Kimya Salman. Masal-II ( II )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kimya Salman. Masal-II ( II )"

Transkript

1 depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini yürüten Ýdris Güllüce nin TBMM Araþtýrma Komisyonu na baþkan olmasýndan sonra medyada depremle ilgili haberlerin ardý arkasý kesilmemiþti. 4 DE Deprem Komisyonu, bilim insanlarýnýn tepkilerine raðmen Bayýndýrlýk Bakanlýðý nýn üç yýldýr kapý kapý dolaþtýrdýðý kentsel dönüþüm yasasýný Komisyonun çalýþmaya baþlamasýndan hemen sonra AKP'li Ýdris Güllüce nin ilk demeci Deprem raporunu okuyunca kimyam bozuldu, olmuþtu. Oysa arasýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi nde (ÝBB) Meclis 1. Baþkanvekilliði görevini yürüten Güllüce nin raporu ilk defa görmüþ olmasý mümkün deðildi. Üstelik kendisinin bir dönem belediye baþkanlýðýný yaptýðý Ýstanbul Tuzla da, imar usulsüzlükleri ve depreme hazýrsýzlýðýyla biliniyor. 2 DE 2 DE 7 DE Almanya tarihinin en büyük baðýþ skandalý olarak anýlan Deniz Feneri e.v. skandalýnda ikinci dalganýn soruþturma evresi tamamlandý. Hazýrlanan iddianame mahmekeye sunuldu ve kabul edildi. Mahkeme, davanýn baþlamasý için Türkiye'den istenen hukuki yardýmýn gelmesini bekliyor. Deniz Feneri e.v.'nin Türkiye ayaðýný soruþturan savcýlar, baðýþ paralarýyla Euro 7'ye alýnan "Baltic Kristina" adlý geminin iki Avrupa ülkesi arasýnda çalýþtýðýný tespit etti. Euro 7 tarafýndan Ýstanbul merkezli bir þirkete kiralanan ve ismi deðiþtirilen "Panama bandýralý" gemi Akdeniz'de ticari amaçlý olarak kullanýlýyor. Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya nýn haberine göre, Kanal 7 nin muhasebecisi Firdevsi Ermiþ in Euro7 için baðýþ paralarýyla alýndý itirafýnda bulunduðu gemi nin Akdeniz de çalýþtýðý belirlendi.. 7 DE Kimya Salman ( II ) Masal-II 3 DE 8 DE Buna göre GDO veya ürünlerinin ithalatý, ihracatý, deneysel amaçlý serbest býrakýlmasý, piyasaya sürülmesiyle genetiði deðiþtirilmiþ mikroorganizmalarýn kapalý alanda kullanýmýna, bilimsel esaslara göre yapýlacak risk deðerlendirmesine göre karar verilecek. Risk deðerlendirme sonuçlarýna göre risk oluþturmayacaðý belirlenen baþvurular için verilen kararýn geçerlilik süresi 10 yýl olacak. 8 DE»Yaþamýnýn yaklaþýk olarak 11 yýlýný Bursa Cezaevi nde geçiren Nâzým Hikmet i bu kentte hatýrlatacak, adý konmuþ hiçbir mekân, müze, cadde vb maalesef yok. Fakat bu amacý gerçekleþtirmeye yönelik aydýn ve sanatçýlarýn çabalarý var. Bize bu çabalardan bahseder misiniz? Elbette. Nâzým Hikmet, 31 Mayýs Aðustos 1934; 5 Aralýk Nisan 1950 tarihleri arasýnda yaklaþýk olarak on bir yýlýný geçirdiði ve baþta Memleketimden Ýnsan Manzaralarý ve Piraye ye atfettiði Gece þiirleri olmak üzere en sevilen þiirlerini yazmýþtýr. Nâzým ýn adýný hatýrlatacak bir eserin olmamasý bir yana, bunu yapmaya çalýþanlara destek vermek yerine çeþitli engeller konuyor. En önemli engel Bursa Kent Müzesi nde göze çarpýyor. Bu müzede Bursa ile baðý olan çeþitli sanatçýlarýmýza yer verilmiþken Nâzým Hikmet le ilgili tek bir þey bulmanýz mümkün deðil. 5 DE Ýl Tarým Müdürlüðümüz 2010 yýlýnda tarla faresi ile mücadeleye devam ediyor. Konu hakkýnda bir açýklamada bulunan Nevþehir Ýl Tarým Müdürü Ahmet ÞAHÝN þunlarý söyledi. Bilhassa hububat (Buðday, arpa, çavdar v.s ) çayýr mer a, pancar, yonca, korunga, sebze vb. bitkilerin yeþil aksam, tohum ve meyvelerini, ayrýca meyvelik ve ormanlarda fidanlarýn gövdelerini (özellikle kök boðazýný) yemek, kemirmek ve kesmek suretiyle popülasyon yoðunluðuna baðlý olarak... 6 DA

2 2 Bahar geldiði zaman hele bir de þu saatler ileri alýndý mý bende bir keyif olurdu sormayýn. Sanki bahar bana özel gelmiþ gibi hissederdim. Ama bir tek bana. Bencillik yaptýðým tek zamandý bahar baþlangýcý. Arýlar çýkacak þimdi kýþ uykusundan derdim. Daðlar beni bekler. Çiçekler açmýþtýr. Ballýbabalar, gelincikler ama en önce kandamlalarý açar. Efsaneye göre, tanrýlarýn kýskançlýðý yakýþýklý çoban Adonis in baþýný belaya sokar. Bu çobanýn güzel görüntüsü birkaçýný çileden çýkartýnca, salarlar bir yaban domuzunu Adonis in üzerine. Adonis yaralanýr. Kaçar ama çok uzaklara gidemez. Yýðýlýp kalýr. Yarasýndan damlayan kanlar bembeyaz çiçekleri kan kýrmýzý yapar. Ýþte her bahar Adonisler yani kandamlalarý tüm güzellikleri ile bizleri selamlar. Baharýn geldiðini haber verirler. Bahar yaþamýn baþlangýcýdýr. Yeniden doðuþtur. Güneþin tadýdýr bahar. Aþktýr. Ama artýk öyle mi? Þimdi korkuyorum baharýn gelmesinden. Her yýl yeni bir katliam haberi olacak. Evvelsi yýl katil örümcek masalý çýkartmýþlardý. Zavallý hayvan ne katildi ne de örümcek. Et bile yemeyen, dünyanýn en romantik aþk þarkýlarýný eþine söyleme becerisi olan örümceksiler ya da böðüler katil damgasý yedi. Bir kýsým medya Türkiye nin her yerinde görülüyor dedi çýktý. Doðru epeyce türü yaþýyordu. Milyonlarca yýldýr. Kimseye zarar vermeden. Ama bakanlýklarýn telefonlarý kilitlendi. Çocuklarýmýzý koruyun diye yalvardýlar. En çevreci geçinen en zengin semtlerden telefonlar yaðdý. Zehirler saçýldý her yere. Kurbaðalar öldü, arýlar öldü, kuþlar bile öldü. Rahatladýlar, akþam arkadaþlarý ile güven içinde alýþveriþ merkezlerine koþtular. Çevremiz çok kirli dediler, GDO ya hayýr dediler. Organik mama satýn aldýlar. Ertesi sene kene krizi çýktý. Baþka ülkelerin ajanlarý bu keneleri özel yetiþtirip uçakla salmýþlar bile dediler. Her yeri zehirlediler. Ondan önce deli dana vardý, sonra kuþ gribi. Bu sene ben adaylarý tahmin ediyorum, abartýlacak haberler ile katil mantar, ajan saksaðan, gerisi artýk malum medyanýn hayal gücüne kalmýþ. Tüm bu tozun topraðýn arasýnda malý götüren rahat götürsün diye. Hayvanlar, bitkiler yumurta atýlan siyasetçilere karþý kullanýlan þemsiyeler gibi olacaklar. Biz bu dünyaya olan biteni izlemeye gelmiþler olarak tribünlerde yerimizi alýp yine ses çýkartmayacaðýz. Zaten bize sessiz çoðunluk diyorlar. Zaten biz binlerce yýldýr kýskanýlan baharýn güzelliðini damlayan kanlar ile izlemeye alýþýðýz bu topraklarda. Zaten biz, hep baharýn geliþinden korkarýz. BirGün Deprem Komisyonu, bilim insanlarýnýn tepkilerine raðmen Bayýndýrlýk Bakanlýðý nýn üç yýldýr kapý kapý dolaþtýrdýðý kentsel dönüþüm yasasýný depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini yürüten Ýdris Güllüce nin TBMM Araþtýrma Komisyonu na baþkan olmasýndan sonra medyada depremle ilgili haberlerin ardý arkasý kesilmemiþti. Komisyonun çalýþmaya baþlamasýndan hemen sonra AKP'li Ýdris Güllüce nin ilk demeci Deprem raporunu okuyunca kimyam bozuldu, olmuþtu. Oysa arasýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi nde (ÝBB) Meclis 1. Baþkanvekilliði görevini yürüten Güllüce nin raporu ilk defa görmüþ olmasý mümkün deðildi. Üstelik kendisinin bir dönem belediye baþkanlýðýný yaptýðý Ýstanbul Tuzla da, imar usulsüzlükleri ve depreme hazýrsýzlýðýyla biliniyor. Komisyonun Kendinden Haberi yok Komisyon bilim insanlarý ile görüþmelere devam ederken, yaþanan Elazýð Depremi nden hemen sonra yine basýnýn karþýsýna geçen Güllüce, yapý stokumuz zayýf, bunun düzeltilmesi gerek açýklamasýnda bulundu. Ancak, bilim adamlarýnýn ortaya çýkýp, depremle ilgili 10 yýldýr sunumlar gerçekleþtirildiðini, Komisyon a ise Elazýð ýn ne kadar riskli olduðunu ve riski azaltýcý önlemler alýnmasý gerektiðini dile getirmeleri üzerine, Güllüce baþa sardý. Onlar söyledi diye ilk defa söylenmiþ deðildir. Bunlar herkesin bildiði, sokaktaki insanýn bile bildiði konular diyen Güllüce, eleþtirinin sadece Komisyon la ilgili olduðunu düþünerek, Deprem Komisyonu 28 Ocak ta kuruldu, kurulalý 40 gün oldu. 40 günde 70 bin köy ve mezranýn konutlarý deðiþtirilemezdi dedi. Ancak 11 yýldýr neden hiçbir önlem alýnmadýðýný açýklama gereði bile duymadý. Zaman ve ÝBB'nin Ortak Çözümü Üç ay süresi olan Komisyon, çalýþmasýný Nisan ayýnýn sonunda tamamlayacak. Fakat ihmaller, kusurlu bulunanlar ve eksiklikler üzerine hiçbir açýklama yapmayan Güllüce, aðzýndaki baklayý çýkararak çözüm yolu nu dile getirdi. Güllüce, kentsel dönüþüm yasasýnýn Meclis ten geçmesi gerektiðini belirtti. Müteahhitlerden farksýz düþünen Güllüce ye destek, ayný gün Zaman gazetesinden geldi. Gazete, düzenlediði Ortak Akýl Toplantýsý nda, çözümü Deprem odaklý kentsel dönüþüm þart olarak sundu. Zaman gazetesinde ertesi gün, ÝBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkaný Semih Turhan görüþleri de aktarýldý. Turhan ýn da benzer þekilde, Dönüþüm alanlarý tasarýsý üç yýldýr neden bekliyor demesi dikkat çekti. Turhan, Bu iþin hapý yok. Bu iþin hapýný bugüne kadar kimse icat etmedi ve edemez de yorumlarý yapmaktan kaçýnmadý. Sol.org.tr Yasa geçerse halký ne bekliyor? GayrÝmenkullerÝn menkulleþtirilmesini amaçlayan tasarý, büyük inþaat firmalarýnýn, gayrimenkul yatýrým ortaklýklarýnýn ve bankalarýn topraktaki ranta ortak edilmesini, kiracýlarýn ve küçük mülk sahiplerinin borçlandýrýlmasýný ve uzun vadede yerlerinden atýlmalarýný hedefliyor. Eski yasal düzenlemelerde hangi arazilerde kentsel dönüþümün yapýlacaðýnýn belirsizliðinden yakýnýlan tasarýda, planlý ve plansýz tüm araziler kentsel dönüþüm kapsamýna alýnabilecek. Ayrýca önceden 'acil kamulaþtýrma' için özel koþullar ve Bakanlar Kurulu nun izni gerekirken, Tasarý ile dönüþüm alaný olarak belirlenen tüm bölgelerde acil kamulaþtýrma yapýlabilecek ve kiracýlar ve küçük mülk sahipleri rýza göstemezlerse yerlerinden edilebilecek. Dönüþüm alaný olarak belirlenen yerlerde yapýlacak uygulamalarýn herhangi bir kent planýna uymasýna da gerek kalmayacak. Çünkü tasarýya göre dönüþüm alanýnda üretilen planlar aynen Çevre Düzeni Planý na aktarýlacak. Tasarý, Bakanlar Kurulu'nda görüþülmesinin ardýndan 15 Ocak ta Baþbakanlýða gönderilmiþti. Ýnþaat Mühendisleri Odasý Rant odaklý bir deprem politikasý uyguluyorlar, bu tutum kabul edilemez ÝnÞaat Mühendisleri Odasý Ýstanbul Büyükkent Þube Baþkaný Cemal Gökçe ise kentsel dönüþüm adý altýnda rant alanlarý yaratýlan bir ülkede, depreme çare olarak kentsel dönüþümün savunulamayacaðý görüþünde. Kentsel dönüþümün yanlýþ ve bilerek rant güdümlü uygulandýðýný söyleyen Gökçe þöyle konuþtu: Örneðin; Ýstanbul da bir dönüþüm projesi kaçýnýlmaz. Ancak bugüne kadar yapýlanlarýn uzaktan yakýndan bir alakasý yok. Tarlabaþý nda, Fener, Balat, Ayvansaray da, Fatih, Sulukule de yapýlan uygulamalarýn kentsel dönüþümle alakasý yoktur. O bölgeler yeni rant alanlarý oluþturulmayla alakalý bir konu. Kentsel dönüþüm projesinin birinci halkasý, olmazsa olmazý þudur: o bölge ve mahallelerde yaþan insanýn o mahalleden uzaklaþtýrýlmadan, kendi doðduðu, büyüdüðü, komþuluk iliþkileri, akrabalýk iliþkileri zedelenmeden hayata geçirmek. Bu þekilde yapýlan bir sürgün hareketinin sosyolojik, psikolojik ve mühendislik bilinçle hiçbir ilgisi yok. O bölgede ki yýpranmýþ, eskimiþ, güvenliði olmayan yapýlarý dönüþtürürken insanlarý yaþam alanlarýndan baþka bölgelere göndermeden planlama yapmak esas olmalýydý. Ama bugüne kadar yapýlanlar kentsel dönüþüm ve kentsel yenilemenin uzaktan yakýndan ilgisi yoktur. Kentsel dönüþümün sadece adý hoþlarýna gitti ve sadece adýný kullandýlar. Gökçe, ne yapýlmasýna iliþkinse þunlarý söyledi: Ýstanbul un bütünü önceden yapýlan bir planla özellikle deprem güvenliði olmayan, yýpranan deðiþmesi ve onarýlmasý gereken bölgeler öncelikli alanlardan baþlanmak koþulu ile dönüþtürülebilinir. Bu noktada halký da kendi baþýnýn çaresine býrakacak þekilde deðil, maddi destek, kredi gibi olanaklarla bu deprem güçlendirmede onlara sosyal devlet mantýðýyla destek olmasý gerekiyor. Yani yapýn depreme karþý dayanýksýz demekten öteye giden bir politikayla çözüm üretmek gerekiyor. Ekonomik katký bu anlamda þart. Meltem Mercan BirGün

3 Kimya Salman Masal-II Hz. Süleyman'ýn söylediði sene dolmaya baþlamýþ. Gelelim batýda doðan oðlana: Büyümüþ on yedi yaþýna gelmiþ. Babasý onu gemicinin yanýna vermiþ çalýþsýn diye. Çýkmýþlar denizlere. Bir gün bir fýrtýna olmuþ gemi alabora olup batmýþ. Bizim delikanlý bir tahta parçasýna tutunmuþ. Anka kuþunun yaþadýðý ormana getirmiþ. Ormanda bir aðacýn tepesine çýkmýþ ormaný gözetlemeye baþlamýþ. Çeþit çeþit, türlü türlü hayvanlar görüyormuþ. Geceleri ormanda uyuyormuþ. Gündüzleri kendine yiyecek arýyormuþ. Aylar günler geçmiþ. Bir gün Anka kuþunun kýzý bunu görmüþ. Kendisine benzer birinin ormanda gezdiðini görmüþ ama kuþ annesine dememiþ. Kýz yuvasýndan kuþ sesi ile oðlana bir þeyler söylüyormuþ. Oðlanda kýzý görmüþ oda ona baðýrýyormuþ, sen kimsin diye. Bir gün kýzýn kuþ annesi gidince aþaðýya inmiþ kýz, kýz oðlana bakýyormuþ. Kendine benziyor ama üstünde giysileri var. Kýz çýplakmýþ. Bunlar her gün birbiri ile buluþurlarmýþ. Oðlan kýza ana dilini öðretmiþ. Kýz oðlana annem beni Hz. Süleyman a götürecek sen burada kalacaksýn. Bir çare düþünelim derler. Kýz der ki kuþ annem seni görürse parçalar, öldürür demiþ. Artýk aylar yýllar bitmiþ sayýlý gün kalmýþ. Oðlan bir gün kýza demiþ ki Ben bir boða öldüreyim içini boþaltayým. Gideceðiniz gün sen annene deki ben senin ayaklarýnda giderken korkarým. Aþaðýda bir boða derisi gördüm beni onun içine koy götür de. Bende daha önce derinin içine girerim. Böylelikle bende ormandan kurtulurum der. Beklenen gün gelir. Kýz kuþ annesine oðlandan öðrendiklerini anlatýr. Annesi de razý olur. Ertesi gün kýz hazýrlanmýþ derinin içerisine girer. Oðlan daha önce girmiþtir. Anka kuþu ayaklarýna aldýðý gibi Sultan Süleyman'ýn bahçesine konar. Hep kuþlar gelmiþ. Hz. Süleyman'ýn etrafýnda toplanmýþlar. Anka kuþuna Hz. Süleyman Allah'ýn yazýsýna engel olacaktýn, Oldun mu? diye sormuþ. Anka kuþu da oldum demiþ. Hani engelin nerde demiþ Hz. Süleyman. Bahçede boða derisinin içinde diye cevap vermiþ Anka kuþu. Deriyi getirmiþler, açýnca Anka kuþu þaþýrmýþ kalmýþ. Hem Allah'tan hemde Hz. Süleyman dan özür dilemiþ. Bir daha Allah'ýn iþine karýþmayacaðýna tövbe etmiþ. Sevgili okurlarým, halk arasýnda derler ya doðudakini batýya yazan Allah diye. Bu sözler Hz. Süleyman peygamberden kalma imiþ. Allah herkesin yazýsýný hayýrlý mutlu etsin. ( BÝTTÝ ) Baharýn müjdecisi olarak nitelendirilen ve 3 hafta önce kilosu 20 liradan satýlan badem çaðlasýnýn fiyatý 4 liraya kadar geriledi Bu yýl ocak, þubat ve mart aylarýnda havalarýn mevsim normallerinin Sayýn Hacýbektaþlý Hemþerilerim, ben Hacýbektaþ AKP ilçe Baþkaný Hüseyin Avni Akgöz. Sayýn hemþerilerim benim hakkýmda aslý olmayan görevinden alýndý þeklinde yönetim içerisinde kendini bilmeyen insanlar tarafýndan dedi kodu ya maruz kaldým. Ben onlarý vicdanlarýyla baþ baþa býrakýp Allah a havale ediyorum. Benim Hacýbektaþ için yaptýklarým yapacaklarýmýn teminatýdýr. Ben hiç bir zaman Alevi siyle, Sünni siyle, Saðcýsýyla, Solcusuyla, köylüsüyle, kentlisiyle birlik ve beraberlik içerisinde Hacýbektaþ ýn refahý için kongrede söz verdiðim gibi çalýþmama devam etmekteyim. Ekmek verdiðim bazý insanlar nankörlük yaparak bana zarar vermeye çalýþtýlar. Burada en çok partimiz zarar görmüþtür. Ben görevimim baþýndayým bundan hiç kimsenin þüphesi olmasýn. Durmak yok yola devam diyerek Hacýbektaþ ý laik olduðu yere getirmek için elimden geldiði kadar çalýþacaðýma þeref sözü veriyorum. Sayýn hemþerilerim güvenme dostuna saman kor postuna Atasözüyle anlam kazanmýþ olan bana yapýlan saldýrýlarý nefretle kýnýyorum. üzerinde gitmesi nedeniyle badem ve kayýsý aðaçlarý erken çiçek açtý. Ýç Anadolu da mart ayýnda ani sýcaklýk düþüþüyle birlikte yaþanan don olayýnda badem ve kayýsý aðaçlarý ciddi oranda zarar görse de sýcak iklime Bütün siyasi partilerin içerisinde olduðu gibi Hacýbektaþ AKP yönetiminin içerisinde de bazý sorunlar yaþandý. Hacýbektaþ AKP yönetimi içerisinde çürük elma tabi ettiðimiz bazý kiþiler üç dört kiþiyi geçmez. Onlarda kendilerini biliyorlar. Ben yönetimdeki arkadaþlarý hiç bir zaman ben ilçe baþkanýyým istediðimi yaparým þeklinde kendimi üstün görmedim. Her þeyimi yönetimle paylaþtým. Yönetimdeki arkadaþlarýmla her sorunumuzu paylaþtým. Aldýðýmýz kararlarý oy birliðiyle aldýk. Bir atasözü vardýr Ben düþmanlarýmla baþa çýkmasýný bilirim Allah beni dostlarýmýn þerrinden korusun diye. Sayýn Hacýbektaþlý hemþerilerim ben bir Hacýbektaþlý olarak sizleri utandýracak hiç bir þey yapmadým yapmamda. Bu konuda anlým açýk baþým dik yürümeye devam ediyorum. Ýftira atarak beni bu yoldan saptýracaklarýný sanýyorlarsa aldanýyorlar. Sayýn Hacýbektaþlý hemþerilerim eðer ben Hacýbektaþ AKP Ýlçe baþkaný olmasaydým acaba baþkasý olsaydý Hacýbektaþ a daha çok mu hizmet gelecekti merak ediyorum? Birlik ve beraberlik içerisinde parti gözetmeden Hacýbektaþ için elimi her taþýn altýna korum. Bundan hiç þüpheniz olmasýn. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalým. Siyaset gelip geçidir ama insanlýk kalýcýdýr. Durmak yok yola devam her þey Hacýbektaþ için. sahip bölgelerde badem çaðlalarý geçen yýllara göre daha erken toplanmaya baþladý. Mart ayýnýn ilk haftasýnda marketlerdeki reyonlar ve pazar tezgahlarýnda yerini alan badem çaðlasý, kilosu 20 liradan satýþa sunulurken, Akdeniz ve Ege bölgesinden gelen yeni ürünlerle birlikte fiyatý 4 liraya kadar geriledi. Baharý müjdelediði günlerde gramla satýn alýnan çaðla, kilogram fiyatý 4 liraya düþünce özellikle pazar yerlerinde büyük ilgi gördü. Bahar meyvelerinden çilek de geçen haftalara göre bir miktar ucuzlayarak 3,5 liraya indi. Pazarcýlar, badem ve çaðlaya olan ilginin fazla olmasýný yaz meyvelerinin özlenmesine baðladý. Radikal Hacýbektaþ için istek ve dileklerimizin yerine getirilmediði takdirde derhal istifa ederim. Hüseyin Avni AKGÖZ AKP Ýlçe Baþkaný GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði Hacýbektaþ Öðretmen evi

4 GÖRÜÞLER Tayyip Erdoðan dan Allah razý olsun bize ev verdirdi ama evler çürük çýktý. Duvarlar kaðýt gibi. Hapþýrsam komþu çok yaþa diyor. Bunlar, havada bulup tavada yiyen insanlar. Geldi 5 bin, gözleri döndü hepsinin. Geçtiðimiz haftalarda Roman vatandaþlarla biraraya gelen ve 100 TL taksitle ev vereceklerini açýklayan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn Ýstanbul Arnavutköy deki ilk Roman açýlýmý ise 2 yýlda hüsranla sonuçlandý de 300 Roman aile kurayla TOKÝ nin Arnavutköy Taþoluk taki toplu konutlarýna yerleþtirildi ve memur zammýna oranlý olarak artmak üzere aylýk TL taksitlerle ve 15 yýl vadeyle borçlandý. Fatih Belediyesi, Romanlar için sabah saat da Taþoluk, akþam saat da Fatih ten dönüþ olmak üzere bir otobüsü servise koydu. Ancak çok geçmeden TOKÝ evleri, ödenemeyen taksitler, apartman aidatlarý, doðalgaz abone ücreti ve faturalarý, elektrik, su, kapýcý gibi giderler dahil olmak üzere borçlar yüzünden bir süre sonra tek tek boþalmaya baþladý. Romanlar, haklarýný 3 bin ile 35 bin TL arasýnda fiyatlarla devrederek Taþoluk u terk etti. TOKÝ evlerinde þu anda sadece 9 Roman aile kaldý. Taksitler ve yol aðýr geldi Taþoluk tan 3 ay önce Balat a taþýndýðýný belirten seyyar satýcý Ýsmail D. adlý Roman, en büyük iki sorunu taksitler ve yol diye anlatýyor. Kendisinden ayda 500 TL istendiðini belirten Ýsmail D., Zaten o kadar kazansam, zengin olurum ben. Hadi iþ yapayým desem bu sefer de yol uzak. Her gün 3 saat git 3 saat gel yapamam ki. Neticede taþýndým diyor. Ýsmail D., evler konusunda ise Evler gayet iyiydi esasen, iki tuvaleti vardý benim evin. Býrakýp gitmezdim, gelirim olsa açýklamasýný yapýyor. TOKÝ ye yerleþtirilen Romanlar ýn bir bölümünün evlerini 5 bin TL gibi ucuz fiyatlara devretmesini de eleþtiren Ýsmail. D, Romanlara has uslubuyla, Bunlar, havada bulup tavada yiyen insanlar. Geldi 5 bin, gözleri döndü epsinin diyor. Burasý Taþoluk hapishanesi TOKÝ F 9 Blok ta yaþayan Elmas adlý Roman kadýný ise Sulukule den ayrýldýðýna halen piþman. Çýkmayacaktýk evlerden. Hata bizde oldu. Sürdüler bizi buraya diyen Elmas Haným, TOKÝ evlerini Taþoluk hapishanesi olarak niteliyor. Eþinin þoförlük yaptýðýný anlatan bir çocuk annesi Nilay B. adlý genç kadýn ise geçen ay çocuðu hastalandýðý zaman, Arnavutköy deki tek özel hastaneye götürmek zorunda kaldýklarýný ve Yeþil Kart geçmediði için bin 500 TL ye yakýn masraf yaptýklarýný anlattý. Nilay Haným, Sulukule deyken etrafýmýz hastane doluydu. Yeþil Kart ýmýz da vardý. Ýstediðimiz zaman gidiyorduk. Buradaki saðlýk ocaðý 17:00 de kapanýyor. Doktor yok açýklamasýný yapýyor. Sulukule ve civarýný Ýstanbul olarak niteleyen Nilay B., eskiden sekreterlik yaptýðýný ancak Taþoluk ta böyle bir olanak bulamadýðýna dikkat çekiyor. Sosyal açýdan de pek çok sorun yaþadýklarýný vurgulayan Nilay B, þöyle devam ediyor: Buraya geldik, insanlardan korkmaya baþladýk. Otobüste bile bir acayip bakýyorlar. Altýmýzda bir köy var. Gençlerimizi hep dövdüler. Okula bile sokmadýlar. Benim yeðenim lise biri yeniden okumak zorunda kaldý. Nilay B, ulaþýmýn da büyük problem olduðunu belirterek, Ýstanbul a gitmek en az 5 TL. Dönüþle birlikte 10 TL diyor. Evler çürük çýktý Sakalý, takkesi ve yakasýndaki Ak Parti rozeti ile yanýmýza yaklaþan bir baþka Roman Rýza Amca ise en çok iþsizlikten yakýnýyor. Rýza Amca, Tayyip Erdoðan dan Allah razý olsun bize ev verdirdi ama evler çürük çýktý. Duvarlar kaðýt gibi. Çivi çakmaya korkuyoruz o kadar yani. Hapþýrsam komþu çok yaþa diyor. Sonra Tayyip Erdoðan bize iþ bulunmasýný da istedi. Ama altýndakiler iþ vermedi diyor. Taþoluk ta börekçilik yapan ve 10 yýl kadar Sulukule de de ayný iþi yapmýþ olan Ali Özcan da izlenimlerini þöyle aktarýyor: Bu insanlar seyyar satýcý, bohçacý gibi iþlerde çalýþýyor. Burada iþ yok onlara. Geri dönmeleri doðal. Taksit yardýmý da yetmedi Sitenin yöneticisi Boðaziçi Yönetim in Halkla Ýliþkiler Görevlisi Muhammet Yýldýrým, Fatih Belediyesi nin bir süre önce taksitlere yardým olsun diye 100 er TL yardým yapmaya baþladýðýný ama Romanlara bunun yetmediðini söylüyor. Sulukule Roman Kültürünü Geliþtirme ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Þükrü Pündük ise Sulukule deki vatandaþlar, orada komþularýyla iç içe, birarada yaþýyordu, sosyal yardýmlaþma vardý. Bu yüzden Romanlar a yönelik projelerin, içinde Romanlar ýn da bulunduðu karar mercileri tarafýndan alýnmasýný istiyoruz. Aksi takdirde sonu iyi bitmiyor diyor. Taþýmak yerine bulunduklarý yerde sosyalleþme yapýlmalý Sulukule Platformu ve Sýfýr Ayrýmcýlýk Derneði Üyesi, aktivist Hacer Foggo, Taþoluk ta doðalgaz kontratý 800 TL. Kapýcý, su, elektrik parasý gibi giderler aðýr geldiði için dönenlerin daha derin bir yoksulluk içinde yaþamaya baþladýðýný ifade ediyor. Foggo, þu açýklamayý yapýyor: Geçinmek için çocuklarýný okullardan alýp çalýþtýrýyorlar. Taþoluk ta oturanlarýn aylýk sabit gideri 500 TL. Pek çoðu hurda topluyor. Tonuna 15 TL alýyorlar. Yani ayda 500 TL yi zor kazanýyorlar. Ýmkansýz o evi ödeyemezler. Sulukule de oturduklarý zaman kiralarý TL arasýydý. Birbirleriyle akrabaydýlar. Bakkaldan vereyise veya 100 kuruþluk zeytin, 2 TL lik peynir, 1 tane de çocuk bezi alabiliyorlardý. Kendi ekonomilerini de yaratýyorlardý. Ýçlerinden biri hale gidip karpuz alýyor sonra aralarýnda helalleþerek alýþveriþ yapabiliyorlardý. Doðalgaz yoktu hayatlarýnda. Kapýcý, yönetici yoktu ve tek katlý evlerde yaþýyorlardý. Foggo, yapýlmasý gerekeni ise þöyle özetliyor: Bulunduklarý yerde sosyal iyileþtirme yapmak gerekiyor. Bu insanlar günü birlik yaþayýp kazanýyor ve yiyor. Bu da kentten 40 km uzaktaki Taþoluk ta olmuyor. Þehrin içinde yaþamalýlar ki geçinebilsinler. Romanlar için birçok ilde konut yapýlacak Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, 14 Mart taki buluþmada ayrýca, Romanlar a yalnýzca Ýstanbul da deðil baþka kentlerde de TOKÝ evleri yapacaklarýný duyurdu. Erdoðan, Bursa Karacabey de, Edirne de, Keþan da, Sakarya da, Afyon Dinar da, Balýkesir Bandýrma da, Bursa Mustafakemalpaþa da, Eskiþehir merkez, Kütahya Altýntaþ ve Tavþanlý, Tekirdað merkez ve Aydoðdu da þu anda 3 bin 408 konutun yapýmýnýn baþladýðýný bildirdi. Yeni talepler üzerinde çalýþmalarýn da devam ettiðini belirten Erdoðan, onlarý da gelen talebe göre projelendirip baþlayacaklarýný açýkladý. Roman vatandaþlara ayda TL taksitle, 20 ay vadeli, peþinatsýz ev vereceklerini açýklayan ve barkovizyondan Romanlar ýn halen oturduðu evleri gösteren Erdoðan, projelerin 1 zemin 2 kat ve zemin 1 kat olarak hazýrlandýðýný belirtti. Konutlarýn yanýnda okul, sosyal donatý alaný ve alýþveriþ yerlerinin de olacaðýný anlatan Erdoðan, Ben de insaným, insanca yaþamak hakkýmdýr diyene hakkýný iade edeceðiz diye konuþtu. Sulukule ye 80 milyon TL lik proje Fatih Belediye Baþkanlýðý, 2005 te Ýstanbul un en renkli Roman yerleþimlerinden biri olan ve Sulukule olarak bilinen Nesliþah ve Hatice Sultan mahallelerinde Kentsel Yenileme Projesi baþlattý. 2 Kasým 2007 de onaylanan proje bugüne dek tam 19 kez revize edildi. Plan uyarýnca 2008 de toplam 300 civarýnda bina yýkýldý. Tarihi eser niteliðindeki 44 binaya ise dokunulmadý. Proje kapsamýnda, 620 ev, bir otel, bir ticaret, kültür ve eðlence merkezi ve 45 dükkan inþa edilmesi planlandý. Projenin baþlangýcýnda ev ve dükkanlarýn tapu sahiplerine verilmesi þartý koyuldu. Ancak zaman içinde yüzde 30 oranýnda bir tapu el deðiþtirme yaþandý. Ýki, üç ve dört katlý olarak projelendirilen evler metrekare arasýnda planlandý. Evleri 60 metrekareye kadar olan tapu sahiplerine herhangi bir bedel ödeme þartý getirilmedi; bunun üzerindeki evlerde ise Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý metrekare birim fiyatlarý baz alýndý. Fatih Belediyesi nin de 13 dönüm arsasýný dahil ederek geniþlettiði projenin 2011 ortalarýnda sona ermesi planlanýyor. Toplam maliyeti 80 milyon TL civarýnda olmasý beklenen projeye nisan ayý baþýnda kazma vurulmasý bekleniyor. Sarýkeçililer de yerleþmek istemedi 2008 de göçer aþiretlerden Sarýkeçililer için de Karaman da bir arazi çalýþmasý baþlatýlmýþtý. Ancak aþiret üyeleri bu projede yapýlan evlere girmeyeceklerin açýklamýþtý. 300 e yakýn aileye sahip Sarýkeçililer Dayanýþma Derneði nin Baþkaný Pervin Çoban Savran, Üzerimizde büyük baský var. Hiçbirimiz göçerliði býrakmak istemiyoruz ama otlakiye paralarý, izinsiz otlatma, ormana girme gibi cezalar kesiyorlar. Aile baþý 5 bin TL yi bulan cezalar var. Eðer bir ucu tarýma bir ucu hayvancýlýða açýk olacak biçimde bir proje yapýlýrsa aþiretin yarýsý yerleþmekten yana dedi larda da buna benzer bir proje gerçekleþtirildiðini ve 88 ev verildiðini hatýrlatan Savran, O zaman da aileler evlerde oturmak istememiþ ama yerleþmiþlerdi. Sonradan geçinemediler ve göçerliðe geri döndüler diye konuþtu. Akþam

5 »Yaþamýnýn yaklaþýk olarak 11 yýlýný Bursa Cezaevi nde geçiren Nâzým Hikmet i bu kentte hatýrlatacak, adý konmuþ hiçbir mekân, müze, cadde vb maalesef yok. Fakat bu amacý gerçekleþtirmeye yönelik aydýn ve sanatçýlarýn çabalarý var. Bize bu çabalardan bahseder misiniz? Elbette. Nâzým Hikmet, 31 Mayýs Aðustos 1934; 5 Aralýk Nisan 1950 tarihleri arasýnda yaklaþýk olarak on bir yýlýný geçirdiði ve baþta Memleketimden Ýnsan Manzaralarý ve Piraye ye atfettiði Gece þiirleri olmak üzere en sevilen þiirlerini yazmýþtýr. Nâzým ýn adýný hatýrlatacak bir eserin olmamasý bir yana, bunu yapmaya çalýþanlara destek vermek yerine çeþitli engeller konuyor. En önemli engel Bursa Kent Müzesi nde göze çarpýyor. Bu müzede Bursa ile baðý olan çeþitli sanatçýlarýmýza yer verilmiþken Nâzým Hikmet le ilgili tek bir þey bulmanýz mümkün deðil.»engeller bununla mý sýnýrlý yoksa baþka engellemeler de var mý? Bununla sýnýrlý deðil elbet. Aslýnda engellemenin bir geçmiþi var. Örneðin, Bursa Cezaevi, doksanlý yýllarda yýkýldý ve yerine Bursa Adliye Binasý yapýldý. Nâzým ýn yaný sýra ünlü ressamýmýz Ýbrahim Balaban, ünlü öykü ve roman yazarýmýz Orhan Kemal ve daha nicelerinin hapis yattýðý eski Bursa Cezaevi Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulunun çeþitli kararlarýna raðmen yýkýlmýþtýr. Bu da bir çeþit engellemedir. Nâzým Hikmet in demir parmaklýklar ardýnda Uludað a bakýp neredeyse en güzel diye adlandýracaðýmýz þiirleri, her gün yüzlerce vatandaþ ve o binada çalýþan avukat ve diðer emekçilerin girip çýktýðý Yeni Adliye (Eski Bursa Cezaevi Binasý nýn olduðu yer) Binasý nda yazýldý. Bursa, Nâzým Hikmet in anýlarýyla dolu. Kaplýcalar, onu ziyarete gelen ünlü simalar ve yakýnlarýnýn kaldýðý oteller, hanlar bölgesi Nâzým ýn Piraye ye yazdýðý mektuplardan da bunu öðrenmemiz mümkün: Sevgili karýcýðým, Mektubunu aldým. Dünyalar benim oldu. Çelik Palas Oteline gitmemek için yaptýðýn protestoyu yüzüm kýzararak aldým. Haklýsýn karýcýðým, zaten her zaman, her yerde hepimizden iyi düþünensin (Piraye ye Mektuplar 2, Nâzým Hikmet, Adam Yayýnlarý, Ocak-2002, s.29) 1941 yýlýnda yazdýðý bir baþka mektupta Orhan Kemal le birlikte izinli olarak gittiði ve Çekirge Semti ndeki Eski Kaplýca dan söz eder: Karýcýðým, Ben geçen gün Raþit Kemali ile beraber Eski Kaplýcaya gittim. Yýkandým. Diþlerimin tedavisi devam ediyor. Seni çok göresim geldi (Piraye ye Mektuplar-1, Nâzým Hikmet, Adam Yayýnlarý, Ocak-2002, s.217)»peki, Bursa da Nâzým Hikmet in anýsýyla dolu yýkýlan cezaevi dýþýnda ayakta kalan bir mekân var mý? Olmaz mý? Kaplýcalý otellerin hem mimari hem de Nâzým Hikmet le ilgili anýlarý açýsýndan belki de bir müze olmayý hak edecek olaný Servinaz Otel dir. Bu otel onun, Piraye nin, Memet Fuat ýn en sýk geldiði mekânlarýn baþýnda olup hâla ayaktadýr. Karýcýðým, Kýsacýk mektubunu aldým. Yine de sevindim. Yine mektuplarýn gecikti diye üzülüyordum. Bugün galiba altý aydan beri ilk defa dýþarý çýktým. Servinaz a gittim. Banyo yapacaktým. Doluymuþ, banyo yapamadým ( Piraye ye Mektuplar-1, s. 282, Adam Yayýnlarý, Ocak- 2002, Nâzým Hikmet)»Güney Bey, sizin yönetiminde yer aldýðýnýz Bursa Yazýn ve Sanat Derneði öncülüðünde baþlattýðýnýz ve Bursa daki çeþitli kitle örgütlerinin altýna imza koyduðu kampanyadan söz eder misiniz? Nâzým a Bursa da Yer Açýn sloganýyla ve Bursa Yazýn ve Sanat Derneði öncülüðünde Bursa da etkinlik gösteren otuza yakýn kurumun imzasý bulunan bir kampanya yürütüyoruz. Kampanyamýzýn sloganý: Nâzým a Bursa da Yer Açýn! bulunduðumuz her platformda bu talebimizi dillendiriyoruz. Konuyla ilgili olarak Kültür Bakanlýðýmýzla da iletiþim kurmaya çalýþtýk. Ancak ya sesimizi yeterince duyuramadýk ya da sesimiz duyulmak istenmedi.» Nâzým ýn Bursa Yýllarý adlý kitabýnýz ve yanýlmýyorsam bir de Bursa nýn Nâzým ý konulu bir fotoðraf serginiz var. Bize bunlardan da söz eder misiniz? Nâzým Hikmet in Bursa da çeþitli evlerde onlarca hatýrasý var. Baþta yaþayan tanýklar olmak üzere, cezaevinde yaptýðý tablolar, el iþi oyma tepsiler; fotoðraflar... Nâzým Hikmet in doktoru Neþati Üster, onun yiyecekleriyle yakýndan ilgilenen Bursa Cezaevi aþçýsý Yakup Yýldýrým, onu cezaevinden kaçýrmak için uðraþan Eyüp Gültekin; onun Bursa da yetiþtirdiði Ýbrahim Balaban, Orhan Kemal, Ýsmail Baþaran... Nâzým a vasiyetine uyularak çýnar diken o yýllarýn Müþküle Köyü Muhtarý Fevzi Kavuk Bursa TÜYAP Kitap Fuarý nda okuyucularla buluþacak Evrensel Basým Yayýn tarafýndan basýlan kitabýmda bu insanlarýn öyküleriyle birlikte Nâzým ýn Bursa daki mekânlarý hakkýnda bilgiler var. Fotoðraf sergimde de Bursa daki çeþitli evlerde bulduðum Nâzým ve Nâzým la iliþkili insanlarý görüyorsunuz. Sergi, þu ana kadar Nilüfer Belediyesi nin de desteðiyle 5 ilde izleyicilerle buluþtu.»fotoðraf serginiz, bildiðim kadarýyla o da bir engellemeyle karþýlaþtý. Evet, maalesef. Oysa daha yaklaþýk bir ay önce Ýstanbul un 2010 Kültür Baþkenti olmasý nedeniyle yapýlan açýlýþta Baþbakanýmýz, Nâzým Hikmet ten dizeler okumuþtu. Sayýn Baþbakanýmýz Nâzým dan dizeler okurken Bursa Büyükþehir Belediyesi Kültür Daire Baþkanlýðý, fotoðraf sergimi Bursa merkezinde bulunan ve belediyeye ait Tayyare Kültür Merkezi Salonu nda sergileme talebimi iki kez baþvurmama raðmen gerekçesiz olarak reddetti. Bursa, Nâzým Hikmet e sahip çýkarak dünya þiirinin baþþehri olabilir»son olarak bizlere söylemek istediðiniz bir þey var mý? Nâzým, ilgili yöneticilerin çeþitli engellemelerine raðmen belleklerden silinmeyecek kadar büyük bir þairdir. Yöneticilere önerim, Kafka-Prag iliþkisini incelemeleridir. Bu örnek, sanatçý-kent sahiplenmesinin görülmesi açýsýndan öðretici olacaktýr. Demokrasi kültürünü yaþayan ülkelerde yöneticiler, bir þairin, bir sanatçýnýn birkaç gün kaldýðý oteli, zaman geçirdiði mekâný müzeye dönüþtürerek, bir anlamda sanatçýsýna, aydýnýna sahip çýkarak, uygar dünya içinde saygýnlýðýný arttýrýrken; bütün dünyada þiirleri okunan Nâzým Hikmet, Bursa da unutturulmak, belleklerden silinmek isteniyor. Oysa Bursa, Nâzým Hikmet e sahip çýkarak dünya þiirinin baþþehri olabilir. Böyle bir sonuçtan, Bursa kadar ülkemiz de onur ve gurur duyar. BirGün

6 Sulucakarahöyük/ KIRÞEHÝR Kýrþehir'e baðlý Kaman ilçesinin Çaðýrkan Kasabasýndaki Kalehöyük Arkeoloji Alaný içerisine Nisan 2008 tarihinde yapýmýna baþlanan ve 2009 yýlýnda 480 milyon Japon Yeni'ne inþaatý tamamlanan Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin kesin kabulü bugün gerçekleþtirildi. Kesin kabul törenine Kaman Kaymakamý Abdullah Küçük, Kaman Belediye Baþkaný Erhan Talu, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Genel Koordinatörü Ramazan Erbiþim, Danýþman Firma Ýshimoto adýna Proje Sahibi Mimar Shuji Nose, müteahhit firma Kajima Corporation adýna Makine Elektronik Mühendisi Shinji Takeuchi ile Kajima firmasýnýn Ýstanbul bürosu adýna ayný zamanda tercümanlýk yapan Ýþ geliþtirme Müdürü Harunobu Kodama ile Kültür Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðünden Yüksek Mimarlar Demet Gürol ve Berna Görgün, Makine Mühendisi K.Þevki Yýlmaz ile Elektrik Teknisyeni Ahmet Çinko katýldý. Arkeoloji Müzesinin kesin kabulü Kültür Bakanlýðý'ndan gelen uzman ekip tarafýndan yapýlan inceleme ve hazýrlanan raporla gerçekleþtirilirken Japon heyeti onuruna verilen yemekte açýklamada bulunan Genel Koordinatör Ramazan Erbiþim, 2008 yýlýnda baþlanýlan ve 480 milyon Japon Yeni'ne ihale edilen Arkeoloji Müzemizin 2009 yýlýnda tamamlanan inþaatýnýn kesin kabulünü gerçekleþtirmiþ olduklarýný belirtti. Erbiþim, "Arkeoloji Enstitüsü ile Müzesinin genel açýlýþý ise Japon Prensi Tomohito Mikasa tarafýndan Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn da katýlýmýyla 10 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleþtirilecek" þeklinde konuþtu. Yemekte bir konuþma yapan Belediye Baþkaný Erhan Talu, Kaman halký adýna Japon kardeþlerimize ve Prense Çaðýrkan'a yaptýklarý yatýrýmdan dolayý teþekkür ederek, "Belediye ve þahsým olarak yapabileceðimiz her konuda kendilerine yardýma hazýrýz" ifadelerini kullandý. Kaymakam Abdullah Küçük'de, "Japonya'dan gelen deðerli kardeþlerimiz ve Prens Mikasa'nýn katkýlarýyla yapýlan bu müze Türk-Japon dostluðunun bir simgesi olarak kalacaktýr" dedi. Japon heyeti adýna düþüncelerini belirten Proje Sahibi Mimar Shuji Nose ise yaptýðý konuþmasýnda; "Japonya ve Türkiye arasýnda yapýlan bu hibe anlaþmasýnýn baþlangýcýndan beri proje baþýnda çalýþtým. Projeyi þuanda yapýlan kazýnýn bulunduðu höyüðe göre tasarým yaptým. Dünyada böyle bir tasarýmýn çok az olduðunu düþüyorum. Þuanda Kültür Bakanlýðý tarafýndan iç tasarým ve sergi planý hazýrlanýyor. Bunun için 10 Temmuz'un harika bir müze açýlýþý olacaðýný ümit ediyorum. Bundan sonra özellikle Japonya'dan buraya çok ziyaretçi gelmesini bekliyorum. Böylece Kaman'a büyük katký saðlanmýþ olacaktýr. Misafirperverliðinize çok teþekkür ederim" þeklinde konuþtu. Kent Haber MUSTAFA SÜMEN Ýl Tarým Müdürlüðümüz 2010 yýlýnda tarla faresi ile mücadeleye devam ediyor. Konu hakkýnda bir açýklamada bulunan Nevþehir Ýl Tarým Müdürü Ahmet ÞAHÝN þunlarý söyledi. Bilhassa hububat (Buðday, arpa, çavdar v.s ) çayýr mer a, pancar, yonca, korunga, sebze vb. bitkilerin yeþil aksam, tohum ve meyvelerini, ayrýca meyvelik ve ormanlarda fidanlarýn gövdelerini (özellikle kök boðazýný) yemek, kemirmek ve kesmek suretiyle popülasyon yoðunluðuna baðlý olarak zarar veren tarla faresi ile mücadeleye geçmiþ yýllarda olduðu gibi 2010 yýlýnda da devam ediliyor. Tarla faresi ile etkin mücadele etmek amacýyla Ýl Tarým Müdürlüðümüz Döner Sermaye Saymanlýðý imkanlarý % 2 oranýnda çinko fosfür zehiri, yanýk yað(motoryaðý) ve buðday daneleri karýþtýrýlmak suretiyle özel ortamda hazýrlanýp paketlendikten sonra tarla faresinin yoðun olarak bulunduðu; Acýgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülþehir, Hacýbektaþ, Kozaklý ve Merkez ilçelerimizde mücadele etmek isteyen çiftçilerimize cüzi ücret karþýlýðýnda daðýtýmý devam yapýlmaktadýr Yýlýnda; Acýgöl ilçesine 200 Kð, Avanos Ýlçesine 400 Kð, Derinkuyu Ýlçesine 430 Kð,Gülþehir Ýlçesine 200 Kð,Hacýbektaþ Ýlçesine 750 Kð, Kozaklý ilçesine 1150 k g ve Merkez ilçeye 3000 kð olmak üzere toplam Kð zehirli buðday daðýtýlmýþtýr. Geçmiþ yýllarda da Tarla Faresi için yine zehirli buðday hazýrlanarak çiftçilerimize daðýtýlmýþtýr. Geçmiþ yýllarda : 2005 Yýlýnda 1402 kð, 2006 yýlýnda 363 kð, 2007 yýlýnda 711 kð, 2008 yýlýnda 466 kð, 2009 yýlýnda 7564 kg ve 2010 yýlýnda ise hali hazýrda 6130 kð zehirli buðday tarla faresi mücadelesi amacýyla çiftçilerimize verilmiþtir. Bundan sonrada zehirli buðdayla gerek görüldükçe tarla faresi ile mücadeleye zararlý popülasyon yoðunluðuna baðlý olarak devam edilecektir. TARLA FARELERÝ ÝLE MÜCADELE ÇÝFTÇÝ MEKTUBU DEÐERLÝ ÇÝFTÇÝLERÝMÝZ, Ýlimiz Merkez ve ilçelerinde dekar programa alýnan Tarla Faresi ile mücadeleye devam edilmektedir. Mücadelede kullanýlan zehirli buðday Dairemiz Döner Sermayesince satýþý devam etmektedir. Çiftçilerimizin ürünlerine büyük zarar veren Tarla Faresini tanýyalým. ZARARLI OLDUÐU BÝTKÝLER : Hububat, çayýr mer a, pancar, yonca, korunga, sebze vb. Bitkilerin yeþil aksam, tohum ve meyvelerini, ayrýca meyvelik ve ormanlarda fidanlarýn gövdelerini (özellikle kök boðazýný) yemek, kemirmek ve kesmek suretiyle zarar yaparlar. Beslendikleri alanda yiyecekleri tükendiðinde baþka alanlara geçerek zararlarýna devam ederler. Zarar dereceleri popülasyon yoðunluklarýna baðlý olarak % 100 e kadar ulaþabilir. YAÞAYIÞI : Topraðýn cm derinliklerinde galeriler açarak burada yaþarlar. Her galerinin 4-12 giriþ çýkýþ deliði bulunur. Hem gündüz hem gece aktiftirler. Ancak çoðunlukla geceleri faaldirler. Ortalama 3-4 yýl yaþarlar. Beslendikleri alanda 3 çeþit delik açarlar. a) Beslenme b) Harfiyat c) dýþkýlama. Beslenme deliði haricine býrakýlan zehirli yemleri yemezler. Üreme güçleri çok yüksektir. Yýlda 5-6 nesil verir, gebelik müddeti 3 hafta olup ortalama bir batýnda 6 yavru verir. Yavrularý gün sonra zarar yapmaya baþlarlar. Çok soðuk ve çok sýcakta üremeleri durur. Bir fare günde 25 gr. Yeþil, 15 gr. Kuru yem yer. MÜCADELE ZAMANI : A-Doðal Düþmanlarý : Kedi, Tilki, Gelincik, Sansar, Baykuþ, Leylek, Atmaca, Doðan, Þahin, Kartal ve yýlandýr. Doðal denge bozulmadýðý takdirde bu doðal düþmanlar fareleri büyük ölçüde baský altýna alýrlar. B-Kültürel Tedbirler : Zararlýnýn yoðun olduðu alanlarda sürümü derin yapýnýz, hasattan hemen sonra tarlayý bolca su altýnda býrakýnýz. Tarlanýzda ve çevrede bulunan yabani hayvanlarý (Yýlan, Kedi, Gelincik, Leylek, Atmaca, Þahin vb.) öldürmeyiniz. C- Kimyasal (Ýlaçlý) Mücadele : Tarla fareleri ile iklim uygun olduðu sürece her zaman yapýlabilir en uygun ve etkili mücadele zamaný; 1 Mart 15 Nisan, 1 Eylül 15 Aralýk týr. MÜCADELE NASIL YAPILMALI? - 25 metrekarede 5 iþlek delik sayýldýðýnda mücadele yapýlýr, elinizi zehirli yemle temasýný önlemek için eldiven takýnýz. - Gereðinden fazla kullanýlmamasý ve çevreyi kirletmemesi açýsýndan zehirli yemleri yalnýz iþlek olduðu tesbit edilen deliklere koyunuz. - Zehirli yemleri iþlek deliklere 5-6 adet olarak tahta bir kaþýkla býrakýnýz. -Ertesi günü mücadele sahasý gezilerek dýþarýda ölen fareleri toplayýp topraða derince gömünüz. -Yaptýðýnýz mücadelenin etkili ve baþarýlý olmasýný istiyorsanýz komþu tarla sahiplerini de mücadele yapmaya teþvik ediniz. - Arta kalan zehirli yemin (Ambalajýný sýkýca kapatarak) kuru ve serin bir yerde muhafaza ediniz. - Mücadelede kullanýlan tahta kaþýk ve poþetleri yakýnýz veya derince gömünüz, mücadele sonunda ellerinizi bolca sabunlu suyla yýkayýnýz. - Zehirli yemleri ev, ahýr ve kümeslerde kullanmayýnýz. - Çocuklardan ve gýdalardan uzak tutunuz. GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ 1-Ýlaçlama eldiven ile yapýlmalý, 2-Ýnsanlardan ve evcil hayvanlardan gýda ve sudan uzak tutunuz, 3-Ýlaçlamadan sonra ilaç temas eden vücudun kýsýmlarý yýkanmalý, 4-Bulantý, karýn aðrýsý, göðüs sýkýþmasý, halsizlik belirtileri görülürse hasta kusturulmalý ve en yakýn saðlýk kuruluþuna götürün. SAÐLIKLI ÜRÜNLER, BOL KAZANÇLAR DÝLERÝZ NEVÞEHÝR TARIM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ Bitki Koruma Þubesi

7 7 Açýlýmsýz günümüz geçmez oldu. Sabah bir açýlým, akþam bir diðer. Iþýn hýzý bile yetiþemez bu açýlým serisine. Yeni bir sektöre kavuþtuk. Açýlým sektörü. Açýlým cümleleri nelerdi, unuttuk bazýlarýný. Kürt açýlýmýný yaptýðý grup konuþmasýnda açýkladý Recep Tayip Erdoðan: Ellerinde mendilleriyle koskoca Milletvekilleri göz yaþlarýný tutamamýþtý. Sadece onlar mý? Bizim bütün liboþlar, yandaþlar, hepsi. Ellerinde bir mendille geziyorlardý artýk. Analar aðlamasýn dý söz. Evet analar aðlamasýn Çaldýran`da Yavuz Sultan Selim`in ordusunda birbirine kardeþ olan biz deðil miydik? diyordu. Evet birlikteydiniz. Birbirinize kardeþtiniz. Karþýnýzda ise düþmanýnýz, Rafýzi!, Dinsiz!, kestiði yenilmez!, Türkçe konuþan, kýzýl baþlýk takmýþ, 12 imamlarý anan, Hz. Hüseyine karþý yapýlan zulme lanet okuyan Kýzýlbaþlar, Aleviler vardý. Onbinlerce Alevi katledilmiþti bu kýrýmda, Yavuzun ordusu tarafýndan. Analar aðlamasýndý söz. Elbette aðlamasýn. Zaten o Rafýzi Kýzýlbaþlarýn analarý hiç mi hiç aðlayamadý bile! Onlar katledildiðinde tek tek deðil analarýyla birlikte, ardýnda tek bir canlý bile býrakmadan katledilmiþlerdi çünkü. Evet onlarýn arkalarýnda aðlayacak analarý bile býrakýlmamýþtý Ne kadar büyük bir övünç kaynaðý!deðil mi? Çaldýran da Alevi katliamýný yapan Yavuzun ordusunda kardeþ olmak.. Ne onurlu bir kardeþlik!. Ne kadar övünseniz azdýr Övünün, övünün... Demokratikleþtikçe demokratikleþiyor ülkemiz. En son Akdamar Kilisesinde ayin izni çýkmýþ. Buna sevinen azýnlýk temsilcilerinden bazýlarý II. Mahmut tan çýkartmalarý ceketine, gömleðine iþletmiþ. Çok hoþgörülü ve azýnlýk haklarýna saygýlý bir sultanmýþ II. Mahmut! Evet bizde onu çok hoþgörülü bir sultan olarak tanýrýz! Öyle bir hoþgörü ki, dünyada kendi elleriyle kendi ordusunu katleden ilk ve tek örnektir kendisi. Bununla da yetinmez.. Yüzlerce Alevi-Bektaþi Tekke, Dergah, Meydanevi ve Cemevlerini yakýp yýkmasýyla tanýnan hoþgörü abidesi örnek bir sultan o! Bektaþilerin kütüphanelerini yakan bir tolerans örneði o. Öyle hoþgörülüydü ki, kendi ordusunu kendi eliyle katletmesi yetmediði gibi, Alevi Bektaþi ibadethanelerini yakýp yýkmasý da yetmemiþti. Yüzlerce Baba, Dedebaba yý katletti. Bazýlarýný da sürgüne gönderdi: Mora ya, Girit e Hoþgörüsünü onun saymakla bitmez. O olaðanüstü hoþgörü lütfuyla açýk býraktýklarý bir Bektaþi ibadethanesiyle, Alevi Bektaþilerin serçeþmesinin baþýna da Nakþi þeyhlerini atadý. Atadý ki, yol önderleri katledilmiþ, oluk oluk kanlarý akýtýlmýþ bu Rafýziler! aç ve açýk kalmasýnlar! Ýbadetlerine! devam edebilsinler. Ne kadar alicenap bir hoþgörü deðil mi? Eli binlerce Alevi-Bektaþi yol önderlerinin kanýna girmiþ, bu hogörüsüyle ünlü Osmanlý padiþahý II. Mahmut un resmini bir de alýnlarýnýn üzerine yapýþtýrsýnlar artýk. Ýnanýlmaz bir mutluluk bu. Tarihimiz hoþgörü abidesi! sultanlarla dolu. Sýra vezirlerde Yakýnda vezirlerin hoþgörüsünden de bilgileniriz artýk. Onlarýn hoþgörüsü eksik kaldý Olmaz, bu tamamlanmalý. Mesela Kuyucu Murat ýn hoþgörüsünü de açýklamalý RTE. O açýklamazsa, baþka bir azýnlýk temsilcisine de açýklatabilir. Kuyucu Murat ýn Gençleri, Yaþlýlarý, Hamile kadýnlarý, bebekleri, çocuklarý hem de kýz ve erkek ayrýmý yapmadan nasýl canlý canlý kuyulara doldurttuðunu ve bunun ne olaðanüstü bir hoþgörü örneði olduðunu açýklamalýlar. Bunu da taþ atan çocuklarla ilgili açýlým konuþmasý sýrasýnda yapmasý yerinde olur. O yapamazsa nesli tükenmeye yüz tutmuþ bir baþka azýnlýk mensubu temsilcisini nasýl olsa bulur. Vezirler biterse, sýrada daha Þeyhül Ýslamlarda var dahasý da var. O da bir daha ki sefere Neye yanarým bilir misiniz? RTE nin Yavuzun ordusundaki kardeþliði övdüðü sýrada, bizim kesimden neden gereken tepkinin gelmediðine Viyana Almanya tarihinin en büyük baðýþ skandalý olarak anýlan Deniz Feneri e.v. skandalýnda ikinci dalganýn soruþturma evresi tamamlandý. Hazýrlanan iddianame mahmekeye sunuldu ve kabul edildi. Mahkeme, davanýn baþlamasý için Türkiye'den istenen hukuki yardýmýn gelmesini bekliyor. Deniz Feneri e.v.'nin Türkiye ayaðýný soruþturan savcýlar, baðýþ paralarýyla Euro 7'ye alýnan "Baltic Kristina" adlý geminin iki Avrupa ülkesi arasýnda çalýþtýðýný tespit etti. Euro 7 tarafýndan Ýstanbul merkezli bir þirkete kiralanan ve ismi deðiþtirilen "Panama bandýralý" gemi Akdeniz'de ticari amaçlý olarak kullanýlýyor. Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya nýn haberine göre, Kanal 7 nin muhasebecisi Firdevsi Ermiþ in Euro7 için baðýþ paralarýyla alýndý itirafýnda bulunduðu gemi nin Akdeniz de çalýþtýðý belirlendi. Panama bandýralý geminin Euro 7 tarafýndan merkezi Ýstanbul olan bir þirkete kiralandýðý öðrenildi. Deniz Feneri e.v vurgununu ortaya çýkaran Kanal 7 nin muhasebecisi Firdevsi Ermiþ in Euro7 için baðýþ paralarýyla alýndý itirafýnda bulunduðu gemi (Baltic Kristina) bulundu. Türk savcýlarýn iki Avrupa ülkesi arasýnda çalýþtýðýný tespit ettiði gemi þu anda Panama bandýralý. Akdeniz de ticari olarak çalýþtýrýlan geminin Euro 7 tarafýndan merkezi Ýstanbul da bulunan bir þirkete kiralandýðý öðrenildi. Geminin akýbetini araþtýran Türk savcýlar ise geminin alýndýðý tarihlerde Euro 7 ye kredi veren Frankfurt taki Vakýfbank Þubesi ne yönelttikleri sorulara ise hâlâ yanýt alamadýlar. Türk savcýlar Euro 7 nin kredi için bankaya teminat olarak gösterdiði Weiss Handels GmbH ye ait taþýnmazlarý sordu, ancak bu soruya hâlâ yanýt gelmedi. Bu sorunun yanýtý savcýlar için büyük önem taþýyor. Çünkü Türk savcýlar krediyi alan Euro 7 þirketiyle, Deniz Feneri e.v nin baðýþ paralarýnýn yönlendirildiði tespit edilen þirketlerden Weiss Handels þirketinin yönetiminde ayný isimlerin bulunmasýný sorguluyorlar. Taþkan ve Ermiþ itiraf etmiþti Deniz Feneri e.v nin son baþkaný Mehmet Taþkan ile hem derneðin hem de Euro 7 nin muhasebecisi Firdevsi Ermiþ Deniz Feneri soruþturmasýnda önemli bir yer tutan gemi olayýyla ilgili önemli itiraflarda bulunmuþtu. O itiraflarýn özetleri þöyle: Mehmet Taþkan: 1 milyon 200 bin Avro luk finansman VakýfBank, amaca baðlý olmaksýzýn Euro 7 ye verilmiþti. Ancak Vakýfbank bu paranýn nereye harcandýðýný biliyordu. Teminat olarak gemi Vakýfbank a yetmemiþ olduðundan, Weiss GmbH nin emlaklarýndan teminat da verildi. Deniz Feneri nin bir hesabýndan da para verildiði kanýsýndayým. Bu paranýn ne kadar olduðunu finans iþleriyle fazla ilgilenmememden dolayý bilmiyorum. Türkiye deki Mustafa Çelik, Ýsmail Karahan ve Zekeriya Karaman (Almanya nýn Türkiye deki asýl failler olarak gösterdiði Kanal 7 nin tepe yönetimi) geminin kiraya verilmesine dair karar verdiler. Firdevsi Ermiþ: Bu geminin parasýnýn yüzde yüzünün Deniz Feneri nin parasýndan ödendiðinden eminim. Dýþarýya bunu baþka þekilde lanse edebilmek için, geminin satýn alýnmasýndan hemen sonra Vakýfbank tan Euro 7 GmbH adýna 1 milyon Avro kredi aldýrýldý. Mehmet Gürhan, bu iþlemi resmi muhasebeye geminin satýn alýnmasý için 1 milyon avro kredi alýndýðý, geri kalan paranýn da sanki Türkiye den geldiðini gösterecek þekilde geçirmem için talimat verdi. Bu kredi, Frankfurt Vakýfbank tan Euro 7 nin hesabýna geçirildikten sonra ise iki kez ve her defasýnda 200 bin Avro yu Türkiye de yeni kurulan Haliç Denizcilik e havale ettim. Bu para orada hangi iþ için ve nereye kullanýldý bilmiyorum. 4 saatlik sorgu Anýmsanacaðý gibi Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, eski Vakýfbank Frankfurt Þube Müdürü Metin Özetçi nin 4 saat süreyle ifadesini almýþtý. Özetçi, Deniz Feneri e.v baðlantýlý soruþturmanýn baþlamasýnýn ardýndan Türkiye ye tayin edilmiþti. Türk savcýlar Özetçi ye, Almanya dan Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý na ulaþtýrýlan kredi sözleþmelerine iliþkin ayrýntýlý sorular yöneltmiþ, Özetçi den, müdürlüðü döneminde Deniz Feneri e.v. ile baðlantýlý þirketlere verilen kredilere iliþkin detaylý bilgi edinmiþti. Özetçi ye Türkiye ye yapýlan para transferlerine iliþkin sorular da yöneltilmiþti. ALMANYA DA ÝKÝNCÝ DAVA Hürriyet gazetesinden Ali Varlý nýn haberine göre Almanya tarihinin en büyük baðýþ skandalý olarak kayýtlara geçen Deniz Feneri e.v. skadalýnda ikinci dalganýn soruþturma evresi tamamlandý. Hazýrlanan iddianame mahmekeye sunuldu ve kabul edildi. Deniz Feneri nin ilk dalgasýnda, Almanya daki Deniz Feneri nin eski Baþkanlarý Mehmet Gürhan ve Mehmet Taþkan ile muhasebecisi Firdevsi Ermiþ yargýlanýp ceza alýrken, ikinci dalga ise Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK eski Baþkaný ve þimdiki üyesi Zahid Akman, Kanal 7 Yönetim Kurulu Baþkaný Zekeriya Karaman, yöneticileri Ýsmail Karahan ve Harun Kapýyoldaþ ý kapsýyor. Kanal 7 Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Çelik in dosyasý ise sanýklardan ayrýldý. Çelik için ayrýca soruþturma yapýlacaðý öðrenildi. 10 yýla kadar hapis Frankfurt Savcýlýðýnca Zekeriya Karaman, Zahid Akman, Ýsmail Karahan ve Harun Kapýyoldaþ hakkýnda hazýrlanan iddianame 58 sayfadan oluþuyor. Ýddianamede birinci sanýk olarak Zekeriya Karaman, ikinci sanýk olarak Zahid Akman, üçüncü sanýk olarak da Ýsmail Karahan gösterildi. Harun Kapýyoldaþ ise iddianameye dördüncü sanýk olarak girdi. Frankfurt ta iki savcýnýn ortak hazýrladýðý ve 20 Aðustos 2009 tarihinde tamamlanan 6310 Js /08 dosya numaralý iddianamede, sanýklar dolandýrýcýlýk suçunu düzenleyen Alman Ceza Yasanýnýn 263. maddesinin 1. Ve 3. fýkrasý ve birden fazla kiþinin suça iþtirak etmesini düzenleyen Ceza Yasasý nýn 25. maddesinin 2. fýkrasýndan yargýlanacak. Akman, Karaman, Karahan ve Kapýyoldaþ kendilerine ve üçücü þahýslara yasa dýþý yollarla kazanç saðlamak amacýyla sahte faturalar düzenlemek, sahte baðýþ makbuzlarý hazýrlamak, gayri resmi muhasebe tutmak ve sürdürmek, üçüncü þahýslarý bu yolla zarara uðratmakla suçlanýyor. Alman Ceza Yasasýnýn 263. maddesi bu tür suç iþleyenlere saðlanan yarar ve verilen zararýn maddi büyüklüðüne göre 6 ay ile 10 yýla kadar hapis cezasý öngörüyor. Yardým bekliyoruz Frankfurt Savcýlýðý Basýn Sözcüsü Doris Möller-Scheu, davanýn ne zaman baþlaacaðý yönündeki soruya cevap veremeyeceðini söylerken, Almanya da soruþturmalarýn tamamladýðýný belirtti. Möller Scheu, yeni bir adýmýn atýlabilmesi için Türkiye den talep edilen hukuki yardýmýn gelmesini beklediklerini kaydetti. Sözcü, Türkiye den ne zaman yardým gelecek sorusuna ise iki kolunu yana açarak Bilmiyorum. Umarým biran önce gelir demekle yetindi. Akman a üç soruþturma RTÜK eski Baþkaný Zahid Akman hakkýnda tamamlanan Deniz Feneri Ýddinamesi dýþýnda iki ayrý suç ile ilgili soruþturma daha yürütüldü. Akman, Deniz Feneri nde kurye olmak, baðýþ paralarýný almak, baðýþ paralarý ile þirket kurmakla suçlanýrken, ayrýca yönetim kurulu üyeliði yaptýðý Offenbach & Frankfurt Yapý Kooperatifi OFWG yolsuzluðunda da soruþturmaya tabi tutuldu. Savcýlýk bu konu ile ilgili ilk soruþturmada takipsizlik kararý verdi. Savcýnýn kararýna kooperatif maðdurlarý itiraz edince soruþturma dosyasý yeniden açýldý. Akman, ayrýca resmi belgede tahrifat yapmak suretiyle kendisine menfaat saðlamaktan da soruþturuldu. Hapis cezasý aldýlar Almanya da yýllarý arasýnda Deniz Feneri e.v. Avrupa da yaþayan Türklerden tespit edilebilen resmi rakamlara göre tam 42 milyon Euro para toplandý. Yoksula, yetime, ihtiyaç sahiplerine para ve maddi baðýþta bulunulacaðý vaadiyle toplanan paralar daha sonra amaç dýþý kullanýldý. Almanya da 2007 yýlýnda patlak veren Deniz Feneri e.v. skandalýnda eski Baþkanlar Mehmet Gürhan ve Mehmet Taþkan ile Deniz Feneri e.v. nýn gayri resmi muhasebesini tutan Firdevsi Ermiþ hapis cezasýna çarptýrýlmýþtý. Frankfurt 26. Asliye Ceza Mahkemesi 17 Eylül 2008 tarihinde verdiði kararda Mehmet Gürhan a 5 yýl 10 ay, Mehmet Taþkan a 2 yýl 9 ay ve Firdevsi Ermiþ e 1 yýl 10 ay hapis cezasý vermiþti. Toplam 10 yýl 5 ay hapis cezasý alan sanýklardan Firdevsi Ermiþ ve Mehmet Taþkan hapis cezalarýný tamamlarken Mehmet Gürhan ise hala cezaevinde. ( Cumhuriyet, Hürriyet)

8 Bir süredir çay pazarý ile özel olarak ilgilenen Ülker grubu, yabancý ortaklý yeni bir þirket kurarak Trabzon Arsin de yeni bir çay alým tesisi inþa edileceðini açýkladý. Son dönemde gündemde olan Çay Kanunu Tasarýsý'nýn Ülker'in beklentileriyle uyum içinde olmasý dikkat çekiyor Cazibesini koruyan çay piyasasý son dönemlerde sermayenin iþtahýný kabartýyor. Türkiye de çay pazarý, yýllar itibariyle deðiþse de yüzde 55 ila 60 oranlarýnda Çaykur un elinde. Çay Sanayicisi Ýþ Adamlarý Derneði (ÇAYSÝAD) verilerine 2009 yýlýnda Türkiye çay pazarýnýn büyüklüðü 1 milyar TL yi aþtý. Türkiye ayný zamanda dünyanýn en çok çay tüketilen ikinci ülkesi konumunda. Çay pazarýnýn büyüklüðü ve tüketimin çok olmasý sebebiyle, pek çok yerli ve yabancý çay þirketi bu pazara girmek istiyor. Bu alana girmek isteyen þirketlerden biri de Ülker. Ülker in çaya ilgisi yeni deðil Ülker, daha önce Yýldýz Holding ile çay pazarýnda faaliyet göstermekteydi. Ýlk önce Kopuz Gýda ya ait Tadým Çay ýn yüzde 50 hissesini alarak þirkete ortak olmuþ ve Ülker Natura, Halk Çay ile Bizden Biri markalarý altýnda aðýrlýklý siyah dökme çay üretimini denemiþti. Fakat bu alanda istediði büyümeyi elde edemeyerek þirketteki hisselerini ortaklarýna devretmiþti. Daha sonra siyah çay pazarýnda payý %1 olan Oba Çay ý ve bitki ve meyve çaylarýndaki payý %1.9 olan Doða Bitkisel Ürünleri alarak tekrar çay pazarýna girdi. Ülker þimdi de, ÇAYSÝAD baþkaný Rahmi Üstün ün deyimiyle B planýný uyguluyor. Üstün yaptýðý açýklamada þöyle dedi: Dünyanýn kamulaþtýrmaya gittiði bir dönemde Çaykur un özelleþtirileceðini düþünerek hesap yapmak çok mantýklý deðil ve özelleþtirme için daha uzun dönem beklemek gerekiyor. Ülker in B planý, Yýldýz Holding in kendine yabancý bir ortak bulmasý. Yýldýz Holding in ortaklarýndan Enfes Gýda nýn Almanya nýn çay markalarýyla tanýnan Ostfriesische Tee Gesellschaft firmasýnýn sahibi Laurens Spethmann Holding AG & Co. KG (LSH) ile ortaklýða hazýrlandýðýný açýkladý. Almanya çay pazarýnda önemli bir paya sahip olan LSH nin ürünlerinin yüzde 95 i poþet çaylardan oluþuyor ve þirket uzun zamandýr Türkiye pazarýyla ilgileniyor. Neden Arsin? Ülker, 2009 yýlýnda Alman çay þirketiyle baþlanan görüþmelerini Mart ayýnda tamamlayarak siyah çay ve bitki çay alanlarýnda faaliyet göstermek üzere Milford Yýldýz þirketinin kurulduðunu ilan etti. Milford Yýldýz þirketi, yeni bir üretim tesisi kurarak ve Trabzon Arsin'de bir çay alým ünitesi açarak faaliyete baþlayacaðýný açýkladý. Çay alým ünitesinin açýlmasý fabrikada iþlenmek üzere üreticiden yaþ çay alýnmasý anlamýna geliyor. Ancak Trabzon Arsin de çay yetiþtirilmiyor. Bu durumda da neden bu bölgenin seçildiði yönünde soru iþaretleri doðuyor. Arsin, hem organize sanayi bölgesi hem de liman ve hava ve kara yollarý açýsýndan da önemli bir yer. Dolayýsýyla bu bölgenin seçilmesi ile hem ucuz iþgücü hem de çayýn taþýnmasý açýsýndan stratejik bir tercih yaðýldýðý anlaþýlýyor. Ülker'e özel tasarý mý? Dikkat çeken diðer bir önemli geliþme ise Rize Ticaret Borsasý tarafýndan hazýrlanan Çay Kanun Tasarýsý nýn 17/4 Yeni Pazarlar baþlýklý maddesinin Ülker in Arsin i seçme nedeniyle örtüþecek bir düzenleme olmasý. Maddede þöyle deniyor: Uluslararasý pazarlarda yeni markalar oluþturmak, imaj yenilemek gayeleriyle, farklý ülke ürünleriyle asgari yüzde 50 oranýnda Türk çayý ile harman yapmak suretiyle ve sadece serbest bölgelerde paketleme ve satýþ yapýlacak ürünler ve tesisler için ne tip bir ruhsatlandýrma yapýlacaðý, hangi tür teþviklerin kullanýlacaðý ve bu teþviklerin hangi kaynaklardan temin edileceði, Kurul tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle belirlenir. Çay Kanun Tasarýsý nýn tartýþýldýðý þu günlerde Ülker in yabancý bir ortakla çay pazarýna yeniden girmesi ve tasarýnýn maddelerindeki düzenlemeler arasýndaki benzerlikler dikkat çekiyor. Sendika.Org Buna göre GDO veya ürünlerinin ithalatý, ihracatý, deneysel amaçlý serbest býrakýlmasý, piyasaya sürülmesiyle genetiði deðiþtirilmiþ mikroorganizmalarýn kapalý alanda kullanýmýna, bilimsel esaslara göre yapýlacak risk deðerlendirmesine göre karar verilecek. Risk deðerlendirme sonuçlarýna göre risk oluþturmayacaðý belirlenen baþvurular için verilen kararýn geçerlilik süresi 10 yýl olacak. Baþvurular Tarým Bakanlýðý na Her bir GDO ve ürününün ilk ithalatý için gen sahibi veya ithalatçý, yurtiçinde geliþtirilen GDO ve ürünü için ise gerçek ve tüzel kiþiler tarafýndan Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý na baþvuru yapýlacak. Baþvurularda, baþvurunun içeriðine iliþkin bilgilerle GDO ve ürününün ne amaçla kullanýlacaðý yazýlacak. GDO lu ürünlerin insan, hayvan ve bitki saðlýðý ile çevre ve biyolojik çeþitliliði tehdit etmesi halinde baþvurular reddedilecek. Denetimi Tarým Bakanlýðý Yapacak GDO ve ürünlerinin onay almadan piyasaya sürülmesi, Biyogüvenlik Kurulu kararlarýna aykýrý olarak kullanýlmasý veya kullandýrýlmasý, genetiði deðiþtirilmiþ bitki ve hayvanlarýn üretimi, GDO ve ürünlerinin kurul tarafýndan piyasaya sürme kapsamýnda belirlenen amaç ve alan dýþýnda kullanýmý, bebek mamalarý ve bebek formülleri, devam mamalarý ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanýlmasý yasak olacak. Piyasaya sürülen GDO ve ürünlerinin kontrol ve denetiminden Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý sorumlu olacak. GDO ve ürünleriyle ilgili olarak herhangi bir riskin ortaya çýkabileceði yönünde yeni bilimsel bilgilerin ortaya çýkmasý durumunda karar, Biyogüvenlik Kurulu tarafýndan iptal edilebilecek. Her Ürüne Kimlik Verilecek Her bir GDO ve ürününe ayýrt edici kimlik verilerek kayýt altýna alýnacak. Kayýt altýna alýnan GDO ve ürünlerine iliþkin belgelerin 20 yýl süreyle saklanmasý zorunlu olacak. Etiketlerinde ürünün GDO içerdiði bilgisi yer alacak. Ýlgililer, GDO ve ürünleriyle ilgili olarak yeni bir risk ya da risk þüphesini öðrendiði takdirde, durumu derhal bakanlýða bildirmek ve tedbir almakla yükümlü olacak. Biyogüvenlik Kurulu Oluþturulacak GDO ve ürünleriyle ilgili yapýlan baþvurularýn deðerlendirilmesi ve diðer maddelerin yürütülmesi için Biyogüvenlik Kurulu oluþturulacak. Kurul bakanlýkça dört, Çevre ve Orman Bakanlýðý nca iki, Saðlýk Bakanlýðý nca bir, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nca bir ve Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý nca bir üye olmak üzere belirlenen toplam dokuz üyeden oluþacak. Kurul görevini yaparken baðýmsýz olacak; hiçbir makam, organ, merci ve kiþi, kurula emir ve talimat veremeyecek. (HABER MERKEZÝ) Verlecek Cezalar GDO ve ürünlerini, kabul edilen tasarý hükümlerine aykýrý olarak ithal eden, üreten veya çevreye serbest býrakan kiþi, 5 yýldan 12 yýla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasýna çarptýrýlacak. Belirlenen esaslar çerçevesinde ithal edilen, iþlenen GDO larý veya GDO ve ürünlerini, ithal izninde belirlenen amaç ve alan dýþýnda kullanan, satan, bu özelliðini bilerek satýn alan, bulunduran kiþi, 4 yýldan 9 yýla kadar hapis cezasýna mahkum edilecek. 200 Bin TL ye Kadar Para Cezasý Ýthal edilen GDO lardan elde edilen ürünleri, ithal izninde belirlen amaç ve alan dýþýnda kullanan, satýþa sunan, bu özelliðini bilerek satýn alan kiþi ise 3 yýldan 7 yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlacak. Yalan beyanda bulunarak ithal iznini alan kiþi, 1 yýldan 3 yýla kadar hapis cezasýna çarptýrýlacak. Bu suçlarýn bir tüzel kiþinin faaliyeti çerçevesinde iþlenmesi halinde, tüzel kiþiye 100 bin TL den 200 bin TL ye, belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen baþvuru sahiplerine her bir yükümlülük ihlali dolayýsýyla 10 bin TL ye, 30 bin TL ye kadar, GDO ve ürünlerini tasarýda belirlenen hükümlere aykýrý olarak kapalý alanlarda kullananlara ise 10 bin TL para cezasý kesilecek. Ýdari para cezalarý, tebliðden itibaren 1 ay içerisinde ödenecek. EVRENSEL

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur.

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI projeleri temel özellikleri arasýnda öncelikle yüksek

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı