ACI MARUL Potasyum Fosfor 1.Yaþamsal önem taþýyan maddeler. BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACI MARUL Potasyum Fosfor 1.Yaþamsal önem taþýyan maddeler. BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ"

Transkript

1 Yýl : 7 Sayý : 380 Kuruluþ : 12 Mart 2002 ÇABA SARFEDÝLMEZ ÝSE AKÝBETÝ BÖYLE OLACAK Kalecik Belediye Baþkaný mýz Nevzat ÞAHÝN in Tarihi Kentler Birliði Baþkanlýðý nýn Tarihleri arasýnda Alanya-Side ve Fas a gimesi ile ilgili Kalecik Belediye Meclisi nin aldýðý karar gereðince görevli olarak katýldýðý ve bu süre içerisinde Kalecik Belediye Baþkanlýðý görevin CHP Belediye Meclis üyesi sayýn Ömer DEMÝRBAÞ ýn vekaleten baktýðý. Bu süre içerisinde de Tarihi eser Kalecik Kalemizde kurulu olan direkler ve yansýtýcýlarý kaldýrýlma çalýþmalarýnýn baþlatýldýðý, Bir bölümünün Spor Sahasý yanýna, bir bölümünün de Mandýralar bölgesine taþýndýðý görülmektedir. Kalecik Haber BU HAFTA KALECÝK Ýlçemiz Kaymakamý Mustafa DALKILIÇ ýn / 12/ 2009 tarihleri arasýnda izine ayrýldýðý ve yerine Akyurt Kaymakamý sayýn Mustafa YÝÐÝT in vekalet ettiði. Ýlçemizde belirli yerlerde de olsa Mobesa Kameralarýnýn artýk faaliyette olduðu görülmekte olup bu konuda destek verenlere teþekür ettiðimizin bilinmesi Halk Otobüslerinin sabah ve akþamlarý Kalecik ve Ankara dan belirli saatlerde göreve gelip gidecek amir ve memurlar için Ekspres seferler konulduðu. Pursaklar Ýlçesinde ikamet eden Kalecik li hemþerilerimizin Kalecik li Dernekler Federasyonu nun katkýlarý ile bir futbol turnuvasý düzenleme gayretinde olduðu ve bu konuda Köy Derneklerine ait takýmlarýn kaptanlarý ile Perþembe akþamý Pursaklarda bir toplantý yaptýðý. Kalecik Belediyesporun Bu hafta Etimesgutsporla yaptýðý karþýlamada 2-2 berabere kaldýðý. BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ Geçen hafta gaetemizde yazýlarýna baþlayacak diye haber verdiðimiz emekli trafikci Mehmet TOPRAK aðebeyimiz ; KALAÇAYI nýn TAÞLARI köþesinde ki yazýlarýnza önümüzdeki hafta baþlayacak, Kendisine soruðumuzda Gazetecilik zor iþ olmasýna zor iþte. Eðer birde kendi yaþadýðýn memlekette yazý yazacak olursan daha da zor imiþ. Þu günlerde Kalaçayýndan taþ topluyorum yazýnýn içinde sayfa 2 de ACI MARUL Potasyum Fosfor 1.Yaþamsal önem taþýyan maddeler içerir. 2.Yað metabolizmasýný düzenler. 3.Felç riskine karþý korur. 4.Vücuda dinçlik verir. 5.Baðýþýklýk sistemini güçlendirir 6.Yapraklarýndan ve kökünden yapýlan çay: karaciðer, dalak ve böbreklerin faaliyetlerini düzenler. AHUDUDU C vitamini Potasyum Kalsiyum Demir Folikasit 1.Virüs ve bakterilere karþý korur 2.Tümör oluþumunu engeller 3.Kaný temizler, 4.Vücuda dinçlik verir. 5.Terletir ve Ýdrar söktürür. 6.Kabýzlýðý giderir. 7.Vücutta biriken zehirli maddelerin atýlmasýný saðlar. ISPANAK Ispanak kýþýn yetiþen,madeni tuzlarýn ve özellikle demirin zengin bulunduðu bir yýllýk otsu bir sebzedir.yemeði ve böreði yapýlabilir. Kan yapýcýdýr. Kemikleri ve diþleri saðlamlaþtýrýr. Karaciðeri, lenf bezlerini ve kan dolaþýmýný uyarýr. Bedenin mineral ihtiyazcýný karþýlayan bir sebzedir. Kuvvet verir. Soðuk algýnlýðý ve benzeri hastalýklara karþý vücuda dayanýklýlýk verir. Kansere karþý koruyucu özelliði vardýr.vücudun dayanýklýlýðýný arttýrýr, Sayfa 4 de KASNAK BÖREÐÝ CEVÝZLÝ ÇÖREÐÝ EV EKMEÐÝ Ah bir de kurallara uygun Bazý aileler gibi Kaliteli yapýlabilse DEMÝRYOLU, TEKEL VE ÝTFAÝYE ÝÞÇÝLERÝNÝ KAPININ ÖNÜNE, MADEN ÝÞÇÝLERÝNÝ MEZARA KOYDUK!!? "Ýþçisi-memuru size sesleniyorum, Evet; Mühendisi, doktoru, öðretmeni kýsacasý tüm çalýþanlar size sesleniyorum: Yýllardýr maaþ alýyorsunuz; Benim korkum bölücüler deðil; kimse bu ülkeyi bölemez, bölmek de istemez. Asla iki üç çabulcu bu ülkenin kaderini çizemez.. Benim korkum bölüþücüler, bölüþücüler.. Onlarýn sýðýnmaya çalýþtýðý sivil faþizm!! Çalýþanlar siz Devlete deðil Birilerine yüksünüz!!! Þevket ÇORBACIOÐLU say. 7 de Nerede Bulursunuz Bektaþinin Cevabý Mekanik Tamir kurallarý Herkesi Yakaladýlar-Eþkiye Kaçtý Tarým ve Köy iþleri Bakanlýðý'nda 115 bin kiþi çalýþýyor. 70 tane üniversitemiz, 30 tane ziraat fakültemiz, 50 tane tarým araþtýrma enstitümüz, 10 bin iþsiz ziraat mühendisimiz var. Tohumu Ýsrailden alýyoruz. Þu anda dünyada Ýsrail tohumu kullanma yasasý çýkartan ilk ülke iþgal altýndaki Irak'týr. Ýkincisi de biz olacaðýz.!!!!!!!!!!!!!!!!! sayfa...2 de Ben senin piþman olma ihtimalini sevebilirdim ama... sayfa 4 te Çocuklarla konuþurken onlarýn göz hizasýna inerek konuþmanýn önemi... sayfa 5 te

2 sayfa : 2 BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ ahmet-mehmet farketmez attýðýmýz taþlar birilerine gelecek olursa, fazla acý vermesin diye seçici olmaya çalýþýyorum diye yanýtladý. Ne yapalým O böyle deyince, Ev Ekmeði Cevizli Çöreði Kasnak Böreði Kalecik Karasý Üzümü resimlerin koyup Kalecik halkýna destek amaçlý bazý hatalarýna göz yumulsada iyi olan adýný kötüye çýkartýp kaliteli üretim yapýlmadýðýný söylemek zorundayýz. Ýlçe Tarým Müd. Gýdacýlarý mý? Esnaf Sanatkarlar Odasý mý? Belediye Zabýtasý mý? Dünyaca ünlü Kalecik Un A.Þ.? Kalecik Kaymakamlýðý mý? KALECÝK ÜRÜNLERÝNÝ Birilerinin bu gidiþe dur deyip Gramajý belli bazý kural ve kaidelere uygun olarak üretmesi veya üreticilere bazý standartlar getirmesi gerektiðini hatýrlatmasý lazým...! Kalecik i ziyaret eden bir misafirin özenle alarak evine götürdüðü ; Ev Ekmeði hamur Cevizli Çöreði kabuk dolu- yanýk Kasnak Böreði, kýyma deðil de yumurtalý tahta gibi yapýlmýþ olur ise diðer tarafta kaliteli olarak üreten vatandaþ da zarar görmekte, ayrýca memlekitimizin bu ürünleri hakkýnda uygunsuz bir düþünce oluþmaktadýr. Gramajý belli, Hamur demir olmayan kaliteli ve sabit fiyatlý Kalecik Ürünlerinin pazarlanacaðý iyi ve güzel günlerde bulþmak dileðiyle...! Bekir Coþkun Herkesi yakaladýlar, eþkýya kaçtý... MÝT, yargýcý bastý... Yargýç, telekomünikasyonu bastý... Telekomünikasyon, Yargýtay'ý bastý... Yargýtay, hükümeti bastý... Hükümet, Genelkurmay'ý bastý... Genelkurmay, polisi bastý... Polis, cumhuriyetçileri bastý... Ama Tokat kýrsalýnda askeri aracý basýp 7 askeri þehit edenler, nasýl geldiler, nasýl pusu kurdular, nasýl ellerini kollarýný sallayarak gittiler, kimsenin kafasý basmadý... Rektörün karýsý ile konuþmasý elde... Mustafa'nýn gizli(!) notlarý elde... Genelkurmay'ýn kuru-yaþ belgeleri elde... tarlada silah var, elde... Yatak odasý kayýtlarý elde... Aþk-meþk görüntüleri elde.. Ama terör örgütünün açýklamasý dýþýnda, Tokat'ta Mehmetçiði pusuya düþürüp > 7> sini öldürenlerle ilgili bir bilgi elde deðil... Sizi dinliyorlar... Beni dinliyorlar... Ýþadamýný, gazeteciyi, sanatçýyý, askeri, sivili, yargýcý, savcýyý, Anayasa Mahke mesi üyesini, Yargýtay'ý, Danýþtay'ý dinliyorlar... Yani birisi yellense dinlemeye takýlýyor. Yeri-göðü dinliyorlar... Sevmediklerinin karýsýnýkýzýný dahi dinliyorlar... Ama Tokat'ta pusu kurup 7 askerimizi vuranlarý kaçýrmýþlar gözden... Devleti bu hale getirdiler çünkü... Askerleri kovalamaktan Eþkýyayý yakalamaya vakit kalmadý... Rektörleri-dekanlarý-profesörleri izlemekten, katilin izini kaybettiler... Gazeteciyi-yazarý-sanatçýyý-aydýný dinlemekten, daðda eli silahlýlara sýra gelmedi... Düþmanlarý; laik cumhuriyet... Hasýmlarý; Bu cumhuriyeti sevenler olunca... Böyle oldu devlet... Alýntýdýr. Saygýlarýmla.Kenan. 1-) Prens Charles Kaz Daðý'nda kendisi için yetiþtirilen organik sebzeleri ülkesine götürüyor. O civarda yaþayan birkaç aile sürekli kraliyet ailesinin sebzesini yetiþtiriyor ve kraliyet ailesi sadece bu sebzeleri kullanýyor. 2-) Cumhurbaþkaný Talat, Köksal Toptan'a bir yemek sýrasýnda 'Türkiye'de en son yediðim domateslerin tadý hala damaðýmda' demiþti. Bu konuþma üzerine Toptan, Talat'a 'En kýsa zamanda size hormonsuz Anavatan domatesleri göndereceðim' sözü vermiþti. Meclis Baþkaný Toptan kendisinden sonra Kýbrýs'a giden Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e hormonsuz domatesleri emanet ediyor, Cumhurbaþkaný Gül de Toptanýn bu masum rica sýný yerine getiriyordu. Meclis Baþkaný Toptan'ýn Ankara'da ancak bir hafta araþtýrma sonucunda hormonsuz domates bulabildiðini de duymuþsunuzdur. Nasýl bir tehlikeyle karþý karþýya olduðumuzun farkýnda mýsýnýz? Tarým ve Köy iþleri Bakanlýðý'nda 115 bin kiþi çalýþýyor. 70 tane üniversitemiz, 30 tane ziraat fakültemiz, 50 tane tarým araþtýrma enstitümüz, 10 bin iþsiz ziraat mühendisimiz var. Buna raðmen Türkiye tohumda tamamen dýþa baðýmlý. Tek kelimeyle tohumun patronu ise Ýsrail. Ýsrailli araþtýrmacýlarýn, genleriyle oynayarak, gül ile limon kokulu domates yetiþtirdiðini Þalom Gazetesi'nin internet sayfa sýndan biraz araþtýrýp okuyabilirsiniz. Ýstediðiniz þekle sahip domatesleri bile bulabilirsiniz; çekirdeksiz, kalp þeklinde, salatalýk þeklinde, dilimli... Yani genlerle oynama meselesi yüzde yüz doðru. Gelelim baþka doðrulara. Bu tohumlarýn bir ekimlik olduðunu bilmeyen yok. Yani Ýsrail'den bir defa tohum almakla kurtulamýyorsunuz. Bir gram tohumun fiyatý her dönemde bir gram altýna denk oldu. Üstelik Ýsrail tohumunu topraða bir ektin mi artýk isteseniz de yerli tohuma dönemiyorsunuz. Genetik tohum o topraða da zarar veriyor. Artýk hep bu genetik tohumu kullanmak zorundasýnýz yýl sonra ise toprak kanserojen maddelerle dolduðu için artýk tamamen kullanýlmaz hale geliyor. Buna en güzel örnek Türkiye'nin patates deposu olan Niðde ve Nevþehir bölgelerinde yetiþtirilen patateslerde kanserojen maddeye rastlandýðý için artýk patates ekimine izin verilmemesidir. Yani Ýsrail tohumu tek baþýna satmýyor. Tohum alana hastalýðý bedava... Tohumlarýn içine hastalýk yerleþtiren Ýsrail bu sayede zirai ilaç satýmýný da garanti altýna almýþ oluyor. Bütün bu acý tabloya raðmen Türkiye'de yabancýlarýn menfaatine çalýþan bir patent sistemi iþletiliyor. Ne korkunç. Köylü kendi bahçesinde tohum býrakamayacak.yoksa uluslararasý mahkemede yargýlanacak! Þu anda dünyada Ýsrail tohumu kullanma yasasý çýkartan ilk ülke iþgal altýndaki Irak'týr. Ýkincisi de biz olacaðýz. Saygýlarýmýzla Gülümser & Haldun Keskin & Mekanik Tamirat Kuralý Elleriniz yaða bulaþtýðýnda, burnunuz kaþýnmaya baþlar ve acil tuvalete gitmeniz gerekmektedir. &Yer Çekimi Kuralý Yere düþen her þey en zor ulaþýlabilecek noktaya yuvarlanýr. & Yanlýþ Numara Kuralý Yanlýþlýkla çevirdiðiniz bir telefon numarasý hiçbir zaman meþgul çalmaz ve biri daima cevap verir. & Mazeret Kuralý Patronunuza iþe geç kalma sebebinin patlak lastik olduðunu söylerseniz ertesi sabah lastiðinizi muhakkak patlak bulursunuz. & Deðiþkenlik Kuralý Eðer trafikte þerit deðiþtirirseniz, eski þeridiniz þimdi bulunduðunuzdan daha hýzlý akar. (Bu hep böyledir) & Banyo Kuralý Vucudunuz tamamen ýslandýðýnda telefon çalar. & Yakýn Tesadüf Kuralý Beraber görülmek istemediðiniz biriyle beraberseniz tanýdýðýnýz biriyle karþýlaþma ihtimali tavan yapar. & Sonuç Kuralý Birine bir aletin çalýþmayacaðýný ispat etmeye çalýþtýðýnýz zaman o alet çalýþýr. & Biomekanik Kuralý Kaþýnma katsayýsý vucudunuzda ulaþýlmasý zor olan yerlerde en yüksektir. Þekilden þekile girersiniz. & Tiyatro Kuralý Ne olursa olsun koridordan en uzak sandalyenin sahipleri en geç gelir. & Starbucks Kuralý Bir kahve içmek için oturduðunuzda patronunuz sizden bir görev ister ve bu görev süresi kahve soðuyana kadardýr. & Murphnin Soyunma Odasý Kuralý Eðer soyunma odasýnda sadece iki kiþi varsa, onlarýn soyunma dolaplarý bitiþiktir. & Yüzey Kuralý Tereyaðlý ve reçelli ekmeðinizin yeni yaptýrdýðýnýz veya aldýðýnýz halýya düþme ihtimali, halýnýn pahalýlýðý ve yeniliði ile doðru orantýlýdýr. & Mantýksal Tartýþma Kuralý Neyi konuþtuðunuzu bilmiyorsanýz her þey olabilir. çirkindir. & Brown'un Fiziksek Görünüm Kuralý Papuç ayanýza tam geldiyse, o papuç Wilson'ýn Pazarlama Stratejisi Kuralý Gerçekten çok sevdiðiniz bir ürünü bulup aldýðýnýzda, o ürünü üretmekten vazgeçerler. & Doktorlarýn Kuralý Eðer kendinizi hasta hissedip doktor randevusu alýp gittiðinizde aniden iyileþirsiniz. Eðer randevu almazsanýz hastalýk devam eder. Ve Benim Favorim: & Olasýlýk Kuralý Birisi tarafýndan seyredilme olasýlýðý, yaptýðýnýz iþin aptallýk katsayýsýyla doðru orantýlýdýr. Basýndan Bektaþinin Cevabý Bir gün yolda yaya giden bir bektaþinin önüne bir atlý çýktý: - "Baba" dedi, "bir müþkülüm var. Beni aydýnlatýr mýsýn?" Bektaþi yanýt verdi: - Elimden gelen bir þeyse, hay hay oðlum. - Þunu öðrenmek istiyorum: Þu anda Allah ne yapýyor? Sualin münasebetsizliðine içerle yen derviþ, hiç belli etmemiþ: - Yanýt veririm ama bir þartla, sen o attan in, ben bineyim. - Neden? - Böyle yüksek bir suale yüksekten yanýt vermek gerekir de ondan! Adam attan inmiþ, Bektaþi binmiþ. Adam: - "Hadi" demiþ "söyle bakalým. Allah þimdi ne yapýyor?" Bektaþi: - "Ne yapacak" demiþ, "atý senin gibi bir budalanýn elinden alýp, benim gibi bir akýllýya veriyor". Basýndan Biz Hatýrlatalým Gece araç sürerken, camýnýza fýr latýlan yumurtalar ile saldýrýya uðrarsanýz, sileceði çalýþtýrmayýn ve cama su püskürtmeyin. Çünkü su ile karýþan yumurta sütümsü bir renk alýr ve görüþünüzü % 92.5 oranýnda bloke eder. Bu durumda aracý durdurmak zorunda kalýp, soyguncularýn kurbaný olabilirsiniz. Bu soyguncular tarafýndan kullanýlan yeni bir yöntem... Bizimkilerin zamanýnda bu sistem daha icat edilmemiþti ama þimdi faaliyette. Basýndan FADÝME Temel'in karýsý domuz gribine yakalanmýþ hastaneye kaldýrýlmýþ. Aradan geçen zaman içinde karýsý hastalýktan kurtulmuþ. Geçmiþ olsun ziyaretine gelen Dursun Temel'e sormuþ -- Karin nasil oldi Temel, tamamen iyuleþtumi? Temel kafasýný iki yana salayarak; -- Grip geçtu da, domuzluk devam ediiy... BAÞSAÐLIÐI Geçtiðimizhafta kaybettiðimiz Þerfettin SEZEN ve Ýhsan KASTAMONULU ya Allah tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. Arif BAÞAÐAOÐLU Avukat-ANKARA ÞAHÝNTUR OTOMOTÝV Her Türlü Oto Alým-Satýmý Yapýlýr. Fahrettin Altay Cd. Köknar Sk. 47/B subayevleri ANKARA Þahin DEMÝRBAÞ Fax : KALECÝK GAZETESÝ : HAFTALIK SÝYASÝ / AKTÜEL GAZETE ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ : HAFIZ HASAN GEMALMAZ SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MD. : ÞAKÝR GEMALMAZ KURULUÞ : 12 MART 2002 SAYI : 380 POSTA ÇEK HESABI : Þakir Gemalmaz adýna Kalecik ÝLETÝÞÝM : - BANKA HESAP NO : Ziraat Bankasý ABONE ÜCRETÝ YURT ÝÇÝ 50 TL YURT DIÞI 100 TL KONÐRE - GENEL KURUL ÝLANI : 50 TL KAYIP ÝLANI : 5 TL Olup Fiyatlara KDV dahil deðildir. KALECÝK MERKEZ : Hafýz Hasan GEMALMAZ ÖNEMLÝ : a) Yayýnlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir. b) Gazetemize gönderilen yazýlar geri iade edilmez c) Gazetemiz Basýn Ahlak Ýlkelerine uyar. ÝLETÝÞÝM ADRESÝ : Cumhriyet Meydaný No: 1 Kalecik-ANKARA Baský : Uður Matbaasý : Kazýmkarabekir Cad. Murat Çarþýsý No: 41/55 Ýskitler - ANKARA

3 sayfa : 3 ÝDDÝANAMEYÝ HABER YAPANLAR SAVUNMALARI NÝYE GÖRMEZLÝKTEN GELÝYOR? 19 Mayýs 1919 Mehmet Ali Çelebi askeri liseyi birin cilikle, Harp Akademisi'ni de dördüncülükle bitirmiþ. 15 aydýr Ergenekon'un tutuklu sanýðý. Kara Kuvvetleri Komutanlýðý'nda, Kara Pilot Teðmen. 24 yaþýnda. 2. Ergenekon davasýnýn 24 Kasým günkü 20. duruþmasýnda konuþtu. O konuþurken, izleyenler gözyaþlarýný tutamadý. Kara Pilot Teðmen Mehmet Ali Çelebi, söz isteyerek yaptýðý konuþmaya, "Sayýn Baþkan, mahkemenizin yargýlama þekli TSK'ya hayasýzca saldýranlara cesaret vermektedir" diyerek baþladý. Gazetelerin TSK ve Genelkur may Baþkanlýðý aleyhinde, hakarete varan yazý ve yorumlardan alýntýlar yapan genç Teðmen, "bizler neden hedefiz" dedi ve Mustafa Kemal'in Afyonkarahisar Kolordu Dairesi'nde subaylara yaptýðý konuþmadan bir bölümle yanýtladý: "Kuvvet ordudur! Düþmanlar milletimizi baðýmsýzlýktan mahrum etmek için evvela onu ordudan mahrum etmek çarelerine giriþtiler, kumandanlarýmýza ve subaylarýmýza tecavüz etmeye baþladýlar. Ordumuzu tamamen laðvede rek, milleti baðýmsýzlýðýný muhafaza için muhtaç olduðu dayanak noktasýndan mahrum etmeye teþebbüs ettiler. Herhalde ordu, düþmanlarýmýzýn birinci taarruz hedefi oldu. Orduyu imha etmek için mutlaka subaylarý mahvetmek ve aþaðýlamak lazýmdýr. Bundan sonra milleti koyun sürüsü gibi boðazlamakta engeller ve müþkülat kalmaz." Kara Pilot Teðmen Mehmet Ali Çelebi, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Unutmayalým; Ordu milletin namusudur. Bizler önce þeref, sonra hayat anlayýþýyla yetiþtiril dik. Er veya geç aklandýðýmýzda savcýlar kendilerine Mustafa Kemal'in sözünde yer beðensinler!" 14 yaþýnda girdiði askeri lise diplomasýný Org. Hurþit Tolon'dan aldýðýný belirten Teðmen Çelebi, "Kendisinden almam benim için þereftir. Gurur ve onur duyuyorum" dedi. "Yalnýz bu husus savcýlarýmýzýn gözünden kaçmýþtýr. Hukuksuzca ek klasör göndermeye devam edeceklerse askeri lise diploma töreni CD'sini kendilerine verebilirim. Ne de olsa hazýr bir örgütsel irtibat!" "BEN TERÖRÝST, ONLAR DEMOKRATÝK GERÝLLA!" Teðmen Çelebi konuþmasýnda özetle þunlarý söyledi: "Ben tanýk olmak istemediðim için tutuklanýyorum. Vatan hainleri, biz þerefli Türk subaylarýný karalamak için savcýlarýn teþvikiyle tanýk olabiliyorlar. Ben ifade vereceðim yeri, Türk milletinin þerefli kürsüsü olarak görüyorum. Onlar ise, garez ve intikamlarýna tatmin kürsüsü Ama ben terörist onlar demokratik gerilla Benim evime rejimin teminatý polis, bir orduyla kapýyý kýrarýz tehdidiyle giriyor, sahte evrak tanzim ediliyor. Tutuklandýktan sonra ailem sürekli rahatsýz ediliyor. Babamýn iþyeri gasp ediliyor. Diðer taraftan bebek katillerinin ayaklarýna savcýlar gidiyor, bir kýrmýzý halý serilmediði kalýyor. Neden? Çünkü ben terörist, onlar barýþ elçisi Türk milleti adýna karar verdiðini söyleyen yüce heyet, acaba, Türk milletinin, teröristi subayýna yeðlediðini mi düþünüyor? Türk yargýsý, teröristi aklama, subayý aþaðýlama kurumu mudur? Bakýnýz, devrem Eren Teðmen daðda terörist kovalarken terör örgütü üyesi olmak þüphesiyle 6 ay tutuklu kalmýþtýr. Müteakiben tutuksuz yargýlanmak üzere görev yeri Yüksekova'ya dönmüþtür. Eren Teðmen, Atilla Albayýmýn savunmasýnda bahsettiði gibi Savcý Zekeriya Öz'ün 'Þýrnak'tan paketledim de getirttim' dediði teðmen..." Silivri'deki Ergenekon duruþmalarýnda savunmalar devam ediyor. Fakat acýklý olan, iddianameleri çarþaf çarþaf yayýnlayanlarýn bu savunmalarý görmemezlikten gelmeleridir. Ne yazýk ki medya iyi bir sýnav vermiyor.. Odatv.com (Av.göksel) KALECÝK te 12 Mart 2002 de YIL : 1 SAYI : 1 Deyip BAÞLADIÐIMIZ GAZETE OLARAK ZÝYARET ETTÝÐÝMÝZ ÝLÇEMÝZÝN BÜYÜÐÜ ; OTURDUÐU KOLTUKTA ÞÖÖÖÖÖÖÖLE BÝ DÖNÜP ; TAAAAAAAA BOKLU KAYAYA BAKARAK... HER HAFTA YAZMAK ÝÇÝN YAZI VE KONU BULABÝLECEKMÝSÝN DEMÝÞTÝ. ALLAH MUHANETE MUHTAÇ ETMÝYOR... YAZARSAK KENDÝLERÝ KONU...!!! EEEEEEEE... ATALARIMIZ BOÞUNA DEMEMÝÞLER ; KESER DÖNER SAP DÖNER, BÝR GÜN OLUR HESAP DÖNER DÝYE YAZACAK KONU ÇOK DA BÝZÝM ÝNSANLIÐIMIZ YAZMAYA EL VERMÝYOR...!!! Hafýz Hasan GEMALMAZ AZRAÝL ÝZÝNDE OYUN OYNUYOR TÝYATRO A nýn sahnelediði EKÝN SANAT MERKEZÝ Yazar : A.Server GÜNER Yönetmen : Yýlmaz YÖNDEM Reji Asistaný : Hülya ÇOBAN Saat : de Saat : de Menekþe 1 Sk. No : 8/A Kýzýlay - ANK Tel : Sanat bilinci üretir. Bilinç ise, politik bir tavýr alma biçimidir. Sanat hiç bir sýnýr gözetmeksizin ve akademik spekülatif felsefenin onayýný almaksýzýn sorular sorar. Sadece sanatýn sorabileceði bazý sorular vardýr. Ve bu politik tavýr, beraberinde yine politik sonuçlar getirir. Bizde Brecht gibi bakmak istedik tiyat Kim yazdý ise helal olsun...? -Yav býrak Mustafa abi yaa, sen mi kurtarýcan memleketi Allah aþkýna! - Ama iþgal zýrhlýlarý... Boþver þimdi sen iþgal zýrhlýlarýný filan... Gün gelir, memleketin malýný mülkünü tapusuyla Ýngiliz'e satar bunlar. - Yok caným! - Yeminle söylüyorum, Ýngiliz vatandaþý bakan bile getirip koyarlarsa þaþma. - Ama ahval ve þerait... - Güzel abim yaranamazsýn... Bak þimdi binicez bu dandik gemiye, taaa Samsun'a gidicez, savaþ, boðuþ, kendimizi paralayacaðýz, diyelim becerdik, devrim mevrim, anlata anlata dilinde tüy bitecek, sonra sen kahýrdan ölücen, önce biraz aðlýycaklar, sonra gene "Son Osmanlý Padiþahý" diye pankart açacaklar, mezarýnda dönücen. - Saltanat kalsýn diyosun yani... - Alýþmadýk kýçta don durmaz abi, egemenlik megemenlik vereceðine, iki çuval kömür ver, daha iyi... Aha buraya yazýyorum, açlýktan nefesleri kokarken padiþahlarýna saltanat uçaklarý alýrlar, bu gemiyi de jilet yaparlar, söylemedi deme. - Efkarlandým be... - Yakma o cigarayý gözünü seveyim, yarýn öbür gün belgesel yaparlar, keþ gibi gösterirler seni haberin olsun. YUTKUNMAYI BÝLEMEYÝN ÜMÜÐÜNE DURUR roya onun tüm olaylara yaklaþýmýnda çok ince bir alay ve taþlama var. çok zeki bir yazar. Onun gülmecesi insaný göbekten güldüren bir gülmece deðil; daha zihinsel kafayý iþleten bir gülmece. insana düþünmek keyfini vermek Düþüncenin hala suç sayýldýðý, tutukevlerinde, düþünce suçlularýnýn olduðu bir ülkede (dünyada) DÜÞÜNME KEYFÝ...! Ne trajik deðil mi? Tiyatro A - Hal çaresi nedir peki? - Al padiþahýn kýzýný, yýrtalým. - Millet ne olacak? - Onlar da ulemaya sorsun artýk ne olacaklarýný, bize ne, kendi düþen aðlamaz. - Laik olmasýnlar mý, birey olmasýnlar mý, kendi lisanlarý olmasýn mý, þýhlara þeyhlere mi býrakalým kaderlerini? - Bak ne güzel söylüyorsun, kader der geçerler, takalým takkemizi bakalým dalgamýza, iþ çýkarma baþýmýza... - Ýyi de, yazýk olmaz mý? - Asýl bu yaptýðýný yaparsan yazýk olur... Bazýlarý sana inanacak, etkilenecek, senin fikirlerini yaþatmaya kalkacak, hayatlarý kayacak, evleri basýlacak, içeri týkýlacaklar, kimine saçýný örtmediði için fahiþe diyecekler, kimine milletin malýný Arap'a satmayýn dediði için komünist diyecekler, kimine Ne Mutlu Türküm Diyene dediði için faþist diyecekler, darbeci diyecekler... Yorma ahaliyi, Kula kulluk edelim, Rahat edelim. - Yok arkadaþ, ben bi deniycem. - E sen bilirsin abi.. (Ýnternetten)

4 sayfa : 4 Ben senin piþman olabilme ihtimalini sevebilirdim ama Kýymet Nadir BÝNDEBÝR Ben senin, daðlarda 14 yýldýr patates soyup, dereden su taþýmýþ olabilme, askere, polise, bebeðe tetik çekmemiþ olabilme ihtimalini de sevebilirdim ama, 2008 yýlýnda yakalanan 9 bin 200 kilo eroin, 9 bin 400 kilo esrar, 569 kilo afyon, 100 kilo kokainin paketlenmesinde bile çalýþmadýn mý be cigerim? Ah cigerim, Ah bana hiç benzemez kardeþim! Ben senin Barýþ Bilmemnesi olabilme ihtimalini de sevebilirdim ama, O 150 bin dolarlýk lüks cipleri, yýlda 500 milyon dolarlýk uyuþturucu kaçakçýlýðý, her yýl Türkiye ye soktuðun 400 bin ton kaçak et, milyon dolarlýk akaryakýt kaçakçýlýðý parasýyla almadýn mý? O son model ciplerde, Türkiye üzerinden TIR larla Avrupa ya sevk ederken havasýzlýktan öldürdüðün Afganistanlý Pakistan lý garibanlarýn da kaný yok mu be kardeþim? Senin torbacý larýna önlem olarak ilkokullarýn önüne bile polis dikilmemiþ olsaydý, kamyonda havasýzlýktan öldürdüðün mültecileri çöp gibi tarlalara dökmemiþ olsaydýn, Maðarada yýllarca zor koþullarda yaþadýlar cümlesi vicdanýmý sýzlatabilirdi bile... Merhametim sevgimden güçlüdür benim, hoþlanmasam bile sana merhamet duyabilirdim. AKP nin Artýk Nevruz da, yanan lastiðin üzerinden, birlikte, elele atlayacaðýz, Çiðköfteyi ayný leðende birlikte yoðuracaðýz... edebiyatýna da inanabilirdim. Benim þehit kardeþim! Son geliþmelerde doðal bulduðum tek þey, AKPlilerin, terörist, vatan haini dediðimiz seninle empati yapabilmesidir. AKPKK koalisyonu olarak, ayný kaba sýçmakta tamamen haklýsýnýz. Çünkü; 3713 sayýlý Terörle Mücadele Kanununun 1.maddesi, terör ü þöyle tanýmlar: Terör; cebir ve þiddet kullanarak; baský, korkutma, yýldýrma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni deðiþtirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriye tin varlýðýný tehlikeye düþürmek, Devlet otoritesini zaafa uðratmak veya yýkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dýþ güvenliðini, kamu düzenini veya genel saðlýðý bozmak amacýyla bir örgüte mensup kiþi veya kiþiler tarafýndan giriþilecek her türlü suç teþkil eden eylemlerdir. Bu tanýma göre, AKP bir terör örgütüdür. Yedi yýldýr yaptýðý tüm icraat, yukarýdaki tanýma aynen uymaktadýr. Sadece adý parti dir. PKK nýn da aslýnda örgüt deðil, siyasi parti (Partiya Karkare Kurdistan) olduðunu söyleyen Kürtçü liboþlar, AKP yi terör örgütü tanýmýndan koruyan siyasi parti etiketini PKK ya da yapýþtýrma gayretindedirler. Ah cigerim! Bebeðin nüfus kaðýdýna, ýrkýný, etnisitesini doðduðu saat kaydeden ýrkçý Amerika dan gelen talimatla, Amerika ya Anahtar Teslim Mezopotamya Açýlýmý yaptýðýný bilmesem, hala sana Kürt derken rahatsýz olmasam, bana yaptýðýn ýrkçýlýk suçlamasýna bile ses çýkartmayabilirdim. Ama, ýrkçýnýn feriþtahý efendilerin, Kuzey Irak ý Türkmen-Kürt-Arap diye bölerken ýrkçýlýk deðil, ben Türklük hem alt hem üstkimliktir. Türküz derken ýrkçýlýk...öyle mi? Bana ýrkçý diyen dillerini yesinler senin! Senin kaçak elektriðini, suyunu ödemekten anam aðlamasaydý, vallahi inanýrdým þu Analar aðlamasýn.birlikte..elele. martavalýna. Þu G3 denilen telefonlara, Diyarba kýr dan bir günde 3 milyon baþvuru olmasaydý, Diyarbakýr da kiþi baþýna üç G3 telefonu düþmeseydi billahi Güneydoðu ya yatýrým yapýlmadý. Ýhmal edildi, en fakir bölge hikayelerini de yutabilirdim. Mahmur dan abim gelmiþ, hoþ gelmiþ baþlýklý yazýlar attýrabilirdim bu köþelere. Abime Baðkur dan maaþ baðlansýn. Daðda geçirdiði yýllar hizmete sayýlsýn. TOKÝ den ev, OYAK tan Röno verilsin derdim. Kamu ya alýnacak 32 bin yeni personel içinde, Kandil den gelen kýzkardeþime de kota açýlsýn falan yazardým. Ha, yoksa benim yazmama gerek yok mu, bunlar zaten saðlanacak mý sana? Ah benim biji biji biji le le le le lü lü lü diye transa girmiþ, bana hiç benzemez kardeþim! AKP nin nekropolise çevirdiði memleketine hoþgeldin! Bak Norveç de yan çiziyor. Birkaçýnýzý ihraç edecektik, edemiyoruz. Norveçli seninle elele çiçek toplamak istemiyor, neden acaba? Ya da efendilerinin ülkesine, Amerika ya, Ýngiltere ye gitmeye kalk bakayým. Vize formundaki Bir terörist örgüte üye oldunuz mu? sorusuna YES de bakayým, gör baþýna neler gelir... Ah cigerim, ah aklýný ter gibi kafasýndaki poþuya silmiþ ebleh ve hayin kardeþim! Sen sýnýrda 7 dakikada biten sorgunda kanlý ellerini yýkamýþ gibi yapacaksýn, AKP seni yargýlamýþ da suçsuz bulmuþ gibi yapacak, hepbirlikte savaþ dediðin bölücü terör bitmiþ gibi yapacaksýnýz. Böylece TSK ya da, savunma harcamalarýna da gerek kalmaya cak, bütçeden savunmaya ayrýlan payý da AKP cebellezi edecek, Cumhurbaþkanlýðýnýn, Baþbakanlýðýn nereye gittiði belirsiz örtülü ödenekleri yüzde 1500 artýrýlacak, AKP çocuklarýna üçer gemi daha alýnacak, beþer tv kanalý daha kurulacak... Ha! Bir de 8 bakanlýk bütçesi kadar bütçesi olan Diyanet e daha fazla ödenek aktarýlacak elbette... Bu arada TSK konuþsa sen siyasete karýþmakla suçlayacaksýn, konuþmasa ben sessiz kalmakla. Her hal ve karda TSK suçlanacak yani. Biz de moronuz ya, ekrana yapýþýp AKP kamerasýndan seyredeceðiz olanlarý...ah siz ne uyanýk AKPKK koalisyonusunuz böyle! Ne Þark tüccarýsýnýz hepiniz! Ah benim Feda kültüründen gelen, eli kanlý katillerin, aþiret aðalarýnýn tecavüzüyle çocuk yaþta kadýn olmuþ, feda edilmiþ, heba edilmiþ kýzkardeþim! Sýrf kadýnlýk-annelik üzerinden vallahi empati yapabilirdim seninle. Ajda, Sezen, Hülya ve püsküllü abajur gibi giyinen först leydiler için, senin kýyafetlerine bakarak yýlýn modasýnýn anahatlarýný verebilirdim; Boyunda fular yerine poþu, gömlek haki renk, dört cepli. Üst cepler kapaklý, alt cepler fermuarli. Altta haki renk dökümlü (drape) þalvar. Ayakkabý: Mekap. Fekat þimdi aksesuar olarak, bu kadýnlara ne önerebilirim, emin deðilim; Üst ceplerde zula esrar-eroin, belde el bombasý, elde kalaþnikof, çantada mayýn mý desem, ne desem...zaten bir kýsmýnýn mayýný türbanýnda saklý. Hani sinerji olsun, empati-sempati olsun diye giyerler mi, takarlar mý emin olamýyo rum. Arkadan çekiþli Terzi Cemil, cepte esrar aksesuarýna ne der bilemiyorum. Ah benim cigerim! Ah benim mesleði mayýn döþemek, bana hiç benzemez kardeþim! Vatandaþ a kurþun sýkmýþ Vatandaþ ým! Tam zamanýnda geldin. Azerbaycan ve KKTC gibi iki Türk Devleti hariç, bütün komþularýmýzla sýfýr sorun yaþadýðýmýz, ülke sýnýrlarýný tartýþmaya açtýðýmýz (Bkz. Ermeni Protokolü) dönemde teþrif ettin. Her derdimiz bitmiþ, geriye Apo nun kasýk aðrýlarýný nasýl etsek de dindirsek, kadýn göndersek yumuþar mý acep? sorunsalý kalmýþtý. Ha bir de, Apo yu Bodrum a Türkbükü Paþasý mý yapsak? diye düþünüyorduk. Selahattin Duman, Bodrum sosyetesi nin fýrýnlanmýþ hallerini yazmaktan, bir anda Apo ve býyýklarý sahilde ultraviyole emiyorlardý ya geçiþ yapabilir mi, afallar mý onu konuþuyorduk. Ah cigerim, ah ayný leðende birlikte çiðköfte yoðuracaðým, kardelen mardelen toplayacaðým kardeþim! Benim barýþçý, 15 yýldýr daðda silahsýz, piknik yapan aðabeyim! Þimdi seni Cumhurbaþkanlýðý Köþk üne yemeðe de davet edeceklerdir. Porselenli, kristalli, gümüþlü sofralarda aðýrlamak da isteyeceklerdir. Git! Git ama, Orada da kendi kurallarýnla oyna! Masaya keten örtüler, chemin de table falan serilmiþ olabilir. Kaldýrt, gazete kaðýdý serdir. Cumhurbaþkaný ný Kürt töre, örf ve adetlerine karþý gelmekle, burjuva adeti dayatmakla falan suçla. Ay-yýldýzlý tabak takýmlarýný çýkartmýþ larsa, Köþk personelini aþýrý milliyetçilik le suçla. Yemekte Türk mutfaðýndan nadide örnekler sunacaklardýr. Köþk aþçýsýný ýrkçýlýkla suçla. Sen en iyisi yemeðin mönüsünü önceden Köþk e ilet. Bir tas asker-polis kaný, yanýna iki dilim de ekmek. Doðrarsýn. Hoþgeldin abi! Gelirkene sevkiyata mal, bavulda nakit de getirdin mi? Ýbrahim YILDIZ Selam, Sevgi ve Saygýlarýmla ZOR SORULAR... Kürt kardeþimiz mimar, mühendis olmak istedi de, onlar teknik üniversiteye sokulmadý? Kürt kardeþimiz ülkenin herhangi bir yerinde maðaza, dükkan, kebapçý açtý da ona izin verilmedi? Kürt kardeþimiz þarký-türkü okuyup kaset çýkartýp film yaptý da onun önü kesildi? Kürt kardeþimiz Akdeniz'de, Ege'de 5 yýldýzlý otel-motel yapmak istedi de ona teþvik verilmedi? Kürt kardeþimiz banka kurmak istedi de ona izin verilmedi? ISPANAK Ispanak kýþýn yetiþen,madeni tuzlarýn ve özellikle demirin zengin bulunduðu bir yýllýk otsu bir sebzedir.yemeði ve böreði yapýlabilir. Önerilen Hastalýklar: Kan yapýcýdýr. Kemikleri ve diþleri saðlamlaþtýrýr. Karaciðeri, lenf bezlerini ve kan dolaþýmýný uyarýr. Bedenin mineral ihtiyazcýný karþýlayan bir sebzedir. Soðuk algýnlýðý ve benzeri hastalýklara karþý vücuda dayanýklýlýk verir. Ispanak diðer akraba sebzelerle kullanýldýðý zaman etkisi kat kat artar, kereviz ve Kürt kardeþimiz herhangi bir partiden milletvekili adayý oldu da ona seçilme imkaný tanýnmadý? Kürt kardeþimiz turizm-seyahat acentalarý kurdu da ona ruhsat verilmedi? Kürt kardeþimiz askerliði tercih etti de Ordu'da yükselmesinin önü kesildi? Kürt kardeþimiz geçmiþte senato baþkaný oldu da ona itiraz eden oldu? Kürt kardeþimizin bu ülkeye cumhurbaþkaný olmasýnýn önü kesik? Kürt kardeþimizin Türkiye 1. Ligi'nde maydanozla kansýzlýða, mide ülserine ve böbrek rahatsýzlýklarýna çok faydalýdýr. Tere ve maydanoz ile birlikte kullanýldýðýnda detoks ve toksin atýcý metot olarakta arýnma kürlerinde kullanýlýr. Kansere karþý koruyucu özelliði vardýr.vücudun dayanýklýlýðýný arttýrýr, kuvvet verir.yorgunluðu giderir, zihni açaryaþlýlýða baðlý öðrenme güçlüklerine ve görme býzukluklarýna iyi gelir. Sinirleri yatýþtýrýr ve sakinlik verir. Sindirimi kolaylaþtýrýr. Ýdrar söktürücüdür. Hemoroite iyi gelir. Yara ve yanýklarýn iyileþtirilmelerini hýzlandýrýr. Kolesterolü düþürür. futbol oynamasýnýn önünde engel var? Kürt kardeþimize kredi verilmedi, hangisine doktor bakmadý, hangisine mektep kapýsý kapatýldý? Kürt kardeþimize bu ülkenin Ýstanbul'unun, Ankara'sýnýn, Antalya'sýnýn, Mersin 'i nin, Ýzmir'inin kapýlarý kapalý? Kürt kardeþimize yurtdýþýna çýkmak istediðinde pasaport verilmiyor? Ama o Kürt kardeþlerin yaþadýðý yerlerde, 25 yýldýr gelene kurþun sýkýldý, gidene kurþun sýkýldý... KÝM HASMANE OLDU? Henüz 3 aylýk asker olana da mermi yaðdýrýldý, terhisine 2 ay kalana da kurþun yaðdýrýldý...mayýnlý tuzaklar ne kol býraktý ne bacak! Þeker hastalarýna yaralýdýr. Hamile bayanlar ýspanak tükettiklerinde, çocuk kendi kanýný fazlasýyla yapar.taze ýspanaklarý çið tüketmek çok daha faydalýdýr. Kimyasallardan tamamen arýnmasý için iyi yýkanmalý ve beþ dakika kadar sirkeli suda bekletilmelidir. Yemeði piþirildiði gün tüketilmelidir, aksi halde zarar verir. Ispanak bütün bu yararlarýnýn yanýnda romatizma, gut hastalýðý, eklem iltihabý ve böbrek taþý olanlara tavsiye edilmez. Basýndan Yüzlerce iþ makinesine benzin dökülüp yakýldý, binalar kundaklandý, mektep ler öðretmenleriyle bombalandý... Fýrsat geldiðinde tek asker de katledildi, 30 asker de kurþuna dizildi... Yine de þehit ve gazi anneleri baðýrlarýna taþ bastýlar, kan davasý gütmediler. Türkiye'nin hiçbir köyünde kasaba sýnda Kürt kardeþlerimize karþý hasmane bir tutum ve davranýþ içine girmediler. Bütün bunlar bir açýlým deðilse ne? Biriler bize bunun dýþýndaki açýlýmýn ne olduðunu arý, net, duru, temiz biçimde anlatsa da bilsek! Bilelim... Çünkü Türk vatandaþý zaten baðrýný, gönlünü açmamýþ mý bu ülkede yaþayan herkese? Daha baþka açýlým ne ola ki? BAÞSAÐLIÐI Geçen hafta kaybettiðimiz Þerfettin SEZEN ve Ýhsan KASTAMONULU ya Allah tan rahmet aile ve yakýnlarýna Baþsaðlýðý dilerim. Bahri YARITAÞ / ANTALYA

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Faiz ve mazbata maðdurlarý hareketleniyor. Kazým And Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Her Kýbrýslý Türk Spartaküs olmalý" dedi... Demek karþýmýzda Sezar olduðu nihayet anlaþýldý! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

2012 Almanak. Boþ kýþ sokaklarý...

2012 Almanak. Boþ kýþ sokaklarý... 2012 Almanak OCAK Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Laçiner TRT'deki Açý programýnda Bir insanýn Þii olmasý Hýristiyan olmasýndan kötü çünkü Hýristiyan nihayetinde ehli kitaptýr; üç dinden bir

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com NEREDESÝNÝZ? SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Bir avuç insan Gökova- Akyaka'da bir þeyler yapýyoruz. Bir Halk Kütüphanesi

Detaylı