YARGITAY 21. HUKUK DA RES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY 21. HUKUK DA RES"

Transkript

1 YARGITAY 21. HUKUK DA RES

2

3 YARGITAY 21. HUKUK DA RES E: 2006/11107 K: 2007/6531 T: CRA HUKUKU ST HKAK DD ASI DAVA AÇMA SÜRES HAK DÜfiÜRÜCÜ SÜRE* ( K m. 99, 7201 SK) Özet: Alacakl ya 7201 Say l Yasaya uygun biçimde tebli edilmedikçe, istihkak iddas yla ilgili olarak dava açma bildirisi, yasal sonuç do urmaz. stihkak davas için gerekli olan yedi günlük süre tebli inden bafllar. Yukar da tarih ve numaras yaz l karar n temyizen tetkiki davac (alacakl ) vekili taraf ndan istenmifl, mahkemece ilam nda belirtildi i flekilde iste in reddine karar verilmifltir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildi i anlafl ld ktan ve Tetkik Hakimi taraf ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka tlar okunduktan sonra iflin gere i düflünüldü ve afla daki karar tesbit edildi. KARAR Uyuflmazl k 3. kiflinin cra flas Kanunun 96. ve devam maddelerine dayal olarak açt istihkak davas na iliflkindir. Mahkemece icra memurunun hacizde K in 99. maddesinin uygulanaca na iliflkin karar n n (davac n n icra memurunun ifllemini flikâyete iliflkin tarihli dilekçe içeri ine göre) tarihinde ö renildi i halde, davan n 7 günlük yasal süre geçtikten sonra tarihinde aç ld ndan bahisle davan n reddine karar verilmifltir. Kartal 2. cra Müdürlü ü nün tarihinde yap lan hacizde 3. kiflilerin istihkak iddias üzerine K'in 99. maddesine göre 7 gün içerisinde dava aç lmas gerekti ine dair muht ras n n alacakl ya tarihinde tebli edildi i uyuflmazl k konusu de ildir. Uyuflmazl k dava aç lmas na iliflkin hak düflürücü sürenin tebii tarihinden itibaren mi yoksa ö renme tarihinden itibaren mi bafllayaca noktas ndad r. Alacakl ya istihkak iddias ile ilgili olarak dava aç lmak üzere süre verilmesine dair muht ran n 7201 Say l Yasaya uygun biçimde tebli edilmedikçe hukuki sonuç do urmayaca aç kt r. fiikayet dilekçesindeki aç klaman n _ ( * ) Gönderen: Av. Ramazan Efi YOK

4 2394 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 maddi hataya dayal oldu u anlafl lmaktad r. Öte yandan dava aç lmak üzere süre verilmesine dair icra müdürlü ü muht ras n n tarihinde alacakl ya tebellü edildi ine dair dosya içerisinde belge de yoktur. cra dosyas içerisindeki tebligat parças na göre dava açma süresine iliflkin muht ran n tarihinde alacakl ya usulünce tebli edildi i anlafl lmaktad r. Hal böyle olunca tarihinde aç lan davan n süresinde oldu unun kabuiü ile iflin esas na girilmek gerekirken yaz l flekilde süresinden sonra aç ld ndan bahisle davan n reddine karar verilmesi usul ve yasaya ayk r olup bozma nedenidir. O halde, davac alacakl n n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar kabul edilmeli ve hüküm bozulmal d r. SONUÇ: Hükmün yukar da aç klanan nedenlerle BOZULMASI- NA, temyiz harc n n istek halinde davac (aiacakl )ya iadesine, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

5 Yarg tay Kararlar 2395 YARGITAY 21. HUKUK DA RES E: 2006/4681 K: 2007/1337 T: fi HUKUKU SSK YÜKSEK SA LIK KURULU RAPORLARI ADL TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINMASI ZORUNLULU U (506 SK m. 109) Özet: SSK Yüksek Kurulu nun raporuna karfl ileri sürülen itiraz sebebiyle Adli T p Kurumu ndan rapor al nmas gerekir. Davac, çal flma gücünün 2/3'nü kaybetti inden bahisle malulen emeklili e hal kazand n n karar verilmesini istemifltir. Mahkeme ilan mda belirtildi i flekilde, iste in reddine karar vermifltir. Hükmün davac vekili taraf ndan temyiz edilmesi üzerine temyiz iste- inin süresinde oldu u anlafl ld ktan ve Tetkik Hakimi taraf ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka tlar okunduktan sonra iflin gere i düflünüldü ve afla daki karar tesbit edildi. KARAR Davac ; çal flma gücünü 2/3 oran nda kaybetti ini ileri sürerek malullük ayl na hal kazand n n tesbitine karar verilmesini istemifl, mahkemece Yüksek Sa l k Kurulu raporuna göre davan n reddine karar verilmifltir. Davac n n SSK Yüksek Sa l k Kurulu ndan al nan raporunda çal flma gücünü 2/2 kaybetmedi ine karar verilmifltir. Davac n n bu rapora itiraz etti i gözetilerek mahkemece 506 Say l Kanunun 109. maddesinde öngörülen prosedür gere ince Adli T p Kurulu ndan rapor al nmas gerekirken, noksan inceleme ile karar verilmifl olmas isabetsiz olmufltur. Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaks z n yaz l flekilde hüküm kurulmas usul ve yasaya ayk r olup bozma nedenidir. O halde, davac taraf n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar kabul edilmeli ve hüküm bozulmal d r. _ ( * ) Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu Baflkan

6 2396 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 SONUÇ: Hükmün yukar da aç klanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davac n n di er temyiz itirazlar n n incelenmesine flimdilik yer olmad na temyiz harc n n istek halinde davac ya iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi. YARGITAY 21. HUKUK DA RES E: 2006/2450 K: 2006/4755 T: fi HUKUKU fi KAZASNDAN DO AN MADD ZARAR PAS F DEVRE HESABI ÇOCUKLARIN DESTEK KAYBI SÜRES * (506 SY m 23/I-C-a) Özet: Zarar ve tazminat n hesaplanmas yönteminde, iflçinin yafll l k ayl veya hak sahiplerinin ölüm ayl olmas durumunda da pasif dönemin zarar n n da hesaplanmas gerekir. Ülkemizdeki bütün il ve ilçelerde yüksek ö renim kurumlar yayg n bir flekilde bulundu undan, orta ö renime devam eden çocu- un yüksek ö renim yapaca versay larak, 25 yafl na kadar destek kayb na u rayaca kabul edilmelidir. Orta ö renimi sona ermifl ise; k z çocu un evlenme yafl olan 22 yafl na kadar, erkek çocu un 18 yafl na kadar destek kayb na u rayaca kabul edilmelidir. Davac murisinin ifl kazas sonucu ölümünden do an maddi ve manevi tazminat n ödetilmesine karar verilmesini istemifltir. Mahkeme ilam nda belirtildi i flekilde, iste in reddine karar vermifltir. Hükmün davac vekili taraf ndan temyiz edilmesi üzerine temyiz iste- inin süresinde oldu u anlafl ld ktan ve Tetkik Hakimi taraf ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka tlar okunduktan sonra iflin gere i düflünüldü ve afla daki karar tesbit edildi. _ ( * ) Gönderen: Av. Çelik Ahmet ÇEL K

7 Yarg tay Kararlar 2397 KARAR Dava, ifl kazas sonucu ölüm nedeniyle hak sahiplerinin u ram fl oldu u zarar n giderilmesi istemine iliflkindir. Uyuflmazl k, tazminat n belirlenmesi noktas nda toplanmaktad r. Tazminat n saptanmas nda ise; zarar ve tazminata do rudan etkili olan iflçinin net geliri, bakiye ömrü, karfl l kl kusur oranlar, destek görenlerin gelirden alacaklar pay oranlar, eflin evlenme olas l, Sosyal Sigortalar taraf ndan ba lanan peflin sermaye de en gibi tüm verilerin hiçbir kuflku ve duraksamaya yer vermeyecek flekilde öncelikle belirlenmesi gerekti i tart flmas zd r. Öte yandan zarar ve tazminat n hesaplanmas yönteminde, iflçinin yafll l k ayl veya hak sahiplerinin ölüm ayl almas durumunda da pasif dönemin zarar hesab na dahil edilmesi gerekir. Sigortal ya veya hak sahiplerine ba lanan bu tür ayl klarda meslek hastal ve ifl kazas kolundan al nan primlerin hiçbir etkisi bulunmamakta, tamamen uzun vadeli sigorta kollar ndan ödenen primler sonucu ayl k ba lanmaktad r. Bu nedenlerle pasif dönemin de zarar hesab na dahil edilmesi gerekir. Mahkemece hükme esas al nan bilirkifli raporunda pasif dönemin hesaba dahil edilmemesi usul ve yasaya aykm olup bozma nedenidir. Kuflkusuz, aç klanan zarar ve tazminat n hesaplanmas yönteminde, hak sahibi eflin ve çocuklar n n destek süresinin iflçinin bakiye ömrü ile s n rl olaca hukuksal gerçe i ortadad r. Özellikle k z ve erkek çocuklar n n destek görecekleri süre yönünden 506 Say l Yasan n 23. maddesindeki yafl s n rlar n n esas al nmas Anayasa'n n eflitlik ilkesi, Sosyal Devlet lkesi ve bu ilkelerin Sosyal Güvenlik Kurulufllar na yükledi i ifllevin gere idir, Gerçekten 506 Say l Yasan n 23/I-C-a maddesi uyar nca; " fl kazas veya meslek hastal sonucu ölümlerde 18 yafl n, orta ö renim yapmas halinde 20 yafl n, yüksek ö renim yapmas halinde 25 yafl n doldurmam fl olan veya çal flamayacak durumda malûl bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sand klar na tabi çal flmalar ndan dolay gelir veya ayl k almayan çocuklarla yafllar ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boflanan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sand klar na tabi bir iflte çal flmayan k z çocuklar na gelir ba lanaca, 23/1-sonuncu maddesinde ise sigortal n n ölümü tarihinde 18 veya 20 yafl n doldurmufl olup, gelire hak kazanmam fl durumda olan erkek çocuklar, sonradan ö renim yaparlarsa (a) f kras ndaki haklardan yararlanacaklar, 23/V maddesinde de uyar nca "Sigortal n n erkek çocuklar na ba lanan gelirlerin çocu un 18 yafl n orta ö renim yapmas halinde, 20 yafl n, yüksek ö renim yapmas halinde 25 yafl n dolduraca tarihe kadar devam edece i, çal flamayacak durumda malul olan erkek çocuklar n gelirlerinin bu yafllara vard ktan sonra da kesilmeyece i bildirilmifltir.

8 2398 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 Somut olayda davac çocuklardan Gamze olay tarihinde 13, Hüseyin, Tu ce 5 yafl nda olup halen Gamze 16 yafl nda, H. Emre 14 yafl nda. Tu ce 8 yafl ndad r. Yap lacak ifl Gamze ile H. Emre'nin rapor tarihindeki ö renim durumlar n tesbit etmek, halen orta ö renime devam ettiklerinin anlat lmas halinde bütün il ve ilçeler de yüksek ö renim kurumlar yayg n bir flekilde bulundu undan ve yüksek ö renim yapmalar as l oldu- undan ilerde yüksek ö renim yapacaklar n varsayarak Gamze, H. Emre ve Tu ce'nin 25 yafl n dolduracaklar tarihe kadar destek olabileceklerinin kabulü ile, orta ö renimlerinin son buldu unun ve yüksek ö renime devam etmediklerinin tesbit edilmesi halinde Tu ce'nin 25 yafl n dolduraca, Gamze'nin evlenebilece i yafl varsay lan 22 yafl na, H. Emre'nin 18 yafl n ikmal etti i tarihe kadar destek alabilece inin kabulü ile hesaplama yap lmas gerekmektedir. Mahkemece hükme esas al nan ; tarihli hesap raporunda pasif dönem hesaba dahil edilmedi i gibi davac Gamze nin 22 yafl na, Emre'nin 18 yafl na, Tu çe'nin ise 22 yafl na kadar destek alabilece inin kabulü ile hesaplama yap ld görülmektedir. Hal böyle olunca, hükme dayanak al nan hesap raporunun yukar da aç klanan ilkeleri içermedi i aç k-seçiktir. Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaks z n eksik araflt rma ve inceleme sonucunda yetersiz hesap raporu hükme dayanak al nmak suretiyle yaz l flekilde hüküm kurulmas usul ve yasaya ayk r olup bozma nedenidir. O halde, davac lar n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar kabul edilmeli ve hüküm bozulmal d r. SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukar da aç klanan nedenlerle BO- ZULMASINA, temyiz harc n n istek halinde temyiz edene iadesine, gününde oyçoklu uyla karar verildi. KARfiI OY YAZISI fl kazas sigorta kolundan gelir ba laman n koflullar ile uzun vadeli sigorta kollar ndan olan ölüm sigortas ndan ayl k ba laman n koflullar farkl d r. Her iki sigorta kolunun kapsam nda olan riskin gerçekleflmesi durumunda meydana gelen zarar n her iki sigorta kolundan da giderilmesi esast r. Nitekim 506 Say l Kanunun 92. maddesinde uzun vadeli sigorta kolundan ba lanan ayl n k sa vadeli sigorta kolundan ba lanan gelirle birleflmesi halinde gelirin bunlardan sadece birinin ödenmesine dair bir hükme yer verilmeyerek hem ayl k ve nemde miktarlar esas al narak hükümde belirtilen flekilde ba lanaca öngörülmüfltür. Hak sahiplerinin destek görece i süreler ölen sigortal n n bakiye ömrü ile s n rl olup bakiye ömrün ise ölenin aktif hayat bakiyesi ile emeklilik devresinden (pasif hayat hakiyesinden) olufltu una ve ifl kazas sonucu ölümün yol açt zarar n her iki devre bak m ndanda söz konusu oldu una göre ifl kazas sonucu ölüm nedeniyle u ran lan zarar n pasif devre (bakiye pasif hayat) yönünden de hesaplanma-

9 Yarg tay Kararlar 2399 s gere i aç kt r. Bu nedenle, pasif devre yönünden de hesap yap lmas n öngören bozmaya kat l yorum. Çocuklar n destek süreleri yönünden yap lan bozmaya gelince; Yarg tay' n yerleflik görüfl ve uygulamalar nda erkek çocuklar için genel olarak destek görecekleri sürenin sonu 18 yafl n ikmal edildi i tarih, k z çocuklar için k rsal yörelerde yaflayanlar bak m nda destek sonu 18 yafl, kentsel yörelerde yasayan k z çocuklar için deste in son buldu u yafl 22 olarak kabul edilmektedir. Genel ilke böyle olmakla beraber çocuklar n yüksek tahsil yapmas yada yapaca na iliflkin somut ve inand r c olgular n bulunmas halinde 506 Say l Yasadaki düzenlemeye parelel olarak destek süresi 25 yafl na kadar uzat labilmektedir. Somut olayda çocuklar n yüksek tahsil yapacaklar n n varsay lmas n ve giderek destek sürelerinin 25 yafl n doldurucaklar tarihe kadar sürdürülmesini gerekli k larak delil bulunmamaktad r. Öte yandan yafllar ve bulunduklar durumu böyle bir varsay m n kabulüne elveriflli de de ildir. Di er yandan uygulamada, çocuklar n destek sürelerine iliflkin kural mutlak flekilde uygulanmay p somut olay n özellikleri gözönünde bulunduruldu u halde say n ço unluk taraf ndan çocuklar n mutlaka yüksek tahsil yapaca varsay larak destek sürelerini 25 yap n ikmal ettikleri tarihe kadar uzat lmas n ve giderek her davada çocuklar yönünden zarar n 25 yafl n doldu u tarihe kadar hesaplanmas n öngören bozma gerekçesi tazminat hukukunun genel ilkeleriyle ba daflmaktad r. Aç klanan bu nedenlerle ifl kazalar nda destek kayb nedeniyle zarara u rayan çocuklar n destek süreleri yönünden ilke olacak flekilde oluflturulan bozma gerekçesine kat lm - yorum. Üye Remzi Balta

10 2400 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 21. HUKUK DA RES E: 2007/2708 K: 2007/5209 T: fi HUKUKU fi KAZASINDA YARALANMA AKT F VE PAS F DÖNEM ZARARININ HESAPLANMASINA UYGULANACAK YÖNTEM* Özet: fl kazas na u rayan iflçinin tazminat n n miktar iflçinin olay tarihindeki bakiye mrü esas al narak aktif ve pasif dönemde elde edilecek kazançlara göre hesaplan r. flçinin 60 yafl ndan sonraki pasif yaflam devresi geliri de, aynen aktif dönemde oldu- u gibi y ll k %10 art r m ve %10 iskonto yöntemiyle hesaplan r. Pasif dönemde herhangi bir iflte çal fl lmasa bile ekonomik de er tafl yan yaflamsal faaliyetlerin sürdürülmesi nedeniyle emsallerine göre fazla güç sarfedilece i ve bu durumun sigortal için asgari ücret düzeyinde bir zarar oluflturaca kuflkusuzdur. Bu nedenle pasif devre zarar n n asgari ücret esas al narak hesaplanmas gerekir. Davac, ifl kazas sonucu maluliyetinden do an maddi ve manevi tazminat n ödetilmesi davas n n yap lan yarg lamas sonunda; ilamda yaz l nedenlerle gerçekleflen YTL. maddi ve manevi tazminatta yasal faiziyle birlikte daval dan al narak davac ya verilmesine iliflkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi daval vekilince istenilmesi ve duruflma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek iflin duruflmaya tabi oldu u anlafl lm fl ve duruflma için Sal günü tayin edilerek taraflara ça r ka d gönderilmiflti. Duruflma günü daval vekili avukat ile kars taraf vekili avukat geldiler. Duruflmaya bafllanarak haz r bulunan; avukatlar n sözlü aç klamalar dinlendikten sonra duruflmaya son verilerek ayn gün Tetkik Hakimi taraf ndan düzenlenen raporla dosyadaki ka tlar okundu, iflin gere i konuflulup düflünüldü ve afla daki karar tesbit edildi. KARAR 1-Dosyadaki yaz lara, toplanan delillere, hükmün dayand gerektirici nedenlere go e, daval n n afla daki bentlerin kapsarn d fl ndaki di er temyiz itirazlar n n reddine, _ ( * ) Gönderen: Av. Ertu rul Sakao lu, Kocaeli Barosu

11 Yarg tay Kararlar Dava zararland r c sigorta olay sonucu her iki el 1. parmaklar n n k smen ampute olmas nedeniyle % 24 oran nda meslekte kazanma gücünü kaybeden davac sigortal n n maddi ve manevi zararlar n n giderilmesi istemine iliflkindir. Mahkemece istemin k smen kabulüne karar verilmifltir tarihli dava dilekçesinden aç kça anlafl ld üzere davac, zararland r c sigorta olay nedeniyle manevi tazminat talebinde bulunurken, kazan n meydana gelmesinde hiçbir kusurunun olmad n belirtmifl, giderek daval iflverenin tam kusuruna dayanm flt r gün 1966/7-7 say l çtihad Birlefltirme Karar 'n n gerekçesinde de aç kland üzere, bedensel- zarara u rayan n müterafik kusurunun varl halinde bu durumun manevi tazminat n takdirinde göz önünde bulundurulmas gerekir." Somut olayda, mahkemece kazan n %30 oran nda kusurlu bulundu u kusur raporu karara esas al nm flt r. Hal böyle olunca ve özellikle, davac n n kusursuz oldu u belirtilerek dava aç lm fl olmas - na göre, davac n n müterafik kusuru gözetilerek talep edilen miktardan bir miktar indirim yap lmak suretiyle manevi tazminat n belirlenmesi gerekirken iste in aynen hüküm alt na al nm fl olmas usul ve yasaya ayk - r olmufltur. 3-Maddi tazminata yönelik temyize gelince: Dava, sigortal n n, ifl kazas sonucu sürekli ifl göremezlik nedeniyle u ram fl oldu u zarar n giderilmesi istemine iliflkindir. Kusurun aidiyeti ve oran uyuflmazl k konusu de ildir. Uyuflmazl k, tazminat n belirlenmesi noktas nda toplanmaktad r. Tazminat n saptanmas nda ise; zarar ve tazminata do rudan etkili olan iflçinin net geliri, bakiye ömrü, ifl görebilirlik ça, ifl görmezlik ve karfl l kl kusur oranlar, Sosyal Sigortalar taraf ndan ba lanan peflin sermaye de eri gibi tüm verilerin hiçbir kuflku ve duraksamaya yer vermeyecek flekilde öncelikle belirlenmesi gerekti i tart flmas zd r. Öte yandan tazminat miktar n n, iflçinin olaylar ndaki bakiye ömrü esas al narak aktif ye pasif dönemde elde edece i kazançlar toplam ndan olufltu u yönü ise söz götürmez. Baflka bir anlat mla, iflçinin günlük net geliri tespit edilerek bilinen dönemdeki kazanc mevcut veriler nazara al narak iskontolara ve art rma ifllemi yap lmadan hesaplanaca, bilinmeyen dönemdeki kazanemm ise; y ll k olarak %10 artt r l p %10 iskontoya tabi tutulaca, 60 yafl na kadar (aktif) dönemde 60 yafl ndan sonrada bakiye ömrü kadar (pasif) dönemde elde edece i kazançlar n ortalama yöntemine baflvurulmadan her y l için ayr ayr hesaplanaca Yarg tay'ca oturmufl ve yerleflmifl görüfllerindendir. Aç klanan zarar ve tazminat n hesaplanmas yönteminde, iflçinin yafll l k ayl almas veya iflçinin yafl ve iflçide oluflan meslekte kazanma gücü kay p oran na göre ileride çal fl p yafll l k ayl na, hak kazanmas üs-

12 2402 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 tün olas l k içinde bulunsa dahi pasif dönemin zarar hesab na dâhil edilmesi gerekir. Mahkemece davac n z pasif devre zarar n n olufltu unun kabulüne iliflkin hüküm yerindedir. Sigortal ya ba lanan yafll l k ayl nda meslek hastal ve ifl kazas kolundan al nan primlerin hiçbir etkisi bulunmamakta olup tamamen uzun vadedeki sigorta kollar ndan ödenen primler sonucu ayak ba lanmaktad r. Pasif dönemde herhangi bir iflte çal fl lmasa bile, ekonomik bir de er tafl yan salt yaflamsal faaliyetlerinin sürdürülmesi nedeniyle emsallerine göre fazla güç sarf edece i ve bu durumun sigortal bak m ndan asgari ücret düzeyinde bir zarar oluflturaca aç kt r. Bu nedenlerle pasif devre zarar n n da asgari ücret esas al narak hesaplanmas gerekir. Pasif devre zarar hesaplan rken, hesap tarihindeki asgari ücretin bakiye ömrüne kadar her y l için %10 art r p %10 iskonto uygulanmak suretiyle bulunacak ücretlerin pasif devre zarar n n belirlenmesinde esas al nmas gerekirken, hesap tarihindeki yafll l k ayl n n %20 fazlas devre bafl geliri kabul edilmek suretiyle pasif devre zarar n n hesaplanmas hatal olmufltur. Mahkemece bu maddi ve hukuki olgulara ayk r biçimde yaz l flekilde hüküm kurulmas usulve yasaya ayk r olup bozma nedenidir. O halde, daval n n bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlar kabul edilmeli ve hüküm borulmal d r. SONUÇ: Hükmün yukar da aç klanan nedenlerle BOZULMASINA, daval yarar na takdir edilen YTL duruflma avukatl k paras n n karfl tarafa yükletilmesine, temyiz harc n n istek halinde daval ya iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi.

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2003/15449 KARAR NO: 2004/5354 KARAR TAR H : 18.03.2004 KARAR ÖZET : BEL RL SÜREL fi SÖZLEfiMES YLE ÇALIfiAN fiç N N FARK KIDEM TAZM

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES 2272 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/5607 K: 2003/18351 T: 30.10.2003 fi HUKUKU HUSUMET BAK YE SÖZLEfiME SÜRES DAVACININ BAfiKA B R fite ÇALIfiMASI (BK

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren T.C. YARGITAY 9. HUKUK DA RES

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren T.C. YARGITAY 9. HUKUK DA RES yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2004/12959 KARAR NO: 2004/22023 KARAR TAR H : 05.10.2004 KARAR ÖZET : Gününde Ödenmeyen Ücretlere Faiz Uygulamas 4857 say l fl Kanununun

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren YARGITAY KARARI: T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren YARGITAY KARARI: T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2005/1049 KARAR NO: 2005/31960 KARAR TAR H : 03.10.2005 KARAR ÖZET : BAK YE ÜCRET ALACA INDAN MAHSUP YAPILMASI Davac, dava konusu dönemde

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2006/24828 KARAR NO: 2006/6666 KARAR TAR H : 15.03.2006 KARAR ÖZET : T S'DE YER ALAN TOPLU fiç ÇIKARMA PROSEDÜRÜNÜN UYGULANMASI Toplu

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 2752 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11496 K: 2006/11948 T: 20.11.2006 T CARET HUKUKU KASKO S GORTA S GORTA fi RKET N N RÜCU

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2003/2233 K: 2003/2670 T: 29.9.2003 ORTAKLI IN G DER LMES DAVASI TAfiINMAZ ÜZER NDE B NA BULUNMASI A D YET N TESP T DAVASI (3561 SK. m. 13/j) YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

Detaylı

PAS F DEVRE MADD TAZM NAT HESAPLAMALARINDA DO RULAR VE YANLIfiLAR

PAS F DEVRE MADD TAZM NAT HESAPLAMALARINDA DO RULAR VE YANLIfiLAR PAS F DEVRE MADD TAZM NAT HESAPLAMALARINDA DO RULAR VE YANLIfiLAR Av. Fahri TAN 1) PAS F DEVRE MADD TAZM NAT HESABININ ANLAMI ve AMACI Yarg tay 21. Hukuk Dairesi kad n erkek ay r m yap lmaks z n insan

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DA RES

YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES YARGITAY 21. HUKUK DA RES E: 2007/20172 K: 2007/19331 T: 30.10.2007 fi HUKUKU H ZMET TESP T DAVASI HAK DÜfiÜRÜCÜ SÜRE SÜREDEN SONRA VER LEN fie G R fi B LD RGES MADD HATAYA DAYALI

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: 16.09.2004 KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel

Detaylı

Hukuk Genel Kurulu 2014/454 E., 2016/481 K. "İçtihat Metni"

Hukuk Genel Kurulu 2014/454 E., 2016/481 K. İçtihat Metni Hukuk Genel Kurulu 2014/454 E., 2016/481 K. "İçtihat Metni" Taraflar arasındaki tespit davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;... Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 01.03.2013 gün ve 2012/1155

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2004/14496 KARAR NO: 2004/13993 KARAR TAR H : 07.06.2004 KARAR ÖZET : flletmenin, iflyerinin veya iflin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES 2226 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/1913 K: 2005/2338 T: 08.03.2005 KAT MÜLK YET HUKUKU B RDEN ÇOK PARSEL ÜZER NDE KURULU S TELER

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/12919 K: 2006/13384 T: 18.12.2006 S GORTA HUKUKU S GORTA fi RKET N N TEMERRÜDÜ KUSUR RAPORLARI ARASINDA ÇEL fik GARANT FONU VE S GORTACININ SORUMLULU

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/12143 K: 2003/1022 T: 03.02.2003 TELLALLIK SÖZLEfiMES NDEN CAYAN ALICININ YÜKÜMLÜLÜ Ü (BK m. 161/son) Özet: Tellall k sözleflmesinden cay lmas halinde vazgeçen al c n

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

4.HD , E.1998/ K.1998/10906

4.HD , E.1998/ K.1998/10906 KİŞİLERİN GÜNLÜK YAŞAMLARINI SÜRDÜRÜRLERKEN VE YAŞLILIK YILLARINDA DA SAKATLIKLARI ORANINDA ZORLANACAK OLMALARI NEDENİYLE GÜÇ KAYBI TAZMİNATI İSTEYEBİLECEKLERİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI (1) Davacı yaşadığı

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır.

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Dosya içeriğindeki maddi bulgulara göre; taraflar arasında

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/2112 K: 2006/3863 T: 19.04.2005 PAYLI TAfiINMAZ F L TAKS M ÖNALIM HAKKI DÜRÜSTLÜK KURALI EYLEML PAYLAfiMA (TMK. m. 2) Özet: Önal m davas na konu olan pay n iliflkin bulundu

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/13932 K: 2003/2014 T: 27.2.2003 KATMA DE ER VERG S NE TAB K RA filemler VERG YÜKÜMLÜSÜ (3065 SK m l, 3/f, 8, 9) Özet: Katma De er Vergisine tabi kiralama ifllemlerinde

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 4. HUKUK DA RES E: 2004/3851 K: 2004/12047 T: 21.10.2004 VAROLMAYAN BORÇ Ç N CRA TAK B YAPILMASI K fi L K HAKLARINA SALDIRI MANEV G DER M Özet: Borcun tamam n n ödenmesine karfl n, borçluya ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 2821 S. SK/45

İlgili Kanun / Madde 2821 S. SK/45 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/841 Karar No. 2014/834 Tarihi: 24.01.2014 İlgili Kanun / Madde 2821 S. SK/45 PROFOSYONEL SENDİKA YÖNETİCİSİNİN HİZMET ÖDENEĞİ HUKUKA AYKIRI BULUNARAK İPTAL

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 378 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2002/6240 K: 2002/11024 T: 28.11.2002 ÖZEL S GORTA HUKUKU ZORUNLU TRAF K S GORTASI MAL K OLMAYAN

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği ) YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 3.7.2006 E. 2006/4815 K. 2006/7231 İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

YARGITAY 10. HUKUK DA RES

YARGITAY 10. HUKUK DA RES YARGITAY 10. HUKUK DA RES 2738 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 10. HUKUK DA RES E: 2005/10659 K: 2005/13867 T: 26.12.2005 fi HUKUKU ÖLEN S GORTALININ AYLIKLARININ BANKA KARTIYLA

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

4 904 say l Türkiye fl Kurumu Kanunu (4904, 2003) ile istihdam n korunmas na,

4 904 say l Türkiye fl Kurumu Kanunu (4904, 2003) ile istihdam n korunmas na, mali ÇÖZÜM 145 fi-kur A VER LMES GEREKL BELGELER VE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI Resul KURT* I- G R fi 4 904 say l Türkiye fl Kurumu Kanunu (4904, 2003) ile istihdam n korunmas na, gelifltirilmesine,

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19

İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/15860 Karar No. 2011/67 Tarihi: 17.01.2001 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19 SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNİN ARTMASI HALİNDE HER ZAMAN FARK

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2004/2804 K: 2004/12066 T: 06.12.2004 MENF TESP T DAVASI ALACAKLI YARARINA TAZM NATIN KOfiULU ( K m. 72/4) Özet: Menfi tespit davas nda alacakl yarar na tazminata hükmolunmas

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

fi SÖZLEfiMES NE KONULAN HÜKÜMLE fi YASASI VE YÖNETMEL K HÜKÜMLER NE RA MEN GECE SÜRES NDE FAZLA ÇALIfiMA SINIRI AfiILAB L R M?

fi SÖZLEfiMES NE KONULAN HÜKÜMLE fi YASASI VE YÖNETMEL K HÜKÜMLER NE RA MEN GECE SÜRES NDE FAZLA ÇALIfiMA SINIRI AfiILAB L R M? mali ÇÖZÜM 275 fi SÖZLEfiMES NE KONULAN HÜKÜMLE fi YASASI VE YÖNETMEL K HÜKÜMLER NE RA MEN GECE SÜRES NDE FAZLA ÇALIfiMA SINIRI AfiILAB L R M? (KARAR NCELEMES ) Ekrem TAfiBAfiI* (Yarg tay Dokuzuncu Hukuk

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2003/10819 K: 2004/346 T: 20.01.2004 AD KEFALET AD KEF L N SORUMLULU UNUN KOfiULLARI (BK m. 486) Özet: Adi kefilin borçtan sorumlu tutulabilmesi, as l borçlunun iflas etmesi

Detaylı

1 Ekim 2008 sabah tüm sabah kamuoyunda ad na Sosyal Güvenlik Reformu

1 Ekim 2008 sabah tüm sabah kamuoyunda ad na Sosyal Güvenlik Reformu mali ÇÖZÜM 177 GENEL SA LIK S GORTASI LE HAYATIMIZDA NELER DE fiecek? Ali TEZEL* 1-G R fi 1 Ekim 2008 sabah tüm sabah kamuoyunda ad na Sosyal Güvenlik Reformu ad verilen 5510 say l Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/13591 K: 2007/452 T: 21.01.2007 AD ORTAKLIK FES H VE TASF YE ARASINDAK AYIRIM TASF YEDE ZLENECEK YÖNTEM TASF YEDE MAHKEMEN N filev (BK m. 539)

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 9. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/2443 K: 2005/33321 T: 13.10.2005 BANKA HESABINA YAPILAN ÜCRET ÖDEMES FAZLA ÇALIfiMANIN KANITLANMASI (4857 SK m. 32, 41) KARARLARI Özet: Davac ya ait ücret bordrolar nda imza bulunmad ndan bu bordrolar

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ

ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ Haksahibi kız çocukların destekten yararlanma süreleri, evlenmelerinin üstün olasılık içinde bulunduğu yaşa göre belirlenir ki, bu yaş kural olarak köylerde 18,

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES E: 2004/22912 K: 2005/13742 T: 18.04.2005 fiç N N ÜCRETS Z ZNE ÇIKARILMASI H ZMET AKD N N FESHED LM fi SAYILMASI DURUMU Özet: Yarg tay n kararl l k kazanm fl olan uygulamas na göre, ücretsiz izin hizmet

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES 5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES Yunus YELMEN * I-Girifl Sosyal güvenlik mevzuat uygulamas

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/8955 K: 2004/3556 T: 5.4.2004 UZAMIfi CEZA ZAMANAfiIMI S GORTACININ SORUMLULU U* (2918 S KTK m. 109) Özet: Trafik Yasas n n 109. maddesine dayan

Detaylı

YARGITAY KARARLARI. T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2012/8801 Karar No: 2012/12525 Karar Tarihi: 02.07.2012

YARGITAY KARARLARI. T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2012/8801 Karar No: 2012/12525 Karar Tarihi: 02.07.2012 YARGITAY KARARLARI T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2012/8801 Karar No: 2012/12525 Karar Tarihi: 02.07.2012 İlgili Mevzuat: 506 sayılı Kanun m. 79. ÇALIŞMANIN TESPİTİ HUSUMET VE FİİLİ ÇALIŞMA OLGUSU

Detaylı

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı)

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) Vekili : Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) : Rekabet Kurumu Bilkent Plaza

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES 2326 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/22521 K: 2003/26613 T: 29.12.2003 TAfiINMAZ HUKUKU ECR M S L ÖDENMES N ÇEREN LAMIN NFAZI KES NLEfiME KOfiULU Özet:

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2004/3278 K: 2004/12563 T: 20.12.2004 TAfiIYICININ SORUMLULU UNUN SINIRI GASP NEDEN YLE ZAY OLAN EfiYA (TTK. m. 781/1) YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Tafl y c kendi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler 41) Ba -Kur Mevzuat Uyar nca Kimler Sigortal Say l r? 1479 Say l Kanun Uyar nca; Kanunla ve Kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

Davalılar : 1) Ad ( Araç sürücüsü )

Davalılar : 1) Ad ( Araç sürücüsü ) B i l i r k i ş i R a p o r u Ç o r l u H u k u k M a h k e m e s i H a k i m l i ğ i n e Dosya No : esas Davacılar : 1) E ( Kazalı ) 2) Y ( Kazalının babası ) 3) Ay ( Kazalının Annesi ) Davalılar : 1)

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2004/12861 K: 2004/13674 T: 9.12.2004 PAYDAfiLARIN HAKLARI ECR M S L KÖTÜN YETL Z LYET ZARARIN TÜMÜNDEN SORUMLULUK (TMK m. 2, 693, 993, 995) Özet:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /112

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /112 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/15460 Karar No. 2016/19015 Tarihi: 23.06.2016 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /112 ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMASINI SÜRDÜRMESİ KAMU İŞVERENLERİ

Detaylı