BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol"

Transkript

1

2

3 BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çiğdem yhan flletme Genel Yönetmeni: Sina Şen Yay n Dan flman : Yaşar Öztürk Türk Dili Dan flman : Haydar Göfer Sanat Dan flman : Süheyla Dinç Redaksiyon: Fatma taman Düzeltme Sorumlular : Nükhet licikoğlu, Emel Kurt Seçiciler Kurulu: Prof. Dr. Nevzat Bilgin (nısal Başkan), Prof. Dr. hmet Mumcu, Prof. Dr. Solmaz Doğanca, Prof. Dr. Sevil Öksüz, Prof. Dr. Ender Varinlioğlu, Prof. Dr. Okay Eroskay, Prof. Dr. Fuat Çelebioğlu, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Prof. Dr. Levent Peşkircioğlu, Necmi Tanyolaç, Haluk Cansın, İzmir Tolga, laettin Giray, yhan Erten, Nuri Özakyol, İlhan Banguoğlu, hmet ydede, Manuel Bilos, Cengiz Dolunay Sürekli Yazarlar: Yücel ksoy, Metin tamer, Nuray Bartoschek, Cahit Batum, Prof. Dr. Yüksel Bozer, Sadi Bülbül, li Naili Erdem, li Murat Erkorkmaz, Konur Ertop, Gürbüz Evren, Metin Gören, İlyas Halil, Pelin Hazar, İlker İnal, Muzaffer İzgü, Serdar Kalkan, Özüm Larçın, Mehmet Muhsinoğlu, Filiz Leloğlu Oskay, Saniye Özden, Yaşar Öztürk, Erdoğan Sakman, Songül Saydam, İzlen Şen, Cheryl Tanrıverdi, İzmir Tolga, Engin Ünsal, Mehmet Ünver, Dr. Mehmet Uhri, Orhan Velidedeoğlu, Mustafa Yıldız Yönetim Merkezi: 10. Sok., No: 45, Bahçelievler, nkara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) letiflim dresi: Mimoza 4/9, D: 1, taşehir, 34750, İstanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) bone Hizmetleri: (0212) Da t m: Yaysat Renk yr m : Mat Yapım Bas m Tarihi: Baflkent Üniversitesi nin bir kültür hizmeti olan Bütün Dünya 2000, Baflkent Üniversitesi kurulufllar ndan 1. Cadde, No: 77, Bahçelievler, nkara adresindeki küm Reklamc l k, Dan flmanl k ve Yay nc l k jans Sanayi ve Ticaret.fi. nin 3. Cadde, No: 2, Yenimahalle, nkara adresindeki tesislerinde bas lm flt r.

4 Y l: 11, Say : 122 T E M M U Z Ç N D E K L E R 7 Hoş Geldin, Mehmet Muhsinoğlu METE KYOL 10 tasözleri (I) ORHN VEL DEDEO LU 17 II. Meşrutiyet 100 Yıl Önce Bu y Selanik te İlan Edilmişti YfiR ÖZTÜRK 20 Bir Kaşık Toprak İçin Mars Kapısında Bir Türk ZM R TOLG 25 Eşeği İle İnsanlara Ders Verirdi SEN H ONUR 29 ydınlığın Yollarında L N L ERDEM Sayfa: 45 DEN ZLER N LEYD S fi MD TLNT K TE UYUYOR vrupa Birliği, Türkiye ve Çifte Standartlar GÜRBÜZ EVREN 35 Baba Erenler KONUR ERTOP 40 merika da Türkçe- İngilizce Yayımlanan Çocuk Dergisi: Bonbon CHERYL TNRIVERD 45 Bir Zamanların Denizlerin Leydisi Şimdi tlantik te Uyuyor MEHMET MUHS NO LU 50 Gücüne Erişilemeyen Borsa... MET N GÖREN 53 Hint Okyanusu nda Türk Bayrağı Gibi Bir Bayrak KENN KSU Mehmetçikten Bir skerlik nısı KY KRN 64 Kene Tehlikelidir ERDO N SKMN 67 Damda stronot Var! MNUEL B LOS 70 BD nin Yüksek Bağış Rekortmeni FHR YE TY 75 Oblomov ve Oblomovluk SONGÜL SYDM 78 Zirvenin Özel Konukları fiebnem fien 85 Edirne nin Hüzünlü Süpürgeleri ZLEN fien 88 Menekşe MUZFFER ZGÜ 95 Modest Petroviç Mussorgsky YÜCEL KSOY 99 Biraz da Çimdik lenmeye Ne Dersiniz? L MURT ERKORKMZ 106 Kısmet MET N TMER 109 Yorgancı Ustanın Konuğu MEHMET ÜNVER 114 Sayıların Dili DR. MEHMET UHR 121 Velkro PEL N HZR 125 Erik in Pesah Yortusu LYS HL L 131 Ruh Taşıyan Sözcükler SD BÜLBÜL 134 man Zaman Uçup Gitmeden NURY BRTOSCHEK 139 Gelibolu da Bir Topal Martı ENG N ÜNSL 145 Beykoz da Didar Hanım Yalısı SEV L ÇLIfiKN Sizden Bize 8 lk Dersimiz Türkçe 15 Temmuz SuDokular Güzel Söz 94 Bilginizi Denetleyin 119 nne ve Babalardan 148 Sayfa: 95 MODEST PETROV Ç MUSSORGSKY Mankafa Poldi 150 Kareler ve Rakamlar 152 Mant k Bilmecesi 153 Satranç 154 Bulmaca 156 y n Kitaplar 158 Bir Fotograf Bin Sözcük

5 DN S ZE Mete kyol HOfi GELD N, MEHMET MUHS NO LU... B ülent Ecevit Çal flma Bakanl görevinden, Refik Erduran da Milliyet teki köfle yazarl görevinden birkaç gün arayla, ayn ay ayr lm fllard. bdi pekçi, bir anda oluflan bu önemli iki bofllu u, bir sihirbaz de ne i dokunufluyla bir anda doldurdu. Ortas nda Ecevit in kald bofllu u ona yapt Milliyet köfle yazarl önerisiyle doldurdu, Milliyet in yüre inin ortas nda oluflan köfle yazarl bofllu unu ise, Ecevit in beyinsel zenginli iyle doldurdu. Yeni görevine bafllamak için Ecevit, bir ay izin istiyordu pekçi den... Bu süre içinde ben her gün yaz m yazay m, fakat siz yay mlamay n diyordu ve bu iste inin nedenini flöyle aç kl yordu: Üç y ldan buyana politikan n içindeyim, yazarl n d fl nday m. Yaz lar m yay mlamaya, bu al flt rma döneminden sonra bafllayal m lütfen. Bülent Ecevit o günden sonra bir ay süreyle her gün saat 12 de Milliyet in nkara Bürosu na geldi, yaz s n teleks yazman na verdi, o da stanbul a, bdi pekçi ye gönderdi. Yazarl k antrenman süresi bittikten ve Süperstar yazar ya da Diva kalem benzeri kabul ettirici tan mlamalara gerek duyulmadan, iki üç günlük Bülent Ecevit Milliyet te duyurular ndan sonra yaz - lar na bafllad. Bu olay flimdi burada neden an msad m da söyleyeyim: Kökten gazeteci meslektafl m ve kökten dostum Mehmet Muhsino lu, Bütün Dünya da iki y l aflk n yazarl k görevinin yan s ra flimdi, Yay n Genel Yönetmen Yard mc l görevini de kabul etti. Gaziantep te, babas n n gazetesinde mesle e k sa pantolonlu yafllar nda bafllad için aram zda kökten gazeteci olarak an lan Muhsino lu da bu görevine resmen bafllamadan önce bir süre antrenman izni istedi. Y llard r yapt siyasal yazarl k döneminden sonra birkaç dönem Baflbakanl k Dan flmanl, daha sonra da Cumhurbaflkanl Dan flmanl görevlerinde bulunan Mehmet Muhsino lu için ilgisini bilgi verici ve e itici konulara yöneltmek hiç de zor olmad. Bizden istedi i al flt rma süresi nin bitmesini beklemeden kollar - n s vad ve Bütün Dünya n n mutfa nda flimdi, o da yerini ald. Yaln zca Bütün Dünya çal flanlar ad na de il, sizin ad n za da Mutfa m za hofl geldiniz diyebilir miyiz, kendisine? Siz de bize, bu konuda izin verin, lütfen... 7

6 S ZDEN B ZE MEKTUPLR B ZDEN S ZE YNITLR Bütün Dünya, Mimoza 4/9, D: 1, taflehir, 34750, stanbul Faks: en Bakkal mca m seviyorum. Süpermarketler B çocuklara lokum vermiyor ki... Sonra o süpermarkette kasan n bafl nda oturan ablan n yüzü öyle as k ki... ( Bütün Dünya, Haziran 2008) Say n Muzaffer zgü Bey, ben 10 yafl nday m ve yazd n z bu bölümü gerçekten çok be endim. Bütün Dünya dergisinin ailece s k takipçisiyiz. Ben özellikle sizin yazd n z bölümleri seviyorum. Bütün Dünya dergisini elime ald m anda büyük heyecanla sizin yazd n z bölümleri aç yorum. ma di er yazarlar da çok be endi imi söylemek istiyorum. Bütün Dünya ekibine teflekkürler. Hale Hande fiahin. erhabalar Muzaffer zgü M Bey, haziran say s ndaki Bakkal mca adl öykünüzü her zamanki gibi çok be endim. yr ca iste imi yerine getirip kardefllerimin ve benim ad m kulland n z için size çok teflekkür ederim. Kardefllerim çok be- endi öykünüzü, hep okudular ve okuyacaklar... yi günler diliyorum. Özge Güngörürler, zmir. ay n Gürbüz Evren, Bütün S Dünya dergisinin Haziran 2008 say s nda yer alan, harika futbol yaz n zdan dolay sizi kutluyorum. Bilginize, ilginize, duyarl l n za ve en önemlisi yüre inize sa l k... Sa olun, var olun. Gerçekler böyledir diyerek ö rencilerime ders olarak okutaca m. Selamlar, Yrd. Doç. Dr. Reflat Kartal, dnan Menderes Üniversitesi, Spor Yüksek Okulu Bölüm Baflkan. ütün Dünya aileme teflek- ediyorum. ilem di- Bkür yorum; çünkü ben yaklafl k 7 y ld r Bütün Dünya okuruyum. Gürbüz Evren Bey in yaz lar n çok be eniyorum. Ben de yurt d - fl na, iflimden dolay, gidip geldi- im için Gürbüz Bey in yazd klar na ben de tan k oluyorum. Tüm Bütün Dünya okurlar na sayg lar m sunar m. li k narslan. erhaba Sevgili Nuray Han m, ben de Bütün Dün- M ya okurlar ndan m. Hüznünüzü paylaflmak ve sevgili dostunuz Erich için yüre imde bir yer açmak istiyorum. Dilerim herfley gönlünüzce olur, piyano sevgisinde oldu u gibi... Sevgili dostunuz ve sevgili dostumuz Erich için bizleri de bilgilendirirseniz seviniriz. Sayg lar mla, Harun yas. YZRIMIZIN YNITI: erhaba Harun Bey, sevgi M dolu yüre inizde ö retmenim ve dostum Erich için bir yer açman z, hüznümü paylaflman z, dostuma dostumuz demeniz beni çok duyguland rd. Her zaman dedi im gibi Yüre i sevgi dolu insanlardan oluflan Bütün Dünya ilesi nin bir bireyi olmaktan sonsuz mutluluk duyuyorum. yi ki vars n z. Erich yavafl yavafl yürümeye bafllad, henüz konuflmas nda bir geliflme yok; ama tek elle de olsa piyano çalmak için çabal - yor. Sevginin mucizevi gücüne bir kez daha hep birlikte tan k olmay diliyorum. Yüre imizden sevgi, yaflam m zdan sevenlerimiz hiç eksilmesin. Sevgi, selam ve sayg lar mla, Nuray Bartoschek llerinize sa l k Bütün Dünya ekibi ve yazarlar... O E kadar güzel bir dergi haz rl yorsunuz ki, yaflamada m, görmedi im konular okurken sanki onu yafl yormuflum gibi hissediyorum kendimi... Ben 5 y ll k bir Bütün Dünya l y m. Bana geçenlerde bu dergiyi okurken ne buldu umu soranlar oldu. Ben de onlara flu cevab verdim: d nda da dendi i gibi bütün dünyay ö reniyorum dedim. Ve bütün dünyay ö renmeye devam edece im. Sevgiler ve sayg lar mla, Görkem Güngör, lia a, zmir. iz d yaman Kufltepe lkö retim Okulu nda görev ya- B pan ö retmenleriz. Ö rencilerimiz okuma heveslisi ve biz de bu konuda onlar n eksikliklerini gidermeye çal fl yoruz. Biliyoruz ki, e itim ö retimin kaliteli olmas her zaman önemlidir ve de bu kalitenin artmas okumakla olur. Bu nedenle okulumuza kütüphane oluflturmak istiyoruz. Bu konuda bizleri desteklerseniz seviniriz. Kufltepe lkö retim Okulu, Merkez, d yaman (0 416) (0 543)

7 TÜRK D L Orhan Velidedeoğlu TSÖZLER Birinci Bölüm Yaz l veya sözlü anlat mlar m zda düflüncelerimizin daha do ru anlafl l p kavran labilmesi amac yla zaman zaman atasözlerinden, deyimlerden, güzel ve özlü sözlerden yararlan r z. ncak, kulland m z sözler özdeyifl mi, deyim mi, atasözü mü; pek üzerinde durmaz, özen göstermez, birbirine kar flt r r z. Bu, yaln z günümüzün olay de il; Osmanl döneminde derlenmifl yap tlarda da böylesi kar fl kl klar görüyoruz. Tanzimat döneminin flair ve yazarlar ndan fiinasi ( ), 1863 te yay mlanan Durûb-u Emsâl-i Osmâniyye adl yap t nda tasözleri, dilinden ç kt ulusun düflün biçimini yans tan, bilgece söylenmifl özlü sözlerdir der. ncak, yap t nda abece s ras yla düzenledi i atasözlerimizin rapça, Farsça, Frans zca benzerlerine veya karfl l klar na yer verirken bunlara anlamca yaklaflan pek çok dörtlü ü, ikili i, özdeyifli s ralamaktan da geri kalmaz. O dönemlerde atasözüne darb- mesel deniyordu ki ço ulu durûb-u emsâl dir. Divanü Lûgat it Türk te ise Türkçe sav olarak an l r. tasözleri, uluslar n, genifl halk kitlelerinin yüzy llar boyunca geçirdikleri deneyimlerden ve bunlara dayal görüfl, düflünüfl ve geleneksel de er yarg lar ndan do mufl, ortak düflüncesini, tutumunu, kültürünü yans tan kal plaflm fl özlü sözlerdir. Bu sözleri kim söylemifltir, bilinmez. Bir genel kural, bir yaflam ilkesi olarak kuflaktan kufla a aktar l r gider... Türkçe, atasözü varl yönünden çok zengin bir dildir. Dünyan n en eski topluluklar ndan olan Türklerin dillerinde atasözlerinin vars ll do ald r. yr ca, Türklerin çok genifl bir co rafyaya da lm fl olmalar da bu vars ll art rm flt r. Özellikle, nadolu da yerleflip geliflmifl de iflik kültür birikimlerinin de bunda büyük etkisi ve katk s olmufltur. Prof. Dr. Do an ksan, nadolu a zlar nda, de iflik dönemlerden bu yana yaflayan 5500 den fazla atasözü oldu unu belirtir ( nadilimizin Söz Denizinde Bilgi Yay nevi, nkara 2002). Türk atasözleri ve deyimleri üzerine bugüne de in yaz lm fl en kapsaml çal flma, kültür ve yaz n adam, dilci Ömer s m ksoy un ( ) tasözleri ve Deyimler Sözlü ü dür.* ksoy un 1940 larda bafllayan, gerek yaz l kaynaklardaki, gerek halk a zlar ndaki özdeyifl, ikileme, ilenme, bilmece gibi sözlerden; dörtlü, ikili ya da tek dizelerden, elefltirel bir yöntemle ay klayarak oluflturdu u yap tlar n n 1965 bas s nda 1621 atasözü ve 4079 deyim bulunuyordu. Bu yoldaki araflt rmalar n gelifltirilmesiyle 1971 de yap lan ikinci bas tasözleri ve Deyimler Sözlü ü nde, günümüzde kullan lan atasözleri say s 2110 a, deyimler de 5743 e ulaflm flt r. ksoy, de indi im bu yap - t nda atasözlerini dört ana kümeye ay r r: Bugün yurdumuzun her yerinde kullan lanlar; Kullan l fllar, yurdumuzun kimi bölgelerine özgü olanlar; Türkiye d fl ndaki Türk lehçelerinde yaflayanlar; Eski zamanlarda kullan lm fl, bugün unutulmufl olanlar. (Sözü geçen yap tta bunlardan yaln z birinci kümedekilere yer verilmifltir.) ksoy, bir di er ayr m da tasözlerinde Kavram Özellikleri üzerinde yapar: Sosyal olaylar n nas l olageldiklerini uzun bir gözlem ve deneme sonucu olarak bildiren atasözleri: Sütten a z yanan yo- urdu üfleyerek yer. Tabiat olaylar n n nas l olageldiklerini belirten atasözleri: Mart ya ar nisan övünür, nisan ya ar insan övünür. Sosyal olaylar n oluflumundan ders almam z an msatan atasözleri: Öfke ile kalkan ziyan ile oturur. Deneyimler sonucu oluflmufl, ö üt veren atasözleri: Bugünkü iflini yar na b rakma. Bilgece düflüncelerle yol gösteren atasözleri: Bal bal demekle a z tatlanmaz. Töre ve gelenekleri bildiren atasözleri: Bir fincan kahvenin k rk y l hat r vard r. Kimi inan fllar bildiren atasözleri: kacak kan damarda durmaz. Gerçekte atasözü, deyim ve özdeyifl aras nda belirgin, kesin bir ayr m yapmak zordur. Özellikle atasözleri ile deyimler; ikisi de belli kal plar içinde özlü bir anlat m içerdikleri için s kça kar flt r l r. tasözleri ile deyimleri birbi

8 BD TEMMUZ 2008 BD TEMMUZ 2008 rinden ay ran en belirleyici özellik: tasözleri, genel bir kurald r; yol gösterir, ö üt içerir, ders al - nacak gerçekleri gösterir: Bugünün iflini yar na b rakma. Deyim ise, genelde de- iflmeceli (mecazi) anlat mla, bir durum belirler: Uçan kufltan medet ummak... tasözlerinde sözcüklerin yeri de ifltirilemez ya da yerlerine, ayn anlamda da olsa, baflka bir sözcük konamaz. Böyle bir de ifliklik, atasözünü tart flmal hale getirir: Garibe bir selâm, bin alt n de- er atasözünün, Yoksula bir selam, bir kese alt n eder biçiminde kullan lmas do ru de ildir. ncak, baz atasözlerinin kullan ld klar zamana ve yöreye göre, anlam n bozmayacak de iflikliklere u rad da görülür. Bask s z (bir yere çak lmam fl, sahipsiz) tahtay yel al r, yel almazsa sel al r biçimindeki atasözü, yel ler, el e; sel ler yel e dönüfltürülerek de kullan lm flt r. Ziya Pafla n n ( ), Türk birliklerinin Belgrat Kalesi ni terk etmesi üzerine (1868) yazd yaz n n bafll flöyledir: Bask s z tahtay el al r, el almazsa yel al r... (Bu sözdeki bask s z tahta, sahip olunamayan Belgrat Kalesi dir.) 15. yüzy l yazmalar na kadar Bafl yar l r börk içinde, kol k r - l r yen içinde biçiminde görülen atasözü, 19. yüzy lda börk yerine fes kullan lmaya bafllan nca Bafl yar l r fes içinde, kol k - r l r yen içinde biçiminde bugün de kullan l r (Börk: Beyaz keçeden veya hayvan postundan yap lma bafll k). tasözü, az sözle çok fley anlat r. En uzun atasözü bir iki tümceyi geçmez: Bask n basan nd r. Gel denilen yere gitmeye ar eyleme; gelme denilen yere gidip yerini dar eyleme. Yol gösterici ve ö ütleyicidir: Mafla varken elini atefle sokma. Da da gez, ba da gez, insaf elden b rakma. Dilimizde pek çok sanatl atasözümüz de vard r. Bir örnek: Sarm sak da ac d r amma evde lâz m bir difli... Tevriye sanat yap lan bu atasözünde difli sözcü üyle, bir bafl sarm sa oluflturan her bir sarm sak difli yan nda, han ms z bir yuva olamayaca da vurgulan r, dolayl olarak. Zaman içerisinde unutulmufl pek çok atasözü olabilece i gibi, ça- n gelene ine göre az çok de iflerek günümüze gelenler de vard r. Divanü Lûgat it Türk te, ulakl (kafiyeli) olmalar na karfl n ki, bu gibi atasözleri kolay unutulmuyor, Kara bul t yel açar / Urunç bile el açar (Kara bulutlar yel açar; rüflvet, hükümet kap - s n bile açar; Urunç: rüflvet; El: il, vilayet); Ula bolsa yol azmas, bilig bolsa söz yazmas ( flaret olsa yol flafl r lmaz, bilgi olsa söz sap t lmaz) gibi atasözleri bugün kullan lmamaktad r. Yüzy llar n ard ndan günümüze çok de iflmeden ulaflabilen, ç ne yemes, tok ne demes (ç ne yemez, tok ne demez); Birin birin min bolur, tama tama köl bolur (Birer birer bin olur, damlaya damlaya göl olur); Közden y rasa, könülden yeme y rar (Gözden rak olan, gönülden de rak olur); Kan g kan bile yumas (Kan kanla yumazlar) gibi atasözleriyse günümüzde de geçerli ini korumaktad r y llar aras nda yaz lm fl olan Saltukname de görülen Gönülden gönüle yol vard r biçimindeki atasözümüz, Kalp kalbe karfl d r; Kalpten kalbe yol vard r gibi benzerleriyle günümüzde de canl l - n sürdürmektedir.** [*] ksoy, Ömer s m. tasözleri ve Deyimler Sözlü ü 3 cilt: Birinci Cilt. tasözleri Sözlü- ü (1971); kinci Cilt. Deyimler Sözlü ü (1976); Üçüncü Cilt. Dizin ve Kaynakça (1977). TDK Yay nlar, nkara Ün. Bas mevi. [**] caro lu, M. Türker. (2006). Dünya tasözleri (2. bas ). nkara: Referans yay. Çok zengin; fakat eli çok s k olan bir kifli, büyük bir otelin berber salonunda saçlar n kestirdikten sonra berbere, saç kestirme bedelini oda hesab na yazd rmas n söyledi ve tek kurufl bahflifl ödemeden kap dan ç kt. Berber, koflarak arkas ndan yetiflti ve küçük bir an msatma yapt : fiayet cüzdan n z kaybederseniz diye an msatmak istedim dedi. Cüzdan n z cebinizden burada ç karmad n z. Yeniçeri a as yolu üzerindeki handa konaklamak istemiflti. Hana girer girmez hanc ya seslendi: Hanc bafl dedi. But, pilav, ekmek isterim. Baldan da haberin olsun. Yoksul hanc, iki yoksul yolcuyla yemek yiyordu. a içeri girince sofradaki so an ekme i gösterdi: flte so an, iflte ekmek dedi. Herfleyim bu... Halden de haberiniz olsun

9 LK DERS M Z TÜRKÇE Saniye Özden Sözcük bilginizi denetledikten sonra, do ru yan tlar için 16 nc sayfam za bak n z 1. baget (frans zca) a) kal n uzun sopa b) baston c) ince k sa de nek ç) beyzbol sopas 2. cariye (arapça) a) sevgili b) halay k c) metres ç) niflanl 3. damper (ingilizce) a) vinç b) çekme zinciri c) yük boflaltan düzen ç) kald raç 4. daltonizm (frans zca) a) renk körlü ü b) kahramanl k c) roman türü ç) flövalyelik 5. haploloji (frans zca) a) hapç l k b) orta hece yutumu c) uyuflukluk ç) uykusuzluk 6. elektroliz (frans zca) a) pil kutuplar b) kaynak çubu u c) elektrik ak m ç) elektrik ak m yla kimyasal ayr flma 7. dahil (arapça) a) orta b) içerik c) bir ifle kar flma ç) kapsam 8. cambaz (farsça) a) akrobat b) illüzyonist c) sihirbaz ç) at h rs z 9. baht (farsça) a) keder b) elem c) talih ç) flanss z 10. abuli (farsça) a) al fl k b) düzgün c) irade kayb ç) e imli 11. damasko (italyanca) a) döflemelik kumafl b) ac l sos c) domates türü ç) makarna peyniri 12. cazibe (arapça) a) fiyaka b) caka c) çekicilik ç) süs 13. ablatya (yunanca) a) balkanlar da bir bölge b) masal diyar c) araba dingili ç) bal k 14. balalayka (rusça) a) üç köfleli iki telli saz b) rus müzi i c) üç köfleli, üç telli saz ç) dört köfle befl telli saz 15

10 LK DERS M Z TÜRKÇE YNITLR YKIN TR H M Z Yaşar Öztürk inci sayfam zda yer alan sözcüklerin do ru karfl l klar 1. baget (frans zca) c) ince k sa de nek. 2. cariye (arapça) b) halay k. 3. damper (ingilizce) c) yük boflaltan düzen. 4. daltonizm (frans zca) a) renk körlü ü. 5. haploloji (frans zca) b) orta hece yutumu. 6. elektroliz (frans zca) ç) elektrik ak m yla kimyasal ayr flma. 7. dahil (arapça) c) bir ifle kar flma. 8. cambaz (farsça) a) akrobat. 9. baht (farsça) c) talih. 10. abuli (farsça) c) irade kayb. 11. damasko (italyanca) a) döflemelik kumafl. 12. cazibe (arapça) c) çekicilik. 13. ablatya (yunanca) ç) bal k a. 14. balalayka (rusça) c) üç köfleli, üç telli saz. fiinasi Nahit Berker, keskin kalemli bir güldürü yazar yd. Yaz lar ndan dolay s k s k yarg lan yordu. Mahkeme ayn mahkeme, yarg ç ayn yarg çt. Her mahkeme yarg c n Gere i düflünüldü demesiyle bitiyordu. Verilen cezay Yarg tay onayl yor, ünlü yazar da cezaevine giriyordu. Bir dava, yine yarg c n Gere i düflünüldü tümcesiyle bitmek üzereyken fiinasi Nahit dayanamayarak yerinden f rlad ve flöyle dedi: Yarg ç bey, yarg ç bey... Sen hep gere ini düflünüyorsun, biraz da beni düflünsene... Ç DfiLfiM ÇBMIZ 100 ÜNCÜ YILIND II. Meflrutiyet Selanik te lan Edilmiflti 100 YIL ÖNCE BU Y m m u z 23T e 1908 de do an II. Meflrutiyet, tarihe 1908 Devrimi olarak geçmifl ve hatta kuruldu u 23 Temmuz günü, 1934 y l na de- in her y l, Hürriyet Bayram olarak kutlanm flt. stanbul daki bide-i Hürriyet an t, bu ilerici hareketin simgesi olarak 1911 de aç lm flt r y l na yaklafl ld nda bürokrasi ve saray n d fl nda üçüncü bir gücün de olabilece- i düflüncesi filizleniyordu. Halk özgür iradesiyle oy verebilece i bir seçim sonucunda oluflacak meclisin özlemi içindeydi. Halk art k, yetkileri k s tl ve denetim alt nda tutulan bir meclis ve padiflaha ba ml bir hükümet yerine, her türlü yetkiyle donat lm fl ve padiflahla bürokrasinin üstünde olan bir meclis taraf ndan yönetilmek istiyordu. nadolu daysa halk, ço u rüflvetle kiflisel kazanç sa lamaktan baflka bir düflünceleri olmayan yöneticiler elinde, aç ve ç plak kalm flt. nadolu da yer yer baflkald - r lar bafllad. lki Kastamonu da görülen halk ayaklanmas, daha sonra baflta Erzurum olmak üzere, Sinop, Musul, Sivas, Diyarbak r, Trabzon, Samsun, Bitlis, Van, Mu la, yd n ve Konya ya s çrad. Ulusu rahats z olan ülkenin ordusu da rahat de ildi. Yemen deki ayaklanmay bast rmak için sevk edilen askerler direnince gemi Trabzon a dönmek zorunda kald. ylardan beri maafl alamayan askerler birçok yerde hükümet konaklar n bas p yetkilileri rehin ald lar. Sultan n ad n tafl - 17

11 BD TEMMUZ 2008 BD TEMMUZ 2008 yan Hamidiye laylar Diyarbak r kuflatt Temmuz una yaklafl ld nda, rk ve din ayr m gözetmeksizin kurulu düzeni temelden de ifltirmeyi isteyen halk n önemli bir ço unlu- u ttihat ve Terakki Cemiyeti nin propagandas ndan etkilenen askerlerle birlikte çeflitli eylemler yapmaya bafllad. bdülhamid in hafiyeleri ve jurnal düzeni herkesi tedirgin ediyordu. Herkes izleniyor, dinleniyordu. yd nlar vrupa ya kaçm fl ya da sürgün edilmifllerdi. Yurtta bdülhamid e karfl asla biraraya gelmeyecek ayd nlar, Jön Türk ad yla yurt d fl nda biraraya geldiler. ttihat ve Terakki üyeleri, bir an önce bask c düzene son vermek için harekete geçtiler. flte bu ortamda 3 Temmuz günü Resneli Niyazi Bey in ayaklanmas, 1908 Devrimi nin k v lc m n oluflturdu. Eyüp Sabri Bey de da a ç - Örgütlenme tarz n ve iktidar n kullan m biçimini belirleyen uygulamalar, yöntemler, kurumlar bütünü olan düzen üzerine tarih boyunca tart fl lm fl de iflik tan mlar yap ld. En ünlüleri Herodot un Tarih adl yap t nda ran Saray ndaki Demokrasi Tart flmas, Montesquieu nun Üç tür yönetim vard r: Cumhuriyet, monarfli ve despotizm tan mlamas d r. fla da s kça kullan lan yönetim biçimleri adlar n bulacaks n z: Otokrasi: (Yunanca autos: kendi, kratos: erk, iktidar) Tek kifli iktidar. Mutlakiyet, saltç l k. Hükümdar n tüm siyasal erki elinde bulundurdu u yönetim biçimi. Monarfli: (Monos: tek, arkhein: buyurmak) Tekerkçi. Siyasi otoritenin bir tek kifli ve onun temsilcileri taraf ndan kullan ld yönetim biçimi. Veraset yoluyla bafla geçen bir kral ya da imparatorun devlet baflkanl n yapt siyasi rejim. Meflrutiyet: Hükümdarla yönetilen bir ülkede hükümdar n ya da bir baflbakan n baflkanl alt nda bir hükümetin ve yasalar yapan seçilmifl bir parlamentonun bulundu u yönetim biçimi. Oligarfli: (Oligos: az, arkhein: buyurmak) Siyasi iktidar n ya da yetkinin birkaç kiflilik kümenin elinde bulundu u yönetim. Demokrasi: (Demos: halk, kratos: erk, iktidar) Halk iktidar, kamunun yönetimi. Halk n egemenli i. k nca iflin ciddiyetini anlayan bdülhamid hükümet de iflikli- i ile sorunu çözece ini sand. 23 Temmuz sabah Eyüp ve Niyazi Bey ler, askerleriyle Manast r a girdiler. Binbafl Enver Bey telgrafla vrupa bas n na meflrutiyetin ilan edildi ini bildirdi. bdülhamid de bofl durmam flt. yn gece yay nlad irade ile meflrutiyeti ve Kanun-i Esasi yi (anayasa) yürürlü- e koydu unu duyurdu. Milli marfl olmad için m - z ka tak mlar Frans z Devrimi nin simgesi Marseillaise marfl n çal yordu. Meflrutiyet sloganlar da Frans z Devrimi kokuyordu. Bayraklarda Liberte, Egalite, Fraternite Yaflas n vatan, yaflas n millet, yaflas n hürriyet vb. sözler yer al yordu. D fl dünya ise bu geliflmelere kuflku ile yaklafl yordu. Meflrutiyetin ilan ndan en çok ürken ülke, ngiltere olmufltu. ngiltere, bu özgürlükçü hareketin M s r, Hindistan ve öteki sömürgelerine s çramas korkusu içindeydi. Jön Türkler in baflar s dünyaya mal oldu. Meksika ve Tayland gibi ülkelerin sürgündeki rejim karfl tlar, Jön Türk deyimini kendileri için de kullanmaya bafllad lar. Osmanl n n, tebaadan vatandafll a geçifl süreci bafllam flt. Fakat bu durum, Osmanl n n tarih sahnesinden silinmesinin önüne geçemedi. çi doldurulamad için özlemle beklenen amac na ulaflamayan 1908 Devrimi, tüm tafllar tek tek deviriyor, özgürlük ad na ülke, koyu bir karanl a ve ac mas z bir yang n n içine sürükleniyordu. Giderek koyulaflan bu karanl - n içinden do an bir günefl, ülkenin manzara-i umumiyesi ni oluflturan bir küller ve enkaz y - n n önce gözler önüne seriyor, sonra da bu küller ve enkaz aras ndan, yepyeni bir devletin ve onun yepyeni yönetim biçiminin ortaya ç kmas n sa l yordu. Mustafa Kemal in ayd nlatt - yolun ucundaki ça dafl Türk Devleti ve ça dafl Türkiye Cumhuriyeti nin temel tafllar n n alt nda, bu enkaz ve küller y n yan s ra, iflte bu öykü de yatmaktad r. Yafll adam bir operasyon geçirecekti ve operasyonu cerrah olan o lunun yapmas için srar ediyordu. Daha deneyimli doktorlar olmas na karfl n, bu srar n n nedenini soran arkadafllar - naysa Onun bu operasyonu iyi yapmas n sa layacak formülü biliyorum diyordu. Operasyon günü geldi ve yafll adam ameliyathaneye giderken o lunu yan na ça rd ve flöyle dedi: O lum, zor oldu unu biliyorum. Bana bir fley olursa annen için sak n üzülme Zaten gelmeden annenle de konufltuk. E er bana bir fley olursa, sizin yan n za yerleflmesine karar verdik. Seninle ve geliniyle daha mutlu olur. O nedenle rahat ol 18 19

12 Kanuni Sultan Süleyman n 1529 da Viyana kap lar na dayanmas ndan 479 y l sonra, bu kez bir baflka Türk, NS ekibindeki etkin Türk Süleyman Göko lu, bir kafl k toprak için Mars kap s na dayand. NS n n y a yak Basma program olan Uzayda nsan Var projesine Türk bilim adam smail kbay n önemli katk lar olmufltu. Bu kez Süleyman Göko lu, bir Mars program olan Phoenix Uzay rac Projesi ndeki önemli görevi nedeniyle, Türk ulusuna yeni bir mutluluk yaflat yor. Süleyman Göko lu, insano lunun, öteki dünyalara uzanma iste- i nin gerçeklefltirilmesi çal flmalar n n anlam n, flu sözleriyle aç kl yor: Hareket alan s n rl olan her canl yok olmaya tutsakt r. Mars a gitmek, insanlar n bu yok olma tehdidini ortadan kald r yor. 20 DÜNYNIN DÖRT KÖfiES İzmir Tolga Süleyman Göko lu, bu görüflün tümüyle kendi de erlendirmesi oldu unu bildiriyor ve görüflünün, Naz m Hikmet in 1958 y l nda yazd bir fliirindeki görüfllerle benzerli inin ise yaln zca bir rastlant oldu unu söylüyor. Stronsium 90 adl fliirinde Naz m Hikmet, insano lunun y ld zlara yöneliflini, flu m sralar yla de erlendiriyor:...kendi kendimizle yar flmaday z, gülüm. Ya ölü y ld zlara hayat götürece iz, ya dünyam za inecek ölüm. Mars a gitmenin düflünülmedi i bile bir dönemde Naz m Hikmet in m sralar nda aç klad bu görüflünü Süleyman Göko lu, flöyle yorumluyor: Bu fliiri daha önce duymam flt m. Fakat ö rendi imde, de- erli ozan n romantik gibi görünen bu dizelerinin asl nda, bir insanl k durumunu yans tt n gördüm. Baflka y ld zlarda yaflam olanaklar aramak amac yla merikan Uzay Merkezi NS da yürütülen bu bir çeflit kadere baflkald r çal flmalar nda Türkler in de etkin görevlerde bulunmalar, do al olarak bizi de etkiliyor. Y llarca süren çal flmalardan sonra Phoenix in geçen ay Mars a ba- flar yla konmas, dünyadan önce NS da büyük bir sevince neden olmufltu. ylarca süren baflar l yolculuktan sonra Phoenix in Mars a baflar yla konmas ve Mars tan bir kafl k toprak alma görevini de baflar yla yerine getirmesi, bir önceki Mars uçuflundaki baflar s zl da unutturmufl, uzay bilimcilerde çifte mutluluk oluflturmufltu. yda at lan ilk ad mda ulafl - lan baflar örne i, Mars tan bir kafl k toprak al nmas görevinin de baflar yla yerine DR. GÖKO LU K MD R? Dr. Süleyman Göko lu NS Glenn raflt rma Merkezi nde, çeflitli r-ge projelerini yönetiyor y l nda Robert Kolej den mezun olan Göko lu, 1978 y l nda Bo aziçi Üniversitesi nden kimya mühendisli i ve matematik alanlar nda çifte anadal mezunu olarak, Yale Üniversitesi Kimya Mühendisli i Yüksek Lisans Program na kat ld y l nda buradan mezun olan Göko lu, yaln zca iki y l sonra, ayn üniversitede yine kimya mühendisli i alan nda doktoras n tamamlad. O günden buyana NS Glenn raflt rma Merkezi nde çal fl yor y l nda bilim insanlar n n ifl yönetimi alan na geçmeden yükselmelerini sa layan program sayesinde, merika da bir r-ge insan n n alabilece i en yüksek unvan olan Senior Scientist li e terfi ettirildi. Birçok uzay program n n baflar yla tamamlanmas için gerekli olan teknolojilerin üretiminde çal flan Göko lu, 22 makale, 2 kitap bölümü, 45 konferans konuflmas, 29 NS teknik doküman, bir kitap editörlü ü ve 1992 den 1998 y l na de in, kimya alan ndaki hakemli bir derginin editörlü ünü üstlendi. Konuyla yak ndan ilgilenen okurlar m z, internetteki yd nl k Biny l adl web sitesinde Dr. Göko lu nun çal flmalar yla ilgili olarak ayr nt l bilgiye ulaflabilirler. Biz ne olaca z? ve Biz kimiz? sorular yan nda bu sitenin giriflinde, BD eski baflkanlar ndan John F. Kennedy nin flu ça r s na da yer veriliyor: Tüm dünya vatandafllar m, merika dan yard m beklemek yerine, özgür bir insanl k için birlikte bir fleyler yapmaya ne dersiniz?

13 getirilmesi, uzay çal flmalar nda önemli bir dönüm noktas olarak tarihe geçiyordu. Ulafl lan bu aflamayla h z kazanan geliflmelerin sonunda flimdi, 2020 li y llar n sonunda Mars a ilk insanl uçuflun gerçeklefltirmesi bekleniyor. Peki, insano lunun dünya d fl nda öteki gezegenlere ulaflmak için bu ölçüde yo un çaba harcamas n n nedeni ne? Bu soru farkl kiflilerce, çok farkl biçimlerde yan tlan yor. ncak bir yan t var ki, gerek NS 22 ile ilgili kaynaklarda, gerekse uzay yolculu u ile ilgili haberlerde bu yan t, s k s k yer al yor. Dünyam z ve hepimiz büyük bir tehlikedeyiz. nsanlar, art k uyanmal lar. Ve bir kaç n lmaz son un uyar s yla noktalan yor bu yan t: Sen, ben, çevren, flehrin, ülken ve tüm yeryüzü S n r tan madan Hepimizin birden yokedilifli ki dakikac k bir sürece ba l. dam n arabas ndan birkaç kez teybi çal nm flt. Bu durumu engellemek için arabas n n üzerine bir not yap flt rmaya bafllad : Bu arabada teyp yok, bofluna u raflmay n... Bir sabah arabas na binmek için afla ya indi inde, araba yerine flöyle bir not buldu: Sorun de il, biz takt r r z! 1 yafl n zdayken sizi elleriyle besledi ve y kad, tüm gece a lay p onu uyutmayarak teflekkür ettiniz. 2 yafl n zdayken size yürümeyi ö retti, size seslendi inde odadan kaçarak teflekkür ettiniz. 3 yafl n zdayken size özenle yemekler haz rlad, taba n z masan n alt na dökerek teflekkür ettiniz. 4 yafl n zdayken elinize rengarenk kalemler tutuflturdu, evin tüm duvarlar na resim yaparak teflekkür ettiniz. 5 yafl n zdayken sizi cici k - yafetlerle süsledi, gördü ünüz HÂLÂ S Z NLEYSE! GÖNDER : FH R ÖNER ilk çamur birikintisine atlayarak teflekkür ettiniz. 6 yafl n zdayken okula de- in sizinle yürüdü, sokaklarda Gitmiyceeeeem diye a layarak teflekkür ettiniz. 7 yafl n zdayken size bir top arma an etti, komflunun cam n k rarak teflekkür ettiniz. 11 yafl n zdayken sizi arkadafl n zla sinemaya götürdü, Sen bizimle oturma diyerek teflekkür ettiniz. 12 yafl n zdayken zararl TV programlar n seyretmenizi istemedi, o evde de ilken hepsini izleyerek teflekkür ettiniz. 19 yafl n zdayken okul harcamalar n z karfl lad, sizi arabayla yerleflkeye götürdü, arkadafllar n z alay etmesin diye yerleflke kap s nda vedalaflarak teflekkür ettiniz. 21 yafl n zdayken ifl yaflam ve kariyerinizle ilgili size fikir vermek istedi, Ben senin gibi olmayaca m diyerek teflekkür ettiniz. 22 yafl n zdayken kep giyme töreninizde size gururla sar ld, vrupa yolculu u için para isteyerek teflekkür ettiniz. 25 yafl n zdayken dü ün harcamalar n z karfl lad, sizin için hem mutlu oldu hem çok duyguland, siz dünyan n bir ucuna tafl narak teflekkür ettiniz. 30 yafl n zdayken bebek bak m hakk nda size ak l vermek istedi, rt k bu ilkel yöntemleri b rak diyerek teflekkür ettiniz. 40 yafl n zdayken sizi aray p bir akraban z n do um gününü an msatt, nne iflim bafl mdan aflk n diyerek teflekkür ettiniz. 50 yafl n zdayken o çok hastaland, hafta sonunda onu görmeye gittiginizde mutlu oldu, ona yafll lar n çocuk gibi nazl oldu unu söyleyerek teflekkür ettiniz. Derken bir gün... O yaflama veda etti. O güne de in onun için yapmad n z ne varsa, o anda kalbinize bir y ld r m gibi düfltü. E er hâlâ sizinleyse, flimdi onu her zamankinden daha çok sevin. 23

14 Efle i ile insanlara ders verirdi YZN: SEN H ONUR Do umunun 800 üncü y ldönümünü coflkulu törenlerle kutlamak için yurdun de iflik yörelerinde oldu u gibi, özellikle kflehir de de haz rl klar yap lan sevgili Nasreddin Hoca m z, 5 Temmuz da özlem ve sayg yla anaca z. Bu arada hocayla ilgili kaynaklarda vurgulanan bir temel ölçüyü, sevenleri ve sohbet erbab ile paylaflmak istiyoruz: Nükte ayd nlatmak için, meseleleri iyice aç klamak amac yla yap l r. 5 Temmuz da 800 üncü do um gününü kutlayaca m z Nasreddin Hoca n n ( ), f kralar nda efle inin özel bir yeri vard r. Sadece muhataplar güldürmek bahanesiyle Bak n, size bir f kra anlatay m... Bir tane daha... demek, gevezelik ve münasebetsizlik olur. Bazen, Nasreddin Hoca dan bir f kra anlat rs n z. ma o nükte, temel mant n z, fikrinizi ifade ederken, konuflman zdaki bir bofllu u doldurmak için olmal d r. Yoksa nükte yap lmaz, f kra anlat lmaz fleklinde anlafl lmamal d r... Bu ölçü, sohbet ortam nda insan boflbo az durumuna düflmekten de kurtar r. En geçerli olansa, 25

15 BD TEMMUZ 2008 BD TEMMUZ 2008 Karfl n zdakilerde güzel konufltu- unuz izlenimini b rakabilmek için, iyi bir dinleyici olunuz kural n unutmamakt r. Hele çat k kaflla, masa, kürsü yumruklayarak, ba ra ça ra gürlemekse konuflma sanat say lamayaca gibi, insan n akl na bir ilkokul flark s n da getirir: Bofl f ç dan bilmem neden bu kadar, Gürültülü ve sürekli ses ç kar? Boflluk onu böyle fazla söyletir; Bofl insanlar t pk iflte böyledir! Bir gün hoca, efle ine binerek, arkas na tak lan kiflilerle birlikte, camiden eve dönerken birdenbire durur, hayvandan iner ve yüzü insanlara dönük olarak efle- e ters biner. Yan ndakiler neden böyle yapt n sorarlar. Hoca yan t verir: Düflündüm tafl nd m, efle ime böyle binmeye karar verdim, çünkü sayg s zl hiç sevmem. Siz önüme düflseniz, arkan z bana dönmüfl olacaks n z; usulsüzlük, sayg s zl k olur. Ben önde gitsem, size arkam çevirmifl olaca m ki, bu da do ru de ildir. Böyle ters bindi im zaman, hem ben önünüzden giderim, siz de ard mdan gelmifl olursunuz hem de karfl karfl ya bulunuruz! Günümüzde usul, kural, ölçü tan mayan kimi kiflilerin, rastlant sonucu üstüne ç kt klar yüksek tafllara, kayalara güvenip yurttafl efle e ters bindirmeye çal flt klar - n görseydi, acaba Nasreddin Hoca ne söylerdi? 5 Temmuz da 800 üncü do- um gününü kutlayaca m z Nasreddin Hoca n n ( ), f kralar nda efle inin özel bir yeri vard r. Birçok ansiklopedi ve kaynaklarda belirtildi i gibi, hoca efle inden ayr düflünülemez, onun tafl t, bine i olan eflek, gerçekte bir yergi ve alay ögesi dir. nadolu mizah nda at n yeri yoktur, denilebilir. Eflek, ac ya, s k nt ya, daya a, açl a katlan fl n en yayg n simgesidir. Soylular n, saraylar n çevresinde üretilmifl mizahta eflek bulunmaz, oysa at genifl bir yer tutar. Bu konuda, baflka bir çeliflki sergilenir, mizahta güldürücü ö eyle yerici ö e yanyana getirilir. Bunun örne i de kendisinden efle i isteyen köylüye, Eflek evde yok deyince ah rda onun an rmas n duyan köylünün, flte eflek ah rda diye diretmesi karfl s nda, hocan n Efle in sözüne mi inanacaks n, benimkine mi? demesidir. Onun nüktelerinde, kaba sofular n ahret le ilgili inançlar da önemli bir yer tutar. Fincanc kat rlar, Ben sa l - mda hep burdan geçerdim f kralar, kat bir inanç karfl s ndaki duyguyu aç a vurur. Toplumda neye önem verildi ini anlatan Ye Kürküm Ye nüktesi, hocan n dilinde, halk n tepkisini gösterir. Nasreddin Hoca n n etkisi tüm toplum kesimlerine yay lm fl, ncili Çavufl, Bekri Mustafa, Bektafli gibi çok de iflik yörelerin duygular n yans tan mizah türlerinin do mas na olanak sa lam flt r. Bunlardan ilk ikisi saray çevresinin oldukça kaba be enisini, üçüncüsü de gene halk n fieriat n kat l na karfl duydu u tepkiyi dile getirir. kflehir, Nasreddin Hoca yla ad n dünyaya duyurmufltur y llar nda kflehir de yaflayan ünlü düflünür ve mizah ustas Nasreddin Hoca n n an s n yaflatmak için uluslararas ve ulusal düzeyde kutlamalar ve festivaller düzenlenmektedir. Hava tafl mac l n n ilk y llar nda insanlar uça a binmekten korktu u için bir türlü istenen yolcu say s na ulafl lam - yordu. Bir flirketin promosyon sorumlusu uçak yolculu undan korkan ifl adamlar na birer mektup göndererek, e er o hafta rezervasyon yapt r rlarsa bundan sonraki ilk befl yolculuklar nda efllerinden para al nmayaca n bildirdi. Bu öneri üzerine birçok ifl adam bu promosyonu kabul etti. fiirket kampanya sona erdikten sonra bu kez ifl adamlar n n efllerine birer mektup göndererek, yolculuklar ndan memnun kal p kalmad klar n sordu. Fakat mektup gönderilen kad nlar n birço- undan flu yan t geldi: Ne yolculu u?.. Çiftlik sahibi, ah rlar dolafl rken bir adam n çok zor durumda süt sa d n gördü. Yan na yaklaflarak ona bir öneride bulundu: O lum dedi. Bu durumda süt sa l r m? l flu tabureyi, rahat rahat sa... Birkaç gün sonra çiftlik sahibi, adam yine ayn durumda süt sa arken gördü. Yan na gidip tabureyi niçin kullanmad - n sordu: O lum dedi. Sana verdi im tabureyi niçin kullanm yorsun? dam boynunu bükerek yan t verdi: Vallahi beyim dedi. O denli u raflt m, bir türlü ine i tabureye oturtamad m

16 YfiMDN GÖZLEMLER li Naili Erdem yd nl n Yollar nda Gönenç içinde yaflamak tüm insanlar n özlemidir. Bunun gerçekleflmesi öncelikle yenileflmektir. Türk milleti yenili e aç k bir toplumdur. Yunus Emre Biz her gün yeniden do ar z / Bizden kim usanas dizesini yüzy llar önce dile getirmifltir. Ne var ki, bu anlay fl yaflama geçirme yerine olmayacak fleylerle zaman öldürmekteyiz. Zaman zaman ülkelerde toplumsal çürüme ve kokuflmuflluk görülmüfltür. ncak geliflmifl ülkeler bundan çabuk kurtulmufllard r. merikan düflünürü llan Bloem, Bat gençli inde sevgi kaybolmufl, kad n-erkek aras ndaki münasebetler iliflkiye dönüflmüfl, cinsellik baya laflm flt r. Evlenmiyorlar; ama evliymifl gibi yafl yorlar. rt k ne suçluluk duygusuna sahiptirler ne de utan yorlar diyor. raflt rmac yazar ysel Ekfli Gençlerimiz ve Sorunlar adl yap t nda okuyanlar dehflete düflürecek örnekler vermektedir. Bu örneklerin daktilo hatas olmalar n dilerim. Bir di er araflt rmac Mehmet Tezcan da Kuflaklar n Çat flmas ad n tafl yan yap t nda Mertlik ve yi itlik modas geçmifl de erler oldu. Bunlar n yerine maddiyat ve seksi de erler geldi diyor. nlafl lan o ki, para her kap - y açan maymuncuk olmufl. Eflatun y llar önce Servet ve erdemlik bir terazinin iki kefesine konan a rl klar gibidir, biri alçalmadan öteki yükselmez sözlerini kaydetmifltir. Gönenç içinde yaflamak tüm insanlar n özlemidir. Bunun gerçekleflmesi öncelikle yenileflmektir. Türk milleti yenili e aç k bir toplumdur. Yunus Emre Biz her gün yeniden do ar z / Bizden kim usanas dizesini yüzy llar önce dile getirmifltir. Ne var ki, bu anlay fl yaflama geçirme yerine olmayacak fleylerle zaman öldürmekteyiz. Oysa ça dafllaflma, hedefimiz k l nd na göre bilimin ve teknolojinin gerisinde kalmamak zorunlulu unday z. 29

17 BD TEMMUZ 2008 Yenileflme yozlaflma de ildir. Kendi kültürümüzü evrensel kültürle uyumlu k lmakt r. Ça dafl devlet olman n yoludur bu... Hurafelerden kurtulmak, bilimi ve akl egemen k larak ayd nl n yollar nda yürümektir. Bir büyük imparatorluktan sonra cumhuriyetin erdemli inde yoz fikirler temizlenmifl e itim ve ekonominin birlikteli inde zengin ve güvenilir bir devlet imaj yarat lm flt r. Darbeler ve müdahaleler yeterince güçlü olmayan demokrasimizin ask ya al nmas na neden olunca devletin tafllar yerinden oynam flt r. Buna ek olarak siyasetin sa l kl bir bünyeye kavuflmamas ortaya ç k nca çirkinlikler güzellikleri, yanl fllar da do rular kovmufltur. fiimdi slam da en yüksek rütbe olan fikir, bir kenara itilmifl duruyor. Hayatta en hakiki mürflit ilimdir sözü nkara daki Dil- Tarih Co rafya fakültesinin girifl kap s n n üzerindeki yerindedir. Ve önünden her gün binlerce insan geçip gidiyor. nlafl lan o ki, yeni yükselen de erler öne ç km flt r sonras n n merikan kültürü, çal flma ve baflar l olma motiflerinden vazgeçmifl, tümüyle nas l harcayal m ve nas l e lenelim anlay fl - na kendini teslim etmifltir. Sosyolog Daniel Bell, Bu, toplumun içine itildi i dram n 30 yans mas d r diyerek yogizm, satanizm, ilah n çocuklar, kampus haçl lar gibi yeni dini aray fllar örnek olarak vermifltir. Bu yeni ak m bizi yoksulluk kültüründen yolsuzluk kültürüne savurmufltur. Her türlü hortumlama, soygun, ya ma ve doland r - c l k yerden mantar biter gibi bitmifltir. hlak da, hukuk da ölmüfltür, Yaflas n seks ve para diyenler ço alm flt r. Bu bedensel isteklerin emrinde yaflamaya viyana okulu Çocuklar m za baflar l olmay, büyüklere de dünya nimetleri karfl s nda nefislerine egemen olmay ö retmeliyiz derken, lman mucizesinin mimarlar ndan Ludwig Erhard, lman milletinden ahlak ve erdemlikle ilgili bir yaflam istiyoruz demifltir. Tüm bu uyar lara karfl n lexandre Dumas n n Para iyi bir uflak, kötü bir efendidir sözü geçerlili ini yitirmifltir ve dünya üretenlerle, tüketenler olarak bölünmüfltür. Her iki durumda da Yaflama gücü parayla orant l d r dense de sayg n bir kiflilik için yeterli de ildir. nsan Haklar Evrensel Beyannamesi de, dinler de Kant n nsan bir ahlak konusudur saptamas da do ru bir pusula olarak çal fl yor. Bizler için en güzel örneklerden biri, ba kulesini Çankaya Köflkü yapan ve sadeli in, alçakgönüllülü ün ve faziletin simgesi olan davran flt r te, smet nönü nün nkara nlaflmas na att imzayla bafllayan vrupa Birli- i serüvenimiz devam ediyor. Özellikle son 10 y ld r ortaya ç kan görüntü, Türkiye nin, Seni istemiyorum diyen sevgili rolünü oynayan vrupa Birli i ne karfl l ks z bir aflk ile ba l olufludur. Türkiye yi yönlendirenlerin gözlerini kör etmifl olan bu aflk, gerçeklerin görülmesini geciktirmektedir. vrupa Birli i nin Türkiye ye müdahalelerini hakl göstermeye çal flanlar, Kanarya sevenler derne ine bile üye olsan z, derne in kurallar vard r, bunlara uyacaks n z derler. Sonra da flöyle devam ederler: Bizi kimse y ld zl davetiyeyle ça rmad. Madem Türkiye, vrupa Birli i ne üye olmak istemifltir, öyleyse birli in standartlar n uygulamal, kurallara uymal ve gerekli de ifliklikleri hemen yapmal d r. EVRENSEL BKIfi ÇISI Gürbüz Evren vrupa Birli i,türkiye ve Çifte Standartlar Bu anlay fl ülkemizde bilinen çevreler taraf ndan canl tutulmakta, Ça dafllaflma Projesi olarak sunulan vrupa Birli i ne b rak n elefltirisel bakanlar, ma ile bafllayan tümceler kuranlar bile uygarl k düflman, ça d fl, Türkiye nin ilerlemesini istemeyen demokrasi karfl tlar olarak tan mlanmaktad r. Bu davran fl n en önemli nedeniyse, konunun irdelenmesini engellemektir. Çünkü bu konu tart fl ld kça vrupa Birli i nin çifte standartlar ortaya ç kacakt r. Konuya, standartlar aç s ndan bak ld nda, evet, vrupa Birli- i nin standartlar vard r. Söz konusu standartlar bizden önce üye olmufl ve olma aflamas ndaki ülkeler için de iflmemifltir; ama Türkiye için geçerli olan bu standartlar de il, çifte standartlar d r. Bu sav m z güçlendirmek için birçok örnek verebiliriz. vrupa Birli i her y l Türkiye için düzenli olarak lerleme Raporu yay mlamaktad r. Bu belgelerde Türkiye nin eksikleri 31

18 BD TEMMUZ 2008 BD TEMMUZ 2008 ortaya koyulmakta, yap lmas gerekenler s ralanmaktad r. Örne in, yolsuzluklar konusuna flöyle bir de inilmekte, ilerleme kaydedilse yi, Olur türünden ifadeler kullan lmaktad r. Oysa yolsuzluklar çok büyük bir sorun olarak Türkiye nin kaynaklar n tüketirken, vrupa Birli i nin yolsuzluklar n önlenmesi için Standartlar ma uymal s n z diye bask yapaca n düflünürüz. Rüflvet, kara para ve öteki yasa d fl yollarla Türkiye nin bugüne de in hesaplanan kayb n n 200 milyar dolar oldu u tahmin ediliyor. D fl yat r mc lar n yüzde 63 ünün yolsuzluklar nedeniyle Türkiye ye gelmek istemedi i, yine yolsuzluklar nedeniyle yurt d - fl na kaçan paran n miktar n n milyar dolar oldu u, konuya iliflkin raporlar yay mlayan kurulufllar taraf ndan söylenmektedir. flte bu tablo karfl s nda bir Türk vatandafl olarak, her iflimize kar flan vrupa Birli i nden, yolsuzluklar n önlenmesi amac yla, birlik için geçerli olan standartlar, kurallar uygulamas ve yasalar ç - karmas yönünde hükümetlere bask yapmas n beklemez misiniz? Türkiye de, yetiflmifl, birikimli ve ayd n insanlar n siyasete giremedi i biliniyor. Yine ülkemizde kendisini temsil edecek milletvekillerini halk n seçemedi i, genel baflkanlar n haz rlad listelere oy vermek zorunda kald, ayr - ca parti yönetimlerinin de çok bilen, ön plana ç kacak, kamuoyunun be enisini toplayacak kiflileri kendi makamlar için tehlike görmeleri nedeniyle, kolay yönlendirilenleri ye ledikleri biliniyor. Peki, genel baflkanlar n dedi i dedik olan siyasi partilerde ve ülkemizde demokrasi nas l geliflecek? Bu sorunlar n, yürürlükte olan Siyasi Partiler Yasas ndan kaynakland n vrupa Birli i de biliyor. Oysa vrupa Birli i ülkelerinde milletvekili adaylar n genel baflkanlar de il, parti üyeleri belirler. Madem vrupa Birli i Türkiye de herfleye kar fl yor, öyleyse hükümetlere neden Siyasi Partiler Yasas hemen de iflsin, standartlar - m za uyulsun demiyor? Dese bile bu konuyu birkaç zarars z ifadeyle geçifltiriyor? Yoksa demokrasi, vrupa Birli i nin olmazsa olmazlar aras nda de il mi? Yolsuzluklar ve Siyasi Partiler Yasas na ba l bir konu da dokunulmazl klard r. vrupa Birli i, yolsuzluklar n önünü kesebilecek ve siyasette kaliteyi yükseltecek standartlar üye ülkelerde gözetirken, siyasilerin dokunulmazl klar Kürsü Dokunulmazl ile s n rland r l rken, Türkiye deki hükümetlere bu konuda bask yapmamas n, Standartlar m za uymal s n z dememesini anlay flla karfl layabilir miyiz? nsana, çal flana ve eme e sayg ya öncelik tan d çok s k tekrarlanan vrupa Birli i, üye ülkelerdeki çal flma yaflam n düzenleyen yasalar n uygulanmas na ve bu alandaki hak ve özgürlüklere özel bir önem vermektedir. Oysa ülkemizde, bu konuda büyük sorunlar yaflanmaktad r. Özellikle de son dönemde ölüm olaylar n n görüldü ü Tuzla tersanelerindeki kötü çal flma koflullar yaln zca Türkiye nin de il, dünya kamuoyunun dikkatini çekmifltir. Madem vrupa Birli i her iflimize kar fl yor, Tuzla tersanelerindeki ölüm- Türkiye, vrupa Sosyal fiart n kabul etmifl; ama memurlar için grev ve toplu sözleflme haklar n n yer ald 5. ve 6. maddeleri imzalamam flt r. ler hakk nda neden tek bir aç klamada ya da giriflimde bulunmam flt r? vrupa Birli i için Türk iflçsisinin bir de eri yok mudur? Türkiye, vrupa Sosyal fiart n kabul etmifl; ama memurlar için grev ve toplu sözleflme haklar n n yer ald 5. ve 6. maddeleri imzalamam flt r. vrupa Birli i ne üye ülkelerde memurlar n toplu sözleflme ve grev haklar vard r. Türkiye deyse böyle bir hak yoktur. ma anl yoruz ki, vrupa Birli i için Türk iflçilerinin kötü koflullarda ve sendikas z çal flmas - n n, ölmesinin bir önemi yokmufl. Memurlar n grev ve toplu sözleflme haklar n n olmamas ise hiç önemli de ilmifl. Cumhuriyetin en önde gelen de erlerinden olan laiklik her geçen gün y prat lmakta, tümüyle ortadan kald r lmas için uygun bir f rsat beklenmektedir. vrupa Birli i nin çok önem verdi i de- erlerden biri olan laiklik, Türkiye söz konusu olunca hem unutulmakta, hem yeni laiklik tan mlar yap larak ak l verilmektedir. Bu da yetmiyormufl gibi, laikli e yürekten ba l yurttafllar Laik az nl k olarak tan mlanmaktad r. Brüksel in, Türkiye için laikli in ne denli önemli oldu unu anlamad n n kan t, vrupa Birli i Komisyonu Baflkan Barosso nun, Laiklik zorla dayat lamaz ifadesi olmufltur. Her iflimize kar flan vrupa Birli i Ça dafllaflma Projesi ise, laikli in ortadan kald r lmas yla ülkenin ortaça karanl klar na götürülmek istendi ini görmüyor mu? Türk toplumunun önemli bir bölümü hâlâ k rsal kesimde yaflamakta ve tar m sektöründe çal flmaktad r. Mazot, gübre ve tohum 32 33

19 BD TEMMUZ 2008 gibi temel gereksinimlerin fiyatlar ndaki pahal l k, ürünlerin maliyetinin alt nda sat lmas gibi sorunlara bir de son zamanlarda yaflanan kurakl k eklenince, yoksullaflan çiftçilerimiz için vrupa Birli i nin yard m fonlar n harekete geçirmesini bekleriz. Oysa ilerleme raporlar nda, tar m sektöründe çal flanlar n say s n n çok yüksek oldu u vurgulanarak, 15 milyonluk tar m nüfusunun 8 milyona indirilmesi istenmektedir. Türkiye bunu hangi kaynakla yapacakt r diye düflünmeyen vrupa Birli i, adayl k ve üyelik süreçlerinde öteki ülkelere verdi i maddi deste i bizden esirgemektedir. Bu da yetmiyormufl gibi, 2013 ten itibaren tar mdaki tüm sübvansiyonlar n kalkaca aç klanm flt r. vrupa Birli i için hukukun üstünlü ü hep öncelikli olmufltur. ma ifl Türkler in haklar n n gasp edilmesine geldi inde hukukun üstünlü ü unutulmaktad r de vrupa Ekonomik Toplulu u ad n tafl yan vrupa Birli i ile Türkiye aras nda imzalanan Katma Protokol e göre, Türk vatandafl ifl verenler, gazeteciler, doktorlar, sanatç lar ve ö retim üyeleri vize almaks z n üye ülkelere girebilme hakk na kavuflmufltu. ma bu karara vrupa hiçbir biçimde sayg göstermedi. Bu nedenle Türkiye, Lüksemburg daki 34 vrupa Topluluklar dalet Divan Komisyonu na baflvurmufltu. Komisyon, 17 Eylül 2007 de yapt aç klamada, Türkler in vrupa Birli i ne vizesiz girebilece i karar na vard n duyurdu ve bu karar n tüm üye ülkeleri ba lad - na iflaret etti. ma karar yok say lmaya devam ediyor. Bu örneklerden anlafl ld üzere vrupa Birli i için öncelik, Türk çiftçisinin yoksullaflmas, memurlar n grev ve toplu sözleflme hakk, iflçilerin çal flma güvenli i ve sendikal haklar, yolsuzluklar, dokunulmazl klar, Siyasi Partiler Yasas, laiklik, hukukun üstünlü ü de ilmifl. Brüksel in önceli i, ülkemizin acil gereksinimleriyle hiçbir ilgisi bulunmayan 301. Madde, Vak flar Kanunu, Heybeliada Ruhban Okulu nun aç lmas, Fener Rum Patri i nin ekümenik unvan n kullanmas, Türk limanlar n n Rumlar a aç lmas, Türk askerinin K br s tan çekilmesi, Ermenistan s n r n n aç lmas, Kürtçe nin e itim dili olmas ym fl. Gerçek tüm ç plakl - yla ortada, vrupa Birli i nin istekleri, Türk insan n n acil gereksinimleriyle ilgili de ildir. Brüksel in Türkiye den bekledikleri tümüyle vrupa Birli i nin ekonomik ve siyasal ç karlar yla ilgilidir. BÜYÜK YPITLRIMIZ Konur Ertop Sokaktaki dam n Dertlerine Ortak Ç kan, Hoflgörülü F kra Kahraman BB ERENLER Bektaflilikteki kutsal oniki say s göz önünde tutularak seçilmifl on iki manzum Bektafli f kras Tarikatlar bafllang çta, kat din kurallar n yeterli bulmayanlar n, dinsel inanc özgürce yorumlayanlar n yoluydu. Bofl inançlar n etkisi, akla, bilimin geliflmelerine s rt çevirmeleri onlar zamanla ça d fl na sürükledi. Bektaflilik, bir yandan en eski Türk inançlar yla öte yandan nadolu da kök salm fl dinsel birikimle beslenmifl bir tarikatt. Hac Bektafl Veli nin K rflehir deki dergâh n bugün nadolu levileri nin yan s ra Sünni inançl Müslümanlar da doldurmaktad r. Bektafliler in dinsel törenleri Türkçe deyifller okunarak gerçeklefltirilmifltir. Bektafli ozanlar halk dilinin zenginliklerinden beslenmifl, bu dili zenginlefltirmifllerdir. Bektaflilik i enine boyuna inceleyerek Hac Bektafl-Efsaneden Gerçe e kitab n kaleme alan zeri kökenli araflt rmac rène Mélikoff, Uyur dik Uyard lar kitab nda, Bektafliler in hoflgörülü düflüncelerini, felsefelerini ve insanl klar n ne denli sevdi ini dile getirerek söze bafllar. Prof. Mélikoff, Osmanl yönetiminin ve yeniçerili in Bektaflilik le iliflkisi oldu unu gösterir: Osmanl mparatorlu u nun tarihi boyunca, Hac Bektafl ad, piri bulundu u, ona üstünlük unvanlar ile kesin bir nüfuz sa lam fl olan yeniçeri oca yla kaynaflt. Yeniçeri ocaklar n n kapat lmas yla bu yak nl n ortadan kalkmad n da aç klar: Bektafliler yeniçerili in kald r ld 1826 dan sonra etkilerini sürdürebilmelerini, büyük ölçüde, yüksek yönetim çevresinde yer alm fl bulunan destekleyicilerine borçludurlar. Padiflah n çevresinden birçok sultan han m Bektafli idi ve gelene e göre, Sultan bdülaziz in tarikata, aç k bir duygu yak nl vard. 35

20 BD TEMMUZ 2008 BD TEMMUZ 2008 slam dini kurallar na yan çizen, namaz k lmaktan kaç nan, hele oruç tutmaya hiç yanaflmayan Bektafli neden böyle davrand n zekice nedenler s ralayarak aç klar. Erenler diye de an lan f kra kahraman n Bektafli ol- Baba mayanlar da sevimli bulmufltur. Bektafli inanc - n paylaflmayan Sünni çevre de Bektafli f kralar na hoflgörüyle yaklaflm flt r. Öyle ki, kutsal Ramazan ay nda onun f kralar oruç keyfi içindeki inançl Müslümanlar n dilinde dolafl r. Gazetelerdeki ramazan sayfalar nda, namaz vakitlerini gösteren takvim yapraklar nda bu f kralar n yer almas n kimse bir çeliflki saymaz. Bektafliler oniki imama inan r. Bektafli tac ad verilen bafll klar oniki dilimlidir. Boyunlar na oniki fl nl teslim tafl asarlar. Bu yaz - da da Bektafli f kralar ndan oniki örne e yer verilmektedir. Bu örnekler yüzü aflk n Bektafli f kras n ortak çal flma sonucu fliir diliyle kaleme alm fl iki ozan n, Metin Elo lu ile O uz Tansel in Bektafli Dedikleri kitab ndand r. Kitaba önsöz yazan Pertev Naili Boratav f kralardaki Bektafli nin tutumunu inkar de il tenkit diye aç klar. Bu f kralar n toplumsal elefltiri niteli i de tafl - d na dikkati çeker: Bektafli f kralar nda, ço u zaman, dini konular bir vesileden baflka bir fley de ildir. F kralar n birçok örneklerde as l meram, insano lunun dünyal k derdini ortaya dökmektir; tenkitler, yergiler elle tutulur, gözle görülür hedeflere yönelmifltir. F kralardaki Bektafli nin Tanr ya inanc eksiksizdir. ncak Tanr yla senli-benli konuflmas onu baflka din kardefllerinden ay r r. Onun yüre indeki korku de il, sevgidir. fiu f kralarda Bektafli nin Tanr ad na konuflanlardan, ondan ç kar sa layanlardan ne denli ayr ld görülür: KRKUCK Bektafli Baba s na da böyle fley sorulur mu, Sormufllar iflte: Tanr var m, yok mu? Baba flöyle bir toparlanm fl kerevette: ki elim yan ma gelecek ahrette... Olmaz olur mu? Yahu, illallah, Seksen y ld r al takkever külah; ma nedense hep ben alttay m, Onca zsa hep üstte! KONUK Bektafli canlar ndan birinin kap s, H zl h zl çal n r, tam gece yar s : Ben yoksul, Tanr konu u... c bana, evinde gecelet... diye Kap n n ipini çekip yakar r yolcu. Bektafli, bu yakar fla tutulur, Yata ndan kalk p yola koyulur, Yan s ra al r yolcuyu, Götürüp cami önünde durur: flte Tanr n n evi, güle güle otur, Seni, der, ününe göre göçürüp kondurur! YKINM Bir ramazan günü, sokak ortas nda, Bektafli oruç yiyormufl, güpegündüz. Onu gören mahalle çocuklar Toplan p tafla tutarlar, düflüp arkas na; Kovalay p Baba y sürerler dere tepe, düz Bektafli cik kaça kaça zor kurtulur, Can korkusuyla kendini da larda bulur. Tam o s rada bast r r iri taneli bir dolu. Bektafli bu kez de doludan kaçar ya, Dayanamaz, durup gö e bakar, kesilince solu u; Tanr m, der, sen de mi uydun çocuklara? Bektafli kaba sofunun, yobaz n karfl s na dikilmifltir: PÇIK Bektafli çok çekmifl yobazla ba nazdan Nice kördü ümler çözüp s navlar vermifl, Günde k rk n n s rt n yere sermifl. çmaza getirince bilinir suçu Diye hödü ün biri sormufl Bektafli ye: Baba, hangisini seversin oruçla namazdan? Bektafli yap flt rm fl karfl l n fl p diye: Namaz sizin olsun, severim yendi i için orucu! BORÇ Hat r say l lardan biri, namaz niyaz sohbetinde, Bektafli ye sorar, i neli az c k: Borcun var m, erenler? Var ya köfledeki bakkala on lirac k... Yok can m öylesi de il, namaz borcun diyecektim de... Bizimkinin i nesi çuvald zdan beter: Ha, bak onu Tanr sorabilir ancak; Senin soraca n bakkal çakkal borcudur der. Oruca, namaza uzak durdu- unu anlatan f kralar birbirini dinin bu yükümlülüklerine göre sorgulayarak dindafllar n k nayanlara tepkidir biraz da: TONG Ramazan efli inde Bektafli lerden biri; S ms k örtmüfl kap y, pencereyi; Soka a ç kt nda da hep gözü yerde... Kör fleytan bu ya, bir su birikintisinde, Ne görsün ki, ay fl lar! fiöyle bir yan bakm fl gökyüzüne: 36 37

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol 9 Döneminin Osmanl toplumunu ve bas n n elefltiren ve Cevdet Kudret taraf ndan sadelefltirilen bu metin, Muallim dergisinin 11 inci cilt, 14 üncü say s nda yay mlanm flt r. 1867-1915 y llar aras nda yaflayan

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA 4 ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA ÜNİTE - 4 Öğretici Metinler ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ Belirli bir mant k düzeni içinde planlanan,

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti.

www.serhatkultur.com Ç NDEK LER Kapak Tasar m: No: 1 Halkla liflkiler Reklamc l k Dan flmanl k Ltd. fiti. tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Md.: M. Caner Aras Genel Yay n Yönetmeni: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof.

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1

TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1 242 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 243 TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1 Mutlu Öztürk 2 lk Ders Kitaplar nda nsan Haklar (DK H-I) projesinin bafll ca ifllevlerinden biri,

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland Ç NDEK LER TDBD / 77 10 29 A ustos ta Prof.Dr. Mehmet Beyli yi yitirdik. 21 Eylül de ise Sakarya Diflhekimleri Odas Baflkan Necip Enver Demirer ve Genel Sekreter Cenk Acar Gaziantep te yap lan TDB Baflkanlar

Detaylı

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s yakala...gündem Gündem oku, gündemi yakala... 18 Haziran 2010 Y l: 13 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 69 0 Fiyatı: 0.80 Euro Kiraz festivali 10 yafl nda SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı