Bugün günlerden mümkün

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bugün günlerden mümkün"

Transkript

1 PazaR Tarih : 15 Temmuz 2012 YIL:(7) SAYI:377 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Bugün günlerden mümkün Bugün tanklarý alkýþlayacaksýnýz Bugün tanklar geçmiþinize bir kez daha basýp geçecek Ve siz bir kez daha hazýrol nöbetlerinde Temmuz'da titreyeceksiniz Bugün 15 Temmuz Bu sabah siren sesleri ile uyanacaksýnýz Sol elinizde bir uyuþukluk ve darbe izleri kulaklarýnýzda Bugün 20 Temmuz Bu sabah tanklar ülkenizin üstünden basýp geçecek bir kez daha Ve siz bir kez daha ezilme korkusuyla kaldýrýmlara sýðýnacaksýnýz Bugün günlerden mutlu Bugün günlerden barýþ Bugün günlerden harekat Ey dut yemiþ kafes bülbülü Kýbrýslý Bunlarýn tümünü kaldýr çöpe at Bugün günlerden ortak Bugün günlerden vatan Bugün günlerden mümkün Gülhan AVCI (Bugün)

2 2 Pazar Anýlar iyi de olsa kötü de olsa, insana acý verir. Bunu kimin söylediðini hatýrlamýyorum, ama her kimse doðru söylemiþ. Hayatýmýn önemli bir dönemini bugünlerde bana hatýrlatýp acý veren iki þey oldu. Birincisi, Leningrad dan 30 yýllýk arkadaþýmla görüþüp geçmiþi yâd etmemiz. Ýkincisi, Rusya gündeminden siyasi bir geliþme. Ýkincisini, yazýnýn ikinci yarýsýna býrakarak siyasetle karýþýk bir sýrrýmý açayým size. Acaba aþk bu muydu, yoksa yanýlýyor muydum? Bu sorunun ilk kez uykularýmý kaçýrdýðý sýralarda sanýrým 23 yaþýndaydým. Bir gün ailesi ile tanýþmýþtým. Annesi, kýzýnýn ilk aþkýnýn bir yabancý olmasýný onaylamadýðýný ve duygularýmýzýn geçici olduðunu umduðunu pek gizleyemiyordu. Babasý ise oldukça sýcak ve dostça davranýyordu. Zaman annesinin ümidini boþa çýkarmýþtý; aylar geçmiþ, iliþkimiz ilerlemiþti. Sonra beklemediðim bir þey oldu. Bir hafta içinde iki uyarý aldým. Özel hayatýma siyasi müdahale yaþadým. Birinci uyarý, 80 lerin baþýnda illegal bir kardeþ partinin SSCB ye okumaya gelmiþ genç bir üyesine çeki düzen vermek isteyen Sovyet yoldaþlar dan geldi: 15 Temmuz 2012 Pazar - Bak yoldaþ! Gençsin. Elbette, bizim kýzlarýmýzla tanýþýr, gezer tozarsýn. Buna bir þey demeyiz. Ama ciddi iliþkilere girme! Burada evlenmeyi asla düþünme! Biz hiçbir yabancýnýn bir Sovyet yurttaþýný kendi ülkesine götürmesini istemeyiz. Þaþýrmýþtým. Bir þeyler söylemeye çalýþtým. Ama konuk olduðum bir ülkede o ana kadar dostça davranan ev sahibi nin bu tavrý beni alt üst etmiþti. Bir süre bu uyarýyý iliþkimize yansýtmamaya, bir þey olmamýþ gibi davranmaya çalýþtým. Birkaç gün sonra kýz arkadaþým, babasýnýn benimle görüþmek istediðini söyledi. Gittim. Boris Amca her zamanki gibi yumuþak ve sevecen bir tavýrla karþýladý beni. Konuþma uzadýkça gözleri kederlendi. Bir an geldi sustu, yutkundu... Ve ben onun istihbarat kurumu KGB de albay olduðunu öðrendim. Kýzýyla iliþkimiz sürerse baþýna iþ açýlacaðýný çok zorlanarak ve sert ifadelerden olabildiðince kaçýnarak açýklamýþtý. Oradan ayrýlýrken içimde bir yara kanýyordu. Ýlk uyarýnýn bende yarattýðý tepki, þimdi çaresizliðe dönüþmüþtü. Burada ayrýntýlarýna girmeyeceðim birkaç zor hafta geçirdik. Ve ayrýldýk. Pazar Sahibi: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Yabancý... Ýlk kez bu kelimenin esareti altýna giriyordum. Soðuk bir yemeði mideme indirmiþ gibiydim. Rahatsýzdým, ama durumu kabul etmem gerekiyordu. Oysa oraya ilk kez gittiðimde, daha hiç Rusça bilmezken bile kendimi yabancý hissetmemiþtim. Ne de olsa katýksýz bir enternasyonalist tim. Ama artýk bana nerede durmam gerektiði gösterilmiþti. O günden sonra Sovyet gençlerinin, üniversitedeki öðretmenlerimizin, tanýþtýðým insanlarýn bir kýsmýnýn benimle dostluk kurmaktan kaçýndýklarýný ya da iliþkide her zaman sanki bir ayaklarýný frenin üzerinde tuttuklarýný daha iyi gördüm. O zamana kadar komünist olmanýn ve ayný idealleri paylaþmanýn, Sovyet yurttaþlarý ile yakýnlaþmayý kendiliðinden kolaylaþtýrdýðýný sanýrdým. Öyle olmadýðýný anladým. Ne de olsa yabancý olduðumu, üstelik bir kapitalist ülkeden geldiðimi bir daha asla unutmadým. Hayýr, elbette ki bu olaydan sonra ne milliyetçi oldum, ne içime kapandým, ne de yeni aþk ve dostluklardan kaçýndým. Ama çoðu kez birçok þeyi gizledim. Daha doðrusu gizledik de usulca terk ettiðim ülkemde vaktiyle uyguladýðýmýz konspirasyon kurallarýný uyguladýk orada da çoðu kez... Bu dünya böyleydi iþte!.. Yabancý Editör: Faize ÖZDEMÝRCÝLER olanýn farklý, farklý olanýn tehlikeli, tehlikeli olanýn ajan, ajan olanýn da düþman sayýlabildiði bir coðrafyaydý buralarý Eski bir arkadaþýmý görmemin dýþýnda, bütün bunlarýn neden þimdi aklýma geldiðinin ikinci nedenini mi merak ediyorsunuz? Birkaç gün önce Duma da bir yasa teklifi görüþüldü. Teklifin konusu Sivil Toplum Örgütleri (STÖ). Daha doðrusu yurtdýþýndan/yabancýlardan yardým alan STÖ ler. Hazýrlanan yasanýn adý çok ilginç: Yabancý ajanlar üzerine. Açýklamasýnda ajan kelimesi sanki yumuþatýlarak onun týpký Türk dilinde olduðu gibi sadece casus deðil, ayný zamanda bir kimsenin veya kurumun iþlerini yapan kiþi, temsilci anlamýna geldiði vurgulanýyor. Ama Fransýzca agent kelimesini aynen kullanan Ruslar açýsýndan da týpký bizde olduðu gibi ajan kelimesinin casus u aklýna getirdiði kuþku götürmüyor. Yani yasanýn saldýrgan özü, daha adýndan gülümsüyor. Rusya nýn renkli devrimler den, Arap Baharý ndan ve Batý nýn çeþitli kýþkýrtma giriþimlerinden ne kadar rahatsýz olduðunu defalarca yazmýþtýk. Bu ajan yasasý giriþimi de anlaþýlan bu iþin bir parçasý. Dýþarýdan para yardýmý alan örgütler, Maliye Bakanlýðý baþta olmak üzere birçok Rus kurumunca daha sýký denetlenecek, cezalandýrýlacak, Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Görsel Tasarým: Ýlter YÜKSEL & Erdem YORGUNOÐLU Matbaa Teknikeri: Bünyamin NAZÝK Web:

3 15 Temmuz 2012 Pazar Pazar 3 olmazsa kapatýlacak. Bu örgütlerin bir kýsmýnýn siyasetle ilgilendiði biliniyor. Ama insani yardýmlarla, ekolojiyle, hayvanlarý korumayla, sanatla, eðitimle vs. uðraþan STÖ ler de var. Örneðin, oðullarýný savaþlarda kaybedenlerin kurduðu Asker Analarý derneði var; birçok gözü yaþlý annenin üyesi olduðu örgüt için yabancýlardan gelen baðýþlar yaþamsal önemde. Ýzinsiz gösteri yapma konusunda getirilen son derece aðýr para cezalarýndan sonra, þimdi de STÖ lere daha sýký denetim dönemi baþlayacak. Bu arada Rus ve Sovyet tarihinde defalarca olduðu gibi akla kara muhtemelen yine birçok kez karýþacak. Yabancý düþmanlýðý güçlenecek, yabancýlarla iliþkiye giren Ruslar kuþkulu hale gelecek, ispiyonculuk yayýlacak. Muhalif güçler ve insan haklarý savunucularý, hatta yakýn zamana kadar iktidara tepki göstermeyen bazý aydýnlar, yeni yasa tasarýsýnýn özüne ve kýþkýrtýcý adýna büyük tepki gösterdiler. Belli ki, bu cuma Duma da tekrar gündeme gelecek bu teklif kesinleþirse, muhalif ve insan haklarý savunucusu örgütlenmelerin neredeyse yok edileceðini ya da tekrar yurtdýþýna sürgüne gönderileceðini düþünüyorlar. Rusya Devlet Baþkanlýðý na baðlý Ýnsan Haklarý Konseyi üyeleri de teklifin görüþülmesinin iki ay ertelenmesini talep ederek kaygýlarý paylaþtý. Lider Putin le iyi iliþkisiyle bilinen ve baþkanlýk seçimlerinde üçüncü olan iþadamý Prohorov bile Ýstenirse her türlü faaliyetin siyasetle baðlantýsý kurulabilir diyerek yasaya karþý çýktý. Muhaliflerden Adaletli Rusya Partisi de karþý. Ancak tasarýnýn sahibi olan iktidar partisi Birleþik Rusya yý hem komünistler, hem de Jirinovski nin partisi destekliyor. Dört yýl kadar önce vatan hainliði ve casusluk kavramlarý yeniden tanýmlanmýþ, yabancýlarla iliþkilerdeki sakýncalý durumlar uzun süre toplumun gündeminde tutulmuþtu. O zamanlarda da Rusya daki yabancý ülke yurttaþlarýyla her türlü temas kuþkulu bir durumdur diyenler çýkmýþtý. Þimdi bütün bunlar yeniden gündeme gelecek. Bu konudaki haberleri okumaktan sýkýlarak burada durdum... Tekrar aklýma geldi o kelime: Yabancý... Ben yýllar içinde yabancýlýk ile barýþýk yaþamaya alýþmýþtým. Yalnýz Rusya da deðil, kendi ülkemde bile... Ama Rusya yurttaþlarý için üzüldüm. Onlar yýllar sonra yeniden Ne de olsa yabancýdýr; dikkat etmek gerekir kompleksini yaþayacaklar... Ben oldum olasý pek sevmedim bu kelimeleri: vatan hainliðiymiþ, casuslukmuþ, ihanetmiþ... Casuslarýn olmayacaðýný sandýðýmdan veya istihbarat örgütlerinin sinsiliklerinden habersiz olduðumdan deðil. Bu tür kelimelerin genellikle demokrasiyi sýnýrlandýran birer silaha dönüþtüðünü bildiðimden. Devlete saygýsýzlýk, egemenliðe saldýrý, anayasaya aykýrý falan diye baþlayan cümlelerden ürktüm hep. Kendi ülkemde uzun yýllar lerden çekinerek yaþardým; sonra 301. maddeye dikkat etmek gerekti her daim... Olur a, ters bir laf ediverirsin, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarýný aþaðýladýn diye yakana yapýþýverirler... Ve sistemin dýþýnda olduðunu sokarlar gözüne, izole ederler, en azýndan alnýna bir etiket yapýþtýrýrlar, bizden deðildir diye. Yabancý olursun böylece. Orada da, burada da TEMMUZ ESÝNTÝLERÝ Þener LEVENT O esnaf lokantasýnda Rembetiko þarkýlarý çalýnýrken mutluyduk, ama aptal bir iyimserlik yoktu hiçbirimizde. Buzukiden geceye yayýlan ezgiler hayatýmýzýn bir filmi gibiydi... Haklýydý þair... Hüzün yakýþýrdý bize... Fotoðrafçý fotoðrafýmýzý çekerken bile gülümsemekte zorlanýyorduk... Kederli þarkýlarda ve kederli filmlerde buluyorduk hep kendimizi... "Hadi vur kendini þaraba, kedere ve aþka vur" diyen þarkýcýnýn sesi tatlý geliyordu bize... Kavafis'in þiirleri... Kafka'nýn romanlarý... Fellini'nin filmlerinde bile kendi çocukluðumuza rastlýyorduk Roma'nýn dar ve yoksul sokaklarýnda... Dört kiþiydik masanýn etrafýnda... Gece Temmuz gecesi... Ve tepemizde bir ayýþýðý... Darbeye on, iþgale ise onbeþ gün vardý... Kimse haber vermedi olacak olanlarý... Ne sokaklara fýrlayacak olan tanklarý, ne bomba yaðdýracak olan jetleri, ne de karaya asker taþýyacak olan savaþ gemilerini... Herkes kendi halindeydi... Týpký þimdiki gibi... Týpký Rembetiko çalýnan bu gecedeki gibi... Esirlik, göç ve ölüm... Sanki birdenbire geldi... Aldýðýmýz yaralar çok derin... Ki kapanmadý yýllarca... Kanýyor hala... Kangrendir deyip kesip atamadýk da... Hüzünlü halimize alýþtýk ve birbirimize en mutlu anýmýzda bile acý hikayeler anlattýk... Ay-yýldýzlý ve haçlý mezarlarda keþke beraber aðlasaydýk... Ölülerimiz daha çok piþmandýr bizden mutlaka... Ölülerimiz bu adanýn kirinden çoktan arýndý... Kimse bir savaþ ölüsünden daha barýþçý olduðunu söyleyemez bu adada... Hayalkýrýklýðý, umutsuzluk ve karamsarlýkla mý doluyuz þimdi? Kuran'ýn, Tevrat'ýn ve Ýncil'in bütün belalarý bizi mi buldu? Bir hayatý kardeþçe yaþayýp herþeyi paylaþabilmek için nedir bizi çaresiz kýlan? Bu kadar çok arzulayýp da varamadýðýmýz yer neresidir? Ýþte herkes insan... Bizi Rum-Türk diye ayýran hangi budala þeytan? Bir bayraðýn altýnda deðil, bir çamaltýnda oturalým gelin... Kimsenin ne müslüman, ne hristiyan diyemeyeceði, kimsenin Rum, ya da Türk diye tanýmlayamayacaðý çocuklar doðuralým... Vatan kahramanlarý deðil, aþk kahramanlarý gerekli bize... Ýndirelim burçlardan ne kadar bayrak varsa... Bir yürek resmi yapalým... Hüzünlü þiirlerden, hüzünlü romanlardan ve hüzünlü filmlerden fýrlayýp yeniden bir hayata baþlayalým... Þaraba vuracaksak kendimizi aþktan vuralým... Yakamozlarýn ýþýltýlarýnda ölelim öleceksek... Ay-yýldýzlý ve haçlý ülküler uzak dursun bizden... Savaþ kahramanlarýna piþmanlýk dolu aðýtlar yakalým, ama dikersek yalnýz barýþ kahramanlarýnýn heykelini dikelim bundan sonra... Buzuki da çalsýn, saz da... Bu kentin dar ve yoksul sokaklarýnda geçen çocukluðumuza bir yasemin kolyesinin arasýndan bakýp gülümseyelim... "Ah, ne aptalmýþým" dediðimiz günlerimiz olsun bizim de... Yeniden aþalým hepsini, "Ben aþtým artýk onlarý" dediðimiz ne varsa... O esnaf lokantasýnda... Temmuz'da... Ve ayýþýðýnda... Ne uçsuz bucaksýz, ne sonsuz hayallerimiz varmýþ meðer... Yaþamaya deðer!..

4 4 Pazar 15 Temmuz 2012 Pazar YDÜ, Kýbrýs ýn en büyük camisini inþa edecekmiþ, ne düþünüyorsunuz? Ýbrahim Aziz Abi nin yazdýklarý hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Ha bir de en önemli ve mühimi, AKP iktidarý ve Recep Tayyip Erdoðan ýn Kýbrýs politikasý hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Rica ediyorum, tweet þeklinde deðil, yazý þeklinde olsun muhtemel cevaplarýnýz. Topraklarýmýzda diþe dokunur bir þey söylemeksizin gevezelik eden pek çok canlýnýn yaný sýra, sessizce konuþan pek çok ölü bulunmaktadýr. Eduardo Galeano Yüksekova Haber sitesinde Özgür Amed in yazdýðý Kürdün Sosyal Medya ile Sýnavý isimli yazýsý Kýbrýslý Türkün Sosyal Medya ile Sýnavý olarak deðiþtirilerek okunursa ayný pratiðe varýlacaðý görülecektir. Özellikle sosyal medya üzerinden hareket baþlatan ve hareketlenme hadisesini partileþmeye kadar götüreceðini öne süren efendilerin ve cenahýnýn da okumasýný temenni ediyorum. Zira bazý kelamlarda kalemimizin halkça olmadýðý öne sürülerek ne yazýyor bu adam bana da anlatýn diyorlar. Geçenlerde R. Ýhsan Eliaçýk ýn Namaz ritüeldir demesinden sonra hareketlenen Sünni Ýslam gelenekselcileri de fazla okuma yapmayý zül saydýklarý için kireçlenmiþ yanlarýyla ayaða kalkarak Ýhsan Bey e zýndýk sapýk gibi sýfatlarla saldýrmaya baþladýlar. Merak eden, Ýhsan Bey in çok da doðru bulduðum okumalarýna baksýnlar. Ben uzatmayacaðým, Ýhsan Bey Sünni Ýslam gelenekselcilerine þöyle demiþtir: Bana sapýk, zýndýk vs. diyenlere: Dinlemiyorsunuz ki! Ýbrahim Aziz abi... Anlatayým. Ýbrahim Aziz Abi nin anýlarýný paylaþtýðý ve bir nevi de Kýbrýs Tarihi okumasý olan yazýlarýný her gün Afrika dan okumak bile doðru dinlemeye mahal veriyor. Ben okuyorum. Þöyle; dinledim ve Þili deki Ýbrahim Aziz Abi den farký yok. Zaten okudukça birden Arjantin deki Ýbrahim Aziz Abi yi, Maraþ taki Sivas taki Fatsa daki Ýbrahim Aziz Abi yi dinliyorum. Sonra Ýran daki Ýbrahim Aziz Abi, Mýsýr daki Ýbrahim Aziz Abi, Suriye deki Ýbrahim Aziz Abi, Yunanistan daki Ýbrahim Aziz Abi, Vietnam daki Ýbrahim Aziz Abi oluyor, dünyanýn her köþesindeki Ýbrahim Aziz Abi oluyor. Bir tek ama Kýbrýs ta Ýbrahim Aziz Abi olamýyor. Ne üzücü. Þili deki Arjantin deki ve diðer bütün ülkelerdeki Aziz Abiler gibi o da bir tek kendisinde olamýyor. Niye bu olaný göremiyorsun? Dünyada kimse kendisi olamýyor, kim ki kendisi olmak istemiþ, kendisinden ayýrmýþlar, göremedin mi? Ýbrahim Aziz Abi nin anlattýðý, CIA Tarihi pratiðinin ezilen ülkelerdeki kontrgerilla uygulamalarýdýr. CIA Tarihi ile büyütülmüþ çocuklarýn bu tarihi doðru okumalarý elbette zordur. Zaten öyle okunmasýn diye kontrgerilla ezilen ülkelerde çok göbekli adamdýr. CIA Tarihi ile kundaklanmýþ çocuklara askeri vesayet kaldýrýlýyor yalanbazlýklarý ile demokrasi inþasý yapýlýyor dersin herkes inanýr ve hatta sen kaldýrdým sanýrsýn ama kimse mesela neden dünyanýn en çok terörist yetiþtiren ülkesi biziz diye sormaz. Niye dersin? Çünkü kundak o kadar deðilse bile kundaklamak çok mühimdir. Sen kundaðý deðiþtireceðim diyorsun ya caným kardeþim ben de diyorum ki önce kundakladýklarý ne varsa bize onu deðiþtirmemiz lazým. Yoksa ben onca yazý CTP nin kundaðýna neden kýzayým, hiç kýzmadým, onu da kundaklamýþlar bundan seneler önce onu gördüm ona kýzýyorum. Sevgili Talat Bey ler oyumu AKP ye verirdim demedi mi? Bu Solcu adamlara ne oldu acaba? Sol diyorlar, ben diyemiyorum, Sol zira kendini nerede gösterir ki, eylemde, eylemin içinde. Bunlarýn hepsi sonunda kundak solcusu çýktýlar. O yüzden CTP kundaðýný deðil kundaklanýþ biçimini deðiþtirmelidir. Zaten bu sevmediðimiz emperyalistler var ya kundaða inan bir þey yapmadýlar, bütün sorun kundaklamada, annelere karýþmadýlar zaten hiç, dünyanýn hiçbir yerinde, çocuðu kundakladýlar, bütün problem de o yüzden kundaklamada. Zira kundaðýmýz Sol dur diye çýkýyorsun meydana bir bakýyoruz sonra kundaklanmýþ çocuklardan hiçbir farkýn yok. E Solun günahý ne, hiç. Haydi, toparlanýn kalkýyoruz demenin ne gereði var. Hiç. Zaten canlar sosyal medya tehlikeli bir þey olsaydý kalkarken yürürken biþeyler içerken tenhada dururken elinin içine vermezlerdi. Caný sýkýldýðý herkesi torbanýn içine atarak iyi güzel bunlar da þu örgütten olsun diyenlerin hukukunda poþu takmak örgüt üyesi olmak için yeterli sebep olmazdý. Kimse kundaklamadýðý birine iktidarýný emanet etmez Gelin Canlar Bir Olalým þiarý ile nereye kadar yürüyebilirsin? Bu ülkenin en köklü Sol Partisi iktidara geldiðinde býrakýn Sol un deðerlerini Ankara nýn deðer biçtiklerinden fazlasýný diyebildi mi? Sevgili Talat Bey ler oyumu AKP ye verirdim demedi mi? Bu Solcu adamlara ne oldu acaba? Bazen þartlar öyle gerektirdiði için, öyle yapmak zorunda kalmaktan baþka teori geliþtiremezsen, pratiðin, baþka þartlar içinde senin hiç de öyle olmadýðýný gösterir. Ve aslýnda sen baþtan beri hep öyleydin. Çünkü baþtan beri doðru okuyamadýn. Çünkü onlarýn kundaklamýþ olduðu gibi solcuydun. Belki de o yüzden saðcýsý solcusu bir gecede tepetaklak indirilip yenidünya haritalarýna ve petrol düzenlemelerine göre iktidar ediliyorlar. Kimse kundaklamadýðý birine iktidarýný emanet etmez. Emin olun, onlar sizden, hepimizden daha iyi okuyorlar dünyayý. Çünkü küçük ve abartýlý ve aslýnda normal insanlarýn iki dakika içinde hiç de harala gürele etmeden nazikçe çözebileceði ve ancak pedagojik rahatsýzlýklarý olan insanlarýn halledemeyeceði bu sorunlarý hep onlar kundakladýlar. O yüzden kundak için kavga edebilirsin. Kundak için en aþýrý olan ve hiç haz etmeyeceðimiz görüþünü bile yazabilirsin. Yeni bir þey söylediðini sanabilirsin. Kundaðý nasýl deðiþtirebileceðini bile söyleyebilirsin. Hiç korkmuyorum senden. Çünkü seni nasýl kundakladýðýmý (Bkz: Çocuðu Kundaklamak) ben biliyorum. Niye, gerçekten de öyle, Kaddafi den Saddam a kadar Ortadoðu yu bunlar kundaklamadý mý? Ha bazen çocuðun bezinin deðiþtirilmesi gerekiyor, siz ona Arap Baharý diyorsunuz, ya da mesela Bu Baharda Avrupa diyorsunuz, AB ye girince her þey çözülecek, kurtulacaðýz sanýyorsunuz tüm iþgallerden, ben bezini deðiþtirme diyorum. Ve sanýrým gene ne anlatýyor bu adam, hiç halkçý deðil oluyorum, olsun. Sýrrý Süreyya nýn Ertuðrul Kürkçü nün konuþmalarý hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Mesela BDP hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Sýrrý Süreyya nýn Meclisteki Kýbrýs konulu konuþmalarý ya da Ertuðrul Kürkçü nün Ýþgal Var temalý konuþmasý hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Hrant öldürülmeyi hak etti mi sizce? KCK liler terörist midir? Poþu terör örgütünü mü çaðrýþtýrýyor? Tutuklu öðrenciler hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Çocuk tutuklu olabilir mi, bir çocuðu teröristten saymak savaþa hizmet etmek midir insanlýða mý? Suriye ile TC nin baþýna örülmesi muhtemel kundak krizi (zamanýnda bir de Kardak krizi vardý benzerdir) ikisini de ayný kundaklayanýn çýkardýðý kavga mýdýr? Zamanýn Irak-Ýran Savaþý hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Orada sekiz yýl süren savaþta ABD taraflarý nasýl kundakladý? ABD o savaþta Saddam ý tutuyordu deðil mi? Saddam nasýl öldürüldü izlediniz mi? Peki, hala ABD nin Ortadoðu ya demokrasi getireceðine dair birkaç çift sözünüz var mý? Kürtlerden siz de mi nefret ediyorsunuz? Daha mý az sokaklarda olsunlar mesela? Mesela sizin hareketiniz de bahara eriþirse Mýsýr da bahara eriþtikten sonraki gibi mi olacak seçimlerimiz? Hayýr, öyle olacaksa oturun oturduðunuz yerde derim. Zira Mýsýr da hala karakýþ ile sonbahar arasý bir mevsim, sadece kundaðýn adý deðiþti ve fakat kundaklama biçimi oturuyor oturduðu yerde.

5 15 Temmuz 2012 Pazar Pazar 5 Bir de mesela, Polis Genel Müdürlerinin atanmasý nasýl olacak sizin baharýnýzda, kurayla mý? YDÜ, Kýbrýs ýn en büyük camisini inþa edecekmiþ, ne düþünüyorsunuz? Ýbrahim Aziz Abi nin yazdýklarý hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Ha bir de en önemli ve mühimi, AKP iktidarý ve Recep Tayyip Erdoðan ýn Kýbrýs politikasý hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Rica ediyorum, tweet þeklinde deðil, yazý þeklinde olsun muhtemel cevaplarýnýz. Sosyal medya senin daha az örgütlü daha çok yalnýz olman için bulunmuþtur. Bütün bunlarýn ýþýðýnda Kýbrýs Tarihine ve baþýna örülen nefret söyleminin bir türlü dindirilememesine bakýnca baþka kundaklanmýþ çocuklarýn tarihine de benzetiyor musunuz bizim çocuðu? O tarihlere ve o çocuklara dokunacak mýsýnýz? Bence, onca teknoloji ilerleme uzay çaðý süper güç süper ekonomi falan filan zalimin insan karþýsýnda yenileceði tek insan duyusu dokunmak olacaktýr. Çünkü görmezsin, evet. Çünkü duymazsýn da evet. Çünkü koklayamazsýn da. Ve göremediðin, duyamadýðýn, koklayamadýðýn þeyin tadýný da bilemezsin. Ve zaten bilme istiyorlar. Çünkü global köy yalanlarýyla seni ancak uzaklaþtýrdýlar, adýný verdikleri sosyal medya da senin daha az örgütlü daha çok yalnýz olman için bulunmuþtur. Ama sadece birine engel olamazlar, dokunma. Dokunabilirsin. Dokunduðun zaman kundakladýklarý çocuklardan baþka biri olmaya baþlarsýn. Ve o zaman kundaðýn ne olduðu ya da nasýl olacaðý umurunda bile olmaz. O yüzden insanlýðýn devrimi bir gün olacaksa proleter bir sýnýfýn öncülüðünde mi olur ya da kapitalizm kendi kendini mi yok eder orasýný bilemem ama eli hangi terli insan eli olursa olsun eðer dokunmayacaksa insana üzgünüm onlar yani kundaklayanlar kazanacaktýr. O yüzden çok hareket ve çok hareketlenmeler hatta çok güzel hareketlenmeler gördük buralarda ama hepsi onlarýn istediði gibi, kundakçýnýn düzeni, kundaðýn selameti gibi oldu, hiç dokunmadýk ama. Dokunmanýn tarihini nedense anlamadýk, dinlemedik, okumadýk. Kardeþ gözlerinden öperim hevalé delal Ýþte o yüzden mesela yüzünü hiç görmediðim, sesini hiç duymadýðým, hiç tanýmadýðým Özgür Amed ile dokunuyoruz ama biz birbirimize. Çünkü onu okuyunca ben biraz da Özgür Amed in Maðusa dan geldiðini düþünüyorum. Ben biraz Diyarbakýr dan yürüyorum gibi sanki hayata. O yüzden, hiç tanýmadýðým, hiç bilmediðim, hiç de tanýþ olmadýðým bu adamýn baþlýðýný aldým bugün Kýbrýslý Türk olarak deðiþtirdim Kürd yerine. Ama ne deðiþir ki, ha Kürt ha Kýbrýslý Türk, çünkü dokundukça büyüyor kelimelerin anlamý. Ve aynen alýntýsýný da baþlýðýn üstüne koydum. Çünkü Özgür Amed bilmez ama Özgür Maðusa da beraber çok koþtuk onunla, o benim çocukluk arkadaþým da olur, çocukluk düþlerimin kardeþi de olur. Özgür Amed in Kýbrýslý Türkler e de kardeþ olan sözcükleriyle bitiriyorum yazýmý, halkça olsun demiyorum öyle de dertlerim olmadý ama hep hakça olsun istedim, dili milleti dini ne olursa olsun: Bir mahallede ömrü boyunca parti çalýþmasý, örgütlenmesi yapmamýþ, üniversitesinden tut þehrindeki pek çok olaya karýþmakta ihtiyatlý davranmýþ, gelecek, þu bu kaygýsý yapýp, sinmiþ adamýn sanal radikalliði, twiti, durum güncellemesi Sosyal Tasfiyeciliðe hizmettir. Alanda haykýrýlmasý gerekeni sadece yazý ile dile getirmek trajedidir. Kraldan daha kralcý olan kahrolasý bir ruh hali beliriverdiðinde içindeki tasfiye dýþtaki düþmana zemin olur ve o zemin ki kaynaðýný teori-pratik uyumsuzluðunun dayandýðý sahtekârlýklardan alýr. Özgür Amed Kardeþ gözlerinden öperim hevalé delal Jesse James 35 yaþýnda öldü. Ömrünün baharýnda adresi belli bir kurþunla gitmese, belki adýný daha sýk duyar olacaktýk. Amerika Ýç Savaþ ýndan günümüze Konfederasyoncular tarafýndan adýnýn anýlmasý boþuna deðildir. Ölümü çok trajiktir. Çünkü ölümünün nasýl ve kimin elinden olacaðýný biliyordu. Silahýný býrakýp duvarda tozlanmýþ resmi temizlemek için sandalyeye çýkmasý ile yere yýðýlmasý bir oldu. Adamlarýndan biri olan Robert Ford onu arkadan vurmuþtu. Bölgenin valisi ile iþbirliði yapmýþ, belli bir miktara anlaþmýþ ve fýrsatý yakalayýnca da kurþunu sýkmýþtý. Cinayetin psikolojik parametrelerinden biri de þudur: Esasýnda Robert korkaðýn tekiydi. Ve Jesse ile kardeþlerine çok özeniyordu. Bunu fark eden Jesse nin ona sorduðu soru çok çarpýcýdýr: Bana benzemek mi istiyorsun, Yoksa ben mi olmak istiyorsun? Ýþte Kürdün sosyal medya da ki sýnavý da biraz bu soruda þekilleniyor. Þekillenecek. Çünkü kutsal olan ile günah olaný birbirine karýþtýrýyoruz. Bunu Arap Baharý denen sosyal olgunun üzerinden okumak mümkün. Mýsýr, Libya, Tunus, Atina ve kýsmen Suriye de baþlayan sürecin takipçisi, destekçisi olduk. Ýsyanýn dinamiklerinden biri olan internetin We want Ýnternet sloganý eþliðinde kutsayýcýsý olduk haklý olarak. (Manidar bir destek olduðunu da dün itibari ile Ýran ýn yasakladýðý , Youtube vs. servislerinden daha net anlayabiliriz.) Sosyal medya denen mucizeye verilen önem doðal olarak arttý. Oysa medya gücü zaten bilinen, hep süregelen tartýþmalarýn ve modern siyaset felsefenin de konularýndan. Olay sadece en kýsa zamanda, en fazla kitleye ulaþma uzamý üzerinden tekrar kýymete bindi Roboskî katliamýnýn karanlýða çekilmeyip, toplumsal tepki-duyarlýlýk aðýnýn oluþturulmasýna sebep olmasý ve benzeri durumlar hangi çerçevede yüklenmemiz gerektiði hakkýnda saðlam ipuçlarýdýr. BDP nin son seçim baþarýlarýndan biri de baþarýlý sosyal medya politikasý idi. Etkili kullanýldýðýnda bir mitingden daha çok etki uyandýrdýðý da test edilme fýrsatý oldu. Twitter ve artan blog-sayfasitelerde iþin içine girince; Kürt savaþýnýn, mücadelesinin toptan sanal da sürdürüleceðine dair emareleri gözlemek zor olmadý. Bu konuda sanki perspektif alan ve kendilerinin deyimi ile mahþerin atlýlarýyýz diyenler çýktý. Kurguvari iç rahatlama tonunda bol bol kustular, kusuyorlar. Son iki yýlda ki sürecin Kürt medyasý üzerinde yaz, bahar beklentisi aþikâr. Yazýn ve yazar dünyasý Facebook u ilk defa keþfeder gibi Buradan bile devrim yapabiliriz heyecanýný da gösterdiler. Sayfalar çoðaldý, fotolar, videolar artýkça bilinçli kullanýcý kitlenin de desteði tam oldu. Twitter keþfedildi. En iyi fikrin 30 saniyelik ömre sahip olduðu bu mecra kýsa süre sonra slogan (oranýn deyimi ile tag) meydaný oldu. Reel de olur olmadýk yerde ve zamanda atýlan sloganlarýn sert eleþtirisini yapanlar, birden çark etti ve her olay, mesele sonrasý Kürdistan ý kurdu, yol gösterdi sanalda. Günah-Kutsal ikilemini de tam olarak bu noktadan sorgulamak gerek, çünkü bilerek es geçiliyor. Örneðin bir eyleme katýlmak, hakkýný savunmak ve haksýz yere, göz göre göre yapýlan zulme dur demek doðru olandýr. Ahlaken, vicdanen de gereklidir. Arap baharýnda insanlar çatýþtýðý meydanýn ortasýndan twitler attý. Arap baharýnda, Atina, Wall Street iþgalinde, Ýspanya kavgasýnda da insanlar tam da içinde olduðu durumun ortasýndan yolladý görüntü, foto. Kutsal olan budur. Kürt sosyal medya kullanýcýlarýnýn günahý da kutsal olana, hakikate bilerek sýrt çevirmesidir. Kitle dayak yerken, anneler eylemde öncü birlik konumuna gelip gazý solurken, evde çayýný yudumlayarak destek olamazsýn. Sinirlenirsin, kýzarsýn, küfür edersin, radikalleþirsin ve radikalleþirsin. Ama hepsi sanalda! Ömrün ve tüm düþüncelerinin etkisi elektrik gidene kadardýr. Elektriði de geçelim, baðlantýn var olana kadardýr. O zaman bu þýmarýklýðýn nedeni nedir? Bir mahallede ömrü boyunca parti çalýþmasý, örgütlemesi yapmamýþ, üniversitesinden tut, þehrinde ki pek çok olaya karýþmakta ihtiyatlý davranmýþ, gelecek, þu bu kaygýsý yapýp, sinmiþ adamýn sanal radikalliði, twiti, durum güncellemesi Sosyal Tasfiyeciliðe hizmettir. Yaþamýn gerçekliðinde koþturmacalarýn neticesi terlemektir. Ve bu ter geçmiþ tabir ile alýnlardan aktýðý an anlam kazanýr. Toplumsal dokunun yok edildiði bireylerin kendisini yaþama dayattýðý modernitenin þu kirli çarkýnda emeðe dair bir týnýyý iþitmek mümkün olmazken, sanal dünyada kendi dinlemediði parçayý paylaþmak aslýnda parçanýn içini boþaltmaktýr. Alanda haykýrýlmasý gerekeni sadece yazý ile dile getirmek bir trajedidir. Kraldan daha kralcý olan kahrolasý bir ruh hali beliriverdiðinde içinde ki tasfiye dýþtaki düþmana zemin olur ve o zemin ki kaynaðýný teori-pratik uyumsuzluðunun dayandýðý sahtekarlýklardan alýr. Çünkü meselenin esprisi, devletin bizim üzerimizde kurduðu gözetleme iktidarý Panoptikon ýn artýk kendi rýzamýzla, isteðimizle Synoptikon a evirilmesidir. Durumun geldiði yer biraz da bu. Ýnterneti avcýlýkta kullanalým derken, av oluyoruz. Hani bilinen bir hikâyedir. Çok sevdiði kýza bir türlü açýlamayan genç, bir gün ona tecavüz eder. Olay yargýya taþýnýr. Hâkim meseleyi dinledikten sonra dayanamayarak sorar: -Oðlum madem bu kadar deðer veriyordun; nasýl oldu da tecavüz edebildin? Gencin cevabý ilginçtir: -Hâkim bey! Çok seviyordum söyleyemedim. Biz Kürtler de interneti çok sevdik. Ama tecavüz ediyoruz. Kürtlük kanýtý yarýþýnda çoðu þeyi silikleþtirip, ukalalýk sýnýrlarýný zorluyoruz. Ýçine bastýrdýðý, gözü önünde dayak yiyen, sürüklenerek hapse sokulan çocuklarý gördüðü halde bir þey yapamamanýn hýncýný Ýnternet radikalizmi yâda Masa baþý Kürt Militanlýðý kurtarmaz. Kurtarmýyor Asýl tehlike de bu durumu çokça kutsamak. Ve bunu kutsadýðýn zaman diðer kullanýcý kitlesini yönlendirmiþ olursun. Esasýnda içinde olduðun rol, alanlardan masa baþýna çekip taglarla toplu tatmin ayini iken, bunu kutsamak baþka bir iki yüzlülüktür. Çünkü dürüst olunursa ve kafasýný kaldýrýp pencereden dýþarý bakarsa bir panzerin kitleyi kovaladýðýný, sivil polislerin insan avýnda olduðunu görebilecek. Diþe dokunur bir þey söylemeksizin gevezelik etmenin bilincine de varmýþ olacak.vicdan masturbasyonu tehlikenin üst doruðudur. Kürt hareketini bölük börçük olmuþ Türkiye solundan ayýran ve halklaþtýran temel dinamik idi pratiði ile propaganda yapmak. Ancak sonu izm ile biten bol anlaþýlmazlý ve bilinmeyenli cümlelerin fosforlu uyaklarý pratiðin aydýnlýðýndan uzakta sanal dünyada asýl yaþantýsýnýn yanýnda ek iþe dönerse Kürdün, kurt kemirmeye baþlar aðacý. Tepetaklak Dünya nýn Cardona köyü ndeki komþularýnýn bakýþ açýsýna göre, yaz kýþ ayný elbiseyle dolaþan Toto Zaugg müthiþ bir insandý. Toto asla soðuk almaz diyorlardý. Toto bir þey demiyordu. Soðuk alýyordu. Alamadýðý tek þey paltoydu kýstasýnda geçen durumu baz alarak, derdime farklý bir taraftan okuma yapmak istiyorum. Karþýt tarafýn Toto algýsý gerçeðin örtbasýdýr. Çünkü bu durum duyarsýzlaþmanýn sonucudur. Sorun o hale gelen algýnýn kýrýlganlýðý ve köyün karanlýk yanýndadýr. Peki, bizim modern Kürt köyünün hali tam olarak ne? Baudrillard meseleyi þöyle analiz edip, anlatmaktadýr: Ýnsanlar teknolojinin onlara saðladýðý bu rahatlýk sayesinde herhangi bir þeyi derinlemesine düþünememektedir ve iletiþimi saðlamak adýna yaratýlan cansýz kitle iletiþim araçlarý kendilerine yüklenen iþlevden, yani aracý olma konumundan çýkýp baðýmsýz bir kendilik haline gelmiþtir. Birey ise bu durumu çaresizlik içinde izlemektedir; her þeyin farkýndadýr, fakat rahatlýðýndan da taviz vermek istememektedir. Oðuz Adanýr ýn Simülasyon Kuramý Üzerine Söyleþiler ve Notlar kitabýnýn arka kapak yazýsýný da aktarmakta fayda olacak: Simülasyon evreninde toplumsal yoktur, toplumsal-ötesi yani bir kitle vardýr. Kitle, toplumsalýn içi boþ ve kendinden geçmiþ, anlamýný yitirmiþ biçimidir. Simülasyon evreninde politika yoktur, politika-ötesi vardýr, yani politikanýn anlamsýzlaþmýþ, içi boþ ve kendinden geçmiþ biçimi vardýr. Simülasyon evreninde kültürel yoktur kültürel-ötesi vardýr, yani kültürel olanýn anlamsýz, içi boþ ve kendinden geçmiþ biçimi vardýr. Bu evren bir görünümler evrenidir yani gerçekliðin egemen olduðu evrende bir biçim ve içeriðe sahip olan göstergeler bu evrende içeriklerini yitirmiþler ve kendilerine raðmen ya da sözde birer gösterge olarak adlandýrýlabilecek birer görünüme dönüþmüþlerdir. Göstergelerin iþlevleri vardýr, oysa görünümler iþlemseldir. Hiçbir anlamlarý olmadýðý halde onlara anlamlarý varmýþ iþlemi yapýlmaktadýr. Kürdün sosyal aktivitesi de gittikçe etiket, var olma üzerine þekillendiðinden Gerçeklik, gerçekliði aktaran ve gerçekliðin aktarýlan sahte görüntüsünü izleyenler gruplarý da bariz olarak belirmiþ durumda. Bu totalde bir körlüktür. Ve bizi zora sokmaktadýr. Gerçekmiþ, doðru olanmýþ gibi yaratýlan simülasyon deþilmelidir. Eleþtirisi yapýlmalý, kullanýmý gözden geçirilmelidir. Kiþisel var olma nevrozlarý geçirilmemelidir. Araç olarak kullanýmý önemsenmelidir. Sonuç olarak þunu belirtmek isterim. Sessizce konuþan pek çoðunun hakikatine sadýk kalýnmalý. Bu sarsýcý bir mirastýr. Hele ki Robert Ford laþmanýn manasý yok. Çünkü Jesse James in annesi mezar taþýna þöyle yazmýþtýr: O, burada adý belirtilemeyecek kadar alçak ve hain birisi tarafýndan öldürüldü

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Ve sonra o faili meþhur yara

Ve sonra o faili meþhur yara PazaR Tarih: 16 Kasým 2014 YIL:(8) SAYI: 492 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata!

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! PazaR Tarih: 24 Kasým 2013 YIL:(8) SAYI: 445 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! Aziz Þah Bu sayýda; Aziz Þah, Ümit Ýnatçý, Sungur Savran, Fatma Akilhoca,

Detaylı

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ Ýncelemelerin ardýndan roket baþlýklarý gibi aðýr silah parçalarý ve önünde çukur oluþan bir mevzinin önünde açýklama yapan

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi Anastasiadis 'çözümcü' yarýþýný býraktý. Önce "Noel'e kadar" dedi, þimdi ise "2014'ün yarýsý" diyor! Osmanlý ile yarýþmasý için Bizans entrikalarýný biraz daha öðrenmesi lazým! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güney Kýbrýs'a "Allah kurtarsýn" deyip duran Egemen Baðýþ'ýn, bizim belediye iþçilerinin yeni yýla aç girdiklerinden haberi yok galiba! Rumlarý Allah kurtarsýn da, bizimkileri kim kurtarsýn? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin

sosyalist isci Ergenekon terör örgütüdür AKP kapatma davasýnýn iddianamesinin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 319 4 Nisan 2008 1 YTL Ergenekon terör örgütüdür Darbeye karþý acil demokrasi Ýran Devrimi nden ders çýkarmak Sayfa: 9 Seçmenlerin

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yolun suyu çýkmýþ galiba... Þimdi Talat bizi Türkiye'ye baðlamayý vadediyor. Denktaþ bunca yýl baþaramamýþ bunu, Talat baþarýr ancak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5

Detaylı