Y ll k Bülten. fl Yat r m için yo un bir y l. Halka arzlarda patlama. 31 Aral k fl Yat r m dan Özellefltirme daresi ne dan flmanl k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Y ll k Bülten. fl Yat r m için yo un bir y l. Halka arzlarda patlama. 31 Aral k 2000. fl Yat r m dan Özellefltirme daresi ne dan flmanl k"

Transkript

1 Y ll k Bülten 31 Aral k 2000 fl Yat r m için yo un bir y l 2000 y l içinde ülkede yaflanan genel ekonomik sorunlara ra men, fl Yat r m oldukça yo un bir faaliyet dönemi geçirdi. Piyasalardaki durgunluk fiirket'in faaliyetleri üzerinde bir daralmaya neden olmad gibi ifllem hacimleri de y l süresince yükselen bir trend izledi. Baflar l 35 halka arz projesinin gerçeklefltirildi i 2000 y l nda, fl Yat r m milyon ABD dolar tutar nda has lat n elde edildi i sekiz halka arz ifllemiyle sermaye piyasalar ndaki lider konumunu sürdürdü. fl Yat r m, ayr ca üç birincil ve bir ikincil halka arz iflleminde efl lider, iki halka arzda da konsorsiyum üyesi olarak görev yapt. Borsadaki düflüfl e ilimine ra men arac l k ifllemleri aç s ndan yüksek hacimlere ulaflan fl Yat r m, sektörde 7.9 katrilyon TL'lik hisse senedi al m sat m hacmiyle üçüncü, sözleflme say s aç s ndan da ilk s rada yer ald y l nda %2.42 olan pazar pay n 2000 y l nda %3.62'ye yükselten fl Yat r m, ayr ca 7.8 katrilyon TL'lik ifllem hacmi ile MKB Bono ve Tahvil Piyasas 'nda ifllem yapan arac kurumlar aras nda ilk s rada, tüm MKB üyeleri aras nda ise 14. s rada yerini ald. Kas m ay nda yaflanan likidite krizinin sonras nda yabanc yat r mc lar piyasalardan büyük ölçüde çekildi. Buna ra men, fl Yat r m' n yabanc yat r mc lar ad na gerçeklefltirdi i hisse senedi ifllemlerinin hacmi, 2000 y l nda %588 artarak toplam 132 milyon ABD dolar ndan, 780 milyon ABD dolar na yükseldi. Böylece, yabanc yat r mc lar ad na yap lan ifllemler toplam ifllem hacminin %7.05'ine ulaflt. Öte yandan, uluslararas sermaye piyasalar nda gerçeklefltirilen menkul k ymet ifllemleri ise, geçen y l n ayn dönemine oranla dört kat artarak 5 milyar ABD dolar na ç kt. fl Yat r m, ana orta fl Bankas ile birlikte yat r m fonlar ndaki liderli ini y l boyunca sürdürdü. Y l sonunda toplam 600 milyon ABD dolar net portföy de eri ile %20 piyasa pay na ulaflan fl Yat r m yönetimindeki yat r m fonlar, halen bir Türk finans kurumu taraf ndan yönetilen en büyük yat r m fonu portföyünü oluflturmaktad r. fiirket stratejik bir kararla, müflterilerine daha etkin ve fleffaf hizmet sunabilmek amac yla kurumsal portföy yönetimi faaliyetlerini y l sonunda bünyesinden ay rd. Y l sonunda kurulan fl Portföy Yönetimi A.fi. fl Bankas 'n n sahip oldu u tüm yat r m fonlar n n yönetimini devrald. Araflt rma Müdürlü ü y l içinde haz rlad 3,300 sayfay aflan raporlar ile, fl Yat r m n menkul k ymet al m sat m nda elde etti i baflar lara önemli katk sa lad. fiirket ve sektör baz nda haz rlanan raporlar ile günlük, haftal k ve ayl k raporlar hem bas l materyal olarak hem de web sitesi arac l yla müflterilere düzenli olarak ulaflt r ld. Günlük yo un ifl ortam içinde yeni binas na tafl nma, fl Yat r m için yorucu ama ayn zamanda keyifli ve motive edici bir faaliyet oldu. Yeni yüzy la yeni ve modern bir çal flma ortam nda girmek üzere 2000 y l sonunda fl Kuleleri'ne tafl nan fiirket, ayr ca stanbul'un Asya yakas n n seçkin yerleflim merkezlerinden biri olan Kalam fl'da yeni bir flubenin aç l fl n da gerçeklefltirdi. Bütün bu geliflmelerin fl nda 2000 y l, çal flanlar n niteliklerini ve zor koflullarda verimli olabilme yeteneklerini s nad klar, bu s nav baflar yla geçtikleri bir y l oldu. K sacas 2000 y l fl Yat r m için yo un ve verimli bir y l oldu. Halka arzlarda patlama fl Yat r m 2000 y l nda, toplam milyon ABD dolar tutar nda has lat elde ederek sekiz halka arz projesini baflar yla gerçeklefltirdi. (Haberi Sayfa 6 da, Kurumsal Finansman Bölümü nde)» fl Yat r m dan Özellefltirme daresi ne dan flmanl k fl Yat r m, 2000 y l nda Türkiye Denizcilik flletmeleri'ne ba l sekiz liman, Sümer Holding bünyesinde yer alan 17 adet iflletme ile ba l kurulufl ve Gerede Çelik'in özellefltirilmesi konular nda Özellefltirme daresi'ne dan flmanl k hizmeti sundu. Özellefltirme daresi 2000 y l nda, iflletme haklar n n sat fl yoluyla gerçeklefltirilen üç Sümer Holding kuruluflu ile befl liman n özellefltirilmesi sonucunda 108 milyon ABD dolar gelir elde etti. Bilindi i gibi 1998 y l nda, fl Yat r m ile Merill Lynch ve ABN Amro Rothschild adl uluslararas yat r m bankalar n n oluflturdu u konsorsiyum, Türk Telekom'un (Devam Sayfa 8 de Kurumsal Finansman Bölümü nde)»

2 02 fi YATIRIM F NANSAL GÖSTERGELER fl Yat r m dan baflar l finansal sonuçlar Ülkenin ekonomik sorunlarla karfl laflt 2000 y l içinde fl Yat r m, olumlu finansal sonuçlar elde etmeyi baflard. Merkez Bankas Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na üç bankan n daha devredildi i ve sermaye piyasalar nda düflüfle neden olan likidite krizinin yafland 2000 y l, makro ekonomik dengelerin bozuldu u bir y l olarak hat rlanacak. Oysa fl Yat r m aç s ndan 2000 y l, müflteri güveninin pekifltirildi i ve buna ba l olarak büyümenin yafland bir y l olmufltur y l fl Yat r m için ayn zamanda, oldukça karl bir y l da oldu. fiirket'in vergi öncesi kar 1999 y l na oranla %223 art flla 16,377 milyar TL, net kar ise bir önceki y la oranla %220 art flla 10,790 milyar TL olarak aç kland. Bu geliflmelere ba l olarak fiirket'in önceki y l 7,816 milyar TL olan özsermayesi, 2000 y l sonunda 18,561 milyar TL'ye yükselmifltir y l nda 2,500 milyar TL'den 7,000 milyar TL'ye ç kar lan ödenmifl sermayenin yan s ra halka arza arac l k, portföy yönetimi, yat r m dan flmanl ve menkul k ymet ifllem hacimlerinde gerçeklefltirilen büyük art fllar fiirket'in karl l na önemli ölçüde katk da bulunmufltur. Di er finansal sonuçlar afla daki tablo ve grafiklerde yer almaktad r. fl Yat r m Taraf ndan Halka Arz Edilen Hisse Tutar (milyon ABD dolar ) fllem Hacmi (milyon ABD dolar ) hisse senedi repo-ters-repo tahvil-bono 20,000 15,000 10,000 5, Finansal Göstergeler (milyar TL) Bafll ca Bilanço Hesaplar Menkul K ymetler 2,706 8,677 15,648 Dönen Varl klar 5,527 13,694 48,124 Aktif Toplam 5,577 13,816 49,753 Özsermaye 2,920 7,816 18,561 Ödenmifl Sermaye 1,250 2,500 7,000 Net Kar ve Özsermaye (milyon ABD dolar ) Yat r mc Say s (000) ve Pazar Pay (%) Bafll ca Gelir Tablosu Hesaplar Net Sat fllar 922,648 1,735,432 6,890,296 Hisse Senetleri 114, ,407 2,068,704 Devlet Tahvilleri 39, ,511 3,362,129 Hazine Bonolar 756, ,870 1,438,230 Di er Menkul K ymetler 1, ,107 Arac l k Komisyonlar 578 1,856 7,923 Di er Hizmet Sat fllar 425 1,168 8,201 Faaliyet Giderleri (925) (4,322) (11,745) Faaliyet Kar 1,078 3,471 8,516 Vergi Öncesi Kar 1,854 7,325 16,377 Net Kar 1,553 4,892 10,790 çindekiler Finansal Göstergeler 02 Yönetim Kurulu 03 Üst Yönetim 03 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 fl Yat r m Hakk nda 05 Kurumsal Finansman 06 Söylefli 09 Sermaye Piyasalar Yurtiçi 10 Sermaye Piyasalar Uluslararas 11 Sermaye Piyasalar - Genel Bak fl 12 Sat fl ve Pazarlama 13 fiubeler 14 Portföy Yönetimi 15 Araflt rma 16 nsan Kaynaklar ve E itim 17 Sermaye Piyasalar - Geçmifle Bak fl 18 Mali Tablolar ve Denetçi Raporu 19 Adresler 39

3 fi YATIRIM YÖNET M KURULU 03 Yönetim Kurulu Ayaktakiler, soldan sa a: Kaan Tokat Denetçi, Özcan Türkak n Genel Müdür, Banu Ertürküner Denetçi, Turgay Gümeli Üye, Gürman Tevfik Üye. Oturanlar, soldan sa a: Saim Saatçi Üye, H. Ahmet Ergenekon Üye, Yusuf Ziya Toprak Yönetim Kurulu Baflkan, brahim H zl kan Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s, Ufuk Ersoy Üye. Üst Yönetim ÖZCAN TÜRKAKIN Genel Müdür LHAM KOÇ Genel Müdür Yard mc s NURAN CANITEZ Genel Müdür Yard mc s Murat Kural Kurumsal Finansman Ufuk Ümit Onbafl Yurtiçi Sermaye Piyasalar Efsane Çam Kurumsal Finansman Meltem Çitci Uluslararas Sermaye Piyasalar Emre yibilir Araflt rma Yeflim Karayel Kurumsal Finansman Fatma Karab y k Operasyon Elif Sever ç Denetim Nuran Ayd no lu Acenta Hizmetleri Metin Hertafler Operasyon Bige Sar kad lar Halkla liflkiler Zeynep Tekten nsan Kaynaklar Cemile Usta Yat r m Dan flmanl fl Yat r m Üst Yönetimi fl Kuleleri nin önünde

4 04 fi YATIRIM YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI Yusuf Ziya Toprak Yönetim Kurulu Baflkan güçlerinden biri genifl müflteri taban d r. Ülkemizin her köflesine uzanan fl Bankas flubeleri ile Avrupa'da yerleflik flbank GmbH flubelerinden oluflan güçlü ve yayg n da t m kanallar n n oluflturdu u genifl ve kal c müflteri taban, fl Yat r m' sektörde ayr cal kl bir konuma getirmifltir. Ayr ca, Türkiye'nin tek entegre ve online menkul k ymet da t m sistemi olan fl Bankas Yat r m Hesab Sistemi'ne sahibiz. Bu sistem müflterilere ATM'ler, nternet ve interaktif telefon ba lant lar üzerinden sermaye piyasas ifllemlerine direkt eriflim ve ifllem yapabilme önerileri ve ifllemlerini titizlikle yerine getiren fl Yat r m, vergilendirme, takas, saklama ve al m sat m faaliyetleri gibi konularda da hizmet vermektedir. Hisse senedi, sabit getirili enstrümanlar gibi yurtiçi menkul k ymetlere artan yat r m talebinin önümüzdeki y llarda da devam edece i tahmin edilmektedir. Bu nedenle, borsaya kote olan hisse senedi say s nda art fl olaca n, özel sektör borçlanma enstrümanlar ve özel emeklilik fonu gibi yeni ürünlerin sunulaca n ve yat r m fonlar ndaki h zl "Sermaye piyasalar nda daha iyi bir gelece e do ru" fl Bankas ve fl Yat r m olarak Türk Sermaye Piyasalar n n geliflmesinde üstümüze düfleni fazlas yla yap yoruz. Ü lkemizde yaflanan ekonomik olumsuzluklar n temel nedenlerinden biri de, sermaye piyasalar m z n toplumun genifl kesimlerine yeterince ulaflamamas ve dar kapsaml kalmas d r. Ancak, yaflad m z tüm bu ekonomik çalkant lara ra men ülkemizde sermaye piyasalar için daha iyi bir gelece e uzanan yolu açmaya devam ediyoruz. fl Bankas ve fl Yat r m olarak sermaye piyasalar n n geliflmesinde üzerimize düfleni fazlas yla yap yor olmaktan duydu umuz memnuniyeti belirtmek isterim. Gerçekten de, birçok ilki biz bafllatt k ve bu giriflimcili imizi gelecekte de sürdürmeye kararl y z y l sonlar nda kuruldu undan beri fl Yat r m, kurucusu ve ana hissedar fl Bankas 'n n misyonu olan, "Türk sermaye piyasalar n n geliflmesine katk da bulunmay " kendi misyonu olarak benimsemifltir. Sahip oldu u güçlü ortakl k yap s, genifl da t m a, deneyimli insan kaynaklar ve müflteri odakl hizmet yaklafl m ile fl Yat r m, k sa zamanda sektörünün önde gelen kurumlar ndan birisi olmay baflarm flt r. fl Yat r m, hem yerli hem de yabanc yat r mc lara yönelik hisse senedi ve sabit getirili menkul k ymet al m sat m arac l k hizmetleri sunmaktad r. fiirketimiz her iki alanda da öncü konuma sahiptir. Baflta hisse senedi arac l k ifllemleri ve halka arzlar olmak üzere fl Yat r m' n sermaye piyasas faaliyetlerindeki en önemli olana sa lamaktad r. fl Bankas 'n n bu güçlü yönlerinden yararlanan fl Yat r m, Türk sermaye piyasalar için örnek oluflturan bir dizi büyük ölçekli halka arz ifllemini baflar yla gerçeklefltirmifltir. Türkiye'deki arac kurumlar aras nda en deneyimli uluslararas sermaye piyasalar kadrosuna sahip olan fl Yat r m, Türk yat r mc lar için her türlü uluslararas sermaye piyasas enstrümanlar n n al m sat m n yapmaktad r. fl Yat r m müflterilerine, tercihleri do rultusunda de iflik risk ve getiri profillerine sahip kapsaml yat r m alternatifleri sunmaktad r. Müflteri odakl bir yaklafl m benimseyen uzman yat r m dan flmanlar, kurumsal ve bireysel müflterilere yat r m sürecinin tüm aflamalar nda yard mc olmaktad r. Yat r m büyümenin gelecekte de devam edece ini umuyoruz. fl Yat r m, fl Bankas taraf ndan belirlenen misyonu onunla birlikte gelece e tafl maktad r. Bu kapsamda, fiirketimizin bu ve önceki y llarda elde etti i baflar l faaliyet sonuçlar, Türk Sermaye Piyasalar n n geliflmesine yard mc olmaktad r. fl Yat r m Yönetim Kurulu ve yönetim kadrosu ad na, sermaye piyasalar deneyimini ve gelene ini bize aktaran ana kuruluflumuz fl Bankas 'na teflekkür etmek istiyorum. fl Bankas 'n n ideallerini ve misyonunu üstlenen ve hem fl Yat r m' Türk Sermaye Piyasalar n n önde gelen kurulufllar ndan biri haline getiren, hem de bu piyasalar n geliflmesine katk sa layacak sonuçlara ulaflabilmek için ellerinden gelen çabay gösteren özverili çal flanlar m za da özellikle teflekkürlerimi sunuyorum.

5 fi YATIRIM fi YATIRIM HAKKINDA 05 fl Yat r m, fl Kuleleri nde fl Yat r m yeni yüzy l yeni ve modern bir çal flma ortam nda karfl lamak üzere 2000 y l sonunda fl Kuleleri'ne tafl nd. fl Yat r m' n y l sonunda ile bir bütün oluflturmaktad r. tafl nd fl Kuleleri, toplam Kule 2'de, ve 14. üç kuleden oluflan ve alt katlarda bulunan fl Yat r m' n katlar nda bir al flverifl yan s ra, fl Bankas 'n n çeflitli merkezi, oditoryum, banka ifltirakleri ve di er firmalar da flubesi ve park alanlar bulunan, yer al yor. Kule 3'te ise toplam 224,357 m 2 alan fiiflecam Grubu bulunuyor. üzerine kurulu Türkiye'nin en büyük gayrimenkul fl Gayrimenkul Yat r m kompleksidir. Türkiye'nin en Ortakl 'n n mülkiyetinde yüksek binas olan ve fl olan Kule 2, metre Bankas Genel Müdürlü ü uzunlu a ve 35 katta toplam olarak kullan lan Kule 1, 29,722 m 2 iflyeri alan na hemen yan ndaki ikiz kuleler sahiptir. fl Yat r m sermaye art r m na gidiyor fl hacmindeki art fla paralel olarak fl Yat r m Yönetim Kurulu, 23 fiubat 2001 tarihinde fiirket in ödenmifl sermayesini 7 trilyon TL den (6.5 milyon ABD dolar ) 17 trilyon TL ye (15.9 milyon ABD dolar ) art rmaya karar vermifltir y l sonunda kurulan fl Yat r m n ortaklar, fl Bankas (%92), fl Factoring (%3), fl Leasing (%3), Camifl Sigorta (%1) ve Camifl Menkul De erler (%1) dir. Kalam fl ta yeni flube fl Yat r m, stanbul'un Asya yakas n n en seçkin yerleflim merkezlerinden biri olan Kalam fl'da yeni bir flube açt. Kalam fl fiube Müdürü Mert Erdo mufl ve çal flma arkadafllar fl Yat r m yönetimi, verebilmek amac yla yat r mc lar n stanbul'un Asya yakas nda gereksinimlerine yerinde yeni bir flube aç lmas na ve daha etkin hizmet karar vermifltir. Bu amaçla, yerleflim ve ifl alanlar n n birleflme noktas nda bulunan Kalam fl semti seçilmifltir. fl Yat r m' n ürün ve hizmetleri içinde yer alan çeflitli sermaye ve para piyasas araçlar n yat r mc lara sunan Kalam fl fiubesi, uzman bir kadro ve geliflmifl teknik altyap ile donat larak 2000 y l sonunda aç lm flt r. fiube Portföyündeki bireysel ve kurumsal müflterilere, önerileriyle yat r mlar na yön verecek birer yat r m dan flman atanmaktad r. fl Yat r m Kalam fl fiubesi nde 10 personel görev yapmaktad r.

6 06 fi YATIRIM KURUMSAL F NANSMAN Halka arzlarda patlama 2000 y l nda fl Yat r m lider olarak gerçeklefltirdi i sekiz halka arz iflleminde toplam milyon ABD dolar tutar nda sat fl has lat elde ederek, toplam 1,074,958 yat r mc ya ulaflmay baflard. Lider kurum olarak görev al nan sekiz halka arz n yan s ra fl Yat r m, dört arzda Efl Lider, iki arzda ise Konsorsiyum Üyesi olarak görev ald. Halka Arz Büyüklü ü Talep Toplama (milyon Proje Süresi Görev ABD dolar ) Anadolu Hayat Lider 69 Alkim Kimya Lider 16 fl Leasing Lider 15 Soda Sanayii Lider 38 SYB Lider 22 Ayen Lider 52 Sanko Lider 69 Alkim Ka t Lider 14 Nuh Efl Lider 22 Tüprafl Efl Lider 1,235 Ak Enerji Efl Lider 120 Turkcell Efl Lider 1,780 Karsan Konsorsiyum Üyesi 20 TEB Konsorsiyum Üyesi y l nda toplam 35 flirket 2,806 milyon ABD dolar sat fl has lat elde ederek halka aç ld lar. Birincil arzlara ek olarak 2000 y l nda, 1,235 milyon ABD dolar halka arz büyüklü üne sahip Tüprafl ikincil arz ifllemi gerçeklefltirildi. fl Yat r m, 2000 y l nda toplam sekiz halka arz projesini lider kurum olarak gerçeklefltirdi. Özel Sektör Halka Arzlar (Adet) Özel Sektör Halka Arzlar (milyon ABD dolar ) 3,000 2,600 2,200 1,800 1,400 1, ,

7 ...sermaye piyasalar n n geliflmesinde öncü olmak Tel: (0 212) Faks: (0 212) Kurumsal Finansman Al m Sat m Arac l Yat r m Dan flmanl Portföy Yönetimi Araflt rma

8 08 fi YATIRIM KURUMSAL F NANSMAN fl Yat r m dan Özellefltirme daresi ne dan flmanl k (bafltaraf sayfa 1 de) özellefltirilmesi kapsam nda fl Yat r m ayr ca, 2000 y l nda yap lacak blok sat fl ve halka 30 milyon ABD dolar arz ifllemi için Özellefltirme ödenmifl sermaye ile kurulan fl daresi'ne dan flmanl k yapmak Risk Sermayesi Yat r m üzere atanm flt. fl Yat r m, bu Ortakl A.fi. ye de proje ile ilgili çal flmalar n dan flmanl k hizmetlerini 2000 y l nda da sürdürdü. sürdürmektedir. Halka arz ifllemlerinde kullan lan teknolojik da t m kanallar fl Yat r m Vak fbank n özellefltirilmesinde yer al yor fl Yat r m 2000 y l nda ilk kez bir kamu bankas n n halka arz yoluyla özellefltirilmesi projesine Schroder Salomon Smith Barney ile birlikte efl global koordinatör olarak atand. Yasal engeller nedeniyle geciken bu halka arz projesi ile ilgili çal flmalar sürdürülmektedir. 16 Kas m 2000 tarihinde Vak fbank' n özellefltirilmesine dair yasa TBMM taraf ndan kabul edildikten sonra ara verilen özellefltirme süreci yeniden ifllemeye bafllad. Vak fbank n özellefltirilmesi genel ekonomik performans aç s ndan da önem tafl yor. Ülke çap nda 850'den fazla fl Bankas flubesinin fl Yat r m acentesi olarak hizmet verdi i Sanko Pazarlama hisselerinin halka arz nda fl Yat r m, Türkiye'de ilk kez ATM'ler arac l yla talep toplama ifllemini baflar yla gerçeklefltirdi Eylül 2000 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen Sanko Pazarlama halka arz ile fl Bankas Yat r m Hesab sahiplerine ilk kez bankamatikler arac l yla talepte bulunma olana sunuldu. fl Bankas 'n n Yat r m Hesab Sistemi sayesinde yat r mc lar, haftada yedi gün, günde 24 saat ülke çap ndaki 2,025 ATM'den yat r m hesaplar na ulaflabildikleri gibi, nternet, interaktif telefon ve ça r merkezi arac l yla da her türlü menkul k ymet ifllemini bedelsiz olarak yapabiliyorlar. fl Yat r m, BJK hisselerinin halka arz n gerçeklefltirecek Profesyonel futbol kulüplerinin halka aç k flirketlere dönüfltürülerek borsalarda ifllem görmeye bafllamas özellikle Avrupa'da gittikçe yayg nlafl yor. fl Yat r m Türkiye'de bir ilki daha gerçeklefltirmek üzere ülkemizin önde gelen birinci futbol ligi tak mlar ndan Befliktafl Jimnastik Kulübü'nü halka aç k bir flirkete dönüfltürmek için kapsaml bir halka arz çal flmas n bafllatmaya haz rlan yor y l nda kurulan ve Türkiye'nin ilk spor kulübü ve ilk futbol tak mlar ndan birisi olan BJK, ülkemizi bugüne kadar Avrupa futbol turnuvalar nda baflar yla temsil etmifl ve bu turnuvalar n tan nan tak mlar ndan birisi olarak yerini korumufltur. Kulüp, profesyonel futbolun bafllad 1959 y l ndan beri dokuz kez Türkiye Ligi flampiyonu olmufltur. Yeni BJK fiirketi, halka arz iflleminden elde edilecek gelirle spor tesislerine yat r m yapmay ve bir futbol okulu kurmay planl yor. fl Yat r m ve Befliktafl Spor Kulübü yöneticileri bas n toplant s nda

9 fi YATIRIM SÖYLEfi 09 SÖYLEfi Özcan Türkak n: "Türk Sermaye Piyasas n n öncülerinden biri olarak gelecek hakk nda iyimserli imizi ve motivasyonumuzu koruyoruz". fl Yat r m Genel Müdürü Özcan Türkak n, 2000 y l nda sermaye piyasalar nda yaflanan geliflmelere iliflkin sorular m z yan tlad. S: Türk ekonomisi bir süreden beri inifl-ç k fllar yaflamakta. Bu durumun faaliyetlerinizin üzerinde ciddi etkileri olaca n düflünüyor musunuz? C: Geliflmifl veya geliflmekte olan her ülke ekonomisinde inifl ve ç k fllar yaflanabilir. Bunlar geliflme sürecinde olan her ekonominin karfl laflabilece i zorluklard r. Bu zorlu dönemlerde önemli olan husus, ufkumuzu genifl tutmak ve gelece imizi daha iyi flekillendirebilmenin yollar n aramakt r. Gelecekle ilgili iyimserli imizi koruyor ve planlar m z da buna göre yap yoruz. Sermaye piyasalar m z uzun bir yolun henüz bafl nda bulunuyor. Önümüzde çok say da f rsat ve yönelecek alan mevcut. Ülkemizin gelece ine olan inançla uzun bir yar fla yeni bafllad m z düflünüyoruz. S: Teknolojiye dayal hizmetlerin gelece i konusunda ne düflünüyorsunuz? C: Teknolojinin gelecekteki faaliyetlerimizde giderek artan bir öneme sahip olaca na inan yoruz. En yeni bilgi teknolojilerini kullanarak da t m kanallar m z iyilefltirmek ve gelifltirmek istiyoruz. Ülkemizdeki en büyük ve yayg n yat r mc portföyüne sahip olarak edindi imiz yer, bizi yeni ve de iflik teknolojiler kullanmam z konusunda zorluyor. Bildi iniz üzere ifltiraki oldu umuz fl Bankas ülkemizde bankac l k teknolojisi alan nda üstünlü e sahiptir. Biz bunu daha da gelifltirme konusunda istekli ve kararl y z. fl Bankas 'n n genifl flube a ile nternet ve bilgi teknolojisine dayal di er da t m kanallar, rakiplerimize göre üstün yönlerimizden bir bölümünü oluflturuyor. Ça dafl arac l k ve yat r m dan flmanl hizmetlerimizle, fl Bankas 'n n bankac l k hizmetlerini tamamlad m za ve destek sa lad m za inan yoruz. S: 2001 y l n nas l görüyorsunuz? Türk ekonomisi ve flirketiniz için daha iyi bir y l olacak m? C: Ekonominin geneli için kötü bir y l geçirdik. Ancak detaylara bakarsak, güç dönemlerin yararlar n da görebiliriz. Her kriz yeni olanaklar sunar. Bu dönem, gelecek için bir haz rl k dönemiydi. Örne in, 2000 y l nda piyasalardaki olumsuzluklara ra men, biz müflteri taban m z gelifltirdik ve yeni ürünler sunduk. Ekonomide yaflanan sorunlar gözönüne al nd nda elde etti imiz finansal sonuçlardan çok memnunum. Türk Sermaye Piyasalar henüz emekleme ça nda. Gelecekte büyümesi için birçok f rsat n oldu unu düflünüyorum. Kendimizi uzun bir yar fl öncesi s nan atletler gibi görüyoruz ve geliflmekte olan Türk Sermaye Piyasalar n n öncüleri olarak son derece iyimser ve motive olmufl durumday z. Her kriz yeni olanaklar sunar. Bu dönem, gelecek için bir haz rl k dönemiydi. Örne in, 2000 y l nda piyasalardaki olumsuzluklara ra men, biz müflteri taban m z gelifltirdik ve yeni ürünler sunduk. Ekonomide yaflanan sorunlar gözönüne al nd nda elde etti imiz finansal sonuçlardan çok memnunum.

10 10 fi YATIRIM SERMAYE P YASALARI - YURT Ç fl Yat r m, piyasa liderleri aras ndaki yerini koruyor fl Yat r m, 7.9 katrilyon TL ile hisse senedi al m sat m hacminde üçüncü, sözleflme say s nda ise ilk s rada yer ald. fiirket'in 1999 y l nda %2.42 olan pazar pay ise 2000 y l nda %3.62'ye yükseldi. Etik kurallara ve müflteri odakl yaklafl ma ba l l n yan s ra fl Bankas ile oluflturdu u sinerji sayesinde fl Yat r m 2000 y l nda, 7.9 katrilyon TL ile hisse senedi ifllemlerinde üçüncü, sözleflme say s nda ise ilk s rada yer ald. MKB'deki piyasa liderleri aras ndaki fl Yat r m, SGMK de yine birinci s rada konumunu koruyan fiirket'in 1999 y l nda %2.42 olan pazar pay 2000 y l nda %3.62'ye yükseldi. fl Yat r m hisse senedi piyasas ndaki gücünü, ülkedeki en genifl kurumsal ve bireysel müflteri portföyüne hizmet sunan fl Bankas 'ndan al yor. fl Yat r m repoda üçüncü s rada fl Yat r m, MKB Repo Ters-Repo Piyasas 'nda gerçeklefltirdi i 13.7 katrilyon TL ifllem hacmi ile arac kurumlar aras nda üçüncü, tüm MKB üyeleri aras nda 17. s rada yer ald. fl Yat r m, 7.8 katrilyon Y l bafl nda IMF destekli üç ortalama %40 düzeyinde 50 band na geriledi. Ancak, TL'lik ifllem hacmi ile MKB y ll k istikrar program n n gerçekleflti. Kas m ay nda ekonomik program n Bono ve Tahvil Piyasas 'nda uygulanmaya bafllanmas n n bankalar, faiz oranlar n n süreklili ine iliflkin ifllem yapan arac kurumlar hemen sonras nda hazine %100 ün üstüne ç kmas na belirsizliklerin art fl yla aras nda ilk s rada, tüm bonosu getirileri %120 den neden olan bir likidite birlikte, önümüzdeki y l faiz MKB üyeleri aras nda da %35 e h zl bir flekilde s k fl kl yaflarken, y l oranlar n n tekrar yükselmesi 14. s rada yer ald. düflerken, gecelik faiz oranlar sonunda faizler tekrar %40 - beklenmektedir.

11 fi YATIRIM SERMAYE P YASALARI - ULUSLARARASI 11 Uluslararas sermaye piyasalar ifllem hacmi dört misli artt fl Yat r m' n uluslararas sermaye piyasalar ndaki ifllem hacmi dört misli artarak 5 milyar ABD dolar düzeyinde gerçekleflti. fl Yat r m' n uluslararas sermaye piyasalardaki ifllemleri özellikle, T.C. Hazinesi, Türk flirketleri ve di er geliflmekte olan ülke piyasalar taraf ndan ihraç edilen Eurobond'lar üzerinde yo unlafl yor. azalmas karfl s nda baflta bankalar olmak üzere yerli yat r mc lar, Türk Eurobond'lar n ana al c lar konumuna geldi. fl Yat r m' n Türk Eurobond'lar ndaki al m sat m hacmi bir önceki y la oranla %400 artarak l milyar ABD dolar ndan 4 milyar ABD dolar na yükseldi. Ayr ca fiirket Latin Amerika ülke tahvillerinde l milyar ABD dolar n n üzerinde ifllem gerçeklefltirdi. Bu rakam bir önceki y l 100 milyon ABD dolar civar ndayd. üyesi olan fl Yat r m, yat r mc lar için her türlü uluslararas sermaye piyasas ifllemleri yapabilen tek arac kurum olma özelli ini tafl yor. fiirket müflterilerine, yat r mc tercihlerine uygun olarak farkl risk ve getiri profiline sahip kapsaml yat r m alternatifleri sunuyor. Bu enstrümanlar aras nda, geliflmifl ve/veya geliflmekte olan ülkelerin yurtiçi ya da uluslararas piyasalarda ihraç etti i çeflitli vadelere sahip kamu ya da özel borçlanma araçlar, yabanc borsalarda ifllem gören hisse senetleri ve türev enstrümanlar bulunuyor y l nda, özellikle yurtiçi piyasalarda getirilerin düflmesi ve TL baz nda tahvil ihrac n n ISMA - Uluslararas Menkul K ymet Piyasalar Birli i fl Yat r m yurtiçi ve uluslararas sermaye piyasalar nda güçlü bir konuma sahip MKB Tahvil ve Bono Piyasas fl Yat r m n Pazar Pay MKB Hisse Senedi Piyasas fl Yat r m n Pazar Pay fl Yat r m n Uluslararas Sermaye Piyasalar nda fllem Hacmi (milyon ABD dolar ) %25.00 %22.21 %4.00 %3.62 5,000 %20.00 %3.50 4,000 %15.00 %10.00 %8.15 %6.85 %12.00 %3.00 %2.50 %2.00 %1.50 %2.50 %1.80 %2.42 3,000 2,000 %5.00 %1.00 1,000 %0.00 %0.50 %

12 12 fi YATIRIM SERMAYE P YASALARI - GENEL BAKIfi Genel Bak fl lhami Koç Genel Müdür Yard mc s e-posta: Türkiye cephesinde neler oldu? Dünya ekonomisi 2000 y l nda büyüme dönemlerinden birini yaflad. Bir yanda ABD'de üst üste yaflanan h zl büyüme, di er yanda Avrupa ve Japonya'daki ekonomik iyileflmeyle ortaya ç kan patlama, global krizi yaflayan di er ülkeleri de olumlu yönde etkiledi. Artan rekabet ve büyüme dalgas nedeniyle birçok büyük ölçekli flirketin birleflme ve devralma yolunu tercih etmesiyle yat r m bankalar n n kurumsal finansman bölümleri y l boyunca oldukça yo un bir tempoda çal flmak zorunda kald lar. Özellikle "dot.com" olarak an lan nternet flirketleri baflta olmak üzere teknolojik ürünler sunan yeni ekonomi flirketleri dünyan n belli bafll hisse senedi piyasalar na hareket kazand rd. Kredi notlar n n iyileflmesiyle birlikte d fl borçlanmalar artan, baflta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere genel olarak di er geliflmekte olan ülkeler de y la iyi bir bafllang ç yapt lar. Uluslararas yat r mc lar n daha güvenli piyasalardan, geliflmekte olan ülke piyasalar na yeniden yat r m yapmaya bafllamalar ile birlikte bu piyasalara yönelen yabanc yat r mlarda bir art fl yafland. Brezilya, Arjantin, Meksika ve Türkiye'de yeni uzun vadeli tahvil ihraçlar görülürken, Brezilya ve Rusya Brady tahvillerini global ihraç haline dönüfltürdüler. Y l n ilk yar s nda s n r ötesi al m sat m faaliyetleri ve likidite artt, buna karfl l k kar marjlar darald. Ancak, 2000 y l n n ikinci yar s nda ABD ekonomisinde durgunluk beklentilerinin artmas, teknoloji, medya ve telekomünikasyon sektörlerinde kar beklentilerini azaltt ve ABD hisse senedi piyasalar ndaki iyimser beklentiler sona erdi. Buna paralel olarak geliflmekte olan piyasalarda "spread" büyük ölçüde aç ld. Daralan d fl likidite, uluslararas tahvil piyasalar ndan büyük tutarlarda borçlanan iki ülke olan Arjantin ve Türkiye'yi fazlaca etkiledi. Ancak, yine de y l n tamam dikkate al nd nda, tahvil ihrac n n giderek azalmas na ra men geliflen ekonomilerin uluslararas sermaye piyasalar ndan sa lad fonlar n önemli ölçüde artt n görüyoruz. Bu aç dan, 1997 y l ndan sonraki en yüksek düzeye ulafl ld. Politik istikrars zl k ve kal c yüksek enflasyon, Türk ekonomisinin temel özelliklerinden biri olmufltur y l nda üç partili koalisyon hükümeti, beklentilerin aksine istikrarl bir siyasi irade sergileyerek, y llardan beri devam etmekte olan yüksek enflasyonu uluslararas alanda kabul edilebilir bir düzeye indirmeyi baflarm flt r Aral k ay nda Türk hükümeti, IMF ve Dünya Bankas taraf ndan desteklenen ve kapsaml makro ekonomik hedefleri içeren enflasyonla mücadele ve mali istikrar program n üç y ll na uygulamaya koydu. Bu program n temel hedefi, enflasyonu ilk y l sonunda Toptan Eflya Fiyat Endeksi (TEFE) baz nda %20 ye, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) baz nda da %25'e, ikinci y l sonunda da %10'a indirmekti. Bu amaca yönelik olarak kullan lacak temel araç kontrollü devalüasyon olarak belirlendi ve nominal ç pa olarak kullan lan döviz sepetinin de eri, beklenen enflasyon oran na göre sabitlendi. Y l n ilk yar s nda, oldukça istikrarl olan politik ortam ve IMF program n n baflar l bir flekilde uygulanmas sayesinde sermaye piyasalar çok iyi bir performans sergiledi. Faiz oranlar ndaki önemli düflüfl, ulafl lan ilk belirgin sonuçtu. Program n aç klanmas ndan sonra yo un d fl borçlanma, kademeli olarak yurtiçi borçlanman n yerini almaya bafllad ve 1999 y l sonunda %100'ün üstünde olan faiz oranlar, Ocak ay ortalar nda %45, y l ortas nda ise %30 dolay na düfltü. Reel faiz oranlar ndaki büyük düflüfl ucuz tüketici kredisi kullan m n art r nca, 1999 y l nda ekonomik durgunluk nedeniyle s n rl düzeyde kalm fl olan talepte büyük bir art fl yafland. Y l n ilk aylar nda görülen ekonomik iyileflme Hisse Senetleri Piyasas 'n da olumlu yönde etkiledi Aral k ay nda 2.8 cent olan MKB 100 Endeksi, 3.8 cent ile maksimum düzeye ulaflt y l sonunda 1,009 milyon ABD dolar olan maksimum günlük ifllem hacmi, 2000 y l içinde 2.2 milyar ABD dolar düzeyine ç kt. Hisse senedi piyasas na yönelik talebe ba l olarak, toplam 2.8 milyar ABD dolar na ulaflan 35 yeni halka arz ifllemi ile 1.6 milyar ABD dolar tutar nda 10 ikincil halka arz ifllemi gerçeklefltirildi. Ancak y l n ikinci yar s nda bu olumlu havan n yerini, ekonomik program n gelece ine iliflkin endifleler almaya bafllad. Artan iç talebe ba l olarak yaflanan ithalat patlamas ile birlikte petrol fiyatlar ndaki yükselifl ve Euro/Dolar paritesindeki düflüfl gibi d fl faktörler ekonomi üzerindeki etkisini daha da art rd. Bu durum cari ifllemler dengesini olumsuz yönde etkiledi ve d fl aç k tarihindeki en yüksek seviyesine ç kt. Yabanc yat r mc lar n endiflelerine ek olarak, bankalar n aç k pozisyonlar n kapatma çabalar y l n son iki ay içinde ülkeden önemli miktarda döviz ç k fl na yol açt. Bunlara ba l olarak tahvil getirileri geçici bir süre için %100'ün üzerine ç karken, gecelik faiz oranlar %1000 seviyesine t rmand. MKB 100 Endeksi ise y l kötü bir flekilde kapatarak, 1.4 cent seviyesine düfltü. Y l sonu itibariyle Kas m krizinin çözüme kavuflturuldu u söylenebilir ancak ekonomik program n kaderine iliflkin baz endiflelerin yeni y la tafl nd n unutmamak gerekir. Herfleyden önce devalüasyon ve enflasyon oranlar aras ndaki fark, Merkez Bankas rezervleri için hala bir tehdit oluflturmaya devam ediyor. Ekonomistler, enflasyon hedefinin devalüasyon seviyelerine düflürülememesi durumunda yüksek oranlarda ani bir devalüasyondan kaç n lmaz olaca n ifade etmeye bafllam fllard r. Üstelik, gerekli önlemler al nmazsa, yaflanan ithalat patlamas cari aç daha da art racak gibi görünüyor. Halen yürütülmekte olan ekonomik programda belirlenmifl olan özellefltirme hedeflerine ulaflmada oldukça baflar l sonuçlar al nd. Özellefltirme kapsam na al nan kurulufllardan önemli bir k sm n n sat fl gerçeklefltirildi ve 2000 y l n n ilk sekiz ay içinde özellefltirme faaliyetlerinden GSMH'nin yaklafl k %3'üne eflit tutarda bir gelir elde edildi. Özellefltirme projelerinin tamamlanmas ve 2000 y l nda bankac l k ve enerji gibi sektörlerde artan liberalizasyon ile önümüzdeki y l yabanc sermaye giriflinde önemli art fllar n olaca beklenmektedir y l n n ilk üç ayl k dönemi içinde Türk Telekom, Türk Hava Yollar ile Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na devredilen bankalar n sat fl ifllemlerinin sonuçland r lmas hedeflenmektedir. Uluslararas yat r mc lar Türk Telekom'un özellefltirilmesini ekonomik program içindeki kilometre tafllar ndan birisi olarak de erlendirmektedir.

13 fi YATIRIM SATIfi VE PAZARLAMA 13 Yabanc yat r mc lar ad na gerçeklefltirilen hisse senedi ifllem hacmi 780 milyon ABD dolar fl Yat r m' n toplam hisse senedi ifllem hacminin %7.05'ini oluflturan yabanc yat r mc lar ad na gerçeklefltirilen hisse senedi ifllem hacmi, 2000 y l nda %588 artarak, 132 milyon ABD dolar ndan 780 milyon ABD dolar na yükseldi. Ülkenin en güvenilir ve istikrarl finansal kurulufllar n n bafl nda yer alan fl Yat r m, tüm sermaye piyasas ifllemlerinde yabanc yat r mc lar için güçlü bir ifl orta d r. Müflteri odakl bir yaklafl mla çal flan yat r m uzmanlar, yat r m sürecinin her aflamas nda uluslararas kurumsal ve bireysel müflterilere yard mc oluyor. Yat r m önerilerini, al m sat m ve "back office" ifllemlerini özenli ve mükemmelliyetçi bir anlay flla sürdüren fl Yat r m, vergilendirme, takas ve saklama gibi konularda da dan flmanl k hizmeti veriyor. Bu hizmetler sürekli güncellenerek, en son bilgi teknolojileri arac l yla sunuluyor. Hazine bonosu ve devlet tahvillerinde reel getirilerin düflmesiyle birlikte yat r mc lar n hisse senedi piyasas na yöneldi i 2000 y l nda fl Yat r m, halka arz ifllemlerinde birinci s ray ald. Bu y l içinde fiirket'in liderli ini yapt halka arz ifllemleri için baflvuran yabanc yat r mc say s, bir önceki y la oranla dört kat artt. fl Yat r m n yat r m dan flmanl hizmeti sundu u portföy büyüklü ü 208 trilyon TL ye ulaflt Genel Müdürlük, Ankara, zmir ve Kalam fl flubelerindeki yat r m hesab sahiplerine verilen yat r m dan flmanl hizmetlerinin yan s ra, fl Bankas flubeleri de fl Yat r m' n acentesi olarak hizmet sunuyor. Yat r m dan flmanl hizmetlerinden yararlanan müflterilerinin say s %72 artan fl Yat r m'da, 1999 y l sonunda 91.7 trilyon TL olan portföy hacmi, 2000 y l nda trilyon TL'ye yükseldi. fiirket'in yat r m dan flmanlar, piyasalardaki geliflmeler hakk nda müflterilere sürekli ve güncel bilgiler iletmeye, risk-getiri beklentilerine uygun çeflitli alternatif yat r m araçlar önermeye ve yat r mc lar n verdikleri kararlar süratle uygulamaya devam ediyorlar. Müflterilerine sundu u ürün yelpazesi içinde hisse senetleri, hazine bonolar, devlet tahvilleri, repotersrepo, ile A ve B tipi yat r m fonlar bulunan fl Yat r m, 2000 y l nda yurtiçi piyasa enstrümanlar n n getirilerindeki düflüflten sonra dikkatini yurtd fl piyasalara yöneltti. Böylece döviz baz nda tasarruf yapmay tercih eden müflterilerine yeni alternatifler sundu. fl Bankas yat r m hesaplar say s h zla artt Sermaye Piyasas Kanunu nun yürürlü e girmesinden çok önce fl Bankas bünyesinde bir Menkul K ymetler Bölümü kurulmufltu. stanbul Menkul K ymetler Borsas 'n n 1985 y l nda faaliyete geçmesinden önce bu Bölüm, birçok yat r m bankac l ürününün al m sat m n gerçeklefltirmifl ve o tarihlerde mevcut az say daki halka aç k flirketin hisse senetleri için "piyasa yap c s " görevini üstlenmifltir. Bugün müflterileri aras nda küçük ve orta ölçekli yat r mc lar n da bulundu u fl Bankas, Türkiye'nin her köflesine da lm fl sanayi, ticaret ve yerleflim merkezlerinde bulunan 850'nin üzerindeki flubesi ile fl Yat r m' n acentesi olarak hizmet sunuyor. Bu ba lamda fiirket, yaln zca fl Bankas 'n n flubelerinden de il, 2,025 bankamatik, nternet ve interaktif telefon sistemlerinden oluflan genifl da t m a n n avantajlar ndan da yararlan yor. Bu etkin da t m a n n teknik olanaklar ve online ifllem kalitesi nedeniyle fl Bankas fl Bankas Yat r m Hesaplar Adedi 85,376 89, ,016 yat r m hesaplar, ülkemizdeki hisse senedi bakiyeli hesaplar n yaklafl k %40' n oluflturuyor. fl Bankas n n aktif hisse senedi bakiyeli yat r m hesab say s halen 500,000 civar nda bulunuyor. 217, , ,

14 14 fi YATIRIM fiubeler Ankara ve zmir flubelerinde olumlu geliflmeler Sermaye piyasas ifllemlerinde yaflanan genel düflüfllere ra men, 2000 y l nda fl Yat r m' n Ankara ve zmir flubelerinde olumlu sonuçlar elde edildi y l nda Ankara fiubesi'nin hisse senedi ifllem hacmi 240 trilyon TL, sabit getirili menkul k ymetler ifllem hacmi ise 1.6 katrilyon TL oldu. zmir fiubesi ise 150 trilyon TL hisse senedi ifllem hacmi ve 1.5 katrilyon TL sabit getirili menkul k ymetler ifllem hacmi gerçeklefltirerek, her iki alanda da geçen y l elde edilen de erlerin üzerinde bir sonuca ulaflt. Ankara fiube Müdürü Yeflim Özden ve çal flma arkadafllar Yat r m flubelerinde, deneyimli yat r m uzmanlar müflterilerine güncel piyasa trendleri hakk nda sürekli bilgi veriyor, risk-getiri beklentilerine uygun alternatif portföy kompozisyonlar öneriyor ve verilen yat r m kararlar n h zl bir flekilde gerçeklefltiriyorlar. Yat r m dan flmanl hizmetleri kapsam nda her türlü sermaye piyasas enstrümanlar n n sunuldu u fl Y l sonu itibariyle fl Yat r m' n Ankara fiubesi 14, zmir fiubesi ise 12 personeli ile faaliyetlerini sürdürüyor. zmir fiube Müdürü Ali R za Özcan ve çal flma arkadafllar 2000 Y l nda Yurtiçi Sermaye Piyasas fllemlerinin Sat fl Noktalar na Göre Da l m %34 %7 %4 %55 Acente hizmetleri* Ankara zmir Genel Müdürlük (*) 850 fl Bankas flubesi ile Banka n n interaktif telefon sistemleri, ATM leri ve nternet web sitesi arac l yla gerçeklefltirilen ifllem hacmi

15 fi YATIRIM PORTFÖY YÖNET M 15 Yeni bir flirket: fl Portföy Yönetimi Portföy yönetiminde azami fleffafl k ve etkin hizmet sunmak amac yla fl Bankas (%50), fl Yat r m (%20), Anadolu Hayat Sigorta (%20), Türkiye S nai Kalk nma Bankas Menkul De erler (%5) ve Yat r m Finansman (%5) ortakl ile fl Portföy Yönetimi A.fi. kuruldu. fiirket, toplam 600 milyon ABD dolar tutar ndaki fl Bankas n n yat r m fonlar n n yönetimini fl Yat r m'dan devralarak 2000 y l n n sonunda faaliyete geçti. fl Bankas ndan dört yeni hisse senedi fonu fl Bankas Kas m 2000 de dört yeni A tipi Hisse Senedi Fonu kurdu. Bu yeni fonlar n yönetimi, mevcut sekiz fl Bankas yat r m fonu ile birlikte, portföy yönetimi amac yla yeni kurulan fl Portföy Yönetimi A.fi. taraf ndan gerçeklefltirilecek. Yat r m fonlar 600 milyon ABD dolar n aflt Y l sonu itibariyle fl Yat r m yönetimindeki yat r m fonlar, toplam 600 milyon ABD dolar fon portföy de eri ile %20 pazar pay na ulaflt. Bu rakam, Türk finans kurumlar taraf ndan yönetilen en büyük yat r m fonu portföyünü temsil ediyor. fl Bankas 'n n da t m a, fl Yat r m fon yöneticilerinin portföy yönetim becerileri ve Araflt rma Bölümü'nün derinlemesine yapt temel analizler ile yat r m kararlar na destek sa lamas, bu baflar n n arkas ndaki temel etkenler olarak de erlendirilebilir. Yat r m fonlar, küçük bireysel yat r mc lar n profesyonel yat r m yönetimine eriflim olana sa larken, önemli vergi avantajlar da içeriyor. fiirket, yat r mc lara farkl risk ve getiri alternatifleri sunan yat r m fonlar n daha da büyütmeyi ve bu konudaki pazar pay n art rmay hedefliyor. Yat r m fonlar say s nda art fl 2000 y l nda, Türkiye'deki mevcut yat r m fonlar say s nda önemli bir art fl görüldü y l sonunda toplam 215 olan yat r m fonu say s, 2000 y l sonunda 270'e yükseldi. Ayn dönemde, bu fonlar n toplam portföy büyüklü ü 2 katrilyon TL (3 milyar ABD dolar ) seviyesine ç kt. Bilindi i gibi faiz oranlar ndaki düflüfl sonras nda hisse senedi piyasas na yönelen yat r mc lar n talepleriyle 2000 y l n n ilk üç ayl k döneminde hisse senedi piyasas nda önemli yükselifller yaflanm flt y l nda fl Yat r m yönetiminde bulunan yat r m fonlar Portföy Büyüklü ü Fon Ad (trilyon TL) fl Yat r m A Tipi De iflken Fonu 33 fl Bankas A Tipi Hisse Fonu 21 fl Bankas A Tipi fltirak Fonu 17 fl Bankas A Tipi De iflken Fonu 28 fl Yat r m B Tipi De iflken Fonu 3,5 fl Bankas B Tipi Likit Fonu 139 fl Bankas B Tipi De iflken Fonu 35 fl Bankas B Tipi Yabanc Menkul K ymet Fonu 1 fl Bankas B Tipi Tahvil Bono Fonu 150 fl Bankas MKB 30 Endeksi Fonu 8 Toplam Pazar Toplam 1,900

16 16 fi YATIRIM ARAfiTIRMA 3,300 sayfan n üzerinde araflt rma raporu fl Yat r m 2000 y l nda, 3,300 sayfan n üzerinde araflt rma raporu haz rlayarak yerli ve yabanc müflterilerine da tt. fl Yat r m, hem fon yöneticilerine hem de yat r mc lara zaman nda bilgi aktarabilmek için gerekli geliflmifl altyap ya sahiptir. Araflt rma Müdürlü ü'nde, yerli ve yabanc müflterilerinin yan s ra, fiirket'in di er bölümlerinin gereksinimlerini karfl lamak üzere biri doktora, befli ise lisansüstü derecesine sahip 11 arflt rma analisti çal fl yor. MKB'ye kote flirketleri ve sektörleri makro ekonomik ve politik geliflmeler aç s ndan sürekli olarak izleyen Araflt rma Müdürlü ü, raporlar n ngilizce ve Türkçe olarak yay nl yor. Günlük Bülten Ayl k Analiz fiirket Raporlar Sektör Raporlar Odak Noktas politik, makro ekonomik ve sektörel geliflmelere iliflkin k sa raporlar nternet: Yat r mc lar için sonsuz araflt rma kayna fl Yat r m n " nternet sitesi arac l yla Türkçe ve ngilizce olarak haz rlanan tüm araflt rma raporlar ile yat r m önerilerine online olarak kolayca ulaflmak mümkün. Yat r mc lar adresine göndererek fiirket'le temas kurabilir veya merak ettikleri konularda fl Yat r m uzmanlar na soru yöneltebilirler. fl Yat r m elektronik da t m yöntemini, bilgilerin daha h zl ve zaman nda kullan c lara ulaflt r lmas n sa layan, iletiflim maliyetlerini düflüren ve daha genifl bir veri taban oluflturulmas na yard mc olan bir araç olarak görmektedir.

17 fi YATIRIM NSAN KAYNAKLARI VE E T M 17 Çal flan say s art yor 2000 y l nda fl Yat r m, yeni ifle ald 24 çal flan ile birlikte çal flan say s n 130'dan 154'e yükseltti. fiirket'in toplam çal flanlar n n 119'u Genel Müdürlük'te geri kalan ise flubelerde görev yap yor. fl Yat r m, günümüzün h zla de iflen, rekabet yo un ifl ortam nda baflar n n ancak, iyi planlanm fl do ru uygulanan insan kaynaklar politikalar ile sa lanabildi ine inan yor. %85'i üniversite mezunu ve %75'i de en az bir yabanc dili iyi derecede bilen fiirket çal flanlar n n yafl ortalamas 30'un alt nda. E itim, fl Yat r m n baflar s n n temel nedenlerinden biri fl Yat r m, e itimi, h zla geliflen ve rekabetin yo un oldu u sermaye piyasalar nda, baflar n n temel unsurlar ndan biri olarak kabul ediyor. fl Yat r m bünyesindeki e itim programlar üç ana bafll k alt nda toplanabilir; temel e itimler, uzmanl k e itimleri ve gelifltirme e itimleri. Temel e itimler, çal flanlar n ilk çal flma y l içinde kurum kültürüne uygun davran fl biçimi gelifltirme ve iflin gerektirdi i asgari bilgiyi sa lama amac ile düzenlenen e itim programlar d r. Uzmanl k e itimleri, ifl tan mlar na göre görevlerin en iyi flekilde yerine getirilmesine yard mc olacak e itimlerdir. Sektör ile birlikte kendi görev alan yla ilgili temel e itim verildikten sonra, fiirket çal flanlar n n kariyer plan kapsam nda belirlenen uzmanl k e itimlerine kat lmas sa lanmaktad r. E itimin süregelen bir süreç oldu una inanan fl Yat r m, çal flanlar n gelifltirme e itimleri ile ifl yaflamlar boyunca desteklemektedir. E itim programlar, yurtiçi ve yurtd fl profesyonel kurulufllar veya e itimciler ile iflbirli i yap larak düzenlenmektedir y l yurtd fl e itimleri, Çal flan Say s Toplam Genel Müdürlük fiubeler E itim Düzeyi Adet % Adet % Doktora ve Lisansüstü Lisans ki y ll k ön lisans Lise lkokul En az bir yabanc dili iyi bilen ki yabanc dili iyi bilen Londra ve New York'daki özel e itim programlar na ve seminerlere yedi personelin kat lmas yla gerçekleflmifltir. Ayr ca, personel say s ndaki art fla paralel olarak 2000 y l nda e itim programlar say s da artarken, y l içinde 120 personel 985 e itim günü ve 5,910 e itim saatini kapsayan 60 programa kat ld y l nda, personel bafl na e itim ortamalas ise 6 gün ve 38 saat olarak gerçekleflti. fl Yat r m ofisinden gözüken stanbul un yeni yüzü

18 18 fi YATIRIM SERMAYE P YASALARI - GEÇM fie BAKIfi MKB nin Tarihçesi Geçmifle Bak fl Nuran Can tez Genel Müdür Yard mc s K r m Savafl nedeniyle ortaya ç kan giderleri finanse edebilmek için ilk kez borçlanan Osmanl Devleti'nde bafllayan tahvil ihraçlar, stanbul'da bir menkul k ymetler piyasas n n kurulmas n kolaylaflt rm fl ve h zland rm flt r. Artan say da ihraç edilen borç senetleri ile piyasa kendi kendisini gelifltirdi. Yüzy llardan beri Galata semtinde faaliyet gösteren gayrimüslim bankerler bu enstrümanlar al p satmaya bafllad lar. O tarihlerde organize bir borsaya gereksinim duyuldu u anlafl ld ve 1864 y l nda Galata bankerleri günümüzün stanbul Menkul K ymetler Borsas 'n n temelini oluflturan bir birlik kurdular. Kreditör ülkelerin verdi i destekle, Türkiye'nin ilk resmi menkul k ymetler borsas 1866 y l nda Dersaadet Tahvilat Borsas ad yla kurularak çal flmaya bafllam flt r. Bu borsa, 1906 y l nda yap lan bir düzenleme ile Esham ve Tahvilat Borsas 'na dönüfltürülmüfl ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulufluna kadar devam etmifltir y l nda yay nlanan yeni bir yönetmelikle bugünün borsa sistemini oluflturan kurallar ilk kez uygulanmaya bafllad. Bu sistem, 1929 y l nda yay nlanan yeni bir yönetmelikle stanbul Menkul K ymetler Borsas olarak bilinen flekline kavuflmufltur y l nda Borsa Ankara'ya tafl nm fl, ancak bunun hatal bir karar oldu u k sa sürede fark edilmifl ve 1941 y l nda stanbul'a geri getirilmifltir Temmuz ay nda 2499 say l Sermaye Piyasas Kanunu'nun ç kar lmas ile sermaye piyasalar yeniden düzenlenmifl ve Borsa'ya yeni flekil ve içerik kazand r lm flt r. Bu konunun ayr nt lar 6 Ekim 1984 tarihli Resmi Gazete'de yay nlanan Menkul K ymetler Borsalar n n Kurulma ve Çal flma lkeleri Hakk ndaki Kararname ile belirlenmifltir. Daha sonra 12 Aral k 1985 tarihinde stanbul Menkul K ymetler Borsas, Yönetmeli i yay nlanm fl ve stanbul Menkul K ymetler Borsas, 26 Aral k 1985 tarihinde düzenlenen aç l fl töreninden sonra, stanbul un Ca alo lu semtinde faaliyetlerine yeniden bafllam flt r. Bu süre içinde Borsa resmi olarak faaliyete geçinceye kadar fl Bankas 'n n Menkul K ymetler Müdürlü ü "piyasa yap c s " görevini üstlenmifltir. lk hisse senedi al m sat m ifllemi 3 Ocak 1986 tarihinde gerçeklefltirilmifltir. Bafllang çta 36 üye arac kuruluflun ifllem yapma yetkisine sahip oldu u Borsa'da 41 flirketin hisse senedi ifllem görmüfltür. Elli y l aflk n bir süre düzensiz çal flan piyasadan sonra bir çat alt nda toplanan al m sat m faaliyetleri, tüm borsa kat l mc lar için bir kaç ayl k yeni bir ö renme dönemini zorunlu k lm flt r. lk günlerde ifllemler iki seans halinde gerçeklefltiriliyordu. fllem salonunun d fl na yerlefltirilen bir tahta kutuya at lan tek fiyatl teklifler ile birinci seans bafllar ve bunu yerine getirilmeyen talimatlara dayanan sürekli ifllem bazl ikinci seans izlerdi. Bu sistem 1988 Kas m ay na kadar uyguland. Bu tarihte, talimatlar n ifllem tahtalar na aktar lmas n sa layan "Çok Fiyatl Sürekli Müzayede Sistemi" eski sistemin yerini ald. Önceleri beyaz tahtalara elle yaz lan teklifler, 1993 y l nda bilgisayarl sisteme geçilmesiyle elektronik ortamda yap lmaya baflland. Borsa'n n ana salonunda 176 ifllem noktas na hizmet veren bilgisayarl sisteme, bafllang çta düflük ifllem de erlerine sahip toplam 50 hisse senedi dahil edilmiflti Kas m ay nda tüm hisse senetleri bilgisayarl sisteme dahil edilmifl ve beyaz tahta uygulamadan kald r lm flt r. Böylece, 1988 Kas m ay ile 1994 Kas m ay aras ndaki dönemde kullan lan tahtalar tamamen bilgisayarl ifllem ortam na devredilmifltir. Devam eden iyilefltirmeler sonucunda, 14 Temmuz 1994 tarihinde seans say s ikiye ç kar larak gün içinde toplam ifllem saati dörde ulaflm flt r. Ayn tarihte, takas valörü T+2 gün olarak aç klanm flt r. Bilgisayarl ortama geçiflle birlikte, özellikle önemli bir konu olan ifllem alanlar ndaki fiziki s n rlama gibi Borsa'n n geliflmesini engelleyen çok say da sorun ve engel ortadan kalkm flt r. Bununla birlikte güvenilirlik, flefaffl k ve ifllem h z sa lanm fl ve modern ifllem ortam nda h zl raporlama, veri da t m, piyasa denetimi ve dünya piyasalar ile entegrasyon kolaylaflm flt r. Bu süreç, tüm sermaye piyasas kat l mc lar için uzun ama oldukça verimli bir ö renme dönemi olmufltur. Birbirini izleyen geliflmeler sonucunda Türk Sermaye Piyasalar art k ço u geliflmifl ülkenin düzeyine eriflmifl, hatta baz durumlarda bu ülkeleri bile geçmifltir. fl Bankas 'ndan gelen yo un talepler karfl s nda 2000 May s ay ndan beri Borsa'ya verilen talimatlar disketle gönderilmektedir. Bugün, yaklafl k 1,000 terminal ve 200 civar nda üye kurulufl ile iflleme konulan talimat say s n n 100,000'e yükseldi i bir Borsa pazar hacmine ulaflm fl durumday z. Gelece e yönelik bak fl aç m z, sabit getirili menkul k ymet ve hisse senedi ifllemleri ile uluslararas sermaye piyasalar ndaki pazarlama faaliyetlerinde teknoloji esasl bir yaklafl m içermektedir. Bugün fl Yat r m olarak, 25 broker ve günde ortalama 10,000 talimat say s ile h zla geliflmekte olan Türk Sermaye Piyasalar nda güçlü ve lider bir konuma sahibiz.

19 fi YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. 31 ARALIK 2000 TAR H T BAR YLE MAL TABLOLAR VE DENETÇ RAPORU

20 Denetim Serbest Mali Müflavirlik A.fi. Büyükdere Caddesi Yap Kredi Plaza, B Blok Kat: 5, Levent - stanbul Türkiye Tel : (212) (Pbx) Fax : (212) fi YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEM NE A T BA IMSIZ DENET M RAPORU 1. fl Yat r m Menkul De erler A.fi.'nin ("fiirket") 31 Aral k 2000 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu incelemifl bulunuyoruz. ncelememiz, genel kabul görmüfl denetim, ilke, esas ve standartlar na uygun olarak yap lm fl ve dolay s yla hesap ve ifllemlerle ilgili olarak muhasebe kay tlar n n kontrolü ile gerekli gördü ümüz di er denetim yöntem ve tekniklerini içermifltir. 2. Görüflümüze göre, söz konusu mali tablolar fiirket'in 31 Aral k 2000 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve bir önceki hesap dönemi ile tutarl bir flekilde uygulanan genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine (Bak n z bilanço dipnot 11) uygun olarak do ru bir biçimde yans tmaktad r. DENET M SERBEST MAL MÜfiAV RL K A.fi. Member Firm of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Anthony J. WILSON Sorumlu Ortak Bafl Denetçi 19 fiubat 2001

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

Raporu. Faaliyet. Sermaye piyasalar n n lider kurumu. Uluslararas ifllemlerde güçlü ortak

Raporu. Faaliyet. Sermaye piyasalar n n lider kurumu. Uluslararas ifllemlerde güçlü ortak ARALIK 2001 Faaliyet Raporu Sermaye piyasalar n n lider kurumu fl Yat r m piyasalarda yaflanan olumsuz geliflmelerden etkilenmedi Uluslararas ifllemlerde güçlü ortak stikrars zl k ve belirsizli in en üst

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

fl Yat r m Menkul De erler A.fi. Aral k 2005

fl Yat r m Menkul De erler A.fi. Aral k 2005 2005 Faaliyet Raporu fl Yat r m Menkul De erler A.fi. Aral k 2005 Vak fbank n halka arz : Bugüne kadar yarat lan en yüksek talep... > stikrar ortam yla gelen güven ve iyimser hava... Çin ekonomisi üzerine

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Enerji Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Dünyada ve Türkiye de Enerji Piyasas Enerji ve ekonomik geliflme aras nda kuvvetli bir iliflki oldu u bilinmektedir. Endüstrileflmifl ülkeler ekonomilerinin

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı yurtiçinde genel seçimler ve Merkez Bankası faiz tartışmaları,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Finansal Sistem; fonun arz ve talebini dengeleyen ve fonları zaman, miktar, vade ve kişiler bazında kullanılabilir hale getiren bir sistemdir. Finansal Sistemin görevleri: Malların,

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri

Genel Görünüm OCAK 2010. Faiz Oranları Gelişmeleri OCAK 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 14 Ocak 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters Repo

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3 İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı