ACI MARUL Potasyum Fosfor 1.Yaþamsal önem taþýyan maddeler. BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACI MARUL Potasyum Fosfor 1.Yaþamsal önem taþýyan maddeler. BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ"

Transkript

1 Yýl : 7 Sayý : 380 Kuruluþ : 12 Mart 2002 ÇABA SARFEDÝLMEZ ÝSE AKÝBETÝ BÖYLE OLACAK Kalecik Belediye Baþkaný mýz Nevzat ÞAHÝN in Tarihi Kentler Birliði Baþkanlýðý nýn Tarihleri arasýnda Alanya-Side ve Fas a gimesi ile ilgili Kalecik Belediye Meclisi nin aldýðý karar gereðince görevli olarak katýldýðý ve bu süre içerisinde Kalecik Belediye Baþkanlýðý görevin CHP Belediye Meclis üyesi sayýn Ömer DEMÝRBAÞ ýn vekaleten baktýðý. Bu süre içerisinde de Tarihi eser Kalecik Kalemizde kurulu olan direkler ve yansýtýcýlarý kaldýrýlma çalýþmalarýnýn baþlatýldýðý, Bir bölümünün Spor Sahasý yanýna, bir bölümünün de Mandýralar bölgesine taþýndýðý görülmektedir. Kalecik Haber BU HAFTA KALECÝK Ýlçemiz Kaymakamý Mustafa DALKILIÇ ýn / 12/ 2009 tarihleri arasýnda izine ayrýldýðý ve yerine Akyurt Kaymakamý sayýn Mustafa YÝÐÝT in vekalet ettiði. Ýlçemizde belirli yerlerde de olsa Mobesa Kameralarýnýn artýk faaliyette olduðu görülmekte olup bu konuda destek verenlere teþekür ettiðimizin bilinmesi Halk Otobüslerinin sabah ve akþamlarý Kalecik ve Ankara dan belirli saatlerde göreve gelip gidecek amir ve memurlar için Ekspres seferler konulduðu. Pursaklar Ýlçesinde ikamet eden Kalecik li hemþerilerimizin Kalecik li Dernekler Federasyonu nun katkýlarý ile bir futbol turnuvasý düzenleme gayretinde olduðu ve bu konuda Köy Derneklerine ait takýmlarýn kaptanlarý ile Perþembe akþamý Pursaklarda bir toplantý yaptýðý. Kalecik Belediyesporun Bu hafta Etimesgutsporla yaptýðý karþýlamada 2-2 berabere kaldýðý. BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ Geçen hafta gaetemizde yazýlarýna baþlayacak diye haber verdiðimiz emekli trafikci Mehmet TOPRAK aðebeyimiz ; KALAÇAYI nýn TAÞLARI köþesinde ki yazýlarýnza önümüzdeki hafta baþlayacak, Kendisine soruðumuzda Gazetecilik zor iþ olmasýna zor iþte. Eðer birde kendi yaþadýðýn memlekette yazý yazacak olursan daha da zor imiþ. Þu günlerde Kalaçayýndan taþ topluyorum yazýnýn içinde sayfa 2 de ACI MARUL Potasyum Fosfor 1.Yaþamsal önem taþýyan maddeler içerir. 2.Yað metabolizmasýný düzenler. 3.Felç riskine karþý korur. 4.Vücuda dinçlik verir. 5.Baðýþýklýk sistemini güçlendirir 6.Yapraklarýndan ve kökünden yapýlan çay: karaciðer, dalak ve böbreklerin faaliyetlerini düzenler. AHUDUDU C vitamini Potasyum Kalsiyum Demir Folikasit 1.Virüs ve bakterilere karþý korur 2.Tümör oluþumunu engeller 3.Kaný temizler, 4.Vücuda dinçlik verir. 5.Terletir ve Ýdrar söktürür. 6.Kabýzlýðý giderir. 7.Vücutta biriken zehirli maddelerin atýlmasýný saðlar. ISPANAK Ispanak kýþýn yetiþen,madeni tuzlarýn ve özellikle demirin zengin bulunduðu bir yýllýk otsu bir sebzedir.yemeði ve böreði yapýlabilir. Kan yapýcýdýr. Kemikleri ve diþleri saðlamlaþtýrýr. Karaciðeri, lenf bezlerini ve kan dolaþýmýný uyarýr. Bedenin mineral ihtiyazcýný karþýlayan bir sebzedir. Kuvvet verir. Soðuk algýnlýðý ve benzeri hastalýklara karþý vücuda dayanýklýlýk verir. Kansere karþý koruyucu özelliði vardýr.vücudun dayanýklýlýðýný arttýrýr, Sayfa 4 de KASNAK BÖREÐÝ CEVÝZLÝ ÇÖREÐÝ EV EKMEÐÝ Ah bir de kurallara uygun Bazý aileler gibi Kaliteli yapýlabilse DEMÝRYOLU, TEKEL VE ÝTFAÝYE ÝÞÇÝLERÝNÝ KAPININ ÖNÜNE, MADEN ÝÞÇÝLERÝNÝ MEZARA KOYDUK!!? "Ýþçisi-memuru size sesleniyorum, Evet; Mühendisi, doktoru, öðretmeni kýsacasý tüm çalýþanlar size sesleniyorum: Yýllardýr maaþ alýyorsunuz; Benim korkum bölücüler deðil; kimse bu ülkeyi bölemez, bölmek de istemez. Asla iki üç çabulcu bu ülkenin kaderini çizemez.. Benim korkum bölüþücüler, bölüþücüler.. Onlarýn sýðýnmaya çalýþtýðý sivil faþizm!! Çalýþanlar siz Devlete deðil Birilerine yüksünüz!!! Þevket ÇORBACIOÐLU say. 7 de Nerede Bulursunuz Bektaþinin Cevabý Mekanik Tamir kurallarý Herkesi Yakaladýlar-Eþkiye Kaçtý Tarým ve Köy iþleri Bakanlýðý'nda 115 bin kiþi çalýþýyor. 70 tane üniversitemiz, 30 tane ziraat fakültemiz, 50 tane tarým araþtýrma enstitümüz, 10 bin iþsiz ziraat mühendisimiz var. Tohumu Ýsrailden alýyoruz. Þu anda dünyada Ýsrail tohumu kullanma yasasý çýkartan ilk ülke iþgal altýndaki Irak'týr. Ýkincisi de biz olacaðýz.!!!!!!!!!!!!!!!!! sayfa...2 de Ben senin piþman olma ihtimalini sevebilirdim ama... sayfa 4 te Çocuklarla konuþurken onlarýn göz hizasýna inerek konuþmanýn önemi... sayfa 5 te

2 sayfa : 2 BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ ahmet-mehmet farketmez attýðýmýz taþlar birilerine gelecek olursa, fazla acý vermesin diye seçici olmaya çalýþýyorum diye yanýtladý. Ne yapalým O böyle deyince, Ev Ekmeði Cevizli Çöreði Kasnak Böreði Kalecik Karasý Üzümü resimlerin koyup Kalecik halkýna destek amaçlý bazý hatalarýna göz yumulsada iyi olan adýný kötüye çýkartýp kaliteli üretim yapýlmadýðýný söylemek zorundayýz. Ýlçe Tarým Müd. Gýdacýlarý mý? Esnaf Sanatkarlar Odasý mý? Belediye Zabýtasý mý? Dünyaca ünlü Kalecik Un A.Þ.? Kalecik Kaymakamlýðý mý? KALECÝK ÜRÜNLERÝNÝ Birilerinin bu gidiþe dur deyip Gramajý belli bazý kural ve kaidelere uygun olarak üretmesi veya üreticilere bazý standartlar getirmesi gerektiðini hatýrlatmasý lazým...! Kalecik i ziyaret eden bir misafirin özenle alarak evine götürdüðü ; Ev Ekmeði hamur Cevizli Çöreði kabuk dolu- yanýk Kasnak Böreði, kýyma deðil de yumurtalý tahta gibi yapýlmýþ olur ise diðer tarafta kaliteli olarak üreten vatandaþ da zarar görmekte, ayrýca memlekitimizin bu ürünleri hakkýnda uygunsuz bir düþünce oluþmaktadýr. Gramajý belli, Hamur demir olmayan kaliteli ve sabit fiyatlý Kalecik Ürünlerinin pazarlanacaðý iyi ve güzel günlerde bulþmak dileðiyle...! Bekir Coþkun Herkesi yakaladýlar, eþkýya kaçtý... MÝT, yargýcý bastý... Yargýç, telekomünikasyonu bastý... Telekomünikasyon, Yargýtay'ý bastý... Yargýtay, hükümeti bastý... Hükümet, Genelkurmay'ý bastý... Genelkurmay, polisi bastý... Polis, cumhuriyetçileri bastý... Ama Tokat kýrsalýnda askeri aracý basýp 7 askeri þehit edenler, nasýl geldiler, nasýl pusu kurdular, nasýl ellerini kollarýný sallayarak gittiler, kimsenin kafasý basmadý... Rektörün karýsý ile konuþmasý elde... Mustafa'nýn gizli(!) notlarý elde... Genelkurmay'ýn kuru-yaþ belgeleri elde... tarlada silah var, elde... Yatak odasý kayýtlarý elde... Aþk-meþk görüntüleri elde.. Ama terör örgütünün açýklamasý dýþýnda, Tokat'ta Mehmetçiði pusuya düþürüp > 7> sini öldürenlerle ilgili bir bilgi elde deðil... Sizi dinliyorlar... Beni dinliyorlar... Ýþadamýný, gazeteciyi, sanatçýyý, askeri, sivili, yargýcý, savcýyý, Anayasa Mahke mesi üyesini, Yargýtay'ý, Danýþtay'ý dinliyorlar... Yani birisi yellense dinlemeye takýlýyor. Yeri-göðü dinliyorlar... Sevmediklerinin karýsýnýkýzýný dahi dinliyorlar... Ama Tokat'ta pusu kurup 7 askerimizi vuranlarý kaçýrmýþlar gözden... Devleti bu hale getirdiler çünkü... Askerleri kovalamaktan Eþkýyayý yakalamaya vakit kalmadý... Rektörleri-dekanlarý-profesörleri izlemekten, katilin izini kaybettiler... Gazeteciyi-yazarý-sanatçýyý-aydýný dinlemekten, daðda eli silahlýlara sýra gelmedi... Düþmanlarý; laik cumhuriyet... Hasýmlarý; Bu cumhuriyeti sevenler olunca... Böyle oldu devlet... Alýntýdýr. Saygýlarýmla.Kenan. 1-) Prens Charles Kaz Daðý'nda kendisi için yetiþtirilen organik sebzeleri ülkesine götürüyor. O civarda yaþayan birkaç aile sürekli kraliyet ailesinin sebzesini yetiþtiriyor ve kraliyet ailesi sadece bu sebzeleri kullanýyor. 2-) Cumhurbaþkaný Talat, Köksal Toptan'a bir yemek sýrasýnda 'Türkiye'de en son yediðim domateslerin tadý hala damaðýmda' demiþti. Bu konuþma üzerine Toptan, Talat'a 'En kýsa zamanda size hormonsuz Anavatan domatesleri göndereceðim' sözü vermiþti. Meclis Baþkaný Toptan kendisinden sonra Kýbrýs'a giden Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e hormonsuz domatesleri emanet ediyor, Cumhurbaþkaný Gül de Toptanýn bu masum rica sýný yerine getiriyordu. Meclis Baþkaný Toptan'ýn Ankara'da ancak bir hafta araþtýrma sonucunda hormonsuz domates bulabildiðini de duymuþsunuzdur. Nasýl bir tehlikeyle karþý karþýya olduðumuzun farkýnda mýsýnýz? Tarým ve Köy iþleri Bakanlýðý'nda 115 bin kiþi çalýþýyor. 70 tane üniversitemiz, 30 tane ziraat fakültemiz, 50 tane tarým araþtýrma enstitümüz, 10 bin iþsiz ziraat mühendisimiz var. Buna raðmen Türkiye tohumda tamamen dýþa baðýmlý. Tek kelimeyle tohumun patronu ise Ýsrail. Ýsrailli araþtýrmacýlarýn, genleriyle oynayarak, gül ile limon kokulu domates yetiþtirdiðini Þalom Gazetesi'nin internet sayfa sýndan biraz araþtýrýp okuyabilirsiniz. Ýstediðiniz þekle sahip domatesleri bile bulabilirsiniz; çekirdeksiz, kalp þeklinde, salatalýk þeklinde, dilimli... Yani genlerle oynama meselesi yüzde yüz doðru. Gelelim baþka doðrulara. Bu tohumlarýn bir ekimlik olduðunu bilmeyen yok. Yani Ýsrail'den bir defa tohum almakla kurtulamýyorsunuz. Bir gram tohumun fiyatý her dönemde bir gram altýna denk oldu. Üstelik Ýsrail tohumunu topraða bir ektin mi artýk isteseniz de yerli tohuma dönemiyorsunuz. Genetik tohum o topraða da zarar veriyor. Artýk hep bu genetik tohumu kullanmak zorundasýnýz yýl sonra ise toprak kanserojen maddelerle dolduðu için artýk tamamen kullanýlmaz hale geliyor. Buna en güzel örnek Türkiye'nin patates deposu olan Niðde ve Nevþehir bölgelerinde yetiþtirilen patateslerde kanserojen maddeye rastlandýðý için artýk patates ekimine izin verilmemesidir. Yani Ýsrail tohumu tek baþýna satmýyor. Tohum alana hastalýðý bedava... Tohumlarýn içine hastalýk yerleþtiren Ýsrail bu sayede zirai ilaç satýmýný da garanti altýna almýþ oluyor. Bütün bu acý tabloya raðmen Türkiye'de yabancýlarýn menfaatine çalýþan bir patent sistemi iþletiliyor. Ne korkunç. Köylü kendi bahçesinde tohum býrakamayacak.yoksa uluslararasý mahkemede yargýlanacak! Þu anda dünyada Ýsrail tohumu kullanma yasasý çýkartan ilk ülke iþgal altýndaki Irak'týr. Ýkincisi de biz olacaðýz. Saygýlarýmýzla Gülümser & Haldun Keskin & Mekanik Tamirat Kuralý Elleriniz yaða bulaþtýðýnda, burnunuz kaþýnmaya baþlar ve acil tuvalete gitmeniz gerekmektedir. &Yer Çekimi Kuralý Yere düþen her þey en zor ulaþýlabilecek noktaya yuvarlanýr. & Yanlýþ Numara Kuralý Yanlýþlýkla çevirdiðiniz bir telefon numarasý hiçbir zaman meþgul çalmaz ve biri daima cevap verir. & Mazeret Kuralý Patronunuza iþe geç kalma sebebinin patlak lastik olduðunu söylerseniz ertesi sabah lastiðinizi muhakkak patlak bulursunuz. & Deðiþkenlik Kuralý Eðer trafikte þerit deðiþtirirseniz, eski þeridiniz þimdi bulunduðunuzdan daha hýzlý akar. (Bu hep böyledir) & Banyo Kuralý Vucudunuz tamamen ýslandýðýnda telefon çalar. & Yakýn Tesadüf Kuralý Beraber görülmek istemediðiniz biriyle beraberseniz tanýdýðýnýz biriyle karþýlaþma ihtimali tavan yapar. & Sonuç Kuralý Birine bir aletin çalýþmayacaðýný ispat etmeye çalýþtýðýnýz zaman o alet çalýþýr. & Biomekanik Kuralý Kaþýnma katsayýsý vucudunuzda ulaþýlmasý zor olan yerlerde en yüksektir. Þekilden þekile girersiniz. & Tiyatro Kuralý Ne olursa olsun koridordan en uzak sandalyenin sahipleri en geç gelir. & Starbucks Kuralý Bir kahve içmek için oturduðunuzda patronunuz sizden bir görev ister ve bu görev süresi kahve soðuyana kadardýr. & Murphnin Soyunma Odasý Kuralý Eðer soyunma odasýnda sadece iki kiþi varsa, onlarýn soyunma dolaplarý bitiþiktir. & Yüzey Kuralý Tereyaðlý ve reçelli ekmeðinizin yeni yaptýrdýðýnýz veya aldýðýnýz halýya düþme ihtimali, halýnýn pahalýlýðý ve yeniliði ile doðru orantýlýdýr. & Mantýksal Tartýþma Kuralý Neyi konuþtuðunuzu bilmiyorsanýz her þey olabilir. çirkindir. & Brown'un Fiziksek Görünüm Kuralý Papuç ayanýza tam geldiyse, o papuç Wilson'ýn Pazarlama Stratejisi Kuralý Gerçekten çok sevdiðiniz bir ürünü bulup aldýðýnýzda, o ürünü üretmekten vazgeçerler. & Doktorlarýn Kuralý Eðer kendinizi hasta hissedip doktor randevusu alýp gittiðinizde aniden iyileþirsiniz. Eðer randevu almazsanýz hastalýk devam eder. Ve Benim Favorim: & Olasýlýk Kuralý Birisi tarafýndan seyredilme olasýlýðý, yaptýðýnýz iþin aptallýk katsayýsýyla doðru orantýlýdýr. Basýndan Bektaþinin Cevabý Bir gün yolda yaya giden bir bektaþinin önüne bir atlý çýktý: - "Baba" dedi, "bir müþkülüm var. Beni aydýnlatýr mýsýn?" Bektaþi yanýt verdi: - Elimden gelen bir þeyse, hay hay oðlum. - Þunu öðrenmek istiyorum: Þu anda Allah ne yapýyor? Sualin münasebetsizliðine içerle yen derviþ, hiç belli etmemiþ: - Yanýt veririm ama bir þartla, sen o attan in, ben bineyim. - Neden? - Böyle yüksek bir suale yüksekten yanýt vermek gerekir de ondan! Adam attan inmiþ, Bektaþi binmiþ. Adam: - "Hadi" demiþ "söyle bakalým. Allah þimdi ne yapýyor?" Bektaþi: - "Ne yapacak" demiþ, "atý senin gibi bir budalanýn elinden alýp, benim gibi bir akýllýya veriyor". Basýndan Biz Hatýrlatalým Gece araç sürerken, camýnýza fýr latýlan yumurtalar ile saldýrýya uðrarsanýz, sileceði çalýþtýrmayýn ve cama su püskürtmeyin. Çünkü su ile karýþan yumurta sütümsü bir renk alýr ve görüþünüzü % 92.5 oranýnda bloke eder. Bu durumda aracý durdurmak zorunda kalýp, soyguncularýn kurbaný olabilirsiniz. Bu soyguncular tarafýndan kullanýlan yeni bir yöntem... Bizimkilerin zamanýnda bu sistem daha icat edilmemiþti ama þimdi faaliyette. Basýndan FADÝME Temel'in karýsý domuz gribine yakalanmýþ hastaneye kaldýrýlmýþ. Aradan geçen zaman içinde karýsý hastalýktan kurtulmuþ. Geçmiþ olsun ziyaretine gelen Dursun Temel'e sormuþ -- Karin nasil oldi Temel, tamamen iyuleþtumi? Temel kafasýný iki yana salayarak; -- Grip geçtu da, domuzluk devam ediiy... BAÞSAÐLIÐI Geçtiðimizhafta kaybettiðimiz Þerfettin SEZEN ve Ýhsan KASTAMONULU ya Allah tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. Arif BAÞAÐAOÐLU Avukat-ANKARA ÞAHÝNTUR OTOMOTÝV Her Türlü Oto Alým-Satýmý Yapýlýr. Fahrettin Altay Cd. Köknar Sk. 47/B subayevleri ANKARA Þahin DEMÝRBAÞ Fax : KALECÝK GAZETESÝ : HAFTALIK SÝYASÝ / AKTÜEL GAZETE ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ : HAFIZ HASAN GEMALMAZ SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MD. : ÞAKÝR GEMALMAZ KURULUÞ : 12 MART 2002 SAYI : 380 POSTA ÇEK HESABI : Þakir Gemalmaz adýna Kalecik ÝLETÝÞÝM : - BANKA HESAP NO : Ziraat Bankasý ABONE ÜCRETÝ YURT ÝÇÝ 50 TL YURT DIÞI 100 TL KONÐRE - GENEL KURUL ÝLANI : 50 TL KAYIP ÝLANI : 5 TL Olup Fiyatlara KDV dahil deðildir. KALECÝK MERKEZ : Hafýz Hasan GEMALMAZ ÖNEMLÝ : a) Yayýnlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir. b) Gazetemize gönderilen yazýlar geri iade edilmez c) Gazetemiz Basýn Ahlak Ýlkelerine uyar. ÝLETÝÞÝM ADRESÝ : Cumhriyet Meydaný No: 1 Kalecik-ANKARA Baský : Uður Matbaasý : Kazýmkarabekir Cad. Murat Çarþýsý No: 41/55 Ýskitler - ANKARA

3 sayfa : 3 ÝDDÝANAMEYÝ HABER YAPANLAR SAVUNMALARI NÝYE GÖRMEZLÝKTEN GELÝYOR? 19 Mayýs 1919 Mehmet Ali Çelebi askeri liseyi birin cilikle, Harp Akademisi'ni de dördüncülükle bitirmiþ. 15 aydýr Ergenekon'un tutuklu sanýðý. Kara Kuvvetleri Komutanlýðý'nda, Kara Pilot Teðmen. 24 yaþýnda. 2. Ergenekon davasýnýn 24 Kasým günkü 20. duruþmasýnda konuþtu. O konuþurken, izleyenler gözyaþlarýný tutamadý. Kara Pilot Teðmen Mehmet Ali Çelebi, söz isteyerek yaptýðý konuþmaya, "Sayýn Baþkan, mahkemenizin yargýlama þekli TSK'ya hayasýzca saldýranlara cesaret vermektedir" diyerek baþladý. Gazetelerin TSK ve Genelkur may Baþkanlýðý aleyhinde, hakarete varan yazý ve yorumlardan alýntýlar yapan genç Teðmen, "bizler neden hedefiz" dedi ve Mustafa Kemal'in Afyonkarahisar Kolordu Dairesi'nde subaylara yaptýðý konuþmadan bir bölümle yanýtladý: "Kuvvet ordudur! Düþmanlar milletimizi baðýmsýzlýktan mahrum etmek için evvela onu ordudan mahrum etmek çarelerine giriþtiler, kumandanlarýmýza ve subaylarýmýza tecavüz etmeye baþladýlar. Ordumuzu tamamen laðvede rek, milleti baðýmsýzlýðýný muhafaza için muhtaç olduðu dayanak noktasýndan mahrum etmeye teþebbüs ettiler. Herhalde ordu, düþmanlarýmýzýn birinci taarruz hedefi oldu. Orduyu imha etmek için mutlaka subaylarý mahvetmek ve aþaðýlamak lazýmdýr. Bundan sonra milleti koyun sürüsü gibi boðazlamakta engeller ve müþkülat kalmaz." Kara Pilot Teðmen Mehmet Ali Çelebi, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Unutmayalým; Ordu milletin namusudur. Bizler önce þeref, sonra hayat anlayýþýyla yetiþtiril dik. Er veya geç aklandýðýmýzda savcýlar kendilerine Mustafa Kemal'in sözünde yer beðensinler!" 14 yaþýnda girdiði askeri lise diplomasýný Org. Hurþit Tolon'dan aldýðýný belirten Teðmen Çelebi, "Kendisinden almam benim için þereftir. Gurur ve onur duyuyorum" dedi. "Yalnýz bu husus savcýlarýmýzýn gözünden kaçmýþtýr. Hukuksuzca ek klasör göndermeye devam edeceklerse askeri lise diploma töreni CD'sini kendilerine verebilirim. Ne de olsa hazýr bir örgütsel irtibat!" "BEN TERÖRÝST, ONLAR DEMOKRATÝK GERÝLLA!" Teðmen Çelebi konuþmasýnda özetle þunlarý söyledi: "Ben tanýk olmak istemediðim için tutuklanýyorum. Vatan hainleri, biz þerefli Türk subaylarýný karalamak için savcýlarýn teþvikiyle tanýk olabiliyorlar. Ben ifade vereceðim yeri, Türk milletinin þerefli kürsüsü olarak görüyorum. Onlar ise, garez ve intikamlarýna tatmin kürsüsü Ama ben terörist onlar demokratik gerilla Benim evime rejimin teminatý polis, bir orduyla kapýyý kýrarýz tehdidiyle giriyor, sahte evrak tanzim ediliyor. Tutuklandýktan sonra ailem sürekli rahatsýz ediliyor. Babamýn iþyeri gasp ediliyor. Diðer taraftan bebek katillerinin ayaklarýna savcýlar gidiyor, bir kýrmýzý halý serilmediði kalýyor. Neden? Çünkü ben terörist, onlar barýþ elçisi Türk milleti adýna karar verdiðini söyleyen yüce heyet, acaba, Türk milletinin, teröristi subayýna yeðlediðini mi düþünüyor? Türk yargýsý, teröristi aklama, subayý aþaðýlama kurumu mudur? Bakýnýz, devrem Eren Teðmen daðda terörist kovalarken terör örgütü üyesi olmak þüphesiyle 6 ay tutuklu kalmýþtýr. Müteakiben tutuksuz yargýlanmak üzere görev yeri Yüksekova'ya dönmüþtür. Eren Teðmen, Atilla Albayýmýn savunmasýnda bahsettiði gibi Savcý Zekeriya Öz'ün 'Þýrnak'tan paketledim de getirttim' dediði teðmen..." Silivri'deki Ergenekon duruþmalarýnda savunmalar devam ediyor. Fakat acýklý olan, iddianameleri çarþaf çarþaf yayýnlayanlarýn bu savunmalarý görmemezlikten gelmeleridir. Ne yazýk ki medya iyi bir sýnav vermiyor.. Odatv.com (Av.göksel) KALECÝK te 12 Mart 2002 de YIL : 1 SAYI : 1 Deyip BAÞLADIÐIMIZ GAZETE OLARAK ZÝYARET ETTÝÐÝMÝZ ÝLÇEMÝZÝN BÜYÜÐÜ ; OTURDUÐU KOLTUKTA ÞÖÖÖÖÖÖÖLE BÝ DÖNÜP ; TAAAAAAAA BOKLU KAYAYA BAKARAK... HER HAFTA YAZMAK ÝÇÝN YAZI VE KONU BULABÝLECEKMÝSÝN DEMÝÞTÝ. ALLAH MUHANETE MUHTAÇ ETMÝYOR... YAZARSAK KENDÝLERÝ KONU...!!! EEEEEEEE... ATALARIMIZ BOÞUNA DEMEMÝÞLER ; KESER DÖNER SAP DÖNER, BÝR GÜN OLUR HESAP DÖNER DÝYE YAZACAK KONU ÇOK DA BÝZÝM ÝNSANLIÐIMIZ YAZMAYA EL VERMÝYOR...!!! Hafýz Hasan GEMALMAZ AZRAÝL ÝZÝNDE OYUN OYNUYOR TÝYATRO A nýn sahnelediði EKÝN SANAT MERKEZÝ Yazar : A.Server GÜNER Yönetmen : Yýlmaz YÖNDEM Reji Asistaný : Hülya ÇOBAN Saat : de Saat : de Menekþe 1 Sk. No : 8/A Kýzýlay - ANK Tel : Sanat bilinci üretir. Bilinç ise, politik bir tavýr alma biçimidir. Sanat hiç bir sýnýr gözetmeksizin ve akademik spekülatif felsefenin onayýný almaksýzýn sorular sorar. Sadece sanatýn sorabileceði bazý sorular vardýr. Ve bu politik tavýr, beraberinde yine politik sonuçlar getirir. Bizde Brecht gibi bakmak istedik tiyat Kim yazdý ise helal olsun...? -Yav býrak Mustafa abi yaa, sen mi kurtarýcan memleketi Allah aþkýna! - Ama iþgal zýrhlýlarý... Boþver þimdi sen iþgal zýrhlýlarýný filan... Gün gelir, memleketin malýný mülkünü tapusuyla Ýngiliz'e satar bunlar. - Yok caným! - Yeminle söylüyorum, Ýngiliz vatandaþý bakan bile getirip koyarlarsa þaþma. - Ama ahval ve þerait... - Güzel abim yaranamazsýn... Bak þimdi binicez bu dandik gemiye, taaa Samsun'a gidicez, savaþ, boðuþ, kendimizi paralayacaðýz, diyelim becerdik, devrim mevrim, anlata anlata dilinde tüy bitecek, sonra sen kahýrdan ölücen, önce biraz aðlýycaklar, sonra gene "Son Osmanlý Padiþahý" diye pankart açacaklar, mezarýnda dönücen. - Saltanat kalsýn diyosun yani... - Alýþmadýk kýçta don durmaz abi, egemenlik megemenlik vereceðine, iki çuval kömür ver, daha iyi... Aha buraya yazýyorum, açlýktan nefesleri kokarken padiþahlarýna saltanat uçaklarý alýrlar, bu gemiyi de jilet yaparlar, söylemedi deme. - Efkarlandým be... - Yakma o cigarayý gözünü seveyim, yarýn öbür gün belgesel yaparlar, keþ gibi gösterirler seni haberin olsun. YUTKUNMAYI BÝLEMEYÝN ÜMÜÐÜNE DURUR roya onun tüm olaylara yaklaþýmýnda çok ince bir alay ve taþlama var. çok zeki bir yazar. Onun gülmecesi insaný göbekten güldüren bir gülmece deðil; daha zihinsel kafayý iþleten bir gülmece. insana düþünmek keyfini vermek Düþüncenin hala suç sayýldýðý, tutukevlerinde, düþünce suçlularýnýn olduðu bir ülkede (dünyada) DÜÞÜNME KEYFÝ...! Ne trajik deðil mi? Tiyatro A - Hal çaresi nedir peki? - Al padiþahýn kýzýný, yýrtalým. - Millet ne olacak? - Onlar da ulemaya sorsun artýk ne olacaklarýný, bize ne, kendi düþen aðlamaz. - Laik olmasýnlar mý, birey olmasýnlar mý, kendi lisanlarý olmasýn mý, þýhlara þeyhlere mi býrakalým kaderlerini? - Bak ne güzel söylüyorsun, kader der geçerler, takalým takkemizi bakalým dalgamýza, iþ çýkarma baþýmýza... - Ýyi de, yazýk olmaz mý? - Asýl bu yaptýðýný yaparsan yazýk olur... Bazýlarý sana inanacak, etkilenecek, senin fikirlerini yaþatmaya kalkacak, hayatlarý kayacak, evleri basýlacak, içeri týkýlacaklar, kimine saçýný örtmediði için fahiþe diyecekler, kimine milletin malýný Arap'a satmayýn dediði için komünist diyecekler, kimine Ne Mutlu Türküm Diyene dediði için faþist diyecekler, darbeci diyecekler... Yorma ahaliyi, Kula kulluk edelim, Rahat edelim. - Yok arkadaþ, ben bi deniycem. - E sen bilirsin abi.. (Ýnternetten)

4 sayfa : 4 Ben senin piþman olabilme ihtimalini sevebilirdim ama Kýymet Nadir BÝNDEBÝR Ben senin, daðlarda 14 yýldýr patates soyup, dereden su taþýmýþ olabilme, askere, polise, bebeðe tetik çekmemiþ olabilme ihtimalini de sevebilirdim ama, 2008 yýlýnda yakalanan 9 bin 200 kilo eroin, 9 bin 400 kilo esrar, 569 kilo afyon, 100 kilo kokainin paketlenmesinde bile çalýþmadýn mý be cigerim? Ah cigerim, Ah bana hiç benzemez kardeþim! Ben senin Barýþ Bilmemnesi olabilme ihtimalini de sevebilirdim ama, O 150 bin dolarlýk lüks cipleri, yýlda 500 milyon dolarlýk uyuþturucu kaçakçýlýðý, her yýl Türkiye ye soktuðun 400 bin ton kaçak et, milyon dolarlýk akaryakýt kaçakçýlýðý parasýyla almadýn mý? O son model ciplerde, Türkiye üzerinden TIR larla Avrupa ya sevk ederken havasýzlýktan öldürdüðün Afganistanlý Pakistan lý garibanlarýn da kaný yok mu be kardeþim? Senin torbacý larýna önlem olarak ilkokullarýn önüne bile polis dikilmemiþ olsaydý, kamyonda havasýzlýktan öldürdüðün mültecileri çöp gibi tarlalara dökmemiþ olsaydýn, Maðarada yýllarca zor koþullarda yaþadýlar cümlesi vicdanýmý sýzlatabilirdi bile... Merhametim sevgimden güçlüdür benim, hoþlanmasam bile sana merhamet duyabilirdim. AKP nin Artýk Nevruz da, yanan lastiðin üzerinden, birlikte, elele atlayacaðýz, Çiðköfteyi ayný leðende birlikte yoðuracaðýz... edebiyatýna da inanabilirdim. Benim þehit kardeþim! Son geliþmelerde doðal bulduðum tek þey, AKPlilerin, terörist, vatan haini dediðimiz seninle empati yapabilmesidir. AKPKK koalisyonu olarak, ayný kaba sýçmakta tamamen haklýsýnýz. Çünkü; 3713 sayýlý Terörle Mücadele Kanununun 1.maddesi, terör ü þöyle tanýmlar: Terör; cebir ve þiddet kullanarak; baský, korkutma, yýldýrma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni deðiþtirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriye tin varlýðýný tehlikeye düþürmek, Devlet otoritesini zaafa uðratmak veya yýkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dýþ güvenliðini, kamu düzenini veya genel saðlýðý bozmak amacýyla bir örgüte mensup kiþi veya kiþiler tarafýndan giriþilecek her türlü suç teþkil eden eylemlerdir. Bu tanýma göre, AKP bir terör örgütüdür. Yedi yýldýr yaptýðý tüm icraat, yukarýdaki tanýma aynen uymaktadýr. Sadece adý parti dir. PKK nýn da aslýnda örgüt deðil, siyasi parti (Partiya Karkare Kurdistan) olduðunu söyleyen Kürtçü liboþlar, AKP yi terör örgütü tanýmýndan koruyan siyasi parti etiketini PKK ya da yapýþtýrma gayretindedirler. Ah cigerim! Bebeðin nüfus kaðýdýna, ýrkýný, etnisitesini doðduðu saat kaydeden ýrkçý Amerika dan gelen talimatla, Amerika ya Anahtar Teslim Mezopotamya Açýlýmý yaptýðýný bilmesem, hala sana Kürt derken rahatsýz olmasam, bana yaptýðýn ýrkçýlýk suçlamasýna bile ses çýkartmayabilirdim. Ama, ýrkçýnýn feriþtahý efendilerin, Kuzey Irak ý Türkmen-Kürt-Arap diye bölerken ýrkçýlýk deðil, ben Türklük hem alt hem üstkimliktir. Türküz derken ýrkçýlýk...öyle mi? Bana ýrkçý diyen dillerini yesinler senin! Senin kaçak elektriðini, suyunu ödemekten anam aðlamasaydý, vallahi inanýrdým þu Analar aðlamasýn.birlikte..elele. martavalýna. Þu G3 denilen telefonlara, Diyarba kýr dan bir günde 3 milyon baþvuru olmasaydý, Diyarbakýr da kiþi baþýna üç G3 telefonu düþmeseydi billahi Güneydoðu ya yatýrým yapýlmadý. Ýhmal edildi, en fakir bölge hikayelerini de yutabilirdim. Mahmur dan abim gelmiþ, hoþ gelmiþ baþlýklý yazýlar attýrabilirdim bu köþelere. Abime Baðkur dan maaþ baðlansýn. Daðda geçirdiði yýllar hizmete sayýlsýn. TOKÝ den ev, OYAK tan Röno verilsin derdim. Kamu ya alýnacak 32 bin yeni personel içinde, Kandil den gelen kýzkardeþime de kota açýlsýn falan yazardým. Ha, yoksa benim yazmama gerek yok mu, bunlar zaten saðlanacak mý sana? Ah benim biji biji biji le le le le lü lü lü diye transa girmiþ, bana hiç benzemez kardeþim! AKP nin nekropolise çevirdiði memleketine hoþgeldin! Bak Norveç de yan çiziyor. Birkaçýnýzý ihraç edecektik, edemiyoruz. Norveçli seninle elele çiçek toplamak istemiyor, neden acaba? Ya da efendilerinin ülkesine, Amerika ya, Ýngiltere ye gitmeye kalk bakayým. Vize formundaki Bir terörist örgüte üye oldunuz mu? sorusuna YES de bakayým, gör baþýna neler gelir... Ah cigerim, ah aklýný ter gibi kafasýndaki poþuya silmiþ ebleh ve hayin kardeþim! Sen sýnýrda 7 dakikada biten sorgunda kanlý ellerini yýkamýþ gibi yapacaksýn, AKP seni yargýlamýþ da suçsuz bulmuþ gibi yapacak, hepbirlikte savaþ dediðin bölücü terör bitmiþ gibi yapacaksýnýz. Böylece TSK ya da, savunma harcamalarýna da gerek kalmaya cak, bütçeden savunmaya ayrýlan payý da AKP cebellezi edecek, Cumhurbaþkanlýðýnýn, Baþbakanlýðýn nereye gittiði belirsiz örtülü ödenekleri yüzde 1500 artýrýlacak, AKP çocuklarýna üçer gemi daha alýnacak, beþer tv kanalý daha kurulacak... Ha! Bir de 8 bakanlýk bütçesi kadar bütçesi olan Diyanet e daha fazla ödenek aktarýlacak elbette... Bu arada TSK konuþsa sen siyasete karýþmakla suçlayacaksýn, konuþmasa ben sessiz kalmakla. Her hal ve karda TSK suçlanacak yani. Biz de moronuz ya, ekrana yapýþýp AKP kamerasýndan seyredeceðiz olanlarý...ah siz ne uyanýk AKPKK koalisyonusunuz böyle! Ne Þark tüccarýsýnýz hepiniz! Ah benim Feda kültüründen gelen, eli kanlý katillerin, aþiret aðalarýnýn tecavüzüyle çocuk yaþta kadýn olmuþ, feda edilmiþ, heba edilmiþ kýzkardeþim! Sýrf kadýnlýk-annelik üzerinden vallahi empati yapabilirdim seninle. Ajda, Sezen, Hülya ve püsküllü abajur gibi giyinen först leydiler için, senin kýyafetlerine bakarak yýlýn modasýnýn anahatlarýný verebilirdim; Boyunda fular yerine poþu, gömlek haki renk, dört cepli. Üst cepler kapaklý, alt cepler fermuarli. Altta haki renk dökümlü (drape) þalvar. Ayakkabý: Mekap. Fekat þimdi aksesuar olarak, bu kadýnlara ne önerebilirim, emin deðilim; Üst ceplerde zula esrar-eroin, belde el bombasý, elde kalaþnikof, çantada mayýn mý desem, ne desem...zaten bir kýsmýnýn mayýný türbanýnda saklý. Hani sinerji olsun, empati-sempati olsun diye giyerler mi, takarlar mý emin olamýyo rum. Arkadan çekiþli Terzi Cemil, cepte esrar aksesuarýna ne der bilemiyorum. Ah benim cigerim! Ah benim mesleði mayýn döþemek, bana hiç benzemez kardeþim! Vatandaþ a kurþun sýkmýþ Vatandaþ ým! Tam zamanýnda geldin. Azerbaycan ve KKTC gibi iki Türk Devleti hariç, bütün komþularýmýzla sýfýr sorun yaþadýðýmýz, ülke sýnýrlarýný tartýþmaya açtýðýmýz (Bkz. Ermeni Protokolü) dönemde teþrif ettin. Her derdimiz bitmiþ, geriye Apo nun kasýk aðrýlarýný nasýl etsek de dindirsek, kadýn göndersek yumuþar mý acep? sorunsalý kalmýþtý. Ha bir de, Apo yu Bodrum a Türkbükü Paþasý mý yapsak? diye düþünüyorduk. Selahattin Duman, Bodrum sosyetesi nin fýrýnlanmýþ hallerini yazmaktan, bir anda Apo ve býyýklarý sahilde ultraviyole emiyorlardý ya geçiþ yapabilir mi, afallar mý onu konuþuyorduk. Ah cigerim, ah ayný leðende birlikte çiðköfte yoðuracaðým, kardelen mardelen toplayacaðým kardeþim! Benim barýþçý, 15 yýldýr daðda silahsýz, piknik yapan aðabeyim! Þimdi seni Cumhurbaþkanlýðý Köþk üne yemeðe de davet edeceklerdir. Porselenli, kristalli, gümüþlü sofralarda aðýrlamak da isteyeceklerdir. Git! Git ama, Orada da kendi kurallarýnla oyna! Masaya keten örtüler, chemin de table falan serilmiþ olabilir. Kaldýrt, gazete kaðýdý serdir. Cumhurbaþkaný ný Kürt töre, örf ve adetlerine karþý gelmekle, burjuva adeti dayatmakla falan suçla. Ay-yýldýzlý tabak takýmlarýný çýkartmýþ larsa, Köþk personelini aþýrý milliyetçilik le suçla. Yemekte Türk mutfaðýndan nadide örnekler sunacaklardýr. Köþk aþçýsýný ýrkçýlýkla suçla. Sen en iyisi yemeðin mönüsünü önceden Köþk e ilet. Bir tas asker-polis kaný, yanýna iki dilim de ekmek. Doðrarsýn. Hoþgeldin abi! Gelirkene sevkiyata mal, bavulda nakit de getirdin mi? Ýbrahim YILDIZ Selam, Sevgi ve Saygýlarýmla ZOR SORULAR... Kürt kardeþimiz mimar, mühendis olmak istedi de, onlar teknik üniversiteye sokulmadý? Kürt kardeþimiz ülkenin herhangi bir yerinde maðaza, dükkan, kebapçý açtý da ona izin verilmedi? Kürt kardeþimiz þarký-türkü okuyup kaset çýkartýp film yaptý da onun önü kesildi? Kürt kardeþimiz Akdeniz'de, Ege'de 5 yýldýzlý otel-motel yapmak istedi de ona teþvik verilmedi? Kürt kardeþimiz banka kurmak istedi de ona izin verilmedi? ISPANAK Ispanak kýþýn yetiþen,madeni tuzlarýn ve özellikle demirin zengin bulunduðu bir yýllýk otsu bir sebzedir.yemeði ve böreði yapýlabilir. Önerilen Hastalýklar: Kan yapýcýdýr. Kemikleri ve diþleri saðlamlaþtýrýr. Karaciðeri, lenf bezlerini ve kan dolaþýmýný uyarýr. Bedenin mineral ihtiyazcýný karþýlayan bir sebzedir. Soðuk algýnlýðý ve benzeri hastalýklara karþý vücuda dayanýklýlýk verir. Ispanak diðer akraba sebzelerle kullanýldýðý zaman etkisi kat kat artar, kereviz ve Kürt kardeþimiz herhangi bir partiden milletvekili adayý oldu da ona seçilme imkaný tanýnmadý? Kürt kardeþimiz turizm-seyahat acentalarý kurdu da ona ruhsat verilmedi? Kürt kardeþimiz askerliði tercih etti de Ordu'da yükselmesinin önü kesildi? Kürt kardeþimiz geçmiþte senato baþkaný oldu da ona itiraz eden oldu? Kürt kardeþimizin bu ülkeye cumhurbaþkaný olmasýnýn önü kesik? Kürt kardeþimizin Türkiye 1. Ligi'nde maydanozla kansýzlýða, mide ülserine ve böbrek rahatsýzlýklarýna çok faydalýdýr. Tere ve maydanoz ile birlikte kullanýldýðýnda detoks ve toksin atýcý metot olarakta arýnma kürlerinde kullanýlýr. Kansere karþý koruyucu özelliði vardýr.vücudun dayanýklýlýðýný arttýrýr, kuvvet verir.yorgunluðu giderir, zihni açaryaþlýlýða baðlý öðrenme güçlüklerine ve görme býzukluklarýna iyi gelir. Sinirleri yatýþtýrýr ve sakinlik verir. Sindirimi kolaylaþtýrýr. Ýdrar söktürücüdür. Hemoroite iyi gelir. Yara ve yanýklarýn iyileþtirilmelerini hýzlandýrýr. Kolesterolü düþürür. futbol oynamasýnýn önünde engel var? Kürt kardeþimize kredi verilmedi, hangisine doktor bakmadý, hangisine mektep kapýsý kapatýldý? Kürt kardeþimize bu ülkenin Ýstanbul'unun, Ankara'sýnýn, Antalya'sýnýn, Mersin 'i nin, Ýzmir'inin kapýlarý kapalý? Kürt kardeþimize yurtdýþýna çýkmak istediðinde pasaport verilmiyor? Ama o Kürt kardeþlerin yaþadýðý yerlerde, 25 yýldýr gelene kurþun sýkýldý, gidene kurþun sýkýldý... KÝM HASMANE OLDU? Henüz 3 aylýk asker olana da mermi yaðdýrýldý, terhisine 2 ay kalana da kurþun yaðdýrýldý...mayýnlý tuzaklar ne kol býraktý ne bacak! Þeker hastalarýna yaralýdýr. Hamile bayanlar ýspanak tükettiklerinde, çocuk kendi kanýný fazlasýyla yapar.taze ýspanaklarý çið tüketmek çok daha faydalýdýr. Kimyasallardan tamamen arýnmasý için iyi yýkanmalý ve beþ dakika kadar sirkeli suda bekletilmelidir. Yemeði piþirildiði gün tüketilmelidir, aksi halde zarar verir. Ispanak bütün bu yararlarýnýn yanýnda romatizma, gut hastalýðý, eklem iltihabý ve böbrek taþý olanlara tavsiye edilmez. Basýndan Yüzlerce iþ makinesine benzin dökülüp yakýldý, binalar kundaklandý, mektep ler öðretmenleriyle bombalandý... Fýrsat geldiðinde tek asker de katledildi, 30 asker de kurþuna dizildi... Yine de þehit ve gazi anneleri baðýrlarýna taþ bastýlar, kan davasý gütmediler. Türkiye'nin hiçbir köyünde kasaba sýnda Kürt kardeþlerimize karþý hasmane bir tutum ve davranýþ içine girmediler. Bütün bunlar bir açýlým deðilse ne? Biriler bize bunun dýþýndaki açýlýmýn ne olduðunu arý, net, duru, temiz biçimde anlatsa da bilsek! Bilelim... Çünkü Türk vatandaþý zaten baðrýný, gönlünü açmamýþ mý bu ülkede yaþayan herkese? Daha baþka açýlým ne ola ki? BAÞSAÐLIÐI Geçen hafta kaybettiðimiz Þerfettin SEZEN ve Ýhsan KASTAMONULU ya Allah tan rahmet aile ve yakýnlarýna Baþsaðlýðý dilerim. Bahri YARITAÞ / ANTALYA

5 sayfa : 5 ÇOCUÐU OLAN,ÇOCUÐU OLACAK OLAN, ÇOCUÐU OLMAYAN HERKES OKUSUN!.. Yazan: Doðan Cüceloðlu Kaliforniya' da Long Beach þehrindeki Eyalet Üniversitesi' nde öðretim üyesi olarak ders verirken, ayný sömestrde benim iki dersimi alan bir kýz öðrencim dikkatimi çekmeye baþlamýþtý. Bu genç bayanýn þu özelliklerinin farkýna varmýþtým: Her þeyden önce çok güzel bir kýzdý; gözüm gayri ihtiyari ona gidiyordu. Ýkinci olarak çok iyi bir öðrenciydi; bütün sýnav ve ödevlerde en yüksek notu o alýyordu. Ayrýca, çok hanýmefendi, çok nezih bir kiþiliði vardý. Bölümün bir pikniðinde kýz öðrencimin niþanlýsýyla tanýþtým ve itiraf edeyim, ilk aklýmdan geçen, 'Armudun iyisini ayýlar yer' düþüncesi oldu. Yukarýda özelliklerini saydýðým o güzel kýzýn bana tanýþtýrdýðý erkek, yirmi yediyirmi sekiz yaþlarýnda, saçý biraz dökülmüþ,þiþman denecek kadar toplu, çirkin, kýsa boylu biriydi. Bu kiþiye parasý için yüz vermiþ olabileceðini düþündüm. Daha sonra öðrendim ki, bu genç adamýn parasal gücü yok; baþka bir üniversitenin psikolojik danýþmanlýk bölümünde doktora öðrencisi olarak okula devam ediyor ve ileride akademisyen olarak kariyer yapýp profesör olmak istiyor. Acaba benim güzel öðrencim bu adamda ne bulmuþtu? Bir hafta sonra ders çýkýþý koridorda öðrencimin yanýna yaklaþtým ve Sally adýyla anacaðým öðrencimle aramýzda þöyle bir konuþma geçti: 'Sally, niþanlýnla nasýl tanýþtýðýnýzý merak ediyorum? 'Bir kilise faaliyetinde ayný komitede çalýþtýk; o zaman tanýdým kendisini 'Nesi seni etkiledi; hangi özelliklerini sevdin? Sally, bir Amerikalý olarak bu soruyu hiç beklemiyordu. Amerikan kültüründe, bu tür sorular kiþinin mahremiyetine tecavüz olarak kabul edildiðinden pek sorulmaz. Amerikan kültürüne göre ben o anda Sally'nin mahremiyetine 'burnumu sokuyordum.' Þaþkýnlýðý geçince çok içten, gözlerinin içi gülerek, 'O þahane bir insan; o benim kahramaným! Ben ondan çok þeyler öðrendim' dedi. O anda ilk hissettiðim þey kýskançlýk duygusu oldu. Güzel bir kadýnýn erkeðine, 'Sen benim kahramanýmsýn' duygusu içinde bakmasýnýn erkeðe verilmiþ en büyük hediye olduðunu hissettim ve anladým. Bu hediyeyi, hayatým boyunca hiç almadýðýmý biliyordum ve o kiþiyi kýskandým. 'Nasýl yani?' dedim. 'Frank bir yetimhanede büyümüþ. Yetim olmanýn ne demek olduðunu bildiði için, üniversite öðrencisi olunca, yetimhaneden iki çocuða aðabeylik yapma kararý almýþ. Haftada on saatini onlara ayýrýyor; onlarla buluþup oynu yor, kitap okuyor, onlarý müzeye götürüyor. Onlarýn iyi geliþmesi için elinden geleni yapýyor. Biri ameliyat oldu, hastanede yatýyor ve Frank þimdi akþamlarý hastanede kalýyor, geceleri ona bakýyor.' Kendime kýzdým.yüzüme tokat yemiþ gibi oldum. Utandým.Ben güya en yüksek eðitim düzeyine gelmiþ biriydim ve karþýmdakini hala dýþ görünüþe göre yargýlýyor ve onu 'ayý' olarak görüyordum. Ýçimdeki pislikten utandým. Bir süre sonra Sally'nin içinde yetiþtiði aile ortamýný merak etmeye baþladým. Þöyle bir mantýk yürüttüm: o adama baktýðým zaman ben neden, 'Armudun iyisini ayýlar yer' diye düþündüm? Çünkü ben, içinde yetiþtiðim ortamda sýk, sýk bu benzetmeyi duyarak büyümüþtüm. Ýçinde yetiþtiðim ortam beni nasýl etkilemiþse, Sally'nin içinde yetiþtiði ortam da onu öyle etkilemiþ olmalýydý. Birkaç hafta sonra Sally'e, ailesinin nerede oturduðunu sordum. Los Angeles'in üç yüz elli km kuzeyindeki bir kasabada oturuyorlarmýþ. Onun ailesiyle tanýþmak istediðimi, bunu mümkün olup olamayacaðýný sordum. 'Kendilerine bir sorayým, eminim sizinle tanýþmak isteyeceklerdir, ' dedi ve iki gün sonra, 'Ailemle konuþtum; sizinle tanýþmaktan mutlu olacaklarýný söylediler,' dedi. Dört-beþ hafta sonra San Francisco 'ya gidecektim, Sally'nin ailesinin yaþadýðý kasaba yolumun üstündeydi, onlara uðrayabilir, onlarla tanýþtýktan sonra yoluma devam edebilirdim. Bu planýmý Sally'e söylediðimde Sally, 'O gün ben de aileme gidecektim; isterse niz beraber gidebiliriz, ' dedi. Ailesine haber verdi. Onlar da sabah kahvaltýsýna gelmemizi söylemiþler. Long Beach'ten sabahýn altýsýnda yola çýktýk ve dokuz buçuk civarýnda Sally'nin aðabeyi Brian'ýn evine vardýk. Sally'nin babasý George orada buluþmamýzý uygun görmüþ. Çok güleryüzlü bir aileydi. Brian'ýn, en ufaðý dört yaþ civarýnda dört çocuðu vardý. Ziyaret ettiðim bu güler yüzlü sýcak ailede, iki olay gerçekten dikkatimi çekti. Bunlardan ilki, Sally'nin babasý George'un torunlarýyla konuþurken onlarýn göz hizalarýna inmesiydi. Bunu o kadar doðal yapýyordu ki, artýk farkýna varýlmadan yapýlan bir davranýþ olduðu belliydi. Sally'ye, babasýnýn torunlarýyla hep böyle mi konuþtuðunu sordum. 'Evet' yanýtýný alýnca, kendisi çocukken de babasýnýn, onunla göz hizasýna inerek mi konuþtuðunu sordum. 'Evet, biz böyle biliyoruz. Aðabeyim Brian da çocuklarýyla böyle konuþur; ben de kendi çocuklarýmla böyle konuþacaðým. Biz böyle biliyoruz', dedi. Tüylerim diken diken oldu. Ben üniversite öðretim üyesiydim ve insan psikolojisi benim uzmanlýk alanýmdý ama üç çocuðumdan hiçbiriyle göz hizasýna inerek konuþtuðumu hatýrlamýyordum. Kendime kýzdým; sonra kendime kýzmaktan da vazgeçtim, beni yetiþtirenlere kýzdým. Sonra onlara kýzmaktan da vazgeçtim ve bütün nesilleri yetiþtiren kültür ortamýna kýzdým. Daha sonra kimseye kýzmayacaðýmý anlayarak, oradaki öðrenme fýrsatýndan yararlanmaya karar verdim. Torunlarýnýn önünde diz çökerek konuþan dede George'a 'Beyefendi, çocuklarýn göz hizasýna inerek konuþuyorsunuz!' dedim. Bana biraz þaþkýnlýkla gülümseye rek, 'Tabii, onlar küçük insanlar!' yanýtýný verdi. Öyle bir bakýþý vardý ki, bu bakýþ sanki 'Bu kadar doðal bir þey ki, herhalde bunu herkes yapýyordur; sen yapmýyor musun?' diyordu. O bakýþa karþý bütün yaptýðým, mahcup bir gülümseme oldu. Bu güler yüzlü sýcak ailede dikkatimi çeken ikinci olay, Sally'nin aðabeyi Brian'ýn davranýþý oldu. Brian, Pasifik ülkeleriyle ticaret yapan, oldukça varlýklý biriydi. Evlerinin büyüklüðünden, yüzme havuzundan, çiftliklerinden, arabalarýnýn türünden ailenin zenginliði belli oluyordu. Kahvaltýdan sonra saat on bir dolaylarýnda telefon çaldý ve Brian bir süre telefonla konuþtu. Ofisten arýyorlarmýþ, Koreli bir iþada mý Los Anegeles'ta imiþ, kendisiyle görüþmek için helikopterle saat 14'te gelmek istiyormuþ. Baþka bir randevusu olduðunu söyleyerek bu teklifi reddetmiþ olan Brian, bize durumu þöyle açýkladý: 'Dört çocuðum var ve her hafta biriyle dört saat baþ baþa geçiririm. Bugün dört yaþýndaki kýzým Mary'le randevum var. Çocuklar çok çabuk büyüyorlar, eðer dikkat etmez sen, bir bakýyorsun, büyümüþler ve onlarla beraber zaman geçirme olanaðý kaybolmuþ. Brian'ýn yaþam vizyonunu sorma dým, ama davranýþýndan nelere öncelik verdiði belli oluyordu. Brian için çocuklarý þüphesiz en az iþi kadar önemliydi. Brian'ýn yaþamýnda bununla ilgili bir piþmanlýk duygusu, bir 'keþke' olmayacak. Sally'e sordum: 'Baban seninle randevulaþýr mýydý?' 'Evet', dedi, 'yalnýz benimle deðil, her çocuðuyla sýrasýyla baþ baþa zaman geçirirdi. Ve ilave etti, 'Biz böyle gördük, böyle biliyoruz. Benim çocuðumun da babasý böyle yapacak!'. Gülümseyerek,'Nereden biliyorsun?' diye sordum. 'Biz Frank'le konuþtuk' diye cevap verdi. Yine içim cýz etti. Daha doðmadan çocuðun geliþme ortamýyla ilgili bir bilinç oluþmuþtu. Kendi çocuklarýma içim yandý. Evlenmeden önceki bilincimi, kafamýn karma þýklýðýný, evlendiðim kýza ettiðim eziyetleri ve ondan da acýsý, kendi yavrularýma çektirdiðim acýlarý düþündüm. Biraz daha düþününce kendimin de acý çektiðini anladým ve bu sefer kendi çocukluðuma içim yandý. Daha sonra babamýn, anamýn çocukluðuna içim yandý. Ve son durak olarak ülkemin tüm çocuklarýna içim yandý. Yine kimseye kýzamayacaðýmý anlayýnca, 'bundan sonra ne yapabilirimle ilgili düþünmeye karar verdim. Ýþte deðerli okurum; yazdýðým kitap lar, verdiðim seminerler, hazýrladýðým televizyon programlarý, 'Ne yapabilirim? ' sorusuna verdiðim yanýtlarýn öðeleridir. Sally'nin içinde yetiþtiði ortamý görmüþ ve anlamýþ biri olarak onun davranýþlarýna þimdi daha iyi anlam verebiliyorum. Sally, içinde yetiþtiði ailede, var oluþun beþ boyutunu da doya, doya yaþayabi lmiþti. Çocuðun hizasýna inerek onunla göz göze konuþtuðunuz zaman çocuk, 'Sen varsýn, sen doðalsýn, sen deðerlisin, sen güçlüsün ve sen sevilmeye layýksýn', mesajý alýr ve çocuðun CAN'ý beslenir. Çocuðuyla randevusuna sadýk kalan baba, 'Seninle zaman geçirmek istiyorum,seni özledim', mesajýný güçlü olarak verir. Çocuk bu mesajý zihinsel olarak deðil, sezgisel olarak alýr ve aldýðý bu sezgisel mesajlar sayesinde çocuðun hamuru, 'Ben sevilmeye layýk biriyim!' diye yoðrulur. Bir ana babanýn çocuklarýna verebileceði en büyük miras, var oluþun beþ boyutunda beslenmiþ ve buna inanmýþ güçlü bir CAN'dýr. Basýndan VÝAGRA Genç adam eczaneye girmiþ.-abi bana bir viagra verir misin demiþ. Eczacý vermiþ viagrayý. Genç adam sormuþ: - Kaç para? - Eczacý 10 tl. Genç adam 100 tl vermiþ. Eczacý: bozuk yok mu demiþ Genç adam: yok. Eczacý: karþýdaki cerezciden bozdur gel.genç adam: abi çerezci beni tanýmaz ki. Eczacý: ben burdan iþaret ederim bozar paraný demiþ. Genç adam karþýdaki cerezciye gitmiþ.abi, beni karþý eczacý gönderdi,100 tl yý bozacakmýþsýn, bir de 500 tl para vercekmiþsin demiþ. Cerezci baþýný kaldýrýp eczacýya bakmýþ, karþýdan eczacý baþýný sallýyarak onay vermiþ.genç adam gelmiþ ezcacýya 10 tl yi vermiþ, viagrayý alýp gitmiþ. Akþam üzeri çerezci gelmiþ eczacýya 500 tl yi alayým demiþ.eczacý þaþýrmýþ... Ne 500 tl si demiþ. Çocuðu gönderdin hem 100 tl bozdurdun, hem de 500 tl istedin ya demiþ. Hatta sana baktým onayladýn karþýdan. Ýþte o an anlamýþ eczacý baþýna geleni, vermiþ çerezciye 500 tl yý tabii.ertesi gün yaþlý bir amca girmiþ ezcane ye. Eczacýya "oðlum ben viagra alacam ama etkileri nasýldýr bilgi verir misin" demiþ. Eczacý "amca, þu kadarýný söyliyeyim, dün birisine viagra verdim daha adam kutusunu açmadan hem cerezciyi hem beni s...i Basýndan HEP BEKLÝYORUZ ÝYÝ OLACAK, YAPILACAK DÝYE 1- Þehir merkezindeki tarihi eserler, 2- Belirli mahallelerdeki tarihi çeþmeler 3-Ýlçeye canlýlýk katacak olan yukarý çarþý, 6. Km ve deðiþik semtlerde yapýlmasý planlanan projeler. 4-Kýzýlýrmak kenarýnda düzenlenecek iç açýcý park alanlarý ve mesire yerleri. 5-Kalecik i günü birlik düzenlenecek turlar ile ziyaret edecek yerli ve yabancý kafileler. 6-Ýlçe esnafýna katký saðlayacak hareketlilik ve iþ - iþci istihdamý. 7-Yeþile bürünmüþ bir Kalecik Kalesi 8- Gökdere Köyüne ait olan karþý bozkýrlar dahil, iç açýcý bir Kýzýlýrmak Vadisi ve Ceviz-Badem dikilmiþ alanlar. 9-Ormana da tahsis edilse aðaçlandýrýlmasýna hýz verilmiþ bir Dilim Bayýr, Koçak Altý ve Kale Arkasý Göçük e kadar yeþile bezenmiþ bir manzara. 10-Sabah akþam belli saatlerde deðil de günlük dakikada kalkan ve dolu gidip dolu gelen düzenli tartipli Halk Otobüsleri. 11-En Önemlisi de ; YAPIMI TAMAMLANMIÞ, ÇÝFT YÖNLÜ, KALECÝK - ANKARA KARAYOLU NE ZAMAN YAPILACAK DÝYE...!!!

6 sayfa : 6 ÝÞYERÝNDE ÖFKE, KAYIRMA VE KALÝTE? Kimden: Gönderme tarihi: 17 Aralýk 2009 Perþembe 10:31:33 Kime: Hepimizin yaþadýðý bir olgu. miz iþyerinde öfkelenmedik ki?! Çoðu kez bizlere kaybettiren duygu boþalýmýndan çok kontrolsüz duygunun dýþavurumunu.. Ýþyerinde; aþaðýlanma, rahatsýz edilme bütününde iþverenin istemediði kiþileri baský yoluyla iþten çýkarma (mobbing diyorlar) asýrlardýr uygulanan yöntem. Bu yöntem çalýþanlarýn korkulu rüyasýdýr. Ýþimden olurum korkusu çalýþanlara, savunmadan ve düþünmeden yoksun çocuksu korkular yaþatmýþtýr öteden beri..yaþamýþýzdýr da çoðumuz..bazýlarýmýz sorumsuzluk damgasý yiyerek baþkaldýrýnýn acýmasýz cezalarýný da yaþadý.. En çok da kayýrmacýlýk isyana nedendir. Görevinizin net anlatýlmamasý, yeteneksiz bir kiþinin emrine verilmeniz ve tüm görevleri yapmak zorunda býrakýlmanýz bunalýma girmenize neden olduðu gibi, birilerin birilerine sýðýnarak kaytarmasý öfkenizi tetikleyebilmekte, zamanla öfkeniz þiddete dönüþerek yýkýcý olabilmektedir.. Günümüzde öfkeye neden çok þeyler yaþanmasýna karþýn; iþsizliðin alabildiðine yoðunlaþmasý karþýsýnda iþ kaybetme korkusunun yarattýðý içsel gerilim kiþilerin sosyal ve bireysel saðlýðýyla oynama noktalarýna ulaþtý. Yani çevre ile olan iliþkiler ve saðlýk bozulma noktasýna taþýndý.. Deniyor ki; " Kriz nedeniyle yapýlan iþten çýkarmalar ve iþsizlik korkusu iþyerlerinde öfke nöbetlerini tetikliyor. Bir yandan rekabet, diðer yandan ekonomik krizin yarattýðý finansal sorunlar iþyerinde öfke yaratabilecek diðer faktörlerle de birleþince çalýþanlarý kolayca patlamaya hazýr öfke bombalarýna dönüþtürüyor. Son bir senedir ekonomik krizle birlikte iþten çýkarmalarýn yaþanmasý, maaþlarýn ödenmemesi, motivasyonun düþmesi de öfkeyi arttýran etkenler arasýnda." Bunlarý bilmeyen var mý? Uzmanlar, Ýþyerinde en çok öfke yaratan durumlarý þöyle sýralamýþlar: Ýþverenin bir çalýþanýný kayýrmasý, Yöneticilerin duyarsýzlýðý, K ö r m ü s ü n? Ozan Arif *`Türkiye, Türklerden nasýl alýnýr?` Hesabý yapanla dost mu olunur? daðda hangi maden bulunur, Bizden iyi biliyorlar, kör müsün? Batýlý diyor ki `þu kanun gerek`, Biz de sanýyoruz bal ile börek. `Ýnsan hakký`, `demokrasi` diyerek, Ne hainler buluyorlar, kör müsün? Bazýnýz belki der; `kim bunlar, nerde?` Nerde deme nerde, bunlar her yerde; Þehirde, kazada, hatta köylerde, Akýllarý çeliyorlar, kör müsün? Bunlarýn içinde kim yok ki, oof, of!. Kimisi medyatör, kimisi prof. Seçtiklerin bile kof çýktýlar kof, Ayný telden çalýyorlar, kör müsün? Son seçimde vebal attýn boynundan, Müslüman seçmiþtin, emindin bundan!. Bunun bile haç çýkýyor koynundan, Frenk kýçý yalýyorlar, kör müsün? AB için her baðýmýz hiç artýk,* *Kan baðýymýþ, dil baðýymýþ geç artýk, Türkiye`de Türküm demek güç artýk, Türk adýný siliyorlar, kör müsün? Bir çalýþanýn diðer çalýþanlarýn önünde eleþtirilmesi veya aþaðýlanmasý, Yapýlan iþin önemsenmediðinin düþünülmesi, Görev tanýmýnýn net olmamasý, Kiþinin yapmasý gereken iþlerin dýþýnda baþka iþler de yapmasý, Kazanýlmýþ haklarýn geri alýnmasý, Verilen sözlerin tutulmamasý, yetersiz iletiþim, Yöneticilerin liderlik vasýflarýnýn hissedilmemesi, Sonu gelmeyen uzun çalýþma saatleri, Kariyer yolunun kapalý olmasý, Takdir edilmemek. Bunlar da bilinen olgular..çalýþanlar bunu birebir yaþýyor. Özellikle 2000 sonrasýnýn iktidarýnda.. Öfkeden çýldýrmak üzere olduðunuzu hissettiðinizde sakinleþmek için 10'a kadar sayýn diyorlar. Yani bir ara verin, doðrusu zamanaþýmý yaþayýn( Time out imiþ) diyorlar.. Eðer bunu yapar ise çalýþan; kendisini sakinleþtirip daha uygun ifade edebilecekmiþ, öfkelenmesine neden olan durumu deðiþtirmek için çaba gösterebilecekmiþ, sorunu nasýl çözebiliriz'e odaklanýp karþýnýzdakiyle uygun bir þekilde paylaþabilecekmiþ. Kiminle? Tüm bunlar yeterli ve yetenekli, üretken, yaratýcý yönetici profiline karþý uygulayabilirsiniz. Kaldý mý böyle yönetici? Adam üst düzey yönetici olmuþ "Dever*" nedir bilmiyor; yol inþaatýnda yükleniciye "Dever" zorunluluðu getiren görevli mühendisi; "kardeþim ne devsi mevesi, bunun için iþ durdurulur mu" diyerek görevden alýyor.. Bu durumda çalýþan deðil 10'kadar, 10 katrilyona kadar saysa kendine gelebilir mi? Ýnsanlarýmýz niçin bölünmüþ yol(düble diyorlar) ve hýzlý tren kazalarý yaþadýklarýný, kýsmen de olsa bu yazý ile anlayacaklarýný düþünüyorum.. *: Karayolu enkesitlerine verilen eðim. Dahasý; taþýtlarýn kaymasý ve devrilmesini önlemek için, dönemeçlerde(viraj/yatay kurb) yolun dýþ kenarýnýn daha yüksek yapýlmasý. ÞEVKET ÇORBACIOÐLU TEKNOPOLÝTÝKALAR PLATFORMU Býrak be milletim, gafleti býrak! Aç gözünü artýk, þu piçlere bak! Vatanýnda bayraðýný yýrtarak, Ay-Yýldýz`ý yoluyorlar, kör müsün? Açýk artýk felakete gittiðin, Günden güne tükendiðin, bittiðin! Davul zurna ile asker ettiðin, Evlatlarýn ölüyorlar, kör müsün? Kör müsün diyorum, hiç kýzma, affet; Zývanadan çýktým, nedir bu gaflet? Savaþ var karþýnda devlet yok devlet, Sinsî sinsî geliyorlar, kör müsün? Bakýn `yankiler`le verip el ele, Çakalken it oldu iki hergele!.. Talabani bile, Barzani bile, Paçamýza dalýyorlar, kör müsün? Zaten PKK`yý kuran da Batý, Kurup arkasýnda duran da Batý, Bizi sýrtýmýzdan vuran da Batý!.. Ensemizde soluyorlar, kör müsün? Bitsin artýk `dostuz, mostuz` mavalý, Gördük iþte en dost olan düveli! Baþýmýza kim geçirdi çuvalý?!.. Bir de kýs kýs gülüyorlar, kör müsün? Vaþington, Brüksel, Strazburg, Roma, Arif, bunlar dost mu olur adama? Felaket tellalý deðilim ama, Türkiye`yi bölüyorlar, kör müsün?!. Ýki þey 'Kalitesiz Ýnsan'ýn özelliðidir: 1- Þikayetçilik 2- Dedikodu Ýki þey çözümsüz görünen problemleri bile çözer: 1- Bakýþ açýsýný deðiþtirmek 2- Karþýndakinin yerine kendini koyabilmek Ýki þey yanlýþ yapmaný engeller: 1- Þahýs ve olaylarý akýl ve kalp süzgeçinden geçirmek 2- Hak yememek Ýki þey kiþiyi gözden düþürür : 1- Demagoji (Laf kalabalýðý) 2- Kendini aðýra satmak (övmek, vazgeçilmez göstermek) Ýki þey insaný 'Nitelikli Ýnsan' yapar: 1- Ýradeye hakim Olmak 2- Uyumlu Olmak Ýki þey 'Ekstra Deðer' katar: 1- Hitabet ve diksiyon eðitimi almak 2- Anlayarak hýzlý okumayý öðrenmek Ýki þey geri býrakýr: 1- Kararsýzlýk 2- Cesaretsizlik Ýki þey kaþif yapar: 1- Nitelikli çevre 2- Biraz delilik Ýki þey ömür boyu boþa kürek çekmemeni saðlar: 1- Baskýn yeteneði bulmak 2- Sevdiðin iþi yapmak T.C. KALECÝK / ANKARA ÝCRA DAÝRESÝ 2009 / 116 TLMT. ÝKÝ ÞEY Ýki þey baþarýnýn sýrrýdýr: 1- Ustalardan ustalýðý öðrenmek 2- Kendini güncellemek Ýki þey baþarýyý mutlulukla beraber yakalamanýn sýrrýdýr: 1- Niyetin saf olmasý 2- Ruhsal farkýndalýk Ýki þey milyonlarca insandan ayýrýr: 1- Sorunun deðil, çözümün parçasý olmak 2- Hayata ve her þeye yeni (özgün, orijinal, farklý) bakýþ açýsýyla yaklaþabilmek Ýki þey geliþmeyi engeller: 1- Aþýrýlýk (mübalaða, abartý, ifrat) 2- Felakete odaklanmýþ olmak Ýki þey çözüm getirir: 1- Tebessüm (gülümseme) 2- Sükut (susmak) Ýki þeyin deðeri kaybedilince anlaþýlýr: 1- Anne 2- Baba Ýki þey geri alýnmaz: 1- Geçen zaman 2- Söylenen söz Ýki þey ulaþmaya deðerdir: 1- Sevgi 2- Bilgi Ýki þey "hayatta önemli olan her þey" içindir: 1- Nefes alabilmek 2- Nefes verebilmek TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkartýlmýþ olup ; Birinci artýrmanýn 14/01/2010 günü saat 15:00 15:10 de Kalecik Adliyesi Otoparký nda yapýlacaðý ve o gün kýymetinin % 60 ýna istekli bulunmadýðý takdirde 19 / 01/ 2010 Salý günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý ; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40 ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu ; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV. nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 15 / 12/ 2009 Ýcra Müdürür Ýmza-Mühür Takdir Edilen Deðeri YTL. Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri ) Adet 06 AZ 4702 Plakalý, 2006 Model KIA Marka, K 2700 Tipli, J Þasi No lu Araç. (ÝÝK m.114/1, 114/3) BAÞSAÐLIÐI Geçtiðimiz hafta içerisinde kaybettiðimiz; Yusuf Çetinkaya eþi Fatma ÇETÝNKAYA Alibeyli Köyünden Akkýz ÝNCEOÐLU na Allah tan rahmet, aile ve yakýnlarýna Baþsaðlýðý dileriz. Okuyucularý Adýna / KALECÝK GAZETESÝ AVOKADO Doymamýþ yað asidi B6 vitamini E vitamini Potasyum Glutathion (Persea americana) 1.Kalp ve Kan dolaþýmý için birebir. 2.Kansere karþý koruyucu 3.Glutathion süper bir hücre koruyucusudur, (en iyi antioksidanttý r) 4.Hücrelerin yaþlanmasýný geciktirir. 5.Protein bakýmýndan zengindir. BEYAZ KIRMIZI LAHANA C vitamini B vitamini Kalsiyum 1.Baðýþýklýk sistemini güçlendirir 2.Stres semptomlarýyla savaþýr. BEZELYE Protein Magnezyum 1.Kolesterol düzeyini düþürüyor 2.Baðýrsak kanser riskini azaltýyor. BROKOLÝ Magnezyum A Vitamini C vitamini Potasyum 1.Kansere karþý korur 2. Kaslarý güçlendirir. CEVÝZ FISTIK FINDIK B vitamini E vitamini Çinko Demir 1. Sakinleþtirir. Uyumayý saðlar 3. Stresi azaltýr. ÇÝLEK C vitamini Kalsiyum Potasyum 1.Baðýþýklýk sistemini güçlendirir 2.Metabolizmayý harekete geçirir. DANA ETÝ Demir Protein Potasyum 1.Soðuk algýnlýðý. Öksürük 3.Gribe karþý iyileþtirici DOMATES 1.Likopen kansere karþý korur 2.Folikasit hücre yapýmýný uyarýr. 3.Karaciðer hastalýklarýna iyi gelir.

7 sayfa : 7 Çalýþanlar siz Devlete deðil Birilerine yüksünüz!!! "Ýþçisi-memuru size sesleniyorum, evet; mühendisi, doktoru, öðretmeni kýsacasý tüm çalýþanlar size sesleniyorum: Yýllardýr maaþ alýyorsunuz; saðlýk hizmeti bedava, evinize öyle veya böyle ekmek getiriyorsunuz, hala sokaklara inip devleti, pardon hükümeti taciz ediyorsunuz. Yazýk deðil mi o polise bu soðukta sizi suya dökebilmek için kovalýyor?! Yazýk deðil mi hükümete, o biber gazýnýn kaç para olduðundan, o suyun maliyetinden hiç haberiniz var mý? Hiç mi aklýnýza getirmiyorsunuz o biber gazýnda yetimin hakký olduðunu.." Yukarýda söylediklerim akla ziyan ifadeler dir; aklý baþýnda insanýn söyleyeceði þeyler deðil. Söylediklerim, bir konuþmanýn açýnýmý. O konuþmanýn sahibi de; ülkemiz basýn tarihine liboþ diye geçen kimlik. Geçenlerde bir yaþdaþý ile yaptýðý programda þunlarý söylüyordu: "Dünya ekonomik krizde.. Bu ülkemize de yansýyor.. Çalýþanlarýn sokaða inmesini hazmedemi yorum, maaþlarý var, iyi kötü evlerine ekmek götürüyorlar. Saðlýk hizmetleri de bedava..o'nu bulamayanlar da var..." Ýyi de bay liboþ; görmüyor musun çalýþanlarla, çalýþmayanlarýn arasýndaki uçurumun eþitlendiðini? Görmüyor musun, çalýþmayanlarýn, çalýþanlardan daha avantajlý olduðunu? Çünkü çalýþmayanýn ne önünden geçmekten korktuðu bakkalý, köþe bucak kaçýrtacak bir ev sahibi var... Çalýþan insanlar açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþam mücadelesi de veremeyecek, nedeni artýk kapýnýn önüne koyulmaya baþlanmalarý. Evet; Demiryolu, Ýtfaiye ve tekel çalýþanlarý kapýya kondu,madenciler mezara kondu, Birileri dolarlara kondu.. Demokrasi mi? Caným o çoktan rafa kondu. Aslýnda hiç indirilmemiþti ki. Birileri için demokrasi amaçlarýnýn aracý deðil miydi?!... TÜÝK' ten, yani T.C. Baþbakanlýk Türkiye Ýstatistik Kurumu Haber Bülteni bilgilendirme iletilerinin son gelenlerine bakýyorum: 2009 Ekim ayýnda 1063 þirket ve koopera tif ticaret sektöründe kuruldu. Kurulan þirket ve kooperatif sayýsý geçen yýlýn ayný ayýna göre % 24,4 arttý yýlý Kasým ayýnda ise; 2008'in ayný ayýna göre kurulan þirket ve kooperatif sayýsý % 14,2 artarak 3088'den 3526'ya yükselmiþtir. Bu ayda yeni kurulan 3526 þirketin; 1337'si Ýstanbul, 380'i Ankara, 215'i Ýzmir ve 1594'ü diðer illerde bulunmaktadýr yýlý Kasým ayýnda kurulan toplam 3526 þirket ve kooperatifin % 92,8'i (3272) limited þirket, % 4,8'i (171) anonim þirket ve % 2,4'ü (83) kooperatiftir. Aþaðý yukarý ayný aylarda ayni oran ve sayýda kapanan þirketlerin de olduðu gözlemliyoruz.. Kapanmalarýný anladým; çünkü birilerine göre dünya ekonomi krizi teðet geçiyor..peki yeni açýlan þirketlere ne dersiniz, DEMÝRYOLU, TEKEL VE ÝTFAÝYE ÝÞÇÝLERÝNÝ KAPININ ÖNÜNE, MADEN ÝÞÇÝLERÝNÝ MEZARA KOYDUK!!? onlarý teðet geçmiyor mu? Kimlerin þirketi bunlar? Yoksa ideolojik sermaye mi oluþturuyoruz, çalýþanlarý kapýya ve mezara koyup.. Ýtfaiye - tekel ve demiryolu çalýþanlarýn, özellikle itfaiyecilerin kapýya konmasý çok düþündürücü. Artýk Ýstanbul'un yangýnlarýna, deniz feneri olayýnda adý geçen Kanal 7'nin sahibi olduðu söylenen kiþiler su sýkacak..zekeriya Karaman ve Ýsmail Karahan.. Bunlarýn durumunu güçlendirmek için de birileri biber gazý sýkacak. Daha doðrusu sýktýracak.. Sýkýyorsa sýktýrma da gör beni..... Gelir ve yaþam koþullarý araþtýrmasý konusunda TÜÝK, ilk kez, "eþdeðer hanehalký kullanýlabilir gelir daðýlýmý"na iliþkin istatistikler üretmeye baþlamýþ. Eþdeðer kullanýlabilir gelir daðýlýmýnda bireysel refah ön plana çýkmaktaymýþ. Dolayýsýyla, hesaplamalarda hane halkýnýn toplam geliri kadar hane içindeki fert sayýsý da önem taþýmakta, hane halkýnýn toplam kullanýlabilir geliri, hanedeki fert sayýsý dikkate alýnarak bireysel gelire dönüþtürülmekteymiþ. Doðru karþýlaþtýrma yapabilmek için de eþdeðerlik ölçeði kullanýlarak, her bir hane halký büyüklüðünün kaç yetiþkine eþdeðer olduðu tespit edilmekteymiþ. Mýþ, mýþ, mýþ... TÜÝK verilerine göre; 2007 yýlý sonuçlarýna göre, gelir daðýlýmý eþitsizlik ölçüsü olan ve gelir daðýlýmýndaki eþitsizliði ölçmeye yarayan(gini) katsayý, gelir daðýlýmýnda bir önceki yýla göre bir iyileþme olduðunu göstermekte. Gelir daðýlýmý eþitsizliði ölçütlerinden olan gini katsayýsý, sýfýra yaklaþtýkça gelir daðýlýmýnda eþitliði, 1'e yaklaþtýkça gelir daðýlýmýnda bozulmayý ifade etmektedir yýlý sonuçlarýna göre gini katsayýsý 0,43 iken, 2007 yýlý sonuçlarýna göre 0,02 puanlýk bir düþüþ göstererek 0,41 olarak hesaplanmýþ. Gelirin nüfusa daðýlýmýndaki eþitsiz liðin grafik gösterimi olan Lorenz eðrisine(gelir daðýlýmýný açýklamakta kullanýlan eðri) göre; 2007 yýlý sonuçlarýna göre ortalama yýllýk hane halký kullanýlabilir geliri YTL'dir. ortalama yýllýk eþdeðer hane halký kullanýlabilir geliri YTL olarak tahmin edilmiþtir. Bölge bazýnda bakýldýðýnda; 2007 yýlý sonuçlarýna göre, Ýstanbul Bölgesi YTL ile ortalama yýllýk eþdeðer hane halký kullanýlabilir geliri en yüksek olan bölge durumundadýr. Bunu, YTL'lik ortalama gelir ile Doðu Marmara Bölgesi izlemektedir. En düþük ortalamaya sahip bölge ise YTL ile Güneydoðu Anadolu Bölgesi'dir. Güneydoðu'da yoksulluk sorunu yok diyenlerin dikkatine.. Özür dilerim, onlar yoksulluk yok demiyor lar, yoksulluðun terör sebebi olmadýðýn söylüyorlar... Bakmayýn siz; Ýþsizliðin yüzde 31,6 ile en önemli sebep olarak öne çýkmasýna. Ayrýmcýlýýðýn ikinci neden olarak görülmesine. Yüzde 19,7'si terörün nedeni olan ayrýmcýlýðý görmesine. Yüzde 12'lik bölümün ise terörün nedeni olarak yabancý güçleri göstermesine. Göç alan illerdeki insanlarýn yüzde 25,1'inin terör nedeni olarak iþsizliði görmesine. Ayrýmcýlýðýn etkili olduðunu düþünenlerin oranýnýn ise yüzde 15,7 olduðuna. Güneydoðu Anadolu'da yaþayanlarýn yüzde 39,4'ünün devletin tüm beklenti ve ihtiyaçlarý karþýladýðýný, yüzde 55,7'si karþýlamadýðýný söylemesine. Göç alan illerde bu oranlar ise yüzde 30,76 ile yüzde 45,22 oldu. Yüzde 94,4'ünün "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Benim Ýçin Önemlidir" demesine. Yüzde 76,1 etnik ayrýmcýlýða maruz kalmadýðýný söylemesine, Yüzde 92,9 Ýstiklal Marþý'nýn T.C Bayraðýnýn kendisi için önemli olduðunu söylemesine. Yüzde 94'ünün "Türkiye Cumhuriyeti 'nin bölünmez bütünlüðünü benim için önemli" demesine bakmayýn siz.. (Bahçeþehir Üniversitesi Stratejik Araþtýrmalar Merkezi'nin 3000 hane halký deneði ile yaptýðý anket-16 Aralýk 2009 güncelleme) Bunlar hep ergenekon kafalýlarýn uydurmasý.. TÜÝK verilerine göre; Ülkemizde toplam gelir içinde en fazla payý maaþ-ücret gelirleri alýyormuþ yýlý sonuçlarýna göre, maaþ-ücret gelirleri % 39,7'lik oranla toplam gelir içerisinde en fazla paya sahiptir. Buna yaklaþýk % 18 de dul-yetim aylýklarý oluþturmaktaymýþ. Ve sonunda Liboþ'un söyledikleri doðrulandý. Sosyal patlamanýn kaynaðý çalýþanlar. Bunlarý deðil göle, Deniz'e dökmek gerek... Özellikle bugün sizlerin, evet Tekel çalýþanlarý, sizin ne iþiniz vardý Abdi Ýpekçi parkýnda? Ya sizin CHP milletvekili Çetin Soysal? Amacýnýz sosyal patlamalarý mý körüklemekti? Yazýk deðil mi biber gazýna?.. TÜÝK bir harika kurum; Verilerini sürdürüyor: 2007 yýlý sonuçlarý eþdeðer hane hal ký gelirine göre nüfusun % 20,6'sýnýn yoksulluk sýnýrýnýn altýnda olduðunu göstermekte. Fakat TÜÝK diyorki; 2007 yýlý sonuçlarýna göre kurumsal olmayan sivil nüfusun(okul, yurt, otel, çocuk yuvasý, huzurevi, hastane, hapishane, kýþla ya da orduevinde ikamet edenler dýþýnda kalan nüfus.) % 60,8'i kendilerine ait konutta oturmaktaymýþ. Bak sen, konut sorunun da çözmüþüz de haberimiz yok.. Fakat ayni TÜÝK; Tüketici Güven Endeksi 2009 yýlýnýn Kasým ayýnda %2,59 oranýnda azaldýðýný söylüyor. Endeksin 100'den büyük olmasý tüketici güveninde iyimser durum, 100'den küçük olmasý tüketici güveninde kötümser durum olduðunu gösteriyorsa ve de 2009 yýlý Ekim ayýnda 80,46 olan Tüketici Güven Endeksi, 2009 yýlýnýn Kasým ayýnda Ekim ayýna göre %2,59 oranýnda azalarak 78,38 deðerine düþtüðüne göre durum kötü demektir. Bu teðet deðil krizin tam yüreðimizden geçtiðini gösterir. Bunu býrak; 2009 yýlý üçüncü döneme iliþkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasýla deðeri bir önceki yýlýn ayný dönemine göre sabit fiyatlarla % 3.3 azalýþ göstermiþ, yani; ülkemiz sýnýrlarý içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden deðeri(gsyýh) düþmüþ.. Belli ki mal üretemiyorsun, hizmet üretemiyorsun; ama teðet geçti diyorsun. O halde; ne üretiyorsun ve kimin için üretiyorsun? Durum bu iken, siz çalýþanlar bir de biber gazý ve su maliyetini yüklüyorsunuz bu yapýya... Ýnsaf beee!!!!... Benim korkum bölücüler deðil; kimse bu ülkeyi bölemez, bölmek de istemez. Asla iki üç çabulcu bu ülkenin kaderini çizemez.. Benim korkum bölüþücüler, bölüþücü ler.. Onlarýn sýðýnmaya çalýþtýðý sivil faþizm!! Eþimle Hacettep Hastanesinden çýkmýþ dolmuþ bekliyoruz. Sürekli Ambülanslarýn siren sesi. "Ne ola ki?" demeye baþladýk. Sihhiye pazarýnda büyük bir kargaþa var. Bir grup kalabalýk bize yaklaþýnca öðrendik durumu..tekel iþçileri bunlar. Kapýnýn önüne konan iþçiler. Durumlarýn görünce eþim aðlamaya baþladý, ben ise öfkeden çýldýracak durumdayým. Ýþçilerin gözleri kan çanaðý. Çoðu sýrýlsýklam. Gerçekten aðlayanlar da var içlerinde. Otobüs termilaný sordular; konuþacak gibi deðilim. Ýçlerinde biri "Eve dönmek için param yok, ama terminalde kururum belki.." diyerek kendikendine söylenmeye baþladý.. Biz bekliyoruz hala.. Dolmuþ geldi, çocuk adýmlarýyla ilerliyor. Sihhiye otoparkýndan geçerken, ellerinde biber gazý tüpleri, aðýzlarýnda maske polislerin geçiþini izliyoruz. "Kardeþim sen de bir çalýþansýn. Acýmadýn mý o insanlarý" demek isterdim, fakat öfkem içimden iyi olmayan þeyler söyletiyor. Sýcak eve girerken buz kesmiþ yýðýldýk koltuklara. Eþim "Keþke yanýmýzda daha fazla para olsaydý" diyerek gözlerini silmeye baþladý. Düþündüm; parasý olmayanlar acaba terminale ulaþýp ulaþmadýðýný... Bu faþizm deðil de ne, ey sýnýrsýz ve kuralsýz demokrasi avcýsý??!! Ve sen hala çýkmýþ "Tokat-Reþadiye olaylarý baðýmsýz harekettir; Bakmayýn PKK'nýn üstlendiðine; bunun arkasýnda kesin o bilinen örgüt var.) diyebiliyorsun, utanmadan.. HAVUÇ A Vitamini Selenyum 1.Sperm üretimini saðlýyor 2.Vücudu enfeksiyonlara karþý koruyor. KABA ÖÐÜTÜLMÜÞ BUÐDAY B vitamini Demir Magnezyum 1.Bacak kaslarýndaki kramplarý yok ediyor. 2.Uyku süresini azaltýyor. KABA ÖÐÜTÜLMÜÞ ÇAVDAR Magnezyum Karbonhidrat B vitamini 1.Enerji saðlýyor 2.Stresi azaltýyor. KAVUN Magnezyum Potasyum Kalsiyum 1.Vücuttaki su düzeyini ayarlýyor 2.Ýdrar oluþumunu artýrýyor. KEFÝR Laktik Asit 1.laktik asit bakterileri Baðýrsak enfeksiyonuna 2.Kabýzlýða ve gaza iyi geliyor. KEREVÝZ Potasyum Sodyum Kalsiyum Magnezyum 1.Kabýzlýk 2.Mide ve Baðýrsak sorunlarýna karþý etkili. KIRILMAMIÞ PÝRÝNÇ Protein Potasyum Kalsiyum Magnezyum 1.Mide yanmasý 2.Gaza karþý etkili. 3. Vücuttaki fazla suyu atýyor. LAHANA TURÞUSU Laktik asit B12 vitamini 1.Bakterileri ve Tümör oluþumunu önlüyor. LÝMON C vitamini Glucarate 1.Baðýþýklýk sistemini güçlendiriyor 2.Mide kanserini önlüyor. MANGO A Vitamini B vitamini Çinko 1.Cinsel enerjiyi yükseltiyor MANTAR Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum 1.Kaslarý güçlendiriyor 2.Saç ve týrnaklarý besliyor. ERHAN OTOMOTÝV Oto Bakým, Yað-Filtre Servisi, Akü ve Elektrik Lastik Satýþ ve Tamir iþleriniz itina ile yapýlýr Taþdelen Cadi No : 52 / 2 Siteler - ANKARA Emlak Müþaviri ABDURRAHMAN KARADAÞ

8 NE MUTLU TÜRKÜM DÝYENE KALECÝK HALKININ ÜRETTÝÐÝ MAHSÜL NE ZAMAN DEÐER BULACAK Emeklikentte Satýlýk Ev Fidan Satýþ Merkezi : AOÇ Tivmaþ, Çiftlik - ANKARA Fidan Üretim Merkezi : Ýstasyon Mevkii Kalecik - ANKARA Tel : Fax: Ýstasyon Mevkii KALECÝK - ANKARA Sipariþ :

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti Ekim 23, 2016-8:39:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Peşmerge güçleri Başika kasabasını DEAŞ'tan temizlemek için

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

BÖLÜM 3 FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ. ~ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri. ~ Alýþtýrmalar 1. ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Limitleri

BÖLÜM 3 FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ. ~ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri. ~ Alýþtýrmalar 1. ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Limitleri BÖLÜM FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri Alýþtýrmalar Özel Tanýmlý Fonksionlarýn Limitleri (Saðdan ve Soldan Limitler) Alýþtýrmalar Trigonometrik Fonksionlarýn Limitleri Alýþtýrmalar

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular. Aþaðýdaki þekilde her kutudaki sayý altýndaki iki kutuda bulunan sayýlarýn toplamýna eþittir. Soru iþaretinin bulunduðu kutudaki sayý kaçtýr? 2039 2020? 207 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı