Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı"

Transkript

1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1989 No.9

2 ÖNSÖZ 26 Haziran 1987 tarih ve 66 say ı l ı Resmi Gazetede yay gün yürürlü ımlanarak ayni ğe giren 35/1987 say ı l ı Kuzey K ıbr Bankas ı Yasas ıs Türk Cumhuriyeti Merkez ı, Bültenin Eylül 1987 tarihli ilk say ıs ına dahil edilmi duğundan K.K.T.C. Merkez Bankas ş bulunı Yasas ı bu kaynaktan kar ndan edinmek isteyenlerin talepleri şılanmakta idi. Zamanla ilk say ı kar tükenmi ş şılanamaz hale gelmi ve bu istemler ştir. Mevcut durumda 35/1987 say ı l ı Yasaya Bültenin bu say ısında Bölüm V alt ında tekrar yer verilmesi faydal ı görülmüştür.

3 İÇİNDEKİLER I. Bölüm K.K.T.C. de Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri Il. Bölüm Skonomik Geli şmeler 1. Üretim, İstihdam ve Fiyatlar a) Üretim Art ışı ve, Kaynaklar ın Kullan ım ı b) İstihdam c) Fiyat Hareketleri ve Ücretler 2. Mali ve Parasal Geli şmeler a) Mali Geli şmeler b) Parasal Geli şmeler 3. Ticaret, Pazarlama ve Ödemeler Dengesi a) Ticaret ve Pazarlama b) Ödemeler Dengesi III. Bölüm Merkez Bankas ın ın Alt ı Ayl ık Hesaplar ı Bilanço Kâr ve Zarar Hesaplar ı Hesaplar Hakk ında Aç ıklamalar IV. Bölüm Bankac ı l ık İstatistikleri V. Bölüm Bankac ı l ık Kesiminin Özel ilgi Duyaca ğı Mevzuat KKTC Merkez Bankas ı Yasas ı, Say ı 35/1987,VI. Bölüm Tablolar ın Listesi Sayfa

4 I. Bölüm KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR İYETİNDE MERKEZ BANKASI VE BANKACILIK FAALIYETLERI 35/1987 say ı l ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ında belirtilen çerçevede bankalar taraf ından getirilen k ısa vadeli senet ve vesikalar ı reeskonta kabul ederek veya Kamu Kurum ve Kurulu şlar ına Hazine Kefaleti kar şıl ığında avans vermek suretiyle, piyasaya para sürme ve bankalara kaynak sa ğlama görevleri Bankam ızca sürdürülmü ştür. Yasan ın 36. maddesi alt ında Merkez Bankas ı taraf ından miktar ı cari y ıl bütçe ödenekleri toplam ın ın %5'ini geçmemek üzere Hazineye K ısa Vadeli Avans Hesab ı aç ılmas ı yetkisine kar şıl ık 1987 y ılı sonunda 3500 milyon Ti. miktar ında görülen Hazine K ısa Vadeli Avans Hesab ı 1988 y ıl ında kapat ılm ışt ır. 30 Haziran 1989 tarihi itibariyle avans ve reeskont i şlemleri Tablo l'de, avans ve reeskont i şlemlerinden do ğan borç bakiyelerinin 31 Aral ık 1987, 31 Aral ık 1988 ve 30 Eylül 1989 tarihleri itibariyle kar şılaşt ırmas ı ise Tablo 2'de gösterilmi ştir. Turizm Kredilerinin de Kontrollu Krediler kapsam ına al ınmas ıyle bu tür kredilerde sa ğ l ıkl ı bir art ış gözlenmektedir 'de milyon IL miktar ında olan turizm kredileri 'da 2,487.8 milyon t'ye yükselmi ştir.. 3

5 Tablo 1 Kredi Türü Hazine Kefaletini Haiz Bonolar tt tt tt tt tt Küçük Esnaf ve Sanatkâr Senetleri Sanayi Senetleri It tt tt tl İmalatç ı- İhracatç ı Senetleri tt tt It tt tt tt tt tt tt ı t Ticari Senetler tl tt 30 Haziran 1989 itibariyle Avans ve Reeskon i şlemleri Milyon 'IL B rç Senet Senet Borçlu Ba iyesi Adedi Toplam ı K.T. Sanayi i şletmeleri Holding Ltd K.M.S. Cypfruvex Işi. Ltd Tar ımsal Donat ı m Kurumu 2# Toprak Ürünleri Kurumu K.T. Turizm i şi. Ltd Devlet Üretme Çiftlikleri 1' K. Vakıflar Bankas ı Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K.Kredi Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A. Ş. K. Ticaret Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd R : Tarım Senetleri ihracat Senetleri tt tl Turizm Senetleri tt tt tt tt tt tt tt I/ K. Vakıflar Bankas ı Ltd. K.Türk Koop.Merkez Bankas ı Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. Türk bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. Asbank Ltd # I Genel Toplam

6 Tablo 2 Kredi Türü Avans ve Reeskont Borç Bakiyelerinin 31 Aral ık Aral ık 1988 ve 30 Eylül 1989 itibariyle Kar şılaşt ırması Borçlu 31 Aral ık Aral ık 1988 Milyon Eylül 1989 Hazine Kefaletini K.T. Sanayi i şletmeleri Haiz Avans Holding Ltd K.M.S. Cypfruvex İşi. Ltd Tar ımsal Donat ı m Kurumu Toprak Ürünleri Kurumu Devlet Üretme Çiftlikleri T.C.M. Konsolide Fonu inki şaf Sand ığı K.T. Turizm i şl. Ltd Hazineye K ısa Vadeli Avans Hazine Cari Hesab ı Küçük Esnaf ve Sanatkâr Senetleri K. Vak ıflar Bankas ı Ltd Sanayi Senetleri K. Vakıflar Bankas ı Ltd K. Ticaret Bankas ı Ltd II Türk Bankas ı Ltd K. Kredi Bankas ı Ltd Asbank Ltd ihracat Senetleri K. Vak ıflar Bankas ı Ltd K. Ticaret Bankas ı Ltd Türk bankas ı Ltd K. Kredi Bankas ı Ltd Ticari Senetler K. Ticaret Bankas ı Ltd Türk Bankas ı Ltd K. Kredi bankas ı Ltd Asbank Ltd Tar ım Senetleri K.T. Koop. Merkez Bankas ı T.C. Ziraat Bankas ı K. Vak ıflar Bankas ı Ltd

7 imalatc ı- İhracatc ı Senetleri t ı Turizm Senetleri It ıı K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A. Ş. Asbank Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. K. Vakıflar Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. Asbank Ltd Q Genel Toplam _

8 Para ve Kambiyo İşleri Yasas ındaki tan ıma göre "Yetkili Bankalar" Kuzey K ıbr ıs Tür4 Cumhuriyetinde faaliyette bulunan ve ithalat, ihracat i şlemleri yapmaya döviz almaya, döviz bulundurmaya, döviz satmaya, döviz sat ışına mesnet te şkil eden turistlere mahsus döviz al ı m bordrolar ı ve/veya makbuz tanzim etmeye Maliye İşleri ile ilgili bakanl ıkça yetkili k ıl ınan bankalar ı anlat ır. K.K.T.C. Merkez Bankas ı dışında yetkili bankalar şunlard ı r: T.C. Ziraat Bankas ı Türk Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A. Ş. K.T. Kooperatif Merkez Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Kredi Bankas ı Ltd. Türkiye Halk Bankas ı A. Ş. K ıbr ıs Vak ıflar Bankas ı Ltd. Limasol Türk Kooperatif Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Ticaret Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Endüstri Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Faisal islam Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. "Yetkili Müesseseler" Para ve Kambiyo İşleri Yasas ı kurallar ı uyar ınca döviz al ıp satmaya ve bulundurmaya yetkili k ılınan müesseseleri anlat ır. Bu müesseselerin Maliye i şleriyle görevli bakanl ıktan çal ışma izni almalar ı zorunludur. Halen faaliyette bulunan yetkili müesseselerin isim ve kay ıtl ı büro adresleri a şağıda gösterilmi ştir: Birinci Döviz Al ı m Sat ı m Şirketi Ltd. 158 A Girne Caddesi, Lefkoşa. F ı r ıncloğullar ı Co. Ltd. 2-4 Asmaalt ı Sokak, Lefkoşa. Elmaslar Yat ı r ım Şirketi Ltd. 89 D Taner Küçük İş Han ı Girne Caddesi, Lefkoşa. Merimann Currency Exchange Co. Ltd. 49 E II. Selim Caddesi, Lefkoşa. Ertuğrul Akbel And Sons Ltd. sman Paşa Caddesi, Mustafa Haci Ali Apt. No. 2, Lefko şa. Sun Döviz Bürosu Ltd. Abdi İpekçi Caddesi, Lefko şa. Nafa Döviz Al ım Sat ı m Şirketi Ltd. Zafer Çar şısı No. 10 Atatürk Caddesi, Girne. rhan Kahya Ltd. 3-4 Zafer Çar şısı, Girne. Uluçay Exchange Co. Ltd. 13 Nam ık Kemal Meydan ı, Mağusa. Er-Tem Yat ı r ı m Şirketi Ltd. 2 G K ışla Yolu Mağusa Batu Exchange Co. Ltd. 52 istiklal Caddesi, Ma ğusa. 7

9 K.K.T.C. Merkez Bankas ı aşağıdaki bankalarla muhab rlik ili şkileri içinde olup, bunlardan; Midland Bank PLC International Division Londra Commerzbank AG Londra Commerzbank AG Frankfurt Amerikan Express Bank Ltd. Londra Bank of Credit and Commerce International S.A. Londr National Westmister Bank PLC Londra bankalar ı ile döviz, TC Merkez Bankas ı ile hem döviz hem yürütülmektedir. ürk Liras ı hesaplar ı Döviz rezervlerimiz bankalar ın resmi kurdan tuttuklar ı dövizlerle bankalar kurundan tuttuklar ı dövizlerden oluşmaktad ır. K. K.T.C. Mer ez Bankas ı ve Di ğer Bankalar s ınıfland ırmas ına göre Mart A ğustos, 19 9 döneminde Devlet Kuru hesab ında tutulan dövizler, Tablo 3'de gösterilmi ştir. Bundan görüleceği üzere sözü edilen süre zarf ında Devlet pozisyonunda önemli bir değişiklik olmam ış, Aral ık 1988 sonu itibariyle toplam bin AB dolar ı ve serbest bin ABD dolar ı miktarlar ında olan döviz dizi oynam larla Ağustos, 1989 da toplam bin ABD Dolar ı ve serbest bin BD dolar ı miktarlar ına düşmüştür. Bankalar ın döviz pozisyonlar ında herhangi bi s ınırlama mevcut olmamakla beraber resmi dövizlerin daha çok K.K.T.C. Merk z Bankas ında toplandığı gözlenmektedir. 8

10 Tablo 3 K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Diğer Bankalar Tasnifine Göre Mart Ağustos 1989 döneminde Devlet Kuru Hesabmda Tutulan Dövizin ABD Doları Karşılığı ve Mevcut Taahhütler Bin ABD $ Tarih 2 Nisan 1988 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 2 Temmuz 1988 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 1 Ekim 1988 K.K.T.C. Merkez Di ğer Bankalar 31 Aral ık 1988 K.K.T.C. Merkez Di ğer Bankalar 28 cak 1989 K.K.T.C. Merkez Di ğer Bankalar 28 Şubat 1989 K.K.T.C. Merkez Di ğer Bankalar 1 Nisan 1989 K.K.T.C. Merkez Di ğer Bankalar.29 Nisan K.K.T.C. Merkez Di ğer Bankalar Bankas ı Bankas ı Bankas ı Bankas ı Bankas ı Bankas ı 27 May ıs 1989 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Bankalar Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Döviz Toplam Taahhüt Serbest $ $ ( ) (56.5) (307.7)

11 1 Temmuz 1989 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar ( ) Toplam Temmuz 1989 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar ( ) Eylül 1989 Toplam K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam

12 Yine K.K.T.C. Merkez Bankası ve Di ğer Bankalar s ınıfland ırmasına göre bankalar kurundan özel ve tüzel ki şiler adına aç ılan döviz tevdiat ve döviz mevduat hesaplar ındaki dövizlere ait bilgiler Tablo 4'te verilmi ştir. Aral ık 1988 sonunu izleyen dönemde bu hesaplarda kayda de ğer bir de ğişiklik almam ışt ır. 11

13 Tablo 4 K.K.T.C. Merkez Bankası ve Diğer Bankalar Mart A ğustos 1989 Döneminde Bankalar Kişiler adına tutulan Döviz Tevdiat ve M ABD Doları Karşılığı ve Hesap Türüne asnifine Göre ı I I : I özel ve Tüzel Hesaplarının re Deıktimii 12 Tarih 31 Mart 1988 Bankalar Döviz Tevdiat Dövi Mevduat Toplam Hesap Miktar Hesa Döviz Adedi $ Adedi o Miktar $ $ K.K.T.C. Merkez Bankas ı ü 5:289.0 Di ğer Bankalar ' Haziran 1988 Toplam 3082 _ K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar , _ 30 Eylül 1988 Toplam K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 3179 _ ı Aral ık 1988 Toplam ' , K.K.T.C. Merkez Bankas ı " Diğer Bankalar, : , cak 1989 Toplam K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Şubat 1989 Toplam ' K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar ' Mart 1989 Toplam : C.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Nisan K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam

14 31 Mayıs 1989 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 30 Haziran 1989 Toplam K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam 31 Temmuz 1989 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar ' , Toplam A ğustos 1989 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam

15 Döviz rezervlerimiz devlet kuru ile bankalar kuru olar mektedir. Devlet kuru hesab ında tutulan dövizler tahsise kuru başl ığı alt ında gösterilen dövizler ise özel ve tüzel mevduat hesaplar ı ile bankalar ın kendi nam ve hesapla oluşmaktad ır. Aral ık 1988 sonu itibariyle Devlet Kuru bin ABD dolar ı ve Bankalar kurumda tutulan topl ABD dolar ı de ğerindedir (Tablo 5). cak-a ğustos bin ABD dolar ı ve Bankalar kurunda olduğuna göre, Bankalar Kuru Hesab ında art ış, Devlet gözlenmektedir. k iki başl ık alt ında görültabi dövizlerdir. Bankalar şilere ait döviz tevdiat ve ına tuttuklar ı dövizlerden Hesab ındaki toplam döviz m döviz ise bin ortalamas ı Devlet kurunda bin ABD dolar ı değerinde Kuru Hesab ında ise düşüş 14

16 Tablo 5 Döviz Rezervlerinin Art ış H ı z ı Bin ABD $ Tarih - Il ~wi Niteli ğ i Mart 1988 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın kendileri Toplam Haziran 1988 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Eylül 1988 Devletin Kur Hesab ında Bankalar K ıırunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Aral ık 1988 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam cak 1989 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Şubat 1989 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Miktar Bir önceki ayla kar şılaşt ırmas ı

17 Mart 1989 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Nisan 1989 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam ı May ıs 1989 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın kendileri Toplam Haziran 1989 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Temmuz 1989 I Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam A ğustos 1989 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam

18 Ağustos, 1989 ay ına ait Döviz Tevdiat ve Döviz Mevduat Hesaplar ının Cins ve Vadelerine göre dökümünü gösteren Tablo 6, vade yönünden incelendi ğinde ilk s ı- ran ın, Döviz Tevdiat Hesaplar ında vadesiz hesaplar ve Döviz Mevduat Hesaplar ında bir y ıl vadeli hesaplar taraf ından i şgal edildi ğini görürüz. Döviz cinsine göre en popüler para sterlin, daha sonra ABD dolar ı ve DM görülmektedir. 17

19 0 'T d -ıı M C 1 i ı \ zg N er) co r-. zı! o. ın cv rn ııg o E ö c) aı t (1) 1.. M en -ıı N (NI <N1 N er;, C \.0 00 C \ c; C0 C ef; eı) 1-1 ııı-ı 0 :1 2 > ca E d M esi 1-1 c. rı ır) o. m m.o M,t ooco N t-- C; tn4 49ı II Döviz T evdia E Cd o E- D öviz Mevduat Hesa E Cd o E- E ca E-' 0) aı 18

20 Elde etti ğ imiz bilgilere göre 30 Eylül 1989 tarihi itibariyle bankalarca kulland ı r ılan döviz kredileri bakiyesi sterlin türünden "9,419,671 ABD dolar ı ABD dolar ı türünden $ 508,269 ve Bat ı Alman Mark ı türünden 1,129,991 DM olmak üzere toplam olarak, 16,381,224 ABD Dolar ı değerindedir. 19

21 Aral ık 1987 baz ına göre Hayat Pahal ılığı Endeksinde Aral ık 1988 sonu itibariyle kaydedilen %62.57 oran ındaki art ışı sözü edilen önemin enflasyon oran ı olarak kabul edersek Aral ık, 1987'de milyar IL mik ar ındaki mevduat ın sat ın alma gücünü koruyabilmesi için Aral ık 1988'de 181. milyar 11'ye ula şmas ı gerekmekte idi. Tablo 7'den görülece ği üzere Aral ık 198 sonu itibariyle toplam Türk Liras ı mevduat milyar 11 miktar ındad ır. Bu su etle reel art ış kaydedilmemi ştir. Ayni yaklaşımla 1989 yılın ın ilk sekiz ay 1 döneminde kaydedilen %40.43 oran ındaki enflasyon dikkate al ındığında Aral ık 1988'de milyar IL miktar ında olan toplam mevduat ın sat ın alma gücünü kor yabilmesi için A ğustos, 1989'da milyar 1L'ye ula şmas ı gerekmekte idi. Böyle bir art ış kaydedilmedi ği cihetle 1989 y ıl ının ilk sekiz ayl ık döneminde de toplam t mevduat ında reel art ış olmadığını söyleyebiliriz (Tablo 7). Ku şkusuz b sonuç bize ulaşan rakamlar ın doğ ruluğu oran ında geçerlidir. 20

22 Tablo 7 Mart 1988 Resmi Ticari Tasarruf Haziran 1988 Resmi Ticari Tasarruf Eylül 1988 Resmi Ticari Tasarruf Aral ık 1988 Resmi Ticari Tasarruf cak 1989 Resmi Ticari Tasarruf Şubat 1989 Resmi Ticari Tasarruf Mart 1989 Resmi Ticari Tasarruf Türk Lirası Mevduat ın Artış H ızı Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Mevduat ın Niteli ğine göre Dökümü Milyon IL Bir önceki dönemle karşılaşt ırması

23 isan 1989 Resmi Ticari Tasarruf Toplam May ıs 1989 Resmi Ticari Tasarruf Toplam Haziran 1989 Resmi Ticari Tasarruf Toplam Temmuz 1989 Resmi Ticari Tasarruf Toplam A ğustos 1989 Resmi Ticari Tasarruf Toplam 75.2r :1

24 Resmi mevduat ın KKTC Merkez Bankas ı ile di ğer Bankalar aras ında Aral ık A ğustos 1989 süresindeki bölünümü Tablo 8'de verilmi ştir. Buna göre bölünüm ortalama olarak Aral ı k 1986'da 66.7:33.3, 1987'de 65.4:34.6, 1988'de 68.8:31.2 ve 1989 y ıl ın ın ilk sekiz ayl ık döneminde 55.0:45.0 olarak gerçekle şmiştir. Bu suretle K.K.T.C. Merkez Bankas ı pay ın ın en düşük düzeyde oldu ğu gözlenmektedir. ti 23

25 Tablo 8 K.K.T.C. Merkez Bankası ve Diğer Nezdinde Resmi Mevduat Milyon İL ar Tarih K.K.T.C. Merkez Bankas ı % Aral ık cak Şubat , ,3 Mart Nisan Mayıs Haziran , Temmuz Ağustos Eylül A Ekim : Kasım Aralık cak Şubat Mart Nisan May ıs Haziran Temmuz A ğustos Eylül Ekim Kasım Aral ık cak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos i ğer Toplam B kalar % : ı

26 Türk Liras ı Mevduat art ış h ız ı ile Maman art ış h ız ın ın Aral ık A ğ ustos 1989 dönemindeki kar şılaşt ı rmas ı tablo 9'da, Iskonto senetleri ve Banka- lar Plâsmanlar ın ın dökümü ve geçmi ş dönemle kar şılaşt ı rmas ı ise Tablo 10'da gösterilmi ştir. Plâsmanlar ının Sektörel dağı l ı m ı nda Kamu Kurum ve Kurulu şlar ı, Tar ım ve Iskonto Senetleri paylar ındaki nisbi azalmalara kar şı di ğer sektörlerde art ışlar gözlenmektedir. 25

27 Tablo 9 Türk Liras ı Mevduat Art ış Il ızı ile T kplam Plasman Art ış H ız ının karşılaşt ır ası Toplam TL Mevduat Bir önceki ayla kar şılaşt ırmas ı oplam lasman Milyon İL Bir önceki ayla kar şılaşt ırmas ı Aral ık Mart Nisan May ıs Haziran Temmuz A ğustos Eylül Ekim Kas ım Aral ık cak Şubat Mart Nisan 1988 May ıs Haziran Temmuz A ğustos Eylül Ekim Kas ım Aral ık cak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz A ğustos

28 Tablo 10 İ skonto Senetleri ve Bankalar Plasmanlarm ın Sektörel Bazda ve Geçmi ş Dönemle Karşılaştırması Aral ık 1988 Miktar Milyon 11. A ğustos 1989 Miktar Kamu Kurum ve Kuruluşlar ı Tar ı m Imalât Sanayii Yük Taşımac ıl ığı Yurtiçi ve Yurtd ışı Ticaret Bina ve Inşaat Turizm Şahsi ve Mesleki Borçlar İskonto Senetleri Not: Kamu Kurum ve Kuruluşlar ı kalemi kar şısında gösterilen miktar Bankam ızca çeşitli sektörlerdeki kamu kurum ve kurulu şlar ı na Hazine Kefaleti Karşıl ığı verilen avanslar ı da içermektedir. (Bak. Tablo 2). 27

29 28 ı

30 IL Bölüm EKNMIK GELIŞMELER 29

31 1.4.KNM İK GEL İŞMELER 1. Üretim, istihdam ve Fiyatlar a) Üretim Art ışı ve Kaynaklar ın Kullan ı m ı : 1987, 1988 ve 1989 y ıllar ında G.S.M.H.'n ın da ğı l ı m ı ve sektörel katma de ğerlerinin büyüme h ızlar ı Tablo 11'de cari üretici fiyatlar ı ve Tablo 12'de sabit üretici fiyatlar ı ile kar şıla şt ı rmal ı olarak gösterilm ştir sabit fiyatlar ıyla 1987'de milyon olan G.S.M.H. 1988'de milyon TL'ye ula ş m ış ve 1989'da mi yon Ti, olarak gerçekle şece ği tahmin olunmaktad ır. Bu itibarla sabit fiyatlarla büyüme h ız ı 1988'de %7 ve 1989'da %8.1 olarak görülmektedir. Sabit üretici fiyatlar ı ile hesaplanan1987, 1988 ve 1989 y ıllar ı G.S.Y.I.H.'s ın ın sektör paylar ına göz att ığı m ızda her üç y ılda amu Hizmetlerinin %21.2, %20.0 ve %18.8 oranlar ı ile ilk s ı ray ı ve Ticare in %18.7, %18.1 ve %18.2 oranlar ı ile ikinci s ıray ı i şgal etti ğini görürüz ve 1988'de tar ı m %12.1 ve %12.1 oranlar ı ile üçüncü s ırada ve sanayi % 1.4 ve %11.7 oranlar ı ile dördüncü s ırada görülmektedir. 1989'da Tar ı m ın ı ay ı %11.7'ye düşerken Sanayinin pay ı %14.0'a yükselmi ştir. Bunlar ı %10.9, %11.6 ve %11.6 oranlar ı ile Ulaşt ırma-haberle şme sektörü izlemektedir. 30

32 1-1 eh ( \ 4 d d d d d \ol ir; t-ı N ır, I 00 V0.4 vi ;1: :41:D l -i ı eh.- t, ır: İ"; t,: en <it) ı N N \ m5 e4 ug st3 od N en N \ 0\ d- \ VJ aj It; 14! <4 v; d d 0 d I ; ı :o cı. d oo en o0 od d 9-1 \o. m5.o o. 4. &fl \ \ d' D od \c;.c> d er oc3 \ID r) \ID e en (.4 1,1 t" cgrı eg U') CZ 04 19" D ID NI 00 0 G01 CN t* N \ 0. (.4 (.4 git,: rz, oo eso oo N \ s \ o% 00 \ 1-4 oc; R o C 11 m 1-ı CIZ (-40g 11: ın N d. m \o ı".1 od crı o Vi 0% % N 1-1,ıp M N N M oo 0 M od, eri iri Ur/ VI N - ı.4 er; u-1 ı %0 04 M e4 N 04 r vzoı M 0d- r,1 04 (-4 oo o vz 4 t-4 t: eh d el! \d cş on eq o (.4 \C> c.1 co es t\ un or3 e4 cp N os o m t... I-4 %4:> er; N N N \ 4-1 d M N CN \C> CJZ e -\ - Ch lın N \ N ıgi \ L' deri vi e, N. en Net so D \ ot; (z; vı oc; D tr 1--4 \ N g U4 r: csı ıri c.1 00 en vi %0 t-. Izt.03 ı oc ef; oo c%1 0'. cpz (.4 00 C> od 04") <Ni ir; od oo vi co \d, ef gri 00,g trg vi orı 00 Kaynak: Devlet E ziı E-' 4.,..., aı ta. o 44.., ;;;;) aı 'Z -' -4 aı Z3i cu aı rıs, 4.4 d E E l''' N cı 0 ) g ıı»... U -M Q> = cer -w V lr.., Ch. t1) " CD 0$...:ı Q.cı >...N4 E-. =Cli o cı. 0> ta >. Z...t aı ed ril U aı -ı4 E;... >. vi %4... ı 'Z -(3..., clı Q. Q> <0: gg, E -. " at 44..a '5, cd L.. ri] 401 ed" Y. C4 ef; 14! ER ~ aı U» ta _o 'F_, i271' 5 CJ] Kamu Hizmetleri Ir: gö t C; CZ 31

33 t - lo d d M. 0% ın N. on 10 er r, 0 D in d.-; : od w; N.4..4! vi er; N C.4 wıl 1 N ci ın o0 1-4 od cı o ırı o oo o sı:3 re; 0.-ı 1-4 -ı 1:ı 1-1 tel N. d o: cı..4 en N en. Ö d' :r3 re; M d o cs. inlon10 M c:3 c=3 v3 evi N ad en o. t* 00 en en 00 en i-i.-1 ad d N Ö..-; Ncd ad ad..-4 ı D 43 er; od.4. fm o. 1 Ö.41:;991 N. '. o.-eı c.1 P.... N In st t... ın 0% M ad; N,..43 iii. r: IN tz N I * \ C. T-ı 4,4,; 1 1. L-- :.4 in 0. t*. o je.: az..., _ _ j vier; oc oo UPD in 00 \C en Clı t% t-- N er, N N C 1 d' <3 c, c; e.1 t r et] ş et 1 Z d c4 ır; t-: 0 D D 00 r-ı er CD o 00 t leo ad,t et' on on,r rr1. on on : c 1 C; on Cş In et D 9-4 et Cş t-- et M N c -I V> ı 1 00 \ vi eni Ld E- F, 2c ị c.) a.w >Eh il ~.C-./.. > cd N4-» a> 8 Q al _Nd 44 co 03 azı 5,v) aı aı ir) E-. 05, o) cı oı al ro...no Q > = o> >,. u) >.. ı vı ol r.'.5 r) -: :b...4 co Ğı :74 5, o..... g cı 1 E : o- 0$.ıo cu <as e e 4. > ~ h e E.2: Cı. ~ E :44 1-* cd İi$ 5' 74 74c 4CI> leıl ci",4 4 J I., VI...., 4..>( C e.t. W al c) Ei 05 d Cd ZC1 rn> 0.. E"' -.;:a 'C-3 '-o4.7i C-3 E-. '773-2,-..-. N M.4! N. 9. Kamu Hizmetleri us :15 E vr 4.> z rakamlar ıdı r. C * 32

34 yıllar ına ait Kar şılaşt ırmal ı Kaynaklar-Harcamalar Dengesi Tablo 13'tedir. Gayri Safi Milli Has ıla'n ın Toplam Kaynaklar içindeki pay ı 1988'de %97.5 iken bu oran 1989'da %98.6'ya yükselmi ş D ış aç ığın pay ı ise %2.5'ten %1.4'e düş müş tür. Böylece Toplam Kaynaklarda Yurtiçi Kaynaklar lehine bir geli şme olmuş ve dışa bağı ml ıl ık azalm ışt ı r. 1988'de Toplam Kaynaklar ın %16.9'u Yat ı r ı m- lara ve %83.1'i Tüketime gitmi ş olup 1989'da bu oranlar s ıra ile %16.5 ve %83.5 olarak görülmektedir. Bu suretle Tüketimin pay ı artm ış Yat ı r ı mlar ın pay ı ise azalm ışt ır. Sabit sermaye yat ı r ı mlar ında Kamunun payı %23.2'den %26.9'a yükselmi ş Özel Sektörün pay ı ise %76.8'den %73.1'e düşmüştür. Toplam Tüketimde Kamunun pay ı %23.2'den %23.4'e yükselmi ş, Özel sektörün pay ı ise %76.8'den %76.6'ya dü şmüştür. 33

35 cd '6' 0$ T-1. t C N et N er r ı M M o orfı vi) ıt;,1! rl ijı c:5 o. o c et m In. G. c I cc;.21 c\i cf.4 d' o 0. "...1. I-İ ef) İ' P. N N \ \C; CC; oct, cd.. ı N N N ı ;1 "4' r; 1-1 N CNI cd N en 1-1 N en T-I C C (.4 \c; \d oc; c; N N N et I N 0\ e l oc> M m Ö c4 d d N N N N e * * W t, cd 5, 0\... et N N in 0. et 0\ cızi (:):,, \c; Noz (.4 (.4 az.4! t-: N N N N. C N er C m N inmn 4c-z; \ In et cd N N c0. N N <N1 et...; Z cni t-: el.4 t-4 el el C:5 00 N N.--İ N :1- N ( et. en et \(5. oz 9 o:: oc; 1! 94! C; 1A M. ı-i I -I...4 t. : _. az it t, u.> M.- ı o o ug o r...: t., CNi et N N.-4 ın N N N In c\i c0 4! t4 \d: od (.1 'q" 00 d C 00 No N oo c> 00. N o., N N C,(5 ır: er; N en. d et in 00. en o N N krı oc; (.4 M et! Net (3, C; \, (7, oz 0 et 0 0. cn 00 ın N in mo N et 0\ NG d- M. ef> u.> as o:, c; t.:.4! as N er; 00 ıı oo 1-4 C t", d- d- en Devlet Planlama örgütü d V) c$ TPL AM K AYN AKL AR II. TPL AM YATIRI ML A R (1) Sabit Se rmaye cd l) N : (2) Stok De ğişmeleri 71; :0 TPL AM TÜKETIM I 1 Kamu Tüketimi Öze l Tüketim 1-1 C \I T:: C4 rr 34

36 b) Istihdam 1987, 1988 ve 1989 yıllar ında istihdam ın sektörel da ğılım ı karşılaşt ı rmal ı olarak Tablo 14'te verilmi ş tir. Her üç y ılda yakla şık %30 payla Tar ım birinci s ı- rayı i ş gal etmekte bunu yakla şık %22 payla Kamu Hizmetleri ve %10 payla Sanayi sektörü izlemektedir. Tar ım ve Kamu Hizmetleri sektörleri dü şüş trendi gösterir- ken Sanayi, Ticaret ve Serbest Meslek ve Hizmetler Sektörlerinde yükseli ş göze çarpmaktad ı r. 1987'de olan çal ış an nüfus, 1988'de ve 1989'da 69685'e yük- selmi ştir. Bu suretle i şsizlik oran ı 1987'de %1.8, 1988'de %1.3 ve 1989'da %0.9 olarak görülmektedir. 35

37

38 c) Fiyat Hareketleri ve Ücretler 1986, 1987 ve 1988 y ıllar ı ile 1989 y ı l ın ın ilk dokuz ay ındaki fiyat hareketleri kar şıla şt ırmal ı olarak Tablo 14'de verilmi ş tir. Devlet Plânlama Örgütünce yeni bir tüketim harcamalar ı anketi yap ılm ış ve bu anket sonucu belirlenen e ğilimlere göre ağı rl ıkl ı, yeni bir tüketim kal ıb ı haz ı rlanarak 1 cak 1988'den itibaren baz olarak kullan ılmaya başlanm ışt ı r. Hayat pahal ıl ığı 1984'de %70.72, 1985'de %43.04, 1986'da %48.09, 1987'de %43.01 ve 1988'de %62.57 olarak saptanm ış olup bunun mal ve.hizmet gruplar ına göre dağ l ı m ı Tablo 16'da gösterilmektedir. Yüksek enflasyonist ortamda maa ş ve ücretlerin sat ın alma gücünü korumak düşüncesiyle 1983 y ıl ından beri e şel mobil sistemi uygulanmaktad ır yıl ı sonuna kadar her dört ay sonundaki hayat pahal ılığı art ışı dikkate al ınarak maaş ve ücretlere yans ıtılan art ışlar 1986 y ıl ı ndan itibaren her üç ay sonundaki duruma göre ayarlanmaya başlanm ışt ı r. Asgari Ücret Komisyonunca 1 cak 1987'den itibaren, ayda L olarak saptanan as ğari ücret sözü edilen Komisyonun 9 Aral ık 1987 tarihli tavsiye karar ı uyar ı nca 1 cak 1988'den itibaren ayda 'y-e yükseltilmi ş tir. Asgari Ücret Saptama Komisyonunun 2 Aral ı k 1988 tarihli toplant ısında al ınan tavsiye karar ı ile 1 cak 1989 tarihinden itibaren ayda TL olarak saptanan asgari ücret 7 say ı ve 19 cak 1989 tarihli Resmi Gazetede yay ımlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlü ğe konmu ştur. 37

39 Tablo 15 Hayat Pahal ılığ % % % % cak Şubat Mart Nisan May ıs Haziran Temmuz A ğustos Eylül Ekim Kası m Aral ık Kaynak: Devlet Planlama Örgütü 38

40 Tablo 16 Hayat Pahal ılığın ı n Mal ve Hizmet Gruplar ına Göre Dağılı m ı Yiyecek ve içecek Ev ve ev masraf ı Giyim ilaç ve T ıp Eğitim Ta şı t Hizmetler E ğlence ve kuma Sigara Şahsi Harcamalar Toplam 1984 % % % % cak 1988 den itibaren yeni döküm uygulanm ışt ı r, ş öyleki: G ıda Giyim Ev E şyas ı Sa ğ l ık ve Ki şisel Bak ım ile ilgili Harcamalar Ula şt ı rma ve Haberle şme Kültür, E ğitim ve E ğlence Konut ve Konut ile ilgili Harcamalar Sigara Toplam (cak-eylül) Kaynak: Devlet Plânlama Örgütü. 39

41 2. Mali ve Parasal Geli ş meler a) Mali Geli şmeler 1986'da 70.5 milyar TL 1987'de ise Bütçe harcamalar ı de milyar Ti, olarak gerçekle şmi ş, 1989 rakam ı tahmin edilmi ştir. Bu harcamalar ın yerel gelir katk ısında 1 %55.6 ve 1988'de %72.5 oranlanyla, istikrarl ı bir geli şme k cüzi bir düşüş göze çarpmaktad ır. Yerel gelirleri G.S.M.H. %24.4 ve 1 da yerel gelirlerin G.S.M.H.'ya oran ının 1987'de Tablo 17 ve da s ı ra ile %22.5 ve %21.9 oldu ğ unu görürüz. (Ta 1988 y ıl ı sonu itibariyle birikmi ş bütçe aç ıklar ı 93. olmuştur y ıl ı sonuna kadar art ış gösteren bütçe aç ı baren düşüşe geçti ği gözlenmektedir. (Tablo 19). Bütçe aç ıklar ına kar şıl ık T.C. Ziraat Bankas ından sağ hariç 1987 y ılı sonunda 55.9 milyar TL tutar ı ndachr. 198 Ziraat Bankas ından borç al ınmam ış, bütçe aç ıklar ı iç borçl t ır. (Tablo 20). milyar IL ve 1988' 1.6 milyar IL olarak 86'da 47.2, 1987'de ydedilmi ştir. 1989' da le karşılaşt ırdığı m ız- 88 ve 1989 y ıllar ın- 18). milyon Urla bali ğ lar ının 1987'den iti- anan krediler, faizler y ıl ından sonra T.C. malarla kar şılanm ış- 40 IN=

42 eq u ı r. 14-ı VD 00 trı VD e VN Cr V0 orı CN1 N er oc; C:: C; c (--«. re; cr 4i M cv =4 cv cd leı et ey t-, D VD VD eg or>. CD et VD. eg t, on ev t, D VD C; cd cg N =-1 er on N ot5 M c5 ı r; = Leı N ef) \ \ ırı t".. 00 N N. ırı c5 Lc) o co5 N csi co un t, t, on t, cv t: C 1 csı o5. VD 0 o5 c,1 C 1- r* t, N C 1-1 d. od o: " M c4 M cv cv t, csı un In e. e4 es4 Cg. Ö e m o5 e5 u4 c5 u4.,t,t un en VD C on D trı` C> =4 c4 D CD CD C.; Cs; C CV,t t..0 t. t. c) h,t t en M eg.q C/ MS Co. eri N M cg N,c; en N r ı 1-4 Kaynak: Ekonomi ve Maliye Bakanl ığ ı :45 bi) 0 cd E td g (714' t ııi G) CD cv ev CD D. CD. CD M t, CD. CV oc; sc; N 0d. ev.; oz 03 un eq C> C orı M eq,t ev tv ca trı et CD VD t, Cl un CD CN VD C t: t: v5 g 43 o: d'n t: u4 N o: =-4 Cr) N 1-1 E en en trı co C:ı in t, 00 L tn I" t.: c; 41 c; u41 t.: t.: M ev =-1 =-1 t. un cv ev on :. Bütç e Yerel Gelirle D i ğer Gelirler II. Bütçe Giderleri Cari Giderler 2. Savunma Giderleri Yat ı rı m lar III. D ış Yardı m ve Borçlanmalar l ı o cv oz ir; ır; vi CN 00 D r).-4nd 00 \C> 00 0\ C \ 0% 0\ 1-1 Not: G. S. M. H. 41

43 .6g N 00 QZ \ -1-1 o d 00,A o d t-- \ M <4 :ı \ w. cd N e.4 ran 1-1 d' \ N. si" \ -ı - N o cd 00 ın N 00 t (.4 N 00 <V Ir; 00 ın N. N 1--ı c 1 to.. ir; co en jr.: Ö o 1-ı \ ri t - N o edilme miştir..a* cd -0 cd F. N - zt C 1 N 1 cz.> --ı V3 0 CX) 1-ı trı -4 E cd F. Ö 0 N. Ir: Ir: I o 7s C7 eg \CS 00 cd E cd 0 d 1--İ VZ> C.4 c; Ci -4 `-d d E Z cd d C> C> ın oc; t", ııı o cd D co -ı red E-0 cd c, (.,,3 c cd 1..._ 5... «.... C.0.? :(5 Ş2 T 4 ı.. c <D --' 0.,.,', cd., C» :i W --, vy, :19 rcam ala r W1. cd E cd C.> cd E as " Devlet PlAnla ma 42

44 Tablo 19 Yıllar Itibariyle Bütçe Aç ıklar ı Milyar IL Bütçe Aç ığı G.S.M.H. Yüzdesi 1975 y ı l ı aç ığı y ı l ı aç ığı y ı l ı aç ığı y ı l ı aç ığı y ıl ı aç ığı y ıl ı aç ığı y ı l ı aç ığı y ı l ı aç ığı y ı l ı aç ığı yı l ı aç ığı y ı l ı aç ığı y ı l ı aç ığı y ı l ı aç ığı y ı l ı aç ığı sonu birikmi ş bütçe aç ığı 93.1 Kaynak: Ekonomi ve Maliye Bakanl ığı Devlet Plânlama Örgütü 43

45 Tablo 20 T.C. Ziraat Bankas ından sağlanan redilerin (faizler hariç) y ıllar itibariyle Milyar TL Kaynak: Ekonomi ve Maliye Bakanl Devlet Plânlama Örgütü.ği 44

46 b) Parasal Geli şmeler Kuzey K ı br ı s Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti aras ı nda imzalanan Ekonomik İşbirliğ i Protokolünün Para, Kambiyo, Bankac ılı k Bölümü alt ındaer alan maddeler peyder pey uygulama alan ı na konulmaktad ır. y 26/1987 say ıl ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Bankalar (De ği ş iklik) Yasas ı 1 Haziran 1987, 35/1987 say ıl ı yeni Merkez Bankas ı Yasas ı 26 Haziran 1987 ve 22/1987 say ı l ı Para ve Kambiyo İşleri (De ği şiklik) Yasas ı ise 1 Kas ım 1987 tarihinden itibaren yürürlü ğ 38/1982 say e konmu ş ı l ı Para ve Kambiyo tur. 22/1987 say ılı İş Bakanlar Kurulunca yap leri Yasas yasa ile de ı alt ği ı şik şekliyle ılan nda verilen yetkiler ve 116 say Para ve Kambiyo İşleri Tüzüğü de 2 Kas ım da y an ı l ı 1987 ılarak Resmi Gazetede yay ımlanarak ayni gün yürürlüğ öngörülen yeni düzenlemeler için gerekli alt yap e girmi ştir. tarih ı haz ırlanm ış bulunmaktad ı r.böylece 45

47 3. Ticaret, Pazarlama ve Ödemeler Dengesi a) Ticaret ve Pazarlama şgal et- Toptan ve perakente ticaret K.K.T.C. ekonomisinde ö emli bir yer i mektedir. Bu sektörden do ğan katma de ğer cari fiyatlarla 198 'de ise mily IL onmilve 1988'de milyon Ti. olarak gerçekle şmi ş, 1989 da. aç ısından v bak ıld ı ğı toptan ve yon IL olarak tahmin edilmektedir. Istihdam de 1988'de nda4691 perakente ticaret sektöründe çal ış anlar 1987' 4651 saptanm ış, 1989'da ise 4880 tahmin olunmu8ş tur. Bu su etle ki şi başına 28.4 katma er 1987'de 11.1 milyon IL ve 1988'de 1.1 milyon ve 1989'da ilyon IL şeklinde ortaya ç ıkmaktad ı r. de ğ Tablo 21 incelendi ğinde y ıllar ı itibariyle ışal ı m ın %41-51 aras ındaki bölümünün Türkiye'den ve %49-59 aras ı ndaki bölü Cıntın di ğer ülkeler den, ki bö - d ış sat ı m ın ise %12-22 aras ındaki bölümünün Türkiye'y %78-88 lümünün ise di ğer ülkelere yap ıldığını görürüz. D ışal ımlar ı m ızda Türkiye birinci s ıray ı al ırken onu Birle şik Krall ık, Birleşik Krall ık dışı ndaki Avrupa rtak Pazar ülkeleri ve Uza Do ğ u Ülkeleri ve izlemi ş, di ğer dışsat ımlar ı m ı zda ise en büyük pay Birle ş ik Krall ığa dah sonra Türkiye Avrupa rtak Pazar Ülkelerine gitmi ş tir. (Tablo 22) Tar ım ürünleri d ışsat ımlar ı m ız ı n %56 ile %78 aras nda de ği ş en bir oran ını oluş tururken %22 ile %43 aras ında de ğişen bir oran ı da anayi ürünlerinden oluş- ürünler kar şıl ık %90 sanayi ve muştur. D ışal ımda ise yaklaşık %10 tar ımsal mineral ürünleri görülmektedir. (Tablo 23 ve 24) D ış ticaret aç ığı m ıı dolar baz ında y ılda 166 milyo ABD $'na yükselmi ştir döneminde d ışsat ı rn ın dışal ı m ı karşılama ora ının %24 ve %47 aras ında de ğişti ği görülmektedir. (Tablo 25). D ış ticaretimizin geli şmesinde ulaşı m ve haberle şm en büyük etkenlerdendir. Politik ve ekonomik nedenlerle K.K.T.C. deniz ve hav limanlar ı na uluslararas ı i seferler i ticarette mevcut ko şullar ın gerektirdi ği şekilde düzeni uçak da ve arzu gemedilen düyap ılamamaktad ır. D ış dünya ile haberle şme imkânla ı m ız zeyde de ğildir. Bütün bunlara kar şı çok say ıda yçal aba ı ülke ile ticari ili ş kiler n esi ış sürdürülme edir tesis edilmi ş olup durumun iyile ştirilm yönünde alar kt. 46 4

48 e-ı.5 tö 47

49 - ---, m t.- d h.. cı.i t ı "tl eı h...racr Z un E go ocı o,.;...v 1-.4 mı cı Mt.: 0:1 d VI (.1 o d... o ` o in 00 crı 14,-4 N.--1 Z ı'.x3 e4 cı it:,--ı "0 ri I 14. Z en c ji 4:14 en od r-ı 00 dı rı 00 Iff \Co evi ı-ı E o ryy /0.4 c:; Q Q en Q M I-I o cr; Ict eı,1 ui en v.1 ir; '2A C 1 C V: d! 00 e ıct! 1-4 t 00 CT. 1-1 as C 1,eıs- ırı <4. en cvi en \o N rz 1-1 Ç c; 1-1 c; C> 00 Nı 44! N 00 M oo cs1 ır;.4- L" c; er; 00 r-i 10 er; M V:> c0 en C 1-1 tı- N Nı en ı oc; cın o C ir; M g sp ok 00 ım.5ııı cd d E 3 `` dı ) c rz) 1. I t- 1 td E-4 E ıtı0..54 w ıtıı :. d *Z.4, 0... C iiı o...,... vs... _,....ıt.0 c5..7, _, >0.0.-%4 a> ' <r) --,5 ıı-ı H"i Q.r55 :-. -i Q.4. 0 ~ E-4..4 e 1 r4 d -54. ıbıtı ı.ı :-'... 4ıt' cd E-ııı 48

50 Milyon ABD $ M 0\ d- ni ır; d,o I I I I - 0 en t,: [ 0 'e; 44t --7 C;. -ı C C \ 4it. Co' ee; N d c i I '4- dc N en ccl. cy.; 01 ırı c.4 d"..1 o I -I d d C> N c.siı Cf.3 CID in esl Zİ. e,ı.o vl d ae 0 vo-1 t 00 C \I en ev 00 M eni csi 1. 4 c:; C> 0 C> ı. r td N c; d o. M - 1 N N en d. M c3 en Tar ı m ürünle ri `-' ni E 6 E.T.: '-' '5, L a v.., A, al al c$i7j.:"j F.' 0 '5' C4 = a>.. 0)... - Il.. Z ch C..) C) :zo...5, <İ>.'4 occl.,5.41» Q :c-''' 7:s> * :ı'-^s : i c 5 i Z.2 0) E-, cd E-4 ee; 49

51 m 0 N N 0 c; ['Z o In t-- c`i ı,r1 00 d er; re> cpıı, ın N 00 en az t:3 -* V) <3 N Ce en ' 00 C \ 00 c; "I C ' ir; e-i M \c; İN: '0 ın N N V:, 1--ı. C> ts N <NI c ; ın (.] '4» C V: t) ır:.4! e-4 e ın co R N,.4 ın o0 c;.1! en \d N: e-i c ; en m eg..,. e-4 9'0 'I 9'9 VE' Z'Z.0 0 c; 6 0 L't/Z 9'L 1'6 6' 1-4 ı. ef ; Z ai E- dn ı p Yakıttan gayr ı yanmayan ham madde Mineral yak ıt la r, ya ğlay ıc ı m adde ve ilgili olanla r Hayvan ve Sebze yağlar' K imyevi Maddele r Ha m m,a ses ıne gore asnii edilenle r Makine ve Nakliye Araç lar ı Ç e şit li NİImuller TPL A M Devlet Planlama Örgütü 50

52 Tablo 25 D ış Ticaret Milyon ABD $ Yıllar D ış Al ım D ış Sat ı m Aç ık D ışsat ım ın D ışal ım' Karşılama ranı % % % % % % % % % ,7 % (cak-haziran) %

53 b) Ödemeler Dengesi 1987, 1988 ve 1989 y ıllar ında ticaret aç ığı, milyon ABD dolar ı dolaylar ında seyretmi ştir. Genelde d ışsat ımlar ı m ız d ışal ımlar ı m ız ın yüzde 31' ni kar şılayabilmi ştir dönemi d ış ticaretini gösteren Tablo 25 incelen i ğinde en iyi perfornda, en kötü perfor- mans ın, ihracat ın, ithalat ın %47.1'ini kar şıladığı 1980 y ıl mans ın ise ithalat ın sadece %24.0'ünü kar şılayabildi ği 1988 y ılında olduğu görülür. Görünmeyen i şlemlerde Turizmin katk ıs ı 1987'de dan 1988'de milyon ABD dolar ına yükselmi ş ve 1989 dolar ına ulaşacağı tahmin olunmaktad ır. Di ğer görünme Cari I şlemler Dengesindeki aç ık 1987 y ıl ındaki 20.7 milyon y ılında 8.8 milyon ABD dolar ına düşmüş ve bu aç ığın 19 ABD dolar ına ineceği tahmin olunmu ştur y ılında K say ısı rakam ı ile en yüksek düzeydedir, Bunun %75. ise di ğer ülkelerdendir, 1989 y ıl ın ın ilk sekiz ayl ık dönemi toplam olup, 'si Türkiye'den ve 41244'ü d. milyon ABD dolar ında milyon ABD enlerin de katk ısıyla ABD dolar ından y ılında 5.4 milyon K.T.C.'ye gelen turist 6's ı Türkiyeden %24.4'il de gelen turist say ısı er ülkelerdendir. Di ğer görünmeyen i şlemler kalemi yurt d ışından gel n havale, Türk Bar ış Gücünün K ıbr ıs'taki harcamalar ı ve Birleşmi ş Milletler Ba ış Gücü ve İngiliz Üs Bölgesinde çal ışanlar ın kazançlar ından, sivil uçak kiralama ı için yap ılan ödemenc ı ülkelerde tedavi ler, yabanc ı ülkelerde okuyan öğrencilerin masraflar ı, yab olanlar ın harcamalar ı ve Hükümet görevlileri ile d ış temsil iliklerin 'harcamalar ı ç ıkt ıktan sonra kalan miktar ı göstermektedir. 52 I

54 Tablo 26 Ödemeler Dengesi Mil on ABD $ I. Cari İşlemler A. D ış Ticaret 1. D ışsat ı m 2. D ışsal ı m D ış Ticaret Dengesi B. Görünmeyen İş lemler 1. Turizm (net) 2. Di ğer Görünmeyenler (net) Görünmeyen İşlemler Dengesi Cari İşlemler Dengesi II. Sermaye Hareketleri 1. TC Yardı m ve Kredileri 2. Di ğer D ış Yard ı mlar 3. Bedelsiz D ışal ı m 4. K ısa Vadeli Di ğer Sermaye Hareketleri Sermaye Hareketleri Dengesi Genel Denge III. Rezerv Hareketleri (- Art ış +Azal ış) IV. Net Hata ve Noksan eğ % * * 1987 Dişme : * Gerçekle şme Tahmini Kaynak: Devlet Planlama Örgütü 53

55 E E-- CZ:) d z -ı en N zt-. M c,1 00 d- 00 t-- 00 en Ln v--4 C) <X) t, C. 1-'1 N 1-4,.1 T-I 1-1 ( I e-. cd Lıı cn.. 41,,1 2. N en d- C 00 L-- C> t-- N C,1 N \ rn trı zt 0 cs1,zt t n (0 c. r ı csl t-- d- d- o\ c\> r- crı 00 rr> V In C> 0. 0 ıı->.--ı N N N N M ın cd ae c0 t - N N m d C> C> en \c" ın. csi d.1! az (...4 c;. ın. co 00 C c0 ad 00 co t-. t. T. C. den Turist co ırı oo 0 00 t.- rn.-1,:t ir). r'`. M 1-4 CD \ C> N \. C t, r-i 00 C) ',:r. 1- t, C>. u-ı en,zi- ın 01 N ın 00 en en t-- t-- en t.... c> o ci t--. C> C> zt- t-- ("1 e / T-I... cd G N N en.4- in \ t-- C. cd C` t C 00 C 00 C G c0 C U. Q. 0\. 01 N \. l I-I

56 III: Bölüm MERKEZ BANKASININ ALTI AYLIK HESAPLAR'

57 N C 00 d' S en \I 00 \1 d ir; c.1 d co o ct N C \I D cc; e4 er; er;,t! d 4- z Z d N Cd Z F. <. 4=1 120 tz 4-1 Cd UE-, co (-4 1 e9: iıa co t-- N en CT (.4 oz: 0 00 CD 3 C M d- 00 N \ 0\ r,' ın ın. G \ C) tr) tz, er; v.: re; oz oc; M d" ın t - E ıd,... LL. cı) t: tiı,o i ai cı ccı d ttij CL C C s ' - tl> > > Q CU ıtıc 8.- N ine 2 2 fr., C-) 0 N co czt E-4 6

58 C vı 4 ::1- ın t- c.1 tşfı t \ (.4 W. V M M 1 1 Al ınan Faizler (1 4 ) Sair Gelirler C C t<1 00 er) G I N 00 G a- --1 L... --I c> c5 eri L-... d'- c-ı.-1 m o c> r t-oo. r-- os In o d- m tr; ef; ef; 1-; N tr; 1-r> 1 I --ı _ r o I-I M os. cı; 1 1 d r' (NI V:) i 0 Pe rsonel Gide rle ri. ı ilen Kom isyonlar TL ve Efektifler Fark ı Fonu ıv Sair Giderler <C:`, sr

59 HESAPLAR HAKKINDA AÇ.IKI, MALAR (1) DÖNER DE ĞERLER 1989 I iaziran Milyon TL 1988 Aral ık Kasa Alt ın Kasas ı Efektif Deposu (Dolar kars ı l ıklar ı 'de 'da ABD Dolar ıd ı r). Hariçteki Bankalar (Ti,) Hariçteki Bankalar (Yabanc ı Para) (Dola ı kar şı l ıklar ı 'de _89'da ABD Dolar ı d ır). (2) KREDILER Hazineye K ısa Vadeli Avans Hazine Kef. Haiz Bonolar Üzerine Avans ihracat Senetleri Üzerine Avans Küçük Sanat Erbab ı Senetleri Üzerine Avans Ticaret Senetleri Üzerine Avans Sanayi Senetleri Üzerine Avans Tar ım Senetleri Üzerine Avans Turizm Senetleri Üzerine Avans (3) BINA VE TECHIZAT Teçhizat Eksi: Amortisman Bina Eksi: Amortisman (4) D İĞER AKT İFLER Muvakkat Borçlular Ilk Tesis Giderleri Eksi: Amortisman K ırtasiye ve Matbua Deposu rı.1 1.6,

60 (5) HAZINE CARi HESABI Bu kalem Hazine Cari Hesab ı başl ığı alt ında yer alan hesaplar ın bakiyesini göstermektedir. Maliye Bakanl ığının tarih ve 36/79-54/87 say ı l ı karar ı ile Döviz istikrar ve Fiyat istikrar fonlar ı hesaplar ı Hazine Cari Hesab ı bünyesine al ınm ışt ır tarihi itibarlylts Döviz istikrar Fonunda TL Fiyat istikrar Fonunda ise ft. mevcuttur. (6) MEVDUATLAR Türk paras ı Yabanc ı Paras ı (7) MEVDUAT MUNZAM KAR ŞILIKLARI Bankalararas ı mevduat hariç, tüm Bankalar ın TL mevduatlar ının 9415ii ile Döviz tevdiat ve mevduatlar ının %20'sinin Merkez Bankas ına yat ı r ılacağı hakk ında 35/1987 say ılı Yasan ın 24. maddesi uyar ınca yat ı r ılan miktarlar ı gösterir. (8) FNLAR Faiz Fark ı Fonu Turizm Geli ştirme ve Tan ıtma Fonu K ıbr ıs Türk Elektrik Kurumu (9) DIĞER PASİFLER Muvakkat Alacakl ılar IL ve Kby. ile Alacakl ı Transituar Hesab ını gösterir. (10) Z KAYNAKLAR Sermaye ihtiyatlar Sigorta Fonu devresi kar ı Sigorta Fonu 1989 Haziran 1988 Aral ık _ ,

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1989 No 8 IÇINDEKILER I. Bölüm K.K.T.C. de Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri II. Bölüm Ekonomik Geli şmeler 1. Üretim, istihdam

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1989 No.7 YÖNETIM KURULU Başkan: Demirhan Sayıner Başkan Yardımc ısı: Süleyman Ali Yönetim Kurulu Üyeleri: Onur Borman Ertuğ rul Güven Necdet

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ocak 1969 No. 6 ÖNSÖZ Bültenin bu say ıs ında Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri, ülke Ekonomisi, Merkez

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı .1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Kas ım 1992 No: 20 İÇ İ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava Il. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül 1991 No: 16 İÇ İ NDEKİ LER Sayfa I. BÖLÜM Bankalar ın Denetimi 3-10 Il. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 11-42 III.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1988 No. 4 ÖNSÖZ say Bültenimizin 31 Mart 1988 ıs ı nda, KKTC Merkez Bankas tarihinde sona eren üç ayl ın ı n üç ayl ı ı k döneme ili k Kâr

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Haziran 1996 No 24 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI YÖNETIM KURULU Demirhan SAYINER Başkan Esat TEZEREN Başkan Yard ımc ısı Kas ım ŞAHO Ğ LU Ba şkan Yard ımc

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `").; "

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `).; Z;, `").; " Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1998 No: 26 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri İÇİNDEKİLER Sayfa 3-48 II. BÖLÜM Ekonomik Geli şmeler

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1995 No: 23 I. BÖLÜM Teftiş ve İnceleme Kumlu IÇINDEKILER II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankacılık Faaliyetleri III. BÖLÜM Ekonomik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs, 1991 No: 15 IÇINDEKILER Sayfa I. BÖLÜM Tefti ş ve İnceleme Kurulu 3 II. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 5 III. BÖLÜM

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Şubat 1992 No: 17 İÇİ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava 3 II. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1987 No.1 .1 G İRİŞ Üçer ayl ık dönemler sonunda bülten ç ı kar ı lmas ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesinde

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1992 No: 19 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1988 No. 3 Ba şkan Başkan Yard ı mc ılar ı Yönetim Kurulu Üyeleri YÖNETIM KURULU Demirhan Say ıner Ayd ın Aytaç (görevinden ayr ı ld ı ) Süleyman

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1994 No: 22 IÇINDEKILER 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İ ngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Aral ı k, 1990 No: 14 kindekiler Sayfa L BÖLÜM Mevduat Nedir? IL BÖLÜM KKTC Merkez Bankası ve Bankac ılık Faaliyetleri 3-8 9-35 III. BÖLÜM 37-60 Ekonomik

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 KKTC EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 2 1. BÜYÜME HIZI VE GSYİH NIN BİLEŞİMİ... 2 2. EKONOMİNİN

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Aral ık 1987 No. 2 ÖNSÖZ K.K.T.C. Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesi alt ında ç ıkar ılan bu bültenin temel amac ı genelde Kuzey K ıbr ı s Türk

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER ARALIK 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 23 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2135-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2135-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2135-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN (Önerge No:2267/2014) Bakanlar Kurulu, 24.11.2014 tarih ve 88/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1992 No: 18 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava Il. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi On5yirmi5.com Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi Avro bölgesindeki ülkelerde derinleşmekte olan kamu borç krizine rağmen 2011, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızı yakaladığı bir yıl oldu. Yayın Tarihi

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü TANIM VE AÇIKLAMALAR Kısa vadeli dış borçlara ilişkin genel bazı tanımlar ve açıklamalara

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ekim) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Þubat 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Şubat 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır.

Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. YILLIK EKONOMÝK RAPOR 2007 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2008 YILI GENEL EKONOMİK HEDEFLERİ...1

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii BİRİNCİ BÖLÜM 1. GENEL KAVRAMLAR... 1 1.1. MUHASEBENİN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1.2. BANKACILIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 1.2.1. Bankaların Sınıflandırılması... 7 1.3. TÜRKİYE FİNANSAL

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar.

2) Global piyasada Alman otomobillerine olan talep artarsa, di er bütün faktörler sabit tutuldu unda euro dolara kar. EKON 436 2. Vize A Ad-Soyad renci No 1) Akbank' n u anki toplam mevduat n 100 milyar TL, toplam rezervinin 30 milyar TL ve toplam kredilerinin 70 milyar TL oldu unu kabul edelim. Zorunlu kar k oran ise

Detaylı

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009 tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul, 28 Nisan2009 Küresel Krize Karşı TEPAV Politika Önerileri Slide 2 Çerçeve Krizi Türkiye ye taşıyan kanallar Krizin Türkiye üzerindeki

Detaylı