T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Şubat 2000 CUMA Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı: 99/ Eylül 1999 tarihinde Vaşington'da imzalanan ve 7/12/1999 tarihli ve 4485 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Ticaret ve Yatırım İlişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 16/12/1999 tarihli ve EİGY-II sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bülent ECEVİT Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI D. BAHÇELİ H. H. ÖZKAN M. C. ERSÜMER R. ÖNAL Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş. S. GÜREL S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Y. YALOVA M. YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam H. GEMİCİ Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E. S. GAYDALI F. ÜNLÜ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Prof. Dr. A. ÇAY M. A. İRTEMÇELİK Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı V. S.TANTAN İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı K. AYDIN Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Bayındırlık ve İskân Bakam Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN A. K. TANRIKULU M. İ. TALAY Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Kültür Bakanı E. MUMCU Prof. Dr. N. ÇAĞAN F. AYTEKİN Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Resmî Gazete Kodu: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 11 Şubat Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Ticaret ve Yatırım İlişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti (tek olarak "Taraf ve birlikte "Taraflar" şeklinde anılacaklardır.): 1) İki ülke arasındaki ortaklığı, dostluğu ve işbirliği ruhunu arttırma arzusuyla; 2) Her iki ülkenin uluslararası ticaretini ve karşılıklı ekonomik ilişkilerini daha da geliştirme arzusuyla; 3) Her iki ülkenin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olduklarını dikkate alarak ve bu Anlaşma'nın Dünya Ticaret Örgütü'nü kuran.marakeş Anlaşması ve DTÖ ile ilişkili veya himayesi altında sonuçlandırılmış olan anlaşmalar, mutabakatlar ve diğer belgeler çerçevesindeki Tarafların hak ve yükümlülüklerine halel getirmediğini not ederek; 4) Uluslararası ticaret ve yatırım için açık ve tahmin edilebilir bir ortamın yaratılmasının önemini kabul ederek; 5) Her bir Tarafın, artan uluslararası ticaret ve yatırım sonucunda kazanacakları faydaları ve ticareti tahrif edici yatırım önlemlerinin ve korumacılığın Tarafları bu faydalardan mahrum bırakacağını kabul ederek; 6) Yerli ve yabancı özel yatırımın, büyümeyi arttırmada, istihdam yaratmada, ticareti arttırmada, teknolojiyi geliştirmede ve ekonomik kalkınmayı güçlendirmedeki temel rolünü kabul ederek; 7) Doğrudan yabancı yatırımların Tarafların her birinin çıkarlarına olumlu katkıda bulunduğunu kabul ederek; 8) Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında daha önceden akdedilmiş olan Anlaşmaları kabul ederek ve işbu Anlaşmanın Tarafların sözkonusu Anlaşmalar çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerine halel getirmediğini not ederek; 9) Hizmet sektörünün ekonomilerinde ve ikili ilişkilerinde artan önemini kabul ederek; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ". 2

3 11 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 10) Her iki ülkenin pazarlarına daha fazla girişi kolaylaştırmak için tarife dışı engelleri ortadan kaldırmanın gereğini kabul ederek; 11) Fikri mülkiyet haklarına yeterli ve etkin koruma ve uygulanma sağlanmasının ve fikri mülkiyet haklan sözleşmelerine bağlı kalmanın önemini kabul ederek; 12) Uluslararası Çalışma Örgütü'nün temel Sözleşmelerinin Özünü teşkil eden ilkelere dayalı uluslararası düzeyde kabul görmüş temel çalışma standartlarına uyulması ve teşvik edilmesi doğrultusunda çalışmanın her iki ülkenin de ekonomik refahı için önemini kabul ederek; 13) Ticaret ve çevre politikalarının sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesinde beraberce destekleyiciliğini güvence altına alma arzusuyla; 14) İki ülke arasındaki özel sektör temaslarını teşvik etmek ve kolaylaştırmak arzusuyla; 15) Ekim 1998 tarihli Türkiye-ABD Ortak Ekonomik Komisyonu Ortak Bildirisi ile 28 Ocak 1998 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ticari istişare mekanizmasının tesisine dair Mutabakat Zaptı'nda ortaya konulan ilkeleri kabul ederek; 16) Ticaretin daha serbestleştirilmesini kolaylaştırmaya yönelik anlaşmaların müzakere edilmesi de dahil olmak üzere, ticareti ve yatırımları serbestleştirmek için yöntemler araştırmak amacıyla ikili bir mekanizma kurmanın ortak çıkarlarına hizmet edeceği mülahazasıyla; Taraflar aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmışlardır: MADDE 1 Taraflar, bu Anlaşma hükümleri ile uyumlu olarak ürün ve hizmet ticaretini genişletme arzularını beyan ederler. Taraflar karşılıklı yarar sağlayacak şekilde malların ve hizmetlerin değişiminin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi ve uzun vadeli kalkınma için uygun koşulların ve kendi vatandaşları ve şirketleri arasındaki ticaretin çeşitliliğinin güvence altına alınması için uygun tedbirleri alacaklardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2000-Sayı :23961 MADDE 2 Taraflar, her iki Tarafın temsilcilerinden oluşacak bir Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Yatırım Konseyi (Konsey) kuracaklardır. Türk Tarafına Dış Ticaret Müsteşarlığınca, ABD Tarafına ise ABD Ticaret Temsilciliği Ofisince (USTR) başkanlık edilecektir. Her iki Taraf, koşulların gerektirmesi halinde, diğer devlet kurumlarının görevlilerinden yardım alabilecektir. Konsey, her iki Tarafça kabul edilen tarihlerde yılda en az bir defa toplanacaktır. MADDE 3 Konseyin amaçlan, Tarafların ilgi duydukları belirgin ticaret ve yatırım konularında istişare toplantıları düzenlemek; müzakere için uygun anlaşmaları belirlemek, ticaret ve yatırıma engel teşkil eden hususları tespit etmek ve bunların ortadan kaldırılması doğrultusunda çalışmaktır. MADDE 4 İkili ticareti daha da geliştirmek ve ürünlerin ve hizmetlerin değişiminde istikrarlı bir artış sağlamak amacıyla Taraflar; ticaret, vergilendirme, fikri mülkiyet, yatırım, çalışma ve çevre konulan ile Taraflarca üzerinde mutabık kalınacak diğer konularla ilgili başka anlaşmaların arzu edilip edilmediğim mütalaa edeceklerdir. MADDE 5 1. Taraflardan herhangi biri, Türkiye ile ABD arasında 3 Aralık 1985 tarihinde Vaşington'da imzalanmış olan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, "Yatırım Anlaşması" ndan kaynaklanmayan herhangi bir yatırım konusu veya herhangi bir ticari konu hakkında Taraflar arasında istişare yapılmasını talep edebilir. İstişare talepleri, müzakere edilecek konunun yazılı açıklaması ile birlikte yapılacak ve istişareler, talepte bulunan Taraf daha ileri bir tarihi kabul etmedikçe, talepten itibaren 30 gün içinde gerçekleştirilecektir. 2. İşbu Anlaşma, Taraflardan herhangi birinin ulusal hukukuna veya taraf olduğu diğer belgeler çerçevesindeki haklarına halel getirmeyecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 11 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 MADDE 6 Bu Anlaşma, Tarafların Anlaşmanın yürürlüğe girmesine ilişkin her iki ülkedeki gerekli yasal yöntemlerin tamamlanmış olduğuna dair bildirimlerin teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. MADDE 7 Taraflar bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra 30 gün içerisinde Konsey için bir eylem gündemi hazırlanması hususunda mutabık kalmışlardır. MADDE 8 Bu Anlaşma beş (5) yıllık bir süre için yürürlükte kalacak ve bundan sonra yürürlük süresi dolmadan altı (6) ay önce her iki Taraftan biri diğer Tarafa sona erdirme talebini yazılı olarak bildirmediği müddetçe geçerliliği her yıl otomatik olarak bir yıl uzayacaktır. Bu hususları teyiden, aşağıda imzası bulunanlar kendi Hükümetleri tarafından verilen yetkiye dayanarak işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. İşbu Anlaşma; Vaşington'da 29 Eylül 1999 tarihinde, her iki metin de eşit düzeyde geçerli olmak üzere Türkçe ve İngilizce dillerinde iki nüsha olarak imzalanmıştır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ADINA Ahmet Kenan Tanrıkulu Sanayi ve Ticaret Bakanı Charlene Barshefsky ABD Ticaret Temsilcisi Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 11 Şubat Sayı: Agreement Between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the United States of America Concerning the Development of Trade and Investment Relations The Government of the Republic of Turkey and the Government of the United States of America (individually a "Party" and collectively the "Parties"): 1) Desiring to enhance the partnership, friendship, and spirit of cooperation between the two countries; 2) Desiring to develop further both countries' international trade and economic interrelationship; 3) Taking into account the membership of both countries in the World Trade Organization (WTO), and noting that this Agreement is without prejudice to the rights and obligations of the Parties under the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization and the agreements, understandings, and other instruments relating thereto or concluded under the auspices of the WTO; 4) Recognizing the importance of fostering an open and predictable environment for international trade and investment; 5) Recognizing the benefits to each Party resulting from increased international trade and investment, and that trade-distorting investment measures and protectionism would deprive the Parties of such benefits; 6) Recognizing the essential role of private investment, both domestic and foreign, in furthering growth, creating jobs, expanding trade, improving technology and enhancing economic development; 7) Recognizing that foreign direct investment confers positive benefits on each Party; 8) Acknowledging previous Agreements between the Republic of Turkey and the United States, and noting that this Agreement is without prejudice to therightsand obligations of the Parties under such Agreements; 9) Recognizing the increased importance of services in their economies and in their bilateral relations; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 11 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 10) Recognizing the need to eliminate non-tariff barriers in order to facilitate greater access to the markets of both countries; 11) Recognizing the importance of providing adequate and effective protection and enforcement of intellectual property rights and of adherence to intellectual property rights conventions; 12) Recognizing the significance to both countries' economic welfare of working toward the observance and promotion of internationally recognized core labor standards based on the principles underlying core ILO Conventions. 13) Desiring to ensure that trade and environmental policies are mutually supportive in furtherance of sustainable development; 14) Desiring to encourage and facilitate private sector contacts between the two countries; 15) Recognizing the principles set forth in the Joint Communiqué of the Turkey-U.S. Joint Economic Commission of October 20-21, 1998 and the Memorandum of Understanding on establishing a mechanism of commercial consultation signed in Ankara on January 28,1998; 16) Considering that it would be in their mutual interest to establish a bilateral mechanism to explore methods to liberalize trade and investment, including the negotiation of agreements to facilitate freer trade. To this end, the Parties agree as follows: ARTICLE ONE The Parties affirm their desire to expand trade in products and services consistent with the terms of this Agreement. They shall take appropriate measures to encourage and facilitate in a mutually beneficial way the exchange of goods and services and to secure favorable conditions for long-term development and diversification of trade between their respective nationals and companies. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2000-Sayı : ARTICLE TWO The Parties shall establish a Turkey-United States Council on Trade and Investment, "the Council," which shall be composed of representatives of both Parties. The Turkish side will be chaired by the Undersecretariat of Foreign Trade; and the U.S. side will be chaired by the Office of the U.S. Trade Representative (USTR). Both Parties may be assisted by officials of other government entities as circumstances require. The Council will meet at least once a year on mutually accepted dates. ARTICLE THREE The objectives of the Council are to hold consultations on specific trade and investment matters of interest to the Parties; to identify agreements appropriate for negotiation; and to identify and work toward the removal of impediments to trade and investment. ARTICLE FOUR For the purpose of further developing bilateral trade and providing for a steady increase in the exchange of products and services, the Parties shall consider whether further agreements relating to trade, taxation, intellectual property, investment, labor and environmental issues and to any other matters agreed upon by the Parties would be desirable. ARTICLE FIVE 1. Either Party may raise for consultation between the Parties any investment matter not arising under the Treaty between the Parties concerning the Reciprocal Encouragement and Protection of Investments, signed in Washington on December 3, 1985, "the Investment Treaty", or any trade matter. Requests for consultation shall be accompanied by a written explanation of the subject to be discussed and consultations shall be held within 30 days of the request, unless the requesting Party agrees to a later date. 2. This Agreement shall be without prejudice to the rights of either Party under its domestic law or under any other instrument to which either country is a party. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 11 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 ARTICLE SIX The present Agreement shall enter into force on the date on.which the Parties exchange notification that each has completed the legal procedures necessary for this purpose. ARTICLE SEVEN The Parties agree to formulate an action agenda for the Council within 30 days of the entry into force of this Agreement. ARTICLE EIGHT The present Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and thereafter its validity shall be automatically extended on a yearly basis, unless a written notice of termination is given by either Party six (6) months prior to the end of any such period. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective governments, have signed this Agreement. DONE at Washington this 29th day of September 1999, in duplicate in the Turkish and English languages, both texts being equally authentic. FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA Ahmet Kenan Tanrikulu Minister of Industry and Trade Charlene Barshefsky United States Trade Representative Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2000-Sayı: Karar Sayısı: 2000/18 22 Ekim 1999 tarihinde Bled'de imzalanan ekli "Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu 2. Dönem Toplantısı Protokolu"nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 27/12/1999 tarihli ve EİGY-II-01 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bülent ECEVİT Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Başbakan D. BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M. C. ERSÜMER R. ÖNAL Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Enerji ve Tabii Kay. Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Prof. Dr. T. TOSKAY M. KEÇECİLER Prof. Dr. Ş. S. GÜREL S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakam Y. YALOVA M. YILMAZ Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU R. K. YÜCELEN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı H. H. ÖZKAN Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ E. S. GAYDALI F. ÜNLÜ Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Prof. Dr. A. ÇAY M. A. İRTEMÇELİK Prof. Dr. H. S. TÜRK S. ÇAKMAKOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı S. TANTÁN İ. CEM S. ORAL M. BOSTANCIOĞLU İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı K. AYDIN Doç. Dr. O. DURMUŞ Prof. Dr. E. ÖKSÜZ Prof. Dr. H. Y. GÖKALP Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. OKUYAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı A. K. TANRIKULU Sanayi ve Ticaret Bakanı M. İ. TALAY Kültür Bakanı E. MUMCU Turizm Bakanı Prof. Dr. N. ÇAĞAN Orman Bakanı F. AYTEKİN Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 11 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu 2. Dönem Toplantısı Protokolu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 8 Mart 1996 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın IX. Maddesi uyarınca kurulan Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu'nun (bundan sonra Komisyon olarak anılacaktır) II. Dönem Toplantısı Ekim 1999 tarihlerinde Bled'de yapılmıştır. Türk Heyetine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü, Sloven Heyetine ise, Slovenya Cumhuriyeti Ekonomik İlişkiler ve Kalkınma Bakanı Sayın Dr. Marjan Senjur başkanlık etmiştir. Her iki ülke heyet listeleri Ek: I ve Ek: II'de yer almaktadır. Komisyon toplantıları sırasında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü, Slovenya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sayın Janez Podobnik tarafından kabul edilmiş ve Slovenya Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Janez Drnovsek ile görüşmüştür. Komisyon, ikinci dönem toplantısı için aşağıdaki gündem üzerinde mutabık kalmıştır. I. Ekonomik kalkınmanın gözden geçirilmesi II. Ticari İlişkiler III. Ekonomik İşbirliği IV. İkili Anlaşmalar Komisyon toplantıları, ikili ekonomik işbirliğini daha da geliştirmeye yönelik karşılıklı istek ve anlayışa dayanan dostluk havası içinde yürütülmüştür. Heyet Başkanları, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve Mayıs 1998'de gerçekleştirilen Komisyonun son toplantısında alınan kararların gerçekleşmesini gözden geçirmişler ve Türkiye ile Slovenya arasındaki ticari ve ekonomik bağların daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için niyetlerini belirtmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü, Türkiye'yi derinden etkileyen deprem sonrasında Slovenya Cumhuriyeti tarafından sağlanan insani yardımlardan dolayı Türk halkının Slovenya Cumhuriyetine şükranlarını ifade etmiştir. Komisyon görüşmelerinin sonuçları aşağıda özetlenmiştir: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2000-Sayı :23961 I-EKONOMİK KALKINMANIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Komisyon toplantısında, teknik heyet başkanları, mevcut ekonomik durumu anlatmışlar ve her iki ülkedeki makroekonomik gelişim hakkında bilgi teatisinde bulunmuşlardır. II-TİCARİ İLİŞKİLER Taraflar, iki ülke arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin gelişimini değerlendirmişler ve ticaret hacmindeki artışa rağmen, mevcut durumun ekonomilerinin ve coğrafi konumlarının sağladığı potansiyel dikkate alındığında, tarafların beklentilerini karşılamadığı hususunda mutabık kalmışlardır. Bu çerçevede, Taraflar, her iki ülkede mevcut olanakları temel alarak ve mal ve hizmet değişimini karşılıklı yarar ve denge şartlarında daha da arttırmak ve çeşitlendirmek amacıyla gerekli önlemleri almak hususunda anlaşmışlardır. Taraflar, işbirliğini ortak girişim projeleri, bilgi ve teknoloji transferi ve üçüncü ülkelerde ortak projeler gibi ekonominin diğer alanlarına da genişletme arzularım vurgulamışlardır. Serbest Ticaret Alanı Anlaşması: Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Alanı Anlaşmasının ticari ilişkilerin halihazır durumu üzerinde son derece olumlu etkisi olacağından hareketle, Taraflar, Anlaşmanın mümkün olan en kısa süre içerisinde yürürlüğe konulmasının önemi üzerinde durmuşlardır. Ticareti Artırıcı Faaliyetler: Ticaretin artırılması için her iki taraftan işadamları arasında düzenli temasların önemini vurgulayan, Taraflar, uluslararası genel ve ihtisas fuar faaliyetleri hakkında bilgi teatisinde bulunmuşlar ve firma ve kuruluşlarının ülkelerinde düzenlenen uluslararası fuar ve sergiler ile sempozyum, seminer ve konferanslara daha etkin bir şekilde katılmalarını teşvik etmeye hazır olduklarını belirtmişlerdir. Taraflar, ayrıca, Ticaret ve Sanayi Odalarını iş çevreleri arasında yakın ilişkiler oluşturma yönündeki gayretlerine devam etmeleri için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 12

13 11 Şubat 2000-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Taraflar, iki ülke özel sektör temsilcileri arasında 1999 yılında gerçekleştirilen ziyaretleri memnuniyetle not etmişlerdir. Bu çerçevede, Taraflar Sloven firmalarının Ağustos 1999'da İzmir Enternasyonal Fuarına ve Eylül 1999 ayı sonunda Ankara'da düzenlenen IDEF'99'a katılımlarından dolayı memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Türk Tarafı, Balkan Ülkeleri Ticareti Geliştirme Merkezinin Ankara'da kurulduğunu ve Balkan ülkeleri arasında ticari bilgi dağıtımı için 1998 yılında faaliyete başladığım bildirmiş ve Sloven tarafını yukarıda belirtilen Merkez'in sağladığı imkanları kullanmaya davet etmiştir. İhracatı Geliştirme Kuruluşları Arasında İşbirliği Taraflar, ilgili kuruluşlarına, Türkiye İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) ve Ticaret ve Yatırım Geliştirme Ofisi (TIPO), daha fazla işbirliğine ve bilgi değişimine gitmelerini tavsiye etmeyi kararlaştırmışlardır. İş Konseyi Türk ve Sloven iş çevreleri arasında düzenli temasların önemini vurgulayan Taraflar, Karma Ekonomik Komisyon İkinci Dönem Toplantısı sırasında İş Konseyinin İkinci Ortak Toplantısının yapılmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Taraflar, ayrıca, İş Konseyi tarafından Mart 1999'da İstanbul'da bir çalışma seminerinin organize edildiğini ve bu vesileyle önümüzdeki 5 yıl içerisinde ikili ticaret hacmini artırmak amacıyla "500'e Doğru" başlıklı bir stratejik eylem planı hazırlanmasını memnuniyetle not etmişlerdir. Taraflar, belirtilen eylem planını ve bu çerçevede gösterilen çabaları destekleme yönündeki arzularını belirtmişlerdir. Bankacılık İlişkileri Ticaretin gelişmesinde bankacılığın önemini dikkate alan Taraflar, bankaları arasındaki temasların yoğunlaştırılmasına yönelik ilgilerini ifade etmişler ve bankacılık kuruluşlarını bir diğerinin ülkesinde ticari şubeler veya temsilcilik açmaları için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Sloven İhracat Şirketi ve Türk Eximbank'a ekonomik bilgi, ülke riskleri, ortak sigorta ve diğer konularda bilgi değişiminin yanısıra anlaşmalar imzalama hususunda daha fazla işbirliği tavsiye edilmiştir.

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 11 Şubat Sayı: Standardizasyon Taraflar, standardizasyon alanındaki ilişkilerin gelişiminin devamının ve bilgi, doküman ve uzman değişimi yoluyla işbirliği imkanlarını araştırmanın önemini vurgulamışlardır. Taraflar, ilgili kuruluşları arasında bu alanda bir işbirliği anlaşmasının imzalanmasına yönelik ilgilerini yinelemişlerdir. Gümrük Hizmetleri Taraflar, Gümrük Hizmetleri Alanında İşbirliği Anlaşmasının birinci tur müzakerelerinin Temmuz 1999'da yapılmasından duydukları memnuniyeti not etmişler ve ilgili makamlarını bu anlaşmayı en kısa sürede sonuçlandırmaları için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Serbest Bölgeler Sloven ve Türk Tarafları, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için her iki ülkedeki serbest bölgelerin önemli imkanlar sunduğu hususunda mutabık kalmışlardır. Bu çerçevede, Taraflar, Slovenya ve Türkiye'deki serbest bölgelerdeki işbirliği imkanlarını araştırmak amacıyla ilgili makamları arasındaki temasları desteklemeyi kararlaştırmışlardır. III. EKONOMİK İŞBİRLİĞİ Taraflar, ortak girişim projeleri, karşılıklı yatırımlar, üçüncü ülkelerde ortak projeler ve sınai üretimde teknik işbirliği alanında işbirliğini geliştirme niyetlerini belirtmişlerdir. Taraflar, ülkelerinde gerçekleştirilen özelleştirme süreci hakkında bilgi sunmuşlar ve her iki ülke girişimcilerini gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgilendirerek bu sürece katılmaya teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Taraflar, diğerlerinin yanısıra, aşağıdaki alanlarda, şirket ve kuruluşları arasındaki işbirliğini teşvik etmek hususunda anlaşmışlardır. 1.Sanayi Taraflar, sanayinin ikili ekonomik işbirliğinin önemli bir bölümünü oluşturduğunu not etmişler ve karşılıklı ilgi duyulan projelerdeki işbirliğini geliştirmek amacıyla şirketlerine ticari imkanlar sağlamak üzere, yoğun çaba harcanması hususunda mutabık kalmışlardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 11 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Taraflar, özellikle aşağıdaki alanlarda işbirliği yapmayı kararlaştırmışlardır: Gıda işleme sanayi, Ağaç işleme sanayi, Kağıt sanayi, Kimya ve ilaç sanayi, Otomotiv sanayi, Elektrik teçhizatı ve elektrikli ev aletleri üretimi, Tıbbi teknoloji, Elektronik, software, İnşaat malzemesi ve teçhizatı üretimi, Çimento sanayi, Şeker fabrikaları kurulması ve modernizasyonu, Tekstil ve deri sanayi, Metal işleme sanayi, Savunma sanayi. Türk tarafı, gemi inşa sanayi (bakım ve tamir hizmetleri, teknoloji transferi) alanında işbirliğine yönelik ilgisini de ifade etmiştir. Taraflar, küçük ve orta ölçekli işletmeleri arasında önemli bir işbirliği potansiyeli olduğunu not etmişler ve ilgili makamlarını olası yatırım ve işbirliği alanlarını araştırmak üzere teşvik etmek hususunda anlaşmışlardır. 2.Ulaştırma Taraflar, ticari ilişkilerin geliştirilmesi için ulaştırmanın önemini vurgulamışlar ve ilgili makamlarını Uluslararası Kara Ulaştırması Anlaşmasının en kısa sürede sonuçlandırılması için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Türk tarafı, geçiş belgelerinin sayısının artırılmasına yönelik ilgisini yinelemiş ve Sloven tarafı bu hususu not etmiştir. Taraflar, özellikle mal taşımacılığına yönelik olarak denizcilik sektöründeki işbirliği imkanlarını gözden geçirmeyi kararlaştırmışlardır. Taraflar, Batı Avrupa, Karadeniz bölgesi ve Orta Doğu'ya yönelik taşımacılığı kolaylaştırmak üzere, yakın gelecekte iki ülke limanları arasında bir Ro-Ro hattı kurulmasına ilişkin ilgilerini belirtmişlerdir. Sloven tarafı, Denizcilik Anlaşması ve Koper Limanının kullanımına ilişkin bir anlaşma imzalanmasına yönelik ilgisini belirtmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 15

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2000-Sayı: Telekomünikasyon Taraflar, Slovenya, Türkiye ve üçüncü ülkelerde telekomünikasyon projelerine ortak katılmaya olan ilgilerini belirtmişlerdir. 4.Turizm Taraflar, ilgili makam ve kuruluşlarına, turizm alanında, yatırım ve ortak girişim projeleri, tanıtım faaliyetleri, eğitim ve uzman ve bilgi değişimi imkanlarını araştırmalarını ve Turizm Anlaşmasını en kısa sürede sonuçlandırmalarını tavsiye etmişlerdir. Taraflar, iki ülkenin seyahat acentaları birliklerim turist gruplarının değişimi, deniz aşırı turizm için ortak turist teklifleri, kış ve sağlık turizmi için ortak programlar konusunda işbirliğine gitmeleri için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Taraflar, turizm alanında işbirliği imkanlarının araştırılması amacıyla bir çalışma grubu kurulması hususunda anlaşmışlardır. 5.Tarım Taraflar, tarım alanında işbirliğine yönelik ilgilerini belirtmişler ve çeşitli işbirliği imkanları için büyük bir potansiyel olduğuna işaret etmişlerdir. Taraflar, ilgili kuruluşlarını bu çerçevede, girişimde bulunmaya teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Taraflar aşağıdaki alanları tarımsal işbirliği için potansiyel sahalar olarak belirlemişlerdir: - suni tohumculuk, hayvancılık, tavukçuluk, hayvan sağlığı ve bitki hastalıklarına karşı mücadelede teknik bilgi değişimi, - tarım makinalarının ortak üretimi, - tohum ve gübre üretiminde ortak yatırımlar, - sulama teknikleri. 6.Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri Taraflar, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri alanlarında işbirliği imkanlarını gözden geçirmişler ve ülkelerinde ve üçüncü ülkelerde işbirliği imkanlarını araştırmak üzere, Ortak Çalışma Grubu kurulması kararını memnuniyetle not etmişlerdir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 16

17 11 Şubat 2000-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Bu çerçevede, Taraflar Ortak Çalışma Grubunun birinci toplantısının en kısa sürede yapılması için ilgili makamlarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Taraflar, "İstikrar Paktı" çerçevesinde, Güney Doğu Avrupa'nın yeniden inşasına ilişkin olarak inşaat alanında işbirliğine gidilmesine yönelik ilgilerini belirtmişlerdir. Bu itibarla, Taraflar, her iki ülkede inşaat firmalarının işbirliğine gitmesini, projelerin ortak gerçekleştirilmesini ve kamu ihaleleri hakkında bilgi değişimini teşvik edeceklerdir. 7.Bilim ve Teknoloji Taraflar, bilim ve teknoloji alanında gelişen ilişkilerden memnuniyetlerini belirtmişlerdir. Temel ve uygulamalı bilimlerde işbirliği de dahil olmak üzere, ilgili kuruluşları arasında mevcut ikili ve çok taraflı işbirliğini daha da desteklemeyi kararlaştırmışlardır. Taraflar, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve Slovenya Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanlığı arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasına yönelik niyetlerini belirtmişlerdir. Taraflar, iki ülke arasında yakın bir geçmişte imzalanan, dönemi için eğitim, kültür ve bilim alanlarında işbirliği Programının bilim ve teknoloji alanında işbirliğine temel oluşturacağım vurgulamışlardır. 8. Vize Sloven tarafınca, Türk vatandaşlarına 2000 yılından itibaren vize uygulanması kararı alınmasını dikkate alan Türk tarafı, bu durumun iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri olumsuz yönde etkileyeceği yönündeki endişesini belirtmiştir. İkili ekonomik işbirliği üzerindeki olumsuz etkisini bertaraf edebilmek için, Sloven tarafı, iş amacıyla Slovenya'yı ziyaret edecek Türk vatandaşlarına vize verilmesini kolaylaştırma arzusunu belirtmiştir. Sloven vatandaşları için vize uygulanmaya başlanması halinde, Türk tarafı, karşılıklılık prensibine göre, iş amacıyla Türkiye'yi ziyaret edecek Sloven vatandaşlarına benzer imkanlar sağlayacaktır. IV.İKİLİ ANLAŞMALAR Taraflar, yatırımcıları için güvenli bir ortam yaratmak amacıyla Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasının sonuçlandırılması için ilgili makamlarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2000-Sayı: Taraflar, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının birinci tur müzakerelerinin Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ile eş zamanlı olarak yapıldığını not etmişlerdir. Taraflar, yukarıda belirtilen Anlaşmaların mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması konusundaki kararlılıklarını belirtmişlerdir. Taraflar, Komisyonun Üçüncü Dönem Toplantısının, diplomatik kanallardan belirlenecek bir tarihte Türkiye'de yapılmasını kararlaştırmışlardır. Bled'de 22 Ekim 1999 tarihinde, İngilizce iki asıl nüsha olarak düzenlenmiştir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA SLOVENYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA Fikret ÜNLÜ Devlet Bakanı Marjan SENJUR Ekonomik İlişkiler ve Kalkınma Bakanı Ek:I TÜRK HEYETİ S. Regent ZENCİRCİ : Dış Ticaret Müsteşarlığı, Anlaşmalar Genel Müdürü Teknik Heyet Başkanı Berrin BİNGÖL Çiğdem ÇINAR Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18 : Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcısı : Dış Ticaret Müsteşarlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı

19 11 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Ek: II SLOVEN HEYETİ Vojka RAVBAR Benjamin LUKMAN Ersin ARIOĞLU Bojan SKODA Peter VOLASKO Petra MAROLT VAJDA Irena RAPPELJ Matevz BAMBIC Nada CEBOKLİ Roman VERAS Dış Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Ekonomik İlişkiler ve Kalkınma Bakanlığı Türkiye'deki Sloven Büyükelçisi Türkiye'deki Sloven Fahri Konsolosu İkili Ekonomik İlişkiler Daire Başkanı Ekonomik İlişkiler ve Kalkınma Bakanlığı Bilim ve Teknoloji İkili İşbirliği Daire Başkanı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Danışman, Ekonomik İlişkiler ve Kalkınma Bakanlığı Danışman, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Ticaret ve Sanayi Odası Slovenya İhracat Şirketi Müşavir Ticaret ve Sanayi Odası Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 11 Şubat 2000-Sayı : Protocol of the Second Session of the Turkish-Slovenian Joint Economic Commission The Second Session of the Turkish-Slovenian Joint Economic Commission (hereinafter rcl'ered to as the Commission) established in accordance with the Article IX of the Agreement on Trnt'e and Economic Cooperation signed on March 8, 1996 between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Slovenia was held in Bled on October 21 and 22, The Turkish Delegation was led by H.E. Fikrct Ünlü, Minister of State of the Republic of Turkey and the Slovenian Delegation was led by H.E. Marjan Senjur Ph.D., Minister of Economic Relations and Development of the Republic of Slovenia. The members of the two Delegations are listed in Annexes I and II. During the meetings of the Commission H.E. Fikret Ünlü, Minister of State of the Republic of Turkey was received by l-i.e. Jancz Podobnik, President of the Parliament of the Republic of Slovenia and had talks with II. II. Janez Dmovsek, Prime Minister of the Republic of Slovenia. The Commission agreed upon the following Agenda for the Second Session: I. Overview of economic development II. Trade Relations III. IV. Economic Cooperation Bilateral Agreements The meetings of the Commission were conducted in a friendly atmosphere, based on mutual understanding and desire for furlhcr development of bilateral economic cooperation. The heads of the two Delegations reviewed the economic relations between the two countries and the realisation of the decisions taken in the last session of the Commission held in May 1998 and the; expressed the intention for further improving and strengthening the commercial and economic tiey between Turkey and Slovenia. H.E. Fiktel Uiilii, Minister of State of the Republic of Turkey expressed the gratitude of Turkish people to the Republic of Slovenia for the relief assistance provided by thé Republic of Slovenia after the earthquake which hit Turkey deeply. The results of the deliberations of the Commission arc summarised as follows: I. OVERVIEW OF ECONOMIC DEVELOPMENT At the session of the Commission, both heads of technical delegation, introduced the current economic situation and exchanged information on the macrocconoinic trendr In both countries. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Mayıs 1997 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Mayıs 1997 PAZAR. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1997 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Sayı: 22979 Karar Sayısı:

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2003 Değerli üyelerimiz, Takdir siz değerli üyelerimize ait olmakla birlikte, sizlerden bugüne kadar yansıyan övgüleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Mayıs 2000 PERŞEMBE

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Mayıs 2000 PERŞEMBE T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Mayıs 2000 PERŞEMBE Sayı: 24046 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Milletlerarası Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme ile İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2004/6958

Detaylı

Türkiye-ABD ticareti rekora koşuyor

Türkiye-ABD ticareti rekora koşuyor Ayrıntılardaki Amerika Birleşik Devletleri USA in details ABD Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone Sayfa 8 de DÜNYA / ÜLKE DOSYASI Ekim 2012 Türkiye-ABD ticareti rekora koşuyor 4 l Ayrıntılardaki

Detaylı

The Future We Want. stedi imiz Gelecek

The Future We Want. stedi imiz Gelecek The Future We Want United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) Rio de Janeiro, Brazil 20-22 June 2012 Outcome of the Conference stedi imiz Gelecek Birleflmifl Milletler Sürdürülebilir

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Şubat 1983 PAZARTESİ Sayı: 17959 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yası tileri için Yönetim v«yası itleri için Botbakanhk Neşriyat ve Müdevvenai Boibakanhk N09 riya» vs Müd*vv*nat Genel Müdürlüiüne

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU T.C. Re smi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdemenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 ŞUBAT 1977 CUMA Sayı: 15847 J K A R

Detaylı

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. European Charter of Local Self - Government

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı. European Charter of Local Self - Government Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı European Charter of Local Self - Government Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı United Cities and Local Governments Middle

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK SORUNLAR

ULUSLARARASI EKONOMİK SORUNLAR T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI EKONOMİK SORUNLAR ISSN 1306-8431 Sayı : 35 Yıl : 9 Kasım 2009 1 Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi Yıl : 9 Sayı : 35 Kasım 2009 Sahibi T.C. D i leri Bakanl ad

Detaylı

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURİZM SON DAKİKA DA GÜLECEK

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15. Hazar ın 2013 Performansı. краткое изложение

HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15. Hazar ın 2013 Performansı. краткое изложение HAZAR W RLD HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15 2013 Performance of the Caspian Hazar ın 2013 Performansı краткое изложение www.hazarworld.com ÖNSÖZ / EDITORIAL Türkiye, dünya enerji

Detaylı

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour Newsletter International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara International Labour Office, Ankara ISSN 1564-510 X Cenevre de düzenlenen Çocuk İşçiliği ile Mücadelede İyi Örnekler konulu

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

CLEPA geleceğine İstanbul da yön verdi

CLEPA geleceğine İstanbul da yön verdi YILYEAR: 13 SAYIISSUE: 59 MAYISMAY- HAZİRANJUNE 2011 CLEPA geleceğine İstanbul da yön verdi CLEPA shaped its future in Istanbul TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS &

Detaylı

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya Haziran / June 2012 Sayı / Issue 12 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World GAS MAKES A CLEAN FUTURE REAL DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR SÖYLEŞİ / INTERVIEW Abdullah Tancan EPDK Sibel Çetinkaya

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) Kaptan Kader TERZİ Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Detaylı

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde SAYI/NUMBER:103 AĞUSTOS/AUGUST 2011 ISSN1303-8494 Ağustos/August 2011 Sayı/Number:103 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı