AK Partili Ceylan projelerini tan tt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK Partili Ceylan projelerini tan tt"

Transkript

1 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü nde kanser semineri verilecek Mamak n çeflitli mahallelerinde gerçeklefltirilen kansere karfl bilinçlendirme seminerlerinin yenisi Türközü Mahallesi nde yap lacak. Mamak Belediyesi ve Kanser Erken Teflhis Tarama ve E itim Merkezi (KETEM) iflbirli iyle, KETEM doktorlar taraf ndan gerçeklefltirilecek bilgilendirme seminerleriyle Mamakl kad nlar kansere karfl bilinçlendirilecek. HABER 2. SAYFADA Baflkan Veysel Tiryaki de iflimi anlatt Alt nda TV ye özel aç klamalarda bulunan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, kendisine sorulan sorular yan tlad. Alt nda Kültür Saray nda gerçeklefltirilen çekimlerde tüm sorular samimiyetle yan tlayan Baflkan Tiryaki, Çinçin de böyle bir salonda bir TV çekiminin yap l yor olmas n n, Alt nda da yaflanan de- iflime somut bir örnek oldu unu söyledi. HABER 4. SAYFADA Gökçek, köy muhtarlar yla bulufltu 3 TE 13 TE Kazak Büyükelçi den baflkan Tan k a ziyaret Abdullah Cengiz Süleyman Göksu Yalç n çyer ALTINDA Bugün 3 te Bugün 4 te Bugün 13 te AK Partili Ceylan projelerini tan tt AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan, düzenledi i bas n toplant s yla projelerini tan tt. Ceylan, Birlikte Yönetelim Projeleri isimli çal flmalar yla Yenimahalle yi Yenimahallelilerle yönetmeyi amaçlad klar n söyledi. YEN MAHALLE AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan n Crowe Plaza da düzenledi i lansman toplant s na AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz, AK Parti Genel Sekreteri Haluk pek ile çok say da bas n mensubu kat ld. Sehit ailelerine Övünç Madalyas Keçiören de, flehit ailelerine Devlet Övünç Madalyas takdim edildi. Yunus Emre Kültür Merkezi nde düzenlenen törende duygulu anlar yafland. Keçiörenli flehit ailelerine Devlet Övünç Madalyas takdim edildi. Tören e Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Ayflenur slam, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ve efli Hatice Ak, Keçiören Kaymakam Nusret Dirim ve lçe Milli E itim Müdürü Mustafa K l çgil de kat ld. Ayflenur slam, fiehit Jandarma Komando Onbafl M.Coflkun K l ç, fiehit Topçu Er Sinan Dündar ve fiehit Polis Memuru Hüseyin Gül ün aileleri ile Gazi Piyade Uzman Çavufl Cemal Güvenç e Devlet Övünç Madalyas verdi. Daha sonra fiehit Jandarma Hava Teknik Astsubay Çavufl Ahmet Ça lar n ailesine madalyas n Baflkan Ak, fiehit Jandarma K demli Binbafl Erhan Dikmen in ailesine Devlet Övünç Madalyas n Kaymakam Dirim, fiehit Jandarma Baflçavufl Erdinç Ayd n n ailesine madalyas n Albay Ertu rul Çank r l teslim etti. HABER 13. SAYFADA 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: SOS tan Yafll lar Haftas etkinli i KEÇ ÖREN Toplant n n aç fl konuflmas n yapan AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz, Adem Ceylan' n 8 y ld r proje çal flmalar n izledik. Baflar l çal flmalar yapt. Önümüzdeki seçimler, bir genel seçim, bir referandum flekline dönüfltü. Onun için bu projelerin tan t m n önemli buluyoruz. Ceylan n bu projeleri baflar yla gerçeklefltirece ine inan yorum. dedi YEN PROJELER AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan, yaklafl k 2 ayd r seçim çal flmalar n devam ettirdiklerini, Yenimahalle'nin hizmet fakiri oldu unu gördü ünü söyledi. Yenimahalle'nin Ankara'n n 3. büyük ilçesi oldu unu ancak sahip oldu u kaynaklar iyi kullanmad - n dile getiren Ceylan, bugüne kadar bafllat lan iyi bir proje olmad n öne sürdü. Ceylan, seçilmesi durumunda uygulamaya koyaca projeleri slayt eflli inde tek tek tan tt. KENAN ERGEN N HABER 16. SAYFADA GÜNCEL Ankara ya dev hangar Ankara ya ça dafl ve modern teknoloji ile donat lm fl bir uçak hangar yap l yor. Sportif Havac l k ve Turizm A.fi. yönetim kurulu baflkan Nuray Karalar; TÜS AV Baflkan Veli Sar toprak a yeni projelerini anlatt. Karalar Türkiye nin en büyük uçak hangarlar ndan birisi yak nda Ankara da hizmete girecek. HABER 2. SAYFADA Büyükflehir den Etimesgut a bir prestij park daha HABER 3 TE Onursal baflkanl n Nevin Gökçek in yapt Sosyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf n n (SOS) ile Büyükflehir Belediyesi Yafll lar Haftas etkinlikleri kapsam nda bir program düzenledi. 3 TE

2 ANKARA /2 fientepe Teleferi i nde TEST SÜRÜfiÜ YAPILDI Büyükflehir Belediyesi nce Yenimahalle de yapt r lan ve ilk toplu tafl ma teleferi i olan fientepe Teleferi i test sürüfllerine bafllad. BUGÜN Y ap m tamamlanan fientepe Teleferi i nin ilk test sürüflünü gerçeklefltiren Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, teleferi in yasal zorunluluk olan 15 günlük test sürüflünün ard ndan ücretsiz olarak hizmet vermeye bafllayaca n aç klad. Ankaral lar n merakla bekledi i teleferikte, test sürüflleri bafllad. Yenimahalle Metro stasyonu ndan itibaren fientepe Antenler Bölgesi ne kadar ücretsiz olarak hizmet verecek teleferi in ilk test sürüflü için Yunus Emre Meydan nda bulunan ikinci istasyonda tören yap ld. Teleferi in tan t m ve test sürüflü törenine Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz, milletvekilleri, bürokratlar, meclis üyeleri, siyasiler ile çok say da vatandafl kat ld. Büyük bir coflkuyla kendisini karfl layan Yenimahallelileri selamlayan Baflkan Gökçek, Bugün Yenimahalle için gerçekten çok güzel günlerden birisi. Biraz sonra Allah nasip ederse Yenimahalle trafi ini rahatlatacak teleferi imizin test sürüfllerine resmen bafllatm fl olaca z Yenimahalle nin dünyan n en büyük projesine de tan kl k edece ini vurgulayarak, Ankapark Projesi nden bahseden Baflkan Gökçek, konuflmas n k saca ülke gündemini de erlendirerek sürdürdü. fientepe Teleferi i nde yasal süreç gere i 15 gün daha test sürüfllerine devam edilece ini aç klayan Baflkan Gökçek, teleferik hizmete girdikten sonra vatandafllar n fientepe den bafllay p Yenimahalle metro istasyonuna kadar ücretsiz yolculuk yapabilece ini belirtti. Teleferik inflaat na baflland nda 6 fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! Ankara S cakl k ayda bitirme sözü verdi ini ve son sürat çal flarak ilk etab 6 ayda bitirdiklerini dile getiren Baflkan Gökçek, flöyle konufltu: Teleferi imizin ucunu fientepe ye yapt k. Çünkü, fientepe, flehrin merkezindeki metroya 3 bin 200 metre yak nl nda, 200 metre kot fark olan yüksek bir noktada. fientepe metrodan mahrum kalmas n dedik. E imli bir yere metro yapam yorsak, fientepelileri metroya ulaflt rmam z laz m dedik. Bu teleferi i yapmay düflündük. Biz bu uygulamayla Türkiye de ulafl ma yeni bir yöne verdik. Yine bir ilke imza atarak, yeni teleferik projelerine öncülük etmifl olduk. Gelecek dönem otobüs teleferiklerle Ankara n n 5 noktas na hizmet edeceklerini de müjdeleyen Baflkan Gökçek, fientepe Teleferi i ile ilgili flu bilgileri verdi: fientepeliler teleferi e ücretsiz olarak binecek dakikada metroya ulaflm fl olacak, oradan da 11 dakikada K z lay a ulaflacak. Böylelikle hiç zaman kaybetmeden 25 dakikada K z lay da olacak. Hatlar m z n tamam 2 etaptan olufluyor. Aç l fl n ve test sürüflünü yapt m z birinci Tamer KARAHAN GSM : (0553) H CR 21 Cemaziye l Evvel 1435 RUM 9 Mart 1429 msak :04 19 Günefl :05 44 Ö le :12 03 YARIN etapta 3 istasyon var. Birinci etap yaklafl k 6.5 dakika sürecek. Yenimahalle den Antenler Bölgesi ne 6.5 dakikada ç k lacak. Oradan ikinci etaba da 7 dakikada gidilecek. 2 etapta toplam 106 kabin çal flacak. lk etapta 50 kabin ayn anda çal flacak ve tamamen ücretsiz olacak. kinci etaba bir istasyon daha yap lacak. nflallah bunu da 5 ay içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Hat tamamland nda saatte 4 bin 800 yolcu tafl yacak. 2 bin 400 gidifl, 2 bin 400 gelifl toplam 4 bin 800 yolcu tafl nacak. Normalde bu kadar yolcuyu tafl mak, minibüs ve otobüs seferleriyle bir hayli süre al r. Teleferi in trafik yükünü azaltaca na dikkat çeken Baflkan Gökçek, kullan m ömrünün de 30 y l oldu unu, baz parçalar n de iflmesiyle 50 y la kadar ç kabildi ini kaydetti. Teleferi in güvenli inin tam oldu unu belirten Baflkan Gökçek, Gönlünüz ferah olsun. Teleferik projemiz Avrupa Birli i taraf ndan onaylanm fl ve görevlendirilmifl, ba ms z bir kurulufl taraf ndan, teleferik tesisinin mekanik, elektrik ve güvenlik testleri yap lm fl ve tesisin hizmete aç labilece ine dair onay al nm flt r diye konufltu. Teleferi in ayr ca elektrik enerjisiyle çal flt için çevre kirlili ine engel oldu unu ve di er ulafl m sistemlerine göre de iflletme maliyetinin yüzde 80 daha ucuz oldu unu kaydeden Baflkan Gökçek, Yani teleferik projesi ile Ankaram za her yönden büyük faydalar temin etmifl oluyoruz. fientepeli kardefllerime Türkiye de bir ilki gerçeklefltirmenin sevinci ve heyecan n yafl yor, teleferi imizin fientepe ye, Ergenekon, Esentepe, Yunus Emre mahallelerine ve tüm Yenimahallemize hay rl u urlu olmas n temenni ediyorum diye konufltu. Baflkan Gökçek, konuflmas n n ard ndan konuklar n ça rarak teleferi in test sürüflünün aç l fl n yapt. lk test sürüflüne kat lan Baflkan Gökçek, Yunus Emre Meydan ndan ikinci duraktan Yenimahalle Metro stasyonu ndaki ilk dura a kadar yolculuk etti. Törenin ard ndan Yenimahallelilere 6 bin çam fidan ile çocuklara çeflitli hediyeler da t ld. TÜRK YE DE HAVA DURUMU kindi :15 26 Akflam :18 10 Yats :19 28 Ankara ya dev hangar DURSUN D NÇ A nkara ya ça dafl ve modern teknoloji ile donat lm fl bir uçak hangar yap l yor. Sportif Havac l k ve Turizm A.fi. yönetim kurulu baflkan Nuray Karalar; TÜS AV Baflkan Veli Sar toprak a yeni projelerini anlatt. Karalar Türkiye nin en büyük uçak hangarlar ndan birisi yak nda Ankara da hizmete girecek. Üstün teknoloji ile donat lm fl bu hangarda sadece Türk hava araçlar na de il çevre ülkelerin uçaklar na da hizmet verilecek. Bu hangarda uçaklar n bak m, onar m ve servis hizmetleri sa lanacak, Türkiye ye döviz kazand r lacakt r. Keza zmir ve Gaziantep te konufllu 2 uça m zla tüm Türkiye ye hava ambulans hizmeti veriyoruz. Önümüzdeki günlerde uçak say m z da art rmay düflünüyoruz Türközü nde kanser semineri verilecek M amak n çeflitli mahallelerinde gerçeklefltirilen kansere karfl bilinçlendirme seminerlerinin yenisi Türközü Mahallesi nde yap lacak. Mamak Belediyesi ve Kanser Erken Teflhis Tarama ve E itim Merkezi (KETEM) iflbirli iyle, KETEM doktorlar taraf ndan gerçeklefltirilecek bilgilendirme seminerleriyle Mamakl kad nlar kansere karfl bilinçlendirilecek. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Dördüncü seminerimiz Türközü Mahallesi nde yap lacak. Ça m z n en tehlikeli hastal klar n n bafl nda gelen kanserde erken teflhis son derece önemli 25 Mart Sal günü saat 10:00 da bafllayacak seminer Türközü Aile Merkezi nde yap lacak. Seminerde kat l mc lar rahim a z kanseri, kal n ba rsak kanseri ve meme kanseri hakk nda bilgilendirilecek. Sigara ve beslenmenin kanserle olan iliflkisinin de ele al naca seminerde KETEM bünyesinde yap lan taramalar hakk nda da kat l mc lara genifl bilgi verilecek. Keçiören de sevgi yürüyüflü K zlarp nar Caddesi nde AK Partili Milletvekilleri ile birlikte sevgi yürüyüflü yapan Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, yo un ilgiyle karfl land. Sevgi yürüyüflüne Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n dan flman ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalç n Akdo an, Ankara Milletvekilleri Tülay Selamo lu, Nurdan fianl, Seyit Sertçelik, Zerkif Kazdal, Bülent Gedikli, AK Parti Amasya Milletvekili Ahmet yimaya, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s ve Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Haluk pek, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, AK Parti Ankara l Baflkan Murat Alparslan ve Keçiören lçe Baflkan Bülent Ya mur kat ld. Yürüyüfle kat lan Baflkan Ak ve di er AK Partililer, K zlarp nar Caddesi nde karfl laflt klar vatandafllara ve esnaflara karanfil da tt lar. Vatandafllar yürüyüfl kortejine büyük ilgi gösterirken sevgi gösterilerinde bulundu. Vatandafllarla s cak ve samimi sohbetler gerçeklefltiren Baflkan Ak, birlikte foto raf çektirmek isteyen Keçiörenlileri de k rmad.

3 Kazak Büyükelçi den Tan k a ziyaret söyleyen Kazakistan Büyükelçisi, Sizin gerçeklefltirdi iniz projeler di er belediye baflkanlar na örnek Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Kazakistan Türkiye Büyükelçisi Zhanseit Tuimebayev i makam nda konuk etti. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k da Tuime- olacakt r, teflekkür ederiz ifadelerinde bulundu. Kazakistan Büyükelçisi Zhanseit Tuimebayev, bayev in ziyaretinden duydu u memnuniyeti ifade Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k ziyaret ederek, teflekkür etti. Samimi bir havada geçen sohbetin ard ndan Tuimebayev Tan k a Kazakistan etti. Baflkan Tan k a nezaket ziyaretinde bulunan Tuimebayev, üç y ld r Ankara da görev yapt n tan tan kitaplar ve özel yap m bir kalem hediye etti. belirterek Çankaya da ki çal flmalar yak ndan takip Tan k da ziyaretin an s na Çankaya Belediyesi nin etti ini söyledi. Çankaya da önemli çal flmalar n gerçeklefltirdi i projeleri anlatan tan t m kitaplar ile yap ld n ve Tan k n güzel ifllere imza att n da kahve fincan arma an etti. ANKARA /3 Büyükflehir den, Etimesgut a bir prestij park daha SOS tan Yafll lar Haftas etkinli i O nursal baflkanl n Nevin Gökçek in yapt Sosyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf n n (SOS) ile Büyükflehir Belediyesi Yafll lar Haftas etkinlikleri kapsam nda bir program düzenledi. Kocatepe Kültür Merkezi nde düzenlenen Müzik E lence Program nda bir konuflma yapan Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: Sizlerin duas oldu u sürece s rt m z Allah n izniyle yere gelmez. Onun için sizlere karfl görevimizi her zaman elimizden geldi i kadar yapmaya çal fl yoruz. Allah izin verirse bundan sonra da yapmaya devam edece iz. Büyükflehir Belediyesi olarak yafll lara yönelik yap lan hizmetlerden k saca söz eden Baflkan Gökçek, flöyle devam etti: Yafll lara Hizmet Merkezi diye bir merkezimiz var. Bu merkezimiz 1994 y l nda hizmet vermeye bafllad. Yafll lar m z ev ortam nda desteklemek, onlar n ihtiyaçlar n karfl lamak, onlara yaln z olmad klar n hissettirebilmek için evde gündüz bak m modelini ilk defa hayata geçirdik ve 20 y ldan beri de bunu yapmaya devam ediyoruz. Bu güne kadar 47 bin 640 yafll üyemize hizmet verdik. Yap lan hizmetlerimizi özetlersek; Yafll lar m za evde temizlik hizmetinden bugüne kadar 310 bin 870, evde sa l k hizmetinden 91 bin 100, psikolojik ve sosyal destek hizmetimizden 35 bin 883 yafll m z yararlanm fl. Yaz aylar nda yafll lar için kamp düzenlediklerini anlatan Baflkan Gökçek, Yafll lar m z Akçay a tatile gönderiyoruz. Bugüne kadar 1700 kifliyi gönderdik. fiimdi bir yenilik daha yapaca z. Akçakoca da Makine Kimya Endüstrisi nin yeri vard, o yeri biz devrald k. 365 gün oray kullanmak istiyoruz. Oraya da sizleri götürmek istiyoruz. Bir baflka kamp yeri olan Kesikköprü de de yaz k fl sizleri birer haftal k tatile götürüp dinlendirmek istiyoruz Yafll lara verilen otobüs kartlar na da de inen P ark alan n n dolduran binlerce vatandafl n sevgi seliyle karfl laflan Baflkan Gökçek, Etimesgut a bu dönemde ne söz verdiysek yapt k. Hayal etti im projeyi mimar arkadafllara çizdirdi im için Kelebek Su ad n verdi imiz bu parka ayr bir muhabbetim, ayr bir sevgim var. 16 bin metrekarelik büyük havuzunda ücretsiz olarak çocuklar, büyükler, su ve kay k sefas yapacaks n z Tavflan, güvercin, çocuk oyun, golf, spor tesisleri, basketbol, mini futbol sahas ad verilen 13 adac ktan oluflan prestij park n, tahta köprülerle birbirine ba land n anlatan Baflkan Gökçek, Gece gündüz parkta ailelerinizle dinlenecek, e lenecek, yaz n s cak havalarda gelerek çaylar n z içeceksiniz, havuzda su ve kay k sefas yapacaks n z diye konufltu. Ulafl m n Etimesgut ta ciddi bir sorun oldu unu hat rlatan Baflkan Gökçek; bu dönemde ilçeye yap - lanlar flöyle anlatt : 14,5 kilometrelik ana yolu, 19 kilometrelik yan Büyükflehir Belediyesi nin Etimesgut Elvan Mahallesi nde yapt rd 40 bin metrekarelik Kelebek Su Park, törenle hizmete aç ld. yolu, 60 bin a ac ve 600 bin yeflil alan yla Ankara Bulvar n Celal Bayar Bulvar ndan Etimesgut umuza ba lad k. fieker Fabrikas bölgesine de ihtiyac olan altgeçiti yapt k. Baflbakan m z n talimatlar yla, Metromuzu da Etimesgut umuza, Sincan m za getirdik. Allah nasip ederse, yak n bir tarihte Kayafl tan bafllay p, Yenikent e kadar gidecek, Etimesgut u boydan boya geçecek, eski banliyö yerine hafif rayl sitem çal flmalar n da yapmaya bafllad k. nflallah 2 sene içinde ulafl m daha da kolay hale gelecek. Daha sonra, Kelebek Su Park n n aç l fl kurdelesini efli Nevin Gökçek ve belediye bürokratlar yla birlikte kesen Baflkan Gökçek, aç l fla gelen çocuklar da unutmad. Törende çocuklara otobüs dolusu top ve oyuncak bebeklerden oluflan hediyeler da - t ld. Baflkan Gökçek ve beraberindekiler aç l fl n ard ndan Etimesgutlularla birlikte park dolaflarak hat ra foto raflar çektirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkan Hatice Akgül, Etimesgutlu vatandafllara sular n içinde, a açlar ve çiçeklerle bezeli 40 bin metrekarelik yemyeflil bir güzellik sunan Kelebek Su Park ndan baflta ilçe sakinleri olmak üzere tüm Baflkentli vatandafllar n aileleriyle birlikte günün her saatinde yararlanabileceklerini bildirdi. Akgül, park n, 16 bin metrekarelik genifl gölet alan nda oluflturulan 13 ayr adas nda baflta çocuklar olmak üzere bölge sakinlerine güzel zaman geçirebilecekleri yemyeflil ve masmavi bir alan imkan sa layaca n söyledi. Baflkan Gökçek, Bu arada biliyorsunuz yeni bir kanun ç kt. Art k 65 yafl ndan büyük olanlara serbest kart veriyoruz. Biz daha önce 60 yafl n üzerindekilere veriyorduk. 65 yafl n üzerindeki yafll lara ömür boyu ulafl m n bedava olmas için Say n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an n talimat yla bu yerine geldi. fiimdi bir dedikodu ç karm fllar efendim diyorlar bu kartlar iptal edilecek Kanunla verilen kart nas l iptal edilir. 20 seneden beri biz iptal etmedik de 21.senede niye iptal edelim diye konufltu. Baflkan Melih Gökçek, Cinnah Caddesi üzerinde bulunan sadece yafll lara yönelik hizmet veren Yafll Bilgi Eriflim Merkezi nde bilgisayar kullanma, internet ve e itim kurslar verildi ini belirterek, Ankara da hasta ve hasta yak nlar için dört flefkat evi açt klar n anlatt. Baflkan Gökçek ayr ca tekerlekli, akülü araçlara ihtiyac olanlara yard mc olduklar n, ihtiyac olan yafll lara öncelikli olarak g da, kömür, giysi ve ev eflyas yard m yapt klar n, Aile Yaflam Merkezleri nde de yafll lara yönelik hizmetler verildi ini anlatt. Baflkan Gökçek e Mustafa Tafl isimli yafll bir vatandafl taraf ndan yapm fl oldu u hizmetlerden dolay teflekkür plaketi verildi. Yafll lar haftas nedeniyle düzenlenen etkinlik, Büyükflehir Belediyesi Mehteran Tak m n n konseriyle bafllad. Daha sonra Se men gösterisi ve ney dinletisi yer al rken, yafll lar aras ndan Akçay Kamp ve çeflitli ev eflyalar ndan oluflan hediye çekilifli yap ld. ALLAH (C.C) AKIBET M Z HAYREYLES N E itimci /Yazar Abdullah CENG Z cengizicyer.com.tr Bu gece( ) bir televizyon kanal nda sözüm ona hizmette yirmi befl y l bulundu unu söyleyen bir zat muhterem verip verifltiriyor. Onu duyunca dehflete kap ld m Bu zatla ilgili ve kendim için de, dudaklar mdan dolay endifleyle, Allah(c.c) ak betimiz hayreylesin sözleri döküldü. Bir tak m ç karlardan ve beklentilerden dolay bu kutlu harekete ta y llar önce s rt çevirip, Kayseri de imaml n ilan edip, art k Hoca efendinin dönemi sona ermifltir. fiimdi de bana tabi olacaks n z. Dedi inde, o gece görüflmesine gelen ve mütevellim dedi i kimselerden hepsinin buray terk etti i geceyi de niye anlatm yor? Yan ndan ayr lan kardefllerinin, Ahmet hocam, siz diyorsunuz? Bu da nerden ç kt? deyip evlerine çekildiklerini de keflke anlatsayd. O gece yapt yanl fl n ve beklentinin on befl y ld r bitmedi ini, flimdi de ihanete döndü ünü kim unutacak? Hangi devirde yafl yoruz k ymetli Kelefl Keflke bu gecede yaflad klar n da ve sonras n da anlatsayd. Diyarbak r a gitti ini, orada evler açt - n, tutturmay nca, saz çalmaya bafllad n, ba lama çal p türkücülü e soyundu unu da anlatsayd. Lütfen bununla ba lama çalan ve türkücülük yapmay elefltirdi im anlafl lmas n. fiimdi de ç km fl, dertlerimi türkü yap p gönlüme gömdüm. Ac m içime saklad m Daha neler neler.. Hamaset nutuklar Bu vefas zl na ra men bu hizmetteki kardefllerin Diyarbak r da sana dönmediler mi? Tekrar ilmin var deyip yararlanmaya çal flmad lar m? Ah vefa! Ah vefa! Me er sen stanbul da bir semt ad ym fls n. Yer yer beraber oldu um, kendileriyle beraber olmaktan zevk ald m, -elhamdülillah- arkadafllar ma sohbet etsin diye götürdü üm bu kardeflimin bu hallere düflmesi beni derinden yaralad. Onun ekranda a lad gibi ben de onun düfltü ü ak bete a lad m; durdum. Kendi kendime Allah m! Böyle bir sonuç ve ak bet bizi bekleyecekse can m z al da biz de hiçbir kardeflimizi de bu duruma düflürme duas n yapt m. Evet dehflete düfltüm! Bir kutlu hizmetin içinde yirmi befl y l çal flt n söyleyeceksin -bu hizmet ve çal flma inayeti ilahidir senin marifetin mi?- sonra da ç k p samimiyetle içinde bulundu un ve mezara kadar ba l kalaca n söyledi in bir kimseye, ç kar n ve sana verilmeyen ve itibar edilmeyen imaml k hesab n için verip verifltireceksin. Neymifl dünyan n medar iftihar, Türkiye nin bulunmaz lideri Bilmem nesi nesi iftira at lm fl ya da yap lan oyunun içindeymifl. K ymetli kardeflim zor günlerden geçiyoruz 28 fiubat sürecinde de derinlerin, masonik odaklar n kulland, slam n muhkem bir k s m emirleriyle alay eden, ilahiyatç n n biri ç km fl bir siyasi için, Anadolu delikanl s, yi it kahraman, a z ndan haram lokma girmeyen demiflti. Sonra da sular durulunca ne oldu? Ta n etmiyorum. Rabbim, inanm fl hiçbir Mü mini böyle zorda b rakmas n. Ne ac, de il mi? Bir sonraki gece de bir baflka televizyon kanal na ç k p hamaset nutuklar atmaya devam etti. Neymifl? Ablalar m, a abeylerim, size yalvar yorum! Evlerinize gelecekler, flu partiye oy vermeyin, flunu yap n; bunu yapmay n diyecekler. Bofla kürek çekmeyin Say n Kelefl Sizi en iyi tan yan ben ve benzeri arkadafllar söylediklerinize nas l inanacaklard r? Peki, sormazlar m adama? ki üç aydan beri o dünyan n medar iftihar dedi in zat n yapt iftiralar, topyekûn -sen de dâhil, çünkü daha muhabbet duyuruyorum diyorsun, flayet samimi isen ki ben inanm yorum bu samimiyetinize, hesab Allah a verin- karalamalar nereye koyacaks n? Yoksa sen de mi iflbirlikçisin, hainsin, çetesin, haflhaflisin, vampirsin Daha bilmem nesin Nesin? Televizyonlara ç kabilirdim, önüme imkânlar ç kt, yapard m, ederdim deyip durdu. Bak ne güzel televizyonlara ç kard lar. Y llarca ayn secdeye bafl koydu un, yan yana, kol kola ibadet etti in kardefllerine verip verifltiriyorsun. Hiç korkma yak nda ismin bafl ndaki Prof. lü a da bak p iyi bir makam sana verirler. Y llard r kollad n ulufeyi yakalam fl olursun Yapma etme Allah(celle celaluhu) aflk na. Sadece seni sevenleri üzmekten baflka bir ifl yapm yorsun. Maalesef haks zl k ve zulüm yapanlar n y k lan payandalar na tafl koyuyorsun. E er hakl l n varsa, sence yirmi befl y l içinde kal p çoluk çocu unun varidat n samimane verdi- in hizmetteki kardefllerinle gidip konuflsana. F rsat bu f rsat deyip -sözüm ona- seçim sath- mailinde seni kullananlar n oyununa gelip kardefllerinin günah n kazan yorsun. Allah(celle celaluhu) kurtars n kardeflim nan ki bu durumunla öteye gidersen iflin çok mu çok zor. Allah(celle celaluhu), bana da sana da istikamet ve hay rl ak betler nasip etsin. Baflka da söylenecek söz bulam yorum.

4 Alt nda TV ye özel aç klamalarda bulunan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, kendisine sorulan sorular yan tlad. Tiryaki, de iflimi anlatt A lt nda Kültür Saray nda gerçeklefltirilen çekimlerde tüm sorular samimiyetle yan tlayan Baflkan Tiryaki, Çinçin de böyle bir salonda bir TV çekiminin yap l yor olmas n n, Alt nda da yaflanan de iflime somut bir örnek oldu unu söyledi. ki dönemde yaflanan büyük de iflimi de erlendiren Baflkan Tiryaki, 2004 y l nda bürokrat olarak Ankara ya tayini ç kt nda, lojmanda oturmak yerine, Alt nda n bir gecekondu mahallesinde oturmay tercih etti ini, hiç akl nda olmamas na ra men belediye baflkanl sürecinin de böyle bafllad n dile getirdi y l nda pek çok aday aday aras ndan aday gösterildi ini ve Alt nda da çok yüksek bir oy oran ile seçildi ini hat rlatan Baflkan Tiryaki, ilk bir y l belediyenin kurumsal yap s n düzenlemek için çal flt klar n anlatt. Çok zorlu yollardan geçtiklerinden bahseden Veysel Tiryaki, ald klar radikal kararlarla, bugün Alt nda Belediyesi nin Türkiye taraf ndan takip edilir duruma geldi ini anlatt. Alt nda Belediyesi nin Türkiye de mali yap s en güçlü belediye haline geldi ini, hiçbir yere borcu olmad gibi, hiçbir yerden borç, hibe, kredi almaya ihtiyac bulunmad n da belirten Veysel Tiryaki, tüm yat r mlar n belediyenin öz kaynaklar ile yap ld n n alt n çizdi. Bu baflar da, Alt nda l lar n hay r duas n n büyük katk s oldu una inand n söyleyen Baflkan Tiryaki, özellikle çocuklarla ve gençlerle HABER MEREKEZ ANKARA 4 ilgilenmeyi sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. Bugün için de il, do mam fl çocuklar m z için çal fl yoruz diyen Alt nda Belediye Baflkan, Allah k smet ederse yeni dönemde Alt nda n el at lmam fl tüm mahallelerine girilece ini söyledi. AVM den biraz daha küçük çarfl projelerinin Alt nda n pek çok mahallesinde hayata geçece ini söyleyen Baflkan Tiryaki, yeflil alan projelerinin de artarak devam edece inin sözünü verdi. Y k mlar n daha da h z kazanaca n söyleyen Veysel Tiryaki, kentsel dönüflüm projelerinin yeni dönemde artarak devam edece inin A nkaral lar, Nevflehirliler, Samsunlular ve K rflehirliler Dernekleri, Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna ya teflekkür plaketi verdi. Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna ya bir teflekkür de hemfleri derneklerinden geldi. Halk n her zaman yan nda olan ve Sincan modern ve huzurlu bir çehreye kavuflturan Baflkan Tuna ya; Ankaral lar, Nevflehirliler, Samsunlular ve K rflehirliler Dernekleri çal flmalar ndan dolay teflekkür plaketi verdi. Sincan ele ele yönetmenin verdi i mutlulu u dile getiren Baflkan Tuna; Biz hep birlikte Sincan z. fiehrimizdeki her kesimin yan nda ve hizmetindeyiz. Sincan m z inflallah Ankara n n cazibe merkezi, Türkiye nin de sanayi flehri haline gelecek. K rflehirliler Derne i Baflkan Ayd n Baltac ; Sincan Belediye Baflkan m z Mustafa Tuna ya çok teflekkür ediyoruz. Her zaman yan m zda oldu. Sincan m z h zla gelifliyor. Baflkan m z n her zaman yan nday z. Gazi Mahallesi ne sa l k oca Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar n talepler do rultusunda yapt rd sa l k oca, Gazi Mahallesi halk ndan da büyük ilgi görüyor. Yenimahalle nin en eski mahallelerinden biri olan Gazi Mahallesi nde vatandafl n huzuru için çal flt klar n belirten Yaflar, gelecek dönemde Gazi Kapal Pazar Yeri ni de bölgeye kazand raca müjdesini verdi. Yaflar, Gazi Mahallesi çok de erli ama bir o kadar da kenarda kalm fl bir mahalle. Göreve geldi imiz günden beri her yere eflit derecede hizmet ettik. Gazi Mahallesi ne de elimizden geldi ince hizmet alanlar yapmaya çal flt k. kinci Bahar Kültür ve Dayan flma Merkezi ni vatandafl m z n hizmetine açt k. Yollara, camilere, okullara hep sahip ç kt k. Burada oturanlar n ço u emekli. Böyle bir sa l k oca na ihtiyaç vard. Onu da gelen talepler do rultusunda bugün hizmete aç yoruz. Vatandafl m za yaflamaktan mutlu olacaklar bir yer yapmak için çabalad k diye konufltu. alt n çizdi. Dünyan n emek üzerine kuruldu unu düflünüyorum. Emek harcarsan z, mutlaka karfl l n al rs n z. Ben de 10 y ld r Alt nda için gece gündüz emek harc yorum. Alt nda n gelece i için, çocuklar m z için çal fl yorum. Bu bir vebal. Kavgas z gürültüsüz bir seçim süreci geçiriyoruz. Buna çok özen gösteriyorum. Büyük h rslar m yok. Allah ne yazd ysa onu yafl yoruz, onu yaflayaca z. Buna inan yorum diyerek sözlerini bitiren Baflkan Tiryaki, Alt nda için en hay rl s n n gerçekleflmesini diledi. Genifl Aç Süleyman GÖKSU Y HUYLARIN ESASI Ahlâk n esas flu dört fleydir: Hikmet, adalet, flecaat, iffettir. Hikmet: Yapt m z ifllerimizde do ruyu yanl fltan ay rmak demektir. Adalet, gadab ve flehveti hikmete uygun olarak sevk ve idare eden, -ne ileri ne de geri b rakan- bir kuvvettir. fiecaat gadab kuvvetinin akla uymas demektir. ffet, flehveti, ak l ve fleriat kuvvetleri ile terbiye etmek demektir. Bütün güzel huylar, bu dört esas n itidal üzere; orta halde bulunmas ndan do ar. Ak l kuvvetinin hikmet ve adaletle birlikte bulunmas ndan, isabetli görüfl, kabul edilen fikir, ifllerinin inceliklerini anlamak, felâketlerin sebeplerini bilmek gibi hâller meydana gelir. Akl n itidal üzere olmamas ndan ise aldat c l k, hile, aldatma, eblehlik (ahmakl k) ve cinnet meydana gelir. fiecaatten; kerem (iyilik ve ihsan), cesaret, âli; yüce himmet sahibi olmak, tahammül, hilim, yumuflakl k, sebat, metanet, hiddeti yenmek, vakar (a r bafll l k), sevgi ve benzeri güzel huylar do ar. fiecaat; cesur, yürekli olmak makbul bir ahlâk olup ifrat tehevvür; sonunu düflünmeden ifle at lmakt r ki bundan düflmanl k, süratle hiddetlenmek, kibir, kendini be enmek gibi haller do ar. fiecaatin tefritinden; haddinden fazla olmas ndan hakaret, zillet, bafla gelen az bir fleyde feryat, sab rs zl k, alçakl k gibi makbul olmayan haller do ar. ffet'ten ise, hayâ, sab r, müsamaha, kanaat, verâ; flüpheli fleylerden kaç nma, letafet, zarafet gibi güzellikler do ar. ffetin ifrat veya tefritine meyilden; h rs, oburluk, yüzsüzlük, israf, cimrilik, riya, abesle meflguliyet, yaltaklanma, haset, flemâtet; baflkas n n felâketine sevinmek, zenginlere karfl zillet, fakirleri horlamak gibi kötülükler meydana gelir. Hulâsa; iyi huylar n anas ve asl dört fazilet, (hikmet, flecaat, iffet ve adalet)tir. Di erleri bunlar n teferruat d r. Bu dört hususta da kemal mertebesine yükselen, ancak ve ancak Resul-i Ekrem'dir (s.a.v.). Bu dört vas fta Resul-i Ekrem'e kim yaklafl rsa o nispette Allâhü Teâlâ'ya yaklaflm fl olur. ( hyâu Ulûmiddîn) Hemfleri derneklerinden Tuna ya teflekkür plaketi

5 "TAP projesi Afganistan için önemli" STANBUL (AA) - KPMG Türkiye taraf ndan bu y l ikincisi Türkiye Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilir Büyüme temas yla haz rlanan KPMG Türkiye 2014 Otomotiv Yöneticileri Araflt rmas n n detaylar düzenlenen bir toplant yla paylafl ld. Araflt rmaya göre, yöneticiler Türkiye otomotiv sektörüne pazar ve sanayi taraf ndan olumlu bakarken, bir önceki seneye göre büyümenin yavafllayaca yönünde görüfl bildirdi. KPMG Türkiye Otomotiv Sektörü Lideri ve Denetim Bölümü fiirket Orta Ergün K fl, toplant da yapt konuflmada, otomotiv sektörünün Türkiye de önemli de iflimlerle karfl karfl ya oldu unu belirterek, gelecek 5 y ll k dönemde öncelikli olacak konular aras nda geçen sene de en önemli konu olarak belirtilen otomotiv sat fl vergilerinin yeniden düzenlenmesinin bu y l yine ilk s rada yer ald n vurgulad. ç pazar n büyümesi için öncelikle sat fl vergilerinin yeniden düzenlenmesi ve kifli bafl na düflen milli gelirin yükselmesi gerekti ine iflaret eden K fl, sadece ihracata odaklan p iç pazar dar tutarak Türkiye otomotiv sektörünün sürdürülebilir büyümesinin mümkün görünmedi ini söyledi. Otomotiv sektöründe sat fllar AfiKABAT (CHA) A zerbaycan'da çal flma ziyaretinde bulunan Afganistan D fliflleri Bakan Zarar Ahmed Osmani, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan do algaz boru hatt projesinin ülkesi aç s ndan çok önemli oldu unu söyledi. Azeri bas n nda yer alan habere göre, Bakan Osmani bu proje kapsam nda Afganistan' n do algaz alaca n, kendi topraklar üzerinden transit geçifli için de önemli bir gelir elde edece ini kaydetti. TAP projesinin çok karl bir proje oldu unun alt n çizen Osmani, Afganistan'da yeni istihdam kap lar n n aç lmas na önemli katk sa layaca n söyleyerek, boru hatt n inflaat na bafllanmas için sürecin tamamlanma aflamas na geldi ini belirtti. Afgan Bakan, TAP projesinde iki etab n baflar l sonuçland n kaydederek, ilk etapta ülkeler aras ndaki müzakerelerinde ve ikinci etaptaki fizibilite çal flmalar n n da olumlu sonuçlar n elde edildi ini ifade etti. üzerinden al nan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma De er Vergisi (KDV) gibi dolayl vergilerin yüksekli inin y llard r sektör yöneticilerinin gündemindeki en önemli konular n bafl nda yer ald n aktaran K fl, Yeni y lla birlikte BDDK n n krediler üzerindeki yeni düzenlemeleri ve döviz kurlar ndaki yükselmenin üzerine gelen ÖTV art fllar n dikkate ald m zda, sektörün dolayl vergiler sorununun giderek a rlaflt bir gerçek. ÖTV nin s kl kla art r lmas, pazar ve sat fl taraf nda yeni araçlara olan talebi daraltmakta, yerli ve yabanc otomotiv sektörü yat r mc lar n n yat r m kararlar n olumsuz yönde etkilemekte, tüketici tercihlerini nispeten düflük ÖTV li araçlara ve ikinci el araçlara yönlendirmekte ve sektörü gelece e dair orta ve uzun vadeli planlama yapamaz hale getirmektedir diye konufltu. Ergün K fl, mevcut vergi yükü ve kredi düzenlemelerinin 2014 te otomotiv iç pazar üzerinde olumsuz bir etki yaratmas n n araflt rmada öngörülenler aras nda oldu unu dile getirdi. Yüksek vergilerin sat fllarda yaratt olumsuz etkiyi karfl lamak için hurda araç program gibi sat fl desteklerinin sektörde daha çok gündeme geldi ini ve geçen y l aç klad klar araflt rmada alt nc s rada yer alan bu konunun önem aç s ndan bu sene ikinci s raya yükseldi ini vurgulad. Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Plan nda ömrünü tamamlam fl araçlar n hurdaya ayr lmas için gerekli hukuki düzenlemelerin oluflturulmas yönünde çal flmalar yap lmas n n öngörüldü üne de inen K fl, Bu program sadece belirli ticari araçlar için uygulan yor, ancak otomobiller için uygulanm yor. Dünyada hurda program n büyük baflar yla uygulayan ülkeler var; hem hurda karfl l para veriliyor hem de yeni araç sat n al nmak istendi inde teflvik verilerek otomobil sat fllar nda önemli oranda art fl yakalan yor. Hurda araç program dönemsel de il, sürdürülebilir bir politika haline gelebilir ifadelerini kulland. K fl, Türkiye deki yaklafl k 9,3 milyon otomobilin yüzde 25 inin 20 yafl ve üzerinde oldu u dikkate al nd nda, hurda teflvik program n n pazar ve sanayiyi canland rmas d fl nda topluma ve ekonomiye de önemli katk lar olaca n kaydetti. Son dönemde piyasa üzerinde karl l k bask s oluflturan geliflmeler neticesinde küresel trendlere benzer yönlü konsolidasyon sürecine girilmesinin muhtemel oldu u öngörüsünde bulunan K fl, birleflme sürecinin yerel bayilikleri büyütüp güçlendirece ini ifade etti. Bunun daha önce ABD ve Almanya gibi geliflmifl pazarlarda, hatta Çin gibi geliflmekte olan pazarlarda örnekleri görülmüfl bir e ilim oldu una iflaret eden K fl, Almanya daki ba ms z bayilerin say s 2000 ile 2012 y llar aras nda, yüzde 50 azalarak 18 binden 8 bin seviyelerine geriledi ile 2012 y llar aras nda ABD deki otomotiv bayii say s ise yüzde 25 düfltü ve ayn zamanda bayii bafl na düflen ortalama sat fllar yüzde 86 artt Araflt rmaya göre, BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) üreticilerinin Avrupa ya yat r m yapmas n bekleyenlerin say s n n bu y l art fl gösterdi ini aktaran K fl, flunlar kaydetti: Türkiye, otomotiv sektörünün sürdürülebilir büyümesi, özellikle yeni yat r mc çekmek için kritik bir dönemden geçiyor. Araflt rmam z n sonuçlar na göre BRIC otomobil üreticilerinin Avrupa pazar na girmelerine kesin gözle bak l yor ve bunun k sa süre içinde gerçekleflmesi bekleniyor. Son geliflmelere bakt m zda bu sürecin bafllam fl olabilece ini söylemek mümkün. Türkiye, otomotiv sektörünün tüm art lar na ra men kat l mc lar n BRIC yat r mlar için Do u Avrupa y avantajl görmeleri ve geçen sene ile karfl laflt rd m zda Türkiye nin rakip ülkelere göre puan kaybetmesi Türkiye otomotiv sektörü için bir uyar olarak da alg lanabilir. Bu sonuçlar n özellikle üç ihtiyaca iflaret etti ini düflünebiliriz; birincisi, Türkiye otomotiv pazar n n daha cazip k l nmas, ikincisi yat r m ortam n n daha etkin hale getirilmesi ve üçüncüsü de yat r mc lar için EKONOM /5 Otomotiv sektörünün umudu hurda deste inde KPMG Türkiye Otomotiv Sektörü Lideri ve Denetim Bölümü fiirket Orta Ergün K fl, yüksek vergilerin sat fllarda yaratt olumsuz etkiyi karfl lamak için hurda araç program gibi sat fl desteklerinin sektör yöneticilerinin gündeminde ön s ralara yükseldi- ini söyledi. Yabanc yat r mc için gayrimenkulde en cazip yer stanbul ANTALYA (AA) I nternational Realty Plus (IRP) Türkiye CEO su Hüseyin Altafl, 2013 y l nda Türkiye de 1 milyon 363 bin 124 emlak sat ld n, sektördeki ifl hacminin de yaklafl k 35 milyar dolar oldu unu bildirdi. Altafl, flirket taraf ndan haz rlanan Türkiye Gayrimenkul Raporunu, Ramada Otel de düzenledi i bas n toplant s ile aç klad. Türkiye de 15 milyon 514 bin 953 konut, bir milyon 427 bin 680 özel ifl yeri, 304 bin 548 kamu ifl yeri, 546 bin 454 yazl k bulundu unu belirten Altafl, halen devam eden inflaat say s n n ise 318 bin 676 oldu unu söyledi. Altafl, Türkiye de 1 milyon 910 bin 363 kiflinin kirac oldu unu, kiralama bedelinin ise ortalama 950 lira düzeyinde bulundu unu, sadece Marmara Bölgesi de bulunan kiral klar n tahmini komisyon bedelinin de 500 milyon dolar oldu unu bildirdi y l nda Türkiye de 1 milyon 363 bin 124 gayrimenkulun sat ld n ifade eden Altafl, sektördeki ifllem hacminin yaklafl k 35 milyar dolar, hizmet bedelinin ise 2 milyar 340 milyon dolar düzeyinde bulundu unu kaydetti. Altafl, 2012 y l nda sektördeki ifllem hacminin yaklafl k 30 milyar dolar, 2011 y l nda 24 milyar dolar, 2010 y - l nda 22 milyar dolar, 2009 y l nda da 16 milyar dolar düzeyinde oldu unu hat rlatt. Geçen y l emlak sat fl ifllem adedi en yüksek olan ilin 193 bin 877 ile stanbul oldu unu belirten Hüseyin Altafl, stanbul u 131 bin 830 sat fl ile Ankara, 64 bin 654 sat fl ile zmir, 43 bin 127 sat fl ile Konya ve 35 bin 726 sat fl ile Antalya n n takip etti ini bildirdi. Altafl, emlak sat fl hacminin de stanbul da yaklafl k 13 milyar dolar, Ankara da 4 milyar dolar, zmir de 2 milyar dolar, Konya da 650 milyon dolar, Antalya da da 1 milyar dolar düzeyinde bulundu unu kaydetti. Türkiye deki konut sat fllar n n yüzde 46 s n n emlak komisyoncular taraf ndan gerçeklefltirildi ine iflaret eden Altafl, bu oran n ABD de yüzde 95, Kanada da yüzde 92, ngiltere de yüzde 72, Fransa da yüzde 87, Almanya da yüzde 65 oldu unu söyledi. Gayrimenkul sektöründe y lbafl ndan beri bir durgunluk oldu unu da vurgulayan Altafl, orta s n f konutlar n sat fl n n çok azald n, lüks konut sat fl n n ise tüm h z yla devam etti ini dile getirdi. Urban Land Institute (ULI) taraf ndan yap lan araflt rmaya göre Avrupa flehirleri aras nda yat r m ve geliflim aç s ndan stanbul un Moskova dan sonra ikinci s rada yer ald n ifade eden Altafl, ayr ca stanbul un Avrupa flehirleri aras nda gayrimenkul yat r - m de er yitirme riski en düflük beflinci flehir oldu unu aktard. Türkiye de gayrimenkul sektörüne yabanc ilgisinin çok fazla oldu unun alt n çizen Altafl, son dönemde Avrupa daki büyük fonlar n Türkiye ye gelmeye bafllad n anlatt. Altafl, 17 Aral k operasyonunun gayrimenkul sektörünü bir miktar etkiledi ini, fakat flu anda so udu unu ve durumun normale dönmeye bafllad n bildirdi. Arap yar madas n n ve Avrupal lar n Türkiye ye yo un ilgi gösterdi ini kaydeden Altafl, flöyle konufltu: ranl ve Dubaililer Sapanca da villa al yor. Irak, Arap yar madas ve Suriyeliler Düzce den ev al yor. srailliler, Türk ortaklar bularak daha çok fianl urfa ve KKTC den emlak al yor. ngilizler, Antalya dan Batman a kadar, Türkiye nin her yerine ilgi gösteriyor. Arabistanl, oturmak için bo az, yat r m için Beylikdüzü ve Esenyurt gibi toplu konut alanlar n tercih ediyor. Antalya ve Bodrum da Almanlar ve Ruslar daha çok yazl k al - yor. Yat r mda en cazip il stanbul, ç Anadolu da ise Konya cazip. Arap ve Irakl lar Konya ya büyük ilgi gösteriyor. Gaziantep e Suriyeli ilgisi var. Kanal stanbul ve 3. köprü projelerinin bulundu u alanlar n çok rant yapt n da de inen Altafl, söz konusu projelerin yeri aç kland ktan sonra bölgedeki arsa fiyatlar n n ikiye katland - n aç klad. Refah seviyesinin yükselifline ba l olarak Türkiye de konut al m n n da kolaylaflt n anlatan Hüseyin Altafl, orta s n fta birinci evlerin al nd n, flu anda ikinci ve üçüncü evlerin al nmaya baflland n söyledi. Yüksek gelir s n f nda bulunan kad nlar n, alt n günü yerine konut günü yapmaya bafllad na iflaret eden Altafl, Kad nlar bir araya gelip her ay projeden ev al yor. Alt n yerine ev al - yorlar diye konufltu. Masraf ve bak m zorlu u nedeniyle insanlar n büyük evlerden, 2+1 evlere yöneldi ine dikkati çeken Altafl, özellikle stanbul da 2+1 konutlara büyük ilgi oldu unu söyledi. Villa projelerine ilginin giderek azald n kaydeden Altafl, flletme maliyetleri çok yüksek oldu u için insanlar art k müstakil evlerden kaçmaya bafllad. Müstakil evin hem bak m maliyeti yüksek hem de flehre uzak oldu u için s k nt l. Dikkat edin, art k yeni villa projesi bulman z çok zor ifadelerini kulland. Altafl, gayrimenkul sektöründe flu anda en cazip projelerin rezidans tarz yurt projeleri oldu unu sözlerine ekledi. öngörülebilirli in art r lmas. Ergün K fl, geliflmifl pazarlarda 2035 planlar tamamlanm fl durumda iken Türkiye otomotiv sektörünün Strateji Belgesi nin yenilenmesi gerekti ini vurgulayarak, KPMG Türkiye 2014 Otomotiv Yöneticileri Araflt rmas, Türkiye otomotiv sektörünün 2018 öngörülerini yans t yor. Üretim taraf ndan bakt m zda kat l mc lar n büyük ço unlu u üretim rakamlar n n en fazla 1,5 milyona ç kabilece ini düflünüyor hedeflerinde yer alan üretim rakam ise 4 milyon. Rakamlar beklendi i gibi gerçekleflirse aras ndaki befl y ll k dönemde üretimin 1,5 milyondan 4 milyona nas l ç kaca sorusu ise düflündürücü yorumunu yapt. Araflt rman n sonuçlar na göre yan sanayi için Ar-Ge nin yine büyük bir farkla en önemli konu olarak belirtildi ini aktaran K fl, di er yandan stratejik planlaman n da önemli bir art fl gösterdi i göz önünde bulunduruldu unda kat l mc lar n daha genifl bir bak fl aç s yla pozisyonlar n ve atacaklar ad mlar de erlendirmek istediklerinin görüldü ünü ifade etti. Teknolojinin büyük bir de iflim içinde oldu u bu dönemde stratejik yaklafl m n önemli oldu unu vurgulayan K fl, Gerçekten popüler olan yeni bir teknoloji, endüstriyi gözle görülür flekilde de ifltirebilir. fiu anda gündemde olan hibrit araçlar, elektrikli araçlar gibi endüstri üzerinde büyük bir etki yaratacak trendlere göre kendinizi konumland rmazsan z kaybedersiniz. Dünyada tedarik sanayisinin odakland alan inovasyon. Türkiye nin de stratejisi, bu yetkinli e ulaflabilmek için inovasyona daha çok odaklan p katma de eri art rarak daha ba ms z bir otomotiv üssü haline gelmek olmal de erlendirmesinde bulundu. Merkez, kredi kart faiz oranlar n de ifltirmedi ANKARA (CHA) T ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB), kredi kart ifllemlerinde uygulanacak azami faiz oranlar nda de iflikli e gitmedi. Ayl k azami akdi faiz oran Türk Liras (TL)için yüzde 2,02'de, ABD Dolar için yüzde 1,70'te ve Euro için yüzde 1,64'te; ayl k azami gecikme faizi oran ise TL için yüzde 2,52'de, ABD Dolar için yüzde 2,20'de ve Euro için yüzde 2,14'te sabit tutuldu. TCMB'den konu ile ilgili yap lan aç klamada Bankalarca kredi kart ifllemlerinde 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren bu oranlar n üzerinde bir faiz oran uygulanmas mümkün bulunmamaktad r. Bankalar bu oranlar geçmemek üzere faiz oranlar n serbestçe belirleyebilecektir. 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren gelecek üç ayl k dönem için geçerli olacak azami faiz oranlar bu tarihten önce yine bankam z taraf ndan kamuoyuna duyurulacakt r. Bankalar, di er ülkelerde oldu u gibi kredi kart faiz oranlar n bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle k sa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kart sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartlar yerine tüketici kredileri yoluyla karfl lamalar menfaatlerine olacakt r. denildi.

6 /6 DIfi HABERLER Bosna'da Türkçe Olimpiyatlar finali ADEL MUJC C SARAYBOSNA (CHA)- B osna-hersek'in baflkenti Saraybosna'da 12. Türkçe Olimpiyatlar 'n n ülke finali yap ld. Programa Saraybosna, Zenitsa, Tuzla ve Bihaç'tan 200'den fazla yar flmac kat ld. Türkçe fliir okuma kategorisinde Tuzla Uluslararas Lisesi'nde e itim gören Makedonya as ll Yehona C i oldu. C i "Türkiye'ye gitmek benim hayalimdi. Umar m orada yeni arkadafllarla tan flma f rsat m olur. Türk dilini çok seviyorum." Türkçe flark söyleme kategorisinde yine Tuzla'dan Melika Moranykiç ile Saraybosna'dan Emina Porça birinci oldu. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: Melika, "Türkiye'yi görecek ve oradaki insanlarla tan flacak olmaktan dolay heyecanl y m. Bu kesinlikle unutulmaz bir tecrübe olacak." diye konufltu. Bosnal ö renciler geçti imiz y l düzenlenen Türkçe Olimpiyatlar finallerinde dört alt n, alt gümüfl ve befl bronz madalya kazanm flt. K rg zistan Kültür Bakan Rayev: Türk okullar bizim için alt n de erinde spanyol bas n : Türkiye Twitter n gagas n kapatt BEKSULTAN TOKTOSUNOV B fikek (CHA)- T ürkçe Olimpiyatlar K rg zistan finaline kat lan K rg zistan Kültür, Turizm ve Enformasyon Bakan Sultan Rayev, Türk müteflebbislerin ülkesinde açt klar okullar n, kendileri için alt n de erinde oldu unu söyledi. Uluslararas Dil ve Kültür Festivali kapsam nda bu y l 12.si düzenlenecek Türkçe Olimpiyatlar n n K rg zistan finalinde konuflan Bakan Rayev, Türk okullar bizim için alt ndan daha de erli. Çünkü, madendeki alt n elbet bir gün tükenecektir; ama ilim ve bilim madeni sonsuzdur. Türkçe Olimpiyatlar n n K rg - zistan finali, baflkent Biflkek teki ülkenin en büyük kültür saray Milli Filarmonya da yap ld. K rg z milli gösterisi ve akabinde iki ülke milli marfllar n n okunmas yla bafllayan tören, renkli görüntülere sahne oldu. Milli k yafetli K rg z ö rencilerin birbirinden renkli gösterileri göz kamaflt rd. Büyük bir coflkunun yafland gecede konuflan Bakan Sultan Rayev, Türk okullar n n e itime yapt yat r m alt ndan da daha de erlidir. Uluslararas Sebat E itim Kurumlar n n K rg zistan n e itimine yapt yat r mlar di er flirketlerin alt n madenine yapt yat - r mdan daha de erlidir, çünkü madendeki alt n elbet bir gün tükenecektir; ama ilim ve bilim madeni sonsuzdur. diye konufltu. GENÇLER M ZE Y AHLAK Ö RET L YOR Programda bir konuflma yapan Milletvekili Kurmanbek D ykanbayev ise Bizim dil ve kültürden önce Allah m z birdir. Türk okullar nda sadece iyi e itim verilmiyor, bizim gençlerimize iyi edep ve ATACAN CUMAYEV MADR D (CHA) - osyal paylafl m sitesi Twitter'a eriflimin mahkeme karar ile kapat lmas spanyol Sbas n nda da genifl yank buldu. Türkiye Baflbakan, yolsuzluklar n ortaya ç - kar lmas nda kilit rol oynayan sosyal medyaya ulafl m engelledi. diyen spanyol gazeteleri, Erdo an n Twitter n kökünü kaz yaca z sözlerine yer verdi. En çok satan El Pais gazetesi, Erdo an tehdidini yerine getirdi ve Twitter bloke etti. bafll alt nda Yolsuzluk suçlamalar yla uluslararas kredisi azalan Türk hükümeti, bask y hafifletmek için Twitter hedef ald. Sosyal medya Perflembe gecesi, Baflbakan Erdo an n kökünü kaz yaca z aç klamas ndan birkaç saat sonra kapand. Haberde, Haramzadeler adl Twitter hesab ndan Baflbakan Erdo an ve o lu Bilal Erdo- an la ilgili oldu u iddia edilen çok say da ses kayd n n yay nland na dikkat çekildi. El Pais Türkçe fliir okuma kategorisinde Tuzla Uluslararas Lisesi'nde e itim gören Makedonya as ll Yehona C i oldu. C i "Türkiye'ye gitmek benim hayalimdi. Umar m orada yeni arkadafllarla tan flma f rsat m olur. Türk dilini çok seviyorum." ahlak da ö retiliyor. nan yorum ki 5-10 sene sonra bu okullar n mezunlar ndan milletvekilleri, 15 y l sonra ise cumhurbaflkan ve baflbakanlar ç kacakt r. Gecede K rg zca konuflan Sebat E itim Kurumlar Yönetim Kurulu Baflkan Orhan nand da K rg zistan da 1992 y l ndan beri 22 y ll k süreçte Sebat E itim Kurumlar na gösterilen destekten ötürü, K rg z halk na flükranlar m sunuyoruz. ifadelerini kulland. fiark, fliir ve halk oyunlar gösterisinden sonra dereceye giren ö rencilere madalyalar takdim edildi. Renkli görüntülere sahne olan ayr ca, Avrupa Komisyonu'nun dijital gündemden sorumlu üyesi Neelie Kroes ve Today s Zaman gazetesi yazar Yavuz Baydar n yasa a iliflkin aç klamalar na yer verdi. El Mundo gazetesi de Türkiye Twitter n gagas n kapatt bafll ile duyurdu. TwitterisblockedinTurkey hashtag inin çok k sa sürede dünyada bir numaral gündem haline geldi ini aktaran gazete, Twitter n sosyal tehdit oldu unu söyleyen Erdo an n 4,5 milyon takipçisi oldu u bilgisini verdi. Rusya: lhak iddias K r m halk na hakaret FARUK AKKAN MOSKOVA(CHA) - usya D fliflleri Bakan Sergey RLavrov, K r m n Rusya taraf ndan ilhak edildi i iddialar n K r m halk na yönelik bir hakaret oldu unu söyledi. Rusya parlamentosu üst kanad Federasyon Konseyi nde K r m n Rusya ya ba lanmas ile ilgili anlaflman n görüflmesinde konuflan Lavrov, Bat l meslektafllar m z ilhak kelimesini kullan yor. Benim düflünceme göre bu kelime yanl fl ve K r m halk n n kendi gelece ini belirleme hakk n kullanmas na bir hakaret. Bat l ve di er meslektafllar na K r m da referandum öncesi ve sonras yaflananlar, halk n buna tepkisini dikkatli bir flekilde izlemelerini öneren Lavrov, K r m halk n n yo un bir flekilde Rusya pasaportu almaya bafllamas n örnek gösterdi. Rus bakana göre bu sevinç ve mutluluk herhangi bir flekilde organizasyon ya da gösteri olamaz. Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin in K r ml yetkililerle birlikte imzalad birleflme anlaflmas dün parlamentonun alt kanad Duma dan onay ald. Anlaflma bugün de Federasyon Konseyi nde ele al n yor. K r m n Rusya ya ba lanmas ile ilgili hukuki sürecin bu hafta tamamlanmas bekleniyor. program, ö rencilerin birlikte seslendirdikleri Yeni bir dünya kuruyorlard flark s yla son buldu. Dünyan n farkl ülkelerinde Türkçeyi en iyi ö renenleri ödüllendirmek amac yla 2003 y l ndan beri düzenlenen Türkçe Olimpiyatlar, bu y l "Uluslararas Dil ve Kültür Festivali" ad alt nda 31 May s-15 Haziran tarihleri aras nda yap lacak. Birleflmifl Milletlere kay tl 196 ülkenin 150'sinden 2 bin 500 finalist ö rencinin kat laca 12.Uluslararas Dil ve Kültür Festivali Birleflen Gönüller slogan yla Türkiye'nin 81 ili ve 150 sahnesinde yap lacak.

7 Anadolu Gençlik Federasyonu: Twitter gençli in sesidir ANKARA (CHA)- A nadolu Gençlik Federasyonu (ANGEF) eriflimi durdurulan Twitter n yeniden eriflime aç lmas n n gençli in sesinin art r lmas ve iletiflim özgürlü ü ba lam nda temel bir hak olarak ele al nmas gerekti ini belirterek, Twitter ile ilgili sorunun daha fazla sosyal medya okuryazarl ile afl labilece ini belirtti. Konuyla ilgili aç klama yapan ANGEF Baflkan Mesut Karaa aç, Twitter baflta olmak üzere sosyal medyan n günümüz dünyas n n önemli bir olgusu oldu unu belirterek daha fazla yasak de il daha fazla özgürlük çerçevesinde yaklafl lmas n n baflta gençler olmak üzere tüm toplum için fayda sa layaca n ifade etti. Karaa aç, Mikroblog sitesi Twitter n gençli in sesi, ana haber alma kayna, dünya gençli iyle fikir al fl verifl platformu ve bunlardan da önemlisi dünyayla rekabetin ana unsuru oldu u gerçe inin gözden kaç r lmamas gerekti ini belirterek "Hükümetin merkezi yurtd - fl nda bulunan Twitter la yaflad baz sorunlar yüzünden son yapt düzenlemelerde bu hususlar gözönünde bulundurmak yerine do rudan yasaklamaya gitmesinin ülkemiz ad na önemli bir yanl fl içinde bar nd rd na inan - yoruz." Mesut Karaa aç, ANGEF olarak sorunun çözümünün daha fazla sosyal medya okuryazarl ve sosyal medyada yap lan dezenformasyon hakk nda halk bilgilendirmek olmas gerekirken yasaklama getirmenin sorunu derinlefltirmekten baflka bir ifle yaramayaca- n ifade etti. Kayseri'de Ülkü Ocaklar 'na mensup bir grup, yürüyüflün ard ndan Cumhuriyet Meydan nda flehitler için Kur an- Kerim okudu, aç klama yapt ktan sonra da ld. Ülkücüler, güvenlik güçlerine yap lan sald r ya tepki gösterdi KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 Mayıs 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat GÜNLÜK BURÇLAR Size keyif veren tatiller sonlan rken, kiflisel zevkleriniz ve yarat c l n z dikkat çekiyor. Ancak beklenmedik harcamalar abart labilir. Günün ilerleyen saatlerinde ifl ortam nda oldukça yo un zamanlar bafll yor. Biraz sizi k s tlayacak flartlar göz önünde bulundurmal s n z. Artan detayl konular yorucu bir tempoya iflaret ediyor. Öncelikleriniz de iflmeye bafll yor. Günün ilerleyen saatlerine kadar yeni bilgiler edinebilece iniz e itim çal flmalar n önemsemelisiniz. Yeni haberler bekledi iniz bu günlerde yanl fl anlamalar yaflanabilir. Daha sonra evle ilgili yeni konular ve u raflt r c ifller sizi bekliyor. Özel hayat n za iliflkin konularla daha yak ndan ilgilenme flans n z olacak. Art k kiflisel konularda yeterince giriflimde bulundunuz. Ay burcunuzdaki yolculu unu günün ilerleyen saatlerinde tamamlayacak. Çok daha kararl olaca n z maddi meseleler üzerinde durabileceksiniz. Detayl konular ifl hayat n z n önceli i olurken, yeni kazan mlar n z dikkat çekecek. Yat r m süreci içinde olman z sebebi ile daha tutarl harcamalar yapmal s n z. Sosyal aç dan sizi mutlu eden ortamlar ve keyifler devam etmekte. Ancak iç dünyan z kar flt rabilecek etkiler bafll yor. Günün ilerleyen saatlerinde planlar n z öne ç karmakta zorluklar yaflanabilir. Güven problemi içinde oldu unuz ifl konular baz fedakarl klar getirebilir. Di er taraftan ifl hayat nda sizi sorumlu k lan, ekonomiyi öne ç karan bir dönemdesiniz. Ald n z haberler do rultusunda h zl ad mlar at yorsunuz. Yabanc larla ilgili konular yönetmek ad na önemli desteklerle ilerlemeniz mümkün. Sürüncemede kalan hukuki ifllerin sonuçlanmas ile iyimserlik kazanacaks n z. lerleyen saatlerde ifl hayat nda öncelik kazanan konulara yöneleceksiniz. rtaklafla konularda ve iflle ilgili anlaflmalarda önemli bir süreç. Sizi destekleyen etkilere ra men daha esnek olmal s n z. Önerileri kendi süzgecinizden geçirmeniz halinde bu dönem kazan mlar söz konusu. Günün ilerleyen saatlerinde ortakl klar n parasal yönü öncelik kazanacak. Ayn zamanda kaynaklar n z ilgilendiren konularda endifle yaflanabilir. BO A 21 Nisan 21 Mayıs YENGEÇ 22 Haziran 22 Temmuz BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım O LAK 22 Aralık 20 Ocak BALIK 19 Şubat 20 Mart Evde ald n z sorumluluklar sürmekte. Bir yandan da eldeki maddi kaynaklar üzerinden yeni beklentiler içindesiniz. Daha sa lam ad mlar atmaya bak n. Günün ilerleyen saatlerinde biraz mola vermek ve kendi keyiflerinize odaklanmak isteyeceksiniz. Biraz dinlemeye ihtiyac n z var. En az ndan çocuklarla ilgili konulara öncelik vermek yararl sonuçlar getirecek. Günün ilk saatlerinde sizi karmaflaya götüren etkiler var. Gelir ve giderlerinizi dengede tutmak isterken baz fedakarl klar yapman z gerek. Borçlar n z ödemek konusunda arad n z destekler sorun yaratabilir. Günün ilerleyen saatlerinde daha ak c flartlar bafll yor. Kendinizi e itim çal flmalar na vermek, zihinsel aktivitelerle meflgul olmak kolaylaflacak. Art k sizi k s tlayan ve ba layan flartlar geri planda kal yor. Daha fazla güven kazanaca n z koflullara haz rl k yapman zda yarar var. Günün ilerleyen saatlerinde Ay burcunuzda olacak. Daha fazla sorumluluk ve ifl a rl kl süreler geçireceksiniz. Mesleki alanda artan sorumluluklar var. Eldeki ifllerin tamamlanmas ad na daha h zl ve planl hareket etmeniz gerekiyor. Günün ilerleyen saatlerinde çok baflka konular içinde olacaks n z. Belki de bu dönem gelecekle ilgili projeleriniz sizi meflgul edecek. Bir yandan da ortak çal flmalar n getirdi i organizasyonlar h zl biçimde hayat n za girecek. Finansal aç dan önemli kararlar almaktan kaç nmal s n z. Eflin ya da orta n para durumu beklemedi iniz stresler yaratmakta. Kendi kaynaklar n z zorlayacak ortak harcamalar dikkate alarak gündemi belirlemeye bakmal s n z. Günün ilerleyen saatlerinde farkl konulara ve yurt d fl ifllere dikkatinizi vereceksiniz. yimserli iniz artacak. Kendinizi afl r yordu unuz koflullar sürmekte. fl ortam nda yaflanan de ifliklikler nedeni ile çal flmalar n z ilerletmekte zorluklar var. Detayl ifllerin eklenmesi ile zamana karfl yar flman z gerekecek. Yarat c yanlar n z, de iflik teknikler denemek olumlu sonuçlar getirecektir. Günün ilerleyen saatlerinde ortakl klar n z gözden geçirece iniz flartlar içindesiniz. ERSAN TEM ZEL KAYSER (CHA)- K ayseri'de Ülkü Ocaklar 'na mensup bir grup, Ni de'nin Uluk flla ilçesinde güvenlik güçlerine yap lan sald r y protesto etti. Grup, yürüyüflün ard ndan Cumhuriyet Meydan nda flehitler için Kur an- Kerim okudu, aç klama yapt ktan sonra da ld. Kalabal k grup, Türk bayraklar ile yürüyüfl yapt, terör örgütü aleyhine slogan att. Cumhuriyet Meydan na gelen grup burada flehitler için Kur an- Kerim okudu. Sayg duruflunda bulunarak stiklal Marfl n okuyan Ülkücüler, burada da sloganlar atmaya devam etti. Kayseri Ülkü Ocaklar l Baflkan Selim Gümüfl, yap lan sald r y k nayarak, sald r y yapanlar n arkas ndakilerin de bulunmas n istedi. fiehitlere Allah tan rahmet dileyen Gümüfl, flehit yak nlar n da baflsa l mesajlar n iletti. Grup, aç klaman n ard ndan Ülkü Ocaklar binas na kadar yürüdü ve daha sonra da ld. Teröristler stanbul'a gitmek için taksi kiralam fl BEK R KUDDAR N DE (CHA)- N i de Valisi Necmeddin K l ç, Uluk flla ilçesinde güvenlik güçlerine atefl eden teröristlerle ilgili, yabanc uyruklu 3 teröristin, Hatay'dan stanbul'a gitmek üzere bir ticari taksiyi kiralad klar n, yakalan 2 teröristin ise Kosova ve Ukrayna uyruklu oldu unu belirtti. K l ç, yakalanan teröristlere vatandafl n yo un bir tepkisi oldu unu belirterek, flöyle konufltu: "Yürekler da lan yor. nsanlar elbetteki çok üzgün, çok büyük bir tepki var ama Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk devletidir. Hukuk çerçevesinde, devletimizin görevlileri ifllerini yapmaktad r. Her birimiz ayr ayr üzüntü içindeyiz. Mesai arkadafllar m z, çal flma arkadafllar m z kaybetmek bizim için flok etkisi yaratm flt r. Ancak devletimiz büyüktür, hata yapan, yan na koymayacak, yasalar çerçevesinde bedelini ödetecek güçtedir. Nitekim 2 terörist eldedir. Bunlara yönelik herhangi bir linç giriflimi olmad, hastaneye al nm fllard. Tepki var, tepkiyi arkadafllar m zla birlikte yönetiyoruz. Kaçan teröristi, yo un bir flekilde ar yoruz, yakalayarak adalete teslim edece imizi umuyoruz." Kaçan teröristi arama çal flmalar ise 2 helikopter, Konya, Adana ve Kayseri'den gelen özel hareket ekipleriyle devam ediyor. Arama çal flmas na kat lan köpeklere, takip s ras nda ele geçirilen teröriste ait slak giysi parças koklat larak izi sürülüyor. Bölgeye helikopterle Jandarma Komando Özel Asayifl Komutanl (JÖAK) timleri indirildi. /7 GÜNCEL YAfiAM Cumhurbaflkan Gül den Nevruz Bayram mesaj AHMET fi NOFORO LU ANKARA (CHA)- C umhurbaflkan Abdullah Gül, yay mlad mesajla Nevruz Bayram 'n kutlad. Gül, mesaj nda, Nevruz kutlamalar n n bu anlay flla, hassasiyetler göz önünde bulundurularak, omuz omuza, el ele gerçeklefltirilmesi; herkesin heyecanlara kap lmadan sa duyu içerisinde hareket etmesi ve ülkedeki bar fl ve huzur ortam na yap c katk sa lamas içten temennimizdir. ifadelerini kulland. Nevruz un birlik, beraberlik ve kardeflli in sembolü oldu unu belirten Gül, Dünyan n en eski bar fl ve dostluk bayram, bahar n müjdecisi Nevruz u hep birlikte kutlaman n mutlulu unu ve heyecan n yafl yoruz. Do an n uyan - fl n, insan n do ayla bütünleflmesini, bahar renklerinin yans tt uyumu, bar fl ve hoflgörüyü simgeleyen Nevruz Bayram, Asya dan Balkanlar'a, Orta Do u dan Anadolu ya kadar çok genifl bir co rafyada ayn coflkuyla kutlanmaktad r. Türkiye ve bütün Türk dünyas, bar fl ve adaletin, insanl n huzuru ve refah için temel flart oldu unun bilinciyle, her Nevruz da ayr mc l n olmad, bar fl dolu bir dünya ça r s n, umudunu ortak ve güçlü bir sesle dile getirmektedir. Nevruz un, bahar n bollu u ve bereketiyle insan hayat na katt güzellikleri temsil etti ini vurgulayan Gül, flöyle devam etti: "Farkl l klar n zenginlik olarak gören, insana de- er veren, toplumsal hayat n temelini sevgi, sayg ve dayan flmayla oluflturan, yetifltirdi i büyük flahsiyetlerle bu hasletleri dünyaya yayan milletimiz için farkl bir anlam vard r. Etnik kökeni, dini, dili ve siyasi görüflü ne olursa olsun, bu yüce milletin ayr lmaz ve eflit parças olan vatandafllar - m z, huzur ve bar fl içinde birlik ve beraberli in en güzel örneklerini vermektedir. Nevruz, milletimizin hasletlerini en do ru flekilde yans tan, nesilden nesile aktar lmas, anlam na uygun kutlanmas ve sahip ç k lmas gereken en önemli kültürel zenginliklerimizdendir. Nevruz kutlamalar n n bu anlay flla, hassasiyetler göz önünde bulundurularak, omuz omuza, el ele gerçeklefltirilmesi; herkesin heyecanlara kap lmadan sa duyu içerisinde hareket etmesi ve ülkedeki bar fl ve huzur ortam na yap c katk sa lamas içten temennimizdir. Böylesine büyük bir co rafyada bayramla karfl lanan bahar n, tüm güzellikleriyle hayat m z renklendirmesi, ancak tüm vatandafllar m z n birlikteli iyle mümkündür. Bu vesileyle, bir kez daha dikkat çekmek isterim ki herkes bu ülkenin eflit haklara sahip, asil ve özgür vatandafllar d r. Bizler ayn duvar oluflturan tu lalar misali, ayr lmaz bir bütünüz. Bin y ld r oldu u gibi, bundan sonra da birlik ve beraberlik, sevgi, bar fl ve hoflgörü içerisinde yaflayaca z. Birlik ve beraberli imizi itinayla koruyaca z. Nevruz un özünde var olan de erlerin, herkes taraf ndan benimsenmesinin ve yaflanmas n n, güçlü ve parlak gelece imize uzanan süreçte büyük önem tafl d n yeniden vurgulamak istiyorum. Bütün vatandafllar m n, bu ortak coflkuyu baflka ülkelerde de bizlerle paylaflan tüm halklar n Nevruz Bayram 'n kutluyor, Nevruz un bar fl, huzur ve mutlulu un egemen oldu u daha güzel günlerin bafllang c olmas n temenni ediyorum." SP: Konya Büyükflehir Belediyesi YSK karar na uymuyor MUZAFFER SAL- CIO LU KONYA (CHA)- S aadet Partisi (SP) Konya il teflkilat, Konya Büyükflehir Belediyesi nin, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlar n ihlal etti ini ve kamu gücünü kullanarak Saadet Partisi ne bask yap ld n savundu. Dedeman, Belh ve Kent Plaza kavflaklar nda SP nin afifllerinin polis ve belediye ekiplerince söküldü ü belirtildi. Polis ile partililer aras nda k sa süreli arbedenin yafland kameralara yans d. Saadet Partisi ne karfl Konya da çifte standart uyguland öne sürülen aç klamada flu bilgilere yer verildi: Bir çifte standart örne i sergileyen Konya Büyükflehir Belediyesi, dün gece s ralar nda 10 koval arac n il emniyet binas na göndermifl ve yüzlerce polis eflli inde emniyetten ç kan araçlar, partimizin bayrak ve brandalar n indirmeye bafllam flt r. mkans zl klar ve zorluklar içinde gece gündüz çal flan gençlik kollar n n ve çok say da vatandafl n tepkisini gören belediye ekipleri, Büyükflehir Belediye baflkan aday m z Mustafa Özkafa'n n dev brandas n yakmak istemifl, ancak teflkilat mensuplar m z taraf ndan engellenmifltir. Geçti imiz 20 gün içerisinde bütün kanun ve kararlar çi neyen Konya Büyükflehir Belediyesi, yüzlerce CLP ve bilboordlarda reklam yapmaya devam ediyor. Teflkilattan yap lan aç klamada, SP ne karfl yap lan ve yap lacak olan her türlü sald r ya tepki göstermeye devam edilece i vurguland.

8 SA LIK /8 Depresyon hastalar n n ço u tedaviden mahrum DÜSSELDORF (CHA) B ertelsmann Vakf, Almanya'da a r depresyon geçiren hastalar n yar dan fazlas n n yetersiz tedavi ile yetinmek zorunda kald n aç klad ç Hatta hastalar n yüzde 18 i hiç tedavi görmüyor. Halbuki her befl kifliden birisi hayat boyunca en az bir kere depresyon hastal na yakalan yor. Araflt rmay yapan Hamburg Üniversitesi nden Prof. Dr. Martin Härter Almanya da hâlihaz rda 9 milyon insan n tedavi edilmesi gereken depresyon hastal na yakaland n ifade ediyor. Prof. Härter ayr ca, bu hastal n n sonuçlar n n ürkütücü boyutlarda oldu una dikkat çekerek, tedavi edilmemesi durumunda kronikleflebilece inin alt n çiziyor. En tehlikeli depresyon fleklinde hastan n intihar duygular tafl d na dikkat çeken Härter, Her yedi depresyon hastas ndan biri intihar ediyor. diyerek durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. A r depresyon hastalar n n tedavilerinde psikoterapi ile ilaç tedavisi öngörülüyor. Araflt rma sonuçlar na bak l rsa a r depresyon hastalar n n ancak dörtte biri sadece ilaç tedavisi al yor, büyük ço unluk ise psikoterapi hiç görmüyor ya da çok k - sa görüyor. Kronik böbrek hastal n n Türkiye ye maliyeti 1,5 milyar dolar Türk Nefroloji Derne i Baflkan Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, Türkiye de diyalize girmek zorunda kalan bin kronik böbrek hastas bulundu unu, diyaliz ve böbrek nakili için harcanan bütçenin de 1,5 milyar dolar aflt n bildirdi. Bakanl a ba l 61 bin hekim görev yap yor ANKARA.(CHA) P ratisyen hekimlerin 21 bini aile hekimli i, toplum sa l merkezleri, ana çocuk sa l ve aile planlamas merkezleri, 34 bin uzman hekimin 32 bini ise hastanelerde çal fl yor. AA muhabirinin 14 Mart T p Bayram nedeniyle Sa l k Bakanl ndan ald bilgiye göre, Sa l k Bakanl en fazla hekimi, nüfusun da en yo un oldu u 3 büyük ilde istihdam ediyor. stanbul da görevli 9 bin 983 hekimin 3679 u pratisyen, 6 bin 304 ü de uzman hekim. Pratisyen hekimlerin 3091 i aile hekimli i, toplum sa l merkezleri, ana çocuk sa l ve aile planlamas merkezlerinde (AÇSAP), 470 i 112 biriminde, 216 s hastanelerde, uzman hekimlerin de 6 bin 35 i hastanelerde, 243 ü aile hekimli i, toplum sa l merkezleri, ana çocuk sa l ve aile planlamas merkezlerinde görev yap yor. Ankara da ise Sa l k Bakanl na ba l bin 721 i pratisyen, 3 bin 794 ü uzman olmak üzere toplam 5 bin 515 hekim görev yap yor. Pratisyen hekimlerin bin 296 s aile hekimli i, toplum sa l merkezleri, ana çocuk sa l ve aile planlamas merkezlerinde, 85 i 112 acil biriminde, 240 hastanelerde istihdam ediliyor. Az et tüketimi kans zl k nedeni olabilir! ANTALYA (CHA) P rof. Dr. Süleymanlar, her y l mart ay n n ikinci perflembesi kutlanan Dünya Böbrek Günü dolay s yla düzenledi i bas n toplant s nda, böbrek hastal klar na dikkati çekti. Bat da her 10 kifliden, Türkiye de ise her 6-7 kifliden birinin böbrek hastas oldu unu bildiren Süleymanlar, çok yavafl ilerleyen sinsi bir hastal k olan böbrek hastal n n erken devrelerde hiçbir belirti vermedi ini, son aflamaya ulaflt zaman kiflide böbrek yetmezli i bafllad n, böbrek yetmezli i için ya diyaliz ya da böbrek nakli gerekti ini anlatt. Kronik böbrek hastal n n iki sonucu bulundu una iflaret eden Süleymanlar, Bunlardan ilki böbrek yetmezli idir. 31 Aral k 2013 itibar yla Türkiye de diyalize girmek zorunda kalan bin kronik böbrek hastas bulunuyor. Ülkede halen sa l k bütçesinin yüzde 5 ten fazlas 62 bin civar nda böbrek yetmezli i çeken hastalar için harcan yor y l nda Türkiye de yaklafl k 55 bin kronik böbrek hastas na diyaliz ve nakil için harcanan bütçe 1,5 milyar dolar aflt diye konufltu. Süleymanlar, kronik böbrek hastal kl bireylerde ölüm riskinin genel toplumdan 30 kat daha yüksek oldu- unu vurgulad. Böbrek hastal belirti vermedi i için insanlar n hasta olduklar n n fark nda olamad na dikkati çeken Süleymanlar, Türkiye de böbrek hastalar n n sadece yüzde 2 si iflin fark nda, yüzde 98 i son aflamaya kadar gelebiliyor diye konufltu. Dünya Böbrek Günü nde kronik böbrek hastal için risk alt nda olan herkesi basit testleri yapt rmaya davet eden Süleymanlar, Diyabetiniz var m? Kan bas nc n z yüksek mi? Kalp hastas m s n z? Ailenizde böbrek hastas var m? Kilonuz fazla m? Sigara içiyor musunuz? Yafl n z 50 den büyük mü? Bu sorulardan en az birisine yan t n z evet ise kronik böbrek hastal için risk alt ndas n z. Test yapt rmak için doktora baflvurunuz Yafllanman n ilk etkiledi i organlardan birinin böbrek oldu unu vurgulayan Süleymanlar, böbrekte yafllanman n yafllar ndan itibaren bafllad n, bu yafllardan itibaren her y l süzme gücünde yaklafl k yüzde STANBUL(CHA) D r. Mustafa N. Yenerel, kans zl k tehlikesi ile karfl karfl ya olanlar n eti az tüketenler ve vejetaryenler oldu unu söyledi. Yenerel, Halsizlik, yorgunluk, çarp nt ve nefes darl gibi flikayetlerle ortaya ç kan bu sorun, baflka ciddi hastal klar n habercisi olabilir. Liv Hospital Hematoloji Uzman Prof. Dr. Mustafa N. Yenerel, kans zl k (anemi) hakk nda bilgi verdi. Yenerel, eriflkin kad nlarda hemoglobin düzeyi için kabul edilen s n - r n 12 g/dl oldu unu söyledi. Yenerel, Anemi, bu kadar s k görülen bir durum olmas na ra men maalesef gerek tan, gerekse tedavi aflamas ndaki aksakl klardan ötürü hastalar n ço u kans zl k problemi oldu u ve çeflitli kan ilaçlar kulland - halde kans zl n n düzelmedi ini söyleyerek hematoloji polikliniklerine baflvuruyor. ifadelerini kulland. Yenerel, halsizlik, yorgunluk, çarp nt ve ifl yaparken nefes darl kans zl n en s k görülen flikayetler aras nda yer ald n belirtti. Prof. Dr. Yenerel, Kans zl n h zl geliflti i durumlarda örne in kazalara ba l ciddi yaralanmalarda ya da ani geliflen mide kanamas nda bay lma, flok, hatta koma dahi geliflebiliyor. Demirin alyuvarlar d fl nda deri ve 1 lik bir azalma meydana geldi ini söyledi. Süleymanlar, kronik böbrek hastal ndan korunmak için 8 alt n kural, düzenli egzersiz, sa l kl beslenme, tuz azalt m, yeterli s v al m, sigara içmeme, a r kesici ilaçlardan kaç nma, kan bas nc n ve kan flekerini düzenli olarak ölçtürme ile risk alt nda bulunanlar n y lda en az bir defa kontrolü olarak s ralad. Böbrek hastal n n çok sinsi ilerleyen bir hastal k oldu unu dile getiren Süleymanlar, hastal n erken belirtilerinin, fazla s v al nmamas na ra men gece s k s k idrara ç kma, s k tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu oldu unu bildirdi. Süleymanlar, yüksek tansiyon ve böbrek aras nda çok s k bir ba oldu unu vurgulad. Bu y l Dünya Böbrek Günü nü de kapsay n Mart tarihlerinde Dünya Tuza Dikkat Haftas olarak da kutland n belirten Gültekin Süleymanlar, sa l kl yaflam için günde 5 gram tuz al nmas n n yeterli oldu- unun alt n çizdi. Afl r tuz tüketiminin hipertansiyon, kalp hastal klar, inme ve kronik böbrek hastal için çok önemli risk faktörü oldu unu ifade eden Süleymanlar, Türkiye de 18 gram düzeyindeki tuz tüketiminin son y llarda 16 grama kadar düfltü ünü, bu oran n daha da düflürülmesi gerekti ini kaydetti. Salça, peynir, zeytin gibi g dalarda raf ömrünü uzatmak için tuz kullan ld n, cips gibi haz r g dalarda da yüksek oranda tuz bulundu una iflaret eden Süleymanlar, tuz oran yüksek g dalarda tuz miktar n n etiketle mutlaka gösterilmesi gerekti ini anlatt. Masadaki tuzlu un tuz kullan m - n çok art rmad n dile getiren Süleymanlar, Tuz azalt m konusunda en önemli görev annelere düflüyor. Çünkü tuz, en çok g dalar n haz rlan fl safhas nda kullan l yor. Anneler yemek yaparken kulland klar tuz miktar n azaltmalar, tuz tüketiminin azalt lmas için çok önemli diye konufltu. Süleymanlar, çok içilen a r kesici ve kahvenin böbrek yap s na zarar verdi ine iflaret ederek, günde 1-2 fincan kahvenin zarar bulunmad - n, yüksek miktarda ve kesintisiz içilen kahvelerin ise zararl oldu unu sözlerine ekledi. (AA) mukozay örten hücrelerimiz için de gerekli bir madde olmas nedeniyle eksikli inde dudak kenarlar nda çatlaklar, saç dökülmesi, ciltte kuruluk, bazen kafl nt ile birlikte yutma güçlü ü ve t rnak bozukluklar gibi bulgular görülebilir. diye konufltu. Kad nlarda demir eksikli i anemisi görülme nedeninin adet kanamalar ve gebelik oldu unu belirten Yenerel, flunlar kaydetti: Adet kanamas n n üç gün sürmesi, dört ve beflinci günlerde ise tamamen bitmifl olmas gerekiyor. Gebelerde de bebe in ana rahmindeki geliflimi sonucu demir kullan m art yor. Bu durum süt verme döneminde de devam ediyor ve annelerde demir depolar da s n rda ise ciddi demir eksikli i anemileri görülüyor. Böyle durumlarda gebe kad nlar n daha kans zl k geliflmeden koruyucu amaçl demir haplar ve folik asit vitamini kullanmalar öneriliyor. Risk alt ndaki bir di er grubun ise etten fakir beslenen kifliler ve vejetaryenler oldu unu aktaran Yenerel, Demirden zengin yiyeceklerin normal miktarlarda yenmesinin demir eksikli inden korunmada önemlidir ancak uzun süreli kanama durumlar nda bu yiyecekler de demir depolar n n boflalmas n engelleyemez. fleklinde konufltu. Hayat Y ld r m Mah. Cumhuriyet Mey. No:13 Akyurt Akyurt Bartum Çeflme Mah. Gazeteci Kemal Afl k Cad. No:3 Alt nda Alt nda Atasoy Camiatik Mah. Banka Sok. No:7/B Ayafl Ayafl Ça lar Bafla aç Mah. Eyüp Gündo an Cad. No:10/A Beypazar Beypazar Tu an Y ld zevler Mah.Turan Günefl Bulvar 91.Sok. No:5/D Çankaya Çankaya Akk l ç Ziya Gökalp Cad. No:62/A Kurtulufl Çankaya Çevik Huzur Mah Sok.No:3/B Çankaya Çankaya Candafl Hofldere Cad. No:82/C Y. Ayranc Çankaya Aykut Emek Mah. Biflkek Cad.(8.Cad.) No:68 Emek Çankaya Ankuva Ortado u Mah. Bilkent Bulvar 4. Cad. Ankuva Al flverifl Merkezi No:16 Bilkent Çankaya fiirintepe KEMAL PAfiA MAH.AR F ÇALIfi CAD.NO:19/B Elmada Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan/elmada Elmada Tarç n stasyon Mah. Gül Sok. No:15 Etimesgut Etimesgut Atakent Atakent Mah. 12. Cad. No:108/10 Elvankent Etimesgut Yeni Ekin Eryaman Mah. Türkkonut Bloklar Akcenter AVM 262.Sok. No:6/60 Etimesgut Etimesgut Millet Gaziosmanpafla Mah. nönü Cad. No:17/C Gölbafl (A z Difl Sa l Yan ) Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Ilg n Seyran Mah. Küçük San. Sit. Yap Koop. Çarfl s Dükkan No:1/A Haymana Haymana Sa l k Ankara Cad. No:42/D Kalecik Kalecik Alt ndal ATATÜRK MAH. GAZ MUSTAFA KEMAL CAD.NO:5/G,H Kazan fiengün fiehit Kubilay Mah. Özlem Cad. No:9/10 Keçiören Keçiören Berkin Afla E lence Mah. Giresun Cad. Sazan Sok. No:3 Etlik Keçiören KALENDER Cihangir Cad. Fethibey Sok. No:5/A Keçiören Ako lu E in P narbafl Mah. Afl kpafla Cad. Atl lar Sok. No:40/16 Keçiören Keçiören Kuyubafl fienlik Mah. K zlarp nar Cad. No:103/C Keçiören Keçiören Nur Çevik AKÇAY MAH. HACI HA- SAN CAD. NO:18 KIZILCA- HAMAM K z lcahamam Selçuk Mamak Cad. No:39/D Mamak Mamak Yeni Cemre Akdere Mah. Mehmet Ali Altun Cad. No:60/A Mamak Mamak U ur Yaz Mah. Ankara Cad. No:2 Nall han Nall han Günefl Cumhuriyet Mah. Eti Cad. No:48/A Polatl Polatl Güven Pursaklar Ülker Sitesi G-Blok No: 24 Pursaklar Pursaklar Öznur Gülyaz Cad. No:32/C Pursaklar Pursaklar Temelli ST KLAL MAH. HÜRR - YET CAD.NO:30/B TEMEL- L Sincan Utem MALAZG RT MAH. TUT- KUN SK. NO:18/A-B S N- CAN Sincan Ezgionur Plevne mah.ay k Sok. No:32/20-21 Sincan Sincan Süha Ulubatl Hasan Mah. Candan Sok. No:1/2 Fatih/Sincan Sincan

9 Liseli mucitler Amerika'da Türkiye'yi temsil edecek TEKNOLOJ Romanya'da Türk üniversitesi ö rencilerinden robot flov /9 Kayseri'de lise son s n f ö rencileri, gürültü kirlili ini önlemeye yönelik gelifltirdikleri projeyle Amerika'da düzenlenecek Uluslararas Bilim ve Mühendislik Fuar 'nda Türkiye'yi temsil edecek TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI KAYSER (AA) BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA M ustafa Emino lu Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Ekinci, AA muhabirine yapt aç klamada, 12'inci s n f ö rencileri Ali Kaan Ergün ve Alibey Delimustafao lu'nun fizik ö retmenleri Ferhat Çekim dan flmanl nda yapt klar ve "Ultrasonik Ses Tüneli" ad n verdikleri projenin 2013 y l nda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) taraf ndan liseleraras uygulamal fizik dal yar flmas nda Türkiye 2'incisi oldu unu söyledi. Projenin TÜB TAK de erlendirmeleri sonras nda Intel firmas taraf ndan Amerika'n n Los Angeles kentinde düzenlenecek Uluslararas Bilim ve Mühendislik Fuar 'na kat lmas na karar verildi ini belirten Ekinci, "70 ülkeden bin 600 ö rencinin kat laca fuarda Türkiye'yi bizim okulumuz temsil edecek. Fuarda yap lacak de- erlendirme sonras nda ö rencilerimiz ilk 3'e girmeleri durumunda Türkiye'de istedikleri üniversitede s navs z veya Amerika'n n en önemli üniversitelerinden birisi Harvard'da e itimlerine devam edebilecek" fleklinde konufltu. Projeyi haz rlayan ö rencilerden Ali Kaan Ergün, insan kula n n duyma s n r üzerinde bulunan ultrasonik ses dalgalar n piezo hoparlör kullanarak do rusal bir zemin üzerinde sabitlemeyi baflard klar n vurgulad. Bu sayede sesin ifllevselli ini art rarak gürültü kirlili ini önlediklerini belirten Ergün, flunlar kaydetti: "Normal hoparlör sesi 360 derece yayar ve etraftaki herkes taraf ndan duyulmas n sa lar. Yapm fl oldu umuz hoparlörü bilgisayara ba lad - m zda ise çalan müzi in sadece do rusal bir alanda herhangi bir cisme çarpmas yla duyulabildi ini gördük. Hoparlörü ne tarafa çevirirsek o taraftaki kifli ses kendisine veya baflka bir cisme çarpt nda duyabiliyor, kiflinin yan ndaki veya arkas ndaki kifliler çalan müzi i duyam yor. Bu sistem aç k havada daha verimli kullan labiliyor. Mesela hoparlörü gökyüzüne do ru kald rd m zda herhangi bir cisme çarpmad için hoparlörü elinde tutan kifli dahi çalan müzi i duyam yor. Haz rlad m z bu projeyle sesi istenilen zamanda istenilen yere iletebiliyoruz. Gürültünün yo un oldu u yerlerde daha fazla gürültü kirlili ine yol açmadan sesi do ru al c ya, do ru zamanda, do ru flekilde ulaflmas n sa layarak baflta kazalar olmak üzere güvenlik gibi birçok alanda ifllevselli i art rm fl oluyoruz." Proje ö rencilerinden Alibey Delimustafao lu da yaklafl k 4 ayda haz rlad klar ultrasonik ses tünelinin, hareketli, çok sesli umumi yerlerde bilgilendirme amaçl kullan labilece ini ifade etti. Hava liman, terminallerde, otobüs, dolmufl ve metro duraklar nda, metrobüs ve tren istasyonlar nda, vapur iskelelerinde, marina ve limanlar n belli noktalar nda, inifl ve binifl noktalar nda yolculara gereken bilgi ve talimatlar emniyetli bir flekilde verebilme imkan n sa lad n belirten Delimustafao lu, "Yapm fl oldu umuz sistemle 180 metre uzakl a kadar sesi duyabiliyoruz. Plaklar üzerindeki piezo hoparlör say s n art rarak sesin daha uzak mesafede duyulmas n sa layabiliriz veya plaklar üzerindeki dizilim fleklini de ifltirerek sesin daha dar bir koridorda duyulmas n sa layarak kiflilerin telefonla konufluyormufl gibi sadece kendilerinin duymas n sa layabiliriz" diye konufltu. Fizik ö retmeni ve proje dan flman Ferhat Çekim de Türkiye Patent Enstitüsüne patent baflvurusunda bulunduklar n, destek verilmesi halinde seri üretimin yap labilece ini vurgulad. BÜKREfi (CHA) R omanya n n baflkenti Bükrefl te faaliyet gösteren Lumina Üniversitesi ö rencilerinin tasarlad klar robotlar, Türkçe Olimpiyatlar n n Romanya finalinin yap ld kültür saray nda sergilendi. Robotlardan biri yang n söndürmede, bir di ere ise yang na müdahale edecek robota yol açmada kullan l yor. Robotlar üzerlerine monte edilen kameralarla da çevreden merkeze görüntü aktar labiliyor. Bu da kumanda masas ndaki görevlilerin robotlar daha do ru yönlendirmelerine yard mc oluyor. Üniversite ö rencileri taraf ndan tasarlanan kamera destekli üçüncü robot quadrocopter ise havadan görüntülemede kullan l - yor. Dört pervaneli quadrocopterin yönlendiricisi Kartal Horasanl, kendi tasar mlar olan mini helikopterin de iflik görevler ifa edebildi ini söyledi. Kartal, gelifltirdikleri quadrocopter robotunun çevresindeki her fleyi alg layabildi ini ve önüne ç kabilecek bir a aca çarpma gibi riski bulunmad - n belirtti. Robot projesini Cihan Haber Ajans na (Cihan) de erlendiren Lumina Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Padem, ö rencilerin ilgi duyduklar projeler üzerinde çal flabilmeleri için laboratuvarlar kurduklar n söyledi. Prof. Dr. Padem, Bu robotlar ö rencilerimiz tasarlad ve programlad. Bize düflen de ortam n haz rlanmas ve bu ö rencilere deste in verilmesidir. Rektör Padem, ö rencilerinin gelifltirdi i robotlardan birinin yang nlara müdahalede, bir di er robotun ise yang na müdahale eden robota uygun ortam ve güzergah oluflturmada kullan ld n ifade etti. Soldan sa a 1. Geminin arkas, k ç... lmek durumuna getirmek fiiflelenmifl baz içeceklerin kapaklar n açmaya yarayan araç... " deallefltirmek" anlam ndaki "... etmek" birleflik fiilinde geçen bir söz Tuh... Ekin ekilmifl yer... "Öyle olsun, Allah kabul etsin" anlamlar nda, dualar n aras nda ve sonunda kullan lan bir söz Toyca, beceriksizce, acemicesine... Gerçek... Kucak çocuklar n, bebekleri e lendirmek için ç kar lan ses Yanarda lar n püskürme s ras nda yeryüzüne ç kard klar, dünyan n derinliklerinden gelen k zg n, erimifl maddeler, püskürtü... Dirgen... Yan lt (eski) Genellikle çocuk oyunlar nda bafl olan, di er çocuklara veya gruba karfl cezas n çekmek ve bundan kurtulmak için tek bafl na bütün sorumlulu u üzerine alan çocuk, oyun ebesi... Çok uzakta olmayan, elin ulaflabilece i uzakl k (halk a z ) Ba r (eski)... yilik edeyim derken kimseyi memnun edemedi anlam ndaki "... y küstürdü, Muhammed i memnun edemedi" sözünde geçer... Utanma, utanç duyma... Alt (eski) Oysa... Yafll l k, hastal k vb. sebeplerle bir suçlunun cezas n n kald r lmas Mu la iline ba l ilçelerden biri... Lityum elementinin simgesi... Köpek difllerinden sonra içeriye do ru, alt ve üst çenenin iki yan nda befler tane bulunan ve yiyecekleri ö ütmeye yarayan difllerin ortak ad, az difli, ö ütücü difl... Ortaya ç - kan, oluflan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü ifl, hadise, vaka Sel felaketine u ram fl, selden zarar görmüfl kimse... Genifl topraklar olan, sözü geçen, varl kl kimse Bir fleyin veya bir kimsenin nam na, hesab na, yerine... Sansargillerden, kürkü çok be enilen bir memeli türü, mink... Bafl, kumandan, amir (eski) Lütesyum elementinin simgesi... Bir iflte yetkili olan, bir ifli yapan, erbap... Evine ba l erkek Alt tabaka, havas (eski)... Hindistan'da racadan daha büyük hükümdarlara verilen unvan... Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendi inde ad n bafl na getirilen ve uzat labilen bir seslenme sözü Muharrem (eski)... Lamac l k yanl s olan (kimse) Asala n, geliflme evreleri s ras nda beslenip bar nd konakç lardan her biri... Yolcu ve turistlere geceleme imkân sa lamak, bunun yan nda yemek, e lence vb. hizmetleri sunmak amac yla kurulmufl iflletme.. Yukar dan afla ya 1.. Her iki küre i bir kifli taraf ndan çekilen, birden üç çifteye kadar savafl gemisi sandal... Ufalamak ifli Bir fleyin son noktas yla, ikinci bir fleyin bafl noktas n birbirine ekleyerek... Sofa... Bir yap n n yanlar n d fla karfl koruyan, iç bölümlerini birbirinden ay ran, tafl, tu la vb. gereçlerden yap lan veya örülen dikey düzlem Protaktinyum elementinin simgesi... Evde kullan lan de iflik nitelikli eflyalar n bütünü, barhana... Baba ranl... En kal n erkek sesi... difl etmek nanç... Kâinatta var olan her fleyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varl k, Tanr... Molibden elementinin simgesi kicilik felsefesini kabul eden, düalist... kisi bir arada do an (çocuk)... nanç Hangi yönü... Ermifl Selin sürükleyip getirdi i çok küçük taneli çamurlaflm fl kum ve toprak kar fl m... Gözde sar ya çalan kestane rengi... De ersiz, kötü, s radan, hiçbir özelli i olmayan... H çk r rken bo azdan ç kan ses Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan illerinden biri... Cinsel zevk almak için kendisine eziyet edilmesi gereken, eziyet çekerek cinsel zevk alan sap k kimse, mazoflist Kekeme (halk a z )... Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden... Ovada yaflayan, ova halk ndan olan Gam dizisinde "sol" ile "si" aras ndaki ses... Difli tutsak (eski)... Ana olarak Herkes, yabanc lar... Yollarda, toprak damlarda yeri bast rmak veya tarlalarda topra ezmek için gezdirilen tafl silindir (halk a z )... Tan t m gösterisi Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfinin ad (eski)... Hizalamak ifli... Binme, yük çekme, tafl ma vb. hizmetlerde kullan lan, tek t rnakl hayvan Ezme iflini yapan (kimse veya fley)... Bir ifli yapma, yerine getirme (eski)... K rsal topluluklarda köyün zorunlu ve iste e ba l ifllerinin köylülerce eflit flartlarda emek birli iyle gerçeklefltirilmesi Kendirgillerden, sap ndaki liflerden halat, çuval vb. kaba örgüler yap lan, iki evcikli bir bitki, kendir... Bir ö retim y l n n ayr ld iki dönemden her biri, dönem, sömestir

10 YAfiAM ANKARA (CHA)- A nkara Mamak Belediyesi sa l k hizmetini vatandafllar n aya na götürmeye devam ediyor. Sosyal belediyecili in en güzel uygulamalar ndan birini yapan Mamak Belediyesi binlerce aileye sa l k hizmetiyle kol kanat germeye devam ediyor. Belediye bu y l n ilk 3 ay nda bin 500 den fazla vatandafla sa l k hizmeti ulaflt rd. Belediye Baflkan Mesut Akgül, Kimsesi olmayan, bak ma ve yard ma muhtaç vatandafllar m z için en büyük desteklerden birisi olan evde bak m ve sa l k hizmeti vatandafllar m z n yaralar n sar yor. Evde bak m ve sa l k hizmetinden faydalanmak isteyen vatandafllar ilk olarak Mamak Belediyesi ne bizzat ya da telefonla ulaflarak hizmet talebinde bulunuyor. Uzman doktorlar taraf ndan yap lan kontrollerle birlikte birçok hastal a erken teflhis koyarak, /10 hastal n daha ilerlemeden en do ru flekilde tedavi edilmesini de sa l yor. H ZMETLER TELEFON KADAR YAKIN Evde sa l k hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandafllar Alo Mamak , , ve i arayarak hizmet talebinde bulunuyor. Hasta takibinin de dijital el terminallerini kullanan sa l k iflleri ekipleri oluflturulan veriler sayesinde hastan n her türlü ihtiyac na en h zl flekilde cevap veriyor. Evde sa l k hizmetleri çerçevesinde hastalara; kan al m, muayene, enjeksiyon, pansuman, serum, sonda, kan fleker ölçümü, kolostomi bak m gibi çok yönlü hizmetler sunuluyor. Ayr ca ihtiyac olan hastalara yönelik mama, hasta bezi, yatak koruyucu, haval yatak ve t bbi malzeme deste i de sa lan yor. SÜMEYRA KIRCA ANKARA (CHA)- B ilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu'ndan (BTK) yap lan yaz l aç klamada, Twitter da kiflilik haklar n n ve özel hayat n gizlili inin ihlali nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince eriflimi engelleme kararlar verilmifltir. Ancak, mahkeme kararlar n n uygulanmas hususunda tüm iyi niyet çabalar m za karfl l k SP aday Büyüksoy: Yozgat AKP iktidar döneminde istedi i hizmeti alamad BULMACANIN ÇÖZÜMÜ BTK: Twitter, hukuka ayk r içerikleri ç kar rsa, yasak kalkar Ankara Mamak Belediyesi sa l k hizmetini vatandafllar n aya na götürmeye devam ediyor. Mamak ta evde bak m ve sa l k hizmeti devam ediyor FERHAT ÖZER/ YOZGAT (CHA)- S aadet Partisi (SP) Yozgat Belediye baflkan aday Ahmet Büyüksoy, flehrin 12 y ll k AKP iktidar döneminde istedi i hizmetleri alamad n belirterek, kentin hizmete ve yat r mlara Saadet Partisi ile kavuflaca n söyledi. Seçim çal flmalar kapsam nda 100. Y l Sanayi Sitesi esnaf n ziyaret eden Ahmet Büyüksoy, esnaf n sorun ve isteklerini dinleyerek, çözüm yollar üzerine sohbet etti. Büyüksoy, "30 Mart ta yap lacak olan mahalli idareler seçimlerinden, belediye baflkan olarak ç kmam z halinde, Yozgat için yapacak onlarca projemiz mevcut. Belediye baflkan demek, kendi kaynaklar n, kendi imkanlar ile bulan ve flehre kazand ran kifli demektir. Bizim özelli imiz de buradan geliyor. Biz milli görüfl belediyecili ini Yozgat a hakim k laca z." "BU SEÇ M, HATIR SEÇ M DE LD R" SP aday Ahmet Büyüksoy, 30 Mart seçimlerinin çok önemli bir seçim oldu unun alt n çizerek, "Yozgat'a, say n Baflbakan belediye baflkan olmayacakt r. Seçilirse say n Kaz m Arslan belediye baflkan olacakt r. Say n Baflbakan havaalan projesinin etüt çal flmalar n n devam etti ini söylemesine ra men, ilgili müsteflar Yozgat'ta düzenledi i bir bas n toplant s nda, "Sivas'a ve baz flehirlere yapt m z havaalanlar rantabl olmad, etkisiz kald. Yozgat'ta havaalan na ihtiyaç olacak potansiyel yok. Hayal kurmayal m, gerçekçi olal m." ifadeleri ile Yozgat'a yap lacak havaalan projesinin de hayal oldu unu yüksek sesle söylemifltir. Say n Baflbakan' n sözü mü? Yoksa müsteflar n sözü mü? Ortada kald k, bir anlam Twitter bu kararlara duyars z kalm fl ve mahkeme kararlar n tan mam flt r. Yurt d fl merkezli söz konusu internet sitesi, Türk mahkemelerinin kararlar na uyarak hukuka ayk r içerikleri ç kard takdirde, tedbir amaçl uygulanan eriflimin engellenmesine son verilecektir. denildi. Twitter dan özel hayat n gizlili ini ihlal eden içeriklerin ç kar lmas n istediklerini aç klayan BTK, söz konusu uyar y Twitter n dinlemedi ini vurgulad. Bunun üzerine Twitter n kapat ld n belirten BTK, Yurtd fl merkezli söz konusu internet sitesi Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin vermifl oldu u kararlar yok saym flt r. Bu nedenle, vatandafllar m z n ileride telafisi mümkün olmayacak. Ma duriyetlerinin önlenmesi için baflka bir seçenek kalmad ndan mahkeme kararlar do rultusunda Twitter a eriflimin engellenmesi tedbiri uygulanm flt r. TU K: Personele ayr mc l k ve psikolojik bask yap ld iddialar gerçek d fl d r BURAK ÇAN ANKARA (CHA)- T ürkiye statistik Kurumu(TU K), Kars Bölge Müdürlü ü'nde 7 kiflinin ölümüyle sonuçlanan olay ile ilgili baz medya organlar nda kurum hakk nda ortaya at lan iddialar yalanlad. Olay gerçeklefltiren Veysi Erim isimli flahs n 2012 y l nda Kars Bölge Müdürlü ü'ne atand ve hemen ard ndan baflka bir yere geçmek istedi i bilgisinin verildi i aç klamada, "Atan r atanmaz bir baflka Bölge Müdürlü ümüzde görev almay talep etmifl ve 657 say l Devlet Memurlar Kanunu'na ayk r olarak, pek çok kez izinsiz iflyerine gelmedi i tespit edilmifltir. Sonradan psikolojik bir rahats zl ktan dolay tedavi süreci içerisinde oldu u ö renilen personelin bask gördü ü iddias üzerine idari inceleme yap lm fl, hiç bir suretle iddian n somut bulgular na rastlanamam flt r. Baz bas n yay n organlar nda yer alan haberlerde ifade edildi i flekilde kurumumuzda hiçbir çal flan m za ayr mc l k veya bask yap lmad gibi bu personele de yap lmam flt r." ifadeleri kullan ld. TU K Kars Bölge Müdürlü ü'nde sosyolog olarak görev yapan Veysi Erim adl TÜ K çal flan, Bölge Müdürlü ü binas n basm flt. Otomatik silahla atefl açan flah s Bölge Müdürü Mehmet Tolon'un da aralar nda oldu u 6 çal flan öldürdükten sonra intihar etmiflti. Olay n ard ndan TÜ K yaz l aç klama yaparak baz meyda organlar nda ç kan ayr mc l k ve psikolojik bask yap ld na iliflkin haberleri yalanlad. "Kurumumuz ekonomik, sosyal, kültürel ve hayat n di er alanlar na iliflkin resmi istatistikleri planl bir flekilde üretmekte ve koordinasyonunu yapmaktad r. Bu süreçler insan kaynaklar dahil bütün kamu kaynaklar n n üretim amac ile etkin bir flekilde kullan - m n gerektirdi inden, aç k, kurall ve insan odakl kurumsal bir çal flma kültürü benimsenmifltir. Bu çerçevede hiç bir çal flan m za ayr mc l k ve bask yap lmas söz konusu de ildir." ifadelerinin kullan ld aç klamada, olay gerçeklefltiren Veysi Erim'in 2012 y l nda KPSS ile Kars Bölge Müdürlü ü'ne atand ve hemen ard ndan baflka bir Bölge Müdürlü ü'ne geçifli için talepte bulundu u bilgisine yer verildi. Erim'in izinsiz olarak ifle gelmedi i günlerin de tespit edildi i belirtilen aç klamada flu ifadeler kullan ld : "Sonradan psikolojik bir rahats zl ktan dolay tedavi süreci içerisinde oldu u ö renilen personelin bask gördü ü iddias üzerine idari inceleme yap lm fl, hiç bir suretle iddian n somut bulgular na rastlanamam flt r. Baz bas n yay n organlar nda yer alan haberlerde ifade edildi i flekilde kurumumuzda hiçbir çal - flan m za ayr mc l k veya bask yap lmad gibi bu personelede yap lmam flt r. Köklü bir geçmifle sahip, mobing veya ayr mc l k gibi olaylara; tarihi, kültürü ve kurumsal yap s ile izin vermeyen ve vermeyecek olan kurumumuz, çal flma düzeni ve huzurunu bozmaya yönelik, gerçekli i hiçbir flekilde ispatlanmam fl bu tür iftira ve yalanlara karfl kay ts z kalmayacak ve hukuk önünde her türlü haklar n arayacakt r." da veremedik. Baflbakan Erdo an' n, bundan önceki seçimlerde Cumhuriyet Meydan 'nda "2012 y l nda Ankara'dan kalkan tren 3 saat içinde Sivas'a gidecek" taahhüdünde bulundu u halde, bugün gelinen nokta itibariyle Bal fleyh-ankara hatt ndaki belirsizlik hala devam ediyor. Bu projenin ne zaman bitece ini kimse bilmiyor." diye konufltu. "D K L TAfiLARI YOK" Yozgat'ta, Say n Bekir Bozda ' n siyasi anlamda hizmeti olmad gibi, di er siyasi partilerin de dikili bir tafl, bir çeflmesi dahi yoktur. diyen Büyüksoy, sözlerini flöyle tamamlad : "Çevre yolu projesi, Adalet Bakan ve Yozgat Milletvekili Say n Bekir Bozda ' n 'Henüz yap m için erken' dedi i ve Yozgat için gereksiz gördü ü bir proje olarak rafa kald r ld. Bozda, sanki kabinede y llarca kalacakm flças na, projenin 10 y l sonra yap lmas n öngörüyor. Ülke siyasetine yön veren, isterse Yozgat' yeniden infla edecek güce sahip bir konumda bulunan Say n Bozda ' n, sadece Yozgat ve Yozgatl ile ilgilenebilecek bir dan flman n dahi olmad n biliyoruz. Bu durum, Yozgat için resmen bir ay pt r. Ayn flekilde AKP Yozgat milletvekilleri Say n Yusuf Bafler ve Say n Ertu rul Soysal' n da dikili bir tafl yoktur. Herhangi bir yasallaflm fl tasar lar da yoktur. Bu yüzden yaklaflan 30 mart seçimlerinde sand a gidecek vatandafllar m z elini vicdan na koyarak oyunu kullanmas n istiyoruz.

11 Gazi Karsa ilgi artt KARS (AA) - A ni Ören Yeri, tarihi camileri, tabyalar ve balt k mimarisi eserleriyle yerli ve yabanc turistlerin ilgisini çeken Kars ta, kent merkezinde kar n kalkmas tarihi yap lara ilgiyi art rd. Yerli ve yabanc turistler, k fl mevsiminin uzun sürdü ü ve kar n yaklafl k 4 ay yerde kald kentte bulunan tarihi yap lar ziyaret etmeye bafllad. Yo unlukla Kaleiçi Mahallesi ndeki eserleri gezen turistler, rehber çocuklardan yap lar hakk nda bilgi al rken, amatör foto rafç lar da eserlerden en iyi kareleri almak için u rafl veriyor. l Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Do anay, AA muhabirine yapt aç klamada, Kars n turizm potansiyeli olan bir il oldu unu belirterek, kente geçen y l nüfusundan daha fazla say da turist geldi ine dikkati çekti. Bu y l kente az kar ya d n ve çabuk eridi ini dile getiren Do anay, Turistler daha çok paket programlarla kentimize geliyor. Kars Kalesi, hanlar ve hamamlar, tabyalar, Ani Ören Yeri ve Ruslar taraf ndan Hollandal mimarlara yapt r lan balt k mimarisi eserler turistlerimizin ilgisini çekiyor. Kar oldu u zaman fazla turist gelmiyordu ancak bu hafta itibar yla say artmaya bafllad. K fl n karda ve so uk havada turist az olur. Havalar n s nmas na ba l kar n kalkmas yla turistler kentimize ilgi göstermeye bafllad. Bu y l turist say s nda geçen seneyi geçmek istiyoruz diye konufltu. TUR ZM /11 Taflkale tah l ambarlar turizme kazand r lacak Karaman da yüzy llar öncesinden kayalar oyularak yap lan ve günümüzde de kullan lan tah l ambarlar n n, otele dönüfltürülerek turizme kazand r lmas hedefleniyor. KARAMAN (AA) - MEHMET ÇET N - T aflkale beldesinde killi kireç tafl ndan, yüksek bir kaya üzerine tamamen insan eliyle yap lan tah l ambarlar, 250 den fazla ma aradan olufluyor. Tek ya da iki odal ambarlara, kaya yüzeyinde bulunan nifllere tutunularak ç k l yor. Makara sistemiyle tafl nan tah llar, killi kireç tafl n n nemi ve s y sabit tutmas sayesinde uzun süre bozulmadan muhafaza edilebiliyor. lk örnekleri erken Hristiyanl k döneminde yap lmaya baflland san lan ambarlar n en yeni olan n n ise en az 150 y ll k oldu u belirtiliyor. Taflkale Belediye Baflkan Muhittin Sunao lu, AA muhabirine yapt aç klamada, ambarlar n uzun y llard r depo olarak kullan ld n söyledi. Tüf kaya oldu u için ambarlar n içinde s cakl k de ifliminin olmad n ifade eden Sunao lu, Nohut, bu day, arpa, mercimek, ceviz gibi ürünlerin saklanmas nda kullan lm fl ma aralar n hepsinin bir sahibi var, ama hiçbirinin tapusu yok. Teknolojinin geliflmesiyle birlikte ambarlar n kullan m azalsa da yar s ndan fazlas hala kullan l yor. nsanlar daha çok, uzun süre ihtiyaç duymayaca, kurakl k, k tl k gibi dönemlerde kullanabilece i malzemeleri saklam fl. Burada bu day n özelli ini kaybetmeden en az 50 y l dayanabilece ini biliyoruz diye konufltu. - Bar nak olarak da kullan lm fl lk ambarlar n erken Hristiyanl k döneminde yap ld san l yor. Zamanla bölgede yaflayan insanlar, kültürler de iflmifl, fakat ambarlar n yap m devam etmifl. Kullan m amac de iflmemifl diyen Sunao lu, flöyle devam etti: En yeni ambar ise en az y l önce yap lm fl. Dünyada bu flekilde 50 metre yüksekli inde, 300 metre uzunlu unda bir kayan n yüzeyinde böyle bir yerleflim yeri oldu unu sanm yorum. Yukar daki ambarlar depo olarak kullan lm fl, zemine yak n olanlar ise bar nak görevi görmüfl. Tek odal olabildi i gibi, 2 oda olanlar da var. Kayalar oyularak dolaplar yap lm fl, pencereler aç lm fl. Yak n zamana kadar insanlar buralarda oturmaya devam ediyorlard. - Kaya otele dönüfltürebilir Sunao lu, her y l beldelerine, tah l ambarlar n görmeye binlerce ziyaretçinin geldi ini ancak bu ziyaretçilerin turizm geliri olarak bölgeye yeterince katk s n n olmad n vurgulayarak, flunlar kaydetti: Y llar önce 10 bin olan belde nüfusumuz giderek azald. nsan m z n geliri k s tl. Tek ümidimiz; tarihi ve do al güzelliklerimizin turizme Tarakl ya anlaml ödül SAKARYA (AA) - A vrupal Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsam nda Türkiye Ulusal Destinasyonu seçilen Tarakl ilçesine Belçika da düzenlenecek törenle ödül verilecek. Tarakl Belediye Baflkan Tacettin Özkaraman, AA muhabirine yapt aç klamada, Avrupal Seçkin Destinasyonlar Projesi nin 2007 de Avrupa Komisyonu flletme ve Sanayi Genel Müdürlü ünce gelifltirildi ini söyledi. Özkaraman, projeyle turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirli i sa lanarak ekonomik geliflmenin teflvikinin amaçland na iflaret ederek, flöyle konufltu: Bu kapsamda her y l farkl bir tema do rultusunda projeye dahil ülkelerde yar flma düzenlenmektedir. Tam anlam yla turizme kazand r lamam fl ancak sürdürülebilir turizm çal flmalar neticesinde geliflme potansiyeli yüksek görülen destinasyonlar belirlenerek, ortak bilgi ve iletiflim a na dahil edilmektedir. Bu y l Tarakl seçilmifltir. Geçti imiz günlerde Tarakl da haz rlanan tan t m filmleri AB ülkelerinin televizyonlar nda yay mland. EDEN kapsam nda ülkemizin 2013 y l ulusal destinasyonu seçilmekten onur duymaktay z. Özkaraman, her mevsim amatör ve profesyonel foto rafç lar n u rak yeri olan ilçenin son zamanlarda özgün niteli i ve görselli iyle de reklam filmlerine ev sahipli i yapt n ifade etti. klimi, termal sular, do al ürünleri, kültürü, do as ve sa l k turizminin önemli duraklar ndan birisi olan ilçemiz ad na ödül almaya hak kazand k diyen Özkaraman, Tarakl y Cittaslow (Sakin fiehir) a na dahil ilçe konumuyla, tarihi ipek yolu güzergah üzerinde kalan Hac At f Han yla, Osmanl ahflap mimarisinin günümüze kadar gelen örnekleri ve bozulmam fl tarihi dokusuyla, 16. yüzy ldan kalan Yunus Pafla Camisi, do al an t olarak tescillenmifl 700 y ll k ç nar a ac, tahta kafl k ve hediyelik eflyalar yla en iyi flekilde temsil edece iz kazand r lmas. Bu konuda bir mesafe al nd. Art k tur otobüsleri beldemize kadar geliyor. Bu y l turlarla 20 bine yak n turist beldemize gelmifl. Bir hayalim var, o da gelen turistleri beldemizde konaklatmak. Baz evlerin pansiyon olarak kullan lmas için çal flma bafllatt k. Ziyaretçiler, ambarlarda da konaklamak istiyor. Tah l ambarlar nda, özelli i bozulmadan konaklamaya imkan verebilecek düzenlemeler yap labilir. Seyyar merdivenler, yöreye özgü eflyalarla buras bir kaya oteline dönüfltürülebilir. - En ilginç konaklama örneklerinden biri olacak Hayalini gerçeklefltirmek için proje haz rlad n ve ilgili makamlara sundu unu anlatan Sunao lu, Hayalimin gerçekleflmesi için ne gerekiyorsa yapaca m. Gerekli izinleri alabilirsek, ulusal ve uluslararas ölçekte projemize birçok destek bulabilece ime inan yorum. Yapabilirsek, dünyan n en ilginç konaklama örneklerinden birini burada hayata geçirmifl olaca z ifadelerini kulland. Herhangi bir güvenlik önlemi almadan kayalardaki ambarlara t rmanan ve beldede örümcek adam olarak bilinen Mustafa Aytürk ise Bu ambarlara ç kmak bizim için çok kolay. Çocuklu umuzdan bu yana ç kar, ineriz. Çocukken ambarlara ç karak oyun oynard k. Her ambar n bir makara sistemi var. Bir kifli ambara ç kar, yük makara ile yukar çekilir ve ambara yerlefltirilir. Ziyaretçiler ambara nas l ç k ld n merak ediyor. Biz de ziyaretçiler görsün diye inip, ç k yoruz fleklinde konufltu. Miniatürk e ziyaretçi ilgisi STANBUL (AA) - Ç anakkale Savafl ndan kalma harp malzemeleri ile kiflisel ve askeri objelerin sergilendi i Gezici Çanakkale Müzesini 4 y lda 10 milyon kifli gezdi. Antik Ça dan Bizans a, Selçuklu dan Osmanl ya, 3 bin y ll k yaflanm fll n izlerini tafl yan eserlerin 1/25 ölçekli maketlerinin yer ald Miniatürk ü, 5 y lda 3 milyon 529 bin 630 kifli ziyaret etti. stanbul Büyükflehir Belediyesi Kültür Afi den yap lan aç klamaya göre, 11 y l önce aç lan Miniatürk e ilgi her geçen gün art yor. Miniatürk ü 5 y lda 3 milyon 529 bin 630 kifli ziyaret etti. Ziyaretçilerin 2 milyon 966 bin 975 i yerli, 562 bin 655 i ise yabanc turistlerden olufltu. Miniatürk e en çok ilgi gösteren yerli turistler aras nda ö renci, ö retmen, polis ve askerler yer ald. Miniatürk e 5 y lda 14 yeni eser kazand r larak toplam eser say s 126 ya yükseldi. Kaymak Mustafa Pafla Camisi, Galatasaray Lisesi, Mehmet Ali Pafla Camisi, Ertu rul Firkateyni, Kabatafl Erkek Lisesi, stanbul Erkek Lisesi, Somuncu Baba Türbesi, Atatürk Baraj, Pertevniyal Lisesi, Valide Sultan Camisi, Zeynel Bey Hamam, Zeynel Bey Külliyesi, Zeynel Bey Türbesi, smail Fakirullah ve brahim Hakk Hazretleri Türbesi, Ifl k Hadisesi maketleri, Miniatürk e 5 y lda eklenen 14 eseri oluflturuyor. Ayr ca Miniatürk te uygulanan sesli rehberlik sistemi ile eserler hakk nda Türkçe, ngilizce, Frans zca, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça, Japonca ve spanyolca olmak üzere 9 dilde bilgi veriliyor.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 MARD N (AA) talya'da sanat hayat n sürdüren soprano Pervin Çakar, Nusaybin'de verdi i konserde Türkçe, Kürtçe, ngilizce, Zazaca ve Ermenice besteleri seslendirdi. Gösterdi i baflar lar Mardin'de ilk opera konseri sayesinde Teatro Civico de La Spezia ve A.Bonci di Cesena Tiyatrolar 'nda sahneye ç kan Çakar, Nusaybin Belediyesi Mitanni Kültür Merkezinin organize etti i ve Ape Musa Konser ve Tiyatro Salonunda verilen konserde sevenleriyle bulufltu. Soprano Çakar, Türkçe, Kürtçe, ngilizce, Zazaca ve Ermenice besteleri seslendirdi i korserin sonunda izleyiciler taraf ndan ayakta alk flland. Mardin'in Derik ilçesinde dünyaya geldi ini belirten Çakar, "Memleketimde konser vermenin heyecan n yaflad m. Bugüne kadar hiç bir opera sanatç s buralara gelip konser vermeye cesaret edemedi" Nusaybin Belediyesi Kültür Müdürü Berrin Aslan ise Mardin'de ilk defa opera konseri düzenlendi ini ifade ederek, davetlerini kabul eden Çakar'a teflekkür etti. Japonlar Türk dostlu u an s na film çekecek GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: NPO Ertu rul Dünyada Bar fla adl Japon organizasyonu taraf ndan projelendirilen ve Türk dostlu unu anlatan filme Japonya'da yaflayan zmirli Gizem Gülbent de destek verdi. ZM R (AA) sinem Non-Stop Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çal flan hava polisi Bill Marks' canland r yor. Kimin suçlu kimin masum oldu unun bilinmedi i ve herkesin bir flüpheli olabilece i bu uçakta Bill Marks iki yüz kiflinin hayat n kurtarmak için savafl rken kendini hiçbir fleyin göründü ü gibi olmad büyük bir oyunun içinde buluyor. 60 milyon dolar bütçeli aksiyon-macera filminin yönetmenlik koltu unda Liam Neeson' n daha önce 'Kimliksiz'de beraber çal flt Jaume Collet-Serra bulunuyor. A V ZYONA YEN G REN F LMLER So uk So uk, karlar alt nda, karanl k bir atmosferde, tüm ç k fls zl yla Türkiye nin s n r flehri Kars ta geçiyor. Kafkas kültürünün sert ve ac mas z ruhu yörenin so uk iklimiyle uyum içindedir. K fllar ç k fls z bir flehre dönüflmektedir Kars. Üç Rus k z kardefl bu flehirde bir pavyonda çal fl r. Hayat nda kar s ndan baflka bir kad n bilmeyen bir trenyolu iflçisi, kardefllerden en küçü üne âfl k olur. Her fleyi terk edecek kadar tutkuyla ba lan r k za. Erkek kardefli ise flehrin belal lar ndan biridir. Evlenip yuva kurmas na ra men gece hayat n terk etmemekte, bekâr hayat n sürdürmektedir. E rtu rul F rkateyni facias - n n ard ndan güçlenen Türk-Japon dostlu u temal sinema filmi projesi için Japonya'da çal flma bafllat ld. Ço unlu unu Japonlar n oluflturdu u NPO Ertu rul Dünyada Bar fla adl organizasyon, 2014 yaz nda çekilip, 2015 y - l nda vizyona girmesi planlanan Türk-Japon dostlu u temal sinema filmi için ba fl kampanyas bafllatt. Projeye Yaflar Üniversitesi'nden mezun olur olmaz kariyeri için Japonya'n n baflkenti Tokyo'ya giden Gizem Gülbent (24) dahil oldu. Microsoft Japonya'n n orta Dunksoft flirketinin uluslararas pazarlama departman na kabul edilen Gülbent, Türkiye'yi tan tmak için çeflitli Japon derneklerine üye oldu. Çal flt Dunksoft firman n da film projesine dahil olmas için giriflimlerde bulunan Gizem, "NPO Ertu rul Dünyada Bar fla" organizasyonunun baflkan ve üyelerini Dunksoft CEO'su Koichiro Hoshino ile bir araya getirdi. Böylece firmas n n bu anlaml filme maddi destek vermesini sa lad n belirten Gizem Gülbent, "Ülkem için her fleyi yapmaya haz r m. Özelikle böylesi anlaml bir projede benim de olmam gerekti ini düflündüm" Bir Türk k z n n bu anlaml giriflimini takdir ettiklerini belirten NPO Ertu rul Dünyada Bar fla Organizasyonu Baflkan Kiyoharu Kirk Ura ise proje hakk nda flu bilgileri verdi: "Art k dünyan n bar fla ihtiyac var. Japonya ve Türkiye bir araya gelerek dünyaya bar fl mesaj verebilir. Biz organizasyon olarak Atatürk'ün 'Yurtta Bar fl, Dünyada Bar fl' sözünü benimsedik. Zaten Japonya ve Türkiye y llardan beri dost iki ülke. Bu çok uzun y llara dayanan dostlu u filmle bütünlefltirip tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Bu yüzden Gizem Gülbent gibi gençlerimizin bu giriflimleri bizim için çok anlaml. fiu anda 600 üyemiz var ve bunlar yaln zca 12'si Türk. Umar m bu say giderek daha da artacak. K sa sürede 13 milyon yen toplad k. Katk lar ndan ötürü Dunksoft firmas na da teflekkür ediyorum." Osmanl 'n n son dönemlerinden olan Sultan II. Abdülhamid zaman nda iadeyi ziyaret ve dönemin Japon mparatoruna hediye götürmek amac yla gönderilen Ertu rul F rkateyni 16 Eylül 1980'de dönüfl yolunda Kuflimoto'nun Oflimo adas aç klar nda batm flt. Kazada 69 denizci sa kurtulurken, Amiral Osman Pafla'n n da aralar nda oldu u 580'den fazla denizci hayat n kaybetmiflti. Kazan n ard ndan 200'den fazla flehidin naafl bulunamam fl ve denizde kaybolmufltu. Bulunan cenazeler, Kuflimoto'ya defnedilmifl ve bölge halk n n o dönem Osmanl denizcilerine yapt yard m iki ülke halklar - n n daha da kaynaflmas na vesile olmufltu. nkara Mavi Ring Kentli, orta s n f, mazbut bir aile ortam nda yetiflmifl olan Doktor P nar, Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak çal flmaktad r. Doktor P nar, bir gece yar s, çal flt hastanenin baflhekimli inin resmi yaz s ile kendisini bir hapishanenin toplu sevkinde görevli bulur. Kat ld sevk, açl k grevinde bir ay n doldurmufl olan politik mahkumlar n kanl bir operasyonla teslim al n p, toplu halde baflka bir kente sürgün edilmesidir. fiiddet dolu bu yolculuk, P nar n; iktidar, insan, adalet, ahlak, vicdan gibi temel konularda ciddi bir sorgulamaya girmesine yol açacakt r. Hazine Avc lar Tarihin en büyük ve gerçek hazine av n anlatan Efsane Avc lar 'nda; kinci Dünya Savafl döneminde, Franklin Delano Roosevelt taraf ndan Almanya'da Nazi h rs zlar n n çald sanat eserlerini kurtarmak ve ait olduklar yere iade etmek için görevlendirilen müze direktörleri ve sanat bilimcilerinden oluflan ve haliyle savafl ve silahlar hakk nda en ufak fikri bile olmayan 7 kiflilik bir ekibin yaflad klar tehlikeli yolculu u anlat l yor. Sanat eserlerine ulaflmak için kendi hayatlar n tehlikeye atacaklard r.

13 Baflkan Gökçek, köy muhtarlar yla bulufltu ANKARA/13 Büyükflehir Belediyesi sorumluluk alan na giren ilçelere ba l köylerin muhtarlar ile bir araya gelen, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, yeni projelerini anlatt. Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz B aflkan Gökçek, bir tak m rivayetlerin, dedikodular n al p bafl n gitti ine dikkat çekerek, Bütün muhtar arkadafllar ça ral m, Büyükflehir Belediyesi ne kat lm fl olmalar dolay s yla neler kazand lar onlar anlatal m, tereddütleri varsa onlar n cevaplar n verelim dedim. As ls z dedikodular n hepsi ask da kals n istedim Baz kimse Büyükflehir e ba lanan ve mahalle statüsüne kavuflan köylerle ilgili dedikodular ürettiklerini belirten Baflkan Gökçek konuflmas n flöyle sürdürdü: Kula m za enteresan, yalan yanl fl sizlerin kafas n buland ran sözler geliyor. Güya bize ba land ktan sonra sizlerin; Meralar n ellerinizden alacakm fl z. Köy konaklar n z ellerinizden alacakm fl z. Ankara da al nan su paralar n n ayn s n size uygulayacakm fl z. Mezarl klar n za bakmayacakm fl z. Sizden asfalt kat l m pay isteyecekmifliz. Hayvanc l yasaklayacakm fl z. Bundan sonra hayvanc l k yapt rmayacakm fl z. Ev yapt rmayacakm fl z. Bunlar n hepsi külliyen yalan, insan siyaset yap yorsa, flerefiyle haysiyetiyle yapmal. S rf karfl ya çamur ataca m diye bu dedikodular yapmamal. Baflkan Gökçek, iddialar tek tek yan tlayarak flunlar söyledi: KÖY KONAKLARI: Köy konaklar n ellerinizden almam z diye bir fley söz konusu de il. Ben köy kona n z elinizden alsam Ankara Büyükflehir Belediyesi olarak bundan ne geçer elime? Tam tersine köy konaklar n z onar p sizin muhtarl klar n za teslim edip size köy konaklar nda en güzel flekilde yaflama f rsat verece- iz. Kömürünüz yoksa kömürünüzü de biz verece iz. MERALAR: Bize ba l olan 8 tane çevre ilçe var, bu 8 ilçenin hangisinin meras na el koymufluz? Bunlar 5 y ld r bize ba l, bugüne kadar el koymad k da bundan sonra m koyaca z. Meralar anan z n ak sütü gibi sizin. Bizim herhangi bir meray sizin elinizden almam z kesinlikle söz konusu de il. Bu muhalefetin çaresizlikten fitnefesat ç kartmak için söyledi i laflar. SU : Sudan çok para al naca- dedikodusu. Kendi suyunu kendi bulmufl, kendi motorundan kendi getiriyor, oradan biz para alm yoruz. Suyunuz varsa istemiyorsan z buyurun bedava olarak kullan n. Ama suyunuz yok, biz suyu çekti imiz zaman kanunen bu suyun paras - n sizden almam z gerekiyor. Döfledi imiz hat falan de il, suyu biz getirirsek sizden alaca m z para 55 kurufl. Sizden önce bize kat lan 8 ilçede uygulamam z bu. MEZARLIKLAR: Mezarl klar n z gene köy muhtarl klar idare edecek. Bizim 600 tane mezarl a yetiflmemiz mümkün de il, ama bizden ne isteyeceksiniz? Oralar ot sarm fl, temizleyin diyeceksiniz, ekip gönderip temizleyece iz. Mezarl k duvarlar n yapaca z, yürüme yolu gerekiyorsa yürüme yolu yapaca z, etraf n çevirmek gerekirse çevirece iz, gene oran n mezarl klar n n yönetimini muhtarl klara b rakaca z. ASFALT KATILIM PARA- SI: Köylerde kesinlikle asfalt kat l m paras alm yoruz. Allah nasip ederse köylerimizin hiç birisinde s cak asfalt at lmam fl yer kalmayacak. S cak asfalt gelmeyen yer kalmayacak, sadece çok uzak olan yerler falan var, asfalt uzun mesafelere gitti i zaman donuyor, ondan dolay buralar so uk asfalt yapabiliriz. EV YAPTIRMAYACAK- LAR DED KODUSU: Evlerimizi istedi imiz gibi yapamayaca z diyorsunuz, biz Allah nasip ederse köyler için bol miktarda ev projeleri yapt raca- z, o projeleri al p yapanlar hepsi bedava yapaca z, projenin bedelini bedava alacaks - n z, bir tane de de il, çeflit. HAYVANCILIK YAPTIR- MAYACAKLAR LAFI: Bize hayvanc l k yapt rmayacaklar deniliyor. Çubuklu muhtarlar - m z bilirler, havaalan etraf nda 5 kilometrelik mesafede kokulu hayvanc l yasaklad k. Uçaktan iniyor yabanc lar, tezek kokusuyla karfl lafl yorlar. Türkiye nin imaj yerle bir oluyor. Bunun haricinde her yerde serbest. Hayvanc l b rak n yasaklamak. Biz Ankara Büyükflehir Belediyesi olarak hayvanc l kta tar mda yapaca- m z destekleme ile Ankara Türkiye ye model olacak. fiehit ailelerine Övünç Madalyas Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R DA ITIM: Akda t m (Abdulgani AKDA ) K eçiören de, flehit ailelerine Devlet Övünç Madalyas takdim edildi. Yunus Emre Kültür Merkezi nde düzenlenen 18 Mart fiehitleri Anma ve Devlet Övünç Madalyas Takdim Töreni ne Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Ayflenur slam, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ve efli Hatice Ak, Keçiören Kaymakam Nusret Dirim ve lçe Milli E itim Müdürü Mustafa K l çgil de kat ld Törendeki konuflmas na 18 Mart Çanakkale fiehitlerini Anma Haftas nda aziz flehitlerimizin ruhu flad olsun diyerek bafllayan Belediye Baflkan Mustafa Ak, böyle günlerin tarihte yaflanan kahramanl klar n gelecek nesillere aktar lmas bak m ndan önemli oldu- unu söyledi. fiehitlerimizi anarken ailelerini de unutmamak gerekti ini ifade eden Baflkan Ak, Bir kifli ülkesi için her türlü fleyi yapabilir, ama vatan için can n vermek en büyük fedakarl kt r. Fatih Stad nda oluflturdu umuz plato ile Çanakkale Zaferi ni orada yaflat yoruz. Baflta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm flehitlerimize Allah tan rahmet diliyorum Kaymakam Nusret Dirim de, 18 Mart Çanakkale Zaferi nin 99.y ldönümünü kutlad klar n belirterek Çanakkale Zaferi emperyalist devletlere karfl tek bir yürek halinde verilen bir zaferdir. Bu yüzden bizim için çok önemlidir. Birinci Dünya Savafl nda 3 milyon flehidimizi bu topra- n ba r na emanet ettik. Son dönem flehitlerimizin de bugünlere gelmemizde çok büyük katk lar var. Topra m z n her kar fl n flehitlerimizin kan ile sulad k diye konufltu. Çanakkale Zaferi konulu sinevizyon gösterisinin ard ndan Keçiörenli flehit ailelerine madalyalar takdim edildi. Bakan Ayflenur slam, fiehit Jandarma Komando Onbafl M.Coflkun K l ç, fiehit Topçu Er Sinan Dündar ve fiehit Polis Memuru Hüseyin Gül ün aileleri ile Gazi Piyade Uzman Çavufl Cemal Güvenç e Devlet Övünç Madalyas verdi. Daha sonra fiehit Jandarma Hava Teknik Astsubay Çavufl Ahmet Ça lar n ailesine madalyas n Baflkan Ak, fiehit Jandarma K demli Binbafl Erhan Dikmen in ailesine Devlet Övünç Madalyas n Kaymakam Dirim, fiehit Jandarma Baflçavufl Erdinç Ayd n n ailesine madalyas n Albay Ertu rul Çank r l teslim etti. PUSULAMIZ Yalç n ÇYER lahiyatç /E itimci/yazar MÜFS TLER ALLAH IN ZÜLÜMLER NDEN HABERS Z OLDU UNU SANMASINLAR BM VE BATILI NSAN HAKLARI!! HAVAR LER nsanlardan öylesi de vard r ki, dünya hayat na iliflkin sözleri senin hofluna gider. Bir de kalbindekine (sözünün özüne uydu una) Allah flahit tutar. Hâlbuki o, düflmanl kta en amans z oland r. ( 2/204) O, Senin yan ndan ayr l nca yeryüzünde bozgunculuk yapar; ekin ve nesli yok etmeye çal fl r. Allah ise bozgunculu u sevmez.(205/2) Mustazaaflar n(ezilip zulme u rayanlar n) Rabbi Rabbimize sonsuz hamdu senalar olsun. Salat ve selam mustazaaflar n önderi Hz.Muhammed'e(s.a.v) ve tüm kardefllerine ve dostlar na olsun. Rabbim onlar n yolunda olanlardan raz olsun, bizleri de onlardan eylesin. Sevgili okurlae m, Sizleri ve tüm Müslümanlar Allah' n(celle cealaluhu) selam ile selaml yorum. Rabbim sizlerin ve tüm müstazaaflar n yard mc s olsun. Her f rsatta hat rlat yorum. Ça m z insanl n en çok afla land ve de erinin düflürüldü ü ça bu ça d r. 21.yüz y l tarihin en ilkel ve zalim ça d r. nsan n kiflilik de erleri, aile de erleri, sosyal de erleri tamamen yok edilen bir ça da yafl yoruz. Haberleri okudu umuzda ve dinledi imizde bunu hep görüyoruz. Tüm bu olaylar bize fliddetle flunu hayk r - yor: Ça lar teorisi yanl flt r. Bugün yeni bir Resule ve yeni bir kitaba ihtiyac m z yok. nsanl k yeniden, eski ve ilkel dedi i ça a dönüyor. O halde tüm kitaplar n anas olan Kur'an insan bu cahiliyeden kurtaracakt r. Gelin ona dönelim. Ey Müslümanlar! Bir mehdiye gerek yok. Ey H r st yanlar ve Müslümanlar! sa'n n(aleyhi selam) gelmesine gerek yok. Ey Yahudiler! Sizin bekledi iniz kurtar c 15. as r önce gelen nebi, Hz.Muhammed'dir(salalahu aleyhi vesselam) O halde tüm Resullerin ortak mesaj n tafl yan Kur'an'a gelin. O, (senin yan ndan) ayr l nca yeryüzünde bozgunculuk yapma a, ekin ve nesli yok etme e çal fl r. Allah ise bozgunculu u sevmez. 'De ki: Ey kitap ehli! Bizimle sizin aran zda ortak bir söze gelin: Yaln z Allah a ibadet edelim. O na hiçbir fleyi ortak koflmayal m. Allah b rak p da kimimiz kimimizi ilâh edinmesin. E er onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: fiahit olun, biz müslümanlar z.(3/64) Bu ayetlerin fl nda son olaylar de erlendirece im inflaallah. II-AYETLER N B ZE ANLATTIKLARI Birinci ayette bir insan anlatl yor. Bu insan dünya ait bir fley konufltu unda, -dinleyen ki burda dinleyen Resulullah't r- hayret ettiriyor. Yani güzel konufluyor. Çünkü ayetteki E cebe fiili flu anlamlara geliyor: Kendisi ile sevilen bir fley, kendine çekme, hofla gitme gibi. ki hafta önceki yaz mda Bakara suresindeki bir ayette, münaf klar n sözlerinin dinlenir oldu unu, konufltukar nda hofla giden beyanlar oldu unu belirtmifltim. Bak n Rabbimiz bir di er ayette ne buyuruyor: Allah a ortak koflan kad nlarla evlenmeyin. Allah a ortak koflan Mü min bir cariye, Allah a ortak koflan bir kad ndan hay rl d r. Hoflunuza gitse de iman etmedikleri sürece Allah a ortak koflan erkeklerle kad nlar n z evlendirmeyin. man eden bir köleden daha hay rl d r.(221/2) 17.ve 18. Yüz y ldan modern insan ça r c lar n n insan m z insan haklar, efllitlik, sosyal adalet, hoflgörü, sevgi benzeri daha nice yald zl sözlerle kand r l yor. Modernizm denen sihirli de nek insanlara mutluluk vaad ediyor. 17. yüz y ldan beri slam Dünyas na, Afrika ya, halklara vap lan vaadler gözümün önüne geliyor. Maalesef müstazaflar, ezilenler, bu yald zl laflara aldan - yor, umut ba l yorlar. ABD conilerini selamlayan, onlar ABD bayraklar ile karfl layan Irak halk akl m za gelince ayetteki ikinici k s m akla gelmektedir. Oysa bunlar sözlerinde samimi de ildirler. Oysa onlar n as l niyetleri buran n yer alt, yer üstü zenginliklerini ele geçirerek iflgal ederek, hars ve nesli yok etmektir. Sanki bu ayetler ölülere okunduk. fiimdi günümüzün aktüel olaylar n buna göre de erlendirin. 1.TÜRK YE DE NELER OLUYOR? slam parçalay p radikal slam a karfl oluflturduklar l ml slam projesinde yer al p ABD, srail ve Bat 'n n saflar nda yer alanlar ve demokrasi aldatmacas na kap lanlar flimdi biribirlerine düfltüler. Y llarca saf ve temiz kitleleri kand rd lar; zavall kitleler onlar n ard na düfltü. fiimdi Türkiye deki bir k s m kimseler slami olmayan tüm yötemleri kullarak biribirlerine sald ryorlar. Bu hallerini gördükçe, Rabbime hamdu senalar ediyorum ki onlar n yald zl sözlerine kanmad k ve insan m - z onlara yöneltmedik. fiimdi çok dikkat etmeliyiz, yeni oyunlara gelmemliyiz.

14 E T M /14 Liseli ö renciler günlerce bayatlamayan ekmek üretti "SODES'le Üniversite Yolunday m" projesi ADANA - Ceyhan lçe Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan dar gelirli ailelerin çocuklar n n e itimine yönelik haz rlanan "SODES'le Üniversite Yolunday m" projesi kapsam nda dershaneye gidemeyen ö rencilere e itim verilmeye baflland. Proje kapsam nda Milli E itim Müdürlü ü'nün eski binas nda oluflturulan 5 derslikli dershanenin aç l fl Ceyhan Kaymakam Gürbüz Karakufl taraf ndan yap ld. Karakufl, üniversiteye haz rlanan gençleri en iyi ANKARA (AA) E kmeklerin çabucak bayatlay p ziyan olmas na üzülen iki lise ö rencisi, uzun ömürlü ekmek gelifltirdi. Az bir maliyetle herkesin kendi evinde bile yapabilece i propolisli ekmekler, oda s cakl nda 19 gün, buzdolab nda ise 25 güne kadar tazeli ini koruyor. Tübitak Ortaö retim Ö rencileri Araflt rma Projeleri Yar flmas 'na da kat lan "Uzun ömürlü ekmek" projesinin sahibi K rkkonaklar Anadolu Lisesi ö rencileri Buket Derviflo lu ile Pelin Bölükbafl, patent baflvurusunda da bulunacak. Derviflo lu, AA muhabirine yapt aç klamada, araflt rmalar sonucunda küf oluflumunu önledi ini ö rendikleri ve ar lar n bitkilerden üretti i, kovan içi temizlikte ve kovan n yal t m nda kulland klar propolis maddesinden yola ç kt klar n belirtti. Antibakteriyel, antifungal özelliklerini yan s ra kanser, kalp hastal klar tedavisinde kullan lan ve ba fl kl k sistemini güçlendiren propolisin, ekme in ömrünü uzataca hipotezlerinin do ruland n söyleyen Derviflo lu, "Propolis katt m z ekme in raf ömrü 19 güne kadar uzuyor, buzdolab nda bekletildi inde ise 25 güne kadar ç k yor" Derviflo lu, propolisin kendine has reçinemsi bir kokusu olmas dolay s yla yüzde 7'den fazla kullanmay tercih etmediklerini belirterek, yayg n üretilmesi halinde propolisli orta boy tam bu day ekme in yaklafl k 4,5 liradan sat labilece ini ifade etti. Bölükbafl da kontrol ekmeklerini 100 mililitre suya 100 mililitre ekfli maya, 300 gram tam bu day unu ve tuz ekleyerek, propolisli ekmekleri ise suya yüzde 3, yüzde 5 ve yüzde 7 oranlar nda propolis katarak yapt klar n anlatt. Evde herkesin uzun ömürlü ekmek yapabilece ini belirten Bölükbafl, propolisin eczane veya aktarlardan al nabilece ini bildirdi. Bölükbafl, propolisli ekme in günlerce taze kalmas n n yan s ra, sa l k aç s ndan da faydal oldu unu kaydetti. Okul Müdürü Bayram Akyüz ise proje için patent baflvurusunda bulunacaklar n kaydetti. "Ekmek raf ömrünü uzatmak, her fleyden önce ekmek israf n önleyecek" diyen Akyüz, projenin günlük hayatta uygulanabilecek pratik bir keflif oldu unu söyleyerek, propolisli ekme in yak n zamanda tercih edilen bir ekmek olarak raflarda yerini alaca na inand n dile getirdi. flekilde yetifltirmek amac yla ücretsiz dershane açt klar n belirterek, "SODES'le Üniversite Yolunday m' projesi kapsam nda ücretsiz dershane uygulamas Türkiye'de ilk olarak Ceyhan ilçesinde gerçeklefltirildi. Ceyhan, e itim ve ö retimde ç tas n yükseltmifl, örnek alan de il, örnek olan ilçe haline gelmifltir" Durumu iyi olan aileler çocuklar n özel dershanelere gönderirken, maddi imkanlar iyi olamayan ailelerin çocuklar n dershanelere gönderemedi ine dikkat çeken Karakufl, flunlar kaydetti: "E itimde f rsat eflitli i bizim için önemlidir. Her ö rencimizin iyi bir e itim almas için büyük gayret gösteriyoruz. SO- DES'in deste iyle bugün bafllatm fl oldu umuz proje kapsam nda lçe Milli E itim Müdürlü- ü'nün eski binas n tadilat n yaparak dershaneye çevirdik. Burada 20 branfl ö retmenimizle çeflitli mahallelerden gelen 300 ö renciye e itim verilmeye baflland. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 En pahal 3 puan Fenerbahçe'nin ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftas sonunda 17 galibiyet ve 54 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe, kadrosunda yer alan futbolcular için ödedi i bonservis bedeli (90 milyon 50 bin avro) göz önünde bulunduruldu unda, her galibiyet için 5 milyon 297 bin 59 avro ö Alman internet sitesi Transfermarkt' n verilerine göre, yaz transfer döneminde 30 milyon 250 bin avro harcayarak, Emmanuel Emenike, Alper Potuk, Bruno Alves, Michal Kadlec gibi isimleri kadrosuna katan son Fenerbahçe, Süper Lig'in galibiyet bafl na en fazla maliyete katlanan tak m oldu. Mevcut kadrosunu oluflturmak için 90 milyon 50 bin avro bonservis veren ve ligde 25 hafta geride kal rken 17 galibiyet, 4 ma lubiyet, 3 beraberlikle 54 puan toplayarak liderlik koltu unda oturan Fenerbahçe, galibiyet bafl na 5 milyon 297 bin 59 avro ö Böylece Fenerbahçe, ligde 10 maç ve üstünde galip gelen 8 tak m aras nda 3 puan bafl na en fazla para ödeyen kulüp olarak öne ç kt. Drogba'n n performans TARTIfiMA KONUSU STANBUL (AA) Galatasaray' n geride kalan sezonun devre aras nda kadrosuna katt y ld z oyuncu Didier Drogba, son dönemdeki iniflli ç k fll performans yla dikkati çekiyor. Sar -k rm z l ekibin en fazla katk bekledi i oyunculardan biri konumunda bulunan Fildifli Sahilli y ld z, baz maçlarda etkili olurken, baz maçlarda ise beklentilerin çok alt nda kald. Galatasaray' n UEFA fiampiyonlar Ligi'nde son oynad ve 2-0 yenilerek "Devler Ligi"ne veda etti i maçtaki futboluyla elefltirilerin hedefi haline gelen Drogba, taraftarlar n da gözünden düflmeye bafllad. Didier Drogba, her ne kadar elefltirilerin hedefi olsa da istatistikleriyle göz dolduruyor. Sar -k rm z l formayla bu sezon 33 resmi maça ç kan Drogba, bu alanda Felipe Melo'nun ard ndan ikinci durumda bulunurken, rakip filelere ise 14 gol göndermeyi baflard. Spor Toto Süper Lig'de ç kt 22 maçta 10, fiampiyonlar Ligi'nde ç kt 6 maçta 2, Ziraat Türkiye Kupas 'nda ç kt 3 ve TFF Süper Kupa'da ç kt 1 karfl laflmada ise birer gole imza atan Drogba, toplam 14 kez rakip fileleri havaland rd. Drogba, ligde Burak Y lmaz' n (13 gol) ard ndan 10 golle tak m n n en skorer ikinci ismi durumunda bulunurken, onu ise 9 golle Wesley Sneijder takip etti. Y ld z isim, geride kalan sezonun ikinci yar s nda ç kt maçlarda ise ligde 5, fiampiyonlar Ligi'nde de 1 gole imza atm flt. Didier Drogba, ligdeki Medical Park Antalyaspor ve Kardemir Karabükspor maçlar nda oyundan al nmas na tepki gösterirken, teknik direktör Roberto Mancini ile karfl karfl ya geldi. Medical Park Antalyaspor karfl laflmas n n 64. dakikas nda yerini Veysel Sar 'ya b rakt ktan sonra tepkili bir flekilde saha kenar na gelip, teknik direktör Roberto Mancini'ni elini s kan ama yard mc antrenör Tugay Kerimo lu'nun uzatt ele ise kay ts z kalan Drogba'n n bu tavr daha sonra tatl ya ba land. Ligde son oynanan Kardemir Karabükspor maç n n 87. dakikas nda yerini Ceyhun Gülselam'a b rakan Fildifli Sahilli oyuncu, bu kez tepkisini yedek kulübesine de tafl d. Oyundan al nmas n n ard ndan memnuniyetsizli i hareketlerine yans yan Drogba, yedek kulübesinde ise sinirli hareketleriyle dikkati çekti. Etraf ndakilere sinirli bir flekilde tepkisini gösteren oyuncu, su fliflelerine de tekme att. Gençlerbirli i'nde "karmafl k" duygular Spor Toto Süper Lig'de 2 hafta öncesine kadar düflme korkusu yaflayan 13. s radaki Gençlerbirli i, al nan baflar l sonuçlar n ard ndan 4. s radaki Trabzonspor ile puan fark n 6'ya kadar düflürdü. ANKARA - Baflkent temsilcisi teknik heyeti ve futbolcularda, ligin 23. haftas nda deplasmandaki Fenerbahçe yenilgisinin ard ndan gözlenen düflme korkusu, Sivasspor ve Kas mpafla galibiyetlerinden sonra yerini kar fl k duygulara b rakt. K rm z -siyahl tak m n H rvat kaptan Ante Kulusic, AA muhabirine yapt aç klamada "Maç kaybetti inizde düflme potas ndas n z. Bir-iki maç al nca da Avrupa kap lar aç l yor" Bu durumun tak m zaman zaman strese sokabildi ini, ancak motivasyon etkisinin de oldu unu ifade eden Kulusic, "Yaflan lan gerginli in, motive edici etkisi de oluyor. Panik, stres konsantrasyonu daha da art rabilir ve sizi baflar ya ulaflt rabilir. Önemli olan sürecin iyi yönetilmesi" diye konufltu. Özellikle ligin son haftalar n n yaklaflmas yla kötü sonuçlanan maçlar n ard ndan tak mda "düfltük havas "n n ortaya ç kabildi ini dile getiren Kulusic, sözlerine flöyle devam etti: "Bu durum kaç n lmaz. Tak mda çok say da genç arkadafl m z var. Tak m n tecrübelileri olarak arkadafllar m z bu durumlardan kurtarmak için gayret ediyoruz. Durumun sorumlulu unu alarak, genç arkadafllar m z n kalitelerinden flüphe etmemeleri için çabal yoruz. Kendilerine hissettirmeden, sorumlu u almaya çal fl yoruz." Ramazan' n sakatl nda tak m n birinci kaptanl n yapan H rvat futbolcu, 5,5 y ld r Türkiye'de oldu unu ve yabanc futbolcu olarak Gençlerbirli i'nde kaptanl a kadar yükselmesinin kendisini çok gururland rd n dile getirdi. Tak mdaki yabanc larla Türk oyuncular aras nda denge kurmaya çal flt n ve Türkçe bilmesinin de iflini kolaylaflt rd n ifade eden Ante Kulusic, "Türkiye'ye geldi imde bu kadar uzun kalaca m ummuyordum. Kulübü, insanlar, camiay ve kenti tan d ktan sonra her fley kendili inden geliflti. Hiç s k nt yaflamad m. 91 y ll k bir tak m n flehir ve kendisinin reklam n yapmak için sürekli Avrupa hedefiyle mücadele etmesi gerekti ini düflünüyorum. stanbul tak mlar yla flampiyonluk mücadelesi yapmak bizim aç m zdan en az ndan flimdilik çok zor. Gerçekçi hedef her zaman Avrupa'y kovalamak olmal." Kulübüyle sözleflmesinin sezon sonunda bitece ini belirten Kulusic, uzatma konusunda baflkan lhan Cavcav ile bir görüflme yapt n bildirdi. Yap lan görüflmenin sonucunu, "flu an her fley yar yar ya" fleklinde de erlendiren Kulusic, sözlerini flöyle sürdürdü: "Baflkan m zla görüfltük. Avrupa'da bir kulüple de irtibat m var. Henüz kesinleflen bir durum yok ancak ben Ankara da olmaktan çok memnunum. 28 yafl nday m, geldi imde 22'ydim. Avrupa'da oynamak her futbolcunun hayali. Kesin konuflamay z ama kariyerimi burada sonland rmak da beni çok mutlu edecektir. Gençlerbirli i, geçmiflinde büyük baflar lar yakalad. Ben de Avrupa heyecan yaflamay ve k rm z -siyahl formayla Avrupa'da mücadele etmeyi çok isterim." Kulusic, H rvatistan'daki ekonomik s k nt ya ra men milli tak m n baflar l oldu unu çünkü tak mdaki futbolcular n ülke d fl nda forma giydi ini söyledi. Bu durumun da tak ma baflar y getirdi ine dikkati çeken Kulusic, sözlerini flöyle tamamlad : "H rvatistan küçük bir ülke, nüfusu 4,5 milyon ama bütün kupalara kat l yor ve iyi sonuçlar al - yor. Bu Dünya Kupas 'nda da iyi sonuçlar alaca- n düflünüyorum. fiunu da eklemek zorunday m ki Türkiye, milyonluk nüfusuyla her organizasyonda olmal ve baflar lar elde etmeli." SPOR /15 Banvit, tarih yazmay hedefliyor BALIKES R - Beko Basketbol Ligi'nin bu sezon de iflmeyen lideri Banvit'in son 14 maçt r bile i bükülmüyor. Turuncu-yeflil-beyazl lar n hedefi, geçen y l play-off finalinde Galatasaray Liv Hospital'e kapt rd klar flampiyonlu u bu kez elde ederek tarih yazmak. Banvit, bu sezon ç kt 22 maçta 21 galibiyetle toplad 43 puanla, en yak n takipçisi Fenerbahçe Ülker'in 4 puan önünde lider bulunuyor. Sezonun ilk yar s nda 7'de 7 yaparak liderlik koltu una oturan ve 8. haftada P nar Karfl yaka yenilgisi d fl nda ma lubiyeti bulunmayan Banvit, ikinci yar da da 7'de 7 yapt ve son 14 maçt r hiç yenilmedi. Zorlu mücada sahne olan ligde 14 maçl k galibiyet serisi yakalayan Banvit, Galatasaray Liv Hospital ve Fenerbahçe Ülker'i sezonun iki maç nda da ma lup ederken, Anadolu Efes'i deplasmanda, Befliktafl Integral Forex'i de kendi evinde yenmeyi baflard. Bile i bükülmeyen, 22 maçta 82,8 say ortalamas yla oynayan Banvit, geçen y l ilk kez final oynad play-off maçlar n bu y l flampiyonlukla bitirerek, tarih yazmak istiyor. Banvit Baflantrenörü Dimitris Itoudis, P nar Karfl yaka maç haz rl klar kapsam nda Kara Ali Acar Spor Salonu'nda yap lan antrenman n ard ndan AA muhabirine yapt aç klamada, bu sezon bafl nda göreve geldi ini belirterek, "Biz geldikten sonra oyuncular m z, kendi kalitelerinin fark na vard lar" Kalitesinin bilincinde olan oyuncular n iyi antrenman yapt n ve bunu salona yans tt n ifade eden Itoudis, "Çok iyi çal fl yoruz, oyuncular tak m kimyas n n ve kalitelerinin fark ndalar ve bunu maçlara yans t yorlar. S rr m z bir bütün olarak ele almak laz m" diye konufltu. Sezonun ilk yar s nda da flu anda oldu u gibi 7 maçl k bir seri yakalad klar n anlatan Itoudis, flöyle devam etti: "8. haftada Karfl yaka'ya kaybettik umar m bu kez böyle olmaz. Rakibe sayg duyuyoruz ama kazanmak istiyoruz ve bunun için haz rlan yoruz, çaba gösteriyoruz. Baflar m z n s rr, fazla çal flmak ve detaylara fazla önem vermekte de yat yor. Ben ve yard mc antrenörlerimiz, iyi çal fl yoruz. Oyuncular m z, basketbolun kolektif bir spor oldu una ve tak m halinde bir fleyler yapmam z gerekti ine ikna etmeye çal fl yoruz. Bu konuda bugüne kadar baflar l olduk." Banvit'in, çok mücadele etmeye, tak m için bir fleyler vermeye çal flan basketbolculardan olufltu unu belirten Itoudis, aile gibi gördü ü tak m n n olumlu ifller yapt n, bunun için mücadele etti ini anlatt.

16 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan n Crowe Plaza da düzenledi i lansman toplant s na AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz, AK Parti Genel Sekreteri Haluk pek, ile çok say da bas n mensubu kat ld. KAPUSUZ: BU PROJELER ÖNEMS YORUZ Toplant n n aç fl konuflmas n yapan Kapusuz, Adem Ceylan' n 8 y ld r proje çal flmalar n izledik. Baflar l çal flmalar yapt. Önümüzdeki seçimler, bir genel seçim, bir referandum flekline dönüfltü. Onun için bu projelerin tan t m n önemli buluyoruz. Ceylan n bu projeleri baflar yla gerçeklefltirece ine inan yorum. PEK: CEYLAN BAfiARILI PROJELER GERÇEKLEfiT RD AK Parti Genel Sekreteri pek ise yapt konuflmada, Yenimahalle'nin kay p bir 5 y l yaflad n, Alt nda 'dan ve Keçiören'den gelirinin fazla olmas na ra men ortaya konulan bir eserinin bulunmad n belirtti. pek, Ceylan 8 y ld r tüm ilçe ve köylerde çal flt. K t kaynaklarla baflar l projeler gerçeklefltirdi. Bu seçimlerle yeni hizmetler verece ine inan yoruz. Tan t m yap lan projeleri izlerken, asl nda yap lacak ne kadar çok iflin oldu unu gördük. Bu projeleri hayata geçirecek yetenek Adem Ceylan da vard r. K AYDIR ÇALIfiIYORUZ ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) AK Partili Ceylan projelerini tan tt AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan, düzenledi- i bas n toplant - s yla projelerini tan tt. Ceylan, Birlikte Yönetelim Projeleri isimli çal flmalar yla Yenimahalle yi birlikte yönetmeyi amaçlad klar n söyledi. AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan Ceylan, Birlikte Yönetim Projeleri olarak adland rd klar di er projeleri ise flöyle s ralad : * Bir Projem Var Baflkan Amca projesiyle çocuklar n hayal dünyalar na aç lacak. * Bir eser düflünüyorum projesi. lçenin yenilenmesi ve yap lanmas ad na uzman deste ine her zaman ihtiyaç duyulacak. * Sabah namaz sohbetleri projesiyle her hafta baflka bir camide istiflare toplant lar düzenlenecek, ilçenin sorunlar üzerine birlikte yo unlafl lacak. * Çarflamba Toplant lar projesiyle her haftan n çarflamba günleri esnaflarla, din adamlar yla, okul aile birlikleri ve muhtarlarla istiflareler yap lacak. * YEN KART limitini 500 TL ye ç kar lacak ve kart kullan - m n g da d fl al flverifllere de aç lacak. * Kara Gün Dostu projesi. Belediyemiz cenaze, hastal k, do- um ve evlilik gibi konularda vatandafllara yard m edilecek. * Çocuklar engelli olan ailelere belediye taraf ndan e itimler verilecek. Böylelikle rehabilitasyon ve hukuki haklar noktas nda çok verimli sonuçlar al nacak. * Engelli Misafirhanesi projesi. Vatandafllar n engelli yak nlar n k - sa süreli emanet edecekleri misafirhanede sosyal hizmet uzmanlar onlarla yakinen ilgilenecek. * Yafll larla ilgili ise evde bak m ve temizlik uygulamas bafllat lacak. * Kad nlara yönelik ifl, sa l k ve sanat olmak üzere 3 adet merkez kurulacak. Kad n Giriflimcili ini Destekleme Merkeziyle birlikte kad nlar m za ifl hayat yla ilgili her türlü e itim ve destek sa lanacak. * Kad n Sanat Merkezi bu merkezle özellikle ev kad nlar n n müzik, tiyatro, drama ve el sanatlar gibi alanlarda ücretsiz e itim almalar sa lanacak. * Her Mahalleye Bir Krefl ve Çocu- um Parkta projeleriyle çocuklar için güvenli alanlar temin edilecek. * Gençlere yönelik E itim ve Etüt Merkezleri ile ilçede yaflayan okul ça ndaki gençlerin e itimine destek verilecek. * Gençlik ve Spor Merkezleri gençleri sokaklar n kötü etkilerinden uzaklaflt rmak amaçl çok önemli merkezler olacak. Gençlerin çeflitli sanat ve spor dallar na yönelecek ve her türlü ihtiyac belediye karfl layacak. * Temiz Yenimahallem projesiyle ilçemiz gömülü çöp bankerleri yoluyla kal c ve sa l kl bir at k yöntemine kavuflacak. * Mahalle Konaklar projesi her mahalleye dü ün salonu, kafetarya ve okuma salonundan oluflan bir yaflam merkezi. * Her y l fiirin Evim Güzel Bahçem ödülleri verilecek. * Yeflil alan ve do al hayat konusunda ise Memlik te do al parkur alan yap lacak. Ayn zamanda topraktan ve do adan uzaklaflan vatandafllar için hobi bahçeleri düzenlemesi yap lacak. * Hemfleri Dernekleri Kültür Merkezleri aç lacak. * Bütün muhtarl klar n yap m, bak m ve onar m n en k sa zamanda gerçeklefltirecek. * lçe de ba l okullar n bak m onar m giderleri ve spor salonlar n n her türlü ihtiyaçlar n karfl lanacak. * Nostalji Soka ve Nostalji Treni projeleriyle Yenimahalle nin eski ruhuna uygun yaflam alanlar düzenlemesi gerçeklefltirecek. * Vatandafllar n zor günlerinde belediye çal - flanlar ndan, meclis üyelerinden, partililerden ve gönüllü vatandafllardan oluflturulacak bir heyet her türlü ölüm, yaralanma ve sakatlanma gibi durumlarda vatandafllara taziye ve geçmifl olsun ziyaretleri gerçeklefltirilecek. * Tüm Yenimahallelilerin yararlanaca Taziye Salonlar nda pide ve helva servisi gerçeklefltirilecek. * Üniversiteler ve flkur la iflbirli i sa lanarak Meslek Edindirme Kurslar nda yetiflecek gençlere yeni ifl alanlar aç lacak. * Esnaf Destek ve Dayan flma Merkezi AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan, yaklafl k 2 ayd r seçim çal flmalar n devam ettirdiklerini, Yenimahalle'nin hizmet fakiri oldu unu gördü ünü söyledi. Yenimahalle'nin Ankara'n n 3. büyük ilçesi oldu- unu ancak sahip oldu u kaynaklar iyi kullanmad - n dile getiren Ceylan, bugüne kadar bafllat lan iyi bir proje olmad n öne sürdü. Ceylan, seçilmesi durumunda uygulamaya koyaca projeleri slayt eflli inde tek tek tan tt. CEYLAN: YEN MAHALLE Y B RL KTE YÖNETECE Z SAL H KAPUSUZ HALUK PEK Ceylan, proje çal flmalar - n yaparken, ekibiyle birlikte en çok üzerinde durduklar konunun, Yenimahallelilerin ilçelerini sahiplenerek, haz rlanan tüm projelere katk sa lamas oldu unu belirtti. Ceylan, bu kapsamda Halk Konseyi projesini hayata geçireceklerini söyledi. Ceylan, Halk Konseyi nde ilçemizde yaflayan imam, muhtar, sanatç, ö renci, ö retmen, ev han m, esnaf ve kanaat önderleri gibi her kesimden vatandafl m z temsil edecek üyeler bulunacak. lçe ye ba l 34 mahallede Fahri Belediye Baflkan Yard mc lar belirlenerek her bir mahallenin daimi olarak gözlenmesi ve problemlerin yerinde ve zaman nda tan nmas sa lanacakt r. açarak Yenimahalle esnaf n n sorunlar n tespit eden ve çözüm üreten bir yap oluflturulacak. * Yenimahalle Proje Ar-Ge Merkezi ile ulusal ve uluslararas alanda rekabet edebilir bir Ar-Ge yap lanmas na gidilecek. * Yurt içine gerekse de yurt d fl na kültür gezileri düzenlenecek. Belediye nin web portaline 3 boyutlu flehir tan t m uygulamas koyarak ilçeyi hem tan tma amaçl hem de seyir keyfi veren bir uygulama yap lacak. * Altyap projeleri haz rland. Yenimahallem Dönüflüm projesiyle Bakanl k ve Büyükflehir Belediyesiyle iflbirli i sa lanarak Demetevler de kentsel dönüflüme gidilecek. * Yeni bir al flverifl merkezi aç lacak. Seyir Kule ve Al flverifl Merkezi projesi ilçenin 360 derece izlenebilece i bir noktada içerisinde e lence merkezleri, restoran ve kafeteryalar n bulundu u dev bir merkez olacak. * Ankara Çay n n Yenimahalle yi içeren k - s mlar n n slah yap lacak ve Yenimahalle yepyeni bir rekreasyon alan na kavuflacak. * Botanik Park (Kelebek Diyar ) * Demetevler Tema Park projesi * Pamuklar da ülkemizdeki farkl bölgelere ait kültürel ve do al varl klar n maketlerinden oluflan bir kültür alan sa lanacak. * Üniversitelerle yap lacak iflbirli i sonucu ilçenin muhtelif yerlerine semt polikinlikleri aç lacak. * Ankara n n kuzey bölgesinde tasarlanan Çiftlik Hayat projesiyle vatandafllar do- a ve hayvanlarla buluflma imkan na kavuflturulacak. * Aç k pazar yerlerinin tamam yeniden modern ve kullan fll bir mimariyle infla edilecek. * lçeye yepyeni bir Modern Kurban Sat fl ve Kesimhane yap lacak. * A z ve Difl Sa l Merkezleri aç lacak. * vedik Sanayi Yar fllar, Hitit Rallisi ve Hipodrom Drag yar fllar gibi yar flmalar n yap ld alanlar n fiziki kullan m flartlar n gelifltirece iz. * Yenimahalle de çok önemli bir yeri olan otopazar, oto sanayi sitelerine yak n olacak flekilde yeniden yap land r lacak. * Mevcut Süreyya Ayhan Park içerisinde bir fiehitler An t yap larak flehitlerin isimleri ve künyeleri bu parkta yaflat lacak.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL. Karar Tarihi : 01.03.2016 Karar No : 41850698.301.05-36 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı I. Dereceli Mimar ve Ekonomist kadrolarında;

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı