7'den 70'e. Herkes İçin! Rot1er c. Paik.,., ( Eğlenceli ve Kolay Yol, j. Tasarıınını Öğrenmenin. !ardım çantası EtkileYic~ Web Tasarımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7'den 70'e. Herkes İçin! Rot1er c. Paik.,., ( Eğlenceli ve Kolay Yol, j. Tasarıınını Öğrenmenin. !ardım çantası EtkileYic~ Web Tasarımı"

Transkript

1 . j ";::..,~~ " j j j j j j j j j j j j j j : j 7'den 70'e Herkes İçin! Rot1er c. Paik.,., ( llmatdn et Için Masaüstü YaYılıellik" Tasan", Idtabou" YIIZMr Etkin Kağıt Baskı Tasarıınını Öğrenmenin Eğlenceli ve Kolay Yol, j Web SayFası Tasarlark, j KUllanacağınız Jik!ardım çantası EtkileYic~ Web Tasarımı Yapmak Için Yüzlerce Jpucu ve Öneri -Hepsi < Basit Bir Dilde j j j j j j j j j j j

2 Al\lJ.ATÖRLER lcin WEB TASARIlVII & l\lj.asaüstü YAYıNCıLıK Roger C. Parker -- IDG BOOKS WORLDWIDE IDG Books Worldwide. Ine. An International Data Group Company Fost~r Ciı~, CA" Chieago, Il,. Indlanapoliıı, IN BraJntrec, MA Oilllas. TX

3 Amatörler için Masaüstü Yayıncılıkve Web Tasanmı IDG Books Worldwide Inc. Arı Inlernational Data Group Company 9JO E, Hillside Blvd. Suitc 400 Fos!er City, CA lisansı ile "GLOBUS" Dünya Basınevi 100.Yıl mahallesi Bagcıladslanbııl tarafından yayınlanl11ı~tır, Copyright 1999 Dünya Yayıncılık A.ş. Tüm yayın haklan Dünya Yayıncılık AŞ.'ye aittir. Bu kitabın herhangi bir kısmı, sayfa düzeni. kapak tasanınıve İkon1an, yayıncının yazılı izni olmadan taklit edilemez veya çoğaltılamaz. Yazar Hak/ttnda Roger C. Parker Roger C. Parker <ıdı bugün en ünlü masaüstü yaymcılan arasında geçmektedir. Aralannda Amatörler 1cin Microsoft Office serisinin ve Amatörler İçin l\lilsaüstü Y<ıymcılık kitabının da bulundugu 24 kitabının 30 ülkede bir milyonun üzerinde okuyucusu vardır. Roger Magazine Publishing Association'ın New York'ta düzenlediği Fuliu Confereııce gibi pek l,.uk tasanm seminerine katılmıştır, Roger ili'alarında Microsoft SmaIlBiZ'In de bulunduğu pek çok tasanm yayınınadü7.enli olarak katkıda bulunmaktadır. Kendisi Microsuft Small BusİIless konseyine üvedir ve pekçok şirkete danışmanlıkyapmaktadır,aynca Uluslarası TMarıni' BirliğinIn de üyesidır. Üeretsiz Web tasarııli fikirleıi için Roger C. Parker'm wv.rw-.rcparker.coın adresindeki Web sayfasını ziyaret edin. ISBN: Türkiye'de basılmıştır. Arnalörler İçin." kitaplarına ilişitin her (ürlü bilgi için Tel: AB AB (pbxl Faks: B 13 Yayıncının 8onunluluklan: Gerek yazar gerek çevirmen gerekse de yayınevi, bu kitabı hazırlamakiçin ellerinden gelen en büyük gayreti gösternıişlerc1ir. Dünya YayıncılıkAŞ" kitabın eksiksiz ve hatasız oldugu yolunda herhangi bir garanti vermez ve hatalı kullanımmaankaynaklanacak olası zararlar için sorumluluk üstlenemez. Patentler: Microsoft ve Windows adlan, Miçrosoft Corporation'ıntescilli markasıdrr. Kitapta kullanılan tüm marka ve ürün adlan kendi şirketlerinin tescilli markalandrr. Dünya Yayıncılık A.ş.'nin. kitapta adı üıünlenn hiç birtsiyle ili~k:isi yoktur ve bunlann satıcısı degildir. geçen şirketleıinve = IDG BOOKS WORL.VWlDI Bir International Data Group Şirketi olan IDG Books Worldwide Inc,'ın tescilli markasıdrr,

4 IDG 800ks WorldUıide HaMmda! LOG BlYJk~ WorldWld/':. bll~l!;~yar "Laıııılicı dunyoıuı en blly\ı'~ yayııwısı c.bu VI': bıli~lrlj ı~kıwbji~\ l(m1\l~ıı\l(h. IWI \liflu hi~ıner,,,~r~n, rh,r.yanln "'nrlf ıı:~1"'1l şiı-kellennd.." Inlcııı"lıouu Dilın C!"OlIı/un hiı y<u' k.linıju.~udljt. KU1l.ı1u.;<umla:1 bı! vana 25 yıldan ıız,m sur~.~eçen [DG'de LJugün t(ını düııva üzerinde il 500 kl~l çalı.~ıy(jr. IDG"nhı 75"1 "şkın ülkede hılgı,.a~';.u y;t}~ıınlıgı alrınıııdn ~70 ckn bzkı yayım bui'.l11ll'r"()j \ a~ag1l1ak\ lisley,;: \.>lf!(/'ı1. "illi ;,,;luı;enlz\. H..r?oy!-lO milyoıl lll ~'11l1ll. bır ya da daha çok IDG yayını okııctuğlınıı hilml'k b,.",," üvı.ın~ w'riyor. 19f:ıO'ua ı~l\l~tı "ı.ı"" idg Do(Jl<~ Wmıııw',tlebugnn A.H.lI:de~"l<';011. sillan hilc;ı;ı;war\lltllhıyaymnlan arasında bır mını", i<l oldu. Y<ıyııı yoııeurnlndeki miikenııuellğin bır gl'ıslerı:lesı ohı.rak Bııgl!.ayar Yayınıhgı Ccııılyı:Li"nrlen sekız ve BJlgisayar Ak.tnıları-Qlruyucu Seçlmı'uden aç Odaı kazanmakmn ı;:u1l.ırluyuı, En çok satwı..,for Dumrıık!:! (AJIlaÜlr,er ıçın..) senmız 30 dil!' ('e"nltll. 25 ml\y.1nciarıla'l.\" n\\,,-h;\ haı:.ıldı. Avneı. log Bool's Wrırldwid~. log'" Hı-T"ch BeJ!nıı:ile onaklık halınde Çin Halk Cumhunyeırndebilgl!:!<ıyar kltabı yayınıay~n ilk A.R.D. ~lrkni "ldu. lf)g Boo"",, \\,brkh..-idc, bılgls;ıyan i~lerinde Ilaoıı! ıjaha venmll kul:alu'ıcaklanl1logrenmek i~teyeıııııilyonl~aokuyı.ıcununher zallıaıı için ilk lerı:ihi "ldu. Bııım mısyonııımıı çok basit: KJtaplanmızın her bııi "kuyucularınılz,) faıladaıı \.ıır regn, hır niteıık kazandırmayny6nf' lik ıjuşunillup, arıinn analay",ı ve onlara deger veren uzmanlarca kaleme alındı, Yayın kıınllmiluzunbilgi leme1l yayın ".bl<. e~ıum ve g:ı.:ıde de ~rll\lılı"is u""" yll1m,)day.:ıll uzli" Lkll~V\lllden kayııaldanmaına, Kısaca~J. bı;: kitapları çol: önemsiyoıuz ve bu ytizdrn okuyucuısı' ıhı bızi önemsi}'t1r. Kilpak. Iç tasanın, ikon kullanımı ve re"'ll1ler ı-:ibı.ıynnuhıra oze! bır dikkat göstenyortl7. w özellıkle elekıron!k etkili yazıill. düzeyde etltih Y8.2ım. düzelti ve ma.sa\ı':llı.; yayıncılık tıy gı.\b.malarından yararlandl!tımııdfl1ı dahıyı, en büyılk zamaııı nileııkl! bır içerik ıçın harcıyonıı. lıguendıgınlz konularda, \lygım liyanada yüksel, kaliteli kila?lar saglama konu,nında bize güvenebuirı:;ini:.:. ldg Dooks W,;rldwtde'da 25 yıldan U2un bır BureıJu oluştl1l"d.ı:j!;unluz IDG'nln kalik gdcneğirıl kalıte gelenecini 8ürdurmekley1z. Her konuda JıJg ~oks Worldwlrl!,'ın kitaplarına güvmf'bilirb)ııl~. 8. Y,I,~ r.(,",p"", Ph " CKliilü _ 1992 John KJlcııllen Yön. ıeur. aşk. ve Geu. Md. IDG Books WorldWide, Iııe.,--. LX 1\f-i:'1ı: ll.. Ste'llen l1~rkowi12 B~kan log Book,ı, Worldwtde. Ine ii. roıı,~ (\onl,u""i... )1"1,, j9'j~ Tesekkür, Bu kitap m~sıeğime olan sevgimi her zaman destekleyen annem ve habam, IIaLe! ve Glvnn Parker'a aclmımıştır.. Yazartn bi/ıji/eri Kitaplar yazarlar t.arai'ından yazılmaz, takımlar tarafından oluşturulur. Bu projede ~kaptan" Kathy C'ox başta olmak üzere hanka bir takımla çalışlıgımı söylemek istlyon.un. Kathy hugüne kadar gördüğüm en profesyonel editörlerden biii ve onun sürrokli de»leği sayesinde bu projc devam ettirileblldi. Kathy yardımcı edi1.ôrlcrinden büyük destek aldı. Michael Eolinger, Jennifcr Dav:ies, Tina Sims. Dlane Smt1h, Joe Jansen, Kim Darosett ve harika bir ürctim grafik gıubu gerçekten ellcrinden ı:;e1diginee iyi çalıştılar, A}'TIca aheme de verdiideri destckten dolayı teşekkür etmek istiyorum; kanm Betsy ve üç oğlum, Cı1stoplıı::r, Zi:lchaıy ve Ryan bana çok de::>l~k oldu, Zachary'nin gece yan::>l ofisime gelip bwl ziyaret etmesi hana kitabı bitirmem iı:,:in gü.ç verdi. Gayretleri ve destegi her zaman dognı zamanda ortaya çıkan Watemlde Prodııctions'lak1vekilim Margot Maley'e de özel teşekkürlerimi sunuyorum, Ayrıca bazı örneklemeleıin hazırlanışmdabana yardım f"den en sevdiğim tasarımcılardanolan Ken Oyer'a da minnet borçluyum.

5 içeriğe Kısa Bir Bakış Amatörler İçın Web Tasarımı & Masaüstü Yayıncılık Web Design & Desktop Publishing For Duıun1İes Roger C. Parker Çeviren Deniz Ankan Yayma Hazırlayan Bahattin Apak Proje Müdürü Serap Apak KatkıdaBulunanlar Selçuk Şenol, Mine Tezer. Filiz Ormancı Baskı Dünya Yayıncılık A.ş. Birinci Baskı Haziraıı 1999 DÜNYA BASJN8v1 DUNYA 100. Yıl Mahallesi :.14<.110 Bai!",I..,-/lST II"GLOHUS Tel: {02ıı) '.4U I1al) Fax: (021:.ı) 431.1H 1::1 Girif 1 Bölüm i: Genel Bakış: Tasarımdan PazarlamalJa 5 Konu 1: Liralar ve iyi tasanın Konu 2: Tasannun cvren!$el araçlan Konu 3: Web'c karşı baskı: Yeni bir dünyalar savaşı mı'? Konu 1: Hayal gücü. o BÖLÜM ii: Web pazarlamasıııe tasarım 63 Konu 5: Web'dekl Gerçek. 65 Konu 6: Web tasamumın yapısı Konu 7: Web sayfanızla iyi bil" etki bınıkmanuıyolları Konu 8: SiteniZde devamlılığınve süreklı degişikliğin saglallması LLL Bölüm iii: YüzIJı!lmlzda kaijlt baskı tasarımı 121 Konu 9 : Etkin kağıt baskının temelleri Konu LO: İş gazeteleri: Yakın ve kişisel Konu LL: Konuşan broşür ve ilanlar..... }85 Konu 12: Rapor. Teklif ve Diğer Form çeşitlerl Konu 13: K..1.ğıt, mürekkep ve katlarnalann kullanımı ". "..21] BÖLÜM ıcı: Elektronik çaijda renkler Ile "rafikler 225 Konu 14: İşse! bilgilerin görsel olarak nakledilmesi Konu 15: Web üzerınde renk kullanımı Konu 16: Basılmış Renklerln kullanunı 249 Konu 17: Web üzerinde yapabileceğiniz çılgın şc)'"let..261 Konu 18: Gönscllcti seçip Web üzerinde ve Web dışınch kull;:ınmak 273 Konu 19: Web'de ve ekranda metinsel iyileştirmeler 289 B"I 1/ "ON'" b"i"" 3Qn O um v: ıarm o umu...,. Konu 20: DenenmesI gereken on Web aracı. Konu 21: Yapınızı ve Ürelimi.n1Z1 hızlandırmanın on yolu. Konu 22: Gözardı edemeyeee~iniz LO tnsanm gerçeği.. Konu 23: Asla yapmamaıuzgereken 10 tasarım hatası.3l] ] Sözlük 327 Dizin 336 IDG Kitapları KaIJlt Biı"isi Kitabm Arkası

6 Karikatürlere Kısa Rıch Tetllltınt Bir Bakış R,<h T",n~"t s~yf~ 309 S~Yf~ Dalga ~-

7 içindekiler Giriş 1 Web yayıncıllğı başlıyor..,,, Sizin kim olduğunuzu düşünüyorum?0.0 1 Bu kitap nasılorganizeedildi....2 Bu kil.apta kuııanılan simgeler. 3 İşler değlştikçe.., Kapanış. 4 Bölüm.I: Genel Bakış: Tasarımdan PazarlamaIJa 5 Konu 1: Liralar ve iyi Tasarım 7 Tasann1 nedir?, Başarıya altı adnn Tasanm!lkideriniZe nasıl değer kalar. L1 Tas,",nill dıkkat çeker 0'0....II Tasarım mesajımza değer katar. 12 Tasanm okunurluğnnuzııartınr. 12 Tasanm basjtleştirir. 13 Tasarım belirli yerlere vurgu yapmanız! sağlar Tasanm organize eder 14 Tasamn birlik yaratır.. 14 Tasanm mesajınızı ayınr Tasanm üretimi hızlandınr.. 18 Tasanm tasarnı[ sağlar Tasarun. gelir ve iş güvenligl Tasanm ve kişisel mutluluk 20 Konu 2:Tasarımın Evrensel Araçları 21 Önce düşünün! Bana alan verin.. 22 Basılı alan..... ",.,. 23 Wcb'de alan Hangi '"Tlp"tensiniz?. 24 Renk, Baskıda renk...,.. ".27 Web'de renk,.....,., 28 Görsel efektler: Bin kelime degerinde resimler Grafiksel vurgular.. 29 Basitlik

8 Amatörler için Web Tasanmı &Masaüstü Yayım:dı~ ~. içindekiler XV Zıtlıklar Bigisayar donanımı: N(~yc Ihtiyaeınız var'? Yazıltm: Bilgisayar Monitör. Modem. Masaüslü yazıcısı. Diğer faydalı donanımlar Depolama ve yedekleme üniteleri.. Tarayıcılar ve so:ı.yısal kamr:ralar. Kelimeleri ve resimleri birleştirmek. Kelime işlem programlan... Sayfa düzeni ve Web tasanınl programlan Çizim progranılan.. Web tarayıeıian. Resim editörleri: Büyükannenize Rakal yapın. Ekstradan eklenen özellikler. Servis bürolan ve ticari yazıcılar... Internet Servi.s Sag:layıcılan (ISS) <" İlerlemeyi ve uzınanlaşmayı sürdürün.... ~ ~ ~ ~~ " "".".3R,,38... "."'" "...38.,,40 Konu 3: Web'e Karşı Baskı: Yeni Bir Dünya Savaşı mı? 41 Web baskıya kar~ı: Hangisi daha iyi?..41 Basın yayının avantajlan.... "...43 Baskının dezavantajlan Web'in avantajlan Web'in dezavantajlan, Web ilc baskı ar...sında karar vermek Karar aşaması.... H Müşterileriniz kimler ve nerdeler? Bilgi nliktarı Zamandan bağımsız " Ortam ve mesajınızın anlaşılması. 51 Web'in en çok işe yaradığ} yerler Elektronik postanm rolü...53 Konu 4: Hayal Gücü 55 Uygun imajı oluşturmanınyollan.. _.55 Dogru imajı oluşturmak. 56 İmajuılZ1I1 analizi Mesajm~zın farklı ortamlarda kllilanılması 59 web'de kagıt tasarırm._ 59 Web dokümanınm görüntüsü 60 Dosya yönetimınde ustalaşmak Bölüm ii: Web Pazarlaması ıle Tasarım 63 Konu 5: Web'deki Gerçek 65 Wr-b\1.en beldenmesi gen~l[enıer. Web'c adınızı yazmanın yajlan.. Web yayıncıilgı programının seçimi.. HTML kulirınmak yada kullanmamak..." Kod kullanan ve kullanmayan programlar. Kelime- Işlem programlan. Basit Web tasarım paketleri Weh sitesi yönetim paketleri.. Sayfa t8sanm programları.. Sanat progrçindan Diger programlar. Iyi bir Web sitesi için altı adım.. Sitenizin planlanması.. Silenizin yaratılması... Linklerin test edilm<'sl. HlZU1 korunmagı.. Ziyan,;tçilerin izlenmesi. Siteni:.li sıınuş ,,', ", ,76..77, 79., ,,82 Konu 6: Web Tasarımının Yapısl 83 Parçalannızın birleştir1lmesl Arka plan Kelimeler (Yazı) Orlalanınış başlıklar kullanmayın...88 Tamaınen büyük harftm oluşan başlıklar kullanmayın 88 Görsel efektler Linkler ve gezinme 8radan Logolar Geri besleme ve cevap 92 Temel Web tasanm kurallan Küçük düşünün.93 Yatay düşünün, ".. 93 Uzun sütunlan kullanmayın Neler kontrolünüz altında?.. 95 Herşey göruş açınıza bağıl Grafİk halinde yazı daha ıyi kontrol sağlar...97 Konu 7: Web Sayfanızla Iyi Bir Etki Bırakmanın Yolları 99 Ana sayfanızda neler olmalı?. Tema.. Tanıbm. POZisyon açıklaması. Linkler... Yenilikler "LO! ı.. ".. "".,, ".. "... ".."." ""

9 ('Vi Amatörler için Web Tasanmı &Masaüstü YayıncılıiL Bagl:l.otı bilgisi. Hak1anoızın korunması... Sayaçlar ve "Son degişık.liklcr" hakkında bilgi... Resim haıitalaniliniyi ve kötü yanlan... Resim haritalannm avantajlan. Resim haritalanrıın dczavanlajlan. Giriş sayfaları ile ana sayfalar Konu 8: Sitenizde Devamlılığın ve Sürekli Değişikliğin Sağlanmasl 1l1 Tutarlılığın gerektil'leıi.. Arka plan... Yazı. LoganlIn ve gez1nme <.u aç.lanmn uygun yede~imi... Tema, başlık ve bölüm ha~lıklan. Görsel efektler.. Sayfanıza çeşitlilik kazandınnak. Sitenizde l'engin kullanılması Degişken sütun kahnlığ;ı ve yerleşimı.. Standardm lekran lls Bvlüm 3: YÜZlJllımlZda Kaijıt Baskı Tasarımı 121 Konu 9: Etkin Kağıt Baskının Temelleri...l23 Bir kağıt baskı sayfasının ana parçalan ÜsLbilgi ve Allbilgi Logolar ve başlıklar Ana başlıkıaı-....,127 Alt.başlıklar..., 128 Metin yazısı Metln sunu sembollert Ba~langıç buyük harfleri Görsel ögeler ve açıklamalar Ek yazllar , S:ı.yfa sonu nullan ve doküman sonu notıan Sayfa yapısıom öğeleri Boşluk: GizU silahınız Sütunlar Sayfa bölen hatlar Grafiksel vurgular Yazı: MesaJınızın ortamı Tasanm Stil Ağırlık Kalınlık Harf. satır ve pal'ag:ra.f arası hoşluklan., 142 Özel kar<ik.terlcr Baskıdaki unajımz içindekiler Konu 10: iş Gazeteleri: Yakın ve Kişisel 145 Neden iş gazeteleri?.145 llepsi bir zaınruılama sorunu Bir j~ gazetesinin pan'.aları.. ;:~ ısim plakası Folyu bilgisi. içindekiler bölümü 150 DÜ7.giin sütunlar ve bölüm başlıki~ ::::::: An b Ik! 153 aaşı <!J Açıklayıcılal've abartılı ilanlar. 155 Tarafından satırlan Altbaşlıklru ~~~::~~~i~ ~~ ;~~~~ ~ti~ ~~ ::: t~~ Görsel öğeler.. ::::::::. Açıklamalar Sf. ı..161 ~y a ıçi yazı an. 161 yö~~~;~ ii~~ 'li~lesi. 162 Adres etiketi alanı,, 162 Bülteninizde kul1anılac~'k''~~t~~.~.~'dik~'~''h~';i;;:::::::""'" 162 Dg -L 163 D~g~ ;~~prn~~i:~~:~:~~~~::::::::::::::::::::::::... :::::~~; ~konomikve.. zamanlaması i iyi olan üretim I Ş gazet enızın tanım anması. Her sayıda neler olmalı?., Her sayıda kaç sayfa olmalı?..170 Yapı yatay mı dikey mi olacak? 170 Plillıl.~lma üretimden önee gellr..., 171 O S:Ja:ın uydurulması :.",:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 172 Makale1e rtı1 ve yazarlann atanması... Gazetenin genel yapısl,., ::::::::::::::::::::: t Ş gaze enızill inee ayarının yapılması Ana başlıkl~ntckrar yazılması, :::::::: 174 Dullann. yelımlerin ve satır sonlarının ayarlruıması 174 Çok fazla yazının düzenlenmesi,.,.,, 175 Çok az yazıyı düzenlemek ~~~~~~e~~vi~kb::ı~a f~:ıılıklaı- yaratın : :::: 177 Allbaşlıkve:na başlıı!;azıl~~ bütfu~iük k~~d~~'::::::::::::::::::::: t~~ Paragraf arası boşluklanm azaltın 180 g:~:~s~e~~~~0k:;~ır:~~:ı~::l~~ayın 181 Gel'eksiz grafıksel vurdulan e. ng. "leyın...,.., lçindekllel' bölümünü organize edin.,: i

10 Aıııatölier için Web Tasanmı &Masaüstü Yayıncılık'---- _. ~icindekiler XiX Konu LL: Konuşan Broşür ve i1anlar.l85 Doğru biçimin seçilmesi Sayfa ta~anml... Ön sayfa.. Ön sayfa içi. ". İç s;:>yfalar.. Arka sayfa.... Az masranı broşür hazırlama yallan. Mükemmel broşürler yaratmanın üç yolu. Sayfa kenarına kadar ba-"lrl1... Boşluk ekleyhl. üsteler ekleyin '" ilgi çekici r~klamjar..... ıbel IAB Konu 12: Rapor, Teklif ve Diğer Form Çeşitleri...l97 Kelime İşlemcinin Verimıı Kullanımı 198 Sayfa kenan bosluklannıkullanarak yazı uzunluğunukısaltırrak.. ı 98 Sa"tır ararı boşl~ıkıannı ayarlamak 108 Harf arası boş\ukjannıayarlaroak... " Farklılıklar '. 200 Savf;;ı ü~t "'e alt yazılan {Header - Footer) " Gi~Ş, sonuç ve özetler,, 203 Görsel ögelerin yer\eştlı1lmesi, Kapak ve sayfa ayıraçlan kullanmak Form ve başvurulardakiproblemler Cevap için boşluk miktarım ayarlayın Manlık düzenı,,, Anlamlı başlıklar ve ek açıklamalar " Kullanma kılavuzuhatalan.. "..209 Konu 13: Kağıt, Mürekkep ve Katlamaların Kullanıml 2ll Önemli kagll karakteristikleri. 211 Boyut: Başlangıçt.an b1tişe Renk: Sahnenin hazırlanması ' 213 YapL: Kagıdı hissedin Kaplama: Mürekkep içln bir kuyu. 214 Agırıık: Kağıdın hammaddesine bag:h bır özellik Yoğunluk Agırlık hanclndekl buyul Scrtl1k: Dik duruyor mu?, 216 Şeffafiık: Kağıdın arkasım görebutyar musunuz? 216 Yapı yönü: Kend1ni akıntıya bırak " " 216 BulunabUlrUk: Salıya hazır olur mu?.216 Bu yazıyı okumadan katlamayınve bükmeytn ı 7 Katlamalar Geniş kesimler ', Delikli kesimler 218 Geniş katlarııalar,, 218 Yaldızh kağıtlar Mürek.kC'pk tasanm.. " Fotog-nılara gerekli önemin ;':azanc1ıniınası. Taşmaların kullanımı... Çifte tonlarnalann kullanımı.. 1\1aHyet hesabı. YönLemleri Dirleştirınek. Tablam hazıl' ını'?. Yazılırna karar verme... Bilgiyi kurgulamak ManşetleTin vf': haşiıklann kullanımı.. Tablolan çekici bir şekilde biçimlemek Şema ve grafiklelin kullanımı. ürganj2asyon şeınalun sonımlulugugösterir. Z'UIıanı ve sırayı göstermek İşsel brrafiklerinizi geliştirme GÖLÜM IV: Elektrıınik Çaijda Renkler ıle Grafikler 225 Konu 14: işsel Bilgilerin GörselOlarak Nakledilmesi Konu ıs: Web Üzerinde Renk Kullanıml 237 Web rl':nkll"nnin ar.ah:>j Web sitelerini Ziyaret p;derken bakıluc~tk noktalar Ekran yakalı}'leı programla çalışmak Wl"h renkleriyle çalışmak Di:>.ginlemeyi öğrenin 240 Dogru renkleri 8eçin Kendimizi blrlmç belirli ~imza~ n:ngl.yle sınırlayın 24 ı Arka plan renkleri konusunda seçic1 olun ihraç ettiğinil. ~afikjertn renk derinligini azaltın 242 Web stte'niz için doğru renklerlıı ı;eç1rn Hazır renklerle çalışmak Özgün paletinizi yarat.mak Kendı Öı:gÜll LUka planlannlzı Y2.ratmak veya eklemek Web sileniz için renk seçimi Metin için rrnk seçiml Doğru arka plan rengi seçimi Paletle ilişikili renkjerin seçimi Tarayıcı bağlantılaniçin renk seçimi R Konu 16: Basılmış Renklerin Kullanıml 249 Amaçlı ı-erık.ler. Renk kullanırkendikkatli olun.. Renkleri kullanırken tasamıfyapmak Öneeden basılmış renkli 88yfulMla çalışmak Önceden basılmış sayfa yınat.mak..,

11 o XX Aıııatörler için Web Tasarımı &Masaüstü YayıııcılıL- içindekiler )l Henkli,';ayfa uzerine basım.. Siyah ve beyaz kullanarak "renkler" yaratmak.. Kan~lınnak ve üzerınc' basmak. Spol renkler namıa) di:ırl renge karşı.,<;pot <"f'nk Normal renkler (CMYK).. Normal ve nokta rengi birlikte kullanmak.. DizClynda gözönüne alll1acakl3r. Doğru renklerin seçimı.. Renkler ve arka planlar.. ". Renkler ve fotogral1ar.. Renk paletinizi kaydedin ~) Konu 17: Web Ozerinde Yapabileceğiniz Ama Yapmalı mısınız? Çılgın Şeyler, 261 Web sitenize hareket ve ses katın..262 Avantajlan Dczavanlajları Daha iyi gezinım için Frame kullanın Yaııtipi üzerinde kontrol kazanın Aerobarıa kesin yazıtjpini belirlemek ve bağlılığı biçimlemek..267 Ziyaretçilerinizi cesaretlendirmek için formlaı' kullanın Veıitabanı basımı Diğer Web sunum medyası Intranetler Konu 18: Görselleri Seçip Web Ozerinde ve Web Dışında Kullanmak 273 Fotografiar: Gerçeğin ta kendi~i Örneklemelcr: Dokunuşlardakistil....27~ Özel ayarlamalar Clip art Yazılan değiştirmek H.esim yazıttpleri H.esim kalitesi. çözünürlük ve kopyalama hnklan. 278 Görsel öğeleri değiştirme Budurnak " Sllüetleme Ye.niden boyutlandırmak ışığı ve renk ayarlanm değiştirmek Renk derinliği Yc.nidcn dukı.uımak Diğer özel efektler 283 Görsel malzemeyi baskıda yerleştirmek 284 Yaslama Baskın görüntü Sayfaya bakmak c.;erçeveler... 2H7 Resiın altı açıklamaları GÖlgc.lcr HS Ağda görsel malzeme kullanmak. 2M Konu 19: Web'de ve Ekranda Metinsel iyileştirmeler 289 Tiplere karar vennek 290 PANOSE kuralı Taban Çizgisi. x yüksekliği, alt kısımlar. üst kısımlar ve diğer tip özellikleri 291 Dekoratifve elyazı~ı şeklindeki yazıtipleri KullarulabiHr bir yaııtıpi kolleksiyonu oluşturmak Basıh malzemede yazıtipleri ile ilgili noktalar 296 Özel karakleder Doğru noktalamayıkullanmak Paragraf başı büyük harileri 299 Boşluk ve grafiksel vurgular. 300 Paragraf biçimleme Karakterlerin degiştirilmesi. 302 Web üzerinde yazıtiplerininen iyi biçimde kullanılması Hangi yazıtipi biçimini kullanmalıyım?..304 Type i yazıtipi..304 TrueType yazıtipj Etklnltk ve tutarlılık: Stillerin kullanımı Stiller nelerdir? Stılleri uyglliarken zaman kazanmak /". (.i 1I0N"/ "' 1".. 3Q9 O um: arın 00 umu. Konu 20: Denenmesi Gereken On Web Aracı Konu 21: Yapımzı ve Oretiminizi Hızlandınnamn On Yoıu ı1s Yazı ~til1eıini kullarun..315 Stmerinizl otomatikleştlrin Kısayol tuşlannı kullanın Şablolliardan korkmayın Araç çubuğunuzu ayarlayın Paragraf diyalog kutusuilu unutmayın 317 Yapıştırma tahtasım kullanın.... :~17 Kelime işlemcinizi kullanın Faydalı fonksiyonjan araştınn. 318 Küçük modeller hazırlayın. 318 ıll

12 ij AmatöHer için Web Tasanmı &Masaüstü YayıncıhkL _ Konu 22: Gözardı Edemeyeceğiniz 10 Tasarım Gerçeği 3l9 'H İnsanlann zamanlanna saygı göstertn, Kime seslcnmek istediğinizi unutmayın... L o" 320 Sekli mesajınız belirlesin. 320 Rekabeti unutmayın... " 320 Sadece önemlı noktalan ""Urgutayın. 320 Tutarlı olun.321 Gürültüden uzak durun Gereksiz tekrarlardan kaçının. 322 Hedefiniz kesin olsun 322 Tekrar, kabul etmeye sebep olur. 322 Konu 23: Asla Yapmamanız Gereken 10 Tasanm Halasl 323 Uçnşan başlilllgıç büyük harfleri KüçCık yazıtipinde UZlU1 satırlar., Cümleler arası çift boşluk Alt başlık kullanmamak Anlaşılmaz başlıklarve altbaşlıklar. 324 Uzun yazılar içın Sans Serlf yuzıtipleri kullanmak 325 Otomatık satır bo~luklama Sıkıştmtmıı;; başlıklarve altbaşlıklar Düzendeki tutarsızlık. 326 Sadece büyük harf başlıklar 326 Dizin 327 Giriş 198o'lerin ort.ısında Adobe'rıin PostScıipt'i. Apple'm Macintosh'u ve LaserWritcr'ı ve Paul Brllinerd'in Aldus (şimdiki adıyla Adobe) PageMaker'l slii1nıasıyla ba~layan iletişim devrimi şimdi de Web sayfası tasarımı yapan yeni nesil Y~Jln yazılımlanyla sürüyor. 2ilman degişiyor! Birkaç Jll içinde masaüstü yayıncıllgı baskı öncesi hazır1ajlcılarının v~ yazıcılann yerine geçti. Grafik tasanmcılan elektronik üretimi öğrcnmek veya işi bırakmak zorunda kaldılar vc -en önemlisi- artık herkes yayıncı olabiliyordu. Basının gücü arlık sadece baskı makinelerinde değildi. Daha önceleri mümkün olmayan kısıtlı sajldaki haber mektuplan ve küçük baskılar artık mümkündü ve artık tek başına çalışan profesyoneller broşür. haber mektuplan. fiyat listeleri gibi kendi pazarlama araçlannı ürctcbil1yorlardı. Web yaytncılıijı Başlıyor Artık Intcrnet yaşamımızın hir parçası oldu. Yayıncılıkta.kl deglşlminbir benzeri de Internet'de ortaya çıktı..' Kısa zaman öncesine kadar Internet -baskı öncesi hazırlayıcılarglbl- HTML programlamayıbilen kısıtlı sayıda insanın anladıg! bir konuydu. Şimdi herşey degişti. Yeni nesil masaüstü yajln programlarıdaha önce başka programlann broşür ve haber mektubu hazırlamajlkolay kıldığı gibı Web sayfası tasarımını kolaylaştırdi. Sonuçta çok küçük işletmelerin sahiplei1 bhe kendneıini Web'dc gösterdher -tasarun hakkında hiçbirşey bilmemelerine rağmen-o Web yayıncılığına olan bu hücum günümüz sorunlarındanblrld.b: İlk masaüstü yayıncılık yazılımlannınsayfa başına 42 yazıtipi içeren çirkin dokümanlar üretmes1 gıbı bu yeni Web lasanm yazılımlanda yavaş yüklenen, okuruııası zor Web sayfalarına sebep oldu. -Web sayfaları sık sık Yilfardan çok zarara sebep oluyorlar-o Bu kitabı,"'eb'de çok daha iyi t.asanm yapabilmeniz içill yazdmı..

13 2 Amatöı1er için Masaüstii Yayıncılık ve Web Tasanıtll Sizin Kim Ofdu4unuzu Düşünüyorum] Du kitabı üç farklı topluluğa hitaben yazdım. Bunlardan biri muhtemelen size uyacaktır: tl Deneyimli masaüstü yayıncılan. Bu kitabı masaüstü ya:yım~ılık deneyimi olanlann Web tasarımına geçmeleri için yazdım. K...gıt için ttı tasanınla Web için tasanm arasında önemli benzerlikler ve farklılıklar var. Bu kitap sayesinde baskı tasarımı konusunda bildiklerinizi kullanarak Web tasanrnına kolay bir geçiş yapabilirsiniz. Amatör masaüstü yayıncılan. Bu kitap kendi reklam ve broşürleıini hazırlamak için masaüstü yayıncılık dünyasınayc.ni giren kişilr:re tam bir kaynak oınıası için hazırlandı. Bu kitap başlangıçta ihtiyacınız olan bütün bilgileri içeriyor. ttı Amatör Web tasanmeılan. Pek çok licaret adamı ilk proje olarak Web sayfası tasarımı yapıyorlar. Kişisel ve aile Web sayfalan da glderek popüler oluyor, böylece :Insanlar uzak iliabalanyla ve arkada~lanyla baglarını sürdürebiliyorlar. Bu kitap daha önceden deneyiminiz olmasa da Web sayfası tasarımı için size yetecek bllgileri :lçeıiyor. Bu Kitap Nastf Ortj.anize Edifdi Bu ldtabı okuma şeklin:lz ne yapmak lstediğinize baglı. ttı Eğer masaüstü yayıncılı~ayenl ha.şladıys<u1ızve "herşey1 yapan" bir yazılım satın aldıysanız i. konudan başlayıp kitabı sonuna kadar okuyun (en azından ihtiyacınız giderilinceye kadar). Birinci bölümdeki 4 konu başaı'ı1j baskı ve tasarım yapmanız ıçın gereklı temc.t h:llgheıi içcriyor. ttı Eğer daha önceden masaüstü yayıncılı~ı hakkında htlgln:lz varsa ve bu iş:ln temcllerin:l biliyorsanız direk üçfıncü bölüme geçebilirsiniz. Aynı zamanda dördüncü bölümü oku)'ljp renklendinne ve diğe-r konular hakkında bilgi alabilirsiniz. Ek olarak onuneu konunun a.kasına "Amatörler için Haber Mektuplan"ru sıkıştırdım. Bunlar size yol göstereeektir. Giriş tl Eğer hiç zaman kaybetmeden Web sitesi tasarlamak istiyorsanız ikind bölümü açın ve okumaya başlayın. Bn konular gercel{çi beklentilere sahip olmanızı sağlayıp aynı zamanda kullanaı-ağınızaraçlan ve karşılaşacag101z wrluklan anlalıyor. Eğer gelişmiş araçlan ve teknik1e:ri merak ediyorsanız 18. konuya bir bakın. Son olarak 5. bölümü inceleyerek önecld hölümlcrdeld bilgileri tekrar edin ve birkaç i:;;e yarar ögül alın. Bu Kitapta Ku((amfan Simtj.efer İşte bu kitapta karşılaşacağınızsimgeler. Gratlkler konuyu çoğu kez kelimelerden daha hızlı ve daba iyi anlatırlar. Bu küçük resimler tasarımlarımzayaklaşmunızdayolunuzu aydınlatacak. Bu sinıge. yapıştırabueceğlnlzkadar bır yapıp ta buzdolabı kapınıza (tercihen bilgisayanmza) tasanm Için ônemu :Ipucu demektir. Bu sjmg~. Web laı;anmı için ipucu demektir. Baskı işlerinde kullanmayın. Bu simge. hayatınıı.ı (yada başkasının hayatını) demektir. Bu bilgiler ilerde tekrarlanacak, hatırlayın! kolaylaştıracakipucu Bu sim~e, yavaş yavaş derin konulara girdiğinizibelirtir. Gerçek tasanmeıla. için önemli. Bu simge. Web veya baskı tasanmı yaparken işini7.e yarayabllecek yazılımlaıı içerir.. Tasanın yaparken zamaruruzıveya pammzı (yada müşterinizin zamanını veya parasını) boşa hareamanıza sebep olacak behrl1 hatalar vaı dır. Bu simge ise. slk yapılan v~ zarar veren hatalan gösterir.

14 Amatörler için Masaüstü Yayıncılık ve Web TasanlltL-. işler De4iştikçe... Geriye bakıp da Applc Macintosh ve PageMaker'ın dünyayı degişt1rmesinden sonra ortaya çıkan yenilikleri görüp aslında ne kadar az şeyin degiştiğini farketmek ilginç. Temeller aynı, bu kitabı yazarken tatbgım en büyük zevklerden biri de araçlano değişmesine rağmen ne kadar çok şryfn aynı kaldığımgörmek oldu. Şimdi, birkaç yıl öncesine kadar sadece büyük fırmalardave NASA gibi devlet kunıluşlannda bulunan bilgisayarlarla çalışıyoruz. 200 MHz Pentium işlemellerlebüyük ekranlan kullanıyoruz. Ucuz ve hızlı bir şekilde onbinlerce baskı tütüne ulaşımmuz var. Ancak, tasanıncılar ve haberleşmeeiler olarak hem baskı hem de Web lasanınındaki amaçlanrnız aynı: ii' Mesajınıızı mümkün oıduııum~a basit ve anlaşılır yapmak. Bölüm i Genel Bakış: Tasanmdan Pazarlamaya 5. Dalga Rich Tennant ı/ Dikkat çekmek ve okuyucunun veya Web shesi z1yaretçisinin bilgi aktanmı sırasında ilglg1nl çekmek.... Haberleşmemizin ve projelenmlz1n içeriğinin ve tasarımının kaliteli olmasını sağlamak Kapamş Web tasannn ve masaüstü yayıneı1ıgıkonusunda amatör de usta da olsanız umarım bu sayfalarda başlayanyolculnk boşumızagider. ',i "KAGIT PARÇALAYıCı YAYıNCılıK KULLANDıKLARıNı LARı NDA MASAÜSTÜ YAZılıMLARıNı BiLMiYORDUM DOGRUSU."

15 Bu bölümde... n ilgısayan tanıınıyorsanız ne kadar zeki olursanız D olun kullanamazsinı7.çünkü bu kuilunun akılla, zekayla bir ilgisi yoktur. Bilgisayar kullanabilmek için, ıaten üniversite eğitimi, matematik bilgisi veya konunun uımanı olmak gerekmez. Sadece bilgisayar kullanmayı istemeniz yeter. Böyle bir arzu duymayanlar ise canavar la biraz bağuşur sonm kapatır ve rahat ederler. Kitabın hirinci bölümünde sizi çok temel bılgısayar kavramlarıyladost edeceğiz. Bunun için bir bilgisayarınız olması bue gerekli değil. Belki de siz bir pompalı tüfek aldıı1jz ve onunla neye aleş edeceğinizi bilmek istiyorsunuz. Hangisi olursa olsun tşle bu bölüm tam size göre!, i ti Konu 1 Liralar ve Iyi Tasarım 8u Konuda: MN çagında tasanmın önemi Ta.sannun okunak.1ılık1a olan ilişkisi Ki!;lilik ve birliktelik olarak tasanm Tasanının başanmıı nasıl etkileyeceği iyi tasanmın kişisel t..'ltmindeki önemi I yi tasanm ingam mutlu eder. Liralar da tabii!... Bu iletişim dünyasında tasanm lüks olmaktan çıkıp bıl' ihtiyaç oldu, Artan iletişim ve l.asanın bilgileri bugun konuyu eskisinden çok daha önemli yapıyor. MasaCıstü yayınel1ığın ve kelime işlemciliğin degişik baskı seçenekleri ve ucuz inkjet baskıyla desıek1enen yükseli:;;i insanlan etkin tasanilun avantajlarına daha hassas yaptı. Sonuçta Insanlar eskiden boşverdikleri tasanm hatalanna artık tepki gösteriyorlar. KöLü tasarım mcsajını7,in anlaşılırlığıru bozar ve aynı zamanda okuyucuya bir hakaretlir. Bu konuda tasanın işini analiz edip kellme \'e resinılerinizi naı:,ıl daha anlaşılır yapacagına değiniyorum. ilerleyen sayfalı:ı.rda tasanının işteki bı:ı.şannızı nasıl etkiley1ceği, kişisel güveninizi nasıl artıracağı ve pazarjamamza nasıl katkıda bulunacağı konustında bilgiler bulacaksınız. Her İşte oldugu gibi tasarını dünyaı:nnda da ilk adım son derece önemlidir, İşLe bu yüzden bu konuyu Iyice anlamadan dığer konulara geçmeyin.

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

Yaratma Kılavuzu. Kendinize Ait Web Sayfalarınızı ve Web Sitenizi Kendi Başınıza Kolayca İnşa Edin!!! Mehmet Emin ARI. www.eminari.

Yaratma Kılavuzu. Kendinize Ait Web Sayfalarınızı ve Web Sitenizi Kendi Başınıza Kolayca İnşa Edin!!! Mehmet Emin ARI. www.eminari. Web Sitesi Yaratma Kılavuzu Kendinize Ait Web Sayfalarınızı ve Web Sitenizi Kendi Başınıza Kolayca İnşa Edin!!! Mehmet Emin ARI www.eminari.com 2 Künye 3 Sevgili Anne ve Babam, Müzeyyen ve Nuri ARI ya

Detaylı

Office 2010 için çok özel ipuçları DOLU DOLU TAM 112 SAYFA! Türkçe sürüm. Yeni Microsoft Office i tüm detaylarıyla öğrenin! KİTAP

Office 2010 için çok özel ipuçları DOLU DOLU TAM 112 SAYFA! Türkçe sürüm. Yeni Microsoft Office i tüm detaylarıyla öğrenin! KİTAP Office 2010 için çok özel ipuçları KİTAP DOLU DOLU TAM 112 SAYFA! Türkçe sürüm Yeni Microsoft Office i tüm detaylarıyla öğrenin! R Word 2010 R Excel 2010 R PowerPoint 2010 R OneNote 2010 R Outlook 2010

Detaylı

10 DERSTE FRONTPAGE SİTESİ

10 DERSTE FRONTPAGE SİTESİ 10 DERSTE FRONTPAGE SİTESİ ÖNSÖZ...3 DERS 1: SİTENİZİ PLANLAYIN...5 WEB SİTESİ NİN AMACI...5 SİTENİN TÜRÜNÜ DOĞRU BELİRLEYİN...7 EŞ-DOST SINIRINI AŞACAK MISINIZ?...7 SİTENİN İSKELETİ...8 Site Planını FrontPage

Detaylı

Çeviri: Feride Kurtulmuş

Çeviri: Feride Kurtulmuş KĐTAP NASIL OKUNUR RON FRY TĐMAŞ YAYINLARI / 570 ÇALIŞMA TEKNĐKLERĐ DĐZĐSĐ /4 Eserin Türkçe'ye çeviri hakkı Career Press ile yapılan anlaşma uyarınca Timaş Yayınları'na aittir. Đzinsiz yayınlanamaz. Kaynak

Detaylı

içindekiler kü nye Editörden 5 CeBIT 2 011: Pa rdus 9 Pa rdus 2 011.2 Cervus ela phus dig ika m : Fotoğra f Boy utla ndı rm a 14

içindekiler kü nye Editörden 5 CeBIT 2 011: Pa rdus 9 Pa rdus 2 011.2 Cervus ela phus dig ika m : Fotoğra f Boy utla ndı rm a 14 Sayı: 2 Ekim 2011 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir... CeBIT 2011: Pardus Pardus 2011.2 Cervus elaphus digikam: Fotoğraf Boyutlandırma Scribus'ta Tasarım - V CodeBlocks Geliştirme Ortamı - I

Detaylı

Head First PMP için ne dediler

Head First PMP için ne dediler Head First PMP için ne dediler 30 yıldan uzun süredir proje yönetimiyle uğraşıyorum ve PMBOK (Proje Yönetimi Bilgi Birikimi) Kılavuzu, Üçüncü Baskısı alanında konunun uzmanı sayılırım, bunun öncelikli

Detaylı

INTERNET, WEB SERVER ve WEB TARAYICILARI. Bu kurallar ise Internet in çalışma tarzından ve protokollerinden doğan kurallardır.

INTERNET, WEB SERVER ve WEB TARAYICILARI. Bu kurallar ise Internet in çalışma tarzından ve protokollerinden doğan kurallardır. 1 BÖLÜM 1 INTERNET, WEB SERVER ve WEB TARAYICILARI 1.1. INTERNET HTML dilini öğrenmenin amacı, ya bir web sayfası ya da bir web sitesi oluşturmaktır. Bir web sayfası ya da bir web sitesi oluşturmak için

Detaylı

Arama Motoru Optimizasyonu Başlangıç Rehberi

Arama Motoru Optimizasyonu Başlangıç Rehberi Arama Motoru Optimizasyonu Başlangıç Rehberi EO Sayfa 1-1 Bu rehber kimlere hitap etmektedir? Bu rehberde Arama Motoru Optimizasyonu ile ilgili dünden bugüne gelen tüm bilgileri sizlere sunacağız. Eğer

Detaylı

W-S Giriş Yazısı. WebmasterSitesini seven, sadık üyelerimize bu yeni dergimizi armağan ediyoruz. W-S

W-S Giriş Yazısı. WebmasterSitesini seven, sadık üyelerimize bu yeni dergimizi armağan ediyoruz. W-S W-S Giriş Yazısı İki aylık uzunca bir aradan sonra yeni çıkan 8. WS dergisi ile sizlere ulaşmış bulunuyoruz. Umuyoruz bu yeni sayımızı beğenir, çevrenizdeki arkadaşlara da okumaları için tavsiye edersiniz.

Detaylı

İNGİLİZCE DİLİ. dersinde 21. yüzyıl becerilerin geliştirilmesi

İNGİLİZCE DİLİ. dersinde 21. yüzyıl becerilerin geliştirilmesi Bu kılavuzda ifade edilen yazarın görüşleri Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı nın (United States Agency for International Development - USAID Kosovo) veya Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

BTSO. Tüccarın El Kitabı Serisi - IV. Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar. Kasım 2007

BTSO. Tüccarın El Kitabı Serisi - IV. Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar. Kasım 2007 BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - IV Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...22 Bazı Temel

Detaylı

DİJİTAL MEDYA OKULU 2012

DİJİTAL MEDYA OKULU 2012 17 Kasım - 22 Aralık 2012 DİJİTAL MEDYA OKULU 2012 Medya Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile MEDYA OKULU 2012 07 17 Kasım - 22 Aralık 2012 Medya Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği

Detaylı

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI

21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI 1 21. YÜZYIL OKURYAZARLIĞI Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler Tessa Jolls Elizabeth Thoman Ders Plan Tasarımı / Yazımı: Jeff Share Çevirenler Yrd. Doç. Dr. Cevat ELMA Yrd.

Detaylı

Bilimi nasıl filme alırsınız?

Bilimi nasıl filme alırsınız? Çevrim İçi Bilim Haberciliği Kursu WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. Ders 8 Bilimi nasıl filme alırsınız? (Sárka Speváková ve Carolyn Robinson) (Mikoláš Herskovič in katkılarıyla) WFSJ ve

Detaylı

T.C. Samsun Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ADIM ADIM WEB. Abdurrahman GÜNER

T.C. Samsun Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ADIM ADIM WEB. Abdurrahman GÜNER T.C. Samsun Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ADIM ADIM WEB Abdurrahman GÜNER Tekniker Samsun / 2012 Kapak Tasarımı Dr. Ali KORKMAZ Dizgi/Baskı Refik YILMAZ Koordinasyon ve Tarımsal Veriler

Detaylı

İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Eğitici El Kitabı

İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Eğitici El Kitabı İnsan Hakları Örgütleri İçin Örgüt Yönetimi Eğitici El Kitabı Bu kitap Hollanda Helsinki Komitesi tarafından desteklenen İnsan Hakları Örgütlerinin Yerel Şubelerini Güçlendirme projesinin bir parçası olarak

Detaylı

Bilal Akçay. 1 http://www.bilalakcay.com

Bilal Akçay. 1 http://www.bilalakcay.com Bilal Akçay 1 http://www.bilalakcay.com Bilgisayar Mühendisi kavramı artık genel bir alanı niteler oldu. Kimse okulu bitirdikten sonra Bilgisayar Mühendisi ünvanıyla çalışmıyor. Üstelik teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

Access 2000, bütün Windows 95/98 programları gibi çeşikli yollarla başlatılabilir.

Access 2000, bütün Windows 95/98 programları gibi çeşikli yollarla başlatılabilir. Eğer bana bilgisayar kullanımını haklı gösterecek tek bir şey şey derseniz, hemen Veritabanı derim. Veri-işlem. Ve ister telefon defterinizi oluşturun, ister firmanızın demirbaş envanterini tutun, Microsoft

Detaylı

Teknoloji için CIO 2010 ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU İŞ TEKNOLOJİLERİNDE LİDERLİK DOSYA KONUSU: 2011 DE DAHA HIZLI BANTGENİŞLİĞİ SUNACAK 4 TEKNOLOJİ

Teknoloji için CIO 2010 ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU İŞ TEKNOLOJİLERİNDE LİDERLİK DOSYA KONUSU: 2011 DE DAHA HIZLI BANTGENİŞLİĞİ SUNACAK 4 TEKNOLOJİ DOSYA KONUSU: 2011 DE DAHA HIZLI BANTGENİŞLİĞİ SUNACAK 4 TEKNOLOJİ SAYFA 40 İŞ TEKNOLOJİLERİNDE LİDERLİK Teknosa CIO su Önder Kaplancık Teknoloji için teknoloji geliştirmiyoruz. İş için teknoloji geliştiriyoruz.

Detaylı

ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı

ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı ADOBE DREAMWEAVER CS4 Kullanıcı El Kitabı İÇİNDEKİLER Dreamweaver Temelleri İçerik Eklemek Stil Sayfaları Oluşturmak Bağlarla Çalışmak Resimlerle Çalışmak Tablolarla

Detaylı

Yeni Mezunun İş Rehberi

Yeni Mezunun İş Rehberi Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin Yazı İşleri Asuman Korugan Eda Çapa Görsel Koordinatör Alper Ergenekon Reklam Rezervasyon Yeliz Yamak Baykal mezunrezervasyon@yenibiris.com Ofset

Detaylı

A dan Z ye Web Tasarımı İÇİNDEKİLER

A dan Z ye Web Tasarımı İÇİNDEKİLER A dan Z ye Web Tasarımı İÇİNDEKİLER 06...İçerik yönetim sistemi (CMS) nedir? 09...Joomla tarihçesine kısa bir bakış 12...Joomla nın özellikleri ve faydaları 15...30 dakikada Joomla kurulumu 22...Joomla

Detaylı

Web Tasarım Kavramları

Web Tasarım Kavramları Web Tasarım Kavramları Bölüm 1. Bilgi Mimarisi - Bir Web Sitesini Planlama Giriş Bir web sitesinin planlama aşaması oldukça zahmetli bir süreç olabilir. Bu süreçte işinize karışacak birçok kişi olacaktır.

Detaylı

ÖZEL WEB SİTESİ KURMA REHBERİ

ÖZEL WEB SİTESİ KURMA REHBERİ ÖZEL KOLEKSIYON 2009 WEB SİTESİ KURMA REHBERİ BİLGİSAYAR KİTAPLIĞI SERİSİ - 03 Yayıncı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Mehmet Y. YILMAZ Yayın Direktörü M. Rauf ATEŞ Yazı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Abdullah ÇİMELİLER BİLGİ VE ERİŞİM AMAÇLI BİR TEKSTİL WEB SİTESİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Nisan-Mayıs-Haziran 2012. Yeni çağın bakış açısı: Fütürizm

Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Nisan-Mayıs-Haziran 2012. Yeni çağın bakış açısı: Fütürizm Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Nisan-Mayıs-Haziran 2012 37 Yeni çağın bakış açısı: Fütürizm sunuş 01 Türkiye nin yarınları için çalışıyoruz Tarihi, doğası, kültür mirası ile

Detaylı

Film- yapımı el kitabı

Film- yapımı el kitabı Film- yapımı el kitabı MOVET Mesleki eğitim ve öğretim filmleri Tatiana Speri ve Eva Vanhee 1 İndex MOVET Mesleki Eğitim ve Öğretim İçin film Yapımı GİRİŞ... 4 1.DİL AMAÇLI FİLM YAPIMI... 7 1.1 film yapımını

Detaylı

Oyun Sektörünün Gücü (Orçun Köroğlu)

Oyun Sektörünün Gücü (Orçun Köroğlu) Oyun Sektörünün Gücü (Orçun Köroğlu) Oyun yapımı senelerdir var olan ve gittikçe büyüyen bir meslek. Teknolojinin gelişim eğrisine bağlı olarak oyun sektörünün piyasadaki önemi de gittikçe artıyor. Rahatlıkla

Detaylı

Markalar Evi İnşa Etmek: Whirlpool Şirketi nin Başarı Planı

Markalar Evi İnşa Etmek: Whirlpool Şirketi nin Başarı Planı Markalar Evi İnşa Etmek: Whirlpool Şirketi nin Başarı Planı Whirlpool un dijital değer yönetim mimarisi, marka değerini korumasını ve genişletmesini sağlıyor. Leonor Ciarlone Uzman Editör, The Gilbane

Detaylı