İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013"

Transkript

1 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

2

3 MTB: Adet-Copies

4 Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi istatistiklerin genel çerçeve itibariyle sunuldu u ve ülke profili hakk ndaki özet bilgilere eri im imkan sa layan statistiklerle Türkiye, Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan yay mlanmaktad r. Yay nda yer alan bilgiler, yay mland zaman dilimindeki mevcut en son verileri içermektedir. Tablo sonlar nda yer alan veri kaynaklar n n ise, daha detayl istatistiklere eri mek isteyen kullan c lar için iyi bir ba lang ç noktas olaca dü ünülmektedir. Bu Yay na, web adresinden de eri mek mümkündür. Turkey in Statistic, in which official statistics related to many aspects of the society are presented generally and which provides immediate access to information regarding country profile, is being published by Turkish Statistical Institute (TurkStat). Information in the publication covers the most recent data available during the publication period. Data sources given at the last chapter of the publication are assumed to be a good starting point for the users who want to reach more detailed information. It is also possible to reach this publication on statistiklerle Türkiye yay n n n geni kullan c kitlesine hizmet verece i ve ara t rmac lar her bir konunun kayna na götürece i inanc yla istatistiki bilgi üretilmesine kaynak sa layan tüm bireylere, kurum ve kurulu lara, yay n n haz rlanmas nda eme i geçenlere katk lar ndan dolay te ekkür ederim. With the belief that Turkey in Statistics would serve a wide range of users and take the researchers to the source of each subject, I thank all individuals and organizations which provided data to the statistical information production, and all people who have contributed to the preparation of this publication. Birol AYDEM R Ba kan President III

5 Contents İçindekiler Ç NDEK LER CONTENTS Sayfa Page Önsöz III Foreword çindekiler V Contents Simge ve K saltmalar VI Symbols and Abbreviations statistiki Bölge Birimleri S n flamas Aç klama VII Explanation 1 Statistical Regions Arazi ve klim 2 Land and Climate Çevre 6 Environment Nüfus ve Göç 8 Population and Migration Demografi 16 Demography Sa l k 18 Health E itim ve Kültür 24 Education and Culture Turizm 30 Tourism Adalet 32 Justice Seçimler 34 Elections Sosyal Güvenlik 36 Social Security Çal ma 38 Labour Tar m 42 Agriculture statistikleri 48 Business Statistics Enerji 58 Energy Ula t rma ve Haberle me 60 Transportation and Communication D Ticaret 64 Foreign Trade Fiyat ve Endeksler 68 Prices and Indexes Sat nalma Gücü Paritesi 70 Purchasing Power Parity Para ve Banka 72 Money and Banking Maliye 76 Finance Ulusal Hesaplar 78 National Accounts Gelir ve Ya am Ko ullar 82 Income and Living Conditions Tüketim Harcamalar 86 Consumption Expenditures Güven Endeksleri 90 Confidence Indices gücü Maliyeti 94 Labour Cost Bilim ve Teknoloji 96 Science and Technology Ya am Memnuniyeti 100 Life Satisfaction

6 Simge ve Kısaltmalar Symbols and Abbreviations S MGE ve KISALTMALAR SYMBOLS and ABBREVIATIONS Bilgi geçicidir Bilgi yoktur Veri gizli 2009'dan (dahil) y l na kadar 2009'dan ba layan ve 2013'de biten ürün y l, mali y l, ö renim dönemi vb. Türk Liras statistiki Bölge Birimleri S n flamas Uluslararas Standart E itim S n flamas * - Data is provisional Denotes magnitude nil c Confidential data to 2013 inclusive 2009/'13 Crop year, financial year, school year etc. beginning in 2009 ending in 2013 TL Turkish Liras BBS-SR Statistical Regions ISCED International Standard Classification of Education Uluslararas Standart Meslek S n flamas Uluslararas Standart teki Durum S n flamas Avrupa Toplulu u'nda Ekonomik Faaliyetlerin statistiki S n flamas n aat Tipleri S n flamas Uluslararas Standart Ticaret S n flamas ISCO ICSE NACE CC SITC International Standard Classification of Occupations Standard International Classification of Status in Employment Statistical Classification of Economic Activities in the European Community Classification of Type of Construction Standard International Trade Classification VI

7 Explanation Açıklamalar Kapsam AÇIKLAMA statistiklerle Türkiye, kullan c ya üç y ll k bir kar la t rma olana sa layacak biçimde düzenlenmi tir. Aksi belirtilmedikçe "y l" takvim y l n göstermektedir. "Mali y l" ise, 12 ay için söz konusu olup 1 Ocak tarihinde ba lar. statistiklerle Türkiye, ayn y l yay nlanan Türkiye statistik Y ll özetinden olu maktad r. Veri Kaynakları Yay nda sunulan veriler Türkiye statistik Kurumu'nun say m ve anketlerinden, ayr ca di er kurulu lar n idari kay tlar ndan derlenmektedir. Kaynak verilmeyen tablolardaki bilgiler Kurum taraf ndan haz rlanm t r. Coverage EXPLANATION The data in Turkey in Statistics are presented in three year period. Unless otherwise stated, "year refers to the calendar year. Fiscal year refers to the 12 months and begins with January 1 st of each year. Turkey in Statistics is a summary of Turkey's Statistical Yearbook of the same year. Data Sources Data presented in the publication are compiled from censuses and surveys conducted by the Turkish Statistical Institute and from administrative registers of the other organizations. Tables for which no source is indicated are based on information prepared by TurkStat. VII

8 Statistical Regions İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması statistiki statistiki Bölge Birimleri Bölge Birimleri S n flamas S n flamas ( BBS) ( BBS) - Statistical - Statistical Regions Regions (SR) (SR) 1. Düzey 1. Düzey Level 1 Level 1 2. Düzey 2. Düzey Level 2 Level 2 3. Düzey 3. Düzey Level 3 Level 3 1. Düzey 1. Düzey 2. Düzey 2. Düzey Level 1 Level 1 Level 2 Level 2 3. Düzey 3. Düzey Level 3 Level 3 TR Türkiye TR Türkiye - Turkey- Turkey TR1 stanbul TR1 stanbul TR10 TR10 stanbul stanbul TR100 TR100 stanbul stanbul (Zonguldak, (Zonguldak, TR811 TR811 Zonguldak Zonguldak TR2 TR3 Bat Marmara Ege - TR3 Aegean TR2 West Marmara TR81 (Tekirda, (Tekirda, TR211 TR211 Tekirda Tekirda TR81 Karabük, Karabük, TR812 TR812 Karabük Karabük TR21 TR21 Edirne, TR212 TR212 Edirne Bart n) TR813 TR813 Bart n Edirne, Edirne Bart n) Bart n K rklareli) K rklareli) TR213 K rklareli K rklareli (Kastamonu, (Kastamonu, TR821 Kastamonu Kastamonu TR213 TR821 TR82 (Bal kesir, (Bal kesir, TR221 TR221 Bal kesir Bal kesir TR82 Çank r, Çank r, TR822 TR822 Çank r Çank r TR22 TR22 Çanakkale) Çanakkale) TR222 TR222 Çanakkale Çanakkale Sinop) TR823 TR823 Sinop Sinop) Sinop Bat Marmara West Marmara TR31 TR31 ( zmir) TR310 TR310 zmir (Samsun, (Samsun, TR831 TR831 Samsun Samsun ( zmir) zmir (Ayd n, (Ayd n, TR321 Ayd n Ayd n Tokat, TR832 TR832 Tokat Tokat TR321 Tokat, TR83 TR83 TR32 TR32 Denizli, TR322 TR322 Denizli Çorum, TR833 TR833 Çorum Denizli, Denizli Çorum, Çorum Mu la) TR323 Mu la Mu la Amasya) Amasya) TR834 Amasya Amasya Mu la) TR323 TR834 (Manisa, (Manisa, TR331 Manisa Manisa (Trabzon (Trabzon TR901 TR901 Trabzon Trabzon TR331 Ege - Aegean TR33 TR8 Afyonkarahisar, Afyonkarahisar, TR332 TR332 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Ordu, TR902 TR902 Ordu Ordu, Ordu TR33 Kütahya, Kütahya, TR333 TR333 Kütahya Kütahya Giresun, Giresun, TR903 TR903 Giresun Giresun TR90 TR90 U ak) TR334 TR334 U ak Rize, TR904 TR904 Rize U ak) U ak Rize, Rize TR9 (Bursa, TR411 TR411 Bursa Artvin, TR905 TR905 Artvin (Bursa, Bursa Artvin, Artvin Bat Karadeniz TR8 - West Black Sea Do u Karadeniz East Black TR9 Sea Bat Karadeniz - West Black Sea Do u Karadeniz East Black Sea TR7 TR6 TR5 TR4 Bat Akdeniz Orta Anadolu TR7 Anadolu - Central Anatolia TR6 TR5 Do u TR4 Marmara Mediterranean West East Marmara Anatolia Bat Akdeniz Anadolu Do u Marmara Orta Anadolu - Central Anatolia Mediterranean West East Marmara Anatolia TR41 TR41 Eski ehir, Eski ehir, TR412 TR412 Eski ehir Eski ehir Gümü hane) Gümü hane) TR906 TR906 Gümü hane Gümü hane Bilecik) TR413 Bilecik Bilecik (Erzurum, (Erzurum, TRA11 TRA11 Erzurum Erzurum Bilecik) TR413 TRA1 (Kocaeli, (Kocaeli, TR421 TR421 Kocaeli TRA1 Erzincan, Erzincan, TRA12 TRA12 Erzincan Erzincan Kocaeli Sakarya, Sakarya, TR422 Sakarya Sakarya Bayburt) Bayburt) TRA13 TRA13 Bayburt Bayburt TR422 TR42 TR42 Düzce TR423 TR423 Düzce (A r, TRA21 TRA21 A r Düzce Düzce (A r, A r Bolu, TR424 Bolu Bolu Kars, TRA22 Kars Kars Bolu, TR424 Kars, TRA22 TRA2 TRA2 Yalova) TR425 TR425 Yalova I d r, TRA23 TRA23 I d r Yalova) Yalova I d r, I d r (Ankara) (Ankara) TR510 Ankara Ankara Ardahan) Ardahan) TRA24 Ardahan Ardahan TR51 TR51 TR510 TRA24 (Konya, (Konya, TR521 Konya Konya (Malatya, (Malatya, TRB11 TRB11 Malatya Malatya TR521 TR52 TR52 Karaman) Karaman) TR522 TR522 Karaman Karaman Elaz, TRB12 TRB12 Elaz Elaz, Elaz TRB1 TRB1 (Antalya, (Antalya, TR611 TR611 Antalya Bingöl, TRB13 TRB13 Bingöl Antalya Bingöl, Bingöl TR61 TR61 Isparta, TR612 TR612 Isparta Tunceli) Tunceli) TRB14 TRB14 Tunceli Isparta, Isparta Tunceli Burdur) TR613 Burdur Burdur (Van, TRB21 TRB21 Van Van Burdur) TR613 (Van, (Adana, (Adana, TR621 Adana Adana Mu, TRB22 Mu Mu TR62 TR62 TR621 Mu, TRB22 TRB2 TRB2 Mersin) TR622 TR622 Mersin Bitlis, TRB23 TRB23 Bitlis Mersin) Mersin Bitlis, Bitlis TR63 TR63 (Hatay, TR631 TR631 Hatay Hakkari) Hakkari) TRB24 TRB24 Hakkari (Hatay, Hatay Hakkari Kahramanmara Kahramanmara TR632 Kahramanmara Kahramanmara (Gaziantep, (Gaziantep, TRC11 TRC11 Gaziantep Gaziantep TR632 TRC1 Osmaniye) Osmaniye) TR633 TR633 Osmaniye Osmaniye TRC1 Ad yaman, Ad yaman, TRC12 TRC12 Ad yaman Ad yaman (K r kkale, (K r kkale, TR711 TR711 K r kkale K r kkale Kilis) TRC13 TRC13 Kilis Kilis TR71 TR71 Kilis) Aksaray, Aksaray, TR712 TR712 Aksaray Aksaray ( anl urfa, ( anl urfa, TRC21 anl urfa anl urfa TRC21 TRC2 TRC2 Ni de, TR713 TR713 Ni de Diyarbak r) Diyarbak r) TRC22 TRC22 Diyarbak r Diyarbak r Ni de, Ni de Nev ehir, Nev ehir, TR714 TR714 Nev ehir Nev ehir (Mardin, (Mardin, TRC31 TRC31 Mardin Mardin K r ehir) K r ehir) TR715 K r ehir K r ehir Batman, Batman, TRC32 TRC32 Batman Batman TR715 TRC3 TRC3 TR72 TR72 (Kayseri, (Kayseri, TR721 TR721 Kayseri rnak, TRC33 TRC33 rnak Kayseri rnak, rnak Sivas, Sivas, TR722 Sivas Sivas Siirt) TRC34 Siirt Siirt TR722 Siirt) TRC34 Yozgat) Yozgat) TR723 TR723 Yozgat Yozgat TRB TRA TRC Toplam Total Ortado u Anadolu Kuzeydo u Anadolu Centraleast TRB Anatolia Northeast TRA Anatolia Güneydo u Anadolu Southeast TRC Anatolia Toplam Total Kuzeydo u Anadolu Northeast Anatolia Ortado u Anadolu Centraleast Anatolia Güneydo u Anadolu Southeast Anatolia 1

9 1 Arazi ve İklim Land and Climate 1.1 Türkiye Anakaras 'n n uç noktalar - Extreme points of Turkey Yönler ve uç noktalar Enlem (Kuzey) Boylam (Do u) Location of points Latitude (North) Longitude (East) Do u Küçük A r Da 'n n 34 km do usunda Türk- ran- Azerbaycan (Nahcivan) s n rlar n n kav ak noktas East Point of intersection of Turkish-Iranian-Azerbaijan boundaires 34 km east of Mt.Küçük A r ' ' Bat Gökçeada'da nceburun West Cape nceburun Gökçeada Island ' ' Kuzey Sinop ilinde nceburun North Cape Inceburun Sinop province ' ' Güney Hatay ili Yaylada ilçesinin Topraktutan (Beysun) Köyü'nün güneyi South South of Topraktutan (Beysun) village Yaylada district Hatay province ' ' Kaynak: Harita Genel Komutanl Source: General Command of Mapping 1.2 Co rafik göstergeler - Geographic indicators En yüksek da (1) - Highest mountain (1) Büyük A r m En uzun akarsu (1) - Longest river (1) K z l rmak km En büyük baraj gölü (2) - Highest dammed lake (2) Atatürk 817 km 2 En büyük do al göl (1) - Highest natural lake (1) Van km 2 En büyük ada (1) - Highest island (1) Gökçeada 286,84 km 2 Kaynak: (1) Harita Genel Komutanl (2) Devlet Su leri Genel Müdürlü ü Source: (1) General Command of Mapping (2) General Directorate of State Hydraulic Works 2

10 Land and Climate Arazi ve İklim 1.3 Türkiye ve illerin yüzölçümleri Area of Turkey and provinces (km 2 ) l Yüzölçümü l Yüzölçümü l Yüzölçümü Provinces Area Provinces Area Provinces Area Türkiye -Turkey Adana Giresun Samsun Ad yaman Gümü hane Siirt Afyonkarahisar Hakkâri Sinop A r Hatay Sivas Amasya Isparta Tekirda Ankara Mersin Tokat Antalya stanbul Trabzon Artvin zmir Tunceli Ayd n Kars anl urfa Bal kesir Kastamonu U ak Bilecik Kayseri Van Bingöl K rklareli Yozgat Bitlis K r ehir Zonguldak Bolu Kocaeli Aksaray Burdur Konya Bayburt Bursa Kütahya Karaman Çanakkale Malatya K r kkale Çank r Manisa Batman Çorum Kahramanmara rnak Denizli Mardin Bart n Diyarbak r Mu la Ardahan Edirne Mu I d r Elaz Nev ehir Yalova 850 Erzincan Ni de Karabük Erzurum Ordu Kilis Eski ehir Rize Osmaniye Gaziantep Sakarya Düzce Kaynak: Harita Genel Komutanl Source: General Command of Mapping Not. Harita Genel Komutanl na ait 1/ ölçekli Mülki dari Bölümleri Haritas vektör verisinden hesaplanarak elde edilmi tir. Note. Data are calculated from the vector data of the Map of Administrative Division of General Command of Mapping with scaled to 1/

11 Arazi ve İklim Land and Climate 1.4 Ayl k maksimum s cakl k, 2013 ( o C) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Stations January February March April May Ad yaman 16,0 17,9 22,8 32,8 33,9 Batman 15,5 18,8 24,6 31,7 33,5 Diyarbak r 14,7 16,6 24,2 30,8 33,3 anl urfa 16,4 19,5 24,9 34,3 36,4 Antalya 18,9 21,1 25,9 36,4 35,1 Kilis 13,8 17,9 22,7 32,0 35,2 Ayd n 19,1 21,4 28,0 35,4 34,9 Denizli 17,3 20,6 26,9 32,1 34,3 Siirt 13,1 16,3 23,8 30,5 30,7 Kahramanmara 13,5 19,1 23,7 33,1 34,0 Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlü ü Not. Temmuz ay baz al narak iller seçilmi tir. 1.5 Ayl k minimum s cakl k, 2013 ( o C) stasyon Ocak ubat Mart Nisan May s Stations January February March April May Erzurum -31,5-25,0-27,1-6,0 0,4 Ardahan -29,8-24,9-26,3-3,5 1,9 A r -28,1-24,6-21,5-3,6 1,8 Kars -28,0-22,3-21,4-5,3 1,3 Bitlis OMG -18,8-14,7-12,9-1,3 3,7 Mu -21,1-13,2-9,2 1,2 5,5 Van -13,6-11,2-9,6 0,5 5,4 Hakkari -17,9-10,7-9,8 2,0 6,0 Bayburt -21,2-10,3-13,6-4,7 3,3 Konya -12,9-6,0-7,1 2,9 7,3 Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlü ü Not. ubat ay baz al narak iller seçilmi tir.

12 Land and Climate Arazi ve İklim 1.4 Monthly maximum temperature, 2013 ( o C) Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k June July August September October November December 40,7 42,7 41,0 37,2 32,3 25,8 16,8 40,4 42,2 41,0 40,6 32,9 24,7 12,2 40,6 41,8 40,4 38,7 31,5 24,8 13,8 41,5 41,5 40,5 38,2 32,0 27,0 16,9 37,8 40,3 40,8 40,3 33,3 28,9 20,5 38,5 39,9 39,5 37,1 31,4 26,6 17,2 38,5 39,8 39,4 37,1 31,5 25,6 18,2 39,9 39,7 39,2 36,8 30,3 25,6 18,6 38,2 39,5 39,5 37,5 28,7 23,8 11,7 39,1 39,3 40,4 37,8 31,5 26,0 16,6 Source: Turkish State Meteorological Service Note. Provinces are selected based on the month of July. 1.5 Monthly minimum temperature, 2013 ( o C) Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k June July August September October November December -0,2 2,6 3,5-3,4-9,0-11,9-27,1 1,0 3,1 4,2-2,6-6,8-7,9-22,5 1,7 7,5 7,7 2,2-4,7-8,4-29,1 1,6 3,7 5,8 0,5-5,7-7,3-23,5 6,5 12,2 11,9 5,5-0,6-1,6-18,5 8,5 14,2 13,9 7,3 1,2-0,1-23,9 7,6 11,0 12,8 5,8-0,1-1,1-12,3 9,8 16,7 16,2 9,8 3,7 1,7-14,4 3,4 5,1 5,8 1,4-4,0-5,8-18,3 8,6 13,9 13,5 4,9-1,6-4,8-13,5 Source: Turkish State Meteorological Service Note. Provinces are selected based on the month of February.

13 2 Çevre Environment 2.1 Kamu sektörünün cari ve yatırım harcamaları, Environmental current and investment expenditure of public sector, (TL) Toplam çevresel harcamalar Total environmental expenditure Cari harcamalar toplamı Total current expenditure Yatırım harcamaları toplamı Total investment expenditure Kükürtdioksit (SO 2 ) ve partiküler madde konsantrasyonlar n n y ll k ortalamalar na göre en kirli hava kalitesi izleme istasyonlar, 2013 Most polluted air quality monitoring stations by the annual average concentrations of sulphur dioxide (SO 2 ) and particulate matter, 2013 g/m 3 ) Kükürtdioksit (SO 2) Sulphur dioxide (SO 2) Partiküler madde (PM10) Particulate matter (PM10) Afyonkarahisar 68 Ankara (S hh ye) 103 zmir ( irinyer) 57 Batman 97 Mu la 1 46 Afyonkarahisar 94 zmir (Çi li) 41 Siirt 93 Kahramanmara (Elbistan) 38 Bolu 88 Kaynak: Çevre ve ehircilik Bakanl Source: Ministry of Environment and Urbanization Not. Bu tablo Hava Kalitesi zleme stasyonlardan al nan valide edilmi saatlik ortalama verilerinden %90 ve üzeri olanlar esas al narak olu turulmu tur. Note. This table is formed by considering validated hourly avarage data which are 90% and above from air quality monitoring stations.

14 Environment Çevre 2.3 Sektörlere göre CO 2 emisyonu, CO 2 emissions by sectors, Toplam (Bin ton) - Total (Thousand tonnes) Yak tlar n yanmas (Bin ton) Fuel combustion (Thousand tonnes) Çevrim ve enerji sektörü - Energy industries Sanayi - Industry Ula t rma - Transport Di er (konut, tar m, vs.) Other (residential, agriculture, etc.) Kaçak emisyonlar (Bin ton) Fugitive emissions (Thousand tonnes) Endüstriyel prosesler (Bin ton) Industrial processes (Thousand tonnes) Ki i ba CO 2 emisyonlar (Ton/ki i) CO 2 emissions per capita (Tonnes/capita) 4,5 4,7 4,8 2.4 Belediye çevre göstergeleri, Environmental indicators for municipalities, Toplam belediye say s - Number of municipalities Ki i ba çekilen günlük su miktar (litre/ki i-gün) Water abstraction per capita in municipalities (liters/capita-day) Belediyelerde de arj edilen ki i ba günlük at ksu miktar (litre/ki i-gün) - Amount of wastewater discharged per capita in municipalities (liters/capita-day) Ki i ba ortalama at k miktar (kg/ki i-gün) Amount of municipal waste per capita (kg/capita-day) 1,14 1, malat sanayi çevre göstergeleri, Environmental indicators of manufacturing industry, Anket uygulanan i yeri say s Number of establishments questionned Çekilen su miktar (Bin m 3 /y l) Amount of water abstracted (Thousand m 3 /year) De arj edilen at ksu miktar (Bin m 3 /y l) Amount of wastewater discharged (Thousand m 3 /year) Toplam at k miktar (Bin ton/y l) Total amount of waste (Thousand tonnes/year) Tehlikeli at k miktar (Bin ton/y l) Amount of hazardous waste (Thousand tonnes/year)

15 3 Nüfus ve Göç Population and Migration 3.1 Nüfus, y ll k nüfus art h z ve nüfus yo unlu u, Population, annual growth rate of population and population density, Y ll k nüfus art h z Say m y l Nüfus Annual growth rate Nüfus yo unlu u (1) Census year Population of population ( ) Population density (1) , (2) 17, , , , , , , , , , , ,3 88 Kaynak: Genel Nüfus Say m Sonuçlar, Source: Results of Population Censuses, (1) Türkiye'nin yüzölçümü km 2 'dir. Yüzölçümüne do al göller ve baraj gölleri dahil de ildir. Harita Genel Komutanl 'ndan temin edilen 1/ ölçekli harita baz al narak hesaplanm t r. (1) Surface area of Turkey is km 2. Lakes and dams are excluded from the surface area. It was calculated according to 1/ scaled map provided from General Command of Mapping. (2) Hatay ilinin nüfusu, toplam nüfusa dahil edilerek hesaplanm t r. (2) It was calculated by adding the population of Hatay province to total population.

16 Population and Migration Nüfus ve Göç 3.2 Nüfus, y ll k nüfus art h z, il, ilçe, belde/köy say s ve nüfus yo unlu u, Population, annual growth rate of population, number of provinces, districts, towns/villages and population density, (5) Nüfus - Population Y ll k nüfus art h z Annual growth rate of population ( ) 13,5 12,0 13,7 l say s - Number of provinces lçe say s (1) - Number of districts (1) Belde ve köy say s (2)(3) Number of towns and villages (2)(3) Nüfus yo unlu u (4) Population density (4) Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, Source: Results of Address Based Population Registration System, (1) l merkezleri (merkez ilçeler) dâhil de ildir. (1) Province centers (central districts) are not included. (2) lk kademe belediyeleri dâhildir. (2) Submunicipalities are included. (3) ADNKS'ye göre ikamet eden ki i kayd olmayan köyler dâhildir. (3) Villages, in which there is no residing population according to ABPRS, are included. (4) Türkiye'nin yüzölçümü km 2 'dir. Yüzölçümüne do al göller ve baraj gölleri dahil de ildir. Harita Genel Komutanl 'ndan temin edilen 1/ ölçekli harita baz al narak hesaplanm t r. (4) Surface area of Turkey is km 2. Lakes and dams are excluded from the surface area. It was calculated according to 1/ scaled map provided from General Command of Mapping. (5) Bir önceki y la göre ilçe, belde ve köy say s ndaki önemli de i imin ana nedeni, 6360 say l Yasa uyar nca yap lan idari bölünü de i iklikleridir. (5) The main reason of the major differences in the number of districts, towns and villages compared to the previous year is the administrative division changes regulated by Law No

17 10 EDİ RNE ÇANAKKALE İ ZMİ R KI RKLARELİ TEKİ RDAĞ BALI KESİ R MANİ SA AYDI N İ STANBUL MUĞLA YALOVA BURSA UŞAK DENİ ZLİ KÜTAHYA KOCAELİ Bİ LECİ K BURDUR SAKARYA ESKİŞEHİR I SPARTA ANTALYA DÜZCE AFYONKARAHİ SAR ZONGULDAK BOLU BARTI N KARABÜK ANKARA KONYA KASTAMONU ÇANKI RI KARAMAN KI RI KKALE MERSİ N KI RSEHİ R AKSARAY Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2013 sonuçlarına göre hazırlanmıştır. Prepared according to the results of Address Based Population Registration System 2013 Nüfus yoğunluğu (kişi/km 2 ) Population density (person per km 2 ) ÇORUM NEVSEHİ R Nİ ĞDE Sİ NOP YOZGAT ADANA SAMSUN AMASYA KAYSERI OSMANİ YE HATAY TOKAT Sİ VAS ORDU KAHRAMANMARAŞ KİLİS MALATYA GAZİ ANTEP Gİ RESUN ADI YAMAN ELAZI Ğ ŞANLIURFA ERZİ NCAN TUNCELİ TRABZON BAYBURT GÜMÜSHANE DİYARBAKIR Rİ ZE Bİ NGÖL MARDİ N ARTVİ N ERZURUM BATMAN MUŞ Bİ TLİ S Sİ İ RT ARDAHAN ŞI RNAK KARS AĞRI VAN I ĞDI R HAKKARİ Nüfus ve Göç Population and Migration

18 Population and Migration Nüfus ve Göç 3.3 Cinsiyete göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve cinsiyet oran, Province/district centers, towns/villages population by sex and sex ratio, (1) Toplam nüfus - Total population Erkek - Males Kad n - Females l ve ilçe merkezi nüfusunun toplam nüfus içindeki oran Proportion of province and district centers population in total (%) Toplam - Total 76,8 77,3 91,3 Erkek - Males 76,9 77,3 91,3 Kad n - Females 76,7 77,2 91,4 Belde ve köy nüfusunun toplam nüfus içindeki oran Proportion of towns and villages population in total (%) Toplam - Total 23,2 22,7 8,7 Erkek - Males 23,1 22,7 8,7 Kad n - Females 23,3 22,8 8,6 Cinsiyet oran - Sex ratio 100,9 100,8 100,7 Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, Source: Results of Address Based Population Registration System, (1) Bir önceki y la göre il ve ilçe merkezi ile belde ve köy nüfusu oranlar ndaki önemli de i imin ana nedeni, 6360 say l yasa uyar nca yap lan idari bölünü de i iklikleridir. (1) The main reason of the major differences in the proportions of province and district centers and towns and villages population compared to the previous year is the administrative division changes regulated by Law No

19 Nüfus ve Göç Population and Migration 3.4 llere göre nüfus, 2013 Population by provinces, 2013 l Nüfus l Nüfus l Nüfus Provinces Population Provinces Population Provinces Population Türkiye-Turkey Adana Giresun Samsun Ad yaman Gümü hane Siirt Afyonkarahisar Hakkari Sinop A r Hatay Sivas Amasya Isparta Tekirda Ankara Mersin Tokat Antalya stanbul Trabzon Artvin zmir Tunceli Ayd n Kars anl urfa Bal kesir Kastamonu U ak Bilecik Kayseri Van Bingöl K rklareli Yozgat Bitlis K r ehir Zonguldak Bolu Kocaeli Aksaray Burdur Konya Bayburt Bursa Kütahya Karaman Çanakkale Malatya K r kkale Çank r Manisa Batman Çorum Kahramanmara rnak Denizli Mardin Bart n Diyarbak r Mu la Ardahan Edirne Mu I d r Elaz Nev ehir Yalova Erzincan Ni de Karabük Erzurum Ordu Kilis Eski ehir Rize Osmaniye Gaziantep Sakarya Düzce Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, 2013 Source: Address Based Population Registration System Results,

20 Population and Migration Nüfus ve Göç 3.5 Ya grubu ve cinsiyete göre nüfus, 2013 Population by age group and sex, 2013 Ya grubu - Age group Toplam - Total Erkek - Males Kad n - Females Toplam - Total Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, 2013 Source: Address Based Population Registration System Results, Ortanca ya ve ya ba ml l k oran, Median age and age dependency ratio, Ortanca ya - Median age 29,7 30,1 30,4 Erkek - Males 29,1 29,5 29,8 Kad n - Females 30,3 30,7 31,0 Toplam ya ba ml l k oran Total age dependency ratio (%) 48,4 48,0 47,6 Genç ba ml l k oran (0-14 ya ) Youth dependency ratio (age 0-14) (%) 37,5 36,9 36,3 Ya l ba ml l k oran (65+ ya ) Elderly dependency ratio (age 65 and over) (%) 10,9 11,1 11,3 Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, Source: Address Based Population Registration System Results,

21 Nüfus ve Göç Population and Migration 3.7 Yasal medeni durum ve cinsiyete göre nüfus, 2013 Population by legal marital status and sex, 2013 [15 ve daha yukar ya taki nüfus - Population 15 years of age and over] Toplam Erkek Kad n Total Males Females Toplam - Total Hiç evlenmedi - Never married Evli - Married Bo and - Divorced E i öldü - Widowed Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, 2013 Source: Address Based Population Registration System Results, 2013 Not. Yabanc lar kapsama al nmam t r. Note. Foreigners are not included. 3.8 Okuryazarl k ve cinsiyete göre nüfus, Population by literacy and sex, [6 ve daha yukar ya taki nüfus - Population 6 years of age and over] Erkek - Males Okuma yazma bilen - Literate (%) 98,3 98,6 98,7 Okuma yazma bilmeyen - Illiterate (%) 1,7 1,4 1,3 Bilinmeyen - Unknown Kad n - Females Okuma yazma bilen - Literate (%) 91,9 93,0 93,4 Okuma yazma bilmeyen - Illiterate (%) 8,1 7,0 6,6 Bilinmeyen - Unknown Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, 2013 Source: Address Based Population Registration System Results, 2013 Not.1. Oranlar hesaplan rken bilinmeyen kapsanmam t r. 2. Yabanc lar kapsama al nmam t r. Note.1. Proportions are calculated by excluding unknown. 2. Foreigners are not included. 14

22 Population and Migration Nüfus ve Göç 3.9 Y llara göre nüfus, Population by years, (Bin ki i - Thousand) Y l - Years Nüfus - Population Y l - Years Nüfus - Population Kaynak: TÜ K, Nüfus Projeksiyonlar, Source: TurkStat, Population Projections, dönemi net göç h z na göre en fazla göç alan, göç veren iller The provinces with highest in-migration and out-migration by rate of net migration in period Net göç h z Toplam nüfus Ald göç Verdi i göç Rate of net Total population In-migration Out- migration migration ( ) Net göç h z na göre en fazla göç alan iller The provinces with highest in-migration according to their net migration rate Gümü hane ,8 Tunceli ,9 Çank r ,1 Yalova ,3 Tekirda ,7 Net göç h z na göre en fazla göç veren iller The provinces with highest out-migration according to their net migration rate Tokat ,0 A r ,6 Kars ,1 Ardahan ,9 Yozgat ,0 Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar, 2013 Source: Address Based Population Registration System Results,

23 4 Demografi Demography 4.1 Do umlar, Births, [ tarihi itibariyle - Date as of ] Do um say s - Number of births Erkek - Males K z - Females Kaynak: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Civil Registration and Nationality 4.2 Ya a özel do urganl k h z, Age specific fertility rate, [ tarihi itibariyle - Date as of ] ( ) Annenin ya grubu - Age group of mother Evlenmeler ve bo anmalar, Marriages and divorces, Evlenmeler - Marriages Bo anmalar - Divorces Kaynak: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Civil Registration and Nationality 16

24 Demography Demografi 4.4 Evlilik süresine göre bo anmalar, Divorces by duration of marriage, Evlilik süresi (y l) Duration of marriage (years) (%) (%) (%) Toplam - Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Bilinmeyen - Unknown 323 0, , ,2 Kaynak: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Civil Registration and Nationality 4.5 Ölümler, Deaths, [ tarihi itibariyle - Date as of ] Türkiye - Turkey Erkek - Males Kad n - Females Kaynak : TÜ K, Ölüm statistikleri Source: TurkStat, Death Statistics 4.6 Ya grubuna göre intiharlar, Suicides by age group, Ya grubu Age group (%) (%) (%) Toplam - Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Bilinmeyen - Unknown 29 1,0 18 0,7 39 1,2 17

25 5 Sağlık Health 5.1 Sa l k personelinin say lar, Number of health professionals, [Tüm sektörler - All sectors] Toplam personel - Total Toplam hekim - Physicians total Uzman hekim - Specialist physician Pratisyen hekim - General practitioner Asistan hekim - Medical resident Hem ire - Nurse Ebe - Midwife Di hekimi - Dentist Eczac - Pharmacist Di er sa l k personeli Other health personnel Di er personel ve hizmet al m Other personnel and procurement of services Kaynak: Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate for Health Services Not. 2012'den önceki y llarda MSB'ye ba l kurum ve kurulu larda çal an sa l k personeli say lar dahil de ildir. Note. The number of the health care personnel working in the MoD-affiliated institutions and organizations in the years before 2012 is not included. 18

26 Health Sağlık 5.2 Dallara göre hastane say lar, Number of hospitals by branches, Dallar - Branches Toplam - Total Genel hastane - General hospital Ortopedi ve travmatoloji hastanesi Orthopedics and traumatology hospital Çocuk hastal klar hastanesi Child diseases hospital Di hastanesi - Dental hospital Diyabet hastanesi - Diabetes hospital Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri Physical treatment and rehabilitation centers Gö üs hastal klar hastanesi Chest diseases hospital Kalp damar cerrahisi merkezleri Cardiovascular diseases centers Göz hastal klar hastanesi Ophtalmology hospital Kad n do um ve çocuk hastal klar hastanesi Obstetric and child hospital Kardiyoloji hastanesi - Cardiology hospital Kemik hastal klar hastanesi Bone diseases hospital Lepra hastanesi - Lepra hospital Meslek hastal klar hastanesi Occupational diseases hospital Onkoloji hastanesi - Oncology hospital Psikiyatri hastanesi - Psychiatry hospital Zührevi hastal klar hastanesi Veneral diseases hospital Cerrahi hastanesi - Surgery hospital Lösemili çocuklar hastanesi Hospital for children with leukemia Spastik çocuklar hastanesi ve rehabilite merkezi Spastic children's hospital and rehabilitation center Kaynak: Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate for Health Services 19

27 Sağlık Health 5.3 Baz seçilmi enfeksiyon hastal klar n n vaka say lar, Number of cases of some infectious diseases, K zam k - Measles Yerli vaka - Local case Yabanc vaka - Imported case A DS - AIDS Yerli vaka - Local case Yabanc vaka - Imported case Tüberküloz - Tuberculosis Yerli vaka - Local case Yabanc vaka - Imported case S tma - Malaria Yerli vaka (1) - Local case (1) Yabanc vaka - Imported case Kaynak: Türkiye Halk Sa l Kurumu Source: Public Health Institution of Turkey (1) 2010, 2011 ve 2012 y llar yerli s tma vakalar n n tamam nüks vaka olup yerli yeni vaka say s "0" (s f r) d r. (1) All local malaria cases for 2010, 2011 and 2012 are Relapsing malaria cases and new local case number is "0" (zero). 5.4 Organ nakli say s, Number of organ transplantation, Toplam - Total Böbrek - Kidney Karaci er - Liver Kalp - Heart Kalp kapakç - Heart valve Akci er - Lung Kalp-Akci er - Heart-Lung Pankreas - Pancreas nce ba rsak - Small intestine Kaynak: Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate for Health Services 20

28 Health Sağlık 5.5 Çocuklar n son 6 ay içinde geçirdi i hastal klar n cinsiyete göre da l m, 2012 Percentage of children who were exposed to diseases in the past 6 months by sex, 2012 [0-6 ya grubundaki çocuklar - Children in 0-6 age group] (%) Toplam Erkek Kad n Hastal k - Diseases Total Males Females shal - Diarrhea 27,9 29,7 26,1 Üst solunum yolu enfeksiyonu (Tonsilit, orta kulak iltihab, farenjit vb.) Upper respiratory tract infection (Tonsillitis, middle ear infections, pharyngitis, etc.) 27,6 28,2 27,0 Bula c hastal klar (Suçiçe i, kabakulak vb.) Communicable diseases (Varicella, mumps etc.) 11,7 11,9 11,5 Kans zl k (Demir eksikli i anemisi vb.) Anemia (Iron deficiency anemia, etc.) 9,2 9,4 9,0 A z ve di sa l sorunlar Oral and dental health problems 8,7 8,6 8,8 Alt solunum yolu enfeksiyonu (Zatürre vb.) Lower respiratory tract infection (Pneumonia, etc.) 6,1 6,3 5,9 drar yolu enfeksiyonu - Urinary tract infection 5,0 3,3 6,8 Cilt hastal klar - Skin diseases 3,4 4,0 2,8 Di er - Other 2,8 2,9 2,7 D vitamini eksikli ine ba l kemik bozukluklar (Ra itizm) - Bone deformities caused by vitamin D lack (Rickets) 1,7 2,0 1,5 Kaynak: TÜ K, Türkiye Sa l k Ara t rmas, 2012 Source: TurkStat, Turkey Health Survey, 2012 Not. Kalp hastal (kalp romatizmas, konjenital kalp hastal vb.), diyabet ( eker hastal ) ve kanser di er içerisinde kapsanm t r. Note. Heart disease (cardiac rheumatism, congenital heart disease etc.), diabetes and cancer have been included in other. 21

29 Sağlık Health 5.6 Çocuklar n son 6 ay içinde geçirdi i hastal k/sa l k sorunlar n n cinsiyete göre da l m, 2012 Percentage of children who were exposed to diseases/health conditions in the past 6 months by sex, 2012 [7-14 ya grubundaki çocuklar - Children in 7-14 age group] (%) Hastal k/sa l k sorunu Toplam Erkek Kad n Diseases/Health problems Total Males Females A z ve di sa l sorunlar Oral and dental health problems 24,5 24,2 24,9 Göz ile ilgili sorunlar - Visual problems 11,5 11,7 11,3 Enfeksiyöz hastal klar - Infectious diseases 11,5 10,6 12,4 Cilt hastal klar - Skin diseases 4,7 4,4 5,1 Beslenme ile ili kili hastal klar Diseases related with nutrition 4,1 4,8 3,5 itme ile ilgili sorunlar - Hearing problems 2,6 2,5 2,7 Di er - Other 2,5 2,8 2,2 Ruh sa l sorunlar - Mental health problems 2,4 2,5 2,2 Kas iskelet sistemi hastal klar Musculoskeletal system diseases 1,9 2,4 1,3 Kaynak: TÜ K, Türkiye Sa l k Ara t rmas, 2012 Source: TurkStat, Turkey Health Survey, 2012 Not. stismar ve iddet vakalar na ba l sa l k sorunlar ile sigara kullan m na ba l sa l k sorunlar di er içerisinde kapsanm t r. Note. Health problems connected with abuse and violence events and cigarette smoking have been included in other. 5.7 Hekim taraf ndan te his edilen ilk be hastal k/sa l k sorunlar n n cinsiyete göre da l m, 2012 The percentage of first five diseases/health problems diagnosed by a medical doctor by sex, 2012 [15 ya - age] (%) Hastal k/sa l k sorunu Toplam Erkek Kad n Diseases/Health problems Total Males Females Hipertansiyon - High blood pressure (hypertension) 12,8 8,5 17,1 Bel bölgesi kas iskelet sistem problemleri Back musculoskeletal system disorders 10,9 8,0 13,8 Romatizmal eklem hastal (romatoid artrit) Rheumatismal joint disease (romatoid artrit) 7,9 4,2 11,4 Mide ülseri (gastrik ülser) - Gastric ulcer 7,2 5,8 8,7 eker hastal (diyabet) - Diabetes 6,7 5,5 7,9 Kaynak: TÜ K, Türkiye Sa l k Ara t rmas, 2012 Source: TurkStat, Turkey Health Survey,

30 Health Sağlık 5.8 Bireylerin vücut kitle indeksinin cinsiyet ve yerle im yerine göre da l m, 2012 Body mass index distribution of individuals by sex and residence, 2012 [15 ya - age] Yerle im yeri ve cinsiyet Dü ük kilolu Normal kilolu Fazla kilolu Obez Permanent residence and sex Underweight Normal weight Overweight Obese Türkiye - Turkey Toplam - Total 3,9 44,2 34,8 17,2 Erkek - Males 2,7 44,7 39,0 13,7 Kad n - Females 5,1 43,6 30,4 20,9 Kent - Urban Toplam - Total 4,0 44,5 34,6 17,0 Erkek - Males 2,7 44,7 39,4 13,3 Kad n - Females 5,3 44,2 29,7 20,8 K r - Rural Toplam - Total 3,5 43,4 35,2 17,9 Erkek - Males 2,4 44,7 38,1 14,8 Kad n - Females 4,7 42,2 32,1 21,1 Kaynak: TÜ K, Türkiye Sa l k Ara t rmas, 2012 Source: TurkStat, Turkey Health Survey, 2012 Not. Rakamlardaki yuvarlamadan dolay sat r toplam 100'ü vermeyebilir. Note. Sum of row percentages may not be equal to 100 due to rounding of the numbers. 5.9 Bireylerin tütün ve tütün mamulü kullanma oran, 2008, 2012 Percentage of individuals smoking, 2008, 2012 [15 ya - age] Yerle im yeri u anda kullanm yor/ ve cinsiyet Permanent residence Hergün - Daily Ara s ra Less than daily Hiç kullanmam Not at all / Never used and sex Toplam - Total 27,4 23,8 3,9 3,3 68,7 72,9 Erkek - Males 43,8 37,3 4,1 4,1 52,1 58,5 Kad n - Females 11,6 10,7 3,6 2,4 84,8 86,9 Kent - Urban 28,9 25,7 4,1 3,3 67,0 71,0 Erkek - Males 43,9 38,9 3,9 4,1 52,2 57,0 Kad n - Females 14,5 13,0 4,2 2,6 81,3 84,5 K r - Rural 23,9 18,9 3,3 3,1 72,8 78,0 Erkek - Males 43,6 33,3 4,5 4,2 51,9 62,5 Kad n - Females 5,0 4,7 2,2 2,0 92,8 93,3 Kaynak: Küresel Yeti kin Tütün Ara t rmas, 2008, 2012 Source: Global Adult Tobacco Survey, 2008, 2012 Not. Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir. Note. Total numbers may not be correct due to do rounding of the numbers. (%) 23

31 6 Eğitim ve Kültür Education and Culture 6.1 Ö retim y l ve okul grubuna göre okulla ma oran, 2011/' /'14 Schooling ratio by group of schools and the education year, 2011/' /'14 (%) 2011/' /' /'14 E itim seviyesi Brüt Net Brüt Net Brüt Net Level of educational Gross Net Gross Net Gross Net lkö retim Primary education 108,4 98, Erkek - Males 108,2 98, Kad n - Females 108,7 98, lkokul Primary school ,5 98,9 111,9 99,6 Erkek - Males ,2 98,8 111,5 99,5 Kad n - Females ,8 98,9 112,4 99,6 Ortaokul Junior high school ,6 93,1 108,8 94,5 Erkek - Males ,1 93,2 106,9 94,6 Kad n - Females ,2 93,0 110,8 94,5 Orta ö retim Secondary education 92,6 67,4 96,8 70,1 103,3 76,7 Erkek - Males 95,7 68,5 99,6 70,8 106,1 77,2 Kad n - Females 89,3 66,1 93,8 69,3 100,3 76,1 Yüksekö retim Higher education 66,2 35,5 74,9 38,5 - - Erkek - Males 70,6 35,6 79,5 38,4 - - Kad n - Females 61,7 35,4 70,0 38,6 - - Not 1. Y l ortas nüfus projeksiyonlar kullan lm t r. 2. Okulla ma oranlar 2007/'08 ö retim y l ndan itibaren Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi sonuçlar na göre hesaplanmaktad r. Note 1. The mid-year population projections were used. 2. Schooling ratios from educational year were calculated according to the results of the Address Based Population Registration System. 24

32 Education and Culture Eğitim ve Kültür 6.2 E itim kurumlar na göre ö renciler, 2012/' /'14 Enrollments by educational institutions, 2012/' /' /'13 (3) 2013/'14 E itim kurumu Okul Ö renci Okul Ö renci Educational institutions School Enrollment School Enrollment Okul öncesi e itim (1) - Pre-school (1) lkokul - Primary school Ortaokul - Junior high school Genel lise (1) - General high schools (1) Mesleki ve teknik lise (1) Vocational and technical high schools (1) Fakülte ve yüksek okul (2) Higher educational institutions (2) Kaynak: Milli E itim Bakanl, Milli E itim statistikleri, 2013/'14 Source: Ministry of Education, National Education Statistics, 2013/'14 (1) Resmi ve özel okullar kapsar. (1) It covers public and private schools. (2) Bilgiler YÖK'ten al nm t r. (2) Source: General Directorate of Higher Education. (3) tarihli ve 4306 Say l Kanun ile 1997/'98 ö retim y l ndan itibaren 8 y ll k kesintisiz, tarihli ve 6287 Say l Kanun ile 2012/'13 ö retim y l ndan itibaren de 12 y ll k kademeli zorunlu e itime geçilmi tir. (3) Compulsory education was expanded to 8 uninterrupted with Law No.4306 dated as of 1997/'98 educational year,but to 12 gradual years with Law No.6287 dated as of 2012/'13 educational year. 25

33 Eğitim ve Kültür Education and Culture 6.3 Yüksek ö retim kurumlar nda (lisans) ö retim alan na göre ö renciler, 2012/'13 Higher educational institutions enrollments by fields of study, 2012/'13 Kad n Erkek Ö retim alan - Field of education Females Males Toplam - Total E itim - Education nsani bilimler ve sanat - Human sciences and art Sosyal bilimler, i yönetimi, hukuk Social sciences, business, law Müspet ve do a bilimleri - Positive and natural sciences Mühendislik, üretim ve yap Engineering, production and construction Ziraat, ormanc l k, su ürünleri ve veterinerlik Agriculture, forestry, fishery and veterinary Sa l k ve sosyal hizmetler - Health and social services Hizmetler - Services Kaynak: ÖSYM, Ölçme, Seçme ve Yerle tirme Merkezi 2012/'13 Ö retim Y l Yüksekö retim statistikleri Source: Assessment Selection and Placement Centre 2012/'13 Higher Education Statistics 6.4 Ö retim elemanlar n n akademik görevlerine göre say lar, 2012/'13 Number of teaching staff by academic title, 2012/'13 Toplam Kad n Erkek Total Females Males Profesör - Professor Doçent - Associate professor Yard mc doçent - Assistant professor Ö retim görevlisi - Instructor Okutman - Language instructor Uzman - Specialist Ara t rma görevlisi - Research assistant Çevirici - Translator E itim-ö retim planlamac s Education-training planner Kaynak: ÖSYM, Ölçme, Seçme ve Yerle tirme Merkezi,2012/'13 Ö retim Y l Yüksekö retim statistikleri Source: Assessment Selection and Placement Centre, 2012/'13 Higher Education Statistics 26

34 Education and Culture Eğitim ve Kültür 6.5 Ortaö retim son s n fta okuyan ö rencilerin ÖSS sonucuna göre fakülte ve yüksekokula yerle me oran, According to Student Selection Examination, the percentage of students entering faculty and vocational training school from last grade in the secondary education, ÖSS'ye giren ö renci say s Number of student getting selection examination Fakülte ve yüksekokula yerle en Entering student to faculty and vocational training school (%) 54,3 56,7 57,5 Önlisans - Vocational training school (%) 45,4 46,9 43,5 Lisans - Undergraduate (%) 42,8 41,8 45,5 Aç kö retim - Open education (%) 11,8 11,2 10,9 Kaynak: ÖSYM, Ölçme, Seçme ve Yerle tirme Merkezi ortaö retim kurumlar na göre Ö renci Seçme ve Yerle tirme S nav Sonuçlar Source: Assessment Selection and Placement Centre, Student Selection and Placement Center Examination Results by secondary education institutions, Yurt d nda ö renim yapan resmi burslu ö renci say lar, Number of Turkish Government sponsored students educated abroad Yabanc dil - Language Haz rlanma ö renimi - Preparation of education - 4 Yüksek lisans - Master Doktora - Doctorate Staj - Internship - 11 Kaynak: Milli E itim Bakanl ; Yüksekö retim Genel Müdürlü ü Source: The Ministry of National Education; General Directorate of Higher Education 27

35 Eğitim ve Kültür Education and Culture 6.7 Kütüphaneler, kitap sayısı ve kütüphanelerden yararlananlar Libraries, number of books and library users, Milli Kütüphane - National Library Kütüphane sayısı - Number of libraries Kitap - Books Kütüphanelerden yararlananlar Library users Halk kütüphanesi - Public libraries Kütüphane sayısı - Number of libraries Kitap - Books Kütüphanelerden yararlananlar Library users Üniversite kütüphanesi - University libraries Kütüphane sayısı - Number of libraries Kitap - Books Gazetelerin ve dergilerin co rafi kapsama (yay n bölgesi) göre say s, Number of newspapers and magazines by geographical coverage (region of publishing), Gazete - Newspapers Dergi - Magazines Toplam - Total Yerel - Local Bölgesel - Regional Ulusal - National Sinema salonu, gösterilen film ve seyirci sayısı, Movie houses, movies and attendances, Sinema salonu sayısı - Number of movie houses Gösterilen film sayısı - Number of movies Yerli film - National production Yabancı film - Foreign production Seyirci sayısı - Number of attendances Kaynak: Sinema müdürlükleri Source: Directorates of cinemas 28

36 Education and Culture Eğitim ve Kültür 6.10 Tiyatro salonu, oynanan eser, gösterim ve seyirci say s, 2009/' /'12 Theaters, shows, performances and attendances, 2009/' /' /' /' /'12 Tiyatro salonu say s - Number of theater halls Oynanan eser say s - Number of shows Gösterim say s - Number of performances Seyirci say s - Number of attendances Kaynak: Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlü ü, belediye, resmi kurum ve özel tiyatro müdürlükleri Source: General Directorate of State Theaters, municipalities, directorates of official and private theaters 6.11 Opera ve bale salonu, oynanan eser, gösterim ve seyirci say s 2009/' /'12 Operas and ballets halls, shows, performances and attendances 2009/' /' /' /' /'12 Opera ve bale salonu say s Number of operas and ballets halls Oynanan eser say s - Number of shows Gösterim say s - Number of performances Seyirci say s - Number of attendances Kaynak: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of State Operas and Ballets 6.12 Müzeler ve mevcut eserler, Museums and artifacts, Müze say s - Museums Etnografya - Ethnography Arkeoloji - Archaeology Genel - General Mevcut eser say s - Available artifacts Kaynak: Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Cultural Heritage and Museums 29

37 7 Turizm Tourism 7.1 Gelen ve giden yabanc lar, Arriving and departing foreigners, Gelen yabanc lar - Arriving foreigners Giden yabanc lar - Departing foreigners Kaynak: Emniyet Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Public Security 7.2 Gelen ve giden vatanda lar, Arriving and departing citizens, Gelen vatanda - Arriving citizens Giden vatanda - Departing citizens Kaynak: Emniyet Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Public Security 7.3 Seçilmi milliyetlere göre gelen yabanc lar, Arrivals foreigners by selected nationalities, Almanya - Germany Rusya Federasyonu - Russian ngiltere - United Kingdom Gürcistan - Georgia Bulgaristan - Bulgaria Kaynak: Emniyet Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Public Security 30

38 Tourism Turizm 7.4 Ç k yapan ziyaretçi say s, turizm geliri ve ki i ba ortalama harcama, Number of departing visitors, tourism income and average expenditure per capita, Ç k yapan ziyaretçi say s Number of departing visitors Turizm geliri (Bin $) Tourism income (Thousand $) Ki i ba ortalama harcama ($) Average expenses per capita ($) Not.1. Bilgiler "Ç k Yapan Ziyaretçiler Anketi" sonuçlar na aittir. 2. De erler 2012 revize sonuçlar na göredir. Note.1. Data cover "The Departing Visitors Survey" results. 2. Figures are revised results in Ziyaretçi say s, turizm gideri ve ki i ba ortalama harcama Number of citizen visitors, tourism expenditures and average expenditure per capita, Vatanda ziyaretçi say s (Türkiye'de ikamet eden) Number of citizen visitors (Resident in Turkey) Turizm gideri (Bin $) Tourism expenditures (Thousand $) Ki i ba ortalama harcama ($) Average expenses per capita ($) Not.1. Bilgiler "Vatanda Giri Anketi" sonuçlar na aittir. 2. De erler 2012 revize sonuçlar na göredir. Note.1. Data cover "The Arriving Citizen Survey" results. 2. Figures are revised results in

39 8 Adalet Justice 8.1 Cinsiyet, ya grubu ve e itim durumuna göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler, Convicts received into prison by sex, age group and educational status Toplam - Total Cinsiyet - Sex Erkek - Males Kad n - Females Bilinmeyen - Unknown Ya grubu - Age group Bilinmeyen - Unknown E itim durumu - Education level Okuryazar olmayan - Illiterate Okuryazar olup da bir okul bitirmeyen Literate but not graduated from a school Bitirilen okul - Completed school lkokul - Primary school lkö retim - Primary education Ortaokul ve dengi meslek okulu - Junior high school and vocational school at junior high school level Lise ve dengi meslek okulu - High school and vocational school at high school level Yüksek ö retim - Higher education Bilinmeyen - Unknown

40 Justice Adalet 8.2 Suç türüne göre çocuk ceza infaz kurumuna ve e itimevine giren hükümlü çocuklar, Juvenile convicts received into juvenile prison and reformatory by type of crime, (1) 2012 (2) Toplam - Total Öldürme - Homicide H rs zl k - Theft Cinsel suçlar - Sexual crimes Yaralama - Assault Ya ma - Robbery Di er - Other (1) 2011 y l nda suç türü bilinmeyen 8 çocuk toplama dahil edilmi, oranlarda dahil edilmemi tir. (1) 8 juveniles whose crime type is not known are included in total, excluded in the ratios in (2) 2012 verisi y l içinde çocuk ceza infaz kurumuna ve e itimevine giri yapan çocuklar kapsamaktad r. (2) 2012 data cover juvenile convicts received into juvenile prison and reformatory within reference year. Ceza infaz kurumuna giren hükümlüler Convicts received into prison (Bin kişi - Thousand persons) Erkek - Males (Bin kişi - Thousand persons) Kadın - Females

41 9 Seçimler Elections 9.1 Milletvekili Genel Seçimi sonuçları, 2002, 2007, 2011 Results of the General Election of Representatives, 2002, 2007, Kayıtlı seçmen - Registered voters Oy kullanan seçmen - Actual voters Seçime katılma oranı Participation rate (%) 79,1 84,2 83,2 Geçerli oy sayısı - Number of valid votes Milletvekili sayısı Number of representatives Erkek - Males Temsil oranı - Representation rate (%) 95,6 90,9 85,6 Kadın - Females Temsil oranı - Representation rate (%) 4,4 9,1 14,4 Milletvekili Genel Seçimi sonuçları Results of the General Election of Representatives 2011 %6.6 %4.6 %13.0 %49.8 %

42 Elections Seçimler 9.2 Mahalli dareler Seçimi sonuçlar, 2014 Results of the Local Administration Elections, 2014 Kay tl seçmen say s l genel Büyük ehir Belediye meclisi üyeleri belediye b k. meclisi üyeleri Provincial Mayor of Belediye Municipal general council metropolitan ba kanl council members municipality Mayor members Number of registered voters Oy kullanan seçmen say s Number of actual voters Kat l m oran Participation rate (%) 88,6 89,5 89,2 89,2 Geçerli oy say s Number of valid votes Halk Oylamas sonuçlar, 1988, 2007, 2010 Results of the Referendum, 1988, 2007, 2010 A. Al nan oy - Votes polled B. Oy oran - Ratio of vote Kay tl seçmen - Registered voters Oy kullanan seçmen - Actual voters Kat l m oran - Participation rate (%) 88,8 67,5 73,7 Geçersiz oy say s Number of unvalid votes Oran - Ratio (%) 3,3 2,3 1,9 Geçerli oy say s Number of valid votes Oran - Ratio (%) 96,7 97,7 98,1 Evet - Yes A Oran - Ratio (%) B 35,0 68,9 57,9 Hay r - No A Oran - Ratio (%) B 65,0 31,1 42,1 Not.1. Resmi Gazete sonucudur. 2. Gümrük kap lar ndaki halk oylamas sonuçlar, Türkiye toplam içinde gösterilmi tir. Note.1. It is the result of the Official Gazette. 2. The results of the referendum at customs gates are shown in Turkey total. 35

43 10 Sosyal Güvenlik Social Security 10.1 Emekli Sand, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Ba -Kur'dan ayl k alanlar, Persons receiving monthly benefits from the Government Employees Retirement Fund, Social Insurance Institution and Ba -Kur, Emekli Sand (4-1/c'ye göre) (1) - Government Employees Retirement Fund(according to 4-1/c) (1) Sosyal Sigortalar Kurumu (4-1/a'ya göre) Social Insurance Institution (according to 4-1/a) Ba -Kur (4-1/b'ye göre) Ba -Kur (according to 4-1/b) Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Source: Social Security Institution (1) Emekli say s na, sand a tabi hizmeti olup di er sosyal güvenlik kurumlar ndan emekli olanlar kapsanmam t r. (1) Data concerning the retired persons does not cover persons who are in other social security institutions eventhough they belong SSK, Ba -Kur ve Emekli Sand 'na yap lan bütçe transferleri, Budget transfers to Social Insurance Institution, Ba -Kur and Government Employees Retirement Fund, (Bin TL - Thousand TL) SSK - Social Insurance Institution (4-1/a) Ba -Kur - Ba -Kur (4-1/b) Emekli Sand - Government Employees Retirement Fund (4-1/c) Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Source: Social Security Institution 36

44 Social Security Sosyal Güvenlik 10.3 Sosyal Güvenlik Kurumunun gelir ve gider dengesi, Revenues and expenditures of Social Security Institution, (Bin TL - Thousand TL) Gelirler - Revenues Giderler - Expenditures Aç k - Deficit Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Source: Social Security Institution Not. Nakit hareketler tablosu dikkate al narak haz rlanan geçici gerçekle me rakamlar d r. Note. These are provisional numbers prepared according to the table of cash flows Türkiye Kurumuna yap lan ba vurular ve i e yerle tirilenler, Applications to and placements by the Turkish Employment Organization isteyen - Applications e yerle tirilen - Placements Kaynak: Türkiye Kurumu Source: Turkish Employment Organization 10.5 Türkiye Kurumu taraf ndan yurt d nda i e yerle tirilen i çiler, Workers placed abroad by the Turkish Employment Organization Toplam - Total Vas fs z i çiler - Unskilled workers Vas fl i çiler - Skilled workers Kaynak: Türkiye Kurumu Source: Turkish Employment Organization 37

45 11 Çalışma Labour 11.1 Kurumsal olmayan nüfusun i gücü durumu, Labour force status of non-institutional population, [15 ve daha yukar ya - 15 years old and over] (Bin - Thousand) Toplam nüfus - Total population ve daha yukar ya taki nüfus - Population 15 years and over gücü - Labour force gücüne kat lma oran Labour force participation rate (%) 49,9 50,0 50,8 stihdam edilenler - Employed siz - Unemployed sizlik oran - Unemployed rate (%) 9,8 9,2 9,7 gücüne dahil olmayanlar Not in labour force Ya grubuna göre istihdam edilenler, Employed persons by age groups, [15 ve daha yukar ya - 15 years old and over] (Bin - Thousand) Erkek - Males Kad n - Females

46 Labour Çalışma 11.3 teki durum ve ekonomik faaliyete göre istihdam edilenler, 2013 Employed persons by status in employment and branch of economic activity, 2013 [15 ve daha yukar ya - 15 years old and over] (Bin - Thousand) teki durum - Status in employment Tar m Sanayi (1) Hizmetler (2) ICSE 91 Agriculture Industry (1) Services (2) Erkek - Males Ücretli, maa l ve yevmiyeli Regular and casual employee veren - Employer Kendi hesab na - Self employed Ücretsiz aile i çisi - Unpaid family worker Kad n - Females Ücretli, maa l ve yevmiyeli Regular and casual employee veren - Employer Kendi hesab na - Self employed Ücretsiz aile i çisi - Unpaid family worker (1) Madencilik ve ta ocakç l, imalat sanayii, elektrik, gaz, su ve in aat. (1) Mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas, water, construction. (2) Toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller, ula t rma, haberle me ve depolama, mali kurumlar, sigorta, ta nmaz mallara ait i ler, toplum hizmetleri, sosyal ve ki isel hizmetler. (2) Wholesale and retail trade, restaurants and hotels, transportation, communication and storage, financial institutions, insurance, business services related to real estates, community, social and personal services. 39

47 Çalışma Labour 11.4 Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenler, 2013 Employed persons by branch of economic activities, 2013 [15 ve daha yukar ya - 15 years old and over] Erkek (Bin - Thousand) Kad n NACE Rev.2 Males Females Toplam - Total Tar m, ormanc l k ve bal kç l k Agriculture, forestry and fishing Madencilik ve ta ocakç l - Mining and quarrying malat sanayi - Manufacturing Elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon Electricity, gas, steam, water supply, sewerage etc n aat ve bay nd rl k i leri - Construction Toptan ve perakende ticaret Wholesale and retail trade Ula t rma ve depolama Transportation and storage Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri Accommodation and food service activities Bilgi ve ileti im - Information and communication Finans ve sigorta faaliyetleri Financial and insurance activities Gayrimenkul faaliyetleri - Real estate activities Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler Professional, scientific and technical activities dari ve destek hizmet faaliyetleri Administrative and support service activities Kamu yönetimi ve savunma Public administration and defence E itim hizmetleri - Education nsan sa l ve sosyal hizmet faaliyetleri Human health and social work activities Kültür, sanat, e lence, dinlence ve spor Arts, entertainment and recreation Di er hizmet faaliyetleri - Other social, community and personal service activities

48 Labour Çalışma 11.5 Ya grubuna göre i sizler, Unemployed persons by age groups, [15 ve daha yukar ya - 15 years old and over] (Bin - Thousand) Erkek - Males Kad n - Females Not. ki bin ki iden az de erlerde örnek büyüklü ü güvenilir tahminler için yeterli de ildir. Note. Sample size is too small for reliable estimates for figures less than two thousand persons E itim durumuna göre i sizler, Unemployed persons by educational status, [15 ve daha yukar ya - 15 years old and over] (Bin - Thousand) E itim durumu - Educational status Erkek Kad n Erkek Kad n ISCED, 97 Males Females Males Females Toplam - Total Okuma yazma bilmeyen - Illiterate Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen Literate but no school completed lkokul mezunu - Primary school graduate lkö retim mezunu - Primary education graduate Ortaokul veya dengi meslek okul mezunu - Junior high school or equivalent vocational school graduate Genel lise - High school Lise dengi meslek okul mezunu Vocational school at high school level graduate Yüksek ö retim - Higher education graduate

49 12 Tarım Agriculture 12.1 Tar m ve orman alanlar, Agricultural land and forest area, (Bin hektar - Thousand hectare) * Tah llar ve di er bitkisel ürünlerin alan (1) Area of cereals and other crop products (1) Ekilen alan (1) (2) - Sown area (1) (2) Nadas (1) - Fallow land (1) Sebze bahçeleri alan (1) Area of vegetable gardens (1) (1) (3) Süs bitkileri alan Area of ornamental plants (1) (3) Ba alan (1) - Area of vineyard (1) Meyveler, içecek ve baharat bitkileri alan (1) Area of fruits, beverage and spices crops (1) Zeytin a açlar n n kaplad alan (1) Area of olive trees (1) Daimi çay r ve mera arazisi (4) Permanent meadow and pasture (4) Orman alan (5) - Forest area (5) Not y l ndan itibaren Avrupa Birli inin faaliyetlere göre Ürünlerin statistiki S n flamas (CPA 2002) kullan lmaya ba lanm t r. Note. Statistical Classification of Products by Activity in European Economic Community (CPA 2002) has been using for crop products since (1) G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl verisidir. (1) Data source is Ministry of Food Agriculture and Livestock. (2) 2011 y l ndan itibaren birden fazla ekili ler dahil edilmemi tir. (2) Data are not included secondary area since (3) Veriler 2011 y l ndan itibaren derlenmeye ba lanm t r. (3) Data have been compiled since (4) 2001 Genel Tar m Say m, Köy Genel Bilgi Anketi sonucudur. (4) 2001 Census of Agriculture, results of Village Information Survey. (5) Orman ve Su leri Bakanl verisidir. (5) Data source is Ministry of Forestry and Water Affairs. 42

50 Agriculture Tarım 12.2 Seçilmi tarla ürünleri üretimi, Selected field crop production, (Ton - Tons) Bu day - Wheat M s r (Dane) - Maize (Seed) Çeltik - Rice in the husk Arpa - Barley Patates (Di er) - Potatoes (Other) Nohut - Chick pea Mercimek (K rm z -Ye il) Lentils (Red-Green) Ayçiçe i - Sunflower Tütün - Tobacco * eker pancar - Sugar beet * Pamuk (Kütlü) - Cotton (Raw) Kaynak: G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Source: Ministry of Food, Agriculture and Livestock 12.3 Seçilmi sebzelerin üretimi, Selected vegetable production, (Ton - Tons) So an (Kuru) - Onion (Dry) Domates - Tomatoes H yar - Cucumber Biber - Pepper Patl can - Eggplant Fasulye (Taze) - Bean (Green) Kavun - Melon Karpuz - Watermelon Lahana - Cabbages Marul - Lettuce Kaynak: G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Source: Ministry of Food, Agriculture and Livestock 43

51 Tarım Agriculture 12.4 Seçilmi meyvelerin üretimi, Selected fruit production, (Ton - Tons) Üzüm - Grapes Portakal - Oranges Mandalina - Mandarin Limon - Lemons Elma - Apples Armut - Pears eftali - Peaches Kay s - Apricots F nd k - Hazelnuts Zeytin üretimi - Olive production Kaynak: G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Source: Ministry of Food, Agriculture and Livestock 12.5 Organik bitkisel üretim, Organic crop production, [Geçi süreci dahil - Transition period included] Ürün say s (Adet) Number of crops (Number) Çiftçi say s (Adet) Number of holding (Number) De i im - Change (%) 18,4 0,9 28,7 Alan (Hektar) (1) - Area (Hectares) (1) De i im - Change (%) 1,7 20,5 14,4 Üretim (Ton) - Production (Tons) De i im - Change (%) 36,6 23,5 5,5 Kaynak: G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Source: Ministry of Food, Agriculture and Livestock (1) Do al toplama alanlar dahildir. (1) Natural harvest areas are included. 44

52 Agriculture Tarım 12.6 Organik hayvansal üretim, Organic animal production, Çiftçi say s (Adet) - Number of holding (Number) Büyükba ve küçükba hayvan say s (Adet) Number of bovine, sheep and goats (Number) Kümes hayvanlar say s (Adet) Number of poultry (Number) K rm z et üretimi (Ton) (1) Meat production (Tons) (1) 6 253,0 645,7 270,4 Beyaz et üretimi(ton) (1) Poultry meat production(tons) (1) 550,0 713,1 210,3 Süt üretimi (Ton) (1) - Milk production (Tons) (1) Yumurta üretimi (Adet) (1) Eggs production (Number) (1) Kaynak: G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Source: Ministry of Food, Agriculture and Livestock (1) 2010 y l ndan itibaren geçi süreci dahil edilmemektedir. (1) Transition period has not been included since Türlerine göre hayvanlar, Livestocks by type, (Ba - Head) S r - Cattle Manda - Buffalo Koyun - Sheep K l keçi - Ordinary goat Tiftik keçi - Angora goat At - Horse E ek - Donkey Kat r - Mule Deve - Camel Domuz - Pig Kaynak: G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Source: Ministry of Food, Agriculture and Livestock Not. Veriler y l sonu hayvan say lar d r. Note. Data is end of year livestock numbers. 45

53 Tarım Agriculture 12.8 Süt üretimi, Milk production, (Bin ton - Thousand tons) Süt üretimi - Milk production nek - Cow Manda ine i - Buffalo cow Koyun - Sheep Keçi - Goats Kaynak: G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Source: Ministry of Food, Agriculture and Livestock 12.9 Et üretimi, Meat production, (Ton - Tons) Et üretimi - Meat production S r - Cattle Manda - Buffalo Koyun - Sheep Keçi - Goats Not y l ndan itibaren k rm z et üretimi mezbahane ve mezbahane d kesimleri kapsamaktad r. Note.Data on red meat production covers slaughterings in slaughterhouses and outside slaughterhouses starting from ,0 Et üretimi - Meat production (Milyon ton - Million tons) 0,8 0,6 0,4 0,

54 Agriculture Tarım Kümes hayvanc l, Poultry and egg production, (Bin adet - Thousand number) Tavuk - Hen Et tavu u - Broiler Yumurta tavu u - Laying hen Hindi - Turkey Ördek - Duck Kaz - Goose Tavuk eti (Bin ton) Chicken meat (Thousand tons) Tavuk yumurtas Number of hen eggs Not y l ndan itibaren yumurta miktar na köy tavukçulu u dahil de ildir. Note. Egg production in villages are excluded starting from Süt üretimi - Milk production (Milyon ton - Million tons) Veri için tablo 12.8 e bakınız. For data, see table

55 13 İş İstatistikleri Business Statistics 13.1 Programc l k ve yay nc l k faaliyeti temel göstergeleri, Basic indicators on programming and broadcasting activities, [Tüm yay n türleri - All type of broadcasting] (NACE Rev.2) Yay n kurumu say s Number of broadcasting institutions Ücretli çal anlar say s Number of employees Çal anlar say s Number of persons employed Personel maliyeti (TL) Personnel cost (TL) Mal ve hizmet sat n al lar (TL) Purchases of goods and services (TL) Ciro (TL) Turnover (TL) Üretim de eri (TL) Production value (TL) Faktör maliyetiyle katma de er (TL) Value added at factor costs (TL) Kaynak: TÜ K, Radyo ve Televizyon Kurum statistikleri Source: TurkStat, Radio and Television Institution Statistics Not. Uydu ve kablolu yay n yapan kurumlar 2009 referans y l ndan itibaren kapsama dahil edilmi tir. Note. Institutions broadcasting via satellite and cable have been included since the reference year

56 Business Statistics İş İstatistikleri 13.2 Mali sektörlerde istihdam ve temel göstergeler, 2012 Employment and basic indicators in financial sectors, 2012 (NACE Rev.2) Finansal hizmet Sigorta, Finansal faaliyetleri reasürans ve hizmetler ve (Sigorta ve emeklilik fonlar sigorta faal. emeklilik (Zorunlu sosyal için yard mc fonlar hariç) güvenlik hariç) faaliyetler Financial service Insurance,Activities auxiliary activities reinsurance and to financial (Except insurance pension funding services and and pension (Except compulsory and insurance funding) social security) activities Giri im say s Number of enterprises Çal anlar n y ll k ortalama say s - Annual average number of persons engaged Ücretle çal anlar n y ll k ortalama say s - Annual average number of employees Personel maliyeti (TL) Personnel cost (TL) Mal ve hizmet sat n al (TL) Purchase of goods and services (TL) Üretim de eri (TL) Production value (TL) Faktör maliyetiyle katma de er (TL) Value added at factor costs (TL) Kaynak: TÜ K, Mali Arac Kurulu statistikleri Source: TurkStat, Financial Intermediary Institution Statistics 49

57 İş İstatistikleri Business Statistics 13.3 Sanayi ve hizmet sektörlerinde k s mlara göre istihdam ve temel göstergeler, 2011 (NACE Rev.2) Madencilik ve ta ocakç l Genel toplam Mining and General total quarrying Giri im say s - Number of enterprises Çal anlar say s -Number of persons employed Ücretli çal anlar say s Number of employees Maa ve ücretler (TL) - Wages and salaries (TL) Ciro (TL) - Turnover (TL) Toplam mal ve hizmet sat n al lar (TL) Total purchases of goods and services (TL) Üretim de eri (TL) - Production value (TL) Faktör maliyetiyle katma de er (TL) Value-added at factor cost (TL) Maddi mallara ili kin brüt yat r m (TL) Gross investment in tangible goods (TL) Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara ta tlar n n ve motosikletlerin onar m Ula t rma ve Wholesale and retail trade depolama repair of motor vehicles Transportation and motorcycles and storage Giri im say s - Number of enterprises Çal anlar say s -Number of persons employed Ücretli çal anlar say s Number of employees Maa ve ücretler (TL) - Wages and salaries (TL) Ciro (TL) - Turnover (TL) Toplam mal ve hizmet sat n al lar (TL) Total purchases of goods and services (TL) Üretim de eri (TL) - Production value (TL) Faktör maliyetiyle katma de er (TL) Value-added at factor cost (TL) Maddi mallara ili kin brüt yat r m (TL) Gross investment in tangible goods (TL)

58 Business Statistics İş İstatistikleri 13.3 Employment and basic indicators by section in industry and service sectors, 2011 (NACE Rev.2) Elektrik, gaz, buhar Su temini;kanalizasyon, ve iklimlendirme at k yönetimi ve üretimi ve da t m iyile tirme faaliyetleri Electricity, gas, Water supply; sewerage, malat steam and air waste management and n aat Manufacturing conditioning supply remediation activities Construction Konaklama ve Mesleki, yiyecek hizmeti bilimsel ve faaliyetleri Gayrimenkul teknik faaliyetler Accommodation Bilgi ve ileti im faaliyetleri Professional, and food Information and Real estate scientific and service activities communication activities technical activities

59 İş İstatistikleri Business Statistics 13.3 Sanayi ve hizmet sektörlerinde k s mlara göre istihdam ve temel göstergeler, 2011 (devam) (NACE Rev.2) dari ve destek hizmet faaliyetleri Administrative and support service E itim activities Education Giri im say s - Number of enterprises Çal anlar say s -Number of persons employed Ücretli çal anlar say s Number of employees Maa ve ücretler (TL) - Wages and salaries (TL) Ciro (TL) - Turnover (TL) Toplam mal ve hizmet sat n al lar (TL) Total purchases of goods and services (TL) Üretim de eri (TL) - Production value (TL) Faktör maliyetiyle katma de er (TL) Value-added at factor cost (TL) Maddi mallara ili kin brüt yat r m (TL) Gross investment in tangible goods (TL)

60 Business Statistics İş İstatistikleri 13.3 Employment and basic indicators by section in industry and service sectors, 2011 (continued) (NACE Rev.2) nsan sa l ve Kültür, sanat, sosyal hizmet e lence, dinlence faaliyetleri ve spor Di er hizmet Human health and Art entertainment faaliyetleri social work activities and recreation Other service activities

61 İş İstatistikleri Business Statistics 13.4 Sanayi üretim endeksi, Industrial production index, (2010=100) NACE Rev Toplam sanayi - Total industry 110,06 112,86 116,30 Madencilik ve ta ocakç l Mining and quarrying 106,59 108,84 104,90 malat sanayii - Manufacturing industry 110,54 113,03 117,53 Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da t m - Electricity, gas, steam and air conditioning supply 108,64 113,70 113, Sanayi ciro endeksi, sanayi istihdam endeksi, sanayide çal lan saat endeksi ve sanayide brüt ücret-maa endeksi, Industrial turnover index, industrial employment index, hours worked index in industry and gross wages-salaries index in industry, (2010=100) Sanayi ciro endeksi Industrial turnover index 129,87 140,11 153,10 Sanayi istihdam endeksi Industrial employment index 106,53 111,58 115,63 Sanayide çal lan saat endeksi Hours worked index in industry 106,18 110,37 112,84 Sanayide brüt ücret-maa endeksi Gross wages-salaries index in industry 115,73 133,75 153, Ticaret - Hizmet ciro endeksi, Ticaret - Hizmet istihdam endeksi, Ticaret - Hizmet çal lan saat endeksi ve Ticaret - Hizmet brüt ücret-maa endeksi, Trade and Services turnover index, Trade and Services number of persons employed index, Trade and Services hours worked index and Trade and Services gross wages and salaries index, (2010=100) Ticaret - hizmet ciro endeksi Trade and services turnover index 119,34 131,29 143,61 Ticaret - hizmet istihdam endeksi Trade and services number of persons employed index 106,91 109,96 110,50 Ticaret - hizmet çal lan saat endeksi Trade and services hours worked index 106,24 108,72 108,22 Ticaret - hizmet brüt ücret-maa endeksi Trade and services gross wages and salaries index 117,51 135,02 151,18 54

62 Business Statistics İş İstatistikleri 13.7 Sanayi sektöründe faaliyette bulunan ve 20+ ki i çal an giri imlerden elde edilen seçilmi madenlerin üretimi, Production of selected minerals, derived from enterprises active in industrial sectors with 20 or more employees, (Tuvenan - Run of mine) Ta kömürü - Hard coal (Kg) c Linyit - Lignite (Kg) Demir - Iron (Kg) Krom - Chromium (Kg) (Üretim - Production) Do al gaz - Natural gas (Terajul) Yap sahipli i ve kullanma amac na göre yap lacak yeni ve ilave yap lar, New buildings and additions by use of building and type of investor [ n aat ruhsatlar na göre - According to construction permits] A. Yap say s - Number of buildings B. Yüzölçüm - Floor area (m²) units C. De er - Value (TL) D. Daire say s - Number of dwelling units * 2013* Genel toplam A General total B C D Kamu sektörü A Public sector B C D Özel sektör A Private sector B C D Yap kooperatifi A Construction cooperatives B C D

63 İş İstatistikleri Business Statistics 13.9 Bina in aat maliyet endeksi, Building construction cost index, [Ortalama endeks - Average index] Bina (Konut+Di er) Building (Residential buildings+ Other usage) (2005=100) ki ve daha fazla daireli ikamet amaçl binalar Two and more dwelling residential buildings (A) Genel toplam ,53 162,91 General total ,27 171, ,07 180,46 çilikler toplam ,37 178,32 Labour total ,49 188, ,00 200,84 Malzemeler toplam ,41 158,88 Materials total ,80 167, ,64 175,13 Bir daireli ikamet amaçl binalar Konut One dwelling Residential residential buildings buildings Di er (1) (E) (A+E) Other (1) Genel toplam ,34 162,74 161,94 General total ,89 171,72 170, ,56 180,47 178,97 çilikler toplam ,24 178,31 178,54 Labour total ,40 188,42 188, ,16 200,88 201,34 Malzemeler toplam ,60 158,64 157,79 Materials total ,98 167,32 165, ,79 175,10 173,37 (1) Ticari, idari, okul ve s hhi binalar kapsar. (1) Covers commercial, administrative, school and medical buildings. 56

64 Business Statistics İş İstatistikleri Üç ayl k in aat sektörü istihdam endeksi, brüt ücret-maa endeksi, çal lan saat endeksi, Quarterly employment index in construction, gross wages and salaries index in construction, hours worked index in construction, (2010=100) Üç ayl k in aat sektörü istihdam endeksi Quarterly employment index in construction 102,75 103,95 98,48 Üç ayl k in aat sektörü brüt ücret-maa endeksi - Quarterly gross wages and salaries index in construction 114,20 131,71 144,36 Üç ayl k in aat sektörü çal lan saat endeksi Quarterly hours worked index in construction 101,59 102,11 95, Üç ayl k in aat sektörü ciro endeksi ve üretim endeksi Quarterly turnover index in construction and production index in construction, (2010=100) Üç ayl k in aat sektörü ciro endeksi Quarterly turnover index in construction 107,57 114,46 126,91 Üç ayl k in aat sektörü üretim endeksi Quarterly production index in construction 111,42 112,26 120,60 57

65 14 Enerji Energy 14.1 Elektrik santrallerinin kurulu gücü ve enerji kaynaklar na göre elektrik enerjisi üretimi, Installed capacity of electricity power plants and electricity generation by energy resources, Kurulu güç - Installed capacity (MW) , , ,4 Brüt üretim - Gross production (GWh) , , ,8 Ta kömürü+ithal kömür+asfaltit Hard coal+imported coal+asphaltite , , ,2 Linyit - Lignite , , ,9 Fuel oil - Fuel oil 2 143,8 900,5 981,3 Motorin - Diesel oil 4,3 3,1 657,4 Do al gaz - Natural gas , , ,2 Hidrolik+jeotermal+rüzgar Hydraulic+geothermal+wind , , ,1 Di er (1) - Other (1) 489,4 469,2 720,7 Kaynak: TE A, Türkiye Elektrik Üretim - letim statistikleri Source: TETC Electricity Generation - Transmission Statistics of Turkey (1) Nafta, LPG, biogaz, endüstriyel at k vb. (1) Naphtha, LPG, biogas, industrial waste etc. 58

66 Energy Enerji 14.2 Elektrik tüketimi, Electricity consumption, Miktar - Quantity (MWh) Toplam - Total Mesken - Household Ticaret - Commercial Resmi daire - Government offices Sanayi - Industrial Tar msal sulama - Irrigate Ayd nlatma - Illumination Di er (1) - Other (1) Kaynak: TEDA, Türkiye Elektrik Da t m ve Tüketim statistikleri Source: TEDC, Electricity Distribution and Consumption Statistics of Turkey (1) Hayvanc l k, bal kç l k, içme ve kullanma suyu pompaj tesisleri, kamuya ait hizmetler vb. tüketimleri içerir. (1) It includes consumption in agriculture, livestock, fishery sector and municipal water abstraction pumping facilities, and other public services etc. Elektrik tüketimi Consumption of electricity 2012 %4,51 %2,33 %1,99 %4,21 %16,33 %23,28 %47,35 Sanayi - Industrial Mesken - Residential Ticaret - Commercial Diğer - Other Resmi daire - Government offices Aydınlatma - Illumination Tarımsal sulama - Irrigate 59

67 15 Ulaştırma ve Haberleşme Transportation and Communication 15.1 Otoyol, devlet, il ve köy yollar uzunlu u, Length of motorways, state highways, provincial roads and village roads, (Km) Otoyol - Motorways Devlet yolu - State highways l yolu - Provincial roads Köy yolu - Village roads Kaynak: Karayollar Genel Müdürlü ü, Mahalli dareler Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Highways, General Directorate for Local Authorities 15.2 Otoyol, devlet ve il yollar üzerinde seyir ve ta malar, Circulation and transportation on motorways, state highways and provincial roads, (Milyon - Million) Ta t-km - Vehicle-km Otoyol - Motorways Devlet yolu - State highways l yolu - Provincial roads Ton-km - Tonne-km Otoyol - Motorways Devlet yolu - State highways l yolu - Provincial roads Yolcu-km - Passenger-km Otoyol - Motorways Devlet yolu - State highways l yolu - Provincial roads Kaynak: Karayollar Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Highways 60

68 Transportation and Communication Ulaştırma ve Haberleşme 15.3 Motorlu kara ta tlar say s, The number of road motor vehicles, Toplam - Total Otomobil - Car Minibüs - Minibus Otobüs - Bus Kamyonet - Small truck Kamyon - Truck Motosiklet - Motorcyle Özel amaçl ta tlar Special purpose vehicles Traktör - Tractor Kaynak: Emniyet Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Public Security 15.4 Y l içinde kayd yap lan ve kayd silinen motorlu kara ta t say s, Number of road motor vehicles registered and withdrawn in the year Y l içinde kayd yap lan Y l içinde kayd silinen Vehicles registered Vehicles withdrawn during the year during the year Toplam - Total Otomobil - Car Minibüs - Minibus Otobüs - Bus Kamyonet - Small truck Kamyon - Truck Motosiklet - Motorcyle Özel amaçl ta tlar Special purpose vehicles Traktör - Tractor Kaynak: Emniyet Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Public Security 61

69 Ulaştırma ve Haberleşme Transportation and Communication 15.5 Kullan lan yak t türüne göre motorlu kara ta t say s, Number of road motor vehicles by kind of fuel used, Genel toplam - General total Benzin - Gasoline Dizel - Diesel LPG - LPG Bilinmiyor - Unknown Kaynak: Emniyet Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Public Security 15.6 Karayolu trafik kazalar, Road traffic accidents, Toplam kaza - Total accident Ölümlü, yaralanmal kaza Accident involving death and personal injury Ölü say s - Number of persons killed Yaral say s - Number of persons injured Kaynak: Emniyet Genel Müdürlü ü, Jandarma Genel Komutanl Source: General Directorate of Public Security, General Command of Gendarmerie Not. Jandarma ve trafik polisi sorumluluk bölgesindeki kazalar kapsar. Note. Road traffic accidents in responsibility area of traffic police and gendarmerie are included Demiryollar nda koltuk-kilometre, yolcu say s ve yolcu-kilometre Seat-kilometers, number of passengers carried and passenger-kilometers in railways, (Bin - Thousand) Koltuk-kilometre - Seat-kilometers Yolcu say s - Number of passenger Yolcu-kilometre - Passenger-kilometers Kaynak: Devlet Demiryollar letmesi Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of State Railways 62

70 Transportation and Communication Ulaştırma ve Haberleşme 15.8 Demiryollar ndaki kazalar, Railway accidents, Kaza - Accident Ölü - Persons killed Yaral - Persons injured Kaynak: Devlet Demiryollar letmesi Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of State Railways 15.9 Haberle me araçlar abone say lar, Number of subscribers of communication devices, Sabit telefon - Fixed telephone Cep telefonu - Mobile phone nternet (1) - Internet (1) Kaynak: Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu Source: Information and Communication Technologies Authority (1) Dial-up ve bir ay alt mobil geni bant abonelikleri dahil olmak üzere bütün abonelikleri kapsamaktad r. (1) Includes "Dial-up" and all other subscription packages including mobile broadband less than one month. 63

71 16 Dış Ticaret Foreign Trade 16.1 D ticaret göstergeleri, Main indicators of foreign trade, * hracat (Milyon $) - Exports (Million $) De i im - Change (%) 18,5 13,0-0,4 thalat (Milyon $) - Imports (Million $) De i im - Change (%) 29,8-1,8 6,4 D ticaret dengesi (Milyon $) Foreign trade balance (Million $) D ticaret hacmi (Milyon $) Foreign trade volume (Million $) hracat / thalat kar lama oran Proportion imports covered by exports (%) 56,0 64,5 60, En çok ithalat ve ihracat yap lan 10 ülke, 2013 First 10 countries by imports and exports, 2013 (Milyon $ - Million $) thalat - Imports hracat - Exports Toplam - Total Toplam - Total Rusya Fed. - Russia Almanya - Germany Çin - China Irak - Iraq Almanya - Germany ngiltere - United Kingdom talya - Italy Rusya Fed. - Russia ABD - USA talya - Italy ran - Iran Fransa - France sviçre - Switzerland ABD - USA Fransa - France BAE - UAE spanya - Spain spanya - Spain Hindistan - India Iran - Iran Di er - Others Di er - Others

72 Foreign Trade Dış Ticaret 16.3 Ekonomik faaliyete göre d ticaret, Foreign trade by economic activity, (Milyon $ - Million $) ISIC, Rev * hracat - Exports Tar m ve ormanc l k Agriculture and forestry Bal kç l k - Fishing Madencilik ve ta ocakç l Mining and quarrying malat - Manufacturing Di erleri - Others thalat - Imports Tar m ve ormanc l k Agriculture and forestry Bal kç l k - Fishing Madencilik ve ta ocakç l Mining and quarrying malat - Manufacturing Di erleri - Others Geni ekonomik gruplar n s n flamas na göre d ticaret Foreign trade by classification of broad economic categories (Milyon $ - Million $) Ana mal gruplar - Major commodity groups BEC * hracat - Exports Sermaye mallar - Capital goods Ara mallar - Intermediate goods Tüketim mallar - Consumption goods Di erleri - Others thalat - Imports Sermaye mallar - Capital goods Ara mallar - Intermediate goods Tüketim mallar - Consumption goods Di erleri - Others

73 Dış Ticaret Foreign Trade 16.5 Uluslararas standart ticaret s n flamas na göre d ticareti, Foreign trade by standard international trade classification, Maddeler - Commodities hracat - Exports (Milyon $ - Million $) thalat - Imports SITC, Rev * * Toplam - Total Canl hayvanlar ve g da maddeleri Food and live animals çkiler ve tütün - Beverages and tobacco Akaryak t hariç, yenilmeyen hammaddeler Inedible crude materials, except fuels Madeni yak tlar, ya lar vb. ilgili maddeler - Mineral fuels, lubricants and related materials Hayvansal ve bitkisel s v ya lar, kat ya lar ve mumlar - Animal and vegetable oils, fats and waxes Ba ka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ürünleri - Chemicals and related products, n.e.s Ba l ca s n flara ayr larak i lenmi mallar - Manufactured goods classified chiefly by material Makine ve ula t rma araçlar Machinery and transport equipment Çe itli mamul e ya Miscellaneous manufactured articles SITC'de hiç bir yerde s n fland r lmam e ya ve mamüller - Commodities and transactions not classified elsewhere in the SITC

74 Foreign Trade Dış Ticaret 16.6 D ticaret endeksleri, Foreign trade indices, (2010=100) hracat - Exports thalat - Import SITC Rev Miktar endeksi - Quantity index Genel endeks - General index 123,86 122,63 114,07 122,61 G da, içecek ve tütün Food, beverages and tobacco 112,51 122,79 131,37 135,59 Ham maddeler (yak t hariç) Crude materials (except fuels) 124,79 144,87 109,15 105,87 Yak tlar - Fuels 123,72 113,13 115,63 113,75 malat (g da, içecek ve tütün hariç) Manufactured goods except food, beverages and tobacco 115,44 121,37 109,89 117,88 SITC'de ba ka bir yerde s n fland r lmayan mallar Commodities not classified elsewhere in SITC 419,97 129,01 238,46 493,52 Birim de er endeksi - Unit value index Genel endeks - General index 108,14 108,70 111,76 110,62 G da, içecek ve tütün Food, beverages and tobacco 107,55 109,30 107,21 111,44 Ham maddeler (yak t hariç) Crude materials (except fuels) 105,60 106,94 114,64 107,25 Yak tlar - Fuels 139,40 132,79 135,04 127,69 malat (g da, içecek ve tütün hariç) Manufactured goods except food, beverages and tobacco 105,95 107,64 104,14 106,49 SITC'de ba ka bir yerde s n fland r lmayan mallar Commodities not classified elsewhere in SITC 143,47 126,31 121,85 108,55 67

75 17 Fiyat ve Endeksler Prices and Indexes 17.1 Üretici fiyat endeksi, Producer price index, (2003=100) Genel endeks - All items 193,96 205,78 215,00 Tar m - Agriculture 209,77 222,45 219,47 Tar m, avc l k ve ormanc l k Agriculture, hunting and forestry 208,42 220,40 216,96 Bal kç l k, bal k üretme çiftlikleri Fishing, fish production farms 259,27 312,50 343,88 Sanayi - Industry 190,19 201,80 213,25 Madencilik ve ta ocakç l Mining and quarrying 263,03 288,76 316,24 malat sanayii - Manufacturing 187,55 197,79 206,60 Elektrik, gaz ve su Electricity, gas and water 194,75 215,17 238,02 Endeks 250 Üretici fiyatları endeksi - Producer price index (Genel endeks - All items) [2003=100]

76 Prices and Indexes Fiyat ve Endeksler 17.2 Tüketici fiyat endeksi, Consumer price index, (2003=100) Genel endeks - All items 189,90 206,84 222,33 G da ve alkolsüz içecekler Food and non-alcoholic beverages 197,82 214,46 233,97 Alkollü içecekler ve tütün Alcoholic beverages and tobacco 302,81 345,25 397,73 Giyim ve ayakkab - Clothing and footwear 132,76 143,61 152,79 Konut, su, elektrik, gaz ve di er yak tlar Housing, water, electricity, gas and other fuels 220,06 245,26 262,85 Mobilya, ev aletleri ve ev bak m hizmetleri Furnishings, household equipment, routine maintenance of the house 153,36 167,39 175,56 Sa l k - Health 128,30 130,11 133,58 Ula t rma - Transportation 188,00 202,36 216,18 Haberle me - Communications 112,61 116,18 122,13 E lence ve kültür - Recreation and culture 148,20 156,45 160,43 E itim - Education 195,96 207,77 222,56 Lokanta ve oteller - Restaurant and hotels 247,51 270,16 295,18 Çe itli mal ve hizmetler Miscellaneous goods and services 216,16 244,24 256,27 Endeks 250 Tüketici fiyat endeksi - Consumer price index (Genel endeks - All items) [2003=100]

77 18 Satınalma Gücü Paritesi Purchasing Power Parity 18.1 BBS'ye göre tüketim harcamalar fiyat düzeyi endeksleri, Price level indices for consumption expenditures by SR, (Türkiye - Turkey =100) BBS-2. Düzey SR - Level TR Türkiye - Turkey 100,00 100,00 100,00 TR10 stanbul 113,71 113,09 113,27 TR21 Tekirda, Edirne, K rklareli 102,45 103,20 103,39 TR22 Bal kesir, Çanakkale 102,97 101,79 102,25 TR31 zmir 106,72 105,71 105,63 TR32 Ayd n, Denizli, Mu la 101,52 101,16 100,78 TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, U ak 99,19 97,88 97,72 TR41 Bursa, Eski ehir, Bilecik 102,97 100,84 101,00 TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 103,84 103,71 103,83 TR51 Ankara 105,99 105,78 105,78 TR52 Konya, Karaman 96,06 96,81 96,72 TR61 Antalya, Isparta, Burdur 103,11 102,08 101,99 TR62 Adana, Mersin 99,17 100,50 100,84 TR63 Hatay, Kahramanmara, Osmaniye 95,76 96,33 95,90 TR71 K r kkale, Aksaray, Ni de, Nev ehir, K r ehir 95,76 96,47 96,55 TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 97,66 97,31 97,39 TR81 Zonguldak, Karabük, Bart n 99,49 99,00 99,24 TR82 Kastamonu, Çank r, Sinop 98,21 98,07 97,33 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 97,42 97,66 97,72 TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümü hane 103,61 103,08 103,03 TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 98,54 99,33 99,13 TRA2 A r, Kars, I d r, Ardahan 96,95 96,40 96,08 TRB1 Malatya, Elaz, Bingöl, Tunceli 97,23 98,55 98,70 TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari 97,78 97,80 97,87 TRC1 Gaziantep, Ad yaman, Kilis 96,43 96,65 97,54 TRC2 anl urfa, Diyarbak r 95,55 96,40 96,45 TRC3 Mardin, Batman, rnak, Siirt 91,88 94,38 93,89 70

78 Purchasing Power Parity Satınalma Gücü Paritesi 18.2 OECD ülkelerinde sat nalma gücü paritesi de erleri, Purchasing power parity values in OECD countries, [Bir Amerikan dolar kar l ulusal para birimi] [National currency per USA Dollar] (ABD=1 USA=1) Türkiye - Turkey 0,99 1,03 1,08 ABD - USA 1,00 1,00 1,00 Almanya - Germany 0,78 0,78 0,78 Avustralya - Australia 1,51 1,48 1,47 Avusturya - Austria 0,83 0,83 0,83 Belçika - Belgium 0,84 0,83 0,83 Çek Cumhuriyeti - Czech Republic 13,47 13,29 13,30 Danimarka - Denmark 7,69 7,63 7,64 Estonya - Estonia 0,52 0,54 0,55 Finlandiya - Finland 0,91 0,91 0,91 Fransa - France 0,84 0,84 0,84 Hollanda - Netherlands 0,83 0,83 0,83 ngiltere - United Kingdom 0,70 0,69 0,69 rlanda - Ireland 0,83 0,82 0,81 spanya - Spain 0,71 0,68 0,68 srail - Israel 3,94 4,01 4,04 sveç - Sweden 8,82 8,70 8,64 sviçre - Switzerland 1,44 1,39 1,37 talya - Italy 0,77 0,75 0,75 zlanda - Iceland 133,56 135,46 137,94 Japonya - Japan 107,45 104,68 102,61 Kanada - Canada 1,24 1,24 1,23 Kore - Korea 854,59 847,93 846,08 Lüksemburg - Luxembourg 0,91 0,90 0,92 Macaristan - Hungary 123,65 124,91 127,10 Meksika - Mexico 7,67 7,81 7,83 Norveç - Norway 8,97 8,76 8,80 Polonya - Poland 1,82 1,82 1,80 Portekiz - Portugal 0,63 0,60 0,60 Slovak Cumhuriyeti - Slovak Republic 0,51 0,51 0,51 Slovenya - Slovenia 0,63 0,60 0,60 ili - Chile 348,02 348,13 347,97 Yeni Zelanda - New Zealand 1,49 1,45 1,46 Yunanistan - Greece 0,69 0,67 0,65 Kaynak - Source: OECD, Statistics Database,

79 19 Para ve Banka Money and Banking 19.1 Uluslararası rezervler, International reserves, (Milyon $ - Million $) Altın - Gold Brüt döviz rezervleri Gross foreign exchange reserves Merkez Bankası - Central Bank Ticari bankalar - Commercial banks Brüt uluslararası rezervler Gross international reserves Muhabir açıkları - Overdrafts Net rezervler - Net reserves Kaynak: T.C. Merkez Bankası Source: Central Bank of Turkey 4 Avrupa Para Birimi ve ABD Doları Euro and US Dollar (Alış - Buying) (TL/YP - TL/FX) 3 Avrupa Para Birimi - Euro ABD Doları - US Dollar

80 Money and Banking Para ve Banka 19.2 Alt n fiyatlar, Gold prices, (TL) Re at alt n - Re at gold En az - Minimum 473,75 631,25 561,75 En çok - Maximum 707,00 678,75 652,25 Ortalama - Average 583,36 656,55 595,86 Cumhuriyet alt n (1) - Cumhuriyet gold (1) En az - Minimum 465,75 622,50 551,75 En çok - Maximum 693,40 672,25 641,25 Ortalama - Average 574,11 646,92 585,83 Külçe alt n (2) - Ingot gold (2) En az - Minimum 68,33 92,92 80,32 En çok - Maximum 102,70 101,72 95,33 Ortalama - Average 85,31 96,77 86,41 Kaynak: T.C. Merkez Bankas Source: Central Bank of Turkey Not. Borsa d serbest fiyatlard r. Note. Data represents free market prices. (1) 916 2/3 ayar nda ve gram veznindedir. (1) Weight is grams and standard of fineness is 916 2/3. (2) Bir gram n fiyat d r. (2) Price of 1 gram. Cumhuriyet altını - Cumhuriyet gold (Ortalama - Average) 800 (TL)

81 Para ve Banka Money and Banking 19.3 Döviz kurlar, Exchange rates, (TL/YP - TL/FX) Avrupa Para Birimi - Euro Al - Buying 2, , ,9365 Sat - Selling 2, , ,9418 ABD Dolar - US Dollar Al - Buying 1, , ,1343 Sat - Selling 1, , ,1381 Avustralya Dolar - Australian Dollar Al - Buying 1, , ,8886 Sat - Selling 1, , ,9009 Danimarka Kronu - Danish Krone Al - Buying 0, , ,39303 Sat - Selling 0, , ,39496 ngiliz Sterlini - Pound Sterling Al - Buying 2, , ,5114 Sat - Selling 2, , ,5297 sveç Kronu - Swedish Krona Al - Buying 0, , ,32779 Sat - Selling 0, , ,33118 sviçre Frang - Swiss Franc Al - Buying 2, , ,3899 Sat - Selling 2, , ,4052 Japon Yeni (1) - Japanese Yen (1) Al - Buying 2, , ,0231 Sat - Selling 2, , ,0365 Kanada Dolar - Canadian Dollar Al - Buying 1, , ,9898 Sat - Selling 1, , ,9988 Kuveyt Dinar - Kuwaiti Dinar Al - Buying 6, , ,5182 Sat - Selling 6, , ,6166 Norveç Kronu - Norwegian Krone Al - Buying 0, , ,34759 Sat - Selling 0, , ,34993 S. Arabistan Riyali - S. Arabian Riyal Al - Buying 0, , ,56906 Sat - Selling 0, , ,57009 Kaynak: T.C. Merkez Bankas Source: Central Bank of Turkey Not. Dönem sonu. Note. End of period. (1) 100 Japon Yeni olarak verilmi tir. (1) Values are given as 100 Japanese Yen. 74

82 Money and Banking Para ve Banka 19.4 Parasal sektör analitik bilançosu, Monetary sector analytical balance sheet, [M3 Para arz ve kar l k kalemleri - M3 money supply and counterpart items] Kar l k kalemleri - Counterpart items (Bin TL - Thousand TRY) * Toplam - Total D varl klar - Foreign assets (net) Yurtiçi krediler - Domestic credits Di er kalemler (1) - Other items (net) (1) Para arzlar - Money supply 1 M Bankalar d ndaki para - Currency outside banks Vadesiz mevduat (TL) - Demand deposits (TRY) Vadesiz mevduat (YP) - Demand deposits (FX) M Vadeli mevduat (TL) - Time deposits (TRY) Vadeli mevduat (YP) - Time deposits (FX) M Repo i lemlerinden sa lanan fonlar Funds received from repo transactions Para piyasas fonlar (B tipi likit fonlar) Money market funds (B type liquid funds) hraç edilen menkul k ymetler (2) Debt securities issued (2) Not. Bu tablodaki Para arz kar l k kalemleri parasal durumdaki kar l k kalemlerinden farkl l k göstermektedir. Bunun nedeni resmi para arz tan mlar na giren pek çok kalemin parasal durumda farkl bölümde kaydedilmesidir. Bu de erlendirme farkl l nedeni ile parasal durumdaki parasal büyüklükler ile resmi para arzlar ve kar l k kalemleri farkl olmaktad r. Note. The money supply counterpart items in this table are different from those in monetary survey. The reason is that the items included in the official money supply definitions are categorised in different sections of the monetary survey. Consequently, monetary survey aggregates are slightly different from the official money supply and counterpart items. (1) 2009 Eylül ay na kadar Di er kalemler (net) içerisinde izlenmekte olan SDR tahsisat, bu tarihten itibaren D yükümlülükler alt nda s n fland r lmaya ba lanm t r. (1) SDR allocation followed under Other items (net) until September 2009, is started to be classified as Foreign liabilities since then. (2) 2010 y l Aral k ay ndan itibaren yay mlanmaya ba lanm t r. (2) It is started to be disseminated beginning from December

83 20 Maliye Finance 20.1 l Özel dareleri ve belediyeler bütçe gerçekle meleri, Special Provincial Administrations and municipalities budget realizations, (Bin TL - Thousand TL) l Özel dareleri Special Provincial Administrations Harcamalar - Expenditures Gelirler - Revenues Bütçe dengesi - Budget balance Belediyeler - Municipalities Harcamalar - Expenditures Gelirler - Revenues Bütçe dengesi - Budget balance Kaynak: Maliye Bakanl, Muhasebat Genel Müdürlü ü Source: Ministry of Finance, General Directorate of Public Accounts 20.2 Merkezi Yönetim bütçe gerçekle meleri, Realization of Central Government budget, (Bin TL - Thousand TL) Harcamalar - Expenditures Gelirler - Revenues Bütçe dengesi - Budget balance Faiz d bütçe dengesi Balance excluding interest expenditures Kaynak: Maliye Bakanl, Muhasebat Genel Müdürlü ü Source: Ministry of Finance, General Directorate of Public Accounts 76

84 Finance Maliye 20.3 Türkiye brüt d borç stoku, Gross external debt of Turkey, (Milyon $ - Million $) Türkiye brüt d borç stoku Gross external debt of Turkey Borçlu da l m - By borrower K sa vadeli borçlar - Short term Kamu - Public sector TCMB - CBRT Özel - Private sector Uzun vadeli borçlar - Long term Kamu - Public sector TCMB - CBRT Özel - Private sector Alacakl da l m - By lender K sa vadeli borçlar - Short term Özel alacakl lar - Private creditors Resmi alacakl lar - Official creditors Uzun vadeli borçlar - Long term Özel alacakl lar - Private creditors Resmi alacakl lar - Official creditors Tahvil (1) - Bonds (1) Kaynak: Hazine Müste arl, Kamu Finansman Genel Müdürlü ü Source: Undersecretariat of Treasury, General Directorate of Public Finance (1) Yurt d na ihraç edilen senetlerin ilk ihraç bilgilerine göre alacakl s n flamas "parasal kurulu lar"d r. (1) The lender class of all bonds issued in foreign markets is "financial institutions" according to the primary market issuance Merkezi Yönetim iç borç stoku, Central Government domestic debt stock, (Milyon TL - Million TL) Toplam - Total Tahviller - Bonds Hazine bonolar - Treasury bills Kaynak: Hazine Müste arl, Kamu Finansman Genel Müdürlü ü Source: Undersecretariat of Treasury, General Directorate of Public Finance 77

85 21 Ulusal Hesaplar National Accounts 21.1 Gayri safi yurtiçi has la, Gross domestic product, Cari fiyatlarla (Milyon TL) At current prices (Million TL) Geli me h z - Growth rate (%) 18,1 9,2 10,2 Cari fiyatlarla (Milyon $) At current prices (Million $) Geli me h z - Growth rate (%) 5,8 1,6 4,3 Sabit fiyatlarla (Milyon TL) Constant prices (Million TL) Geli me h z - Growth rate (%) 8,8 2,1 4, Gayri safi yurtiçi hasıla - Gross domestic product [Cari fiyatlarla - At current prices] (Milyar TL - Billion TL)

86 National Accounts Ulusal Hesaplar 21.2 Cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi has la, Gross domestic product in current prices, [ ktisadi faaliyet kollar na göre temel fiyatlarla] [By kind of economic activity in basic prices] (Bin TL - Thousand TL) Tar m, avc l k ve ormanc l k Agriculture, hunting and forestry Bal kç l k - Fishing Madencilik ve ta ocakç l Mining and quarrying malat sanayi - Manufacturing Elektrik, gaz, buhar ve s cak su üretimi ve da t m - Electricity, gas and water supply n aat - Construction Toptan ve perakende ticaret Wholesale and retail trade Oteller, lokantalar - Hotels, restaurants Ula t rma, depolama, haberle me Transport, storage, communication Mali arac kurulu lar n faaliyetleri Financial intermediation Konut sahipli i - Ownership and dwelling Gayrimenkul, kiralama ve i faaliyetleri Real estate, renting and business activities Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik - Public administration and defence; compulsory social security E itim - Education Sa l k i leri ve sosyal hizmetler Health and social work Di er sosyal, toplumsal ve ki isel hizmet faaliyetleri - Other community, social and personal service activities Ev içi personel çal t ran hanehalklar Private household with employed persons Sektörler toplam - Sectoral total Dolayl ölçülen mali arac l k hiz.- Financial intermediation services indirectly measured Vergi-sübvansiyon - Taxes-subsidies GSYH (al c fiyatlar yla) Gross domestic product (purchaser's price)

87 Ulusal Hesaplar National Accounts 21.3 Sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi has la, Gross domestic product in constant prices, [ ktisadi faaliyet kollar na ve 1998 temel fiyatlar na göre] [By kind of economic activity at basic prices at 1998] (Bin TL - Thousand TL) Tar m, avc l k ve ormanc l k Agriculture, hunting and forestry Bal kç l k - Fishing Madencilik ve ta ocakç l Mining and quarrying malat sanayi - Manufacturing Elektrik, gaz, buhar ve s cak su üretimi ve da t m -Electricity, gas and water supply n aat - Construction Toptan ve perakende ticaret Wholesale and retail trade Oteller, lokantalar - Hotels, restaurants Ula t rma, depolama, haberle me Transport, storage, communication Mali arac kurulu lar n faaliyetleri Financial intermediation Konut sahipli i- Ownership and dwelling Gayrimenkul, kiralama ve i faaliyetleri Real estate, renting and business activities Kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik - Public administration and defence; compulsory social security E itim - Education Sa l k i leri ve sosyal hizmetler Health and social work Di er sosyal, toplumsal ve ki isel hizmet faaliyetleri - Other community, social and personal service activities Ev içi personel çal t ran hanehalklar Private household with employed persons Sektörler toplam - Sectoral total Dolayl ölçülen mali arac l k hiz.- Financial intermediation services indirectly measured Vergi-sübvansiyon - Taxes-subsidies GSYH (al c fiyatlar yla) Gross domestic product (purchaser's price)

88 National Accounts Ulusal Hesaplar 21.4 Ki i ba na gayri safi yurtiçi has la, Per capita gross domestic product, Y l ortas nüfus (Bin) (1) Mid - year population (Thousand) (1) Cari fiyatlarla In current prices TL Büyüme h z Growth rate (%) 16,4 7,8 8,9 $ Büyüme h z Growth rate (%) 17,1 4,4 0,4 Sabit (1998) fiyatlarla At (1998) prices TL Büyüme h z Growth rate (%) 7,2 0,8 2,8 (1) Y l ortas nüfus tahminleri ve projeksiyonlar kullan lm ve ki i ba na GSYH 1998 y l itibariyle revize edilmi tir. (1) Mid-year population estimations and projections, have been used and GDP per capita was updated from

89 22 Gelir ve Yaşam Koşulları Income and Living Conditions 22.1 E de er hanehalk kullan labilir gelire göre s ral yüzde 20'lik gruplar itibariyle e de er hanehalk kullan labilir gelirin da l m, Distribution of annual equivalised household disposable incomes by quintiles ordered by equivalised household disposable income, (TL) Yüzde 20'lik gruplar - Quintiles Toplam 1. %20 (1) 2.%20 3.%20 4.%20 5.%20 (1) Total 1 st 20% (1) 2 nd 20% 3 rd 20% 4 th 20% 5 th 20% (1) Yüzde - Percentage 100,0 5, ,6 15,3 21,9 46,4 Ortalama - Average Medyan - Median Yüzde - Percentage 100,0 5, ,6 15,2 21,7 46,7 Ortalama - Average Medyan - Median Yüzde - Percentage 100,0 5,9 10,6 15,3 21,7 46,6 Ortalama - Average Medyan - Median Gini katsay s Gini coefficient 0,402 0,404 0,402 Kaynak: TÜ K, 2010, 2011 ve 2012 Gelir ve Ya am Ko ullar Ara t rmas Source: TurkStat, 2010, 2011 and 2012 Income and Living Conditions Survey Not. Gelir referans dönemleri bir önceki takvim y l d r. Note. Reference periods of income information is the previous calendar year. (1) Fertler e de er hanehalk kullan labilir gelirlerine göre küçükten büyü e do ru s ralanarak 5 gruba ayr ld nda; " lk yüzde 20'lik grup" geliri en dü ük olan grubu, "Son yüzde 20'lik grup" geliri en yüksek olan grubu tan mlamaktad r. (1) When the individuals are listed from the least amount to the most amount by equivalised household disposable income and divided in 5 parts, the bottom income group is defined as the first quintiles and the top income group is defined as the last quintiles. 82

90 Income and Living Conditions Gelir ve Yaşam Koşulları 22.2 E de er hanehalk kullan labilir gelirine göre s ral yüzde 20'lik gruplar ve gelir türlerine göre y ll k gelirlerin oransal da l m (Dikey %), 2012 Quintiles ordered by equivalised household disposable income and proportional distribution of annual incomes by types of income (Vertical %), 2012 Yüzde 20'lik gruplar - Quintiles Gelir türleri Toplam 1. %20 (1) 2.%20 3.%20 4.%20 5.%20 (1) Types of income Total 1 st 20% (1) 2 nd 20% 3 rd 20% 4 th 20% 5 th 20% (1) Toplam - Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Maa -ücret - Wage and salary 46,5 31,3 42,7 44,8 47,1 48,9 Yevmiye - Casual 3,4 21,5 9,7 4,6 2,5 0,6 Müte ebbis - Entreprenurial 20,4 20,1 20,8 17,6 17,4 22,5 Tar m - Agricultural 6,8 12,5 10,8 8,0 6,6 5,2 Tar m d - Non-agricultural 13,6 7,5 9,9 9,6 10,7 17,2 Gayrimenkul - Rental income 3,5 1,1 1,2 1,7 2,6 5,1 Menkul k ymet-property income 3,3 2,1 2,1 2,2 2,3 4,4 Sosyal transferler Social transfers 20,0 16,7 19,3 25,4 25,0 16,7 Emekli ve dul-yetim ayl klar Pensions, survivors' benefits 18,4 9,3 16,4 23,4 23,7 16,0 Di er sosyal transferler Other social transfers 1,6 7,5 2,9 2,0 1,4 0,7 Haneleraras transferler (Al nan) Inter-household transfers (Received) 2,7 6,0 3,7 3,5 2,9 1,8 Di er gelirler (2) - Other incomes (2) 0,2 1,2 0,5 0,3 0,2 0,0 Kaynak: TÜ K, 2012 Gelir ve Ya am Ko ullar Ara t rmas Source: TurkStat, 2012 Income and Living Conditions Survey Not.1. Gelir referans dönemleri bir önceki takvim y l d r. 2. Toplam gelire izafi kira dahil de ildir. Note.1. Reference periods of income information is the previous calendar year. 2. Imputed rent is not included to total incomes. (1) Fertler e de er hanehalk kullan labilir gelirlerine göre küçükten büyü e do ru s ralanarak 5 gruba ayr ld nda; " lk yüzde 20'lik grup" geliri en dü ük olan grubu,"son yüzde 20'lik grup" geliri en yüksek olan grubu tan mlamaktad r. (1) When the individuals are listed from the least amount to the most amount by equivalised household disposable income and divided in 5 parts, the bottom income group is defined as the first quintiles and the top income group is defined as the last quintiles". (2) 2009'dan itibaren "Di er gelirler"e vergi iadesi geliri dahil de ildir. (2) Tax refund is not included in other incomes onwards

91 Gelir ve Yaşam Koşulları Income and Living Conditions 22.3 Hanehalk fertlerinin esas i teki durumlar na göre y ll k ortalama esas i gelirleri, Average annual main job incomes of individuals by employment status at main job, (TL) teki durum (ICSE) Status in employment (ICSE) Ücretli, maa l Yevmiyeli Kendi Toplam Regular Casual veren hesab na Total employee employee Employer Self employed 2011 Türkiye - Turkey Erkek - Males Kad n - Females K r - Rural Erkek - Males Kad n - Females Kent - Urban Erkek - Males Kad n - Females Türkiye - Turkey Erkek - Males Kad n - Females K r - Rural Erkek - Males Kad n - Females Kent - Urban Erkek - Males Kad n - Females Kaynak: TÜ K, 2011 ve 2012 Gelir ve Ya am Ko ullar Ara t rmas Source: TurkStat, 2011 and 2012 Income and Living Conditions Survey Not. Gelir referans dönemleri bir önceki takvim y l d r. Note. Reference periods of income information is the previous calendar year. 84

92 Income and Living Conditions Gelir ve Yaşam Koşulları 22.4 Gelire dayal göreli yoksulluk s n rlar na göre yoksul say lar, yoksulluk oran ve yoksulluk aç, Number of poors, poverty rate and poverty gap by relative poverty thresholds based on income, Yoksulluk s n r Poverty threshold Yoksul say s Number of poors Yoksulluk riski (TL) (Bin ki i - Thousand) Risk of poverty %40-40% %50-50% %60-60% %70-70% Yoksulluk oran Poverty rate Yoksulluk aç (1) (%) Poverty gap (1) %40-40% 10,3 10,1 10,0 24,0 25,4 23,7 %50-50% 16,9 16,1 16,3 26,6 26,3 26,9 %60-60% 23,8 22,9 22,7 28,7 29,2 29,2 %70-70% 30,6 30,0 30,2 31,9 31,0 31,2 Kaynak: TÜ K, 2010, 2011 ve 2012 Gelir ve Ya am Ko ullar Ara t rmas Source: TurkStat, 2010, 2011 and 2012 Income and Living Conditions Survey Not. Gelir referans dönemleri bir önceki takvim y l d r. Note.Reference periods of income information is the previous calendar year. (1) Yoksulluk aç, yoksullu un derecesi hakk nda bilgi verir. Yoksulluk aç n n 100'e yakla mas, yoksullu un derecesinin çok fazla oldu unu, küçülmesi ise yoksulluk risk derecelerinin daha az oldu unu ifade etmektedir. (1) Poverty gap ratio informs about poverty level. It represents the severity of poverty is too much if it approaches to "100" and it represents the poverty risk degree is lower if it reduces. Yoksulluk aç =((Yoksulluk s n r -Yoksullar n EFB medyan geliri)/yoksulluk s n r )*100 formülüne göre hesaplanm t r. Poverty gap is calculated as this formula: Poverty gap =((Poverty threshold-median income of poors by EII)/Poverty threshold)*100 85

93 23 Tüketim Harcamaları Consumption Expenditures 23.1 Hanehalk büyüklü üne göre tüketim harcamas n n da l m Distribution of consumption expenditures by household size (Ayl k ortalama - Monthly average) Hanehalk büyüklü ü Toplam tüketim harcamas Total consumption expenditure (%) Household size Türkiye - Turkey Kent - Urban K r - Rural Toplam - Total 100, ,0 100,0 1 3,8 3,9 3,5 2 17,6 17,2 19,1 3 24,7 26,5 18,4 4 27,8 29,4 22,1 5 13,3 12,8 15,2 6 6,2 5,2 9,7 7 2,6 2,2 4,0 8 1,7 1,4 2,5 9 1,0 0,6 2, ,4 0,9 3, Toplam - Total 100,0 100,0 100,0 1 4,3 4,2 4,8 2 16,8 15,9 19,7 3 25,6 27,2 20,0 4 28,5 30,3 22,4 5 12,5 12,4 12,8 6 6,0 5,3 8,3 7 2,6 2,0 4,5 8 1,5 1,3 2,2 9 0,6 0,5 1, ,5 0,8 4,1 86

94 Consumption Expenditures Tüketim Harcamaları 23.2 Toplam hanehalk tüketim harcamas n n türlerine göre da l m, Türkiye, Household consumption expenditure by types of expenditure, Turkey (Ayl k ortalama - Monthly average) Tüketim harcamas türleri Types of consumption expenditures Hanehalk say s (Bin) - Number of household (Thousand) Toplam - Total 100,0 100,0 (%) G da ve alkolsüz içecekler Food and non-alcoholic beverages 20,7 19,6 Alkollü içecekler, sigara ve tütün Alcoholic beverages, cigaratte and tobacco 4,1 4,2 Giyim ve ayakkab - Clothing and footwear 5,2 5,4 Konut ve kira - Housing and rent 25,8 25,8 Ev e yas, ev bak m hizmetleri House furnishing, home care services 6,4 6,7 Sa l k - Health 1,9 1,8 Ula t rma - Transportation 17,2 17,2 Haberle me - Communication 4,0 3,9 E lence ve kültür - Entertainment and culture 2,7 3,2 E itim - Education 2,0 2,3 Lokanta ve oteller - Restaurant and hotels 5,7 5,8 Çe itli mal ve hizmetler - Various good and services 4,3 4,2 Türlerine göre aylık ortalama tüketim harcamalarının oransal dağılımı Percentage of distribution of monthly average consumption expenditures 2012 Sağlık Health Eğitim hizmetleri Educational services Eğlence ve kültür Entertainment and culture Haberleşme Communication Alkollü içecekler, sigara ve tütün Alcoholic beverages, cigaratte and tobacco Çeşitli mal ve hizmetler Various good and services Giyim ve ayakkabı Clothing and footwear Lokanta ve oteller Restaurant and hotels Ev eşyası,ev bakım hizmetleri House furnishing, home care services Ulaştırma Transportation Gıda ve alkolsüz içecekler Food and non-alcoholic beverages Konut ve kira Housing and rent (%) 87

95 Tüketim Harcamaları Consumption Expenditures 23.3 Gelire göre s ral %20'lik gruplar ayr m nda hanehalk tüketim harcamas n n da l m, Türkiye, 2012 Distribution of consumption expenditures by quintiles ordered by income, Turkey, 2012 (Ayl k ortalama - Monthly average) Tüketim harcamas türü Types of consumption Gelir grubu - Income quintiles (%) expenditures Toplam 1.%20 2.%20 3.%20 4.%20 5.%20 COICOP Total 1 st 20% 2 nd 20% 3 rd 20% 4 th 20% 5 th 20% Türkiye - Turkey 100,0 8,7 13,5 17,8 22,2 37,8 G da ve alkolsüz içecekler - Food and non-alcoholic beverages 100,0 12,9 16,9 19,9 22,6 27,7 Alkollü içecekler, sigara ve tütün Alcoholic beverages, cigarette and tobacco 100,0 10,3 16,6 21,3 23,3 28,5 Giyim ve ayakkab Clothing and footwear 100,0 7,0 11,1 17,6 23,1 41,3 Konut ve kira Housing and rent 100,0 11,3 16,0 19,2 21,7 31,8 Ev e yas, ev bak m hizmetleri House furnishing, home care services 100,0 7,5 11,6 17,4 22,3 41,2 Sa l k - Health 100,0 9,0 12,8 16,3 20,9 41,0 Ula t rma Transportation 100,0 4,6 10,1 15,0 22,3 48,0 Haberle me Communication 100,0 6,7 12,6 18,0 24,7 38,1 E lence ve kültür Entertainment and culture 100,0 4,2 8,7 15,0 21,8 50,4 E itim - Education 100,0 2,3 5,6 9,0 16,3 66,8 Lokanta ve oteller Restaurants and hotels 100,0 5,3 10,9 16,1 22,5 45,2 Çe itli mal ve hizmetler Various goods and services 100,0 6,6 12,5 17,0 21,9 42,1 88

96 Consumption Expenditures Tüketim Harcamaları 23.4 Tüketim harcamas na göre s ral %20'lik hanehalk tüketim harcamas n n da l m, 2012 Distribution of consumption expenditures by quintiles ordered by household consumption expenditures, 2012 (Ayl k ortalama - Monthly average) Tüketim harcamas türü Types of consumption Harcama grubu - Expenditure groups (%) expenditures Toplam 1.%20 2.%20 3.%20 4.%20 5.%20 COICOP Total 1 st 20% 2 nd 20% 3 rd 20% 4 th 20% 5 th 20% Türkiye - Turkey 100,0 6,7 11,6 15,9 22,0 43,7 G da ve alkolsüz içecekler - Food and non-alcoholic beverages 100,0 10,8 15,9 19,5 23,7 30,2 Alkollü içecekler, sigara ve tütün Alcoholic beverages, cigarette and tobacco 100,0 7,9 15,3 21,3 25,4 30,2 Giyim ve ayakkab Clothing and footwear 100,0 4,0 8,4 14,4 24,1 49,1 Konut ve kira Housing and rent 100,0 10,1 15,6 19,1 22,8 32,5 Ev e yas, ev bak m hizmetleri House furnishing, home care services 100,0 4,3 9,2 14,1 23,4 49,0 Sa l k - Health 100,0 6,2 9,7 15,4 21,0 47,7 Ula t rma Transportation 100,0 2,2 5,7 9,4 16,8 65,9 Haberle me Communication 100,0 5,7 11,7 17,5 25,3 39,7 E lence ve kültür Entertainment and culture 100,0 1,9 5,9 11,0 21,1 60,1 E itim - Education 100,0 1,3 4,2 8,5 16,7 69,3 Lokanta ve oteller Restaurants and hotels 100,0 3,9 10,4 16,0 24,5 45,2 Çe itli mal ve hizmetler Various goods and services 100,0 3,6 7,6 12,0 20,7 56,1 89

97 24 Güven Endeksleri Confidence Indices 24.1 Mevsim etkilerinden ar nd r lm sektörel güven endeksleri ve alt endeksler, 2013 Seasonally adjusted sectoral confidence indices and sub-indices, 2013 Y ll k ortalama Yearly average Hizmet sektörü güven endeksi Services confidence index 103,61 Son 3 ayda i durumu Business situation over the past 3 months 97,66 Son 3 ayda hizmetlere olan talep Demand (turnover) over the past 3 months 96,62 Gelecek 3 ayda hizmetlere olan talep beklentisi Demand (turnover) over the next 3 months 116,57 Perakende ticaret sektörü güven endeksi Retail trade confidence index 105,80 Son 3 ayda i hacmi (sat lar) Business activity (sales) over the past 3 months 98,62 Mevcut mal stok seviyesi (1) - Current volume of stock (1) 99,74 Gelecek 3 ayda i hacmi (sat lar) beklentisi Business activity (sales) over the next 3 months 119,10 n aat sektörü güven endeksi - Construction confidence index Al nan kay tl sipari lerin mevcut düzeyi 84,13 Current overall order books Gelecek 3 ayda toplam çal an say s beklentisi 68,69 Total employment over the next 3 months 99,57 Not. May s 2014 sonuçlar d r. Note. May 2014 results. (1) Mevcut mal stok seviyesi yay lma endeksinin art stok azal n, azal ise stok art n göstermektedir. (1) The increase in the volume of stock index indicates the decrease of volume of stock, the decrease in the index indicates the increase of volume of stock. 90

98 Confidence Indices Güven Endeksleri 24.2 Tüketici güven endeksi ve bir önceki aya göre de i im oran, Consumer confidence index and percentage change over the previous month, (%) Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre de i im oran Consumer confidence index Tüketici güven endeksi and percentage change over Consumer confidence index the previous month Y ll k ortalama Yearly average 79,62 75,64 76, Ocak - January 78,06 79,03 75,79 0,4 0,3 3,0 ubat - February 80,34 79,65 76,66 2,9 0,8 1,2 Mart - March 80,18 79,34 74,91-0,2-0,4-2,3 Nisan - April 80,24 75,75 75,62 0,1-4,5 0,9 May s - May 79,63 78,11 77,46-0,8 3,1 2,4 Haziran - June 83,19 76,76 76,23 4,5-1,7-1,6 Temmuz - July 81,61 77,01 78,47-1,9 0,3 2,9 A ustos - August 78,52 74,33 77,18-3,8-3,5-1,6 Eylül - September 80,47 72,12 72,11 2,5-3,0-6,6 Ekim - October 76,51 69,34 75,54-4,9-3,8 4,8 Kas m - November 77,82 72,60 77,50 1,7 4,7 2,6 Aral k - December 78,82 73,59 74,97 1,3 1,4-3,3 Not dönemi için modele dayal yakla mla geriye çekme yöntemi uygulanm t r y l ndan itibaren de erler anket sonuçlar d r. Note. It is applied backcasting method with model-based approach for period. Values since 2012 are survey results. Tüketici güven endeksi Consumer confidence index

99 Güven Endeksleri Confidence Indices 24.3 Tüketici güven endeksi ve alt endeksleri, 2013 Y ll k ortalama Ocak ubat Yearly average January February Tüketici güven endeksi Consumer confidence index 76,04 75,79 76,66 Hanenin maddi durum beklentisi Financial situation expectation of household 92,23 91,82 90,86 Genel ekonomik durum beklentisi General economic situation expectation 101,43 97,41 99,05 siz say s beklentisi (1) Number of people unemployed 85,99 90,98 91,62 expectation (1) Tasarruf etme ihtimali The probability of saving 24,50 22,93 25,12 Temmuz A ustos July August Tüketici güven endeksi Consumer confidence index 78,47 77,18 Hanenin maddi durum beklentisi Financial situation expectation of household 94,32 93,14 Genel ekonomik durum beklentisi General economic situation expectation 105,07 102,99 siz say s beklentisi (1) Number of people unemployed expectation (1) 85,74 86,80 Tasarruf etme ihtimali The probability of saving 28,75 25,77 Not. Beklentiler gelecek 12 ayl k dönem için sorgulanmaktad r. (1) siz say s beklentisi endeksinin artmas i siz say s beklentisinde azal, azalmas ise i siz say s beklentisinde art göstermektedir. 92

100 Confidence Indices Güven Endeksleri 24.3 Consumer confidence index and sub-indices, 2013 Mart Nisan May s Haziran March April May June 74,91 75,62 77,46 76,23 90,79 91,11 94,43 92,45 98,05 101,27 104,74 101,97 85,94 87,36 85,41 84,06 24,87 22,75 25,27 26,44 Eylül Ekim Kas m Aral k September October November December 72,11 75,54 77,50 74,97 90,32 92,23 92,91 92,43 95,81 101,57 107,30 101,89 82,20 84,04 85,92 81,76 20,12 24,32 23,88 23,81 Note. Expectations are examined over the next twelve months. (1) The increase in number of people unemployed expectation index indicates the decrease of number of people unemployed expectation, decrease in number of people unemployed expectation index indicates the increase of number of people unemployed expectation. 93

101 25 İşgücü Maliyeti Labour Cost 25.1 Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm saatlik i gücü maliyeti endeksi, Seasonally and calendar adjusted hourly labour cost index, (2010=100) Ekonomik faaliyet - Economic activity NACE Rev (B-N) Toplam - Total 109,15 120,55 135,58 (B-E) Sanayi - Industry 108,33 118,55 130,35 (F) n aat - Construction 112,98 120,93 139,11 (G-N) Hizmet - Services 108,99 121,49 138, Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm saatlik kazanç endeksi, Seasonally and calendar adjusted hourly earnings index, (2010=100) Ekonomik faaliyet - Economic activity NACE Rev (B-N) Toplam - Total 109,22 120,54 134,85 (B-E) Sanayi - Industry 108,80 118,78 129,96 (F) n aat - Construction 113,00 120,95 138,72 (G-N) Hizmet - Services 108,94 121,42 137, Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd r lm saatlik kazanç d i gücü maliyeti endeksi, Seasonally and calendar adjusted hourly labour cost excluding earnings index, (2010=100) Ekonomik faaliyet - Economic activity NACE Rev (B-N) Toplam - Total 108,47 120,24 138,98 (B-E) Sanayi - Industry 107,10 118,42 131,08 (F) n aat - Construction 112,89 120,88 140,79 (G-N) Hizmet - Services 109,18 121,77 144,46 94

102 Labour Cost İşgücü Maliyeti 25.4 Ayl k ortalama i gücü maliyeti, 2012 Monthly average labour cost, 2012 (TL) Ekonomik faaliyet Economic activity NACE Rev.2 Toplam - Total B Madencilik ve ta ocakc l Mining and quarrying C malat - Manufacturing D Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da t m Electricity, gas, steam and air conditioning supply E Su temini; kanalizasyon, at k yönetimi ve iyile tirme faaliyetleri Water supply; sewerage, waste management and remediation activities F n aat - Construction G Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara ta tlar n n ve motosikletlerin onar m - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles H Ula t rma ve depolama - Transportation and storage I Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri Accommodation and food service activities J Bilgi ve ileti im - Information and communication K Finans ve sigorta faaliyetleri Financial and insurance activities L Gayrimenkul faaliyetleri - Real estate activities M Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler Professional, scientific and technical activities N dari ve destek hizmet faaliyetleri Administrative and support service activities P E itim - Education Q nsan sa l ve sosyal hizmet faaliyetleri Human health and social work activities R Kültür, sanat, e lence, dinlence ve spor Arts,entertainment and recreation S Di er hizmet faaliyetleri - Other service activities

103 26 Bilim ve Teknoloji Science and Technology 26.1 Gayri safi yurtiçi AR-GE harcamas, Gross domestic expenditures on R&D, Gayri safi yurtiçi AR-GE harcamas Gross domestic expenditure on R&D (GERD) Cari fiyatlarla (Milyon TL) In current prices (Million TL) Ticari - Business enterprises Kamu - Government Yüksekö retim - Higher education Sat nalma gücü paritesi ile (Milyon ABD $) Purchasing power parity (Million US $) Dolar (Milyon ABD $) (1) US Dollar (Million US $) (1) Gayri safi yurtiçi AR-GE harcamas / GSYH GERD / GDP (% 0) 8,4 8,6 9,2 (1) thalat a rl kl ortalama dolar kuru. (1) Import weighted average exchange rate (US $). 12 (% o) AR-GE harcaması / GSYH - GERD / GDP

104 Science and Technology Bilim ve Teknoloji 26.2 Hanelerde bili im teknolojileri bulunma oran, 2013 Availability of ICT equipments in households, 2013 (%) nternete ba l araçlara Bili im teknolojilerine sahip olan hane oran sahip olan hane oran Proportion of households Proportion of households having equipments for having ICT equipments Internet access Masaüstü bilgisayar (PC) Desktop computer 30,5 21,8 Ta nabilir bilgisayar (Dizüstü, tablet vb.) Portable computer (Laptop, tablet PC) 33,2 25,6 Cep telefonu - Mobile phone 93,7 29,9 nternete ba lanabilen TV Smart TV 7,3 2,9 Oyun konsolu (Playstation vb.) Games console 5,0 1, Cinsiyete göre bilgisayar ve internet kullan m oranlar, 2013 Proportion of computer and internet use by gender, 2013 (%) Bilgisayar - Computer nternet - Internet Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n Total Males Females Total Males Females Bilgisayar ve nternet kullananlar - Computer and Internet users 49,9 60,2 39,8 48,9 59,3 38,7 Son üç ay içerisinde (Ocak-Mart) Within the last three months (January-March) 44,3 54,4 34,4 43,2 53,1 33,4 Üç ay ile bir y l aras nda Between 3 months and a year ago 2,6 2,8 2,3 3,1 3,5 2,6 Bir y ldan çok oldu More than one year 3,0 3,0 3,1 2,7 2,7 2,6 Hiç kullanmad Never used it 50,1 39,8 60,2 51,1 40,7 61,3 97

105 Bilim ve Teknoloji Science and Technology 26.4 Son üç ay içinde (Ocak-Mart) bilgisayar ve internet kullan m, 2013 Individuals using the computer and Internet in the last 3 months (January-March), 2013 (%) Bilgisayar kullanan nternet kullanan Computer use Internet use Erkek Kad n Erkek Kad n Males Females Males Females Ya grubu - Age group ,0 59,5 80,1 57, ,0 49,1 69,1 48, ,2 35,6 56,7 34, ,2 15,9 34,7 15, ,2 5,8 16,8 5, ,8 1,7 7,5 1,5 E itim durumu - Education level Bir okul bitirmedi Literate without a diploma 6,8 1,9 6,1 1,5 lkokul - Primary school 24,0 14,2 22,5 13,4 lkö retim/ortaokul ve dengi Secondary and vocational secondary school 67,3 53,3 65,9 50,7 Lise ve dengi - High and vocational high school 78,2 72,5 76,5 71,6 Yüksekokul, fakülte ve daha üstü Higher education 92,6 92,1 91,9 91,4 gücüne dahil olanlar - Labour force status 59,2 58,2 57,9 57,2 Ücretli, maa l, yevmiyeli Regular or casual employee 67,2 74,7 65,6 73,4 veren - Employer 77,7 80,1 78,5 80,1 Kendi hesab na çal an - Self employed 34,3 38,8 33,3 38,3 Ücretsiz aile i çisi - Unpaid family worker 48,7 7,9 48,8 7,5 siz - Unemployed 51,0 72,5 49,7 71,5 gücüne dahil olmayanlar Not in labour force 41,9 26,8 40,3 25,8 Ev i leriyle me gul - Houseworks 22,2 19,9 18,5 19,1 Emekli - Retired 18,0 27,0 16,9 26,1 E itim/ö retimine devam ediyor - Student 92,9 87,0 90,5 84,3 Ailevi ve ki isel nedenler - Private and family reasons 37,4 50,2 36,3 51,2 Özürlü veya hasta - Disabled 9,7 5,7 9,2 5,0 Not. gücü durumu için referans periyodu Mart 2013 tarihleri aras ndaki anketin uyguland dönemdir. Note. Reference period for the labour force status is March

106 Science and Technology Bilim ve Teknoloji 26.5 Yenilikçi giri imler ve yenilik türleri, Innovative enterprises and types of innovation activities, NACE Rev.2 Yenilikçi giri imler (%) Genel Sanayi Hizmet General Industry Services Innovative enterprises 48,5 49,8 50,3 Organizasyon ve/veya pazarlama yenili i yapan - Organization and/or marketing innovator 43,7 44,4 42,9 Organizasyon yenili i yapan Organization innovator 31,7 31,2 32,3 Pazarlama yenili i yapan Marketing innovator 34,7 37,1 31,6 Ürün ve/veya süreç yenili i yapan Product and/or process innovator 27,0 29,5 23,9 Ürün yenili i yapan - Product innovator 17,7 19,2 15,8 Süreç yenili i yapan - Process innovator 20,4 21,9 18,6 Yenilik faaliyeti sonuçsuz kalan Enterprises with abandoned innovation activities 3,7 3,9 3,4 Yenilik faaliyeti devam eden Enterprises with ongoing innovation activities 14,2 15,6 12,6 99

107 27 Yaşam Memnuniyeti Life Satisfaction 27.1 Genel mutluluk düzeyi, General level of happiness, (%) Toplam - Total Çok mutlu - Very happy 8,5 8,5 9,6 Mutlu - Happy 53,6 52,5 49,5 Orta - Neither happy, nor unhappy 28,0 28,9 30,2 Mutsuz - Unhappy 8,0 8,3 8,2 Çok mutsuz - Very unhappy 1,9 1,8 2,6 Kad n - Females Çok mutlu - Very happy 9,2 9,1 10,1 Mutlu - Happy 55,3 53,7 51,8 Orta - Neither happy, nor unhappy 26,2 28,1 28,5 Mutsuz - Unhappy 7,3 7,2 7,3 Çok mutsuz - Very unhappy 2,0 1,9 2,4 Erkek - Males Çok mutlu - Very happy 7,8 7,9 9,1 Mutlu - Happy 51,6 51,2 47,0 Orta - Neither happy, nor unhappy 30,0 29,7 32,0 Mutsuz - Unhappy 8,8 9,5 9,1 Çok mutsuz - Very unhappy 1,8 1,8 2,8 Kaynak: Ya am Memnuniyeti Ara t rmas Source: Life Satisfaction Survey 100

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copiesmfbp Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı Materyal türü-types of material Afiş, atlas, Kütüphane harita, mikrofilm, sayısı Video disket vb. Number Süreli kaset Posters, atlases, İBBS - 3. Düzey of public Kitap yayın CD DVD VCD Video maps, microfilms,

Detaylı

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017 Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ

SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ 12/07/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ NÜFUS SAYIMI Address Based Population Registration System Population Census 2009

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ NÜFUS SAYIMI Address Based Population Registration System Population Census 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute ISSN 0259-5036 TÜİK ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ NÜFUS SAYIMI Address Based Population Registration System Population Census 2009 2 0 0 9 0

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

Nüfus Population TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI, 2004 TURKEY S STATISTICAL YEARBOOK, 2004 23. Sayfa Page. Açıklama 24 Explanation

Nüfus Population TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI, 2004 TURKEY S STATISTICAL YEARBOOK, 2004 23. Sayfa Page. Açıklama 24 Explanation Population 3 Sayfa Page Açıklama 24 Explanation 3.1, yıllık nüfus artı hızı, il, ilçe, bucak, köy sayısı ve nüfus yo unlu u 27 3.1 Population, annual growth rate of population, number of provinces, districts,

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ Marriage and Divorce Statistics 2011

EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ Marriage and Divorce Statistics 2011 TÜİK EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ Marriage and Divorce Statistics 2011 NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ General Directorate of Civil Registration and Nationality TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2015

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2015 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2015 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2015 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/08/2017

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/08/2017 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/08/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma Yaşam Endeksi İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016

ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016 ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Veri Kaynağı... 3 IV- Veri Derleme Yöntemi... 3

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2014 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı