7'den 70'e. Herkes İçin! Rot1er c. Paik.,., ( Eğlenceli ve Kolay Yol, j. Tasarıınını Öğrenmenin. !ardım çantası EtkileYic~ Web Tasarımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7'den 70'e. Herkes İçin! Rot1er c. Paik.,., ( Eğlenceli ve Kolay Yol, j. Tasarıınını Öğrenmenin. !ardım çantası EtkileYic~ Web Tasarımı"

Transkript

1 . j ";::..,~~ " j j j j j j j j j j j j j j : j 7'den 70'e Herkes İçin! Rot1er c. Paik.,., ( llmatdn et Için Masaüstü YaYılıellik" Tasan", Idtabou" YIIZMr Etkin Kağıt Baskı Tasarıınını Öğrenmenin Eğlenceli ve Kolay Yol, j Web SayFası Tasarlark, j KUllanacağınız Jik!ardım çantası EtkileYic~ Web Tasarımı Yapmak Için Yüzlerce Jpucu ve Öneri -Hepsi < Basit Bir Dilde j j j j j j j j j j j

2 Al\lJ.ATÖRLER lcin WEB TASARIlVII & l\lj.asaüstü YAYıNCıLıK Roger C. Parker -- IDG BOOKS WORLDWIDE IDG Books Worldwide. Ine. An International Data Group Company Fost~r Ciı~, CA" Chieago, Il,. Indlanapoliıı, IN BraJntrec, MA Oilllas. TX

3 Amatörler için Masaüstü Yayıncılıkve Web Tasanmı IDG Books Worldwide Inc. Arı Inlernational Data Group Company 9JO E, Hillside Blvd. Suitc 400 Fos!er City, CA lisansı ile "GLOBUS" Dünya Basınevi 100.Yıl mahallesi Bagcıladslanbııl tarafından yayınlanl11ı~tır, Copyright 1999 Dünya Yayıncılık A.ş. Tüm yayın haklan Dünya Yayıncılık AŞ.'ye aittir. Bu kitabın herhangi bir kısmı, sayfa düzeni. kapak tasanınıve İkon1an, yayıncının yazılı izni olmadan taklit edilemez veya çoğaltılamaz. Yazar Hak/ttnda Roger C. Parker Roger C. Parker <ıdı bugün en ünlü masaüstü yaymcılan arasında geçmektedir. Aralannda Amatörler 1cin Microsoft Office serisinin ve Amatörler İçin l\lilsaüstü Y<ıymcılık kitabının da bulundugu 24 kitabının 30 ülkede bir milyonun üzerinde okuyucusu vardır. Roger Magazine Publishing Association'ın New York'ta düzenlediği Fuliu Confereııce gibi pek l,.uk tasanm seminerine katılmıştır, Roger ili'alarında Microsoft SmaIlBiZ'In de bulunduğu pek çok tasanm yayınınadü7.enli olarak katkıda bulunmaktadır. Kendisi Microsuft Small BusİIless konseyine üvedir ve pekçok şirkete danışmanlıkyapmaktadır,aynca Uluslarası TMarıni' BirliğinIn de üyesidır. Üeretsiz Web tasarııli fikirleıi için Roger C. Parker'm wv.rw-.rcparker.coın adresindeki Web sayfasını ziyaret edin. ISBN: Türkiye'de basılmıştır. Arnalörler İçin." kitaplarına ilişitin her (ürlü bilgi için Tel: AB AB (pbxl Faks: B 13 Yayıncının 8onunluluklan: Gerek yazar gerek çevirmen gerekse de yayınevi, bu kitabı hazırlamakiçin ellerinden gelen en büyük gayreti gösternıişlerc1ir. Dünya YayıncılıkAŞ" kitabın eksiksiz ve hatasız oldugu yolunda herhangi bir garanti vermez ve hatalı kullanımmaankaynaklanacak olası zararlar için sorumluluk üstlenemez. Patentler: Microsoft ve Windows adlan, Miçrosoft Corporation'ıntescilli markasıdrr. Kitapta kullanılan tüm marka ve ürün adlan kendi şirketlerinin tescilli markalandrr. Dünya Yayıncılık A.ş.'nin. kitapta adı üıünlenn hiç birtsiyle ili~k:isi yoktur ve bunlann satıcısı degildir. geçen şirketleıinve = IDG BOOKS WORL.VWlDI Bir International Data Group Şirketi olan IDG Books Worldwide Inc,'ın tescilli markasıdrr,

4 IDG 800ks WorldUıide HaMmda! LOG BlYJk~ WorldWld/':. bll~l!;~yar "Laıııılicı dunyoıuı en blly\ı'~ yayııwısı c.bu VI': bıli~lrlj ı~kıwbji~\ l(m1\l~ıı\l(h. IWI \liflu hi~ıner,,,~r~n, rh,r.yanln "'nrlf ıı:~1"'1l şiı-kellennd.." Inlcııı"lıouu Dilın C!"OlIı/un hiı y<u' k.linıju.~udljt. KU1l.ı1u.;<umla:1 bı! vana 25 yıldan ıız,m sur~.~eçen [DG'de LJugün t(ını düııva üzerinde il 500 kl~l çalı.~ıy(jr. IDG"nhı 75"1 "şkın ülkede hılgı,.a~';.u y;t}~ıınlıgı alrınıııdn ~70 ckn bzkı yayım bui'.l11ll'r"()j \ a~ag1l1ak\ lisley,;: \.>lf!(/'ı1. "illi ;,,;luı;enlz\. H..r?oy!-lO milyoıl lll ~'11l1ll. bır ya da daha çok IDG yayını okııctuğlınıı hilml'k b,.",," üvı.ın~ w'riyor. 19f:ıO'ua ı~l\l~tı "ı.ı"" idg Do(Jl<~ Wmıııw',tlebugnn A.H.lI:de~"l<';011. sillan hilc;ı;ı;war\lltllhıyaymnlan arasında bır mını", i<l oldu. Y<ıyııı yoııeurnlndeki miikenııuellğin bır gl'ıslerı:lesı ohı.rak Bııgl!.ayar Yayınıhgı Ccııılyı:Li"nrlen sekız ve BJlgisayar Ak.tnıları-Qlruyucu Seçlmı'uden aç Odaı kazanmakmn ı;:u1l.ırluyuı, En çok satwı..,for Dumrıık!:! (AJIlaÜlr,er ıçın..) senmız 30 dil!' ('e"nltll. 25 ml\y.1nciarıla'l.\" n\\,,-h;\ haı:.ıldı. Avneı. log Bool's Wrırldwid~. log'" Hı-T"ch BeJ!nıı:ile onaklık halınde Çin Halk Cumhunyeırndebilgl!:!<ıyar kltabı yayınıay~n ilk A.R.D. ~lrkni "ldu. lf)g Boo"",, \\,brkh..-idc, bılgls;ıyan i~lerinde Ilaoıı! ıjaha venmll kul:alu'ıcaklanl1logrenmek i~teyeıııııilyonl~aokuyı.ıcununher zallıaıı için ilk lerı:ihi "ldu. Bııım mısyonııımıı çok basit: KJtaplanmızın her bııi "kuyucularınılz,) faıladaıı \.ıır regn, hır niteıık kazandırmayny6nf' lik ıjuşunillup, arıinn analay",ı ve onlara deger veren uzmanlarca kaleme alındı, Yayın kıınllmiluzunbilgi leme1l yayın ".bl<. e~ıum ve g:ı.:ıde de ~rll\lılı"is u""" yll1m,)day.:ıll uzli" Lkll~V\lllden kayııaldanmaına, Kısaca~J. bı;: kitapları çol: önemsiyoıuz ve bu ytizdrn okuyucuısı' ıhı bızi önemsi}'t1r. Kilpak. Iç tasanın, ikon kullanımı ve re"'ll1ler ı-:ibı.ıynnuhıra oze! bır dikkat göstenyortl7. w özellıkle elekıron!k etkili yazıill. düzeyde etltih Y8.2ım. düzelti ve ma.sa\ı':llı.; yayıncılık tıy gı.\b.malarından yararlandl!tımııdfl1ı dahıyı, en büyılk zamaııı nileııkl! bır içerik ıçın harcıyonıı. lıguendıgınlz konularda, \lygım liyanada yüksel, kaliteli kila?lar saglama konu,nında bize güvenebuirı:;ini:.:. ldg Dooks W,;rldwtde'da 25 yıldan U2un bır BureıJu oluştl1l"d.ı:j!;unluz IDG'nln kalik gdcneğirıl kalıte gelenecini 8ürdurmekley1z. Her konuda JıJg ~oks Worldwlrl!,'ın kitaplarına güvmf'bilirb)ııl~. 8. Y,I,~ r.(,",p"", Ph " CKliilü _ 1992 John KJlcııllen Yön. ıeur. aşk. ve Geu. Md. IDG Books WorldWide, Iııe.,--. LX 1\f-i:'1ı: ll.. Ste'llen l1~rkowi12 B~kan log Book,ı, Worldwtde. Ine ii. roıı,~ (\onl,u""i... )1"1,, j9'j~ Tesekkür, Bu kitap m~sıeğime olan sevgimi her zaman destekleyen annem ve habam, IIaLe! ve Glvnn Parker'a aclmımıştır.. Yazartn bi/ıji/eri Kitaplar yazarlar t.arai'ından yazılmaz, takımlar tarafından oluşturulur. Bu projede ~kaptan" Kathy C'ox başta olmak üzere hanka bir takımla çalışlıgımı söylemek istlyon.un. Kathy hugüne kadar gördüğüm en profesyonel editörlerden biii ve onun sürrokli de»leği sayesinde bu projc devam ettirileblldi. Kathy yardımcı edi1.ôrlcrinden büyük destek aldı. Michael Eolinger, Jennifcr Dav:ies, Tina Sims. Dlane Smt1h, Joe Jansen, Kim Darosett ve harika bir ürctim grafik gıubu gerçekten ellcrinden ı:;e1diginee iyi çalıştılar, A}'TIca aheme de verdiideri destckten dolayı teşekkür etmek istiyorum; kanm Betsy ve üç oğlum, Cı1stoplıı::r, Zi:lchaıy ve Ryan bana çok de::>l~k oldu, Zachary'nin gece yan::>l ofisime gelip bwl ziyaret etmesi hana kitabı bitirmem iı:,:in gü.ç verdi. Gayretleri ve destegi her zaman dognı zamanda ortaya çıkan Watemlde Prodııctions'lak1vekilim Margot Maley'e de özel teşekkürlerimi sunuyorum, Ayrıca bazı örneklemeleıin hazırlanışmdabana yardım f"den en sevdiğim tasarımcılardanolan Ken Oyer'a da minnet borçluyum.

5 içeriğe Kısa Bir Bakış Amatörler İçın Web Tasarımı & Masaüstü Yayıncılık Web Design & Desktop Publishing For Duıun1İes Roger C. Parker Çeviren Deniz Ankan Yayma Hazırlayan Bahattin Apak Proje Müdürü Serap Apak KatkıdaBulunanlar Selçuk Şenol, Mine Tezer. Filiz Ormancı Baskı Dünya Yayıncılık A.ş. Birinci Baskı Haziraıı 1999 DÜNYA BASJN8v1 DUNYA 100. Yıl Mahallesi :.14<.110 Bai!",I..,-/lST II"GLOHUS Tel: {02ıı) '.4U I1al) Fax: (021:.ı) 431.1H 1::1 Girif 1 Bölüm i: Genel Bakış: Tasarımdan PazarlamalJa 5 Konu 1: Liralar ve iyi tasanın Konu 2: Tasannun cvren!$el araçlan Konu 3: Web'c karşı baskı: Yeni bir dünyalar savaşı mı'? Konu 1: Hayal gücü. o BÖLÜM ii: Web pazarlamasıııe tasarım 63 Konu 5: Web'dekl Gerçek. 65 Konu 6: Web tasamumın yapısı Konu 7: Web sayfanızla iyi bil" etki bınıkmanuıyolları Konu 8: SiteniZde devamlılığınve süreklı degişikliğin saglallması LLL Bölüm iii: YüzIJı!lmlzda kaijlt baskı tasarımı 121 Konu 9 : Etkin kağıt baskının temelleri Konu LO: İş gazeteleri: Yakın ve kişisel Konu LL: Konuşan broşür ve ilanlar..... }85 Konu 12: Rapor. Teklif ve Diğer Form çeşitlerl Konu 13: K..1.ğıt, mürekkep ve katlarnalann kullanımı ". "..21] BÖLÜM ıcı: Elektronik çaijda renkler Ile "rafikler 225 Konu 14: İşse! bilgilerin görsel olarak nakledilmesi Konu 15: Web üzerınde renk kullanımı Konu 16: Basılmış Renklerln kullanunı 249 Konu 17: Web üzerinde yapabileceğiniz çılgın şc)'"let..261 Konu 18: Gönscllcti seçip Web üzerinde ve Web dışınch kull;:ınmak 273 Konu 19: Web'de ve ekranda metinsel iyileştirmeler 289 B"I 1/ "ON'" b"i"" 3Qn O um v: ıarm o umu...,. Konu 20: DenenmesI gereken on Web aracı. Konu 21: Yapınızı ve Ürelimi.n1Z1 hızlandırmanın on yolu. Konu 22: Gözardı edemeyeee~iniz LO tnsanm gerçeği.. Konu 23: Asla yapmamaıuzgereken 10 tasarım hatası.3l] ] Sözlük 327 Dizin 336 IDG Kitapları KaIJlt Biı"isi Kitabm Arkası

6 Karikatürlere Kısa Rıch Tetllltınt Bir Bakış R,<h T",n~"t s~yf~ 309 S~Yf~ Dalga ~-

7 içindekiler Giriş 1 Web yayıncıllğı başlıyor..,,, Sizin kim olduğunuzu düşünüyorum?0.0 1 Bu kitap nasılorganizeedildi....2 Bu kil.apta kuııanılan simgeler. 3 İşler değlştikçe.., Kapanış. 4 Bölüm.I: Genel Bakış: Tasarımdan PazarlamaIJa 5 Konu 1: Liralar ve iyi Tasarım 7 Tasann1 nedir?, Başarıya altı adnn Tasanm!lkideriniZe nasıl değer kalar. L1 Tas,",nill dıkkat çeker 0'0....II Tasarım mesajımza değer katar. 12 Tasanm okunurluğnnuzııartınr. 12 Tasanm basjtleştirir. 13 Tasarım belirli yerlere vurgu yapmanız! sağlar Tasanm organize eder 14 Tasamn birlik yaratır.. 14 Tasanm mesajınızı ayınr Tasanm üretimi hızlandınr.. 18 Tasanm tasarnı[ sağlar Tasarun. gelir ve iş güvenligl Tasanm ve kişisel mutluluk 20 Konu 2:Tasarımın Evrensel Araçları 21 Önce düşünün! Bana alan verin.. 22 Basılı alan..... ",.,. 23 Wcb'de alan Hangi '"Tlp"tensiniz?. 24 Renk, Baskıda renk...,.. ".27 Web'de renk,.....,., 28 Görsel efektler: Bin kelime degerinde resimler Grafiksel vurgular.. 29 Basitlik

8 Amatörler için Web Tasanmı &Masaüstü Yayım:dı~ ~. içindekiler XV Zıtlıklar Bigisayar donanımı: N(~yc Ihtiyaeınız var'? Yazıltm: Bilgisayar Monitör. Modem. Masaüslü yazıcısı. Diğer faydalı donanımlar Depolama ve yedekleme üniteleri.. Tarayıcılar ve so:ı.yısal kamr:ralar. Kelimeleri ve resimleri birleştirmek. Kelime işlem programlan... Sayfa düzeni ve Web tasanınl programlan Çizim progranılan.. Web tarayıeıian. Resim editörleri: Büyükannenize Rakal yapın. Ekstradan eklenen özellikler. Servis bürolan ve ticari yazıcılar... Internet Servi.s Sag:layıcılan (ISS) <" İlerlemeyi ve uzınanlaşmayı sürdürün.... ~ ~ ~ ~~ " "".".3R,,38... "."'" "...38.,,40 Konu 3: Web'e Karşı Baskı: Yeni Bir Dünya Savaşı mı? 41 Web baskıya kar~ı: Hangisi daha iyi?..41 Basın yayının avantajlan.... "...43 Baskının dezavantajlan Web'in avantajlan Web'in dezavantajlan, Web ilc baskı ar...sında karar vermek Karar aşaması.... H Müşterileriniz kimler ve nerdeler? Bilgi nliktarı Zamandan bağımsız " Ortam ve mesajınızın anlaşılması. 51 Web'in en çok işe yaradığ} yerler Elektronik postanm rolü...53 Konu 4: Hayal Gücü 55 Uygun imajı oluşturmanınyollan.. _.55 Dogru imajı oluşturmak. 56 İmajuılZ1I1 analizi Mesajm~zın farklı ortamlarda kllilanılması 59 web'de kagıt tasarırm._ 59 Web dokümanınm görüntüsü 60 Dosya yönetimınde ustalaşmak Bölüm ii: Web Pazarlaması ıle Tasarım 63 Konu 5: Web'deki Gerçek 65 Wr-b\1.en beldenmesi gen~l[enıer. Web'c adınızı yazmanın yajlan.. Web yayıncıilgı programının seçimi.. HTML kulirınmak yada kullanmamak..." Kod kullanan ve kullanmayan programlar. Kelime- Işlem programlan. Basit Web tasarım paketleri Weh sitesi yönetim paketleri.. Sayfa t8sanm programları.. Sanat progrçindan Diger programlar. Iyi bir Web sitesi için altı adım.. Sitenizin planlanması.. Silenizin yaratılması... Linklerin test edilm<'sl. HlZU1 korunmagı.. Ziyan,;tçilerin izlenmesi. Siteni:.li sıınuş ,,', ", ,76..77, 79., ,,82 Konu 6: Web Tasarımının Yapısl 83 Parçalannızın birleştir1lmesl Arka plan Kelimeler (Yazı) Orlalanınış başlıklar kullanmayın...88 Tamaınen büyük harftm oluşan başlıklar kullanmayın 88 Görsel efektler Linkler ve gezinme 8radan Logolar Geri besleme ve cevap 92 Temel Web tasanm kurallan Küçük düşünün.93 Yatay düşünün, ".. 93 Uzun sütunlan kullanmayın Neler kontrolünüz altında?.. 95 Herşey göruş açınıza bağıl Grafİk halinde yazı daha ıyi kontrol sağlar...97 Konu 7: Web Sayfanızla Iyi Bir Etki Bırakmanın Yolları 99 Ana sayfanızda neler olmalı?. Tema.. Tanıbm. POZisyon açıklaması. Linkler... Yenilikler "LO! ı.. ".. "".,, ".. "... ".."." ""

9 ('Vi Amatörler için Web Tasanmı &Masaüstü YayıncılıiL Bagl:l.otı bilgisi. Hak1anoızın korunması... Sayaçlar ve "Son degişık.liklcr" hakkında bilgi... Resim haıitalaniliniyi ve kötü yanlan... Resim haritalannm avantajlan. Resim haritalanrıın dczavanlajlan. Giriş sayfaları ile ana sayfalar Konu 8: Sitenizde Devamlılığın ve Sürekli Değişikliğin Sağlanmasl 1l1 Tutarlılığın gerektil'leıi.. Arka plan... Yazı. LoganlIn ve gez1nme <.u aç.lanmn uygun yede~imi... Tema, başlık ve bölüm ha~lıklan. Görsel efektler.. Sayfanıza çeşitlilik kazandınnak. Sitenizde l'engin kullanılması Degişken sütun kahnlığ;ı ve yerleşimı.. Standardm lekran lls Bvlüm 3: YÜZlJllımlZda Kaijıt Baskı Tasarımı 121 Konu 9: Etkin Kağıt Baskının Temelleri...l23 Bir kağıt baskı sayfasının ana parçalan ÜsLbilgi ve Allbilgi Logolar ve başlıklar Ana başlıkıaı-....,127 Alt.başlıklar..., 128 Metin yazısı Metln sunu sembollert Ba~langıç buyük harfleri Görsel ögeler ve açıklamalar Ek yazllar , S:ı.yfa sonu nullan ve doküman sonu notıan Sayfa yapısıom öğeleri Boşluk: GizU silahınız Sütunlar Sayfa bölen hatlar Grafiksel vurgular Yazı: MesaJınızın ortamı Tasanm Stil Ağırlık Kalınlık Harf. satır ve pal'ag:ra.f arası hoşluklan., 142 Özel kar<ik.terlcr Baskıdaki unajımz içindekiler Konu 10: iş Gazeteleri: Yakın ve Kişisel 145 Neden iş gazeteleri?.145 llepsi bir zaınruılama sorunu Bir j~ gazetesinin pan'.aları.. ;:~ ısim plakası Folyu bilgisi. içindekiler bölümü 150 DÜ7.giin sütunlar ve bölüm başlıki~ ::::::: An b Ik! 153 aaşı <!J Açıklayıcılal've abartılı ilanlar. 155 Tarafından satırlan Altbaşlıklru ~~~::~~~i~ ~~ ;~~~~ ~ti~ ~~ ::: t~~ Görsel öğeler.. ::::::::. Açıklamalar Sf. ı..161 ~y a ıçi yazı an. 161 yö~~~;~ ii~~ 'li~lesi. 162 Adres etiketi alanı,, 162 Bülteninizde kul1anılac~'k''~~t~~.~.~'dik~'~''h~';i;;:::::::""'" 162 Dg -L 163 D~g~ ;~~prn~~i:~~:~:~~~~::::::::::::::::::::::::... :::::~~; ~konomikve.. zamanlaması i iyi olan üretim I Ş gazet enızın tanım anması. Her sayıda neler olmalı?., Her sayıda kaç sayfa olmalı?..170 Yapı yatay mı dikey mi olacak? 170 Plillıl.~lma üretimden önee gellr..., 171 O S:Ja:ın uydurulması :.",:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 172 Makale1e rtı1 ve yazarlann atanması... Gazetenin genel yapısl,., ::::::::::::::::::::: t Ş gaze enızill inee ayarının yapılması Ana başlıkl~ntckrar yazılması, :::::::: 174 Dullann. yelımlerin ve satır sonlarının ayarlruıması 174 Çok fazla yazının düzenlenmesi,.,.,, 175 Çok az yazıyı düzenlemek ~~~~~~e~~vi~kb::ı~a f~:ıılıklaı- yaratın : :::: 177 Allbaşlıkve:na başlıı!;azıl~~ bütfu~iük k~~d~~'::::::::::::::::::::: t~~ Paragraf arası boşluklanm azaltın 180 g:~:~s~e~~~~0k:;~ır:~~:ı~::l~~ayın 181 Gel'eksiz grafıksel vurdulan e. ng. "leyın...,.., lçindekllel' bölümünü organize edin.,: i

10 Aıııatölier için Web Tasanmı &Masaüstü Yayıncılık'---- _. ~icindekiler XiX Konu LL: Konuşan Broşür ve i1anlar.l85 Doğru biçimin seçilmesi Sayfa ta~anml... Ön sayfa.. Ön sayfa içi. ". İç s;:>yfalar.. Arka sayfa.... Az masranı broşür hazırlama yallan. Mükemmel broşürler yaratmanın üç yolu. Sayfa kenarına kadar ba-"lrl1... Boşluk ekleyhl. üsteler ekleyin '" ilgi çekici r~klamjar..... ıbel IAB Konu 12: Rapor, Teklif ve Diğer Form Çeşitleri...l97 Kelime İşlemcinin Verimıı Kullanımı 198 Sayfa kenan bosluklannıkullanarak yazı uzunluğunukısaltırrak.. ı 98 Sa"tır ararı boşl~ıkıannı ayarlamak 108 Harf arası boş\ukjannıayarlaroak... " Farklılıklar '. 200 Savf;;ı ü~t "'e alt yazılan {Header - Footer) " Gi~Ş, sonuç ve özetler,, 203 Görsel ögelerin yer\eştlı1lmesi, Kapak ve sayfa ayıraçlan kullanmak Form ve başvurulardakiproblemler Cevap için boşluk miktarım ayarlayın Manlık düzenı,,, Anlamlı başlıklar ve ek açıklamalar " Kullanma kılavuzuhatalan.. "..209 Konu 13: Kağıt, Mürekkep ve Katlamaların Kullanıml 2ll Önemli kagll karakteristikleri. 211 Boyut: Başlangıçt.an b1tişe Renk: Sahnenin hazırlanması ' 213 YapL: Kagıdı hissedin Kaplama: Mürekkep içln bir kuyu. 214 Agırıık: Kağıdın hammaddesine bag:h bır özellik Yoğunluk Agırlık hanclndekl buyul Scrtl1k: Dik duruyor mu?, 216 Şeffafiık: Kağıdın arkasım görebutyar musunuz? 216 Yapı yönü: Kend1ni akıntıya bırak " " 216 BulunabUlrUk: Salıya hazır olur mu?.216 Bu yazıyı okumadan katlamayınve bükmeytn ı 7 Katlamalar Geniş kesimler ', Delikli kesimler 218 Geniş katlarııalar,, 218 Yaldızh kağıtlar Mürek.kC'pk tasanm.. " Fotog-nılara gerekli önemin ;':azanc1ıniınası. Taşmaların kullanımı... Çifte tonlarnalann kullanımı.. 1\1aHyet hesabı. YönLemleri Dirleştirınek. Tablam hazıl' ını'?. Yazılırna karar verme... Bilgiyi kurgulamak ManşetleTin vf': haşiıklann kullanımı.. Tablolan çekici bir şekilde biçimlemek Şema ve grafiklelin kullanımı. ürganj2asyon şeınalun sonımlulugugösterir. Z'UIıanı ve sırayı göstermek İşsel brrafiklerinizi geliştirme GÖLÜM IV: Elektrıınik Çaijda Renkler ıle Grafikler 225 Konu 14: işsel Bilgilerin GörselOlarak Nakledilmesi Konu ıs: Web Üzerinde Renk Kullanıml 237 Web rl':nkll"nnin ar.ah:>j Web sitelerini Ziyaret p;derken bakıluc~tk noktalar Ekran yakalı}'leı programla çalışmak Wl"h renkleriyle çalışmak Di:>.ginlemeyi öğrenin 240 Dogru renkleri 8eçin Kendimizi blrlmç belirli ~imza~ n:ngl.yle sınırlayın 24 ı Arka plan renkleri konusunda seçic1 olun ihraç ettiğinil. ~afikjertn renk derinligini azaltın 242 Web stte'niz için doğru renklerlıı ı;eç1rn Hazır renklerle çalışmak Özgün paletinizi yarat.mak Kendı Öı:gÜll LUka planlannlzı Y2.ratmak veya eklemek Web sileniz için renk seçimi Metin için rrnk seçiml Doğru arka plan rengi seçimi Paletle ilişikili renkjerin seçimi Tarayıcı bağlantılaniçin renk seçimi R Konu 16: Basılmış Renklerin Kullanıml 249 Amaçlı ı-erık.ler. Renk kullanırkendikkatli olun.. Renkleri kullanırken tasamıfyapmak Öneeden basılmış renkli 88yfulMla çalışmak Önceden basılmış sayfa yınat.mak..,

11 o XX Aıııatörler için Web Tasarımı &Masaüstü YayıııcılıL- içindekiler )l Henkli,';ayfa uzerine basım.. Siyah ve beyaz kullanarak "renkler" yaratmak.. Kan~lınnak ve üzerınc' basmak. Spol renkler namıa) di:ırl renge karşı.,<;pot <"f'nk Normal renkler (CMYK).. Normal ve nokta rengi birlikte kullanmak.. DizClynda gözönüne alll1acakl3r. Doğru renklerin seçimı.. Renkler ve arka planlar.. ". Renkler ve fotogral1ar.. Renk paletinizi kaydedin ~) Konu 17: Web Ozerinde Yapabileceğiniz Ama Yapmalı mısınız? Çılgın Şeyler, 261 Web sitenize hareket ve ses katın..262 Avantajlan Dczavanlajları Daha iyi gezinım için Frame kullanın Yaııtipi üzerinde kontrol kazanın Aerobarıa kesin yazıtjpini belirlemek ve bağlılığı biçimlemek..267 Ziyaretçilerinizi cesaretlendirmek için formlaı' kullanın Veıitabanı basımı Diğer Web sunum medyası Intranetler Konu 18: Görselleri Seçip Web Ozerinde ve Web Dışında Kullanmak 273 Fotografiar: Gerçeğin ta kendi~i Örneklemelcr: Dokunuşlardakistil....27~ Özel ayarlamalar Clip art Yazılan değiştirmek H.esim yazıttpleri H.esim kalitesi. çözünürlük ve kopyalama hnklan. 278 Görsel öğeleri değiştirme Budurnak " Sllüetleme Ye.niden boyutlandırmak ışığı ve renk ayarlanm değiştirmek Renk derinliği Yc.nidcn dukı.uımak Diğer özel efektler 283 Görsel malzemeyi baskıda yerleştirmek 284 Yaslama Baskın görüntü Sayfaya bakmak c.;erçeveler... 2H7 Resiın altı açıklamaları GÖlgc.lcr HS Ağda görsel malzeme kullanmak. 2M Konu 19: Web'de ve Ekranda Metinsel iyileştirmeler 289 Tiplere karar vennek 290 PANOSE kuralı Taban Çizgisi. x yüksekliği, alt kısımlar. üst kısımlar ve diğer tip özellikleri 291 Dekoratifve elyazı~ı şeklindeki yazıtipleri KullarulabiHr bir yaııtıpi kolleksiyonu oluşturmak Basıh malzemede yazıtipleri ile ilgili noktalar 296 Özel karakleder Doğru noktalamayıkullanmak Paragraf başı büyük harileri 299 Boşluk ve grafiksel vurgular. 300 Paragraf biçimleme Karakterlerin degiştirilmesi. 302 Web üzerinde yazıtiplerininen iyi biçimde kullanılması Hangi yazıtipi biçimini kullanmalıyım?..304 Type i yazıtipi..304 TrueType yazıtipj Etklnltk ve tutarlılık: Stillerin kullanımı Stiller nelerdir? Stılleri uyglliarken zaman kazanmak /". (.i 1I0N"/ "' 1".. 3Q9 O um: arın 00 umu. Konu 20: Denenmesi Gereken On Web Aracı Konu 21: Yapımzı ve Oretiminizi Hızlandınnamn On Yoıu ı1s Yazı ~til1eıini kullarun..315 Stmerinizl otomatikleştlrin Kısayol tuşlannı kullanın Şablolliardan korkmayın Araç çubuğunuzu ayarlayın Paragraf diyalog kutusuilu unutmayın 317 Yapıştırma tahtasım kullanın.... :~17 Kelime işlemcinizi kullanın Faydalı fonksiyonjan araştınn. 318 Küçük modeller hazırlayın. 318 ıll

12 ij AmatöHer için Web Tasanmı &Masaüstü YayıncıhkL _ Konu 22: Gözardı Edemeyeceğiniz 10 Tasarım Gerçeği 3l9 'H İnsanlann zamanlanna saygı göstertn, Kime seslcnmek istediğinizi unutmayın... L o" 320 Sekli mesajınız belirlesin. 320 Rekabeti unutmayın... " 320 Sadece önemlı noktalan ""Urgutayın. 320 Tutarlı olun.321 Gürültüden uzak durun Gereksiz tekrarlardan kaçının. 322 Hedefiniz kesin olsun 322 Tekrar, kabul etmeye sebep olur. 322 Konu 23: Asla Yapmamanız Gereken 10 Tasanm Halasl 323 Uçnşan başlilllgıç büyük harfleri KüçCık yazıtipinde UZlU1 satırlar., Cümleler arası çift boşluk Alt başlık kullanmamak Anlaşılmaz başlıklarve altbaşlıklar. 324 Uzun yazılar içın Sans Serlf yuzıtipleri kullanmak 325 Otomatık satır bo~luklama Sıkıştmtmıı;; başlıklarve altbaşlıklar Düzendeki tutarsızlık. 326 Sadece büyük harf başlıklar 326 Dizin 327 Giriş 198o'lerin ort.ısında Adobe'rıin PostScıipt'i. Apple'm Macintosh'u ve LaserWritcr'ı ve Paul Brllinerd'in Aldus (şimdiki adıyla Adobe) PageMaker'l slii1nıasıyla ba~layan iletişim devrimi şimdi de Web sayfası tasarımı yapan yeni nesil Y~Jln yazılımlanyla sürüyor. 2ilman degişiyor! Birkaç Jll içinde masaüstü yayıncıllgı baskı öncesi hazır1ajlcılarının v~ yazıcılann yerine geçti. Grafik tasanmcılan elektronik üretimi öğrcnmek veya işi bırakmak zorunda kaldılar vc -en önemlisi- artık herkes yayıncı olabiliyordu. Basının gücü arlık sadece baskı makinelerinde değildi. Daha önceleri mümkün olmayan kısıtlı sajldaki haber mektuplan ve küçük baskılar artık mümkündü ve artık tek başına çalışan profesyoneller broşür. haber mektuplan. fiyat listeleri gibi kendi pazarlama araçlannı ürctcbil1yorlardı. Web yaytncılıijı Başlıyor Artık Intcrnet yaşamımızın hir parçası oldu. Yayıncılıkta.kl deglşlminbir benzeri de Internet'de ortaya çıktı..' Kısa zaman öncesine kadar Internet -baskı öncesi hazırlayıcılarglbl- HTML programlamayıbilen kısıtlı sayıda insanın anladıg! bir konuydu. Şimdi herşey degişti. Yeni nesil masaüstü yajln programlarıdaha önce başka programlann broşür ve haber mektubu hazırlamajlkolay kıldığı gibı Web sayfası tasarımını kolaylaştırdi. Sonuçta çok küçük işletmelerin sahiplei1 bhe kendneıini Web'dc gösterdher -tasarun hakkında hiçbirşey bilmemelerine rağmen-o Web yayıncılığına olan bu hücum günümüz sorunlarındanblrld.b: İlk masaüstü yayıncılık yazılımlannınsayfa başına 42 yazıtipi içeren çirkin dokümanlar üretmes1 gıbı bu yeni Web lasanm yazılımlanda yavaş yüklenen, okuruııası zor Web sayfalarına sebep oldu. -Web sayfaları sık sık Yilfardan çok zarara sebep oluyorlar-o Bu kitabı,"'eb'de çok daha iyi t.asanm yapabilmeniz içill yazdmı..

13 2 Amatöı1er için Masaüstii Yayıncılık ve Web Tasanıtll Sizin Kim Ofdu4unuzu Düşünüyorum] Du kitabı üç farklı topluluğa hitaben yazdım. Bunlardan biri muhtemelen size uyacaktır: tl Deneyimli masaüstü yayıncılan. Bu kitabı masaüstü ya:yım~ılık deneyimi olanlann Web tasarımına geçmeleri için yazdım. K...gıt için ttı tasanınla Web için tasanm arasında önemli benzerlikler ve farklılıklar var. Bu kitap sayesinde baskı tasarımı konusunda bildiklerinizi kullanarak Web tasanrnına kolay bir geçiş yapabilirsiniz. Amatör masaüstü yayıncılan. Bu kitap kendi reklam ve broşürleıini hazırlamak için masaüstü yayıncılık dünyasınayc.ni giren kişilr:re tam bir kaynak oınıası için hazırlandı. Bu kitap başlangıçta ihtiyacınız olan bütün bilgileri içeriyor. ttı Amatör Web tasanmeılan. Pek çok licaret adamı ilk proje olarak Web sayfası tasarımı yapıyorlar. Kişisel ve aile Web sayfalan da glderek popüler oluyor, böylece :Insanlar uzak iliabalanyla ve arkada~lanyla baglarını sürdürebiliyorlar. Bu kitap daha önceden deneyiminiz olmasa da Web sayfası tasarımı için size yetecek bllgileri :lçeıiyor. Bu Kitap Nastf Ortj.anize Edifdi Bu ldtabı okuma şeklin:lz ne yapmak lstediğinize baglı. ttı Eğer masaüstü yayıncılı~ayenl ha.şladıys<u1ızve "herşey1 yapan" bir yazılım satın aldıysanız i. konudan başlayıp kitabı sonuna kadar okuyun (en azından ihtiyacınız giderilinceye kadar). Birinci bölümdeki 4 konu başaı'ı1j baskı ve tasarım yapmanız ıçın gereklı temc.t h:llgheıi içcriyor. ttı Eğer daha önceden masaüstü yayıncılı~ı hakkında htlgln:lz varsa ve bu iş:ln temcllerin:l biliyorsanız direk üçfıncü bölüme geçebilirsiniz. Aynı zamanda dördüncü bölümü oku)'ljp renklendinne ve diğe-r konular hakkında bilgi alabilirsiniz. Ek olarak onuneu konunun a.kasına "Amatörler için Haber Mektuplan"ru sıkıştırdım. Bunlar size yol göstereeektir. Giriş tl Eğer hiç zaman kaybetmeden Web sitesi tasarlamak istiyorsanız ikind bölümü açın ve okumaya başlayın. Bn konular gercel{çi beklentilere sahip olmanızı sağlayıp aynı zamanda kullanaı-ağınızaraçlan ve karşılaşacag101z wrluklan anlalıyor. Eğer gelişmiş araçlan ve teknik1e:ri merak ediyorsanız 18. konuya bir bakın. Son olarak 5. bölümü inceleyerek önecld hölümlcrdeld bilgileri tekrar edin ve birkaç i:;;e yarar ögül alın. Bu Kitapta Ku((amfan Simtj.efer İşte bu kitapta karşılaşacağınızsimgeler. Gratlkler konuyu çoğu kez kelimelerden daha hızlı ve daba iyi anlatırlar. Bu küçük resimler tasarımlarımzayaklaşmunızdayolunuzu aydınlatacak. Bu sinıge. yapıştırabueceğlnlzkadar bır yapıp ta buzdolabı kapınıza (tercihen bilgisayanmza) tasanm Için ônemu :Ipucu demektir. Bu sjmg~. Web laı;anmı için ipucu demektir. Baskı işlerinde kullanmayın. Bu simge. hayatınıı.ı (yada başkasının hayatını) demektir. Bu bilgiler ilerde tekrarlanacak, hatırlayın! kolaylaştıracakipucu Bu sim~e, yavaş yavaş derin konulara girdiğinizibelirtir. Gerçek tasanmeıla. için önemli. Bu simge. Web veya baskı tasanmı yaparken işini7.e yarayabllecek yazılımlaıı içerir.. Tasanın yaparken zamaruruzıveya pammzı (yada müşterinizin zamanını veya parasını) boşa hareamanıza sebep olacak behrl1 hatalar vaı dır. Bu simge ise. slk yapılan v~ zarar veren hatalan gösterir.

14 Amatörler için Masaüstü Yayıncılık ve Web TasanlltL-. işler De4iştikçe... Geriye bakıp da Applc Macintosh ve PageMaker'ın dünyayı degişt1rmesinden sonra ortaya çıkan yenilikleri görüp aslında ne kadar az şeyin degiştiğini farketmek ilginç. Temeller aynı, bu kitabı yazarken tatbgım en büyük zevklerden biri de araçlano değişmesine rağmen ne kadar çok şryfn aynı kaldığımgörmek oldu. Şimdi, birkaç yıl öncesine kadar sadece büyük fırmalardave NASA gibi devlet kunıluşlannda bulunan bilgisayarlarla çalışıyoruz. 200 MHz Pentium işlemellerlebüyük ekranlan kullanıyoruz. Ucuz ve hızlı bir şekilde onbinlerce baskı tütüne ulaşımmuz var. Ancak, tasanıncılar ve haberleşmeeiler olarak hem baskı hem de Web lasanınındaki amaçlanrnız aynı: ii' Mesajınıızı mümkün oıduııum~a basit ve anlaşılır yapmak. Bölüm i Genel Bakış: Tasanmdan Pazarlamaya 5. Dalga Rich Tennant ı/ Dikkat çekmek ve okuyucunun veya Web shesi z1yaretçisinin bilgi aktanmı sırasında ilglg1nl çekmek.... Haberleşmemizin ve projelenmlz1n içeriğinin ve tasarımının kaliteli olmasını sağlamak Kapamş Web tasannn ve masaüstü yayıneı1ıgıkonusunda amatör de usta da olsanız umarım bu sayfalarda başlayanyolculnk boşumızagider. ',i "KAGIT PARÇALAYıCı YAYıNCılıK KULLANDıKLARıNı LARı NDA MASAÜSTÜ YAZılıMLARıNı BiLMiYORDUM DOGRUSU."

15 Bu bölümde... n ilgısayan tanıınıyorsanız ne kadar zeki olursanız D olun kullanamazsinı7.çünkü bu kuilunun akılla, zekayla bir ilgisi yoktur. Bilgisayar kullanabilmek için, ıaten üniversite eğitimi, matematik bilgisi veya konunun uımanı olmak gerekmez. Sadece bilgisayar kullanmayı istemeniz yeter. Böyle bir arzu duymayanlar ise canavar la biraz bağuşur sonm kapatır ve rahat ederler. Kitabın hirinci bölümünde sizi çok temel bılgısayar kavramlarıyladost edeceğiz. Bunun için bir bilgisayarınız olması bue gerekli değil. Belki de siz bir pompalı tüfek aldıı1jz ve onunla neye aleş edeceğinizi bilmek istiyorsunuz. Hangisi olursa olsun tşle bu bölüm tam size göre!, i ti Konu 1 Liralar ve Iyi Tasarım 8u Konuda: MN çagında tasanmın önemi Ta.sannun okunak.1ılık1a olan ilişkisi Ki!;lilik ve birliktelik olarak tasanm Tasanının başanmıı nasıl etkileyeceği iyi tasanmın kişisel t..'ltmindeki önemi I yi tasanm ingam mutlu eder. Liralar da tabii!... Bu iletişim dünyasında tasanm lüks olmaktan çıkıp bıl' ihtiyaç oldu, Artan iletişim ve l.asanın bilgileri bugun konuyu eskisinden çok daha önemli yapıyor. MasaCıstü yayınel1ığın ve kelime işlemciliğin degişik baskı seçenekleri ve ucuz inkjet baskıyla desıek1enen yükseli:;;i insanlan etkin tasanilun avantajlarına daha hassas yaptı. Sonuçta Insanlar eskiden boşverdikleri tasanm hatalanna artık tepki gösteriyorlar. KöLü tasarım mcsajını7,in anlaşılırlığıru bozar ve aynı zamanda okuyucuya bir hakaretlir. Bu konuda tasanın işini analiz edip kellme \'e resinılerinizi naı:,ıl daha anlaşılır yapacagına değiniyorum. ilerleyen sayfalı:ı.rda tasanının işteki bı:ı.şannızı nasıl etkiley1ceği, kişisel güveninizi nasıl artıracağı ve pazarjamamza nasıl katkıda bulunacağı konustında bilgiler bulacaksınız. Her İşte oldugu gibi tasarını dünyaı:nnda da ilk adım son derece önemlidir, İşLe bu yüzden bu konuyu Iyice anlamadan dığer konulara geçmeyin.

16 8 Bölüm i: Genel Bakış: Tasanmdan Pazarlamaya ~ ---~~~---.~..._Konu 1: liralarve iyi Tasarım 9 Tasimm nedirj Tasanm bir olay değil bir işlemctir. al Tasanın mesajınızin göruntüsünün ve içeriğinin sorumluluğunu almaktır. al Tasanın toplıılu.~a sonılar sanıp mümkün olduğunca çoğuna cevap venneklir. al Tasanın yerleştirme ve oran, denge ve dengesizlik, gölge ve ışık, sıklık ve birlik, kurnazlık ve sürprizdır, İyi tasanın bır yaratıcılık patlamasından çok "dene ve gör. 1;a1ışıyorsa iyileştir. çalişidıyorsa çalıf?lır," işidir. Etkin tasarnu işe geçmeden önce planlamaktırve etkin planlama şu 4 unsu TIL içerir: al Topluluk: Toplulugtınuzuanaliz etmekle başlayın. Kendinize sorun: ~Onıar kim?", "Ne umuyorlar?", "Ne kadar çokşey blliyarlar?", Mesajımla ne kadar llgililer?". Topluluk idealinizi belirten tek kişi üzerinde odaklanın.. Kurtuluş Savaşı'mn yıldönümlerini hatırlayın. Savaşı yaşamamış gençlerle savaşı yaşayan vatandaşlara vertlcn mesajlar farklı tasarlanmalıdır.kimin ilgi seviyesi daha yüksektir? Doğal olarak düşük olan bir ilgiyi nasıl karşılarsınız? al Mesaj: Mesajınızın amacı nedır ve başanya ulaşması ıçın hangi engelleri kaldımıa!ısıruz? 'Toplulugun ne yapmasım istiyorsunuz?~. "Ne kadar Ikna gerekli?" gıbı sorular sorma1ısınız. Tasanm mes3.jınlzlll 6ncel!ğlni ayarlamada yardımcı olur. Eger okuyucu tek bir fikir alacaksa bu fikir ne olmalı? v' çevre: Mesajınızm bangı çevrede oluşacagını düşünün. çevre. topluluğunuzun ınesajla nerde karşılaşacagmı,ne kadar mot.ive olacag:ını ve mesajı anlamak için ne kadar zaman harcayacağınıiçerir. v' Yanlfma: Son olarak toplulugtınuzundikkatini çekebilecek diger rakip mesajlan inceleyin. Aynı partide en iyt arkadaşınızla aynı kıyaleti giynıek istemezsıniz değil mı? Ana fikir aynı, okuyııculannız sizı farketmeli., :~ Örneğin çogu tasannıcı mes<ulanıu farklı kılmak için hergün kuııandığımız kağıtlardandaha büyük kağıt kullanırlar. Bu kağıtlann dikkat ç.ekici oldugunu farkettiniz degil mi? AncHk çalışma alanınızı hazırladıktan sünnı kalemi kapıp U1S8nm::ı başlayabil1rsiniz. Aynı şckilde ancak kafanızda birkaç çözlim ürellikten sonra bilgisayanmzınbaşına geçersiniz. Demek Istediğim şu ki önce düşünün -önce planlayın- ve lasanınımz bu plandan çıksın. BaşartIJa altı adım Ne tasarlarsanız tasarlayın başan aşağıdaki allı adımdan geçer: ı. Hedefleri belirleyip araçlannızıorganize edln. MesajınJZLve topluluğunuzu anal1z etmekle başlayın. Kim, ne, nerede, ne zaman ve nasıl sorulaıma cevap bulmadan Lasanmıruzmneye benzeyecegini düşünmeyin btle (Bu sorulann ayımtı\ı açıklanıaimı için 2. konuyu Inceleyin). 2. Uygun bir fonnat ve sayfa düzeni seçin. Yayınıruzıngenel göriinüşünün nasılolmasını istiyorsunuz? Büyüklügü ne olacak? Basacagınız kagıdın rengi. agırlıgı ve şekli nasll olacak? Okuyueunun.gözlerini doğru yere çekmek için ne tür grafık kullanabil1rsiltiz? 3. Uygun yazıtipi. yazıtipinin büyüklüğüve boşluk seçenekleri kararlan verin. Resme dayalı bu dünyada mesajmızınweb sayfası da olsa çogu başlıklardanve yazıdan oluşacak. İşiniz ilgi çeken başlıklarla okuyııcununçabuk anlamasınıengellemeyen yazılar arasındaki ince çi7.gtyt bulmak. Kolay IŞ değil! Özellikle ı 9. konuda değişik yazıtipi, yazılipi büyüklügü. yazıtipi stili. barf ve satır arası boşluklannın dokümarunızda vermek i.stedıgtntz genel imajı nasıl etkilediğini göreceksiniz. Kelime işlemcinizin orijinal yazıtiplerini kullandığınızgünler geride kaldı. 4. Görselliği ekleyin ve kullanın. H1kayenizi sadece kelimeler anlatamaz ve anlatmamahdlt. Sonuçta bakmak okumaktan çok daha kolay. "M1V etkisi altındaki bir dünyada yaşıyoruz. Mümkün oldugunca kelimeleri görsellikle. fotoğraflarla. örneklerle, grafiklerle. şemalarla, tablolarla, organizasyon grafiklertyle.

17 10 Böliim i: Genel Bakış: Tasarımdan Pazar1amaya akış şemalanyla ve Zamall çizelgeleriyle de i;'urin. Her açıklamanın avantajlan ve dezavantajlan vardır. Her tür dikkatli" ve özenle yerle:ştirme ister. Görsellik lizerine daha ayrıntılı açıklamayı 15. konuda bulabilirsiniz. ' 5. Sayfalarınızda adalet olsun. Kelimdeı;n ve görsel erektleıin organizasyona ihtiyacı vardır. Uu organizasyonu büylik parçalan. altbaşlıklar. notlar ve yanyazılar kullanarak yönetilebilir. yutulmaya hazır parçalara bölerek yapclbilirsini7.. Bir başka yaklaşım da bilgileri kullanıeilar isledikçe ve ihtiyaç duydukça verdlgillu: parça parça anlatımdır. Örneğin okuyucu eserinizi ilk okııdugunda temel bilgileri alır. Sonraki geçişlerindedaha ayrıntılı ve ilgiye dayanan hllgilert alabilir 6. Mümkün olduğ:uneakontrol edip düzeltin (en azından artık yarar elde edemeyinceye kadar). Başarılı sayfalar sürekli tekrar ve kontrolün ürünüdür. Nadiren mükemmel bir sayfanın tek sorumlusu belirli bir yazı, komut vf'ya yazılım özelligidir. Mükemmel hütünler, mükemmel aynnlılann ürünüdür ve mükemmel aynntılarda projeyi parçalara bölüp her parçayı teker tekcr incelemekle eldc edilir. Bir enstrümanın yanlış çalınması harika çalan bütün orkestrayı bozabi/{r. En ufak bır hata tüm doklimanınızınyararlılı~nave okunaklıhgına zarar verebiltr. Elinizden geldiğ:lnee dokümanlannızı bllglsayarda hazırladıktansonra ya7-lcıdan çıktılannı alip okuyun. İnce" aynnl..ılardakihat.alan kagıt üzerindc görmek ekran üzerinde görmekten çok daha kolaydıl". metodla gidcrek mükemmelleştiğinigörecel{siııı.z. Deneyimli tasarımcılar ilk seferde başarılı olunamayacağını bilirler, siz de bunu aklınızdan çıkarmayın. Psikolog William James'in QAh - ha" deneyimi diye tanımladığı ani yaratıcılık patlamasından herkes hoşlanır. Ancak bu dakikalar kontrol akına alınamaz. Yapabileceğiniz tek şey alternatif çözümleri deneyerek ve atarak bu Yaratıcılık hakkında Sayfalarınızınhu yaratıcılık patlamalanna altyapı hazırlamakl:ır. Böylece doğru çözüm kendini gösterdiğinde onu tarkedecek durumda olursunuz. Buna rağmen, tasarım çözümleriniz ne kadar mükemmelolursa olsun ayrıntıları araştırdıkça onarılması gereken şeylerbulursunuz. Bunları ne kadardüzeltirseniz tasarımınız o kadar iyi olur. Fikirlerinize Tasartm Nasıl Konu 1: Liralar ve iyi Tasarım Deijer Katar! Bazen tasarım herhangi b1r kclime: ya;ı;madan önce gelse de genelde başlama noktası daha önceden yazılmış kelimejerdlr. TaS2ll.m bu kelimclcre on farklı açıklayacağun:. şekilde deger katar. Parçanın devamında bunları daha aynnıılı tl' Tasarım dikkat çckcr. tl' Tasarım mesajınıza dcger katar. tl" Tasarım okunnrlugu arttınr. tl' Tasarım basitleştilir. tl' Tasarım belirli yerlere vurgu yapmanızısaglar. tl' Tasarım organize eder. tl" Tasanm birlik yaratır. tl' Tasarım mesajınızı ayıllt. tl' Tasanın üretimi hızlandınr. tl' Tasarım tasarruf eder. Eger tasarım kdimejere değer katmasaydı mesajınızı basit. özelliği olmayan dosyalar olarak dağıtabtllrd1niz(ne yazık ki bazı durumlarda bu dosyalar kötü tasarlanmış dokümanlardan daha iyidir}. Anf'ak tasanm birkaç önemli yoldan deger kazandırır. Tasartm dikkat çeker Tasanm bu iletişim dünyasında milyonlarca mesaj sizinkiyle yarışırken sizinkinin dikkat çekmesini saglar. Gazeteler reklanılarla dolu, posta kuhılan mektup vc haber mektuplanyla ve her geçen gün ycni işyerleri kcndini Internerte gösteriyor. Rekabet lç:ln mcsajımzın farkeditmesi lazım. Renk. tip ve boşlukların etkin tasanmı mesajınızmen kalabalıkyerlerde bile cukkat çekmesım saglar. Tasannun etklsinl anlamak için yapılaeak en iyi iş bir kitapçıya veya gazeteclye gidip degiş1k dergi kapaklarına baknıaktır. Bazılannın Dasıl da dikkat çekip diger basit olanlardan ayrıldığınıgörün. Bunlar arasındaki ortak noktalan anlamaya çalışın. Bu basıt iş belki de pazarlama ve tasarım kariyerinizin dönüm noktası olacak. 1

18 12 Bölüm t Genel Bakış: Tasaımdan Pazarlamaya _Konu 1: Liralar ve iyi Tasarım 13 Tasartm mesaiımza deijer katar İnsanlar sayfanızın göriintüsüne bakıp kelimeleriniz Mtakkında ani k<ı.rarlar verirler. Etkin blr tasarıın kelime.1er1nlzln olmnaklılıgım ve değerini arttırdığı gibi kunamcı açısındaıı ônemini de yükseltir. Tasanm Hileri kullanmadan reslmleri kullamr. iy~ lasarlanmışbir sayfa bir iyimserlik rubuyla profesyonel bir atmosfcr yaratır, Kötü bir tasanın kc'l1rnelerinizi sunmak iç1n yeterince zaman harc;:ımadıgmızıgösterir. Ve, cger dokümanı hazırlayan dikkat etnüyorsa okuyucu niye etsin? Tasanındakl profe~yonelhkherşeyden önce sizin profesyonelligin1zin bir yansımasıdır,siz tasanma ne kadar dikkat ederseniz sayfajannız o kadar profe::iyon~ı bir imajı yarısıtacaktır, sayfalarınız ne kadar profesyonelce olursa müşlerilerinlzsizi o kadar sevec~k ve tab! kı müşterileriniz sizi ne kadar severse cüıdanımz o kadar kalınlaşaeaktır. Tasanm boşluklar, sınırlar, tip V~ renkler gibi bellrli tcmellere dayarul Ne: güzel ki bütün bunlar kontrolünüz altında! Nc bekliyorsunuz? Bütün bunlan bu kitapta bulabilirsiniz. Tasartm okunurluijunuzu arttrtr İyi tasanm kelimelerin okunmasını kolayıaştınr. Küçük yazıyla yazılmış uzun satırlann okunmasızor oldu!ıu için okuyueuyu sıkar. Şekil l-l'i inceleyın. Hangisi daha Iyi. İyı bir tasanmcı okunurlugu ön plana çıkanr. Okunurluk üzerine yapılan çalışmalar tasanmın okuyucular üzerinde korkunç bir etki~i olduğunu gösteriyor. al Başyazılardı:ıki degişikukıer okuyucu kitlesini %57'den oh 92'ye çıkanyor. En kötü yazıtipleri %3'e kadar düşürebiliyor -bilglsaymı.nızı açmaya bile değmez-o al Yazının kendisinde yapılıııı ayarlar ise okunurluğ"u %lz'dcn %67'ye çıkanyor. al Satır arası boşluklan aynı oranı Oh7Tden h9s'e çıkanyar. kendisini belirli bir arka plaıun önüne koymak ise anlaşılırtığı 0/070'ten O;:J3'e kadar düşürebiliyor. al Yazının al Ba~yazı düşürebiliyor. renkleri. ona komşu ttpin okunuduğunu%67'den % 1Tye ~Tasarl.~b~~erileri~i2i geliştifm~~ı;;-bir yolu da bir yadalkj'tesı-paragrafı v~ı;p;;~o;;'-;;-k-:-', lerd.e kuııanm. aktır. paragrafıerrnızın. içeriğini benıer ıutm. anız sizi vf!: okuyucularınııı pcıragraf i yapısına dikkat etmeye zorlar.. ; Çeşitli manulerdeki kamutlaji deneyeıek yazıiımınııın gucünu keşfedin. Yazıhirü. büyükllıclil.1 satır boşlukları. harf boşlukları, duzenleme, çizgılerin kuııanımı ve p;ıragraf boşluklar,nın ivaz.ın.1n yer?lği m~sajı nasıl etkilediğini görun. Dir seferde bir değişken değişlirin ve yaı;lıyı Şel<i11-1, etkıyı ~y~c('. mcelevm. _~ Hangi T;~arlIn bece.riıeri~.i:l.i gf',1ıştlr~~cni~ lıır razılırnınızm gücünü keşfedin. Ya-L] turu.! ya:ıtipi ve sam I yolu da bir yada ikl test paraıı;r;ı[ı vazıp büyükluğli. satır boşluklan, harf oıılan örnl:"klerdc kullanmaktır. boşlukj<ın. dilzcnleme, çlzglkrin uıunlıığıı Paragraflannızın içeıigiııi b~nzer kullanımı ve peıragraf boşluklannın i kolay [_tutrtlanız si2i ve öku:,r.ıculanmn paragraf yrı;.:ının verd~i lflf'sajı nasıl etkilediğinı j' okuııııyor? yapısına ıl1kkat l'tmeyt mrlar, gwı ün.!!ir Sl'ferd.e bır degışken degiştırtn ç~şitlj menülenldu komutlarıyeneyere~_ ve yaptıgı etki)" iyıee incele.y~inc:. _ I Tasartm basitlestirir, T;oı<;rmm mesajuuzı küçük, j'lltulmaya h,\zır parçalara bö!erek basitleşlirir. Alıbaşlıklar (yazının genel konusunu izleyen küçük başlıklar) en çok kullanılan basiıleştirme araçlarıdır. SütuularcH yazıya altbaşlıklar koyarak en uzun yazının bile okunurluğunu artırabuirsiniz. Boşluklan ve değişik yazıliplerini kuııanarak her yenı altbaşh!ıın ilgi çelunesini sağlayıp sıkılınayı nı:vyle degiştirebilirsiniz.her altbaşlık okuyuı.unun yazıya grr-ınegi ıçin yeni bir &1.pıdrr. Tasanm sırasında yazı yeriiıe kullanılan pasta dilimi grafikleıi, akış şemaları, organizasyon şekmert ve tablolar gibi görsellikler karşılaştırınalan. baglantıjan ve trendleri canlandırabilir.tasanın kanşık mesajlan kolay aıılaşılır yapar. Unutmayın, bir fikrt paragrafın derinliklerine sokrnaktansa restin olarak göstermek okuyueunun anlamasım kolaylaştınr. Tas...,artm belirli ljerlere I!urtju ljapmamzl satjlar Tasanm okuyueuların yazıdaki fikirleri önem sırasma sokmalan için bir hiyerarşi yaralır. Tasanm okuyuculara gereksiz bilgiden kaçmajan ve istenilen blll4iyi bulmalan konusunda kolaylık saglar. Görselolarak başlık büyüklügünü ve uznn makalelerde ek yazılan kullanarak önemli fildrleri belirtebihrsiniz (Ek yazı: Kendi 1çinde konusu olan fak."lt."lsıl yazıyla ilişkili küçük yaıılar). Aynı büyüklüktekl başlıkıar aynı önemde yazı belirtir. Herhangi bir başlıgı (veya fotoğrafı) belirgin b1çimde bü)iik yapmak kel.iıneleri kullanmadan onun önemim arttırmanızı sağlar.

19 14 Bölüm i: Genel Bakış: Tasanmdan Pazarlamaya----- Tasartm orijanize eder Topıulugunuz mesajınızın nerde başlayıp nerde bittlğiiıi nasıl anlayacak? Bulunması kolay mı? $ekil 1-2 karışık birkaç makale içeriyor. Nerden ba~larsınız? Tasanm mesajınızın yapısının içeriğinl görselolarak göstererek organize eder. Örneğin büyük konu rakamlan yeni konulan gösterir. italik yazıda bir önsöz okuyucuyu yazıdan kısa süre uzaklaıştınl". Uyan simgeleriyle veıikn ipuçları bunlann önemini beliıtir. Kitabın arkasındaki farklı bir sayfa yapısı sözlük, indeks ve ekleri asıl yazıdan ay1.rır. 'Tasarım okul1ur1uğunuıu artırır" bölümünde değindig;im çalışma sayfa yapısının okunuriuğu %32'den 0/06Tye çıkardıgı gösteriyor. tck bir hclruş harcamadan iki kat okuyucu. Tasartm birlik 'Jarattr Tasanm dökümanlanmzıniçinde ve aralannda birlik yaratarak k5.ruuzı katlar. Tek bir dakiiman içinde seri sayfalar yaratabilirsiniz. Birliktelig;in unsurlan sayfa sınırlan, sütun yerleşirni, grafik vurguları, yazıtipi. yazıtipi büyüklüğü ve renklendirmedir. Daha önemlisi tasarımla ışirketinizin haberleşme araçlarını kuııanarak bir artı bir e:;;ittir üç diyebilirsiniz, Tasarım aynea farklı broşür ve iş mektuplarını birleştirip bir bütün yapabilir, Şirket kiınlil41 terimi hepsini açıklıyor. Eger bir şirket kiınliıııru oturtmuşsareklamlan, faksları, broşürleri, fiyat listeleri ve haber mektuplan arasında benzerlik görür::,;ünüz. Şunu unutmayın ki imaj herşeydir, Duşünün bir kere Nike niye pahalı, hem kaliteli ürünler sattıgı hem de bir imajı oldugu için, Kendinizi niye McDonald's'a gitmek ıorundayımş gibi hissediyorsunuz, ımajıyla güçlü göründüğü için. Herşeyden önce muışterilertnızsizi imqjı.nızla tanımalıdır. Sayfa sumlarının sabiwği ve birkaç belirli yazıtipi dökümanlanmza karakter verebilir, Aynı sütun yapısınasahip haber mekt.uplan ulaştıklan yerde birbirine yabaneı değil dost olurlar. Şekil 1-3'ü inceleyin, Her reklam farklı bir projeyi gösterse de aynı senden olduklan belli oluyor. Altyapıdaki benzerli~ farkediyorsunuz çunkü bu mektuplar aynı tasanmdan çıktı. Çerçeve yapısı, grafık vure,rula.n, matbaa araçları içerik farklı da olsa mesajlan benzetir. şekil 1-2: Dokümanlar belirgin bir başlangıç noktası içermiyorsa okuyueııler nerden ba~ıayaeaklarını bilemezler. Konu 1: Liralar ve iyi Tasarım ~-- ~BBc~c~"" ~",if<l;"~"~,,~"c'k~"'~"~,,;~,~"'~'~"~c'~ '~'~M; Delirgm bır başlama n()kı.. sı ve ı(,;engit' [mmukbal bır hjy( nu~l.s1 ık yuk. Görsel tm ıl'jıkla farkediiıniy(lf 512 w Okuyucıılımnı1. gli hlr yazı yığınıyla kilrşı knrşıyasınlj.. ~ııln. okuyııclinuz\ln veya Web 5,~ytlım1.ın ziyaretçısınin!löronu alaı:all. hıçlıir~eyy'-'k. Ha..ııg) paragrafı önce okursuııuz? Hangisi ~n Mernil mesajı Içeriyor? Destekleyen nkider uerde? Aıı ve,hi!"f ~onılano cevaplan bu paragraf Içine dıkkatl!er gtzlendl. Okuyucular a<.:elecıdlr. Unutmayın okııyucularacelecidir. Yazdıklannızı çözmek ıçın zamanlannı harcarnazım. Sng!y" direk ujôlşmak ısterler. ller zamarı OkUlll81nak ıçın bır bahane ararlar. Sizin görev/ila onlan kandırarak. motlve f'de~k. luulınlflık okutmaktır. Işlertnı kolaylaştırmak ıçin yapaeagınlz herşey ~17.e daha çok <Jkuyucu veya daha çok Bik ziyarelçisi olarak ı;eıi dönecektir. Başlıklar /'Inemıldır. - Başlıklar okuyuculan ~yfanıza çekcn yol Işaretleridir. Guçlü bır başlık bır yolda gı(!en okuyuculan çeken koca hir Işaret glbldlr. Başlıklannız ne kadar güçlıiybe sayfanız o kadar çok okunur.. Barşlıklannızın gücünü onları farklı yazıliplerinde,boyutunda veya swjnde yaparak arttırahulrsınlz. Örneı!ln. yazının g1ivdesl ıçın San.~ Sertf kuııandıysaj1l7., başlıklariçin kalın. güçlü bl.r Sa.ıIB Serlf lıpi kullaruıı.ayıduşünün. Başlıklarumanormal yazıdan büyük yapmak orılan farklı Bu sayfanın kılacaktır. daha kolay. oku-rıması Belirgin bır b8jillanıa noktası ve lç..ngin mantıkmi hlr hiyenır.~i.'li de yok. Görscl bır ııt!ıkla farkedilmıyor.siz v~ okuyu~ı.ı1aruıızgribır yazı yıiııwyla karşı k~ıyası.n.ı.ı:. SİZın, okuyucunuzun ~y:ı W"b.~ayfam7.ın zlyaretçislnlo gözönil alacak h1çbır~eyyok. Han!o(l paragrafı ônce okursunuz? Hanıı.ı~ı en ônemll mesajı Içeriyor? De~lekleyen flklrler uerde? Bu ve dıger sorulann cevaplan bu paragraf Içine dikkatlıce gizlendi. Okuyucular acelecidir. Unutmayın okurunılar acdcçldl.r. Yıu.dıklanruzı ç,jırnek ıçın ı.amanlannı harcama.zlar. BHglye direk ulaşmak 1,.1~.rir.r. Her zaman okumamak lçln bır bahane ararlar. Sizin f.lörcvinlı oıı.\an kandırarak, molive ederek. luıo:lırarak 'lkutm&ktır. ışlerını kolaylaşllnlıall.için I'apaeagınız herşey size daha çok okuyucu ve.va daha çok site z1yaretçl5lolarak geri dönl';('ekrlr.. Başlıklar önemlidir. Başlıklar vkuyucujan a...yfa:ruuı çeken )"'Jl l'1aretleridlr. Güçiii bu" ba~lık bır yolda giden okuyuculan çeken koca. bır Işaret gibidır. 0Ol:7lıklannız ne kadar güçlqyse saytiın.ı:ı: o kadar çok okunur. B.u :eklaınla.n Şekıl l-4'te göstertlenlerle loyaslayın. Bu örneklerin sayfa bırlıg-t, vurgu ve matbaa teknikleri konusunda eksikleri var. Her tki tül'de de şirketin hanc8ıdlgı para aynı olmasına rdgmen biri reklaının gücüne engeloluyor. Sank.! reklamlar dört farklı şirketten gelmiş.

20 16 Bölüm i: Genel Bakış: Tasanmdan Pazarlamaya Konu 1: Liralar ve iyi Tasarım 17 Şe1ıi11-3: Bu reklamla.rın herbiri farklı bir ürünü tanıtsa da helirgin seviyede benzer yapının kullanılması şirketin kimliğinin okuyucunun beyninde oluşmasını sağlıyor... ait. ~' ~:~_" Mfl~ 0"",00 ~.~.~~~ Let ue fina ~OU ot new home for your home or b'uelne661 H.ıınaywlth toole? Want a fl..~ 'PP'" ;::-.;;:;::~~:::.:';:.::.:,:::::::: -.- 'ITI<AAJ l.et U6 f1nd.)'ou a n~ home for your home Or Inuslne-1!I61 FI",m«ı!i""S, "i~ for you ""-''""-~~.,,.._...',_..,,-~, ~.~ :';,.~..::~:;. ;,:,,:;;::..::'::;:~':;:':~H '~'-""''''''''''''.'''''''''.''-'"'',,,.,,,,~,,,,,,,-,,..,,.-.,.,,._<"._._...'... ~,,...-.>' r ~~,_,_,_,,-,... ~,...,,-- Flood'e "..ri ',.~, ', _..,..,~.,."... ~~.~~,..".~~,. ~-."',..~ -,._-_.",,~. ::::";:',~:;:~:::.'""'"'i'" J"ln~'" '-ndtd jllil'i'tq '_" ~.~'..."... "-,~,... ;;'::',~ "::::,'.~~ ::~:'.:..~;';~;'. ~;-:~ -...,",,~,...,..~'""" Tasarım mesajınızı L6t us fina you a new home for.)'our home or b'u61i1lf66! ladkln~ to lt~oruii a farm? :~:i~~~r~,:;;~~~~ ~ ~~~: ~""o,,~~,.~_ ".""",,. '... ~. ~I ~.~""'" i,:~.~~;.':";,~::~, :',~,;'J:"~;. ~ 'I R.ıılt frg... your ı>."k ",.ardı ";.::'" YlJ8r-rlJUna :::,'.::...~';c~:::<". ::;:::;::,:::;-,. ''"' vacbtlon ;~:o:,.;" hom6e for ~ay'6 llfeetylee tı:o.:kı/' ",,,,,nllin hlelh In NJ.- ",' '_"'~.~~.'.".',"~" U'.',."... '::'::~:;:~:~'~,::;;':~;-;::0:-:;::- L~ ue f1nd.)'oo a new home for.)'oor home or bu.lnemi :~'_"_''''''_'~'U~'''''''''_~.._... :-:::::">:':::,~.M"""9"~''''''''' <10.6-"", 1"Il'kNt. ",._.~,,,,u,... _"<~~... r.~._'''"''''''.''," ''''''r'_''~' :;:':-"';,:;:J:':;:;.:-"..-.,"~". Blinıı Y""~h,,""'" ",'...u,,~,,_..~~_.,..."-",..,,,,-_.-,._,-. '_'~' ~~"''''"u."... _..,,,,<,,,.._., ~--~, ,.---, RQI :~~~w~~.~_ =-~i::.=:::'=-::-- aljlrır Tasanın işiniz için bir kişilik yaratabilir. Gly1niştn:lz ve yüz ifadelerinizin değ:erler1n::lıive hayata yaklaşımınızı anlattıgı gibi taqanm da şirketiniz ' kişilik kazandınr. Ş.k;) 1-4: Stilierin karmakarışık kullanılması şirketiıı kimliğirıirı kaybolmasırıa sebep oluyor. İnsanbr imaj konusunda ÇOgıı kc'z kültürel koşııllanma hisleriyle karar verirler. ~(~kil 1-5 ve 1-6'yı inceleyin. Birşeyler ters, bulabildiniz mi? Yazıtiplerinin yerleli değü;iirse nasıl o1l\r~) Specially-priced farm, and screage for quick sale 48-ACRE RETRUT (...,...,,',,_.'~.~..,......"._, "''''''''''"''~-'''-~'''''''' ::~':,~~:: ",.","',''''... '''''' f",_,~". v", ~,.. "... BRJNG YOUR HORSESI '~'"''''''''i<''' "",".. r.."",~."... "", ,..._...,.. ~...h""""~, ""''''''''''~''''''''''''''''... ""'",,,,_ "- QREAT STARTER FA"" """,,*".'''' -.-ı-,-"", "..,. --_.,..,,,".r,, -... >uior... ",nu ~.~ :::::':::-.:::::::.:.=.::..:~j==::.:~.. Dowo<mtnı i"--""""r ~_._..~_.- S::::E:=::..._--..., C. 'arlıar'....,....,.to... ""..:O;.~,i~ "~.._~ ",,-,,_.,- Commercial recli estate ;{.j _--,.. -_._--"",, i'.::'.: r..ill tt'woo< ~~~ f nooo'ıcn.ı..""'..._..,,,.,.,...,ila."'- 109'" O. Parlw, /ı..lt,,.,a.,. n"'lliioott D1'IOI:TOB _..,;,..,.""...,."",,.. bad'_""'_'~ (U'''''Q(,<IOdrnn,,~.",.';,.. "i'.'... ~.."'."'... ""f~.. ~ "', (~...ı.o"" ;_,...,'"'....' _..,......,_...._...."',... _m_ "~"'""...,...,-" """,.. 11<0.""""'..., ll>..."""'_".... n..._'... "',,".ıı.'. on" ''''''il ''''.010l ::~.:.:~=...'00"01.. 0<0...,,,,... "",,~'"'''',.,.f'''''' '"._,"c~oo- :=...~~~:Q,.., ".IIIIDlOltD. DOT. --'''--''-''... Hanı,-".. "'".~!"'-- 1""" "., --, " '''_'''_P''_ "..- i'o.;:-... ~ Tasanın kurmak istediğ:inizimaj konusunda yardım eder. Korumacı mısınız ya da ça~daş mısınız? Pahalı ya da ucuz musunuz? TeknoloJik ya da'dogal mısınız? Işte bu seçimlerinizi matbaa. sayfa düzeni ve renklendirme kararlanyla topluluğaduyurabilirsiniz,

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

SİZİN WEB SİTENİZ BİR TANEDİR!

SİZİN WEB SİTENİZ BİR TANEDİR! 1 SİZİN WEB SİTENİZ BİR TANEDİR! Tabi şu da bir gerçek ki, sizin siteniz 350 milyon ve hala artmakta olan siteden bir tanesidir. Sitenizin diğerlerinden ayrılması ve ayakta kalması için ne yapabilirsiniz?

Detaylı

[E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar. Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34

[E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar. Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34 [E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34 Neden Ayser Bilgisayar? Bundan 10 yıl önce insanlar bir ürün almak için mağaza mağaza dolaşırlar ve farklı fiyatları

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

2-Hafta Temel İşlemler

2-Hafta Temel İşlemler 2-Hafta Temel İşlemler * Html Komutlarının Yapısı * Açıklamalar * Htm Sayfasının Oluşturulması * Temel Html Komutları * Html Sayfalarının Düzenlenmesi * Html Sayfalarının İncelenmesi Html Komutlarının

Detaylı

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ

MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI DOSYA İŞLEMLERİ MICROSOFT OFFİCE WORD PROGRAMI Ms Word bir kelime işlemci programıdır. İçinde bulunan detaylı metin biçimlendirme seçenekleri, ayrıntılı tablo, şekil ve grafik oluşturma başarıları nedeniyle, kendi türünde

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

Aşağıdaki örnekte, aynı düzen tablosu ve hücreleri içerikle birlikte gösterilmektedir.

Aşağıdaki örnekte, aynı düzen tablosu ve hücreleri içerikle birlikte gösterilmektedir. 12 DÜZEN TABLOLARI Microsoft Office FrontPage 2003 programında düzen tabloları ve hücrelerini kullanarak, profesyonel görünümlü Web sayfası düzenleri oluşturabilirsiniz. Düzen tablosu, sayfa düzeni için

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM KURUMSAL YAPI Genel Tekrar MÜY (Masaüstü Yayıncılık) Yazılımları Kelime İşlem Yazılımları Sayfa Düzenleme Yazılımları Görüntü İşleme Yazılımları Çizim (Vektörel) Yazılımlar

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Publisher 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu En sevdiğiniz komutları

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI Microsoft Office Word programı, Amerika da bulunan ve Bill Gates in sahibi olduğu yazılım firması Microsoft tarafından

Detaylı

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. PowerPoint 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101

BİL 101 - Bilişim Teknolojileri. PowerPoint 2007. http://bil.etu.edu.tr/bil101 BİL 101 - Bilişim Teknolojileri PowerPoint 2007 http://bil.etu.edu.tr/bil101 Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri 2 Etkili Sunum Hazırlama Dinleyici kitlenizi belirleyin. Dinleyiciler uzman kişiler mi? Sıradan

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

Genel görevleri kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak bazı ipuçları şunlardır: Kullanmaya Başlama Serisi

Genel görevleri kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak bazı ipuçları şunlardır: Kullanmaya Başlama Serisi Genel görevleri kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak bazı ipuçları şunlardır: Kullanmaya Başlama Serisi 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 ve Microsoft Dynamics CRM Online Sonbahar 13 Öncelikle, gördüğünüz

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız.

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız. 1.1 Web Kavramlar 117 Anahtar 7erim/er 1.1.1.1 Web ve Internet terimlerini tanımlayınız. Her birinin anahtar özelliklerini tanımlayınız. Web bir Internet hizmetidir. Web Internet üzerinde bağlantılı html

Detaylı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı

.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken sürümlerinde.doc tur.) 1.Belge Başlığı MİCROSOFT WORD (KELİME İŞLEMCİ) Dosya Uzantısı.docx veya.doc (2007 ve üzeri sürümlerde.docx iken 1997 2003 sürümlerinde.doc tur.) Genel Ekran Görünümü 1.Belge Başlığı 2.Sekmeler 3.Sekme Şeridi 5.Cetveller

Detaylı

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir.

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Sayfa numarası ekleme: Ekle menüsünden sayfa numaraları seçeneğine tıklandığında Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Tarih ve saat ekleme: Ekle menüsünden Tarih

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

Basit Kılavuzu Eliberato bir Kitap Yayıncılık www.eliberato.com. Eylül 2010 50'den fazla dile çevrildi

Basit Kılavuzu Eliberato bir Kitap Yayıncılık www.eliberato.com. Eylül 2010 50'den fazla dile çevrildi Basit Kılavuzu Eliberato bir Kitap Yayıncılık www.eliberato.com Eylül 2010 50'den fazla dile çevrildi Içindekiler 1. Ne Eliberato olduğunu 2. Will Eliberato benim kitap yayınlayabilir miyim? 3. Ne malzeme

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi

Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi Word 2003 açtıktan sonra ARAÇLAR>SEÇENEKLER tıklanır. Karşımıza bu tür ekran çıkar. İlk komut Arka planda yeniden sayfalandır ; Siz çalışırken belgeleri otomatik olarak

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir:

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Sürüm A TUR Not

Detaylı

HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER. Danışman Öğretmen Aslı Çakır

HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER. Danışman Öğretmen Aslı Çakır HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER Danışman Öğretmen Aslı Çakır 2010 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 1 2. Front Page İle Web Tasarımı... 1 3.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile tasarım düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Tema ne demektir? Temayı oluşturan ögeler nelerdir? Araştırınız. Arka plan ne demektir?

Detaylı

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve Hayatın hemen hemen her alanında bir şekilde karşımıza çıkan Facebook ve Twitter, İngilizce öğrenmek için iyi bir araç olabilir mi? İngilizce eğitimi uzun ve önemli bir süreçtir. Genelde ilkokul çağlarında

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazı boyutu Yazı boyutu. Görsel Araç-Gereç ve Materyaller

Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazı boyutu Yazı boyutu. Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Öğretim Materyalleri Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Yazılı materyaller (Kitaplar) Ders Kitapları Öğretmen Kitapları Alıştırma Kitapları Kaynak Kitaplar (?????) Hikaye, masal ve romanlar Yazılı Materyaller

Detaylı

YEPYENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ! SİZ DE GELİN...

YEPYENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ! SİZ DE GELİN... N YEPYENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ! SİZ DE GELİN... Merhaba, Araştırma sektöründe uzun zamandır ihtiyacını hissettiğimiz bir çalışmaya başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilginin yayılması ve sürekli kayıt altında

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için Artegra yı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

SUPHİ KOYUNCUOĞLU ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KAĞIDI

SUPHİ KOYUNCUOĞLU ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KAĞIDI SUPHİ KOYUNCUOĞLU ORTAOKULU 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KAĞIDI Microsoft Office Word programı, Amerika da bulunan ve Bill Gates in sahibi olduğu yazılım firması Microsoft tarafından

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

hangiokuldaokumaliyim.com tamamen responsive olarak tasarlanmış bir site olup, masaüstü, dizüstü, tablet ve mobil tüm cihazlarda kullanıma uygundur.

hangiokuldaokumaliyim.com tamamen responsive olarak tasarlanmış bir site olup, masaüstü, dizüstü, tablet ve mobil tüm cihazlarda kullanıma uygundur. KULLANIM KILAVUZU hangiokuldaokumaliyim.com tamamen responsive olarak tasarlanmış bir site olup, masaüstü, dizüstü, tablet ve mobil tüm cihazlarda kullanıma uygundur. İÇERİK 1. Hikayemiz 2. Hangi okulda

Detaylı

Her bir ofis programının olduğu gibi FrontPage inde bir dosya uzantısı vardır. Bunlar *.html veya *.htm dosya uzantılarıdır.

Her bir ofis programının olduğu gibi FrontPage inde bir dosya uzantısı vardır. Bunlar *.html veya *.htm dosya uzantılarıdır. FrontPage Nasıl Kullanılır? 1 Giriş FrontPage programı kolay şekilde web siteler hazırlayabileceğiniz ofis yazılımlarından birisidir. Hiçbir kod bilgisi gerektirmeden tasarımlarını kolay şekilde yapabileceğini

Detaylı

Açılıs Sayfası. Deneyimi

Açılıs Sayfası. Deneyimi Açılıs Sayfası. Deneyimi Açılıs Sayfası Nedir?. Bir kullanıcının sitenize giriş sağladığı sayfaya verilen isimdir. İniş Sayfası (Landing Page) olarak da adlandırılır. Neden Önemlidir? Tıklama oranı yüksek

Detaylı

Bölüm 1 Giriş. ZoomText 9.1 un piyasada iki çeşit ürünü bulunmaktadır.

Bölüm 1 Giriş. ZoomText 9.1 un piyasada iki çeşit ürünü bulunmaktadır. Bölüm 1 Giriş. ZoomText 9.1 az görenler için tasarlanmış çok güçlü bir yazılımdır. Ekran büyütme ve okuma gibi iki ayrı teknolojiyi içerir. Uygulamalara, dökümanlara, emaillere ve internete girişte, bilgisayar

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2010 İLE GRAFİK OLUŞTURMA

MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2010 İLE GRAFİK OLUŞTURMA MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2010 İLE GRAFİK OLUŞTURMA YAZARLAR BÜŞRA TÜFEKCİ/ e-mail busratufekci@anadolu.edu.tr FERİDE NUR ŞAHİN/ e-mail fns@anadolu.edu.tr MAYIS 2013 ÖNSÖZ Bu kılavuz Microsoft Office Excel

Detaylı

Birincil Yazı Başlığı

Birincil Yazı Başlığı Birincil Yazı Başlığı Kara delik, astrofizikte, çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük bir kozmik cisimdir. Kara delik,

Detaylı

Araştırmanızı nasıl alırsınız? Araştırma tasarımında yeni yaklaşımlar

Araştırmanızı nasıl alırsınız? Araştırma tasarımında yeni yaklaşımlar Araştırmanızı nasıl alırsınız? Araştırma tasarımında yeni yaklaşımlar Sektörünüze layık bir hizmet! İhtiyaçlarınıza göre hizmetlerini şekillendirir, size özel çözümleri, sizin tercihlerinize göre sunarız.

Detaylı

Bo lu m 7: Hesap Tabloları

Bo lu m 7: Hesap Tabloları Bo lu m 7: Hesap Tabloları Konu 1: Dosya, Tablo ve Grafik Oluşturma Hazırlayan: S.Engin Koç Bu konu bittiğinde; Dosya oluşturma ve tabloya şekil verme Tabloya sütun, satır ekleme ve hücreleri biçimlendirme

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 1-) Word nedir? Hesap Programıdır Tablo - Grafik Programıdır Kelime İşlem Programıdır İşletim Sistemidir BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ WORD 2007 SORULARI 9-) Yandaki butonun görevi nedir? Kes Kopyala Yapıştır

Detaylı

Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını düzenlemektir. TÜBİTAK POPÜLER BİLİM YAYINLARI MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını

Detaylı

GELECEĞİN POS SİSTEMİNİ BU GÜNDEN KULLANIN BULUTADİSYON BULUT TEKNOLOJİSİ KULLANAN TEK POS SİSTEMİDİR

GELECEĞİN POS SİSTEMİNİ BU GÜNDEN KULLANIN BULUTADİSYON BULUT TEKNOLOJİSİ KULLANAN TEK POS SİSTEMİDİR GELECEĞİN POS SİSTEMİNİ BU GÜNDEN KULLANIN BULUTADİSYON BULUT TEKNOLOJİSİ KULLANAN TEK POS SİSTEMİDİR BULUT TEKNOLOJİSİ KULLANAN TEK POS SİSTEMİDİR HADİ İNDİR ŞU UYGULAMAYI YADA BOŞVER BULUTADİSYON KULLANALIM.

Detaylı

İçindekiler. Üçüncü baskıya önsöz... xi Teşekkür... xiii Genel bakış... xv

İçindekiler. Üçüncü baskıya önsöz... xi Teşekkür... xiii Genel bakış... xv İçindekiler Üçüncü baskıya önsöz... xi Teşekkür... xiii Genel bakış... xv Giriş: Bir saatte 1000 kelime nasıl yazılır... 1 Bu kitaba neden ihtiyaç var...1 Öğrenciler ne diyor...3 Öğrenciler ne istiyor...

Detaylı

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI Kelime İşlemci Nedir? Bilgisayarda yazıların(metinlerin) yazılmasını ve düzenlenebildiği, resimlerin ve tabloların eklenebildiği yazılımların(programların) genel adıdır.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir:

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu şu modeller içindir: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW Sürüm 0 TUR Not tanımları Bu kullanıcı

Detaylı

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir.

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir. Başlangıç Bu dersin amacı, öğrencilerin çalışma hayatlarında Microsoft Word programını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlamak ve karşılaştıkları sorunların çözümlerine ulaşma konusunda deneyim

Detaylı

SUNUM TEKNİKLERİ. Burcu Örentürk Aybat

SUNUM TEKNİKLERİ. Burcu Örentürk Aybat SUNUM TEKNİKLERİ Burcu Örentürk Aybat Isınalım! Çoklu ortam araçlarında sunum hazırlarken dikkat etmeniz gereken bir fikir/kural/ipucu düşünün. Power Point programını kullanın. Bu fikiri/kuralı/ipucunu

Detaylı

4 Front Page Sayfası Özellikleri

4 Front Page Sayfası Özellikleri 4 Front Page Sayfası Özellikleri İsterseniz Frontpage penceresinin sağ tarafından, isterseniz araç çubuklarından faydalanarak yeni bir sayfa açın. Frontpage te çeşitli sayfa şablonları bulunmaktadır. Ancak

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J3520/J3720. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J3520/J3720. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J350/J370 Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanıcı el kitabında aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek

Detaylı

Uyumluluk markalamasından katma değerli kodlamaya kadar

Uyumluluk markalamasından katma değerli kodlamaya kadar Teknik rapor Uyumluluk markalamasından katma değerli kodlamaya kadar Ultra Yüksek Hızlı Sürekli Mürekkep Püskürtme teknolojisi, ambalajlamayı geliştirmek için yeni olanaklar oluşturmaktadır Kodlama ve

Detaylı

Kopya Hakkı 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd

Kopya Hakkı 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Tüm haklar mahfuzdur. Bu yayının hiçbir kısmı ECDL Kuruluşundan izin almadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Çoğaltım talepleri yayıncıya yapılmalıdır. The European Computer Driving Licence Foundation Ltd

Detaylı

Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri

Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri BLOG BLOG 1 2 3 4 5 6 Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri Blog Nedir? Blog, teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

ECDL ImageMaker Müfredat

ECDL ImageMaker Müfredat ECDL ImageMaker Müfredat Test Hedefleri: ECDL ImageMaker testi bir görüntü işleme uygulaması kullanarak Adayın yetkin olmasını ve sayısal görüntülerin altında yatan ana kavramların bazılarını anlamasını

Detaylı

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BİÇİMLENDİRME Yazmış olduğumuz metinleri farklı boyut, renk, yazı tipi vb. özelliklerde yazabilmek için biçimlendirme işlemi

Detaylı

Yaratıcılığın; uçsuz bucaksız, sınır tanımayan, sıra dışı fakat gerçekliği taçlandıran gücüne inanıyoruz

Yaratıcılığın; uçsuz bucaksız, sınır tanımayan, sıra dışı fakat gerçekliği taçlandıran gücüne inanıyoruz Çok az insan yaratıcı olarak kabul edilir: Birkaç ressam, birkaç şair; milyonda bir kişi. Bu saçmalıktır. Her insan doğuştan yaratıcıdır. Çocukları izlersen görürsün. Bütün çocuklar yaratıcıdır. OSHO 2001

Detaylı

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur.

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur. Yazı Tipi Stili HTML kodları 47 Kalın İtalik Altı Çizili 9.2.6 Metin yükseltme veya alçaltma 1. Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın. 2.

Detaylı

ZoomText 10 Ekran Büyütücü Program

ZoomText 10 Ekran Büyütücü Program ZoomText 10 Ekran Büyütücü Program ZoomText programı, az görenlerin bilgisayar kullanırken ekranı rahatlıkla görebilmeleri için kullanılan bir ekran büyütme programıdır.ve Artık bilgisayar kullanmak ZoomText

Detaylı

TTL İNTERAKTİF ZEMİN HAYATA BİZİMLE DOKUNUN! Touch To Life

TTL İNTERAKTİF ZEMİN HAYATA BİZİMLE DOKUNUN! Touch To Life TTL İNTERAKTİF ZEMİN HAYATA BİZİMLE DOKUNUN! Touch To Life Bir adımda değişir HAYAT! Touch Box interaktif zemin ve yüzey çözümü, yansıtılan görüntü ile insan vücudu hareketlerine bağlı olarak görsel efektler

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ÖĞRENME FAALİYETİ 4

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ÖĞRENME FAALİYETİ 4 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında çalışma sayfasının özelliğine göre estetiğe uygun sayfa ayarlarını hatasız yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA

Detaylı

2KiloMavi de. Misafir Yazarlık. Eylül 2012. 2kilomavi.wordpress.com

2KiloMavi de. Misafir Yazarlık. Eylül 2012. 2kilomavi.wordpress.com de Misafir Yazarlık Eylül 2012 de Misafir Yazarlık Nedir? Misafir yazarlık, de yazar olmayan takipçilerimizin yazdıkları herhangi bir yazılarının de yayınlanması anlamına gelir. Kendi bloğunuz olsun ya

Detaylı

Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim

Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim PROJE nº: 2011-1-ES1-LEO05-35863 Öğrenci Kılavuzu Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Detaylı

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Nedir? Movie Maker ile, bilgisayarınızda yer alan fotoğraf ve videolarınızı kullanarak, bunlar üzerinde düzenlemeler, değişiklikler yapabilir, müzik dosyaları ekleyebilir, mikrofon

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Temel Bilgi ve İletişim BEB650 Güz / 0 2 0 1 2 Teknolojileri Kullanımı Bahar

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. 4 Adımda Sanal Mağaza Oluşturulması + Jewellerynetasia Üyeliğinizden Müşteri Portföyünüzü arttıracak Altın Kurallar

Kullanım Kılavuzu. 4 Adımda Sanal Mağaza Oluşturulması + Jewellerynetasia Üyeliğinizden Müşteri Portföyünüzü arttıracak Altın Kurallar Kullanım Kılavuzu 4 Adımda Sanal Mağaza Oluşturulması + Jewellerynetasia Üyeliğinizden Müşteri Portföyünüzü arttıracak Altın Kurallar Hazırlık Mağazanızı açmak çok kolay. İlk kez mağazanızı açmanız 1 saatinizi

Detaylı

http://kariyer.ieu.edu.tr

http://kariyer.ieu.edu.tr ÖZGEÇMİŞİ ANLAMAK Öncelikle özgeçmişin nedir ve ne işe yarar açıklığa kavuşturalım. Özgeçmiş kim olduğunuzu, eğitim ve deneyimlerinizi içeren iyi sunulmuş bir özettir. Özgeçmişin tek amacı bir staja veya

Detaylı

12 Photocopiable for classroom use only. 2005 Computer Science Unplugged (www.csunplugged.org)

12 Photocopiable for classroom use only. 2005 Computer Science Unplugged (www.csunplugged.org) Aktivite 2 Rakamlarla Renk Resim Temsil Etmek Özet Bilgisayarlar çizimleri, fotoğrafları ve diğer resimleri yalnızca rakamlar kullanarak kaydeder. Bu aktivitede bilgisayarların bunu nasıl yaptığını göreceğiz.

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

Out of Home. Afiş tasarımı. Önemli tasarım unsurları

Out of Home. Afiş tasarımı. Önemli tasarım unsurları Out of Home Afiş tasarımı Önemli tasarım unsurları Başarıya giden yol; hızlı seçilebilirlik Afişler, özellikle hızlı bir şekilde etki yaratması gereken reklam taşıyıcılarıdır hem hızlı algılanabilmeli

Detaylı

Sunu Hazırlama Paket Programı (Microsoft Office PowerPoint 2003)

Sunu Hazırlama Paket Programı (Microsoft Office PowerPoint 2003) Sunu Hazırlama Paket Programı (Microsoft Office PowerPoint 2003) Herhangi bir konu için sunum hazırlamamız gerektiğinde kullanılacak olan bir program. Sunu hazırlama programı sayesinde, yansıda dinleyicilerin

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J2320/J2720. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J2320/J2720. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki modeller için geçerlidir: MFC-J30/J70 Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar, çalıştırma ortamını,

Detaylı

Grafik Tasarım Baskı Teknikleri Web Tasarım Mobil Site Tasarımı

Grafik Tasarım Baskı Teknikleri Web Tasarım Mobil Site Tasarımı WEB VE GRAFİK EĞİTİMLERİ Grafik Tasarım Baskı Teknikleri Web Tasarım Mobil Site Tasarımı Bilge Adam Akademi nin sektör ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış ve uygulamaya dayalı Web ve Grafik eğitimleri;

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı-Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 - - - 56 3 6 Ders Dili Türkçe

Detaylı

Oturum aç butonuna tıklayın.

Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın. İpucu: Eğer şifrenizi hatırlayamazsanız, Şifrenizi mi unuttunuz? istemini kullanın. Adım 2 Profilinizi

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

2016 MÜKEMMELLİK SERTİFİKASI TANITIM ARAÇLARI

2016 MÜKEMMELLİK SERTİFİKASI TANITIM ARAÇLARI 2016 MÜKEMMELLİK SERTİFİKASI TANITIM ARAÇLARI Tüm Dünyadan Gezginler TripAdvisor'a Bakıyor Dünya genelindeki oteller, restoranlar ve gezilecek yerler hakkında 320 milyonu aşkın yorum ve görüşün bulunduğu

Detaylı

AMACSEO TEMASI KULLANIM KILAVUZU. AmacSeo temasının Amacdizayn.com tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzudur. 1

AMACSEO TEMASI KULLANIM KILAVUZU. AmacSeo temasının Amacdizayn.com tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzudur. 1 AMACSEO TEMASI KULLANIM KILAVUZU AmacSeo temasının Amacdizayn.com tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzudur. 1 TEMANIN ÖZELLİKLERİ - Wordpress 3.1.1 sürümü için hazırlanmıştır. - Basit kontrol paneli

Detaylı

AirPrint Kılavuzu. Sürüm 0 TUR

AirPrint Kılavuzu. Sürüm 0 TUR AirPrint Kılavuzu Sürüm 0 TUR Not tanımları Bu kullanıcı el kitabında aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: Not Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer özelliklerle

Detaylı

Ders: Görsel senaryo taslağının önemi

Ders: Görsel senaryo taslağının önemi Ders: Görsel senaryo taslağının önemi İletişim, harika bir prodüksiyonun anahtarıdır. Fikirlerinizi görselleştirmek için görsel senaryo taslakları kullanın ve etkili bir çekim planlayın. Çizilecek içerik

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

BDE Avantajlar & Dezavantajlar. http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1

BDE Avantajlar & Dezavantajlar. http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1 BDE Avantajlar & Dezavantajlar http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1 BDE in Avantajları Geleneksel öğretim yöntemleriyle karşılaştırıldığında, bilgisayar destekli eğitimin birçok avantajı olduğu görülmektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 TASARIM 1 Tasarım Nedir? 1 Gerçek Hayatımızdaki Tasarım Ürünleri 2 Teknoloji Ortamındaki Tasarım Ürünleri 3 Tasarım Yeteneğinin Keşfedilmesi 4 Tasarım Ürününün Meydana Gelmesi

Detaylı

Site Türleri ve Yapıları. Web Teknolojileri ve Programlama ODTÜ-SEM

Site Türleri ve Yapıları. Web Teknolojileri ve Programlama ODTÜ-SEM Site Türleri ve Yapıları Web Teknolojileri ve Programlama ODTÜ-SEM Site Türleri Halka açık Web Siteleri: Belirli bir sınıfın erişimine kapalı olmayan İnternet sayfalarıdır. İç İnternet, intranet. Bir kuruluşa

Detaylı

5. Tablo İşlemleri. Bu bölümü bitirdiğinizde,

5. Tablo İşlemleri. Bu bölümü bitirdiğinizde, 5. Tablo İşlemleri Bu bölümü bitirdiğinizde, Tablonun nasıl oluşturulduğunu, Satır ve hücrelerin ne olduğunu ve nasıl oluşturulduğunu, Tablonun ve hücrelerin nasıl hizalandığını, Satır veya sütunların

Detaylı

Etkili Sınıf Sunumları için PowerPoint Hazırlama Kuralları

Etkili Sınıf Sunumları için PowerPoint Hazırlama Kuralları Etkili Sınıf Sunumları için PowerPoint Hazırlama Kuralları Muhammet Demirbilek, Ph.D. Süleyman Demirel Üniversitesi PowerPoint nedir? PowerPoint bir fikri yada konuyu görsel ve işitsel yardımlarla etkili

Detaylı

Harita Güncelleme MODEL. - Model ; DAİİCHİ üniteye sahip olan TÜM modeller PROSEDÜR. 1. Öncelikle bilgisayarınızdan

Harita Güncelleme MODEL. - Model ; DAİİCHİ üniteye sahip olan TÜM modeller PROSEDÜR. 1. Öncelikle bilgisayarınızdan Harita Güncelleme Bu broşür DAİİCHİ marka Navigasyon ünitesine sahip olan Hyundai modellerimizin, Navigasyon programındaki haritanın güncelleme işleminin nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirme amacıyla

Detaylı

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Mart 2009 Kendi Yaşam Öykünüzü Yazın Diyelim ki edebiyatla uğraşmak, yazı yazmak, bir yazar olmak istiyorsunuz. Bu

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 6+1 Analitik Yazma Modeli ile Düşlerimin Peşinde Selda AKTAŞ Nergiz İLİMEN ÇALIŞMANIN AMACI Öğrencilerin sıkıcı, kendini tekrarlayan, monoton yazılar yazmak yerine özgün, akıcı,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İNTERNET

BİRİNCİ BÖLÜM İNTERNET BİRİNCİ BÖLÜM İNTERNET 1. İnternet... 1 1.1. Tanımı ve Tarihçesi... 1 1.2. İnternette Kullanılan Kavramlar... 3 1.2.1. Alan Adları(Domain Name)... 3 1.2.2. İnternette Kullanılan Terimler... 4 1.3.İnternet

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE MICROSOFT POWER POINT - I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE ÜNİTE MICROSOFT POWER POINT - I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜNİTE 11 MICROSOFT POWER POINT - I İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Genel bilgiler PowerPoint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Boş sunu

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 1 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı