ULU HAKAN II. ABDÜLHAMİD HAN - İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULU HAKAN II. ABDÜLHAMİD HAN - İÇİNDEKİLER"

Transkript

1

2 ULU HAKAN II. ABDÜLHAMİD HAN - İÇİNDEKİLER Kapak Abdülhamid Etrafında Önsöz Birinci Fasıl: Cülusuna Kadar İkinci Fasıl: İlk Yıllar Üçüncü Fasıl: Devr-i Hamîdî Dördüncü Fasıl: Yakından Abdülhamîd Beşinci Fasıl: İçinden Saray Altıncı Fasıl: Suyun Öte Tarafı Yedinci Fasıl: Hürriyet Sekizinci Fasıl: Meşrutiyet Dokuzuncu Fasıl: Son Yılları Abdülhamîd Kronolojisi İki Vesika * ÖNEMLİ NOT: Kitaptaki resimler, programa eklenmemiştir.. Bu.CHM dosyası, sadece ve sadece yazılı metni içermektedir... Resimleri de isteyen, lütfen kitabı alsın! NOT: Programdaki hataları ve mâkûl isteklerinizi yoluyla bildirmeniz halinde, 2. versiyonda inşaallah gereken yapılacaktır. SCANNED & DESIGNED BY: TRRADOMIR

3 ULU HAKAN İKİNCİ ABDÜLHAMÎD HAN b.d. yayınları NECİP FAZIL KISAKÜREK ULU HAKAN II.ABDÜLHAMÎD HAN / FİKİR ESER 68 İlk Basım Tarihi : Basım / Temmuz 2003 Baskı: Hünkar Ofset b. d. yayınları Kurucusu: Necip Fazıl Kısakurek Sahibi: Mehmed Kısakürek Yayın sorumlusu: Suat Ak Genel Koordinasyon (Eser Kullanım ve Telif Hakları) Sorumlusu: Emrah Kısakurek Dağıtım sorumlusu: Osman Kısakurek İletişim: b. d. yayınları, Ankara C. Vilâyet Han 10/3 Cağaloğlu - istanbul Telefon: (0212) ISBN:

4 ABDÜLHAMİD ETRAFINDA Bu eser, ilk defa Ulu Hakan İkinci Abdülhamîd Hân'ın, bütün okur-yazarlara, yeni doğmuş çocuk beynini salatasına doğratıp dişleyecek derecede korkunç bir zalim tanıtıldığı ve bu tanıtmaya müteârife gözüyle bakıldığı bir hengâmede meydan yerine dikildi ve satır satır şu mânayı tüttürdü: - 36 Türk hükümdarı arasında belki en büyüğü ve tarihî hakkı muazzam bir zat mevzuunda yahudi, dönme, mason, kozmopolit ve emperyalizma ajanlariyle el ele, İttihat ve Terakki eşkiyasının imal ettiği ve Cumhuriyet rejimi boyunca devamına şahit olduğumuz yalan tarihe paydos!.. Dünyada her şeyin sahtesi görülmüş, fakat ilim ve tarihin devamlı yalancısına rastlanmamıştır! Keşif, mutlak (orijinal) olarak Büyük Doğu'nundur; ilk alâmet ve tezgâhlanması 1943'de başlamış, haftalık ve günlük Büyük Doğu'lar süresi içinde her ân olgunlaşa olgunlaşa devam etmiş, bir aralık sahibini zindana kadar sürüklemiş, nihayet 1960 sonrasında ve onu takip edici ilk yıllarda gazetelerin tefrika sütunlarına aksetmiş, peşinden kitaplaşmış, birinci ve yarım baskısı hemen tükenmiş, ikinci ve tam baskısı da bitmiş, bunu üçüncü baskı takip etmiş; ve işte, şimdi, Abdülhamîd taraflısı yayınların modalaştığı bu günlerde, «bu dâvanın sahibi benim; manevî telif ve keşif hakkım mahfuzdur!» dercesine, kâmil, tashihli ve ilaveli şekliyle ortaya çıkmıştır. Gayemiz Abdülhamîd'in hakkı olduğu için, bizim hakkımız görülmese bile ona ait hakkın görülmeye başlaması önünde, bazı uydurma ve derme-çatma eserlere rağmen bahtiyarlığımızı ilân ediyor; bu sahipsiz diyarda kimsenin kaale almadığı manevî telif ve keşif hakkımızı bağışlıyor ve yalnız şu dikkati ortaya atmakla yetiniyoruz: - Marifet, büyük kısmı kursaktan doğma uydurmalarla Abdülhamîd'i konuşturmakta değil, onun hakkında konuşabilmekte ve bir (sentez) verebilmektedir. Bu dâvayı uydurma (sansasyon) mevzuu haline getirenlere karşılığımız da, kendilerini, her şeyi sahte bir dünyanın kalpazanları olarak tespit etmekten ibarettir. N. F. K. / 1977

5 ÖNSÖZ. Ben, sanat ve tefekkür adamı olmak dâvasındayım ve tarihçi değilim. Bu eser de bir tarih denemesi değil.... İrfan sahiplerince bilinir ki, hikmet ilmin, ilim de tekniğin Üstündedir; tarih ise bu üç görüş şekline göre çeşitli.... Tarihi, hikmet yönünden ele alan, onu, kafasındaki tezatsız ve her örgüsü tamam bir dünya görüşüne nispet eder. İlim gözüyle yuğuran, vakıaları sağlam bir (analiz) ve (sentez) halinde umumi kıymet hükümlerine bağlar. Teknik bakımından inceleyen de, sadece malzeme ve ham madde verir ve gerisi için tasa çekmez.. Bu üç faaliyet nevinin sahiplerinden birincisi, cemiyet hamuıkârı büyük fikirci, ikincisi tarihi kendi içinde ve zamanının anlayışına göre muhasebe eden meslekî ilimci, üçüncüsü de bu rizikolu ve belâlı işlerden kaçınıp, yalnız dış şekil bakımından "doğru" ve "yanlış" ölçüsüyle hareket eden ve mansaptan evvel menbaı tutmaya bakan kuru müşahedeci... Herbirinin ayrı ayrı hakları olan bu üç sınıf iş sahibinden ilki, dünya çapında tefsirci ressam, öbürü sınırlı görüş peşinde usta fırça sahibi, daha öbürü de düpedüz fotoğrafçı... İlkinde hikmet kanatlı büyük ruh, öbüründe mevzuuyla kayıtlı mahallî idrak, daha öbüründe de dış hakikat kaygılı yavan akıl iş görür. Birinciye azametli hamle, ikinciye şerefli vazife, üçüncüye de tarafsız ihtiyat düşer; ve büyük sorumluluk, şüphesiz birinciden başlar.. Böyle bir tarih anlayışından sonra diyorum ki, ben bu üç sınıftan hiçbirine bağlanmasam bile, bunlardan en çok olmadığım, ikincisi ve üçüncüsüdür. Dilediğim halde olamayacağım da, belki birincisi.... Anlaşılıyor ki, gözüm birincide... Böyle olmakla beraber, bu eserle, birinci soydan iddia sahibi bir tecrübeye girişmiş olduğumu iddia edemem. Benim yaptığım, 60 küsur yaşımda tamamiyle örgüleşebildiğine şahit olduğum bellibaşlı bir ideolocya örgüsü karşısında, tarih görüşümüzün en hassas nahiyelerinden birine ait umumî kıymet hükmünü, çizgi çizgi billûrlaştırmaktır. Bu iş-de, tarihî vakıalara yaklaşmış olmak vazifesi bir tarafa, yeni bir şey öğretmek, hattâ (kronolojik) nizama uygun, eksiksiz nakil gibi bir meslek borcu altına girmek kaygı ve kaydından uzağım.. Anlattıklarım dâvamı ispata yeter. Öğretmek istediğim, -gururuma verilmesin!- vakıalar değil, mânâlardır. Usûlüm de, tarihin ikinci ve üçüncü nevinden inşasındaki kanunlara aykırılık göstermeden, üstelik bunlardan yeteri kadar pay alarak, birinci soya bağlı bir hikmet ve sanat fırçasiyle içyüzlere inmek ve (dinamik) çizgiler yolundan, hikâye üstü ruha tırmanmak.... Öyleyse bu eser, hangi neviden olursa olsun, ne bir tarih, ne bir tarihî edebiyat; sadece vakıalar temeli üzerinde, ilmî, aklî, teessürî, her melekeye dayanan bir (tez), bir (manifest), bir dâva çerçevesi.... Onun içindir ki, bu eserde, bibliyografya, endeks, fotokopi, vesika adresi gibi gerçekliği nisbetinde sahteliği mümkün, ilim üniforması nişanlarından eser aramak yersiz... Anlatılanların hepsi riyazî gerçekler halinde sabit ve apaçık meydandadır; ve böyle bir fikir işinde benim dâvanın ırgatlık tarafına ait zahmetlerden bağışlanmamı istemek hakkımdır. Dış yüzden meçhulleri malûm kılmak yerine, iç yüzden malûmları meçhulden kurtarmak ve sadece fikri getirmek dâvasında olduğuma göre kendime yakıştırdığım tavır, allâmelerin yaldızlı cübbesinden uzakta kalmak ve her yardımdan müstağni bir sadeliğe yapışmak olmalıydı ve oldu. Böyleyken ikinci ve üçüncü soydan bir tarihçi kıstâsiyle beni yalanlayabilecek biri varsa buyursun!... Güttüğüm cemiyet dâvasında tarihî şahsiyetlerden biri dâvama tam uygun, öbürü tam aykırı; biri başlıca dost, öbürü baş düşman, iki kutup seçmek ve bildirdiğim ölçülerle bunların (portre)lerini çizmek, öteden beri dileğim, hattâ borcumdu. Tarih (kriteryum)u mücerret bir görüşün

6 müşahhas dünyasını kabartmalaştıracağına göre, fikirlerime destek bulmak için buna muhtaçtım.. Çeyrek asırdan beri yakasına yapışmış bulunduğum dost, işte: ULU HAKAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN.... Ters tarafından onun kadar ehemmiyetli düşmanıma gelince, Allah'tan duam şu ki, bir gün o borcu da ödeme imkânını bana bağışlasın.... Tarih dâvamızın kutup misali Abdülhamîd'i, evvelâ kölesi olmak devletine erdiğim büyük velîden, terkibi ve telkini olarak tanıdım. Sonra da bir aralık yüksek tahsil gençliğine hocalığım sırasında, Tanzimatın yüzüncü yıldönümü münasebetiyle Maarif Vekili tarafından bana ısmarlanan eser yüzünden tahlilî ve tahkikî olarak buldum. Velîden bana gelen his kıvılcımı, aklın tetkik kuyusundaki petrole düşerek yangına döndü.. Hakikî çehresine ait parça parça teşhis çizgileri kondurmaya başladığım 1940 yılına kadar, Ulu Hakan, bugün ayniyle benim başıma geldiği gibi -şükrederim-, hakkı ancak karanlık izbelerde, şahitsiz sohbetlerde, vicdanların kuyu diplerinde aranılabilir ve asla (Agora)ya dökülemez, kapkara bir taassup ve kıpkızıl bir zulüm heykeli şeklinde, cemiyet meydanına, mektep kitaplarına ve çeyrek münevver kafalarına yerleştirilmiş bulunuyordu. O gün, bugün, kendisini izah yolunda bazı davranış istidatları belirdiğine ve bir anlayış zümresi halkalanmaya başladığına göre, herhangi bir sultana ait şahıs ve makamı çok aşan böyle bir idrake ilk defa önayak olduğum için kendimi bahtiyar sayarım.. "Büyük Doğu", 1943'den 1971 yılına kadar devre devre bütün metodlu yayınlarında, Abdülhamîd'i saran mânâlar bakımından böyle bir anlayış zemini kurmaya savaştı; hattâ bunun için de, arkası pek bereketli çıkan ilk hapsine girdi yılına kadar lehinde takınılacak her eda, akrebe kelebek demekten farksız sayılan Abdülhamîd hakkında, aynı yıldan başlayarak; "Durun, Abdülhamîd tarihin en büyük kurbanıdır ve üzerinde sahte ilim imâl edilmiştir!" hükmü ilk defa "Büyük Doğu"dan fışkırdı. Ondan sonra ve hele son zamanlarda, Abdülhamîd'i arama gayreti modalaştı. İman ve İslâm dâvasında da aynı şey olmadı mı? arasında, kendi imzamı atamayacak ve bu kadar dağılmayı kabul edemeyecek kadar hurda gördüğüm basit fikir ve tarih işçiliklerinde bile, kadromuzu dolduran büyük ve küçük, şöhretli ve şöhretsiz her ferde iki öğüt vermekteyim: "Türk edebiyatı münekkitsiz ve Türk tarihi müverrihsizdir. Bu iki (misyon)u üzerinize almaya bakın!" Birinin kapısı, Ataç modeli nebatî ve ilcaî, asılsız ve cevhersiz kaba his cürufu altında kaybettirilen büyük zevk ve üstün ölçü mihrakına ulaşmak, öbüründeki de bunca ilim dolandırıcılığı sonunda kargalaştırılan Abdülhamîd güvercinini bulup çıkarmak ve böylece tarihe içinden nüfuz etmek.... Her Büyük Doğu'cu bilir: İkinci Abdülhamîd, Türkün özü ve temel varlığı yönünden hakkı bellibaşlı bir zümrece gasbedilmiş muazzam bir kurtarıcılık hüviyetidir, ve işte bütün dâva, erdirici mesele, Abdülhamîd'den ziyade bu zümreyi, içyüzüyle, menbaı ve mansabiyle her türlü metod ve plâniyle tanımaktır. Dâva ve mesele, koca bir tarih ve büyük bir insan hakkına yol açmak gayesinden ibarettir; ve bu hakka yol açmaya savaşanların hiç biri zerre miktarı sultancı ve saltanatçı olamaz.. Açıkça mahyalaştırmanın zamanı gelmiştir ki, İkinci Abdülhamîd, Tanzimat ve sonrası teftişsiz ve murakabesiz, körükörüne Batıya itiliş ve kökümüzü kurutuş macerasının Türk ruhuna sindirilmek istenen maymunvâri taklit ruhiyatının, tek kelimeyle çürütücü ve kokutucu sözde yenilik davranışlarının, bütün bunlara karşı duran ve kök cevherine bağlı kalan muazzam şahsiyet ve asliyetiyle, maskelerini düşürücü, gizli karargâh odalarına baskın verici ve plân kasalarını açıcı miftah (anahtar) tipdir ve bizce yalnız bu noktadan azizdir.. Maddî ve manevî Batı sömürgeciliğinin ajanları, yahudilik, dönmelik, masonluk, kozmopolitlik, züppelik, lövantenlik ve bunların hürriyet, müsavat, adalet kancalariyle harekette "uykuda gezer"leri sahte inkılâpçılar, Abdülhamîd'i düşürdükten sonra, hakkında yalan ilim yuğurdular; ve açık denizde kaptana yanlış harita verircesine, insanoğlunun en kutlu haysiyet ve güveni olan ilim ve hakikat namusunun ırzına geçtiler.

7 . Abdülhamîd'e ait her menfî bilgi ve yorum, ilk zindanımda hâkimlere söylediğim gibi, Galata Kulesi ve bostan kuyusu şeklinde kâmil zıddiyle doğrudur; ve büyük fıkircinin, aynı bilgi unsurlarımı ele alıp yalanlarını ayıkladıktan sonra ters yüz etmekten başka işi yoktur. Bu da Abdülhamîd'i yazmanın usûlü.... Amma ki, Abdülhamîd'i saran inceliklerle beraber saf hakikate ait kanunlar, memleketimizde hâlâ anlaşılamamıştır. Zira, biraz evvel saydığımız üç sınıfiyle gerçek Türk tarihçisi ve fikircisi, bunca pohpoh ve çalıma rağmen gelmemiş, hele zamanenin şartlarına bakılırsa, gelmek ihtimalini her ân kaybetmekte bulunmuştur. Ağızlarla vicdanlar arasındaki mesafe her gün biraz daha acıla acıla, nihayet öyle bir noktaya gelinmiştir ki, ya beklenen gelecek ya bekleyen büsbütün gidecektir. Bu kadar soylu bir tarihten gelen Türk, Allah'ın inayetiyle kalacağı hissini verdiğine göre beklenen mutlaka gelecektir. O, hakiki bir tarihçi olsa da yeter! Toprağa çivilenecek değil, rüzgâr hıziyle koşacak aksiyon ağaçları, orman orman, ancak böyle bir tarlada yetişebilir.. Bizim de, gözümüz yalnız tarlada, hattâ ekicinin de yetişeceği tarlada... Öyle ki, tarih eseri yazmak yerine, ideolocyamızın ana zeminine bağlı dost ve düşman kutupları göstermek için başvurduğumuz bu fikir hamlesi, istikbâlin tarihçesine tohum ve tarla verirken, onu da yetiştirecek bir ilk ziraat sahasını hedef tutuyor.. Böyle bir hamle münasebetiyle, niçin sanatı bırakıp politikaya saptığımı ve neden kendi kendime yazık ettiğimi soranlara, eserim cevap versin: Ben, vereceği efsanevî ziyafette, daha evvel bulaşıkçılıktan yer parlatıcılığına kadar her işi üzerine alan hayalî şato sahibine denk olarak, katların en üstüne ait huzur hakkını yerine getirmek için aşağılara inmek zorunu duymuş bir insanım. Şatonun temeliyle çatısını kurtardıktan sonradır ki; mahrem odama çekilebilirim. Demek ki, bıraktığımı sandıkları sanata her zamankinden daha bağlıyım. Bütün bunları sanat gayemin izzeti, sanatımın iklimini kurmak gayreti etrafında yapıyorum. Böylece, gerçek sanatkârın ne demek olduğunu göstermek istiyorum. Güneşin doğuşiyle batışı arasındaki günlük politikayla yarınlar, uzak istikbâller ve milyonlarca güneşler arkası büyük oluş siyasetini ayırd edebilenler, bu işde başrolü sanat ve düşünce adamına verirler. Elverir ki, çöplükte ötemeyecek olan bülbülün, sırf şarkısını söyleyebilmek için, çöplüğü temizlemek vazife ve yetkisine inanılsın.... Biz geldik ve gidiyoruz! Ve ömrümüz boyunca kimine cinnet, kimine hiyanet görünen bir şarkı tutturmuş, batış ufkuna bir mızrak boyu güneşler karşısında halimizi düşünüyoruz. Bu şarkının yakıcı bir beste halinde genç ciğerleri dolduracağı ve ona, yerleştirildiği yalancı dünyayı tanıtacağı ân, ne gündür! Ve o gün, ne büyük gün!... "Gözüm arkada kaldı!" sözündeki acı ümitsizlik edasının aksine, gözümüzü önde ve yepyeni bir gençlikte bırakarak gitmek istiyoruz. Necip Fazıl

8 BİRİNCİ FASIL CÜLUSUN'A KADAR O Zaman ve Mekân Doğumu Abdülhamid Düşmanlığı Kast Öksüz Öğrenci O Ve Etrafı Tablo Büyük Gerçek Genç Adam Zevk ve Mizaç Yeni Padişah Üç Müessise Yanık Saray Kahramanlarımız Arslanım Donanma İnkılâpçılar Baş Açıkgöz Bilanço Şehzade ve... Pinti Hamîd Veliahd Mânâ

9 İKİNCİ FASIL İLK YILLAR Giriş Toplar Atılırken İlk İşler Hususî Kadro Mesele Vaziyet Huzurda Yabancı Elçiler Hatt-ı Humâyûn Esir Devlet Nazik Geçit Rus Harbine Doğru Konferans Toplantı Midhat Paşa Sadrâzam Yaşasın Konferans ve Ötesi Konferans Neticesi Midhat Paşa Sürgün Yolunda İlk İşler Nümayiş Harp Meclisin Vaziyeti Politika Harp Sonrası Gazi Osman Paşa Bozgun Göçü İkinci Gazi Paşa Plevne Neticesi Son Toplantı Sulh Muahedeler

10 Kıbrıs Portre Yıldız Sarayı Küçük İhtilâl Teşkilât Nükte Söğütlü Bölüğü Dış Vaziyet Islahat Matbuat Memur Tipi-Devlet Ricali Midhat Paşa Muhakemesi İzzeddin Son Hüküm

11 ÜÇÜNCÜ FASIL DEVR-İ HAMÎDÎ Devr-i Hamîdî Hafiye Teşkîlatı Ermenî Meselesi İttihat ve Terakki Namık Kemal Terakkiler ve Hamleler Devri Büyük Hamle Bilanço Türkiye'de Bakterioloji İlmini Kuran Padişah Dış Politika Balkanlar Japonlar Girit ve... Türk-Yunan Harbi İç Politika Donanma Siyaseti Yemen ve Akabe Abdülhamîd ve Adâlet Bir Adalet Vesikası Bomba Abdülhamîd ve Yahudî

12 DÖRDÜNCÜ FASIL YAKINDAN ABDÜLHAMÎD Dindar Sultan Kadın ve Abdülhamîd Abdülhamîd ve Avrupalılık Vehimli Padişah Korkak Padişah Müsrif Padişah Milliyetçi Padişah Merhamet-i Şahane

13 BEŞİNCİ FASIL İÇİNDEN SARAY Yıldız İnzibat Günlük Hayatı Selamlık Tiyatro Harem Soytarılar Mihrak Noktası Muhafızlar Sarayda Dînî Hayat

14 ALTINCI FASIL SUYUN ÖTE TARAFI Tarihçe Cemiyet Komitacılık Mesele Komitacı Islahat İki Devlet Hep Politika Karşı Tazyik Teklif Temsilci Memurlar Nota Ecnebî Subay Siyasî Dehâ Makedonya Üzerine Hüküm

15 YEDİNCİ FASIL HÜRRİYET Hürriyet Jön Türk İttihat ve Terakki Zaaf Faaliyet Merkezi Siyaset Yolu Kasıt Aynı Hürriyetçiler Kongresi Orduya Sızış Masonluk Teşebbüs Anayasa Mânâ İki İmparator Almanlar Vaziyet 10 Temmuz'a Doğru

16 SEKİZİNCİ FASIL MEŞRUTİYET Sevinç Tedbir Değişmeler İlk Günler Basın Hadiseler Şu, Bu... Paşalar İsyan Harbiye Açılış Nutuktaki Ruh Karşı Nutuk Ziyafet Bir Dalkavuk Güvensizlik 31 Mart Ali Kabulî Tepki Hüküm Hareket Ordusu Ulvî Tablo Abluka Karanlık Saray Yıkılan Taht Top Sesleri Tarihî An Meclis-i Millî Fetva Heyet

17 Hal'e Dair

18 DOKUZUNCU FASIL SON YILLARI Selânik Yol Köşk Muhasebe Yağma Beylerbeyi Sürpriz Harb-i Umumî Hâdiseler Muazzam Adam Hâtıralar Tek Başına 31 Mart'a Bakış Murakabe Teşhis Bir Sahne Röportaj Sene 1918 Cenaze

19 ABDÜLHAMÎD KRONOLOJİSİ (Necip Fazıl Kısakürek dosyasından, tarihçi İsmail Hami Danişmend'e ait olarak hiçbir yerde neşredilmemiş olan bu kronoloji, Ulu Hakan'ı ve en kısa hatlarla çileli zaman ve mekânını göstermektedir.) 1876: -Abdülhamîd'in taht'a çıkışı... -Balkanlarda Sırplara karşı harp devamda ve Sırplar yenik... -Ruslar Babıâli'yi zorlamakta... -Devletlerin ültimatomu... -Midhat Paşa Sadrâzam... -Haliç Tersane konferansı... -İç ve dış binbir gaile... -Meşrutiyet ilânı... -Perişan durum : -"Meclis-i Umumi" konferans şartlarını inceliyor... -Midhat Paşa memleket dışına sürgün... -Ethem Paşa Sadrâzam... -Sırplarla sulh... -Sırbistan, Osmanlı İmparatorluğuna bağlı prenslik... -Birinci "Meclis-i Mebusan"ın açılışı... -Ruslar Türkiye'ye harp ilân ediyor. Felâket! : -Yeni Sadrâzam Ahmed Hamdi Paşa... -Ömrü 11 aylık ilk Mebuslar Meclisinin Padişahça feshi... -Ruslar Edirne'den sonra İstanbul önlerinde... -İngiliz müdahaleleri...

20 -Ayastefanos (Yeşilköy) sulh başlangıç anlaşmasının imzalanması... -Sadrâzam Ahmed Vefik Paşa... -Peşinden Sâdık Paşa... -Çırağan baskını, Ali Suavi vak'ası... -Mütercim Rüştü Paşa beşinci defa Sadrâzam... -Ruslara karşı, İngilizlerle Kıbrıs karşılığı ittifak... -Saffet Paşa Sadrâzam... -Berlin Muahedesi... -Sadaret makamında Hayreddin Paşa : -Ahmed Arif Paşa Sadarette... -Ardından küçük Said Paşa : -Şair Ziya Paşa öldü... -Küçük Said Paşa'dan: Kadri Paşa, peşinden yine küçük Said Paşa Sadrâzam : -Fransa bazı Tunus kabilelerinin Cezayir topraklarına sızmasını bahane ederek Tunus arazisinden parçalar koparıyor ve bu Beyliği himayesi altına aldığını ilân ederek Türkiye'ye zorla muahede imza ettirmeye kalkışıyor. Abdülhamîd ise "oldu-bitti"yi kabul etmiyor... -Yanya vilayeti zor kurtarılıyor... -Abdülâziz'i öldürtmmek suçiyle Midhat Paşa ve arkadaşlannının Yıldız'da muhakemeleri ve haklarında idam kararı... -Abdülhamîd bu kararı sürgüne ve süresiz hapse tahvil ediyor... -Devlet borçlarının yarıdan aşağı düşürülüp "Düyun-u Umumîye"nin kurulması... -Abdülhamîd boyuna kötü mirasa karşı mücadelede : -Abdurrahman Nureddin Paşa Sadrâzam... -Arkasından yine Küçük Said Paşa'nın üçüncü Sadrazamlığı... -Mısır'da İrabî Paşa hareketi...

21 -İngiliz donanması İskenderiye'yi topa tutuyor. Mısır, İngiliz işgali altında... -Ahmed Vefik Paşa ikinci defa Sadrâzam... -Küçük Said Paşa'nın dördüncü Sadareti... -Zavallı ve kimsesiz Sultan : -Her şey malûm tempo üzerinde : -Taife sürülen ve kalebend edilen Midhat ve Damad Mahmut Paşaların ölümü : -Rumeli-î Şarkî vilâyetinin Bulgaristan'a ilhakı için Bulgarlar tarafından girişilen hareket... -Buna karşılık, vilâyetin Türkiye'ye bağlı kalarak Valiliğine Bulgaristan Prensinin tâyini... -Kâmil Paşa'nın ilk Sadrazamlığı : -Her şey aynı minval üzere : -Vaziyet devamda :

22 -Nâmık Kemal'in ölümü : -Her şey aynı tempoda : -Durum eskisi gibi : -Ahmed Vefik Paşa'nın ölümü... -Kâmil Paşa'nın azli... -Ahmed Cevat Paşa'nın Sadrazamlığı : -Vaziyet devamda : -Vaziyette bir değişiklik yok Büyük İstanbul zelzelesi...

23 -Abdülhamîd'in kahramanca hareketi : -Cevad Paşa'nın azli... -Küçük Said Paşa'nın beşinci Sadrazamlığı... -İstanbul ve Anadolu'da Ermeni ayaklanmaları... -Küçük Said Paşa'nın azli... -Kâmil Paşa'nın ikinci Sadrazamlığı... -Kâmil Paşa'nın yeniden azli ve Halil Rıfat Paşa'nın Sadrazamlığı : -Banka hâdisesi denilen ikinci Ermeni vak'ası : -Yunanlıların Girit ve Yanya vilâyetlerimize tecavüzü... -Yunanistan'a harb ilânı... -Osmanlıların büyük zaferi... -Osmanlı - Yunan sulhu... -Büyük devletlerin Girit'i muhtar ilân etmeleri : -Vaziyet devamda : -Her şey eski tempoda...

24 1900: -Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın vefatı... -Sultan Hamîd'in himmetiyle Azarbaycan mekteplerinden Türkçe yasağının kaldırılması : -Fransızların Midilli çıkartması... -Sadrâzam Halil Rıfat Paşa'nın vefatı... -Abdürrahman Nureddin Paşa'nın Sadâret kaymakamlığı... -Küçük Said Paşa'nın altıncı Sadrazamlığı : -İlk Makedonya ihtilâli... -Vilâyet-i Selâse Müfettiş-i Umumîliğinin kurulması : -Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa Sadrâzam... -Bulgarların Makedonya ihtilâli : -Beşinci Murad'ın vefatı :

25 -Ermeni Komitacılarının Bomba Hâdisesi... -Sultanın müthiş cesaret tavrı : -Akabe meselesinin lehimize halli... -Sultanın emsalsiz siyaseti : -Makedonya malî ıslahatına mukabil gümrük resminin arttırılması : -Küçük Said Paşa yeniden Sadrâzam... -İkinci Meşrutiyetin ilânı... -Kâmil Paşa Sadrâzam... -Bosna-Hersek'in Avusturya'ya ilhakı... -Bulgaristan'ın muhtariyeti... -Girit'in Yunanistan'a ilhakı... -İkinci Meşrutiyet Meclis-i Mebusanının açılması : -Hüseyin Avni Paşa Sadrâzam... -Uydurma 31 Mart vak'ası... -Hareket Ordusunun İstanbul'a yürümesi... -Padişahın hal'i ve sürgüne gönderilmesi... -Derken Beylerbeyi Sarayı'nda hapislik ve gerisi malûm...

26 İKİ VESİKA Vesika-1 Vesika-2 <<Anasayfa BİTTİ>>

27 O ZAMAN VE MEKÂN Ondokuzuncu asrın ortalarına doğru İstanbul... Elaman, Batıda büyük makine medeniyeti çığırının ilk basamaklarına doğru yol alıyor. İşte bu zamanda, İstanbul denilen mekân... Tanzimat yıllarına doğru geriye giderek, İstanbul'u, Bizans'lıların, camlarında gurup yangınından kinaye «Sırma Şehir» diye isimlendirdikleri Üsküdar açıklarından seyredelim. Hayâl; mazi, hâl ve istikbâl bölümlü üç kattan ibaret kafesinin orta katında mahzun ve öbür iki katında mes'ut, efsanevî kuş, yol göstericimiz... Alacakaranlıkta, Bizans temellerini çökerten heybetli kubbeler etrafındaki minarelerin zarif silûetleriyle nakışlı bir ufuk perdesi... Bugün de hendesesi hâlâ kazınamamış, yalnız piç mimarî çizgileriyle etrafı kuşatılmış, malûm perde... Şimdi, devleri kelepçeleyen bir sürü cüce şeklindeki piç mimarî, o zaman, katırla sıpa farkı gibi, çok daha çirkin olmak şartiyle yeni yeni doğmakta... Asırlardır mânâsını mahyalaştıramamış olan bu ufku «Gülhâne Hatt-ı Hümâyûnu» notasiyle, «Tanzimat-ı Hayriy-ye» borusunun çınlattığı tarihten birkaç yıl ilerdeyiz.

28 DOĞUMU 16 Şaban Günlerden Çarşamba... Saat alaturka onbir... Berat Kandili geceli bir gün olmuştur. İnsan ayaklarına bir yıllık kader raylarının döşendiği saatlere bitişik günde dünyaya gelmiş olmanın sırını gizlilik âlemine havale edelim ve sadece bildirelim ki, Abdülmecid Hânın, Abdülhamid isimli oğlu doğmuş bulunuyor. Gayet ince yapılı, fevkalâde zarif edalı, limon kabuğu fes üstüne sorguçlu, önü ve yakası sırma pelerinli genç Padişah, oğlunun dünyaya gelişini Lalasına şöyle haber veriyor: «Benim vezir-i sadakatsemîrîm; Cenâb-ı Hallâk-ı Cihanın lûtf ve inâyet-i âliyyesine hamdolsun; işbu mâh-i hâlin onaltıncı günkü cihar-ı şenbih günü saat onbir kararlarında, sulb-ü pâk-i şahanemizden bir şehzâde kademnihâde-i âlem-i şuhud ve meserretefzâ-yı kehvâre-i vücûd olarak Sultan Abdülhamid tesmiye eyleyüp seni ve cümle bendegâh-ı meserretnumûn-u mülûkânemizin tastir ve Dârussaâdet-ûş-Şerife ağasiyle tarafına tesyir eyledim. Cenâb-ı Vâcib-ül Vücûd, ömrünü memdûd ve kudümünü zat-ı şahanemize ve kâffe-i ibadullaha müteyemmin ve mes'ut buyursun...» Kendisinden bir evvelki padişahla arasında, kılık ve eda bakımından bütün bir dünya farkı bulunan Sultan, vezirine gönderdiği hattın gerisinde şu enikleri veriyor: -Bu güzel sevinçten bütün tebamızın müjde ve pay alması için, yedi gün beşer nöbet top atılsın ve bütün şanlı vükelâmız ve sâdık bendelerimiz ve ayrıca istekli olanlar, o günlerde donanma kandilleri yakarak törenler yapsınlar ve sevinçlerini göstersinler. Bu emrimi alâkalılara bildir. Âlemlerin Rabbi, temiz soyumuzu sonsuz olarak baki kılsın ve herhalde kullarıma refah ve dirlik ve düzenlik versin. Resullerin Efendisi hürmetine... Topkapı Sarayı'nın içine kapanık, boğuk, tok, azamet ve şahsiyet yuvası asîl mimarîsi dururken, ona, garbın, işporta malı, adî ve şıllık, bizzat garplının piç diye andığı (Barok) ve (Rokoko) bir kümescik eklemiş bulunan, ilk deri üstü Batı kopyacılarından Abdülmecid, görülüyor ki, ikinci oğlunun dünyaya gelişinden fevkalâde ümitlidir. Hakanlık devrinde ana rahmine düşüp doğuşuna şahit olduğu bu yavru, onca, soyunun yürütücülüğü bakımından bütün vaad... Sultanın, ilk erkek çocuğu Şehzade Murad'a göstermediği bu hususî bakış, ikinci oğlu Abdülhamîd üzerinde toplanıyor. Son Osmanlı hükümdarı Vâhidüddin'e gelinceye kadar öbür oğulları, henüz «şuhud» aleminin gergefine işlenmiş değil... Zaten Abdülhamîd'e nisbetle çapları malûm yılı mübarek Şaban ayının onaltısında doğan Abdülhamîd, babası Abdülmecid'in, olanca ümit ve hasretini bağladığı soyunu örnekleştirme enerjisinden en manalı verim... Ne dünya, ne memleketinin içini görebilen, ne de dünya ve memleketine kendi içini gösteren, güya şeffaf camlı saray pencerelerinde bir çocuk... Sıska denilecek kadar zayıf; ve içi humma dolu,yeşil hareli bir çift göze sahip... Baktığı yeri oyan bu gözler, onun otuzüç yıla varan hükümdarlığının her sahnesinde karşınıza çıkacaktır. Hiç bir şikâyet ve gözyaşı edası göstermediği halde bu çocukluk çığırlarını aşmış ve onları tüketmiş, kurutmuş gibi bir hâli var... Az konuşuyor, yalnızlığı seviyor, kendi kendisine yeter gibi duruyor, kız ve erkek, öbür çocuk Sultanlardan apayrı bir ruh ve seciyye tablosu çiziyor. Çocuk Abdülhamîd'e bakan en küçük bir insaf ve hakikat gözü anlar ki, onda büyük ve istiklâlli bir şahsiyet yuvalanmakta...

29 ABDÜLHAMİD DÜŞMANLIĞI Önsöz'ümüzde belirttiğimiz gibi, Abdülhamîd'in büyüklüğünü sadece düşmanlarından, onların meydana koyup kıymet hükmünü tepetaklak ettiği bilgi unsurlarından öğrenmek mümkün olduğuna göre, bize ilk vesikayı düşman elinden alarak gerçek anlayış ölçüsüne bağlamaktan başka zahmet düşmüyor. İttihat ve Terakki Komitesinin neşrettiği (Abdülhamid-i Sanîve Devr-i Saltanatı, Hayat-ı Hususiyye ve Siyâsiyyesi) isimli bir eser vardır ki, sayılan, peşinen aldığı bir yekûna uydurmağa memur, her türlü ilim ve fikir haysiyetinden mahrum bir karalamacıya yazdırılmıştır. Ne gariptir ki, bu adam da, hiç değilse kendi pâdişâhı bahsinde yerli olacağına, eserinin bâzı noktalarını, kendi soyundan, propaganda faslı ücretlisi bir Avrupalıya dayamaktadır. Muharrirlik iddiasında bir Türk iyi veya kötü kendi hükümdarını Avrupalıdan mı öğrenecek, onun fırçasından mı tanıyacak, yoksa bizzat kendisi mi resmedip öz memleketine ve dünyaya öğretecek, tanıtacaktır? Sularımızın bile derinliğini ölçen ve teknelerimize seyr ü sefer imkânını sağlıyan Avrupalıdan, bir de karılarımızın ahlâk dosyalarını beklercesine uzanan ellerde hangi haysiyet ve hakikat tortusu bulunabilir? Saf ilim ve hakikât gözüyle sâdece bu usûl, devşirdiği bütün bilgi unsurlarının, tahlil ve terkip ölçülerinin hakaretle reddedilmesi için kâfi değil midir? İşte böyle bir Avrupalının Abdülhamîd'e dair yazdığı ısmarlama eserden çimlenen ve marifetini açıkça bildiren, âdeta bu haline ilmî bir imtiyaz süsü veren mahut İttihat ve Terakki karalamacasına göre Abdülhamîd'in çocukluğu: Çocuk Abdülhamîd, insanlardan ürker, erkek ve kız kardeşlerinin yanından kaçar, oyunlarına katılmaz, çok defa kuytu bir köşeye çekilip onların gülüşlerine, oynayışlarına gözlerini diker ve gayet hüzünlü bir nazarla uzaklardan bakar bir tipmiş... Bu nazarda da, bazen korku veya hainlik tesiriyle, gelip geçici bir ışık pırıldarmış... Şimdi her şey bir tarafa, bu nakli olduğu gibi doğru kabul etmeli ve gerçek kıymet hükmüne bağlayarak, ondan Abdülhamîd'in hainliğini değil, en küçük yaşta bile muhitindekilerden başkalığını, etrafındaki sahtelikleri sezmeğe başlayan büyük şahsiyetini süzmeliyiz. Çocuk Abdülhamîd'in gözlerindeki iç hayat parıltısını bile korku veya garazın mührünü taşıyan bu beylik edebiyat teşhisini silip, bizzat kendisinin verdiği unsurları tarafsız bir muhakemeye bağlayacak olursak görüyoruz ki, çocuk Âbdülhamîd, serî malı saray oyuncaklarının yedi kat gök tepesinden bakan, derinliğine bir iç oluş çekirdeğidir. Aynı ödenekli garaz, gerçek değerini verdiğimiz yukardaki tabloyu kendi kötü anlayışına bağlamak için, öz kafasından mı, yoksa efendisi Avrupalı muharrirden mi öne sürdüğü belirsiz şekilde, tamamiyle yalan, hiç değilse yine tersyüz edilmiş bir vak'aya el atıyor: Bir gün Abdülhamîd'in iki erkek kardeşiyle bir kız kardeşi bahçede koşup oynamaktan yorulmuş ve salonda bir kanepenin üstünde dinlenirken uykuya dalmışlar da, Abdülhamid yanlarına gelmiş, üzerlerindeki mücevherleri soymuş, ve onları (Hırsız saksağan gibi) kimsenin bulamayacağı bir yere saklamış!!! Bu vak'a da, Abdülhamîd'in ilerde nasıl bir adam olacağını göstermeye yetermiş!!! Bu hurda teferruatın üzerinde niçin durduğumuzu bir ân sonra anlamak üzere lütfen dikkat ediniz: Evvelâ küçük yaştaki şehzadelerin üstünde, hususiyetle onların başıboş anlarında mücevher bulunmaz. Bulunsa bulunsa Hünkâr huzurunda, merasim zamanlarında ve hususî zaman ve mekânlarda bulunur. Hele, üstübaşı mücevher sergisi hâlinde çocuklar bahçeye asla salıverilmez. Salıverilecek olsa, yanlarında harem ağaları eksik olmaz. Bu şartlardan hiç biri yerine gelmese de mücevher deposu çocuklar, yapayalnız, koca salonda uykuya dalmış olsalar, çocuk Abdülhamîd'in onların gafletleriyle alay etmek için zekî ve nefis bir şaka yaptığı hatıra gelir de soymak kastiyle hareket ettiği düşünülemez. Nihayet hâdiseye bir ân için hırsızlık nazarıyla bakılsa, sarayın ısırgan gözlü

30 gardiyanlarla dolu hapishane duvarları arasında böyle bir harekete hiç bir sebep gösterilmez. Ve nihayet en bön hakikat göziyle dahi, bütün bu anlatılanların yüzde yüz yalan olduğunu kestirmekten başka akla yol kalmaz. Böyle olunca da Abdülhamîd düşmanlığına yataklık eden ruh haleti, bizzat kendi vesika ve iddiaları sayesinde, olanca kötü kastiyle meydana çıkar. Ve ne kadar entipüften olursa olsun, bu tür uydurmalar, Abdülhamîd'i belirtmek yerine, ilim ve hakikat kaatili seciyyeyi ele vermiş olur. İşte onların marifet ve metodunu göstermek içindir ki, bir ân, en hurda teferruata kadar inmek zorunda kaldık. El attığımız teferruat küçük, fakat bu münasebetle, ele verdiğimiz ve Abdülhamîd'e ait her hâdisede karşılaşacağımız kast büyüktür. Bu kastın nereden doğduğunu ileride göreceğiz.

Birinci Fasıl İKİNCİ ASIR SONUNA KADAR DOĞRU YOL

Birinci Fasıl İKİNCİ ASIR SONUNA KADAR DOĞRU YOL Birinci Fasıl İKİNCİ ASIR SONUNA KADAR DOĞRU YOL Allah'ın Resulü, etraflarında Sahabileri, ince bir değnekle kum üzerine derince ve dümdüz biz çizgi çektiler ve sonra bu çizginin iki yanına kırkayağa benzer

Detaylı

www.atsizcilar.com Sayfa 1

www.atsizcilar.com Sayfa 1 www.atsizcilar.com Sayfa 1 BÖLÜM 1: BÜYÜK ADAMLAR BÜYÜK ADAM Millete ve vatana bağlılık bakımından birkaç türlü vatandaş vardır. Bunların başında kahramanlar gelir. Hiçbir karşılık beklemeden kendisini

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN

Detaylı

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene : 2, Cilt : IV, Sayı : 62 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 982 Tel: 18902 Fiatı: 60 Kuruş - İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER - Umumî Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

YIL 5 SAYI 22 DEVRE 2 MARTJ973

YIL 5 SAYI 22 DEVRE 2 MARTJ973 A Y L I K F İ K İ R VE SANAT D E R G İ S İ DOÇ. DR. MEHMET ERÖZ Çeşitli İdeolojiler Karşısında, Türk Milliyetçiliği ve İslâmiyet DOÇ. DR. TURAN YAZGAN Üniversitelerimizde Kadro Meselesi DOÇ. DR. EROL GÜNGÖR

Detaylı

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu İncelemesi

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu İncelemesi Dokuzuncu Hariciye Koğuşu İncelemesi Hazırlayanlar: İbrahim Gökpınar İbrahim Çetiner Mustafa Orhan Haziran 2007 http://www.ege-edebiyat.org PEYAMİ SAFA a) HAYATI: (1899-1961 ) Türk edebiyatında psikolojik

Detaylı

~NURİ ÖzcAN ABDÜIAZİZ. (,:n_:,all~) (1830-1876) Osmanlı padişahı (1861-1876). ll. Mahmud'un oğlu ve Abdülmecid'in olup annesi Pertevniyal Valide

~NURİ ÖzcAN ABDÜIAZİZ. (,:n_:,all~) (1830-1876) Osmanlı padişahı (1861-1876). ll. Mahmud'un oğlu ve Abdülmecid'in olup annesi Pertevniyal Valide ABDÜAZiZ Tomar'da bildirildiğine göre Sivasiyye tarikatı. devrinin önde gelen mutasavvıf ve alimleri arasında yer alan AbdOlahad Nuri'ye nisbet edilmektedir. O ayrıca tasawutt şiirler ve ilahiler yazmış,

Detaylı

MILLI YOL. Türk Umumî Efkârına Bildiri. mm~~ - '-^^^ 1. YIL 13. Savi FİATI 50 KURU? 20 NİSAN 1962 CU.IIA. !lil!ll!il!l ll!!ll!ll!

MILLI YOL. Türk Umumî Efkârına Bildiri. mm~~ - '-^^^ 1. YIL 13. Savi FİATI 50 KURU? 20 NİSAN 1962 CU.IIA. !lil!ll!il!l ll!!ll!ll! MILLI YOL!lil!ll!il!l ll!!ll!ll!lllimiliiiiiiiiium Türk Umumî Efkârına Bildiri mm~~ - '-^^^ '- '.'.:,.:.!,;»* 1. YIL 13. Savi FİATI 50 KURU? 20 NİSAN 1962 CU.IIA LU YOt l. Yü 13. Sa ı 20 Nisan a62 Fiyatı

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den

Sevgili AKİS okuyucuları. Devlet Başkanı Celâl Bayar bir defa daha yabancı bir memlekete resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'den AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: V, Sayı: 72 Rüzgârlı Sok. Otto Weber Ban, Kat: 2; Daire : 4 P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı : 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER Umumi Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

Servet Taşdelen. Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk. üç bölüm halinde yayımlanmıştır).

Servet Taşdelen. Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk. üç bölüm halinde yayımlanmıştır). Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk Servet Taşdelen (Müdafaa-i Hukuk Dergisinin üç bölüm halinde yayımlanmıştır). Kasım 2005, Aralık 2005 ve Ocak 2006 sayılarında

Detaylı

pecya Çöl burada başlıyor

pecya Çöl burada başlıyor KARADENİZ'DEN KIZILDENİZ'E Arkeolog adayı ve Sanat Tarihi öğrencisi Engin Yücel, denemeyi adım adım takip etti. Aşağıdaki resmi, çölün başlangıcı olan Ürdün'de Maan yakınlarında çekti. Çöl burada başlıyor

Detaylı

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K.582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı islerini Hilen idare eden: Metin

Detaylı

Değerli Kubbealtı Dostları

Değerli Kubbealtı Dostları Değerli Kubbealtı Dostları Y eni bir sayıda yine beraberiz. Öncelikle mübârek Ramazan ayınızı tebrik ediyor, hayırlara vesîle olmasını diliyoruz. Mecmuamızın bu sayısını, doğumunun 800. yılı dolayısıyla,

Detaylı

Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.

Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi ALİ GALİP HADİSESİ Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve

Detaylı

TÖRE den Emeği Geçenlere - Canan MIZRAK. Dündar Taşer Arif Nihat ASYA / 05. Gül Sunma Vakti A. Yağmur TUNALI / 12. Yusuf İmamoğlu Emine IŞINSU / 13

TÖRE den Emeği Geçenlere - Canan MIZRAK. Dündar Taşer Arif Nihat ASYA / 05. Gül Sunma Vakti A. Yağmur TUNALI / 12. Yusuf İmamoğlu Emine IŞINSU / 13 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 5 Haziran 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

Sunuş. Kumandan adlı kitabıydı. Kurmay Binbaşı Nuri Conker, kitabında. Kumandan ile Hasbihal i bastırdı. Hasbihal in bu ilk baskısı 1000 adetti.

Sunuş. Kumandan adlı kitabıydı. Kurmay Binbaşı Nuri Conker, kitabında. Kumandan ile Hasbihal i bastırdı. Hasbihal in bu ilk baskısı 1000 adetti. Sunuş Atatürk, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal i 1914 te kurmay yarbay rütbesiyle askeri ataşe olarak görevli bulunduğu Sofya da kaleme aldı. Kitabın adının kaynağı ve büyük ölçüde de yazılış nedeni, çocukluğundan

Detaylı

MEHMET ÇAĞATAY ÖZDEMİR 22. Fikir Sistemi Nedir? AYHAN TUĞCUGİL 2. Yeni Devletlerde Milliyetçilik ve İktisadi Politika II Doç. Dr.

MEHMET ÇAĞATAY ÖZDEMİR 22. Fikir Sistemi Nedir? AYHAN TUĞCUGİL 2. Yeni Devletlerde Milliyetçilik ve İktisadi Politika II Doç. Dr. AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ Fikir Sistemi Nedir? AYHAN TUĞCUGİL 2 Yeni Devletlerde Milliyetçilik ve İktisadi Politika II Doç. Dr. EROL GÜNGÖR 12 Güneşi Seyreden Adam NEVZAT YALÇIN 17 Her türlü haberleşme

Detaylı

pecya Cuma günü gelmiyor mu, bütün Ankara savcılığı birbirine şubeden matbaaya

pecya Cuma günü gelmiyor mu, bütün Ankara savcılığı birbirine şubeden matbaaya AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene : 2, Cilt : IV, Sayı: 60 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş * İmtiyaz Sahibi: Metin TOKER Umumî Neşriyat Müdürü Cüneyt ARCAYÜREK

Detaylı

espri ve fıkralarıyla ünlüler

espri ve fıkralarıyla ünlüler NOT: Piyasada aynı kitabın iki farklı versiyonu bulunmaktadır. Buraya, kitaplardaki aynı nüktelerden sadece bir tanesi alınmıştır. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BAŞLARKEN. Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Ağulu ekmeği aşı Bal ile yağ ede bir söz

BAŞLARKEN. Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Ağulu ekmeği aşı Bal ile yağ ede bir söz BAŞLARKEN Gemiler limanlara sığınır, kuşlar yuvalarına, herkes bir yere, ben kelimelere sığınırım çoğu zaman. Dillerin sustuğu yerde kalemler ve kâğıtlar değil midir nice dertlinin derdini hiç itirazsız

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN Dizgi-Mizanpaj-Kapak

Detaylı

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. ATATÜRK ANADOLU'DA Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Mayıs

Detaylı

ERBAKAN DEVRİMİ AHMET AKGÜL

ERBAKAN DEVRİMİ AHMET AKGÜL 1 DÜNYANIN DEĞİŞİMİ VE ERBAKAN DEVRİMİ AHMET AKGÜL 2 İÇİNDEKİLER 9. Baskının Önsözü: Lider ve Devrim... 5 Önsöz... 9 1- Giriş... 11 2- Erbakan ın Özgeçmişi... 13 3- Bir Kahramanın Hikâyesi... 16 4- Şanlı

Detaylı

Kemal Tahir _ Hür Şehrin İnsanları Cilt1 Hür Şehrin İnsanları 1

Kemal Tahir _ Hür Şehrin İnsanları Cilt1 Hür Şehrin İnsanları 1 Kemal Tahir _ Hür Şehrin İnsanları Cilt1 Hür Şehrin İnsanları 1 Kemal Tahir Hür Şehrin İnsanları 1 2. Basım, 1983 Aralık / Kapak, Erkal Yavi / Kapak Baskısı, Ozyılmaz Matbaası / Dizgi-Baskı, Yaylacık Matbaası

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

AĞUSTOS 2011. Gufranla Tüllenen Ay

AĞUSTOS 2011. Gufranla Tüllenen Ay AĞUSTOS 2011 YIL 33 SAYI 391 ISSN 1300-1566 Mesajı Kur ân O, ufku irfan O, beyanı burhan O ve iki cihanın vesile-i saadeti de O dur. Hakk ın harika bin nişanla taltif ettiği zât O, nâmı, Kur ân ın referansına

Detaylı

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 3 Nisan 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı

ASIM IN SÖZVARLIĞI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ

ASIM IN SÖZVARLIĞI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ ASIM IN SÖZVARLIĞI ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME DENEMESİ Vedat KARTALCIK* A. Amaç ve Yöntem Bu çalışmada, millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy un Safahat üst başlığı altında yayımladığı Asım şiiri bilgisayara aktarılmış

Detaylı

BİR ŞEHRİN EDEBİYATA YANSIYAN ACI HİKÂYESİ: MİLLİ MÜCADELEDE BURSA

BİR ŞEHRİN EDEBİYATA YANSIYAN ACI HİKÂYESİ: MİLLİ MÜCADELEDE BURSA U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 8, Sayı: 13, 2007/2 BİR ŞEHRİN EDEBİYATA YANSIYAN ACI HİKÂYESİ: MİLLİ MÜCADELEDE BURSA Alev SINAR ÖZET Bursa nın işgal süreci sadece tarih incelemelerine

Detaylı