Gayrimenkul Zirvesi 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gayrimenkul Zirvesi 9"

Transkript

1

2

3

4 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9

5 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir dönem olarak geride b rakt k. Büyük çapta sermaye hareketleri ve yat r mlara sahne olan gayrimenkul sektörü de kriz ortam ndan belli oranlarda etkilendi. Ancak ülkemiz, özellikle de gayrimenkul sektörü, son dönemdeki küresel raporlarda da belirtildi i gibi gerek ulusal gerek uluslararas yat r mc lar aç s ndan cazibesini korumaya devam etmektedir. Bu bilgiler fl nda, yavafl yavafl durgunlu un yerini canlanmaya b rakaca n düflündü ümüz 2009 y l nda, yerli ve yabanc sektör profesyonellerini buluflturan, sektörle ilgili konular detayland ran ve sorunlara çözümler üretmeye çal flan Gayrimenkul Zirvesi 9 u düzenledik. Bu y l geçti imiz y llardan farkl olarak dünyan n en büyük fuar organizatörü Reed Exhibitions ile ortak olarak uluslararas kat l ml bölgesel ISTANBUL REstate organizasyonunu gerçeklefltirdik. Organizasyon, zirvenin yan s ra bir de gayrimenkul fuar n çat s alt nda bar nd rd. lk gün zirvenin yer ald organizasyonda, di er günler fuar ile birlikte paralel oturumlar düzenlendi. Böylelikle kat l mc lar n sektör sorunlar na e ilirken, gerçeklefltirilecek yeni projeleri inceleyebildiler ve birebir görüflmelerle iflbirli i f rsatlar yakalayabildiler. Gayrimenkul Zirvesi sizlerin katk lar yla y llar içinde marka haline geldi. Bu sene ilk defa Haziran 2009 tarihlerinde Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray nda düzenledi imiz ISTANBUL REstate in geleneksel hale getirilmesinde de de erli kat l mlar n z bizleri onurland rd. Bizlerle k ymetli bilgilerini paylaflan sayg n konuflmac ve panelistlere, her y l organizasyonumuzu bir ad m ileriye tafl mam za yard m eden sponsorlar m za, bafl ndan beri desteklerini esirgemeyen Sermaye Piyasas Kurulu na, T.C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl na, EPRA ya, NAREIT ve Urban Land Institute a sonsuz teflekkürlerimi sunar m. GYODER 3

6 Gayrimenkul Zirvesi 9 ve ISTANBUL REstate Panelleri Sonuç Bildirgesi GYODER in 2000 y l ndan beri geleneksel olarak düzenledi i zirvelerin dokuzuncusu, Reed Exhibitions iflbirli i ile ISTANBUL REstate Gayrimenkul Fuar ve Panelleri ile birlikte 2-4 Haziran 2009 tarihlerinde gerçeklefltirilmifltir. Zirve ve paneller, T.C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi (TOK ), Sermaye Piyasas Kurulu (SPK), Urban Land Institute (ULI), ve European Public Real Estate Association (EPRA) ve NAREIT in (National Association of Real Estate Investment Trusts) katk lar yla Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray nda, stanbul da gerçeklefltirilmifltir. Gelece e Kurulan Köprü bafll alt nda global ve Türkiye gayrimenkul piyasalar ve geliflmelerin de erlendirildi i zirvede; global piyasalar ve küresel kriz, global piyasalarda gayrimenkul sektörü, konut yat r mlar ve al flverifl merkezleri bafll klar tart fl lm flt r. Zirvede; GYODER taraf ndan haz rlat lan Yeni Ekonomik Dönem ve Gayrimenkul Sektörü çin Öngörüler raporu aç klanm fl ve Zaman n Bilimi - Bilgisayar oyunu Jenerasyonu konulu sunum yap lm flt r. Bu y l ilk kez yap lan, Gayrimenkul Fuar ve Panellerinde; 1. gün, Kriz Halleri, Kentsel Dönüflüm:Kamu - Özel - Sivil flbirli i, Konut Yat r mlar ve Finansman, Ofis ve Lojistik yat r mlar, Avrupa daki Ekonomik ve Politik durum, Ak ll gelifltirme nedir?, Otel ve Turizm yat r m nda gelecek trendler, Operatör seçimi ve kontratlar, otel resort, komflu pazarlar, otel ve resort gelifltirme bafll klar görüflülmüfltür. 2.gün, Türkiye de gayrimenkul hukuku ve vergi mevzuat, yeflil binalar ve sürdürülebilirlik, de erleme ve dan flmanl k hizmetleri yat r m kararlar için öngörüler, gayrimenkul yönetimi hizmetleri, Balkanlarda yat r m f rsatlar, günümüze ait zorluk ve f rsatlar, gayrimenkul sektöründeki global de iflim, s rada ne var, konut yat r mlar ; örnek projeler ve deneyimler ele al nm flt r. Gayrimenkul sektöründe yaflanan son geliflmeler, sorunlar ve f rsatlar yukar da bahsedilen bafll klarda ele al narak de erlendirilmifl, ortaya ç kan tespitler ve bu tespitlere yönelik çözüm önerileri ülkemizin gerek ekonomik, gerekse sosyal ve kültürel aç dan geliflmesine katk sa lamas amac yla iflbu sonuç bildirgesinde afla daki bafll klarda kamuoyu ile paylafl lm flt r y llar aras nda dünyada ve Türkiye de h zl ekonomik büyüme yaflanm flt r. Dünyada y ll k büyüme ortalama %5 iken Türkiye y llar aras nda y ll k ortalama %7,5 büyümüfltür y llar aras ndaki s n rl ekonomik büyümenin gerçekleflece i dönemde dünyan n ortalama y ll k %3, Türkiye nin %4 büyüyece i öngörülmektedir. Gayrimenkul finansman nda yavafllama, maliyetlerde art fl, vadelerde k salma görülmektedir. Global kriz, gayrimenkul yat r mlar nda risk primlerinin artmas na neden olmufltur, bu çerçevede yap lacak yeni yat r mlar derinlemesine de erlendirilmelidir. Fizibilite çal flmalar n n sa lam temelli finansal göstergeler fl nda ve kent planlar paralelinde yap lmas sektörün sa l kl geliflimi aç s ndan önemlidir. Türkiye de gayrimenkul al m için kullan lan kredilerde sorun yaflanmamaktad r buna ba l olarak gayrimenkul sektörüne aktar lacak finansman olanaklar da gelifltirilmeli ve banka kredisi esasl finansman sa lanmal d r. Konut kredileri ile ilgili olarak, çeflitli teflvikler getirilmelidir. Türkiye de y ll k yeni konut ihtiyac yaklafl k dir. Konut ihtiyac olan kesimin sadece %15 lik bir k sm konut sat n alabilecek, kredi taksitlerini ödeyebilecek maddi yeterlili e sahip durumdad r. Türkiye deki konut sorunu, dar ve orta gelirlinin konut ihtiyac n karfl layamamas d r. Konut gelifltiricilere sa lanacak teflvik ve indirimlerle birlikte dar gelirlilerin konut edinmesine katk sa layacak teflviklere ihtiyaç bulunmaktad r. 4 GYODER

7 Orta ve dar gelirliye yönelik proje gelifltirilmesi için gayrimenkul gelifltiricilere; arsa pay ve inflaat/malzeme iflçili i KDV oran n n düflürülmesi, vergi ve harçlarda indirim ve sat fl sözleflmesinden damga vergisi al nmamas, dar gelirlilere yönelik projeler için arsan n ve altyap n n bedelsiz olarak kamu taraf ndan tedarik edilmesi gibi teflvikler sa lanmal d r. Konut ihtiyac n n karfl lanmas na yönelik olarak, hazine arazileri de de erlendirilmelidir. Türkiye de Hazine nin elinde bulunan tescilli 200 milyar metrekare alan n adet olarak yüzde 66 s, orman, mera, maden, k y, su koruma havzas, tar m alan, altyap, hizmet tesisleri gibi alanlardan oluflmaktad r. Gayrimenkul gelifltirmek üzere kullan labilecek olan topraklar ise, kamuya ait toplam alan n adetsel olarak yaklafl k yüzde 34 üdür. Bu alanlar, tüm Türkiye yi kapsayan üst ölçekli toprak yönetimi politikas oluflturularak; sat fl, kamu ile özel sektör iflbirli i ve bedelsiz koflullu devir metotlar yla de erlendirilebilir. Konut ihtiyac n n karfl lanmas na yönelik, toprak yönetimi politikalar co rafi, fiziksel ve sosyal özelliklere hâkim olan yerel yönetimlerin koordinasyonunda ve ilgili tüm kurumlar n entegrasyonu sa lanarak genifl kapsaml planlama çal flmalar ile yap lmal d r. Toprak Yönetimi Politikalar, fleffaf ve uzun vadeli planlama anlay fl yla, risk - rant dengesini adaletli ve tüm paydafllar gözeterek oluflturulmal d r. Tüm gayrimenkul projeleri gelifltirilirken kentlerin kimli i ve projelerin kentle uyumu de erlendirilmeli ve uygulamalarda bu kavramdan uzaklafl lmamal d r. Türkiye de yaklafl k 5 milyon m 2 kiralanabilir alana sahip 213 adet AVM bulunmaktad r y l n n sonuna kadar bu rakam n 300 olmas beklenmektedir. Bu çerçevede, AVM yat r mlar uzun vadeli düflünülerek planlanmal, dünyadaki ve Türkiye deki son tüketim trendleri takip edilerek, farkl laflma stratejileri uygulanmal d r. AVM sektöründe büyümenin gerçekleflmesi için, perakende sektörünün derinli inin artmas desteklenmelidir. Perakende sektöründe, öne ç kan, dünya çap nda markalar n ve ma azalar zincirlerinin gelifltirilmesi ve Türkiye ye yat r m yapmas için çal flmalar yap lmal d r. Türkiye de kentlerin niteli inin art r lmas, yaflam kalitesinin art r lmas ve ekonominin canland r lmas için kentsel dönüflüm ve yenileme gereklidir. Kentsel dönüflüm ve yenileme için uzlaflma ve kat l m esast r. Projelerin hayata geçirilmesi için uzun vadeli politikalar oluflturulmal d r. Kentlerin dönüflüm ve yenileme konular nda belediyeler ve kamu kurumlar n n daha aktif ve kararl olmas sa lanmal ve dönüflüm sosyal ve toplumsal iliflkiler göz ard edilmeden yap lmal d r. Bunun için gerekli olan yasal alt yap bir an önce oluflturulmal d r. Türkiye de imar plan yap m ve onaylanma sürecinin karmafl kl sektörün sa l kl geliflimini yavafllatmaktad r. Bu süreçte yer alan kurumlar n, yetkilerin ve s n rlar n n yeniden ele al narak, aç k fleffaf ve h zl çözümlenebilir, uzun vadeli planlama süreci oluflturulmal d r. Bu konuda çal flma yapan kurumlar aras nda koordinasyon sa layacak yeni bir organ oluflturulmas fayda sa layacakt r. Gayrimenkul projeleri gelifltirilirken, do aya uyum, denge, kalite ve do al çevre üzerindeki etkiler en aza indirilerek, sürdürülebilir geliflme sa lanmal d r. Dünyada yeflil binalar n gelifltirilmesinde ülkelere göre çeflitlilik gösteren LEED, BREAM gibi sertifikasyon sistemleri bulunmaktad r. Sürdürülebilir geliflim, enerji verimlili i ve do aya uyum için Türkiye de kendine uygun bir sertifikasyon sistemi gelifltirmeli veya adapte etmeli, özendirmeli ve yayg nlaflt rmal d r. Türkiye nin Avrupa ve Asya aras ndaki köprü konumu, lojistik yat r mlar aç s ndan çok önemli imkânlar yaratmaktad r. Sektörün temel ulafl m a lar ve kritik ba lant lar göz önünde tutularak kentlerimizin planlar nda gerekli yat r mlar için ayr lan alanlar ve imar haklar belirlenmelidir. stanbul ofis sto u yaklafl k 2 milyon m 2 dir. Nitelikli ofis sto u yeterli de ildir. Ofis projeleri gelifltirilirken, dünya standartlar nda, farkl ve yeni yaklafl mlar, ça dafl tasar mlar benimsenerek, stanbul un uluslararas ifl merkezi olma potansiyeli desteklenmelidir. Türkiye nin turizm potansiyelinin de erlendirilebilmesi için turizm yat r mlar, talebe göre flekillenmelidir. Turizm yat r mlar yap l rken iflletmeler kaliteli ve nitelikli turizmi desteklemeli ve Türkiye otel pazar gelifltirilmelidir. Otel piyasas n n gelifltirilebilmesi için, deniz, k fl, orman, fuar, e lence ve kültür turizmi gibi tüm turistik alanlar kapsayan bütüncül politikalar oluflturulmal d r. Kamuoyuna sayg yla duyurulur. GYODER GYODER 5

8

9

10 2 Haziran 2009 Aç l fl Konuflmalar TURGAY TANES GYODER Baflkan >>> Say n baflkanlar m, de erli kat l mc lar ve sayg de er bas n mensuplar. Gayrimenkul Zirvesi 9 da sizleri tekrar aram zda görmekten mutluluk duymaktay z. Y llard r gayrimenkul sektörüne fl k tutan zirvelerimize ilgi gösteren, kat lan siz kat l mc lar m za teflekkürlerimizi sunar m. Bildi iniz üzere, Gayrimenkul Yat r m Ortakl Derne i olarak her sene düzenledi imiz zirvemizi art k dünyan n en büyük fuar organizatörü olan Reed Exhibitions ile iflbirli i yaparak farkl bir platforma tafl d k ve Türkiye de ilk olan uluslararas kat l ml bir gayrimenkul fuar ile ISTANBUL REstate ad alt nda birlefltirdik. Bugünkü zirvemiz boyunca 4 farkl oturumda sektör sorunlar na e ilerek, çözümler arayaca z. Her y l oldu u gibi, bu y l da çok de erli konuflmac lar m z n bilgileri ve sektörümüze iliflkin öngörüleri bizleri ayd nlatacak. Global piyasalarda genel görünüme ve gayrimenkul sektörüne, krizde gelinen son noktaya de inilecek ilk iki oturumdan sonra konut yat r mlar ve al flverifl merkezlerinin bugününü ve gelece ini irdeleyece iz. De erli hocam z Can Fuat Gürlesel taraf ndan haz rlanan Yeni Ekonomik Dönem ve Gayrimenkul Sektörü çin Öngörüler adl raporumuz kendisinin sunumuyla ö le yeme inin ard ndan de erlendirmelerinize sunulacak. Yar n ve bir sonraki gün ilk kez gerçeklefltirece imiz gayrimenkul fuar na da kat l m n z önemle bekliyoruz. Bu fuarda, ilk y l m z olmas na 8 GYODER

11 ra men tüm dünyay, dolay s yla bizi ve sektörümüzü de etkileyen dalgalanmalara karfl n kat l mc firmalar m z n tamamlam fl oldu u ya da tan t m n yapt klar projelerin toplam de eri kabaca 10 milyar dolar civar ndad r. Bizce böyle bir dönem için bu rakam Türkiye gayrimenkul sektörünün gücünü göstermesi aç s ndan çok önemlidir. 3 ve 4 Haziran da gerçeklefltirilecek fuar esnas nda sektörün en önemli ve en güncel konular n n tart fl laca paneller düzenlenecektir. Bu panellerde sektörümüz alt segment ve konulara ayr larak detayl bir flekilde irdelenecektir. Programda da görece iniz üzere, 3 gün gibi k sa bir süre için çok yo un bir gündeme sahibiz. Hepimizin ISTANBUL REstate in sonunda sektöre yeni bak fl aç lar yakalayabilece imizi düflünüyoruz. Önümüzdeki 3 gün boyunca aktif bir flekilde bilgi ak fl sa lanmas n ve yeni iflbirliklerinin do mas n bekliyoruz. ISTANBUL REstate in sektöre dolay s yla Türkiye ye katacaklar ve vizyonu düflünüldü ünde bu organizasyonun amac kültür baflkenti ve finans merkezi olarak planlanan stanbul un vizyonu ile de paralellik arz etmektedir. Bu nedenle ISTANBUL REstate gerek konsepti, gerekse uluslararas boyutuyla 5 y l içerisinde dünyan n en önemli fuarlar ndan biri haline gelecektir diye düflünüyoruz. Organizasyonumuzu kat l m yla onurland ran sizlere, desteklerini esirgemeyen sponsorlar m za ve katk da bulunan bütün kurulufllara tekrar teflekkür etmek istiyorum. Önemle vurgulamak isterim ki, fuar m zda flehirlerinde yapm fl olduklar önemli de iflim ve dönüflüm projelerini yerli ve yabanc kat l mc larla sergilemek üzere yerlerini alm fl bulunan stanbul ve Türkiye için çok önemli olaca n düflündü ümüz ISTANBUL REstate e destek veren stanbul Büyükflehir Belediyesi ne ve Ankara Büyükflehir Belediyesi ne ayr ca teflekkür etmek isterim. Hepinizi sayg ile selaml yorum. GYODER 9

12 WILHELM MOLTERER Avusturya Parlamento Üyesi ve Eski Ekonomi Bakan >>> Burada olmak, bu konferansa ve fuara kat lmak benim için bir onur. Son y llardaki en önemli ve en zor dönemlerin birinden geçiyoruz. Çok güçlü, büyük ve önemli bir ülke olan Türkiye de ve dünyadaki en güzel flehirlerden biri olan stanbul da bulunmak ve tabii ki Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden birinin mensuplar olan sizlerle birlikte olmaktan da mutluluk duyuyorum. Bu toplant dünyadaki, Avrupa daki ve tabi ülkenizdeki ekonomilerin karfl karfl ya olduklar en zor dönemlerden birine denk düflmektedir. Bu kriz giriflimciler olarak sizi, ayn kriz politikac lar olarak bizleri etkiliyor fakat unutmamal y z ki kriz en çok ülke halk n etkiliyor. Bu yüzden giriflimciler olarak sizin, politikac lar olarak da bizim üstümüze düflen el ele vererek bu krizle mücadele etmektir. Bence ümit sinyalleri mevcut ve hem sizin hem de bizlerin ortak sorumlulu umuzu yerine getirebilmemiz için hem ümit fl, hem de giriflimcilerin ve politikac lar n somut ad mlar atmalar gerekiyor. Burada bulunmak bir onur ve ben bu f rsattan yararlanarak yar n sizlere Avrupa n n ekonomik durumuna iliflkin sorunlar ve Avrupa n n siyasi durumu ile ilgili bir konuflma yapaca m. Ortak görevimiz ve sorumlulu umuz ekonomilerimizi tekrar büyüme durumuna döndürmek çünkü büyüme ifl anlam na geliyor. Oldukça basit, bu nedenle, bu konferans n çok baflar l olmas n temenni ediyorum. Baflar ya ihtiyac m z var, sizin baflar n z ülkelerinizin baflar s d r ve ülkelerinizde yaflayan vatandafllar için baflar anlam na gelmektedir. Bu aç dan, sizin ve bu konferans n çok baflar l olmas n diliyorum. Teflekkürler. 10 GYODER

13

14 ERS N ÖZ NCE Türkiye Bankalar Birli i Baflkan >>> Günayd n de erli han mefendiler, beyefendiler. Hepinize iyi günler diliyorum. Gayrimenkul Yat r m Ortakl Derne i nin düzenledi i bu toplant ya birkaç kez aç l fl konuflmas yapmak üzere kat ld m. Baz lar n z belki hat rlayacaks n z ama ben ayn ifadelerle bafllamakta yarar görüyorum. fiöyle, gayrimenkul yat r m ortakl klar dahil bu sektörümüze kurumsal yat r mc y sermaye piyasas ile ilintisini, dünya piyasalar ile entegrasyonunu düflündü ümüz 1980 li y llar n sonlar nda bu konuyla ilgilenenlerden bir tanesiydim. Bu konunun flahsen çok büyük destekçisi olan Üzeyir Garih Bey i ne zaman konu gündeme gelse hep rahmetle anar m. Zannediyorum Özal döneminin olgunlaflma aflamas nda sermaye ve para piyasalar n n gelifltirilmesiyle ilgili en önemli ad mlardan bir tanesi gayrimenkul konusunda kurumsal yat r mc kurulufllar teflkil etmekti. Bugün halen dünyan n geliflmifl ligine yaklaflm fl hatta AB ülkelerinden baz lar nda dahi Türkiye kadar bu iflin tarihinin olmad n ilgiyle izliyoruz ve do rusunu isterseniz bu zirvelerde bu tür de erlendirmeleri hala yap yor olmaktan da üzüntü duyuyorum. Yani 20 y l kadar önce biz gayrimenkul konusunda kurumsal yat r mc y düflünmemize ra men, bugün fevkalade bir inflaat ve gayrimenkul sektörüne -yörede rakipsiz neredeyse- sahip olmam za ra men, biraz sonraki konuflmam n devam nda da bugün belki di er konuflmac lar n de erlendirmelerinde de hala gayrimenkulü menkullefltirebilmeyle ilgili de erlendirmeler yap lmaya devam edilecek. 12 GYODER

15 Bu konudaki düflüncelerime konuflmam n ikinci bölümünde yer vermeden önce dünya ekonomisiyle ilgili geliflmeler konusunda çok k sa bir de erlendirme yapmak istiyorum. Yak n dönemde yaflad m z olaylar bize istikrar n ve büyümenin ülke ve bölge baz nda de il, küresel bazda çok daha önemli oldu unu gösterdi. Bunu gelecekte de yaflamaya devam edece iz. Sadece bu yaflad m z olaylar ekonomik olaylar de il, ayn zamanda do ayla da ilgili olaylard r. Yani küresel s nma devam edecek olursa göçün de çok ilginç flekilde nüfus hareketleri ve bunun menkul ve gayrimenkul piyasalar yla da ilgisini de görece iz yani ekonomiyle ilgisini görece iz diye düflünüyorum. Burada iflaret etmek istedi im husus, daha fazla ülke art k uluslararas entegrasyon yani ekonomik iliflkilerin entegrasyonu konusunda globalleflmenin gelece ini farketmeli ve bu yönde inisiyatifler almal d r. Türkiye, madem ki G20 platformuna kat lmaktad r, bu platformlara kat lman n onuru, gururu, coflkusundan çok ödevini yapm fl kendi grubunun iyi temsilcisi, deneyimli temsilcisi olarak bu platformlarda mutlaka gelece i iyi planlamak için, globalizasyonun özellikle ekonomiyle siyasetle ilgili yönlerini belli amaçla insan neslinin ve dünyan n iyili ine do ru bir amaçla yönlendirmeyle ödevli ülkelerin bafl nda geliyor. Bu arada bu kriz ortam nda hem iktisadi, hem do ayla ilgili -KYOTO zirvesini kastediyorum orada da- önemli bir fley daha gördük. Krizler art k sadece geliflmekte olanlar, geri kalm fllar etkilemiyor veya onlardan kaynaklanm yor. Geliflmifllerde de çok ciddi krizler oluyor. Bu krizin gösterdi i önemli bir husus daha, dünyam zda bu kadar do al geliflme imkanlar varken sanal olanlar çok abartmaya ihtiyaç yok. fiunu hiç unutmamal y z diye düflünüyorum. Daha bundan 6 ay kadar önce dünyan n en sayg n finans sektörü oyuncular sermaye piyasas n özellikle dünya borsalar n bir kumarhaneye benzetiyorlard. Bunun nas l giderilece i hala önümüzde GYODER 13

16 duruyor. Dünya borsalar n n kumarhane görüntüsünden kurtulmas bankalar n sermayelendirilmesiyle son bulacak bir olgu de ildir. Dünya ekonomisini insan nesline daha yararl bir hale getirmek için kurallar n harmonizasyonunu ve o kurallar n da dünya ekonomisinin daha gerçek yönleriyle insan ihtiyac n karfl layan yönlerine konsantre olmalar n sa lamal y z. Türkiye ile ilgili de çok k saca söylemek istedi im fludur: Türkiye de finansal piyasalar küçüktür. Y llard r bunu söylüyoruz. Biz bunu söylerken daha da küçüldü. Türkiye de finans sektörünün yani bankac l k ve sermaye piyasas n n GSMH ye oran dünya ortalamas n n, hatta geliflmekte olan ülkeler ortalamas n n alt ndad r. Geliflmekte olan ülkelerin ortalamas GSMH nin 2.5 kat kadar bir bankac l k + sermaye piyasas rakam veriyor. Biz bu son krizde ekonomimizin biraz daralmas, biraz da döviz kuru etkileriyle tahmin ediyorum 150 den 125 e düfltük. Biz bankac l k sektörünün sermaye piyasas n n kurulmas nda, geliflmesinde engel de il, vesile oldu u, yani onu gelifltirmeye çal flt bir ülkeyiz. Bankac l k sektörü, her krizde ilk akl m za gelen sektör oluyor. Biz bankac lar da bir yandan sermaye piyasas geliflsin de, ülkemizde piyasalar n taban geliflsin, çalkant lar n, dalgalanmalar n bu kadar fazla yaflanmas bir tarafa ülkemize olan ra bet de arts n istiyoruz. Çünkü ülkemize gelen s cak para dedi imiz paray kal c hale getirmemizin en önemli yolu, en ç kar yolu piyasalar m z derinlefltirmek, bunu yapabilmek için de mutlaka ürün çeflidini gelifltirmek, artt rmak. fiu anda ülkemizde ürün çeflitlili i son derece az. Bankac l k sektörü biliyorsunuz bireysel bankac l kta harikalar yarat yor. Yani ayn ürünün türevlerini, kredi kart nda mesela almaya teknolojimiz, 14 GYODER

17 akl m z, dinamizmimiz yetiyor ama sabit getirili k ymetler piyasas n, gayrimenkulle ilgili piyasalar maalesef neredeyse hiç gelifltiremedik. Ülkemizde kaynak vadeleri son derece k sa. Kaynak vadesi deyince akla ne geliyor? ki tane önemli unsur var. 1) Mevduat n vadesi. 2) Devlet iç borçlanmas n n vadesi. Biraz istikrarla devlet iç borçlanmas nda vadenin nas l uzat labilece ini gördük. Fakat mevduatta bunu baflaram yoruz. Mevduatta zaten baflarmaya çal flman n da bir anlam yok. Dünyan n hiçbir yerinde tasarruf sahipleri mevduatlar n 3-5 y ll k yat rm yorlar. Tasarruf sahibini daha uzun vadeli yat r m enstrümanlar na yönlendirmek yine bunlar n en teminatl lar n göstermekle mümkün olabilir. Tasarruf sahibi deyince, mutlaka yabanc yat r mc y, önümüzdeki dönemde sa l kl enstrümanlara yat r m yapmak isteyecek olan uluslararas yat r mc y da düflünmek laz m. Ben gayrimenkul üzerine borç veren bir sektörün temsilcisi olarak flu anda gayrimenkul kredileri, konut kredileri ve gayrimenkul kredileri kadar sorunsuz bir kredi nev imiz olmad n söyleyeyim. Envai çeflit kredi veriyoruz. Gayrimenkul kredisi kadar -bu kriz ortam nda- sorunsuz hiçbir kredimiz yok. Geliflmifl ülkelerde sorun gayrimenkul kredilerinden ç kt. Bizde durum tam tersine. Bizde de gayrimenkul kredilerinde konjonktürden ötürü birtak m bozulmalar var, olmaya da devam edebilir ama göreceli olarak gayrimenkul kredileri her zaman cazibesini koruyacak düflüncesindeyim. Çünkü bu konuda gerek ülkemizde, gerek yöremizde çok ciddi bir potansiyel var. Bu potansiyele de yat r mc lar n -yerel yat r mc lar dahil- çok ciddi inanc var. Yani insanlar gayrimenkul sahibi olmak istiyorlar, gayrimenkule yat r m yapmak istiyorlar ve bununla ilgili borçlar n da tereddütsüz eda ediyorlar. Baz afl r de erleme durumlar baz spekülatif geliflmeler zaman zaman dengesizlikler yaratsa da asl nda burada fiyat da sürekli bir ç k fl e risinde. Uluslararas fiyatlarla k yasland nda da yine burada hala bir imkan oldu u da görülüyor. GYODER 15

18 Özetle ben flunu söylemek istiyorum: %1 li seviyelerdeki gayrimenkul kredileri sorunlu oran flahsen beni hiç endiflelendirmiyor. Bu konuda müflterinin davran fl n da gözlemlemeye epeyce imkan m z oldu. Yani dünyan n baflta Amerika olmak üzere çeflitli ülkelerinde çok büyük sorunlara neden olan konut finansman ülkemizde önümüzdeki dönemlerde de tam tersine bir tablo göstermeye devam edecek. Bundan da yararlanmak mümkün diye düflünüyorum. En az ndan ben bankac l k sektöründe bundan iyi bir aktif olarak yararlan ld n düflünüyorum. Sorun nerede? Sorun, bu aktifleri refinanse edememekte. Yani bu aktifleri teminat göstererek pasif yaratamamakta. Bu kriz döneminden önce bunu yapamamakla çok önemli bir f rsat yitirdi imizin fark nday m. Bu konuda birçok çabam z oldu. Maalesef baflar l olamad k. Ama halen hiçbir fley kaçm fl de il. Çünkü potansiyel yerinde olmaya devam ediyor. Burada çok basit söylemek istedi im, bankac l kta ipote e dayal menkul k ymetlerin ve menkul k ymet piyasalar n n muhakkak çal flt r lmas laz m. Bu konuda Sermaye Piyasas Kurulu nun varl a dayal menkul k ymetlerin kapsam n n geniflletilmesi için tebli tasar s n sektörün görüflüne sunmufl olmas n olumlu karfl l yoruz ama bu konunun mevzuat boyutunda kalmas ndan ziyade mutlaka devletin ve hükümetimizin de kendilerine ifl edinmeleri suretiyle, bu piyasalar çal flt rmam z gerekti ini düflünüyoruz. kinci önemli bir konu; y llard r söyleye söyleye hiçbir örne ini yaratamam fl oldu umuz kurumsal yat r mc ve kurumsal yat r mc lar m z n da aktif tercihi devlet tahvili özelinde. Kurumsal yat r mc y her ne pahas na olursa olsun gayrimenkulle ilgili yat r m araçlar na sokacak teflvikleri yapmam z laz m. Bireysel emeklilik sistemimizi ve bireysel emeklilikle ilgili piyasalar m z gelifltirme çabalar m za h z vermemiz laz m. Bu kapsamda da mutlaka emeklilik konusundaki, sigorta konusundaki reformlar sürdürmeye devam etmemiz laz m. Önemli bir baflka konu, saklama hizmetlerini çok daha gelifltirmemiz hususu. Burada ifli biraz daha somut hale getirmek için bir iki örnek verece im. Bankac l k sektöründe çok ciddi kay td fl l k yaratan, kay td fl dan kast m ifllemlerin Türkiye deki piyasa d fl na kaybedilmesidir, onu da kay td fl say yorum. Yani Türkiye de kaydedilecek finansal aktiviteler Türkiye deki maalesef uygulama hatalar nedeniyle yurtd fl na gidiyor. Yurtd fl na gitmesine karfl oldu umdan de il, kay da ald racak olan istedi i yerde kaydettirsin. Yabanc gelsin Türkiye de kaydettirsin, Türk isterse gitsin d flar da kaydettirsin. Ama bunu gereksiz çarp kl klardan yapmas n ve bu konuda da de inmek istedi im örnek mesela en son problem, bankac l k sektörünün bafl n n derdi banka sigorta muamele vergisi. Sermaye piyasas ndaki yeni yeni ortaya ç kmaya bafllayan etkileri ile beraber bu vergiden bence kurtulmal. Bankac l ktan sonra banka sigorta muamele vergisi ne yaz k ki sermaye piyasas na da nüfuz etmeye bafllad. Bu konuda baflka sorunlar da var. Mesela bir di erini hemen sayay m. Biliyorsunuz, konut 16 GYODER

19

20 kredileri ile ilgili çeflitli teflvikler getirilmiflti. Banka sigorta muamele vergisi çeflitli harçlar vs. Son yorumlardan bir tanesi, maalesef, ipotek al nmam flsa konut finansman bu avantajlardan yararlanamaz. potek al nmas flart m? Belki çok kredibilitesi yüksek bir borçlu ald o konutu. lla ipotek flart m? Mühim olan konutun al nmas. Bir kredinin konut finansman na tahsis edildi ini herhalde baflka flekillerde de yani ipotek teminat n n d fl nda da tespit etmek mümkündür. En az ndan dünyadaki uygulamalar bu yöndeyse burada da öyle yap lmas muhakkak ki mümkündür. Biz mümkün oldu unu bu mesle in insanlar olarak biliyoruz. Ancak, maalesef flu anda da bu konuda tereddütler var. lgili bakanl klar m za ilettik. Ama benim burada çok net ifadem, kendisi de sermaye piyasalar na y llarca hizmet etmifl Say n Maliye Bakan m z n bu konuyu behemal k sa sürede çözece idir. Ama sonuç itibariyle, para ve sermaye piyasalar ile ilgili özellikle gayrimenkul finansman ve refinansman ile ilgili konularda hiçbir gri alan kalmamal d r. Çünkü bu sektörü de, finans sektörünü de potansiyel yönden en fazla gelifltirecek alan gayrimenkul alan d r diye düflünüyorum. Bir di er konu, sanki böyle bir ifade kullan l nca baz popülist yaklafl mlarla tüketicinin aleyhine bir fley söylenecek gibi oluyor. Ancak, bilhassa örnek ald m z Avrupa uygulamas nda konut kredileri tüketici kredisi kapsam nda de ildir. Siz konut kredisini e er tüketici kredisi ile k s tlarsan z bunun refinanse edilmesini dahi engellemeniz mümkün. Çünkü flöyle: Bir konut yap l yor. Banka bunu finanse ediyor. Konutla ilgili bir sorundan finansör banka sorumlu tutuluyor ise, o krediyi siz tekrar satamazs n z. Böyle birtak m ayr nt lar. K sacas, sözlerimi flöyle bitirmek istiyorum. Bankalar Birli i biliyorsunuz, stanbul Finans Merkezi isimli bir vizyonla ortaya ç k lmas n arzu ediyor. Burada anlad m z, stanbul ile ilgili bir proje de ildir. Hele hele stanbul un içinde herhangi bir gayrimenkul projesi falan da de ildir. fiuras muhakkak ki, stanbul un da, baflka kentlerin de niteliklerine göre, gelecekteki kimliklerine göre flehir planlamalar na tabi olaca tereddütsüzdür. stanbul un içinde de finans yöreleri mutlaka imar politikalar n n konusudur. Ancak, bizim murad m z, Türkiye yi bir finans cenneti olarak görmektir. Cennet derken de, haks z avantajlar n sa land de il, Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar n n kurulufllar n n hatta yöredeki tüm yat r mc lar n, ifladamlar n n be endi i, tercih etti i, yat r mlar n yönlendirmek istedi i para ve sermaye piyasas ile ilgili ifllemlerini kaydettirmek istedi i, sürprizler tafl mayan, uluslararas iyi örnekleri daima gündeminde tutan, reform söylemlerini bitirip istikrarl sürprizsiz bir piyasaya kavuflmay hedefliyoruz. Bunu bir hayal olarak görmeyiniz. Çünkü bunu özellikle en genç olanlar hayal olarak görmesin. Bu yaklafl k 20 y ll k bir çal flmay gerektirmektedir. Ancak, biz Türkiye Bankalar Birli i olarak, bu y l ülkemizde yap lacak Uluslararas Para Fonu ve Dünya Bankas toplant lar s ras nda Türkiye nin bu konudaki deklarasyonunu ve taahhüdünü ortaya koymas gerekti ini düflünüyoruz. 18 GYODER

21 Geçenlerde bir toplant da Say n Bakan m z Ali Babacan çok veciz bir flekilde söyledi. Dedi ki, böyle bir toplant Türkiye de belki onlarca y l bir daha düzenlenmeyecektir. Uluslararas para fonunun 150 nin üzerinde üyesi var. Yani bunlar n 1/3 ü potansiyel ev sahibi ülkeler olsa iki y lda bir Washington d fl nda toplant oldu una göre ilk defa bu kadar genifl bir finans zümresi bu flehre gelecek. Türkiye zaten finans sektörü ile ilgili reformlar ile övünmektedir. fiu anda en önemli övünme kaynaklar ndan biri. Bankac l k sektörünün sa laml söylemi, asl nda finansal alanda yap lan reformlara dayanmaktad r. K sacas, Türkiye hiç vakit kaybetmeden bu konudaki taahhütlerini kendi vatandafllar na da, dünyaya da koymak durumundad r. Bu ifadelerimiz, de erlendirmelerimiz basit söylemden ibaret de ildir. Bu konuda çok ciddi çal flmalar yap lm flt r, yap lmaktad r. Esasen yap lacak olanlar da bir icat tarz nda de il, yap lm fl olan iyi uygulamalar n devflirilmesine devam edilmesi fleklindedir. Bu düflüncelerin hepsini ülkemizde finans sektörünün bilhassa gayrimenkulün menkullefltirilmesinden, gayrimenkulün cazibesinin, Türkiye deki bu piyasan n cazibesinin dünyaya gösterilmesinden ve Türkiye de bu yöndeki tecrübenin, birikimin Türkiye nin yöresindeki çevreye de yans t labilmesine dair peflin kanaatime istinaden söyledim. Bu konular n çok kolayl kla eriflilebilir oldu unu düflünüyorum. Fakat bankac l n yan s ra gayrimenkul sektörü temsilcilerinin de bu konuda çok srarl ve odakl olmas gerekti ini düflünüyor, bu zirvenin baflar l olmas temennisiyle hepinize sayg lar sunuyorum. GYODER 19

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT Para Arzı 1 Para Arzı Bir ekonomide dolaşımda mevcut olan para miktarına para arzı (money supply) denir. Kağıt para sisteminin günümüzde tüm ülkelerde geçerli olan itibari para uygulamasında, paranın hangi

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı