 sýralarýnda 56. Sokak a geri dönülür. Demirkan sokakta, Özcan apartmanýn önünde gözcü olarak býrakýlýr. 15 Temmuz 2012 Pazar Tarih için, ne oluyorsa baþka türlü olamadýðý içindir yorumu da yapýlýr. Sahiden öyle midir? Sahiden, bir ülke, adalet yerine rezalete bu kadar yazgýlý olabilir mi? Ne diyelim þimdi? Serdar a, Hürcan a, Efraim e, Latif e, Osman a, Faruk a, Salih e ne diyelim? Deðiþen bir þey yok, bu ülke sizi 34 yýldýr öldürüyor mu diyelim? Ne diyelim? Hatýranýz önünde utanarak eðiliyoruz mu diyelim? Ne diyelim?.. Silahsýz öðrenciler önce bayýltýldý Reis Çatlý da sokakta otomobilinin içinde beklemektedir. Haluk Kýrcý, Ercüment Gedikli,Mahmut Korkmaz ve Kürþat Poyraz gizlice apartmana girerler. 2 numaralý dairenin kapýsýnda silahlarýný çekip, zili çalarlar. Birazdan aralanan kapýya yüklenirler, ellerinde silahlarla artýk içerdedirler. Evde, hepsi Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP) üyesi olan 5 üniversite öðrencisi vardýr. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü öðrencisi Serdar Alten (23), Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlýk Akademisi öðrencisi Hürcan Gürses (26), Ankara Ýktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Gazetecilik Bölümü öðrencisi Efraim Ezgin (23), Hacettepe Üniversitesi Ýstatistik Bölümü öðrencileri Latif Can (20) Osman Nuri Uzunlar (20). Baskýn, gençler televizyon izlerken yapýlmýþtýr. Cinayet ekibi biraz þaþýrmýþtýr, zira öðrencilerin hiçbirinde silah yoktur! Olsun, Reis planý yapmýþ, Ýdi Amin harekete geçmiþtir artýk. Öðrencilerin ellerini arkadan baðlayýp, yüzüstü yere yatýrýrlar. Ancak evdekilerin sayýsý tahmin ettiklerinden çok olunca Çatlý ya danýþmaya karar verirler. Bekleyin der Çatlý ve birazdan elinde eter ve pamukla gelir. Öðrenciler, önce eter koklatýlarak bayýltýlýrlar. Bu sýrada kapý çalýnýr. Zili çalanlar, yine TÝP üyesi olan öðrenciler Faruk Erzan ve Salih Gevence dir, arkadaþlarýný ziyarete gelmiþlerdir. Onlar da içeri alýnýr. Ýki-üç komünist i temizlemek için girdikleri evdeki öðrenci sayýsý 7 ye çýkmýþtýr! Çatlý nýn talimatýyla katliam baþlýyor Yine Çatlý ya danýþýrlar. Çatlý dan gelen talimat üzerine son gelen iki öðrenci, dýþarýda bekleyen otomobile bindirilir. Yanlarýna da Haluk Kýrcý ile Kürþat Poyraz oturur. Farlarý yakýlmayan araç Eskiþehir yoluna doðru hareket eder ve bir süre sonra bir tarlanýn yanýnda durur. Faruk Erzan ve Salih Gevence araçtan indirilir, 500 metre kadar tarlanýn içine götürülür. Kýrcý ve Poyraz silahlarýný çekip, biraz önce arkadaþlarýný ziyarete gelmiþ iki genci, kafalarýna ateþ ederek öldürürler. Ýki kiþi tamamdýr, ama iþin büyüðü evdedir, hemen Bahçelievler e dönerler. Plana göre evde bayýltýlmýþ olanlar da ikiþer ikiþer Eskiþehir yoluna götürülecektir. Önce yavaþ yavaþ uyanmaya baþlayan Serdar Alten i otomobile taþýrlar. Ancak o sýrada yoldan geçen bir polis aracý Çatlý yý kuþkulandýrýr. Acaba, tarlada öldürdükleri iki öðrencinin cesedi mi bulunmuþtur? Bu kuþku üzerine plan deðiþtirir Çatlý, plan evin içinde icra edilecektir! Ama nasýl yapýlacaktýr bu iþ? Aralarýnda tartýþýrlar. Pratik öneri Ýdi Amin den gelir, yani Haluk Kýrcý dan. Bayýltýlanlardan Osman Nuri Uzunlar ý mutfaða götürür tel askýyla boðmaya çalýþýr. Ama hemen ölmez delikanlý, bu kez yüzüne var gücüyle havluyla bastýrýr ve boðar Kýrcý. Diðerlerini boðmak zor gelince... Geride dört delikanlý daha vardýr ve boðma iþi biraz uzun sürmektedir. Bu kez Kýrcý plan deðiþtirir. Tarladaki cinayette kullanýlan silahý alýr, ardýndan Siz dýþarý çýkýn der üç tetikçi arkadaþýna. Ve odaya dönüp, elleri arkadan baðlý dört öðrenciye ateþ açar. Misyon tamamdýr! Evlerinde televizyon izleyen 5 öðrenci ile onlarý ziyarete gelen 2 arkadaþlarý baþarýyla katledilmiþtir! Abdullah Çatlý otomobille binanýn önüne gelir ve hep birlikte uzaklaþýrlar. Karþý binada oturan ve silah seslerini duyan iki polis, kapýsýný kýrarak girdikleri dairede vahþetle karþýlaþýrlar. Ancak, gençlerden Serdar Alten ölmemiþtir. Saldýrganlarý tarif eder ve Hacettepe Týp Fakültesi ne kaldýrýlýr. Ekip, haberlerden bir kiþinin ölmediðini duyunca Ankara yý terk etmeye karar verir. Çatlý, memleketi Nevþehir e, Kýrcý da memleketi Erzurum a gider. Bu arada aðýr yaralý olan Alten savcýya ifade verir. Ülkücülerin saldýrdýðýný, Reis diye hitap edilen biri olduðunu 34 PD plakalý bir araca bindirildiðini anlatýr. Alten 8 gün dayanacak ve o da 17 Ekim 1978 de hayatýný kaybedecektir.

7 15 Temmuz 2012 Pazar Pazar 7 Çatlý yakalanýr, ama Ýstanbul a götürülüp býrakýlýr! Polis önce aracý bulamaz. Ancak Nevþehir-Avanos yolundaki bir akaryakýt istasyonunda yapýlan bir ihbar sonucu 34 PD 137 plakalý araç bulunur. Ancak 34 rakamý, aslýnda 06 olan plakanýn üzerine kartonla yapýþtýrýlmýþtýr. Nihayet, aslýnda 06 PD 137 olarak tespit edilen gerçek plaka, ülkücü Mustafa Mit e ait çýkar! Mustafa Mit, askeri savcý Enis Tunga ya, aracýn örgüt için alýndýðýný ve (Ülkü Ocaklarý Derneði Genel Baþkaný) Muhsin Yazýcýoðlu ile (yardýmcýsý) Abdullah Çatlý nýn kullanýmýna verildiðini anlatýr. Abdullah Çatlý 8 Kasým 1978 de Adapazarý nda yakalanýr, ama Ankara deðil, Ýstanbul Emniyeti ne götürülür ve orada býrakýlýr! Peki sonra? Kýsa cevap, bazýlarýný Kahramanmaraþ katliamýnda da gördüðümüz bu katillerin kahraman olduðudur! Ýki kiþi zaten yakalanamaz. Abdullah Çatlý, devletin emin adamý olarak çalýþýrken, malum, 3 Kasým 1996 daki trafik kazasýnda, yanýndaki emniyet müdürü Hüseyin Kocadað ile birlikte hayatýný kaybeder. Evet Çatlý, sözüm ona aranmaktadýr, ama yanýnda sadece emniyet müdürü deðil, o sýrada iktidarda olan DYP nin Þanlýurfa Milletvekili Sedat Bucak da bulunmaktadýr. Kaza yapan araç da, Urfa da korucubaþý olarak bilinen Bucak ýndýr. Tansu Çiller in Baþbakan Yardýmcýsý olarak Devlet için kurþun atan da, yiyen de bizim için þereflidir diye sahiplendiði Çatlý, bu Çatlý dýr. Nazlý Ilýcak ýn, tekrar siyasete kazandýrmaya çalýþtýðý Çiller de, bu Çiller dir. Firari katilin nikâh tanýðý Vali Aðar Peki Ýdi Amin? Sözüm ona idama mahkûm edilir, ama iki kez yanlýþlýkla tahliye edilir! O yanlýþ tahliyenin ardýndan aranýrken, yani firardayken Erzurum da anlý þanlý bir düðün yapar. Firari katilin nikâh tanýðý, o sýrada Erzurum Valisi olan Mehmet Aðar dýr! Uzatmayalým... Abdi Ýpekçi nin katili Aðca nýn Maltepe Askeri Cezaevi nden asker desteðiyle kaçýrýlmasýnýn ardýndan Abdullah Çatlý nýn evinde saklandýðýný, sonra Çatlý nýn memleketi Nevþehir e gönderildiðini... O sýrada, sonradan Susurluk skandalý ve Ergenekon çetesi kahramaný olan, eski Özel Harekât Daire Baþkaný Ýbrahim Þahin in de Nevþehir Emniyeti nde çalýþtýðýný... Katiller için sahte pasaport matbaasý gibi çalýþan Nevþehir Emniyeti nin pasaport bölümünde bir süre sonra yangýn çýktýðýný, bütün evrakýn yok edildiðini... Devlet görevlisi-siyaset-mafya iliþkilerini ortaya döken Susurluk skandalýndan sonra, emniyetin sözüm ona aradýðý Abdullah Çatlý nýn, Emniyet Özel Harekât Daire Baþkaný Ýbrahim Þahin ile halay çekerken fotoðraflarýnýn ortaya çýktýðýný... Halaya, Ömer Lütfü Topal cinayetine karýþan özel harekâtçý polislerin de eklendiðini... Çatlý ya Mehmet Aðar imzalý ruhsatlar, belgeler verildiðini uzun uzun anlatýp canýnýzý sýkmayalým. Onlar kahraman bu ülkede. Hocalar, öðrenciler, gazeteciler, yazarlar, çevreciler ise terörist olarak içerde. Tarih için, ne oluyorsa baþka türlü olamadýðý içindir yorumu da yapýlýr. Sahiden öyle midir? Sahiden, bir ülke, adalet yerine rezalete bu kadar yazgýlý olabilir mi? Ne diyelim þimdi? Serdar a, Hürcan a, Efraim e, Latif e, Osman a, Faruk a, Salih e ne diyelim? Deðiþen bir þey yok, bu ülke sizi 34 yýldýr öldürüyor mu diyelim? Ne diyelim? Hatýranýz önünde utanarak eðiliyoruz mu diyelim? Ne diyelim?.. Yýllardan 1978 di; kýþýn son günleri. O sýralar pek alýþýp kullandýðýmýz deyiþle, burjuvazinin planý gecikmiþ, bu da bize, Türkiye Ýþçi Partisi nin kararýyla hazýrlamakta olduðumuz kalkýnma planýna, kendi adlandýrmamýzla kontur plan a zaman kazandýrmýþtý. Ama yine de gerideydik; çok çalýþmak yetmiyordu; ek iþgücüne ihtiyacýmýz vardý. Parti den yardýmcý istedik. Hiç deðilse, birkaç üniversite öðrencisi. Tercih þansýmýz varsa, iktisat, istatistik bölümlerinden olanlar... Þöyle her gün bir uðrasalar... Toplam süre üç dört ayý bulabilir... Ankara Konur Sokak taki Yürüyüþ dergisinin bürosunda iki odadan birini iþgal etmiþ durumdayýz. Aslýnda, iþgalimiz zaman zaman, özellikle gece saatlerinde, büronun tümüne doðru yayýlýyor. Gece yarýsýndan önce paydos etmiyoruz. Ýþte o günlerin birinde gelmiþti. Ýþgalimiz altýndaki odanýn kapýsýnda öylece durmuþ, duyulur duyulmaz bir sesle, Abi, ben Latif, Parti den gönderdiler demiþti. Hemen hemen her gün uðrar; Yapýlacak iþ var mý? diye sorardý. Tam dediðimiz gibi. Gel bakalým Latif derdik, Al bu istatistikleri, þöyle þöyle üç tane tablo hazýrla. Kimileyin de Yok þu anda bir þey. Gel, otur, biraz laflayalým diyerek, iyisine kötüsüne bakmadan, birer bardak çay eþliðinde yarenlik ederdik. Bizimle çalýþmaktan hoþnuttu, kendisine verdiðimiz en basit iþi bile özenle yapýyordu. Gürültüsüz, gösteriþsiz, sevecenlikle, gülümseyerek. Baþka türlü davranamaz bu çocuk, diye düþünürdük. Latif, bizim için, ayný yýlýn Ekim ayýndan bugüne kadar, birlikte ölmüþ yedi kardeþin simgesi ve temsilcisi oldu. (...) doðruldu, yerde upuzun yatan Serdar ýn baþýna sabitlenmiþ silahýn üstüne atýldý. Namlu döndü, daha sedirden ayrýlamadan, öne doðru eðilmiþ vaziyetteyken, kýpkýrmýzý bir alev sütunu püskürttü. Kulaklarý patladý, gözleri dumandan, alevden kör oldu. Kurþun sýrtýna, sað kürek kemiðinin üstüne saplandý. Deþti, kýrdý, ufaladý, içeri daldý. Göðüs boþluðunu yardý, sað ciðerini yukarýdan ve aþaðýdan delerek söndürdü. Karýn duvarýný yýrttý, sað böbreði parçaladý, kalça kemiðine saldýrdý. Zorladý, kanýrttý, daðýtmayý, aþmayý baþaramadý. Sapsarý yattý kaldý içeride. (...) Alevden, hýzdan ve ölümden ibaret altýncý mermi sýrtýna yapýþmýþtý. Her iki kürek kemiðinin arsýndaydý. Daðlýyor, yakýyor, parçalýyordu. Eti kesmiþ, damarlarý koparmýþ, kaslarý yýrtmýþ, kemikleri ufalamýþ, omurga üzerinden boyun köküne ilerliyordu. Önüne gelen her þeyi yaktý, yýktý, paramparça etti. Güçlü gövdeyi maðrur bir baþla birleþtiren boynun yan tarafýndan dýþarý fýrladý. Bunlar olup biterken aþaðý yukarý on yaþlarýný süren Ozan Özgür, Yordam Kitap tarafýndan yayýmlanan Gecenin Kapýlarý nda Latif in öldürülüþünü böyle anlatmýþ. Yazarýn yaratýcýlýðýnýn hakkýný yemeden söylersek, bu anlatýnýn belgesel bir yaný bulunuyor. Dikkatli ve konuya iliþkin biraz bilgi sahibi okuyucu bunu kolayca anlayabilir. Bense kendi tanýklýklarýma dayanarak yazýyorum: Ayný soydan gelen bir devrimci olarak Ozan Özgür, otuz yýl önceki o vahþeti kendine dert edinip üzerinde çalýþmaya baþlarken sonunda nereye, nasýl bir ürüne ulaþacaðýný kendisi de kestiremiyordu herhalde. Ama avukat, polis, politikacý, yazar, pek çok insanla konuþtuðunu; katliamýn gerçekleþtirildiði apartmaný, sokaðý, komþu sokaklarý, caddeleri günlerce dolaþtýðýný; yüzlerce sayfa belge, resmi tutanak, rapor okuduðunu ben biliyorum. Bütün o okumalar, konuþmalar, dolaþmalar, kafa yormalar sýrasýnda, kimileyin umutsuzluklarýn, karamsarlýklarýn nasýl aðýr basabildiðini de... Bunlarý bilen bir insan olarak en az söyleyeceklerim þunlardýr: Bir kez, katliamý gerçekleþtirenlerin bile çarpýk ve yanýltýcý olduðunu iddia edemeyecekleri bir ayna tutulmuþ ve görülmesi gerekenler açýða çýkarýlmýþtýr. Ayrýca, konuya iliþkin ön bilgisi ve belirgin bir politik yöneliþi olmayan okuyucunun da rahatlýkla, sýkýlmadan, uzaklýk duymadan okuyacaðý kalburüstü bir roman ortaya konulmuþtur. Dolayýsýyla, isteyen bu kitabý bir belgesel, isteyen gerçekçi bir roman olarak okuyabilir. Ama, en doðrusu, ikisini birden okumaktýr. Öte yandan, olaðanüstü nitelemesinin abartýlý sayýlamayacaðý kurgusu ve oluþturduðu atmosferle en okuma sevmez okurun bile son sayfasýna ulaþmadan elinden býrakamayacaðý bir anlatýnýn yaratýldýðýný söylemekte bir sakýnca ya da kayýrmacýlýk yoktur. Bir adým daha atýp, bu romanýn, gerçekçilik ile Marquez in romanlarýndan sonra yaygýnlaþtýrýlmýþ deyiþle büyülü gerçekçilik arasýnda bir yere yerleþtirilebileceðini ileri sürebiliriz. Burada bir örnek gerekebilir. Þöyle olsun, kitabýn 283 ve 284. sayfalarýndan: Yýl 1978, 8 Ekim Pazar günü, akþam saatleri. Latif in arkadaþlarýndan ikisi, Salih ile Osman Nuri, olacaklardan habersiz, Bahçelievler Onbeþinci Sokak 56/2 ye doðru yürüyorlar. Ay, çýnar aðaçlarý, dallar, yapraklar, arkalarýndan sesleniyorlar: Gitmeyin! Güneþ maðlup oldu, gecenin kapýlarý açýlmak üzere. Gitmeyin! Çok kan dökülecek, çok gözyaþý akacak, çok kahýrlý iþler olacak. Gitmeyin! Alâmetler hiç iyi deðil. Karanlýk her zamankinden, daha zalim, her zamankinden daha aç. Sizi bekliyor, sizi istiyor. Ve anahtar ve tasmayý kesecek kýlýç yolda. Gitmeyin! O katliam asla unutulmamalýdýr; Türkiye de önlenmesi imkânsýz bir devrimci mücadele hep var olacaksa, böyledir ve bu kitap bunu saðlayacak benzersiz bir kaynaktýr. (Sol.org)

8 8 Pazar Ne var ki ayný þeyin tekrarý olmasa bile kuþkusuz acýmasýz bir tekrardýr bu; her seferinde kökenin yeni bir müsveddesi dir; -bilindiði üzere esved ve sevde kökünden türeyen ve karabaht ve hüzün anlamýna gelen bir sözcüktür müsvedde; Türkçe ye karalama olarak çevrilir. Her seferinde yeniden deðiþen ve yeniden yazýlan karalamalardýr müsveddeler; her müsveddeyle karabahtlarýna karþý gelmeyi dener ve sayýsýz permütasyon oluþturur atýklar; ancak neden i bilinmeyen ve nasýl ý hesaplanamayan bir ayrýþma bilgisidir alýnlarýna yazýlan... (Mithat Þen ve Beden Yazýsý, Zeynep Sayýn) 15 Temmuz 2012 Pazar Aklýný çöllerde devþirmiþ kum, büyüyünce çöl olacaðýný zannedermiþ. Kumun hayali bu olunca, her sözcüðün büyüyünce þiir olacaðýný zannetmesi doðal. Oysa dili/sözcükleri kendi haline býrakýrsan ya devlete ya da zalimlere varýr. Zihni, semavi dinlerin eski-yeni yorumlarýyla ve modernizm diniyle kireçlenmiþ dünyada baþýnda düþük doðan sivillik, çaðýn dedikodusudur sadece. Her sivil ev, bir devlet dairesidir aslýnda. Giriþte, yangýnda ilk kurtarýlacak larýn listesi vardýr; mülkiyet, tabu-tapu. Devletin eline düþmemiþ sözcükler, anlamlar ilk orada evcilleþir. Erkek egemen/ devlet/tanrý düzeni ilk orada yeniden üretilir. Gücünü taklit sanatý ndan alan meddahlar gibi, bir tür taklit alma, örneði farklý biçimler altýnda týpkýbasým çoðaltma. Meddah nasýl hikaye ile taklidi birleþtitiyorsa, ailede de, ailenin özel hikayesi ile kutsanmýþ toplumun hikayesi birleþtirilir. Barýþ veya ateþkes dönemlerinde gizlenebilen bu durum, savaþlarda iyice görünür. Kurulu ev düzeni ile politik-ideolojik düzen suç üstü olur. Her ev karargahtýr artýk, otað, devlet tuðralý mekan, her aile ferdi en büyük askerdir. Evlerin çekirdeði, özü, tözü hatta tozu bile devlettir. Tüm aþklara, sevgilere ve kötülüklere raðmen, bu, bize raðmen böyledir. Belediye ya da imam nikahýyla (hatta devrim nikahýyla) evlenenler birbirleriyle deðil, kayýtlý olduklarý toplumla da, geleneklerle de de evlenir! Dilimizin sýnýrlarý bir yere kadar dünyamýzýn sýnýrlarýný da belirliyorsa, evin sýnýrlarý da devletin sýnýrlarýný belirler. Dilin varlýðýn evi olduðu söylemi, evin varlýðýn Türk varlýðýna armaðan olmasý ile de iliþkilendirilebilir. Ev erildir; devleti hem gizleyen hem açýk eden, karabasanla veya hazla, çekirdeðin üstünde devlet/ateþ dansý yapýlan sahnedir. Eve nazar deðince devlet, devlete nazar deðince ev olur. Evin pencereleri devlete açýlýr. Bazen devletin bazý evlere bacadan girmesi bu kurulu düzeni deðiþtirmez. Güzellenerek karmaþýk anlamlar yüklenmiþ tüllere, dantellere bulanmýþ bu yapý, bütün þiddeti ve güzelliðiyle çekirdek devlettir. Ýnsanýn ilk ini/ evi olan maðaradan bu yana ev, cinayetir, cinnettir, birileri cennet dese de en iyi ihtimalle cehennet... Pasaportla girilen, pasaportu anahtar, kilit ve kapý da olan devleti, ulusu, tabuyu ve tapuyu temsil eden bir ülke. Aþkla, evlikle giriþi olan ama çýkýþý olmayan yol. Güzel öpüþmek, seviþmek, iyi çocuklar yetiþtirmek bu gerçeði deðiþtirmez. Devlet de onun tarihsel-siyasal yavrusu ev de dikey olunca dilin de ona göre dikey, eril, savaþçý biçimlenmesinden doðal ne olabilir. Dil ve ev dediðimizde, sorgusuz sualsiz kabullenerek teslim olmak yerine, onlarýn temsil ettiði deðerlerden þüphelenmek, zihnimizde ve iliþkilerimizde hemen þimdi karþý dil, karþý mekan oluþturmak gerek. Bu þizoyik bölünmeden kurtulmak için, kuþlar gibi, hem uçmak hem de kopmak. Varlýklar, sözcükler imgeler yoluyla kamusal alanda temsil edilir. Devletin evlerde, evlerin devletlerde temsil edildiði biletsiz girilen bu oyun, çaðýn seyirci rekorlarý kýran en büyük oyunudur. Birey, büyüyünce devlet, bayrak, marþ, dua olmak ister. Bunun anlamý, dünyalýlarýn devleti, dini taklit eden bireyler olduðudur. Dünyada söz fazlalýðýndan dem vurmam, sözün kýymetten düþmesini ima eder. Bir dilin, söz ve anlam dünyasý içinde doðan muhalif için aslolan, dili deðil karþý dili, anlamý deðil karþý anlamý üstlenmek ve üretmektir. Diller, sözcükler, anlamlar devletlerin, resmi edebiyatçýlarýn elinden kurulmadan insan sadece týrnak içinde insan dýr, tanýmdan ve kavramdan ibarettir. Yanýlsama yaratan insan sözcüðü yerine bir baþka sözcük icat etmek gerekir ki insan, insanýn müsveddesi olmaktan çýksýn. Sizi bilmem ama ben büyüyünce devlet deðil devrim olmak muradýndayým.

9 15 Temmuz 2012 Pazar Pazar 9 KKTC'nin kýzlýk soyadý nedir? a) Tatilci Ayþe b) Netekim Kenan c) Grasso Birlik d) Gollalý Goltuk e) TMT'li tuz ruhu f) Ganimetin dayanýlmaz çekiciliði Bundan böyle herkes Maðusa'ya "Gazi Magosa", Lefgoþa'ya "Kahraman Lefkoþe", Omorfo'ya da "Þanlý Güzelyurt" deycek... Demeyenin vay haline... Avcýlara da duyurulur, bundan sonra "Goma da üsdüne gelir" yok, "Koymayýnýz da üzerinize geliyo" deyceksiniz... Türk Dil Kurumu açýkladý; "Bugünden itibaren Kýbrýs'ta molehiya diye bilinen yemeðe, yeni ismiyle "Modifiye Ot" denecekmiþ... Hayýrlý, uðurlu olsun... KKTC'nin kýzlýk soyadý nedir? a) Tatilci Ayþe b) Netekim Kenan c) Grasso Birlik d) Gollalý Goltuk e) TMT'li tuz ruhu f) Ganimetin dayanýlmaz çekiciliði Girne kapýsý aðlayan gözlerle bakýyor bize.. Ýnönü meydaný bir piç gibi terkedilmiþ. Tatile çýkmýþ mücadele ruhunun yerini tuz ruhu almýþ... Olgun, saðduyulu, olaysýz ve kimsenin burnu kanamadan miting olmaz, olmamalý... Sittin sene yap, výz gelir, týrýs gider... Ýktidarlar bayýlýr böyle eylemlere... Yapar mý sendikalar süresiz genel grev da allem, gallem olsun memleket? Ayrýca sendikal platform, meclisten çekilmeyen siyasi partileri arasýna almamalý. Herþeyin bir bedeli var be arkadaþlar. Hem pastam dursun, hem karným doysun olmaz. Olursa aha böyle þeftali kebabý kývamýnda bir eylem olur... Orman yangýný gibi duman çýkar ama sonuçta üstünde piþen altý adet þeftalidir Evde oturuyorum. Ýlham düþüp kafasýný kýrdýðý için yazý da yazamýyorum Avaracý popazla birlikte vakit öldürüp, sürekli cinayet iþliyoruz... Büyük Koçlar geldi... Mandýranýn bayramýný kutlayacaklar... Þaka gibi bir Cumhuriyetin, þaka gibi bayram kutlamalarý... Altlarýnda DM (Devlet Misafiri) plakalý Mercedesler, o resepsiyon senin, bu resepsiyon benim gezecekler... Bir de utanmadan 41 pare top atýþý yaptýlar. Oysa esas topu atan Kýbrýs Türküdür... Ýþte hendek, iþte deve Ya valiye þükran, ya da iþgale isyan... Haspolat'a Ýmam Hatip Lisesi açýlýyor... Ýçtiðimiz sular zemzemli, yediðimiz etler efsunlu, sýçtýklarýmýz da nurlu olsun... Q Matikten sýra numarasý alýp cennetin kapýsýna dizilelim... Hurilerin döviz alýmlarýný Borsaya yatýralým... Ebabülbül bahçelerinde mangal yakýp þeftali kebabý piþirelim... Görsün bu dinsiz Kýbrýslýlar imamýn ordusunu... KKTC Kalkýnma Bankasý'ndan kredi alan önce Range Rover veya X6 çeker altýna... Þanýndandýr, kredin varsa Range Rover, kredin yoksa Game Over... KKTC'de yarýnki Hava Durumu: Yarýn hava parçalý yaðlý olup, yer yer halis zeytin yaðlý yaðýþ olacaktýr... "Her Devrin Adamcýklarý" bölgesinde yoðun grasso yaðýþý beklenmektedir... Remia marka yað dolayýsýyle yurdun iç kesimlerinde don görülecektir, atlet daha sonra görülebilir... Ayçiçek yaðýnýn yoðun kullanýmý ile birlikte sürücülerin dikkatli olmasý gerekmektedir... Yurdun yüksek yerlerine yaðmasý beklenen Gara yað, výcýk výcýk olduðu için zincir ve takoz kullanýlmasý hayati önem taþýmaktadýr... Geceler tekin deðil masum olana Uzaklarda acý siren sesleri Yüreðimde ince mýzrap gibi sýzlanýr Kara manþetli sabah haberleri Kimbilir Yine hangi baharsýzýn Sabýkalý hançerinden yara açýlmýþtýr mazluma? Ýnsanlýk saða sola saçýlmýþtýr, Yaralanmýþtýr? Hangi tomurcuk, daha çiçek açamadan Dalýndan koparýlýp çamura atýlmýþtýr? Hangi masumun þiirine nokta koyan þuursuzu Koynunda saklamýþtýr bu hain gece? ''Vakit, ömürden düþen böbrek taþý, taþýnmaz dünyaya çentiktir'' Zamana isyan, yaþamakla çeliþmektir Nereye kadar saklanabilir suç? Ertelenebilir mi güneþin doðuþu? Sabah devralýr mý gecenin vukuatlarýný? Acý devralýnýr mý can çekiþen yürekten? Ne kadar aydýnlýk olabilir Kara çarþaf zulasýnda zihniyet? Daha kaç kez ölecek Zulmün gölgesinde Küflenen insaniyet? Kimbilir?

10 10 Pazar 15 Temmuz 2012 Pazar 'Hazýr ayaktayken' diye baþlayan cümlelerin gücünü kontrol ettim. 'Hazýr ayaktayken bunu getir, onu götür, aç, kapa, yap' derken, meðer bu þekilde ömür geçirilebilirmiþ. Hatta 'hazýr ayaktayken onu yap, bunu getir' diye diye meslek hayatýnda zirveye bile çýkýlabilirmiþ. Evde de ayný þey geçerli. Hazýr ayaktayken'in hipnotik bir etkisi var. "Hipnotik" de þahane uyduruk parfüm ismi gibi geldi þimdi bana. Hani marketlerde olur, hani üzerinde bol bol çiçek deseni olur, kullanan varsa uzak durursun. Çünkü parfümün koyu ve aðýr kokusu asla yeterli gelmez kullanýcýsýna. Ve o kullanýcýsý ister ki sadece çevresindekiler deðil, tüm varlýklar bu hipnotik büyünün etkisiyle yansýn kavrulsun. Baþ aðrýtsýn, akýlda kalsýn. Bu da bir varoluþ biçimi bir yerde. Sen hazýr ayaktayken, benim ömrüm geçti. Uzun bir gün olacaðýný hissediyordum. Umduðumdan daha kýsa ömürlü olacaðý belli olan ayakkabýlarýmý sürüye sürüye ilerledim. Bir kaç manzara (çöp) fotoðrafý çektim. Yýllardýr 36'lýk filmi dikkatlice kullanan, aman film yanmasýn diye karalar baðlayan nesile bedava fotoðraf makinasý (0.7 VGA ipod kamerasý) yaramýyor. Çektikçe çekiyor. Böyle bir sabahta ilerlerken 3-4 tane çýrak oturmuþ konuþuyor. Selamlaþýyoruz. Yapraklar tam olmasý gerektiði gibi kýpýrdamýyor. Ama arkadan bir iddia sesi geliyor. Orada olmayan birinin patronu þahaneymiþ. Kulak kabartýyorum. 'O adamdan iyisi yok. Sabah ballý çay yapar adamlarýna.' Ne maaþ, ne yatýrýmlar, ne de güvenlik önemliydi o an. Tek gerçeklik ballý çaydý. Bal dedim de aklýma geldi, gece uykusu kaçan veya uyumayan genç ve akýþkan beyinlere; 1 deðil, 2 deðil, 3 kavanoz bal satan adam vardý ya, hani ballarý sahte çýktý. Ýþte o adam o markanýn sahibiymiþ. Kulaðýna eðilip fýsýldadým farzet. Öyle bir tad yakala. Pamela Spence kimbilir þimdi ne yapýyor? Sezen Aksu'nun "içindeki çocuða sarýlmalý" þarkýsýndan sonra deðiþti herþey. Herkes kendi içindeki çocuðu bulmaya, her fýrsatta her kabahati ona yüklemeye baþlamýþtý. Yani yine deðiþen olmamýþ, büyük olan küçüðe birþeyler yüklemiþ. Kendi suçunu kolayca transfer etmiþti. Büyük yalan çýktýn içteki çocuk. Oysa ben de sana güvenmiþtim. Bir zamanlar herkesin enerjisini dengeleyen Türkiye gazetesi stres bileziði ile geçen yazýn favorisi enerji ve güç bilekliðini birlikte gördüm. Ýnsanlardan, halktan uzak kolkola geziyorlardý. Ne oldu, ne bitti derken çýkardýlar aðýzlarýndaki baklayý: 'Abi, bizi aþýrý hevesliler yaktý. Biz normal hayat akýþýnda belli ritüellere uyduktan sonra destekleyici ürün olarak devreye giriyoruz. Ama bizi kullananlar, hem ruhsal ve fiziksel hiçbirþey yapmayacak hem de bizi koluna takýnca tüm dertleri sýkýntýlarý bitecek sanýyorlar' diyen stres bileziðinin ardýndan söz alan enerji bilekliði, bir sürü sahtesi olduðundan dolayý insanlarýn beklentilerini karþýlayamayan bir ürün olarak anýlmaktan usandýðý için piyasayý terki diyar eylediðini belirtti. Biraz saðdan soldan konuþup veda ettim bu iki eski dosta. Özellikle Türkiye gazetesi stres bileziði beni çok etkiledi. 'Ritüel' kelimesini kimbilir nerden öðrendi dedim kendi kendime. Kitabýn kalýnlýðýna inceliðine bakmam da, o beyaz kaðýt nedir? Niye, kim bir kitabý beyaz sayfada gözleri bozula bozula okumak ister ki? Yorgun bir günün ardýndan kalyu ve gerzek çevresinin hayatlarýný izlemek gibi yok. Evet kalyu gördüðüm en sýkýcý ve boþ hayat seninki ama haberin yok. Baþ edemediðin bazý karakterler var. Kesinlikle bulaþma yarýþma. Birincisi yeni nesil yalakalar. Sýradanýn çok ötesinde bir zekaya sahiptirler. Sen oturuken, uyurken veya kalemtraþ ararken o çoktan yalakalýklarýn planlarýný yapmýþ ve devreye koymuþtur. Eski nesilden bariz farký belirli kiþi ya da kimselere yalakalýk yaparken, diðer vatandaþlarýn da gönlünü hoþ tutmaya, nefret toplamamaya çalýþýr. Akýllýdýr, can sýkar. Planlýdýr, güvenilmez. Gece gece 'Dabbe 3: bir cin vakasý' filminin fragmanýný ararsan karþýna 'Evrenin bilinmezleri:mars' tarzý bir þey çýkacak deðil ya. Karþýna; 'Gez, Eðlen, Dolaþ PARA KAZAN. Olgun bayanlarla birlikte ol, Saatlik 250 TL kazan' sitesi çýkacaðýdý daha da ne çýksýn? Hem merak uyandýran, hem hafif korkutan, heyacanlý yenilikler de olmasa neyleyeyim ben bu alemi? Yorgunsan, hastaysan, umutsuzsan. Sabah 2 dakika boyunca; 'çok mutluyum' gibisinden bir þeyler söyle sesli olarak. O beyin yok mu o beyin, duyuyor anlýyor ve hemen birþeyler ayarlýyor. Resmen esnaf ruhlu organ. 'Tamam abim, sen üzülme, hallederizzz' diyor, baþlýyor eksikliði gidermeye. Hem seviyorum hem de karýþýklýða neden olma merakýndan kýzýyorum kerataya. Ebru Gündeþ 'Yaparým Bilirsin'i söylemiþ yepyeni bir düzenlemeyle. Hiç dinlemesem merak ederdim ama dinledim rahatladým. Büyük bir yük kalktý üstümden. Ha, tekrar dinlemem büyük olasýlýk ama iþte öyle de bir þey yapýlmýþ. Bu yazýn yazlýk albümü Ozan Çolakoðlu'nun. Þahaser deðil ama iyi. Hayat da öyle deðil mi a dostlar. Þahaser deðil de iyiyi yaþamak istediðimizde yanýmýzda olmuyor mu hep? Gerçekten çok kötü bir Hülya Avþar þarkýsýnda oynayan çocuk gördüm. Tabii ki gerçek hayatta deðil, klipte. Üstelik elinde balon da vardý yavrucaðýn. Vakti zamanýnda elinde 'Maç Cine 5'te izlenir' pankartý tutan adamlardan bazýlarý þimdi 45 yaþýnda olmuþtur. O pankartý televizyonda sallaya sallaya sýrýtmasý hakkýnda geç gelen bir piþmanlýðý vardýr. Ýþte ben o piþmanlýðý dinlemek istiyorum. Nasýl ki, deli deli kupon biriktirip 560 kupona Pentium 75 iþlemcili bilgisayar alan adamýn(ben) geç gelen piþmanlýðýný dinliyorum, o adamý da dinleyeyim. Belki de onun da bir söyleyeceði vardýr. 'Karpaz'a gitmek' diye bir þey varsa hayatýnda iyisin. Ama yoksa mutlaka olsun. Onu bir þekilde oldur. Öyle ya da böyle yap, organize et. Yazýk sana. Evet, Karpaz'a gitmeyenlere de psikolojik baskýmý yaptýðýma göre vurup kafayý uyuyabilir, yarýn yepyeni çöp fotoðraflarý çekmek üzere uyanabilirim. Þahane bir koleksiyonum oluyor. Kimbilir belki bir gün modern sergi açar, boynuma fular dolar, ne dediði anlaþýlmaz bir þeyler de ekler ve çöplerimi sergilerim. Kimbilir?

11 15 Temmuz 2012 Pazar Pazar 11 Irkçýlýðýn gün geçtikçe arttýðý Avrupa Birliði (AB) ülkelerinden Ýtalya nýn göçmen politikasý sicili fazlasýyla kirlenmiþ durumda. Konu hakkýndaki militan tavrýný yýllardýr sürdüren genç sinema yönetmeni Andrea Segre son belgeseli Mare Chiuso (Kapalý Deniz) ile konuya bir kez daha dikkat çekiyor. Geçtiðimiz aylarda ortaya çýkarýlan Hizbullah baðlantýlý þebeke ise Türkiye den siyasi sebeplerle kaçan Kürtler in Ýtalya da sýðýnma hakký elde etmesini zora sokmuþa benziyor. Kuzey Afrika ya yakýnlýðý sebebiyle özellikle Libya dan göç alan Ýtalya ya gerekli yatýrýmlarý yapmasý için AB gerekli fonlarý uzun yýllardýr saðlýyor. Arap Baharý sýrasýnda sayýlarý fazlasýyla artan ve Sahra çölünün güneyinden gelenlerin çoðunluðunu oluþturduðu göçmenlerle kafasýna göre uðraþmayý seçen Ýtalya daha önce imza attýðý uluslararasý anlaþmalarý yok sayarak faþizan önlemleri tercih eder oldu. Ýnsani þartlarda aðýrlanma, saðlýk hizmetlerinden yararlandýrýlma, anadilini konuþan çevirmen aracýlýðýyla iletiþim kurma haklarýndan mahrum býrakýlabilen göçmenler sýnýrdýþý edilmeleri gerektiðinde tutulduklarý ve gazetecilerin sokulmadýðý Cie adlý kamplarda hapishaneleri aratmayan sert muamelelere tabi tutuluyorlar. Siyasi sýðýnma talebinde bulunanlarýn bekletildiði nispeten yumuþak Cara larda da memleket sathýna yayýlmýþ ve devletin açtýðý ihalelerin kontrolünü elinde tutan bazý tekelci kooperatifler ücreti zaten gülünç seviyede olan tercümanlýk iþini Ýtalyanca yý birkaç ayda sökmüþ olan bazý göçmenlere yaptýrabiliyor. Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliði nin (UNHCR) varlýðý, sýðýnma taleplerinin incelendiði komisyona her zaman tarafsýzlýk garantisi getirmediðinden kararlar genelde ülkenin politikasýyla paralellik taþýyor. Ülkenin tamamýnda durumla nasýl baþ edeceðini bilemeyen ve durmadan þikâyet eden beceriksiz bürokratlar göçmenlik iþini yüzlerine gözlerine bulaþtýrmýþ durumdalar. Segre nin katkýsý 1976 doðumlu Andrea Segre nin ilk eseri 1998 de çektiði, Romanlar a uygulanan soykýrýmla ilgili bir belgeseldi. Bologna Üniversitesinde Ýletiþim Sosyolojisi konusunda doktorasýný yapýp bu dalda eðitim de veren Padovalý yönetmen, Ýtalya nýn Libya ile imzaladýðý bir anlaþma sonucunda ülkenin insan haklarý konusunda ne kadar fütursuz olduðunu 2009 yapýmý Come un uomo sulla terra (Yeryüzündeki Bir Ýnsan Gibi) adlý belgeselle ortaya koyuyordu. Eski Baþbakan Silvio Berlusconi nin telaffuz etmeye ve halkýnýn da dinlemeye bayýldýðý 5 milyar dolarlýk bir anlaþmayla ülkeye daha çok gaz ve petrol vadedilmekle kalýnmýyor, çizme, ülkeyi istila... FÝLM... etmesinden korkulan zenciler den de korunuyordu. Mevzubahis anlaþma ile Afrikalýlar a set çekiliyor, eski Libya Lideri Muammer Kaddafi nin zindanlarýnda kadýnlar ve erkekler insanlýk dýþý muamelelere tabi tutuluyorlardý. Belgesel AÝHM de delil oldu AB nin konuyla ilgili birimi Frontex temsilcileri de diplomatik ziyaretleri sýrasýnda kamufle edilen gerçeklerle yetinip görevlerini yerine getirmiþ olmanýn gönül rahatlýðýyla korunaklý kalelerine çekilebiliyordu. Dýþiþleri Bakaný Franco Frattini yapýlanlarý televizyonlarda gururla aktarýrken müttefik diktatöre hediye edilen araçlarla ülkenin içlerine hayvanlar gibi taþýnan mülteciler çöl sýcaðýyla baþ etmeye çalýþýyordu. Belgesel Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi nde (AÝHM) delil olarak kullanýldý. Af Örgütü nden destek Segre 2010 da çektiði Sangue Verde (Yeþil Kan) ile Ýtalya nýn kanayan baþka bir yarasýna parmak bastý. Memleketin mafya oluþumlarýndan Ndrangheta nýn kontrolü altýndaki Rosarno da günlük 25 euro ya köle gibi çalýþtýrýlan Afrikalýlar kendilerine açýlan ateþ sonucunda isyan etmiþ, olaylar fazlasýyla büyümüþtü. Memleketin güneyindeki sýcak bölgelerden Calabria nýn narenciye bahçelerinde kaçak çalýþtýrýlan iþçiler genelde topladýklarý portakallarý yiyerek beslenmeye çalýþýyor ve taþýdýklarý kanýn yeþil deðil, herkes gibi kýrmýzý olduðunu haykýrýyordu. Film, yönetmenin Uluslararasý Af Örgütü desteðini almýþ eserlerinden biri de tamamlanan ve Türkiye de de kýsa bir süre önce Ýzmir Festivali nde gösterime giren uzun metrajlý Io sono Li (Benim Adým Li) ise Ýtalya da çalýþma þansý elde etmesinin bedelini ödemek üzere neredeyse köleleþtirilmiþ Çinli Li nin hazin öyküsünü anlatýyor. Venedik Lagünündeki balýkçý kasabasý Chioggia nýn tipik manzaralarýný þiirsel anlatýmýyla harmanlayan Segre, Li nin Hýrvat kökenli bir balýkçýyla yaþadýðý platonik aþký da seyirciye baþarýyla aktarýrken taþralý Ýtalyanlar ýn kliþeleri, önyargýlarý ve ýrkçýlýðý konuya gerekli çerçeveyi saðlýyor. Kabahat pasif güruhlarda UNHCR destekli son belgeseli Kapalý Deniz in tanýtýmý için Ýtalya yý dolaþan Segre, kabahatin, bir zamanlarýn Ýçiþleri Bakaný Roberto Maroni gibi kiþilerden çok siyasetçilerin yalanlarýna kanýp icraatlarýný pasifçe kabul eden güruhlarda aranmasý gerektiðini söylüyor dan itibaren yine AB ve uluslararasý hukuk kurallarýný yok sayan Ýtalya nýn resmi güvenlik kuvvetleri Akdeniz in ortasýnda mahsur kalan 2000 i aþkýn göçmeni Libya ya teslim etmiþti. Aþaðýladýklarý Orta Afrikalýlar a kötü muamele, iþkence hatta ölümü reva gören Libyalýlar bir yana, geçen Þubat ayýnda AÝHM Ýtalya yý bu davranýþýndan dolayý suçlu buldu ve davasý görülen her bir göçmene 15 bin euroluk tazminat ödemeye mahkûm etti. Bu kararýn benzer davalar için emsal teþkil edeceði söylendi. Türkiye nin yeni imajý Kýsa bir süre öncesine kadar AB ye girmeye çalýþan Türkiye ye azýnlýk ve insan haklarýndaki yetersiz performansý ileri sürülerek zorluk çýkarýlýrdý. Oysa dünya çapýnda demokratik ilkelerin bayraktarlýðýný yapan Avrupalýlar, içine düþmüþ olduklarý mali krizden kurtulabilmek için Türkiye nin de dahil olduðu, Hindistan ve Çin gibi iki devin lokomotifliðini üstlendiði Doðu ya kayan dünyanýn yeni güç eksenine can simidi olarak bakmaya baþladýklarýndan beri Anadolu daki bazý gerçekleri görmezden gelmeyi tercih eder oldular. Örneðin Konya nýn Cihanbeyli Ýlçesine baðlý Gölyazý kasabasý sakinlerinin baþýna gelenler ilgili makamlarca her zaman ikna edici bulunmayabiliyor. Bölgede Barýþ ve Demokrasi Partisi nin (BDP) seçim kazandýðý tek belde olmasý sebebiyle sakinlerinin her türlü ayrýmcýlýða ve baskýya tabi tutulmasý fazla soyut kabul edilebiliyor, niye baþka yerlere göç edip yeni hayatlar kurulmadýðý sorgulanýyor. Askerlik yapmak istemeyen Kürt gençlerinin tezleri demokratikleþme konusunda dev adýmlar atmýþ olan NATO üyesi Türkiye ye toz kondurulamadýðýndan inandýrýcý bulunmuyor. Hapisteki milletvekilleri, tutuklanan gazeteciler, sýnýrda katledilen Kürt gençleri gündemde yer almýyor. Üstelik geçtiðimiz Þubat ayýnda Ýtalya da yapýlan bir operasyonda ortaya çýkarýlan bir þebekenin bazý Kürtler i sahte evraklarla donatarak siyasi sýðýnmacý gibi gösterdiði ve kebap dükkânlarýna yerleþtirdiði anlaþýldý. Yalnýz Ýtalya da deðil birçok Avrupa ülkesinde konuþlanan yasadýþý organizasyonun nihai amacýnýn ise oluþturduðu dönerci aðý sayesinde Hizbullah ýn ilkelerine uygun Ýslami bir düzene hazýrlýk olduðu sanýlýyor. Gölgesinden korkar hale gelen Ýtalyanlar ýn yeni Baþbakaný Mario Monti nin de göçmenlik konusunda farklý bir politika uygulayacaðýna dair bir iþaret yok. BM nin görmezden geldiði bu durum yüzünden her geçen gün artmakta olan yabancý tahammülsüzlüðü ve ayrýmcýlýða yeni kurbanlar veriliyor. ( Bu yazý Murat Türker in bianet.org da yayýmlanan Ýtalya da göçmen olmak baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

12 Ýþgal edilenler abesle iþtigal ediyor Barýþýn þerefine vura vura kýrdýðýmýz ne Ýþgal boþ bardaklar oluyor meyhanelerde Baþka bir ay'ýn mümkün olmadýðý bu yerde Hakimiyet kayýtsýz þartsýz Temmuz'undur hâlâ Temmuz bunaya bunaya yürüyor törenlere Bense poyrazla lodosu Ayýrt edemeyen yapraklar gibiyim kýsaca rüzgar diyorum her esintiye Bilmiyorum altýna düþtüðüm aðacýn adýný bile Mimoza sen misin Sen mi manolya Hafýzamýn loþ odalarýnda duruyor Güzel ve mümkün bir ülke Muazzam bir sabýrla yürüyorum Sardunya sokaðýna Ýmkânsýz iklimlerin hasretiyle geçti ömrüm ah Geçti de ne oldu Demeyin Bilirim adanýn cenazesi kalktý çoktan Bilirim kurtarýcýnýn da hali periþan Aha zararsýz biber gazýyla Öldürülüyor zararlý gençler Aha bir pankart yüzünden çürüyor hayatlar Aha her kürtaj bir Uludere'dir Diye buyuruyor yeni padiþahlar Aha her kürtaj bir Kýbrýs'týr Aha Kýbrýs harekâtý bir sezaryendir Demiyor kimse Brütüs bile

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Nedim Şener'den belgelerle Fetullah Gülen kitabı

Nedim Şener'den belgelerle Fetullah Gülen kitabı Nedim Şener'den belgelerle Fetullah Gülen kitabı Şener in yeni baskısı yapılan kitabı bu alana ilgi duyan okurlar için iyi bir seçim. Posta Gazetesi yazarı Gazeteci Nedim Şener in Ergenekon Belgelerinde

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen.

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen. Samet Kalkan Onaylayan Administrator Pazartesi, 17 Aralýk 2007 Son Güncelleme Pazartesi, 02 Haziran 2008 Besteciler.org GÝZEMLÝ MAVÝ Deniz mavisi gözlerin Dünya tatlýsý gülüþün Can alýcý sözlerin Sana

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram Ozan Doðulu Onaylayan Administrator Salý, 22 Mayýs 2007 Besteciler.org Sen Çaðýr Yeter Alýþmak çok zor inan Sebebim düþün bir an Yakýþmaz bize haram Ayrýlmak kayýp zaman Biz neyin kavgasýný ezberledik

Detaylı

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna;

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Onaylayan Administrator Cumartesi, 09 Haziran 2007 Besteciler.org ELLÝNCÝ YIL MARÞI Þiir : Müzik : Necil Kâzým Akses Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Erdi Cumhuriyetim elli þeref yaþýna! Bu rüzgârla

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

KANLI PAZAR'DAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA

KANLI PAZAR'DAN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA TBMM 27. Dönem Başkanı İsmail Kahraman'ın "Laiklik anayasada olmamalıdır" sözleri, Kahraman'ın ülkedeki en büyük gerici ayaklanmalardan biri olan ve tarihe Kanlı Pazar olarak geçen saldırının faillerinden

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 1. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Küçük Ressam * Matematik: Sayılar da Kurala Uyar * Alıștırma-Bulmaca: Nereye Gitsek? * Gezelim-Görelim: Disneyland * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Doğa: Ayaklar * Akıl Oyunları:

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı