dikkate alma sorumlulukları yoktur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "dikkate alma sorumlulukları yoktur."

Transkript

1 ederek kıyı yağmasına neden olduğu. Köy senetli arsa satışlarında TL/m2 fiyat uygulandığını (alıcı gibi davranarak öğrendiğimiz) köy defterine gerçek satış değeri yazılmayarak devletten büyük miktarlarda vergi kaçırılmasına sebep olunduğu görülmektedir. Köy senedi ile hisseli parsel satışlarının hukuki geçerliliği: Köy kanunu ve muhtarlar ile köy azalarının görev yetki sahaları arasında (Kadastrosu olmayan köylerde) köy satış senedi ile gerçekeştirilen işlemi tasdik etme yetkisi olduğu doğrudur. Ancak: Köy kanununda ve muhtarların yetki ve görevlerinin belirlendiği kanuna göre köy senedi ile satışın tasdiki işleminin hangi büyüklükteki arazi parçası için geçerli olduğu belirtilmemiştir. Kadastro kanunu madde: 15 "Ayırmayı gerektiren taksimlerde ayırma tarihindeki İMAR MEVZUATI dikkate alınır", hükmünü taşımaktadır ve köy kadastro çalışmalarından önce gerek muhtarlıklar eliyle gerekse diğer yollarla düzenlenen el (köy) senetleriyle yapılan hisse satışlarına konu taşınmazlar, kadastral çalışmalar sırasında belirli koşullar oluşmamışsa kesinlikle ilk malikleri adına TESBİT edilmesi kadastro yasasında bir zorunluluktur ve yukarıda anlatılan şekilde düzenlenen köy senetleri dikkate alınmamaktadır. İmar kanununun 18. maddesi son fıkrası "Veraset yoluyla intikal eden bu kanun hükümlerine göre şuyulandırılan, kat mülkiyeti kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı ile yapılan hisselendirmeler ile cebr-i icra yoluyla satanlar hariç İMAR PLANI OLMAYAN YERLERDE her tür yapılaşma amacı ile arsa ve parsellerin hisselere ayıracak olan parselasyon planlan ile satış vaadi sözleşmeleri yapılamayacağını " öngörmüştür. Sonuç: Bu durumda köy senedi ile yapılan hisseli parsel satışlarında izlenen yöntemin hukuki bir geçerliliği yoktur, zira kadastro çalışmaları sırasında, tarla bazında ve ilk maliklerince belirlenen sınırlar esas alınarak kadastro sınırlandırılması ve tesbitler yapılacağı muhakkaktır ve mevcut kadastro kanununa göre kadastro çalışmalarında görev alacak teknik kadronun m2 büyüklüğündeki hisseli parselleri ölçmelerde dikkate alma sorumlulukları yoktur. Çözüm önerileri: Mevcut yasalara göre uygulanmakta olan -Caydırıcı para cezası, -Yıkım kararları, -Yıkım işlemlerinin yanısıra; 1) Kadastrosu olmayan köylerde kadastro çalışmaları derhal başlatılmalı. bunun için: a- Tapu kadastro Bölge Müdürlüklerince bu köylerin kadastrosu bir an önce programa alınmalı ve birlikler oluşturulmalıdır. b- Kadastro müdürlüğü buna yetişemiyorsa ihaleye çıkarılmalı 2)Yürürlükteki 1/ ölçekli çevre düzeni planı, 1/ ölçekli kıyı planı, 1/ ölçekli Uludağ nazım planlarına uygun olarak, Gelişmeye aday olan bu köylerin 1/1000 ölçekli sayısal, halihazır haritaları yaptırılmalı, böylece imar parsellerin, yolların, yeşil alanların vb. kullanıma hazır hale getirilmesi sağlanmalı, 3)Köy muhtarının hisselendirmeye neden olacak köy satış senedi düzenlemeleri için uyarılması. 4)Köy senetli hisseli parsellerdeki kaçak yapıların zabıt tutma ve 30 günlük bekleme süresine girmeden derhal yıkılması, 4) Köy senetli hisseli parsellerdeki kaçak yapıların zabıt tutma ve 30 günlük bekleme sürelerini girmeden derhal yıkılması, 5) Köy senedi ile hisseli parsel sa tıcısı emlakçılar, satış yapılan yer lerde; -Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü elemanlarınca denetlenerek 3194 sayılı kanunun 42. maddesi uyarınca cezai işlem yapılması, -Maliye müfettişlerince satış işlemi sonucu ortaya çıkan vergi kaçaklarının tesbiti ve gereğinin yapılması, 6)İmar Kanununun 42. maddesindeki..."istisnalar dışında özel parselasyon ile hisse karşılığı belli bir yer satan ve alana.." uygulanması öngörülen cezanın, köy senedi ile satışta bu işlemi tasdik etmek suretiyle satan ve alanın suçuna iştirak eden, bu davranış ile konu hakkında bilgisi olmayan alıcı durumundaki vatandaşları cesaretlendirerek hisseli satışlar ve kaçak yapılaşmanın hızlanmasına da sebep olduklarından, hisselendirmeye neden olacak köy satış senedi düzenleyen köy muhtarları hakkında yasal işlemlerin yapılması durumunda Bursa ve çevresinin plansız ve kaçak yapılaşmadan kurtarılabileceği inancını taşımaktayız. Bu yöntemlerle kıyı köyleri, sahil şeridindeki kıyı yağması ile dağ köylerindeki çarpık yapılaşma ve çevre kirliliğine sebep olan arazi yağmasına son verilecektir. Amaç: Üyelerimizden söyleşiyle ilgi duyup katılanların Büyükşehir Belediye Başkanı'na şehrin sorunları, mesleğimiz ile yerel yönetimler arasındaki iş ilişkisi, yaşanabilir bir kenti nasıl koruyabiliriz vb. konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak. Konu: Yerel Yönetimler ve Demokrasi Söyleşimiz başında Şube Başkanımızın açış konuşmasından sonra, ilk bir saatlik bölümde belediye başkanımız Yerel Yönetimler ve Demokrasi üzerine kendi fikirlerini sundu, çok geniş perspektifte ele alınan bu sunuşu aşağıda özetliyoruz. Aslında demokrasinin, yerel demokrasinin ön plana çıktığı bir yıl içindeyiz, yani biraz da Habitat II ile olayı birleştirerek, neden yerel demokrasi, neden yerel yönetimler diye sorgulamak gerekir. Bugün dünyadaki değişiklikler, insanları bir takım kararlar vermeye, bazı konularda yönlendirmeye başlamıştır. Bilindiği gibi 2. Dünya Savaşı insanlara büyük yaralar bırakarak gitti. Fakat 2. Dünya Savaşı insanlara başka olayları da yaratarak bitti. Bunlardan en önemlisi insanların birbirine üstünlüğünü ortaya çıkarmak için bilim ve teknolojideki kendini zorlayarak yaptığı atılımlardır. Tohumu 2. Dünya Savaşı sırasında atılan bu adımlar durmadı, insanın dünyanın dışına çıkmasına ve birtakım olayların farkına varmasına neden oldu. Bunlardan en önemlisi insanın yaşam ortamını yaratan atmosferdeki sera gaz-

2 lan tabakasıdır. Kalkınan ülkeler doğal kaynakları hesapsızca, maliyet unsuru ortaya koymadan harcadılar, bir taraftan da doğal dengeyi tahrip ettiler. Bu tahripler insanlar tarafından hesaplandığında, 200 yıl içinde sera gazlarındaki CO2 oranı iki katına çıktığı görüldü. Bundan da görüldü ki, ortalama sıcaklık yeryüzünde yarım derece artmıştır. Bu olayın da hava kirliliğine neden olan taşıt gazlarından olduğunu gördüler. Şu anda CO2. oranı hızla artmaktadır. Bu konuda şampiyonlar ABD ve Kanada, 2.si Avrupa ülkeleri ve 3. de Japonya'dır. Araç sayısının hızla artması esas nedendir yılında dünyada 60 milyon araç varken şu anda 630 milyon araç var. Bu artışın hızla sürdüğü varsayılırsa 30 yıl sonra araç sayısı 1 milyar 260 milyon olacak. CO2 oranındaki artışa bağlı olarak da yarım derecelik sıcaklık artışı 2050 yılında 4.5 dereceye, 2100 yılında da 30 derceye çıkacak, işte bu bizim inançlarımızdaki kıyamet olacak. Dünya bunu görüyor, sulara bakıyor, sular da aynı durumda, Amazonda kitle halinde orman kesiliyor, dünyanın öbür ucunda kuraklık yaratıyor. Dünya artık bunları ölçüp biçebiliyor. Ayrı bir gelişme de iletişimde varılan noktadır. Sizler bu işin erbabısınız 'lik haritalar hala gizlidir fakat uzaydan çekilen fotoğraflar sayesinde Hollanda'da bir mühendislik bürosunda bir ofisten, Adana'daki Amerikan üssünde neredeyse askerlerin yürüdüğünü görüyordu. Otomasyon sayesinde dünya küçüldü. Bu gelişmeler insanları bir çatı altında birleştirdi. Birleşmiş Milletler çatısı altında 1976 senesinde Kanada'da Habitat I toplantısında bir araya geldi. Bu toplantıda bir başka olay olan nüfustaki değişiklikler olgusunun farkına vardılar yılında 2.5 milyar olan dünya nüfusu, 1976'da 5 küsur milyar olmuş. 1996'da yani şu anda 6.3 milyar. Yüz yıl sonra milyar. Bu zaman zarfında değişmeyen tek şey zenginle fakir arasındaki fark, işte bu hiç değişmemiş. Şu anda dünya nüfusunun beşte biri fakir. Bu insanların yiyeceği zor sağlanıyor, giyeceği barınağı yok. İşte bu yüzden göçler başlamış. İnsanlar refahları için kentlere göç ediyor. Şu anda dünyanın % 50'si şehirlerde yaşıyor. Bu rakam 2010 yılında % 65, 2020 yılında % 90'Iara ulaşacağı Birleşmiş Milletlerce yapılan çalışmalardan ortaya çıkmaktadır. Bu da çok büyük oranda barınak ihtiyacını ortaya koymaktadır. 1976'da Habitat I'de bu konular tartışılıp deklarasyon yayınlanmış, ülkeler ve hükümetler bazında görevler üstlenilmiştir. Biz insanlara ihtiyacı olan barınağı sağlayacağız, ama doğayı tahrip etmeden, doğal kaynakları fazla kullanmadan, çevresel şartları ön planda tutarak. Fakat dünyanın hiçbir yerinde bu tür hareketleri organize edecek dinamizme sahip milli hükümet bulmak çok zor. İşte ozon delinmesi, sıcaklığın artması. Hollanda'nın sel baskınına uğraması, Alplerdeki buzul erimesine bağlanıyor ve çeşitli olumsuzluklar, 1986 çevre konferansı toplanıyor. Birleşmiş Milletler 1992'de Rio'da yeniden bu konuların görüşülmesi çözüm önerileri için toplanıyor. Bu toplantıda en önemli kararlar alınıyor. Biz kendi çabamızla bu işi çözemedik o halde, problemleri ortaklaşa çözmemiz gerekiyor. Kim bu ortaklar, önce yerel yönetimler, yerel yönetimlere verilen bu önem, hükümetler dışında sivil toplum örgütlerine verilen önem, her konunun erbabıyla tartışılması hayata geçirilmesi işte bu yüzden Rio konferansı çok önemlidir. Rio'da toplananlar, bu sorunların halkla bütünleşerek ancak çözülebileceği hususunda mutabakata varıyorlar ve bunlardan bir tanesi de Gündem 21, anlattıklarımın bir kısmını içeren, 21. y.y'ın gündemi. Dünyayı sürdürülebilir gelişme modeli içine sokmak,.sürdürülebilir gelişmenin temel ilkelerini ortaya koymak, işte Gündem 21 bu temel ilkeleri koyuyor. Sürdürülebilirlik dünyanın geldiği yeni bir ahlaktır. Nesiller arası sorumluluğun aktarılmasıdır. Şöyle bir örnek vereyim. Benim dedem Bursa ovasındaki şeftaliyi yeme hakkına sahipti. Bütün sorunlarımıza rağmen şu anda o şeftaliyi yiyebiliyoruz. Ama bizim sorumluluğumuz bizden sonraki neslin de Bursa ovasındaki şeftaliyi yemesini temin etmektir. Bu bir ahlaktır, yeni bir ahlak felsefesidir. Gene o deklarasyona imza atan her. ülke, kendi ülkelerine gidecek, kendi yerel şartlarında önce ülke bazında, kendi yerel şartlarında bu sürdürülebilir kal- kınma gelişme modelinin temel ilkelerini kendine adapte edecek, ama dünyanın kurduğu genel prensiplerden de sap- ** mayacak. Nedir bu prensipler? Gelişirken doğal kaynakları hesapsızca kullanmayacaksın. Kendimizden bir örnek vereyim. 1970'li yılların başında biz Bursa içme suyu projesini planlarken Bursa'da adam başına 90 İt su vardı. Bursa'da yaşayan herkes 90 İt su kullanma hakkına sahipti. Biz öyle bir proje yapalım ki bu 90 lt'yi hatta projenin ileriki yıllarında 2020'Iere doğru 350 İt'ye çıkaralım. Buna göre su kaynaklarını geliştirip planladık, ama o tarihlerde günde 600 İt su kullanan vardı (ABD, Kanada). Ama şimdi dünya ülkeleri diyorki, arkadaş senin sürdürülebilir gelişme modeli içinde gelecek nesillere bu suyu kullanabilme hakkını aktarabilmen için günde 600 İt. suyu kullanamazsın. Gel sen 300 İt. su kullan ama lt'jik konfor elde et. Enerjiyi tasarruflu kullanacaksın. Şimdi tüm dünya ülkelerinde enerji tasarrufuna gidilmektedir. Yerel Gündem 21 sayesinde Roma'da az enerji sarfeden lambalar kullanılmaya başlanmıştır. Bunun için önce ailelere 1.5 milyon adet bu tür ampul dağıtılmıştır. Aynı ışığı alıyorsun ve az enerji harcıyorsun. Konfor değişmiyor ama enerjide tasarruf sağlanıyor. Roma'dan yine örnek vermek gerekirse, Roma'da otobüsler kalktı, her 20 dakikada bir tren çalışıyor, trenle istasyona geldiğinizde hemen metro var, taksi var, şehir içi otobüs var. Bu düzen insanları gideceği yere en az enerji kullanarak ve aynı konfor elde edilmek suretiyle elde edilmiş bir düzen. Hiç kimse şikayetçi değil. Yakıt tasarrufu sağlandığı gibi hava kirliliği de önlenmiş oluyor. Gelişmiş ülkeler bu olayın o kadar farkına varmışlar ki, özel araç kullanma yerine daha fazla yürümeyi düşünerek, toplu taşıma araçlarından yararlanıyorlar. Biz de Bursamızda Kent Danışma ve Dayanışma Konseyi oluşturduk, kentin sorunları belli bir gündem dahilinde, herkese açık olan bu konseyde tartışılıyor. Ayrıca daha özel konularda sürekli olarak çalışmalar yapan Yerel Gündem 21 oluşturuldu. Bu yerel demokratik oluşumlar kentin hayati konularına yön verecek çalışmalar yaparak karar mercilerine yardımcı olmaktadırlar.

3 Şube yönetim kurulu üyeleri ile Diyarbakır il merkezinde serbest olarak çalışan harita mühendisleri arasında, şube merkezinde günü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantı şubenin olağan genel kurulda yeni oluşan yönetim kurulu üyeleri ile serbest çalışan üyelerin tanışması ve genel sorunların ele alınıp birlikte çözüm yollarının aranması amacıyla düzenlenmiştir. Toplantıya, Diyarbaıkr'da faaliyet gösteren tescilli büro ve şirketlerin tamamı katılmışlardır. Oldukça sıcak bir ortamda geçen ve Diyarbakır'da ilk kez düzenlenen böyle bir toplantıda aşağıdaki konular ele alınmıştır. -Büro ve şirketlerin genel konuları -Kamu kurumlarıyla olan sorunları -Belediye ile olan sorunları -Birbirleriyle olan sorunları -Odadan beklentileri Toplantı Şube başkanı Z. Abidin Öztürk'ün açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmada şube merkezinin bu aşamaya gelinceye kadar katettiği yollan anlattı ve şubenin bu döneme ilişkin çalışma programı hakkında bilgi verdi. Çalışma programında yer alan ilk toplantının da, sorunları en çok olan serbest çalışanlarla olduğu ve öncelikle bu kesimin dinlenmesi gerektiğini söyleyen şube başkanı katılımcılara söz verdi. İlk konuşmacı Mustafa Yayar, kiralanan şube merkezi yerinin yetersiz olduğunu, lokal sisteminin bulunmadığını ve çözüm olarak satın alma yoluyla daha geniş bir dairenin elde edilmesini önermiştir. Belediyeden kaynaklanan sorunlara değinen Yayar, belediyede imar konularında kadroların bulunmadığını ve bu nedenle iş üretilemediğini dile getirmiştir, üretilen işlerin de "belediyeye yardım" adı altında bir çeşit rüşvet istendiğini anlatmıştır. Yöre kadastrosunun eski olduğunu, kadastro karafından üretilen yer kontrol noktalarının arazide bulunmadığını ve arazide olmayan bu noktalar karşılığında kadastroya bedeli ödendiğini belirten Yayar, bu duruma bir çözüm getirilmesini oda yönetiminden östemiştir. Diyarbakır'da yer kontrol noktalarının yeterli düzeye getirilebilmesi için kadastro Müdürlüğüne her türlü maddi ve teknik desteği verebileceklerini belirten yayar bu konuda odanın öncülük etmesini önermiştir. Yörede yapılacak harita işlerine ilişkin ihalelerin, kamu kurumlarının genel merkezleri tarafından yapıldığını ve kendilerinin bu ihalelere katılımlarının zorlaştırıldığını ifade etmişlerdir sayılı yasayla bölgede yapılan bazı işlere getirilen harç muafiyetine bazı belediyelerin uymadığını ve harç aldıklarını, odanın bu konuda çalışmalar yapmasını istemişlerdir. Mehmet Sezer de Mustafa Yayar'ın dile getirdiği bütün konulara ve görüşlerine katıldığını, ek olarak; belediyeye götürülen işler için belediye encümen kararırın 1 ay içerisinde çıkması gerektiği halde bazan ay gibi uzun bir süre bekletildiğini belirtmiştir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve yeni kurulan diğer belediyeler arasında yetki karmaşalarının bulunduğu, belediye sınırlarının henüz kesinleşmiş olmadığını, bunun da en çok kendilerini etkilediğini, hangi işi hangi belediyeye götüreceklerini şaşırdıklarını ve soruna bir an önce çözüm gelmesinin gerektiğini belirtmişlerdir. Ahmet Kamil Torun da belediyeler arasında yaşanan yetki karmaşalığınin çözülmesinde odanın birşey yapamıyacağını, sorunun daha üst makamlarca incelendiğini anlatmıştır. Belediyede 18. madde uygulamasının yararları konusunda bilgi sahibi kadroların bulunmadığını, 18. madde uygulamasının yararları konusunda belediye başkanına ve yetkililere bilgi verilmesini istemiştir. Kiralanan şube merkezi yerinin yetersiz olduğunu, Genel Merkez tarafından satın alma yoluna gidilmesi durumunda şubeye TL bağışta bulunacağını belirten A. Kamil Torun, bu tür top-

4 lantıların sık sık yapılmasını istemiştir. (Şube Merkezi için yer satın alma teklifimiz Genel Merkez tarafından kabul edilmediğinden sayın Torun bağışı gerçekleşmemiştir.) Toplantının son bölümünde, yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan özel işler ele alınmıştır. Katılımcılar, az veya çok her büronun imzacılık yaptığını itiraf etmişlerdir. Özellikle kadastro memurları tarafından yapılan özel işlerin kendilerine imza için getirildiğinde kadastro memuru olmaları nedeniyle imzalamak zorunda kaldıklarını, imzalamalarının kendilerine hiçbir yarar sağlamadığını, sorunun odanın sorunu olduğunu ve çözüm getirilmesini istediklerini belirtmişlerdir. Toplantı sonunda, serbest çalışan büro ve şinketler ile oda arasında bir protokol imzalanması düşüncesi oluşmuştur. Protokol maddelerinden bazıları şunlardır: - Yetkili olmayan kişiler ta rafından yapılan iş büro ve şir ketlere imza amacıyla ge tirildiğinde büro veya şirket öncelikle bu kişiyi ve yaptığı işi (parsel no, ifraz, tevhid v.b.) HKMO Diyarbakır Şube Baş kanlığına bildirecektir. Ayrıca diğer büro ve şirketlere de bigi ve recektir. - Odaya bildirilen kişiler hak kında oda, yasal yollara baş vuracaktır. - Belli kamu kurumlarından belli büro ve şirketlere iş akışını sağlamak amacıyla özel çaba sarfedilmeyecektir. Şube yönetim kurulu, Diyarbakır Kadastro Müdürü Mahfuz Karakoç'a bir tanışma ve nezaket ziyaretinde bulunmuştur. Aynı zamanda, serbest çalışanlarla yapılan toplantıda saptanan kadastro ile ilgili sorunlar aktarılmıştır. Yer kontrol noktalarının yeterli düzeye getirilebilmesi için özel büro ve şirketlerin vereceği teknik ve maddi destekten memnun olduğunu belirten Karakoç, kendi sıkıntılarını da dile getirmiştir. Kadastro Müdürlüğünde ancak 1 mühendis bulunduğunu, onun da yeni getirildiğini, Genel Müdürlüğe mühendis gereksinimlerini ilettikleri halde çözüm getirilmemesinin sıkıntılar yarattığını ifade etmişlerdir. Kadastro memurlarının özel iş yapmaları konusunun üzerinde önemle duracağını, bu tür memurlarının tesbiti durumunda yasal işlemlere başvuracağını dile getirmiştir günü, şube merkezinde temsilciler toplantısı düzenlenmiştir. Temsilcilerin sorunlarını belirlemek ve yeni döneme ilişkin çalışma programı hakkında temsilcilere bilgi vermek amacıyla düzenlenen toplantıya yalnızca Diyarbakır'a komşu illerin temsilcilerinin katılabilmesi, uzak illerin temsilcilerinin katılamaması, yörede yaşananlar hakkında az da olsa bilgi vermektidir. Toplantıya Adıyaman, Malatya, Batman, Şunlıurfa temsilcileri ile şube yönetim kurulu üyeleri ve Diyarbakır'da serbest çalışan harita mühendislerinden bazıları katılmışlardır. Temsilciler illerdeki sorunları aktarmışlardır. Adıyaman temsilcisi Halise Dilek, belediyenin bütün yola terk işlemlerni belediyenin kendi harita mühendisine yaptırdığını ve bunun yasal olmadığını dile getirmiştir. Konuyu daha önceden x de HKMO Genel Merkezi'ne, TKGM'ne ilettiği halde halen çözüm bulunmadığını anlatmıştır. Bayındırlık İl Müdürlüğünde harita mühendisinin bulunmadığını, konuyla bir inşaat teknisyeninin ilgilendiğini, bunun da sorunlara neden olduğunu ifade etmişlerdir. Adıyaman ili imar planının hazırlandığını ancak GAP İdaresince incelemeye alındığını ve bekletildiğini, bu incelemeye hız kazandırılması gerektiğini, imar planının bir an önce çıkartılmasının gerektiğini vurgulamıştı. Köy yerleşim alanlarındaki ifraz ve tevhid işlemlerimiz kabul edilmiyor. Kadastro haritalarının köy yerleşim haritası olarak kabul edilmesi gerekir diyen Halise Dilek ayrıca Adıyman'da TMMOB birimleri arasında iletişimin yeterli düzeyde olmadığını söylemiştir. Malatya temsilcisi Rıza Özen yaptığı konuşmada özellikle Malatya İKK'nın olumlu çalışmalarından söz etti. Diğer odaların uyguladığı kota yönteminin Harita Mühendisleri tarafından benimsenmediğini, belediyenin 18. madde uygulaması için ihale yapmadığını, bu tür işleri bürolarla başbaşa görüşmek suretiyle istediği büroya verdiğini anlatmıştır. Toplantıya katılamayan temsilcilere ulaşmak amacıyla şube yönetimi tarfından bu tür toplantıların bazı temsilciliklerde yapılmasının daha uygun olacağı düşünüldü. Böylece Elazığ'da yapılacak toplantıya Elazığ, Bingöl, Malatya temsilcileri, Şanlıurfa'da yapılacak toplantıya Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin temsilcileri, Batman'da yapılacak toplantıya Batman, Siirt, Muş ve Van temsilcilerinin katılması kararlaştırılmıştır. KINAMA Türkiye Cumhuriyeti bayrağını indirme ve yerine PKK bayrağını ve onun liderinin posterini asma i olayını, olayın kendisinin tartışılmaz yanlışlığı dışında, yaşadığımız şiddet ve savaş ortamının toplumsal bir cinnet ve çatışma haline getirilmesinde önemli bir zemin oluşturulmasına hizmet edecek nitelikte olması i nedeniyle kınıyoruz. TMMOB

5 Şube Yönetim Kurulumuz günü Kocaeli Temsilciliğini ziyaret etti. Özel sektör ve kamu sektöründe çalışan meslektaşlarımızın katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda Mesleki Denetim uygulaması ve genel sorunlar dile getirildi. Şube Başkanımız Z. Yaşar Hazır, Mesleki Denetim uygulamasının gerekliliği ve önemine değindi. Daha sonra söz alan meslektaşlarımız aşağıdaki sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdiler -Fatura uygulaması gereklidir. Ancak vatandaş işten vazgeçerse, iptal edilemez kaşesi basılan faturayı nasıl iptal edebiliriz? -Fatura uygulamasına rağmen fiyat kırımı devam ediyor. İşi ucuza yapıp faturayı normal fiyatan kesen meslektaşlarımız mevcut. -izmit Bölgesine yapılan bir hizmet görmüyoruz. Belli miktar para burada kalırsa burada bazı hizmetler için kullanabiliriz. -Mesleki Denetim zorlayıcı değil, kucaklayıcı olmalı. -Oda hizmetlerinden süratli bir şekilde yararlanamıyoruz. Örneğin üç aydır büro sicil belgesi alamayanlar var. Şube Yönetim Kurulumuz günü Kocaeli Temsilciliğini ziyaret etti. Özel sektör ve kamu sektöründe çalışan meslektaşlarımızın katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda Mesleki Denetim uygulaması ve genel sorunlar dile getirildi. Şube Başkanımız Z. Yaşar Hazır, Mesleki Denetim uygulamasının gerekliliği ve önemine değindi. Daha sonra söz alan meslektaşlarımız aşağıdaki sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdiler -Fatura uygulaması gereklidir. Ancak vatandaş. işten vazgeçerse, iptal edilemez kaşesi basılan faturayı nasıl iptal edebiliriz? -Fatura uygulamasına rağmen fiyat kırımı devam ediyor. İşi ucuza yapıp faturayı normal fiyatan kesen meslektaşlarımız mevcut. -İzmit Bölgesine yapılan bir hizmet goımu>oruz. Belli mıktai paia buradd kalırsa burada bazı hizmetler için kullanabiliriz. -Mesleki Denetim zorlayıcı değil, kucaklayıcı olmalı. -Oda hizmetlerinden süratli bir şekilde yararlanamıyoruz. Örneğin üç aydır büro sicil belgesi alamayanlar var. -Yapılan işlerde parayı iş bitiminde aldığımız için alamadığımız paranın faturansını kesmek zorunda kalıyoruz. Bu da bizim için mali sıkıntı kaynağı oluyor. -Taksitle iş yapıldığında nasıl fatura kesilecek. -Faturalar, yıllık kesilsin ve her yılın sonunda ibraz edilsin. Yıllık faturalarını ibraz etmeyenlerin büro tescilleri yapılmasın. -Meslek İçi Eğitimle ilgili çalışmalar temsilciliklerde de düzenlenmeli (Kurs, seminer, panel v.b.) -Odamız, mesleğimiz ve meslektaşlarımızla ilgili bir anket çalışması planlıyor mu? -Çoğu meslektaşlarımız şirketlerin tanımını bilmiyor. İlk bültende, şirketlerin tanımı yapılıp, bu şirketlerde neler gider olarak "gösterilebilir yazılsın. -Farklı yerlerde yapılan işlerin tesliminde, farklı programlaristeniyor. Bu konuda oda bir çalışma yapıp standart bir program oluşturabilir mi? Tüm bu sorunlara rağmen Mesleki Denetim uygulamasının gerekli ve faydalı olduğunda birleşen meslektaşlarımız, fatura uygulaması konusundaki sıkıntının da kısa sürede aşılacağı inancına vardılar. Toplantı hem odamız hem de meslektaşlarımız açısından yararlı olduğu vurgulanarak son buldu. Oda Yönetim Kurulu'nun isteği üzerine, şube yönetim kurulumuz 9 nisan 1996 günü Ankara'da, oda yönetim kurulu ile bir toplantı yaptı. Toplantıda şubemizin çalışma raporu ve takvimimiz konusunda görüş ve önerileri belirttiler. Şubemizde oluşturulan çalışma komisyonlarınında değerlendirildiği toplantıda gerekirse Ankara'da oluşturulan komisyonlarla birlikte çalışabileceği vurgulandı. Ayrıca basınla ilişkilerin sıklaştırılmasının gerekli olduğu belirtildi. Şubemize yer alımı detaylı olarak goiuşuldu. Mcikcz Yönetim Kurulu olarak, şubemize yer alınmasına olumlu baktıklarını belirten oda başkanımız Muhittin İpek, bu sorunun aşılmasının tamamen mali durumla ilgili olduğunu ve bu aşamada odamızın mali durumunun buna uygun olmadığını ancak ileride uygun olması halinde bu sorunun çözümüne öncelik verileceğini söyledi. Türkiye çapında bir yayın kurulu oluşturmayı düşündüklerini belirten oda yönetim kurulunun, bunun gerçekleşmesi halinde bu sorunun çözümüne öncelik verileceğini söyledi.türkiye çapında bir yayın kurulu oluştumayı düşündüklerini belirten Oda Yönetim Kurulu'nun bunun gerçekleşmesi halinde şubelerin bülten çıkarmayacağını belirtti. Bu konunun hassas bir durum olduğunu belirten Şube Yönetim Kurulumuz, bu konunun iyi tartışılarak bir karara arılması gerektiğini vurguladı. Toplantıda ayrıca Habitat II, Olağanüstü Genel Kurul, Teknik Kurultay ve 1997 kasım ayında yapılacak uluslararası sempozyum görüşüldü. Şube Yönetim Kurulumuz Üniversiteleri ziyaretlerine devam ediyor. 4 Nisan 1996 günü İ.T.Ü. Jeodezi ve Fotogrametri Bölüm Başkanlığı ziyaret edildi. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Altan, Şube Yönetim Kurulumuza ziyaretten dolayı teşekkür ederek, ilk defa Şube Yönetim Kurulu tarafından ziyaret edildiklerini söyledi. Odayı dışlamak gibi bir anlayışlarının olmadığını belirten Altan, "Elimizden geldiği ue gücümüzün yettiği kadar odamıza yardımcı olacağız" dedi. Altan, düşünce ve fikirlerin açık olarak söylenmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıya katılan Prof. Dr. Tevfik Ayan, mesleğimizde emeğin çok etkin olduğunu, ekmek kavgasının büyük olduğunu, bu yüzden sektörümüzde büyük problemler çıkabileceğini belirterek cesur olmamızı öğütledi. Yapılan etkinliklere katılımın düşük olmasının sorumlusu Yönetim Kurulu değildir diyen Ayan, yılgınlığa düşmememizi söyledi. Geçmişte neler yapıldığına bakarak geleceğe ilişkin projeler üretilmesini ifade eden AYAN, odamızın daha kaliteli ve hakemli bir dergi çıkarması gerektiğini vurguladı. Şube seçimlerine katılım oranının çok büyük bir başarı olduğunu söyleyen Tevfik Ayan, "istenildiğinde ilgi duyulabiliyor, bu potansiyelle odamız daha da ileriye götürülebilir" dedi.

6 Dünyaam Tercih Ettiği Marka Şimdi İnanılmaz Fiyatlarla... Sistem Bilgisayar ve Teknik Hizmetler Sanayii A.Ş. Kennedy Caddesi 146 / 4 Gaziosmanpaşa /ANKARA Tel: Pbx Fas: Teknik Servis Fax: S I X

7 Daha sonra söz alan Prof. Dr. Orhan Baykal, etkinliklere katılımın bütün dünyada az olduğunu söy : leyerek, daha fazla katılım için daha genel konular seçilmelidir dedi. İstanbul'la ilgili somut projeler üretilmesi gerekir diyen Baykal, Havza sınır çizgisi ve kadastro sorunu konularının öncelikle ele alınması gerektiğini belirtti. Toplantının çok faydalı olduğunu ve bundan sonra ziyaretlerin ve ilişkilerin daha sık devam edeceğini belirten şube başkanımız Z. Yaşar Hazır, Yönetim Kurlumuz adına Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Altan'a teşekkürlerini sundu. GPS" semineri 19 Nisan 1996 tarihinde l.t.ü. İnşaat Fakültesi konferans salonunda yapıldı. Sabah saat 10.00'da yapılan oturumu Sayın Prof. Dr. Rasim DENİZ ve Sayın Y. Doç. Dr. Muhammed ŞAHİN trafından sunulan seminere meslektaşlarımızın ilgisi yoğun oldu. Katılımın yüksek olması nedeniyle konferans salonunda ayakta kalanların da bulunduğu seminerin sabah oturumunda Prof. Dr. Rasim Deniz tarafından "GPS ile Jeodezik Uygulamalar ve Standartlar" konusunda ve Y. Doç. Dr. Muhammed Şahin tarafından "Ölçme üe Değerlendirme Teknikleri" konusunda birer seminer verildi. Konuşmalar sonrasında meslektaşlarımızın sorularının da yanıtlandığı seminerin sabah bölümünden sonra verilen yemek arası sonrasında TOPCON Türkiye Temsilciliği tarfından Ölçme ve Değerlendirme gösterisine geçildi. Kullanılan alet donanımının tanıtımı ve' özellikleri hakkındaki soruların ya- nıtlanması sonrasında İ.T.Ü. Ayazağa Kampusu arazisinde seçilen iki noktada TOPCON Türkiye Temsilciliği tarafından yapılan ölçmelere de meslektaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Ölçmelerin arzide yapılmasının ardından ölçmelerin değerlendirilmesi amacıyla konferans salonunda tekrar toplanıldı. Bilgisayar sistemindeki küçük bir aksaklık nedeniyle bir süre gecikme ile başlayan değerlendirme gösterisinde meslektaşlarımıza TOP- CON firmasının GPS ölçmeleri değerlendirme yazılımı ile arazide ölçülen verilerin değerlendirilmesi gösterildi. Değerlendirme sonrasında yazılımın, araziye çıkmadan önce yapılacak çalışmalarda nasıl kullanılabileceği konusunda ve diğer özellikleri hakkında bilgi verildi. Ölçme ve değerlendirme gösterisinin ardından meslektaşlarımız İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi dinlenme salonunda verilen kokteyle katıldılar. EĞİTİM-SEN'e DESTEK ZİYARETİ Ankara Valiliği'nin Eğitim-Sen'e karşı açtığı kapatma davasına protesto eden Eğitim-Sen üyesi eğitim emekçileri 9 Mart 1996 günü Güvenpark'ta basın açıklaması yaparak 13 Mart 1996'ya dek sürecek oturma eylemi yapma kararı aldıklarını açıkladılar. HKMO Genel Kurulu'na katılan Kamu Emekçileri Sendikalarına üye delegeler divan başkanlığına Mr çağrı metni sundular. Yapılan duyuruya sermaye sınıfının kamu emekçilerine karşı son saldırılarını "Tüm Haber Sen'in kapatılması, Tüm-Maliye-Sen Ankara Şubesi ve Eğitim-Sen'in kapatılmasına yönelik davaların oluşturduğu vurgulanarak Genel Kurul'a katılan delegeler bu saldırılara karşttaraf olduğunu göstermek amacıyla Güvenpark'ta yapılan oturma eylemine destek vermeye çağırıldı. Çağrıya uyan bir gurup delege Güvenpark'a giderek Eğitim-Sen yöneticisi ve üyelerinin eylemine destek verdiler. Yapılan basın açıklamasından sonra oturma eylemi için çadır kurmak isteyen kamu emekçilerine saldıran polis onlarca kişiyi copla yaralayarak gözaltına aldı. Polisin saldırılarına karşı kararlı mücadelelerini devam ettiler ve 13 Mart 1996'da kapatma davasının mahkemede görüşüleceği gün Ankara'da düzenledikleri diğer sendikaların demokratik kitle örgütlerinin ve öğrencilerin de destek verdiği ve yaklaşık 2000 kişinin katıldığı bir mitingle eylemlerini sona erdirdiler. Aynı saatlerde kapatma davasında davacı taraf Ankara Valiliği'nin avukatlarının katılmaları nedeniyle dava işlemden kaldırıldı. Kısacası bir kez daha direnen kamu emekçileri kazandılar. YARGITAY KARAR VERDİ ; "MEMUR SENDİKA KURABİLİR" Son günlerde Tüm-Haber sen kapatılırken, Eğitim-Sen'e kapatma gerekçesiyle dava açılırken Kamu Emekçileri Sendikaları Konferedasyonuna bağlı sendikalara baskılar artarken Yargıtay, memurların sendika kurabileceklerine karar verdi. Yargıtay Türkiye'nin de imzasının bulunduğu, iç hukukta bağlayıcı nitelik kazanan ILO sözleşmelerinin devlet memurlarına sendika hakkı verdiğini belirtti. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Samsun 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 12 sendika yöneticisi hakkında verdiği ceza hükmünü bozarken ILO sözleşmelerine göre memurların sendika kurabileceğini ve bu yönde etkinliklerde bulunabileceklerini kararlaştırdı. GELALETTİN SONGU KİTAPLARINI ODAMIZA BAĞIŞLADI Odamız İl başkanı Celalettin Songu Türkçe ve çeşitli yabancı dillerde yazılmış 130 adet kitabını odamız kütüphanesine bağışladı. Bağış yapılan kitaplar arasında Almanca elle yazılmış çok kıymetli iki adet ders kitabı da bulunmaktadır. Kitapları teslim alan odamız Genel Başkanı Muhittin İpek, meslektaşlarımıza ve gelecek kuşaklara çok faydalı olacağına inandığı kitaplar için.songu'ya teşekkür etti. f '~ DUYURU. I Odamız 6. Harita Kurultayı'nm 3-7 Mart 1997 tarihleri arasında Ankara'da top- 1 lanmasmı kararlaştırmış ve çalışmaları başlatmış bulunmaktadır. ; 6. Harita Kurultayı Yürütme Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. I S. Gökçin Şayiam Başkan i Mertkan Akça Sekreter İ Eyüp Sultan Kart Sayman İ Ensar Kılıç üye i Mustafa Nevzat Düzağaç Üye i Birol Güner Üye! Ozan Arslan Üye I 6, Harita Kurultayı Yürütme Kurulu Adresi: \ Sümer Sok. 12/ Yenişehir - ANKARA İ Tel: Fax:

8 İ KÂRÂTAY BE- LEDİYESİNCE "ARSA "VEEKONÖİIIC Konya Büyükşehir Belediyesince Habitatll ve "ülke Gerçeği" konulu toplantısı S.Ü.Müh. Mim. Fak. Öğretim Üyeleri ile bilimsel toplantı yapıldı. Bu toplantıda a) GPS ve Konya Örneği b) Kent bilgi sistemleri c)18. Madde uy gulamalarında eşdeğerlilik ko nulan hakkında panel yapılması kararlaştırıldı Şubemizde tüm üyelerimizle birlikte mesleğimizin sorunları tartışıldı S.Ü.Müh. Mim. Fak. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. 4. sınıf öğrencileri ile "Mesleki Sorunlar" konulu seminer GAP gezisi Konya Valisi ziyaret edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Halil ÜRÜN ziyaret edildi. Karatay Belediye Başkanı Mustafa ÖZKAFA ziyaret edildi. Selçuklu Belediye Başkanı İsmail ÖKSÜZLER ziyaret edildi. S.ü. Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman KÜTLÜ ziyaret edildi. S. ü. Müh. Mim. Fak. Dekanı Prof. Dr. Mustafa KARADÜMAN ziyaret edildi. S. Ü. Müh. Mim. Fak. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölüm Başkanı Prof. Ömer Halis TOMBAKLAR ziyaret edildi. Konya Valisi Sn. Ziyaettin AKBÜLÜT ziyaret edildi. Karayolları 3. Bölge Müdürü M. Mücahit ŞAHİN ziyaret edildi. Bayındırlık ve İskan Müdürü Muammer Bey ziyaret edildi. Meram Belediye Başkanı Mustafa ÖZKAN ziyaret edildi. 1 -Karaman İl Temsilciliği için yer durumu. 2-Harcama yetkisinin (belli bir miktarı kadar) kendilerine verilmesi. 3-Resmi kuruluşlardaki ücret farklılığı 4-Karne yönetmeliğinin 15. maddesindeki Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin hizmet sürelerine bağlı karne sınıfların yeniden düzenlenmesi konusu görüşüldü. 1- TKGM'nin kontrol yönergesi görüşülerek yönerge ile ilgili so runlar tartışıldı. Yönerge ile ilgili bazı hususların yani ölçü tek niklerine (Elekt. Takometri ölçümlerine göre) uygun hale getirilmesi konuşuldu. 2- Vizenin yasal zorunluluğu tartışıldı. 3- Aksaray belediyesinin ifraz, tevhid altyapı harcı dışında ifraz, tevhid kontrollük harcı alınmasının yanlışlığı tartışıldı. Bu konuda be lediye başkanlığına bilgi verildi. 4- Mühendislik hizmetleri asgari ücret tarifesinin yeniden dü zenlenmesi konuşuldu serbest çalışanların gönülleri alındı. 5- Şubemizde yapılacak etkinliklere ve temsilcilklerle ilgili top lantılara katılınmasmı ve temsilcilerin muhasebe ile ilgili belgelerin zamanında ve eksiksiz gönderilmesi istendi.

9 . ASTRÂLON PAFTA (V 70 GERMANY) -70 cm., 100 cm., 250 mlc. - Stoktan hemen teslim. P Rapıdolar, Mürekkepler, Çizim malzemeleri Polyester aydıngerler (Renkli.Tabaka) Diazolar, Ozalitler Plotter Sarf malzemeleri (Mürekkep, Kalem, Pafta) LASERTONERLER, INKJET MÜREKKEPLER (HP, OKİ, CANON, IBM) ORJİNAL FOTOKOPİ TONERLERİ (MİTA, MINOLTA, NASHUA, CANON, TOSHİBA, GESTETNER, RICOH, XEROX, OCE, SANYO, REX-ROTARY, UTAX,TA) ORJİ NAL TONER DEVELOPER VE YEDEK PARÇALARI SÜPER FİYATLARLA Türkiye'nin her tarafına kargo ile sevkiyat yapılır İhalelere teklif gönderilir DİNAMİK KIRTASİYE VE BÜRO MAKİNALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Bilezik Sokak No: Kavaklıdere»ANKARA Tel: 0 (312) (Pbx) Fax: v :. j

10 Nazan AKDOĞAN Uzman S U Muh Mim. Fak. Un ıh 30.Md\ıs 1996 Pı-ısunb.- Muhli t.enı çjcvınıı/e s>djt Jıbj^lüılık Uzun bıı ı\v< edı'n sonrd sdbcihııı ilk ıv-ıkldiıııdj K Mciid»'dci idik Hdlıl b'i kdhıullımn ciıdınckın <joiı^bılı coıjimız hoi\oıı ciczdıkten sonra J ııu d^njıııınd \imevv tutuk. Sabah sabah da dondurma yenir mi demeyin. İnsan K. Maraş'a gelir de dondurma yemeden gider mi hiç. Bu fasılın ardından yolculuğumuzun ikinci durağı olan Adıyaman'a doğru hareket ettik. Öğle yemeğini Adı-yamanda yedikten sonra, Türkiye'in sayılı kraterlerinden biri olan Nemrut Dağı'na tırmanmaya başladık. Biraz uğraştık, yorulduk ama sonunda zirveye ulaştık. Zafer bizimdir! Gerçekten görülmeye değer bir yer. Zorlu bir yolculuktan sonra bu kadar hoş bir manzarayla karşılaşmak, insanın üzerindeki tüm yorgunluğu atıyor. Sanki bulutların üzerinde gibiydik Bu da insana büyük bir haz veriyordu. Sizlerinde bu duyguyu tatmanızı isterdim. Zoraki ayrıldığımız bu yerden sonra üçüncü durağımız olan Atatürk Barajı'nın yolunu tuttuk. Akşam saat sularında baraja geldik. Bizi DSİ 16. Bölge Müdür Yardımcısı İlker BAŞARAN karşıladı. Güzel bir yemekten sonra bu harika günün yorgunluğunu üzerimizden atmak için misafirhanede istirahate çekildik. Ertesi sabah saat 08.00'de brajı gezmeye gittik. Bilindiği gibi Atatürk Barajı GAP'ın en önemli temel taşını oluşturmaktadır. GAP hakkında kısa bir bilgi verecek olursak; ülkemizin su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanan en büyük projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Fırat nehrinin, Keban barajının mansabından başlayan ve sınırlarımız içinde kalan aşağı Fırat Havzası ile Dicle Havzasını içine alan ve tarihte yukarı Mezopatamya olarak bilinen yaklaşık km^'ük alanda mevcut su ve toprak kaynaklarını geliştirmek, azami faydayı sağlamak amacıyla yapımı önerilen projeler demetinden oluşan entegre bir bölgesel kalkınma projesidir. Proje bölgede yeralan Gaziantep, Adıyaman, Ş.ürfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak illerinin tamamını veya bir kısmını kapsamaktadır. Cumhureyat döneminin en büyük yatırımlarından biri olarak kabul edilen GAP, bağımsız bir proje olmayıp DSİ tarafından bölgede geliştirilen 13 adet proje denetiminden oluşmaktadır. GAP içerisinde yer alan projelerin 7si Fırat havzasında 6'sı da Dicle havzasında yer almaktadır. Bu bilgiler ışığında barajın büyüklüğünü, kapasitesini tasavvur etmek sizlere düşüyor. Sizler düşünedurun, biz bu harika manzara karşısında mest olmuş durumdaydık. Bu rehavetle dolaşırken, o heybetli gövdenin üzerinde yazılı olan DSİ yazısı dikkatimizi çekti. Kalabalık gurubumuzun içerisinden sa- DANIŞMA KURLU TOPLANTISI YAPILDI Şubemiz Danışma Kurulu 7 Haziran 1996 Cuma günü Mimoza Restorant'ta yapıldı. 37 kişinin davet edildiği toplantıya 30 kişi katılmıştır. Toplantıda çalışma programı okundu. Daha sonra çalışma programı ile ilgili görüşler belirtildikten sonra; - Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil yönetmeliğinde yapılacak değişiklikler hakkında görüş alındı. - Büyük Ölçekli Harita Yapım yönetmeliği ve İmar yönetmeliği ve yapılacak değişiklikler tartışıldı sayılı Kadastro Kanunu'nun 41. maddesi tartışıldı. - Belediyelrdeki sözleşmeli Harita Mühendisi'nin durumu tar tışıldı. Bu konunun Başkanlar Kuruluna götürülmesine karar verildi. - ÖSYM imtihanı öncesinde mesleğimizin tanıtılması hakkında i araştırma yapılması kararlaştırıldı. Bu bazda İnternette tantım say- : fasına katılınması önerildi. i - Özel sektör ile üniversite işbirliğinin daha ileri seviyeye yükseltilmesi konusunda çalışmaların yapılması. Konya Harita Kadastro mühendisleri Odası fidanlığı kurulması için çalışmaların yapılması. - Kadastro Müdürlüklerindeki evrak standardının sağlanması ko nusunda çalışma yapılması.- KOP( Konya ovası Projesi) KOS (Konya Ovası Sulaması) hakkında panel düzenlenmesine karar ve il i i i

11 dece bir kişinin cesaret ederek 6m. olur diye tahmin ettiği yazının boyu 46m. çıkmaz mı? Hepimiz çok şaşırdık tabi ki. Bizi şaşırtan ikinci olay ise, barajdan insan boyu kadar balıkların olmasıydı. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; gezi boyunca tek şanssızlığımız bu balıklardan tadamamamız olmuştur. Sebebine gelince, bizim orada bulunduğumuz zaman zarfında avlanma yasağının devam etmesiydi. Gelelim biraz da gezimizin teknik yönüne. Bölge müdür yardımcısının harita mühendisi olması bizim için büyük bir avantajdı. Çünkü olaylara bakış açımız aynı tarzda olduğu için kafamızda soru işareti bırakacak bir şey kalmıyordu. Baraj hakkındaki temel bilgileri kendilerinden aldıktan sonra Atatürk barajı gövdesinde deformasyon ölçümlerini yapmak üzere gelen İsviçreli meslektaşımızla tanıştık ve elektrik santralına gittik. Burası da gezimizim ilginç yerlerinden biriydi. 6 tribünün bulunduğu bu santralde enerji ihtiyacına göre otomatik olarak elektrik üretiliyordu. Aklınıza gelebilecek her şey bilgisayarların elindeydi, tabii ki mühendislerin de- netimi altında. Buradan da yeterince aydınlandıktan sonra Urfa'da bulunan Tarım Toprak Reformu'na gittik. Burada bizlere brifing sundular. Konusuna gelince; Fırat ve Dicle havzasındaki arazi toplulaştırması, bugüne kadar neler yaptıklarını bundan sonra neler yapacaklarını sade bir dil ile anlattılar. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadan yine akşam oldu. Koskoca gün yine tüm güzelliği ve ilginçliği ile sona erdi. Ertesi gün daha önce ta nıştığımız isviçreli mes lektaşlarımızla Atatürk Barajı göv desinde deformasyon ölçümleri yapmak üzere sabah da bu luştuk. Hepimizin teorik olarak bil giler bu sayede uygulamalı olarak temel bilgiler alınmıştır. Bize gös termiş olduğu yakınlıktan dolayı kendilerine plaket verilmiştir. Amacımıza ulaştıktan sonra Harran'a gitmek üzere yola koyulduk. Harran'a geldiğimizde saat aşağı yukarı gibiydi. İlginç mi ilginç bir yerdi. İnsanların yaşam tarzları ve yaşadıkları yer bizimkilerden çok farklıydı. Evler kümbet şeklinde ve topraktandı. Ayrıca tarihi kalıntıların bol olduğu bir yerdi. Hatta dün- yadaki kurulan ilk üniversitelerden biri olan Harran Üniversitesinden bile izler duruyordu. Buradan da ayrılma zamanımız gelip çatmıştı. Doğruca ürfa Konukevi'ne gittik. Ağızlara layık bir öğlen yemeğinden sonra Balıklı Göl'ü ziyaret ettik. Herhalde burasının hikayesini herkes biliyordu, daha sonra artık son durağımız olan Gaziantep yollarına düştük. Burada Pazar günü olması nedeniyle heryer kapalıydı. Ama yine de tatlı yiyebileceğimiz bir yer bulmuştuk. Afiyetle tatlılarımızı yedikten sonra tekrar yola koyulduk. Yolculuğumuza devam ederken Kelaynak kuşlarını da görmeden edemedik. Kısaca herşeyi dörtdörtlük bir geziydi. O kadar güzel yerler gördük o kadar anlık ve çok hoş şeyler yaşadık ki bunları anlatımla anlamak zor. Bizzat görmeniz gerekiyor. Sakın kaçırmayın derim. Sonradan pişman olursunuz. Benden söylemesi. Bakalım bundan sonraki durak yerimiz neresi olacak? Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Konya Şubesi'ne teşekkür ederiz. TMMOB YAYINLARI İSTEK FORMU YAYIN İSMİ EDERİ 1. GAP'ta Teknik Hizmetler (Sempozyum) Q.TL. 2. Kitler ve Özelleştirme (Sempozyum)... Tükendi 3. Haliç, Camialtı ve Alaybey Tersaneleri... Tükendi 4. Petrokimya Sanayi ve Gelişimi... Tükendi 5.Erdemir Gerçeği... Tükendi 6.Taşkömürü Raporu... Tükendi 7.ORÜS ve Özelleştirme TL 8. Lastik Sanayi ve Petlas TL. 9.Kamu Arazilerinin Özelleştirilmesi TL 10.Globalleşme TL. 11.Değişim Sürecinde Türkiye Sanayi (Sempozyum) Q00.TL. 12.Yedinci Beş Yıllık kalkınma Planı Üzerine... Tükendi 13.Kamu Görevlileri ve SiyasalHaklar (Sempozyum) TL 14. Milliyetçilik, Siyasi İslam, Yeni Dünya Düzeni ve Meslek Odaları Q.TL. 15.Sürdürülebilir Kalkınma (Sempozyumu) TL. 16.Bölgeiçi Zorunlu Göçten Kaynaklanan Toplumsal Sorunların Diyarbakır Kenti Ölçeğinde Araştırılması... Tükendi... Yukarıda işaretlediğim TMMOB Yayınları karşılığı olan MQI TL'yiT.lş Bankası Yenişehir Şubesi No: 80234'e Adresi adı ya da Etibank Kızılay Şubesi No: hesabına yatırdım Posta Kodu/ilçeadı:... İmza:... -istediğiniz yayınlar adresinize kargo ile ödemeli olarak ' e '... gönderilecektir. p ax Lütfen bu formu, ödeme makbuzunuzun fotokopisi ile birlikte aşağıdaki adrese gönderiniz. TMMOB Konur Sokak. No: 4 kat: Kızılay-ANKARA Tel: (312) Fax:

12 ı. ı ; ı :! HKMO Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Kadastrosu fotogrametrik yöntemle üretilmiş paftalarla yapılmış parsellerin ifraz işlemlerinin yapılması yeterli sıklıkta nirengi bulunamaması dolayısı ile oldukça zorlaşmakta, mümkün olması durumunda ise basit ifrazın maliyeti parselin ekonomik değerinin bazen çok üstüne çıkmakta olduğundan dolayı ifrazların yapılamadığı, bunun yerine ilgilileri taşınmazlarını fiilen bölerek kullanma yolunu seçtikleri üyelerimiz tarafındn şubemize bildirilerek çözüm aranması talep edilmektedir. Fotogrametrik yöntemle yapılmış 1/5000 ölçekli paftaların oluşturulması sırasında bir paftanın içine ortalama 3 nirengi noktası düşmesi planlanmakta bazen bu sayı 2'ye düşmektedir. Klasik yönteme göre oldukça az sayıda nirengi noktası ile paftalar üretilmekte, zaman içerisinde bu nirengilerin zeminde bulunması imkansız hale gelmektedir. Bulunabilen noktalar ya birbirini görmemekte ya da ifrazı yapılacak parsele oldukça uzakta kalmaktadırlar. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün gün ve B021 TKG /2060 sayılı yazıları eki "Talebe Bağlı Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapılan Değişiklik İşlemleri" adlı kitabın 21. sayfasında "fotogrametrik paftalardaki parsellerin aplikayonunda ilk önce aplikasyonu yapılacak parselin ve civarındaki parsellerin zemin kontrolleri yaılarak değişmemiş sabit sınır köşeleri belirlenir. Belirlenen bu sınır köşelerine göre haritadan ölçü alınmak suretiyle kutupsal ya da ortogonal olarak parselin aplikasyonu yapılır." denilmektedir. = 31 ocak 1988 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yü- rürlüğe giren Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği'nin 309. maddesinde "Üçüncü derece yüzey ağı oluşturulmamış haritası yapılacak alanda ve 5 km. çevresinde yeterli sayıda 1, 2 ve 3. derece nirengi noktası bulunmayan yerlerde idarenin izni ile mevzi nirengi ağı tesis edilebilir veya 50 hektardan küçük amaçlı haritaların yapımında nirengi tesis edilmeyebilir." denilmektedir. TKGM'nün Tescile konu olan harita ve planların kontrolüne ait yönergenin sınırlandırma haritaları başlıklı bölümünün yapım yöntemi adlı 2. kısmının 4. maddesi ve c ve d bendleri de teknik yönetmeliğin 309. maddesine uygun olarak düzenlenerek, "3. derece yüzey ağı bulunmayan ve 5 km. çevrede ülke koordinat sistemine bağlı yeterli sayıda 1, 2, ve 3. derece ülke nirengi noktası yoksa ve sınırlandırılması yapılacak parsel 50 hetardan küçük ise nirengi şebekesi zorunlu değildir." şeklinde düzenlenmiştir.yine aynı yönergenin ayırma haritaları başlıklı bölümünün yapım yöntemi adı 2. kısmının parselasyon niteliğinde olmayan ayırma işlemleri başlığnın b bendinde "Haritası fotogrametrik yöntemle yapılmış yerlerde, ölçüler ülke nirengi sistemine göre tesis edilecek yer kontrol noktalarına dayalı olarak yapılır. Değişiklikler kadastro paftasına işlenir ve takip edilir." denilmektedir. Yine aynı bölümün a* maddesinin son fıkrasında. "5 km çevrede yeterli sayıda 1, 2 ve 3. derece nirengi noktası yoksa ve ayırmaya konu parsel 50 hektardan küçük ise nirengi şebekesi tesisi zorunlu değildir. Ölçüler kapalı poligon şeklinde yapılır" şeklinde düzenlenmiştir. Yönergenin aynı başlığı altındaki iki madde arasında uyuşumsuzluk bulunmaktadır. Zira grafik yöntemle kadastrosu yapılmış sahalarda yeterli sıklıkta nirengi bulunamaması durumunda bazı kolaylıklar getirilmiş ancak fotogrametrik yöntemle üretilmiş bulunan kadastro paftalarındaki parsellein ifrazında nirengilerin durumu hiç dikkate alınmadan ölçülerin nirengi şebekesine dayatılması istenerek ifraz işlemleri yapılamaz hale gelmiştir. Yukarıda belirtilen teknik yönetmeliğin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kontrol yönergesi ve isteği bağlı değişiklik işlemleri adlı kitapçığın ilgili maddeleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlar çıkmaktadır: 1- Yüzey ağı veya yeterli sayıda 1, 2 ve 3. derece nirengi noktası bulunmayan ve 50 hektardan küçük alanlaın haritasının yapımında nirengi tesis edilmeyebilir. 2- Parselasyon niteliğinde olmayan ayırma işlemlerinde, haritası grafik ola rak yapılmış yerlerde 5 km. çevrede ye terli sayıda nirengi noktası bu lunamaması halinde ayırmaya konu parsel 50 hektardan küçük ise nirengi şebekesi tesisi zorunlu değildir. 3- Fotogrametrik paftalardaki par sellerin aplikasyonunda ilk önce ap likasyonu yapılacak parselin ve ci varındaki parsellerin zemin kontrolleri yapılarak değişmemiş sabit sınır kö şeleri belirlenerek bu sınır köşelerine göre haritadan ölçü alınmak suretiyle kutupsal veya ortogonal yöntemle par selin aplikasyonu yapılabimektedir. Kadastrosu fotogrametrik yöntemle yapılmış parsellein basit ifrazlarının; "Haritası fotogrametrik yöntemle yapılmış yerlerde, ölçüler ülke nirengi sistemine göre tesis edilecek yer kontrol noktalarına dayalı olarak yapılır" hükmü gereğince yeteri sıklıkta ülke nirengi noktası bulunamaması, uzkatan koordinat taşımanın maliyeti çok artırması nedenleriyle imkansız hale gelmektedir. Belirli kıstaslar konularak fotogrametrik olarak üretilmiş kadastro paftaları üzerindeki parsellerin basit ifrazlarının kolay hale getirilmesi zorunlu hale glmektedir. Bu ifrazların yapılabilmesi için şubemiz aşağıdaki yöntemi önermektedi: Basit ifrazı yapılacak parselin 5 km. çevresinde yeterli sayıda ülke nirengi noktası bulunamıyorsa ve ifrazı yapılacak parsel 50 hektardan küçük ise, 1- İfrazı yapılacak parselin ci varındaki parsellerin değişmyen sınırları ve kösleri belirlenir. 2- Belirlenen sabit köşelere çivili taş dikilir. 3- Taş dikilen noktaların ve ifrazı yapılacak parselin sınır köşe kırık nok talarının koordinatları paftasından oku nur. 4- Elde edilen değerler ile parsel araziye aplike edilir. Parselin aplike edi len arazideki durumu ile paftasmdaki konumu kontrol edilir. Varsa uyuşumsuzluklar giderilir. Paftası üzerinde diğer bilgilerden de yararlanılarak ifrazı yapılır. İfraz sınırı araziye aplike edilir. 5- İfraz sınır koordinatları paftasına işlenerek ifraz işlemi tamamlanır.

13 (Bölüm Başkanı Sayın Doç. Dr. Şebahattin Bektaş ile söyleşi) HKMO:Sayın Hocam, bölümün açılışı hakkında bize bilgi verebilir misiniz? S.BEKTAŞ: Bilindiği üzere mühendislik Fakültesi 1992 yılında kuruldu. Fakültede İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Kimya Mühendisliği Bölümlerinin açılması planlanmıştı. Temmuz 1995'te Akdeniz üniversitesinden Samsun 19 Mayıs Cİniversitesi'ne atanmamın gerçekleşmesi üzerine bölümümüz fiili olarak kurulmuş oldu. Bölüm Başkanı olarak o tarihten bugüne kadar bölümün kuruluş ve gelişme çalışmaları sürdürülmekte eğitimöğretime de hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. HKMO: bildiğimiz kadarıyla bölüm eğitim öğretime başlamadı. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? S. BEKTAŞ: Evet doğru, bölüm olarak laboratuvarlarımız ile öğretim kadromuzu yeterli seviyeye getirmeden öğrenci almayı düşünmüyoruz. HKMO: Bölümün akademik kadrosu ne durumdadır? S. BEKTAŞ: Bölümümüzde şu an bir doçent öğretim üyesi bulunmaktadır. 3 adet araştırma görevlisinin de atanma işlemleri sürmektedir. Ayrıca Samsun dışından öğretim üyesi temini çalışmaları da sürmektedir. HKMO: Yüksek lisans(master) öğretimi yaptırmayı düşünüyor musunuz? S.BEKTAŞ: Evet bu konuda çalışmalar yapılmış olup 19 Mayıs Üni- versitesi-fen Bilimleri Enstitüsü nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş yüksek lisans programının açılması için gerekçeli bir rapor hazırlanarak Enstitüye verildi. Bu aşamadan sonra Fen bilimleri Enstitüsünün konuyu görüşerek kararını vermesi gerekiyor. HKMO: Son zamanlarda üniversiteler döner sermaye kapsamında piyasaya iş yapmakta ve haksız rekabete yol açtıkları söylenmekte ve bunun örneği KTÜ ile Çorum Belediyesi arasında yapılan 30 milyar tutarında ÇİPÜ projesi protokulü. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz? S. BEKTAŞ: Özal döneminde Türkiye'de bir takım anlayışlar değişmiş, değiştirilmiştir. En önemlisi sosyal devlet ilkesi zedelenmiş, en temel eğitim ve sağlık hizmetlerinin devlet tarafından ücretsiz yerine getirilmesi yerine herkesin parası oranında da bu hizmetlerden yararlandırılması yoluna gidilmiştir. Bu anlayış doğrultusunda görevi kamuya hizmet etmek olan kamu kurumlan da para kazanmaya zorlanmıştır. Meslektaşlarımızın da yakından bildiği gibi TKGM de daha önceleri ücretsiz yerine getirdiği bir takım hizmetlerden ücret almaya başlamıştır. Ortada yaptırılması gereken bir iş, hizmet, proje var. Bunu yaptırmak isteyen bir işveren ve buna talip olan iki kesim (üniversite öe özel sektör) var. Olayı üç yönüyle ele alalım. Olayı işveren açısından ele aldığımızda, serbest piyasa kuralları içerisinde işveren işini en iyi, en doğru şekilde en ucuza yaptırmak isteyecektir. Bu durumda işverenin özel sektör yerine üniversiteyi tercih etmesi akılcı olmaktadır. Çünkü üniversite sahip olduğu bilgi birikimi ve donanımı artı muafiyetleri (vergi, kira,personel, giderleri vs.) nedeniyle işi daha doğru vedaha ucuza yapabilmektedir. Dikkat ederseniz özel sektör işi ben daha iyi yaparım demiyor, üniversite yapmasın ben yapayım demektedir. Olayı özel sektör açısından ele al dığımızda, üniversitenin kendileriyle haksız rekabet yaptıkları ve bu ko şullarda üniversitelerle ya nşamayacaklarını beyan etmektedirler. Burada üzerinde durmamız gereken bir konu da özel sektörümüzün hizmet ka litesi ne düzeydedir. Türkiyede ha ritacılık özel sektörünün diğer sek törlerin gerisindeolmadığı hatta bir miktar ilerde olduğunu söyleyebiliriz. Bunda hiç şüphesiz son yıllarda yazılım sektörünün sağladığı olanakların büyük katkısı vardır. Bu firmaları (NET-CAD, EGHAS, KARTOCAD gibi) takdir edi yorum, türkiye gibi havadan para ka zanmanın bu kadar kolay olduğu bir ül kede son derece yorucu ve sabır isteyen yazılım sektörünü seçenleri kutluyor ka zandıkları paraların analarının ak sütleri gibi helal olsun diyorum. üniversiteler açasından durum ele alındığında üniversiteler kendi kaynaklarını yaratmak zorunda kalmışlardır. Çünkü devlet tarafından ken- dilerine ayrılan kaynak eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma çalışmaları için son derece yetersiz kalmıştır. Bugün üniversite tıp fakültelerinin araştırmauygulama hastaneleri aracılığıyla çeşitli projeleri üstlenerek çok çeşitli kurslar sertifika programları düzenleyerek ziraat fakülteleri de tavuk, yumurta, yoğurt, domates, muz gibi ürünler satarak kendilerine hatırı sayılır kaynak yarattıkları görülmektedir. Şimdi de üniversitelerin döner sermaye anlayışlarının nasıl olması gerektiğine bakalım, üniversiteler tarafından protokolla yapılmak istenen işlerin YÖK Döner Sermaye İşletmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 3. maddesinde belirtilen; a)yüksek öğretim kurumlarının esas faaliyetlerini aksatmaması, b)bilimsel görüş vermesi, proje hazırlaması, araştırma uygulama ve benzeri hizmetleri yapması c)belir!i bilimsel sonuçların uygulamasını sağlaması gerekmektedir denilmektedir. Özet olarak bilim yapma (bilimsel araştırma-yayın) ve bilim yayma (eğitim-öğretim) görevlerini aksatmayacak ve bu faaliyetlere katkıda bulunacak nitelikteki işlerin döner sermaye çevresinde üniversiteler tarafından yapılabileceği vurgulanmaktadır. Bu durumda piyasada rahatlıkla yapılacak bir hizmetin projenin üniversiteler tarafından üstlenilmesini doğru bulmuyorum. Fakat şu anki duruma baktığımızda üniversiteler tarafından üstlenilen projelerin tamamının mevzuata uygun-bilimsel amaçlı olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu tür projelerin öğretim elemanlarınca maddi yarar sağlaması nedeniyle üstlenildiği bir gerçektir. Zaten olayın içine paramenfaat girdiğinde akan sular durmaktadır. Hepimizin yakından bildiği bir olgu, vaktiyle kapitalist olmayan milliyetçi,muhafazakar mukaddesatçı hatta sosyalist düşüncelere sahip olanların sonradan nasıl sıkı bir kapitalist olduklarını görmekteyiz. KTÜ'ye gelince, mezun olduğum Üniversitede 80'den sonra olumsuz gelişmeler olmuş, büyük kan kaybetmiş çok değerli öğretim elemanları ayrılmak zorunda bırakılmışlar. Prof. Dr. Şerif Hekimoğlu (YTÜ), Dr. Haldun Özen (Serbest), Prof.Dr. Onur Gürkan (Bü), Prof. Dr. Erdal Koçak (ZKCİ), Doç. Dr. Sebahattin Bektaş (Akd. ün. 19 Mayıs Ün.), Doç. Dr. Davut Koyuncu (serbest), Y. Doç. Dr. Talat Arık (Akd. Un.), Dr. Tahir Özdil (Serbest), Prof. Dr. Ergün Öztürk (KOÜ), Prof. Dr. Muzaffer Şerbetçi (KOÜ), Prof. Dr. Ahmet yaşayan (Serbest), KTÜ'nün Yalova ve Trabzon'da yaptığı imar uygulamalarındaki aksaklıklar çeşitli vesilelerle mesleki platformlarda gündeme gelmiş fakat ilgili üniversiteden bu konularda bir açıklama çıkmamıştır. HKMO: Bize zaman ayırdığınız ve bu güzel söyleşi için teşekkür ediyoruz. S. BEKTAŞ: Ben teşekkür ederim.

14 ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELE- RİNDE MESLEKİ SORUNLARIMIZ Yük. Müh. İsmail SAĞLAM Geniş kapsamlı imar planı uygulamalarında belediyeler için ekonomik yol arazi ve arsa düzenlemeleridir. Taşınmaz sahiplerinin fikirlerinin dahi sorulmadığı bu uygulamların yasal dayanakları bilindiği üzere 3194 sayılı imar yasasının 18. maddesi ile 2981/3290 sayılı İmar Affı Yasasının 10-c maddesidir. Belediyeler ya da valilikler tarafından yaptırılan bu uygulamaların başlangıç aşamasındaki birkaç adımı (imar planı yapımı ve uygulama kararları) hariç tümü meslektaşlarımız tarafından yapılmakta va ya da kontrol edilmektedir. İşte bu süreç içerisinde meslektaşlarımız zaman zaman çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar, sorunlar zincir işi ihale eden belediyelerde başlamkta bir boyut almakta ve sona eriyor gibi görünse de ihale bedelinin alınmasında işkence haline varmaktadır. Bu sorunlar zincirine bir ya da birkaç halka da tescilden sonra eklenir. Şimdi konuyu ayrıntılarıyla ele alalım ve inceleyelim. A- Belediyelerdeki Sorunlar Meslektaşlarımız için önemli bir iş potansiyeli olan arazi ve arsa düzenlemeleri, belediyeler için çoğunlukla kamuya tahsisli alanların bedelsiz ele geçirilmesi işlemi olarak bilinir yada öyle algılanır. Modern bir kentleşmede imar planlarının süratle uygulanmasının çok önemi vardır. Bunun için de yasal düzenlemeler yeterlidir. Bütün bu imkanlara rağmen belediyeler çeşitli nedenlerle işe sahip çıkmamaktadırlar, uygulamayı üstlenen meslektaşımız artık bundan sonra işlemin bütün yanlış ve günahlarından sorumlu tutulacaktır. Taşınmaz sahiplerinin bütün sorularına, hakaretlerine ve tehditlerine muhatap olacaktır. Oysa uygulamayı yaptıran kurum belediyeler ya da valiliklerdir. Tescil öncesi üretilen imar parsellerini, haksahiplerini incelek ve kabul edip etmemek gibi çok önemli bir çalışmayı yapmadıkları için işin sorumluluğunu meslektaşlarımıza atmaktadırlar. Bu durumda da taşınmaz sahipleri ile melektaşlarımız çok ciddi bir şekilde karşı karşıya kalmaktadırlar. Uygulama sonucunda meslektaşlarımız işin bedelini alırken de birçok zorlukla karşılaşmaktadır B- Mesleki Çalışmalar Sırasındaki Sorunlar Her türlü harita veya plan üretiminde meslektaşlarınızın karşılaştıkları en önemli sorun kamu kuruluşları arşivinden bilgi ve belge almaktır. Belli bir prosedüre bağlandığı söylenen bu uygulamalar ilgili kamu kuruluşu yöneticisinin çoğunlukla kişilik ve ahlaki yapısına bağlııdır. Çoğu kurmlarda arşiv kapışım anahtarı daire müdüründedir. Bir noktanın koordinatlarını almak bile bir sürü işleme tabidir. Bir koordinata ödenecek bedel, bürokratik işlemde kullanılan evrakların devlete maloluşundan daha azdır. Ama ortada bir prosedür vardır. Nedense buna bir çözüm getirmeye hiç kimse yanaşmaz. Bir hukukçunun bu arşivlerden bilgi ya da belge alması daha kolay olur. Ülkemizde yürürlükte olan bir harita yapım yönetmeliği bulunmasına rağmen bu konuda da birliktelik sağlanamamıştır. Bazı kamu kurumları bu yönetmeliğe uymamaktadır. Duruma.göre karr verilmektedir. Bazan ülke ağına dayalı çalışma istekleri bazan da yerel ağlara dayalı çalışma istekleri... Bilgi ve belgelerin arazi çalışmalarında işlenmesi ve yeni bilgilerin üretilmesi sırasında çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Arazide çalışması engellenen, hakarete uğrayan meslektaşlarımız vardır. Acilen bu konuya da bir çözüm getirilmesi gerekmektedir. C-Tescil Sonrası SorunlarArazi ve arsa düzenlemeleinde kullanılan iki temel altlık imar uygulama planları veya ıslah imar planlan, kadastral plan ve buna bağlı tapu sicil kayıtlarıdır. Bir düzenleme bölgesinde bunların dışında hareket etme şansı yoktur. Düzenleme ortaklık payı kesintisinden sonra dü- zenlemeye giren her parsel imara uyumlu bir parsele aktarılır. Uygun olanlara müstakil olmayanlara hisseli imar parseli verilir. Burada temel kriter imar planındaki asgari parsel boyutlarıdır. Aynı düzenleme bölgesinde, farklı meslektaşlarımız tarafından çeşitli dağıtımlar ve sonuçların alınacağı da kesindir. Ancak temel esaslar farklı olamaz. Aynı dağıtım ve sonucu beklemek ne teknik ne de matık olarak mümkün değildir. Farklı tabloların ortaya çıkması doğaldır. Hal böyleyken bazı meslektaşlarımızın idare mahkemelerinde bilirkişi olark görev yaparken bunu dikkate almadan davranmaları ve rapor vermeleri hiçbir şekilde izah edilemez. Bu şekilde davranmak ne mühendislikle ne meslektaşlıkla ne de insanlıkla bağdaşmaz. Yapılan uygulamada eksiklikler varsa bundan sözedilebilir. Yoksa filan parseli ya da' kişileri niçin şunlarla hissedar etmedin...? gibi basit soru ve raporlarla Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız yargı organlarını meşgul etmek hiçbir meslektaşımıza yakışmaz. Bu tarzdaki davranışlar farklı bölgelerdeki insanlarda çok çeşitli sonuçlara neden olabilmektedir. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesindeki arazinin darlığı insan arazi ilişkileri dikkate alındığında çok daha dikkatli davranmak gerektiği apaçık ortadadır. D-Gerek arazi ve arsa düzenlemeleri işlerinde gerekse diğer mühendislik -işlerinde uygulanması gereken asgari ücret tarifesi de bütün gayretlere rağmen meslektaşlarımız arasında birliktelik oluşturmamıştır. Bunun çeşitli nedenleri elbette vardır. Ancak aynı iş ya da işlere verilen fiyatlar arasında uçurumlar oluşmaktadır. Bu konunun bir an önce çözülmesi için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Asgari ücret altında iş yaptığı belirlenen meslektaşlarımız uyarılmalı ya da cezalandırılmalıdır. Ya da başka bir çözüm getirlmelidir. Ülkemizde her meslek grubunun çok çeşitli sorunları vardır. Meslektaşlarımızı ilgilendiren bazı sorunları burada kısaca belirtmeye çalıştık. Görevimiz bu sorunları gidermektir. Sorunları giderme uğraşı sırasında yeni sorunlar yaratmamak temel görevimiz olmalıdır. Önce insan ve insana saygı beraberinde meslek ve meslektaşa saygı olmalıdır

15 MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Tarihleri Arass Bu Tarife Bölgesel Kat Sayılar Cetveli ile Birlikte uygulanacaktır YAPILACAK PROJENİN CİNSİ I- İMAR PLANI UYGULAMALARI İmar Planı Uygulamaları, - İmar planı içerisinde olup da kadastro parseli bazında yapılan uygulamalarda çarpan 1 'dir. -Arazi ve arsa düzenlemelerinde çarpan 1.25'dir. - Köy yerleşim alanı ve planlannda 0.60'dır. - İmar Planı içinde yapılan ve basit ifrazlar (oluş muş imar adaları veya parselin ifrazı ve tevhid) çarpan 0.50'dir. - Toplu uygulamalarda oluşacak parseller or talama büyüklüğü ( ) m2 arası kat sayı 0.75, 5001 m2 ve yukarısı katsayı 0.50'dir. - Tek ada, tek parsel imar uygulamalarında kat sayı (çarpan) 0.50'dir. II- İMAR ALANI DIŞINDA YAPILAN BASİT İF RAZLAR - 1-ikiden fazla ifrazlarda her parsel için TL. eklenecektir. - 5 ha.dan büyük alanlar her hektar için ayrıca TL eklenir. III- BİRLEŞTİRME (TEVHİD) Her fazla parsel için TL. eklenecektir. IV- BENZİNLİK, KOOPERATİF, FABRİKA, TOPLU KONUT VB. HARİTALAR (1 / 1000) - Fazla herbir ha. için TL. ek lenecektir. 0-1 V- MADEN VE TAŞOCAĞI GİBİ İŞLETME SA HALARININ ÜRETİM HARİTALARI a- Ruhsata Esas Halihazır Harita Yapımı - Fazla herbir ha. için TL. ek lenecektir. b- İşletme İmalat Haritaları - Fazla herbir ha. için TL. ek lenecektir VI- PLANKOTE VE HARİTALAR a- Takometrik plankoteler b- Karelajlı (Nivelman ile) VII- YER GÖSTERME (Aplikasyon) a- Röper Krokili, Tesisli b- Röper Krokisiz, Tesissiz c- Bina Aplikasyonu VIII- ŞERİTVARİ HARİTALAR a- Kamulaştırma Haritaları b- İrtifak Hakkı Haritaları - 1 km.de parsel sayısı 10 parseli geçerse geçen herbir parsel için TL. eklenecektir. c- Güzergah Haritaları IX- CİNS DEĞİŞİKLİĞİ BİRİMİ (m2) EN AZ FIAT (TL.) Farklı alanlar aşağıdaki formülle bulunur. (m2 x ) ha Parsel 0-1 ha ha ha ha Parsel Parsel Bina km km km Bina A- GENEL HÜKÜMLER gün ve 3/1-1992/ 1665 sayılı yönerge esastır. 2. Büro ve Şirketler bu tarifeye uygun faturaların aslını işin yapıldığı yer temsilciliğine ibraz etmekle yükümlüdür. 3. Büro ve şirketler her de netimde Tescil Yenileme Kart larını ilgili temsilciliğe ibraz et mekle yükümlüdürler. 4. Mesleki denetim harçları üc retin en az % 2'si olarak tahsil edilecektir. Bu ücret TL. sından az olamaz. 5. En az ücretin altında iş ya pılmayacaktır. Aksine dav ranışlar halinde "Büro Tescil Yönetmeliği" hükümleri uy gulanacaktır. 6. Fiatlara, kamu kurumlarına belge karşılığı ödenen üc retleri, kontrol harçları ve KDV dahil değildir. 7. Bu tarife bölgesel katsayılar ek ile bir bütündür. B- UYGULAMAYA İLİŞKİN ESASLAR 1. Bu tarife 3065 Sayılı Yasanın 27. maddesi ve gün ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Mühendislik Mimarlık Hiz metleri Asgari ücret Yö netmeliği uyarınca yürürlüğe konulmuştur. 2. Bu çizelgede yer almayan hu suslara ait fiyatlar için Odamızca her yıl yayınlanan "Tes cile veya tasdike konu Harita ve Planların Birim Fiyatları" kullanılır.

16 DEĞİŞTİRİLEN YÖRESEL KATSAYILAR 1 AMASYA Merkez Merzifon Suluova Taşova Merkez İlçeye Bağlı belde ve köyler Diğerleri ERZURUM Merkez RİZE Merkez Diğerleri SİNOP Merkez 0. Gerze 0. 8 Ayancık 80. Boyabat 0. 8 Diğerleri 0. 8 SİVAS Merkez 1.0 Diğerleri 0.5 TOKAT Merkez 1.0 Turhal 1.0 Niksar 1.0 Diğerleri 0.8 KAYSERİ Kocasinan 1.0 Melikgazi 1.0 Talaş 1.0 'Develi 1.0 Hisarcık 0.9 Erkilet 0.8 Mimarsinan 0.8 Bünyan 0.7 Erciyes 0.7 Gesi 0.7 Hacılar 0.7 İncesu 0.7 Kıranardı 0.7 Pınarbaşı Yahyalı Yeşilhisar Felahiye Sarız ORDU Mrekez Fatsa Perşembe Ünye Diğerleri SAMSUN Merkez 1.25 Bafra 1.0 Çarşamba Mayıs 1.0 Tekkeköy 1.25 Alaçam 1.0 Yakakent 1.0 Terme 1.0 Diğerleri 0.8

KADASTRO ÇALIŞMALARI

KADASTRO ÇALIŞMALARI KADASTRO ÇALIŞMALARI Nihat ŞAHİN TKGM Gen. Müd. Yrd. Sayın hocam, teşekkür ediyorum. Sayın genel müdürlerim, sayın meslek büyüklerim, saygıdeğer hocalarım, sayın meslektaşlarım, kıymetli misafirlerimiz;

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010 2012) TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012) 10. OLAĞAN

Detaylı

Mart - Mayıs 2014 - SAYI: 8

Mart - Mayıs 2014 - SAYI: 8 Mart - Mayıs 2014 - SAYI: 8 2 www.meryap.org.tr www.meryap.org.tr 3 içindekiler 2010 MERYAP İmtiyaz Sahibi Mersin Yapı Müteahhitleri Derneği Adına Yönetim Kurulu Başkanı Nesim EKİNCİ Adres: Ekinci İnşaat

Detaylı

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Gündem TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Odamız ve Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 06-08 Haziran 2012 tarihleri arasında Zonguldak - Bülent

Detaylı

LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z

LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z HKMO İzmir Şubesi 91. Bülten Ekidir. LİHKAB lara dair çok şey söylendi, yazıldı ve yazılıyor. Meslektaşlarımız arasında bu konuyla ilgili sorunlar, huzursuzluklar her geçen gün

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı

2006-2007 YÖNETİM KURULU

2006-2007 YÖNETİM KURULU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN 1.Açılış 2.Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 3.Konuk konuşmacıların dinlenmesi, 4.Şube Yönetim Kurulu Çalışma raporunun

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

Türkiye toprak politikasının olmadığını, bu nedenle kentleşmede çarpıklığın yaşandığı, kendiliğinden

Türkiye toprak politikasının olmadığını, bu nedenle kentleşmede çarpıklığın yaşandığı, kendiliğinden TMMOB tarafından 21 Kasım 1998 tarihinde, TÜRMOB salonunda düzenlenen MESLEK ALAN- LARIMIZDA CUM- HURİYETİN 75 YILI paneline 14 Odanın temsilcileri katılmıştır. Odamızı temsilen panele katılan Muhittin

Detaylı

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN Açılış 1. Yönetim kurulu adına açılış, başkanlık divanı seçimi ve

Detaylı

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2)

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) TÜRKİYE O S B GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ MART 2012 SAYI: 27 OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) Adil Kanıöz Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği

Detaylı

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

Ilhan ISMAN. Kurum Kültürü

Ilhan ISMAN. Kurum Kültürü ISSN: 1307-4415 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ADINA SAHİBİ İlhan İŞMAN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ömer GÜLTER YAYINA HAZIRLAYANLAR Selda DEMİR Ayşe Nur KUNDUZ Nazan ÇEPNİLİ Durdu BENLİ Hasan Galip YALÇIN Mahmut YILDIZ

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

Rize Ticaret ve Sanayi Odası

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Rize Ticaret ve Sanayi Odası 1 2 Rize Ticaret ve Sanayi Odası Rize Ticaret ve Sanayi Odası 3 içindekiler 06 Ekonomik krizde birlik beraberlik 08 Küresel rekabette karşı değişim 10 Çay ve çay içme kültürü

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ. Merhaba... 2. 60. Genel Kurul Haberleri... 4. Tütün Eksperliği Yüksek Okulu'nun Geleceği Çalıştayı...

İÇİNDEKİLER TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ. Merhaba... 2. 60. Genel Kurul Haberleri... 4. Tütün Eksperliği Yüksek Okulu'nun Geleceği Çalıştayı... İÇİNDEKİLER Merhaba... 2 60. Genel Kurul Haberleri... 4 TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ Tütün Eksperliği Yüksek Okulu'nun Geleceği Çalıştayı... 9 Bir Kart Aday Öyküsü Alkan Karanlık... 13 Tütün Eksperleri

Detaylı

Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN: 1300/3534 2 ayda bir yayımlanır / yaygın süreli yayındır / ücretsizdir.

Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN: 1300/3534 2 ayda bir yayımlanır / yaygın süreli yayındır / ücretsizdir. Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN: 1300/3534 2 ayda bir yayımlanır / yaygın süreli yayındır / ücretsizdir. TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANI Özel Sayı Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 92 ISSN

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

Daha Güçlü Bir GOSBSAD için Üyelik Geliştirme. Sanayi Bakanı Nihat Ergün GOSB'u ziyaret etti

Daha Güçlü Bir GOSBSAD için Üyelik Geliştirme. Sanayi Bakanı Nihat Ergün GOSB'u ziyaret etti NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2010 SAYI: 20 G E B Z E O R G A N İ Z E S A N A Y İ B Ö L G E S İ S A N A Y İ C İ L E R İ D E R G İ S İ Daha Güçlü Bir için Üyelik Geliştirme Adil Kanıöz Yönetim Kurulu Başkanı Sanayi

Detaylı

Çaycuma. TSO Filyos Limanı ile ilgili Raporunu Ulaştırma Bakanlığı na iletti. Odamız I. Meslek Grubu Toplantısı yapıldı

Çaycuma. TSO Filyos Limanı ile ilgili Raporunu Ulaştırma Bakanlığı na iletti. Odamız I. Meslek Grubu Toplantısı yapıldı Ekonomi 1 Ekonomi 2 Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 2 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu Dünya üzerinde 6 milyar insanın 1,2 milyarı, güvenilir içme suyundan yoksun iken, 2,4 milyar insan da sağlık koşullarına uygun suya erişememektedir(1).

Detaylı

ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ

ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ ARAZİ YÖNETİMİ GÜNLERİ 1 Adres: HKMO İstanbul Şubesi 19 Mayıs Mahallesi Samanyolu Sk. Onur Apt. No: 106 Kat: 2 34360 Şişli - İstanbul Tel: +90 212 2328989 / Faks: +90 212 2329428 e-posta:istanbul@hkmo.org.tr

Detaylı

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz sayı 260/ 1 mayıs 2015 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 1 Mayıs 2015 Yoksul ülkelerin değişmez kaderi : Deprem Kayıpları...2 de 9.Ulusal Beton Kongresi toplandı 3 te Van da Kamulaştırma

Detaylı

Yıldırım: Şeffaf bir yarış oldu

Yıldırım: Şeffaf bir yarış oldu 1_Layout 1 5/4/13 2:14 PM Page 1 Üçüncü havalimanı ihalesini Limak-Cengiz-Mapa-Kolin-Kalyon OGG kazandı. 25 yıla 26 milyar Euro kira Yap-işlet-devret yöntemiyle İstanbul'a yapılacak 3'üncü havalimanı için

Detaylı