AK Partili Ceylan projelerini tan tt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK Partili Ceylan projelerini tan tt"

Transkript

1 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü nde kanser semineri verilecek Mamak n çeflitli mahallelerinde gerçeklefltirilen kansere karfl bilinçlendirme seminerlerinin yenisi Türközü Mahallesi nde yap lacak. Mamak Belediyesi ve Kanser Erken Teflhis Tarama ve E itim Merkezi (KETEM) iflbirli iyle, KETEM doktorlar taraf ndan gerçeklefltirilecek bilgilendirme seminerleriyle Mamakl kad nlar kansere karfl bilinçlendirilecek. HABER 2. SAYFADA Baflkan Veysel Tiryaki de iflimi anlatt Alt nda TV ye özel aç klamalarda bulunan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, kendisine sorulan sorular yan tlad. Alt nda Kültür Saray nda gerçeklefltirilen çekimlerde tüm sorular samimiyetle yan tlayan Baflkan Tiryaki, Çinçin de böyle bir salonda bir TV çekiminin yap l yor olmas n n, Alt nda da yaflanan de- iflime somut bir örnek oldu unu söyledi. HABER 4. SAYFADA Gökçek, köy muhtarlar yla bulufltu 3 TE 13 TE Kazak Büyükelçi den baflkan Tan k a ziyaret Abdullah Cengiz Süleyman Göksu Yalç n çyer ALTINDA Bugün 3 te Bugün 4 te Bugün 13 te AK Partili Ceylan projelerini tan tt AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan, düzenledi i bas n toplant s yla projelerini tan tt. Ceylan, Birlikte Yönetelim Projeleri isimli çal flmalar yla Yenimahalle yi Yenimahallelilerle yönetmeyi amaçlad klar n söyledi. YEN MAHALLE AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan n Crowe Plaza da düzenledi i lansman toplant s na AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz, AK Parti Genel Sekreteri Haluk pek ile çok say da bas n mensubu kat ld. Sehit ailelerine Övünç Madalyas Keçiören de, flehit ailelerine Devlet Övünç Madalyas takdim edildi. Yunus Emre Kültür Merkezi nde düzenlenen törende duygulu anlar yafland. Keçiörenli flehit ailelerine Devlet Övünç Madalyas takdim edildi. Tören e Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Ayflenur slam, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ve efli Hatice Ak, Keçiören Kaymakam Nusret Dirim ve lçe Milli E itim Müdürü Mustafa K l çgil de kat ld. Ayflenur slam, fiehit Jandarma Komando Onbafl M.Coflkun K l ç, fiehit Topçu Er Sinan Dündar ve fiehit Polis Memuru Hüseyin Gül ün aileleri ile Gazi Piyade Uzman Çavufl Cemal Güvenç e Devlet Övünç Madalyas verdi. Daha sonra fiehit Jandarma Hava Teknik Astsubay Çavufl Ahmet Ça lar n ailesine madalyas n Baflkan Ak, fiehit Jandarma K demli Binbafl Erhan Dikmen in ailesine Devlet Övünç Madalyas n Kaymakam Dirim, fiehit Jandarma Baflçavufl Erdinç Ayd n n ailesine madalyas n Albay Ertu rul Çank r l teslim etti. HABER 13. SAYFADA 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: SOS tan Yafll lar Haftas etkinli i KEÇ ÖREN Toplant n n aç fl konuflmas n yapan AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz, Adem Ceylan' n 8 y ld r proje çal flmalar n izledik. Baflar l çal flmalar yapt. Önümüzdeki seçimler, bir genel seçim, bir referandum flekline dönüfltü. Onun için bu projelerin tan t m n önemli buluyoruz. Ceylan n bu projeleri baflar yla gerçeklefltirece ine inan yorum. dedi YEN PROJELER AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan, yaklafl k 2 ayd r seçim çal flmalar n devam ettirdiklerini, Yenimahalle'nin hizmet fakiri oldu unu gördü ünü söyledi. Yenimahalle'nin Ankara'n n 3. büyük ilçesi oldu unu ancak sahip oldu u kaynaklar iyi kullanmad - n dile getiren Ceylan, bugüne kadar bafllat lan iyi bir proje olmad n öne sürdü. Ceylan, seçilmesi durumunda uygulamaya koyaca projeleri slayt eflli inde tek tek tan tt. KENAN ERGEN N HABER 16. SAYFADA GÜNCEL Ankara ya dev hangar Ankara ya ça dafl ve modern teknoloji ile donat lm fl bir uçak hangar yap l yor. Sportif Havac l k ve Turizm A.fi. yönetim kurulu baflkan Nuray Karalar; TÜS AV Baflkan Veli Sar toprak a yeni projelerini anlatt. Karalar Türkiye nin en büyük uçak hangarlar ndan birisi yak nda Ankara da hizmete girecek. HABER 2. SAYFADA Büyükflehir den Etimesgut a bir prestij park daha HABER 3 TE Onursal baflkanl n Nevin Gökçek in yapt Sosyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf n n (SOS) ile Büyükflehir Belediyesi Yafll lar Haftas etkinlikleri kapsam nda bir program düzenledi. 3 TE

2 ANKARA /2 fientepe Teleferi i nde TEST SÜRÜfiÜ YAPILDI Büyükflehir Belediyesi nce Yenimahalle de yapt r lan ve ilk toplu tafl ma teleferi i olan fientepe Teleferi i test sürüfllerine bafllad. BUGÜN Y ap m tamamlanan fientepe Teleferi i nin ilk test sürüflünü gerçeklefltiren Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, teleferi in yasal zorunluluk olan 15 günlük test sürüflünün ard ndan ücretsiz olarak hizmet vermeye bafllayaca n aç klad. Ankaral lar n merakla bekledi i teleferikte, test sürüflleri bafllad. Yenimahalle Metro stasyonu ndan itibaren fientepe Antenler Bölgesi ne kadar ücretsiz olarak hizmet verecek teleferi in ilk test sürüflü için Yunus Emre Meydan nda bulunan ikinci istasyonda tören yap ld. Teleferi in tan t m ve test sürüflü törenine Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz, milletvekilleri, bürokratlar, meclis üyeleri, siyasiler ile çok say da vatandafl kat ld. Büyük bir coflkuyla kendisini karfl layan Yenimahallelileri selamlayan Baflkan Gökçek, Bugün Yenimahalle için gerçekten çok güzel günlerden birisi. Biraz sonra Allah nasip ederse Yenimahalle trafi ini rahatlatacak teleferi imizin test sürüfllerine resmen bafllatm fl olaca z Yenimahalle nin dünyan n en büyük projesine de tan kl k edece ini vurgulayarak, Ankapark Projesi nden bahseden Baflkan Gökçek, konuflmas n k saca ülke gündemini de erlendirerek sürdürdü. fientepe Teleferi i nde yasal süreç gere i 15 gün daha test sürüfllerine devam edilece ini aç klayan Baflkan Gökçek, teleferik hizmete girdikten sonra vatandafllar n fientepe den bafllay p Yenimahalle metro istasyonuna kadar ücretsiz yolculuk yapabilece ini belirtti. Teleferik inflaat na baflland nda 6 fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! Ankara S cakl k ayda bitirme sözü verdi ini ve son sürat çal flarak ilk etab 6 ayda bitirdiklerini dile getiren Baflkan Gökçek, flöyle konufltu: Teleferi imizin ucunu fientepe ye yapt k. Çünkü, fientepe, flehrin merkezindeki metroya 3 bin 200 metre yak nl nda, 200 metre kot fark olan yüksek bir noktada. fientepe metrodan mahrum kalmas n dedik. E imli bir yere metro yapam yorsak, fientepelileri metroya ulaflt rmam z laz m dedik. Bu teleferi i yapmay düflündük. Biz bu uygulamayla Türkiye de ulafl ma yeni bir yöne verdik. Yine bir ilke imza atarak, yeni teleferik projelerine öncülük etmifl olduk. Gelecek dönem otobüs teleferiklerle Ankara n n 5 noktas na hizmet edeceklerini de müjdeleyen Baflkan Gökçek, fientepe Teleferi i ile ilgili flu bilgileri verdi: fientepeliler teleferi e ücretsiz olarak binecek dakikada metroya ulaflm fl olacak, oradan da 11 dakikada K z lay a ulaflacak. Böylelikle hiç zaman kaybetmeden 25 dakikada K z lay da olacak. Hatlar m z n tamam 2 etaptan olufluyor. Aç l fl n ve test sürüflünü yapt m z birinci Tamer KARAHAN GSM : (0553) H CR 21 Cemaziye l Evvel 1435 RUM 9 Mart 1429 msak :04 19 Günefl :05 44 Ö le :12 03 YARIN etapta 3 istasyon var. Birinci etap yaklafl k 6.5 dakika sürecek. Yenimahalle den Antenler Bölgesi ne 6.5 dakikada ç k lacak. Oradan ikinci etaba da 7 dakikada gidilecek. 2 etapta toplam 106 kabin çal flacak. lk etapta 50 kabin ayn anda çal flacak ve tamamen ücretsiz olacak. kinci etaba bir istasyon daha yap lacak. nflallah bunu da 5 ay içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Hat tamamland nda saatte 4 bin 800 yolcu tafl yacak. 2 bin 400 gidifl, 2 bin 400 gelifl toplam 4 bin 800 yolcu tafl nacak. Normalde bu kadar yolcuyu tafl mak, minibüs ve otobüs seferleriyle bir hayli süre al r. Teleferi in trafik yükünü azaltaca na dikkat çeken Baflkan Gökçek, kullan m ömrünün de 30 y l oldu unu, baz parçalar n de iflmesiyle 50 y la kadar ç kabildi ini kaydetti. Teleferi in güvenli inin tam oldu unu belirten Baflkan Gökçek, Gönlünüz ferah olsun. Teleferik projemiz Avrupa Birli i taraf ndan onaylanm fl ve görevlendirilmifl, ba ms z bir kurulufl taraf ndan, teleferik tesisinin mekanik, elektrik ve güvenlik testleri yap lm fl ve tesisin hizmete aç labilece ine dair onay al nm flt r diye konufltu. Teleferi in ayr ca elektrik enerjisiyle çal flt için çevre kirlili ine engel oldu unu ve di er ulafl m sistemlerine göre de iflletme maliyetinin yüzde 80 daha ucuz oldu unu kaydeden Baflkan Gökçek, Yani teleferik projesi ile Ankaram za her yönden büyük faydalar temin etmifl oluyoruz. fientepeli kardefllerime Türkiye de bir ilki gerçeklefltirmenin sevinci ve heyecan n yafl yor, teleferi imizin fientepe ye, Ergenekon, Esentepe, Yunus Emre mahallelerine ve tüm Yenimahallemize hay rl u urlu olmas n temenni ediyorum diye konufltu. Baflkan Gökçek, konuflmas n n ard ndan konuklar n ça rarak teleferi in test sürüflünün aç l fl n yapt. lk test sürüflüne kat lan Baflkan Gökçek, Yunus Emre Meydan ndan ikinci duraktan Yenimahalle Metro stasyonu ndaki ilk dura a kadar yolculuk etti. Törenin ard ndan Yenimahallelilere 6 bin çam fidan ile çocuklara çeflitli hediyeler da t ld. TÜRK YE DE HAVA DURUMU kindi :15 26 Akflam :18 10 Yats :19 28 Ankara ya dev hangar DURSUN D NÇ A nkara ya ça dafl ve modern teknoloji ile donat lm fl bir uçak hangar yap l yor. Sportif Havac l k ve Turizm A.fi. yönetim kurulu baflkan Nuray Karalar; TÜS AV Baflkan Veli Sar toprak a yeni projelerini anlatt. Karalar Türkiye nin en büyük uçak hangarlar ndan birisi yak nda Ankara da hizmete girecek. Üstün teknoloji ile donat lm fl bu hangarda sadece Türk hava araçlar na de il çevre ülkelerin uçaklar na da hizmet verilecek. Bu hangarda uçaklar n bak m, onar m ve servis hizmetleri sa lanacak, Türkiye ye döviz kazand r lacakt r. Keza zmir ve Gaziantep te konufllu 2 uça m zla tüm Türkiye ye hava ambulans hizmeti veriyoruz. Önümüzdeki günlerde uçak say m z da art rmay düflünüyoruz Türközü nde kanser semineri verilecek M amak n çeflitli mahallelerinde gerçeklefltirilen kansere karfl bilinçlendirme seminerlerinin yenisi Türközü Mahallesi nde yap lacak. Mamak Belediyesi ve Kanser Erken Teflhis Tarama ve E itim Merkezi (KETEM) iflbirli iyle, KETEM doktorlar taraf ndan gerçeklefltirilecek bilgilendirme seminerleriyle Mamakl kad nlar kansere karfl bilinçlendirilecek. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Dördüncü seminerimiz Türközü Mahallesi nde yap lacak. Ça m z n en tehlikeli hastal klar n n bafl nda gelen kanserde erken teflhis son derece önemli 25 Mart Sal günü saat 10:00 da bafllayacak seminer Türközü Aile Merkezi nde yap lacak. Seminerde kat l mc lar rahim a z kanseri, kal n ba rsak kanseri ve meme kanseri hakk nda bilgilendirilecek. Sigara ve beslenmenin kanserle olan iliflkisinin de ele al naca seminerde KETEM bünyesinde yap lan taramalar hakk nda da kat l mc lara genifl bilgi verilecek. Keçiören de sevgi yürüyüflü K zlarp nar Caddesi nde AK Partili Milletvekilleri ile birlikte sevgi yürüyüflü yapan Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, yo un ilgiyle karfl land. Sevgi yürüyüflüne Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n dan flman ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalç n Akdo an, Ankara Milletvekilleri Tülay Selamo lu, Nurdan fianl, Seyit Sertçelik, Zerkif Kazdal, Bülent Gedikli, AK Parti Amasya Milletvekili Ahmet yimaya, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s ve Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Haluk pek, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, AK Parti Ankara l Baflkan Murat Alparslan ve Keçiören lçe Baflkan Bülent Ya mur kat ld. Yürüyüfle kat lan Baflkan Ak ve di er AK Partililer, K zlarp nar Caddesi nde karfl laflt klar vatandafllara ve esnaflara karanfil da tt lar. Vatandafllar yürüyüfl kortejine büyük ilgi gösterirken sevgi gösterilerinde bulundu. Vatandafllarla s cak ve samimi sohbetler gerçeklefltiren Baflkan Ak, birlikte foto raf çektirmek isteyen Keçiörenlileri de k rmad.

3 Kazak Büyükelçi den Tan k a ziyaret söyleyen Kazakistan Büyükelçisi, Sizin gerçeklefltirdi iniz projeler di er belediye baflkanlar na örnek Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Kazakistan Türkiye Büyükelçisi Zhanseit Tuimebayev i makam nda konuk etti. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k da Tuime- olacakt r, teflekkür ederiz ifadelerinde bulundu. Kazakistan Büyükelçisi Zhanseit Tuimebayev, bayev in ziyaretinden duydu u memnuniyeti ifade Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k ziyaret ederek, teflekkür etti. Samimi bir havada geçen sohbetin ard ndan Tuimebayev Tan k a Kazakistan etti. Baflkan Tan k a nezaket ziyaretinde bulunan Tuimebayev, üç y ld r Ankara da görev yapt n tan tan kitaplar ve özel yap m bir kalem hediye etti. belirterek Çankaya da ki çal flmalar yak ndan takip Tan k da ziyaretin an s na Çankaya Belediyesi nin etti ini söyledi. Çankaya da önemli çal flmalar n gerçeklefltirdi i projeleri anlatan tan t m kitaplar ile yap ld n ve Tan k n güzel ifllere imza att n da kahve fincan arma an etti. ANKARA /3 Büyükflehir den, Etimesgut a bir prestij park daha SOS tan Yafll lar Haftas etkinli i O nursal baflkanl n Nevin Gökçek in yapt Sosyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf n n (SOS) ile Büyükflehir Belediyesi Yafll lar Haftas etkinlikleri kapsam nda bir program düzenledi. Kocatepe Kültür Merkezi nde düzenlenen Müzik E lence Program nda bir konuflma yapan Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: Sizlerin duas oldu u sürece s rt m z Allah n izniyle yere gelmez. Onun için sizlere karfl görevimizi her zaman elimizden geldi i kadar yapmaya çal fl yoruz. Allah izin verirse bundan sonra da yapmaya devam edece iz. Büyükflehir Belediyesi olarak yafll lara yönelik yap lan hizmetlerden k saca söz eden Baflkan Gökçek, flöyle devam etti: Yafll lara Hizmet Merkezi diye bir merkezimiz var. Bu merkezimiz 1994 y l nda hizmet vermeye bafllad. Yafll lar m z ev ortam nda desteklemek, onlar n ihtiyaçlar n karfl lamak, onlara yaln z olmad klar n hissettirebilmek için evde gündüz bak m modelini ilk defa hayata geçirdik ve 20 y ldan beri de bunu yapmaya devam ediyoruz. Bu güne kadar 47 bin 640 yafll üyemize hizmet verdik. Yap lan hizmetlerimizi özetlersek; Yafll lar m za evde temizlik hizmetinden bugüne kadar 310 bin 870, evde sa l k hizmetinden 91 bin 100, psikolojik ve sosyal destek hizmetimizden 35 bin 883 yafll m z yararlanm fl. Yaz aylar nda yafll lar için kamp düzenlediklerini anlatan Baflkan Gökçek, Yafll lar m z Akçay a tatile gönderiyoruz. Bugüne kadar 1700 kifliyi gönderdik. fiimdi bir yenilik daha yapaca z. Akçakoca da Makine Kimya Endüstrisi nin yeri vard, o yeri biz devrald k. 365 gün oray kullanmak istiyoruz. Oraya da sizleri götürmek istiyoruz. Bir baflka kamp yeri olan Kesikköprü de de yaz k fl sizleri birer haftal k tatile götürüp dinlendirmek istiyoruz Yafll lara verilen otobüs kartlar na da de inen P ark alan n n dolduran binlerce vatandafl n sevgi seliyle karfl laflan Baflkan Gökçek, Etimesgut a bu dönemde ne söz verdiysek yapt k. Hayal etti im projeyi mimar arkadafllara çizdirdi im için Kelebek Su ad n verdi imiz bu parka ayr bir muhabbetim, ayr bir sevgim var. 16 bin metrekarelik büyük havuzunda ücretsiz olarak çocuklar, büyükler, su ve kay k sefas yapacaks n z Tavflan, güvercin, çocuk oyun, golf, spor tesisleri, basketbol, mini futbol sahas ad verilen 13 adac ktan oluflan prestij park n, tahta köprülerle birbirine ba land n anlatan Baflkan Gökçek, Gece gündüz parkta ailelerinizle dinlenecek, e lenecek, yaz n s cak havalarda gelerek çaylar n z içeceksiniz, havuzda su ve kay k sefas yapacaks n z diye konufltu. Ulafl m n Etimesgut ta ciddi bir sorun oldu unu hat rlatan Baflkan Gökçek; bu dönemde ilçeye yap - lanlar flöyle anlatt : 14,5 kilometrelik ana yolu, 19 kilometrelik yan Büyükflehir Belediyesi nin Etimesgut Elvan Mahallesi nde yapt rd 40 bin metrekarelik Kelebek Su Park, törenle hizmete aç ld. yolu, 60 bin a ac ve 600 bin yeflil alan yla Ankara Bulvar n Celal Bayar Bulvar ndan Etimesgut umuza ba lad k. fieker Fabrikas bölgesine de ihtiyac olan altgeçiti yapt k. Baflbakan m z n talimatlar yla, Metromuzu da Etimesgut umuza, Sincan m za getirdik. Allah nasip ederse, yak n bir tarihte Kayafl tan bafllay p, Yenikent e kadar gidecek, Etimesgut u boydan boya geçecek, eski banliyö yerine hafif rayl sitem çal flmalar n da yapmaya bafllad k. nflallah 2 sene içinde ulafl m daha da kolay hale gelecek. Daha sonra, Kelebek Su Park n n aç l fl kurdelesini efli Nevin Gökçek ve belediye bürokratlar yla birlikte kesen Baflkan Gökçek, aç l fla gelen çocuklar da unutmad. Törende çocuklara otobüs dolusu top ve oyuncak bebeklerden oluflan hediyeler da - t ld. Baflkan Gökçek ve beraberindekiler aç l fl n ard ndan Etimesgutlularla birlikte park dolaflarak hat ra foto raflar çektirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkan Hatice Akgül, Etimesgutlu vatandafllara sular n içinde, a açlar ve çiçeklerle bezeli 40 bin metrekarelik yemyeflil bir güzellik sunan Kelebek Su Park ndan baflta ilçe sakinleri olmak üzere tüm Baflkentli vatandafllar n aileleriyle birlikte günün her saatinde yararlanabileceklerini bildirdi. Akgül, park n, 16 bin metrekarelik genifl gölet alan nda oluflturulan 13 ayr adas nda baflta çocuklar olmak üzere bölge sakinlerine güzel zaman geçirebilecekleri yemyeflil ve masmavi bir alan imkan sa layaca n söyledi. Baflkan Gökçek, Bu arada biliyorsunuz yeni bir kanun ç kt. Art k 65 yafl ndan büyük olanlara serbest kart veriyoruz. Biz daha önce 60 yafl n üzerindekilere veriyorduk. 65 yafl n üzerindeki yafll lara ömür boyu ulafl m n bedava olmas için Say n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an n talimat yla bu yerine geldi. fiimdi bir dedikodu ç karm fllar efendim diyorlar bu kartlar iptal edilecek Kanunla verilen kart nas l iptal edilir. 20 seneden beri biz iptal etmedik de 21.senede niye iptal edelim diye konufltu. Baflkan Melih Gökçek, Cinnah Caddesi üzerinde bulunan sadece yafll lara yönelik hizmet veren Yafll Bilgi Eriflim Merkezi nde bilgisayar kullanma, internet ve e itim kurslar verildi ini belirterek, Ankara da hasta ve hasta yak nlar için dört flefkat evi açt klar n anlatt. Baflkan Gökçek ayr ca tekerlekli, akülü araçlara ihtiyac olanlara yard mc olduklar n, ihtiyac olan yafll lara öncelikli olarak g da, kömür, giysi ve ev eflyas yard m yapt klar n, Aile Yaflam Merkezleri nde de yafll lara yönelik hizmetler verildi ini anlatt. Baflkan Gökçek e Mustafa Tafl isimli yafll bir vatandafl taraf ndan yapm fl oldu u hizmetlerden dolay teflekkür plaketi verildi. Yafll lar haftas nedeniyle düzenlenen etkinlik, Büyükflehir Belediyesi Mehteran Tak m n n konseriyle bafllad. Daha sonra Se men gösterisi ve ney dinletisi yer al rken, yafll lar aras ndan Akçay Kamp ve çeflitli ev eflyalar ndan oluflan hediye çekilifli yap ld. ALLAH (C.C) AKIBET M Z HAYREYLES N E itimci /Yazar Abdullah CENG Z cengizicyer.com.tr Bu gece( ) bir televizyon kanal nda sözüm ona hizmette yirmi befl y l bulundu unu söyleyen bir zat muhterem verip verifltiriyor. Onu duyunca dehflete kap ld m Bu zatla ilgili ve kendim için de, dudaklar mdan dolay endifleyle, Allah(c.c) ak betimiz hayreylesin sözleri döküldü. Bir tak m ç karlardan ve beklentilerden dolay bu kutlu harekete ta y llar önce s rt çevirip, Kayseri de imaml n ilan edip, art k Hoca efendinin dönemi sona ermifltir. fiimdi de bana tabi olacaks n z. Dedi inde, o gece görüflmesine gelen ve mütevellim dedi i kimselerden hepsinin buray terk etti i geceyi de niye anlatm yor? Yan ndan ayr lan kardefllerinin, Ahmet hocam, siz diyorsunuz? Bu da nerden ç kt? deyip evlerine çekildiklerini de keflke anlatsayd. O gece yapt yanl fl n ve beklentinin on befl y ld r bitmedi ini, flimdi de ihanete döndü ünü kim unutacak? Hangi devirde yafl yoruz k ymetli Kelefl Keflke bu gecede yaflad klar n da ve sonras n da anlatsayd. Diyarbak r a gitti ini, orada evler açt - n, tutturmay nca, saz çalmaya bafllad n, ba lama çal p türkücülü e soyundu unu da anlatsayd. Lütfen bununla ba lama çalan ve türkücülük yapmay elefltirdi im anlafl lmas n. fiimdi de ç km fl, dertlerimi türkü yap p gönlüme gömdüm. Ac m içime saklad m Daha neler neler.. Hamaset nutuklar Bu vefas zl na ra men bu hizmetteki kardefllerin Diyarbak r da sana dönmediler mi? Tekrar ilmin var deyip yararlanmaya çal flmad lar m? Ah vefa! Ah vefa! Me er sen stanbul da bir semt ad ym fls n. Yer yer beraber oldu um, kendileriyle beraber olmaktan zevk ald m, -elhamdülillah- arkadafllar ma sohbet etsin diye götürdü üm bu kardeflimin bu hallere düflmesi beni derinden yaralad. Onun ekranda a lad gibi ben de onun düfltü ü ak bete a lad m; durdum. Kendi kendime Allah m! Böyle bir sonuç ve ak bet bizi bekleyecekse can m z al da biz de hiçbir kardeflimizi de bu duruma düflürme duas n yapt m. Evet dehflete düfltüm! Bir kutlu hizmetin içinde yirmi befl y l çal flt n söyleyeceksin -bu hizmet ve çal flma inayeti ilahidir senin marifetin mi?- sonra da ç k p samimiyetle içinde bulundu un ve mezara kadar ba l kalaca n söyledi in bir kimseye, ç kar n ve sana verilmeyen ve itibar edilmeyen imaml k hesab n için verip verifltireceksin. Neymifl dünyan n medar iftihar, Türkiye nin bulunmaz lideri Bilmem nesi nesi iftira at lm fl ya da yap lan oyunun içindeymifl. K ymetli kardeflim zor günlerden geçiyoruz 28 fiubat sürecinde de derinlerin, masonik odaklar n kulland, slam n muhkem bir k s m emirleriyle alay eden, ilahiyatç n n biri ç km fl bir siyasi için, Anadolu delikanl s, yi it kahraman, a z ndan haram lokma girmeyen demiflti. Sonra da sular durulunca ne oldu? Ta n etmiyorum. Rabbim, inanm fl hiçbir Mü mini böyle zorda b rakmas n. Ne ac, de il mi? Bir sonraki gece de bir baflka televizyon kanal na ç k p hamaset nutuklar atmaya devam etti. Neymifl? Ablalar m, a abeylerim, size yalvar yorum! Evlerinize gelecekler, flu partiye oy vermeyin, flunu yap n; bunu yapmay n diyecekler. Bofla kürek çekmeyin Say n Kelefl Sizi en iyi tan yan ben ve benzeri arkadafllar söylediklerinize nas l inanacaklard r? Peki, sormazlar m adama? ki üç aydan beri o dünyan n medar iftihar dedi in zat n yapt iftiralar, topyekûn -sen de dâhil, çünkü daha muhabbet duyuruyorum diyorsun, flayet samimi isen ki ben inanm yorum bu samimiyetinize, hesab Allah a verin- karalamalar nereye koyacaks n? Yoksa sen de mi iflbirlikçisin, hainsin, çetesin, haflhaflisin, vampirsin Daha bilmem nesin Nesin? Televizyonlara ç kabilirdim, önüme imkânlar ç kt, yapard m, ederdim deyip durdu. Bak ne güzel televizyonlara ç kard lar. Y llarca ayn secdeye bafl koydu un, yan yana, kol kola ibadet etti in kardefllerine verip verifltiriyorsun. Hiç korkma yak nda ismin bafl ndaki Prof. lü a da bak p iyi bir makam sana verirler. Y llard r kollad n ulufeyi yakalam fl olursun Yapma etme Allah(celle celaluhu) aflk na. Sadece seni sevenleri üzmekten baflka bir ifl yapm yorsun. Maalesef haks zl k ve zulüm yapanlar n y k lan payandalar na tafl koyuyorsun. E er hakl l n varsa, sence yirmi befl y l içinde kal p çoluk çocu unun varidat n samimane verdi- in hizmetteki kardefllerinle gidip konuflsana. F rsat bu f rsat deyip -sözüm ona- seçim sath- mailinde seni kullananlar n oyununa gelip kardefllerinin günah n kazan yorsun. Allah(celle celaluhu) kurtars n kardeflim nan ki bu durumunla öteye gidersen iflin çok mu çok zor. Allah(celle celaluhu), bana da sana da istikamet ve hay rl ak betler nasip etsin. Baflka da söylenecek söz bulam yorum.

4 Alt nda TV ye özel aç klamalarda bulunan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, kendisine sorulan sorular yan tlad. Tiryaki, de iflimi anlatt A lt nda Kültür Saray nda gerçeklefltirilen çekimlerde tüm sorular samimiyetle yan tlayan Baflkan Tiryaki, Çinçin de böyle bir salonda bir TV çekiminin yap l yor olmas n n, Alt nda da yaflanan de iflime somut bir örnek oldu unu söyledi. ki dönemde yaflanan büyük de iflimi de erlendiren Baflkan Tiryaki, 2004 y l nda bürokrat olarak Ankara ya tayini ç kt nda, lojmanda oturmak yerine, Alt nda n bir gecekondu mahallesinde oturmay tercih etti ini, hiç akl nda olmamas na ra men belediye baflkanl sürecinin de böyle bafllad n dile getirdi y l nda pek çok aday aday aras ndan aday gösterildi ini ve Alt nda da çok yüksek bir oy oran ile seçildi ini hat rlatan Baflkan Tiryaki, ilk bir y l belediyenin kurumsal yap s n düzenlemek için çal flt klar n anlatt. Çok zorlu yollardan geçtiklerinden bahseden Veysel Tiryaki, ald klar radikal kararlarla, bugün Alt nda Belediyesi nin Türkiye taraf ndan takip edilir duruma geldi ini anlatt. Alt nda Belediyesi nin Türkiye de mali yap s en güçlü belediye haline geldi ini, hiçbir yere borcu olmad gibi, hiçbir yerden borç, hibe, kredi almaya ihtiyac bulunmad n da belirten Veysel Tiryaki, tüm yat r mlar n belediyenin öz kaynaklar ile yap ld n n alt n çizdi. Bu baflar da, Alt nda l lar n hay r duas n n büyük katk s oldu una inand n söyleyen Baflkan Tiryaki, özellikle çocuklarla ve gençlerle HABER MEREKEZ ANKARA 4 ilgilenmeyi sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. Bugün için de il, do mam fl çocuklar m z için çal fl yoruz diyen Alt nda Belediye Baflkan, Allah k smet ederse yeni dönemde Alt nda n el at lmam fl tüm mahallelerine girilece ini söyledi. AVM den biraz daha küçük çarfl projelerinin Alt nda n pek çok mahallesinde hayata geçece ini söyleyen Baflkan Tiryaki, yeflil alan projelerinin de artarak devam edece inin sözünü verdi. Y k mlar n daha da h z kazanaca n söyleyen Veysel Tiryaki, kentsel dönüflüm projelerinin yeni dönemde artarak devam edece inin A nkaral lar, Nevflehirliler, Samsunlular ve K rflehirliler Dernekleri, Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna ya teflekkür plaketi verdi. Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna ya bir teflekkür de hemfleri derneklerinden geldi. Halk n her zaman yan nda olan ve Sincan modern ve huzurlu bir çehreye kavuflturan Baflkan Tuna ya; Ankaral lar, Nevflehirliler, Samsunlular ve K rflehirliler Dernekleri çal flmalar ndan dolay teflekkür plaketi verdi. Sincan ele ele yönetmenin verdi i mutlulu u dile getiren Baflkan Tuna; Biz hep birlikte Sincan z. fiehrimizdeki her kesimin yan nda ve hizmetindeyiz. Sincan m z inflallah Ankara n n cazibe merkezi, Türkiye nin de sanayi flehri haline gelecek. K rflehirliler Derne i Baflkan Ayd n Baltac ; Sincan Belediye Baflkan m z Mustafa Tuna ya çok teflekkür ediyoruz. Her zaman yan m zda oldu. Sincan m z h zla gelifliyor. Baflkan m z n her zaman yan nday z. Gazi Mahallesi ne sa l k oca Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n talepler do rultusunda yapt rd sa l k oca, Gazi Mahallesi halk ndan da büyük ilgi görüyor. Yenimahalle nin en eski mahallelerinden biri olan Gazi Mahallesi nde vatandafl n huzuru için çal flt klar n belirten Yaflar, gelecek dönemde Gazi Kapal Pazar Yeri ni de bölgeye kazand raca müjdesini verdi. Yaflar, Gazi Mahallesi çok de erli ama bir o kadar da kenarda kalm fl bir mahalle. Göreve geldi imiz günden beri her yere eflit derecede hizmet ettik. Gazi Mahallesi ne de elimizden geldi ince hizmet alanlar yapmaya çal flt k. kinci Bahar Kültür ve Dayan flma Merkezi ni vatandafl m z n hizmetine açt k. Yollara, camilere, okullara hep sahip ç kt k. Burada oturanlar n ço u emekli. Böyle bir sa l k oca na ihtiyaç vard. Onu da gelen talepler do rultusunda bugün hizmete aç yoruz. Vatandafl m za yaflamaktan mutlu olacaklar bir yer yapmak için çabalad k diye konufltu. alt n çizdi. Dünyan n emek üzerine kuruldu unu düflünüyorum. Emek harcarsan z, mutlaka karfl l n al rs n z. Ben de 10 y ld r Alt nda için gece gündüz emek harc yorum. Alt nda n gelece i için, çocuklar m z için çal fl yorum. Bu bir vebal. Kavgas z gürültüsüz bir seçim süreci geçiriyoruz. Buna çok özen gösteriyorum. Büyük h rslar m yok. Allah ne yazd ysa onu yafl yoruz, onu yaflayaca z. Buna inan yorum diyerek sözlerini bitiren Baflkan Tiryaki, Alt nda için en hay rl s n n gerçekleflmesini diledi. Genifl Aç Süleyman GÖKSU Y HUYLARIN ESASI Ahlâk n esas flu dört fleydir: Hikmet, adalet, flecaat, iffettir. Hikmet: Yapt m z ifllerimizde do ruyu yanl fltan ay rmak demektir. Adalet, gadab ve flehveti hikmete uygun olarak sevk ve idare eden, -ne ileri ne de geri b rakan- bir kuvvettir. fiecaat gadab kuvvetinin akla uymas demektir. ffet, flehveti, ak l ve fleriat kuvvetleri ile terbiye etmek demektir. Bütün güzel huylar, bu dört esas n itidal üzere; orta halde bulunmas ndan do ar. Ak l kuvvetinin hikmet ve adaletle birlikte bulunmas ndan, isabetli görüfl, kabul edilen fikir, ifllerinin inceliklerini anlamak, felâketlerin sebeplerini bilmek gibi hâller meydana gelir. Akl n itidal üzere olmamas ndan ise aldat c l k, hile, aldatma, eblehlik (ahmakl k) ve cinnet meydana gelir. fiecaatten; kerem (iyilik ve ihsan), cesaret, âli; yüce himmet sahibi olmak, tahammül, hilim, yumuflakl k, sebat, metanet, hiddeti yenmek, vakar (a r bafll l k), sevgi ve benzeri güzel huylar do ar. fiecaat; cesur, yürekli olmak makbul bir ahlâk olup ifrat tehevvür; sonunu düflünmeden ifle at lmakt r ki bundan düflmanl k, süratle hiddetlenmek, kibir, kendini be enmek gibi haller do ar. fiecaatin tefritinden; haddinden fazla olmas ndan hakaret, zillet, bafla gelen az bir fleyde feryat, sab rs zl k, alçakl k gibi makbul olmayan haller do ar. ffet'ten ise, hayâ, sab r, müsamaha, kanaat, verâ; flüpheli fleylerden kaç nma, letafet, zarafet gibi güzellikler do ar. ffetin ifrat veya tefritine meyilden; h rs, oburluk, yüzsüzlük, israf, cimrilik, riya, abesle meflguliyet, yaltaklanma, haset, flemâtet; baflkas n n felâketine sevinmek, zenginlere karfl zillet, fakirleri horlamak gibi kötülükler meydana gelir. Hulâsa; iyi huylar n anas ve asl dört fazilet, (hikmet, flecaat, iffet ve adalet)tir. Di erleri bunlar n teferruat d r. Bu dört hususta da kemal mertebesine yükselen, ancak ve ancak Resul-i Ekrem'dir (s.a.v.). Bu dört vas fta Resul-i Ekrem'e kim yaklafl rsa o nispette Allâhü Teâlâ'ya yaklaflm fl olur. ( hyâu Ulûmiddîn) Hemfleri derneklerinden Tuna ya teflekkür plaketi

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde

GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde 1 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13923 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye nin Baflkent i Ankara, 30 Mart Yerel Seçimleri nin de baflkenti oldu Sincan da 10 bin fidan da

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, ekibiyle bir araya gelerek seçim start n verdi. KIZILCAHAMAM Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu N bag b1 MART 2011 S: 26 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr YHT de güvenlik Ulaflt rma ve letiflim Dergisi UNIVERSITE DUZEYINDE» Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı