tib Tüm Ýktisatçýlar Birliði Yayýnlarý no: 13 Türkiye de kadýnýn sosyo-ekonomik durumu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tib Tüm Ýktisatçýlar Birliði Yayýnlarý no: 13 Türkiye de kadýnýn sosyo-ekonomik durumu"

Transkript

1 tib Tüm Ýktisatçýlar Birliði Yayýnlarý no: 13 Türkiye de kadýnýn sosyo-ekonomik durumu 1

2 Birinci Baský: 1975

3 TÜM ÝKTÝSATÇILAR BÝRLÝÐÝ YAYINLARI NO : 13

4 Eriþ Yayýnlarý tarafýndan düzenlenmiþtir. Þubat

5 ÝÇÝNDEKÝLER 7 I. GÝRÝÞ 11 II. YAKLAÞIM 15 III. ÝLKEL TOPLUM 20 IV. KÖLECÝ TOPLUM 25 V. EODAL TOPLUM 31 VI. KAPÝTALÝST TOPLUM 39 VII. TÜRKÝYE DE KADIN GÝRÝÞ OSMANLI TOPLUMUNDA KADIN VE CUMHURÝYET DÖNEMÝNÝN GETÝRDÝÐÝ DEÐÝÞÝKLÝKLER GÜNÜMÜZDE KADININ DURUMU 42 A. SANAYÝDE KADIN - KENTSEL AÝLE 50 KENTSEL AÝLE 52 B. KIRSAL KESÝMDE KADIN 54 EÐÝTÝM 58 KÖYDE EVLÝLÝK VE AÝLE 61 SAÐLIK 63 C. HÝZMET SEKTÖRÜNDE KADIN 67 YASALAR 70 UHUÞ 72 VIII. SONUÇ 75 EKLER YILI ÝSTATÝSTÝKLERÝ

6

7 I. GÝRÝÞ Bugün Türkiye emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerinin egemen olduðu bir ülkedir. Halkýmýz, emperyalizm ve onunla bütünleþmiþ yerli tekelci sermaye ve onlarla iþbirliði halindeki tefeci tüccar ve toprak aðalarýnýn en büyüklerinden oluþan bir azýnlýðýn yoðun sömürü ve baskýsý altýndadýr. Bu toplumsal sistem içersinde emekçi kadýnlar daha yoðun baský ve sömürü altýnda bulunmaktadýr, ayrýca kapitalist toplumun üstyapý kurumlarýnýn getirdiði yabancýlaþma genelde tüm kitlelerle birlikte kadýnlarý daha yoðun bir þekilde etkilemektedir. Buna karþýn kadýnlar politik mücadeleye hemen hemen hiç katýlmamakta, ekonomik-demokratik mücadelede ise yine yerlerini alamamaktadýrlar. Emperyalizmin boyunduruðu altýndaki ülkelerde ilk kurulan kadýn örgütleri, burjuva sýnýfý kadýnlarý tarafýndan kurulmuþtur. Metropol ülkelerdeki akýmlarýn etkisinde kalýnarak Türkiye de de benzer örgütler kurulmuþtur. Ancak bunlar emekçi kadýnlarýn varlýðýný dahi göz önüne almadan, sorunu çarpýtarak egemen sýnýflarýn kitleleri uyutma politikasýna hizmet etmektedir. [sayfa 7] 7

8 Aslýnda emekçi kitlelerin kadýnlarýna bilinç verecek, onlarýn halkýn mücadelesine daha aktif biçimde katýlmasýný saðlayacak özel çabalar gösterilmesi gerekmektedir. Kadýnlarýn, ekonomik-demokratik mücadele için sýnýf örgütleri olan sendikalarda ve diðer politik örgütlerde daha faal yer almalarý, iþçi sýnýfý ideolojisini benimsemiþ ve emekçi kadýnlarýn etkin biçimde katýldýðý örgütler aracýlýðýyla saðlanabilir. Nitekim emperyalizm ve sömürüye karþý kurtuluþ mücadelesi veren ülkelerde kadýnlarýn mücadeleye aktif olarak katýlmalarý onlara doðru bilinç veren kadýn örgütleri sayesinde olmuþtur. Örneðin Kuzey Kore, Vietnam, Güney Yemen gibi ülkelerde kadýn kuruluþlarýnýn mücadelenin baþarýya ulaþmasýndaki paylarý büyüktür. Türkiye de emekçi kadýnlarýn halkýn mücadelesine katýlmalarýnýn saðlanmasý için ilk olarak, genelde toplumlarýn tarihsel evrimi içinde ve özelde Türkiye de, kadýnlarýn somut koþullarýnýn bilinmesi gerekir. Bu çalýþmanýn, bu konudaki ilk çalýþmalardan olmasý nedeniyle eksik ve yetersiz yönleri bulunabilir. Konuyu doðru sýnýfsal konumu içerisinde ele alacak çalýþmalarýn bu sorunun çözümlenmesine katkýlarý olacaktýr. Günümüz Türkiye sinde kadýnýn asýl görevleri çocuk doðurmak, ev iþlerini görmek, erkeðin cinsel doyum aracý olmaktýr. Eðer ekonomik koþullar zorluyorsa, bunlarýn üzerine tarlada çalýþýr, sanayide ayný iþi yapsa da erkek iþçiden daha az ücret alýr, yani daha yoðun sömürülür, üstelik kazandýðý parayý nerede kullanacaðýna da kendisi karar veremez. Ýþ burada bitmez; toplumda aþaðýlanýr, birçok toplumsal kurum, yasa, deðer yargýlarý yoluyla baský altýnda tutulur. Eðitim olanaklarýndan yoksun býrakýldýðýndan, [sayfa 8] yaþamýný sürdürmek için erkeðe kayýtsýz, þartsýz baðýmlý olmak zorundadýr. Dünyanýn büyük bir kesiminde de durum pek deðiþik deðildir. Bu olgu, daha 19. yüzyýlda çeþitli tepkilere yol açtý; tepkiler büyüdü, bu duruma son vermek isteyen bazý batýlý kadýnlar 1960 larda boyutlarý giderek büyüyen eminist hareketin öncüleri oldular. Bu amaçla örgütler kurdular, gösteriler, toplantýlar düzenlediler, hatta kimi kez de þiddete baþvurdular. eminist hareketin daha bir göze batar kýldýðý kadýn sorununun varlýðý sonunda kabullenildi; Birleþmiþ Milletlerce 1975 Dünya Kadýn Yýlý olarak ilân edildi. Ancak 1972 Kitap Yýlý olduðu halde bu yýlýn ülkemizde kitaplarýn yakýlýp, kitap okurlarýn tutuklanmasýný engellemediði anýmsanýrsa, 1975 in Kadýn Yýlý olmasýnýn kadýn sorununa, temelde bir çözüm getiremeyeceði açýktýr. eminist hareket, kadýnlarýn öz deneyimleri sonucu ezilmiþliklerinin bilincine varmalarýndan sonra olmuþtu. Ancak bu atýlým, kadýnýn ezilmiþliðiyle toplumsal sistemler arasýndaki neden-sonuç iliþkisini doðru koya- 8

9 madý. Çeþitli sapmalara, yanlýþlýklara yol açtý. Gerek dünyadaki feminist hareketten etkilenen, gerekse 1975 in Kadýn Yýlý olmasýndan yola çýkan Türkiye deki bazý kadýn kuruluþlarý, aydýn kesimin bazý kadýnlarý þu sýralarda düþüncelerini açýklamaktalar. Ne anlaþýlmakta kadýn sorunundan? Bir grup, kadýn sorununun, çýkarýlacak yasalarla, kadýnla erkeði her konuda eþit tutan yasalarla, halledileceðini ileri sürerken, bir diðer grup, kadýnýn ev iþlerinde [sayfa 9] yardým görmesini, erkeklerle ayný ücreti almasýný, erkeklerin yaptýðý her iþi yapabilmesini, erken emekliye ayrýlmasýný, kadýnýn üzerindeki cinsel baskýnýn kaldýrýlmasýný, doðum kontrolünün yaygýnlaþtýrýlmasýný istemekte. Olguyu tüm erkeklerin tüm kadýnlarý sömürmesi olarak gören feministler, aslýnda kadýnýn durumunun yüzeysel görüntülerini deðiþtirmeyi amaçlamaktalar. Bir diðer deyiþle, kadýnýn sömürülmesinin nedenleriyle deðil, sonuçlarýyla uðraþmakta, kapitalist sistemle insanýn sömürülmesi arasýndaki çok yakýn iliþkiyi gözden ýrak tutmaktadýr, öte yandan çözüm getirmeye çalýþtýklarý sorunlar eþit ücret, ayný iþ, doðum kontrolü, vb. toplumumuzdaki kadýnlarýn gerçekten yaþam sorunlarýdýr; ancak böylesine yüzeysel bir tutumla, hiçbir yere varýlamaz, giderek böyle bir tutum egemen sýnýflarýn gerçek sorunu gizlemesinde bir araç olur. Gereken, neden bu sorunlar var sorusuna eðilmek, kadýnýn durumunun sýnýfsal çözümlemesini yapmak, kadýnýn tutsaklýðýnýn nedenleriyle sonuçlarý arasýndaki iliþkiyi doðru koymaktýr, ancak bu tür bir yaklaþým, kadýn sorununun yozlaþtýrýlmasýný, saptýrýlmasýný önleyebilir. Öte yandan böylesine bir yaklaþýmýn bizi, iþi tarihsel açýdan ele almaya zorlayacaðý açýktýr. Çalýþmanýn sonraki bölümlerinde sorun enine boyuna tartýþýlacaktýr. Bu aþamada þu söylenebilir: kapitalist sistem insanýn iþgücünü metalaþtýrýr, yani pazarda alýnýr satýlýr mal haline getirir. Kadýn-erkek tüm insanlarýn iþgücü kapitalist sistemin mantýðýna göre birer metadýr. Ekonomik sömürüyü, baskýyý doðuran sermayenin varlýðýdýr. Bunun yanýsýra ekonomik gücün erkeklerin elinde bulunmasý, kadýnlarý erkeklerin denetimine sokar. Burjuva toplumunda, kadýnýn üretime yaygýn olarak katýlmamasý, kendisini de etkileyecek olan toplumun geliþmesinde söz sahibi olamamasý, kadýnýn diðer cinsin baský [sayfa 10] ve tutsaklýðý altýnda olmasýnýn temel nedenidir. Burjuvazi kendi sýnýfýnýn kadýnlarýna süs aracý gözüyle bakmakta ancak emekçi kitlelerin kadýnlarý üretime yaygýn olarak katýlsalar da, toplumda egemen olan üst yapý kurumlarý nedeniyle en yoðun baský ve sömürü altýnda bulunmaktadýr. O halde; kadýn sorununa eðilmek, bu sorunu devrimci mücadele- 9

10 nin bir parçasý haline getirmek her devrimcinin görevi olmalýdýr, çünkü Emekçiler, hangi sýnýfý etkilerse etkilesin, her türlü zulüm, baský, vahþet ve suiistimale karþý çýkacak biçimde eðitilmezlerse, iþçi sýnýfýnýn bilinci gerçek bir siyasal bilinç olamaz. 1 ve de iþçi sýnýfý kadýnlarýn tam özgürlüðünü saðlamadýkça kendi tam özgürlüðünü de gerçekleþtiremez. 2 [sayfa 11] 1 V. I. Lenin, Ne Yapmalý?, 1964, Moskova, s V. I. Lenin, Woman-Society, (Kadýn - Toplum). 10

11 II. YAKLAÞIM Kadýnlarýn toplum içindeki yerini belirleyen nedenleri ve etkenleri anlamak için, her þeyden önce, toplum yapýsýndan neyi anladýðýmýzý belirtmek gerek. Bir toplumun yapýsýndan sözedince, onu oluþturan ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel kurum ve iliþkilerin tümü anlaþýlýr. Ancak toplumsal yapýyý oluþturan bu farklý öðelerin ayný önem ve yere sahip olmadýðý açýktýr. Ýnsan, siyasetle, politikayla, dinle ya da sanatla uðraþmadan önce, yemek içmek, giyinmek ve kendini barýndýracak sýðýnak bulmak zorundadýr. Bu nedenle, hayatýn, maddî koþullarýnýn saðlanmasý ve dolayýsýyla, bir insan topluluðunun belli bir dönemde ulaþtýðý ekonomik geliþmiþlik derecesi, o topluluðun devlet kurumlarýnýn, yasal iliþkilerini ve giderek sanat ve dini görüþlerini belirler. Baþka bir deyiþle, insanýn tüm uðraþlarýnýn temelinde üretim uðraþý yatar. Üretim uðraþýnýn taþýdýðý bu önem bizi üretim tarzý kavramýna götürür. Üretim tarzý, üretim güçleri ile üretim iliþkilerinin bütününe verilen addýr. Belirli bir teknolojiyi içeren üretim araçlarý ile maddî zenginlikleri üreten insanlar üretim güçlerini oluþturur. Burada; doðal çevreyi ve insanlarýn biyolojik ve fiziksel niteliklerini veri [sayfa 12] olarak aldýðýmýz açýktýr. 11

12 Buna göre örneðin, ilkel insan ile onun hayvan avlamakta kullandýðý ok ve yay, avcýlýkla geçinen toplumlarýn ana üretim güçlerini oluþturur. Üretim iliþkileri ise insanlarýn üretim için giriþtikleri ve üretimin temel bir öðesi olan tüm iliþkileri oluþturur. Üretim iliþkilerinin temelinde toplumdaki mülkiyet biçimleri, bireylerle üretim araçlarý arasýndaki sahiplik iliþkileri yatar. Toplumun yarattýðý gelirin bölüþüm biçimi ve bireylerin ve topluluklarýn üretim süreci içindeki yer ve rolleri sözkonusu mülkiyet biçimi ve iliþkilerine dayanýr ve üretim iliþkilerinin bir parçasýný oluþturur. Örneðin, kapitalist toplumda temel mülkiyet biçimi özel mülkiyettir. Baþka bir açýdan baktýðýmýzda, belli bir dönemdeki üretim güçlerinin, o dönem insanlarýnýn doða ile olan iliþkilerini belirlediðini söyleyebiliriz. Yani insanýn doða üzerindeki egemenliðini, doðal güçleri kontrol edip kendi amaçlarýna yönelik kullanabilme olanaðýný belirleyen üretim güçleri ve onlarýn geliþmiþlik derecesi olmaktadýr. Üretim iliþkileri ise insanýn doða ile iliþkisini oluþturan üretim sürecinde diðer insanlarla kurduðu iliþkileri gösterir. Toplumlarýn geliþmesini incelediðimizde, üretimin sürekli olarak geniþlediðini ve geliþtiðini görürüz. Genel olarak, üretim güçlerinin deðiþmesi üretim iliþkilerindeki deðiþmeden önce ortaya çýkmakta ve araçlarýnýn geliþmesiyle birlikte insanlar da geliþmektedir. Üretim bilgi ve teknolojisi geliþir, ortaya yeni meslekler çýkar. Uzun dönemde, insanlarýn arasýndaki üretim iliþkilerinin de, üretim araçlarýndaki ve insanlardaki geliþmeye paralel olarak deðiþtiði görülür. Baþka bir deyiþle, üretim iliþkilerini belirleyen üretim güçleridir.[sayfa 13] Ancak, üretim güçleri ile üretim iliþkileri arasýndaki bu baðlantýnýn tek yönlü olduðu sanýlmamalýdýr. Üretim iliþkileri kendilerini belirleyen üretim güçlerinin geliþmesini kolaylaþtýrýcý ya da güçleþtirici bir rol oynayarak, etkilerler onlarý. Bir üretim tarzýnýn geliþme sürecinin baþlarýnda, üretim iliþkilerinin, üretim güçlerinin niteliði ile uyumlu olduðu, onlarýn geliþmesini kolaylaþtýrdýðýný söyleyebiliriz. Ne var ki, iliþkilerin deðiþmesi, zamanla, güçlerin geliþmesinden geride kalmaya, ona ayak uyduramamaya baþlar. Bu zamanla üretim güçlerinin geliþmesini engelleme, kösteklemeye dönüþür. Bu durumda üretim güçleri ile iliþkileri arasýnda bir çeliþkiden söz edebiliriz. Bu çeliþkinin çözümü, üretim iliþkilerinin deðiþtirilmesi sonucunu doðuran sosyal devrimle saðlanýr. Sosyal devrimin getirdiði yeni üretim iliþkileri ile üretim güçleri arasýnda yeniden uyum saðlanýr. Ancak, zamanla bu uyumun yeniden uyumsuzluða dönüþeceði ve üretim güçlerinin geliþmesini sürdürmesi için gerekli yeni üretim iliþkilerini getirecek yeni bir sosyal devrimin yapýlacaðý açýktýr. Burada sözkonusu olan sürekli, diyalektik deðiþimdir. 12

13 Belli bir toplumdaki üretim iliþkileri, toplumun ekonomik yapýsýný ya da temelini oluþturur. Yukarýda özetlenen iliþki nedeniyle, üretim iliþkilerinin oluþturduðu alt yapýnýn esas olarak üretim güçlerinin geliþmiþlik derecesi ve geliþme süreci tarafýndan belirlendiðini söyleyebiliriz. Toplumdaki siyasal, yasal, ahlâkî, dinî, felsefî deðerler, iliþkiler ve kurumlar, üretim iliþkilerinin oluþturduðu altyapýnýn üzerinde yükselen, onun tarafýndan belirlenen üst yapýyý oluþturur. Belli bir alt yapýnýn belirlediði üstyapý esas olarak, insanlarýn söz konusu alt yapýya karþý tavýrlarýnýn ifadesidir. Çeþitli düþünce ve deðerler, mevcut alt yapýyý güçlendirme ya da zayýflatma nedenlerini, gerekçelerini [sayfa 14] oluþturur. Bu düþünce ve deðerler kurumlar ve örgütler aracýlýðýyla uygulamaya konur. Altyapýdaki deðiþmeler, üstyapýda da paralel deðiþmelere yolaçarlar. Ancak, belirli bir altyapýnýn ürünü olan üstyapýnýn kendine özgü bir devamlýlýðý, göreli baðýmsýzlýðý vardýr. Bir altyapýnýn yenisiyle: deðiþtirilmesi sonucu üstyapýda meydana gelen devrim, eski üstyapýnýn tüm özelliklerinin kendiliðinden ortadan kalkmasý sonucunu doðurmaz. Eski toplumun düþünce ve kurumlarýndan oluþan bir sistem olan eski üstyapý, kendisini doðuran altyapý ile birlikte ortadan kalkar. Ancak, onun belirli özellikleri yeni toplumun üstyapýsýna geçerek orada da yaþamlarýný sürdürebilirler. Bu, doðal olarak sözkonusu kurum ve düþünceler yeni toplumun egemen sýnýflarýnýn çýkarlarýna hizmet ettiði sürece geçerli olacaktýr. Üst yapýnýn göreli baðýmsýzlýðý, alt yapýnýn üzerinde yapacaðý etkide de görülebilir. Sýnýflý toplumun düþünce, deðer ve kurumlarý, kendisini yaratan sýnýflarýn çýkarlarýný koruma ve güçlendirmede kullanýlýrlar. Ýnsan toplumunun deviniminin temelinde, üretim tarzýnýn iki öðesini oluþturan üretim güçleri ve üretim iliþkileri arasýndaki çeliþkiler olduðuna deðinmiþ- tik. Bu çeliþkilerin geliþip çözümlenmesi sýnýf mücadelesi yoluyla olur. Bu anlamda sýnýf mücadelesi insanlýk tarihinin özünü oluþturur. Öyleyse, sýnýf nedir? Sýnýflarý birbirinden ayýran özellikler, belirli bir sosyal üretim sistemindeki özellikleri, üretim araçlarý ile olan iliþkileri, emeðin sosyal örgütlenmesindeki yerleri ve bunlarýn bir sonucu olarak yaratýlan sosyal zenginlikten yararlanma biçimleridir. Bu anlamda kapitalist üretim tarzýnda üretim araçlarýna sahip olan kapitalist sýnýftan ve satacak iþgücünden baþka hiçbir þeyleri olmayan iþçi sýnýfýndan sözedilir. Üretim [sayfa 15] araçlarý sahipliði kapitalist sýnýfýn üretim sürecindeki yerini ve rolünü belirlemekte, bu sýnýfýn iþçilerin ürettiði artýk deðere el koymasý sonucunu doðurmaktadýr. Baþka bir deyiþle toplumdaki üretim iliþkileri o toplumdaki 13

14 ana sýnýflarýn niteliðini de belirlemektedir. Bu sýnýflar arasýndaki mücadele sonunda ise üretim güçleri ile üretim iliþkileri arasýndaki çeliþkilerin çözümlenmesi gerçekleþmektedir. Dolayýsýyla her üretim tarzý ayný zamanda kendisini ortadan kaldýracak güçleri de içinde taþýmaktadýr. Baþka bir deyiþle aktif mücadeleleri sonucu kendisini deðiþtirecek olan sýnýfý yaratmakta, geliþtirmektedir. Altyapý ile üstyapý arasýndaki iliþkiler açýsýndan ele alýndýðýnda, bu her üst yapýnýn salt kendisinden önceki üst yapýnýn kalýntýlarýnýn deðil ayný zamanda kendisinden sonra gelecek olanýn da çekirdeklerini içinde taþýdýðý anlamýna gelir. Her üst yapý kendisini ortadan kaldýracak olan sosyal devrimi gerçekleþtirecek sýnýflarýn ideolojisini de içerir. Öyleyse, her sýnýfýn niteliðini ve toplumdaki yerini belirleyen, o toplumdaki üretim güçlerinin geliþmiþlik derecesi ve üretim iliþkileri ve bu iki öðe arasýndaki çeliþkiler olmaktadýr. Sözkonusu toplumdaki üst yapýyý oluþturan düþünce, deðer, davranýþ ve kurumlar ise bir yandan sözünü ettiðimiz çeliþkileri diðer yanda da sýnýf mücadelesinin geçmiþini ve bugünkü durumunu yansýtacaktýr. Ve esas olarak egemen sýnýflarýn çýkarlarýna hizmet edecek ancak, kendi yerini alacak üst yapýya özgü belirli deðer ve düþünceleri de ister istemez, içerecektir. Toplumlarýn tarihsel geliþimini ve kadýnlarýn bu geliþim içindeki konumunu incelemek, günümüz toplumunda kadýnýn yaþam koþullarýný anlamak için gereklidir. [sayfa 16] 14

15 III. ÝLKEL TOPLUM Ýlk insanlar, doða karþýsýnda çok güçsüzdüler. Açlýklarýný giderebilmek için doðada varolan kökleri, meyveleri yalnýz ellerini kullanarak topluyorlardý. Aletleri yoktu. 60 kiþi dolaylarýndaki küçük topluluklar halinde yaþayan bu insanlar kök, meyve toplama iþini kadýn-erkek, hep birlikte yaparlardý. Topladýklarýný cinsiyet ya da yaþ ayýrýmý olmaksýzýn eþit olarak tüketirlerdi. Maðaralarda barýnan ilk insanlar, yýrtýcý hayvanlardan korunabilmek için her an bir arada olmak zorundaydýlar. Zamanla nüfus arttý. Nüfusun artmasý daha fazla yiyecek bulma zorunluluðunu doðurdu. Yýrtýcý hayvanlardan korunmak için onlarý öldürmeyi öðrenen insanlar, yemek ve postundan yararlanmak amacýyla hayvan avlamaya baþladýlar. Hayvanlarý doðada bulduklarý taþ ve sopalarla avlýyorlardý. Alet yani taþ ve sopa kullandýklarý ilk üretim avcýlýk oldu. Üretimleri, avlanmak ve kök toplamak olan bu ilkel topluluklar, bir bölgede doðadan alabilecekleri bitince, kök ve hayvan bulabilecekleri yeni yerlere göçen, topraða baðlý olmayan topluluklardý. Dolayýsýyla, ancak anýnda tüketebilecekleri kadar hayvan avlayabilir, kök toplayabilirlerdi. Zamanla av aletleri taþýn yontulmasýyla, taþa tahta sap yapýlma- 15

16 sýyla geliþti; ok ve yay bulundu. [sayfa 17] Ýlkel toplumda ilk iþ bölümü kadýnla erkek arasýnda oldu. Erkekler avlanýr, kadýnlar kök toplardý. Erkeklerin avlanmasýnýn nedeni daha güçlü olmalarý deðildi. Kadýn tek besini ana sütü olan çocuðu beslemek zorundaydý dolayýsýyla çocukla da ilgilenmesine olanak saðlayan kök toplama iþini üstlenmiþti. Ayrýca kadýnýn doðum öncesi ve sonrasý, aðýr iþlerle uðraþmasý olanaksýzdý. Ancak bölüþüm eþit olurdu: avlanan erkekler de, kök toplayan kadýnlar da ortaklaþa ürettiklerinden eþit pay alýrlar, bazýsý tok basýsý aç olmazdý. Önceleri, ortaklaþa yaptýklarý sürek avý sonucu, bir köþeye kýstýrýlan hayvanlarýn tümü öldürülürdü. Henüz aðaç ya da toprak kap yapýlmasý bilinmediðinden tüketilenden fazlasý topraða gömülürdü. Sonralarý toprak ve aðaç kap yapmasýný, et ve bitkileri ateþte piþirmesini öðrendiler, tükettiklerinden artaný saklamaya baþladýlar. Ancak bu artýk da topluluðun tüm üyelerinin ortak malýydý. Yýlsonu þölenlerinde kadýn, erkek, genç, yaþlý gözetilmeksizin, herkese daðýtýlarak bu artýk tüketilirdi. Topraða baðlý olmayan, göçebe ilkel toplumlarda üretim ve tüketimin ortaklaþa olduðuna, özel mülkiyetinse varolmadýðýna deðinilmiþti. Toplum böyle olunca, kiþilerin de cinsiyet ya da yaþ gibi nedenlerle birbirlerine üstünlüðü söz konusu deðildi. Kýsacasý tüm üyeler her anlamda eþitti. Topluluðu ilgilendiren kararlar tüm topluluk üyeleri tarafýndan alýnýrdý. Yaþlýlarýn tek farký, üretimde kullanýlacak aletlerin yapýmýnda eski kuþaklardan gelen deneyleri bilmeleriydi. Özel mülkiyetin olmamasý, doðan çocuklarýn topluluðun ortak sorumluluðunda bulunmasý, üretimin ortaklaþa yapýlmasý, bir cinsin ötekine üstün olmamasý sonucu [sayfa 13] kadýnla erkek arasýnda yalnýz bir tek ayýrým oluyordu; o da cinsellikti. Gerek kadýný, gerek erkeði her türlü toplumsal iliþkide eþit kýlan bu koþullar cinsellikte de ayný ortamý yaratýyordu. Yani her iki cins de cinsel iliþki konusunda sýnýrsýz özgürlüðe sahipti. Yaþ ya da kan baðý sýnýrlamasý dahi olmadan ilkel toplumdaki tüm kadýnlar tüm erkeklerle cinsel iliþki kurabiliyorlardý. Ýnsanlarýn göçebe toplumdan yerleþik topluma geçiþi, topraðý iþlemeye baþlamalarý ile oldu. Ýnsanlar, doðada daha önceden hazýr bulduklarý bitkileri üretmeðe baþladýlar. Maddî üretimdeki deðiþiklik, insanlarýn sürekli yiyecek kaynaklarýna sahip olmasýna olanak tanýdý. Oysa geçmiþte rastlantýsal olarak yiyecek bulan ya da avlayan insan sürekli yiyecek edinme güvencesinden yoksundu. Doða koþullarýnýn tarýma elveriþli olmadýðý yerlerde ise hayvanlarýn evcilleþtirilmesi ile sürekli besin kaynaklarýna kavuþuldu. Ýnsanlarýn kendi yiyeceklerini üretmesi onlarý doða karþýsýnda daha 16

17 güçlü kýlarak insanýn insan ile iliþkilerini de etkiledi. Tarýma geçiþ, yeni üretim araçlarýnýn bulunmasýna ve var olanlarýn geliþtirilmesine yol açtý. Burada üretici güçlerin geliþmesi olgusu izlenmektedir, insan, üretimi kendi yaptýðý aletler ile (çapa, ucu sivri sopa vb.) sürdürmekte, doðayý yeniden kendi gereksinimleri doðrultusunda biçimlendirmektedir. Doða, insan ve aletler üretim güçlerini oluþturmaktadýr. Bu üretim güçleri belli üretim iliþkilerini gerektirir. Ýlkel komünal toplumlarda, üretim araçlarýnýn (toprak, evcilleþtirilen hayvanlar, aletler) ortak mülkiyeti, üretim iliþkilerinin özünü oluþturur. Üretim araçlarýnýn son derece geri düzeyde olmasý, insanlarý bir arada, ortak üretim yapmaya zorlamaktaydý. [sayfa 19] Üretim araçlarýnýn bu düzeyi, insanlarýn tek baþýna üretim yaparak yaþamlarýný sürdürmelerine olanak tanýmamaktaydý. Bütün kabile bir arada yaþamakta, elde edilen ürün eþit paylaþýlmaktaydý. Geliþtirilen basit aletler ev yapabilmelerini saðlamýþ, bu dönemde kabileler maðaralardan çýkarak köy yaþamýnýn temelini atmýþlardý. Ýlkel komünal toplumlarda yaþa ve cinsiyete göre doðal iþbölümü vardý. Yaþlanan kabile üyeleri, daha ziyade fazla güç istemeyen tarým iþi ile uðraþmakta, avcýlýðý güçlü gençler üstlenmekteydi. Kadýnlar ise doðum yaptýklarý ve çocuklarý besledikleri dönemlerde üretimden uzak kalmaktaydý. Çocuklarýn bakýmý, onlarýn ev iþlerini ve ev çevresinde yapýlan bahçe tarýmýný yüklenmelerine neden olmuþtu. Ev iþleri ve çocuk bakýmý, kabiledeki tüm kadýnlar tarafýndan kamu görevi olarak yapýlmaktaydý. O toplumlarda, ev iþlerinin bugünkü bireysel niteliði yoktu. Bu yüzden ev iþlerinin kadýnlar tarafýndan yüklenilmesi, onlarý toplumda ikincil duruma itmiyordu. Bu doðal iþbölümü, ürünlerin paylaþýmýndaki eþitlik ilkesinin bozulmasý sonucunu doðurmadý. Erkeklerin yüklendiði avcýlýk iþi rastlantýya dayanýr, sonuç her zaman olumlu olmazdý. Erkek eli boþ dönebilir, oysa kadýnlar tarýmda az veya çok düzenli ürün elde ederlerdi. Kadýn, üretim sürecindeki bu rolü ile kabile içinde saygýn bir yere sahipti. Kabile içinde var olan bu tür bir iþbölümüne karþýn, elde edilen ürünler eþit olarak paylaþýlmaktaydý. Üyeler arasýnda bu konuda bir farklýlaþma söz konusu deðildi. Hatta diðer kabilelerle çýkan çatýþmalar sonucu elde edilen ganimetler de kabilenin ortak malý olmaktaydý. Göçebe ilkel topluluklarda her kadýnla her erkeðin cinsel iliþkisi sýnýrsýz serbestken, ilk yerleþik ilkel toplumda [sayfa 20] kurallarda deðiþiklikler ortaya çýktý, ilkin kuþaklar arasý cinsel iliþki yasaklandý, sonra topluluk içinde akrabalýk iliþkilerine dayanan klanlar, bir diðer terimle gensler oluþtu. Artýk yalnýz deðiþik klanlardan kadýnlarla erkeklerin cinsel iliþkisi 17

18 geçerli olup klanlar içindeki cinsel iliþki kesinlikle yasaktý. Bu nedenle, doðan çocuklarýn yalnýzca anneleri bilinebilir dolayýsýyla çocuk annenin klanýnda kalýrdý. Toplumdaki iliþkileri belirleyen tek üst yapý kurumu soysop (akrabalýk) iliþkileriydi ve toplumda anaya göre belirlenen soy zinciri geçerliydi. Analýk hukukunun egemen olmasý bazý konularda kadýnlarýn erkeklerden daha fazla söz sahibi olmasýnýn nedeniydi. Kabileyi ilgilendiren kararlar kabilenin kadýn, erkek tüm ergin üyelerinin bir araya gelerek oluþturduðu kurulda alýnýrdý. Ýlkel komünal toplumun çözülmesi, üretici güçlerin geliþmesi sonucu elde edilen üretim fazlasý nedeniyle oldu. Madenlerin bulunmasý, (Ý.Ö. 5000) ve madenî alet yapýmý verimliliði son derece arttýrdý. Özellikle tarýmda sabanýn kullanýlmasý, düzenli ve sürekli artýk-ürün elde edilmesini saðladý. Bundan böyle kabilenin her üyesinin doðrudan üretime katýlmasý gerekmemekteydi. Bir kýsmýnýn ürettiði tüm kabileyi beslemeye yetmekteydi. Üretimin dýþýnda kalan kiþiler ise daha önce toplumda görülmeyen yeni meslekler edinmiþlerdi (sepet yapma, madenleri iþleme, el dokumacýlýðý vb.) Artýk ürün, geçmiþteki eþit üleþimin temellerini yok edip, ortak çalýþma zorunluluðunu ortadan kaldýrdý ve zamanla özel mülkiyetin doðuþunun nedeni oldu. (Bkz.: Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni) Zorlu bir uðraþ olan avcýlýðýn geliþtirdiði vücut yapýlarý ve madeni iþleyen, ondan âlet yapan erkeklerdi, özel mülkiyetin çýkýþýyla tarýmda ve avcýlýkta kullanýlan [sayfa 21] bu aletleri erkek ürettiði için onlarýn sahibi de erkek oldu. Kadýna üretimde hiç bir deðeri olmayan ev eþyalarý kaldý. Savaþ tutsaklarýnýn köle olarak çalýþtýrýlmasý bu döneme rastladý. Önceleri klana ait olan mallar ve köleler þimdi erkeðin mülkü olmaktaydý. Ancak soy zincirinin analýk hukukuna göre hesaplanmasý, babanýn, mirasýný çocuklarýna býrakmasýný engellemekteydi. Çünkü doðan çocuklar ananýn klanýnda kalýrken, baba farklý bir klana aitti. Erkeðin mülk edindiði mallarýn çocuklarýna kalabilmesi için soy-sop zincirinin analýk hukukuna göre belirlenmesi ortadan kaldýrýlmalýydý. Deðiþen üretim biçimi, üretim iliþkileri ve bunlara baðlý olarak geliþen üst yapý kurumlarý yeni duruma ayak uydurmak durumunda kaldý. Ýlkel komünal toplum, örgütlenmede toplumsal yapýnýn yeni bir aþamasýna girdi. Analýk hukuku yerine babalýk hukuku geçti, giderek toplumda egemen oldu. Bu ise kadýnýn üretim dýþýna itilmesi, kaçýnýlmaz olarak toplumda ikincil duruma girmesi süresini hýzlandýrdý. Engels in dediði gibi: Tarihte kendini gösteren ilk sýnýf çatýþmasý, yani köle sahiplerinin 18

19 köleler üzerindeki baskýsý erkekle kadýn arasýndaki uzlaþmaz karþýtlýðýn, karý koca evliliði içinde geliþmesiyle ve ilk sýnýf baskýsý da diþi cinsin erkek cins tarafýndan baský altýna alýnmasýyla ayný zamana rastlar. 3 [sayfa 22] 3 Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, s. 94, Sol Yayýnlarý. 19

20 IV. KÖLECÝ TOPLUM Yerleþik ilkel toplum aþamasý tarýmsal üretim tekniðinde geliþmeler getirdi. Ýleri sulama sistemi gibi tekniklerle, demirden yapýlmýþ araçlarla, eskisine oranla, insan doðayý daha fazla denetimi altýna alabildi. Bu da insan emeðinin üretkenliðini artýrdý. Böylece beraberinde artýk-ürün getiren sürekli ve düzenli üretime ulaþýldý. Yaratýlan sürekli artýk-ürün biriktirilmeye baþlandý. Tarýmsal üretimdeki geliþmenin yaný sýra nüfusun artmasý yeni topraklar elde edilmesine yol açan savaþlarý zorunlu kýldý. Savaþlarda edinilen tutsaklar artýk öldürülmeyip tarýmsal üretimde kullanýldý, savaþ tutsaklarý köleleþti. Bundan böyle özgür üreticinin yaný sýra, baþkasýnýn yararýna artýk-ürün yaratan köle emeði ortaya çýktý. Kendisi bir üretim aracý haline gelen kölenin, yarattýðý artýk-ürün üzerinde hiç bir hakký yoktu. Üretimde köle emeðinin kullanýlmasýyla deðiþen üretim iliþkileri doðal olarak toplumsal iliþkileri de etkiledi. Savaþlar sonucu edinilen köleler önceleri topluluða aittiler. Giderek, diðer üretim araçlarýyla birlikte köleler, topluluk baþkanýnýn ve öteki yöneticiler grubunun özel mülkü haline gelmeye baþladýlar. Yeni üretim iliþkileri, insanlarýn üretim araçlarýna sahip olup olmamalarýna göre belirlendi. Ve böylece tarihte ilk kez, toplum, 20

21 sýnýflara ayrýldý. [sayfa 23] 1- Üretim araçlarýna ve emeklerinden yararlanýlan kölelere sahip efendiler (egemen sýnýf). 2- Her türlü mülkiyetten yoksun, efendilerin servetini yaratan köleler. 3- Üretim araçlarýnýn sahibi olup kendi emekleriyle üretim yapan özgür üyeler. Efendi, kölenin emeðinin ürünlerine sahipti. Üstelik kölenin hayatý üzerinde de, onu öldürebilmeye varan haklarý vardý. Kölelik düzeni insan sömürüsünün ilk ve en kaba biçimidir. Bu düzende, toplumun küçük köylü ve zanaatkâr grubunu oluþturan özgür üyeler, köle emeðini kullanan büyük iþletmelerle rekabet edemediðinden, mallarýný yitirip efendilere borçlanýyorlardý. Çoðunlukla borçlarýný ödeyemediklerinden de efendiler tarafýndan köleleþtiriliyorlardý. Yaratýlan artýk-üründen toplumun bütünü yararlanamadýðýndan, efendilerin gereksinmesinin üstündeki üretim ticarî bir nitelik kazandý. Ürünler uzak bölgelere deðin götürülmeye oralarda da satýlmaya baþlandý. Ticaret özellikle Doðu Akdeniz de geliþti. Eski Yunan siteleri, Akdeniz ve Karadeniz kýyýlarýnda bulunan kolonilerden (sömürgelerden), öncelikle emek gücü yani köle, bazý hammaddeler ve yiyecek saðlýyorlardý. Bunun yaný-sýra Yunanistan ve Roma da lüks eþya ticareti de önem kazandý. Ticaretin geliþmesi tacirlerin doðmasýna yol açtý. Tacirler üretime katýlmazlar fakat deðiþimini yürüttükleri metalarýn deðerinden pay alýrlardý. Giderek tacirler üreticilere egemen oldular. Bu süreç içinde para genel eþdeðer ve dolaþým aracý olarak ortaya çýktý. Zanaatýn ve ticaretin bu denli geliþmesi kentleri doðurdu. Zanaatkârlarýn toplandýklarý, alýþveriþin yapýldýðý yerlerde ya da konaklama merkezleriyle, ticaret yollarý [sayfa 24] kavþaklarýnda kentler oluþtu. Bazý kentlerde salt ticaretle uðraþýlýrdý. Diðer kentler de toplumun artýk-ürününün bölüþüldüðü merkezler haline geldi. Meta-para iliþkisinin ilerlemesi servet eþitsizliðini hýzlandýrdý. Gittikçe yoksullaþan halk zenginlerden ödünç para ve iþ aletleri alýrken borçlanýyor, sonunda köleleþiyordu. Köle sayýsý hýzla artmaktaydý. Meta ve köle ticaretinin zenginliðiyle (tacir), para servetinin (tefeci) yanýsýra toprak mülkiyetine; dayalý zenginlik de ortaya çýktý. Önceleri, yani ilkel toplumun çözülüþ döneminde üyelere topluluðun ortak malý olan toprak parçalarýnýn sadece kullaným hakký verilirdi. Daha sonra bu hak, miras yoluyla babadan oðula geçen mülkiyet hakkýna dönüþtü. Böylelikle toprak satýlan ve rehine konulabilen bir meta oldu. Büyüyen yoksul kitlelerle birlikte servet küçük bir sýnýfýn elinde toplandý. Bu da kendi çýkarlarý doð- 21

22 rultusunda iþleyen düzeni korumaktan yana efendilerle ayný düzende sömürülen köleler ve özgür vatandaþlar arasýnda sýnýf mücadelesini doðurdu. Köleci toplum, birçok kanlý sýnýf mücadelesine tanýk oldu. Ýlkel-komünal toplumun temel nitelikleri ortak mülkiyet, ortaklaþa çalýþma, ortak bölüþüm ve kan baðýna göre kurulmuþ toplumsal yapýydý. Ancak, köleci toplumun temelini oluþturan yeni üretim iliþkileri kargýsýnda bu yapý eski gücünü kaybetti. Özel mülkiyetle yeni iþ bölümünün ve deðiþimin belirginleþmesinin yanýsýra kan baðýnýn çözülmesiyle kabileler tek tek varlýklarýný sürdüremez duruma geldiler. Bunun sonucu kendi istekleri veya yapýlan baskýlar nedeniyle güçlü bir kabile etrafýnda birleþerek federasyonlar kurdular. Toplumun yeni istekleri doðrultusunda topraklarý geniþletmeyi ve köle sayýsýnýn artýrmayý amaçlayan savaþlar bu güçlü kabilenin önderliðinde yürütüldü. [sayfa 25] Ýþte bu tür örgütlenme, devlet biçimlenmesi de köleci devletin çekirdeðini oluþturdu. Köleci düzen tam anlamýyla kurulduðunda devlet doðdu. Ekonomik bakýmdan egemen olan sýnýf, siyasî üstünlüðü de elinde tutuyordu. Devlet, egemen sýnýfýn, çýkarlarýný belli bir düzen içinde yürütmekle yükümlüydü. Devlet, kölelere ve yoksul vatandaþlara baskýnýn yanýsýra sürekli fetihlerle topraklarý geniþletmekte ve yenilen ülkelerin halklarýný köleleþtirmekteydi. Bütün bunlarý gerçekleþtirmek için artýk kabile üyelerinin tek tek silahlanmasý yetmezdi. Devletin silahlý gücü halktan ayrý kurulan sürekli bir ordu olmuþtu. Bu dönemde metalleri iþleyerek silah yapmak da küçük zanaatkârýn üretim boyutlarýný aþtý. Metalleri eritme ve dövme iþleminde büyük çapta köle emeði kullanýlmaya baþlandý. Artýk silah yapýmý da egemen güçlerin eline geçti. Bunun yanýsýra egemen sýnýfýn çýkarlarýný koruyan düzene yasal bir görünüm kazandýrmak için mahkemeler ve çeþitli ceza kurumlarý oluþturuldu. Devlet, bu harcamalarýn büyük bir kýsmým karþýlamak için vatandaþlarýný aðýr biçimde vergilendirdi. Devletin ortaya çýkmasý, köleci toplumun, ilk sýnýflý toplum olmasý nedeniyleydi. Ayný nedenle tek-eþli evlilik de ilk kez köleci toplumda doðdu. Özel mülkiyetin yasalaþtýðý köleci toplumda artýk-ürün kiþilerin elinde birikiyordu. Üretim araçlarýna, dolayýsýyla servete sahip olanlar egemen sýnýfýn erkekleriydi. Daha önce de belirtildiði gibi biriken servetin miras yoluyla babadan oðula kalmasý için de çocuðun babasýnýn bilinmesi gerekiyordu. Dolayýsýyla erkeðin üretimdeki egemenliði kadýn-erkek iliþkisine de yansýdý. Tek eþli evliliði ortaya çýkardý. Erkeðin (babanýn) baskýsý altýnda kadýn ve çocuklardan oluþan aile kurumu oluþtu. Temelinde mülkiyet olan, çýkar [sayfa 26] iliþkisine dayanan aile, eþler arasýndaki yasal baðýn kolayca çözülemediði bir kurumdu. 22

NÝKÝTÝN EKONOMÝ POLÝTÝK ERÝÞ YAYINLARI. Nikitin Ekonomi Politik

NÝKÝTÝN EKONOMÝ POLÝTÝK ERÝÞ YAYINLARI. Nikitin Ekonomi Politik NÝKÝTÝN EKONOMÝ POLÝTÝK ERÝÞ YAYINLARI Nikitin 1 SEKÝZÝNCÝ BASKI EKONOMÝ POLÝTÝK NÝKÝTÝN , P. Nikitin in Principes d Economie Politique (Editions du Progres, Moscou, 1962) adlý yapýtýnýn Le Mode de Production

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

THKP-C/HDÖ OLÝGARÞÝ NEDÝR? ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. Oligarþi Nedir?

THKP-C/HDÖ OLÝGARÞÝ NEDÝR? ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. Oligarþi Nedir? OLÝGARÞÝ NEDÝR? ERÝÞ YAYINLARI 1 BÝRÝNCÝ BASKI OLÝGARÞÝ NEDÝR? , 1976 yýlýnda kitle içi eðitim çalýþmalarýnda iþlenilmek üzere Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri tarafýndan

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi 17. Devlet ve devrim Tüm devrimlerde merkezi sorun devlet iktidarýdýr. Temel sorun iktidarý hangi sýnýf alacaðýdýr. Lenin'in pek çok kez tekrarladýðý gibi, devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz;

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

4. Osmanlýlar topraðýný iyi ekip biçmeyen ya da üç yýl üst üste boþ býrakanlardan topraðýný alýp baþkasýna vermekle neyi amaçlamýþtýr?

4. Osmanlýlar topraðýný iyi ekip biçmeyen ya da üç yýl üst üste boþ býrakanlardan topraðýný alýp baþkasýna vermekle neyi amaçlamýþtýr? Soru - Yanýt 7 1. Selçuklularda ülke topraklarý kime aittir? Yanýt: Selçuklularda ülke topraklarý devlete aittir. 2. Týmar sisteminin Selçuklulardaki adý nedir? Yanýt: Týmar sisteminin Selçuklulardaki

Detaylı

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/ :31

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \Sýðýr Boynuzu \ Gönderen : papatya54-29/12/ :31 Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/2010 13:31 Teksas, Amerika Birleþik Devletleri 'nin güneyinde yer alan bir eyalet. Baþkenti Austin'dir. Yüzölçümü

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi DERS KÝTABI. ÝNTER YAYINLARI Ankara Cd. 31. No: 31 Kat: 4/51 Caðaloðlu - ÝSTANBUL Tel: (0212) 519 16 16

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi DERS KÝTABI. ÝNTER YAYINLARI Ankara Cd. 31. No: 31 Kat: 4/51 Caðaloðlu - ÝSTANBUL Tel: (0212) 519 16 16 SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi POLÝTÝK EKONOMÝ DERS KÝTABI CÝLT: II Ýnter Yayýnlarý Bu kitap Dietz Verlag tarafýndan 1955 yýlýnda Berlin de yapýlan Almanca baskýsýndan Türkçeye çevrilmiºtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ Þerafettin GÜLER * GÝRÝÞ Çalýþma hayatýna egemen olan parametreler deðiþtikçe iþçi iþveren iliþkileri

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI 1 2 SEKÝZÝNCÝ BASKI KAPÝTALÝST TOPLUM ZUBRITSKI, MITROPOLSKI, KEROV, KUZNETSOV, GRETSKI, LOZOVSKl, KOLOSSOV 3 Y. Kuznetsov [Birinci ve Üçüncü

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Doçentlik Sýnavý, Çok Biçimlilik ve Java

Doçentlik Sýnavý, Çok Biçimlilik ve Java Doçentlik Sýnavý, Çok Biçimlilik ve Java Kemal TURHAN a a Karadeniz Teknik Üniversitesi, Týp Fakültesi, Týp Eðitimi ve Biliþimi Anabilim Dalý, Trabzon. An Examination, Polymorphism and Java Abstract 1.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

KARL MARKS SEÇME YAPITLAR BĐRĐNCĐ CĐLT SOL YAYINLARI

KARL MARKS SEÇME YAPITLAR BĐRĐNCĐ CĐLT SOL YAYINLARI KARL MARKS SEÇME YAPITLAR BĐRĐNCĐ CĐLT SOL YAYINLARI BÝRÝNCÝ BASKI SEÇME YAPITLAR BÝRÝNCÝ CÝLT KARL MARKS VE RÝEDRÝCH ENGELS ÝÇÝNDEKÝLER 11 EUERBACH ÜZERÝNE TEZLER, Karl Marks 14 EUERBACH. MATERYALÝST

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYOLOJİ 2 YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 5686 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR DİZİSİ...: 396 12.?.Y.0002.4189 Her hakkı

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR 48. Sayý / 17-31 Aðustos 2005 Emperyalizm, kapitalizmin tüm hareket yasalarýný, çeliþkilerini ve karþýtlýklarýný öne çýkartýr, olgunlaþtýrýr ve keskinleþtirir.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Marks-Engels KOMÜNÝST PARTÝ MAN- ÝFESTOSU

Marks-Engels KOMÜNÝST PARTÝ MAN- ÝFESTOSU Marks-Engels KOMÜNÝST PARTÝ MAN- ÝFESTOSU 1 Yeni Evre Kitaplığı Kitabın Adı: Marks Engels Komünist Parti Manifestosu Yayına Hazırlayan:Yeni Dönem Yayıncılık Birinci Basım: Mart 2015 Yeni Dönem Yayıncılık

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GENÇLÝK PROGRAMI. Gençlik Programý 2007-2013. Gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI 2007-2013 GENÇLÝK PROGRAMI Gençlik Avrupa Komisyonu tarafýndan gençler için uygulamaya konmuþ bir programdýr.bu program Avrupalý gençlerin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı