MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU"

Transkript

1 P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: Faks: P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E Y E R İ ARMUTLU İLÇESİ / YALOVA H A Z I R L A Y A N OĞUZLAR MAHALLESİ SOKAK EMİR HAN No:15/ BALGAT/ANKARA Tel:(0 312) Faks: (0312) Sunum Raporu Nihai Rapor ANKARA, 2013

2 Proje Sahibinin Adı Adresi Telefon ve Faks Numaraları Projenin Adı Proje Bedeli Koordinatlar (6 Derecelik) ABDURRAHMAN AKARSU İNŞ. VE İNŞ. MALZEMELERİ SAN. VE TİC.A.Ş. Şerifali Mahallesi, Edep sokak, No: 58, Yukarı Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL Tel : 0 (0216) Faks : Mahal Palas Termal Resort&SPA Otel Projesi TL Koordinatları Tablo de verilmiştir. Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi:(İli, İlçesi, Beldesi, Mevkii) YALOVA / ARMUTLU İLÇESİ Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri (Sektörü, Alt Sektörü) PTD/ÇED Raporu/Nihai ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluşun/Çalışma Grubunun Adı ÇED Yönetmeliği Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi / Madde 7 b) Seçme Eleme Kriterlerine tabi olup, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen projeler kapsamında değerlendirilmiştir. OĞUZLAR MAHALLESİ SOKAK Adresi, Telefon ve Faks Numaraları EMİR HAN No:15/ BALGAT/ANKARA Tel: 0 (312) Faks: 0 (312) Rapor Sunum Tarihi Karar No ve Tarihi 30/10/2013 /./2013

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO DİZİNİ... 5 ŞEKİL DİZİNİ Projenin Tanımı, Hizmet Amaçları, Mevcut ve/veya Planlanan Projelerle İlişkisi, Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve Gerekliliği, Projenin Yatırım ve İşletme Süresi, Proje Alanının Tanıtımı, Koordinatları, Proje Alanı Çevresindeki Yapılar, Proje Kapsamındaki Faaliyet/Hizmet Üniteleri, Özellikleri, Adedi, Kapasiteleri, Boyutları, Her Bir Ünitede Yapılacak İşlemlerin ve Verilecek Hizmetlerin Belirtilmesi, Ünitelerin Projenin Vaziyet Planı Üzerinde Gösterimi, Bu Üniteler İçin Belirlenen Kapalı ve Açık Alan Büyüklükleri (binaların kat adetleri, yükseklikleri v.b.) Proje İçin Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi ve Seçilen Yerin Seçiliş Nedenleri İle Alternatif Alanların Eleme Kriterlerinin Belirtilmesi Fayda-Maliyet Analizi Projenin Fiziksel ve Teknik Özellikleri Projenin Özellikleri, Kullanılacak Malzemenin Özellikleri, Miktarı, Nereden Temin Edileceği, Gerekli Çizimler (detay görünüşler, kesitler vb.) İnşaat Aşamasının Etapları Projeye İlişkin Politik, Yasal ve İdari Çerçeve Projeye İlişkin İzin Prosedürü (ÇED sürecinden sonra alınacak izinler) Proje İle İlgili Olarak Bu Aşamaya Kadar Gerçekleştirilmiş Olan İş ve İşlemlerin Kısaca Açıklanması Zamanlama Tablosu Projeye İlişkin Finans Kaynakları BÖLÜM 2: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU Plan Bilgileri ve Proje Alanı Tanıtıcı Bilgiler/Proje Alanın ve Yakın Çevresinin Fotoğrafları (Proje Alanının, Lejand ve Plan Notlarının da Yer Aldığı Onaylı 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Planlar, onay tarihi ve sayısı ile birlikte ilgili idaresince aslının aynıdır resmikurum kaşeli ve orijinal boyutta olmalı), Vaziyet ve Yerleşim Planı, Proje alanı ve yakın çevresinin 1/25000 ölçekli topoğrafik harita üzerine proje sahası ve yakın çevresinde bulunan yeraltı ve yüzey sularının, deprem kuşaklarının, jeolojik yapının, turizm ve yerleşim alanlarının, ulaşım ağının, enerji nakil hatlarının, arazi kabiliyetinin, faaliyet alanının yakın çevresinde faaliyetlerine devam etmekte olan diğer kullanımların yerlerine ilişkin verilerin, bağlantı yollarının, gösterilmesi ve mesafeleri) Proje Alanı ve Etki Alanında İlan Edilmiş Özel Statülü Alanlar ve Proje Alanına Olan Uzaklıkları ve Üst Ölçekli Haritalar ile Gösterimi, (Sulak Alan, Turizm Alanı ve Merkezi, Doğal, Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanları, Kentsel Sit Alanı, İçme Suyu Havzaları, Özel Çevre Koruma Alanı Milli Parklar, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası vb.) Proje Alanına En Yakın Karayolu ve Mesafesi, Proje Alanı İçin Kullanılacak Yol Güzergahı ve Alternatifleri, Bağlantı Yolu İhtiyacı Olup Olmadığı ya da Yolun Mevcut Durumunda İyileştirme, Genişletme vb. Çalışmalar Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacak İse Bu İşlemlerin Kim Tarafından Yapılacağı Peyzaj Projesi İle İlgili Bilgiler, (Proje alanında peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemelerinin (ağaçlandırmalar, yeşil alan düzenlemeleri vb.) ne kadar alanda nasıl yapılacağı, bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri) Proje Alanının Mülkiyetine İlişkin Bilgiler

4 BÖLÜM 3: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL VE SOSYOEKONOMİK ÖZELLİKLERİ Proje Alanı ve Etki Alanındaki Hava, Su, Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu, Mevcut Kirlilik Yükü, Proje Etki Alanının Nasıl ve Neye Göre Belirlendiğinin Açıklanması, Etki Alanın Harita Üzerinde İşaretlenmesi Tarım Alanları ve Proje Alanının 4342 Sayılı Mera Kanununa Göre İrdelenmesi (Tarımsal Gelişim Proje Alanları, Özel Mahsul Plantasyon Alanları, Sulu ve Kuru Tarım Arazilerinin Büyüklüğü, Ürün Desenleri ve Bunların Yıllık Üretim Miktarları,) Proje Alanı ve Etki Alanında, Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (askeri yasak bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb.) Olup Olmadığı ve Projenin Bu Alanlara Olabilecek Etkilerinin İrdelenmesi Proje Alanının Jeolojik Özellikleri ve Deprem Durumu: İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporları,(Bölgesel jeoloji ve faaliyet alanı jeolojisinin ayrı ayrı ve ayrıntılı değerlendirilmesi, yapılan testler ve sonuçları ve bu sonuçlara göre alınacak önlemler.) Alanın Depremselliği, Proje Alanına Yakın Faylar ve Proje Alanına Uzaklıkları, Bu Faylarda Meydana Gelen Depremler, Proje Alanının İşaretlendiği 1/25000 Ölçekli Genel Jeoloji Haritası ve Diri Fay Haritası (Tektonik Hareketler, Mineral Kaynaklar, Benzersiz Oluşumlar) İnceleme Alanına Ait Büyük Ölçekli (1/5000 yada varsa 1/1000) Jeoloji Haritası ile Bölgenin Stratigrafık Kolon Kesiti ve İrdelenmesi Proje Alanı ve Etki Alanının Doğal Afet Durumu Deprem Dışındaki Heyelan, Kaya Düşmesi, Su Baskını vb. Doğal Afet Durumu (7269 sayılı yasa kapsamında) Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayınlanarak Yürürlüğe Giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemlerin Açıklanması Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemleri Açıklanması Taban Suyu Seviyeleri, Zemin Akışkanlığı ve Taşıma Kapasitelerinin Belirtilmesi, Proje Alanında Yağışa Bağlı Taşkın, Sel, Göllenme ve Yeraltısuyu Baskın Riski, Proje Alanı ve Etki Alanındaki Yüzeysel ve Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri, Debileri Proje Alanı ve Etki Alanın Hidrolojik ve Hidrojeolojik Özellikleri, Yüzeysel ve Yeraltı Su Kaynaklarının, Kuru Derelerin Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri, Debileri, Meteorolojik Özellikler, Bölge Özelinde Hava Koşulları Proje Alanı ve Etki Alanındaki Flora/Fauna ve Yaşam Alanları (Arazi çalışmalarının vejetasyon dönemi dikkate alınarak hangi dönemde kim tarafından yapıldığı, tür tespitlerinin belirlenme yöntemleri, bölgedeki dağılımları ve bolluk miktarları. Ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altına alman türler (Fauna çalışmalarına ait bölümde IUCN e göre tehlike kategorilerine göre değerlendirme yapılması, Koruma Statüleri nin RDB (Kırmızı Liste) Bern Sözleşmesi tür listeleri baz alınarak belirlenmesi ve alınacak önlemlerin belirtilmesi, fauna türlerinin Merkez Av Komisyonu kararlarına göre irdelenmesi.(flora ve fauna arazi çalışmasının hangi tarihlerde ve kim tarafından yapıldığının belirtilmesi) Projenin İşletme Aşamasında Kullanılacak Olan Termal Suyun Nereden Temin Edileceği, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı, Özellikleri, Debileri, Kaynak Koruma Alanı Etüdünün Hazırlanması (ilgili kurumlar tarafından onaylı), Turizm Tesisi İçerisinde Termal Suyun Kullanım Alanlarının Ayrıntılı Belirtilmesi Proje Sahası İçerisinde Orman Alanı Bulunup Bulunmadığı, Varsa Orman Alanı Miktarının ( m2 ) Belirtilmesi, Proje Sahasının Orman Alanları Dışında Bulunması Halinde; proje Sahasının Bulunduğu Alana En Yakın Orman Alanı Mesafesi, Proje Sahasına En Yakın Orman Alanında Mescere Tipi (Proje Sahasının 2

5 İşaretlendiği 1/25000 Ölçekli Mescere Haritası, Orman Bölge Müdürlüğü görüşü ve ÇED İnceleme Değerlendirme Formu) Projenin Mevcut Trafik Yüküne Olan Etkileri ve Alınacak Önlemler: (Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında kullanılacak yol güzergahı, projenin inşaatı aşamasındaki trafik yoğunluğu ve yoğunluğun tespiti ile alınacak önlemler, gürültü, toz ve buna benzer olumsuzlukların çevreye ve insanlara etkileri ve alınacak önlemler) Sosyo-Ekonomik Çevrenin Özellikleri Ekonomik Özellikler (Yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler, sektör başına nüfus dağılımı) Nüfus (Yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; göçler, nüfus artış oranları, diğer bilgiler) Bölgenin Turizm Potansiyeli Yaratılacak İstihdam İmkanları ve İşsizlik Beklenen Sosyo-ekonomik Değişiklikler BÖLÜM 4: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER Arazinin Hazırlanması İçin Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Toprak, Taş, Kum vb. Maddelerin Nerelere Taşınacakları veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları, Hafriyat Sırasında Kullanılacak Malzemeler İnşaat ve İşletme Aşamalarında Proje Kapsamında Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden Temin Edileceği, En Yakın İçme Suyu Kaynağı, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları, Proje Alanına Açılmış ve Açılacak Olan Kuyularla İlgili Bilgi (Açılması planlanan yeraltısuyu kuyuları için DSİ Bölge Müdürlüğünden gerekli izinlerin alınması, kuyu kullanım belgelerinin ÇED raporuna eklenmesi) Projenin İnşaatı ve İşletme Aşamasında Oluşacak Muhtemel Atıkların (evsel nitelikli atıklar, atık yağlar, ambalaj atıkları, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları, tıbbi atıklar) Cinsi, Miktarı ve Bertaraf Yöntemleri (Atıklar konusunda tüm değerlendirmelerin ilgili yönetmeliklerin tarih ve sayıları verilmek suretiyle atıfta bulunularak irdelenmesi) Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında, Oluşacak Atık Suların Cins ve Miktarları, (evsel nitelikli atık su, bakım-onarım ve iş makinelerinden kaynaklanan atık yağlar vb.) Bertaraf Yöntemleri (arıtma tesisi akım şeması, kapasitesi) ve Deşarj Edileceği Ortamlar (Burada Gerekli İzinler Alınmalı ve İzin Belgeleri Rapora Eklenmelidir.) Projenin, Yeraltı Ve Yüzeysel Su Kaynaklarına Olabilecek Etkileri (Mevcut Ve Planlanan Kullanımı), Proje Alanına Mesafeleri, Debileri Ve Alınacak Önlemler, Proje Alanında Yapılacak Peyzaj Çalışmaları (kullanılacak çim türü, gübre türleri çimlerin gübrelenmesi esnasında kimyasal gübrelerin kullanılmasının yeraltı sularına olabilecek etkileri ve alınacak önlemler irdelenmelidir) Projenin İşletme Aşamasında, Kullanılacak Olan Termal Suyun Bertaraf Yöntemleri, Deşarj Edileceği Ortamlar, (5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve buna bağlı olarak çıkan Uygulama Yönetmeliği Hükümlerine uyularak) İşletme aşamasında kullanılacak olan termal suyun; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve buna bağlı olarak çıkan uygulama yönetmeliği hükümleri doğrultusunda bertarafı sağlanacaktır Projenin işletme aşamasında oluşacak olan evsel atık suların tamamının arıtılması için paket arıtma ünitesinin kurulacaktır Projenin İşletme Aşamasında Isınma Amaçlı Kullanılacak Yakıt Cinsi ve Miktarı, Hava Kirliliğine Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler, İnşaat ve İşletme Aşamasında Gürültü Oluşumu İnşaat Aşamasında Oluşacak Gürültünün Hesaplanması ve Değerlendirilmesi Arka Plan Gürültü Ölçümleri

6 4.9.3.İşletme Aşamasında Oluşacak Gürültünün Hesaplanması ve Değerlendirilmesi Kontrol Tedbirleri Projenin İnşaatı Aşamasında Oluşacak Toz (toz yayma işlemleri, toz miktarı, hesaplama yöntemi vb.), ve Alınacak Önlemler (hafriyat sırasında hakim rüzgar etkisiyle oluşabilecek tozlanma vb. çevresel özellikler göz önünde bulundurulmalıdır) Yağışa Bağlı Sel, Göllenme, Taşkın ve Yeraltısuyu Baskınını Önleme ve Drenaj İle İlgili İşlemler Projenin Etki Alanı İçerisindeki Tarım Alanlarına Olabilecek Etkiler Ve Alınacak Önlemler (1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında değerlendirilmesi), (Projenin Toprak Kanunu, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve İlgili Diğer Kanun ve Mevzuatları Çerçevesinde Değerlendirmesi) Projenin Flora ve Fauna Üzerine Etkileri, Alınacak Önlemler, Önemli Olabilecek Türlerin Yaşam Ortamlarına Etkiler ve Koruma Kriterleri Proje Sahasının Orman Alanlarına Mesafesine Göre Olumsuz Etkiler ve Etki Azaltıcı Tedbirler, Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Önlemler Projenin Orman Alanlarına Muhtemel Olumsuz Etkilerine Karşı Alınacak Önlemler Projeye İlişkin Güncel Olarak Yapılmış Deprem Risk Analizi, Sıvılaşma Riski ve Deprem Riskine Karşı Alınacak Önlemler Nüfus hareketleri (İnşaat ve işletme döneminde sağlanacak istihdam, yerleşimlere olabilecek etkiler, ekonomik değişiklikler, göç hareketi) Tehlikeli Durumlar İçin Acil Eylem Planı (yangın, kaza, çarpışma vb. için alınacak önlemler, gerekli müdahale ekipmanları), İlk Yardım İmkanlar Diğer Faaliyetler BÖLÜM 5: HALKIN KATILIMI (Projeden etkilenmesi muhtemel yöre halkının nasıl ve hangi yöntemlerle bilgilendirildiği, proje ile ilgili halkın görüşlerinin ve konu ile ilgili açıklamaların ÇED Raporuna yansıtılması) BÖLÜM 6: İZLEME PROGRAMI Faaliyetin inşaatı için önerilen izleme programı, faaliyetin işletmesi ve işletme sonrası için önerilen izleme programı ve acil müdahale planı ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda, Yeterlik Tebliği nde Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri başlığının dördüncü maddesinde yer alan hususların gerçekleştirilmesi ile ilgili program BÖLÜM 7: YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ (Projenin inşaat ve işletme aşamalarında yapılması planlanan tüm çalışmaların ve çevresel etkiler için alınması öngörülen tüm önlemlerin, mümkün olduğunca basit, teknik terim içermeyecek şekilde ve halkın anlayabileceği sadelikte anlatılması) BÖLÜM 8: SONUÇLAR NOTLAR VE KAYNAKLAR

7 TABLO DİZİNİ Tablo Tesis Türlerine Göre Mahalli İdarelerce Belgelendirilen Konaklama Tesisi, Oda ve Yatak Sayısı Proje alanına ait Koordinat Listesi ise Tablo de verilmiştir Tablo Koordinat Listesi Tablo Sondaj Kuyularında Yapılan SPT N30 Değerleri Tablo Killer İçin SPT N, Serbest Basınç Direnci ve Kıvamlılık İlişkisi (Terzaghi ve Peck) Tablo Daneli (Kohezyonsuz) Zeminlerin SPT-N ve Relatif Sıkılık İlişkisi Tablo Arazide Ölçülen Boyuna Dalgası Hızları Tablo Boyuna Dalgası Hızı İle Zemin ya da Kayaçların Sökülebilirliği (Bilgin,1989) Tablo Arazide Ölçülen Boyuna Dalgası Hızları Tablo Boyuna ve Kayma Dalgası Hızlarına Bağlı Hesaplanan Poisson Oranları Tablo Poisson Sınıflaması ve Hız Oranı Karşılaştırması Tablo Boyuna ve Kayma Dalgası Hızlarına Bağlı Hesaplanan Elastisite Modülleri Tablo Elastisite Modülü Değerlerine Göre Zemin Ya da Kayaçların Dayanımı (Keçeli, 1990 dan derlenmiştir) Tablo Boyuna ve Kayma Dalgasi Hizlarina Bağli Hesaplanan Kayma Modülleri Tablo Kayma Modülü Değerlerine Göre Zemin Yada Kayaçlarin Dayanimi (Keçeli,1990 dan derlenmiştir) Tablo Boyuna ve kayma dalgası hızlarına bağlı hesaplanan Bulk modülleri Tablo Bulk Modülü Değerlerine Göre Zemin ya da Kayaçların Sıkışması Tablo Zemin Yatak Katsayıları Tablo Kayma Dalgasi Hizlari Ile Kayma Modülüne Bağli Hesaplanan Taşima Gücü Değerleri Tablo Zeminlerin taşıma güçlerine göre dayanımları (Keçeli, 1990 dan derlenmiştir) Tablo Boyuna Dalgası Hızları Ile Kayma Modülüne Bağlı Hesaplanan Taşıma Gücü Değerleri Tablo Zeminlerin Emniyetli Taşima Güçlerine Göre Dayanimlari (Keçeli, 1990 dan derlenmiştir) 47 Tablo Zemin Hakim Titreşim Periyodu, Spektrum K.P. ve Yerel Zemin Sınıfı Ilişkisi Tablo Arazide Ölçülen Vp Dalgası Hızlarından Elde Edilmiş Yoğunluk Değerleri Tablo Tabaka İçin Zemin Birimlerin Yoğunluğu (Keçeli,1990 dan derlenmiştir) Tablo Masw Yöntemi Ile Elde Edilen Vs 30 Hizları Tablo Kuyulara ait Nokta Yükleme Dayanım İndeksi sonuçları Tablo Kayma Dalgası Hızına Göre Yersel Birim Türleri ve Zemin Grupları (ABYYHY, 2007) Tablo Deprem Yönetmeliğine Göre Zemin Gruplarının Sismik Sınıflaması (Keçeli, 1990 dan derlenmiştir) Tablo Kayma Dalgası Hızına Göre Yersel Birim Türleri ve Zemin Grupları (ABYYHY, 2007) Tablo Deprem Yönetmeliğine Göre Zemin Gruplarının Sismik Sınıflaması (Keçeli, 1990 dan derlenmiştir) Tablo Sivilaşma Analizi Özet Tablosu Tablo Yılları Arasında Meydana Gelmiş Magnitüdü 4,0 ve Daha Büyük Deprem Veriler Tablo Yılları Arasında Meydana Gelmiş Magnitüdü 4,0 ve Daha Büyük Deprem Veriler (Devamı) Tablo Yılları Arasında Meydana Gelmiş Magnitüdü 4,0 ve Daha Büyük Deprem Veriler (Devamı) Tablo Yılları Arasında Meydana Gelmiş Magnitüdü 4,0 ve Daha Büyük Deprem Veriler (Devamı) Tablo Kayma Dalgasi Hizlari Ile Kayma Modülüne Bağli Hesaplanan Taşima Gücü Değerleri Tablo Zeminlerin taşıma güçlerine göre dayanımları (Keçeli, 1990 dan derlenmiştir) Tablo Boyuna Dalgası Hızları Ile Kayma Modülüne Bağlı Hesaplanan Taşıma Gücü Değerleri Tablo Zeminlerin Emniyetli Taşima Güçlerine Göre Dayanimlari (Keçeli, 1990 dan derlenmiştir) Tablo Sıvılaşma Analizi Özet Tablosu Tablo Uzun Yıllar En Yüksek Sıcaklık Değerleri Tablo Uzun Yıllar En Yüksek Sıcaklık Değerleri Tablo Yalova İli Ortalama Toplam Yağış Miktarı (mm) Tablo Yalova İli Uzun Yıllar Ortalama Aylık Bağıl Nem Değerleri Tablo Yalova ya Ait Ortalama Rüzgar Hızı (m/sn) Dağılımı

8 Tablo Yalova İli En Hızlı Esen Rüzgarın Yönü ve En Hızlı Esen Rüzgarın Hız (m/sn) Tablo Amphibia (İki Yaşamlılar) Tablo Mammalia (Memeliler) Tablo Reptilia (Sürüngenler) Tablo Aves (Kuşlar) Tablo Aves (Kuşlar) (Devamı) Tablo Aves (Kuşlar) (Devamı) Tablo Aves (Kuşlar) (Devamı) Tablo Pisces (Balıklar) Tablo Pisces (Balıklar) (Devamı) Tablo Yalova İli ve İlçelerinin Nüfus Dağılımı ( ) Tablo Ses Gücü Düzeyleri Açık alanda kullanılan ekipmanların ses gücü düzeyleri, mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca hazırlanan ve tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik kapsamında hesaplanmış olup, Tablo de verilmiştir Tablo Alanda Oluşacak Ses Basınç Düzeyleri Tablo Kullanılacak Ekipmanlar ve Ses Gücü Düzeyleri Tablo Düzetme Faktörü Tablo Her Bir Gürültü Kaynağının Çeşitli Mesafelerdeki Ses Düzeyleri Tablo Her Bir Gürültü Kaynağının Çeşitli Mesafelerdeki Ses Düzeyleri (devamı) Tablo Her Bir Gürültü Kaynağının Çeşitli Mesafelerdeki Ses Düzeyleri (devamı) Tablo Mesafeye Bağlı Olarak Hesaplanan Atmosferik Yutuş Değerleri Tablo Faaliyet Alanında Kullanılacak Her Bir Gürültü Kaynağının Mesafeye Bağlı Net Ses Düzeyler Tablo Faaliyet Alanında Kullanılacak Her Bir Gürültü Kaynağının Mesafeye Bağlı Net Ses Düzeyler (devamı) Tablo Faaliyet Alanında Kullanılacak Her Bir Gürültü Kaynağının Mesafeye Bağlı Net Ses Düzeyler (devamı) Tablo Faaliyet Alanında Kullanılacak Her Bir Gürültü Kaynağının Mesafeye Bağlı Net Ses Düzeyler (devamı) Tablo Faaliyet Alanında Kullanılacak Her Bir Gürültü Kaynağının Mesafeye Bağlı Net Ses Düzeyleri Tablo Toz Emisyonu Hesaplarında Kullanılan Emisyon Faktörleri Tablo Tesiste Oluşacak Toz Miktarları ve Kaynakları

9 ŞEKİL DİZİNİ Şekil Türlerine Göre Tesis ve Yatak Sayıları Şekil İnşaat İşlemleri Şekil Proje Alanının İşaretlendiği 1/25000 Ölçekli Topoğrafik Harita Şekil Faaliyet Alanının Ülke ve Bölge İçindeki Yeri Şekil Bölgeye Ait Uydu Görüntüsü Şekil Faaliyet Alanına Ait Fotoğraflar Sekil Armutlu Yarımadası nın ana tektonik birlikleri (Yılmaz ve dig., 1995) Şekil Sondaj Lokasyon Haritası Şekil Yalova ve Civarı Diri Fay Hattı Şekil Yalova ve Çevresinde Meydana Gelmiş, Magnitüdü 4.0 ve Daha Büyük Olan Depremlerin Dağılımı (www.sayisalgrafik.com.tr) Şekil Yalova (Merkez) Ve Çevresinde 1900 Yılından Günümüze Kadar Olmuş Deprem Sayısı Deprem Büyüklüğü (Ms 4.0) Arasındaki İlişkiyi Gösterir Histogram Şekil Yalova (Merkez) ve Çevresi Deprem Sayılarının (ms 4.0) Yıllara (1900-Günümüze) Göre Değişimini Gösterir Histogram Şekil Yalova Ve Çevresinin Tektonik Konumu (Görür vd., 1997) Şekil Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası Şekil Yalova İli Deprem Haritası Şekil Faaliyet Alanının Jeolojisini Gösteren Enine Jeolojik Kesit Şekil Bölgeye Ait Stratigrafik Kolon Kesit Şekil Yalova ili Ortalama Aylık Sıcaklık Değerleri Şekil Uzun Yıllar Ortalama Aylık Sıcaklık Değerleri Şekil Yalova İli Basınç Dağılımı Şekil Yalova İli Aylara Göre Ortalama Toplam Yağış Miktarı (mm) Şekil Yalova ili Ortalama Bağıl Nem(%) Şekil Yalova ili Sayılı Günler Şekil Yalova İli Kar Örtüsü Kalınlığı (cm) Şekil Uzun Yıllar Esme Sayılarına Göre Rüzgar Diyagramı Şekil Uzun Yıllar Esme Hızlarına Göre Rüzgar Diyagramı

10 Şekil Bölgenin Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Yönü Diyagramları Şekil Yalova İli Ortalama Rüzgar Hız Dağılımı Şekil Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarların Gün Dağılımları Standart Zamanlarda Şekil 5.1. Gazete İlanları Şekil 5.2. Halkın Katılımı Toplantısı Şekil 5.2. Halkın Katılımı Toplantısı

11 BÖLÜM 1: PROJENİN TANIMI VE AMACI 1.1 Projenin Tanımı, Hizmet Amaçları, Mevcut ve/veya Planlanan Projelerle İlişkisi, Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve Gerekliliği, Projenin Yatırım ve İşletme Süresi, Proje Alanının Tanıtımı, Koordinatları, Proje Alanı Çevresindeki Yapılar, Türkiye nin günümüzde konaklama alanında sahip olduğu tesis ve yatak kapasitesi, ulaştırma alanındaki charter filosu ve koltuk sayısı 15 yıl öncesine göre çok farklı bir noktaya gelmiştir. Tesis yatırımlarının çoğu Türkiye den yetişen girişimciler tarafından inşa edilmekte ve yerli işletmeciler tarafından işletilmektedir. Türkiye nin turizm ve konaklama alanında bugünkü noktaya gelmesinde 1980 yılının ikinci yarısında çıkarılan teşvik yasasının önemli bir etkisi olmuştur. Teşvik yasası ile kamu arazileri, yatırımcılara, üzerinde turistik tesis kurmak amacıyla tahsis edilmiştir. Yasanın çıkarılması başta inşaat ve tekstil olmak üzere birçok sektörden girişimcinin turizme yönelmesine yol açmıştır yılına kadar devam eden süreçte, Türkiye nin turizmde ana politikası hızla yeni tesisler inşa ederek yatak arzını artırmak olmuştur. Bu dönemde Türkiye nin turizmdeki gelişmesi şu üç önemli olguya dayanmıştır: o Havayolu taşımacılığında sahip olunan ulusal bayraklı charter filosu o Türklerin yurtdışında kurduğu tur operatörlüğü ile gerçekleştirilen pazarlama o Konaklama tesislerinin yerli firma ve kişilerce işletilmesi. Yeni ürün sunma konusunda gelişme gözlenmekte ancak, bu noktada henüz ideal noktada olmamakla beraber sektördeki genel eğilim hızla doğru bir eksene oturma yönünde gelişmektedir. Son dönemde şehir otellerinde butik tarzının öne çıkıp ağırlık kazanması, resortlarda tema/konsept tarzı tesislerdeki yöneliş dikkat çekmektedir. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nün yaptığı araştırmalara göre, turizmde trend Güneş-Kum-Deniz den, Heyecan-Eğitim-Eğlence ye kaymaktadır. Bundan dolayı Türkiye, tüketicinin değişen profili ve buna bağlı pazarda oluşan yeni taleplere karşılık verebilecek potansiyele sahiptir. 9

12 Türkiye de, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre mahalli idarelerce belgelendirilen toplam tesis yer almakta olup, tesis türlerine göre sayıları ve yatak sayılarına dair bilgiler Tablo de ve Şekil de yer almaktadır. Tablo Tesis Türlerine Göre Mahalli İdarelerce Belgelendirilen Konaklama Tesisi, Oda ve Yatak Sayısı TESİS TÜRÜ TESİS SAYISI ODA SAYISI YATAK SAYISI OTEL MOTEL PANSİYON TATİL KÖYÜ KAMPİNG KAPLICA TOPLAM Kaynak: OTEL TESİS SAYISI MOTEL 298 KAPLICA 35 KAMPİNG 55 PANSİYON TATIL KÖYÜ 24 OTEL YATAK SAYISI MOTEL KAPLICA KAMPİNG TATİL KÖYÜ PANSİYON Şekil Türlerine Göre Tesis ve Yatak Sayıları-2009 Kaynak: 10

13 Proje kapsamında, Abdurrahman Akarsu İnşaat ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. (bundan sonra rapor içinde Abdurrahman Akarsu İnşaat olarak anılacaktır) tarafından Yalova İli, Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyü, Kavacık Mevkii, 1 Pafta No, 2877 Numaralı Parsel sınırları içerinde bulunan m 2 lik (16009,56 m 2 olan alanın 1,56 m 2 lik kısmı ormana terk edilmiştir) alanda 233 oda kapasiteli, Mahal Palas Termal Resort&Spa Otel Projesi yapılması planlanmaktadır. Proje alanına ait Tapu, Tapu Müdürlüğü Yazısı ve Yapı İşlet Devret Modeli İle Fıstıklı Köyü Kavacık Mevkii Otel Yapım ve Kiralama İşi Kira Sözleşmesi ve Tapu Ek 1 de verilmiştir. Gerçekleştirilmesi planlanan proje için; Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak Yalova Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ne sunulmuştur. Söz konusu proje için Yalova Valiliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği nin 17. Maddesi gereği Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir Kararı verilmiştir. Bu kapsamda ÇED Raporu hazırlanmıştır. Mahal Palas Termal Resort&Spa Otel de bayanlar ve erkekler için ayrı ayrı düşünülmüş Türk hamamı, bayanlara özel saklı deniz, spa merkezi, kapalı ve açık termal havuzlar, spor ve sağlık kulüpleri, mescit, çocuk oyun alanı, parklar, açık ve kapalı restoranlar, otele ait güneşlenme mekanı-seyir terası ve toplamda 95 araçlık otopark alanı bulunacaktır. Söz konusu projede plaj uzunluğu 450 m / bayanlara özel 290 m plaj (saklı deniz), bayan açık / kapalı havuz toplam 1240 m 2, bay açık / kapalı havuz toplam 1470 m 2, açık aile havuzu 960 m 2 olacaktır. Proje alanına ait Vaziyet Planı Ek 2 de verilmiştir. Otelde Sunulacak Hizmetler: Kahvaltı Devre Başı, Ortası Ve Sonunda Oda Temizlenmesi Günlük Havlu Değişimi Tesis Yönetimi Genel Alan Temizlik 7/24 Teknik Servis Güvenlik Oda Bakım/Onarım/Yenileme Bayanlara Özel Saklı Deniz Bayanlara Özel Plaj Açık/Kapalı Bayanlara Özel Termal Havuz Açık/Kapalı Baylara Özel Termal Havuz Hamam 11

14 Fitness Sauna Buhar Odası Mini Futbol/Basketbol/Tenis Sahası Oturma Grubu/Balkon Kütüphane Bay/Bayan Mescit Özel Aile Havuzları Spa Merkezi (Bakım Kürleri, Sağlık Kürleri, Masaj, Güzellik Kürleri, Tematik Havuzlar) Restoran, Kafe Su Sporları Çocuklara Özel Kreş Hizmetleri Oda Servisi Kuaför Kuru Temizleme Tesis kurulacak alanda inşaat hazırlık, temel kazı işlemleri, kaba inşaat işleri yapılacak olup, bu aşamalardan sonra sıva, ince inşaat ve dekorasyon işlemine geçilecektir. En son aşamada peyzaj çalışmaları yapılacaktır. Peyzaj çalışmaları işleminden sonra pazarlama ve binalara yerleşime geçilecektir. Bunun yanında gerektiğinde; ilgili kurumlardan izin alınarak, denizde kazı ve tarama yapılıp ihtiyaç duyulan bölgeler, teknelerin yanaşması için derinleştirirlebilecektir. Söz konusu proje inşaatına gerekli izinler alındıktan sonra başlanacak olup, projenin işletme süresi 49 yıl olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında inşaat aşmasında yaklaşık iş yoğunluğuna göre değişmekle birlikte ortalama 160 personelin çalışacağı, işletme aşamasında ise 265 i personel, 1025 i konuk olmak üzere tesiste toplam 1290 kişi bulunacağı planlanmaktadır. Proje alanının; Kuzeyinde : Fıstıklı (kuş uçuşu yaklaşık m) Güneyinde : Marmara Denizi Batısında : Fıstıklı Limanı (kuş uçuşu yaklaşık 400 m) Kuzey batısında : Yalı Yerleşimi (kuş uçuşu 700 m) bulunmaktadır. 12

15 Proje alanına ait Koordinat Listesi ise Tablo de verilmiştir. Tablo Koordinat Listesi ED-50 WGS-84 Nokta Adı Y X Enlem Boylam

16 1.2. Proje Kapsamındaki Faaliyet/Hizmet Üniteleri, Özellikleri, Adedi, Kapasiteleri, Boyutları, Her Bir Ünitede Yapılacak İşlemlerin ve Verilecek Hizmetlerin Belirtilmesi, Ünitelerin Projenin Vaziyet Planı Üzerinde Gösterimi, Bu Üniteler İçin Belirlenen Kapalı ve Açık Alan Büyüklükleri (binaların kat adetleri, yükseklikleri v.b.) Mahal Palas Termal Resort&Spa Otel, İstanbul a en yakın tatil beldelerinden Yalova-Armutlu da 365 gün boyunca hizmet verecek dağ veya deniz manzaralı 1+1, 2+1, 1+0, 3+1 ve penthouse daireler şeklinde toplamda 808 yatak ve 233 oda kapasiteli olarak inşa edilecektir. Mahal Palas Termal Resort&Spa Otel de bayanlar ve erkekler için ayrı ayrı düşünülmüş Türk hamamı, bayanlara özel saklı deniz, Spa merkezi, kapalı ve açık termal havuzlar, spor ve sağlık kulüpleri, mescit, çocuk oyun alanı, parklar, açık ve kapalı restoranlar, otele ait güneşlenme mekanı-seyir terası ve kumsal bulunacaktır. Ayrıca söz konusu proje alanında 53 adet açık, 42 adet kapalı olmak üzere toplam 95 araçlık otopark alanı tahsis edilmiştir. Söz konusu projede plaj uzunluğu 450 m / bayanlara özel 290 m plaj (saklı deniz), bayan açık / kapalı havuz toplam 1240 m 2, bay açık / kapalı havuz toplam 1470 m 2, açık aile havuzu 960 m 2 olacaktır. Proje alanına ait Vaziyet Planı Ek 2 de, odalara ait teknik çizimler Ek 3 de verilmiştir Proje İçin Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi ve Seçilen Yerin Seçiliş Nedenleri İle Alternatif Alanların Eleme Kriterlerinin Belirtilmesi İlgili proje yeri; otel yapımı açısından ve ulaşım arterlerine olan yakınlığı, doğal güzellikleri, denize yakın olması, bölgenin turizm açısından potansiyelinin yüksek olması hususları göz önünde bulundurularak faaliyet sahibi tarafından bölgede yapılan çalışmalar sonucunda tercih edilmiştir. Bu kapsamnda proje alanı 49 yıllığına yap işlet devret modeli ile kiralanmış (Ek 1) olup, bu aşamadan sonra alternatif yer arayışında bulunulmamıştır. 14

17 1.4. Fayda-Maliyet Analizi Proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Abdurrahman Akarsu İnşaat a ait Mahal Palas Termal Resort&SPA Otel projesinin toplam yatırım bedeli ,00 TL, yıllık işletme gideri yaklaşık ,00 TL olarak planlanmıştır. Tesisin yıllık işletme geliri ise ,00 TL olarak öngörülmekte olup, projenin kendisini yaklaşık yılda amorti etmesi beklenmektedir Projenin Fiziksel ve Teknik Özellikleri Projenin Özellikleri, Kullanılacak Malzemenin Özellikleri, Miktarı, Nereden Temin Edileceği, Gerekli Çizimler (detay görünüşler, kesitler vb.) Proje kapsamında kullanılacak olan malzemeler, yurtiçi ve yurtdışından temin edilecektir. Yapılması planlanan otel; 1+1, 2+1, 1+0, 3+1 daireler ve penthouse şeklinde toplamda 808 yataklı ve 233 oda kapasiteli olarak inşa edilecektir. Oda tiplerini gösterir kroki Ek 3 de verilmiştir. 15

18 İnşaat Aşamasının Etapları Söz konusu projenin inşaat aşamasında yaklaşık olarak 160 kişi çalışacak olup, bu sayı iş yoğunluğuna göre değişebilecektir. İnşaat işlemleri kapsamında yapılacak işlemler Şekil de verilmiştir. Temel Kazı İşlemleri Temel ve Kaba İnşaat İnce İnşaat Peyzaj Çalışmaları Şekil İnşaat İşlemleri 16

19 1.6. Projeye İlişkin Politik, Yasal ve İdari Çerçeve Projeye İlişkin İzin Prosedürü (ÇED sürecinden sonra alınacak izinler) Proje kapsamında; ÇED sürecinin ardından Belediye, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan mevzuat kapsamındaki tüm izinler alınacaktır Proje İle İlgili Olarak Bu Aşamaya Kadar Gerçekleştirilmiş Olan İş ve İşlemlerin Kısaca Açıklanması Gerçekleştirilmesi planlanan proje için; Mahal Palas Resort & SPA Otel Projesi için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak Yalova Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ne sunulmuştur. Söz konusu Proje için Yalova Valiliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği nin 17. Maddesi gereği Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir Kararı verilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan ÇED Başvuru Dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na sunulmuştur. Bunun yanında; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Gıda Tarım Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, gibi kurumların uygunluk görüşü alınmış olup, Ek 4 de verilmiştir Zamanlama Tablosu Proje kapsamında ÇED ve Projelendirme işlemlerinin 2013 yılı sonunda tamamlanması ve 2016 yılının bahar döneminde faaliyete geçmesi planlanmakta olup, Zamanlama Tablosu Tablo de verilmiştir. Tablo Proje Zamanlama Tablosu ZAMANLAMA TABLOSU Aylar ÇED ve Projelendirme İşlemleri İzinlerin Alınması İnşaat İşlemleri İşletmeye Geçiş 17

20 Projeye İlişkin Finans Kaynakları Projeye ilişkin finansal konular, şirketin öz sermayesi, yurt içi ve yurt dışı kredi kaynaklarından sağlanacaktır. 18

21 BÖLÜM 2: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU 2.1. Plan Bilgileri ve Proje Alanı Tanıtıcı Bilgiler/Proje Alanın ve Yakın Çevresinin Fotoğrafları (Proje Alanının, Lejand ve Plan Notlarının da Yer Aldığı Onaylı 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Planlar, onay tarihi ve sayısı ile birlikte ilgili idaresince aslının aynıdır resmikurum kaşeli ve orijinal boyutta olmalı), Vaziyet ve Yerleşim Planı, Proje alanı ve yakın çevresinin 1/25000 ölçekli topoğrafik harita üzerine proje sahası ve yakın çevresinde bulunan yeraltı ve yüzey sularının, deprem kuşaklarının, jeolojik yapının, turizm ve yerleşim alanlarının, ulaşım ağının, enerji nakil hatlarının, arazi kabiliyetinin, faaliyet alanının yakın çevresinde faaliyetlerine devam etmekte olan diğer kullanımların yerlerine ilişkin verilerin, bağlantı yollarının, gösterilmesi ve mesafeleri) Proje kapsamında, Abdurrahman Akarsu İnşaat tarafından, Yalova İli, Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyü, Kavacık Mevkii, 1 Pafta No, 2877 Numaralı Parsel sınırları içerisinde m 2 lik alanda, 233 oda ve 808 yatak kapasiteli, Mahal Palas Termal Resort&Spa Otel Projesi yapılması planlanmaktadır. Proje alanına ait Vaziyet Planı Ek 2 de, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Ek 5 de, 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Lejant ve Plan Notları ise Ek 6 da verilmiştir. Proje alanının; Kuzeyinde : Fıstıklı (kuş uçuşu yaklaşık m) Güneyinde : Marmara Denizi Batısında : Fıstıklı Limanı (kuş uçuşu yaklaşık 400 m) Kuzey batısında : Yalı Yerleşimi (kuş uçuşu 700 m) bulunmaktadır. Faaliyet alanının da gösterildiği 1/ ölçekli Topoğrafik Harita, Şekil de ve Ek 7 de verilmiştir. Faaliyet Alanının Ülke ve Bölge İçindeki Yeri Şekil de, Bölgeye Ait Uydu Görüntüsü Şekil de, Alana Ait Fotoğraflar Şekil de verilmiştir. 19

22 Akarsu İnşaat Mahal Palas Termal Resort&SPA Otel Projesi Raporu Şekil Proje Alanının İşaretlendiği 1/25000 Ölçekli Topoğrafik Harita 20

23 Faaliyet Alanı Şekil Faaliyet Alanının Ülke ve Bölge İçindeki Yeri 21

24 Faaliyet Alanı Faaliyet Alanı Şekil Bölgeye Ait Uydu Görüntüsü 22

25 Şekil Faaliyet Alanına Ait Fotoğraflar 23

26 2.2. Proje Alanı ve Etki Alanında İlan Edilmiş Özel Statülü Alanlar ve Proje Alanına Olan Uzaklıkları ve Üst Ölçekli Haritalar ile Gösterimi, (Sulak Alan, Turizm Alanı ve Merkezi, Doğal, Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanları, Kentsel Sit Alanı, İçme Suyu Havzaları, Özel Çevre Koruma Alanı Milli Parklar, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası vb.) Faaliyet alanı içerisinde Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Boğaziçi Kanununa Göre Koruma Altına Alınan Alanlar, Biogenetik Rezerv Alanları, Biosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, İçme ve Kullanma Suyu Kaynakları ile İlgili Koruma Alanları, Turizm Bölgeleri ve Koruma Altına Alınmış Diğer Alanlar bulunmamaktadır. Proje alanı ile ilgili alınmış görüşler Ek 4 de verilmiştir. Ek-V deki Duyarlı Yöreler Listesi Dikkate Alınarak bölgedeki duyarlı yörelere ilişkin bilgiler şu şekilde özetlenmiştir: DUYARLI YÖRELER Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu nun 2 nci maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat Parkları", "Tabiat Anıtları" ve "Tabiat Koruma Alanları" Faaliyet alanı ve etki alanında 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu nun 2 nci maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat Parkları", "Tabiat Anıtları" ve "Tabiat Koruma Alanları" bulunmamaktadır. Tabiat Parkları, bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarıdır. İl de şehir merkezine en yakın ve kolaylıkla ulaşılabilecek yer olarak Yalova Elmalık Köyü nde 10 ha alan ile Yalova Termal yolu üzerinde yine 10 ha alan Tabiat Parkları çalışması başlatılmıştır (Kaynak: İl Çevre Durum Raporu). Proje alanının Elmalık Köyü ne yaklaşık kuş uçumu mesafesi 38 km, Termal İlçesi ne olan yaklaşık kuş uçumu mesafesi 28 km olup, söz konusu alanlara faaliyetten kaynaklı menfi herhangi bir etki beklenmemektedir. 24

27 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı nca belirlenen "Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları" Faaliyet alanı ve etki alanında 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca mülga Çevre ve Orman Bakanlığı nca belirlenen "Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları" bulunmamaktadır. 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının "Tanımlar" başlıklı (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt bentlerinde "Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak tanımlanan ve aynı kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar Faaliyet alanı ve etki alanında, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının "Tanımlar" başlıklı (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt bentlerinde "Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" olarak tanımlanan ve aynı kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar bulunmamaktadır. 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları Faaliyet alanı ve etki alanında 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları bulunmamaktadır. 31/12/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde tanımlanan alanlar Faaliyet alanı ve etki alanında 31/12/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde tanımlanan alanlar bulunmamaktadır. 25

28 Cenova Deklerasyonu nun 17. maddesinde yer alan "Akdeniz e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin" yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar Faaliyet alanı ve etki alanında Cenova Deklerasyonu nun 17. maddesinde yer alan "Akdeniz e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin" yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar bulunmamaktadır. 14/2/1983 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi"nin 1. ve 2. maddeleri gereğince Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan "Kültürel Miras" ve "Doğal Miras" statüsü verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar İl de Hersek Gölü Sulak Alan Koruma Bölgesi bulunmakta olup, faaliyet alanına yaklaşık kuş uçumu mesafesi 58 km dir. Söz konusu alana faaliyetten kaynaklı menfi herhangi bir etki beklenmemektedir. 17/5/1994 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi" (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar. Faaliyet alanı ve etki alanında 17/5/1994 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi" (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar bulunmamaktadır. 27/7/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Avrupa Peyzaj Sözleşmesi Faaliyet alanı ve etki alanında 27/7/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Avrupa Peyzaj Sözleşmesi uyarınca koruma altına alınmış alanlar bulunmamaktadır. 26

29 Korunması gereken alanlar Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik rezerv alanları, jeotermal alanlar ve benzeri) Faaliyet alanı ve etki alanında Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik rezerv alanları, jeotermal alanlar ve benzeri) bulunmamaktadır. Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I. ve II. sınıf ile, özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı Faaliyet alanında tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I. ve II. sınıf ile, özel mahsul plantasyon alanları bulunmamaktadır. Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler Faaliyet alanı ve etki alanında doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler bulunmamaktadır. Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları Faaliyet alanında göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları bulunmamaktadır. 27

30 Bilimsel araştırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar Faaliyet alanı ve etki alanında Bilimsel araştırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar bulunmamaktadır. 2/11/1986 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği nin 49 uncu maddesinde tanımlanan "Hassas Kirlenme Bölgeleri" Faaliyet alanı ve etki alanında "Hassas Kirlenme Bölgeleri" bulunmamaktadır. 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar Faaliyet alanı ve etki alanında Özel Çevre Koruma Bölgeleri olarak tespit ve ilan edilen alanlar bulunmamaktadır. 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu na göre koruma altına alınan alanlar Faaliyet alanı ve etki alanında 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu na göre koruma altına alınan alanlar olarak tespit ve ilan edilen alanlar bulunmamaktadır. 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler Faaliyet alanında 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler bulunmamaktadır. 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar Faaliyet alanı ve etki alanında 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar bulunmamaktadır. 28

31 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda belirtilen alanlar Faaliyet alanı ve etki alanında 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda belirtilen alanlar bulunmamaktadır. 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununda belirtilen alanlar Faaliyet alanı ve etki alanında 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununda belirtilen alanlar bulunmamaktadır. 17/5/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği nde belirtilen alanlar Faaliyet alanı ve etki alanında 17/5/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği nde belirtilen alanlar bulunmamaktadır. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli alanlar 20/2/1984 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi" (BERN Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan "Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları"nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları" Faaliyet alanı ve etki alanında 20/2/1984 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi" (BERN Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan "Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları"nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları" bulunmamaktadır. 29

32 12/6/1981 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Akdeniz in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi" (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca korumaya alınan alanlar Faaliyet alanı ve etki alanında 12/6/1981 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Akdeniz in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi" (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca korumaya alınan alanlar bulunmamaktadır. 23/10/1988 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Akdeniz de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" gereği ülkemizde "Özel Koruma Alanı" olarak belirlenmiş alanlar Faaliyet alanı ve etki alanında 23/10/1988 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Akdeniz de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" gereği ülkemizde "Özel Koruma Alanı" olarak belirlenmiş alanlar bulunmamaktadır. 13/9/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yayımlanmış olan "Akdeniz de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit" listesinde yer alan alanlar Faaliyet alanı ve etki alanında 13/9/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yayımlanmış olan "Akdeniz de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit" listesinde yer alan alanlar bulunmamaktadır Proje Alanına En Yakın Karayolu ve Mesafesi, Proje Alanı İçin Kullanılacak Yol Güzergahı ve Alternatifleri, Bağlantı Yolu İhtiyacı Olup Olmadığı ya da Yolun Mevcut Durumunda İyileştirme, Genişletme vb. Çalışmalar Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacak İse Bu İşlemlerin Kim Tarafından Yapılacağı Proje alanın kuzeyindan Gemlik-Armutlu İl Yolu geçmekte olup, mevcut yollardan faydalanılacaktır. İnşaat ve işletme aşamalarında trafik güvenliği açısından her türlü güvenlik önlemi alınacaktır. Yollara zarar verilmeyecek, verilmesi durumunda tüm zarar Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ile yapılacak protokol çerçevesinde faaliyet sahibi tarafından karşılanacaktır. 30

33 2.4. Peyzaj Projesi İle İlgili Bilgiler, (Proje alanında peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemelerinin (ağaçlandırmalar, yeşil alan düzenlemeleri vb.) ne kadar alanda nasıl yapılacağı, bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri) Peyzaj kabaca; yaşam alanlarının, kalitesi ve fonksiyonunun arttırmak, doğal ve kültürel varlıkları da koruyarak, projeden kaynaklı çevreye olabilecek etkilerin onarılmasıdır. Proje kapsamında yetkili kurum/kuruşlar tarafından peyzaj onarım planı hazırlanacak olup, söz konusu peyzaj onarım planı ile saha düzenlemelerinin ne kadar alanda nasıl yapılacağı, bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri belirlenecektir Proje Alanının Mülkiyetine İlişkin Bilgiler Yalova İli, Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyü, Kavacık Mevkii, 1 Pafta No, 2877 Numaralı Parsel sınırları içerinde bulunan m 2 lik alanda (16009,56 m 2 olan alanın 1,56 m 2 lik kısmı ormana terk edilmiştir) 233 oda kapasiteli Mahal Palas Termal Resort&SPA Otel Projesi yapılması planlanmaktadır. Projeye ilişkin Tapu Senedi ve Kira Sözleşmesi Ek 1 de verilmiştir. 31

34 BÖLÜM 3: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL VE SOSYO- EKONOMİK ÖZELLİKLERİ 3.1. Proje Alanı ve Etki Alanındaki Hava, Su, Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu, Mevcut Kirlilik Yükü, Proje Etki Alanının Nasıl ve Neye Göre Belirlendiğinin Açıklanması, Etki Alanın Harita Üzerinde İşaretlenmesi Hava: Yalova da kış boyunca görülen kirlilik ısınmadan kaynaklanmaktadır. Yıl boyu şehir atmosferinde gözlenen kirlilik ise taşıt emisyonları ve sanayi kaynaklı kirlilik olduğu tespit edilmiştir. Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından yapılan Yalova İli Hava Kirliliği çalışmasında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 1. Şehir merkezinde taşıtlardan gelen Uçucu Organik Bileşikler kirliliği, hava hareketinin olmadığı caddelerde dikkat çekecek seviyededir. 2. Sanayi bölgesinde, şehir atmosferinden farklı olarak proseste kullanılan kirleticilere rastlanılmaktadır. 3. Atmosferik şartlar, özellikle rüzgar süratinin azalması, kirletici konsantrasyonlarının artmasında en önemli neden olarak görülmektedir. 4. Kirleticilere özgü tek tek sınır değerlerin bulunmaması değerlendirmeyi zorlaştırmakla beraber, özellikle sanayi bölgeleri yakınında prosesten kaynaklanan hava kirliliği aralıklı örnekleme süresince görülmemiştir. Su: Yalova İli ve çevresinden kaynaklanan evsel atıksular toplam atıksu kirliliğinin (evsel+endüstriyel) yaklaşık %71 i kadar bir yer tutmaktadır. Marmara Denizi havzasında artan nüfus yoğunluğuna ve sanayileşmeye paralel olarak bölgede önemli çevre sorunları oluşmuştur. Marmara Denizi nin bir parçası olan İzmit Körfezi yoğun bir endüstriyel faaliyet ve nüfus yoğunluğuna sahiptir. Bu nedenle bölgede en fazla 269 atıksu deşarjı yapılmaktadır. İzmit Körfezinde oluşan bu kirlilik belirli şartlarda Marmara Denizine taşınmaktadır. Marmara Denizi ne dolayısıyla Yalova kıyılarına gerek komşu denizlerden gerekse Yalova dan yıllardan beri taşınan evsel ve endüstriyel faaliyetler sonucu deşarj edilen organik, inorganik ve zehirli (toksin) maddeler su kalitesinin bozulmasına neden olmuşlardır. 32

35 Yalova İli sınırları içerisinde yer alan endüstriyel kuruluşların sayıları azdır ve bu kuruluşların büyük kısmı arıtım ünitelerini faaliyete geçirmişlerdir. Ancak şehir kanalizasyon suları Marmara genelinde olduğu gibi hiç bir işleme tutulmadan doğrudan denize verilmektedir. Bölgedeki sanayi kuruluşları proses ve kullanma sularını körfezin yüzey sularına vermektedirler. Bunların dışında Yalova deniz ulaşımında önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle bölge deniz ve kara taşımacılığından dolayı da büyük ölçüde kirlenmeye maruz kalmaktadır. Sonuç olarak Marmara Denizi ülkemizin kirlenme riski en fazla olan su ortamı durumundadır. Marmara nın kirlenmesi ulusal ve uluslararası boyutları olan karmaşık bir yapı göstermektedir. Bu yüzden Marmara Denizi nde kirlenme kontrolü çalışmaları, çeşitli yönleriyle ve Marmara Eylem Planı çerçevesinde yürütülmektedir. Yalova İli nin yeraltı suyu potansiyeli olarak Hersek (Altınova) ve Taşköprü sahil ovaları yer almaktadır. Her iki ovada aşırı çekimler nedeniyle tuzlu su girişimi mevcut olup, bu durum Hersek ovasında km ye, Taşköprü ovasında ise km ye ulaşmıştır. Bu gün için Taşköprü ovasında 5.7 hm³/yıl Hersek ovasında ise 7.8 hm³/yıl çekim yapılmaktadır. Her iki ovada yeraltı suyu kalitesi genellikle bozulmuş ve içme suyu olarak kullanılmaya uygun değildir. Ovalarda hızla devam eden düzensiz yapılaşma ve sanayileşme çabaları yer altı su kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir. Toprak: Yalova İli nin yerel yapısı paleozoik ve mezozoik yaşlı tortul tabakalardan oluşmaktadır. Hafif metaformize olmuş, genellikle geçirimsiz olan bu yapı bazen sert, bazen çatlak kalkerleri kapsamaktadır. Kıyılar alüviyal ve genç alüviyal, yamaçlar kireçli rendzina, orman ve makilikler kireçsiz kahve renkli orman toprakları ile kaplıdır. Alt bölge toplam arazisinin %7,53 ü alüvyal topraklar, %5,11 i kahverengi orman toprakları, %67,49 u kireçsiz kahverengi orman toprakları, %3,36 si koluvyal topraklar, %12,46 sı rendzinalar, %3,25 i diğer toprak sınıflarındandır. Yalova da eğim çoğunlukla %12 nin üzerinde ve doğal örtü de nispeten tahrip edilmiş olduğundan toprakların %75,7 si erozyondan şiddetli şekilde etkilenmiştir. Dolayısıyla toprakların büyük çoğunluğu sığ veya çok sığdır. Ayrıca sarp eğimli 3384 hektarlık kısımda kayalık vardır. Toprakların 2804 hektarında drenaj yetersiz, 772 hektarında bozuktur. Buralar çoğunlukla tarım alanıdır. 33

36 Bölgede toprak kirliliği ile ilgili yayınlanmış bir veriye rastlanmamakla birlikte, bilinçsiz gübre kullanımı ve sanayileşme başlıca toprak kirliliği kaynağı olarak görülmektedir. 3.2.Tarım Alanları ve Proje Alanının 4342 Sayılı Mera Kanununa Göre İrdelenmesi (Tarımsal Gelişim Proje Alanları, Özel Mahsul Plantasyon Alanları, Sulu ve Kuru Tarım Arazilerinin Büyüklüğü, Ürün Desenleri ve Bunların Yıllık Üretim Miktarları,) Proje sahası tarımsal amaçlı arazi özelliği taşımamaktadır. Bu kapsamda proje alanı ve çevresi 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Lejantında; (TTA) Turizm Tesis Alanı, 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Lejantında Turizm Tesis Alanı olarak geçmektedir sayılı Mera Kanununda belirtilen alanlar kapsamında bulunmamaktadır Proje Alanı ve Etki Alanında, Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (askeri yasak bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb.) Olup Olmadığı ve Projenin Bu Alanlara Olabilecek Etkilerinin İrdelenmesi Proje alanı ve etki alanında devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazi (askeri yasak bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb.) yer almamaktadır Proje Alanının Jeolojik Özellikleri ve Deprem Durumu: İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporları,(Bölgesel jeoloji ve faaliyet alanı jeolojisinin ayrı ayrı ve ayrıntılı değerlendirilmesi, yapılan testler ve sonuçları ve bu sonuçlara göre alınacak önlemler.) Bu bölüm hazırlanırken Vadi Jeoteknik Mühendislik Müşavirlik ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu (Temmuz 2012) dan, Jeoson Jeoloji Jeofizik Jeotermal Sondaj Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmış olan Jeolojik Hidrojeolojik Tektonik Jeofizik Etüt Raporu (Ocak 2013) dan ve Beytaş Mühendislik Zemin Etüdü Danışmanlık İnş. Mak. Tur. San. Tic.Ltd. Şti. tarafından hazırlanan Ruhsata Esas Zemin Etüt Raporu (Şubat 2013) dan faydalanılmıştır (Ek 8). 34

37 Genel Jeoloji ve Tektonik Armutlu Yarımadası, Yılmaz ve dig. (1995) tarafından üç farklı zona ayrılmıstır. Bunlar Kuzey zon, Orta zon ve Güney zon olarak isimlendirilmiştir (Şekil ). Kuzey zon; Armutlu metamorfik toplulugunu ve bu birimlerin üstünü örten Geç Kretase-Tersiyer yaslı örtü birimlerini kapsamaktadır ve bu topluluk Rodop-Pontid Kıtası nın kalıntısını temsil etmektedir (Yılmaz ve dig. 1995). Orta zon; iki farklı tektonik birimi kapsamaktadır. Bunlardan ilki; İznik Metamorfik Toplulugu ve digeri de Geyve Metaofiyolitidir. Güney zon; Kuzey Anadolu Fayı nın güney kolu ile diğer zonlardan ayrılmakta olup, baslıca Sakarya Kıtası birimlerinden oluşmaktadır. İnceleme alanı bu zonlardan Kuzey zon içerisinde bulunmaktadır. Orta zon ve Güney zon yarımadanın dogu ve güney kesimlerde yer almakta olduğundan ve Fıstıklı graniti ile herhangi bir ilişki içinde olmamasından dolayı bu çalışmanın konusu dışındadır. Sekil Armutlu Yarımadası nın ana tektonik birlikleri (Yılmaz ve dig., 1995) İncebel Filişi (Ti) Bu formasyon üst düzeylerinde piroklastik ara düzeyler kapsayan türbiditik kırıntılı kayalardan oluşan bir istif niteliğindedir. İncebel formasyonu, yarımadanın doğusunda Geyve-Alifuatpaşa civarında kuzey kesimlerde ise İzmit Körfezi ne bakan yamaçlarda geniş alanlar kapsar. Karamürsel güneyindeki İncebel köyü civarında iyi yüzeyler kuzeybatıya eğimli, yaklaşık 1000 m kalınlığında bir istif oluşturur. 35

38 İncebel formasyonu üzerlediği formasyonların çakıllarından oluşan ve aşındırdığı litolojilerin rengine bağlı olarak mor, gri ya da sarı renkli ve taban konglomerası niteliğinde bir düzeyle başlar. Genellikle tekdüze bir şekilde kumtaşı, çamurtaşı, marn ve konglomera ardalanmasından oluşan filiş niteliğindeki bölümlerle devam eder. Alt düzeylerde konglomeralarla birlikte kumtaşlarının hakim olduğu m kalınlıkta bir bölüm vardır. Fıstıklı Graniti (Tf) Fıstıklı graniti yaygın olarak iri kristalli, pembe renkli, alkali feldspatlı, koyu mineralli monzogranit ile ince taneli, açık renkli, koyu mineralli granodiyoritten oluştuğu belirlenmiştir. Birimde bu iki egemen kaya türü haricinde, alkali feldspatça fakir, iri ve ovalyuvarlak kuvars taneli, porfirik dokulu ve kuvars bakımından diğer tür kayaçlara nazaran zengin granodiyoritler de yer almaktadır. Granitik kütle içerisinde ayrıca kuvars porfiri stokları ve riyolit daykları bulunmaktadır. Granitik kütlenin içerisinde, ayrıca birçok aplitik dayk graniti kesmekte ve ona göre nispeten taze halde bulunmaktadır. Bu türden sığ ve yarı derinlik kayaçları, ayrı bir başlık altında tanımlanmıştır. Fıstıklı granitine ait ilk kaynak plütonun kuzeydeki kısmı olan Katırlı köyündeki granitik blokları not eden Grisebach a Von Fritsch tarafından yapılan atıftır. Ardel ise bir adım öteye giderek granitin bir kısmının sınırını çizmiştir. Daha sonra bölgenin geneline yönelik en kapsamlı ilk çalışmayı Akartuna, (1968) gerçekleştirmiş ve granitin bugünkü sınırlarını belirlemiştir. Granit kapsadıgı alanın güney kesimlerde kısmen taze halde bulunurken kuzeye gidildikçe yoğun arena oluşturmuştur. Bu alterasyon neticesinde kayaç dokusu tamamen bozulmuştur. Feldspatlar granit bünyesinden ayrılmış ve geriye kuvars minerali ile birlikte az miktarda koyu renkli mineraller kalmıştır. Kayaç bu durumda zayıf çimentolu, açık kahve, koyu sarı renkli, orta boylu kırıntılı bir kayaç görünümündedir. Granitin taze durumdaki mostraları genellikle yarımadanın güneyindeki sahil yolu boyunca uzanan yol yarmalarında gözlenmekte ve bu taze yüzeylerde bölgesel olarak küresel alterasyon görülmektedir. Granitin iç kesimlerindeki aşırı altere olmuş granit içerisinde, m genişliginde, küçük mostralar şeklinde, alterasyona uğramamış taze granitlere de rastlanmaktadır. Sarısu Volkanitleri (Ts) Armutlu Yarımadası nın orta kesiminde yaygınca görülen andezitik lav ve aglomeralardan oluşan volkanik istifler Sarısu volkanitleri olarak adlanmıştır. Sarısu volkanitleri en yaygın olarak Sarısu Köyü çevresinde, yarımadayı kuzeydoğu-güneybatı yönünde yaklaşık ikiye bölen bir şerit halinde yüzeyler. 36

39 Yarımadanın batısında dağınık yüzeylenmeler halinde de görülürler. Fazla altere olmamış masif volkanik kayaların yüzeylediği Sarısu köyü çevresi, istifin niteliği hakkında genel bir fikir verebilecek kesimdir. Formasyonun tüm özelliklerini yansıtan tip yer önermek oldukça zordur. İstif volkanizmanın gelişme sürecine bağlı olarak değişik yerlerde değişik litolojilerin sıralanmasından oluşur. Kılınç kireçtaşı (Tk) Bu birimi yaygın olarak kireçtaşları oluşturur. Bunlar killi, marnlı, kumlu ve kavkılı özelliklerde gözlenir. Ayrıca kum, çakıl, kil ve jipsli seviyeler de vardır. Kılınç kireçtaşı yarımadanın kuzeyinde, Yalova güneyi ile Kılınç çevresindeki geniş bir alanda yüzeylenmiştir. En yaygın yüzeylenmeleri Kılınç dolayında gözlendiğinden birime bu ad verilmiştir (Göncüoğlu ve diğ, 1991). Birimin alt seviyelerini killi, kumlu, çakıllı merceklerde düzensiz tabakaların, killi ve marnlı kireçtaşlarıyla ardalanması oluşturur. Alacalı renkte görülen bu bölümü üste doğru beyaz renkli marn ve marnlı kireçtaşları izler. En üstte ise dikçe yamaçlar oluşturan grimsi beyaz marnlı kireçtaşı ve kireçtaşı tabakaları yanal devamlılık gösterir şekilde bulunur (Kılınçdere). Aslanbey Formasyonu (Ta) Pliyosen çökelleri özellikle çalışılan bölgenin kuzey sınırı boyunca, daha yaşlı formasyonların faylı sınırlarına dayalı olarak gözlenir. Akartuna (1968) yarımadanın batısındaki Sarmasiyen çökelleri üzerinde uyumsuz olarak yeralan bu formasyonların Ponsiyen-Pliyosen çökelleri olduğunu belirtir. Pliyosen çökelleri genellikle kumtaşı, kötü tabakalanmalı konglomera, çamurtaşı marn ardalanması ve kireçtaşından oluşur. İstif içinde çeşitli düzeylerde beyaz renkli tüf düzeylerine rastlanır. Sarı ya da beyaz renkli olan bu çökeller yumuşak morfolojik yüzeylenmeler sunar. Aslanbey formasyonu yarımadanın şekillenmesinde önemli rol oynayan Kuzey Anadolu Fayı na bağlı hareketlerden etkilenmiştir. Formasyon Alt Tersiyer ve Tersiyer öncesi formasyonlarla genellikle tektonik dokanaklıdır. Kuzey yamaçlarda yaklaşık doğu-batı uzanımlı faylarla kesilen Ponsiyen-Pliyosen çökelleri içinde eğim-doğrultu değişimleri açıkça gözlenir (Göncüoğlu ve diğ, 1991). 37

40 Alüvyon (Qal) Güncel çökeller, çalışma arazisinin güneyindeki Yaman, Kemer ve Fıstıklı derelerinin Gemlik körfezine döküldüğü bölgelerdeki oluşturdukları alüvyal yelpazelerde gözlenir. Ayrıca irili ufaklı dereler sahil boyunca küçük alanlarda alüvyon biriktirmişlerdir. Bunun haricinde, Samanlı Dag platosu üzerinde yer alan Mecidiye ve Sultaniye köylerinde geniş alüvyon düzlükler bulunur. Alüvyonlar genellikle kum, kötü tabakalanmalı çakıl, kil, silt ve mil boyutlu gereçten oluşur. İnceleme Alanının Jeolojisi İnceleme alanının jeolojisini Eosen Yaşlı Fıstıklı Graniti ve Kuvaterner yaşlı Alüvyon birimleri oluşturmaktadır. Alüvyon birimler eğimin %0-10 arasında olduğu düzlüklerde yayılım gösterirken Fıstıklı Granitleri ise eğimin arttığı yamaçlarda yüzeylenmiştir. Arazi Çalışmaları ve Deneyler Çalışmalar sırasında, öncelikle bölgede yapılmış önceki jeolojik etüd ve araştırmalar incelenmiş ve bunlardan alınan bilgilerden yararlanılmış, ilk aşamada önceki etüd ve araştırmalara bağlı kalarak alan ve civarının genel jeolojik durumu incelenmiştir. Arazi çalışmaları kapsamında çalışma sahasında 7 Adet toplam derinliği 72,0 metre olan Temel Etüd Sondajı, 1 adet derinliği 4,00 metre olan gözlem çukuru, 2 Adet Sismik Kırılma ve 2 adet Yüzey Dalgası Yöntemi (MASW) çalışması yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Araştırma Çukurları İnceleme alanında 1 adet 4,00 metre derinliğinde gözlem çukuru açılmıştır. Açılan çukurunda 0,00-3,00 metreler arası killi çakıllı Kum, 3,00-4,00 metreler arası ise fıstıklı granitine rastlanılmıştır. Sondaj Çalışmaları Zemin ve kaya türlerinin mühendislik özellikleri; arazide açılan sondaj kuyuları ve alınan numunelerden yapılan deneylerden elde edilen değerlere göre belirlenmiştir. İnceleme alanında 7 adet sondaj kuyusu toplam 72,0 metre derinliğinde açılmıştır. Sondaj kuyularında SPT deneyleri yapılmış ve kaya birimlerde karot numuneleri alınmıştır. Sondajlara ait lokasyon haritası Şekil de, sondaj logları ise Ek 9 da verilmiştir. 38

41 Şekil Sondaj Lokasyon Haritası Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) SPT deneyi yerinde (in-situ) yapılan bir dinamik kesme deneyidir. Bu deney, penetrometre adı verilen çelikten yapılmış özel bir numune alıcı tüpün standart enerji kullanılarak darbe ile zemine çakılması sırasında oluşan direncin saptanması prensibine dayanır. Dış çapı 50,0 mm, iç çapı 34,9 mm olan standart yarık tüp 63,5 kg ağırlığında bir tokmak ile 76,2 cm yükseklikten serbest olarak düşürülerek, zemine 15 er cm'lik 3 giriş (=45 cm) için vurulması gereken darbe sayıları saptanır. Son iki 15 cm lik ilerleme için darbe sayısının toplamı N30 şeklinde veya SPT N olarak gösterilir. SPT N deney sonuçlarının killi (kohezif) zeminlerin kıvamlılık ve serbest basınç dayanım değerlerinin korelatif ilişkisi aşağıda verildiği şekildedir. 39

42 SPT deneyleri özellikle alüvyonların ve Pliyo-kuvaterner serinin çakıl içermesi dolayısıyla çok güvenilir olmadıkları bilinmekte olup değerlendirmeler buna göre yapılmıştır. Sondaj kuyularında yapılan SPT N30 değerleri Tablo de, killer için SPT N, serbest basınç direnci ve kıvamlılık İlişkisi ise Tablo de verilmiştir. Tablo Sondaj Kuyularında Yapılan SPT N30 Değerleri SK No DERİNLİK (m) SPT (N30) SK-2 1,50-1,95 16 SK-2 3,00-3,45 21 SK-2 4,50-4,95 R SK-3 3,00-3,45 R SK-3 4,50-4,95 R SK-3 6,00-6,45 R SK-3 7,50-7,95 R SK-3 9,00-9,45 R SK-3 10,50-10,95 R SK-3 12, R SK R SK R SK-4 1,50-1,95 R SK-4 3,00-3,45 R SK-4 4,50-4,95 R SK-4 6,00-6,45 14 SK-4 7,50-7,95 16 SK-4 9,00-9,45 24 SK-4 10,50-10,95 44 SK-4 12, SK Tablo Killer İçin SPT N, Serbest Basınç Direnci ve Kıvamlılık İlişkisi (Terzaghi ve Peck) SPT-N Serbest Basınç Direnci (qu) KIVAM (darbe/30cm) (kg/cm 2 ) <2 <0,25 Çok Yumuşak 2-4 0,25-0,50 Yumuşak 4-8 0,50-1,00 Orta ,00-2,00 Katı ,00-4,00 Çok Katı >30 >4,00 Sert Standart Penetrasyon deneylerinin bulguları genelde, daneli zeminlerin relatif sıkılık ve taşıma gücü değerlerini belirlemek için kullanılmaktadır. Daneli zeminler için önerilen SPT-N ve relatif sıkılık ilişkisi Tablo deki gibidir. 40

43 Tablo Daneli (Kohezyonsuz) Zeminlerin SPT-N ve Relatif Sıkılık İlişkisi SPT-N Kuru Birim Hacim Ağırlık İçsel Sürtünme Açısı Relatif Sıkılık (darbe/30cm) (kn/m 3 ) (Ø) 0-4 Çok Gevşek <14 < Gevşek Orta Sıkı Sıkı >50 Çok Sıkı >20 >38 SPT-N sayılarının temel dizayn çalışmalarında kullanılmasında derinlik ve yeraltı suyunun etkilerine karşı düzeltmelerin yapılması söz konusudur. Son yıllarda SPT-N sayılarına yeraltı suyu düzeltmesi uygulanmamaktadır. Sondajların geçtikleri zeminlerin kısmen kil içerikli olmalarından ve yüzeye yakın SPT-derinlik düzeltmesinin zeminlerin N30 değerlerini arttıracak olmalarından dolayı, SPT-N değerlerine derinlik düzeltmesi uygulanmamıştır. Jeofizik çalişmalar Sismik Kırılma Çalışması Sismik kırılma çalışmasında DOREMİ marka 12 kanallı sismograf ve 12 adet SARA marka jeofon kullanılmıştır. S dalgası kaydı için özel S jeofonu kullanılmıştır. Enerji kaynağı olarak 8 kg ağırlığında özel çekiç kullanılmıştır. Sinyallerin tabakalar tarafından daha iyi iletilebilmesi için çelik plaka üzerine vurularak ölçüler alınmıştır. Etüt aplikasyonu, offset: 2,0 metre, jeofon aralıkları: 2,0 metre olarak tespit edilmiştir. P ve S dalgası hızlarını tespit etmek için düz atışlar yapılmış, varış zamanları okunarak hızlar bulunmuş ve buradan elastik parametrelerin hesaplanmasına geçilmiş ve sismik kayıtların yorumlanması ile elde edilen bulgularla faaliyet alanı karakterize edilmiştir. Boyuna dalgası hızları VP Boyuna dalgası hızları, malzemenin sıkışma ve genleşmeye karşı direnci varsa oluşurlar. Arazide ölçülen boyuna dalga hızları Tablo Tablo te, Boyuna dalgası hızı ile zemin ya da kayaçların sökülebilirliği ise Tablo te verilmiştir. 41

44 Tablo Arazide Ölçülen Boyuna Dalgası Hızları BOYUNA DALGASI HIZI (m/sn) 1.TABAKA 2.TABAKA Tablo Boyuna Dalgası Hızı İle Zemin ya da Kayaçların Sökülebilirliği (Bilgin,1989). BOYUNA DALGA HIZI (VP) (m/s) SÖKÜLEBİLİRLİK Çok kolay Kolay Orta Zor Çok zor Son Derece Zor Kayma dalgası hızları VS Kayma dalgası hızları; malzemenin şekil bozumuna veya burulmaya karşı direnci varsa oluşurlar. Kayma dalgası hızlarına göre belirlenmiş zemin grupları Tablo de verilmiştir. Tablo Arazide Ölçülen Boyuna Dalgası Hızları KAYMA DALGASI HIZI VS (m/sn) 1.TABAKA 2.TABAKA İkinci tabaka hız değerine göre inceleme alanı, 2007 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliği nin (ABYYHY, 2007) Zemin Gruplarına göre aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Kalınlık; En üst tabaka kalınlığı, iki yönden (düz-ters atış) üretilen boyuna dalgası hızlarını kullanarak, atış noktalarının altını tanımlayacak biçimde iki tabakalı ortam için dalga yayınım geometrisinden elde edilen aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır. h= /2(( x ) / ( - )) 42

45 Sismik Hız Oranı (V p/v s) Zeminin sıkılığı hakkında bilgi verir. Bu orana göre yer altı yapıları için genel bir sınıflamada yapılabilir. Sismik hız oranı; 0-2 arasında ise zeminin sıkı, 2-3 arasında ise az sıkı, 3 ten büyük ise sıkı olmadığını göstermektedir. Poisson Oranı (Σ) = ( 2 ) 2( ) Enine birim deformasyonun boyuna birim deformasyona oranı P ve S dalgalarinin hızlarına bağlı olarak değişen bir parametredir. 0-0,5 arasında değer alıp birimsiz bir parametredir. Satürasyonlu (suya doygun ortam) ortamlarda maksimum, satürasyonsuz (suya doygun olmayan) ortamlarda minimum değerler alır. Zeminin gözenekliliğini ve bu gözeneklerin su ile dolu olup olmadığını, kırıklılığını ve anizotropisini kontrol eder. Poisson oranı; 0-0,025 arasında ise gözeneksiz, 0,25-0,35 arasında ise orta derecede gözenekli, 0,350-0,500 arasında ise gözenekli olduğunu göstermektedir. Boyuna ve kayma dalgası hızlarına bağlı hesaplanan poisson oranları Tablo de, poisson sınıflaması ve hız oranı karşılaştırması ise Tablo da verilmiştir. Tablo Boyuna ve Kayma Dalgası Hızlarına Bağlı Hesaplanan Poisson Oranları POİSSON ORANI - σ 1.TABAKA 2.TABAKA 0,41-0,35 0,41-0,32 Tablo Poisson Sınıflaması ve Hız Oranı Karşılaştırması POISSON-σ SIKILIK VP/VS 0,5 Cıvık 0,4-0,49 Çok Gevşek -2,49 0,3-0,39 Gevşek 2,49-1,87 0,20-0,29 Sıkı-katı 1,87-1,71 0,1-0,19 Katı 1,71-1,5 0-0,09 Sağlam kaya 1,5-1,41 43

46 Elastisite (Young) Modülü (E) = ( ) kg/cm 2 Boyuna gerilmenin boyuna deformasyona oranıdır. Zeminin yük altında dayanıklılığını, sertliğini bir başka deyişle katılığını verir. Hangi zeminde ne kadar oturma olabileceğini belirler. Kayacın gözenekliliğine ve dokusuna bağlıdır. Elastisite modülü; kg/cm 2 ise gevşek, kg/cm 2 arasında ise orta derecede sıkı (bozuşmuş), kg/cm 2 arasında ise sağlam ve kg/cm 2 den büyük ise çok sağlam olduğunu gösterir. Boyuna ve kayma dalgasi hizlarina bağli hesaplanan elastisite modülleri Tablo da, elastisite modülü değerlerine göre zemin yada kayaçların dayanımı ise Tablo de verilmiştir. Tablo Boyuna ve Kayma Dalgası Hızlarına Bağlı Hesaplanan Elastisite Modülleri ELASTİSİTE MODÜLÜ-E ( Kg/cm 2 ) 1.TABAKA 2.TABAKA Tablo Elastisite Modülü Değerlerine Göre Zemin Ya da Kayaçların Dayanımı (Keçeli, 1990 dan derlenmiştir) ELASTİSİTE MODÜLÜ (E) (kg/cm 2 ) DAYANIM < Çok zayıf Zayıf Orta Sağlam > Çok Sağlam Kayma (Shear) Modülü (G) = kg/cm2 Kayma gerilmesinin kayma deformasyonuna oranıdır. Yanal kuvvetler etkisinde oluşur, zeminin kaymaya karşı direncini ve dayanıklılığını gösterir. Dinamik kayma modülü enine dalga hızından hesaplanır, deprem hasararının bir ölçüsüdür. Sıvılarda Gd = 0 olduğundan S dalgası yayılamaz, zemin ıslandıkça kayma modülünün değeri düşer. 44

47 Kayma modülü; 600 kg/cm ise gevşek, kg/cm arasında ise orta sağlam (bozuşmuş), kg/cm arasında ise sağlam, kg/cm den büyük ise çok sağlam olduğunu göstermektedir. Kayma modülü kayacın makaslama kuvvetleri altında esnemesini bir başka deyişle yatay kuvvetlere karşı dayanımını gösterir. Arazide ölçülen boyuna ve kayma dalgası hızlarına bağlı dalga denkleminden hesaplan kayma modülü değerleri Tablo , kayma modülüne göre zemin yada kayaçların dayanımları Tablo de verilmiştir. Tablo Boyuna ve Kayma Dalgasi Hizlarina Bağli Hesaplanan Kayma Modülleri KAYMA MODÜLÜ-G ( Kg/cm 2 ) 1.TABAKA 2.TABAKA Tablo Kayma Modülü Değerlerine Göre Zemin Yada Kayaçlarin Dayanimi (Keçeli,1990 dan derlenmiştir) KAYMA MODÜLÜ (G) Kg/cm 2 DAYANIM <400 Çok zayıf Zayıf Orta Sağlam Çok Sağlam Bulk Modülü = ( ) kg/cm 2 Hacimsel gerilimin hacimsel deformasyona oranı cisme her yönden kuvvet uygulandığında oluşur, buna dayanarak Bulk Modülü; belli bir basınç altında sıkışmaya karşı gösterilen dirençtir. Zeminlerde sıkışma değeri düşük, kayaçlarda yüksektir. Boyuna ve kayma dalgası hızlarına bağlı hesaplanan Bulk modülleri Tablo de, Bulk modülü değerlerine göre zemin ya da kayaçların sıkışması ise Tablo te verilmiştir. 45

48 Tablo Boyuna ve kayma dalgası hızlarına bağlı hesaplanan Bulk modülleri. BULK MODÜLÜ-k ( Kg/cm 2 ) 1.TABAKA 2.TABAKA Tablo Bulk Modülü Değerlerine Göre Zemin ya da Kayaçların Sıkışması BULK MODÜLÜ k kg/cm 2 SIKIŞMA <400 Çok az Az Orta Yüksek > Çok yüksek Zemin Yatak Katsayı (K 0) =(40 100)/10, T/m3 Tablo Zemin Yatak Katsayıları ZEMİN TÜRÜ K o( ton/m 3 ) Balçık, Turba Kil, plastik Kil, yarı sert Kil, sert Dolma toprak Kum, gevşek Kum, orta sıkı Kum, sıkı Kum-çakıl sıkı Sağlam şist > Kaya > Yatak katsayısı k= ton/m 3 Taşıma Gücü Taşıma gücü, yapı temel şekline bağlı olmadan verilmiştir. kg/cm 2 qu2=(d*vs)/100 kg/cm 2 Tablo Kayma Dalgasi Hizlari Ile Kayma Modülüne Bağli Hesaplanan Taşima Gücü Değerleri TAŞIMA GÜCÜ-qu Kg/cm 2 1.TABAKA 2.TABAKA 1,30-1,60 3,05-21,11 46

49 Tablo Zeminlerin taşıma güçlerine göre dayanımları (Keçeli, 1990 dan derlenmiştir). TAŞIMA GÜCÜ-qu Kg/cm 2 DAYANIM <1,50 Çok Düşük 1,50-3,00 Düşük 3,00-6,00 Orta 6,00-15,00 Yüksek >15,00 Çok Yüksek Emniyetli Taşıma Gücü Emniyetli taşıma gücü, yapı temel şekline bağlı olmadan statikere yapı temel şeklini belirlemesine yardımcı olmak için verilmiştir. =, kg/cm2 =( )/100, kg/cm 2 (Keçeli.A) Tablo Boyuna Dalgası Hızları Ile Kayma Modülüne Bağlı Hesaplanan Taşıma Gücü Değerleri EMNİYETLİ TAŞIMA GÜCÜ (ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ) qs (Kg/cm 2 ) 1.TABAKA 2.TABAKA Tablo Zeminlerin Emniyetli Taşima Güçlerine Göre Dayanimlari (Keçeli, 1990 dan derlenmiştir) TAŞIMA GÜCÜ-qs kg/cm 2 DAYANIM <0,50 Çok Düşük 0,50-1,00 Düşük 1,00-3,00 Orta 3,00-5,00 Yüksek >5,00 Çok Yüksek Zemin Hakim Titreşim Periyodu (T 0) = + ( ), saniye (Kanai, 1961) 47

50 İnceleme alanında ölçülen zemin hakim titreşim periyodu 0,79-0,20 saniye olarak hesaplanmıştır. Zemin Hakim Titreşim Periyodu, Spektrum K.P. ve Yerel Zemin Sınıfı ilişkisi Tablo de verilmiştir. Tablo Zemin Hakim Titreşim Periyodu, Spektrum K.P. ve Yerel Zemin Sınıfı Ilişkisi ZEMİN HAKİM T.PERİYODU -T0 (sn) SPEKTRUM KARAKTERİSTİK PERİYOTLARI TA TB Z Z Z Z1 YEREL ZEMİN SINIFI Yoğunluk d (gr/cm 3 ) Boyuna dalgası hızına göre ampirik olarak Telford ve diğ. (1976) tarafından verilen yoğunluk, aşağıdaki formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Arazide ölçülen VP dalgası hızlarından elde edilmiş yoğunluk değerleri Tablo de, tabaka için zemin birimlerin yoğunluğu ise Tablo de verilmiştir. d=0,31 Vp 0,25, gr/cm 3 Tablo Arazide Ölçülen Vp Dalgası Hızlarından Elde Edilmiş Yoğunluk Değerleri YOĞUNLUK-d gr/cm 3 1.TABAKA 2.TABAKA Tablo Tabaka İçin Zemin Birimlerin Yoğunluğu (Keçeli,1990 dan derlenmiştir) YOĞUNLUK-d TANIMLAMA (gr/cm 3 ) <1.20 Çok düşük Düşük Orta Yüksek >2.20 Çok yüksek Yüzey Dalgası Yöntemi (MASW) Sahada elde edilen aktif kaynak ve pasif kaynak yüzey dalgası kayıtları ilk aşamada değişik frekanslara karşılık gelen faz hızları program vasıtasıyla çizdirilir. İşlem sonucunda dispersiyon eğrisi elde edilir. Farklı modellerde inversiyon (ters çözüm) uygulanarak derinliğe bağlı 1-D Vs dalgası hızları hesaplanır. İnceleme alanında yapılan aktif kaynak masw etüdünden hesaplanan Vs30 hızı değeri Tablo de verilmiştir. 48

51 Tablo Masw Yöntemi Ile Elde Edilen Vs 30 Hizları Ölçü No Vs30 m/sn Masw ,7 Masw ,4 Laboratuvar Deneyleri ve Analizler Yapılan sondaj çalışması sırasında alınan örnekler gerekli deneylere tabi tutulmak üzere Gürsu Sismik Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuarına gönderilmiş olup, deney sonuçları toplu olarak Ek 9 de verilmiştir. Zeminlerin İndeks / Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Yapılan sondajlardan alınan örselenmiş numuneler üzerinde birimlerin indeks ve fiziksel özelliklerini belirlemek amacıyla ASTM ve TS 1500 İnşaat Mühendisliği Zemin Mekaniği nde Zemin Deneyleri Standartlarına uygun olarak aşağıdaki deneyler yaptırılmıştır (Ek 9). Su İçeriği (Wn) Elek Analizi Atterberg Limitleri(LL, PL, PI) Zeminlerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi İnceleme alanında açılan sondaj kuyularında geçilen birimleri kumlu çakıllı birimler olması nedeniyle örselenmemiş numune alınamamış, tek veya üç eksenli basınç deneyleri yapılamamıştır. Kayaların Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi İnceleme alanında yapılan sondajlarda kaya birimlerden karot numuneleri alınmış ve bu numunelere laboratuarda yapılan nokta yükleme dayanım indeksi Tablo de sunulmuştur. 49

52 Tablo Kuyulara ait Nokta Yükleme Dayanım İndeksi sonuçları Sondaj No Derinlik (m) Nokta Yükleme Dayanım İndeksi (kg/cm 2 ) SK 1 3,00-4,50 33,68 SK 1 4,50-6,00 30,23 SK 2 7,50-9,00 15,21 SK 5 6,00-7,50 21,02 SK-6 6,00-7,50 20,58 SK-7 6,00-7,50 20,15 Zemin Türlerinin Sınıflandırılması İnceleme alanında yapılan temel etüt sondajları sonucu alüvyon birimlerin yayılım gösterdiği birimler için Zemin Grubu D (Tablo ), Yerel Zemin sınıfı ise Z4 olarak belirlenmiştir (Tablo ). Tablo Kayma Dalgası Hızına Göre Yersel Birim Türleri ve Zemin Grupları (ABYYHY, 2007) KAYMA DALGA HIZI-VS (m/sn) YERSEL BİRİM TÜRÜ <200 Yumuşak kil, siltli kil D <200 Gevşek kum D <200 Yeraltısu seviyesinin yüksek olduğu yumuşak, suya D doygun kalın alüvyon katmanları Katı kil, siltli kil C Orta sıkı Kil kum, çakıl C Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrışmış metamorfik kayaçlar ve çimentolu tortul kayaçlar C Çok katı kil, siltli kil B Çok sıkı kum, çakıl B Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, süreksizlik düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayaçlar B >700 Sert kil, siltli kil A >700 Çok sıkı kum, çakıl A >1000 Masif volkanik kayaçlar ve ayrışmamış sağlam metamorfik kayaçlar, sert çimentolu tortul kayaçlar A ZEMİN GRUB U 50

53 Tablo Deprem Yönetmeliğine Göre Zemin Gruplarının Sismik Sınıflaması (Keçeli, 1990 dan derlenmiştir) Deprem Yönetmeliğine Göre Yerel Zemin Grubu Vs (m/sn) T A-T B (sn) V p/v s Gs (kg/cm 2 ) E d (kg/cm 2 ) Z1 Çok Sıkı-Sert >700 0,10-0,30 1,5-2 >10000 > Z2 Sıkı-Sert ,15-0,40 2-2, Z3 Orta Sıkı Bozuşmuş ,15-0,60 2, Z4 Gevşek yumuşak <200 0,20-0, <600 <1700 <1 q s (kg) Kaya Türlerinin Sınıflandırılması İnceleme alanında yapılan temel etüt sondajları sonucu fıstıklı graniti birimleri için Zemin Grubu B (Tablo ), Yerel Zemin sınıfı ise Z2 olarak belirlenmiştir(tablo ). Tablo Kayma Dalgası Hızına Göre Yersel Birim Türleri ve Zemin Grupları (ABYYHY, 2007) KAYMA DALGA HIZI-VS (m/sn) YERSEL BİRİM TÜRÜ <200 Yumuşak kil, siltli kil D <200 Gevşek kum D <200 Yeraltısu seviyesinin yüksek olduğu yumuşak, suya D doygun kalın alüvyon katmanları Katı kil, siltli kil C Orta sıkı Kil kum, çakıl C Yumuşak süreksizlik düzlemleri bulunan çok ayrışmış C metamorfik kayaçlar ve çimentolu tortul kayaçlar Çok katı kil, siltli kil B Çok sıkı kum, çakıl B Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayaçlar, süreksizlik B düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayaçlar >700 Sert kil, siltli kil A >700 Çok sıkı kum, çakıl A >1000 Masif volkanik kayaçlar ve ayrışmamış sağlam metamorfik kayaçlar, sert çimentolu tortul kayaçlar A ZEMİN GRUB U 51

54 Tablo Deprem Yönetmeliğine Göre Zemin Gruplarının Sismik Sınıflaması (Keçeli, 1990 dan derlenmiştir) Deprem Yönetmeliğine Göre Yerel Zemin Grubu Vs (m/sn) T A-T B (sn) V p/v s Gs (kg/cm 2 ) E d (kg/cm 2 ) Z1 Çok Sıkı-Sert >700 0,10-0,30 1,5-2 >10000 > Z2 Sıkı-Sert ,15-0,40 2-2, Z3 Orta Sıkı Bozuşmuş ,15-0,60 2, Z4 Gevşek yumuşak <200 0,20-0, <600 <1700 <1 q s (kg) Sıvılaşma ve Yanal Yayılma Analizi ve Değerlendirilmesi İnceleme alanında yapılan temel etüt sondajlarında SK-3 nolu sondaj kuyusunda 3,00 metrede ve SK-4 no lu sondaj kuyusunda da 1,50 metrede yer altı suyuna rastlanılmıştır. M = 7.5 a = 0.4olarak kullanılmıştır. İnceleme alanında yapılan sıvılaşma analizine göre alüvyon birimlerin yüzeylendiği sığ yer altı su seviyesinin gözlemlendiği alanlar sıvılaşma riski taşımaktadır (Tablo ). Alüvyal birimlerin yüzeylendiği vu alanlar sıvılaşma ve sıvılaşmaya bağlı gelişebilecek zemin deformasyonlarına ilişkin gerekli mühendislik değerlendirmeleri yapılarak yapı zemin etkileşiminin gerektirdiği önlem projeleri uygulanacaktır. Tablo Sivilaşma Analizi Özet Tablosu Kuyu No z (m) Ρn Ρd (g/cm 3 ) (g/cm 3 ) Y.A.S.S σ 0 (kgf/cm 3 ) σ 0 FC Nf Nh N1 N1 (kg/cm) T d/ (80) Na σ 0 T 1/ σ 0 FS Durum SK VAR SK YOK SK > 3.0 YOK Oturma, Şişme, Göçme ve Taşıma Gücü Potansiyellerinin Değerlendirilmesi Kuvaterner yaşlı Alüvyon birimlerde Oturma Hesabi SPT deney sonuçlarına göre oturma hesabı; B < 1,2 m. için Sc = 20,8 q / N B > 1,2 m. için Sc = 31,2 q / N (Mayerhof ve Terzghi-Peck) 52

55 Sk-4 6,00-6,45 m. için N30=14 B < 1,2 m. için Sc = 20,8 q / 14,0=1,49 B > 1,2 m. için Sc = 31,2 q / 14,0=2,23 Net taban basıncı 1 kg/cm2 kullanılırsa, oturma miktarı 1,49-2,23 cm arasında değişmektedir. Arazi deneylerine göre çalışma alanında oturma miktarının 1,49-2,23 cm olacağı bu değerlerinde radye temel tipi için kabul edilebilir sınırlarda olduğundan dolayı bu tür problemler beklenmemektedir. Zeminlerde Taşıma Gücü Analizi Alüvyon birimlerin yüzeylendiği alanlar için zemin emniyet gerilmesi değeri 0,84-0,98kg/cm 2 arasında değişmektedir. Kaya Birimlerde Taşıma Gücü Analizi Nokta Yükleme Deneyinden Hesaplanan Emniyetli Taşıma Gücü; SK-2 7,50-9,00 m için Emniyetli Taşıma Gücü (qs) = 12,168 kg/cm 2 olarak hesaplanmıştır. SK-1 3,00-4,50 m için Emniyetli Taşıma Gücü (qs) = 12,168 kg/cm2 olarak hesaplanmıştır. Kaya birimler için; Nokta yükleme deneyi ve Kayma Dalgası (vs) verilerinden elde edilen Emniyetli TAŞIMA GÜCÜ hesaplarına bakıldığında emniyetli sınırlarda 2,50 kg/cm 2 bulunmuştur. Emniyetli Taşıma Gücü (qs) = 2,50 kg/cm 2 olarak hesaplamalarda kullanılmalıdır. Temel Zemini Olarak Seçilebilecek Birimlerin Değerlendirilmesi İnceleme alanında inşası düşünülen yapı temellerinin aynı karakterdeki jeolojik seviye içerisinde kalması sağlanmalı, yapı-zemin etkileşimine uygun olarak tasarım geliştirilerek farklı oturma vs. riskleri yok edecek, yapıdaki olası oturmaları uniform olacak şekilde düzenleyecek temel sistemi belirlenmelidir.temel taşıyıcı zemin, olarak yapılardan gelecek yükleri güvenle taşıyabilecek jeolojik birim olarak Fıstıklı Graniti birimleridir. 53

56 Şev Duraylılığı Analizi ve Değerlendirilmesi İnceleme alanında fıstıklı granitinin yüzeylendiği, eğimin %50 ye ulaştığı yamaçlarda, birimin yer yer kırıklı çatlaklı olması nedeniyle düşme/dökülme şeklinde kütle hareketleri beklenebilir. Bu sebeple yamaçlarda her türlü kontrolsüz kazı vs. girişimlerden kaçınılacaktır. Kazı Güvenliği ve Gerekli Önlemlerin Değerlendirilmesi İnceleme alanında inşası düşünülen yapının, inşa edilmesi düşünülen arsada kazı güvenliğiyle alakalı gerekli tedbirler alınacaktır. 54

57 Alanın Depremselliği, Proje Alanına Yakın Faylar ve Proje Alanına Uzaklıkları, Bu Faylarda Meydana Gelen Depremler, Proje Alanının İşaretlendiği 1/25000 Ölçekli Genel Jeoloji Haritası ve Diri Fay Haritası (Tektonik Hareketler, Mineral Kaynaklar, Benzersiz Oluşumlar) Depremsellik Çalışma alanının içinde bulunduğu İstanbul - Kocaeli yarımadasını içine alan bölge, Kuzey Anadolu Fay Zonunda yer almaktadır. Bu zon Alp- Himalaya Kuşağının en aktif bölümlerinden biri olup, D-B ve buna dik yönde bulunan kırık sistemlerine sahiptir. Bu kırık sistemleri İzmit Körfezi boyunca Marmara ya doğru devam etmektedir. Bütün bu karakteristik özellikler dikkate alındığında, bölgedeki deprem kaynaklarının, mevcut kırık sistemleri üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle Maramara Bölgesinin 28 o -32 o D ve 29.5 o o K koordinatları arasındaki alan üzerinde depremsellik incelenerek, bölgenin sismik risk analizi yapılmıştır. Proje alanına ait 1/ ölçekli genel jeoloji haritası Ek 10 de verilmiştir. Yalova, merkez olmak üzere 100 km yarıçaplık çalışma dairesi içerisinde yer alan diri faylar görülmektedir (Şekil ). Aşağıda inceleme alanını etkileyebilecek en yakın diri faylar hakkında genel bilgiler verilmiştir. Türkiye Diri Fay Haritası (Şaroğlu vd., 1992) nda, inceleme alanı ve çevresinde 2 adet diri fay mevcuttur. Bunlar; 1. Kuzey Anadolu Fayı (KAF) 2. Ulubat Fayı 55

58 Abdurrahman Akarsu İnşaat Şekil Yalova ve Civarı Diri Fay Hattı Yalova (Merkez) imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt kapsamında, çalışma alanı ve çevresinin depremsellik ve poison olasılık dağılımı ile deprem tehlike analizi yapılmıştır. Bu amaçla; çalışma alanı merkez olmak üzere 100 km lik yarıçap içinde, çalışma alanımızı kapsayan ( ) N - ( ) E koordinatları ile sınırlanan bölgede sismik tehlikenin araştırılması için, bölgede yılları arasında meydana gelmiş magnitüdü 4.0 ve daha büyük deprem verileri kullanılmıştır (Şekil ). Bu veriler; Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı Sismoloji Şube Müdürlüğü nün web sitesindeki International Seismological Center (ISC) ve TURKNET katalog verileri ile Gencoğlu vd (1990) nin kayıtlarıdır. Hesaplamalarda kullanılan depremlerle ilgili tarih, enlem (N), boylam (E), kaynak, odak derinliği ve büyüklük değerleri Tablo de verilmiştir. 56

59 ISC ve TURKNET katalog verileri içerisinde M b, M l ve M d büyüklüğünde verilen depremlerin yüzey dalgası magnitüdüne (M s) çevrilmesi amacıyla; Sipahioğlu (1984) ve Büyükaşıkoğlu (1987) tarafından verilen ve tüm Türkiye Depremleri için geliştirilmiş olan M s=1,46 M b-2.29 ve M s=0,938 M l bağıntıları ile Ulusay vd. (2004) tarafından verilen M s=0,9455 M d+0,4181 ilişkileri kullanılmıştır. Tablo de çevrilen depremlerin katalog ve çevrim referansları verilmiştir. Şekil Yalova ve Çevresinde Meydana Gelmiş, Magnitüdü 4.0 ve Daha Büyük Olan Depremlerin Dağılımı (www.sayisalgrafik.com.tr) 57

60 Tablo Yılları Arasında Meydana Gelmiş Magnitüdü 4,0 ve Daha Büyük Deprem Veriler TARİH ZAMAN (GMT) ENLEM (N) BOYLAM (E) DERİNLİK (Km) MAGNİTÜD Md Ml Mb Ms YER KAYNAK Gencoğlu vd :36: Gencoğlu vd :41: Gencoğlu vd Gencoğlu vd Gencoğlu vd :34: Gencoğlu vd :13: Gencoğlu vd Gencoğlu vd :45: Gencoğlu vd :00: Gencoğlu vd Gencoğlu vd Gencoğlu vd :32: ISC :43: ISC :32: ISC :43: Gencoğlu vd Gencoğlu vd :35: ISC :44: Gencoğlu vd :00: ISC :28: ISC :15: ISC :05: Gencoğlu vd :52: Gencoğlu vd :29: Gencoğlu vd :15: ISC :33: Gencoğlu vd :01: ISC :34: ISC :08: ISC :22: Gencoğlu vd :54: Gencoğlu vd :58: Gencoğlu vd :10: Gencoğlu vd :31: ISC :07: ISC Gencoğlu vd :03: Gencoğlu vd :07: Gencoğlu vd :03: Gencoğlu vd :48: Gencoğlu vd Gencoğlu vd :39: ISC :09: ISC :45: ISC :34: ISC :09: Gencoğlu vd :49: ISC 58

61 TARİH ZAMAN (GMT) ENLEM (N) BOYLAM (E) DERİNLİK Abdurrahman Akarsu İnşaat Mahal Palas (Km) Termal Md MAGNİTÜD Resort&SPA Ml Mb Otel Ms Projesi YER ÇED Raporu KAYNAK Tablo Yılları Arasında Meydana Gelmiş Magnitüdü 4,0 ve Daha Büyük Deprem Veriler (Devamı) :39: ISC :38: Gencoğlu vd :43: Gencoğlu vd Gencoğlu vd :23: LAO Gencoğlu vd Gencoğlu vd Gencoğlu vd Gencoğlu vd Gencoğlu vd :35: ISC :53: Gencoğlu vd :13: Gencoğlu vd :54: Gencoğlu vd :34: Gencoğlu vd :40: Gencoğlu vd :59: Gencoğlu vd :11: ISC :21: ISC :49: ISC :15: DAD :54: DAD :39: DAD :12: DAD :52: DAD :51: DAD :03: DAD :44: DAD :36: DAD :00: DAD :40: DAD :57: DAD :39: DAD :20:08, ISK :16: DAD :17: DAD :19: DAD :46: DAD :36: DAD :01: İzmit-Gölcük DAD :16: ISC :21: ISC :07: ISC :31: ISC :33: ISC :16: İzmit DAD :16: Sapanca-Adapazarı DAD :23: ISC :50: Adapazarı-Sapanca DAD 59

62 Tablo Yılları Arasında Meydana Gelmiş Magnitüdü 4,0 ve Daha Büyük Deprem Veriler (Devamı) ZAMAN ENLEM BOYLAM DERİNLİK MAGNİTÜD TARİH (GMT) (N) (E) (Km) Md Ml Mb Ms YER KAYNAK :23: Sapanca-Adapazarı DAD :14: ISC :17: Sapanca-Adapazarı DAD :20: Sapanca-Adapazarı DAD :39: ISC :10: İzmit DAD :19: Adapazarı-Sapanca DAD :45: İzmit DAD :01: İzmit DAD :02: Kocaeli DAD :31: Pamukova DAD :46: Kocaeli DAD :36: Sapanca-Adapazari DAD :31: Armutlu-Yalova DAD :17: Gölcük-İzmit DAD :28: Sapanca-Sakarya DAD :14: Karapürçek-Adapazarı DAD :35: ISK :30: Hereke-İzmit DAD :47: Gölpazarı-Bilecik DAD :21: Mudanya-Bursa DAD :45: Adalar-İstanbul DAD :06: Gebze-İzmit DAD :30: Gölcük-İzmit DAD :11: Gölcük-Izmit DAD :37: Gemlik-Cinarcik DAD :16: Gemlik-Bursa DAD :24: Gemlik-Bursa DAD :30: ISK :17: Gemlik-Bursa DAD :26: Gemlik-Bursa DAD :38: Gemlik-Bursa DAD :00: Gemlik-Bursa DAD :03: Körfez-Kocaeli DAD :28: ISC :49: GS :10: Gölcük-Izmit DAD :33: Gölcük-Izmit DAD :28: Yalova DAD :34: Yalova DAD :14: Yalova DAD :23: Yalova-Cınarcık DAD :57: Gölcük-Izmit DAD :31: Gölcük-Izmit DAD :27: Sapanca-Adapazarı DAD :33: Gölcük-Izmit DAD :32: Yalova-Cinarcık DAD :00: Gemlik-Cinarcik DAD :21: Gölcük-Izmit DAD 60

63 Tablo Yılları Arasında Meydana Gelmiş Magnitüdü 4,0 ve Daha Büyük Deprem Veriler (Devamı) ZAMAN ENLEM BOYLAM DERİNLİK MAGNİTÜD TARİH (GMT) (N) (E) (Km) Md Ml Mb Ms YER KAYNAK :55: Kocaeli DAD :50: Kocaeli DAD :48: Cinarcik-Yalova DAD :44: Sapanca-Adapazari DAD :13: Cinarcik-Yalova DAD :08: Marmara Sea DAD :41: Sapanca-Sakarya DAD :55: Sapanca-Sakarya DAD :38: Cinarcik-Yalova DAD :38: Gebze Aciklari DAD :41: Gölcük-Kocaeli DAD :57: Sapanca-Adapazari DAD :15: Adalar-İstanbul DAD :33: Kartal-Adalar Arası DAD :37: MARMARADENİZİ DAD :22: DAD :25: MustafaKemalPaşa-BURSA DAD :23: Keles-BURSA DAD :30: Yalova-Açıkları DAD :07: Adapazarı-SAKARYA DAD :15: Karacabey-BURSA DAD :53: ÇINARCIK-YALOVA DAD Uzak ( km arası) mesafelerde özellikle cisim dalgaları sönümlenmekte ve saçılmaktadır (http://papirus.ankara.edu.tr). Richter yerel magnitüdü, dalga türleri arasında bir ayrım yapmamaktadır. Dolayısıyla farklı bir magnitüd ölçeğine ihtiyaç duyulmuştur. Uzak mesafelerde yüzey dalgalarının daha baskın olduğu gözlendiğinden; Gutenberg and Richter (1936) tarafından, sığ (70 km den daha az derinlikte oluşan) depremlerin ürettiği, periyodu yaklaşık olarak 20 saniye olan ve normal (üç bileşenli) sismograflarla kaydedilen Rayleigh dalgalarının yatay bileşenlerinin mikron cinsinden en büyük değerinin logaritması alınarak yüzey dalgası magnitüdü tanımlanmıştır (Richter 1958). Yüzey dalgası magnitüdü ile ilgili çalışmalar, daha sonraki yıllarda Gutenberg (1945a, 1945b) tarafından geliştirilerek sürdürülmüştür (Bayrak ve Yılmaztürk 1999). Bu tür dalgalar yeryüzünde kaynaktan itibaren çok uzak mesafelere yayılabildiği için; uzak mesafelerde yapılan ölçümlerde daha güvenilir ve hassastır. Bu yöntem, M 6,0 olan (bazı araştırmacılara göre M 5,5 olan) depremleri ölçmek için geliştirilmiştir. Yüzey dalgası magnitüdü yaygın olarak kullanılan ölçeklerden birisidir. Yüzey dalgası kullanılarak magnitüd hesabı aşağıdaki denklem yardımıyla yapılmaktadır (Bath 1973): 61

64 Burada; M: Depremin büyüklüğü, a: Rayleigh yüzey dalgasının yatay bileşeninin genliği, T: Periyot (10-30 s aralığında) Δ 0 : Oluşan depremin mesafesi (odak uzaklığı-derece olarak) dir. Yalova (Merkez) ve çevresi deprem sayısı (1900-günümüze) deprem büyüklüğü (M) arasındaki ilişki Şekil de görülmektedir. 4.0 Ms< Ms< Ms< Ms< Ms< Ms< Ms<7.5 Deprem Sayısı Ms< Ms< Ms< Ms< Ms< Ms< Ms<7.5 Deprem Büyüklüğü Şekil Yalova (Merkez) Ve Çevresinde 1900 Yılından Günümüze Kadar Olmuş Deprem Sayısı Deprem Büyüklüğü (Ms 4.0) Arasındaki İlişkiyi Gösterir Histogram. Şekil incelendiğinde aletsel dönem içerisinde 5.0 M s 6.0 magnitüd aralığındaki depremlerin 22 adet olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki yapı stoğu itibariyle yıkıcı deprem eşiğinin M=5.0 olduğu kabulüyle, çalışma alanı ve çevresinde orta büyülükte deprem sayısının oldukça fazla olduğu görülmektedir. Bunun yanında 6.0 M s 8.0 aralığındaki deprem sayısının da 1900 den günümüze kadarki zaman içerisinde 3 adet olduğu ve bu sonuçtan aritmetik ortalama ile yaklaşık her ~36 yılda bir yıkıcı bir depremin çalışma alanı ve çevresinde etkili olduğu görülmektedir. Yalova ve çevresi deprem sayılarının yıllara (1900-günümüze) göre değişimini gösterir histogram Şekil de görülmektedir 62

65 OLUŞUM SAYILARI Yıllara Göre 4.0 ve Daha Büyük Depremlerin Oluşum Sayıları YILLAR Şekil Yalova (Merkez) ve Çevresi Deprem Sayılarının (m s 4.0) Yıllara (1900-Günümüze) Göre Değişimini Gösterir Histogram. Aktif tektonik Kuzey Anadolu Fayı (KAF) Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ yönlü doğrultu atımlı, 1500 km uzunluğunda bir fay sistemidir. KAF Sistemi, Anadolu Bloğu'nun, güneyde Arap Plakası (senede 25 mm.'leri bulan hızlı sıkıştırma hareketi ile) ve kuzeyde (neredeyse hiç hareket etmeyen) Avrasya Plakası'nın arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite göstermektedir. KAF, Karadeniz kıyılarına paralel olarak doğuda Karlıova dan, batıda Saros Körfezi ne kadar uzanır ve Doğu Anadolu sıkışma bölgesini Ege-Kıbrıs yayına bağlar. KAF hattı boyunca ana fay gidişinden ayrılan birçok yan kol oluşmuştur. Bu yan kırıkların hareketlerinin Anadolu içlerine ilerledikçe sönümlendiği bilinmektedir ancak ana hatta yakın olduğu yerlerde düşük riskle de olsa yıkıcı deprem üretme potansiyeli vardır. Kuzey Anadolu Fayını yaşı geç Miyosen ile erken Pliyosen arasıda olduğu tahmin edilmektedir (örneğin Şengör, 1985, Barka, 1992). Fay boyunca meydana gelmiş olan toplam röltif deplasman doğuda Erzincan yakınlarında 40 km den batıda Marmara denizi civarında 15 km ye kadar değişmektedir (Barka ve Gülen, 1988). 63

66 Yirminci yüzyılda 1939 Büyük Erzincan depremiyle başlayan (M=7.9) ve birbirini takip eden magnitüdü 6.7 den büyük 9 deprem ile Kuzey Anadolu Fay hattının Erzincan ile İzmit körfezi arasındaki kısım tümüyle kırılmış ve 1000 km den fazla yüzey kırığı meydana gelmiştir. Genelde Kuzey Anadolu fay hattının Karlıova üçlü kesişim bölgesinde başladığı şekilde ifade edilmesine rağmen, 1939 yılından sonra Karlıova nın doğusunda meydana gelmiş olan depremlerin merkez üssü dağılımları Varto ya kadar devam eden bir sismik bölgenin varlığını ortaya koymaktadır. Ulubat Fayı (UF) Ulubat Gölü güneyinden geçen ve yaklaşık 60 km uzunluğa sahip Bursa-Ulubat Fayı, havzada tektonik etkinligin en önemli unsurudur. Normal bileşenli sağ yanal atımlı fay niteliğindeki bu fay; Ulubat Gölü nün güneyinde yer almaktadır (Selim H. Ve diğ., 2005). Biga Yarımdası ile Göller Bölgesi ni (Manyas-Ulubat) ayıran Bandırma Körfezi-Edremit Körfezi Fay Hattı Kuzey Anadolu Fayı nın esas kolunu oluşturur. Şekil de Yalova ve çevresinin tektonik konumu görülmektedir. Şekil Yalova Ve Çevresinin Tektonik Konumu (Görür vd., 1997) 64

67 Faaliyet alanı ve yakın çevresi tarih ve 96/8109 sayılı kararı ile belirlenen Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası nda 1. Derece Deprem Bölgesi içerisinde kalmaktadır (Şekil ve Şekil ). Proje kapsamında, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik esasları ve tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile revize edilen Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine titizlikle uyulacaktır. Şekil Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası Şekil Yalova İli Deprem Haritası 65

68 3.4.3.İnceleme Alanına Ait Büyük Ölçekli (1/5000 yada varsa 1/1000) Jeoloji Haritası ile Bölgenin Stratigrafık Kolon Kesiti ve İrdelenmesi Faaliyet alanını Eosen Yaşlı Fıstıklı Graniti ve Kuvaterner yaşlı Alüvyon birimleri oluşturmaktadır. Alüvyon birimler eğimin %0-10 arasında olduğu düzlüklerde yayılım gösterirken Fıstıklı Granitleri ise eğimin arttığı yamaçlarda yüzeylenmiştir. Faaliyet alanı ve yakın çevresine ait 1/1.000 Ölçekli Jeoloji Lokasyon Haritası (Ek 11) de, jeolojik enine kesit Şekil de ve bölgeye ait stratigrafik kolon kesit Şekil de verilmiştir. Şekil Faaliyet Alanının Jeolojisini Gösteren Enine Jeolojik Kesit 66

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi : 27.06.1997 R. G. Sayısı : 23028 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU AYDIN ĠLĠ, GERMENCĠK ve ĠNCĠRLĠOVA ĠLÇELERĠ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-TEMMUZ/2012

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU SOMA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MANİSA İLİ, SOMA İLÇESİ TURGUTALP BALPINAR MEVKİİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara, Haziran 2008 Proje Sahibinin Adı SOMA BELEDİYESİ Adresi Soma Belediye

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I 30 Haziran 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27274 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ADANA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-2009 İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANA BAŞLIKLAR Sayfa COĞRAFİ KAPSAM 13 DOĞAL KAYNAKLAR 24 HAVA (ATMOSFER

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

H A Z I R L A Y A N L A R

H A Z I R L A Y A N L A R H A Z I R L A Y A N L A R M. Fesih YAŞAR ÇED ve Planlama Şb Md. Baytekin BÜLBÜL Sedat KARAHANLI Necmettin ASLAN Çevre Mühendisi Kimyager V.H.K.İ (Dizgi) Diyarbakır Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Detaylı