Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development"

Transkript

1 Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında müzi"in önemli bir alan olu#turdu"u ve her toplumun kendine özgü bir müziksel birikimi oldu"u gözlenmektedir. Dolayısıyla belli bir çevreye do"an insanın geli#iminde de bu birikimin etkili oldu"u dü#ünülmektedir. Genel geli#im sürecinde gözlenen birçok özelli"in, benzer #ekilde müziksel geli#im için de geçerli olmasından dolayı, ilkeleri ve dönemleri bakımından müziksel geli#im, genel geli#imden ba"ımsız olarak dü#ünülemez. Müziksel geli#imin tanımı, dönemleri ve ilkelerini kavramak, sanat e"itiminin bir boyutu olan müzik e"itimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönemde ve ilkö"retim ça"ında, ö"rencilerin ö"renme biçimleri ve kapasiteleri farklılıklar göstermektedir. Do"ru müziksel ö"renmenin gerçekle#ebilmesi için, çocukların içinde bulundu"u müziksel geli#im döneminin özellikleri dikkate alınmalı, müziksel geli#im ilkeleri do"rultusunda ö"renme ortamları ve kullanılacak müzik ö"retim yöntemleri özenle seçilmelidir. Ara#tırma, literatür taramasına dayalı betimsel bir çalı#madır. Ülkemiz müzik e"itiminde, müziksel geli#im dönem ve ilkelerinin henüz yeterince irdelenmemi# olmasından yola çıkılarak hazırlanan bu çalı#ma, genel geli#im süreci içerisinde önemli bir yere sahip olan müziksel geli#imin anla#ılması, dönem ve ilkelerinin dikkate alınarak ö"retim programlarının hazırlanmasına yardımcı olması bakımından önem ta#ımaktadır. Anahtar Kelimeler: Müziksel geli#im, Müzik e"itimi, Geli#im Abstract When the cultural characteristics of society are analyzed, it shows that music constitutes an important domain in the development of the culture and every society has their individual musical background. Consequently, it s thought that this background is effective in the development of human beings born into a particular environment. Due to the fact that most of the specialties observed in general development process are also effective in musical development, musical development can t be thought free from general development with regard to principles and periods. Understanding the definition of musical development, its principles and periods is very important in terms of musical education which is a dimension of art education. Students learning styles and capacities show differences in pre-school and elementary school period. To let the true musical learning happen, features of * Ar#. Gör., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, ** Prof., Mehmet Akif Ersoy

2 Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Gökhan ÖZDEM"R, Gökay YILDIZ musical development period should be taken into consideration, learning environments and musical teaching styles should be chosen carefully in the direction of musical development principles. This research is a descriptive study based on literature scanning. In musical education of our country, this study prepared considering the fact that musical development and its principles have not been sufficiently examined, matters in terms of understanding of the musical development which has an important key role in general development process and facilitating the curriculum to be prepared by taking periods and principles into consideration. Key Words: Musical development, Music education, Development Giri Canlıların döllenmeden ba#layarak ölüme kadar olan var olma sürecinde, bazı ortak özellikler rahatlıkla gözlenebilir. Her canlının ya#adı"ı bebeklik, gençlik ve olgunluk dönemlerinin hepsi birden geli#im sürecidir ve bu süreç ya#am boyu devam etmektedir. Geli#im en genel tanımıyla organizmanın döllenmeden ba#layarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden, belli ko#ulları olan en son a#amasına ula#ıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden de"i#imidir (Senemo"lu, 1998). Yapılan ara#tırmalar göstermektedir ki geli#im farklı de"i#kenlerin etkisinde olup, her canlı için özgün bir süreç olarak devam etmekte, hatta aynı türler içinde bile, de"i#kenlerin etkisiyle geli#imsel farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Buradan yola çıkarak geli#imin ilk temel ilkesinin çevresel de"i#kenlerle ilgili olması beklenilebilir. Erden ve Akman (2008), geli#imin dört önemli ilkesinden bahsetmektedir. 1) Geli#im, kalıtım, çevre ve zamanın etkile#iminin bir ürünüdür. 2) Geli#im yordanabilir bir sıra izler. Geli#im ba#tan aya"a do"ru olur. Geli#im bedenin iç kısımlarından dı#a do"ru, merkezi bölgelerden uzaktaki organlar yönünde olu#ur. Geli#im genelden özele do"rudur. 3) Geli#imde bireysel ayrılıklar vardır. 4) Ya#amın farklı dönemlerinde farklı türden geli#meler önem kazanır. Müzik e"itimi insanın geli#im a#amalarında oldukça etkili bir boyuttur ve geli#imin bütün safhalarında olumlu etkileri vardır. Müzik, geli#im sürecinde insanı yönlendirmekte ve özellikle bili#sel süreçlerde geli#imini olumlu biçimde etkilemektedir. Müzik ayını zamanda çocukların sosyalle#mesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra müzik, çocukların bili#sel kapasitelerinin geli#iminde oldukça etkilidir ve 78

3 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2 Sayı: Bahar (s ) sosyal etkile#imlerde yer alabilmeleri için bir aracı görevi görmektedir. Her #eyden önemlisi müzik, sosyal davranı# biçimlerinin ke#finde çocuklara riskten uzak bir ortam sa"lamaktadır (Cross, 2001). Müzik, sınıfları, çocukların kendilerini sosyal, duygusal ve akademik anlamda geli#tirebilecekleri mutlu ve pozitif ö"renme ortamlarına çevirir. Çocuklara planlanmı# ve açık uçlu müziksel etkinlikler yaptırmak, kar#ılıklı güven ve saygı ortamı yaratmak ve yaratıcılı"ın zevkini payla#mak, erken çocukluk dönemindeki büyüme ve geli#imi için temel basamaklardır (Paquette, Rieg, 2008). Müzik belli bir amaç ve yöntemle, belli bir güzellik almayı#ına göre i#lenerek birle#tirilmi# seslerden olu#an estetik bir bütündür (Uçan, 1997). #itme ile müzik arasında sıkı bir ba" bulunmaktadır. Müzi"in ya da sesin i#itilebilmesi için öncelikle titre#en bir cismin varlı"ına ihtiyaç vardır. Ardından bu titre#imi iletecek bir ortam ve titre#imi algılayacak bir kula"ın olması gerekmektedir. Bunun ötesinde kula"a gelen sesin de beyin tarafından algılanması ve yargılanması, müziksel i#itmenin önko#uludur (Çuhadar, 2006). Seslerin i#itilemedi"i bir ortamda müzikten bahsetmek olanaksızdır. Bu nedenle, müziksel geli#imin insan için döllenmeden itibaren yakla#ık olarak altı ay sonra, i#itme organlarının olu#ması ile ba#ladı"ı söylenilebilir. Müziksel Geliim Müziksel geli#im, genel geli#imden ba"ımsız olarak dü#ünülemez. Ancak genel geli#im ve müziksel geli#im arasındaki ili#kiyi anlamak, müziksel geli#im ilkelerinin çıkarımında faydalı olacaktır. Geli#im olgunla#ma süreci ile ya#antılar arasındaki ö"renmenin etkile#imi sonucu ortaya çıkar. Olgunla#ma ile insan organizmasında, biyolojik sistemin kendi içinden gelen etkenler nedeniyle meydana gelen geli#me, ö"renme ile de bireyin çevresi ile etkile#imi sonucu geçirdi"i ya#antıların etkisiyle meydana gelen geli#me kastedilmektedir (Erden, Akman, 2008). nsan yavrusunun sessel ve müziksel geli#imi de do"um öncesinde ba#lar ve bütün ya#amı boyunca ilerleyerek devam eder. Bebe"in anne karnındayken annesinin kalp atı#larından ve annesinin dinledi"i müziklerden etkilendi"i, böylece sese kar#ı ilk tepkilerini verdi"i yapılan deneylerle kanıtlanmı#tır. Anne karnında ba#layan bu ili#ki, bebe"in dünyaya geli#iyle birlikte kendini farklı bir ortama ta#ır. Bebek, yeni geldi"i bu ortamda kendisini bir ses dünyasının içinde bulur. Bu ses dünyasına kendisi de sesiyle katılmaya ba#lar. nsanın ses ile olan bu iç içeli"i zamanla onun kendisini ifade etmesinin, ileti#im kurmasının ayrılmaz bir parçası olur. Çevresinde olup biteni ses ile algılar. Kendi isteklerini ve tepkilerini de yine kendi sesi yoluyla verir. Böylece bebe"in sessel ve müziksel geli#im süreci, her geçen gün olgunla#ma ve yeni ö"renmelerle ilerleyerek devam eder (Yıldız, 2002). Müzik hem biyolojik hem de sosyal etkile#imimizin bir ürünüdür, insan geli#iminin gerekli ve tamamlayıcı bir boyutudur ve modern insanın zihninin geli#iminde önemli bir rol oynar. Müziksel geli#me i#itme duyusunun var olması ile ba#lar ve sessel çevre ile etkile#im sonucu #ekillenir. Son yıllarda erken çocukluk dönemindeki müziksel davranı#lar üzerine yapılan ara#tırmalar göstermektedir 79

4 Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Gökhan ÖZDEM"R, Gökay YILDIZ ki, bebekler çevrelerindeki sesleri kolayca ayırt edebilmekte ve duydukları müziklere türlerine göre tepkiler verebilmektedir. Bebeklik dönemindeki müziksel tepkiler zamanla daha karma#ık ve bilinçli tepkilere dönü#erek müzikal davranı#lar olu#maya ve geli#meye ba#lar. Bu geli#im süreci de aynı genel geli#im gibi belirli dönemsel özellikler göstermektedir. Müziksel Geliim Dönemleri nsan geli#imi, döllenmeden ba#layarak ya#amın sonuna dek süren bir süreç içinde gerçekle#ir. Birey bu geli#im süreci içinde geli#irken, de"i#ik zaman dilimleri içinde belirli özelliklerin öne çıktı"ı gözlenir. Böyle belirli özelliklerin ön plana geçti"i geli#im a#amalarına geli#im dönemleri denilmektedir (Erden, Akman, 2008). Müziksel geli#im sürecinde de belirli geli#im özellikleri belirli dönemlerde daha ön planda gözlenir. Bu da müziksel geli#im dönemlerinin var oldu"unun göstergesidir. Paananen (1985) e göre müziksel geli#im dönemleri üçe ayrılır; 1) Duyusal Motor Dönemi (4-18 Ay) (Sesin genel Parametrik De"iimlerinin Geliimi) Üretilen seslerin ayırt edilmesinde sorunlar gözlenir #itsel algılamanın geli#mesiyle üretilen sesler geli#ir (iki taraflı ileti#im) Müziksel figürlerin ilk formları olu#ur (tek de"i#kenli boyutlarla varyasyon) Farklı aralıklar ve sürelerle sesler üretilir. Bebekler bu dönemde duydukları müziklere tepki verirler. Müziksel tepki olarak çe#itli sesler üretirler ancak, üretilen sesler çok küçük müziksel yapılardan olu#ur. #itsel anlamda olgunlukları arttıkça, duydukları seslere benzer sesler üretir hatta aynı perdeden cevaplar verebilirler (iki taraflı ileti#im). Sadece ritmik ya da ezgisel boyutta müziksel davranı#lar gözlenir. Bu üretilen ezgiler çok büyük aralıklarda de"il, yakla#ık olarak yarım ses içinde ba#layıp dönemin sonlarına do"ru artarak geli#ir (tek de"i#kenli boyutlarda varyasyon). 2) #likilendirme Dönemi (1,5-5 Ya) (Müziksel Yapıların Gelimesi ve Aralarındaki #liki) Müziksel yapıları ke#fetmede çe#itli farklılıklar ba# gösterir Müziksel i#aretlerle müziksel yapılar arasındaki ili#kiler üzerinde dikkat yo"unla#ır Müziksel cümleler içindeki stabil olan ton ve ritim birle#imlerine dikkat yo"unla#ır Bu dönemde müziksel tepkiler duyu#sal motor dönemine göre daha geli#mi#tir. Artık müziksel cümleler daha geni# ses aralıklarıyla meydana gelir. Çocuk, bu dönem içinde dinledi"i #arkılara aynı perdeden e#lik edebilir, #arkı söylerken nüanslara dikkat edebilir hatta #arkı içindeki ritim de"i#iklerini de takip edebilir. Fakat #arkı söylerken ton içinde kalmakta zorlanır ve metrik #ekilde #arkı söylemekte fazla ba#arı gösteremez. 80

5 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2 Sayı: Bahar (s ) 3) Ayrımsal Dönem (5-11 ya) (Müziksel Yapıların Sıralılık Düzeninin Algılanmasının Geliimi) Melodik ve ritmik alandaki hiyerar#ik ili#kiler ke#fedilmeye ba#lanır Sesler diziler #eklinde algılanmaya ba#lanır Vuru#larda aksanlar belirir Ton içinde kalma yetileri geli#ir. Evrensel ve yerel tonaliteler arasındaki farklılıklar, önceleri karı#ıklı"a yol açsa da kontrol altına alınır. Ayrımsal dönem artık tam anlamıyla müziksel yapılar ve aralarındaki ili#kilerin geli#ti"i dönemdir. Ritmik ve melodik yapılar, senkoplu müzik cümleleri birlikte rahatlıkla uygulanabilir. Artık tonalite kavramı bili#sel düzeyde yerle#ir. Bebeklik döneminden itibaren duydu"u ninniler ve evrensel müzikler arasındaki yapısal farklılıklar, bir karma#a olmaktan çıkar ve ikisinin de ayrı tonaliteler oldu"unun farkına varılır. Paananen (2006), bu modeli Robbie Case in neo-piagetian bilgiyi i#leme kuramı geli#imsel mekanizması ve müziksel geli#imde bazı erken deneysel çalı#malarına dayandırmı#tır. Buna göre bu dönemler kendi içinde de üç alt bölüme ayrılır; a) Tek Merkezli Koordinasyon (Yeni Yapıların Tek Ba#ına Uygulanabilmesi) b) Çift Merkezli Koordinasyon (ki Farklı Ö"enin Birlikte Ba#arıyla Uygulanabilmesi) c) Karma#ık Koordinasyon (ki veya Daha Fazla Ö"enin Simültane Olarak Uygulanabilmesi) Tek merkezli koordinasyon döneminde, içinde bulunulan müziksel geli#im dönemine göre verilen müziksel tepkilerde yalınlık söz konusudur. Örne"in geli#imsel olarak ayrımsal dönemin tek merkezli koordinasyon bölümünde olan bir çocuk, olu#turdu"u müziksel cümlelerin ritmine odaklanmı#sa, ezgisel olarak hatalar yapabilir. Dikkatini iki müziksel yapıya birden yo"unla#tıramaz. Çift merkezli koordinasyon döneminde ise iki farklı müziksel ö"e bir arada uygulanabilir. Geli#imsel olarak ayrımsal dönemin çift merkezli koordinasyon bölümünde olan bir çocuk söyledi"i #arkının hem ritmik hem de melodik yapısını ba#arıyla uygulayabilir. Ancak üçüncü bir boyut i#in içine girerse uygulamakta güçlükler ya#ayabilir. Karma#ık koordinasyon döneminde artık kompleks müziksel yapılar kolaylıkla özümsenebilir. Yukarıdaki örneklerle devam edecek olursak ayrımsal dönemin karma#ık koordinasyon bölümünde olan bir çocuk #arkıyı ritmik ve melodik olarak do"ru söylerken, bunun yanı sıra istenilen bir dans figürünü de rahatlıkla uygulayabilir. Bu yeni model hem tonal hem de ritmik geli#imleri içerir. Ayrımsal dönemde ritmik do"açlama tek ba#ına ele alınırsa, hipotez üç alt bölüm içerir. lk bölümde birkaç tekrarlanabilir ritim bile üretemedikleri kabul edilen do"açlamacılar verilen metronom vuru#larını görmezden gelirler ve aynı zamanda öznel vuru#lardan yoksundurlar (biçimsel uyum), ya da hiçbir düzgün ritim kalıbı olmadan 81

6 Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Gökhan ÖZDEM"R, Gökay YILDIZ verilen metronom vuru#larına benzer vuru#lar yaparlar (ölçüsel uyum). kinci bölümde ritmik yapının ve ritim kalıplarının formlarının daha karma#ık olması ve ölçüsel uyum gurubundaki çocukların ritimleri, biçimsel uyum gurubundaki çocuklardan daha senkronize çalmaları beklenir. Buna kar#ılık biçimsel uyum gurubundaki çocukların, ölçüsel uyum gurubundaki çocuklardan daha karma#ık ve büyük ritim kalıpları üretmesi beklenir. Üçüncü bölümde ritmik ve ölçüsel uyum guruplarının özelliklerinin birle#meleri beklenmektedir. Üretilen cümleler ritimsel olarak karma#ıktır, ölçüsel olarak senkopları ve sabit ritimleri içerir ve iyi organize edilmi#tir (Paananen, 2006). Müziksel Geliim "lkeleri Senemo"lu (2005) na göre genel geli#im ilkeleri #unlardır; Geli#im, kalıtım ve çevre etkile#iminin bir ürünüdür Geli#im süreklidir ve belli a#amalarda gerçekle#ir Geli#im nöbetle#e devam eder Geli#im ba#tan aya"a, içten dı#a do"rudur Geli#im genelden özele do"rudur Geli#imde kritik dönemler vardır Geli#im bir bütündür Geli#imde bireysel farklılıklar vardır Yapılan ara#tırmalar sonucunda elde edilen bilgiler müziksel geli#im ve genel geli#im arasındaki ili#kiyi açıklamaktadır. Genel geli#im ilkelerinin bir ço"unun, müziksel geli#im için de geçerli olması beklenmektedir. Müziksel Geliim, Kalıtım ve Çevre Etkileiminin Bir Ürünüdür Kalıtım yoluyla getirilen saç rengi, göz rengi, cinsiyet, beden biçimi gibi ana yapının bazı özellikleri do"rudan gözlenebilirken bazı özellikler çevre ile etkile#imlerin bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Örne"in; kalıtım yoluyla getirilen zekâ kapasitesinin tam olarak kullanılabilmesi için bireyin bili#sel geli#imini besleyen bir çevre içinde etkile#imde bulunması, zengin ya#antılar kazanması gerekmektedir (Senemo"lu, 2005). Aynı #ekilde, her insanda do"u#tan getirilen müziksel yeteneklerin de ortaya çıkıp geli#ebilmesi için belli müziksel ya#antılarla etkile#im halinde olması gerekmektedir. Ki#ide var olan ve kalıtım yoluyla nesilden nesile aktarılan müziksel yetenek, gerekli müziksel çevre ile etkile#ime girmedi"i sürece müziksel davranı#lara dönü#meyecektir. Müzi"in önemi, sosyal ba"lama göre de"i#ti"i gibi tek bir müziksel etkinli"in önemi de ki#iden ki#iye de"i#ir. Bu, kültürümüzdeki müziksel ya#antılardan da anla#ılabilir. Bir müzik, bazılarını a"latırken bazılarını da e"lendirebilir (Cross, 2001). Di"er kültürlere baktı"ımızda müzik kavramının tanımı ve anlamı sorgulanmı#tır. Bazı kültürlerin müzi"in batı kavramından daha çok, içeriksel anlam ta#ıyan terimleri kullandı"ını iddia edilir. Örne"in Igbo Nijeryalılarında, müzik, #arkı söyleme, enstrüman çalma ve dans etme anlamına gelmektedir. 82

7 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2 Sayı: Bahar (s ) Bazı ar#tırmacılar müzi"in, kültürel ve de"i#ken oldu"unu ve genel ya da bilimsel terimlerle açıklanamayaca"ını ifade etmi#lerdir. Bir insan becerisi olarak müzik, bedenin bili#sel bir aktivitesidir. Fakat evrensel anlamıyla müzik sadece sesleri ve hareketleri içermez. Örne"in Papua Yeni Gine de Kaluli kabilesinde müzik, ölülerle ileti#im aracı olarak görülmektedir. Yine Venda kabilesinde müzik, ayinlerde ki#iler arasında sosyal ili#kileri yeniden kurma amacına yöneliktir ve birbirinden çok farklı bu iki seramonide ortak olan #ey müziktir. Di"er bir deyi#le aynı ses kalıpları farklı sosyal çevrelerden dolayı aynı toplumda farklılıklar gösterebilir. Müzi"in önemi sosyal ba"lamlara göre de"i#kenlik göstermekle kalmaz aynı zamanda tek bir müziksel aktivitenin önemi ki#iden ki#iye de"i#iklik gösterebilir (Cross, 2001). Müzik e"itiminde, özellikle e"itim kurumlarında, farklı ülkelerin sosyal ve kültürel gelenekleri, müziksel geli#imin yapısını biçimlendirmede anahtar rol oynamaktadır. Bazı durumlarda, Macaristan kaynaklı olan Kodaly Metodu veya Almanya ve Japonya kaynaklı Orff ve Suzuki Metotları gibi güçlü pedagojik e"itimler sayesinde bu engellenebilir. Ba#ka bir deyi#le bu etki e"itim politikalarının bakı# açıları olarak de"erlendirilebilir (Hargreaves, North, 2001). Ilari ve Gluschankof (2009), Susan Young ın erken ya#ta müzik e"itiminin merkezinde yer alan çocukluk dönemi konseptine has problemleri gözler önüne serdi"ini belirtmi#tir. Young çocukların daha önceden belirlenmi#, tahmin edilebilir bir #ekilde davrandıkları ulusal çocuk kavramı diye bir #eyi sorgulamı#tır. Co"rafik konum ve ya#am standartlarından tutunda kültürel, sosyal, teknolojik ve dini sebepler gibi ba"lamsal konulara gönderme yapmadan çocukluk dönemi diye bir #eyden bahsetmenin zorlu"una dikkat çekmi#tir. Küçük ya#taki çocukların müziksel deneyimleri bu meseleler arasındaki kompleks etkile#imlerden kaynaklanmaktadır Annelerle yapılan görü#meler, annelerin, çocu"un müzik e"itimine ba#lamadan önce müziksel ba#arının gereksinimlerini kar#ılayacak kapasiteye sahip olmadıklarını ve bu sebepten dolayı e"itim ba#ladıktan kısa bir süre sonra ba#arısız ö"rencilerin velilerinin müziksel uygulamalarda desteklerini geri çektiklerini ya da yeterli zaman ve çabayı sarf etmediklerini göstermi#tir. Ne yazık ki ebeveynlerin sahip oldukları bu yanılsama, çocukların da yeterli müzik kabiliyetine sahip olmadıkları gibi bir dü#ünceye kapılmalarına sebep olmu#tur. Çalı#malar sonucu çocu"un müzik e"itimini desteklemek adına gerekli zaman ve çabayı gösterecek ebeveynlerin ço"u zaman çocu"a zorluklarla ba#a çıkma ve ö"renmenin, ilk a#amalarında meydana gelen hayal kırıklıklarını a#ma konusunda nasıl yardımcı olacaklarına dair bir fikir sahibi olmadıkları ortaya çıkarılmı#tır. Bunun sonucunda çocu"un yeterli derecede müziksel kabiliyete sahip olmadı"ını dü#ünen bir anne, çocu"u daha az stresli ve daha ba#arılı olaca"ı bir aktiviteye yönlendirmektedir. Ço"u ba"lamsal özellikler çocu"un müziksel geli#imini etkilemektedir fakat var olan ara#tırma sonuçlarına göre ebeveynlerin bu geli#imde hayati bir rol oynadıkları #üphe edilemez bir gerçektir (Mcpherson, 2009). Çocuk ve yeti#kin arasındaki ileti#imde ilgi, aktivitelere te#vik edici bir ba#latıcı unsur olabilir. Müziksel faaliyetlerdeki sistematik gözlem ve geli#im, ö"retmenlerin okul öncesi ö"rencilerini müzik sanatına kar#ı olumlu tutum geli#tirme konusunda etkilemesini sa"lamaktadır. Yapılan vaka çalı#ması 83

8 Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Gökhan ÖZDEM"R, Gökay YILDIZ sonucunda #u sonuca varılmı#tır: çocukların müzi"e olan ilgilerinin geli#imi, ö"retmenlerinin müziksel etkinliklere olan ilgilerini ifade etmelerine, müziksel etkinliklerin seçimine ve müzi"in içeri"ine ve bir de aile çevresinin müziksel anlamdaki deneyimlerine dayanır (Denac, 2007). Jerman ve Pretnar (2006), yaptıkları bir çalı#mada Slovenya ve Martinique adalarında ya#ayan 11 ya# gurubundaki çocukların müziksel geli#im seviyeleri arasındaki farkı incelemi# ve Martinique adasında ya#ayan çocukların geli#im seviyelerinin beklenmedik #ekilde daha iyi oldu"unu gözlemi#lerdir. Bunu nedenlerini #u maddelerle ifade etmi#lerdir; 1) Ailenin müzi"e katılımı 2) Ev hanımı olan annelerin çocuklarıyla ilgilenmeleri 3) Daha iyi sosyo-ekonomik ko#ullar 4) Çocukların erken ya#tan itibaren müzikle ilgilenmeleri 5) Enstrüman çalma ve #arkı söyleme Müziksel Geliim, Süreklidir ve Belli Aamalarda Gerçekleir Geli#im ileriye do"rudur ve birikimli bir süreçtir. Geli#imde her a#ama, kendinden öncekine dayalı, kendinden sonraki a#amaya hazırlayıcıdır. Ancak bu geli#im a#amaları birbirinden kesin çizgilerle ayrılmı# de"ildir. Birbirleriyle iç içe geçmi# olabilir (Senemo"lu, 2005). nsanlarda da anne karnında hamileli"in üçüncü trimester ında i#itme organlarının olu#masıyla ba#layan müziksel geli#im süreci a#amalı ve birbirine hazırlayıcı süreçlerden olu#ur. Bebeklerin müzi"in farkında oldukları ve müzi"e tepki verdiklerine, hatta bunu anne karnındayken yaptıklarına ili#kin bir takım ara#tırma sonuçları vardır. Özal (2007) ın belirtti"i üzere, Mogg, Stirnimann dan (1940) yaptı"ı bir alıntıda anne karnındaki bebeklerin, anneleri müzik dinlerken belirgin bir #ekilde aktif oldu"unu söyler. Do"umdan sonra bebekler, gülümsemeye ba#ladıkları süreçle birlikte üzerlerinde sakinle#tirici etkisi olan müzi"e kar#ıda tepki vermeye ba#lar. Ninniler son derece etkilidir ve geni# aralıklarda dola#an seslerin ve enstrümanların daha sakinle#tirici ve rahatlatıcı etkisi oldu"u gözlemlenmi#tir. Yapılan ara#tırmalarda yeni do"an çocukların annelerinin seslerini fark edip onu di"er bayanların seslerinden ayırt edebildiklerini, aynı zamanda ritim, tonlama ve ini# çıkı#lara duyarlı oldukları belirtilmi#tir. Do"umdan sonraki ilk bir yıl, bebe"in fiziksel geli#imine ba"lı olarak sessel ve müziksel geli#imin en hızlı oldu"u yıldır. Özellikle yeni do"mu# bebe"in i#itme duyu organı oldukça geli#mi#tir. (Yıldız, 2002). Müzi"e kar#ı duyarlılık, ya#amın ilk aylarından itibaren geli#ip özelle#erek devam eder. lk zamanlarda çe#itli müziklere kar#ı verilen ham tepkiler sadece basit mimiklerden olu#urken zaman ilerleyip fiziksel ve zihinsel geli#im ilerledikçe müziksel devinimlere ve ezgiye benzer bir takım seslere dönü#ür. 84

9 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2 Sayı: Bahar (s ) Müzi"e kar#ı açıkça verilen tepkilerden hemen sonra ba#layan #arkı biçimindeki ilk mırıldanmalar ilk 4-6 aylar arasında görülür. Bunlar ço"unlukla hiçbir diyatonik sistemde olamayan ve kademeli olarak inici, küçük ikili aralıklardan daha küçük aralıklarda dola#an melodilerdir (Özal, 2007). Uçan (1997) a göre bebekler ilk altı ayda bütün seslere tepkiler verirken altıncı aydan itibaren müziksel sesleri ayırt etmeye ba#lar ve sekizinci aydan itibaren ritmik seslere de tepkiler vermeye ba#lar. Bebeklerde ya# ilerledikçe müziksel geli#imlerindeki farklılıklar da daha iyi gözlemlenebilir. Dokuz ve onikinci ya#ları içine alan dönem kritik bir dönem olarak de"erlendirilmektedir. Bu dönemin müziksel güçlerin biçimlendirilmesi için çok önemli bir dönem oldu"u müzik davranı# bilimcileri ve e"itimcilerince belirtilmektedir. Oniki ve onüçüncü ya#larda müziksel geli#im, bireyler arası daha fazla farklılıklar göstermeye ba#lar ve bu döneme kadar müzik e"itimi stratejileri bireyler arası benzerlikler üzerine kurulurken bu ya#lardan sonra bireysel farklılıklar üzerine kurulur. Çocukta müzik yetene"i do"al olarak ba#lar. Bebek, daha gözleriyle bir yere sabit olarak bakmadan önce bile sese kar#ı duyarlıdır. Do"umdan itibaren ses uyarıcısına tepki gösterir. Anne ve babasının ayak seslerini tanır. Do"umdan birkaç hafta sonra bebek, ani ve yüksek tondaki seslere kar#ı, kasılma davranı#ı gösterir. Yumu#ak sesler duydu"unda rahatlar ve bazı tipik hareketler yapar. 3 aydan küçük bebeklere müzik dinletildi"inde çok fazla tepki göstermedikleri görülmü#tür. 3. aydan itibaren bazı hareketlere sesin e#lik etti"ini anlamaya ba#lar. 4. ve 6. aylarda bebekler müzik dinletildiklerinde çok dikkatlidirler. Normal geli#im içinde olan bebekler 8. aydan sonra canlı ritimleri içeren müziklere kar#ı aktif davranı#larda bulunurlar. Artık dilin varlı"ını kavradıkları için müzi"i sadece pasif bir #ekilde dinlemez, ona sesle cevap verirler. Bunu, müzikal olarak anlamsız bir #ekilde belirtirler. Bebek dokuz aylık olunca müzi"e kar#ı verdi"i tepkide bir kalite meydana gelir; müzikten zevk aldı"ını veya ho#lanmadı"ını belirtir (Ürfio"lu, 1989). Müziksel Geliim, Genelden Özele Do"rudur Çocuklar önce tüm vücuduyla hareket eder, büyük kaslarını kullanır. Daha sonra belli bir etkinlikle ilgili organını kullanabilir hale gelir. Örne"in; çocuk top oynarken önce bütün vücuduyla topu tutar. Daha sonra küçük kasları geli#tikçe sadece elleriyle hatta parmaklarıyla topu tutabilir hale gelir (Senemo"lu, 2005). Müziksel geli#im de, küçük kasların geli#imiyle do"ru orantılı olarak ilerlemektedir. Sesin üretebilmesi için, ses telleri ve diyafram kaslarının yeterli olgunluk seviyesine gelmesi ve bili#sel anlamda da gerekli olgunla#manın gerçekle#mesi gerekir. Aynı #ekilde bir enstrümanın da çalınabilmesi için ilgili bölgedeki kullanılacak olan küçük kasların geli#mesi ve belirli bir olgunluk düzeyine gelmesi gerekmektedir. Ö"renciler erken çocukluk döneminin ötesine geçtiklerinde, herhangi bir müziksel geli#im a#amasına geçebilirler. De"i#ik müzikal modellerin alımı müziksel bili# ve buna kar#ılık verme açısından fırsatlar sa"layabilir (Swanwick, 2001). Paananen (2006) in 6-11 ya# arası çocukların, ritim do"açlamalarına dayalı müziksel geli#imlerini ölçmeye yönelik çalı#masında ula#tı"ı sonuçlar; müziksel geli#imin daha küçük ya#larda daha basit 85

10 Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Gökhan ÖZDEM"R, Gökay YILDIZ müziksel yapılarla gerçekle#ti"ini ve ya#ın ilerlemesi ile de daha karma#ık yapılara do"ru yöneldi"ini göstermi#tir. Bu çalı#mada 6-11 ya# arası 36 çocu"un ritimsel algıları do"açlama yoluyla gözlemlenmi#tir. Çalı#maya katılan çocuklar, Robbie Case in neo-piagetian bilgiyi i#leme kuramı geli#imsel mekanizması ve müziksel geli#imde bazı erken deneysel çalı#malarına dayandırılan müziksel geli#im dönemleri göz önünde bulundurularak incelenmi# ve bu dönemlerden ayrımsal döneme denk gelen çalı#ma gurubu ayrımsal dönemin üç alt basama"ına göre gruplanmı#tır. Tek merkezli koordinasyon dönemi ndeki çocuklar ölçü ba#larındaki aksanlara ya da gruplamaya odaklanmı#lar ve birine dikkatleri yo"unla#tı"ında di"erini göz ardı etmi#lerdir. Çift merkezli koordinasyon dönemi ndeki çocuklar ise hem ölçü aksanlarına hem de gruplamaya odaklanabilmi#lerdir. Karma#ık koordinasyon dönemi ndeki çocuklar ise iki ve daha çok müziksel ö"e üzerinde dikkatlerini toplayarak do"açlamayı yapmı# ve önceki guruplara göre daha müzikal cümleler olu#turmu#lardır. Burada Paananen ritimsel do"açlamanın ve de dolaylı olarak müziksel geli#imin hiyerar#ik bir yapıda oldu"unu ve bu hiyerar#ik yapıda ki en önemli etkenin ya# faktörü oldu"unu vurgulamı#tır. Müziksel Geliimde Kritik Dönemler Vardır Zaman da, geli#imi belirleyici önemli ö"elerden biridir. Bazı davranı#ların ortaya çıkmasında organizmanın kar#ıla#tı"ı, belirli zaman dilimleri içindeki uyarıcıların niteli"i ve miktarı, geli#imi desteklemekte ya da engelleyebilmektedir. Örne"in gebeli"in ilk üç ayı do"um öncesi geli#im açısından büyük önem ta#ımaktadır. Bu dönemde annenin ilaç ya da radyasyon almasının, bebe"in geli#mesinde olumsuz etkilere yol açması olasılı"ı, gebeli"in öteki dönemlerine oranla daha fazladır. Bazı psikologlara göre de, ilk be# yılın önemi çok büyüktür. Bu yıllarda geçirilen ya#antıların niteli"i çocu"un ileride nasıl bir yeti#kin olaca"ını büyük ölçüde belirler. Bu örneklerde görüldü"ü gibi geli#im açısından önemli zaman dilimlerine kritik dönem denir (Erden, Akman, 2008). Müziksel geli#im içinde böyle kritik dönemlerden bahsetmek mümkündür. Müzi"e erken ya#ta ba#lamanın müziksel geli#im için ne kadar önemli oldu"u bilinen bir gerçektir. Belirli enstrümanlara ba#lamak için tavsiye edilen belirli ya# sınırlarının olması bu kritik dönemlerle ilgilidir. Örne"in yaylı sazlara en geç 9 ya# civarında ba#lanması tavsiye edilirken #an e"itimine ancak ses tellerindeki mutasyon döneminin tamamlanması ile ba#lanması tavsiye edilir ki bu da ergenlik dönemlerine denk gelmektedir. Müzikle erken ya#larda tanı#ma müziksel ö"renmelerin gerçekle#mesi için gereklidir. Beynin müzik merkezinin geli#imi için kritik dönem dokuz ya# altıdır. Aynı zamanda müzikle erken ya#larda tanı#mak di"er bili#sel zekâ ve süreçlerin geli#imini ileri düzeyde geli#tirir (Snyder, 1997). Çocuklu"un dokuz ile onikinci ya#ları arasını içine alan dönem, müzik davranı# bilimcileri ve e"itimcilerince, müziksel güçlerin biçimlendirilmesi açısından çok önemli bir dönem olarak görülür. Bu durum, bu a#amadaki müzik e"itimine özel bir anlam ve önem kazandırır (Uçan, 1997). Buradan yola çıkılarak Paananen in belirtti"i müziksel geli#im dönemlerinden ayrımsal dönemin müzik e"itiminde kritik dönem oldu"u söylenebilir. 86

11 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2 Sayı: Bahar (s ) Müzik, kelime dilinden önce ortaya çıkar. Perde, süre, vurgu, ses tonu, ses rengi, canlılık, tempo ve sözcük takımı ve bazen de sözcüklerin kullanıldıkları ortak alan olarak kelime dilini çevreler. Müzi"e yatkınlıkla ilgili yapılan ara#tırma, müzikle erken tanı#ma konusunu, 10 ya#ından sonra giderek azalan etkileriyle desteklemi#tir. Bütün bu veriler, ilkö"retim öncesi ve ilkö"retim dönemi müzik e"itiminin önemini, hem gelecekteki müzik ö"renimi hem de beyni harekete geçiren etkile#imsel aktiviteler için belirtmektedir (Snyder, 1997). Denac (2007) ın belirtti"i üzere, anaokulu ve ilkö"retim be#inci sınıfları kapsayan geni# çalı#masında Bowles; çocukların müzi"e olan ilgilerinin ya#la birlikte azaldı"ını ke#fetmi#tir. Okul öncesi dönem, müziksel faaliyetlere olan ilgilerin te#vik edilece"i bir dönemdir. Bu yüzden bu dönemdeki olumlu ya#antılar, müzikle ilgili de"erlerin kabulünü ve daha büyük çocuklarda, ergenlerde hatta yeti#kinlerde var olan genel müzik anlayı#ına kar#ı olumlu tutum geli#tirmelerini etkiler. Müziksel Geliim, Genel Geliimle Bir Bütündür Geli#im alanları birbiriyle etkile#im içindedir. Bir geli#im alanındaki olumlu ya da olumsuz bir özellik di"er geli#im alanlarını da aynı yönde etkiler. Örne"in; fiziksel bakımdan güzel bir çocuk, ba#kalarının yo"un ilgisini çeker, sevilir. Sevilen çocu"un duygusal geli#imi olumludur. Kendine güven duyar. Ba#kalarını sevebilir ve olumlu ili#kiler kurabilir. Bu nedenle sosyal geli#imi de olumlu bir #ekilde etkilenir. Sosyal bir çocuk çevresiyle daha çok etkile#imde bulunaca"ından bili#sel geli#imi olumlu yönde etkilenebilir. Sonuç olarak, tüm geli#im alanları birbiriyle iç içedir ve etkile#im içindedir (Senemo"lu, 2005). Müziksel geli#im de insanın genel geli#iminden benzer #ekilde etkilenmektedir. Ürfio"lu (1987), yapmı# oldu"u çalı#malarda çocukların genel geli#imi dahilinde müziklere verdikleri tepkilerin farklılı"ını ve geli#imini göstermi#tir. 1-2 ya# arası çocuklar; oturma pozisyonuna gelme, ki ayak zıplama, oturup kalkma, asker gibi yürüme, belini öne e"me gibi tepkiler verirken 2-3 ya# arası çocuklar; arkaya, yana, a#a"ı, yukarı sallanma, zıplama, dönme gibi tepkiler vermektedir. Genel geli#imin müziksel geli#ime etkilerinin incelendi"i ara#tırmaların yanı sıra müziksel geli#imin genel geli#im üzerine etkilerini de inceleyen ara#tırmalar sıkça yapılmaktadır. 1980'li yıllarda New York ta müzik dersleriyle birlikte di"er sanat dersleri de ilkö"retimden kaldırılmı#tır. Müzik e"itimine devam eden neredeyse hiçbir okul kalmamı#tır. Bunun sonucunda duygularını ifade etmenin ba#ka yolunu bulmak zorunda olan bir toplum meydana gelmi#tir ve bu yolların ço"u vah#i ve tahrip edici olmu#tur. E"itimini aldı"ımız müzik sanatı, gösteri# için veya ders dı#ı de"ildir aksine gereklidir, ö"renmenin merkezidir, motivasyonu artırır, üst düzey dü#ünebilmeyi ve anlayabilmeyi sa"lar (Synder, 1997). Eskio"lu (2003) nun belirtti"i üzere Müzik e"itimi, i#itsel temporal i#lemleri kuvvetlendirerek, sözel becerilerin geli#imini dolaylı yoldan etkiler #eklindeki hipoteze dayalı ara#tırmalarında Jakobson, Cuddy, Kilgour; i#itsel temporal i#lemlerin kuvvetlenmesinin, hızla de"i#en akustik olaylardaki çok ince ayrımları fark edebilme #eklinde gerçekle#ti"ini ortaya koymu#lardır. 87

12 Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Gökhan ÖZDEM"R, Gökay YILDIZ Müziksel algı ve sözel algı ba"lantısı, sa"dan çok sol lobda etkili olacak #ekilde geli#mektedir. Dahası, deneklerle yapılan önceki çalı#malarda i#itsel temporal i#lemlerin geli#imi- sözel ayırt etme becerisi- dili anlama becerisi arasında anlamlı bir ba"lantı oldu"u anla#ılmı#tır. Tüm bu çalı#malardan anla#ılmı#tır ki, müzisyenlerde i#itsel temporal i#lemlerin geli#mesi, di"er insanlardan farklı biçimde sözel bellek becerilerinin de öne çıkmasına-artmasına yol açmaktadır. Müziksel geli#imin sözel hafızaya etkileri de ara#tırılmı#tır. Franklin ve arkada#ları (2008), yaptıkları ara#tırmalarında, müzisyenler için sözel hafıza çalı#malarının avantajlarını gösteren ilk çalı#malardan birisinin Chan tarafından yapıldı"ını belirtmi#lerdir. En az altı yıllık müzik tecrübesi olan müzisyenlerle, tecrübesiz müzisyenler sözel bir test uygulanarak kar#ıla#tırılmı#tır. Onaltı kelime, sesli olarak üç kez tekrarlanmı# ve müzisyenler hatırlayabildiklerini söylemi#lerdir. Sonuçlar deneyimli müzisyenlerin di"erlerine göre daha iyi hatırlayabildiklerini göstermi#tir. Gö"ü# (2008) tarafından yapılan ara#tırmada, matematik dersi ile müziksel i#itme yetene"inin geli#tirilerek müzik okur-yazarlı"ının sa"lanmaya çalı#ıldı"ı Solfej-Dikte-Teori dersi ba#arı puanları iki yıl üst üste kar#ıla#tırılmı# ve aralarındaki ili#ki incelenmi#tir. Pozitif ve oldukça anlamlı olan bu ili#ki, müzik yetene"ine sahip oldu"u halde müziksel ö"renmede zorluk çeken çocukların matematiksel ö"renmede de zorluklar ya#adı"ı, dolayısıyla matematiksel ve müziksel kavramları ö"renme ba#arıları arasında bir ili#ki oldu"u dü#üncesini desteklemektedir. Müziksel Geliimde Bireysel Farklılıklar Vardır Geli#me, olgunla#ma ve ö"renmenin etkile#iminin bir ürünüdür. Olgunla#mayı büyük ölçüde kalıtım, ö"renmeyi ise, çevre etkile#imleriyle kazanılan ya#antılar belirlemektedir. Her bireyin, biyolojik kalıtsal mirası ve etkile#imde bulundu"u çevrenin farklı olması nedeniyle geli#iminin de farklı olması do"aldır. Bazı çocuklar be# aylıkken bile di# çıkarırken bazıları sekiz, bazıları on aylıkken di# çıkarabilir (Senemo"lu, 2005). Müziksel kabiliyet sadece üretken bir yetene"e sahip olmakla tanımlanamaz; her insan müzik dinleme ve müzi"i anlama yetisine sahiptir. Müzik, sadece kültürler arasında evrensel de"ildir; herkeste müzisyenlik yetene"i varmı# gibi görünür, ancak bu yetenek de"i#ik a#amalarda ve de"i#ik kültür ve çevrelerde de"i#ik yollarla fark edilebilir (Cross, 2003). Yapılan ara#tırmalarda bireysel farklılıklar ve bireysel farklılıkların müziksel ö"renmeyi nasıl etkiledi"i konusunda ilginç görü#ler ortaya konmu#tur. Daha önce müzik e"itimi almamı# bir grup çocu"a dokuz ay boyunca müzik e"itimi verilmi# ve gözlemlenmi#tir. Uyumlu ve uyumsuz davranı#lar sergileyen çocukların müziksel ö"renmelerinde farklılıklar olaca"ı öne sürülmü#tür. Dokuz aylık e"itimin ardından bütün çocukların müzikal performansları belli kriterlere göre de"erlendirilmi#tir. Uyumsuz davranı#lar sergileyen çocukların di"er çocuklardan daha ba#arılı oldukları sonucuna varılmı#tır (Davidson, Borthwick, 2002). 88

13 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2 Sayı: Bahar (s ) Sonuç ve Tartıma Elde edilen bulgular göstermektedir ki, genel geli#im ve müziksel geli#im kapsamları bakımından ili#ki içindedir. Müziksel geli#im evrelerinin gerçekle#ebilmesi için genel geli#im ödevlerinin gerçekle#tirilmesi, önko#ul olarak belirtilebilir. Genel geli#im ve müziksel geli#im arasındaki bu ili#ki, genel geli#im ilkeleri ve müziksel geli#im ilkeleri arasında bir ili#ki olmasını gerektirir. Böylece genel geli#im ilkelerinden yola çıkılarak müziksel geli#im ilkeleri a#a"ıdaki gibi sıralanabilir. Çocu"un müziksel geli#imi, kalıtım ve çevre etkile#iminin bir ürünüdür Çocu"un müziksel geli#imi, süreklidir ve farklı a#amalarda, farklı #ekillerde birbirini bütünleyerek gerçekle#ir Çocu"un müziksel geli#imi, genelden özele, içten dı#a, somuttan soyuta, basitten karma#ı"a do"ru ilerler Çocu"un müziksel geli#iminde kritik dönemler vardır. Çocuklar, bazı geli#im dönemlerinde ve ya#larda farklı müziksel ö"renmelere veya müziksel davranı#lara daha e"ilimli, daha duyarlı olabilirler Çocu"un müziksel geli#imi, genel geli#imiyle bir bütündür Çocu"un müziksel geli#iminde bireysel farklılıklar vardır. Her çocu"un kalıtsal özellikleri ve etkile#imde bulundu"u çevrenin farklılıkları müziksel geli#imini de etkiler ve farklı kılar (Yıldız, 2002). O halde müziksel geli#im, insanın anne karnında yakla#ık altıncı aydan ba#layıp, i#itsel, algısal ve tepkisel olarak, belirli genel ilkelere göre ömür boyu ilerleme kaydeden bir de"i#im sürecidir. Bu süreç aynı genel geli#im süreci gibi belirli dönemlerle açıklanabilir ve bu dönemler arasında sıralılık ili#kisi vardır. Bir dönemin geli#im ödevleri herhangi bir sebepten dolayı gerçekle#tirilemezse, bir sonraki dönemde beklenen geli#im ödevlerinde sorunlar ya#anabilir. Her birey için müziksel geli#im hızları ve boyutları birbirinden farklıdır. Zaten müzik, çok geni# alanlara yayılmı# bir bilim/sanat dalıdır. Kimi insanlar icracılık boyutunda, kimileri bestecilik boyutunda, kimileri dinleyicilik boyutunda, kimileri müzik e"itimcili"i boyutunda kimileri ise müzi"in daha ba#ka boyutlarında geli#im göstermektedir. Müzik bütün bu alanların bir bile#kesidir. Müziksel geli#imin tanımı, dönemleri ve ilkelerini kavramak müzik e"itimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi ve ilkö"retim döneminde ö"rencilerin ö"renme hızları ve düzeyleri farklılıklar göstermektedir. Kullanılacak ö"retim yöntemlerinin seçiminde ve ö"renme ortamlarının olu#turulmasında bu farklılıkların göz önünde tutulması, ö"renme düzeylerini olumlu yönde etkileyecektir. Aynı sebeplerden dolayı müziksel geli#im dönemleri ve ilkeleri göz önüne alınarak müzik e"itiminin, okul öncesi müzik e"itimi, genel müzik e"itimi, mesleki müzik e"itimi gibi farklı boyutlarda ele alınması ve bu boyutlarda uzmanlık alanları olu#turulması, ülkemizdeki müzik e"itiminin kalitesini istenilen düzeylere ta#ıyacaktır. 89

14 Kaynaklar Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Gökhan ÖZDEM"R, Gökay YILDIZ Cross, I. (2001). Music, cognition, culture, and evolution. Annals of the New York Academy Sciences, 22(3), Cross,I. (2003). Music evolution: Consequences and causes. Contemporary Music Rewiew, 930, Davidson, J.W., Borthwick, S.J., (2002). Family dynamics and family scripts: a case of study of musical development. Psyshology of Music, 30(1), Denac, O. (2008). A Case study of preschool children s musical interests at home and school. Early Childhood Education Journal, 35, Erden, M., Akman, Y. (2008). E#itim Psikolojisi. Ankara, Arkada# Yayınevi Eskio"lu, I. (2003). Müzik e"itiminin çocuk geli#imi üzerindeki etkileri bildirisi. Cumhuriyetin 80. Yılında Müzik E#itimi Sempozyumu, Ekim 2003 (s ), Malatya: nönü Üniversitesi, Franklin, M.S., Moore, K.S.,Yıp, C.,Jonıdes, J., (2008). The effects of musical training on verbal memory. Psychology of Music, 36(1), Gö"ü#, G. (2008). Müziksel ve matematiksel ö"renme ba#arısı arasındaki ili#ki. Uluda# Üniversitesi E#itim Fakültesi Dergisi, 21(1), Hargreaves, D.J., North, A.C. (2001). Musical Development and Learning. ( tarihinde indirilmi#tir) Ilair, B., Gluschankof, C. (2009). Music n the early years: research, theory, and prctice. Early Child Development and Care, 179(6), Jerman, J., Pretnar, T. (2006). Comperative analysis of musical abilities of 11-years-olds from Slovenia and the island of Martinique. Education 3-13, 34(3), Mcpherson, G.E. (2008). The role of parents in children s musical development. Psychology of Music, 37(1), Özal, K. (2007). Çocuklarda müzikal geli#im:ses aralı"ı, melodi ve ritim (D. Pratt in makalesinden ). tarihinde indirilmi#tir) Paananen, P. (2006). The development of rthym at the age of 6-11 years: non-pitch rhythmic improvisation. Music Education Research,8(3), Paguette, K.R., Rieg, S.A. (2008). Using music to support the literacy development of young English language learners. Early Chilhood Education Journal, 36, Senemo"lu, N. (2005). Geliim Ö#renme ve Ö#retim. Ankara, Gazi Kitabevi Swanwick, K. (2001). Conference keynote musical development theories revisited. Music Education Research, 3(2), Synder, S. (1997). Developing musical intelligence: why and how? Early Childhood Education Journal, 24(3), Uçan, A. (1997). Müzik E#itimi (Temel Kavramlar "lkeler Yaklaımlar). Ankara, Müzik Ansiklopedisi Yayınları Ürfio"lu, A. (1987). Bebeklik ve Okul Öncesi Dönemde Müzik E#itimi. stanbul, Ya-Pa Yayınları Yıldız, G. (2002). "lkö#retimde Müzik Ö#retimi. Ankara, Anı Yayıncılık 90

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI ERKEN KEMAN EĞİTİMİ VEREN ÖĞRETMENLERİN (5-7 YAŞ) BAŞLANGIÇ DÜZEYİNDE SIK KARŞILAŞTIKLARI

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

Bölüm:3 Sevgili Dü!manım Alkol! BÖLÜM 3 SEVG!L! DÜ"MANIM ALKOL. PLAST!K DÜ!LER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu "!"

Bölüm:3 Sevgili Dü!manım Alkol! BÖLÜM 3 SEVG!L! DÜMANIM ALKOL. PLAST!K DÜ!LER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu ! Bölüm:3 Sevgili Dümanım Alkol BÖLÜM 3 SEVGL DÜ"MANIM ALKOL PLASTK DÜLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu " " GR" Alkol; (Al-Kuhl) Arapça kökenli bir kelimedir. Kuhl ka boyamasında kullanılan antumuandan yapılan

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Intercultural Media Training in Europe

Intercultural Media Training in Europe Intercultural Media Training in Europe Yerel topluluk medya eitmenleri ve editörleri için el kitabı 1 Intercultural Media Training Bildungszentrum BürgerMedien (ed.): Intercultural Media Training in Europe

Detaylı

BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL *

BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL * BR TOPLUMSAL GÖSTERGEBLM ALANI OLARAK DL LANGUAGE AS A DOMAIN OF SOCIAL SEMIOTICS Pelin ÖNDER EROL * Öz Her yönüyle dil, gösteren ve gösterilenden meydana gelen göstergelerden olumu bir sistemdir. Göstergeyi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 20 30 YA GRUBU BEKAR ERKEKLERN E SEÇMNE

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Uzm. Psk.

Detaylı

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ. Yard. Doç. C.

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ. Yard. Doç. C. www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ Yard. Doç. C.Hakan Çuhadar * ZEKÂ NEDİR? Zekâ, psikolojinin en tartışmalı,

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW?

YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? Cihan AYDODU* Özet Son yıllarda, otonom örenciler yetitirmenin gereklilii eitim/öretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

Bullying in the Elementary Schools: from the Aspects of the Students, the Teachers and the Parents

Bullying in the Elementary Schools: from the Aspects of the Students, the Teachers and the Parents Elementary Education Online, 7(2), 485-495, 2008. lköretim Online, 7(2), 485-495, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Bullying in the Elementary Schools: from the Aspects of the Students, the

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

Cilt 3 / Sayı 2, 2015

Cilt 3 / Sayı 2, 2015 1 Volume 3 / Issue 2,2015 ğ ENAD Dizinlenme / JOQRE is indexed and abstracted in ANI - International Journal Index ASOS Index - Akademia Sosyal Bilimler Ġndeksi Google Akademik DOAJ Directory of Open Access

Detaylı

ANKARA ÖRNENDE YALNIZ YAAYAN YALI KADINLARIN GEREKSNMLER THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA Sema BUZ Eda BEYDL

ANKARA ÖRNENDE YALNIZ YAAYAN YALI KADINLARIN GEREKSNMLER THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA Sema BUZ Eda BEYDL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ANKARA ÖRNENDE

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı