Mübarek in oyunu tutmadý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mübarek in oyunu tutmadý"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men to Ko mis yo nu ü ye si o la - rak Tür ki ye yi yýl lar dýr ya kýn dan ta kip e den Ýn gi liz Li be - ral AP Ü ye si An drew Duff, Bu nu söy le mek ten üz gü - nüm, a ma Tür ki ye nin AB ka tý lým sü re ci maa le sef su ya gö mül müþ tür de di. Duff, ka tý lým mü za ke re le ri nin bat - ma sýn da ö zel lik le Tür ki ye de ki Ke ma lizm i de o lo ji si nin et - ki si ni sür dür me si nin et ki si nin bü yük ol du ðu nu söy le di. An drew Duff ATATÜRK'ÜN GÖRÜÞÜ AVRUPA'YA TERS n Duff, 2005 te Kemalistlerin tepkisini çeken bir be ya - nýn da da Bi na lar da ki A ta türk re sim le ri ni gör mek is te - mi yo ruz. Bu zih ni yet le AB'ye gi re mez si niz. A ta türk Tür - ki ye'yi Ba tý lý laþ týr dý, a ma o dö nem de de Av ru pa fa þist po li ti ka la rýn kol la rýn day dý. A ta türk va tan daþ la rýn dev let i çin ol du ðu na i na ný yor du, oy sa Av ru pa zih ni ye ti bu nun tam ter si dir de miþ ti. Ha be ri say fa 4 te YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE / 75 Kr ni as ya.com.tr Mübarek in oyunu tutmadý ÝSTÝFA ETMEMEKTE DÝRENEN MÜBAREK ÝN EYLÜL DE ADAY OLMAYACAÐIM SÖZÜ, OYALAMA VE ZAMAN KAZANMA TAKTÝÐÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLÝYOR. KOLTUÐU BIRAKMAMAK ÝÇÝN DÝRENMEYÝ SÜRDÜRÜYOR n Hýz kes me den ve ar ta rak de vam e den tep ki le re rað men Mý sýr Dev let Baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek'in, a day ol ma ma sö zü ver di ði Ey lül'de ki baþ kan lýk se çim le ri ne ka dar kol tu ðu nu bý rak ma ya ca ðý yö nün de ki a çýk la ma sý, halk tarafýndan oyalama ve zaman kazanma taktiði olarak deðerlendirildi ve tepkilerin daha da yoðunlaþarak devamýna sebep oldu. Mübarek'in derhal istifa etmesi isteniyor. BARADEY: ÇATIÞMALAR KATLÝAMA DÖNÜÞMESÝN n Hü kü me ti ''kor kut ma tak tik le ri uy gu la mak la'' suç la yan mu ha lif li der Ba ra dey, Ka hi re'de ki ça týþ ma lar i çin ''Bu suç lu bir re ji - min suç iþ le di ði nin baþ ka bir i þa re ti. Kor kum bu nun bir kat li a ma dö nüþ me si'' de di. Ba ra dey Mü ba rek yan lý la rý ný Bir a vuç eþ ki ya o la rak ni te le di. Ha be ri say fa 7 de Son koz olarak provokatörler sahnede Ha be ri say fa 7 de Orduya raðmen eyleme devam ORDU EYLEMCÝLERE MESAJINIZ ALINDI, EVÝNÝZE DÖNÜN DESE DE... n Mý sýr or du söz cü sü, dev let te le viz yo nun dan yap tý ðý a çýk la ma da, Mý - sýr lý la rýn me saj la rý ný i let ti ði ni, ta lep le ri nin du yul du ðu nu be lir te rek, ül ke - de nor mal ya þan tý ya dö nül me si ni is te di. An cak pro tes to cu la rýn so kak la - rý terk et me ye ni ye ti nin ol ma dý ðý ve ey lem le rin sü re ce ði kay de dil di. Ha be ri say fa 7 de Ye men li de ri de Mü ba rek gi bi n Ye men de gö rev sü re si 2013 yý lýn da do lan ve 30 yýl dýr Dev let Baþ ka ný o lan A li Ab dul lah Sa lih, Þû râ Kon se yi ve or du men sup la rý - na yap tý ðý ko nuþ ma da, ge le cek dö nem de dev let baþ kan lý ðý na a day ol ma ya ca ðý ný ve yö ne ti mi oð lu na da bý rak ma ya ca ðý ný i lân et ti. A - çýk la ma, Ye men li ey lem ci ler ta ra fýn dan ye ter li bu lun ma dý. Ha be ri say fa 7 de Ýs ra il den ABD ye büyük öf ke n Ýs ra il in es ki Sa na yi, Ti ca ret ve Ça lýþ ma Ba ka ný Bin ya min Ben-E li e - zer, ABD nin Mý sýr Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek i terk edip yalnýz býraktýðýný be lir te rek, böy le ce Or ta do ðu da bir fe lâ ke t in ka pý sý ný a - ra la dý ðý ný iddia et ti. A me ri ka lý la rýn bu tav rý nýn Mü ba rek i a ðýr ya ra la - dý ðý ný söy le yen Ben-E li e zer, bu tav rý doð ru bul ma dý ðý ný söyledi. Ha be ri say fa 7 de Gül: Geçiþ dönemi kýsa sürmeli n Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Mýsýr daki geliþmelerle ilgili olarak, Bu geçiþ döneminin kýsa sürmesi çok önemli. Çünkü Mýsýr ýn güvenliði, istikrarý, güçlü olmasý dost ve kardeþ bir ülke olarak çok önemli. Ama þu da bir gerçek; halkýn arzularý, talepleri ne kadar çok dikkate alýnýr ve ne kadar sür'atle hareket edilirse herþey o kadar iyi olur dedi. Ha be ri say fa 4 te MÜBAREK E TÜRKÝYE DE PROTESTO Ýz mir de a ra la rýn da ÝHH i le MAZ LUM DER ü ye - le ri nin de bu lun du ðu bir grup, Ýzmir Ko nak Mey da nýnda top la na rak Mý sýr hü kü me ti nin hal ka yö ne lik tav rý ný pro tes to et ti. Grup a dý na a çýk la ma ya pan MAZ LUM DER Ü ye si Meh met Ha ne fi, Mý sýr ýn Mü ba - rek yö ne ti min den kur tul ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, Mü ba rek yö ne ti mi ne ya par sa yap sýn, Mý sýr hal ký bu hak lý mü ca de le sin de mut la ka ga lip ge le cek tir. Hiç bir zu lüm i le le bed de vam et me ye cek tir de di. Dö vizle as ker likte yeni fýrsat n Yeni kanunla yurt dý þýn da ya þa yýp, dö viz le as ker lik kap sa mýn dan çý kar tý lan lar ve ya bu hiz met ten ya rar lan ma þart la rý ný kay be den ler, 10 bin av ro ö de me le ri ve te mel as ker lik e ði ti mi ni yap ma la rý ha lin de, as ker lik hiz me ti ni ye ri ne ge tir miþ sa yý la cak. Ha be ri say fa 5 te Doðuda kaos isteyenler var n Di ya net-sen Baþ ka ný Bay rak tu tar, Do ðu ve Gü ney do ðu A na do - lu da ka os çý kart mak isteyen ka ran lýk ya pý la rýn harekete geçtiðini belirterek, üç gün ön ce Di yar ba kýr da Kur ân kur su na ya pý lan mo - lo tof lu sal dý rý nýn bu pla nýn bir par ça sý ol du ðu nu söy le di. Ha be ri 4 te Kýrgýzistan la da vize kalkýyor n Tür ki ye i le Kýr gý zis tan a ra sýn da im za la nan an laþ may la ilk e - tap ta 90 gün lük vi ze ler kal dý rýl dý. Vi ze uy gu la ma sý nýn yýl so - nun da ta ma mýy la kalk ma sý ön gö rü lü yor. Ha be ri say fa 5 te ISSN EKONOMÝK KRÝZ, ÝKTÝSATLI OLMAYI ÖÐRETTÝ Ha be ri say fa 11 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Ge len nes lin ka pý sýn da dur ma yý nýz! Be di uz za man Sa id Nur si. me zar-ý mü te har rik bed baht lar! Ey i ki ha ya týn rû hu hük mün de o lan Ýs lâ mi ye ti bý ra kan i ki a yak lý Ge len nes lin ka pý sýn da dur ma yý nýz. Me zar si zi bek li yor, çe ki li niz. Tâ ki, ha kî kat-i Ýs lâ mi ye yi hak kýy la kâ i nat ü ze rin de te mev vüc sâz e de cek o lan nesl-i ce did gel sin! S u âl: Ýf rat e di yor sun, ha yâ li ha kî kat gös te ri yor sun. Bi zi de tec hîl i le tah kir e di yor sun. Za man â hir za man dýr, git tik çe da ha fe nâ la þa cak. (Ha þi ye-1) Ce vap: Ne den? Dün ya her ke se te rak kî dün ya sý ol sun da, yal nýz bi zim i çin te den nî dün ya sý ol sun, öy le mi? Ýþ te, ben de si zin le ko nuþ ma ya ca ðým, þu ta ra fa dö nü yo rum, müs tak bel de ki in san lar la ko nu þa ca ðým. Ey üç yüz se ne den son ra ki yük sek as rýn ar ka sýn da giz len miþ ve sâ ki tâ ne Nûr un sö zü nü din le yen ve bir na zar-ý ha fî-i gay bî i le bi zi te mâ þâ e den Sa id ler, Ham za lar, Ö mer ler, Os man lar, Tâ hir ler, Yû suf lar, Ah med ler ve sâ i re ler!.. Siz le re hi tap e di yo rum. Baþ la rý ný zý kal dý rý nýz, Sa dak te de yi niz. Ve böy le de mek siz le re borç ol sun. Þu mu â sýr la rým, var sýn be ni din le me sin ler. Ta rih de ni len mâ zi de re le rin den si zin yük sek is tik bâ li ni ze u za nan tel siz tel graf la si zin le ko nu þu yo rum. Ne ya pa yým, a ce le et tim, kýþ ta gel dim; siz ler cen ne tâ sâ bir ba har da ge le cek si niz. Þim di e ki len nur to hum la rý, ze mi ni niz de çi çek a ça cak týr. Biz, hiz me ti mi zin üc re ti o la rak siz den þu nu bek li yo ruz ki: Mâ zi kýt a sý na geç mek i çin gel di ði niz va kit, me za rý mý za uð ra yý nýz; o ba har he di ye le rin den bir kaç ta ne si ni med re se min (Ha þi ye-2) me zar ta þý de ni len ve ke mik le ri mi zi mi sâ fir e den ve Hor hor top ra ðý nýn ka pý cý sý o lan ka le nin ba þý na ta ký nýz. Ka pý cý ya ten bih e de ce ðiz; bi zi ça ðý rý nýz. Me za rý mýz dan He nî en le küm / Ne mut lu si ze (teb rik ler)! sa dâ sý ný i þi te cek si niz. Hat ta, mi sa fir le ri mi zin göl ge le ri bi le me zar ta þý mýz dan bu sa dâ yý i þi te cek tir. Þu za ma nýn me me sin den bi zim le süt e men ve göz le ri ar ka da mâ zi ye ba kan ve ta sav vu rat la rý ken di le ri gi bi ha kî kat siz ve ay rýl mýþ o lan bu ço cuk lar, var sýn lar þu ki ta býn (Ha þi ye-3) ha kâ i ký ný ha yal te veh hüm et sin ler. Zi ra ben bi li yo rum ki, þu ki ta býn me sâ i li ha ki kat o la rak siz de ta hak kuk e de cek tir. Ey mu ha tap la rým! Ben çok ba ðý rý yo rum. Zî râ asr-ý sâ lis-i aþ rýn (ya ni on ü çün cü as rýn) mi na re si nin ba þýn da dur mu þum; sû re ten me de nî ve din de lâ kayt ve fik ren mâ zi nin en de rin de re le rin de o lan la rý câ mi e dâ vet e di yo rum. Ýþ te, ey i ki ha ya týn rû hu hük mün de o lan Ýs lâ mi ye ti bý ra kan i ki a yak lý me zar-ý mü te har rik bed baht lar! Ge len nes lin ka pý sýn da dur ma yý nýz. Me zar si zi bek li yor, çe ki li niz. Tâ ki, ha kî kat-i Ýs lâ mi ye yi hak kýy la kâ i nat ü ze rin de te mev vüc sâz e de cek o lan nesl-i ce did gel sin! Hâ þi ye-1: Muh te mel dir ki, o za man da o ra da bu lu nan bü yük bir ve lî Es ki Sa id in Ri sâ le-i Nûr un dar dâ i re si ni ga yet ge niþ ve si yâ sî dâ i re o la rak, bir hiss-i kab le l-vu kû i le kýrk beþ se ne ev vel his set me sin den ve bu ri sâ le de ki çok ce vap la rý o his ten neþ et et ti ðin den, o ve lî, yal nýz bu nok ta da î ti râz et miþ. Ha þi ye-2: Med re se tü z-zeh râ nýn Van da ki nü mû ne si o lan ve ve fât e den Hor hor Med re se si nin me zar ta þý hük mün de bu lu nan Van Ka le si de mek tir. Ha þi ye-3: Ýs tik bal de te lif e di le cek Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ný hiss-i kab lel vu ku i le ha ber ve ri yor. Mü nâ za rât, s LÜ GAT ÇE sâ ki tâ ne: Su sa rak, ses siz ka la rak. na zar-ý ha fî-i gay bî: Gay bý, gö rün me ye ni gö - re cek þe kil de giz li ba kýþ. sa dak te: Doð ru söy - le din. mu â sýr: Çað daþ. cen ne tâ sâ: Cen net gi bi. ta sav vu rât: Dü þün - ce ler, ta sar la ma lar. hiss-i kab lel vu ku: Bir ha di se yi, mey da na gel - me den ön ce his set mek. te veh hüm: Veh - met me, ger çek te ol - ma dý ðý hal de öy ley miþ gi bi dü þün me. me sâ il: Me se le ler. sû re ten: Gö rü nüþ te. me zar-ý mü te har rik: Ha re ket e den me zar. bed baht: Baht sýz, mut suz, kö tü. ha kî kat-i Ýs lâ mi ye: Ýs lâ mi yet ha ki ka ti, ger çe ði. te mev vüc sâz: Dal - ga lan dý ran. nesl-i ce did: Ye ni ne sil. Âl-i Ey Müslümanlar! Allah a ve Resûlüne itaat edin ki, Allah ýn rahmetine eriþesiniz. Be di üz za man ýn reçetesi hâlâ geçerli NURLARDA SEYAHAT AHMET DEMÝRDÖÐMEZ s tad Be di üz za man Haz ret le ri, ÜRi sâ le-i Nur Kül li ya týy la bü tün in san lý ða her i ki dün ya sa a de ti nin re çe te si ni ve ça re le ri ni sun muþ tur. Kâ i na týn mey ve si o lan in san ve in sa nýn çe kir de ði o lan kalp ten baþ la yýp a i le, ma hal le, þe hir, va tan, mem le ket, yer yü zü, in san lýk, can lý lar, dün ya ve ký sa ca sý kâ i nat la a lâ ka dar o lan Ri sâ le-i Nur; bil has sa in san lý ðýn bü tün ta ba ka la rý na hi tap e de rek, mü kem mel ça re ler be yan et mek te dir. Her kes ve her ke sim, ken di der di ne der man o la cak i lâç la rý bu Kur â nî ec za ne den su nu lan bu ha ri ka re çe te de mut la ka bu la cak týr. Ýn san lar kur tul mak i çin her ça re ye baþ vu ra cak lar, a ma Ri sâ le-i Nur dan baþ ka ça re bu la ma ya cak lar 1 di yen Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, þu an da gün dem de ki me se le ler den bi ri o lan Kürt me se le si i çin de en gü zel ça re le ri sun muþ tur. O nun her ke se hi tap e den, her ke si min is ti fa de si ne sun du ðu a ma ay ný za man da Ek rat Re çe te si * ya ni Kürt le rin Re çe te si o la rak da i sim len dir di ði Mü nâ za rât i sim li e se ri, son de re ce ha ya tî me saj lar ve der de der man o la cak i lâç lar i çer mek te dir. Bu e ser ma a le sef ya zýl dý ðý 1910 yý lýn dan be ri ha ya ta geç me yi bek li yor. Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin, Mü nâ za rât ýn he men gi ri þin de þu mâ ni dâr i fa de ler le kar þý la ný yo ruz; A za met li baht sýz bir kýt a nýn (As ya); þan lý ta li siz bir dev le tin (Os man lý); de ðer li sa hip siz bir kav min (Kürt) re çe te si ve ya hut Be di üz za man ýn Mü nâ za râ tý Bu i fa de ler den an la þý lan mâ nâ, bu e se rin yal nýz Kürt re çe te si o la rak kal ma yýp, bü tün Ýs lâm  le mi ve ül ke mi zin de re çe te li ði ni üst len miþ ol ma sý dýr. Ya ni, cis men kü çük mâ nen çok bü yük o lan bu Ek rat re çe te si; hem Kürt, hem Türk, hem A rap ve hem de bü tün  lem-i Ýs lâm ýn dert le ri nin der ma ný dýr. Bu gü zi de e se rin ma hi ye ti hak kýn da da þu i fa de le ri gö rü yo ruz: A þâ ir-i Ek ra dýn (Kürt a þi ret le ri nin) i çin de ce ve lân (do laþ mak) i le ba har dan gü ze bir rýh let-i say fi ye (yaz gö çü), güz den ba ha ra bi lâd-ý A ra bi ye den (A rap bel de le rin den) bir rýh let-i þi tâ i ye (kýþ gö çü) et tim. Dað ve sah ra yý bir med re se e de rek meþ rû ti ye ti ders ver dim. 2 Ýþ te, ta mi men lil fâ i de (her ke sin fay da lan ma sý i çin), su âl le ri ni ce vap la rým la mu sa fa ha et ti re rek þu ki ta bý yaz dým; tâ bir bi ri ne mu â ve net te bu lun sun. Hem de gör me di ðim Ek rat ve em sâ li ne, þu k i - t a p, ba na bil ve kâ le (ve kâ le ten) on lar la ko nu þa rak ce vap ver sin; hem de li san la rý kalp le ri ne ter cü man lýk e de me yen le re be de len su âl et sin. El ha sýl, þu ki tap, ta ra fým dan ce vap, on la rýn ca ni bin den su âl et mek va zi fe siy le mü kel lef tir. Hem de si ya set ta bip le ri ne, teþ hisi il le te (has ta lý ðýn teþ hi si ne) da ir hiz met i le mu vaz zaf týr. 3 A na baþ lýk la rý meþ rû ti yet, hür ri yet, mil li yet, is tib dat, mad dî-mâ ne vî kal kýn ma, din ve fen i lim le ri nin bir leþ ti ri le rek öð re til di ði mü kem mel bir ü ni ver si te pro je si gi bi bü - tün in san lý ðý il gi len di ren me se le le rin ma hi ye ti ni kap sa yan bu gü zi de e se ri, 1950 li yýl lar da ye ni den göz den ge çi rip, ba zý i lâ ve ler ya pan Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, Yýl lar ön ce be de vî a þî ret le ri ne ve ri len bu ders ler, þim di Nur Ta le be le ri ne bir ders o la bi lir. 4 di ye rek ye ni den neþ ri ni is te miþ tir. Çün kü bi li yor du ki, i sim den ve re sim den i ba ret o lan Meþ rû ti yet ve da ha son ra ge len ko yu bir is tib dat u zun sü re cek ve yap tý ðý tah ri bat, se bep ol du ðu has ta lýk lar ko lay ca ve ký sa va de de ta mir ve te da vi si müm kün ol ma ya cak týr. Bu nok ta dan, Nur Ta le be le ri ne bu me se le le ri çok i yi kav ra ma la rý ve ya þa ma la rý me sa jý ný da ver mek te dir. Çün kü Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin bü tün va zi fe le ri ni dev ret ti ði Ri sâ le-i Nur un þahs-ý mâ ne vî si ve Kur ân a dý na va zi fe dar o lan Nur Ta le be le ri nin hem þah sî, hem sos yal, hem de si ya sî ha yat ta in san lý ða yön ver me si ve nok ta-i is ti nat ol ma sý i çin bu ha ki kat le ri ta lim et me le ri lâ zým ve el zem dir. Bu i ti bar la, si ya set, sal ta nat, di ya net ve ci had â le min de, ö zel lik le ehl-i i ma nýn is ti ka me ti ni mu ha fa za nok ta sýn da, Ri sâ le-i Nur yo luy la bu ma ne vî va zi fe yi tam mâ nâ sýy la i fa et me le ri ge rek mek te dir. Di ðer ta raf tan, dev le ti ve mil le ti yö ne ten le rin ve yö ne ti me ta lip o lan la rýn da Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin bu ve ben ze ri ha ri ka re çe te le ri ni dik ka te al ma la rý ve sa hip çýk ma la rý lâ zým dýr. Çün kü bu sa hi bi yet, va tan ve mil let sev gi si nin gös ter ge si dir. Hü kü met he kim gi bi dir. Ýþ te böy le bir he kim dir ki, va tan has ta ne sin de bi ça re et fâ li (va tan ev lâ dý ný) he lâk ten ha lâs e der. Zi ra He pi niz ço ban sý nýz ve i da re niz al týn da ki ler den me sul sü nüz (ha dis) sýr rýn ca, her bir bü yük a dam (i da re ci ler), bu düs tu ru na za ra al mak ge rek tir. 5 Bu va ta nýn be lâ lar dan mu ha fa za sý i çin Ri sâ le-i Nur bir kat î ve si le dir 6 di yen Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, sa de ce Ek rat Re çe te siy le de ðil, te lif et ti ði Ri sâ le-i Nur Kül li ya týy la bü tün me se le le re, e vet bü tün me se le le re çö züm sun muþ tur. Çün kü Ge le cek ya kýn bir za man da, bu va tan, bu mil let ve bu mem le ket te ki hü kü met, â lem-i Ýs la ma ve dün ya ya kar þý ga yet þid det le Ri sâ le-i Nur gi bi e ser le re muh taç o la cak; mev cu di ye ti ni, hay si ye ti ni, þe re fi ni, me fa hir-i ta ri hi ye si ni (ta ri hi ö vün cü nü) o nun ib ra zýy la gös te re cek tir. 7 Bu na bi nâ en, hü kü met ve mec lis bir dok tor gi bi, va tan sat hýn da teþ his et ti ði çe þit li has ta lýk la rýn te da vi si i çin doð ru i lâç gön der mek du ru mun da dýr. Mem le ke ti miz de çe þit li has ta lýk lar mev cut tur. Me se lâ ýrk çý lýk, dik ta tör lük, ce ha let, fa kir lik, iþ siz lik, i man za yýf lý ðý ve ih ti lâl cý lýk bun lar dan ba zý la rý dýr. Bu has ta lýk la rý te da vi et mek, baþ ta dev le tin, ya ni o nu yö ne ten le rin, he kim ko nu mun da ki hü kû me tin va zi fe si dir. Ay ný za man da hü kû me te ta lip o lan la rý da il gi len dir mek te dir. Bil has sa de mok rat lý ðý üst le nen le ri de çok ya kýn dan il gi len dir me li dir. Ay rý ca, de mok rat la rýn yük se li þe geç me si ve kuv vet ka zan ma sý; bu ye ni dö ne me dam ga sý ný vu ran ve ha ki kî de mok rat ve de mok rat lý ðýn en bü yük mü da fi si o lan Be di üz za man ý sa hip len me le ri, çok i yi o ku ma la rý ve al gý la ma la rýy la ya kýn dan il gi li dir. Bü tün in san lý ðýn bü tün dert le ri ne Kur ân ec za ne sin den der man su nan Ri sâ le-i Nur re çe te si ni ve i çin de ki bin tir yak ö zel li ði ni ta þý yan i lâç la rý bü tün in san lýk bek li yor ve göz lü yor. Hür ve de mok rat bir Tür ki ye ve dün ya nýn ce mâ li ni gör mek i çin bü tün Nur Ta le be le ri ve de mok rat lar va zi fe ba þý na Dip not lar: * Bu i fa de i çin bknz: Es ki Sa id Dö ne mi E - ser le ri, Mü nâ za rât, s Son Þa hit ler 6 N. Þa hi ner s Mü nâ za rât s A ge. s A ge. s A ge. s E mir dað Lâ hi ka sý s A ge s Ýmran Sûresi: 132 / Âyet-i Kerime Meâli Tefsirlerde ihdinâ mütalâasý-2 MÜTALÂA MEHMET ÇETÝN Fâ ti ha da ki Ýh di nâ s-sý râ te l-müs ta kîm (Sý rat-ý müs ta kîm ü ze re bi ze hi da yet ver) du â sý hi dâ ye tin is ti kâ met te ol du ðu nu gös te rir. 1 Du â mý zýn a na fik ri Rab bi miz den is ti ka met ü ze re ol ma mý zý ta leb et mek tir. Fâ ti ha yý na maz da o ku yo ruz. Na maz ký lan mü min dir. Her mü min hi dâ ye te er miþ tir. O hal de za ten hi dâ yet ü ze rin de ol du ðu muz hal de yi ne de hi dâ yet du â sýn da bu lun muþ o lu yo ruz, bu ne de mek tir? Ev ve lâ Hi dâ ye ti mi zi ar týr ve de vam lý kýl. mâ nâ sý an la þý lý yor. O hal de bu du â, çok ye rin de o lu yor. Ýn san â ciz ve fa kir ol du ðu, nefs-i em mâ re ta þý dý ðý ve þey tan la her an mu ha tap ol du ðu i çin da i ma Rab bi nin i nâ ye ti ne ih ti yâ cý ol du ðu nu his set me li ve O ndan hi dâ ye ti de vam lý is te me li. Ý ki nok ta a ra sýn da ki hat týn en ký sa sý, is ti ka met li ve doð ru o la ný dýr. Ma ne vi yât ta, ma ne vî yol lar da ve kal bî mes lek ler de de en doð ru su, en müs tâ kî mi i se en ký sa ve en ko la yý dýr. 2 Üs tad, Ri sâ le-i Nur da bü tün mu va ze ne le rin, mu ka ye se le rin i þa re ti nin i se hi dâ ye ti ve is ti ka me ti gös ter di ði ni söy ler. Kü für ve da lâ le tin i se en müþ ki lât lý ve ka ran lýk lý yol ol du ðu nu i fa de e der. Be di üz za man, ih ti yâç la rý mý zýn ev ve lin de hi dâ ye ti is te me li der. Ýlk ön ce ne yi is te me miz ge rek ti ði nin ter bi ye si ni Fâ ti ha i le Rab bi miz ya pý yor. Ne is ti yor su nuz? su â li nin ce va bý el bet te Ýh di nâ ol ma lý. Zi ra hi dâ yet na sib ol ma lý ki, da ha son ra is te ye ce ði miz sý ra te l-müs tâ kîm de is ti ka met hi dâ ye te is ti nad et me li. Ta be ri, tef si rin de Ýh di nâs sý râ tel müs tâ kim â ye ti ni, Ýbn-i Ab bas a da yan dý ra rak, Bi zi sý rât-ý müs tâ kim de sâ bit kal ma ya mu vaf fak kýl, bi ze hi dâ ye te gö tü ren yo lu il ham et þek lin de tef sir e di yor. O na gö re hi dâ yet, tev fik an la mý na ge li yor. 3 Ze mah þe ri, Ýh di nâ nýn hi dâ yet ta lep et mek ol du ðu nu, bu nun da, hi dâ ye te e ren ler i çin da ha faz la hi dâ yet ta le bi ol du ðu nu, bir de bi zi sâ bit kýl an la mý na gel di ði ni bil di ri yor. O na gö re bu bir du â cüm le si dir. Du â cüm le si i le e mir cüm le si ay ný dýr. Çün kü her i ki si de ta lep tir. 4 Fah red din Râ zî, â yet te ki ih di nâ i fa de si nin hi dâ yet ta lep et mek ol du ðu nu be yan e di yor. O na gö re hi dâ ye tin el de e dil me si i ki yol la mey da na ge le bi lir: Bun lar dan bi rin ci si, de lil ve hüc cet i le ma ri fet is te mek tir. Ý kin ci yol da, bâ tý ný tas fi ye et mek, te miz le mek ve ri ya zet tir. Al lah ý ta ný ma, is tid lâl yol la rý i se sý nýr sýz dýr. Kâ i nat ta bu lu nan her bir zer re o nun ke mâ li ne, iz ze ti ne ve ce lâ li ne i þa ret e di yor. Her bir zer re de Al lah a þa hit lik e den de lil ler var dýr. 5 Be di üz za man ýn, Hiç bir þey yok tur ki O nu ö vüp O nu tes bih et me sin 6 â ye ti ni ma si va da â de ta o ku du ðu nu gö rü yo ruz. E vet â de ta Kül li yat ýn he men her kýs mýn da Rab bi mi zi tes bih et me mi zi ta lim e den i fa de le ri ni ya ni bu â ye tin tef si ri ni o ku yo ruz. Bu hâl i se o nun, mü fes sir ler a ra sýn da ki far ký ný or ta ya kay mak ta. Bu tes bih i le in san ma si vâ i le be ra ber o lup, kül li yet kes be dip zik re, tes bi he kül lî u bu di yet le de vam et mek ma nâ sý za hir o lur. Ýþ te yýl lar dýr o ku du ðu muz Ri sâ le ler, ma ri fe tin ta li mi ni yap tý rý yor. Tak vâ ve a mel-i sa lih der si de i kin ci yol o lan bâ tý nýn tas fi ye si i le bir mâ nâ da ri yâ ze ti tat bik e di yor. Ri sâ le-i Nur un Ta le be le ri; a sýr lar ca tav si ye e di len bu ma nâ la rý, en fü sî ve â fâ kî te fek kür le ri o ku ya rak tat bi ka tý ný ya pý yor lar, se le fî nin ten bih le ri ni, Üs tad la rý nýn i fa de si i le an la mýþ, uy gu la mýþ o lu yor lar. Hi dâ yet le ri nin te kâ mü lü ne ça lý þýr lar. Hi dâ ye tin te kâ mü lü nü is ter ken, da lâ le tin de yar dým et ti ði ni u nut ma mak ge rek. Zi râ i ma nýn te kâ mü lü ne de kü für yar dým e der. Kü für ve da lâ le tin ne ka dar pis ve za rar lý ol du ðu nu gö ren bir mü min i ma ný bir den bi ne çý kar. 7 Üs tad, Ba ka ra Sû re si nin i kin ci â ye tin de ge çen Hü den ke li me si nin tah li li ni ya par. Bu tah lil de Sa id Nur sî; â ye ti, Doð ru yo la ir þad e di yor. Mut ta kî le re doð ru yo lu gös te ri yor. þek lin de yo rum lu yor. O na gö re ism-i fa il o lan hâ dî ye ri ne, mas tar o lan hü den kul la nýl ma sý hi dâ yet nu ru nun ci sim leþ ti ði ne ve hi dâ ye tin Kur ân ýn ken di si ol du ðu na de lâ let e di yor. Bu ra da müt ta ki ler i çin bir hi dâ yet ol du ðu nun söy len me si, hi dâ ye tin mey ve si ni ve te si ri ni gös ter mek i çin dir. Bu ko nu da ki ba zý yo rum lar da hi dâ ye tin tak vâ yý ne ti ce ve re ce ði ni, tak vâ nýn da hi dâ ye ti ar tý ra ca ðý ný i fa de e di yor. Kur tu lu þa er mek, hi dâ ye te doð ru yü rü mek, in san la rýn kesb ve ih ti yar la rý dâ hi lin de dir. A ma e sas hi dâ yet i se el bet te Al lah tan dýr. 8 Dip not lar: 1- Köp rü, 91/ B. S. Nur sî, Þu â lar, sh. 961; F. Ra - zi, Tef sir-i Ke bir c.1 sh A ge ri fa nal - pe ren.blog cu.com/ne den-mur sid 5- Ags. 6- Ýs ra Sû - re si, Ý þa ra tü l-ý caz, sh A ge. sh SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý HA BER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Fa ruk ÇA KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 30 Safer 1432 Ru mî: 21 K. Sani 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý HABERLER Ýs tik lâl Mar þý nýn doð ru ses len di ril me si internet te n CUM HUR BAÞ KAN LI ÐI Sen fo ni Or kes tra sý (CSO) i le Dev let Çok ses li Ko ro su nun bir lik te ses len dir di ði Ýs tik lal Mar þý kay dý, Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý nýn in ter net si te sin de ya yým lan ma ya baþ la dý sa yý lý Fi kir ve Sa nat E ser le ri Ka nu nu kap sa mýn da ka mu laþ tý rý lan mil lî mar þýn ku sur suz söy len me sin de ba zý güç lük ler ya þan dý ðý ný dik ka te a lan Ba kan lýk, ö nem li bir hiz me ti uy gu la ma ya koy du. Bu kap sam da, Gü zel Sa nat lar Ge nel Mü dür lü ðü, ken di si ne bað lý sa nat ku rum la rýn dan CSO i le Dev let Çok ses li Ko ro su nun bir lik te ses len dir di ði Ýs tik lâl Mar þý kay dý ný Ba kan lý ðýn tur.gov.tr, Ge nel Mü dür lü ðün wwww.gu zel sa nat lar.gov.tr ad res le rin den ya yým lan ma ya baþ la dý yý lý nýn Meh met  kif Er soy yý lý i lan e dil me siy le bir lik te Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðýn ca yü rür lü ðe ko nu lan bir di zi faaliyetin il ki o lan hiz me tin, top lu mun, Mil lî Mar þý doð ru ve te miz söy le ye bil me si ne kat ký da bu lun ma sý a maç la ný yor. An ka ra / a a Ok ya nus Ko le ji 4. kez e ði tim ci le ri bu luþ tur du n E ÐÝ TÝM ve Ya þam Mer ke zi slo ga nýy la yo la çý kan Ok ya nus Ko lej le ri, geç ti ði miz gün ler de dü zen le nen 4. O kul Ön ce si E ði tim Se mi ne ri nde Ýs tan bul un dört bir ya nýn dan ge len yüz ler ce e ði tim ci Bah çe þe hir Kam pü sü nde biraraya getirdi. Dört yýl dýr dü zen le nen se mi ner, bu yýl da bir bi rin den de ðer li ka tý lým cý ve ko nuk la rýn eþ li ðin de ya pýl dý. Se mi ner Mar ma ra Ü ni ver si te si nden Yrd. Doç. Dr. Er can Mer toð lu nu su nu mu i le baþ la dý. O kul ön ce si e ði tim de ço cuk la ra a la bi le ce ði ka dar so rum lu luk yük le me nin ö ne mi ne de de ði nen Dr. Er can Mer toð lu, ço cuk lar da ba þa rý sýz lýk de ne yi mi nin trav ma ya dö nü þe ce ði ni ha týr la ta rak bu ko nu da dik kat li ol ma la rý ko nu sun da e ði tim ci le ri u yar dý. Ýs tan bul / Ye ni As ya Kar bon mo nok sit ze hir len me si: 3 ö lü n KIRIK KA LE DE so ba dan sý zan kar bon mo nok sit ga zýn dan ze hir le nen an ne ve ba ba i le 19 ya þýn da ki o ðul la rý vefat et ti. Sa na yi Ma hal le si Tah sin Ya zý cý Cad de si nde ki 3 kat lý a part ma nýn son ka týn da ya þa yan Cey lan a i le si nin, alt kat ta o tu ran to ru nu, sa bah sa at le rin de üst ka ta çý kýn ca an ne E mi ne (46), ba ba Ha san (63) ve o ðul la rý Rý za Cey lan ý (19) ha re ket siz hal de bul du. Du ru m po li se bil dir ildi. O lay ye ri ne ge len sað lýk e kip le ri, E mi ne Cey lan ýn öl dü ðü nü tesbit et ti. Ha san Cey lan yolda, Rý za Cey lan i se has ta ne de vefat et ti. Evdeki in ce le me de ba ca nýn tý ka lý ol du ðu tes bit e dil di. Kýrýkkale / a a DOSTLUK BARAJI GÜN SAYIYOR ASÝ NEHRÝ ÜZERÝNDE SURÝYE ÝLE ORTAKLAÞA KURULACAK VE TEMELÝ 6 ÞUBAT PAZAR GÜNÜ ATILACAK DOSTLUK BARAJI SAYESÝNDE HATAY DA SULAMA SORUNUNUN BÜYÜK ORANDA ÇÖZÜME KAVUÞACAÐI BÝLDÝRÝLDÝ. Türkiye, Suriye iþbirliði sonucu yapýlacak baraj ile Hatay ve bölgesindeki çiftçilerin susuzluk sorunu ortadan kaldýrýlacak. A SÝ Neh ri ü ze rin de 1970 li yýl lar dan bu ya na Su ri ye i le or tak la þa ku rul ma sý gün dem de o lan Dost luk Ba ra jý nýn te me li nin, 6 Þu bat Pa zar gü nü a tý la ca ðý bil di ril di. Dev let Su Ýþ le ri Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le ri, Al tý nö zü il çe si ne bað lý Zi ya ret Kö yü ne 2 ki lo met re u zak lýk ta, ko tu 103 met re, ze min den yük sek li ði i se 22,5 met re o la cak ba ra jýn yak la þýk 45 mil yon TL ye mal o la ca ðý ný i fa de et ti. Su la ma nýn ya ný sý ra taþ kýn la rý ön le me ve e ner ji ü re ti mi a maç lý kul la ný la cak ba raj dan yýl da or ta la ma 13 mil yon 50 ki lo vat sa at e ner ji ü re ti mi nin ya pýl ma sý nýn a maç lan dý ðý ný i fa de e den yet ki li ler, en ký sa sü re de ta mam lan ma sý he def le nen ba raj dan Su ri ye ta ra fý nýn da su la ma ve e ner ji a maç lý ya rar la na ca ðý ný, bu nun i ki ül ke a ra sýn da ki dost lu ðu da ha da pe kiþ ti re ce ði ni be lirt ti ler. Hatay / a a 40 YIL LIK HA YAL GER ÇEK O LA CAK AN TAK YA Zi ra at O da sý Baþ ka ný Ce lal Ci ve lek, yak la þýk 40 yýl lýk or tak ba raj ha ya li nin Tür ki - ye nin Or ta do ðu ül ke le riy le i yi i liþ ki ler kur ma po li ti ka sý nýn so nu cu o la rak ger çek leþ me a þa - ma sý na gel me si nin çift çi le ri mut lu et ti ði ni söy le di. Ha tay ýn, pa muk, buð day, yaþ mey ve ve seb ze ü re ti min de ül ke de ö nem li ko num da ol du ðu nu dik ka ti çe ken Ci ve lek, bir den faz la ü - rü nün ha sa dý nýn ya pýl dý ðý A mik O va sý nda son yýl lar da kü re sel ik lim de ði þik li ði ne bað lý o la rak ya ðýþ la rýn ve do la yý sýy la su kay nak la rý nýn gi de rek a zal ma sý dolayýsýyla bek le nen ve ri min a lý - na ma dý ðý ný kay det ti. Ha tay ýn, ta rým a ra zi le rin de ki su la ma so ru nu dolayýsýyla bir dam la su - yu de ni ze dö ke cek lük sü nün bu lun ma dý ðý ný vur gu la yan Ci ve lek, þöy le de vam et ti: Lüb - nan dan do ðan, Su ri ye ve ar dýn dan Tür ki ye top rak la rýn dan ge çe rek Ha tay ýn Sa man dað il çe - sin den Ak de niz e dö kü len 287 ki lo met re u zun lu ðun da ki A si Neh ri nden 1970 li yýl la ra ka dar su la ma da çok i yi fay da la ný yor duk. An cak bu ta rih ler den son ra Su ri ye nin su la ma ya ö nem ver me si ve bir ta kým ba raj la rý kur ma sý so nu cu A si Neh ri nde ye ter li mik tar da su yun kal ma - ma sý ne de niy le sý kýn tý ya þa dýk. Bu nun ü ze ri ne i ki ül ke a ra sýn da or tak bir ba raj ku rul ma sý gün de me gel di. An cak i ki ül ke a ra sýn da ki bir ta kým sý kýn tý lar ne de niy le bu ko nu da her han gi bir so nuç a lý na ma dý. 40 yýl dan bu ya na gün dem de tut tu ðu muz ve ar týk ha yal ol ma ya baþ - la dý ðý ný dü þün dü ðü müz ba raj pro je si, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan i le Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn ya kýn i liþ ki le ri sa ye sin de gü zel bir þe kil de so nuç la na cak. TEB 55 ya þýn da TÜRK Ec za cý la rý Bir li ði Mer kez He ye ti, bir li ðin ku ru lu þu nun 55. yýl dö nü mü do la yý sýy la yap tý ðý a çýk la ma da, geç miþ ten al dýk la rý güç le ge le ce ði in þa e de cek le ri ni, mes le ðin ge liþ me si ve halk sað lý ðý nýn ko run ma sý yo lun da ki ça lýþ ma la rý bü yük bir ka rar lý lýk la sür dü re rek, Tür ki ye ye hiz met e de cek le ri ni be lirt ti. Türk Ec za cý lar Bir li ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, e mek le, mü ca de ley le, dost luk la ve da ya nýþ may la ge çen 55 yýl sü re sin ce bir li ðin, ec za cý la rýn or tak ih ti yaç ve ta lep le ri ni kar þý la ya rak, mes le kî fa a li yet le ri ni ko lay laþ týr mak ve ec za cý lýk mes le ði nin ge li þi mi ni sað la mak a ma cýy la ça lýþ tý ðý, ay rý ca mes le kî çý kar la rýn ö te sin de halk sað lý ðý ný her þe yin üs tün de tu tan bir çiz gi yi te mel al dý ðý i fa de e dil di. An ka ra / a a 879 kö ye u la þým sað la na mý yor DO ÐU A na do lu Böl ge si nde a ra lýk lar la et ki li o lan kar ya ðý þý ha ya tý o lum suz yön de et ki ler ken, böl ge de 879 köy yo lun da u la þým sað la na mý yor. Yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu A na do lu Böl ge si nde kar ya ðý þý a ra lýk lar la et ki si ni sür dü rü yor. Böl ge il le rin den Er zu rum da 333, Kars ta 119, Muþ ta 110, Er zin can da 90, Ið dýr da 44, Bin göl de 77, Tun ce li de 83 ve Ar da han da 23 ol mak ü ze re top lam 879 köy yo lu kar dolayýsýyla u la þým ka pa lý bu lu - nu yor. Ýl Ö zel Ý da re Mü dür lü ðü ne bað lý kar la mü ca de le e kip le ri, ka pa lý köy yol la rý nýn u la þý ma a çýl ma sý i çin ça lýþ ma la rý ný a ra lýk sýz sür dü rü yor. Kar la mü ca de le e kip le ri, yol aç ma ça lýþ ma la rý nýn ya ný sý ra u la þý mýn sað la na ma dý ðý köy ler den du ru mu a ðýr o lan has ta la ra da yar dým e di yor. Böl ge de ki so ðuk ha va nýn et ki siy le ba zý a raç la rýn ya kýt de po la rý don du. Ba zý ev ve iþ yer le ri nin cam la rýn da buz lan ma gö rü lür ken, ça tý lar dan buz sar kýt la rý u za dý. Erzurum / a a TAH LÝL Nurcular, Ýhvan, siyaset K ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Ta rih çe-i Ha yat ýn so nun da ki Ri sa le-i Nur ve ha riç mem le ket ler bö lü mün de yer a lan dik kat çe ki ci ya zý lar dan bi ri, Bað dat ta ki ed-di fa ga ze te sin de Ý sa Ab dül ka dir im za sýy la yayýnlanan ve Nur ta le be le riy le Ýh van-ý Müs li mîn a ra sýn da ki fark la rý a çýk la yan ma ka le. Ya zý nýn en ba þýn da ev ve lâ, a ra la rýn da ki or tak nok ta vur gu la ný yor: Kur ân ve i man ha ki kat le ri i le, it ti had-ý Ýs lâm da i re sin de Müs lü man la rýn dün ya ve a hi ret sa a det le ri ne hiz met et mek. Son ra sýn da al tý mad de ha lin de sý ra la nan fark lar dan bi ri, si ya se te ba kýþ o la rak i zah e di li yor: Nur ta le be le ri si ya set le iþ ti gal et mez, si ya set ten ka çý yor lar. E ðer si ya se te mec bur ol sa lar, si ya se ti di ne â let ya pý yor lar; tâ ki si ya se ti din siz li ðe â let e den le re kar þý di nin kud si ye ti ni gös ter sin ler. Si ya sî bir ce mi yet le ri as la mev cut de ðil. Ýh van-ý Müs li mîn i se, mem le ket ve va zi yet se be biy le, si ya set le din le hin de iþ ti gal e di yor lar ve si ya sî ce mi yet de teþ kil e di yor lar. (s. 1131) Bu nun la bað lan tý lý bir di ðer fark da þu: Nur ta le be le ri, mes lek le ri si ya set ve ce mi yet ol ma dý ðýn dan, hü kü met ler den i zin al ma ya ken di le ri ni mec bur his set mi yor lar. Ýh van-ý Müs li mîn i se, va zi yet le ri i ti ba rýy la si ya se te te mas et me ye, ce mi yet teþ ki li ne ve þu be ler ve mer kez ler aç ma ya muh taç bu lun duk la rýn dan, hü kü met ten ruh sat al ma ya muh taç týr lar. (a.g.e., s ) En i yi mü fes sir o lan za man i ler le dik çe ve ib ret ders le riy le do lu tec rü be ler bi rik tik çe, bu fark la rýn ö ne mi çok da ha net bir þe kil de an la þý lý yor. Ve Ri sa le-i Nur hiz me ti nin ge rek si ya set ten, ge rek se res mî ya pý lan ma lar dan u zak, re jim le rin ve þart la rýn çok el ve riþ siz ol du ðu yer ler de da hi gün lük ha ya týn fýt rî a ký þý i çin de ge liþ me ye mü sa it vas fý nýn ne ka dar ha ya tî bir ö nem de ol du ðu da... Ri sa le-i Nur da öl çü le ri ve ri len hiz met me to du sa ye sin de dir ki, Tür ki ye en bas ký cý ve tah rip kâr ic ra at lar la or ta ya çý kan ve çey rek a sýr dan faz la ik ti da rý ný sür dü ren bir dik ta re ji mi ni, kim se nin bur nu bile ka na ma dan ba rýþ çý bir ge çiþ le a þa rak çok par ti li de mok ra si ye in ti kal e de bil di. O de vir de Nur cu lar re ji min bir nu ma ra lý he de fi o la rak a ðýr bas ký la ra ma ruz kal sa lar, ka ra kol ve zin dan lar da sü rün dü rül se ler de, bü tün bun la rý müs bet ha re ket pren si biy le aþ ma yý bil di ler. Tüm pro vo kas yon plan la rý ný bo þa çý ka ra rak. Ve Üs ta dýn ha ya tý nýn son yýl la rýn da baþ la yan ri sa le le rin dün ya ya a çýl ma sý sü re ci, ve fa týn dan son ra her ge çen gün da ha da hýz la nýp yay gýn la þa rak de vam et ti; e ser ler yer yü zü nün her kö þe si ne u laþ tý; çok fark lý re jim ler le yö ne ti len ül ke ler de da hi kül li ya tý o ku yan ce ma at ler te þek kül et ti. Þu an da, biz de ki 30 lu yýl la rýn re ji mi ne ben zer bir tek þa hýs dik ta sý nýn hü küm sür dü ðü Öz be kis tan la, ba zý mev ziî sý kýn tý la rýn ya þan dý ðý Rus ya dý þýn da, Nur hiz met le ri dün ya nýn her ta ra fýn da prob lem siz bir þe kil de ge liþ me ye de vam e di yor. Doð du ðu Mý sýr baþ ta ol mak ü ze re Or ta do ðu ve Ku zey Af ri ka ül ke le rin de yay gýn o lan Ýh van-ý Müs li mîn i se, si ya set le i liþ ki si ni doð ru bir te me le o tur ta ma ma nýn a ðýr be del le ri ni ö de ye gel di. Dev le ti ve ik ti da rý ön ce le yen stra te ji ler le ha re ket et me si, is ter is te mez iþ ba þýn da ki re jim ler le ça tý þýp, ço ðun luk la da e zil me si ni ne ti ce ver di. Ça týþ týk la rý re jim le ri de vir mek i çin iþ bir li ði yap týk la rý dar be ci le rin de he de fi ol mak tan kur tu la ma dý lar. Mý sýr da Kral Fa ruk a kar þý des tek le dik le ri Nâ sýr ýn, ik ti da rý e le ge çir dik ten son ra on la rý ez me ye yö nel me si ör ne ðin de ol du ðu gi bi. Ke za yýl lar ön ce Ye ni As ya nýn ya yýn la dý ðý He ki moð lu Ýs ma il im za lý Sos ya list ler Su ri ye yi na sýl e le ge çir di? bro þü rün de an la týl dý ðý gi bi Mý sýr da ki le re ben zer þe kil de o yu na ge ti ri len Su ri ye Ýh van ý nýn, Ha ma da ol du ðu ü ze re, vah þi ce kat li am la rýn he de fi ya pýl ma la rý da bir baþ ka a cý ör nek. Ma zi sin de böy le ha zin tec rü be le ri ba rýn dý ran Ýh van ýn ken di i çin de, çok za man dýr si ya set ten a lâ ka sý ný ke sip di ne hiz met ek sen li ça lýþ ma la ra yö nel me ko nu sun da de rin bir tar týþ ma sü rü yor. Mý sýr da ki son ge liþ me ler de ön pla na çýk ma ma la rý, bu ter ci hin a ðýr bas tý ðý ný mý gös te ri yor? Di le riz, öy le dir. Çün kü çý kýþ yo lu o ra da. SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HA BER FARK Türkiye yi tanýmayanlar Mýsýr ý anlayabilir mi? FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr Gün dem de baþ ka ko nu lar ol mak la bir lik te, Tu nus ve Mý sýr baþ ta ol mak ü ze re A rap ül ke le rin de ya þa nan lar da ha çok il gi çe ki yor. Bir haf ta dýr Mý sýr so kak la rýn da Git be Mü ba rek di yen Mý sýr hal ký, di re nen ve ik ti da rý ný u zat ma plan la rý ya pan cum hur baþ ka ný ný kol tuk tan in dir me hu su sun da ka rar lý gö rü nü yor. A me ri ka nýn da des te ði ni kay bet ti ði an la þý lan Mü ba rek in, ül ke yi terk et me se bi le ik ti da rý bý rak ma mec bu ri ye tin de kal ma sý an me se le si. Her za man i fa de et me ye ça lý þý yo ruz ki, me se le miz Mü ba rek ya da baþ ka bir is min Mý sýr ý i da re et me si de ðil. Ö nem li o lan dün ya da ya þa yan bü tün in san la rýn in san gi bi ya þa ya bil me le ri. Bu da gü nü müz þart la rýn da an cak hür ve de mok rat i da re ler le müm kün. Bu ba kým dan ge rek Mý sýr ve ge rek se di ðer Ýs lâm ül ke le ri nin i yi yö ne til me si, in san la rýn zul me ma ruz kal ma ma sý en te mel ar zu muz. Tür ki ye de ki ay dýn la rýn Mý sýr da ki ya þa nan la rý de ðer len dir me le ri de ga rip. El bet te doð ru ve hak lý de ðer len dir me ler ya pan lar var, a ma ba zý si ya set çi le rin Mý sýr da ya þa nan la rý doð ru o ku ya ma dýk la rý gö rü lü yor. Ge çen gün bir TV prog ra mýn da ko nu þan CHP tem sil ci si, Mý sýr da ya þa nan lar dan en di þe duy du ðu nu i fa de e de rek, On la rýn de mok ra si kül tü rü yok. Biz on lar dan (de mok ra si kül tü rü ba ký mýn dan) 60 yýl i ler de yiz. Biz de 80 yýl dýr ba þa rý lý bir de mok ra si var. Mü ba rek gi der se Mý sýr da ne o la ca ðý bel li ol maz. Ý ran gi bi bir yö ne tim ge le bi lir an la mýn da söz ler sarf et ti. Baþ ka bir ya zar da bu ko nuþ ma ya des tek ve rip, Mý sýr hal ký ný ha kir gör dü. Ney se ki in saf lý ko nuþ ma cý lar da var dý. Prof. Dr. Sey fet tin Gür sel, Mý sýr hal ký ö ze lin de A rap halk la rý ný ha kir gö rüp, el al týn dan Mü ba rek e des tek ve ren le re sert çýk tý. Gür sel, Ne ye ba ka rak biz A rap lar dan 60 yýl, 80 yýl i ler de yiz di yor su nuz? Ne hak la A rap ül ke le ri ni ha kir gö rü yor su nuz? Gü ney do ðu da hâ lâ fa i li meç hul ci na yet le öl dü rü len le rin ce set le ri top rak tan fýþ ký rý yor. Bu na sýl de mok ra si, bu na sýl i le ri ci lik an la mý na ge len söz ler söy le di. (NTV, 1 Þu bat 2011) Tar týþ ma lar gös te ri yor ki, Tür ki ye yi ta ný ma yan la rýn Mý sýr da ya þa nan la ra doð ru teþ his koy ma sý da müm kün de ðil dir. Çün kü tek par ti an la yý þýn da hal ka gü ven me mek var. Ni te kim ay ný ki þi ler Mý sýr hal ký na da gü ven mi yor. So ka ða çý kan hal kýn ta lep le ri ye ri ne ge lip de Mü ba rek kol tu ðu bý ra kýr sa Müs lü man lar ik ti dar o lur an la yý þý hâ kim. Ken di le ri nin seç me ve se çil me hak ký ol du ðu nu dü þü nüp, Mý sýr hal ký na bu hak ký çok gör mek na sýl i zah e di le bi lir ki? Her ül ke de ol du ðu gi bi Mý sýr da ya þa yan la rýn da is te dik le ri gi bi yö ne til me hak ký yok mu? Tür ki ye de ki ço ðu si ya set çi nin ve halk tan ko puk ay dýn la rýn düþ tü ðü çe liþ ki bu ra da. Her a dým da ken di le ri nin hak lý ol du ðu nu ve mil le tin ca hil ol du ðu nu i le ri sü rü yor lar. Bir ço ban i le bir pro fe sö rün o yu ay ný o lur mu? ka bu lü de yi ne bu yan lýþ an la yýþ tan kay nak la ný yor. 80 yýl dýr di ni ve din dar la rý mah kûm e den an la yýþ la Tür ki ye de ik ti dar ol ma þan sý yok. Ay ný þey di ðer Müs lü man ül ke ler de de ge çer li. As lýn da mil le tin ta lep le ri ne ku lak ver me yen hiçbir si ya set çi, hiç bir ül ke de ik ti dar yü zü gö re mez. Tür ki ye de ya þa yan mil yon la rý gö be ði ni ka þý yan a dam o la rak gö ren an la yý þýn, Mý sýr da ya þa nan la rý an la ma sý ný bek le mek de hak sýz lýk o lur du... TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Þükrü Bulut'un ablasý Remziye Oruç un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Hasan Yalçýn, Abdülmalik Atom,Turan Tezer, Halit Ceylan, Ali Özen, Bedran Yalçýn, Yalçýn Çolak, Ali Oktay, Erhan Akkaya, Mustafa Çiçek, Ýsmail Tezer GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Selahattin Akyýl'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini duyduk. Aðabeyimize geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz. Nevzat Girgenç, Þakir Argýn, Aydýn Argýn, Fehmi Girgenç, Sait Eski, Talip Sakar / ÝZMÝR AB sü re ci su ya gö mül dü AP TÜR KÝ YE RA POR TÖ RÜ HOL LAN DA LI HIRÝS TÝ YAN DE MOK RAT RÝ A O O MEN- RU ÝJ TEN, TÜR KÝ YE NÝN AB KA TI LIM SÜ RE CÝ NÝN SU YA GÖ MÜL DÜ ÐÜ NÜ SÖY LE DÝ. AVRUPA Par la men to su (AP) Tür ki ye Ra por tö rü Hol lan da lý Hýris ti yan De mok rat Ri a O o men-ru ij ten, Tür ki ye nin AB ka tý lým sü re ci nin su ya gö mül dü ðü nü söy le di. Av ru pa Par la men to su (AP) Tür ki ye Ra por tö rü Hol lan da lý Hris ti yan De mok rat Ri a O o men-ru ij ten ta ra fýn dan ka le me a lý nan Tür ki ye ka rar tas la ðý AP Dýþ Ý liþ ki ler Ko mi te si nde tar tý þýl dý. ber365.com in ter net si te sin de yer a lan ha be re gö re Tür ki ye-ab Kar ma Par la men to Ko mis yo nu (KPK) ü ye si o la rak Tür ki ye yi yýl lar dýr ya kýn dan ta kip e den Ýn gi liz Li be ral AP Ü ye si An drew Duff, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da Bu nu söy le mek ten üz gü nüm a ma Tür ki ye nin AB ka tý lým sü re ci ma le sef su ya gö mül müþ tür. Se ne ye bu va kit ler de al ter na tif le ri ko nu þu yor o lu yoz de di. Tür ki ye- AB-KPK Eþ baþ ka ný He le ne Fla ut re da Tür ki ye nin u lus la r a ra sý i liþ ki - ler de a ðýr lý ðý ný art týr dý ðý bir dö nem de AB nin yap tý ðý ha ta lar la Tür ki ye ü ze rin de ki et ki si ni kay bet me teh li ke siy le kar þý kar þý ya ol du ðu nu söy le di. Sos ya list ler a dý na ko nu þan KPK Ü ye si Ýn gi liz Ric hard Ho witt, Tür ki ye nin AB sü re cin de sta tü ko nun ar týk iþ le me di ði ni ve a çý la bi le cek sa de ce 3 fa sýl kal dý ðý ný be lir te rek ver dik le ri de ði þik lik ö ner ge le riy le mü za ke re le ri ye ni den can lan dý ra cak bir çý kýþ yo lu aç mak is te dik le ri ni kay det ti. Li be ral ler a dý na söz a lan KPK ü ye si Al man A lek san der Lamb sdorff, ba sýn ör gür lü ðü nok ta sýn da Tür ki ye ye da ha güç lü bir çað rý nýn AP bel ge si ne gir me si i çin ça ba gös te re cek le ri ni i fa de et ti. Türk a sýl lý Hol lan da lý Sos ya list E mi ne Boz kurt ve Bul gar Li be ral Me tin Ka zak, vi ze so ru nu nun çö zül me si i çin AB nin ar týk a dým at ma sý ný teþ vik e den i fa de le rin bel ge ye da hil e dil me si ni ta lep et ti. CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, Sos yal de mok rat ve yurt se ver ki þi le rin par ti ye, CHP ye gel me sin di ye bir söy lem ge liþ tir me lük sü müz yok, e ðer sa de bir yurt taþ gi bi ça ba har ca ya cak sa nýz, ba þý mý zýn ü ze rin de ye ri niz var. A ma mil let ve ki li lis te sin de o la ca ðým di ye ge le cek se niz hiç gel me yin de di. Ký lýç da roð lu, Dip lo ma si Mu ha bir le ri Der ne ði ü ye le ri i le sa bah kah val tý sýn da bir a ra ya gel di. Kah val tý sý ra sýn da so ru la rý ce vap la yan Ký lýç da roð lu, Fik ri Sað lar, Mus ta fa Sa rý gül gi bi i sim le rin CHP ye dön me si i le il gi li bir so ru ü ze ri ne þun la rý söy le di: Ký lýç da roð lu, bi zim sos yal de mok rat ve yurt se ver ki þi le rin par ti ye, CHP ye gel me sin di ye bir söy lem ge liþ tir me lük sü müz yok. Her ke si ku cak la mak is ti yo ruz. A ma bir ko þu lu muz var o da þu; biz ge le - AP Türkiye Raportörü Hollandalý Ri a O o men-ru ij ten Sem bol ül kü cü ler AKP den a day o la cak A NA YA SA re fe ran du mun da e vet di yen ül kü cü ler, AKP ye geç me ye ha zýr la ný yor. Re fe ran dum sü re cin de MHP üst yö ne ti mi ta ra fýn dan a ðýr söz ler le e leþ tir me le ri ne rað men par ti den kop ma yan ül kü cü ler, Ra miz On gun un ih ra cýy la yol ay rý mý na gel di. 12 Ey lül 1980 as ke rî dar be sin den son ra a çý lan Ül kü cü ler dâ vâ sýn da yar gý la nan bir çok is min, bu yýl ki ge nel se çim de AKP den mil let ve ki li a da yý gös te ri le ce ði ko nu þu lu yor. On gun da 12 Ey lül 2010 da ki a na ya sa de ði þik li ði re fe ran du mun - Gül: Mý sýr da ge çiþ dö ne mi ký sa sür me li ncumhurbaþkani Ab dul lah Gül, Mý sýr da ki ge liþ me ler le il gi li o - la rak, Bu ge çiþ dö ne mi nin ký sa sür me si çok ö nem li. Çün kü Mý sýr ýn gü ven li ði, is tik ra rý, güç lü ol ma sý dost ve kar deþ bir ül ke o la rak çok ö nem li. A ma þu da bir ger çek; hal - kýn ar zu la rý, ta lep le ri bun lar ne ka - dar çok dik ka te a lý nýr ve ne ka dar sü rat le ha re ket e di lir se her þey o ka dar i yi o lur de di. An ka ra / a a Ça lýþ ma ya gö tü rü len mah kûm lar kaç tý nçaðlayan'da ye ni in þa e di len Ýs tan bul A da let Sa ra yý na ah þap iþ - le ri ni yap ma la rý i çin gö tü rü len 2 hü - küm lü kaç tý. Ý ki hü küm lü, kal dýk la rý a çýk ce za e vin den ar þiv bö lü mün de - ki ba zý ah þap iþ le ri ni yap ma la rý i çin Çað la yan da ye ni in þa e di len Ýs tan - bul A da let Sa ra yý na gö tü rül dü. Bu - ra dan ka çan hü küm lü le rin a ran dý ðý bil di ril di. Ýs tan bul / a a E la zýð lý STK lar ve kil kri ter le ri ni be lir le di nelazið Si vil Top lum Ku ru luþ la rý (STK) Plat for mu nun O cak a yý top - lan tý sýn da a lý nan ka rar lar ka mu o yu - na a çýk lan dý. Müs ta kil Sa na yi ci ve Ý - þa dam la rý Der ne ði E la zýð Þu be - si nde dü zen le nen prog ram da ko - nu þan E la zýð STK Plat for mu Dö - nem Söz cü sü Ha kan E sen, Ha zi ran a yýn da ya pý la cak o lan 24 ün cü dö - nem mil let ve kil li ði se çim le rin de TBMM de E la zýð ý tem sil e de cek mil let ve kil le rin de a ran ma sý ge re ken ö zel lik le rin gö rü þül dü ðü nü ak tar dý. Ha kan E sen, a maç la rý nýn; hal kýn ta - ban dan yük se len se si ni ta va na u - laþ týr mak ol du ðu nu kay det ti. E la - zýð ý tem sil e de cek mil let ve kil le ri nin tes pi tin de i sim den zi ya de il ke le rin ö nem li ol du ðu nu vur gu la yan E sen, Bu se bep le i li miz de ki tüm ku ru luþ - la rýn ve bu þe hir de ya þa yan va tan - daþ la rýn, han gi par ti den o lur sa ol - sun ve kil a day la rý nýn va sýf ve ö zel lik - le ri ko nu sun da a za mî ö zen gös ter - me le ri ge rek mek te dir de di. Ma - mu ret ül A ziz Vak fý Baþ ka ný Bur han Gü neþ, E la zýð ý tem sil e de cek mil let - ve kil le rin de bek le ni len va sýf la rý 9 mad de de ak tar dý. E la zýð / ci han da e vet o yu kul la na ca ðý ný a çýk la dý ðý i çin par ti nin di sip lin ku ru lu na sevk e dil miþ ti. Ýh raç ka ra rý, o nun gi bi e vet ta raf ta rý ül kü cü le ri küs tür dü. AKP den mil let ve ki li a da yý gös te ril me si bek le nen i sim le rin ba þýn da Ra miz On gun ge li yor. On gun un tek li fi ka bul et me si ha lin de ken di siy le bir lik te ha re ket e den çok sa yý da ki þi nin de se çim de AKP ye des tek ve re ce ði be lir ti li yor. Re fe ran dum da e vet i çin ça lý þan ül kü cü ler den Prof. Dr. Ve dat Bil gin, Doç. Dr. Ö mer Öz kan, Yrd. Doç. Dr. Sel çuk Öz dað, Av. Ýr fan Sön mez, Av. Mus ta fa Ka lý noð lu, Mu am mer Cýn dýl lý, Ah met U lu ve Nev zat Yan maz ýn da AKP lis te le rin den a day gös te ril me si bek le ni yor. Ül kü cü ler dâ vâ sýn da yar gý la nan bu i sim ler den Av. Sön mez in E la zýð dan, Cýn dýl lý nýn Er zu rum dan, U lu nun Ba lý ke sir den, Yan maz ýn da Si vas tan a day gös te ri le ce ði ko nu þu lu yor. Ýs mi AKP yle a ný lan lar dan Prof. Dr. Bil gin, bir dö nem MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li nin baþ da nýþ man lý ðý ný da yap mýþ tý. Ýz mir / ci han CHP lideri Kýlýçdaroðlu, Diplomasi Muhabirleri Derneði üyeleri ile kahvaltýda bir araya geldi. FO TOÐ RAF: AA Mil let ve kil li ði i çin CHP ye gel me yin SOS YAL DE MOK RAT LA RA SES LE NEN CHP GE NEL BAÞ KA NI KE MAL KI LIÇ DA ROÐ LU, CHP YE MÝL LET VE KÝ LÝ LÝS TE SÝN DE O LA CA ÐIM DÝ YE GE LE CEK SE NÝZ HÝÇ GEL ME YÝN DE DÝ. ce ðiz a ma mil let ve ki li lis te sin de a dý mýz ol maz sa, ký ya me ti ko pa rý rýz an la yý þýy la kim se yi ka bul et mi yo ruz. Ge li yor sa nýz ge lin CHP nin ik ti dar ol ma sý i çin sa de bir yurt taþ gi bi ça ba har ca ya cak sa nýz, ba þý mý zýn ü ze rin de ye ri niz var. A ma mil let ve ki li o la ca ðým di ye ge le cek se niz hiç gel me yin. Çün kü CHP nin kav ga ya de ðil, bü yü me ye ih ti ya cý var. Bu her kes i çin ge çer li bir ne fer gi bi ça lý þa cak, her ke si ka bul e de riz. A ma mil let ve ki li lis te sin de a dý ný gör me yin ce ký ya met ko par ta cak sa baþ tan gel me sin çün kü bi zim kim se ye böy le ta ah hü dü müz yok. Ký lýç da roð lu, Mý sýr da ki ge liþ me le re i liþ kin bir so ru ü ze ri ne de Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn Mý sýr Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek e yap tý ðý çað rý yý do ðal kar þý la dý ðý ný söy le di. An ka ra / a a KE MA LÝZM, AB YE EN GEL ÝNGÝLÝZ Li be ral AP Ü ye si An drew Duff, ka tý lým mü za ke re le ri nin bat ma sýn da AB ü ye si ül ke le rin fa sýl la rý si ya si ne den ler le en gel le me - si nin, Tür ki ye de ki Ke ma lizm i de o lo ji si nin et ki si ni sür dür me ye de - vam et me si nin ve Kýb rýs ko nu sun da her i ki ta raf ta ki ka yýt sýz lý ðýn be lir le yi ci ol du ðu nu söy le di. Bir di ðer KPK ü ye si Ýn gi liz Mu ha fa za kâr Ge of frey Van Or den i se, ve ri len de ði þik lik ö ner ge le riy le 1915 o lay la rý - na i liþ kin Er me ni id di a la rý nýn met ne so kul ma ya ça lý þýl ma sý ný e leþ ti - re rek Has sas bir u lus lar a ra sý or tam da Tür ki ye bi linç li o la rak ya ban - cý laþ tý rýl ma ya ça lý þý lý yor ve ha ka re te uð ru yor. Tür ki ye or tak ta rih ko - mis yo nu ku ra lým ö ne ri sin de bu lun du a ma ma a le sef Er me ni ler bu - nu ka bul et me di þek lin de ko nuþ tu. RUM LAR, A DÝL DAV RAN MI YOR OTURUMDA Rum ve Yu nan mil let ve kil le ri de ka pa lý Ma raþ ýn i a de si ve Yu nan ha va sa ha sý nýn ih lâl e dil me me si ü ze rin de dur du. Ver dik le ri ö ner ge ler le Kýb rýs ta ka pa lý Ma raþ böl ge si nin i a de si gi bi Tür ki ye den ta lep ler de bu lu nan Rum mil let ve kil le ri ni a dil ol ma mak la suç la yan Van Or den, AB de (KKTC ye) i zo las yon la rý kal dýr ma sö zü nü tut ma dý. Sa de ce Türk ta ra fý na çað rý yap mak doð ru de ðil. Rum la ra da çað rý ya - pýl ma lý de di. Van Or den, Tür ki ye ka rar tas la ðýn da e ner ji fas lý nýn a çýl - ma sý yö nün de ki çað rý ya da des tek ve re rek AB nin e ner ji gü ven li ði nin bü yük ö nem ar z et ti ði bu gün kü or tam da e ner ji fas lý nýn a çýl ma ma - sý ný des tek le me nin viz yon suz luk o la ca ðý u ya rý sýn da bu lun du. Kur ân kur su na sal dý rý ka bul e di le mez DÝ YA NET-SEN Ge nel Baþ ka ný Meh met Bay rak tu tar, se çim le rin yak laþ ma sýy la bir lik te Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu da ka os çý kart mak i çin fýr sat kol la yan ka ran lýk ya pý la rýn de rin ham le ler ge liþ tir me ça ba sýn da ol duk la rý ný be lirt ti. Bay rak tu tar, üç gün ön ce Di yar ba kýr da Kur ân kur su na ya pý lan mo lo tof lu sal dý rý nýn bu pla nýn bir par ça sý ol du ðu nu söy le di. Ya pý lan sal dý rý yý ký na yan Bay rak tu tar, ka mu o yu nu da sað du yu ya dâ vet et ti. Kur ân kur su na yö ne lik sal dý rý nýn fa il le ri nin bu lun ma sý ný is te yen Bay rak tu tar, Bu ha in sal dý rý fa i li meç hul o la rak kal ma ma lý dýr de di. Di yar ba kýr ýn Sur il çe sin de bu lu nan Mol la Fe tul lah Kur ân Kur su na, kim li ði be lir siz ki þi ler ta ra fýn dan mo lo tof kok tey li sal dý rý ya Tür ki ye Di ya net ve Va kýf Gö rev li le ri Sen di ka sý ndan sert tep ki gel di. Sal dý rý yý çir kin ve ka bul e di le mez o la rak de ðer len di ren Meh met Bay rak tu tar, Bi ri le ri an la þý lan ge ri lim pom pa la ya rak böl ge yi þid de tin i çi ne çek mek is ti yor. Bu nun i çin de en çir kin yön tem le ri de ni yor lar. Ka ran lýk ya pý la rýn de rin ham le le ri ne kar þý he pi miz sað du yu lu dav ran mak zo run da yýz. Ka os çý kart mak i çin fýr sat kol la yan la rýn ek me ði ne yað sür me me li yiz de di. An ka ra / Re cep Gö ren Dik ta tör lük ler de vam e de mez HAS PAR TÝ Ge nel Baþ ka ný Prof. Dr. Nu man Kur tul muþ, Ar týk, Mý sýr ve Tu nus ta ki ve ben zer ül ke ler de ki dik ta tör lük ler de vam e de mez de di. Mý sýr ve Tu nus da ya þa nan o lay la rý de ðer len di ren bir ba sýn a çýk la ma sý ya pan Prof. Dr. Nu man Kur tul muþ, Ýn þal lah dün ya da ha öz gür bir dün ya ha li ne ge le cek ve dün ya nýn kay nak la rý ný hak sýz ye re sö mü ren le rin sö mü rü sü ne son ve ri le cek tir i fa de le ri ni kul lan dý. Ya þa nan lar sa de ce Mý sýr a ve Tu nus a öz gü o lay lar ol ma dý ðý ný söy le yen Kur tul muþ, Bu ya þa nan lar bü tün dün ya yý sa ran me de ni yet kri zi nin so nuç la rý dýr. Ö nü müz de ki dö nem de dün ya da ki kü re sel den ge siz lik ler, su, e ner ji ve gý da kri zi gi bi ye ni kriz ler sü re ci ni do ðu ra cak týr de di. Has Par ti Li de ri Kur tul muþ, þöy le de vam et ti: Bü tün bun lar ya þa nýr ken Tür ki ye, dün ya nýn sý ra dan her han gi bir ül ke si gi bi dav ra na maz. Ta ri hi ve coð ra fi so rum lu luk la rý var dýr. Tür ki ye, Mý sýr ve Tu nus hal kýn dan ya na tav rý ný koy mak zo run da dýr. Ar týk, Mý sýr ve Tu nus ta ki ve ben zer ül ke ler de ki dik ta tör lük ler de vam e de mez. Em per ya list ler le böy le iç li dýþ lý o lan yö ne tim ler ar týk bu halk la rýn ba þýn da kal ma ma lý dýr. Ýn þal lah dün ya da ha öz gür bir dün ya ha li ne ge le cek ve dün ya nýn kay nak la rý ný hak sýz ye re sö mü ren le rin sö mü rü sü ne son ve ri le cek tir. Ýs tan bul / Ye ni As ya TAZÝYE Hayatýný Ýman ve Kur'ân dâvâsýna adamýþ deðerli aðabeyimiz Mustafa Toros'un vefa tý ný te es sür le öð ren dik. Mer hu ma Ce nâ b-ý Al lah'tan rah met ve mað fi ret di ler, ke der li a i le si ve ya kýn la rý na sab r-ý ce mil ni yaz e der, ta zi yet le ri mi zi su na rýz. Mehmet Demiröz / Ankara TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Ali Demir'in amcasý Said Demir'in vefa tý ný te es sür le öð ren dik. Mer hu ma Ce nâ b-ý Hak'tan rah met ve mað fi ret di ler, ke der li a i le si ve ya kýn la rý na sab r-ý ce mil ni yaz e der, ta zi yet le ri mi zi su na rýz. Etlik Yeni Asya Okuyucularý

5 HABER Kýr gý zis tanla vi ze kal ký yor TÜR KÝ YE Ý LE KIR GI ZÝS TAN A RA SIN DA ÝM ZA LA NAN STRATEJÝK ÝÞBÝRLÝÐÝ AN LAÞ MASIYLA ÝLK E TAP TA 90 GÜN LÜK VÝ ZE LER KAL DI RIL DI. YIL SO NUN A KADAR VÝ ZE TA MA MIY LA KAL DI RI LA CAK. 5 Fa nî müs te bit ler SÝYAH-BEYAZ AHMET DURSUN BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Kýr gý zis tan i le Tür ki ye a ra sýn da Yük sek Dü zey li Stra te jik Ýþ bir li ði Kon se yi ni o luþ tur ma ka ra rý a lýn dý ðý ný bil dir di. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ve Kýr gý zis tan Baþ ba ka ný Al maz bek A tam ba yev, baþ ba þa ve he yet le ra ra sý gö rüþ me le ri nin ar dýn dan or tak ba sýn top lan tý sý dü zen le di. Er do ðan, ko nuþ ma sý nýn ba þýn da, Baþ ba kan A tam ba yav e kar de þim di ye hi tap e de rek, kur du ðu hü kü met ten do la yý teb rik et ti. Bu ye ni dö nem de Kýr gý zis tan ý zi ya ret e den ilk baþ ba kan ol mak tan mut lu luk duy du ðu nu söy le yen Er do ðan, A ra mýz da ki ta ri hî bað la rý an lat ma ya ge rek yok, çok çok güç lü, zen gin de di. Bu a ra da Tür ki ye, Kýr gý zis tan ve Rus ya a ra sýn da da Kýr gý zis tan a ya tý rý ma yö ne lik üç lü iþ bir li ði de o luþ tu ra bi le ce ði ni di le ge ti ren Er do ðan, Bir di ðer a dým; o da vi zey le il gi li bu gün yap mýþ ol du ðu muz an laþ ma dýr. Ýlk e tap ta 90 gün lük vi ze le rin kal dý rýl ma sý an laþ ma sý ný im za la dýk, a ma yýl so nun da ta ma mýy la vi ze nin kal dý rýl ma sý ný da bu an laþ ma i çe re si ne yer leþ tir dik. Yýl so nu na ka dar Tür ki ye i le Kýr gý zis tan a ra sýn da ki vi ze ler ta ma mýy la kal dý rý la cak týr. Bu ko nu da mu ta býk kal dýk de di. Mec lis ka pý sýn da dip lo ma yýrt tý lar n ZÝYARETÇÝ ya sa ðý dolayýsýyla TBMM ye a lýn ma yan bir grup a tan ma yan öð ret men, Dik men ka pý sýn da ba sýn a çýk la ma sý yap tý, dip lo ma yýrt tý. CHP Ýs tan bul Mil let ve ki li Çe tin Soy sal i le CHP Grup Yö ne tim Ku ru lu o da sýn da gö rüþ mek ü ze re ran de vu la rý o lan öð ret men ler, gün dem yo ðun lu ðu ge rek çe siy le ko nu lan zi ya ret çi ya sa ðý dolayýsýyla Mec lis e a lýn ma dý. Öð ret men ler a dý na a çýk la ma ya pan Kay sel Er gün, Mec lis e a lýn ma ma la rý ný ký na dýk la rý ný söy le di. Hiç bir par ti ye, sen di ka ya ü ye ol ma dýk la rý ný, bütün par ti ler le gö rü þüp so ru nu her ke sin sa hip len me si ni is te dik le ri ni be lir ten Er gün, 2010 KPSS de so ru la rýn sýz dý rýl dý ðý ný, maðdur olanlardan þim di ye ka dar 21 ar ka daþ la rý nýn in ti har et ti ði ni söy le di. An ka ra / a a Mý sýr dan va tan daþ la rýn tah li ye iþ le mi sü rü yor nbaþ BA KAN LIK A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý nýn (A FAD) Mý sýr da ki o lay lar do la yý sýy la 2 bin 573 va tan da þý Tür ki ye ye ge tir di ði bil di ril di. A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ ka ný Meh met Er soy, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, bu gün sa at i ti ba rýy la Mý sýr a gön de ri len 8 ö zel u çak i le bin 678 va tan da þýn Tür ki ye ye ge ti ril di ði ni be lirt ti. Ta ri fe li 6 u çak i le de 895 ki þi nin Tür ki ye ye gel di ði ni kay de den Er soy, böy le ce top lam 2 bin 573 ki þi nin Mý sýr dan tah li ye e dil di ði ni bil dir di. Meh met Er soy, A FAD, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, Türk Ha va Yol la rý (THY) Ge nel Mü dür lü ðü ve Ký zý lay Ge nel Baþ kan lý ðý nýn ko or di nas yon so nu cu, Mý sýr da gü ven li ði o lum suz et ki le yen son ge liþ me ler ne de niy le, bu ül ke de bu lu nan Türk va tan daþ la rý nýn tah li ye si nin sür dü rül dü ðü nü i fa de et ti. Er soy, bu gün de THY ye a it ta ri fe li 3 u ça ðýn Mý sýr se fe ri ya pa ca ðý ný kay det ti. An ka ra/a a Sa a det, 2011 se çim le ri ne Er ba kan sýz ha zýr la ný yor n SA A DET Par ti si Ge nel Baþ kan yar dým cý sý A tik Að dað, se çim ha zýr lýk la rý ný bir sü re dir Ge nel Baþ kan Nec met tin Er ba kan sýz yü rüt tük le ri ni be lir te rek Biz za ten ho ca mý zý çok ça lýþ týr ma yý dü þün mü yor duk, Ho cam siz o tu run biz ça lý þa lým de miþ tik, ni ye ti yok tu, þart lar ho ca mý zý o tur tu yor, din len di ri yor, is ti ra hat et ti ri yor de di. A tik Að dað, ra hat sýz lý ðý ne de niy le has ta ne de te da vi gö ren ge nel baþ kan la rý Er ba kan a i liþ kin, Baþ kan lýk di va ný o luþ tuk tan son ra Er ba kan ýn ken di le ri ne se çim sü re cin de ki is ti ka me ti ve yol ha ri ta sý ný çý kar dý ðý ný an lat tý. Að dað, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Biz za ten ho ca mý zý çok ça lýþ týr ma yý dü þün mü yor duk, ho cam siz o tu run biz ça lý þa lým de miþ tik, ni yet yok tu þart lar ho ca mý zý o tur tu yor, din len di ri yor, is ti ra hat et ti ri yor. Se cim sü re cin de bi ze da ha faz la fay da ver sin di ye. Tür ki ye nin en tec rü be li par ti si bi ziz, bu is ti ka met çer çe ve sin de ça lýþ ma la rý mý zý sür dü rü yo ruz. Ho ca mý zýn ra hat sýz lý ðý el bet te ki bi zi üz mek te dir, a ma be ra be rin de de bi zim aþ ký mý zý þev ki mi zi da ha da ar týr mak ta dýr. Çün kü ho ca mýz has ta ne de sa de ce is ti ra hat et mi yor ay ný za man da se çim ça lýþ ma la rý nýn ko or di nas yo nu nu yü rü tü yor. An ka ra/a a ER DO ÐAN A KIR GIZ DEV LET NÝ ÞA NI Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a, Kýr gý zis tan Cum hur baþ ka ný Ro za O tun ba ye va ta ra fýn dan Da na - ker Dev let Ni þa ný tak dim e dil di. Baþ ba kan Er do ðan, Kýr gý zis tan da ki res mî te mas la rý çer çe ve sin de Cum hur baþ ka ný O tun ba ye va i le bir a ra ya gel di. Gö rüþ me nin ar dýn dan Er do ðan a, Da na ker Dev let Ni þa ný tak dim e dil di. Er do ðan, tö ren de yap tý ðý ko nuþ ma da, ni þa ný, þah sýn dan zi ya de, Tür ki ye-kýr gý - zis tan kar deþ li ði ne ve ril miþ bir he di ye, bü yük bir teþ vik o la rak gör dü ðü nü i fa de et ti. Biþ kek / a a TÜR KÝ YE Ga ze te ci ler Sen di ka sý (TGS) ü ye le ri, ba sýn da iþ ten çý kar ma la rý pro tes to et ti. ATV-Sa bah bi na sý ö nün de top la nan grup ü ye le ri Ba sýn iþ çi si yal nýz de ðil dir, Di re ne di re ne ka za na ca ðýz þek lin de slo gan at tý. TGS An ka ra Þu be si Baþ ka ný Gök sel Yýl dý rým, bu ra da yap tý ðý ba sýn a çýk la ma sýn da gü ven ce siz ça lýþ týr ma nýn her tür lü sü ne ma ruz ka lan, yýl lar ca staj yer a dý al týn da e me ði sö mü rü len, ay lar ca ma a þý ný a la ma dan gö rev ya pan ba sýn e mek çi le ri, bir kez da ha iþ ten çý kar ma sal dý rý sýy la kar þý kar þý ya de di. Ba sýn-ya yýn iþ ko lun da bir sü re dir ku lak tan ku la ða ya yý lan iþ ten çý kar ma ha ber le ri nin bi rer bi rer ha ya ta ge çi ril me ye baþ lan dý ðý ný i fa de e den Yýl dý rým, bu kez iþ ten çý kar ma la rýn ba þý ný, A na ya sal hak la rý ný kul la na rak sen di ka ya ü ye o lan, ga ze te ci le rin gre vi ni hak sýz ve hu kuk suz þe kil de en gel le me ye ça lý þan Sa bah-atv i le Ha ber türk pat ron la rý çek ti ði ni söy le di. Ýþ ten çý kar ma lar ya pý lýr ken sen di ka düþ ma ný lý ðý - ÇOK MUT LU YUZ Kýr gý zis tan Baþ ba ka ný Al maz bek A tam ba yev, Ö nem li ka rar la ra, ö nem li do kü man la ra im za at týk. Biz çok mem nu nuz. Çok mut lu yuz. Mut - lu luk tan uy ku da u yu ya ma dým. Çok se vin dim. Kar de þi miz, a ða be yi miz gel di. Zor za man lar da da, i yi za man lar da da her za man ko nu þu yo ruz, Sa yýn Tay yip A ða bey ve Sa yýn Baþ ba ka ný mýz her za man ar ka mýz da de di. Ko nuþ ma sý ný Rus - ça ya pan A tam ba yev, ter cü me sý kýn tý sý ya þan - ma sý ü ze ri ne, Türk çe O za man Türk çe ko nu þa - yým de di. Baþ ba kan Er do ðan da bu nun ü ze ri - ne, ko nuþ ma nýn Rus ça ya ter cü me e dil me si ni ö ner di. A tam ba yev, Baþ ba kan Er do ðan i le kar - deþ lik ha va sýn da gö rüþ tük le ri ni söy le di. A tam - ba yev, Rus ya stra te jik or tak. Tür ki ye i se dost ve kar deþ ül ke di ye ko nuþ tu. ÖN CE ÝN SAN GE LÝR Baþ ba kan Er do ðan, Kýr gý zis tan Mec lis Baþ ka ný Ah met bek Kel di be kov i le de gö rüþ tü. Er do ðan, gö rüþ me nin ar dýn dan Kýr gý zis tan Par la men to su Co gor ku Ke neþ te Kýr gýz mil let ve kil le ri ne hi tap et ti. Os man lý Dev le ti nin ku ru cu su Os man Bey in ho ca sý Þeyh E de ba li nin, dev let ve in san a ra sýn - da ki i liþ ki yi çok net o la rak or ta ya koy du ðu nu ve Ýn sa ný ya þat ki, dev let ya þa sýn de di ði ne dik ka ti çe ken Er do ðan, dev le tin in san i çin ol du ðu nu ve in sa nýn dev let ten ön ce gel di ði ni söy le di. Su i kast ha ber le ri bir halk la i liþ ki ler fa a li ye ti CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý A la at tin Yük sel, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a yö ne lik su i kast ha ber le ri nin ger çek çi ol ma dý ðý ný ö ne sü re rek, Baþ ba kan a su i kast ha ber le ri, bir halk la i liþ ki ler fa a li ye ti dir id di a sýn da bu lun du. Yük sel, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Baþ ba kan Er do ðan a yö ne lik su i kast ha ber le ri nin, baþ ba ka nýn sar sý lan i ma jý ný ko ru mak i çin ü re til di ði ni sa vun - du. Baþ ba kan Er do ðan ýn ik ti da ra ge li þin den i ti ba ren bel li za man lar da ken di si ne yö ne lik su i kast ha ber le ri ya pýl dý ðý ný, bü tün man þet le rin bu ha ber le dol du rul du ðu nu ö ne sü ren CHP Ge nel Baþ kan yar dým cý sý Yük sel, a çýk la ma sýn da þu id di a lar da bu lun du: An cak son ra sýn da bu ba lon pat lar ve su i kast so ruþ tur ma la rýn dan ka mu o yu nu tat min e de cek hiç bir so nuç çýk maz. Sa - Türkiye Gazeteciler Sendikasý üyeleri, basýnda toplu iþten çýkarmalarý Anka'da düzenledikleri eyle protesto etti. FOTOÐRAF: AA de ce Baþ ba ka na de ðil, bü tün in san la ra yö ne lik öl dür me ey le mi ka bul e di le mez bir o lay dýr. Ne hu kuk ta ne in san lýk ta ye ri yok tur. An cak ya la nýn da ye ri yok tur. Er do ðan ýn i ma jý ne za man sar sýl sa ve ya AKP ne za man zo ra düþ se bi ri le ri su i kast ha ber le ri ni ser vis e di yor. Er do ðan maz lum laþ tý rý lý yor ve hal kýn o na yö ne lik tep ki si din di ril me ye ça lý þý lý yor.... An ka ra / a a TGS'den basýnda iþten çýkarmalara protesto nýn ih mal e dil me di ði ni i le ri sü ren Yýl dý rým, Ö nün de bu lun du ðu muz bu bi na da ki sen di ka iþ ye ri tem sil ci miz Þe nol A teþ de iþ ten çý ka rý lan lar a ra sýn da yer al dý di ye ko nuþ tu. Top lu iþ ten çý kar ma la rýn bo yu tu nun þim di den yüz ler le i fa de e dil me ye baþ lan dý ðý ný be lir ten Yýl dý rým, bu dal ga nýn di ðer med ya grup la rý na da ya yý la ca ðý ve ký sa sü re i çin de çok da ha faz la ba sýn e mek çi si nin iþ siz ka la ca ðý nýn tah min e dil di ði ni söy le di. An ka ra / a a Dövizle Askerlik Kanunu kabul edildi YURT dý þýn da ya þa yýp, dö viz le as ker lik kap sa mýn dan çý kar tý lan lar ve ya bu hiz met ten ya rar lan ma þart la rý ný kay be den ler, 10 bin av ro ö de me le ri ve te mel as ker lik e ði ti mi ni yap ma la rý ha lin de, as ker lik hiz me ti ni ye ri ne ge tir miþ sa yý la cak. As ker lik Ka nu nu i le Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nun Tek li fi, TBMM Ge nel Ku ru lun da ka bul e di le rek ya sa laþ tý. Ya sa ya gö re, yurt dý þýn da ya þa yýp, da ha ön ce her ne sebep le o lur sa ol sun dö viz le as ker lik hiz me ti kap sa mýn dan çý kar tý lan lar ve ya bu hiz met ten ya rar lan ma þart la rý ný kay bet tik le ri son ra dan tesbit e di len ler, ka nun da be lir ti len þart la rý ta þý ma la rý ve 10 bin av ro ö de me le ri ve te mel as ker lik e ði ti mi ni yap ma la rý ha lin - de, as ker lik hiz me ti ni ye ri ne ge tir miþ sa yý la cak. Bu ki þi ler, du rum la rý ný is pat e den bel ge ler i le kon so los luk la rý a ra cý lý ðýy la as ker lik þu be le ri ne baþ vu ra cak. 10 bin av ro ve ya kar þý lý ðý ya ban cý ül ke pa ra sý ný, baþ vu ru sý ra sýn da de fa ten ö de ye cek ler. Ya sa nýn yü rür lü ðe gir di ði ta rih te 45 yaþ ve ü ze ri o lan lar da dö viz le as ker lik ten ya rar la na bi le cek. Yurt dý þýn da ya þa yan 45 yaþ ve ü ze ri ki þi ler i se 15 bin av ro ve ya kar þý lý ðý ya ban cý ül ke pa ra sý ný baþ vu ru sý ra sýn da de fa ten ö de ye cek. Bu ki þi ler, te mel as ker lik e ði ti mi ne ta bi tu tul ma dan, as ker lik hiz me ti ni ye ri ne ge tir miþ sa yý la cak; e ðer 21 gün lük te mel as ker lik e ði ti mi ni yap mak is ter ler se de 10 bin Av ro ö de me le ri ye ter li o la cak. An ka ra / a a ah met dur ma il.com Mý sýr ne re ye? Bir kaç gün dür ga ze te ler de en çok so ru lan ve tar tý þý lan so ru. Çe þit li se nar yo lar ve te o ri ler eþ li ðin de tar tý þý lan bu so ru nun i þa ret et ti ði çar pý cý bir ger çek var. Top lum lar da in san lar gi bi, es fel-i sa fi lin ve a la-yý il liy yin a ra sýn da gel git ler ya þý yor, in sa ni po tan si ye li ni ön pla na çý ka ran top lum lar me di ne-i fa zý la ya yak la þý yor. Fi ra vun lar ül ke sin den Ýs lâ mýn ba ha dýr ev lat lý ðý na u za nan yol da ya þa nan gel git ler de bu ger çe ðe i þa ret e di yor. Hubb-u cah ve ik bal he sap la rý et ra fýn da dö nen ib ret lik hi kâ ye ler, Mý sýr la bir lik te, ken di iç dün ya mýz la yüz leþ me fýr sa tý ný bi ze su nu yor. Bu yüz leþ me ler; ben ne re ye gi di yo rum? so ru su nu be ra be rin de ge ti ri yor. Ben ne re ye gi di yor sam, top lum o ra ya gi di yor, ben ney sem, i çin de ya þa dý ðým top lum da o dur. Ah sen-i tak vim su re tin de ya ra tý lan in sa nýn en yük sek mer te be i le en al çak çu kur a ra sýn da ki gel git le ri top lum la rý þe kil len di ri yor. Be di üz za man ýn tes bit le riy le; a la-yý il liy yin ta ra fý na o lan yö ne liþ in sa nýn ger çek ma hi ye ti ne bü rün me si ne yol a çý yor. Bu me yan da a da let ve hak ka ni yet ger çek le þi yor. Tam ter si ne bir yö ne liþ ah lak-ý sey yi e nin had siz in ki þa fý na yol a çý yor, in san in sa nî ö zel lik le rin den u zak la þa rak Nem rud lar, Fi ra vun lar de re ce sin de za lim le þi yor. Her tür lü zu lüm ve hak sýz lýk da bu sa ha da mey da na ge li yor. Tu nus li de ri Bin A li, bir bu çuk ton al týn la yurt dý þý na kaç tý. Mý sýr li de ri Mü ba rek in el li mil yar do la rý a þan giz li he sap la rýn dan söz e di li yor. Su ri ye, Lib ya, Ür dün vb. ül ke le rin li der le rin den söz et me ye bi le ge rek yok. Ken di hal ký nýn ka ný ný son dam la sý na ka dar em me ye ni yet len miþ mo dern vam pir ler, halk la rý nýn fa kir li ðiy le zen gin le þen sö zü mo na li der ler Kuv ve-i þe he vi ye ve ga da bi ye nin if rat mer te be si nin mü ces sem tem sil ci le ri ken di le rin de bir be ka te veh hüm e de rek be ka ya müþ tak ruh la rý ný fe na ya mah kûm e den fa ni müs te bit ler Biz ler fa ni yiz, ka lý cý de ði liz. Her bi ri miz ö le cek ve ge ri de bý rak týk la rý mýz dan do la yý sor gu la na ca ðýz He pi mi zin gi de ce ði yer i ki met re küp çu kur dur Se nin le be ra ber ge len ke fen o la cak Baþ ba ka nýn Mü ba rek e der vi þa ne ha týr lat ma la rý Fa ni o la nýn fe na lýk la rýy la yoð rul du ðu, fe na ya kar þý fa ni li ðin ça re siz kal dý ðý, fa ni lik ha týr lat ma la rý nýn pek du yu la ma dý ðý bir dün ya da yýz. Fa ni li ðin fe na lý ða en gel o la ma yý þý, za lum u ce hul o lan be þe rin ilk fýr sat ta bu nu ku sa bil me si im ti han dün ya sý nýn en ö nem li sýr la rýn dan bi ri ol ma lý. Fa ni li ðin göl ge sin den kur tu la ma yan in san lýk na sýl o lur da e be di yet te veh hü müy le zul me sa par, ka ran lýk lar dan me det u mar? Kalp ler de ha ki kî in ký lâ býn ger çek leþ me si nin ö ne mi ni ha týr la tan so ru lar Ý man la do nan mýþ bir fa zi le tin is tib da dý or ta dan kal dý ra ca ðý na da ir Be di üz za man ýn ha týr lat ma la rý: Ý man lý fa zi let, me dar-ý ta hak küm ol ma dý ðý gi bi, se beb-i is tib dat da o la maz. Ta hak küm ve ta gal lüb et mek fa zi let siz lik tir. Ýþ te, fa zýl top lu mun i puç la rý Bi zi or ta çað ka ran lýk la rý na mah kûm e den, be li mi zi bü ken çe þit çe þit sa ri has ta lýk lar gi bi in ti þar e den is tib dat ne yal nýz ca Mý sýr a a it tir, ne de biz den çok u zak týr. Müs te bit ler yal nýz ne Mý sýr da dýr ne Tu nus ta. Mý sýr ka rýþ tý, mem le ke ti min Baþ ba ka ný der vi þa ne tav si ye ler de bu lun du. Biz ler fa ni yiz Çev re si ni bir lok ma bir hýr ka mü ca hit li ðin den bir je ep bir trip leks mü ca hit li ði ne ter fi e den le rin sar dý ðý bir li de rin i ro nik tav si ye le ri Fa ni yim, fa ni o la ný is te mem di yen gö nül bü yük le ri ni ör nek al dý ðý ný söy le yen le rin çe liþ ki li hal le ri. Bir bir is tib da da a çý lan ka pý lar fa ni ye müþ tak o lup fe na ya mey let me teh li ke le ri Güç lü o la ný sev me, gü ce yö nel me, güç lü nün ya nýn da ol ma ar zu su be ni her za man kor kut muþ tur. Ýs lâm ta ri hi, Sa le be ye ka yan zen gin lik le rin a cýk lý hi kâ ye le riy le do lu dur. Hz. Os man gi bi o la ma ya cak la rýn Ka run gi bi ol ma he ves le ri kim bi lir na sýl Mý sýr hi kâ ye le ri ne ge be dir? GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Selahattin Akyýl'a geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz. Ali Kurnaz ve Ailesi Balýkesir T. C. ÞÝÞLÝ 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ TÜRK MÝL LE TÝ A DI NA KA RAR E SAS NO : 2010/631 KA RAR NO: 2010/789 HÜ KÜM: Yu kar ýda a çýk la nan ge rek çe ye na za ran; Da va cý - lar ta ra fýn dan a çý lan da va nýn KA BU LÜ i le, Di yar ba kýr Ý li, Ye ni þe hir/di yar ba kýr Ýl çe si, Ye ni þe hir Mah./Kö yü, C. 21; H. 633; BSN. 8'de nü fu sa ka yýt lý o lan TC. No lu RO BÝN JE AN ÇAL GAN'ýn nü fus ka yýt la rýn da "RO BÝN JE AN" o lan is mi nin "RO BÝN"o la rak TAS HÝ HÝ NE ka rar ve - ril di. B: 7172

6 6 YURT HABER Çevreyi kirletenlere büyük ceza Yozgat Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü býraktý. FO TO: CÝHAN Yaban hayvanlarý için tabiata yiyecek býrakýldý nyozgat Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü ekipleri, yoðun kar yaðýþýnýn ardýndan tabiatta yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için yem býraktý. Yozgat Çevre ve Orman Müdürlüðü ekipleri, kuþlar için temin ettikleri 500 kilo buðday, yýrtýcý hayvanlar için 200 kilo et ve bir tona yakýn ekmek alarak tabiata býraktý. Ekipler aldýklarý yemi araçlarla þehrin dýþýnda hayvanlarýn rahatlýkla görebilecekleri uygun yerlere karlarý temizleyip döktü. Görevliler yem býrakma esnasýnda zaman zaman zor anlar da yaþadý. Yiyecek býrakmak için uygun yer arayan ekiplerin araçlarý kara saplandý. Ekipler, araçlarýn önünü küreklerle temizleyerek kendi imkânlarýyla kurtulmayý baþardý. Yozgat Çevre Orman Müdürü Birol Ayyýldýz, periyodik olarak yemleme çalýþmalarýnýn devam edeceðini ifade etti. Yozgat / cihan Çocuklara masallar yýl sonuna kadar bedava nçocuklar, Türk Telekom Masal Servisi nde bulunan 100 ü aþkýn masalý, karne hediyesi olarak yýl sonuna kadar ücretsiz olarak dinleyebilecekler. Hizmet ve kampanyalarýný sürdüren Türk Telekom, yarýyýl tatiline giren çocuklarý unutmadý ve onlara en güzel karne hediyesi olarak Masal Servisi ni yýl sonuna kadar ücretsiz sunuyor. Çocuklar yýl sonuna kadar Türk Telekom Masal Servisi nin 100 ü aþkýn masalý barýndýran arþivinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Ýyi vakit geçirmek ve hayal dünyalarýný zenginleþtirmek isteyen çocuklarýn masal dinlemek için tek yapmalarý gereken numaralý telefonu aramak. Ýstanbul / Yeni Asya Temizlik iþçisiydi, þimdi baþkanvekili oldu nadiyaman'in Tut ilçesinde, Ahmet Aktan (52) temizlik iþçiliðinden emekli olduðu belediyeyi yönetiyor. Ahmet Aktan, Tut Belediyesi nde 15 yýl temizlik iþçisi olarak çalýþtýðýný ve 6 yýl önce emekliye ayrýldýðýný söyledi. Emekli olduktan sonra ilçesine çok sevdiði ve ilçe halkýna hizmet etmek için belediye meclisi üyeliðine aday olduðunu belirten Ahmet Aktan, Belediye meclisine 1. yedek üye seçildim. Belediye meclisi üyelerinden biri vefat edince asil belediye meclis üyesi oldum dedi. Ahmet Aktan, Belediye Baþkaný Mehmet Akat ýn izne ayrýldýðýnda ya da ilçe dýþýnda olduðu zamanlar vekâleten baþkanlýk görevi yaptýðýný ifade ederek, belediyeyi idare etmede bir sýkýntý yaþamadýðýný ifade etti. Tut / aa Karacabey Ovasý nda soðan ekim alaný 5 kat arttý nkuru soðan fiyatlarýndaki artýþ Bursa nýn Karacabey ilçesindeki üreticileri, eski ürünlerine yönlendirmeye baþladý. Karacabey Ziraat Odasý Baþkaný Nuri Karaca, birkaç yýl öncesine kadar ilçede 40 bin dekarda soðan ekimi yapýldýðýný anlattý. Karaca, þöyle konuþtu: Bu ekimden alýnan ürün 200 bin ton civarýnda oluyordu. Girdi maliyetlerinin artmasý, özellikle kuru soðanýn düþük fiyattan satýlmasý, taleplerimiz üzerine desteklerin saðlanamamasý yüzünden çiftçimiz soðandan uzaklaþtý. Üretim Çukurova baþta olmak üzere diðer tarým alanlarýna kaydý. Karacabey de ekim alanlarýnýn 40 bin dekardan 500 dekara kadar gerilediðini belirten Karaca, þunlarý kaydetti: Son 2 yýldýr kuru soðan fiyatlarýndaki yükseliþ çiftçinin ilgisini çekti. Ekim alanlarý 5 kat artarak 2500 dekara ulaþtý. Karacabey in özlenen soðaný biraz daha fazla üretilecek. Soðan üretimiyle ilgili odamýzdan bilgi alan çiftçimiz giderek artýyor. Önümüzdeki yýl ekim alanýnýn daha da artacaðýný düþünüyorum. Karacabey / aa DÝLOVASI VE TUZLA'DA ELE GEÇÝRÝLEN VE ZEHÝRLÝ OLDUÐU BELÝRTÝLEN ENDÜSTRÝYEL ATIKLARI ATANLARA ÇEVRE KANUNU HÜKÜMLERÝNCE SORUMLULARA 4 TRÝLYON 273 MÝLYAR LÝRA PARA CEZASI KESÝLECEK VE ÝFÞA EDÝLECEK. KO CA E LÝ ve Tuz la da e le ge çi ri len en düs tri yel a týk la rýn ar dýn dan böl ge de a týk la rý a raþ týr ma ve in ce le me ça lýþ ma la rý de vam e di yor. Böl ge de e le ge çi ri len yak la þýk 95 ton en düs tri yel a týk, in ce len mek ü ze re TÜ BÝ TAK a gön de ril di. Ýþ ma ki na sýy la top rak tan çý ka rý lan ze hir li a týk lar kor kunç man za ra yý göz ö nü ne ser di. Ya pý lan a raþ týr ma so nu cu yak la þýk bin 100 ton en düs tri yel a týk Tuz la ve Di lo va sý nýn çe þit li böl ge le rin de top ra ðýn al tý na ser piþ ti ril miþ hal de bu lun du. Ü zer le rin de te ma sý ve so lun ma sý ha lin de ö lü me se be bi yet ve re bi lir ya zý la rý bu lu nan do lu va ril ler, in ce len mek ü ze re TÜ BÝ - TAK a gön de ril di. Ýs tan bul Çev re ve Or man Mü dü rü Meh met E min Bir pý nar, a týk la rýn ze hir li ol du ðun dan e min ol duk la rý ný söy le di. TRT Ha ber de can lý ya yýn la nan Mer kez Ha ber e ka tý lan Bir pý nar, çev re ka nu nu na gö re 4 tril yon li ra ce za ke se cek le ri ni söy le di. Bir pý nar, Çev re Ka nu nu hü küm le rin ce so rum lu la ra 4 tril yon 273 mil yar li ra pa ra ce za sý ke se ce ðiz. Ay rý ca çev re yüz süz le ri ni de týp ký ver gi yüz süz le ri gi bi va tan da þý mý za if þa e de ce ðiz de di. Çev re ve Or man Ba ka ný Vey sel E roð lu da, gö mü lü va ril ler le il gi li o la rak çev re yüz - ULAÞTIRMA Bakanlýðýnýn ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamýþ 100 bin aracýn trafikten çekilmesine yönelik hedefi doðrultusunda bugüne kadar kamyon, çekici, tanker ve otobüsten oluþan 25 bin 538 taþýt hurdaya ayrýldý. Ulaþtýrma Bakanlýðý Kara Ulaþtýrmasý Genel Müdürlüðünce gerçekleþtirilen düzenlemelerle can ve mal güvenliðinin arttýrýlmasý, enerji tasarrufu saðlanmasý, çevre kirliliðinin azaltýlmasý ve ekonomik canlýlýk oluþturulmasý için hurda araçlarýn trafikten çekilmesi hedefleniyor. Buna göre, trafikten çekilmeleri halinde motorlu taþýt vergisi borçlarý Dilovasý ve Tuzla'da ele geçirilen 95 ton endüstriyel atýk, incelenmek üzere TÜBÝTAK'a gönderildi. süz le ri ne ge rek li ce za nýn en ký sa za man da ve ri le ce ði ni kay det ti. E roð lu, Bir ta kým a týk lar tes pit e dil di. Hat ta bir kýs mý ný top ra ða gö mer ken e le ge çi ril di. 4 ki þi hak kýn da tah ki kat ya pýl dý di ye ko nuþ tu. Ko ca e li Va li si Er can To - affedilecek ve ortalama 6 bin TL ödeme yapýlacak 100 bin aracýn yüzde 25 i hurdaya ayrýldý. Düzenlemelerin yürürlüðe girdiði 2007 yýlýndan bu yana 1974, 1979 ve 1985 model öncesinde üretilen kamyon, çekici, tanker ve otobüsten oluþan 25 bin 538 taþýt trafikten çekildi. Bunlardan 24 bin 431 araç sahibine ödeme yapýldý, 1107 aracýn ise kontrolleri gerçekleþtirildikten sonra ödemeleri yapýlacak. Hurdaya ayrýlan araçlarýn 21 bin 472 si kamyon, 2 bin 637 si otobüs, 991 i çekici, 438 i tankerden oluþtu. Ulaþtýrma Bakanlýðýnca geçen yýl sonu itibariyle 1985 model ve öncesine ait araçlarýn hurdaya ayrýlmasýna pa ca da in san sað lý ðýy la oy na yan la ra tep ki liy di: 425 bin den 1 mil yon TL ye ka dar pa ra ce za sý ve li sans ip ta li ne ka dar va ran ce za la rý uy gu la ya bi li riz. Cum hu ri yet Sav cý lý ðý na da ge rek li suç du yu ru sun da bu lu na ca ðýz di ye ko nuþ tu. Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn 100 bin aracýn trafikten çekilmesi hedefi doðrultusunda bugüne kadar kamyon, çekici, tanker ve otobüsten oluþan 25 bin 538 taþýt hurdaya ayrýldý. 25 bin kamyon ve otobüs hurdaya ayrýldý Þehir hayatýnda egzoz gazýna dikkat An ka ra Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si (A Ü) Gö ðüs Has ta lýk la rý A na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Ýs ma il Sa vaþ, eg zoz ga zý nýn as tým ve kan se re sebep ol du ðu nu bil dir di. Sa vaþ, di zel mo tor lu a raç lar dan çý kan ga zýn ben zin li a raç lar dan çý kan ga za o ran la da ha teh li ke li ol du ðu nu be lirt ti. Prof. Dr. Sa vaþ, di zel a raç la rýn eg zoz la rýn dan çý kan du ma nýn muhtevasýnda kar bon mo nok sit, bü ta di en 13, for mal de hit, sül fat, nit ro jen ok sit ve a ro ma tik hid ro kar bon lar gi bi u çu cu gaz lar bu lun du ðu nu, bu gaz la rýn im mün, ro ma tiz mal ve so lu num yo lu has ta lýk la rý nýn o luþ ma sýn da ve mev cut has ta lýk la rýn te tik len me sin de bü yük rol oy na dý ðý ný di le ge tir di. Sa vaþ, Yurt dý þýn da ya pý lan a raþ týr ma lar da eg zoz ga zý nýn sað lý ðý mýz ü ze rin de tah mi ni miz den da ha kö tü te sir ler bý rak tý ðý is pat lan dý. A raþ týr ma lar eg zoz ga zý nýn kan se re ve as tý ma ne den ol du ðu nu or ta ya çý kar dý de di. Baþ ka bir a raþ týr ma da i se tra fi ðe ya kýn ve o to ban çev re sin de ya þa yan la rýn eg zoz du ma ný na da ha faz la ma ruz kal ma sýn dan do la yý as tým ve bron þit gi bi has ta lýk la ra da ha faz la ya ka lan dýk la rý nýn tesbit e dil di ði ni di le ge ti ren Prof. Dr. Sa vaþ, A raþ týr ma lar da, ev le ri o to ban ke na rýn da ve yol la ra ya kýn in san la rýn bal gam la rý i le so lu num sýk lýk la rýn da fark lý lýk lar göz len di ði or ta ya çýk tý di ye ko nuþ tu. Prof. Dr. Sa vaþ, a na cad de, o to ban gi bi yo ðun a raç tra fi ði bu lu nan yer ler de yü rü yüþ ve eg zer siz ya pan la rýn da ay ný risk i le kar þý kar þý ya bu lun du ðu nu söz le ri ne ek le di. An ka ra / a a yönelik düzenlemeyle de 1917 araç trafikten çekildi. Hurda araç sahiplerinden taþýtlarýný trafikten çekmelerini isteyen Kara Ulaþtýrmasý Genel Müdürü Ali Rýza Yüceulu, Vatandaþlar hurda araçlarýný bize getirsinler. Araç sahiplerine ortalama 5-6 bin lira ödeme yapýyoruz ve Motorlu Taþýt Vergisi (MTV) borçlarýný affediyoruz. Son günlerde kýþ þartlarýndan dolayý sayýda düþüþ oldu ancak bunun kýsa sürede düzeleceðini düþünüyorum yýlýndan bugüne kadar 25 binden çok araç trafikten çekildi. Uygulamada 100 bin hedefimize ulaþacaðýmýza inanýyorum diye konuþtu. Ankara / aa 77 yaþýndaki nine bilgisayar kurdu oldu ÇOCUKLARI Almanya, Diyarbakýr ve Ýstanbul da yaþayan 77 yaþýndaki Emine Gezergen, torunlarýyla internet üzerinden görüþebilmek için kursa giderek, bilgisayar kullanmayý öðrendi. Yalova da yaþayan ve Diyarbakýr daki kýzýný ziyarete gelen 77 yaþýndaki Emine Gezergen in bilgisayara olan ilgisi, çevresindekiler tarafýndan takdirle karþýlanýyor. Yeniliklere olan düþkünlüðü ile teknolojiyi yakýndan takip eden Emine Nine, torunlarýna ayak uydurmak için interneti keþfetti. 3 aylýk bir kurs sonunda bilgisayar kullanmayý öðrenen Emine Nine, sanal dünyaya adým atarak, internet üzerinden sevdikleriyle hasret gidermenin yolunu buldu. Gezergen þunlarý söyledi: Evimizde bilgisayar var. Bilgisayar kullanmayý öðrendikten sonra bütün çocuklarýmla bilgisayar üzerinden görüþüyorum. Ýnternet üzerinden çocuklarým ve torunlarýmla hasret gideriyorum. Bilgisayar kullanmak çok keyifli. Arkadaþlarýma, komþularýma ve çevremdeki herkese nasýl bilgisayar kullanýlacaðýný gösteriyorum. Þimdi de Ýngilizce öðrenmek için kursa kayýt yaptýrdýðýný ifade eden Gezergen, en kýsa zamanda yabancý dil öðreneceðini dile getirdi. Diyarbakýr / aa ÞÜP HE LER BER TA RAF TE SÝ SÝN DE YO ÐUN LA ÞI YOR KOCAELÝ Di lo va sý nda ki son çev re kat li â mý na Çev re Ba kan lý ðý el at tý. Ba kan lýk mü fet tiþ le ri, top - ra ða dö kü len yüz ler ce ton kim ya sal a týk ça mu ru - nun so rum lu la rý nýn pe þin de. Þüp he ler, bir a týk ber ta raf te si si ü ze rin de yo ðun la þý yor. Çev re ve Or man Ba kan lý ðý Mü fet tiþ le ri, Di lo va sý nda son çev re kat li â mý nýn i zi ni sü rü yor. Va li lik ve Çev re Mü dür lü ðü de so rum lu la ra u laþ mak i çin i puç la rý ný top lu yor. Es ki taþ o ca ðý a la ný na, 80 kam yon do lu - su a týk ça mu ru dö kül dü ðü, Cu ma gü nü çev re e - kip le ri nin de ne ti miy le or ta ya çýk mýþ tý. A týk la rýn 4-5 ay ka dar ön ce dö kül dü ðü be lir len di. A týk lar a ra - sýn da A da pa za rý ve Ýz mit te ki bir çe lik ha lat, sün - ger ve koz me tik fir ma sý nýn e ti ket le ri çýk mýþ tý. An - cak þüp he ler bu fir ma la rýn a týk la rý ný tes lim et tik - le ri ber ta raf te si si ü ze rin de yo ðun la þý yor. Va li To - pa ca bu ko nu da þun la rý söy le di: Geç miþ ten be ri han gi fir ma ya ver dik le ri ni söy le di ler biz in ce li yo - ruz. Ön ce lik le ça mu run ni te li ði ni TÜ BÝ TAK nu mu - ne le riy le tes bit e dip Ý ZAY DAÞ ka na lýy la top la týp bu iþ le min ma li ye ti tes bit e di len fir ma lar dan tah - sil e di le cek... Ko ca e li Va li li ði ben zer bir kat li â mýn ya þan ma ma sý i çin Di lo va sý nda bir çok nok ta ya ka me ra yer leþ tir me yi plan lý yor.. HABERLER Devrek te iki kaza: 9 ölü, 36 yaralý ZONGULDAK'IN Devrek ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kiþi öldü, 35 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Ýstanbul dan Bartýn a gitmekte olan 34 EEY 37 plâkalý yolcu otobüsü, Dorukhan Tüneli mevkiinde dereye yuvarlandý. Kazada 3 yaþýndaki bir çocuk ve 6 yolcu ölürken, kazada yaralanan 35 kiþi Devrek Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Devrek te meydana gelen baþka bir trafik kazasýnda da 2 kiþi öldü, 1 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, 67 NS 915 plâkalý otomobil, Çolaklýpehlivan Kozludere mevkiinde köprü korkuluklarýna çarptý. Kazada, sürücü ile araçtaki bir yolcu öldü. Yaralanan diðer yolcu ise Devrek Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Devrek / aa Sö kü len par ke taþ la rý üc ret siz o la rak köy le re ve ri le cek nfethýye Be le di ye Mec li si, yol ça lýþ ma la rý dolayýsýyla sö kü len es ki par ke taþ la rý nýn üc ret siz o la rak o kul, ca mi, der nek ve köy muh tar lýk la rý na ve ril me si ka ra rý al dý. Fet hi ye Be le di ye si, O cak a yý o la ðan mec lis top lan tý sý Fet hi ye Be le di ye Baþ ka ný Beh çet Sa at cý baþ kan lý ðýn da ya pýl dý. Be le di ye Mec li si top lan tý sa lo nun da 9 mad de lik gün de min gö rü þül me si yak la þýk ya rým sa at sür dü. Mec lis top lan tý sýn da, Fet hi ye Be le di ye si mü ca vir a lan la rýn da de vam e den yol ça lýþ ma la rý dolayýsýyla sö kü len par ke taþ la rý nýn de ðer len di ril me si gö rü þül dü. Oy bir li ði i le a lý nan ka ra ra gö re, il çe de de vam e den ça lýþ ma lar es na sýn da sö kü len es ki par ke taþ la rý be del siz o la rak o kul, ca mi, der nek, va kýf, bel de be le di ye le ri ve köy muh tar lýk la rý na ve ri le cek. Muð la / a a Bod rum u bu kez de fýr tý na vur du nmuðla'nin Bod rum Ýl çe si nde ge çen haf ta ya þa nan sel fe lâ ke ti nin ya ra la rý sa rýl ma ya ça lý þý lýr ken, bu kez de fýr tý na ha ya tý o lum suz et ki le di. Ön ce ki ak þam sa at le rin de baþ la yan ve sa ba ha ka dar sü ren fýr tý na dolayýsýyla Gün do ðan, Ya lý ka vak ve Göl türk bü kü bel de le rin de ha yat felç ol du. Sa at te ki hý zý za man za man 50 ki lo met re ye u la þan rüz gâr dolayýsýyla ba lýk çý ka yýk la rý ba tar ken, ba zý yat lar de mir ta ra ya rak ka ra ya sü rük len di. Ba lýk çý lar sa bah tek ne le ri nin du ru mu nu gö rün ce, þo ke ol du lar. Fýr tý na çok sa yý da a ða cýn kö kün den sö kül me si ne ve iþ ye ri ta be lâ la rý nýn ký rýl ma sý na sebep ol du. Ýl çe nin bü yük bö lü mü ne u zun sü re e lek trik ve ri le me di.

7 DÜNYA 7 OR DU DAN MI SIR HAL KI NA: NOR MAL HA YA TA DÖ NÜN MISIR or du su, Mý sýr lý la rýn me saj la rý ný i let ti ði ni, ta lep le ri nin du - yul du ðu nu be lir te rek, ül ke de nor mal ha ya ta dö nül me si ni is te - di. Or du söz cü sü, dev let te le viz yo nun dan yap tý ðý a çýk la ma da, cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in 30 yýl dan faz la sü ren ik ti - da rý nýn so na er me si ta le biy le yak la þýk 1 haf ta dan faz la bir sü - rey le ya pý lan gös te ri le rin bi ti ril me si çað rý sýn da bu lun du. Söz cü, Or du bir lik le ri si ze ses le ni yor. Ta lep le ri ni zi i fa de et mek i çin so kak la ra çýk tý nýz ve nor mal hayatý ye ni den ku ra cak o lan siz - ler si niz de di. Pro tes to cu la rýn so kak la rý terk et me si çað rý sýn da bu lu nan Söz cü, me sa jýn ve ta lep le rin du yul du ðu nu söy le di. Ö - te yan dan, o lay lar dolayýsýyla en gel le nen in ter net e ri þi mi nin de ye ni den nor ma le dön dü ðü be lir til di. Ka hi re / a a BARADEY: ÝKTÝDARDA KALMA OYUNLARI MISIRLI muhalif Muhammed El Baradey, Mýsýr Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek in hamlelerini, iktidarda kalmaya çalýþma oyunu olarak nitelendirdi. El Baradey, CNN ile yaptýðý, ancak henüz yayýmlanmayan söyleþisinde, Mýsýr da Eylül ayýnda yapýlacak devlet baþkanlýðý seçiminde aday olmayý düþüneceðini belirterek, Mübarek in protestocularýn taleplerini karþýlayacak kadar ileri gideceðine inanmadýðýný kaydetti. Muhammed El Baradey söyleþide ayrýca, Mübarek in bir an önce görevden ayrýlmasýný ve seçimler yapýlýncaya kadar iktidarý geçici hükümete devretmesini tercih ettiðini bildirdi. Washington / aa Müslüman Kardeþler iktidara geliyor! GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN ÝS RA ÝL Ý ÇÝN EN KÖ TÜ KÂ BUS n YA HU DÝ Tel graf A jan sý, Mý sýr da ki pro tes to gös te ri le riy le il gi li a na li zin de, Mý sýr da ki kar ga þa or ta mý nýn, Ýs ra il i - çin en kö tü kâ bu sa yol a ça bi le ce ði ni be lirt ti. A jan sýn Ku düs kay nak lý yo ru - mun da, Mü ba rek re ji mi ne kar þý halk a yak lan ma sý nýn, Ýs ra il i çin stra te jik bir kâ bu sun en kö tü sü nü gün de me ge ti - re bi le ce ði i fa de e di le rek, bu kâ bus, son 30 yýl lýk dö ne min böl ge po li ti ka - sýn da a de ta bir kö þe ta þý ni te li ðin de o - lan Mý sýr la ba rýþ an laþ ma sý nýn çö kü - þü o la rak ni te len di ril di. Yo rum da, bu - nun, bu gün kü or ta mýn ka çý nýl maz bir so nu cu o la rak gö rül me di ði, Mü ba rek hü kü me ti nin ýs lâh e dil miþ bir mo de li - nin de vam e de bi le ce ði ve Ýs ra il le bir so ðuk sa va þýn ko ru na bi le ce ði ih ti - ma li ne de yer ve ril di. An cak, en kö tü se nar yo ih ti ma liy le, ba rýþ an laþ ma sý ný ka bul et me yen de mok ra tik ve ya Ýs la - mi güç le rin ik ti da ra gel me si ha lin de, bu nun Ýs ra il in gü ney sý ný rýn da bü yük bir teh di din or ta ya çý ký þý nýn ha ber ci si o la bi le ce ði vur gu lan dý. Tel A viv / a a TAH RÝR DE ÇA TIÞ MA n MI SIR'IN baþ þeh ri Ka hi re de Dev - let Baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek yan lý la rý i - le kar þýt grup lar a ra sýn da ça týþ ma çýk - tý. Ka hi re nin mer ke zin de ki Tah rir mey da nýn da i ki ta ra fýn bir bi ri ne so pa - lar la sal dýr dýk la rý ný be lir ten gör gü þa - hit le ri, ça týþ ma da ba zý ki þi le rin baþ la - rýn dan ya ra lan dý ðý ný kay det ti. Mü ba - rek yan lý la rý nýn ilk kez ka la ba lýk þe kil de so kak la ra dö kül dü ðü, Tah rir Mey da - ný nda hü kü met kar þý tý pro tes to cu lar - dan o lu þan in san zin ci ri ni kýr dýk la rý be - lir til di. Bu a ra da, si vil po lis le rin zor kul - la na rak Tah rir mey da ný na gir di ði bil di - ril di. Mü ba rek kar þý tý ko a lis yo nun 3 ha re ke ti ta ra fýn dan ya yým la nan bil di - ri de, po lis le rin, 9 gün dür Mü ba rek in ül ke yi terk et me si ni is te yen mu ha lif - le rin kamp kur du ðu mey da na gir dik - le ri i fa de e dil di. Ka hi re / a a DE VE LÝ, AT LI PRO VO KAS YON n KA HÝ RE DE Mü ba rek yan lý sý ba zý gös te ri ci le rin at lar ve de ve le rin sýr týn - da ça týþ ma la ra ka týl dý ðý bil di ril di. Gör - gü þahitleri, so pa lar ve kam çý lar kul la - nan ba zý Mü ba rek yan lý sý gös te ri ci le - rin, Tah rir mey da ný na gir dik le ri ni be - lirt ti. Mey da na at la gi ren gös te ri ci le re mü da ha le e den Mü ba rek kar þý tý gös - te ri ci le rin, at la rýn dan ye re dü þür dük le - ri ba zý Mü ba rek yan lý sý gös te ri ci le ri döv dük le ri ni an la tan gör gü þahitleri, mey dan da kan lar i çin de in san la rýn bu lun du ðu nu kay det ti. Gör gü þahitleri, mey da ný, ki min ta ra fýn dan a teþ - len di ði an la þýl ma yan bir göz ya þý ga zý ko ku su nun sar dý ðý ný be lirt ti. Gün bo - yun ca i ki kar þýt gru bu bir bir le rin den u zak tut mak i çin mü da ha le de bu lu - nan as ker le rin, ça týþ ma lar baþ la dý ðýn - day sa mü da ha le et mek ten ka çýn dý ðý - ný kay de den gör gü þahitleri, as ker le - rin zýrh lý a raç lar ve tank la rýn i çi ne sý - ðýn dýk la rý ný i fa de et ti. Ka hi re / a a Rus ya, dý þa rý dan mü da ha le ye kar þý TU NUS'TA baþ la yan ve Mý sýr a ya yý lan halk a yak lan ma la rý i le il gi li ilk kez de - ðer len dir me de bu lu nan Rus ya, ül ke le - rin si ya sî so run la rý ný ken di le ri nin çöz - me si ge rek ti ði ni, dý þa rý dan mü da ha le - de bu lu nul ma ma sý ný is te di. Rus ya Dý - þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov, Mý sýr Rus ya nýn stra te jik or ta ðý ve Or ta do - ðu nun a nah tar ül ke si. O ra da ki ge liþ - me le re ka yýt sýz de ði liz. Mev cut so run - la rýn en ký sa sü re de ba rýþ çýl bir þe kil de çö zül me si ni ar zu e di yo ruz de di. Bu - nun na sýl ya pý la ca ðý ko nu su nun Mý sýr lý po li ti ka cý lar ve hal kýn i þi ol du ðu nu sa - vu nan Lav rov, Dý þa rý dan her han gi bir mü da ha le ya da bu an lam da ül ti ma - tom la rýn ya rar lý o la ca ðý ný dü þün mü yo - ruz diye konuþtu. Mos ko va / ci han Mýsýr'daki gösteriler, ordunun açýklamalarýna raðmen devam ederken, Ýsrail Mübarek'i savunan açýklamalara devam ediyor. FOTOÐRAF: AA ÝS RA ÝL DEN, ABD YE MÜ BA REK E LEÞ TÝ RÝSÝ ÝSRAÝL'ÝN ESKÝ SANAYÝ, TÝCARET VE ÇALIÞMA BAKANI BÝNYAMÝN BEN-ELÝEZER, ABD'NÝN MISIR CUMHURBAÞKANI HÜSNÜ MÜBAREK'Ý TERK ETTÝÐÝNÝ BELÝRTEREK, BÖYLECE ORTADOÐU'DA BÝR FELÂKETÝN KAPISINI ARALADIÐINI ÖNE SÜRDÜ. AMERÝKA YI Mý sýr ko nu sun da e leþ ti ren Ben-E li e - zer, Ýs ra il or du rad yo su na yap tý ðý a çýk la ma da, A - me ri ka lý lar, Mü ba rek i ül ke si ni terk et me ye ça ðý - rýr ken, Or ta do ðu da bir fe la ke ti da vet et mek te dir - ler de di. A me ri ka lý la rýn bu tav rý nýn, Mü ba rek i a - ðýr ya ra la dý ðý ný bil di ði ni söy le yen Ben-E li e zer, bu tav rý doð ru bul ma dý ðý ný vur gu la dý. U zun yýl lar bo yu Ba tý ül ke le ri bi le Mü ba rek i A me ri ka lý lar ve Si yo nist ler le iþ bir li ði yap mak la suç lar ken, ABD nin þim di ken di si ni ya pa yal nýz bý rak tý ðý ný i fa de e den Ben-E li e zer, O nu yal nýz bý ra kan la rýn, bu so nu cun Or ta do ðu i çin oluþtura ca ðý et ki le ri far kýn da ol duk - la rý ný san mý yo rum di ye ko nuþ tu. Ben E li e zer, Mý - sýr Cum hur baþ ka ný nýn yap tý ðý ko nuþ ma yý da iz le - Ye men Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih di ði ni ve bu ko nuþ ma da, kar þý sýn da kýr gýn bir li - der gör dü ðü nü ak tar dý. Mü ba rek in bir te le fon la ran de vu a lý na bi le cek bir li der ol du ðu nu, gö re vi ni o nu ru i le bi tir me yi a maç la dý ðý ný be lir ten Ben-E li e - zer, Bu li der, 30 se ne bo yun ca ül ke si ne hiz met et - ti. Þa yet Mý sýr hal ký na ses len me im kâ ným ol say dý, ken di le rin den 30 se ne ül ke si ne hiz met et miþ bu lu - nan bu li de rin gö re vi ni say gý ve o nu ru i le bi tir me - si ne i zin ver me le ri ni ri ca e der dim de di. MÜ BA REK, ÝS RA ÝL ÝN DOS TU Ben-E li e zer, bir so ru ü ze ri ne, Mý sýr da se çim le rin ya pýl ma sý ha lin de, Müs lü man Kar deþ ler ör gü tü nün par la men to nun ya rý sý ný e le ge çir me ih ti ma li bu lun - TUNUS ve Mý sýr ör ne ðin den ders a lan Ye men Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih, 2013 se çim le rin de a day ol ma ya - ca ðý ný a çýk la dý. Mec lis ü ye le ri, Þû râ Kon se yi ve as ke rî er kâ na hi tap e den 65 ya þýn da ki Ye men li de ri, ik ti da rý oð - lu na dev ret me gi bi bir pla ný ol ma dý ðý - ný da i fa de et ti. Ön ce Ku zey Ye - men in, ar dýn dan da bir le þen Ye men Cum hu ri ye ti nin li der li ði ni 33 yýl dýr sür dü ren A li Ab dul lah Sa lih, baþ þe hir Sa na da dü zen le ne cek ve ga zap gü nü a dý ve ri len pro tes to gös te ri si ön ce sin - de yap tý ðý ko nuþ ma da, Bu ta vi zi, ül - ke nin çý kar la rý i çin ve ri yo rum. Ül ke - nin çý kar la rý, bi zim þah sî çý kar la rý mýz - dan ön de ge lir i fa de le ri ni kul lan dý. du ðu nu di le ge tir di. Mü ba rek i le da i ma de rin ve i yi i liþ ki ler i çin de bu lun du ðu nu, Mü ba rek in Ýs ra il in i yi dos tu ol du ðu nu da kay de den Ben-E li e zer, Mü ba - rek in gö re vin den çe kil me si ih ti ma li ne a týf ta bu lu - na rak, Bu du rum, bi zim a çý mýz dan net bir za rar an la mý na ge li yor. Mý sýr, böl ge de ki en güç lü or du lar - dan bi ri ne sa hip. Mý sýr bir re jim de ði þik li ði ne uð ra - ma sý ha lin de, Ýs ra il i çin en teh li ke li ve teh dit e di ci kom þu ha li ne ge le bi lir de di. Ben-E li e zer, Ýþ çi Par ti - si nin es ki baþ ka ný ve Sa vun ma Ba ka ný E hud Ba - rak ýn par ti sin den ay rý lýp, 4 ar ka da þýy la Ba ðým sýz - lýk a dý al týn da par la men to da ye ni bir grup o luþ tur - ma sý nýn ar dýn dan, di ðer Ýþ çi Par ti li ba kan lar la, Ne - tan ya hu ko a lis yo nun dan çe kil miþ ti. Tel A viv / a a Ye men li de ri der si ni al mýþ MU HA LE FET Ý YÝM SER, A MA TEM KÝN LÝ ALÝ Ab dul lah Sa lih, mu ha le - fe te çað rý ya pa rak, Ye men hal ký nýn Tu nus ve Mý sýr ör ne - ði ni ta kip e dip et me ye ce ði ni gös te re cek ga zap gü nü pro - tes to su nun as ký ya a lýn ma sý ný is te di. Ül ke nin en bü yük mu - ha lif ha re ke ti Is lâh Par ti si, Sa - lih in a çýk la ma la rý ný o lum lu kar þý la dýk la rý ný fa kat so mut a - dým lar bek le dik le ri ni du yur du. Par ti nin Baþ kan Yar dým cý sý Mu ham med el Sa a di, bu gün - kü gös te ri le rin de plan lan dý ðý þe kil de ya pý la ca ðý ný söy le di. Ye men ka nun la rý, Sa lih in bir dö nem da ha baþ kan lýk i çin a - day ol ma sý na i zin ver mi yor. Fa kat ik ti dar par ti si nin bu sý - nýr lan dýr ma yý kal dýr mak is te - di ði bi li ni yor. Ye men mu ha le - fe ti nin, bu gi ri þi me kar þý A ra - lýk a yýn da dü zen le di ði gös te ri - ye ge niþ ka tý lým sað la na ma - mýþ tý. Tu nus ve Mý sýr da ki halk ha re ke ti nin ar dýn dan geç ti ði miz haf ta dü zen le nen gös te ri ye i se 16 bin ki þi ka týl - mýþ ve hü kü met de ði þik li ði ta lep et miþ ti. Sa na / ci han Mý sýr da ar týk so na yak la þý lýr ken, her kes ay - ný so ru yu so ru yor du: Mý sýr da ki halk is - ya ný nýn ar dýn da kim var? Tu nus ta ki ge liþ me ler den fark lý o la rak, 80 mil yon nü fus lu, ka la ba lýk ve ik ti da rý des tek le yen bir or du ya sa hip o lan Mý sýr da o lay la rýn te sa dü fi bir halk a yak lan ma sý ol ma dý ðý ný her kes ka bul e - di yor du. A ma in ter net ve te le viz yon la rýn bi le kon trol al tý na a lý nýp san sür len di ði ve hat ta ya - sak lan dý ðý bir or tam da, in san lar na sýl bu ka dar ör güt lü o la rak mey dan la ra çý ka bi li yor lar dý? Bu ör güt lü lü ðün bel ge si, na sýl ba rýþ çý ey lem ya pý la - ca ðý na da ir o la rak da ðý tý lan ve Ba tý ba sý nýnýn e li - ne ge çin ce dün ya nýn þa þýr dý ðý el i lâ ný ol du. Bu - ra da us ta el le rin or ga ni zas yo nu var dý. Pe ki ki min? U lus la ra ra sý A tom E ner ji si Ku ru mu Baþ kan lý - ðýy la po pü ler o lan Mu ham med el Ba ra dey in is - mi ö ne çýk sa da, o nun kit le le ri ör güt le yip ha re - ke te ge çi re bi le cek bir ka riz ma ya sa hip ol ma dý ðý bi li ni yor. O nu ö ne çý ka ran ül ke de ki mu ha le fe tin ta ný nan i sim le rin den ol ma sý. O za man kim? Böl ge yi ta ný yan uz man la rýn ü ze rin de uz laþ tý ðý, an cak hiç bir za man ö ne çýk ma ma la rý dolayýsýyla ka fa la rýn ka rýþ tý ðý bir grup var: Müs lü man kar deþ - ler ya da Ýh van-ý Müs li min. Ýs ya nýn se ki zin ci gü nün de ni ha yet or ta ya çýk tý - lar. Ön ce Ba ra dey i des tek le dik le ri ne i liþ kin söy - len ti ler çýk tý, ya lan la dý lar. Son ra Ba ra dey i le hü kü - met pa zar lýk la rý yap ma ya baþ la dýk la rý or ta ya çýk tý. A ma bi ze gö re bu da ger çek leþ me ye cek ya da en faz la se çim le re ka dar o luþ tu ru la cak ge çi ci hü kü - met it ti fa kýn dan i ba ret ka la cak. E vet, her ge çen gün le bir lik te Müs lü man Kar - deþ le rin sah ne nin ge ri sin de ki güç ol du ðu da ha net gö rü lü yor. Pe ki kim bu Müs lü man Kar deþ ler? Ba tý lý la rý kay gý lan dý ran Ha mas ben ze ri ra di kal bir Ýs lâm cý ör güt mü? 1928 yý lýn da Ha san el Ben na nýn Ýs ma i li ye ken - tin de Sü veyþ Ka na lý þir ke tin de ça lý þan al tý iþ çiy le kur du ðu ör güt, ge çen sek sen yý lý a þan sü re i çin de bir çok dö nem den geç ti. Bir çok Ýs lâm ül ke sin de kök sal dý. A ma a sýl me kâ ný Mý sýr o la rak kal dý. Si - ya sal Ýs lâm ýn sa vu nu cu su ol ma sý na rað men þid - det yan lý sý ol ma ma sýy la ta nýn dý. Mý sýr da res men ya sak lý ol du ðu hal de Mü ba rek dö ne min de se çim - le re ba ðým sýz a day lar la ka tý la bil di. A yak lan ma lar baþ la dý ðýn da hiç or ta lýk ta gö rün - me di. Hiç a çýk la ma yap ma dý. Hiç bir o la yý üst len - me di. A ma el al týn dan, ge le nek sel ha ber leþ me ka - nal la rý ný kul la na rak mil yon la rý ör güt le di. Ta ki 1 Þu ba ta ge li ne ne ka dar. 1 Þu bat ta Müs lü man Kar deþ ler in res mî si te sin - de ki a çýk la ma lar, bütün is ya nýn ar dýn da ki i sim ve ül ke nin ge le ce ði nin en bü yük ta li bi ol duk la rý ný gös ter di. Ýþ te a çýk la ma lar: -Mý sýr ýn u lus lar a ra sý ant laþ ma la rý na say gý du - ya cak lar. -ABD nin a yak lan ma ya yak la þý mý ge le cek hü - kü me tin bu ül ke i le i liþ ki le ri ni be lir le ye cek tir. -Dik ta tör dev ri le ne ka dar hü kü met le gö rü þül - me ye cek. -Dik ta tör ül ke den ay rý la na ka dar Or du i le di ya - log ku rul ma ya cak. - A na ya sa Mah ke me si Baþ ka ný a ra dö ne min dev let baþ ka ný ol ma lý. Bu son cüm le ö nem li. Dün ya ka mu o yu nun bek le di ði nin ak si ne, Müs lü man Kar deþ ler, Ba ra - dey i ge çi ci dö nem de bi le ol sa dev le tin ba þýn da gör mek is te mi yor. Böy le lik le sek sen yýl lýk mü ca de le nin so nun da Müs lü man Kar deþ ler Mý sýr da ik ti da rý e li ne a la - cak. Pe ki ne ler ya pa cak? Bu nu an cak za man gös - te re cek. Da ha ön ce hiç bir ül ke de ik ti da ra yük sel - me dik le ri i çin ne ler ya pa cak la rý ný kes tir mek güç. An cak çý kýþ nok ta la rý nýn si ya sal Ýs lâm ol ma sý bir çok Ba tý lý ül ke yi kor ku tu yor. Pe ki Tür ki ye a çý sýn dan ne ler o la cak? Baþ ba kan Er do ðan ýn tam da Müs lü man Kar - deþ le rin bu i þin ar dýn da biz va rýz di ye or ta ya çýk - tý ðý gün, is yan cý la rý des tek le di ði ni a çýk la ma sý, böl - ge si ya se tin de Tür ki ye nin son yýl lar da ki po pü ler - li ði ve Mý sýr da ki sos yal ya pý nýn Ha mas ben ze ri bir ik ti da rý kal dý ra bi le cek du rum da ol ma ma sý, Tür ki ye yi ye ni Mý sýr yö ne ti mi i çin mo del ol ma ve o lum lu i liþ ki ler kur ma a çý sýn dan ö nem li bir ko nu ma yer leþ ti ri yor. U ma rýz bu ge çiþ ký sa sü re de ta mam la nýr ve Mý - sýr, hak et ti ði de mok ra tik re ji me ka vu þur. Ýk ti dar - laþ ma nýn si ya sal Ýs lâm cý la rý yu mu þat tý ðý ge nel tec rü be si nin on la rý da kap sa ya ca ðý ve or ta ya da ha mu te dil bir yö ne ti min çý ka ca ðý ný dü þü nü yo ruz.

8 8 ABD kon tro lün de A rap dev ri mi 1. DÜN YA Sa va þý nda ya pay o la rak ku ru lan ve ya pay yol lar la ya þa tý lan Or ta do ðu, gü nü mü zün þart la rý na ar týk da ya na mý yor. Ta ma men çað dý ðý kal mýþ re jim le rin bu gü ne ka dar ya þa ma sý da hi mu ci ze ve biz ler bu mu ci ze yi pet ro le ve Ýs ra il e borç lu yuz. Pet rol ne de niy le ön ce Ýn gil te re, ar dýn dan i se ABD Kör fez re jim le ri ni ko ru du ve böy le ce 19. yüz yý lýn köh ne miþ an la yýþ la rý 21. yüz yý la ka dar ta þý na bil di. Ýs ra il in ku rul ma sýn dan son ra i se, bu ga rip dev le ti ko ru mak ABD nin böl ge de ki en ö nem li ön ce lik le ri a ra sý na gir di. Pet rol i çin Su u di A ra bis tan ve di ðer Kör fez ül ke le ri ne muh taç o lan ABD, Ýs ra il i ko ru mak i çin de Ür dün ve Mý sýr a muh taç tý. 17 Ey lül 1977 de Mý sýr Dev let Baþ ka ný En ver Se dat i le Ýs ra il Baþ ba ka ný Me nac hem Be gin i bir a ra ya ge ti ren ABD, Camp Da vid çift li ðin de bu ül ke le re an laþ ma im za lat ma yý ba þar dý. Böy le ce A rap la rýn en bü yük dev le ti Ýs ra il i le ba rýþ mýþ ol du. So ðuk Ba rýþ da de nen bu an laþ ma En ver Se dat ýn ha ya tý na mal ol du ve Hüs nü Mü ba rek e yak la þýk 30 yýl lýk dik ta tör lük dö ne mi ni aç tý. Mü ba rek dö ne min de de Mý sýr, pa ra ve si ya si des tek kar þý lý ðýn da Ýs ra il i meþ ru laþ týr ma ya de vam et ti ve ABD nin Or ta do ðu po li ti ka sý nýn en ö nem li ya pý taþ la rý nýn ba þýn da gel di. ZEMÝN KAYIYOR ABD Camp Da vid den bu ya na Hüs nü Mü ba rek e de, di ðer pek çok Or ta do ðu ül ke si ne de re form yap ma sý u ya rý sýn da bu lu nu yor du. Ser best se çim ler den, ka dýn hak la rý na; ser best pi ya sa ko þul la rý nýn sað lan ma sýn dan da ha ni te lik li e ði ti me ka dar u za nan bu re form ta lep le ri nin a na he de fi Mý sýr dan bir Ba tý de mok ra si si çý kar mak tan zi ya de, ül ke nin sos yal ve si ya sal pat la ma nok ta sýn dan kur ta rýl ma sý i di. ABD ze mi nin kay dý ðý ný ve hal kýn her ge çen gün Ba tý kar þý tý a kým la rýn et ki si ne gir di ði ni gö re bi li yor du. Bu gi di þat ya kýn bir za man da Ha mas, Hiz bul lah ve Müs lü man Kar deþ ler in, týp ký Ý ran da ol du ðu gi bi, yö ne tim le ri zor la dev ral ma sý na yol a ça bi lir di. Fa kat A me ri ka re form lar ko nu sun da bir tür lü ka rar lý o la ma dý. Pet rol ve Ýs ra il in gü ven li ði ka dar, ip le rin ser best bý ra kýl ma sýy la bir lik te Ýs lam cý la rýn A rap ül ke le rin de se çim yo luy la ik ti da ra ge le bi le ce ði en di þe si, ö zel lik le 11 Ey - Görünen o ki ABD Arap rejimlerini birer birer ve kontrollü olarak deðiþtirmeye çalýþýyor. lül den son ra Was hing ton ýn kâ bu su ol du. Bu ne den le o ðul Ge or ge Bush dö ne min de ABD, Or ta do ðu ya doð ru dan mü da ha le yi ter cih et ti ve böl ge ye a de ta bir fil gi bi gir di. A me ri ka nýn bu gi ri þi baþ ta Mý sýr ve Su u di A ra bis tan ol mak ü ze re tüm A rap la rý kor kut tu. An cak Bush un I rak ta ki ba þa rý sýz lý ðý A rap dik ta tör le ri ni re form yap ma ya de ðil, tam ter si ne halk ü ze rin de ki bas ký la rý ný art týr ma ya yö nelt ti. Bush pet rol i çin Su u di A ra bis tan Kra lý i le el e le tu tuþ tu, Ýs ra il in gü ven li ði ve te rör le mü ca de le i çin de Mü ba rek in in san hak la rý ih lal le ri ni ve iþ ken ce le ri ni gör mez den gel di. OBAMA'NIN BOP'U Ba rack O ba ma iþ ba þý na gel di ðin de i se bu dü ze nin böy le de vam e de me ye ce ði ni gö re bi li yor du. ABD ö zel lik le Ýs ra il i da ha faz la sýr týn da ta þý ya maz dý. Fi lis tin so ru nu çö zül me den ABD nin böl ge de ma nev ra ya pa bil me si çok zor du. Ö zel lik le 2009 da Ýs ra il de ku ru lan ye ni ko a lis yo nun ga rip po li ti ka la rý O ba ma yý ye ni Or ta do ðu po li ti ka sýn da ha re ke te geç me ye zor la dý. Ne var ki Ýs ra il Baþ ba ka ný Ne tan ya hu A me ri ka da ki Ya hu di lo bi le ri yo luy la ilk sal dý rý la rý püs kürt tü ve O ba ma yý Or ta do ðu ya a de ta sok ma dý. Fa kat gö rü nen o ki O ba ma Or ta do ðu ya gir mek te ol duk ça ka rar lý. Son bir yý lýn ge liþ me le ri ne ba kýl dý ðýn da Su dan dan Tu nus a, Ye men den Mý sýr a ka dar tüm A rap dün ya sýn da ABD nin po li ti ka la rý ra di kal bir de ði þik lik ten ge çi yor. He def ler bel ki yi ne ay ný, an cak yön tem de bü yük de ði þim çok a çýk. Tu nus ve Mý sýr da ki o lay lar da ye rel di na mik le ri red det mek müm kün de ðil el bet te. An cak her i ki sin de de halk ha re ke tin den çok as ke rin tav rý da ha ö nem li. Bu ül ke ler de yö ne tim bir kaç sa ca ya ðý ü ze ri ne o tu rur ve bu a yak la rýn mut la ka dýþ bað lan tý la rý güç lü o lur. Bu ak tör ler halk tan des tek a la ma ya cak la rý i çin dý þa rý i le i liþ ki le ri de ðiþ tik çe ül ke nin güç den ge si de de ði þir. Tu nus ta as ker bir an da Dev let Baþ ka ný Bin A li yi or ta da bý rak tý ve bu nun iþ siz ve aç Tu nus lu lar i le zer re il gi si yok tu. Ay ný þe kil de Mý sýr da da Hüs nü Mü ba rek e A me ri kan des te ði nin sal lan dý ðý an la þý lý yor. Mý sýr da o lay lar ül ke nin en güç lü mu ha lif grup la rýn ca baþ la týl ma dý, tam ak si ne Ýh van ilk baþ ta ne ya pa ca ðý na da hi ka rar ve re me di. Mý sýr da gös te ri ler ha la di ni grup lar dan çok se kü ler grup lar ca sü rük le ni yor. O lay la rýn han gi nok ta ya va ra ca ðý ný þim di den kes ti re bil mek güç. An cak gö rü nen o ki ABD A rap re jim le ri ni bi rer bi rer ve kon trol lü o la rak de ðiþ tir me ye ça lý þý yor. Her bir o lay di ðer A rap li der le ri ne a çýk bir u ya rý as lýn da. E ðer gö nül lü o la rak de ðiþ me yi ka bul et mez ler se, kon trol lü o la rak so kak ta ra fýn dan de ði þi me zor la na cak lar. Bu sü reç ten de mok ra si ge ti re cek bir A rap Dev ri mi çý kar mý der se niz, iþ te bu en a zýn dan þim di lik çok zor gö rü nü yor. Se dat La çi ner, Star, MED YA PO LÝ TÝK Mý sýr ýn bü tün fi ra vun la rý MI SIR DA top lum sal dev ri min tah min le rin ö te sin de ya þan dý ðý an la þýl mak ta dýr. Ce mal Ab dül Na sýr dan En ver Se dat a ve Hüs nü Mü ba rek e u za nan, 1952 den gü nü mü ze ka dar ge len bir dik ta tör lü ðün so nun da, halk so ka ða çýk mýþ ve ar týk ev le ri ne gir mi yor. Ya þa nan la rý tah min et mek da ha bir kaç ay ön ce si ne ka dar ko lay de ðil di. Ay lar ön ce ka týl dý ðým bir TV prog ra mýn da Or ta do ðu yu ko nu þur ken, bü tün Or ta do ðu i çin ül ke ül ke ta rih le ri fark lý laþ sa da bir si ya sal dev rim sü re ci ne gi ril di ði ni söy le yip, baþ ta Mý sýr ol mak ü ze re ül ke le ri sý ra la dý ðým da ve bu ül ke le rin her ge çen gün de mok ra si ta lep et me ye yak laþ týk la rý ný söy le di ðim de, prog ram da ki ar ka daþ lar be ni i yim ser bul muþ lar dý. YÜK SE LEN DAL GA: TOP LUM SAL DEV RÝM Or ta do ðu top lum la rýn da ki de ði þi min bu gün ö nem li bir top lum sal dev rim dal ga sý na dö nüþ tü ðü nü söy le me nin bir çok se be bi bu lun mak ta dýr. Bu nu aç ma dan ön ce ö zel lik le Tu nus la baþ la yan þim di Mý sýr da de rin leþ ti ði gö rü nen sar sýn tý yý, e ko no mik yok sul luk la, dik ta tör le rin bas ký sýy la ve ya yer le ri ne ço cuk la rý ný ha zýr la ma la rýy la ya da yö ne ti ci e lit le rin yol suz luk la rýy la i liþ ki len - ÖN CE Tu nus ta ki Bin A li dik ta sý dev ril di; hem de hiç kim se nin bek le me di ði bir an da... Ar dýn dan da Mý sýr da ki Mü ba rek dik ta sý sal lan ma ya baþ la dý; her ke si þa þýr tan bir hýz la... Bu o to ri ter re jim le rin al týn da on yýl lar dýr hem hür ri yet siz hem de ço ðun luk la ek mek siz ya þa yan A rap kit le ler, ilk kez bu den li güç lü bir þe kil de a ya ða kalk tý lar. Bir A rap ba ha rý nýn müm kün ve ya kýn ol du ðu nu gös ter di ler. Ür dün de bi le ký pýr dan ma baþ lat tý lar. O lay la rýn na sýl ev ri le ce ði ni, tam ne re ye va ra ca ðý ný za man la gö re ce ðiz. A ma þim di den bi le çý ka rý la cak ders ler ve so nuç lar var. Sorun onlarýn da bir Atatürk ü olmayýþý deðil. Onlarýn Atatürk leri zaten var. Bun la rýn ba þýn da A rap top lum la rý nýn de mok ra si ye a çýk ol ma dý ðý, hep de mir yum ruk lu re jim le ri ter cih et ti ði ve e de ce ði þek lin de ki ka ba Or yan ta list tez le rin yan lýþ lý ðý ge li yor. A rap dün ya sýn da de mok ra si nin i zi ne rast lan ma dý ðý bir ger çek. An cak bu A rap la rýn ö zün de var o lan ve de ði þe me ye cek so run lar dan çok, mo dern Or ta do ðu nun si ya si ta lih siz lik le rin den kay nak la ný yor. Av ru pa sö mür ge ci li ði, Ýs ra il ya yýl ma cý lý ðý, A rap dik ta tör le re ABD des te ði gi bi... Böl ge de ki yay gýn pet rol e ko no mi si de, pi ya sa e ko no mi si ni bal ta la ya rak, or ta sý ný fý ve do la yý sýy la de mok ra tik ze mi ni gü dük leþ ti ri yor. A ma, iþ te, Fa ce bo ok, Twit ter ve El Ce zi re gi - dir mek müm kün ol sa da as lýn da da ha de rin de ya tan se bep le re bak mak ge re kir. Bu ül ke le rin yok sul luk la rý ye ni de ðil dir hat ta geç mi þe gö re a za lan yok sul luk lar dýr. Bu ül ke le rin yö ne ti ci e li ti nin yol suz lu ðu, hýr sýz lý ðý ve ar sýz lý ðý ye ni de ðil bir kaç ku þak týr bi li nen, ay yu ka çýk mýþ ko nu lar dýr. Bu ko nu lar ar týk dý þa vur muþ o lan de ði þim ta le bi nin ge rek çe le ri nin o luþ tur mak ta dýr. Son yir mi yýl dýr ya þa nan o lay la rý ve de ðiþ me le ri dün ya da ki bü yük de ði þim dal ga sý nýn i çin den o ku mak ge re kir. Kü re sel leþ me nin ül ke le ri bir bi ri ne a çan ka pý la rý, en çok si ya sal o la rak i çi ne ka pa lý re jim le ri zor du rum da bý rak mak ta dýr. Bil has sa u lus la ra ra sý ha re ket li li ðin e ko no mik ve sos yal ha re ket li lik o la rak bu ül ke le ri et ki le me si ka çý nýl maz dýr. Dün ya nýn i le ti þim að la rýy la en teg re ol du ðu bir dö nem den geç ti ði miz ve bu sü re cin ye ni sos yal i liþ ki le rin ku rul ma sý na ye ni fi kir ve dün ya la rýn pay la þýl ma sý na yol aç tý ðý bir or tam da bu re jim le rin i þi i yi ce çýk ma za gir miþ tir. Top lum sal ve e ko no mik ba kým dan bu ka pa lý re jim le rin ya rat tý ðý her ge liþ me ne ka dar ye ter siz gö rü lür se gö rül sün, bu top lum ya pý la rý ný de ðiþ tir me ye, ha re ket len dir me ye yet miþ tir. Bil has sa e ði ti min yay gýn laþ ma sý, þe hir leþ me hýz la rý nýn art ma sý, mes lek leþ me o ra ný nýn yük sel me si bu top - Peter Lewis, Australya, politicalcartoons.com Ke ma lizm kop ya sý re jim ler bi mo dern tek no lo ji im kan la rýy la or ga ni ze o lan A rap kit le ler, bu en gel le ri a þa bi le cek le ri ni gös ter di ler. So kak ta i zin ve ril me yen si vil top lum u ek ran ba þýn da o luþ tur du lar. Bu kit le le rin çið ne yip geç ti ði bir di ðer kli þe i se, o to ri ter la ik li ðin de mok ra si ye gi den bir yol ol du ðu hi ka ye si. Biz de ki Ke ma list le rin sü rek li tek rar la dý ðý (ve bel ki sa hi den de i nan dý ðý) bu ef sa ne ye gö re, Müs lü man dün ya nýn öz gür leþ me si an cak Ýs lam cý lar ý tas fi ye e de cek de mir yum ruk lu ik ti dar lar la müm kün. Oy sa öz gür lük ta le bi kar þý sýn da ça týr da yan Tu nus ve Mý sýr re jim le ri tam da böy le la ik ka rak ter li re jim ler. Tu nus ta ki dik ta, ba þör tü ya sa ðý gi bi saç ma lýk la rýy la, tam da bir Ke ma lizm kop ya sý. (Bu nu da ben söy le mi yo rum; Tu nus un Ke ma list le ri ne öv gü ler dü zen mer hum Ah met Ta ner Kýþ la lý söy lü yor.) Du rum böy le, çün kü bir re ji min di ni ve ya la ik re fe rans lý ol ma sýy la o nun de mok ra tik ve öz gür lük çü ol ma sý a ra sýn da hiç bir zo run lu bað lan tý yok. Son yüz yýl bo yun ca dün ya nýn dört bir ya nýn da on lar ca la ik dik ta tör lük ku rul du. Yüz mil yon lar ca in san da bun la rýn al týn da a cý çek ti. Bu a çý dan ba kýl dý ðýn da Tür ki ye di ðer Müs lü man ül ke ler den ni çin fark lý so ru su nun bi rin ci ce va bý da, sa nýl dý ðý nýn ak si ne, o nun la ik li ði de ðil, de mok ra si si. Ö zel lik le de 1950 de ki Ye ter! Söz mil le tin dir dev ri miy le baþ la yan çok par ti li si ya set tec rü be si. Bir baþ ka de yiþ le, di ðer Müs lü man la rýn so ru nu on la rýn da bir A ta türk ü ol ma yý þý de ðil. Ýb ra him Ki ras ýn da vur gu la dý ðý gi bi, on la rýn A ta türk le ri za ten var. (Tu nus ta ki Bur gi ba, Ý ran da ki Rý za Þah gi bi.) Mus ta fa Ak yol, Star, Türkiye modelidir. Türkiye deki Nâsýr la Burgiba nýn etkilendiði model, demokrasi öncesi Ulusalcýlarýn Kemalizmi ile onlarýn Baasçýlýðý arasýndaki paralellik buradan gelir. lum la rý hýz la ho mo jen Be de vi ve ya ta rým cý ni te lik le rin den u zak laþ tý rýp mo dern leþ me sü re ci ne sok ma ya yet miþ tir. Ce mal Ab dül Na sýr ay ný za man da bir Ba as i de o lo gu dur. O nun ör güt le di ði si ya sal an la yýþ ta, bi re yin top lu mun, si vil un sur la rýn hiç bir be þe ri de ðe ri yok tur. Bu i de o lo ji dev le ti ve dev le tin ku rum la rý o lan un sur la rý ön pla na çý kar mýþ týr. Bu nun i çin dir ki, Ba as çý lýk i de o lo ji si, Or ta do ðu top lum la rý nýn ho mo jen ya pý sý ü ze rin de ki bas ký züm re si nin ta hak kü mü nü, dev let e liy le in þa e den bir si ya sal re ji me dö nüþ müþ tür. BA AS ÇI ÇE TE NÝN SO NU Mý sýr ýn 1952 den bu ta ra fa, hü ma ni ter GÖ ZÜ MÜZ ay dýn!!! Mil li Sa vun ma Ba ka ný Vec di Gö nül ün a çýk la ma sý na gö re Tür ki ye, A me ri kan Lock he ed Mar tin fir ma sý nýn ön cü lü ðün de ü re tim a þa ma sý na gi ren F-35 ad lý sa vaþ u çak la rýn dan 116 a det al ma yý plan lý yor muþ. Böy le ce da ha ön ce 10 mil yar do lar ö de yip a la ca ðý mýz 100 u ça ða 16 a det da ha ek len miþ ol du. Ý la ve sa vaþ u ça ðý a lý mý nýn top lam ma li ye ti nin beþ mil yar do lar ar ta rak 15 mil yar do la ra çýk ma sý bek le ni yor. F-35 kap sa mýn da, yer li fir ma la ra, bu u çak par ça la rý nýn ü re ti min de iþ pa yý sað lan mýþ ol ma sý ne de niy le 10 ya da 15 mil yar do la rýn ya rý sý nýn Tür ki ye ye ge ri dö ne ce ði, do la yý sýy la e ko no mi ye kat ký sað la na ca ðý be lir ti li yor. A ca ba ger çek ten du rum böy le mi, pek zan net mi yo rum. Zi ra en bü yük kat ma de ðer, bil gi ve tek no lo ji le rin ge liþ ti ril me si ve or ta ya çý kan ü rü ne i liþ kin fik rî mül ki yet hak la rý na sa hip o lup ol ma ma nýz da ya tar. Di ðer bir de yiþ le, fi nans ma ný na kat ký da bu lun du ðu nuz u lus la ra ra sý ya da bir ya ban cý fir ma i le ger çek leþ tir di ði niz pro je ler de, e ðer bir sis te mi i le ri ye dö nük ge liþ tir me hak ký na sa hip de ðil se niz, ör ne ðin, al dý ðý nýz iþ pa yý nýn e ko no mi ye kat ký sý faz la de ðil dir. Tür ki ye ye her han gi bir ký sýt la ma ya ta bi ol mak sý zýn F-35 sa týn a la bil me ve bir ta kým par ça la rý nýn da ül ke i çin de i ma lat ve mon ta jý ný ya pa bil me hak ký nýn ta nýn dý ðý ný bi li yo ruz. Ge le ce ðin bü yük u ça ðý di ye de a ný lan ve Tür ki ye i le bir lik te do kuz ül ke nin da hil ol du ðu A me ri ka ön der li ðin de ki F-35 sa vaþ u çak la rý, bir or tak ge liþ tir me pro je si. Do la yý sýy la, ül ke le rin, F-35 ü re ti mi ne i liþ kin kü re sel te da rik zin ci rin den pay a la bil mek i çin ön ce den bu nun ge liþ tir me ma li yet le ri ne kat ký da bu lun ma la rý ge re ki yor. Bu kap sam da Tür ki ye, F-35 e i liþ kin ge liþ tir me ma li yet le ri ne di ðer bir de yiþ le A raþ týr ma ve Ge liþ tir me (AR&GE) ma li yet le ri ne ka týl dý. Ba kan Gö nül ün 23 O cak 2010 ta ri hin de ga ze te ler de yer a lan a çýk la ma sý na gö re, Tür ki ye AR&GE ma li yet le ri ne yak la þýk bir mil yar do lar i le ka týl dý. F-35 pro je sin de Tür ki ye, a la ca ðý her u çak ba þý na 100 mil yon do lar ö de ye ce ði gi bi, bir de bu nun ge liþ tir me saf ha sýn da yak la þýk bir mil yar do lar AR&GE mas ra fý na kat ký da bu lu nu yor. Ha di her u çak kar þýlýðý ö de ye ce ði miz pa ra kar þý lý ðýn da u çak a lý yo ruz. Pe ki u ça ðýn ge liþ tir me saf ha sý i çin ö de di ði miz bir mil yar do lar kar þý lý ðýn da bir þey a la bi li yor mu yuz?, F-35 u ça ðý ný o luþ tu ran tüm a na alt sis tem ler, bi le þen ler, ya zý lým, tek nik bil gi ve ü re tim bil gi pa ket le ri ü ze rin de Tür ki ye nin her - de ðer ler den u zak, top lu mu bü tün ku rum la rýy la bas ký al tý na a lan re ji mi ay ný za man da il ginç bir A rap mil li yet çi li ði id di a sý ný da ta þý mak ta dýr. Ýl ginç o lan nok ta sý þu dur, on lar bü tün Or ta do ðu yu sö mür ge leþ ti ren Ba tý lý lar dan çok Tür ki ye düþ man dý lar. Ya ni im pa ra tor lu ðun e lin den o coð raf ya yý a la rak sö mür ge leþ ti ren Ba tý lý lar ýn Os man lý ü ze rin den Tür ki ye düþ man lý ðý söy le mi Ba as çý çe te ta ra fýn dan da sür dü rül müþ tür. Dev let ve dev let le bü tün leþ miþ Ba as çý çe te ler, bu ül ke ler de za man i çe ri sin de her gün a dým a dým ken di halk la rý na zu lüm uy gu la yan bir zor ba yö ne ti min kad ro su o la rak gö rül müþ ler dir. Tu nus ta ki Bur gi ba da Mý sýr da ki Na sýr da ay ný yo lun yol cu la rý dýr. On la rýn Tür ki ye den et ki len di ði söy le nir. On la rýn et ki len di ði mo del, de mok ra si ön ce si Tür ki ye mo de li dir. Bu gün Tür ki ye de ki U lu sal cý la rýn Ke ma lizm i i le on la rýn Ba as çý lý ðý a ra sýn da ki pa ra lel lik bu ra dan ge lir. On la rýn e lit le ri Tür ki ye nin an ti-de mok ra tik geç mi þin den et ki len miþ ti, bu kez si vil halk i çin Tür ki ye nin mo dern ve de mok ra tik yü zü bir et ki kay na ðý ha li ne gel di. Mý sýr ýn fi ra vun la rý ta ri hin mum ya la rý ol mak ve ta ri hin me zar lý ðýn da yer le ri ni al mak du ru mun da lar. Ve dat Bil gin Bu gün, F-35 le rin dü þün dür dük le ri han gi bir fik rî mül ki yet hak ký o la cak mý? Bu so ru la rýn ya nýt la rý nýn ve ril me si la zým. Tür ki ye nin pro je so nun da or ta ya çý ka cak tek nik bil gi ve ü re tim bil gi pa ket le ri ü ze rin de her han gi bir hak ký ve ya sa hip li ði nin o lup ol ma dý ðý ný bil mi yo ruz. E ðer bu ol mu yor i se o lay, ta ma men ABD nin bir pro je si nin AR&GE ma li ye ti ni yük len mek ten fark lý bir þey o lur mu? Ör ne ðin, bu na ben zer þe kil de, ken di A me ri kan ya pý mý M-60 tank la rý ü ze rin de u fak te fek mo di fi kas yon lar ya pan Ýs ra il, ye ter li pa ra sal kay na ðý ol ma dý ðý i çin bu tank la rý komp le mo der ni ze e de cek bir pa ket ge liþ tir me di. Bu nun ye ri ne, Türk M-60 ý ný ge liþ ti rip ken di tank la rý nýn komp le mo der ni zas yo nu nun fi nans ma ný ný sað la dý. Þöy le ol du; Þu bat 2000 de dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný e mek li Or ge ne ral Hü se yin Kýv rý koð lu nun al dý ðý bir ka rar la baþ la tý lan Tür ki ye nin M-60 mo der ni zas yo nu kap sa mýn da, Ýs ra il in Ý MÝ fir ma sý, bir Türk M-60 tan ký ný baþ tan a þa ðý komp le ge liþ ti re bi le cek bir mo der - Hadi ödeyeceðimiz para karþýlýðýnda uçak alýyoruz. Peki uçaðýn geliþtirme safhasý için ödediðimiz bir milyar dolar karþýlýðýnda birþey alabiliyor muyuz? ni zas yon pa ke ti ha zýr la dý, bu nun da ge liþ tir me ma li yet le ri ni Türk M-60 mo der ni zas yon pro je siy le kar þý la dý. A ma ge liþ tir me ma li ye ti nin ta ma mý ne re dey se Tür ki ye ta ra fýn dan kar þý la nan M-60 mo der ni zas yon pa ke tin de ki tek no lo ji ler ü ze rin de Tür ki ye nin hiç bir mül ki yet hak ký nýn ol ma dý ðý ný da ko nu yu ya kýn dan ta kip e den kay nak lar bi li yor. M-60 o la yýn da ol du ðu gi bi F-35 pro je sin de de ya ban cý ü re ti ci, AR&GE pro je si ni sa na fi nan se et ti ri yor gi bi bir du rum or ta ya çý ký yor. E ðer AR&GE pa ra sý ný ö de di ði niz ü re tim bil gi ve tek nik bil gi pa ket le ri ü ze rin de hak sa hi bi ol maz sa nýz, o nu her kul lan mak is te di ði niz de kar þý ta ra fýn in sa fý na ka lýr sý nýz. Bir kay na ðý mýn an la tý mýy la, Son vi da al týn vi da dýr (Last nut gold nut), ya ni sýrf bir vi da yý ü re te bil mek i çin al týn de ðe rin de pa ra ö de mek zo run da ka la bi lir si niz... Tür ki ye bu pa ha lý pro je ler de ne ka dar söz sa hi bi, a çýk la ma sý ge re ki yor. La le Ke mal, Ta raf,

9 MA KA LE 9 Muhtelif sorular FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE Sertaç Bey: Affetme yetkisine sahip miyiz? Affetmek Allah a mahsus diyorlar. Bizler bunun yerine Hakkýmý helâl ettim mi demeliyiz? Affetmek Allah ýn hem sýfatý, hem de bizlere emri. Zaten Ýslâmiyet, Allah ýn isim ve sýfatlarýndan doðan güzel ahlâký yaþamamýzý ön görüyor. Dinimizin her emri ve her yasaðý Allah ýn bir veya birden fazla ismine dayanýyor. Allah Afüv dür. Affeder, affetmeyi sever ve kullarýna affetmeyi emreder. Yani af gibi bir güzel ahlâký kullarýnda da görmek ister. Nitekim Kur ân, bir âyetinde, Affetsin. Aldýrýþ etmesin. Allah ýn sizi baðýþlamasýný istemez misiniz? 1 ; bir diðer âyetinde de, Onlar (Allah tan hakkýyla korkanlar), bollukta ve darlýkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanlarý affederler. Allah iyilik edenleri sever 2 buyurarak affý önemli bir ahlâkî kural olarak ve takvanýn önemli bir ayaðý olarak emrediyor. Ýster Affettim diyelim, ister Hakkýmý helâl ettim diyelim; bu aftýr. Yani bu ifâde, bizim, o kiþi ve o mesele ile ilgili olarak mahþere dönük hakkýmýzdan vazgeçtiðimizi, artýk o meseleden dolayý o kiþinin yakasýna yapýþmayacaðýmýzý bildirir. Bizim affýmýzdan sonra dilerse Cenâb-ý Allah da o kiþiyi affeder. Fakat bizimle ilgili bir haktan dolayý, biz onu affetmeden Cenâb-ý Hak affetmiyor. Nihâyet, bizim hakkýmýzý mahþerde ondan alýp bize teslim ediyor. *** Almanya dan okuyucumuz: Allah (cc) Kur ân-ý Kerim'i kýyamete kadar korumayý vaad ediyor; oysa Tevrat ve Ýncil gibi kitaplarýný korumamýþ. Bunun hikmeti ne olabilir? Allah (cc) her peygambere vahiy gönderirken, söz konusu peygamberin kavminin anlayacaðý bir dil ve üslûp seçmiþ ve gerektiðinde mu'scizeyi de o çaðýn anlayacaðý bir san'at cinsinden vermiþtir. Ýnsanlarla saðlýklý iletiþim kurmak için bu bir gerekliliktir. Ýnsanlara anlayacaklarý dilden hitap etmek Allah ýn hem peygamberlerine önerdiði, hem de bizzat Kendisinin kitaplarýnda ve emirlerinde uyguladýðý bir niteliktir. Saðlýklý iletiþimin bir gereði olarak, Hazret-i Sâlih Aleyhisselâm, kavminin isteði üzerine kayanýn gövdesinden deve çýkarmýþ; Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâm, sihrin revaçta olduðu Mýsýr da sihir cinsinden mu cizeler göstermiþ; Hazret-i Îsâ Aleyhisselâm týbbýn revaçta olduðu kendi döneminde týp cinsinden mu cizeler göstermiþtir. Kur ân-ý Kerîm in nâzil olduðu dönemde ise birer söz söyleme san'atý olarak belâgat, fesâhat ve i câz revaçta idi. Peygamber Efendimiz in (asm) mu'cizeleri de genellikle söz cinsinden geldi. 3 Söz mu cize olunca bozulma riski yok denecek derecede azalýyor. Peygamberler genelde kendilerinden önceki peygamberin getirdiði kitabýn ve dinin bozulan ve saptýrýlan kýsýmlarýný ýslâh etmiþler ve insanlara teblið etmiþlerdir. Tevrat Hazret-i Ýsâ ya (as) gelinceye kadar bir çok Peygamberce okunmuþ, vahye dayalý olarak tashih edilmiþ ve teblið edilmiþtir. Ýncil Tevrat la birlikte Hazret-i Muhammed (asm) tarafýndan Kur ân ile tasdik edilmiþtir. Nitekim Tevrat ýn ve Ýncilin bozulmamýþ nüshalarýna- vahiydeki aslýna iman etmek biz Müslümanlar için bir iman kuralýdýr. Kur ân a gelince; Kur ân, Son Peygamber Hazret- i Muhammed in ( asm) kitabýdýr. Bozulmasý durumunda Kur ân ý tashih ve ýslâh edecek yeni bir Peygamber söz konusu deðildir. Öyleyse Kur ân ý tehlikelerden koruyacak þekilde tedbir almak gerekiyordu. Ýþte bu Ýlâhî tedbirlerden birisi onun i câzý ve belâgâtýdýr. Kur ân ýn i câzý ve belâgâtý onun zýrhý olmuþtur. Bu zamanda Kur ân ýn i cazýný beyan etmeye ise Risâle-i Nur görevlidir. 4 DUÂ Ey Alîm-i Muîn! Kur ân ý okumayý lütfeyle! Kur ân ý anlamayý lütfeyle! Kur ân ý yaþamayý lütfeyle! Kur ân a hizmet etmeyi lütfeyle! Kur ân ýn þefaatini lütfeyle! Kur ân a ittiba edenlerin kusurlarýný baðýþla! Kur ân a hizmet edenlerin ellerinden tut, iþlerine vekil ol! Kur ân ý yeryüzünde hâkim eyle! Âmin! Dipnotlar: 1- Nur Sûresi: Âl-i Ýmran Sûresi: Bedîüzzaman, Sözler, s Barla Lâhikasý, s. 11. YERÝN KULAÐI A LÝ FER ÞA DOÐ LU fer sa dog ni as ya.com.tr Be di üz za man ýn 1910 lar da te lif et ti ði Mü nâ za rât i sim li e se rin de ki þu bö lü mü sýk sýk o ku yup soh bet ler de mev zu ba his e di yo rum: Ta rif et ti ðin meþ rû ti ye tin ne mik ta rý bi ze gel miþ ve ni çin bü tün gel mi yor? An cak on ký sým dan bir kýs mý si ze ge le bil miþ. Zî râ si zin þu vah þe ten giz, ce hâ let per ver hu su me tef zâ o lan sarp dað ve de re le ri niz de ki vah þet a yý la rýn dan, ce hâ let ej der ha sýn dan, hu sû met kurt la rýn dan bî ça re meþ rû ti yet kor kar, ko lay lýk la gel me ye ce sâ ret e de mez. E ðer siz BEDESTEN M. LATÝF SALÝHOÐLU Mý sýr'da had saf ha ya çý kan ve ben ze ri re jim ler le i da re e di len ül ke le ri sars ma ya baþ la yan halk ha re ke ti, ko lay ko lay di ne cek gi bi de ðil. Bu þid det li sar sýn tý la rýn bir den çok se be bi var: Si ya sî, sos yal, ik ti sa dî, kon jonk tü rel ge liþ me ler, vs... TARÝHTE BUGÜN Me ne men'de 23 A ra - lýk'ta (1930) ya þa nan mü ret tep "Ku bi lay Ha di se - si" ü ze ri ne Mec lis ve or du ta ra fýn dan o la ða nüs tü ted bir ler a lýn dý. Ön ce, böl ge de sý ký yö ne - tim i lân e dil di. Ar dýn dan, Me ne men'de ö zel yet ki li bir as ke rî mah ke me ku rul du. Sý ký yö ne tim ko mu tan lý ðý - na F. Al tay Pa þa, Di vân ý Harp Mah ke me si nin baþ - kan lý ðý na i se meþ hûr Mus - ta fa Muð la lý Pa þa ge ti ril di. Es rar keþ Der viþ Meh met ve bir kaç a da mý dý þýn da, a - ðýr lýk lý o la rak Ýz mir ve Ma ni - sa çev re sin den top la na rak Me ne men'e ge tir ti len zan - lý lar hak kýn da ya pý lan sor - gu la ma nýn ar dýn dan, mah - ke me saf ha sý na ge çil di. Ýlk mah ke me, 15 O cak'ta ya pýl dý. Mah ke me, bir i ki haf ta zar fýn da ne ti ce len di - ril di ve el li den faz la maz - nun ce za ya çarp tý rýl dý. Maz nun lar dan 28'i hak - kýn da i dam ce za sý ve ril miþ - ti. Ce za la rýn in fa zý i çin, Mec lis'in o na yý ge re ki yor du. Ýþ lem ler hýz lan dý rýl dý. Mah ke me nin ka ra rý, der hal Mec lis'e in ti kal et ti ril di. Mec lis A da let Ko mis yo nu, gö rü þüp ka bul et ti ði mah - ke me ka ra rý ný 2 Þu bat gü - nü Mec lis Ge nel Ku ru lu na gö tür dü. Mec lis, ay ný gü nü bu ka ra rý tas dik et ti. Sý ra, ce za nýn in fa zý na gel miþ ti. Ni ha î ka rar, bir gün da hi bek le til me den, he men in - faz la ra ge çil di. Ço ðun lu ðu mâ sum o lan 28 va tan daþ, 3 Þu bat (1931) gü nü i dam e dil di. (Cum hu ri yet ga ze te si, ) Ý dam e di len le rin a ra sýn - da Ha yi moð lu Jo zef i sim li bir Ya hu di de var dý. Bu nun ye gâ ne su çu nun, çok ký sa bir sü re ön ce ka pa tý lan mu ha lif par ti Ser best Fýr - ka nýn ü ye si ol du ðu hak kýn - da bil gi ler var. Þov men Er bil'in de de si Ý dam e di len ler a ra sýn da en zi ya de dik kat çe ken i - sim i se, Meh met A li E - fen di dir. Þov men Meh met A li Er - bil'in de desi o lan bu þa hýs, Er bil li Þeyh E sat E fen di - nin oð lu dur. E sa sýn da, E sat E fen di de E ðer Be di üz za man ý din le yip Mü nâ za rât ý o ku say dýk! ten bel ka lýp da o nun yo lu nu yap maz sa nýz, ten bel lik et se niz, yüz se ne son ra ta ma men ce mâ li ni gö re cek si niz. Zî râ si zin le Ýs tan bul a ra sýn da ki me sâ fe bir ay lýk týr; fa kat si zin le ehl-i meþ rû ti yet a ra sýn da ki me sâ fe bin ay dan faz la dýr. Zî râ es ki za ma nýn a dam la rý na ben zer si niz. O nâ zik meþ rû ti yet, Ýs tan bul ha vâ li sin de ki yý lan lar dan kur tul sa, þu u zun me sâ fe den geç mek le, ce hâ let gi bi müt hiþ ba tak lý ðý, fakr gi bi mü te vah hiþ ký raç la rý, hu sû met gi bi gâ yet key þer dað la rý ka tet mek le be ra ber, eþ ki ya ya rast ge le cek tir. 1 E vet, Tu nus, Mý sýr, der ken Ür dün, Su ri ye de sal lan ma ya baþ la dý. Tür ki ye ve Ýs lâm â le mi o la rak meþ rû ti ye tin/de mok ra si nin yo lu nu yap ma dý ðý mýz, bi la kis dar be ci le ri al kýþ la dý ðý mý za gö re, 100 se ne bek le me miz i cap et ti. Üs tad, da ha yüz yýl ön ce si ya sî ka ri ha sýy la sos yal â le mi, Av ru pa ta ri hi ni o ku du ve gör dü ki, de mok ra si nin, hür ri ye tin de be de li var; ö - den mez se, yüz se ne son ra ta biî a ký þý i çin de ge lir. Ta kip e de lim: Â lem de ki te ra zi nin hür ri yet gö zü a ðýr gel di ðin den, bir denbi re te ra zi nin ö te ki gö zün de o lan vah þet ve is tib da dý kal dýr dý, git gi de kal ka cak. E ðer siz sa hi fe-i ef kâ rý o ku sa nýz, ta rîk-i si ya se ti gör se niz, hu te bâ-i u mu mî o lan, doð ru ko nu þan ce râ i di din le se niz, an la ya cak sý nýz ki: A ra bis tan, Hin dis tan, Ca va, Mý sýr, Kaf kas, Af ri ka ve em sâl le rin de o de re ce fikr-i hür ri ye tin ga le ya nýy la, â lem-i Ýs lâ mýn ef kâ rýn da öy le bir ta hav vül-ü a zîm ve in ký lâb-ý a cip ve te rak kî-i fik rî ve te yak kuz-u tam in taç et miþ tir ki, ba ha sý na yüz se ne ver sey dik yi ne u cuz du. 2 Ce mî (bü tün) kuv ve tim le, yal nýz Kür dis tan a de ðil, bel ki â le me i þit ti re cek tarz da ba ðý ra rak müj de ve ri yo rum ki; u mum Ýs lâ mýn, lâ siy ye mâ Os mâ nî le rin, bâ hu sus Ek râ dýn sa a de ti nin fecr-i sâ dý ký nýn gel di ði ni, hat tâ Bâ þid ba - Yarým asýrlýk gecikme Ço ðu to ta li ter re jim le i da re e di len bu ül ke ler de, hür ri yet ve de mok ra si ye ge çiþ sü re cin de cid dî mâ nâ da ak sa ma ve ge cik me ler var. Ken di hür i ra de si ni ko nuþ tur mak ve bu nu ik ti da ra yan sýt mak is te yen kit le ler, ar týk ne re dey se bu nal ma nok ta sý na gel di. Ha ni, biz de "Bý çak ke mi ðe da yan dý" di ye bir tâ bir var. Mý sýr ve ben ze ri ül ke ler de ki du rum ay nen öy le... Sa býr ve ta ham mül, ar týk son rad de si ne ge lip da yan mýþ du rum da. Halk, a de ta ge ri dö nü þü ol ma yan bir yo la gir miþ, bu 3 ÞUBAT 1931 Menemen'de 28 idam Menemen'de idam talebi ile yargýlanan maznunlar, sýkýyönetim mahkemesine sevk edilirken. i dam lýk lar lis te si ne da hil e dil miþ ti. Fa kat, ya þý 65'i geç kin ol du ðu i çin, o na 24 yýl a ðýr ha pis ce za sý ve ri le - rek, ye ri ne oð lu nun i dam e dil me si ci he ti ne gi dil di. Kum pas Res mî ta rih an la yý þýy la, Me ne men Ha di se si nin iç yü zü nü ay dýn lat mak müm kün gö rün mü yor. El li alt mýþ maz nun hak - kýn da on gün bi le a raþ týr ma yap ma dan, ço ðu hak kýn da i da ma va ran ka rar lar ver - mek, hu ku ken de, vic da nen de an la þý lýr gi bi de ðil. Doð ru ta ri hin ko or di nat - la rý i se, bu ha di se nin ön ce - den ta sar lan mýþ bir ter tip, bir kum pas ol du ðu nu ha ber ve ri yor. Din dar la rý sin dir mek i çin, de rin kat man lar da ta - sar la na rak uy gu la ma ya so - ku lan bir kum pas. yol da hiç bir en ge le ta kýl ma dan i ler le me ye de vam e di yor. Bu sü re cin i ler le me si, sað lýk lý þe kil de ne ti ce ye u laþ ma sý ve iþ le yi þin nor ma le dön me si ko lay de ðil. Týp ký, Tür ki ye'de ve da ha baþ ka ül ke ler de ko lay ol ma dý ðý gi bi... Ka i de bu dur: Ni met ler, kül fet ler mu ka bi lin de el de e di lir; ay rý ca, ni met le r da i mî bir þü kür le de vam e der. * * * Tür ki ye'de o tuz üç yýl a ray la i ki kez i lân e di len Meþ rû ti yet, ne ya zýk ki, kan lý ve ör tü lü tu zak lar la a ka me te uð ra týl dý. Ar dýn dan i lân e di len Cum hu ri yet de, tam ve mut lak bir is tib da da dö nüþ tü rü le rek, a de ta fe le ðin çar ký ter si ne doð ru iþ le til di. Ý kin ci Dün ya Sa va þýn dan son ra, mec bu ri yet tah týn da de mok ra si ye ge çil di. An cak, bu sü reç de kan lý ve mü na fý ka ne dar be ler le ör se len di. Bu na rað men, hal kýn hür ri yet ve de mok ra si ta le bi, git gi de dik tacý he ves le re ga le be çal dý. Di ðer Ýs lâm ül ke le ri ne na za ran, Tür ki ye, yi ne de i le ri bir de mok ra si i le yö ne til me ve ti re si ni ya þý yor. Mý sýr, Tu nus, Pa kis tan gi bi kâ ðýt üs tün de de ol sa "cum hu ri yet" re ji mi ni ka bul e den ül ke ler de i se, de mok ra tik iþ le yi þe bir tür lü ge çi le me di, da ha sý, hür ri ye te in tý bak e di le me di. Bu nok ta dan ba ký lýn ca, en az ya rým a sýr lýk bir ge cik me nin ol du ðu gö rü lür. Bu ge cik me nin te lâ fi si, hem ça buk ol maz, hem de ko lay ca o la cak gi bi de ðil. Böl ge ve dün ya da ki kon jonk tü rün de, bu ge liþ me ye el ve riþ li ol ma sý ge re ki yor. Dün ya da hür ri yet ve de mok ra si rüz gâr la rý, ö nü a lýn maz bir kuv vet le es me ye de vam e di yor. Böl ge de ki kon jonk tü rel du rum i se, bam baþ ka bir du rum arz e di yor. Kra li yet yö ne tim le ri, Mý sýr, Tu nus ve ben ze ri ül ke ler de ki halk ha re ke tin den son de re ce ra hat sýz ve te dir gin. Zi ra, ga yet i yi bi li yor lar ki, bu ül ke ler de hür ri yet ve de mok ra si yö ne ti me hâ kim o lur sa, ken di sal ta nat la rý da teh li ke ye gi re cek ve kral lýk la rýn bir bir so nu ge le cek. Biz de "Rüz gâ ra doð ru tü kü rül mez" di ye bir darb ý me sel var. A rap ve Ýs lâm ül ke le ri, halk i ra de si ne da ya lý rüz gâr la rýn ö nün de dur ma ma lý, to ta li ter re jim le ri sür dür me i na dý ný gös ter me me li. Ak si hal de, bun dan hem ken di le ri bü yük za rar gö rür, hem de ül ke le ri... GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan þýn da gö rü yo rum. Fa ra za, þu dev le tin ya rý mil le ti, pa ha sýn da ve ril se i di ge ne er zân (u cuz) ve zul met le be ra ber yan sa i di ge ne u cuz! 3 Her þe yin bir be de li ol du ðu gi bi, hak ve hür ri yet le rin de be de li a ðýr dýr. E ðer Be di üz za man ý din le sey dik, 100 se ne bek le me ye bi lir dik! Þim di de ay ný þey ler ge çer li. E ðer o nun iç ti mâî ve si ya sî ön gö rü le ri ni o kur, an lar ve uy gu lar sak, sos yal çal kan tý lar du ru lur, si ya set is tik ra ra ka vu þur. Ba ký nýz Mü nâ za rât e se ri i çin ne di yor: El hâ sýl, þu ki tap, ta ra fým dan ce vap, on la rýn câ ni bin den su âl et mek va zi fe siy le mü kel lef tir. Hem de si yâ set ta bib le ri ne, teþ his-i il le te (si ya set dok tor la rý na has ta lý ðý teþ hi se) dâ ir hiz met i le mu vaz zaf týr (gö rev li dir). 4 Þim di Mü nâ za rât la be ra ber Be ya nat ve Ten vir ler i da ha çok o ku ma za ma ný de ðil mi? Dip not lar: 1- Mü nâ za rât, s. 29.; 2- A ge, 63-64; 3- A ge, s. 21.; 4- A ge, s. 21. Nefse toz kondurmamak! DOSTHANE Her kö tü þey baþ ka sý na, i yi le ri be ri ye Her kes ya nar kül o lur, ben ka lý rým ge ri ye Man týk, bu! Ne fis böy le gö rü yor, böy le gör dü rü yor o lay la rý, o lan la rý; a ra dan sý vý þý yor o, bir yo lu nu bu la rak. Ýn san, baþ ka sý nýn ö lü mü nü, baþ ka sý nýn ne o la ca ðý ný ko nu þur; ke ser bi çer bir ký ya fet giy di rir. Söz ken di ne ge lin ce pa ti naj ya par te ker, ma ze re ti ço ðal týr sa yar, sý ra lar, dö ker. Çün kü nef si ken di si ne mef tun et miþ tir o nu. Ba þý ný kal dý ra rak bak tý rýr mý hiç o nu? Þöy le du rup dü þün me li ne fis de nen nes ne yi; dost mu dur, düþ man mý bi ze? Bel ki di ye cek si niz: Bu so ru ya ne hâ cet, Ý ki i ki da ha dört e der ka ti ye tin de düþ ma ný mýz dýr, ta bi î. Bu söz bi le, za lim nef sin o yu nu na ben zi yor! Bu nu bi le dü þün dür mez bin bir hi ley le, bi ze. Ma dem öy le: O yu na gel me ye lim, o yun cak ol ma ya lým. Be di üz za man: Ken di nef si ni be ðe nen ve se ven a dam baþ ka sý ný sev mez. E ðer za hi rî sev se de (se vi yor gö rün se de) sa mi mî sev mez; bel ki on da ki men fa a ti ni ve lez ze ti ni se ver. Da i ma ken di ni be ðen dir me ye ve sev dir me ye ça lý þýr di yor. Ýn san ken di ni sev me li in san ol du ðu i çin, ih san ol du ðu i çin; a ma ken di si ni dev ay na sýn da da gör me me li! Yu ka rý da ki met nin de va mýn da i se, i þin bam te li ne te mas e de rek: Ku su ru nef si ne al maz, bel ki (ke sin lik le) a vu kat gi bi mü da fa a ve teb ri e ey ler. 1 Ya ni, ne fis, zey tin ya ðý gi bi hep üst te ka lýr, ken di ni hep ak lar, hep pak lar di yor Üs ta dý mýz. Ö nü müz de boy gös te ren bir çok en gel var dýr: Ne fis, þey tan, ka dýn, pa ra; dün ya nýn ca zi be dar ni met le ri A ma ne fis, bun la rýn en et ki li o la ný; â de ta, göv de de ki kurt gi bi! Çün kü ne fis, a þý rý þe kil de kö tü lü ðü em re der. 2 Ýn sa na dün ya yý ve dün ya da ki le ri sev di rir, his le ri, he ves le ri; lez zet li is tek le ri da ya nýl maz ca zi bey le o ce se de zerk e der; a þý lar o nun la san ki. Ce nâb-ý Hak Kur ân-ý Ke rim de: He vâ ve he ve si ni i lâh e di nen ve Al lah ýn (ken di ka týn da ki) bir bil gi ye gö re sap týr dý ðý, ku la ðý ný ve kal bi ni mü hür le di ði, gö zü nün üs tü ne de per de çek ti ði kim se yi gör dün mü? 3 di ye so ru yor ve prob le min va ha me ti ne dik kat çe ki yor. E fen di miz, bir ha dis-i þe rif le rin de: Se nin en za rar lý düþ ma nýn, nef sin dir 4 bu yur mak ta dýr. Al lah ýn in san la ra ih san et ti ði ak lý, ak lýn i da re sin de bu lu nan i ra de yi doð ru yo la sok ma lý. Tâ ki, e bed yo lu nun yol cu su, ya rý yol da kal ma sýn. Bu nun i çin de nef si mi ze toz kon dur ma lý yýz. Ba zen de, yon tul ma lý yýz. Yok sa, za rar, na zik te ne do ku nur!.. Dip not lar: 1- Sa id Nur sî, Lem a lar, Yu suf Sû re si, Câ si ye Sû re si, Sa id Nur sî, Lem a lar, 655 (Keþ fü l-ha fa, 1: 143). VECÝZE ALÝ RIZA AYDIN Nefsini itham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiðfar eder. Ýstiðfar eden, istiâze eder. Ýstiâze eden, þeytanýn þerrinden kurtulur. Bediüzzaman Said Nursî

10 10 KÜLTÜR-SANAT Neyzen Tevfik MÜZÝK YAZILARI a li ok ho o.com Gö nül den Di le Biz sû re tiz as lý mýz hak dýr bi zim Ol Ý lâ ha ham di miz çok tur bi zim Ku sur gü nah yan lýþ hep biz de a ma On dan gay rý kim se miz yok tur bi zim Se mih SER GEN Ney de nin ce ak la ilk ge len i sim ler den bi ri dir Ney zen Tev fik. Ta bi pek ço ðu muz sa ný rým ney de ki us ta lý ðýn dan çok, il ginç ha yat hi kâ ye si, þi ir le ri, ne re dey se bir a ta sö zü, de yim gi bi di li mi ze yer le þen söz le ri ve ha zýr ce vap lý ðýy la ha týr lý yo ruz. Ýl ginç ha yat hi kâ ye si de dim ya me se lâ Ney zen Tev fik al kol a lýþ kan lý ðý i le bi li nir, a ma ço cuk lu ðun da ha fýz lý ða ça lýþ tý ðý, med re se e ði ti mi al dý ðý pek bi lin mez. So ya dý Ko lay lý ol ma sý na rað men Ney zen Tev fik o la rak ta nýn mýþ týr yý lý nýn 7 Mart gü nü Bod rum da doð muþ tur. Hýf za bi raz ça lýþ tý i se de ha fýz o la ma dý. Ya kýn la rý nýn Ha fýz de me si bun dan dýr. Ço cuk ken sýk sýk sa ra nö bet le ri ge çir di ði i çin gö tür dük le ri bir dok tor, o nu ser best bý rak ma la rý ný ne is ti yor sa o nu yap ma sý ný ALÝ OKTAY Neyzen Tevfik ö ðüt le miþ ti. Ney i gö rün ce gön lü nü kap týr mýþ, ba ba sý ba þa çý ka ma ya ca ðý ný an la yýn ca oð lu nu Ýz mir Mev le vi ha ne si þey hi Nu red din E fen di ye tes lim et miþ ti. Ney zen bu mut lu lu ðu nu þöy le di le ge ti rir: No ta i le meþ ke de vam et ti þöy le bir kaç mah Se ma a mut rib e gir di ney el de, baþ ta kü lâh yý lýn da Ýs tan bul a ge lir. Fa tih te ki Fet hi ye Med re se sin de öð re ni mi ni ta mam la mak is te miþ tir. Dört yýl bo yun ca sa rýk sa ra rak di nî ký ya fet le do la þýr. Bir yan dan dö ne min ün lü mü zik a dam la rý ný ta nýr ken bu sý ra lar da son ra ki ha ya tý ný et ki le ye cek iç ki a lýþ kan lý ðý ný da e di nir ne ya zýk ki. Bu du ru mu ken di di ze le rin de þöy le di le ge ti rir: Hey hat sön dü þev kim, þev kem li ben de sön düm Han lar da sü rü ne sü rü ne  þýk Ga rib e dön düm. Bu a ra da þöh re ti git tik çe ya yýl mak ta, her ke si hic vet mek te, rast ge le ney çal mak ta ve se fil bir ha yat sür mek te dir. Sul tan Ab dül ha mid i e leþ tir di ði i çin bir kaç kez tu tuk lan dý. Mý sýr a git ti, bir kaç yýl son ra tek rar dön dü. Yað la yýp pul la ya rak ken di mi at tým Mý sýr a Þevk-i hür ri yet le ken di mi ver dim ha sý ra der, o se ya ha ti ni an lat mak i çin. An ne si nin ýs ra rý ü ze ri ne 1910 yý lýn da bir din a da mý nýn ký zý i le ev len di i se de ký sa sü re son ra bo þan dý. O yýl lar da Ak þam ga ze te si o nun i çin de li di ye bah se din ce: Ýç mi þim ben bu zýk ký mý o tuz yýl na çar Bu ze hir ki be þe ri teh li ke ye dâ vet e der Ý çen el bet o lur mas ka ra-i mat bu at di ye ya zar. Çok par ti li ha ya ta ge çi þin er te sin de yaz dý ðý; Tür kü yi ne tür kü saz lar da tel de ðiþ ti Yum ruk yi ne o yum ruk bir var sa el de ðiþ ti tes bi ti ne ka dar da ye rin de dir. Ken di ni an lat tý ðý bir þar ký sö zün de; Git ti gel mez gö nül vi ra ne kal dý Ne sab re me cal ne ta kat kal dý Ya dýn la te sel li ba ha ne kal dý Üç beþ gün ö mür var da ha ne kal dý. Bir ko nuþ ma sýn da Ha ya tým da i ki þe ye sa hip o la ma dým der. Bi ri pa ra, bi ri u þak. Pa ra ya sa hip o la ma dým, çün kü on da sak la ma ya, ke se mi dol du rup üs tü ne dü ðüm üs tü ne dü ðüm vur ma ya lâ yýk bir de ðer bir kýy met gör me dim. Mer hum Meh met  kif Er soy, du ru mu na ü zül dü ðü Ney zen Tev fik i bu du rum dan kur tar mak i çin çok uð raþ mýþ, çok ça ba la mýþ an cak ba þa ra ma mýþ týr. Bu nu te yi den ge çen se ne bir ga ze te de rö por ta jý ný o ku du ðum bir Hak dos tu Ban dýr ma lý A li Öz tay lan ýn ak tar dý ðý ha tý ra ak lým la gel di; es ki bir Os man lý in sa ný o lan mer hum A li E fen di ga ze te de ki soh be ti nin bir ye rin de Ney zen Tev fik le il gi li ha tý ra sý ný þöy le an lat mýþ tý: Bir gün Ney zen Tev fik i has ta ne de zi ya re te git tim. Ney zen Tev fik, A li E fen di ye ne se bep le ken di si ni zi ya re te gel di ði ni so rar. A li E fen di de ken di le ri nin Meh met  kif in dos tu ol du ðu nu bil di ði i çin zi ya re te gel di ði ni söy ler söy le mez Ney zen Tev fik a va zý çýk tý ðý ka dar  kif im  kif im di ye ba ðý rýr, ken di ni yer den ye re a tar ve ken din den ge çer. Da ha son ra la rý da Ney zen Tev fik yi ne bu za týn kol la rýn da ve fat et miþ tir. E vet, ço cuk lu ðun da hýf za ça lý þýp, med re se e ði ti mi a lýr ken, genç li ðin de bir an da ha ya týn ca zi be li ya lan cý dün ya sý na ka pý lýp iç ki nin ku ca ðý na dü þen ve bel li ki ö le ne dek bu nun ýz tý ra bý ný his se den ya þa yan bir in san por tre si var kar þý mýz da: Ney zen Tev fik. 28 O cak 1953 ta ri hin de ve fat et ti ðin de Mev le vî þey hi Rem zi De de Ney zen i çin ve fat ta ri hi ni þu þi i riy le dü þer: Rem zi ta ri hin ya zar ken çek di bir âh-ý ha zin Git ti Ney zen el de mey, Kev ser þa ra býn iç me di. Kadýn gözüyle erkek Bizim Aile de BÝZÝM AÝLE, ÞUBAT SAYISINDA, EBEDÎ YOLCULUÐUN ÝKÝ AYRILMAZ YOLDAÞI KADIN VE ERKEÐÝ "KADIN GÖZÜYLE ERKEK" BAÞLIÐIYLA ELE ALIYOR. ELÝNÝZDEN DÜÞMEYECEK... Çocuklardan Mektuplar köþesi ise miniklerin duygu yüklü ifadeleriyle yine göz dolduruyor. Kadýnýn erkeðe bakýþýnýn sorgulandýðý bu sayý gözden kaçýrýlan birçok önemli noktayý hatýrlatýrken, bayanýn yaradýlýþýndaki nezaket ve duygusallýðýn ona ne denli yakýþtýðýný hatýrlatmasý bakýmýndan da fýtrata çaðrý yapýyor... Bizim Aile Þubat sayýsýnda da elinizden düþüremeyeceðiniz kadar dolu bir muhtevayla okuyucularýný bekliyor B U L M A C A YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Aromatik serideki organik bileþiklere verilen ad. - Su içmeye veya su dökünmeye yarayan Geniþ yayvan kab. 2. Mekkeli Müslüman muhacirleri ülkesine kabul eden Habeþ hükümdarý. - Etrafýndan yol geçen arsa. 3. Geniþ ve derin gök boþluðu. - Bir olayý gören kimse. 4. Menteþe, kapý menteþesi. - Bir þeyi yüksek tutma, yüceltme. 5. Deste sayýsý. - Gizli bölme. - Eski Mýsýrda güneþ putu. 6. Dayanýklýlýk, metinlik. - Lâhza, zamanýn en kýsa parçasý. 7. Bir para biriminin veya malýn satýþ ve sürüm deðeri. 8. Bilgisayarda yerel að. - Baðýþlama. 9. Beceri sahibi ev hanýmý. 10. Okuma yazmasý olmayan. - Anne, ana. 11. Çoban köpeklerinin boynuna takýlan demir tasma. - Bir iþin yapýlmasý için harcanan beden ve kafa gücü. 12. Nezretmek, adakta bulunmak. - Bal mumundan mamul krem BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI A R N O U M B A Ý N S O J V K S O T M E Ý L U S R A K E R E T A M P A R Ý D A S A N K A P A T A N A L R T K Ý K A V A M Ý K A S L A B A L E K E T S E M E T Ý K R R M L L A R A K A P Ý T O N K A Z O T A M A T Ý K V A N Ý T E B O L Ý Z M A T KADIN ve Aile dergisi Bizim Aile Þubat sayýsýnda kadýn gözüyle erkeði deðerlendiriyor. Ebedî yolculuðun iki ayrýlmaz yoldaþý kadýn ve erkek. Ayrý düþtüklerinde yarým kalan, bir araya geldiklerinde tamamlanan bir bütünün parçalarý olarak ele alan Bizim Aile, Kadýn ve erkeðin fýtratlarýndaki farklýlýða raðmen eþitlik sözlerinin zihinleri bulandýrdýðý günümüzde bir bayan erkeðe nasýl bakýyor? Nasýl bakmalý? Kadýn ve erkeði birbiriyle mücadele eden iki düþman haline getirme gayretleriyle uðraþan zihniyet bayanýn düþüncelerini ne þekilde etkiliyor? Ýslâmiyet bu konuda nasýl bir yön belirlemiþ? Ýçinde bulunduðumuz duygu dünyasý Ýslâmiyet le örtüþüyor mu? þeklindeki benzeri birçok soruya cevap arýyor. Her þartta eþitlik söylentilerine inat, ev hayatýnda kadýnýn, dýþarýdaki yaþamda erkeðin son karar veren olmasý gerektiðini vurgulayan sözleriyle Hilal Çorbacýoðlu, davranýþlarýmýzdaki yanlýþlara dikkat çekiyor. Kendisiyle röportaj yapýlan yazar Sema Maraþlý Kadýna zarafet yakýþýr hatýrlatmasýnda bulunurken, günümüzde kadýnýn fark etmese de erkeðin rolünü çaldýðýný, bunun da kadýnýn fýtratýný zedelediðini de sözlerine ekliyor. Hz. Âdem (a.s) ve Hz. Havva nýn dünyaya gönderiliþ ve ayrý kýlýnýþlarýnýn verilen en büyük ceza olduðunu fark ettirdiði yazýsýyla Nur Hacýnebioðlu kendi ýrkýný üstün görme hastalýðýnýn da tehlikelerine deðinirken, Mehtap Yýldýrým, Kadýn, bakýþ açýsýný deðiþtirdiðinde erkek deðiþir mi sorusuyla düþünmeye dâvet ediyor. Zeynep Çakýr da, Nur-i aynim efendim yazýsýyla, tarihimizi mahremiyetle deþifre etmek isteyenlere inat tarih sayfalarýndan bir nezakete kapý aralýyor. Ezme ve Ezilme düþüncesinin yaþantýlarý nasýl etkilediðini anlatan yazýsýyla Nesibe Boz, güzel ahlâkýn önemine deðiniyor. Hz. Aiþe nin (r.a.) eþine olan muhabbetiyle Hz. Peygamberi (a.s.m.) anlatýþý bizim en önemli modelimiz þüphesiz Asrý Saadeti hatýrlatan yazýsýyla Emine Yüksel, Hz. Aiþe yi (r.a.) ayine kýlýyor. Ve kapak dosyasý dýþýnda ilgiyle okunacak bazý bölümler ise þöyle: Çocuk Dünyasý anne-babalarýnda hakkýnýn olduðunu anlatýrken, Bebek Bekliyorum sayfasý bu ay bebeðimizin giyimini anlatýyor. Kadýnýn Günlüðü, Çocuk Hali, Ýlham ve Nurdan Sayfalar sa derginizin ilerleyen sayfalarýnda önemli bilgiler sunmaya devam ediyor. Mahrem Harem BKG ile raflarda BÝL KENT Kül tür Gi ri þi mi (BKG) ta ra fýn dan 2010 yý lýn da ya yýn la nan Top ka pý Sa ra yý Mü ze si ki ta býn dan son ra, Prof. Dr. Nur han A ta soy ta ra fýn dan ya zýl mýþ o lan zen gin i çe rik li Ha rem ki ta bý da o ku yu cu lar ve ta rih me rak lý la rýy la bu lu þu yor. BKG, son ya yý ný Ha rem i le bu gü ne ka dar u la þýl ma yan ve ya bi lin me yen de tay la rý o ku yu cu la rýn a ya ðý na ge ti ri yor. Dün ya nýn en güç lü im pa ra tor luk la rýn dan bi ri o lan Os man lý nýn sa ra yýn ka pý la rý ar ka sýn da ya þa dý ðý ha yat, Prof. Dr. Nur han A ta - soy un us ta ka le mi sa ye sin de Ha rem ki ta bý i le göz ler ö nü ne se ri li yor. GERÇEK DE VAR HAYAL DE... Top ka pý Sa ra yý nýn Ha rem i ni ko nu a lan ki tap, Ha rem in ö nem li a lan la rý ný çe þit li hi ka ye ve a nek dot lar la an la týr ken, Ha rem de do ðum, ye mek, eð len ce, mü zik, ti yat ro, bay ram lar ve dü ðün ler gi bi il ginç ko nu la rý da e le a lý yor. Di ðer ta raf tan ki tap ta Ha rem in bün ye sin de ba rýn dýr dý ðý in san la rýn (Meselâ; ha rem a ða la rý, hiz met kâr lar ve ca ri ye ler ol mak ü ze re) na sýl e ði til dik le ri - Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da 1 ni, ne dü zen de ha yat la rý ný sür dür dük le ri ni ve her bir gru bun Ha rem ha ya tý na o lan kat ký sý ný de tay lý o la rak pay la þý lý yor. Ki tap ta ve ri len bil gi le rin hep si kay nak la ra da yan dý ðý gi bi, ha ya li o lan lar ger çek ler den a yýrt e di li yor. GÖRSEL ÞÖLEN Gra vür ler, min ya tür ler, her bi ri tab lo ni te li ðin de gü zel fo toð raf lar, Sa ray Ko lek si yo nu ndan ob je ve eþ ya lar la be ze li bu ya yým Ha rem i baþ lan gý cýn dan so nu na ka dar 200 say fa da an lat ma yý ba þar mak la ye tin mi yor, o ku yu cu nun geç mi þe yel ken aç ma sý ný, geç mi þin o lay la rý ný ta ma men fark lý bir göz le de ðer len dir me si ni sað lý yor. Ki ta býn 2011 se ne si bo yun ca çok ses ge ti re ce ði ve u zun sü re gün dem den düþ me ye ce ði be lir ti li yor. Sa nat se ver le rin Top ka pý Sa ra yý Mü ze Ma ða za la rý ndan u la þa bi le cek le ri Ha rem ki ta bý ay rý ca ad re sin den de sa tý þa su nu lu yor. Ýstanbul / Re cep Boz dað SOL DAN SA ÐA 1. Zoolojide memeli hayvanlar grubu. - Etrafý su ile çevrili kara. 2. Maydanozgillerden güzel kokulu çok yýllýk otsu bir bitki. - Ýki cihan serveri Peygamberimizin (asm) bir ismi. 3. Acze düþürmek, aciz býrakmak. - Ünlü Osmanlý tarihçisi. 4. Kalýcýlýðý ebedî olan, yok olmayan. - Ýþaret, alâmet. 5. Çalýþma alaný, meslek. - Öðütülmüþ tahýl. - Yahudilerin baþlýca ibadet yeri. 6. Þahýslar, bireyler. - Rahmetullahi aleyhin kýsasý. 7. Akdeniz'e dökülen bir akarsuyumuz. - Ýki tarafý aðaçlarla kaplý yol. 8. Kur'ânda bir sûre adý. - Neticelendirme, son verme. 9. Deðeri düþük, bayaðý. - Bir erkek adý. - Çayda kývam. 10. Altmýþ dört kareye bölünmüþ bir zemin üzerinde oynanan bir masa üstü oyunu. - Farsçada tek. FAALÝYET KONFERANS: Konuþmacý: Prof. Dr. Ahmet Akgündüz Konu: Osmanlý da Harem Yeri: Dolmabahçe Sarayý Salon: Medhal Salon Tarih: Cuma Saat: Bilgi için: (0212) / Dahili: 1113 ATÖLYE: Danýþman: Ebru Ataca Konu: Matematik Pabucu Yarým, Gel Müzeye Oynayalým Yer: Sabancý Üniversitesi Sakýp Sabancý Müzesi, Emirgân Tarih: 4 Þubat, 8 Þubat ve 11 Þubat 2011 Saatler: Bilgi için: (0212) / Dahili: Me de ni yet kri zi ve si ne ma EDEBÝYAT Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý Der ne ði nin (ES KA DER) Bâ bý â li Soh bet le ri de vam e di yor. Bu haf ta ger çek le þe cek o lan 42. top lan tý da ko nuk si ne ma ve me de ni yet ü ze ri ne yap tý ðý tah lil ler le ta ný nan ga ze te ci ya zar Yu suf Kap lan. Kap lan, Me de ni yet Kri zi ve Si ne ma nýn Ým kân la rý hak kýn da ko nu þa cak. Top lan tý, Ca ða loð lu nda ki Ti maþ Ki tap Kah ve de (A lay köþ kü Cad de si, No. 5) bu ak þam sa at de baþ la ya cak. Top lan týy la il gi li ay rýn tý lý bil gi al mak is te yen le rin 0 (212) nu ma ra lý te le fon la rý a ra ya bi le cek ve ya sa na ta le mi.net i le me de ni ye ti miz.com si te le ri ni zi ya ret e de bi le cek ler. Yak la þýk bir yýl dan be ri de vam e den, kül tür ve sa n'at dün ya mý zýn il giy le ta kip et ti ði Bâ bý â li Soh bet le ri nde din le yi ci ler de ko nuþ ma cý la ra so ru so ra bi li yor ve ya dü þün ce le ri ni pay la þa bi li yor lar. Kül tür Sa nat Ser vi si Or taç gil den duy gu yük lü þar ký lar TÜRK mü zik dün ya sýn da ken di ne öz gü tar zýy la yer e din miþ sa n'at çý Bü lent Or taç gil, es ki ve ye ni al büm le rin den söy le di ði þar ký lar la din le yen le ri mest et ti. Kü çük çek me ce Be le di ye si Hal ka lý Kül tür ve Sa nat Mer ke zi nde ya pý lan kon ser de sa lon týk lým týk lým dol du. Mü zik Kon ser de Or taç gil hay ran la rý, sa n'at çý ya söy le di ði þar ký lar da al kýþ lar la eþ lik et ti ler. Al kýþ lar eþ li ðin de sah ne ye ge len sa nat çý Bü lent Or taç gil, ye di yýl a ra dan son ra mü zik se ver ler le bu luþ tur du ðu Sen i sim li al bü mün den Hiç ca ným yan maz ad lý þar ký sý i le kon se ri ne baþ la dý. Sa n'at çý, Son al bü müm de ki þar ký lar da bu ram bu ram de niz ko ku su var. Çün kü yý lýn 6 a yý ný de niz ke na rý bir köy de ge çi ri yo rum. Bu yüz den bu al büm de ki þar ký la rým de niz ta kýn tý lý dýr di ye rek ha ya tý de niz gö züy le gör me ye baþ la dý ðý ný i fa de et ti. Ýs tan bul / Sa id Te mur

11 EKONOMÝ 11 SOS YAL GÜ VEN LÝK AHMET ARICAN Sos yal Gü ven lik Uz ma ný ah me ta ri il.com Ev le nen an ne niz ö len de de niz ü ze rin den çe yiz yar dý mý a la bi lir SO RU: An nem ö len de dem ü ze rin den ya klaþýk 10 yýl dýr ö lüm ay lý ðý al mak ta dýr. De dem dev let me mu ru i di. Dul o lan an nem res mî o la rak ya kýn da ev le ne cek. An nem çe yiz yar dý mý a la bi lir mi? (U laþ AK) CE VAP: An ne ni zin ev len me si dolayýsýyla de de niz ü ze rin den al dý ðý ye tim ay lý ðý ke si le cek. Bu sebeple, an ne ni ze bir de fa ya mah sus ol mak ü ze re al dý ðý ye tim ay lý ðý nýn 12 ay lýk tu ta rý çe yiz yar dý mý (ev len me ik ra mi ye si) o la rak ve ri lir. De de niz SSK lý ve ya Bað- Kur lu ol sa i di, ev len me si dolayýsýyla ay lý ðý ke si le cek o lan an ne ni ze al mak ta ol du ðu ge lir ve ya ay lý ðýn i ki yýl lýk tu ta rý an ne ni ze çe yiz pa ra sý o la rak ve ri le cek ti. SSK nýz de vam e der ken iþ ye ri a çar sa nýz SSK nýz ke sin ti ye uð ra maz SO RU: Bir þir ket te si gor tam (SSK) yat mak ta dýr. Si gor tam de vam e der ken bun dan bir kaç ay ön ce ken di a dý ma bir iþ ye ri aç tým. Bu du rum da be nim si gor tam de vam e der mi? Yok sa Bað-Kur lu mu ol mam ge re kir? CE VAP: SSK si gor ta nýz de vam e der ken, ken di nam ve he sa bý ný za bir iþ ye ri a çar sa nýz iþ ye ri aç ma nýz dan do la yý SSK nýz so na e rip Bað-Kur u nuz baþ la maz. Ya ni SSK nýz ke sin ti ye uð ra maz. A ma ne za man ki, SSK gün le ri niz de bir boþ luk o lur sa ve bu boþ luk dev re sin de ver gi mü kel le fi yet kay dý nýz de vam e di yor sa Bað- Kur u nuz dev re ye gi rer, SSK nýz ke sin ti ye uð rar. E mek li ik ra mi ye sin de mað du ri yet de vam e di yor SO RU: ( ) i lin de ta pu ve ka das tro böl ge mü dü rü o la rak ça lý þýr ken, yak la þýk 3 ay ön ce gö re vim den ay rýl dým. Þu an da e mek li lik i çin ya þý mý dol dur ma ma al tý a yým var. E mek li lik i çin ya þý mý bek ler ken, ken di me ö zel bir em lâk ya da ta pu mü þa vir li ði aç sam e mek li ik ra mi ye mi a la bi lir mi yim? (Mu sa AK KUÞ) CE VAP: E mek li San dý ðý kap sa mýn da e mek li o lan la ra 5434 sa yý lý ka nu nun 89'un cu mad de si ge re ði e mek li ik ra mi ye si ve ril mek te dir. Söz ko nu su e mek li ik ra mi ye si ni a la bil mek i çin 2829 sa yý lý ka nu nun 12'nci mad de si ge re ði, e mek li lik ten ön ce son de fa me mur o la rak ça lýþ mak ge rek mek tey di. Ya ni, e mek li ol maz dan ön ce son de fa me mur o la rak ça lýþ ma yýp bir gün bi le ol sa Bað-Kur lu ve ya SSK lý o lan la ra e mek li ik ra mi ye si ve ril me mek tey di. Bu ko nu da ya þa nan mað du ri yet ler A na ya sa Mah ke me si ne ta þýn mýþ ve yük sek mah ke me, ta rih ve sa yý lý Res mî Ga ze te de ya yým la nan ta rih ve E. No: , K.No: sa yý lý ka ra rý i le, mað du ri ye te sebep o lan 2829 sa yý lý ka nu nun 12. mad de si nin bi rin ci cüm le si ni ip tal et miþ ve bu ip tal ka ra rý, ta ri hi i ti ba riy le yü rür lü ðe gir miþ tir. A na ya sa Mah ke me si nin ip tal ka ra rýy la o lu þan hu kuk sal boþ luk, SGK ta ra fýn dan 5997 sa yý lý ka nun i le gi de ril mek is ten miþ tir. An cak, 5997 sa yý lý ka nu nun 14'ün cü mad de si ne; Son de fa bu Ka nun ve ya 5510 sa yý lý Ka nu nun ge çi ci 4'ün cü mad de si hü küm le ri nin uy gu lan ma sý ný ge rek ti ren gö rev ler de ça lýþ mak ta i ken e mek li ye ay rý lan i ba re si ko nul muþ tur sa yý lý ka nu nun 14'ün cü mad de si ne üst te be lirt ti ði miz mad de met nin de yer a lan son de fa i ba re si nin ek len me si, as lýn da yük sek mah ke me nin ip tal a ma cý na uy gun bir ka nu nî dü zen le me ol ma mýþ ve 2829 sa yý lý ka nu nun 12'nci mad de sin de ki hü küm ip tal e di lin ce, o hük mü i kâ me e der ce si ne ben zer bir hü küm, 5997 sa yý lý ka nun da yer al mýþ týr. Üst te a çýk la nan sebep ler le, e mek li lik i çin ya þý ný zý bek ler ken ken di ni ze bir iþ ye ri aç tý ðý nýz da, on lar ca yýl dýr ça lý þýp ta hak et ti ði niz e mek li ik ra mi ye si ni a la maz sý nýz ve bu ik ra mi ye niz ya nar. Sos yal gü ven ce si ol ma ya nýn sað lýk gi de ri ni SGK ö de mez SO RU: Bun dan bir kaç gün ön ce a ni den ra hat sýz lý ðým dolayýsýyla bu lun du ðum il de ki ü ni ver si te has ta ne si nin a ci li ne git tim. Kalp kri zi ge çir di ði mi söy le di ler. Yak la þýk bir haf ta has ta ne de yat tým ve ba na has ta ne de 7000 TL ye ya kýn fa tu ra çý kar dýr lar. Ben has ta ne ye yat týk tan bir kaç gün son ra is te ðe bað lý si gor ta lý ol muþ tum. Ta ra fý ma çý ka rý lan fa tu ra gi der le ri ni SGK kar þý lar mý? Yok sa ne ya pa bi li rim? (Ve fa GER MÝ YAN) CE VAP: Sað lýk gi de ri ya pýl ma sý na sebep o lan dev re de sos yal gü ven ce niz ol ma dý ðý i çin, si ze ya pý lan iþ lem ler a ci li yet ge re ði ol sa bi le, sað lýk gi der le ri ni zi SGK ö de mez. An cak, a cil hal ler de hiç bir sos yal gü ven ce si ol ma yan va tan daþ la ra ya pý lan sað lýk gi der le ri nin kar þý lan ma u sul ve e sas la rý, ta rih li ve sa yý lý Res mî Ga ze te de ya yým la na rak yü rür lü ðe gi ren a cil sað lýk hiz met le ri nin su nu mu ko nu lu 2008/13 sa yý lý Baþ ba kan lýk Ge nel ge sin de a çýk lan mýþ týr. Bah se ko nu Baþ ba kan lýk ge nel ge si nin 9'un cu mad de si ne gö re, her han gi bir sað lýk gü ven ce si ol ma yan va tan daþ lar dan ö de me gü cü bu lun ma yan la rýn a cil sað lýk hiz me ti be del le ri ken di le rin den ta lep e dil me me si ge rek mek te dir. Bun lar dan ka mu ya a it sað lýk ku ru luþ la rýn dan ve a yak ta teþ his ve te da vi ya pan ö zel sað lýk ku ru luþ la rýn dan a cil sað lýk hiz me ti a lan la rýn hiz met be del le ri 3294 sa yý lý Sos yal Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma yý Teþ vik Ka nu nu hü küm le ri çer çe ve sin de sað lýk ku ru lu þu nun bu lun du ðu yer sos yal yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma vak fý ta ra fýn dan ö den me si ge rek mek te dir. Yi ne ay ný Baþ ba kan lýk ge nel ge si ne gö re, her han gi bir sos yal gü ven ce si ol ma yan ve ö de me gü cü bu lun ma yan va tan daþ la rýn ö zel has ta ne ler den a cil sað lýk hiz me ti al ma la rý du ru mun da, a lý nan sað lýk hiz met le ri nin be del le ri va tan daþ ta ra fýn dan ta lep e dil me si ha lin de, 2219 sa yý lý Hu su sî Has ta ne ler Ka nu nu nun 32'nci, 5393 sa yý lý Be le di ye Ka nu nu nun 38'in ci ve 60'ýn cý, 5216 sa yý lý Bü yük þe hir Be le di ye si Ka nu nu nun 18'in ci mad de le ri ge re ðin ce sað lýk ku ru lu þu nun bu lun du ðu ye rin be le di ye sin ce ö den me si ge rek mek te dir. MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 1 ÞUBAT 2011 A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,5800 ÖN CE KÝ GÜN 1,5880 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,1790 ÖN CE KÝ GÜN 2,1840 p DÜN 67,80 ÖN CE KÝ GÜN 68,35 p DÜN 462,16 ÖN CE KÝ GÜN 465,79 Ro u bi ni den Or ta do ðu u ya rý sý KRÝZÝ ÖNCEDEN TAHMÝN EDEN ÝKTÝSATÇI PROF. NOURÝEL ROUBÝNÝ, ORTADOÐU'DAKÝ KARGAÞANIN ÇOK AÐIR BÝR MALÎ KRÝZ VE KÜRESEL EKONOMÝ ÝÇÝN CÝDDÎ BÝR TEHDÝT OLUÞTURDUÐUNU BELÝRTTÝ. ÝKTÝSATÇI Prof. No u ri el Ro u bi ni, Tu nus ve ar dýn dan Mý sýr da ya þa nan ge liþ me le rin ö nem li e ko no mik so nuç la rý o la ca ðý ný be lir te rek A rap so kak la rýn dan stagf las yon ris ki yük se li yor de di. BBC Türk çe nin ha be ri ne gö re, Ro u bi ni þun la rý kay det ti: Dün ya da ki pet rol re zerv le ri nin yak la þýk üç te i ki si ve gaz re zerv le ri nin ya rý sý Or ta do ðu da bu lu nu yor. E ner ji fi yat la rý nýn je o po li tik risk dolayýsýyla yük sel me si kü re sel so nuç lar do ðu ra cak. Geç miþ te ki beþ kü re sel re ses yon dan ü çü, Or ta - do ðu da ki je o po li tik bir þok la pet rol fi yat la rý nýn art ma sýn dan son ra ya þan dý. Di ðer i ki re ses yon da da pet ro lün ro lü var dý te ki Yom Kip pur sa va þýy la fi yat la rýn a ni den yük sel me si kü re sel stagf las yo na ne den ol du Ý ran dev ri mi 1980 de ki re ses yo nu o luþ tur du. I rak ýn Ku veyt i iþ ga li A me ri ka ve di ðer ge liþ miþ e ko no mi le ri 1991 ba ha rý na ka dar sü ren bir re ses yo na sü rük le di. Or ta do ðu da ki kar ga þa nýn ne ka dar ya yý la ca ðý ný bil mi yo ruz. Hat ta bü yük pet rol ü re ti ci le rin den Tu rizm ya tý rým la rý yüz de 59 ar ta cak Tür ki ye de tu rizm ya tý rým la rý bu yýl yak la þýk yüz de 59 o ra nýn da ar ta cak yý lýn da tu rizm sek tö rü ne top lam 352 mil yon 765 bin li ra lýk ya tý rým ya pý la cak yý lý ya tý rým prog ra mýn dan ya pý lan he sap la ma la ra gö re, tu rizm sek tö rü ne ay rý lan 352 mil yon 765 bin li ra lýk ya tý rým kay na ðý nýn 253 mil yon 265 bin li ra sý mer ke zî yö ne tim büt çe sin den, 2 mil yon 500 bin li ra sý dö ner ser ma ye ve sos yal gü ven lik ku ru luþ la rý ve 97 mil yon li ra - sý da ma hal lî i da re ler den sað la na cak. Sek tör de en faz la ya tý rý mý, 9 pro je i çin 122 mil - yon 882 bin li ra lýk kay nak i le Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý ya pa cak. Çev re ve Or man Ba kan lý ðý, 5 pro je i çin 54 mil yon, Çev re ve Or man Ba kan lý ðý (DS) 1 pro je i çin 2 mil yon 500 bin, TCK Ge nel Mü dür lü ðü 15 pro je i çin 30 mil yon, U laþ týr ma Ba kan lý ðý 7 pro je i - çin 11 mil yon 500 bin li ra lýk ya tý rým ger çek leþ ti re cek. Tu rizm sek tö rü ne bu yýl, 2010 yý - lý na gö re yüz de 58,7 ar týþ la 352 mil yon 765 bin li ra lýk ya tý rým ya pý la cak. An ka ra / a a Türkiye, ver gi tah si la tý ko lay lý ðýn da 75. sý ra da DÜN YA Ban ka sý ve PwC nin ha zýr la dý ðý ver gi tah si la tý ra po ru na gö re, Tür ki ye, 183 ül ke a ra sýn da ver gi tah si la tý ko lay lý ðýn da 75. sý ra da yer al dý. PwC nin Dün ya Ban ka sý ve U lus la ra ra sý Fi nans Ku ru lu þu i le ha zýr la dý ðý ra po ra gö re, e ko no mik dur gun lu ða rað men ül ke le rin ver gi tah si la tý ný ko lay laþ tý ran ön lem ler al dý ðý dik kat çe ker ken, Tür ki ye de ki þir ket ler her yýl ver gi le ri ni ö de ye bil mek i çin 223 sa at me sai har cý yor. Tür ki ye, 183 ül ke nin yer al dý ðý ra por da, ver gi tah si la tý ko lay lý ðýn da 75. sý ra da bu lu nu yor. Ra por da ki sý ra la ma da 15 a det lik ver gi ö de me sa yý sý i le Tür ki ye, 183 ül ke a ra sýn da 49. sý ra da bu lu nur ken, ver gi ö de me le ri i çin har ca nan za man a çý sýn dan 89. Sý ra da yer al dý. PwC Tür ki ye Ver gi Hiz met le ri Li de ri Ze ki Gün düz, Uy gu la ma ve yak la þým bir li ði ko nu sun da gi de cek çok yo lu muz var. Ha len bir çok ko nu da in ce le me e le man la rý nýn þah sî yo rum la rý na gö re çok fark lý uy gu la ma lar ya pý lý yor. Tu tar sýz lýk ve be lir siz lik ha len ö nem li bir so run yo ru mu nu yap tý. De ðer len dir me ye ta bi tu tu lan stan dart bir þir ke tin ti ca rî ka zanç la rý nýn yak la þýk ya rý sý ný ver gi le re ö de di ði, ver gi iþ le ri ni hal let mek i çin yak la þýk 7 haf ta har ca dý ðý ve her 12 gün de bir ver gi ö de me si yap tý ðý be lir til di. Ýs tan bul / a a Kriz iktisatlý olmayý öðretti E KO NO MÝK kriz le bir lik te tü ke ti ci le rin har ca ma ve ta sar ruf a lýþ kan la rý da de ðiþ ti. Ýn ter pro med ya ta ra fýn dan Tür ki ye de þe hir ler de ya þa yan, e ko no mik o la rak ak tif ve ça lý þan nü fus ü ze rin de uy gu la nan Tü ke ti ci Trend a raþ týr ma sý, Ýs tan bul, An ka ra ve Ýz mir in de a ra la rýn da bu lun du ðu 16 il de 15 yaþ üs tü bin 338 ki þiy le ya pý lan an ket so nu cu ger çek leþ ti ril di. Ka tý lým cý la rýn yüz de 52,6 sý da ha az har ca ma yap tý ðý ný be lir tir - ken, yüz de 36,6 sý har ca ma a lýþ kan la rý nýn de ðiþ me di ði ni, yüz de 10,8 i de da ha faz la har ca dý ðý ný kay det ti. A zal tý lan har ca ma lar da ba þý, tek no lo ji ü rün le ri ve gi yim çek ti. Tek no lo ji ü rün le ri ve gi yi mi, sý ra sýy la ta til, sos yal ak ti vi te, koz me tik, ev eþ ya sý ve ye me-iç me ta kip et ti. Tü ke ti ci le rin yüz de 54,6 sý ta sar ruf yap ma dý ðý ný be lir tir ken, ta sar ruf a raç la rý a ra sýn da en çok ter cih e di len al týn ol du. Al tý ný, dö viz ta kip et ti. Ýs tan bul / a a Ve ne zu e la da bi le bir ya se min dev ri mi ya þa na bi lir. Or ta do ðu da ki o tok ra tik re jim le rin ye ri ne ra di kal ve is tik rar sýz yö ne tim le rin gel me si ris ki ne dik kat çe ken Ro u bi ni þöy le de vam et ti: Ta biî ki a dý yol suz luk, yok sul luk, yü kek iþ siz lik ve ge lir e þit siz li ðiy le a ný lan yö ne ti ci le re kim se sem pa ti gös ter me me li, a ma Or ta do ðu da öz gür se çim ler ve de mok ra si de ne yi mi düþ ký rýk lý ðý ya ra tan so nuç lar do ðu ru yor. Ý ran dev ri mi o to ri ter bir re jim oluþturdu, Gaz ze de ki se çim ler ra di kal Ha mas ý 2010 da 38,5 mil yar do lar lýk ya kýt it hal et tik TÜR KÝYE, ge çen yýl 38,5 mil yar do lar la en faz la ya kýt ve mi ne ral yað it ha la tý na dö viz ö de di. En faz la it ha la týn ya pýl dý ðý i kin ci ü rün gru bu 21,2 mil yar do lar la ka zan, ma ki ne ve ci haz lar, ü çün cü ü rün gru bu da 13,4 mil yar do lar la mo tor lu ka ra ta þýt la rý ol du. TÜ ÝK ve ri le rine gö re, Tür ki ye nin mi ne ral ya kýt ve mi ne ral yað it ha la tý ge çen yýl yüz de 28,7 art tý. Tür ki ye ge çen yýl 13,4 mil yar do lar lýk mo tor lu ka ra ta þý tý, trak tör, bi sik let, mo to sik let it ha la tý yap tý a göre artýþ yüz de 49,5 o la rak ger çek leþ ti yý lýn da yüz de 42 lik ar týþ la 16,1 mil yar do lar lýk de mir çe lik it ha la tý ya pan Tür ki ye, yüz de 19,6 ar týþ la 14,6 mil yar do lar lýk e lek trik li ma ki na ve ci haz it ha la tý yap tý. Tür ki ye, ge çen yýl yüz de 8,1 ar týþ la 4,4 mil yar do lar lýk ec za cý lýk ü rü nü it hal et ti da 3,4 mil yar do lar pa muk, pa muk ip li ði ve pa muk lu men su cat sa týn a lan Tür ki ye, 3,4 mil yar do lar lýk ta op tik, fo toð raf, si ne ma, öl çü, kon trol, a yar ci ha zý it ha la tý yap tý. Tür ki ye, ge çen yýl 3,3 mil yar do la rý ba kýr ve ba kýr dan eþ ya it ha la tý na har car ken, 3,1 mil yar do lar da in ci ve kýy met li taþ it ha la tý na har ca dý. p güç len dir di, Lüb nan da Hiz bul lah bü yü dü. A me ri ka nýn I rak ý iþ ga li de iç sa vaþ ve sah te bir de mok ra si ge tir di. Son si ya sî þok lar dan ön ce bi le pet rol 90 do la rý aþ mýþ tý. Þim di 100 do lar sý ný rýn da o lan pet rol fi yat la rý da ha da ar tar sa, ba zý e ko no mi ler hýz la ya vaþ la ya cak hat ta ba zý la rý çift dip li re ses yo nu gö re cek. Or ta do ðu da ki kar ga þa nýn is tik rar sýz ve ra di kal re jim ler do ður ma sý çok a ðýr bir ma lî kriz ve re ses yon dan çýk ma ya ça lý þan kü re sel e ko no mi i çin cid dî bir teh dit o luþ tu rur. TÜR KÝ YE, SAT TI ÐIN DAN ÇOK A LI YOR ÝTHALATINDA ilk sý ra da yer a lan ü rün le rin bü yük bö lü mü nün ih ra - ca tý ný da ger çek leþ ti ren Tür ki ye, söz ko nu su ü rün ler de sat tý ðýn dan çok al dý da Tür ki ye 4,5 mil - yar do lar lýk mi ne ral ya kýt ve mi ne - ral yað, 9,3 mil yar do lar lýk ka zan, ma ki ne ve ci haz, 13,8 mil yar do lar mo tor lu ka ra ta þý tý ih raç et ti. Ge - çen yýl 8,8 mil yar do lar lýk de mir çe - lik ih ra ca tý ger çek leþ ti ren Tür ki ye, 7,5 mil yar do lar lýk e lek trik li ma ki na ve ci haz ih ra ca tý ger çek leþ tir di yý lýn da 1,4 mil yar do lar lýk pa - muk, pa muk ip li ði ve pa muk lu men su cat ih ra ca tý ya pan Tür ki ye, 3,7 mil yar do lar lýk da in ci ve kýy met li taþ ih ra ca tý yap tý. An ka ra / a a

12 Ý LAN /4838 T Bir borç lan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins. mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 04/03/2011 sa at ,05 a ra sýn da BA KIR KÖY/ÝS TAN BUL Kar tal te pe Ma lý. A hu so kak no. 20 ad re sin de ya pý la cak ve o gün kýy met le ri nin % 60'i ne is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 09/03/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te 2.ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý;þu ka dar ki, ar - týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca - ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak o ra nýn da KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra das ya sýn dan gö rü le - bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Tak dir E di len De ðe ri Li ra Krþ A de di CÝN SÝ (Ö nem li ni te lik ve ö/el lik le ri) ,00 YTL 1 16 GP 1.32 pla ka sa yý lý 2008 Mo del Volks vva gen Mar ka ka ra vel la ti ca ri, sol ve sað ay na ký rýk ay na lar yok sol ay na Sað sür gü lü ka pý a rý za lý sð ça mur luk ha zar lý sol ta ra fý vuruk ve çi zik le ri o lan ti ca ri a raç B: 7392 T.C. BAKIRKÖY 6.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ kan lý ðý bün ye sin de 657 Sa yý lý Dev let Me mur la rý Ka nu nu na ta bý o la rak is tih dam e dil mek ü ze re, 21, ta rih ve sa yý lý Res mi Ga ze te de ya yýn la nan Be - le di ye it fa i ye Yö net me li ði nin 15, 16 ve 17. mad de le ri i le 11, ta rih ve sa yý lý Res mi Ga ze te de ya yýn la nan Be le di ye it fa i ye Yö net me li ðin de De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Yö net me lik te be lir ti len hü küm ler çer çe ve sin de Baþ kan lý ðý mýz da mün hal bu lu nan a þa ðý da sý ný fý, un va ný, de re - ce si, â de ti, KPSS ta ban pu a ný ve tü rü be lir ti len it fa i ye E ri kad ro la rý na; Mer ke zi sý nav dan (KPSS) ko mis yon ca be lir le nen a þa ðý da ki ta ban pu a ný a lýp baþ kan lý ðý mý za mü ra ca at e den a day lar a ra - sýn dan, en yük sek pu an dan baþ la mak ü ze re i lan e di len kad ro sa yý sý nýn 3 ka tý a day be lir le ne rek söz lü sý na va ça ðý rý la cak týr. AKR NAN ÞART LAR 1) Ge nel Þart lar 1- Türk Va tan daþ ol mak, 2- Ka mu hak la rýn dan mah rum bu lun ma mak, 3- Türk Ce za Ka nu nu nun 53 ün cü mad de sin de be lir ti len sü re ler geç miþ ol sa bi le; kas ten iþ le nen bir suç tan do la yý bir yýl ve ya da ha.faz la sü rey le ha pis ce za sý na ya da af fa uð ra mýþ ol sa bi le dev - le tin gü ven li ði ne kar þý suç lar, A na ya sal dü ze ne ve bu dü ze nin iþ le yi þi ne kar þý suç lar. mil li sa vun - ma ya kar þý suç lar, dev let sýr la rý na kar þý suç lar ve ca sus luk, zim met, ir ti kap, rüþ vet, hýr sýz lýk, do - lan dý rý cý lýk, sah te ci lik, gü ve ni kö tü ye kul lan ma, hi le li if las i ha le ye fe sat ka rýþ týr ma. e di min i fa sý na fe sat ka rýþ týr ma, suç tan kay nak la nan mal var lý ðý de ðer le ri ni sak la ma ve ya ka çak çý lýk suç la rýn dan mah kum ol ma mak. 4- Er kek / Ka dýn ol mak, 5- Er kek a day lar i çin as ker lik le i li þi ði ol ma dý ðý na da ir be yan, 6- E ði tim du ru mu i ti ba riy le; a) Li se, Mes lek Li se si ve ya den gi o kul me zu nu ol mak, b) Ön li sans dü ze yin de e ði tim ve ren mes lek yük se ko kul la rý nýn Ýt fa i ye ci lik ve Yan gýn Gü ven li ði Bö lü mü me zu nu ol mak. (Öð re nim le ri ni yurt dý þýn da ta mam la yan a day la rýn dip lo ma la rý nýn. YÖK ta ra fýn dan o nay lan mýþ ol ma sý ge rek mek te dir.) c) Li sans dü ze yin de e ði tim ve ren fa kül te le rin Ýn þa at, E lek trik, E lek tri ke lek tro nik. Þe hir ve Böl ge Plan la ma, Ha ri ta / Je o de zi ve Fo toð ra met ri, Ma ki ne. Kim ya Mü hen dis li ði ve Mi mar lýk Bö lüm le - rin den me zun ol mak, (Öð re nim le ri ni yurt dý þýn da ta mam la yan a day la rýn dip lo ma la rý nýn YÖK ta - ra fýn dan o nay lan mýþ ol ma sý ge rek mek te dir.) 7- Sað lýk a çý sýn dan ka pa lý me kân, dar a lan ve yük sek lik gi bi fo bi si ol ma mak kay dýy la Ýt fa i ye teþ - ki la tý nýn ça lýþ ma þart la rý na uy gun ol mak. 8- Tar týl ma ve öl çül me aç kar ný na, so yu nuk ve çýp lak a yak la ol mak kay dýy la er kek ler de en az 1.67 m, ka dýn lar da en az 1.60 m bo yun da ol mak ve bo yun 1 m. den faz la o lan kýs mý i le ki lo su a ra sýn - da (+,) 10 kg dan faz la fark ol ma mak, 9- Sý na výn ya pý la ca ðý 28/02/2011 ta ri hi i ti ba riy le 30 ya þý ný dol dur ma mýþ ol mak, (28/02/1981 ta rih ve ya da ha son ra ki ta rih ler de doð muþ o lan lar baþ vu ra bi le cek tir.) ya þým ta mam la mýþ ol mak, 11- Li se, Mes lek Li se si ve ya den gi o kul me zu nu a day lar i çin (E) sý ný fý sü rü cü bel ge si sa hi bi ol - mak, 12- Ýt fa i ye ci lik ve Yan gýn Gü ven li ði Mes lek Yük sek O ku lu me zu nu a day lar i çin (B) sý ný fý sü rü cü bel ge si sa hi bi ol mak, 13- Öð ren ci Seç me ve Yer leþ tir me Mer ke zi (ÖSYM) ta ra fýn dan ya pý lan 2010 yý lý Ka nýn Per so ne li Seç me Sý na vý na (KPSS) gir miþ ve yu ka rý da be lir ti len pu an tür le ri i ti ba riy le 100 tam pu an ü ze rin - den en az 60 pu an al mýþ ol mak. 14- Her han gi bir ka mu ku rum ve ku ru lu þun da 657 sa yý lý Dev let Me mur la rý Ka nu nu na ta bi me - mur o la rak ça lýþ mýþ ve ya ça lý þý yor ol ma mak. 15- Gö re vi ni de vam lý yap ma sý na en gel o la cak bir en ge li bu lun ma mak. SÖZ LE MÜ LA KAT KO NU LA RI Tür ki ye Cum hu ri ye ti A na ya sa sý. A ta türk Ýl ke le ri ve Ýn ký lap Ta ri hi. 657 Sa yý lý Dev let Me mur la rý Ka nu nu, Ma hal li Ý da re ler i le il gi li te mel mev zu at. Mes le ki bil gi ve be ce ri le ri ne yö ne lik, so ru lar ve uy gu la ma lar, Ge nel kül lin. SI NAV ÞEK LÝ VE DE ÐER LEN DÝR ME 1- Ýt fa i ye E ri gi riþ sý na vý, da ya nýk lý lýk tes ti ve söz lü mü la kat o la rak i ki a þa ma da ya pý la cak týr. 2-Söz lü sý nav da de ðer len dir me, 100 tam pu an ü ze rin den ya pý lýr. De ðer len dir me so nu cun da, be lir ti len pu a nýn al tý na düþ me mek kay dýy la en yük sek pu an dan baþ la mak ü ze re a ta ma ya pý la cak kad ro sa yý sý ka dar a sil ve kad ro sa yý sý nýn ya rý sý ka dar (ya rým lar ta ma ib lað o lu nur) ye dek a day sý na vý ka zan mýþ sa yý lýr. 3- K.u rum sý na vý ba þa rý pu a ný, da ya nýk lý lýk tes ti ve söz lü sý nav so nu cu e sas a lý na rak be lir le nir. 4- Me mu ri ye te gi ri þe e sas teþ kil e de cek söz lü sý nav so nu cun da ba þa rý lý o la bil mek i çin 100 tam pu an ü ze rin den en az 70 pu an al mak ge re kir. 5- Sý nav so nuç la rý, ba þa rý sý ra sý na gö re ku ru mun in ter net si te sin de i lan e di lir ve ka za nan la ra ya - zýh lý o la rak bil di ri lir. 6-A ta ma sý ya pý lan lar dan gö re ve baþ la ma yan la rýn ye ri ne ye dek a day lar a ra sýn dan ba þa rý sý ra sý na gö re a ta ma ya pý lýr. BAÞ VU RU YE RÝ VE SEK LÝ Baþ vu ru lar 09/02/2011 gü nü sa at da baþ la yýp 10/02/201! gü nü sa at da so na e re - cek tir. A day lar baþ vu ru la rý ný Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Zey tin bur nu Sos yal Te sis le ri Kaz lý - çeþ me Ma hal le si A bay Cad de si No: 199 (Zey tin bur nu Tren Ýs tas yo nu Kar þý sý) Zey tin bur nu/ ÝS - TAN BUL ad re si ne þah sen ya pa cak o lup pos ta ve e ma il yo lu i le ya pý lan mü ra ca at lar ka bul e dil - me ye cek tir. Baþ vu ru su nu ya pan a day lar ken di le ri i çin dü zen le nen Sý nav Gi riþ Kart la rý ný 24/02/2011 me sa i gü nü ay ný yer den tes lim a la cak lar dýr. Ek sik bil gi ve bel ge ler le ya da ni te lik le ri uy gun ol ma dý ðý son ra dan tes pit e di len baþ vu ru lar i da re miy.e e de ðer len di ril me ye a lýn ma ya cak ve il gi li ler hak kýn da Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý Ma ka mý na suç du yu ru sun da bu lu nu la cak - týr. BAÞ VU RU Ý ÇÝN GE REK LÝ BEL CE LER 1-T.C. Va tan daþ lýk No lu Nü fus cüz dan fo to ko pi si, 2-Öð re nim du ru mu nu gös te rir bel ge nin fo to ko pi si, 3-Son üç ay i çin de çe kil miþ 1 a det ve si ka lýk fo toð raf, 4-KPSS sý nav so nuç bel ge si nin fo to ko pi si. (Bel ge nin as lý baþ vu ru es na sýn da a da yýn ya nýn da bu - lu na cak týr.) 5-Sü rü cü bel ge si nin fo to ko pi si, (Bel ge nin as lý baþ vu ru es na sýn da a da yýn ya nýn da bu lu na cak týr.) SI NAV YE RÝ VE SA A TÝ Söz lü mü la kat sý na vý. Ýt fa i ye Grup A mir li ði Yýl dýz Par ký i çi Be þik taþ / ÝS TAN BUL ad re sin de 28/02/2011 gü nü sa at 08,30 da baþ la yýp 11/03/2011 gü nü sa at da so nu e re cek tir. (A day - la rýn sý na va ge lir ken spor a yak ka bý sý, e þof man, sý nav gi riþ kar tý ve Nü fus Cüz da ný ný yan la rýn da bu lun dur ma la rý ge rek mek te dir,) B: 7204 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN ESAS NO : 2010/208 Esas DAVALILAR : 1- FÝKRÝ ALPER Mustafa Kemal Pasa Mah. Akasya Sok. No : 9 Marmaraereðlisi/ TEKÝRDAÐ 2- RÜÞTÜ ALPER Ege Eczanesi Komik Hasan Efendi Sok. Önþen Apt. No: 42/6 Bahçelievler/ ÝSTANBUL Davacý Ertan Furtun vekili tarafýndan davalýlar Timurlenk Eren, Hikmet Eren,Edibe Kurnaz, Murat Onderman, Turgut Onderman, Fikret Önderman, Ayþe Kincal, Rüþtü Alper, Fikri Alper, Ümran Ýyibilir, Þükran Tuzla, Þerban Genç Mehmet Ant, Mahmut Onderman aleyhinde mahkememizde açýlmýþ bulunan Ortaklýðýn giderilmesi davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sýrasýnda ; Davaya konu Tekirdað ÝLÝ Marmaraereðlisi Ýlçesi Kamaradere mevkii Silivri yolu üzerinde bulunan 936 parsel de kayýtlý toplam 8688 m2 büyüklüðünde olan gayrimenkulün 1/2 hissesinin davacýya ait olduðunu geri kalan 1/2 hissesinin ise Eyüp Eren in mirasçýlarý olan davalýlara ait olduðu, taþýnmazla ilgili anlaþmak veya satmak gerçekleþtirilemediðinden ortaklýðýn satýþ yolu ile giderilmesi davasýnda davalýlar Fikri ve Rüþtü Alper in açýk adreslerinin bilinmemesi nedeni ile tebligat yapýlamamýþ olup, Marmaraereðlisi Sulh Hukuk Mahkemesinde 22/02/2011 günü saat: 09:35 te yapýlacak duruþmada hazýr bulunmasý, varsa delillerini ibraz etmesi, iddia ve savunmalarý dahi yazýlý olarak vermesi, duruþma gününde hazýr bulunmadýðý takdirde yokluðunda karar verilebileceði H.U.M.K 508,509 ve 510 maddelerine göre ilanen teblið olunur. B: 7375 T.C. MARMARAEREÐLÝSÝ SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2010/49 Esas DAVALI : LEYLA HÜLYA KRÜGER -Mahmut Selahattin ve Leman dan olma Ýstanbul 20/12/1944 D.lu Davacýlar Bahaettin Birtaç Arkan, Mahmut Aytaç Arkan ve Lütfý Sertaç Arkan vekilleri Av. Seyhan Çetin tarafýndan mahkememize açýlmýþ bulunan Ortaklýðýn Giderilmesi davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sýrasýnda verilen ara kararý gereðince ; Davaya konu Tekirdað Ýli Marmaraereðlisi Ýlçesi 27 pafta 4935 parselde kayýtlý 300 m2 miktarýndaki taþýnmazdaki ortaklýðýn giderilmesi davasýnda davalý Leyla Hülya Krüger in açýk adresinin bilinmemesi nedeni ile tebligat yapýlamamýþ olup, ilgili kiþiye tebligatýn gazete ilan yolu ile yapýlmasýna karar verilmiþ olduðundan adý geçenin Marmaraereðlisi Sulh Hukuk Mahkemesinde 22/02/2011 günü saat: 09:45 te yapýlacak duruþmada hazýr bulunmasý,veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, iddia ve savunmalarý dahi yazýlý olarak vermesi, duruþma gününde hazýr bulunmadýðý takdirde yokluðunda da karar verilebileceði H.U.M.K 508,509 ve 510 maddelerine göre ilanen teblið olunur. B: 7374 T.C. MARMARAEREÐLÝSÝ SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2009/1257 Da va cý.þa KI RI PO LAT Ý le Da va lý SA LA HAT TÝN PO LAT a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek te o - lan Bo þan ma da va sý ne de niy le; Da va lý Ki lis Mu sa bey li Gök mu sa kö vü Cilt no 77 ha ne no 15 de nü - fu sa ka yýt lý I.(. NO o lan Me cit ve Gül lü den ol ma 03/08/1946 do ðum lu SA LA HET - TÝN PO LAT ya pý lan tüm a raþ týr ma la ra rað men ken di si ne teb lið ya pý la ma mýþ týr. Mah ke me mi/ dos ya sý nýn du ruþ ma sý 22/ gü nü sa at 15:10 da ol ma sý se be biy le da va lý nýn ken di si ni bi//at ve ya bir ve kil i le tem sil et tir me si ak si tak dir de yok lu ðun da ka rar ve ri le ce ði teb li gat ye ri ne ka in ol - mak ü/e re i la nen teb lið o lu nur B: 7382 GAZÝANTEP 2. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO : 2009/362 RE SEN Da va cý Fa tih Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý ta ra fýn dan Da va lý ZA FER YA ÐIZ i le TA VUS YAZ - GU LÝ YE VA a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek te o lan Ev len me nin But la ný (Ev len me nin But la ný (C. Sav cý sý Ta ra fýn dan A çý lan) da va sý ne de niy le: He ki moð lu A li pa þa Cad. No:93 Fýn dýk za de Fa tih/ýs TAN RUL ad re sin de teb li gat ya pý la ma mýþ, za bý ta ma ri fe tiy le de yi ne ad re si nin tes pi ti müm kün o la ma mýþ bu ne den le Tür ke nis tan uy ruk lu So yun ve Yaz gül den ol ma 12/11/1983 do ðum lu da va lý TA VUS YAZ GU LI YE VA ya da va di lek çe si i le du ruþ ma gü nü nün i i la nen teb li ði ne. yar gý la - ma nýn 05/05/2011 gü nü sa at 10:05 da ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ bu lun du ðun dan mu - ha ta býn biz zat mah ke me miz de ha zýr bu lun ma sý ve ya ken di si ni ka nu ni bir ve kil i le tem - sil et tir me si, gel me di ði tak tir de HUMK un 213/2 mad de si ge re ðin ce yar gý la ma ya gý ya - býn da de vam o lu na ca ðý, da va di lek çe si nin teb li ði ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. B: 6762 T.C FATÝH 1. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2009/355 KARAR NO: 2010/359 Niðde ili Bor ilçesi Belediye Baþkanlýðý tarafýndan mahkememizde açýlmýþ bulunan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnda Niðde ili Bor ilçesi Dink Mahallesi saray Çarþýsý Sokaðýnda bulunan Ada 229, Parsel 14, Cilt 1, Sayfa no: 83'de kayýtlý taþýnmazýn m 2 yüz ölçümlü kargir niteliðinde bulunan dükkânýn 1/3 hissesi olan davalý Turgut Çay'ýn hissesine düþen TL davacý idare tarafýndan bloke edilmiþ olmakla tapu kaydýnýn iptali ile kamulaþtýrma nedeniyle davacý idareye tesciline karar verildiði. Kararýn 15 gün içerisinde temyiz edilebileceði halde kararýn kesinleþeceði, Teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 29/12/ B: 936 T. C. BOR ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Dosya No: 2011/42 Tal. Bir borçtan dolayý rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri bulunan mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma 18/03/2011 günü, saat 10.00'dan 10.05'e kadar Doðuþ Otoparký Havaalaný Mah. Köyiçi Cad. Güldürü Sok. N: 2 Esenler/ ÝST. adresinde yapýlacak olup, iþbu artýrmada artýrma bedelinin muhammen kýymetin % 60'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Bu miktara istekli bulunmadýðý takdirde 23/03/2011 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlacaktýr. Þu kadar ki, ikinci artýrmada, artýrma bedelinin malýn muhammen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %...oranýnda K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý, ihaleye iþtirak edenlerden malýn bedelinin % 20 oranýnda teminat alýnacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen Kýymeti Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve Özellikleri) ,00-TL 1 34 PR 577 PLAKALI 2008 model IKCO marka, (ONÝKÝBÝN-TL) SAMAND 1,6 LX tipli, motor no, NAACB1FF58FX02047 þasi nolu, SÝYAH renkli HUSUSÝ OTO muhtelif yerlerinde çizikler mevcut. B: 7244 T. C. BAKIRKÖY 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/2456 Tal. Bir borçtan dolayý rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri bulunan mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci arttýrma 04/03/2011 günü, saat.10:00.'dan 10:10 'a kadar MAVÝ SU OTOPARKI. CENDERE YOLU KÂÐITHANE N: 25 ÞÝÞLÝ/ ÝST. adresinde yapýlacak olup, iþbu artýrmada artýrma bedelinin muhammen kýymetin % 60'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Bu miktara istekli bulunmadýðý takdirde03/03/2011 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlacaktýr. Þu kadar ki, ikinci artýrmada, artýrma bedelinin malýn muhammen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paralarýn paylaþtýrýlmasý masraflarýný geçmesi þarttýr. Mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %...oranýnda K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý, ihaleye iþtirak edenlerden malýn bedelinin % 20 oranýnda teminat alýnacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Muhammen Kýymeti Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve Özellikleri) TL 1 34 EU 9315 PLAKALI 2007 model HYUNDAI ON YEDÝ BÝN TÜRK marka, H-100 PANELVAN tipli, D4BB motor no, NUFD27BP7Z þasi nolu, BEYAZ renkli KAMYONET.Sað arka kapý vuruk, sol arka yan tarafýnda ezik var. Anahtar var ruhsatý yok, muhtelif yerlerinde çizikler mevcut. B: 7246 T. C. ÞÝÞLÝ 7. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) 2010/3097 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 10/03/2011 saat arasýnda KOCAELÝ BARIÞ MAH. BELEDÝYE MEZBAHANESÝ ARKASI TALNAZ OTO PARKI GEBZE adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 15/03/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 28/01/2011 YTL Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) , UC 013 PLAKA SAYILI 2007 MODEL MITÞUBÝSHÝ MARKA SÝYAH RENKLÝ RUHSATI OLMAYAN, ANAHTARI OLMAYAN KAMYONET. B: 7332 T. C. GEBZE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/4589 tal. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma sa at a ra sýn da SE FA MAH. FA TÝH CAD. YIL DI RIM SOK. NO. 9 SAN CAK TE PE ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ýna is tek li bu lun - ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la - ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir - me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a - lý na cak KDV dam ga res mi ve tel la li ye nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya - sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri - le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ha le ye ka tý la cak lar dan tah min e di len kýy me tin % 20'si ka dar te mi nat a lý na cak týr) 17/01/2011 Li ra A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) 6.000,00 TL 1 A DET 34 CSZ 58 RE NA ULT 21 FÜ ME RENK LÝ CON CAR DE A RAÇ ÖN DEN HA SAR LI ÖN TAM PON YOK KA POR TA NIN BÝR ÇOK YE RÝN DE ÇÜ RÜK LER MEV CUT, VÝ TES KO LU YOK, LAS TÝK LER PAT LAK, SOL JANT YOK, A NAH TAR, RUH SAT YOK, ÇE KÝ CÝ Ý LE GE TÝ RÝL MÝÞ. B: 7338 T. C. KARTAL 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/567 Tal. ÖRNEK NO: 25 Bir borçtan dolayý hacizli olan aþaðýda cins, miktar ve muhammen kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Aþaðýda niteliði yazýlý menkullerin 1. satýþý 28/02/2011 günü saat (Merkez Mah. 2.Otoban Cad. Karagöz Otoparký Büyükçekmece/ÝST.) adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde (07/03/2011) günü ayný yerlerde ve saatlerde, 2. artýrma yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden tahakkuk edecek KDV.nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra Dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur Mahcuzun Muammen Kýymeti Adedi Cinsi (Mahiveti ve önemli özellikleri) 8.000,00 TL 1 34 HUR 27 plakalý beyaz renkli, Hyundaý marka hususi otomobil. B: 7377 T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Sayý: 2010/1301 Talimat. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkartýlmýþtýr. Birinci arttýrmada günü, saat arasýnda Cendere Yolu No. 25 Mavi Su Otoparký Kâðýthane ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatlerde 2. arttýrma yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV.nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur LÝRA ADET CÝNSÝ ,00.-TL 1 34 AT 4631 plakalý RENAULT Marka, 2002 Model, Beyaz renkli, çekici. Ön tampon kýrýk, sað ve sol çamurluk darbe li, muhtelif yerlerinde çizik, küçük darbeler ve paslanmalar mevcut. Teybi mevcut, anahtar ve ruhsat yok. B: 7264 T. C. ÞÝÞLÝ 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIR AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) 2010/1913 T. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 03/03/2011 saat 11,00-11,10 arasýnda Aydýnlý mah.bahar Cad.4 pafta 466 parsel- Özemniyet açýk oto parký-tuzla adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60 ine istekli bulunmadýðý takdirde 08/03/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2.artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40 ný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV damga resminin alýcýya ait olacaðý, tellaliye ve aynýndan doðan vergi borcunun satýþ bedelinden ödeneceði ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýh dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (Ýhaleye katýlacaklardan tahmin edilen kýymetin %20 si kadar teminat alýnacaktýr) Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) ,00 1 adet 06 BL 8698 Plakalý, 2008 model, Mercedes Benz Çekici beyaz renkli, Motor no: , Þase No.NMB , aracýn farlarý/kýrýk, muhtelif yerlerinde çizikler var B: 7356 T.C. TUZLA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI)

13 Ý LAN 13 yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) PERDE TASARIM Tül Perde Dikim Evi M. Zeki Aydýn Çakmakçýlar Yokuþu Çakmakçýlar Ýþ Haný No: 83/8 Tel: (0212) Gsm: (0555) EMÝNÖNÜ/ÝSTANBUL E LE MAN ÝZ MÝR'in TÝ RE il çe sin de Me sul Mü dür lük ya pa cak, ça lý þa cak Op tis yen a ra ný yor. (0 505) Göz de Op tik Mus ta fa Ku ru nsayfa düzeni yapacak erkek eleman alýnacaktýr. Yeni Asya Neþriyat Baþvuru tel: n AN TAL YA A LAN YA'da a çý la cak o lan Kre þi miz i çin so rum lu Mü dür a ran mak - ta dýr. Ýr ti bat Te le fo nu: (0555) n GEB ZE'de BU LU NAN fir ma mý za do ðal gaz te si - sa tý, pro je ve ta ki bin de de ne yim li, a u - to cad bil gi si ye ter li, sü rü - cü eh li ye ti o lan, Tek ni ker a lý na cak týr. Be þi roð lu Mü hen dis lik GEB ZE/KO CA E LÝ (0262) (0532) n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) n Bað cý la rýst. Cep te le fo nu ta mir ser vi - si ne us ta a ra ný yor. An ka Ý le ti þim (0212) (0212) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den De niz li de Bü ro ya Mu â ye ne hâ ne ye uy - gun Ki ra lýk Da i re Meh met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler cad de - sin de 100m Yük sek ze - min Her þe yiy le Lüx Ye ni ya - pý lý Do ðal gaz lý Kom bi li (0533) nsa hi bin den De niz li de Ki ra lýk Da i re Meh - met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler - de 95m Kom bi li Do ðal - gaz lý (0533) n75 m2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do - ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n150 m 2 ki ra lýk sa na yi cey - ran lý dük kân, ta kas lý 500 TL. (0543) n90 m2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE n Kirazlýdere'de Esentepe'de topraktan bitmiþ kelepir daireler n SA HÝ BÝN DEN AN KA RA De me tev ler de sa tý lýk da i re De met met ro sun da ön ce le ri mu a ye ne ha ne o lan iþ ye ri ne de uy gun 3+1 kom bi li 150 m 2 1. Cad. Hül ya Ap. 3/3'de (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Bað lar ba þýn da Sa tý lýk Ar sa Bað ba þý Be le di ye si ar ka sý ko ru luk ya ný 343 m 2 B+3 kat i - mar lý (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý - nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li (0258) (0533) SA TI LIK AR SA n Sahibinden Orhangazide þeftali bahçesi,1150m 2 villalýk arsa n AR NA VUT KÖY 'de sahibinden minübüs yoluna yakýn,elektrik-su alýnabilir. 300m 2 25,000TL (otoyla takaslanýr) n AR NA VUT KÖY 'de sahibinden köyün içinde Cami ve okula yakýn elektiriði suyu mevcut bahçeli ev yapmaya müsait 800m 2 tamamý 33,000TL yarý peþin yarýsý 24 ay vadeli arsalar n KAY SE RÝ YE 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk n BUR SA YE NÝ ÞE HÝR'e 6 km me sa fe de m 2 bað vas fýn da tar la TL, m 2 mey ve bah çe si TL (0224) (0535) n BUR SA OR HAN GA ZÝ'de i ki fab ri ka a ra sýn da ke le pir m 2 Mey ve Bah çe si (0532) n AR NA VUT KÖY DUR - SUN KÖY'de m TL (va de li) (0532) n ÝZ NÝK Yü rük ler de 2,700 m 2 i mar lý 25,000 (0534) n Sa hi bin den De niz li Can - kur ta ran'da Ar sa 435m 2 B+2 Kat Ý mar lý (0533) VA SI TA n Sa hi bin den Sa tý lýk A raç 2004 mo del Pa li o Van 1200 mo tor 8 valf km ilk e lim (0533) n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n LAND RO VER 3.9 Vo gu e 1992 mo del, km, gü müþ gri, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, ya kýt ben zin + LPG o to ma tik vi tes, 5 ka - pý, 4x4, i kin ci el TL (0543) ÇE ÞÝT LÝ n Otogaz Satýmý Ateþ oto Lpg'de þok kampanya marmara bölge bayisinden T4- Blue Ýtalyan 790 TL Tomasetto Ýtalyan 990 TL Ýkitelli merkez:(212) Topkapý Þube:(212) (0532) ndev REN KÝ RA LIK Þa hin Mi ni Mar ket Zu hu rat ba ba Ma hal le si Tür kiþ Cad de si No: 18/B Ba kýr köy/ýs TAN BUL TC NO: ncý ÐER ve KE BAP sa lo nu dev ren sa tý lýk týr. (0324) MER SÝN nýs KÂN LI KAT mül ki yet li sa tý lýk iþ ye ri 150 m 2, ta kas lý, TL. (0543) NAK LÝ YAT ndinçer Nakliye Ga ran ti li, Maran goz lu (0212 ) (0216 ) (0532) n Akflaþ Nakliye þehiriçiþehirlerarasý marangozlu ZAYÝ Nüfus cüzdanýmý kaybettim hükümsüzdür. Ethem AYTEKÝN KUTLUTÜRK PVC ÜRETÝM, TAÞIMACILIK, ÝNÞAAT, ÝMALAT SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ MAL A LI MI Ý ÇÝN Ý HA LE Ý LA NI Kut lu türk Mob. Pvc. Ürt. LTD.ÞTÝ, Do ðu A na do lu Kal kýn ma A jan sý 2009 yý lý KO BÝ ma li des tek Prog ra mý kap sa mýn da sað la nan ma li des tek i le Van Ma ran goz lar San. Si te sin de A týk Plas tik Ge ri Dö nü þü mü ve E lek trik Te si sat Bo ru su Ü re ti - mi i çin bir mal a lý mý i þi (Plas tik Kýr ma Ma ki ne si (60 'lýk), Kon ve yör, Ta þý ma He le zo nu, Yý ka ma Ha vu zu, Ya tay San tri füj, Di key Sýk ma Ma ki ne si, Ar go mel Üs tü De po la ma O da sý Sig lon, Ar go mel Ma ki ne si 100'lük, Tek ne li Ta þý yý cý He le zon, Gra nül Ex tru der Üst Bes le me li, Gra nül Kes me Ma ki ne si, Ta þý ma Fa ný, De po la ma Si lo su, 3m Boy da Pas lan maz Çe lik ten Ý mal Va kum lu Ha vuz, Band Çe ki ci, Gi yo tin Ti pi Tes te re, Pnö ma tik A tý cý, 1240 mm Çap lar da Bo ru Ü ret mek Ý çin Ka fa (1 Ta kým) ) i ha le si ni ger çek leþ tir me yi plan la mak ta dýr. Ý ha le ye ka tý lým ko þul la rý, is tek li ler de a ra na cak tek nik ve ma li bil gi - le ri de i çe ren Ý ha le Dos ya sý Van Ma ran goz lar San. Sit. D blok No:56 ad re sin den ve ya ka.org.tr in ter net ad re sin - den te min e di le bi lir. Ý ha le i le il gi li de tay lý bil gi ve ya no'lu te le fon lar dan te min e di le bi lir. Ýs tek li le ri tek lif le ri ni, bi rim fi yat ü ze rin de KDV da hil ver me le ri ge rek mek te dir. Tek lif tes li mi i çin son ta rih ve sa a ti: 25/02/ :00 Ge rek li ek bil gi ya da a çýk la ma lar; ka.org.tr ya yýn la na cak týr. Tek lif ler, 26/02/2011 ta ri hin de, sa at 14:00 de ve Van Ma ran goz lar San. Sit. D Blok No:56 ad re sin de ya pý la cak o tu rum da a çý la cak týr. BAKIRKÖY 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN 2010/300 E SAS. 2010/339 KA RAR. Da va cý Ga zal Al tun ta ra fýn dan da va lý nü fus müd. A - ley hi ne a çý lan i sim tas hi hi da va sýn da, Mah ke me mi zin 08/11/2010 gün ve ay ný sa yý lý ka ra rý ge re ðin ce: Da va nýn ka bü lü i le, Ma lat ya i li, Pü tür ge il çe si, Tat lý cak kö yü C. 60, H. 47'de nü fu sa ka yýt lý Nus ret ký zý Gü lü - zar'dan ol ma 07/07/1987 D.lu Ga zal Al tun'un Ga zal o lan ÝS MÝ NÝN HA ZAL O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE i liþ kin ka rar i lan o lu nur. B: 7387 T. C. BAKIRKÖY 4. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ E SAS NO : 2010/397 KA RAR KA RAR NO : 2010/422 HÜ KÜM: Ge rek çe de a çýk la nan ne den ler le: 1. Da va nýn KA BU LÜ i le Mer sin, A na mur il çe si, Kü kür C. 37, H.6 nü fu su na ka yýt lý Meh met ve Tes li me ký zý 13/12/1978 doð. Ev ra hi Ba lýn is mi nin EV RA o la rak TAS HÝ HÝ NE, ka rar ve ril di. B: 7166 T. C. ÝZMÝR 6. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E sas No : 2010/433 Ka rar No : 2011/7 Da va cý/da va cý lar HU RÝ YE DE MÝR i le da va lý/da va lý lar BU - CA NÜ FUS MÜ DÜR LÜ ÐÜ a ra sýn da mah ke me miz de gö - rül mek te o lan Nü fus (Ad Ve So ya dý Dü zel til me si Ýs tem li) da va sý ne de niy le; Da va nýn ka bu lü i le Ýz mir i li, Bu ca il çe si, Yi ðit ler mah. CN: 21, HN: 657, BSN: 11, TC kim lik no lu Meh - met ve Öz gül ký zý Ti re do ðum lu Hu ri ye De - mir'in Hu ri ye o lan a dý nýn CE REN o la rak DE ÐÝÞ TÝ RÝL ME - SÝ NE, Da ir ve ri len ta rih li ka ra rýn TMK.nun 27. mad. ge re ðin ce 1 yýl i çin de i ti ra zý ka bil ol mak ü ze re ga ze te de i - lan o lu nur. B: 7186 T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN 2010/212 Vas. Ta yi ni. Mah ke me miz ce ve ri len 26/10/2010 ta rih, 2010/212 E., 2010/1574 K. sa yý lý ka rar i le A rif ve E mi ne'den ol ma, 28/07/1922 d.lu MÜ ZEY YEN KA RA YEL'in TMK nun 405. mad de si ge re ðin ce VE SA YET AL TI NA A LI NA RAK TMK 419. mad. ge re ðin ce ken di si ne Meh met Se la hat tin oð lu 1946 d.lu oð lu A LÝ PARS KA RA YEL va si o la rak ta - yin e dil miþ tir. 26/10/ B: 7329 T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sa yý: 2010/589 E sas. 31/01/2011 Mah ke me mi zin 23/12/2010 Ta rih, 2010/589 E sas, 2010/1475 Ka rar sa yý lý ka ra rý i le Kýr þe hir i li, Kýr þe hir Mer - kez il çe si, Ta ta ril yas Yay la Ma hal le si/kö yü nü fu su na ka yýt lý Ah met ve Üm mü'den ol ma 1925 do ðum lu BE KÝR BAL'ýn ký sýt lan dý ðý ve ken di si ne Ký zý SE BA HÝ TO PA LOÐ - LU'nun VA SÝ O LA RAK A TAN DI ÐI NA da ir ka rar ve ril di ði, Ý lan o lu nur. B: 7333 TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Bekir, Ahmet ve Nusret Gönüllü'nün annesi, Faik Altun'un kayýnvalidesi Fatime Gönüllü nün vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Hasan Yalçýn, Abdülmalik Atom,Turan Tezer, Halit Ceylan, Ali Özen, Bedran Yalçýn, Yalçýn Çolak, Ali Oktay, Erhan Akkaya, Mustafa Çiçek, Ýsmail Tezer T. C. SAKARYA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/254 Talimat. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 10/02/2011 günü saat arasýnda SABAHATTÝN ZAÝM BLV. EVRENKÖY MEVKÝÝ N: 335 ADAPAZARI adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 15/02/2011 günü -SABAHATTÝN ZAÝM BLV. EVRENKÖY MEVKÝÝ No: 335 ADAPAZARI adresinde saatleri arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý; Þu kadarki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýnýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 18 KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda nosu yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Lira Adet Malýn cinsi (Önemli, nitelik ve özellikleri) FD 007 PLAKALI VOLKSWAG N CADY MARKA COMBÝ TDI TÝPÝ TURBO DÝZEL 2006 MODEL YEÞÝL RENKLÝ KAMYONET MOTOR NO: BJB ÞASÝ NO: WV2ZZZ2KZ6X ARACIN ÞANZUMAN VE KOLTUKLARI YOK. KAPORTA AKSAMI SAÐLAM. B: 7093 T. C. PENDÝK 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma) ÝLANI 2011/112 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma saat arasýnda ÇÖZÜM OTOPARKI SABÝHA GÖKÇEN HAVAALANI PENDÝK/ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 1 KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) , EY 8280 PLAKALI 2008 MODEL HYUNDAI GETZ, ÖN ÇAMURLUK VURUK, ARKA STOP KIRIK, MUHTELÝF ÇÝZÝKLÝ ANAHTAR RUHSAT YOK. FAR KIRIK. B: 7163 T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2010/598 Esas. 28/01/2011 Mahkememizin 13/01/2011 Tarih, 2010/598 Esas, 2011/20 Karar sayýlý kararý ile Ýstanbul ili, Þiþli ilçesi, Teþvikiye Mahallesi/Köyü nüfusuna kayýtlý Musa ve Zehra'dan olma 1926 doðumlu ZÜHRE DÖLEN'in kýsýtlandýðý ve kendisine Oðlu EKREM DÖLEN'in VASÝ OLARAK ATANDIÐINA dair karar verildiði, ilan olunur. B: 7322 GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Selahattin Akyýl ile muhterem kardeþimizbülent Ertekin'in baþarýlý bir ameliyat olduðunu duyduk, geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz. Buca-Þirinyer-Üçyol-Merkez Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Hayatýný iman ve Kur'ân dâvâsýna adamýþ deðerli aðabeyimiz Mustafa Toros'un vefa tý ný te es sür le öð ren dik. Mer hu ma Ce nâ b-ý Al lah'tan rah met ve mað fi ret di ler, ke der li a i le si ve ya - kýn la rý na sab r-ý ce mil ni yaz e der, ta zi yet le ri mi zi su na rýz. Biga Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Deðerli aðabeyimiz Bekir Gönüllü'nün annesi deðerli aðabeyimiz Faik Altun 'nun kayýnvalidesi Fatime Gönüllü nün vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Haznedar Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Deðerli aðabeyimiz Bekir Gönüllü'nün annesi deðerli aðabeyimiz Faik Altun 'nun kayýnvalidesi Fatime Gönüllü nün vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. OTO Center Yeni Asya Okuyucularý

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR EN ÖNEMLÝ MAÇ MANÝSA F.BAH ÇE TEK NÝK DÝ REK TÖ RÜ AY KUT KO CA MAN, ''TRAB ZONS POR MA ÇI TAM AN LA MIY LA GÜÇ LÜ BÝR ÞE - KÝL DE VAR OL MAK Ý ÇÝN HE DEF HA LÝ NE GEL MÝÞ TÝ. ÞÝM DÝ EN Ö NEM LÝ MAÇ Ý ÇÝN MA NÝ SA'YA GÝ DÝ YO RUZ'' DE DÝ. FENERBAHÇE Tek nik Di rek tö rü Ay kut Ko ca - man, Trab zons por ma çý ný þam pi yon luk ya rý þý na tam o la rak a sý la bil mek i çin he def maç o la rak gör - dük le ri ni ve so nu ca u laþ týk la rý ný i fa de et ti. Sa - man dý ra'da ki Fe ner bah çe Can Bar tu Te sis le - ri'nde ger çek leþ ti ri len an tren man son ra sý ba sýn men sup la rýy la soh bet e den Ko ca man, Trab zons - por ma çýn da or ta ya koy duk la rý per for mans la o - yun cu la rýn ge le cek i çin gü ven ver di ði ni be lir te - rek, ''En ö nem li þey ler den bi ri si gü ven. Þu an da ta kým he pi mi ze o gü ve ni ver di. Ýn þal lah de vam e - der'' de di. Ay kut Ko ca man, Trab zons por ma çýn - da a lý nan ga li bi ye tin per de ar ka sý gi bi bir du ru - mun söz ko nu su ol ma dý ðý ný be lir te rek, þun la rý söy le di: ''Li gin i kin ci ya rý nýn ba þýn dan be ri a çýk ça - sý ol ma mýz ge re ken yer den çok ge ri dey dik. Bu yüz den Trab zons por ma çý ný, Ye ni Ma lat yas por ye nil gi sin den son ra he def maç o la rak gö rü yor - duk. Ya rý þa bü tün gü cü müz le tek rar a sý la bil mek i çin mo ti vas yo nu muz da bu dü þün ce ler ö nem li et ken ol du. Bir i ki gün ön ce sin den þu nu ya pa lým, di ye bir þey ol ma dý. Böy le bir si hir ol sa ge çen se - ne ki maç ta da kul la ný la bi lir di. Her maç ta kul la ný - lýr dý. Tek bir sih re bað la mak tan sa top ye kun o la - rak he def maç ha le ge ti rip bel ki... Lig de var dýk za - ten o la cak týk a ma tam an la mýy la güç lü var ol mak i çin he def maç ha li ne gel di.'' Yap týk la rý nýn doð ru ol du ðu nu gös te ren þe yin so nuç ol du ðu nu i fa de e den Ko ca man, ''Bu maç ay ný þe kil de oy na týp ta top di rek le rin a ra sýn dan geç me miþ ol say dý ya pý - lan iþ le rin bir an la mý ol ma ya cak tý' de di. Ko ca man, Ma ni sas por i le ya pa cak la rý kar þý laþ - ma nýn, da ha ön ce he def ha li ne ge tir dik le ri Me di - cal Park An tal yas por ve Trab zons por maç la rýn - dan da ö nem li ha le gel di ði ni söy le di. En kri tik nok - ta da ol duk la rý ný, ge le cek le riy le il gi li en ö nem li ma - ça çý ka cak la rý ný an la tan Ko ca man, söz le ri ni þöy le sür dür dü: ''E sas kri tik yer, bu lun du ðu muz yer. Þu an da en kri tik so ru, en güç lü bir þe kil de çöz me miz ge re ken so ru bu. Ra ki bi miz pu an o la rak son haf ta - lar da bü yük çý kýþ ya ka la dý lar. Et ki li o yun cu la rý var. Þu an da li gin en form da ta kým la rýn dan bi ri si ni, bü - yük bir öz lem le bek li yor lar. Bü tün bun lar ma çý çok zor laþ tý ra cak. Bi zim her hal de ge le ce ði miz le il - gi li, hýz lan dýr ma an la mýn da söy lü yo rum. En ö - nem li ma ça gi di yo ruz. Yük sek mo ti vas yon lu bir maç oy na dýk Trab zons por i le. Böy le maç lar dan son ra u fak da ol sa ge ri çe kil me bek le ne bi lir." Aykut Ko ca man, Trab zons por ma çýn da or ta ya koy duk la rý per - for mans la o yun cu la rýn ge le cek i çin gü ven ver di ði ni belirtti. ABD'li yýldýz basketbolcusu Allen Iverson'ýn mayýs ayýna kadar dinlendirilmesinin zorunlu olduðu ifade edildi. Iverson'dan Beþiktaþ'a kötü haber geldi nbeþýktaþ Kulübü Basýn Sözcüsü Mete Düren, siyahbeyazlý kulübün yýldýz basketbolcusu Allen Iverson'ýn mayýs ayýna kadar dinlendirilmesinin zorunlu olduðunu bildirdi. Mete Düren, Beþiktaþ'ýn internet sitesinde yaptýðý açýklamada, Iverson'ýn ABD'de tedavisini sürdüren Dr. James Andrews'tan dün bir rapor aldýklarýný bildirdi. Düren, rapora iliþkin þu bilgileri verdi: ''Allen Iverson'un sað bacaðýndaki lezyonun tanýsý ektopik kalsifikasyon olup herhangi bir tümoral oluþum söz konusu deðildir. Bu hastalýk bu yerleþim yerinde çok nadir görülen bir durum olup týp literatüründe tarif edilmiþ dört vaka bulunmaktadýr. Hastalýða cerrahi müdahale riskli bulunmuþ olup ilaçla enjeksiyon tedavisi yapýlmýþ ve bu kireçlenme bölgesi eritilmeye çalýþýlmýþtýr. Bu yýl mayýs ayýna kadar oyuncunun dinlenmesi gerekli olup bu tarihte þikayetlerine göre cerrahi tedavi düþünülebilecektir.'' Mete Düren, oyuncunun özel durumu ile ilgili yönetim kurulunun önümüzdeki günlerde bir karar alacaðýný da sözlerine ekledi. Efes, Real Madrid önünde 3'te 3 yapmak istiyor n EFES Pilsen Basketbol Takýmý, THY Avrupa Ligi'nde bugün deplasmanda Ýspanya temsilcisi Real Madrid ile yapacaðý 2. tur (Top 16) (G) Grubu 3. hafta maçýyla birlikte Avrupa kupalarýnda 432. karþýlaþmasýna çýkacak. Madrid'de saat 21.45'de baþlayacak karþýlaþma NTV Spor tarafýndan naklen yayýnlanacak. Lacivert-beyazlýlar, sezonundan itibaren mücadele ettiði Avrupa kupalarýnda, bugüne dek yaptýklarý 431 maçýn 260'unu kazanýrken, 171'inden ise salondan yenilgiyle ayrýldý. Bu arada, sezonundan itibaren katýldýðý ULEB Avrupa Ligi'nde 184. maçýna çýkacak lacivert-beyazlýlar, bu organizasyonda oynadýðý 183 karþýlaþmada 103 kez kazandý, 80 kez maðlup oldu.ýki takým arasýnda geçmiþte yapýlan 10 maçtan 4'ünü Efes Pilsen, 6'sýný da Ýspanyol temsilcisi kazandý. Efes Pilsen, bugünkü maçýn oynanacaðý Madrid'deki 5 maçtan 3'ünü kazandý, son 2'sini yitirdi. Egemen Almanya yolcusu ntrabzonspor'da geçen hafta Fenerbahçe maçýnda sakatlanan savunma oyuncusu Egemen Korkmaz'ýn muayene için bugün Almanya'ya gideceði bildirildi. Sað alt baldýrýnda yýrtýk bulunduðu öðrenilen Egemen'in burada yapýlacak muayenelere göre durumunun tam olarak deðerlendirileceði belirtildi. Egemen'in yaklaþýk 1,5 ay sahalardan uzak kalabileceði belirtildi. HAKEMLER AÇIKLANDI 4 Þubat Cuma Bursaspor - Sivasspor: Fýrat Aydýnus 5 Þubat Cumartesi Kasýmpaþa - Ýstanbul B.Bel. : Süleyman Abay Beþiktaþ - Karabükspor: Mustafa Kamil Abitoðlu Kayserispor - Ankaragücü: Koray Gençerler Manisaspor - Fenerbahçe: Kuddusi Müftüoðlu 6 Þubat Pazar Konyaspor - Gaziantepspor: Ýlker Meral Trabzonspor - MP Antalyaspor: Hüseyin Göçek Gençlerbirliði - Bucaspor: Serkan Çýnar Galatasaray - Eskiþehirspor: Cüneyt Çakýr 12 Dev Adam'da yeni dönem (A) MÝLLÝ ERKEK BASKETBOL TAKIMI BAÞANTRENÖRLÜÐÜNE ORHUN ENE GETÝRÝLDÝ. BOG- DAN TANJEVÝC, YENÝ DÖNEMDE ERKEK MÝLLÝ TAKIMLAR TEKNÝK KOORDÝNATÖR OLDU. TÜR KÝ YE Bas ket bol Fe de ras yo nu Baþ ka ný Tur gay De mi rel, A Mil li Er kek Bas ket bol Ta ký mý nýn ba þan - tre nör lü ðü ne, Be ko Bas ket bol Li gi ta kým la rýn dan Ban vit in ko çu Or - hun E ne nin ge ti ril di ði ni be lir tir ken, Er kek Mil li Ta kým lar Tek nik Ko or - di na tör lü ðü ne i se Bog dan Tan je - vic in ge ti ril di ði ni a çýk la dý. She ra ton A ta köy O tel'de Er kek Mil li Ta kým - lar Tek nik ya pý lan ma sý na i liþ kin de - tay la rýn a çýk lan dý ðý top lan tý ya TBF Baþ ka ný Tur gay De mi rel, Bog dan Tan je vic ve Or hun E ne nin ya ný sý - ra fe de ras yon yet ki li le ri i le ba zý ku - lüp yet ki li le ri ka týl dý. Ge çen dö nem ler de bas - ket bol da ki ic ra at la rý ve ba þa rý la rý an la ta rak sö - zü ne baþ la yan TBF Baþ ka ný Tur gay De mi rel, 4 yýl lýk ye ni ya pý lan ma da A Mil li Er kek Bas ket bol Ta ký mý nýn ba þan tre nör lü ðü ne Or hun E ne nin, Er kek Mil li Ta kým lar Tek nik Ko or di na tör lü - ðü ne i se Bog dan Tan je vic in ge ti ril di ði ni a çýk - la dý. Tur gay De mi rel, ay rý ca Ni hat Ý ziç in de Er - kek Mil li Ta kým da an tre nör lük ve Er kek Alt - ya pý Mil li Ta kým lar Tek nik Ko or di na tör lü ðü gö re vi ni ya pa ca ðý bil gi si ni ver di. TAN JE VÝC: BÝR A Ý LE GÝ BÝ U YUM LU ÇA LIÞ TIK Bir so ru ü ze ri ne Tur gay De mi rel, he def le ri - nin o lim pi yat lar ol du ðu nu di le ge ti re rek, O - lim pi yat la ra ka tý lan mil li ta kým mis yo nu muz var. Bu nun i çin de Av ru pa þam pi yo na sýn da ba - þa rý lý ol ma mýz ge re ki yor. Fi nal oy na yan i ki e kip ka tý la bi li yor. i fa de le ri ni kul lan dý. Tek nik ko or - di na tör lük gö re vi ne ge ti ri len Bog dan Tan je vic de yap tý ðý ko nuþ ma da, 2005 i le 2007 ta rih le rin - de ki or ga ni zas yon lar da ba þa rý lý so nuç lar el de e - de me dik le ri ni ve bu ba þa rý sýz lýk lar dan ken di ni so rum lu tut tu ðu nu an la ta rak, þöy le ko nuþ tu: Bu zor lu yýl lar da is te di ði miz ne ti ce yi a la ma dý - ðý mýz da is ti fa et me ye ha zýr ol du ðu mu be lirt - miþ tim. Baþ kan ve yö ne tim ku ru lu ba na gü ve - Hidayet Türkoðlu Spor Tesisleri basýn tanýtýmýna, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, Bayrampaþa Belediye Hüseyin Bürge, Ak Parti Bayrampaþa Ýlçe Baþkaný Cemil Yýldýz, Bayrampaþa Belediye Baþkan Yardýmcýlarý, yüklenici firma temsilcileri ile görsel ve yazýlý basýn temsilcileri katýldý. Hidayet Türkoðlu Spor Kompleksi 19 MAYIS'TA HÝZMETE GÝRECEK BAY RAM PA ÞA Yýl dý rým ma hal le sin de in - þa sý nýn %65 i ta mam la nan met re - ka re a la na sa hip dev komp leks, Bay ram - pa þa Be le di ye Baþ ka ný Hü se yin Bür ge nin il çe ye ka zan dýr dý ðý en ö nem li spor mer ke - zi o la cak. Baþ kan Bür ge, te sis le rin a dý ný Bay ram pa þa nýn ye tiþ tir di ði ve bas ket bo lu - mu zun en bü yük yýl dýz la rýn dan bi ri o lan Hi da yet Tür koð lu nun is mi nin ve ril me si i - çin ka ra rýn Be le di ye Mec li sin den ge çi ril - me si ne ve si le o la rak,yýl dýz bas ket bol cu - mu zun is mi nin ka lý cý ol ma sý ný sað la dý. MANÝSA'DAKÝ 19 Mayýs Stadý'nýn açýk tribününün kapatýlmasý çalýþmalarý kapsamýnda, çelik kolonlarýn montajýna baþlandý. Manisa Spor Kulübü'nden yapýlan açýklamada, 19 Mayýs Stadý'nýn açýk tribünün üstünün kapatýlmasý çalýþmalarýnýn aralýksýz sürdüðü bildirildi. Proje uygulamasýna þu ana Toplantýya TBF Baþkaný Turgay Demirel, Bogdan Tanjevic ve Orhun Ene nin yaný sýra federasyon yetkilileri ile bazý kulüp yetkilileri katýldý. FOTOÐRAF: A.A Te sis le rin ba sý na ta ný tý mý ný ya pan Ýs - tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka - dir Top baþ, Hi da yet Tür koð lu Spor Te - sis le ri nin a çý lý þý ný 19 Ma yýs gü nü ne ka - dar ye tiþ ti re cek le ri ni söy le di. Bay ram pa þa Be le di ye Baþ ka ný Hü se yin Bür ge i le be ra - ber ba sýn a çýk la ma sýn da bu lu nan Ka dir Top baþ, te sis ler hak kýn da ay rýn tý lý bil gi ler ver di.baþ kan Top baþ O lim pi yat la rý ne ka dar çok ar zu et ti ði mi zi bi li yor su nuz, bu te sis bi zim bu ko nu da ne ka dar is tek li ol - du ðu mu zun da gös ter ge si ol du de di. Manisa 19 Mayýs Stadý kapatýlýyor kadar temel atma iþlemi ve çatý direklerinin monte edileceði beton kolonlarýn yapýmý ile çatýyý oluþturacak direkler ve çelik konstrüksiyonlarýn boyama iþlemlerinin tamamlandýðýnýn belirtildiði açýklamada, bu iþlemlerin ardýndan çelik kolonlarýn montaj iþlemlerine baþlandýðý kaydedildi. ne rek de vam et me mi is te di ler. Ben de gö re vi me de vam et tim. Bü tün bu yýl lar bo yun ca bir a i le gi bi u yum lu ça lýþ týk. Be nim gö re - vi me de vam et me mi is ten me si ben de o lum lu iz ler bý rak tý. Ra - hat sýz lý ðým sü re sin ce gös te ri len ya kýn il gi ba na bü yük des tek ver - di. Ba na mo ral des tek o lan her - ke se te þek kür e di yo rum. Ba na gös te ri len bu bü yük sev gi i çin he pi ni ze te þek kür e di yo rum. Or hun E ne i le geç miþ se ne ler de bir lik te ça lýþ tý ðý ný be lir ten Tan je - vic, Ban vit ku lü bün de çok i yi bir kad ro ya koç luk ya pý yor. Ku lü bü ve koç la rý ný teb rik e di yo rum. Ay ný za man da mil li ta ký mýn es ki bir o yun cu su ve kap ta ný. Ken di si ni mil li ta - kým an tre nö rü o la rak gör mek bü yük bir ay rý ca - lýk.'' di ye ko nuþ tu,so ru ce vap kýs mýn da i se Tan - je vic, 2011 Av ru pa Bas ket bol Þam pi yo na sý fi - nal le rin de ki mil li ta ký mýn gru bu nu da de ðer - len di re rek, Zor bir grup; a ma biz de zor lu bir ta ký mýz. Bü tün o yun cu la rýn ta ký mý mýz da ol ma - sý ný is ti yor ve ar zu e di yo ruz. Ay ný 2010 þam pi - yo na sýn da ki ça lýþ ma ar zu ve þev ki i çin de böy le bir is tek or ta mý, ay ný ba þa rý ya u laþ ma mý zý ga - ran ti e de cek tir. i fa de le ri ni kul lan dý. Bursa'da imza þova 5 bin taraftar geldi BURSASPOR'UN a ra trans fer de kad ro su na kat tý ðý Vil lar re al'den Jozy Al ti do re, Ga zi an teps por'dan Ah - met A rý ve Al tay'dan Meh met Sert, ken di le ri ni ye - þil be yaz lý renk le re bað la yan söz leþ me yi im za la dý. Bur sa A ta türk Sta dý'nda ger çek leþ ti ri len im za tö re - ni ne, Bur sas por ta raf tar la rý bü yük il gi gös ter di. Yak - la þýk 5 bin ta raf tar, ka pa lý tri bün de yer a la rak ye ni trans fer le re sev gi gös te ri sin de bu lun du. Ta raf tar lar, ye ni trans fer ler sa ha ya çý kar ken me þa le ler ya kýp, kon fe ti at tý. En bü yük il gi yi ABD'li fut bol cu Al ti do - re gör dü. 21 ya þýn da ki fut bol cu nun, yo ðun il gi kar - þý sýn da ki þaþ kýn lý ðý ve mut lu lu ðu yü zü ne yan sý dý. Da ha son ra 3 fut bol cu, sa ha or ta sý na ku ru lan plat - form da, res mi söz leþ me yi im za la dý. Al ti do re'nin se zon so nu na ka dar, Ah met ve Meh met'in i se 3,5 yýl lýk söz leþ me ye im za at tý ðý bil di ril di. Erzurum 2011'de ilk galibiyetimizi aldýk 25. Dün ya Ü ni ver si te ler Kýþ O yun la rý er kek ler cur - ling de Tür ki ye, Slo ven ya'yý 9-3 ye ne rek, ilk ga li bi ye ti - ni el de et ti. Cur ling A re na'da ya pý lan mü sa ba ka da Türk Mil li Ta ký mý rink te, O ðuz han Dik men, Çað rý Bay rak tar, Yu suf Zi ya Bay rak tu tan ve O ðuz Zen - gin'den o lu þan kad ro suy la mü ca de le ver di. Ra kip Slo ven ya i se Gas per Ur siç, Ju re Cu lic, Jost La jo vec ve Ma tevz Ko vac'dan o lu þan dört lü süy le rin ke çýk tý. Tür ki ye, ra ki bi ö nün de, 1, 3, 4 ve 8. ra unt la rý, 4-0, 2-0, 1-0 ve 2-0 ka zan ma yý ba þar dý. Slo ven ya i se 2, 6 ve 7. ra unt la rý 1-0'lýk skor la ga lip ta mam la dý. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ha zýr la yan: RE CEP BOZ DAÐ AÝLE - SAÐLIK 15 ÇOCUKLARI MEYVE, SÜT VE YOÐURDA ÝYÝCE YAKLAÞTIRIN UZMANLAR, ANNE VE BABALARI UYARARAK, ÇOCUKLARININ OBEZ OLMAMASI ÝÇÝN GEREK OKUL BESLENMESÝNDE GEREK GÜNLÜK HAYATTA MEYVE, SÜT VE YOÐURT TÜKETÝMÝNÝ ARTTIRMALARINI ÝSTEDÝ. Ço cuk tat lý ih ti ya cý ný mey ve den kar þý la ya bi lir. Yi ne pro te in yönünden zen gin süt, yo ðurt gi bi yi ye cek le rin bes len me çan ta sýn da ol ma sý çok ö nem li dir. KAY SE RÝ Ö zel Tek den Has ta ne si Bes len - me ve Di yet Uz ma ný Duy du De niz, gü nü - mü zün en bü yük has ta lýk la rýn dan bi ri nin þiþ man lýk ol du ðu nu söy le di. De niz, o be zi - te nin hem ço cuk luk ta, hem de ge le cek te hayat ka li te si ni dü þü ren ö nem li bir so run ol du ðu na i þa ret et ti. Di yet Uz ma ný Duy du De niz, gü nü müz de ço cuk luk ça ðýn da gö rü len o be zi te nin i ki ö - nem li sebebi ol du ðu nu i fa de et ti. De niz, bun lar dan bi rin ci si nin ha re ket az lý ðý, di ðe - ri nin de den ge siz bes len me a lýþ kan lý ðý ol - du ðu nu i fa de et ti. De niz, þu i kaz lar da bu - lun du: Ço cuk la rýn, sü rek li gi de cek le ri yer - le re a raç la git me le ri, gün lük boþ za man la rý ný te le viz yon, bil gi sa yar ba þýn da ge çir me le ri ha re ket siz li ði do ðu ru yor. Ço cuk lar bu nun so nu cun da al dýk la rý ka lo ri le ri ya ka cak e ner - ji yi sarf e de mi yor lar. Böy le ce ki lo ar tý þý gö - rü le bi li yor. Has ta ne o la rak, ço cuk luk ça ðý o - be zi te yi ön le mek a maç lý a i le le re da nýþ man - lýk hiz me ti ver mek te yiz. Bu ko nu da tav si ye - miz, ço cuk la rýn gün i çin de ya pa bi le cek le ri bir spor da lý na yön len di ril me le ri dir. Dü zen li spor yap ma la rý hem ki lo ver me le ri ni sað la - ya cak, hem de i le ri de ya ka la na ca ðý kro nik bir has ta lý ðý ön le ye cek tir. Kayseri / ci han DEN GE SÝZ BES LEN ME VE KÝ LO AR TI ÞI ÝL GÝ SÝ DE NÝZ, ki lo ar tý þý nýn bir di ðer se be bi nin i se den ge siz bes len me a lýþ kan lý ðý ol du ðu nu be - lirt ti. De niz, þöy le ko nuþ tu: Ço cuk la rýn gün lük al dýk la rý be sin le rin ka lo ri se vi ye si nin yük - sek, fa kat be sin ka li te si nin dü þük ol ma sý ço cuk lar da ki lo a lý mý ný hýz lan dýr mak ta. A bur cu bur de di ði miz be sin ler ço cu ðun ki lo al ma sý na ne den o la cak týr. Bu a çý dan a i le le rin bi - linç li ol ma sý ve doð ru bes len me bi çi mi uy gu la ma sý ö nem li. Çün kü ço cuk lar a i le i le bir lik - te ye mek ye dik le ri i çin sof ra da be sin ka li te si yük sek gý da la rýn ol ma sý ge re kir. Ço cuk la rýn tü ket ti ði cips, ko la tar zý be sin ler da ha çok yað ve kar bon hid rat ya ni þe ker gru bu yük sek fa kat pro te in, vi ta min, mi ne ral de ðe ri dü þük yi ye cek ler dir. Bun la rý a lýp ye ter li ak ti vi te yap ma dýk la rý za man ço cuk lar da o be zi te ve ki lo ar tý þý gö rü le bi lir. O BE ZÝ TE NÝN YAÞ SI NI RI YOK O BE ZÝTE i çin be lir li bir yaþ sý ný rý ol ma dý ðý ný ö nem le vur gu la yan De niz, Ço cu ðun do - ðu mun dan i ti ba ren ay lýk ki lo ar tý þý ný kon trol e de rek bu nu de ðer len di re bi li riz. Ýlk ay lar - da ya da bir ya þý ný dol dur duk tan son ra da ki lo ar tý þý faz la la þa bi lir. Ta ma men a i le nin ço cu ðu yön len dir me si ve bes len me a lýþ kan lýk la rý ný i yi bir bi çim de ver me siy le il gi li dir de di. A i le le rin, ço cuk la rý i çin bes len me çan ta sý ha zýr lar ken ti tiz dav ran ma la rý ný tav si - ye e den De niz, Ço cuk la rýn bes len me çan ta la rýn da vi ta min, mi ne ral ve pro te in a çý sýn - dan zen gin yi ye cek ler ol ma sý; a ra ö ðün le rin de, öð le ye mek le rin den ön ce ve son ra be - sin ka li te si yük sek be sin le ri al ma la rý ný da ha çok ter cih e di yo ruz. Ör ne ðin ço cuk tat lý ih ti ya cý ný mey ve den kar þý la ya bi lir, yi ne pro te in den zen gin süt, yo ðurt gi bi yi ye cek le - rin bes len me çan ta sýn da ol ma sý çok ö nem li dir di ye ko nuþ tu. Mi de kan se ri nge NEL Cer ra hi Uz ma ný O - pe ra tör Dok tor Yýl maz Po lat, hýz lý sey re den ve sýk lýk la has ta - yý ö lü me gö tü ren bir has ta lýk o lan mi de kan se rin de er ken ta ný nýn çok ö nem li ol du ðu nu söy le di. Yýl maz Po lat, mi de kan se ri nin kon trol süz ve hýz lý þe kil de bö lün me ye baþ la mýþ a - nor mal bir hüc re de baþ la dý ðý - ný, has ta lý ðýn ken di ne öz gün ö - zel bir bul gu su nun ol ma dý ðý ný ak tar dý. Po lat, mi de kan se ri nin sin di rim sis te mi kan ser le ri i - çin de en sýk gö rü len tür ol du - ðu nu, bütün kan ser ler i çin de; er kek ler de ak ci ðer kan se rin - den son ra 2. sý ra da, ka dýn lar da i se me me ve ak ci ðer kan se rin - den son ra 3. sý ra da yer al dý ðý ný i fa de et ti. Elazýð / ci han Doy muþ yað lar nko LES TE ROL ve hi per tan - si yon has ta lýk la rýn da ki ar tý þa dik kat çe ken uz man lar, doy - muþ yað ve faz la tuz tü ke ti - min den u zak du rul ma sý ný tav si ye e di yor. Es ki þe hir Ýl Sað lýk Mü dür Yar dým cý sý Dr. Ah met Öz men, sað lýk lý bir ha yat i çin yað ve tuz kul la ný - mý na ö zen gös te ril me si ge - rek ti ði ni söy le di. Dr. Öz men, doy muþ yað la rýn yük sek ko - les te rol has ta lý ðý ris ki ni art týr - dý ðý ný di le ge tir di. Yað kul lan - ma nýn in san sað lý ðý a çý sýn dan ö nem li ol du ðu nu vur gu la yan Dr. Öz men, te re ya ðý ve di ðer hay van sal kay nak lý ka tý yað la - rýn doy muþ yað lar ol du ðu nu ve ko les te rol i çer dik le ri ni söy - le di. Eskiþehir / ci han Se o xin þam pu an nfar MA SE A sað lýk ü rün le ri fir ma sý nýn ü ret miþ ol du ðu Se - o xin þam pu an saç prob lem le ri ya þa yan la rýn so run la rý na yar - dým cý çö züm o lu yor. Za yýf kal - mýþ ve yýp ran mýþ saç lar i çin, ha zýr la nan ö zel bes le yi ci for - mü lü i le dol gun gö rü nüm lü saç la ra ka vuþ ma ný za yar dým cý gö re vi gö rü yor. Se o xin þam - pu an, bi le þi min de ki ak tif mad - de ler le pro-vi ta min b5, pa pat - ya, ý sýr gan o tu, na ne, re ze ne, ök se o tu, bit ki öz le ri i le de saç - la rý ný zýn ih ti ya cý o lan ba ký mý, par lak lý ðý ko ru ma ya yar dým cý o la cak týr. Se o xin þam pu a ný tüm ec za ne ler de bu la bi lir si - niz. Ge niþ bil gi i çin - ma se a sag lik.com in ter net si - te si ne baþ vu ra bi lir si niz. Vakkasoðlu: "Öðretmenlik maddi itibar için yapýlmaz." Öð ren ci nin önce gön lü ne gi rmelisiniz KÜ ÇÜK ÇEK ME CE Be le di ye si Bil gi Ev le ri dü zen le - di ði züm re top lan tý sýy la ça lýþ ma la rý ný de ðer len - dir di. Top lan tý nýn ar dýn dan dü zen le nen söy le þi ye ka tý lan ün lü e ði tim ci-ya zar Veh bi Vak ka soð lu mes lek taþ la rý na ö ðüt ler ver di. Kü çük çek me ce Be le di ye si Bil gi Ev le ri her ay dü zen le di ði top lan - tý lar la ça lýþ ma la rý ný de ðer len di ri yor. Se fa köy Kül - tür Mer ke zi nde dü zen le nen top lan tý nýn bu ay ki ko nu ðu ha ya tý ný öð ren ci le ri ne a da yan, e mek li öð ret men Veh bi Vak ka soð lu ol du. Vak ka soð lu, mes lek taþ la rý na de ne yim le ri ni an lat tý. ÝLK ÞART SEV GÝ DÝR U zun yýl lar Tür ki ye de ve yurt dý þýn da çe þit li o - kul lar da öð ret men lik ya pan Veh bi Vak ka soð lu, öð ret men li ðin an cak sev giy le ya pý la bi le ce ði ni söy - le ye rek, mes le ðin þart la rý ný sý ra la dý. Vak ka soð lu; Bu mes lek mad dî i ti ba ra ba ký la rak ya pý la cak bir iþ de ðil dir. Yü re ði niz de sev gi var sa bu i þi ya pýn. Öð ret men li ðin ilk þar tý sev gi dir di ye ko nuþ tu. Ör nek siz e ði tim ol maz di ye rek öð ret men li ðin i - kin ci þar tý ný sý ra la yan Veh bi Vak ka soð lu, bir e ði - tim ci nin yap tý ðý her þey le öð ren ci si ne ör nek ol - ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Ýs tan bul / Said Temur Reklâmlar, çocuk geliþimi üzerinde olumsuz etkiye sahip... 2 ya þ ön cesi TV iz let me yin TE LE VÝZ YON DA KÝ ba zý o lum suz gö rün tü le rin ço cuk la rýn ge li þi mi ni o lum suz et ki le di ði ni be - lir ten uz man lar, an ne ba ba la rý dik kat li ol ma - la rý ko nu sun da u yar dý. Te le viz yon da hayatýn sert ger çek lik le ri ne þahit ol ma nýn ço cuk la rý zor la ya bi le ce ði be lir ti li yor. Ö zel Ba har Has ta - ne si dok tor la rýn dan Uz. Psi ko log Vil dan Ka - vak, ço cuk la rýn te le viz yo nun e ðit sel ve eð len - di ri ci yön le rin den fay da la na bi le ce ði ni i fa de et ti. Bu na kar þýn rek lâm lar ve þid det gö rün tü - le ri ne ma ruz kal ma nýn ço cuk ge li þi mi ü ze rin - de o lum suz so nuç lar do ður du ðu nu di le ge tir - di. Ka vak, ço cuk la rýn te le viz yon da ki dav ra nýþ - lar dan çe þit li me saj lar al dý ðý na dik kat çe ke rek þun la rý söy le di: Te le viz yon da ya þa mýn sert ger çek lik le ri ne ta nýk ol mak ço cuk la rý zor la ya - bi lir. On lar, te le viz yon dý þýn da ki dün ya da çe - þit li dav ra nýþ þe kil le ri ni gör me fýr sa tý na sa hip ol ma lý dýr. Ha yal kur ma, o ku ma ih ti yaç la rý var - dýr. An ne-ba ba lar, te le viz yon i le di ðer ih ti yaç - la rý den ge le mek zo run da dýr. Ýs tan bul / ci han Ço cu ðu nuz bu ta til de din len sin YIL DIZ Tek nik Ü ni ver si te si Fen-E de bi yat Fa - kül te si Ýn san ve Top lum Bi lim le ri Bö lü mü Öð - re tim Ü ye si Yrd. Doç. Dr. Sü ley man Do ðan, öð ren ci ve li le ri ne ço cuk la rý ný, din len me le ri, e - ner ji top la ya rak ye ni dö ne me i yi ha zýr lan ma la - rý i çin ra hat bý rak ma la rý u ya rý sýn da bu lun du. Do ðan, ço cuk la rýn a i le siy le hoþ za man ge çir - mek i çin ya rý yýl ta ti li ni ip le çek ti ði ni be lir te - rek, ta til ler de a i le le rin ço cuk la rý nýn ba þa rý sý ný sor gu la mak ye ri ne on lar la da ha ya kýn dan il gi - len me le ri ge rek ti ði ne dik ka ti çek ti. Ba þa rý sýz - lýk la rýn te lâ fi e di le bi le ce ði ni, an cak ki þi lik ge li - þi min de ki o lum suz bir et ki nin, ge ri ye dö nüp dü zel til me si nin zor ol du ðu na i þa ret e den Do - ðan, Bir yan dan ö zel ders, bir yan dan ders ha - ne ye gi den, o et kin lik ten bu et kin li ðe ko þan ço cuk lar i çin ta til bu lun maz bir ni met. Ba zý an ne ler, bu ta ti li fýr sat bi lip ço cuk la rýn ek sik ge dik le ri ni ta mam la mak i çin plan lar ya pa rak uy gu la ma ya ko yu yor. Bý ra kýn ço cu ðu nuz bu ta til de din len sin, e ner ji top la sýn. Ye ni dö ne me da ha i yi ha zýr lan sýn u ya rý sýn da bu lun du. SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı