Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý"

Transkript

1 Kümes Kontrol Cihazý BPC-1000-BASIC Kümes Kontrol Cihazý Kümes içi sýcaklýk ölçümü için 4 sensör giriþi Dýþ ortam sýcaklýðý için 1 sensör giriþi Rutubet, iç basýnç, silodaki yem aðýrlýk ölçümü 7 adet fan kontrol çýkýþý 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen minimum havalandýrma çýkýþý Alarm ve sesli ikaz için çýkýþ Günlük 8 programlý 2 adet ýþýklandýrma kontrol çýkýþý Isýtma, soðutma kontrolü ve çýkýþlarý Klepe kontrol çýkýþlarý

2 Terminal Baðlantýlarý Pad Motorlarý Ýçin Çýkýþ Sesli ve ýþýklý ikaz için çýkýþ Isýtma Çýkýþý Silodaki yem miktarý ölçümü için 1 adet sensör giriþi Kümes içi sýcaklýk ölçümü için 4 adet sensör giriþi Kümes içi rutubet ölçümü için 1 adet sensör giriþi Dýþ ortam sýcaklýk ölçümü için 1 adet sensör giriþi Kümes içi fark basýnç ölçümü için 1 adet sensör giriþi Iþýklandýrma Çýkýþý-1 (Günlük 8 Program) Iþýklandýrma Çýkýþý-2 (Günlük 8 Program) 8 adet fan çýkýþý (bu fanlar minimum havalandýrma amacý ilede kullanýlabilir) Sürücü Çýkýþý - 1 (Soðutma veya minimum havalandýrma amacý ile kullanýlabilir) Sürücü Çýkýþý - 2 (Minimum havalandýrma için devir ayarlý yan fanlarda kullanýlabilir)

3 Çalýþma Þekli BPC-1000-B cihazý kümes içerisinde 4 farklý bölgeden sýcaklýk bilgisi alarak ortalama kümes sýcaklýðýný hesaplar ve ortalama sýcaklýk deðerine minimum havalandýrma, tünel havalandýrma, soðutma ve ýsýtma iþlemlerini gerçekleþtirir. Ortalama sýcaklýk deðeri için cihaz üzerine takýlan ve arýzlalý olmayan sensörler dikkate alýnýr. Kümes içerisinde 2 bölgeden sýcaklýk bilgisi alýnmasý yeterli ise sadece 2 sensör baðlanýr. Cihaz baðlý olmayan sensör giriþlerini algýlayarak ortalamaya dahil etmez. Ayrýca cihaz dýþ ortam sýcaklýðýný ölçer, dýþ ortam sýcaklýðý belirlenen sýcaklýk deðerinden küçük ise soðutma iþlemi (pad çýkýþlarý kapatýlýr) yapýlmaz. Isýtma Ýþlemi: Ortalama sýcaklýk deðeri, ýsýtma iþlemi için tanýmlanan sýcaklýk deðerine düþtüðünde ýsýtma iþlemi baþlatýlýr. Isýtma iþlemi ortalama sýcaklýk deðeri ýsýtmanýn sonlandýrýlacaðý sýcaklýk deðerine eriþtiðinde sonlandýrýlýr. Minimum Havalandýrma: Minimum havalandýrma için cihaz üzerinde farklý çalýþma þekilleri seçilebilir. 1- Devir ayarlý yan fanlar kullanýlýyor ise Sürücü Çýkýþý-2 kullanýlarak minimum havalandýrma yapýlabilir. 2- Havalandýrma için kullanýlan fan gruplarý seçilerek minimum havalandýrma yapýlabilir. Burada minimum havalandýrma için seçilen grup fanlarý belirlenen zaman aralýðýnda devreye sokulup çýkarýlýr. 3- Devir ayarlý havalandýrma fanlarýna baðlanan Sürücü Çýkýþý-1 ayný zamanda minimum havalandýrma amacý ile kullanýlabilir. Devir ayarlý havalandýrma fanlarý kümes içi sýcaklýk set deðerinin altýna düþtüðünde minimum havalandýrma için belirlenen devirde çalýþmaya devam eder. Geçiþ ve Tünel Havalandýrma: Tünel havalandýrma amacý ile cihaz üzerinde bulunan 8 fan çýkýþý ve geçiþ havalandýrmasý için Sürücü Çýkýþý-1 e baðlý devir ayarlý fan gruplarý kullanýlabilir. Sürücü çýkýþýna baðlý devir ayarlý fanlar set edilen kümes sýcaklýðýnda belirlenen devirde çalýþmaya baþlar ve sýcaklýða baðlý olarak fan çalýþma devri arttýrýlýr. Sýcaklýk tanýmlanan band deðerine ulaþtýðýnda sürücü çýkýþýna baðlý fanlar belirlenen maksimum devirde çalýþmaya devam ederler. Sýcaklýkðýn artmaya devam etmesi durumunda sýrasýyla 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. ve 8. fan gruplarý belirlenen sýcaklýk deðerlerinde devreye alýnýr. Kümes içi sýcaklýk set deðeri=26.0 C Sürücü Çýkýþ-1 band deðeri=3.0 C Sürücü çýkýþ-1 minimum çýkýþ deðeri=%30 Sürücü çýkýþ-1 maksimum çýkýþ deðeri=%90 1.fan grubunun devreye girmesi için fark sýcaklýk deðeri=4.0 C Diðer fan gruplarýnýn devreye girmesi için sýcaklýk artýþ deðeri=0.5 C Yukarýda belirlenen deðerlere göre sýcaklýk 26.0 C ye ulaþtýðýnda sürücü çýkýþ-1 e baðlý fanlar %30 ile çalýþmaya baþlayacaktýr. Sýcaklýk arttýkça fan hýzý arttýrýlacak ve sýcaklýk 29.0 C ye ulaþtýðýnda fan %90 ile çalýþmaya devam edecektir. Sýcaklýk 30.0 C ye ulaþtýðýnda 1. fan grubu devreye girecektir. Bu sýcaklýk deðerinin 0.5 C lik artýþlarýnda diðer fan gruplarýda sýrayla devreye girecektir. Soðutma: Kümes sýcaklýðý soðutma baþlangýcý için belirlenen deðere ulaþtýðýnda pad motorlarý belirlenen sürelerde çalýþtýrýlýp durdurularak soðutma iþlemi baþlatýlýr. Soðutma iþlemi sýcaklýðýn belirlenen deðere düþmesi ile sonlandýrýlýr. Soðutma iþlemi devam ederken rutubet deðeri belirlenen deðeri aþarsa soðutma iþlemi durdurulur. Ayrýca dýþ ortam sýcaklýðý düþük ise soðutma iþlemine izin verilmez.

4 Çalýþma Þekli Aydýnlatma: Cihaz üzerinde iki farklý ýþýk kaynaðýnýn kontrolüne olanak tanýyan çýkýþlar mevcuttur. Her ýþýk kaynaðý için gün içerisinde 8 farklý açma-kapama saati tanýmlanabilmektedir. Silodaki Yem Miktarý: Yem silosuna yük hücresi baðlanmasý durumunda cihaz toplam yem miktarýný gösterebilmektedir. Tüketilen Yem Miktarý: Yem silosuna yük hücresi baðlanmasý durumunda cihaz tüketilen yem miktarýný gösterebilmektedir. Tüketilen Enerji ve Su Miktarý: Pulse çýkýþlý güç ölçüm cihazý ve pulse çýkýþlý akýþ ölçüm sensörü ile dönem boyunca tüketilen enerji ve su miktarý ölçülüp gözlenebilmektedir.

5 Boyutlar mm 7 mm 72 mm Pano Kesiti mm mm mm

6 Cihazýn Panel Üzerine Montajý Panel kalýnlýðý maksimum 5mm Panel ön yüzeyi Panel arka yüzeyi 3 1 Tutturma parçasý 1-Cihazýn montaj yapýlacaðý panel kesitini, verilen ölçülerde hazýrlayýnýz. 2-Cihazý panel üzerindeki kesite ön yüzeyinden yerleþtiriniz. Cihazýn tutturma parçalarý üzerinde ise panel üzerine yerleþtirmeden önce çýkarýnýz. 3-Cihaz panel kesiti üzerine yerleþtirildikten sonra, cihaz ile birlikte verilen tutturma parçalarýnýn 1 ile gösterilen týrnaklarýný cihaz üzerinde 3 ile gösterilen kesite yerleþtiriniz. Bir tornavida yardýmý ile 2 ile gösterilen parçayý saat yönünde çevirerek cihazý panel üzerine sabitleyiniz. 2 Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin güvenliði için gereklidir. Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz.

7 Cihazýn Panel Üzerinden Çýkarýlmasý Panel kalýnlýðý maksimum 5mm Panel ön yüzeyi Panel arka yüzeyi 2 Tutturma parçasý 1 1-Cihazýn ve baðlý olduðu sistemin enerjisini kesiniz ve cihaz baðlantýlarýnýn yapýldýðý 2 nolu terminal bloðunu cihazdan ayýrýnýz. 2-1 ile gösterilen ve tutturma parçasý üzerinde yer alan vidayý saat yönünün tersine çeviriniz. 3-Tutturma parçalarýnýn týrnaklarý serbest kalýncaya kadar vidayý çevirmeye devam ediniz. 4-Tutturma parçalarýný cihaz üzerinden ayýrýnýz ve cihazý panelin ön tarafýndan çekerek alýnýz. Cihazý panel üzerinden ayýrma iþlemine baþlamadan önce cihazýn ve baðlý olduðu sistemin enerjisini kesiniz, cihazýn tüm baðlantýlarýný ayýrýnýz.

8 Terminal Baðlantýlarý Fan-1 Fan-2 Fan-3 Fan-4 Fan-5 Fan-6 Fan-7 Min Hav. F.Open F.Close Light-1 Light-2 Isýtma Ped Korna Tx Rx GND Tx Rx GND D- D+ D- D+ RS-485 RS-232 RS-485 RS-232 PC PLC PLC Operatör Panel Haberleþmesi Geniþleme Portu Tel: 0 (324) Tarsus/MERSÝN BPC BASIC Kümes Kontrol Cihazý Besleme ( V) Kullanýlmýyor Kullanýlmýyor Aðýrlýk Basýnç Rutubet Dýþ Sýcaklýk PT-1000 Ýç Sýcaklýk 4 PT-1000 Ýç Sýcaklýk 3 Enerji Tük. (Pulse) Su Tüketimi(Pulse) Arýza-1 Ped Motor Arýza Sürücü Arýza Fan Termik Arýza Þebeke Arizali Þebeke Kesik Sürücü Çýkýþý-2 (0...10V) PT Ýç Sýcaklýk 2 PT-1000 Ýç Sýcaklýk PT Sürücü Çýkýþý-1 (0...10V) 5 4

9 Sýcaklýk Ölçüm Sensörlerinin Baðlanmasý PT-1000 ile sýcaklýk ölçümü: PT-1000 Ýç Sýcaklýk Ýç Sýcaklýk 2 Ýç Sýcaklýk 1 Ýç Sýcaklýk 1 2 Telli Transmitter (Loop Powered) ile sýcaklýk ölçümü: Dýþ Sýcaklýk Ýç Sýcaklýk 4 Ýç Sýcaklýk 3 Ýç Sýcaklýk 1 Ýç Sýcaklýk 2 Ýç Sýcaklýk 2 Ýç Sýcaklýk 3 Ýç Sýcaklýk 3 +V Ýç Sýcaklýk 4 Ýç Sýcaklýk 4 Out Dýþ Sýcaklýk Dýþ Sýcaklýk +V Out +V Aðýrlýk Out +V Basýnç Out +V Rutubet Out PT-1000 PT-1000 PT-1000 PT-1000 Aðýrlýk Basýnç Rutubet Dýþ Sýcaklýk Ýç Sýcaklýk 4 Ýç Sýcaklýk 3 Ýç Sýcaklýk 2 Besleme ( V) Besleme ( V)

10 Sýcaklýk Ölçüm Sensörlerinin Baðlanmasý 4 Telli Transmitter ile sýcaklýk ölçümü: Aðýrlýk Basýnç Rutubet Dýþ Sýcaklýk Ýç Sýcaklýk 4 Ýç Sýcaklýk Ýç Sýcaklýk 1 19 Ýç Sýcaklýk 1 Ýç Sýcaklýk 2 Besleme ( V) Besleme ( V) Dýþ Sýcaklýk Ýç Sýcaklýk 4 Ýç Sýcaklýk 3 Ýç Sýcaklýk 2 +V +Out -Out -V +V +Out -Out -V +V +Out -Out -V +V +Out -Out -V +V +Out -Out -V Rutubet, Basýnç ve Aðýrlýk Sensörlerinin Baðlanmasý 2 Telli Transmitter (Loop Powered) ile sýcaklýk ölçümü: Aðýrlýk Basýnç Rutubet Dýþ Sýcaklýk Ýç Sýcaklýk 4 Ýç Sýcaklýk Ýç Sýcaklýk Ýç Sýcaklýk 1 19 Besleme ( V) Rutubet 1 2 Fark Basýnç Sensörü 3 Besleme ( V) Aðýrlýk +V Out +V Out +V Out

11 Ön Panel Tanýmý Ö l ç ü l e n O r t a l a m a S ý c a k l ý k D e ð e r i 29.8 C S e t E d i l e n S ý c a k l ý k D e ð e r i 30.0 C Set Set Sýcaklýk set deðerleri giriþ butonu: Kümes için istenen sýcaklýk deðeri, Isýtma çýkýþý için sýcaklýk set deðeri, Düþük-yüksek sýcaklýk alarmý için set deðerleri bu buton yardýmý ile girilebilir. Fan çýkýþlarý ile ilgili set deðerleri için giriþ butonu: Fanlarýn devreye gireceði baþlangýç sýcaklýk deðeri, Fan gruplarý arasýndaki fark sýcaklýk deðeri, Fan gruplarý için devreye girme ve çýkma zaman gecikmeleri, Sürücü çýkýþýna baðlanan fan grubu için çalýþma bandý deðeri, Sürücü çýkýþýndaki fan grubu için minimum ve maksimum çalýþma yüzdeleri, Minimum havalandýrma çalýþma þekli ve minimum havalandýrma deðeri bu buton yardýmý ile girilebilir. Soðutma fonksiyonu ile ilgili set deðerleri için giriþ butonu: Soðutma iþleminin baþlayacaðý ve devreden çýkacaðý sýcaklýk set deðerleri, Soðutma çýkýþý için çalýþma ve durma zamanlarý, Soðutma iþleminin sonlandýrýlacaðý maksimum rutubet deðeri, Soðutma iþleminin sonlandýrýlacaðý minimum dýþ ortam sýcaklýðý bu buton yardýmý ile girilebilir. Gün-sýcaklýk, gün-minimum havalandýrma ve aydýnlatma açma-kapama zamanlarý giriþ butonu: Gruplandýrýlmýþ parametrelere giriþ butonu: Tarih ve saat ayarý için giriþ butonu: Arttýrma, eksiltme, ileri, geri ve onay butonlarý:

12 Ön Panel Tanýmý F1 Fonksiyon butonlarý F2 F3 F4 F5 F6 Alarm susturma butonu: Alarm oluþtuðunda buton üzerinde bulunan led yanmaya baþlar ve korna çýkýþý aktif edilerek sesliýþýklý ikaz verilir. Bu durumda bu butona basýldýðýnda 2 dakika süresince sesli çýkýþ kapatýlýr. Süre sonunda alarm devam ediyor ise tekrar baþlar.

13 Çalýþma Deðerlerinin ve Durumlarýn Gözlenmesi Cihaz üzerinde yer alan ekranda ölçülen tüm sýcaklýk deðerleri, rutubet, basýnç, aðýrlýk deðerleri, kontrol çýkýþlarýnýn durumlarý, alarm durumlarý ve arýza giriþleri gözlenebilmektedir. Aþaðýda verilen tüm ekranlara yukarý ve aþaðý butonlarýna basarak ulaþabilirsiniz. Herhangi bir ekranda iken ortada yer alan onay butonuna bastýðýnýzda ilk ekrana dönülür. Ölçülen Ortalama Sýcaklýk Deðeri 29.8 C Set Edilen Sýcaklýk Deðeri 30.0 C Kümes içi ortalama sýcaklýk deðerinin ve set edilen sýcaklýk deðerinin gözlendiði ekran IC DIS NEM BASINC 29.8 C 20.0 C 60.0 %Rh 20 Pa Ortalama iç sýcaklýk, dýþ ortam sýcaklýðý, kümes içi rutubet ve basýnç deðerinin gözlendiði ekran Ortalama S. Ýç Sýcaklýk 1 Ýç Sýcaklýk 2 Ýç Sýcaklýk 3 Ýç Sýcaklýk 4 Dýþ Sýcaklýk Rutubet Basýnç : 29.8 C : 29.7 C : 29.6 C : 29.5 C : 30.4 C : 25.4 C : 68.8 %Rh : 20 Pa Cihaza baðlý tüm iç ortam sýcaklýklarý, dýþ sýcaklýk ve rutubet deðeri bu ekran üzerinden gözlenebilir. Silodaki Yem Miktarý Kg Tüketilen Yem Miktarý 2000 Kg Silo içerisinde bulunan yem miktarý ve tüketilen yem miktarý bu ekran üzerinden gözlenebilir.

14 Çalýþma Deðerlerinin ve Durumlarýn Gözlenmesi Min Hav. Sürücü Çýkýþ Band Alt Band Üst Su Tüketim Miktarý 200 M3 Enerji Tüketim Miktarý 100 kw : 30 % : 40 % : 26.0 C : 29.0 C Tüketilen su ve enerji miktarý bu ekran üzerinden gözlenebilir. Min havalandýrma miktarý ve sürücü çýkýþýnýn durumu bu ekran üzerinden gözlenebilir. FanG1 :OFF FanG2 :OFF FanG3 :OFF FanG4 :OFF FanG5 :OFF FanG6 :OFF FanG7 :OFF FanG8 :OFF Pad Light1 Light2 M.Hav Isýtma Alarm Korna :OFF :OFF :OFF :OFF :ON :ON :ON Cihaz üzerindeki çýkýþlarýn durumlarý gözlenir. Enerjili çýkýþlar ON ile enerjisiz çýkýþlar OFF ile bildirilir. Rutubet Düþük Rutubet Yüksek Ýç Sýcaklýk Düþük Ýç sýcaklýk Yüksek Dýþ Ortam S. Düþük Ýç Sýc. Sensör Kopuk Ekran sýralanan arýzalarýn durumlarý gözlenir. Oluþan arýzalar ok iþareti ile belirtilir. Þebeke Kesik Þebeke Arýza Fan Termikleri Sürücü Arýzalý Ped Motor Arýza Arýza-1 Arýza-2 Arýza-3 Tarih ve Saat :30:00 Çarsamba Ekran sýralanan arýzalarýn durumlarý gözlenir. Oluþan arýzalar ok iþareti ile belirtilir. Tarih ve saatin gözlenebildiði ekran

15 Set Konfigürasyon Parametreleri Kümes Sýcaklýðý ( C ): Ýstenen kümes içi sýcaklýk set deðeridir. Fan gruplarýnýn devreye giriþ sýcaklýklarý, düþük/yüksek sýcaklýk alarm deðerleri bu set deðeri dikkate alýnarak hesaplanýr. Düþük Sýcaklýk Alarm Deðeri ( C ): Bu parametrede girilen deðer düþük sýcaklýk alarmý için fark sýcaklýk deðeridir. Kümes Sýcaklýðý = 26.0 C Düþük Sýcaklýk Alarm Deðeri = 4.0 C olarak tanýmlanmýþ ise düþük sýcaklýk alarmý verilecek sýcaklýk deðeri 22.0 C olacaktýr. Kümes içi sýcaklýðý 22.0 C nin altýna düþtüðünde alarm çýkýþý aktif olacaktýr. Yüksek Sýcaklýk Alarm Deðeri ( C ): Bu parametrede girilen deðer yüksek sýcaklýk alarmý için fark sýcaklýk deðeridir. Kümes Sýcaklýðý = 26.0 C Yüksek Sýcaklýk Alarm Deðeri = 4.0 C olarak tanýmlanmýþ ise yüksek sýcaklýk alarmý verilecek sýcaklýk deðeri 30.0 C olacaktýr. Kümes içi sýcaklýðý 30.0 C nin üstüne çýktýðýnda alarm çýkýþý aktif olacaktýr. Isýtma Ýçin Fark Sýcaklýk Deðeri ( C ): Bu parametrede girilen deðer ýsýtma çýkýþý için fark sýcaklýk deðeridir. Kümes Sýcaklýðý = 26.0 C Isýtma Ýçin Fark Sýcaklýk Deðeri = 2.0 C olarak tanýmlanmýþ ise ýsýtmanýn devreye gireceði sýcaklýk deðeri 24.0 C olacaktýr. Kümes içi sýcaklýðý 24.0 C nin altýna düþtüðünde ýsýtma çýkýþý devreye sokulur. Isýtma Ýçin Histeresiz Deðeri ( C ): Bu parametrede girilen deðer ýsýtma iþleminin sonlandýrýlacaðý sýcaklýk deðerini belirler. Kümes Sýcaklýðý = 26.0 C Isýtma Ýçin Fark Sýcaklýk Deðeri = 2.0 C Isýtma Ýçin Histeresiz Deðeri = 1.0 C olarak tanýmlanmýþ ise ýsýtmanýn devreye gireceði sýcaklýk deðeri 24.0 C olacaktýr. Kümes içi sýcaklýðý 24.0 C nin altýna düþtüðünde ýsýtma çýkýþý devreye sokulur. Isýtma iþlemi ile beraber kümes iç sýcaklýðý ( )=25.0 C nin üzerine çýktýðýnda ýsýtma iþlemi sonlandýrýlýr.

16 Set Konfigürasyon Parametreleri 1. Fan Grubu Fark Sýcaklýðý ( C ): 1.Fan grubunun devreye gireceði sýcaklýk deðerini belirler. Girilmiþ olan fark sýcaklýðý kümes sýcaklýðýna eklenerek 1. fan grubunun devreye gireceði sýcaklýk deðeri bulunur Kümes Sýcaklýðý = 26.0 C 1.Fan Grubu Fark Sýcaklýðý = 3.0 C olarak tanýmlanmýþ ise 1.fan grubunun devreye gireceði sýcaklýk deðeri 29.0 C olacaktýr. Fan Grubu Adým Deðeri ( C ): Bu parametre ile 2,3,4,5,6,7 ve 8. grup fanlarýn hangi sýcaklýklarda devreye gireceði belirlenir. Kümes Sýcaklýðý = 26.0 C 1.Fan Grubu Fark Sýcaklýðý = 3.0 C Fan Grubu Adým Deðeri = 0.5 C olarak tanýmlanmýþ ise 1.fan grubunun devreye gireceði sýcaklýk deðeri 29.0 C olacaktýr. 2., 3.,4.,5.,6.,7. ve 8. inci fan gruplarýnýn devreye gireceði sýcaklýk deðerleri sýrasýyla 29.5, 30.0, 30.5, 31.0, 31.5, C olacaktýr. Kümes Sýcaklýðý 8.Fan Grubu Sýcaklýk Set Deðeri 7.Fan Grubu Sýcaklýk Set Deðeri 6.Fan Grubu Sýcaklýk Set Deðeri 5.Fan Grubu Sýcaklýk Set Deðeri 4.Fan Grubu Sýcaklýk Set Deðeri 3.Fan Grubu Sýcaklýk Set Deðeri 2.Fan Grubu Sýcaklýk Set Deðeri 1.Fan Grubu Sýcaklýk Set Deðeri Kümes Sýcaklýk Set Deðeri 32.5 C 32.0 C 31.5 C 31.0 C 30.5 C 30.0 C 29.5 C 29.0 C 26.0 C 1.Fan Grubu Fan Grubu Fan Grubu Fan Grubu Fan Grubu Fan Grubu Fan Grubu Fan Grubu Fan Grubu D.G. Gecikmesi ( Saniye ): Sýcaklýk farkýna baðlý olarak devreye alýnan fanlarýn ayný anda devreye girmesini engellemek için belirlenen gecikme deðeridir. Fan Grubu D.C. Gecikmesi ( Saniye ): Sýcaklýk farkýna baðlý olarak devreden çýkacak fanlarýn ayný anda devreden çýkmasýný engellemek için belirlenen gecikme deðeridir.

17 Set Konfigürasyon Parametreleri Sürücü Çýkýþý Band Deðeri ( C ): Sürücü çýkýþýna baðlý fanlarýn çalýþacaðý sýcaklýk bandýný belirler. Kümes Sýcaklýðý = 26.0 C Sürücü çýkýþý band deðeri = 3.0 C olarak tanýmlanmýþ ise sürücü çýkýþýna baðlý fanlar 26.0 C ile 29.0 C arasýnda tanýmlanan minimum ve maksimum devirlerde çalýþýr. Sürücü Çýkýþý Minimum Deðeri ( % ): Sürücü çýkýþýna baðlý fanlarýn çalýþma bandý aralýðýna girdiðinde hangi devir ile çalýþmaya baþlayacaðýný belirler. Kümes Sýcaklýðý = 26.0 C Sürücü çýkýþý band deðeri = 3.0 C Sürücü çýkýþý minimum deðeri: 30 % olarak tanýmlanmýþ ise sürücü çýkýþý sýcaklýk 26.0 C ye ulaþtýðýnda %30 ile çalýþmaya baþlar. Sürücü Çýkýþý Maksimum Deðeri ( % ): Sürücü çýkýþýna baðlý fanlarýn çalýþma bandý sonunda veya üzerinde hangi devir ile çalýþacaðýný belirler. Kümes Sýcaklýðý = 26.0 C Sürücü çýkýþý band deðeri = 3.0 C Sürücü çýkýþý maksimum deðeri: 90 % olarak tanýmlanmýþ ise sürücü çýkýþý sýcaklýk 29.0 C ye ulaþtýðýnda veya üzerine çýktýðýnda %90 ile çalýþýr. Sürücü Çýkýþý (%) Sürücü Çýkýþý Maksimum Deðeri (%) Sürücü Çýkýþý Minimum Deðeri (%) Sýcaklýk Kümes Sýcaklýðý Kümes Sýcaklýðý + Sürücü Çýkýþ Band Deðeri

18 Set Konfigürasyon Parametreleri Sürücü Çýkýþý Histeresiz Deðeri ( C ): Sürücü çýkýþýnýn minimum havalandýrmaya veya normal havalandýrmaya geçiþte oluþabilecek karasýzlýk durumunu gidermek için girilen sýcaklýk aralýðýdýr. Minimum Havalandýrma Kullanýcý Set Deðeri ( % ): Kümes sýcaklýðýnýn kümes sýcaklýk set deðeri altýna düþmesi durumunda sürücü çýkýþýna baðlý fan grubu minimum havalandýrma amacý ile belirlenen deðerde çalýþtýrýlýr. Sürücü Çýkýþý (%) Sürücü Çýkýþý Maksimum Deðeri (%) Sürücü Çýkýþý Minimum Deðeri (%) Sürücü Çýkýþý Minimum Hav. Deðeri (%) Sýcaklýk Kümes Sýcaklýðý - Histeresiz Deðeri Kümes Sýcaklýðý Kümes Sýcaklýðý + Sürücü Çýkýþ Band Deðeri Minimum Havalandýrma Fan Seçimi: Minimum havalandýrma iþleminin hangi çýkýþlar kullanýlarak yapýlacaðýný belirler. Sürücü çýkýþý-1 veya Sürücü çýkýþý-2 seçilmiþ ise minimum havalandýrma iþlemi belirlenen % çýkýþ miktarýnda ve devir ayarlý fanlar ile yapýlacaktýr. Minimum havalandýrma için minimum havalandýrma çýkýþý veya fan gruplarý seçilmiþ ise fan çýkýþlarý belirlenen sürelerde çalýþtýrýlýp durdurularak minimum havalandýrma iþlemi gerçekleþtirilecektir. Minimum havalandýrma iþlemi için fan gruplarý seçilmiþ ise sürücü çýkýþý set edilen kümes sýcaklýðý altýnda %0 olacaktýr. Parametre seçenekleri: Min Fan Out : Minimum havalandýrma bu çýkýþa baðlý yan fanlar ile yapýlýr. Sürücü Çýkýþ-2 : Minimum havalandýrma sürücü çýkýþý -2 ile devir ayarlý yan fanlar yardýmý ile yapýlýr. Sürücü Çýkýþ-1 : Minimum havalandýrma sürücü çýkýþý -1 ile yapýlýr. Sürücü çýkýþ-1 ayrýca belirlenen sýcaklýk bandýnda devir ayarlý fanlar ile soðutma iþlemini gerçekleþtirir. Fan Grup 1 : Minimum havalandýrma fan grup 1 ile yapýlýr. Fan Grup 1-2 : Minimum havalandýrma fan grup 1,2 ile yapýlýr. Fan Grup 1-3 : Minimum havalandýrma fan grup 1,2,3 ile yapýlýr. Fan Grup 1-4 : Minimum havalandýrma fan grup 1,2,3,4 ile yapýlýr. Fan Grup 1-5 : Minimum havalandýrma fan grup 1,2,3,4,5 ile yapýlýr. Fan Grup 1-6 : Minimum havalandýrma fan grup 1,2,3,4,5,6 ile yapýlýr. Fan Grup 1-7 : Minimum havalandýrma fan grup 1,2,3,4,5,6,7 ile yapýlýr. Minimum Havalandýrma Çalýþma Periyodu (Dakika): Minimum havalandýrmada fan gruplarýnýn hangi aralýklarla çalýþtýrýlacaðýný belirler. Minimum Havalandýrma Çalýþma Periyodu: 10 Dakika Minimum Havalandýrma Miktarý: %20 ise fan gruplarýnýn çalýþma zamaný 10*20/100=2 Dakika olacaktýr. Fan gruplarýnýn durma zamaný 10-2=8 Dakika olarak hesaplanýr.

19 Konfigürasyon Parametreleri Soðutma Ýçin Fark Sýcaklýk ( C ): Soðutma iþleminin hangi sýcaklýkta baþlayacaðýný belirler. Kümes Sýcaklýðý = 26.0 C Soðutma Ýçin Fark Sýcaklýk = 8.0 C olarak tanýmlanmýþ ise soðutma iþlemi 34.0 C de baþlayacaktýr. Soðutma Ýçin Histeresiz ( C ): Soðutma iþleminin hangi sýcaklýkta sonlandýrýlacaðýný belirler. Kümes Sýcaklýðý = 26.0 C Soðutma Ýçin Fark Sýcaklýk = 8.0 C Soðutma Ýçin Histeresiz = 3.0 C olarak tanýmlanmýþ ise soðutma iþlemi 34.0 C de baþlar, sýcaklýk ( )=31.0 C ye düþtüðünde soðutma iþlemi durdurulur. Pad Motoru Çalýþma Zamaný ( Saniye ): Pad Motoru Durma Zamaný ( Dakika ): Soðutma iþleminde pad motorunun çalýþma ve durma zamanlarýný belirler. Soðutma Ýçin Max Rh Deðeri ( % ): Soðutma iþleminde izin verilen maksimum rutubet deðerini belirler. Rutubet bu deðeri aþtýðýnda soðutma iþlemi sonlandýrýlýr. Soðutma Ýçin Max Rh Hys Deðeri ( % ): Soðutma iþleminde izin verilen maksimum rutubet deðeri aþýldýktan ve soðutma iþlemi durdurulduktan sonra soðutma iþleminin yeniden baþlayabilmesi için rutubet deðerinin düþeceði deðeri belirler. Soðutma Ýçin Max Rh Deðeri: 80% Soðutma Ýçin Max Rh Hys Deðeri: 5% olarak tanýmlanmýþ ise rutubet %80 e ulaþtýðýnda soðutma durdurulur, (80-5)= %75 e düþtüðünde soðutma iþlemine tekrar izin verilir. Dýþ Ortam Düþük Sýcaklýk Deðeri ( C ): Soðutma iþlemi yapýlabilmesi için izin verilen en düþük dýþ ortam sýcaklýðýný belirler. Dýþ ortam sýcaklýðý bu deðerin altýna düþmüþ ise soðutma iþlemine izin verilmez. Dýþ Ortam Düþük Sýcaklýk Deðeri = 15.0 C olarak tanýmlanmýþ ise dýþ ortam sýcaklýðý 15.0 C nin altýna düþtüðünde soðutma iþlemine izin verilmez. Dýþ Ortam Düþük Sýcaklýk Ýçin Hys ( C ): Dýþ ortam sýcaklýðýnýn düþmesi nedeniyle durdurulan soðutma iþleminin tekrar baþlayabilmesi için sýcaklýðýn yükselmesi gereken deðeri belirler. Dýþ Ortam Düþük Sýcaklýk Deðeri = 15.0 C Dýþ Ortam Düþük Sýcaklýk Ýçin Hys = 2.0 C olarak tanýmlanmýþ ise dýþ ortam sýcaklýðý 15.0 C nin altýna düþtüðünde soðutma iþlemine izin verilmez. Dýþ ortam sýcaklýðý ( )=17.0 C ye yükseldiðinde soðutma iþlemine izin verilir.

20 Konfigürasyon Parametreleri Hayvan Yaþý (Gün): Kümesteki hayvan yaþýný belirler. Kümese yerleþtirilen hayvan yaþý bu parametre ile belirlenir. Cihaz girilen yaþ deðerini belirtilen yaþ günü üzerine otomatik olarak sayar. Yaþ günü, kümes içi sýcaklýk deðerinin ve minimum havalandýrma miktarýnýn tablolardan yaþ gününe göre hesaplanmasýnda kullanýlýr. Sýcaklýk Set Seçimi: Olmasý gereken kümes içi sýcaklýk deðeri bilgisinin nereden alýnacaðýný belirler. Sýcaklýk Set Seçimi: Set Deðeri olarak seçilmiþ ise kümes içi sýcaklýk set deðeri için "Kümes Sýcaklýðý" parametresinde girilen sýcaklýk deðeri dikkate alýnýr. Sýcaklýk Set Seçimi: Gün-Sýcaklýk olarak seçilmiþ ise kümes içi sýcaklýk set deðeri için yaþ günü-sýcaklýk tablosunda girilen deðerlerden hayvan yaþýna baðlý olarak hesaplanýr. Gün-Sýcaklýk Tablosu: 1.Gün Sýcaklýk Set Deðeri ( C ): 7.Gün Sýcaklýk Set Deðeri ( C ): 14.Gün Sýcaklýk Set Deðeri ( C ): 21.Gün Sýcaklýk Set Deðeri ( C ): 28.Gün Sýcaklýk Set Deðeri ( C ): 35.Gün Sýcaklýk Set Deðeri ( C ): 42.Gün Sýcaklýk Set Deðeri ( C ): 49.Gün Sýcaklýk Set Deðeri ( C ): 56.Gün Sýcaklýk Set Deðeri ( C ): 63.Gün Sýcaklýk Set Deðeri ( C ): 1.Gün Sýcaklýk Deðeri 63.Gün Sýcaklýk Deðeri 63.Gün 56.Gün 49.Gün 42.Gün 35.Gün 28.Gün 21.Gün 14.Gün 7.Gün 1.Gün

21 Konfigürasyon Parametreleri Minimum Havalandýrma Set Seçimi: Minimum havalandýrma set deðerinin nereden alýnacaðýný belirler. Minimum Havalandýrma Set Seçimi: Set Deðeri olarak seçilmiþ ise minimum havalandýrma " Sürücü Çýkýþý Minimum Havalandýrma Deðeri ( % )" parametresinde belirtilen deðer dikkate alýnarak yapýlýr. Minimum Havalandýrma Set Seçimi: Gün-Minimum Havalandýrma olarak seçilmiþ ise minimum havalandýrma set deðeri için yaþ günü-minimum havalandýrma tablosunda girilen deðerlerden hayvan yaþýna baðlý olarak hesaplanýr. Gün-Minimum Havalandýrma Tablosu: 1.Gün Minimum Havalandýrma Deðeri ( % ): 7.Gün Minimum Havalandýrma Deðeri ( % ): 14.Gün Minimum Havalandýrma Deðeri ( % ): 21.Gün Minimum Havalandýrma Deðeri ( % ): 28.Gün Minimum Havalandýrma Deðeri ( % ): 35.Gün Minimum Havalandýrma Deðeri ( % ): 42.Gün Minimum Havalandýrma Deðeri ( % ): 49.Gün Minimum Havalandýrma Deðeri ( % ): 56.Gün Minimum Havalandýrma Deðeri ( % ): 63.Gün Minimum Havalandýrma Deðeri ( % ): 1.Gün Min. Hav. Deðeri 63.Gün Min. Hav. Deðeri 63.Gün 56.Gün 49.Gün 42.Gün 35.Gün 28.Gün 21.Gün 14.Gün 7.Gün 1.Gün

22 Konfigürasyon Parametreleri Iþýk kaynaðý-1 için günlük çalýþma deðerleri: Aydýnlatma çýkýþý için gün içerisinde 8 adet baþlangýç ve bitiþ zamaný belirlenebilmektedir. Belirlenen baþlangýç zamanýnda aydýnlatma açýlmakta, bitiþ zamanýnda ise kapanmaktadýr. Light-1 1.Açma Zamaný ( Saat: Dakika): Light-1 1.Açma Kapama ( Saat: Dakika): Light-1 2.Açma Zamaný ( Saat: Dakika): Light-1 2.Açma Kapama ( Saat: Dakika): Light-1 3.Açma Zamaný ( Saat: Dakika): Light-1 3.Açma Kapama ( Saat: Dakika): Light-1 4.Açma Zamaný ( Saat: Dakika): Light-1 4.Açma Kapama ( Saat: Dakika): Light-1 5.Açma Zamaný ( Saat: Dakika): Light-1 5.Açma Kapama ( Saat: Dakika): Light-1 6.Açma Zamaný ( Saat: Dakika): Light-1 6.Açma Kapama ( Saat: Dakika): Light-1 7.Açma Zamaný ( Saat: Dakika): Light-1 7.Açma Kapama ( Saat: Dakika): Light-1 8.Açma Zamaný ( Saat: Dakika): Light-1 8.Açma Kapama ( Saat: Dakika): Iþýk kaynaðý-2 için günlük çalýþma deðerleri: Aydýnlatma çýkýþý için gün içerisinde 8 adet baþlangýç ve bitiþ zamaný belirlenebilmektedir. Belirlenen baþlangýç zamanýnda aydýnlatma açýlmakta, bitiþ zamanýnda ise kapanmaktadýr. Light-2 1.Açma Zamaný ( Saat: Dakika): Light-2 1.Açma Kapama ( Saat: Dakika): Light-2 2.Açma Zamaný ( Saat: Dakika): Light-2 2.Açma Kapama ( Saat: Dakika): Light-2 3.Açma Zamaný ( Saat: Dakika): Light-2 3.Açma Kapama ( Saat: Dakika): Light-2 4.Açma Zamaný ( Saat: Dakika): Light-2 4.Açma Kapama ( Saat: Dakika): Light-2 5.Açma Zamaný ( Saat: Dakika): Light-2 5.Açma Kapama ( Saat: Dakika): Light-2 6.Açma Zamaný ( Saat: Dakika): Light-2 6.Açma Kapama ( Saat: Dakika): Light-2 7.Açma Zamaný ( Saat: Dakika): Light-2 7.Açma Kapama ( Saat: Dakika): Light-2 8.Açma Zamaný ( Saat: Dakika): Light-2 8.Açma Kapama ( Saat: Dakika):

23 Konfigürasyon Parametreleri Þifre ile giriþ yapýlan bu bölüm cihaz üzerinde yer alan tüm parametrelere eriþime olanak tanýr. Eriþimi kolaylaþtýrmak için parametre gruplarý oluþturulmuþtur. Her bir parametre grubu için açýklamalý baþlýklar tanýmlanmýþtýr. Parametre gruplarý ve altýnda yer alan parametreler sýrasý ile açýklanmýþtýr. Kümes Ýci Ortalama Sicaklik 29.8 C Kümes Ýci Sýcaklýk Set Degeri 30.0 C Þifreyi Giriniz 0000 Çalýþma ekranýnda iken menü butonuna basýnýz. Tanýmlamýþ olduðunuz þifre istenecektir. Navigasyon tuþlarý yardýmý ile girdiðiniz þifreyi ortada yer alan buton ile onaylayýnýz. Girdiðiniz þifre doðru ise menü ekraný görünecektir. Þifre yanlýþ ise cihaz çalýþma ekranýna dönecektir. MENÜ-1 Set Deðerleri Kümes Sýcaklýðý Fan ve Isýtma Ýleri ve geri butonlarý ile eriþmek istediðiniz menüyü seçiniz. MENÜ-5 Minimum Havalandýrma Parametreleri Menüye girmek için ortada yer alan onay butonuna basýnýz. Minimum Havalandýrma Fan Secçimi Fan Grup 1-3 Menü içerisindeki parametrelere Ýleri ve geri butonlarý ile eriþebilirsiniz. Minimum Havalandýrma Çalýþma Periyodu 5 Dakika Parametre deðerini arttýrma ve eksiltme butonlarý ile deðiþtirebilirsiniz. Deðerini deðiþtirdiðiniz parametrenin hafýzaya alýnmasý için ileri veya geri butonlarýndan bir tanesi ile diðer bir parametreye geçiþ yapmanýz gerekmektedir. Minimum Havalandýrma Çalýþma Periyodu 7 Dakika Deðerini deðiþtirdiðiniz parametrenin hafýzaya alýnmasý için ileri veya geri butonlarýndan bir tanesi ile diðer bir parametreye geçiþ yapmanýz gerekmektedir.

24 Konfigürasyon Parametreleri Minimum Havalandýrma Set Seçimi Set Deðeri Ýleri ve geri butonlarý ile diðer parametrelere eriþebilir, önceki aþamalarda anlatýldýðý þekilde deðerlerini deðiþtirebilirsiniz. Seçtiðiniz menüden çýkmak için onay butonuna basýnýz. MENÜ-5 Minimum Havalandýrma Parametreleri Ýleri ve geri butonlarý ile diðer menülere eriþebilirsiniz. Çalýþma ekranýna dönmek için menü butonuna basýnýz. Kümes Ýci Ortalama Sicaklik 29.8 C Kümes Ýci Sýcaklýk Set Degeri 30.0 C

25 Konfigürasyon Parametreleri MENÜ - 1 Ýçerisindeki Parametreler: Kumes Sicakligi ( C) Isitma Icin Fark Sicaklik Degeri ( C) Isitma Icin Histerisiz Degeri ( C) 1. Fan Grubu Fark Sicakligi ( C) Fan Grubu Adim Degeri ( C) Fan Grubu D.G.Gecikmesi (Saniye) Fan Grubu D.C.Gecikmesi (Saniye) MENÜ - 2 Ýçerisindeki Parametreler: Dusuk Sicaklik Alarm Degeri ( C) Yuksek Sicaklik Alarm Degeri ( C) Dusuk Rutubet Alarm Degeri (%Rh) Yuksek Rutubet Alarm Degeri (%Rh) Rutubet Alarm Histeresiz Degeri (%Rh) MENÜ - 3 Ýçerisindeki Parametreler: Surucu Cikisi Band Degeri ( C) Surucu Cikisi Minimum Degeri (%) Surucu Cikisi Maksimum Degeri (%) Surucu Cikisi Histeresiz Degeri ( C) Minimum Havalandýrma Kullanýcý Set Deðeri (%) MENÜ - 4 Ýçerisindeki Parametreler: Hayvan Yasi (Gün) Sicaklik Set Secimi 1. Gun Sicaklik Set Degeri ( C) 7. Gun Sicaklik Set Degeri ( C) 14. Gun Sicaklik Set Degeri ( C) 21. Gun Sicaklik Set Degeri ( C) 28. Gun Sicaklik Set Degeri ( C) 35. Gun Sicaklik Set Degeri ( C) 42. Gun Sicaklik Set Degeri ( C) 49. Gun Sicaklik Set Degeri ( C) 56. Gun Sicaklik Set Degeri ( C) 63. Gun Sicaklik Set Degeri ( C) MENÜ - 5 Ýçerisindeki Parametreler: Min Havalandirma Set Secimi Minimum Havalandirma Fan Secimi 1. Gun Min. Hav. Set Degeri (%) 7. Gun Min. Hav. Set Degeri (%) 14. Gun Min. Hav. Set Degeri (%) 21. Gun Min. Hav. Set Degeri (%) 28. Gun Min. Hav. Set Degeri (%) 35. Gun Min. Hav. Set Degeri (%) 42. Gun Min. Hav. Set Degeri (%) 49. Gun Min. Hav. Set Degeri (%) 56. Gun Min. Hav. Set Degeri (%) 63. Gun Min. Hav. Set Degeri (%)

26 Konfigürasyon Parametreleri MENÜ - 6 Ýçerisindeki Parametreler: Sogutma Icin Fark Sicaklik ( C) Sogutma Icin Histerisiz ( C) Pad Motoru Calisma Zamani (Saniye) Pad Motoru Durma Zamani (Dakika) Sogutma Icin Max Rh Degeri (%Rh) Sogutma Icin Max Rh Hys Degeri (%) Dis Ortam Dusuk Sicaklik Degeri ( C) Dis Ortam Dusuk Sicaklik Icin Hys ( C) MENÜ - 7 Ýçerisindeki Parametreler: Light-1 1. Acma Zamani (Saat:Dakika) Light-1 1. Kapama Zamani (Saat:Dakika) Light-1 2. Acma Zamani (Saat:Dakika) Light-1 2. Kapama Zamani (Saat:Dakika) Light-1 3. Acma Zamani (Saat:Dakika) Light-1 3. Kapama Zamani (Saat:Dakika) Light-1 4. Acma Zamani (Saat:Dakika) Light-1 4. Kapama Zamani (Saat:Dakika) Light-1 5. Acma Zamani (Saat:Dakika) Light-1 5. Kapama Zamani (Saat:Dakika) Light-1 6. Acma Zamani (Saat:Dakika) Light-1 6. Kapama Zamani (Saat:Dakika) Light-1 7. Acma Zamani (Saat:Dakika) Light-1 7. Kapama Zamani (Saat:Dakika) Light-1 8. Acma Zamani (Saat:Dakika) Light-1 8. Kapama Zamani (Saat:Dakika) MENÜ - 8 Ýçerisindeki Parametreler: Light-2 1. Acma Zamani (Saat:Dakika) Light-2 1. Kapama Zamani (Saat:Dakika) Light-2 2. Acma Zamani (Saat:Dakika) Light-2 2. Kapama Zamani (Saat:Dakika) Light-2 3. Acma Zamani (Saat:Dakika) Light-2 3. Kapama Zamani (Saat:Dakika) Light-2 4. Acma Zamani (Saat:Dakika) Light-2 4. Kapama Zamani (Saat:Dakika) Light-2 5. Acma Zamani (Saat:Dakika) Light-2 5. Kapama Zamani (Saat:Dakika) Light-2 6. Acma Zamani (Saat:Dakika) Light-2 6. Kapama Zamani (Saat:Dakika) Light-2 7. Acma Zamani (Saat:Dakika) Light-2 7. Kapama Zamani (Saat:Dakika) Light-2 8. Acma Zamani (Saat:Dakika) Light-2 8. Kapama Zamani (Saat:Dakika) MENÜ - 9 Ýçerisindeki Parametreler: Tüketilen Yem Miktarý Yem Miktarý Band Deðeri Yem Miktarý Band Aþým Zamaný Tüketilen Su Miktarý Tüketilen Enerji Miktarý Tüketilen Su Miktarý Çarpaný Tüketilen Enerji Miktarý Çarpaný

27 Konfigürasyon Parametreleri MENÜ - 10 Ýçerisindeki Parametreler: Ýç Sýcaklýk-1 Alt Skala Degeri Ýç Sýcaklýk-1 Ust Skala Degeri Ýç Sýcaklýk-2 Alt Skala Degeri Ýç Sýcaklýk-2 Ust Skala Degeri Ýç Sýcaklýk-3 Alt Skala Degeri Ýç Sýcaklýk-3 Ust Skala Degeri Ýç Sýcaklýk-4 Alt Skala Degeri Ýç Sýcaklýk-5 Ust Skala Degeri Dýþ Sýcaklýk Alt Skala Degeri Dýþ Sýcaklýk Ust Skala Degeri Rutubet Alt Skala Degeri Rutubet Ust Skala Degeri Basýnç Alt Skala Degeri Basýnç Ust Skala Degeri Aðýrlýk Alt Skala Degeri Aðýrlýk Ust Skala Degeri Proses 9 Alt Skala Degeri Proses 9 Ust Skala Degeri Proses 10 Alt Skala Degeri Proses 10 Ust Skala Degeri Sýcaklýk ölçüm giriþlerine ait alt üst skala tanýmlamalarý: Cihaz üzerinde yer alan proses giriþlerine ait alt ve üst skala deðerlerini belirlemede kullanýlýr. Kümes içi sýcaklýk ve dýþ ortam sýcaklýðý ölçümü için PT-1000 sensörü kullanýlýyor ise ilk 5 kanala ait alt üst skala tanýmý etkisizdir. Kümes içi sýcaklýk ve dýþ ortam sýcaklýðý ölçümü için sýcaklýk transmiteri kullanýlýyor ise baðlý bulunduklarý kanala ait alt üst skala tanýmlamalarý transmiterin ölçüm aralýðýna göre belirlenmelidir. Ýç ve dýþ ortam sýcaklýðý ölçümü için kullandýðýnýz sýcaklýk transmitterlerinin ölçüm aralýðý C C aralýðýnda ise cihazýn sýcaklýk deðerini doðru okuyabilmesi için Ýç Sýcaklýk-1 Alt Skala Deðeri: C Ýç Sýcaklýk-1 Üst Skala Deðeri: C Ýç Sýcaklýk-2 Alt Skala Deðeri: C Ýç Sýcaklýk-2 Üst Skala Deðeri: C Ýç Sýcaklýk-3 Alt Skala Deðeri: C Ýç Sýcaklýk-3 Üst Skala Deðeri: C Ýç Sýcaklýk-4 Alt Skala Deðeri: C Ýç Sýcaklýk-4 Üst Skala Deðeri: C Dýþ Sýcaklýk Alt Skala Deðeri: C Dýþ Sýcaklýk Üst Skala Deðeri: C olarak girilmelidir.

28 Konfigürasyon Parametreleri MENÜ - 11 Ýçerisindeki Parametreler: Ýç Sýcaklýk 1 Ofset Degeri Ýç Sýcaklýk 2 Ofset Degeri Ýç Sýcaklýk 3 Ofset Degeri Ýç Sýcaklýk 4 Ofset Degeri Dýþ Sýcaklýk Ofset Degeri Rutubet Ofset Degeri Basýnç Ofset Degeri Silo Aðýrlýk Ofset Degeri Proses 9 Ofset Degeri Proses 10 Ofset Degeri Sýcaklýk, Rutubet, Basýnç ve Aðýrlýk ölçüm giriþleri için düzeltme deðerleri: Cihazýn ölçmüþ olduðu sýcaklýk, rutubet, basýnç ve aðýrlýk deðerlerinde belirli oranlarda kullanýcý tarafýndan düzeltme yapýlabilir. Örneðin iç sýcaklýk sensörlerinin bulunduðu konumdan ötürü ölçtüðü deðerlerde kullanýcýnýn görmek istediði deðere göre farklýlýk var ise ofset deðerleri ile düzeltme yapýlabilir. Düzeltme deðerleri gerekmedikçe 0 deðerinde tutulmalýdýr. MENÜ - 12 Ýçerisindeki Parametreler: Sýcaklýk Giriþleri Filtre Zamaný Rutubet Giriþi Filtre Zamaný Basýnç Giriþi Filtre Zamaný Aðýrlýk Giriþi Filtre Zamaný P.Giriþ 9 Filtre Zamaný P.Giriþ 10 Filtre Zamaný Sýcaklýk, rutubet, basýnç ve aðýrlýk ölçüm giriþlerine ait ayrý ayrý dijital filtre deðerleri girilebilir. Filtre deðerinin arttýrýlmasý deðerin daha yavaþ okunmasýna neden olacaktýr. Ortamdaki elektriksel gürültülerden dolayý okunan deðerlerde salýným gözleniyorsa filtre deðeri salýnýmýn yok olduðu deðere kadar arttýrýlmalýdýr. MENÜ - 13 Ýçerisindeki Parametreler: Haberlesme Adresi Haberlesme Hizi Parity Data Bit Uzunlugu Kullanici Sifresi Haberleþme ayarlarý cihaza baðlanan sisteme göre ayarlanmalýdýr.

29

30 E.M.K.S ELEKTRONÝK BÝLGÝSAYAR ELEKTRÝK ÜRÜN ÝMALAT ÝTH. ÝHR. SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. Akþemsettin Mah. Devlet Bahçeli Bulvarý No : 169/A Tarsus / MERSÝN internet: e-posta: Tel: 0 (324) (324) Faks: 0 (324)

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý Kümes Kontrol Cihazý BPC-500 BPC - 500 Ýç Sýcaklýk Yüksek / Düþük (Min.) (1) (6) Rutubet Yüksek / Düþük Pad (2) (7) Ýç Sýcalýk Set Dýþ Sýcaklýk Düþük Þebeke Arýza Heat (3) (8) Rutubet ( %Rh ) Basýnç Termik

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC73-100 TC73-100 Temperature Controller Tek li Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 7-2120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

Dijital Dimmer. Dijital Kontrol Cihazý(Triac Çýkýþlý, Faz Açýsý Kontrolü veya SSR çýkýþlý)

Dijital Dimmer. Dijital Kontrol Cihazý(Triac Çýkýþlý, Faz Açýsý Kontrolü veya SSR çýkýþlý) Dijital Dimmer DC7-100.DMR Dijital Kontrol Cihazý(Triac Çýkýþlý, Faz Açýsý Kontrolü veya SSR çýkýþlý) Triac Çýkýþý (Faz açýsý kontrolü veya SSR olarak çalýþtýrma imkaný) %Güç deðeri ön panel üzerindeki

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre TCS7-2200.FBT Pulse Giriþli Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

Dijital Ýndikatör. Set1 Set2 Prog Peak Out1 Out2

Dijital Ýndikatör. Set1 Set2 Prog Peak Out1 Out2 Dijital Ýndikatör DI 37-120 DI37-120 Prog Digital Indicator Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 dijit gösterge, 9 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS7-2200.SC Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda, kullanýlabilir.

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS9-2200.SC TCS 9-2200 Prog Out1 Out2 Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý

Detaylı

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý Soðutma Kontrol TC37-050 TC37-050 Cooling Controller Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý ON/OFF çalýþma Defrost,Fan,Compresör çýkýþ Max. ve Min. sýcaklýk alarmý

Detaylı

Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý

Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý Üniversal Dijital Ýndikatör UPI714-100 Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük ) Termocuple giriþlerinde otomatik soðuk nokta kompanzasyonu

Detaylı

Gerçek Zaman Saati. 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný

Gerçek Zaman Saati. 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný Gerçek Zaman Saati RTM4-100 10 Setli Gerçek Zaman Saati 1.Çýkýþ için günlük 10 adet baþlangýç ve bitiþ saati tanýmlama imkaný 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný Günlük

Detaylı

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý SC4-100 SC4-100 Prg Disp. Solar Controller Farksal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ýki sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden

Detaylı

DI Dijital Ýndikatör DI Tek Setli, Tek Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü. Digital Indicator

DI Dijital Ýndikatör DI Tek Setli, Tek Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü. Digital Indicator Dijital Ýndikatör DI 37-100 DI37-100 Prog Out Digital Indicator Tek li, Tek Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dört hane dijital göstergeli Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC7-2100 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Pump. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Pump. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý SC4-120 SC4-120 Set On Off Solar Controller Farksal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Üç sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC4-2100 TC4-2100 Out1 Reset Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P)

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre FBT 7-2200 Pulse Giriþli ve Analog Çýkýþlý Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve miktarýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

Çok Fonksiyonlu Timer. Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer

Çok Fonksiyonlu Timer. Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer Çok Fonksiyonlu Timer TM37-100 TM37-100 Prog Timer Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer 4 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 9mm dijit boyu Time Base seçimi 99.99 Saniye 99.59

Detaylı

Sýcaklýk Kontol + Timer

Sýcaklýk Kontol + Timer Sýcaklýk Kontol + Timer TCT 4-100 Sýcaklýk kontrol + timer Sýcaklýk Kontrol Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda kontrol çýkýþýnýn

Detaylı

Dahili Buzzer'li, Start/Stop fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer

Dahili Buzzer'li, Start/Stop fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer Dahili Buzzer'li Timer TM4-200 TM4-200 Timer Dahili Buzzer'li, / fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer 4 dijit LED Display, 9mm dijit boyu Time Base seçimi 99.99 Saniye 99.59 Dakika.Saniye 99.59 Saat.Dakika

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 38R Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 38R Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 38R - 120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 3 dijit gösterge, 8 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre TCS37-100.T TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Timer veya kronometre fonksiyonu seçilebilir 6 dijit LED Display (Yeþil

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS7-2200.S1 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 + 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001... 99.9999 ve

Detaylı

Pozisyon Ýndikatörü. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Pozisyon Ýndikatörü. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS9-2200.PSI TCS 9-2200 Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6+6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 14mm + 14mm

Detaylı

Sayýcý ve Takometre. Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý, Akýþ Ölçer + Miktar Ölçümü

Sayýcý ve Takometre. Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý, Akýþ Ölçer + Miktar Ölçümü Sayýcý ve Takometre CTH 7-2200 CTH 7-2200 Tacho Alr. Set Tacho Out Cntr Out Cntr Set Tacho Alr. Set Counter Set Counter & Tachometer Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý, Akýþ Ölçer + Miktar Ölçümü Uygulamalar:

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Çok Fonksiyonlu Sayýcý TCS7-100.C Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Genel amaçlý sayýcý 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Giriþ Modlarý Inc Dec Up/Down Inc - Dec Inc -

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre TCS9-2200.T TCS 9-2200 Prog Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Timer veya kronometre fonksiyonu seçilebilir

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Çok Fonksiyonlu Sayýcý TCS9-22.C TCS 9-22 Set 1 Set 2 Timer & Counter & Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Genel amaçlý ve BATCH sayýcý 6 + 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 14mm

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96x96 DIN 1/4 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu Proses Kontrol Cihazý. ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý

ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu Proses Kontrol Cihazý. ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu roses Kontrol Cihazý ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli ID roses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses() ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi - Üniversal proses

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Santrifüj Su Sýkma Kontrol Cihazý

Santrifüj Su Sýkma Kontrol Cihazý Santrifüj Su Sýkma Kontrol Cihazý SDC9-100 SDC 9-100 Motor Running Time (minute) (minute) Stop E.Stop Sensor Failure Lid Open Imbalance Start Motor Brake L.Open L.Close M.Run T.Set Start Stop Brake T.Set

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý. ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý. ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

Proses Kontrol Cihazý

Proses Kontrol Cihazý ES-49 30 96x48 DIN 1/8 roses Kontrol Cihazý ES-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli ID roses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses() ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi - Üniversal proses giriþi (TC,

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, imum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

ESM H 35 x 77 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý

ESM H 35 x 77 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM- 7311-H 35 x 77 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý ESM-7311-H 35 x 77 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Isýtma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - PTC giriþi veya, J tipi Termokupl giriþi

Detaylı

ESM H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý

ESM H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM- 3712-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý ESM-3712-H 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Isýtma Kontrol Cihazý ( + ALARM) - 3 Dijit Göstergeli - PTC Giriþi veya, J tipi Termokupl

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ESM-3711-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý

ESM-3711-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý ESM-3711-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-H 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Isýtma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - PTC giriþi veya, J tipi Termokupl giriþi veya,

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ x16 LCD ekran faz gerilim ve faz ak m trafolu. Kullan m kolay Türkçe menü. Her faza ait ve toplam aktif(p, P) güçleri gösterir. Her faza ait ve toplam

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

EZM x 48 DIN 1/8 Incremental Encoder Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM x 48 DIN 1/8 Incremental Encoder Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4931 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4931 96 x 48 DIN 1/8 Incremental Encoder Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set (SV) deðeri göstergesi - 2 Setli Çalýþma -, ause

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

ERM x35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý

ERM x35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý ERM- 3770 77x35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý ERM-3770 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý - 4 Dijit Göstergeli - NN veya N giriþ tipi - roses Set ve Alarm Set li çalýþma - Alarm çýkýþý

Detaylı

ESM x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli. Proses Gösterge Cihazý

ESM x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli. Proses Gösterge Cihazý roses Gösterge Cihazý ESM-4900 96x48 DIN 1/8 ESM-4900 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli roses Gösterge Cihazý - 4 dijit proses deðeri göstergesi () - Üniversal proses giriþi

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

ESM x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli Proses Gösterge Cihazý

ESM x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli Proses Gösterge Cihazý ESM-99 00 96x96 DIN 1/4 Proses G österge Cihazý ESM-9900 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli Proses Gösterge Cihazý - 4 dijit proses deðeri göstergesi (P) - Üniversal proses giriþi

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

EZ x96 1/4 DIN Analog Zaman Rölesi

EZ x96 1/4 DIN Analog Zaman Rölesi EZ-9950 96x96 /4 DIN Analog Zaman Rölesi EZ-9950 96 x 96 /4 DIN Analog Setli Zaman Rölesi - Dip Switch ile seçilebilir Analog Skala (0...60) veya (0...600) - Dip Switch ile seçilebilir Zaman Tabaný (Saniye

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-7790 72 x 72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre Cihazý EM-7790 72x72 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir

Detaylı