Su Hizmetlerinde Dejavu: Osmanlı Su Şirketlerinden Antsu ya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Su Hizmetlerinde Dejavu: Osmanlı Su Şirketlerinden Antsu ya"

Transkript

1 Su Hizmetlerinde Dejavu: Osmanlı Su Şirketlerinden Antsu ya Hüsniye Akıllı * Özet: Araştırmada, kamu hizmetinin özel kişilere gördürülmesinin klasik yöntemi olan kamu imtiyazının, kamu özel ortaklığı usulüyle benzerliği temelinde, Osmanlı dönemi-su şirketleri ve 1990 sonrası-antalya Su Đşletmeleri A.Ş. (A TSU) olmak üzere su hizmetleri alanındaki deneyimler irdelenmiştir. 19. yüzyıl sonundan 1937 yılına kadar Kadıköy-Üsküdar Su Şirketi'ni işleten imtiyazcı Fransız şirket, yaklaşık 60 yıl sonra aynı hizmet için imzaladığı sözleşmeyle A TSU A.Ş. nin hisselerinin sahibi durumuna gelmiştir. Su şirketlerinin hizmeti yerine getirmeleri konusundaki bazı durum ve sorunların örtüştüğü görülmüş, her iki dönemde de şirketlerin halkın hoşnutsuzluğu ve tepkisiyle karşılaştığı saptanmıştır. Bu durum araştırmanın başlığında, su hizmetlerinde yaşanan bir dejavu olarak Fransızca kökenli bir kavramla kinayelendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kamu hizmeti, su hizmeti, kamu imtiyazı, kamu özel ortaklığı, yap işlet devret. Déjà Vu In Urban Water Services: From Ottoman Water Companies To Antsu Abstract: In this paper, the water companies that were established in late Ottoman period and post-1990 Antalya Water Company (A TSU) are studied on the basis of their similar public/private partnership models. The French concession company that ran Kadıköy-Üsküdar Water Company from the end of 19th century until 1937 has become the owner of A TSU s shares with a contract for the said water services nearly 60 years later. During the study, significant intersections and similarities about the problems and situations have been detected about the two companies ways of providing water services. It has been found that similar popular discontent and reaction have risen against them. This situation has been emphasized ironically with a French word déjà vu in the title of the paper. Key Words: Public service, water service, public service concession, public/private partnership, build operate transfer. GĐRĐŞ Osmanlı Devleti, 19. yüzyılın sonlarına doğru demiryolu, liman, rıhtım, su, elektrik ve benzeri kamu hizmet işletmelerinin kurulmasını ve işletilmesini, ya- * Yrd. Doç. Dr., Nevşehir Üniversitesi. ĐĐBF, Kamu Yönetimi Bölümü,50300, Nevşehir/Türkiye. Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 21 Sayı 4, Ekim 2012, s

2 16 Çağdaş Yerel Yönetimler, 21(4) Ekim, 2012 bancılara verdiği imtiyazlarla sağlamaya çalışmıştır. Osmanlı döneminde Tan a (1967: 285) göre bir taraftan kapitülasyonların, diğer taraftan Duyun-u Umumiye nin imtiyazları altında, imtiyazcıların yararına ve devletin zararına anlaşmalar yapılmıştır. Đmtiyazların belli bir düzene tabi olması amacıyla kamu hizmetlerinin özel kişiler tarafından işletilmesini sağlamak üzere ülkemizde çıkarılmış olan ilk yasa; 10 Haziran 1910 tarihli Menafii Umumiyeye Müteallik Đmtiyazat Hakkında Kanun dur. Geçmişi eski olmakla birlikte imtiyaz yönteminin kamu özel ortaklığı ve usulleriyle (Yap-Đşlet Devret, Yap Kirala vb.) tekrar kamu hizmetlerinin örgütlenmesinde önem kazanması kamu alanında sözleşmelerin yükselişe geçtiği dönem olarak nitelendirilen 1980 li yıllarda söz konusu olmuştur (Karasu, 2009: 79). Đlk yasal düzenleme enerji alanında gerçekleşmiş ve 1984 yılında 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, Đletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Daha sonra 3465, 3974, 3996, 4180, 4283 sayılı yasalar gündeme gelmiştir yılından 1999 yılına kadar geçen 15 yıl boyunca yap işlet devret (YĐD) usulünün yasal bir zemine oturtulması için uğraş verilmiş; yasalarda YĐD usulü ile yapılacak hizmetlerde imtiyaz sözleşmelerinin değil, özel hukuk hükümlerine bağlı sözleşmelerin esas olacağına ilişkin hükümler yer almıştır. Bu süreçte siyasi ve hukuki bir tartışma konusu haline gelen bu yasa hükümleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş ve yapılan sözleşmelerin Danıştay ın incelemesinden geçmesi gereken idari sözleşmeler/imtiyaz sözleşmeleri olduğuna karar verilmiştir. Ancak 13 Ağustos 1999 tarihli 4446 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Đlişkin Kanun ile birlikte uluslararası tahkim yolu açılmış; Danıştay ın bu tür sözleşmeleri inceleme yetkisi de tahkimin öngörülmediği sözleşmelerle sınırlandırılmıştır. Anayasa değişikliği ve sonrasında çıkarılan yasalar sonucunda Türkiye de artık devlet ve diğer kamu tüzel kişileri sorumluluk alanlarına giren kamu hizmetlerini, özel kişilere gördürmek üzere isterlerse idari sözleşme ya da özel hukuk sözleşmesi yapabilir ve uyuşmazlıkların çözümü için tahkim şartı koyabilir duruma gelmişlerdir (Gözler, 2003: 409). Yap işlet devret usulünü yerli ve yabancı işbirliği olarak tanımlayan Kazgan a (2002: ) göre bu usul, Osmanlı nın imtiyazlı şirketler ve adli kapitülasyonlar modelinin tekrar ortaya çıkmış halidir. Bu modeller yakın gelecekte Türkiye ve benzer durumdaki pek çok ülkede alt yapı tesislerini yabancı sermayenin ele geçirmesinin esas modeli olarak gündemde bulunacak, uluslararası tahkim de adli kapitülasyonların yerini almış olacaktır. Araştırmada basın ve literatür taraması yöntemiyle, kamu imtiyazı usulüyle hizmet gören Osmanlı dönemi su şirketlerinin, 1990 lı yıllardan itibaren kamu özel ortaklığı usulüyle hizmet veren Antalya Su Đşletmeleri A.Ş. ile, hizmetlerin

3 Su Hizmetlerinde Dejavu: Osmanlı Su Şirketlerinden Antsu ya 17 yerine getirilmesindeki sorunlar temelinde benzeşen yönlerinin ortaya konulması ve betimlenmesi amaçlanmıştır. OSMA LI DÖ EMĐ SU ĐMTĐYAZLARI Osmanlı Đmparatorluğu nda, sermaye, teknoloji, teknik insan gücü eksikliğinin, devlet tarafından gerçekleştirilememesi gibi nedenlerle kimi hizmetlerin imtiyaz olarak özel kişilere gördürülmesi söz konusu olmuş, dönemin koşulları içinde yerli sermaye bulmak da pek mümkün olmamıştır. Duyun-u Umumiye garantörlüğündeki imtiyazlar şeklindeki yabancı sermaye yatırımları olarak Fransızlar, sermayelerinin %75 ini demiryolu ve limanlara yatırmışken; Almanlar da, yatırımlarının %86 sını demiryollarına, %5 ini limanlara ve %8 ini belediye hizmetlerine yaptırmışlardır (Çelik, 2009). Terkos, Üsküdar-Kadıköy, Đzmir, Beyrut ve Selanik imtiyazları Osmanlı Devleti döneminde verilen önemli su imtiyazları olmuştur. Terkos Su Đmtiyazı Paris, Londra ve Viyana yı içine alan seyahat sırasında, Sen Nehri nden doğal filtrasyon ile şehre su verildiğini gözlemleyen Sultan Abdülaziz bu gezinin de etkisiyle Đstanbul un Avrupa Yakası nın suyunu sağlamak amacıyla Hariciye Teşrifatçısı Kamil Bey ile mühendis Ternau ya, 1874 yılında, Terkos gölünden su getirtmek için 40 yıl süreyle imtiyaz vermiştir (Avcı, 2001: 27). Fakat gerek Türk-Rus savaşının ortaya çıkardığı engeller gerekse Kamil Bey in ölümü üzerine imtiyaz Ternau Bey e kalmıştır. Daha sonra Société Générale de l Empire Ottoman, Đstanbul Bankası, I. de Commando et Cie., Oppenheim - Alberti et Cie, La Banque de Paris et Pays - Bas, Ephrussi et Cie, La Société Général pour Favoriser le Développement du Commerce et de l Industrie en France, La Compagnie Générale des Eaux pour l Etranger, A.- J. Stern et Cie., Laurent - Dercours, C. Roth - A. Pestel in katılmaları ile sermayesi 500 franklık 40 bin hisse senedinden meydana gelen, hukuki idare merkezi Đstanbul, fiili idare merkezi ise Paris te olan (Tan, 1967: 320) "Dersaadet Anonim Su Şirketi" kurulmuştur yılında, 1882 den geçerli olmak üzere şirketin imtiyaz süresi 75 yıla çıkartılmıştır. Su hizmetini üstlenen şirket, Osmanlı ile imzaladığı sözleşme hükümlerine uymadığı konusunda eleştirilere maruz kalmıştır. Sözleşmenin ikinci maddesinde; suyun celbinde sarf edilecek tutarın faizi çıkıldıktan sonra %2,5 u belediyeye bırakılacaktır hükmü yer almış ancak, şirket tarafından elde edilen kȃr yeterli bulunmayarak bu tutar ödenmemiştir (Gül, 2009: 61). Sözleşmede şirketin yangınlara ücretsiz su vereceği hükme bağlanmış fakat bu hüküm de yerine getirilmemiştir. Hemen her büyük yangın sonrasında Terkos suyunun yetersizliği, yangın musluklarının eksik veya bozuk oluşu dikkatleri çekmiştir. Sözleşmenin

4 18 Çağdaş Yerel Yönetimler, 21(4) Ekim, maddesi gereğince kışla, askeri okul ve hastanelere ücretsiz su verilecek olmasına rağmen, şirket abone sayısını artırmakla birlikte bu taahhüdünü de yerine getirmemiştir. Bir yandan suyun azlığından yakınırken diğer yandan ise yeni müşteriler bulma peşinde olmuştur (Gül, 2009: 91). Đstanbul a su sağlayan Terkos su şirketi hakkında bütün gazetelerde olumsuz haberler yayımlandığını ifade eden Duru nun (2007: 290) çalışmasında dönemin Son Posta Gazetesi nden aktardığı bir haber içeriği şöyledir: Terkos kumpanyası koca şehri susuz bırakıyor. Đstanbul un yegâne imtiyazlı su şirketi olan Terkos Kumpanyası bu şehre senelerden beri susuzluk derdi çektirdi ve hala da çektirmektedir. Terkos Şirketi 1932 yılında devlet tarafından satın alınarak, Đstanbul Sular Đdaresi ne devredilmiştir. Şirketin Đstanbul şehrine vermekte olduğu kişi başına günlük 48 litre su miktarı, idare göreve başlar başlamaz 64 litreye çıkmış; yurtdışından, Terkos Gölü nden daha fazla su basmaya yarayacak, fabrikaya günde 24 bin metre mikâp (küp) su basabilecek güce sahip makineler getirilerek şehrin tümünü kapsayacak projeler başlatılmıştır (Gül, 2009: 94). Üsküdar-Kadıköy Su Đmtiyazı Üsküdar ve Kadıköy ün suyunu sağlamak için 17 Ekim 1888 yılında Karabet Sıvacıyan adına Üsküdar Kadıköy Su Şirketi adlı yabancı şirkete 65 yıl süreyle imtiyaz verilmiştir yılında imtiyaz süresi 1888 den başlamak üzere 99 yıla çıkarılmıştır (Avcı, 2001: 28). Osmanlı arşiv belgelerine dayandırılan çalışmada şirkete ilişkin sorunlar bağlamında; şirketin ruhsatsız işçi çalıştırdığı, suyollarını tahrip ettiği, altyapı çalışmaları sırasında hanelere zarar verdiği, kirli su dağıtımı yaptığı, su ücretlerinin sürekli zamlandığı örneklerle ortaya konmuştur. Su kirliliği konusunda şu ifadelere yer verilmiştir (Düzgün, 2006: 188): Suların kirli olması sebebiyle defalarca komisyon oluşturulmasına rağmen bu denetimin sağlanamadığı görülmektedir. Öyle ki Üsküdar- Kadıköy Su Şirketi nin; sözleşmenin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kamu yerlerinde bedava su dağıtımı ve şirket suyunun temiz ve berrak olması hükümlerini yerine getiremediğinden dolayı imtiyaz hakkının düşebileceği, Dahiliye Nezareti tarafından 4 Eylül 1912 tarihinde yazılan yazıda Nafıa Nezareti ne bildirilmiştir. Şirket, 19 Mart 1919 tarihli bir belge 1 ile verdikleri hizmetin karşılığında alınan ücretlerin yetersiz olduğunu ve bu nedenle de şirketin sıkıntı yaşadığını belirtmiş; bunun üzerine su ücretlerine yapılan %78,5 lik zam 25 Mart 1919 tarihinde kabul edilmiştir. Đstanbul un işgali sırasında Alman şirketi olduğu ge- 1 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Đrade Dosya Usulü Evrakı (Đ.DUĐT.), 34/16 lef 3.

5 Su Hizmetlerinde Dejavu: Osmanlı Su Şirketlerinden Antsu ya 19 rekçesiyle Đtilaf Devletleri Fevkalade Komiserliği nce şirkete el konmuş ve idaresi Dersaadet Anonim Su Şirketi ne verilmiştir. Dersaadet Su Şirketi, Üsküdar Su Şirketi tarafından son yapılan %78,5 lik zammı az bulmuş suyun metreküp fiyatı eski fiyatının üç katına çıkarılmıştır. Şirket tarafından yapılan zamlar daha sonraki yıllarda da devam etmiştir. O dönemde zamların yanı sıra şirketin Avrupa dan getirttiği su saatlerinin kullanılan suyu fazla gösterdiği Dahiliye Nezaretine bildirilen bir yazı neticesinde yapılan incelemeyle tespit edilmiştir (Düzgün, 2006: ). 30 Ocak 1914 tarihinde Đkdam Gazetesi nde yayınlanan Đstanbul un su ücretlerine yapılan zamların dünyanın hiçbir yerinde olmadığını, su şirketinin millileştirilmesi gerektiğini ifade eden yazı Dâhiliye Nezareti tarafından Şehremaneti ne gönderilmiştir (Düzgün, 2006: 192). Zengin (2007: 714) tarafından 1936 yılına ilişkin yapılan bir araştırmada, müfettiş raporları sonucunda Üsküdar-Kadıköy Su Şirketi nin senelerden beri hükümet vergisi ile birlikte kanunen safi hâsılatından belediyeye vermeye mecbur olduğu hisseden para kaçırdığı ve yolsuzluk meblağının on sekiz - yirmi bin TL civarında olduğu, bu nedenle de Kadıköy Su Şirketinin satın alınmasına ilişkin bir raporun hazırlandığı tespit edilmiştir. Cumhuriyet hükümetleri, şirketle 1923 ve 1927 yıllarında uzlaşmaya varmış; şirketle son olarak 1932 yılında imtiyaz süresinin 1962 yılında biteceğini öngören bir sözleşme yapılmıştır. Başvekil Celal Bayar ın imzasının bulunduğu hükümet gerekçesinde, şirketin memleketin iktisadi şartları ile kabili telif görülmeyecek ölçüde yüksek tarifeler uygulandığından, bol ve temiz su tevzii gibi esaslı vecibelerini yerine getirmediğinden ve daima halkın şikâyetlerini ve hoşnutsuzluğunu celbeylediğinden söz edilerek şirketin satın alınmasına karar verilmiştir. Şirket, hükümetin tarifelerin düşürülmesi ve ivedi yatırımların gerçekleştirilmesi isteği karşısında hesaplarında saptanan yolsuzlukların da baskısı ile 29 yıl süre ile yılda TL ye şirketi satmayı önermiş, müzakereler sonucunda 10 yıl süreyle yılda TL taksitle şirketin hükümet tarafından satın alınması kararlaştırılmıştır. Sözleşme tarihli ve 3886 sayılı Kanunla onaylanmış ve tesisler Đstanbul Belediyesi Sular Đdaresi ne devredilmiştir (Sayın, 2007: 29). TBMM Dâhiliye Encümeni, söz konusu kanuna ilişkin tasarıyı şöyle değerlendirmiştir: Amme hizmetlerinin, sırf menfaat temini gayesiyle teşekkül etmiş şirketler tarafından icrasına peyderpey nihayet verilerek bunları halkın menfaatine uygun bir şekilde ifa edecek olan devlet müesseselerine gördürmek yolundaki esas prensibe tevfikan bu defa da Üsküdar Kadıköy su şirketi imtiyazının muvafık şeraitle satın alınması encümenimizce memnuniyetle karşılanmıştır (Sayın, 2007: 30).

6 20 Çağdaş Yerel Yönetimler, 21(4) Ekim, 2012 Đzmir-Beyrut ve Selanik Su Đmtiyazları Đzmir Valisi Mehmet Kamil Paşa nın öncülüğünde kurulan ve bir Belçika ortaklığı olan Đzmir Suları Osmanlı Şirketi ne (Compagnie Ottoman des Eaux de Smyrnell) 1893 tarihinde 47 yıllığına Đzmir içme suyu için imtiyaz verilmiştir yılında ise imtiyaz 87 yıla çıkarılmıştır (izsu.gov.tr, 2010). Beyrut su imtiyazını alan Fransız mühendis M. Thévenin 1875 yılında bir şirket kurarak çalışmalara başlamıştır. Daha sonra 1882 yılında Beyrut limanı inşaatına başlayan Thévenin su imtiyazını bir Đngiliz şirketine devretmiştir (Tan, 1967: 321) yılında imtiyaz süresi 40 yıl daha uzatılmıştır. Selanik su imtiyazı Nemli Hamdi Efendi ye verilmişse de onun tarafından imtiyaz Belçika ya devredilmiştir. Đmtiyazı gerçekleştirmek için 1891 yılında hukuki idare merkezi Selanik, fiili idare merkezi ise Brüksel olan Selanik Suları Osmanlı Şirketi kurulmuştur (Tan, 1967: 321). Đmtiyaz süresi 51 yıl olarak belirlenmiştir. Şirket düşük abone sayısı gereğince 1910 yılına kadar hiç gelir payı dağıtmamıştır (Özgül, 2011: 72). Yukarıda bahsedilen imtiyaz sözleşmelerinin ortak yanları incelendiğinde; öncelikle sözleşme süreleri konusunda yaptırım öngörülmesine karşın, şirketlerce ilk başta saptanan tarihe uyulmadığı, sözleşme sürelerinin uzatılması yoluna gidildiği görülmüştür. Şirketlerin belli bir süre sonra (sözleşmelerde belirlenen) teknik personel dışında Osmanlı halkından da işgücü sağlayacağı öngörülse de daha çok azınlıkların tercih edildiği saptanmıştır. Đmtiyazlar doğrudan yabancılara verildiği gibi, büyük çoğunluğu saraya yakın kişilerden ve paşalardan oluşan yerli sermayedarlara verilmiştir. Ancak, imtiyaz elde eden yerli sermayedarlar hizmetin görülmesi için şirket kurulması gerektiği zaman yabancı sermayeye başvurmuştur. Yapılan imtiyaz sözleşmelerinde kurulacak şirketlerin Osmanlı Anonim Şirketleri olacağı öngörülmesine karşın gerçek idare merkezleri yurt dışında konumlanmıştır. Şirketlerin böylece yurtdışına kaçırıldığını ifade eden Tan a göre (1967: ), Osmanlı Devleti nde kamu hizmetlerinin gördürülmesi için yabancılara imtiyaz dağıtmakta gösterilen acelecilik ve ciddi koşullar sonradan uzun ve faydasız yakınmalara neden olmuş, şirketlerin beklentileri karşılayamaması ve su ücretlerine yapılan zamlar halkta hoşnutsuzluk yaratmıştır. Bu süreçte halk, hükümet ve şirket arasında meydana gelen bazı anlaşmazlıklar basının gündemine ve yargıya taşınmıştır (Yurdakul, 2010). Cumhuriyet yönetimi, 1930 lu ve 40 lı yıllar boyunca süren millileştirme politikası ile Osmanlı döneminde yabancılara verilmiş imtiyazları geri almıştır. Đmtiyaz süresi bittiği için hizmeti devreden şirket sayısı oldukça az olmuş; çoğu şirket bu politikanın sona erdiği döneme kadar faaliyetini devam ettirmiş ya da beklenen kar oranlarını sağlayamadıkları gerekçesiyle kendi istekleri doğrultusunda imtiyazı bırakmışlardır (Özgül, 2011: 88).

7 Su Hizmetlerinde Dejavu: Osmanlı Su Şirketlerinden Antsu ya yılından itibaren KĐT lerin kurulması suretiyle, karma ekonominin uygulanmaya başlaması ve kamu hizmetlerinin görülmesinin kamu kurumlarına bırakılmasıyla sona erdirilen imtiyaz sisteminin geliştirilmiş yeni modeline 1980 li yıllarda geri dönülmüş, 1984 yılında ilk yasal düzenleme yapılarak yap işlet devret usulü ile özel sektöre enerji üretim tesislerinin yapımı ve işletilmesi hakkı öngörülmüştür. Kamu hizmeti alanında seksenli yıllarda özelleştirme politikalarıyla başlayan süreç, doksanlı yıllarda kamu özel ortaklıkları ile yeni bir boyuta evrilmiş, su hizmetlerinin belli bir süre özel sektöre devredildiği Antalya Su Đşletmeleri A.Ş. (ANTSU A.Ş.) örneği bu anlamda önemli bir deneyim olmuştur (Çelik, 2009) yılında kurulan ASAT- Antalya Su ve Atık Su Đdaresi Genel Müdürlüğü, 1996 yılında Dünya Bankası nın baskıları sonucunda suyla ilgili görev ve sorumluluklarını Fransız şirketi ANTSU A.Ş. ye devrederek imtiyazlar vermiş ve su fiyatları üzerinde baskılar yaşanmaya başlamıştır. A TALYA SU HĐZMETLERĐ DE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI: A TSU A.Ş. Antalya su hizmetleri 1995 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi ne bağlı özerk bütçeli tek kurum olan ASAT Genel Müdürlüğü tarafından görülmeye başlanmıştır. ASAT oluşturulurken izlenen genel çerçeve 2560 sayılı ĐSKĐ Kanunu dur. Antalya Su ve Atık Projesi Kesin Raporunda; ĐSKĐ benzeri kurumlar ile bir dereceye kadar mali ve idari özerklik sağlansa bile abonelere ekonomik bir şekilde hizmet vermek için gereken optimum çözümün sağlanamayacağına ilişkin saptamalarda bulunulmuştur. Bu çerçevede 1996 yılından sonra Antalya su hizmetleri yönetimi ĐSKĐ modelinden farklı olarak, Dünya Bankası ile yapılan Đkraz Anlaşması gereği dayatılan; ASAT (Antalya Su ve Atık Su Đdaresi Genel Müdürlüğü), ALDAŞ A.Ş. (Antalya Alt Yapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş), ANTSU A.Ş. (Antalya Su Đşletmeleri A.Ş.) olmak üzere üç ortaklı bir yapıya dönüştürülmüş, su hizmetleri yönetimine özel sektörün katılımı gerçekleştirilmiştir. ALDAŞ A.Ş., ASAT ın danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş bir anonim şirkettir. ASAT, ALDAŞ A.Ş. ye kendi adına belli hizmetleri gerçekleştirmesini, özellikle yatırım programının uygulanmasının izlenmesini, özel operatörün takip ve denetimini devretmiştir. ANTSU A.Ş. 25 Kasım 1996 da ASAT ile 10 yıllık bir işletme dönemi için sözleşme imzalamıştır. ASAT kuruluşuyla birlikte kendi mal varlığı sayılan bütün taşınır ve taşınmaz malların ve tesislerin kullanım hakkını sözleşme ile ANTSU ya devretmiştir. ANTSU A.Ş. nin bütün hisselerinin sahibi durumuna gelen Suez Lyonnaise des Eaux uluslararası ekonomik alanda su konusunda uzmanlaşmış yabancı

8 22 Çağdaş Yerel Yönetimler, 21(4) Ekim, 2012 sermayeli bir Fransız şirketi olup, 19. yüzyıl sonundan 1937 yılına kadar Kadıköy-Üsküdar Su Şirketi'nin sahibi olan imtiyaz cı şirkettir. Ayman Güler in (2010) Türkiye ye, kovulduktan yarım yüzyıl sonra Antalya dan giren şirket diye ifade ettiği bu şirketle yapılan sözleşmenin özelliklerinden biri, Anayasa da uluslararası tahkim henüz yer almazken bu usulü benimsemiş olmasıdır. Antalya kenti su hizmetleri yılları arasında üç ortaklı yapı ile sürdürülmüş, su özelleştirmesi deneyimi ile tek bir hizmet için 1 kamu kuruluşu ve 2 özel şirketin çalışıyor olması halka mali açıdan büyük bir yük getirmiştir. Tablo 1 de yer verilen 2000 yılı ASAT Genel Müdürlüğü gider cetveli bu durumu yansıtır bir göstergedir. Đşletmeci firma su hizmet giderleri 3,5 trilyon TL, atık su hizmet giderleri ise 132 milyar 933 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu gider kalemleri ANTSU A.Ş. ye ödenecek miktarları göstermektedir. Denetim ve danışmanlık hizmetleri için 500 milyar TL gider öngörülmüştür. Bu da AL- DAŞ A.Ş. nin gelirlerine kaydedilmiş olacaktır (Öztunalı Kayır vd., 1999:130). Tablo Yılı ASAT Genel Müdürlüğü Gider Cetveli (TL) GĐDER KALEMLERĐ Genel Yönetim Giderleri Denetim ve Danışmanlık Giderleri Yatırım Giderleri Araştırma Geliştirme Finansman Giderleri (DB +AYB Kredi Faizleri) Genel Üretim Giderleri Đşletmeci Firma Su Hizmet Giderleri Risk Primi Giderleri Bakım ve Onarım Giderleri Sayaç Tamir Bakım Giderleri Đşletmeci Firma Atıksu Hizmet Giderleri Borç Ödemeleri TOPLAM Kaynak: Öztunalı Kayır vd., 1999: yılı sonu itibariyle ANTSU A.Ş., ASAT genel kurulunda mali durumunu 10 milyon dolar açık olarak ilan etmiş ve şu önerilerde bulunmuştur (Öztunalı Kayır ve Akıllı, 2006: 342): Hizmet bedelleri yıllık değerlendirilerek ANTSU ya % 15 kâr imkânının hedeflenmesi, Atık su hizmet bedelinin su hizmet bedelinin %75 i oranında olması ve Ocak 2002 de başlaması, Enflasyon faktörünün 3 ayda bir yerine, aylık olarak hizmet bedellerine uygulanması, ANTSU nun % 90 tahsilât oranını garanti etmesi.

9 Su Hizmetlerinde Dejavu: Osmanlı Su Şirketlerinden Antsu ya 23 Kaynak: ANTSU, Tablo 2. A TSU A.Ş. Gelir ve Giderleri Sonu TOPLAM Kar/Zarar (ABD Doları) GELĐRLER Su Gelirleri Atıksu Gelirleri 0 Diğer Gelirler TOPLAM GĐDERLER Đşletme Giderleri Genel Giderler Finansal Giderler yıllık süreçte Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kredileriyle başlatılan Antalya Su ve Atık Su Projesi, Dünya Bankası nın belirlediği koşul ve zorluklar altında, Fransız Firması ANTSU A.Ş. nin kȃr ettirilmesine yönelik işlemiş, sürekli su fiyatı artışı talebiyle karşı karşıya kalınmıştır yılında TL olan içme suyu fiyatı 2004 yılı sonunda TL ye yükselerek yaklaşık % 357 oranında bir artış söz konusu olmuştur (Öztunalı Kayır - Akıllı, 2006: 356). Personel, mali ve yönetsel çeşitliliğe sahip model, görev ve yetki kargaşasını da doğurmuştur. Kanunen hizmetlerin yerine getirilmesinin yasal ve mali sorumluluğu ASAT Genel Müdürlüğü ne ait olmakla birlikte uygulamada oluşturulan üçlü yapı, sorumluluk alanının sınırlarını belirsizleştirmiş, bu belirsizlikler su hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun yaratmıştır yılları arasında ANTSU A.Ş. nin yaptığı, olağan, olağanüstü genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarında; genel müdür, müdürler, hisse ve sermaye dağılımı konusunda sürekli değişiklikler yapılmıştır. ANTSU A.Ş. yeni kararlarla yeni hissedarlar, yeni şirket isimleri 2 ile yönetim zafiyeti içinde olmuştur. Yönetsel bu tür tutarsızlıklar Antalya su hizmetlerine de yansımıştır. Su fiyatlarının aşırı artışına neden olması dolayısıyla da halkın tepkisiyle karşılaşılmış, Osmanlı dönemi su şirketlerinde olduğu gibi tarihin tecellisiyle ANTSU A.Ş. ye yönelik hoşnutsuzluklar Tablo 3 te yer verilen haber başlıklarıyla basının gündemine taşınmıştır yılında Şirketin Kuruluş Adı: Lyonnaise des Eaux. Sözleşmenin 1. maddesinde şirketin 5 ortağının olduğu görülmektedir. Ortaklardan birisi Fransız uyruklu firması diğer 4 ortak ENKA Holding Şirketleri dir. 30 Nisan 1998 tarihinde ENKA şirketleri ANTSU ortaklığından ayrılmışlardır yılında: Lyonnaise des Eaux Suez şirketleri ile birleşerek Suez Lyonnaise des Eaux adını almıştır tarihinde: ANTSU A.Ş., şirket bünyesinde bir hisse devri gerçekleşmiş, ortaklardan, Lyonnaise des Eaux firmasının yerine Ondeo Services hissedar olmuştur yılında: Şirketin isminin Suez Environnement olması kararı alınmıştır.

10 24 Çağdaş Yerel Yönetimler, 21(4) Ekim, 2012 Tablo 3. A TSU A.Ş. ye Yönelik Basın Haberleri, Köşe Yazıları Su Ucuzlatılsın, Gazete 07, Devlet Vurgun Yaparsa, Đbrahim Akaya, Antalya Ekspres, ASAT Yargı Kıskacında, Antalya Ekspres, Depremden de Beter, Đbrahim Akaya, Antalya Ekspres, Kimse Đçine Sindiremiyor, Đbrahim Akaya, Antalya Ekspres, Su Zulmüne Son Verin, Yeni Đleri Gazetesi, Su Đsyanı, Yeni Đleri Gazetesi, Su da Kader Günü, Yeni Đleri Gazetesi, ASAT Hepimizin Hikâyesidir, Yeni Đleri Gazetesi, Keşke Fahrettin Köken i Seçseydik, Yeni Đleri Gazetesi, Suda Hedef Ucuzluk, Esin Çıldır, Yeni Đleri Gazetesi, Su da Çelişki, Esin Çıldır, Yeni Đleri Gazetesi, Sudaki Soygun Sürüyor, Ali Tongülüs, Yeni Đleri Gazetesi, Sayaçlar Değişiyor, Akşam Gazetesi, Kumbul dan Zam Đtirafı, Yeni Đleri Gazetesi, Suya Dünya Bankası Zammı, Akşam Gazetesi, Suya Tesis Zammı, Akşam Gazetesi, Su Zamlandı, Akşam Gazetesi, Eşekle Su Taşırız, Akşam Gazetesi, Zamma Karşı Dava, Akşam Gazetesi, ASAT-ANTSU sözleşmesi 10 yıllık süre için yapılmış olmasına karşın ANT- SU A.Ş. daha 6 yıl dolmadan 2002 yılında zarar ettiğini ilan ederek suyla ilgili ayrıcalıklarını, görev ve sorumluluklarını terk ederek tasfiye kararı almış ve tahkim davası açmıştır. ASAT-ANTSU arasında yapılan sözleşme gereği, ANTSU A.Ş. nin tüm işletme, bakım ve yönetim görevlerini, güvenilir bir şekilde, kesintisiz ve aktiflerin ömrünü ve performansını çoğaltacak şekilde yönetmesi yönündeki yükümlüğünü yerine getirmediği, işletmeci yükümlüklerinin başında gelen ifa standartlarına uymadığı raporlarla tespit edilmiştir. Fransız firmasının işleri bırakması sonucu yerel düzeyde kaynak israfı söz konusu olmuştur. SO UÇ 1910 tarihli Menafi-i Umumiye ye Müteallik Đmtiyazat Hakkında Kanun da yer verilen kamu hizmeti anlayışına temel olan ve 1980 li yıllara kadar uygulanmasına rastlanmayan imtiyaz sözleşmelerinin kamu özel ortaklığı model ve sözleşmeleriyle yeniden doğuşu, araştırmada su hizmetleri konusundaki deneyimlerle ve yabancı şirket örnekleriyle somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Su hizmetlerinin yerine getirilmesinde içinde bulunulan ekonomik, siyasi, yönetsel ve hukuksal koşullar belirleyici olmaktadır li yıllarda başlayan küreselleşme süreciyle birlikte sular üzerindeki kamu tekeli uygunsuz ve israfçı görülmeye başlanmıştır. ĐSKĐ Kanunu ile birlikte Türkiye de su yönetiminin

11 Su Hizmetlerinde Dejavu: Osmanlı Su Şirketlerinden Antsu ya 25 kamu mülkiyeti ve kamu işletmeciliğine dayanan, gücünü merkeziyetçi örgütlenmeden alan, suyu toplumsal değer olarak gören, sistemi arz odaklı işleten yapısı kırılmaya başlamıştır (Baran vd., 1999: 5). Talep odaklı su işletme yönetimi ilkesi benimsenmiştir. Araştırmada irdelenen su hizmetlerine ilişkin deneyimler hizmetin sunumu açısından sorunlu süreçler olmuş ve hizmeti yerine getiren şirketler halkın tepkisiyle karşılaşmıştır. Osmanlı döneminde bu süreç hizmetlerin devletleştirilmesiyle son bulmuş; ASAT, ANTSU şirketinden 1 Haziran 2002 tarihinde kamusal esas görev ve yükümlülüklerini geri almış ve su tahsilâtını doğrudan kendi yapmaya başlamıştır. Tüm canlıların yaşamsallığıyla ilintili olan suyun mülkiyeti kamuya ait olup işletmeciliğinde kamu sisteminin esas olması gerekmekte; hazin öykülere dönüşen yabancı şirketlerle tecrübe edilen su yönetimi deneyimlerinden ders çıkarmamak faturanın yine vatandaşa çıkarılacağı anlamına gelmektedir. KAY AKÇA ANTSU (2001), ASAT Genel Kuruluna ANTSU Sunuş Metni, Antalya. Avcı, Đlhan (2001), Đstanbul un Tarihsel Gelişim Süreci içinde Öne Çıkan Bir Öge Su, Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, Sayı: 413, TMMOB Đnşaat Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, s Ayman Güler, Birgül (2003), Devlette Reform, /dosya/birgulaymanguler.pdf ( ). Baran, Argun - Boztaş, Nevzat - Karabıyık, Tekin - Kartal, Filiz - Mutlu, Güniz - Örge, Ayfer - Sayın, Deniz - Tulumtaş, Selim (1999), Su Hizmetleri Yönetimi Genel Yapı, Ayman Güler, Birgül (Ed.), Türkiye ve Orta Doğu Amme Đdaresi Enstitüsü Yayını, No: 298, Ankara. Duru, Bülent (2007), 1931 Tasarruf Yılı: Tek Partili Dönemin Başlangıcı, Ayman Güler, Birgül (Ed.), Açıklamalı Yönetim Zamandizini ,, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkiye Cumhuriyeti Đdare Tarihi Araştırması (TĐDATA), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, s Düzgün, Mehmet Ali (2006), Arşiv Belgelerine Göre Üsküdar Kadıköy Su Şirketi, IV. Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, Üsküdar Belediyesi Yayını, Đstanbul, s Gül, Halil Đbrahim (2009), Terkos Su Şirketi, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đktisat Anabilim Dalı Đktisat Tarihi Bilim Dalı Doktora Tezi, Đstanbul. Gözler, Kemal (2003), Đdare Hukuku, Cilt: II, Ekin Kitabevi, Bursa. Karasu, Koray (2009), Kamu Özel Ortaklığı: Sözleşme Sisteminin Genelleşmesi, Övgün, Barış (Ed.), Kamu Yönetimi Yapı Đşleyiş Reform, Ankara Üniversitesi Siyasal

12 26 Çağdaş Yerel Yönetimler, 21(4) Ekim, 2012 Bilgiler Fakültesi Yayın No: 598, Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No: 5, Ankara, s Kazgan, Gülten (2002), Tanzimat tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, Đstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Đstanbul. Özgül, Can Giray (2011), Türkiye de Kentsel Hizmetler Alanında Đmtiyazlı Şirketler ve Beledîleştirme ( ), T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Öztunalı Kayır, Gülser - Kendir, Hülya - Hayırsever, Ferhunde (1999), Su Hizmetleri Yönetimi Antalya Đncelemesi, Ayman Güler, Birgül (Proje Yöneticisi), Türkiye ve Orta Doğu Amme Đdaresi Enstitüsü Yayını, No: 299, Ankara. Öztunalı Kayır, Gülser - Akıllı, Hüsniye (2006), Antalya Su Hizmetlerinde Özelleştirme, Su Yönetimi ve Küresel Politika ve Uygulamalara Eleştiri, Kendir Özdinç, Hülya-Çınar, Tayfun (Ed.), Memleket Yayınları, Ankara, s Sayın, Deniz (2007), Bir Su Öyküsü, Birlik Dergisi, Sayı 7, Đç Anadolu Belediyeler Birliği Yayını, Ankara, s Tan, Turgut (1967), Osmanlı Đmparatorluğunda Yabancılara Verilmiş Kamu Hizmeti Đmtiyazları, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, s Yurdakul, Đlhami (2010), Aziz Şehre Leziz Su Dersaadet (Đstanbul) Su Şirketi , Kitabevi Yayınları, Đstanbul. Zengin, Ozan (2007), 1936: Parti Đle Devletin Bütünleşmesi Yılı, Ayman Güler, Birgül (Ed.), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Türkiye Cumhuriyeti Đdare Tarihi Araştırması (TĐDATA), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, s ( ). ( ) Tarihli Gazete ; ; ; Tarihli Antalya Ekspres Gazetesi ; ; ; ; ; Tarihli Yeni Đleri Gazetesi ; ; ; ; ; Tarihli Akşam Gazetesi.

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin. 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. (1900 den-2006 yılına kadar)

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin. 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. (1900 den-2006 yılına kadar) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin 2006 yılı Kasım ayında Đstanbul da düzenlenen 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. TÜRKĐYE DE ELEKTRĐĞĐN TARĐHSEL GELĐŞĐMĐNE ÖZET BAKIŞ (1900 den-2006 yılına

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. 01.01.2017 31.03.2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A) Genel Bilgiler B) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3996 Kabul Tarihi: 08/06/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih : 13/06/1994 Yayımlandığı Resmi

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 24.04.2006

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 24.04.2006 KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 24.04.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/130/190-2006/135/95 Konu : Osmanlı Dönemi Merkez Bankacılığı Cumhuriyet Dönemi Merkez Bankacılığı ve TCMB nin Kuruluşu

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ANTALYA BÜYÜKŞEHİİR BELEDİİYESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK // 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ENERJI HUKUKU-1 HKS-303 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ Alparslan BAYRAKTAR LL.M. 16 Ekim 2015 Piyasa Düzenleme Süreci Deregülasyon Piyasanın Oluşturulması Düz. Kur., Mevzuat,

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

Kurumlarda kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler;

Kurumlarda kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler; TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE KANUNİ YEDEK AKÇELER ve DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Kurumlarda kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler; 1-Türk Ticaret Kanunu 2-Vergi Kanunları 3-Şirket

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

III. MEVZUAT DĐZĐNĐ A. ALMAN MEVZUATI

III. MEVZUAT DĐZĐNĐ A. ALMAN MEVZUATI Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 2009, c.i. (www.idare.gen.tr/idarehukuku.htm) III. MEVZUAT DĐZĐNĐ PLÂN: A. Alman Mevzuat B. Fransız Mevzuatı C. Türk Mevzuatı 1. Anayasalar 2. Kanunlar 3. Kanun

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 02.05.2016 A. GENEL BİLGİLER 1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2016 31.03.2016 dönemine ait faaliyet raporudur.

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak.

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak. 30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes rahat bir nefes alacak. 2/B Nedir? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybeden, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI EDİRNE BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI İLLER BANKASI GENEL TANITIMI 11 Haziran 1933 tarihinde 15 milyon TL sermaye ile Belediyeler Bankası adı ile kurulmuştur. 13 Haziran 1945 tarihinde faaliyet alanı genişletilerek İller Bankası na dönüşmüştür.

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

T.C. DANIŞTAY 1. DAİRE E. 2008/744 K. 2008/834 T. 3.7.2008 İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ ( Bir Kamu Hizmetinin Kurulması ve İşletilmesi Amacını Taşımayan Ticari Faaliyet - İmtiyaz Sözleşmesi Olarak Kabul Edilemeyeceği

Detaylı

TARSUS BELEDĐYESĐ MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2010 MALĐ YILI KESĐN HESABI

TARSUS BELEDĐYESĐ MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2010 MALĐ YILI KESĐN HESABI Karar No : 2011/6-1 (41) Belediye Meclisi 03/05/2011 Salı günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2011 Yılı Altıncı Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi: Bu rapor, Sardis Menkul Değerler A.Ş. nin 1 Ocak 2010 30 Haziran 2010 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın Unvanı: Sardis Menkul Değerler A.Ş. 3. Dönem İçinde Görev

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

FERHUNDE HAYIRSEVER TOPÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

FERHUNDE HAYIRSEVER TOPÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ FERHUNDE HAYIRSEVER TOPÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FERHUNDE HAYIRSEVER TOPÇU Doğum Tarihi: 24.01.1974 Öğrenim Durumu: Doktora Ünvanı: Doç. Dr. Adres: Akdeniz Üniversitesi İktisadi

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 2 2644 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

KURUMLARIN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

KURUMLARIN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KURUMLARIN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Ertunç AKSÜMER 32 1.GİRİŞ 1970 li yılların başında Bretton Woods Uluslararası Ödemeler ve Kur Sisteminin sona ermesi ve aynı

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1 - GENEL BİLGİLER Rapor Dönemi : Faaliyet raporumuz 01.01.2014 31.12.2014 dönemini kapsamaktadır. Şirket İletişim Bilgileri: Ticaret Ünvanı : Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ticaret Sicil

Detaylı

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 09 Haziran 2015 günü saat

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELERİN FİNANSMANI İÇERİK 1. BORÇLANMA NEDENİ 2. BORÇLANMA ÇEŞİTLERİ VE KAYNAKLARI 3. KREDİ HACMİ VE VAKIFBANK UYGULAMASI 4. YURT DIŞI FARKLI UYGULAMALAR

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır.

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır. KURUMSAL ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti., on altı yılı aşkın bir süredir Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinin yanı sıra Maliye Bakanlığında Daire Başkanlığı görevlerinde

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 2 3.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak No/1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN ALINTI YAPILMIŞTIR BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI HALUK NALÇAKAR İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü 5393 sayılı Belediye Kanununun Şirket

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

T.C.... ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

T.C.... ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI T.C.... ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI "İDARENİN TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELER KAPSAMINDA KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİNİN İNCELENMESİ" YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman:

Detaylı