Nereden nereye geldik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nereden nereye geldik"

Transkript

1 Ýsmail Vural MHP den AK Parti ye katýlým MHP Uðurludað meclis üyesi Ýsmail Vural AK Parti ye katýldý. * HABERÝ 4 DE AK Parti de kimse kavga beklemesin AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ilçe kongrelerinin 30 Aralýk tarihine kadar tamamlanacaðýný bildirdiði açýklamasýnda, "AK Parti'de kavga ve kargaþa bekleyenler yanýlacak. Kimse bizden kargaþa ve gürültü beklemesin." dedi. * HABERÝ 4 DE AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, kongre sürecini deðerlendirdi. Ýl Genel Meclisi Çevre Saðlýk Komisyonu raporunu açýk- Su depolarý risk taþýyor Ýl Genel Meclisi Çevre Saðlýk Komisyonu, Ortaköy ve Aþdaðul da yaþanan ishal vakalarýnýn sebebini kuraklýða baðlý su kirlenmesi olarak açýkladý. * HABERÝ 4 DE ÇORUM 3 EKÝM 2014 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. ÇUHA Namýk Çuha Jeoloji Mühendisi Tel: Fax: Cep: Mobil: Kubbeli Cad. No: 2/2 ÇORUM * Madencilik * Mühendislik * Su sondajý * Temel Sondajý * Zemin Etütleri * Yeraltý suyu araþtýrmasý (Ç.HAK:1786) (Ç.HAK:1786) Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlarýz. KUM ELEME YIKAMA TESÝSÝ - KÝREÇLÝ HAZIR ÖRGÜ ve SIVA KUMLARI - TAÞKIRMA MICIR TESÝSÝ - HAFRÝYAT ÝNÞAAT TAAHHÜT ÝÞLERÝ Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Mrk. Kat: 1 No: 23 ÇORUM Tel: Hitit Üniversitesi Tataristan ýn baþkenti Kazan da bulunan bir enstitü ile iþbirliði protokolü imzaladý. Nereden nereye geldik Üniversitenin 2010 yýlýnda toplam 8 olan anlaþma sayýsý bugün itibariyle 116 ya ulaþtý. Hitit Üniversitesi iþ birliði anlaþmalarýna bir yenisini ekledi. * HABERÝ 6 DA Bayramýnýz kutlu olsun Yarýn Kurban Baypramý. Tüm okurlarýmýzýn Kurban Bayramý ný kutlar, insanlýk için hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn açýklamasýna göre, Çorum da bayram namazý saati YEREL GAZETELER 8 EKÝM DE ÇIKACAK Yerel gazeteler 4 günlük Kurban Bayramý süresince yayýmlanmayacak. Çorum da yayýmlanan tüm gazeteler 8 Ekim Çarþamba gününden itibaren okurlarýna ulaþacak. Hakimiyet okurlarý yerel haberleri bayram süresince ten takip edebilir. * SAYFA 12 DE Rektör Alkan, Rusya Federasyonu na baðlý Tataristan Cumhuriyeti nin baþkenti Kazan da görüþmelerde bulundu. Kaçan boða ortalýðý birbirine kattý Çorum'un Sungurlu ilçesinde araçtan indirilirken kaçan boðanýn peþine polis ekipleri düþtü. Yaklaþýk 2 kilometre kovalandýktan sonra yorulan boða, bir benzin istasyonunun yanýnda bulunan boþ arazide yakalandý. * HABERÝ 3 DE Þahinbaþ müdür yardýmcýsý oldu Yusuf Þahinbaþ Yaklaþýk 2 kilometre kovalandýktan sonra yorulan boða, bir benzin istasyonunun yanýnda bulunan boþ arazide yakalandý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü nde þube müdürü olarak görev yapan Yusuf Þahinbaþ, ayný kurumda il müdür yardýmcýsý oldu. * HABERÝ 3 DE (Ç.HAK:51) Narkotik timleri görev baþýnda Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüð uyuþturucu madde getirerek piyasaya sürmeye çalýþan bir þüpheliyi yakaladý. * HABERÝ 2 DE Kurban Bayramýnýzý kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. HAK-EL ÝNÞAATTÝC. LTD. ÞTÝ. Mustafa YAZICI Eþi ve polis dolandýrýlmaktan kurtardý Çorum'da apartman görevlisi olarak çalýþan kiþi, üniversitede eðitim gören iki çocuðu için biriktirdiði 5 bin lirayý dolandýrýcýlarýn hesabýna yatýrmak üzereyken polis tarafýndan engellendi. * HABERÝ 2 DE Su yüklü kamyon devrildi Ortaköy ilçesinde su yüklü kamyonun devrilmesi sonucu, 2 kiþi yaralandý. * HABERÝ 2 DE Çorum yolunda kaza yaptýlar Erzincan'da iki otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen kazada 1 kiþi öldü, 7 kiþi yaralandý. * HABERÝ 2 DE Sivas ta aranýyorlardý, Çorum da yakalandýlar Ankara'dan gidip Sivas'ta halk otobüslerinde týrnakçýlýk yöntemi ile para çalan 60 yaþýndaki A.B. ile 50 yaþýndaki M.D., güven timleri tarafýndan Çorum'da yakalandý. * HABERÝ 2 DE

2 2 CUMA 3 EKÝM 2014 Eþi ve polis dolandýrýlmaktan kurtardý orum'da apartman görevlisi olarak ça- kiþi, üniversitede eðitim gören Çlýþan iki çocuðu için biriktirdiði 5 bin lirayý dolandýrýcýlarýn hesabýna yatýrmak üzereyken polis tarafýndan engellendi. Edinilen bilgiye göre, 155 Polis Ýmdat hattýný arayan Satý Mercan (35), eþi Rýza Mercan'ý telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanýtan kiþilerin, banka hesaplarýnda bulunan parasýnýn baþka bir hesaba aktarýlmasýný istediklerini belirtmesi üzerine, eþinin evden ayrýldýðýný ihbar etti. Rýza Mercan'a cep telefonundan ulaþmaya çalýþan ekipler, uzun uðraþlara raðmen bunu baþaramayýnca kent merkezindeki bankalarýn þubelerine ve ATM cihazlarýnýn bulunduðu alanlara daðýldý.bu sýrada Rýza Mercan'ýn hesaplarýnýn bulunduðu banka þubelerinin yetkililerine ulaþan ekipler, söz konusu hesaplarýn hiçbir þekilde bir baþka hesaba aktarýlmamasýný istedi. Sürekli cep telefonunu aradýklarý Mercan'a bir süre sonra ulaþan ekipler, kendisini Bahçelievler Polis Merkezi Amirliði'ne yönlendirildi.polis ekiplerinin uzun uðraþlarý sonucu Mercan'ýn 5 bin lirasýnýn dolandýrýlmasý giriþimi engellenmiþ oldu.- "Baþsavcý görüþecek" diyerek adliyeye yönlendirmiþlerpolis merkezi çýkýþýnda þüphelilerle yaptýðý telefon görüþmesinin detaylarýný AAmuhabirine anlatan Mercan, telefonla konuþtuðu kiþinin kendisini polis olarak tanýttýðýný, banka hesaplarýnda bulunan paranýn dolandýrýcýlar tarafýndan kullanýldýðýný öne BAKLAVALAR * HAS BAKLAVA * GÜL BURMA * SIKMA * DÝLBER DUDAÐI * SUCUK * KÖFTE (Ç.HAK:2726) (Ç.HAK:2755) * TAVUK * SOSÝS BAYRAMA ÖZEL SÝPARÝÞLERÝNÝZ ALINIR SU BÖREÐÝ * KIYMALI * PEYNÝRLÝ EKMEK ARASI VE SANDVÝÇ ARASI * CÝGER ALO PAKET : Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlarýz. ÝKÝZLER Kredi kartsýz 12 AY TAKSÝT veya tüm kredi kartlarýna Falcon Servýce 1500 * Motor tipi 1500 w (DC) * Þarj Mesafesi Km. vade farksýz 9 AY TAKSÝT imkaný ile. Apachi Wýnd 800 * Motor tipi 800w (DC) * Þarj Mesafesi Km. Falcon Assistant 1000 * Motor tipi 1000 w (DC) * Þarj Mesafesi Km. * Motor tipi 1200 w (DC) * Þarj Mesafesi Km. Hürriyet 4. Sok No:56 ÇORUM - Tel: Apartman görevlisi Rýza Mercan ýn dolandýrýlmasýný son anda eþi engelledi. mniyet Müdürlüðü EKaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüð uyuþturucu madde getirerek piyasaya sürmeye çalýþan bir þüpheliyi yakaladý. Polis, narkotik suçlarla mücadele kapsamýnda sokak satýcýlarýna yönelik yapýlan çalýþmalarda (H.A.K) isimli þüphelinin Çorum'a uyuþturucu madde getirerek piyasaya daðýtacaðý ihbarýný aldý. Alýnan bilgiler doðrultusunda il merkezinde düzenlenen operasyonla þüpheli þahýs yakalanarak gözaltýna alýndý. Þüpheliye ait valiz içerisinde 2 kilo 73 gram esrar maddesi ele geçirildi. (H.A.K) isimli þüpheli 'Uyuþturucu Madde Ticareti yapmak ve Kullanmak' suçundan adli makamlara sevk edildi. Sanýk çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý. Emniyet Müdürlüðü KOM Þubesi ekipleri, uyuþturucunun arzýna yönelik mücadelenin kararlýlýkla devam edeceði mesajýný verdi. Haber Merkezi Sivas ta aranýyorlardý, Çorum da yakalandýlar Falcon Actýve 1200 sürdüðünü ifade etti. Bu kiþilerin, Cumhuriyet Baþsavcýsý'nýn kendisiyle görüþmek istediðini belirtmesi üzerine adliye binasýna yöneldiðini vurgulayan Mercan, þunlarý kaydetti: "Adliyeye gireceðim sýrada telefonun ucundaki kiþi, banka hesaplarýmýn dolandýrýcýlar tarafýndan kullanýldýðýný ve hesaplarýmda bulunan paralarý baþka bir hesaba aktarmam gerektiðini belirtti. Operasyon yaptýklarýný, þüphelileri yakalamak istediklerini, benim hesabýmdaki paralarý çekmek istedikleri sýrada takip ettikleri þüphelileri yakalayacaklarýný belirttiler. Bu sýrada telefonumu kapatmamam istendi. Eþimi de telefonla arayarak paralarý hesaba yatýrmamýz gerektiðini söylemiþler. Bir yandan benimle bir yandan da eþimle telefonla görüþüyorlar. Kendilerinin benden istedikleri parayý eþime teslim edeceklerini söylediler. "Þüphelenmesi üzerine "Emniyete geleyim, orada görüþelim" dediðini aktaran Mercan, "Kimliklerinin açýklanmamasý gerektiðini söylediler. Bu nedenle 'emniyete gelme' dediler. Sonra telefonu kapattýðýmda emniyet müdürlüðündeki arkadaþlar dolandýrýlmak üzere olduðumu belirtti. Ben de yakýn olduðum karakola gittim. Burada dolandýrýlmak istendiðim ortaya çýktý" ifadelerini kullandý.mercan, bahsi geçen parayý üniversitede okuyan iki çocuðu için biriktirdiði ve onlarýn eðitimine harcamayý planladýðýný sözlerine ekledi.(aa) Narkotik timleri görev baþýnda nkara'dan gidip Sivas'ta halk otobüslerinde týrnakçýlýk A yöntemi ile para çalan 60 yaþýndaki A.B. ile 50 yaþýndaki M.D., güven timleri tarafýndan Çorum'da yakalandý. Ýl merkezinde son zamanlarda artan týrnakçýlýk olaylarý üzerine Asayiþ Þube Müdürlüðü inceleme baþlattý. Þubenin oluþturduðu güven timleri, Sivas'ta çeþitli Park kavgasý ale Mahallesi Emek Caddesi nde Karaç parký yüzünden kavga çýktý. Ýbrahim G., Adnan G. ile Lokman Ç. arasýnda araç parký yüzünden tartýþma çýktý. Kavgaya dönüþen tartýþmada taraflar birbirlerini dövdü. Kavga sonrasý taraflar birbirlerinden þikâyetçi oldu.(haber Merkezi) Mutfakta yangýn kkent Mahallesi nde bir evin mut- yangýn çýktý. Afaðýnda Ýsmail Türk, ýsýtmak için ocaða yemek koyup lavaboya gitti. Geri geldiðinde mutfak aspiratörünün kablosunun ýsýnarak tutuþtuðunu ve mutfak dolabýný yaktýðýný gördü. Ev sahibi Ýsmail Türk kendi imkânlarý ile yangýný söndürdü.(haber Merkezi) hatlarda çalýþan halk otobüslerinin içerisinde bulunan kameralarý tek tek incelemeye aldý. Ýnceleme sonunda Ankara'dan Sivas'a giderek kurban satýn almaya gidenleri takip eden ve gözüne kestirdikleri kiþilerin cebinden týrnakçýlýk yöntemi ile para çalan A.B. ile M.D. tespit edildi. Güven timlerinin çalýþmasý sonucunda Çorum'a geldikleri saptanan 2 þüpheli, yakalanarak gözaltýna alýndý. Sivas'a götürülerek Emniyet Müdürlüðü'nde sorgulanan þüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. A.B. ve M.D.'nin benzer suçlardan dolayý 50'ye yakýn suç kayýtlarýnýn bulunduðu öðrenildi. (DHA) (Ç.HAK:1183) Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, bu önemli günün barýþ, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. * Paslanmaz çelik merdiven ve balkon korkuluklarý * Alüminyum korkuluk sistemleri Ortaköy ilçesinde su yüklü kamyonun devrilmesi sonucu, 2 kiþi yaralandý. Su yüklü kamyon devrildi rtaköy ilçesinde su yüklü Okamyonun devrilmesi sonucu, 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, 19 LN 028 plakalý pet su yüklü kamyon, ilçe giriþinde direksiyon hakimiyetinin kaybolmasý sonucu devrildi. Kazada, araçta bulunan Muttalip Özkan Erkut (33) ile rzincan'da iki otomobilin Eçarpýþmasý sonucu meydana gelen kazada 1 kiþi öldü, 7 kiþi yaralandý. Kaza dün saat sýralarýnda Erzincan-Sivas karayolunun 45'inci kilometresindeki Karayollarý Bakým evi yakýnlarýnda meydana geldi. Ýstanbul'dan Kars'ýn Digor ilçesine gitmekte olan 34 yaþýndaki Mehmet Daþdemir yönetimindeki 16 HCM 39 plakalý otomobil, þerit ihlali yaparak karþý yönden gelmekte olan Erzurum'dan Çorum'a giden 37 yaþýndaki Zülfikar Akça'nýn kullandýðý 25 FU 053 plakalý *Camlý korkuluk sistemleri * Ferforje ve demir doðrama sistemleri Paslanmaz ve Alüminyum Doðrama, Alüminyum ve Paslanmaz Korkuluk Sistemleri ÜRETÝCÝ BAYÝÝ Dursun Keleþ (33) yaralandý. Ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan yaralýlar, buradaki ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada aracý kimin kullandýðýnýn belirlenmesine çalýþýldýðý öðrenildi.(aa) Erzincan'da iki otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen kazada 1 kiþi öldü, 7 kiþi yaralandý. Çorum yolunda kaza yaptýlar otomobil ile çarpýþtý. Kazada 16 plakalý otomobilde bulunan 59 yaþýndaki Besra Daþdemir olay yerinde hayatýný kaybederken, sürücü Mehmet Daþdemir, Ýbrahim Özaceb, Bedriye Özaceb ile diðer otomobildeki sürücü Zülfikar Akça, eþi Asuman ve çocuklarý Arda ile Memduh Eren Akça yaralandý. Otomobil içerisinde sýkýþan iki yaralý AFAD ekipleri tarafýndan güçlükle çýkartýldý. Yaralýlar ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý (DHA) Erol Öksüz Mimar Sinan Mah. 76. Sokak No: 10 Tel-Faks: Cep: Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Deðerli hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, esenlikler dileriz. Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

3 CUMA 3 EKÝM 2014 Saðlýk, Mutluluk ve Esenlik Getirmesi Dileðiyle Tüm Hemþehrilerimin Kurban Bayramýný Kutlarým. 3 YÖNETÝM KURULU BAÞKANI Muharrem KARAKAÞ Þahinbaþ müdür yardýmcýsý oldu G ýda Tardým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü nde þube müdürü olarak görev yapan Yusuf Þahinbaþ, ayný kurumda il müdür yardýmcýsý oldu. Uzun yýllardýr Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü nde Koordinasyon ve Tarýmsal Veriler Þube Müdürü olarak görev yapan Yusuf Þahinbaþ ýn Ýl Müdür Yardýmcýlýðý görevine baþladýðý bildirildi. Haber Merkezi Yusuf Þahinbaþ Yaklaþýk 2 kilometre kovalandýktan sonra yorulan boða, bir benzin istasyonunun yanýnda bulunan boþ arazide yakalandý. Kaçan boða ortalýðý birbirine kattý Ç orum'un Sungurlu ilçesinde araçtan indirilirken kaçan boðanýn peþine polis ekipleri düþtü. Yaklaþýk 2 kilometre kovalandýktan sonra yorulan boða, bir benzin istasyonunun yanýnda bulunan boþ arazide yakalandý. Saat sýralarýnda Akçay Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarýndan 4 bin TL karþýlýðýnda boða alan Cemal Kor isimli vatandaþ, hayvaný araçtan indirdiði sýrada elinden kaçýrdý. Boða, vatandaþlarýn korkulu bakýþlarý altýnda kaçmaya devam ederken, polis ekipleri boðanýn peþine düþtü. Yaklaþýk 2 kilometre boyunca kovalanan boða daha sonra AnkaraSamsun karayoluna çýktý. Burada trafiði birbirine katan boða yorulunca bir benzin istasyonunun yanýnda bulunan boþ araziye girdi. Polis tarafýndan ipi yakalanan boða sahibinin de gelmesiyle gözü tekrar baðlanarak eve götürüldü. Boðayý dün 4 bin TL karþýlýðýnda hayvan pazarýndan aldýðýný söyleyen Cemal Kor, Hayvaný gözünü açmak istedim. Gözünü açar açmaz hayvan kaçmaya baþladý. Peþinden koþtuk ama bir türlü kontrol altýna alamadýk. Buraya kadar kaçtý" dedi.(ýha) Ankara-Samsun karayoluna çýkan boða ortalýðý karýþtýrdý. Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz.

4 4 CUMA 3 EKÝM 2014 (Ç.HAK:2747) Sami Ceylan Meclis Gurup YÜKSEL BASAR Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami AKCeylan, Ýl Genel Meclisi AK Parti Gurup Toplantýsý'na baþkanlýk etti. Ceylan, Ýl Genel Meclis Üyelerine hizmetlerinden dolayý teþekkür ettiði toplantýda, Ýl Genel Meclisi'nin uyumlu ve baþarýlý bir çalýþma ile hizmetlerine devam ettiðini kaydetti. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, AK Parti Ýl Genel Meclisi Gurup Baþkanvekili Nurettin Karaca ve il genel meclis üyelerinin yer aldýðý toplantýda, gündeme iliþkin deðerlendirmelerde de bulunan Ahmet Sami Ceylan, Kurban Bayramý'na da Müslüman coðrafyasýnda yaþanan savaþ ve zulümler nedeniyle buruk girdiklerini, barýþýn ve sükunetin hakim olacaðý bayramlar temenni ettiklerini vurguladý. DÜNYA5 LE DEÐÝLORTAK KARRALA YÖNETÝLMELÝ Dünyanýn yönetiminin 5 ülkenin kararýna ve insafýna býrakýlamayacaðýný ifade eden Ceylan, dünyanýn ortak akýlla yönetilmesi gerektiðine iþaret ederek, Türkiye'nin bu konuda ortaya koyduðu tavrýn tüm dünya tarafýndan da dikkatle takip edildiðini açýkladý. MUHALEFETÝ DE KUTLADI Alaaddin Öztekin AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Genel Meclis çatýsý altýnda görev yapan CHP ve MHP'li meclis üyelerinin ve parti yönetimlerinin de bayramlarýný tebrik ettiðini ifade etti. BAÞKÖY E TEÞEKKÜR, KA- RA YA HAYIRLI OLSUN Ahmet Sami Ceylan, Çorum'da iki yýl Vali olarak görev yapan Sabri Baþköy'e hizmetlerinden dolayý teþekkür ettiðini bildirdiði konuþmasýnda, Çorum Valisi olarak göreve baþlayan Ahmet Kara'ya da hayýrlý olsun dileðinde bulundu. BAÞBAKAN DAN SELAM VAR Samsun'da gerçekleþtirilen programda Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile görüþtüðünü ve Çorum'a davet ettiðini anlatan Ceylan, Baþbakan'ýn Çorum'a gelme sözü verdiðini ve Çorumlular'a selam gönderdiðini söyledi. TAÞKAN A BAÞSAÐLIÐI Muhabirimiz Erol Taþkan'ýn vefat eden annesi Sügeda Taþkan için baþsaðlýðý dileyen Ahmet Sami Ceylan, "Ýl Genel Meclis üyelerimiz ve tüm teþkilatlarýmýz adýna kardeþimiz Erol Taþkan ve ailesine baþsaðlýðý diliyorum." dedi. MHP den AK Parti ye katýlým M HP Uðurludað meclis üyesi Ýsmail Vural AK Parti ye katýldý. AK Parti Gurup Toplantýsý nda Ýsmail Vural a hayýrlý olsun dileklerini ileten AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ileriki tarihlerde düzenlenecek olan Ýl Divan Toplantýsý nda rozet töreni Ýsmail Vural düzenleyeceklerini bildirdi. EROL TAÞKAN l Genel Meclisi ÝÇevre Saðlýk Komisyonu, Ortaköy ve Aþdaðul da yaþanan ishal vakalarýnýn sebebini kuraklýða baðlý su kirlenmesi olarak açýkladý. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Çevre ve Saðlýk Komisyonu tarafýndan Ortaköy ilçesine baðlý Aþdaðul Beldesinde geçtiðimiz aylarda sýkça rastlanan ishal vakalarý ile kirlenen su kaynaklarýnýn insan saðlýðýna zararlarýyla ilgili olarak hazýrlanan rapor meclisin bilgisine sunuldu. GÜVEÇLÝ (MAZA) KÖYÜ ÇORUM ADAKLIK - KURBANLIK - DAMIZLIK Çiftliðimizde Kurban kesimi yapýlmaktadýr... Bu yýl sonuna kadar ilçe kongrelerinin tamamlanacaðýný açýklayan Ahmet Sami Ceylan; Kimse bizden kavga ve gürültü beklemesin EROL TAÞKAN Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami AKCeylan, ilçe kongrelerinin 30 Aralýk tarihine kadar tamamlanacaðýný bildirdiði açýklamasýnda, "AK Parti'de kavga ve kargaþa bekleyenler yanýlacak. Kimse bizden kargaþa ve gürültü beklemesin." dedi. Ýlçe kongrelerini tamamladýktan Su kirliliðinin önlenmesi için içme suyu depolarýnýn düzenli olarak klorlanmasý, depolarýnýn periyodik olarak temizlik ve bakýmýnýn yapýlmasý ve hayvan gübrelerinin içme suyu þebekesine karýþmamasý için daha güvenli yerlerde muhafaza edilmesi gerektiði kaydedildi. Hazýrlanan komisyon raporunu okuyan Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, yaz mevsiminin kurak geçmesi ve sularýn azalmasýna baðlý içme sularýnda kirlenme yaþandýðýný bildirdi. 1 Haziran-8 Eylül 2014 tarihleri arasýnda toplam 592 ishal vakasýnýn görüldüðünü ifade eden Özzehinli, bu vakalarýn 74 taneninin bölge dýþý, 100 adedinin Karahacip 85 adedinin Aþdaðul, 252 adedinin ise merkez köylerde yaþandýðýný kaydetti yýlý içerisinde 20 tane denetim amaçlý su sonra, il kongresi için tarih alacaklarýný söyleyen Ahmet Sami Ceylan, tüm teþkilatlarýn tecrübeli olduðunu, AK Parti'nin kiþilere baðlý olmadýðýný söyledi. "Teþkilatýmýzýn tek hedefi ve derdi bu davaya hizmet etmektir." diyen Ahmet Sami Ceylan, bayram sonrasýnda düzenleyeceði bir basýn toplantýsý ile kongre süreçleri hakkýnda kamuoyunu AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, kongre sürecini deðerlendirdi. Su depolarý risk taþýyor Ýl Genel Meclisi Çevre Saðlýk Komisyonu raporunu açýkladý. l Genel Meclisi Gençlik ve ÝSpor Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporda, Çorum'da 2014 yýlýnda açýlan yaz spor okullarýndan yaklaþýk 112 bin kiþinin yararlandýðý belirtildi. Komisyon raporunu açýklayan Gençlik ve Spor Komisyonu Baþkaný Arif Çamiçi, yaz spor okullarýnýn geleceðimizin aydýnlýk çocuklarý ve gençlerini saðlýklý, numunesi alýnarak tahlillerinin yapýldýðýný, 5 adet numunenin ekoli yönünden uygun olmadýðýnýn tespit edildiðini anlatan Yurdanur Özzehinli, ayrýca 2014 yýlýnýn ilk 8 ayýnda 384 defa bakiye klora bakýldýðýný ve bunlardan 44 tanesinin uygun olmadýðýnýn görüldüðünü hatýrlattý. Su kirliliðinde yaþanan sorunlarý gidermek amacýyla köy muhtarlarýna yönelik eðitimler yapýldýðýný da anlatan Özzehinli, "suyun kirlenme nedenlerinin baþýnda depolarýn fiziki yapýlarýnýn uygun olmadýðýdýr. Dýþarýdan her türlü hayvanýn ve haþerenin girmemesi için tel gibi önlemlerin alýnmasý gerekmektedir. Ayrýca sulara ahýrlarýn kirliliðinin karýþmamasý için ahýrlarýn gübrelerinin bir bölgeye taþýnmasý gerekmektedir. Veya ahýrlarýn çevreyi kirletmeyecek þekilde yapýlmasý saðlanmalýdýr." dedi. dinç ve tüm kötü alýþkanlýklardan arýnmýþ ahlaklý, saygýlý ve güçlü aile ortamý saðlamada etkin bir eðitim kampý olduðunu söyledi. Çamiçi, yaz spor okullarýnýn sadece çocuk ve gençler için deðil, aileler içinde ideal bir ortam saðladýðýný bildirdi. Arif Çamiçi'nin verdiði bilgiye göre Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðü tarafýndan il Hayrettin Karaman Zalime karþý mazlumun yanýnda Esed halkýna zulmediyor, Türkiye mazlum halkýn yanýnda yer alýyor, ama þartlar güç kullanarak zulmü bertaraf etmeye uygun düþmüyor, ancak mazlumlarýn bir kýsmýný ülkemize alarak insani yardýmlarda bulunduk, bulunuyoruz. Irak'ta Mâlikî mezhepçilik yaptý, halkýn bir kýsmýna zulmetti, anayasada yazýlý haklarýný Barzani yönetimine (federe devlete) vermedi, Türkiye haksýza karþý haklýnýn yanýnda yer aldý, daha çok diplomasiyi kullanarak adaleti saðlamaya çalýþtý. Þimdi iþler orada bir parça normalleþme yoluna girdi. Mýsýr'da Sisi darbe yaptý, demokratik yoldan seçilmiþ cumhurbaþkanýný ve hükümetini düþürdü, adamlarý hapse attý, idamla yargýlýyor, binlerce insaný katletti; ABD olsun AB olsun bu zulmün karþýsýnda yer alamadý, darbeye darbe diyemedi (demedi), Türkiye zarar görmeyi de göze alarak Sisi'ye karþý çýktý, darbeyi kýnadý, mazlumlarýn yanýnda yer aldý, Sisi ile bir masaya oturmayarak tavrýný ortaya koydu. Büyük Akif'imiz ne demiþti: 'Zulmü alkýþlayamam, zâlimi aslâ sevemem; Gelenin keyfi için geçmiþe kalkýp sövemem Biri ecdâdýma saldýrdý mý, hattâ boðarým -Boðamazsýn ki! -Hiç olmazsa yanýmdan kovarým. Üç buçuk soysuzun ardýnda zaðarlýk yapamam Hele hak nâmýna haksýzlýða ölsem tapamam' Evet, Cumhurbaþkanýmýz 'haksýzlýða tapmadý', ve Sisi'yi yanýndan kovmuþ oldu. Derken ortaya bir IÞÝD çýktý. Sanki nikah ilan ediyormuþ gibi halifeliðini ilan etti, kendine bey'at etmeyenlere savaþ açtý. Kendisi gibi düþünmeyen, mesela ehl-i sünnet olan veya baþkaca farklý islâmî yorumlara sahip olanlarý tekfir etti (siz kafirsiniz dedi), kanlarýný, mallarýný, kadýnlarýný kendine helal kýldý. Bütün bunlarýn Ýslam'ýn teorisi ve pratiði ile telif edilmesi mümkün deðildir, ortada bir din istismarý ve güzel Ýslam'ýn imajýný kirletme, dünyaya rezil etme hiyaneti vardýr ve yaptýklarý baþtan sona zulümdür. ABD ve diðerleri yine oyun içinde oyun kuruyorlar, kendi çýkarlarýna göre devlet batýrýp devlet kurdurmanýn, vaktiyle masa baþýnda çizdikleri sýnýrlarý yeni çýkar hesaplarýna göre revize etmenin peþindeler. Operasyonlarý göstermelik. Ýþlerine geldiðinde Arjantin'e, Mali'ye, Orta Afrika'ya, Libya'ya asker çýkaran, onlarla iþbirliði yapmayan hükümetleri ve isyan hareketlerini ateþle, kanla, barutla imha edenlerin, bir IÞÝD'in Kobani'yi iþgalini engellemeye sözde güçleri yetmiyor (!) Zalim olan ve öldüren sözde Müslüman ise mazlum olan, ölen, tecavüze uðrayan, malý mülkü ellerinden alýnan, yurt ve yuvalarýndan edilenler de Müslüman, hem de mazlum Müslümanlar. 'Peki zalime karþý mazlumun yanýnda olma' ilkesi ne olacak. Türkiye eli kolu baðlý seyir mi edecek, yoksa haksýzý yola getirinceye kadar gerekirse güç kullanmayý bile göze mi alacak? Elbette mazlumun yanýnda yer alýp zalime dur diyecektir. Þüphesiz köklü çözüm Mýsýr'da, Suriye'de, Libya'da, Yemen'de, Filistin'de demokrasinin, mazlumun, haklýnýn yanýnda yer almak ve buralarda normalleþmeyi saðlamaktýr, ama bunu Türkiye tek baþýna yapamaz, yapamýyor. Adaletsiz dünya düzenini kuran ve bunda ýsrar eden büyük zalimlerin yola gelmesi gerekiyor; bunlarý yola getirmeye ise ancak Allah'ýn gücü yeter. Ve olup bitenlere bakýyorum da bunun da çok uzak olmadýðýný görüyorum. Yaz spor okullarýndan 112 bin kiþi yararlandý merkezinde atletizm, basketbol, bisiklet, güreþ, halk oyunlarý, futbol, yüzme gibi deðiþik branþlarda 109 bin 999 kiþiye 92 eðitimciyle; ilçe merkezlerinde atletizm, futbol, güreþ, voleybol ve judo gibi deðiþik branþlarda 549 kiþiye 16 eðitimciyle, engellilere yönelik badminton, judo, güreþ, basketbol, yüzme ve hentbol branþlarýnda 29 kiþiye 6 eðiticiyle çalýþma yaptýrýldý.

5 KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ... KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ... CUMA 3 EKÝM (Ç.HAK:2899) Deðerli Çorum Halkýnýn Kurban Bayramýný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. (Ç.HAK:2901) Samet-Ali Can BATAN Gazi Caddesi No: 12/D ÇORUM Tel: Hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Geleceði oluþturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, gönlünüze uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileðiyle... Ýstanbul Yolu Üzeri 3. Km. Osmancýk / ÇORUM Tel: Fax: Volkswagen Yetkili Satýcýsý Ahlatcý Ankara Yolu 7. km No: 203 Çorum Tel: (0364) AHLATCI, BÝR DOÐUÞ OTOMOTÝV SERVÝS VE TÝCARET A.Þ. YETKÝLÝ SATICISIDIR. (Ç.HAK:2900) (Ç.HAK:2902) NÝCE BAYRAMLARA

6 6 CUMA 3 EKÝM 2014 Kurban Bayramýnýzý kutlar, esenlikler dileriz. KASIM TOPAKTAÞ MOTORLU ARAÇLAR ERKUNT TRAKTÖRLERÝ Çorum-Sungurlu-Mecitözü-Ýskilip-BayatOrtaköy YETKÝLÝ SATICISI (Banka Kredili Satýþ Yapýlýr.) Muharrem TOPAKTAÞ 1. EL Satýþ ERKUNT TRAKTÖR SANAYÝÝ A.Þ. YETKÝLÝ SATICISI Çevre Yol Bulvarý Traktörcüler Sitesi D Blok No:7 Tel: Faks: Hitit Üniversitesi Tataristan ýn baþkenti Kazan da bulunan bir enstitü ile iþbirliði protokolü yaptý. Nereden nereye geldik Üniversitemizin 2010 yýlýnda toplam 8 olan anlaþma sayýsý bugün itibariyle 116 ya ulaþtý. H itit Üniversitesi iþ birliði anlaþmalarýna bir yenisini ekledi. TATARÝSTAN KAZAN DA ANLAÞMA Rusya Federasyonu na baðlý Tataristan Cumhuriyeti nin baþkenti Kazan da bulunan Ýktisat, Ýþletme ve Hukuk Enstitüsü (IEML) nün 20. kuruluþ yýl dönümü etkinliklerine davetli olarak katýlan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, yetkililerle görüþerek enstitünün çeþitli birimlerine akademik iþ birliði ziyaretlerinde bulundu. ULUSLARARASILAÞMA ÖNEMLÝ Rektör Alkan ile IEML Rektörü Prof. Dr. Asya V. Timiryasova iþbirliði protokolüne imza attý. IEML Rektörü Prof. Dr. Timiryasova ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, yapýlan anlaþmalarýn somut adýmlara dönüþmesini temenni ettiðini ve Mevlana Deðiþim Programýndan etkin bir þekilde yararlanmak istediklerini belirtti. Görüþmelere, IEML den Uzaktan Eðitim den Sorumlu Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Daniya Akhmetova, Ekonomi den Sorumlu Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Liliya V. Vorontsova, Akademik Ýþler den Sorumlu Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Julia L. Kamasheva, Uluslararasý Ýliþkiler Sorumlusu Alsu G. Fayzullina ile, üniversiteden Mevlana Deðiþim Programý Koordinatörü Doç. Dr. Abdurrahman Asan ve Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü Yrd.Doç. Dr. Gökçe Merey hazýr bulundu. IEML Rektörü Prof. Dr. Asya V. Timiryasova ev sahipliðinde gerçekleþtirilen görüþmede, her iki üniporotokol SAYISI 90 versite arasýnda yapýlabileoldu cek iþbirliði fýrsatlarý ile Kazan Ýktisat, Ýþletme ve yükseköðretimin uluslarahukuk Enstitüsü ile yapýlan son rasýlaþmasý konusu ele alýnanlaþma ile birlikte üniversitenin dý. Mevlana Deðiþim Proggenel protokol sayýsý 48 e, Mevlaramý Protokolü ve Genel na Deðiþim Protokollerinin sayýsý Kapsamlý Ýþbirliði Protokoise 42 ye yükseldi. lü nün imzalandýðý görüþmede, Rektör Prof. Dr. Al2010 DA 8, ÞÝMDÝ 116 kan, uluslararasýlaþmanýn 4 kýtadan 36 farklý ülke ve Rektör Alkan, Rusya Federasyonu na baðlý Tataristan önemini vurgulayarak, ya96 üniversite ile öðrenci, akadepýlan uluslararasý iþ birliklecumhuriyeti nin baþkenti Kazan da görüþmelerde bulundu. mik ve idari personelin hareketlilirinin farklý kültürlerin bir ðine iliþkin Erasmus, Mevlana ve araya gelmesi ve paylaþýmlarýn artmasý için önemli fýrsat olduðunu ve üniverikili iþbirliðii protokolleri kapsamýnda anlaþmalar yapan üniversitenin 2010 yýsitenin kýsa sürede bu konuda büyük geliþmeler kaydettiðini dile getirdi. lýnda toplam 8 olan anlaþma sayýsý bugün itibariyle 116 ya ulaþtý. Haber Mer- Tüm yönleriyle Ahýska Türkleri KAZAN REKTÖRÜ MEMNUN H itit Üniversitesi ev sahipliðinde TC Dýþiþleri Bakanlýðý, TC Baþbakanlýk Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý, TÝKA, TRT, Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi ve ÇTSO Baþkanlýðý iþbirliði ile, Kasým 2014 tarihlerinde, Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri Uluslararasý Sempozyumu düzenlenecek. Ahýska Türklerinin hukuksal, siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel varlýklarýnýn konu alýnacaðý sempozyumun amacý; II. Dünya Savaþý sýrasýnda, 1944 yýlýnda kezi sürgüne gönderilen Ahýska Türkleri hakkýnda farkýndalýk yaratarak millî ve kültürel benliklerinin muhafazasýna kültürel alanda destek olmak. Bu baðlamda sunulacak bildiriler ve ortaya konulacak görüþlerle Ahýska Türkleri ilgili konularýn geçmiþ, bugün ve gelecek çerçevesinde bilimsel olarak deðerlendirilmesi, sorunlarýn tespit edilerek çözüm önerilerinin geliþtirilmesi ve akraba topluluklar arasýndaki sosyal, kültürel ve ekonomik baðlarýn güçlendirilmesi hedefleniyor. Sempozyum ülkemizin yaný sýra Kazakistan, Kýrgýzistan, Azerbaycan, Almanya, Asmara (Eritre) ve Rusya dan bilim, kültür ve siyaset adamlarýnýn katýlýmýyla Anitta Otel de gerçekleþtirilecek. Etkinlikte Ahýska müziði ve þiir dinletisi ile Ankara Devlet Türk Dünyasý Müzik Topluluðu konseri düzenlenecek. Haber Merkezi Kurban Bayramý nedeniyle saðlýk çalýþanlarýný bilgilendirmek amacýyla konferans düzenlendi. Saðlýk çalýþanlarýna önemli uyarý Ç orum da yaklaþan larla beslenmesine yol Kurban Bayramý neaçmak önemli bir probdeniyle saðlýk çalýþanlarýlemdir. ný bilgilendirmek amacýyhastalýk insanlarda la konferans düzenlendi. genellikle hiçbir belirti Hitit Üniversitesi vermeyebileceði gibi Týp Fakültesi Týbbi Mikkistin yerleþtiði organa robiyoloji Anabilim Dalý göre farklý bulgular sapbaþkaný Prof. Dr. Ayþegül tanabilir. Kistler karacitaylan Özkan ýn konuþðere yerleþmiþ ise; bumacý olarak katýldýðý lantý, kusma, koyu renk Kist Hidatikden Koruli idrar, karýn aðrýsý, kanun, Bayramýnýz Saðlýklý rýnda þiþkinlik olabilir. Olsun konulu etkinliðe Prof. Dr. Ayþegül Taylan Özkan Bu kistlerin patlamasý Týp Fakültesi yönetici ve sonucu hastalýk ölümle öðretim üyeleri, hastane uzmanlarý ve sonuçlanabilir. Hastalýðýn tedavisinin personelinin yaný sýra Halk Saðlýðý cerrahi müdahale gerektirmesi ve sonmüdürlüðü yetkilileri katýldý. rasýnda tekrarlama riskinin yüksek olsunum eþliðinde bir konferans masý, hastalýða yakalanmadan önce gerekli tedbirlerin alýnmasýnýn önemisunan Mikrobiyoloji Anabilim Dalý ni göstermektedir. Baþkaný Prof. Dr. Ayþegül Taylan Özkan, þöyle dedi; "Kurban Bayramý nehastalýktan korunmak için: Taze sebze ve meyveleri iyice yýkadeniyle önem kazanan konulardan bidýktan sonra yiyin. Köpeklere dokunri de insan ve hayvan saðlýðýný yakýnduktan sonra ellerinizi iyice yýkayýn. dan ilgilendiren önemli bir paraziter Kaynaðýný bilmediðiniz sularý içmehastalýk olan kist hidatiktir. Bu paraziyin. Çocuklarýnýz eve gelince ellerini iyice yýkamalarýný saðlayýn. Köpekletin esas kaynaðý köpek, kurt, tilki gibi rinize asla çið et ve kistli iç organlarý, et yiyen hayvanlar olup bunlarýn da en sakatatlarý yedirmeyin. Köpeklerinizi önemlisi köpeklerdir. Parazit köpekleyýlda en az dört kez, iç parazitlere karrin ince baðýrsaklarýnda yaþar. Hastaþý ilaçlayýn. Hayvanlarýnýzý veteriner lýk köpek dýþkýsý ile atýlan yumurtalar hekim denetiminde, þartlara uygun mezbahalarda kesin, sokaklarda hayile insana bulaþýr. van kesmeyin. Kurban Bayramýnda Ülkemizde kist hidatiðin bir sokestiðiniz koyunlarýn kistli organlarýný run olmasýnýn nedenlerinden birisi de köpeklere yedirmeyin açtýðýnýz derin özellikle Kurban Bayramlarýnda konbir çukura gömünüz. Köpeklerinizi çocuklarýn oyun oynadýklarý oyun trolsüz yapýlan kesimlerdir. Kesim sobahçesi, park, okul bahçesi gibi yernunda hastalýklý sakatatlarý yok etmek lerde dolaþtýrmaya çýkartmayýn. yerine, rastgele ortada býrakmak ve Haber Merkezi baþýboþ köpeklerin hastalýklý sakatat-

7 KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ... KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ... CUMA 3 EKÝM (Ç.HAK:2903) Kurban Bayramýnýzý kutlar, esenlikler dileriz. DÝLEK UZUN Kurban Bayramýnýzý kutlar, esenlikler dileriz. Toptan ve perakende satýþlarýmýzda mevcuttur. (Ç.HAK:2905) (Ç.HAK:2904) Endüstriyel temizlik makinalarýmýz ve profesyonel ekimizle temizlik hizmetleri de sunmaktayýz. Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 1.Sokak No: 7 / A ÇORUM Tel & Fax :

8 CUMA 3 EKÝM 2014 Saygýdeðer Çorum halkýnýn Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. PRESTÝJ ELEKTRÝK Haþim ARSLAN (Ç.HAK:2147) Gülabibey Mah. Nurettinbey 2. Sk. No: 18/A ÇORUM Tel: 0364 Gsm: Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:2255) 8 Cumhurbaþkanýyla TURKEN Vakfý nýn yemeðine katýldýlar B irleþmiþ Milletler Genel Kurulu nedeniyle Amerika da bir dizi toplantý ve görüþmelerde bulunan Cumhurbakani Recep Tayyip Erdoðan, Ensar Vakfý öncülüðünde kurulan TURKEN Vakfý nýn düzenlediði akþam yemeðine katýldý. Marriot Oteli'nde düzenlenen yemeðe Amerika da ikamet eden Çorumlu iþadamlarý Uzeyir Þahin ile Amerika La Salle Universitesi nde egitimini surduren Mustafa Sezikli katýldý. New York'ta bulunan çok sayýda ülkenin devlet ve hükümet yetkilisini de bir araya getiren akþam yemeðine Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve eþi Emine Erdoðan'ýn yaný sýra KKTC Cumhurbaþkaný Der- viþ Eroðlu, Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu, KKTC Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami, Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekçi, Ýzmir Milletvekili Binali Yýldýrým, Avrupa Birliði Bakaný Volkan Bozkýr, Washington Büyükelçisi Serdar Kýlýç, New York Baþkonsolosu Ertan Yalçýn Ýstanbul Milletvekili Egemen Baðýþ ve eþi Beyhan Baðýþ, Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu, Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreter Yardýmcýsý Ýbrahim Kalýn, Baþbakanlýk Baþmüþaviri Ali Sarýkaya, Cumhurbaþkanlýðý Müþaviri Þenol Kazancý, Cumhubaþkanlýðý Ekonomi Danýþmaný Yiðit Bulut Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ve beraberindeki heyet katýldý. Haber Merkezi Çorum Genç MÜSÝAD Yöneticileri, TSO yanezaket ziyaretinde bulundu. Genç MÜSÝAD ýn TSO ziyareti Müftü den stand ziyareti M üftü Mehmet Aþýk, Çorum merkezde kurulan vakelet yoluyla kurban kesim standlarýný ziyaret etti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan vekalet yoluyla kurbanban kesim organizasyonlarýna katkýda bulunulmasý amacýyla Hürriyet Meydaný, Ulu Camii, Kubbeli Camii ve Türkiye Diyanet Vakfý önünde açýlan Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Stantlarý hakkýnda bilgi alan Aþýk, kesilen kurbanlarýn etlerinin, yurt içinde ihtiyaç Recep Tayyip Erdoðan sahiplerine, Kur'an Kursu ve öðrenci yurtlarýnda barýnan öðrencilere, yurtdýþýnda ise öncelikle açlýk, yoksulluk ve iç çatýþmalarýn yoðun olduðu Afrika, Afganistan, Pakistan, Arakan, Myammar,Uganda ve (BASIN:987) Müftü Mehmet Aþýk, Çorum merkezde kurulan vakelet yoluyla kurban kesim standlarýný ziyaret etti. Somali baþta olmak üzere Orta Asya, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya'daki kardeþlerimizin yaný sýra 65 ülkede ve 100 bölgeye ulaþtýrýlacaðýný söyledi. Kurban kesim stantlarýnýn yarýn öðleye kadar kalacaðýný belirten Aþýk, vatandaþlarýn Vekaletle Kurban Kesim taleplerine yardýmcý olduklarýný, online baðýþ sisteminde ise, 3 Ekim 2014 Akþam 17.00'ye kadar kurban ücretlerini yatýrabileceðini kaydetti. Vekaletle Kurban Kesim ücretlerinin tüm masraflar dâhil yurt içinde TL, yurt dýþýnda 400 TL olduðunu hatýrlatan Aþýk, durumlarý elveriþli olan vatandaþlara kurban baðýþý yapmalarý için tavsiyelerde bulundu. Çorumlu nun Vekalet Yoluyla Kurban Kesim organizasyonlarýna daima samimiyet ve sýcak kanlýlýkla yaklaþtýðýný belirten AÞIK, bu stantlarla ulaþabildikleri kadar insana ulaþmak istediklerini belirterek, "Tüm Ýslam Aleminin Kurban Bayramýný þimdiden tebrik ediyor, Ülkemiz ve milletimiz adýna hayýrlar getirmesini temenni ederek Kesilecek olan Kurbanlarýnýz makbul, ibadetlerinizin de kabul olmasýný Yüce Mevla'dan niyaz ederim." dedi. Haber Merkezi M üstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði'nin gençlik kuruluþu olan Çorum Genç MÜSÝAD Yöneticileri, TSO yanezaket ziyaretinde bulundu. Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, Genç MÜSÝAD'ýn Çorum için yeni ve kaliteli bir dinamizm olduðunu belirterek, "Genç MÜSÝAD, MÜSÝAD tecrübesini yüksek ahlak ve ileri teknoloji ilkesi ile birleþtirerek, genç giriþimci ve yöneticilere aktaran; toplumsal dayanýþma ve paylaþma kültürü ile gençliðin sosyal ve ekonomik anlamda kalkýnmasý yolunda mücadele eden; geleneðine baðlý geleceðe yön veren, genç ve þuurlu bir bakýþ açýsý oluþturmayý misyon edinmiþtir. Genç MÜSÝAD misyonundan yola çýkarak Çorum ilinde manevi deðerlere önem veren, dinamik, giriþimcilik ruhuna sahip ve ekip ruhunu benimseyen genç iþ adamlarý ile ilimize katký saðlayacak baþarýlý iþlere imza atmayý amaçlamaktayýz. Toplumumuzun kültürel ve manevi deðerleri ile beslenmiþ örnek iþadamý ve verimli iþletme modellerinin oluþmasýný saðlayýcý çalýþmalarla ülkemizin 2023 vizyonunda Çorum sanayisinin lokomotif iller arasýnda yer almasýný hedeflemekteyiz. Bu baðlamda Ticaret ve Sanayi Odamýzýn, bilhassa bize her zaman örnek olan ve bundan sonra da desteklerini esirgemeyeceðinden emin olduðumuz Sayýn Çetin Baþaranhýncal'ýn tecrübe, bilgi ve birikimlerinden faydalanmak istediðimizi belirtmek isteriz" dedi. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, iþ dünyasýnýn çatý örgütü olarak, Çorum da sanayici ve iþ adamlarý derneklerini önemsediklerini söyledi. TSO'nun faaliyetlerinde SÝAD'lardan destek aldýklarý gibi, SÝAD'larýn faaliyetlerine de destek olduklarýný belirten Baþaranhýncal, "Ýþ dünyamýzýn güzide sivil toplum kuruluþlarýndan olan MÜSÝAD'ýn gençlere yönelmesini önemsiyorum. Sizin gibi gençlerin de sorumluluk alarak elini taþýn altýna koymasý geleceðe olan güvenimizi artýrmaktadýr. Ýlimiz ve iþ dünyamýz adýna atacaðýnýz her adýmda yanýnýzda olacaðýmýzý bilmenizi isteriz. dedi.haber Merkezi

9 KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ... KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ... CUMA 3 EKÝM Tüm Ýslâm Aleminin, Çorum halkýnýn ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. (Ç.HAK:2925) Bölge Müdürü Þahin Aðýr ÇORUM MAÐAZALARIMIZ: Çorum 1: Çepni Mah. Yeni Sanayi Cad. No: 2 Yunus AVM Çorum 3: Yavruturna Mah. Bahabey Cad. No: 60/A Çorum 4: Karakeçili Mah. Azap Ahmet Sk. No: 5/ Çorum 5: Ulukavak M. Osmancýk C. 250/ Çorum 6: Bahçelievler M. M.A. Ersoy C. 99/A Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Kurban Bayramý ný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz. (Ç.HAK:2926) Kavukçu Sokak No: 7 ÇORUM Tel: Faks: (Ç.HAK:2927) AZRA TARIM Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad. No: 6/B ÇORUM Tel: Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. * Yöresel Çeþitler * Izgara Çeþitleri * Özel günlerinizde yanýnýzdayýz. Kurban Bayramýnýzý kutlar, esenlikler dileriz. (Ç.HAK29287) Adres: Yavruturna Mah. Kulaksýz 1.Sk.No:5 Tel: konaðý Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. (Ç.HAK:2929) Mimar Sinan Mah. K.S.S. Cad. No: 88 Tel: Faks: Üyelerimizin ve Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler getirmesini dileriz. SER-KOOP. S.S. 22 Nolu Servis Otobüsçüleri Kooperatifi adýna baþkan Erdal BUDAK Tel: (Ç.HAK:2930) (Ç.HAK:2931) Mobilya San. Tic. Ltd. Þti. Merkez: Yeniyol Mah. Sel Sokak No: 22 Þube: Karakeçili 4. Çýkmaz No: 8/A ÇORUM Kültür T: F: Centrum T: F:

10 10 CUMA 3 EKÝM 2014 Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu 2014 yýlý son toplantýsýný yaptý. Koruma Kurulu istiþare yaptý orum Denetimli Serbestlik ÇMüdürlüðü'nce 'Sigara ve Alkolün Zararlarý' konlu seminer düzenlendi yýlý iyileþtirme çalýþmalarý ve kurumsal eðitimler kapsamýnda Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen semineri Yeþilay Baþkaný Attila Alpay verdi. Deðerli hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlarýz. SÝPAHÝ ÝNÞAAT Üçtutlar Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ÇKoruma Kurulu 2014 yýlý son toplantýsýný yaptý. Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül baþkanlýðýnda Hanoðlu Konak'ta düzenlenen kahvaltýlý programa Koruma Kurulu Üyeleri Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Baro Temsilcisi Niyazi Kartaltepe, Çorum L Tipi Kapalý CÝK 2. Müdürü Nurettin Aabbasoðullarý, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya, Ýþ ve Çalýþma Kurumu Müdürü Zafer Eyvaz,, Ziraat Bankasý Müdürü Ömer Özgüleç, Halkbankasý Müdürü Cemal Kaçay, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkan Vekili Recep Gür, Ticaret Borsasý Baþkan Yardýmcýsý Ý.Turan Ünlü, Kýzýlay Derneði Baþkaný Sedat Canpolat, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk katýldý. Çorum'da göreve baþlayan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Koruma Kurulu ile ilk toplantýsýný yaparak kurul üyeleriyle tanýþtý hedef ve amaçlarý ile beklentilerini dile getirdi. Toplantýda Koruma Kurulu'nun hedef kitlesi olan eski hükümlü, þüpheli, maðdur ve suçtan zarar gören çocuklara yönelik Denetim Serbestlik Müdürlüðü ve diðer kurumlarla iþbirliði içersinde yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgilendirme ve deðerlendirme yapýldý. Öte yanndan Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüðü'nde suça sürüklenen çocuklarýn boþ zamanlarýnýn yapýlandýrýlmasý gerekse bir meslek sahibi olmalarýnýn saðlanmasý amacý ile Milli Eðitim Müdürlüðü ile Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ile iþbirliði yapýlarak Bilgisayar Ýþletmenliði Meslek Edindirme Kursu açýldý ve baþarýlý bir þekilde tamamlanarak suça sürüklenen çocuklara düzenlenen törenle sertifikalarý verildi. Sertifika töreninde konuþan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Koruma Kurulu üyelerine ve iþbirliði kapsamýnda emeði geçen Denetimli Serbestlik Müdürlüðü, Milli Eðitim Müdürlüðüne ve Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ilee katkýda bulunan diðer kurul üyelerine ayrý ayrý teþekkür ederek, bundan sonraki süreçte de buna benzer kurs ve projelerin hayata geçirilmesi yönünde çalýþmalarýn olacaðýný söyledi. Yurdagül, kursu baþarý ile tamamlayan çocuklarla yapmýþ olduðu görüþmeler neticesinde kursun amacýna ulaþtýðýný ifade etti. Toplantý, Koruma Kurulu üyelerinin dilek ve temennileri ile sona erdi. Toplantý, Koruma Kurulu üyelerinin dilek ve temennileri ile sona erdi. Yeþilay'dan yükümlülere seminer Seminere Denetimli Serbestlik Müdürlüðü'nde görevli uzmanlar Yusuf Yaðbasan, Günalp Baðýröz'ün yaný sýra çeþitli suçlardan ceza infaz kurumlarýndan tahliye edilerek geriye kalan cezalarýný denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle tamamlayan ve denetimli serbestlik tedbiri kararý verilen yükümlüler katýldý. Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüðü'nce 'Sigara ve Alkolün Zararlarý' konlu seminer düzenlendi. SGK da bilgi alýþveriþi osyal güvenlik Kurumu Ýl SMüdürlüðü, tarihli ve 6552 sayýlý Ýþ Kanunun ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý ile Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Dair Kanun 11/09/2014 tarihli ve mükerrer sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmesinin ardýndan bir toplantý yaptý. SGK Ýl Müdürü Duran Cesur baþkanlýðýnda müdür yardýmcýlarý, merkez müdürleri ve þeflerin katýlýmýyla katýlýmýyla düzenlenen toplantýda, 6552 sayýlý kanunun getirdiði yeni düzenlemelerin uygulamalarda herhangi bir soruna neden olmamasý için yapýlacak çalýþmalar hakkýnda bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Ayrýca, kamuoyunu bilgilendirme maksatlý hazýrlanan basýn duyurusu hazýrlandý. SGK dan yapýlan açýklamada, yeni yasayla ilgili þu bilgiler aktarýldý; Bilindiði üzere, 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayýlý Ýþ Kanunu Ýle Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý ile Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve (Mükerrer) sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Anýlan Kanunun 81 inci maddesi ile 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununa geçici 60 ýncý madde eklenmiþ olup, 11/9/2014 tarihinden itibaren yürürlüðe giren söz konusu geçici maddenin; -Birinci ve ikinci fýkralarý ile Kurumumuzun bazý alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlarak peþin veya taksitler halinde ödenmesine imkan saðlanmýþ, -Beþinci fýkrasý ile kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlar ile tarýmda kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlardan sigortalýlýk süreleri diðer kanunlara göre durdurulmuþ olanlarýn durdurulan sigortalýlýk sürelerine iliþkin primlerini ödeme hakký verilmiþtir. Bu baðlamda, geçici 60 ncý madde uyarýnca gerek kapsama giren alacaklarýn yeniden yapýlandýrýlmasý, gerekse durdurulan sigortalýlýk sürelerine iliþkin primlerin ödenmesi sýrasýnda borçlularca ve sosyal güvenlik il müdürlüklerimizce/sosyal güvenlik merkezlerimizce yapýlacak iþlemler aþaðýda açýklanmýþtýr. Yapýlandýrma Kapsamýna Giren Alacaklar Kapsama giren Kurumumuz alacaklarýnýn türü ve dönemi anýlan maddenin birinci ve ikinci fýkralarýnda düzenlenmiþtir. Anýlan fýkralar uyarýnca; 2014 yýlý Nisan ve önceki aylara iliþkin olup, 10/9/2014 ve öncesinde tahakkuk ettiði halde ödenmemiþ olan; sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a), (b) ve (c) bentleri kapsamýndaki sigortalýlýk statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, iþsizlik sigortasý primi, emeklilik keseneði ve kurum karþýlýðý, ek karþýlýk primi ve sosyal güvenlik destek primi alacaklarý, -Yapýlandýrma baþvurusunda bulunulan tarih itibariyle ödenmesi imkaný kalkmamýþ olan isteðe baðlý sigorta primi ve topluluk sigortasý primi alacaklarý, - Damga vergisi, özel iþlem vergisi ve eðitime katký payý alacaklarý, -Özel nitelikteki inþaatlar ile ihale konusu iþlere iliþkin eksik iþçilik tutarý üzerinden hesaplanan sigorta primi alacaklarý, sayýlý Kanunun 60 ýncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (g) bendi kapsamýnda genel saðlýk sigortalýsý olanlardan kaynaklanan genel saðlýk sigortasý primi alacaklarý, Sosyal güvenlik kanunlarýna göre emeklilik veya yaþlýlýk aylýðý almakta iken 5335 sayýlý Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fýkrasý kapsamýna giren kurum ve kuruluþlara ait iþyerlerinde çalýþmalarý nedeniyle aylýklarý kesilmesi gerekenlere, 11/9/2014 tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiði tespit edilen aylýklara iliþkin alacaklar, 5510 sayýlý Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 30/4/2014 tarihine kadar iþlenen fiillere iliþkin idari para cezasý alacaklarý ile bunlara baðlý gecikme cezasý, gecikme zammý ve kanuni faiz alacaklarý, anýlan Kanun kapsamýnda yeniden yapýlandýrma kapsamýna giren Kurumumuz alacaklarýný oluþturmaktadýr sayýlý kanunun Ek 17. maddesine istinaden hizmetleri silinen tek taksit ödeme hakkýna sahip olduklarýndan 01/10/ /12/2014 tarihleri arasý saat 17:00 ' ye kadar baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Baþvuru süresi, yeri ve þekli (BASIN:10000) Daha fazlasýný isteyenler için Selim SÝPAHÝ Caddesi Alaybey Sokak No:21 ÇORUM Anýlan geçici maddenin üçüncü fýkrasýnda; "Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlularýn; a) Bu maddenin yayýmlandýðý tarihi izleyen ay baþýndan itibaren; birinci fýkranýn (d) bendinde belirtilen borçlular yedi ay içerisinde, diðer bentlerde belirtilen borçlular ise üç ay içerisinde Kuruma baþvuruda bulunmalarý, Gerekir." hükmü yer almaktadýr. Bu baðlamda geçici 60 ncý maddede öngörülen yapýlandýrma hükümlerinden yararlanabilmek için; sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a), (b) ve (c) bentleri kapsamýndaki sigortalýlýk statülerinden kaynaklanan alacaklar ile sosyal güvenlik kanunlarýna göre emeklilik veya yaþlýlýk aylýðý almakta iken 5335 sayýlý Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fýkrasý kapsamýna giren kurum ve kuruluþlara ait iþyerlerinde çalýþmalarý nedeniyle aylýklarý kesilerek yersiz olarak ödendiði tespit edilen aylýklara iliþkin alacaklar için en geç 31/12/2014 tarihine kadar, sayýlý Kanunun 60 ncý maddesinin birinci fýkrasýnýn (g) bendi kapsamýndaki sigortalýlýk statüsünden kaynaklanan genel saðlýk primi alacaklarý yönünden en geç 30/4/2015 tarihine kadar, baþvuruda bulunulmasý gerekmektedir. SGK Ýl Müdürü Duran Cesur baþkanlýðýnda müdür yardýmcýlarý, merkez müdürleri ve þeflerin katýlýmýyla katýlýmýyla toplantý düzenlendi. Geçici 60 ncý madde uyarýnca yeniden yapýlandýrma baþvurularýnýn 1/10/2014 tarihinden itibaren yapýlmasý gerekmekle birlikte Kanunun yayýmlandýðý 11/9/2014 tarihinden 30/9/2014 tarihine kadar yapýlan baþvurular da kabul edilecektir sayýlý kanunun 4. Maddesinin 1 fýkrasýnýn (b) bendi kapsamýnda (Bað-Kur) sigortalý olanlarýn, mevcut prim borçlarý ile bu borçlarý yapýlandýrýlmalarý halinde ödeyecekleri taksit tutarlarýnýn bilgilendirilmesi amaçlý olarak görüntülenmesine imkan saðlayan program hizmete açýlmýþtýr sayýlý kanunun 4. maddesinin 1. fýkrasýnýn (b) bendi kapsamýnda (Bað-Kur) sigortalýsý olanlar, TC kimlik numaralarý ile internet sitesindeki "E-SGK" bölümünden sorgulama yapabilmektedirler. Kurumumuz alacaklarýmýzýn yapýlandýrýlmasýna iliþkin bu düzenlemeden tüm ilgililerin yaralanabilmesi ve azami faydanýn saðlanabilmesi için söz konusu uygulamanýn kamuoyuna duyurulmasý ve bu konuda sigortalýlarýmýzýn bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Haber Merkezi SAYGIDEÐER HEMÞEHRÝLERÝMÝZÝN KURBAN BAYRAMINI EN SAMÝMÝ DUYGULARIMLA KUTLARIM. Ekrem ÜNLÜ Bayat Belediye Baþkaný (Ç.HAK:1187)

11 Tüp bebekte deneme sayýsý 3 oldu alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Çtüp bebek tedavisinin deneme sayýsý 2'den 3'e çýkarýldýðýna ve üçüncü deneme katýlým payýnýn düþürülerek yüzde 20 olarak belirlendiðini belirtti. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, yaptýðý yazýlý açýklamada, tüp bebek tedavisinde deneme sayýsýnýn 2'den 3'e çýkarýlmasý ve üçüncü denemede katýlým payýnýn yüzde 20'ye düþürülmesi gibi birçok yeniliðin yer aldýðý Saðlýk Uygulama Tebliði'nde yapýlan deðiþikliklerin yürürlüðe girdiðini ifade etti. Harp ve vazife malulleri ile gazilere diþ implant tedavilerinde diðer sigortalýlardan farklý olarak implant baþýna 700 liraya kadar geri ödeme imkaný verildiðine iþaret eden Çelik, harp ve vazife malulleri ile gaziler için fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarýna yönelik seans kýsýtlamasýnýn kaldýrýldýðýný ve ihtiyaç duyulan tedavi uygulamalarýnýn yapýlmasýnýn saðlandýðýný anýmsattý. Çelik, vazife ve harp malullerinin ihtiyaç duyduklarý týbbi malzemelerin tanýmlandýðýný, gazilerin güvenilir ve hýzlý bir þekilde protezlerinin temininin saðlandýðýný bildirdi. TÜP BEBEK Tüp bebek tedavisinin deneme sayýsý 2'den 3'e çýkarýldýðýna ve üçüncü deneme katýlým payýnýn düþürülerek yüzde 20 olarak belirlendiðine iþaret eden Çelik, þunlarý kaydetti: "Bu tedavide kullanýlan ve kurum tarafýndan ödemesi yapýlan ilaçlarýn miktarý da ayný oranda artýrýlarak, tüp bebek tedavisi gören vatandaþlarýn ilaç tedavilerini eksiksiz alabilmelerine olanak verildi. Ýkinci evliliklerinden çocuk sahibi olamayan kiþilerin daha önceki evliliklerinden çocuðunun olmamasý þartý kaldýrýlarak, tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olma imkaný saðlandý. Harp ve vazife malulleri ve eþleri ile gazi ve eþlerine yönelik, diðer kiþilere uygulanan tüp bebek tedavisinden son 3 yýl içerisinde tedaviden yanýt alamama ile 5 yýl ve 900 prim gün sayýsý koþulu kaldýrýlmýþ ve böylece tüp bebek uygulamalarý için bu gruba ayrýcalýk saðlandý." DÝÞ TEDAVÝSÝ Diþ tedavilerinde ortodontik tedaviler için gerekli saðlýk kurulu raporunda en az bir ortodonti uzmanýnýn bulunmasý koþulunun da kaldýrýldýðýna dikkati çeken Çelik, yapýlan deðiþikliklere iliþkin þu bilgileri verdi: "Uluslararasý yurt dýþý doku bilgi bankalarýnca yapýlmýþ kök hücre donör tarama ve temin iþlem bedellerinin geriye dönük olarak ödenmesi imkaný verilerek kemik iliði ve kök hücre nakillerinde uygulamada teþvik edici yönde kolaylýk saðlandý. Gündelik, yol gideri ve refakatçi ödemelerinde hasta maðduriyetine neden olan mücavir alan ifadesi yerleþim yeri þeklinde deðiþtirildi. Kalp akciðer nakillerinin iþlem puanlarý, nakillerin ülkede yapýlmasýnýn teþviki amacýyla yüzde 10, kornea nakli iþlem puanlarý ise yüzde 50 oranýnda artýrýldý. Kiþiye özel üretilen göz protezleri, banyo tuvalet sandalyeleri, karbon kompozit veya laminasyon döküm yürüme cihazlarý, vakum sistemli protezler ve bu protezlere özel liner çeþitleri, aktif tekerlekli sandalye, hidrolik ayaklý protezler, ayak bileði mikroiþlemci kontrollü veya silikon protezler ödenebilir hale getirildi. Ýmmünobüllöz ve mekanobüllöz hastalýklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve nekrotik enfeksiyöz deri hastalýklarýnda yara bakým ürünleri ve antimikrobiyal örtülerin saðlýk kurulu raporlarý ayakta tedavide 6 ay geçerli hale getirildi, ayakta tedavide tek reçetede en fazla bir aylýk miktar yazýlabilmesine olanak saðlandý. Hastalarýn ve hastanelerin malzemelere eriþiminde fiyat birliði ile adil bir düzenleme getirildi, hastanelerin, firmalarýn ve kurumun inceleyicilerinin týbbi malzeme fiyatlarýnýn tespitinde yaþadýðý sorunlarýn önüne geçildi. Uyuþturucu ile mücadele eylem planý kapsamýnda, ayaktan tedavide AMATEM ve resmi psikiyatri dal merkezlerince sunulan saðlýk hizmeti bedelleri yüzde 30 arttýrýldý. Bu hastalarýn yatarak tedavilerinde de tüm saðlýk hizmeti sunucularýnda en yüksek psikiyatri tedavi paket fiyatý üzerinden yüzde 30 artýþ yapýlarak, 5. grup tedavi paketi belirlenmiþ ve böylece uyuþturucu ile mücadelede kurum olarak saðlýk hizmeti sunucularýna gereken destek saðlandý. Serebral palsi hastalarýnýn 60. seanstan sonra ihtiyaç duyacaðý fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarýnýn sadece üçüncü basamak (üniversite ve eðitim araþtýrma hastaneleri) saðlýk hizmeti sunucularý tarafýndan verilmesi kýsýtlamasý kaldýrýldý ve 16 yaþýndan küçük hastalarýn her yýl 90 seansa kadar, 16 yaþýndan büyük hastalarýn ise her yýl 30 seansa kadar tüm saðlýk hizmeti sunucularýndan (özel hastaneler, FTR merkezleri ve diðer tüm resmi saðlýk hizmeti sunucularý) fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarý alabilmeleri saðlandý. Ayrýca botulismus toksini ve cerrahi uygulama sonrasý da tüm serebral palsili hastalara fizik tedavi ve rehabilitasyon için ek seans imkaný verildi."(aa) amuda "yakýt dahil" araç kiralamaya son verildi. KTaþýtlar, artýk yakýt hariç, þoförlü veya þoförsüz kiralanabilecek.hizmet alýmý suretiyle taþýt edinilmesine iliþkin esas ve usullerde deðiþikliðe gidildi. Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Bakanlar Kurulu kararýna göre, Hizmet Alýmý Suretiyle Taþýt Edinilmesine Ýliþkin Esas ve Usuller'in 6. maddesinde yer alan, "Taþýtlar þoförlü veya þoförsüz, yakýt dahil veya hariç, kýsmen þoförlü veya þoförsüz veyahut kýsmen yakýt dahil veya hariç olarak edinilebilecektir" þeklindeki düzenlemede deðiþiklik yapýldý. Buna göre, kamuda "yakýt dahil" araç kiralama kaldýrýldý. Taþýtlar, artýk yakýt hariç, þoförlü veya þoförsüz kiralanabilecek. Deðiþiklikle genel yönetim kapsamýndaki kamu idareleri ile bu idarelere baðlý döner sermayelerin (Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreterliði ile TBMM Genel Sekreterliði hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptý kaçtý, panel ve pikap tipi taþýtlarýn hizmet alýmý yöntemiyle ediniminde, þoför giderleri hariç yapýlan taþýt kiralamalarýnda aylýk kiralama bedeli (KDV hariç, her türlü bakým-onarým, sigorta ve benzeri mniyet Genel Müdürlüðü'nden POMEM alýmý Eaçýklamasý yapýldý. Emniyet Genel Müdürlüðü resmi internet sitesinden yapýlan açýklamada, Polis Meslek Eðitimlerine merkezlerine (POMEM) 3 bin 250 aday asýl olarak alýnacak. Adaylarýn 4 yýllýk üniversite mezunu olmasý, 2013 ve 2014 yýllarý Kamu Personel Seçme Sýnavýnýn birinden KPSS - P3 puan türünden 60 ve üzerinde puan almasý gerekiyor. Ýlanda denkliði kabul edilen yurt dýþýndaki yüksek öðretim kurumlarýndan mezun olanlarýn da baþvurabileceði belirtildi. Polis Meslek Eðitimlerine 3 bin 120 erkek, 130 bayan olmak üzere toplam 3 bin 250 aday asýl olarak alýnacak. Baþvuran adaylarýn yüzde 30 u olan toplam 975 kiþinin ise yedek olarak CUMA 3 EKÝM Kamuda araç kiralamaya yeni düzenleme giderler dahil), taþýtýn Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Þirketleri Birliði tarafýndan yayýmlanan ve harcama talimatýnýn verildiði yýlýn ocak ayý itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taþýtlarý Kasko Deðer Listesinde yer alan kasko sigortasý deðerinin yüzde 2'sini aþmayacak. Þoför giderleri dahil yapýlan taþýt kiralamalarýnda aylýk kiralama bedeli, söz konusu orana göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde 50 artýrýmlý tutarýnýn ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarý aþmayacak. Yüzde 2'lik oraný idareler ve taþýt cinsleri itibariyle yüzde 20'ye kadar artýrmaya ve eksiltmeye Maliye Bakanlýðý yetkili olacak. Binek, station-wagon, arazi binek, kaptý kaçtý, panel ve pikap tipi taþýtlar haricindeki taþýtlar ile bazý makam ve hizmetler için edinilecek taþýtlarýn temininde satýn alma yöntemi tercih edilecek. Bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihte sözleþmesi devam eden taþýt kiralamalarý, sözleþme süreleri bitimine kadar mevcut sözleþme hükümlerine göre yürütülecek. Düzenleme, bugünden geçerli olmak üzere yürürlüðe girdi.(aa) Üniversite mezunu polis aranýyor belirleneceði belirtildi. MÜRACAAT ÝÞLEMLERÝ Adaylarýn, ikamet ettikleri ildeki il emniyeti müdürlükleri eðitim þube müdürlüklerine Ekim tarihlerinde istenen belgelerle birlikte þahsen baþvurmalarý gerekiyor. EÐÝTÝM SONUNDA ATAMA Polis Meslek Eðitim merkezlerinde eðitimlerini baþarý ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüðü kadrolarýna aday polis memuru olarak atanacak. Askerliðini yapmamýþ erkek ve bayan adaylar için 01/12/1987 tarihi ve sonrasýnda doðanlar, askerliðini yapan, erkek adaylar için 01/12/1985 tarihi ve sonrasýnda doðmak gibi þartlar aranýyor.(trkhaber) Ýbadet baðýmlýlýktan koruyor ürkiye Yeþilay Cemiyeti nin ev sahipliðini yaptýðý Tsempozyumda bir araya gelen bilim adamlarý, inanç ve ibadetin baðýmlýlýkla mücadelede faydalý olduðu noktasýnda hemfikir oldu. Madde baðýmlýlýðý tedavisinde inanç temeli yaklaþýmlarýn giderek arttýðý vurgulanan Uluslararasý Uyuþturucu ve Halk Saðlýðý Politikalarý Sempozyumu na Malezya dan Psikiyatrist Dr. Rusdi Abd Rashid, Yemen Uyuþturucu Derneði Baþkaný Muneer Al-Jabri, 180 Derece Derneði nden Uður Eleman ve Saraybosna dan Boro Goic katýldý. Sempozyumda çeþitli ülkelerden önemli örneklere yer verildi. Uyuþturucu kullanýmý üzerine yeni bakýþ açýlarýnda inanç temelli yaklaþýmlarýn konuþulduðu sempozyumda, uygulamalar hakkýnda çeþitli ülkelerde uygulanan programlar da ele alýndý YILINDA 70 BÝN KÝÞÝ TEDAVÝ EDÝ- LECEK Malezyalý Psikiyatrist Dr. Rusdi Abd Rashid, madde baðýmlýlýðýyla mücadelede Uyuþturucu Baðýmlýlýðýnda Manevi Güçlendirme ve Rehabilitasyon (SE- DAR) Programý kapsamýnda ilaç destekli tedavi yöntemini kullandýklarýný söyledi. Programýn yaygýnlaþtýrýlmasý için cami platformu kurduklarýný belirten Rashid, Dini kitleyi programa dahil ettik. Abdest, namaz ve dua aktivitelerini kullanarak hastalarýmýzý tedavi etmeye çalýþtýk. Baþarýlý sonuçlar da elde ettik. 60 gönüllü hasta seçmiþtik. 40 yaþ ortalamasý ve çoðunluðu bekardý. Birinci yýlýn sonunda yüzde 70 lýk istihdam kazanabilme oranýný gördük. Geri kalan yüzde 20 ise yarý zamanlý iþlere yerleþtirildi. 28 milyon nüfuslu Malezya da 300 bin afyon kullanýcýsý, 1 milyondan daha fazla kiþi de madde baðýmlýsý. Program ile 2015 yýlýnda 70 bin kiþiyi tedavi etmeyi planlýyoruz diye konuþtu. TEDAVÝ ÝSLAM KURALLARI ÇERÇE- VESÝNDE DEVAM EDÝYOR Yemen Uyuþturucu Derneði Baþkaný Muneer Al- Jabri ise, Yemen de qat rehabilitasyonu ve uyuþturucu baðýmlýlýðý ile mücadele hakkýnda yaptýklarý çalýþmalarý paylaþtý. Muneer Al-Jabri, Yemen bölgesinde yetiþtirilen qat bitkisini 17 milyon kiþinin kullandýðýný söyledi. Bitkinin bütün dünyada uyuþturucu madde olarak görüldüðünü belirten Muneer Al-Jabri, Bitkiye kullanan herkes günlük ihtiyaçlarýnýn üzerinde günde 2.5 dolar harcama yapýyor. Toplumsal yapýya zarar veriyor. Taþýdýðý kanserojen maddeler nedeniyle kansere yol açýyor. Kullanýcýlar gasp, terör, cinayet gibi suçlara karýþýyor dedi. Tedavilerini Ýslam kurallarý içerisinde gerçekleþtirdiklerini dile getiren Muneer Al-Jabri, Rehabilitasyon çalýþmalarýna ailelerden baþladýk. Ölen insanlarýn ailelerine yardým yapýyor ve çocuklarýný okutuyoruz. Hapiste olanlarýn becerilerini artýrýyoruz. El sanatlarýný geliþtiriyoruz. Böylece hapisteyken kendilerini geliþtiriyorlar. Saðlýklý birey olarak yakýn zamanda topluma karýþýyorlar. Özellikle Ramazan ayýnda bilgilendirme yapýyoruz, tedavi olanlara hapishane dýþýnda da destek oluyoruz ifadelerini kullandý. NAMAZ VE ORUCUN TEDAVÝ SÜRE- CÝNE KATKISI BÜYÜK 180 Derece Derneði nden Uður Eleman, dernek olarak tamamen gönüllülük çalýþmasý yaptýklarýný belirterek, Baðýmlýlýðýn her türlüsüne karþý mücadele ediyoruz. Ýkna yöntemi bizim için çok önemli. Gönüllü birimlerinin yetiþmesi noktasýnda eðitim hizmeti veriyoruz. Üniversiteler ve STK lar iþimizin önemli bir parçasý dedi. Baðýmlýlýktan kurtulmuþ 125 kiþilik bir grupla beraber hareket ettiklerini ifade eden Eleman, 1993 yýlýndan itibaren çok sayýda insana destek olduk. Aile kavramýnýn üzerinde duruyoruz. Özellikle anneleri bilgilendiriyoruz. Yemekten uyku düzenine kadar hastamýzla ilgileniyor, hayatýný belli bir program altýna alýyoruz. Namaz ve oruçtan çok yararlanýyoruz. Ayný zamanda da atölye çalýþmalarý gerçekleþtiriyoruz diye konuþtu.(haber7)

12 12 CUMA 3 EKÝM 2014

13 CUMA 3 EKÝM :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:9 ZÝL-HÝCCE: 1435 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:20 Eylül 1430 Hýzýr: EKÝM BUGÜN MÜBÂREK AREFE GÜNÜ VE GECESÝDÝR - Mudanya Konferansý (1922) - Almanya'nýn birleþmesi (1990) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânýn kýymet verdiði bir gündür. Hadîs-i þerîf METEOROLOJÝ NÖBETÇÝ ECZANELER SERKAN BAHABEY CAD.NO:120/C BAHABEY ASM KARÞISI YEÞÝL FIRIN ÝLERÝSÝ A- 101 YANI CUMA (AREFE) KARAOÐLU ULUKAVAK MH. VARÝNLÝ CAD. NO :34/A YILDIRIM BEYAZIT ÝLKOKULU YANI CUMARTESÝ (BAYRAM 1. GÜNÜ) BOSTANCI GÜLABÝBEY MH. ATA CD. NO:30/A GAZÝ ÇORUM ÖZEL HASTANESÝ - ÝKRAM OPET BENZÝNLÝK ALTI MACÝTOÐLU BAHÇELÝEVLER MAH LOZAN KAVÞAÐI-ÝPEK TAKSÝ ÇAPRAZI ÞAMLIOÐLU ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI DEVA ÖZEL ELÝTPARK HASTANESÝ KARÞISI OYA GAZÝ CAD. NO:53/A ( VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI ) PAZAR (BAYRAM 2. GÜNÜ) ERMAN U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI-ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI ÖZHABOÐLU SANCAKTAR CAMÝSÝ KARÞISI - ZAFER ÇARÞISI AÞAÐISI PAZARTESÝ (BAYRAM 3. GÜNÜ) YASEMÝN G.BEY MH.CEMÝLBEY 1.SK.3/A Y.GÖÐÜS H.H.POL.KARÞISI EÐÝTÝM FATÝH CAD. NO:48/A ( 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI ) UYSAL G.BEY MAH ATA CAD.NO:35 ATA SAÐLIK OCAÐI KARÞISI ÇAÐLI EÞREF HOCA CAD.NO:25/A GAZÝ SAÐLIK OCAÐI KARÞISI SEDEF ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI KONAK ÝNÖNÜ CAD. NO:9 ( T.E.B. BANK KARÞISI ) SALI (BAYRAM 4. GÜNÜ) BÝLGE BAHABEY CAD. NO:34/A - AKBANK YANI 34/A ÖMÜR GAZÝ CAD.58/B VERGÝ DAÝRESÝ YANI VALÝLÝK KARÞISI VEFAT EDENLER 1-Dutçakallý Köyü' nden gelme, Zurnacý Arap Ali BARLAS' ýn annesi; Bahar BARLAS. 2-Çukurören Köyü' nden gelme, Hayri KES- KÝN' in kýzý, Necip, Mehmet ve Gülabi KESKÝN' in kýzkardeþi; Tuncay KESKÝN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Bayramlar, bayram ola... Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Deðerli dostlar; bayramlar dar manada ailede, çevrede geniþ manada ülkemizde, Ýslam âleminde rutin günlerden farklý olduðunda anlam kazanýr. Teknolojinin geliþmesiyle, özellikle büyükþehirlerde apartmanlarda yaþayan ve kapýsý çalýnmayan ailelerin bayramlarda en yakýn arkadaþlarý (aile bireyleri) arasýna internetin girdiðini söylesek bilmem inanýr mýsýnýz? Önceden çekirdek aile nedir? deyince, 'anne-baba, çocuklar' sýralanýrdý. Þimdi buna birde 24 saat baþucumuzdan ayrýlmayan ÝNTER- NET eklendi. Geçmiþ yýllarda büyükþehirde yaþayan ve komþularýn birbirlerinden bi haber olduðu bir apartmanda ikamet eden bir tanýdýðý bayram günü öðlene doðru bayramýný tebrik etmek üzere aradýðýmda hala uyuduklarýný gördüm. Biraz espri olarak 'O NE, BAYRAM SABAHI BU SAATE KA- DAR UYUNUR MU? Diye takýldýðýmda, '' Bayram gelmiþ neyimize, kapýmýzý çalan olmaz, þekerimizi alan olmaz. Çektik perdeyi uyuyoruz. Uyumayalým da ne yapalým '' diye cevap aldým. Bu cevap belki özeldir ama genel manada nereye doðru gittiðimizin göstergesi açýndan alarm vermektedir. Bir televizyon programýnda izlemiþtim. Ýstanbul'da kariyer sahibi, orta yaþlý bir vatandaþ; eþine: 'Haným, bizim ziyaretine gittiðimiz dostlarýmýz ziyaretçisi eksik olmayan, her türlü imkâna sahip insanlar. Gel bu bayram bir farklýlýk yapalým. Karþýdaki bakkal amca, bu sokakta herkesi tanýr. Ben ona sorayým, bu sokaktaki apartmanlarda geleni gideni olmayan, yakýnlarý tarafýndan aranmayan yaþlýlarý veya depremde yakýnlarýný kaybetmiþ tek baþýna yaþayan gençleri seninle bir ziyaret edelim' der. Hanýmý da:' Çok güzel fikir. Hemen sen bakkal amcaya sor gel' der. Adam bakkala gider, durumu anlatýr. Bakkal: ''aferin evladým, çok güzel düþünmüþsün. Ne ekersen, onu biçersin, demiþ atalarýmýz. Ýnsan yaþlýlýkta para pul aramýyor, nasýlsýn amca diyecek insanoðlu arýyor. Ben bu bakkallýðý bu yaþýmda para için kazanmak için yapmýyorum. Ýhtiyacýmda yok. Ancak, kendimi oyalamak için yapýyorum '' der ve sokaktaki kimsesiz yaþlýlarý ve yalnýz yaþayanlarýn ismini tek tek verir. Adam hanýmýný alýr, sokaðýn baþýndaki apartmandan baþlar. Zira bu apartmanda tek baþýna yaþayan bir amca vardýr. Zile basar, adam açmaz. Tekrar basar bu sefer de, ''Kimsin, niye basýyorsun, ne satýyorsun, almýyorum iþte kardeþim'' gibi sert cevap verir. Adam bu hakarete aldýrmadan devam eder, '' amca ben toplayýcý, pazarlamacý deðilim. Sokaðýn sonundaki apartmanda kalýyorum. Hanýmla bayram ziyaretine geldik'' der. Yaþlý amca kapýyý açar ve içeri girerler. 'Yanlýþ anlamadým demi, ziyaretime geldiniz' diye ýsrarla sorar. Evet deyince, hüngür hüngür aðlamaya baþlar. Biraz sonra sakinleþir ve þu ders alýnacak cümleyi söyler '' Evladým, ben falanca üst görevden yýllar önce emekli oldum. Çok mutluyduk. Teyzeniz rahmetli olalý 20 yýl geçti. 20 yýldýr, kapýmý açan olmadý. Zile ya dilenci, ya da pazarlamacý bastý. 20 yýldýr ilk defa evime bir ziyaretçi olarak siz geldiniz. Kaba davrandýðým için, özür dilerim, ne olur kusura bakmayýn evladým '' der. Bu cümle karþýsýnda ziyaretçilerde aðlamaya baþlar Ve: '' haným demek ki, televizyonlarda gördüðümüz çöp dolu evler veya intihar giriþiminde bulunanlar sadece ekonomik nedenlerle deðil, apartmanda dýþlanmanýn da etkisi var'' diye mýrýldanýr. Hayatlarýnda en mutlu olduklarý bayram ziyaretinin mutluluðunu yaþarlar Ailenizde huzur, cebinizde nakit para, bedeniz de saðlýk, sofranýzda afiyet, gönlünüzde sevgi eksik olmasýn ve bayramýnýz bayram olsun (tel: ) * Bayramda huzur, mutluluk zirvede olmuþsa, Kýrgýnlýklar eritilip, dargýnlýklar unutulmuþsa, O zaman, bayramlar bayram ola Bayram izni adaletli planlanmýþsa, Eþler arasýnda, tartýþma yaþanmamýþsa, O zaman, bayramlar bayram ola Sadaka, fitre, zekât ehlini bulup verilmiþse, Fakir fukara, garip guraba sevindirilmiþse, O zaman, bayramlar bayram ola Çocuklarla kabristana ziyarete gidilmiþse, Beklenen hediyeler sahiplerine verilmiþse, O zaman, bayramlar bayram ola Annelerin - babalarýn hayýr duasý alýnmýþsa, Akrabalarýn kapýsý sýlayý rahim için çalýnmýþsa, O zaman, bayramlar bayram ola Dil tutulup, haramdan uzak kalýnmýþsa, Ýbadetlerin sevabý, sýnýrsýz umulmuþsa, O zaman, bayramlar, bayram ola Allah'ýn emri deyip, sahurdan iftara aç kalýnmýþsa, Akþam sofrada, yemekten farklý bir zevk alýnmýþsa, O zaman, bayramlar bayram ola Öksüzün - yetimin baþý þefkatle okþanmýþsa, Anne - babalarýn kýymeti daha iyi anlaþýlmýþsa, O zaman, bayramlar bayram ola Suriye'de, Mýsýr'da yaþananlara aðlanmýþsa, Güzel ülkemin kýymeti, daha iyi kavranmýþsa, O zaman, bayramlar bayram ola Arkadaþ arkadaþýný menfaat uðruna satmamýþsa, Yerinde gözü olup, piþmiþ aþýna su katmamýþsa O zaman, bayramlar bayram ola Tansiyon ve þeker hastalarýna uyarý urban bayramýnda, etlerin Khemen tüketilmemesi, en az bir gün bekletildikten sonra piþirilmesinin, en doðrusu olduðunu belirtildi. Dr. Cömert, "Kalp damar, yüksek tansiyon ve þeker gibi rahatsýzlýðý bulunan hastalara et kesinlikle yasak diye bir þey yok ama kararýnda ve dozunda tüketilmeliler" diye konuþtu. Kardiyoloji Uzmaný Dr. Nuri Cömert, Kurban Bayramý'nda et tüketiminin oldukça fazla olduðuna dikkat çekti. Dr. Cömert et tüketiminde piþirme yönteminin önemini vurgulayarak, "Kurban Bayramý'nda et tüketimi oldukça fazla oluyor. Özellikle bilinen kalp damar, tansiyon, þeker ve stent takýlan hastalarýmýzý et tüketimi konusunda uyarýyoruz. Kesinlikle yasak diye bir þey yok ama kararýnda dozunda ve yaðsýz tüketmelerini bunlarý da haþlama ya da buharda piþirmelerini öneriyoruz. Kavurma ya da kýzartma yöntemi ile tüketilen etler hastalarda çarpýntý ve diðer rahatsýzlýklarýn temelini oluþturabilir" diye konuþtu. ÝKRAMLARA DÝKKAT! Kurban etlerinin hemen tüketilmemesi, en az bir gün bekletildikten sonra piþirilmesinin en doðrusu olduðunu belirten Dr. Cömert, hemen tüketilen kurban etlerinin mide ve baðýrsak sistemine aþýrý yük getirdiðini vurguladý. Bayram ziyaretlerinde ikramlarýn önemine de deðinen uzman doktor, özellikle kalp damar ve tansiyon rahatsýzlýðý bulunan hastalarý uyarýp, "Bayram ziyaretlerinde de ikram edilen tatlý, tuzlu ve þekerli gýdalardan uzak durulmasýný tadýmlýk tüketilmesini öneriyoruz. Kurban Bayramý'nda aþýrý et tüketimi nedeniyle göðüs aðrýsý, tansiyon, çarpýntý gibi þikayetlerle hastalarýmýz özellikle ilk gün acillere baþvuruyor. Bu nedenle bayramýn ilk günü acilde geçirmek istemeyenlere dikkatli olmalarýný öneriyoruz" þeklinde Kadir Yüktaþýr com Eski Türkiye -Yeni Türkiye 2 Oda her alanda deðil. Türkiye bu iki yüzlü simalardan artýk býktý Nereye kadar? Tam demokrasiye kadar.. Þahsi menfaatinden önce milletin menfaatlerini öne alýncaya kadar.. Baskýlarýn bittiði ana kadar.. Risale-i Nurlar serbestçe basýlana kadar.. Mutlak baskýnýn bitip tam bir þer' i hürriyetin geleceði zamana kadar.. Bizler az yemeðe ve içmeye razýyýz.. Ama hürriyetsiz asla rahat yaþayamayýz.. Nerede yeni Türkiye? Bunlar dipdiri yerinde dururken yeni Türkiye den bahsetmek mümkün deðildir. Çankaya yý orman çiftliðine taþýmakla bir þey deðiþmez. Önce devlete çöreklenip kalkmayan Kemalist anlayýþ deðiþmelidir. Her þeyin, liderin iki dudaðýnýn arasýnda olan bir demokrasi nasýl olurda tam demokrasiyi getirebilir? Hukuk sistemini emri altýna almak isteyen bir iktidar nasýl olurda demokrat olabilir? Biz yeni bir Türkiye istiyoruz. Körpe çocuklarýn zihinlerine ilke ve inkýlaplarýn zorla dikta ettirilmediði, Umum resmi dairelerde ideolojinin kokusunun olmadýðý bir Türkiye istiyoruz. Sefahatin teþviþ edilmediði, Bir ucundan bir ucuna rahatça ulaþýldýðý bir Türkiye istiyoruz. Bu yeni Türkiye yi idare-i maslahatçý iktidarlarýn yapacaðýna inanmýyoruz. Ýþte size yeni Türkiye.. (Son) Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: EKÝM 2014 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 88, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMA 3 EKÝM 2014 badetler, Müslüman kalma þuurumuzu diri tutan Ýsembollerdir. Çünkü onlar þeklî boyutlarýndan daha derunî bir anlam içermekte O da bir gönül yüceliði yakalayýp kurbet-i Rahman'a kavuþmak Kurbet-i Rahman Rahman'ýn yakýnlýðý Bir Müslümanýn bütün ömrü boyunca koþusu onadýr Her ibadet O'na götürür Müslümaný Kurban, bizi yoktan var eden, bin bir çeþit nimete gark eden, rahmeti, bilgisi, gücü her zerreyi kuþatan, Allah'a yakýnlaþtýran yüce bir ibadet Kurban... Ýsmail olana sabýr ve teslimiyet, Ýbrahim olana azim ve niyet... Kurban, "BismillahiAllahüekber" derken Ýbrahim olmak onun ve oðlu Hz. Ýsmail'in Yüce Allah'ýn buyruðuna itaat konusunda verdikleri baþarýlý imtihaný yâd etmek Sonra da dua etmek: "Þüphesiz benim namazým da, diðer ibadetlerim de, yaþamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir." (En'am, 162) Kurban, bir bayram ayný zamanda Sevinçleri büyütme mevsimi... Önce kendi gönüllerimizi bir sevinç yumaðý haline getirip sonra anne - babamýzýn gönüllerini alýp, çocuklarýmýzý, þefkat ve merhamete muhtaç öksüz ve yetimleri, yoksul ve kimsesizleri, hasta yataðýnda ziyaretçi bekleyenleri sevindireceðimiz, insanî duyarlýlýklarý ve yardýmlaþmayý öne çýkararak bütün insanlýðýn gözlerine sevinç taþýyacaðýmýz müstesna zaman dilimi Söz gelimi, kurban, sýradan bir hayvan boðazlama deðildir. Mümin, Allah'a kulluðunu, teslimiyetini, sonsuz sevgisini, baðlýlýðýný, sadakatini, O'nun için her þeyini feda etmeye hazýr olduðunu, adanmýþlýðýný, tüm kötülüklerden tevbe edip arýnma kararýný... Kurban üzerinden dile getirmeye çalýþýr; bunu salt ibadet niyetiyle yapar. Kurban kesen mümin, bir bakýma Allah ile misakýný yeniler. Mümin birey, Hz. Ýbrahim'i örnek edinmiþçesine, kurban kesmekle, gerçekte kendi Ýsmaillerinin tümünü kurban ettiðini ilan etme, kurbanýnýn kaný akarken kendi içindeki olumsuzluklarý boþaltýp arýnma durumundadýr. Kurban keserken müminin Kur'an'dan ilhamla yaptýðý dualar, onun bu ruh dünyasýný ana hatlarýyla ortaya koyacak niteliktedir: "Kuþkusuz ben yönümü/yüzümü/bütün varlýðýmý, yerin ve göklerin yaratýcýsý Allah'a dosdoðru biçimde yönelttim. Ben, O'na ortak koþanlardan deðilim. (En'am, 79) "Kuþkusuz namazým, kurbaným/ibadetim, hayatým ve ölümüm, yalnýz âlemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür." (En'am, 162) Kurban ibadetiyle ilgili bütün iþlemlerin, mümin için tam bir imanî arýnma sürecini oluþturacak nitelikte bir duyarlýlýkla gerçekleþtirilmesi öngörülmektedir. Salt Allah rýzasýna endeksli yapýlmasý istenilen bu ibadetin, bu odaklanmanýn gereði olarak her yönüyle güzel yapýlmasý istenmektedir; kesiminden, her þeyinin deðerlendirilmesine kadar: "Allah her iþi güzel yapmayý (ihsan'ý) emretmiþtir. Öldürmeyi de güzel yapýnýz. Bir hayvaný keseceðiniz zaman, onu güzelce kesin. Biriniz hayvan keseceði zaman, býçaðýný bilesin ve hayvana eziyet çektirmesin." (Ebû Davud, Dahaya, 10-11; ÝbnMace, Zebaih, 3) Kur'an'ýn sýk sýk kullandýðý bir kavram vardýr: Kurban atýklarýný açýkta býrakmayýn ürk Toraks Derneðinden yapýlan yazýlý açýklamada, Kurban Bayramý'nda kesilecek Thayvanlarýn atýklarýnýn açýkta býrakýlmasýnýn sakýncalarýna dikkat çekildi. Hayvan sakatatlarýnýn açýkta býrakýlmasýnýn halk saðlýðý açýsýndan çeþitli risklere neden olabileceði belirtildi. Açýkta býrakýlan sakatatlar ve hastalýklý organlarýn neden olacaðý parazitlerin sokak köpekleri tarafýndan çocuklarýn oyun alanlarýna taþýnabileceði, buradan da çocuklara çeþitli hastalýklarýn bulaþabileceði kaydedildi. Hayvan atýklarýnýn bulunduðu yerlerde dolaþan ya da hastalýklý sakatatlarý tüketen sokak köpekleriyle oynayan çocuklarda, ellerini yýkamamalarý halinde de "Hidatik Kist (Köpek kýlý hastalýðý)" baþta olmak üzere bazý karaciðer ve akciðer hastalýklarýnýn ortaya çýkabileceði vurgulandý. Bakan dan kurban uyarýsý rman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, OKurban Bayramý öncesinde kesilecek hayvanlarla ilgili uyarýlarda bulundu. rman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Kurban Bayramý'nda dini vecibe yerine getirilirken kesimi yapýlacak hayvanlara eziyet edilmemesi gerektiðini belirterek, "Hayvanlara eziyet edenlere gereken cezalar verilecek" dedi.(haber7) Kurban Bayramý ve kurban ibadeti Muhsin. Ýhsan sahibi anlamýnda Ýhsan, yapýlan iþi iyi ve güzel yapmak demektir. Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle, muhsin, yaptýðý her iþi Allah'ý görüyormuþçasýna, O'na beðendirmek kaygýsýyla; dolayýsýyla iyi ve güzel yapan mümindir. (Buhârî, Ýman,1) Allah, müminlere ihsaný emretmekte (Nahl, 90), muhsinleri çok sevdiðini (Maide, 13) ve onlarýn ecrini asla zayi etmeyeceðini belirtmektedir. (Tevbe, 120) Bizim dindarlýk anlayýþ ve uygulamalarýmýz acaba ne kadar muhsince? Söz gelimi, Kurban ibadetimizi böyle bir duyarlýlýkla mý yerine getiriyoruz? Kurban konusunda Hz. Peygamber'i ne kadar örnek alabiliyoruz? Kurban ibadetinin ifasýnda, Ýslâmî edep, zarafet, incelik, duyarlýlýk, güzellik, ölçülülük, hakkaniyet, estetik zevk gibi, Allah'a teslimiyetin güzellikleri ne ölçüde tezahür edebiliyor? Ýnanan inanmayan herkesin, "Bak, iþte böyle olur!" diyebildiði muhsince örnekliði sergileyebiliyor muyuz? Kurban Bayramýnda Dini Görevlerimiz Bilindiði gibi senede iki dini bayramýmýz vardýr. Bunlar Ramazan bayramý ile Kurban bayramýdýr. Kurban bayramý günlerinde üzerimize vacip olan üç tane dini görevýmiz vardýr. 1- Bayram Namazýný Kýlmak Hem Ramazan orucu ve hem de Ramazan ve Kurban bayramý namazlarý Peygamber efendimizin Medine'ye hicretlerinin ikinci senesinde meþru kýlýnmýþ ve ilk bayram namazlarý da o sene içerisinde Peygamber efendimiz ve ashabý tarafýndan kýlýnmýþtýr. Sevgili Peygamberimize Medine hayatý boyunca hizmet etme þerefine nail olan Enes b. Mâlik hazretlerinin rivayetine göre, Efendimiz Medine'ye hicret ettiklerinde Medinelilerin cahiliye döneminden kalma her sene kutladýklarý iki bayramlarý vardý. Bu bayram günlerinde eðlenirler, oynarlar, neþelenirlerdi. Bunlarýn yerine Ramazan ve Kurban bayramý meþrû kýlýnýnca Peygamber Efendimiz: "Allah size o iki gününüzün yerine, onlardan daha hayýrlý iki bayram lütfetti. Bunlar; Ramazan bayramý ile Kurban bayramýdýr." (EbûDâvûd, Salât, 239) buyurdu. Ýþte o tarihten itibaren günümüze kadar Ýslam âleminde bayram namazlarý büyük bir cemaatle ve coþku ile kýlýnmaktadýr. Bundan sonra da inþallah kýyamete kadar kýlýnmaya devam edecektir. 2- Kurban Kesmek Kurban bayramý günü ilk yapacaðýmýz þey bayram namazýný kýlmak, ikinci olarak yapacaðýmýz þey de kurban kesmektir. Peygamber efendimiz böyle yapardý. Ümmetine de böyle yapmalarýný emretmiþtir. 3- Teþrik Tekbirleri Kurban bayramý günlerinde yapmamýz gereken dinî görevlerimizden biri de teþrik tekbirleridir. Teþrik tekbirleri arefe günü sabah namazýndan baþlayarak, bayramýn dördüncü günü ikindi vaktine kadar devam eden 23 vakitte getirilir. Bu günlere eyyâm-ý teþrîk / teþrîk günleri denir. Bu günlerde farz namazlardan sonra teþrik tekbirlerini getirmek vaciptir. Kurban Ýbadeti ve Ýletiþim Boyutu arýmsal alkol yerine kimyasal metil alkolle de Türetilebilen kolonyalarý tüketicinin ayýrt etmesinin mümkün olmadýðý kaydedildi. Kolonya konusunda ülkenin en eski üreticilerinden olan ve Ýzmir'de bir üretici kooperatifi tarafýndan iþletilen kolonya fabrikasýnýn üretim þefi Mehlika Koç, açýklamada Türkiye için vazgeçilmez olan kolonyada, son yýllarda tüketimin arttýðýna dikkati çekti. 1990'lý yýllar sonrasý bir dönem kolonyaya olan ilginin azaldýðýný, tüketicinin farklý ürünlere yöneldiðini anlatan Koç, son yýllarda genç kuþaðýn kolonyayý tekrar keþfettiðini, farklý esanslarla yapýlan üretimler sayesinde tüketici kitlesinin geniþlediðini söyledi. Bu alanda bir çok markanýn yüksek kalitede ürünleri tüketiciye sunduðunu kaydeden Koç, özellikle kent yaþamýnda giderek artan hijyen ihtiyacýnýn da kolonya tüketimine katký saðladýðýný söyledi. Kolonyanýn stresli iþ ortamlarýnda ferahlatýcý bir ürün olarak tercih edildiðini de söyleyen Koç, son Mehmet AÞIK Çorum Ýl Müftüsü Ýbadet Boyutu Müslüman, bütün yapýp etmelerini ibadet þuuruyla gerçekleþtirmeyi yaratýcý ile sözleþmesi sýrasýnda açýklamýþ ve bu sözün takipçisi olacaðýný hür iradesiyle belirtmiþtir. Ýþte bu inanç çerçevesinde maddî bir birikime sahip olan Müslüman bireyin, eylemlerinden biri de kurban ibadetidir. O, ya kurban ibadetini gerçekleþtirir ya da maddî imkânlarýný iyileþtirerek gerçekleþtirmeyi kendine amaç edinir. Ýkinci basamaktan birinci basamaða yükselmek istemesinin amacý, Allah'ýn bir buyruðuna daha muhatap olma arzusudur. Ýletiþim Boyutu Allah kendisiyle olan baðýn daha anlamlý hâle gelebilmesi için diðer bireylerle de iliþki kurulmasýný ister. Bu iliþkinin anlaþýlýr ve gözlenebilir olabilmesi için de onun önüne "model insan"ý çýkartýr. Biçimsel olarak diðer insanlardan farksýz gibi görünen bu model insaný sevmeyi kendisini sevmekle özdeþleþtirir; böylece insan kendine benzeyen model insana yönelir, onu tanýmaya çalýþýr, tanýdýkça, bildikçe daha çok sever ve onunla gönül merkezli bir iletiþime girer. Bu baðlamda kendine döner, kendini tanýmaya baþlar. Kendini tanýdýkça onunla örtüþmeyen davranýþlarýný terk eder. Böylece bireyler birbirlerine yaklaþýrlar, birbirlerini tanýrlar ve birbirlerini severler. Onu seven insan onun gibi olan, ona benzemeyi, onun yolundan gitmeyi kendine ilke edinenleri sevmeyi kendine amaç edinir. Ýyilik Boyutu Yapýlacak iyiliðin "iyilik" (ihsan) özelliði taþýyabilmesi için herhangi bir karþýlýk beklemeden yapýlmasý gerekir. Bu sebeple "iyi insan" daima baþkalarýna iyilik etme isteði duyar içinde. Kuþkusuz insandaki bu duygu doðuþtandýr, Allah tarafýndan verilmiþtir. Bu yüzden esas sevilmesi gereken varlýk O'dur. Yaratýlanýn yaratandan ötürü sevilmesi bu yüzdendir. Kurbanýn hükmü ; Sözlükte yaklaþmak, Allah?a yakýnlaþmaya vesile olan þey anlamlarýna gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah?a yaklaþmak ve O?nun rýzasýna ermek için ibâdet maksadýyla, belirli þartlarý taþýyan hayvaný usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvaný ifade eder (Ýbn Âbidin, Reddu?l-Muhtâr, VI, 312). Kurban Bayramýnda kesilen kurbana udhiye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir. Akýllý, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayýlan mümin, ilâhî rýzayý kazanmak gayesiyle kurbanýný kesmekle hem Cenab-ý Hakk?a yaklaþmakta, hem de maddi durumlarýnýn yetersiz olmasý sebebiyle kurban kesemeyenlere yardýmda bulunmaktadýr (Serahsî, el-mebsût, XII, 8; Ýbn Nüceym, el-bahru?r- Râik, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakka yakýnlýk ve halka fedakârlýkta bulunma anlayýþý vardýr. Rabbimiz kurban bayramýný, bayram namazýný ve kurban ibadetini bize haber verirken þöyle buyuruyor: "(Resûlüm!) kuþkusuz biz sana Kevser`i verdik. Þimdi sen rabbine kulluk et (namaz kýl) ve kurban kes. Asýl sonu kesik olan, þüphesiz sana hýnç besleyendir dönemde artan ilgiye paralel olarak sahtecilik olaylarýna da rastlandýðýna iþaret etti. UCUZ KOLONYAYA DÝKKAT Koç, kolonyanýn esans, saf su ve tarýmsal kökenli etil alkolden yapýldýðýný, bu alkolün belli bir maliyetinin olduðunu belirterek, þöyle konuþtu: "Kolonya, merdiven altý üretimi çok uygun bir ürün. Bu nedenle tüketicinin aldýðý mala özellikle (Kevser, 1-3)" Kurban keserken dikkat edilecek hususlar. 1.Usulüne göre bir kesim yapmýþ olmak için hayvanýn yemek ve nefes borularýyla, iki atardamarýndan en az birinin kesilmesi gerekir. Bu þekilde yapýlan bir kesim sýrasýnda, hayvanýn omuriliðinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlýk kesim arasýnda bir fark yoktur. 2. Hayvanýn caný çýkmadan baþýnýn gövdesinden ayrýlmamasýna özen gösterilmelidir. 3. Kurban edilecek hayvana acý çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kiþiler tarafýndan kesilmeli ve kesim iþlemi süratli bir þekilde yerine getirilmelidir. 4. Çevre temizliði için gerekli tedbirler alýnmalýdýr. 5. Ayný þekilde, hayvanlarýn bir diðerinin kesimini görecek þekilde yan yana bulundurulmamalarýna azami özen gösterilmelidir. Teþrik tekbirlerinin dini hükmü ve bu tekbirleri kimlerin ne zaman getireceði. Hz. Peygamber (s.a.s.)?in, kurban bayramýnýn Arefe günü sabah namazýndan baþlayarak bayramýn dördüncü günü ikindi namazýna kadar, ikindi namazý da dahil olmak üzere farzlardan sonra teþrik tekbirleri getirdiðine dair rivayetler vardýr (Beyhâkî, es- Sünenü?l-Kübrâ, Haydarâbâd, 1344, III, 315; Dârekutnî, Sünen, Beyrut, 1966, II, 49). Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüþe göre arefe günü sabah namazýndan bayramýn dördüncü günü ikindi namazýna kadar 23 vakit, her farzýn ardýndan teþrik tekbiri getirmek, kadýn erkek her Müslümana vaciptir. Teþrik günlerinde kazaya kalan namaz kaza edilirken teþrik tekbirleri de kaza edilir. Teþrik günleri çýktýktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-mebsût, II, 43; Ýbnü?l- Hümâm, Fethu?l-Kadîr, II, 81). Þâfiî mezhebine göre ise teþrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-hâvî, 1994, II, 501). Kurban etinin deðerlendirilmesi. Hz. Peygamber (s.a.s.) kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara daðýtýlmasýný, bir bölümünün akraba, tanýdýk ve komþularla paylaþýlmasýný, bir kýsmýnýn da evde yenmesini tavsiye etmiþtir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Ailenin fakir olmasý durumunda etin tamamý da evde býrakýlabilir (Tahâvî, Þerhu Meâni?l-Âsâr, Beyrut 1399, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan Müslümanlarýn, toplumda muhtaçlarýn arttýðý bir dönemde kurban etlerinin çoðunluðunu hatta tamamýný daðýtmalarý uygun olur. Çorum halkýnýn mübarek Kurban bayramýný kutluyor, bu bayramýn iç dünyamýza, hanelerimize ve Çorum'umuza huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ý Allah'tan niyaz ediyorum. Halk saðlýðýnýn korunmasý için kurban atýklarýnýn çevreye yayýlmasýnýn önüne geçecek tedbirlerin alýnmasý, vatandaþlarýn kurban atýklarýný derin çukurlara gömmesi ve çocuklarýn da ellerini yýkamaya özen göstermesi gerektiði kaydedildi.(aa) Kolonya deyip geçmeyin dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle seyyar tezgahlarda ve bazý raflarda çok düþük fiyatlarla kolonyalarýn satýþa sunulduðunu görüyoruz. Fiyata baktýðýnýzda etil alkolün daha maliyetinin altýna inen ürünler var. Bu durum da kolonyalarýn içine metil alkolün konulduðu þüphelerine neden oluyor. Metil alkol boya sanayiinde de kullanýlan kimyasal bir üründür ve cilde temas etmesi sakýncalýdýr. Duyu organlarýna temasý halinde ise geri dönüþümsüz tahribata neden olabilmektedir. Örneðin göze deðdiðinde körlük riskini ortaya çýkarýr. Tüketicinin tarýmsal kökenli alkolle yapýlan kolonya ile boya sanayiinde kullanýlan kimyasal alkolden yapýlan ürünleri ayýrt etmesi mümkün deðildir. Kokusu tamamen aynýdýr. Ancak kullandýktan sonraki etkileriyle anlaþýlabilir. Bu nedenle tüketicinin fiyatý aþýrý düþük olan ürünlerden þüphe etmesi gerekiyor. Bilinen markalarla, düzgün ambalajý olan, üretim izinleri olan ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor." Koç, kolonya piyasasýnýn yýl içinde özellikle ramazan bayramý öncesi arttýðýný, kurban bayramýnda da bir miktar artýþ yaþadýklarýný dile getirerek satýþ grafiðine bakýldýðýnda yaz aylarýnýn daha hareketli geçtiðini sözlerine ekledi.(aa)

15 Çetin Baþaranhýncal Erol Karadaþ TSO dan bayram mesajý orum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný ÇErol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal bayramlarýn; yardýmlaþma duygusu içerisinde, sevgi saygý ve hoþgörü çerçevesinde yaþanmasý gerektiðini bildirdi. Kurban Bayramý nedeniyle yazýlý bir açýklama yapan Meclis Baþkaný Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Baþaranhýncal, þöyle dedi; "Birlik ve beraberliðin simgesi olan bayramlar ayný zamanda insani iliþkilerin yoðun ve coþku ile yaþandýðý zamanlardýr. Bu özel günler vesilesiyle gerçekleþtirilen yardýmlar, hoþgörü ve sevgi bizleri millet olarak daha güçlü kýlacaktýr. Sevgi, saygý ve hoþgörünün en yoðun þekilde yaþandýðý bu günlerde akraba ve komþularýmýzýn yaný sýra, kimsesiz olan insanlarý da ziyaret etmeli bayramlarýn güzelliðini, hatýrlanmanýn mutluluðunu onlarla da paylaþmalýyýz. Deðerli hemþerilerimizle birlikte bir Kurban Bayramý'ný daha yaþamýnýn mutluluðunu paylaþýrken, kýrgýnlýklarýn, dargýnlýklarýn unutulduðu, karþýlýklý sevgi ve saygýnýn pekiþtiði, yardýmlaþma duygularýnýn arttýðý ve hoþgörünün hakim olduðu, dini ve milli duygularýmýzýn çoðaldýðý nice bayramlar geçirmemizi temenni ederiz. Bu temenni ile birlikte deðerli Çorum Halkýnýn Kurban Bayramý'ný kutlar, kurban kesenlerin kurbanýnýn, kesemeyenlerin dualarýnýn kabul olmasýný dileriz" demiþlerdir. Açýklamada ayrýca, Kurban Bayramý'nýn, ekonomik anlamda yýlýn son çeyreðinin baþlangýcýna denk geldiði belirtilerek, tüm sanayicilere, iþ adamlarýna, tüccarlara ve esnafa bol kazançlý bir dönem geçirmeleri temenni edildi. Haber Merkezi Rektör den kutlama mesajý H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kurban Bayramý mesajý yayýnladý. Ýþte o mesaj; Ýnsanlar arasýndaki sevgi, saygý ve kardeþliðin pekiþmesine, birlik ve beraberliðin güçlenmesine vesile olan bayramlar; sadakatin, teslimiyetin ve fedakarlýðýn gösterilmesine vesile olan çok Reha Metin Alkan özel günlerdir. Toplumsal birliðimizi saðlayarak gelenek ve deðerlerimizi yoðun bir þekilde yaþamamýza vesile olan bu çok özel günde, Milletimizin özünde var olan yardýmlaþma, dayanýþma ve paylaþma duygularý tüm insanlýða örnek olmaktadýr. Sosyal ve kültürel hayatýmýzda vazgeçilmez bir yeri olan bu güzel günün tüm insanlýk alemi için barýþ, huzur ve kardeþliðe vesile olmasýný diler, nice bayramlara saðlýk ve mutluluk içinde eriþmemiz temennisiyle Kurban Bayramýnýzý kutlarým. Haber Merkezi Bektaþ tan bayram mesajý orum Ticaret Borsasý ÇBaþkaný Ali Bektaþ, bayramlarýn dini ve milli hislerimizi coþturan, akrabalýk baðlarýný kuvvetlendiren, komþuluk iliþkilerini yenileyen, toplumsal hayatý canlandýran, yoksulu gözetme, yetimi sevindirme, düþkünü tutma gibi yüce deðerlerini yaþatan müstesna günler olduðunu söyledi. Kurban Bayramý nedeniyle bir mesaj yayýnlan Ali Bektaþ Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, bu duygularla Kurban Bayramý ný huzur içinde karþýlamanýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirtti. Deðerli hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlarýz. Vali'den bayram mesajý Parti Çorum Milletvekili ve AKTBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, toplumsal hayatýmýza ayrý bir güzellik ve zenginlik katan Kurban Bayramý'nýn büyük bir özgüvenle karþýlamanýn mutluluðunu yaþadýklarýný bildirdi. Bayramlarýn, kucaklaþma ve kenetlenme günleri olduðunu belirten Uslu, mesajýnda þöyle dedi; "Gelenek ve göreneklerimizin kuþaktan kuþaða aktarýlmasýna vesile olan bu özel günlerin sevincini, coþkusunu, yardýmlaþma ve dayanýþma duygularýný, hayatýmýzýn her gününe taþýyabilmek için çaba göstermeliyiz. Tarih boyunca itinayla koruduðumuz; MHP den birlik vurgusu illiyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný MVahit Demiran, Kurban Bayramý mesajýnda birlik ve beraberliðe dikkat çekti. Kurban Bayramý nýn milletin dayanýþma ruhunu perçinlediðini belirten Demiran, açýklamasýnda þöyle dedi; Türk milleti ve Ýslam dünyasý olarak birlik ve beraberliðe her zamankinden daha fazla muhtaç olduðumuz bu günlerde Allah'ýn izniyle bir kez daha kavuþmuþ olduðumuz Kurban Bayramý özellikle de sosyal yönüyle milletimizin dayanýþma ruhunu perçinlemektedir. Önümüzdeki günlerde kutlayacaðýmýz Kurban Bayramý gerek yapýlan yardýmlarla, gerekse gerçekleþtirilen ziyaretlerle birliðimizi ve kardeþliðimizi yüzyýllardýr güçlendirmektedir. Unutulmamalýdýr ki her bayram millet olarak gönül almanýn, kucaklaþmanýn, kaynaþmanýn bir vesilesidir. Bu mübarek günlerimiz dargýnlýklarýn son bulacaðý, çaresizliklere çare bulunacaðý manevi deðerlerimiz olarak sonsuza dek Ýslam Dünyasý için birer umut ýþýðý olacaktýr. Elbette millet olarak temennimiz bütün bu birlik ve dayanýþma ruhunun sadece bayram günleri ile sýnýrlý kalmamasý, bayram ruhunu milletimizin her gün yüreðinin en derinlerinde taþýmasýdýr. Eczacýlarýn beslenme uyarýsý orum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman ÇKoca, Kurban Bayramý mesajý yayýnlayarak, meslektaþlarýnýn ve Çorumlu hemþehrilerinin bayramýný kutladý. Koca, yaptýðý açýklamada þu bilgileri verdi; Hep bir arada, sevgi dolu, birlik ve beraberliðimizi, kardeþlik ve dostluðumuzu en sýcak þekilde hissedeceðimiz Kurban Bayramýnýzý tebrik eder, saðlýklý ve huzurlu günler geçirmenizi dilerim. Kurban bayramýnda beslenme kültürümüz deðiþikliðe uðramaktadýr. Et ve diðer þekerli gýdalarýn tüketiminde aþýrýya kaçmak saðlýðýmýzýn bozulmasýna neden olabilir. Özellikle kalp ve damar hastalýðý, yüksek tansiyon, kolesterol, þeker hastalýðý, gut hastalýðý ve mide, barsak þikayeti olanlar daha dikkatli olmalýdýr. Kurban bayramýnda kesilen kurbanlarýn da saðlýklý olmasý önemlidir. Hayvanlardan insanlara geçebilen kuduz, tenya, tüberküloz, salmonella, þarbon, gibi hastalýklarýn bulaþma ihtimali vardýr. Veteriner kontrolünden geçmemiþ, kayýt altýna alýnmamýþ kurbanlýklarýn ve uygun olmayan þartlarda kesilen hayvanlarýn çeþitli hastalýklara neden olabileceði unutulmamalýdýr. Ýnsanlarýn vazgeçilmezlerinden birisi saðlýklý yaþamaktýr. Saðlýklý yaþam insanlarýn sosyal hayatýndan iþ hayatýna kadar her türlü faaliyetine etki etmektedir. Saðlýklý bir gelecek, saðlýklý bir toplum olmaktan geçer. Ýnsanlar kendi saðlýklarýna dikkat ettikleri sürece saðlýklý nesillerin yetiþmesini saðlayacaklardýr.ýnsaný yaþatmayý ilke edinen eczacýlar, insanlara daha nitelikli bir yaþam sunmayý amaç edinmiþtir.ýnsanlarýn saðlýklý yaþamak için bilgiye ve eðitime ihtiyacý vardýr. Ýnsanlarýn bu ihtiyacýný giderebileceði en yakýn saðlýk danýþma merkezlerinden birisi eczanelerdir. Eczacýlar insansaðlýna önem veren güvenilir saðlýk uzmaný ve saðlýk danýþmanlarýdýr. SAÐLIKLI VE UZUN YAÞA- MAK ÝÇÝN BÝZ ECZACILARINI- ZIN SÝZLERE BAZI TAVSÝYELERÝ (Ç.HAK:1776) ali Ahmet Kara, Kurban Bayramý mesajý Vyayýnladý. Kurban Bayramý'ný Çorumlular ile birlikte kutlamanýn heyecanýiçinde olduðunu belirten Kara, mesajýnda þu ifadelere yer verdi; "Toplumumuzun manevi zenginliklerinden biri olan, kýrgýnlýk ve küskünlüklerin sona erdiði, sevginin, saygýnýn, hoþgörünün ve kardeþliðin zirveleþtiði, milletçe birlik ve beraberliðin, dayanýþmanýn en güzel örneðinin gösterildiði, bir kurban bayramýný siz Çorumlu hemþehrilerimizle birlikte kutlamanýn heyecaný içerisindeyim. Türk Mili etinin inancýnda, geleneðinde ve kültüründe, bayramlarla pekiþen, küçüklere sevgi, büyüklere saygý vardýr. Yoksul ve düþkünleri kollayýp koruyarak, yürek yüreðe kenetlenmek, birlik ve bütünlük içinde olmak vardýr. Bayram günlerinde büyüklerimizi, kimsesin yaþlýlarýmýzý, muhtaç vatandaþlarýmýzý, Devletimizin korumasý altýnda, bulunan çocuklarýmýzý ziyaret etmenin, bayram sevincini onlarla paylaþmanýn insanlýk görevi olduðunu unutmamalýyýz. Ayrýca bayram vesilesiyle ailelerini ziyarete edecek vatandaþlarýmýzýn bayramlarýnýn acýya dönüþmemesi için trafik kurallarýna uymalarý gerektiðini ifade etmek isterim. Bu duygu ve düþüncelerle bütün Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramým en içten dileklerimle kutlar, selam ve saygýlar sunarým. Öte yandan Valilik'ten yapýlan açýklamada, protokol bayralmaþma merasimi sonrasýnda Vali Yardýmcýlarý tarafýndan Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý, Emniyet Müdürlüðü, huzurevleri, sevgi evleri, hastaneler ziyaret edilecek. Haber Merkezi Vali Ahmet Kara 'Kucaklaþma ve kenetlenme günü' birlik ve beraberliðimiz, kardeþliðimiz, milletimizi hep güçlü kýlacaktýr. Milletimizin birliðini, dirliðini bozmak isteyenler hiçbir zaman amaçlarýný gerçekleþtiremeyeceklerdir. Bu düþüncelerle bayram sevincinin acýya dönüþmemesi, üzücü haberlerin yürekleri yakmamasý için vatandaþlarýmýzýn trafikte daha dikkatli olmalarýný, kurallara uymalarýný hatýrlatýyorum. Ülkemizin acýdan, kederden, sýkýntýdan uzak, huzur içinde bir Bayram geçirmesini temenni ediyor, tüm hemþehrilerimizin ve aziz milletimizin bayramýný tebrik ediyor, çocuk ve gençlerimizin gözlerinden öpüyor, Saygý ve Sevgilerimi sunu- Salim Uslu yorum. Haber Merkezi Vahit Demiran Bayramlarýmýz Türk milleti arasýna ekilmek istenen fitne ve nifak tohumlarýnýn yeþermesine de mani olacaktýr. Bayram günlerinin getirdiði bu ruh milletimizin topraklarýmýzdan nifak tohumlarýný söküp atmasýna da bir vesile olacaktýr. Türk milleti olarak ay-yýldýzlý bayraðýmýz altýnda huzur ve kardeþlik içinde dünyanýn son gününe kadar öz vatanýmýz Anadolu'da daha nice bayramlar kutlayacaðýmýza olan inancýmýz sonsuzdur. Elbette bu mübarek günlerde Doðu Türkistan'da, Irak'ta, Filistin'de ve daha dünyanýn neresinde olursa olsun zulüm altýnda inleyen, bayramýný bayram olarak kutlayamayan din kardeþlerimizi de dualarýmýzdan eksik etmemeli, sadece manevi desteklerimizle kalmamalý, her türlü maddi fedakarlýklarla onlarýn da bayramlarýný huzur içinde kutlamalarý için millet olarak elimizden geleni yapmalýyýz. Duamýz odur ki; kutlayacaðýmýz bu bayram Ýslam dünyasýnýn zulüm altýnda geçireceði son bayram olacaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle bütün Ýslam dünyasýnýn Kurban Bayramýný kutluyor, daha nice bayramlarý huzur ve mutluluk içinde kutlayabilmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. ÞUNLARDIR 1. Tütün, alkol ve uyuþturucu kesinlikle kullanmayýn. 2. Aþýrý kilodan kaçýnýn. 3. Yemeklerinizi zamanýnda, organik ve doðal olanlardan yiyin. 4. Dengeli beslenin. Midenizi tam doldurmayýn. 5. Aþýrý tuz, aþýrý yað, aþýrý hamur ve aþýrý þekerden kaçýnýn. 6. Bol su için. 7. Bol ve temiz hava alýn. 8. Spor veya durumunuza göre egzersiz yapýn. 9. Vücut, gýda ve kýyafetlerinizin temizliðine dikkat edin. 10.Pozitif ve olumlu düþünün, iyimser olun, gülümseyin. 11. Stresten uzak durun. 12.Sakin, sessiz bir ortamda gürültüden uzak yaþayýn. 13.Düzgün ve mutlu bir aile hayatý yaþayýn. 14.Dýþarýya çýkýn. Gereði kadar güneþlenin. 15.Tansiyonunuzu zaman zaman ölçtürün. Eczacýnýz bu konuda size yardýmcý olacaktýr. 16.Ýlaç kullanýyorsanýz eczacýnýzýn uyarýlarýný ve tavsiyelerini dikkate alýn. 17.Güneþlenirken UVfiltreli güneþ koruyucu kullanýn. Cildinize uygun güneþ koruyucu yaðýný eczacýnýza sorarak alýn. 18.Sessiz ve huzurlu bir ortamda uykunuzu alýn. 19.Her yemekten sonra eczacýnýzýn önereceði diþ fýrçasý ve diþ macunu ile diþlerinizi fýrçalayýn. 20.Gerekli olan aþýlarýnýzý eksiksiz yaptýrýn. 21.Senede bir defa tüm vücudunuzu kontrol ettirin. (Check-up yaptýrýn) Süleyman Koca CUMA 3 EKÝM Huzur ve esenlik dileði Parti Ýl Baþkaný AKAhmet Sami Ceylan, Toplumsal hayatýmýzýn temel taþlarýndan olan, ayrý bir güzellik ve zenginlik katan yüce dinimizin bizlere hediye ettiði bayramlarýmýzdan kurban bayramýný karþýlamanýn mutluluðunu yaþadýklarýný bildirdi. Bayramýn bütün insanlýk için huzur ve esenlik iklimi olduðunu belirten Ceylan, açýklamasýnda Ahmet Sami Ceylan þöyle dedi; Kurban Bayramý biz Müslümanlar için bir ibadet olduðu kadar, bütün insanlýðý huzur ve esenlik iklimine çaðýran dayanýþma, yardýmlaþma ve paylaþma günüdür. Kurban insanýn Allah'a yakýnlaþmasýna ve onun rýzasýný kazanmasýna vesile olan bir ibadettir. Ýçerisinde birçok sembol, anlam ve deðer taþýyan kurban ibadeti sadakatin, teslimiyetin vefakarlýðýn göstergesidir. Yüce Rabbimizin verdiði nimetlere karþý yapýlan bir þükürdür. Bunun sonucunda sevaba ulaþmak ve bir takým belalardan korunmaktýr. Ýyilik ve güzelliklerin filizlendiði bayramlar ortak deðerlerimizi güçlendirmenin aramýzdaki baðlarý geliþtirmenin vesilesidir. Bayramlarýn güzelliðini, anlamýný ve deðerini birkaç bayram günüyle sýnýrlý tutmayarak yaþamýn her aþamasýnda ve tüm insani iliþkilerimize yansýtmalýyýz. Bu gün dünyanýn birçok yerinde çekilen acý ve sýkýntýlarý göz önünde bulundurarak bayrama huzur ve güven içerisinde girmenin kýymetini bilmeliyiz. Baþta Suriye olmak üzere Irakta, Filistin'de, Afganistan'da, Arakanda, Doðu Türkistan'da, Mýsýrda, Tunus'da, Libya'da, Lübnan'da, Sudanda bir çok kardeþimiz acý, ýzdýrap, sýkýntý içinde ve huzursuz.bayramýn ülkemiz ve tüm dünya için hayýrlara, güzelliklere vesile olmasýný, acýdan, kederden, sýkýntýdan uzak huzur içerisinde bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düþüncelerle hemþehrilerimizin, milletimizin ve tüm Ýslam Aleminin bayramýný kutlar, saðlýk, mutluluk içerisinde daha nice bayramlar dilerim. Haber Merkezi Bayramlaþmalar orum Valiliði, Belediye ve siyasi partiler Kur- Bayramý nedeniyle bayramlaþma programý Çban düzenledi. Çorum Valiliði nden yapýlan açýklamaya göre Vali Ahmet Kara ve beraberindeki protokol mensuplarý bayramýn birinci günü (4 Ekim Cumartesi) saat de Öðretmenevi nde bayramlaþacak. Ziyaretler ise saat da Ýl Jandarma Komutanlýðý, te Kamile-Hacý Ahmet Akdað Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi, da Ýl Emniyet Müdürlüðü, da Atýl Uzelgün Huzurevi ne yapýlacak. Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat ve beraberindeki kurum yöneticileri da Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, saat de Göðüs Hastalýklarý Hastanesi; Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman ve beraberindekiler saat da Sevgi Evleri Erkek Yetiþtirme Yurdu, te Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu nu ziyaret edecek. Belediye de bayramlaþma bayramýn birinci günü saat de Belediye de. SÝYASÝ PARTÝLERDE BAYRAMLAÞ- MA AK Parti de bayramlaþma bayramýn 1. günü (4 Ekim Cumartesi) saat te parti binasýnda CHP de bayramlaþma bayramýn 4. günü (7 Ekim Salý) saatleri arasýnda parti binasýnda MHP nin bayramlaþmasý bayramýn 3. günü (6 Ekim Pazartesi) saat de Sera Otel(Azabahmet Sokak) SP de bayramlaþma bayramýn 2. günü (5 Ekim Pazar) saat da parti binasýnda.(haber Merkezi) Bayram sýcak geçecek evlet Meteoroloji Müdürlüðü Çorum Þube- edinilen bilgiye göre 4 günlük Kur- Dsi nden ban Bayramý süresince Çorum da sýcaklýk mevsim normallerinin bir kaç derece üzerinde olacak. Arife günü(bugün) en yüksek sýcaklýk 19 derece olarak tahmin ediliyor. 4 günlük Kurban Bayramý süresince sýcaklýkta önemli bir deðiþiklik yok. Tahmin edilen en yüksek sýcaklýk 20 derece. Bayramýn 3. ve 4. günü ise yaðýþ bekleniyor. (Haber Merkezi) Deðerli hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlarýz. giyim (Ç.HAK:1776)

16 16 CUMA 3 EKÝM 2014 KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ... KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ... Hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. SÝMA OTOMOTÝV Mais Yetkili Satýcýsý Ankara Yolu 4. kilometre Tel: Fax: (Ç.HAK:2932) Kurban Bayramýnýzý kutlar, saðlýklý günler dileriz. Pedipol Çocuk Saðlýðý Merkezi Bahçelievler Mh. 1. Sk. No: 2 ÇORUM (Kýz Meslek Lisesi Yaný) Tel: (pbx) (Ç.HAK:2933) (Ç.HAK:2934) Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. TOPAKTAÞ TRAKTÖR VE TARIM MALZEMELERÝ TÝC. VE SAN. LTD. ÞTÝ. JOHN DEERE TRAKTÖR ÇORUM BAYÝ Ankara Yolu Bulvarý No: 21/1 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2935) Deðerli hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlarýz. HAS EKMEK FABRÝKASI Adem Genç ve Oðullarý Sakarya 1. Cad. No: Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlarýz. PAÞA HAMAMI Ýbrahim BAYRAK Kunduzhan Cad. No: 21 ÇORUM (Ç.HAK:2936) (Ç.HAK:2937) Deðerli hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlarýz. BAYINDIR EMLAK Gayrimenkul Danýþmanlýðý FUAT TÜTER Karakeçili Mah. Üçtudlar Cad. No: 4/C (Çorum Gaz Karþýsý) Gsm: Tel: Dualarýnýzýn kabul ve makbul olmasý dileðiyle Kurban Bayramýnýzý kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Ýslam Aleminin Kurban Bayramýný kutlar, dünyaya saðlýk, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. KAMÝL AKGÖNÜL GIDA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. AKKENT MAH. GÝMAT 15. SOK. NO: ÇORUM TEL: FAX: YALITIM VE YAPI MAL.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. OSMANCIK YOLU ÜZERÝ 4. KM. ÇORUM TEL: FAX: (Ç.HAK:2938) (Ç.HAK:2939)

17 KESK Þubeler Platformu tezkereye karþý eylem yaptý. IÞÝD e destek tezkeresine hayýr ESK Þubeler Platformu hüküme- ýrak ve Suriye tezkeresini pro- Ktin testo etti. PTT Merkez Þubesi önünde yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan KESK Dönem Sözcüsü Merter Kocatüfek, hükümetin IÞÝD e destek tezkeresine karþý olduklarýný bildirdi. Rojova'da, Kobane'de sadece Kürt halký deðil, tüm insanlýðýn varlýk-yokluk mücadelesiyle karþý karþýya bulunduðunu belirten Kocatüfek, kontrol ettiði alanlarda Hýristiyanlarý, Þiileri, Ezidileri, Türkmenleri, Kürtleri farklý inanç gruplarýný, özetle kendi ilkel anlayýþý dýþýnda kalan herkesi acýmasýzca katleden, kadýnlara karþý savaþ açan IÞÝD ile mücadelenin bir insanlýk mücadelesi olduðunu vurgulayan Kocatüfek, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; IÞÝD, baþta ABD olmak üzere, bölgesel ve uluslararasý tüm güçlerin yarattýðý, vahþet ve barbarlýðýn sembolüdür. IÞÝD'e karþý halklarýn verdiði mücadele, insani deðerleri, barýþý, bölgede yaþayan tüm halklarýn özgürlüklerini savunma mücadelesidir. Bu mücadele giderek þiddetlenirken, AKP hükümeti; Suriye ve Irak'ta yapýlacak askeri operasyonlar ile ilgili yetki isteyen torba tezkereyi bugün meclise getirdi.. Biz, DÝSK-KESK-TMMOB- TTB emek ve meslek örgütleri olarak: Hükümete Irak ve Suriye'de savaþ yetkisi verecek bir tezkereye kesin olarak karþýyýz ve bu tezkerelerin TBMM'den onay almasýna karþý demokratik tepkimizi alanlarda gösteriyoruz. AKP'nin savaþ tezkeresine hayýr diyoruz çünkü: 1. Türkiye Cumhuriyeti'nin sýnýrlarý dýþýndaki askeri operasyonlara dahil olmasýna ilkesel olarak karþýyýz. Türkiye'nin komþu ülkelerle ve halklarla barýþçý bir iliþki kurmasý gerektiðine inanýyoruz. 2. Yine ilkesel olarak emperyalist koalisyon güçlerinin bölgede yaptýðý askeri operasyonlarýn niteliði ve sonuçlarý ortadadýr. Ortadoðu'daki etnik/mezhepsel savaþlarýn kýþkýrtýcýlýðýný yapan güçlere güvenerek girilecek savaþlarýn kaybedeni hangi mezhepten, etnik kimlikten olursa olsun daima Ortadoðu halklarý olacaktýr. 3. Bölgedeki savaþlarýn kýþkýrtýlmasýnda ciddi sorumluluðunun olduðunu düþündüðümüz AKP hükümetinin, bölgedeki askeri varlýðýnýn çözüme deðil, sorunun derinleþmesine hizmet edeceðinden kaygýlýyýz. Suriye'de mezhepçi çeteleri askeri, lojistik, ekonomik ve siyasi olarak desteklediði açýk olan bir hükümetin mezhepçi IÞÝD terörüne karþý duruþunu samimi bulmuyoruz. AKPiktidarý bugün gözden düþen ve kendisi bir kriz odaðýna dönüþen IÞÝD'e karþý yine mezhepçi yeni terör odaklarý yaratmaya yönelik bir politika izlemeye hevesli görünmektedir. Bu hatada ýsrar eden hükümete savaþ yetkisi verilemez. 4. Savaþ suçlusu olduðu yönünde ciddi emareler olan, IÞÝD'e ve "cihat" adý altýnda kendinden olmayan tüm halklarý katleden benzeri örgütlere verdiði desteði kamuoyundan saklayan, yaptýðý anlaþmalarda þeffaf olmayan, halkýndan gizleyen bir hükümete savaþ yetkisi verilmesi çýlgýnlýktýr. 5. Son dönemde Türkiye'de mezhepçi, ayrýmcý, tekçi politikalara hýz vermiþ bir iktidarýn Ortadoðu'da çözümün deðil sorunun kaynaðý olduðu açýktýr. Savaþý kýþkýrtacak bir ayrýmcý, mezhepçi, tekçi bir siyasi çizgiye savaþ yetkisi vermeye hayýr diyoruz. 6. Bugüne kadar mezhepçi çetelere karþý tek bir eleþtiri getirmeyenlerin bugün ansýzýn bir ABD ziyareti sonrasý bu sürece hýzla dahil olmalarý kendileri açýsýndan ilkesiz, halklar açýsýnda ise tehlikeli bir durumdur. Bugüne kadar desteklediði bir gücün tasfiye olacaðýný anlayan iktidar, Suriye ve Irak'ta IÞÝD karþýtý koalisyona girerek kendi mezhepçi ve ýrkçý hesaplarýný bu süreçte yeniden hayata döndürme gayretindedir. Bu hesaplarla çýkartýlmak istenen tezkereye hayýr diyoruz. 7. Kürtlerin Suriye'de yarattýðý ve tüm etnik kimliklerin, mezheplerin kendilerini özgürce ifade edebildiði, laikliði ve kadýnýn özgürleþmesini temel ilke olarak benimseyen bir modelin IÞÝD tarafýndan yok edilmesi AKP'yi ve ABD'yi rahatsýz etmemekte, aksine bu konuda uzlaþma arayýþý olduðu izlenimi giderek kuvvetlenmektedir. Böylesi bir kirli uzlaþmaya geçit verilemez! 8. Suriye'deki Rojova modelinin imhasý üzerinden ABD ile yapýlan pazarlýk, Türkiye'de iç savaþ riski yaratacak, barýþ umutlarýný tamamen yok edecek, ülkeyi þiddet sarmalýna sokacak insani ve ahlaki sorunlar barýndýran bir pazarlýktýr. Bu pazarlýklar için hükümete yetki vermek olasý katliamlara onay vermektir. Katliamlara yol açabilecek bir tezkereye hayýr diyoruz. 9. Canlarý üzerinde pazarlýk yapýlan, IÞÝD katliamý ile karþý karþýya olan insanlar, Türkiye Cumhuriyeti yurttaþlarýnýn akrabalarýdýr, yakýnlarýdýr. Türkiye Cumhuriyeti yurttaþlarýnýn akrabalarýný katledenlerin rahatça geçtiði sýnýrlarda, namlularýn kendi yurttaþlarýna dönmesi, bu ülkede barýþ içinde özgürce bir arada yaþama umudunu yok etmektedir. Bu umutlarý daha fazla tahrip edecek tezkereye hayýr diyoruz. 10. Bizim için Filistin Þengal'dir. Þengal Gazze'dir. Gazze Kobane'dir. Bizim istediðimiz halklarýn barýþ içinde, kardeþçe yaþadýðý bir ülke ve bir Ortadoðu'dur. Ýnsanlarý ýrk mezhep ayrýmýna göre birbirine düþürenlere karþý bizim hedefimiz barýþtýr, demokrasidir, özgürlüktür. Bizim dayanýþmamýz bu deðerleri sahiplenen güçlerledir. Barýþ ile, demokrasi ile, özgürlük ile, kardeþlik ile derdi olan bir iktidara verilecek savaþ tezkeresine karþý direnmek bizim için bir görevdir. 11. Emekçiler ölümden yana deðil, yaþamdan yana taraftýr. Bizlerde Çorum da yaþayan emekçiler olarak demokrasi güçleriyle birlikte AKP Hükümeti'nin ÝÞÝD'e Destek Tezkeresi'ne hayýr diyoruz. Haber Merkezi Demokrasi þöleni yaþadýk Medet Sezgen ðitim-bir-sen Osman- Ýlçe Yönetim Kuru- Ecýk lu tarihinde yapýlan kongrede Ýlçe Temsilcilik Yönetim Kurulu'na seçilmeleri nedeniyle bir basýn açýklamasý yaptý. Yönetim Kurulu yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Bu hafta yapýlan Demokrasi Þölenimize katkýlarýndan dolayý tüm üyelerimize, aday olarak bizlerin yanlýþlarýný görmemize katký sunan Medet Sezgen ve yönetim kurulu üyelerine, seçimden sonra telefonla arayarak kutlayan ve bizzat gelerek tebriklerini ileten dost ve arkadaþlarýmýza, AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya'ya, Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'a, bizzat arayarak ve faks çekerek tebrik eden Meclis Ýdare Amirimiz Salim Uslu Bey'e nezaketlerinden dolayý yönetim kurulumuz ve tüm üyelerimiz adýna teþekkür ediyorum. ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi emur-sen Ýl Temsilci- ve Saðlýk-Sen Ço- Msi rum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, hizmet kollarý þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýlýmýyla sendika tarafýndan yapýlan insani yardýmlarla ilgili açýklama yaptý. Suriye ve Irak a daha fazla insani yardým yapýlmasýnýn gerekliliðine dikkat çeken Saatcý, açýklamasýnda þöyle dedi; Suriye ve Irak ta uzun süredir devam eden iç savaþ, siyasi belirsizlik ve istikrarsýzlýða baðlý olarak her iki ülkede de sayýlarý/etki alanlarý daha da artan terör örgütleri ve þiddeti gittikçe yükselen terör eylemlerinin doðurduðu savaþ ortamý, sadece bu ülkeler için deðil öncelikle Ortadoðu olmak üzere bütün dünya için insani ve siyasi açýdan yüksek risk kaynaðý haline gelmiþtir. Suriye ve Irak taki çatýþma ve savaþ ortamýnýn baþlangýcýndan itibaren Türkiye, bölgenin en güçlü devleti ve medeniyet havzasýnýn merkez ülkesi olmasýna baðlý olarak devleti ve milletiyle öncelikle insani yardým olmak üzere her açýdan yüksek sorumluluk almýþ ve bu sorumluluðu bihakkýn yerine getirmiþtir. Taraflarýndan en az birinin terör örgütü olduðu silahlý çatýþmalar ve savaþ ortamý, Suriye ile ülkemiz arasýndaki kara sýnýrýna dayanmýþ durumdadýr. 4 yýla yakýn süredir Esed yönetiminin insanlýk dýþý eylemlerine maruz kalan Suriyeli kardeþlerimiz ile ülkelerindeki siyasi belirsizlik nedeniyle çok daha uzun süredir huzur ve insani yaþam koþullarýndan mahrum kalan Iraklý kardeþlerimiz, ne yazýk ki þimdi de kendisini Ýslam la iliþkilendirme hadsizliðine düþen bir terör örgütünün vahþet ifadesinin bile yetersiz kaldýðý insanlýk dýþý muameleleriyle karþý karþýyadýr. Bu baðlamda zengin batýlý ülkeler, Suriye de yaþanan zulme, Irak ta hüküm süren terör ortamýna sessiz ve seyirci kalarak yine sýnýfta kalmýþtýr. Ortadoðu politikalarýný insan üzerinden deðil petrol ve enerji kaynaklarý üzerinden belirleyen Batýlý ülkelerin, Suriye ve Irak tan kabul ettiði mültecilerin sayýsý ve gerçekleþtirdiði insani yardýmlarýn toplamý, Türkiye nin sadece son bir içinde kabul ettiði sýðýnmacýlarýn ve insani yardýmlarýn çok altýndadýr. Küresel sömürü çetesinin üyeleri olarak vazgeçilmez coðrafya olarak gördükleri Ortadoðu da süren savaþ ortamýnýn maðduru konumundaki mazlumlara insani yardým konusunda cimri olmayý bile baþaramayan batýlý ülkeler, kan ihraç etmek ve Ortadoðu yu savaþ coðrafyasýna dönüþtürmek konusunda cömertliði de aþan bir pozisyon alýyorlar. Uluslararasý kuruluþlar ve devletler, Suriye ve Irak coðrafyasýnda terörle mücadele kapsamýnda yürüttükleri faaliyetlerde masum sivillerin zarar görmemesine, bir tek sivilin dahi burnunun kanamamasýna yönelik tedbirleri almaya özen göstermelidir. Terörle mücadele kapsamýnda yürütülen çok devletli askeri giriþimler, sivil insanlarýn daha çok zarar gördüðü bir zemin oluþturmamalýdýr. T.C. KARGI (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2014/1 SATIÞ CUMA 3 EKÝM Mazlumlara yardým seferberliði Recep Gür Gür'den Zabýta'ya teþekkür orum Kasaplar ve ÇCelepler Odasý Baþkaný Recep Gür, Çorum halkýnýn Kurban Bayramý'ný huzurlu bir þekilde geçirmesi için Çorum Belediyesi zabýta ekiplerinin bayram süresince saatleri arasýnda görevinin baþýnda olacaðýný söyledi. Zabýta ekiplerine bu fedakarca görevleri için teþekkür eden Gür, zabýta personelinin bayramýný þimdiden kutladý. Recep Gür, Kurban Bayramý süresince kasaplar haricinde mahalle arasýnda, bakkalda ve saðlýksýz ortamlarda et çekimine müsaade edilmeyeceðini de belirterek, vatandaþlarýn zabýtayý ilgilendiren þikayetlerini Alo Zabýta 153 numaralý telefona iletebileceklerini kaydetti. Kurban atýklarýnýn kedi köpek gibi hayvanlar tarafýndan çýkarýlmayacak derinlikte çukurlara gömülmesi gerektiðini de ifade eden Gür, Hayvan Pazarý'nýn da bayramýn sonuna kadar açýk olacaðýný sözlerine ekledi. Haber Merkezi Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Irak vesuriyeli mültecilere yardým çaðrýsýnda bulundu. TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazlarýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : l NOLU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Kargý Ýlçe, 161 Ada No, l Parsel No, MEHTÝOÐLU KÖYÝÇÝ Mahalle/Mevkii, CÝHADÝYE Köyü, Söz konusu taþýnmaz tapu kaydýnda ahþap samanlýk ve arsa vasfýndadýr. 715,01 m2, arsa üzerinde 8x6 m ebadýnda, yýllýk ahþap samanlýk bulunmaktadýr, çatýsý yýkýlmýþ, kullanýlma olanaðý bulunmamaktadýr. Adresi : Çorum ili, Kargý ilçesi Cihadiye Köyü Yüzölçümü : 715,01 m2 Kýymeti : 2.430,02 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler 1.Satýþ Günü : 11/1 1/2014 günü 10:00-10:10 arasý 2.Satýþ Günü : 09/12/2014 günü 10:00-10:10 arasý Satýþ Yeri : KARGI ADLÝYESÝ ÖN BAHÇESÝ 2 NOLU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Kargý Ýlçe, 171 Ada No, l Parsel No, MEHTÝOÐLU KÖYÝÇÝ Mahalle/Mevkii, CÝHADÝYE Köyü, Söz konusu taþýnmaz tapu kayýtlarýnda ahþap ev ve bahçe vasfýnda, 428,22 m2, taþýnmaz üzerinde 2 katlý ahþap bina mevcut olup, alt kat ahýr samanlýk, üst kaz 2 oda l sofa mesken olarak kullanýlmýþ, binanýn yaklaþýk 70 yýl evvel yapýldýðý, 7x7 m2 alt kat, 7x8,5 m üst kat, ahþap karkas olarak yapýldýðý, bakýmlarý yapýlmamýþ kurumaya yut tutmuþ l adet ceviz aðacý ile 13 adet erik aðacý bulunmaktadýr. Adresi : Çorum ili, Kargý ilçesi Cihadiye Köyü Yüzölçümü : 428,22 m2 Kýymeti : 6.424,49 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler 1.Satýþ Günü : 11/11/2014 günü 10:25-10:35 arasý 2.Satýþ Günü : 09/12/2014 günü 10:25-10:35 arasý Satýþ Yeri : KARGI ADLÝYESÝ ÖN BAHÇESÝ Satýþ þartlarý : l- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýp talebi düþecektir. 2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3-ipotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gim içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4-Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir, ihaleye katýlýp daha sonra ihale bedelim yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatým kabul etmiþ sayýlacaklarý baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/1 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.25/09/2014 (ÝÝKm.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de Diðer taraftan, Ýslam dünyasýnýn en büyük ortak platformu olan Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý ile Arap coðrafyasýnýn en büyük uluslararasý kuruluþu olan Arap Birliði; Irak ve Suriye de konuþlanan terör örgütleriyle mücadelede, Iraklý ve Suriyeli mazlumlara yönelik insani yardým faaliyetlerinde ve Ýslam coðrafyasýnýn huzura olan hasretini bitirmede aktif sorumluluk almalýdýr. Türkiye devleti ve milletiyle, Suriye ve Irak taki mevcut duruma iliþkin duruþunu ve tavrýný; Batýlý ülkelerin tercih ettiði ülke menfaatleri çerçevesinde deðil öncelikle ve ýsrarla insanlýk merhameti ekseninde belirlemiþtir. Bu anlayýþla, Baas rejiminin zulmünden kurtulmalarý için Suriyeli kardeþlerimize sýnýr kapýlarýný açan devletimiz ve gönüllerini açan milletimiz; Suriye ve Irak taki kaotik ortama dayalý olarak terör örgütlerinin hedefinde ve ateþ hattýnda bulunan kardeþlerimize de dinine, diline, etnik kimliðine bakmadan mazluma sahip çýkma anlayýþýyla sýnýr kapýlarýný ve gönlünü açmýþtýr. Hali hazýrda baþta Kobani olmak üzere bölgede þiddeti artarak devam eden çatýþmalara baðlý olarak ülkemize sýðýnan/sýðýnacak kardeþlerimize, kadim medeniyetimizin merhamet ve mazluma el uzatma deðerleri üzerinden sahip çýkmak ve bu doðrultuda devlet ve millet olarak insani yardýmlarýmýzý artýrarak devam ettirmek, öncelikli sorumluluðumuzdur. Memur-Sen olarak, Suriye ve Irak ta devam eden kaos ve savaþ ortamýnýn mazlum insanlarýna yönelik insani yardým faaliyetlerine katkýda bulunmayý, bu kapsamda yürütülecek faaliyetlerde öncü ve paydaþ olmayý, medeniyet davasý anlayýþýmýzýn gereði kabul ediyoruz. Bu anlayýþla Konfederasyonumuz, halen savaþ bölgesinde bulunanlar ile ülkemize sýðýnan Suriyeli ve Irak lý kardeþlerimize yönelik insani yardým faaliyetlerine doðrudan ve yardým kuruluþlarý aracýlýðýyla katký sunmaktadýr. Bu doðrultuda, son süreçte Kobani den ülkemize sýðýnan mazlum kardeþlerimizin misafir edildiði illerdeki teþkilat birimlerimiz tarafýndan, mazlum kardeþlerimizin beslenme ve barýnma ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna destek olunmaktadýr. Genel merkezimiz tarafýndan da Kobani den gelen kardeþlerimize olumsuz hava koþullarý dikkate alýnarak ilk etapta beþ bin battaniye gönderilecektir. Ýslam coðrafyasýnýn zulümlere mahkum edilmek istendiði bu süreçten, týpký Hac ibadetindeki gibi siyahýyla beyazýyla, Arabýyla, Acemiyle, Türkü ve Kürdüyle birlik, dayanýþma ve yardýmlaþma ruhuyla kurtulacaðýmýz idrakiyle; Suriye ve Irak ta devam eden savaþýn mazlumu kardeþlerimize yardým eli uzatmayý insan olmanýn ve medeniyetimizin gereði sayýyor, bu süreçte mazlumlara yönelik insani yardým faaliyetlerine destek verenlere teþekkür ediyoruz. Haber Merkezi (Basýn: 982)

18 18 CUMA 3 EKÝM 2014 KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ... KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ... Tüm Çorum halkýnýn Kurban Bayramýný en içten duygularýmýzla kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ölçerler Tarým Makina Ýmalat ve Pazarlama Hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. ÖZÜDOÐRU MOBÝLYA BESÝM ÖZÜDOÐRU (Ç.HAK:2907) (Ç.HAK:2906) Fabrika: K.S.S 4. Cad. No: 25 Merkez Çorum Teþhir: Kunduzhan Mah. Akþemsettin Cad Ýskilip Kavþaðý Tel: YAZI MAH. M.AKÝF EERSOY CAD. NO:47\B OSMANCIK TEL: EMNÝYET Tüm Çorum halkýnýn Kurban Bayramýný en içten duygularýmýzla kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 14 ÇORUM Tel-Faks : TOPTAN TEKSTÝL PAZARLAMA (Ç.HAK:2908) Ahmet - Ömer Baykan EMNÝYET ADÝL KAHRAMAN TOPTAN OPTAN FÝYA FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ SATIÞ (Ç.HAK:2909) Kurban Bayramýnýzý kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tel: Tel: Fax: Yeni Sanayi Caddesi (Terminal Yaný) No: 6 Çorum Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Pars Temizlik ve Temizlik Ürünleri Ulukavak Mah. Çatalhavuz 14. Sok. No: 16/A Tel: (Ç.HAK:2911) (Ç.HAK:2910) Abdulkerim Çam Deðerli hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlarýz. Et Bizim Ýþimizdir Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz dan Bu Güne (Ç.HAK:2912) Ev ve iþ yerlerine paket servisimiz vardýr Alo Paket: Yeniyol Mahallesi 8. Gazi Sokak No:7/A ÇORUM Kurban Bayramýnýzi kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (Ç.HAK:2913) TOSUNOÐLU KASABI Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný en içten dileklerimizle kutlarýz. Çorumlu hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. ÞENTÜRKLER ERKEK KUAFÖRÜ Ali-Mücahit ÞENTÜRK Çöplü Mah. Akpýnar Cad. No: Metin ÞENTÜRK Ulukavak Mahallesi Akpýnar Caddesi 6/C Mehmet ÖZKARA K.S.S. 6. Cad. No: 9 Tel: (Ç.HAK:2916) (Ç.HAK:2914) (Ç.HAK:2915) ÞENTÜRKLER KIRAATHANESÝ

19 Bayramýnýz Saðlýklý olsun Kist Hidatik Hastalýðý ile Mücadele Ülkemizdeki önemli paraziter hastalýklardan birisi Kist Hidatik hastalýðýdýr. Özellikle kurban bayramlarýnda kesilen hayvanlarýn hastalýklý doku ve organlarýnýn çevreye atýlmasý, Kist Hidatik açýsýndan risk teþkil etmektedir Kurban Seçimi ve Kesiminde Dikkat Edilecek Hususlar: Kurban Bayramý sebebiyle hayvanlarla daha fazla temas edilmesi ve kurban eti tüketilmesi bazý zoonotik hastalýklara maruz kalma riskini de artýrmaktadýr. Bu nedenle Kurban Bayramýnda kurbanlýk hayvan alýmýndan baþlayarak etlerin tüketilmesine kadar saðlýk ve hijyen kurallarýna azami dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu baðlamda: - Kurban Bayramýnda kurbanlarýn belediyelerin belirlediði kurban kesim yerlerinde ya da mezbahalarda kestirilmesi, - Kurbanlýk hayvanýn kesinlikle Veteriner Hekim kontrolünden geçmiþ saðlýklý hayvan olduðuna dikkat edilmesi, - Kesim iþleminin hijyenik yerlerde ve ehil insanlar tarafýndan yapýlmasý, - Kesim sonrasý hayvanlarýn hastalýklý organlarýnýn ve atýklarýnýn geliþigüzel ortalýða atýlmamasý ve köpek gibi etçil hayvanlara kesinlikle çið olarak yedirilmemesi, - Kesilen hayvanlara ait kistli iç organlar ve her türlü atýðýn derin bir çukura gömülüp bulunabiliyorsa sönmemiþ kireç dökülerek kapatýlmasý, - Kurban kesen, hayvaný yüzerek et taksimi yapan kasap ve yardýmcýlarý ile kurban sahiplerinin etle temas eden uzuvlarýnda yara olmamasý, bu durumda olanlarýn kesim, yüzme ve et taksimi iþini yapmalarý zorunlu ise hijyenik eldiven kullanmalarý, Kurban etlerinin iyi muhafaza edilmesi ve iyice piþirildikten sonra tüketilmesi önemlidir. Dikkat Edilmesi Gereken Hayvan Hastalýklarý: Kist Hidatik (Kist Hastalýðý): Ülkemizdeki önemli paraziter hastalýklardan birisi Kist Hidatik hastalýðýdýr. Özellikle kurban bayramlarýnda kesilen hayvanlarýn hastalýklý doku ve organlarýnýn çevreye atýlmasý Kist Hidatik Hastalýðý açýsýndan risk teþkil etmektedir. Kist Hidatik Hastalýðý insanlarýn karaciðer, akciðer, dalak, beyin gibi iç organlarýnda kistler oluþturarak ölüme sebep olabilen bir hastalýktýr. Paraziti taþýyan köpek, kedi, çakal, tilki, kurt gibi hayvanlarýn dýþkýsý ile parazitin yumurtalarý etrafa saçýlýr. Kurumuþ köpek dýþkýsý içindeki yumurtalar toz halinde uçuþur ve rüzgar ile daðýlarak insan yiyecek ve içeceklerinin üzerine konabilir. Meyve ve sebze gibi yiyecekler bu yumurtalarla kirlenir. Bu þekilde kirlenmiþ yiyeceklerin yenilmesi, rüzgar ile uçuþan yumurtalarýn solunum yoluyla alýnmasý ve paraziti taþýyan köpeklerin sevildikten sonra ellerin iyice yýkanmamasý gibi nedenlerle hastalýk insanlara bulaþýr. Hasta koyunlarýn, keçilerin ve sýðýrlarýn kistli sakatatlarýný yiyerek paraziti alan köpeklerin dýþkýlarý ile parazit yumurtalarý çevreye saçýldýðýndan parazit yumurtalarýnýn bulaþtýðý yiyeceklerin yenilmesi ve sularýn içilmesi hastalýðýn insanlara bulaþmasýnda önemli rol oynar. Kist Hidatik Hastalýðýndan korunmak amacýyla, - Hayvanlar veteriner hekim denetiminde olan, þartlara uygun hazýrlanmýþ yerlerde kesilmeli, sokaklarda hayvan kesilmemeli, - Kurban Bayramýnda kesilen hayvanlarýn kistli organlarý köpeklere yedirilmemeli, derin bir çukura gömülmeli ve mümkünse üstüne sönmemiþ kireç dökülerek kapatýlmalý, - Kaynaðý bilinmeyen sular içilmemeli, sebze ve meyveler iyice yýkadýktan sonra tüketilmelidir. Þarbon (Çoban çýbaný, Karakabarcýk): Ülkemizde görülebilen gýda kaynaklý zoonotik hastalýklardan biri de þarbon hastalýðýdýr. Þarbon, özellikle sýðýr, koyun, keçi, deve gibi ot yiyen hayvanlardan insanlara bulaþan bir hastalýktýr. Þarbon insanlara üç þekilde bulaþmakta ve bulaþma þekline göre de isimlendirilmektedir. Deri þarbonu, hasta hayvanlara, bunlarýn dokularýna, bu hayvanlarýn kirletmiþ olduðu eþya veya malzemelere temas edilmesiyle; baðýrsak þarbonu, þarbon mikrobuyla bulaþmýþ gýdalarýn, özellikle de þarbonlu hayvanlarýn etlerinin yenmesiyle; akciðer þarbonu ise þarbon sporuyla bulaþýk tozlarýn veya hayvan tüylerinde ve kýllarýnda bulunabilen sporlarýn solunmasýyla bulaþmaktadýr. CUMA 3 EKÝM Þarbon hastalýðýndan korunmak amacýyla;þarbonlu olduðundan þüphelenilen hayvanlar asla kesilmemeli, derileri yüzülmemeli ve etleri tüketilmemelidir.þarbondan ölen hayvanlar 2 metre derinliðinde çukurlar açýlarak gömülmelidir. Toksoplasmosis: Toksoplasmosis insan ve hayvanlarda Toksoplasma gondii'nin yol açtýðý tarafýndan þekillendirilen ve tüm vücudu etkileyen bir enfeksiyondur. Toksoplasma dünyada insan, evcil ve yabani hayvanlarda en çok görülen parazitlerden biridir. Ülkemizde doku kistlerinin oluþtuðu hayvanlardan koyunlarda sýkça rastlanmakta olup, sýðýrlarda ise Toxoplasma kýsa bir süre canlý kalabilmekte ve o nedenle sýðýr etlerinde çok ender olarak doku kistlerine rastlanabilmektedir. Diðer pek çok hastalýkta olduðu gibi toxoplasmosis ile mücadele de korunma esastýr. Hayvansal dokulardaki kist 3-4 hafta kadar canlýlýðýný koruyabilmektedir. Bu noktada özellikle koyun ve kuzu eti önem taþýr ki bunlar çið veya az piþmiþ olarak tüketilmemeli, çýplak elle et, sakatat gibi yiyeceklere dokunulmamalýdýr. Et ve sakatat grubu yiyecekler iyice piþirildikten sonra yenmelidir. Teniyoz (Þerit Hastalýðý): Tenyozun önlenmesi için de etler çið veya az piþmiþ olarak yenmemelidir. Etler renkleri pembeden griye dönene kadar piþirildikten sonra tüketilmelidir. Etlerde bulunan larvalar dondurularak da harap edilebilir. Etlerin tuzlanmasý, kurutulmasý, tütsülenmesi ve mikrodalga gibi yöntemlerle muamele edilmesi durumunda parazitin canlýlýðýný devam ettirebileceði akýlda tutulmalýdýr. SAÐLIKLI BÝR BAYRAM DÝLEÐÝYLE ÇORUM HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜ Sigorta Migros Maðazasý açýldý HURÞÝT BOZKURT M igros'un Çorum merkezde üçüncü þubesi açýldý. Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde hizmete giren maðaza açýlýþýna Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar Migros Bölge Müdürü Göksel Köse'nin yaný sýra vatandaþlar katýldý. Maðaza dualarla açýlýrken, açýlýþa özel indirim uygulandý. atih Sultan FMehmet Ýlkokulu 2/l sýnýfý öðrencileri ilk demokrasi tecrübelerini yaþadýlar. Öðrenciler, Sýnýf Öðretmeni Osman Özerdemir in gözetiminde sýnýf baþkanlarýný oy pusulalarýndaki aday öðrenci resimlerinin altýna evet mührü basarak seçtiler. Sandýk kurulunu sýnýf annelerinin oluþturduðu seçimi Okul Müdürü Haydar Deveci de gözlemci olarak izledi. Deveci, öðrencileri etkinlikten dolayý kutladý. Haber Merkezi Migros'un Çorum merkezde üçüncü þubesi açýldý. MÝGROS Sigorta Þubesi Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde hizmete girdi. Sýnýf baþkanlarýný seçimle belirlediler Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu 2/l sýnýfý öðrencileri ilk demokrasi tecrübelerini yaþadýlar. Öðrenciler, Sýnýf Öðretmeni Osman Özerdemir in gözetiminde oy kullandý. HÝZMET ARACININ MOBIL DÝÞ ARACINA DÖNÜÞÜM ÝÞÝ ÇORUM HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE HALK SAÐLIÐI KURUMU Hizmet Aracýnýn Mobil Diþ Aracýna Dönüþüm iþi hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a)adresi : Gazi Caddesi No: MERKEZ/ÇORUM b)telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : l Adet hizmet Aracýnýn Mobil Diþ Aracýna Dönüþtürülmesi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b)yapýlacaðý yer : Ýhale Uhdesinde kalan yüklenicinin gerçekleþtireceði yer c)süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 45(kýrkbeþ) gündür 3-Ýhalenin a)yapýlacaðý yer : Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Gazi Cad. No:66 MERKEZ-ÇORUM (Konferans Salonu) b)tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Destek Hizmetleri Þube Müdürlüðü, Satýn alma Birimi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Halk saðlýðý Müdürlüðü satmalýna Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi. ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhale. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 985)

20 20 CUMA 3 EKÝM 2014 KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ... KURBAN BAYRAMINIZI KUTLARIZ... Kurban Bayramýnýn ülkemiz, milletimiz ve Türk-Ýslâm alemi ile tüm insanlýk için hayýrlara vesile olmasýný, barýþ huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. (Ç.HAK:2918) Deðerli müþterilerimizin ve hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. ÇAÐLAYAN PLASTÝK BORU ÝNÞ. NAK. SAN. TÝC. LTD. Küçük Sanayi Sitesi 73. Sok. No: 3 (Köfteci Kel Adil Karþýsý) ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2917) Murat Koçak ÝNÞAAT GAYRÝMENKUL OTOMOTÝV AKARYAKIT TURÝZM GIDA TEKS. ÝTH. ÝHR. TÝC. LTD. Tel:(+90) Fax: Çorum-Ankara Karayolu 45. Km. Sungurlu/ÇORUM web: Tüm Çorum halkýnýn Kurban Bayramýný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. Hizmet-Ýþ Sendikasý Hak Ýþ Ýl Temsilcisi-Hizmet Ýþ Ýl Baþkaný Mustafa Köroðlu (Ç.HAK:2920) (Ç.HAK:2918) Dünya'da ve bölgemizde savaþ rüzgarlarýnýn estirildiði, ülkemizde aydýnlýk yarýnlar özlemlerimizin tehlikeye düþtüðü bu günlerde kutlayacaðýmýz Kurban Bayramý'nýn tüm eðitim iþgörenlerine ve ulusumuza saðlýk ve mutluluklar getirmesini dileriz. Eðitim-Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Tüm Ýslâm Aleminin Kurban Bayramýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Akýncýlar Derneði (Ç.HAK:2921) Tüm hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný içten dileklerimizle kutlarýz. Türkiye nin en kaliteli ürünleri en ucuz fiyata Ekbay Tuhafiye de (Ç.HAK:2922) Adres: Ulukavak Mah. Tarakçý 8. Sk. Ulukavak Saðlýk Ocaðý civarý Tel: (Ç.HAK:2923)

21 Yerel yönetimlere çevre semineri evre ve Þehircilik Mü- ev sahipli- imar, kýyý, yapý ve çevre uy- uygulayýcýlara aktarýlmasý, Çdürlüðü'nün ðinde Ýmar, Kýyý, Yapý ve Çevre Uygulamalarý Karadeniz Bölgesel Semineri düzenlendi. Çevre ve Þehircilik Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, son yýllarda mevzuatta yapýlan deðiþikliklerle kentlerin ve kýrsal alanlarýn planlý geliþmesi, fiziksel çevrenin, doðal ve tarihi deðerlerin korunmasý ve toplumun ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde biçimlendirilmesi konusunda, yerel Kýyý, Yapý ve Çevre Uygulamalarý Karadeniz Bölgesel Semineri düzenlendi. gulamalarýnda yapýlan yasal ve idari düzenlemeler hakkýnda bilgilendirilmeleri yoluyla mevzuatýn ülke genelinde uygulanabilirliðinin ve uygulama birliðinin saðlanmasý amacýyla Bakanlýðýmýzca yerel yönetimlere yönelik olarak seminerler düzenlenmektedir. Bu çerçevede, 30 Eylül- 02 Ekim 2014 tarihleri arasýnda Anitta Otel'de "Ýmar, Kýyý, Yapý ve Çevre Uygulamalarý Karadeniz Bölgesel Semineri"ne Çorum, Kastamonu, yönetimlere önemli görev ve yetkiler verildiði belirtilerek, bu görev- lerin yerine getirilmesinde, parasal kaynaklar kadar yetiþmiþ iþ gücünün de de gerekli olduðu hatýrlatýldý. Açýklamada, "Bu kapsamda; mevzuatta yapýlan deðiþikliklerin Çankýrý, Sinop, Samsun, Tokat, Amasya, Ordu ve Giresun Ýllerinden; Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðünden, Ýl Belediyesinden, Ýlçe Belediyelerinden ve Özel Ýdaresi Genel Sekreterliðinden yetkililerin katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir." Denildi. Haber Merkezi ÝHA dan Baþkan Þen e ziyaret hlas Haber Ajansý (ÝHA) Çorum Bölge ÝMüdürü Bülent Özkaleli ve ÝHA Kargý Ýlçe muhabiri Ozan Acar, Kargý Kaymakamý Ali Erdoðan ve Belediye Baþkaný Zeki Þen i makamlarýnda ziyaret ettiler. Ziyarette ÝHA nýn çalýþmalarý hakkýnda Kaymakam Erdoðan ve Baþkan Þen i bilgi veren ÝHABölge Müdürü Bülent Özkaleli, ÝHA olarak tüm dünyada olduðu gibi Kargý ilçesinde de yapýlan çalýþmalarý haberleþtirme konusunda üzerlerine düþen sorumluluðu yerine getirdiklerini ifade etti. Kargý haberlerinin ÝHA aracýlýðýyla yerel ve ulusal medya olmak üzere tüm dünyaya servis edildiðine dikkat çeken Özkaleli, "Ajans olarak yerel medyaya da destek olmak amacýyla bazý projelere imza atýyoruz" þeklinde konuþtu. Bir sandalye baðýþý daha Alaca Engelliler Derneði bir engelliyi daha sevindirdi. 4 EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Ulukavak Mahallesi Karaman Çavuþ Cad. No: 30 adresinde bulunan tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM Atýl Uzelgün Huzurevi Müdürlüðü Bakým hizmeti alýmý iþi. Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü / Çorum Saat: EKÝM Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Kargý ilçesi Cumhuriyet Yatýlý Bölge Ortaokulu onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Maerkezi Müdürlüðü Temizlik ve kalorifer yakma hizmet alýmý iþi. Yer: Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Maerkezi Müdürlüðü / Çorum Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi YÝTÝK Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesinden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Akif YÜKSEL Selaattin oðlu Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2924) Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 1683 ada no, 5 parsel, 19 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Su malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Elektrik Üretim A.Þ Genel Müdürlüðü (EÜAÞ) Altýnkaya HES Ýþletme Müdürlüðü 2 adet prefabrik bina alýmý iþi. Yer: EÜAÞ Altýnkaya HES Ýþletme Müdürlüðü Kolay- Bafra/Samsun Saat: EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Çöp konteyneri alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: EKÝM Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü silahsýz 01/01/2015 ile31/12/2017 tarihleri arasý (3 yýl) 36 ay süreli 11 kiþi özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. No: 120 Çorum Saat: EKÝM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik ve Teknisyen Yardýmcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü baðlý kuruluþu (Konukevi) Valilik ek binasý 8. kat Saat: Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü mek Partisi (EMEP) Ço- Ýl Örgütü nde kongre Erum süreci baþladý. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü bakým hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. 8. Cadde Çorum Saat: EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Arýtma Tesislerine personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü ICP-MS laboratuvar cihazý alýmý iþi. Yer: Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü (Hýdýrlýk Caddesi No: 171) Saat: EKÝM Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü mutfaðýnda yemek piþirme yoluyla mamul yemek alýmý, daðýtýmý ve servis hizmetleri alýmý iþi. Yer: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem personeli hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EKÝM Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ile baðlý Sosyal Güvenlik Merkezleri hizmetlerinin yürütülmesinde kullanýlmak üzere 02/01/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasýnda 254 gün 2 adet sürücülü binek (sedan) araç temini hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. No: 120 Saat: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Silahsýz özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü Mühendislik Fak. yaný Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Belediye Baþkaný Zeki Þen, ÝHA nýn Türkiye nin en köklü ve güçlü ajanslarýndan birisi olduðunu belirtti. Ýlçede yapýlan çalýþmalarýn ÝHA aracýlýðýyla anýnda Çorum ve Ulusal medyada yer aldýðýný dile getiren Þen, Bu nedenle ÝHAdoðru, tarafsýz ve hýzlý bir habercilik anlayýþýyla köklü ve güçlü haber ajanslarýnýn baþýnda gelmektedir diyerek Özkaleli ye çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Kaymakam Erdoðan ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, günümüzde basýnýn üstlendiði önemli role dikkat çekti. Basýnýn kamu görevi üstlendiðini ifade eden Erdoðan, "Basýn bir toplumun dili ve kulaðýdýr. Bu yüzden basýn ayný zamanda kamu görevi üstlenmektedir. Bu da çok önemli bir görevdir. Ýhlas Haber Ajansý baþta olmak üzere tüm basýn mensubu arkadaþlarýmýza görevlerinde baþarýlar diliyorum diye konuþtu. (ÝHA) laca Engelliler Der- bir engelliyi da- Aneði ha sevindirdi. Alacahöyük Beldesi nde yaþayan 70 yaþýndaki Naci Aydoðan adlý felçli vatandaþa manuel tekerlekli sandalye hediye edildi. Dernekten yapýlan açýklamada, hizmetlerin aralýksýz devam ettiði belirtilerek, þimdiye kadar 150 yi aþkýn tekerlekli sandalye baðýþýnda bulunulduðu ifade edildi. Alaca Engelliler Derneði nden yapýlan açýklamada, Hayýr yapmaktan zevk alan herkesi derneðimizin çalýþmalarýna katýlmaya,manevi kazançlarýmýza hissedar olmaya davet ediyoruz. Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 TD 212 plakalý, 2012 model Volkswagen marka Jetta 1.2 TSÝ 105PS CMFRT MAN tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C Ýskilip Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü, Çayýr mevkii, 130 ada no, 22 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,12 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü, Çayýr mevkii, 130 ada no, 20 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,96 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü þoförlü araç kiralama iþi. Yer: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Saat: KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mah Ada No, l Parsel No, 714,99 m2, arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: Çok mutluyuz. Engellileri sevindirmenin mutluluðunu yaþarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen, yardýmcý olan,derneðimizin çorbasýnda tuzu olan bütün hayýrseverlerimizi tebrik ediyoruz. ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi EMEP te kongre süreci Geçtiðimiz hafta sonu Mecitözü, Sungurlu ve Alaca da kongrelerini tamamlayan EMEP in Merkez Ýlçe Kongresi nin 12 Ekim de, Ýl Kongresi nin ise 2 Kasým 2014 tarihinde yapýlacaðý belirtildi. Bu arada Emek Partisi Mecitözü Ýlçe Baþkanlýðý na Çelebi Þahin, Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý na Hayati Güçtekin, Alaca Ýlçe Baþkanlýðý na ise Ali Yýldýz ýn getirildiði bildirildi. Haber Merkezi ÝHALE ÝPTAL ÝLANI PERSONEL HÝZMETÝ ALINACAKTIR HUZUREVÝ MÜDÜRLÜÐÜ-ATIL ÜZELGÜN AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK DANIÞMA YÖNLENDÝRME VE TEK.YRD.PERSONEL HÝZMETÝ ALINACAKTIR ihalesi, 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 16 ncý maddesine göre iptal edilmiþtir. Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : Kale Mahallesi Kýbrýs cad No: MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik posta adresi : 2-Ýptal edilen ihalenin ilanýnýn yayýmlandýðý a) Kamu Ýhale Bülteninin tarih ve sayýsý : b) Gazetenin adý ve tarihi (yayýmlanmýþ ise) : - 3- Ýhale Ýptal Tarihi : Ýptal nedeni veya nedenleri : Bakanlýðýmýz tarih ve sayýlý yazýlarýnda bahsi geçen tarih ve sayýlý resmi gazetede yayýnlanan 4734 S.Kanunun 62/e bendi deðiþtiðinden dolayý iptal edilmiþtir. Resmi Ýlanlar: de Restorasyon imzasý atýldý orum'un Osmancýk ilçesinde sel Çbaskýnlarýný önlemek amacý ile kuzey yamaçlarýn aðaçlandýrýldýðý bildirildi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý yetkilileri Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý ziyaret ederek çalýþmalarla ilgili bilgilendirdiler. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çölleþme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüðü Þube Müdürü Ali Keþ, Orman Genel Müdürlüðü Aðaçlandýrma Etüt ve Proje Þube Müdürü Nuran Karaçorlu, Amasya Orman Bölge Müdürlüðü Aðaçlandýrma Þube Müdürü Mustafa Tuncer, Çorum Orman Ýl Müdürlüðü Aðaçlandýrma Þefi Tacim Karakýl ve görevli mühendisler Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý ziyaret etti. Ziyarette Osmancýk'taki çalýþmalarla ilgili bilgi veren Amasya Orman Bölge Müdürlüðü Aðaçlandýrma Þube smancýk Kalesi nin restorasyon Osözleþmesi imzalandý 9 Eylül 2014'de yapýlan Osmancýk Kandiber Kalesi Restorasyonu birinci etap ihalesinin resmi süreci tamamlanarak sözleþme imzalandý. Osmancýk ilçesinin en büyük tarihi eserlerinden birisi olan Kandiber Kalesinin 9 Eylül 2014 yapýlan restorasyon ihalesini Boyut Grup Restorasyon adlý firma kazanmýþtý. Ýhalenin resmi süreci tamamlanarak firma ile sözleþme imzalandý. Firma Yetkilisi Onur Beyazýt ile Osmancýk Belediyesi Baþkaný Hamza Karataþ arasýnda sözleþmenin imzalanmasýyla ihale süreci tamamlanmýþ oldu. Restorasyon iþinin 400 günde tamamlanacaðýný belirten Belediye Baþkaný Hamza Karataþ "Yaklaþýk 7 bin yýllýk bir geçmiþi olan Osmancýk Kalesinin restorasyon sürecine baþladýk. Firma yetkilileri ile sözleþme imzaladýk. Bu projenin peyzaj düzenlemesini içeren ilk etabý. Ýlk etapta kaleye çýkýþýn kolaylaþtýrýlmasý için yollar düzenlenecek. Kalenin aydýnlatýlmasý saðlanacak. Kale üzerine seyir teraslarý yapýlacak. Ayrýca kale güvenlik kameralarý ile donatýlacak. Tarihi kale restorasyonun ardýndan turizme kazandýrýlmýþ olacak" dedi. Haber Merkezi Osmancýk ýn kuzey yamaçlarýna fidan Osmancýk Kalesi nin restorasyon sözleþmesi imzalandý Çorum'un Osmancýk ilçesinde sel baskýnlarýný önlemek amacý ile kuzey yamaçlarýn aðaçlandýrýldýðý bildirildi. smancýk Belediye Baþ- Hamza Karataþ Okaný bayram öncesi Kurbanlýk Pazarýný ziyaret etti. Baþkan Karataþ ilçede kurulan Kurbanlýk Pazarýný ziyaret ederek vatandaþlarla görüþtü. Kurban alýþveriþi yapan vatandaþlara hayýrlý alýþveriþler temennisinde bulunan Karataþ, vatandaþlarýn pazarla ilgili görüþlerini dinledi. Rahat alýþveriþ yapabilmesi için Kurban Bayramý öncesinde Pazar yerinde gerekli hazýrlýklarýn yapýldýðýný belirten Karataþ "Kurban Bayramý öncesi en fazla hareketliliðin olduðu yer doðal olarak Kurbanlýk Pazarý oluyor. Vatandaþlarýmýzýn kurbanlýðýný kolaylýkla seçebilmesi ve rahat bir alýþ veriþ yapabilmesi için gerekli çalýþmalar yapýldý. Kurbanlýk Pazarýnda önceden bir hazýrlýk yapýlarak gerekli tedbirler alýndý. Vatandaþlarýmýzý da ziyaret ederek alýþveriþlerinde hayýr ve bol kazanç temennisinde bulunduk. Hemþerilerimizden kurban kesiminde de duyarlý olmalarýný, daha önceden belirlenen yerlerde kesim yapmalarýný, çevre ve hijyen kurallarýna Müdürü Mustafa Tuncer, ilçenin kuzey yamaçlarýnda baþlatýlan çalýþma kapsamýnda yaklaþýk 2 bin hektar alanýn aðaçlandýrýlmasýnýn hedeflendiðini ilk etapta 120 hektar alanýn aðaçlandýrýlmasýna baþlandýðýný söyledi. Ziyaretten dolayý teþekkür eden Belediye Baþkaný Hamza Karataþ yapýlan aðaçlandýrma çalýþmasýnýn ilçede sel baskýnlarýnýn önlenmesinde önemli rol oynayacaðýný belirterek "Ýlçemizin kuzey yamaçlarýndan gelen yaðmur sularý derelerde toplanarak sel baskýnlarýna neden oluyor. Yaðmur sularý ile mücadelenin en önemli yollarýndan birisi aðaçlandýrma yapmaktýr. Bu çalýþma tamamlandýðýnda yaðmur sularýnýn sele dönüþmesi büyük oranda önlenmiþ olacak. Buna raðmen oluþan sel sularý ise diðer önemli bir çalýþma olan kuþaklama projesi kapsamýnda inþa edilecek kanal ile tahliye edilecek" dedi.haber Merkezi Pazarda vatandaþý dinle- Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ bayram öncesi Kurbanlýk Pazarýný ziyaret etti. CUMA 3 EKÝM uymalarýný rica ediyorum. Bütün ilçemizin Kurban Bayramýný kutluyor, hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" dedi. Haber Merkezi (Basýn: 989)

22 22 CUMA 3 EKÝM 2014 Ortaköy çim sahaya kavuþuyor Ortaköy Çok Programlý Lisesi bahçesine çim saha, yürüyüþ parkuru ve kondisyon aletlerindenden oluþan tesisde sona gelindi. Belediye Baþkaný Taner Ýsbir ilçenin 55 yýllýk özleminin sona ereceðini belirterek tesisin en kýsa sürede tamamlanarak hizmete açýlacaðýný söyledi. rtaköy ilk kez çim Osahaya kavuþuyor. Ýlçede Okullar Hayat Olsun projesi kapsamýnda Ortaköy Çok Programlý Lisesi bahçesine sentetik çim saha ve yürüyüþ parkuru ve kondisyon aletlerinin olacaðý bir spor alanýna kavuþuyor. Ýlçe Belediye Baþkaný Taner Ýþber, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýhsan Ýþbir, Ortaköy Çok Programlý Lisesi Müdürü Süleyman Mol ve 100. Yýl Ýlkokulu Müdürü Hayati Özdemir yapýmý devam eden saha ve Ortaköy Belediye Baþkaný ve Milli Eðitim Müdürü yapýmý süren sahada inceleme yaparken Beþiktaþ Týr ý bayram süresince Çorum da kçaabat Sebatspor Genel Sekreteri Muharrem Dur- deplasmanda oynayacaklarý Darýca Gençler- Amuþ, birliði maçýný kazanarak yakaladýklarý çýkýþý sürdürmek istediklerini söyledi. Spor Toto 3.Lig'in 5. haftasýnda yarýn deplasmanda Darýca Gençlerbirliði ile karþýlaþacak olan Akçaabat Sebatspor galibiyete kilitlendi. Geçtiðimiz hafta deplasmanda Kýzýlcabölükspor'u 1-0'la geçerek kazanamama stresini üzerlerinden attýklarýný belirten Akçaabat Sebatspor Genel Sekreteri Muharrem Durmuþ, "Deplasmanda kazandýðýmýz Kýzýlcabölükspor maçýnýn ardýndan yine deplasmanda oynayacaðýmýz Darýca Gençlerbirliði maçýný kazanarak çýkýþýmýzý sürdürmek istiyoruz. Yeni oluþturduðumuz kadronun üzerinde kazanamama stresi vardý. Geçtiðimiz hafta aldýðýmýz galibiyetle bunu üzerimizden attýk. Ýlk haftalarda yeni bir takým kurmanýn bazý sýkýntýlarýný yaþadýk ve istediðimiz sonuçlarý alamadýk. Kupa'da Denizlispor'u iyi bir mücadele sonrasý geçmemiz ve ligde oynadýðýmýz son maçý da kazanmamýz takýma büyük bir moral kazandýrdý" dedi. ÝRTÝBAT eþiktaþ Týr ý bugünden itibarey Bbeþ gün süreyle Çorumlulara hizmet verecek. Çorum Beþiktaþlýlar Derneði Baþkaný Kadir Yüksem, Beþiktaþ mobil satýþ maðazýsýnýn yeni sezon ürünleri ile birlikte bugün Pir Baba Çamlýðý yanýnda bulunan alanda satýþ yapacaðýný söyledi. Beþiktaþ Mobil Satýþ Maðazasýnýn bugünden itibaren beþ gün süresince Çorum da kalarak Beþiktar taraftarlarýna hizmet vereceðini belirterek tüm taraftarlarýný ürün almak için beklediklerini belirten Baþkan Kadir Yüksel Sevdiklerinize bayram hediyesi olarak yeni sezon ürünlerini alýn dedi. (Ç.HAK:959) tesisde incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda açýklamalarda bulunan Belediye BaþkanýTaner Ýþbir, ilçenin 55 yýllýk bir rüyasýný gerçekleþtirdikleri için mutlu olduklarýný belirterek Ýlçemiz gençleri ve halký artýk baþka sahalara ihtiyaç duymayacaklar. Bu daha bir baþlangýç ileride bu alanda önümüzdeki günlerde daha güzel müjdeler vereceðiz. Bu tesisin ilçemiz halkýna hayýrlý olmasýný diliyorum dedi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýhsan Ýsbir ve okul müdürleride Belediyenin bütün imkanlarý ile bu alanda çaba sarf ettiðini belirterek Belediye Baþkaný Taner Ýsbir e teþekkür ettiler. Beden Eðitimi Öðretmenleri nden ilk ziyaret Bahçelievler Okulu na Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði Bahçelievler i ziyaretinde toplu halde görülüyorlar orum Beden Eðitimi Öð- Derneði ve Çretmenleri Spor Kulübü yeni öðretim yýlýnýn baþlamasýnýn ardýndan ilk ziyareti Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu nu ziyaret etti. Baþkan Baki Aygün ile Yönetim Kurulu üyeleri ziyaretlerinde okul Beden Eðitimi Öðretmenleri ile spor odasýnda otutarak sohbet ettiler ve yeni eðitim öðretim yýlýnýn hayýrlý olmasý dileðinde bulundular. Dernek yönetimi ziyaretlerini önümüzdeki günlerde devam ettirecek. Sebat, Darýca da çýkýþ peþinde Durmuþ, yeni oluþturduklarý oyuncu kadrosunun zamana ihtiyacý olduðunu belirterek, "Ligde bulunduðumuz konumdan memnun deðiliz. Teknik ekibimiz ve oyuncu kadromuz bunun bilincindeler. Darýca Gençlerbirliði maçýný çok iyi hazýrlandýk. Deplasmanda alacaðýmýz galibiyetle üst basamaklara doðru týrmanýþa geçmek istiyoruz. Taraftarlarýmýzýnda zirveyi hedefleyen takýmýza daha çok destek vermesini bekliyoruz" ifadesini kullandý. Sebatspor Genel Sekreteri Muharrem Durmuþ Ortaköy Ýlçesinde okul bahçesinde yapýlan çim saha ve yürüyüþ parkuru için çalýþmalarda son aþamaya gelindi Hitit Gençlik den iddialý start Hitit Gençlikspor yeni sezon hazýrlýklarý öncesinde Mangal Evi nde bir araya geldi. Kulüp Baþkaný Niyazi Bulut bir çok tecrübeli isimle anlaþtýklarýný ve görüþmelerinin sürdüðünü takýmýda Tevfik Zincirci hocanýn çalýþtýracaðýný belirterek hedeflerinin þampiyonluk olduðunu söyledi. Þahan ýn istediði futbolcularý aldýk Batman Petrolspor Baþkaný Aydýn Gülmez, Mehmet Þahan ýn istediði futbolcularý transfer ettiklerini kimseyi suçlamadýðýný tek suçlunun kendisi olduðunu söyledi. atman Petrolspor Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez, Bsessizliði bozdu. Teknik Direktör Mehmet Þahan ýn açýklamalarýna yanýt veren Gülmez; O hangi futbolcuyu istediyse transfer ettik. Yine de kimseyi suçlamýyorum. Tek suçlu varsa benim dedi. Teknik Direktör Mehmet Þahan ýn istifasýnýn ardýndan sessizliði bozan Petrolspor Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez, baþarýsýzlýðýn tek sorumlusunun kendisi olduðunu söyledi. Baþkan Gülmez, þöyle konuþtu; Kimse bir yerde suçluyu aramasýn. Baþarýsýzlýkta suç varsa bu da benim. Mehmet Þahan, hangi futbolcuyu istediyse transfer ettik. Ýstanbul daki ofisimi 1.5 ay süreyle Þahan a tahsis ettim. Tek tek futbolcularý Hitit Gençlikspor Yönetim ve Teknik Heyeti yemek sýrasýndaki görüþmelerinde itit Gençlikspor yeni Hsezon hazýrlýklarýna start verdi. Baþkan antrenör ve futbolcular önceki akþam Mangal Evi nde bir araya gelerek yeni sezona start verdiler. Yemeðe Hitit Gençlikspor Onursal Baþkaný Rumi Ispanak ile Kulüp Baþkaný Niyazi Bulut, Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Boz, bu sezonda takýmý çalýþtýracak olan Tevfik Zincirci ile futbolcularýn bir bölümü katýldý. Hitit Gençlikspor Baþkaný Niyazi Bulut, yeni sezon için tecrübeli antrenör Tevfik Zincirci ile anlaþtýklarýný futbolcu olarakta Arif Emir, Sedat Yýlmaz, Ömer Faruk Bayar, Rüstem Özbay, Alper Kýlýç, Yasin Karadugan, Mustafa Ünlü, Mert Can, Veysel Iþýk, Eftal Yanýk, Ali Mermerta, Ýbrahim Þahin, Hakan Geldi ile anlaþtýk. Bu futbolcular dýþýnda Emrah Arslan, Menderes Özarslar ve Hitit Üniversitesi nden dört futbolcuyla görüþmelerimiz sürüyor. Bu sporcularlada en kýsa sürede anlaþarak kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Oluþturduðumuz kadromuzla yeni sezon hazýrlýklarýna bayramdan sonra baþlayacaðýz. Þampiyonluk hedefiyle yola çýkacaðýz. Tabiki önceliðimiz Çorum futboluna renk katmak katkýda bulunmak dedi. Hitit Gençlikspor un sezon açýlýþ yemeðine eski ve yeni oyuncular ile yöneticilerin büyük bir bölümü katýldý araþtýrýp transfer eden de o. Fakat arkasýndan da konuþmuyorum. Baþarýsýzlýkta en büyük suçlu benim. Ýlk dört haftada aldýklarý bir puanýn futbolcularýna yakýþmadýðýný da anýmsatan Baþkan Gülmez, sözlerini þöyle sürdürdü; Lig uzun maraton. Daha önümüzde 30 maç var. Belki de sezon baþýnda futbolculara çok yüklenildi. Futbolcular yorgun olabilir. Form tutmayan futbolcularý þimdiden yerden yere vurmak istemiyoruz. Yarýn ki maçta takýmýn yanýnda olacaðým. Emre Aktaþ a daha bir-iki hafta süre var. Yine de kaliteli ekip oluþturduðumuza inanýyorum. Bu zor günleri beraber aþacaðýz. Taraftarlarýmýz sabýrlý olsunlar, bayram arifesinde Ýstanbulspor deplasmanýnda üç puan armaðan edeceðiz.

23 CUMA 3 EKÝM (Ç.HAK:2721) (Ç.HAK:2745) BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe tercihen bilgisayar kullanabilen bayan elemanlar ve bayan aþçý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2711) ELEMANLAR ALINACAKTIR * CNC operatörleri, * EML Mezunu teknik elemanlar, * Kaynakçýlar. Gerekli þartlar; * Askerliðini yapmýþ olmak * Sigara kullanmamak, * En fazla 35 yaþýnda olmak. Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM KAYNAKÇILAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gazel Makina San. Tic. Ltd. Þti. Organize San. Bölgesi (Ç.HAK:2712) 8. Cad. No: 4 Tel: Anadolu Apart Ýnönü Cad. (Teknosa üzeri) No: 24 Çorum ELEMANLAR ARANIYOR Hacý Baba Dinlenme Tesisleri nde çalýþtýrýlmak üzere Aþçý, Garson ve Bulaþýkçý aranmaktadýr. Yemek+kalacak yer mevcuttur. (Ç.HAK:2746) (Ç.HAK:2884) Yoðun Bakým Hemþiresi alýnacaktýr Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: Adres: Hacýhamza Tel: (Ç.HAK:2734) ELEMANLAR ARIYOR MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere (Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK eðitimi verilerek, çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak yetiþtirilecektir. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.(kýsa özgeçmiþ ile) ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A ÇORUM TEL: CEP: * KAYNAKÇI * BOYACI * TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr. (Ç.HAK:2752) ELEMAN ARANIYOR Çorum þantiyemizde görevlendirilmek üzere Elektrikci Usta, Kalfa ve Vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: ÝÞYERÝNE KÝRALIK DAÝRELER Çorum Belediye Baþkanlýðý arkasýnda Gündoðdu Sürücü Kursu nun çýkmýþ olduðu daireler iþyerine kiralýktýr. (Ç.HAK:2696) (Ç.HAK:2940) (Ç.HAK:2311) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: KÝRALIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1 de (Ç.HAK:2645) (Ç.HAK:2749) MARKET ELEMANI ARANIYOR Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ (Ç.HAK:2683) (Ç.HAK:2744) Deðerli hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, esenlikler dileriz. KOÇTÜRK MATBAACILIK Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/C ÇORUM Tel: Faks: bulunan 40 m2 iþyeri kiralýktýr. Mür. Tel: MERKEZÝ YERDE KÝRALIK ÝÞYERÝ BÝNASI (ÞU AN BANKA ÞUBESÝ KÝRACI) 30 KASIM 2014 DE BOÞALACAKTIR BÜTÜN BANKALARIN TOPLANDIÐI ÝNÖNÜ CAD. ÜZERÝNDE 131 M2 TABANDA 4 KATLI BÝNANIN TAMAMI KÝRAYA VERÝLECEKTÝR ÝLGÝLENENLERÝN ÖNCELÝK ALMAK ÝÇÝN( ) TELEFONA MÜRACATLARI. Ankara Asfaltý 1.Km (Cýtroen Karþýsý) Çorum ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakçý, Boyacý Ustasý, Kalfa ve Çýraklar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ölçerler Tarým Makinalarý Mür. Tel: BAY-BAYAN ELEMAN Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Erkekler için askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, VASIFSIZ BAY-BAYAN Elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Tel : Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:2702) (Ç.HAK:2374) SATILIK LÜKS DAÝRELER 3. Stad Sokak ta 120 m2 yeni 2 adet daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU) NA 600 METRE CEPHELÝ NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI) SAHÝBÝNDEN SATILIK * 1200 m2 tam inþaat alanlý * 4 kata ruhsatlý * Saat Kulesine 400 m * Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m * Milönü Caddesine 29 m * Arka yola 18 m cepheli * 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek eski ev yerleri TARLA * Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam 47 dönüm * Yol cephesi 61 m * Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda * Ankara Yoluna 1700 m * Cemilbey Caddesine 1800 m * Saat Kulesine 5 km. mesafede TARLA * Yaydiðin 161 ada 3 parselde * 40 dönüm * 245 metre yol cepheli * Cemilbey Caddesine 500 metre * Ankara Yoluna 5 km (Ç.HAK:2757) * Saat Kulesine 5 km mesafede Ýrtibat Tel: (Ç.HAK:2887) SATIÞ TEMSÝLCÝSÝ ARIYORUZ Yeni açýlan MAVÝ OUTLET maðazamýzda Satýþ Temsilcisi pozisyonunda çalýþacak Bay-Bayan takým arkadaþlarý arýyoruz. Ýlgilenenlerin þahsen müracaat etmesini rica ederiz. Mavi OUTLET MAÐAZALARI (Ç.HAK:2758) ELEMAN ARANIYOR Avukatlýk Bürosunda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, bilgisayar kullanabilen, lise mezunu bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Adres: Ulukavak Mah. Çatalhavuz (Ç.HAK:2748) Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM (Ç.HAK:2256) Deðerli hemþehrilerimizin Kurban Bayramýný kutlar, esenlikler dileriz. Ýlkadým Basýmevi Kadir Sol Eleman Aranýyor Plastik boru imalatýnda yetiþtirilmek üzere askerliðini yapmýþ yaþ arasý eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çaðlayan Plastik Adres: K.S.S. Sitesi 73. Sok. No: 3 Tel: Mimar Sinan Mah. Fevzi Çakmak Caddesi No: 23 ÇORUM Tel: KÝRALIK OTO YIKAMA Müþteri potansiyeline sahip Yunus Emre Çok Katlý Otopark ta Kiralýk Oto Yýkama (0 364) Sok. Adalet Ýþ Merkezi No: 4-6 Tel: (Ç.HAK:2607)

24 Bayram hediyesi bekliyoruz Çorum Belediyespor bugün saat da Kýrýkhan Ýlçe sahasýnda Kýrýkhanspor önünde üç puan için mücadelesi verecek. Kýrmýzý Siyahlý takým bu maçta alacaðý galibiyetle taraftarýna bayram hediyesi vermek amacýnda. O G B M A Y P 2. Kýrýkhanspor Çorum Bele orum Belediyespor Çligin beþinci hafta maçýnda bugün saat da Kýrýkhan Ýlçe Stadýnda Kýrýkhanspor önünde galibiyet aracayak. Kýrmýzý Siyahlý grupta ikinci sýrada bulunan rakibi önünde bu maçta alacaðý üç puanla bayramý moralli geçirmek amacýnda. Ligde geçen hafta grup lideri Tirespor ile Ç orum Belediyespor da bugün Kýrýkhanspor ile karþýlaþacak maç kadrosu açýklandý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal tarafýndan açýklanan maç kadrosunda þu futbolcular bulunuyor, Fatih, Utku, Nedim, A. Buðra, Oðuzhan, Turgay, Çorum Belediyespor muhtemel onbiri Fatih Osman Ýmam Akýn Sefa Buðra Nedim Oðuzhan Murathan Kývanç Turgay 3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Yarýn Kýrýkhan-Çorum Bel.: Serhat Aslan (Mardin), Zonguldak -Kýzýlcabölük: Celal Bayraklý (Çorum) Tire Bursa Nilüfer: Seser Tuna (Balýkesir). Çatalcaspor-Tuzla: Tolga Þinoforoðlu (Kütahya) Niðde Belediye-Tutap Þeker: Cem Tahiroðlu (Adana), Darýca Gençler-Sebat Proje : Emre Abar (Manisa) Ýstanbulspor-Batman Petrol: Aykor Karaca (Ýzmir). Manavgat-Gaziosmanpaþa: Emrah Yýlmaz (Balýkesir) Mehmet Akif, Çaðlar, Ýmam, Akýn, Kývanç, Murathan, Ali, Furkan, Eray, Sefa Akýn, Osman ve Okan bulunuyor. Tirespor maçýnda ilk 11 de forma giyen Ender Kýrýkhanspor maçý kadrosunda yer almazken sahasýnda karþýlaþan Çorum Belediyespor çok zorlu mücadelede rakibi önünde girdiði net pozisyonlardan yararlanamayýnca karþýlaþmayý 1-1 berabere bitirerek rakibine ilk puan kaybýný yaþatýrken kendide sahasýnda iki puan kaybetmiþti. Hafta boyunca Kýrýkhanspor maçýna hazýrlanan Çorum Belediyespor da bu zorlu maç öncesinde sakat Emre dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor. Sezonun ilk dört haftasýnda oynadýðý maçlarda beþ puan toplayan Çorum Belediyespor 10 puanla ikinci sýrada bulunan rakibi önünde alacaðý puan yada puanlarla üst sýralarda kendine yer bulmak amacýnda. Ev sahibi Kýrýkhanspor ise Bozüyük karþýsýnda aldýðý hükmen galibiyetten aldýðý üç puanla grupta ikinci sýrada bulunuyor. Kýrýkhan evinde oynayacaðý bu maçta alacaðý galibiyetle ligde üst sýralardaki yerini korumak amacýnda. Bugün baþlayacak Kýrýkhanspor - Çorum Belediyespor maçýný Mardin bölgesi hakemlerinden Serhat Aslan yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Muhammet Çetin ve Muhammet Yýldýz yapacak. Maçýn dördüncü hakemi Mehmet Öztürk. Maçýn gözlemcisi Musa Murat Yüzer ve temsilcisi Engin Yalçýn. Sekiz günde üç maç Çorum Belediyespor 18 ile 26 Ekim arasýnda sekiz günde üç maç yapacak. Kýrmýzý Siyahlý takým bu üç maçtan ikisini deplasmanda oynayacak. 18 Ekim cumartesi günü Ýstanbulspor deplasmanýna çýkacak olan Belediyespor 22 Ekim çarþamba günü evinde Adliyespor ile karþýlaþacak ve 26 Ekim pazar günü ise Niðde Belediyespor deplasmanýna çýkacak. Amatör futbolda transfer dönemi bir hafta uzadý utbol Federasyonu amatör futbolda 1. tescis ve trans- dönemini bir hafta uzattý. Federasyon dan Ffer yapýlan açýklamaya göre amatör futbolda 1. tescil ve transfer dönemi 10 Ekim tarihinde sona erecekken bu süre 17 Ekim cuma günü mesai bitimine kadar uzatýldý. Bu uzatmaya gerekçe olarak Kurban Bayramý nedeniyle dört günlük izin gösterildi. Çorum amatör kulüpleride transferlerini 17 Ekim cuma gününe kadar yapabilecekler. ugün Kýrýkhanspor ile deplasmanda Bkarþýlaþacak olan Çorum Belediyespor açýsýndan Ekim ayý haylý zorlu geçecek. Kýrmýzý Siyahlý takým 18 Ekim ile 26 Ekim tarihleri arasýnda sekiz günde üç maç yapacak ikisinde de deplasmana çýkacak. Kýrýkhanspor ile oynadýktan sonra 12 Ekim pazar günü sahasýnda Manavgatspor u konuk edecek olan Çorum Belediyespor ardýndan 18 Ekim Cumartesi günü Bahçelievler Ýl Özel Ýdare sahasýnda Ýstanbulspor önünde puan mücadelesi verecek. Bu maçýn ardýndan iki günlük antrenmanla 22 Ekim Çarþamba günü Çorum da Adliyespor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor dört gün sonra 26 Ekim pazar günü ise Niðde deplasmanýna çýkacak. Kýrmýzý Siyahlý takým 26 Ekim pazar günü Niðde Belediyespor deplasmanýnda mücadele edecek. Kýrmýzý Siyahlý takým sekiz günde oynayacaðý iki deplasman maçý için yaklaþýk km yol katetecek, Ender ilk kez kadroda yok yerine Okan dahil edildi. Bu sezon baþýndan buyana dört lig iki kupa maçýnda kadroda yer alan Ender ilk kez bugünki Kýrýkhanspor maçý kad- Ender ilk kez kadroda yok orum Belediyespor Teknik Direktörü ÇYavuz Ýncedal, ligin asýl bundan sonra renkleneceðini çünki tüm takýmlar için arayýþýn sona erip güçlü kadrolarýn ortaya çýkacaðý haftalara gelindiðini belirterek Bizde bu aþamada kadro kalitemizi ortaya koyarak ilk sýralarda kendimize yer bulmak istiyoruz dedi. Grupta Bozüyük ün çekilmesinden dolayý oynamadan alýnan üç puanlarýn sýralamayý belirlediðini ve her takýmýn birbirini yenebileceði haftalarýn sona ermeye baþladýðýný belirten Ýncedal Bizde lig kadromuzu þekillendirme konusunda bazý mevkilerde arayýþlarýmýz sürüyor. Ligde bu haftadan itibaren zirveye oynayan takýmlar gerçek futbollarýný sahaya yansýtmaya baþlarlar. Bizde bu takýmlar arasýnda yer almak istiyoruz. Gerçekten çok zorlu bir maç trafiði geçirdik. Gerek lig gerekse iki kupa maçýnda uzak deplasmanlar CUMA 3 EKÝM 2014 Çýkýþ zamaný Grupta zirvenin bu haftadan itibaren þekillenmeye baþlayacaðýný belirten Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, hedeflerinin ilk beþ içinde kendilerine yer bulmak olduðunu söyledi. Kýrýkhanspor maçýnýn zor geçeceðini ancak oyun disiplini içinde kaldýklarý sürece istediðini alarak ayrýlacaklarýný inandýðýný belirten Ýncedal tüm Çorum halkýnýn kurban bayramýný kutladý. fiziksel olarak bizi yordu. Bunun içinde Kýrýkhanspor maçýndan sonra vereceðimiz üç günlük izin takýmý fiziksel olarak çok iyi noktaya getirecek. Bugün oynayacaðýmýz Kýrýkhanspor takýmý puan sýralamasýnda üst sýralarda bulunuyor. Ancak oynamadan aldýðý üç puanýn etkisi büyük. Rakibimizin ligdeki konumundan çok biz kendi durumumuza bakýyoruz. Ekip disiplini içinde mücadele ettiðimiz takdirde sahadan istediðimizi alarak ayrýlmak istiyoruz. Önceliðimiz kazanmak ve üç puanla bayram iznine çýkmak. Ancak deplasmanda oynayacaðýmýz maçta yenemiyorsak yenilmekte istemiyoruz. Bu bilinç içinde hazýrlandýk. Futbolcularýma inanýyor ve güveniyorum. Kýrýkhanspor maçýndan istediðimiz ayrýlacaðýz ve taraftarlarýmýza bayram hediyesi vereceðiz. Bu arada tüm Çorum halkýnýn kurban bayramýný tebrik ediyoýrum dedi. Çorum FB den örnek bir davranýþ daha Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu sportif faaliyetlerinin yanýnda sosyal faaliyetlerine bir yenisini ekledi ve ikinci akülü arabayý Çorum un tanýnmýþ fotoðrafçýlarýndan Vehbi Demirkan a hediye etti. orum Fenerbahçe Basketbol Okulu sosyal faaliyet- kapsamýnda Çorum un tanýnmýþ fotoðrafçýlarýn- Çleri dan Vehbi Demirkan a aküle araba hediye etti ve bayram öncesi onun mutluluðuna ortak oldu. Yaklaþýk iki yýl önce felç geçiren ve bu yüzden sokaða çýkamayan 59 yaþýndaki Vehbi Dekirkan ýn durumunu öðrenen Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenör ve sporcularýnýn ortak çalýþmasý sonunda alýnan akülü araba hafta içinde evine yapýlan ziyaretle kendisine teslim edildi. Akülü aracýn kendisine teslim edilmesi sýrasýnda göz yaþlarýný tutamayan Vehbi Demirkan, bu aracýn kendisine yeniden hayat vereceðini söyledi. Bu araç sayesinde sokaða çýkma eþ dos ve esnaf arkadaþlarýný ziyaret etme imkaný bulacaðýný belirterek bayram öncesinde kendisine verilebilecek en güzel hediye olduðunu belirten Demirkan Bir gün önceden akülü araç hediye edileceðini duyduðumda sevinç ve heyecanda uyuyamadým. Bana böyle bir sevinci yaþatan Fenerbahçe Basketbol Okulu veli, sporcu ve antrenörlerine çok teþekkür ediyorum. Bu olaya katkýda bulunan herkese ömür boyu dua edeceðim dedi. Fenerbahçe Basketbol Okulu adýna arabayý teslim eden antrenör Yaþar Yýlmaz da öncelikle Demirkan ailesine geçmiþ olsun dilemlerine iletti ve camia olarak farkýndalýk yaratma adýna her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanýnda olmaya devam edeceklerini söyledi. Yýlmaz Fenerbahçe Basketbol Okulu olarak 2012 yýlýnda Fatih Ceylan a 2013 yýlýnda ise Ayþenur Karaman a akülü araba hediye ettiklerini söyledi. Araba teslim törenine fotoðraf sanatçýsý Þener Baykan da hazýr bulundu ve arkadaþýnýn mutluluðuna ortak oldu. Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu tarafýndan akülü araç hediye edilen Vehbi Demirkan, antrenör Yaþar Yýlmaz ve Fotoðrafçý arkadaþý Þener Baykan ile birlikte görülüyor

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Sosyal Güvenlik prim borçlarý

Sosyal Güvenlik prim borçlarý 2008-19 Sosyal Güvenlik prim borçlarý Ýstanbul, 02 Haziran 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/19 Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçlarý Yapýlandýrýlýyor 1) Genel Açýklama: Ýþ Kanunu ve Bazý Kanunlarda

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ: -VATANDAŞLAR ALO 170 HATTI SAYESİNDE HER TÜRLÜ SORU VE SORUNLARINI OLDUKLARI YERDEN BİR TELEFONLA ÇÖZEBİLİYORLAR -AÇILAN ÇAĞRI

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

10.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

10.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 10.06.2013 PAZARTESİ İZMİR GÜNDEMİ -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İKÇÜ ile Putra Üniversitesi arasında 'Mevlana Değişim Programı' İzmir Kâtip Çelebi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA

T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA T.C. BAÞBAKANLIK Kanunlar vc Kararlar Gcncl Miidiirliiðii Sayý ~S"/ fa /2005 Konu: Kaý1Ull Tasarýsý ~ TURKIYE BVYUK MILLET MECLISI BAÞKANLIGINA Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nca hazýrlanan ve Baþkanlýðýmza

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi. Okullara donatým ödeneði AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, okullarýn donatým ihtiyacýnýn giderilmesi için 650 bin lira ödenek

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı