Giri~ . Do, Dr. Ookuz EylUiOniversitesi, inkllap Tarihi EnstilusuMuduru.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Giri~ . Do, Dr. Ookuz EylUiOniversitesi, inkllap Tarihi EnstilusuMuduru."

Transkript

1

2 Yelkenliden Buharllya Gec;i Giri~ James Watt, l775'te buharll makineleri bulup buhardan hareket eneljisi yarattlgll1da, bulu~unun gelecekte butiin dunya tarihinin akl~ll1l degi~tirecek buyuk etkileri olacagll11 du~unebilmi~ miydi, bilinl1lez l...0 tarihe kadar, dunyada yeni yerler ke~fetmek yonunde buyuk atlhmlar yapilml~tl. Bilinmeyen, adll1l atilamaml~ yerler, yollar bulunmu~; ticaret eskiye OI-anla yogunla~ml~tl. Govdeleri, yuk ta~lina hacimleri artlk daha da buyuyen ve okyanuslara direnebilen yelkenli gemiler bir cografyadan ba~ka cografyalara degerli madenler, ticari degeri olan mallar ta~lyoriardl. Ticaret, dunyanll1 nufusya kalabalik, ekanamik getiri oram yuksek bolgelerini ekonomik ili~kiler alal11 (periferi) iyine alirken, ticaret sanrasll1da kazanilan para Avrupa merkezli bir sermaye birikimine neden oluyordu. Ticaret yollan degi~mi~, Akdeniz cografyasl -kzsmen- eski onemini yitirmeye ba~laml~tl. Ancak yine de Akdeniz ve Akdeniz dunyasl, stratejik onemini koruyordu. Sundugu olanaklar, yeni yollara gore daha yoktu. Bu geyici durgunluk, ilerde, l869'da SUvey~ Kanah'nm ayi1maslyla yerini yeni bir canlal11~a blrakacaktl. XVIII. yuzyilil1 sonlannda guylu ulkeler, ticaret destekli, yogun bir yayilma sureci iyine girmi~lerdi. Bu yayilma, sonraki yuzyilda "ticari" boyutu da a~arak, "iiretim ve ticaret" temelinde daha da yogunla- ~acaktl. Bu yuzyilda silah teknolojisi geli~mi~; yeni silahlar bulunmu~tu. Geli~tirilen yeni sava~ teknikleri ve daktrinleriyle, dunyada guy merkezleri yer degi~tiriyordu. Ancak James Watt' 111bu bulu~u, dunyanll1 gidi~at1t110 zamana dek goru!en ve tamk ollli1an etkenlerden yok daha buyuk ve geni~ boyutlu degi~tirecek etkiler yarattl. James Watt, bulu~uyla Sanayi Devrimi'ne donu~ecek ve yeni bir yaga ad verecek sureci hlzlandlran yok onemli bir ylglr ayml~tl. XIX. yuzytl, Buhar YUzYllIydl. Gemicilik aylsll1dan da buharli gemiler, altll1 yag1l11 ya~lyorlardl. Uzak kltalara gidi~ geli~ 11lZIanml~t1.C;ok uzak menzillere gidebilmek iyin ara limanlarda komur yukleme gereksinimi dogmu~tu. KomUr ve demir madenine ilgi arttl. Madencilik ba~ta olmak Uzere, yuk ve persanel ta~llnaclligl Ulkeler iyin onem kazandl. Tarihin akl~l, bilimsel geli~melerle, teknolojik atilimlaria ve bunun gundelik ya~ama yanslyan etkileriyle adeta hlzlanml~tl. Alilk dunyanm her hangi bir yerine, yak daha hlzh ve yok daha buyuk yuk ve personelle gidilebiliyordu. Ozellikle Amerika Birle~ik Devletleri'nde madencilik, en yok ilgi goren ekonomik etkinlikti. Ba~ta altll1 olmak Uzere, degerli ta~lar bulup bun Ian i~lemeye donuk yeni "giri:jimci-maceracz" bir sll1lf ortaya Ylkml~tl. Bunlann Amerika kltasll1l11 uzak yerlerine gitme seruvenleri ba~ladl. Vine Avustralya "beyaz adam" iyin, en yok ilgi duyulan mekanlardan birisi olarak yukseli~e geyti. ingiltere ise, uzak dogunun zenginliklerini Avrupa'ya ta~1l11akve uzak doguya ba~ta dokuma UrUnleri olmak Uzere, yine buhar gucuyle seri ve bol Uretim yapan "manufacture" fabrika UrUnleri satma yabasll1daydl. Buna bir sure sonra Fransa da katildl; ardll1dan da bu iki Avrupa Ulkesini ba~ka ulkeler izledi. Amay, dunyanll1 uzak yerlerine fabrika Uretimi UrUnleri goturup. Do, Dr. Ookuz EylUiOniversitesi, inkllap Tarihi EnstilusuMuduru. r S. P. Bratton. "The Ecolheology of James Wall". Environmental Ethics, 5119B31. s : G. C. Coggins. 0 K. Nagel. "Nolhing Beside Remains: The legal legacy of James G. Wall's Tenure as Secrelary of The Interior on federal land law And Policy', Boston College Environmental Affairs Law Review, 17 [Spring s

3 pazarlamak, oralarda yeni pazar OItamlan yaratmak; buna kar~1t1, sanayinin gereksinim duydugu pamuk, komur, demir cevheri gibi degerli LirUnleri ve madenleri, kendi Ulkesine ta~lmaktl. Bu ister yelkenli, ister buharh olsun, buyuk teknelere gereksinim gosteriyordu. <;in yayl, en yok deger kazanan LirUnlerden biriydi. Dogunun yayl, ipegi ve diger degerli LirLinleri, batl iyin onemliydi. Ticaretin gittikye yogunluk kazandlgl bu donemde, hlzli yiik ta~lyan gemilere olan gereksinimi arhrdl. Bu sureyte buharh gemilerle yelkenli gemiler bir yan~ halindeydiler. AdIna "kliper gemileri" denen yelkenli gemiler, bir slireligine onem kazandl. Bunlar saatte deniz mili hlz yapabilen, kare yelkenli, ~Ik gorunlimlu yelkenli gemilerdi. Lightning (Sim~ek) ve Flying Cloud (Uc;anBulut) gibi turleri vardl. Ozellikle Lightning'ler yok hjzll yelkenli gemilerdi; oyle ki buharh gemilerden bile hizli gidebiliyorlardl. Ornegin bir yelkenli gemi olan Dretnot, Cunard adll bir buharli gemiyi geride blrakan ve New York'tan Liverpool'a 13,5 glinde ula~mayi ba~aran bir kliperdi. Donald McKay'a ait Great Republic adii kliper, 102 metre uzunlugunda, dart seren diregi bullli1an bir gemiydi. Geminin 0.6 hektardan yok ye1ken bezi bulunuyordu. Avrupa, Amerika ve <;in aras1t1da duzenli seferler yapabiliyorlar, onemli blirokratik ki~ilikleri gorev yapacaklan yerlere goturiiyorlar, posta hizmetlerinde bulunuyorlar; ylik ve insan ta~lyabiliyorlardl. Ancak bu atillm, bo~unaydl. Buhar giicli, rlizgar glicliniiyenmi~ti. Buharli Gemilerin Askeri Yonden Getirdikleri Yenilikler Buharh motorlann gemilere eklenmesi ve yelken glicunun yerini buharli motorlann almaslyla, dilnya deniz sava~lannda stratejiler, guy dengeleri blitlinuyledegi~mi~ti. Bu yuzyil boyunca teknoloji hlzla ilerledi. Bu teknoloji, hjzla gemi sanayiine ve gemi donalllmianna yansldl. Sivil ve askeri denizcilikte yelkenli gemi doneminden, buharli gemi donemine geyiliyordu. Ancak, bu geyi~ sancislz bir geyi~ degildi. Geli~en teknolojiyi kullanabilecek insan gucli konusunda silantilar ya~anlyordu. Asker! denizciligin de sivil denizciligin de kendine ozgu sorunlan vardl. Yeni teknolojiyle ilretilmi~ gemileri hareket ettirecek ate~yi, yarkyl, dumenci ve diger teknik personelin yeti~tirilmesi buyuk bir sorundu. Ozellikle askeri denizcilikte, biitlin "tahm ve terbiye" iyin yeni yontemler geli~tirilmesi, bu yontemlerin denenmesi; stratejilerin, planlarin ve hedeflerin bu yeni gliy unsurlanna gore yapilmasl gerekiyordu. Avusturya italya sava~1t1da, Amiral Tegethaj'lIl Lisa'da kendine gore bir plam, rastlantlsal olarak utkuyla sonuylanml~tl. Bu doktrin donemin askeri otoriteleri tarafindan onceleri "muhte~em" bir doktrin olarak yorumlandl. Bu yeni aylhm, pek yok ki~iyi yamlttl. "Mahmuz" egitimine ba~landl. Sonuyta bu doktrinin yanli~ligl anla- ~I1dl ve "Pruva HaitI" denilen doktrine donlildi.i. "Pruva haltl" denilen dokt!-in, yelkenli donanmalar doneminden geliyordu. Gemilerin topluca hareket halindeyken aldlgl sava~ duzenegiyle ilgili bir uygulamaydl. Bu a~amada bu yontemin, eksikliklerine kar~1t1, yine de en geyerli doktrin oldugu anla~ildl. BuharlI gemilerle birlikte, donanma egitiminde ~u ilkeler geyerli olmaya ba~ladl: Pruva hattl hala hareket halindeki gemilerin temel ilerleme yontemiydi. Ancak pruva yizgisinde ilerleyen bir filo, bilti.in toplan ile saghkll atl~ yapabiliyordu. Bu seyri yarma giri~iminde bulunan bir kar~1 giri~im, bir topyu hedefiyle etkisiz hale getiriliyordu. DUzen olarak, dli~man ilerisinde bulunmak da, dii~man1t1 uy gemilerine ate~ yogunlugu yon Linden bliyi.ikyararlar saglamaktaydl. Yelkenli donemde tam tersi iken, buharh gemilerle ri.izgar altlllda bulunmak, bi.iyuk avantajlar saghyordu. <;i.inku baca ve barut dumanlan ri.izgar altmdaki filonun iizerini bir bulut halinde ortuyor; kar~1 tarafta bulunan filonun ati~ yetenegini OItadan kaldmyor; saglikh ati~ ve vw'u~ olaslhgllli en aza indiriyordu. Buna kar~li1, ri.izgar altmda kalan filo kendi yogun duman altmda gizlenirken, oteki taraftaki filoya kar~l atl~ i.isti.inli.igi.inuele geyiriyordu. Buharh gemilerden

4 olu~an donanmalarda, giine~ etkenini de goz onunde tutmak gerekiyordu. Gune~i kar~lslna alan gemiler, gune~i slrtma alan gemilere gore daha az ba~an ~ansllla sahiptiler; <;linkli gune~ altmda ayna gibi, kar~1 tarafi<;in hedefhaline geliyorlardl. Dogal olarak, bu etkenler alilk yeni donemde denizlerde askeri doktrinlerde, tatbikatlarda ve sava~ ortamlannda ozenle dikkate allllmasl gereken konulard? Bu ylizyjlm denizcilik a<;lsmdan en onemli kuramsal a<;illmlanndan biri de lojistikti. Uzak yerlerdeki bir koloniye ya da lilkesinden uzakta sava~an bir orduya gereksinim duydugu malzemeyi ya da personeli ta~lma gereksinimi, bu yi.izyjlda arttl. Gemiler uzun seferlere <;lklyorlardl. Uzun seferlere <;Ikan gemilerin, ba~ta yaklt olmak lizere, ihtiya<; duydugu malzemeyi zaman yitirmemek i<;in, denizlerden saglayabilmesi, dunya denizcilik tarihinin en onemli boyutlanndan biriydi. BuharlI bir sava~ gemisi glinde ortalama 50 ton komiir yakmaktaydl. Yaklt bittiginde, buyuklilgiine gore, ortala1l1a on gun soma bir li1l1ana ugraylp, k01l1liralma zorunlulugu vardl. Bu nedenle, gemilerin komur konulan ambarlan bliyiitiildi.i. Ancak bu da <;oziim degildi. Sonunda, gell1ilere denizde seyir halindeyken k01l1iir saglanmasl du~iincesi geli~ti. ilk kez 1887 yjllllda, ingiliz Kraliyet Donanmasllldan Lidger ve Miller, bu du~unceyi ortaya attjlar. Boylece ingiliz donanmasma ait gell1iler, kendisine yana~an komur ta~lyan bir gell1iden, zincir halatlarla koll1lir almaya ba~ladjlar. Bir slire soma ABD donanll1asl da bu yontemi izlemeye ba~ladl. Lojistik alanda atilan bu adlm, buyuk ulkelere, <;ok daha uzak yerlerde sava~ma yetenegini artinci olanaklar sunmu~ oldu. XIX. YUzyilda Osmanll Donanmaslnln Genel Durumu Dlinya bu geli~meleri ya~arken XIX. yuzyila OSll1anlI Devleti bliyi.ik karga~alar i<;inde girdi. Donem III. Selim donemiydi. Bu yenilik<;i padi~ah, XVIII. yuzyilm sonlannda, Osman II Devleti'nde "Nizam-l Cedit" hareketini ba~latml~; yeni ocagm mali harcamalannl saglamak i<;in"ij-ad-l Cedid' adlllda bir de hazine olu~turmu~tu. Avrupa'dan subaylar ve egitmenler getirerek, bu yeni ocakta AvrupalI anlayi~a uygun egitim ve ogretim donemini ba~latitil~ti3 Paris, Londra, Viyana gibi kentlerde buyukel<;ilikler a<;arak, bu ulkelerdeki geli~ll1eleri ogrenmeye <;ali~lyordu. Ulke buyiik karga~alar ya~lyordu. Osman II Rus, OsmanlI Avusturya sava~lannm ardllldan, Fransa 'yla sava~lar ba~ladl. Napolyon'un iskenderiye'yi i~gal etmesi uzerine, Fransa 'ya kar~l sava~ a<;llml~tl. Akka onlerinde Cezzar Ahmet Pa~a komutasllldaki OsmanlI Ordusu kar~lsmda yenilgiye ugrayan Napolyon <;ekilmek zorunda kaldl. Bozulan mali durum, i<;karga~alar, surekli arka arkaya gelen sava~lar, iktidar sava~1il1lan bu yeni yuzyila girerken Osman II Devleti'nin kar~l kar~lya bulundugu en onemli sorunlar araslllda yer aliyordu. Islahat dli~uncesiyle yola ylkmanm, oylesine geleneksel ve dinsel tutuculugun oldugu toplull1sal ve siyasal yaplda bedeli vardl. itekim Kabakyl Mustafa Ayaklanmasl ile III. Selim tahttan inmeye zorlandl. istanbul'da kanli olaylardan ve tiirlu saray entrikalanndan soma Sultan;"Boyle isyankar tebaanm hiikiimdan ve halifesi olmaktansa olmamak daha iyidir" diyerek, tahttan <;ekilmek zorunda kaldl. Gericilik, ilericilige bu a~amada galip gelmi~ti. Sultan i<;in tutuklu ya~aml ba~laml~; yerine IV Mustafa geymi~ti. Bir siire soma, kendisinin yeniden tahta <;lkmasl i<;in harekete ge<;en ayanlardan Alemdar Mustafa Pa~a'nm istanbul'a yiiriidugu Slfada ylkan karga~ada, IV Mustafa yanda~lan tarafllldan III. Selim Oldurlildii. Alemdar Mustafa Pa~a saraya girdi; sultanlll olusu ile kar~ila~tl. Alemdar Mustafa Pa~a, Sultan LV Mustafa'yl tahttan indirdi; yerine yocuk ya~ta II. Mahmut'u ge<;irdi. II. Mahmut da yenilik<;i bir sultandl. Osman II Devleti'nin genel durumundan 0 da rahatslzdl. Ne val' ki buti1nliyle Alemdar Mustafa Pa~a 'nm etkisinde kalan II. Mahmut, geryek anlamda iktidan eline almak i<;in, Alell1dar Mustafa Pa~a'nlll oliimlinu beklemek 20- runda kaldl 4 1 A.g.e. S.n 3 Idris Bostan. "Osman II Bahriyesinin Modernle1mesinde Yabanci Uzmanlalln RoW". Tarih Dergisi s , Kr1. Enver Ziya Karal. BUyiik Dsmanli Tarihi. I. Ankara 1000.

5 Avrupa'da onca yenilik<;i hareket yapillrken, Fransa Devrimi'nden soma ilerici <;agda~ du~unceler yayillrken; Osmanlt ba~kenti boylesine iktidar oyunlarllla, i<;karga~alara sahne oluyordu. Sanayi Devrimi butun hlzlyla kapldaydt. Geni~ bir tanm imparatorlugu goruntusunde olan Ulke, bu onemli degi~im ve donu~um ruzgarlanl1l yeterince yakllldan izleyemiyordu. Attllmcl hareketleri engelleyen tutucu bir yap I vardt. Oysa hala geni~ topraklara yayilml~ goruntusuyle, gu<;iu devletler i<;in i~tah kabartacak bir konumda bulunuyordu. Bu cografyanlll onemli bir boli.illli.idunyanlll en hareketli denizlerine a<;lltyordu. Akdeniz, Karadeniz, Klztldeniz, Habe~ Denizi, Arap yanmadaslllm butunuve Kuzey Afrika hala Osman It denetimi altlllda bulunuyordu. Bu denli geni~ toprakjara yayllan bir devletin ister istelllez, denizlerde de gu<;li.iolmasl gerekirken, Ulkenin i<;inde gu<;lenen ve feodal bir gorunti.i alan ayanlara bile sozunu ge<;irecek durulllu kallllaml~tj. Bu gi.icu elinde bulunduramadlgll1da, batlda gorulen bu hlzit, ba~ dondurucu geli~me kar~lslllda direnebillllesi olanakslzdt. Kimi yenilik<;i atilllular yaptldlgmda ise, genet yapl bundan pek etkijenmediginden, istenilen sonu<; allllallllyordu. Osman Ii Devleti'nde Denizcilik; <;ektirilerden Yelkenlilere Ger<;ekte Osman It Devleti'nde koklu bir denizcilik kimligi vardt 5. Ne yazlk ki TUrk denizcilik tarihi ve killlligi Uzerine yeterince ara~tlrma yaptlmadlgl i<;in, bu kimligin yeterince Oltaya konulabildigi soylenemez. Bununla birlikte, zaten imparatorlugun geli~me cografyasl ve olu~an yeni politik ve jeostratejik durulll, onu denizcilikten istese de soyutianalllayacak kadar onelllliydi. Osmanltlann denizcilikle ugra~lllalan Orhan Gazi donemine kadar iniyordu. Boyle olmasl da dogaldl; <;UnkUOsman It Devleti'nin buyume alan Ian i<;inde, denizle klylsi olan topraklar da vardt. Karesi ve Mente~e Beylikleri kjytlan denizlere ula~an beyliklerdi. Bu beyliklerin belli di.izeyde denizcilik ugra~ilan vardt. Bu ugra~llan nedeniyle belirli bir deneyimleri ve birikimleri olu~mu~tu. Osman It Devleti'nin buyume evreleri i<;inde, digerleriyle birlikte bu beylikler de klsa bir sure sonra Osmanli topraklanna katlidilar. Dogal olarak, onlardan kalan mirasa konan Osmanlt Devleti, onlann denizcilik deneyimini de kendi bunyesine katml~ \ idris Bostan. Osmanll Bahriye Teskiliill. XVII. YilzyJlda Tersiine-i Amire, Ankara Mufassal Osmanll TariM, III. istanbul1955, s. 1511: ayrlca kr$. Abidin Oaver. Turk Oenizciligi. I.y. 7 ismail Hakkl Uzunpr$lll, OsmanIJ imparalorlugu 'nun Merkel ve Bahriye Te$kilall. Ankara 194B, s idris Bostan, "XVI-XVII. YUzyltiarda Osmanll Tersaneleri ve Gemi In$a Teknolojisi", OsmanIJ Ansiklopedisi. VI. Ankara s Mufassal. s Age.. s oldu. Ancak bu denizcilik duzeyi, Latin kokenli devletlerle klyaslanacak bir boyutta bulunmuyordu 6. Olmasl da beklenemezdi; <;UnkUdenizle hep i<;i<;eya~ayan Latin topluluklann, tarihten gelen birikimleri <;ok kokli.iydi.i. Buna kar~lil, Osman It devleti denizlerde Usti.inlUk kunua yonundeki egemenlik yan~ll1da, ister istemez denizlerle "ha~ir-ne~ir" olacaktt. Denizcilikten soz edilecekse, bunun tersanelerle desteklenmesi de ister istemez gerekliydi. Denizci bir devlet, gemiler de yapmallydj. Bu yonden Osmanltlar tersaneleri hi<; ihmal etmediler 7 SUre<; i<;inde, bu tersaneler hem say I olarak <;ogaldl hem de tersanelerin her biri nitelik olarak daha buyi.ik boyutlu gemiler yapan duzeye ula~ti8. Osmanltlann kurdugu ilk Tersane, Gelibolu Tersanesi 'ydi 9 Bu tersane, Y Ildmm Beyazlt zamanll1da, Saruca Pa~a tarafllldan, 1390 ytllllda yaptldt. YIldmm Beyazlt doneminde Osmanlt'nll1 hatm saytllr bir deniz gucune uja~tlgl, 1402 Ankara Sava~I'ndan sonra, Osmanll topraklannl istila eden Timur'un komutanlannll1, Osman It deniz gucu hakklllda belli bir du~unce edindikleri biliniyor. Fetret doneminde Osmanli topraklan buyuk bir karma~aya ugraml~tj. Bundan gemicilik de payll1a du~eni aldt. Ancak Sultan <;elebi Mehmet'in, Anadolu'da birligi saglamasll1dan sonra denizcilikte, ozellikle de gemi yaplmlllda bir attillu donemine girildigi biliniyor. En onemli atilimlardan birisi Kadlrga'da ve Hali<;'te, Bizans'tan geriye kalan tersanelerde Fatih Donemi'nde <;ok saylda gemi Uretilmesiydi lo Osmanll klyllan denizden gelen korsanlann saldlnlanna ugruyordu. Osmanll Fatih doneminde Malta Ku~atmasl, Otranto'dan, italya toprakjanna bile asker <;lkarmaya kadar giden atillml, denizcilik alanll1da gelinen duzeyi gosterir. O'nun zamanll1da pek

6 c,;okege adasl al1l1dl ll. Bunu izleyen donemde, Yavuz Sultan Selim zaman1l1da istanbul Tersanesi yapiidl. Yavuz zaman1l1da Osman" artlk Kuzey Afrika'yla ve Arap eyaletleriyle de ilgilenmek durumundaydl. Buralarda egemenlik kurmak ic,;in,deniz listi.inlliglinlinlllutiak anlamda Osman" Devleti'ne gec,;mesi kac,;1i1i1mazdl. by Ie de oldu. Yavuz Sultan Selim'den soma tahta gegen Kanuni Sultan Slileyman zalllan1l1da, ozellikle Sokullu Mehmet Pa~a'n1l1 c,;abalanyla bliylik bir deniz glicli olu~turuldu. XVI. ylizyjl'da, 27 EylUI 1538 tarihli Preveze Deniz Zaferi ile 600 parc,;a"k Hac,;" Donanmasl 'na aglr bir darbe indirildi 12 Otranto'ya kadar uzanan geni~ ve uzak alanlara yeni seferler dlizenlendi 13. Kuzey Afrika denetim altma alil1lni~tl. Vine Klzildeniz'de Habe~ sulanna, Yemen'e, Hindistan'a kadar uzanan geni~ bir cografyada Osmanli donanmasl varhgml gosteriyordu. Osman" Habe~'ten Hicaz'a, KlzIideniz'den Endi.illis'e kadar uzanan c,;okbliylik bir cografyada Akdeniz Dlinyasl'nl ve bu dlinyamn can daman olan alanlan denetim altma alini~; buralara donanmaslyla, barutuyla, ate~li silahlanyla ve kendine ozgli yonetim bic,;imleriyle gitmi~ti. MIslr'1I1 fethinden soma, POltekizlilerie bu sularda mlicadele etme geregi dogdu. Portekizliler, KlZlldeniz agzl da diihil oldugu halde, Hint denizi klyiiannda egemenlik kurmaya c,;a"~lyoriardl. Bu olu- ~um, Mlislliman tliccarlar ve haciiar iyin bliylik tehlike yaratlyordu. Bunun lizerine, Kanuni Sultan Slileyman zamanmda, Slivey~ merkez olmak lizere "Mlslr Kaptan/lgl" kuruldu. Artlk Osman" 'ya ait tersanelerde, Slivey~'te gellliler yapi"yordu 14. YapIian gemilerin kerestesi Anadolu'dan getiriliyor; yine barut, top ve gerekli diger mlihilllmat Anadolu'dan buralara gonderiliyordu 15. Slivey~'te kuru Ian donanmal1ln Portekizlilere kar~l ba~anll 0lamal11aSl lizerine, Akdeniz Donanl11asl'm buraya geyirmek lizere Akdeniz'i KlzIideniz'e baglayacak bir kanal ayiimasl bile glindeme geldi; ancak hayata geyirilel11edi. Tuna nehri etraf1l1da egemenlik kurulunca, Tuna Kaptan"gl olu~turuldu. Rusyuk'ta bir tersane yapjldl. Bunun dl~mda, izmit ve Birecik'te de tersaneler vardl Tersanelerde, tersane ve bahriye hizmetinde bulunan azab reisi, dlimenci, yelkenci, kalafatyl, neccar, topyu ve vardiyanlar vardl. Bunlara "Tersane Ha/kl" deniyordu. Tersane halkl, liy ayda bir hazineden ll1aa~ a"yorlardl. Belgrat Ku~atmasl slrasmda, Tuna'dan gelen donanmanll1 ku~atmaya katiidlgl biliniyor 16. ince yaplh, kivrak hareketli Osman" kalyonlan, kendisine ait tersanelerde in~a ediliyordu. Osman" Devleti yall11zca Tuna'da degil; Firat, Dicle, Klir gibi nehirler ile Hazar Denizi'nde de zaman zaman ince donanmayl kulla11111l~tl.buralar slg sulann oldugu yerlerdi. ince donanma da Slg sularda hareket yetenegi fazla olan klirekli ve yelkenli gemilerden olu~an bir donanmaydl. Osman" faydaci bir yak la- ~Imla, slg sulann ozelliklerine gore gemi ve kaylklar yaplyor ve ylizdlirliyordu. Kullal1lml son derece uygun kimi yerlerde ince donanma ya da filolar olu~turulmu~; bu gemileri yapmak iyin de tersane ve tezgiihlar kurulmu~tu. brnegin Budape~te, Mohay; Osyek, $abay, Karlofya, Belgrat, Vidin, Adakale; Silistre, Bagdat ve Basra bu tlir kaylk ve gemilerin yapildlgl tezgiihlann ve tersanelerin bulundugu yerlerdi. Bu gemileri kullanarak, Tuna havzasmda, Asya bollimlinde ise Safevi yonetimine kar~, Dicle, Firat; Klir, Fa~ ve Hazar hatlannda askeri ve politik bir gliy olu~turabilmi~ti 17 Osman" tersanelerinde liretilen gemilerde asii atiillll, XVI. yi.izyiida yapildl. Gemilerin bliylik klsml istanbul ve Gelibolu Tersaneleri'nde yapl"yor; bunun yam slra Karadeniz, Marmara ve Akdeniz klyiianndaki tersanelerden de yararlamhyordu lnebahtl yenilgisinden soma, Varna, Burgaz, igneada, Vize, Abyolu, Slizebolu, Midye, Kefken, Silistre, Semendre, Samsun, Sinop, Biga, izlllit, Gemlik, Yalova, Rodas ve Antalya'da da gemi yap'''yordu. Bu tersaneler yapildlgl11a ve buralarda deniz araylan liretildigine gore, ku~kusuz, Osman" lilkesinde yaygll1 gemi i~yiligi de vardl. Bu gemiler iyin gerekli olan malzeme ve ustalar Anadolu'dan ve yakll1 adalardan saglamyordu. Gemi yap1l11l iyin gerekli malzemeler, olanaklar iyerisinde, neredeyse blitiinliyle Osman" topraklanndan ediniliyordu. Her yorenin kendine 11 Yasemin Demircan, "Ege Adalannda Osmanll Hakimiyeti. Wrkler Ansiklopedisi, IX. Ankara s, : surecin devamr i~in ayrrca bkz. Ersin Gulsoy, XVI-XVII YUzylliarda Akdeniz"de Osmanlr Hakim~eti", s Aynntl i~in bkz, Miguel A. O. 8unes Ibarra. "Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan SUleyman Devirlerinde Ispanya ve Dsmanlr Imparatorluklan Arasrnda Deniz Sava,lan", ~ev. Ramazan Gozen, Wrkler Ansiklopedisi, IX, s : ayrrca bkz, Riccardo Musso, "XVI Yurjllda Ceneviz ve Osmanll Imparatorlugu", ag.e, s ; Ayhan Al,in Unal, "XVI ve XVII. YUzylliarda Cezayir i Bahr-i Sefid [Akdeniz. Ege Adalan ya da Kapudan Pa,a Eyaleti". a,g.e.ix, s IJ Konstantrnos Giakoumrs, "Osmanlrlann Otranto ve Apulia Seferleri [ ~ev KUr,at Akprnar. Wrkler Ansiklopedisi, IX, Ankara 1001, s " sehabetlin Tekindag, "SUveyite Turklerve Salman Reis'in Arizasl", Belgelerle Wrk Tarihi Dergisi, s "fufassal. s Age, s.1515, 17 Rasim UnlU, "OsmanllTarihinde Ince Donanma ve I,levi". Donanma komulanilgr J. Deniz Harp Tarilli Semineri 1J9-21 Nrsan 2006/, Ankara 1006, s

7 18 Mufassal. s Age. s Ag.e.. s.15n 11ismail Hakkl Uzunpr,lll. Merkel. s OsmanllOevletimn ozgti ozelligi ve tiretimi yard!. Yelken, ktirek, halat, lenger (gemi demiri, yapa), zift, katran gemi yaplmmda kullalllian en onemli malzemelerdi. Marmara ve Akdeniz klyllanndaki tezgahlarda gemi yapillrken, kereste ve diger malzemeler, usta ve ameleler, 0 iskeleye yakm yerlerden, ozellikle de klyl ve adalar "ahalisinden" yararlamhyordu. Bunlann iyinden, gemi yaplttilndan anlayanlar ozenle seyiliyor ve tersanelerde istihdam ediliyorlard!. istanbul ve Gelibolu Tersanesi'ne de usta ve ameleler yqitli yerlerden gelirdi_ Gerekli olan malzemeler ise 0 malzemeyi tireten yorelerden getiriliyordu. brnegin kendir bezi aglrhkh olarak Kastamonu ve Samsun yoresinden saglamyordu. Yine izmir, Menemen, Mihaliy, Selanik, inebolu, Misivri, Sartm, Aydm ve Tire'den de kendir getirilirdi. Katran ve zift Biga, Bayramiy, Tuzla, Kazdagl, Agriboz, Kastamonu, Avlonya, ve Midilli' den gelirdi. Tente bezini C;:anakkale, Manisa, Aydm, Agriboz, Atina, istifa, izmir ve MIslr gonderirdi. Kalyonlar iyin yelken bezi gerektiginde bunlar Seddtilbahir ve Kumkale' den saglanlrd!. Gemi halatl ve tistlibti Gtimtilcine, Tire ve MlSlf'dan getiriliyordu. Aynea Serkofya, Ihea, Ni~, Selanik, iktrumea, Florin, Kratova, Manastlr, Kostendil, Filibe, Demirhisar, Dsktip ve Ezine bolgelerinden de UstlibU ve halatlar getirilirdi. Gemilerin ktirekleri oeaklik olarak Koeaeli, Bursa, Golos'da, Edirne'de II. Murad'm vaklf koylerinde, gemi lengerleri de Bulgaristan'da Samako imalathanelerinde yap1l1rd!. Yine her yll aym yerden tersane iyin 790 ton ham demir gelirdi 18. Osmanll gemileri Venedik ve Ceneviz gemilerine gore daha ufak ve dard!. XVII. yuzyildan soma gemieilikte bir gerileme ba~lad!. Su tarihlerde, genellikle Avrupahlar yelkenli gemi tiplerine onem verirlerken, Osmanlt gemileri eskisi gibi daha yok kurekliydi. Yelkenli gemilere geyi~ iyin bir yaba gosterilmi~, bir iki deneme yapllml~; aneak yelkenli gemilerin UstlinlUgU tam olarak algllanamadlgmdan, eski yontemle gemi Uretimi surdtirtilmti~tti. Boyleee ylllar geymi~; aneak XVII. yuzyilm sonralma dogru, yelkenli gemilerin daha kullam~li ve etkili oldugu anla~liarak, bu gemilere geymek yabasi gorulmu~tlir. Yelkenli gemiler olan kalyonlann donanmanm esasml olu~turmasl, 1682 ylllllda ba~laitil~ti19 Osmanh Donanmasl'nda irili ufakh degi~ik gemi tipleri yard!. Bunlann genel adl, "r;ektiri" idi. Gemiler, ktirek yeken kurekyilerin oturdugu banklann saylsma gore smiflandlfllml~ti. Bunlann en kuyligli "Karamiirsel", en buyugu "Ba~tarde" idi. KtiyUkler daha yok nehir filolannda yah~lyorlardl. En onemlileri Tuna'daydl. Ur;urma, aktarma, iistiiar;lk, r;amlzca, ~ayka, i~kampavye gibi ttirleri vardl. imparatorlugun diger nehirlerinde celivye, r;etekayzgz, kiitiik, ~ahtur isimleriyle allllaniar da yard!. Gemilerin en ktiyukleri olan Karamtirseller, istanbul ile Marmara sahilleri araslllda i~lerler; ktirekle yekildikleri gibi, yelkenle de hareket edebilirlerdi. Esas onemli gemiler firkateynlerdi. Bu gemilerde oturak bulunur, her kuregi iki~er, Uyer adam yekerdi. Bunlar ortalama 80'er Ievent ahr, subay, gedikli ve hizmetli olmak Uzere aynca yetmi~ ki~i bulunurdu. Bu gemi tiiruniin biiytigu "Pergende" adllli ahrd!. Pergendeler oturakhydilar. Bundan da daha buyugu, "Kalite" adlyla a11l1an(kalyota, galyot) oturaktan olu~urdu. Sava~ zamalllnda bunlarda 220 kadar cenkyi otururdu. Pergende ve kaliteler, ozellikle takip i~inde kullamldlklan iyin, ba~ tarafmda top Ian yard!. Bu gemi ti.irtintin en btiytigti "Kadzrga" idi. Kadlrgalar ortalama 25 oturaktan olu~uyorlard! oturakh olana "Ba~tarda", 26 oturakh olan geminin geni~ olan ti.irune de "mavna" denirdi. Mavnalann her ktiregini yedi ki~i yekerdi. Boylan 65 metreye kadar ula~lrdl20 XVIII. yiizyilill ba~lanna kadar Osmanh donanmaslt1m ana klsmml ktirekli gemiler olu~turuyordu. Kiirekli gemilerin yanlllda yelkenliler de yard!. Yelkenliler ise, iki ve tiy direkli olarak ikiye aynhrdl. iki direkliler Salope, Erik, Uskuna; Uy direkliler de Kalyon, Firkateyn ve Korvet olarak adlandlfllirdl. XV, XVI ve XVII. ytizyillarda gaze yarpan yelkenliler arasmda Ate~ gemisi, Agripar, Barr;a ve Ka/yon kullalll~l yaygm olan gemilerdi. Sunlann dl~mda XVIII. ve XIX. ytizyilda da ba~ka ye~itler donanmada yer alml~ti21. Kalyonlar, teknik ozellikleri ve hareket yetenekleri nedeniyle, Osmanh donanmasmm en

8 gozde gemileriydi. Bunlardan ate~ gemisi, du~man donanmasini ate~lemek iyin kullandlrd\. Ate~ gemisinin iyine kolayca yamp tutu~acak malzemeler doldurulur, bu malzemeyi yuklenmi~ olan gemi du~man donanmasl araslna sokulurdu. Bu slzma i~i geryekle~ince, gemi iyindeki yanici maddelerle birlikte ate~lenirdi. Amay, du~man gemilerini yakmak, bu olmazsa bir karga~a yaratarak, tertip ve duzenlerini alt Ustetmekti. Gemi ate~e verilince, gemideki birkay ki~i kendilerini denize atarak, arkaya iple bagll kaylga geyerlerdi. Korvet ve Kalyon ise Uy direkli gemiler arasma giriyordu. Korvetler 174 ki~ilik murettebat alabilirdi. Kalyonlann ise iki ambarlliarda 60-80, Uy ambarliiarda top bulunurdu 22. Osman II gemilerinin belli ba~iilan ve teknik ozellikleri kabaca boyleydi. Osman II bu tip gemilerden olu~an donanmaslyla, sahip oldugu klyllar boyunca gemilerin yana~acagl korunaklar, limanlar, koylar olu~turmu~; tersaneler yapml~, buralarda kendine ozgu bir duzenek kurmu~tu. Bu donanmaya dayanarak, XVII. ytizylla kadar Akdeniz'de diger deniz guylerine kar~1 bir Ustiinli.ik kurabildi. Bu UstLinli.ik, eskisi kadar olmasa da, XVI!. yuzyil boyunca da surdu. Akdeniz'de Osman II UstLinli.igUnUn saglanmasl, bu cografyada gorulen ekonomik etkinligin denetimini Osmanliiara veriyordu. <;::i.inktiuzak dogudan deve kervanlanyla ve mekkare kollanyla aylar suren yolculuktan sonra getirilen maliai', Akdeniz limanlannda yelkenli gemilere bindirilir ve buradan Kuzey Afrika klyilannl izleyerek, Marsilya'ya kadar uzanan bir yolculuga Ylkarlard\. Marsilya, Avrupa kentlerine Akdeniz Uzerinden gemilerle getirilen mallann en onemli dagltim merkezlerinden biriydi. Tunus, Marsilya'ya giden deniz yolunun en onemli ko~e noktalanndand\. Bu nedenle guvenliginin saglanmasl son derece onemliydi. KorsancIllk hareketleri ticari degeri olan gemilerin bolca "seyr'ii-seferi" nedeniyle Akdeniz'de oldukya yogundu 23 i~te bu yollann denetimi, buytik olyude Osman II donanrnasllldayd\. Korsanllk her zamanki gibi gene vardl; ancak bunlara kar~1sava~li11da ister istemez suruyordu 24. XVIII. yuzyilda bu gene! gorunu~, belli olyulerde degi~ime ugrad\. Hollanda, Fransa, ingiltere; belli yerlerde de Portekiz, Hollanda gibi gi.iyll.'laktorler, XVIII. ytizyllda ekonomik nufuz alanlan elde etmek iyin bir yan~ iyindeydiler. Osman II donanmasl ise, Akdeniz'de Venedik donanmasllla kar~l mucadele ediyordu. SUrey iyinde, bu guylerin bir klsml geri planda kallrken ba~ka aktorler ve giiyler de ortaya Ylkt\. Buna kar~lil, yeni cografik ke~iflerin sundugu yeni yollann devreye sokulmaslyla, Akdeniz ticari hareketlilik olarak yava~ yava~ yerini yitirmeye ba~lad\. Avrupa Ulkeleri dogunun zenginliklerini Avrupa'ya ta~lyacak ba~ka suyollan buldular. Gemiler buyumu~, teknik ozellikleri nedeniyle dalgalara direnecek duruma getirilmi~lerdi. Artlk, cografik ke~fi daha once yapdml~ olan Dmit Burnu gemilerle a~i1abiliyordu. Boylece Avrupa'da denizcilikle ugra~an Ulkelerin denizcilik deneyimleri daha da artt!. Denizcilik okullan ayild\. Yeni teknolojilerle donatilml~, bilgili denizciler yeti~tirme yollanna gidildi. Yeni yollann bulunu~u, Akdeniz'deki deniz ticaretini azalttl 25 Bu kez de buharll motorlann bulunu~u ve buharll gemilerin yapdmaslyla birlikte, dunya denizciligi yeni bir karakter aid\. Hem deniz sava~lan aylsllldan, hem de deniz ta~lmacliigl ve ticari etkinlikleri aylsll1dan yeni bir donem ayilml~t\. Yeni AnlaYI ;Yeni Zihniyet: "Islahat Giri imleri" Oysa XVIII. yuzyilda Osman II denizciliginde bir geriye gidi~ yard!. Bu nedenle, bu yuzyilill ikinci yansll1da, tersanelerde yeni duzenlemeler/zslahat yapilmasl yoluna gidildi 26. i~te, sonu kanll bir oltimle biten Sultan 111.Selim, bu yenile~me hareketini ilk ba~latan sultand\. Onun doneminde Osman II Devleti'nde yagda~la~ma arayi~lan hlz kaza11l11l~t\.arka arkaya gelen yenilgilerin nedenleri sorgulamyor, bu sorgulama bir Islahat/diizen/eme yapma zorunlulugunu ortaya koyuyordu yillllda, Ill. Selim 11 Aynntl i,in bkz. Mufassal. s Konu i,in bkz. $enay Ozdemir. Akdeniz HJkimiyelmde Osmanli Oevleti ve Korsanlik' IAnkara Universitesi Sosyal Bilimler [nstitfisu. Basllmamls Ooktora Tezi!. Ankara 1004; vine bkz. aynr yam. "Osman II Sulannda Yabanci Oevletlerin Korsanllgl Karslsrnda Osmanll Oevleti'nin Tarafslzllk Konumu". Ankara Oniversitesi Tarih Ara,llfmalafi Oergisi, XVIII!36 [1004!. s Mucteba ilgurel, "Adalar Denizinde Rum Korsanlan", 8elgeler/e TUrk Tar/hi Oergisi, 16 [1969!. s, Bulun bu sure, i,in bkz.ali ihsan Gencer, "Osman II Tuklerinde Oenizcilik". Tiirkler Ansiklopedisi. VI. Ankara 1999, S MufassalOsmanl! Tar/hi. s

MARCO POLO'NUN DOGU ile ilgili GOZLEMLERi*

MARCO POLO'NUN DOGU ile ilgili GOZLEMLERi* MARCO POLO'NUN DOGU ile ilgili GOZLEMLERi* Awen $ATIROGLU** Gir~ Modem toplumlarda ya~ayan, modemizmin bunahmlanndan kurtulmak ve mesut bir ya~ama kavu~mak amaclyla, yollarda ozellikle Hindistan, Nepal,

Detaylı

TANziMAT DONEMiNDE YURTDI~INA OGRENCi GONDERME OLGUSU VE OSMANLI MODERNLE~MESiNE ETKiLERi*

TANziMAT DONEMiNDE YURTDI~INA OGRENCi GONDERME OLGUSU VE OSMANLI MODERNLE~MESiNE ETKiLERi* Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 20. Sa}'l, 2010/1,121-151 TANziMAT DONEMiNDE YURTDI~INA OGRENCi GONDERME OLGUSU VE OSMANLI MODERNLE~MESiNE ETKiLERi* THE SENDING STUDENTS ABROAD IN THE PERIOD OF TANZIMAT AND

Detaylı

Kuzey Kore nin Nükleer Silah Programı: Sebepler ve Sonuçlar

Kuzey Kore nin Nükleer Silah Programı: Sebepler ve Sonuçlar Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Kuzey Kore nin Nükleer Silah Programı: Sebepler ve Sonuçlar Mustafa Kibaroğlu Doç. Dr.,

Detaylı

Asimetrik Saldırı Savaşları, Siyaset ve Uluslararası Hukuk

Asimetrik Saldırı Savaşları, Siyaset ve Uluslararası Hukuk Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Asimetrik Saldırı Savaşları, Siyaset ve Uluslararası Hukuk Berdal Aral Doç. Dr., Fatih Üniversitesi,

Detaylı

Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak

Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak Elçin Aktoprak Arş. Gör., Ankara Üniversitesi,

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİ TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ (1795-1914) THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY AND USA IN THE PERIOD OF THE OTTOMAN EMPIRE (1795-1914)

OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİ TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ (1795-1914) THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY AND USA IN THE PERIOD OF THE OTTOMAN EMPIRE (1795-1914) GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 6, Sayı 1, (2005), 227-240 227 OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİ TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ (1795-1914) Yavuz GÜLER Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi

Detaylı

Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde?

Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde? Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Dünya Ekonomisi Küreselleşmenin Neresinde? Aydın Fındıkçı Dr., Münih Ludwig Maximilians

Detaylı

MAYIS 2012. YAYINA HAZIRLAYANLAR Origami Medya

MAYIS 2012. YAYINA HAZIRLAYANLAR Origami Medya MAYIS 2012 ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ADINA SAHİBİ Özkan AYDIN YAYIN KURULU BAŞKANI Adnan DALGAKIRAN YAYIN KURULU Adnan DALGAKIRAN, Kutlu KARAVELİOĞLU, Sevda Kayhan YILMAZ,

Detaylı

TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ. OZELLESTiRiLMESi SURECi*

TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ. OZELLESTiRiLMESi SURECi* AVRU PA ARA$TIRMALARI DERGISi Gilt 9 Say1: 2 2001 231 TURKiYE VE ingiltere'de DEMiRYOLLARININ Ozet OZELLESTiRiLMESi SURECi* i dil uz** Turkiye 'de demiryollarz senelerdir kendi kaderine terk edilmi.$lir.

Detaylı

.. u. -.. u. Bilisim Is Giicii. Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K. tmayaaday ... Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in,

.. u. -.. u. Bilisim Is Giicii. Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K. tmayaaday ... Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in, Tiirk Bilim Adamlnln Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in, enerji sektorundeki devrimi u - u -a ~--::>. ::t a Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K Microsoft Tiirkiye i~ ortaklarmm

Detaylı

Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii (1839-1876)

Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii (1839-1876) Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii (1839-1876) The Ottoman Industry in Tanzimat Era (1839-1876) Mehmet SEYİTDANLIOĞLU Öz Tanzimat Dönemi nde sanayi alanında bir devrim sayılmasa bile önemli sayılabilecek

Detaylı

SAKARYA ÖNCESİ BAŞKOMUTAN DÜŞÜNÜYORDU. Hayri Sevimay

SAKARYA ÖNCESİ BAŞKOMUTAN DÜŞÜNÜYORDU. Hayri Sevimay SAKARYA ÖNCESİ BAŞKOMUTAN DÜŞÜNÜYORDU Hayri Sevimay Özet: Atalarından XVI. Yüzyılın en güçlü, en zengin devletini devralan Osmanlı Hanedanı, 1683 Viyana bozgunundan başlayarak XX. Yüzyıla kadar sürekli

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

İZMİR LİMANI TİCARETİNDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NİN YERİ VE ÖNEMİ

İZMİR LİMANI TİCARETİNDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NİN YERİ VE ÖNEMİ 531 İZMİR LİMANI TİCARETİNDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NİN YERİ VE ÖNEMİ ÇOLAK, Filiz TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Türk-Amerikan Münasebetlerinin Kuruluş Devresine Genel Bir Bakış Amerika Birleşik Devletleri, bağımsızlığını

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

FiziK EGiTiMiNDE GUVENLiK KONULARINA YAPILABiLECEK VURGULARIN ONEMi

FiziK EGiTiMiNDE GUVENLiK KONULARINA YAPILABiLECEK VURGULARIN ONEMi FiziK EGiTiMiNDE GUVENLiK KONULARINA YAPILABiLECEK VURGULARIN ONEMi THE IMPORTANCE OF USUING PROPER EXPRESsioNS RELATED WITH SECURITY SUBJECTS IN PHYSIC EDUCATION M. ~ahin BULBUL* OZET Bu ara~tmnanm amacl,

Detaylı

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

Türkiye de Güvenlikleştirilmiş Bir Alan Olarak Dış Politikayı Yeniden Düşünmek: Kıbrıs Örneği

Türkiye de Güvenlikleştirilmiş Bir Alan Olarak Dış Politikayı Yeniden Düşünmek: Kıbrıs Örneği Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Türkiye de Güvenlikleştirilmiş Bir Alan Olarak Dış Politikayı Yeniden Düşünmek: Kıbrıs Örneği

Detaylı

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ÜNİTE 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Bilgi Köşesi Notlar XVIII. YY DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ XVIII. YüZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETi NiN GENEL DURUMU

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

21nci Yüzyılda Türkiye nin Denizcileşmesi -Durum Tespiti ve Denizcileşme Modeli

21nci Yüzyılda Türkiye nin Denizcileşmesi -Durum Tespiti ve Denizcileşme Modeli 21nci Yüzyılda Türkiye nin Denizcileşmesi -Durum Tespiti ve Denizcileşme Modeli Denizcileşme ya da deniz uygarlıg ına erişim kavramından neanlıyoruz? Devletin bekası, halkın refahı ve mutluluğu için denizin

Detaylı

Osmanlı Klasik Döneminde İstanbul da Dış Ticaret

Osmanlı Klasik Döneminde İstanbul da Dış Ticaret Osmanlı Klasik Döneminde İstanbul da Dış Ticaret Ahmet Tabakoğlu Marmara Üniversitesi İnsanların avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik hayata ve tarım toplumuna geçtiği dönem olan Neolitik Çağ da (M.Ö. 8000-5500)

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. Denizcilik Müzeleri ve Müze Gemiler. Türkiye de Limanlar ve Liman İşletmeciliği. Su Altı Fotoğrafçılığında Dünya Şampiyonu

DENİZ TİCARETİ. Denizcilik Müzeleri ve Müze Gemiler. Türkiye de Limanlar ve Liman İşletmeciliği. Su Altı Fotoğrafçılığında Dünya Şampiyonu Aralık 2012 Yıl 21 Sayı 247 DENİZ TİCARETİ Denizcilik Müzeleri ve Müze Gemiler Türkiye de Limanlar ve Liman İşletmeciliği Su Altı Fotoğrafçılığında Dünya Şampiyonu MDTO nın Aylık Yayın Organı Aralık 2012

Detaylı

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Tayfun NASUHBEYOĞLU Ekim 2008/İstanbul İçindekiler Giriş Balkan Coğrafyası Balkan Kavimlerinin Kökleri 1. Osmanlı Öncesi Balkanlar 1.1. Yunan ve Roma Medeniyeti 1.2. Doğu

Detaylı

Servet Taşdelen. Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk. üç bölüm halinde yayımlanmıştır).

Servet Taşdelen. Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk. üç bölüm halinde yayımlanmıştır). Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk Servet Taşdelen (Müdafaa-i Hukuk Dergisinin üç bölüm halinde yayımlanmıştır). Kasım 2005, Aralık 2005 ve Ocak 2006 sayılarında

Detaylı

Liberalizmden Neoliberalizme Güç Olgusu ve Sistemik Bağımlılık

Liberalizmden Neoliberalizme Güç Olgusu ve Sistemik Bağımlılık Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Liberalizmden Neoliberalizme Güç Olgusu ve Sistemik Bağımlılık Yücel Bozdağlıoğlu*, Çınar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I Yazarlar Prof.Dr. Ça r ERHAN (Ünite 1-3) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU (Ünite 4) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Yat inşaya. GİSAŞ sektöre profesyonel hizmet veriyor. devlet eli şart. Doğru Yatırımlarla Büyüyen AES Yat. Süheyl Demirtaş.

Yat inşaya. GİSAŞ sektöre profesyonel hizmet veriyor. devlet eli şart. Doğru Yatırımlarla Büyüyen AES Yat. Süheyl Demirtaş. Fiyat:10 Yıl:3 Sayı:13 Ocak-Şubat 2015 Süheyl Demirtaş GİSAŞ sektöre profesyonel hizmet veriyor Hüseyin Mengi Yat inşaya devlet eli şart Alperen Ağbaş Doğru Yatırımlarla Büyüyen AES Yat Yönetim 7 Deniz

Detaylı