ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA"

Transkript

1 IL: 43 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý ül ke le re, Ý ran ýn nük le er kri zi ne na sýl yak laþ ma la rý ge rek ti ði ko nu sun da Tür ki ye den ders al ma la rý çað rý sýn da bu lu na rak, Tür ki ye, güç lü kom þu suy la o lan u zun ve kar ma þýk i liþ ki si nin do ðal bir so nu cu o la rak Ý ran ý i yi ta ný yor de di. n7 de Ýs lâm ü ni ver si te le ri nin müf re da tý göz den ge çi ril sin u Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, Ýs lâm dün ya sý, â lim ye tiþ ti ren mü es se se le ri, me ka niz ma la rý ve Ýs lâm ü ni ver si te le ri nin müf re dat la rý ný ye ni den göz den ge çir mek zo run da þek lin de ko nuþ tu. nha be ri say fa 3 te ELBÝRLÝÐÝLE KARARTMA HRANT DÝNK DÂVÂSININ GEREKÇELÝ KARARINDA, JANDARMA, EMNÝET VE MÝT ÝN DE GEREKEN TEDBÝRLERÝ ALMADIKLARI ÝÇÝN CÝNAETTEN SORUMLU OLDUKLARI BELÝRTÝLDÝ. GÜLER SABANCI: E ði tim sis te mi nin tar tý þýl ma sý sað lýk lý u Sa ban cý Hol ding ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Gü ler Sa ban cý, o la rak bi li nen mec bu ri e ði ti min 8 se ne den 12 se ne ye çý ka rýl ma sý ný ön gö ren ka nun tek li fi i le il gi li o la rak, Bu ra da kay gý; ço cuk ge lin le rin, ço cuk iþ çi le rin art ma sý dýr. Bun lar bir so run dur, kay gý ve tar týþ ma la rýn sýh hat li ol du ðu na ka na at ge ti ri yo rum de di. nmücahýt ÇAKIR IN HABERÝ SAFA 9 DA Adana da baraj tüneli patladý, iþçiler sele kapýldý uadana nýn Ko zan il çe si ne bað lý Er ge n U þa ðý Kö yü ya ký nýn da Gök su Ir ma ðý ü ze rin de in þa e di len ba ra jýn tü nel ka pa lý ba sýnç se be biy le pat la dý. Ça lý þan iþ çi ler i le iþ ma ki ne le ri se le ka pý la rak kay bol du lar. nha be ri say fa 9 da JANDARMA, EMNÝET VE MÝT'ÝN HABERÝ VARDI uönceki gün açýklanan Hrant Dink Dâvâsý gerekçeli kararýnda Dink cinayetinin iþlenmesinden önce jandarma görevlilerinin bu kadar net bilgi sahibi olduðu halde gerekli tedbirleri almamasý mutlaka sorgulanmalýdýr. Ayný durum Emniyet ve MÝT için de geçerlidir. Bu denli büyük sonuçlarý olan bir cinayetin çocuk denilebilecek yaþta, eðitim düzeyleri ortada olan sanýklarýn bir örgüt olmadan düþünüp, planlayýp yapmalarý akla uzak görülmektedir denildi. KARAR, KARANLIÐIN ÜZERÝNE PERDE OLDU ubaþ ba kan ar dým cý sý Be kir Boz dað da ka týl dý ðý bir prog ram da yöneltilen bir so ru ü ze ri ne ge rek çe li ka ra rý de ðer len dir di. Ge rek çe li ka ra rýn ka ran lý ða per de çek ti ði ni sa vu nan Boz dað þöy le ko nuþ tu: Mah ke me nin, or ta da bü yük bir ör gü tün var lý ðý ný ka bul e dip, 'Ben bu nu gö re mi yo rum' de me si man týk lý mý o lur, bi le mi yo rum.ge rek çe li ka rar, ka ran lý ðýn ü ze ri ne bir de ka ran lýk per de gi bi ol du. Ka rar, bu ka ran lý ðý ay dýn la týl ma sý na bir mum ya ka ma dý. nha be ri say fa 8 de Bakan ýldýz: AB kararlarý Türkiye için baðlayýcý deðil uenerji ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner ýl dýz, Biz bir AB ü ye si ül ke de ði liz. O yüz den AB de a lý nan ka rar la rýn hu ku ken Tür ki ye a çý sýn dan bir bað la yý cý lý ðý bu lun ma mak ta dýr. Tür ki ye ay ný þe kil de ABD i çin de a lý nan ka rar lar i çin de ay ný cüm le le ri söy le ye bi lir de di. n10 da KPK EÞ BAÞKANI AFÝF DEMÝRKIRAN: e ni a na ya sa i le AB de yol a lý rýz u Tür ki ye-ab Kar ma Par la men to Ko mis yo nu Eþ Baþ ka ný A fif De mir ký ran, komisyonun 68. top lan tý sýn da Ü mit e di yo rum ki Tür ki ye a na ya sa sý ný yap týk tan son ra in sa ný mýz çok da ha hu zur lu o la cak týr ve AB yo lun da da ha i le ri yol a la cak týr de di. n8 de TBMM BAÞKANI CEMÝL ÇÝÇEK: Darbe anayasasý hukuku katletti utbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, 1980 a na ya sa sý nýn fel se fe si nin gü nü mü ze uy ma dý ðý ný be lir te rek, e ni baþ tan e le a lýn ma sý ge re ki yor, zi ra 30 yýl da 17 de fa de ðiþ miþ tir. Bu da ül ke de hu kuk is tik ra rý ný bý rak ma mýþ týr de di. n8 de MEDA GENÝÞ ER VERDÝ Mer kel in öz rü man þet ler de u Al man ga ze te le ri, Al man ya da öl dü rü len Türk le rin ön ce ki gün kü an ma tö re nin de Baþ ba kan An ge la Mer kel in ö zür di le me si ne ge niþ yer ver di. n7 de NURA MERT: 28 Þu bat ta med ya da suç lu uga ze te A24 e ko nu þan ga ze te ci Nu ray Mert, 28 Þu bat sü re cin de med ya i le or du a ra sýn da gö nül bir li ði ol du ðu nu söy le di. n8 de EKVADOR TARÝHÝNDE ÝSLÂMI SEÇEN ÝLK KÝÞÝ OLAN AHA JUAN SUQUÝLLO: Said Nursî, sa mi mî bir Ýs lâm mü ca hi di dir nfaruk ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAFA 6 DA Hacettepe de kol ve bacak nakli u Ha cet te pe ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Mu rat Tun cer, týp fa kül te sin de dün ya da ilk kez ger çek leþ ti ri le cek çift kol ve çift ba cak nak li o pe ras yo nu nun ya pýl mýþ o la ca ðý ný a çýk la dý. nha be ri say fa 9 da ISSN HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÝSTEÝNÝZ...

2 2 L HÝ KA Tevrat, Ýncil, Zebur gibi kütüb-ü mukaddeseden, pekçok tahrifâta mâruz olduklarý halde, þu zamanda dahi, Hüseyn-i Cisrî gibi bir muhakkik nübüvvet-i Ahmediyeye (asm) dâir, yüz on dört iþarî beþâretleri çýkarýp, Risâle-i Hamîdiye de göstermiþtir. (Sözler, s. 529) Tahrif edilmiþ Ýncil dahi Peygamberimize (asm) iþaret ediyor Ey ehl-i kitap! Artýk Allah a ve peygamberlerine hakkýyla iman edin. Allah üçtür demeyin, bundan vazgeçin ki, sizin için hayýrlý olan budur. Allah ancak bir tek ilâhtýr. O, evlât edinmekten münezzehtir. Nisa Sû re si: 171 /  ye t-i Ke ri me Me â li  E T H AD Ý S Câ mi ü s-sa ðîr, No: 67 / Ha di s-i Þe rif Me â li þ te, bir nu mu ne o la rak Tev rat, Ýn cil, Ze bur un, Pey gam be ri miz A ley his sa lâ tü Ves se lâ ma a it â - yet le ri nin bir kaç nu mu ne si ni gös te re ce ðiz. Bi rin ci si: Ze bur da þöy le bir â yet var: Al la hüm me bas le nâ Mu kî me s-sün ne ti ba de l-fet re ti / Al la hým! Fet ret ten son ra bi ze Sün ne ti ih yâ e de cek o lan zâ tý gön der. 1 Mu kî mü s-sün ne i se, ism-i Ah me dî dir. Ýn cil in â ye ti: Ben gi di yo rum, tâ si ze Fa rak lit gel sin. a ni, Ah med gel sin. 2 Ýn cil in i kin ci bir â ye ti: Ben Rab bim den, hak ký bâ týl dan fark e den bir Pey gam be ri is ti yo rum ki, e be de ka dar be ra be ri niz - de bu lun sun. 3 Fa rak lit, El-fa ri ku bey ne l-hak ký ve l-bâ týl (Hak i le ba tý lýn a ra sý ný a yý ran) mâ nâ sýn da, Pey gam be rin o ki tap - lar da is mi dir. Tev rât ýn â ye ti: Haz ret-i Ýs ma il in va li de si o lan Hâ cer, ev lât sa hi be si o la cak. Ve o nun ev lâ dýn dan öy le bi ri si çý ka cak ki, o ve le - din e li, u mu mun fev kin de o la cak ve u mu mun e li hu þû ve i ta at le o na a çý la cak. 4 Tev rât ýn i kin ci bir â ye ti: Be nî Ýs ra il in kar deþ le ri o lan Be nî Ýs ma il den, se nin gi bi bi ri ni gön de re ce ðim. Ben sö zü mü o nun að zý na ko - ya ca ðým; Be nim vah yim le ko nu þa cak. O nu ka bul et me - ye ne a zap ve re ce ðim. 5 Tev rât ýn ü çün cü bir â ye ti: Mû sâ de di ki: Ey Rab bim, ben Tev rat ta, in san la ra i - yi li ði em re dip on la rý kö tü lük ten sa kýn dýr mak i çin çý ka - rýl mýþ, Al lah a i mân e den ha yýr lý bir üm me tin va sýf la rý ný gör düm. O nu be nim üm me tim yap. Al lah bu yur du ki: O, Mu ham med üm me ti dir. 6 Ýh tar: Mu ham med is mi, o ki tap lar da Mü þef fah ve el-mün ha men nâ ve Him yâ tâ gi bi Sür yâ nî i sim ler su re - tin de, Mu ham med mâ nâ sýn da ki Ýb râ nî i sim le riy le gel - miþ. ok sa sa rih Mu ham med is mi az var dý. Sa rih mik ta rý ný da hi ha sûd a hu di ler tah rif et miþ ler. Ze bur un â ye ti: â Da vud! Sen den son ra, Ah med, Mu ham med, Sâ - dýk ve Sey yid o la rak a ný la cak bir pey gam ber ge le cek. O - nun üm me ti Al lah ýn rah me ti ne maz har o la cak. 7 Hem A bâ di le-i Seb a dan ve kü tüb-ü sa bý ka da çok tet - ki kat ya pan Ab dul lah ib ni Amr ib ni l-âs ve meþ hur u le - ma-i e hud dan en ev vel Ýs lâ ma ge len Ab dul lah ib ni Se - lâm ve meþ hur Kâ bü l-ah bar de ni len Be nî Ýs ra il in al lâ - me le rin den, o za man da da ha çok tah ri fa ta uð ra ma yan Tev rat ta ay nen þu ge le cek â ye ti i lân e de rek gös ter miþ - ler.  ye tin bir par ça sý þu dur ki: Mû sâ i le hi tap tan son ra, ge le cek Pey gam be re hi ta ben þöy le di yor: Ey Pey gam ber! Mu hak kak ki Biz se ni bir þa hit, bir müj de le yi ci, bir sa kýn dý rý cý ve üm mî ler i çin bir da ya nak o la rak gön der dik. Sen Be nim ku lum sun ve sa na Mü te - vek kil is mi ni ver dim. Sen ne ka tý kalb li, ne huy suz ve ne de so kak lar da bö bür le ne rek yü rü yen bi ri de ðil sin. Sen kö tü lü ðe kö tü lük le de kar þý lýk ver mez sin. Sen af fe den ve ba ðýþ la yan bir pey gam ber sin. Eð ri li ðe gir miþ o lan halk o nun la yo lu nu doð rul tun ca ya ve Lâ i lâ he Ýl lal lâh de yin - ce ye ka dar Al lah o pey gam be rin ru hu nu al maz. 8 Dip not lar: 1- u suf Neb hâ nî, Hüc ce tul lah a le l-â le mîn, 104, Ha le bî, es-sî re tü l-ha le bi ye, 1:352; Cis rî, Ri sâ le-i Ha mi di ye (Türk - çe ter cü me si), 1:250; Kas ta lâ nî, el-me vâ hi bü l-le dün ni ye, 6: A li el-ka ri, Þer hu þ-þi fâ, 1:743; u suf Neb hâ nî, Hüc ce tül lah a le l-â le mîn, 99; Cis rî, Ri sâ le-i Ha mi di ye (Türk çe ter cü me si), 1:255; Ýn cil, u han na, Bâb 14, a yet A li el-ka ri, Þer hu þ-þi fâ, 1:743; u suf Neb hâ nî, Hüc ce tül lah a le l-â le mîn, ; Tev rat, Tek vin, Bab A li el-ka ri, Þer hu þ-þi fâ, 1:743; u suf Neb hâ nî, Hüc - ce tül lah a le l-â le mîn, 86; Ha le bî, es-sî re tü l-ha le bi ye, 1:347; Tev rat, Tes ni ye, Bab A li el-ka ri, Þer hu þ-þi fâ, 1:746; u suf Neb hâ nî, Hüc ce tül lah a le l-â le mîn, ; Tev rat, Eþ ý yâ, Is hah, Ha le bî, es-sî re tü l-ha le bi ye, 1:353; Kan deh le vî, Ha yâ tü s- Sa hâ be, 1:18; Ýb ni Ke sîr, el-bi dâ ye ve n-ni hâ ye, 2:326; A li el-ka ri, Þer hu þ-þi fâ, 1:739; Neb hâ nî, Hüc ce tül lah a le l-â le mîn, Bu ha rî, Bü yû : 5; Bur hâ ned din Ha le bî, es-sî re tü l-ha le bi ye, 1:346; Dâ rî mî, Mu kad di me: 2; Kan deh le vî, Ha yâ tü s-sa hâ be, 1:17; Ýb ni Ke sîr, el-bi dâ ye ve n-ni hâ ye, 2:326; Neb hâ nî, Hüc ce tül lah a - le l-â le mîn, 105, 135; el-a cur rî, eþ-þe rî a, 444, 452; Kas ta lâ nî, el- Me vâ hi bü l-le dün ni ye, 6:192. Mek tu bat, 19. Mek tub, s. 283 Haramlardan sakýn ki, insanlarýn en çok ibâdet edeni olasýn. Allah'ýn takdir ettiði rýzka razý ol ki, insanlarýn en zengini olasýn. Komþuna iyilik et ki, olgun mü'min olasýn. İ e bep ler dün ya sýn da ya þý yo ruz. Bu â le min mu ta sar rý fý o lan Ce nab-ý Hak ni zam ve in ti za - mý te min et mek i çin; hak, hu - kuk ve dü ze ni te sis et mek i çin her þe yi bir se be be bað la mýþ. a ni bu dün ya da Kud ret-i Ý lâ hi ye se bep ler tah týn da hük me di yor. Bir ci het te her ha di se Hik met sý fa tý na gö re va zi yet a lý yor, Ha kîm is mi mu ci bin ce vü cut bu lu yor. Do kuz ay on gün son ra ço cuk an ne sin den dün ya ya ge li yor. Top ra ða e ki len to hum ön ce fi liz, son ra a ðaç, son ra dal bu dak, son ra i se çi çek ve mey ve ve ri yor. Gü ne þi miz do ðu dan do - ðu yor, ba tý dan ba tý yor. Za ma ný mýz hep po - zi tif yön de a ký yor. Dün ya 9.81 gi bi bir iv me i le ci sim le ri mer ke zi ne doð ru çe ki yor. Biz - ler bu iv me i le yü rü yo ruz, va sý ta la rý mýz bu iv me i le ha re ket e di yor, can lý lar bu iv me i le yer yü zün de ra hat ya þý yor lar. Ýþ te dün ya da ki tüm fi il ve ha re ket le ri, ya þa dý ðý mýz tüm ha - di se le ri þöy le bir dü þü nün: Bir ni zam ve in - ti zam da hi lin de, bir se bep ler zin ci ri i çin de dü zen len di ði ni gö rür sü nüz. Ýn san lar bu se - bep ler zin ci ri ne ve dü ze ni ne öy le si ne a dap - te ol muþ lar dýr ki, ak si ni dü þü ne mez ler bi le. Hat ta a hi re te a it ba zý hal le ri yi ne dün ya tar zýn da bir se bep ler zin ci ri i çin de ta ným la - ma ya ça lý þýr lar ki, ço ðu kez de yan lýþ an la ma ve kav ra yýþ la ra se bep o lur lar. Kud re tin ön - ce lik li ol du ðu a hi ret ha di se le ri ni hik met dün ya sýn dan gör me ye ça lý þýr lar. Bu du rum da el bet te ki ba zý ek sik ta ným la ma la ra yol a - çar. Çün kü Kud ret ve Rah met â le mi o lan a - hi ret i le, hik met â le mi o lan dün ya ha di se le ri a ra sýn da ma hi yet a çý sýn dan çok cid di fark lar var dýr. Bu hu su sa i þa ret e den Nur lar dan mü him bir i fa de yi na zar la ra su nu yo ruz: E vet, dün ya dâ rü l-hik met ve â hi ret dâ - rü l-kud ret ol du ðun dan, dün ya da Ha kîm, Mü ret tîb, Mü deb bir, Mü reb bî gi bi çok i - sim le rin ik ti zâ sýy la dün ya da i cad-ý eþ ya, bir de re ce ted ri cî ve za man la ol ma sý, hik met-i Rab bâ ni ye nin muk te zâ sý ol muþ.  hi ret te i - se, hik met ten zi yâ de kud ret ve rah me tin te zâ hür le ri i çin mad de ye ve müd de te ve za ma na ve bek le me ye ih ti yaç bý rak ma dan, bir den eþ ya in þâ e di li yor. Bu ra da bir gün de ve bir se ne de ya pý lan iþ ler, â hi ret te bir an - da, bir lem ha da in þâ sý na i þa re ten Kur ân-ý Mu ci zü l-be yân, K ý yâ me tin ger çek leþ me si i se, an cak göz a çýp ka pa yýn ca ya ka dar, ya - hut on dan da ya kýn dýr. (Nahl Sû re si: 77.) fer man e der. (Söz ler, s.106) Lüt fen þu cüm le ye dik kat e de lim:  hi - ret te i se, hik met ten zi yâ de kud ret ve rah - me tin te zâ hür le ri i çin mad de ye ve müd de - te ve za ma na ve bek le me ye ih ti yaç bý rak - ma dan, bir den eþ ya in þa e di li yor. De mek ki a hi ret â lem le rin de se bep ler or ta dan kal - ký yor. Eþ ya nýn i ca dý i çin, mah lu ka týn ya ra - týl ma sý i çin, ha þir mey da nýn da tek rar di - rilt me i çin bek le me ye, za ma na, müd de te, eþ ya nýn teþ ki li i çin lâ zým o lan mad de le ri top la ma ya hiç ih ti yaç ol ma dan, Kud ret-i Ý - lâ hi ye per de siz te cel lî e de rek, a ni ve def î o la rak eþ ya ya ra tý lý yor. O nun i çin de nil miþ ki, ký ya met ve ha þir za man sýz vü cu da ge lir. Ýþ te bu dün ya þart la rý i çin den a hi ret â - lem le ri ne ba kar ken bu hu sus la rýn dik ka te a lýn ma sý ge re kir. O ra da te cel lî e de cek is min muk te za ve ge rek le ri dik ka te a lý na rak i zah ya pýl ma sý ge re kir. Ak si hal de ya pý lan a çýk la - ma lar dan zi hin ler tam o la rak tat min ol - maz lar. Ri sa le-i Nur da bu ko nu da ye te ri de re ce de i zah lar var dýr. Te fek kür le ya pý lan o ku ma lar ve mü za ke re ler so nu cun da cid di a çý lým lar o la bi lir. Zi ra Ri sa le-i Nur da bu hu sus lar da zih ne ge le bi le cek bir çok su â le bir þe kil de ce vap ve ril miþ. Dik kat ge re ki yor. Me se lâ çok la rýn sor du ðu bir su a li ve Nur - lar da ve ril miþ bir ce va bý siz ler le pay la þa lým: Su âl þu: Ha þir de in sa nýn tüm zer re le ri mi top la na cak? Ýn san vü cu du na öm rü bo - yun ca mil yar lar ca a tom, mil yar lar ca hüc - re ve mo le kül mi sa fir o lu yor. Tüm bun lar hep si bir den tek rar ih ya e di le cek mi? Nur lar da bu su â le ve ri len ce vap i se þöy le: Ar ka daþ! Za hi re na za ran, ha þir de, ec - za-yý as li ye i le ec za-yý za i de [faz la dan o lan par ça lar] bir lik te i a de e di lir. E vet, cü nüp i ken týr nak la rýn, saç la rýn ke sil me si mek - ruh ve be den den ay rý lan her bir cüz ün bir ye re gö mül me si sün net ol du ðu, o na i þa - ret tir. Fa kat tah ki ke gö re, ne ba ta týn to - hum la rý gi bi ac bü z-ze neb ta bir e di len bir ký sým zer re ler, in sa nýn to hu mu hük - mün de o lup, ha þir de o zer re ler ü ze ri ne be den-i in sa ni neþv ü ne ma i le te þek kül e - der. (Ý þa ra tü l-ý caz, s.60) Söz ler de i se ay ný su a le fark lý bir ce vap var: Na sýl ki bir ta bu run as ker le ri, is ti ra hat i çin da ðýl sa, son ra bir bo ru i le çað rýl sa, ko - lay bir sû ret te ta bur bay ra ðý al týn da top - lan ma la rý, ye ni den bir ta bur teþ kil et mek - ten çok ko lay ve çok ra hat týr; öy le de, bir be den de bir bi riy le im ti zâc i le ün si yet ve mü nâ se bet pey dâ e den zer rât-ý e sâ si ye, Haz ret-i Ýs râ fil A ley his se lâ mýn Sûr u i le Hà lýk-ý Zül ce lâ lin em ri ne Leb beyk de me - le ri ve top lan ma la rý, ak len bi rin ci i cad dan da ha ko lay, da ha müm kün dür. Hem, bü - tün zer re le rin top lan ma la rý, bel ki lâ zým de ðil; nü ve ler ve to hum lar hük mün de o - lan ve ha dîs te ac bü z-ze neb (Bu hâ rî, Tef - sir: 39) tâ bir e di len ec zâ-i e sâ si ye ve zer - rât-ý as li ye, i kin ci neþ e i çin kâ fi bir e sas týr, te mel dir. Sâ ni-i Ha kîm, be den-i in sa nî yi on la rýn üs tün de bi nâ e der. (Söz ler, s.484) Bu ce vap lar bi ze a hi ret te eþ ya nýn bir den in þa e dil di ði ni, tüm zer re le ri top la ma ya ih ti yaç ol ma dý ðý ný, in sa nýn ya þa dý ðý müd - det i çe ri sin de ki ha ki ki ma hi ye ti ni tem sil e den ve ac bü z-ze neb di ye ta bir e di len ma ne vi in san ha ri ta sý ü ze ri ne tek rar ih ya - nýn vu ku bu la ca ðý ný ne ka dar a çýk ve net bir þe kil de i fa de e di yor. Ac bü z-ze neb i se bu dün ya ya a it bir mad de ol ma dý ðý ný, a hi re te ba kan cis mi mi - zin te mel ta þý ol du ðu nu, a hi ret ha ya tý na uy gun zer re le ri ve mad de le ri ih ti va et ti ði ni i se þu cüm le den an lý yo ruz:...el bet te nu râ - nî ka yýt sýz, ge niþ ve e be dî o lan Cen net te, ci sim le ri ruh kuv ve tin de ve hif fe tin de ve ha yal sür a tin de o lan ehl-i Cen net, bir va - kit te yüz bin yer ler de bu lu nup... (Söz ler, s. 463) De mek ki ha yal sü ra ti ne uy gun, ruh kuv ve ti ne mü na sip bir ci sim, bu dün ya þart la rýn da ki ci sim den bin ler ce de re ce te - rak kî et miþ bir ci sim dir. Bu cis min te mel ta þý o lan ac bü z-ze neb i se dün ya da ki fi zi kî þart lar dan fark lý, fi zi kî ha di se ler den et ki - len me yen, dün ya nýn fi zi kî ka nun ve ku ral - la rý i çin de e ri me yen ve çü rü me yen bir ma - hi ye te sa hip tir ki; ha dis-i þe rif ler de bu du - rum þu þe kil de i fa de e dil miþ: Ý ki sur a ra - sýn da kýrk yýl lýk za man var dýr! Son ra Al lah se ma dan su in di re cek ve in san lar yer den seb ze gi bi cap can lý di ri le cek ler. Ýn san da bir öz ha riç hep si çü rü müþ tür. Bu çü rü me yen öz, ac bü'z- ze neb dir. Ký ya met gü nü ye ni den ya ra tý lýþ bun dan mey da na ge le cek tir. (Müs lim, Fi ten 141) E vet, Ri sa le-i Nur u da ha bir dik kat ve te fek kür le mü ta la a et mek ge re ki yor. S Bu mil le te þim di ye ka dar hep u zak ta - ki teh li ke ler ve si lâh lar gös te ril miþ - tir. Ne var ki, he men ya ný ba þýn da ve ko lu na þý rýn ga e di len ah lâk sýz lýk, i man sýz - lýk, dün ye vî leþ me, mad dî leþ me, is raf vs. ze hir le ri gös te ril me di. et miþ sek sen yýl dýr zerk e di len bu gayr-i ah lâ kî lik ma a le sef va tan ev lât la rý ný kim lik siz leþ tir di. So ka ða çý kýp, þöy le bir genç man za ra la - rý na ba kýl dý ðýn da bu po li ti ka la rýn is te dik - le ri he de fe u laþ týk la rý gö rül mek te dir. A cý ki, dün zi hin le re em po ze e di len yý - ký cý, ah lâk sýz mo del le me ler er te si gün, so - kak lar da ya þan ma ya baþ la mak ta dýr. Ö zel lik le genç le rin gen le riy le, kod la rýy la ve de ðer le riy le bi ri le ri sü rek li oy na mak ta dýr. Öy le il ginç genç man za ra la rý i le kar þý la - þý yor su nuz ki, ga li ba ö zür lü de mek ten ken di ni zi a la mý yor su nuz. Zi ra, kim ol du - ðu nu, han gi dün ya ya a it ol du ðu nu çok tan u nut muþ, ga rip ký ya fet ve saç mo del le ri ve dav ra nýþ lar la kar þý la þý yor su nuz. Tv ler de ki müm taz þah si yet le rin(!) ke li - me le ri ne, gi yim tarz la rý, jest ve mi mik le ri - ne ö zen miþ ký sa ca sý a nor mal leþ miþ bir genç lik kar þý nýz da du ru yor. El bet te þah si yet li, de ðer le ri ne sa hip çý - kan, ah lâk lý ve ne re de ol du ðu nu çok i yi bi - len genç le ri miz var dýr. Fa kat þeh rin so kak - la rý, ge nel ha va yý si ze an lat mak ta ve ne re - den ne re ye gel di ði ni zi si ze söy le mek te dir. Et raf, mo da a dýy la klon lan mýþ ay ný tarz ve tip ler, iç le ri bo þal týl mýþ, e lek tro nik ay - gýt lar gi bi so ðuk ve ruh suz genç man za ra - la rý i le do lu. Bü tün bun lar, boz ma ya dö nük, plan lý bir ha re kâ týn par ça la rý dýr. Zi ra bu mil le tin ah lâ kî kod la rýy la oy na - mak, i nan dý ðý bü tün de ðer le ri ters yüz et - mek, ip le ri dý þa rý da bu lu nan zýn dýk ko mi - te le ri nin, za lim pro pa gan da la rý dýr. Ken di le ri ni mil le tin va si si ve ha mi si sa - yan güç ler, a Kur ân ý el le rin den al ma lý - yýz, ya Kur ân dan so ðut ma lý yýz po li ti ka sý i le, ken di gayr-i ah lâ kî ha yat tarz la rý ný, bu mil le te þý rýn ga et miþ ler dir. Her tür lü ah lâk sýz lý ðý ve çir kef li ði nor - mal leþ tir me iþ le vi ni i se, tv prog ram la rýn da ve di zi ler de ki mo del le me ler le yap mýþ lar dýr. Hat ta bu nun i çin dev let po li ti ka la rý ge - liþ ti rip, genç li ði i çe rik siz, kim lik siz ve ki þi - lik siz leþ tir miþ ler dir. E ði tim po li ti ka la rý ný, ah mak laþ týr ma ü - ze ri ne ku rup, genç le ri ki tap say fa la rýn dan u zak laþ týr mýþ lar dýr. Böy le lik le a i le si nin, mem le ke ti nin gün - de min den ha ber siz, be yin le ri yý kan mýþ, mis kin leþ miþ; he lâl ka zanç, a lýn te ri, ik ti - sat, sa býr gi bi de ðer le rin ya ký nýn dan bi le geç me yen, mef luç di mað lar or ta ya çýk - mýþ týr. Pe ki ge li nen bu nok ta da çö züm ne o la - cak týr, mil lî ve ma ne vî de ðer le re sa hip bir genç lik na sýl ye tiþ ti ri le cek tir? El bet te bu, vic da nýn, ru hun, ma ne vî ya - týn tek rar fert fert ih ya sýy la müm kün o la - cak týr? Ça ðýn im kân ve ge rek le ri ne uy mak, me - de ni yet el bi se si ni ken di mil lî ve ma ne vî de - ðer le ri mi ze gö re bi çip dik mek, tak lit çi lik - ten kur tul mak ön ce lik li a tý la cak a dým lar - dýr. Be di üz za man, ko nuy la il gi þöy le der: Ey bu va tan genç le ri! Frenk le ri tak li de ça lýþ ma yý nýz.  yâ, Av ru pa nýn si ze et tik le - ri had siz zu lüm ve a dâ vet ten son ra, han gi a kýl la on la rýn se fa het ve bâ týl ef kâr la rý na it ti bâ e dip em ni yet e di yor su nuz? ok, yok! Se fi hâ ne tak lit e den ler, it ti bâ de ðil, bel ki þu ur suz o la rak on la rýn sa fý na il ti hak e dip ken di ken di ni zi ve kar deþ le ri ni zi i - dam e di yor su nuz. (Lem a lar, s ) Ön ce lik le nef sin e sa re tin den kur tul ma yý ne ti ce ve re cek sað lam bir i ra de ka zan dýr - mak ge re ke cek tir. Bu nun yo lu da, i man - dan ge len bir kuv vet, öz gü ven ve ki þi lik le be lir le nen he de fe doð ru yön len dir mek tir. ük sek duy gu la rý, i de al le ri genç le rin gö nül le rin de a bi de leþ tir mek i çin ör nek ol - mak ve doð ru mo del le me ler sun mak çö - züm o la cak týr. Zi ra kal bin ha yat lan ma sý, gü nah lar dan u zak laþ ma yý ne ti ce ve rir. Bu yüz den kal - bin zi ya sý hük mün de o lan i man i le ha ya tý ha yat lan dýr mak tan baþ ka yol yok tur. Ü mit vâ rýz! Çün kü bu ka dar boz ma, tah - rip et me ve ze hir le me le re kar þýn si yah ve be yaz gi bi bir bi rin den ay rý du ran bir genç - lik el bet te o la cak týr ve var dýr. Þey ta nî tu - zak lar dan kur tu lup, va tan, mil let ve din a - dý na ka za nýl mýþ genç le rin sa yý sý her ge çen gün art mak ta dýr. Fa kat bir ta raf tan da genç lik a dý na sü rek li ka yýp lar ve ril mek te dir. Bu yüz den þeh ve tin, öf ke nin, ah lâk sýz lý - ðýn, u yuþ tu ru cu nun ku yu la rý na yu var la - nan genç le rin sa yý sý ný a zalt mak ta mir e di - ci le rin en bü yük me se le si ol ma lý dýr. Tah rip ko lay dýr ve tah rip e di ci ler iþ le ri - ni yap mak ta dýr lar. Bu na kar þýn ta mi rat va zi fe sin de bu lu nan lar da da ha faz la ça lýþ - mak, da ha çok gen ce u laþ mak ve hak ve ha ki ka ti on la rýn dün ya sý na ta þý mak va zi fe - si ni ye ri ne ge tir me li dir ler. Gen le riy le oy nan mýþ genç ler yya ni as ya.com.tr Ha þir de tüm zer re le ri miz top la na cak mý?

3 HABER 3 a zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO URAN 36 AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 3 Rebiülahir 1433 Ru mî: 12 Þubat 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýs ki lip li A týf Ho ca nýn a dý has ta ne ye ve ril di ÝS KÝ LÝP LÝ A týf Ho ca nýn a dý, Sað lýk Ba kan ar dým cý sý A gâh Kaf kas ýn da ka týl dý ðý tö ren le mem le ke ti Ýs ki lip te ki dev let has ta ne si ne ve ril di. Has ta ne nin ö nün de ya pý lan tö ren de, Ýs ki lip Dev let Has ta ne si nin ta be la sý, Ýs ki lip A týf Ho ca Dev let Has ta ne si o la rak de ðiþ - ti ril di. Tö ren de ko nu þan Sað lýk Ba kan ar dým cý sý Kaf kas, A týf Ho ca nýn Ýs ki lip in me da rý if ti ha rý ol du ðu nu söy le di. A týf Ho ca nýn Ýs - tik lal Mah ke me le rin de i dam e dil me si nin Cum hu ri yet ta ri hi nin ka ran lýk nok ta la rýn dan bi ri ol du ðu nu be lir ten Kaf kas, bir din a li mi - nin hu kuk suz lu ðun kur ba ný ol du ðu nu kay det ti. Ýs ki lip ten ge len yo ðun ta lep ü ze ri ne il çe has ta ne si nin a dý ný Ýs ki lip A týf Ho ca Dev - let Has ta ne si o la rak de ðiþ tir dik le ri ni an la tan Kaf kas, Bu bir i a de i i ti bar dýr. Hak kýn tes li mi dir de di. A týf Ho ca nýn to ru nu Ah met Fa ruk Ý mal i se 2-3 yýl ön ce si ne ka dar me zar ta þý bi le yok ken, þim di a dý nýn bir ku ru ma ve ril miþ ol ma sý nýn mut lu lu ðu nu ya þý yo ruz di ye ko nuþ tu. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan has ta ne yi ge zen Kaf kas, da ha son ra A týf Ho ca nýn me za rý ný zi ya ret et ti. Ço rum/a a Diyanet Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, Su u di A ra bis tan Din Ýþ le ri Ba ka ný Þeyh Sa lih bin Ab dül la ziz bin Mu ham med i le gö rüþ tü. Ehil âlim yetiþtirmeliyiz PROF. DR. MEHMET GÖRMEZ, "ÝSLÂM DÜNASI ÂLÝM ETÝÞTÝREN MÜESSESELERÝ ENÝDEN GÖZDEN GEÇÝRMEK ZORUNDADIR" DEDÝ. DÝ A NET Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, Su u di A ra bis tan Din Ýþ le ri Ba ka ný Þeyh Sa lih bin Ab dül la ziz bin Mu ham med i le gö rüþ tü. Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, gö rüþ me de Ýs lâm dün ya sý nýn ö nem li bir so ru nu na dik kat çe ke rek Ýs lam dün ya sý â lim ye tiþ ti ren mü es se se le ri, me ka niz ma la rý ve Ýs lam ü ni ver si te le ri nin müf re dat la rý ný ye ni den göz den ge çir mek zo run da dýr de - Çev re prob lem le ri u zay dan tes pit e di le cek di. Res mi te mas lar kap sa mýn da Su u di A ra bis tan ýn Cid de þeh rin de bu lu nan Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Gör mez þun la rý söy le di: Ýs lam dün ya sýn da, Ýs la mi a lan da bil gi ü re ten ve Ýs lam â li mi ye tiþ ti ren me ka niz ma la rýn, u lus la ra ra sý Ýs lam ü ni ver si te le ri nin prog ram ve müf re dat la rý nýn ye ni den göz den ge çi ril me si ge re ki yor. Bu ko nu da Ýs lam Ýþ bir li ði Teþ ki la tý bün ye sin de gö rev ya pan I CES CO ya da bü yük gö rev dü þü yor. Genç ler, ta ri hî ge zi ye ka týl dý AKHÝSAR Be le di ye si Sa nat A töl ye si ger çek leþ tir mek te ol du ðu Ak hi sart Av ru pa Bir li ði Genç lik Pro je si kap sa mýn da ilk pro je ge zi le ri ni Ma ni sa ya yap tý. Pro je ye ka tý lan o tuz öð ren ci i le bir lik te gö rev a lan sa nat a töl ye si so rum lu su hat sa nat çý sý Ha luk Öz kan, e ðit men ler tez hip sa nat çý sý Ni met Al tý nel, Se def kar O ral Al tý nel ve pro je ko çu Öz lem A ka gün düz Ta bel i le pro je so rum lu la rý nýn ka tý lý mýy la ger çek leþ ti. Pro je kap sa mýn da en gel li ve gö nül lü öð ren ci ler den o lu þan gru ba Ma ni sa da bu lu nan ta ri hi ca mi i ler ve mü ze de bu lu nan ka lem i þi ve se def ör nek le ri gös te ril di. Pro je ye ka tý lan e ðit men ve öð ren ci ler Ak hi sar Be le di ye si Sa nat A töl ye si nde ger çek le þen bu pro je de yer al ma im kân la rý ný ken di le ri ne sun duk la rý i çin Be le di ye Baþ ka ný Sa lih Hýz lý ve Baþ kan ar dým cý la rý Ö mer Ýþ çi ve La tif Çak mak a te þek kür et ti ler. Ak si har/er han Çe lik ÜLKEMÝZDEN TÜ BÝ TAK U ZA ýn da hil ol du ðu AB 7. ÇP Pro je le rin den SE - O CA da so na ge lin di. Av ru pa Bir li ði 7. Çer çe ve Prog ra mý kap sa mýn da des tek le nen SE O CA pro je siy le, Or ta As ya nýn çev re so run la rý u zay dan tes pit e di le bi le cek. 14 or tak lý pro je kap sa mýn da çev re so run la rý nýn tes pi ti i çin yer göz lem tek no lo ji le ri kul la ný la cak. Pro je nin Tür ki ye den TÜ BÝ TAK U ZA ve Je o di ji tal fir ma sý ol mak ü ze re i ki or ta ðý bu lu nu yor. SE O CA Pro je sin de Or ta As ya lý 50 ye ya kýn ku rum dan 200 uz man bi ra ra ya gel di. Pro je de çev re nin et kin o la rak göz len me si i çin yer göz lem tek no lo ji le ri nin kul la ný mý ko nu sun da, Or ta As ya ül ke le ri (Ka za kis tan, Kýr gý zis tan, Ta ci kis tan, Türk me nis tan ve Öz be kis tan) ve Av ru pa ül ke le ri a ra sýn da ö nem li bir iþ bir li ði ku rul du. Böy le ce zen gin ta bii kay nak la ra ve e ði tim li bir nü fu sa sa hip o lan Or ta As ya ül ke le ri i le i liþ ki le ri ge liþ tir mek ko nu sun da ö nem li a dým lar a týl dý. SE O CA Pro je si, Kü re sel er Göz lem Gru bu nun (GE O) Ka pa si te O luþ tu rul ma sý Ko mi te si ta ra fýn dan da des tek le ni yor. Tür ki ye GE O ya 2008 Tem muz un da Kupon No: 44 Hü kü met dü ze yin de res men ü ye ol muþ tu. ( o-se o ca.net) Son za man lar da Ýs lâm ü ni ver si te le ri nin müf re dat la rýn dan kay nak la nan sý kýn tý la rýn dün ya nýn muh te lif coð raf ya la rýn da çe þit li so run la ra ne den ol du ðu na vur gu ya pan Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Gör mez, bu ko nu da Su u di Ba kan Þeyh Sa lih bin Ab dül la ziz bin Mu ham med den des tek is te di. Su u di Ba kan i se ü zer le ri ne dü þen ge rek li ça lýþ ma la rý ya pa cak la rý ný i fa de et ti. e ni As ya/ýs tan bul Ak þam la rý Kur ân öð re ni yor lar KARAMAN'IN ol lar ba þý bel de sin de yat sý na ma zýn dan son ra ye tiþ kin le re ak þam Kur ân kur su ve ri li yor. Kur su zi - ya ret e den Ýl Müf tü sü Nu ri De ðir men ci, ol lar ba þý lý la rýn he - ye ca ný na or tak ol du. Kur sa o lan il gi nin ken di le ri ni se vin dir - di ði ni kay de den De ðir men ci, e tiþ kin le re yö ne lik ca mi kurs la rý her yýl ol du ðu gi bi bu yýl da bir çok ca mi miz de de - vam et mek te dir. Din gö rev li le ri miz kýþ ay la rýn da ge ce le rin u zun ol ma sý ný de ðer len di re rek, ö zel lik le genç le ri miz ve es - naf kar deþ le ri miz le yat sý na ma zýn dan son ra il gi len mek te - dir ler. Çok et ki li ve ve rim li o lan kur su muz, Ma yýs a yý nýn so - nu na ka dar de vam e de cek de di. Kur ân-ý Ke rim öð ren me - nin fa zi le tin den bah se den De ðir men ci, Kur ân-ý Ke rim i ye - ni öð re nen genç le ri teb rik et ti. Ka ra man/ci han Sa son da ve rem se mi ne ri SASON, A þa ðý Ka ra me þe Ýl köð re tim o ku lun da o ku yan 70 öð ren ci ye ve rem an la týl dý. A i le He ki mi Dr. Fa tih Taþ ve Sað lýk Me mu ru Me tin Öz men ta ra fýn dan ve ri len se mi ner de öð ren - ci ler ve rem has ta lý ðý nýn se bep le ri, be lir ti le ri ve ko run ma yol - la rý an la týl dý. Se mi ner de ko nu þan A i le He ki mi Dr. Fa tih Taþ, ve rem has ta lý ðý nýn ö zel lik le hap þý rýk, ök sü rük ve ko nuþ ma i le bu la þa bi le ce ði ni be lir te rek hap þý rýr ken mut la ka að zýn ka pa - týl ma sý ge rek ti ði ne vur gu yap tý. Ve rem hak kýn da de tay lý bil gi öð ren dik le ri ni be lir ten öð ren ci ler den Miz gin E kin ci, Ve re - min te da vi yol la rý ný, bu laþ tý ðýn da ya da et ki le ri gö rül dü ðün - de dok to ra baþ vur ma mýz ge rek ti ði ni, ök sür dü ðü müz de ya da hap þýr dý ðý mýz da að zý mý zý ka pat ma mýz ge rek ti ði ni öð ren - dik i fa de le ri ni kul lan dý. O kul Mü dü rü Zü be yir Ser kan Al bay, ka tý lým la rýn dan do la yý Dr. Fa tih Taþ ve Sað lýk Me mu ru Me tin Öz men e te þek kür et ti. Sason-e ni As ya ir ti ni as ya.com.tr Ce ma at ler ve as lî hiz met ler Ce ma at ler ve Top lum-si ya set-dev let ça lýþ ma mý zýn bir ye rin de, þu tes bit ve de ðer len dir me le rimizi di le ge tir miþ tik: Bir ce ma a te men sup o lan in san la rýn, va tan daþ lýk hak ve gö re vi o la rak bel li bir si ya sî ter cih is ti ka me tin de oy kul la nýp, par ti ler hak kýn da gö rüþ sa hi bi ol ma la rý; me sa fe li bir du ruþ men zi lin de ka la rak o lum lu ic ra at la rý teþ vik e dip des tek ler ken, yan lýþ la rý e leþ tir me le ri çok fark lý bir þey. Bu nun ya dýr ga na cak bir ta ra fý ol ma sa ge rek. A ma bir ce ma a tin si ya set a la nýn da ak tif bir o yun cu gi bi rol üst len me si; gün cel si ya se tin po le mik ve tar týþ ma la rýn da çok faz la a dý nýn geç me si; fark lý id di a, suç la ma ve sa vun ma la ra ko nu ol ma sý gi bi du rum lar i çin ay ný þe yi söy le mek im kân sýz. Sü rek li o la rak po li tik tar týþ ma la rýn i çin de ve o da ðýn da yer a lan bir ce ma at, o tar týþ ma la rýn ka çý nýl maz bir ne ti ce si o lan yýp ran ma dan ken di si ni ko ru yup â za de ka la bi lir mi? Ký ya sý ya bir ik ti dar mü ca de le si nin ta ra fý gi bi dav ra nan ve ya ta výr la rý öy le al gý la nan bir ce ma at, ken di siy le il gi li o la rak gün de me ge len id di a la rý sü rek li tek zip et se da hi, bun la rýn zi hin ler de bý rak tý ðý tor tu ve iz le ri ta ma men si lip te miz le me yi ba þa ra bi lir mi? Son dö nem ler de med ya, bü rok ra si, po lis, as ker ve yar gý ze min le rin de ce re yan e den ce ma at ek sen li yan daþ lýk-kar þýt lýk po le mik le ri nin sað lýk lý bir þe kil de a þýl ma sý i çin, Ce ma at par ti o la maz, o nun i þi dev let yö net mek de ðil dir pren si bi nin ö züm se nip ha ya ta ge çi ril me si ve â ci len as lî hiz met le re dö nül me si ge re ki yor. (s. 50-1) Bu sa týr lar ya zýl dýk tan son ra ki sü reç te ce ma at ko nu su bir bi riy le hiç il gi si ol ma yan çok fark lý a lan lar da yi ne sýk sýk gün de me gel di. KPSS ve ü ni ver si te sý nav so ru la rý nýn ça lýn dý ðý id di a la rýn dan þi ke o pe ras yo nu na ve ö zel lik le Fe ner bah çe nin e le ge çi ril mek is ten di ði söy len ti le ri ne ve son o la rak MÝT kri zin de ki po le mik le re ka dar... Ve bu bað lam da ya pý lan yo rum la rýn, bi zim tes bit le ri miz le gi de rek da ha faz la ör tü þüp on la rý te yid e den bir çer çe ve ye o tur du ðu nu gö rü yo ruz. E vet, ce ma at ler bir an ön ce as lî hiz met le ri ne dön me li ki, hem o hiz met ler ye ni den can lan sýn, hem de dün ye vî leþ me rüz gâ rý nýn ge tir di ði ma ne vî e roz yon, a þýn ma ve tah ri bat ta mir e dil sin. *** AKP Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Hü se yin Çe lik, üz de 50 oy al ma mýz da ce ma at le rin ö nem li pa yý var di yor (Ra di kal, ). Doð ru. Ce ma at le rin yo ðun des te ði ol ma say dý, AKP ko lay ko lay bu se vi ye ye çý ka maz dý. O nun i çin MÝT kri zi ne yi ne ö zel lik le bir ce ma a tin çok faz la mü da hil ol du ðu ve hat tâ hü kü met le kar þý kar þý ya gel di ði gö rün tü sü nün or ta ya çýk ma sý ü ze ri ne AKP den peþ pe þe Kim se ce ma at ler le a ra mý zý a ça maz gi bi sin den me saj lar sâ dýr ol du. A ma oy des te ði nin ö te si ne ge çi le rek, ik ti dar pay la þý mý ve ça týþ ma sý e tap la rý na in ti kal e dil di ði ni dü þün dü ren ge liþ me ler, bu me saj lar da di le ge ti ri len te men nî le ri bo þa çý kar ma ris ki nin i þa ret le ri ni ta þý yor. Çün kü ik ti dar, or tak ka bul et mez... *** Þa hin Al pay, Þeyh-mü rid i liþ ki si bi ter ken Kur ân a ken di ba þý na yo rum lar ge ti ren di nî li der ler çýk tý. Bun la rýn en ö nem li si Sa id Nur sî de dik ten son ra, 20. yüz yý lýn i kin ci ya rý sýn da da Sa id Nur sî nin mo der nist Ýs lâm an la yý þý na ye ni bir yo rum ge ti ren Gü len i gö rü yo ruz i fa de si ni kul lan mýþ (Ez gi Ba þa ran, Ra di kal, ). Za man ta ri kat za ma ný de ðil di yen ve Þe rif Mar din in i fa de siy le, þa hýs ye ri ne ki ta bý i ka me e den bir e ko lün ön cü sü o la rak Sa id Nur sî nin ö ne mi or ta da. A ma o, çok tar týþ ma lý mo der nist sý fa týy la ni te le ne mez. Zi ra bu söz Ýs lâ mý ça ða uy dur ma sap ma sý ný çað rýþ tý rý yor. Oy sa Be di üz za man Kur ân a, ö zü ko ru yan, ru h-u as lî yi ren ci de et me yen, te mel e sas lar dan ta viz ver me yen ve 13 a sýr lýk bi ri ki me yas la nan bir yak la þým la çað daþ bir yo rum ge tir miþ. Al pay ýn Gü len e at fet ti ði Sa id Nur sî ye ye ni yo rum ge tir di gö rü þü de tar týþ ma lý. Evet, Gü len in Be di üz za man a da ir yo rum la rý var. A ma bun lar Risale-i Nur öl çü le rinin süz ge çin den geç me ye muh taç. Ve çiz gi þah s-ý mane vî i le sü rü yor.

4 4 KÜLTÜR SANAT e ni den Bis mil lah... ADEM AZAT 2012 yý lý nýn i kin ci he di ye si ni o kur la rý mýz la bu luþ tur mak i çin ye ni den Bis mil lah de dik ve Pey gam ber ýl dýz la rý i sim li e se ri mi zin tüm ha zýr lýk la rý ný ta mam la yýp tem sil ci lik le ri mi ze gön der me ye baþ la dýk. Ýlk ku po nu muz 1 Mart 2012 Per þem be gü nü ya yýn lan ma ya baþ la na cak o lup; 14 Ni san 2012 Cu mar te si gü nü 45 in ci ya ni son ku po nu mu zu ya yýn la na rak söz ver di ði miz gi bi tüm e ni As ya o kur la rý na ye ni he di ye mi zi de tak dim et miþ o la ca ðýz in þal lah. Ha ya tü s-sa ha be i sim li he di ye miz o kur la rý mýz ta ra fýn dan çok be ðe nil di ve tak dir e dil di. Pey gam ber ýl dýz la rý e se ri mi zin de ay ný hüs nü ka bu lü gö re ce ði ne hiç þüp he miz yok tur. O kur la rý mý zýn be ðe ne rek o ku ya ca ðý bu e ser de bü yük ço ðun luk ta Mek ke den Me di ne ye hic ret e den sa ha be le rin ha yat la rý an la týl mak ta dýr. Ki tap ta des tan sý ha yat la rý an la tý lan baþ lý ca Sa ha be ler þun lar dýr: -Hz. Ham za (ra) (Pey gam be ri mi zin am ca sý) -Bi lal-i Ha be þi (ra) (Ýlk e zan o ku yan, mü ez zin le rin pi ri) -Am mar bin a sin, Mus ab bin U meyr (r.an hum) (Ýlk Ýs lâm þe hit le rin den) -E bu Hu zey fe, E bu Hu rey re (r.an hum) (Ha dis le rin bu gü ne u laþ ma sýn da bü yük e me ði ge çen sa ha be ler) -Ha lid bin Ve lid (ra) (Bü yük Ýs lâm ku man da ný) Bu ve bu nun gi bi bir çok Sa ha be le rin, Ýs lâm ý na sýl ya þa dýk la rý ve na sýl Ýs lâm ý in san lý ða u laþ týr ma ya ça lýþ týk la rý ko nu la rý bu e ser de iþ len miþ tir. e ni kam pan ya mýz da böy le eþ siz bir e se re her ke sin sa hip o la bil me si i çin; o kur sa yý mý zý da ha da ar tý ra bil mek, ga ze te miz le ta ný þýk ol ma yan in san la rý mý zý ga ze te miz le ta nýþ tý ra bil mek, e ni As ya mis yo nu nu her ke se an la ta bil mek i çin o kur la rý mýz, tem sil ci le ri miz, ca mi a mýz ve biz ler el bir li ðiy le gay ret gös te rip ga ze te mi zi ar zu et ti ði miz he def le re doð ru ta þý ya ca ðýz in þal lah. Tüm o kur la rý mýz dan bek len ti miz þu dur. Da ha ön ce le ri de bir çok kez i fa de et ti ði miz gi bi ga ze te mi zi o ku mak la kal ma yýp 2012 yý lý he di ye le ri miz den fay da la na bil me le ri i çin ya kýn la rý ný, dost la rý ný ve ta ný dýk la rý ný kam pan ya mý za da vet et me le ri ve ga ze te mi ze en az bir o kur ka zan dý ra bil me le ri dir. Gay ret biz den, tev fik Al lah tan dýr Si irt te GAP Genç Fes ti va li ne baþ vu ru lar de vam e di yor GAP Genç Fes ti va li nde et kin lik dü zen le mek is te yen genç le rin 15 Mart a ka dar baþ vu ru yap ma la rý ge rek ti ði bil di ril di. Si irt Genç lik ve Kül tür E vi Ýl A sis ta ný Ýd ris Tan, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, bu yýl dör dün cü sü dü zen le ne cek ve te ma sý Kü re sel Va tan daþ lýk o lan GAP Genç Fes ti va li i le genç le rin, kü re sel va tan daþ lýk kav ra mý an la mý na uy gun ça lýþ ma ya pa ca ðý ný be lirt ti. Fes ti val kap sa mýn da genç lik zir ve le ri, kon ser, gös te ri, a töl ye gi bi çe þit li sa nat sal et kin lik le rin ya nýn da genç lik ku ru luþ la rý nýn ka tý la ca ðý si vil top lum ku ru luþ la rý nýn fu ar la rý ya pý la ca ðý ný be lir ten Tan, et kin lik dü zen le mek is te yen le rin 15 Mart a ka dar genc.org si te sin den baþ vu ru da bu lun ma la rý ge rek ti ði ni kay det ti. Si irt / ci han 31. Pý nar Re sim a rýþ ma sý baþ lý yor TAM 31 yýl dýr ço cuk la rýn re sim le ri ni ser gi le ye bil me le ri ni sað la yan Pý nar Re sim a rýþ ma sý, bu yýl Hay di Ha yal le ri mi zi Çi ze lim te ma sýy la baþ lý yor. Pý nar Re sim a rýþ ma sý nda bu yýl da yüz bin ler ce il köð re tim öð ren ci si ha yal le ri ni re sim le ri ne yan sý ta cak. a rýþ ma da de re ce ye gi ren 23 öð ren ci, Ha zi ran da Res sam Prof. Hü sa met tin Ko çan yö ne ti min de dü zen le ne cek Pý nar Sa nat Haf ta sý na ka tý la bi le cek. Ay rý ca 23 öð ren ci ye di züs tü bil gi sa yar, ka tý lým cý 10 o ku la 10 ma sa üs tü bil gi sa yar ve 1 öð ren ci ye yýl lýk e ði tim öð re tim bur su he di ye e di le cek. Her o kul ve öð ren ci nin is te di ði sa yý da re sim i le ka tý la bi le ce ði ya rýþ ma da son baþ vu ru ta ri hi 22 Ni san. Re sim ler a þar Bir le þik Pa zar la ma Da ðý tým Tu rizm ve Ti ca ret A.Þ. PK: Ýs tan bul ad re si ne gön de ri le bi lir. a rýþ ma nýn so nuç la rý 28 Ma yýs tan i ti ba ren nar.com.tr in ter net si te sin de ya yýn la na cak. Kül tür Sa nat Ser vi si Ka nu nî, te va zû da zir ve i sim di Ta rih çi a zar Tal ha U ður lu el, Mev lâ nâ Ü ni ver si te si nde Ka nu nî Sul tan Sü ley - man dö ne mi nin sa na tý ný, yö ne tim an la yý þý ný an lat tý. FO TOÐ RAF: CÝ HAN TAL HA U ÐUR LU EL, KA NU NÎ SUL TAN SÜ LE MAN IN MO HAÇ MU HA RE BE SÝ NDEN SON RA BU GÜN KAL BÝ ME BÝ RAZ GU RUR GÝR DÝ A TA ÐI MI DEH LÝ ZE SE RÝN DÝ E REK O GE CE DEH LÝZ DE A TA CAK KA DAR TE VA ZU SA HÝ BÝ BÝR ÝN SAN OL DU ÐU NU AN LAT TI. TARÝHÇÝ -a zar Tal ha U ður lu el, Mev la na Ü ni ver si te si nde Ka nu nî Sul tan Sü ley man dö ne mi nin sa na tý ný, yö ne tim an la yý þý ný, ha rem ha ya tý ný, Hür rem Sul ta ný, Ka nu nî nin Fran sa kra lý na yaz dý ðý mek tu bu ve va si ye ti ni an lat tý. Ü ni ver si te öð re tim gö rev li le ri ve öð ren ci le ri nin bü yük il gi gös ter di ði kon fe rans ta Ka nu nî Sul tan Sü ley ma n ýn iç dün ya sý na ý þýk tu tan Tal ha U ður lu el, Ka nu nî Sul tan Sü ley man ýn Mo haç Mu ha re be si nden son ra Bu gün kal bi me bi raz gu rur gir di ya ta ðý mý deh li ze se rin. di ye rek o ge ce deh liz de ya ta cak ka dar te va zu sa hi bi bir in san ol du ðu nu an lat tý. Ka nu nî yi an la týr ken dö ne min en ö nem li i sim le rin den Bar ba ros Hay ret tin Pa þa ya de ðin me me nin hak sýz lýk o la ca ðý ný be lir ten Tal ha U ður lu el, pa þa nýn Ha lep e gi der ken on gün bo yun ca sa de ce bir yer de mo la ver di ði ni ve Kon ya da Mev lânâ haz ret le ri nin pu þi de si ni ö pe cek ka dar va kit bul dum de di ði ni ak tar dý. Tal ha U ður lu el, Ka nu nî nin e þi Hür rem Sul - Genç ti yat ro cu lar me zun ol du Bað cý lar Be le di ye si Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen tö ren le 2 yýl dýr o ku la de vam e den ve ba þa rý lý o lan 100 öð ren ci ser ti fi ka la rý ný al dý. ÜNLÜ Ti yat ro O yun cu su Ul vi A la ca kap tan ýn sa nat yö net men li ðin de Bað cý lar da a çý lan Ti yat ro O ku lu dör dün cü dö nem me zun la rý ný ver di. Bað cý lar Be le di ye si Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen tö ren le 2 yýl dýr o ku la de vam e den ve ba þa rý lý o lan 100 öð ren ci ser ti fi ka la rý ný al dý. Genç ti yat ro cu lar, ne ler öð ren dik le ri ni i se sah ne le dik le ri So rum luy sam Hak lý yým ve Di lek Taþ la rý i sim li 30 ar da ki ka lýk i ki o yun la gös ter di. o ðun ka tý lým la ger çek leþ ti ri len prog ram da ko nu þan Ul vi A la ca kap - GÝRESUN Çað rý Ko le ji nin or ga ni zas yo nuy la, Ýs tik lal Mar þý nýn ya za rý, mil li þa ir Meh met A kif Er soy un ha ya tý ný an la tan Meh met A kif Dö nü yor, a Siz Ne re de si niz? ad lý ti yat ro o yu nu sah ne len di. Mil li þa ir Meh met A kif Er soy u an mak a ma cýy la sa nat çý Ah met e nil mez ta ra fýn dan Meh met A kif Dö nü yor, a Siz Ne re de si niz? ad lý tek ki þi lik ti yat ro o yu nu, Ýl Ö zel Ý da re si Kül tür Si te si nde sah ne len di. Ah met e nil mez in oy na dý ðý, U ður U zu nok un yaz dý ðý ve Hi la li Ha sa nov un yö net ti ði tek per de lik, yak la þýk 1,5 sa at sü ren o yun, ver di ði sos yal me saj lar la iz le yi ci ler den bü yük al kýþ al dý. Meh met A kif Er soy un ye te rin ce ta - tan, Bun dan 5-6 yýl ön ce baþ la mýþ ol du ðu muz da, bu gün le re u la þa ca ðý mý zý hiç tah min e de mez dik de di. Ýlk a çý lan Ti yat ro O ku lu na 8 ya þýn da baþ la yan öð ren ci le rin bu gün yaþ la rý na gel di ði ni söy le yen A la ca kap tan, Ö zel lik le kü çük yaþ grup la rýn da ki öð ren ci le rin ve li le ri ne çok te þek kür e di yo rum. O ka dar gü zel, o ka dar ha yýr lý bir iþ yap tý lar ki ço cuk la rý ný bi ze tes lim et ti ler. Biz de on la ra, ken di ne gü ve nen, sos yal leþ miþ, hi ta bet ka bi li ye ti ge liþ miþ ço cuk lar ver dik di ye ko nuþ tu. nýn ma dý ðý ný, mil li þa i ri mi zin a i le ef ra dý nýn ken di sin den son ra çok çi le ler çek ti ði ni be lir ten sa nat çý e nil mez, e di ya þýn dan i ti ba ren her pa zar te si ve cu ma gü nü þi i ri o ku nan A kif in ne re de öl dü ðü nü bil mi yor sak, bi zim ne re de öl dü ðü mü zü kim bi le cek? A kif, Ýs tik lal Cad de si nde Mý sýr A part ma ný nda öl dü. A ma þim di gi dip de o ra yý a ra ma yýn, çün kü kim se bil mez. Der se niz ki bu ra da 360 di ye bir bar var. Ne re de dir? Ýþ te o ba rýn ol du ðu yer, A kif in ha ya ta göz le ri ni yum du ðu Mý sýr A part ma ný dýr. Ýn þal lah ö nü müz de ki en ký sa sü re i çe ri sin de o bi na yý, A kif mü ze si ha li ne ge ti re ce ðiz. de di. Gi re sun / ci han KÜL TÜ REL DÖ NÜ ÞÜ ME Ö NEM VE RÝ O RUZ BAÐCILAR Be le di ye Baþ ka ný Lok man Ça ðý rý cý i se yap tý ðý ko nuþ ma da, be le di ye o la rak sos yal ve kül - tü rel dö nü þü me ö nem ver dik le ri ni i fa de et ti. Ti - yat ro O ku lu nun da bu kap sam da a çýl dý ðý ný ve o - lum lu so nuç lar al dýk la rý ný söy le yen Ça ðý rý cý, Kent sel dö nü þü mü, kül tü rel dö nü þüm le bir lik te ger çek leþ ti re bi lir se niz o za man an lam lý o lur. þek lin de ko nuþ tu. Kül tür Sa nat Ser vi si Meh met A kif dö nü yor, ya siz ner de si niz? Ah met e nil mez in oy na dý ðý tek per de lik, yak la þýk 1,5 sa at sü ren o yun, ver di ði sos yal me saj lar la iz le yi ci ler den bü yük al kýþ al dý. FO TOÐ RAF: CÝHAN tan ý da mek tup la rý ve vak fi ye le ri i le ta ný ma im kâ ný bu la bil di ði mi zi ha týr la ta rak Hür rem Sul tan ýn bu gün Tür ki ye ye gös te ri len den çok fark lý bir ka rak te re sa hip ol du ðu nu kay det ti. U ður lu el, ko nuþ ma sý ný Ka nu nî Sul tan Sü ley man ýn Halk i çin de mu te ber bir nes ne yok dev let gi bi, ol ma ya dev let ci han da bir ne fes sýh hat gi bi, sal ta nat de dik le ri, an cak ci han kav ga sý dýr, ol ma ya bah t-ý sa a det dün ya da vah det gi bi mýs ra la rýy la son lan dýr dý. Kon ya / ci han Ka lem ler Onun (asm) i çin ya rý þý yor HZ. Pey gam ber in (asm) ha ya tý ný ve ör nek þah si ye ti ni, ak tar ma ya ça lý þan Si yer-i Ne bi Der gi si, Kut lu Do ðum a ö zel kom po zis yon ya rýþ ma sý dü zen li yor. Rab bi mi zin En Bü yük He di ye si Pey gam ber E fen di miz (asm) ko nu lu ya rýþ ma ya her yaþ ve öð re nim se vi ye sin den ki þi ler ka tý la bi li yor. Son baþ vu ru ta ri hi nin 10 Ni san Sa lý gü nü o la rak a çýk lan dý ðý ya rýþ ma da de re ce ye gi ren ler ö dül len di ri le cek tir. a rýþ ma þart la rý ve ö dül le ri hak kýn da ay rýn tý lý bil gi i çin ye ri ne bi.com si te si ni zi ya ret e de bi lir si niz. Kül tür Sa nat Ser vi si Top lum sal ta rih genç le re ak ta rý la cak ÝSTANBUL UN en genç il çe si Çek me köy ün çý nar la rý ya kýn ta ri hi an la tý yor. Çek me köy Be le di ye si ta ra fýn dan ha ya ta ge çi ri len A i le mi zin Çý nar la rý pro je sin de il çe nin yaþ lý la rý Çek me köy ü an la tý yor. Çek me köy de do ðup bü yü yen ya da ya rým yüz yýl dan faz la bir za man di li mi ni Çek me köy de ge çi ren 65 yaþ ve üs tü ki þi le rin an lat týk la rý, top lum sal ta ri hi genç le re ak ta rý yor. Üç a yak lý pro je, bel ge sel, ki tap ve ku þak lar a ra sý bu luþ ma ge ce le rin den o lu þu yor. 65 yaþ ü ze rin de ki tüm Çek me köy lü ler e u laþ ma yý he def le yen pro je de, yaþ lý çý nar la rýn ço cuk luk la rýn dan i ti ba ren tüm a ný la rý ka yýt al tý na a lý ný yor. Çek me köy ün ol du ðu ka dar Tür ki ye nin de ya kýn ta ri hi nin an la týl dý ðý söy le þi ler de yaþ lý çý nar lar bil gi ve tec rü be le ri ni ge le cek ne sil le re ak tar ma fýr sa tý bu lu yor lar. 1 yýl sü re cek ça lýþ ma lar so nun da or ta ya çý ka cak bel ge sel ve ki tap la bir þeh rin ha ya tý ta ri hi bel ge o la rak ka yýt la ra ge çe cek. Kül tür Sa nat Ser vi si BULMACA SOL DAN SA ÐA 1. Si ne ma ve ti yat ro e ser le rin de ö nem siz rol ler de oy na yan, ek se ri ya ko nuþ ma la re a ka týl ma yan ve film ta nýt ma ya zý la rýn da a dý geç me yen o yun cu.- Si lâh o la rak kul la ný lan, u cu siv ri, i ki að zý da kes kin u zun bý çak. 2. Son su za de ðin, son suz lu ða ka dar, sür git. - A lem le rin ya ra tý cý sý ve bes le yi ci si o lan al lah. 3. Sü re a þý mý. 4. Bir a þi re tin bü tün lü ðü ve ya þe re fi. - Kö le lik ten kur tar ma. 5. Han gi yer man sa ýn da so ru nun halk a ra sýn da de ði þik bir söy le ni þi. - Ýl gi. 6. Ö nü ne gel di ði is min ben zer le ri ni te ker te ker hep si, bi rer bi rer hep si, bi rer bi rer ta ma mý an la mýy la kap sa ya cak bi çim de ge nel leþ ti ren söz. - E ðik lik, e ðim, a kýn tý. 7. Ge nel lik le þe ker has ta la rý nýn þe ker ye ri ne kul lan dý ðý, ma den kö mü rü kat ra nýn dan el de e di len, be yaz, tat lan dý rý cý bir mad de. - Mek tup. 8. Bir den bi re du yu lan a cý, að rý, þa þýr ma, ürk me ve ya se vinç an la tan bir söz. - Bir bað laç. - Ben lik. 9. Del me i þi ya pýl mak. - Bir kim se nin, bir tü zel ki þi nin mül ki ye ti al týn da bu lu nan, ta þý nýr ve ya ta þýn maz var lýk la rýn bü tü nü. 10. An ne. - Tabiat üs tü var lýk lar la i liþ ki kur ma sa na tý. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da U KA RI DAN A ÞA ÐI A-1. Lib ya nýn gü ney ba tý sýn da yer a lan, Os man lý dev le ti za ma nýn da sür gün ye ri o la rak kul la ný lan bir böl ge. - Sü sü, gös te ri þi ol ma yan, ya lýn, gös te riþ siz. 2. Ni ha ye te ka dar, so nu na ka dar. 3. Si vas i li ne bað lý il çe ler den bi ri. - Gam di zi sin de sol i le si a ra sýn da ki ses. 4. Muð la i li ne bað lý il çe ler den bi ri. - er ler, arz lar. 5. Ci sim ler ta ra fýn dan yan sý la nan ý þý ðýn göz de o luþ tur du ðu du yum. - Gü zel, gö ze hoþ gö rü nen. 6. ü nün dö vül me siy le ya pý lan ka lýn ve ka ba ku maþ. - Ý le ri ge len den ol ma yan, ca hil. 7. Ne þe li du ru ma gel mek, þen len mek, ke yif len mek. 8. Ku r'ân al fa be sin de bir harf. - Ard ar da ge len i ki ye ni ay a ra sýn da ge çen sü re. - Düz yer. 9. Her han gi bir e ner ji tü rü nü baþ ka bir e ner ji ye dö nüþ tür mek, bel li bir güç ten ya rar la na rak bir i þi yap mak ve ya et ki o luþ tur mak i çin çark lar, diþ li ler ve çe þit li par ça lar dan o lu þan dü ze nek ler bü tü nü. 10. A rý za lan mak i þi, bo zul ma. 11. Fars ça da su. - An lam, kav ram, mef hum. 12. Sa ha be dö ne min de meþ hur ab dul lah lar. - Lan ta nýn sim ge si BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI M U S T A F A Ç A V U Þ E S A M E A M A K A L E V A N T T E B A S U R L E R Þ T A R Ý F E Ý D M A N L A L A L E F D Ý L E R Ý L A M Ý S E Ý L Ý M O N A M A N Ý T E L E K Ý H A Z Ý N E A M Ý R A L A K A S A P M E K A N Ý K N A M E ubýr KÝTAP Ri sa le-i Nur E ði tim Se ti yaþ a ra lý ðýn da ki i kin ci ka de me il köð re tim öð ren ci le ri ne yö ne lik beþ cilt lik Ri sa le-i Nur E ði tim Se ti nin i kin ci se ri si e ni As ya Neþ ri yat tan çýk tý. Be di üz za man Sa id Nur sî Kim dir? Ý ba de tin Ö ne mi ve Ab dest ko nu la rý nýn iþ len di ði ki tap ta, her haf ta ya üç ders ge le cek þe kil de beþ haf ta da top lam 15 ders iþ le ni yor. Gör sel yö nü zen gin o lan se ri e ser, al ter na tif (yar dým cý) ders ki ta bý hü vi ye tin de! Bu ki tap lar Ri sa le-i Nur la rýn da ha i yi an la þýl ma sý i çin, bir grup öð ret men ta ra fýn dan, u zun sa yý la bi le cek bir sü re de, ti tiz bir ça lýþ may la ha zýr lan dý. Man týk so ru la rý, eþ leþ tir me, ö zel lik bul ma, doð ru-yan lýþ, ez ber le me, çok tan seç me li test, bul ma ca, boþ luk dol dur ma gi bi öð re tim tek nik le ri nin kul la nýl dý ðý e ser de, ke li me haz ne si nin ve mu ha ke me ye te ne ði nin ge liþ ti ril me si ne de ö nem ve ril di. Kültür Sanat Servisi

5 (0 505) MAKALE 5 M. Ke mal, 1 Ka sým 1938 de Türk Dil Ku - ru mu en gü zel ve en ve rim li bir iþ o la rak tür lü bi lim ler le il gi li te rim le ri sap ta mýþ ve böy le ce di li miz ya ban cý di lin et ki sin den kur - tul ma yo lun da kök lü a dý mý ný at mýþ týr. Bu yýl o - kul la rý mýz da öð re nim Türk çe te rim ler le ya zýl mýþ ki tap lar la baþ la mýþ ol ma sý ný kül tür ha ya tý mýz i çin ö nem li bir o lay o la rak be lirt mek is te rim de miþ ti. Bu is ti ka met te yü rü tü len ça lýþ ma lar ve þu i fa - de ler çok dik kat çe ki ci ve ib ret lik tir: Dev rim ler bir bü tün dür. Ta rih dil dev ri mi ba þa ge çi ril me li, Os man lý cý lýk ön len me li dir, çün kü A ta türk düþ man lý ðý dýr. Av ru pa lý lar na sýl Öz Grek çe Ýl ya da yý ve Ef la tun u o ku tu - yor lar sa, biz de es ki öz Türk çe Ku tad gu Bi - lig i, Ho me ri ve Ef la tun u o kul la rý mýz da o - kut ma lý yýz. Ýl ya da yý da o kut ma lý yýz. O nun da ö zü E ti Türk le rin den dir. Ho mer ve Ef la tun Gre ko-la tin kül tür ha zi ne le ri ya þan tý sý nýn öz kay na ðý dýr lar. Bu kül tür, Türk leþ me ve çað - daþ la ma ül kü le ri mi zin tü ken mez e sin kay na - ðý o la cak týr. Türk de mek Türk çe de mek tir. 1 Dil dev ri mi nin a ma cý Os man lý ca ye ri ne Türk çe yi koy mak ve böy le ce kül tür di li mi zi A rap kö le le ðin den kur ta rýp ken di öz ben li ði - ne ka vuþ tur mak týr. A ta türk ün bu yur duk la rý gi bi bu bi zim i çin i kin ci ve da ha ö nem li bir Dum lu pý nar Sa va þý ný ka zan ma o la cak týr. 2 Kül tür em per ya list le ri, bir mil le ti yok et mek ve hâ ki mi ye ti al tý na a lýp sö mür mek i çin, ev ve - lâ o nu a yak ta tu tan di ni ne, i nanç la rý na hü cum e der. Di nin an la þýl ma sý va sý ta sý da dil dir. Di li yok et me ve yoz laþ týr ma yo lu nu se çer. Böy le ce ne sil ler a ra sýn da ki kül tür köp rü sü nün taþ la rý o lan ke li me le ri, mef hum la rý yok e der ler. Mil - let o la rak þe ref li bir öm rü; nef si mi zi, nes li mi zi di ni miz le, di ni mi zi di li miz le mu ha fa za e de rek sür dü rü re bi li riz. Os man lý ca, böy le bir kud re te ha iz, tü ken mez bir ha zi ne dir. Türk di li nin us ta la rýn dan Ni had Sa mi Ba - nar lý, li san ka til le ri ne þöy le yük le ni yor: Mil le tin di li ü ze rin de söz sa hi bi a la cak la rýn; di li, mil let ten ve mil lî ma zî den ay rý var lýk gi - bi gör me le ri bü yük gaf let tir. A ta türk çü a ka de mis yen ler den Ýl ke ve Ýn ký lap Ta ri hi ders le ri pro fe sö rü Tok ta mýþ A teþ, A ta - türk ün 1930 lar da or ta ya at tý ðý ta rih te zi ve gü - neþ dil te o ri si saç ma sa pan ve zýr va i di. 3 di yor. Ta ri he not dü þül müþ þu sa týr lar da ay ný gaf let ve i ha ne tin tes ci li dir: 1966 yý lýn da An ka ra da, meþ hur e dip le ri - miz den ve A ta türk ün çok ya kýn la rýn dan a - kub Kad ri Ka ra os ma noð lu i le e vin de ko nuþ - muþ, Hi sar der gi si nin A ta türk sa yý sý na bir bel ge ha zýr la mýþ tým. Bir a ra sor muþ tum: -E fen dim de miþ tim. A ta türk ün Gü neþ-dil na - za ri ye si hak kýn da ne dü þü nü yor su nuz? -Gü neþ-dil na za ri ye si, tam bir skan dal dýr! Hiç - bir cid dî ta ra fý yok tur. Bi zi bü tün dün ya mil let le ri ö nün de gü lünç du ru ma dü þür müþ tür! de miþ ti. Son ra bir den bi re ken di ni top la mýþ tý. Bu - nu ya zar sa nýz tek zib e de rim. Ben böy le bir þey söy le me dim!, de rim di ye rek ký zar mýþ tý. a kub Kad ri bir bü yük ger çe ði, A ta türk ün ö lü mün den 28 yýl son ra bi le söy le mek ten müt hiþ de re ce de kork muþ tu. Ý yi mi? 4 Not: Tra fik ka za sý ge çi ren, ga ze te miz ya zar la - rýn dan, muh te rem kar de þim Os man Zen gin'e geç miþ ol sun der, Al lah'tan a cil þi fa lar di le rim. Dip not lar: 1- Dr. A rýn En gin, A ta türk çü lük Ma ni fes to su, s. 2.; 2- A ge, s. 6.; 3-Cum hu ri yet/6 Ni san 2004.; 4- a vuz Bü lent Bâ ki ler/tür ki ye, 6 Ka sým Risâle-i Nur, Türkçe yi katleden zihniyetle de mücadele ediyor! (2) fer sa dog ni as ya.com.tr Cen net ve Ce hen nem ü ze ri ne Ma lat ya dan o ku yu cu muz: Cen net ve Ce - hen nem hâ len mev cut mu dur, ya ni hâ li ha zýr da ya ra týl mýþ mý dýr? Pey gam be ri miz (asm) mî raç ta ge le cek o lay la rý mý gör - müþ tür? Ký ya met kop tu ðu za man cen net ve ce hen nem de et ki le ne cek mi? Gayb â le mi ni me rak e di yo ruz þüp he siz. Fa kat gayb â le mi ni þe hâ det â le mi nin mî - zan la rýy la, tar tý la rýy la, de ðer le riy le, öl çü - le riy le öl çüp bi çe me yiz. Þe hâ det â le mi nin öl çü bi rim le ri, son suz luk â le mi ne dar ge lir. Bi ze gö - re dün, bu gün ve ya rýn mef hum la rý ta ma men þe ha det â le mi nin öl çü le ri dir. Dün de di ði miz de þe ha det â le mi nin dü nü nü kas te di yo ruz. a rýn de di ði miz de þe ha det â le mi nin ya rý ný ný kas te di - yo ruz. ok sa gayb â le mi nin ve ya son suz luk â - le mi nin ya da Pey gam ber E fen di miz in (asm) mî raç ta mü þâ he de et ti ði mah þe rin, Cen ne tin, di ri li þin ve sâ ir gay bî o lay la rýn za ma ný ný kast et mi yo ruz. Gayb â le mi za man ba ký mýn dan ne dün dür, ne ya rýn dýr! Me se lâ Pey gam ber E fen - di miz (asm) U hud þe hit le ri nin a ra sýn da ge zer - ken, Bu þe hit le ri kan la rýy la sa rýp gö mü nüz. Al lah yo lun da çar pý þa rak ya ra a lan lar, Ký yâ met Gü nün de Mah þe re ya ra la rý ka na ya rak ge lir ler. Kan la rý nýn ren gi kan ren gi, a ma ko ku su mis ko ku su gi bi dir. 1 bu yur muþ tur. Bu gay bî bir ha ber dir ve bu gay bî ha ber Pey gam ber E fen di - miz in (asm) mü þa he de si dir. a ni Pey gam ber E fen di miz (asm) bu gay bî o la yý gör müþ de söy le miþ tir. Bu ha ber e be di yet le il gi li dir. E be di - ye ti dün ya za ma ný i le sý nýr lan dý ra ma yýz, dün - ya nýn za man öl çü süy le kav ra ya ma yýz! Do la yý sýy la â lem-i þe hâ det na sýl var sa ve biz i - çin de ya þý yor sak, â lem-i gayb da var dýr ve mev - cut tur. Cen net ve Ce hen nem hâ len mev cut tur, ya ra týl mýþ týr ve Pey gam ber E fen di miz (asm) mî - raç ta ge le cek o lay la rý de ðil, gör dü ðü ve mü þâ - he de et ti ði o lay la rý bi ze bil dir miþ tir. Ke zâ, Cen - net ve Ce hen nem e be di yet le il gi li â lem ler ol du - ðun dan, ký yâ me tin ko pu þun dan et ki len mez ler. Ni te kim, Ce nab-ý Hak, Rabb i ni zin mað fi re ti - ne ve ge niþ li ði gök ler le yer ka dar o lan ve Al lah a kar þý gel mek ten sa ký nan lar i çin ha zýr lan mýþ bu - lu nan Cen net e ko þun! 2 ve Kâ fir ler i çin ha zýr - lan mýþ o lan a teþ ten sa ký nýn. 3 bu yur muþ tur. Bu â yet ler den Cen ne tin de, Ce hen nem in de þu an mev cut ol du ðu nu ve in san lar i çin ha zýr lan mýþ bu lun du ðu nu an lý yo ruz. Ý mam-ý Ga zâ lî (ra), â - yet te ge çen ü ýd det (=ha zýr lan dý) ke li me si nin mâ zî siy ga sýn dan ge li þi ni, Cen net ve Ce hen - nem in hâ len ya ra týl mýþ ve mev cut bu lun duk la rý - na de lil o la rak zik re der. 4 Kur ân, Haz ret-i  dem (as) ya ra týl dýk tan son ra, Haz ret-i Hav va i le bir lik - te Cen net e yer leþ ti ril dik le ri ni ve o ra da ken di le ri - ne bir a ða cýn dý þýn da di le dik le ri gi bi yi yip i çe bi le - cek le ri nin em re dil di ði ni be yan e der. 5 Ce hen nem in son ra dan halk e di le ce ði ni söy - le yen Mu te zi le i mam la rý nýn yan lýþ ve ha tâ i - çin de ol duk la rý ný be yan e den Üs tad Be dî üz za - man Haz ret le ri (ra); Cen net in ve Ce hen - nem in þu ân mev cut ol du ðu nu ve hat tâ dün - ya mýz la mü nâ se bet târ ol du ðu nu; Ce nab-ý Hakk ýn se mâ vâ týn â hi re te ba kan yýl dýz la rý na ke mâl-i hik me tiy le Cen net ten nûr, Ce hen - nem den de nâr ve ha râ ret ver di ði ni kay de der. 6 ýl dýz la rýn i ki â le me de ne zâ ret le ri nin bu lun - du ðu nu i fâ de e den 7 Be dî üz za man, E cel ve ka - bir na sýl in sa ný bek le di ði gi bi der, Cen net ve Ce hen nem de in sa ný bek li yor ve göz lü yor. 8 An cak Be dî üz za man (ra), Ce hen nem in hâl-i ha zýr da ta ma mýy la se ke ne le ri ne mü nâ sip bir tarz da ge niþ le yip ya yýl ma dý ðý ný 9 ; çün kü zýt lar la iç i çe ya ra týl mýþ o lan kâ i nâ týn, zýt lýk lar dan ay rýþ týr - mak i çin tas fi ye ve a rýn dýr ma a me li ya tý na uð ra ya - ca ðý ný; kö tü lük, þer ve za rar lý mad de le rin bir ta ra - fa çe kil me siy le Ce hen nem in; i yi lik, ha yýr ve fay - da lý mad de le rin de di ðer ta ra fa çe kil me siy le Cen - net in do na ný mý nýn ik mal e di le ce ði ni i fâ de e der. 10 â sin Sû re si nde, þe hit e dil miþ o lan Ha bib-i Nec câr a 11 ; Fe cir Sû re si nde î mân la tat min ol muþ nef se Cen ne ti me gir! de nil mek te dir. 12 Hicr Sû - re si nde Al lah a kar þý gel mek ten sa ký nan la ra 13, Kaf Sû re si nde Al lah a yö ne len ve gör me di ði Rah mân dan kor kan la ra 14 Cen ne te se lâ met le gi - rin! di ye hi tâp e dil mek te dir. Tüm bu e mir ve o - lay lar â lem-i gayb dan dýr. Ce nab-ý Hakk ýn hi tâ bý e ze lî dir ve e be dî dir.  - lem-i gayb ta za man kav ra mý, geç miþ ve ge le cek mef hu mu, dün, bu gün ve ya rýn za man-de ðer di - lim le ri ya þa dý ðý mýz â lem de ki de ðer ler den çok fark lý dýr. Bu a çý dan, bu gün kü za man de ðer le ri - miz le o gü ne (â lem-i gay ba) bak mak bi zi doð ru so nu ca gö tür mez. E sa sen, gay ba î mân bir bü tün dür. Za man ba - ký mýn dan kav ra mak ta güç lük çek ti ði miz hu sus - la rý da kap sar. Dip not lar: 1- Sî re, 3/103, 104, 2- Âl-i Ým rân, 3/133, 3- Âl-i im rân Sû re si, 3/131, 4- Ýh yâ, 1/296, 5- Ba ka ra Sû re - si, 2/35, 6- Mek tû bât, 15, 7- a.g.e., S.25, 8- Söz ler, S. 83, 9- Mek tû bât, S. 15, 10- Ý þâ râ tü l-ý câz, S. 194, 11- â sin Sû re si, 36/26, 12- Fe cir Sû re si, 89/30, 13- Hicr Sû re si, 15/46, 14- Kaf Sû re si, 50/34 TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan Ka dîr-i Mut lak ýn kud re ti zâ tî dir (3) Al lâh ýn Sý fat la rý-3 Al lah ýn sý fat la rý za tý nýn ne ay ný sý, ne de gay rý - sý dýr. Za tý i le ka im, e ze lî ve e be dî sý fat la rý dýr. Al lah ýn sý fat la rý ken di si ne va cip tir, ol maz sa ol ma zý dýr, bu sý fat lar sýz dü þü nü le mez, a ma bu sý - fat lar Za tý nýn ta ken di si de de ðil dir. Do la yý sýy la bu sý fat lar da mer te be a ra na maz, mer te be siz dir. Zâ tî o lan bir þey de mer te be yok tur, zi ra zâ tî sý - fat lar mer te be den müs tað nî ve mut lak ke mal ma - na sýn da dýr. Mut lak ke mal de o lan bir þey de, mer te - be di ye bir þey ol maz. Zi ra mer te be, ek sik bir hal - den, ek sik ol ma yan hâ le geç mek de mek tir. Al lah za ten en mü kem mel ve kâ mil bir ma hi yet te ol du - ðu i çin, baþ ka bir ke mal nok ta sý yok ki, o ra ya in ti kal et sin, mer te be at la sýn. E ze lî bir i lim ve kud ret za ten mer te be le rin en kâ mi lin de ve en mü kem me lin de - dir. Bu yüz den, za tî ve e ze lî o lan bu sý fat lar da mer - te be ve de re ce di ye bir þey yok tur, o la maz. Ma dem Ka dîr-i Mut lak ýn kud re ti zâ tî dir, müm - ki nat o lan mah lu kat gi bi â rý zî ve son ra dan ya ra týl - ma de ðil dir ve mut lak ke mal de dir. O nun zýd dý o - lan acz i se, mu hal dir ki mü da ha le et sin. De mek bir ba ha rý hal ket mek, Zât-ý Zül ce lâl i ne bir çi çek ka dar eh ven dir. E ðer ba ha rýn ya ra týl ma sý i þi es ba ba is nad e dil se; bir çi çek bir ba har ka dar a ðýr o lur. Hem bü - tün in san la rý ih ya e dip haþ ret mek, bir nef sin ih ya sý gi bi ko lay dýr. Al lah ýn kud re ti kar þý sýn da az i le çok, cüz i le kül lî bir dir. Bir in sa ný ya rat mak i le bü tün in - san la rý ya rat ma sý a ra sýn da fark yok tur. Biz de ki sý fat lar zâ tî ol ma dý ðý a rý zî ol du ðu i - çin vak ti gel di ðin de zýd dý na dö nü þü yor. Gö ren göz, gö re mez hâ le; ko nu þan dil, ko nu þa maz ha le; tu tan el, tu ta maz ha le gel mek te. Acz ve fakr mü da ha le et mek te. Eþ ya i le mü na se bet ler de, ta bi at ü ze rin de ki es - ma-i Ý lâ hi ye nin o kun ma sý, te fek kü rün ya pýl ma sý i çin ve ri len ha yat, i lim, i ra de, kud ret, i þit me, gör me ve ko nuþ ma sý fat la rý ný kul la ný rýz. An cak bun lar sý nýr lý kud ret ve kuv vet te, sý nýr lý za man - da dýr. Bun lar biz de son ra dan ih das e di len, za tî ol ma yan ö zel lik ler ol du ðu i çin zýd dý o lan ö zel lik - le rin mü da ha le si her za man i çin müm kin dir. Ýl - mi miz i le pek çok þe yi bi le bi lir ken bi le me di ði - miz du rum lar da bi le me me ac zi mü da ha le e der. Ý þit me ve gör me de sý ný rý mý za ka dar gö re bi lir ve i þi te bi li riz. Kal dý ki bu da sý nýr lý dýr. a ni þu ka da - rý ný gö re bi li riz, o ka dar. De vam lý lý ðý nok ta sýn da bi le a ci ziz. Bir za man ge lir göz lük, ku lak lýk tak - ma i le ac zi miz or ta ya çý ký ve rir. E sa sýn da, bu hu - su si yet ler bir ký yas i çin ve ril di ði, nu mu ne ne vin - den ol du ðu i çin sý nýr lý dýr, ha dis dir, zâ tî de ðil dir. Mez kur sý fat la rýn mut lak kâ mil ma na sýn da ol - ma sý i se, Al lah a a it sý fat lar dýr. Za tî ol ma ö zel li ði nok ta sýn dan biz de ki gi bi ac zin mü da ha le si, zýd dýn te si ri, üst mer te be nin tah ri ki vs. mu hal dir. Al lâh ýn sý fat la rý ve es mâ sý hep bir bi ri ni ge rek ti - rir, ay ný an da bir eþ ya ya te cel li si ol ma du ru mun da di ðer sý fat ve es ma la rý nýn da te cel lî si ol mak ta dýr. An cak bu sý fat ve es ma Zat ý nýn lâ zým-ý za ru ri si ol - mak la be ra ber Zat ýn dan ne ay rý dýr, ne de gay rý dýr. Bu ha ki kat le rin bir an da id ra ki bel ki müm kin ol - ma ya bi lir. Bil gi tek rar lar i le al gý lan mak ta, yi ne tek - rar lar i le kuv vet bul mak ta ve hat ta yi ne tek rar lar i le de va mý sað lan mak ta dýr. Bil gi nin el de e dil me si nin en ö nem li ve bi rin ci yo lu o ku mak týr. Göz lem, din - le mek yi ne o ku ma nýn kü çük kar de þi dir ve o ku ma - ya bað lý dýr. Bar da ðýn taþ ma sý i çin dol ma sý ge re kir. An la mak, his set mek, ya þa mak ve hat ta an lat mak; taþ ma nýn i fa de si dir. Bil gi niz ne ka dar da çok ol sa, ok ya nus da ol sa i la ve e di len bir bar da ðýn faz la lý ðý ve far ký var dýr. Kü çük gö rü len dam la lar, bar da ðý dol - dur mak ta ve taþ ma sý na yol aç mak ta. O ku nan her ri sa le, din le nen her ders, ya pý lan her soh bet bir dam la dýr. Tek rar bu bil gi le ri ta ze - ler, kuv vet len di rir. Ý ma nýn kuv vet len me si o ku - mak tan, tek rar tek rar o ku mak tan ge çer. Bi le ni bil me yen den a yý ran hu sus o ku mak i le ka im dir. O ku mak; Ri sa le-i Nur u o ku mak, kâ i na tý o ku - mak, es ma ve sý fat-ý Ý lâ hi yi o ku mak, dö nüp ken - di mi zi o ku mak ve Rabb e mu ha tap ol mak Bir ga ze te var. As ya yý Av ru pa ya bað la - dýk di yen ilk man þe tiy le 21 Þu bat 1970 te ne þir ha ya tý na baþ la yan bir ga ze - te. Slo ga ný; As ya nýn bah tý nýn mif ta hý meþ ve - ret ve þû râ dýr. Müj de si; Þu is tik bal in ký lâ bý i - çin de en yük sek gür sa da Ýs lâm ýn sa da sý o la - cak týr. Va zi fe si; Ri sa le-i Nur u mat bu at li sa - nýy la tüm dün ya ya yay mak. Bir la ha na yap ra ðý ka dar da ol sa... i de - a liy le baþ la yan, þim di i se do lu do lu 16 say - fa o lan bir ga ze te. Ga ze te mi zin 43. yý lý na gir di ði miz þu gün ler - de o nun ma zi si ni, ku ru luþ a þa ma sý ný ve mü ca - de le si ni a raþ tý rý yo rum. Ço ðu na ba sit bir ga ze te gi bi ge len e ni As ya ger çek ten bir dâ vâ nýn ve bir mis yo nun a dýy dý. Çok zor þart lar da ku - rul du ve çok zor lu mü ca de le ler ver di. Bu gün 42 yýl ol du a ma bu gü ne o ka dar ko lay ge lin - me di. e ni As ya Da vam! di yen in san la rýn bin bir tür lü gay ret le riy le ve e mek le riy le or ta ya çýk tý. Baþ ka ga ze te ler gi bi dev le ti ya da güç lü hol ding le ri ar ka sý na al ma dý. Rek lam uð ru na pa ra i çin il ke le ri ni sat ma dý. Dev let ten men fa at um mak a dý na dal ka vuk luk yap ma dý. Da i ma Ri sa le-i Nur u e sas a lýp, Hak bu dur de di ve sus ma dý. Ýþ te ta viz siz çiz gi de di ði miz is tik ra rý 42 yýl bo yun ca hiç boz ma dý. Biz de â ci za ne min ne ti mi zin bir gös ter ge si o la rak bir i ki sa týr yaz mak is te dik. e ni As ya yý an lat mak hiç de ko lay de ðil a ma tev fik Al lah tan... Ga ze te nin ku ru cu su þüp he siz Zü be yir Gün dü zalp tir. Üs tad, o nu mü kem mel bir dâ - vâ a da mý o la rak ye tiþ tir miþ. Ga ze te le ri kim se - ye o kut maz ken o na o ku tup Bu ca mid, taþ ka - fa dýr! Si zin gi bi de ðil. Siz duy gu la rý nýz la o kur - su nuz der miþ ve o na o ku tup hat ta din ler miþ. Mus ta fa Ne zi hi Po lat ý da u nut ma mak lâ zým. O nun gay ret le ri de as la u nu tul maz. Biz ye ni nes lin o nu pek ta ný ma þan sý ol ma dý, en a zýn dan þah sým a dý na. Çok genç yaþ ta ve fat et miþ, Al lah rah met ey le sin. e tiþ miþ, ger çek bir ga ze te ciy - miþ. e ni As ya va tan sat hý ný mek tep yap mak i de a li i le ken di kad ro su nu, ken di ya za rý ný ye tiþ - ti ren bir ga ze te. Ça lý þan la rý nýn pek ço ðu, son ra - dan i þi mut fa ðýn da öð re ne rek ye tiþ miþ ve ye ti þi - yor. Bu gün bu ye ti þen le rin pek ço ðu baþ ka ga - ze te ler de ya da ya yý nev le rin de ça lý þý yor. Ga ze te miz ya yýn po li ti ka sý ný tek bir þa hýs la be lir le mi yor, meþ ve ret le ka rar a lý nýp o na gö re çý ký yor. Her gün man þet le ri ve ya yýn po li ti ka sý bu e sas ü ze re de vam e di yor ve bun da da i sa bet e di yor. Zi ra at tý ðý her man þet gün de me dam ga vu ru yor ve hat ta gün de me yön ve ri yor. Bu se ne ö zel lik le bu nu bil mü þa he de gör dük. Son ör ne ði Mil li Gü ven lik ders le ri nin kal dý rýl ma sý ol du. e ni As ya nýn mü ca de le tar zý na bak tý ðý - mýz da da i ma müs bet ve tem kin li ol du ðu nu gö rü rüz. Bu na da ör nek Kad da fi, Hu mey - ni... gi bi in san la ra ve bun la rýn i çin de ol du ðu o lay la ra yak la þý mý dýr. Kad da fi yi yýl lar ön ce en din dar çev re ler kah ra man i lân e der ken, e ni As ya tem kin li ol muþ ve bu gün bu nun ne ti ce si gö rül müþ tür. Üs ta dýn Ci had da hil - de ký lýç la ol maz sö zü nü da i ma ör nek al mýþ, bu na mu ka bil As ya mü na fýk la rý nýn ve dik da - tör le ri nin tav rý nýn yan lýþ lý ðý ný da söy le miþ tir. Ve yi ne ya kýn bir ör nek o la rak, A rap Ba ha - rý a dý al týn da ce re yan e den ha di se le rin per - de ar ka sý ný da gör me mi zi sað la mýþ týr. e ni As ya nýn es ki ya zar la rýn dan He ki moð - lu Ýs ma il, 1974 te e ni As ya nýn yýl dö nü mün - de yaz dý ðý bir ya zý sýn da þöy le der: Ar týk harf - ler sa va þý baþ la mýþ týr. Ýn san lar be yin le rin den vu ru lu yor, kalp le rin den e sir a lý ný yor. Çok ye - rin de bir tes bit ve ger çek ten de dör dün cü kuv vet di ye tâ bir e di len med ya nýn ye ri ar týk in kâr e di le mez bir hâ le gel miþ tir. An cak gö nül is ter di ki, bü tün ga ze te ler doð ru neþ ri yat yap - sýn, hal ký ir þad et sin, dev le te ve hü kü me te çe - ki dü zen ver sin ve doð ru-dü rüst dav ran sýn. A - ma ne ya zýk ki du rum böy le de ðil. Ve al tý ný çi - ze rek söy lü yo rum ki, e ni As ya bu ko nu da tü rü nün tek ör ne ði. Di ðer le ri ni but la na çý kar - mý yo rum, i yi iþ ler ya pan lar da var el bet te. A - ma be nim kas tet ti ðim; doð ru, ta raf sýz, il ke li, te miz ha ber ya pan tek ga ze te e ni As ya. Hak yal nýz be nim dir de mi yo rum a ma En hak be - nim ga ze tem dir di yo rum. Ga ze te le rin ge nel - de ta raf sýz lý ðý ve il ke sel li ði si ya set le a lâ ka lý me - se le ler de or ta ya çý kar. Ve yýl lar ca Türk ba sý ný - nýn ve e ni As ya nýn tüm si ya sî çal kan tý lar da ki du ru þu nu bir lik te gör dük ve gör me ye de vam e di yo ruz. Bu ko nu da e ni As ya hep e leþ ti ril - miþ, tür lü it ham la ra ma ruz kal mýþ, de fa lar ca ka pa týl mýþ, ya zar çi zer le ri hap se a týl mýþ vs. Han gi ga ze te bu ka dar hü cu ma ma ruz kal mýþ ve hiç þaþ ma dan yo lu na de vam et miþ, ay ný fi - kir le ri ýs rar la sa vun ma ya de vam et miþ tir? Ýþ te bu yüz den e ni As ya fark lý. Ýþ te bu yüz den e ni As ya tü rü nün tek ör ne ði di yo ruz. Sö zün tam bu ra sýn da e ni As ya ya gö nül ver miþ ve Dâ vâm! de miþ o lan sev da lý la rý na bir ha týr lat ma yap mak is te rim: He pi mi zin bil - di ði o ba zý di ðer ga ze te ler, on ca yan lýþ la rý na rað men ti raj üs tü ne ti raj ya par ken; be nim e - ni As ya mý ne den se ven le ri sa hip len mez ki! Si - ze gö re, bir yan lýþ la(!) he men si lip at mak ya da a bo ne li ði bý rak mak mý dýr er dem? Biz ye ni ne - sil, kýrk yýl lýk o ku yu cu lar dan sa hip len me yi ör - nek a la cak ken, ol du mu þim di ba zý la rý nýn yap - tý ðý? Vic da nen bir ha týr lat ma yap mak, kar de þi - niz o la rak va zi fem dir di ye hüs nü zan ný ný za bi - nâ en yaz dým bu sa týr la rý. Ve þu nu be lirt me li - yim ki; dün ya da bir ta ne e ni As ya a bo ne si kal sa, bi lin sin ki o be nim dir. e ni As ya yý doð - ru suy la yan lý þýy la sa hip len dim ve ö le ne ka dar da bun dan þaþ ma ya ca ðým in þa al lah. Son söz o la rak; i yi ki var sýn e ni As - ya m! Ta viz siz is tik rar çiz gin le da ha ni ce yýl la ra is ti ka met le de vam et me ni ve et me - mi zi Ce nab-ý Hak tan ni yaz e de rim. 43. yý - lý mýz mü ba rek ol sun e ni As ya m! Zü be yir Gün dü zalp ten ka lan 43 yýl lýk mi ras: ILDIZ FIRTINA

6 RÖ POR TAJ 6 EKVADOR TARÝHÝNDE ÝSLÂMI SEÇEN ÝLK KÝÞÝ OLAN AHA JUAN SUQUÝLLO: Said Nursî, sa mi mî bir Ýs lâm mü ca hi di dir SAÝD NURSÎ, TÜRKÝE'DE MÜCAHÝDÂNE HÝZMET EDEN BÝR ÝSÝMDÝR. SAMÝMÎ BÝR ÝSLÂM MÜCAHÝDÝDÝR. ESERLERÝNÝ OKUMA ÝMKÂNI BULAMADIM, AMA HAKKINDA ANLATILANLARDAN BÝLÝORUM. (ÝSPANOLCAA ÇEVRÝLMÝÞ RÝSALE-Ý NUR ESERLERÝNÝ ÝNCELERKEN) BU ESERLERÝ BÝZÝM ÝÇÝN BÝR HAZÝNE. FARUK ÇAKIR ca ni as ya.com.tr TAKDÝM: Bir ve si le i le Tür ki - ye ye ge len Ek va dor Ýs lâm Mer ke zi Baþ ka ný ah - ya Ju an Su qu il lo i le Ýs tan bul da gö rüþ tük. Fa tih, Re þa di ye O tel de ger çek le þen soh be te Kül tür le - ra ra sý Köp rü Der ne ði (ÝC BA) Sek re te ri Zü be yir Ter can ve Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü urt dý þý Hiz - met ler Ko or di na tö rü Fur kan De mir de ka týl dý. ah ya Bey, si zi ve Ek va dor u ta ný mak is ti - yo ruz? Ben Ek va dor Ýs lâm Mer ke zi Baþ ka ný ah ya Ju an Su qu il lo. Bu ra da si zin le bir lik te Ýs tan - bul da ol mak tan çok mut lu yum. Ek va dor, Gü - ney A me ri ka da nis be ten kü çük bir dev let. Ek - va dor un Ku ze yin de Ko lom bi ya, do ðu ve gü ne - yin de Pe ru, ba tý sýn da i se Bü yük Ok ya nus yer a - lý yor. 550 mil yon Ýs pan yol ca ko nu þan in sa nýz La tin A me ri ka da. Bi zim di li miz, Ýs pan yol ca. Dün ya da, Çin ce den son ra en yay gýn i kin ci dil - dir. a ni Ýn gi liz ce den da ha faz la. Bu böl ge de Bre zil ya ha riç 18 ül ke bu di li ko nu þu yor ve bir- lik ha lin de ya þý yor. Tüm La tin A me ri ka da yüz de 1 o ra nýn da Müs lü man var, Ar jan tin de i - se yüz de 4 o ra nýn da Müs lü man var. Nor mal de La tin A me ri ka da ki in san lar Ýs lâ mý çok çok az bi lir ler. A ma 11 Ey lül ha di se sin den son ra in san la rýn il gi si da ha da art tý. Ýl gi art tý, a ma Ýs lâ mi yet le il gi li bil gi ler ha len çok az ve ye ter siz. Do la yý sý i le La tin A me ri ka da Ýs lâm, da ha çok ilk yýl la rýn da. Ýn san lar ye ni ye ni Ýs lâ mý du yu yor, me rak e di yor ve öð ren me ye ça lý þý yor. Tam ol - gun lu ðu na he nüz u laþ mýþ de ðil. Da ha çok Ar - jan tin ve Bre zil ya da Müs lü man lar var. Ý ki yýl ön - ce ya pý lan bir ça lýþ ma, tüm Gü ney A me ri ka ký - ta sýn da 6 mil yon Müs lü man ol du ðu nu or ta ya koy muþ. Sa de ce A me ri ka da 10 mil yon Müs lü - man ol du ðu dü þü nü lür se, La tin A me ri ka da ki sa yý nýn az ol du ðu gö rü lür. Tür ki ye, ya ni A na do lu; Os man lý - nýn to run la rý dýr. Os man lý Ýs lâ mý ta nýt mak i çin çok ça lýþ tý. O nun to run la rý da bu yol dan git sin ve Ek va dor un da i çin de bu lun du ðu La tin A me ri ka yý ma nen fet het - sin. An cak bu þe kil de Os man lý - nýn to ru nu ol duk la rý ný gös ter miþ o lur lar. Os man lý to run la rý nýn Ýs - pan yol ca öð re nip o ra la rýn fet he - dil me si ni bek li yo ruz. Pe ki, Ek va dor da ne ka dar Müs lü man var? 3 ya da 4 bin ka dar Müs lü man var Ek va - dor da. Pa kis tan, En do nez ya, Bang la deþ ve de ði þik ül ke kö ken li Müs lü man lar ol du ðu gi - bi, be nim gi bi Ek va dor da doð muþ Müs lü - man lar da var. Si zin Ýs lâm la ta nýþ ma nýz ve o na tes lim ol - ma nýz na sýl ol du? 1980 li yýl la rýn ba þýn da Ek va dor i le Pe ru bü yük bir sa vaþ yap tý lar. 26 yýl ön - ce be nim Ka to lik bir Hý ris ti yan ken, Müs lü man o lu þu mun hi kâ ye si var bu ra - da. (Bu nu söy ler ken, bir DVD yi bi ze tak dim e di yor.) Ek va dor i le Pe ru a ra - sýn da ki bü yük sa vaþ ta ben de ön saf lar - da sa va þan bir üs teð men i dim. Bir ro - ket gel di ve hem ko lu mu ya ra la dý hem de her ta ra fým kan lar i çin de kal dý. Ben o hal de yer de u zan mýþ ya tar ken, ö le ce ði - mi dü þün düm ve Bu ha lim le Tan rý nýn hu zu - ru na git me ye ha zýr de ði lim di ye kork tum. Ö - lü me çok ya kýn dým, her ta ra fým ya ra i çin dey di. A ma ben bir a ra tý cý yý dü þü nü yor ve o nun hu - zu ru na böy le git mek is te mi yor dum, çün kü ha - zýr de ðil dim. Öl mek ü ze re o ra da ya tar ken, bi - lin ci mi kay bet me ye baþ la dým. O an an la dým ki a ra tý cý i le kar þý laþ ma ya ha zýr de ði lim. Sa vaþ a la nýn da böy le ce ya tar ken bun la rý dü þün düm. Ka to lik Hý ris ti yan bir ki þi o la rak, ka fam da ki so ru la rýn ce va bý ný bu la ma mýþ tým. Ö lü me çok ya kýn ol du ðum o an da, da ha ön ce ve o an da hiç bir za man üç lü tes lis i nan cý na i nan ma - dým. O an da bi le Al lah ým be ni ce hen nem - den ko ru, cen ne ti ne al di ye yal var dým. Bir a ya ya kýn bir za man has ta ne de te da vi gör düm. Has ta ne den ay rý lýr ken þu nu dü þün - düm: Ö lüm bir ger çek ve ben bu nun la mut la - ka er ya da geç kar þý la þa ca ðým. Ö lüm le bir da - ha ki kar þý laþ mam da ha zýr lýk sýz ya ka lan mak is - te mi yo rum di ye ka rar ver dim. Ö lü me ha zýr ol ma lýy dým. Al lah ýn (cc) hu zu ru na mut lu bir þe kil de çý ka bil me liy dim. Sa vaþ tan son ra ben ül kem Pe ru da sa vaþ kah ra ma ný i lan e dil dim. A ma yük sek se vi ye li bir ge ne ral ol ma ih ti ma - lim ol ma dý ðýn dan or du da da ha faz la kal ma - dým ve or du dan ay rýl mak is te dim. Or du dan ay rý lýp A me ri ka ya git tim. A me ri ka da da ru - hu mu tat min e de cek bir din, i nanç a ra yý þýn - day dým. Bu ru hî yol cu lu ðum es na sýn da Hris ti - yan lý ðýn i ki bin sekt i ni ya ni i ki bin ka dar alt grup la rý ný ve bun la rýn i na nýþ la rý ný in ce le dim. A ma bun la rýn hiç bi ri be ni tat min et me di. Ü - ni ver si te de o ku mak ni ye tiy le A me ri ka ya git - SEC DE E GÝT MEK BE NÝ TÝT RET TÝ GEÇ MÝÞÝM DE as ker lik ol du ðu i çin bu di sip lin ba na se vim li gö rün dü. O an da gör düm ki, Ýs lâ - mi yet; dü zen siz ha ya ta dü zen ge ti re cek bir din. Her þey yer li ye ri ne o tur ma ya baþ lý yor du. E zan o kun du, o nu an la ma dým. Son ra i mam hut be ye çýk tý. On dan son ra be nim ka rar ver me mi, Ýs lâ mý ter cih et me mi ne ti ce ve ren þey i se in san la rýn sec de ye git me siy di. O ka dar in sa nýn ay ný an da sec de ye git ti ði ni gö rün ce tit re dim, ye rim de du - ra ma dým. O in san la rýn en yük sek nok ta sý o lan aln ýn ye re de ði yor ol ma sý, ben de þim þek ler çak týr dý. Al lah ýn, en yük sek a ra tý cý nýn ve in - san dan ha ya tý al ma kuv ve ti ne sa hip za ta bir þe kil de i ba det e di le cek se bu nun en doð ru þek li - nin bu ol du ðu nu dü þün düm. Ve sa vaþ a la nýn da öl mek le yüz yü ze ge len bi ri o la rak bu þe kil de i - ba det et mek, Al lah a say gý gös ter mek ba na miþ tim. Bu a raþ týr mam de vam e der ken bir sü - re son ra H ris ti yan lýk tan da ha i yi bir din bu la - ma ya ca ðý ma ka rar ver dim. Fa kat ü ni ver si te de - ki sý nýf ar ka daþ la rým dan bi ri nin, ki is mi Ýb ra - him di, Ýs lâm hak kýn da yap tý ðý bir ko nuþ ma ak lý ma gel di. A rap a sýl lý bu ar ka da þý ma tek rar gi dip, Lüt fen ba na Tan rý i nan cý ný zýn kon sep - ti ni an la týn. Si ze gö re kaç ta ne Tan rý var? di - ye sor dum. O bir an i çin ne fe si ni tut tu ve de di ki, Tek bir Tan rý var, tek bir Al lah var! Ar ka da þý mýn ba na bah set ti ði bu i nanç, ba na, be nim te mel dü þün ce le ri me u yu yor du, çün kü ben hiç bir za man tes lis/üç i lah i nan cý na i - nan ma mýþ tým, be nim se ye me miþ tim. Hat ta sa - vaþ a la nýn da bi le böy le dü þün müþ tüm. Ar ka da þý ma, Be ni si zin ki li se ni ze gö tü rür mü sün de dim. O da, Biz de ki li se yok, ca mi var de di. Her ne re siy se be ni o ra ya gö tür de - dim ve bir Cu ma gü nü ca mi ye git tik. Gi riþ te a - yak ka bý la rý mý zý çý kar dýk. Bu ba na te miz li ði ha - týr lat tý. Ý çe ri gir dik ten son ra er kek ler ve ka dýn - lar fark lý bö lüm le re ay rýl dý, bu da ba na hu - zur u ha týr lat tý. Son ra i mam en ön de, ar ka sýn - da in san lar saf tut muþ. San ki ön de ki bir ko - mu tan ve ar ka da ki ler de o na u yan as ker gi bi. çok an lam lý gel di. Na maz bit tik ten son ra he - men i ma mýn ya ný na git tim ve Ben de si zin gi bi ol mak is ti yo rum de dim. a ni, Müs lü man mý ol mak is ti yor sun? de di. Ben de, Her ney se niz ben de o ol mak is ti yo rum, ben de böy le i ba det et mek is ti yo rum de dim. Ý mam ba na, Ta - mam, pa sa por tun da Müs lü man ya zýl ma sý ný prob lem o la rak gö rür mü sün? di ye sor du. Hiç u mu rum da de ðil. Ben de si zin gi bi ol mak, si zin di ni ni ze ka týl mak is ti yo rum de dim. A me ri ka da en düs tri mü hen dis li ði ni bi tir dik - ten son ra ar dýn dan Me di ne ye gi dip o ra da Ýs - lâm ü ze ri ne e ði tim al dým. Son ra sýn da Ek va - dor a dö nüp ça lýþ ma la rý mý o ra da de vam et tir - dim. Lüb nan lý bir ha ným la ev len dim, 4 ü kýz, bi ri er kek 5 ço cu ðum var. Ek va dor ta ri hin de Müs lü man o lan ilk ki þi yim ay ný za man da. Ek va dor da ya þa yan in san la rýn Ýs lâ ma yö ne li þi na sýl? Biz Ek va dor da Ýs lâ mý ta ný ma ya ve ya þa ma ya baþ la dý ðý mýz da ilk baþ ta 10 ki þi ka dar dýk. Þim di 4 bi ne ya kýn Müs lü man var. Git tik çe ço ða lý yo - ruz. Ben þu an Ek va dor un baþ ken ti Qu i to da o - tu ru yo rum ve e vi min al tý ný Ýs lâ mýn ta ný týl ma sý ça lýþ ma la rý na a yýr dým. Þu an da yap tý ðý mýz þey - ler ba sit iþ ler as lýn da. Cu ma na maz la rý ný kýl mak, ço cuk la rý sün net et tir mek, Müs lü man ol mak is - te yen le re yar dým et mek, ev len mek is te yen le re yar dým cý ol mak, ce na ze o lun ca on la rý def net - mek. Hü ku met le il gi li bir tem sil du ru mu o lur sa o na mu ha tap ol mak, ko nuþ ma lar yap mak, Ýs lâ - mý an lat mak gi bi ça lýþ ma lar ya pý yo ruz. Ek va dor da kaç ta ne ca mi niz var? Þu an da i ki ca mi miz var. Müs lü man la rýn ço ðun lu ðu ya ni 2 bin ka da rý baþ kent te, a ma her þe hir de az da ol sa Müs lü man var. 500 ta - ne ba þör tü lü öð ren ci den bi ri de be nim ký zým. Ha ki ka ten bi zim im kân la rý mýz çok sý nýr lý. Bu a çý dan bü tün Müs lü man la rýn Ýs lâ mý ta nýt ma ça lýþ ma la rý na hýz ver me si la zým. Ek va dor da biz, da ha i þin ba þýn da yýz. Ek va dor da þu an da Ýs lâ mi bir e ði tim, Ýs lâ mi bir or tam yok. Bi zim mer ke zi miz de ço cuk la ra bir þe kil de ba zý te mel ko nu la rý öð ret me ye ça lý þý - yo ruz, a ma ye ter li ol mu yor. Ço cuk lar bü yü dük - çe, on la ra ver di ði miz bil gi ler, Ýs lâ mi e ði tim yet - mi yor. Çün kü Ýs lâ mî bir çev re o lu þa bil miþ de ðil. Tür ki ye yi na sýl bul du nuz? Tür ki ye ye 3. de fa gel dim. Da ha ön ce de Ma vi Mar ma ra ge mi si se be biy le, gö rüþ le ri mi be yan et mek i çin gel miþ tim. La tin A me ri ka dan tem sil - ci o la rak gel miþ tim. Þim di de, ký zý mýn ü ni ver si te ve dil e ði ti mi iþ le ri ni a yar la mak ni ye tiy le gel dim. Bu ge liþ le rim de, biz Tür ki ye yi bu lun du ðu je o - po li tik ko nu mu i ti ba rýy la sað lam bir yer de gö rü - yo ruz ve bu du rum bi zi de et ki li yor. e ni Müs lü man o lan lar, da ha çok ne den et ki le nip Ýs lâ mý se çi yor? Nor mal de Ýs lâ mi mer kez ler in san la rý da vet e - di yor lar. Ýn san lar Cu ma gün le ri me rak et tik le - baþkalarý da Müslüman Ekvador tarihinde resmî olarak Müslüman olan ilk kiþi ahya Juan Suquillo ile Fatih'teki Reþadiye Otel'de görüþüp, Ýslâmý tercih serüvenini dinledik. FOTOÐRAF: MURAT SAAN Müslümanlar Ýslâmý doðru yaþayýp örnek olunca oluyor. Müslümanlar, ona uygun yaþadýkça baþka insanlarýn da Ýslâmý kabul etmesi kolaylaþýr. rin den do la yý mes cid le re, Ýs lâmî mer kez le re ge li - yor lar. Na maz son ra sýn da da Ben de Müs lü - man ol mak is ti yo rum, ben de Müs lü man ol mak is ti yo rum di ye he ye can la el kal dý rý yor lar ve Müs lü man o lu yor lar. Bu fa a li yet le ri miz sý ra sýn - da Ýs pan yol ca ya çev ril miþ Ýs lâ mî e ser sý kýn tý sý çe - ki yo ruz. Ýn san lar faz la Ýn gi liz ce bil mi yor ve Ýs - pan yol ca e ser ler de ol ma yýn ca ta ný tým da ye ter - siz ka lý ný yor. Faz la ca mal ze me ih ti ya cý mýz var. (Bu es na da Ri sa le-i Nur lar dan Ýs pan yol ca - ya çev ri len e ser le ri tak dim e di yo ruz. Çok mem nun o lu yor, Ma þal lah, ma þal lah di ye mu ka be le e di yor.) Ýs pan yol ca ya çev ril miþ Ýs lâ mî e ser sý kýn tý sý çe ki yo ruz Ek va dor Ýs lâm Mer ke zi Baþ ka ný ah ya Ju an Su qu il lo'nun kýzý, Fransisco Carrera eðitimini Türkiye'de sürdürecek. Sa id Nur sî yi ta ný yor mu su nuz, e - ser le ri ni o ku ma im kâ ný bu la bil di niz mi? Sa id Nur sî yi ta ný yo rum. Tür ki ye de mü ca hi da ne hiz met e den bir i sim dir. Sa mi mî bir Ýs lâm mü ca hi di dir. E ser le - ri ni o ku ma im kâ ný bu la ma dým, a ma hak kýn da an la tý lan lar dan bi li yo rum. Sa id Nur sî, bü yük bir a lim. Çok ge nel bil gim var. Ý yi bir in san, yük sek ve sað lam bir in san o la rak bi li yo rum. (Ýs pan yol ca ya çev ril miþ Ri sa le-i Nur e ser le ri ni in ce ler ken) Bu e ser le ri bi zim i çin bir ha zi ne. Be di üz za man, doð ru Ýs lâ mî ve Ýs lâ - mi ye te la yýk doð ru lu ðu ya þa ma yý tav si ye et miþ. Bu nu na sýl yo rum lar sý - nýz? Ta bii ki biz bu na þa hit o lu yo ruz. Müs - lü man lar Ýs lâ mî doð ru ya þa yýp ör nek o - lun ca baþ ka la rý da Müs lü man o lu yor. Müs lü man lar, ken di le ri ni Ýs lâ mýn el çi si o la rak gör dük çe ve o na uy gun ya þa dýk ça baþ ka in san - la rýn da Ýs lâ mý ka bul et me si ko lay la þýr. Tür ki ye de ki kar deþ le ri ni ze bir me sa jý nýz var mý? Tür ki ye, ya ni A na do lu; Os man lý nýn to - run la rý dýr. Os man lý Ýs lâ mý ta nýt mak i çin çok ça lýþ tý. O nun to run la rý da bu yol dan git sin ve Ek va dor un da i çin de bu lun du ðu La tin A - me ri ka yý ma nen fet het sin. An cak bu þe kil de Os man lý nýn to ru nu ol duk la rý ný gös ter miþ o - lur lar. Os man lý to run la rý nýn Ýs pan yol ca öð - re nip o ra la rýn fet he dil me si ni bek li yo ruz. Be di üz za man Sa id Nur sî nin þu müj de si - ni de ha týr lat mak is te riz. Di yor ki, Ü mit var o lu nuz, þu is tik bal in ký la ba tý i çe ri sin de en yük sek gür sa da Ýs lâ mýn sa da sý o la cak týr. Ýn þal lah, in þal lah... Çok doð ru, çok doð ru. Biz de ü mit siz de ði liz...

7 7 DÜN A GÖKTÜRK TÜSÜZOÐLU Giresun Üniversitesi ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Araþtýrma Görevlisi Ulus la ra ra sý hu ku ka ve i ki ül ke i liþ ki le ri nin ta - rih sel, sos yo-kül tü rel ve in sa nî bo yu tu na ay - ký rý o la rak ger çek leþ tir di ði Ma vi Mar ma ra Bas ký ný nýn ar dýn dan Tür ki ye i le o luþ tur muþ ol du ðu stra te jik or tak lýk i liþ ki si so na e ren Ýs ra il, ge rek A rap Ba ha rý nýn ken di gü ven li ði a çý sýn dan or ta ya çý ka ra - bi le ce ði teh dit ler den sa kýn mak ge rek se de Do ðu Ak de niz Böl ge si nde ki si ya sal, as ke ri ve e ko no mik et kin li ði ni sür dü re bil mek a ma cýy la ken di si i çin ye ni müt te fik ler a ra ma nýn pe þin de dir. Bu bað lam da Ýs ra il in kul la na bi le ce ði en ö nem li se - çe nek Gü ney Kýb rýs Rum Ke si mi o la rak be lir mek te - dir. A þý rý mil li yet çi ve din sel mu ha fa za kâr lý ðý ön plan da tu tan bir ko a lis yon hü kü me ti i le yö ne ti len Ýs - ra il in þa hin gö rüþ le ri i le ta ný nan baþ ba ka ný Ben ja - min Ne tan ya hu geç ti ði miz gün ler de Gü ney Kýb rýs Rum ö ne ti mi ni zi ya ret e den ilk Ýs ra il Baþ ba ka ný o - la rak ta ri he geç ti. Zi ya ret çer çe ve sin de i ki ül ke mün - ha sýr e ko no mik böl ge le ri nin ke siþ ti ði nok ta da bu lu - nan e ner ji re zerv le rin den or tak la þa bir þe kil de ya rar - lan mak ko nu sun da an laþ mýþ lar dýr. Ni te kim böl ge de son daj ça lýþ ma la rýn da bu lu nan ABD e ner ji þir ke ti Nob le E nergy nin en ö nem li his se dar la rý da Rum Mil li E ner ji Þir ke ti i le Ýs ra il mer kez li i ki e ner ji þir ke ti o lan De lek Son daj ve Av ner Pet rol A raþ týr ma dýr. Bu du rum i ki ül ke nin A ra lýk 2010 da im za la dýk la rý bir ant laþ ma i le be lir le dik le ri ve Lüb nan i le Mý sýr ýn i ti - raz la rý ný da pek dik ka te al ma dýk la rý mün ha sýr e ko - no mik böl ge sý nýr la ma la rý na bað lý o la rak na sýl bir iþ - bir li ði i çe ri sin de ol duk la rý ný gös ter mek te dir. Tür ki - ye nin Kýb rýs So ru nu çö zül me di ði i çin bu böl ge de ki e ner ji re zerv le rin den Gü ney Kýb rýs ýn tek ba þý na ya - rar la na ma ya ca ðý yö nün de ki u ya rý la rý Ýs ra il i le Gü ney Kýb rýs ý cay dýr ma mýþ týr yý lýn da keþ fe di len ve dün ya nýn en bü yük do ðal gaz ya tak la rý ol duk la rý söy - le nen Ta mar ve Le vi at han ýn Ýs ra il ve Gü ney Kýb rýs ta ra fýn dan iþ le til me ye baþ lan ma sý bu i ki ül ke nin e ko - no mik ge liþ miþ lik le ri ne bü yük kat ký sað la ya cak týr. Ýs ra il Baþ ba ka ný Ben ja min Ne tan ya hu nun Gü ney Kýb rýs zi ya re ti ek se nin de Kýb rýs lý mev ki da þý Di mit ris Hris tof yas i le yap tý ðý gö rüþ me de ü ze rin de du ru lan di - ðer ko nu lar i se ti ca ret ve e ko no mi a la nýn da iþ bir li ði - nin ku rum sal laþ tý rýl ma sý dýr. Bi ðer mev zu i se Gü ney Kýb rýs ýn ken di top rak la rý i çe ri sin de Ýs ra il e ha va üs sü tah sis e de ce ði hu su su dur. Ne var ki, üs tah sis e di le ce - ði ne da ir id di a lar doð ru lan ma mýþ týr. Ýs ra il Baþ ba ka ný Ben ja min Ne tan ya hu nun Rum ba sý ný na ver di ði de meç te Tür ki ye i le ya pý cý bir iþ bir - li ði ni ar zu la dýk la rý ný ve bu ne den le ka pý yý her da im a çýk tut ma ya ça lýþ týk la rý na da ir a çýk la ma lar ve Ýs ra - il in, Gü ney Kýb rýs ta ra fýn dan gel di ði id di a e di len üs tek li fi ne þim di lik kay dýy la o lum lu bir ya nýt ver me - me si, bu ül ke nin Tür ki ye yi ta ma mýy la dýþ la mak tan ka çýn ma ya ça lýþ tý ðý ný gös ter mek te dir. Do ðu Ak de - niz de ki son daj ça lýþ ma la rý nýn Tek sas mer kez li bir þir ket ü ze rin den yü rü tül me si de, Ýs ra il in, Tür ki ye ye kar þý Gü ney Kýb rýs ýn ya ný sý ra ABD per de si ni de kul lan dý ðý ný gös te ren bir de lil o la rak gö rü le bi lir. Tür ki ye nin 2011 son ba ha rýn da Ýs ra il e kar þý yü rür lü - ðe so ka ca ðý ný be lirt ti ði ce za lan dýr ma me ka niz ma la rýn - dan he men hiç bi ri ni dev re ye sok ma mýþ ol ma sý da Ýs ra - il in Tür ki ye kar þý tý ey lem le ri ni da ha dü þük per de den ve fark lý ül ke ler ü ze rin den ya pý lan dýr ma sý nýn en ö nem li ne den le rin den bi ri dir. Gaz ze Ab lu ka sý ný U lus la ra ra sý A da let Di va ný na ta þý ya ca ðý ný be lir ten an cak bu ko nu da he nüz a dým at ma yan, Ma vi Mar ma ra Sal dý rý sý na i liþ kin bi rey sel dâvâ la rý des tek le ye ce ði ni kay de den fa kat so mut bir gi ri þim de bu lun ma yan ve Gaz ze ye yö ne lik yar dým ge mi le ri nin bu böl ge ye u laþ ma sý ný sað la ya rak Do ðu Ak - de niz de ki sey rü se fer ga ran ti si ne i liþ kin ver di ði va a di ni de he nüz ger çek leþ ti re me yen Tür ki ye, a çýk týr ki bir þey - ler den çe kin mek te ve bir þey le rin ya þan ma sý ný bek le - mek te dir. Tür ki ye nin en ö nem li çe kin ce si, Ýs ra il in Ý ran Kri zi ni da ha da týr man dýr ma sý ve A rap Ba ha rý i le çal ka - la nan Or ta do ðu yu bü yük çap lý bir a te þin i çe ri si ne at - ma sý o la sý lý ðý dýr. Kuþ ku suz böy le bir du rum dan en çok et ki le ne cek ül ke Ý ran i le i yi i liþ ki le re sa hip ol du ðu nu söy le ye bi le ce ði miz Tür ki ye o la cak týr. Ýs ra il in Er me ni Di as po ra sý i le i liþ ki le ri de Tür ki ye nin çe kin ce le rin den bir di ðe ri o la rak gö rü le bi lir. Tür ki ye nin Ýs ra il e kar þý da - ha ak tif ve ce za lan dý rý cý bir tu tum iz le me me si nin en ö - nem li ne den le rin den bi ri de ABD fak tö rü dür. Zi ra ABD, Ýs ra il in stra te jik or ta ðý, Tür ki ye nin de stra te jik müt te fi ði dir. O ba ma ö ne ti mi, i ki ül ke nin ger gin le þen i liþ ki le ri nin tam mânâ sýy la düþ man lý ða dö nüþ me si ni en gel le ye bil mek i çin hem Ýs ra il hem de Tür ki ye nez - din de cid dî bir ça ba gös ter mek te dir. Tür ki ye, þim di lik kay dýy la, Ýs ra il e yö ne lik da ha i le ri ted bir ler al mak tan ka çýn mak ta ve hem Or ta do ðu gü - ven li ði hem de ABD-Tür ki ye Ý liþ ki le ri nin ge le ce ði an - la mýn da çok ö nem li bir nok ta da bu lu nan bu ül ke de ki yö ne tim sel a kýl tu tul ma sý nýn so na er me si ni bek le - mek te dir. Kuþ ku suz ABD ö ne ti mi nin de Ýs ra il bað - la mýn da ki stra te ji si bu yön de þe kil len mek te dir. Zi ra Ýs ra il ö ne ti mi nin mev cut po li ti ka la rý ve Tür ki ye i le böl ge ye yö ne lik or ta ya koy du ðu teh dit ler ABD nin Or ta do ðu stra te ji si ne de za rar ver mek te dir. Ýs ra il Hü - kü me ti i le ba sý ný nýn gör me si ge re ken te mel ger çek lik i se Or ta do ðu da den ge le rin de ðiþ mek te ol du ðu ve Ýs - ra il in iz le di ði ka týk sýz ça týþ ma o dak lý dýþ po li ti ka stra - te ji si nin, za ten yal nýz o lan bu ül ke nin da ha da yal nýz - laþ ma sý na ve Gü ney Kýb rýs gi bi ça týþ ma mih rak la rý na ya naþ ma ya mec bur kal ma sý na sebepn ol du ðu dur. Ýsrail müttefik arayýþýnda Rusya nýn güneyindeki ekaterinburg þehrinde düzenlenen Mevlid en Nebi programýna binlerce kiþi katýldý. Bölgedeki dinî temsilcilikler ve Rusya Müftüler Konseyi Sosyal Hizmetler ve Eðitim Dairesinin katkýlarý ile düzenlenen etkinlik, bölge Müslümanlarý tarafýndan büyük ilgi ile karþýlandý. Binden fazla izleyicinin katýldýðý programda duygulu anlar yaþandý. Mevlit programýna; Saratov, Moskova, Kazan ve Kýrgýzistan ýn baþkenti Biþkek ten gelen misafir sanatçýlar, seslendirdikleri ilâhilerlerle alkýþ aldý. Programa, ekaterinburg de görev yapan Fransa, Tacikistan ve Kýrgýzistan konsoloslarý ve Rusya Müftüler Konseyinden Sosyal Hizmetler ve Eðitim Dairesi Baþkaný Mustafa Kütükçü ve Müftü ardýmcýsý Haris Saubyanov da katýldý. Programa ilginin büyük olduðunu, bunun kendilerini memnun ettiðini belirten dinî kurumlardan Prosveþeniye Baþkaný Ruslan Nurmametov, Sverdlovsk bölgesinde daha önce düzenlenen Mevlid programlarýna katýlan insanlarýn sayýsý fazla deðildi. Þimdi baþarýlý programlarla katýlýmlar da artmaya baþladý. Peygamber Efendimiz in (asm) hayatýna ilgi duyanlarýn artmasýna sebep olduðumuz için çok mutluyuz dedi. Moskova / cihan U LUS LA RA RA SI Kriz Gru bu, ba tý lý ül ke - le re, Ý ran ýn nük le er kri zi ne na sýl yak laþ - ma la rý ge rek ti ði ko nu sun da Tür ki ye den ders al ma la rý çað rý sýn da bu lun du. Brük - sel mer kez li dü þün ce ku ru lu þu nun A ðýr su lar da: Ý ran ýn nük le er prog ra mý, sa vaþ ris ki ve Tür ki ye den ders ler baþ lýk lý ra - po run da, Ýs ra il in Ý ran ý he def a lan ve Tah ran a nük le er fa a li yet le ri ni dur dur - ma sý ve u lus la ra ra sý top lu ma da bu a maç - la bas ký la rý ný art týr ma sý me saj la rý ný i çe ren söy le min de ki çar pý cý týr ma nýþ, bir blöf ten i ba ret o la bi lir ya da ol ma ya bi lir. Ýs ra il in ba kýþ a çý sýn dan Ý ran ýn nük le er prog ra mý, cid dî bir teh dit arz e di yor. Ý ran ýn bom ba ü ret me ye yö ne lik ol du ðu var sa yý lan ça lýþ - ma la rý na bir sal dý rýy la ce vap ve ri le ce ði an hýz la yak la þý yor ve bu ne den le ya kýn ge le - cek te bir as ke rî ha re kât, el le tu tu lur bir ih ti mal ha li ne ge li yor de nil di. TÜR KÝ E, Ý RAN I Ý Ý TA NI OR Tür ki ye nin Rus ya ve Çin gi bi yap tý rým - la rý da ha da i ler let mek ye ri ne di ya log dan ya na ta výr al dý ðý be lir ti len ra por da, Tür ki - ye, güç lü kom þu suy la o lan u zun ve kar ma - þýk i liþ ki si nin do ðal bir so nu cu o la rak Ý ran ý i yi ta ný yor. Ba tý ku rum la rý na ke net len miþ, a ma ay ný za man da Müs lü man dün ya nýn bir par ça sý o la rak ge le nek se lin dý þýn da bir güç o lan Tür ki ye, Tah ran ýn i ki ku tup lu dün ya dü ze ni ni red de den an la yý þýy la u yu - þa bi lir. Bu, nük le er si lâh la ra sa hip bir Ý - ran a yat kýn ol du ðu an la mý na gel mi yor. An cak ki min nük le er ka pa si te ye sa hip o la - bi le ce ði ni, ki min o la ma ya ca ðý ný ba tý nýn dik te e de me ye ce ði gö rü þü ne çok da ha sý - cak ba ký yor. Ý ran ýn nük le er prog ra mý ko - nu sun da çok da ha az te laþ lý ve nük le er si - lâh la ra sa hip bir Ý ran ih ti ma li nin hem u - zak ta hem de be lir siz ol du ðu na i na ný yor i fa de si kul la nýl dý. Ra por da Ba tý lý ül ke le re Tür ki ye nin se nar yo sun dan il ham a la rak an lam lý ve ger çek çi bir i ni si ya tif ü ret me le - ri çað rý sý ya pýl dý. Brük sel / a a Türkiye, Ýran ý iyi tanýr ULUSLARARASI KRÝZ GRUBU'NUN RAPORUNDA, ''TÜRKÝE, GÜÇLÜ KOMÞUSULA OLAN UZUN VE KARMAÞIK ÝLÝÞKÝSÝNÝN DOÐAL BÝR SONUCU OLARAK ÝRAN'I ÝÝ TANIOR" DENÝLDÝ. ÝS RA ÝL Ý DÝZ GÝN LE MEK BA TI LI ül ke le rin bir ta raf tan Ýs ra il i diz gin - le me ye ça lý þýr ken di ðer ta raf tan e ko no mik yap tý rým la rý hiç ol ma dý ðý ka dar a ðýr laþ týr - ma sý nýn, Ý ran ý ge ri a dým at týr ma sý nýn çok zor ol du ðu be lir ti len ra por da, bu yak la þý - mýn sa va þý ön le mek bir ya na ça týþ ma ya da ve ti ye çý ka ra bi le ce ði u ya rý sý ya pýl dý. Ra - por da, e ni den baþ la ya cak gi bi gö rü nen nük le er gö rüþ me ler, bu a ký be tin ö nü ne ge - çil me si ni sað la ya bi lir. Ne var ki bu nun ger - çek le þe bil me si i çin, yep ye ni bir zih ni ye te a - ci len ih ti yaç du yan u lus la ra ra sý ca mi a nýn Tür ki ye nin de ne yi min den ders çý kar ma sý ve var sa yým la rý ný test et me si ye rin de o la - cak týr i fa de si kul la nýl dý. DI ÞÝÞ LE RÝ Ba kan lý ðý, Ýs ra il hü kü me ti nin Ba tý Þe ri a da ye ni yer le þim yer le ri nin in - þa sý na o nay ver me si ni ký na ya rak, u lus la - ra ra sý top lu mun tüm çað rý la rý na rað men sür dü rü len bu fa a li yet le rin mü za ke re sü - re ci ni tý ka dý ðý ný ve ka lý cý ba rýþ ö nün de en gel o luþ tur du ðu nu bil dir di. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn dan ya pý lan ya zý lý a - çýk la ma da, Ýs ra il hü kü me ti nin iþ gal al týn - da ki Fi lis tin top rak la rýn da yü rüt tü ðü yer - le þim fa a li yet le ri ne ye ni le ri ni ek le ye rek, Ba tý Þe ri a da bu lu nan Shvut Rac hel ve Shi - lo yer le þim le rin de çok sa yý da ye ni bi rim in þa e dil me si ne o nay ver me si ni ve a ný lan yer le þim ler de ki mev cut ya sa dý þý in þa at la rý Ýs ra il mev zu a tý bað la mýn da ge ri ye dö nük o la rak res mi leþ tir me si ni þid det le ký ný yo - ruz de nil di. Ýs ra il in Fi lis tin top rak la rýn da sür dür dü ðü tüm yer le þim fa a li yet le ri nin u lus la ra ra sý hu ku kun ih la li ol du ðu na i þa ret e di len a çýk la ma da, yer le þim le re Ýs ra il ya sa - la rý çer çe ve sin de meþ rû i yet ka zan dýr ma ça ba la rý nýn bu ger çe ði de ðiþ tir me di ði be - lir til di. A çýk la ma da, þun lar kay de dil di: U - lus la ra ra sý top lu mun tüm çað rý la rý na rað - men sür dü rü len bu fa a li yet ler mü za ke re sü re ci ni tý ka mak ta ve ka lý cý ba rýþ ö nün de en gel o luþ tur mak ta dýr. Ýs ra il in u lus la ra ra - sý hu kuk tan kay nak la nan so rum lu luk la rý - na uy gun ha re ket et me si ni ve ba rýþ ze mi - ni ni tah rip e den fa a li yet ler den vaz geç me - si ni ö nem le bek li yo ruz. An ka ra/a a Ýs ra il den Gaz ze ye ha va sal dý rý sý ÝSRAÝL Ha va Kuv vet le ri, Gaz ze de i ki nok ta - ya dün sa ba ha kar þý ha va sal dý rý sý dü zen le di. Ýs ra il de ya yým la nan e di oth Ah ro not ga ze - te si nin in ter net si te sin de yer a lan ha ber de, Gaz ze den Ýs ra il e ya pý lan ro ket sal dý rý la rý nýn ar dýn dan Ýs ra il sa vaþ u çak la rý nýn o pe ras yon dü zen le di ði be lir ti le rek, o pe ras yon da doð ru - dan he def le rin vu rul du ðu kay de dil di. Gaz ze li kay nak lar, sal dý rý da i ki Fi lis tin li nin ha fif ya - ra lan dý ðý ný i fa de et ti. Ýs ra il li yet ki li ler, ön ce ki gün Eþ kol Böl ge sel Kon se yi nde ki a çýk a la na bir Kas sam ro ke ti düþ tü ðü nü, an cak ö len ya da ya ra la nan ol ma dý ðý ný söy le di. AL MAN ga ze te le ri, a þý rý sað cý lar ta ra fýn - dan öl dü rü len le ri an mak a ma cýy la dün dü zen le nen dev let tö re nin de Al man ya Baþ ba ka ný An ge la Mer kel in, ci na yet ler - den ve kur ban a i le le rin den þüp he du yul - muþ ol ma sý se be biy le ö zür di le me si ne bi rin ci say fa dan ge niþ þe kil de yer ver di. Ber lin de ya yýn la nan B.Z ga ze te si, bi - rin ci say fa dan ver di ði ha ber de, Al man - ya di yor ki baþ lý ðý ný at týk tan son ra Biz ö zür di li yo ruz þek lin de Türk çe baþ lýk da kul lan dý ve Mer kel in, öl dü rü len Meh - met Tur gut un ku ze ni Sa ba hat tin Tur - gut i le el sý ký þýr ken çe kil miþ fo toð ra fa yer ver di. Ber li ner Mor gen post ga ze te si de Al man ya ö zür di li yor baþ lý ðýy la ver di ði ha ber de, a þý rý sað cý lar ta ra fýn dan öl dü rü - len En ver Þim þek in ký zý Se mi ya Þim þek ve ay ný þe kil de a þý rý sað cý lar ta ra fýn dan öl dü rü len Meh met Ku ba þýk ýn ký zý Gam - ze Ku ba þýk ýn an ma tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma lar la il gi li fo toð ra fa yer ve re rek, kur ban la rýn ya kýn la rý nýn çok duy gu sal bi rer ko nuþ ma yap tý ðý ný yaz dý. Bild, Di e Welt ve Süd de uts che Ze i tung ga ze te - le ri, Baþ ba kan Mer kel in, Ci na yet ler ül - ke miz i çin u tanç ve ri ci þek lin de ki söz le - ri ni bi rin ci say fa da baþ lý ða çý kar ta rak, Mer kel in an ma tö re nin de ki fo toð raf la rý - na yer ver di. Ber lin / a a Merkel in özrü manþetlerde ekaterinburg daki mevlide Müslümanlar akýn etti Ýsrail kalýcý çözümün önünde engel I rak ta ki sal dý rý la rý El Ka i de üst len di n IRAK'TA ön ce ki gün dü zen le nen ve 67 ki þi nin ö lü mü ne ne den o lan kan lý sal dý rý la rýn so rum lu lu ðu nu El Ka i de ör gü tü nün I rak ko lu üst len di. I rak Ýs lam Dev le ti ör gü tü, in ter net - te ya yým la dý ðý me saj da, Bað dat ta ve di ðer kent ler de ce za ev le rin de Sün ni ka dýn ve er kek le rin kar þý kar - þý ya ol du ðu iþ ken ce ve yok et me kam pan ya la rý nýn in ti ka mý i çin gü - ven lik güç le ri ve hü kü met yet ki li le - ri ni he def al dýk la rý ný bil dir di. Me saj - da, bu o pe ras yon la rýn, sen kro ni ze ol du ðu, he def le ri nin, gü ven lik ka - rar gâh la rý, as ke ri dev ri ye ler, üst dü - zey gü ven lik, ad li ve i da ri yet ki li ler da hil ol mak ü ze re tam o la rak in ce - len di ði ve se çil di ði be lir til di. I rak ýn de ði þik yer le rin de dün dü zen le nen bom ba lý sal dý rý lar da 67 ki þi öl müþ, 417 ki þi ya ra lan mýþ tý. Bað dat/a a An nan: Su ri ye de kriz le il gi li tam iþ bir li ði u mu yo rum n SURÝE ö zel tem sil ci si o la rak a - ta nan BM nin es ki Ge nel Sek re te - ri Ko fi An nan, Su ri ye de ki kriz le il gi li o la rak tam iþ bir li ði um du ðu - nu söy le di. An nan, Ce nev re de yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Su ri - ye de þid de tin ve in san hak la rý ih - lal le ri nin so na er me si ne, kri ze ba - rýþ çý çö züm bu lun ma sý ný sað la - ma ya des tek i çin il gi li ta raf la rý iþ - bir li ði yap ma ya ça ðýr dý. Ko fi An - nan ay rý ca Su ri ye ö zel tem sil ci si o la rak a tan mak tan ve ken di si ne du yu lan gü ven den o nur duy du ðu - nu i fa de et ti. BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun ve A rap Bir li ði Ge - nel Sek re te ri Ne bil El A ra bi ta ra - fýn dan ön ce ki gün ya pý lan a çýk la - ma da, Su ri ye de ki kri ze i liþ kin o - la rak An nan ýn BM-A rap Bir li ði or tak ö zel tem sil ci si o la rak a tan - dý ðý du yu rul muþ tu. An nan, yýl la rý a ra sýn da 10 yýl bo yun - ca BM Ge nel Sek re ter li ði gö re vin - de bu lun muþ tu. Ce nev re/a a Du ma ü ye si Puþ kov: E sad ýn git me si i çin bir sebep yok n RUS par la men to su nun alt ka na - dý o lan Du ma nýn Dýþ Ý liþ ki ler Ko - mi te si Baþ ka ný A lek siy Puþ kov, Su - ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn gö re vi ni bý rak ma sý i çin bir ne den ol ma dý ðý ný söy le di. Rus ha ber a jan - sý RÝ A no vos ti, Krem lin e ya kýn i - sim ler den bi ri o lan Puþ kov un E - sad i le Þam da ki gö rüþ me si nin ar - dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, E sad ýn son de re ce e min gö rün dü ðü nü ve gö re vi bý rak ma gi bi bir ha va sý nýn ol ma dý ðý ný söy le di ði ni du yur du. Puþ kov, Tu nus ta Su ri ye nin Dost la rý a dý al týn da ya pý la cak kon - fe ran sýn a dý nýn Su ri ye nin Düþ - man la rý ol ma sý ge rek ti ði ni i le ri sü re rek, Su ri ye de ki mu ha lif le re si lâh ve ril me si nin ül ke de ki si vil sa - va þý kö rük le ye ce ði u ya rý sýn da bu - lun du. Rus ya ve Çin, BM nin E sad yö ne ti mi ni ül ke ler de ki si vil ö lüm - ler den do la yý so rum lu tu ta rak ký - na yan ka rar la rý ný ve to e der ken, i ki ül ke Tu nus ta ki Su ri ye nin Dost la - rý kon fe ran sý na ka týl ma ya cak la rý ný a çýk la mýþ tý. Mos ko va/a a HABERLER Mýsýr cumhurbaþkaný adayýna saldýrý MISIR'DA Cumhurbaþkaný adaylarýndan Abdulmunim Ebu El Futuh önceki gece saldýrýya uðradý. Hastane kaynaklarý, El Futuh un yoðun bakýmda olduðunu ve yaralanma sonrasýnda beyin sarsýntýsý geçirdiðini belirtti. Abdulmunim Ebu El Futuh un seçim kampanyasýný yürüten komisyon müdürü Ali Behnsavi, saldýrýnýn perþembe gecesi sularýnda seçim çalýþmalarýndan dönerken, Kahire deki Þibra Hayme yakýnlarýndaki bir kavþakta meydana geldiðini söyledi. Behnsavi, saldýrýnýn, aracýn önünü kesen ve sivil bir arabadan çýkan kimliði belirsiz silahlý kiþiler tarafýndan yapýldýðýný belirtti. El Futuh un arabasýný alýp kayýplara karýþan saldýrganlarýn polis tarafýndan arandýðý kaydedildi. Abdulmunim Ebu El Futuh, Müslüman Kardeþler in cumhurbaþkanlýðýna aday göstermeme kararýna raðmen, adaylýðýný açýklamýþtý. Mýsýr ýn etkin siyasi gruplarýndan Müslüman Kardeþler içinde ýlýman kiþiliði, eleþtirilere olan açýklýðý ve reformist yönleriyle tanýnan Ebul Futuh un Mýsýr gençliði arasýnda oldukça popüler biri olduðu belirtiliyor. El Futuh, Mýsýr Tabipler Birliði nin de baþkanlýðýný yürütüyor. Kahire/aa

8 8 HA BER HUZUR ENÝ ANAASADA ca ni as ya.com.tr Doð ru iþ te se bat ge rek Tür ki ye nin e ko no mik ve si ya sî þart la rý her ke sin bil di ði sý kýn tý lar la ku þa týl mýþ. Ýþ ler yo lun da, e ko no mi dü zel di de nil di - ði an ye ni bir kri zin pat lak ver me ye ce ði ni kim - se ga ran ti e de mi yor. Bel ki de bu nun bir se be - bi, mü te har rik-i biz zat o la ma yý þý mýz; ya ni, ha re ke tin kay na ðý nýn i çe ri de ol ma ma sý dýr. Baþ ka la rý üf lü yor ve biz bu ra da oy nu yor ol - ma ya de vam et tik çe de ma a le sef bu risk, bu teh li ke, bu ih ti mal de vam e de cek. Ar zu e di len þey i se, mil let ve mem le ket men - fa a ti ne o lan ic ra at la rýn ýs rar la de vam et ti ril me si ol ma lý. El bet te a tý lan her müs bet a dý ma bir þe - kil de i ti raz e den ler o la cak, a ma bu i ti raz la rý sav - mak, o na rað men yo la de vam et mek de mil let men fa a ti ni dü þü nen le rin i þi ol ma lý. Geç miþ te de ol du, muh te me len ö nü müz de ki yýl lar da da o la bi lir: Tür ki ye yi i da re e den ler müs bet bir a dým at tý ðýn da az gýn bir a zýn lýk en yük sek per de den i ti raz e di yor. Me se lâ, her han gi bir o kul da öð ren ci ler na maz mý kýl dý? He men ga ze te man þet le ri ne ta þý nýr ve Vay, la ik lik el den gi di yor di ye gü rül tü çý ka rý lýr. Böy le bir du rum - da Tür ki ye yi i da re e den le rin yap ma sý ge re ken þey ne ol ma lý? El bet te, Ne var bun da? Ýs te yen i - ba de ti ni ya pa bil me li de me si ge rek mez mi? Ba - ký yo ruz ki, böy le i ti raz lar ü ze ri ne an lýþ an la þýl - ma ol muþ, bi zim ha be ri miz yok tu, ol sa mü sa a de et mez dik, o ra sý za ten i zin siz a çýl mýþ gi bi tu tar - sýz ce vap lar ve ri le bi li yor. So nun da müs bet bir a - dým dan ge ri a týl dý ðý ný ve yan lýþ ta de va ma ka rar ký lýn dý ðý ný gö re bi li yo ruz. Ben zer bir tar týþ ma zi na ko nu sun da ya þan mýþ - tý. Bir a ra zi na nýn ka nu nen suç ol ma sý gün dem - dey di. Bir ký sým med ya öy le bir yay ga ra ko part tý ki, yüz de yüz doð ru o lan bir a dým dan yüz de yüz yan lýþ o lan bir a dým la ge ri dö nül dü. Pe ki, kim ka - zan dý? Ka za nan la rý i sim len dir me ye lim, a ma kay - be den mil let ol du. El bet te zi na yý ka nun la ya sak la - mak, iþ le yen le re mad dî ce za ver mek tek ba þý na ye ter li de ðil, a ma bu su çu ma sum gös ter mek de ci na yet le rin ci na ye ti dir. Al lah (cc) he pi mi zi o a te - þe düþ mek ten mu ha fa za et sin ki, Kur ân-ý Ke - rim de Zi na ya yak laþ ma yýn (Ýs ra Su re si, 32. â yet) bu yu rul mak ta dýr. Zi na yap ma yýn de ðil de Zi na - ya yak laþ ma yýn de nil me si dik kat çe ki ci dir. Al lah mu ha fa za, yak laþ ma nýn ya sak lan dý ðý bir çir kin fi i li, yap mak na sýl sa vu nu la bi lir? Mil le tin bek le di ði ye ni ve ger çek an lam da si vil bir a na ya sa ko nu sun da da ben zer ha ta lar ya pý lý - yor. Ne re dey se yýl lar ön ce bu hu sus ta bir a dým a týl dý, a ka bin de tek lif ler ra fa kal dý rýl dý. Ba ký nýz, son ge nel se çim ler es na sýn da da ko nu bi rin ci sý ra da gün de me yer leþ ti, tar týþ ma lar ya pýl dý, tek lif ler dil len di ril di. A ra dan ay lar geç ti ve he - nüz net bir du rum yok. ok sa ko nu ma sa ya gel me den yi ne ra fa mý kal dý rý la cak? e ni a na ya sa ko nu su nun gün de me gel di ði her de fa sýn da ha týr lat tý ðý mýz gi bi tek rar ha týr la - ta lým: Ha zýr la na cak ye ni a na ya sa, ger çek ten si vil bir an la yýþ la ha zýr lan ma lý. Ve ke sin lik le gi den a - na ya sa yý a rat ma ma lý. Bu at mos fer de böy le bir þey o lur mu? de me ye lim. Çün kü çok ol- maz la rýn bir þe kil de ol du ðu na her kes þa hit ol - du. Bu ba kým dan ko nu ü ze rin de has sa si yet le dur mak ta fay da var. Ba zý ku rum lar i ti raz e di yor, ba zý la rý nýn ra ha tý bo zu lu yor di ye ha ki kat ten, ger çek ler den ve doð ru lar dan ge ri a dým at ma ya ge rek yok. Ý yi de, doð ru da ve hak ta se bat ge rek. Bun la rý ya par ken el bet te mad dî ve ma ne vî be - del ler ö de ne cek. Hiç be del ö de me den, ra hat kol tuk la rý mýz da mak sa da u laþ mak müm kün ol - say dý, o za man bu im ti han ye ri nin a çýl ma ma sý i cap et mez miy di? Te rö rü bi tir mek i çin a tý lan doð ru ve hak lý a - dým lar dan da vaz ge çil me me li. Ne re dey se ya rým as ra yak la þan bu mu si bet ten kur tul mak i çin sa - mi mi yet þart. Sulh-u u mu mî den her kes is ti fa - de e der ves se lam... HAS Parti 28 Þubat la ilgili delilleri savcýya verdi HAS Parti Genel Baþkan ardýmcýsý Þeref Malkoç, 28 Þubat süreciyle ilgili bazý belgelerin bulunduðu 2 CD yi, konuyla ilgili soruþturmayý yürüten özel yetkili Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna verdi. Malkoç, HAS Parti Genel Sekreteri Kazým Arslan ve bazý partililerle birlikte dün sabah saatlerinde Ankara Adliyesine geldi. Malkoç, burada 28 Þubat süreciyle ilgili delil niteliðindeki bazý belgelerin bulunduðu 2 CD yi, bir üst yazýyla birlikte, konuya iliþkin soruþturma yürüten özel yetkili Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna teslim etti. Adliye önünde gazetecilere açýklama yapan Malkoç, 16 Ocak 2012 de, 28 Þubat sürecinde suç iþleyenlerle ilgili Ankara da suç duyurusunda bulunduklarýný belirtti. Aradan geçen süreçte savcýlýðýn soruþturma kapsamýnda ifade almaya baþladýðýný anýmsatan Malkoç, bunun hukuk ve demokrasi açýsýndan önemli olduðunu ifade etti. Suç duyurusunda bulunduktan sonra 28 Þubat süreciyle ilgili delilleri toplamaya baþladýklarýný anlatan Malkoç, delillerin büyük kýsmýný derlediklerini ve 2 CD olarak savcýlýða sunduklarýný söyledi. Ankara/aa TÜRKÝE-AB KARMA PARLAMENTO KOMÝSONU EÞ BAÞKANI AFÝF DEMÝRKIRAN, ''ÜMÝT EDÝORUM KÝ TÜRKÝE ANAASASINI APTIKTAN SONRA ÝNSANIMIZ ÇOK DAHA HUZURLU OLACAKTIR VE AB OLUNDA DAHA ÝLERÝ OL ALACAKTIR'' DEDÝ. TÜRKÝE-AB Kar ma Par la men to Ko mis yo - nu Eþ Baþ ka ný De mir ký ran, Tür ki ye nin ye ni A na ya sa yap týk tan son ra in san la rý nýn çok da - ha hu zur lu o la ca ðý ný ve AB yo lun da da ha i le - ri yol a la ca ðý ný söy le di. De mir ký ran, Di van O te li nde dü zen le nen Tür ki ye-ab Kar ma Par la men to Ko mis yo nu 68. Top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, ko - mis yo nun, Tür ki ye nin AB sü re cin de hem Tür ki ye ye hem de AB ye i liþ ki le rin da ha doð ru ze min ler de ve rim li i ler le me si ko nu - sun da çok þey ka zan dýr dý ðý ný be lirt ti. A fif De mir ký ran, Biz o lay lar kar þý sýn da ger çek - ten i yi ni yet li ve Tür ki ye nin AB bir lik te li ði ni dik ka te a la rak yol a lýr sak, çok ve rim li ça lýþ - ma lar ya pa ca ðý mý za i na ný yo rum. Tür ki ye nin AB sü re cin de geç miþ te de ði þik þe kil ler de i - niþ li-çý kýþ lý dö nem ler ol du. A ma ge li nen nok ta da Tür ki ye de AB sü re cin de çok cid di re form lar ya pýl dý de di. Son 10 yýl da ö nem li re form la rýn ger çek leþ ti ril di ði ni di le ge ti ren De mir ký ran, Tüm re form lar ni çin ya pýl dý? Tür ki ye nin AB ye tam ü ye li ði bi zim he de fi - miz dir, an cak e sas a maç, Tür ki ye in sa ný nýn ve hal ký nýn hu zu ru nu, re fa hý ný, ya þam stan - dart la rý ný ar týr mak, sos yal ve e ko no mik du - ru mu nu i yi leþ tir mek di ye ko nuþ tu. Tür ki - ye nin bir A na ya sa yap ma sü re ci ni ya þa dý ðý - ný, par la men to da tem sil e di len par ti le rin kur du ðu ko mis yo nun yo ðun þe kil de ye ni ve si vil bir A na ya sa ça lýþ ma sý na hýz la de vam et - ti ði ni kay de den De mir ký ran, Ü mit e di yo - rum ki Tür ki ye A na ya sa sý ný yap týk tan son ra in sa ný mýz çok da ha hu zur lu o la cak týr ve AB yo lun da da ha i le ri yol a la cak týr de di. BAÞBAKAN ardýmcýsý Bekir Bozdað, Hrant Dink dâvâsýnýn gerekçeli kararýný eleþtirerek, Gerekçeli karar, karanlýðýn üzerine bir de karanlýk perde gibi oldu. Karar, bu karanlýðýn aydýnlatýlmasýna bir mum yakamadý dedi. Bozdað, AAEditör Masasý nda Anadolu Ajansý nýn yurt dýþý, yurt içi temsilcileriyle birim editörlerinin sorularýný cevapladý. Hrant Dink dâvâsýnýn gerekçeli kararýnýn kamuoyunda eleþtirildiðinin sorulmasý üzerine Bozdað, dava sürecindeki þüphelerin üzerine gidilmesi ve aydýnlatýlmasý gereken konularýn kovuþturma sürecinde aydýnlatýlmasý gerektiðini ifade ederek, þöyle konuþtu: Dink cinayeti 19 Ocak 2007 tarihinde iþlendi, onun öncesinde Danýþtay saldýrýsý var, Malatya da Zirve ayýnevi nde insanlar kesiliyor, Trabzon da rahip Santora olayý var, Samsun da baþka bir Hristiyan din adamýna saldýrý hadisesi var. Bunlara o dönemin þartlarý ÝSTANBUL 14. Aðýr Ceza Mahkemesinin Agos Gazetesi Genel ayýn önetmeni Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin dâvânýn gerekçeli kararýnda, Dink cinayetinin iþlenmesinden önce jandarma görevlilerinin bu kadar net bilgi sahibi olduðu halde gerekli tedbirleri almamasý mutlaka sorgulanmalýdýr. Ayný durum Emniyet ve MÝT için de geçerlidir denildi. Mahkemece hazýrlanan gerekçeli kararda, Bu denli büyük sonuçlarý olan bir cinayetin çocuk denilebilecek yaþta, eðitim düzeyleri ortada olan, sanýklarýn bir örgüt TÜRKÝE Bü yük Mil let Mec li si (TBMM) Baþ ka ný Ce mil Çi çek, ö zel yet - ki li mah ke me le re i liþ kin, Bu tür mah ke me le re ih ti yaç var. Gö re vi ve yet ki si a çý sýn dan ye ni baþ tan bir de ðer len dir me ye ta bi tu tul sun gö - rü þü nü pay laþ tý ðý ný bil dir di. Çi çek, Di van O tel de dü zen le nen Tür ki - ye-ab Kar ma Par la men to Ko mis yo nu 68. Top lan tý sý nda, e ni A na - ya sa Ça lýþ ma la rý ko nu lu gün dem mad de siy le il gi li yap tý ðý ko nuþ ma - nýn ar dýn dan ba sýn men sup la rý nýn ö zel yet ki li mah ke me ler i le il gi li so - ru su nu ce vap la dý. Ö zel yet ki li mah ke me ler le i le il gi li bir a çýk la ma nýz ol muþ tu. Bun la rýn da ar týk sý nýr la rý aþ tý ðý ný dü þü nü yo rum de miþ ti - niz. Bu ko nu da ne söy le ye cek si niz? so ru su ü ze ri ne Çi çek, þöy le ce - vap ver di: ar gý a la nýn da ih ti sas laþ ma ih ti ya cý or ta da dýr. Zi ra bir çok olmadan düþünüp, planlayýp yapmalarý akla uzak görülmektedir. Bu düþüncemiz olayýn arkasýnda bir terör örgütü olduðu þüphesini güçlendirmektedir. Cinayeti planlayanlar tetikçileri seçtikten sonra hiçbir zaman tetikçiler ile hukuki ve fiili irtibatlarýný saðlayacak delil ortada býrakmamýþlardýr. Delillerin gerek soruþturma, gerek kovuþturma aþamasýnda bütün veriler tetikçilere iþaret etmiþ arkasýndaki azmettiricilere ulaþýlamamýþtýr. ifadelerine yer verildi. Dink cinayetinin iþlenmesinden önce jandarma görevlilerinin bu Dar be a na ya sa sý hu ku ku mah vet ti TÜRKÝE Bü yük Mil let Mec li si (TBMM) Baþ ka ný Ce mil Çi çek, 1980 A na ya sa sý nýn fel se fe si nin gü nü mü ze uy ma dý ðý ný be lir - te rek, e ni baþ tan e le a lýn ma sý ge re ki - yor, zi ra 30 yýl da 17 de fa de ðiþ miþ tir. Bu da ül ke de hu kuk is tik ra rý ný bý rak ma mýþ - týr de di. Çi çek, Tür ki ye-ab Kar ma Par la men to Ko mis yo nu 68. Top lan tý - sý nda, e ni A na ya sa Ça lýþ ma la rý ko nu - lu gün dem mad de siy le il gi li, Tür ki ye nin ye ni bir a na ya sa ya ih ti ya cý ol du ðu nu söy - le di. ü rür lük te ki a na ya sa nýn 1982 de ve bir as ke ri mü da ha le nin so nun da ya pýl dý - ðý ný be lir ten Çi çek, o þart lar al týn da ya pý - lan a na ya sa nýn ül ke nin yö ne ti mi ni zo ra sok tu ðu ve bir çok uy gu la ma nok ta sýn da da sý kýn tý lar o luþ tu ðu nun or ta da ol du ðu - nu kay det ti. Çi çek, Bu a na ya sa da ha ya - pý lýr ken i ti raz lar la kar þý laþ mýþ týr. Ba ro lar Bir li ði ya pý lýþ sý ra sýn da de mok ra tik u sul - kadar net bilgi sahibi olduðu halde gerekli tedbirleri almamasý mutlaka sorgulanmalýdýr. Ayný durum Emniyet ve MÝT için de geçerlidir ifadesi kullanýlan kararda, Jandarma Alay Komutaný Ali Öz ün görevi ihmalden yargýlandýðý ve ceza aldýðý da vurgulanarak, Bir bakýþa göre gerçekten kolluðun suçu görevi ihmal gibi görülmektedir. Ancak baþka bir açýdan bakýldýðýnda dünyanýn gündemine düþme ihtimali olan yaþama hakký ihlal edilen bir kiþinin korunmamasý bu kadar basit bir suç tipiyle giderilmemelidir denildi. Ýstanbul/aa le re gö re ya pýl ma dý ðý ný i fa de et ti. Tüm STK lar ve ay dýn lar i ti raz lar da bu lun - muþ tur a ma bu na rað men bu a na ya sa 30 yýl dýr yü rür lük te dir A na ya sa sý nýn ev ve la, fel se fe si gü nü mü ze uy mu yor. e - ni baþ tan e le a lýn ma sý ge re ki yor, zi ra 30 yýl da 17 de fa de ðiþ miþ tir. Bu da ül ke de hu kuk is tik ra rý ný bý rak ma mýþ týr de di A na ya sa sýn da bi rey ve dev let i liþ ki si a ra sýn da bir den ge siz lik ol du ðu nu be lir ten Ce mil Çi çek, Dev let kut sal say dý ðý mýz de - ðer ler den bi ri dir. An cak gü nü müz de dev let bi rey i çin var dýr. Bu ne den le bi re yi mer kez a lan, mil le tin mut lu lu ðu ve hu zu ru nu te - min et mek i çin var o lan bir dev let an la yý þý bi zim ka bu lü müz dür. Do la yý sýy la dev let mil let i liþ ki si nin ye ni baþ tan göz den ge çi ril - me si ge rek li dir. ar gý i le il gi li bir ta kým sý - kýn tý lar var. Ýþ te bu yüz den ye ni bir A na ya - sa ya ih ti ya cý mýz var di ye ko nuþ tu. Ö zel yet ki li mah ke me le rin gö rev ve yet ki le ri ye ni den de ðer len di ril me li Bozdað: Karanlýða mum yakýlamadý Hrant Dink içerisinde baktýðýmda, bir halkanýn içerisindeki olaylar gibi gözüküyor. Benzerlik, irtibat var mý bilmiyorum, ama böyle bir þüphe uyanýyor. Bu olaylar arasýnda irtibat var mý, yok mu, bunlar araþtýrýldý mý bilmiyorum. Fakat gerekçeli karara baktýðýmýzda bunlarla ilgili araþtýrma yapýlmadýðýný görüyoruz. Bu olaylarýn kardeþ olaylar olup olmadýðý, irtibat olup olmadýðý, tetikçilerin arkasýndaki katillerin ayný kiþiler veya organizasyonlar olup olmadýðý yönündeki þüphelerin ortadan kaldýracak araþtýrmalar yapýlmasýna ihtiyaç var. Basýnda yazanlara göre bazý sorularýn, þüphelerin araþtýrýlmadýðýný görüyoruz. Mahkemenin, ortada büyük bir örgütün varlýðýný kabul edip, ben bunu göremiyorum demesi mantýklý mý olur, bilemiyorum. Gerekçeli karar, karanlýðýn üzerine bir de karanlýk perde gibi oldu. Karar, bu karanlýðýn aydýnlatýlmasýna bir mum Bekir Bozdað yakamadý. Ankara/aa Gerekçeli kararda, "Dink cinayetinin iþlenmesinden önce jandarma görevlilerinin net bilgi sahibi olduðu halde gerekli tedbirleri almamasý sorgulanmalýdýr" denildi. Jandarmanýn haberi vardý DÝNK DÂVÂSININ GEREKÇELÝ KARARINDA, JANDARMA GÖREVLÝLERÝNÝN NET BÝLGÝ SAHÝBÝ OLDUÐU HALDE GEREKLÝ TEDBÝRLERÝ ALMAMASININ SORGULANMASI ÝSTENÝRKEN ANI DURUMUN EMNÝET VE MÝT ÝÇÝN DE GEÇERLÝ OLDUÐU KADEDÝLDÝ. mah ke me ler ku rul du. Ýþ, tü ke ti ci, a i le mah ke me le ri gi bi. Bu nun ya ný sý ra þim di tar tý þý lan mah ke me ler ku rul du. Ör güt lü suç lar ö zel bir ça ba ve bil gi is ter. Bu ne den le nu ma ra tö rün be lir le me si ye ri ne suç ör güt le - ri ni ta ný yan bu ko nu da uz man o lan de ne yim li ha kim ve sav cý la rýn e - liy le ya pýl ma sý i çin bu mah ke me ler ku rul du. Top lum da tar tý þý lan i ki ko nu var. Bi rin ci si de ni li yor ki; Bu mah ke me ler kalk sýn. Ý kin ci si Ha yýr böy le si doð ru ol maz. Bu tür mah ke me le re ih ti yaç var. Gö re vi ve yet - ki si a çý sýn dan ye ni baþ tan bir de ðer len dir me ye ta bi tu tul sun de ni yor. a ni i ki gö rüþ var. Her kes bu mah ke me ler kalk sýn de mi yor. Bu tür uy gu la ma lar bir ih ti yaç tan kay nak la ný yor. Bu gün de böy le bir ih ti yaç çýk tý. Ben de i kin ci gö rü þü pay la þý yo rum. Ýs tan bul/a a 28 Þu bat ta med ya i le or du a ra sýn da gö nül bir li ði var dý! ngazetecý Nu ray Mert; 28 Þu bat sü re cin de bi li ne nin ak si ne med ya i le or du a ra sýn da gö nül bir li ði ol du ðu nu id di a et ti. Ga ze te A24 te ki söy le þi sin de 28 Þu bat med ya sý i le bu gün kü med ya a ra sýn da ki far ký de ðer len di ren Mert, 28 Þu bat a gi den sü reç te med ya na sýl bir rol oy na mýþ týr? so ru su na þöy le ce vap ver di: Bu bir sýr de ðil, o dö nem med ya i çin de o lan lar da hi, u tanç ve ri ci bir rol oy na dýk la - rý ný ka bul e di yor lar. A ma bu nok ta da dik kat ten kaç ma - ma sý ge re ken çok ö nem li bir hu sus var; med ya o dö nem sa de ce as ke ri ve sa yet bas ký sý i le bu tür bir rol oy na ma dý. A na med ya de di ði miz çev re le rin mu ha fa za kâr çev re ye ba ký þý as ker le rin ba ký þýn dan fark lý de ðil di, do la yý sý i le bas - ký dan zi ya de gö nül bir li ði söz ko nu su i di. O ne den le, þim di ler de geç miþ te as ker den kork tuk o ne den le o baþ - lýk la rý at týk di yen ler, o sü re cin en u tan maz ak tör le ri. Çün kü þim di de mev cut ik ti dar nez din de ak lan mak i çin kor ku e de bi ya tý ya pý yor lar. Ýs tan bul/e ni As ya Mil lî Sa vun ma Ba kan la rý nýn eþ le ri de fiþlenmiþ naskerlerýn, sa de ce 28 Þu bat sü re cin de de ðil 2004 yý lýn da da ba kan la rýn eþ le ri nin gi yim ku þam la rý ný a raþ - týr dý ðý or ta ya çýk tý. Ýs tih ba rat Da i re Baþ kan lý ðý, jan dar ma is tih ba rat tan, Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý (MSB) ya pan la - rýn eþ le ri hak kýn da bil gi top lan ma sý ný is te miþ. A raþ týr - ma nýn ge rek çe si i se 30 A ðus tos Za fer Bay ra mý kut la ma - la rý kap sa mýn da Hi pod rom ve re sep si yon i çin ba kan la - rýn eþ li mi yok sa eþ siz mi da vet e di le ce ði. Ga ze te ci a zar As lan De ðir men ci nin ka le me al dý ðý ve Çý ra a yýn la - rý ndan çý kan Bel ge le riy le 28 Þu bat ýn Çö zü len Kod la rý ad lý ki tap ta, as ker le rin sa de ce si vil va tan daþ la rý de ðil, ba - kan la rýn eþ le ri ni de a raþ týr dý ðý bel gey le or ta ya ko nu yor. Giz li i ba re li Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý Jan dar ma Ge nel Ko mu - tan lý ðý di ye baþ la yan ya zý da, ba kan la rýn eþ le ri nin ev ad - res le riy le te le fon nu ma ra la rý da hi ve ril miþ. 3. E ce vit hü - kü me tin de Mil li Sa vun ma Ba ka ný Meh met Ne þet Ak - man dor un e þi Ay ten Ak man dor, 6. De mi rel hü kü me ti dö ne min de Mil li Sa vun ma Ba ka ný Ah met Ýh san Bi rin ci - oð lu nun e þi E mi ne Ha tun Bi rin ci oð lu i le 5. De mi rel hü - kü me ti dö ne min de Mil li Sa vun ma Ba ka ný Sa det tin Bil - giç in e þi Ýs met Bil giç hak kýn da is tih ba ra ta, a raþ týr ma yap ma sý ko nu sun da ta li mat ve ri li yor. An ka ra/ci han BBP den 28 Þu bat dö ne mi ko mu tan la rý na suç du yu ru su nbüük Bir lik Par ti si (BBP) Ge nel Baþ kan ar dým cý - sý Rem zi Ça yýr, 28 Þu bat sü re cin de Sin can da tank la rý yü rü te rek, mil li i ra de yi hi çe say dýk la rý ve mil le ti sin - dir me ye ça lýþ týk la rý id di a sýy la dö ne min ko mu tan la rý Çe vik Bir, E rol Öz kas nak ve Er dal Cey la noð lu hak kýn - da suç du yu ru sun da bu lun du. Ça yýr, be ra be rin de ki ba zý par ti li ler le bir lik te, 28 Þu bat sü re cin de tank la rýn yü rü tül dü ðü Sin can da ki An ka ra Cad de si nde yap tý ðý a çýk la ma da, Mil let i ra de si ni a la þa ðý et mek i çin uy du - ruk film ler, o yun lar, de si se ler ha zýr la yan 28 Þu bat la rý ta ri he göm mek ye ri ne mah ke me hu zu ru na çý kar mak i çin, i na nan ke sim ü ze rin de bas ký ku rup on la rý fiþ le - yen le rin mah ke me de he sap ver me le ri i çin suç du yu - ru sun da bu lu nu yo ruz de di. An ka ra/a a

9 25 ÞU BAT 2012 CUMARTESÝ HA BER 9 mka ni as ya.com.tr Ba zý AKP yet ki li le ri MÝT so ruþ tur ma sý ný AKP ye kar þý bir o pe ras yon o la rak gör dük le ri ni a çýk a çýk söy lü yor lar. AKP nin et kin bir is mi i le gö rü þen ga ze te ci ar ka da þý mýz Ab dul ka dir Sel vi, ge çen haf ta bir ya zý sýn da, (e ni Þa fak, ) sav cý la rýn, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ve Baþ ba kan Er do ðan ýn net tav rý na rað men, Ha kan Fi dan a do kun ma, MÝT in de rin lik le ri ne dal ma ham le si ne ya sa de ði þik li ði i le ce vap ve ren AKP nin, sü reç te kar þý si lâh o la rak kul la ný lan Ö zel et ki li Mah ke me ler i çin de bir ça lýþ ma ya pa bi le ce ði ni yaz dý. Sel vi nin ya zý sý nýn son kýs mýn da yer a lan et kin i sim in söy le di ði þu i fa de ger çek ten in sa ný hay re te dü þü rü yor. Þöy le di yor et kin i sim, Ül ke miz te rör ve çe te ler le mü ca de le et ti ði sü re ce bu tür mah ke me le re ih ti yaç ol du ðu nu dü þü nü yo ruz. A ma bu nu bi zim le bir he sap laþ ma ya çe vir mek is ter ler se, 1mad de lik bir ya sa çý ka rýr ve ö zel yet ki li mah ke me le ri kal dý rý rýz Ba na do ku nu lur sa ya ka rým, baþ ka sý na do ku nu lur sa do kun sun an la mý na ge le bi le cek bu i fa de yi o ku yun ca, Na sýl man týk týr bu? di ye sor ma dan e de me dik. BA KA NIN BA KAN LI ÐI Ý LE ÝL GÝ LÝ TEK LÝF TEN HA BE RÝ O MAZ SA Si ya set te il ginç þey ler o lu yor. Ýk ti dar Bir mad de lik bir ya sa çý kar tý rýz! par ti si nin bir grup baþ kan ve ki li bir tek lif ve rir ken, ken di so rum lu ol du ðu ku ru mu il gi len di ren Ba ka nýn ha be ri ol ma ya bi li yor! Bu si ya set te pek sýk rast la nan bir þey ol ma ma sý na rað men, böy le þa þý la cak o lay la ra da rast la na bi li yor. AKP Grup Baþ kan ve ki li Nu ret tin Ca nik li, bir ya sa tek li fi ha zýr la yýp Mec lis e sun du. Tek lif BDDK i le TMSF de baþ kan lýk sü re si ni sa de ce bir dö nem le sý nýr la yan mad de yi de ðiþ ti ri yor. TMSF Baþ ka ný Þa kir Er can Gül ün gö rev sü re si Þu bat so nun da, BDDK Baþ ka ný Tev fik Bil gin in ki i se Ni san a yý nýn ilk haf ta sýn da do lu yor. Tek lif ya sa la þýr sa, Gül ve Bil gin ye ni den baþ kan o la bi le cek. ü rür lük te ki ya sa la ra gö re her i ki is min de ye ni den a tan ma sý müm kün de ðil. Bu ra ya ka dar nor mal... Her mil let ve ki li tek lif su na bi lir. Bu mil let ve kil le ri nin gö rev le ri a ra sýn da dýr. An cak ga rip o lan BBDK ve TMSF den so rum lu o lan Baþ ba kan ar dým cý sý A li Ba ba can ýn bu tek lif ten ha be ri ol ma ma sý. Bu tek lif su nul du ðu gün ler de A li Ba ba can bir ba sýn top lan tý sý ya pý yor du. Top lan tý da ga ze te ci ler bu tek li fi ha týr la týn ca Ba ba can ýn ha be ri ol ma dý ðý or ta ya çý ký ver di. Ba ba can, O ya sa tek li fin den be nim ha be rim yok. Hü kü met ten gi den bir þey de ðil bel li ki. O nu ar ka daþ la ra bir so ra rýz ne dir, han gi a maç la ol muþ tur di ye kar þý lýk ver di. Bil gin ve Gül ün ye ni den se çil me ih ti mal le riy le il gi li i se Da ha za ma ný mýz var de mek le kal dý. Bu da si ya set ta ri hi mi ze Ba ka nýn gö rev a la nýn da o lan i ki ku rum la il gi li ka nun ta - sa rý sýn dan ha be ri ol ma dý ðý bir o lay o la rak geç miþ ol du. MEB DEN CE VAP GEL DÝ Ge çen haf ta ( ) ta rih li bir ya zý mýz da ye ni gö re ve baþ la yan öð ret men le rin eþ du ru mu ta yi ni i le il gi li bir sý kýn tý la rý ný di le ge tir miþ tik. a zý mýz dan son ra on lar ca te þek kür ma i li al dýk. Me se le þu: Bir yýl ön ce a ta ma sý ya pý lan öð ret men le rin tam bir yý lý dol dur ma la rý du ru mun da eþ du ru mun dan a ta ma la rý ya pý lý yor. MEB in bu ta ri hi 31 A ðus tos o la rak plan lan dý ðý du yu lun ca, ge çen yýl 5-15 Ey lül ta rih le rin de gö re ve baþ la yan la rýn bun dan fay da la na ma ya cak la rý or ta ya çýk mýþ tý. Bu da 1 se ne da ha bek le yip top lam da 2 se ne son ra eþ le ri ne ve ço cuk la rý na ka vu þa bi le cek le ri an la mý na ge li yor du. a zý mý zýn so nun da bu i þin ta kip çi si o la ca ðý mý zý be lir tir miþ, Ba kan Ö mer Din çer den ce vap bek le di ði mi zi söy le miþ tik. Ce vap di rek gel me di. Ba kan lýk bir ba sýn a çýk la ma sý yap tý. Öð ret men le rin ö zür grup la rý na bað lý yer de ðiþ tir me le ri i çin he nüz bir a ta ma tak vi mi be lir len me di ði ve a ta ma la rýn yaz ta til le rin de ya pý la ca ðý du yu rul du. Ba kan lý ðýn bin ler ce öð ret me ni il gi len di ren bu ta lep le ri de ðer len di re ce ði ni tah min e di yo ruz. Mað dur öð ret men le rin is te ði bu ta ri hin 15 Ey lül ol ma sý Bu ta le bi Sa yýn Din çer e bir kez da ha ha týr la tý yo ruz. Bir mað du ri ye tin o luþ ma ma sý i çin ta kip çi si ol ma ya de vam e de ce ðiz. * * * NEM RUT Nem rut un A dý ya man a mý, yok sa Ma - lat ya ya mý bað lý ol du ðu tar týþ ma sý Mec lis te za man za man ya pý lý yor. Ma lat ya Mil let ve ki li bi ze a it tir der ken, A dý ya man mil let ve kil le ri i se O ra sý bi zim di yor. Ge çen haf ta i çin de de böy le bir tar týþ ma ya þan dý. BDP Ýs tan bul Mil let ve ki li Sýr rý Sü rey ya Ön der, bir ka nun ta sa rý sý i le il gi li par ti si nin gö rüþ le ri ni a çýk lar ken, ko nu yu Nem rut a ge tir di. Ý ki ta ne Ma lat ya yla il gi li o lay söy le ye ce ðim, bu ra da AKP li A dý ya man mil let ve kil le ri ni, baþ ta Grup Baþ kan Ve ki li ol mak ü ze re ký ný yo rum, Sa lih Fý rat ol ma sa, CHP Mil let ve ki li ol ma sa bu me se le yi bu ra da kim se di le ge tir mi yor di ye ko nu þun ca, ay ný za man da A dý ya man Mil let ve ki li o lan grup baþ kan ve ki li Ah met Ay dýn, Nem rut ü ze ri ne si ya set yap mý yo ruz, A dý ya man ýn dýr. Ta pu su A dý ya man ýn di ye kar þý lýk ver di. Son ra ye rin den bu min val ü ze ri ne a çýk la ma lar da bu lun du. Bu nun ü ze ri ne Ma lat ya Mil let ve ki li Ve li Að ba ba söz ta lep e din ce, o tu ru mu yö ne ten Baþ kan ve ki li Me ral Ak þe ner, þim di Ma lat ya yý ko ru ya cak sý nýz ta bii ki. Son ra, þeh re sok maz lar a da mý di ye rek söz ver di. Ko nuþ ma sýn da A dý ya man, böl ge mi zin en ge ri kal mýþ ve sa de ce Nem rut la ge çi mi ni sað la ma ya ça lý þan bir ken ti miz di yen Að ba ba ya ve ciz ce vap Ön der den gel di. Sa yýn Að ba ba, sos yal de mok rat bir jar gon da ol ma ma sý ge re ken bir kav ram kul lan dý, A dý ya man i çin ge ri kal mýþ de di. A dý ya man ge ri kal mýþ de ðil dir, ge ri kal mýþ lýk sos yal de mok rat ve sos ya list li te ra tür de yok tur, ge ri bý rak tý rýl mýþ týr di ye ce vap ver di. Bu tar týþ ma da ha u zun sü re de vam e de ce ðe ben zi yor. Mevcut eðitim modeli ihtiyaçlara cevap vermiyor MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANI DÝNÇER, ÝHTÝAÇ VE BEKLENTÝLERÝ DEÐÝÞEN ÝÞ PÝASASINA ZAMANINDA VE HIZLI ÇÖZÜMLER ÜRETME NOKTASIN- DA, MEVCUT EÐÝTÝM MODELÝNÝN ETERSÝZ KALDIÐINI SÖLEDÝ. MÝLLÝ Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, nitelikli insan gücü ihtiyacýnýn karþýlanmasý, dýþa açýlma ve uluslararasý rekabet gücünü artýrma çabasý içinde olan Türk ekonomisi için mesleki ve teknik eðitimin hayati önem taþýdýðýný belirterek, (Ýþ dünyasýnýn beklenti ve ihtiyaçlarýna uygun bir eðitim verilmediði) yolundaki ezberimizi bozup, sürekli olarak ihtiyaç ve beklentileri deðiþen iþ piyasasýna, zamanýnda ve hýzlý çözümler üretme noktasýnda, mevcut eðitim modelinin yetersiz kaldýðýný söylemeliyiz dedi. Dinçer, Milli Eðitim Bakanlýðýnca Antalya nýn Manavgat ilçesinde bir otelde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eðitim Çalýþtayý nda yaptýðý konuþmada, nitelikli insan gücü ihtiyacýnýn karþýlanmasý, dýþa açýlma ve uluslararasý rekabet gücünü artýrma çabasý içinde olan Türk ekonomisi için mesleki ve teknik eðitimin hayati önem taþýdýðýný belirtti. Bakan Dinçer, yüksek teknolojinin kullanýldýðý bilgi temelli ekonomilerde ise iþ gücünden beklenen niteliklerin geçmiþle kýyaslanmayacak kadar yüksek bilgi ve beceri gerektirdiðini kaydetti. Türkiye de çok uzun yýllar boyunca, okumasýndan ümit kesilen çocuklarýn hiç olmazsa bir meslek edinsin diye anne-babalarý tarafýndan mesleki eðitime yönlendirildiðini belirten Dinçer, Hayat ne kadar deðiþirse deðiþsin, toplumsal zihniyet ve algýlar ne yazýk ki bugünden yarýna deðiþmiyor. Bu algýnýn gençlerimizin gelecek vizyonlarýný da etkileyecek kadar güçlü ve yerleþik bir geçmiþi bulunmaktadýr. Buna bir de çocuklarý mesleki ve teknik eðitimden uzaklaþtýran yanlýþ politik kararlar ve uygulamalarý eklediðimizde, belki de ilk yapýlmasý gerekenlerden birini, mesleki eðitimin toplumdaki algýsýný deðiþtirmek gelmektedir diye konuþtu. Köklü bir deðiþiklik Anne-babalarýn ve toplumun olduðu kadar, mesleki ve teknik eðitim alanýndaki tüm paydaþlarýn da bilgi temelli bir ekonomideki rollerini sürekli olarak gözden geçirmeleri gerektiðini söyleyen Dinçer, bunu yaparken de tüm taraflarýn bir araya gelerek iþbirliði içinde çalýþmasý ve dinamik bir yapý içerisinde deðiþen þartlara uygun yeni pozisyonlar almasý gerektiðini vurguladý. Mesleki ve teknik eðitimin doðasý gereði makine ve cihazlarýn sürekli yenilenmesi gerektiðini dile getiren Dinçer, sözlerine þöyle devam etti: Bu mesele ne sadece Bakanlýðýn, ne sadece özel sektörün ne de diðer kurum ve kuruluþlarýn meselesidir. Bu hepimiz için stratejik deðeri olan bir meseledir ve çözümü de hepimizin gayreti ile olacaktýr. Üretim yöntemlerinin, teknolojinin ve iþ hayatýndaki geliþmelerin baþ döndürücü ve dinamik yapýsý, sadece Bakanlýðýn daha esnek ve hýzlý kararlar almasýný deðil, belki de üstlendiði kimi iþlevlerin özel sektör tarafýndan yerine getirilmesini gerektiriyor. Bu yüzden iþ dünyasýnýn beklenti ve ihtiyaçlarýna uygun bir eðitim verilmediði yolundaki ezberimizi bozup; sürekli olarak ihtiyaç ve beklentileri deðiþen iþ piyasasýna zamanýnda ve hýzlý çözümler üretme noktasýnda, mevcut eðitim modelinin yetersiz kaldýðýný söylemeliyiz. Dünya üzerindeki iki genel eðilimden biri eðitime baþlama yaþýnýn küçülmesi, diðerinin de mesleki eðitimin daha ileri yaþlara doðru ötelenmesi olarak ifade edildiðini söyleyen Dinçer, bu doðrultuda okul öncesi eðitim alanýnda 2013 yýlýnda 5 yaþta Türkiye genelinde yüzde 100 okullaþmayý saðlayacak þekilde planlama yaptýklarýný bildirdi. Antalya / aa SA BAN CI Hol ding ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Gü ler Sa ban cý, o la rak bi li nen mec bu ri e ði ti min 8 se ne den 12 se ne ye çý ka rýl ma sý ný ön gö ren ka nun tek li fi i le il gi li o la rak, Bu ra da kay gý; ço cuk ge lin le rin, ço cuk iþ çi le rin art ma sý dýr. Bun lar bir so run dur, kay gý ve tar týþ ma la rýn sýh hat li ol du ðu na ka na at ge ti ri yo rum. de di. Gü ler Sa ban cý, 2011 fa a li yet le ri ni de ðer len dir di ði ba sýn top lan tý sýn da ga ze te ci le rin gün de me da ir so ru la rý ný da ce vap la dý. Ka mu o yun da o la rak bi li nen e ði tim re for mu i le il gi li gö rüþ le ri so ru lan Sa ban cý, þun la rý i fa de et ti: E vet, e ði tim re for mu bu gün ler de tar tý þý lý yor. De mok ra si de bu za ten. Bu ra da bir ya sa var. Þu an alt ko mis yon lar da tar tý þý lý yor. Tep ki ler ve kay gý lar söz ko nu su. Ba kýn, e le Dinçer, Manavgat ta düzenlenen Mesleki ve Teknik Eðitim Çalýþtayý nda konuþtu. FO TOÐ RAF: A A Sa ban cý: Eðitimle il gi li tar týþ ma la rý sað lýk lý bu lu yo rum a la ný yor, o ra da 4 se ne lik bir ke sin ti o la cak; ço cuk ge lin ve ço cuk iþ çi le ri ar tý ra cak di ye bir kay gý var. Bun lar bir so ru nu muz, bu kay gý ve bu tar týþ ma la rýn sýh hat li ol du ðu na ka na at ge ti ri yo rum. Bu nun dik ka te a lý na ca ðý ný u mu yo rum. Bun lar alt ko mis yon lar da gö rü þü lü yor. Ta bii o kul laþ ma o ra ný nýn ar tý þý i le il köð re tim ta ra fýn da so run hal le dil miþ gi bi gö rü nü yor Tür ki ye, bu ra da yüz de 94 o ra nýn da o kul laþ mýþ. So run or ta öð re tim de. Ý ler le me kat e dil me si ge re ken yer or ta öð re tim. Do la yý sýy la bu ra da de ði þik li ði er ken bu lu yo rum. A ma bü tün bu ta rý týþ ma la rýn sýh hat li bir ye re bað la na ca ðý ný u mut e di yo rum. Sa ban cý, hu kuk re for mu i le il gi li o la rak da Bu nu hep dil len dir dik. Da ha sü rat li, da ha et kin, gü ve ni lir bir hu kuk sis - te mi ta lep e di yo ruz. Bu nu he pi miz i çin is ti yo ruz. U mu yo ruz bun lar ön ce ye ni A na ya sa de va mýn da bu min val de ö nem li a dým lar a tý lýr. i fa de le ri ni kul lan dý. BU IL 2 MÝL AR DO LAR A TI RIM A PA CAK Sa ban cý Top lu lu ðu þir ket le ri nin 2011 yý lý na i liþ kin he nüz ke sin leþ me miþ ve ri le re gö re, ge çen yýl kon so li de net sa týþ la rý ný 22,9 mil yar li ra ya, kon so li de fa a li yet ka rý ný 4,3 mil yar li ra - ya çý kar dý. Top lu luk þir ket le ri 2012 de kon so li - de sa týþ la rý ný yüz de 20 ar tý ra rak 27,6 mil yar li ra ya, öz kay nak la rý yüz de 11 ar tý ra rak 15,6 mil yar li ra ya, ya tý rým la rý da yüz de 36 lýk ar týþ - la yak la þýk 2 mil yar do la ra çý kar ma yý plan lý - yor. Mücahit Çakýr / eni Asya HA BER LER 12 yýl ka ra rý alt ko mis yon da ntbmm Mil li E ði tim, Kül tür, Genç lik ve Spor Ko mis yo nun da, zo run lu e ði ti mi 12 yý la çý ka ran, ke sin ti siz e ði tim uy gu la ma sý na son ve ren ka nun tek li fi alt ko mis yo na sevk e dil di. TBMM Mil li E ði tim, Kül tür, Genç lik ve Spor Ko mis yo nu, ba zý ü ni ver si te le rin is mi ni de ðiþ ti ren 5 ka nun tek li fi i le AKP Grup Baþ kan ve kil le ri Nu ret tin Ca nik li, Ah met Ay dýn, Ma hir Ü nal, Mus ta fa E li taþ ve Ay þe Nur Bah çe ka pý lý nýn, Ýl köð re tim ve E ði tim Ka nu nu i le ba zý ka nun lar da de ði þik lik ya pan ka nun tek li fi ni bir leþ ti re rek gö rüþ tü. Gö rüþ me le rin ar dýn dan tek lif, alt ko mis yo na sevk e dil di. An ka ra / a a A da na da ba raj çat la dý na DA NA NIN Ko zan Ýl çe si nde bir ba raj in þa a týn da tü nel ka pa ðý nýn pat la ma sý so nu cu, ilk be lir le me le re gö re 5 iþ çi nin su ya ka pý la rak kay bol du ðu be lir til di. Ko zan Ýl çe si ne bað lý Er ge nu þa ðý Kö yü ya ký nýn da Gök su Ir ma ðý ü ze rin de ö zel bir fir ma ta ra fýn dan in þa e di len ba ra jýn tü nel ka pa ðý ba sýnç ne de niy le pat la dý. Ba raj gö le ti a la nýn da bi ri ken su lar, ýr mak ya ta ðýn da se le dö nüþ tü. Bu ya tak ta bu lu nan iþ ma ki ne le ri i le iþ çi ler su la ra ka pýl dý. O lay ye ri ne gü ven lik ve kur tar ma e kip le ri sevk e dil di. Ýn þa at ta ki iþ çi ler, 5 ar ka daþ la rý nýn sel su la rý i le kay bol du ðu nu be lirt tti. Ko zan Kay ma ka mý Ýz zet tin Sev gi li i se, ba ra jýn göv de sin de çat lak lar o luþ tu ðu nu, bu ne den le ba raj yet ki li le ri nin ka pak la rý aç mak zo run da kal dý ðý ný, bol mik tar da su yun bý ra kýl dý ðý ný söy le di. Su bý ra kýl ma ma sý ha lin de da ha bü yük teh li ke le rin o lu þa bi le ce ði ih ti ma li nin bu lun du ðu nu an la tan Sev gi li, Teh li ke da ha faz la bü yü me sin di ye a cil þe kil de ka pak lar a çýl mýþ. Ýþ le yiþ çok a cil ol du ðu i çin çev re de ki köy lü le re bil gi ve ri le me miþ. de di. Ha cet te pe de çift kol, çift ba cak ve yüz nak li nha CET TE PE ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Mu rat Tun cer, týp fa kül te sin de dün ya da ilk kez ger çek leþ ti ri le cek çift kol ve çift ba cak nak li o pe ras yo nu yap tý. Tun cer, Ýz mir de bir ka dav ra dan a lý nan çift kol ve çift ba ca ðýn bir has ta ya, ay ný ka dav ra dan a lý nan yü zün de bir baþ ka has ta ya nak le dil me si i çin o pe ras yon ya pý týk la rýn söy le di. Çift kol ve çift ba ca ðýn plas tik cer ra hi, or to pe di ve di ðer il gi li uz man la rýn ka tý lý mýy la nak le di le cek has ta nýn dün ya da ilk o la ca ðý ný vur gu la yan Tun cer, ay ný uz man la rýn nak le di le cek or gan la rý da Ýz mir e gi de rek al dýk la rý ný kay det ti. üz nak li nin de bir er kek has ta ya ya pý la ca ðý ný i fa de e den Tun cer, bu gün týp fa kül te sin de o pe ras yon la ra i liþ kin bir ba sýn top lan tý sý dü zen le ne ce ði ni bil dir di. An ka ra / a a 43 kýþ la nýn a dý de ðiþ ti nakp dö ne min de 43 kýþ la nýn a dý de ðiþ ti, 37 si ne i sim ve ril di. CHP Ýs tan bul Mil let ve ki li U mut O ran ýn so ru ö ner ge si ni ce vap la yan Mil li Sa vun ma Ba ka ný Ýs met ýl maz, kýþ la, te sis gi bi yer le re TSK Ý sim Ver me ö ner ge si e sas la rý na gö re i sim ve ril di ði ni be lir te rek, dö nem le rin de 80 kýþ la ya i sim ve ril di ði ni a çýk la dý. O ran ýn AKP ik ti dar la rý dö ne min de kaç kýþ la nýn i sim le ri nin de ðiþ ti ði, bun la rýn yer le ri nin ne re si ol du ðu ve 12 Ey lül as ke ri dar be si ni ya pan dö ne min MGK ü ye le rin den is mi kýþ la ya ve ri len le rin o lup ol ma dý ðý yö nün de ki so ru ö ner ge si ba kan ýl maz ce vap lan dý. ýl maz, ö ner ge ye gön der di ði ce vap ta, Türk Si lah lý Kuv vet le ri nde (TSK) kýþ la, te sis vb. yer le re TSK Ý sim Ver me ö ner ge si e sas la rý na gö re, o bir lik te ve ya o böl ge de gö rev ya par ken þe hit ol muþ per so ne lin ve ya bu müm kün de ðil se bir lik te ve ya o böl ge de hiz me ti geç miþ ha yat ta ol ma yan ko mu tan la rýn i sim le ri ve ril mek te dir de di.kýþ la la rýn bu lun duk la rý yer le ri gü ven lik ge rek çe siy le a çýk la ma yan ýl maz, 18 Ka sým 2002 den bu ya na 80 is mi de ði þen ve ya i sim ve ri len 80 kýþ la bu lun du ðu nu bil dir di. ýl maz ýn ya ný tý na gö re 2002 den bu ya na 43 kýþ la nýn is mi de ði þir ken, 37 kýþ la ya i se i sim ve ril di. a nýt ta Or ge ne ral Mus ta fa Muð la lý Kýþ la sý yla bir lik te top lam 8 ge ne ra lin i sim le ri nin kýþ la lar dan kal dý rýl dýk la rý or ta ya çý kar ken, ye ni i sim ler a ra sýn da da 4 ge ne ra lin bu lun ma sý dik kat çek ti. Van da 4.7 bü yük lü ðün de dep rem meydana geldi n VAN DA 4.7 bü yük lü ðün de bir dep rem mey da na gel di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sün den a lý nan bil gi ye gö re, mer kez üs sü Van ýn Ak çift Kö yü o lan ve dün sa at de ger çek le þen dep re min bü yük lü ðü 4.7 o la rak öl çül dü. E ruh ta 30 ki lo pat la yý cý mad de e le ge çi ril di nsýýrt ÝN E ruh il çe sin de te rör ör gü tü ne a it 30 ki lo A mon yum Nit rat pat la yý cý mad de e le ge çi ril di. Si irt Va li si Mu sa Ço lak ta ra fýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, te rör ör gü tü nün son dö nem ler de ki san sas yo nel ni te lik te ki bom ba lý sal dý rý ey lem le ri yap mak is te dik le ri ne yö ne lik, gü ven lik güç le rin ce ya pý lan is tih ba rat ve ta kip ça lýþ ma la rý so nu cu, te rör ör gü tü ne a it 30 ki lo A mon yum Nit rat pat la yý cý mad de, mü him mat ve ya þam mal ze me le ri nin e le ge çi ril di ði be lir til di. A çýk la ma da, þu i fa de le re yer ve ril di: E ruh Ýl çe si o kuþ lu Jan dar ma Ka ra kol Ko mu tan lý ðý so rum lu luk sa ha sýn da bu lu nan o kuþ lu-e ren ka ya köy yo lun da, 23 Þu bat 2012 ta ri hin de ic ra e di len ma yýn a ra ma fa a li ye ti es na sýn da, bir men fez al týn da giz len miþ 30 ki lo A mon yum Nit rat, 20 met re e lek trik kab lo su, 2 a det pik nik tü pü, 1 a det e lek trik ban dý ve 4 a det bü yük boy pil e le ge çi ril miþ tir. Hal ký mý zýn can ve mal gü ven li ði nin sað lan ma sý a ma cýy la, gü ven lik güç le ri miz, a sa yiþ ve gü ven lik ted bir le ri ni al mak ta ve ça lýþ ma la rý na de vam et mek te dir. Si irt / a a

10 EKONOMÝ 10 HABERLER TA SÝÞ sý ðýr ve ku zu sa ta cak ngüm RÜK ve Ti ca ret Ba kan lý ðý Tas fi ye Hiz met le ri Ge nel Mü dür lü ðü E dir ne Tas fi ye Ýþ let me Mü dür lü ðü, sa tý þa e sas be de li 945,36 li ra i le 88 bin 663,10 li ra a ra sýn da de ði þen bir grup can lý sý ðýr ve ku zu yu a çýk ar týr ma u su lü i le sa ta cak. Ý ha le, 1 Mart 2012 ta ri hin de sa at da E dir ne Ö zel Ý da re Ýl Mü dür lü ðü nde ya pý la cak. Ý ha le do kü ma ný, be de li kar þý lý ðýn da E dir ne Tas fi ye Ýþ let me Mü dür lü ðün den ve Böl ge Mü dür lük le rin den te min e di le bi le cek. An ka ra / a a Çýk rýk çý lar yo ku þun da ki yan gýn, yü re ði mi zi yak tý ntobb Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, ta ri hi Çýk rýk çý lar o ku þu nda ki yan gýn ne ti ce sin de or ta ya çý kan tab lo dan duy du ðu ü zün tü yü i fa de e de rek, Çýk rýk çý lar yo ku þun da ki yan gýn, he pi mi zin yü re ði ni yak tý. Es na fýn ya ra la rý nýn en ký sa za man da sa rý la ca ðý na i na ný yo rum de di. G-20 Top lan tý sý i çin Mek si ka da bu lu nan Hi sar cýk lý oð lu, Çýk rýk çý lar o ku þu nda ki yan gý na i liþ kin ya yým la dý ðý me saj da, Baþ kent An ka ra nýn ve ül ke e ko no mi si nin ö nem li ak tör le rin den o lan Çýk rýk çý lar o ku þun da ki es naf la rýn ta lih siz bir yan gýn so nu cu ya þa dý ðý mað du ri ye tin her ke si çok üz dü ðü nü be lirt ti. Hi sar cýk lý oð lu, me sa jýn da þu i fa de le re yer ver di: Baþ kent An ka ra nýn ta ri hi a lýþ ve riþ mer kez le rin den Çýk rýk çý lar o ku þu nda mey da na ge len yan gýn da 12 iþ ye ri nin ta ma men yan dý ðý ve bü yük mad di ha sar mey da na gel di ði ha be ri he pi mi zi de rin den sars tý. Dev le ti miz, mil le ti miz es na fý mý zýn ya nýn da dýr. a þa nan sý kýn tý la rýn el bir li ðiy le, da ya nýþ may la en ký sa sü re de te la fi e di le ce ði ne i nan cý mýz tam dýr. Türk iþ dün ya sý a dý na, Çýk rýk çý lar o ku þu es na fý na ve bü tün es naf ca mi a sý na geç miþ ol sun di lek le ri mi i le ti yo rum. An ka ra / a a Rus ya ya 55 mil yon do lar lýk ku ru mey ve ih ra ca tý ne GE Ýh ra cat çý Bir lik le ri (E ÝB) Ge nel Sek re te ri Sez men Al per, Rus ya ya ge çen yýl 55 mil yon do lar lýk ku ru mey ve ih ra ca tý yap týk la rý ný, es ki do ðu blo ku ül ke le ri i le bu ra ka mýn 78 mil yon do la ra u laþ tý ðý ný be lir te rek, 2012 yý lý he de fi nin 100 mil yon do lar ra ka mý ný geç mek ol du ðu nu kay det ti. E ÝB den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da Al per þu gö rüþ le re yer ver di: Türk ku ru mey ve sek tö rü o la rak, BRIC ül ke le ri o la rak ta ným la nan Bre zil ya, Rus ya, Hin dis tan ve Çin i he def ül ke seç tik. Rus ya ya ge çen yýl 55 mil yon do lar lýk ku ru mey ve ih ra ca tý yap týk. Es ki do ðu blo ku ül ke le ri i le bu ra kam 78 mil yon do la ra u laþ tý yý lý he de fi miz i se 100 mil yon do lar ra ka mý ný geç mek. Ýs tan bul / e ni As ya O ba çay dan eb ru de sen li sak la ma ka bý na NA DO LU Þö le ni kam pan ya sý nýn ö zel ü rün le rin den O ba çay, eb ru sa na týy la iþ len miþ ö zel sak la ma kap la rýy la raf lar da ye ri ni al dý. O ba çay; A na do lu Þö le ni kam pan ya sý na ö zel o la rak, eb ru de sen li çay sak la ma kap la rý ta sar la dý. O ba çay Ka ra de niz Se ri si 1000 gr lýk pa ke ti i le bu ö zel ku tu, kam pan ya kap sa mýn da Tür ki ye ge ne lin de tüm Mig ros lar da ve Mig ros un sa nal a lýþ ve riþ si te si Kan gu rum da 9,90TL den sa tý þa su nul du. Ýs tan bul / e ni As ya 2,58 mil yar met re küp su kul lan dýk, 6,3 mil yar TL ö de dik ntüm be le di ye le re uy gu la nan 2010 yý lý Be le di ye Su Ýs ta tis tik le ri An ke ti so nuç la rý na gö re, iç me ve kul lan ma su yu þe be ke le ri i le 21,4 mil yon a bo ne ye 2,58 mil yar met re küp iç me ve kul lan ma su yu da ðý týl dý ve 6,3 mil yar TL ge lir el de e dil di. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) ve ri le ri ne gö re, be le di ye ler te min et tik le ri su yun yüz de 47 si ni ba raj lar dan sað lý yor. An ket so nuç la rý na gö re 2 bin 950 be le di ye den 2 bin 925 in de iç me ve kul lan ma su yu þe be ke si i le hiz met ve ril di ði tes pit e dil di. Be le di ye ler ta ra fýn dan iç me ve kul lan ma su yu þe be ke si i le da ðý týl mak ü ze re 2010 yý lýn da 4,80 mil yar met re küp su çe kil di yý lý i ti ba riy le be le di ye le re a it 206 iç me su yu a rýt ma te si si bu lu nu yor ve bu te sis ler i le 346 be le di ye ye hiz met ve ri li yor. Ýç me ve kul lan ma su yu þe be ke si i le da ðý týl mak ü ze re çe ki len top lam 4,80 mil yar met re küp su yun 2,53 mil yar met re kü pü iç me ve kul lan ma su yu a rýt ma te sis le rin de a rý týl dý. Ýç me ve kul lan ma su yu þe be ke le ri i le 21,4 mil yon a bo ne ye 2,58 mil yar met re küp iç me ve kul lan ma su yu da ðý týl dý ve 6,3 mil yar TL ge lir el de e dil di yý lý ve ri le ri ne gö re be le di ye ler de çe ki len ki þi ba þý gün lük or ta la ma iç me ve kul lan ma su yu mik ta rý 217 lit re ol du ðu tes pit e dil di. An ka ra / a a DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2012 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ TÜ KE TÝ CÝ kre di le ri nin mil yon TL a za la rak 162 mil yar mil yon TL ye in di ði Þu bat 2012 haf ta sýn da kre di kar tý har ca ma la rý mil yon TL a za lýþ la 54 mil yar mil yon TL ol du. A ný lan bir haf ta lýk dö nem de, tü ke ti ci le rin ban ka la ra top lam bor cu 425 mil yon TL a za lýþ la 217 mil yar 54.3 mil yon TL ye ge ri le di. Mer kez Ban ka sý nýn mev du at ban ka la rý ve ri le rin den ya rar la na rak ya pý lan he sap la ma ya gö re, ban ka la rýn tü ke ti ci kre di si a la cak la rý Þu bat haf ta sýn da mil yon TL a za lýþ la 162 mil yar mil yon TL ye in di. Bu dö nem de ko nut kre di le ri 27.6 mil yon TL a za lýþ la 69 mil yar 479 mil yon TL ye ge ri ler ken, ta þýt kre di le ri de 23.1 mil yon TL a za lýþ la 6 mil yar mil yon TL dü ze yi ne in di. Söz ko nu su dö nem de, di ðer tü ke ti ci kre di le ri i se mil yon TL lik a za lýþ la 86 mil yar mil yon TL ye düþ tü. Söz ko nu su dö nem de 23 ÞUBAT DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ tü ke ti ci le rin kre di kar tý borç la rý mil yon TL a za la rak 54 mil yar mil yon TL ye in di. Tü ke ti ci le rin kre di kar tý borç la rý nýn 54 mil yar TL si nin TL cin sin den, 71.4 mil yon TL si nin i se ya ban cý pa ra cin sin den ol du ðu be lir len di. Böy le ce a ný lan bir haf ta lýk dö nem de, tü ke ti ci le rin ban ka la ra top lam bor cu 425 mil yon TL a za lýþ la 217 mil yar 54 mil yon TL ol du. A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,763 ÖN CE KÝ GÜN 1,7645 p S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3639 ÖN CE KÝ GÜN 2,3476 p DÜN 100,50 ÖN CE KÝ GÜN 100,55 p DÜN 679 ÖN CE KÝ GÜN 679 AB'nin ambargo kararý bað la yý cý de ðil E NER JÝ ve Ta bii Kay nak lar Ba ka ný Ta ner ýl dýz, AB nin am bar go su na kar þý lýk Ý ran ýn Ýn gil te re ve Fran sa ya pet rol a ký þý ný dur dur ma sýy la il gi li o la rak, Tür ki ye i çin BM ka ra rý nýn hu ku ken bað la yý cý ol du ðu nu söy le me li yim. O nun ha ri cin de biz bir AB ü ye si ül ke de ði liz. O yüz den AB de a lý nan ka rar la rýn hu ku ken Tür ki ye a çý sýn dan bir bað la yý cý lý ðý bu lun ma mak ta dýr. Tür ki ye ay ný þe kil de ABD i çin de a lý nan ka rar lar i çin de ay ný cüm le le ri söy le ye bi lir de di. Bur sa da, Çe lik Pa las O tel de dü zen le nen U lu dað E lek trik Da ðý tým A.Þ (U E DAÞ) De ðer len dir me Top lan tý sý na ka tý lan Ba kan ýl dýz, ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. ýl dýz, AB nin am bar go su na kar þý lýk Ý ran ýn Ýn gil te re ve Fran sa ya pet rol a ký þý ný dur dur ma - A sýl teh li ke dur gun luk TÜRKÝE EKONOMÝSÝ ÝÇÝN ENFLASONDAN ZÝADE ''DURGUNLUÐUN'' BÜÜK BÝR TEHLÝKE OLABÝLECEÐÝNE DÝKKATÝ ÇEKEN BAKAN ERGÜN, TÜRKÝE EKONOMÝSÝNÝN DURGUNLUÐA GÝRMEMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ SÖLEDÝ. BÝ LÝM, Sa na yi ve Tek no lo ji Ba ka ný Ni hat Er gün, Tür ki ye e ko no mi si i çin enf las yon dan zi ya de dur gun lu ðun bü yük bir teh li ke o la bi le ce ði ne dik ka ti çe ke rek, Tür ki ye e ko no mi si nin dur gun lu ða gir me me si la zým de di. Ba kan lýk tan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Ni hat Er gün, CNBC-e te le viz yo nun da ka týl dý ðý bir prog ram da so ru la rý ce vap la dý. O cak a yýn da o to mo tiv ü re ti min de ve ih ra ca týn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 22 ler ci va rýn da ki dü þü þü, Av ru pa da ki ge liþ me ler ve i çe ri de kre di kul la ný mýn da ki ya vaþ la ma göz ö nü ne a lýn dý ðý za man nor mal kar þý la mak ge rek ti ði ni kay de den Er gün, ý lýn top la mý na bak mak la zým. Sa de ce O cak a yý bi ze bu ko nu da tek ba þý na a çýk la yý cý bir ra kam o la rak gel me me li de di yý lý nýn o to mo tiv sek tö rü i çin re kor la rýn ger çek leþ ti ði bir yýl ol du ðu nu kay de den Er gün, sa de ce o to mo bil de iç pa zar da 600 bin ra ka mý nýn ya ka lan dý ðý ný, top lam da 900 bin, ü re tim de i se 1 mil yon 200 bin ra ka mý ný a þan bir nok ta ya ge lin di ði ni ha týr lat tý. Er gün, Ben bu is ti ka me tin ko ru na ca ðý ný, bel ki bi raz ya vaþ la may la ko ru na ca ðý ný dü þü nü yo rum di ye ko nuþ tu yý lýn da yük sek bir enf las yon bek len ti le ri bu lun ma dý ðý ný di le ge ti ren Er gün, 2011 de enf las yon ü ze rin de et ki li o lan ver - sý na i liþ kin bir so ru ü ze ri ne þun la rý kay det ti: Tür ki ye i çin BM ka ra rý nýn hu ku ken bað la yý cý ol du ðu nu söy le me li yim. O nun ha ri cin de biz bir AB ü ye si ül ke de ði liz. O yüz den AB de a lý nan ka rar la rýn hu ku ken Tür ki ye a çý sýn dan bir bað la yý cý lý ðý bu lun ma mak ta dýr. Tür ki ye ay ný þe kil de ABD i çin de a lý nan ka rar lar i çin de ay ný cüm le le ri söy le ye bi lir. Biz ön ce lik le va tan daþ la rý mý zýn he men he men 25 mil yar do lar dan da ha faz la pet rol ve ü rün le riy le be ra ber, u la þým a la nýn da kul la ný lan, bu nun ö zel lik le al tý ný çi zi yo rum, pet rol ve ü rün le ri nin e lek trik ü re ti min de di rekt bir kat ký sý yok tur. Tür ki ye nin do ðal gaz te da ri ki ni 5 ay rý ül ke den, ham pet rol te da ri ki ni de 11 ay rý ül ke den ta mam la dý ðý ný be lir ten ýl dýz, þöy le de - Tü ke ti ci nin ban ka la ra bor cu 217 mil yar TL ER LÝ O TO MO BÝL- er li o to mo bil ko nu su na da de ði nen Ba ka n Ni - hat Er gün, Koç gru buy la he nüz bir a ra ya gel me dik le ri ni, fa kat hem Koç gru bu nun hem de O yak gru bu nun teþ vik sis te mi ni bek le di ði ni söy le di. gi ve kur ar tý þý gi bi un sur la rýn bu yýl bü yük çap ta or ta dan kalk mýþ o la ca ðý ný, bu nun da enf las yon ra kam la rý na yan sý ya ca ðý ný söy le di. Er gün, Bu yýl A ðus tos, Ey lül, E kim ay la rý na gel di ði miz de baz et ki si de or ta dan kalk mýþ o la cak ve enf las yon da yi ne yüz de 6,5 gi bi bir ra ka mý ya ka la ma im ka ný na sa hip o la ca ðýz de di. vam et ti: Za man za man bu ra kam lar i nip çý ka bi li yor. O yüz den Ý ran dan al dý ðý mýz ham pet rol, Tür ki ye nin ih ti ya cý nýn yak la þýk yüz de 40 lar 45 ler, za man za man yüz de 50 ler ci va rýn da bir te da rik nok ta sý. Biz bu ko nu da ge liþ me le ri dik kat le iz le di ði mi zi, ta bii ki 11 ay rý ül ke den a lý mý mýz la be ra ber her han gi bir sý kýn tý ya þan ma ya ca ðý ný, a ma bu tür cüm le le rin e dil miþ ol ma sý nýn da hi Ýn gil te re ve Fran sa nýn az mik tar da al dý ðý ham pet ro lün ký sýl mýþ ol ma sý nýn bi le þu an ham pet rol fi yat la rý na o lan et ki si ni hep be ra ber gö rü yo ruz. HER 10 DO LAR AR TI ÞIN Ü KÜ 4 MÝL AR DO LAR Ta ner ýl dýz, ham pet ro lün va ril fi ya tý nýn, Ban ka lar kart a i da tý a la ma ya cak AR GI TA, Tü ke ti ci ler Bir li ði O nur Ku ru lu Baþ ka ný Ay dýn A - ða oð lu nun yü rüt tü ðü hu kuk mü ca de le si so nu cun da ban ka - la rýn kart a i da tý, ü ye lik be de li gi bi i sim ler a dý al týn da tü ke ti ci - ler den pa ra tah sis et me si nin ö nün de em sal teþ kil e de bi le - cek ka ra ra im za at tý. Tü ke ti ci le ri Ko ru ma Der ne ði (TÜ KO - DER) Baþ ka ný Þük ran E roð lu, bi a net e yap tý ðý a çýk la ma da, ban ka la rýn kre di kar tý a i da tý, yýl lýk iþ lem be de li gi bi i sim ler al - týn da de vam lý o la rak tü ke ti ci den pa ra kes me si nin en gel len - me si i çin en ge çer li yo lun mu a ra za nýn me ni da va sý a çýl ma - sý ol du ðu nu söy le di. A ða oð lu, ban ka ya ö de di ði kart a i da tý nýn i a de si ni sað la dý. An cak bu nun üs tü ne kre di kar tý ban ka ta ra fýn dan kul la ný ma ka pa tý lan A ða oð lu, mah ke me ye baþ vur du ve mah ke me ban ka yý hak - sýz bu la rak A ða oð lu nun kar tý nýn kul la ný ma a çýl ma sý yö nün de ka rar ver di. A ða oð - lu, mah ke me ka ra rý na rað men kar tý nýn a çýl ma ma sý üs tü ne ar - gý tay a baþ vur du. ar gý tay 13. Hu - kuk Da i re si, A ða oð lu nu hak lý bu la - rak, ban ka nýn 2 bin 41 li ra taz mi nat ö - de me si ne ka rar ver di. E roð lu, hem mah - ke me le rin hem de ar gý tay ýn bu gü ne ka - dar kart a i da tý, he sap iþ le tim üc re ti gi bi ge - rek çe ler le müþ te ri ler den pa ra a lý na ma ya ca ðý yö nün de pek çok ka ra rý ol du ðu nu, an cak ban ka - la rýn bu uy gu la ma lar dan vaz geç me di ði ni i fa de et ti. Tü ke ti ci le rin ge nel lik le ha kem he yet le ri yo luy la mü ca de le et tik le ri ni söy le yen E roð lu, ban ka müþ te ri le ri ni Mu a ra za nýn me ni da va sý aç ma ya tav si ye et ti. FA ÝZ O RAN LA RI HÂ LÂ ÜK SEK Tür ki ye e ko no mi si i çin enf las yon dan zi ya de dur gun lu ðun bü yük bir teh li ke o la bi le ce ði ne dik ka ti çe ken Er gün, Tür ki ye e ko no mi si nin dur gun lu ða gir me me si la zým. Ba zý kü çük enf las yo nist ha re ket ler gö ze a lý na bi lir, a ma dur gun luk Tür ki ye e ko no mi si i çin i çin de faz la risk ba rýn dý ran bir un sur dur di - tu son yýl la rýn en pik yap tý ðý nok ta ya, 124 do lar lar se vi ye si ne çýk tý ðý na dik ka ti çe ke rek, þöy le ko nuþ tu: Bu nun sý kýn tý sý ný kim çe ki yor? Þu an da biz çe ki yo ruz. Bu fi yat ar tý þý bi zim le hiç a la ka sý ol ma ma sý na rað men, bu tür si ya si is tik rar sýz lýk la rýn böl ge miz de ve dün ya da ge tir di ði sý kýn tý nýn ce re me si ni ben bü tün bu ham pet rol fi yat la rý nýn ar tý þýy la be ra ber Tür ki ye de his se di yo rum. Bu nu Tür ki ye hak et mi yor. Dün ya nýn ve böl ge nin o luþ tur du ðu si ya si is tik rar sýz lýk la rýn Tür ki ye ye yük ol du ðu nu ö zel lik le söy le me li yim. 108 do lar lar dan ko nu þur ken ham pet ro lün fi ya tý ný þu an da 124 do lar dan ger çek le þi yor ol ma sý nýn, her 10 do lar da Tür ki ye ye yü kü 4 mil yar do lar ci va rýn da dýr top la mý. Bu az bir ra kam de ðil... An ka ra / a a I rak ya tý rým i çin 32 mil yar do lar a yýr dý I RAK Mil li Mec li si, 100,5 mil yar do lar tu ta rýn da ki 2012 yý lý ge nel büt çe si ni ka bul et ti. I rak Mil li Mec li sin de u zun sü ren tar týþ ma ve gö rüþ me ler den son ra ya pý lan oy la ma da oy bir li ðiy le ka bul e di len 100,5 mil yar do lar tu ta rýn da ki 2012 yý lý ge nel büt çe si ül ke nin ne re dey se tek ge li ri o lan pet rol ih ra ca tý na da ya ný la rak ha zýr lan dý. Büt çe nin, va ri li 85 do lar dan ih raç e dil me si dü þü nü len gün lük 2,6 mil yon va ril pet rol ü ze rin den he sap lan dý ðý bil di ril di büt çe si nin yüz de 32 si ne kar þý lýk ge len 32 mil yar do la rýn ya tý rým la ra ay rýl dý ðý be lir til di. Bu a ra da Sad dam Hü se yin in Ku veyt i iþ gal et me si se be biy le Ku veyt e ö de nen taz mi nat i çin büt çe den yüz de 5 lik bir pay ay rý la cak. Pet rol sa týþ la rýn dan el de e di len ge lir le rin büt çe yi kar þý la dýk tan son ra ar ta cak kýs mý nýn yüz de 25 i nin I rak va tan daþ la rý na na kit o la rak ö den me si ka ra rý da ka bul e dil di yý lý büt çe ya sa sýn da 50 bin I rak va tan da þý na is tih dam sað lan ma sý ön gö rü lü yor. I rak ýn 2012 büt çe sin de 12,6 mil yar do lar lýk a çýk bek len di ði ve a çý ðýn kon trol al týn da o la ca ðý kay de dil di. Bað dat ye ko nuþ tu. Ba kan Er gün, bu ne den le Mer kez Ban ka sý nýn dur gun luk ko nu su nu da dik ka te a lan bir po li ti ka iz le me sin de fay da bu lun du ðu nu söy le di. Tür ki ye de fa iz o ran la rý nýn ha la yük sek ol du ðu nu dü þün dü ðü nü de kay de den Er gün, þöy le ko nuþ tu: Bir e ko no mik ak ti vi te i çin fa i zin da ha dü þük se vi ye ler de sey ret me si uy gun o lur. A ma bu nu ger çek leþ tir mek i çin za man ne za man dýr? Han gi þart lar bu nu ger çek leþ tir me ye mü sa it tir? Mer kez Ban ka sý bu se vi ye ler de ki in di rim le ri han gi þart lar al týn da ger çek leþ ti re bi le cek tir? Bu bir he sa ba ki ta ba da ya nýr, bir duy gu sal yak la þý ma da yan maz ya da bi ri si böy le ar zu e di yor di ye Mer kez Ban ka sý böy le bir ka rar a la maz. A lýr sa nýz, a lýr sý nýz a ma bir gün bu ka ra rý uy gu la ma fýr sa tý nýz o lur, er te si gün 3 kat, 5 kat, 10 kat bir den ar týr mak du ru mun da ka lýr sý nýz ki bu ne hü kü me te gü ven bý ra kýr ne Mer kez Ban ka sý na gü ven bý ra kýr. Er gün, bu gün i ti ba riy le 1,75 lik do lar ku ru nun pi ya sa nýn sa týn al dý ðý bir ra kam gi bi gö rün dü ðü nü, kur da bü yük ký rýl ma la rýn kim se ta ra fýn dan bek len me me si ge rek ti ði ni ve ge re ken ted bir le rin za ma nýn da a lýn dý ðý ný vur gu la dý. Teþ vik pa ke tiy le il gi li ça lýþ ma la rýn ta mam lan dý ðý ný kay de den Er gün, pa ke tin 10 gü ne ka dar a çýk la na ca ðý ný i fa de et ti. An ka ra / a a

11 MEDA POLÝTÝK 11 ÞÝARI þöy le dir ki mi le ri nin:... Bir top lu mun ya da top lu lu ðun çý kar la rý ge rek ti ri yor sa, hiç bir ö lüm, bir ci na yet, çýð lýk, mað du ri yet, hak sýz lýk, gay ri meþ ru luk ö nem ta þý maz... Hak ve öz gür lü ðe da ir il ke le rin ki mi ö zel ko þul lar da an la mý ol maz... Bun la rý söy le yen, ha - ya tý bu þe kil de al gý la yýp ya þa yan, ki þi, is ter si ya set çi, is ter ta rih çi, is ter dev rim ci, is ter ce ma at çi, is ter mil li - yet çi, is ter þu ya da bu hak lý da va nýn yan da þý ol sun, ah la ken ö zün de fay da cý dýr, stra te ji de ni len al gý has - ta lý ðý nýn e si ri dir... Be nim ah la kým bu nun ter si dir... Ha ya ta ba ký þým, tek tek ve her öz gür lük a ra yý þý na say gý lý, in sa ni, hu ku ki, ev ren sel de ðer le ri tah rip e den her ik ti da ra kar þý ta viz siz ol ma ü ze ri ne ku ru lu dur. Bu, ba sit, a ma zor bir ter cih tir... A ma de mok ra tik ter cih bu dur... u ka rý da ki sa týr lar Mic hel Fo u ca ult ya a it. Fel se fe ci, Hu mey ni Ý ran a a yak bas tý ðýn da o lan ý an la ma sý na, o lan kar þý sýn da ken di ah la ký na gö re ta výr al ma sý na Fran sa da ya ðan ay dýn lan ma cý la net ve ha re ket kar þý sýn da sar fet miþ ti bu söz le ri... Bu ve ben ze ri ser ze niþ ler, top lum sal, kül tü rel, si - ya sal meþ ru i ye ti þi ar e di nen ler i çin reh ber söz ler a ra - sýn da yer a lýr lar. Pek çok du ru mu ve her i ki yö nüy le pek çok tu tu - mu an la týr lar... Bi zim bu gün kü ha li miz dâ hil... Bu ül ke in san la rý, ga ze te ler de ki genç ka lem le ri, bu ül ke nin mu ha fa za kâr la rý, taþ ra lý la rý, ka ra ten li le ri, öz - gür lük ten dem vu ru yor, de mok ra si a rý yor, de mok - ra si yi ta lep e di yor. A ma ta lep tek ba þý na ye ti yor mu? De mok ra si ta lep e den le rin, her þey den ön ce u sû - lün ö ne mi ni, meþ ru i ye tin an la mý ný bil me le ri her ger çek öz gür lük a ra yý þý ve öz gür leþ me ham le si nin ol maz sa ol ma zý dýr. Tek ta raf lý, fay da ya en deks li ta lep yet mez, de mok - ra si yi te si se, en a zýn dan de mok ra tik zih ni ye ti bes le - me ye. Salt ken di niz i çin is te di ði niz öz gür lük, sa de ce ken - di niz i çin is te di ði niz de mok ra si i se ya ay rý ca lýk la rýn ya si ya si-kül tü rel de ðer le rin mu ha fa za sý i çin kul la ný - lan iþ lev sel ve fay da cý kal kan dan ö te bir þey ol maz... Ve kim o lur sa nýz o lun tab lo de ðiþ mez, is ter ke ma - list, is ter din dar, is ter sol cu, is ter mu ha fa za kâr... De mok ra si ne ku rum ne de de ðer o la rak ay rým cý ve ay rý ca lýk çý bir zih ni yet ve dü ze nin doð ru la yý cý sý o la bi lir. De mok ra si ku ru fay da cý lý ðýn, biz ve siz ay rý mý ü - ze ri ne ku ru lu ce ma at çi li ðin hâ kim ol du ðu yer ler de ye þer mez... Böy le du rum lar da si ya set, öf ke li, gö zü dön müþ bir i çe ka pan ma ve kor ku ref lek si nin kö le si ha li ne ge lir... Böy le za man lar, mil li yet çi li ðin, i çe ka pan ma cý lý ðýn e ko no mik po li ti ka sý na i þa ret e der, si ya se tin, si ya si i liþ ki le rin bir rant a la ný i çin de ve dar he sap laþ ma lar çer çe ve sin de vü cu da gel me si ni gös te rir. Böy le ol duk ça ta lep ler dar a lan si ya se ti ne mah - kûm o lur. Bu si ya se tin ö zü in san la rýn mu hay yi le le ri ni, u fuk - la rý ný, hül ya la rý ný ku þa tan yer kap ma kav ga sý dýr, bizon lar ay rý mý dýr, gün de lik, fi i li ve sem bo lik þid det - tir... Bu du rum da, a çýk týr, in san lar ve ta lep le ri þid det mer kez li tek bir hüc re ye, top lum sa lý si ya se tin i çi ne sý kýþ tý ran ör güt sel bir hüc re ye hap so lur. To par la ya lým... Hak lý kim lik, doð ru po li ti ka yok tur... Hak lý ve meþ ru va ro luþ lar, ta lep ler, du ruþ lar var - dýr... Her a lan da böy le dir bu... Tür ki ye bu a çý dan sert bir ze mi ne, so mut çu, fay - da cý bir si ya si kül tü re sa hip... Bu gün ya þa ný lan gös te ri yor ki, ki mi le ri bu kül tü rü de rin leþ ti ri yor... Meþ ru i yet me se le si ni ö nem se me yen si ya si, top - lum sal ya pý lar, ka lem ler, genç ler, de mok ra si bay ra ðý el le rin de de ol sa, de mok ra si yi ör se le mek ten baþ ka iþ yap mý yor lar... Ve on lar ken di le ri ni bi li yor lar... A li Bay ra moð lu, e ni Þa fak, 24 Þu bat 2012 BU ARALAR gün de mi miz de Mil li Sa vun ma Ba ka ný - mýz Sa yýn Ýs met ýl maz var. Sa yýn Ýs met ýl maz ýn a dý MSB i çin ilk geç ti ðin de in ter net ten bir a raþ týr ma yap tý ðý mý ha týr lý yo rum; Sa - yýn ýl maz çok i yi bir öð re tim sü re cin den geç miþ, ö - nem li bü rok ra tik tec rü be si o lan bir ki þi. Ba kan lý ða gel di ði gün den bu ya na da ne za ke ti, se - rin kan lý lý ðý i le dik kat le ri çe ki yor. A ma ma a le sef baþ - ka ko nu lar la da bi raz dik kat çek me ye baþ la dý Mil li Sa vun ma Ba ka ný Sa yýn Ýs met ýl maz. Bu ko nu ne re den ak lý ma gel di der se niz, Sa yýn Baþ - ba kan Er do ðan e pey bir sü re dir u nut tu ðu muz se çil - miþ ler-a tan mýþ lar çok ö nem li a yý rý mý ný ha týr la týn ca ak lým bir an da a þa ðý da a ça ca ðým ne den ler den Sa yýn Ýs met ýl maz a git ti. Sa yýn Ýs met ýl maz 12 Ha zi ran da AK Par ti nin yüz de el li oy al dý ðý se çim den son ra Mil li Sa vun ma Ba ka ný ol du ve ilk iþ o la rak da Ge nel kur may Baþ ka - ný ný zi ya re te git ti; siz ce, a na ya sal, ya sal çer çe ve ne o - lur sa ol sun, bir se çil mi þin ilk zi ya re ti ni bir a tan mý þa yap ma sý nor mal mi dir? A na ya sal, ya sal çer çe ve de di ði niz de Al lah ýn em ri de ðil, bu tür a nor mal lik le ri en gel le mek i çin he men de ðiþ ti ri le bi lir, TBMM ço ðun luk la rý bu nun i çin var. Geç ti ði miz ay, Sa yýn Ýs met ýl maz, Mil li Sa vun ma Ba ka ný kim li ði i le Bat man Ha va Üs sü nü zi ya ret e di - yor ve Üs ko mu ta ný Kor ge ne ral Meh met Vey si A - ðar, Sa yýn Ba kan ýn 2 bu çuk sa at kal dý ðý üs te Mil li Sa - vun ma Ba ka ný ný kar þý la mý yor, o da sýn dan çýk mý yor, bri fin gi de Sa yýn Ba kan a bir al bay ve ri yor. Bir a tan mý þýn bir se çil mi þi bu ka dar is tis kal et ti ði baþ ka bir ör nek ha týr la mak ko lay de ðil; Sa yýn Ba kan da du ru ma pek tep ki ver mi yor, i ki bu çuk sa at de Üs ko mu ta ný ta ra fýn dan kar þý lan ma dý ðý yer de ka lý yor. As lýn da bu ra da is tis kal e di le nin sa yýn Ýs met ýl - maz ol du ðu da kuþ ku lu; ben 12 Ha zi ran se çim le rin - de o yu mu AK Par ti ye ver dim, bir TBMM o luþ tu, Ýs - met ýl maz ýn da i çin de bu lun du ðu hü kü met bu TBMM den gü ve no yu al dý, ba kan lar dan bi ri a tan mýþ bi ri ta ra fýn dan is tis ka le uð rar i se, as lýn da muh te me - len is tis kal e di len biz seç men ler o lu yo ruz ga li ba. Sa yýn Ýs met ýl maz ýn Çar þam ba gü nü Cum hu ri - yet ga ze te sin de bir söy le þi si ya yýn lan dý; bu söy le þi yi o ku du ðum da Sa yýn Er do ðan ýn ba kan ter ci hi da ha da ak lý mý ka rýþ týr dý. Sa yýn Ba kan ýl maz ýn Bat man da ki o lay dan da ha ö nem li gör dü ðü me se le ga li ba a na ya sa ya pým sü re - cin de TSK ya A na ya sa Uz laþ ma Ko nu su nun gö rüþ sor ma ma sý; Sa yýn ýl maz ýn A na ya sa TSK ya da so - rul ma lý fik ri Cum hu ri yet ga ze te sin de bi rin ci sa hi fe - den a nons e di li yor. TBMM Ge nel kur may a ne da ný þa cak, bi le mi yo - rum, zi ra Ge nel kur may Baþ kan la rý da ha en baþ tan Ge nel kur may ýn MSB ye bað lan ma ih ti ma li ni red de - di yor lar. Sa yýn ýl maz, hu kuk çu ve Mil li Sa vun ma Ba ka ný o la rak ken di a la ný na gi ren ko nu lar da A ÝHM ka rar la - rýy la da ya kýn dan il gi li; bu a ra da vic da ni ret me se le si - ne de ö nem ve ri yor ve bir ke re lik ha pis ce za sý i le A - ÝHM in kay gý la rý nýn gi de ri le ce ði ni dü þü nü yor. A ÝHM geç miþ te ki Ül ke ka ra rýy la vic da ni ret çi le - rin sü rek li ha pis ce za sý al ma la rý ný Söz leþ me nin ü - çün cü mad de si ne, ay ký rý gör müþ i di; ü çün cü mad de in san lýk dý þý mu a me le de mek. Oy sa, Sa yýn Ba kan, Ge nel kur may ve kar þý lan ma - dý ðý Bat man ve ben ze ri zi ya ret ler ne de niy le an la þý lan A ÝHM in Ba yat yan (Er me nis tan) ve Er çep ve Fe ti De mir taþ (Tür ki ye) ka rar la rý ný pek iz le ye me miþ ga li - ba; ar týk A ÝHM vic da ni ret me se le si ni do ku zun cu mad de (din ve vic dan öz gür lü ðü) kap sa mýn da e le a - lý yor ve Av ru pa Kon se yi ü ye si ül ke ler den vic da ni red di ka bul le ri ni is ti yor; as lýn da fi i len vic da ni red di ka bul et me yen i ki ül ke var, bi rin ci si biz, i kin ci si i se A zer bay can i ken o da dü zen le me yi ha ya ta ge çir miþ. Sa yýn Baþ ba kan se çil mi þi a tan mý þa kul et me yiz de di ðin de ne den se ak lý ma Sa yýn Ýs met ýl maz gel di. Ser best çað rý þým iþ te. E ser Ka ra kaþ, Star, 24 Þu bat 2012 FUTBOL as la sa de ce fut bol de ðil dir de - miþ ti Si mon Ku per ki ta býn da... A ziz ýl dý rým ýn sa vun ma sý da, fut bol ku lüp le ri nin de sa de ce fut bol ku lü bü ol - ma dý ðý ný an la tý yor. Ne di yor ýl dý rým? Fe ner bah çe nin in san la ra Türk lük gü - cü ver di ði ni, Ku va-yý Mil li ye ru hu nun tem sil ci si ol - du ðu nu, Türk ol ma yý her þe yin ü ze rin de tut tu - ðu nu, A ta türk ü ve Türk genç li ði ni sem bo li ze et ti ði ni... FB Baþ ka ný, þi ke da va sý ný da bir sal dý rý o la rak ta rif e di yor ve bu sal dý rý nýn da ken di le ri ni A ta türk çü yol dan çe vir mek a - ma cýy la ya pýl dý ðý ný söy lü yor. Fut bol un sa de ce fut bol ol ma dý ðý ný, et - ra fýn da dö nen de va sa e ko no mi yi ve kit le - le ri ha re ke te ge çir me gü cü nü gö re rek an la mýþ týk za ten... Fut bol ku lüp le ri nin de bi rer ik ti sa di or - ga niz ma ha li ne gel di ði ger çe ði ni de ka - bul len miþ tik. La kin ku lüp le rin ay ný za man da bi rer i - de o lo ji ta þý yý cý sý ol duk la rý ný, hat ta ül ke nin var lý ðý ve be ka sý i çin vaz ge çil mez un sur - lar ol duk la rý ný da A ziz ýl dý rým ýn sa vun - ma sý i le öð ren miþ ol duk. Ýl la biz e ði te ce ðiz Zo run lu e ði tim 12 yý la çý ký yor. Ma te ma tik for mü lü gi bi fi lan de nil se de, ni ha ye tin de ço cuk 12 yýl dev - le tin de ne tim, gö ze tim ve ro ta sýn da e ði - tim al mýþ o lu yor. Tür ki ye de sta tü ko ve ya ku ru lu dü zen de ði þi yor di ye bir yan dan u mut la ný yo ruz. An cak e ði tim sis te min de sta tü ko bü - tün haþ me tiy le ye rin de du ru yor. O sta tü ko nun a dý Tev hid-i Ted ri sat. Ço cuk la ra han gi sý nýf ta ne yin öð re ti lip bel le ti le ce ði ne ka rar ve ren mut lak mer - ke zi yet çi e ði tim dü ze ni dur duk ça, zo run - lu e ði tim sü re si nin u za ma sý, ço cuk la rýn da ha u zun sü rey le for mat lan ma sýn dan baþ ka ne ye ya ra ya cak? Öð ret me nin han gi hi kâ ye ki ta bý ný tav - si ye e de ce ði nin da hi dev let ta ra fýn dan be - lir len di ði bir e ði tim dü ze nin de, sor gu la - yan, an la yan, haz me den, a na liz e den öð - ren ci ler na sýl ye ti þe cek? E ði tim re for mu de ni lin ce hep fi zi ki þart lar ve ni ce lik ler ö ne çý ký yor. Þu ka dar ders lik, bu ka dar bil gi sa yar de ni yor. Ý þin e sa sý na ne den se bir tür lü i ni le mi - yor. Mus ta fa Sel çuk, Tür ki ye, 24 Þu bat 2012 MUSTAFA Ke mal, ne sos ya lis tiz, ne ka - pi ta lis tiz di ye baþ la yýp, i þin i çin den çý ka - ma yýn ca da la fý biz bi ze ben ze riz di ye bi tir miþ ti. Ha ki ka ten de bi zim bi ze ben ze mek gi bi bir der di miz var. Pek bir þe ye ben ze mi yo ruz çün kü. Bir ço cu ðun e ði ti min den a i le mi so - rum lu dur, dev let mi so rum lu dur gi bi a - ðýr lýk lý bir tar týþ ma yý, AKP kýz ço cuk la - rý ný e ve ka pat mak is ti yor a in dir ge mek i - çin ger çek ten de bi ze ben ze mek ge re - ki yor. Ço cuk la rýn e ði ti mi nin ka li te si hak kýn - da ba ðý rýp ça ðýr ma yan lar, kýz lar e ve ka - pa tý la cak di ye ba ðý rý yor lar. Ar týk CHP yö ne ti ci le ri nin bi le bu ül - ke de þe ri at ya da ir ti ca teh li ke si yok tur de di ði bir dö nem de AKP nin her yap tý ðý i þin al týn da kýz la rý e ve ka pa ta cak bir ma raz lý ðýn i þa re ti ni bul ma ya uð raþ ma yý doð ru su ya ben kav ra ya mý yo rum. Siz ö zel lik le mu ha fa za kâr ke si me a it fab ri ka lar da, mü es se se ler de, þir ket ler de ne ka dar çok ba þör tü lü ký zýn ça lýþ tý ðý - nýn far kýn da mý sý nýz? Kýz la rý ev le re ka pa týr lar sa o ra lar da kim le ri ça lýþ tý ra cak lar, ba þý a çýk kýz la rý mý, dert le ri bu mu, ba þör tü lü kýz lar ev le - rin de o tur sun lar, her yan da ba þý a çýk kýz lar ça lýþ sýn, mu ha fa za kâr ke sim en çok bu nu mu is ti yor? Tür ki ye de ki ka pi ta list leþ me hý zý ný, mu ha fa za kâr la rýn bü yük o ran da i çin de bu lun du ðu bu ka pi ta list leþ me dö ne min - de ih ti yaç du yu lan ka li fi ye e le man sa yý sý - ný bi li yor mu su nuz? Bu sa yý yý sa de ce er kek le ri ça lýþ tý ra - rak kar þý la ya bi lir ler mi? Bir yan dan ü re ti mi ni art tý ran bir ül ke bir yan dan da kýz la rý ný e ve hap se de bi lir mi? Ge ri de kal mýþ tar týþ ma la ra ken di ni kap tý rýp, ö nün de ki so run la rý ný gör me - mek i çin bir tur fa mü nec cim ol mak ge re ki yor. E ði ti mi her þey den çok tar týþ ma mýz ge rek ti ði a çýk bir ger çek. A ma bu tar týþ ma nýn öz ne si kýz lar de ðil. Öz ne, bü tün ço cuk lar. O nun i çin ön ce e ði ti min ka li te si ni e le al ma lý yýz. Tev hid-i ted ri sat ya sa sý ný o pe ras yon ma sa sý na ya týr ma lý yýz. Ço cu ðun e ði ti min den a i le mi yok sa dev let mi so rum lu so ru su na, bu so ru - nun zor lu ðu na ve a ðýr lý ðý na uy gun ce - vap lar bul ma ya uð raþ ma lý yýz. Bun la rý tar týþ ma lý yýz a ma as lýn da bun - lar da bi zim en a zýn dan yir mi yýl ön ce tar týþ mýþ ol ma mýz ge re ken ko nu lar. Bir de ye ni ça ðýn ye ni so ru la rý var. Bu çað da, ço cuk la ra bil gi yük le mek ne ka dar ge rek li? Ýn ter net, u zay da ki ga lak si ça pýn dan ye ral týn da ki bö ce ðin ü re me sis te mi ne ka dar her ko nu da bil gi ve rir ken, ço cuk - lar bu bil gi le rin ha mal lý ðý ný yap ma lý mý? ok sa biz ço cuk la ra bil gi yi ne re de a ra - ya cak la rý ný ve el de et tik le ri bil gi den bir sen te ze na sýl u la þa bi le cek le ri ni mi öð ret - me li yiz? Bi zim o kul la rý mýz da o kut tu ðu muz bil gi ler bu ça ðýn ge rek le ri ne uy gun bil gi - ler mi? Öð ret men le ri mi zin ka li te si dün ya da ki ge liþ me le ri al gý la yýp ço cuk la ra ak ta ra bi - le cek dü zey de mi? Bi raz da ha i ler le ye lim. Týp, bu gün her has ta nýn ö zel bir va - ka ol du ðu nu, öy le ge niþ ge nel le me le re da ya nan te da vi le rin yan lýþ so nuç lar ve - re bi le ce ði ni, her has ta nýn ki þi sel du ru - mu na gö re te da vi e dil me si ge rek ti ði ni tar tý þý yor. Týp bu tar týþ ma nok ta sý na gel miþ ken e ði tim bu tar týþ ma nýn ge ri sin de ka la bi lir mi? Her ço cuk as lýn da ö zel bir o lay de ðil mi, hep si nin ay rý me ra ký, ay rý ye te ne ði, ay rý is te ði yok mu; bu ço cuk la rýn ö zel ko þul la rý na al dýr ma dan bun la rýn hep si ni sý nýf la ra dol du rup ay ný bil gi le ri ez ber le - tir se niz bun dan ya ra tý cý bir ku þak çý kar - ta bi lir mi si niz? Ha di bir a dým da ha i le ri gi de lim. O kul ge rek li mi? Ben, yir mi yý la ka dar bil di ði miz tür de o ku lun yer yü zün de kal ma ya ca ðý na, bil - gi sa yar lar sa ye sin de çok baþ ka e ði tim bi - çim le ri nin or ta ya çý ka ca ðý na i na ný yo - rum. Bu gün ba zý ün lü pro fe sör le rin ders le ri in ter net ü ze rin den can lý ya yýn la ný yor ve yer yü zü nün dört bir ya nýn dan yüz bin - ler ce in san bu ders le ri iz li yor. Bu uy gu la ma bel li ki yay gýn la þa cak. Dün ya bu ra la ra gel di. Hal kýn, ken di ha li ne bý ra ký lýr bý ra kýl - maz(...) kýz la rý e ve ka pa ma yý ter cih e - de cek bir il kel ler top lu lu ðu ol du ðu i nan - cý, bi raz o ku muþ yaz mýþ o lan her ke sin ken di ni ba þöð ret men gi bi gör me si ne ne den ol du, hâ lâ kýz la rý a i le le rin den zor la kur tar ma o pe ras yon la rý dü zen le - ni yor. Ým kâ ný o lan din dar a i le le re bir ba kýn ba ka lým, ba þör tü lü kýz la rý ný ev le re mi hap se di yor lar yok sa A me ri ka ya, Av ru - pa ya o ku sun di ye mi gön de ri yor lar. Ke ma lizm in la ik ne sil ler ye tiþ ti re ce - ðiz hot hot çu lu ðu nu ay nen be nim se ye - rek din dar ne sil ler ye tiþ ti re ce ðiz di yen Er do ðan ýn ak lýy la da, e ði tim de ya pý lan her re for mu ve a ra yý þý kýz la rý e ve ka pa - ta cak lar sýð lý ðýy la de ðer len di ren le rin ak - lýy la da ge le ce ðin dün ya sý na u yum gös - te re cek ço cuk lar ye tiþ mez. Fut bol sis tem le ri ne ben ze yen bir a dý o lan bu sis te mi, bi zim tek o - dak lý, as ke rî man týk lý, ka tý e ði tim dü ze ni - ne bir es nek lik ka ta cak, ço cuk la ra ve a i - le le ri ne ter cih le rin de da ha bü yük öz gür - lük a lan la rý a ça cak gi bi gö zü kü yor; e ði ti - mi ben den çok da ha i yi bi len ler bu sis te - mi e ði tim ka li te si a çý sýn dan, ço cuk la rýn ya ra tý cý lý ðý ný bes le me si a çý sýn dan, ço cuk - la rýn bu ça ða u yum gös ter me si ne yar - dým cý o lup ol ma ya ca ðý a çý sýn dan tar týþ - sa lar sa ný rým da ha fay da lý bir tar týþ ma iz - le miþ o lu ruz. Kýz la rý e ve ka pa ta cak lar ta kýn tý sý, kýz la rý ger çek ten de e ve ka pat mak is te - yen le rin ça ðý ýs ka la yan il kel kör lü ðün den çok da fark lý gö zük mü yor çün kü. Ah met Al tan, Ta raf, 24 Þu bat 2012 On, on beþ yýl ön ce si ne ka dar... al nýz ken i çi mi zi tat lý bir öz lem sa rar; dost lar la bir a ra ya ge le ce ði miz sa at le ri ip le çe ker dik. Oy sa þim di... Soh be tin tam or ta sýn da bir den bi re ko pu yor ve yal nýz lý ðý mý zý öz le me ye baþ lý yo ruz. a lan mý? Ha yýr! Pek dý þa rý ya vur mu yo ruz a ma ye ni ha yat ý mý - zýn en be lir le yi ci duy gu la rýn dan bi ri bu. *** Po pü ler kül tü re ba ka cak o lur sak, yal nýz lýk la fýn - dan ge çil mi yor. Ba zen çok þi kâ yet e di yo ruz mo dern yal nýz lýk lar - dan.(...) Fa kat i þin doð ru su... al nýz lý ðýn la fý var, ken di si or ta da yok! Sýk sýk tek ba þý mý za ka lý yo ruz ki, bu yal nýz kal - mak tan çok fark lý bir þey! Ve e sas so run þu ki... Tek ba þý mý zay ken de baþ ka la rý he men ya ný ba þý - mýz da lar. Cep te le fo nu muz dan ne za man a ran sak bu lu nu - yo ruz. Me saj laþ ma lar, ma il leþ me ler hiç dur mu yor. Baþ - ka la rý ne re de, þu an ne ya pý yor lar, ruh hal le ri na sýl? Hep sin den a nýn da ha be ri miz var. Pe ki bü tün bun la ra ger çek ten ih ti ya cý mýz var mýy dý, di ye sor ma yýn sa kýn! er siz bu so ru, çün kü ih ti yaç lar ya ra tý lý yor. Di ji - tal i le ti þim dö ne min den ön ce na sýl ya þa dý ðý mý za be nim ya þým da ki le rin bi le ak lý er mi yor. *** Sa ný yor mu su nuz ki, bü tün bun lar ha ya tý mý zý de ðiþ tir me di, de ðiþ tir mez! Hem de na sýl de ðiþ tir di. Hu yu mu zu, su yu mu zu bi le de ðiþ tir di. Bir ar ka da þým ge çen ler de ba na hay ret do lu göz - le riy le ba ka rak e ni fark et tim de di: Kar þý lýk lý ko nu þur ken çok yu mu þak ve hu zur lu bi ri sin. Fa kat te le fon da ne re dey se a sa bi bi ri si ne dö nü þü yor sun! Göz le min de hak sýz ol du ðu nu söy le ye me ye ce - ðim. Bel ki de ko nuþ mak de nen þe yin ye ni den kar - þý lýk lý ol ma sý na, o an la ra has kal ma sý na öz lem duy ma ya baþ la dým. Bel ki u zun ses siz lik le re ih ti ya - cým var. A ran mak gü zel þey el bet te! A ma sü rek li o ra da bu lun mak, hep ha zýr ve na zýr hal de ol mak ay ný þey mi? *** Ki mi dü þü nür ler gü nü mü zü ank si ye te ça ðý o - la rak ta ným lý yor lar ya... a ni en di þe, hu zur suz luk, hat ta pa nik ça ðý o la - rak! Doð ru! An cak bu ge liþ me yi bir has ta lýk o la rak gör mek ten çok ya þam bi çi mi mi zin ka çý nýl maz ü - rü nü o la rak gör mek ge re ki yor. Baþ ka ça re si yok çün kü! Bir za man lar mu hab bet var dý. Her tür den en di - þe yi ya týþ týr ma ö zel li ði ta þýr dý. En zor za man lar da bi le söz cük le rin, do ku nuþ la - rýn, ba kýþ la rýn im da dý mý za ye tiþ me si gü zel di. Ar týk hep ha ber leþ me, hep ha ber var! Ve her an kö tü bir ha ber al ma en di þe si! Haþ met Ba ba oð lu, Sa bah, 24 Þu bat A ta türk çü fut bol! On lar ken di le ri ni bi lir ler... De mok ra si ta lep e den le rin, her þey den ön ce u sû lün ö ne mi ni, meþ ru i ye tin an la mý ný bil me le ri her ger çek öz gür lük a ra yý þý ve öz gür leþ me ham le si nin ol maz sa ol ma zý dýr. Bir za man lar mu hab bet var dý. Her tür den en di þe yi ya týþ týr ma ö zel li ði ta þýr dý. Her te le fon la bi raz da ha hu zur suz... A tan mýþ lar-se çil miþ ler i fa de si nin ha týr lat týk la rý B TOM JANSSEN, THE NETHERLANDS Suriye BM

12 12 Ý LAN Dosya No: 2010/450-TAL. Örnek No : 27* TAÞINMAZLARIN TAPU KADI VE ERÝ : Çanakka le, Ay va cýk, Ba ba ka le Kö yü, Ak li man Mev ki, 3 Paf ta, 500 Par sel de Ka yýt lý 5000 m 2 Mik tar lý Zey tin lik. Ça nak ka le, Ay va cýk, Ba ba ka le Kö yü, Ak li man Mev ki, 3 Paf ta, 501 Par sel de Ka yýt lý 2850 m 2 Mik tar lý Zey tin lik Ta þýn maz la rýn ta pu kay dý Be yan lar ha ne sin de 19/07/2010 ta rih 3544 yev mi ye nu - ma ra lý "3402 sa yý lý ka nu nun 22/A Ben di uy gu la ma sý na ta bi dir" mev cut tur. TAÞINMAZLARIN ÖZELLÝKLERÝ : Sa tý þa ko nu par sel le rin top rak ve to poð ra fik ö zel lik le ri ay ný ol du ðu i çin bir bü tün o - la rak de ðer len di ril miþ tir. Toprak apýsý: Toprak ya pý sý i ti ba riy le kum lu -týn lý, su tut ma ka pa si te si i yi, or ga nik mad de ce i yi ve ye te re li dir. % 3 o ra nýn da e ðim li dir. Taþ sýz kül tür ta rým top rak ö zel li - ðin de dir. Tarýma Elveriþlilik Durumlarý: Ta þýn maz lar ge rek top rak ya pý sý, ge rek ko nu mu ve vas fý a çý sýn dan ta rým sal ni te lik te kul la ný ma mü sa it tir. Her üç par sel zey tin lik vas fin da - dýr. Bitki örtüsü : Taþýnmazlar 80-90yaþla rýn da ve rim ha lin de zey tin a ðaç la rý i le kap lý dýr. Kaç yýl dýr is len di ði ve ön ce si: Her üç par sel u zun yýl lar dan be ri kül tür ta rým a ra zi si o - la rak kul la nýl mak ta dýr. Taþýnmazlarýn üzölçümü: 500 Parsel=5000 m 2, 501 parsel=2850 m 2' dir. Taþýnmazlarýn Deðerleri : Taþýnmaz lar da zey tin ye tiþ ti ri ci li ði ya pýl dý ðýn dan a ra zi kýy - me ti he sap la nýr ken zey tin da ne ü rü nü dik ka te a lýn mýþ týr. Dekara ortalama zeytin verimi=600 kg/da, BirimFiyatý=1 TL/Kg, Brüt gelir= 1 TL/Kgx600 kg/da=600tl/da, dekara yapýlan masraf= 200 TL/Da, ýllýk ortalama dekara net gelir=600 TL TL=400 TL/da dýr. Ta þýn maz la rýn kýy me ti nin bu lun ma - sýn da "Ge lir le rin ka pi ta li zas yo nu" me to du uy gu lan mýþ týr. Ta þýn maz ö zel lik le ri ve ko nu - mu i ti ba riy le fa iz o ra ný % 4 a lýn mýþ týr. Bu na gö re; K=R/f, K=Bi rim a ra zi nin kýy me ti, R=A ra za i ran tý (ýl lýk net ge lir TL/da), F=Kapitalizasyon faizi, 1 Da Arazinin Fiyatý :400/0,04=l TL Arazinin Metrekare Fiyatý=10-TL/m 2 dir. TAÞINMAZLARIN DEÐERLERÝ : 500 NOLU PARSEL 5000M2 x 10 TL/m 2 = TL (ELLÝBÝN-TL) 501 NOLU PARSEL 2850M2 x 10 TL/m 2 = TL (ÝRMÝSEKÝZBÝNBEÞÜZ-TL) SATIÞ SAATLERÝ : 500 NOLU PARSEL SAAT : 15:15-15:20 : 501 NOLU PARSEL SAAT: 15:25-15:30 Ýpotekten ari olarak satýlacaktýr. SATIÞ ÞARTLARI : 1- Sa týþ 26/03/2012 gü nü yu ka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn da Ay va cýk Ýc ra Da i re si'nin 2010 /450-TAL. Sa yý lý dos ya sýn dan Ay va cýk Be le di ye si Ni kah sa lo nun da; a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak - lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 05/04/2012 gü nü Ay va cýk Ýc ra Da i re si'nin 2010 /450-TAL. Sa yý lý dos ya sýn dan; yu ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý - na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Bun dan faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa - týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga ver gi si, KDV, ta pu a lým har cý ve tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, tel - la li ye res mi ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde Ýsteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/450-TAL. sayý lý dos ya nu ma ra sýy la mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. (Ý ÝKm.126) 06/02/2012 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir Ýþ bu sa týþ i la ný ta pu kay dýn da ad ve ad res le ri ge çip de teb lið e di le me yen il gi li le re teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. B: T. C. AVACIK ÝCRA DAÝRESÝNDEN (TAÞINMAZ MALIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSA NO 2010/1610 Es. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, evsafý Satýþ Þartlarý: Ankara ili, Çan ka ya il çe si, Gü ven Ma hal le si, Cin nah Cad de sin de, 38 Ka pý no lu Bul var A part ma ný nýn bu lun du ðu ye re rast la yan i ma rýn a da, 21 par se li teþ kil e den, 1096 m 2 ar sa ü ze ri ne in þa e dil miþ. 14/426 ar sa pay lý, 1. Kat 6 no lu, 3 o da, sa lon, an tre, mut - fak, ban yo, wc ve 2 bal kon dan mü te þek kil 108 m 2 kul la ným a lan lý mes ken va sýf lý ta þýn - maz bir borç ne de ni i le a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la cak týr. Gayrimenkulün geniþ evsafý dosyada mevcut bilirkiþi raporunda açýklanmýþtýr. TAKDÝR OLUNAN KIMETÝ : ,00. TL % 18 KDV Alýcýya aittir. 1-Satýþ gü nü, sa at 12.00'dan 12.10'a ka dar An ka ra Ad li ye si Me zat Sa lo - nun da a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ve rüç han lý a la cak lý lar var sa mec mu u nu ve sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la, gay ri men kul gü nü, sa at 12.00'dan, 12.10'a ka dar An ka ra Ad li ye si Me zat Sa lo nun da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el - de e dil me miþ i se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak ü ze re ar týr ma i - la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr - ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la - ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe - vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i - se sa týþ tale bi dü þe cek tir. 2- Açýk ar týr ma ya ka týl mak is te yen le rin tak dir e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit pey ak çe si (TL) ya da bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz (Dos ya nu ma ra sý be lir ti le rek) te mi nat mek tu bu nu ver me le ri ge rek mek te dir. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ði tak dir de ken di si ne 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Kat - ma de ðer ver gi si, i ha le dam ga ver gi si, a lý cý a dý na ta hak kuk e de cek ½ ta pu har cý sa týn a la na a it o la cak týr. Bi rik miþ em lak ver gi borç la rý. Tel la li ye res mi i le sa tý cý a dý na ta hak - kuk e de cek ta pu harç la rý sa týþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim gi der le ri i ha le a lý cý - sý na a it tir. 3- Ýpotek sahibi alacak lý lar la, di ðer il gi li le rin, var sa ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil ol - mak ü ze re bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný, fa iz ve mas ra fa da hil o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de mü dür lü ðü mü ze bil dir me le ri ge re kir. Ak si tak dir de, hak lan ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça, pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Taþýnmazý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay - dýy la, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hal ve ya ÝÝK 130. mad de ye gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. 5- Gay ri men kul ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver mez se i ha le ka - ra rý fes li o lu na rak, ken di sin den ev vel en yük sek tek lif te bu lu nan kim i se arz et miþ ol - du ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men ar týr ma ya çý - ka rý lýr. Bu ar týr ma il gi li le re teb lið e dil me yip, yal nýz ca sa týþ tan en az ye di gün ön ce ya pý - la cak i lan la ye ti ni lir. Bu ar týr ma da tek li fin Ý ÝK 129. mad de de ki hü küm le re uy ma sý þar - týy la ta þýn maz en çok ar tý ra na i ha le e di lir. Ý ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len so rum lu dur. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay - rý ca hük me ge rek kal mak sý zýn Ýc ra Mü dür lü ðün ce tah sil o lu nur. 6- Þartname ilan tarihinden i ti ba ren Mü dür lü ðü müz de her ke sin gö re bil me si i çin a - çýk o lup. mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör nek gön de ri le bi lir. 7- Satýþa iþ ti rak et mek is te yen le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et - miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/1610 Es. sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý ri ca o lu nur (Ýc. Ýf. K. 126) (*) il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ö net me lik Ör nek No: 27 B: T. C. ANKARA 22. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Dosya No. 2011/16 satýþ argýçlýkça verilen izale-i þuuyu satýþ kararý ve satýþýn umum arasýnda açýk artýma sureti ile yapýlmasýna karar verilen, TAPU KADINA GÖRE : Ýzmir ili, Buca ilçesi. Kocatepe mah ada, 7 parsel, cilt no: 120, sayfa no: de kayýtlý bulunan 367,32 m 2 miktarlý kargir ev'in 1551/2400 hissesi Maliye hazinesi, 283/800 hissesi Müslüm Týmarlý'ya aittir. SATIÞA KONU TAÞINMAZ : Ýzmir i li, Bu ca il çe si, ko ca te pe ma hal le si 173 so kak ü ze rin de ki 50 ka pý no lu ko nut gru bu dur. Ta pu kay dýn da kar gir ev o la rak be lir til miþ se de ye rin de ze min ve 1. kat tan o lu þan 2 kat lý bir a det, bu nun yan ve ar ka sýn da da ze min kat tan o lu þan bi rer a det ol mak ü ze re 2 a - det bi na bu lun mak ta dýr. Bu ya pý grup la rý a þý rý yýp ran ma ve es ki me ne de niy le met ruk du ru mun da ol - du ðu, i ki kat lý bi na nýn dýþ la rý sý va lý ba da na lý ve ol duk ça es ki miþ, ça tý sý be to nar me tab li ye siz ah þap ki - re mit ör tü lü, sa çak kap la ma la rý sö kül müþ ol du ðu tes bit e dil miþ tir. Ze min kat da i re si ; Bu da i re tre - tu var ü ze ri ne ko nan 4 ba sa mak lý be ton mer di ven le çý kýl mak ta, ay rý ca bah çe den de gi ril mek te dir. Da i re antre/hol -salon ve buna açýlan ve cephede olmak üzere 2 oda-mutfak-banyodan oluþmaktadýr. Zemin kaplamalarý; salon zemin kýsmen boyalý ahþap rabýta, kýsmen karo plaka, bir oda karo plaka, diðeri; zabýta tahta, banyo ve antre zemini 30/30, mutfak zemini klasik 20/20 karo plaka, Doðramalarý; daire kapýsý demir doðrama, iç kapýlar ahþap ve boyalý, pencereler demir doðrama dýþlarý demir parmaklýklýdýr. Mutfak; küçük fayans bankolu, sunta dolaplýdýr. Banyo; duvarlarý 0,90 m yükseklikte 15/15 fayans. Kapaksýz klozetli, basit duþludur. Dairenin brüt alaný 82,00m 2 ve dairede oturulmaktadýr. 1. Kat dairesi ; Bu kata sað yan bahçeden kaplamasýz ve korkuluksuz beton merdivenle çýkýlmaktadýr. Daireye yola göre sað bitiþiðinde kalan zemin kat halindeki binanýn üzerindeki terastan girilmektedir. Bu kat hol-1 oda-salon-banyo-mutfak, ön cephede balkon bulunmaktadýr. Zemin kaplamalarý; hol-banyo-mutfak-balkon zeminleri karo plaka, salon-oda zeminleri ahþap rabýtadýr. Duvar ve tavanlar; hol ve solon duvarlarý kaðýt kaplama diðer kýsýmlar genellikle sýva üstü plastik badana, tavanlar ahþap kadronlar üzerine duralit kaplama ve hasarlýdýr. Doðramalar; iç ve dýþ doðramalarý ahþap ve boyalý özellikle pencere doðramalarý eskimiþ genellikle camlarý kýrýlmýþtýr. Mutfak fayans kaplamalý bankolu, evyesi armatürsüz, dolaplarý sunta olup eskimiþtir. Tezgah alanlarý fayans davlumbazý demir çerçeveli ve camlýdýr. Dairenin brüt alaný 70,00 m 2 dir. Bu daire eski olduðundan oturulmamakta ve % 50 yýpranmýþtýr. BÝR KATLI BÝNALARDAN 173 SOKAÐA CEPHELÝ OLAN BÝNA; Zemin kattan ibaret olup sað yan bahçe den girilmektedir. Üzeri çatýsýz olup bir oda-salon/ salomaje-mutfak-wc/yýkanma bölümünden oluþmakta brüt alaný m 2 dir. Salon zemini ahþap rabýta, diðer kýsýmlarý karo plakadýr. Giriþ kapýsý demir doðrama, iç doðramalarý ahþap ve boyalý pencereleri ahþap olup dýþarý demir parmaklýklýdýr. Mutfak ve banyosu ayný niteliktedir. ARKA CEPHEDE ER ALAN BÝNA; zemin kattan ibaret olup, üzeri betonarme tabliyesiz, ahþap çatýlý ve kiremit örtülüdür. Doðramalarý ahþap, camlarý kýrýlmýþ, metruk durumdadýr. Mutfak ve banyosu basit tesisatlý ve gece kondu niteliðindedir. Brüt alaný 42,00 m 2 li %50 yýpramlýdýr. ÝMAR DURUMU; Ýmar planýnda ayrýk (ikiz) nizam dört kata imarlý konut alanýnda kalmaktadýr. Orta gelir düzeyli ailelerin kaldýðý, etkin merkezlere mesafeli belediye alt yapý hizmetlerinden yararlanmakta, ulaþým ve nakliye olanaklarý iyidir. TAPU KAIT BEANLAR BÖLÜMÜNDE; 6785 Sayýlý imar kanunun 11 md. Gereðince 24/07/1965 tarih 855 yevmiye numaralý buca belediyesinin þerhi bulunmaktadýr. Taþýnmaz bu þerhle birlikte ÜKÜMLÜ olarak SATILACAKTIR. MUHAMMEN BEDELÝ : 330,000,00 TL 1. ÝHALESÝ : 06/04/2012 Cuma günü saat ara sýn da Ýz - mir 3 Sulh Hu kuk ar gýç lý ðý Ka le min de ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da sa tý þa ko nu ta þýn ma - za mu ham men be de li nin %60'ý na müþ te ri çýk ma dý ðý tak dir de 2. i ha le si ON GÜN SON - RA ay ný Mah ke me Ka le min de ya pý la cak týr. 2. ÝHALE : 16/04/2012 Pazartesi günü saat arasýnda yapýlacaktýr. Bu artýrmada verilecek bedel masraflar ile birlikte %40 nýn altýnda satýlmayacaktýr, ihaleye girmek isteyenler % 20 nakti teminatlarýnýn Ýzmir 3. Sulh Hukuk Mahkemesinden alacaklarý yazý ile Ýzmir T.Vakýflar bankasý TAO Adliye þubesine yatýrýlacaktýr. Ýhaleye girmek isteyenler satýþ þartnamesini okumuþ, kapsamýný aynen kabul etmiþ sayýlýrlar. Ýhale bedelinden baþka alým harcý, damga resmi, katma deðer vergisi alýcýsýna aittir. Þartnamesi ilan tarihinden itibaren herkese açýktýr. Ýlan olunur. 21/02/ B: ÝZMÝR 3. SULH HUKUK ARGIÇLIÐI SATIÞ MEMURLUÐUNDAN (GARÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) DOSA NO: 2011/1115. ES. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kýymeti, evsafý Satýþ Þartlarý : Ankara ili Ma mak il çe si Har ma ný mar ma hal le si Ab dül hak ha mit cad de si 177. So kak 1 ka pý no lu O ðuz a part ma nýn bu lun du ðu ye re rast la yan i ma rýn 6680 a da 7 par se li ni teþ - kil e den 810 m 2 ar sa ü ze ri ne in þa e di len 70/810 ar sa pay lý Ze min kat 3 no lu, 3 o da sa - lon an tre mut fak ban yo WC ve bal kon dan mü te þek kil net : 78 m 2 kul la ným a lan lý mes - ken va sýf lý ta þýn maz ve ek len ti si 3 no lu kö mür lük i le bir lik te, bir borç tan do la yý a çýk ar - týr ma su re tiy le sa tý la cak týr. Gayrimenkulün geniþ evsafý dosyada mevcut bilirkiþi raporunda açýklanmýþtýr. TAKDÝR OLUNAN KIMETÝ: ,00. TL % 1 KDV Alýcýya aittir 1-Satýþ 30 /04 /2012 -günü saat 14,30'dan 14,40'a kadar Ankara Adliyesi Mezat Salonunda açýk artýrma sureti ile yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ý ve rüçhanlý alacaklýlar varsa mecmuunu ve satýþ ve paylaþtýrma Masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmaz ise en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla, gayrimenkul 10/05 /2012 -günü saat 14,30 'dan 14,40 'a kadar Anka ra Ad li ye si Me zat Sa lo nun da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ i se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul - ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Açýk artýrmaya katýlmak isteyenlerin takdir edilen kýymetin % 20'si nispetinde nakit pey akçe si (TL) ya da bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz (Dos ya nu ma ra sý be lir ti le rek) te mi nat mek tu bu nu ver me le ri ge rek mek te dir. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ði tak dir de ken di si ne 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Kat - ma de ðer ver gi si, i ha le dam ga ver gi si, a lý cý a dý na ta hak kuk e de cek ½ ta pu har cý sa týn a la na a it o la cak týr. Bi rik miþ em lak ver gi borç la rý, Tel la li ye res mi i le sa tý cý a dý na ta hak - kuk e de cek ta pu harç la rý sa týþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim gi der le ri i ha le a lý cý - sý na a it tir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la, di ðer il gi li le rin, var sa ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil ol - mak ü ze re bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný, fa iz ve mas ra fa da hil o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de mü dür lü ðü mü ze bil dir me le ri ge re kir. Ak si tak dir de, hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça, pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Taþýnmazý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay - dýy la, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK 130. mad de ye gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. 5- Gayrimenkul ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver mez se i ha le ka - ra rý fesh o lu na rak, ken di sin den ev vel en yük sek tek lif te bu lu nan kim i se ar zet miþ ol - du ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men ar týr ma ya çý - ka rý lýr. Bu ar týr ma il gi li le re teb lið e dil me yip, yal nýz ca sa týþ tan en az ye di gün ön ce ya pý - la cak i lan la ye ti ni lir. Bu ar týr ma da tek li fin Ý ÝK 129. mad de de ki hü küm le re uy ma sý þar - týy la ta þýn maz en çok ar tý ra na i ha le e di lir. Ý ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len so rum lu dur. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay - rý ca hük me ge rek kal mak sý zýn Ýc ra Mü dür lü ðün ce tah sil o lu nur. 6- Þartname i lan ta ri hin den i ti ba ren Mü dür lü ðü müz de her ke sin gö re bil me si i çin a - çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör nek gön de ri le bi lir. 7- Satýþa iþ ti rak et mek is te yen le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et - miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/1115.ES. sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý ri ca o lu nur. 14/02/29. (Ýc. Ýf. K. 126) ( * ) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ö net me lik Ör nek No: 27 B: T. C. ANKARA 22. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Dosya No : Talimat Örnek No : 27* Ýpotekli olup satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn açýk artýrma suretiyle satýþý yapýlacaktýr. TAPU KADI ; Eskiþehir ili, Odunpazarý ilçesi, assýhüyük mah. 118 ada, 3 parselde kain, ,02 m 2 yüzölçümlü, arsa vasýflý taþýnmazýn tamamý. Ýmar Durumu : Eskiþehir Sanayi Odasý Organize Sanayi Bölgesi Ýmar formülünde, Taks : 0.50 metre, h = serbest, ön bahçe mesafesi 22,00 metre, komþu mesafe 12,00 metre, arka bahçe mesafesi 20 metre, kat adedi, su basman kotu, bina yüksekliði, bina derinliði, fabrika üretim teknolojisine göre düzenleneceði belirtilmektedir. Hali Hazýr Durumu : Satýþa konu taþýnmaz tapuda Eskiþehir ili, Odunpazarý ilçesi, assýhüyük köyü, 118 ada, 3 parselde kayýtlý parsel alaný m 2 dir. Parsel üzerinde mobilya üretimi yapýlmaktadýr. Üretim binasý prefabrik olup, taban kaplamasý beton þap çatý makasý prefabrik kiriþ üzeri tecritli alüminyum panel kaplamadýr. apýnýn dýþ cephesi metal giydirme kaplýdýr. Üretim kýsmý inþaat alaný m 2 iki katlý idari kýsým inþaat alaný ise 1018 m 2 dir. Toplam inþaat alaný 5518,00 m 2 dir. Fabrikada üretim yapýlmaktadýr. Fabrikanýn çevre düzenlemesi yapýlýdýr. Arsa deðeri : ,00 m 2 X 35,00-TL/m 2 = ,00 TL, apý maliyeti : 5518,00 X 500,00 = ,00 TL., Altyapý çevre düzenlemesi : ,00- TL. Olmak üzere toplam ,00 TL. Dir. KIMETÝ : Satý þa ko nu ta þýn ma zýn top lam Mu ham men be de li ,00- TL ( Üç mil yon se kiz yü zo tuz dört bin-tl) o lup, ta þýn maz bu mu ham men be del ü ze rin den sa tý þa çý kar týl mýþ týr. Satýþa konu taþýnmaz Eskiþehir Organize Sanayi Bölgesi dahilinde yer almakta olup, Eskiþehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüðünün ; ta rih li ya zý la rýn da : gün ve 5807 Sa yý lý Ka nu nun 3.Mad de - siy le, 4562 sa yý lý or ga ni ze sa na yi böl ge le ri Ka nu nu nun 15.mad de si nin 3. fýk ra sý nýn " OSB'ce te mi nat o la rak gös te ri len ve bu ne den le sa tý þý na ka rar ve ri len ve ya ka tý lým cý la - rýn bor cun dan do la yý sa tý þý na ka rar ve ri len ta þýn maz la rýn ic ra yo luy la sa tý þý ha lin de, Ba kan lýk ve OSB a la cak la rý nýn ön ce lik le ö den me si ko þu luy la, Böl ge nin Ku ru luþ Pro to - kü lün de ön gö rü len ni te lik le re sa hip a lý cý la ra ve ya kre di a la cak lý sý ku ru lu þa sa týþ ya pý la - bi lir. Sa týþ i lan la rýn da ku ru luþ pro to ko lün de yer a lan ka tý lým cý ni te lik le ri ne yer ve ri lir" þeklin de de ðiþ ti ril di ði, bu mad de ye " Ta þýn maz la rýn kre di a la cak lý sý ku ru lu þa sa týl ma sý ha lin de, kre di a la cak lý sý ku ru lu þun, sa týn al dý ðý ta þýn ma zý sa de ce böl ge nin ku ru luþ pro - to ko lün de ön gö rü len ni te lik le re sa hip ger çek ve ya tü zel ki þi le re en geç i ki yýl i çe ri sin de sat mak ve ya ay ný ni te lik te ki ger çek ve ya tü zel ki þi le re ki ra ya ver mek zo run da dýr. " fýk - ra sý nýn ek len di ði, ya sa ve yö net me lik hü küm le ri ne u yul mak ka yýt ve þar tý i le ta þýn ma - zýn kre di a la cak lý sý Fi nans bank A.Þ.'ne sa týl ma sý nýn müm kün ol du ðu bil di ril miþ tir tarih sayýlý yazýlarýnda ; 4562 Sayýlý OSB Kanununun 16. ve 18.maddeleri gereðince OSB de taþýnmaz iktisap edecek kiþi ve kuruluþlarda aranan þartlarýn neler olduðunun Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama önetmeliðinin madde 102 Teme! þartlarda ( Ek - 3) belirtildiði, bu þartlarýn " a - er Seçimi aþamasýnda getirilen kýsýtlamalara uygun talepte bulunulmasý, b - Kuruluþ protokülünde belirlenen sektör sýnýflanmasýna uygun tesis olmasý, c - Kullanýlacak elektrik, su ve diðer alt yapý ihtiyaçlarýnýn OGB nin saðlayabileceðinden fazla olmamasý, d - OSB lerde kurulumayacak tesis tanýmlamasýnýn içinde olmamasý " olduðu bildirilmiþtir. 3-22/03/2010 tarih, 492 sayýlý yazýlarýnda ; Eskiþehir Organize Sanayi Bölgesinin karýþýk sektörde faaliyet gösteren bir bölge olduðu, organize sanayi bölgeleri uygulama yönetmeliðinin madde 101 de OSB lerde kurulamayacak tesislerin (EK : 1) belirtildiði, Eskiþehir organize sanayi bölgesinde OSB 'de kurulamayacak tesisler dýþýnda kalan her sektörde tesisin kurulabileceði, a) Karma ve ihtisas OSB lerde kurulamayacak tesislerin ; rafineriler, gazlaþtýrma ve sývýlaþtýrma tesisleri (ham petrol rafinerileri, kömür ve bitümli þistin sývýlaþtýrýldýðý ve gazlaþtýrýldýðý tesisler, sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazý dolum ve depolama tesisleri ), çimento fabrikalarý, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler, nükleer güç santralleri ile, nükleer reaktörler, radyoaktif atýklarýn depolanmasý, bertarafý ve iþlenmesi amacýyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atýk tesisleri, nükleer yakýtlarýn üretilmesi ve zenginleþtirilmesi ile ilgili tesisler, endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atýk sularýn geri kazaným tesisleri, Çevre Ve Orman Bakanlýðýnýn olumlu görüþü doðrultusunda OSB tarafýndan kurulmasýna izin verilen kullanýlmýþ yaðýn yeniden rafine edilmesi ve / veya baþka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanýmý, metal ve metal olmayan atýk ve hurdalarýn yeniden deðerlendirildiði geri dönüþüm tesisleri hariç olmak üzere her türlü atýðýn ; geri kazanýmý, ayrýþtýrýlmasý, yakýlmasý, gazlaþtýrýlmasý, kimyasal yolla arýtýlmasý, nihai ve / veya ara depolamasý ve / veya araziye gömülmesine iliþkin tesisler olduðu, b) Karma OSB lerde kuru la ma ya cak te sis le rin ; par la yý cý / pat la yý cý mad de le rin ü re til di ði te sis ler, pet ro - kim ya komp leks le ri, ü re tim de ka pa lý pro ses, gaz ve ya sý vý ya kýt ve toz kay nak la rýn da fý lit re sis tem le ri ni kul la nan te sis ler ha riç ; tuð la ve ki re mit fab ri ka la rý, kö mür yý ka ma ki reç, al çý ve zým pa ra te sis le ri, en teg re þe ker fab ri ka la rý, klor al ka li te sis le ri, gli se rin, yað a sit le ri, sül fi rik a sit, fos fo rik a sit, hid ro lik a sit, klor ve ben ze ri kim ya sal mad de ler ü re ten yer ler, a zot sa na yi ve bu sa na yi i le en teg re güb re fab ri ka la rý, zi ra i mü ca de le i - lâç la rý i çin ham mad de ü re ti mi ya pan te sis ler, as best, as best i çe ren ü rün le rin iþ len me si ve ya dö nüþ tü rül me si ya pý lan te sis ler, se lü loz ve se lü lo it ü re ti mi ya pan te sis ler, OSB 'nin ka nal de þarj stan dart la rý na uy gun a týk su a rýt ma te si si ku ran te sis ler ha riç ol mak ü ze re ; ka ðýt ha mu run dan her çe þit ka ðýt ü re ti mi ya pan te sis ler, ham de ri iþ le me, pa - dok ve hay van ke si mi ya pý lan te sis ler, ma ya ve tuz ü re ti mi te sis le ri, talk, ba rit, kla sit, an ti mu an ve ben ze ri kýr ma ve ö ðüt me te sis le ri ol du ðu, OSB nin be lir ti len te sis le rin dý - þýn da ku rul ma sýn da sa kýn ca gör dü ðü te sis ler i çin Ü ni ver si te ve ben ze ri ku ru luþ lar dan a lý na cak ra por çer çe ve sin de ka rar ve ri le ce ði bil di ril miþtir. ÝÝK 127.Mad.Göre Satýþ Ýlanýn Tebliði : Adresleri tapu kaydýnda mevcut olmayan ve teblið imkânsýzlýðý nedeniyle tebligat yapýlamayan alakadarlara iþbu satýþ ilaný teblið yerine kaim olmak üzere i Ýanen teblið olunur. Satýþ Gün ve Saatleri : Birinci satýþ günü tarihinde, saat arasýnda Eskiþehir Adliyesi Mezat Salonunda, Ýkinci satýþ günü: tarihinde ayný yer ve saatler arasýnda yapýlacaktýr. Satýþ þartlarý : 1- Birinci artýrmada tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la - cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak - týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me - ti nin %40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn - dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me - si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga ver gi si, a - lý cý a dý na ta hak kuk e de cek Ta pu Har cý, Tah li ye ve Tes lim mas raf la rý, % 18 Kat ma De - ðer Ver gi si sa týn a la na a it o la cak týr. Tel la li ye res mi ve bi rik miþ em lak ver gi borç la rý i le ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ bede li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve %10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilân tarihinden i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþý iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. 14 Þu bat 2012 (Ý ÝKm.126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir *: Bu ör nek, bu ö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan Ör nek 64'e kar þý lýk gel - mek te dir. B: T. C. ESKÝÞEHÝR 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) SEMÝNERE DÂVET KONU: ENÝ ANAASADA NELER OLMAMALI? KONUÞMACI: Kadir Akbaþ (Avukat) TARÝH : Cumartesi. Saat: ER : eni Asya Seminer Salonu. Merkez Büyük Cami aný, ýlmaz Ocak Ýþhaný, Kat: 1. DÜZCE ORGANÝZASON: Düzce eni Asya Eðitim Kültür ve ardýmlaþma Derneði KONFERANSA DÂVET Konu : Risâle-i Nura Göre Esmaü'l Hüsna ve Ahlâk Konuþmacý : Süleyman Kösmene (Ýlahiyatçý) Tarih : 26/02/2012 Pazar Saat:19.30 Organizasyon : Asyanur Kültür Merkezi er : unus Emre Cad. Kanarya Sokak Giriþi Lale Sok. No: 8/1 Pursaklar /Ankara Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr.

13 Ý LAN 13 T. C. AVACIK ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2008/232 ESAS. Örnek No: Tapu Kaydý : Çanakkale Ýli, Ayvacýk Ýlçesi, Kuruoba Köyü, umurcaktepe Mevkii, 105 Ada, 214 Parsel sayýlý tapuda m 2 yüzölçümünde tarla olarak kayýtlý taþýnmaz. Hali Hazýr Durumu : Toprak yapýsý itibariyle taþlý, sýð profilli, kumlu-killi, su tutma kapasitesi orta, organik maddece orta düzeydedir. Taþýnmaz deðiþik yönlerde % 1-3 oranýnda eðimlidir.taþýnmazýn üzerinde seyrek zeytin aðaçlarý bulunmaktadýr. Aðaçlar göv de ya þýn da dýr. Par se lin top rak iþ le me si ya pýl mýþ týr. Dam la su la ma i le su la ma ya pýl mak ta - dýr. Ta þýn maz top rak ö zel lik le ri ve miyl i ti ba rý i le 3.sý nýf a ra zi gru bun da dýr. Ta þýn ma zýn yo lu bu lun ma mak ta dýr. De ni ze sý fýr ko num da dýr sa yý lý ka nu na gö re di ki li ta rým a ra zi si dir. Bu ne den le yü zöl çü mü 5 de kar dan bü yük ol ma sý ne de niy le his se si 3. ki þi le re sa tý la bi lir fa kat if raz e di le mez. Ýmar Durumu : Belediye mücavir alan sýnýrlarý ve imar planý dýþýndadýr. Muhammen Bedeli : ,80 TL Satýþ Saati :15:40-15:50 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ günü yuka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Be le di ye Ni kâh Sa lo nu A VA CIK / ÇA NAK KA LE ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa - týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk - maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le günü Belediye Nikâh Salonu AVA CIK / ÇA NAK KA LE ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i - kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ - týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü - þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin %20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D. V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la - li ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr na mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu - nur. (*) Ýl gi li ler tabirine irtifak hakký sahipleride dahildir. (ÝÝKm.126) B: T. C. ERDEMLÝ BELEDÝE BAÞKANLIÐI ÝNTÝFA HAKKI ÝHALESÝNE AÝT ÝLAN ÝÞÝN NEVÝ, ERÝ, NÝTELÐÝ VE MÝKTARI: Madde 1 : Erdemli Belediye Mec li si nin 13/02/2012 ta rih ve 36 sa yý lý ka ra rý na uy gun o la rak, mül - ki ye ti ha zi ne ye a it dol dur ma ve ku rut ma yo luy la ka za ný lan kul la ným (tah sis) hak ký be - le di ye mi ze a it Mer kez ma hal le si Er dem li Ýl çe Jan dar ma Ko mu tan lý ðý ö nün den baþ la yýp, A la ta De re si ne ka dar o lan a lan ü ze rin de, iþ bu þart na me e kin de yer a lan mev cut pro je - si ne uy gun o la rak gös te ri len i ma lat la rýn ya pý lýp yýl lýk baz da ek silt me yön te mi kul la ný la - rak 2886 sa yý lý ka nu nun 45. Mad de si ne gö re i ha le ye çý kýl mak su re tiy le in ti fa hak ký nýn ve ril me si su re tiy le kul la nýl ma sý/iþ le til me si ve bu sü re nin so nun da söz ko nu su a lan ü - ze rin de ki bi na la rýn müþ te mi la tý ve tüm a lan i le bir lik te be le di ye ye yük le ni ci ta ra fýn dan bi la be del dev re dil me si i þi dir. ÝÞÝN TAHMÝN EDÝLEN BEDELÝ, GEÇÝCÝ TEMÝNAT MÝKTARI : Madde 2 : Söz konusu iþin tahmin edilen yýllýk intifa hakký kullaným bedeli KDV hariç ,00-TL (alnýz Ýkiyüz elli dört bin üç yüz altmýþ dört Türk Lirasý)'dýr. Ýþin geçici teminatý KDV hariç toplam ,00- TL'sýnýn % 3'ü olan 7630,92- TL'dir. Ýþin kesin teminatý yýllýk intifa hakký muhammen bedelinin ,00- TL'nin % 6'sýdýr. Bu rakam ,84-TL dir. Teminatlarýn 2886 sayýlý Kanunun 26. maddesinde belirtilen deðerlerden birisi olmasý gereklidir. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diðer deðerlerle deðiþtirilebilir. Ýdarece alýnan teminatlar her ne surette olursa olsun haczedilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz ÝHALENÝN USULÜ, ER VE ZAMANI: Madde 3 : Ýhale 2886 sa yý lý Dev let Ý ha le Ka nu nu nun 45. mad de si ge re ðin ce a çýk tek lif u su lü (pey sür me) uy gu lan mak su re tiy le 08/03/2012 ta ri hin de, sa at: 14:00'de, Er dem li Be le - di ye si Baþ kan lýk O da sýn da Ý ha le Ko mis yo nu (Be le di ye En cü me ni) hu zu run da ya pý la cak týr. Saat ayarýnda Pos ta, Tel graf, Te le fon (PTT) ve Tür ki ye Rad yo ve Te le viz yon (TRT) i - da re le ri nin sa at a yar la ma sý e sas týr. ÝHALEE KATILACAKLARDA ARANACAK ÞARTLAR VE BELGELER : Madde 4 : Ýhaleye katýlacak olan gerçek veya tüzel kiþi veya kiþilerde aþaðýdaki þartlar aranýr: 1- Muhtarlýktan alýnacak kanuni ikametgah belgesi, (þirketlerde bu belge aranmayacaktýr) 2- Türkiye'de tebligat için adres gösterir imzalý bildirim, 3- Ticaret ve/veya Sanayi Odasý Kayýt Belgesi, a) Gerçek kiþi olmasý halinde ilgilisine göre, Ticaret ve Sanayi Odasý veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayýtlý olduðunu gösterir ihalenin yapýldýðý yýla ait belge, b) Tüzel ki þi ol ma sý ha lin de, tü zel ki þi li ðin i da re mer ke zi nin bu lun du ðu yer mah ke - me sin den ve ya si ci li ne ka yýt lý bu lun du ðu Ti ca ret ve Sa na yi O da sýn dan ve ya ben ze ri bir ma kam dan i ha le nin ya pýl dý ðý yýl i çin de a lýn mýþ tü zel ki þi li ðin si ci le ka yýt lý ol du ðu na da ir bel ge c) Ortak giriþim olmasý halinde, ortak giriþimi oluþturan gerçek veya tüzel kiþilerin her birinin yukarýda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 4- Ger çek ki þi ol ma sý ha lin de ki þi ye a it no ter o nay lý im za sir kü le ri, tü zel ki þi lik ol ma sý du ru mun da tü zel ki þi li ðe a it no ter tas dik li im za sir kü le ri, or tak gi ri þim ol ma sý ha lin de i se, or tak gi ri þi mi o luþ tu ran ger çek ve ya tü zel ki þi le re a it no ter o nay lý im za sir kü le ri, 5- Ýstek li ler a dý na ve kâ le ten iþ ti rak e di li yor i se, is tek li a dý na tek lif te bu lu na cak kim - se nin iþ bu i ha le ye is tek li a dý na ka tý lý mý ve tek lif su nu mu na i liþ kin ve kâ let na me si i le ve kâ le ten iþ ti rak e de ne a it no ter o nay lý im za sir kü le ri, 6- Bu þartnamede belirtilen miktarda geçici teminat belgesi, 7- Ýsteklilerin ortak giriþim olmasý halinde; 7/a) ortaklýk beyannamesinin düzenlenmesi ve ortaklarca imzalanmasý, 7/b) Ortaklýk oluþturulduðuna dair, ortaklarca imzalanan sözleþmenin ibrazý. Sözleþme noter onaylý olacaktýr. 7/c) Ortak giriþimi oluþturan ortak sayýsýnýn üçten fazla olmamasý gerekmektedir, 8- Ýhale ta ri hi i ti ba rýy la ke sin leþ miþ ver gi bor cu, sos yal gü ven lik ku rum prim bor cu ol ma dý ðý na da ir il gi li ku rum lar dan a la cak la rý bel ge le rin as lý nýn ve ya no ter o nay lý ör nek - le ri nin ib raz e dil me si, 9- Ýdarece belirlenen 200,00.- (ikiyüz) TL'sý tu ta rýn da ki i ha le þart na me be de li ni be le - di ye ca ri he sa bý nýn bu lun du ðu ban ka ya ve ya be le di ye vez ne si ne ya týr dýk la rý na i liþ kin bel ge, 10-Ýste ni len bel ge le rin a sýl la rý ol ma la rý ge rek mek te dir. As lý ol ma yan la rýn no ter o nay lý ol ma la rý ge rek mek te dir. ÞARTNAME VE EKLERÝNÝN NEREDEN VE HANGÝ ÞARTLARLA ALINACAÐI: Ýhaleye iliþkin þartname ve diðer belgeler Erdemli Belediyesi Ýmar Ýþleri Müdürlüðünde görülebilir ve þartnamede belirtilen 200,00.-TL'sý bedel ödenmek suretiyle satýn alýnabilir. Ýþ bu i ha le ye ka týl mak is te yen le rin tek lif zarf la rý ný en geç 08/03/2012 ta ri hi, sa at 14:00'a ka dar Be le di ye Ý mar Ýþ le ri Mü dür lü ðü ne sý ra nu ma ra lý a lýn dý lar kar þý lý ðýn da ver - me le ri zo run lu dur. Ý lan o lu nur. B: TAZÝE BizimRadyo çalýþanlarýndan arkadaþýmýz Ali Osman Taþyaran'ýn annesi Cevriye Taþyaran'in vefatýný öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler; kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Hüseyin Göçmen'in bir göz ameliyatý geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, acil þifalar dileriz. GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Hacý Ömer Þahin'in Ankaradan tedaviden dönerken Kýrýkkale yakýnlarýnda bir trafik kazasý geçirerek Kýrýkkale hastanesinde yoðun bakýmda olduðunu öðrendik. Kendisine, ailesi ve yakýnlarýna geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Çorum eni Asya Okuyucularý T. C. ELMALI/ANTALA ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Talimat. Örnek No : 27* Bir borçtan dolayý satýlmasýna karar verilen Antalya ili, Elmalý iiçesinde, Kocapýnar Köyü Çakmak mevkiinde birbirlerine bitiþik durumda bulunan taþýnmazlarýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, 31/12/2010 keþif tarihi ve bilirkiþi raporlarý uyarýnca önemli özellikleri (taþýnmazlarýn geniþ evsafý dosyamýzdaki bilirkiþi raporlarýnda mevcuttur): Tapu Kaydý : Kocapmar Köyü, Çakmak Mevkiinde kain 438 parsel, 5 cilt, 437 sayfada kayýtlý, tarla vasfýndaki m 2 yüzölçümlü taþýnmazýn tamamý. Muhammen Bedeli : ,00-TL Özellikleri : Taþýnmaz kýsmen %7-8 meyilli, kýsmen düz, taþlý-çakýllý, kumlukilli-týnlý toprak yapýsýnda, ekilip sürülmemiþ tarla vasfýnda kuru tarým arazisidir. Taþýnmazýn aþaðýda tapu kaydý belirtilen 440 parsel sayýlý taþýnmazla sýnýr komþuluðu vardýr. 2)Tapu Kaydý : Kocapýnar Köyü, Çakmak Mevkiinde kain 440 parsel, 5 cilt, 439 sayfada kayýtlý tarla vasfýndaki m 2 yüzölçümlü taþýnmazýn tamamý. Muhammen Bedeli : ,00-TL Özellikleri :Taþýnmaz taþlý-çakýlh,kumlu-killi-týnlý toprak yapýsýnda,ekilip sürülmemiþ tarla vasfmda kuru tarým arazisidir. Taþýnmazlarýn Ýmar Durumu: Elmalý Belediye Baþkanlýðýnca taþýnmazlarýn belediyeye ait mücavir alan sýnýrlarý içerisinde kalmakta olduðu, imar planý dýþýnda olduðundan imar planýnýn bulunmamakta olduðu bildirilmiþtir. Satýþ þartlarý: 1-Taþýnmazlarýn 1. satýþý 10/04/2012 günü olup 1 Nolu taþýnmazýn satýþý: Saat: 11:00'den 11:10'a kadar- 2 Nolu taþýnmazýn satýþý:saat: 11:20'den 11:30'a kadar Belediye Baþkanlýðý Hizmet Binasý Ýhale Salonu Elmalý/Antalya adresinde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le 20/04/2012 gü nü Be le di ye Baþ kan lý ðý Hiz met Bi na sý Ý ha le Sa lo nu El ma lý/an tal ya ad re sin de ve yi ne ay ný sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç - han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki,ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul - ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy - le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin,takdir edilen kýymetin % 20'si nispetindeki nakit pey akçesini (TL) veya bu miktar kadar milli bir bankanýn kesin ve süresiz (dosya numarasý belirtilerek) teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Ýhale damga vergisi, % 18 KDV (deðiþen oranlarda KDV de uygulanacaktýr), tapu alým harcý ve masraflarý, tahliye ve teslim giderleri ihale alýcýsýna aittir. Taþýnmazýn aynýndan doðan birikmiþ vergi borçlarý, tellaliye ve tapu satým harcý satýþ bedelinden ödenir. 3-Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da - i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4-Satýþ be de li he men ve ya ve ri len sü re i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 133. mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya - týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be - de lin den a lý na cak týr. 5-Þartname, i lân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6-Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yenlerin TALÝ MAT sa yý lý dos ya nu ma ra - sýy la mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. 7-Alaca ða mah su ben i ha le nin ya pýl ma sý ve ya sa týþ be de lin den sý ra cet ve li ya pýl - ma dan i po tek a la cak lý sý na ö de me ya pý la ca ðýn dan a la ka dar la rýn sa tý þý ta kip e de rek Ý - ÝK' nin 142.mad de si ne gö re i ti raz la rý o lan la rýn bu hak ký ný 7 gün i çe ri sin de kul lan dýk - la rý na da ir dos ya mý za der ke nar ib raz et meleri (ÝÝK md.göre) teblið olunur. 8- Ýþ bu satýþ ilanýnýn tapuda adresi olmayanlara ve herhangi bir sebeple tebligat yapýlamayan ilgililere ve Þerafettin KESER' e ve Rahime KESER ( Baba adý: Halil)' e ilanen tebligat yerine geçeceði ilan ve teblið olunur. 16/02/ B: GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz, gazetemiz yazarlarýndan Osman Zengin'in bir trafik kazasý geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, acil þifalar dileriz. SEMÝNERE DÂVET Konu : Risâle-i Nur'un sade lisaný Konuþmacý : Araþtýrmacý yazar M. Latif SALÝHOÐLU Tarih : 25 Þubat 2012 Cumartesi Saat: er : Vefa Cemal ener Tosyalý cad. No: 117 Süleymaniye/Ýstanbul ENÝ ASA VAKFI Organizasyon: Demokrat Eðitimciler Derneði Ýrtibat tel : (0505) Not: Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr. SEMÝNERE DÂVET Konu : Risale-i Nur'da ileri teknolojiler Konuþmacý : Halil Akgünler Tarih : 24/02/2012 Cuma Saat: er : Kýzýlayda/Ýskenderun Ýrtibat : Abdurrahman Aslan (0533) SEMÝNERE DÂVET Konu Konuþmacý er : Peygamberimizden (asm) Müjdeler ve Aile Hayatýmýz : Halil Uslu : Kütahya eni Asya Kültür Merkezi Tarih : 25/02/2012 Cumartesi Saat: er : Tavþanlý Öðretmen Evi Salonu T. C. ORTACA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ 'NDEN (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSA NO: 2011/505 Tal. Satýlmasýna Karar Verilen Gayrimenkulun Cinsi, Kýymeti Ve Vasýflarý A- TAPU KADI : 1-Muðla ili, Ortaca ilçesi, Dalyan Köyü, Osmanaðalar mevkii, 3074 parsel de kayýtlý, 734,84 m 2 alanýnda, A/Zemin/ Bað.böl. No: 3 mesken niteliðinde taþýnmaz. B- MAHALLÝ DURUMU: Parsel, þehir merkezine yakýndýr. Ýçinde iki katlý betonarme bina bulunmaktadýr. Köþebaþý parsel olup, iki cephesi yoldur. C- ÝMAR DURUMU : Taþýnmaz, 1/1000 ölçekli imar planýnýnda ayrýk bahçeli nizam konut alanýnda kalmakta olup kat adedi 2 dir. Parselin imar uygulamasý yapýlmýþ olup, belediyenin alt yapý hizmetlerinden yaralanabilecek konumdadýr. D- MUHAMMEN BEDELÝ: Taþýnmaza ,00 TL. takdir edilmiþtir. E- ÝÝK 127 maddesi gereði iþ bu ilanýn tapuda adresi bulunmayan ilgililer hakkýnda tebligat yerine geçeceði ilan olunur. F- SATIÞ ÞARTLARI : 1- Satýþ günü 06/04/2012 günü, Saat: arasý ORTACA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜ ÐÜ'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve Rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la ta þýn maz 16/04/2012 gü nü Or ta ca 1. Ýc ra Mü - dür lü ðün de ay ný sa at ler a ra sý i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr - ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la - ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe - vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Dos - ya da dam ga res mi i ha le pu lu ve kat ma de ðer ver gi sin den mu a fi yet var dýr. Ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. Tel la li ye har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de Da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr, i ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin Da i re de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka ri da ki dos ya nu ma ra sý i le mü dür lü ðü mü - ze baþ vu ma la rý ri ca o lu nur. 13/02/2012 (ÝC.ÝF.K.126) (*) il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri da hil dir. *Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada Kullanýlan örnek 64e karþýlýk gelmektedir. B: Bahçelievler'de kendi motoruyla gazete daðýtacak eleman aranýyor TL+SSK Tel:0(212) Gsm: (0532) (0530) Avea Bayiinde çalýþmak üzere tecrübeli ve eðitilmek üzere personel alýnacaktýr. Tel: 0 (212) Gsm: (0507)

14 14 SPOR Atletico Beþiktaþ'ý bekliyor U E FA AV RU PA LÝ GÝ'NDE BE ÞÝK TAÞ Ý LE EÞ LE ÞEN MÝL LÝ FUT BOL CU AR DA TU RAN'IN TA KI MI AT LE TÝ CO MAD RÝD TEK NÝK DÝ REK TÖ RÜ SÝ ME O NE, "TÜRK LE RÝ TA NI O RUM. BE ÞÝK TAÞ MA ÇI ÇOK ZOR O LA CAK" DÝ E KO NUÞ TU. Di e go Si me o ne U E FA Av ru pa Li gi'nde Be þik taþ i le eþ le - þen mil li fut bol cu Ar da Tu ran'ýn for ma - sý ný giy di ði At le ti co Mad rid ta ký mý nýn tek nik di rek tö rü Di e go Si me o ne tem - kin li ko nuþ tu. At le ti co Mad rid'in La zi - o'yu e le me si nin ar dýn dan ba sýn top lan - tý sýn da ko nu þan Si me o ne, ye ni ra ki bin Be þik taþ ol ma sý nýn so rul ma sý ü ze ri ne AÞE TATÝLE ÇIKSIN SÖZÜNÜ SÖLEMEDÝM Futbolda Þike Dâvâsý tutuklu sanýklarýndan F.Bahçe Kulübü Mali Ýþler Müdürü Tamer elkovan, ''Bu soruyu Emniyette de sordular. Ancak hatýrlamadýðýmý söyledim. Bu nedenle baský yaptýlar ve küfredip, darp ettiler'' dedi. FUTBOLDA Þi ke Dâ vâ sý nýn tu tuk lu sa ný ðý Fe ner bah çe Ku lü bü Ma li Ýþ ler Mü dü rü Ta mer el ko van, 'Ay þe ta ti - le çýk sýn' sö zü nü söy le di ði ni ha týr la - ma dý ðý ný be lir te rek, ''Bu so ru yu Em - ni yet te de sor du lar. An cak ha týr la ma - dý ðý mý söy le dim. Bu ne den le bas ký yap tý lar ve küf re dip darp et ti ler'' de di. Ýs tan bul 16. A ðýr Ce za Mah ke me sin - de ki du ruþ ma da sa vun ma sý na a lý nan Ta mer el ko van, hak kýn da ki hiç bir suç la ma yý ka bul et - me di ði ni, hu kuk dý þý bir iþ yap ma dý ðý ný be lirt ti. el ko van, kim se den hu kuk dý þý bir ta li mat al ma dý ðý ný, bu gü ne ka dar hiç bir ör gü te ü - ye ol ma dý ðý ný ve bað - lan tý sý nýn da bu lun ma - dý ðý ný be lir te rek, hak - kýn da ki ''do lan dý rý cý lýk, þi ke, teþ vik, ör güt'' suç la - ma la rý ný red det ti. NEDEN ÞÝKAETÇÝ OLMADIN? Ýd di a na me de ta pe ler de yer a lan ''Ay þe ta ti le çýk sýn'' i fa de si ni a ným sa tan el ko - van, ''Ay þe ta ti le çýk sýn' sö zü nü söy le di ði - mi ha týr la mý yo rum. Bu so ru yu Em ni - yet te de sor du lar. An cak ha týr la ma dý ðý - mý söy le dim. Bu ne den le bas ký yap tý lar ve kü für e dip, darp et ti ler'' de di. Bu nun ü ze ri ne mah ke me baþ ka ný, ''Böy le söy le - yin ce ü zü lü yo rum. Sý ra dan in san lar de - ðil si niz. A vu ka tý nýz var. Ne den þi ka yet çi ol ma dý nýz?'' di ye sor du. el ko van da, þu ce va bý ver di: ''Ýlk kez böy le bir þey ba þý - ma gel di. Bir mü dür gel di kü für e de rek, 'Ay þe ta ti le çýk sýn' de di. Ben an la ma dý ðý - mý söy le dim. 'Sen an lar sýn o nu' de di. Darp et ti. Ben an la ma dý ðý mý söy le dim. Bu nun ü ze ri ne ya nýn da ki le re 'an lýþ ta - pe mi yaz dý nýz, yok sa bu söy le me di mi?' de di'' þek lin de ko nuþ tu. BAÞKAN ÝSTESE VERÝR MÝSÝN? el ko van'a, Mah ke me Baþ ka ný E kin ci de so ru lar yö nelt ti. E - kin ci, ''Baþ kan, sa na 'Þi ke ya - pa ca ðýz pa ra ver' de se, ve - rir mi sin? Ver me me gi bi bir du ru mun var mý?'' di ye sor du. el ko van da, ''ö ne tim den ka rar çýk - ma dan pa ra ö de ye mem'' þek lin de ce vap la dý. Mah - ke me Baþ ka ný E kin ci'nin, 'Þi ke nin ka ra rý mý o lur? Þi - ke i çin ka rar çý kar mý? Baþ - kan ve ya Ýl han Ek þi oð lu, her - han gi bi ri bu ko nu i çin pa ra is te se ve rir mi si niz?'' so ru su na da el ko van, ''ö ne ti ci ler is te di ði za man yö ne tim ku - ru lu ka ra rý ge re kir. Çok a cil iþ ler de baþ - kan is te di ði za man te da rik e di yo ruz. Ka ra rý son ra a lý yo ruz'' di ye ce vap ver di. Bu arada, duruþma nedeniyle Ýstanbul Adalet Sarayý'nýn içi ve çevresinde yoðun güvenlik önlemleri alýndý. Salona, önceki günlerde olduðu gibi sadece ana bloktan giriþ saðlandý. ''Be þik taþ'ý iz le me dim a ma Türk le ri ta - ný dý ðým ka da rýy la çok e þit ve çok sert bir dü el lo o la cak. On la rý e le mek i çin çok i yi ha zýr lan ma mýz ge re ke cek. Çok zor o la cak'' a çýk la ma sýn da bu lun du. At le ti co'lu fut bol cu lar dan Do min gu ez ''Son dö nem ler de Be þik taþ'ý iz le me dim a ma çok bü yük fut bol cu la ra sa hip ol du - ðu nu bi li yo rum. Türk le re kar þý tu ru geç - tik ten son ra fi nal i çin Bük reþ'e ka dar git - mek bir ha yal de ðil'' der ken, kart ce za lý sý du ru mu na düþ tü ðün den Be þik taþ'a kar þý ilk maç ta for ma gi ye me ye cek o lan As - sun ça o i se ''E mi nim ki Be þik taþ çok sert bir ra kip o la cak'' þek lin de ko nuþ tu. Ýs pan yol ba sý ný da eþ leþ mey le il gi li þu BE ÞÝK TAÞ, U E FA Av ru pa Li gi 2. tur rö vanþ ma çýn da Por te kiz'in Bra ga ta ký mý na 1-0 ye nil me si ne rað men, ilk ma çý 2-0 ka zan dý ðý i çin 3. tu ra çýk tý.fi ya pý Ý nö nü Sta dý'nda ki zor lu kar þý laþ ma da ilk ya rý da Li ma'nýn go - lüy le 1-0 ge ri ye dü þen si yah-be yaz lý lar, ra ki bi ne baþ ka gol þan sý ta ný ma dý ve ye nil me si ne rað men U E FA Av - ru pa Li gi'nde a dý ný son 16 ta kým a ra sý na yaz dýr dý. Be - þik taþ'ýn U E FA Av ru pa Li gi 3. tur da ki ra ki bi mil li fut - bol cu Ar da Tu ran'ýn da for ma sý ný giy di ði Ýs pan ya'nýn At le ti co Mad rid ta ký mý ol du. Ý tal ya'nýn La zi o e ki bi ni 3-1 ve 1-0'lýk skor la ge çip 3. tu ra çý kan At le ti co Mad - rid, çey rek fi na le kal mak i çin Be þik taþ i le mü ca de le e - de cek. Be þik taþ i le At le ti co Mad rid a ra sýn da ki ilk kar - þý laþ ma 8 Mart'ta Mad rid'de, rö van þý i se 15 Mart'ta Ýs - i fa de le ri kul lan dý: Mar ca ''Si ma o'lu Be - þik taþ kýr mý zý be yaz lý la rýn ge le cek ra ki - bi. Ýs pan yol lig le rin den bir çok ta ný dýk yü zün bu lun du ðu, ye ni den do ðan bir Be þik taþ'', AS ''Ken di ne gü ve nen At le ti - co, Be þik taþ'ý bek li yor'', El Mun do De - por ti vo ''Ter le ye rek tu ru ge çe bi len Be - þik taþ, At le ti co'nun ra ki bi''. Siyah-beyazlýlar, Ýstanbul'da Braga'ya 1-0 yenilmelerine raðmen, UEFA Kupasý'nda 3. tura yükseldi. FOTOÐRAF: A.A UEFA'da ilk defa 16'ya kaldý BU SEZON AVRUPA MAÇLARINDA ÝLK ENÝLGÝSÝNÝ PORTEKÝZ EKÝBÝ BRAGA ÖNÜNDE ALAN BEÞÝKTAÞ, UEFA'DA ÝLK DEFA SON 16 TAKIM ARASINA KALMAI BAÞARDI. BASKETBOL TH Av ru pa Li gi Top 16 tu - ru G Gru bu 5. ma çýn da Rus ya tem sil ci si U nics Ka zan'ý u zat ma so nu cu ye nen Fe ner bah çe Ül ker, grup tan çýk ma þan sý ný son ma ça ta þý ma nýn mut lu lu ðu i çin de. Ül - ker Sports A re na'da bü yük mü ca de le ye sah ne o lan ve u zat ma bö lü mün de ra ki bi ni, ken di si ne i ki li a ve raj i çin ge rek li o lan sa yý far kýy la ye nen sa rý-la ci vert li e kip, grup tan çýk mak i çin son ma çýn da dep las man da E - A7 Em po ri o Ar ma ni'yi ye nip, Pa nat hi na i - kos'un da dep las man da U nics Ka zan'ý mað lup et me si ni bek le ye cek. Fe ner bah çe Ül ker Þu be Di rek tö rü Ne dim Ka ra kaþ, ''Son maç lar ön ce si grup ta her þey ke sin leþ - me di. Ar ma ni Mi la no'nun grup tan çýk ma þan sý kal ma dý, Pa nat hi na i kos i se bir üst tu - ru ga ran ti le di. Grup tan çý ka cak i kin ci ta - kým ol ma þan sý mýz var. Ar ma ni Mi la no'yla ya pa ca ðý mýz son ma çý mý zý bu bi linç le oy - na yýp, is te di ði mi zi al ma ya ça lý þa ca ðýz'' de di. tan bul'da oy na na cak. Be þik taþ, se zo nun - dan bu ya na U E FA Av ru pa Li gi a dýy la oy na nan or ga - ni zas yon da ilk kez son 16 ta kým a ra sý na kal dý. Si yahbe yaz lý lar, se zo nun da o dö nem de ki a dýy la Av ru pa Þam pi yon Ku lüp ler Ku pa sý'nda çey rek fi na le çýk ma ba þa rý sý gös te rir ken, se zo nun da da U - E FA Ku pa sý'nda ay ný ba þa rý ya u laþ mýþ tý. Be þik taþ, U E - FA Av ru pa Li gi'nde bu se zon Fi ya pý Ý nö nü Sta dý'nda ilk kez ye nil di. Bu se zon Ýs tan bul'da A la ni a'yý 3-0, Mac ca bi Tel A viv'i 5-1, Di na mo Ki ev'i 1-0 ve Sto ke City'i de 3-1 mað lup e den si yah-be yaz lý lar, Bra ga'ya 1-0 mað lup o la rak, ilk ye nil gi si ni al dý. Bu a ra da Be þik - taþ'ýn U E FA Av ru pa Li gi'nde ki 4 maç lýk ga li bi yet se ri - si de Bra ga kar þý laþ ma sý i le so na er di. F.Bahçe Ülker umutlandý F.Bahçe Ülker U nics Ka zan'ý 94-87yenmeyi baþardý. ESKÝÞEHÝR'DE 3 PUAN ARIOR F.Bahçe deplasman galibiyetini özledi SÜPER Lig'de bu gün dep las man da Es ki þe hirs - por i le kar þý la þa cak Fe ner bah çe, dep las man da ga li bi ye ti he def li yor. Lig de son 3 dep las man mü - ca de le sin de ye ni len sa rý-la ci vert li e kip, Es ki þe - hirs por mü ca de le sin de kö tü gi di þi ni dur dur mak is ti yor. Sa rý-la ci vert li ler, li gin 20. haf ta sýn da Ma - ni sas por dep las ma nýn da 2-1 ka zan dýk tan son ra, ra kip sa ha lar da çýk tý ðý mü ca de le ler de 22. haf ta da Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por'a 3-2, 24. haf - ta da Sam suns por'a 3-1 ve 26. haf ta da Kar de mir Ka ra büks por'a 2-1 mað lup ol du. Sa kat lý ðý ne de - niy le ge çen haf ta ki Si vass por mü ca de le sin de ta - kým da ki ye ri ni a la ma yan Stoch, Es ki þe hirs por'a kar þý ta ký mý nýn kad ro sun da bu lu na cak. Es ki þe hir A ta türk Sta dý'nda sa at 19.00'da baþ la ya cak ma çý ha kem Ha lis Öz kah ya yö ne te cek. A Millî Takýmý aday kadrosu açýklandý A MÝL LÝ Fut bol Ta ký mý Tek nik Di rek tö rü Ab dul lah Av cý 29 Þu bat Çar þam ba gü nü Bur sa'da Slo vak ya i le ya pa ca ðý ö zel ma çýn a day kad ro su a çýk la dý. Mil li kad - ro þöy le: Ka le ci ler: Cenk Gö nen (Be þik taþ), Si nan Bo - lat (Stan dart Li e ge), Tol ga Zen gin (Trab zons por, Sa - vun ma: E ren Gün gör (Kay se ris por), Gök han Gö nül (Fe ner bah çe), Ha san A li Kal dý rým (Kay se ris por), Ýs - ma il Köy ba þý (Be þik taþ), Ö mer Top rak (Ba yer Le ver - ku sen), Ser dar A ziz (Bur sas por), Se mih Ka ya (Ga la - ta sa ray), Ser dar Ke si mal (Fe ner bah çe), Or ta Sa ha: Al per Po tuk (Es ki þe hirs por), Ar da Tu ran (At le ti co Mad rid), Ca ner Er kin (Fe ner bah çe), Meh met E ki ci (Wer der Bre men), Meh met To pal (Va len ci a), Ne cip Uy sal (Be þik taþ), Nu ri Þa hin (Re al Mad rid), Ol can A - dýn (Trab zons por), Ol cay Þa han (Ka i sers la u tern), Sel - çuk Ý nan (Ga la ta sa ray), So ner Ay doð du (Genç ler bir li - ði), Tu nay To run (Hert ha Ber lin), For vet: U mut Bu lut (To u lo u se), Mev lüt Er dinç (Ren nes), Mus ta fa Pek te - mek (Be þik taþ), Bu rak ýl maz (Trab zons por). SÜPER LÝG'DE PROGRAM BUGÜN Karabükspor-Ankaragücü: Hüseyin Sabancý Samsunspor-Bursaspor: Bülent ýldýrým Manisaspor-Gaziantepspor: Cüneyt Çakýr Eskiþehirspor-Fenerbahçe: Halis Özkahya PAZAR Ýstanbul B.B.-Antalyaspor: Barýþ Þimþek Gençlerbirliði-Sivasspor: Süleyman Abay Trabzonspor-Mersin Ýd: unus ýldýrým Galatasaray-Beþiktaþ: Fýrat Aydýnus BANK ASA 1. LÝG BUGÜN Akhisar Belediye-Adanaspor (Akhisar) Çaykur Rizespor-Kayseri Erciyesspor (eni Rize) PAZAR Ýstanbul Güngören-Kasýmpaþa (ahya Baþ) Giresunspor-Elazýðspor (Giresun Atatürk) Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk) Kartalspor-Konyaspor (Kartal Ýlçe) Denizlispor-Bucaspor (Denizli Atatürk) Karþýyaka-TKÝ Tavþanlý Linyitspor (Alsancak) Sakaryaspor-Gaziantep B. B (Atatürk) BEKO BASKETBOL LÝGÝ BUGÜN Galatasaray Mp-Hacettepe Üniv.(Abdi Ýpekçi) Türk Telekom-Pýnar Karþýyaka (Ankara) BanviT-Anadolu Efes (Banvit Kara Ali Acar) Mersin B. B.-Bandýrma Kýrmýzý (Edip Buran) Olin Edirne-TOFAÞ (Mimar Sinan) Erdemir-Antalya B. Belediyesi (Erdemir) PAZAR Aliaða Petkim-Trabzonspor (ENKA) F.Bahçe Ülker-Beþiktaþ Milangaz (Ülker Arena) ARDA TURAN SAKATLANDI ÝSPANA'NIN At le ti co Mad rid ta ký mýn da for ma gi yen mil li fut - bol cu Ar da Tu ran sa kat lan dý. At le ti co Mad rid'in bu sa bah ki an tren ma nýn da ta kým ar ka daþ la - rýy la bir lik te id man sa ha sý na çý - kan ve ol duk ça ne þe li ol du ðu göz le nen Ar da Tu ran, da ha son - ra sað ba ca ðýn da ya þa dý ðý bir prob lem den do la yý an tren ma ný terk et mek zo run da kal dý. La li - ga'da pa zar gü nü Bar ce lo na'ya kar þý oy na na cak maç ta, kad ro ya gir me si zor ol du ðu be lir ti len Ar - da, ol duk ça üz gün gö rü nür ken ta kým ar ka daþ la rý Türk fut bol cu - yu te sel li et me ye ça lýþ tý.

15 AÝLE - SAÐLIK 15 Samsun Feza Berk Koleji, Anaokulu öðretmeni Selma Gün konuþmacý olarak katýldýðý konferansta 25. kare hakkýnda velilere bilgi verdi. FOTOÐRAF: CÝHAN 25. ka re ço cuk la rýn ben li ði ni e le geçiriyor EÐÝTÝMCÝ SELMA GÜN, "SUPLÝMÝNAL TEKNÝÐÝ VE 25. KARE ÝLE ÇOCUKLARIN DÜNASI TVLERLE KÝRLETÝLÝOR" DEDÝ. TE LE VÝZ ON LAR DA ya yýn la nan ba zý çiz gi film le rin ço cuk la rýn zi hin sel ve ah lâ kî ge li þi mi ni o lum suz yön de et ki le yen un sur lar i çer di ði be lir til di. Sam sun Fe za Berk Ko le ji a na o ku lu öð ret me ni Sel ma Gün, Be yaz La le Kül tür Da ya nýþ ma ve ar dým laþ ma Der ne ði ta ra fýn dan Va bar tum AVM kon fe rans sa lo nun da dü zen le nen Sub li mi nal Tek ni ði ve 25. Ka re i sim li se mi ner de ko nuþ tu. Ö zel lik le te le viz yon dan ge len teh li ke ler ko nu sun da an ne le ri u ya ran Gün, Gö zü müz bir gö rün tü yü al gý lar ken 24 ka re þek lin de al gý lar. Fa kat bi lin çal tý mýz 25. ka re yi de al gý lar. Bu nu bi len ku ru luþ lar bu tek ni ði rek lam lar da ve film ler de kul la na rak he def kit le nin þu u ral tý na gir me yi a maç lý yor lar. Bu ra da he def kit le, ö zel lik le ço cuk la rý mýz ve genç le ri miz dir. 25. ka re ler le ço cuk la rý mý zýn þu u ral tý na gi re rek, ben lik le ri ni gasp et mek ve ben lik le ri ni giz li ce e le ge çir mek te dir. di ye ko nuþ tu. PROB LEM LÝ BÝR GENÇ LÝK E TÝÞ TÝ RÝ LÝ OR ART ni yet li ku ru luþ la rýn ö zel lik le ço cuk la rýn se ve rek iz let ti ði çiz gi film le ri ve di zi le ri kul - lan dý ðý na dik kat çe ken Gün, Bu film le rin i çi - ne, giz li ce, ö zel lik le cin sel ö ge le ri, þey ta na tap ma gö rün tü le ri ni ve di ðer sa pýk lýk la rý yer leþ ti re rek, þu ur lu bir genç li - ðin o luþ ma sý ný en gel le me yi a - maç lý yor lar. Ev le ri miz de ve so - kak la rý mýz da prob lem li bir genç - lik le kar þý kar þý ya i sek, ön ce lik le ço cuk - la rý mý za sey ret tir di ði miz ma sum gi bi gö zü - ken fa kat on la rý giz li ce ze hir le yen ya yýn la ra dik kat et me li yiz. de di. Sam sun / ci han Narenciye tüket, inmeye karþý korun BÝ LÝM a dam la rý, por ta kal, grey furt gi bi na ren ci ye le rin is ke mik in me ye kar þý ko ru du ðu nu bil dir di. A me ri ka lý ve Ýn gi liz bi lim a dam la rý, so nuç la rý Stro ke der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma da, bol mey ve tü ke ten ler de is ke mik in me ris ki nin ne den da ha dü þük ol du ðu nu tes pit et ti. Bi lim a dam la rý, mey ve ler de ki fla von la rýn is ke mik in me ris ki ni dü þür dü ðü nü gör dü. Bu na kar þýn c vi ta mi ni nin her han gi bir et ki si tes pit e di le me di. Bi lim a dam la rý, fark lý fla va no id le rin et ki le ri ni be lir le mek i çin 69 bin 622 ka dý nýn ka týl dý ðý u zun sü re li bir a raþ týr ma yap tý. De nek ler, her dört yýl da bir bes len me a lýþ kan lýk la rý na da ir an ket ler dol dur du. Bun lar dan, de nek le rin ne ka dar fla va no id al dý ðý he sap lan dý. De nek le rin gün de ki þi ba þý na 100 i le 760 gram fla va no id al dý ðý, bun la rýn te mel kay na ðý nýn çay, el ma ve na ren ci ye ol du ðu tes pit e dil di. 14 yýl i çe ri sin de de nek ler den 1803 ü in me ge çi rdi. An ka ra / a a Ül ker, ço cuk la rý se vin di re cek ÜL KER Ço kok rem, bu gün ve ya rýn Ýs tan bul da Üm ra ni ye Mey dan ve Bay ram pa þa Fo rum Re al ma ða za la rýn da ço cuk la ra ö zel bir a töl ye dü zen li yor. Ço kok rem A töl ye si nde ço cuk lar ön ce aþ çý ön lü ðü ve þap ka la rý ný gi yi yor, da ha son ra di lim len miþ ek mek le re ka lýp lar i le is te dik le ri þek li ve rip Ço kok rem sü rü yor lar. Ar dýn dan fýn dýk ve fýs týk par ça la rý gi bi fark lý lez zet ler i le ek mek le ri ni süs le yen ço cuk lar, el le riy le yap týk la rý Ço kok rem li ek me ði yi yor. A töl ye i çin de ço cuk la rýn an ne le riy le a ný fo toð ra fý çek tir me le ri i çin ö zel bir a lan da ha zýr lan dý. Ýs tan bul / e ni As ya Kah ve, tip-2 þe ker has ta lý ðý ris ki ni düþürdü ALMAN bi lim a dam la rý, kah ve nin kalp, do la þým ra hat sýz lýk la rý ve kan ser ris ki ni ar ttýr ma dý ðý ný, ay rý ca tip-2 þe ker has ta lý ðý ih ti ma li ni dü þür dü ðü nü bil dir di. So nuç la rý A me ri can Jo ur nal of Cli ni cal Nut ri ti on da ya yým la nan a raþ týr ma da, Pots dam-reh brüc ke bes len me a raþ týr ma la rý ens ti tü sü, Al man kan ser a raþ týr ma la rý mer ke zi ve Max-Del brück mer ke zi mo le kü ler týp uz man la rý Av ru pa ça pýn da 519 bin ki þi nin ve ri le ri ni de ðer len dir di. Bi lim a dam la rý, kah ve tü ke ti mi nin u zun va de li so nuç la rý ný bir di zi kro nik has ta lýk a çý sýn dan a na liz et ti. Gün de dört fin can, ya ni 600 ml ve ü ze ri ka fe in li kah ve tü ke ten le rin, gün de bir fin can dan az kah ve i çen le re o ran la tip-2 þe ker has ta lý ðý na ya ka lan ma ris ki nin yüz de 23 da ha az ol du ðu gö rül dü. Bi lim a dam la rý, ka fe in siz kah ve tü ke ti mi nin de ben zer bir so nu ca u laþ tý ðý ný kay det ti. Çok kah ve i çen ler de kalp kri zi, felç ve kan ser ris ki nin de iç me yen le re o ran la da ha faz la ol ma dý ðý tes pit e dil di. An ka ra / a a

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN ÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Brother Industries Genel Müdürü Koichi asui (solda küçük resim), Türkiye Omurilik Felçlileri Derneðine gerçekleþtirdiði ziyarette engelli insanlarýmýzýn ürettiði tekstil ürünlerine hayran kaldý. Engellilere hayran oldu BROT HER In dus tri es ku ru cu su nun to ru nu o - lan Ja pon Ge nel Mü dür Ko ic hi a su i, Tür ki ye O mu ri lik Felç li le ri Der ne ði ne (TOFD) ger - çek leþ tir di ði zi ya ret te en gel li le rin ü ret ti ði teks - til ü rün le ri ne hay ran ol du. U lus la ra ra sý Brot her In dus tri es Ev Ma ki ne - le ri Ge nel Mü dü rü Ko ic hi a sui ve Brot her Av ru pa Mü dü rü An drew Hob son; Tür ki ye O mu ri lik Felç li le ri Der ne ði ne bir zi ya ret ger - çek leþ ti re rek en gel li le rin teks til sek tö rün de el - de et ti ði ba þa rý la ra þa hit ol du. Tür ki ye O mu ri - lik Felç li le ri Der ne ði Ge nel Mer ke zi nde ger - çek le þen zi ya ret te TOFD Ge nel Baþ ka ný Ra - ma zan Baþ, Brot her Tür ki ye Dis tri bü tö rü U - ður Ma ki ne Ge nel Mü dü rü Te mel Ka mi loð lu i le be ra ber çok sa yý da TOFD ü ye si de yer al dý. Ma sa yos hi a su i nin de to ru nu o lan Ge nel Mü dür a su i, ö zel lik le TOFD Teks til A töl ye - si nde en gel li le rin kul la ný mý i çin mo di fi ye e dil - miþ teks til ma ki ne le ri i le ü re ti len ü rün le re hay ran ka lýr ken, TOFD a ra cý lý ðý i le böy le bir ça lýþ ma ya yar dým cý ol mak tan mut lu luk duy - du ðu nu di le ge tir di. a su i; Ba na ge len ra - por lar dan bu ra da ba þa rý lý iþ ler ya pýl dý ðý ný bi - li yor dum. A ma bu ra da bun la ra þa hit ol mak - tan bü yük mut lu luk duy dum. Bu ra da e mek ve ren her ke se hay ran lý ðý mý i let mek is ti yo - rum. E min o lun git ti ðim her yer de bu ra da el bir li ði i le ya pý lan bu iþ ler den bü yük hay ran - lýk la bah se de ce ðim. Bun dan son ra da ne re de, ne za man, ne ye ih ti ya cý nýz var sa e li miz den ge len des te ði ve re ce ðiz de di. TOFD Ge nel Baþ ka ný Ra ma zan Baþ i se Brot her Tür ki ye Dis tri bü tö rü U ður Ma ki ne le ri ne te þek kür le - ri ni su nar ken, En gel li ler siz le rin ba ðýþ la rý i le bu ra da ha yat la bu lu þu yor lar. On la rýn e ko no - mik ha ya ta o lan kat ký la rý bir ya na sos yal o la - rak top lu mun bir par ça sý ha li ne gel me le ri ni sað la yan bu a töl ye le rin ku rul ma sýn da ki e - mek le ri niz i çin te þek kür e de riz de di. Tür ki - ye O mu ri lik Felç li le ri Der ne ði nin pro je le ri nin ak ta rýl dý ðý bir top lan tý nýn ar dýn dan tüm ü ye - ler le bir ha tý ra fo toð ra fý çek ti ren mi sa fir le re TOFD Ge nel Baþ ka ný Ra ma zan Baþ bi rer te - þek kür pla ke ti sun du. Re cep Boz dað/ýs tan bul

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı