3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI"

Transkript

1 DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini söyledi. Özel Yetkili Mahkemeler kaldýrýlsýn, Terörle Mücadele Kanunu kaldýrýlsýn, gözaltý ve tutuklamalara son verilsin, tutuklananlar serbest býrakýlsýn talepleriyle birçok kentte toplanan binlerce kiþi AKP nin baskýcý politikalarýna dur dedi. Ankara da Kolej kavþaðýnda toplanan DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri buradan Sakarya Caddesi ne yürüdüler. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, burada yaptýðý konuþmada "Ya onlar bu ülkeyi cehenneme çevirecek ya biz bu ülkeye baharý getireceðiz" dedi. Daha sonra 4 örgüt adýna ortak açýklamayý DÝSK Genel Baþkan Vekili Tayfun Görgün okudu. 3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI Deðerli Basýn Emekçileri, AKP nin "ileri demokrasi" balonu ve yalaný orta yerde patladý. Býrakalým "ileri"sini, en geri demokrasilerde bile olmayan uygulamalar günlük yaþamýmýzýn bir parçasý haline geldi. AKP için demokrasinin kýstasý AKP li olmak, AKP politikalarýný kayýtsýz þartsýz desteklemektir. AKP ye göre en tehlikeli iþ ise AKP karþýtlýðýdýr. En tehlikeli düþünce AKP yi eleþtirmektir. 3 DE Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) tarafýndan Ankara Mülkiyeliler Birliði'nde dün (4 Aralýk) düzenlenen basýn toplantýsýnda "karanlýðýn en uzun, aydýnlýðýn en az olduðu gün olan" 21 Aralýk'ta Türkiye çapýnda greve çýkýlacaðý açýklandý. Grevin gerekçeleri KESK Genel Baþkaný Lami Özgen ve KESK'e baðlý sendikalarýn baþkanlarýnýn da katýldýðý basýn toplantýsýnda konuþan Özgen, 21 Aralýk'ta greve çýkma gerekçelerini þöyle sýraladý: 7 DE Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan ülke genelinde 03 Ekim - 30 Kasým 2011 tarihleri arasýnda baþlatýlan Sonbahar Dönemi Þap Aþýlama Kampanyasý Ýlimizde büyük bir baþarý ile tamamlandý. Konuyla ilgili olarak açýklamalarda bulunan Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Ahmet ÞAHÝN þunlarý söyledi. Sonbahar Dönemi Þap Aþýlama Kampanyasýna ayný anda ülke genelinde 03 Ekim tarihinde baþlanýlmýþ ve 30 Kasým 2011 tarihine kadar devam etmiþtir. Bu kampanya kapsamýnda; Nevþehir Merkez, Acýgöl, Avanos, Derinkuyu, Hacýbektaþ, Gülþehir, Kozaklý ve Ürgüp Ýlçelerinde büyük baþ sýðýr cinsi hayvanlardan adedi aþýlama programýna dâhil edilmiþtir. Sonbahar Dönemi Þap Aþýlama kampanyasý kapsamýnda Nevþehir Merkez Ýlçe ile birlikte 7 ilçenin tamamýnda aþýlama yapýlmýþtýr. Bu kampanya döneminde de Ýlimiz genelinde hayvan aþýlama programýna alýnarak adet büyük baþ sýðýr cinsi hayvan þap hastalýðýna... 3 DE 5 DE Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çölleþme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen 'Kurak ve Yarý Kurak Alan Yönetimi' konulu çalýþtay Nevþehir'de baþladý. Nevþehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Dinler Otel'de baþlayan ve 8 Aralýk 2011 tarihine kadar sürecek olan Çalýþtay'ýn açýlýþýna Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ, Ürgüp Kaymakamý Tuðba Yýlmaz, Ürgüp Belediye Baþkaný Fahri Yýldýz, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Orman Genel Müdür Yardýmcýsý Yunus Þeker, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çölleþme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi Avcý, Türkiye'nin çeþitli üniversitelerinden bilim adamlarý ve sivil toplum örgütü temsilcileri katýldý. Çalýþtayýn açýlýþýnda konuþan Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Orman Genel Müdür Yardýmcýsý Yunus Þeker, Çalýþtay'a üniversitelerin orman ve ziraat fakültelerinden, araþtýrma müdürlüklerinden, kamu kurum ve kuruluþlardan ve sivil toplum örgütlerinden 70'e yakýn bilim adamý ve uzmanýn katýldýðýný söyledi. Devamý 3 DE

2 Karmaþýk gündemlerin, her gün, bazen günde birkaç kez deðiþtiði/ deðiþtirildiði bir süreci birlikte yaþýyoruz. Yakýn zamanýn en önemli gündemi hiç kuþkusuz devletin yeniden yapýlandýrýlmasýydý. Televizyon dizilerini andýran bir dizi Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çýkarýldý. KHK ile, bazý yeni bakanlýklar kuruldu, bazý bakanlýklarýn isimleri deðiþti, deðiþtirildi. Ýsmi yenilenen bakanlýklar ile yeni kurulan bakanlýklar elbetteki yeni ihtiyaçlar nedeniyle idi. Ancak bu ihtiyaçlar halkýn deðil, sermayenin yani büyük þirketlerin ihtiyaçlarýný karþýlama amaçlýydý. Söz konusu yeniden yapýlandýrma siz, yeni sömürü alanlarý için deðiþim diyebilirsinizsömürüye açýlacak yeni alanlarýnýn neler/nereler olacaðýna kýlavuzluk ediyor. Yoksa, býrakýn halký, seçilmiþlerin olduðu Meclis teki partileri bile devre dýþý býrakarak KHK çýkarýlmazdý, herhalde Bilindiði gibi þimdi de, Mevcut Anayasa nýn deðiþtirilmesi çabalarý yoðunluk kazanmýþ durumda. Yenilenecek Anayasa, çýkarýlan KHK lerin ekonomik ve politik ruhuna uygun, onun en üst zýrhý olma ihtimalini içinde barýndýrýyor denilebilir. YENÝ ANAYASA çalýþmalarý, Hükümet tarafýndan gündemden düþürülmüyor; her vesile ile hatýrlatýlýyor, gündeme taþýnýyor. Görünen o ki; öyle ya da böyle, bir anayasa çýkacak, çýkarýlacak. Macun tüpten çýktý bir kez Muhalefet partilerince Anayasa deðiþikliði konusunda belki de en fazla konuþulacak konu Mevcut Anayasa nýn 1. ve 2. maddeleri olacak. Bu güne kadar yürütülen politikalarla nasýl halka, cambaza bak denilerek toplumsal varlýklar ile doðal ve yaþamsal varlýklarýn birçoðu özelleþtirmeler adý altýnda sermayeye devredildiyse, sosyal haklar týrpanlandýysa ayný oyun yeni Anayasa çalýþmalarýnda sahnelenebilir. Yaþam savunucularý doðanýn yaþanabilirliðini garanti altýna alacak öneriler geliþtirip, kamuoyuyla paylaþmalý, oyunda yerlerini alabilir. Anayasa yaþam savunucularýna raðmen sermayenin çýkarlarý doðrultusunda çýkabilir, yaþam savunucularý göstereceði çabalarla en azýndan tarihe not düþme görevini yerine getirilmiþ olunur. Devletin þeklini ve Cumhuriyetin niteliklerini tanýmlayan Anayasa nýn I. Ve 2. maddelerinin deðiþtirilip deðiþtirilmeyeceði mecliste grubu olan partiler ile dýþarýda fikri katkýya soyunmalarý resmi devlet tarafýndan istenen kurumlar ve örgütler arasýnda kuþkusuz tartýþýlacaktýr. Anayasa nýn 1. ve 2. maddeleri deðiþsin mi, deðiþmesin mi tartýþmasýndan taraf olmak yaþam savunucularýnýn birincil görevi olmasa gerek. Önceliði doðaya verecek, her iki maddeyi zenginleþtirecek fikri katkýya soyunmalarýna gerek görülmeyenler tarafýndan gündeme taþýnabilir. Mevcut Anayasa da yer alan; Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, sosyal ve laik bir devlettir e ek olarak; ekolojivk bir hukuk devlettir, doðaya zarar verecek veya verme ihtimali olan kanun teklifi yapýlamaz talebini sunmak ve savunmak baþka bir zemin sunabilir. Bilindiði üzere ekonomik gereklilikler bahanesiyle doða tahribatý aldý baþýný gidiyor. Baþka bir deyiþle doðaya yönelik yatýrýmlar,ekonomik büyüme esaslý olduðu için ekolojik krizi büyütüyor. Uygulanan endüstriyel üretim modeliyle kimyasal ilaç ve gübrelerin atýklarý nedeniyle toprak ve suyun kirlendiði saklanýlamýyor, savunulamýyor ama üretim modelinden tarým, gýda ve ecza þirketleri gýdalandýðý için deðiþtiril(e)miyor da. Bu modelle elde edilen gýdalarýn saðlýklý olmadýðý herkes ve kesim tarafýndan bilindiði halde el deðmeden hijyenik ortamlarda paketlendiði için, saðlýklý gýda üretildiði, hazýrlanan gýda yönetmelikleri ve tüketimi körükleyici propaganda ve reklâmlarla yanýlsama yaratýlmaya devam ediliyor. Doðal varlýklarýmýz olan ve doðada yaþayan her þeyin yaþam iksiri olan akarsularýn sularý, HES adý altýnda su/enerji þirketlerine aktarýlýyor; sahip kýlýnýyor. Suyun %90 nýn enerji üretimi ve para ile satýlmasý için þirketlere devrini, geriye kalan %10 ile doðanýn yaþamýný devem etmesi isteniyor. Bu açgözlülükle (paragözlülükle) gezegenimiz tahrip edilirken çýkarýlacak Yeni Anayasa nýn doða karþýtý sermaye ve yanlýlarý için yasal güvence oluþturma, kýlýf dikme operasyonu olduðu yaygýn bir kaný. Farklý bir dönüþe öncülük yapmalarý doðadan kazanç elde etme arzusu ile yanýp tutuþanlardan ve ona destek olan siyasi partilerden elbette beklenemez. Doðayla uyum içinde yaþamanýn yolunu bütün dünya arýyor. Çünkü geri dönüþü olmayan bir noktaya gidiliyor. Geç de olsa doðanýn bütünlüklü bir sistem olduðu, insanýn da onun efendisi deðil, yalnýzca bir parçasý olduðu fark edilmeye baþlandý. Fark edenler, Yeni Anayasa da; Devlet, iþ imkaný yaratmak ve köylü halkýn refahýný güvence altýna almakla görevlidir. Bu amaçla üreticilerin, entegre -üretimden pazarlamaya- olacak, kýrsal yapýnýn oluþmasýný teþvik eder. Köylüyü kente deðil, kentin olanaklarýný kýra -köy kültürünü bozmadan- taþýmakla görevlidir. Beslenme saðlýðý, ve güvencesi içerde tarým üretiminin geliþmesi ve iyileþtirilmesi ile saðlanýr. Devlet, kýrsal entegre geliþiminin temeli olarak aile çiftçiliðini/tarýmýný teþvik eder. Böylelikle halkýn gýda güvencesini, memleket topraklarýnda saðlayarak, üretilen ürünlerin yeterliðini, devamlýlýðýný ve tüketiciye uygun alým olanaðýyla sunulmasýný güvence altýna alýr. Devlet, ekosisteme zarar verebilecek her türlü faaliyet öncesinde yaþamsal ve sosyokültürel etki çalýþmalarý yürütmekle yükümlüdür. Toksin atýk ve tehlikeli maddelerin ülkeye girmesinin yaný sýra, nükleer, kimyasal ve biyolojik silah kullanýmýný ve üretimini önler. Doðaya zarar verecek veya verme ihtimali olan kanun teklifi yapýlamaz; Görüþleri cesaretle savunulabilir, savunmalýyýz *Çiftçi-Sen Genel Baþkaný Katledilen Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink davasýnda, savcýnýn mütaalasýna iliþkin görüþlerini açýklayan avukatlar, "Mahkemeniz ya bebekten katil yaratan ve artýk aydýnlanmýþ bu tarihselliði görecek ya da bebekten katil yaratan bu karanlýðýn koyulaþmasýna neden olacak" dedi. Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde bu sabah baþlayan 22. duruþmanýn ikinci oturumunda söz alan Dink ailesinin avukatlarý, savcýnýn davayla ilgili hazýrladýðý esas hakkýndaki mütaalasýna iliþkin "Dink cinayetinin üç beþ gencin galeyana gelmesi ile deðil, köklerini yüz yýldan uzun bir zamandan beri beslenen, körüklenen sistematik bir düþmanlýktan alan bir cinayet " olduðuna iliþkin görüþlerini belirtti. Yaklaþýk 55 sayfa olan görüþlerin birinci bölümünde avukatlar, suikasta giden süreçte Türkiye'de nasýl bir siyasi atmosfer olduðunu, bu siyasi atmosferin tarihsel kökenlerini ve cinayete giden yolda medyadan yargýya, emniyetten jandarmaya kadar tüm devlet kurumlarýnýn hazýrladýðý zemini gözler önüne serdi. 'ÝTTÝHATÇI GELENEÐÝN UZANTISI' Hrant Dink'in hedef gösterildiði süreçte, darbe hazýrlýklarýnýn yapýldýðý, ülkenin önemli ve tanýnmýþ gazeteci, yazar ve aydýnlarýna suikast planlandýðý, aralarýnda Hrant Dink'in de bulunduðu bu kiþilere iliþkin ölüm listelerinin oluþturulduðu bugün ortaya çýkan bilgiler arasýnda olduðunu kaydeden avukatlar, ayný süreçte, devlet yapýlanmasýnda deðiþime ve kurumlar arasýnda farklýlaþmaya hatta çatýþmalarýn da yaþandýðýný ekledi. Birbirleriyle kavgalý devlet kurumlarýnýn Dink cinayetinin hazýrlýðýna katký, iþlenmesine kolaylýk ve katil zanlýsýna kahraman muamelesi konusundaki uyumunun devlet kadrolarýnda mevcut bir baþka güçlü zihniyetin ne kadar yaygýn ve içselleþtirilmiþ olduðunu süreç içerisinde görüldüðünü kaydeden avukatlar, sürece bir bütün olarak bakýldýðýnda ise, bu zihniyetin, cinayetleri içselleþtiren, olaðanlaþtýran, meþrulaþtýran farklýlýklara, özellikle Ermenilere düþman "ittihatçý geleneðin" uzantýsý olduðunu ortaya çýkarttýðýna vurgu yaptý. Ege Denizi nde Midilli Adasý nýn güneybatýsýnda saat de 5.1 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Deprem Ýzmir den Çanakkale ye kadar sahil kesiminde hissedildi. Herhangi bir hasara neden olmayan deprem, kýsa süreli heyecan yarattý. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü, saat deki depremin 6 kilometre derinlikte olduðunu belirtip, büyüklüðünü 5.1 olarak açýkladý. Yabancý deprem siteleri depremin koordinatlarýný, Ýzmir in kuzeybatýsýnda 84 kilometre uzaklýkta, Midilli Adasý nin 'DEVLET GELENEÐÝ' Dink cinayetinin iki "Devlet geleneði"nin kesiþme noktasýnda durmakta olduðunu kaydeden avukatlar, bu gelenekleri ise "siyasi cinayetler" ve "Ermeni düþmanlýðý" olarak nitelendirdi. Avukatlar, hakikati ortaya çýkaracak bir yargýlama yapýlmasý için gerekli olanýn ise, bu iki devlet geleneðiyle yüzleþmekten geçtiðini söyledi. Avukatlar, "Devletin siyasi cinayet geleneðiyle yüzleþmeden suç örgütü nün yöntemlerini ve eylemin örgütlenme biçimini anlamak mümkün olmayacaðý gibi; kadim Ermeni düþmanlýðýyla yüzleþmeden de suç örgütü nün bu eylemi gerçekleþtirmesinin, üstelik gözler önünde, göstere göstere gerçekleþtirebilmesinin en önemli nedeni de anlaþýlamayacaktýr" uyarýsýnda bulundu. 'MAHKEME BEBEKTEN KATÝL YARATAN TARÝHSELLÝÐÝ GÖRMELÝ' Dink cinayetinin, devletin bazý konularda çatýþmalý görünen kurumlarýnýn ortak bir uzlaþýsý sonunda, öncesi ve sonrasý ile planlanarak, kolaylaþtýrýldýðý, iþlendiði; ayný uzlaþý ile gerçek faillerinin gizlendiði, yargýlamanýn dýþýnda býrakýldýðý gerçeðini ortaya koyduðunu kaydeden avukatlar, görüþlerinin birinci bölümünün sonunda "Mahkemeniz ya bebekten katil yaratan ve artýk aydýnlanmýþ bu tarihselliði görecek ve yeni cinayetlerin, yeni katillerin, yeni maðdurlarýn ortaya çýkmasýný önlemek, toplumsal barýþý saðlamak, bugünlerde yerle bir olan adalet duygusunu onarmak, toplum nezdinde gittikçe itibar kaybeden hukuka ve yargýya olan güveni yeniden tesis etmek için bir adým atacaktýr ya da kendisine biçilen rol çerçevesinde, eksik, yanlýþ, maddi gerçekle örtüþmeyen ve hiç kimseyi tatmin etmeyen bir karar verecek ve bebekten katil yaratan bu karanlýðýn koyulaþmasýna neden olacaktýr" deðerlendirmesinde bulundu. Avukatlar, esas hakkýndaki görüþlerinin ardýndan görüþlerinin ikinci bölümünü sunmak ve TÝB'den gelen kayýtlarýn incelenmesini talep etmek amacýyla mahkemeden süre talep ederken, mahkeme heyeti müdahil avukatlarýn ve sanýk avukatlarýnýn esas hakkýndaki görüþlerini beyan etmeleri amacýyla duruþmayý 26 Aralýk tarihine erteledi. (Ýstanbul/DÝHA) güneybatýsýna 35 kilometre uzaklýkta olarak verdi. KARABURUN SAKÝN Türkiye de depremin merkez üssüne en yakýn yer Karaburun Yarýmadasý.Karaburun Kaymakamý Fatih Aksoy, depremi hissettiklerini ancak kimsenin paniðe kapýlmadýðýný söyledi. Aksoy, Ýlçe de herhangi bir hasar olmadýðýný belirtti. Çanakkale de ise depremin ardýndan kýsa süreli bir panik yaþandý. Özellikle yüksek binalarýn üst katlarýnda oturanlar, depremi daha çok hissetti. Depremle ilgili olarak þu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybý bilgisi ulaþmadý. ARTÇI DA OLDU Bu arada, saat da, yine Ege Denizi nde 5 kilometre derinlikte Richter ölçeðine göre 4.2, saat de ise, 3.7 büyüklüðünde depremler kaydedildi. Saat de ise, merkez üssü Dikili açýklarý olan ve 14,4 kilometre derinlikte meydana gelen 3 büyüklüðünde bir deprem olmuþtu. (ntvmsnbc) 05 Aralýk 2011

3 Sulucakarahöyük/ANKARA DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini söyledi. Özel Yetkili Mahkemeler kaldýrýlsýn, Terörle Mücadele Kanunu kaldýrýlsýn, gözaltý ve tutuklamalara son verilsin, tutuklananlar serbest býrakýlsýn talepleriyle birçok kentte toplanan binlerce kiþi AKP nin baskýcý politikalarýna dur dedi. Ankara da Kolej kavþaðýnda toplanan DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri buradan Sakarya Caddesi ne yürüdüler. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, burada yaptýðý konuþmada "Ya onlar bu ülkeyi cehenneme çevirecek ya biz bu ülkeye baharý getireceðiz" dedi. Daha sonra 4 örgüt adýna ortak açýklamayý DÝSK Genel Baþkan Vekili Tayfun Görgün okudu. 3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI Deðerli Basýn Emekçileri, AKP nin "ileri demokrasi" balonu ve yalaný orta yerde patladý. Býrakalým "ileri"sini, en geri demokrasilerde bile olmayan uygulamalar günlük yaþamýmýzýn bir parçasý haline geldi. AKP için demokrasinin kýstasý AKP li olmak, AKP politikalarýný kayýtsýz þartsýz desteklemektir. AKP ye göre en tehlikeli iþ ise AKP karþýtlýðýdýr. En tehlikeli düþünce AKP yi eleþtirmektir. Ve AKP için "bombadan bile tehlikeli" olan þey, politikalarýný eleþtiren yazýlar, kitaplardýr. Bu yüzden AKP, muhalif olan herkesi hedef alýyor, düþman görüyor. Türkiye bir açýk hava cezaevine dönüþüyor. Her yeni güne tutuklama haberleriyle baþlýyoruz. Ýnsanca yaþamak isteyen iþçiler, suyunu ve topraðýný korumak isteyen köylüler, parasýz eðitim isteyen öðrenciler, ülkemizde füze kalkaný istemeyenler, gerçeðin peþindeki gazeteciler, adalet arayan avukatlar yani haklarýný arayan herkes tutuklanýyor. Tutuklamalar, seçilmiþ milletvekillerine ve belediye baþkanlarýna kadar uzanýyor. AKP hükümetini eleþtiren, AKP politikalarýna karþý çýkan herkes tutuklanma endiþesi yaþýyor. Ýlk kez Hitler Almanya sýnda duyduðumuz "eþ zamanlý operasyonlar" büyük baþarý olarak sunuluyor. AKP yargýsý adalet daðýtmýyor, korku salýyor. Özel yetkili savcý ve yargýçlar "özel konumlar" elde etme adýna hukuk ilkelerini ayaklar altýna alýyor. "Sýra ne zaman bana gelecek" korkusuyla düþünemez, talep edemez, hareket edemez hale getirilmek isteniyoruz. Emperyalizmin jandarmalýðý karþýlýðýnda satýlan "Ýleri teknoloji" ile her yerde ve anda kontrol altýnda tutulmak isteniyoruz. Toplum "AKP karþýtý" ya da "yandaþ" olarak fiþleniyor. Deðerli Basýn Emekçileri, Yýllarca kadrolaþma politikalarý sonucu devlet AKP lileþti. AKP li olmayan demokratik kurum ve kuruluþlar, hatta kiþiler topyekûn bir saldýrý ve baský dalgasýyla karþý karþýyadýr. Yýllarca alanlarda "Susma, sustukça sýra sana gelecek" diye haykýrdýk! Maalesef öngörümüz gerçekleþti. Bu gidiþat durdurulmazsa sýra herkese gelecek! Çünkü faþist yönelim kurumsallaþýyor. Toplumsal muhalefet önce tehditle, soruþturmalarla, sürgünlerle, copla, biber gazýyla terbiye edilmeye çalýþýlýyor. Bu yetmeyince her an, herkesi içine alabilecek þekilde toplu gözaltý ve tutuklama ile bitirilmek isteniyor. Derelerine, çayýna sahip çýkan onurlu Hopa halký, parasýz eðitim isteyen, devrimci önderlerin anmasýna katýlan gençler bu saldýrýlardan nasibini aldý. Seçilmiþler, üniversite öðretim görevlileri, Nedim Þener ve Ahmet Þýk gibi muhalif gazeteciler, siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütü temsilcileri, gençler, AKP li olmayan belediyeler AKP nin hedef tahtasýnda. Tutukluluk cezaya dönüþtürülmüþ durumda. AKP, hem tutukluyor hem de savunma hakkýndan yoksun býrakýyor. Darbe dönemlerinde bile þahit olmadýðýmýz þekilde onlarca avukat ayný gün gözaltýna alýndý, 33 ü tutuklandý. KESK Genel Baþkaný, eski Genel Sekreteri, eski Kadýn Sekreteri, EÐÝTÝM SEN eski ve yeni Kadýn Sekreterleri, üç Genel Meclis üyesinin de aralarýnda bulunduðu 25 KESK li Sendikal faaliyetleri nedeniyle 6 þar yýl 3 er ay ceza ile cezalandýrýldýlar. Halen 33 KESK li çeþitli cezaevlerinde tutukludur. Ýnsan haklarýna aykýrý þekilde mahkum muayenesine karþý çýktýklarý için, çevre kirliliði konusunda halký bilgilendirdikleri için, Saðlýk Bakanlýðý politikalarýna karþý çýktýklarý için doktorlarýmýz cezalandýrýldý. Tutuklama furyasýnda bir adým da Ýzmir de atýldý. Sendikal faaliyet sürdüren ve taþeron uygulamasýna karþý güvenli iþ, güvenli gelecek mücadelesi veren DÝSK/Genel-Ýþ Sendikasý þube yöneticileri Cafer Konca, Memiþ Sarý, Yakup Yýldýrým, iþyeri temsilcileri Necip Binici, Cafer Alt ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi nin bazý çalýþanlarý ve yöneticileri tutuklandý. AKP nin operasyonlarýna meþruiyet kazandýrmak için ortaya çýkardýðý yeni "öcü" KCK oldu! Kürt sorununun demokratik ve barýþçýl çözümünü isteyen herkes "KCK lidir" iddiasýyla tutuklanma tehlikesiyle karþý karþýya. Bunun en son örneði Prof. Büþra Ersanlý, yazar Ragýp Zarakoðlu ve Deniz Zarakoðlu, KESK eski Genel Sekreteri Mustafa Avcý dýr. Deðerli Basýn Emekçileri, Askeri ve sýkýyönetim Mahkemelerinin yerine kurulan DGM ler eskilerini arattý. DGM lerin yerine kurulan Aðýr Ceza ve Özel Yetkili Mahkemeler ise DGM lere rahmet okutur durumda. Baþbakan ne zaman birilerini hedef yaparsa hemen ertesinde özel yetkili mahkemeler ve savcýlar harekete geçiyor. Daha operasyon yapýlmadan yalaka medyada operasyon bilgileri yer alýyor, kiþiler hedef gösteriliyor. Avukatlarýn bile görmediði, görmesi yasaklanan dosyalar yalaka medyada sayfa sayfa yayýnlanýyor. Hiçbir dönem olmadýðý kadar yargý siyasi iktidarýn yönlendirmesi ve etkisi altýnda. Hükümet aleyhine en ufak bir soruþturma açan savcý ya da hakimler ya görevden alýnýyor, ya da görev yerleri deðiþtiriliyor. Hükümetin politikalarýna uygun hareket edenler ise terfi ettirilerek ödüllendiriliyor. Tuzun koktuðu yer tam da yargýnýn þu an içinde bulunduðu durumdur. Cezaevleri týka basa doldu. Baþbakan yeni okullarýn, hastanelerin, yollarýn yapýlacaðý ya da insanca yaþayacak ücret müjdesi deðil yeni cezaevi yapma müjdesi veriyor! Artýk yeter diyoruz. Bu gidiþata son verilmelidir. Onlar son vermese bizler son vereceðiz. Ülkemizde devrimci bir dönüþüme ihtiyaç olduðu açýktýr. Bu dönüþümü emekten, demokrasiden, özgürlükten ve barýþtan yana olan güçler gerçekleþtirecektir. Bu dönüþümü emek ve demokrasi mücadelesinin zor olduðunu bilen bizler gerçekleþtireceðiz. Bu nedenle diyoruz ki; Özel Yetkili Mahkemeler ve Terörle Mücadele Yasasý kaldýrýlmalýdýr! Gözaltý operasyonlarý durdurulmalýdýr! Hukuka aykýrý tutuklananlar derhal serbest býrakýlmalýdýr! Taleplerimiz dikkate alýnmaz, gereði yapýlmazsa okulda, sýrada, içeride, dýþarýda, fabrikada, iþyerlerinde, her yerde direniþi yükselteceðiz. Ya onlar ülkeyi cehenneme çevirecek ya da bizler geleceðimize sahip çýkarak eþit, özgür, adil ve barýþ içinde bir ülkeyi kuracaðýz... KURTULUÞ YOK TEK BAÞINA, YA HEP BERABER YA HÝÇBÝRÝMÝZ! EMEK VE DEMOKRASÝ GÜÇLERÝ Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan ülke genelinde 03 Ekim - 30 Kasým 2011 tarihleri arasýnda baþlatýlan Sonbahar Dönemi Þap Aþýlama Kampanyasý Ýlimizde büyük bir baþarý ile tamamlandý. Konuyla ilgili olarak açýklamalarda bulunan Nevþehir Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Ahmet ÞAHÝN þunlarý söyledi. Sonbahar Dönemi Þap Aþýlama Kampanyasýna ayný anda ülke genelinde 03 Ekim tarihinde baþlanýlmýþ ve 30 Kasým 2011 tarihine kadar devam etmiþtir. Bu kampanya kapsamýnda; Nevþehir Merkez, Acýgöl, Avanos, Derinkuyu, Hacýbektaþ, Gülþehir, Kozaklý ve Ürgüp Ýlçelerinde büyük baþ sýðýr cinsi hayvanlardan adedi aþýlama programýna dâhil edilmiþtir. Sonbahar Dönemi Þap Aþýlama kampanyasý kapsamýnda Nevþehir Merkez Ýlçe ile birlikte 7 ilçenin tamamýnda aþýlama yapýlmýþtýr. Bu kampanya döneminde de Ýlimiz genelinde hayvan aþýlama programýna alýnarak adet büyük baþ sýðýr cinsi hayvan þap hastalýðýna karþý aþýlanarak % 123 gibi büyük bir baþarý saðlanmýþtýr. Þap Aþýlamasý yýl içerisinde bir ilkbahar birde sonbahar döneminde olmak üzere senede 2 defa uygulanmaktadýr.2011 yýlý Ýlkbahar döneminde de adet büyük baþ sýðýr cinsi hayvan þap hastalýðýna karþý aþýlanmýþ ve % 119,9 gibi büyük bir baþarý saðlanmýþtý. Þap Hastalýðý, halk arasýnda -tabakolarakta bilinen, bütün çift týrnaklý hayvanlarda rastlanan çok bulaþýcý viral bir hastalýktýr. Aðýzda, týrnakta ve memelerde yaralar oluþturan bu hastalýk; süt veriminde %15, et veriminde %10 verim kayýplarýna neden olur. Özellikle buzaðý ve kuzular hastalýða karþý son derece hassas olup % 80 lere varan oranlarda ölümlere yol açabilir. Hastalýktan korunmanýn en önemli yolu, hayvanlarýn altý ay aralýkla yýlda iki kez (ilkbahar, sonbahar) aþýlanmasýdýr. Hayvancýlýk iþletmelerinde, temizlik ve dezenfeksiyon gibi önlemler ile dýþarýdan yeni satýn alýnan hayvanlara þap aþýsý yapýlýp yapýlmadýðýna dikkat edilmelidir. Ayrýca, Ýl Müdürü ÞAHÝN; Aþýlama Kampanyasýnda büyük bir emek ve özveri ile çalýþan Ýl/Ýlçe Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürlüðü personeline ve gösterdikleri yoðun ilgi nedeniyle hayvan yetiþtiricilerine teþekkür etti. Þeker, Kurak ve Yarý Kurak Alan Yönetimi Çalýþtayý'nýn iklim deðiþikline uyum ile olumsuz etkilerinin azaltýlmasý, kullanýlacak türler ve yeni teknikler, planlamada ekosistem yaklaþýmý, sosyal ekonomik hukuki ve mülkiyet problemleri, sulama, ilgili taraflarla iþbirliðinin saðlanmasý ve kamuoyunda farkýndalýk oluþturulmasý açýsýndan olumlu katký saðlanmasýnýn hedeflendiðini kaydetti. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çölleþme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi Avcý ise, Türkiye'nin yüzde 65'inin kurak ve yarý kurak alanlardan oluþtuðunu ve son yýllardaki iklim deðiþikliklerinden en çok etkilenecek alanlarýnda buralar olduðunu vurguladý. Kurak ve yarý kurak alanlarýn kendine has özellikleri olduðunu ve iklim deðiþikliklerinden en çok etkilenen alanlar olduðunu söyleyen Avcý, söz konusu etkinin azaltýlmasýný saðlamak amacýyla bu çalýþtayý düzenlediklerini kaydetti. Nevþehir Valisi Abdurrahman Savaþ da, kamu yönetiminde algýlama ve anlayýþ açýsýndan son yýllarda ciddi geliþmeler kaydedildiðini ve bunun en güzel örneklerinden birinin de erozyonla mücadele konusunda yaþandýðýný söyledi. Bu konuda farklý birimlerin ortak çalýþmalar yaptýðýný ifade eden Savaþ, "Sorunlarýn ancak birlikte çalýþarak çözülebileceðini bizzat bu çalýþtay faaliyetinin kendisi gösteriyor.ortak çalýþma konusunda son yýllarda güzel çalýþmalar var ancak bunun biraz daha geliþtirilmesi lazým. Halen bizim kurumlarýmýzda, farklý kurumlarýn bir araya gelerek iþ birliði yaptýðý anlayýþý var.halbuki birlikte oluþan takým kendi hüviyetini kendisi ortaya koymasý lazým.bunun bir takým konu bazlý veya proje bazlý uygulamalarý var. Kurumu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý olabilir, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý olabilir Gýda ve Hayvancýlýk Bakanlýðý olabilir. Fakat bunlar bir araya geldiðinde diðer kimliklerinden sýyrýlýp, proje takýmý olarak farklý bir kimliðe bürünüp bu þekilde çalýþmasý lazým. Bazý konularda çok uzun soluklu projeler için bu teþkilat vari bir konuma da dönüþebiliyor. Kurumsal kimliklerin ötesinde geldiðimden bu yana da ilimizde de arkadaþlarýmýzýn sen, ben, o tanýmlarý dýþýnda 'kamu hizmeti yürüten biz' kimliði ile hareket etmeleri konusunda sürekli olarak teþvik etmeye gayret ediyorum."dedi.

4 ENVER AYSEVER Ýnsan tuhaf bir beceriye sahip, rastlantý deyip geçiþtiremeyeceðimiz, garip bir yeti bu. Düþüncemizde beliren kimi olay, olgu ve kiþileri çaðýrýyoruz sanki, umulmadýk bir anda karþýmýza çýkýnca onlar, bu kez de þaþýrýyoruz. Oysa söz konusu olan bir davet Çaðrýya kulak verenlerin icabet etmesinden daha doðal ne olabilir! Bu çaðrýnýn mutlaka adý, yeri, yurdu belli bir kimseye yapýlmasý da þart deðil üstelik. Bir döneme, bir duygu ekseninde beliren kimi kiþilere yapýlabileceði gibi, ortadan bir çaðrý olup, kendini muhatap sayan kimselerin üzerine alýnýp, yanýt vermesi de söz konusu olabilir. Geçen on gün karþýma farklý dönemlerde yakýn dostluk ettiðim kimilerini çýkardý. Sahne alýþ sýrasýyla ve farklý gerekçelerle karþýlaþmak tuhaf bir irkilme yarattý ruhumda. Unutulmuþ ve öyle olduðu için de ölü olarak kabul ettiðimiz kiþilerin ete kemiðe bürünmüþ biçimde, üstelik ayný bedende ama neredeyse bambaþka kiþiliklerle önümde durmasý üstüne yeniden düþündüm. Henüz üniversite öðrencisi ve hayli yaþam acemisi bir genç kýz olarak býraktýðým birinin, evli, çocuklu ve uzun süre yurtdýþýnda yaþama deneyimi edindikten sonra karþýma çýkmasý hoþ bir sürprizdi ilk bakýþta, ama sonra tanýþma, dostluk ve yeniden tanýþma üzerine düþünme gereði doðurdu. Sürekli sevmek, sürekli ve güvence altýnda bir arada olmayý arzu etmek diye bir duygu/durum var mý? Ya da bir zaman fikirleriyle, varlýðýyla çekici olan bir kimsenin, geçen zaman ardýndan sizi kolayca aramasýyla kurulan yeni dilin, ne denli samimiyet içereceðini hesaplamak gerçekten kolay mý? Ergen yýllar, ilk gençlik ve hemen sonrasýna dair düþündüðüm günlerdeyken gelmesi bu kiþinin elbet doðal bir tesadüf deðil. Ben o günlere dair muhtemelen bir tanýk aradým ve aklýmdan geçenlerin gerçekliðini teyit etmek için bu daveti yaptým. Zihnin kendini iyi hissetmek, kasýtlý çarpýtmalarý önlemek, yerli yerinde ve içten bir röntgen çekmek adýna gösterdiði çabaya saygý duyuyorum. Gelin görün ki, yýllar sonra, size ve o günün deneyimlerine yönelik aradýðýnýz tanýk, bambaþka bir gündem ve ruh haliyle karþýnýzda belirince, hem onun belleðinden, hem de þimdiki bakýþýn etkisiyle yýpranmýþ hatýralardan pek de hoþlanmýyorsunuz. Bambaþka kiþilerden ve tarihten söz ediyor olmak tuhaf. YENÝDEN KARÞILAÞMAK Ayna karþýsýnda bir süre aksimize bakýnca gördüðümüz kiþiyle aramýzda garip bir mesafe oluþmaya baþlar. Ýç sesin bize tanýttýðý, bildiðimizi sandýðýmýz o kiþi, karþýmýzda duranla bir türlü eþleþmez. Çoðu zaman nasýl biri olduðumuzu anlamaya çabalarken, dýþarýdan nasýl göründüðümüzü hesaba katmayýz. Hatta biz de o görüntüyü bildiðimizi varsayarak davranýr ve sanki mutabakat varmýþ gibi yersiz bir benimseme üzerinden kurarýz tüm düþüncelerimizi. Gerçek bu deðildir. Yeni aldýðýmýz bir ceketin yakýþýp yakýþmadýðýný anlamak, saç kesimimiz biçimli mi deðil mi diye aynaya bakmakla, her gün karþýlaþtýðýmýz kiþiyi kavramak için derinlemesine kendimize bakmak/sorgulamak arasýnda fark var. Kuþkusuz ben diye söz açtýðým ve tanýdýðýmýzý düþündüðümüz, kendi aksimize yönelik tartýþmanýn ikircikli bir anlamý var. Ýnsan ruhsal bir varlýk. Kendi dýþýnda olanlarý görsel bir imge üzerinden kavrasa da, kendi ruhsal/düþünsel sürecine ayný pencereden bakmýyor. Nasýl göründüðü, algýlandýðý üstüne düþünse, hesaplar yapsa, hatta kuruntular edinse bile, yeterince kendiyle karþýlaþmýyor. Hal böyle olunca da, geçmiþ zamandan gelen kiþilerin/dostlarýn/sevilenlerin deðiþen görüntüsüne dair türlü akýl yürütme yaparken kendinin nasýl kaný oluþturduðunu düþünmüyor. Yeniden karþýlaþma çok boyutlu bir mesele Çaðrýma kulak verip, karþýma çýkanlar farklý gerekçelerle beni izlemiþlerdi. Televizyona çýkmak, kitap yazmak, gazetelere söyleþi vermek, siyasal alanda bir savý taþýmak görünmek demek ve dahasý gösteri çaðýnýn parçasý olmak anlamýna geliyor. Yaratýmla uðraþan, bunu paylaþmak için pazara çýkan/tartýþmaya açan kiþi için bunda yadýrganacak bir durum yok. Bir yanýyla böyle Öte taraftan, sizin sunduklarýnýz üzerinde doðan algý, geçmiþten gelen kiþiye, hakkýnýzda hüküm verme, hatta tanýþýklýðý/bilmeyi derinleþtirme olanaðý sunuyor. Bir kanaat ediniyor, bunu geçmiþle birleþtiriyor ve üzerinden dil kuruyor. Görünür olduðunuz için, bilinir kabul ediliyorsunuz. Esasen türlü araçlarla, herkes biraz çýplak ve herkes, hakkýnda hap bilgilerle hüküm verilmesine, bu saldýrýya açýk! Twitter, facebook, sanal alemde izinli/izinsiz yayýlan tüm görüntüler, bilgiler Doðruluðu, deðeri tartýþmasýz benimsenen kanýlar Bu yanýyla yeniden karþýlaþmanýn sürprizli tarafý tükeniyor, hazýrlýklý bir baþlangýçla çýkýlýyor yola. DEPOLAMA AYGITINA SIKIÞMIÞ ÝZLER! Daha az rastlantýnýn hüküm sürdüðü bir çaðdayýz. Geçmiþ kalabalýk biçimde ve çok yönlü kayýt altýnda. Elbette garip bir belgeleme, biriktirme biçimini de hesaba katmak gerek. Söz gelimi fotoðrafla kurulan iliþki Eskiden aile albümleri vardý. Birinin tüm yaþantýsý o albümlerde belgelenir, geliþimi adým adým izlenirdi. Doðum, çocukluk yýllarý, sünnet, niþan, düðün, mezuniyet, törenler, geziler bulunurdu orada. Bir dönemi o güne dair kiþilerden, giyimden, mekânlardan, kimi zaman kurulan sofradan, binilen araçtan, seçilen renklerden anlamak mümkündü. Bir yabancýya kendine anlatmak/tanýtmak için ortaya çýkabileceði gibi, ara sýra kiþi bir öykü okur, bir belgesel izler biçimde bakardý albüme. Nesne olarak ve ev içinde bir yeri ve anlamý vardý. Bazý deðerli fotoðraflar çerçevelenir, evin farklý bölümlerinde sergilenirdi üstelik. Büyükanne ve dede baþköþede gülümseyen bir ifadeyle otururdu. Ölmüþtür belki bu kiþiler. Býraktýklarý iz günlük yaþantýya katýlýr, bir yanýyla ölümsüzleþirlerdi. Kiþi kendine yönelik bu tür sergilemeler de yapýyor kuþkusuz. Mutlu bir tören, tüm gerçekliði/samimiliðiyle eve yayýlýrdý. Þimdi elektronik aygýtlarýn içine gizlenen/sýkýþtýrýlan sanal kimseleriz. Anýmsamak için zahmetli bir çaba gerek. Küçük bir depolama aygýtýna sýkýþmýþ milyonlarca görüntü/an! Art arda dizilmiþ, hiçbir seçki yapýlmamýþ türde duruyor. Yaþama dahil edilmesi olasý deðil. Anýmsamak, birlikte soluk alýnmak... Geçmiþ, o tarih, bir yanýyla yok sayýlmýþ/edilmiþ. Bir makine edinmek ve kolay biçimde fotoðraf karesine dönmek mümkün Eylemin çabasýz gerçekleþmesi, sýkça yapýlmasýný, yerli yersiz tekrarlanmasýna olanak veriyor. Tersine o sýkýþtýrýlmýþ depolama aygýtýndan sýyrýlýp, bakýlmak/anýmsanmak giderek güçleþiyor. Kaðýda basýlmayý baþarmak neredeyse imkânsýz. O kareye özgü bir çerçeve yapýlmasý, duvara asýlmak, ara sýra tozu alýnan bir fotoðraf olmak, özel bir deðer taþýmak olasý deðil. Giderek tükenen bir tarih söz konusu olan Baðlarýn koptuðu, bu hýz içinde belleðin sürekli bir yanýlsamaya itildiði veya iþlevine gereksinim duyulmadýðý bir süreç. Güvenilir olan(!) ve hayli zengin bir arþiv söz konusu bir yanýyla, ama ihtiyaç duyulmayan! Hiçbir ayýklama yapýlmayan ve bir türlü dönüp bakýlmayan Neyi ve niçin depoladýðýmýzý bilmiyoruz. Bilgisayar açýldýðýnda sýkýþtýrýlmýþ bir depo içinde can çekiþiyor görüntüler, birinin týklama isteðine/insafýna býrakýlmýþ kimseler Gerçek ölüler Ya da bir cep telefonunun özensiz albümünde yer alýyor suratlar, anlar, hiçbir ayrýntý önemli hale gelmiyor, derin bakýlmaksýzýn, öylece geçip gidiyor þekiller, imgeler, insan suretleri. ÝZ BIRAKMAK ÜSTÜNE Benzer zamanlarda, ayný çevrelerde olmak, kimi olaylara tanýklýk etmek, hele o kiþiler halen yaþamdaysa ve birlikte anýmsama olanaðý söz konusuysa yaþadýðýmýza dair bir delil halini alýyor. Belleðimizin bize oynadýðý kimi oyunlarla baþa çýkmak için iyi bir saðlama elbet. Kimi zaman derin bir düþ kýrýklýðý için uygun zemin Uzun yýllar ayný rüyayý görüyor olmamýn nedenini bir yanýyla biliyorum. Geçende Jung, Freud, psikanaliz üzerine bir film izlerken yine düþündüm. Rüyalar bize açýklanmaya muhtaç bir dolu veri sunuyor. Takýntýlarýmýzý, çaresizliklerimizi ortaya çýkarýyor; üzüntü, sevinç doðuran birçok görüntüyü, sýrasýz, yersiz ve hatta karmaþýk bir kurguyla önümüze seriyor. Ýrademiz dýþýnda bir seçki bu. Belki de derinlerde bir kurgu söz konusu. Jung milyonlarca insan var ve bir o kadar psikanaliz yöntemi diyor. Ekliyor, biz irademiz dýþýnda sunulan bir sürecin içinde deviniyor, tanýklýk ettiðimiz kadarýna müdahale etmeye, anlamaya çabalýyoruz Anlam olmaksýzýn varlýðýmýzýn bir deðeri olmayacaðýný, eðer bu inancý yitirirsek bunun bir hastalýða dönüþeceðini de ekliyor. Bu sürecin baþýmýza gelen bir olgu olduðunun ayýrdýnda olmanýn ve bu büyük belirsizlikle baþa çýkmanýn güçlüðünden söz ediyor. Bir analistin tüm çabasýnýn, kendine yönelik, hakkýyla bir tahlil yapmak olduðunu düþünüyorum. Önünde duran vaka, kendine dair bir kilit olduðu için onunla mücadele ediyor, tahminde bulunuyor, çözmeye, anlamaya gayret ediyor. Önerilen tüm yollarýn, garantiden uzak, çoðu zaman deneysel olmaktan öte geçmeyen, her ne kadar bir yöntemin izi sürülse bile, her seferinde bir merakýn doyurulmasý için konulduðundan neredeyse eminim. Týpký roman yazmak gibi! Ayný rüyayý görüyor olmamýn bir hesabý kesememekle ilgisi var kuþkusuz. Büyük bir çýðlýkla boðuþtuðum süreci yýrtýp, geçmek gerekiyor sanýrým. Dönemin insanlarýna gereksinim duyuyorum ve önüme buzdaðý çýkýyor. O kiþiler çoktan yitip, gitmiþler. Bugünkü varlýklarý, hem biçimsel, hem ruhsal olarak benim tartýþýp, dövüþüp, hesaplaþmayý tamamlayabileceðim noktada deðil. Felsefe meraklýsý, kavgacý üniversiteli arkadaþým, þimdi pop müzik eleþtirmeni olmuþ. Tipi pek deðiþmemiþ ama rastladýðým kimi mekânlarda adý dýþýnda dün sevdiðim adamdan hiçbir iz taþýmýyor. Kaygýlarýndan arýnmýþ(!) sanki Dahasý tüm çabama karþýn, aynada baktýðým kiþinin, o güne dair dipdiri bir belleði olmasý hesaplaþmayý/kapýþmayý yapacak kimse olmasýna yetmiyor. Sanki baþka biri lazým! Sýk yinelenen rüyayla yaþamak, o aðrýya sahip çýkmak gerek belki. Ýzler, imgeler, anýlar iç içe geçmiþ, yorumlanmaya muhtaç, muhakkak ki hangi zihinde biçimlendiklerine göre türlü kurmaca halinde yeniden dökülüp, saçýlýyorlar ortaya. Bir çaðrýyla karþýma çýkan geçmiþin tanýdýk yüzleri, yeni bir tanýþmayla baþka bir baþlangýcýn kahramaný olurlar umarým. Yoksa en yakýn olduðumuzu düþündüðümüz o an, tersine, kendi tarihimizle uzaklaþmanýza neden olabilir. Çehreleri benzer olan, ama artýk sesindeki týnýdan, kaygýlarýna, heyecanlarýna dek deðiþmiþ o kimseler bir düþ kýrýklýðýna döner kolayca. Yeni birilerini yaþama katmanýn ne güç, yorucu bir yük olduðunu biliyorum. Hýzla silinen izlerin peþine düþmenin beyhude bir çaba olduðu iddiasýysa doðru deðil. Kapalý gözlerle baþlayan ve uzun, soluklu süren paralel bir rüyalar dünyasý var. Kendini açýklama çabasýnýn anlam yaratmada, süresi belirsiz bir evrene katlanmak için ne demek olduðunu seziyorum. Ansýzýn karþýmýza çýkan veya bir davetle doðaüstü sanýlan bir denk düþmeyle görülen kiþiler, esasen iyi bir analiz olanaðý yaratýyor kendiliðinden. Baþkasýnýn yollarýndan kendine ulaþmaya çabalayan ruh çözümlemeciler, sýkça kendi sorularýný yöneltiyor muhataplarýna, sanki benimki daha tekinsiz, ama saðlam bir yol. Kimsenin bilgiçlik, öðretmenlik, hekimlik yapmasýna imkân vermeden yüzleþmek, hayatta olduðunu anýmsamak. Sýradan ve görkemli bir çaba Mutlaka delice! BirGün Pazar

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 327 13 Haziran 2008 2 YTL Anayasa Mahkemesi rejimine HAYIR 5 Haziran günü Anayasa Mahkemesi tarihi bir karar alarak savunduðunu

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak.

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak. YIL:8 Metin Göktepe nin sevenleri onu yine unutmadý. 8 Ocak 1996 da polis tarafýndan katledilen Metin Göktepe nin annesi Fadime Göktepe, kardeþi Meryem Göktepe, arkadaþlarý ve sevenleri, onu Ýstanbul un

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ Ýncelemelerin ardýndan roket baþlýklarý gibi aðýr silah parçalarý ve önünde çukur oluþan bir mevzinin önünde açýklama yapan

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı