T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: PAZARLAMA LET fi M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite 2) Doç.Dr. R. Ayhan YILMAZ (Ünite 3) Prof.Dr. A. Sevgi ÖZTÜRK (Ünite 4) Doç.Dr. Alper ÖZER (Ünite 5) Yrd.Doç.Dr. N. Bilge SP R (Ünite 6) Yrd.Doç. Müjdat ÖZMEN (Ünite 7) Yrd.Doç.Dr. Elif ERO LU (Ünite 8) Editör Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc lar Doç.Dr. T. Volkan Yüzer Ö r.gör. Orkun fien Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil Yaz m Dan flmanlar Funda Gürbüz Gözde Metin Hatice Çal flkan Grafikerler Ayflegül Dibek Gülflah Karabulut Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Pazarlama letiflimi ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ocak 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Pazarlama letiflimi Kavram ve Ögeleri... 2 LET fi M KAVRAMI VE LET fi M SÜREC... 3 letiflim Süreci ve letiflim Türleri... 4 PAZARLAMA ÇER S NDE LET fi M... 6 PAZARLAMA LET fi M KARMASI ELEMANLARI... 7 Reklam... 8 Kiflisel Sat fl... 9 Halkla liflkiler... 9 Sat fl Tutundurma... 9 Do rudan Pazarlama Sponsorluk Sergi ve Fuarlar Dijital letiflim BÜTÜNLEfi K PAZARLAMA LET fi M (BP ) BP Geliflimi ve Tan m Bütünleflik Pazarlama letifliminin flletmeler Aç s ndan Önemi Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Reklam REKLAM NED R? Pazarlama letiflimi Arac Olarak Reklam Reklamdaki De iflim Reklam n Di er Tutundurma Karmas Elemanlar ile liflkisi Reklam n Önemi Reklam n Amac REKLAMIN SINIFLANDIRILMASI REKLAMCILIK VE LET fi M Reklamda letiflim Süreci Reklam n letiflim Etkisi Reklam Neyi Etkiler? Reklam Hedefi Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler 3. ÜN TE 4. ÜN TE Halkla liflkiler PAZARLAMA LET fi M VE HALKLA L fik LER Halkla liflkilerin Pazarlamay Desteklemesi Halkla liflkilerin Pazarlamadan Farkl laflmas HALKLA L fik LER N UYGULAMA ALANLARI Pazarlama Amaçl Halkla liflkiler Pazarlama Amaçl Halkla liflkiler Araçlar Yat r mc liflkileri ve Finansal Halkla liflkiler Finansal Halkla liflkiler Etkinlikleri nternet ve Finansal Halkla liflkiler Medya liflkileri Çal flanlarla liflkiler Halkla liflkilerde Hasar Kontrolü Reaktif Stratejiler Kriz Yönetimi Özür Stratejileri Olumsuz Duyuruma Cevap Verme Proaktif Stratejiler HALKLA L fik LERDE PLANLAMA SÜREC Sorun Belirleme ve Durum Analizi Hedefler Hedef Kitle D fl Hedef Kitleler ç Hedef Kitleler Hedef Kitlenin Özellikleri Amaçlar letiflim Stratejileri Etkinlik Stratejileri Uygulama Planlar Ölçümleme ve De erlendirme Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Kiflisel Sat fl...74 PAZARLAMA LET fi M VE K fi SEL SATIfi Kiflisel Sat flta nsan Unsuru Önemlidir Kiflisel Sat fl Müflterinin Güvenini Gelifltirir Müflteriler Hemen Hareket Edebilirler Müflterilere nsan Olarak Davran l r K fi SEL SATIfiTA GÖREV VE ROLLER K fi SEL SATIfiIN GEREKL OLDU U DURUMLAR Kiflisel Sat fl n Di er Pazarlama letiflimi Araçlar ile Bütünlefltirilmesi Kiflisel Sat fl ve De er Yaratma K fi SEL SATIfi TÜRLER... 82

5 çindekiler v Perakende Sat fl flletmeden- flletmeye (BtoB) Sat fl flletmeden flletmeye Sat flta Al c ve Sat c liflkileri flletmeden- flletmeye Sat flta Zihinde Yer Kapma Yaklafl m K fi SEL SATIfi SÜREC Müflteri Arama ve Haz rlanma Sat fl Sunuflu Etki-Tepki Modeli AIDA Modeli htiyaç Tatmini Modeli Problem Çözümü Teorisi Müflteri tirazlar n Yan tlama Sat fl Kapatma ve zleme Kiflisel Sat flta Dinleme ve Soru Sorma Becerileri Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sat fl Tutundurma SATIfi TUTUNDURMANIN TANIMI SATIfi TUTUNDURMANIN GEL fime NEDENLER Yöneticilerin K sa Dönemli Yaklafl mlara Sahip Olmalar Ölçmenin Kolay Olmas Reklam n Etkisinin Alg lanmas ndaki Güçlükler Farkl laflt rman n Eskisi Kadar Kolay Olmamas Marka Ba l l n n Düflmesi ve Tüketicilerin Fiyat Odakl Davran fllar n n Artmas Tüketici Davran fllar nda Sürekli Olarak De iflim Yaflanmas ve Ma aza çinde Karar Verme Davran fl n n Artmas Perakendecilerin Gücünün Artmas ve Raflarda Daha Fazla Yer Bulabilmek çin flletmelerin Rekabet Etmesi SATIfi TUTUNDURMA AMAÇLARI Nihai Tüketicilere Yönelik Amaçlar Veri Taban Oluflturma Ürün Deneme ve Örnek Ürün Da t m Ürünün Yeniden Sat n Al nmas ve Marka Ba l l Sat n Alma S kl n n ve Oran n n Art r lmas Büyük Miktarlarda Sat n Al nmas n n Sa lanmas Yeni Ürün Sunumu Arac lara Yönelik Amaçlar Müflteri Trafi inin Art r lmas Stoklar n Azalt lmas Rekabetin Dengelenmesi Farkl Faaliyetlere Destek Sa lanmas Sat fl Gücüne Yönelik Amaçlar SATIfi TUTUNDURMANIN TUTUNDURMA KARMASI Ç NDEK YER ÜN TE

6 vi çindekiler SATIfi TUTUNDURMANIN FAYDALARI SATIfi TUTUNDURMANIN SINIRLILIKLARI SATIfi TUTUNDURMA AMAÇLARININ BEL RLENMES NDE ED LMES GEREKEN LKELER SATIfi TUTUNDURMA ARAÇLARI Nihai Tüketicilere Yönelik Sat fl Tutundurma Araçlar Fiyat ndirimleri Kuponlar Para adeleri Al flverifl Kartlar Paketleme (Ek Ürün Verme) Örnek Ürün Da t m Süreklilik Programlar Arma anlar Posta Arma anlar Hediye Pullar Yar flma ve Çekilifller Ortak Sat fl Tutundurma Faaliyetleri Arac lara Yönelik Sat fl Tutundurma Araçlar Sat fl Noktas Malzemeleri Yar flmalar Ticari ndirimler ve Arma anlar Bayi Toplant lar Sat fl Gücüne Yönelik Sat fl Tutundurma Araçlar Sat fl Yar flmalar ve Toplant lar Kataloglar ve Broflürler Sat fl El Kitaplar Portföy ve Göze Hitap Eden Araçlar fiirket Amblemli Hediyeler SATIfi TUTUNDURMA FAAL YETLER N N ETK NL Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Ürün, Ambalaj, Fiyat ve Da t m ÜRÜN Ürünün Katmanlar Ürünlerin S n fland r lmas Dayan kl Ürünler Dayan ks z Ürünler Tüketim Ürünleri Endüstriyel Ürünler Ürün Yaflam Süreci Girifl Evresi Büyüme Evresi Olgunluk Evresi

7 çindekiler vii Gerileme Evresi AMBALAJ F YAT Fiyatlama Stratejileri Maliyet Odakl Fiyatlama Stratejisi Rekabet Odakl Fiyatlama Stratejisi Talep Odakl Fiyatlama Stratejisi Nihai Fiyat n Belirlenmesi DA ITIM Da t m Kanal Üyeleri Perakendeciler Toptanc lar Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Di er Pazarlama letiflimi Araçlar DO RUDAN PAZARLAMA Do rudan Pazarlama ve Kapsam Do rudan Pazarlaman n Amaçlar Do rudan Pazarlaman n Güçlü ve Zay f Yönleri Veri Tabanl Pazarlama Do rudan Pazarlama Medyalar MARKA YERLEfiT RME Marka Yerlefltirme ve Kapsam Marka Yerlefltirme Stratejileri T CAR FUAR VE SERG LER Ticari Fuarlar ve Sergilerin Kapsam Fuar Türleri SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI Sosyal Medya ve Kapsam KURUMSAL SOSYAL G R fi MLER Sponsorluk Amaca Yönelik Pazarlama Sosyal Kampanyalar Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Pazarlama letiflimi Planlama Süreçleri PAZARLAMA LET fi M PLANLAMA SÜREC DURUM ANAL Z SWOT Analizi ÜN TE 8. ÜN TE

8 viii çindekiler AMAÇLARIN BEL RLENMES Hedef Kitlenin Seçilmesi PAZARLAMA LET fi M ÖGELER N N DE ERLEND R LMES MESAJ VE MEDYA STRATEJ S N N BEL RLENMES PAZARLAMA LET fi M BÜTÇES N N BEL RLENMES UYGULAMA VE DE ERLEND RME Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar

9 Önsöz ix Önsöz Pazarlama iletiflimi yo un rekabetin yafland günümüzde iflletmelerin var olabilmesinde ve geliflebilmelerinde oldukça önem tafl maktad r. Bu nedenle, pazarlama iletiflimi ile ilgili al nacak karar ve uygulamalar pazarlama disiplini içerisinde iflletmeler için farkl l k yaratmada ve öne ç kmada önemle üzerinde durulmas gereken konular n bafl nda gelmektedir. Bu denli önem tafl yan bu konu ile ilgili kararlar n al nmas nda baflar n n temel anahtar iflletmelerin hem d flsal hem de içsel etkenleri do ru ve zaman nda de erlendirilmesi ile olanakl d r. flletmelerin yaflanan sosyal, ekonomik ve teknolojik de iflimleri tüm boyutlar ile analiz ederek günümüzün bu geliflim ve de iflimlerine uygun pazarlama iletiflimi stratejilerini gelifltirmeleri gerekmektedir. Ancak bu yolla iflletmeler farkl ihtiyaç ve istekleri olan tüketicilerle iletiflim kurabilirler. Bu amaçla, ilk bölümde pazarlama iletiflimi kavram ve ögeleri incelenerek, genel bak fl aç s yla pazarlama iletiflimi karmas elemanlar anlat lm fl; izleyen bölümlerde; reklam, halkla iliflkiler, kiflisel sat fl, sat fl tutundurma, ürün, ambalaj, fiyat ve da t m, di er pazarlama iletiflimi unsurlar ve bunlar n yönetimine odaklanan pazarlama iletiflimi planlama süreçleri ele al nm flt r. Bu konularla ilgili teorik bilgilerin yan s ra güncel örneklerle, ünite sonlar nda yer alan yaflam n içinden ve okuma parçalar yla konular zenginlefltirilmifltir. Ayr ca ünitelerde yer alan internet ve kitap kaynaklar da okuyuculara ilgi duyduklar konulara eriflim için yol gösterici olacakt r. Ünitelerde yer alan s ra sizde ve kendimizi s nayal m sorular yla okuyucular n konular pekifltirmesi amaçlanm flt r. Ortak bir çal flma sonucu olan bu kitab n yararl olmas n diler, baflta yazarlar m z olmak üzere eme i geçen herkese teflekkür ederim. Editör Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

10 1PAZARLAMA LET fi M Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; letiflim kavram n n neyi ifade etti i ve etkin bir iletiflim sürecinin unsurlar - n n neler oldu unu s ralayabilecek, Pazarlama iletiflimini de erlendirebilecek, Pazarlama iletiflimi elemanlar n s n fland rabilecek, Bütünleflik pazarlama iletiflimi kavram aç klayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar letiflim Pazarlama letiflimi Pazarlama letiflimi Elemanlar Bütünleflik Pazarlama letiflimi çindekiler Pazarlama letiflimi Pazarlama letiflimi Kavram ve Ögeleri LET fi M KAVRAMI VE LET fi M SÜREC PAZARLAMA ÇER S NDE LET fi M PAZARLAMA LET fi M KARMASI ELEMANLARI BÜTÜNLEfi K PAZARLAMA LET fi M (BP )

11 Pazarlama letiflimi Kavram ve Ögeleri LET fi M KAVRAMI VE LET fi M SÜREC Bütün canl lar, varl klar süresince karfl lar ndaki di er canl larla gerek iflaret, hareket gerekse ses gibi birtak m semboller kullanmak suretiyle iletiflime geçmektedir. Geçen her an m zda bir iletiflim unsuru söz konusudur. Ö rencinin derste elini kald r p söz almak istemesi, tüketicinin fiyat karfl laflt rmas yapmak amac yla ürünlerin fiyatlar na bakmas ya da küçük bir çocu un ailesine gülmesi, her fleyde iletiflim unsuru sakl d r. De iflik yollardan da olsa iletiflim modern hayat n bir vazgeçilmezi hâline gelmifltir (Smith, 1999). letiflim, semboller vas tas yla yap labilmektedir. Bu semboller genelde harfler gibi alg lansa da harflerden daha öte simgelerdir. Trafik lambalar n düflünürsek, k rm z dur, sar haz rlan ve yeflil geç anlam n tafl yan bir iletiflim unsurunu içermektedir. Burada önemli nokta bu unsurlar n önceden belirlenmifl ve insanlar taraf ndan ortak anlam tafl yan semboller olmas d r (Gudykunst ve Kim, 1997). letiflim Latince deki Communis kelimesinden türetilmifl olup ortakl k ve paylaflma anlam na gelmektedir. Bu ortakl k mesaj gönderen ile alan n düflüncelerinin birbirine benzer olmas d r. Bu noktada, iletiflimi bir kifli ya da toplulu un di er bir kifli ya da topluluk üzerinde belli bir etki yaratmak için baz bilgi, bulgu ve izlenimlerini aktarmas süreci olarak tan mlamak mümkündür. letiflim hayat n her an nda yaflanmaktad r. Resim 1.1 letiflim Temsili Kaynak: s_voice.jpg.

12 4 Pazarlama letiflimi Bir di er tan mda da iletiflim, bir gönderici ile bir al c aras nda düflünce birli i ya da ortakl kurma süreci olarak belirtilmifltir. Tan ma dikkat edildi inde flu üç önemli noktaya dikkat çekilmektedir: (1) letiflimden söz edebilmek için gönderen ya da kaynak ve al c olmak üzere en az iki taraf olmal d r, (2) Bu iki taraf aras nda düflünce birli i ya da ortakl kurulmas amaçlanmal d r ve (3) letiflim bir süreç olma özelli ine sahiptir (Odabafl ve Oyman, 2010). SORU 1 fiekil 1.1 Tek Yönlü letiflim letiflim nedir? letiflim Süreci ve letiflim Türleri letiflim sürecini ifade eden befl temel soru bulunmaktad r. Kim, Kime, Hangi letiflim Ortam nda, Hangi Etkinlik Oran nda ve Ne Söyler? Mesaj n sadece soldan sa a do ru akt, geri bildirim SORUve tepki ba lant lar n n eksik oldu u, statik yap daki tek yönlü iletiflim modelini ifade eden bu sorular bir ak fl çerçevesinde fiekil 1.1 de gösterebiliriz: Kim Ne Söyler Gönderen Mesaj AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Hangi letiflim Ortam nda Kanal Kime Al c Hangi Etkinlik Ortam nda Etkinlik K T A P TELEV ZYON letiflim sürecini oluflturan temel ögeler kaynak, mesaj, kanal, al c ve geri bildirimdir. NTERNET fiekil 1.2 letiflim Süreci Tek yönlü K iletiflim T A P modelinin bu yap s na karfl n iletiflim süreci bu statik ve tek yönlü yap dan daha çok, sürekli yenilenen ve tepki vermeye yönelik aktivitelerden oluflmaktad r. Bu tepkilerin kayna, ifadeler ve eyleme geçirilen uygulamalard r. Bu uygulamalar TELEV ZYONise döngü içinde tekrardan kaynak olarak geri dönmektedir. Bireyler aras ndaki iletiflim de bu dönüflümlü süreç içerisinde flekillenmektedir (Pearce, 1989). letiflim süreci birbirini etkileyen ve birbiri ile etkileflim içinde bulunan kaynak/gönderen, ileti/mesaj, kanal, hedef/al c ve geri bildirim olmak üzere 5 temel NTERNET öge üzerine kuruludur. Bahsedilen çift yönlü iletiflim sürecini fiekil 1.2 de görmek mümkündür. Gürültü Geri Bildirim Gürültü Gönderen Mesaj Al c Kodlama Kanal Çözümleme Gürültü Tepki Gürültü Ortak Paylafl m Alan

13 1. Ünite - Pazarlama letiflimi Kavram ve Ögeleri letiflimde gönderen bilgiyi, mesaj sunand r. Bu bir kitab n yazar, gazetenin muhabiri, radyonun prodüktörü, televizyonda haberin sunucusu ya da yüz yüze iletiflimde bir insan olabilir ( nceo lu, 2011). Gönderenin etkinli i, kullan ld pazarlama iletiflim ortam na ba l olarak de- iflmektedir. Gönderenin tafl mas gereken üç özellik ön plana ç kmaktad r (Ray, 1982): 1. nand r c l k 2. Çekicilik 3. Güç Mesaj, bilginin içeri i, iletilmek istenen bilgi ya da fikirdir. Mesaj yap s, mesaj içeri inin düzenlenme biçimini aç klar. Pazarlama iletiflimi ile ilgili olarak üç önemli konuda karar verilmelidir. Mesaj n tek yanl ya da çift yanl olup olmayaca, vurgulanacak noktalar n sunufl s ras ve mesajlardan elde edilecek sonuçlar n belirtilmesi ya da belirtilmemesi bu karar alanlar n oluflturur (Gürgen, 1997). Mesajlar n anlafl lmas, dikkat çekmesi için görsel ve sözel unsurlara dikkat edilmelidir. Örne- in, resim gibi görsel ögeler daha kolay alg lan p dikkat çekebilir ve hat rda kalabilir. Ogilvy & Mather in yapt bir çal flmaya göre, bir mesajda sözcükler %5, ton %25, sözel olmayan unsurlar %65 etki yaratabilmektedir (Odabafl ve Oyman, 2010). Kanal, mesaj n göndericiden, al c ya do ru tafl nd ortam olarak ifade edilmektedir. Bu kanallar kiflisel ya da kiflisel olmayan flekillerde olabilmektedir. Kiflisel olmayan kanallar genelde kitle iletiflim fleklinde olmakta ve çok genifl ölçüde bir dinleyici kitlesine hitap etmektedir. Ancak kiflisel olarak haz rlanan iletiflim, kitlesele göre daha inand r c ve etkileyici olmaktad r. Kitlesel iletiflim kanallar ndan sunulan mesajlar, karfl da bulunan al c n n özelliklerine ve tepkisine göre de iflememekte, herkes için ayn özellikte olmaktad r (Belch ve Belch, 1995 ve Fill, 1999). Al c, mesaj okuyan, dinleyen ya da izleyen kifli, grup, topluluk ya da kitledir. Gönderilen mesaj n ya da bilginin hedefe ulafl p ulaflmad, hedefe ulaflt ise etkisinin ne oldu unun saptanmas nda hedefin ortaya koydu u tepki, temel göstergedir ( nceo lu, 2011). Çözümleme ise bir mesaj n ulaflmas ve al c taraf ndan yorumlanmas aflamas d r. Bu yorumlanma aflamas, al c n n anlama düzeyinden, geçmifl deneyimlerinden, beklentilerinden, tutumlar ndan ve de erlerinden oldukça fazla etkilenmektedir. Gönderici ile deneyimler ne kadar fazla ise al c n n o gönderilen mesaj do ru bir flekilde çözümleme baflar s da o kadar yüksektir (Belch ve Belch, 1995 ve Fill, 1999). letiflimin gerçekleflmesini etkileyen her türlü faktör gürültü olarak de erlendirilmekte ve al c n n, gönderilen mesaj alamad takdirde de ortaya ç kabilmektedir. Bu, al c n n baz fiziksel ve kavramaya yönelik özellikleri neticesinde oluflabilmektedir. Di er bir neden ise fiziksel ortam n etkisidir. Bir mesaj çözümlenirken içinde bulunulan ortam n gürültülü olmas, telefonun çalmas ya da birinin o s rada baflka bir soru sormas, çözümlemeyi etkilemektedir. Bazen mesajlar al c aç - s ndan uygun olmad nda, mesaj n çözümlenme aflamas nda kavramaya ba l sorunlar ortaya ç kabilmektedir. Bu aç dan mesaj n anlay fl bölgesi ile al c lar n eflleflmesi gerekmektedir. (Belch ve Belch, 1995 ve Fill, 1999). Al c ile kayna n ortak paylafl m ya da ortak alg sal alan olarak da aç klanan bu alan fiekil 1.2 deki iletiflim sürecinde de gösterilmifl olup ne denli büyük olursa iletiflim o kadar baflar l olacakt r. Alan küçüldükçe iletiflim ya hiç olmayacak ya da etkisini yitirecektir (Odabafl ve Oyman, 2010). 5 letiflimde gönderen bilgiyi, mesaj sunand r ve etkinli in sa lanmas için inand r c l k, çekicilik ve güç gibi üç temel özelli e sahip olmal d r. Tek yanl mesajda markaya iliflkin sadece olumlu unsurlara vurgu yap l rken çift yanl mesajda markaya iliflkin olumlu unsurlar ifade edilen olumsuz unsurlar içine gizlenmifltir. Örne in, bir hava yolu iflletmesinin kulland mesajda ülkenin en iyi ikinci hava yolu iflletmesi olma hedefine vurgu yapmas gibi. Gürültü, iletiflimin olumlu biçimde gerçekleflmesini etkileyen her türlü faktördür ve fiziksel ortama iliflkin özelliklerle birlikte al c n n özelliklerine, alg lama düzeyine ve deneyim alan na dayal gürültü unsurlar ndan söz etmek mümkündür.

14 6 Pazarlama letiflimi Tepki ise al c larda, mesaj gördükten, duyduktan ve okuduktan sonra oluflur. Tepki, al c n n aramas gereken numaray aramas, bir kuponu geri göndermesi hatta bir ürünü sat n almas fleklinde bile görülebilmektedir. Geri bildirim ise al c n n, göndericiye gönderdi i tepkiye denmektedir. Baflar l bir iletiflimin içerisinde, sa l kl bir geri bildirim düzene i bulunmaktad r. Geri bildirim, bir mesaj n al c taraf ndan do ru kodlan p kodlanmad n n ve tepkilerinin ne yönde oldu unun bilinmesini sa lamaktad r. E er geri bildirim süreci iyi bir flekilde ifllemiyorsa, iflletmeler düzgün iletiflim içerisine giremeyecek ve kaynaklar n bofla harcayacaklard r. Bu da etkin olmayan bir pazarlama iletiflimi sürecine yol açacakt r (Belch ve Belch, 1995 ve Fill, 1999). letiflim süreci SIRA içerisinde S ZDE yer alan ögeler nelerdir? 2 letiflimi temelde üçlü bir ayr m ba lam nda incelemek mümkündür (Elden, 2009). Bu s n fland rmaya göre iletiflim türleri: Kifliler aras / Bireyleraras letiflim: Bu iletiflim türünde kifliler aras nda tek SORU yönlü SORU de il karfl l kl mesaj al flverifli olmal ve iletiflime kat lanlar belli bir yak nl k içinde yüz yüze olmal d r. Kitle letiflimi: E er kullan lan araç radyo, televizyon, sinema, gazete gibi kitlesel nitelikte ise buna kitle iletiflimi denilir. Kullan lan araç kitlesel bir nite- li e sahip de ilse telefon, mektup, telgraf vb. gibi burada kitlesel olmayan, arac l SIRA ama S ZDE ayn zamanda kifliler aras iletiflim söz konusudur. Örne in, internet ortam nda gerçeklefltirilen iletiflim duruma ve kullan m biçimine göre hem kitlesel bir özellik gösterebilir hem de kitlesel olmay p kifliler aras ile- AMAÇLARIMIZ biçiminde gerçeklefltirilebilir ( nceo lu, 2011). AMAÇLARIMIZ tiflim Kültürleraras /Toplumlararas letiflim: Bir toplum içinde kültürün infla edilmesi, K aktar m T A P ve toplumsal yaflam n bir düzen içinde devaml l aç s ndan K T A P etkisi olan iletiflim sürecinin yan s ra, farkl toplumlar ve dolay s yla kültürler aras nda da norm ve de er dizgelerinin aktar m nda iletiflim en önemli TELEV ZYON görevlerden TELEV ZYON birini üstlenmektedir. Fiziksel yak nl a sahip kültürlerde kültürel hayat flekillendiren de erler, al flkanl klar, yaflam biçimleri hatta dildeki benzer kullan mlar da o toplumlar aras ndaki iletiflimin yo unlu u ile iliflkilendirilebilir (Elden, 2009). NTERNET NTERNET Pazarlama letiflimi sürecinde markalar birer gönderici, pazarlama iletiflimi ve reklam çabalar n da iletiflim sürecinin birer unsuru olarak ve hedef kitleleri de al c de erlendirmek mümkündür. PAZARLAMA ÇER S NDE LET fi M letiflim, mesaj gönderen ve al c lardan oluflan taraflar aras nda süregelen mesaj al flverifli olarak ifade edilirken markalar birer gönderen, pazarlama iletiflimi çabalar n da iletiflim sürecinin birer unsuru ve hedef kitleleri de al c olarak de erlendirmek mümkündür. Pazarlama içerisinde iletiflim, özellikle hedef kitleye ulaflma noktas nda bir araç olarak düflünülebilir. Fakat Pazarlama letiflimi ba lam nda, hedef kitle sadece tüketiciler olarak alg lanmamal d r. Hedef kitle iflletme faaliyetlerini etkileyen ya da iflletme faaliyetlerinden etkilenen her bir birim ya da grup olabilir (Ç kar Gruplar, Paydafllar). Pazarlaman n de iflim iliflkileri üzerine kurulu oldu u düflünüldü ünde ve pazarlama ve tüketicilerin istek ve ihtiyaçlar aras nda görülen karfl l kl de iflim iliflkilerini göz önünde bulundurdu umuzda iletiflimin hayati rolünü görmemiz mümkündür. Bu noktada iletiflimin en temel rolü iflletmenin varl ndan tüketicilerin haberdar edilmesi ve neticesinde bir de iflimin yaflanmas d r (Fill, 1999).

15 1. Ünite - Pazarlama letiflimi Kavram ve Ögeleri 7 letiflimin, sadece bilinirli i artt rmak de il ayn zamanda hat rlatmak, an msatmak ve ikna etmek gibi katk lar ndan da bahsetmek gerekir. letiflim sayesinde iflletmeler, rekabetçi bir avantaj elde etmek ad na, rakiplerinden farkl laflabilmekte ve ürün ya da markalar n tüketicilerin kendilerini rakiplerinden ay rmas na yard mc olacak flekilde kullanabilmektedirler. Bu aç dan iletiflimin bilgi verici, ikna edici, hat rlat c ve bir ürün ya da markan n imaj n yaratan önemli bir rol üstlendi- i söylenebilmektedir (Fill, 1999). Pazarlama içerisinde iletiflimin rolü nedir? Pazarlama iletiflimi sadece organizasyon içi ögelerle de il d fl çevre ile de güçlü iletiflim kurmay amaçlar ve belli bir hedef kitleye yönelik olarak belli bütçe dâhilinde iletiflim elemanlar n bir araya getirir ve belli bir amaca ulaflmak üzere kullan r (Smith vd. 2002). Her ne kadar pazarlama iletiflimi denildi inde SORU genelde sadece reklam çabalar akla gelse de pazarlama iletiflimi faaliyetleri birbirinden farkl özellikleri olan elemanlardan oluflan bir kümedir. PAZARLAMA LET fi M KARMASI ELEMANLARI SORU Pazarlama iletiflimi, pazarlama konular nda anlat lan pazarlama SIRA karmas S ZDE (pazar sunumu) elemanlar ndan bir tanesi olarak ifade edilmekle birlikte ayr ca kendi içeri- sinde de alt elemanlara sahiptir. Temel olarak pazarlama iletiflimini fiekil 1.3 de AMAÇLARIMIZ gösterildi i üzere bir karma içerisinde yer alan baflka bir karma olarak ifade etmek AMAÇLARIMIZ yanl fl olmayacakt r. 3 Ürün Fiyat Da t m Pazarlama letiflimi Personel Fiziksel Alanlar Süreçler K T A P Reklam Kiflisel Sat fl TELEV ZYON Halkla liflkiler Sat fl Tutundurma Do rudan Pazarlama Sponsorluk Sergiler ve NTERNET Fuarlar Dijital letiflim fiekil K 1.3 T A P Karma çerisinde Karma TELEV ZYON Kaynak: SMITH, 1999: 7 den uyarlanm flt r. NTERNET S n rl bütçelerle faaliyet gösteren pazarlama yöneticileri pazarlama iletiflimi elemanlar aras nda da tercih yapmak durumunda kalabilmekte ve di erlerinden feragat ederek bir pazarlama iletiflimi eleman na onlardan daha fazla a rl k vermek durumunda kalabilmektedir. Bu noktada verilecek karara iflletmenin amaçlar, bütçe olanaklar, beklentileri ve hedeflenen tepkiler yön verecektir. Örne in; reklam tüketim ürünlerinde etkili bir pazarlama iletiflimi eleman olarak ön plana ç karken; endüstriyel ürünlerde kiflisel sat fl ön plana ç kacakt r (Smith, 1999). Pazarlama iletiflimi karmas oluflturulurken dikkate al nmas gereken iki tip strateji bulunmaktad r; itme ve çekme stratejisi. Her bir strateji için oluflturulacak karmada göz önünde bulundurulacak hususlar farkl l k göstermektedir. tme stratejisi da t m kanallar vas tas yla markalar n nihai tüketicilere ulaflt r lmas n ifade eder. flletme kanal üyelerini markan n nihai tüketicilere ulaflt r lmas ve sunulmas yönünde özellikle kiflisel sat fl ve iflletmelere yönelik sat fl tutundurmadan oluflan pazarlama iletiflimi faaliyetlerinde bulunur. flletme çekme stratejisini kullanarak nihai tüketicileri özellikle reklam ve tüketicilere yönelik sat fl tutundurmadan oluflan pa-

16 8 Pazarlama letiflimi Oluflturulacak pazarlama iletiflimi elemanlar na karar verirken iflletmenin amaçlar, bütçe olanaklar, beklentileri ve hedeflenen tepkiler etkili olmaktad r. fiekil 1.4 Pazarlama letiflimi Elemanlar ve Etkileri Kaynak: Odabafl ve Oyman, 2010:87 den uyarlanm flt r. zarlama iletiflimi faaliyetlerini kullanarak da ürünün sat n al nmas na teflvik eder (Kotler, Wong, Saunders ve Armstrong, 2005). Yarat lmak istenen etki, her bir pazarlama iletiflimi karmas eleman n n farkl etkiler yaratmas ve tüketicilerin her bir uyar c etkiye farkl tepkiler verebilmesi durumunu göz önünde bulundurarak birbiriyle sinerji yaratan ideal bir pazarlama iletiflimi karmas na ulaflmas gerekmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir di er husus iflletmenin uygulad pazarlama stratejisidir (Smith, 1999). fiekil 1.4 te etki, amaç ve hedeflere ba l olarak pazarlama iletiflimi elemanlar - n n AIDA modeli paralelinde etkinliklerindeki farkl l görebilmek mümkündür. AIDA modeline göre arzu edilen hedef kitleye iliflkin tepki tan mland ktan sonra iletiflim sürecinin gönderen unsuru etkin bir mesaj gelifltirmelidir. deal bir mesaj da Dikkat çekmeli, lgiyi kendinde tutmal, stek uyand rmal ve Davran fl olarak kendini göstermelidir. Pratikte çok az mesaj tüketiciyi fark ndal ktan öteye tafl y p sat n almaya götürürken AIDA modeli iyi bir mesaj n arzu edilen kalitede oluflturulmas na imkân tan r (Kotler, Wong, Saunders ve Armstrong, 2005). Etkinlik Sponsorluk Halkla liflkiler Reklam Kiflisel Sat fl Sat fl Tutundurma Do rudan Pazarlama Sergi ve Fuarlar Dikkat lgi stek Davran fl Tüketicilerle iliflki kurma noktas nda çeflitli iletiflim olanaklar ndan yararlanmak mümkündür. Bu aç dan çeflitlilik gösteren pazarlama iletiflimi elemanlar ndan bafll calar flunlard r: Reklam n temel amaçlar bilgi vermek, ikna etmek, hat rlatmak ve pekifltirmektir. Reklam Pazarlama iletiflimi faaliyetlerinin en görünen eleman tart flmas z reklamd r. Hatta toplum genelinde tüm iletiflim faaliyetleri reklam olarak adland r l r. Pazarlama iletiflimi karmas n n önemli eleman olan reklam, Amerikan Pazarlama Birli i ne göre, belirli bir iflletme ya da organizasyonun duyuru ya da ikna edici mesajlar n, kitle iletiflim araçlar nda sat n al nan ya da kendilerine ba fllanan yer ya da zamana yerlefltirmesi olarak tan mlanmaktad r (http://www.marketingpower.com/). Marka bilinirli i ve fark ndal yaratmada en önemli pazarlama iletiflimi elemanlar ndan biri olarak görülen reklam sahip oldu u zengin görsel ve iflitsel içerikli mesajlar n hedef kitleye çeflitli kanallarla sunma flans yaratmaktad r. Reklam n temelde bilgi vermek, ikna etmek, hat rlatmak ve pekifltirmek gibi temel amaçlar oldu unu söylemek mümkündür. Reklam n sat fl amac ise uzun ya da k sa vadeli planlamalar içerebilir. Ürünle ilgili uzun vadeli amaçlar, ürüne yönelik olumlu imaj sa lamay hedeflerken k sa vadeli olanlar ürünün tüketici taraf ndan hemen sat n al nmas n hedeflemektedir (Kocabafl ve Elden, 2001).

17 1. Ünite - Pazarlama letiflimi Kavram ve Ögeleri 9 Kiflisel Sat fl Pazarlama iletiflimi elemanlar içerisinde özellikle endüstriyel hedef kitlelere yönelik olarak kullan lan kiflisel sat fl, sat c ile potansiyel al c n n yüz yüze geldi i iletiflim çabalar n ifade eder. Sat c ile potansiyel al c n n yüz yüze geldi i bir sat fl flekli olan kiflisel sat fl n önemi rekabetin yo unlaflmas, ürün özelliklerinin artmas, müflteri beklentilerinin de iflmesi ve pazarlama çal flmalar n n kapsam n n genifllemesine paralel bir art fl göstermektedir. Kiflisel sat fl, kimli i belirlenebilir bir kuruluflun pazarlama sunusunun, kifliler taraf ndan do rudan do ruya gerçeklefltirilmesine yarayan, ikna edici özelliklere sahip bir iletiflim faaliyetidir. Bu sat fl biçimi, ayn zamanda, bir sat fl eleman n n olas müflterileriyle ba lant kurup, onlar n sat n alma taleplerini kendi firmas n n ürün ve hizmetlerine yönlendirdi i yüz yüze bir iletiflim fleklidir (Tek, 1999). Özellikle hedef kitleler ile birebir iliflki kurmay kolaylaflt ran ve müflterilere ulaflmay kiflisel özelliklerine ve beklentilerine göre farkl laflt rarak kolaylaflt ran bilgi iletiflim teknolojilerinin pazarlamaya entegre olmas, iliflkisel bazl pazarlama uygulamalar n n öneminin artmas na ve kiflisel sat fl uygulamalar n n da bu ba lamda iflletmelerin pazarlama etkinliklerinde yüksek bir de er kazanmas na neden olmaktad r. Bütünleflik pazarlama iletiflimi içinde özellikle günümüzün pazarlama anlay fl nda, müflteri merkezlili in önem kazand da göz önüne al nacak olursa, nternet tabanl teknolojilerin müflteriye birebir ulaflmada pazarlamac lara sundu u avantajlar n da etkin bir flekilde kullan larak sat fl gücünün etkinli inin artt r labilece i bir gerçektir (Elden, 2009). Halkla liflkiler Halkla iliflkiler faaliyetleri her ne kadar bir iflletme fonksiyonu olarak de erlendirilse de daha sonra da de inilece i üzere sahip oldu u iletiflim rolü nedeniyle pazarlama iletiflimi karmas elemanlar içerisinde de inilmesi gereken önemli bir iletiflim unsurudur. Halkla iliflkiler, kâr amac güden ya da gütmeyen kurumlar n ya da bireylerin amaçlar na ulaflmas nda etkili olabilecek gruplar ile iliflkilerini düzenlemeye yönelik iletiflim faaliyetidir. Bu noktada reklam ile halkla iliflkiler aras ndaki büyük fark görmek mümkündür: Reklam bir ücret karfl l yap l rken halkla iliflkilerde bir ücret karfl l yoktur, reklam iflletme taraf ndan tasarlan p yay nlan rken halkla iliflkiler bir nevi haber niteli i tafl d ndan dolay tasar m yay nc ya aittir ve iflletmenin etkilerinden uzakt r (DeLozier, 1976). Proaktif ve reaktif olmak üzere iki tip halkla iliflkiler faaliyetinden bahsetmek mümkündür. Birçok iflletme kendi kitlelerini âdeta çantada keklik saymakta ve herhangi bir problem bafl gösterdi inde bir yanl fl anlafl lma oldu unu ve herkesin gözünde iyi bir yere sahip olundu unu savunarak ve asl nda onlara güvenen kimse olmad n gördüklerinde de flafl rm fl izlenimi vererek reaktif bir halka iliflkiler yaklafl m sergilemektedir. Proaktif halkla iliflkiler ise iflletmenin kitleler ile sürekli iletiflim hâlinde olmas n ve iyi niyet çabalar n gösterme f rsat kollamas n ifade eder, dahas bu f rsat yarat r (Roach, 2005). Halkla iliflkiler faaliyetleri proaktif ve reaktif olmak üzere iki tiptir. Sat fl Tutundurma Sat fl tutundurma di er iletiflim çabalar n desteklemek üzere ya da onlar n ikamesi olarak kullan labilen, k sa süreli, hemen sonuç almay hedefleyen faaliyetlerdir. Sat fl tutundurmada iflletme çal flanlar (ço unlukla sat fl elemanlar ), arac kurulufllar (perakendeci ya da acenta) ve tüketici olmak üzere üç temel hedef kitleden bahsetmek mümkündür (Hart, 1978 ). Tüketiciye yönelik sat fl tutundurma eylem-

18 10 Pazarlama letiflimi Sat fl tutundurma faaliyetlerinde tüketiciler, arac kurulufllar ve sat fl örgütü olmak üzere üç temel hedef kitle vard r. lerinin amac, olas müflterileri sat fl noktalar na çekmek iken arac lara ve sat fl gücüne yönelik eylemlerin amac ise her iki grubun performanslar n yükseltmek için teflvik etmektir (Yükselen, 2006). Tüketicilere yönelik sat fl tutundurma faaliyetleri örnek ürün da t m, kupon, para iadeleri, yar flmalar, çekilifller gibi dolays z uygulamalar ve paketleme, ma aza içi gösteriler, arma an da t m, hediye pullar, fiyat indirimleri gibi uygulamalar fleklinde perakendeciler arac l yla yap lan uygulamalar kapsarken arac kurulufllara yönelik uygulamalar sat fl noktas malzemeleri, fuar ve sergiler, yar flmalar, hediyeler, bayi toplant lar gibi uygulamalar kapsamaktad r. Sat fl örgütüne yönelik uygulamalar ise sat fl yar flmalar ve toplant lar, kataloglar ve broflürler, portföy ve göze hitap eden araçlar, flirket amblemli hediyeler gibi uygulamalar kapsamaktad r (Odabafl ve Oyman, 2010). Sat fl tutundurma bugünün iflletmelerinin bütünleflik pazarlama programlar nda önemli bir rol oynamaktad r. Pazarlama yöneticileri ve reklam ajanslar iletiflim programlar n etkin k labilmek için geleneksel reklam kampanyalar n n yan s ra sat fl tutundurma, halkla iliflkiler, kiflisel sat fl ve do rudan pazarlama faaliyetlerine de önem vermeleri gerekti ini anlam fllard r. Bugünün pazarlama dünyas nda reklam ya da sat fl tutundurma aras nda bir seçim yapmaktansa ikisinin bir kombinasyonunu kullanman n gereklili inden bahsedilmektedir; nitekim araflt rmalar ikisinin birlikte kullan lmas hâlinde etkinli in artaca na iflaret etmektedir. Sat fl tutundurma faaliyetlerinin sat fllar artt rd ve reklam edilen tutundurma faaliyetlerinin de ma aza trafi ini artt rd bilinen bir gerçektir (Blattberg, Briesch, ve Fox, 1995). Do rudan Pazarlama Do rudan pazarlamada iflletmeler bir de iflim iliflkisi yaratmak ya da cevap alabilmek amac yla tüketiciler ile do rudan ya da bireysel bir flekilde, posta, telefon ve kiflisel ziyaretler fleklinde iletiflim kurmaktad r (Berkowits, vd. 1995). Do rudan pazarlama, örgütlerin de iflim iliflkisi kurmak için belirledi i hedef kitlenin, hemen ve do rudan iflletmeye yönelik tepki vererek iliflki kurmas na olanak veren bir Pazarlama letiflimi faaliyetidir. De iflen ve geliflen teknoloji ile birlikte do rudan pazarlaman n örnekleri ve uygulama alan artm flt r. Sat n alma ya da almama fleklinde görülen sonuçlar n an nda ölçülmesine olanak tan makla birlikte sat fl temsilcisi-müflteri aras ndaki yak n iliflkiler sayesinde geri bildirim al nmas na da imkân tan r. Bu noktada do rudan pazarlama faaliyetlerinde etkinli i sa layabilmek ad na hedef al nan müflterinin sat n alma özellikleriyle birlikte sat n alma geçmifline dayal profili de önem tafl maktad r. Sponsorlu un tüketiciler üzerindeki ikna edici etkisi ba n gücü, ba n süresi, ba dan dolay tüketicilerin duyduklar minnettarl k ve ba dan dolay tüketicilerin alg lamalar nda meydana gelen de iflikli e ba l d r. Sponsorluk Sponsorluk Meenaghan (1991) taraf ndan parasal ya da di er bir yol ile bir aktiviteye (örn: spor müsabakalar, sanatsal etkinlikler vb.), bir organizasyona (örn: Basketbol Milli Tak m ) ya da bir programa (örn: Soru-Cevap) ticari bir amaç do rultusunda yat r m yap lmas fleklinde tan mlanm flt r. Sponsorluk tüketicilerin zihninde firma ya da marka ile hedef kitlenin oldukça önem verdi i özel olay ya da organizasyon aras nda bir ba lant yaratmay hedefler. Crimmins ve Horn (1996) sponsorlu un tüketiciler üzerindeki ikna edici etkisini ortaya koymay amaçlayan bir formül ortaya koymufltur. Bu formülde, hesaplamalar s ras nda dört de iflken kullan lm flt r: Ba n gücü, ba n süresi, ba dan dolay tüketicilerin duyduklar minnettarl k ve ba dan dolay tüketicilerin alg lamalar nda meydana gelen de ifliklik.

19 1. Ünite - Pazarlama letiflimi Kavram ve Ögeleri 11 Temelde hedef kitleleri farkl l k gösteren reklam ve sponsorluk marka ya da firman n varl n n bilinirli inin art r lmas ve ürün ya da firma hakk ndaki olumlu mesajlar n aktar lmas gibi ortak amaçlar güderken sponsorlu un bir dolayl ikna etme yolu olmas yönüyle birbirinden ayr lmaktad r (Abratth ve di. 1987; Hastings 1984). Reklamlarda ise mesajlar ima edilmez ve do rudand r. Sponsorluk, ürün ya da hizmetleri da tmak, sergileme, yar flmalar düzenleme, birçok interaktif e itici ve aile aktiviteleri yolu ile firmalar n mesajlar n sunmak üzere haz rlan r ve ço u zaman mesajlar kontrol edilemez, bununla beraber firmalar reklamlar söz konusu oldu unda neyi dâhil edecekleri, mesaj nas l ve ne zaman iletecekleri konusunda tam bir kontrole sahiptirler. Sergi ve Fuarlar Sergi ve fuarlar, tüm bir pazar n tek bir çat alt nda topland yerleri ifade etmektedir. Bu çat alt nda sat c lar, al c lar ve rakipler y l n herhangi bir zaman diliminde birkaç günlü üne bir araya gelmektedirler. Sergi ve fuarlarda, ürün ve hizmetlerin sergilenme, gösterilme ve test edilmesine ve yüz yüze temas n sa lanmas na imkân yarat lmaktad r. E er sergi ve fuarlar iyi bir flekilde planlanabilirse, iliflkiler bu sayede kuvvetlenmekte ve sat n alma ve sat fl f rsatlar n n yarat lmas na imkân tan nmaktad r (Smith, 1993). Mevcut ve potansiyel müflterilerle yüz yüze görüflme imkân yaratma, iflletme ve ürünlerini tan tma, yeni sat fl alanlar yaratma, yeni ürünleri teflhir etme, rakip iflletme ve ürünleri hakk nda bilgi edinme ve rakiplerle birlikte tüketicilerin gözünde fark ndal k yaratma gibi amaçlarla kat l mda bulunulan fuarlarda belirli bir ürün/hizmet hakk nda bilgi edinmek ve sat n alma düflüncesindeki potansiyel müflterilerle fuara sadece vakit geçirmek amaçl kat lanlar n ay rt edilmesi de önem tafl r (Elden, 2009). Dijital letiflim Pazarlaman n en önemli konular ndan biri olan iletiflim do ru mesajlar n sunulmas ve mesajlar n do ru al nmas aç s ndan hayati önem tafl maktad r. nternetin ve mobil araçlar n hayat m za girmesiyle dijital pazarlama tüm pazarlama faaliyetlerini etkilemifl ve bu yeni araçlardan yararlanmak pazarlama iletiflimi aç s ndan kaç - n lmaz olmufltur (Yamamoto, 2011). Herhangi bir flekilde interaktif iletiflimin sa lanabildi i her tür elektronik cihaz ve bu cihazlar sayesinde oluflturulmufl ortamlar (internet gibi) dijital pazarlaman n konusudur. Her insan n sabah kalk p akflam yatt zamana kadar geçen yaflam döngüsü içerisinde kulland ya da herhangi bir flekilde etkileflim içerisinde oldu u dijital cihazlar ve ortamlar vard r. Tüm bu cihaz ve ortamlar o insan n dijital yaflam döngüsünü oluflturur. Etkin bir dijital pazarlama plan da bu dijital yaflam döngüsü üzerinden belirlenmelidir. Bu plan sosyal a lar, bloglar, mikro bloglar, sosyal haber siteleri; foto raf, video ve prezantasyonu paylafl m siteleri üzerinde gerçeklefltirilen pazarlama faaliyetlerini ifade eden sosyal medya pazarlama; cep telefonu baflta olmak üzere mobil cihazlar üzerinden gerçeklefltirilen pazarlama faaliyetlerini ifade eden mobil pazarlama; e-posta kanal yla yap lan pazarlama faaliyetlerini ifade eden e-posta pazarlama; sizin belirledi- iniz kelime ya da kelime öbekleri arand nda arama motorunun sonuç sayfas - n n belirli bölgelerinde reklam n belirmesi suretiyle yap lan ücretli arama motoru pazarlamas ve sitenizin içeri ini zenginlefltirmek, farkl sitelerin link vermesi ve benzeri yollarla kendi sitenizin üst s ralara tafl nd ücretsiz arama motoru pazarlamas gibi bafll klar alt nda incelenebilir (Ayd nel, 2011). Dijital pazarlama unsurlar sosyal medya pazarlama, mobil pazarlama, e-posta pazarlama, ücretli ve ücretsiz arama motoru pazarlamas d r.

20 12 Pazarlama letiflimi Sosyal ve teknolojik geliflmeler pazarlama yönetiminde yeni seçenek ve imkânlar sunarken geleneksel kitle pazarlama yaklafl mlar n da demode k lmaktad r. Teknolojik geliflmeler sosyal trendlerle etkileflim hâlindedir ve teknolojik geliflmeler sosyal geliflim ve trendlerle örtüfltü ü ölçüde baflar l olabilmektedir. Bu trendlerin pazarlama yönetimiyle ilgili sonuçlar ise da t m, fiyatlama, müflteriyi elde tutma ve pazarlama iletiflimi gibi boyutlar n yak ndan ilgilendirmektedir. Pazarlama iletiflimindeki de iflimler de bu trend ve de iflimlerle uyum sa lamal d r (Raaij, Strazzieri ve Woodside, 2001). Medya kanal yla iletiflimde Naik ve Peters (2009) bu kanal banner ve aramadan oluflan online medya ve televizyon, yaz l bas n ve radyodan oluflan offline medya olarak ele alm fl ve iki medya kanal aras ndaki sinerjiyi incelerken Mulhern (2009) dijital medyan n di er tüm medyay da içine alarak online ve offline medya aras ndaki bu ayr m n art k kayboldu unu, medyan n ev, ofis gibi yerlerden öteye kiflilerin kendisine do ru geçti ini ve dijital medyan n kanallarla de il bireysel tüketici ve sosyal kümeler aras ndaki etkileflim olarak görülmesi gereklili ini ifade etmektedir. Pazarlama iletiflimi tüketiciye verilecek mesajlar n oluflturulmas ve da t m yla ilgiliyken dijital medya tüketicilerin mesaj içeriklerini seçerek ihtiyaçlar n karfl layacak flekilde birlefltirmelerine imkân tan r. flletmeler mesajlar n dijital kanallar vas tas yla yayd kça insanlarla geleneksel medya kanallar yla oldu- undan daha çeflitli ve fazla yolla iletiflim kurma flans yakalarlar. nteraktif, sosyal medya ortam nda kifliler aras iletiflim bilginin kendisinden daha önemli hâl al r ve böylesi bir ortamda tüketiciler aras ve tüketicilerle organizasyonlar aras etkileflimler a iliflkilerinden büyük ölçüde etkilenir (Mulhern, 2009). Öte yandan online araçlar kanal yla yap lan pazarlama iletiflimi h zla büyümektedir. Online medya de ifltikçe, tüketiciler aras nda yay ld kça ve daha fazla kalitede bilgi sa land kça online pazarlama iletiflimine olan ilgi de artacakt r. Advertising Age e (2007) göre ABD de online medyaya yap lan harcaman n toplam reklam bedelinin 2012 sonunda 18% ine tekabül eden 60 milyar $ a ulaflmas beklenmektedir. Sosyal medya ve mobil medya gibi yeni medya kanallar pazarlama iletifliminde dikkati büyük ölçüde kendilerine çekmifltir (Shankar ve Batra, 2009). Pazarlama iletiflimi elemanlar n belirtiniz. 4 Pazarlaman n etkinli inin artt r lmas ve tüketicilerin zihninde iflletme ile ilgili unsurlar n yerlefltirilmesi sürecinde önemli bir yere sahip olan pazarlama iletiflimi bir yandan ürün farkl laflt rmas n n gitgide daha fazla önem kazand rekabetçi SORU pazarda mücadele SORUverirken bir yandan da mevcutta hâlen varl n sürdüren ürünler için konumland rma mücadelesi vermekte ve pazarlama iletiflimini bu noktada sözü edilen güçlüklere karfl bir flemsiye olarak kullanmaktad r (Fill, 1999). Pazarlama iletifliminin önemi mesajlar n, iflletmenin paydafllar na istenilen zamanda, aç k ve anlafl l r olarak iletilmesinde de ortaya ç kmaktad r. Ancak sadece bahsi geçen SIRA reklam, S ZDE kiflisel sat fl, sponsorluk vb. pazarlama iletiflimi elemanlar yla de il ürün, fiyat, da t m, insanlar, süreçler ve fiziksel alanlar dâhil tüm iflletme unsurlar nca yürütülen faaliyetlerin ayn amaç do rultusunda tek sesli olarak ayn potada eritilmesi AMAÇLARIMIZ gerekir. Bununla birlikte firmalar n ve tüketicilerin ayd nlanmas, AMAÇLARIMIZ iletiflim endüstrisindeki ajanslar aras birleflmeler, geleneksel medya ortamlar n n maliyetlerinin artmas, küresel rekabet koflullar n n yo unlaflmas, kârl l n azalmas, veri taban kullan m maliyetinin düflmesi, medya alternatiflerinin ço almas K T A P K T A P ve ticari amaçl verilen mesajlar n güvenilirli inin azalmas gibi faktörlerin de etki- TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET NTERNET

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010

Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN. LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 Doç. Dr. Nurhan BABÜR TOSUN I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M STANBUL - 2010 I LET fi M TEMELL MARKA YÖNET M Yay n No : flletme-ekonomi Dizisi : 1. Bask - Ocak 2010 - stanbul ISBN Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA

BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar: Kavramsal Bir Bakış... 3 Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar ve Kavramlaştırma... 3 Kar Amacı

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ULAfiTIRMA S STEMLER

ULAfiTIRMA S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

MARKA OLMAK. T. Sabri ERD L * Yeflim UZUN ** MARKA OLMAK. * Marmara Üniversitesi ** stanbul Ayd n Üniversitesi

MARKA OLMAK. T. Sabri ERD L * Yeflim UZUN ** MARKA OLMAK. * Marmara Üniversitesi ** stanbul Ayd n Üniversitesi MARKA OLMAK I T. Sabri ERD L * Yeflim UZUN ** MARKA OLMAK 2. BASKI * Marmara Üniversitesi ** stanbul Ayd n Üniversitesi e-mail: serdil@marmara.edu.tr e-mail: yuzun@hotmail.com II MARKA OLMAK Yay n No :

Detaylı

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL STANBUL-2009 Yay n No : 2149 flletme-ekonomi Dizisi : 329 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-067 - 1 Copyright

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

ÜN TE IV. SATIfi VE REKLAM

ÜN TE IV. SATIfi VE REKLAM ÜN TE IV SATIfi VE REKLAM 1. SATIfi VE REKLAMIN TANIMI VE AMACI 2. SATIfi ELEMANININ TANIMI VE ÖZELL KLER 3. REKLAMIN ÖNEM, YARAR VE ETK LER 4. REKLAMIN T CARET VE fi HAYATINDA OYNADI I ROL BU BÖLÜMÜN

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6 I dil Say mer Sanal Ortamda Halkla liflkiler II dil Say mer, TED Ankara Kolejinin ard ndan lisans e itimini stanbul Üniversitesi, Bat Dilleri ve Edebiyatlar bölümünde tamamlam fl, yüksek lisans ve doktora

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR II Yay n No : 1730 letiflim Dizisi : 29 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-624 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ Yazarlar Doç.Dr. Ender GEREDE (Ünite 1, 5, 7, 8) Yrd.Doç.Dr. Uğur TURHAN (Ünite 2) Dr. Eyüp Bayram ŞEKERLİ

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı