Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Tez Kaynakçası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Tez Kaynakçası"

Transkript

1 Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Tez Kaynakçası Üstündağ Özdemir, N. (2014). 18. Yüzyılda Vidin şehrinin sosyo-ekonomik panoraması ( ). Ediz, İ. (2006). Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi ve siyasetinde bir dönüm noktası olarak dönemi. Dinç, S. (2010). Fatih Sultan Mehmet bir rönesans hükümdarı mıdır? Franz Babinger'in Fatih Sultan Mehmet ve zamanı adlı kitabındaki tezlerine yaklaşımlar. Tug, A. Z. (2003). Bütün yönleriyle Kıbrıs sorunu ve Denktaş. Doğan, N. (2013). İslâm siyaset tarihinde din, iktidar ve ideoloji: Erken Abbâsi dönemi ( ). Gümüşel, G. (2010). The Times gazetesine göre Tanzimat Dönemi ( ). Aker, E. Z. (1999). Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayileşme Sorunu ve Kapitülasyonlar. Topal, K. (2014). 19. yüzyılda İngiltere'nin Türkistan siyaseti. Demir, A. (2004). Fatih devrinde yerli bir Osmanlı alimi: Şeyhülislam Molla Hüsrev ( ). Topaktaş, H. (2012). Dersaadet'te son Leh Elçisi: Franciszek Piotr Potocki'nin elçiligi ekseninde Osmanlı-Leh diplomatik ilişkileri ve uluslararası boyutu ( ). Askerova, A. (2006). Celil Mehmetkuluzade ( ) ve Molla Nasreddin Dergisi ( ). Soysal, A. A. (1999). XII.-XIII. Yüzyıllarda İran Kültürünün Anadolu'ya Nüfuzu: Anadolu Selçukluları Üzerinde İran Tesirleri. Kısa, A. (2012). Cleanthi Scalieri ve Aziz Bey Komitesi ( ). Çolak, K. (1996). XIV-XVI. Yüzyıllarda Balkanlar'da İslamlaşma. Öncüoğlu, E. (2004). I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusundaki gönüllü tarikat alayları. Çavlan, K. (2004). Karşı reformasyon sürecinde Cizvit Tarikatı ve Trento Konsili. Hunkan, Ö. S. (2005). Orta Asya ilk Müslüman Türk devleti Türk hakanlığı (Karahanlılar) kuruluş-gelişme-çöküş. Toprak, H. K. (2008). Ahmed Yesevi, Yesevilik ve XIII. yy. Anadolu'sundaki yeri. Ongun, Y. (1995). Helenistik Devirde Yunan Ekonomisi. Afşar, A. (2013). Hüseyin Avni (Ulaş)Bey ( ): Hayatı ve siyasi faaliyetleri. Karakaş, S. (2010). Türk tarihinde Maniheizm (VIII.- XIII. yüzyıllar). Akcakaya, U. (2011). Sovyet tehdidinin Türkiye'de algılanışı ( ).

2 Akcakaya, U. (2011). Sovyet tehdidinin Türkiye'de algılanışı ( ). Develi, T. O. (2009). Türkçülüğü anlamak: Tanrıdag dergisi ve 1940'larda Türk milliyetçiliği. Mumyakmaz, H. G. (2002). Ankara'nın Bütün Tarihi Çerçevesinde Ankara Vakıfları: Tespit ve Değerlendirme. Doğan, M. (2011). İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e panayırlar. Gül, A. (1994). Türk Yenileşme Tarihinde Bir Mütefekkir Olarak Sait Halim Paşa ve Batılılaşma Problemi. Güner, S. (2005). Emevî yönetiminin kuruluşunda "Dühâtü`l-Arab`ın rolü. İsayeva, Ş. (2007). XIX. yüzyılın ikinci yarısında Bakü (1859?1905). Türkecan, P. (2006). Latin Amerika'nın sömürgeleştirilme sürecinde İspanyol Kilisesi'nin rolü ve faaliyetleri. Hatip, S. M. (2013). Çanakkale boğazı (Bahr-i Sefid Boğazı) savunma sistemi Küçük, S. (2002). İnternet ve Tarih Öğretimi; Bilim Tarihine Örnek Bir Uygulama. Bacanlı, H. (2003). Balkan Savaşı'na Ait Hatıratların Muhteva Analizi. Alğur, B. (2009). Adalet Partisi Türk dış politikası ( ). Taş, Ö. (2004). 3 numaralı Mühimme Defteri' nin tasnif ve analizi. Aksu, L. (2005). Ordu'ya ait iki mufassal tahrir defteri üzerine metodolojik bir tahlil denemesi. Yeşil, F. (2009). Nizâm-ı Cedîd'den Yeniçeriliğin Kaldırılışına Osmanlı Kara Ordusunda Değişim Pınar, H. (2000). Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisadi Düşüncenin Modernleşmesi ( ). Eroğlu, F. (2003). Ordu yöresinin bütün tarihi çerçevesinde 1642 tarihli Mufassal Avarız Defterinin tahlili -TÜSOKTAR veri tabanına dayalı bir araştırma-. Keskin, M., & Keskin, M. (2005). İngilizler`in Hindistan`ı sömürgeleştirme hareketleri. Lekesiz, M. H. (1989). Osmanlı İlmî Zihniyetinde Değişme (Teşekkül-Gelişme-Çözülme. XV-XVII. Yüzyıllar). Ünal, H. (1985). İttihat ve Terakki Liderlerinin I. Dünya Savaşı Sonrası Yurt Dışı Faaliyetleri ( ). Üstün, K. (2003). Osmanlı Dönemi Ordu yöresi mezar taşları: Perşembe örneği. Akın, H. (2014). Antikçağ'dan yeniçağ'a delilik, melankoli ve cinlenme: Avrupa'da aykırı olma halleri üzerine tarihsel bir inceleme. Koç, Y. (1988). Hicri 938 Tarihli Mufassal Tahrir Defterine göre Bozok Sancağı'nda İskan ve Nüfus.

3 Özdağ, E. (2004). Osmanlı Devleti' nde ulema ve meşayih: Ulema-ı Zahir ve Ulema-ı Batın münasebet ve rekabeti (XIV- XVI. yüzyillar). Şimşek, G. (2004). Bir muhalefet lideri "Ali Rıza Bey" ( )". Cihangir, M. (2007). İngiliz Aydınlanması'nın düşünsel ve dinsel kökenleri. Arslan, H. (2004). İngiliz sömürge yönetimde Kıbrıs Türk Basını: SÖZ Gazetesi örneği ( ). Akçatepe, R. E. (2012). Osmanlı'da hattatlık ve hattatlar: XVI. -XVIII. yüzyıllar. Çınarlı, Ö. (2009). Afganistan'daki iç savaş ve dış müdahale ( ). Yediyıldız, M. A. (1988). Şer`iyye sicillerine göre Bursa'nın sosyo-ekonomik yapısı ( ). Çakmak, Y. (2012). Tunceli-Hozat bölgesinde Sarı Saltık Ocağı ve Bektaşilik: Tarih-inanç ve doktrin-ritülel. Tuğluca, M. (2003). Ankara: Vilayetin resmi gazetesi. Samani, M. O. (2007). Kıbrıs'ta bir sömürge kurumu: Kavanin meclisi ( ). Aydın, D. (2012). Avrupalı savaş muhabirlerinin eserlerinde Kırım Savaşı. Ay, Z. (2005). Alamut sonrası Nizari İsmaililiği ve tasavvuf. Tığlıoğlu, D. (2010). Osmanlı-Türk fikir hayatında felsefe arayışı: Feylesof Rıza Tevfik ve felsefesi üzerine bir araştırma. Gürer, A. Ş. (2003). Gelenekle modernite arasındaki bir Meşrutiyet şeyhülislamı Musa Kazım Efendi ( Dündar, A. M. (2006). Osmanlı İmparatorluğu ve Japonya'nın Orta Asya politikaları. Dinç, F. (2014). Birinci Meclis ve Vilayat-ı Şarkiye. Çakmak, B. (2008). Osmanlı modernleşmesi bağlamında bir batı anadolu kazasında sosyo-ekonomik yapı: Uşak ( ). Öztürk, M. (2006). Sıhhati Çelebi'nin "Menakıb-ı Mükeyyifat-ı Alem" risalesi çerçevesinde 17.yüzyıl İstanbul'unda keyif verici maddeler. Demirel, H. (2004). Vakayi-i Zabtiye gazetesi ( ). Ergölen, N. O. (2002). İslam Tarih ve Geleneğinde Kerbela. Topçu, F. S. (2014). Sultan Abdülaziz döneminde yaşanan mali bunalım ve uygulanan mali reformlar ( ). Durmaz, S. (2004). Haçlılar ve Doğu Hıristiyanlığı XI-XIII. Yüzyıllar. Atik, K. (2009). Plântagenet Hanedanı İngiltere'si ve Tokugawa Japonya'sında feodal kurumlar. Şavk, S. (2014). Kapılar, mahremiyet ve kamusallık: Erken modern dönemde İstanbul'un mekânsal yapısı (XVII-XVIII. yüzyıllar). Çınar, B. (2007). İkinci DünyaSavaşı'nda Doğu Cephesi Ve Türkiye.

4 Küçük, S. (2010). Osmanlı İmparatorluğu'nda teknolojik değişim ve dönüşüm: Elektrik örneği. Gönen, F. (1993). Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluş Döneminde Merkezi İktidar_Sufi Çevre İlişkileri( ). Gül Ünlü, A. (2007) tarihli Avârız defterine göre Vezirköprü yöresinde iskân ve nüfus. Erdoğdu, İ. (1994). Harput'ta Gayrımüslimler ( ). Özcan, E. (2012). Erken Dönem Islâm tarihyazımı bağlamında el-mes'ûdî (Ö. 346/956) ve tarihsel gerçeklik. An, Y. (2009). Sarı Uygurların kavim yapısı: 1950'li yıllardaki değişim süreci. Üre, R. (2010). Yeni Avrupa'nın oluşumu ve Erasmus. Sönmez, Ş. (2007). Cezayir bağımsızlık hareketi ve Türk kamuoyu. Aslantaş, S. (2005). Osmanlı İmparatorluğu'nda Sırp isyanları ( ). Tercan, M. I. (2009). Milli Mücadele Döneminde Anadolucukuk Hareketi ve Dergah Mecmuası. Sungur, Ç. (2012). Habeşistan'dan Kafkasya'ya bir Osmanlı Paşası: Özdemiroğlu Osman Paşa. İlhan, F. (2004). Moğollar' ın Gizli Tarihi'ne göre XIII. yüzyılda Moğollar'ın sosyal yapıları. Ali, A. M. (2012). Etiyopya-Türkiye ilişkileri: Karşılıklı şüphe ve anlaşmazlıktan karşılıklı anlayış ve işbiriliğine. Arıcan, A. (2003). İkinci Meşrutiyet Dönemi'nde sosyalist düşünce ve İştirak dergisi. Çetintaş, E. (2002). Osmanlı reform çağında Ermeni milleti ( ). Ulusan, A. (2010). Rus Ortodoksisi ve Rus devlet yapılanması yüzyıllar. Avcı, Y. (2004). Kudüs Arslan, M. (2014). Emperyal Rusya ve kutsal topraklara hac: Rus Ortodoks köylü hacılarla Kudüs'e seyahat (1912). İmamoğlu, U. C. (2014). Bir asker ve bir hatırat: Eyüp Durukan ve milli mücadele. Aslan, F. (2008). Anadolu mecmuası ve Anadoluculuk (1924? 1925). Doğan, N. (2005). İslam`ın doğuşunda Emevi döneminin sonuna kadar din-iktidar ilişkisi. Çıkın, C. (2007). Yeni Gün Gazetesi ( ). Ödemiş, N. (2002). XIX. Yüzyılda Büyük Güçlerin (Rusya, İngiltere, Çin) Orta Asya Politikaları. Akın, H. (2008). Geç ortaçağ ve Yeniçağ Avrupa'sında çocuk cadılar ve çocuk cadı avı.

5 Yaşar, F. (2013). Bir Osmanlı adasında toplum ve ekonomi (XV: yüzyıldan XVIII. yüzyıla sakız). Güçtekin, N. (2004) (1260) Temettu' at defterlerine göre Kırklareli kazasının Karaca İbrahim Hacı Zekeriya, ve Dellakzade mahallelerinin sosyal ve ekonomik durumu. Alpaslan, O. (2002). 19. yüzyılda bir Osmanlı aydını ve bürokratı: Ahmed Vefik Paşa. Samani, H. (2006). Tanzimat Devri'nde Kıbrıs ( ). Köç, A. (2009). Osmanlı İmparatorluğu'nda ümerâ vakıfları ve kentsel gelişim: Mahmud Paşa Vakıfları ve Ankara örneği. Kutkan, Ö. (2013). Osmanlı Anadolu'sunda bir protestan misyonu: Urfa ( ). Çetin, H. (2005). Timurun Anadolu Seferi ve Ankara Savaşı. Kaya, F. (2006). Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de uyguladığı iskan siyaseti (XV. XVI. yüzyıllar). Kurnaz, Z. (2010). 'Bizlik Bilinci' Bağlamında Osmanlı İmparatorluğunda Etnik Grupların Görünürlük Kazanma Yolları. Pantık, R. (2014). Atik Valide Sultan Külliyesi ( ). Özden, M. (1994). Türk Yurdu Dergisi ve İkinci Meşrutiyet devri Türkçülük Akımı ( ). Koyuncu, A. (2005). Balkanlar`da dönüşüm, milli devletler ve Osmanlı mirasının tasfiyesi: Bulgaristan örneği ( ). Dokumacı, M. N. (2010). Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Hakkında Yurtdışında Yapılan Araştırmalardaki Genel Eğilimlerin Tespiti ( ). Köç, A. (2003). Selçuklu'dan Osmanlı'ya bir anadolu şehri: Kırşehir (XIII-XVI. yüzyıl. Gümüşlü, B. (2000). Mustafa Akdağ'ın Tarihçiliği ve Türk Tarihçiliğindeki Yeri. Gülçiçek, M. (2010). Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi'nin Hikmet Gazetesindeki İçtimaiyyat Yazıları Üzerine Bir Tahlil Denemesi. Say, Y. (1992). Türk Tıbbı ve Türkiye'deki Sağlık Kurumları ( ). Gökgöz, S. S. (1996). İdil-Ural Sahasında Cedidci Sosyalistlerin Faaliyetleri ( ). Şenel, G. O. (1998). Tanzimat Dönemi'nde Kolluk (Polis Teşkilatı'nın Kuruluşu). Doğan, M. (2006). II. Abdülhamit dönemi Arap milliyetçiliği. Ganiyev, R. (2004). Siyasal özellikleri ve devlet yapısı açısından Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ( ). Özdiş, H. (2008). Taşrada iktidar mücadelesi: II. Abdülhamid döneminde Trabzon Vilayeti'nde eşraf, siyaset ve devlet ( ).

6 Kapıcı, Ö. (2006). Tanzimat yolunda bir Osmanlı: Mehmed Said Pertev Paşa ( ). Gürlevik, S. (2009). Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Erman, A. (2011). Seyahatnamelerin ışığında?orta Asya Türk şehri?: Bir tipoloji çalışması. Akay, Ö. (2006). Madame geoffrin ile yazışmaları işığında stanislaw august Poniatowski'nin yılları arasındaki politik portresi. Durmuş, N. (2013). Nüfuz, iktidar, servet ve lüks tüketim: Anadolu Selçuklularında siyasal nüfuz, güç ve otorite ilişkisi. Öcal, H. (2000). Bir Tanzimat Muhalifi: Mustafa Fazıl Paşa. Kiremit, İ. (2012). XIX. yüzyılda Nusayriler: Arap Alevileri. Çatal, B. (2013). İkinci dünya savaşı yıllarında çıkan yurt ve dünya dergisinde ekonomi tartışmaları. Göndürü, A. (2005). Abaza Mehmed Paşa. Özcan, S. C. (2005). Sömürgecilik ve hegemonya ekseninde İspanyol anlatılarına göre 'öteki' imgesi: Bozkurt, Ö. F. (2014). Osmanlı İmparatorluğu'nda gayrimüslimlerin kıyafet düzenlemeleri (XVI-XVII. yüzyıllar). Çiftçi, H. (2005). XVII. yüzyılda Kudüs merkez ve çevresinde gayrimüslim nüfus. Korkmaz, M. (1995). Şer'iye sicillerine göre 17. yüzyılda Bor'da sosyal ve ekonomik hayat. Gençoğlu, M. (2008). Osmanlı Devleti'nce Batı'ya Eğitim Amacıyla Gönderilenler ( ) -Bir Grup Biyografisi Araştırması. Bürüngüz, R. (2013). Son dönem Osmanlı aydınlarının sömürgecilik ve emperyalizm algısı. Kaynar, H. (2007). Cumhuriyet İstanbul'unda modernlik fragmanları. Erdoğdu, A. T. (2005). Dahiliye Nezareti Teşkilat Tarihi ( ). Çevik, E. (2015). Pehlevi dönemi kadın modernleşmesi ( ). Çetin, F. (2011). Batılı seyyahlara göre İstanbul'un gayrimüslim ahalisi ( ). Soy, H. B. (2002). Almanya'nın İngiltere ile Osmanlı Devleti üzerindeki nüfuz mücadelesi ( ). Özşavlı, H. (2014). Lübnan Ermenileri( ). Yeşilyurt, A. (2013). Polis mecmuası( )'nda polis ve cinayet /. Berber, F. (2010). İmparatorluktan Cumhuriyete Manisa ve göçler: Güner, S. (2012). Osmanlı Arap dünyasında din, siyaset ve ideoloji: Mesâlih-i Hicaziyye ya da Suûdî yükselişin Vehhâbî kökenleri Glavina, M. (2009). 17. yüzyıl başında Osmanlı İmparatorluğu ile Dubrovnik Cumhuriyeti ilişkileri. Kapıcı, Ö. (2013). Osmanlı-Rus İlişkilerinde N.P.İgnatyev Dönemi ve Rusya'nın

7 Kapıcı, Ö. (2013). Osmanlı-Rus İlişkilerinde N.P.İgnatyev Dönemi ve Rusya'nın Osmanlı Siyaseti ( ). Tuğluca, M. (2010). Osmanlı'da Devlet-Toplum İlişkilerinin Açık Alanı: Şikayet Mekanizması ve İşleyiş Biçimi ( ). Kara, G. (2009). Moğol istilası öncesi Yedisu Bölgesi. Çolak, K. (2000). XVI. Yüzyılda İstanbul'da İhtida Hareketleri. Leylak, M. H. (1990). I. Petro döneminde Rusya'da yapılan yenilikler. Tansü, Y. E. (2002). Batıcı Düşüncenin Etkili Bir Sözcüsü Olarak İctihad Dergisi. Özerdem, A. (2012). Halil İnalcık biyografisi. Erkoç, H. İ. (2008). Eski Türklerde devlet teşkilâtı (Gök Türk Dönemi). Yaman, M. Ş. (2012). Son Dönem Osmanlı toplumunda kimsesiz çocuklar Özcan, S. C. (2012). İngiliz sömürgeciliğinin kuruluşu, teorisi ve uygulaması: Kuzey Amerika deneyimi ( ). Eleman, U. (1997). Türkiye'deki İslamcı hareketler üzerinde İran Mısır Pakistan ve Avrupa etkisi.. Çalışkan, S. (2006). Kolonizasyon Çağı'nın Sonu ve Cemal Abdünnâsır. Böğürcü, S. (2003). XIX. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da güçler dengesi. Orçun, Ö. T. (2010). Osmanlı topraklarında büyük rekabet: İngiltere'nin nüfûzu ( ). Yığıt, A. A. (1996). Atatürk dönemi eğitim ve kültür politikası Ay, R. (2004). XIII-XV. Yüzyıllarda Anadolu' da derviş ve toplum: Tarihsel bir tipoloji denemesi. Yediyıldız, M. A. (1995). Başlangıçtan günümüze Yıldırım Külliyesi ve Ulucamii. Taflıoğlu, M. S. (2009). İran İslam İhtilâlinde Âyetullah Humeyni ve Velâyet-i Fakih Meselesi. Soysal, A. A. (2005). XVII. yüzyılda bir Bayramî Melâmî Kutbu: Oğlan(lar) şeyh(i) İbrahim efendi. Doğan, M. (2006). Ankara Sancağı'nda Timar Sisteminin Dönüşümü. Şencan, E. E. (2010). Seyahatnamelere göre XVII. yüzyılda Karadeniz çevresinde günlük hayat. Kalkan, M. T. (2014). İsyandan Cumhuriyete: Hollanda' nın İspanya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi ( ). Alp, R. (2012). Veraset sistemi bakımından Anadolu Beylikleri ve Osmanlı Devleti: Bir karşılaştırma denemesi. Avcı, Y. (1996). Tanzimat Döneminde Osmanlı Yahudileri ( ). Aker, E. Z. (2008). Orta ve Doğu Karadeniz bölgeleri kalkınma planlarının tarihî altyapısı. Gümüşlü, B. (2005). Cumhuriyet ve öğretmen: Aydınlanma politikası ve

8 Gümüşlü, B. (2005). Cumhuriyet ve öğretmen: Aydınlanma politikası ve öğretmen kimliği ( ). Çelik, E. (2013). Benjamin Disraeli-William Ewart Gladstone rekabeti'nde doğu sorunu. Özdiş, H. (2004). Tanzimat devri Mizah gazetelerinde batılılaşma ve toplumsal-siyasal eleştiri: Diyojen ( ) ve Çaylak ( ) üzerinde bir araştırma. Kaya, M. (2008). 18. yüzyılda âyanlık ve Ankara'da âyan aileler. Ülker, A. (2010). "Uç'' larda etkileşim, esneklik ve pragmatizm: Osmanlı-Bizans örneği ( ). Oruç, S. G. (2010). Türk Kadınlar Birliği ( ).

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), K/AKTS (Kredi/AKTS) I. SINIF I. YARIYIL TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I T U K/AKTS: 4 0 6 Osmanlı Türkçesi nin, harflerle

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

YAYINA KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN

YAYINA KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN BARKOD KİTAP ADI YAZAR TERCÜME YAYINA SAYFA EBAT KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN SAYISI (BOYUT) KAĞIT CİNSİ KAPAK 9789754370904 Çağlayanlar A. Hikmet Müftüoğlu Hikâye 5,00 TL 141 12x19,5 60 gr. Enso Creamy

Detaylı

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu III İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII TÜRK TARİH KURUMU... XI Eski Diziler I. TIPKI BASIMLAR...57 II. TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI...57 III. TÜRK TARİHİ KAYNAKLARININ

Detaylı

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 11 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 9-11Aralık 2 0 0 9 PROGRAM 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Gül Akyılmaz* Özet Şark Meselesi kapsamında 19. Yüzyılın ikinci yarısında Batılı

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (YAKINÇAĞ TARİHİ) ANABİLİM DALI OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI Doktora Tezi Sezai BALCI Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Fakülte Kodu: 02 Bölüm Kodu: 05 BİRİNCİ YIL I. YARIYIL (Güz dönemi) KODU DERSİN ADI T U K ECTS 101 OSMANLICA I 4 0 4 8 103 ESKİÇAĞ İHİ

Detaylı

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ÜNİTE 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Bilgi Köşesi Notlar XVIII. YY DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ XVIII. YüZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETi NiN GENEL DURUMU

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU Genelkurmay Personel Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MİT DÜNDEN BUGÜNE GİZLİ DÜNYANIN BİLİNMEYENLERİ TUNCAY ÖZKAN GİRİŞ

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MİT DÜNDEN BUGÜNE GİZLİ DÜNYANIN BİLİNMEYENLERİ TUNCAY ÖZKAN GİRİŞ MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MİT DÜNDEN BUGÜNE GİZLİ DÜNYANIN BİLİNMEYENLERİ TUNCAY ÖZKAN GİRİŞ Bu kitap, Türkiye'de üzerinde en çok soru işaretlerinin bulunduğu kuruluşlardan birisi olan MİT ve onun bilinmeyenleri

Detaylı

Bölüm Adı: Tarih Bölümü

Bölüm Adı: Tarih Bölümü Bölüm Adı: Tarih Bölümü Dönem No: 1 Ders No Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS 0806104 İlkçağ Tarihi 2 0 2 2 0806105 Orta Asya Türk Tarihi 2 0 2 2 0806106 İslam Tarihi 3 0 3 3 0806107 Tarih Metodolojisi

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR Hazırlayan: Ebru ESENKAL Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim SEZGİN Lisansüstü Eğitim, Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 18. Mart Nisan 2005. İki ayda bir yayımlanır

Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 18. Mart Nisan 2005. İki ayda bir yayımlanır İçindekiler... editörden Onur İNAL... 2 Kültür Araştırmaları Derneği (KAD) Kuruldu... 3 Kimlik ve Kültür Sempozyumu-Son Gelişmeler... 4 Altın Orda ve Varisleri İkinci Uluslararası Konferansı... 19 Eğitim,

Detaylı

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. Editör: Ahmet Şimşek

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. Editör: Ahmet Şimşek TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji Editör: Ahmet Şimşek İSTANBUL, 2011 Ta rih çi Ki ta be vi Sa hi bi ve Ge nel Ya yın Yö net me ni Ne cip Aza koğ lu Düzelti: Ha di ye Yıl maz

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ *

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 233-258, ELAZIĞ-2009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN

Detaylı