Gayrimenkul Zirvesi 9

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gayrimenkul Zirvesi 9"

Transkript

1

2

3

4 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9

5 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir dönem olarak geride b rakt k. Büyük çapta sermaye hareketleri ve yat r mlara sahne olan gayrimenkul sektörü de kriz ortam ndan belli oranlarda etkilendi. Ancak ülkemiz, özellikle de gayrimenkul sektörü, son dönemdeki küresel raporlarda da belirtildi i gibi gerek ulusal gerek uluslararas yat r mc lar aç s ndan cazibesini korumaya devam etmektedir. Bu bilgiler fl nda, yavafl yavafl durgunlu un yerini canlanmaya b rakaca n düflündü ümüz 2009 y l nda, yerli ve yabanc sektör profesyonellerini buluflturan, sektörle ilgili konular detayland ran ve sorunlara çözümler üretmeye çal flan Gayrimenkul Zirvesi 9 u düzenledik. Bu y l geçti imiz y llardan farkl olarak dünyan n en büyük fuar organizatörü Reed Exhibitions ile ortak olarak uluslararas kat l ml bölgesel ISTANBUL REstate organizasyonunu gerçeklefltirdik. Organizasyon, zirvenin yan s ra bir de gayrimenkul fuar n çat s alt nda bar nd rd. lk gün zirvenin yer ald organizasyonda, di er günler fuar ile birlikte paralel oturumlar düzenlendi. Böylelikle kat l mc lar n sektör sorunlar na e ilirken, gerçeklefltirilecek yeni projeleri inceleyebildiler ve birebir görüflmelerle iflbirli i f rsatlar yakalayabildiler. Gayrimenkul Zirvesi sizlerin katk lar yla y llar içinde marka haline geldi. Bu sene ilk defa Haziran 2009 tarihlerinde Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray nda düzenledi imiz ISTANBUL REstate in geleneksel hale getirilmesinde de de erli kat l mlar n z bizleri onurland rd. Bizlerle k ymetli bilgilerini paylaflan sayg n konuflmac ve panelistlere, her y l organizasyonumuzu bir ad m ileriye tafl mam za yard m eden sponsorlar m za, bafl ndan beri desteklerini esirgemeyen Sermaye Piyasas Kurulu na, T.C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl na, EPRA ya, NAREIT ve Urban Land Institute a sonsuz teflekkürlerimi sunar m. GYODER 3

6 Gayrimenkul Zirvesi 9 ve ISTANBUL REstate Panelleri Sonuç Bildirgesi GYODER in 2000 y l ndan beri geleneksel olarak düzenledi i zirvelerin dokuzuncusu, Reed Exhibitions iflbirli i ile ISTANBUL REstate Gayrimenkul Fuar ve Panelleri ile birlikte 2-4 Haziran 2009 tarihlerinde gerçeklefltirilmifltir. Zirve ve paneller, T.C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi (TOK ), Sermaye Piyasas Kurulu (SPK), Urban Land Institute (ULI), ve European Public Real Estate Association (EPRA) ve NAREIT in (National Association of Real Estate Investment Trusts) katk lar yla Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray nda, stanbul da gerçeklefltirilmifltir. Gelece e Kurulan Köprü bafll alt nda global ve Türkiye gayrimenkul piyasalar ve geliflmelerin de erlendirildi i zirvede; global piyasalar ve küresel kriz, global piyasalarda gayrimenkul sektörü, konut yat r mlar ve al flverifl merkezleri bafll klar tart fl lm flt r. Zirvede; GYODER taraf ndan haz rlat lan Yeni Ekonomik Dönem ve Gayrimenkul Sektörü çin Öngörüler raporu aç klanm fl ve Zaman n Bilimi - Bilgisayar oyunu Jenerasyonu konulu sunum yap lm flt r. Bu y l ilk kez yap lan, Gayrimenkul Fuar ve Panellerinde; 1. gün, Kriz Halleri, Kentsel Dönüflüm:Kamu - Özel - Sivil flbirli i, Konut Yat r mlar ve Finansman, Ofis ve Lojistik yat r mlar, Avrupa daki Ekonomik ve Politik durum, Ak ll gelifltirme nedir?, Otel ve Turizm yat r m nda gelecek trendler, Operatör seçimi ve kontratlar, otel resort, komflu pazarlar, otel ve resort gelifltirme bafll klar görüflülmüfltür. 2.gün, Türkiye de gayrimenkul hukuku ve vergi mevzuat, yeflil binalar ve sürdürülebilirlik, de erleme ve dan flmanl k hizmetleri yat r m kararlar için öngörüler, gayrimenkul yönetimi hizmetleri, Balkanlarda yat r m f rsatlar, günümüze ait zorluk ve f rsatlar, gayrimenkul sektöründeki global de iflim, s rada ne var, konut yat r mlar ; örnek projeler ve deneyimler ele al nm flt r. Gayrimenkul sektöründe yaflanan son geliflmeler, sorunlar ve f rsatlar yukar da bahsedilen bafll klarda ele al narak de erlendirilmifl, ortaya ç kan tespitler ve bu tespitlere yönelik çözüm önerileri ülkemizin gerek ekonomik, gerekse sosyal ve kültürel aç dan geliflmesine katk sa lamas amac yla iflbu sonuç bildirgesinde afla daki bafll klarda kamuoyu ile paylafl lm flt r y llar aras nda dünyada ve Türkiye de h zl ekonomik büyüme yaflanm flt r. Dünyada y ll k büyüme ortalama %5 iken Türkiye y llar aras nda y ll k ortalama %7,5 büyümüfltür y llar aras ndaki s n rl ekonomik büyümenin gerçekleflece i dönemde dünyan n ortalama y ll k %3, Türkiye nin %4 büyüyece i öngörülmektedir. Gayrimenkul finansman nda yavafllama, maliyetlerde art fl, vadelerde k salma görülmektedir. Global kriz, gayrimenkul yat r mlar nda risk primlerinin artmas na neden olmufltur, bu çerçevede yap lacak yeni yat r mlar derinlemesine de erlendirilmelidir. Fizibilite çal flmalar n n sa lam temelli finansal göstergeler fl nda ve kent planlar paralelinde yap lmas sektörün sa l kl geliflimi aç s ndan önemlidir. Türkiye de gayrimenkul al m için kullan lan kredilerde sorun yaflanmamaktad r buna ba l olarak gayrimenkul sektörüne aktar lacak finansman olanaklar da gelifltirilmeli ve banka kredisi esasl finansman sa lanmal d r. Konut kredileri ile ilgili olarak, çeflitli teflvikler getirilmelidir. Türkiye de y ll k yeni konut ihtiyac yaklafl k dir. Konut ihtiyac olan kesimin sadece %15 lik bir k sm konut sat n alabilecek, kredi taksitlerini ödeyebilecek maddi yeterlili e sahip durumdad r. Türkiye deki konut sorunu, dar ve orta gelirlinin konut ihtiyac n karfl layamamas d r. Konut gelifltiricilere sa lanacak teflvik ve indirimlerle birlikte dar gelirlilerin konut edinmesine katk sa layacak teflviklere ihtiyaç bulunmaktad r. 4 GYODER

7 Orta ve dar gelirliye yönelik proje gelifltirilmesi için gayrimenkul gelifltiricilere; arsa pay ve inflaat/malzeme iflçili i KDV oran n n düflürülmesi, vergi ve harçlarda indirim ve sat fl sözleflmesinden damga vergisi al nmamas, dar gelirlilere yönelik projeler için arsan n ve altyap n n bedelsiz olarak kamu taraf ndan tedarik edilmesi gibi teflvikler sa lanmal d r. Konut ihtiyac n n karfl lanmas na yönelik olarak, hazine arazileri de de erlendirilmelidir. Türkiye de Hazine nin elinde bulunan tescilli 200 milyar metrekare alan n adet olarak yüzde 66 s, orman, mera, maden, k y, su koruma havzas, tar m alan, altyap, hizmet tesisleri gibi alanlardan oluflmaktad r. Gayrimenkul gelifltirmek üzere kullan labilecek olan topraklar ise, kamuya ait toplam alan n adetsel olarak yaklafl k yüzde 34 üdür. Bu alanlar, tüm Türkiye yi kapsayan üst ölçekli toprak yönetimi politikas oluflturularak; sat fl, kamu ile özel sektör iflbirli i ve bedelsiz koflullu devir metotlar yla de erlendirilebilir. Konut ihtiyac n n karfl lanmas na yönelik, toprak yönetimi politikalar co rafi, fiziksel ve sosyal özelliklere hâkim olan yerel yönetimlerin koordinasyonunda ve ilgili tüm kurumlar n entegrasyonu sa lanarak genifl kapsaml planlama çal flmalar ile yap lmal d r. Toprak Yönetimi Politikalar, fleffaf ve uzun vadeli planlama anlay fl yla, risk - rant dengesini adaletli ve tüm paydafllar gözeterek oluflturulmal d r. Tüm gayrimenkul projeleri gelifltirilirken kentlerin kimli i ve projelerin kentle uyumu de erlendirilmeli ve uygulamalarda bu kavramdan uzaklafl lmamal d r. Türkiye de yaklafl k 5 milyon m 2 kiralanabilir alana sahip 213 adet AVM bulunmaktad r y l n n sonuna kadar bu rakam n 300 olmas beklenmektedir. Bu çerçevede, AVM yat r mlar uzun vadeli düflünülerek planlanmal, dünyadaki ve Türkiye deki son tüketim trendleri takip edilerek, farkl laflma stratejileri uygulanmal d r. AVM sektöründe büyümenin gerçekleflmesi için, perakende sektörünün derinli inin artmas desteklenmelidir. Perakende sektöründe, öne ç kan, dünya çap nda markalar n ve ma azalar zincirlerinin gelifltirilmesi ve Türkiye ye yat r m yapmas için çal flmalar yap lmal d r. Türkiye de kentlerin niteli inin art r lmas, yaflam kalitesinin art r lmas ve ekonominin canland r lmas için kentsel dönüflüm ve yenileme gereklidir. Kentsel dönüflüm ve yenileme için uzlaflma ve kat l m esast r. Projelerin hayata geçirilmesi için uzun vadeli politikalar oluflturulmal d r. Kentlerin dönüflüm ve yenileme konular nda belediyeler ve kamu kurumlar n n daha aktif ve kararl olmas sa lanmal ve dönüflüm sosyal ve toplumsal iliflkiler göz ard edilmeden yap lmal d r. Bunun için gerekli olan yasal alt yap bir an önce oluflturulmal d r. Türkiye de imar plan yap m ve onaylanma sürecinin karmafl kl sektörün sa l kl geliflimini yavafllatmaktad r. Bu süreçte yer alan kurumlar n, yetkilerin ve s n rlar n n yeniden ele al narak, aç k fleffaf ve h zl çözümlenebilir, uzun vadeli planlama süreci oluflturulmal d r. Bu konuda çal flma yapan kurumlar aras nda koordinasyon sa layacak yeni bir organ oluflturulmas fayda sa layacakt r. Gayrimenkul projeleri gelifltirilirken, do aya uyum, denge, kalite ve do al çevre üzerindeki etkiler en aza indirilerek, sürdürülebilir geliflme sa lanmal d r. Dünyada yeflil binalar n gelifltirilmesinde ülkelere göre çeflitlilik gösteren LEED, BREAM gibi sertifikasyon sistemleri bulunmaktad r. Sürdürülebilir geliflim, enerji verimlili i ve do aya uyum için Türkiye de kendine uygun bir sertifikasyon sistemi gelifltirmeli veya adapte etmeli, özendirmeli ve yayg nlaflt rmal d r. Türkiye nin Avrupa ve Asya aras ndaki köprü konumu, lojistik yat r mlar aç s ndan çok önemli imkânlar yaratmaktad r. Sektörün temel ulafl m a lar ve kritik ba lant lar göz önünde tutularak kentlerimizin planlar nda gerekli yat r mlar için ayr lan alanlar ve imar haklar belirlenmelidir. stanbul ofis sto u yaklafl k 2 milyon m 2 dir. Nitelikli ofis sto u yeterli de ildir. Ofis projeleri gelifltirilirken, dünya standartlar nda, farkl ve yeni yaklafl mlar, ça dafl tasar mlar benimsenerek, stanbul un uluslararas ifl merkezi olma potansiyeli desteklenmelidir. Türkiye nin turizm potansiyelinin de erlendirilebilmesi için turizm yat r mlar, talebe göre flekillenmelidir. Turizm yat r mlar yap l rken iflletmeler kaliteli ve nitelikli turizmi desteklemeli ve Türkiye otel pazar gelifltirilmelidir. Otel piyasas n n gelifltirilebilmesi için, deniz, k fl, orman, fuar, e lence ve kültür turizmi gibi tüm turistik alanlar kapsayan bütüncül politikalar oluflturulmal d r. Kamuoyuna sayg yla duyurulur. GYODER GYODER 5

8

9

10 2 Haziran 2009 Aç l fl Konuflmalar TURGAY TANES GYODER Baflkan >>> Say n baflkanlar m, de erli kat l mc lar ve sayg de er bas n mensuplar. Gayrimenkul Zirvesi 9 da sizleri tekrar aram zda görmekten mutluluk duymaktay z. Y llard r gayrimenkul sektörüne fl k tutan zirvelerimize ilgi gösteren, kat lan siz kat l mc lar m za teflekkürlerimizi sunar m. Bildi iniz üzere, Gayrimenkul Yat r m Ortakl Derne i olarak her sene düzenledi imiz zirvemizi art k dünyan n en büyük fuar organizatörü olan Reed Exhibitions ile iflbirli i yaparak farkl bir platforma tafl d k ve Türkiye de ilk olan uluslararas kat l ml bir gayrimenkul fuar ile ISTANBUL REstate ad alt nda birlefltirdik. Bugünkü zirvemiz boyunca 4 farkl oturumda sektör sorunlar na e ilerek, çözümler arayaca z. Her y l oldu u gibi, bu y l da çok de erli konuflmac lar m z n bilgileri ve sektörümüze iliflkin öngörüleri bizleri ayd nlatacak. Global piyasalarda genel görünüme ve gayrimenkul sektörüne, krizde gelinen son noktaya de inilecek ilk iki oturumdan sonra konut yat r mlar ve al flverifl merkezlerinin bugününü ve gelece ini irdeleyece iz. De erli hocam z Can Fuat Gürlesel taraf ndan haz rlanan Yeni Ekonomik Dönem ve Gayrimenkul Sektörü çin Öngörüler adl raporumuz kendisinin sunumuyla ö le yeme inin ard ndan de erlendirmelerinize sunulacak. Yar n ve bir sonraki gün ilk kez gerçeklefltirece imiz gayrimenkul fuar na da kat l m n z önemle bekliyoruz. Bu fuarda, ilk y l m z olmas na 8 GYODER

11 ra men tüm dünyay, dolay s yla bizi ve sektörümüzü de etkileyen dalgalanmalara karfl n kat l mc firmalar m z n tamamlam fl oldu u ya da tan t m n yapt klar projelerin toplam de eri kabaca 10 milyar dolar civar ndad r. Bizce böyle bir dönem için bu rakam Türkiye gayrimenkul sektörünün gücünü göstermesi aç s ndan çok önemlidir. 3 ve 4 Haziran da gerçeklefltirilecek fuar esnas nda sektörün en önemli ve en güncel konular n n tart fl laca paneller düzenlenecektir. Bu panellerde sektörümüz alt segment ve konulara ayr larak detayl bir flekilde irdelenecektir. Programda da görece iniz üzere, 3 gün gibi k sa bir süre için çok yo un bir gündeme sahibiz. Hepimizin ISTANBUL REstate in sonunda sektöre yeni bak fl aç lar yakalayabilece imizi düflünüyoruz. Önümüzdeki 3 gün boyunca aktif bir flekilde bilgi ak fl sa lanmas n ve yeni iflbirliklerinin do mas n bekliyoruz. ISTANBUL REstate in sektöre dolay s yla Türkiye ye katacaklar ve vizyonu düflünüldü ünde bu organizasyonun amac kültür baflkenti ve finans merkezi olarak planlanan stanbul un vizyonu ile de paralellik arz etmektedir. Bu nedenle ISTANBUL REstate gerek konsepti, gerekse uluslararas boyutuyla 5 y l içerisinde dünyan n en önemli fuarlar ndan biri haline gelecektir diye düflünüyoruz. Organizasyonumuzu kat l m yla onurland ran sizlere, desteklerini esirgemeyen sponsorlar m za ve katk da bulunan bütün kurulufllara tekrar teflekkür etmek istiyorum. Önemle vurgulamak isterim ki, fuar m zda flehirlerinde yapm fl olduklar önemli de iflim ve dönüflüm projelerini yerli ve yabanc kat l mc larla sergilemek üzere yerlerini alm fl bulunan stanbul ve Türkiye için çok önemli olaca n düflündü ümüz ISTANBUL REstate e destek veren stanbul Büyükflehir Belediyesi ne ve Ankara Büyükflehir Belediyesi ne ayr ca teflekkür etmek isterim. Hepinizi sayg ile selaml yorum. GYODER 9

12 WILHELM MOLTERER Avusturya Parlamento Üyesi ve Eski Ekonomi Bakan >>> Burada olmak, bu konferansa ve fuara kat lmak benim için bir onur. Son y llardaki en önemli ve en zor dönemlerin birinden geçiyoruz. Çok güçlü, büyük ve önemli bir ülke olan Türkiye de ve dünyadaki en güzel flehirlerden biri olan stanbul da bulunmak ve tabii ki Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden birinin mensuplar olan sizlerle birlikte olmaktan da mutluluk duyuyorum. Bu toplant dünyadaki, Avrupa daki ve tabi ülkenizdeki ekonomilerin karfl karfl ya olduklar en zor dönemlerden birine denk düflmektedir. Bu kriz giriflimciler olarak sizi, ayn kriz politikac lar olarak bizleri etkiliyor fakat unutmamal y z ki kriz en çok ülke halk n etkiliyor. Bu yüzden giriflimciler olarak sizin, politikac lar olarak da bizim üstümüze düflen el ele vererek bu krizle mücadele etmektir. Bence ümit sinyalleri mevcut ve hem sizin hem de bizlerin ortak sorumlulu umuzu yerine getirebilmemiz için hem ümit fl, hem de giriflimcilerin ve politikac lar n somut ad mlar atmalar gerekiyor. Burada bulunmak bir onur ve ben bu f rsattan yararlanarak yar n sizlere Avrupa n n ekonomik durumuna iliflkin sorunlar ve Avrupa n n siyasi durumu ile ilgili bir konuflma yapaca m. Ortak görevimiz ve sorumlulu umuz ekonomilerimizi tekrar büyüme durumuna döndürmek çünkü büyüme ifl anlam na geliyor. Oldukça basit, bu nedenle, bu konferans n çok baflar l olmas n temenni ediyorum. Baflar ya ihtiyac m z var, sizin baflar n z ülkelerinizin baflar s d r ve ülkelerinizde yaflayan vatandafllar için baflar anlam na gelmektedir. Bu aç dan, sizin ve bu konferans n çok baflar l olmas n diliyorum. Teflekkürler. 10 GYODER

13

14 ERS N ÖZ NCE Türkiye Bankalar Birli i Baflkan >>> Günayd n de erli han mefendiler, beyefendiler. Hepinize iyi günler diliyorum. Gayrimenkul Yat r m Ortakl Derne i nin düzenledi i bu toplant ya birkaç kez aç l fl konuflmas yapmak üzere kat ld m. Baz lar n z belki hat rlayacaks n z ama ben ayn ifadelerle bafllamakta yarar görüyorum. fiöyle, gayrimenkul yat r m ortakl klar dahil bu sektörümüze kurumsal yat r mc y sermaye piyasas ile ilintisini, dünya piyasalar ile entegrasyonunu düflündü ümüz 1980 li y llar n sonlar nda bu konuyla ilgilenenlerden bir tanesiydim. Bu konunun flahsen çok büyük destekçisi olan Üzeyir Garih Bey i ne zaman konu gündeme gelse hep rahmetle anar m. Zannediyorum Özal döneminin olgunlaflma aflamas nda sermaye ve para piyasalar n n gelifltirilmesiyle ilgili en önemli ad mlardan bir tanesi gayrimenkul konusunda kurumsal yat r mc kurulufllar teflkil etmekti. Bugün halen dünyan n geliflmifl ligine yaklaflm fl hatta AB ülkelerinden baz lar nda dahi Türkiye kadar bu iflin tarihinin olmad n ilgiyle izliyoruz ve do rusunu isterseniz bu zirvelerde bu tür de erlendirmeleri hala yap yor olmaktan da üzüntü duyuyorum. Yani 20 y l kadar önce biz gayrimenkul konusunda kurumsal yat r mc y düflünmemize ra men, bugün fevkalade bir inflaat ve gayrimenkul sektörüne -yörede rakipsiz neredeyse- sahip olmam za ra men, biraz sonraki konuflmam n devam nda da bugün belki di er konuflmac lar n de erlendirmelerinde de hala gayrimenkulü menkullefltirebilmeyle ilgili de erlendirmeler yap lmaya devam edilecek. 12 GYODER

15 Bu konudaki düflüncelerime konuflmam n ikinci bölümünde yer vermeden önce dünya ekonomisiyle ilgili geliflmeler konusunda çok k sa bir de erlendirme yapmak istiyorum. Yak n dönemde yaflad m z olaylar bize istikrar n ve büyümenin ülke ve bölge baz nda de il, küresel bazda çok daha önemli oldu unu gösterdi. Bunu gelecekte de yaflamaya devam edece iz. Sadece bu yaflad m z olaylar ekonomik olaylar de il, ayn zamanda do ayla da ilgili olaylard r. Yani küresel s nma devam edecek olursa göçün de çok ilginç flekilde nüfus hareketleri ve bunun menkul ve gayrimenkul piyasalar yla da ilgisini de görece iz yani ekonomiyle ilgisini görece iz diye düflünüyorum. Burada iflaret etmek istedi im husus, daha fazla ülke art k uluslararas entegrasyon yani ekonomik iliflkilerin entegrasyonu konusunda globalleflmenin gelece ini farketmeli ve bu yönde inisiyatifler almal d r. Türkiye, madem ki G20 platformuna kat lmaktad r, bu platformlara kat lman n onuru, gururu, coflkusundan çok ödevini yapm fl kendi grubunun iyi temsilcisi, deneyimli temsilcisi olarak bu platformlarda mutlaka gelece i iyi planlamak için, globalizasyonun özellikle ekonomiyle siyasetle ilgili yönlerini belli amaçla insan neslinin ve dünyan n iyili ine do ru bir amaçla yönlendirmeyle ödevli ülkelerin bafl nda geliyor. Bu arada bu kriz ortam nda hem iktisadi, hem do ayla ilgili -KYOTO zirvesini kastediyorum orada da- önemli bir fley daha gördük. Krizler art k sadece geliflmekte olanlar, geri kalm fllar etkilemiyor veya onlardan kaynaklanm yor. Geliflmifllerde de çok ciddi krizler oluyor. Bu krizin gösterdi i önemli bir husus daha, dünyam zda bu kadar do al geliflme imkanlar varken sanal olanlar çok abartmaya ihtiyaç yok. fiunu hiç unutmamal y z diye düflünüyorum. Daha bundan 6 ay kadar önce dünyan n en sayg n finans sektörü oyuncular sermaye piyasas n özellikle dünya borsalar n bir kumarhaneye benzetiyorlard. Bunun nas l giderilece i hala önümüzde GYODER 13

16 duruyor. Dünya borsalar n n kumarhane görüntüsünden kurtulmas bankalar n sermayelendirilmesiyle son bulacak bir olgu de ildir. Dünya ekonomisini insan nesline daha yararl bir hale getirmek için kurallar n harmonizasyonunu ve o kurallar n da dünya ekonomisinin daha gerçek yönleriyle insan ihtiyac n karfl layan yönlerine konsantre olmalar n sa lamal y z. Türkiye ile ilgili de çok k saca söylemek istedi im fludur: Türkiye de finansal piyasalar küçüktür. Y llard r bunu söylüyoruz. Biz bunu söylerken daha da küçüldü. Türkiye de finans sektörünün yani bankac l k ve sermaye piyasas n n GSMH ye oran dünya ortalamas n n, hatta geliflmekte olan ülkeler ortalamas n n alt ndad r. Geliflmekte olan ülkelerin ortalamas GSMH nin 2.5 kat kadar bir bankac l k + sermaye piyasas rakam veriyor. Biz bu son krizde ekonomimizin biraz daralmas, biraz da döviz kuru etkileriyle tahmin ediyorum 150 den 125 e düfltük. Biz bankac l k sektörünün sermaye piyasas n n kurulmas nda, geliflmesinde engel de il, vesile oldu u, yani onu gelifltirmeye çal flt bir ülkeyiz. Bankac l k sektörü, her krizde ilk akl m za gelen sektör oluyor. Biz bankac lar da bir yandan sermaye piyasas geliflsin de, ülkemizde piyasalar n taban geliflsin, çalkant lar n, dalgalanmalar n bu kadar fazla yaflanmas bir tarafa ülkemize olan ra bet de arts n istiyoruz. Çünkü ülkemize gelen s cak para dedi imiz paray kal c hale getirmemizin en önemli yolu, en ç kar yolu piyasalar m z derinlefltirmek, bunu yapabilmek için de mutlaka ürün çeflidini gelifltirmek, artt rmak. fiu anda ülkemizde ürün çeflitlili i son derece az. Bankac l k sektörü biliyorsunuz bireysel bankac l kta harikalar yarat yor. Yani ayn ürünün türevlerini, kredi kart nda mesela almaya teknolojimiz, 14 GYODER

17 akl m z, dinamizmimiz yetiyor ama sabit getirili k ymetler piyasas n, gayrimenkulle ilgili piyasalar maalesef neredeyse hiç gelifltiremedik. Ülkemizde kaynak vadeleri son derece k sa. Kaynak vadesi deyince akla ne geliyor? ki tane önemli unsur var. 1) Mevduat n vadesi. 2) Devlet iç borçlanmas n n vadesi. Biraz istikrarla devlet iç borçlanmas nda vadenin nas l uzat labilece ini gördük. Fakat mevduatta bunu baflaram yoruz. Mevduatta zaten baflarmaya çal flman n da bir anlam yok. Dünyan n hiçbir yerinde tasarruf sahipleri mevduatlar n 3-5 y ll k yat rm yorlar. Tasarruf sahibini daha uzun vadeli yat r m enstrümanlar na yönlendirmek yine bunlar n en teminatl lar n göstermekle mümkün olabilir. Tasarruf sahibi deyince, mutlaka yabanc yat r mc y, önümüzdeki dönemde sa l kl enstrümanlara yat r m yapmak isteyecek olan uluslararas yat r mc y da düflünmek laz m. Ben gayrimenkul üzerine borç veren bir sektörün temsilcisi olarak flu anda gayrimenkul kredileri, konut kredileri ve gayrimenkul kredileri kadar sorunsuz bir kredi nev imiz olmad n söyleyeyim. Envai çeflit kredi veriyoruz. Gayrimenkul kredisi kadar -bu kriz ortam nda- sorunsuz hiçbir kredimiz yok. Geliflmifl ülkelerde sorun gayrimenkul kredilerinden ç kt. Bizde durum tam tersine. Bizde de gayrimenkul kredilerinde konjonktürden ötürü birtak m bozulmalar var, olmaya da devam edebilir ama göreceli olarak gayrimenkul kredileri her zaman cazibesini koruyacak düflüncesindeyim. Çünkü bu konuda gerek ülkemizde, gerek yöremizde çok ciddi bir potansiyel var. Bu potansiyele de yat r mc lar n -yerel yat r mc lar dahil- çok ciddi inanc var. Yani insanlar gayrimenkul sahibi olmak istiyorlar, gayrimenkule yat r m yapmak istiyorlar ve bununla ilgili borçlar n da tereddütsüz eda ediyorlar. Baz afl r de erleme durumlar baz spekülatif geliflmeler zaman zaman dengesizlikler yaratsa da asl nda burada fiyat da sürekli bir ç k fl e risinde. Uluslararas fiyatlarla k yasland nda da yine burada hala bir imkan oldu u da görülüyor. GYODER 15

18 Özetle ben flunu söylemek istiyorum: %1 li seviyelerdeki gayrimenkul kredileri sorunlu oran flahsen beni hiç endiflelendirmiyor. Bu konuda müflterinin davran fl n da gözlemlemeye epeyce imkan m z oldu. Yani dünyan n baflta Amerika olmak üzere çeflitli ülkelerinde çok büyük sorunlara neden olan konut finansman ülkemizde önümüzdeki dönemlerde de tam tersine bir tablo göstermeye devam edecek. Bundan da yararlanmak mümkün diye düflünüyorum. En az ndan ben bankac l k sektöründe bundan iyi bir aktif olarak yararlan ld n düflünüyorum. Sorun nerede? Sorun, bu aktifleri refinanse edememekte. Yani bu aktifleri teminat göstererek pasif yaratamamakta. Bu kriz döneminden önce bunu yapamamakla çok önemli bir f rsat yitirdi imizin fark nday m. Bu konuda birçok çabam z oldu. Maalesef baflar l olamad k. Ama halen hiçbir fley kaçm fl de il. Çünkü potansiyel yerinde olmaya devam ediyor. Burada çok basit söylemek istedi im, bankac l kta ipote e dayal menkul k ymetlerin ve menkul k ymet piyasalar n n muhakkak çal flt r lmas laz m. Bu konuda Sermaye Piyasas Kurulu nun varl a dayal menkul k ymetlerin kapsam n n geniflletilmesi için tebli tasar s n sektörün görüflüne sunmufl olmas n olumlu karfl l yoruz ama bu konunun mevzuat boyutunda kalmas ndan ziyade mutlaka devletin ve hükümetimizin de kendilerine ifl edinmeleri suretiyle, bu piyasalar çal flt rmam z gerekti ini düflünüyoruz. kinci önemli bir konu; y llard r söyleye söyleye hiçbir örne ini yaratamam fl oldu umuz kurumsal yat r mc ve kurumsal yat r mc lar m z n da aktif tercihi devlet tahvili özelinde. Kurumsal yat r mc y her ne pahas na olursa olsun gayrimenkulle ilgili yat r m araçlar na sokacak teflvikleri yapmam z laz m. Bireysel emeklilik sistemimizi ve bireysel emeklilikle ilgili piyasalar m z gelifltirme çabalar m za h z vermemiz laz m. Bu kapsamda da mutlaka emeklilik konusundaki, sigorta konusundaki reformlar sürdürmeye devam etmemiz laz m. Önemli bir baflka konu, saklama hizmetlerini çok daha gelifltirmemiz hususu. Burada ifli biraz daha somut hale getirmek için bir iki örnek verece im. Bankac l k sektöründe çok ciddi kay td fl l k yaratan, kay td fl dan kast m ifllemlerin Türkiye deki piyasa d fl na kaybedilmesidir, onu da kay td fl say yorum. Yani Türkiye de kaydedilecek finansal aktiviteler Türkiye deki maalesef uygulama hatalar nedeniyle yurtd fl na gidiyor. Yurtd fl na gitmesine karfl oldu umdan de il, kay da ald racak olan istedi i yerde kaydettirsin. Yabanc gelsin Türkiye de kaydettirsin, Türk isterse gitsin d flar da kaydettirsin. Ama bunu gereksiz çarp kl klardan yapmas n ve bu konuda da de inmek istedi im örnek mesela en son problem, bankac l k sektörünün bafl n n derdi banka sigorta muamele vergisi. Sermaye piyasas ndaki yeni yeni ortaya ç kmaya bafllayan etkileri ile beraber bu vergiden bence kurtulmal. Bankac l ktan sonra banka sigorta muamele vergisi ne yaz k ki sermaye piyasas na da nüfuz etmeye bafllad. Bu konuda baflka sorunlar da var. Mesela bir di erini hemen sayay m. Biliyorsunuz, konut 16 GYODER

19

20 kredileri ile ilgili çeflitli teflvikler getirilmiflti. Banka sigorta muamele vergisi çeflitli harçlar vs. Son yorumlardan bir tanesi, maalesef, ipotek al nmam flsa konut finansman bu avantajlardan yararlanamaz. potek al nmas flart m? Belki çok kredibilitesi yüksek bir borçlu ald o konutu. lla ipotek flart m? Mühim olan konutun al nmas. Bir kredinin konut finansman na tahsis edildi ini herhalde baflka flekillerde de yani ipotek teminat n n d fl nda da tespit etmek mümkündür. En az ndan dünyadaki uygulamalar bu yöndeyse burada da öyle yap lmas muhakkak ki mümkündür. Biz mümkün oldu unu bu mesle in insanlar olarak biliyoruz. Ancak, maalesef flu anda da bu konuda tereddütler var. lgili bakanl klar m za ilettik. Ama benim burada çok net ifadem, kendisi de sermaye piyasalar na y llarca hizmet etmifl Say n Maliye Bakan m z n bu konuyu behemal k sa sürede çözece idir. Ama sonuç itibariyle, para ve sermaye piyasalar ile ilgili özellikle gayrimenkul finansman ve refinansman ile ilgili konularda hiçbir gri alan kalmamal d r. Çünkü bu sektörü de, finans sektörünü de potansiyel yönden en fazla gelifltirecek alan gayrimenkul alan d r diye düflünüyorum. Bir di er konu, sanki böyle bir ifade kullan l nca baz popülist yaklafl mlarla tüketicinin aleyhine bir fley söylenecek gibi oluyor. Ancak, bilhassa örnek ald m z Avrupa uygulamas nda konut kredileri tüketici kredisi kapsam nda de ildir. Siz konut kredisini e er tüketici kredisi ile k s tlarsan z bunun refinanse edilmesini dahi engellemeniz mümkün. Çünkü flöyle: Bir konut yap l yor. Banka bunu finanse ediyor. Konutla ilgili bir sorundan finansör banka sorumlu tutuluyor ise, o krediyi siz tekrar satamazs n z. Böyle birtak m ayr nt lar. K sacas, sözlerimi flöyle bitirmek istiyorum. Bankalar Birli i biliyorsunuz, stanbul Finans Merkezi isimli bir vizyonla ortaya ç k lmas n arzu ediyor. Burada anlad m z, stanbul ile ilgili bir proje de ildir. Hele hele stanbul un içinde herhangi bir gayrimenkul projesi falan da de ildir. fiuras muhakkak ki, stanbul un da, baflka kentlerin de niteliklerine göre, gelecekteki kimliklerine göre flehir planlamalar na tabi olaca tereddütsüzdür. stanbul un içinde de finans yöreleri mutlaka imar politikalar n n konusudur. Ancak, bizim murad m z, Türkiye yi bir finans cenneti olarak görmektir. Cennet derken de, haks z avantajlar n sa land de il, Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar n n kurulufllar n n hatta yöredeki tüm yat r mc lar n, ifladamlar n n be endi i, tercih etti i, yat r mlar n yönlendirmek istedi i para ve sermaye piyasas ile ilgili ifllemlerini kaydettirmek istedi i, sürprizler tafl mayan, uluslararas iyi örnekleri daima gündeminde tutan, reform söylemlerini bitirip istikrarl sürprizsiz bir piyasaya kavuflmay hedefliyoruz. Bunu bir hayal olarak görmeyiniz. Çünkü bunu özellikle en genç olanlar hayal olarak görmesin. Bu yaklafl k 20 y ll k bir çal flmay gerektirmektedir. Ancak, biz Türkiye Bankalar Birli i olarak, bu y l ülkemizde yap lacak Uluslararas Para Fonu ve Dünya Bankas toplant lar s ras nda Türkiye nin bu konudaki deklarasyonunu ve taahhüdünü ortaya koymas gerekti ini düflünüyoruz. 18 GYODER

21 Geçenlerde bir toplant da Say n Bakan m z Ali Babacan çok veciz bir flekilde söyledi. Dedi ki, böyle bir toplant Türkiye de belki onlarca y l bir daha düzenlenmeyecektir. Uluslararas para fonunun 150 nin üzerinde üyesi var. Yani bunlar n 1/3 ü potansiyel ev sahibi ülkeler olsa iki y lda bir Washington d fl nda toplant oldu una göre ilk defa bu kadar genifl bir finans zümresi bu flehre gelecek. Türkiye zaten finans sektörü ile ilgili reformlar ile övünmektedir. fiu anda en önemli övünme kaynaklar ndan biri. Bankac l k sektörünün sa laml söylemi, asl nda finansal alanda yap lan reformlara dayanmaktad r. K sacas, Türkiye hiç vakit kaybetmeden bu konudaki taahhütlerini kendi vatandafllar na da, dünyaya da koymak durumundad r. Bu ifadelerimiz, de erlendirmelerimiz basit söylemden ibaret de ildir. Bu konuda çok ciddi çal flmalar yap lm flt r, yap lmaktad r. Esasen yap lacak olanlar da bir icat tarz nda de il, yap lm fl olan iyi uygulamalar n devflirilmesine devam edilmesi fleklindedir. Bu düflüncelerin hepsini ülkemizde finans sektörünün bilhassa gayrimenkulün menkullefltirilmesinden, gayrimenkulün cazibesinin, Türkiye deki bu piyasan n cazibesinin dünyaya gösterilmesinden ve Türkiye de bu yöndeki tecrübenin, birikimin Türkiye nin yöresindeki çevreye de yans t labilmesine dair peflin kanaatime istinaden söyledim. Bu konular n çok kolayl kla eriflilebilir oldu unu düflünüyorum. Fakat bankac l n yan s ra gayrimenkul sektörü temsilcilerinin de bu konuda çok srarl ve odakl olmas gerekti ini düflünüyor, bu zirvenin baflar l olmas temennisiyle hepinize sayg lar sunuyorum. GYODER 19

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda 15-17 Haziran 2010 Sponsorlu unda 2 GYODER Katk lar yla 10. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortaklar GYODER 3 4 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 10 Baflkan

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar 4 çindekiler Aysberg....................6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar Yeflil Kalem.................19 Övünç fiiflman Kurum Çap nda Risk Yönetim

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

Merhaba. Derginin di er bölümlerinde yine sizlere faydal olaca n ve ilgiyle okuyaca- n z düflündü ümüz makale ve yaz lar yer almaktad r.

Merhaba. Derginin di er bölümlerinde yine sizlere faydal olaca n ve ilgiyle okuyaca- n z düflündü ümüz makale ve yaz lar yer almaktad r. 3 Merhaba ç Denetimle ilgili ülkemizdeki ilk ve tek mesleki yay n olan dergimizin 5. y l n kutluyoruz. Mesle in profesyonel sesi olan dergimiz, kurumsal kimli ini baflar ile devam ettirmektedir. Bildi

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu dosya MAKRO EKONOM Doç. Dr. brahim ÖZTÜRK Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu 1924 Anayasas bir kenara b rak lacak olursa, tarihte ilk defa Türk halk kendi özgür iradesiyle, son darbeden

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı