Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 Nirengi 3 KURTULUÞ YOK TEK BAÞINA, YA HEP BERABER, YA HÝÇ BÝRÝMÝZ!!! Eskiden beri ailemiz, yakýnlarýmýz söyler durur, Aman oðlum, aman kýzým olaylara karýþma, önce okulunu bitir, diplomaný al diye. Hemen hepimiz buna yakýn cümleler duymuþuzdur, özellikle üniversiteye girdikten sonra, bu sözlerin duyulma sýklýðý da artmýþtýr. Bu söylem, hiç kuþku yok ki, bizden yaþça büyüklerin 80 öncesinde edindikleri tecrübelerinden kaynaklanýyor. O dönemki çatýþma ortamýnýn içinde bulunduðumuz þu an içerisinde de devam edeceðinden korktuklarýndan, býrakýn aktif olarak bir siyasetin içinde yer almayý, içerisinde siyaset geçen herhangi bir konudan, hatta ucu siyasi bir kaynaða dayanan bir olaydan bile bahsederken dikkatli olmamýzý öðütlerler bize. Elbette bu endiþeleri bir dereceye kadar anlayabilmek mümkündür. 68 den 80 e kadar süregelen özgürlükçü ve demokratik ortam, toplu katliamlardan tutun da bilim adamlarý ve aydýnlarý öldürmeye varan, tüm dýþ destekleri kullanan kontrgerilla hareketi bu süreci elinden geldiðince baltalamaya çalýþýyordu. Bunun üzerine gelen 12 Eylül darbesi olaylarýn üzerine tuz biber olmuþ, demokrasi ve özgürlük hareketleri rafa kaldýrýlmýþtý. Fakat o dönemden sonra yerini alan yeni dünya düzeni ne yazýk ki o ortamý mumla aratacak düzeyde. Bununla beraber, 12 Eylül askeri cuntasý, düþünmeyen, sorgulamayan, toplu bir özgürlük ve demokrasi hareketlerini baþlatmayý teþebbüs bile etmeyen kitleler oluþturma iþine derhal konulmuþtu bile. Toplu olarak hiçbir öðenin bir unsuru olmasý istenmeyen, bunun karþýlýðýný ise salla baþýný, al maaþýný cümlesini hayat felsefesi olarak alan, düþünmeyen, sorgulamayan, itiraz etmeyen, yani iþini bilen bireylerin bu düzenin çarklarýnýn döndüren kiþiler olmasý planlanmýþtý. Ýþte ülkemizde 12 Eylül cuntasýnýn sonucu oluþturulan ve Sovyetler Birliði nin çöküþünden sonra büyük bir ivme kazanan neoliberal politikalarla geliþen küresel kapitalizmin istediði insan tipi, aþaðý yukarý, yukarýda bahsettiðimiz kiþi. Toplu bir dayanýþma içerisinde yer alan, elinde bulunan bu güçle isterse her þeyi düzeltip yeniden inþa edecek bir gücü olan insan, günümüzde ötekileþtirilerek yalnýzlaþtýrýlýyor. Egolarýnýn okþandýðý ve bireysel bir kariyer savaþýna sürüklenen insan için artýk içinde bulunduðu kitle, onun dostu deðil düþmaný olmuþtur. Bu hayatta yükselmek ve geliþmek için artýk o kitle önündedir, yanýnda deðil. Küresel kapitalizm, bir anlamda yetiþmesi için çaba sarf edilen bu insanlara da muhtaçtýr. Çünkü kendisini geliþtirmesi ve sömürüsünü arttýrmasý için ona bu anlayýþý benimsemiþ bireyler lazýmdýr. Ülkemizde de YÖK ün kurulmasýyla beraber, üniversitelerimize yerleþtirilmek istenen insan tipi de ne yazýk ki içinde bulunduðumuz düzen içinde düþünmeyen, sorgulamayan, toplu olarak deðil tek baþýna bir kurtuluþtan baþka bir þey düþünemeyen bireylerdir. Fakat küresel kapitalizmin yetiþtirmek istediði birey, ülkenin sorunlarýna beklenen çözümleri düþünerek, sorgulayarak getirecek ve kitlelere önayak olmasý gereken üniversite mezunu tipiyle büyük bir çeliþki içerisindedir. Bir durumun sorgulanýp, o olaya karþý gösterilen demokratik tepkiye karþý gelen en büyük tepki, ne yazýk ki, yeni dünya düzeninin hedeflediði bireyden gelmektedir ve dayanak olarak da, ilk baþta altýna yüzlerce neden sýralanabilinecekmiþ gibi gözüken fakat boþ ve temelsiz bir dayanak olan okulda siyaset olmaz cümlesinin gösterilmesidir. Þunu açýkça ifade etmek gerekir, bilimin, demokrasinin ve özgür düþüncenin öncelikle bulunmasý gereken bir yer olan üniversitelerde, siyasi olan, hatta ucu herhangi bir yerden siyasete dokunan bir durum karþýsýnda siyaset yapýlmamasý istenildiði için gösterilmesi istenmeyen tepkiler, aslýnda tamamen neoliberal politikalarýn bir dayatmasý sonucunda oluþan bir olgu deðil midir? Siyaset yapýlmasýný istemeyen kiþiler, tam da bu düzenin istediði bir þeyi savunduklarýný, düzenin bir oyuncaðý olduklarýnýn farkýnda deðiller mi? Toplum sorunlarýnýn dile getirilmesini bu gerekçeyle sansürlemek ne kadar demokratik bir yaklaþýmdýr? Toplumsal sorunlarý çözebilecek ve kitle hareketlerine ön ayak olacak kiþilerin böyle bir ortamda yetiþmesi elbette üzücü. Halbuki içinde bulunduðumuz topluma en çok gerekenler, bizler, üniversiteliler olacakken; yetiþtirilen birey, yeni düzenin bir parçasý olarak ötekileþtirilip kendi kariyeri içinde boðulup giderken, geriye sadece seçimlerden seçimlere bir torba kömürle oy depolarý olan sayýlar kalýyor. Toplumu bilinçlendirecek kitleler, kendi yalnýzlýðý içinde kaybolurken, ayný zamanda önayak olacaklarý kitleleri de siluetlerden farksýz kýlmaktadýr. Bizler siyaset yapmadýkça daha çok baþbakan oðluna gemicikler alýr. Bizler siyaset yapmadýkça daha çok vali kendisine halkýn parasýyla jeep tahsis eder. Bizler siyaset yapmadýkça kolluk kuvvetleri demokrasi gösterisi yapýp, birkaç hafta sonra ayný demokrasi nin gereði olarak emekçi kitlelere, hastanelere biber gazý atar, kaldýrýmýn bir kenarýnda oturmuþ kendine gelmeye çalýþan bir insana tekme atar. Bizler siyaset yapmadýkça daha çok krizin faturalarý, o krizi yaratanlara deðil, emekçi halka kesilir. Bizler siyaset yapmadýkça daha çok emekçi amacý yalnýzca dayanýþma içerisinde olmak için örgütlendiði için iþten atýlýr. Bizler siyaset yapmadýkça basýna daha çok sansür uygulanýr, yandaþlaþtýrýlýr. Bizler siyaset yapmadýkça sömürü düzeni, sessiz, yalnýzlaþtýrýlmýþ kitleleri daha çok sömürmeye devam eder. Bugün, toplumun kalkýnabilmesi, geliþebilmesi için bireysel kurtuluþun çözüm olamayacaðý apaçýk ortadadýr. Bir kariyer savaþý içerisinde, limitleri belirlenmiþ alanlarda çatýþan bireylerin aldýklarý darbeler, emin olun ki 80 öncesinden daha fazla etkili olmuþtur, olacaktýr. Bu savaþý kazanan, sayýlarý çok çok az olan bireyler de, bu kadar mücadele ve çatýþmanýn ardýndan kendilerine sorduklarý ee, ya sonra? sorusuna cevap bulamadýklarýndan dolayý bir boþluða düþmektedirler. Peki, çözüm nedir? Çözüm bizlere dayatýlan bu bireyselliðe karþý gelip, içerisinde bulunduðumuz toplumun sorunlarýnýn, bizim temel sorunumuz olduðunu dile getirip, ona kitlesel bir tepki koymaktýr. Ucu siyasete dokunuyor diyerek bahsetmek dahi istemediðimiz konularýn, aksine üzerine giderek, demokrasinin gereði olarak önümüze koymaktýr. Bu tepki verilmediðinde, bugün TÜBÝTAK ýn ve devletin tüm diðer kademelerinin baþýnda bulunan zihniyetin, yakýnda üniversitelerimize ve yurdun dört bir tarafýna el atacaðý yeterince nettir. 1

3 Devlet ve Ýktidar Nirengi 3 Dünyada mevcut olan tüm mekanizmalar insan için oluþturulmuþtur. Hepsinin varlýk sebebi daha fazla özgürlük daha fazla adalet getirmektir. Ne zamanki bu mekanizmalar toplum menfaati yerine kiþi menfaatine yönelik çalýþtýrýlmaya baþlandý orada sorunlar, bunalýmlar, isyanlar ortaya çýktý. Ýnsan düþünce sistemi, kendi menfaati için bir mekanizma oluþturdu ve bu mekanizmaya yetkiler verdi. Kurulan bu mekanizma eksik veya tamamen yanlýþ bir anlayýþla oluþturulmuþ olacak ki git gide büyüdü ve insaný mahkûm etti. Ýnsan her tasarýmýný kendisini temel alarak yapar, dolayýsýyla kurmuþ olduðu bu mekanizmalarý da kendisini temel alarak yaratmýþtýr. Bu mekanizmalardan en can alýcý olanýný, yani devlet mekanizmasýný ele alalým. tarihte ilk devletçi toplum olarak Sümerler bilinir, Sümer toplumunun devleti kurma amacý toplumun refah düzeyini korumak ve yükseltmekti. Bu mekanizma öyle bir tutuldu ki tüm dünyaya yayýldý, tabii ki nitelik olarak Sümerlerden günümüze farklýlaþtý fakat esas özünden bir þey kaybetmedi. Sümerlerden sonra süreç öyle bir ilerledi ki devlet mekanizmasý yavaþ yavaþ sivrilmeye baþladý, savaþlar artýk devletler arasýnda gerçekleþiyordu, devletler ve krallarý tarih sayfalarýna yazýlmaya baþlandý, tanrýlar devletlerin tanrýlarý ve dinler devletlerin dinleriydi. Fransýz Ýhtilal ý ile birlikte geliþen Ulus-Devlet modeliyle ýrklarda artýk devletlerin ýrklarýydý. Toplumun uþaðý olmasý gereken devlet tam tersine toplumun efendisiydi artýk. Devlet ordularýyla savaþlara girip milyonlarca insan öldürüyor, baþka devletleri sömürge edebiliyor ve bunlarýn hepsini meþru kýlýyordu. Cezaevlerinde insanlara iþkence ediyor, giyotinlerde kelle uçuruyor ve yine insanlarca meþru görülüyordu. Darbeler sonucu kýyým yapýyor, rejim deðiþtiriyor, soykýrým yapýyor ve yine meþru görülüyordu. Ýnsanlar zorba iktidarlara karþý isyan ediyor, devlet isyancýlarý katlediyordu. Ýsyancýlarýn þiddeti terör oluyor ve devletin þiddeti yine meþru sayýlýyordu. Devlet iktidarý inanýlmaz çekici kýlýndý. Bu mekanizmayý yaratan insan bu devlette kendisini görüyordu. Ýktidar olabilmek için yapamayacaðý þey denemeyeceði yol yoktu. Ýktidarý Yüzüklerin Efendisi filmindeki yüzüðe benzetebiliriz, inanýlmaz bir güç, inanýlmaz bir arzu, o kadar güçlü ki taþýyaný eritir, mahveder ama taþýyan kiþi bundan vazgeçmez. Devlet onu yaratan insanýn prototipi, o insanýn mükemmel haliydi. Yýkýcý bir konum alan bu dev onu yaratan düþüncenin de yýkýcý olduðunu belirtiyordu adeta. Çýkarcý, kurnaz tahakkümcü, katý militarist, bencil ve tamamen analitik olan devlet, aslýnda onu yaratan insanýn özelliklerini taþýyordu. Vicdan, adalet, paylaþým, sevgi, þefkatten uzak tamamýyla analitik zekânýn sonucu oluþan bu anlayýþ erkekçi zihniyeti iþaret ediyordu bize. Oysa toplum canlýydý ve barýndýrdýðý tüm bireylerin özelliklerini baðrýnda taþýyordu. Sokaktan geçen herhangi bir insana baktýðýmýzda aslýnda tüm bu çeliþkileri görürüz. Kadýnýn konumu, þekli, giyiniþi, duruþu, yürüyüþü hatta sesi bile erkek tarafýndan nasýl köleleþtirildiðini anlatýr bize. Erkeðin egosu, kavgacý yaný, holiganizmi, bencillði durumun ne kadar ümitsiz olduðunu anlatýr yine. Bu tek yönlü hegemonik anlayýþ hayatýmýzýn her alanýna hakim durumda, ekonomiden sosyal-siyasal iliþkilere, felsefeden bilime varýncaya dek. Pir Sultan Abdal ýn dediði gibi bozuk sistemde saðlam diþli olmaz.tüm iktidar sahibi mevkilere, anlayýþlara karþý muhalif durarak düþünce sisteminin deðiþmesi kaçýnýlmaz kýlýnacak. 2

4 Nirengi 3 YTÜ de Yaþanan Saldýrýlar ve Düþündürdükleri Yýldýz Teknik Üniversitesi nde nisan aynýn baþýnda devrimci, demokrat, ilerici, yurtsever öðrenciler faþist saldýrýya uðradý. 2 Nisan günü çevik kuvvet ve okul içindeki sivil polislerle iþbirliði yapan ulusalcý-faþizan grup aralarýnda, öðrenci üyelerimizin de bulunduðu sol görüþlü arkadaþlarýmýza saldýrdý. Olay üniversitelerde sýklýkla ortaya çýkan olaylar gibi sanýlsa da gerçekte durum saldýrgan grup lehine geliþmiþ, okul dýþýna çýkarýlmasý gereken grup polis ve yönetim tarafýndan bir müdahale görmemiþ hatta adeta korunmuþtur. Olaylar taraflý medyaya iki sol görüþlü grup arasýnda kavga seklinde yansýmýþtýr. Sol görüþlü arkadaþlarýmýza saldýranlarýn sol düþünceyi yansýtmayan okulda, ise faaliyet yürütmeyen bu grubun sorumlu olduðu olaylar, hemen hemen tamamý okul dýþýndan gelen kiþilerin üniversitede bildiri daðýtmak istemeleri ve bu eylemlerinin üniversitedeki arkadaþlarýmýz tarafýndan engellenmesi sonucu, arkadaþlarýmýzýn saldýrýya uðramasý þeklinde gerçekleþmiþtir. Perþembe günü olay sönümlendi sanýlýrken cuma günü olanlar ise daha üzücü ve sonuçlarý itibariyle daha aðýr olmuþtur. Cuma günü öðleden önce ve sonra çýkan ve çevik kuvvetin aðýr bir þekilde müdahale ettiði olaylarda bir arkadaþýmýz plastik mermi ile yüzünden, bir arkadaþýmýz ise kafasýna aldýðý darbelerle aðýr þekilde yaralanmýþlardýr. Bu durumda kendilerini saldýrýlara karþý savunmak isteyen arkadaþlarýmýz Mimarlýk Fakültesi ne yönelmiþler fakülte dekaný ve rektör ile gerçekleþtirilen görüþmeler sonucunda gözaltýna alýnmadan okuldan çýkabilmiþlerdir. Bu sýrada olaylarý baþlatan ve saldýran grup ise, okuldan müdahale görmeden polis korumasýyla çýkabilmiþtir. Yaþanan olaylarýn ertesinde ise rektörlük tarafýndan, saldýrýya uðrayan yirmi beþ arkadaþlarýmýza soruþturma açýlýrken faþist gruba ait kiþilerden birkaç kiþi için soruþturma kararý alýnmýþtýr. Fakat bu sefer rektörlük tarafýndan açýlan soruþturmalar dýþýnda öðrencilerin okula girmesi engellenmiþ ve arkadaþlarýmýzýn eðitim ve öðretim hakkýný gasp etmiþtir. Bu uygulama yüzünden çoðu arkadaþýmýz sýnavlarýna girememiþ ve maðdur olmuþlardýr. Bu engelleme birkaç gün için deðil, yaklaþýk bir ay gibi bir süreyi kapsayan, savunma verecekleri tarihe kadar devam edecektir. Bu yüzden olayýn gerçekleþtiði günden itibaren Özel Güvenlik Birimi oluþturduðu bir liste ile kapýda kimlik kontrolü yapmaktadýr. Soruþturma açýlan ve okula alýnmayan arkadaþlarýmýzdan bazýlarýnýn olaylarýn olduðu günlerde okulda dahi bulunmuyor olmalarý, bu listenin üniversite yönetimi ve polis tarafýndan hazýrlandýðýný iþaret ederken, nasýl ve hangi kriterlere göre hazýrlandýðý konusunda da soru iþaretleri yaratmaktadýr. 3

5 Biz Dünyayýz!.. Nirengi yýlýnýn Haziran ayý. Düzenleyenlerinin katýlmaya tenezzül etmediði Habitat toplantýsýna katýlýr Comandante Castro ve toplantýya son noktayý koyar: Biz dünyayýz ama dünyanýn efendileri bunu kabul etmiyor! Yýllar sonra Napoli sokaklarýnda küreselleþme karþýtý bir kadýn baðýrmaktadýr: On sekiz milyar nüfusu besleyecek teknolojimiz ve imkânlarýmýz var. Ama dünyanýn yarýsý aç. Bu ne saçmalýk! Kafamýn içinde dönüp durmuþtu bir yanký gibi Bu ne saçmalýk!.. Bu ne saçmalýk! ler Amerikasý. Evet evet Amerika. Rusya ya da Fransa deðil. (Amerikalýlarýn çoðu 1 Mayýs ý Rusya dan ithal bir bayram sanýrmýþ.) Seine nehrinin hala kýpkýzýl olduðu zamanlar. Yenilen ama teslim olmayan bir devrim. Aradan on yýl geçmemiþtir. Bu kez Chicago sokaklarýnda günde saati bulan çalýþma süresinin sekiz saate indirilmesi için grevdedir iþçiler. Kocaman bir hayatý elleriyle yaratanlar ellerinin yaralarýný sarabilmek, insanca yaþayabilmek için sokaktadýr. Kýrk bin tekstil iþçisi greve çýkar ama üzerlerine ateþ açýlýr. Týpký ülkemdeki benzerleri gibi Ama kurþun yanan ateþin üzerine benzin dökmek gibidir bazen. Beþ yýl sonra Kanada-Amerika sendikalarý ortak grev düzenler ve bu grevlere üç yüz eli bin iþçi katýlýr. Sonrasý tanýdýk bir hikâyedir yine. Ýþçi önderleri yargýlanýr ve idama mahkûm edilir. Uluslararasý iþçi örgütleri 1 Mayýs tarihine denk gelen bu grevleri ölümsüz kýlmak amacýyla 1 Mayýs ý Uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü olarak ilan eder. Bahar bayramý olarak deðil! Günler deðil haftalar öncesinden baþlar hazýrlýklarý. Toplantýlar yapýlýr. Hindistan da bir dilenci bildiri daðýtýr. Brezilya da yoksul bir iþçi afiþ asar. Arjantin in karanlýk ve dar sokaklarýnda uyuyan sokak çocuklarý pankartlar hazýrlar. Fransa da öðrenciler dünden hazýrdýr. Filistin de Che posterinin altýna Arapça sloganlar yazýlýr. Baþka hiçbir renk yakýþmaz ona. Kýzýl. Ýlle de kýzýl. Pembeyi sarýyý atar üzerinden. Her 1 Mayýs ta þehirlerin esas sahipleri þehirlerin meydanlarýný zapteder. Bu sene de ülkemin iyi insanlarý açgözlülerin yarattýklarý ekonomik krizlere, mezarda emekliliðe, kentleri yoksullarýna dar eden kentsel dönüþüm politikalarýna, savaþlara, açlýða, yoksulluða DUR! demek için þehrin meydanýna yürüyecekler. Tüm gökl,er ve topraklar için, onlara tahakküm edenleri bir defada deðiþtirmek-bunu yapabilmek için-biz, isimsizler, yüzü olmayanlar, kendini ele verenler, profesyonel umutlular,biz daðda olanlar, adýmlarý karanlýk olanlar, biz saraylarda sesi olmayanlar, özel arazilerde yabancý olanlar, her zaman ölü olanlar, tarihin mülksüzleri, vatansýzlar, geleceksizler, taze öfkenin sahipleri, keþfedilmiþ hakikatin sahipleri, nefretin uzun gecesine uzanmýþ olanlar, sahici kadýn ve erkekler En küçükler En onurlular En sonuncular En iyiler Bize þimdi gereken þey, sözlerimizi içeriye alabilsin diye kardeþ kalbin kapýsýný açabilmektir. Yüzü olmayan adamlar böyle konuþtular, ellerinde ateþ yoktu ve sözleri açýktý, dolambaçsýzdý. Gündüz geceye yeniden taþýnmadan gittiler ve toprakta sadece þu sözler kaldý: ARTIK YETER! * *Meksika halký. 4

6 Nirengi 3 Türkiye nin Fotoromaný Her zaman görsel öðeler iþitsel öðelerden daha öðretici olmuþtur. Ýnsanlar duyduklarýnýn yarýsýndan fazlasýný unuturken görsel öðelerde bu oran çok çok düþük seviyelerdedir. Birçok görsel öðe gibi fotoðraflar da çok iyi etkileþim araçlarýdýr. Örneðin deprem yaþamamýþ ama onca þey duymuþ birisi, kafasýnda nice kurgular oluþturmasýna raðmen, gerçeði tezahür bile edemez ama depremle ilgili bir fotoðraf, onca sözden etkili bir þekilde gerçeði, bu yýkýcýlýðý anlamasýna neden olur. Günümüz egemen medyasýnda sadece gösterilmek istenenler tozpembe sunulurken, bizlerin alternatif medyayý daha etkin bir þekilde kullanmamýz, objektiflerimizi sokakta yaþanan gerçekliklere daha çok çevirmemiz ve bunlarý insanlara daha etkin þekilde ulaþtýrabilmemiz gerekir. Medyanýn gücü inanýlmaz boyuttadýr. Bizim yaptýklarýmýzýn bile insanlara ulaþabilmesi için medya gerekli durumdadýr. Yani medyanýn bizleri gösterebildiði bir þekilde yaþýyor gibiyiz. Bu öyle bir þey ki mesela 2002 yýlýnda Venezuela da Chavez e darbe giriþimi yapýldýðýnda halk sokaklara dökülmüþtü ve bundan medya hiçbir þekilde söz etmiyordu. 1 milyonu aþkýn kiþi baþkent Caracas ta darbe giriþimi yapan komutanlarýn bulunduðu devlet meclisini basmýþtý ve ABD iþbirlikçisi burjuva egemen medya, bundan hiçbir þekilde bahsetmiyordu. Sanki ortada hiçbir þey yoktu ve her þey güllük gülistanlýktý. Sonra Chavez geri geldi ama geldiðini bile tam olarak herkes bilmiyordu. Bir anayasa geçirmiþlerdi ama insanlarýn bundan haberi yoktu. Ýnsanlarýn haklarýný öðrenmesi için verdikleri yiyeceðin arkasýna geçirilen yasalarý yazmýþlardý. Bu iþleyiþ tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de böyle gerçekleþtirilmektedir. Baþkalarýnýn olmasýný istedikleri, bizlere gerçeklik diye sunulmaktadýr. Bu yazý da zaten, ülkemizde hiç kadraja giremeyenler ya da baþkalarýný çekerken arada yanlýþlýkla arka planda gözüken ama görünmesi bile istenmeyen kiþiler üzerine bir denemedir. Elimizde bir kamera olduðunu varsayalým ve objektiflerimizi ülkemizden bazý manzaralara çevirelim. Eveeet Medeniyetin pahalý giysiler, arabalar, pahalý cep telefonlarý anlamýna indirgendiði ülkemizde giysileri ele alalým mesela. Bakalým, kamerayý giysilere çevirelim. Ne görüyorsunuz ilk baþta? Önde makyajlý kýzlar ve bakýmlý erkekler bir markadan baþka markaya koþturu(lu)yorlar. Kameralar zaten hep bunlarý gösterdiði için biz de biraz daha arka taraflara doðru zoom yapýp, oradakilere bakalým. Arkada bir yerlerde aðýr makinelerin arasýnda, tozlarýn içinde bembeyaz olmuþ genç kýzlar ve erkekler. Daha çocuk denebilecek yaþtalar ve bir giysi fabrikasýndalar. Bakýyoruz taþlama yapýyorlar ve bir þey bizi öksürtmeye baþlýyor. Taþlama yaptýklarýnda oluþan tozlarýn ciðerlerine yapýþmasý böyle bir þeymiþ demek ki. Her geçen gün orada azalan umutlarý giderek donuklaþan bakýþlarý görüyoruz Kameramýzý oradan hüzünlü bir þekilde alýp çok uzaðýna deðil biraz daha yanýna gidelim. Her gün görkemli açýlýþlarla gülsularýyla denize indirilen son model ve lüks olmalarýyla övünülen gemilerin olduðu tersane sahiplerinin aðzý kulaklarýnda sevinçli görüntülerini de es geçip arka taraflara doðru kameramýzý yaklaþtýralým. Az paralara, cehennem sýcaðýnda çalýþan, yeterli önlemlerin alýnmadýðý (aslýnda önlemleri almak için gereken paranýn oradaki iþçilerin hayatýndan daha deðerli sayýlmasý) ve son derece saðlýksýz koþullarda ümitsiz bir þekilde acaba bir sonraki kim olacak diye bekleyen yüzler Hemen sonrasýnda kamerayý orada ölen bir iþçinin çevresine ve ailesine çevirelim. Her daim medyanýn buradaki ölümlerle ilgili haber yaparken hep es geçtiði iþçi ailelerine bir bakalým. Hiçbir medyanýn gösterme gereði duymadýðý aileler. Orada ölenin istatistiki bir sayý olmadýðý gerçeðinin göz ardý edildiði, ölmesiyle beraber umutlarýnda birlikte yitip gittiði, ocaklarýnýn söndüðü aileler ve buna isyan bile edemeyerek geride kalanlar. Onlar ki o kadar taþ kalpli mi ki kan parasý adý altýnda aldýklarý paraya susuyorlar. Hayýr!... Çünkü yapabilecekleri bir þey olduðunu düþünmüyorlar da ondandýr susuþlarý. Yaþayabilmelerinin oradan alacaklarý paraya zorunlu býrakýlmalarý da en acý gerçek onlar için. Bu adaletsizliðe çocuðu için, kardeþi için, annesi için, nenesi için katlanmak zorunda býrakýlanlar Biraz daha öteye çeviriyoruz kamerayý; kanser olmamak, çocuklarýnýn gelecek kuþaklarýn kanser olmamasý için siyanürle altýn aramaya karþý mücadele eden aileler. Diðer bir tarafta; devletin yine ismini adeta dalga geçmek için seçtiði(hayata dönüþ gibi),kentsel dönüþüm ile belli kiþilere rant getirmesi uðruna yerlerinden, yaþamlarýndan edilen, kentlerde görülmesi istenmeyen ailelerin zorla kentin ücra köþelerine konmasý. Bilinmezlik ile býrakýlan kiþiler Baþka bir tarafta ise okuyabilmek için bin bir iþte sömürülen, düzene sýký itaatleri istenen, aksi halde ellerinden geleceklerinin alýnmasý ile tehdit edilen öðrenciler Nereye kamerayý çevirsek anlatýlmayý bekleyen nice nice olaylar, gerçekler var. Her þey orada sokaklarda. Çok zor deðil yapmanýz gereken. Ya baþýnýzý TV den kaldýrmayýp size dayatýlan gerçeði kabullenecek ya da baþýnýzý kaldýrýp pencereden dýþarý bakacak ve kendi gözlerinizle her þeyi göreceksiniz, görmeyenlere göstereceksiniz. Gerçekleri görmeniz dileðiyle 5

7 Mühendisin Toplumdaki Yeri Nirengi 3 Siyasi ve toplumsal alana dair sorunlar, bilimden ve teknolojiden ayrý ele alýnmamalýdýr. Toplumda her zaman bilime ve teknolojiye kazandýrdýklarý ile ön plana çýkan Mühendisler toplumu derinden etkileyen sorunlara getirmiþ olduklarý akýlcý çözüm ve önerilerle de toplum içerisinde önemli bir yere sahiptirler. Mühendis elde etmiþ olduðu bilgi birikimini kendisi için deðil insanlýðýn ve toplumun yararýna kullanmalýdýr. Çünkü kendisi de bu toplumun bir parçasýdýr ve toplumu etkileyen her konu ( ekonomik sorun, iþsizlik sorunu, kürt sorunu, eðitim sorunu vs. olabilir) mühendisi de doðrudan veya dolaylý olarak etkilemektedir. Fakat içinde bulunduðumuz bu Kapitalist sistem mühendisi bireyleþtirerek toplumdan soyutlamakta ve bilgi birikimini ve yeteneðini kendi çýkarlarý için kullanmaya zorlamaktadýr. Mühendisi mühendis, doktoru doktor, avukatý avukat yapan toplumun ta kendisidir. Toplumdan soyutlandýðýnda sistemin sömürü ve dayatmasýna karþý yalnýz baþýna kalmaktadýr. Ýþte Odamýz ve içinde bulunduðu TMMOB örgütlülüðü Demokratik bir kitle örgütü olarak mühendisin ötekileþtirlimesinin önüne geçmekte ve sisteme karþý mücadele ederken tek olmadýðýný beraber bir araya gelerek neler yapýlabileceðinin somut örneðidir. Kapitalist sistemin mühendise biçtiði baþka bir rol ise onu iþçi ve emekçi sýnýftan ayýran ona patron gömleði giydirerek, sömüren ve yöneten egemen sýnýfýn bir parçasý haline getirmektir. Nitekim çevremizde yakýn zamanda mühendis olacak sistemin tamamen içine girecek kiþilerin daha þimdiden Oda yý toplumsal sorunlardan uzak tamamen mesleki bir yapý olarak görmek isteyen kariyerist yaklaþýmlar içerisinde olduðuna sýkça rastlamaktayýz. Benim bu kiþilere söyleyebileceðim tek þey TMMOB nin ve ülkemizin tarihsel süreci içerisinde kronikleþmiþ sorunlarýn incelenmesi, bundan önce demokratik kitle örgütü olma anlayýþýný iyi algýlayarak bizim bunun neresinde olduðumuzu irdelemeleri. 30 yýl önce Ülkemizin içerinde bulunduðu sorunlar ve TMMOB nin bu sorunlara bakýþý pek deðiþmemiþtir yýlýnda TMMOB nin basýna yapmýþ olduðu bu açýklama metni mühendise biçtiði misyonu çok iyi ifade etmekte ve Egemen sýnýfa karþý sürdürülen kararlý mücadeleyi gözler önüne sermektedir; Emperyalizmin, hýzla nihai çöküþüne doðru gittiði bir çaðda emperyalizmle ekonomik, politik, kültürel ve askeri bakýmdan tam bir baðýmlýlýk iliþkisi olan bir ülkede yaþýyoruz. Bu baðýmlýlýk, ülkemizde dýþa baðýmlý, emperyalizm tarafýndan geliþtirilen, çarpýk kapitalist bir ekonomik yapý oluþturmuþtur. Emperyalist sistem dünya devrimci hareketinin karþýsýnda gerilemekte, parçalanmakta, çöküþü hýzlandýkça daha da saldýrganlaþmaktadýr. Bugün emperyalist-kapitalist sistemin içine girdiði genel bunalým gittikçe derinleþmekte ve bu sistemin açmazlarý gün geçtikçe çoðalmaktadýr. Bu sistemin içinde yer alan tüm geri býraktýrýlmýþ ülkelerde olduðu gibi bunalým Türkiye'ye de yansýmaktadýr. Emperyalizmin krizlerinin doðrudan ülke ekonomisine yansýmasý ve hakim ittifaký oluþturan unsurlar arasýndaki çeliþkiler ülkeyi gittikçe artan ekonomik-politik sorunlarla karþý karþýya býrakmaktadýr. Bu bunalýmlarýn yükü her zaman olduðu gibi egemen sýnýflarca halkýmýzýn sýrtýna bindirilmekte ve buna karþý çýkan emekçi kitlelerin toplumsal muhalefeti susturulmak, ezilmek ve yok edilmek istenmektedir. Bu amaçla sürekli olarak baský ve terör uygulanmakta;çeþitli devlet kurumlarýndaki kadrolar faþistleþtirilirken, sermayenin borazaný haline getirilen TRT, faþist görüþlerle dolu ders kitaplarý ile faþist ideoloji yaygýnlaþtýrýlmaya ve faþizme kitle tabaný yaratýlmaya çalýþýlmaktadýr. Özellikle iki yýlda yaþananlar, ülkenin içinde bulunduðu bu durumdan kaynaklanmaktadýr. Ancak bilinen ve yaþanan bir gerçek vardýr. Egemen sýnýflarýn tüm baský ve saldýrýlarýna karþýn baþta iþçi sýnýfý olmak uzara tüm emekçi halkýn baðýmsýzlýk ve demokrasi mücadelesi engellenememekte, durdurulamamaktadýr. Bugün için yeterli olmasa da anti-faþist eylemin hýz kazanmasý, emperyalist sisteme karþý muhalefetin etkinliðinin arttýrýlmasý yolunda önemli adýmlar atýlmýþtýr, atýlmaktadýr. Bu mücadeleler geliþerek sürecektir. Buna paralel olarak varolan ekonomik ve demokratik haklarý, özgürlükleri sonuna kadar koruma ve yani hak ve mevziler elde etme mücadelesi de sürmektedir. Ancak emekçi kitleler egemen sýnýflarýn bu hak ve özgürlüklerin geriletilmesi ve durdurulmasý yolunda yoðun çabalar sürdürdüðünün bilincindedirler. Bunun için ekonomik-demokratik mücadele siyasi mücadeleye, baðýmsýzlýk ve demokrasi mücadelesine baðýmlý olarak yürütülmek zorundadýr. Emekçi halkýn siyasi iktidarý kurulmadan gerçekleþemeyeceði bilincinde olan TMMOB, halkýmýzla birlikte verilecek bu mücadelede kendi payýna düþen görevleri yerine getirmek için her türlü çabayý güçlendirerek sürdürmeðe kararlýdýr. TMMOB nin ilk kurulduðu 1950 li 60 lý yýllara bakýldýðýnda miting yapmanýn gereksizliðinin vurgulandýðý yapýlan çalýþmalarýn neredeyse tümünün mesleki alanda olduðu toplumun sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlarýnýn göz ardý edildiði düþünüldüðünde 70 li yýllardaki devrimci duruþ ve günümüzde TMMOB nin iþçi ve emekçi sýnýfýyla omuz omuza yürüyerek, birçok toplumsal sorunda tavrýný ortaya koymasý Oda örgütlülüðümüzün geleceði açýsýndan umut vericidir. Bizlerde ister öðrenci olalým ister mühendis, ister okulda olalým ister þantiyede.. ezenlerin, sömürenlerin karþýsýnda; ezilen iþçi ve emekçi sýnýfýn, dili, kimliði yok sayýlan halklarýn yanýnda olalým. Omuz omuza egemenlere ve ezenlere karþý mücadele edelim. Ahmed Arif inde dediði gibi; Nerede olursan ol, Ýçerde, dýþarda, derste, sýrada, Yürü üstüne - üstüne, Tükür yüzüne celladýn, Fýrsatçýnýn, fesatçýnýn, hayýnýn... 6

8 Nirengi 3 Ýstanbul! Taþýn,topraðýn rant!.. Kentsel Dönüþüm Dedikleri Dönüþmek, dönüþüm gibi kelimeler içinde barýndýrdýklarý dinamizm bakýmýndan sihirli kelimelerdir. Ýstanbul gibi modern þehrin altyapý, mimari ve birikiminden uzak bu yönüyle de aslýnda þehir olamamýþ bir kentin kýyýsýnda oturup derme çatma gecekondularý, plansýz mahalleleri izlediðinizde dönüþüm kelimesi sihrine kavuþur ve iyi bir þey olarak algýlanabilir. Keza baktýðýnýz bu yerin iyice bir elden geçirilip insanlarýn saðlýklý ve mutlu yaþamalarý için bir takým düzenlemelerin yapýlmasý gerektiði aþikârdýr. Ama bu dönüþümün nasýl yapýlacaðý, yapýlýrken hangi ilkelere göre yapýlmasý gerektiði ve asýl can alýcý soru da kime göre ve kimin yararýna yapýlacaðý sorularý da iþe baþlamadan önce ivedilikle ve birlikte çözümlenmelidir. Sulukule gibi Ýstanbul un en eski yerleþimlerinden birini bütün itirazlara raðmen dümdüz edip Sulukule nin kültürel ve insan altyapýsýný Taþoluk gibi þehir merkezinden çok uzak yerlere zorla gönderiyorsanýz ve bunu yaparken insani, sosyal ve kanuni zorunluluklara uymayýp insanlarý maðdur ediyorsanýz bu yaptýðýnýz iþin adý kentsel dönüþüm deðil rantsal dönüþüm olur. Þehrin kýyýsýnda eskiden çok deðerli olmayan bu alanlar þehir geliþtikçe önemli bir ekonomik deðere kavuþmuþtur. Ve elbette neo-liberal sistemin savunucularýna göre bu ekonomik deðer (siz rant olarak okuyunuz) oralarý mesken tutan býrakýn modern þehrin imkanlarýndan faydalanmayý gecekondu tipi yapýlarla(hatta barakalar ve çadýrlarla) sadece barýnma hakkýný kullanan insanlarýn eline býrakýlamaz. Bu insanlar yaþadýklarý bölgelerden ucuz kamulaþtýrma bedelleri ve zorla sürülerek uzaklaþtýrýlýrken yaþam alanlarýný kaybedip þehir dýþýna sürülmeleri yetmezmiþ gibi asgari ücretin bile altýnda ücretlerle geçinmeye çalýþan bu insanlar asla ödeyemeyecekleri ev taksitleri ve kiralarla kaderlerine terk edilir. Kimileri de Küçükçekmece/Ayazma mahallesinde olduðu gibi kýþýn ortasýnda sokaða atýlýr. Onlarýn boþalttýklarý yerlere ise para akýþýný saðlayacak alýþveriþ merkezleri, oteller ve ultra lüks konutlar yapýlýr. Bu yapýlýrken Sulukule nin kültürel birikimi tahrip edilmiþ, 2010 Avrupa Kültür Baþkenti olacak Ýstanbul da UNESCO nun korunmalý dediði avlulu evler yok edilmiþtir. Ve asýl ironik olan kültürün baþkenti olacak bu þehirde yeni roman mahallesi Taþoluk ta darbuka sesi duyulmamaktadýr. Kültürü yok edilen bir kültür baþkenti!.. Ýktidarýn ucuz konut yapýyoruz diyerek ballandýra ballandýra anlattýðý bu dönüþüm projesi en iyimser tahminle iki buçuk milyon insaný yaþadýðý yerden koparýp gayrimenkullerine ucuz kamulaþtýrma bedelleriyle el koymakta, þehrin içinde deðeri yüksek bu yerleri yeni Ataköy ler yaratacaðýz söylemi ile sermaye sýnýfýnýn hizmetine sunmaktadýr. Ve elbette bu yeni mekânlara ulaþmak için astronomik bedeller ödenmelidir. Ucuz konut yapmasý gereken TOKÝ yapýlan yasal düzenlemelerle her çeþit taþýnmaz üzerinde sýnýrsýz yetki sahibi yapýlmakta ama bu taþýnmazlarýn sahibi ve kiracýlarýna yani aslýnda þehrin asýl sahiplerine söz hakký tanýmamaktadýr. Amacýmýz bir gecekondu güzellemesi yapmak ya da Ýstanbul un çarpýk yapýlaþmasýný savunmak deðildir. Amaç Ýstanbul un bütün sorunlarýnýn gecekondu mahalleleri ve varoþlar olduðunu savunan düþünceyi kýrmak, gecekondu ve varoþlarýn da katýlacaðý tartýþmalar ile sosyal, modern ve bilimsel yöntemlerle insanlarýn daha iyi yaþayabileceði bir Ýstanbul un yaratýlmasý olmalýdýr. ÝHSÇ FORUM ATÖLYESÝ

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. Bu kitabın her hakkı saklıdır. (Noter huzurunda ve Patent Merkezinde). Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı