* On odemesi yapi1ml~ bazl mallar; ~irketlerin bozulan mali durumlarl nedeniyle tamamlanamlyor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* On odemesi yapi1ml~ bazl mallar; ~irketlerin bozulan mali durumlarl nedeniyle tamamlanamlyor."

Transkript

1 <;in'de TicARi RisKLER ARTIYOR Kiiresel kriz Bah Diinyasl'nda tiim ~iddetiyle eserken, CiN'i de etkiliyor. Bu etkilerinden biri kendisini CiN ~irketleri iizerinde gosteriyor. Oncelikle <;inli ureticilerin tedarikyilerine odeme kabiliyetleri giderek kottile~iyoi. Bu <;in ~irketleri ile ticaret yuruten Ttirk ~irketleri iyin buyuyen bir risk faktoru olu~turuyoi. Buyuk ~irketlerin krediye ula~masl kolay iken, asi1 slkmtlyl yeken kuyuk ve orta olyekli ~irketlere oldukya zor kredi aylhyoi. DolaylSlyla Turk ~irketleri ahm yaptlklan firmalann bilc1nyolanna dikkat etmek zorundalar. Kredi slkmtlsl yeken firmalar, tedarikyilerinden daha uzun vadeler isterlerken; bu tedarik zincirinde tlkamkhklar yaratlyoi. <;inli ~irketlerin yogu son yl1dlr buyumeye programlandi1ar ve benzer bir du~u~ ya~amadl1ai. Bu yuzden gerekli tecrube ve yonetim modellerinden yoksun i~letme yoneticileri krize kar~l onlemler almakta guy1uk yekiyoi. Du~en satl~lar ve geciken odemeler <;inli ~irketleri giderek zora sokuyoi. Dolaylslyla CiN ~irketlerinin ic;inde bulundugu siirec;te zarar goren Tiirk ~irketlerinin saylsl arhyor. * On odemesi yapi1ml~ bazl mallar; ~irketlerin bozulan mali durumlarl nedeniyle tamamlanamlyor. * Mallar istenen kalitenin altmda tiretiliyor; <;inli ~irket "kriz nedeniyle" aylklamasl yaplyoi. * BaZl ~irketler on odemeyi aldlktan soma iflas ediyor ya da etmi~ gibi gorunuyoi. * Bize ba~vuran on odemesi kar~lhkslz kalml~ ya da sipari~i istenilen duzeyde uretilmeyen Turk ~irketlerinin saylsl artiyoi. Neticede CiN He i~ yapan Tiirk ~irketlerini a~agldaki konularda daha dikkatli olmak hususunda uyarmak gerekliligi doguyor: Ticari ili~kiye ba~layacaklan ya da devam ettikleri ~irketleri ciddi biyimde takip etmeleri Odemelerde eskisine oranla yok daha dikkatli olunmah. Kontratlardaki bo~luk ve eksikliklerin en aza indirilmesine ozen gosterilmelidii. Kusursuz bir kontrat yoktur; ancak kontratm koruyuculuk katsaylsml arttlrma gayreti gosterilmelidii. KotU bir sozle~me paramzl tireticinin insafma buakli. Sunu ozellikle vurgulamak gerekir, Muhtemel hatalarm ortaya ylkrnadan onlenmesi ya da slkmtllann en erken tespiti ithalatyl1an koruyacak en kritik tedbirlerdii. Sozle~me ~artlanna uygunlugu ye~itli safhalarda bizzat denetlemeyen veya <;in ve Hong Kong' da yerle~ik Turk ~irketlerinden gerekli servisleri

2 almayan ~irketlerin zararlanmn mahkeme ya da tahkim yoluyla giderilmesi aylar, hatta yi1lar alabilir. <;in'de SOZLESMELERiN UYGULANABiLiRLiGi <;inlilerle yapi1an sozle~melerin <;in Mahkemelerinde yaptmml, geyerliligi olmayan kaglt paryalan oldugu gorli~ti yaygmdu. Bu konudaki iddia sahipleri genelde i~ yaparken sozle~me yapmaml~ ya da yok zaylf bir ~ekilde veya yaptmmlan <;in dl~mda geyerli olacak ~ekilde hazlrlanml~ sozle~melere imza atml~ ki~ilerdir. Bu iddianm dogru olmadlgl Dtinya Bankasmm her yi1 dtizenledigi 'Doing Business' adh raporlarda yok aylk bir ~ekilde gortilebilir. Bu raporlarda tilkeler i~ hayatmm kolayhgma ve i~ hayatiyla ilgili degi~ik konulara gore slralanmaktadlr Ylh raporunda <;in bu listede orta slralarda (89.) bulunmaktadlr. <;in'in muhtelif konulardaki slralamasl; Ticaret veya Uretime Ba~lama: 151., i~yi <;ah~tirma: 180., Yatmmclyl Koruma: 93., Vergi odeme: 131. ve Sozle~melerin Uygulanmasl: 18. Slra ~eklindedir. Sozle~melerin uygulanabilirligi alanmda 18. slrada olmasi <;in'in ger~ekten bu konuda diinyadaki en iyi sistemlerden birine sahip oldugunu gostermektedir, Japonya 21. slradadlr, Birle~ik Kralhk 23. slradadlr. Tiirkiye, sozle~melerin uygulanmasl slralamasmda 27. slrada bulunmaktadlr. Hindistan'm durumuna bakarsak, Hindistan sozle~melerin uygulanabilirligi slralamasmda 183 tilke iyerisinde 181. slradadlr. Degerlendirmelerde yapllan bu ciddi yanh~hk, <;in'i diger geli~mekte olan tilkelerle aym kategoride gorme egilimidir. i~ hayatmda hepimiz duyanz, <;inlilerle yapllan sozle~melerin be~ para etmeyen kaglt paryalarl oldugu soylenir. Bu dti~tincenin birkay temel nedeni vardlr. 1-Tecrtibelerimize dayanarak <;inli firmalarm yabanci1arla ticaret yaparken sozle~me ~artlanm goz ardl etme egilimleri oldugunu soyleyebiliriz. Zira i~ yaptlklan yabancllar hakh olduklarl biryok durumda bile <;in hukuk sisteminin karma~lkhgma ili~kin on kabulleri nedeniyle anla~mazhklan mahkemeye ta~lmazlar. Bu fikir <;inlilerin sozle~melere daha rahat yakla~malanna sebep olmaktadu. 2-Diger bir sebep de, yabanci firmalarla imzalanan sozle~melerin Cin'de geyerli olmamasldlr. Genellikle <;in'de uygulanamayan sozle~me <;ince dl~mda bir dilde yazi1ml~tir, <;in kanunlanna tabi ve uygun degildir aynca <;in dl~mda bir tilkede uygulanacagml belirten bir madde iyermektedir. Sozle~melerin yabanci firmalar tarafmdan bu ~ekilde hatah hazlrlanml~ olmasl <;in yargl sisteminin hatah oldugunu gostermez. 3-YabancI firmalar tarafmdan hazulattmlan ve i~ yaptiklan <;inli firmalara imzalattmlan bir yok sozle~menin maddelerindeki belirsizlikler, anla~mazhklarm mahkemelere ta~lnmasmdan soma mahkemelerin alacagl kararlan ve yaptmmlan etkilemektedir. <;in Mahkemeleri, basit ve aylk s6zle~melerin uygulanrnasl konusunda yok ba~anhdu. <;in Mahkemeleri, Amerikan ve Birle~ik Kralhk yargl sistemlerindeki gibi taraflar iyin yeni bir sozle~me ortaya ylkarmaz, imzalanan sozle~meyi ve maddelerini kullanarak iyi bir sonuy elde etmeyi amaylar. <;in yargl sisteminden habersiz bir yok yabanci taraf, <;inli firmalarla yaptlklan karma~lk yazl~malan, sozlti haberle~meleri ve kendi iddialanm temel alarak yarglya ba~vurmayi denemektedirler, bu tip ba~vurular zaman ve para kaybmm yam Slra, olumsuz bir ~ekilde

3 sonuvlanmaktadh. Sonu~ abcl davalar sadece ve sadece net bir ~ekilde hazlrlanml~ sijzle~melerle saglanabilmektedir. <;in Yargl sistemi yabancl yatmmcl1ar ve <;in'le ticaret yapan yabancl firmalar ivin btiytik bir ~ansth. Diger engel ve zorluklarl a~makta <;in Yargl sisteminin dogru bir ~ekilde hazlrlanml~ sozle~meleri uygulamadaki avantajml kullanmamak vok btiytik bir kaylptlr. <;in ile olan ticaretini ve yatmmlanm, konulara vaklf uzman ~irketlerin dl~mda yapmaya cah~an yabancl ~irketler her zaman vok btiytik risklerle ve kaylplarla kar~l kar~lya olacaklardlr. sizin MARKANIZ, sizin PAZARINIZDA, SiZE RAKip OLUR MU? Ttirkiye veya ba~ka tilkelerde sahip oldugunuz veya kullanlm hakkmm belli bir slire ivin size ait oldugu her ttirlti fikri ve smai mtilkiyet haklanm veya daha dar kapsamda dti~tintirsek ticari markamn <;in Halk Cumhuriyeti'nde tescil ettirilmi~ olmasl bu haklanmzm pratikte koruma altmda oldugunu gostermez. Bu konudaki pratik tecrtibelerimiz gostermektedir ki, <;in Halk Cumhuriyeti'nde mevcut bulunan kanun ve dtizenlemeleri bilerek ve bunlan kullanarak haklarlmzl ytizde 100 korumanlz mumktindtir. Yaptlglmlz i~ seyahatlerinde ziyaret ettigimiz birvok fabrikada, sektor fuarlarmda ve hatta Kanton Fuarmda bile maalesef marka tecavtizlerine tiztilerek tamk olmaktaylz. Hatta ve hatta bu marka tecavtizctileri bazen yaptlklan bu kanun tanlmaz i~i Pekin gibi bir dtinya metropoltintin gobegine bile ta~lyarak, ihracatml buradan yapabilmektedirler Konu ile ilgili olarak konu~tugumuz taklit mal tireticileri, ihracatvl1arl bu mallarl markanm en vok pazar paymm oldugu tilkelere ihrav ettiklerini soylemekten vekinmemektedirler. Burada hatayl marka sahibi olarak kendimizde aramamak da vok btiytik bir safllk olur. Benzeri slkmtilan olan Ttirk Firmalarmm atacagl ilk adlm bir yerel ticari ve hukuki dam~man firmadan destek almak olacaktlr. Firmamlzm onerdigi tiv farkh koruma onlemi mevcuttur, ancak olmazsa olmaz ~art, markanm <;in' de kaydettirilmesidir; ticari 1- <;in'de tescil ettirilmi~ olan ticari markamn <;in Halk Cumhuriyeti Gtimrtiklerine kaylt ettirilmesi. 2- <;in'de tescil ettirilmi~ ticari markanm ozellikle sektorel bazda belli olan tiretim bolgelerindeki Sanayi ve Ticaret Bakanhgl'na bagh yerel Ticari Marka Ofislerine, eger varsa kaylt yaptmlarak, marka tecavtizti ~tiphesi ile ilgili bilgi verilmesi (Depo ve fabrikalara baskm tarzl tefti~lere, marka tecavtizti ihbarlanna verilen ve~itli odtiller sebebiyle kavak tirtin yakalama ve yakalatma sektorti olu~mu~tur). 3- <;in'de tescil ettirilmi~ ticari markanm <;in'deki onemli fuarlardaki IPR ofislerine fuar oncesinde ba~vurularak kaylt ettirilmesi. <;in Halk Cumhuriyeti Kanunlanna gore marka tecavtizlerinin tespit ve ispatl durumunda yakalanan mallar mtisadere edilir, ticari veya smai hak sahibi lehine toplam kavak tiretim bedeli ve hak sahibine verilen zarar kadar tazminat davasl avl1masl konusunda i~lem yapllabilir.

4 FirmamlZ, dtinyada olu~mu~ kotu imajm aksine <;in Halk Cumhuriyeti makamlanm ve ilgili organlanm her tfulti fikri ve smai mtilkiyet haklanna tecavtizleri onleme konusunda samimi ve yapici yali~malar iyerisinde bulmaktadlr ve bu yah~malarl takdir etmekteyiz. SORUNLARIN TAHKiMDE <;OZUMUNE YER BlRAKMADAN ONLENMESi Tahkim, taraflar arasmda ylkan uyu~mazhklarm devletin resml yargl organlan yenne, kendileri tarafmdan belirlenen hakemlerce yoztimlenmesidir. <;IN'de sozle~melerden dogan uyu~mazhklarda "tahkim" slkhkla kullamlan bir yoldur. Tahkime gitmek iyin uyu~mazhgm oncelikle usultine gore dtizenlenmi~ bir sozle~meden kaynaklanml~ olmasl gerekliligi vardlr. Diger taraftan, tahkim yolu taraflann kar~lhkh nzasi ile mtimktindtir. Taraflar tahkim yolunu sozle;;mede Sart ko~abilecekleri gibi, ileriki safhalarda kar~lhkh nza ile de tahkime gottirebilir. Ancak, tahkime ba~vuru a~amasma gelmeden evvel ahnmasl gereken pek yok tedbir bulunuyor. Onemli olan, uyu~mazhgm onlemektir. ortaya ylkmasml engellemek, zaman ve maliyet kaylplanm Oncelikle sozle~me htikiirnleri proforma fatura veya sati~ kontratmda aclk ve net bicimde belirlenmelidir. Akit taraflarl, sozle~meye konu olan mal ve nitelikleri, teslim veodeme ~artlarl son derece aylk ve dikkatli bicimde yazi1mahdlr. Aynca anla~mazhk halinde iki taraf tarafmdan da geyerli kabul edilerek, bu yazi11 akitle birlikte ba~vuru yapllabilecek tahkim mtiessesesinin ismi "Cin Uluslararasl Ekonomik ve Ticaret Tahkim Komisyonu (CIETAC)" ve detaylan bir tahkim maddesi olarak belirtilmelidir. Uretim ve yiikleme a~amasmm sozle~meye uygunlugunun denetlenmesi <;in'de hayati bir konudur. Dolaylslyla burada hem iiretim, hem de yiikleme a~amalarmda alici firmanin bizzat kendi uzmanlarma kontrol ettirmesi ya da kontrol i~lemini Hong Kong SAR veya <;in'de yerle~ik bulunan, ilgili konuda istigal eden, uzmanla~ml~ bir Tiirk ~irketi araclhglyla ger~ekle~tirmesi en dogru yol olacaktlr. Tekrar vurgulamakta fayda var ki, en onemli konu sorunlann ortaya ylkmasml en bastan engellemek ya da azaltmaktu. En zor durum, gidecegi noktaya ula~ml~, problemleri varis gtimrtigtinde veya ahcmm mali gtimrtikten yekmesi somasi anla~i1dlktan soma ortaya Ylkabilir. Mal bedeli, nakliye ticreti, gtimrtik hary ve vergileri odenmi~ bir ithalat i~lemindeki zarar yok btiytikttir ve ttim zarann telafisi zordur. istenen vaslfta olmadlgl tespit edilen malin mahrecine iade i~leminin getirecegi ek nakliye, odenmi~ gtimrtik vergi, hary ve masraflann kaybl olu~acaktu ve <;in'deki tahkime gidilse bile bu kaylplarm tamammm tazmin edilmesi hiy bir zaman mtimktin olamayabilir veya 180 giinii bulabilecek tahkim surecinin karara baglanmasl istenildigi kadar tatminktir olmayabilir. Aynca Tahkim komisyonunun verdigi karar kesin olmaylp, Cin mahkemelerine taraflardan birinin ba~vurmasl halinde tahkim surecinin tekrardan ba;;latilmasma htikmedilebilir, bu da mahkeme surecine 180 giin ilave edilmesi anlaml ta~lr.

5 <;in HALK CUMHURiYETi'NDE KESiNLE~Mi~ TAHKiM KARARI NiHAi MiDiR? 1 Mayls 2005 tarihinde yaymlanan 9in Halk Cumhuriyeti Tahkim Kurallanna (China Arbitration Rules) gore 9in Halk Cumhuriyeti'nde tek yetkili tahkim kurumu "in Uluslararasi Ekonomik ve Ticari Tahkim Komisyonudur (CIETAC). En gey 180 gun iyinde aylklanmasl gereken tahkim karan, tahkim organma ba~vuran taraflardan biri tarafmdan, aym ~ehirdeki 9in Halk Cumhuriyeti Ara Mahkemesine (P. R. of China, Intermediate Court) gottirtilerek temyiz edilebilir. Mahkeme, karan tahkim orgamna iade ederse taraflar, tahkim organmda ba~vurunun tekrar gorti~tilmesini ba~latabilirler veya uyu~mazhgl 9in Halk Cumhuriyeti Mahkemesine ta~lyabilirler.

. -. Turkiye Bankalar Birligi 54. Genel Kurul Topiantisl Aylll Konu malan

. -. Turkiye Bankalar Birligi 54. Genel Kurul Topiantisl Aylll Konu malan , Turkiye Bankalar Birligi 54. Genel Kurul Topiantisl Aylll Konu malan Prof. Dr. Huseyin Tatlldill Berfug Ortuny Kredi Temerriit Swaplanmn Fiyatlama Yontemleri ve FiyatlamaYI Etkileyen Finansal Gostergelerin

Detaylı

TAHKİM. 1 Prof. Dr. Üstündağ, Saim, Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 1992, s.913 2 Prof.Dr. Kuru, Baki, Medeni Usul Hukuku, Ankara 1999, s.

TAHKİM. 1 Prof. Dr. Üstündağ, Saim, Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 1992, s.913 2 Prof.Dr. Kuru, Baki, Medeni Usul Hukuku, Ankara 1999, s. TAHKİM Genel olarak Bir hukuki ilişkinin veya bir sözleşmenin tarafları arasında uyuşmazlık çıktığı takdirde taraflardan biri Devletin yargı sistemi içinde yer alan mahkemeler eliyle çözülmesi için dava

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları veya dünyada bilinen diğer adıyla

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ

MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ Aydın DEDE Mali Müşavir-Denetçi Türkiye de gerek Muhasebe Standartlarını gerekse muhasebeye ilk kayıt ve sonraki ölçümlerde değerleme ölçülerini

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK GİRİ Ticarette mal veya hizmet sunan kişiler bu edimlerinin karşılığını peşin olarak alabilecekleri gibi belirli bir vadeye de bağlayabilirler. Böyle durumlarda alacaklı borçlunun ödeme gücü konusunda

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

Ozet: Bu makalede 1975 ytlznda imzalanan Helsinki Son Senedi'nden

Ozet: Bu makalede 1975 ytlznda imzalanan Helsinki Son Senedi'nden AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi Gilt 14 Say1: 2 2006 1 HELSiNKi SON SENEDi, PARiS ~ARTI ve AGiT* Prof. Dr. Jale CiVELEK** Ozet: Bu makalede 1975 ytlznda imzalanan Helsinki Son Senedi'nden ba~layarak Paris

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI

KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI KOOPERATİF DENETÇİSİ EL KİTABI SUNUŞ Türk kooperatifçiliğinin gelişimiyle yakından ilgili olan bir konu da kooperatiflerde denetim sorunudur. Etkili bir denetim kooperatif ortağının en büyük güvencesidir.

Detaylı

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI SAYIN SİGORTA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE ; Söz konusu sigorta ile ilgili olarak sigorta yaptıracak olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi),İSGB (İş sağlığı ve Güvenliği Birimi), Bağımsız çalışan İş güvenliği

Detaylı

ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Öğr. Gör. Şebnem GEDİK

ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Öğr. Gör. Şebnem GEDİK ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Şebnem GEDİK ALT İŞVERENE NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR? İşverenler ürettikleri mal ve hizmetleri bir yandan müşteri memnuniyetini karşılayacak

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ

KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ HAZIRLAYANLAR Sena Gözde YELEK. ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. Gülsen AYHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ. KAYIP-KAÇAK BEDELİYLE

Detaylı

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Türkiye 1. Amaç ve kapsam 1.1 Taraflarca karşılıklı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Zoetis Hayvan Sağlığı Limited Şirketi ("Alıcı") tarafından bir tedarikçiden ("Tedarikçi",

Detaylı

Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri,

Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri, Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri, Tüm Katılımcıları ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Özellikle Dı Ticaret Müste arlı ı nın destek

Detaylı

Sanayideki yapısal sorunların çözümü, mikro alandaki reformlarla mümkündür

Sanayideki yapısal sorunların çözümü, mikro alandaki reformlarla mümkündür İthalatımızın çok önemli bir bölümünü ara malları oluşturmaktadır. Üretimin artması ile birlikte ara malı ithalatı da artmakta bu da cari işlemler açığını yükselterek sürdürülebilir büyüme için bir risk

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ I. Giriş 1. Adil tazmine karar verilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin ( Mahkeme ), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek

Detaylı

YÜKLENİCİ VE ALT YÜKLENİCİ İLİŞKİSİNİN 6331 SAYILI İSG KANUNU VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU İÇERİSİNDEKİ İLİŞKİSİ VE BAZI ULUSLARARASI ÖRNEKLER

YÜKLENİCİ VE ALT YÜKLENİCİ İLİŞKİSİNİN 6331 SAYILI İSG KANUNU VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU İÇERİSİNDEKİ İLİŞKİSİ VE BAZI ULUSLARARASI ÖRNEKLER YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKLENİCİ VE ALT YÜKLENİCİ İLİŞKİSİNİN 6331 SAYILI İSG KANUNU VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU İÇERİSİNDEKİ İLİŞKİSİ VE BAZI ULUSLARARASI ÖRNEKLER Bitirme Projesi

Detaylı

DERGİLERİN KALİTE GÜVENCESİ OLARAK HAKEMLİK VE BAZI SORUNLAR. Ramazan Gözen *

DERGİLERİN KALİTE GÜVENCESİ OLARAK HAKEMLİK VE BAZI SORUNLAR. Ramazan Gözen * DERGİLERİN KALİTE GÜVENCESİ OLARAK HAKEMLİK VE BAZI SORUNLAR Ramazan Gözen * Bir derginin başlıca hedefi, yayın yaptığı alana makaleler aracılığıyla katkı yapmaktır. Bu katkının düzeyi ve oranı, yayınladığı

Detaylı

KARAR İNCELEMESİ TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 05.03.2014, E. 2013/12-2113 K.

KARAR İNCELEMESİ TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 05.03.2014, E. 2013/12-2113 K. KARAR İNCELEMESİ TÜKETİCİ SENEDİNİN NAMA YAZILI OLMA ZORUNLULUĞU M. Fatih CENGİL* A. İNCELEME KONUSU KARAR (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, T. 05.03.2014, E. 2013/12-2113 K. 2014/210) Davacı (borçlu) keşideci

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

Türk cam sanayinin temellerinin atılmasında

Türk cam sanayinin temellerinin atılmasında 2 Güncel Söyleşi Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman Stratejimiz, dünyanın her yerine cam satmak Türk cam sanayinin temellerinin atılmasında ve bugün güçlü bir sektör

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı