A- MİSAK-I MİLLİ BEYANNAMESİ (Ulusal Prensip Antlaşması):

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A- MİSAK-I MİLLİ BEYANNAMESİ (Ulusal Prensip Antlaşması):"

Transkript

1 MUHTEŞEM SÜLEYMAN - CENGİZ HAN - HAÇLI SEFERLERİ - BÜYÜK İSKENDER - TİMUR ESERLERİNİN SAHİBİ AMERİKALI YAZAR HEROLD LAMB İN DEYİMİLE SON YÜZ YILLARIN EN BÜYÜK ADAMI ATATÜRK ÜN ÖNDERLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TÜRKİYE YE MUASIR MEDENİYET YOLLARINI AÇAN BAŞLICA İNKİLAP KANUNLARI VE ANAYASAL GÜVENCESİ. A- MİSAK-I MİLLİ BEYANNAMESİ (Ulusal Prensip Antlaşması): Milli mücadele ve İstiklal Savaşını başlatmak üzere Mustafa Kemal Paşa nın 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun a çıkmasından sonra, Osmanlı Devletini parçalamayı kararlaştıran Birinci Cihan Harbinin galip devletlerine karşı mücadelede nelerin kabul edileceği, nelerin edilmeyeceği önce MİLLİ (ULUSAL) ANTLAŞMA manasına gelen MİSAK-I MİLLİ belgesi ile tespit edilmiştir tarihli FERİT DEVELLİOĞLU lügatındaki tarife göre Misak-ı Milli, Türk istiklal davasının temel taşını teşkil eden ve Atatürk ün reisliği altında toplanan Erzurum, Sivas kongrelerinde tesbit edilip Osmanlı meb usan meclisince 28 Kânunusani (Ocak) 1920 tarihinde kabul ve bütün milletçe son haddine kadar tatbikine azmedilen 6 maddelik milli ahitname (anlaşma) dır. MİSAKI MİLLİ BEYANNAMESİ nin 28 Kânunusani Ocak 1920 tarihli Türkçeleştirilmiş Metni Aşağıda imzası bulunan Osmanlı Mebusan Meclisi üyeleri, Devletin bağımsızlığı ve milletin geleceği, haklı ve kalıcı bir barışa kavuşabilmesi, yapabileceği fedakarlığın en yükseğini içine alan aşağıdaki esaslara tamamen riayet etmekle mümkündür ve bu esaslar dışında bir Osmanlı saltanatının ve toplumunun varlığını devam ettirmesi mümkün olmadığını kabul ve tastik etmişlerdir:

2 - 2 - Madde 1- Osmanlı Devletinin, sadece Arapların çoğunlukta yaşamakta olduğu, 30 Ekim 1334 (1918) tarihli ateşkesin yapılması esnasında düşman ordularının işgali altında kalan kısmının mukedderatı, ahalisinin serbestçe açıklayacakları oylarına göre belirlenmek gerekir. Bu ateşkes hükümleri içinde dinen, ırken ve aslen birleşmiş ve diğerine karşı karşılıklı saygı ve fedakarlık duyguları ile dolu, ve ırk ve sosyal hakları yöresel şartlara tamamen uygun Osmanlı İslam çoğunluğu ile yaşamakta bulunan bölümlerinin tümü, gizli veya hükmen hiçbir sebeple ayrılık kabul etmez. Madde 2- Ahalisi özgürlüklerine kavuştukları ilk anda, genel oyla (plebisit) anavatana bağlanmış olan üç vilayet (yani Kars, Ardahan, Artvin) için gerektiğinde tekrar genel oya başvurulmasını kabul ederiz. Madde 3- Türkiye nin barışa kavuşmasına bağlanan Batı Trakya nın hukuki durumunun tesbiti de, ahalisinin tam özgürce beyan edecekleri oylara bağlı olarak tespit edilmelidir. Madde 4- İslam Hilafetinin merkezi ve Osmanlı saltanatının başşehri ve Osmanlı Hükümetinin merkezi olan İstanbul şehri ile Marmara Denizi nin güvenliği her türlü hukuka aykırı müdahaleden korunmuş olmalıdır. Bu esas mahfuz kalmak şartile, Akdeniz ve Karadeniz Boğazlarının Dünya ticaret ve ulaşımına açılması hakkında bizimle diğer bütün devletlerin ittifakla verecekleri karar geçerlidir.

3 - 3 - Madde 5- İtilaf devletleri ile onlara karşı olanlar ve bazı yandaşları arasında kararlaştırılmış olan sözleşme esasları dairesinde azınlıkların hakları, - komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan istifade etmeleri şartile - tarafımızdan kabul ve gereği yerine getirilecektir. Madde 6- Milli ve ekonomik gelişmemiz sağlanabilmek ve daha modern bir muntazam idare şeklinde işlerin yürütülmesine muvaffak olabilmek için, her devlet gibi bizim de, gelişmemizin sebeplerini gerçekleştirmede tam bağımsızlık ve özgürlüğe kavuşmamız hayat ve varlığımızın temelidir. Bu sebeple siyasi, adli, mali ve diğer sahalardaki gelişmemize engel olan sınırlamalara karşıyız. Tahakkuk eden borçlarımızın tesviye şartları da bu esaslara aykırı olmayacaktır. Not: Aslı Osmanlıca yazılı Misak-ı Milli nin Türkçeleştirilmesi Prof. Dr. Servet ARMAĞAN tarafından yapılmıştır. B- İSTANBUL U İŞGAL EDEN DEVLETLERİN OSMANLI DEVLETİNE İMZALATACAKLARI ANTLAŞMALARIN TANINMAYACAĞINA DAİR KANUN: Daha Milli Mücadelenin başında 7.6.l920 kabul ve l4.2.l92l Resmi Gazete tarihli 7 numaralı Kanunun l. Maddesinde yer alan: İstanbul un işgal tarihi olan l6 Mart l den itibaren BüyükMillet Meclisinin tasvibi haricinde, İstanbul ca aktedilmiş veya edilecek bilumum muahedat ve mukavelat ve ukudat ve mukarreratı resmiye ve verilmiş imtiyazat ve

4 - 4 - maadin ferağ ve intikalatı ve ruhsatnameleri ile mütarekeden sonra akdedilmiş bilcümlemuahedatı hafiyye ve doğrudan doğruya veya bilvasıta ecanibe verilmiş imtiyazat ve maadin ferağ ve intikalatı ve ruhsatnameleri keenlemyekündür. şeklindeki hükümle İstanbul Hükümetinin çaresizliği ve yaptığı anlaşmaların geçersizliği Dünya ya ilan edilmiştir. C- OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA İLMİN ÖNEMİ VE BOZULMASI : Osmanlı İmparatorluğunda genel olarak ilme büyük oranda itibar edilmiştir. Osmanlı nın birinci derecede ilme, bilime, öğrenmeye ve adil davranmaya özen gösterdiğinin en önemli belgesi, en büyük ve ebedi Türk Devletinin kurucusu merhum OSMAN GAZİ nin, oğlu ORHAN GAZİ ye vasiyet ve nasihatıdır. GEREĞİ GİBİ UYULDUĞU VE UYGULANDIĞI takdirde Anayasalara dahi gerek bırakmayacak kadar kapsamlı, sağlam ve mükemmel vasiyetname şöyledir: - Allah buyruğundan gayri iş işlemeyesin; - BİLMEDİĞİNİ ŞERİAT ULEMASINDAN SORUP ANLAYASIN, İYİCE BİLMEYİNCE BİR İŞE BAŞLAMAYASIN; - Sana itaat edenleri hoş tutasın. ve askerine in am ihsan eksik etmeyesin. ki İNSAN, İHSANIN KULUDUR; - ZALİM OLMA, ALEMÎ ADALETLE ŞENLENDİR ve cihadı terketmeyerek beni şâdet; - ULEMAYA RİAYET EYLE Kİ ŞERİAT İŞLERİ NİZAM BULSUN; - NEREDE BİR İLİM EHLİ DUYARSAN O NA RAĞBET, İKBAL VE HİLM GÖSTER;

5 ASKERİNE VE MALINA GURUR GETİRİP ŞERİAT EHLİNDEN UZAKLAŞMA. Bizim mesleğimiz Allah yolu ve maksadımız Allah ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir... Sana da bunlar yaraşır...; - DAİMA HERKESE İHSANDA BULUN; - MEMLEKET İŞLERİNİ NOKSANSIZCA GÖR. Tüm felsefelerin, dinlerin, insan hakları beyannamelerile Anayasaların ideallerini özetleyen, vasiyet edenin kendi cedlerinden ve Türk tarihinden ne kadar DOĞRU, İYİ ve GÜZEL miras aldığını da gösteren ve Büyük ATATÜRK ün YURTTA SULH CİHANDA SULH talimatının gerçekleşme şartlarını oluşturan bu prensipler, her insanı ilgilendirirse de, MÜLKİN TEMELİ ADALETİ sağlamaya memur devlet idarecilerile, hukukçular bunları gözetmek ve uygulamakla YÜKÜMLÜDÜR. Vasiyet metninde geçen bazı sözcüklerin öztürkçeleri de şöyledir: CİHAD : Din uğruna savaşma. HİLM : İnsanın tabiatında olan yavaşlık. İHSAN : Bağış. İKBAL : Arzu, istek. İN AM : Nimet verme, iyilik etme. NİZAM : Düzen, usul, tertip, kaide. ŞAD : Sevinçli, hoşnut, razı. ŞERİAT: Doğru yol, Allah ın emri, hukuk. ULEMA: Alimler, ilim sahipleri, bilginler. Not: Bu vasiyetname, en büyük tarihçimiz muhterem CEMAL KUTAY ın tarih kitaplarından alınmış ve 1988 yayımı TİCARET HUKUKUNUN GENEL ESASLARI adlı kitabımızla, 1998 yayımı BK. 105 e DAYALI MUNZAM TAZMİNAT kitabımızın kapağında da yayımlanmıştır. İmparatorluk içinde yaşayan tüm semavi dinlere saygılı OSMANLI İmparatorluğu nda ilme saygı zamanla bozulmuştur.

6 tarihli MİLLİYET Gazetesinde Abbas GÜÇLÜ nün yollamada bulunduğu İlahiyat Profesörü Dr. İbrahim Agah ÇUBUKÇU nun İSLAM VE ÇAĞDAŞLAŞMA adlı eserinde belirtildiğine göre: Türklerin ilme düşkünlüğü, Yavuz Sultan Selim in 1517 de halifeliği almasıyla noktalanmış. O tarihten sonra hoşgörü ortamı yerine tutuculuğa bırakmış. Medreselerde müspet bilim azaltılmış, kadınlara öğretim kapatılmış, tümdengelim yönetimi bırakılmış, ezbercilik egemen olmuş, araştırma ve sorgulama yöntemi terk edilmiş. Öğreticilik babadan oğula geçmeye başlamış. Yeni buluşlara küfür gözüyle bakanlar türemiş. İstanbul da 1575 te yaptırılan gözlemevi beş yıl sonra uğursuzluk getirir düşüncesile yıktırılmış. Kısır eğitim zihniyeti, gerilemeye ve İmparatorluğun duraklama dönemine girmesine neden olmuş tur. Osmanlı İmparatorluğunun ve müslümanların batıya nazaran geri kalmışlığının sebebi olarak Prof. ÇUBUKÇU nun eleştirdiği dini fetvalardan bazıları şöyledir: - Hıristiyan külahı giyen bir maskarayı izleyen imamın arkasında namaz kılınmaz. Bu imamın nikahını ve imanını yenilemesi gerekir. - Zorunlu neden olmadan yabancı dilde konuşan günah işler. - Yabancıların giydiği elbisenin benzerlerini giyenlerin eşleri boşanmış sayılır. - Makamla davul çalanlar cezalandırılmalıdır. - Sigara ve içki içmek günahtır. Kahve içmek mekruhtur. - Kadınlar sokağa haftada üç gün çıksın.

7 - 7 - Müslümanlığın bir AKIL dini olduğunu Kur anı Kerimin çeşitli ayetlerine yollamalar yaparak vurgulayan İlahiyat Profesörü Dr. ÇUBUKÇU nun açıkladığına göre, tutucu din adamlarının acemilikleri nedenile Osmanlı Devletinde: de tıp mektebi güçlükle açıldı tanzimat hareketinden sonra açılmaya başlayan Rüştiye ve İdadi gibi okullara sıra, kara tahta ve harita konması günah gibi tepkilerle karşılandı. - Kızlar için ebe okulu 1843 te, öğretmen okulu da ancak 1877 de açılabildi. - Kız öğrencilerin üniversiteye kabulleri ise 1915 te güçlükle gerçekleşti. Tıbba alınmalarına ise ancak 1922 de izin verildi. D- BAŞLICA İNKİLAP KANUNLARI: Lozan Antlaşmasının imzalanmasından sonra inanılmaz derecede sür atle gerçekleştirilen İnkilap Kanunlarının başlıcaları da şöyledir: 1) 3.3.l340 (l924) tarihli olup, Resmi Gazetenin 6.3.l340 tarihli sayısında yayımlanan 430 numaralı 7 maddelik TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU: Madde l- Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekaletine merbuttur. Madde 2- Şer iye ve Evkaf Vekaleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler Maarif Vekaletine devir ve raptedilmiştir. şeklindeki emredici hükümlerle, eğitim Milli Eğitim Bakanlığı nda birleştirilmiştir.

8 - 8 - Kanunun 4. Maddesi, yüksek din uzmanları yetiştirecek İlahiyat Fakültesi, imam ve hatip yetiştirmek üzere ayrı mektepler açılmasını da Milli Eğitim Bakanlığına yüklemiştir. 2) 3.3.l924 tarih ve 43l sayılı Kanunla: - Hilafetin ilgası, yani bu tarihe kadar Osmanlı İmparatorluğu da bulunan halifeliğin ortadan kaldırılması, - Ve padişahlıkla halifeliği birlikte yürüten Osmanlı Hanedanı nın Türkiye Cumhuriyeti dışına çıkarılması, kabul edilmiştir. 43l sayılı Kanunun 8. Maddesine göre: Osmanlı İmparatorluğunda padişahlık etmiş kimselerin Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilindeki tapuya merbut emvali gayrimenkulleri millete intikal etmiştir. Daha sonra, l6.6.l951 tarih ve 5958 sayılı ve l tarihli ve l803 sayılı Kanunlarla Osmanlı Hanedanına mensup kimselere Türkiye ye gelme ve Bakanlar Kurulu kararile Türk vatandaşlığını alma hakkı tanınmış, ancak 431 sayılı Kanun gereğince Devlete maledilen menkul ve gayrimenkul mallarında miras iddiasında bulunamayacakları ile Sultan, Hanım Sultan, Kadın Efendi, Prens ve Prenses gibi... ünvanlar kullanamayacakları da açıklanmıştır. 3) tarihli ve 469 sayılı l2 maddelik Kanunla Mehakimi Şer iye yani Şeriat Mahkemeleri ortadan kaldırılmış, Sulh ve Asliye Mahkemeleri görevlendirilmiştir.

9 - 9-4) l925 kabul tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası (giyme) Hakkında 3 maddelik Kanunun l. Maddesi: Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları ile idarei umumiye ve hususiye ve mahalliyeye ve bilumum müessesata mensup memurin ve müstahdemin Türk milletinin iktisa etmiş olduğu şapkayı giymek mecburiyetindedir. Türkiye halkının da umumi serpuşu şapka olup, buna münafi bir itiyadın devamını hükümet meneder. şeklinde olup, bu kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarihine kadar erkekler tarafından kullanılmakta olan fes, sarık ve kalpak yasaklanmıştır. 5) Resmi Gazetenin sayısında yayımlanan l925 tarihli ve 677 sayılı Kanunun l. Maddesinde yer alan ve : Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gerek vakıf suretiyle gerek mülk olarak şeyhinin tahtı tasarrufunda gerek suveri aharla tesis edilmiş bulunan bilumum tekkeler ve zaviyeler, sahiplerinin diğer şekilde hakkı temellük ve tasarrufları baki kalmak üzere, kamilen seddedilmiştir. Bunlardan usulü mevzuası dairesinde filhal cami veya mescit olarak istimal edilenler ipka edilir. Alelumum tarikatlerle şehlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayıptan haber vermek ve murada kavuşturmak maksadiyle nüshacılık gibi unvan ve sıfatların istimaliyle bu unvan ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve iktisası memnudur. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde salatine ait veya bir tarika veyahut Cerri menfaate müstenit olanlarla bilumum sair türbeler mesdut ve türbedarlıklar mülgadır. Seddedilmiş olan tekke veya zaviyeleri veya türbeleri açanlar veyahut bunları yeniden ihdas edenler veya ayını tarikat icrasına mahsus olarak, velev muvakkaten olsa bile, yer verenler ve yukarıdaki ünvanları taşıyanlar veya bunlara mahsus hidematı ifa

10 veya kıyafet iktisa eyleyen kimseler üç aydan eksik olmamak üzere, hapis ve elli liradan aşağı olmamak üzere cezayı nakdiile cezalandırılır." şeklinde bulunan hüküm yürürlüğe konmuş ve bu konudaki çürümüşlüğün önlenmesine ilk adım atılmıştır. LAİK CUMHURİYETİMİZİN önde gelen aydınlarından Prof. Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL in 2000 yılı yayımı Hedefimiz Akdeniz adlı kitabının 73. Sayfasında yollamada bulunduğu Bekir Sıtkı BAYKAL ın Atatürk ve İnkilaplar konulu eserinde belirtildiği gibi Atatürk Laiklik prensibini daha önceleri de açıklamıştır ve bir konuşması şöyledir: Bugün ilmin, fennin, bütün kapsamı ile uygarlığın göz kamaştırıcı manzarası karşısında falan veya filan şeyhin irşadı ve maddi ve manevi mutluluğu arayacak kadar ilkel insanların Türkiye medeni camiasında varlığını asa kabul etmiyorum... İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müridler, mezsublar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır. Hayatta en hakiki mürşid ilimdir. Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için kâfidir... Bizi yanlış yola sevkeden soysuzlar, çok kez din perdesine bürünmüşler, saf ve temiz halkımızı hep din kuralları sözleriyle aldata gelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz... Görürsünüz ki, milleti mahveden, esir eden, harap eden fenalıklar hep din örtüsü altında küfür ve kötülükten gelmiştir... Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. HİÇBİR KİMSE HİÇBİR KİMSEYİ NE BİR DİN, NE DE BİR MEZHEP KABULÜNE ZORLAYAMAZ. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz... İnsanlıkta din hakkındaki bilgi ve duygu, her türlü asılsız hikayelerden sıyrılarak hakiki ilim ve teknik ışıkları ile temizlenip mükemmel oluncaya kadar, din oyunu aktörlerine her yerde tesadüf olunacaktır...

11 Aşağıda görüleceği üzere, LAİKLİK prensibi, tarihli ve 3115 sayılı Kanun değişikliği ile 1924 tarihli Anayasanın 2. Maddesine yansıtılmıştır. 6) tarihli ve 697 sayılı Kanunun l. Maddesile de: Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gün, gece yarısından başlar ve saatler, sıfırdan yirmi dörde kadar sayılır. şeklindeki emredici kural getirilmiştir 7) tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve Günün yirmi dört saatte taksimine Dair Kanun başlıklı tarihli ve 698 sayılı Kanunun l. Maddesile: Türkiye Cumhuriyeti dahilinde resmi Devlet takviminde tarih mebdei olarak beynelmilel takvim mebdei kabul edilmiştir. Kuralı getirilmiş ve takvim de batı ile birleşmiştir. Bu kanunun 2. Maddesi gereğince l Ocak 1926 günü yılın ilk günü kabul edilmiştir. 8) tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tarihli ve 743 numaralı olup, 937 maddeden oluşan ve 4 Ekim 1926 tarihinden itibaren yürürlüğe giren, Türk Kanunu Medenisi (Medeni Kanun), Adliye Vekili Mahmut Esat imzalı gerekçesinde belirtildiği gibi, 26 Şaban 1293 (1876) tarihinde yürürlüğe giren 185l maddelik MECELLE nin yerini almıştır tarihli Medeni Kanunun getirdiği önemli inkilaplardan biri Dini Nikah ve dört kadınla evlenmeye izin veren İslam Hukukunun aksine tek kadınla ve Belediye memuru elile Resmi Nikah usulüdür. Dini kurallara dayalı olup, Kocanın tek taraflı irade beyanile boşanma usulü de, Medeni Kanunla tarihe karışmıştır. Kanunda yazılı belli boşanma sebepleri, mahkeme elile saptanmadıkça, Karı Kocanın oybirliğile dahi boşanmasının mümkün olmadığı prensibi, Medeni Kanunun kadın ve çocuklar lehine getirdiği önemli haklardan biridir.

12 - 12-9) İsviçre Medeni Kanununun tercümesi niteliğindeki Medeni Kanunun tamamlayıcısı olmak üzere, yine İsviçre Borçlar Kanunundan alınan 8l8 numaralı 8 Mayıs 1926 yayım, 4 Ekim l926 yürürlük tarihli 544 maddelik Borçlar Kanunu da, Muasır Medeniyete yönelen hareketlerden biri olarak benimsenmiş ve İsviçre Kanunları doğrultusunda bulunan Fransız, Alman, İtalyan Kanunları gibi başlıca Avrupa kanunlarile paralellik sağlamıştır. 10) 2, 3, 4 Temmuz l927 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 580. Maddesi gereğince üç ay sonra yürürlüğe giren 1086 numaralı ve 582 maddelik HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU da eski mevzuatın yerine kabul edilmiştir. 11) l tarihli 805 numaralı İKTİSADİ MÜESSESELERDE MECBURİ TÜRKÇE KULLANILMASI Hakkında 9 maddelik kanun da 20.4.l926 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 12) İtalyan Ceza Kanunundan alınan 1 Mart 1926 tarihli 765 numaralı 591 maddelik Türk Ceza Kanunu da 13 Mart 1926 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve Ceza Hukuku da dinsel kuralların etkisinden kurtarılmıştır. 13) 1.11.l928 tarihli ve l353 numaralı ll maddelik kanunla da, arap harfleri yerine Latin harfleri kabul edilmiş ve 3.11.l928 tarihli Resmi Gazetede ilan edilmiştir. Türk Latin Alfabesi, asırlarca yazıp okumayı güçleştiren arap harflerinden milleti kurtardığı gibi, batının kullandığı Latin Alfabesine nazaran da büyük kolaylıklar sağlamıştır. Zira, örneğin: - Fransız Alfabesinde o, au, eau, eaux ve aut gibi beş türlü yazılan (o) sesi bir tek harfle ifade edilmiştir, - Türk Alfabesindeki (ç) sesinin yazılması için scht gibi dört harfi, (ş) sesi için sch gibi üç harfi bir araya getirmek zorunda kalan Alman Alfabesine karşı Türk Latin Alfabesinde (c) nin altına bir işaretle (ç) yapılmış, (s) nin altına bir işaretle de (ş) yapılmış ve kolaylık sağlanmıştır.

13 Alman, Fransız ve İngiliz alfabelerinin hemen hemen hiçbir sesi tek harften değil, birkaç harften oluştuğu halde, Türk Latin Alfabesinde tüm sesler birer harfle yazılmış ve Dünyada benzeri bulunmayan, kolay ve basit bir Latin Alfabesi yapılmıştır. Latin harflerile yeni Alfabemiz: - Fransızın GRAMMAIRE kelimesini Türkçe GRAMER yazıldığı gibi okunur hale getirmiş, - Arap harflerile Türk Alfabesinde Hayri, Hasan ve hemen kelimelerinin yazılabilmesi için kullanılması zorunlu üç nevi (h) yerine bir tek (h) harfile yetinilmesini sağlamış, kolaylıklar getirilmiştir. Türk milleti, bu bakımdan da MUSTAFA KEMAL ve ARKADAŞLARINA borçludur. Milletçe bu borcumuzun ne kadar büyük olduğunun daha iyi anlaşılması için, başta zamanın başvekili İsmet Paşa olmak üzere Latin harflerinin kabulüne karşı çıkanların görüşlerinin açıklanmasında yarar vardır. İbret verici bu muhalefet TBMM. tutanaklarında yazılı olduğu gibi, tarihli Cumhuriyet Gazetesi nin eki olup, Aydınlanma Dizisi:193 adını taşıyan Çağlar KIRÇAK ın eserinin Sahifelerinde de özetlenmiştir ve şöyledir: Cumhuriyetin ilanından önce basında ve Meclis te Latin harflerinin kabulüne ilişkin tartışmalar başlamıştı. Bu arada 17 Şubat 1923 te İzmir de toplanan İktisat Kongresi nde İŞÇİ DELEGELER ARAP ALFABESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ konusunda görüşlerini içeren bir raporu kongre başkanlığına sundular. Başkan Kazım KARABEKİR İslam birliğini bozacağı gerekçesiyle raporun görüşülmesine izin bile vermedi. Konu, 25 Şubat 1924 te Büyük Millet Meclisi ne getirildi. İzmir Milletvekili Şükrü SARAÇOĞLU Meclis kürsüsünden Arap harfleri, Türk dilini yazmaya elverişli değildir diyordu. Meclis teki bu tartışma basına da yansıdı. Hüseyin Cahit, Yunus

14 Nadi, Falih Rıfkı, Abdullah Cevdet ve Ahmet Cevat (Emre) harf devrimini savunan yazılar yazdılar. Fuat (Köprülü), Cenap Şehabettin, İbrahim Alaettin (Gövsa), Halit Ziya (Uşaklıgil), Zeki Velidi (Togan) ve Ali Canip (Yöntem) gibi yazarlar ise Arap harflerinin kalmasından yanaydılar. Konu, 1928 e değin bir köşede bırakıldı. 23 Mayıs 1928 de uluslar arası rakamların kabulünden bir gün önce, Eğitim Bakanı Mustafa NECATİ nin önerisiyle, Bakanlar Kurulu, Latin harfleri konusunu incelemek üzere, ÜNLÜ YAZARLARLA VE AYDINLARDAN oluşan bir kurul (Dil Encümeni) seçti. Bu kurul kırk bir sayfalık bir rapor hazırlayarak ağustos başında ATATÜRK e sundu. Ancak devrim, direnişle karşı karşıyaydı. Başlangıçta Başbakan İSMET PAŞA bile direniş içindeydi. İsmet Paşa şunları söylüyordu: Okuma yazma güçlüğü, tüm devlet yaşantısını felce uğratacak bir devrimi gerektirecek bir zorunluluk sayılabilir mi? Ulusların uygarlık açısından ileri ya da geri olmaları yazılarının kolaylık ya da güçlüğü ile ölçülemez. Yüzyıllardan beri kullanılan yazı, bundan sonra da pekala devam edebilir. Bilginler, tüm okur-yazar kişiler, hece sınıfı çocuklarına dönecekler. Yazı değişirse kütüphaneler dolusu elyazısı ve basma yapıtlardan nasıl yararlanılacak? İsmet Paşa nın direnci Atatürk ün kararlılığı karşısında daha sonra kırılacak, ancak yine de Atatürk e harf devriminin aşamalı olarak yapılması gerektiğini, halkın ve çeşitli kurumların böyle bir değişikliğe birdenbire ve kolayca ayak

15 uyduramayacaklarını söyleyecektir. Atatürk ün bu görüşe yanıtı, aşamalı devrim olmaz biçimindedir. Harf devrimine, o zamanki adı Darülfünun olan İstanbul Üniversitesi ve Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi bile karşı çıkıyorlardı. Ancak, Atatürk ün kararı kesindi. 9 Ağustos ta İstanbul da Gülhane Parkı nda düzenlenen bir şenlikle halka şöyle sesleniyordu: Arkadaşlar, bizim ahenkli, güzel, zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Yeni harfleri çabuk öğreniniz. Her vatandaşa, kadına, erkeğe, köylüye, çobana, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bu görevi yaparken düşününüz ki bir ulusun yüzde onu, yüzde yirmisi okuma yazma bilir, yüzde sekseni bilmezse, bu ayıptır. Bu konuşmadan sonra bir alfabe seferberliği ilan edildi ve yeni harfleri öğrenme konusunda yurt çapında bir çabaya girişildi. 25 Ağustos ta Ankara da toplanan Dördüncü Muallimler Birliği Kongresi nde öğretmenler yeni harfleri öğretmek için ant içtiler. Başlangıçta devrime karşı olan İsmet Paşa 13 Eylül de Malatya da yeni harflere ilişkin bir konuşma yaptı. İsmet Paşa bu kez, Bu denli hayırlı ve güçlü bir atılımın niçin bugüne değin geri bırakıldığını geleceğin eleştiricilerine anlatmak kolay olmayacaktır diyordu. Sonuçta Latin harflerini kullanma yasası 1 Kasım 1928 de Büyük Millet Meclisi nde hiçbir direnişle karşılaşmadan kabul edildi. Ortaçağın karanlıklarında yaşayan bir toplum, yüzünü çağın aydınlığına çevirmişti..

16 Çağlar KIPÇAK ın aynı eserinin 11 ve 19. Sahifelerinde görüldüğü gibi, Rauf ORBAY, Kazım KARABEKİR, Refet BELE, Velit EBUZZİYA, Eşref EDİP ve Ahmet Emin YALMAN gibi milli mücadeleyi destekleyen seçkin kimseler de hilafetin kaldırılmasına karşı çıkmışlardır. Görülüyor ki, son asırların en büyük adamı MUSTAFA KEMAL ve bazı arkadaşları arası altı yılda, Latin Harflerine muhalif Hükümet ve meclis üyeleri ile basına karşı mücadele etmiş ve Türkiye yi aydınlığa kavuşturan Latin Alfabesi ile diğer inkilapları kanunlaştırmıştır, binlerce teşekkür. 14) 4.4.l929 kabul ve Resmi Gazete tarihli, l412 numaralı 424 maddelik Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu yürürlüğe konmuş, dini kuralların etkisinden arındırılmış, batı hukuku ile bütünlük sağlanmıştır. 15) Bugün konuşulan dilde ULUSLARARASI RAKAMLARIN KABULÜ HAKKINDA KANUN anlamına gelen kabul tarihli ve l288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun da tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup, iki maddeden oluşmuştur ve esas l. maddesi: şeklindedir. Devlet, vilayet, şehremaneti ve belediyeler gibi resmi devair ve müessesatın bilumum muamelatı tahririye ve hesabiyesinde beynelmilel rakamların kullanılması mecburidir. İşbu mecburiyetin efrat ve eşhası hususiye arasındaki muamelatta dahi tatbikini en kolay mahallerden başlamak sureti ile 1931 Haziranına kadar teminine Hükümet mezundur. 16) tarihli ve 2467 sayılı kanunla İstanbul Darülfununun yerine yeni bir üniversite kurulması kabul edilmiştir.

17 ) tarihinde 2525 sayılı Soyadı Kanunu kabul edilmiştir. Bu Kanunun ilk iki maddesi: Madde 1- Her Türk öz adından başka soy adını da taşımağa mecburdur. Madde 2- Söyleyişte, yazışta, imzada öz ad önde, soy adı sonda kullanılır. şeklindedir. 18) tarih ve 2590 sayılı Kanunun ilk iki maddesi şöyledir: Madde 1- Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanım, Hanımefendi ve Hazretleri gibi lakap ve unvanlar kaldırılmıştır. Erkek ve kadın vatandaşlar, kanunun karşısında ve resmi belgelerde yalnız adlariyle anılırlar. Madde 2 - Sivil, rütbe ve resmi nişanlar ve madalyalar kaldırılmıştır ve bu nişan ve madalyaların kullanılması yasaktır. Harb madalyaları bundan müstesnadır. Türkler yabancı Devlet nişanları da taşıyamazlar sayılı Kanunla, vatandaşlar arasında Anayasal eşitliği bozan ve çok defa da kötüye kullanılan lakap ve unvanlar yasaklanmış İmtiyazsız, sınıfsız eşit vatandaşlık prensibi pekiştirilmiştir. 19) tarih ve 2596 sayılı olup, Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun adını taşıyan Yasanın birinci maddesi de: Madde 1- Herhangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olsunlar, ruhanilerin mabet ve ayinler haricinde ruhani kisve taşımaları yasaktır.

18 Hükümet her din ve mezhepden münasip göreceği yalnız bir ruhaniye mabet ve ayin haricinde dahi ruhani kıyafetini taşıyabilmek için muvakkat müsaadeler verebilir. Bu müsaade müddetinin hitamında onun aynı ruhani hakkında yenilenmesi veya bir başka ruhaniye verilmesi caizdir. Şeklinde olup, bazı dini giysilerin kötüye kullanılmasını önlemek amacına yöneliktir. 20) kabul, Resmi Gazete tarihli 1222 sayılı Kanunla Türkiye Devletinin dini, dini İslamdır. Diyen tarihli Anayasa nın 2. Maddesi ile 16, 26 ve 38. Maddelerinde yazılı dini ibareler kaldırılmıştır Anayasa sının 2. Maddesi, daha sonra tarih ve 3115 sayılı kanunla da değiştirilmiş ve 2. Madde: Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve devrimcidir. Devlet dili Türkçedir. Başkent Ankara dır. Şeklini almış, LAİKLİK prensibi Anayasal kural haline getirilmiştir. HEDEFİMİZ AKDENİZ adlı kıymetli eserin yazarı Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel in 73. Sayfada yollamada bulunduğu Bekir Sıtkı Baykal ın Atatürk ve İnkilap yapıtından aldığı bölüme göre, ATATÜRK 1924 yılında dinin siyasi amaçlara alet edilmemesi konusunda şu önemli saptamalarda bulunmuştur: - Bugün ilmi, fennin, bütün kapsamı ile uygarlığın göz kamaştırıcı manzarası karşısında falan veya filan şeyhin irşadı ile maddi ve manevi mutluluğu arayacak kadar ilkel insanların Türkiye medeniyeti camiasında varlığını asla kabul etmiyorum... - İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müridler, mezsublar memleketi olamaz.

19 En doğru ve en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır. - Hayatta en hakiki mürşid ilimdir. Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için kâfidir... - Bizi yanlış yola sevkeden soysuzlar, çok kez din perdesine bürünmüşler, saf ve temiz halkımızı hep din kuralları sözleriyle aldata gelmişlerdir. - Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz... Görürsünüz ki, milleti mahveden, esir eden harp eden fenalıklar hep din örtüsü altında küfür ve kötülükten gelmiştir... Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. - Hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne bir din, ne de bir mezhep kabulüne zorlayamaz. - Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz... - İnsanlıkta din hakkındaki bilgi ve duygu, her türlü asılsız hikayelerden sıyrılarak hakiki ilim ve teknik ışıkları ile temizlenip mükemmel oluncaya kadar, din oyunu aktörlerine her yerde tesadüf olunacaktır... ABD okullarında, 1892 den bu yana her sabah yapılan bağlılık yemininden Tanrının emrindeki bir ulusa kelimelerinin, ancak 2002 Haziranında San Fransisco Temyiz Mahkemesinin ikiye bir oy çokluğu ile kaldırıldığı düşünülürse, 1937 yılında gerçekleştirilen Laiklik İnkilabının ne kadar önemli olduğu daha kolay anlaşılır. Halen yürürlükte bulunan HUMK. 264 e göre, davalarda delil olarak başvurulan şahitlerin yemin usulü Allahım ve namusum üzerine yemin ediyorum şeklindedir. Davanın taraflarının birbirine yemin teklifini düzenleyen HUMK. 339 a göre de yemin, Allah ve namus üzerine dir.

20 Buna mukabil Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 57. Maddesine göre şahitler: Namusun ve vicdanım üzerine yemin ederim. Şeklinde yemin etmektedir. Milletvekillerinin yemin şeklini düzenleyen Anayasanın 81. Maddesi ise, namus ve şeref i esas almış olup: Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusun ve şerefim üzerine andiçerim. Şeklindedir. 21) 1924 tarihli Anayasa yı değiştiren tarihli ve 2599 sayılı Kanun, sadece erkeklere seçme ve seçilme hakkı tanıyan Maddeleri de değiştirmiş, erkeklere eşit olarak kadınlara da seçme ve seçilme hakkı tanımıştır.

21 tarihli Seçim Kanunu Her vilayette her 50 bin ERKEK nüfus için bir milletvekili seçimine izin verirken, yani milletvekili seçimlerinde kadın nüfus hiç nazara alınmazken, 5 Aralık 1934 tarihli kanunla kadınlara hem seçme, hem seçilme hakkının tanınması, 1923 yılında başlayan ve onbir yıl süren mücadeleler neticesinde gerçekleşebilmiştir. Dr. Bernard CAPORAL ın eseri olup 2000 Mart ında Cumhuriyet Gazetesi nin eki olarak okuyucuya verilen ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını adını taşıyan 144 sayfalık kitabın Sayfalarında mücadelenin birinci safhası şöyle anlatılmaktadır. Kadınların siyasal haklarını kazanmaları, seçim yasasının değiştirilmesinin tartışıldığı Büyük Millet Meclisinin 3 Nisan 1923 günlü oturumunun da tanıklık ettiği gibi, büyük çaplı bir girişimdi. O zamana değin seçimler, 1909 yasasının getirdiği düzenlemelere göre yapılıyordu. Oylama biçimi toprak temeline dayanıyordu. Her il bir seçim bölgesi sayılıyor ve her vilayet, her erkek nüfus için bir milletvekili seçiyordu. Yasada yapılmak istenen değişikliğin hedefi, Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında çok sayıda erkeğin ölmüş olması nedeniyle bu sayının den e indirilmesinden ibaretti. Bolu Milletvekili Tunalı Hilmi Bey gibi kimi milletvekilleri, bu değişiklikten yararlanarak, özellikle Kurtuluş Savaşında oynadıkları büyük rol nedeniyle kadınların da hesaba katılmasını sağlamak istediler. Çoğunluğun tepkisi çok sert oldu. Milletvekilleri Tunalı Hilmi Beyin konuşmasını yüksek sesler ve gürültülerle kestiler. Büyük Millet Meclisinin çoğunluğunun duyguları buna hiç hazır değildi.

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI. HAZIRLAYAN: Cihan YALVA İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI. HAZIRLAYAN: Cihan YALVA İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI HAZIRLAYAN: Cihan YALVA İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve 04.10.2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı, Muhterem Konuklar, 40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve yönetici olarak içinde yer aldığım Ankara

Detaylı

KANUNLAŞTIRMA KANUNLAŞTIRMA. Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. Kanunlaş'rma hareketleri:

KANUNLAŞTIRMA KANUNLAŞTIRMA. Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. Kanunlaş'rma hareketleri: Kanunlaş'rma: Toplumda mevcut kuralların yazılı haline ge@rilmesidir. KanunlaşDrma iki anlamda kullanılır: a) Genel anlamda kanunlaş'rma (Taknin): Kanun halinde kural koyma yani mevcut kuralın yazılı hukuk

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir. Ölülerin Nakli Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5854-2000/43 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/ 5854 KONU : Ölülerin Nakli ANKARA 01.05.2000 GENELGE

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu GÜNDEMİN ( 2. ) MADDESİ : seçimi; : 5393 sayılı yasanın 19. Maddesi gereğince Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım!

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Eskiden devletimizin adı Osmanlı Ġmparatorluğu idi. Başımızda padişah vardı. Egemenlik haklarımız padişahın elindeydi. Başkentimiz Ġstanbul du. 19 Mayıs 1919 da Mustafa

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk imzalı birkaç belge NİS 272012 Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI

KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI KURTULUŞUN 95. YILI COŞKUYLA KUTLANDI Kahramanmaraş ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Yıldönümü törenlerle kutlandı. Valilik Kavşağında gerçekleştirilen kutlama törenleri, Sağlık Bakanı Dr. Mehmet

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak;

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak; 80 NOLU SÖZLEŞME MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATININ 1946 YILINDA MONTREAL DE AKDETTİĞİ 29 UNCU TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN SON MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 19 Eylül 1946

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Derya Kap* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM)16 Eylül 2014 tarihli zorunlu din dersinin mevcut içerikle uygulanamayacağına dair hükmü, Türkiye de din dersi

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 1 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Atatürk, başına geçtiği büyük Türk milleti ve ordusuyla, düşmanları yurdumuzdan atmış ve milletimizi tam bağımsızlığına kavuşturmuştu. Bunu yapabilmek için süreç şöyle başlamıştı:

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949 698, ^ New - York'ta Lake Success'te imzalanan (Kadın ve Çocuk Ticaretinin kaldırılması) ve (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair Kanun (Resmî

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ATEŞKESTEN ANTLAŞMAYA A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması C-) Lozan Öncesi İçte ve Dışta

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK 1 Kabotaj Hakkı Nedir? Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından,

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir.

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir. 269 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişildik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 21JJ993

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6927 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3346 Kabul Tarihi : 2/4/1987 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını,

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını, 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Türk Patent Enstitüsünden: YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı