T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Şubat 2000 CUMA Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı: 99/ Eylül 1999 tarihinde Vaşington'da imzalanan ve 7/12/1999 tarihli ve 4485 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Ticaret ve Yatırım İlişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 16/12/1999 tarihli ve EİGY-II sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bülent ECEVİT Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN M. C. ERSÜMER R. ÖNAL Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş. S. GÜREL S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Y. YALOVA M. YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E. S. GAYDALI F. ÜNLÜ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Prof. Dr. A. ÇAY M. A. İRTEMÇELİK Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı V. S.TANTAN İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı K. AYDIN Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Bayındırlık ve İskân Bakam Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN A. K. TANRIKULU M. İ. TALAY Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Kültür Bakanı E. MUMCU Prof. Dr. N. ÇAĞAN F. AYTEKİN Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Resmî Gazete Kodu: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 11 Şubat Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Ticaret ve Yatırım İlişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti (tek olarak "Taraf ve birlikte "Taraflar" şeklinde anılacaklardır.): 1) İki ülke arasındaki ortaklığı, dostluğu ve işbirliği ruhunu arttırma arzusuyla; 2) Her iki ülkenin uluslararası ticaretini ve karşılıklı ekonomik ilişkilerini daha da geliştirme arzusuyla; 3) Her iki ülkenin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olduklarını dikkate alarak ve bu Anlaşma'nın Dünya Ticaret Örgütü'nü kuran.marakeş Anlaşması ve DTÖ ile ilişkili veya himayesi altında sonuçlandırılmış olan anlaşmalar, mutabakatlar ve diğer belgeler çerçevesindeki Tarafların hak ve yükümlülüklerine halel getirmediğini not ederek; 4) Uluslararası ticaret ve yatırım için açık ve tahmin edilebilir bir ortamın yaratılmasının önemini kabul ederek; 5) Her bir Tarafın, artan uluslararası ticaret ve yatırım sonucunda kazanacakları faydaları ve ticareti tahrif edici yatırım önlemlerinin ve korumacılığın Tarafları bu faydalardan mahrum bırakacağını kabul ederek; 6) Yerli ve yabancı özel yatırımın, büyümeyi arttırmada, istihdam yaratmada, ticareti arttırmada, teknolojiyi geliştirmede ve ekonomik kalkınmayı güçlendirmedeki temel rolünü kabul ederek; 7) Doğrudan yabancı yatırımların Tarafların her birinin çıkarlarına olumlu katkıda bulunduğunu kabul ederek; 8) Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında daha önceden akdedilmiş olan Anlaşmaları kabul ederek ve işbu Anlaşmanın Tarafların sözkonusu Anlaşmalar çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerine halel getirmediğini not ederek; 9) Hizmet sektörünün ekonomilerinde ve ikili ilişkilerinde artan önemini kabul ederek; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ". 2

3 11 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 10) Her iki ülkenin pazarlarına daha fazla girişi kolaylaştırmak için tarife dışı engelleri ortadan kaldırmanın gereğini kabul ederek; 11) Fikri mülkiyet haklarına yeterli ve etkin koruma ve uygulanma sağlanmasının ve fikri mülkiyet haklan sözleşmelerine bağlı kalmanın önemini kabul ederek; 12) Uluslararası Çalışma Örgütü'nün temel Sözleşmelerinin Özünü teşkil eden ilkelere dayalı uluslararası düzeyde kabul görmüş temel çalışma standartlarına uyulması ve teşvik edilmesi doğrultusunda çalışmanın her iki ülkenin de ekonomik refahı için önemini kabul ederek; 13) Ticaret ve çevre politikalarının sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesinde beraberce destekleyiciliğini güvence altına alma arzusuyla; 14) İki ülke arasındaki özel sektör temaslarını teşvik etmek ve kolaylaştırmak arzusuyla; 15) Ekim 1998 tarihli Türkiye-ABD Ortak Ekonomik Komisyonu Ortak Bildirisi ile 28 Ocak 1998 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ticari istişare mekanizmasının tesisine dair Mutabakat Zaptı'nda ortaya konulan ilkeleri kabul ederek; 16) Ticaretin daha serbestleştirilmesini kolaylaştırmaya yönelik anlaşmaların müzakere edilmesi de dahil olmak üzere, ticareti ve yatırımları serbestleştirmek için yöntemler araştırmak amacıyla ikili bir mekanizma kurmanın ortak çıkarlarına hizmet edeceği mülahazasıyla; Taraflar aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmışlardır: MADDE 1 Taraflar, bu Anlaşma hükümleri ile uyumlu olarak ürün ve hizmet ticaretini genişletme arzularını beyan ederler. Taraflar karşılıklı yarar sağlayacak şekilde malların ve hizmetlerin değişiminin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi ve uzun vadeli kalkınma için uygun koşulların ve kendi vatandaşları ve şirketleri arasındaki ticaretin çeşitliliğinin güvence altına alınması için uygun tedbirleri alacaklardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2000-Sayı :23961 MADDE 2 Taraflar, her iki Tarafın temsilcilerinden oluşacak bir Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Yatırım Konseyi (Konsey) kuracaklardır. Türk Tarafına Dış Ticaret Müsteşarlığınca, ABD Tarafına ise ABD Ticaret Temsilciliği Ofisince (USTR) başkanlık edilecektir. Her iki Taraf, koşulların gerektirmesi halinde, diğer devlet kurumlarının görevlilerinden yardım alabilecektir. Konsey, her iki Tarafça kabul edilen tarihlerde yılda en az bir defa toplanacaktır. MADDE 3 Konseyin amaçlan, Tarafların ilgi duydukları belirgin ticaret ve yatırım konularında istişare toplantıları düzenlemek; müzakere için uygun anlaşmaları belirlemek, ticaret ve yatırıma engel teşkil eden hususları tespit etmek ve bunların ortadan kaldırılması doğrultusunda çalışmaktır. MADDE 4 İkili ticareti daha da geliştirmek ve ürünlerin ve hizmetlerin değişiminde istikrarlı bir artış sağlamak amacıyla Taraflar; ticaret, vergilendirme, fikri mülkiyet, yatırım, çalışma ve çevre konulan ile Taraflarca üzerinde mutabık kalınacak diğer konularla ilgili başka anlaşmaların arzu edilip edilmediğim mütalaa edeceklerdir. MADDE 5 1. Taraflardan herhangi biri, Türkiye ile ABD arasında 3 Aralık 1985 tarihinde Vaşington'da imzalanmış olan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, "Yatırım Anlaşması" ndan kaynaklanmayan herhangi bir yatırım konusu veya herhangi bir ticari konu hakkında Taraflar arasında istişare yapılmasını talep edebilir. İstişare talepleri, müzakere edilecek konunun yazılı açıklaması ile birlikte yapılacak ve istişareler, talepte bulunan Taraf daha ileri bir tarihi kabul etmedikçe, talepten itibaren 30 gün içinde gerçekleştirilecektir. 2. İşbu Anlaşma, Taraflardan herhangi birinin ulusal hukukuna veya taraf olduğu diğer belgeler çerçevesindeki haklarına halel getirmeyecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 11 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 MADDE 6 Bu Anlaşma, Tarafların Anlaşmanın yürürlüğe girmesine ilişkin her iki ülkedeki gerekli yasal yöntemlerin tamamlanmış olduğuna dair bildirimlerin teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. MADDE 7 Taraflar bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra 30 gün içerisinde Konsey için bir eylem gündemi hazırlanması hususunda mutabık kalmışlardır. MADDE 8 Bu Anlaşma beş (5) yıllık bir süre için yürürlükte kalacak ve bundan sonra yürürlük süresi dolmadan altı (6) ay önce her iki Taraftan biri diğer Tarafa sona erdirme talebini yazılı olarak bildirmediği müddetçe geçerliliği her yıl otomatik olarak bir yıl uzayacaktır. Bu hususları teyiden, aşağıda imzası bulunanlar kendi Hükümetleri tarafından verilen yetkiye dayanarak işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. İşbu Anlaşma; Vaşington'da 29 Eylül 1999 tarihinde, her iki metin de eşit düzeyde geçerli olmak üzere Türkçe ve İngilizce dillerinde iki nüsha olarak imzalanmıştır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ADINA Ahmet Kenan Tanrıkulu Sanayi ve Ticaret Bakanı Charlene Barshefsky ABD Ticaret Temsilcisi Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 11 Şubat Sayı: Agreement Between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the United States of America Concerning the Development of Trade and Investment Relations The Government of the Republic of Turkey and the Government of the United States of America (individually a "Party" and collectively the "Parties"): 1) Desiring to enhance the partnership, friendship, and spirit of cooperation between the two countries; 2) Desiring to develop further both countries' international trade and economic interrelationship; 3) Taking into account the membership of both countries in the World Trade Organization (WTO), and noting that this Agreement is without prejudice to the rights and obligations of the Parties under the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization and the agreements, understandings, and other instruments relating thereto or concluded under the auspices of the WTO; 4) Recognizing the importance of fostering an open and predictable environment for international trade and investment; 5) Recognizing the benefits to each Party resulting from increased international trade and investment, and that trade-distorting investment measures and protectionism would deprive the Parties of such benefits; 6) Recognizing the essential role of private investment, both domestic and foreign, in furthering growth, creating jobs, expanding trade, improving technology and enhancing economic development; 7) Recognizing that foreign direct investment confers positive benefits on each Party; 8) Acknowledging previous Agreements between the Republic of Turkey and the United States, and noting that this Agreement is without prejudice to therightsand obligations of the Parties under such Agreements; 9) Recognizing the increased importance of services in their economies and in their bilateral relations; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 11 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 10) Recognizing the need to eliminate non-tariff barriers in order to facilitate greater access to the markets of both countries; 11) Recognizing the importance of providing adequate and effective protection and enforcement of intellectual property rights and of adherence to intellectual property rights conventions; 12) Recognizing the significance to both countries' economic welfare of working toward the observance and promotion of internationally recognized core labor standards based on the principles underlying core ILO Conventions. 13) Desiring to ensure that trade and environmental policies are mutually supportive in furtherance of sustainable development; 14) Desiring to encourage and facilitate private sector contacts between the two countries; 15) Recognizing the principles set forth in the Joint Communiqué of the Turkey-U.S. Joint Economic Commission of October 20-21, 1998 and the Memorandum of Understanding on establishing a mechanism of commercial consultation signed in Ankara on January 28,1998; 16) Considering that it would be in their mutual interest to establish a bilateral mechanism to explore methods to liberalize trade and investment, including the negotiation of agreements to facilitate freer trade. To this end, the Parties agree as follows: ARTICLE ONE The Parties affirm their desire to expand trade in products and services consistent with the terms of this Agreement. They shall take appropriate measures to encourage and facilitate in a mutually beneficial way the exchange of goods and services and to secure favorable conditions for long-term development and diversification of trade between their respective nationals and companies. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2000-Sayı : ARTICLE TWO The Parties shall establish a Turkey-United States Council on Trade and Investment, "the Council," which shall be composed of representatives of both Parties. The Turkish side will be chaired by the Undersecretariat of Foreign Trade; and the U.S. side will be chaired by the Office of the U.S. Trade Representative (USTR). Both Parties may be assisted by officials of other government entities as circumstances require. The Council will meet at least once a year on mutually accepted dates. ARTICLE THREE The objectives of the Council are to hold consultations on specific trade and investment matters of interest to the Parties; to identify agreements appropriate for negotiation; and to identify and work toward the removal of impediments to trade and investment. ARTICLE FOUR For the purpose of further developing bilateral trade and providing for a steady increase in the exchange of products and services, the Parties shall consider whether further agreements relating to trade, taxation, intellectual property, investment, labor and environmental issues and to any other matters agreed upon by the Parties would be desirable. ARTICLE FIVE 1. Either Party may raise for consultation between the Parties any investment matter not arising under the Treaty between the Parties concerning the Reciprocal Encouragement and Protection of Investments, signed in Washington on December 3, 1985, "the Investment Treaty", or any trade matter. Requests for consultation shall be accompanied by a written explanation of the subject to be discussed and consultations shall be held within 30 days of the request, unless the requesting Party agrees to a later date. 2. This Agreement shall be without prejudice to the rights of either Party under its domestic law or under any other instrument to which either country is a party. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 11 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 ARTICLE SIX The present Agreement shall enter into force on the date on.which the Parties exchange notification that each has completed the legal procedures necessary for this purpose. ARTICLE SEVEN The Parties agree to formulate an action agenda for the Council within 30 days of the entry into force of this Agreement. ARTICLE EIGHT The present Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and thereafter its validity shall be automatically extended on a yearly basis, unless a written notice of termination is given by either Party six (6) months prior to the end of any such period. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective governments, have signed this Agreement. DONE at Washington this 29th day of September 1999, in duplicate in the Turkish and English languages, both texts being equally authentic. FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA Ahmet Kenan Tanrikulu Minister of Industry and Trade Charlene Barshefsky United States Trade Representative Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2000-Sayı: Karar Sayısı: 2000/18 22 Ekim 1999 tarihinde Bled'de imzalanan ekli "Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu 2. Dönem Toplantısı Protokolu"nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 27/12/1999 tarihli ve EİGY-II-01 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bülent ECEVİT Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Başbakan D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M. C. ERSÜMER R. ÖNAL Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş. S. GÜREL S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakam Y. YALOVA M. YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı H. H. ÖZKAN Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E. S. GAYDALI F. ÜNLÜ Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ÇAY M. A. İRTEMÇELİK Prof. Dr. H. S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı S. TANTÁN İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı K. AYDIN Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı A. K. TANRIKULU Sanayi ve Ticaret Bakanı M. İ. TALAY Kültür Bakanı E. MUMCU Turizm Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Orman Bakanı F. AYTEKİN Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 11 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu 2. Dönem Toplantısı Protokolu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 8 Mart 1996 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın IX. Maddesi uyarınca kurulan Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu'nun (bundan sonra Komisyon olarak anılacaktır) II. Dönem Toplantısı Ekim 1999 tarihlerinde Bled'de yapılmıştır. Türk Heyetine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü, Sloven Heyetine ise, Slovenya Cumhuriyeti Ekonomik İlişkiler ve Kalkınma Bakanı Sayın Dr. Marjan Senjur başkanlık etmiştir. Her iki ülke heyet listeleri Ek: I ve Ek: II'de yer almaktadır. Komisyon toplantıları sırasında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü, Slovenya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sayın Janez Podobnik tarafından kabul edilmiş ve Slovenya Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Janez Drnovsek ile görüşmüştür. Komisyon, ikinci dönem toplantısı için aşağıdaki gündem üzerinde mutabık kalmıştır. I. Ekonomik kalkınmanın gözden geçirilmesi II. Ticari İlişkiler III. Ekonomik İşbirliği IV. İkili Anlaşmalar Komisyon toplantıları, ikili ekonomik işbirliğini daha da geliştirmeye yönelik karşılıklı istek ve anlayışa dayanan dostluk havası içinde yürütülmüştür. Heyet Başkanları, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve Mayıs 1998'de gerçekleştirilen Komisyonun son toplantısında alınan kararların gerçekleşmesini gözden geçirmişler ve Türkiye ile Slovenya arasındaki ticari ve ekonomik bağların daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için niyetlerini belirtmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü, Türkiye'yi derinden etkileyen deprem sonrasında Slovenya Cumhuriyeti tarafından sağlanan insani yardımlardan dolayı Türk halkının Slovenya Cumhuriyetine şükranlarını ifade etmiştir. Komisyon görüşmelerinin sonuçları aşağıda özetlenmiştir: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2000-Sayı :23961 I-EKONOMİK KALKINMANIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Komisyon toplantısında, teknik heyet başkanları, mevcut ekonomik durumu anlatmışlar ve her iki ülkedeki makroekonomik gelişim hakkında bilgi teatisinde bulunmuşlardır. II-TİCARİ İLİŞKİLER Taraflar, iki ülke arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin gelişimini değerlendirmişler ve ticaret hacmindeki artışa rağmen, mevcut durumun ekonomilerinin ve coğrafi konumlarının sağladığı potansiyel dikkate alındığında, tarafların beklentilerini karşılamadığı hususunda mutabık kalmışlardır. Bu çerçevede, Taraflar, her iki ülkede mevcut olanakları temel alarak ve mal ve hizmet değişimini karşılıklı yarar ve denge şartlarında daha da arttırmak ve çeşitlendirmek amacıyla gerekli önlemleri almak hususunda anlaşmışlardır. Taraflar, işbirliğini ortak girişim projeleri, bilgi ve teknoloji transferi ve üçüncü ülkelerde ortak projeler gibi ekonominin diğer alanlarına da genişletme arzularım vurgulamışlardır. Serbest Ticaret Alanı Anlaşması: Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Alanı Anlaşmasının ticari ilişkilerin halihazır durumu üzerinde son derece olumlu etkisi olacağından hareketle, Taraflar, Anlaşmanın mümkün olan en kısa süre içerisinde yürürlüğe konulmasının önemi üzerinde durmuşlardır. Ticareti Artırıcı Faaliyetler: Ticaretin artırılması için her iki taraftan işadamları arasında düzenli temasların önemini vurgulayan, Taraflar, uluslararası genel ve ihtisas fuar faaliyetleri hakkında bilgi teatisinde bulunmuşlar ve firma ve kuruluşlarının ülkelerinde düzenlenen uluslararası fuar ve sergiler ile sempozyum, seminer ve konferanslara daha etkin bir şekilde katılmalarını teşvik etmeye hazır olduklarını belirtmişlerdir. Taraflar, ayrıca, Ticaret ve Sanayi Odalarını iş çevreleri arasında yakın ilişkiler oluşturma yönündeki gayretlerine devam etmeleri için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 12

13 11 Şubat 2000-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Taraflar, iki ülke özel sektör temsilcileri arasında 1999 yılında gerçekleştirilen ziyaretleri memnuniyetle not etmişlerdir. Bu çerçevede, Taraflar Sloven firmalarının Ağustos 1999'da İzmir Enternasyonal Fuarına ve Eylül 1999 ayı sonunda Ankara'da düzenlenen IDEF'99'a katılımlarından dolayı memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Türk Tarafı, Balkan Ülkeleri Ticareti Geliştirme Merkezinin Ankara'da kurulduğunu ve Balkan ülkeleri arasında ticari bilgi dağıtımı için 1998 yılında faaliyete başladığım bildirmiş ve Sloven tarafını yukarıda belirtilen Merkez'in sağladığı imkanları kullanmaya davet etmiştir. İhracatı Geliştirme Kuruluşları Arasında İşbirliği Taraflar, ilgili kuruluşlarına, Türkiye İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) ve Ticaret ve Yatırım Geliştirme Ofisi (TIPO), daha fazla işbirliğine ve bilgi değişimine gitmelerini tavsiye etmeyi kararlaştırmışlardır. İş Konseyi Türk ve Sloven iş çevreleri arasında düzenli temasların önemini vurgulayan Taraflar, Karma Ekonomik Komisyon İkinci Dönem Toplantısı sırasında İş Konseyinin İkinci Ortak Toplantısının yapılmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Taraflar, ayrıca, İş Konseyi tarafından Mart 1999'da İstanbul'da bir çalışma seminerinin organize edildiğini ve bu vesileyle önümüzdeki 5 yıl içerisinde ikili ticaret hacmini artırmak amacıyla "500'e Doğru" başlıklı bir stratejik eylem planı hazırlanmasını memnuniyetle not etmişlerdir. Taraflar, belirtilen eylem planını ve bu çerçevede gösterilen çabaları destekleme yönündeki arzularını belirtmişlerdir. Bankacılık İlişkileri Ticaretin gelişmesinde bankacılığın önemini dikkate alan Taraflar, bankaları arasındaki temasların yoğunlaştırılmasına yönelik ilgilerini ifade etmişler ve bankacılık kuruluşlarını bir diğerinin ülkesinde ticari şubeler veya temsilcilik açmaları için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Sloven İhracat Şirketi ve Türk Eximbank'a ekonomik bilgi, ülke riskleri, ortak sigorta ve diğer konularda bilgi değişiminin yanısıra anlaşmalar imzalama hususunda daha fazla işbirliği tavsiye edilmiştir.

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 11 Şubat Sayı: Standardizasyon Taraflar, standardizasyon alanındaki ilişkilerin gelişiminin devamının ve bilgi, doküman ve uzman değişimi yoluyla işbirliği imkanlarını araştırmanın önemini vurgulamışlardır. Taraflar, ilgili kuruluşları arasında bu alanda bir işbirliği anlaşmasının imzalanmasına yönelik ilgilerini yinelemişlerdir. Gümrük Hizmetleri Taraflar, Gümrük Hizmetleri Alanında İşbirliği Anlaşmasının birinci tur müzakerelerinin Temmuz 1999'da yapılmasından duydukları memnuniyeti not etmişler ve ilgili makamlarını bu anlaşmayı en kısa sürede sonuçlandırmaları için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Serbest Bölgeler Sloven ve Türk Tarafları, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için her iki ülkedeki serbest bölgelerin önemli imkanlar sunduğu hususunda mutabık kalmışlardır. Bu çerçevede, Taraflar, Slovenya ve Türkiye'deki serbest bölgelerdeki işbirliği imkanlarını araştırmak amacıyla ilgili makamları arasındaki temasları desteklemeyi kararlaştırmışlardır. III. EKONOMİK İŞBİRLİĞİ Taraflar, ortak girişim projeleri, karşılıklı yatırımlar, üçüncü ülkelerde ortak projeler ve sınai üretimde teknik işbirliği alanında işbirliğini geliştirme niyetlerini belirtmişlerdir. Taraflar, ülkelerinde gerçekleştirilen özelleştirme süreci hakkında bilgi sunmuşlar ve her iki ülke girişimcilerini gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgilendirerek bu sürece katılmaya teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Taraflar, diğerlerinin yanısıra, aşağıdaki alanlarda, şirket ve kuruluşları arasındaki işbirliğini teşvik etmek hususunda anlaşmışlardır. 1.Sanayi Taraflar, sanayinin ikili ekonomik işbirliğinin önemli bir bölümünü oluşturduğunu not etmişler ve karşılıklı ilgi duyulan projelerdeki işbirliğini geliştirmek amacıyla şirketlerine ticari imkanlar sağlamak üzere, yoğun çaba harcanması hususunda mutabık kalmışlardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 11 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Taraflar, özellikle aşağıdaki alanlarda işbirliği yapmayı kararlaştırmışlardır: Gıda işleme sanayi, Ağaç işleme sanayi, Kağıt sanayi, Kimya ve ilaç sanayi, Otomotiv sanayi, Elektrik teçhizatı ve elektrikli ev aletleri üretimi, Tıbbi teknoloji, Elektronik, software, İnşaat malzemesi ve teçhizatı üretimi, Çimento sanayi, Şeker fabrikaları kurulması ve modernizasyonu, Tekstil ve deri sanayi, Metal işleme sanayi, Savunma sanayi. Türk tarafı, gemi inşa sanayi (bakım ve tamir hizmetleri, teknoloji transferi) alanında işbirliğine yönelik ilgisini de ifade etmiştir. Taraflar, küçük ve orta ölçekli işletmeleri arasında önemli bir işbirliği potansiyeli olduğunu not etmişler ve ilgili makamlarını olası yatırım ve işbirliği alanlarını araştırmak üzere teşvik etmek hususunda anlaşmışlardır. 2.Ulaştırma Taraflar, ticari ilişkilerin geliştirilmesi için ulaştırmanın önemini vurgulamışlar ve ilgili makamlarını Uluslararası Kara Ulaştırması Anlaşmasının en kısa sürede sonuçlandırılması için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Türk tarafı, geçiş belgelerinin sayısının artırılmasına yönelik ilgisini yinelemiş ve Sloven tarafı bu hususu not etmiştir. Taraflar, özellikle mal taşımacılığına yönelik olarak denizcilik sektöründeki işbirliği imkanlarını gözden geçirmeyi kararlaştırmışlardır. Taraflar, Batı Avrupa, Karadeniz bölgesi ve Orta Doğu'ya yönelik taşımacılığı kolaylaştırmak üzere, yakın gelecekte iki ülke limanları arasında bir Ro-Ro hattı kurulmasına ilişkin ilgilerini belirtmişlerdir. Sloven tarafı, Denizcilik Anlaşması ve Koper Limanının kullanımına ilişkin bir anlaşma imzalanmasına yönelik ilgisini belirtmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 15

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2000-Sayı: Telekomünikasyon Taraflar, Slovenya, Türkiye ve üçüncü ülkelerde telekomünikasyon projelerine ortak katılmaya olan ilgilerini belirtmişlerdir. 4.Turizm Taraflar, ilgili makam ve kuruluşlarına, turizm alanında, yatırım ve ortak girişim projeleri, tanıtım faaliyetleri, eğitim ve uzman ve bilgi değişimi imkanlarını araştırmalarını ve Turizm Anlaşmasını en kısa sürede sonuçlandırmalarını tavsiye etmişlerdir. Taraflar, iki ülkenin seyahat acentaları birliklerim turist gruplarının değişimi, deniz aşırı turizm için ortak turist teklifleri, kış ve sağlık turizmi için ortak programlar konusunda işbirliğine gitmeleri için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Taraflar, turizm alanında işbirliği imkanlarının araştırılması amacıyla bir çalışma grubu kurulması hususunda anlaşmışlardır. 5.Tarım Taraflar, tarım alanında işbirliğine yönelik ilgilerini belirtmişler ve çeşitli işbirliği imkanları için büyük bir potansiyel olduğuna işaret etmişlerdir. Taraflar, ilgili kuruluşlarını bu çerçevede, girişimde bulunmaya teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Taraflar aşağıdaki alanları tarımsal işbirliği için potansiyel sahalar olarak belirlemişlerdir: - suni tohumculuk, hayvancılık, tavukçuluk, hayvan sağlığı ve bitki hastalıklarına karşı mücadelede teknik bilgi değişimi, - tarım makinalarının ortak üretimi, - tohum ve gübre üretiminde ortak yatırımlar, - sulama teknikleri. 6.Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri Taraflar, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri alanlarında işbirliği imkanlarını gözden geçirmişler ve ülkelerinde ve üçüncü ülkelerde işbirliği imkanlarını araştırmak üzere, Ortak Çalışma Grubu kurulması kararını memnuniyetle not etmişlerdir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 16

17 11 Şubat 2000-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Bu çerçevede, Taraflar Ortak Çalışma Grubunun birinci toplantısının en kısa sürede yapılması için ilgili makamlarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Taraflar, "İstikrar Paktı" çerçevesinde, Güney Doğu Avrupa'nın yeniden inşasına ilişkin olarak inşaat alanında işbirliğine gidilmesine yönelik ilgilerini belirtmişlerdir. Bu itibarla, Taraflar, her iki ülkede inşaat firmalarının işbirliğine gitmesini, projelerin ortak gerçekleştirilmesini ve kamu ihaleleri hakkında bilgi değişimini teşvik edeceklerdir. 7.Bilim ve Teknoloji Taraflar, bilim ve teknoloji alanında gelişen ilişkilerden memnuniyetlerini belirtmişlerdir. Temel ve uygulamalı bilimlerde işbirliği de dahil olmak üzere, ilgili kuruluşları arasında mevcut ikili ve çok taraflı işbirliğini daha da desteklemeyi kararlaştırmışlardır. Taraflar, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve Slovenya Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanlığı arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasına yönelik niyetlerini belirtmişlerdir. Taraflar, iki ülke arasında yakın bir geçmişte imzalanan, dönemi için eğitim, kültür ve bilim alanlarında işbirliği Programının bilim ve teknoloji alanında işbirliğine temel oluşturacağım vurgulamışlardır. 8. Vize Sloven tarafınca, Türk vatandaşlarına 2000 yılından itibaren vize uygulanması kararı alınmasını dikkate alan Türk tarafı, bu durumun iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri olumsuz yönde etkileyeceği yönündeki endişesini belirtmiştir. İkili ekonomik işbirliği üzerindeki olumsuz etkisini bertaraf edebilmek için, Sloven tarafı, iş amacıyla Slovenya'yı ziyaret edecek Türk vatandaşlarına vize verilmesini kolaylaştırma arzusunu belirtmiştir. Sloven vatandaşları için vize uygulanmaya başlanması halinde, Türk tarafı, karşılıklılık prensibine göre, iş amacıyla Türkiye'yi ziyaret edecek Sloven vatandaşlarına benzer imkanlar sağlayacaktır. IV.İKİLİ ANLAŞMALAR Taraflar, yatırımcıları için güvenli bir ortam yaratmak amacıyla Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasının sonuçlandırılması için ilgili makamlarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2000-Sayı: Taraflar, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının birinci tur müzakerelerinin Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ile eş zamanlı olarak yapıldığını not etmişlerdir. Taraflar, yukarıda belirtilen Anlaşmaların mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması konusundaki kararlılıklarını belirtmişlerdir. Taraflar, Komisyonun Üçüncü Dönem Toplantısının, diplomatik kanallardan belirlenecek bir tarihte Türkiye'de yapılmasını kararlaştırmışlardır. Bled'de 22 Ekim 1999 tarihinde, İngilizce iki asıl nüsha olarak düzenlenmiştir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA SLOVENYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA Fikret ÜNLÜ Devlet Bakanı Marjan SENJUR Ekonomik İlişkiler ve Kalkınma Bakanı Ek:I TÜRK HEYETİ S. Regent ZENCİRCİ : Dış Ticaret Müsteşarlığı, Anlaşmalar Genel Müdürü Teknik Heyet Başkanı Berrin BİNGÖL Çiğdem ÇINAR Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18 : Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcısı : Dış Ticaret Müsteşarlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı

19 11 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Ek: II SLOVEN HEYETİ Vojka RAVBAR Benjamin LUKMAN Ersin ARIOĞLU Bojan SKODA Peter VOLASKO Petra MAROLT VAJDA Irena RAPPELJ Matevz BAMBIC Nada CEBOKLİ Roman VERAS Dış Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Ekonomik İlişkiler ve Kalkınma Bakanlığı Türkiye'deki Sloven Büyükelçisi Türkiye'deki Sloven Fahri Konsolosu İkili Ekonomik İlişkiler Daire Başkanı Ekonomik İlişkiler ve Kalkınma Bakanlığı Bilim ve Teknoloji İkili İşbirliği Daire Başkanı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Danışman, Ekonomik İlişkiler ve Kalkınma Bakanlığı Danışman, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Ticaret ve Sanayi Odası Slovenya İhracat Şirketi Müşavir Ticaret ve Sanayi Odası Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2000-Sayı : Protocol of the Second Session of the Turkish-Slovenian Joint Economic Commission The Second Session of the Turkish-Slovenian Joint Economic Commission (hereinafter rcl'ered to as the Commission) established in accordance with the Article IX of the Agreement on Trnt'e and Economic Cooperation signed on March 8, 1996 between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Slovenia was held in Bled on October 21 and 22, The Turkish Delegation was led by H.E. Fikrct Ünlü, Minister of State of the Republic of Turkey and the Slovenian Delegation was led by H.E. Marjan Senjur Ph.D., Minister of Economic Relations and Development of the Republic of Slovenia. The members of the two Delegations are listed in Annexes I and II. During the meetings of the Commission H.E. Fikret Ünlü, Minister of State of the Republic of Turkey was received by l-i.e. Jancz Podobnik, President of the Parliament of the Republic of Slovenia and had talks with II. II. Janez Dmovsek, Prime Minister of the Republic of Slovenia. The Commission agreed upon the following Agenda for the Second Session: I. Overview of economic development II. Trade Relations III. IV. Economic Cooperation Bilateral Agreements The meetings of the Commission were conducted in a friendly atmosphere, based on mutual understanding and desire for furlhcr development of bilateral economic cooperation. The heads of the two Delegations reviewed the economic relations between the two countries and the realisation of the decisions taken in the last session of the Commission held in May 1998 and the; expressed the intention for further improving and strengthening the commercial and economic tiey between Turkey and Slovenia. H.E. Fiktel Uiilii, Minister of State of the Republic of Turkey expressed the gratitude of Turkish people to the Republic of Slovenia for the relief assistance provided by thé Republic of Slovenia after the earthquake which hit Turkey deeply. The results of the deliberations of the Commission arc summarised as follows: I. OVERVIEW OF ECONOMIC DEVELOPMENT At the session of the Commission, both heads of technical delegation, introduced the current economic situation and exchanged information on the macrocconoinic trendr In both countries. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Ocak 1992 SALI Sayı : 21104 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/2509 Milletlerarası

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işlerı için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma 23.02.2005 Çarşamba Sayı: 25736 (Asıl) Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı: 2005/8465 4 Haziran 2003 tarihinde Ankara da imzalanan ve 30/6/2004 tarihli ve 5209 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Ekim 1998 PAZARTESİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Ekim 1998 PAZARTESİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Ekim 1998 PAZARTESİ Sayı: 23484 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı;

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 2016/8761 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 1/2013 SAYILI KARARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (07.05.2016 T. 29705 R.G.) Karar

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan 01.08.2001 Çarşamba Sayı: 24480 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

Türk - Slovak Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 98/ Bakanlar Kurulundan

Türk - Slovak Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 98/ Bakanlar Kurulundan 24.09.1998 Perşembe Sayı: 23473 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türk - Slovak Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 25 Haziran 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26563 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2007/12264 1 Aralık 2006 tarihinde Ankara da imzalanan ekli Türk-Hollanda Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509) 687 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 1.5.2007

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1993 Sayı: 21557 PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Detaylı

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ye INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NÖPEMBER Surabaya, Republic of Indonesia PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between YILDIZ TECHNICAL

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN-TÜRKİYE CUMHURİYETİ)

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN-TÜRKİYE CUMHURİYETİ) GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN-TÜRKİYE CUMHURİYETİ) VE KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) ARASINDA AKADEMİK/BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Giresun Üniversitesi ve Kırgızistan Türkiye

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ' m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı (Jeliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Eylül 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı (Jeliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Eylül 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı (Jeliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Eylül 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23X03 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT between. Tokyo University of Marine Science and. and Mugla University Faculty of Fisheries

ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT between. Tokyo University of Marine Science and. and Mugla University Faculty of Fisheries ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT between Tokyo University of Marine Science and Technology and Mugla University Faculty of Fisheries Tokyo University of Marine Science and Technology and Mugla University

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956)

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956) -1429- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000

Detaylı

UNM PROTOCOLON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between

UNM PROTOCOLON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between UNM YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO Albuquerque, NM, USA ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve

Detaylı

PROTOCOL OF INTENT FOR COOPERATION BETWEEN KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY, RUSSIAN FEDERATION,

PROTOCOL OF INTENT FOR COOPERATION BETWEEN KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY, RUSSIAN FEDERATION, PROTOCOL OF INTENT FOR COOPERATION BETWEEN KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY, RUSSIAN FEDERATION, AND YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY, REPUBLIC OF TURKEY Kazan (Volga region) Federal University, represented

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Eylül 1999 PERŞEMBE. Kanun Hükmünde Kararnameler

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Eylül 1999 PERŞEMBE. Kanun Hükmünde Kararnameler T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Eylül 1999 PERŞEMBE Sayı: 23832 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kanun Hükmünde Kararnameler

Detaylı

MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL m * MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ M EVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Milletlerarası Andlaşmalar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Milletlerarası Andlaşmalar 20.05.2003 Salı Sayı: 25113 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Yunanistan I. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevtana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

W\YNE STATE. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION

W\YNE STATE. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION W\YNE STATE U n iv e r s it y YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve WAYNE STATE UNIVERSITY Detroit, Michigan PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between YILDIZ TECHNICAL

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin lıkneşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara vekillik

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma 6 Aralık 1977 Sayı: 16131 RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 ve Danıştay Genel Kurulunun 21/4/1977 tarihli ve Esas: 1977/15, Karar: 1977/14 sayılı karan üzerine, 1630 sayılı Dernekler Kanununun 49 uncu maddesine göre,

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 548)

TBMM (S. Sayısı: 548) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 8.5.2007 Sayı: 26516)

(Resmi Gazete ile yayımı: 8.5.2007 Sayı: 26516) 755 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSRAİL DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SINAİ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 8.5.2007

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar 10.03.2003 Pazartesi Sayı: 25044 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türk - Fransız Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı : 2003/5266

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

SLOVENYA NIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE - SLOVENYA DIŞ TİCARETİ

SLOVENYA NIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE - SLOVENYA DIŞ TİCARETİ İZMİR TİCARET ODASI SLOVENYA NIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE - SLOVENYA DIŞ TİCARETİ Pınar Erdem Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü AB Masası Uzman Yardımcısı Şubat - 2007 Slovenya iki milyonluk

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

Memorandum of Understanding on Collaborations. on Undergraduate/Graduate Studies and Research and Development

Memorandum of Understanding on Collaborations. on Undergraduate/Graduate Studies and Research and Development (i-t\ J a U j 'XDlC Memorandum of Understanding on Collaborations on Undergraduate/Graduate Studies and Research and Development Whereas, to promote academic exchanges and collaborations between International

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

NOT. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between

NOT. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between '911 NOT NEW YORK INSTITUTE Of TECRNOLOGY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti Ve NEW YORK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ New York, ABD PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

TÜRKİYE ABD ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

TÜRKİYE ABD ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI TÜRKİYE ABD ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI TABA AmCham 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak 5 Şubat 1987 tarihinde 87/11484 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur.

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Ocak 1992 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Ocak 1992 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Ocak 1992 PAZAR Sayı : 21102 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

Я EPOKA UNIVERSITY PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti

Я EPOKA UNIVERSITY PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti 1911 Я EPOKA UNIVERSITY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve EPOKA ÜNİVERSİTESİ Tiran, Arnavutluk Cumhuriyeti ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ PROTOCOL

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802 Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9802 30 Haziran 2005 tarihinde Bakü de imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliğine

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 693)

TBMM (S. Sayısı: 693) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 693) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Adalet Meslek Yüksekokulu Programın Adı Vocational School of Justice Name of Programme Süre Duration Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama 2016-2017 Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri Seminer Konuları ve Zamanlama ÖNNOT Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 25 Kasım 1999 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 25 Kasım 1999 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 25 Kasım 1999 PERŞEMBE Sayı: 23887 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar

Detaylı

Ankara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ankara

Ankara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ankara Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ne saygılarını sunar ve aşağıdaki hususları iletmekten onur duyar. 13-14 Ekim 2010 tarihleri arasında Taşkent te 6. Uluslararası

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. ve OMDURMANISLAMIC UNIVERSITY Omdurman, Sudan Cumhuriyeti

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. ve OMDURMANISLAMIC UNIVERSITY Omdurman, Sudan Cumhuriyeti YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve OMDURMANISLAMIC UNIVERSITY Omdurman, Sudan Cumhuriyeti ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve Sudan arasında

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5 Programın Adı Name of Programme Süre Duration AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENİZ UNIVERSITY (ANTALYA) Adalet Meslek Yüksekokulu Vocational School of Justice Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP)

Detaylı

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı : Türkiye İçin Bir Değerlendirme

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı : Türkiye İçin Bir Değerlendirme tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı : Türkiye İçin Bir Değerlendirme TPP ÜLKELERİ TOPLAM NÜFUS: 478 Milyon TOPLAM GSMH: 11.9 Trilyon USD % 37.38

Detaylı

TÜM KOBİLERİ AB TOPLANISINA KATILMA İMKANI SAĞLIYORUZ. AB ZİYARET 450 BRÜKSELE GİDEBİLİRSİNİZ...

TÜM KOBİLERİ AB TOPLANISINA KATILMA İMKANI SAĞLIYORUZ. AB ZİYARET 450 BRÜKSELE GİDEBİLİRSİNİZ... TÜM KOBİLERİ AB TOPLANISINA KATILMA İMKANI SAĞLIYORUZ. AB ZİYARET 450 BRÜKSELE GİDEBİLİRSİNİZ... KOGİDER Kobi Girişimci İş Dünyası Derneği Derneğimiz Avrupa Birliği Komisyonuna kobilerin katılacağı Belçika

Detaylı

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements&Explanations AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENIZ UNIVERSITY (ANTALYA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Vocational

Detaylı

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 Milletlerarası Sözleşme Karar Sayısı : 2005/9813 Türkiye Cumhuriyeti adına 6 Nisan 2004 tarihinde New York ta imzalanan ve 28/10/2005 tarihli ve 5415 sayılı Kanunla onaylanması

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. WELCOME.

HOŞGELDİNİZ. WELCOME. HOŞGELDİNİZ. WELCOME. Öncelikle bu eğitim programının düzenlenmesi için gösterdikleri katkılardan dolayı UIC Uzmanlık Geliştirme Birimine, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, İslam Ülkeleri

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 570)

TBMM (S. Sayısı: 570) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı