BİLİMSEL DOKÜMANTASYON VE TANITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİMSEL DOKÜMANTASYON VE TANITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİMSEL DOKÜMANTASYON VE TANITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU ( )

2 AMAÇ VE HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri AMAÇ MTA nın daha iyi tanıtılmasının sağlanması, Kültür Sitesi Salonunun koltuklarının yenilenmesinin sağlanması, İç denetimin elektronik ortamda yapılması, Kütüphanedeki tüm yayınların teknik işlemlerinin tamamlanması o o o o Demirbaş kayıtları, Kataloglama, sınıflandırılması Kütüphane Otomasyon Programına aktarım, Kitap Cebi, Etiketleme vb Kütüphane Otomasyon Programına tüm kitapların bibliyografik kimlik bilgilerin aktarılması, Elektronik ortamda Veri Tabanı Aboneliği, Genel Müdürlüğümüzün kesintisiz (12Mbit/sn kablosuz olan) internet erişim hızını arttırılması, İnternet bağlantısı olmayan noktalara internet bağlantının götürülmesi, Teknolojik ömrünü tamamlamak üzere olan omurga anahtarımızın upgrade edilmesi, HEDEF Açılan stantlarla MTA yı görsel olarak da tanıtmaktır. İhsan Ketin Salonu modernize edilmiş olup bütçe imkânları doğrultusunda S.Alpan Salonunda yeniden dizayn edilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Teknik donanımların yazılım programlarıyla desteklenmesi için 2007 de girişimlerimiz devam etmektedir. Demirbaş Numarası verilerek Kütüphane Defterine kaydedilen Kitap adettir Demirbaş numaralı Kitabın Sınıflama, Kataloglama Sırt Etiketi, vb işlemleri gerçekleştirilerek Kütüphane Otomasyon Programına bibliyografik kimlik bilgileri aktarılarak okuyucu ve araştırmaların hizmetine sunulmuş olup, geriye kalan kitaplar ve koleksiyona dahil olacak kitaplar için de bu süreç aynı şekilde işleyecektir. Kitapların bibliyografik kimlik bilgileri Kütüphane Otomasyon Programına aktarılması ile internet ortamında araştırmacılara daha etkin ve hızlı bir erişim/hizmet sunulacaktır. Genel Müdürlüğümüzün Teknik Personelin güncel yayınlara ( Makalelere ) etkin bir şekilde erişimini sağlanmaktır. MTA nın internet erişim hızını Metroethernet altyapısı ile 20Mbit/sn e yükseltmektir. İnterneti olmayan noktalara günün şartlarına uygun göre internet altyapısının sağlanmaktır. Teknolojik ömrünü tamamlamak üzere olan omurga anahtarımızın gelişen teknolojiye göre donanımsal olarak güncellemek. 1

3 Birim personelinin konularında uzmanlaşması ve daha iyi hizmet verebilmesi, Elektronik Rapor ArĢivi hizmetini tamamlamak ve yayınlanmasının sağlanması, Internet/intranet ortamında bilgi akışının en kısa sürede ve en iyi şekilde hizmet sağlanması, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan Dairemiz tarafından üretilen yazılım programlarının tamamını ERP kapsamında tek programlama dilinde oluşturulması. Kömür Rapor Envateri Programı Eğitim ve seminerlere birim personelinin katılımını sağlamak Elektronik Rapor ArĢivi hizmetini maksimum hızda tamamlayarak en kısa sürede tamamlamak için gerekli önlemleri almak. Birimlerimizi yeterli derecede bilgisayar ile donatılması ile bilgi akışını hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamaktır yılı içersinde Eğitim Projesi Kapsamında gerekli eğitimlerin sağlanması. Kömür Rapor Envateri Programı Kurumumuz çalışanlarının ulaşabilmesi, ihtiyaçları doğrultusunda yeni bilgi ve dokümanlarla intranet portalı güncellenmesi, MTA (www.mta.gov.tr) web sayfasını kullanımı kolay verilere hızlı ulaşım sağlayabilecek bir tasarıma kavuşturulması. MTA (www.mta.gov.tr) web sayfası üzerinde bulunan verilerin günün şartlarına göre kolay güncellenebilir hale getirilmesi. Genel Müdürlük Birimlerinden talep edilecek veya gelen bilgilerle intranet portalımızı güncellemek yılı başında hizmete sunulacak olan internet sayfası üzerinde son güncellemeleri ve ihtiyaç duyulan değişiklikleri yapmaktır. MTA (www.mta.gov.tr) web sayfası üzerinde bulunan verilerin günün şartlarına göre kolay güncellenebilir olması için basit güncelleme arayüzü programları yazılması, gerekli yerlerde veri tabanı yapısı kullanılması, (Telefon arama gibi işlemleri şifre girişi ile bölümlere güncelleme hakkı verilmesi) 2

4 FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Performans Bilgileri Dairemiz birimleri tarafından 2008 yılında yürütülen faaliyet ve projelerle birimlerin performanslarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri a ) Kütüphane Servis ġefliği: Zengin bir koleksiyona sahip olan Yerbilimleri ağırlıklı kütüphanemiz yayınlarını satın alma, bağış ve değişim yolu ile temin edilmektedir yılı içerisinde toplam 1834 adet yayın kütüphanemize kazandırılmış olup aşağıda tablo olarak sunulmuştur. Kütüphaneye Gelen Yayınların Sağlama Durumu (Tablo 1) YAYINLARIN SAĞLAMA DURUMU SATIN ALMA YOLUYLA GELEN KĠTAP SAYISI SATIN ALMA YOLUYLA GELEN DERGĠ SAYISI DEĞĠġĠM YOLUYLA GELEN KĠTAP SAYISI DEĞĠġĠM YOLUYLA GELEN DERGĠ SAYISI BAĞIġ YOLUYLA GELEN KĠTAP SAYISI BAĞIġ YOLUYLA GELEN DERGĠ SAYISI 18 adet 740 adet 15 adet 555 adet 61 adet 445 adet Kütüphanedeki Yayınların Kayıt ĠĢlemleri (Tablo 2) 3

5 YAYINLARIN KAYIT ĠġLEMLERĠ KAYITLI DEMĠRBAġ NUMARALI TOPLAM KĠTAP BĠBLĠYOGRAFĠK KÜNYESĠ BĠLGĠSAYAR ORTAMINA AKTARILAN KĠTAP SAYISI ( VERĠ GĠRĠġĠ ) YENĠ DEMĠRBAġ KAYDI YAPILAN KĠTAP SAYISI KATALOGLAMA VE SINIFLAMA YAPILARAK OKUYUCUYA SUNULAN KĠTAP SAYISI CEBĠ HAZIRLANAN KĠTAP SAYISI KĠTAP SIRTI ETĠKETĠ CĠLTLEMESĠ YAPILAN YAYINLARIN SAYISI adet adet 94 adet 1037 adet 450 adet 1200 adet 400 adet Kütüphane Servisi Okuyucu Hizmetleri (Tablo 3) OKUYUCU HĠZMETLERĠ OKUYUCUYA ÇIKARILAN YAYIN SAYISI ÖDÜNÇ VERĠLEN YAYIN SAYISI OKUYUCUDAN ĠADE ALINAN YAYIN SAYISI YERĠNE YERLEġTĠRĠLEN YAYIN SAYISI KÜTÜPHANEMĠZDEN YARARLANAN OKUYUCU SAYISI 7550 adet 1300 adet 1210 adet 8657 adet 3157 kiģi KÜTÜPHANE SERVĠSĠ Diğer Yayın Alımları Abone olunan Türkçe Süreli Yayınlar; 1. Exucutive Excellence ve Personel Exellence Dergileri 2. Hasad Bitkisel Üretim Dergisi 3. Devlet Teşkilatı Rehberi 4. T.C.Kanunları Külliyatı 5. Külliyat Yayını (Kanunlar-Tüzük-KHK-Yönetmelik) 6. Danıştay Kararları Dergisi 4

6 7. Yargıtay Kararları Dergisi 8. Resmi Gazete Aboneliği 9. Alınan Türkçe Kitaplar (3 adet) Hukuk Müşavirliği nin Talep ettiği Yayınlar; *İş Sözleşmeleri, Fesihler ve Tazminatlar için Uzman Belgeler Kitap ve CD-ROM *İdari Yargı Kararlarının Uygulanması Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı nın Talep Ettiği Kitaplar; *Aday Memurların Temel Eğitim Ders Notları Redaksiyon Kurulu Kararı ve Makam Oluru ile Okuyucu tarafından talep edilen yabancı dilde kitaplar; 18 adet Kitap Periyodik Yayın Alımları SWETS Süreli Yayın Aboneliği internet Ortamında Katalog Tarama; 5

7 Araştırmaları daha hızlı bir şekilde kitaplarımıza erişimi mümkün kılan Kütüphane Otomasyon Programı (Online Katalog Tarama) Yerbilimleri Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü tarafından hazırlanarak internet ortamında kullanıcıların erişimine açılmıştır. b ) Derleme Servis ġefliği: Genel Müdürlüğümüz Derleme Arşivinde kuruluşumuz araştırma sonuçlarını içeren Maden ve Enerji Sektörünün alt yapısını oluşturan etüt raporumuz kurum içi ve kurum dışı kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Ancak bu bilgilerin sağlıklı, hızlı, verimli ve daha güncel olarak ilgili kurum/kuruluş ve sektöre etkin bir hizmet verebilmek için 2008 yılı içerisinde 2249 adet etüt raporu Yerbilimleri Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğünce Derleme Arşiv Otomasyon Sistemine aktarılmak üzere gönderildi. Bu çerçevede Derleme Servisinin yapmış olduğu iş ve işlemler aşağıda tablo olarak sunulmaktadır. SonuçlandırılmıĢ ĠĢ ve ĠĢlemler ( Tablo 4) DERLEME SERVĠSĠ 2008YILI Derleme Servisi Arşivine Giren Yeni Rapor Sayısı 67 Toplam Rapor Sayısı Toplam Prospeksiyon Raporu 5169 Okuyucu Sayısı 5130 Okuyucuya Çıkarılan Rapor Sayısı MTA Çalışanları Tarafından Ġade Edilen Rapor Sayısı 7871 Ciltlenen Rapor Sayısı 137 Yer Bilimleri Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğüne Gönderilen Rapor Sayısı 1090 Başbakanlık Devlet Arşivlerine Gönderilen Rapor Sayısı 171 Kesilen Fotokopi Ücretleri 1466 Bölgelere Gönderilen Rapor Sayısı 36 Ġş Dileği 83 Yazışma Sayısı 48 6

8 Ücretli Ġşler Türü Adet Satılan Ozalit 75 Satılan Rapor 78 Fotokopi Ücretleri 1466 TOPLAM 2008 yılı içerisinde Derleme Arşivimizden talep edilen ve ücretli işler kapsamında ilgili kuruluşlara rapor, ozalit ve sondaj loğu satışı gerçekleştirilmiştir. Basın Halkla ĠliĢkiler Servis ġefliği : -Ücretsiz dağıtılan doküman sayısı : adet. -Her türlü yayın ve bilgi edinme talebi ile gelen 66 adet yurt içi-yurt dışı yazılı başvuru ve 18 adet e cevap verildi. Belirtilen tarihler arasında 135 adet zarf 72 adet paket gönderimi yapılmıştır. -Günlük Basın Haberleri her ay basın haberleri bülteni olarak basılmış ve dağıtımları yapılıp, elektronik ortamda üst makamlara iletilmiştir. -Basımı yapılan ve servisimize gelen yayınların birim fiyatları belirlenerek makamdan olur alınmış ve yasal dağıtımları yapılmıştır. 7

9 KATILIM SAĞLADIĞIMIZ FUAR VE SEMPOZYUMLAR tarihleri arasında Enerji Verimliliği konulu Sempozyum-Enerji Parkı/Ank tarihleri Tıbbi Jeoloji Sempozyumu-MTA tarihleri arasında TUROGE 2008-Ankara Sheraton Oteli tarihleri arasında 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı Sergisi-MTA tarihleri arasında 3. Uluslar arası Madencilik Fuarı-Tüyap-İstanbul tarihleri arasında Çevre Teknolojileri Fuarı İzmir NeĢriyat Servis ġefliği : *Güneş kitabı basıldı *Ekonomi bülteni sayı:4 basıldı. *136 sayılı dergi basıldı *Mineraller kitabı basıldı. *Mağaralar kitabı dizgide. *Monografi kitabı dizgide *Bibliyografya kitabı dizgide *Kitap koymak için karton çanta yapımı matbaaya verildi. *Ekonomi bülteni-5 ihale hazırlığı yapılıyor *DAF Atlası ihale hazırlığı yapılıyor. *135 sayılı derginin telif ücreti hesaplandı Foto-Ozalit Servis ġefliği : Gelen iş dileği sayısı Ücretli Ozalit çekimi Normal Ozalit çekimi Yapılan Veri Girişi Aydınger arşivine giren harita sayısı Taranan ve ozalitleri çekilen harita sayısı 252 Adet 585Metre 7143 Metre 9103 Adet 145 Adet 6567 Adet 8

10 Kültür Tanıtma Servis ġefliği : 1. Sadrettin ALPAN Salonu: Çeşitli sempozyum ve kurultaylarda 6 ay içerisinde yapılan toplantı sayısı 19 dur. 2. İ.RUHİ BERENT Salonu: Çeşitli sempozyum ve kurultaylarda 6 ay içerisinde yapılan toplantı sayısı 45 dür. 3. İ.KETİN Salonu: Çeşitli sempozyum ve kurultaylarda 6 ay içerisinde yapılan toplantı sayısı 52 dir. 4. Daire Başkanlıklarının talepleri doğrultusunda 6 ay içerisinde 16 defa ekip ve teknik destek sağlanmıştır. 5. Jeofizik mühendisleri odası,maden mühendisleri odası,jeoloji mühendisleri odası,tıbbi Jeoloji kurultayında.çekilen fotoğraflar bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 6. Salonların genel temizlikleri ve teknik bakımları rutin olarak yapılmıştır. Matbaa Servis ġefliği: Gelen İş Dileği Sayısı 419 Adet Baskı Standart Cilt Karton Cilt 595 Spiral Cilt 750 Tel Spiral Cilt 610 Isı Cilt 165 Ozalit Katlama İsimli Kutu Kağıdı 300 Adet Karton Kesimi Speratör Yapımı 150 Davetiye Basımı 300 9

11 Rapor Açılması 8 Kartvizit 100 Bloknot Yapımı 200 Haritanın Suntaya Yap. 5 FOTOMEKANĠK BÖLÜMÜ Muhtelif işler için - DĠZGĠ BÖLÜMÜ Muhtelif İşlerin Dizgisi FOTOKOPĠ ÇEKĠMĠ Muhtelif FOTOKOPİ Yerbilimleri Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü I.ELEKTRONĠK DOKÜMANTASYON VE ĠNTERNET UYGULAMALARI BĠRĠMĠ Elektronik Rapor Arşiv Yerbilimleri Data Merkezi Projesi kapsamında çalışan veri hazırlama işçisi ihale süreci tarihinde bittiği için sisteme bu tarihten itibaren rapor atılması ile ilgili herhangi bir işlem yapılamamıştır. Yerbilimleri Data Merkezi Projesi kapsamında çalışan veri hazırlama işçisi ihale süreci 2008 yılı için başladı. Yerbilimleri Data Merkezi Projesi kapsamında çalışan veri hazırlama işçisi için 2008 yılı ihale hazırlıkları tamamlandı ve tarihi beklenmektedir. İnternet ortamına aktarılmış olan jeolojik raporların yedeklerinin belli bir düzen ve sıra ile yedekleme işlemi yapılmaya devam edilmektedir. Yerbilimleri Data Merkezi Projesi kapsamında çalışan veri hazırlama işçisi için 2008 yılı ihale hazırlıkları tamamlandı ve alım ihalesi yayınlandı. Yerbilimleri Data Merkezi Projesi kapsamında çalışan veri hazırlama işçisi için 2008 yılı ihale sonucu beklenmektedir. İnternet ortamına aktarılmış olan jeolojik raporların yedeklerinin belli bir düzen ve sıra ile yedeklenmesi yapıldı kontrollerine devam edilmektedir. Yerbilimleri Data Merkezi Projesi, Veri Hazırlama İşçi çalıştırılması için yapılan Hizmet Alım ihalesi sonuçlanmış olup tarihinde işe başlanmıştır. Mart ayı itibariyle; 1454,605,1267, 3753, 3716, 2685, 1104, 946, 3722, , 463, 371, 854, 1674, 1299, 1059, 1566, 1560, 814, 121, 1062, 1715, 3675, 3759, 3715, 603, 2652 ve 666 no lu 28 adet rapor sisteme dahil edilmiştir. Jeolojik raporlara ait 75 adet aydınger taranmıştır. Nisan ayı itibariyle; raporların çoğunun pelur olması nedeniyle elle yazılmak zorunda kalınmıştır (orijinal raporlardan tekrar taranarak) ve bunun sonucunda 1032, 21, 604, 396, 63, 395, 1272, 842, 9754, 1018, 1014, 676, 908, 1180, 1632, 1815, 1700, 1594, 1584, 1467, 955, 111, 555, 1685, 1025, 3362, 497, 3429, 3098, 3340, 3348, 1015, 3403, 3422, , 3433, 3418, 3435, 417, 3432, 3357, 3439, 1593, 3428, 3381, 3437, 3056, 3072, 835, 3268, 3424, 3350, 906, 3292, 916, 3467, 3329, 3397, 3389, 3359, 3442, 3374, 1518, 679, 3408, 3421, 3411, 330, 3443, 3420, 3575, 3097, 3363, 3417, 3279, 3440, 3738, 3776, 3680, 3683, 3661, 3881, 3382, 3448, 3385, 3480, 3757, 4203, 3394, 731, 4149, 3430, 3891, 4205, 4002, 3191, 3314, 3780, 3466, 3979, 3898, , , 1503, 3787, 3275, 3830, 3682, 3688, 3660, 3669, 3743, 3648, 3276, 4007, 4138, 3783, 3888, 3224, 4151, 4172, 3876, 4251, 4032, 3186, 3991, 3902, 3355, 4069, 4103, 3897 no lu 131 adet rapor sisteme dahil edilmiştir. 10

12 Mayıs ayı itibariyle; raporların çoğunun pelur ve sayfa sayılarının fazla olması nedeniyle elle yazılmak zorunda kalınmıştır (orijinal raporlardan tekrar taranarak) ve bunun sonucunda 3983, 164, 3949, 3073, 3896, 3222, 3871, 4081, 3741, 1266, 3922, 4221, 3301, 3454, 3270, 3386, 4104, , 3322, 3784, 3982, 4107, 5731, 3806, 4047, 4082, 4364, 1198, 870, 505, 461, 280, 70, 434, 2374, 941, 281, 2435, 2393, 853, 2233, 765, 3273, 926, 749, 750, 18, 2439, 771, 2433, 741, 811, 447, 105, 751, 952, 9, 3986, 778, 487, 975, 3390, 967, 980, 2437, 2434, 2, 3733, 788, 827, 897, 779, 444, 752, 860, 2277, 937, 988, 2241, 2432, 10, 995, 815, 821, 787, 2252, 30, 3892, 923, 830, 825, 144, 4080, 716, 813, 3092, 872, 907, 826, 849, 819, , 3794, 919, 118, 408, ve 822 no lu 107 adet rapor sisteme dahil edildi Jeolojik raporlara ait 720 adet aydınger tarandı. Jeolojik raporlara ait 2850 adet muhtelif rapor tarandı. Haziran ayı itibariyle, 865, 843, 10810, 901, 10471, 10806, 2194, 10803, 10807, 10804, 546, 26, 10738, 10561, 10693, 3365, 847, 777, 7, 697, 10746, 3826, 925, 10541, 2436, 2222, 10481, , 10777, , 1595, 10741, , 10744, 766, 4601, 2467, 2468, 2489, 3199, 10767, 939, 3499, 10748, 10659, 10538, 2447, 10805, 2450, 2463, 818, 10667, 10747, 5475, 932, 2460, 10791, 10793, 993, 1500, 936, , 2452, 10424, 10427, 10808, 1748, 3678, 2481, 3052, 2440, 10792, 10426, 10773, 2479, 4134, 5467, 3737, 10593, 1106, 10809, 67, 10768, 10769, 10770, 10771, 828, 2589, 973, 3491, 593, 2701, 6479, 3018, 10428, 10032, 2571, 3024, 116, 950, 6209, 6322, 2318, 3040, 1858, 2449, 2921, 2716, 6307, 6215, 10794, 951, 2662, 6146, 6392, 6222, 10776, 2446, 2458 ve no lu 120 adet rapor sisteme dahil edildi Jeolojik raporlara ait, 701 adet aydınger tarandı adet muhtelif jeolojik rapor tarandı. 6 aylık toplam 386 adet rapor sisteme dahil edildi. 6 aylık toplam 1496 adet aydınger tarandı. 6 aylık toplam 6176 adet muhtelif jeolojik rapor tarandı. Web Sayfası Uygulamaları Veri tabanı optimizasyonu yapıldı yılı başında tasarlanan yeni web sayfasının tamamlanabilmesi için hafta sonu yoğun bir çalışma yapıldı. Yeni web sayfası test haliyle duyurular bölümünde yayına başladı. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından Ocak 2008 tarihleri arasında Ankara da yapılacak olan Proje Yönetimi Semineri ne ait duyuru web sayfasında yayınlandı. Çankaya Üniversitesi tarafından Nisan 2008 tarihleri arasında Ankara da yapılacak olan 1. Mühendislik Teknoloji Sempozyumu na ait duyuru web sayfasında yayınlandı yılı başında tasarlanan yeni web sayfası yayına sunuldu ve içerisinde yeni sayfaya göre düzenlemeler yapılmaktadır. Duyurular bölümünde 17 Kalem muhtelif gaz alımı ihalesi yayından kaldırıldı. Diyarbakır Bölgesi nin web sayfası yenilendi. Jeoloji Etütleri Dairesi sayfası güncellendi. 2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu duyurular sayfasına yeni gelen pdf broşürü yayınlandı yılı başında tasarlanan yayına sunulan MTA yeni sayfası üzerinde düzenlemeler devam etmektedir. Duyurular bölümünde Jeoloji Etütleri 2007 İş Programı yayınlandı. MAT intranet sayfası güncellendi. 200 e yakın Mineral resmi yeni sayfaya göre tek, tek temizlendi. Seminerler ve Sempozyumlar bölümünde Metalik Maden Aramacılığı duyurusu yayınlandı. Duyurular bölümünde Erguvanlı Mühendislik Ödülü yayınlandı. Duyurular bölümünde Jeoteknik Etüt Semineri duyurusu yayınlandı. Duyurular bölümünde Aday Memur Sınav Sonuçları yayınlandı. Güncel Duyurular bölümünde Enerji Verimliliği duyurusu 3 gün süre ile yayınlandı. Güncel Duyurular bölümünde Enerji Verimliliği duyurusu kaldırıldı. İhaleler bölümünde 141 adet süreli bilimsel yayın alım ihalesi yayından kaldırıldı. 11

13 Telefon rehberi güncelleme sayfası yapıldı. MTA web sayfası güncellenmeye devam etmektedir. Yedek Kopyalamaları devam etmektedir. Seminerler ve Sempozyumlar bölümünde Metalik Maden Aramacılığı duyurusu yayınlandı. Duyurular bölümünde Jeoteknik Etüt Semineri duyurusu yayınlandı. Duyurular bölümünde Aday Memur Sınav Sonuçları yayınlandı. Telefon rehberi güncelleme sayfası yapıldı. Ayrıca Telefon Rehberi Güncelleme programı yapıldı, dairelere kendi dairesince güncelleme için görevlendirilecek personel talep edildi. MTA web sayfalarının yeni siteye uygun şekilde düzenlenmesi devam etmektedir. Web sayfasının yedeği alındı. Web anasayfamızda bulunan Türkiye de Madencilik Maden İhracatı altında yayına sunuldu. İhaleler bölümünde Veri Hazırlama Hizmet Alım ihalesi yayınlandı. Duyurular bölümünde Makine İkmal web sayfası yayınlandı. Telefon rehberi güncelleme sayfası yapıldı. Ayrıca Telefon Rehberi Güncelleme programı yapıldı, dairelere kendi dairesince güncelleme için görevlendirilecek personel talep edildi. Dairelere telefon rehberi sayfası kullanımı için kullanıcı adı ve şifre verilerek bilgilendirme yapıldı. Sayaç sayfası ile ilgili çalışmalar başladı. Duyurular bölümünde Todai Proje Yönetim semineri duyurusu kaldırıldı. Enerji Etüt Dairesi 2007 Proje sunumu eklendi. Makina İkmal sayfasında Dairenin isteğine göre düzenleme yapıldı. MTA Spor sayfası hazırlandı. Duyurular bölümünde MTA-JICA 3. Ülke Eğitim Programı Katılım Formu yayınlandı. MTA Organizasyon şeması yenilendi yılı başında tasarlanan yayına sunulan MTA yeni sayfası üzerinde düzenlemeler devam etmektedir. Telefon rehberi güncelleme sayfası yapıldı. Ayrıca Telefon Rehberi Güncelleme programı yapıldı, Dairelere kendi Dairesince güncelleme için görevlendirilecek personel talep edildi ve telefon rehberi sayfası kullanımı için kullanıcı adı ve şifre verilerek bilgilendirme yapıldı, devam etmektedir. Sayaç sayfası ile ilgili çalışmalara başlandı. MTA web sayfalarının yeni siteye uygun şekilde düzenlenmesi devam etmektedir. Web sayfasının yedeği alındı. Duyurular bölümünde 135 numaralı MTA Dergisi yayınlandı Seminer ve Sempozyumlar bölümünde III. Ulusal Jeokimya sempozyumu yayınlandı. İhaleler bölümünde Linyıt Kömürü Sondaj İhalesi yayınlandı. İhaleler bölümünde Linyıt Kömürü Hizmet Alımı İhalesi yayınlandı. Seminer ve Sempozyumlar bölümünde Tıbbi Jeoloji Sempozyumu duyurusu hazırlandı ve değiştirildi. İhaleler bölümünde Sondaj Hizmeti İhalesi yayınlandı. Enerji Dairesi Sunum Takvimi değiştirildi. Enerji Etüt Hammadde Dairesi web sayfası güncellendi. Jeofizik Etüt Dairesi web sayfası güncellendi. Maden Etüt ve Arama Dairesinin Proje Sunumları internet ortamına aktarıldı. Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesinin Proje Sunum Takvimi web de yayınlandı. Duyurular bölümünde Şubat Ayı Yemek Listesi yayınlandı. MTA Organizasyon şeması güncellendi ve resimler eklendi. Seminer ve Sempozyumlar bölümünde İTÜ Petrol ve Doğalgaz Semineri yayınlandı. İhaleler bölümünde II Kalem Emprenye ve Elmas Matkap Alım İhalesi yayınlandı. Seminer ve Sempozyumlar bölümünde Tıbbi Jeoloji Sempozyumu yayından kaldırıldı. Makine İkmal Dairesi Organizasyon şemasında değişiklik yapıldı. Maden Etüt Arama İntranet e prosüdür ve formlar eklendi düzenlemeler yapıldı. Spor sayfasında düzeltme yapıldı. 12

14 Kütüphane web sayfasında düzeltmeler yapıldı. İhaleler bölümünde Taneli Elmas Matkap ihalesi yayınlandı. İhaleler bölümünde Veri Hazırlama İhalesi yayından kaldırıldı. İhaleler bölümünde Kapalı ve Filtreli Boru Alım İhalesi yayınlandı. İhaleler bölümünde Linyit Kömürü İhalesi kaldırıldı. Güncel duyurular bölümünde Konferans İlanı yayınlandı. MTA Spor Sitesi hazırlandı önceki tasarım geliştirildi. Daire tasarımına uygun yapıldı. Personel Daire Başkanlığının sitesi hazırlandı. İntranete matbu evraklar eklendi. İntranette telefon rehberi bilgilendirmesi yayınlandı. Ozalit kullanıcı sayfası optimize edildi. Sayaç sayfa sistemi yapılmaya devam edilmekte. Yönetici sayfası optimize edildi. Van Bölge Müdürlüğü sayfası yapıldı. MTA dergisi için yapılacak olan atıflarla ilgili yazı eklendi. Metalik Maden İhalesi kaldırıldı. İhaleler bölümünde Sondaj Katkı Malzemeleri Mal Alım ihalesi yayınlandı. Konya Bölge Müdürlüğü sayfası güncellendi. Ozalithane Servisinin programına Adet Alanı eklenerek, normal kullanıcıya Aydıngerlerde Değişiklik Yapma sayfası eklendi. Uluslar arası Karadeniz Jeolojisi Sempozyumu nun organizasyon çalışmaları yayınlanmıştır. Uluslar arası Karadeniz Bölgesi Jeolojisi sempozyumu için İngilizce - Türkçe Katılım Formu hazırlandı, sayfanın erişim sayfasına kullanıcı Adı ve Şifre verilerek teslim edildi. Mart Ayı yemek listesi yayınlandı. İhaleler bölümünde Taneli Elmas Matkap Alımı ilanı kaldırıldı. İhaleler bölümünde 11 Kalem Emprenye Elmas Matkap Alım ilanı kaldırıldı. İhaleler bölümünde Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesi yayınlandı. İhaleler bölümünde 3 Kalem Sondaj Muhafaza Borusu Alım ihalesi yayınlandı. Zemin mekaniği ve Temel Mühendislik 12. Ulusal Kongresi yayınlandı. Tuvak sayfasında güncelleştirmeler yapılarak duyuru eklendi. Maden Etüt Arama Dairesinin sayfası atılarak gerekli düzenlemeler yapıldı. 2. Uluslar arası Karadeniz Bölgesi Jeoloji Sempozyumu ana sayfada sempozyum ve duyurular altında yayınlandı. ISGB sayfasında gerekli güncellemeler yapıldı. İhaleler bölümünde Labaratuvar Yapım İhalesi yayınlandı. İhaleler bölümünde Manyetometre Alımı İhalesi yayınlandı. İhaleler bölümünde Kapalı Casing Alımı İhalesi yayınlandı. İhaleler bölümünde Hole Opener Mal Alımı İhalesi yayınlandı. İhaleler bölümünde İşçilik Hizmeti Alımı İhalesi yayınlandı Dergi Arama sayfası yapılmaya devam etmektedir. Ücretli işler sayfası yapıldı. Sempozyum ve Kongreler bölümünde Zemin mekaniği ve Temel Mühendisliği 2M 12. Ulusal Kongresi yayınlandı. Su ve Enerji Konferansı Artvin duyurusu yayınlandı. Jeoloji Kurultayı yayını güncellendi. Başbakanlık İnsan Hakları Bimer duyurusu ana sayfada yayınlanarak sisteme girişi yapıldı. Server ve veri tabanının yedeği alındı. İhale duyurusu bölümünde Rotlat, Hammer, Hammer-Bit Alımı ihale metni yayınlandı. İhale duyurusu bölümünde Vinç Alımı İhale duyurusu eklendi. İhale duyurusu bölümünde Çekmeceli Arşiv Sandık Sistemi yapılması yayınlandı. İhale duyurusu bölümünde Laboratuvar İnşatı Yapılması duyurusu yayından kaldırıldı. İhale duyurusu bölümünde Sol Tahlisiyeler Alımı duyurusu yayınlandı. İhale duyurusu bölümü Kapalı Filtre İhalesi yayından kaldırıldı. Kurumdan emeklilik yada istifa nede ile ayrılan personellerin Organizasyon şemaları ve telefon listeleri güncellendi. Sempozyum ve Seminerler bölümünde Jeoteknik Etüt Kursu kaldırıldı. Sempozyum ve Seminerler bölümüne 1. Tomarza Sempozyumu yayınlandı. 13

15 Sempozyumlar ve Kongreler bölümünde 1. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu yayınlandı. Tubitak Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programları Semineri intranet duyurularda yayınlandı. Deprem sayfası yeniden tasarlandı. 15 Mart Bala depremi bilgi notu eklendi. 1/ 100 Ölçekli Haritalar sayfası düzenlendi. Sondaj Muhafaza Borusu Alımı süresi dolduğundan yayından kaldırıldı. Jeofizik Dairesi web sitesi hazırlanıyor. MTA idari misafirhane htm Konukevi fiyat listesi sayfası güncellendi. MTA Spor sayfasına Basketbol kısmı yeni resimler ve metinler eklendi. Jeofizik Dairesi web sitesi yeniden yapılarak organizasyon şeması değiştirildi, yayına girdi. İhale Duyuruları Bölümünde Ağırlık Borusu Alımı duyurusu yayınlandı. MTA Ana sayfa Güncel Duyurular bölümüne 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı ile ilgili bilgiler eklendi. İntranet sayfası Kamplar bölümündeki 2008 yılı Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde yaz sezonunda yararlanma koşulları ile ilgili doc uzatılı doküman güncellendi. MTA Ana sayfa Madenler bölümüne maden fiyatları linki doc uzatılı olarak eklendi. MTA İntranet sayfasındaki bizden haberler bölümündeki Aday memurlarımızın 20 ocak 2008 tarihinde girdikleri Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim sınav sonuçları ile ilgili duyuru kaldırıldı. MTA İntranet sayfası bizden haberler bölümüne MTA amblemli yeni stikerlarla ilgili bilgi link olarak eklendi. MTA Ana sayfa İhale İlanları bölümüne Çimento Başlığı Satın Alma ilanı linki eklendi. MTA Ana sayfa İhale İlanları sayfasına Laboratuar Sarf Malzemesi Alım İhalesi linki eklendi. İhale ilanları sayfasına FTP ile dosya gönderme işini yapacak sayfa yapılmaya başlandı. Tabldot İşletmesi Yemek Bedeller ve Uygulamalar dokümanı doc uzantılı olarak İntranet sayfasına eklenmiştir. Kapalı Casing Alımı ihale ilanı kaldırıldı. Vinç Alımı ihale ilanı kaldırıldı. Hole Opener Mal Alımı ihale ilanı kaldırıldı. Deniz Araştırmaları Koordinatörlüğü web sayfası güncellemesi devam ediyor. Sondaj Daire Başkanlığı web sayfası güncellemesi devam ediyor. MAT Daire Başkanlığı web sayfası güncellemesi devam ediyor. Sondaj Daire Başkanlığı web sayfaları güncellendi ve internet ortamına aktarıldı. MTA İntranet Matbu Evraklar bölümüne Yatırım Teklif Form Ekleri linki eklendi ve bu link için html uzantılı sayfa hazırlandı. Maden Analizleri ve Teknolojisi Daire Başkanlığı web sayfaları güncellendi ve internet ortamına aktarıldı. Diyarbakır, Kocaeli, Malatya Bölge Müdürlüğü ve BDT Daire Başkanlıklarının organizasyon şemaları ve telefon rehberlerinde güncellemeler yapıldı. İlan sayfası yapılmaya devam etmekte ve FTP ile dosya gönderimi sayfaya eklendi. İhale İlanları sayfasındaki Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihale linki kaldırıldı. İhale İlanları sayfasındaki Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödül Yönergesi linki kaldırıldı. İhale İlanları sayfasına Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Hizmet Alımı ihale linki eklendi. İhale İlanları sayfasına Rotary Çamur Pompası Satın Alımı ihale linki eklendi. MTA İntranet sayfası Matbu Evraklar bölümündeki Staj belgeleri ile ilgili kısım güncellendi. MTA ana sayfadaki Öğrenci İşleri bölümü güncellendi. Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü (Malatya) ana organizasyon şeması güncellendi. BDT Daire Başkanlığı, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü (Zonguldak) ve Ege Bölge Müdürlüğü (İzmir) web sayfaları ve telefon numaraları güncellendi. İlan kayıt sayfası yapılarak dosya yükleme özelliği eklendi. Otomatik olarak php ve html sayfaları oluşturularak php yönetici sayfası yapımına başlandı. Akçakoca Eğitim ve Dinlenme Tesisleri bakım ve onarım ihalesi yayınlandı. Geçmişten Günümüze Anadolu Madenciliği Sempozyumu ilanı kaldırıldı. Kuyu Test Cihazı Yedekleri Alımı ihale ilanı kaldırıldı. Sol Tahlisiyeler Alımı ihale ilanı kaldırıldı. Ağırlık borusu Alımı ihale ilanı kaldırıldı. Futbol Turnuvası ile ilgili ana sayfa tasarımı yapıldı ve çalışmalar hala devam etmektedir. Laboratuar Sarf Mal Alımı ihale ilanı yayınlandı. 14

16 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı web sayfaları güncellemeleri devam ediyor. Redaksiyon Kurulu Başkanlığı web sayfaları güncellemeleri devam ediyor. İhale İlanları Sayfasına Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj Hizmet Alımı ihale ilanı linki doc uzantılı eklendi. MTA Ana Sayfa Duyurular bölümüne 25 Nisan 2008 Honaz (Denizli) Depremi Bilgi Notu linki eklendi ve ayrıca bu link Deprem sayfasına da eklendi. Ücretli İşler sayfasındaki Mineraloji-Petrografi Araştırmaları bölümü güncellendi. MTA Ana Sayfa Duyurular bölümüne Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi linki eklendi. MTA Ana Sayfa Duyurular bölümüne 31. Uluslararası Enerji Konferansı linki eklendi. MTA Ana Sayfa İhale İlanları bölümüne Jeotermal Arama Amaçlı Kırıntılı Sondaj Hizmet Alımı linki doc uzantılı olarak eklendi. sayfası içeriği ile birlikte güncellendi. sayfasına yeni doc uzantılı dokümanlar eklenerek içeriği ile birlikte güncellendi. İhale İlanları Sayfasından Endüstriyel Hammadde Arama Amaçlı Karotlu Sondaj Hizmeti Alımı ihale linki kaldırıldı. İhale İlanları Sayfasından Rock-Bit, Hammer, Hammer-Bit Alımı ihale linki kaldırıldı. MTA Ana Sayfa Duyurular bölümünden 1. Mühendislik Teknoloji Sempozyumu linki kaldırıldı. İhale İlanları Sayfasından İşçilik Hizmet Alımı ihale linki kaldırıldı. İhale İlanları Sayfasında Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj Hizmet Alımı ihale ilanı yayınlandı. Duyurular ve Deprem sayfalarına 25 Nisan 2008 Honaz (Denizli) Depremi Bilgi Notu pdf uzantılı olarak eklendi. MTA Ana Sayfa Duyurular bölümüne Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Bilgi linki eklendi. MTA Ana Sayfa Duyurular bölümüne Enerji Arz ve Talep Köprüsü: Lojistik, Rekabet ve Çevre konulu 31.IAEE Uluslararası Enerji Konferansı linki eklendi. MTA Ana Sayfa İhale İlanları bölümüne 8 Kalem Casing Aksesuar Alımı ihale linki eklendi. MTA Ana Sayfa İhale İlanları bölümüne 1 adet CSAMT Cihaz Alımı ihale linki eklendi. MTA Ana Sayfa İhale İlanları bölümüne Jeotermal Arama Amaçlı Kırıntılı Sondaj Hizmet Alımı ihale linki eklendi. İlanlar sayfası yönetici kısmı ayarlar sayfası yapılmaya başlandı. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı web sayfaları güncellemeleri tamamlanmış ve sayfalar internet ortamına aktarılmıştır. Redaksiyon Kurulu Başkanlığı organizasyon şemasının yeniden güncellenme çalışmaları başlamıştır. Tabiat Tarihi Müzesi Şube Müdürlüğü nün web sayfası güncellemeleri devam etmektedir. Mayıs ayı yemek listesi güncelleştirildi. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü nün web sayfası güncelleştirildi. Redaksiyon Kurulu Başkanlığı nın web sayfaları güncelleştirildi. MTA ana sayfa Duyurular kısmına Özel Yayın Serisi 11 no lu kitap ilanı eklendi. sayfasına Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni Sayı 4 Serisi pdf uzantılı link olarak eklenmiştir. İlan arama, ilan gün sayısına göre sıralama ve listeleme sayfası yapıldı. Kullanıcı hakları oluşturma ve güncelleme sayfası yapılmaya başlandı. İhale ilanları sayfasından Akçakoca Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Bakım ve Onarım Yapılması ilanı kaldırıldı. İhale ilanları sayfasından Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Hizmet Alımı ilanı kaldırıldı. İhale ilanları sayfasından Çimentolama Başlığı Alımı linki kaldırıldı. İhale ilanları sayfasından Sondaj Borusu (TİJ) Satın Alınması ilanı kaldırıldı. Strateji Daire Başkanlığı Personel Listesi güncellenmiştir. Strateji Daire Başkanlığı Personel Listesi Organizasyon Şeması güncellenmiştir. MTA ana sayfa Güncel Duyurular bölümündeki MTA-JICA 3. Ülke Eğitim Programı (GI) içerik yazısı güncellenmiştir. sayfasında Doküman İstek Formu ndaki güncellemeler yapıldı. 15

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. M. Kemal ATATÜRK

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. M. Kemal ATATÜRK Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. M. Kemal ATATÜRK Üst Yönetici Sunuşu Yargıtay Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre adli yargı ilk derece mahkemelerince

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 3 A. Misyon ve Vizyon 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C. İdareye İlişkin Bilgiler Hata! Yer işareti

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1.GENEL BİLGİLER... 3 1.1 Misyon ve Vizyon:... 3 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 3 1.3. Birime İlişkin Bilgiler:... 4 1.3.1 Teşkilat

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu http://www.bid.edu.tr ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ b.ibu BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu 2010 MALİ YILI 0 http://www.bidb.ibu.edu.tr İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUMU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2012 YILI TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ FAALİYET RAPORU

T.C BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2012 YILI TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ FAALİYET RAPORU T.C BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2012 YILI TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ FAALİYET RAPORU AĞ VE SİSTEM BİRİMİ İNTERNET HİZMETLERİ Merkez yerleşke içinde yaklaşık 5 000 m fiber optik,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI (BRİFİNG) ARALIK, 2013 - ŞIRNAK SUNUŞ Üniversitelerimiz, bilginin üretilmesi ve teknolojiye dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, hemen hemen bütün faaliyetlerinde bilgi teknolojileri

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU...

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 1- GENEL BİLGİLER.... 3 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri....... 3 B- Temel Politikalar ve Öncelikler..... 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler..... 4 ORGANİZASYON

Detaylı

1. Blade Sunucu Mimarisi ve Sanalaştırma Projesi

1. Blade Sunucu Mimarisi ve Sanalaştırma Projesi Dumlupınar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak belirlenen misyon ve vizyonumuz çerçevesinde 2012-2015 yılları arasında yapılan proje ve çalışmalarla ilgili özet bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 PERFORMANS PROGRAMI Program içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim Koordinatörlüğü Tel: 0312 285 36 21 Faks:

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 1 DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU 2010 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU DAKA FAALİYET RAPORU 2010 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER...

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 4 I.A. MİSYON VE VİZYON... 4 I.A.1.MİSYON... 4 I.A.2.VİZYON... 4 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ... 5 I.B.2. ÜNİVERSİTE

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI [FAALİYET RAPORU-2008 ] SUNUŞ Başkanlığımızın 2008 yılı Faaliyet Raporunu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi, topluma karşı sorumluluklarımızdan birisi

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YILI FAALİYET RAPORU REKTÖR SUNUŞU Boğaziçi Üniversitesi, eğitim ve öğretimdeki yaklaşımı, kalite anlayışı ve köklü gelenekleri ile ülkemizin seçkin yükseköğretim kurumlarından biridir.

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik EKLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazı İşleri TEKNİK DONANIM» Network Altyapısının Oluşturulması» Bilgisayar ve Yedek Aksamların Temini» Yedekleme ve Bilgi Güvenliği» Yeni Teknolojilere Adaptasyonun Sağlanması ASKER AİLE YARDIMI KALEMİ

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ RUHSAT ve SİCİL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (21.03.2009 dan 21.03.2011 tarihine kadar) RUHSAT VE SİCİL 1- AVUKATLIK RUHSATNAME

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KENT BİLGİ SİSTEMİ 2012 yılı içerisinde güncellemesi yapılan Kent Bilgi Sisteminin daha verimli

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı