Kimya Salman. Masal-II ( II )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kimya Salman. Masal-II ( II )"

Transkript

1 depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini yürüten Ýdris Güllüce nin TBMM Araþtýrma Komisyonu na baþkan olmasýndan sonra medyada depremle ilgili haberlerin ardý arkasý kesilmemiþti. 4 DE Deprem Komisyonu, bilim insanlarýnýn tepkilerine raðmen Bayýndýrlýk Bakanlýðý nýn üç yýldýr kapý kapý dolaþtýrdýðý kentsel dönüþüm yasasýný Komisyonun çalýþmaya baþlamasýndan hemen sonra AKP'li Ýdris Güllüce nin ilk demeci Deprem raporunu okuyunca kimyam bozuldu, olmuþtu. Oysa arasýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi nde (ÝBB) Meclis 1. Baþkanvekilliði görevini yürüten Güllüce nin raporu ilk defa görmüþ olmasý mümkün deðildi. Üstelik kendisinin bir dönem belediye baþkanlýðýný yaptýðý Ýstanbul Tuzla da, imar usulsüzlükleri ve depreme hazýrsýzlýðýyla biliniyor. 2 DE 2 DE 7 DE Almanya tarihinin en büyük baðýþ skandalý olarak anýlan Deniz Feneri e.v. skandalýnda ikinci dalganýn soruþturma evresi tamamlandý. Hazýrlanan iddianame mahmekeye sunuldu ve kabul edildi. Mahkeme, davanýn baþlamasý için Türkiye'den istenen hukuki yardýmýn gelmesini bekliyor. Deniz Feneri e.v.'nin Türkiye ayaðýný soruþturan savcýlar, baðýþ paralarýyla Euro 7'ye alýnan "Baltic Kristina" adlý geminin iki Avrupa ülkesi arasýnda çalýþtýðýný tespit etti. Euro 7 tarafýndan Ýstanbul merkezli bir þirkete kiralanan ve ismi deðiþtirilen "Panama bandýralý" gemi Akdeniz'de ticari amaçlý olarak kullanýlýyor. Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya nýn haberine göre, Kanal 7 nin muhasebecisi Firdevsi Ermiþ in Euro7 için baðýþ paralarýyla alýndý itirafýnda bulunduðu gemi nin Akdeniz de çalýþtýðý belirlendi.. 7 DE Kimya Salman ( II ) Masal-II 3 DE 8 DE Buna göre GDO veya ürünlerinin ithalatý, ihracatý, deneysel amaçlý serbest býrakýlmasý, piyasaya sürülmesiyle genetiði deðiþtirilmiþ mikroorganizmalarýn kapalý alanda kullanýmýna, bilimsel esaslara göre yapýlacak risk deðerlendirmesine göre karar verilecek. Risk deðerlendirme sonuçlarýna göre risk oluþturmayacaðý belirlenen baþvurular için verilen kararýn geçerlilik süresi 10 yýl olacak. 8 DE»Yaþamýnýn yaklaþýk olarak 11 yýlýný Bursa Cezaevi nde geçiren Nâzým Hikmet i bu kentte hatýrlatacak, adý konmuþ hiçbir mekân, müze, cadde vb maalesef yok. Fakat bu amacý gerçekleþtirmeye yönelik aydýn ve sanatçýlarýn çabalarý var. Bize bu çabalardan bahseder misiniz? Elbette. Nâzým Hikmet, 31 Mayýs Aðustos 1934; 5 Aralýk Nisan 1950 tarihleri arasýnda yaklaþýk olarak on bir yýlýný geçirdiði ve baþta Memleketimden Ýnsan Manzaralarý ve Piraye ye atfettiði Gece þiirleri olmak üzere en sevilen þiirlerini yazmýþtýr. Nâzým ýn adýný hatýrlatacak bir eserin olmamasý bir yana, bunu yapmaya çalýþanlara destek vermek yerine çeþitli engeller konuyor. En önemli engel Bursa Kent Müzesi nde göze çarpýyor. Bu müzede Bursa ile baðý olan çeþitli sanatçýlarýmýza yer verilmiþken Nâzým Hikmet le ilgili tek bir þey bulmanýz mümkün deðil. 5 DE Ýl Tarým Müdürlüðümüz 2010 yýlýnda tarla faresi ile mücadeleye devam ediyor. Konu hakkýnda bir açýklamada bulunan Nevþehir Ýl Tarým Müdürü Ahmet ÞAHÝN þunlarý söyledi. Bilhassa hububat (Buðday, arpa, çavdar v.s ) çayýr mer a, pancar, yonca, korunga, sebze vb. bitkilerin yeþil aksam, tohum ve meyvelerini, ayrýca meyvelik ve ormanlarda fidanlarýn gövdelerini (özellikle kök boðazýný) yemek, kemirmek ve kesmek suretiyle popülasyon yoðunluðuna baðlý olarak... 6 DA

2 2 Bahar geldiði zaman hele bir de þu saatler ileri alýndý mý bende bir keyif olurdu sormayýn. Sanki bahar bana özel gelmiþ gibi hissederdim. Ama bir tek bana. Bencillik yaptýðým tek zamandý bahar baþlangýcý. Arýlar çýkacak þimdi kýþ uykusundan derdim. Daðlar beni bekler. Çiçekler açmýþtýr. Ballýbabalar, gelincikler ama en önce kandamlalarý açar. Efsaneye göre, tanrýlarýn kýskançlýðý yakýþýklý çoban Adonis in baþýný belaya sokar. Bu çobanýn güzel görüntüsü birkaçýný çileden çýkartýnca, salarlar bir yaban domuzunu Adonis in üzerine. Adonis yaralanýr. Kaçar ama çok uzaklara gidemez. Yýðýlýp kalýr. Yarasýndan damlayan kanlar bembeyaz çiçekleri kan kýrmýzý yapar. Ýþte her bahar Adonisler yani kandamlalarý tüm güzellikleri ile bizleri selamlar. Baharýn geldiðini haber verirler. Bahar yaþamýn baþlangýcýdýr. Yeniden doðuþtur. Güneþin tadýdýr bahar. Aþktýr. Ama artýk öyle mi? Þimdi korkuyorum baharýn gelmesinden. Her yýl yeni bir katliam haberi olacak. Evvelsi yýl katil örümcek masalý çýkartmýþlardý. Zavallý hayvan ne katildi ne de örümcek. Et bile yemeyen, dünyanýn en romantik aþk þarkýlarýný eþine söyleme becerisi olan örümceksiler ya da böðüler katil damgasý yedi. Bir kýsým medya Türkiye nin her yerinde görülüyor dedi çýktý. Doðru epeyce türü yaþýyordu. Milyonlarca yýldýr. Kimseye zarar vermeden. Ama bakanlýklarýn telefonlarý kilitlendi. Çocuklarýmýzý koruyun diye yalvardýlar. En çevreci geçinen en zengin semtlerden telefonlar yaðdý. Zehirler saçýldý her yere. Kurbaðalar öldü, arýlar öldü, kuþlar bile öldü. Rahatladýlar, akþam arkadaþlarý ile güven içinde alýþveriþ merkezlerine koþtular. Çevremiz çok kirli dediler, GDO ya hayýr dediler. Organik mama satýn aldýlar. Ertesi sene kene krizi çýktý. Baþka ülkelerin ajanlarý bu keneleri özel yetiþtirip uçakla salmýþlar bile dediler. Her yeri zehirlediler. Ondan önce deli dana vardý, sonra kuþ gribi. Bu sene ben adaylarý tahmin ediyorum, abartýlacak haberler ile katil mantar, ajan saksaðan, gerisi artýk malum medyanýn hayal gücüne kalmýþ. Tüm bu tozun topraðýn arasýnda malý götüren rahat götürsün diye. Hayvanlar, bitkiler yumurta atýlan siyasetçilere karþý kullanýlan þemsiyeler gibi olacaklar. Biz bu dünyaya olan biteni izlemeye gelmiþler olarak tribünlerde yerimizi alýp yine ses çýkartmayacaðýz. Zaten bize sessiz çoðunluk diyorlar. Zaten biz binlerce yýldýr kýskanýlan baharýn güzelliðini damlayan kanlar ile izlemeye alýþýðýz bu topraklarda. Zaten biz, hep baharýn geliþinden korkarýz. BirGün Deprem Komisyonu, bilim insanlarýnýn tepkilerine raðmen Bayýndýrlýk Bakanlýðý nýn üç yýldýr kapý kapý dolaþtýrdýðý kentsel dönüþüm yasasýný depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini yürüten Ýdris Güllüce nin TBMM Araþtýrma Komisyonu na baþkan olmasýndan sonra medyada depremle ilgili haberlerin ardý arkasý kesilmemiþti. Komisyonun çalýþmaya baþlamasýndan hemen sonra AKP'li Ýdris Güllüce nin ilk demeci Deprem raporunu okuyunca kimyam bozuldu, olmuþtu. Oysa arasýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi nde (ÝBB) Meclis 1. Baþkanvekilliði görevini yürüten Güllüce nin raporu ilk defa görmüþ olmasý mümkün deðildi. Üstelik kendisinin bir dönem belediye baþkanlýðýný yaptýðý Ýstanbul Tuzla da, imar usulsüzlükleri ve depreme hazýrsýzlýðýyla biliniyor. Komisyonun Kendinden Haberi yok Komisyon bilim insanlarý ile görüþmelere devam ederken, yaþanan Elazýð Depremi nden hemen sonra yine basýnýn karþýsýna geçen Güllüce, yapý stokumuz zayýf, bunun düzeltilmesi gerek açýklamasýnda bulundu. Ancak, bilim adamlarýnýn ortaya çýkýp, depremle ilgili 10 yýldýr sunumlar gerçekleþtirildiðini, Komisyon a ise Elazýð ýn ne kadar riskli olduðunu ve riski azaltýcý önlemler alýnmasý gerektiðini dile getirmeleri üzerine, Güllüce baþa sardý. Onlar söyledi diye ilk defa söylenmiþ deðildir. Bunlar herkesin bildiði, sokaktaki insanýn bile bildiði konular diyen Güllüce, eleþtirinin sadece Komisyon la ilgili olduðunu düþünerek, Deprem Komisyonu 28 Ocak ta kuruldu, kurulalý 40 gün oldu. 40 günde 70 bin köy ve mezranýn konutlarý deðiþtirilemezdi dedi. Ancak 11 yýldýr neden hiçbir önlem alýnmadýðýný açýklama gereði bile duymadý. Zaman ve ÝBB'nin Ortak Çözümü Üç ay süresi olan Komisyon, çalýþmasýný Nisan ayýnýn sonunda tamamlayacak. Fakat ihmaller, kusurlu bulunanlar ve eksiklikler üzerine hiçbir açýklama yapmayan Güllüce, aðzýndaki baklayý çýkararak çözüm yolu nu dile getirdi. Güllüce, kentsel dönüþüm yasasýnýn Meclis ten geçmesi gerektiðini belirtti. Müteahhitlerden farksýz düþünen Güllüce ye destek, ayný gün Zaman gazetesinden geldi. Gazete, düzenlediði Ortak Akýl Toplantýsý nda, çözümü Deprem odaklý kentsel dönüþüm þart olarak sundu. Zaman gazetesinde ertesi gün, ÝBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkaný Semih Turhan görüþleri de aktarýldý. Turhan ýn da benzer þekilde, Dönüþüm alanlarý tasarýsý üç yýldýr neden bekliyor demesi dikkat çekti. Turhan, Bu iþin hapý yok. Bu iþin hapýný bugüne kadar kimse icat etmedi ve edemez de yorumlarý yapmaktan kaçýnmadý. Sol.org.tr Yasa geçerse halký ne bekliyor? GayrÝmenkullerÝn menkulleþtirilmesini amaçlayan tasarý, büyük inþaat firmalarýnýn, gayrimenkul yatýrým ortaklýklarýnýn ve bankalarýn topraktaki ranta ortak edilmesini, kiracýlarýn ve küçük mülk sahiplerinin borçlandýrýlmasýný ve uzun vadede yerlerinden atýlmalarýný hedefliyor. Eski yasal düzenlemelerde hangi arazilerde kentsel dönüþümün yapýlacaðýnýn belirsizliðinden yakýnýlan tasarýda, planlý ve plansýz tüm araziler kentsel dönüþüm kapsamýna alýnabilecek. Ayrýca önceden 'acil kamulaþtýrma' için özel koþullar ve Bakanlar Kurulu nun izni gerekirken, Tasarý ile dönüþüm alaný olarak belirlenen tüm bölgelerde acil kamulaþtýrma yapýlabilecek ve kiracýlar ve küçük mülk sahipleri rýza göstemezlerse yerlerinden edilebilecek. Dönüþüm alaný olarak belirlenen yerlerde yapýlacak uygulamalarýn herhangi bir kent planýna uymasýna da gerek kalmayacak. Çünkü tasarýya göre dönüþüm alanýnda üretilen planlar aynen Çevre Düzeni Planý na aktarýlacak. Tasarý, Bakanlar Kurulu'nda görüþülmesinin ardýndan 15 Ocak ta Baþbakanlýða gönderilmiþti. Ýnþaat Mühendisleri Odasý Rant odaklý bir deprem politikasý uyguluyorlar, bu tutum kabul edilemez ÝnÞaat Mühendisleri Odasý Ýstanbul Büyükkent Þube Baþkaný Cemal Gökçe ise kentsel dönüþüm adý altýnda rant alanlarý yaratýlan bir ülkede, depreme çare olarak kentsel dönüþümün savunulamayacaðý görüþünde. Kentsel dönüþümün yanlýþ ve bilerek rant güdümlü uygulandýðýný söyleyen Gökçe þöyle konuþtu: Örneðin; Ýstanbul da bir dönüþüm projesi kaçýnýlmaz. Ancak bugüne kadar yapýlanlarýn uzaktan yakýndan bir alakasý yok. Tarlabaþý nda, Fener, Balat, Ayvansaray da, Fatih, Sulukule de yapýlan uygulamalarýn kentsel dönüþümle alakasý yoktur. O bölgeler yeni rant alanlarý oluþturulmayla alakalý bir konu. Kentsel dönüþüm projesinin birinci halkasý, olmazsa olmazý þudur: o bölge ve mahallelerde yaþan insanýn o mahalleden uzaklaþtýrýlmadan, kendi doðduðu, büyüdüðü, komþuluk iliþkileri, akrabalýk iliþkileri zedelenmeden hayata geçirmek. Bu þekilde yapýlan bir sürgün hareketinin sosyolojik, psikolojik ve mühendislik bilinçle hiçbir ilgisi yok. O bölgede ki yýpranmýþ, eskimiþ, güvenliði olmayan yapýlarý dönüþtürürken insanlarý yaþam alanlarýndan baþka bölgelere göndermeden planlama yapmak esas olmalýydý. Ama bugüne kadar yapýlanlar kentsel dönüþüm ve kentsel yenilemenin uzaktan yakýndan ilgisi yoktur. Kentsel dönüþümün sadece adý hoþlarýna gitti ve sadece adýný kullandýlar. Gökçe, ne yapýlmasýna iliþkinse þunlarý söyledi: Ýstanbul un bütünü önceden yapýlan bir planla özellikle deprem güvenliði olmayan, yýpranan deðiþmesi ve onarýlmasý gereken bölgeler öncelikli alanlardan baþlanmak koþulu ile dönüþtürülebilinir. Bu noktada halký da kendi baþýnýn çaresine býrakacak þekilde deðil, maddi destek, kredi gibi olanaklarla bu deprem güçlendirmede onlara sosyal devlet mantýðýyla destek olmasý gerekiyor. Yani yapýn depreme karþý dayanýksýz demekten öteye giden bir politikayla çözüm üretmek gerekiyor. Ekonomik katký bu anlamda þart. Meltem Mercan BirGün

3 Kimya Salman Masal-II Hz. Süleyman'ýn söylediði sene dolmaya baþlamýþ. Gelelim batýda doðan oðlana: Büyümüþ on yedi yaþýna gelmiþ. Babasý onu gemicinin yanýna vermiþ çalýþsýn diye. Çýkmýþlar denizlere. Bir gün bir fýrtýna olmuþ gemi alabora olup batmýþ. Bizim delikanlý bir tahta parçasýna tutunmuþ. Anka kuþunun yaþadýðý ormana getirmiþ. Ormanda bir aðacýn tepesine çýkmýþ ormaný gözetlemeye baþlamýþ. Çeþit çeþit, türlü türlü hayvanlar görüyormuþ. Geceleri ormanda uyuyormuþ. Gündüzleri kendine yiyecek arýyormuþ. Aylar günler geçmiþ. Bir gün Anka kuþunun kýzý bunu görmüþ. Kendisine benzer birinin ormanda gezdiðini görmüþ ama kuþ annesine dememiþ. Kýz yuvasýndan kuþ sesi ile oðlana bir þeyler söylüyormuþ. Oðlanda kýzý görmüþ oda ona baðýrýyormuþ, sen kimsin diye. Bir gün kýzýn kuþ annesi gidince aþaðýya inmiþ kýz, kýz oðlana bakýyormuþ. Kendine benziyor ama üstünde giysileri var. Kýz çýplakmýþ. Bunlar her gün birbiri ile buluþurlarmýþ. Oðlan kýza ana dilini öðretmiþ. Kýz oðlana annem beni Hz. Süleyman a götürecek sen burada kalacaksýn. Bir çare düþünelim derler. Kýz der ki kuþ annem seni görürse parçalar, öldürür demiþ. Artýk aylar yýllar bitmiþ sayýlý gün kalmýþ. Oðlan bir gün kýza demiþ ki Ben bir boða öldüreyim içini boþaltayým. Gideceðiniz gün sen annene deki ben senin ayaklarýnda giderken korkarým. Aþaðýda bir boða derisi gördüm beni onun içine koy götür de. Bende daha önce derinin içine girerim. Böylelikle bende ormandan kurtulurum der. Beklenen gün gelir. Kýz kuþ annesine oðlandan öðrendiklerini anlatýr. Annesi de razý olur. Ertesi gün kýz hazýrlanmýþ derinin içerisine girer. Oðlan daha önce girmiþtir. Anka kuþu ayaklarýna aldýðý gibi Sultan Süleyman'ýn bahçesine konar. Hep kuþlar gelmiþ. Hz. Süleyman'ýn etrafýnda toplanmýþlar. Anka kuþuna Hz. Süleyman Allah'ýn yazýsýna engel olacaktýn, Oldun mu? diye sormuþ. Anka kuþu da oldum demiþ. Hani engelin nerde demiþ Hz. Süleyman. Bahçede boða derisinin içinde diye cevap vermiþ Anka kuþu. Deriyi getirmiþler, açýnca Anka kuþu þaþýrmýþ kalmýþ. Hem Allah'tan hemde Hz. Süleyman dan özür dilemiþ. Bir daha Allah'ýn iþine karýþmayacaðýna tövbe etmiþ. Sevgili okurlarým, halk arasýnda derler ya doðudakini batýya yazan Allah diye. Bu sözler Hz. Süleyman peygamberden kalma imiþ. Allah herkesin yazýsýný hayýrlý mutlu etsin. ( BÝTTÝ ) Baharýn müjdecisi olarak nitelendirilen ve 3 hafta önce kilosu 20 liradan satýlan badem çaðlasýnýn fiyatý 4 liraya kadar geriledi Bu yýl ocak, þubat ve mart aylarýnda havalarýn mevsim normallerinin Sayýn Hacýbektaþlý Hemþerilerim, ben Hacýbektaþ AKP ilçe Baþkaný Hüseyin Avni Akgöz. Sayýn hemþerilerim benim hakkýmda aslý olmayan görevinden alýndý þeklinde yönetim içerisinde kendini bilmeyen insanlar tarafýndan dedi kodu ya maruz kaldým. Ben onlarý vicdanlarýyla baþ baþa býrakýp Allah a havale ediyorum. Benim Hacýbektaþ için yaptýklarým yapacaklarýmýn teminatýdýr. Ben hiç bir zaman Alevi siyle, Sünni siyle, Saðcýsýyla, Solcusuyla, köylüsüyle, kentlisiyle birlik ve beraberlik içerisinde Hacýbektaþ ýn refahý için kongrede söz verdiðim gibi çalýþmama devam etmekteyim. Ekmek verdiðim bazý insanlar nankörlük yaparak bana zarar vermeye çalýþtýlar. Burada en çok partimiz zarar görmüþtür. Ben görevimim baþýndayým bundan hiç kimsenin þüphesi olmasýn. Durmak yok yola devam diyerek Hacýbektaþ ý laik olduðu yere getirmek için elimden geldiði kadar çalýþacaðýma þeref sözü veriyorum. Sayýn hemþerilerim güvenme dostuna saman kor postuna Atasözüyle anlam kazanmýþ olan bana yapýlan saldýrýlarý nefretle kýnýyorum. üzerinde gitmesi nedeniyle badem ve kayýsý aðaçlarý erken çiçek açtý. Ýç Anadolu da mart ayýnda ani sýcaklýk düþüþüyle birlikte yaþanan don olayýnda badem ve kayýsý aðaçlarý ciddi oranda zarar görse de sýcak iklime Bütün siyasi partilerin içerisinde olduðu gibi Hacýbektaþ AKP yönetiminin içerisinde de bazý sorunlar yaþandý. Hacýbektaþ AKP yönetimi içerisinde çürük elma tabi ettiðimiz bazý kiþiler üç dört kiþiyi geçmez. Onlarda kendilerini biliyorlar. Ben yönetimdeki arkadaþlarý hiç bir zaman ben ilçe baþkanýyým istediðimi yaparým þeklinde kendimi üstün görmedim. Her þeyimi yönetimle paylaþtým. Yönetimdeki arkadaþlarýmla her sorunumuzu paylaþtým. Aldýðýmýz kararlarý oy birliðiyle aldýk. Bir atasözü vardýr Ben düþmanlarýmla baþa çýkmasýný bilirim Allah beni dostlarýmýn þerrinden korusun diye. Sayýn Hacýbektaþlý hemþerilerim ben bir Hacýbektaþlý olarak sizleri utandýracak hiç bir þey yapmadým yapmamda. Bu konuda anlým açýk baþým dik yürümeye devam ediyorum. Ýftira atarak beni bu yoldan saptýracaklarýný sanýyorlarsa aldanýyorlar. Sayýn Hacýbektaþlý hemþerilerim eðer ben Hacýbektaþ AKP Ýlçe baþkaný olmasaydým acaba baþkasý olsaydý Hacýbektaþ a daha çok mu hizmet gelecekti merak ediyorum? Birlik ve beraberlik içerisinde parti gözetmeden Hacýbektaþ için elimi her taþýn altýna korum. Bundan hiç þüpheniz olmasýn. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalým. Siyaset gelip geçidir ama insanlýk kalýcýdýr. Durmak yok yola devam her þey Hacýbektaþ için. sahip bölgelerde badem çaðlalarý geçen yýllara göre daha erken toplanmaya baþladý. Mart ayýnýn ilk haftasýnda marketlerdeki reyonlar ve pazar tezgahlarýnda yerini alan badem çaðlasý, kilosu 20 liradan satýþa sunulurken, Akdeniz ve Ege bölgesinden gelen yeni ürünlerle birlikte fiyatý 4 liraya kadar geriledi. Baharý müjdelediði günlerde gramla satýn alýnan çaðla, kilogram fiyatý 4 liraya düþünce özellikle pazar yerlerinde büyük ilgi gördü. Bahar meyvelerinden çilek de geçen haftalara göre bir miktar ucuzlayarak 3,5 liraya indi. Pazarcýlar, badem ve çaðlaya olan ilginin fazla olmasýný yaz meyvelerinin özlenmesine baðladý. Radikal Hacýbektaþ için istek ve dileklerimizin yerine getirilmediði takdirde derhal istifa ederim. Hüseyin Avni AKGÖZ AKP Ýlçe Baþkaný GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði Hacýbektaþ Öðretmen evi

4 GÖRÜÞLER Tayyip Erdoðan dan Allah razý olsun bize ev verdirdi ama evler çürük çýktý. Duvarlar kaðýt gibi. Hapþýrsam komþu çok yaþa diyor. Bunlar, havada bulup tavada yiyen insanlar. Geldi 5 bin, gözleri döndü hepsinin. Geçtiðimiz haftalarda Roman vatandaþlarla biraraya gelen ve 100 TL taksitle ev vereceklerini açýklayan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn Ýstanbul Arnavutköy deki ilk Roman açýlýmý ise 2 yýlda hüsranla sonuçlandý de 300 Roman aile kurayla TOKÝ nin Arnavutköy Taþoluk taki toplu konutlarýna yerleþtirildi ve memur zammýna oranlý olarak artmak üzere aylýk TL taksitlerle ve 15 yýl vadeyle borçlandý. Fatih Belediyesi, Romanlar için sabah saat da Taþoluk, akþam saat da Fatih ten dönüþ olmak üzere bir otobüsü servise koydu. Ancak çok geçmeden TOKÝ evleri, ödenemeyen taksitler, apartman aidatlarý, doðalgaz abone ücreti ve faturalarý, elektrik, su, kapýcý gibi giderler dahil olmak üzere borçlar yüzünden bir süre sonra tek tek boþalmaya baþladý. Romanlar, haklarýný 3 bin ile 35 bin TL arasýnda fiyatlarla devrederek Taþoluk u terk etti. TOKÝ evlerinde þu anda sadece 9 Roman aile kaldý. Taksitler ve yol aðýr geldi Taþoluk tan 3 ay önce Balat a taþýndýðýný belirten seyyar satýcý Ýsmail D. adlý Roman, en büyük iki sorunu taksitler ve yol diye anlatýyor. Kendisinden ayda 500 TL istendiðini belirten Ýsmail D., Zaten o kadar kazansam, zengin olurum ben. Hadi iþ yapayým desem bu sefer de yol uzak. Her gün 3 saat git 3 saat gel yapamam ki. Neticede taþýndým diyor. Ýsmail D., evler konusunda ise Evler gayet iyiydi esasen, iki tuvaleti vardý benim evin. Býrakýp gitmezdim, gelirim olsa açýklamasýný yapýyor. TOKÝ ye yerleþtirilen Romanlar ýn bir bölümünün evlerini 5 bin TL gibi ucuz fiyatlara devretmesini de eleþtiren Ýsmail. D, Romanlara has uslubuyla, Bunlar, havada bulup tavada yiyen insanlar. Geldi 5 bin, gözleri döndü epsinin diyor. Burasý Taþoluk hapishanesi TOKÝ F 9 Blok ta yaþayan Elmas adlý Roman kadýný ise Sulukule den ayrýldýðýna halen piþman. Çýkmayacaktýk evlerden. Hata bizde oldu. Sürdüler bizi buraya diyen Elmas Haným, TOKÝ evlerini Taþoluk hapishanesi olarak niteliyor. Eþinin þoförlük yaptýðýný anlatan bir çocuk annesi Nilay B. adlý genç kadýn ise geçen ay çocuðu hastalandýðý zaman, Arnavutköy deki tek özel hastaneye götürmek zorunda kaldýklarýný ve Yeþil Kart geçmediði için bin 500 TL ye yakýn masraf yaptýklarýný anlattý. Nilay Haným, Sulukule deyken etrafýmýz hastane doluydu. Yeþil Kart ýmýz da vardý. Ýstediðimiz zaman gidiyorduk. Buradaki saðlýk ocaðý 17:00 de kapanýyor. Doktor yok açýklamasýný yapýyor. Sulukule ve civarýný Ýstanbul olarak niteleyen Nilay B., eskiden sekreterlik yaptýðýný ancak Taþoluk ta böyle bir olanak bulamadýðýna dikkat çekiyor. Sosyal açýdan de pek çok sorun yaþadýklarýný vurgulayan Nilay B, þöyle devam ediyor: Buraya geldik, insanlardan korkmaya baþladýk. Otobüste bile bir acayip bakýyorlar. Altýmýzda bir köy var. Gençlerimizi hep dövdüler. Okula bile sokmadýlar. Benim yeðenim lise biri yeniden okumak zorunda kaldý. Nilay B, ulaþýmýn da büyük problem olduðunu belirterek, Ýstanbul a gitmek en az 5 TL. Dönüþle birlikte 10 TL diyor. Evler çürük çýktý Sakalý, takkesi ve yakasýndaki Ak Parti rozeti ile yanýmýza yaklaþan bir baþka Roman Rýza Amca ise en çok iþsizlikten yakýnýyor. Rýza Amca, Tayyip Erdoðan dan Allah razý olsun bize ev verdirdi ama evler çürük çýktý. Duvarlar kaðýt gibi. Çivi çakmaya korkuyoruz o kadar yani. Hapþýrsam komþu çok yaþa diyor. Sonra Tayyip Erdoðan bize iþ bulunmasýný da istedi. Ama altýndakiler iþ vermedi diyor. Taþoluk ta börekçilik yapan ve 10 yýl kadar Sulukule de de ayný iþi yapmýþ olan Ali Özcan da izlenimlerini þöyle aktarýyor: Bu insanlar seyyar satýcý, bohçacý gibi iþlerde çalýþýyor. Burada iþ yok onlara. Geri dönmeleri doðal. Taksit yardýmý da yetmedi Sitenin yöneticisi Boðaziçi Yönetim in Halkla Ýliþkiler Görevlisi Muhammet Yýldýrým, Fatih Belediyesi nin bir süre önce taksitlere yardým olsun diye 100 er TL yardým yapmaya baþladýðýný ama Romanlara bunun yetmediðini söylüyor. Sulukule Roman Kültürünü Geliþtirme ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Þükrü Pündük ise Sulukule deki vatandaþlar, orada komþularýyla iç içe, birarada yaþýyordu, sosyal yardýmlaþma vardý. Bu yüzden Romanlar a yönelik projelerin, içinde Romanlar ýn da bulunduðu karar mercileri tarafýndan alýnmasýný istiyoruz. Aksi takdirde sonu iyi bitmiyor diyor. Taþýmak yerine bulunduklarý yerde sosyalleþme yapýlmalý Sulukule Platformu ve Sýfýr Ayrýmcýlýk Derneði Üyesi, aktivist Hacer Foggo, Taþoluk ta doðalgaz kontratý 800 TL. Kapýcý, su, elektrik parasý gibi giderler aðýr geldiði için dönenlerin daha derin bir yoksulluk içinde yaþamaya baþladýðýný ifade ediyor. Foggo, þu açýklamayý yapýyor: Geçinmek için çocuklarýný okullardan alýp çalýþtýrýyorlar. Taþoluk ta oturanlarýn aylýk sabit gideri 500 TL. Pek çoðu hurda topluyor. Tonuna 15 TL alýyorlar. Yani ayda 500 TL yi zor kazanýyorlar. Ýmkansýz o evi ödeyemezler. Sulukule de oturduklarý zaman kiralarý TL arasýydý. Birbirleriyle akrabaydýlar. Bakkaldan vereyise veya 100 kuruþluk zeytin, 2 TL lik peynir, 1 tane de çocuk bezi alabiliyorlardý. Kendi ekonomilerini de yaratýyorlardý. Ýçlerinden biri hale gidip karpuz alýyor sonra aralarýnda helalleþerek alýþveriþ yapabiliyorlardý. Doðalgaz yoktu hayatlarýnda. Kapýcý, yönetici yoktu ve tek katlý evlerde yaþýyorlardý. Foggo, yapýlmasý gerekeni ise þöyle özetliyor: Bulunduklarý yerde sosyal iyileþtirme yapmak gerekiyor. Bu insanlar günü birlik yaþayýp kazanýyor ve yiyor. Bu da kentten 40 km uzaktaki Taþoluk ta olmuyor. Þehrin içinde yaþamalýlar ki geçinebilsinler. Romanlar için birçok ilde konut yapýlacak Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, 14 Mart taki buluþmada ayrýca, Romanlar a yalnýzca Ýstanbul da deðil baþka kentlerde de TOKÝ evleri yapacaklarýný duyurdu. Erdoðan, Bursa Karacabey de, Edirne de, Keþan da, Sakarya da, Afyon Dinar da, Balýkesir Bandýrma da, Bursa Mustafakemalpaþa da, Eskiþehir merkez, Kütahya Altýntaþ ve Tavþanlý, Tekirdað merkez ve Aydoðdu da þu anda 3 bin 408 konutun yapýmýnýn baþladýðýný bildirdi. Yeni talepler üzerinde çalýþmalarýn da devam ettiðini belirten Erdoðan, onlarý da gelen talebe göre projelendirip baþlayacaklarýný açýkladý. Roman vatandaþlara ayda TL taksitle, 20 ay vadeli, peþinatsýz ev vereceklerini açýklayan ve barkovizyondan Romanlar ýn halen oturduðu evleri gösteren Erdoðan, projelerin 1 zemin 2 kat ve zemin 1 kat olarak hazýrlandýðýný belirtti. Konutlarýn yanýnda okul, sosyal donatý alaný ve alýþveriþ yerlerinin de olacaðýný anlatan Erdoðan, Ben de insaným, insanca yaþamak hakkýmdýr diyene hakkýný iade edeceðiz diye konuþtu. Sulukule ye 80 milyon TL lik proje Fatih Belediye Baþkanlýðý, 2005 te Ýstanbul un en renkli Roman yerleþimlerinden biri olan ve Sulukule olarak bilinen Nesliþah ve Hatice Sultan mahallelerinde Kentsel Yenileme Projesi baþlattý. 2 Kasým 2007 de onaylanan proje bugüne dek tam 19 kez revize edildi. Plan uyarýnca 2008 de toplam 300 civarýnda bina yýkýldý. Tarihi eser niteliðindeki 44 binaya ise dokunulmadý. Proje kapsamýnda, 620 ev, bir otel, bir ticaret, kültür ve eðlence merkezi ve 45 dükkan inþa edilmesi planlandý. Projenin baþlangýcýnda ev ve dükkanlarýn tapu sahiplerine verilmesi þartý koyuldu. Ancak zaman içinde yüzde 30 oranýnda bir tapu el deðiþtirme yaþandý. Ýki, üç ve dört katlý olarak projelendirilen evler metrekare arasýnda planlandý. Evleri 60 metrekareye kadar olan tapu sahiplerine herhangi bir bedel ödeme þartý getirilmedi; bunun üzerindeki evlerde ise Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý metrekare birim fiyatlarý baz alýndý. Fatih Belediyesi nin de 13 dönüm arsasýný dahil ederek geniþlettiði projenin 2011 ortalarýnda sona ermesi planlanýyor. Toplam maliyeti 80 milyon TL civarýnda olmasý beklenen projeye nisan ayý baþýnda kazma vurulmasý bekleniyor. Sarýkeçililer de yerleþmek istemedi 2008 de göçer aþiretlerden Sarýkeçililer için de Karaman da bir arazi çalýþmasý baþlatýlmýþtý. Ancak aþiret üyeleri bu projede yapýlan evlere girmeyeceklerin açýklamýþtý. 300 e yakýn aileye sahip Sarýkeçililer Dayanýþma Derneði nin Baþkaný Pervin Çoban Savran, Üzerimizde büyük baský var. Hiçbirimiz göçerliði býrakmak istemiyoruz ama otlakiye paralarý, izinsiz otlatma, ormana girme gibi cezalar kesiyorlar. Aile baþý 5 bin TL yi bulan cezalar var. Eðer bir ucu tarýma bir ucu hayvancýlýða açýk olacak biçimde bir proje yapýlýrsa aþiretin yarýsý yerleþmekten yana dedi larda da buna benzer bir proje gerçekleþtirildiðini ve 88 ev verildiðini hatýrlatan Savran, O zaman da aileler evlerde oturmak istememiþ ama yerleþmiþlerdi. Sonradan geçinemediler ve göçerliðe geri döndüler diye konuþtu. Akþam

5 »Yaþamýnýn yaklaþýk olarak 11 yýlýný Bursa Cezaevi nde geçiren Nâzým Hikmet i bu kentte hatýrlatacak, adý konmuþ hiçbir mekân, müze, cadde vb maalesef yok. Fakat bu amacý gerçekleþtirmeye yönelik aydýn ve sanatçýlarýn çabalarý var. Bize bu çabalardan bahseder misiniz? Elbette. Nâzým Hikmet, 31 Mayýs Aðustos 1934; 5 Aralýk Nisan 1950 tarihleri arasýnda yaklaþýk olarak on bir yýlýný geçirdiði ve baþta Memleketimden Ýnsan Manzaralarý ve Piraye ye atfettiði Gece þiirleri olmak üzere en sevilen þiirlerini yazmýþtýr. Nâzým ýn adýný hatýrlatacak bir eserin olmamasý bir yana, bunu yapmaya çalýþanlara destek vermek yerine çeþitli engeller konuyor. En önemli engel Bursa Kent Müzesi nde göze çarpýyor. Bu müzede Bursa ile baðý olan çeþitli sanatçýlarýmýza yer verilmiþken Nâzým Hikmet le ilgili tek bir þey bulmanýz mümkün deðil.»engeller bununla mý sýnýrlý yoksa baþka engellemeler de var mý? Bununla sýnýrlý deðil elbet. Aslýnda engellemenin bir geçmiþi var. Örneðin, Bursa Cezaevi, doksanlý yýllarda yýkýldý ve yerine Bursa Adliye Binasý yapýldý. Nâzým ýn yaný sýra ünlü ressamýmýz Ýbrahim Balaban, ünlü öykü ve roman yazarýmýz Orhan Kemal ve daha nicelerinin hapis yattýðý eski Bursa Cezaevi Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulunun çeþitli kararlarýna raðmen yýkýlmýþtýr. Bu da bir çeþit engellemedir. Nâzým Hikmet in demir parmaklýklar ardýnda Uludað a bakýp neredeyse en güzel diye adlandýracaðýmýz þiirleri, her gün yüzlerce vatandaþ ve o binada çalýþan avukat ve diðer emekçilerin girip çýktýðý Yeni Adliye (Eski Bursa Cezaevi Binasý nýn olduðu yer) Binasý nda yazýldý. Bursa, Nâzým Hikmet in anýlarýyla dolu. Kaplýcalar, onu ziyarete gelen ünlü simalar ve yakýnlarýnýn kaldýðý oteller, hanlar bölgesi Nâzým ýn Piraye ye yazdýðý mektuplardan da bunu öðrenmemiz mümkün: Sevgili karýcýðým, Mektubunu aldým. Dünyalar benim oldu. Çelik Palas Oteline gitmemek için yaptýðýn protestoyu yüzüm kýzararak aldým. Haklýsýn karýcýðým, zaten her zaman, her yerde hepimizden iyi düþünensin (Piraye ye Mektuplar 2, Nâzým Hikmet, Adam Yayýnlarý, Ocak-2002, s.29) 1941 yýlýnda yazdýðý bir baþka mektupta Orhan Kemal le birlikte izinli olarak gittiði ve Çekirge Semti ndeki Eski Kaplýca dan söz eder: Karýcýðým, Ben geçen gün Raþit Kemali ile beraber Eski Kaplýcaya gittim. Yýkandým. Diþlerimin tedavisi devam ediyor. Seni çok göresim geldi (Piraye ye Mektuplar-1, Nâzým Hikmet, Adam Yayýnlarý, Ocak-2002, s.217)»peki, Bursa da Nâzým Hikmet in anýsýyla dolu yýkýlan cezaevi dýþýnda ayakta kalan bir mekân var mý? Olmaz mý? Kaplýcalý otellerin hem mimari hem de Nâzým Hikmet le ilgili anýlarý açýsýndan belki de bir müze olmayý hak edecek olaný Servinaz Otel dir. Bu otel onun, Piraye nin, Memet Fuat ýn en sýk geldiði mekânlarýn baþýnda olup hâla ayaktadýr. Karýcýðým, Kýsacýk mektubunu aldým. Yine de sevindim. Yine mektuplarýn gecikti diye üzülüyordum. Bugün galiba altý aydan beri ilk defa dýþarý çýktým. Servinaz a gittim. Banyo yapacaktým. Doluymuþ, banyo yapamadým ( Piraye ye Mektuplar-1, s. 282, Adam Yayýnlarý, Ocak- 2002, Nâzým Hikmet)»Güney Bey, sizin yönetiminde yer aldýðýnýz Bursa Yazýn ve Sanat Derneði öncülüðünde baþlattýðýnýz ve Bursa daki çeþitli kitle örgütlerinin altýna imza koyduðu kampanyadan söz eder misiniz? Nâzým a Bursa da Yer Açýn sloganýyla ve Bursa Yazýn ve Sanat Derneði öncülüðünde Bursa da etkinlik gösteren otuza yakýn kurumun imzasý bulunan bir kampanya yürütüyoruz. Kampanyamýzýn sloganý: Nâzým a Bursa da Yer Açýn! bulunduðumuz her platformda bu talebimizi dillendiriyoruz. Konuyla ilgili olarak Kültür Bakanlýðýmýzla da iletiþim kurmaya çalýþtýk. Ancak ya sesimizi yeterince duyuramadýk ya da sesimiz duyulmak istenmedi.» Nâzým ýn Bursa Yýllarý adlý kitabýnýz ve yanýlmýyorsam bir de Bursa nýn Nâzým ý konulu bir fotoðraf serginiz var. Bize bunlardan da söz eder misiniz? Nâzým Hikmet in Bursa da çeþitli evlerde onlarca hatýrasý var. Baþta yaþayan tanýklar olmak üzere, cezaevinde yaptýðý tablolar, el iþi oyma tepsiler; fotoðraflar... Nâzým Hikmet in doktoru Neþati Üster, onun yiyecekleriyle yakýndan ilgilenen Bursa Cezaevi aþçýsý Yakup Yýldýrým, onu cezaevinden kaçýrmak için uðraþan Eyüp Gültekin; onun Bursa da yetiþtirdiði Ýbrahim Balaban, Orhan Kemal, Ýsmail Baþaran... Nâzým a vasiyetine uyularak çýnar diken o yýllarýn Müþküle Köyü Muhtarý Fevzi Kavuk Bursa TÜYAP Kitap Fuarý nda okuyucularla buluþacak Evrensel Basým Yayýn tarafýndan basýlan kitabýmda bu insanlarýn öyküleriyle birlikte Nâzým ýn Bursa daki mekânlarý hakkýnda bilgiler var. Fotoðraf sergimde de Bursa daki çeþitli evlerde bulduðum Nâzým ve Nâzým la iliþkili insanlarý görüyorsunuz. Sergi, þu ana kadar Nilüfer Belediyesi nin de desteðiyle 5 ilde izleyicilerle buluþtu.»fotoðraf serginiz, bildiðim kadarýyla o da bir engellemeyle karþýlaþtý. Evet, maalesef. Oysa daha yaklaþýk bir ay önce Ýstanbul un 2010 Kültür Baþkenti olmasý nedeniyle yapýlan açýlýþta Baþbakanýmýz, Nâzým Hikmet ten dizeler okumuþtu. Sayýn Baþbakanýmýz Nâzým dan dizeler okurken Bursa Büyükþehir Belediyesi Kültür Daire Baþkanlýðý, fotoðraf sergimi Bursa merkezinde bulunan ve belediyeye ait Tayyare Kültür Merkezi Salonu nda sergileme talebimi iki kez baþvurmama raðmen gerekçesiz olarak reddetti. Bursa, Nâzým Hikmet e sahip çýkarak dünya þiirinin baþþehri olabilir»son olarak bizlere söylemek istediðiniz bir þey var mý? Nâzým, ilgili yöneticilerin çeþitli engellemelerine raðmen belleklerden silinmeyecek kadar büyük bir þairdir. Yöneticilere önerim, Kafka-Prag iliþkisini incelemeleridir. Bu örnek, sanatçý-kent sahiplenmesinin görülmesi açýsýndan öðretici olacaktýr. Demokrasi kültürünü yaþayan ülkelerde yöneticiler, bir þairin, bir sanatçýnýn birkaç gün kaldýðý oteli, zaman geçirdiði mekâný müzeye dönüþtürerek, bir anlamda sanatçýsýna, aydýnýna sahip çýkarak, uygar dünya içinde saygýnlýðýný arttýrýrken; bütün dünyada þiirleri okunan Nâzým Hikmet, Bursa da unutturulmak, belleklerden silinmek isteniyor. Oysa Bursa, Nâzým Hikmet e sahip çýkarak dünya þiirinin baþþehri olabilir. Böyle bir sonuçtan, Bursa kadar ülkemiz de onur ve gurur duyar. BirGün

6 Sulucakarahöyük/ KIRÞEHÝR Kýrþehir'e baðlý Kaman ilçesinin Çaðýrkan Kasabasýndaki Kalehöyük Arkeoloji Alaný içerisine Nisan 2008 tarihinde yapýmýna baþlanan ve 2009 yýlýnda 480 milyon Japon Yeni'ne inþaatý tamamlanan Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin kesin kabulü bugün gerçekleþtirildi. Kesin kabul törenine Kaman Kaymakamý Abdullah Küçük, Kaman Belediye Baþkaný Erhan Talu, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Genel Koordinatörü Ramazan Erbiþim, Danýþman Firma Ýshimoto adýna Proje Sahibi Mimar Shuji Nose, müteahhit firma Kajima Corporation adýna Makine Elektronik Mühendisi Shinji Takeuchi ile Kajima firmasýnýn Ýstanbul bürosu adýna ayný zamanda tercümanlýk yapan Ýþ geliþtirme Müdürü Harunobu Kodama ile Kültür Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðünden Yüksek Mimarlar Demet Gürol ve Berna Görgün, Makine Mühendisi K.Þevki Yýlmaz ile Elektrik Teknisyeni Ahmet Çinko katýldý. Arkeoloji Müzesinin kesin kabulü Kültür Bakanlýðý'ndan gelen uzman ekip tarafýndan yapýlan inceleme ve hazýrlanan raporla gerçekleþtirilirken Japon heyeti onuruna verilen yemekte açýklamada bulunan Genel Koordinatör Ramazan Erbiþim, 2008 yýlýnda baþlanýlan ve 480 milyon Japon Yeni'ne ihale edilen Arkeoloji Müzemizin 2009 yýlýnda tamamlanan inþaatýnýn kesin kabulünü gerçekleþtirmiþ olduklarýný belirtti. Erbiþim, "Arkeoloji Enstitüsü ile Müzesinin genel açýlýþý ise Japon Prensi Tomohito Mikasa tarafýndan Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn da katýlýmýyla 10 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleþtirilecek" þeklinde konuþtu. Yemekte bir konuþma yapan Belediye Baþkaný Erhan Talu, Kaman halký adýna Japon kardeþlerimize ve Prense Çaðýrkan'a yaptýklarý yatýrýmdan dolayý teþekkür ederek, "Belediye ve þahsým olarak yapabileceðimiz her konuda kendilerine yardýma hazýrýz" ifadelerini kullandý. Kaymakam Abdullah Küçük'de, "Japonya'dan gelen deðerli kardeþlerimiz ve Prens Mikasa'nýn katkýlarýyla yapýlan bu müze Türk-Japon dostluðunun bir simgesi olarak kalacaktýr" dedi. Japon heyeti adýna düþüncelerini belirten Proje Sahibi Mimar Shuji Nose ise yaptýðý konuþmasýnda; "Japonya ve Türkiye arasýnda yapýlan bu hibe anlaþmasýnýn baþlangýcýndan beri proje baþýnda çalýþtým. Projeyi þuanda yapýlan kazýnýn bulunduðu höyüðe göre tasarým yaptým. Dünyada böyle bir tasarýmýn çok az olduðunu düþüyorum. Þuanda Kültür Bakanlýðý tarafýndan iç tasarým ve sergi planý hazýrlanýyor. Bunun için 10 Temmuz'un harika bir müze açýlýþý olacaðýný ümit ediyorum. Bundan sonra özellikle Japonya'dan buraya çok ziyaretçi gelmesini bekliyorum. Böylece Kaman'a büyük katký saðlanmýþ olacaktýr. Misafirperverliðinize çok teþekkür ederim" þeklinde konuþtu. Kent Haber MUSTAFA SÜMEN Ýl Tarým Müdürlüðümüz 2010 yýlýnda tarla faresi ile mücadeleye devam ediyor. Konu hakkýnda bir açýklamada bulunan Nevþehir Ýl Tarým Müdürü Ahmet ÞAHÝN þunlarý söyledi. Bilhassa hububat (Buðday, arpa, çavdar v.s ) çayýr mer a, pancar, yonca, korunga, sebze vb. bitkilerin yeþil aksam, tohum ve meyvelerini, ayrýca meyvelik ve ormanlarda fidanlarýn gövdelerini (özellikle kök boðazýný) yemek, kemirmek ve kesmek suretiyle popülasyon yoðunluðuna baðlý olarak zarar veren tarla faresi ile mücadeleye geçmiþ yýllarda olduðu gibi 2010 yýlýnda da devam ediliyor. Tarla faresi ile etkin mücadele etmek amacýyla Ýl Tarým Müdürlüðümüz Döner Sermaye Saymanlýðý imkanlarý % 2 oranýnda çinko fosfür zehiri, yanýk yað(motoryaðý) ve buðday daneleri karýþtýrýlmak suretiyle özel ortamda hazýrlanýp paketlendikten sonra tarla faresinin yoðun olarak bulunduðu; Acýgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülþehir, Hacýbektaþ, Kozaklý ve Merkez ilçelerimizde mücadele etmek isteyen çiftçilerimize cüzi ücret karþýlýðýnda daðýtýmý devam yapýlmaktadýr Yýlýnda; Acýgöl ilçesine 200 Kð, Avanos Ýlçesine 400 Kð, Derinkuyu Ýlçesine 430 Kð,Gülþehir Ýlçesine 200 Kð,Hacýbektaþ Ýlçesine 750 Kð, Kozaklý ilçesine 1150 k g ve Merkez ilçeye 3000 kð olmak üzere toplam Kð zehirli buðday daðýtýlmýþtýr. Geçmiþ yýllarda da Tarla Faresi için yine zehirli buðday hazýrlanarak çiftçilerimize daðýtýlmýþtýr. Geçmiþ yýllarda : 2005 Yýlýnda 1402 kð, 2006 yýlýnda 363 kð, 2007 yýlýnda 711 kð, 2008 yýlýnda 466 kð, 2009 yýlýnda 7564 kg ve 2010 yýlýnda ise hali hazýrda 6130 kð zehirli buðday tarla faresi mücadelesi amacýyla çiftçilerimize verilmiþtir. Bundan sonrada zehirli buðdayla gerek görüldükçe tarla faresi ile mücadeleye zararlý popülasyon yoðunluðuna baðlý olarak devam edilecektir. TARLA FARELERÝ ÝLE MÜCADELE ÇÝFTÇÝ MEKTUBU DEÐERLÝ ÇÝFTÇÝLERÝMÝZ, Ýlimiz Merkez ve ilçelerinde dekar programa alýnan Tarla Faresi ile mücadeleye devam edilmektedir. Mücadelede kullanýlan zehirli buðday Dairemiz Döner Sermayesince satýþý devam etmektedir. Çiftçilerimizin ürünlerine büyük zarar veren Tarla Faresini tanýyalým. ZARARLI OLDUÐU BÝTKÝLER : Hububat, çayýr mer a, pancar, yonca, korunga, sebze vb. Bitkilerin yeþil aksam, tohum ve meyvelerini, ayrýca meyvelik ve ormanlarda fidanlarýn gövdelerini (özellikle kök boðazýný) yemek, kemirmek ve kesmek suretiyle zarar yaparlar. Beslendikleri alanda yiyecekleri tükendiðinde baþka alanlara geçerek zararlarýna devam ederler. Zarar dereceleri popülasyon yoðunluklarýna baðlý olarak % 100 e kadar ulaþabilir. YAÞAYIÞI : Topraðýn cm derinliklerinde galeriler açarak burada yaþarlar. Her galerinin 4-12 giriþ çýkýþ deliði bulunur. Hem gündüz hem gece aktiftirler. Ancak çoðunlukla geceleri faaldirler. Ortalama 3-4 yýl yaþarlar. Beslendikleri alanda 3 çeþit delik açarlar. a) Beslenme b) Harfiyat c) dýþkýlama. Beslenme deliði haricine býrakýlan zehirli yemleri yemezler. Üreme güçleri çok yüksektir. Yýlda 5-6 nesil verir, gebelik müddeti 3 hafta olup ortalama bir batýnda 6 yavru verir. Yavrularý gün sonra zarar yapmaya baþlarlar. Çok soðuk ve çok sýcakta üremeleri durur. Bir fare günde 25 gr. Yeþil, 15 gr. Kuru yem yer. MÜCADELE ZAMANI : A-Doðal Düþmanlarý : Kedi, Tilki, Gelincik, Sansar, Baykuþ, Leylek, Atmaca, Doðan, Þahin, Kartal ve yýlandýr. Doðal denge bozulmadýðý takdirde bu doðal düþmanlar fareleri büyük ölçüde baský altýna alýrlar. B-Kültürel Tedbirler : Zararlýnýn yoðun olduðu alanlarda sürümü derin yapýnýz, hasattan hemen sonra tarlayý bolca su altýnda býrakýnýz. Tarlanýzda ve çevrede bulunan yabani hayvanlarý (Yýlan, Kedi, Gelincik, Leylek, Atmaca, Þahin vb.) öldürmeyiniz. C- Kimyasal (Ýlaçlý) Mücadele : Tarla fareleri ile iklim uygun olduðu sürece her zaman yapýlabilir en uygun ve etkili mücadele zamaný; 1 Mart 15 Nisan, 1 Eylül 15 Aralýk týr. MÜCADELE NASIL YAPILMALI? - 25 metrekarede 5 iþlek delik sayýldýðýnda mücadele yapýlýr, elinizi zehirli yemle temasýný önlemek için eldiven takýnýz. - Gereðinden fazla kullanýlmamasý ve çevreyi kirletmemesi açýsýndan zehirli yemleri yalnýz iþlek olduðu tesbit edilen deliklere koyunuz. - Zehirli yemleri iþlek deliklere 5-6 adet olarak tahta bir kaþýkla býrakýnýz. -Ertesi günü mücadele sahasý gezilerek dýþarýda ölen fareleri toplayýp topraða derince gömünüz. -Yaptýðýnýz mücadelenin etkili ve baþarýlý olmasýný istiyorsanýz komþu tarla sahiplerini de mücadele yapmaya teþvik ediniz. - Arta kalan zehirli yemin (Ambalajýný sýkýca kapatarak) kuru ve serin bir yerde muhafaza ediniz. - Mücadelede kullanýlan tahta kaþýk ve poþetleri yakýnýz veya derince gömünüz, mücadele sonunda ellerinizi bolca sabunlu suyla yýkayýnýz. - Zehirli yemleri ev, ahýr ve kümeslerde kullanmayýnýz. - Çocuklardan ve gýdalardan uzak tutunuz. GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ 1-Ýlaçlama eldiven ile yapýlmalý, 2-Ýnsanlardan ve evcil hayvanlardan gýda ve sudan uzak tutunuz, 3-Ýlaçlamadan sonra ilaç temas eden vücudun kýsýmlarý yýkanmalý, 4-Bulantý, karýn aðrýsý, göðüs sýkýþmasý, halsizlik belirtileri görülürse hasta kusturulmalý ve en yakýn saðlýk kuruluþuna götürün. SAÐLIKLI ÜRÜNLER, BOL KAZANÇLAR DÝLERÝZ NEVÞEHÝR TARIM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ Bitki Koruma Þubesi

7 7 Açýlýmsýz günümüz geçmez oldu. Sabah bir açýlým, akþam bir diðer. Iþýn hýzý bile yetiþemez bu açýlým serisine. Yeni bir sektöre kavuþtuk. Açýlým sektörü. Açýlým cümleleri nelerdi, unuttuk bazýlarýný. Kürt açýlýmýný yaptýðý grup konuþmasýnda açýkladý Recep Tayip Erdoðan: Ellerinde mendilleriyle koskoca Milletvekilleri göz yaþlarýný tutamamýþtý. Sadece onlar mý? Bizim bütün liboþlar, yandaþlar, hepsi. Ellerinde bir mendille geziyorlardý artýk. Analar aðlamasýn dý söz. Evet analar aðlamasýn Çaldýran`da Yavuz Sultan Selim`in ordusunda birbirine kardeþ olan biz deðil miydik? diyordu. Evet birlikteydiniz. Birbirinize kardeþtiniz. Karþýnýzda ise düþmanýnýz, Rafýzi!, Dinsiz!, kestiði yenilmez!, Türkçe konuþan, kýzýl baþlýk takmýþ, 12 imamlarý anan, Hz. Hüseyine karþý yapýlan zulme lanet okuyan Kýzýlbaþlar, Aleviler vardý. Onbinlerce Alevi katledilmiþti bu kýrýmda, Yavuzun ordusu tarafýndan. Analar aðlamasýndý söz. Elbette aðlamasýn. Zaten o Rafýzi Kýzýlbaþlarýn analarý hiç mi hiç aðlayamadý bile! Onlar katledildiðinde tek tek deðil analarýyla birlikte, ardýnda tek bir canlý bile býrakmadan katledilmiþlerdi çünkü. Evet onlarýn arkalarýnda aðlayacak analarý bile býrakýlmamýþtý Ne kadar büyük bir övünç kaynaðý!deðil mi? Çaldýran da Alevi katliamýný yapan Yavuzun ordusunda kardeþ olmak.. Ne onurlu bir kardeþlik!. Ne kadar övünseniz azdýr Övünün, övünün... Demokratikleþtikçe demokratikleþiyor ülkemiz. En son Akdamar Kilisesinde ayin izni çýkmýþ. Buna sevinen azýnlýk temsilcilerinden bazýlarý II. Mahmut tan çýkartmalarý ceketine, gömleðine iþletmiþ. Çok hoþgörülü ve azýnlýk haklarýna saygýlý bir sultanmýþ II. Mahmut! Evet bizde onu çok hoþgörülü bir sultan olarak tanýrýz! Öyle bir hoþgörü ki, dünyada kendi elleriyle kendi ordusunu katleden ilk ve tek örnektir kendisi. Bununla da yetinmez.. Yüzlerce Alevi-Bektaþi Tekke, Dergah, Meydanevi ve Cemevlerini yakýp yýkmasýyla tanýnan hoþgörü abidesi örnek bir sultan o! Bektaþilerin kütüphanelerini yakan bir tolerans örneði o. Öyle hoþgörülüydü ki, kendi ordusunu kendi eliyle katletmesi yetmediði gibi, Alevi Bektaþi ibadethanelerini yakýp yýkmasý da yetmemiþti. Yüzlerce Baba, Dedebaba yý katletti. Bazýlarýný da sürgüne gönderdi: Mora ya, Girit e Hoþgörüsünü onun saymakla bitmez. O olaðanüstü hoþgörü lütfuyla açýk býraktýklarý bir Bektaþi ibadethanesiyle, Alevi Bektaþilerin serçeþmesinin baþýna da Nakþi þeyhlerini atadý. Atadý ki, yol önderleri katledilmiþ, oluk oluk kanlarý akýtýlmýþ bu Rafýziler! aç ve açýk kalmasýnlar! Ýbadetlerine! devam edebilsinler. Ne kadar alicenap bir hoþgörü deðil mi? Eli binlerce Alevi-Bektaþi yol önderlerinin kanýna girmiþ, bu hogörüsüyle ünlü Osmanlý padiþahý II. Mahmut un resmini bir de alýnlarýnýn üzerine yapýþtýrsýnlar artýk. Ýnanýlmaz bir mutluluk bu. Tarihimiz hoþgörü abidesi! sultanlarla dolu. Sýra vezirlerde Yakýnda vezirlerin hoþgörüsünden de bilgileniriz artýk. Onlarýn hoþgörüsü eksik kaldý Olmaz, bu tamamlanmalý. Mesela Kuyucu Murat ýn hoþgörüsünü de açýklamalý RTE. O açýklamazsa, baþka bir azýnlýk temsilcisine de açýklatabilir. Kuyucu Murat ýn Gençleri, Yaþlýlarý, Hamile kadýnlarý, bebekleri, çocuklarý hem de kýz ve erkek ayrýmý yapmadan nasýl canlý canlý kuyulara doldurttuðunu ve bunun ne olaðanüstü bir hoþgörü örneði olduðunu açýklamalýlar. Bunu da taþ atan çocuklarla ilgili açýlým konuþmasý sýrasýnda yapmasý yerinde olur. O yapamazsa nesli tükenmeye yüz tutmuþ bir baþka azýnlýk mensubu temsilcisini nasýl olsa bulur. Vezirler biterse, sýrada daha Þeyhül Ýslamlarda var dahasý da var. O da bir daha ki sefere Neye yanarým bilir misiniz? RTE nin Yavuzun ordusundaki kardeþliði övdüðü sýrada, bizim kesimden neden gereken tepkinin gelmediðine Viyana Almanya tarihinin en büyük baðýþ skandalý olarak anýlan Deniz Feneri e.v. skandalýnda ikinci dalganýn soruþturma evresi tamamlandý. Hazýrlanan iddianame mahmekeye sunuldu ve kabul edildi. Mahkeme, davanýn baþlamasý için Türkiye'den istenen hukuki yardýmýn gelmesini bekliyor. Deniz Feneri e.v.'nin Türkiye ayaðýný soruþturan savcýlar, baðýþ paralarýyla Euro 7'ye alýnan "Baltic Kristina" adlý geminin iki Avrupa ülkesi arasýnda çalýþtýðýný tespit etti. Euro 7 tarafýndan Ýstanbul merkezli bir þirkete kiralanan ve ismi deðiþtirilen "Panama bandýralý" gemi Akdeniz'de ticari amaçlý olarak kullanýlýyor. Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya nýn haberine göre, Kanal 7 nin muhasebecisi Firdevsi Ermiþ in Euro7 için baðýþ paralarýyla alýndý itirafýnda bulunduðu gemi nin Akdeniz de çalýþtýðý belirlendi. Panama bandýralý geminin Euro 7 tarafýndan merkezi Ýstanbul olan bir þirkete kiralandýðý öðrenildi. Deniz Feneri e.v vurgununu ortaya çýkaran Kanal 7 nin muhasebecisi Firdevsi Ermiþ in Euro7 için baðýþ paralarýyla alýndý itirafýnda bulunduðu gemi (Baltic Kristina) bulundu. Türk savcýlarýn iki Avrupa ülkesi arasýnda çalýþtýðýný tespit ettiði gemi þu anda Panama bandýralý. Akdeniz de ticari olarak çalýþtýrýlan geminin Euro 7 tarafýndan merkezi Ýstanbul da bulunan bir þirkete kiralandýðý öðrenildi. Geminin akýbetini araþtýran Türk savcýlar ise geminin alýndýðý tarihlerde Euro 7 ye kredi veren Frankfurt taki Vakýfbank Þubesi ne yönelttikleri sorulara ise hâlâ yanýt alamadýlar. Türk savcýlar Euro 7 nin kredi için bankaya teminat olarak gösterdiði Weiss Handels GmbH ye ait taþýnmazlarý sordu, ancak bu soruya hâlâ yanýt gelmedi. Bu sorunun yanýtý savcýlar için büyük önem taþýyor. Çünkü Türk savcýlar krediyi alan Euro 7 þirketiyle, Deniz Feneri e.v nin baðýþ paralarýnýn yönlendirildiði tespit edilen þirketlerden Weiss Handels þirketinin yönetiminde ayný isimlerin bulunmasýný sorguluyorlar. Taþkan ve Ermiþ itiraf etmiþti Deniz Feneri e.v nin son baþkaný Mehmet Taþkan ile hem derneðin hem de Euro 7 nin muhasebecisi Firdevsi Ermiþ Deniz Feneri soruþturmasýnda önemli bir yer tutan gemi olayýyla ilgili önemli itiraflarda bulunmuþtu. O itiraflarýn özetleri þöyle: Mehmet Taþkan: 1 milyon 200 bin Avro luk finansman VakýfBank, amaca baðlý olmaksýzýn Euro 7 ye verilmiþti. Ancak Vakýfbank bu paranýn nereye harcandýðýný biliyordu. Teminat olarak gemi Vakýfbank a yetmemiþ olduðundan, Weiss GmbH nin emlaklarýndan teminat da verildi. Deniz Feneri nin bir hesabýndan da para verildiði kanýsýndayým. Bu paranýn ne kadar olduðunu finans iþleriyle fazla ilgilenmememden dolayý bilmiyorum. Türkiye deki Mustafa Çelik, Ýsmail Karahan ve Zekeriya Karaman (Almanya nýn Türkiye deki asýl failler olarak gösterdiði Kanal 7 nin tepe yönetimi) geminin kiraya verilmesine dair karar verdiler. Firdevsi Ermiþ: Bu geminin parasýnýn yüzde yüzünün Deniz Feneri nin parasýndan ödendiðinden eminim. Dýþarýya bunu baþka þekilde lanse edebilmek için, geminin satýn alýnmasýndan hemen sonra Vakýfbank tan Euro 7 GmbH adýna 1 milyon Avro kredi aldýrýldý. Mehmet Gürhan, bu iþlemi resmi muhasebeye geminin satýn alýnmasý için 1 milyon avro kredi alýndýðý, geri kalan paranýn da sanki Türkiye den geldiðini gösterecek þekilde geçirmem için talimat verdi. Bu kredi, Frankfurt Vakýfbank tan Euro 7 nin hesabýna geçirildikten sonra ise iki kez ve her defasýnda 200 bin Avro yu Türkiye de yeni kurulan Haliç Denizcilik e havale ettim. Bu para orada hangi iþ için ve nereye kullanýldý bilmiyorum. 4 saatlik sorgu Anýmsanacaðý gibi Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, eski Vakýfbank Frankfurt Þube Müdürü Metin Özetçi nin 4 saat süreyle ifadesini almýþtý. Özetçi, Deniz Feneri e.v baðlantýlý soruþturmanýn baþlamasýnýn ardýndan Türkiye ye tayin edilmiþti. Türk savcýlar Özetçi ye, Almanya dan Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý na ulaþtýrýlan kredi sözleþmelerine iliþkin ayrýntýlý sorular yöneltmiþ, Özetçi den, müdürlüðü döneminde Deniz Feneri e.v. ile baðlantýlý þirketlere verilen kredilere iliþkin detaylý bilgi edinmiþti. Özetçi ye Türkiye ye yapýlan para transferlerine iliþkin sorular da yöneltilmiþti. ALMANYA DA ÝKÝNCÝ DAVA Hürriyet gazetesinden Ali Varlý nýn haberine göre Almanya tarihinin en büyük baðýþ skandalý olarak kayýtlara geçen Deniz Feneri e.v. skadalýnda ikinci dalganýn soruþturma evresi tamamlandý. Hazýrlanan iddianame mahmekeye sunuldu ve kabul edildi. Deniz Feneri nin ilk dalgasýnda, Almanya daki Deniz Feneri nin eski Baþkanlarý Mehmet Gürhan ve Mehmet Taþkan ile muhasebecisi Firdevsi Ermiþ yargýlanýp ceza alýrken, ikinci dalga ise Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK eski Baþkaný ve þimdiki üyesi Zahid Akman, Kanal 7 Yönetim Kurulu Baþkaný Zekeriya Karaman, yöneticileri Ýsmail Karahan ve Harun Kapýyoldaþ ý kapsýyor. Kanal 7 Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Çelik in dosyasý ise sanýklardan ayrýldý. Çelik için ayrýca soruþturma yapýlacaðý öðrenildi. 10 yýla kadar hapis Frankfurt Savcýlýðýnca Zekeriya Karaman, Zahid Akman, Ýsmail Karahan ve Harun Kapýyoldaþ hakkýnda hazýrlanan iddianame 58 sayfadan oluþuyor. Ýddianamede birinci sanýk olarak Zekeriya Karaman, ikinci sanýk olarak Zahid Akman, üçüncü sanýk olarak da Ýsmail Karahan gösterildi. Harun Kapýyoldaþ ise iddianameye dördüncü sanýk olarak girdi. Frankfurt ta iki savcýnýn ortak hazýrladýðý ve 20 Aðustos 2009 tarihinde tamamlanan 6310 Js /08 dosya numaralý iddianamede, sanýklar dolandýrýcýlýk suçunu düzenleyen Alman Ceza Yasanýnýn 263. maddesinin 1. Ve 3. fýkrasý ve birden fazla kiþinin suça iþtirak etmesini düzenleyen Ceza Yasasý nýn 25. maddesinin 2. fýkrasýndan yargýlanacak. Akman, Karaman, Karahan ve Kapýyoldaþ kendilerine ve üçücü þahýslara yasa dýþý yollarla kazanç saðlamak amacýyla sahte faturalar düzenlemek, sahte baðýþ makbuzlarý hazýrlamak, gayri resmi muhasebe tutmak ve sürdürmek, üçüncü þahýslarý bu yolla zarara uðratmakla suçlanýyor. Alman Ceza Yasasýnýn 263. maddesi bu tür suç iþleyenlere saðlanan yarar ve verilen zararýn maddi büyüklüðüne göre 6 ay ile 10 yýla kadar hapis cezasý öngörüyor. Yardým bekliyoruz Frankfurt Savcýlýðý Basýn Sözcüsü Doris Möller-Scheu, davanýn ne zaman baþlaacaðý yönündeki soruya cevap veremeyeceðini söylerken, Almanya da soruþturmalarýn tamamladýðýný belirtti. Möller Scheu, yeni bir adýmýn atýlabilmesi için Türkiye den talep edilen hukuki yardýmýn gelmesini beklediklerini kaydetti. Sözcü, Türkiye den ne zaman yardým gelecek sorusuna ise iki kolunu yana açarak Bilmiyorum. Umarým biran önce gelir demekle yetindi. Akman a üç soruþturma RTÜK eski Baþkaný Zahid Akman hakkýnda tamamlanan Deniz Feneri Ýddinamesi dýþýnda iki ayrý suç ile ilgili soruþturma daha yürütüldü. Akman, Deniz Feneri nde kurye olmak, baðýþ paralarýný almak, baðýþ paralarý ile þirket kurmakla suçlanýrken, ayrýca yönetim kurulu üyeliði yaptýðý Offenbach & Frankfurt Yapý Kooperatifi OFWG yolsuzluðunda da soruþturmaya tabi tutuldu. Savcýlýk bu konu ile ilgili ilk soruþturmada takipsizlik kararý verdi. Savcýnýn kararýna kooperatif maðdurlarý itiraz edince soruþturma dosyasý yeniden açýldý. Akman, ayrýca resmi belgede tahrifat yapmak suretiyle kendisine menfaat saðlamaktan da soruþturuldu. Hapis cezasý aldýlar Almanya da yýllarý arasýnda Deniz Feneri e.v. Avrupa da yaþayan Türklerden tespit edilebilen resmi rakamlara göre tam 42 milyon Euro para toplandý. Yoksula, yetime, ihtiyaç sahiplerine para ve maddi baðýþta bulunulacaðý vaadiyle toplanan paralar daha sonra amaç dýþý kullanýldý. Almanya da 2007 yýlýnda patlak veren Deniz Feneri e.v. skandalýnda eski Baþkanlar Mehmet Gürhan ve Mehmet Taþkan ile Deniz Feneri e.v. nýn gayri resmi muhasebesini tutan Firdevsi Ermiþ hapis cezasýna çarptýrýlmýþtý. Frankfurt 26. Asliye Ceza Mahkemesi 17 Eylül 2008 tarihinde verdiði kararda Mehmet Gürhan a 5 yýl 10 ay, Mehmet Taþkan a 2 yýl 9 ay ve Firdevsi Ermiþ e 1 yýl 10 ay hapis cezasý vermiþti. Toplam 10 yýl 5 ay hapis cezasý alan sanýklardan Firdevsi Ermiþ ve Mehmet Taþkan hapis cezalarýný tamamlarken Mehmet Gürhan ise hala cezaevinde. ( Cumhuriyet, Hürriyet)

8 Bir süredir çay pazarý ile özel olarak ilgilenen Ülker grubu, yabancý ortaklý yeni bir þirket kurarak Trabzon Arsin de yeni bir çay alým tesisi inþa edileceðini açýkladý. Son dönemde gündemde olan Çay Kanunu Tasarýsý'nýn Ülker'in beklentileriyle uyum içinde olmasý dikkat çekiyor Cazibesini koruyan çay piyasasý son dönemlerde sermayenin iþtahýný kabartýyor. Türkiye de çay pazarý, yýllar itibariyle deðiþse de yüzde 55 ila 60 oranlarýnda Çaykur un elinde. Çay Sanayicisi Ýþ Adamlarý Derneði (ÇAYSÝAD) verilerine 2009 yýlýnda Türkiye çay pazarýnýn büyüklüðü 1 milyar TL yi aþtý. Türkiye ayný zamanda dünyanýn en çok çay tüketilen ikinci ülkesi konumunda. Çay pazarýnýn büyüklüðü ve tüketimin çok olmasý sebebiyle, pek çok yerli ve yabancý çay þirketi bu pazara girmek istiyor. Bu alana girmek isteyen þirketlerden biri de Ülker. Ülker in çaya ilgisi yeni deðil Ülker, daha önce Yýldýz Holding ile çay pazarýnda faaliyet göstermekteydi. Ýlk önce Kopuz Gýda ya ait Tadým Çay ýn yüzde 50 hissesini alarak þirkete ortak olmuþ ve Ülker Natura, Halk Çay ile Bizden Biri markalarý altýnda aðýrlýklý siyah dökme çay üretimini denemiþti. Fakat bu alanda istediði büyümeyi elde edemeyerek þirketteki hisselerini ortaklarýna devretmiþti. Daha sonra siyah çay pazarýnda payý %1 olan Oba Çay ý ve bitki ve meyve çaylarýndaki payý %1.9 olan Doða Bitkisel Ürünleri alarak tekrar çay pazarýna girdi. Ülker þimdi de, ÇAYSÝAD baþkaný Rahmi Üstün ün deyimiyle B planýný uyguluyor. Üstün yaptýðý açýklamada þöyle dedi: Dünyanýn kamulaþtýrmaya gittiði bir dönemde Çaykur un özelleþtirileceðini düþünerek hesap yapmak çok mantýklý deðil ve özelleþtirme için daha uzun dönem beklemek gerekiyor. Ülker in B planý, Yýldýz Holding in kendine yabancý bir ortak bulmasý. Yýldýz Holding in ortaklarýndan Enfes Gýda nýn Almanya nýn çay markalarýyla tanýnan Ostfriesische Tee Gesellschaft firmasýnýn sahibi Laurens Spethmann Holding AG & Co. KG (LSH) ile ortaklýða hazýrlandýðýný açýkladý. Almanya çay pazarýnda önemli bir paya sahip olan LSH nin ürünlerinin yüzde 95 i poþet çaylardan oluþuyor ve þirket uzun zamandýr Türkiye pazarýyla ilgileniyor. Neden Arsin? Ülker, 2009 yýlýnda Alman çay þirketiyle baþlanan görüþmelerini Mart ayýnda tamamlayarak siyah çay ve bitki çay alanlarýnda faaliyet göstermek üzere Milford Yýldýz þirketinin kurulduðunu ilan etti. Milford Yýldýz þirketi, yeni bir üretim tesisi kurarak ve Trabzon Arsin'de bir çay alým ünitesi açarak faaliyete baþlayacaðýný açýkladý. Çay alým ünitesinin açýlmasý fabrikada iþlenmek üzere üreticiden yaþ çay alýnmasý anlamýna geliyor. Ancak Trabzon Arsin de çay yetiþtirilmiyor. Bu durumda da neden bu bölgenin seçildiði yönünde soru iþaretleri doðuyor. Arsin, hem organize sanayi bölgesi hem de liman ve hava ve kara yollarý açýsýndan da önemli bir yer. Dolayýsýyla bu bölgenin seçilmesi ile hem ucuz iþgücü hem de çayýn taþýnmasý açýsýndan stratejik bir tercih yaðýldýðý anlaþýlýyor. Ülker'e özel tasarý mý? Dikkat çeken diðer bir önemli geliþme ise Rize Ticaret Borsasý tarafýndan hazýrlanan Çay Kanun Tasarýsý nýn 17/4 Yeni Pazarlar baþlýklý maddesinin Ülker in Arsin i seçme nedeniyle örtüþecek bir düzenleme olmasý. Maddede þöyle deniyor: Uluslararasý pazarlarda yeni markalar oluþturmak, imaj yenilemek gayeleriyle, farklý ülke ürünleriyle asgari yüzde 50 oranýnda Türk çayý ile harman yapmak suretiyle ve sadece serbest bölgelerde paketleme ve satýþ yapýlacak ürünler ve tesisler için ne tip bir ruhsatlandýrma yapýlacaðý, hangi tür teþviklerin kullanýlacaðý ve bu teþviklerin hangi kaynaklardan temin edileceði, Kurul tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikle belirlenir. Çay Kanun Tasarýsý nýn tartýþýldýðý þu günlerde Ülker in yabancý bir ortakla çay pazarýna yeniden girmesi ve tasarýnýn maddelerindeki düzenlemeler arasýndaki benzerlikler dikkat çekiyor. Sendika.Org Buna göre GDO veya ürünlerinin ithalatý, ihracatý, deneysel amaçlý serbest býrakýlmasý, piyasaya sürülmesiyle genetiði deðiþtirilmiþ mikroorganizmalarýn kapalý alanda kullanýmýna, bilimsel esaslara göre yapýlacak risk deðerlendirmesine göre karar verilecek. Risk deðerlendirme sonuçlarýna göre risk oluþturmayacaðý belirlenen baþvurular için verilen kararýn geçerlilik süresi 10 yýl olacak. Baþvurular Tarým Bakanlýðý na Her bir GDO ve ürününün ilk ithalatý için gen sahibi veya ithalatçý, yurtiçinde geliþtirilen GDO ve ürünü için ise gerçek ve tüzel kiþiler tarafýndan Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý na baþvuru yapýlacak. Baþvurularda, baþvurunun içeriðine iliþkin bilgilerle GDO ve ürününün ne amaçla kullanýlacaðý yazýlacak. GDO lu ürünlerin insan, hayvan ve bitki saðlýðý ile çevre ve biyolojik çeþitliliði tehdit etmesi halinde baþvurular reddedilecek. Denetimi Tarým Bakanlýðý Yapacak GDO ve ürünlerinin onay almadan piyasaya sürülmesi, Biyogüvenlik Kurulu kararlarýna aykýrý olarak kullanýlmasý veya kullandýrýlmasý, genetiði deðiþtirilmiþ bitki ve hayvanlarýn üretimi, GDO ve ürünlerinin kurul tarafýndan piyasaya sürme kapsamýnda belirlenen amaç ve alan dýþýnda kullanýmý, bebek mamalarý ve bebek formülleri, devam mamalarý ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanýlmasý yasak olacak. Piyasaya sürülen GDO ve ürünlerinin kontrol ve denetiminden Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý sorumlu olacak. GDO ve ürünleriyle ilgili olarak herhangi bir riskin ortaya çýkabileceði yönünde yeni bilimsel bilgilerin ortaya çýkmasý durumunda karar, Biyogüvenlik Kurulu tarafýndan iptal edilebilecek. Her Ürüne Kimlik Verilecek Her bir GDO ve ürününe ayýrt edici kimlik verilerek kayýt altýna alýnacak. Kayýt altýna alýnan GDO ve ürünlerine iliþkin belgelerin 20 yýl süreyle saklanmasý zorunlu olacak. Etiketlerinde ürünün GDO içerdiði bilgisi yer alacak. Ýlgililer, GDO ve ürünleriyle ilgili olarak yeni bir risk ya da risk þüphesini öðrendiði takdirde, durumu derhal bakanlýða bildirmek ve tedbir almakla yükümlü olacak. Biyogüvenlik Kurulu Oluþturulacak GDO ve ürünleriyle ilgili yapýlan baþvurularýn deðerlendirilmesi ve diðer maddelerin yürütülmesi için Biyogüvenlik Kurulu oluþturulacak. Kurul bakanlýkça dört, Çevre ve Orman Bakanlýðý nca iki, Saðlýk Bakanlýðý nca bir, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nca bir ve Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý nca bir üye olmak üzere belirlenen toplam dokuz üyeden oluþacak. Kurul görevini yaparken baðýmsýz olacak; hiçbir makam, organ, merci ve kiþi, kurula emir ve talimat veremeyecek. (HABER MERKEZÝ) Verlecek Cezalar GDO ve ürünlerini, kabul edilen tasarý hükümlerine aykýrý olarak ithal eden, üreten veya çevreye serbest býrakan kiþi, 5 yýldan 12 yýla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasýna çarptýrýlacak. Belirlenen esaslar çerçevesinde ithal edilen, iþlenen GDO larý veya GDO ve ürünlerini, ithal izninde belirlenen amaç ve alan dýþýnda kullanan, satan, bu özelliðini bilerek satýn alan, bulunduran kiþi, 4 yýldan 9 yýla kadar hapis cezasýna mahkum edilecek. 200 Bin TL ye Kadar Para Cezasý Ýthal edilen GDO lardan elde edilen ürünleri, ithal izninde belirlen amaç ve alan dýþýnda kullanan, satýþa sunan, bu özelliðini bilerek satýn alan kiþi ise 3 yýldan 7 yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlacak. Yalan beyanda bulunarak ithal iznini alan kiþi, 1 yýldan 3 yýla kadar hapis cezasýna çarptýrýlacak. Bu suçlarýn bir tüzel kiþinin faaliyeti çerçevesinde iþlenmesi halinde, tüzel kiþiye 100 bin TL den 200 bin TL ye, belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen baþvuru sahiplerine her bir yükümlülük ihlali dolayýsýyla 10 bin TL ye, 30 bin TL ye kadar, GDO ve ürünlerini tasarýda belirlenen hükümlere aykýrý olarak kapalý alanlarda kullananlara ise 10 bin TL para cezasý kesilecek. Ýdari para cezalarý, tebliðden itibaren 1 ay içerisinde ödenecek. EVRENSEL

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Gökgürültülü Saðanak Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 14 2 Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Meral Salman meral_salman@hotmail.com Anne Katli Ankara da, üniversite öðrencisi bir genç

Detaylı