KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN"

Transkript

1 Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN YÖK BAÞ KA NI, ÖSS DE KAT SA YI HAK SIZ LI ÐI NIN GE LE CEK YIL DAN Ý TÝ BA REN KAL DI RI LA CA ÐI NI A - ÇIK LAR KEN, ÝL KÖÐ RE TÝM DE KÝ ANTÝDEMOKRATÝK KE SÝN TÝ SÝZ E ÐÝ TÝ MÝN DE SON BUL MA SI ÝS TEN DÝ. BU SEFER DONANIMLI ÝÞÇÝ ALACAK Al man ya ya 2 nci göç dal ga sý Tür ki ye den Al man ya ya ilk o la - rak 1961 yý lýn da baþ la yan iþ çi gö - çü nün ar dýn dan, 50 yýl son ra bu kez, Al man ya ya do na ným lý, ni te - lik li e le man gö çü nün sað lan ma sý mak sa dýy la i ki ül ke nin ÝÞ KUR Baþ - ka ný 14 E kim de Al man ya da bir a - ra ya ge le cek. Ha be ri sayfa 11 de BÖLGEDE DEÐÝÞÝMÝN ÖNCÜSÜ Tunus demokrasi yolunda Tu nus Ge çi ci Hü kü met Baþ ka ný Be ci Ca id Es seb si, Baþ ba kan Er do - ðan ýn Tu nus zi ya re ti ni de ðer len di - rir ken, Tu nus un böl ge de de ði þi min ön cü lü ðü nü yap tý ðý ný be lir te rek, Tu nus þu an da de mok ra si ye ge çiþ sü re ci i çe ri sin de de di. 7 de ÝÞADAMLARI MEMNUN Ticarete Arap baharý dopingi Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn A rap Ba ha rý nýn ya þan dý ðý ül ke le re yap tý ðý zi ya ret ler den mem nun o lan i - þa dam la rý, ge le cek 2 yýl i çe ri sin de, bu ül ke ler le ya pý lan ti ca rî fa a li yet le rin art ma sý ný bek li yor. Ha be ri sayfa 11 de YAÞ maðdurlarý iþ baþý yapýyor ISSN Mart ve 12 Ey lül de TSK dan mah ke me ka ra - rý ol ma dan a tý lan lar la yaþ mað dur la rýn dan 513 ki þi çe þit li dev let kad ro la la rý - na a tan dý. 5 te ÖN DER Ge nel Baþ ka ný Hü se yin Kor kut, ya pý lan hak sýz lý ðýn sa de ce ÝHL le re de ðil tüm mes le ki li se li le re kar þý ya pý lan zo run lu ve da yat ma cý bir zih ni ye tin ü rü nü ol du ðu nu söy le di. Cumhurbaþkaný Gül: Deðiþiklikte kararlýyýz Zul mün yýl dö nü mü 17 Ey lül; hal kýn oy la rýy la ik ti dar o lan De mok rat Par ti, cun ta cý bir kaç ge ne - ral ve bir grup su bay dan o lu þan 37 ki þi lik Mil li Bir lik Ko mi te si ta ra fýn dan 27 Ma yýs 1960 ta ya pý lan dar bey le ik ti dar dan in di ri le rek, söz de mah ke me ta ra - fýn dan, suç lu bu lu nan Fa tin Rüþ tü Zor lu, Ha san Po lat kan ve Ad nan Men de - res in i dam e dil di ði zul mün yýl dö nü mü. Ha be ri sayfa 4 te KATSAYI YANLIÞINDAN DÖNÜLMESÝ MEMNUN EDÝCÝ 28 Þu bat'ýn, e ði ti mi fel ce uð ra tan uy gu la ma la rýn dan mes lek li se - le ri ne kar þý ge liþ ti ri len kat sa yý for mü lü ge le cek yýl dan i ti ba ren ta - ri he ka rý þýr ken, il köð re tim de hak sýz lýk la ra yo la çan ke sin tiz e ði ti min de kal dý rýl ma sý is ten di. Ko nu yu de ðer ler di ren ÖNDER Ge nel Baþ ka - ný Hü se yin Kor kut, Bu hak sýz lýk sa de ce ÝHL le re de ðil tüm mes le ki li se le re kar þý ya pý lan zo run lu ve da yat ma cý bir zih ni ye tin ü rü nü i di. Geç de ol sa yan lýþ tan dö nül me si mem nun e di ci de di. KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM HAKSIZLIKLARA YOL AÇTI Kor kut, kat sa yý yan lý þý na ben zer bir hak sýz lý ðýn, ke sin ti siz e ði - tim de ya þan dý ðý ný be lir te rek, Bir an ev vel ke sin ti siz e ði tim ha ta - sýn dan da dö nül me li ve ge liþ miþ ül ke ler de ki gi bi e ði ti me ge çil me - li dir. Yan lýþ uy gu la ma dan dö nül me si mem nun e di ci, bu nun ya nýn - da bir bu ka dar yan lýþ o lan ke sin ti siz e ði tim yan lýþ lý ðýn dan da dö - nül me li dir. Ge rek li dü zen le me le rin bir an ön ce ya pýl ma sý ný te men - ni e di yo ruz di ye ko nuþ tu. Ha be ri say fa 4 te 4 Katsayý kaldýrýlýyor 105 ÜLKE ÝLE DOSTLUK GRUBU KURULUYORDU TBMM de Ýs ra il dost luk gru bu ku rul ma ya cak 23. Dö nem de 105 ül ke i le dost luk gru bu nun ku rul du ðu TBMM de, ye ni ya sa ma yý lý nýn baþ la ma sýn dan son ra dost luk grup - la rý ye ni den o luþ tu ru la cak. Ýs ra il i le o lan ger gin lik ten do la yý Mec - lis te ye ni dö nem de Ýs ra il Dost luk Gru bu ku rul ma ya cak. 5 te BM GENEL SEKRETERÝ GÝDÝÞATTAN ENDÝÞELÝ Türkiye-Ýsrail gerginliði BM yi endiþelendiriyor BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, Tür ki ye ve Ýs ra il a ra sýn da ki i liþ ki le rin, BM So ruþ tur ma Ko mis yo nu nun ra po ru nun ya yým - lan ma sý nýn ar dýn dan kö tü ye git me sin den do la yý son de re ce en di þe li ol du ðu nu söy le di. Ö te yan dan, ger gin lik te ABD nin tep ki le ri i se kli þe leþ miþ o la rak de ðer len di ril di. 7 de SOMALÝ DE EVLER BOYANACAK, ÇÖPLER TOPLANACAK Acýlarýn izleri silinecek Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si, So ma li nin baþ ken ti Mo ga di - þu da kent mey da ný ve a na ar ter ler de ki bi na la rýn du var la rý ný bo ya ya rak iç sa vaþ la te rö rün iz le ri ni cad de ler den si ler ken 20 se ne dir bi ri ken çöp le ri de top la ya cak. Ha be ri sayfa 7 de 4

2 2 Y LÂHÝKA Ýslâm kahramaný Adnan Menderes ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ Rabbimiz Hâfýd dýr alçaltan düþüren indiren Kibr ile nefsini beðenene haddi bildiren Herkesin vücudu, hayatýn büyük temel taþý Rabbimiz yýkar onu olsa da sapsaðlam baþý Ýþte musîbet belâlar sabrýný dener geçer Ýmtihan hayat gereði kulunu tartýp eler El- Hâfid Hikmet-i hilkâtý derkle Malik in tanýnmalý Dilediðini yüceltir aczi kul anlamalý Küfr-i mutlak perdedir din güneþini görmeye Engel olur zulmet-i küfr doðru yola ermeye HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) Cilve-i esmâ-ý Hakk mutlak küfürle örtülür Nûr-i imân kalbe girse nev-i beþer kurtulur Ýþte bundandýr ki küfrün son duraðý sâfilîn Ýtaât etmezse olur gafilîn hem cahilîn Ýsm-i Hâfýd bildirir haddini bu alçaklara Doðrulukla ihtimâmla dikkat et gerçeklere Selâm, Allah'ýn isimlerinden birisidir. Yere indirilmiþtir. Öyle ise selâmý aranýzda yayýn. Her belâ musîbete olmaz kulun þikâyeti Hastalýk, þifayý ihsan rahmetin inâyeti Hem küfür perde olur tecellî-i esmâya Setr ederek onlarý perde olur mânâya Reddedip bâtýl olaný mutlak ibret almalý Hak yoluna baðlýlýkla iyi misâl olmalý Câmiü's-Saðîr, No: 1160 / Hadis-i Þerif Meâli Ben çok hasta olduðum ve siyasetle alâkasýz bulunduðum halde, Adnan Menderes gibi bir Ýslâm kahramaný ile bir sohbet etmek isterdim. Hâl ve vaziyetim görüþmeye müsaade etmediði için, o surî konuþmak yerine, bu mektup benim bedelime konuþsun diye yazdým. Duâlarýmýzý [Risâle-i Nur un vatana, millete ve Ýslâmiyete büyük hizmetini kabul ve takdir eden Baþvekil Adnan Menderes e Üstadýn yazdýðý bir mektup.] Bismihî sübhânehû Ben çok hasta olduðum ve siyasetle a- lâkasýz bulunduðum halde, Adnan Menderes gibi bir Ýslâm kahramaný i- le bir sohbet etmek isterdim. Hâl ve vaziyetim görüþmeye müsaade etmediði için, o surî konuþmak yerine, bu mektup benim bedelime konuþsun diye yazdým. Gayet kýsa birkaç esasý, Ýslâmiyetin bir kahramaný olan Adnan Menderes gibi dindarlara beyan ediyorum. Birincisi: Ýslâmiyetin pek çok kanun-u esasîsinden birisi, Velâ tezirû vâziretün vizra uhrâ (En âm Sûresi, 6:164) âyet-i kerîmesinin hakikatýdýr ki, Birisinin cinayetiyle baþkalarý, akraba ve dostlarý mesul olamaz. Halbuki, þimdiki siyaset-i hâzýrada particilik taraftarlýðýyla, bir câninin yüzünden pek çok mâsumlarýn zararýna rýza gösteriliyor. Bir câninin cinayeti yüzünden taraftarlarý veyahut akrabalarý dahi þenî gýybetler ve tezyifler edilip, birtek cinayet yüz cinayete çevrildiðinden, gayet dehþetli bir kin ve adaveti damarlara dokundurup kin ve garaza ve mukabele-i bilmisile mecbur ediliyor. Bu ise, hayat-ý içtimaiyeyi tamamen zîr ü zeber eden bir zehirdir. Ve hariçteki düþmanlarýn parmak karýþtýrmalarýna tam bir zemin hazýrlamaktýr. Ýran ve Mýsýr daki hissedilen hadise ve buhranlar bu esastan ileri geldiði anlaþýlýyor. Fakat onlar burasý gibi deðil; bize nisbeten pek hafif, yüzde bir nisbetindedir. Allah etmesin, bu hal bizde olsa pek dehþetli olur. Bu tehlikeye karþý çare-i yegâne: Uhuvvet-i Ýslâmiyeyi ve esas Ýslâmiyet milliyetini o kuvvetin temel taþý yapýp, mâsumlarý himaye için, cânilerin cinayetlerini kendilerine münhasýr býrakmak lâzýmdýr. Hem, emniyetin ve âsâyiþin temel taþý yine bu kanun-u esâsîden geliyor. Meselâ, bir hanede veya bir gemide bir mâsum ile on câni bulunsa, hakikî adaletle ve emniyet ve âsâyiþ düstur-u esasîsi ile, o mâsumu kurtarýp tehlikeye atmamak için, gemiye ve haneye iliþmemek lâzým-tâ ki mâsum çýkýncaya kadar. Ýþte bu kanun-u esasî-i Kur ânî hükmünce âsâyiþ ve emniyet-i dahiliyeye iliþmek, on câni yüzünden doksan mâsumu tehlikeye atmak, gazab-ý Ýlâhînin celbine vesile olur. Madem Cenâb-ý Hak, bu tehlikeli zamanda bir kýsým hakikî dindarlarýn baþa geçmesine yol açmýþ, Kur ân-ý Hakîmin bu kanun-u esasîsini kendilerine bir nokta-i istinad ve onlara garazkârlýk edenlere karþý siper yapmak lâzým geldiðini, zaman ihtar ediyor. Ýslâmiyetin ikinci bir kanun-u esasîsi: Þu hadîs-i þeriftir: Milletin efendisi, onlara hizmet e- dendir hakikatiyle, memuriyet bir hizmetkârlýktýr; bir hâkimiyet ve benlik için tahakküm âleti deðil. Bu zamanda terbiye-i Ýslâmiyenin noksaniyetiyle ve ubudiyetin zafiyetiyle benlik, enaniyet kuvvet bulmuþ. Memuriyeti hizmetkârlýktan çýkarýp bir hâkimiyet ve müstebidâne bir mertebe tarzýna getirdiðinden, abdestsiz, kýblesiz namaz kýlmak gibi, adalet, adalet olmaz, esasiyle de bozulur. Ve hukuk-u ibad da zîr ü zeber olur. Hukuk-u ibad, hukukullah hükmüne geçmiyor ki hak olabilsin. Belki nefsanî haksýzlýklara vesile olur. Devamý için bakýnýz: Emirdað Lâhikasý, s. 394, (yeni tanzim, s. 759) LÛGATÇE: mukabele-i bilmisil: Aynýyla karþýlýk vermek. uhuvvet-i Ýslâmiye: Ýslâm kardeþliði. nokta-i istinad: Dayanak noktasý. müstebidâne: Baský kurarak, istibdat yaparak. hukuk-u ibad: Kullarýn hakký. hukukullah: Allah ýn hakký. D uâ, manen hastalanmanýn önündeki en güçlü engel olduðu gibi, manevî hastalýklarýn da tedavisinde en güçlü ilâçtýr. Duâ, sebepler üstüdür. Duâlarýn ihlâsý, kalbin hulusu ile doðru orantýlýdýr. Bu yüzden duâda esas olan onun kabul edileceðine yürekten inanmaktýr. Bir sýkýntýyý def etmek veya bir þeye ulaþmak için yapýlan duâlar, zikirler, o- kunan âyetler faydalý ve þifalýdýr. Duâda, etkin hissedilebilecek kadar güçlü bir e- nerji vardýr. Duâdaki güçlü enerjinin nasýl harekete geçirilebileceðini, vermeyi isteyen Allah öðretmiþtir. Bu yönüyle duâ, Verenden nasýl alýnacaðýnýn Veren tarafýndan öðretildiði bir formüldür. Duâlar, kabul edilme þartlarýna uygun yapýlmamýþsa veya gafil bir kalple yapýlmýþsa, bu durumlar duânýn kabulünün önündeki ciddî engellerdir. Kusurlu ve hasarlý duâlar, Verenden nasýl isteneceði usûlünün bilinmediði duâlardýr. Eðer duâ yapýldýðý halde, þifa bulunmamýþsa, istek ve arzular gerçekleþmemiþse, öncelikli düþünce, Duâ vakti kaza olmadý, duâya devam etmem gerekiyor mesajýný algýlamaktýr. Bundan baþka, Acaba duânýn þartlarýný yerine getirdim mi veya istediðim þey kabule müsait mi, duânýn kabulünü engelleyecek bazý yanlýþlar, engeller var mý? sorularýný sormak gerekecektir. Maddî hastalýklarda da durum böyledir. Zira bazen ilâcýn etki etmemesi, bedenin ilâcý kabul etmemesinden, bazen de ilâcýn tesirini kýracak vücutta bir engelin bulunmasýndan kaynaklanýr. Beden ilâcý ne kadar kabul ederse, tesiri de o denli çok olacaktýr. Aynen bunun gibi, Allah tan gafil olmadan ve kabul edileceðine dair güçlü bir inanç taþýyarak ve duânýn bütün þartlarýný yerine getirerek yapýlan duâlarýn fayda ve þifa vericiliði azamî derecede artacak ve güçlü duâlar haline gelecektir. Duâlarýn gücü, elbette duâ edenin maneviyatý, duânýn kendisi veya duâ edilen þeyle doðrudan alâkalýdýr. Meselâ içinde nefret, kin bulunan duâlar Allah ýn sevmediði duâlar olduðu için güçlü deðildir. Veya duâ esnasýnda Allah a yönelememek, kiþinin kendisini toparlayamamasý, hulusu yakalayamamasý da duânýn gücünü zayýflatýr. Zira bu, yumuþak bir yayla ok atmak gibidir. Yaydan yavaþ fýrlayan okun hedefi vurmasý güçtür. Bu yüzden yaþadýðýmýz sýkýntýlar ne kadar büyükse, yapýlacak duâlar da o derece güçlü olmalýdýr. Sýkýntý ve problemlerin büyüklüðü nispetinde duâlarýn gücünü arttýrmak gerekecektir. Çünkü önemli ve ölümcül hastalýklarda kullanýlan güçlü aðrý kesiciler ve sair güçlü ilâçlar ancak hastalýkla baþ edebilmektedir. Önemli bir hastalýðý, basit bir aðrý kesici ile tedavi edemediðimiz gibi, büyük sýkýntýlara ve problemlere Allah tan gafil bir kalple yapýlan duâlarla, kusurlu ve hasarlý duâlarla mukabele edemeyiz veya büyük baþarý ve kazanýmlarý da yine gafil bir kalple yapýlan duâlarla isteyemeyiz. Asýrda yaþanan hastalýðýn dehþeti nispetinde, o hastalýða tedavi uygulayacak maneviyat doktorlarýný bulmak da hastalýðýn tedavisi için en önemli etkenlerden birisidir. Nasýl ki ciddî maddî hastalýklarda maharetli ve salahatli doktorlar aranýyorsa, asrýn manevî hastalýklarý için de asýrdaki bütün problemlere Kur ân dan mülhem ilâçlar sunan maneviyat doktorlarýna ulaþmak gerekecektir. Bu ayný zamanda fiilî bir duâdýr. Manevî hastalýklarýn þifasý için çalýnacak kapýya en güçlü bir vesileyle ulaþmaktýr. Çünkü her zamanýn bir sahibi vardýr. Zamanýn sahibinden gafil ve habersiz duâlar eksik ve güçsüz olacaktýr. Büyük imtihanlarda olanlarýn güçlü duâlar etmeyi öðrenmeleri gerekmektedir. Evlâdý ile, eþi ile veya sair insanlarla, kendisiyle ciddî problemleri olan bir insanýn veya yüksek ideal ve hedefler peþinde olan insanlarýn ciddî ve güçlü duâlar etmesi kaçýnýlmazdýr. Bu duâlar, namazlarýn arkasýnda, özellikle sabah namazlarýndan sonra, mübarek gün ve gecelerde, mübarek mevkilerde, me sur (tesirli) duâlarla, geceleri, gözyaþlarýyla yapýlmadýðý takdirde, arzu edilen þeylere ulaþmak kolay olmayacaktýr. Duâyý güçlü kýlan bir diðer etken de, bir þahs-ý manevinin içerisinde yer almaktýr. Zira þahs-ý manevinin içinde bulunmak, yapýlacak duâlara güçlü â- min diyeceklerin sayýsýnýn artmasý demektir. Bu da duânýn tesirini arttýracak ve rahmet kapýlarýný daha güçlü bir þekilde çalmayý netice verecektir. Duâ, bir iç ahenk meselesidir. Ýç a- hengin eksikliði, stresleri, kaygýlarý, ü- nasýl daha güçlü ve tesirli kýlabiliriz? mitsizlik ve hüzünleri arttýrýr ve insanýn adým atma gücünü bitirir. Bu yüzden insan, duâ ile Yaratýcýsýyla kurduðu münasebeti sayesinde, iç ahengini düzene sokacak; bu da onun hayat enerjisini arttýracak, olaylar karþýsýndaki mukavemetini güçlendirecek ve farklý bakýþ açýlarý kazandýracaktýr. Manevî olarak, iyileþmedikçe, fiziksel olarak da saðlýklý kalmak zordur. Bu yüzden, kiþinin iç ahengini duâ vesilesiyle saðlam tutmasý, fizikî problemlerini de giderecek veya engelleyecektir. Duâ ederken, istekleri, gücü her þeye yeten, kudreti sonsuz, rahmeti nihayetsiz olandan istediðimizin farkýnda olmak çok önemlidir. Duâ, Allah ile konuþmaktýr. Bu yüzden bir sýrr-ý ubudiyet olan duâ, Allah ý uzakta, gölge bir yaratýcý olmaktan çýkarýp, hayatýn her anýna nüfuz eden, her an yaratan, deðiþtiren, tebdil eden bir güç olarak algýlamayý netice verir. Bu da ubudiyetin özüdür. Yani evinde, iþinde, yürürken, uyurken, yemek yerken, aracýna binerken, seyahat ederken, giyinirken, çýkarýrken, yatarken vs. her zaman yanýnda olan ve her an sesini duyan ve o sese cevap veren bir Allah inancý, insanýn yakîn mertebelerini arttýracak ve kâmil bir noktaya taþýyacaktýr. Bu yüzden durmaksýzýn duâ etmek, her an Allah ýn huzurunda olduðu düþüncesini ve bilincini kazandýracaktýr. Bilinçaltý bu müþahede ve mülâhaza ile þekillenecek ve insanýn hayra olan meyli artacaktýr. Duânýn, istediklerimizin verilmesinin yanýnda, asýl önemli olan meyvesi ve sýrrý, duâ halinde olmak, sahabeler gibi duâ ile yaþamayý bir hayat tarzý haline getirmektir.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 19 Þevval 1432 Rumî: 4 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýzmir Millî Eðitim Müdürlüðü, baþarýyý arttýrmak için bu yýl yeni bir proje baþlatýyor. Projede, öðrenciler kendi hazýrladýklarý sorularla hem öðrenecek hem de arkadaþlarýnýn öðrenmesini saðlayacak. FOTOÐRAF: AA Soraraköðrenecekler ÝZMÝR DE, ÖÐRENCÝLERÝN SINAVLARDA EN ÇOK ZORLANDIK- LARI MATEMATÝK, TÜRKÇE GÝBÝ DERSLERDE BAÞARIYI ARTTIR- MAK ÝÇÝN SORARAK ÖÐREN YÖNTEMÝ KULLANILACAK. ÖÐRENCÝLERÝN sýnav sonuçlarýna göre zorlandýklarý dersleri tesbit eden Ýzmir Millî Eðitim Müdürlüðü, baþarýyý arttýrmak için bu yýl yeni bir proje baþlatýyor. Projede, öðrenciler kendi hazýrladýklarý sorularla hem öðrenecek hem de arkadaþlarýnýn öðrenmesini saðlayacak. SBS ve üniversiteye giriþ sýnavlarýnýn sonuçlarýný deðerlendiren Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü, öðrencilerin Matematik ve Türkçe derslerinde, diðer derslere göre daha düþük performans gösterdiðini belirledi. Sýkýntýnýn giderilmesi için harekete geçen Müdürlük, bu eðitim öðretim yýlýnda yeni bir proje baþlatacak. Ýl Millî Eðitim Müdürü Mehmet Raðip Üye, yaptýðý açýklamada, matematik ve Türkçe derslerinde baþarýnýn arttýrýlmasý için, öðrencilerin etkin bir rol alacaðý proje hazýrladýklarýný söyledi. Bu yýl, SBS ve üniversiteye girecek öðrencilerle uygulamaya baþlayacaklarý projenin öðrenci sorularýyla yürütüleceðini anlatan Üye, Tüm öðrenciler faal görev alacak. 8 ve 12. sýnýf öðrencileri her eðitim döneminde, öðrendiði konulardan sorular hazýrlayacak. Bu sorulardan bir havuz o- luþturulacak ve zaman zaman yapýlacak sýnavlarla ölçme deðerlendirme yapýlacak. Projenin niteliði, öðrencinin, soru sorma ve cevaplama sürecini birlikte yaþayarak bildiklerini pekiþtirebilmesi ve eksiklerini kendi arkadaþlarýnýn hazýrladýðý sorularda görerek, giderme þansýný yakalamasý diye konuþtu. NOT KORKUSU OLMAYACAK Soru sorabilmenin belli bir bilgiye sahip olmayý gerektirdiðine dikkati çeken Üye, þöyle konuþtu: Eðitim öðretim yýlý içinde bir kaç kez, öðrencilerden o zamana kadar öðrendikleri konularla ilgili 5 soru hazýrlamasýný isteyeceðiz. Öðrenciler taze bilgileriyle sorularý hazýrlayacak, her okulun bir soru havuzu olacak. Havuzdan seçilen sorular, öðrencilere yöneltilecek. Soru hazýrlarken öðrendiklerini hatýrlayan öðrencinin bilgisi yerleþecek. Arkadaþlarýnýn hazýrladýðý sorularla da eksiklerini görecek, öðretmenlerinin desteðiyle eksiklerini giderecek. Ayrýca soru çözmeye yönelik pratik de geliþtirilecek. Çocuklarýn soruyu hazýrlarken de, cevaplarken de öðreneceðini düþünüyoruz. Amacýmýz baþarýyý arttýrýp, öðrencilerin matematik ve Türkçe korkusunu sona erdirmek. Bu sýnavlarla ilgili öðrencilere not verilmeyecek. Not korkusu olsun istemiyoruz. Kitlesel baþarýyý da arttýracaðýmýza inanýyoruz. Ýzmir / aa YEÞÝLAY Mardin de YEÞÝLAY CEMÝYETÝ MARDÝN ÝL TEMSÝLCÝSÝ LÜTFÜ GÜNLÜOÐLU, HÝÇ KÝMSE BU KÖTÜLÜKLERLE MÜCADELEDE TARAFSIZ KALAMAZ. HERKES ELÝNÝ TAÞIN ALTINA KOYMALIDIR DEDÝ. YEÞÝLAY Cemiyeti Mardin Ýl Temsilcisi Lütfü Günlüoðlu, Yeþilay olarak yaptýklarý faaliyetlerin toplumun her kesimini ilgilendirdiðini belirterek, Hiç kimse bu kötülüklerle mücadelede tarafsýz kalamaz. Herkes elini taþýn altýna koymalýdýr dedi. Günlüoðlu, beraberindekiler ile Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoðlu nu makamýnda ziyaret ederek, Yeþilay a destek sözü aldý. Belediye Baþkaný Ayanoðlu nun verdiði destekten dolayý mutlu olduklarýný ve her konuda belediye ile temas halinde olacaklarýný belirten Günlüoðlu, þunlarý söyledi: Baþkanýn destek sözü bizi gerçekten sevindirdi. Bizim Yeþilay olarak yaptýðýmýz faaliyetler toplumun her kesimini ilgilendirmektedir. Hiç kimse bu kötülüklerle mücadelede tarafsýz kalamaz. Herkes elini taþýn altýna koymalýdýr. Özellikle geleceðimizi oluþturacak genç nesiller bizim için çok önemlidir. Gelecek nesillerin saðlýklý olmasý bizim ana hedefimizdir. Hassaten gençlerin büyük oranda sigara ve alkol kullandýðý günümüzde Yeþilay ýn faaliyetleri daha da önem arz etmektedir. Kötü baðýmlýlýklarla mücadeleyi kendisine amaç edinmiþ olan Yeþilay Cemiyeti kamu kurumlarýndan destek alarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu nedenle belediyeler bizim için iþbirliði yapabileceðimiz önemli bir kurumdur. Sayýn Baþkan ýn bize verdiði destek sözünden dolayý kendisine tekrar teþekkür ediyoruz. TÜBÝTAK,Bursa da15yýlda580 projeye331milyonhibeverdi 48 TÜBÝTAK IN 15 yýlda Bursa da toplam 252 firmanýn 580 projesini desteklediði, bu projeler için 331 milyon lira hibe destek saðlandýðý belirtildi. ULUTEK Teknoloji Geliþtirme Bölgesi, dönemi proje sürecinde KOBÝ lerin Ar-Ge ve yenilikçilik yeteneklerinin güçlendirilmesi, proje hazýrlama ve uygulama kapasitelerinin arttýrýlmasý a- macýyla bilgilendirme toplantýsý düzenledi. TÜBÝTAK katýlan Bilimsel Programlar Baþ Uzmaný Bayram Yýlmaz, yaptýðý konuþmada, küresel rekabet þartlarýnda ayakta kalmanýn önemli þartlarýndan birinin, devletin firmalara saðladýðý desteklerden yararlanmak olduðunu belirtti. Yýlmaz, bu yönde TÜBÝTAK ýn kurumlara yüzde 75 e kadar hibeler verdiðini söyledi. Türkiye nin sanayideki yükünü KOBÝ lerin üstlendiðini hatýrlatan Yýlmaz, fikirlerin ürüne dönüþüp insan hayatýný kolaylaþtýrmasý bakýmýndan projelerin önemine vurgu yaptý. TÜBÝ- TAK-TEYDEB Destek Programlarý kapsamýnda yýllarý arasýndaki proje ve destek verilerine iliþkin bilgiler de veren Yýlmaz, þunlarý söyledi: Bu süre zarfýnda Bursa da toplam 391 firma 938 proje ile TÜBÝTAK a baþvurdu. Önerilen projelerin toplam bütçesi 1 milyar 340 milyon TL olup, 252 firmanýn 580 projesi destek kapsamýna alýndý. Bu projeler için toplam hibe desteði olarak 331 milyon TL ö- dendi. Bursa / cihan Lütfü Günlüoðlu YEÞÝLAY A DESTEK GELECEK NESÝLLERÝN SAÐLIÐINI KORUMAKTIR BAÞKAN Ayanoðlu, Yeþilay ýn Mardin de kurulmasýndan duyduðu memnuniyeti ifade ederek, Yeþilay ýn sivil toplum kuruluþlarý arasýnda çok ö- nemli bir yeri vardýr. Türkiye nin en eski derneðidir. Ülke sathýnda yaptýðý icraatlar gerçekten insanlýk için çok önemli bir yer tutar. Yeþilay ýn Mardin de yapacaðý tüm faaliyetlere destek vereceðiz, bu konuda elimizden gelen gayreti göstereceðiz. Bu faaliyetlerle gelecek nesillerin saðlýðý korunacaktýr açýklamasýnda bulundu. Mardin / cihan TSK ve özeleþtiri Tatilimizin ikinci bölümü için sizlerden ayrýldýðýmýz günlerde Türkiye nin bir numaralý gündemi, Genelkurmay eski Baþkaný, e. Org. Iþýk Koþaner in iki ayrý bölüm halinde medyaya servis edilen ses kayýtlarý idi. Bu kayýtlardaki beyanlarýn gerçekten ona ait olup olmadýðý noktasýndaki tereddütler bizzat kendisinin yaptýðý Noktasýna, virgülüne kadar arkasýndayým açýklamasý ile daðýldý. Böylece Koþaner in sözleri, genel çerçevesiyle, bugüne kadar TSK tarihinde görülmemiþ boyutta çarpýcý bir özeleþtiri örneði olarak kayýtlara geçti. Koþaner in Çarpýtýldý dediði bir-iki nokta, i- þin özünü ve esasýný deðiþtirmiyor. Meselâ Balyoz dâvâsýna konu olan belgeler için Ýmha ettik ve çaldýrdýk demediðini, Ýmha edildi dediðini söylüyor. Bundan da, kayýtlardaki ifadelerde geçtiði üzere 1. Ordu yu sorumlu tutuyor olmalý. O konuda asýl üzerinde durduðu nokta, belgelerin nasýl olup da dýþarý sýzdýðý. Ama olayýn suç olan kýsmýnýn bulunmasý ihtimaline de ihtiyat kaydý koyarak dahi olsa kapýyý aralýk tutuyor. Bunun dýþýnda, Ne konuþuyorsak adamlarýn ellerinde diyerek Ergenekon sürecinde belirleyici rol oynayan bilumum ses kayýtlarýnýn doðruluðunu bir anlamda teyid etmesi de çok ilginç. Koþaner, kendisine ait beyanlarda Alnýndan vurulan er için söylediklerinin, intihar ettiði a- çýklanan bir askerle irtibatlandýrýlmasýndan da rahatsýz olmuþ. O askerin intihar ettiði, yargý kararýyla sabit diyor. Ama dâvânýn görüldüðü askerî yargý sürecine iliþkin kuþkular var. Ve konu, askerin ailesi tarafýndan AÝHM e götürüldü. Ve Genelkurmay, Koþaner in Alnýndan vurduk dediði askerin baþkasý olduðunu açýkladý. Bakalým, öbür dâvâda AÝHM ne diyecek? Koþaner in, 35. madde ve OYAK gibi konulardaki sözleri ve Kimse bize akýl öðretemez gibi ifadeleri, klasik asker zihniyetinin yeni örnekleri olarak eleþtirilmesi gereken hususlardan birkaçý. Kurumsal özeleþtiri baðlamýnda söyledikleri ise, gerek yeni TSK yönetimi, gerekse ve özellikle sivil irade tarafýndan tek tek mercek altýna alýnýp enine boyuna irdelenmesi, sorumlularýndan hesap sorulmasý, devam ve tekrarýna ise asla izin verilmemesi gereken vahim yanlýþlarý ele veriyor. Bilhassa terör mücadelesinin verildiði bölgelerdeki sevk, idare, tedbir, koordinasyon... hatalarýnýn kesinlikle ve âcilen üzerine gidilmesi þart. Türkiye bu meseleleri asla geçiþtirmemeli ve sonraki günlerde öne çýkan baþka gündem maddeleriyle örtbas edilmelerine de izin vermemeli. Koþaner in özeleþtirilerinde ifadesini bulan vahim yanlýþlar saðlam ve kalýcý çözümlerle düzeltilmeden ne terörle mücadele baþarýya ulaþabilir, ne de Doðu Akdeniz de Türk gemilerinin seyrü sefer planlarý doðru düzgün hayata geçirilebilir... Org. Necdet Özel in geliþiyle birlikte Genelkurmay ýn dilinde meydana gelen deðiþimi, Tanrý yerine Allah isminin kullanýlmaya baþlanmasý üzerinden takibe devam ediyoruz. Ancak bu noktada zikzaklar ve çeliþkiler yaþanýyor. Meselâ 31 Aðustos ta Hürriyet te yan yana çýkan iki taziye ilânýndan birinde Kara Kuvvetleri Komutanlýðý, þehit olan personeli için Tanrý dan rahmet dilerken, hemen yanýndaki ilânda Jandarma Genel Komutanlýðý Allah tan rahmet dileriz ifadesini kullanýyor. Ertesi gün yine ayný gazetede, 85 yaþýnda vefat eden Genelkurmay eski Baþkanlarýndan, e. Org. Necip Torumtay için Genelkurmay adýna verilen ilânda da Tanrý dan rahmet ifadesi tercih ediliyor. Oysa ayný Genelkurmay, Çukurca daki 9 þehit için yaptýðý açýklamada Allah tan rahmet dileriz demiþti. Torumtay ilânýnda yine Tanrý ya dönülmesi ne anlama geliyor? Karargâh, Allah tercihine intibak edemeyip, zühul eseri olarak da olsa, eski kalýplara devam alýþkanlýðýný býrakamadý mý? 31 Aðustos-13 Eylül arasýndaki mail mesajlarýný teknik bir problem sebebiyle alamadýk. O arada mesaj gönderen olduysa, tekrar göndersin.

4 ÖNDER Ýmam Hatip Liseleri Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði, YÖK Baþkaný Yusuf Ziya Özcan ýn, 28 Þubat sürecinde meslek liselerine karþý geliþtirilen ve 13 yýldýr yürürlükte olan katsayý adaletsizliðinin katsayýnýn tamamen kaldýrýlacaðý yönündeki açýklamasýný memnuniyetle karþýladý. ÖNDER, geliþmelerin sadece bununla sýnýrlý kalmayýp kesintisiz eðitimin de gözden geçirilerek gerekli düzenlemelerin yapýlmasýný talep etti. ÖNDER den yapýlan a- çýklamada, YÖK Baþkaný Özcan ýn açýklamasýyla, 28 Þubat sürecinde meslek liselerine karþý geliþtirilen katsayý formülünün tarihe karýþacaðý ifade edildi. ÖNDER in yakýndan takip etitiði ve 13 yýldýr yürürlükte olan bu haksýz uygulamanýn son bulmasýný büyük bir sevinçle karþýladýðý belirtilen açýklamada, þu ifadelere yer verildi: Geliþmelerin sadece bununla sýnýrlý kalmayýp kesintisiz eðitimin de gözden geçirilerek gerekli düzenlemelerin yapýlmasýný temenni ediyoruz yýlýndan itibaren üniversiteye giriþ sýnavlarýnda i- mam hatip ve meslek lisesinde okuyan öðrenciler ile genel liselerdeki öðrencilerin eþit þartlarda sýnava tabi tutulmalarý geç kalýnmýþ bir dönüþtür. Bu uygulama ile sýnýrlý kalýnmayýp ayný orada haksýzlýk yapýlan kesintisiz eðitim de son bulmalý. Ýmam-Hatip Liselerinin en popüler olduðu dönemde okuyan öðrenci sayýsý 200 bini geçmezken bugün 0,3 lük makas farkýna raðmen sýnýrlý kontenjanýn iki katý yapýlan baþvurular ile birçok okulda yerin kalmamasý ve bina yetersizliði bize, geç kalýnmýþ uygulamanýn ne denli yerinde bir karar olduðunu gösteriyor. Eðitimdeki antidemokratik izlerin silinmesinde katký saðlayan YÖK e en büyük desteði siyasilerin vermesini ümit ediyoruz. E- þitlikçi, adil bir düzenlemeye hiçbir siyasinin karþý çýkmayarak 2547 Sayýlý Yüksek Öðretim Kurulu Kanunu nun 45. Maddesinde yer alan katsayý ifadesinin dahi mevzuattan kaldýrýlmasýna destek olmalýdýr. Ýstanbul / Yeni Asya 4 Y HABER Kýzýlay, bugün yeni baþkanýný seçiyor TÜRK Ký zý la yý O la ða nüs tü Ge nel Kon gre si nde Ge nel Baþ kan lýk i çin Ge nel Baþ kan Ve ki li Ah met Lüt fi A kar ýn tek a day o la ca ðý bil di ril di. Türk Ký zý la - yý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Te kin Kü çü ka - li nin sað lýk so run la rý dolayýsýyla gö re vin den is ti fa et me si ü ze ri ne Ge nel Mer kez Yö ne tim Ku ru lu nun a cil o la rak top lan dý ðý ve ge nel baþ kan se çim li tek mad de lik O la ða nüs tü Ge nel Kon gre ka ra rý al dý ðý bil - di ril di. Ka rar ge re ði, Türk Ký zý la yý nýn O la ða nüs tü Ge nel Kon gre si nin bu gün An ka ra Bil kent O tel ger - çek leþ ti ri le ce ði be lir ti len a çýk la ma da, kon gre ye ül ke ge ne li ne ya yýl mýþ 769 þu be den 1500 e ya kýn de le ge - nin ka tý la ca ðý i fa de e dil di. Ge nel Baþ kan lýk gö re vi i - çin ha len Ge nel Baþ kan Ve kil li ði gö re vi ni yü rü ten Ah met Lüt fi A kar a Ge nel Mer kez Yö ne tim Ku ru lu ü ye le rin ce tam des tek ve ril di ði bil di ri len a çýk la ma da, ký sa dö nem de yurt ge ne lin de böl ge top lan tý la rý dü - zen le ye rek þu be le rin de des te ði ni a lan A kar ýn tek a - day ol du ðu be lir til di. An ka ra / a a Kesintisiz eðitim engeli de kalksýn YÖK BAÞ KA NI, ÖSS'DE KAT SA YI HAK SIZ LI ÐI NIN GE LE CEK YIL DAN Ý - TÝ BA REN KAL DI RI LA CA ÐI NI A ÇIK LAR KEN, ÝL KÖÐ RE TÝM DE KÝ ANTÝDEMOKRATÝK KE SÝN TÝ SÝZ E ÐÝ TÝ MÝN DE SON BUL MA SI ÝS TEN DÝ. ÖNDER Baþkaný Hüseyin Korkut 28 Þubat sürecinde geliþtirilen ve 13 yýldýr yürürlükte olan "katsayý" adaletsizliði çok sayýda meslek lisesi öðrencisini maðdur etti. Di ya net ten Af ri ka i çin ye ni kam pan ya DÝYA NET Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör - mez, Kur ban kam pan ya mýz, So ma li baþ ta ol mak ü ze re Af ri ka a ðýr lýk lý o la rak yü rü ye cek de di. Gör mez, Af ri ka i çin dü zen le nen kam pan ya lar da top la nan yar dým la ra i liþ kin ba sýn top lan tý sýn da, Her Ev den Bir Fit re Bir Ze kât Af ri ka ya i le So ma li de Bay ram Yap sýn kam pan - ya la rý na Türk mil le ti nin yo ðun il gi gös - ter di ði ni be lirt ti. Ge çen yýl lar da Tür ki ye Di ya net Vak fý nýn ve ka le ten kur ban kes - me kam pan ya la rý na yurt i çin den ve yurt dý þýn dan yo ðun ta lep ol du ðu nu an la tan Gör mez, bu yýl ve ka let le kur ban kam - pan ya sý nýn So ma li baþ ta ol mak ü ze re Af ri ka a ðýr lýk lý yü rü tü le ce ði ni bil dir di. Bu se ne ki ve kâ let le kur ban ke si mi kam pan - ya sý na da ha yo ðun il gi bek le di ði ni vur gu - la yan Gör mez, þun la rý kay det ti: Þim di - den bü tün ar ka daþ la rý mý za bu kam pan - ya ya ve re ce ði des tek ten do la yý te þek kür e di yo rum. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý mýz, Tür ki ye Di ya net Vak fý mýz bü tün bi rim - le ri ni ha zýr ha le ge tir sin. Mil le ti mi zin kur ban kam pan ya sý na gös te re ce ði il gi - nin de çok yük sek o la ca ðý ný bi li yo rum, ha zýr lýk la rý mý zý o na gö re ya pa lým. Mo ga - di þu da þim di den kur ban ke si mi i çin alt ya pý ha zýr lýk la rý na baþ la ma ta li ma tý ný ve - ri yo rum. Tür ki ye i çin de çe þit li ku rum ve ku ru luþ lar la gö rü þe rek bu nun alt ya - pý sý ný ha zýr ha le ge ti re lim, çün kü alt ya - pý mýz bel ki 40 bin, 50 bin, 60 bi ne ha zýr - dý, a ma þim di i na ný yo rum ki mil le ti miz da ha bü yük il gi gös te re cek tir. Alt ya pý - mý zý o na gö re ha zýr la ya lým. Gör mez, ü - çün cü kam pan ya nýn ta ný tým ha zýr lýk la rý - nýn sür dü ðü nü be lir te rek, slo ga nýn da ha son ra a çýk la na ca ðý ný söy le di. An ka ra / a a 5 mah kûm ya na rak öl dü KAY SE RÝ NÝN Pý nar ba þý il çe sin de bir ce za e vi na kil a ra cýn da çý kan yan gýn da 5 tu tuk lu ve hü küm lü ya na rak öldü. A lý - nan bil gi ye gö re, Van dan Ýs tan bul a git - mek te o lan 34 BL 2564 pla ka lý ce za e vi na kil a ra cý, dün sa at da Kay se ri- Ma lat ya ka ra yo lu nun Ka ra ku yu Kö yü mev kiin de se yir ha lin dey ken yan ma ya baþ la dý. A lev le rin fark e dil me si ü ze ri ne a raç dur du rul du. As ker ler, bir den þid - det li bir þe kil de yük se len a lev ler se be biy - le 5 tu tuk lu ve hü küm lü nün bu lun du ðu na kil a ra cý nýn ka pý sý ný aç ma ya ça lýþ tý an - cak ba þa rý lý o la ma dý. Þid det li a lev ve du - man dan et ki le nen mah kûm lar a raç ta ya na rak can ver di. Þo ka gi ren as ker le re o lay ye ri ne ge len 112 A cil Ser ris e kip le ri, it fa i ye ve jan dar ma e kip le ri te sel li et - me ye ça lýþ tý lar. As ker le rin, ce za e vi na kil a ra cýn da bu lu nan mah kûm la rý kur ta ra ma dýk la rý i çin bü yük ü zün tü duy duk la rý ve þo ka gir dik le ri göz len - di. Yan gýn da ce za e vi na kil a ra cýn da bu lu nan Ab dül set ter Öl mez (35), Si - nan Aþ ka (18), Ýs met E vin (33), A kif Ka ra ba lý (24) ve Me de ni De mir (47) öldü. Pý nar ba þý Cum hu ri yet Sav cý sý o - lay ye rin de in ce le me ler de bu lun du. Pý nar ba þý Kay ma ka mý Meh met Ö zel, yap tý ðý a çýk la ma da, Van dan Ýs tan - bul a git mek te o lan ce za e vi na kil a ra - cýn da çý kan yan gýn da 5 mah kû mun öldüðünü be lir te rek, Üz gü nüz, bir te - rör sal dý rý sý de ðil. 5 mah kûm va tan da - þý mý zýn öldüðü ü zü cü bir o lay, mo tor a rý za sýn dan kay nak lan dý ðý sa ný lan bir yan gýn so nu cu ü zü cü bir o lay mey da na gel miþ di ye ko nuþ tu. Pýnarbaþý / a a Ba ðýþ, Pe res ko nu þur ken sa lo nu terk et ti UK RAY NA NIN Yal ta þeh rin de ül ke yi AB ye ya kýn laþ týr mak a ma cýy la dü zen - le nen Uk ray na ve Dün ya: Or tak Teh - dit ler, Or tak Bir Ge le cek i sim li 8. Yal - ta yýl lýk top lan tý sýn da Tür ki ye yi tem sil e den AB Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E - ge men Ba ðýþ, Ýs ra il Dev let Baþ ka ný Þi - mon Pe rez in söz al dý ðý sý ra da Ge nel Ku rul sa lo nu nu terk et ti. Ta ri hî Yal ta kon fe ran sý nýn ya pýl dý ðý Li va di a Sa ra - yý nda Uk ray na Cum hur baþ ka ný nýn a - çý lýþ ko nuþ ma sý i le baþ la yan kon fe ran - sa ko nuþ ma cý o la rak da vet li o lan AB Ba ka ný Ba ðýþ, Ge nel Ku rul o tu ru mun - da Uk ray na Cum hur baþ ka ný nýn a çý lýþ ko nuþ ma sý ný din le di. Ba ðýþ, Ýs ra il Dev - let Baþ ka ný Pe rez e söz ve ril di ði sý ra da i se Ge nel Ku rul sa lo nu nu terk e de rek, Pe rez i din le me di. Av ru pa nýn ge le ce - ði nin e le a lýn dý ðý kon fe ran sa Ba kan Ba ðýþ ýn ya ný sý ra, AB Ge niþ le me Ko - mi se ri Ste fan Fü le, Ýn gil te re nin es ki Baþ ba ka ný Tony Bla ir, Po lon ya nýn es - ki Cum hur baþ ka ný A le xan der Kwas - ni ews ki, Ýs veç Dý þiþ le ri Ba ka ný Carl Bildt ka týl dý. Ba ðýþ, kon fe rans çer çe ve - sin de bu gün Tür ki ye nin AB ü ye lik sü re cin de ki de ne yim le ri ni ve AB ül ke - le rin den bek len ti le ri ni an la tan bir su - nuþ ya pa cak. Kon fe rans ta AKPM Baþ - ka ný Mev lüt Ça vu þoð lu da in san hak la - rý ve de mok ra tik leþ me ko nu lu bir pa - nel de yer a la cak. Yalta / a a SEN DÝ KA LAR DAN DES TEK YÖK Baþ ka ný Yu suf Zi ya Öz can ýn, 28 Þu bat ü rü nü kat sa yý nýn ta ma men kal dý rý la ca ðý yö nün de ki a çýk - la ma sý na sen di ka lar dan des tek gel di. E ði tim Bir Sen Ge nel Sek re te ri Ah met Ö zer, 28 Þu bat la e ði - ti me giy di ri len de li göm le ði ne i liþ kin ya sal dü zen - le me bir an ön ce çý ka rý la rak, e ði tim de fýr sat e þit li ði tek rar sað lan ma lý dýr de di. De mok rat E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý i se ko - nu nun i mam ha tip le re in dir gen me si nin bütün genç le re ya pý la cak bir hak sýz lýk ol du ðu nu vur gu la - ya rak, Kat sa yý ka ra rý nýn kal dý rýl ma sý ül ke miz a dý - na ha yýr lý bir a dým o la rak a ný la cak týr di ye ko nuþ tu. YÖK, ü ni ver si te ye gi riþ sý na výn da yer - leþ tir me pu an la rý nýn he sap lan ma sýn - da kul la ný lan kat sa yý nýn kal dý rýl ma sý i - çin ça lýþ ma baþ lat tý. E di ni len bil gi ye gö re, YÖK de kat - sa yý nýn kal dý rýl ma sý na i liþ kin ça lýþ ma yü rüt mek ü ze re bir ko mis yon o luþ tu - rul du. Ko mis yon, 2547 sa yý lý Yük se - köð re tim Ka nu nu nun 45. mad de sin - de yer a lan kat sa yýy la il gi li dü zen le - me nin kal dý rýl ma sý na i liþ kin ka nun tas la ðý ha zýr lý yor. Mev cut Ka nun un Yük se köð re ti me Gi riþ mad de sin de, Bir mes le ðe yö ne lik prog ram lar uy - gu la yan li se le rin me zun la rý, Yük se - köð re tim Ku ru lu ta ra fýn dan be lir le ne - cek ay ný a lan da bir yük se köð re tim ku - ru mu na gi rer ken, ba þa rý not la rý ay rý ca tesbit e di le cek bir kat sa yý i le çar pýl - mak su re tiy le de ðer len di ri le rek, gi riþ sý na vý pu an la rý na ek le nir hük mü yer a lý yor. Ü ni ver si te ye gi riþ sý na výn da öð ren ci le rin yer leþ tir me pu an la rý he - sap la nýr ken ken di a la nýy la il gi li prog - ram ter ci hin de A ðýr lýk lý Or ta öð re tim Ba þa rý Pu an la rý (A OBP) 0,15 kat sa yý - sýy la, a lan dý þý ter cih te i se 0,12 kat sa yý - sýy la çar pý lý yor. An ka ra / a a CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, Ü ni ver - si te le ri ni te lik li ü ni ver si te ha li ne ge tir mek, dün ya ça pýn da ken di a la nýn da ki ü ni ver si te - ler le mu ka ye se e de bi lir ha le ge tir mek he pi - mi zin en ö nem li mis yo nu ol ma lý dýr. Bu nun - la il gi li ge re kir se A na ya sa baþ ta ol mak ü ze re YÖK ya sa la rýn da de ði þik lik yap ma az mi ve ka rar lý lý ðýn da yýz de di. Ýs tan bul Tek nik Ü ni - ver si te si (Ý TÜ) A ka de mik Yý lý a - çý lýþ tö re ni, ü ni ver si te nin A ya za ða Yer leþ ke - si nde ki Sü ley man De mi rel Kül tür Mer ke - zi nde ya pýl dý. Tö re nin a çý lý þýn da ko nu þan Cum hur baþ ka ný Gül, Tür ki ye nin e sas gü - cü nün in san kay na ðýn dan gel di ði ni ve böy le o la ca ðý ný be lir te rek þun la rý söy le di: Bir çok ül ke nin ta biî kay nak la rý, baþ ka zen - gin lik le ri o la bi lir, Tür ki ye nin de var a ma so - nuç ta en ö nem li üs tün lük, en ö nem li kay nak in san kay na ðýn dan gel mek te dir. Ýn san kay na - ðý zen gin ve ni te lik li o lan ül ke ler ge rek ti ðin de do ðal kay nak nok san lý ðý ný çok ko lay þe kil de ta mam la ya bil mek te dir. Bu nun ör nek le ri de dün ya da çok tur. Ni te lik li in san ye tiþ tir mek de i yi ü ni ver si te i le müm kün ol mak ta dýr. Ý yi ü ni - ver si te le rin na sýl o la ca ðý na i liþ kin dü þün ce le ri - mi, bir çok de ði þik or tam da pay laþ mý þým dýr. Ü ni ver si te nin sa yý sý nýn çok lu ðu gü zel dir, i yi - dir. Öð ren ci le rin, genç le rin ö nün de çok sa yý - da kon ten jan la rýn ol ma sý i yi dir, a ma ü ni ver si - te le ri ni te lik li ü ni ver si te ha li ne ge tir mek, dün - ya ça pýn da ken di a la nýn da ki ü ni ver si te ler le mu ka ye se e de bi lir ve bun da ye ri ve is mi o lan ü ni ver si te ha li ne ge tir mek he pi mi zin en ö - nem li mis yo nu ol ma lý dýr. Bu nun la il gi li ge re - kir se A na ya sa baþ ta ol mak ü ze re YÖK ya sa la - rýn da de ði þik lik yap ma az mî ve ka rar lý lý ðýn da - yýz. Ö nü müz de ki sü reç te bu nun la il gi li bir çok de ði þik lik ya pýl dý ðý ný da gö re ce ðiz. Çün kü son yýl lar da e pey ce bir de ne yi mi miz var dýr. Bu de ne yim Türk ü ni ver si te le ri nin re ka bet te ya rý þa gir me si, e ner ji ve mo ti vas yon la rý ný bu ya rýþ tan al ma la rý ve bu nun i çin de bi raz da ha es nek ü ni ver si te i da re si yö ne tim le ri nin ku rul ma sý ge rek ti ði ni hem ü ni ver si te öð re - tim ü ye le ri, hem si ya set çi ler, hem de bu iþ le il gi le nen her kes kav ra mýþ ve an la mýþ va zi - yet te dir. Þim di dö nem, bu dö nem dir. Tür - ki ye na sýl son 10 yýl i çin de ken di si ni ye ni le - diy se, baþ ta kro nik prob lem le ri o lan ve ta - ma men kon trol dý þý ha le ge len e ko no mi si ni ra yý na koy duy sa, o na dýy sa, e ði tim sis te mi ni ve bu sis tem i çin de ü ni ver si te sis te mi ni de göz - den ge çi rip, bu nu tek rar ye ni den bir yö rün ge - ye o turt mak zo run da dýr. Ýs tan bul / a a Gül: De ði þik lik te ka rar lý yýz KOR KUT: 13 YIL DA BÝR ÇOK ÖÐ REN CÝ MAÐ DUR OL DU KO NU YU de ðer ler di ren ÖN DER Ge nel Baþ ka - ný Hü se yin Kor kut, bu hak sýz lý ðýn sa de ce ÝHL le re de ðil bütün mes le kî li se li le re kar þý ya pý lan zo run lu ve da yat ma cý bir zih ni ye tin ü rü nü ol du ðu nu söy le di. Geç de ol sa yan lýþ - tan dö nül me si nin mem nun e di ci bu lan Kor - kut, ÖN DER o la rak 1998 den be ri bu da yat - ma nýn dü zen len me si i çin ça ba sarf e di yo ruz. Bu sü reç te bir çok öð ren ci ve a i le mað dur ol - muþ tur. 0,3 lük ma kas la i ki ka tý ar tan baþ vu - ru lar gös te ri yor ki a i le ler ço cuk la rý na ÝHL a ra cý - lý ðý i le top lum sal de ðer le ri ve din öð re ti mi ni ver mek is ti yor. Bu da din e ði ti mi nin ne de re ce ö nem li ol du ðu nu gös te ri yor. Tüm or ta öð re - tim de zo run lu ders o lan din kül tü rü ve ah lâk bil gi si nin ya ný sý ra din öð re ti mi de seç me li ders o la rak ve ril sin. Din e ði ti mi nin res mi or - tam lar da ve ril me si yüz de 99 u Müs lü man o - lan hal ký mý zýn en te mel hak ký dýr de di. Baþ - kan Kor kut, bir an ev vel ge liþ miþ ül ke ler de ki gi bi ke sin ti siz e ði tim ha ta sýn dan da dö nül - me si ge rek ti ði ni be lir te rek, Yan lýþ uy gu la ma - dan dö nül me se mem nun e di ci bu nun ya nýn - da bir bu ka dar yan lýþ o lan ke sin ti siz e ði tim yan lýþ lý ðýn da da dö nül me li dir di ye ko nuþ tu. YÖK, komisyon oluþturdu Tatil biter, eðitimin derdi bitmez Na sip ol du, bu yýl ki iz ni mi zi de Ka ra de - niz in þi rin il çe si Ça ye li nde ki kö yü müz - de ge çir dik. Mem le ke ti miz de bu lun du - ðu muz es na da im kân bul duk ça siz ler le yi ne bu sü tun lar da bu luþ ma ya gay ret et tik. Her ye rin ol du ðu gi bi Ka re de niz in de ken di - si ne has sý kýn tý la rý, dert le ri ve prob lem le ri var. Ge çi mi ni çay ü re ti miy le sür dü ren ü re ti ci le rin çö züm bek le yen dert le ri var. Fýr sat bul duk ça o ko nu la ra da i þa ret et me ye ça lý þý rýz, a ma Tür ki - ye nin ça re bu lu nun ca ya ka dar de ðiþ me me si ge re ken te mel bir me se le si var: E ði tim. E ði tim me se le si yaz ta ti li bo yun ca da gün de - mi meþ gul et ti. Ö nü müz de ki gün ler de na sip o - lur sa mil yon lar ca öð ren ci sý nýf la rý dol du ra cak ve e ði tim yi ne gün de mi meþ gul e de cek. E ði tim ko nu su nun tar tý þýl ma sý nýn, ça re bu lun ma sý na ve si le ol ma sý ný en baþ ta te men ni e de lim. Her dar be dö ne min de ol du ðu gi bi post-mo - dern dar be 28 Þu bat 1997 sü re cin de de e ði tim ko nu sun da çok cid dî ha ta lar ya pýl dý. Ke sin ti - siz e ði tim de ni le rek ço cuk la rý mý zýn ter cih le ri en gel len di. 5+3 yýl þek lin de o lan il köð re tim uy - gu la ma sý top lam da ke sin ti siz o la rak 8 yýl ol du. Bu uy gu la ma en baþ ta din e ði ti mi ni en gel le di. Ýl köð re tim 5. sý nýf tan son ra i mam ha tip li se le - ri ne gi diþ, plan lý o la rak en gel len di ve yi ne ço - cuk la rý mý zýn kü çük yaþ ta Kur ân öð ren me si ne ma ni o lun du. Her ne ka dar Tür ki ye yi i da re e - den ler Hiç kim se nin Kur ân öð ren me si ne en - gel ol ma dýk de miþ ol sa da, uy gu la ma fark lý ol - du. Yaz ay la rýn da Kur ân o ku ma yý öð ren mek i - çin ca mi le re gi den ço cuk la rý mýz Ya þýn kü çük, bü yü yün ce gel de nil mek su re tiy le ev le re, so - kak la ra ge ri gön de ril di. Ta biî ki bü tün bu uy gu la ma lar yan lýþ tý ve mil - let nez din de i ti bar gör me di, red de dil di. 28 Þu - bat sü re ci nin ü ze rin den yýl lar geç tik çe, Tür ki - ye yi i da re e den le rin de o gün ler de ya pý lan yan - lýþ lar dan ge ri a dým at tý ðý ný gö rü yo ruz. Yan lýþ lar - dan bi ri de, mes lek li se le ri nin is te dik le ri ü ni ver - si te ye gir me le ri ne en gel o lan kat sa yý uy gu la ma - sý i di. Bu uy gu la ma, i mam ha tip li se si me zun la - rý nýn ö nü nü kes mek i çin uy gu la ma ya ko nul - muþ tu, a ma bu yol da di ðer mes lek li se si me zun - la rý da mað dur ol du. Ge çen yýl kýs mî bir dü zen - le me ya pýl mýþ tý, þim di i se bu uy gu la ma nýn ta - ma men kal dý rý la ca ðý i fa de e di li yor. Geç kal mýþ bir a dým ol mak la bir lik te, bu doð ru a dý mý a tan - la rý teb rik et mek lâ zým. Çün kü ha ta dan dön mek bir fa zi let tir, ve lev ki geç ka lýn mýþ ol sun... On yý lý aþ kýn bir sü re dir uy gu la nan fark lý kat - sa yý ku ra lý, bin ler ce ki þi yi mað dur et ti. O gün - ler de de bu uy gu la ma ya i ti raz e dil miþ ti, bu gün de e di li yor. Ne var ki, i ti raz lar bu gü ne ka dar din len me di. Þim di bu yan lý þýn so na e re ce ði i fa de e di li yor. Pe ki, ke sin yan lýþ o lan bu uy gu la ma se - be biy le mað dur o lan bin ler ce ki þi nin hak ký ný kim ö de ye cek? Ü ni ver si te im ti han la rýn da so ru - la rýn ta ma mý ný yap tý ðý hal de fark lý kat sa yý uy - gu la ma sý i le key fî bir su ret te ö nü ke si len ve is te - di ði ü ni ver si te ye gi re me yen mes lek li se si me - zun la rý na bu du ru mu kim, na sýl an la ta cak? Ge rek ba þör tü sü ya sa ðý ve ge rek se mes lek li - se si me zun la rý na fark lý kat sa yý uy gu la ma sý çok sa yý da öð ren ci ve ve li yi mað dur et miþ tir. Ay ný þe kil de ke sin ti siz 8 yýl e ði tim uy gu la ma sý da çe þit li mað du ri yet le re se bep ol muþ tur. Kat sa yý yan lý þýn dan ge ri a dým a týl dý ðý na gö re, ke sin ti - siz 8 yýl e ði tim yan lý þýn dan da ge ri a dým a týl - ma lý dýr. Ke sin ti siz 8 yýl uy gu la ma sý da bil has sa din e ði ti mi ni o lum suz þe kil de et ki le miþ, ve li ve öð ren ci le ri mað dur et miþ tir. Ya rýn bir gün bu yan lýþ tan da mut la ka ya vaz ge çi le cek ya da ýs lâh e di le cek, a ma in þâ al lah geç ka lýn mýþ ol maz...

5 Y HABER 5 Yurt, burs baþvurularý 19 Eylül'de baþlayacak YURT, burs, öðrenim ve katký kredisi baþvurularý 19 Eylül'de baþlayacak. Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Hasan Albayrak'ýn yaptýðý yazýlý açýklamaya göre, yüksek lisans, doktora, dikey geçiþ, yatay geçiþ ve özel yetenek öðrencileri, YÇS sonucu bir yükseköðretim programýna yerleþenler, askeri okullardan saðlýk sebebiyle elenip bir yükseköðretim programýna yerleþtirilenler, yurt dýþýnda yüksek öðrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý ara sýnýf öðrencilerinden lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora ve özel yetenek öðrencilerinin burs ve öðrenim kredisi baþvurularýný 19 Eylül-2 Ekim (2 Ekim dahil) tarihleri a- rasýnda yapabilecek. KKTC Lefke Yurdunda barýnmak isteyen ara sýnýf lisans, ön lisans öðrencileri, yüksek lisans, doktora, özel yetenek öðrencilerinin yurt baþvurularý da ayný tarihler arasýnda gerçekleþtirilecek. Ankara / aa CHP li Tekin, Baþbakan a demokrasi kitabý gönderdi CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gürsel Tekin, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a posta yoluyla iki kitap gönderdi. Dün sabah saatlerinde Ýstanbul Milletvekili Melda Onur ile Mithatpaþa Postanesi ne gelen Tekin, Baþbakan a, Server Tanilli nin Nasýl Bir Demokrasi Ýstiyoruz kitabýyla Alain Touraine nin Demokrasi Nedir kitabýný gönderdi. Tekin, her iki kitaptan da alýntýlar yaptýðý konuþmasýnda, kitaplarda, demokrasiyle ilgili önemli vurgular olduðunu söyledi. Tekin, kitaplarýn, Baþbakan ýn Arap dünyasýna verdiði laiklik mesajýyla da ilgili çok önemli mesajlar içerdiðini kaydetti. Gazetecilerin kitaplarýn bazý bölümlerinin ayraçlarla iþaretlenmiþ olduðunu sormalarý üzerine Tekin, Özellikle önemli vurgu yapýlacak bölümleri, sayýn Baþbakan ýn daha rahat okumasý amacýyla iþaretledik dedi. Ankara / aa Avcýlar Belediyesi nde rüþvet e 2 tutuklama AVCILAR Belediyesinde rüþvet alýndýðý iddiasýyla düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnarak adliyeye sevk edilen 31 kiþiden 2 si tutuklandý. Ýstanbul Malî Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðünce Belediyede yürütülen ruhsat iþlemleri sýrasýnda rüþvet alýndýðý ve görevin kötüye kullanýldýðý iddiasýyla gözaltýna 31 þüpheliden zabýta memurlarý olan F.K. ile Ç.S, Küçükçekmece Adliyesinde çýkartýldýklarý nöbetçi mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine konuldu. Diðer þüphelilerden 21 i, savcýlýk sorgularýnýn ardýndan, 8 i de çýkartýldýklarý mahkeme tarafýndan tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Ýstanbul / aa Þemdinli de KCK ya 8 gözaltý HAKKÂRÝ NÝN Þemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK nýn þehir yapýlanmasý olan KCK ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 kiþi gözaltýna alýndý. Alýnan bilgiye göre, Ýlçe Terörle Mücadele Þubesi ekipleri, þehir merkezindeki deðiþik mahallelerde ve ilçeye baðlý Altunsu Köyündeki bazý adreslere, sabah saatlerinde eþ zamanlý operasyon düzenledi. Terör örgütü PKK nýn þehir yapýlanmasý olan KCK ya yönelik operasyonda, bir belediye yetkilisi ile bir partinin ilçe yöneticinin de aralarýnda bulunduðu 8 kiþi gözaltýna alýndý. Þemdinli / aa Ödenen bedeller unutturulmamalý Ýlköðretim ve ortaöðretimde okullar pazartesi günü açýlýyor. Milyonlarca öðrenci, yüz binlerce öðretmen 2012 Haziran ýna kadar yoðun bir tempoda eðitim-öðretim faaliyeti içine girecek. Yüz binlerce öðretmen görevini yapmaya baþlarken binlerce öðretmen ise yakýn tarihte uðradýklarý maðduriyetleri giderilmediði için öðrencileri ile buluþamayacak. Bilhassa 28 Þubat sürecinde özlük haklarý ellerinden alýnan ve görevlerine son verilen binlerce maðdur öðretmenden bahsediyoruz Ýþte Eðitimciler Birliði Sendikasý da bu haksýzlýðýn tekerrür etmemesi için baþta 28 Þubat süreci olmak üzere darbe dönemlerinde bedel ödeyenlerin katýlabilecekleri Ödenmiþ Bedeller Unutulmasýn hatýra yarýþmasý düzenliyor. Bu yarýþmanýn duyurulmasý amacýyla düzenlenen toplantýya, baþörtüsü maðduru olan öðretmenlerden Þirin Çevik ve Canan Aydýn Býçak, týp eðitimini Türkiye de tamamlayamayan ve yurtdýþýnda eðitim aldýktan sonra doktor olabilen Hacer Yýlmaz ile YAÞ kararlarý ile ordudan atýlan Prof. Dr. Ahmet Alper ve eski bakan ve yazar Hasan Celal Güzel katýlarak, 28 Þubat sürecinde yaþadýklarýný anlattýlar. Canan Aydýn Býçak çalýþma hayatýnda hâlâ sýkýntýlarýn yaþandýðýný ve kendisinin aftan sonra hizmetli kadrosu ile iki yýl görev yapmak zorunda kaldýðýný anlatmasý dikkat çekiciydi. Törende konuþan, Ahmet Gündoðdu ise devletin 28 Þubat ta maðdur olanlara bir özür borcu olduðunu söylerken, Haklarý iade edilmeyen hiçbir maðdur kalmamalýdýr. Hukuk devletinden beklentimiz, þimdiye kadar bedel ödetenlerin de bedel ödemesini saðlamak, a- daleti tesis etmek ve vicdanlarýn rahatlamasý için hukukun gereðinin yapýlmasýdýr diye konuþmasý da bir gerçeðin altýný çiziyordu. * * * Bu vesile ile 28 Þubat maðdurlarýndan biri olan eþim Sultan Kara nýn yaþadýklarýnýn çok küçük bir kýsmýný tam 13 yýl sonra kendi ifadelerinden burada aktarmak istiyorum. Aslýnda bu süreci ve maðduriyetleri hep beraber yaþadýk. Takdir edersiniz ki, eþinizin sýkýntýsý sizin de sýkýntýnýz oluyor. Biz ailecek hissettik bu maðduriyeti. Her ne kadar bu köþede bu konuda yazmak çok kolay olmasa da, ileride bu gibi sýkýntýlarýn tekrar yaþanmamasý ve bir bakýma tarihe not düþmek a- dýna yazmakta fayda gördüðüm için aktarmak istiyorum. Eþim, o süreçte yaþadýðý soruþturma eziyetlerini hâlâ dün gibi hatýrlýyor. Aslýnda mesleði gazetecilik... Ama çocuklarýna daha uzun zaman ayýrabilmek için öðretmenlik yapmak istemiþti. Ancak bir buçuk senelik öðretmenlik hayatý boyunca defalarca soruþturma geçiren, asaleti bir buçuk yýl boyunca bir türlü onaylanýp memur yapýlmayan Sultan Kara, gazetecilikte de baþörtülü olduðu i- çin defalarca maðdur edildi... (Gerçi kendisi bu maðdur kelimesinin kullanýlmasýný pek istemiyor.) Baþörtülü olduðu için milliyetçi bir gazeteden atýlan, Meclis e sokulmayan, Meclis te basýn toplantýsýný izlemesine izin veren polislerin oradaki görevlerinden alýnarak, baþka bir noktaya adeta sürülerek görevlendirilmelerine varana kadar bir çok garip uygulamaya þahit olduðumuz bir gazetecilik hayatý oldu. Þu anda ise özel sektörde yine mesleðiyle alâkalý bir görev yürütüyor Bir buçuk senelik öðretmenlik hayatýný dün gibi en ince ayrýntýsý kadar hatýrlayan ve anlatan Sultan Kara, Çoðu insan dik duramadýlar. 28 Þubat ta bizim dindar kamu görevlilerimiz ciddî mânâda çok etkilendi. Sivil kesim de etkilendi, ama kamuda bunun etkisi çok fazla oldu. Kamuda görev yapan insanlarýn çok azý dik durdu. Koltuklarýný, sýfatlarýný, kartvizitlerini kaybetmeyi göze alan çok az insan oldu, ne yazýk ki Burada Bediüzzaman ýn Ekmeksiz yaþarým, hürriyetsiz yaþayamam ifadesinin anlamý ve önemi ortaya çýkýyor sözleriyle durumu özetliyor. Atýlma yazýsýnýn bir okul görevlisi tarafýndan getirildiði âný þöyle anlatýyor: Ve bir kurban bayramý öncesi... Arefe gününden birkaç gün önce elime tutuþturulan kahverengi zarflardan biri beni 43 kiþilik bir dünyadan kopardý. Hem de her þeyi ile Zarf elimde sýnýfa girdiðimde tükenmeyen bir 40 dakika yaþadým. Öðretmeniniz ayrýlýyor hem de baþýný örttüðü için nasýl derim onlara. Desem bile bunu anlayabilirler mi ki!? Evde anneleri, babaanneleri, anneanneleri de baþörtülü. Baþörtülü bir öðretmenin ceza almasýný hangi dimaðlara nasýl anlatýrsýnýz?.. Sadece onlar mý anlayamýyordu? Aileler de anlayamadý. Kimisi ailesi tarafýndan kimisi geçim kaygýsý ile baþýný açtý, kimisi de baþka (!) sebeplerden Yuvasý yýkýlanlar oldu. Kimisi de hastalýklarla boðuþtu. * * * Peki, sonra ne oldu? 23 Nisan 1999 dan sonra atýlanlar için af çýkarýldý. Fakat, maðduriyetler tam giderilmedi. Bu aftan çok az kiþi faydalanabildi. Faydalananlara da yine baþýný aç da gel denildi. Kimi öðretmenler geri dönseler de hizmetli kadrosu ile geri döndüler. Muhakkak ki, yaþanan bu maðduriyetlerden binlerce var. Maðdur olan insanlarýn bu yarýþmaya hatýralarýný göndermesi ve bu hatýralarýn kitaplaþtýrýlmasý ve gelecek nesillere aktarýlmasý önem arz ediyor. Karanlýk dönemler bir daha yaþanmasýn diye Yazýmýzý Sultan Kara nýn þu sözü ile noktalayalým: Ben baþým örtülü olarak öðretmenlik yapamayacaksam o mesleði yapmamayý tercih edenlerdenim. Hoþgörü mantýðýnýn arkasýnda karþýlýklý hoþgörü vardýr. Tek taraflý hoþgörü, hoþgörü deðil, tâvizdir. Bir ö- zür, bir iade-i itibar, bir de özlük haklarýmýzý geri alabileceðimiz bir düzenleme yapýlmasýný bekliyoruz NOT: Ödenmiþ Bedeller Unutulmasýn konulu Mehmet Akif Ýnan Hatýra Yarýþmasýna son katýlým tarihi 25 Kasým Ödül töreni 28 Þubat 2012 de yapýlacak. Detaylý bilgi adresinden öðrenilebilir. YAÞ maðdurlarý iþ baþý yapýyor 12 MART VE 12 EYLÜL DE TSK DAN MAHKEME KARARI OLMADAN ATILANLAR- LA YAÞ MAÐDURLARINDAN 513 KÝÞÝ ÇEÞÝTLÝ DEVLET KADROLARINA ATANDI. DEVLET Personel Baþkanlýðý, 12 Mart ve 12 Eylül de Türk Silâhlý Kuvvetlerinden (TSK) mahkeme kararý olmadan atýlanlar ile Yüksek Askerî Þûrâ (YAÞ) maðdurlarýna geri dönüþ hakký tanýyan kanun kapsamýnda baþvurusu kabul gören 513 kiþiyi, çeþitli devlet kadrolarýna atadý. Alýnan bilgiye göre, 926 sayýlý Türk Silâhlý Kuvvetleri Personel Kanunu nda mart ayýnda yapýlan deðiþikliðin ardýndan kamuya dönüþ hakký tanýnan TSK dan mahkeme kararý olmadan ihraç edilenlerle YAÞ maðdurlarý, Millî Savunma Bakanlýðýna baþvurarak kanunun öngördüðü þekilde kamuda görev talep etmiþlerdi. Devlet Personel Baþkanlýðý da bu kiþilerin iþe iadeleri için için Temmuz ayýnda 2 bin kiþilik kadro tahsisi yaparak Millî Savunma Bakanlýðýna bildirmiþti. Millî Savunma Bakanlýðý, BUGÜN, Demokrasi Þehitleri eski Baþbakan Adnan Menderes, Dýþiþleri Bakaný Fatin Rüþtü Zorlu ve Maliye Bakaný Hasan Polatkan, idam ediliþlerinin 50. yýl dönümü. Demokrat Parti (DP) Ýstanbul Ýl Baþkanlýðýndan yapýlan açýklamaya göre, Genel Baþkan Namýk Kemal Zeybek in katýlýmýyla Demokrasi Þehitleri eski Baþbakan Menderes, Dýþiþleri Bakaný Zorlu ve Maliye Bakaný Polatkan, bugün saat de Topkapý daki anýt mezarda düzenlenecek törenle anýlacak. Anma töreninin ardýndan Dolmabahçe deki Bezmialem Valide Sultan Camii nde ikindi namazýný müteakip mevlit okutulacak. Açýklamada, halkýn oylarýyla seçilen Demokrat Parti nin, TSK içinden çýkan cuntacý birkaç general ve bir grup subaydan oluþan 37 kiþilik Millî Birlik Komitesi tarafýndan 27 Mayýs 1960 ta yapýlan darbeyle iktidardan indirildiði hatýrlatýlarak, þu ifadeler yer verildi: Baþbakan Adnan Menderes ve arkadaþlarý gözü dönmüþ darbeciler tarafýndan Yassýada ya hapsedildi. Burada tutuklu bulunduklarý sýrada çok aðýr hakaretlere ve onur kýrýcý iþkencelere maruz kaldýlar. Millî Birlik Komitesi tarafýndan kurulan Yüksek Adalet Divaný nca idama mahkûm edildiler. Zorlu, Polatkan ve Menderes, 17 Eylül 961 de Ýmralý da idam e- dildi. Böylece Türkiye kendi baþbakanýný baþvurularýn ardýndan yaptýðý deðerlendirmede, iþe iadesinde yasal engeli bulunmayan ve yasada belirtilen þartlarý taþýyan 585 kiþinin iþlemlerini tamamlayarak, Devlet Personel Baþkanlýðýna bildirdi. Devlet Personel Baþkanlýðý da 12 Mart ve 12 Eylül de TSK dan yargý kararý olmadan atýlanlarla YAÞ maðduru toplam 513 kiþiyi, çeþitli devlet kadrolarýna atadý. Baþkanlýðýn, iþlemleri devam eden 48 kiþinin atamasýný da en yakýn zamanda gerçekleþtireceði öðrenildi. Geri kalanlarla ilgili deðerlendirmeler de devam ediyor. Bu kapsamda A- dalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Þehircilik, Ekonomi, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk, Ýçiþleri, Kalkýnma, Maliye, Millî Eðitim, Orman ve Su Ýþleri, Saðlýk ve Ulaþtýrma bakanlýklarýna 333, üniversitelere 41 ve çeþitli genel müdürlük ve baþkanlýklara da 139 kiþinin atamasý yapýldý. Yapýlan yasal düzenlemelerle YAÞ maðdurlarý, tekrar devlet kadrolarýna atanýrken, TSK ile iliþiklerinin kesildiði tarihten yasanýn yürürlüðe girdiði Mart 2011 e kadar geçen döneme iliþkin emeklilik primleri de devlet tarafýndan ödenecek. Ýhraç edilen personel, yaþý itibariyle emeklilik hakkýný kazanmýþsa emekli edilebilecek, ölmüþse mirasçýlarýna aylýk baðlanacak. Ýhraç edilen personel, aradan geçen dönemde baþka bir iþ bulup emekli olmuþsa bu kiþilere yeni dönemde en yüksek aylýk baðlanacak. TSK daki emsalleri terfi ettikçe, YAÞ maðdurlarýndan devletteki kadrolara atananlar da ortaya çýkan malî haklardan yararlanacak. Ankara / aa Zulmün yýldönümü asan bir ülke olarak tarihin utanç verici sayfalarýnda yerini almýþ oldu. 17 Eylül de gerçek vatan evlâtlarýnýn þahsýnda aslýnda Türk milletini idam ettiler. Türk demokrasisi de bu tarihten sonra bir daha belini doðrultamadý. Bugün bir kere daha gördük ki, Menderes ve arkadaþlarýnýn isimleri duâlarla anýlarak her gün daha da yücelirken, 27 Mayýsçýlar ise lanetle hatýrlanýyor. Hakkýndaki iddialardan bir teki bile ispatlanamamasýna raðmen idam edilen Ýstiklâl Madalyalý Baþbakan Menderes in þehadetiyle ilgili gerçekler bir gün mutlaka kamuoyunun gözleri önüne serilecek. Buna yürekten inanýyoruz. Ýstanbul / Yeni Asya HABERLER Meclis Baþkaný Çiçek Menderes i ziyaret etti TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Adnan Menderes in ö- lümünün 50. yýlý dolayýsýyla oðlu Aydýn Menderes i e- vinde ziyaret etti. Ziyarette Cemil Çiçek in eþi Gülten Çiçek de yer aldý. Çiçek çifti, Aydýn Menderes ve eþi Ümran Menderes tarafýndan evin bahçesinde karþýlandý. Yaklaþýk 1 saat süren ziyaretin ardýndan TBMM Baþkaný Çiçek ve Aydýn Menderes gazetecilere açýklamada bulundu. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, millet adýna, Meclis Baþkaný olarak, Zorlu, Polatkan ve Menderes in idam ediliþlerinin 50. yýlýnda, Menderes ailesinin üzüntüsünü paylaþmak ve taziyede bulunmak için ziyareti gerçekleþtirdiklerini söyledi. Çiçek, bugün Türkiye nin sahip olduðu birçok imkan ve nimetlerin baþlangýcýnýn, Adnan Menderes ve Demokrat Parti dönemi olduðunu belirterek, Kulluktan efendiliðe giden mücadelede Yeter, söz milletindir sözü bizim ufkumuzu aydýnlatan ve demokrasi mücadelemizin en önemli gerekçesi oldu dedi. Aydýn Menderes de TBMM Baþkaný Çiçek in ziyaretinin, fevkalade manidar ve kendi baþýna çok açýk bir mesaj mahiyetinde olduðunu ifade ederek, Türkiye bugün demokrasi ve hukukun üstünlüðü hedeflerine henüz ulaþamamýþtýr. Benim gönlümün arzusu, 50 yýl önce yaþanan o büyük acýlardan, tarihimizdeki o kara lekeden tekrar düþünüp ibret alarak, bütün siyasî partilere, sivil bir Meclise yakýþacak þekilde, hukukun üstünlüðüne, kayýtsýz þartsýz milletin egemenliðine saygýlý bir anayasayý siyasi partilerin ortaklaþa gerçekleþtireceklerine inanýyorum dedi. Ankara / aa Ýsrail in TBMM de dostu kalmadý MECLÝSTE yeni dönemde Ýsrail Dostluk Grubu kurulmayacak. 23. Dönemde 105 ülke ile dostluk grubunun kurulduðu TBMM de, yeni yasama yýlýnýn baþlamasýndan sonra dostluk gruplarý yeniden oluþturulacak. Ancak, Türkiye-Ýsrail iliþkilerinde gelinen durum, Mecliste de etkisini gösterdi. Alýnan bilgiye göre, TBMM de ilk kez 20. Dönemde DYP Ýstanbul Milletvekili Cefi Kamhi baþkanlýðýnda Ýsrail Dostluk Grubu kuruldu. 21. Dönemde DSP Samsun Milletvekili Tarýk Cengiz, 22. Dönemde AKP Adana Milletvekili Vahit Kiriþçi baþkanlýðýnda kurulan Ýsrail Dostluk Grubu, 23. Dönemde AKP Ýstanbul Milletvekili Nursuna Memecan baþkanlýðýnda faaliyet gösterdi. Ancak 2008 yýlýnda Gazze olaylarýndan sonra bütün dostluk grubu, yönetim kurulu ve baþkaný istifa etti. Parlamenterler arasýndaki iþbirliðini arttýrmak amacýyla oluþturulan dostluk gruplarýnýn yasal dayanaðýný, TBMM nin Dýþ Ýliþkilerinin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanunundan alýyor. Dostluk gruplarý kurulmadan önce Hükümetin görüþü alýnýyor. Buna göre, dostluk gruplarý TBMM Genel Kurulunda alýnacak karar üzerine kuruluyor. Dostluk gruplarý, tüm milletvekillerine açýk ve bir milletvekili birden çok gruba üye olabiliyor. Ýstanbul / aa Siteler, 1999 dan beri var KAMUOYUNU yönlendirme amaçlý internet siteleri dâvâsýyla birleþtirilen Ýrtica ile Mücadele Eylem Planý dâvâsýnýn tutuklu sanýðý emekli Albay Dursun Çiçek, Bu siteler 1999 dan beri emir yetki içerisinde kurulmuþtur. Ben kendim kurmadým ki bunlarý dedi. Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesindeki taleplerin alýndýðý duruþmada konuþan Çiçek, internet andýcýyla ilgili gündeme gelen iddialarýn 5651 sayýlý Ýnternet Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu Yayýnlar Yoluyla Ýþlenen Suçlarla Mücadele E- dilmesi Hakkýnda Kanun ile düzenlendiðini belirterek, internet sitelerine içerik, yer ve eriþim saðlayýcýsýnýn temel sorumluluðu olduðunu söyledi. Çiçek, kendisinin de görev yaptýðý Genelkurmay Baþkanlýðý Bilgi Destek Dairesinde yer alan 10 internet sitesinin içerik ve yer saðlayýcýsýnýn Genelkurmay Baþkanlýðý olduðunu, eriþimin ise Millî Savunma Bakanlýðýnýn i- halesiyle Ortadoðu Biliþim þirketinin yaptýðýný kaydetti. Çiçek, 2004 te Bilgi Destek Dairesindeki görevine geldiðinde 9 site olduðunu, 5 yýl içinde bunu 10 a çýkardýðýný belirterek, Bu siteler bir þubeye verilmiþ. Devlet kaynak veriyor, personel görevlendiriyor, sitelerin daha çok Mehmetçiðe ulaþmasý için. Deniz Kuvvetleri niteliklerime baktý, beni tayin etti. Son 3 yýl tayin istedim, verilmedi. 5 yýlda çalýþmalarýmdan dolayý tam sicil aldým. Bu siteler 1999 dan beri emir yetki içerisinde kurulmuþtur. Ben kendim kurmadým ki bunlarý diye konuþtu. Ýstanbul / aa Herkesi kucaklayan bir anayasa olsun MANÝSA Düþünce Birliði Baþkaný Zeynel Balkýz, i- nanç ve düþünce farký gözetmeksizin herkesi kucaklayan ve kaynaþtýran bir anayasa istediklerini bildirdi. Balkýz, yaptýðý yazýlý açýklamada TBMM nin açýlmasýyla birlikte halkýn ortak beklentisi yeni anayasa çalýþmalarýnýn ülke gündemine geleceðini söyledi. Türkiye nin tarihinde ilk defa milletin bütün organlarýyla birlikte sivil ve çaðdaþ bir anayasa yapma iradesini ortaya koyduðunu vurgulayan Zeynel Balkýz, Bu iradenin öncüsü, kayýtsýz þartsýz millet egemenliðinin temsilcisi TBMM dir. Bugün cevaplanmasý gereken soru þudur: Yeni anayasa mevcut bazý korku ve endiþeleri gidermeye yönelik içi boþ bir kalýp mý yoksa Türk milletinin geleceðine ýþýk tutacak bir vizyon ve misyona sahip toplumsal bir sözleþme mi olmalý? Bizler 5 bin yýllýk devlet ve millet geleneðiyle bin yýllýk son A- nadolu tecrübemizde müþterek tarih ve coðrafyayý paylaþtýðýmýz ve Kurtuluþ Savaþý ný birlikte kazandýðýmýz vatandaþlarýmýzýn tamamýný, inanç ve düþünce farký gözetmeksizin kucaklayan ve kaynaþtýran bir a- nayasa istiyoruz. dedi. Manisa / cihan

6 6 17 EYLÜL 2011 CUMARTESÝ YURT HABER Y Kýrtasiyeye dikkat! Antalya'nýn Alanya Ýlçesi'nde üniversite öðrencilerinin yurt sorunu, apart otellerin yurt hizmeti verir hale getirilmesiyle çözülüyor. Sokak çocuklarýna valilik eli uzanacak ADANA Valiliði, sokakta yaþamak, çalýþtýrýlmak ve dilenmek zorunda býrakýlan çocuklarýn topluma faydalý bireyler olarak yetiþmelerinin saðlanmasý amacýyla bir dizi tedbiri hayata geçirecek. Valilikten yapýlan yazýlý açýklamada, baþta güvenlik güçleri ve diðer ilgili kurumlarýn iþbirliðiyle Adana genelinde sokakta yaþamak, çalýþtýrýlmak ve dilenmek zorunda býrakýlan çocuklarýn bedensel, ruhsal ve ahlaki geliþimlerini, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaþamalarýný saðlayarak, topluma faydalý bir birey haline getirmenin amaçlandýðý ifade edildi.açýklamada, çocuklarý, alkollü içki, uçucu ve uyuþturucu madde kullanma alýþkanlýðýndan, fuhuþ, cinsel tacize uðrama, hýrsýzlýk, yaralama, öldürme gibi sokakta T.Ü TIP FAKÜLTESÝ HALK SAÐLIÐI ANABÝLÝM DALI BAÞKANI PROF. DR. YORULMAZ OKUL ÖNCESÝ ÖÐRENCÝ VELÝLERÝNÝ KIRTASÝYE MALZELERÝ KONUSUNDA UYARDI. UZMANLAR, ebeveynleri alacaklarý okul malzemelerinin kalitesi konusunda uyardý. Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, okullarýn açýlma döneminin yaklaþmasý dolayýsýyla öðrencilerle birlikte velilerde de tatlý bir telâþýn baþladýðýný ifade etti. Yorulmaz, özellikle okullara yeni baþlayan öðrenci ve ailelerinde telâþ ve kaygýnýn daha fazla hakim olduðunu bildirdi. Ýlköðretim öðrencilerinin saðlýk açýsýndan en hassas grubu oluþturduðunu söyleyen Yorulmaz, okul çevresindeki çocuklara hitap eden yerler gibi alanlarýn büyük önem taþýdýðýný belirtti. Prof. Dr. Yorulmaz, ayrýca çocuklarýn kullandýðý kýrtasiye malzemesi, kalemler, silgiler, boyalar ve bu araçlara takýlan süslerinde öðrencilerin saðlýðýný etkilediðini kaydetti. Öðrencilerin kullandýðý kýrtasiye malzemesinin saðlýk açýsýndan önem arz ettiðini i- fade eden Yorulmaz, özellikle kokulu ya da boyasý kolaylýkla ele bulaþabilen kýrtasiye malzemesi, süsler ve oyuncaklardan uzak durulmasý gerektiðini bildirdi. Sýrt çantasý yerine tekerlekli çekilerek taþýnan çantalarýn tercih edilmesi gerektiðini belirten Yorulmaz, sýrta asýlan çanta alýnmýþsa, iki omuza da asýlabilen türde olmasý ve çantanýn dolu iken aðýrlýðýna dikkat edilmesi gerektiðini söyledi. Kronik hastalýðý ya da sakatlýðý bulunan çocuklar konusunda mutlaka okul yönetimine ve sýnýf öðretmenine bilgi verilmesi gerektiðini anlatan Yorulmaz, þunlarý kaydetti: Okullarýn baþlamasý ile birlikte, oyunlar, bilgisayar ve televizyon tümüyle yasaklanmamalý. Okul çýkýþýnda kýsa bir dinlenme sonrasý geceye býrakmadan çocuklarýn ödevlerini tamamlamalarý saðlanmalý. Ödev çocuða öðrenmesi için verilmekte. Bu yolla ayný zamanda çocuklara sorumluluk kazandýrmak amaçlanmakta. Bu nedenle büyükler çocuðun zorlandýðý yerde yol göstermeli ancak asla onun ödevini kendileri yapmamalý. Üniversite öðrencileri apart otelde konaklayacak olabilecek muhtemel suç ve tehlikelerden uzak tutmak, eðitim ortamýnýn huzur ve sükununu temin etmek a- macýyla Valilik tarafýndan 14 Eylül'de alýnan ve ilgili kurumlara gönderilen kararda þu ifadelere yer verildiði bildirildi: ''Sokak, cadde, meydan, gar, otogar, durak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethane ve müþtemilatý, terk edilmiþ (metruk) binalar, inþaatlar, bankalara ait ATM'ler, köprü altlarý gibi yerler barýnmak amacýyla kullanýlmayacak. 18 yaþ altý çocuklar, otobüs ve tren gibi toplu taþýma araçlarýnda, mezarlýklarda, nikah salonlarýnda, cadde ve sokaklarda, akan trafik içerisinde, bar, diskotek, sauna gibi u- muma açýk istirahat ve eðlence yerlerinde çalýþtýrýlmayacak. ÖÐRENCÝLERÝN RUHSAL DURUMU Okula yeni baþlayan öðrencilerin okula baþlama veya aileden ayrýlma gibi sorunlar yaþadýðýný ifade eden Yorulmaz, yaþça daha büyük kimi öðrencilerin ise ergenlik sorunlarý i- le baþ etmeye çalýþýrken, bir yandan da yarýþ haline gelmiþ olan sýnavlara hazýrlandýðýný söyledi. Okulda þiddetin önemli bir sorun olduðunu belirten Yorulmaz, Þiddet eðilimi, özellikle yaþça küçük, bedensel olarak zayýf, çekingen ve i- çine kapanýk öðrencilerde daha sýk görülürken, ayrýca aile sorunlarý yaþayan, ailede þiddet gören, anne baba ayrýlýðý ya da ölümü olan öðrencilerde daha sýk gözlenmekte. þeklinde konuþtu. KANTÝNLER DENETLENMELÝ Okullarýn çocuklarý geleceðe hazýrlayan, saðlýklý biçimde büyüme geliþmelerini saðlayan kurumlar olduðunu anlatan Yorulmaz, okullarýn gerçek sahiplerinin de önce öðrenciler ve daha sonra veliler ile o- kul çalýþanlarý olduðunu belirtti. Bu sebeple velilerin okul ile yakýn iliþki içerisinde olmasý gerektiðini ifade eden Yorulmaz, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Bu anlamda okul aile birlikleri, okulda sosyal etkinlikler düzenleme ve okula gelir saðlamaktan önce okulun, çocuklarýn saðlýðýný korumada ve eðitmede daha nitelikli olmasý ile ilgilenmeli. Bu konuda özellikle yüksek risk taþýyan kantin, yemekhane, tuvaletler, spor salonu, yüzme havuzu, servisler gibi yerler ve bu yerlerde görev yapanlarýn hem temizliði hem de çocuklara davranýþlarý konusunda çok dikkatli olmalý. Tekirdað / aa ANTALYA NIN Alanya ilçesinde baþlatýlan Öðrenci Dostu Konaklama Ýþletmecisi projesiyle belirlenen 8 apart otelde, üniversite öðrencileri aylýk lira ücret karþýlýðý konaklayacaklar. Alanya da üniversite öðrencilerinin konaklama sorununu çözmek amacýyla Akdeniz Üniversitesi Alanya Ýþletme Fakültesi, Alanya, O- ba, Tosmur, Kestel, Mahmutlar belde belediyeleri, Alanya Turistik Ýþletmeciler Derneði (ALTÝD) ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan, Öðrenci Dostu Konaklama Ýþletmesi Projesi baþlatýldý. Proje kapsamýnda otel iþletmecilerinin baþvurusu üzerine ilgili kurumlar tarafýndan oluþturulan komite, otellerde inceleme yaparak, öðrencilerin kalabileceði kriterlere uygun 8 tesis belirledi. Ýlçe merkezinde ve Mahmutlar beldesindeki otellere, projeye dahil olduklarýna dair belge ve flama verildi. Belirlenen bu oteller, üniversiteye kayýtlarýn baþlamasýyla kapýlarýný öðrencilere açtý. Öðrenciler için tek, iki veya üç kiþilik televizyonlu odalarýn bulunduðu otellerde, internet, okuma salonu, lobi, restoran ve havuz gibi sosyal donatý imkânlarý bulunuyor. Akdeniz Üniversitesi Alanya Ýþletme Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Mehmet Emin Ýnal, iþletme fakültesi ile ALT- SO Meslek Yüksekokulunda yaklaþýk 3 bin öðrenicinin öðrenim gördüðü ilçede, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) baðlý sadece 120 öðrencinin kalabileceði kýz yurdu bulunduðunu anlattý. Ýnal, ilçede öðrenim gören üniversite öðrencilerinin konaklama sorununun çözülmesi amacýyla böyle bir projenin baþlatýldýðýný ifade etti. Türkiye de üniversite öðrencilerinin barýnma sorununu otellerin kullanarak çözmek amacýyla baþlatýlan ilk proje olduðunu belirten Ýnal, proje kapsamýnda 3 ü kýzlara tahsis edilmek üzere 8 apart otelde 600 kiþinin konaklayabileceðini bildirdi. Apart otel iþletmecisi Mehmet Tüzün ise kýþ döneminde boþ kalan tesislerinin, öðrenciler tarafýndan kullanýlmasýyla ticarî faaliyetlerinin 12 ay boyunca süreceðini, bunun da sistem içindeki otel sahiplerine önemli bir katký saðlayacaðýný dile getirdi. Antalya / aa Dumansýzhava yavatandaþdesteði Çankýrý Ýl Saðlýk Müdürlüðü, dumansýz hava sahasý kapsamýnda bu yýlýn baþýndan bu yana bin 704 denetim gerçekleþtirdi. Yapýlan denetimlerde 51 iþyeri hakkýnda tutanak tutuldu. Kapalý mekânlarda sigara yasaðýna uymayan kiþilerden 3 bin 496 lira ceza kesilirken, buna izin veren iþ yerlerine de 7 bin 564 lira para cezasý verildi. Ayrýca iþ yerlerinde kaçak tütün tesbit edilen iþyerlerine de 250 lira para cezasý uygulandý. Saðlýk Müdürlüðü yetkilileri, vatandaþlarýn ilgili birimleri arayarak sigara yasaðýna uymayan yerleri ve kiþileri ihbar etmelerinin cezalarda etkili olduðunu söyledi. Çankýrý / cihan Seçici kurul, yaptýðý deðerlendirmede Sabancý Merkez Camii ni 85 puanla birinci seçti. ADANA NIN EN GÜZEL 3 CAMÝÝ BELÝRLENDÝ DÝYANET Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Cami Bahçe ve Çevresini Güzelleþtirme yarýþmasý kapsamýnda, Adana nýn en güzel 3 camisi belirlendi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, camilerin çevre düzenlemesi, tertip ve düzeni, temizliði konularýnda görevlilerin teþvik edilmesi, bu konuya hassasiyet gösterilmesi, müftülük ve cami görevlileri arasýnda sevgi, saygý, kaynaþma, yardýmlaþma ve dayanýþmayý temin etmek amacýyla Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile birlikte Cami Bahçe ve Çevresini Güzelleþtirme yarýþmasý düzenlendi. Adana Ýl ve Ýlçe Müftülükleri de bu kapsamda müftü baþkanlýðýnda, Millî Eðitim Müdürülüðü, Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü, Büyükþehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü temsilcilerinin katýlýmýyla oluþturulan Cami ve Bahçesini Güzelleþtirme Yarýþmasý seçici kurulu, yaptýðý deðerlendirmede Sabancý Merkez ATATÜRK Havalimaný ndaki çalýþmalarý ve olaylara yaklaþýmýyla sýradýþý bir görüntü çizen imam-hatip Mustafa Coþkun, cemaatinin yaný sýra yolcularýn da sevgisini kazandý. Havalimaný Camii ndeki çalýþmalarý ve meslekî hayatýnda karþýlaþtýðý birbirinden ilginç anýlarý anlatan imam-hatip Mustafa Coþkun, imam olmaya ilkokul sýralarýnda güzel Kur ân-ý Kerim ve ezan o- kuyan büyüklerine duyduðu hayranlýk üzerine karar verdiðini söyledi. Nimet ismindeki öðretmeninin sýnýftaki çocuklara Ne olmak istiyorsunuz dediðinde kendisinin imam cevabýný verdiðini ve bunun üzerine tahtaya kaldýrýlarak ezan okutturulduðunu anlatan Coþkun, öðretmeninin Evlâdým sen imam olursun. Ama bizi de unutma sözlerini hatýrýndan hiç çýkarmadýðýný ve kýzýna da Nimet ismini koyduðunu ifade etti. Amasya Ýmam Hatip Lisesi ni 1989 yýlýnda bitirdikten sonra 21 yýldýr görev yaptýðýný ve son 10 yýldýr Atatürk Havalimaný Camii nde bulunduðunu anlatan Coþkun, meslekî çalýþmalarý dolayýsýyla aldýðý onlarca takdirname ve teþekkür belgelerini gururla saklýyor. Havalimaný ndaki bir camide görev Camii ni 85 puanla birinci, Köprüköy Camii ni 66 puanla ikinci ve Çukurova daki Þehzade Camii ni ise 61 puanla üçüncü seçti. Türkiye genelinde düzenlenen ve her ilin en güzel camilerinin belirlendiði yarýþmada Adana da dereceye giren camilerinin peyzaj uygulamalarý ve çevresindeki sosyal aktivite alanlarý dikkati çekiyor. Ortadoðu ve Balkanlar ýn en büyüðü olma özelliðine sahip olan Sabancý Merkez Camii, Selimiye nin eþi, Sultan Ahmet in kardeþi diye nitelendiriliyor. Deðerlendirmede, caminin çevresindeki peyzaj düzenlemeleri, sosyal aktivite alanlarýný ve temizliði dikkat çekiyor. Dereceye giren camiler arasýnda ikinciliði ise Yüreðir ilçesindeki Köprüköy Camii elde etti. Çukurova ilçesinde bulunan ve 1994 yýlýnda yapýlan Kademoðlu Þehzade Camii ise yarýþmada üçüncülüðü elde etti. Adana / aa DÝN GÖREVLÝSÝ, HER ALANDA ÖRNEK OLMALI yapmanýn diðer camilere göre oldukça farklý ve sorumluluk istediðini belirten Coþkun, camiye ansýzýn gelen devlet protokolü, yerli ve yabancý konuklar dolayýsýyla yaz-kýþ takým elbise ile görev yapmak zorunda olduðunu ifade etti. Dinî ve güncel konulara iliþkin kitaplarý büyük bir dikkatle takip ettiðini Ýncil ve Tevrat ý da okuduðunu anlatan Coþkun, þöyle dedi: Okumanýn yaþý yok. Bir din görevlisi olarak her a- landa örnek olmamýz lâzým. Eskiden þu anlayýþ vardý; din görevlisi sadece camiden anlar, namazdan anlar. Camiden çýkar evine gider yok... bu tezi biz çürüttük. Son zamanlarda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn çalýþmalarýyla arkadaþlarýmýzýn bir çoðunda bu özellikler çoðaldý. Bir din görevlisi siyasetten, futboldan, basketboldan, müzikten, san'attan anlamalý. Bu tür þeyler cemaatle iliþki kurmamýzý kolaylaþtýrýyor. Cemaatimiz gündemi istiyor. Gündemi yakalamak ve takip etmek gerekiyor. Dinî konularýn yanýnda genel kültür o- larak her þeyi okurum. Bazýsý der ki þunu okuyun, bunu okumayýn. Okumak lâzým. Artýsý ile eksisi ile bir emek verilmiþ. Ýçindeki zararlý bilgiye de faydalý bilgiyi de ben ayýrayým. Allah ýn verdiði bir akýl var. Ýstanbul / aa BURSA NIN KAYNAKLARINI BELEDÝYE PAZARLAYACAK KAYNAK su zengini Bursa da sudan kömüre bütün yeraltý zenginlikleri koruma altýna alýnýyor. Son zamanlarda kaçak su kuyularýnýn çoðaldýðý þehirde kaynak su pazarlama sektörüne Bursa Büyükþehir Belediyesi de girecek. Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe, bugüne kadar doðal kaynak sularýnýn özel firmalar tarafýndan pazarlandýðýný ve bundan Bursa nýn pay alamadýðýný belirterek, Büyükþehir Belediyesi o- larak bu kaynaklardan gerekli payý almak için çalýþmalarýn sürdüðünü söyledi. Baþkan Altepe, Bursa nýn sahip olduðu tabiî kaynaklardan þehrin de hak ettiði payý almasý için gerekli çalýþmalarý sürdürdüklerini söyledi. Özellikle tabiî su kaynaklarýnýn özel firmalar tarafýndan pazarlandýðýný dile getiren Baþkan Altepe, Biz bu kentte doðan tüm rantlardan Bursa da payýný alsýn. Bu konuda kaynak sularýnýn Büyükþehir Belediyesi tarafýndan þiþelenip, iþlenmesi konusunda çalýþmalarýmýzý baþlatmýþtýk. Karapýnar bölgesinde depomuzu hazýrladýk, tahliye borularý çekildi. Suyu þiþeleyip, pazarlatacaðýz biz de bundan payýmýzý alacaðýz dedi. Bursa / cihan

7 Y DÜNYA 7 Ür dün de Ýs ra il le ba rýþ an laþ ma sý pro tes to e dil di ÜR DÜN ÜN baþ þehri Am man da yüz ler ce ki þi, hü kü - me tin Ýs ra il le ba rýþ an laþ ma sý ný pro tes to et ti. El Ce zi - re nin ha be ri ne gö re, Am man da ki Ýs ra il Bü yü kel çi li ði - nin ya ký nýn da dün top la nan ka la ba lýk, hü kü met ten mev cut ba rýþ an laþ ma sý ný ip tal et me si ni is te di. El çi li ðe ya kýn bir ca mi nin ci va rýn da top la nan ka la ba lýk, A rap top ra ðýn da si yo nist el çi li ði is te mi yo ruz slo gan la rý at tý. Po li sin el çi li ðin çev re sin de ge niþ gü ven lik tedbir le ri al - dý ðý kay de dil di. Ak ti vist le rin bir mil yon ki þi yü rü yü þü çað rý sý nýn ar dýn dan da ha bü yük ka tý lým lý gös te ri ya pý la - ca ðý sa ný lý yor. Ýs ra il, dün gös te ri ya pý la ca ðý en di þe siy le Am man Bü yü kel çi si ni ge çi ci o la rak çek miþ ti. Ür dün, 1979 da ba rýþ ya pan Mý sýr ýn ar dýn dan Ýs ra il i le 1994 te ba rýþ an laþ ma sý im za la mýþ tý. Ankara / aa Çin: Ýs ra il in nük le er te sis le ri de ne ti me a çýl sýn PE KÝN yö ne ti mi Ýs ra il i nük le er te sis le ri ni u lus lar a ra - sý de ne ti me aç ma çað rý sý ný yi ne le di. Çin, ay rý ca Ýs ra il i Nük le er Si lâh la rýn Ya yýl ma sý nýn Ön len me si Ant laþ - ma sý na bir an ön ce ta raf ol ma ya ça ðýr dý. Çin in U lus - la ra ra sý A tom E ner ji si A jan sý nda ki Da i mî Tem sil ci Yar dým cý sý Hu ang Vey, Kon sey in Or ta do ðu nük le er so ru nu nun e le a lýn dý ðý top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ - ma da, ö te den be ri u lus lar a ra sý a lan da nük le er si lâh - la rýn ya yýl ma sý nýn ön len me si sis te mi ne des tek ver - dik le ri ni be lirt ti. Çin U lus la ra ra sý Rad yo sunun ha be - ri ne gö re, Hu ang Vey u lus lar a ra sý top lum la bir lik le Or ta do ðu nun nük le er si lâh lar dan a rýn dý rýl ma sý ve böl ge de ba rý þýn ve gü ven li ðin sað lan ma sý i çin ça ba har ca ma ya de vam e de cek le ri ni söy le di. Pekin / aa Türkiye-Ýsrail Baþbakan Erdoðan, dün özel uçak ANA ile Türkiye saatiyle te Libya nýn baþþehri Trablus a geldi. Abdulcelil tarafýndan kucaklanarak karþýlandý. FOTOÐRAF: AA Er do ðan: Halk iradesinin önünde hiçbir güç duramaz BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, A - rap Ba ha rý ül ke le ri tu ru nun son du ra ðý o lan Lib ya da Su ri ye li de ri Be þar E sad a yük len di. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do - ðan, ö zel u çak A NA i le Tür ki ye sa a tiy le te Lib ya nýn baþ ken ti Trab lus a gel - di. Ab dul ce lil ta ra fýn dan ku cak la na rak kar þý la nan Baþ ba kan Er do ðan, mu ha lif li - der i le Me ti ga As ke rî Ha va a la ný nda bir gö rüþ me ger çek leþ tir di. Baþ ba kan Er do - ðan ý, Me ti ga As ke rî Ha va a la ný nda U lu sal Ge çiþ Kon se yi (UGK) Baþ ka ný Mus ta fa Ab dul ce lil, Baþ kan Yar dým cý sý Mah mut Cib ril, Tür ki ye nin Trab lus Bü yü kel çi si A li Ke mal Ay dýn, Türk iþ a dam la rý ve Lib ya da ya þa yan ba zý Türk va tan daþ la rý kar þý la dý. Lib ya nýn baþ ken ti Trab lus ta ki Þe hit ler Mey da ný nda hal ka ses le nen Er - Tunus demokrasi yolunda TUNUS Geçici Hükümet Baþkaný Beci Caid Essebsi, Sayýn Erdoðan ýn ziyareti, özellikle yeni perspektifler açtýðý için baþarýlý. Çünkü bölgede ve dünyadaki geliþmeler çerçevesinde çok önemli bir noktada cereyan etti bu ziyaret dedi. Essebsi, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn ziyaretini Anadolu Ajansý na deðerlendirdi. Geçici Hükümet Baþkaný Beci Caid Essebsi, AA muhabirinin sorusu üzerine, Baþbakan Erdoðan ýn Tunus ziyaretinin Türkiye ve Tunus için çok büyük bir baþarý olduðunu vurguladý ve þunlarý söyledi: "Sayýn Erdoðan ýn ziyareti, özellikle yeni perspektifler açtýðý için baþarýlý. Çünkü bölgede ve dünyadaki geliþmeler çerçevesinde çok önemli bir noktada cereyan etti bu ziyaret... Dünya çok büyük deðiþikliklere tanýk oluyor. Bölge de ayný þekilde. Bölgemizde yeni bir döneme girildi. Bütün Arap ülkelerini etkileyen bir döneme girildi. Tunus ta devrim oldu. Ardýndan Mýsýr da ve Libya da da... Bu, bütün Ortadoðu ülkelerinde etkili. Tunus zaten çok önemli bir rol oynadý. Deðiþimin öncülüðünü yaptý. Türkiye de bütün bu deðiþikliklerin olgunlaþmasý için önemli bir rol oynayacaðýný açýklamýþ bulundu. Tunus þu anda demokrasiye geçiþ süreci içerisinde. Bu süreç Tunuslular tarafýndan baþlatýldý. Türkiye de tabii bu aþamada önemli bir rol alýyor, daha da alacak. Bu iþbirliðimizin geliþmesi ile olacak. Tunus / aa do ðan, Su ri ye de hal ký na zul me den ler a - yak ta ka la ma ya cak lar. Zi ra zu lüm i le a bad o lun maz. Ar týk o tok ra si dö nem le ri bi ti - yor. To ta li ter re jim ler gi di yor. Ar týk hal - kýn ik ti da rý ge li yor de di. Lib ya lý mu ha lif le re hi ta ben Hal kýn i ra - de si nin ö nün de hiç bir gü cün du ra ma ya ca - ðý ný siz ler gös ter di niz di yen Er do ðan, A rap Ba ha rý ný es ti ren le ri tek tek zi ya ret e dip se - lam la dý ðý ný i fa de et ti. Lib ya hal ký ný bir ol - ma ya ça ðý ran Baþ ba kan Er do ðan, Mü ca - de le ni zi teb rik e di yo rum. Bü tün þe hit le ri - mi ze rah met di li yo rum. Mus ta fa Ab dül Ce lil kar de þi me, Mah mut Cib ril kar de þi me, Ge çiþ Kon se yi nin tüm men sup la rý na ba þa - rý lar di li yo rum di ye ko nuþ tu. Er do ðan, ko - nuþ ma sý ný Lib ya Lib ya lý la rýn dýr. Böy le ka - la cak týr. Siz le ri Al lah a e ma net e di yo rum söz le riy le ta mam la dý. Baþ ba kan Er do ðan, mey dan da ki ko nuþ ma sýn dan ön ce halk la bir lik te Cu ma na ma zý kýl dý. Baþ ba kan Er do ðan i le Baþ ba kan Yar - dým cý sý Be kir Boz dað, Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, U laþ týr ma Ba ka ný Bi - na li Yýl dý rým, E ner ji ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, E ko no mi Ba ka ný Za - fer Çað la yan, Mil lî Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz, AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ö mer Çe lik ve AKP Grup Baþ kan ve ki li Nu ret tin Ca nik li de Trab lus a gel di. Er do - ðan ýn u ça ðý nýn i ni þi ön ce sin de ö zel ha re - ket po lis le riy le Lib ya Mu ha lif Güç le ri ha - va a la ný ve çev re sin de yo ðun gü ven lik ön - lem le ri al dý. Baþ ba kan lýk ko ru ma la rý da bom ba a ra ma kö pek le riy le ha va a la a ný ve çev re sin de a ra ma yap tý. Trablus / a a gerginliði dünyanýn da gündeminde UZMANLAR, ABD NÝN TÜRKÝYE ÝLE ÝSRAÝL ARASINDA YAÞANANLARA KARÞI HAZIRLIKSIZ YAKALANDIÐI VE BOÞ BULUNDUÐU GÖRÜÞÜNÜ DÝLE GETÝRÝYOR. A ME RÝKAN yö ne ti mi ve ABD çev re le ri nin, Tür ki ye i le Ýs ra il a ra sýn da ki son ger gin li ðe da ir þu a na ka dar ki tep ki si nin, ü zün tü ve kay gý i fa de et me i le her i ki ta ra fa pro vo kas - yon lar dan ka çýn ma ve so run la rý çöz me çað rý sý yap ma nýn ö te si ne geç me di ði göz le - ni yor. BM So ruþ tur ma Ko mis yo nu nun ra - po ru nun ba sý na sýz ma sý ve Tür ki ye nin Ýs - ra il le il gi li al dý ðý sert ka rar la rý du yur ma sý - nýn ar dýn dan, ko nu, böl ge de ki i ki ya kýn müt te fi ki a ra sýn da ki her ge liþ me ye has sa si - yet gös te ren A me ri kan yö ne ti mi ka de me - sin de de do ðal o la rak ö nem li yan ký bul du, an cak yö ne ti min üst dü zey yet ki li le rin den ge len ilk a çýk la ma lar, Tür ki ye-ýs ra il a ra sýn - da ki so run la ra da ir son yýl lar da ya pý lan a - çýk la ma lar dan pek fark lý lýk i çer mez ken, bu tu tum a ra dan ge çen za man da da de ðiþ me - di. ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Vic to - ri a Nu land, Tür ki ye nin Ýs ra il i le il gi li ka ra - rý nýn he men er te sin de ABD nin ilk tep ki si o la rak, ül ke nin son yýl lar da ki ar týk kli þe leþ - miþ i fa de le ri ni tek rar la ya rak, i ki ül ke nin mev cut du ru mun dan kay gý lý ol duk la rý ný ve i ki ül ke nin i yi i liþ ki le ri ne ge ri dön me si nin her i ki si nin de ya ra rý na ol du ðu na i nan dýk - la rý ný söy le miþ ti. ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý - nýn Av ru pa ve Av ras ya Ýþ le rin den So rum lu Ba kan Yar dým cý sý Phi lip Gor don un dün kü a çýk la ma la rý da Nu land ýn söz le ri ne gö re ye ni bir un sur i çer me di. Was hing ton / a a FÝLÝS TIN LÝ LER BM Ü YE LÝÐÝNE HÂ LÂ ÇE KÝN CE LÝ Ö NÜ MÜZ DE KÝ haf ta 66. Bir leþ miþ Mil let ler (BM) Ge nel Ku - rul a çý lýþ top lan tý la rý nýn en ö nem li ko nu su ol ma sý bek le nen Fi lis tin Dev le ti nin BM ye ü ye lik gi ri þi mi hâ lâ muð lak du - rum da. Baþ ta A me ri ka ve Av ru pa Bir li ði nin ba zý ül ke le ri Fi - lis tin in BM e ü ye lik gi ri þi mi ni as ký ya al ma sý i çin me kik dip - lo ma si si sür dü rür ken, Fi lis tin li yet ki li ler de haf ta ya ya pýl - ma sý bek le nen ü ye lik gi ri þim le ri i çin he nüz ke sin ka rar ver - me dik þek lin de a çýk la ma yap tý. New York / a a AV RU PA LI LÝ DER LE RE FÝ LÝS TÝN MEK TU BU A ME RÝ KAN Tem sil ci ler Mec li si nin De mok rat mil let ve kil le ri, Fi lis tin in BM de ta nýn ma gi ri þi mi ne kar þý çýk ma la rý i çin Av ru - pa lý li der le re mek tup gön der di. De mok rat mil let ve kil le ri, Av ru - pa da 40 dev let ve hü kü met baþ ka ný na gön der dik le ri mek - tup ta, Fi lis tin in gi ri þi mi nin Fi lis tin li ler ve ba rýþ sü re ci i çin yý ký cý so nuç la ra yol a ça bi le ce ði u ya rý sýn da bu lun du. De mok rat mil - let ve kil le rin den 58 i nin im za la dý ðý mek tup ta De mok rat la rýn mec lis li der le ri Nancy Pe lo si, Steny Ho yer ve Ho ward Ber - man ýn da im za sý nýn bu lun du ðu kay de di li yor. De mok rat lar dan ay rý o la rak Tem sil ci ler Mec li si nin Dýþ Ý liþ ki ler Ko mi te si Baþ ka ný Cum hu ri yet çi Ý le a na Ros Leh ti nen nin de Av ru pa lý li der le re bas ký ya pa rak, a çýk ya da ö zel o la rak Fi lis tin in ta nýn ma gi ri þi - mi ne kar þý çý ka cak la rý ný söy le me le ri ni is te di ði bil di ri li yor. Fi lis - tin yö ne ti mi yap tý ðý a çýk la ma da, BM nin tam ü ye si ka bul e dil - me le ri i çin ge le cek haf ta BM Gü ven lik Kon se yi ne baþ vu ra cak - la rý ný bil dir miþ ti. Fi lis tin in gi ri þi mi ne kar þý çý kan ABD ve Ýs ra il, Fi lis tin in ha re ke ti nin i ki dev let li çö zü mü ön gö ren gö rüþ me le - re za rar ve re ce ði ni i le ri sü rü yor. Was hing ton / a a Sar kozy ve Ca me ron Bin ga zi de il gi gör me di FRAN SA Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy ve Ýn gil te - re Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron, Lib ya da mu ha lif le rin mer ke zi Bin ga zi de Lib ya lý lar i le bu luþ tu. Sar kozy ve Ca me ron un Bin ga zi yi zi ya ret e de ce ði nin ke sin leþ me si - nin ar dýn dan, kent te gü ven lik tedbirle ri art tý rýl dý. Sa - bah tan i ti ba ren Tah rir Mey da ný na çý kan yol lar u la þý ma ka pa týl dý. Tah rir Mey da ný nda i se i ki li de rin ko nuþ ma sý i çin o lay lar sý ra sýn da gös te ri le rin ya pýl dý ðý bü yük a lan ye ri ne Ra ma zan a yýn da ka dýn la rýn te ra vih na ma zý kýl dý - ðý kü çük bö lüm ha zýr lan dý. Bingazi / aa Kad da fi nin söz cü sü, Sar kozy Ca me ron u ký na dý LÝB YA NIN dev rik li de ri Mu am mer Kad da fi nin söz cü sü, Fran sa Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy ve Ýn gil te re Baþ - ba ka ný Da vid Ca me ron ýn Lib ya zi ya re ti ni ký na dý. Söz cü Mu sa Ýb ra him, mer ke zi Su ri ye de o lan Ar rai te le viz yo nu na yap tý ðý a çýk la ma da, Fran sa ve Ýn gil te re yi Lib ya yý Ba tý yu - va sý na dö nüþ tür me yi is te mek le suç la dý. Zi ya re tin sö mür - ge leþ tir me pla ný ný baþ lat tý ðý ný be lir ten Ýb ra him, Fran sa ve Ýn gil te re nin, pas ta dan pay al mak a ma cýy la ABD ve di ðer ül ke le rin ge li þin den en di þe duy du ðu nu, bu ne den le Trab - lus un dü þü þü nün mey ve le ri ni top la mak i çin sa býr sýz lan dý - ðý ný i fa de et ti. Ýb ra him, Þim di yüz mil yar lar ca do la ra Lib - ya yý ye ni den in þa et mek ten bah se di yor lar. Lib ya yý yý ký yor - lar ve Lib ya lý la rýn pa ra la rýy la ye ni den in þa e di yor lar. Ye ni - den in þa ba ha ne siy le giz li an laþ ma lar yap mak i çin Trab - lus a gel mek i çin a ce le e di yor lar de di. Trablus / aa Somali de acýlarýn izleri silinecek Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi (ÝBB),Somali nin baþkenti Mogadiþu nun caddelerinde biriken çöpleri toplayacak. Kent meydaný ve ana arterlerdeki binalarýn duvarlarýný boyayarak, ülkede büyük acýlara neden olan iç savaþla terörün izleri de silecek ÝBB ekipleri, ayrýca kuracaklarý mobil fýrýnlarda da yerel halkýn damak tadýna uygun ekmekler üretecek. ÝBB Baþkan Danýþmaný Ýsmail Hakký Turunç, yaptýðý açýklamada, Türk Ýþbirliði ve Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðýnca (TÝKA) düzenlenen Somali teknik inceleme ziyareti kapsamýnda Mogadiþu ya geldiðini belirtti. Burada incelemelerde bulunduðunu ifade eden Turunç, yaklaþýk 2,5 milyon nüfusa sahip Mogadiþu da 20 senedir toplanmayan çöplerin olduðunu vurguladý. Caddelerin çöplerle dolu olduðunu ve kent genelinde geliþi güzel çöp yýðýnlarýnýn oluþtuðunu dile getiren Turunç, Türkiye den getireceðimiz iþ makineleri ve buradan tutacaðýmýz yerel personelle caddelerdeki çöpleri toplayacaðýz diye konuþtu. Mogadiþu / aa Ban Ki-mun, en di þe li BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, Tür ki ye ve Ýs ra il a - ra sýn da ki i liþ ki le rin, BM So ruþ tur ma Ko mis yo nu nun ra po ru nun (Pal mer Ra po ru) ya yým lan ma sý nýn ar dýn - dan kö tü ye git me sin den do la yý son de re ce en di þe li ol du ðu nu söy le di. Ge nel Sek re ter Ban, BM de ge le - cek haf ta baþ la ya cak 66. dö nem BM Ge nel Ku ru lu üst dü zey top lan tý la rý ön ce sin de ba sýn top lan tý sý dü - zen le di. Ban, Ak de niz de do ðal gaz a ra ma ça lýþ ma la rý - nýn, Lüb nan ve Ýs ra il a ra sýn da, ay ný za man da Gü ney Rum ke si mi i le Tür ki ye a ra sýn da so run çý kar dý ðý nýn be lir til me si ü ze ri ne, Ak de niz de Lüb nan ve Ýs ra il in, bu so run dan ha ber dar ol du ðu nu, bu so ru nun i ki ül - ke nin ken di a ra la rýn da ki mü za ke re ler le a þýl ma sý ge - rek ti ði ni be lirt ti. Bu a ra da BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, Su ri ye Dev let Baþ ka ný Be þar E sad ý ül ke de re form ya pa ca ðý na yö ne lik ver di ði söz le ri ne ye ri ne ge tir me mek le suç la dý. Ge nel Sek re ter Ban, BM de Su ri ye de ki ge liþ me le re yö ne lik bir so ru ü ze ri ne, E - sad ýn ül ke de þid de ti ve bas ký yý ar týr dý ðý ný be lir te rek ken di si ne dur ma sý yö nün de A rap Bir li ði baþ ta ol mak ü ze re ya pý lan tüm ta lep le ri gör mez den gel di ði ni söy - le di. Ban, ge le cek haf ta baþ la ya cak 66. dö nem BM Ge nel Ku ru lu üst dü zey top lan tý la rý na ka týl mak ü ze - re 120 den faz la ül ke nin dev let ve hü kü met baþ kan la - rý nýn BM ye ge le cek le ri ni bil dir di. Bu a ra da BM Ge - nel Sek re te ri Ban, U lus la ra ra sý Ba rýþ Gü nü nün 30. yýl dö nü mü nü do la yý sýy la BM kam pü sün de bu lu nan ba rýþ ça ný ný da çal dý. Birleþmiþ Milletler / a a

8 8 17 MEDYA POLÝTÝK EYLÜL 2011 CUMARTESÝ Y 200 iþ adamý seyahatte ne yaptý? BAÞBAKAN Erdoðan ýn seyahatine 200 civarý iþadamý katýldý. Soru þu: Ýþadamlarý siyasi yönü aðýrlýklý bu seyahate niye katýlmak istedi? 48 saat için 2 bin 500 dolarlýk seyahat bedeli ödediler. Þöyle karþýlaþtýrma yapayým: Son dakika aldýðým uçak bileti bana 400 TL ye mal oldu. Bu 2 bin 500 dolarlýk seyahat bedeli karþýlýðýnda Baþbakan Erdoðan ve bakanlarla uzun uzun sohbet edebilirdiler mi? Hayýr. Baþbakan Erdoðan ýn ve bakanlarýn siyasi gündemi vardý. Uzun uzun sohbet edebildiler mi? sorusuna peþin Hayýr yanýtýný vermeden, geziye katýlan iþadamlarýný üç gruba ayýrmak gerektiðini söylemeliyim. Birinci grup, Mýsýr da iþi, yatýrýmý o- lanlar. Onlarýn bu geziye katýlmalarý bir zorunluluk adeta. Ýkinci grup, Acaba bize de iþ çýkar mý? diyenler. Onlarýn da büyük bir bölümü mutsuz geri döndü. Kargaþadan, organizasyonun karýþýklýðýndan yakýndýlar. Geldik üçüncü gruba: Piramit gezisine, Nil Nehri nde akþam yemeðine büyük grupla birlikte katýlmayýp, Baþbakan Erdoðan ýn otobüsüne binen, özel kapalý kapýlar arkasýnda yenilen küçük, sýnýrlý sayýdaki insanýn bulunduðu yemeklerde, toplantýlarda hazýr bulunanlar. Sadece iþ hayatýnýn deðil, siyaset hayatýnýn hatta genel anlamda hayatýn kuralý bu: Kimileri genel kalabalýða karýþýr, kimileri de karar vericiler arasýnda ayrýcalýklý yerini alýr. Funda Özkan, Akþam, 16 Eylül 2011 Sarkozy ve Cameron Libya yý baþkalarýna kaptýrmamaya çalýþýyor Derin devlet barýþ sevmez! TEBRÝK Yeni Asya Erdemli temsilcimiz Ahmet Dekiþ ile Özlem Hanýmýn Gülistan ismini verdikleri bir kýz çocuðu dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder. Yeni doðan yavruya Risâle-i Nura hizmetle dolu hayýrlý ömürler dileriz. Erdemli Yeni Asya Okuyucularý FRANSA Baþbakaný Sarkozy ile Ýngiltere Baþbakaný Cameron dün koþa koþa Libya ya gittiler. Libya Ulusal Geçiþ Konseyi nin Baþkaný Mustafa Abdül Celil, Kaddafi nin devrilmesi konusunda verdikleri destek için Ýngiltere ve Fransa ya teþekkür etti. Abdül Celil yakýnda ülkenin tamamen kurtarýldýðýný ilan edeceklerini söyledi. Pardon... Libya yý kim, kimden kurtardý? Veya kurtarýyor acaba? 1942 yýlýna kadar Ýtalyan sömürgesi olan ve kabilelerden oluþan Libya yý devlet haline getiren, kiþilikli politika uygulayan Kaddafi yi iktidardan uzaklaþtýrmak için savaþ verenler Libya halký mý, yoksa Fransýz, Ýngiliz ve Ýtalyan liderlerinin baskýsý ile Libya yý 6 aydýr bombalayan NATO uçaklarý ile en modern silahlarla donatýlan, ceplerine para dolduran paralý askerler mi? Libya da maliyeti ucuz, kaliteli bol miktarda petrol var. Kaddafi yýllýk 50 milyar dolar dolayýndaki petrol geliri ile yýllar boyu Libya nýn altyapý yatýrýmlarýný tamamlamaya çalýþtý. Petrol gelirini aç kurtlara yedirmedi. Petrol geliri ile yapay nehirler, limanlar, yollar, konutlar, okullar yapýldý. Kaddafi nin altyapý yatýrýmý için açtýðý ihalelerden Türk müteahhitler de yararlandý. Daha da doðrusu Libya Türk müteahhitlik firmalarýnýn dýþa a- çýlmasýný saðlayan ülke oldu. Libya yý 6 ay bombalayarak alt ve üst yapýyý yerle bir edenler, þimdi Libya yý biz onaracaðýz... Petrolü biz çýkaracaðýz diyerek, yangýndan mal kaçýrma telaþý içindeler. Sayýn Erdoðan dan önce Libya ya gitmeyi baþardýlar. Anlaþýlamayan þudur: Kaddafi gidince Libya ya demokrasi mi gelecek? Düvel-i Muazzama nýn hedefi Libya ya demokrasiyi getirmek için Kaddafi i koltuktan indirmek idi ise NATO 6 aydýr Libya yý neden bombaladý? Sarkozy ile Cameron Libya ya demokrasi getirmenin mi, yoksa petrol kaynaklarýný paylaþmanýn mý peþinde? Anlayabilsek, rahatlayacaðýz. Güngör Uras, Milliyet, 16 Eylül 2011 GEÇENLERDE Digiturk te Jackie Bouvier Kennedy Onassis filmine rastladým. O günlerimi andým. (1960 larý bir tür tarih-öncesi çað gibi gören genç kuþaklara da bu biyografik filmi izlemelerini tavsiye ederim. Moviemaxfamily kanalý 19 ve 21 Eylül de bu filmin gösterimini tekrarlayacakmýþ.) Ama asýl anlatacaðým þey baþka... Dün birçok gazete ve internet sitesinde Jackie Kennedy nin gizli ses kayýtlarý yayýnlandý baþlýklý haberler vardý, belki görmüþsünüzdür. Jackie Kennedy eþi ve ABD nin 35. Baþkaný J.F.Kennedy nin ö- lümünden dört ay sonra Beyaz Saray tarihçisi Arthur Sclesinger le yaptýðý söyleþinin ölümünden sonra açýklanmasýný þart koþmuþ. Nihayet bu kayýtlar bir kitap olarak yayýmlandý. Baktým da... Yýllardýr biriken meraklarýmýzý yeniden kaþýyacak pek bir þey yok söyleþide. Churchill in daha o zamanlarda bunamýþ olduðunu veya Kennedy nin cenazesine Martin Luther King in ayakta duramayacak kadar sarhoþ geldiðini öðrenmenin bir anlamý yok! Ama Jackie nin bir cümlesi var ki... Üzerinde ayrýca durulmaya deðer. Þöyle diyor Jackie: 1962 de Küba Füze Krizi, her þey fevkalade sonuçlandýðýnda Jack bana birisi günün birinde beni vuracaksa, o gün bugündür demiþti. Malum... Küba Krizi barýþçý biçimde çözüme kavuþtuktan; yani Kruþçev Küba dan füzelerini çektikten yaklaþýk bir yýl sonra, 22 Kasým 1963 te Dallas ta vurularak öldürülmüþtü J. F. Kennedy. Çok karanlýk bir suikasttý. Öyle de kaldý. Ama açýk olan þey, yerine geçen Baþkan Yardýmcýsý Lyndon Johnson un derin ve þahin bir Baþkan olduðuydu. Uzun lafýn kýsasý... Ve bu hikâye nin kýssasý þudur... Devlet barýþ, derin devlet savaþ ister. Devlet çözüm, derin devlet kriz arar. Tepe noktalara gelmiþ her siyasetçi bu korkunç çeliþkinin hem ülke hem de kendisi için hayati tehlike ürettiðini öðrenir! Haþmet Babaoðlu, Sabah, 16 Eylül 2011 ERDOÐAN A VERÝLEN GAZIN ÖLÇÜSÜ... BAÞBAKAN Erdoðan ýn Mýsýr-Tunus-Libya yý kapsayan Arap Baharý turu elbette önemli. Altý çizilmesi gereken bir gezi. Arap dünyasýna açýlmanýn, baþta ekonomik ve siyasal açýlardan olmak üzere Türkiye ye birçok yararý var. Arap âlemiyle iliþkilerinin geliþmesi, Türkiye nin Batý yla, Amerika yla, Avrupa yla iliþkilerini de olumlu etkiler. Þöyle söylemek mümkün: Doðu ya açýlan pencerelerin çoðalmasý, Türkiye nin Batý nezdinde de daha çok aðýrlýk kazanmasýný saðlar. Türkiye böyle bir ülke. Hem Doðu ya hem Batý ya eþzamanlý bakabiliyor. Bir baþka deyiþle: Ýlle de Batý, ille de Doðu deðil! Ýkisi, Türkiye açýsýndan birbirinin alternatifi deðil çünkü. Böyle bir saplantý, Türkiye yi çýkmaza sürükler. Türkiye bu nedenle ABD den, AB den vazgeçmeden Arap ve Ýslam âlemiyle de, Rusya sýyla da, Çin iyle de iliþki modellerini oluþturup her yöndeki yürüyüþünü devam ettirmek zorunda. Ettiriyor da... Zaten Türkiye nin coðrafyasý, tarihsel ve kültürel dokusu, ekonomisi gerekli kýlýyor böyle bir yürüyüþü... Türkiye için böyle bir yürüyüþ, özellikle ekonomik bakýmdan küreselleþme olgusunun çerçevesine de oturuyor. Türkiye nin ekonomisi dinamik. Kabý kabýna sýðmýyor. Arend Van Dam TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Mehmet Kula'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Kocasinan Yeni Asya Okuyucularý Ýstanbul Çürümüþ-spekülatiffinansal düzenealternatif:sukuk BUGÜN Ýslam ekonomisinin piyasa çekirdeðini oluþturan, ekonomik varlýklarýn sahipliðine ve faizsiz iþletimine dayalý menkul kýymetleþtirme sistemleri, kapitalizmin finansal çürümesinin önüne geçecek en yakýn alternatif olarak durmaktadýr. IMF nin Ýslami ekonomiye dönük 2010 raporunda, Ýslami bankalarýn, toksik varlýklara bulaþmadýklarý için krize karþý esnek durabildikleri vurgulanýyor ve Ýslami fonlarýn dünya çapýnda büyüklüðünün 1 trilyon dolara çýktýðý ve 2015 yýlýnda da dünyadaki 1.5 milyarý aþkýn Müslüman ýn tasarruflarýný çekeceði öngörüsünde bulunuluyordu. Bugün varlýða ve üretim-iþletme kârý ortaklýðýna dayanan bir menkul kýymetleþtirme olan Sukuk Sistemi, spekülatif bir bataklýða dönüþmüþ dünya finans sistemi için artýk güçlü bir alternatiftir. Ortadoðu daki siyasi deðiþim, ayný zamanda nasýl iflas edeceðini þaþýran þu anki kapitalizme, finanstan baþlamak üzere ciddi bir çýkýþ noktasý sunmaktadýr. Bunun kapitalizmin yeni bir yüzü mü yoksa baþka bir þey mi olacaðýný zaman gösterir. Ama Türkiye, Ortadoðu nun giderek ortaya çýkacak zenginliklerine ortak olmak istiyorsa iþe, ilk önce hayli geç kaldýðý þu Ýslami fon piyasalarýný geliþtirerek baþlamalýdýr. Cemil Ertem, Star, 16 Eylül 2011 TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Mustafa Tiryaki ile Betül Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Genç çifte iki dünya saadeti dileriz. Afyonkarahisar Yeni Asya Okuyucularý Haberleri, yorumlarý okuyorum. Ölçü kaçmýþ durumda! Böyle giderse, Tayyip Erdoðan da kendini bu havaya kaptýrýrsa, o zaman bulutlarýn üzerinden bir daha nasýl iner? Ve bu ekonomi, daha çok büyümek ve zenginleþmek için yurtiçinde ve dýþýnda barýþ ve istikrar kuþaðýna ihtiyaç duyuyor. Tayyip Erdoðan ýn genel seçimleri tek baþýna kazandýðý 2002 yýlý sonundan beri bu barýþ ve istikrar mantýðýný gayet iyi kavradýðý söylenebilir. Bu sayede, yani ekonomi büyüdükçe, kendisi de seçim üstüne seçim kazanabiliyor, üstelik her seferinde oylarýný arttýrarak... Baþbakan Erdoðan ýn þimdiki Arap Baharý gezisinin de böyle bir ekonomik çerçeveye oturduðu söylenebilir. Türkiye nin ekonomisi büyüme rayýna oturmamýþ olsaydý, Arap âleminde çok fazla ciddiye alýnmazdýk. Veyahut Ýsrail e bugünkü kadar posta koyamazdýk. Mýsýr bu bakýmdan hazin bir örnektir. Bu ülkenin bir türlü dýþa ve rekabete açýlamayan devletçi ekonomisi nedeniyle yaþadýðý çöküntü, Mýsýr ýn Arap SINIR ötesi operasyon dendiðinde, Türkiye de hemen herkesin aklýna PKK ile mücadele çerçevesinde Kuzey Irak a yapýlan kara harekâtý gelir. Tarih bilgilerinin kötü aktarýmýnýn zihinlerde yarattýðý yanýlsamayla, zaten ordu denince kara gücü anlaþýlan kuvvetlerin akýn akýn bu bölgeye çýkarma yaptýðý sanýlýr. Terörle mücadele, uzun zamandýr bu biçimde yapýlmýyor ve sýnýr ötesi o- perasyon denen uygulama da sadece bombalama ya da vuruþmayý içermiyor. Üstelik askeri anlamda kara operasyonu niteliðine bürünecekse, bunun da önceden duyurulmasý yöntemine gidilmiyor. Kamplarýn askeri yöntemlerle bertaraf edilmesi amaçla- Türkiye, sert güç olmaya yöneldiði her durumda zarara uðradýðýný bilen nýyorsa, buradakilerin kaçmasýna ya da sýzmasýna engel olmak için önceden kamuoyuna ilanlar yapýlmýyor. E- ðer, kara operasyonu ihtimali kamuoyuna duyuruluyorsa, bu aslýnda askeri araçlarý kullanmaktan imtina edildiði anlamýna gelir. Bu durumda da sýnýr ötesi operasyon, askeri deðil siyasal a- raçlarýn kullaným önceliðine ve muhataplarýn da bu çerçevede önlem almalarý gereðine iþaret eder. Geniþ alan PKK nedeniyle gündeme gelen sýnýr ötesi operasyonlarýn esas amacýnýn Kuzey Irak yönetimiyle iliþkileri bozmaksýzýn bu bölgeden Türkiye ye geçirilen lojistiðin önüne geçilmesi gibi gözüküyor. Dolayýsýyla Kuzey Irak yönetimden PKK ya silah, teçhizat ya da diðer malzeme saðlayan oyuncularý engellemesi isteniyor; engellemez ya da engellenemez ise, bu iþi Türkiye nin yapacaðý beyan ediliyor. Hal böyle o- lunca da sýnýr ötesi operasyon sadece dünyasýndaki eski rolünü de törpülemiþtir. 11 Eylül dünyasýyla Arap Baharý, Türkiye yi 2000 li yýllarda getirip hem Batý da hem Doðu da dikkatlerin odaðýna koydu. Bu da Türkiye nin uluslararasý sahnedeki deðerini hiç kuþkusuz arttýrdý. Erdoðan bu gerçeðin bilincinde. Bundan gayet iyi yararlanýyor. Bu sayede Türkiye de geçmiþten gelen bazý kýsýr döngüleri ve anlamsýz saplantýlarý aþýyor. Ama bir noktaya özen gösterilmesi þart: Ölçü! Yani abartmamak koþuluyla... Erdoðan ýn gerçekten önemsediðim gezisini günlerde medyadan izliyorum. Haberleri, yorumlarý o- kuyorum. Ölçü kaçmýþ durumda! Böyle giderse, Tayyip Erdoðan da kendini bu havaya kaptýrýrsa, o zaman bulutlarýn üzerinden bir daha nasýl iner? Hiç bu konuyu düþündünüz mü? Þu noktayý unutmayýn: Türkiye, öncelikle kendi evinin içini düzelttikçe güçlenir. Bu yolda hâlâ engellerimiz var. Kürt sorununun silahla baðýnýn koparýlmasý, PKK nýn daðdan inmesi gibi... Bunun için Erdoðan ýn yakýn geçmiþteki Oslo süreci nde olduðu gibi, siyasal iradesiyle cesaretini yine toparlamasý gerekiyor. Çünkü Kürt sorununu barýþçý çözüm rayýna oturtabilen bir Türkiye, baþka dünyalara kendinden çok daha emin olarak açýlýr. Hasan Cemal, Milliyet, 16 Eylül 2011 Sý nýr ö te si o pe ras yon vatandaþlardan oluþuyor, yumuþak güçten sert güce dönmesi için ortam hazýrlayanlardan da haz etmeyen çoðunluða sahip. Kuzey Irak a deðil baþka yerlere doðru da yapýlmýþ oluyor. Dar çerçeveden bakýldýðýnda doðrudan Kuzey Irak ile ilgili bir askeri faaliyetmiþ gibi gözüken operasyonlar, aslýnda askeri kapasiteyi bir gösterge olarak kullanmayý ve siyasal anlamda çok sayýda oyuncuya tavýr sergilemeyi ifade eder, buna da yumuþak güç denir. Sanýldýðý gibi yumuþak güç, askeri kapasitenin hiç dikkate alýnmadýðý bir gücü tarif etmez. Yumuþak güç, askeri kapasitesi yeterli caydýrýcýlýða sahip bir ülkenin bu araca baþvurmak yerine siyasal ve ekonomik araçlarý öncelikli kýlýp barýþ ve istikrar politikasý uygulamasý haline denir. Anlaþýlan o ki PKK Türkiye yi yumuþak güç olmaktan çýkarýp yeniden sert güce dönüþtürüp eski hatalarý yapmaya zorluyor; Türkiye ise bu ihtimali saklý tutarak hala yumuþak güç koþullarýný kullanmayý zorluyor. Geniþ kapsam Sýnýr ötesi operasyonlar ile yumuþak güç politikasýnýn bir arada deðerlendirilmesini kolaylaþtýracak bir diðer durum ise, Türkiye nin diðer yerlerdeki faaliyetlerine bakarak da yapýlabilir. Baþbakan Erdoðan ýn Mýsýr, Libya ve Tunus gezisi; bu ziyaretler sýrasýndaki tavsiyeler, imzalanan ve imzalanma sözü alýnan anlaþmalar, Filistin in devlet meþruiyeti için verilen çabalar kendi baþýna sýnýr ötesi operasyon olarak deðerlendirilebilir. Söz konusu ziyaretlerin arka planýnda gayet tabi stratejik beklentiler, yeni güç dengeleri ve yeni ittifak arayýþlarý mevcut. Ancak kullanýlan araçlarýn siyasal ve sosyal nitelikte olmasý, nedense bu faaliyetlerin sýnýr ötesi operasyon olarak anýlmamasýna yol açýyor. Çemberi geniþletirsek, Somali yardýmlarý, Azerbaycan ile Nabucco doðalgaz hattý görüþmeleri ve hatta NATO Füze savunma sistemi radarlarýnýn ülkeye yerleþtirilmesi süreci bile sýnýr ötesi o- perasyon sayýlýr. Üstelik marifet bu o- perasyonlarý askeri güç ile gerçekleþtirip de Suriye deki Esad rejiminin ya da Kuzey Kore yönetiminin içine düþtüðü çýkmaza benzememektir. Türkiye, sert güç olmaya yöneldiði her durumda zarara uðradýðýný bilen vatandaþlardan oluþuyor, yumuþak güçten sert güce dönmesi için ortam hazýrlayanlardan da haz etmeyen çoðunluða sahip. Beril Dedeoðlu, Star, 16 Eylül 2011

9 MAKALE 9 Y GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Sadaka ve ecelin geciktirilmesi Bir okuyucumuz: Sadaka ömrü uzatýr hadisi ile ecel geldiðinde ne bir an öne alabilirler, ne de arkaya erteleyebilirler âyeti arasýnda bir uzlaþma arýyorum. Açýklayabilir misiniz? Doðumdan ölüme hayatýmýz Allah ýn takdir ve iradesindedir. Fakat bizim sözlü ve amelî duâlarýmýz da Allah ýn arþýna yükseliyor. Hem hayatýmýzýn her noktasýnda Allah ýn iradesi hâkimdir. Hem de Allah duâlarýmýzý iþitiyor, cevap veriyor, hikmetiyle dilediklerini kabul ediyor; buna göre ecel vaktimizi Kendisi dilediði gibi veya duâlarýmýzý kabulü çerçevesinde tanzim ediyor. Her hâl ve þartta hüküm ve irade Allah ýndýr. Allah ýn iradesi hâkimdir. Ýlgili âyetlerden bir kaçýný buraya alalým: Kur ân buyuruyor ki: Sizi çamurdan yaratan, sonra da size bir ecel takdir eden O dur. Kýyamet gününün vakti de O nun ilmindedir. Hâlâ siz þüphe ediyorsunuz. 1 Han gi niz da ha gü zel iþ ler ya pa cak sý nýz di - ye si zi im ti han et mek i çin ö lü mü de, ha ya tý da O ya rat tý. 2 Her mil le tin bir e ce li var dýr. E cel le ri gel di - ðin de o nu ne bir an ge ri bý ra ka bi lir, ne de ö - ne a la bi lir ler. 3 E ðer Rab bin ce za yý Ký ya met Gü nü ne bý rak mýþ ve on lar i çin mu ay yen bir e cel tak dir et miþ ol ma - say dý, el bet te on lar ce za la rý ný he men bu lu ve rir di. 4 On lar ken di ü zer le rin de ki Ý lâ hî san at mu ci ze le ri ni hiç dü þün mez ler mi? Gök le ri, ye ri ve i ki si a ra sýn da ki le ri Al lah an cak hak ve hik met le ve ta yin e dil miþ bir vak te ka dar de - vam et mek ü ze re ya rat mýþ týr. 5 Bu â yet ler den e ce li mi zin mu kad der ol du ðu nu, ya ni be lir li bir vak te ka dar ta yin ve tak dir e dil miþ ol du ðu nu an lý yo ruz. Bu; bi zim, e ce li mi zi ken di i - ra de miz le u zat ma ve ya ký salt ma yet ki mi zin ol ma - ma sý de mek tir. Bu yet ki Al lah ýn dýr. Al lah di ler se ve bi zim a me li miz bu na uy gun sa u za ta bi lir. Þu â - yet bu nu ha ber ve ri yor: O, gü nah la rý ný zý ba ðýþ la - mak ve ö lü mü nü zü bel li bir vak te ka dar ge ri bý - rak mak i çin si zi i ma na ça ðý rý yor. 6 Pey gam ber E - fen di miz in (asm) þu ha di si de bu nu ha ber ve ri - yor: Müs lü man ki þi nin ver di ði sa da ka öm rü nü u za týr, kö tü ö lü mü ön ler. 7 (Ni te kim bu ha dis, az ön ce ki â yet le ör tü þü yor.) Bu â yet ve ha dis le ri bir a ra ya top la dý ðý mýz da þu ne ti ce le ri el de e de bi li yo ruz: 1- Ha ya tý mý zýn her nok ta sý Al lah ýn e lin de, i ra - de sin de ve tak di rin de dir. Öm rü müz Al lah ýn em - ri ne bað lý o la rak de vam e der. E ce li miz Al lah ýn em ri ne bað lý o la rak ge lir. 2- Her þey gi bi ö lüm de Al lah ýn em ri ni din ler ve Al lah a i ta at e der. 3- Ö lüm Al lah ýn em ri ol mak sý zýn hiç bir þe kil de mey da na gel mez. Al lah ýn em ri gel di ðin de de bir sa ni ye ge cik mez. Be di üz za man Haz ret le ri nin i fa - de siy le, E cel mu kad der dir; ta gay yür et mez Ö lüm ü ze rin de Al lah tan baþ ka hiç bir güç kay na ðý et ki li ve yet ki li de ðil dir. 5- Ö lüm za ma ný kul la ra ka pa lý ol du ðu hal de, ö - lü mün Al lah ta ra fýn dan tak dir e dil miþ, ta yin e dil - miþ ve bi li ni yor ol ma sý, ö lü mün Al lah ýn her þe yi ku þa tan il min ce ku þa týl mýþ ol du ðu nu gös te ri yor Ö lü mün Al lah ýn tak di rin de ol ma sý, Al lah ýn il min de ve i ra de sin de mey da na gel me si de mek tir. Ö lüm, Al lah ýn il min de ve i ra de sin de ol du ðu na gö re, Al lah ýn ku lu nun a me li ne, sa lâ ha ti ne ve ya - þa yý þý na gö re e ce li ni ge ri bý rak ma sý ka der le çe liþ - mez. Bi lâ kis, ka der Al lah ýn, hük mü nü di le di ði gi - bi ic ra et me si ne im kân ve rir. Yu ka rý da ki son â yet bu nu bi ze bil dir mek te dir. 7- Si ga ra öm rü ký sal týr sö zü týb bî bir so nuç tan ha ber ve ri yor. Bu söz, in san öm rü nün si ga ra i le sað lýk lý de va mý nýn im kân sýz ol du ðu nu bil di ri yor. Fa kat ka de rin e lin de bu lu nan ö lüm sa a ti hak kýn da her han gi bir hü küm i çer mi yor. Bu du rum da bu sö zü, Si ga ra sað lýk lý öm rü ký sal týr. Öm rü sað lýk sýz ha le ge ti rir þek lin de an la mak ge re ki yor. 8- Sa da ka öm rü u za týr ha di si ni, Ö lü mü - nü zü bel li bir vak te ka dar ge ri bý rak mak i çin Al lah si zi i ma na ça ðý rý yor â ye ti çer çe ve sin de e le al ma mýz ge re kir se; sa lih a mel le ri mi zin mey ve si ni ki mi za man ve Al lah ýn di le me si ha - lin de u zun ö mür o la rak top la ya bi le ce ði miz an la þý lý yor. Fa kat bu el bet te Al lah ýn bir lüt fu o - la rak ger çek le þi yor. Al lah ýn lüt fu ve i ra de si söz ko nu su o lun ca da, bu ka der de mek o lu yor. 9- E cel sa a ti ni ve ö lüm vak ti ni ge tir mek le il gi li in sa noð lu hiç bir þe kil de yet ki sa hi bi de - ðil dir. Ni ha yet ha ya tý Al lah ya rat tý ðý gi bi, ö lü - mü de Al lah ya ra tý yor. Dip not lar: 1- En âm Sû re si: 2; 2- Mülk Sû re si: 2; 3- A râf Sû - re si: 34; Yu nus Sû re si: 49; Nahl Sû re si: 61; 4- Tâ hâ Sû re si: 129; 5- Rum Sû re si: 8; 6- Ýb ra him Sû re si: 10; 7- Ca mi ü s-sa ðir, 3/1121; 8- Lem a lar, s. 211; 9- Mek - tu bat, s (0 505) Ýn san ku sur suz ol maz ve ra kip siz de ol maz.1 Zer ra tý (fert le ri) ku sur lu lar dan mü rek kep bir ce ma at de ta ma mýy la ma sum o la maz. Bu dün ya im ti ha nýn da ve bu hiz met de ve ra nýn da be þe rin ha ta sýz o la bi le ce ði ni te veh hüm et mek de bü yük bir ku sur dur. Hâl böy le i se, bir ce ma at men su bu, kar deþ le ri nin ve ce ma a ti nin ku sur ve ha ta la rý na kar þý na sýl bir ta výr ta kýn ma lý? Be di üz - za man ý Üs tad; Ri sâ le-i Nur u, Kur ân ve Sün - net-i Se niy ye yi an la ma da reh ber ka bul e de nin, el bet te o nun or ta ya koy du ðu öl çü le re uy ma sý bek le nir. Bu öl çü ler den ba zý la rý þun lar dýr: * Sa kýn! Dik kat e di niz! Ýh ti lâf-ý meþ re bi niz den ve za yýf da mar la rý nýz dan ve derd-i ma i þet za ru re - ti niz den ehl-i da lâ let is ti fa de e dip, bir bi ri ni zi ten - kit et tir me ye mey dan ver me yi niz. 2 * Bu hiz met-i Kur â ni ye de bu lu nan kar deþ le ri - ni zi ten kit et me mek ve on la rýn üs tün de fa zi let fu - ruþ luk nev in den gýp ta da ma rý ný tah rik et me mek - tir. Çün kü na sýl in sa nýn bir e li di ðer e li ne re ka bet et mez, bir gö zü bir gö zü nü ten kit et mez, di li ku la - ðý na i ti raz et mez, kalb ru hun a yý bý ný gör mez. Bel - ki bir bi ri nin nok sa ný ný ik mal e der, ku su ru nu ör - ter, ih ti ya cý na yar dým e der, va zi fe si ne mu a ve net e der. Yok sa o vü cud-u in sa nýn ha ya tý sö ner, ru hu ka çar, cis mi de da ðý lýr. 3 * Siz ler her za man dan zi ya de bu fýr tý na da te sa - nü dü nü zü ve it ti ha dý ný zý ve bir bi ri nin ku su ru na bak ma ma sý, bir bi ri ni ten kit et me me si, Ri sâ le-i Nur un va zi fe-i kud si ye-i i ma ni ye si he sa bý na mü - kel lef ve muh taç sý nýz. Sa kýn bir bi ri niz den gü cen - me yi niz ve ten kit et me yi niz. Yok sa az bir za af gös ter se niz, ehl-i ni fak is ti fa de e dip siz le re bü yük za rar ve re bi lir ler. 4 * U huv vet i çin bir düs tu ru be yan e de ce ðim ki, o düs tu ru cid den na za ra al ma lý sý nýz: Ha yat, vah - det ve it ti ha dýn ne ti ce si dir. Ým ti zaç kâ râ ne it ti had git ti ði va kit, mâ ne vî ha yat da gi der. Te sa nüd bo - zul sa ce ma a tin ta dý ka çar. * Sa kýn bir bi ri ni ze ten kit ka pý sý ný aç ma yý nýz. Ten kit e di le cek þey ler kar deþ le ri niz den ha riç da i - re ler de çok var. 5 * Bu dün ya da da a dâ let-i Ý lâ hi ye nok ta sýn - da mu â me le ge rek tir. E ðer bir a da mýn i yi lik - le ri fe na lýk la rý na ke mi ye ten (sa yý sal o la rak) ve ya key fi ye ten (ni te lik o la rak) zi ya de gel se, o a dam mu hab be te ve hür me te müs te hak týr. Bel ki, kýy met tar bir tek ha se ne i le, çok sey yi â - tý na na zar-ý af la bak mak lâ zým dýr. 6 * Ne fis ve þey tan, si zi, kar de þi ni ze kar þý i ti ra za ve hak lý o la rak ten ki de sevk et ti ði va kit, de yi niz ki: Biz, de ðil böy le cüz î hu ku ku mu zu, bel ki ha ya tý - mý zý ve hay si ye ti mi zi ve dün ye vî sa a de ti mi zi Ri sâ - le-i Nur un en kuv vet li ra bý ta sý o lan te sa nü de fe da et me ye mü kel le fiz. O bi ze ka zan dýr dý ðý ne ti ce i ti - ba rýy la dün ya ya, e na ni ye te a it her þe yi fe da et mek va zi fe miz dir de yip nef si ni zi sus tu ru nuz. Me dâr-ý ni zâ bir me se le var sa meþ ve ret e di niz. 7 Dip not lar: 1- Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s Lem a lar, Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka - sý, s Mek tû bât, s Lem a lar, s. 91; 7- Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s Kardeþlerimizin kusur ve hatalarý karþýsýnda... fer sa dog ni as ya.com.tr  yet le ri o ku mak (1) (Rab be nâ Mü ta lâ a la rý - 3) Kâ be nin du var la rý nýn yük sel til me si i þi ni oð lu i le ya pan Hz. Ýb ra him (as), yi ne be ra ber yap týk - la rý du â da þöy le ses le nir ler: Rab bi miz! On la ra iç le rin den bir pey gam ber gön der ki, se nin â yet le ri ni o ku sun ve ken di le ri - ne Ki tâb ý ve hik me ti öð ret sin ve on la rý te miz le - sin! Mu hak kak ki A zîz, Ha kîm an cak sen sin. 1 Ne se fî, Bey zâ vî, Hâ zin ve Ra zî ve Veh bî bu â - ye tin tef si rin de þu ha di si þe ri fi nak le der: Ben, ba bam Ýb râ hîm in du â sý, kar de þim Î sâ nýn müj - de si ve an ne min rü yâ sý yým. Böy le ce Hz. Ýb ra - hîm in (as) du â sý nýn ka bul e dil di ði ni an lý yo ruz. Ha dis ler den, Hz. Ýb ra him in (as) bu du â sý na þük ran ni þa ne si ol mak ü ze re E fen di mi zin (asm) sal li ve ba rik du â sý ný na maz da o ku ma mý zý tav si ye et ti ði ni o ku yo ruz. Rab be nâ lar da he men u mu men te kil þa hýs i fa - de si o la rak de ðil ço ðul þa hýs i fa de si, ya ni na bü - dü de ki nun (biz) za mi ri i le ya pý lan i fa de ler gi bi ol du ðu an la þýl mak ta dýr.  ye tin ilk cüm le sin de Hz. Ýb ra him (as) ma zi - de sak lý o lan is tik ba lî du â sý ný ya par, ya hut yap tý - rý lýr. Zi ra Al la hu â lem mu ra dý Ý lâ hî Re sû li Ek - rem in (asm) vü cu du nu ar zu et ti. Do la yý sýy la Ha li lul lah ý na (as) du â sý ný yap tý rýr. Bu na ce vab o la rak E fen di ler E fen di si nin (asm) me le i â lâ dan dün ya ya teþ ri fi müm kün ký lý nýr. Duâ nýn mu ha ta bý o lan Pey gam ber E fen di - miz den (asm), Rab bi mi zin â yet le ri ni o ku ma sý, hik me ti ve Ki tâb ý ta lim e de rek üm me ti te miz - le me si ta leb e di lir.  yet le rin o kun ma sý fev kâ la de mü him dir. Zi ra hik me ti â le min týl sý mý ve hil ka ti in sa nýn mu - am ma sý ve ha ki ka tý sa lâ týn ru mu zu 2 â yet le rin o kun ma sý i le þer he di le bi lir. Her ce mal ve ke mal sa hi bi, ken di ce mal ve ke ma li ni gör mek ve gös ter mek is te me si in de ki mak sad, an cak â yet le rin o kun ma sý i le an la þý lýr. O ku nan â yet ler de Va hi di yet te E ha di ye ti; E ha di - yet te i se Va hi di ye ti mü ta lâ a la e dip ve Sa me dî ha ki kat lar id rak e di lir in þa al lah.  yet le rin o kun ma sý na en bü yük â yet ler o lan, da ha doð ru su â yet le rin men baý o lan es ma ve sý fa ti Ý lâ hî den baþ la mak i sa bet li ol sa ge rek. Zi ra kâ i nat ta ki ef al es ma ya, es ma sý fa ta, sý fat i se za - ta ka vuþ tu rur. Bu cüm le den ha re ket le Rab be - nâ lý â yet ler de pek çok sý fat ve Es mai Ý lâ hî ve sý fa tý Rab ba nî zik re di lir. Bes me le de Laf zul lah tan son ra ge len Rah - man ve Ra him es ma sý Rab be nâ lý â yet ler de de zik re di lir. Böy le ce Rab bi mi zin es ma sý ev ve len ta lim e di lir. Ni ha yet siz acz ve za af da, had siz fakr i çe ri sin de o lan in sa nýn dün ya ve a hi ret te yar dý ma ih ti ya cý var, do la yý sýy la dün ya da Rah - man, a hi ret te Ra him is mi nin mü min ler nok - ta sýn da a za mi te cel li si i le ih ti yaç la rý ce vap bu - lur. Rah man 3, Ra him 4, Ha di 5, Rez zak 6, Ka dîr 7, Ha kîm 8, Gaf far 9, Ke rim 1 0,  lim 1 1, Tev vab 1 2, Sem 1 3, Ba sîr 1 4, A dil 1 5, A zîz 1 6 Rab be nâ lý â yet ler - de tes bit e de bil di ði miz Es mai Ý lâ hi ye dir. Rab be nâ lý â yet ler de Tev vâb es ma sý 12 â - yet te ge çer. Bu es ma nýn di ðer le rin den faz la zik re dil me si, in sa nýn ha ta sý nýn çok, bu na kar þý lýk da tev be si nin de çok ol du ðu, ol ma sý ge rek ti ði ne i þa ret ol ma sý nok ta sýn dan ma ni - dar dýr. Zi ra ar dýn dan Ga fur ve Ra him i sim le - ri nin çok ca zik re di len ler sý ra sýn da ol ma sý bu i þa re ti a de tâ des tek le mek te. Rab be nâ lý â yet ler den o lan bu â ye ti Ri sâ le i Nur da o ku ma ya haf ta ya de vam e de lim in þâ al lah. Dip not lar: 1- Ba ka ra, 129, 2- Söz ler, 197, 3-21/112, 23/109, 4-2/128, 2/286, 7/43, 18/10, 23/109, 41/30, 59/ /50, 72/2., 6-5/114., 7-2/129, 66/8., 8-20/50, 60/5., 9-7/149, 14/41, 20/73, 26/51, 35/34, 40/7, 59/10., 10-3/194, 7/43, 35/34., 11-7/89,14/38,40/7, 12-2/128, 3/8, 3/16, 3/147, 3/193, 7/23, 14/41, 66/8, 2/128, 23/109, 66/8, 68/32, 13-2/127, 14-2/127, 15-7/89, 21/112, 34/26, 37/31, 16-60/5. Pey gam ber E fen di miz (asm) Hu neyn Se fe ri dö nü þü ga ni met mal la rý ný sa yýp his se le rin he sap lan ma sý i þi ni Zeyd b. Sâ bit e, bö lüþ tür me ve da ðýt ma i þi ni de E bu Cehm e ver miþ ti. Pey gam ber E fen di miz (asm); ga ni met mal - la rý nýn Kur ân-ý Ke rîm e gö re (En fâl Sû re si, 41) ken di si ne tes lim e di len beþ te bi rin den Mü el le fe-i Ku lûb a (kalb le ri Ýs lâ mi yet e ý sýn - dý rý la cak, a lýþ tý rý la cak o lan la ra) da ðý tým yap tý ki, bun lar hal kýn eþ ra fýn dan o lup, hem ken di - le ri nin, hem ka vim le ri nin Ýs lâ mi yet e ý sýn dý rý - lýp a lýþ tý rýl ma la rý, ka zan dý rýl ma la rý ge re ki yor - du. Za ten, bun lar, ze kât ve sa da ka ve ri le cek ler a ra sýn da bu lu nu yor lar dý. Mü el le fe-i Ku lûb, E bu Süf yan, Ak ra b. Ha - bis, U yey ne b. Hýsn, Ab bas b. Mir das, Ma lik b.avf ve Ha kîm b. Hi zam... gi bi, Ku reyþ ka bi le - si nin li der le rin den, A rap la rýn i le ri ge len le rin - den o lup ka vim le ri a ra sýn da nü fuz lu, güç lü ve bir çok tâ bi le ri bu lu nan ki þi ler den di ler. Mü el le - fe-i Ku lûb dan ba zý la rý ger çek ten Müs lü man ol muþ tu. Ba zý la rý, gö rü nüþ te Müs lü man, ba zý - la rý i se, Müs lü man lar la ba rýþ yap mýþ müþ rik - ler den di ler. Pey gam be ri miz (asm) bü tün bun - la ra sa da ka ve ga ni met ler den ver mek le, ba zý la - rýn dan ge le bi le cek kö tü lük le ri ön le yip Müs lü - man la rýn gö nül le ri ni ra hat lat ma yý, Müs lü - man lýk la rý he nüz gü zel leþ me miþ o lan la rýn da Müs lü man lýk la rý ný ge liþ ti rip gü zel leþ tir me yi ger çek leþ tir mek is te miþ tir. Mü el le fe-i Ku - lûb dan sa yý lan la rýn, U yey ne b. Hýsn dan baþ ka he men hep si, son ra dan i man la rý ný sað lam laþ - týr mýþ, i lim ve fa zi let le riy le ta nýn mýþ lar dýr. Re sûl-i Ek rem in (asm) bu cö mert li ði düþ man la rý ný dost e di yor ve bun la rýn her - kes ten çok o nu met het me le ri ne se bep o lu - yor du. E bu Süf yan; üç yüz de ve i le yüz yir - mi u kiy ye gü mü þü a lýn ca Pey gam be ri mi ze (asm), Sen ne ka dar ke rem ve i yi lik sa hi bi - sin. Se nin le sa vaþ tý ðým za man lar da, sen ne gü zel sa vaþ çý i din. Se nin le ba rýþ yap tý ðým za man da da, sen ne gü zel ba rýþ çý i din. Se - nin bu yap tý ðýn; ke re min, i yi li ðin son de re - ce si dir. Al lah se ni ha yýr la mü kâ fat lan dýr - sýn di ye cek tir. (Vâ ký dî, Me ga zî, c. 3, s. 945) Ga ni met mal la rý a ra sýn da do laþ tý ðý sý ra da, Saf van b. Ü mey ye Pey gam be ri mi zin (asm) ya - nýn da bu lu nu yor; de ve ler, da var lar ve ço ban - lar la do lu va di ye doð ru ba kýp du ru yor, Pey - gam be ri miz (asm) de o nun hâ li ni göz u cuy la sü zü yor du. Saf van b. Ü mey ye va di nin i çin de ki mal la ra ba ký þý ný u za týn ca, Pey gam be ri miz (asm) o na, E bu Vehb! O va di pek mi ho þu na gi di yor? di ye sor du. Saf van, E vet! de yin ce Pey gam be ri miz (asm): O va di de, i çin de ki ler de se nin ol sun. bu - yur du. Bu nun ü ze ri ne, Saf van ken di si ni tu ta - ma dý, Pey gam ber kal bin den baþ ka hiç bir kim se nin kal bi, bu de re ce (mâ si va dan) pâk ve üs tün o la maz de di. Ke li me-i Þe ha det ge ti rip he men o ra da Müs lü man ol du. Pey gam be ri miz (asm) Ci râ ne de Mü el le fe-i Ku lûb a bol bol ih san lar da bu lun du ðu za man, Sa d b. E bi Vak kas, Yâ Re sû lal lah! Cu ayl b. Sü râ ka yý bý rak týn da, U yey ne i le Ak ra ve ben - zer le ri ne yü zer yü zer de ve ler ver din? de di. Pey gam be ri miz (asm), Al lah a ye min e de rek U yey ne ve Ak ra gi bi ki þi ler le yer yü zü do lup taþ sa, Cu ayl b. Sü râ ka on la rýn tü mün den da ha ha yýr lý dýr. Fa kat ben bun la rý Ýs lâ mi yet e ý sýn - dýr mak, a lýþ týr mak i çin kol lu yor, Cu ayl b. Sü - râ ka yý i se sým sý ký bað lý ol du ðu Müs lü man lý ðý - na ve a hi ret te ken di si ne ha zýr lan mýþ üs tün mü kâ fat la ra ha va le et miþ bu lu nu yo rum bu - yur du. (Ýbn Hi þam, Si re, c. 4, s. 139) Pey gam ber E fen di miz (asm) Hu neyn ga ni - me ti ni da ðýt tý ðý sý ra da Be nî Te mim ler den bir a dam ge lip Se nin a da let yap ma dý ðý ný gör düm. A da let yap yâ Re sû lal lah! de di. Pey gam be ri - miz (asm) kýz dý. O na, Ya zýk lar ol sun sa na! Ben a da let yap maz sam, kim a da let ya par? Ben a da let yap mýþ ol ma say dým um du ðu ma er mez - dim; sen de, ba na tâ bi ol du ðun i çin, zi yan et - miþ, e li bo þa çýk mýþ git miþ tin. bu yur du. Hz. Ö mer (ra) boy nu nu vur mak i çin i zin is te di. Pey gam be ri mi zin (asm) E bu Süf yan ve ar - ka daþ la rý na ih san lar da bu lu nup En sar a bu beþ te bir den bir þey ver me me si, on la rýn gö - nül le rin de bir kýr gýn lýk mey da na ge tir miþ ti. Pey gam be ri miz (asm) En sar ý top la yýp Al lah a hamd ü se na da bu lun duk tan son ra: Ey En sar ce ma a ti! Ben si zi da lâ le te düþ - müþ kim se ler o la rak bul ma dým mý? Siz ler yol la rý ný þa þýr mýþ kim se ler i ken, ben si zin ya - ný ný za gel me dim mi? Al lah ýn hi da ye ti, si ze be nim yü züm den e riþ me di mi? Siz ler yok sul i ken Al lah be nim yü züm den siz le ri zen gin kýl ma dý mý? Siz ler bir bi ri ni ze düþ man lar i - ken, Al lah kalb le ri ni zi be nim yü züm den bir - leþ ti rip ý sýn dýr ma dý mý? Siz ler par ça lan mýþ, dar ma da ðýn ol muþ bir du rum da i ken, Al lah siz le ri be nim yü züm den der le yip to par la ma - dý mý? di ye sor du. (Ah med b. Han bel, Müs - ned, c. 4, s. 42, Bu hâ rî, Sa hih, c. 5, s. 104) En sar, Al lah bi zi se nin sa yen de nu ra, ay - dýn lý ða çý kar dý. Sen bi zi bir a teþ çu ku ru nun ba þýn da bul dun. Al lah bi zi se nin sa yen de on - dan kur tar dý. Sen bi zi da lâ let ve þaþ kýn lýk i çin - de bul dun. Al lah bi zi se nin sa yen de doð ru yo - la ka vuþ tur du. Biz Al lah ý Rab, Ýs lâ mi yet i din, Mu ham med i de pey gam ber o la rak ka bul et - miþ bu lu nu yo ruz. Al lah ve Re sû lu nün ü ze ri - miz de ki min net ve ni met le ri üs tün dür. Al - lah a ve Re sû lu ne min net ta rýz. de di ler. Pey gam be ri miz (asm), um du ðu ce vap la rý a - la ma mýþ tý. En sar, ka vuþ tuk la rý bü tün ni met ve ih san la rýn Al lah tan ve Re sû lü yü zün den ol - du ðu nu söy le di ler. Re sûl-i Ek rem (asm) ko - nuþ ma sý ný þöy le ta mam la dý: Ben siz le ri sým sý ký bað lý bu lun du ðu nuz Müs lü man lý ðý ný za ve si zin i çin a hi ret te ha zýr - lan mýþ bu lu nan üs tün mü kâ fat la ra ha va le e - dip, kü für ça ðý na çok ya kýn o lan ye ni Müs lü - man ol muþ ve ya ol mak ü ze re bu lu nan bir ta - kým a dam la rýn kalp le ri ni Ýs lâ mi yet e ý sýn dýr - mak, a lýþ týr mak mak sa dýy la ken di le ri ne dün - ya lýk ver di ðim den do la yý ne di ye kalp le ri niz de kýr gýn lýk ve ü zün tü du yu yor su nuz? Bir ta kým in san lar al dýk la rý dün ya lýk lar, da var lar ve de - ve ler le çý kýp gi der ler ken, siz ler Re sû lul lah i le bir lik te yur du nu za dö nüp git me ye ra zý de ðil mi si niz? Val la hi, si zin Re sû lul lah la bir lik te dö nüp git me niz, on la rýn dün ya lýk lar la dö nüp git me le rin den da ha ha yýr lý dýr. En sar bu na ra zý ol duk la rý ný söy le di ler. Pey - gam be ri miz (asm): Siz ler has sý nýz (seç kin ve ol gun ki þi ler si - niz). Sa ir in san lar i se, a vam (halk) ta ký mý dýr - lar. Mu hak kak ki, siz ler, ben den son ra, ya kýn bir ge le cek te, baþ ka la rý nýn siz le re üs tün tu tu - la ca ðý ný da gö re cek si niz. Al lah a ve Re sû lü ne ka vu þun ca ya ka dar, siz ler bu na da sab re dip kat la ný nýz. bu yur du. (Ah med b. Han bel, Müs ned, c. 2, s. 42, Müs lim, c. 2, s. 734) Pey gam be ri miz (asm), Ký ya met gü nü, ben ha vuz ba þýn da bu lu na ca ðým. Si zin le bu luþ ma ye ri miz ha vuz ba þý ol sun. Ben den son ra Bah - reyn ge lir le ri nin her kes ten ay rý o la rak si ze tah si si i çin Bah reyn e ya za ca ðým. O za man, o, si zin i çin fe tih ten da ha üs tün dür. bu yur du. En sar, Re sû lal lah a Sen den son ra, bi ze dün - ya ge rek mez. de di ler. Pey gam be ri miz (asm) ye min e de rek E ðer hic ret fa zi le ti ol ma say dý, Al lah ba na mu ha cir ler den bi ri ol mak is mi ni ver me sey di, En sar dan bir fert ol ma yý is ter, En - sar dan bir fert o lur dum. E ðer bü tün halk bir yol tu tup git se, En sar da bir yo la yö nel se, hiç þüp he siz, En sar ýn yö nel di ði yo lu tu tar dým. Ey Al lah ým! En sar ýn o ðul la rý na, on la rýn o ðul la rý - nýn o ðul la rý na rah met et. di ye rek du â et ti. (Ah med b. Han bel, Müs ned, c. 3, s. 77) Duy duk la rý kar þý sýn da En sar, hýç ký ra hýç ký ra að la ma ya baþ la dý lar. On la rýn göz le rin den a - kan yaþ lar sa kal la rý ný ýs lat tý. Pey gam be ri miz de (asm) on lar la bir lik te að la dý. En sar: Biz, ga ni met his se si o la rak Re sû lul lah a ra zý yýz. de di ler. Bun dan son ra, Pey gam be ri miz (asm) ko nak ye ri ne dön dü. En sar da da ðýl dý. Kalp le ri Ýs lâm a na sýl ý sýn dý? Peygamber Efendimiz (asm); ganimet mallarýnýn kendisine teslim edilen beþte birinden Müellefe-i Kulûb a (kalbleri Ýslâm'a ýsýndýrýlacak olanlara) daðýtým yaptý ki, bunlar halkýn eþrafýndan olup, hem kendileri, hem de kavimleri Ýslâmiyet e ýsýndýrýlýp alýþtýrýlmalarý, kazandýrýlmalarý gerekiyordu.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Evde ölü bulunmak AHMET SANDAL Evde ölü bulunmak. Soðuk ve ürkütücü bir cümle. Biliyorum. Bir Müslümanýn anlayacaðý bir cümle deðil. Bunu da biliyorum. Ancak bu sözü bu aralar çokça duyar olduk. Bu sözü gazete ve medya haberlerinde çokça görür olduk. Filanca kiþi evinde ölü bulundu. Cesedi koktuðu için komþularý tarafýndan fark edildi. Bir insanýn ölmesi insana soðuk bir haber geldiði gibi, hele cesedinin kokmasý, çürümesi, hem soðuk, hem ürpertici, hem de ürkütücü bir durum. Bundan daha önemlisi düþündürücü bir durum. Bir insan evinde niye ölü bulunur? Bir insan e- vinde ölebilir. Bu normal bir durum. Evinde ölen bir kiþi neden çok sonralarý fark edilir? Ýþte bu ö- nemli. Sebebi tabiî ki çok bellidir. Ölen kiþi yalnýzdýr. Yalnýzlýða itilmiþtir. Oðlu, kýzý ilgisizdir. Akrabasý, dostu ilgisizdir. Bu ilgisizlik içinde adamýn ö- lüp gittiði dahi anlaþýlmaz. Ne zaman anlaþýlýr? Ceset koktuðu zaman. Kim tarafýndan anlaþýlýr? Komþularý tarafýndan. Acý bir durum. Yukarýda bir insanýn evinde ölü bulunmasý bir Müslümanýn anlayacaðý durum deðil, dedim. Çünkü Müslümanlýk þefkati ve merhameti emreder. Ana ve babayý koruyup kollamayý emreder. Kur ân-ý Kerim de ve Hadis-i Þeriflerde bu hususta çok açýk emir ve hükümler vardýr: Rabbin, kendisinden baþkasýna asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanýzý kesin olarak emretti. Eðer onlardan biri ya da her ikisi senin yanýnda ihtiyarlýk çaðýna ulaþýrsa, sakýn onlara öf! bile deme; onlarý azarlama; onlara tatlý ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadýný indir ve de ki: Rabbim!, Týpký beni küçükken koruyup yetiþtirdikleri gibi sen de onlara acý. (Ýsra Sûresi, 23-24) Bu âyet-i kerimeler durumu açýklamaya yetiyor. Müslüman bir evlât anne ve babasýný korumak ve kollamak zorundadýr. Býrakýn ana ve babasýný, konu komþusunu dahi korumak ve kollamak zorundadýr. Ýþte buna iliþkin Kur ân dan bir emir: Allah a ibadet edin ve O'na hiçbir þeyi ortak koþmayýn. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakýn komþuya, uzak komþuya, yanýnýzdaki arkadaþa, yolcuya, elinizin altýndakilere iyilik edin. Þüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. (Nisa Sûresi, 36) Bu âyetler yeterince açýklayýcýdýr. Müslüman etrafýna bigâne kalamaz. Müslüman sýrf ana, babasýný deðil, yetimi, yoksulu, garibaný, açý, sefili, konu komþuyu, arkadaþýný korumak ve kollamakla yükümlüdür. Ýslam bunu a- çýkça emreder. Her þey Kur ân da açýk olmakla birlikte konuya iliþkin iki Hadis-i Þerifi de dikkatlerinize sunmak istedim: Bir adam gelerek: Ey Allah ýn Resûlü, iyi davranýp hoþ sohbette bulunmama en çok kim hak sahibidir? Güzel geçinmeme, güzel bakmama en lâyýk olan kimdir? diye sordu. Hz. Peygamber (asm): Annen! diye cevap verdi. Adam: Sonra kim? dedi. Resûlullah (asm) Annen diye cevap verdi. Adam tekrar: Sonra kim? dedi. Resûlullah (asm) yine: Annen! diye cevap verdi. Adam tekrar sordu: Sonra kim? Resûlullah (asm) bu dördüncüyü: Baban! diye cevapladý. (Buhâri, Edeb 2; Müslim, Birr 1; K. Sitte, 2/478) Komþu hakký konusunda çok bilinen bir Hadis-i Þerifi de burada hatýrlamak gerekir. Ýbni Ömer ve Aiþe den (ra) rivayet edildiðine göre Resulullah (asm) þöyle buyurdu: Cebrail bana komþuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komþuyu komþuya mirasçý kýlacak sandým. (Buharî, Edeb 28; Müslim, Birr ) Durum bu kadar net ve açýk iken, maalesef toplumumuzda da, bu emir ve hükümlere uygun olmayan geliþmeler yaþanmaktadýr. Bir annenin, bir babanýn evlâtlarý varken yalnýzlýk içerisinde býrakýlmasý artýk bizim toplumumuzda da sýkça rastlanan bir durum oldu. Anne ve babalarýn evlâtlarý tarafýndan huzurevlerine gönderilmesi yaygýnlaþtý. Ne huzurevleri, ne de yalnýzlýða terk edilen ebeveynler Ýslâm ile ilgisi olmayan çaðýmýzýn getirdiði sorunlardýr. Allah (cc), ana ve baba hakký konusunda, akrabalýk ve komþuluk hususunda neyi emrediyor, Peygamberimiz (asm) neyi tavsiye ediyor ve biz toplum olarak hangi durumdayýz? Bunu sorgulamak zorundayýz. Bir Müslüman toplumda, býrakýn anne ve babayý, bir kimsesiz insanýn bile evinde yalnýzlýða terk edilmemesi gerekir. Bir Müslüman toplumda evinde ö- lü bulundu, cesedi kokmak üzereyken komþularý tarafýndan bulundu haberlerinin yeri olmamasý, bu tür haberlerin mümkün olmamasý gerekir. Bu tür haberler Avrupa ülkelerinde ve ABD gibi ülkelerde çoktandýr yaygýndý. Maalesef bizde de duyulmaya baþlandý. Bir haber, bir sinema san'atçýsýnýn evinde ö- lü bulunmasýyla ilgilidir. Habere göre, sinema san'atçýsý Cem Erman, Adana daki evinde ölü bulunmuþ, cesedi kokmak üzereyken fark edilmiþ. Tam bu haber üzerinde tefekkür ederken ikinci evinde ölü bulundu haberine rastladým. Bu da ABD dendi. Bu habere göre de, Bubba Smith adlý ABD li oyuncu Los Angeles teki evinde ölü bulunmuþtu. Bu iki habere ayný gün gazetede rastlayýnca ve böyle haberleri geçmiþ günlerde de sýkça duyunca, böyle bir yazý yazarak konuya dikkat çekmek istedim. Son söz olarak þunlarý belirtmek istiyorum: Evde ölü bulunmak sözü Batýlý ülkelerde geçerli olsa da bizde mümkün olmamasý gerekir. Buna raðmen bizde de böyle olaylar vuku buluyorsa þu sözü söylemekten baþka çare kalmýyor: Milyonlarca Müslüman ýn bir arada yaþadýðý bir þehirde bir insan bir evde yalnýz baþýna ölü bulunuyorsa, cesedi kokmak ü- zereyken fark ediliyorsa, ben o yalnýz baþýna ölen insanýn komþularýnýn býrakýn Müslümanlýðýndan, insanlýðýndan bile þüphe ederim Müzede, Baðdat Ekspresi nin harem vagonu, çoktan emekliye ayrýlmýþ buharlý lokomotiflere ait çeþitli objeler, eski yol yapým gereçleri, eski fenerler, telgraf gibi eski haberleþme gereçleri, daktilo, hokka gibi yazýþma gereçleri, vagon restoranlarda kullanýlan yemek takýmlarý gibi objeler ve eski belgeler yer alýyor. Trenlerinveyollarýnýn tarihibumüzede ÝZMÝR DEKÝ TCDD MÜZESÝ, SADECE TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ DEÐÝL, OSMANLI ÝMPARATORLUÐU DÖNEMÝNÝ DE KAPSAYAN DEMÝRYOLU TARÝHÝNE VE 150 YILI AÞKIN ZAMAN DÝLÝMÝNE IÞIK TUTUYOR. FOTOÐRAFLAR: AA BULMACA 1 Hazýrlayan: Erdal Odabaþ ÝZMÝR DE Alsancak Garý nýn karþýsýnda, 1800 lü yýllarda koloni halinde yaþayan Ýngiliz tüccarlar tarafýndan depo olarak yaptýrýlan binada hizmet veren TCDD müzesi, sadece Türkiye Cumhuriyeti deðil, Osmanlý Ýmparatorluðu dönemini de kapsayan demiryolu tarihine ve 150 yýlý aþkýn zaman dilimine ýþýk tutuyor. Müze, ziyaretçilerini 20. yüzyýlýn baþlarýnda kullanýlmaya baþlanan Baðdat Ekspresi nin harem vagonu, çoktan emekliye ayrýlmýþ buharlý lokomotiflere ait çeþitli objeler, eski yol yapým gereçleri, eski fenerler, telgraf gibi eski haberleþme gereçleri, daktilo, hokka gibi yazýþma gereçleri, vagon restoranlarda kullanýlan yemek takýmlarý gibi objeler ve eski belgelerle 150 yýlý aþkýn bir kültür ve endüstri yolculuðuna dâvet ediyor. Giriþin ücretsiz olduðu müzenin ziyaretçilerini aðýrlýklý olarak öðrenciler ve turistler oluþturuyor, yaz aylarýnda yabancý turistler de müzeye yoðun ilgi gösteriyor. Müzeyi her yýl 9-10 bin kiþi ziyaret e- diyor. TCDD Alsancak Müze ve Sanat Galerisi Müdürü Mazlum Beyhan, Osmanlý ve cumhuriyet döneminde inþa edilen demiryollarýna ait çok sayýda objenin burada sergilendiðini söyledi. Beyhan, 1850 li yýllardan kalma objeler var. Anadolu da ilk döþenen raylar var meselâ. Fenerler, çanlar, kampanalar o tarihlerden kalma. Sadece demiryolu inþaatlarý deðil köprü, menfez, tünel, garlarýn yapýmýndan kalma objeler bulunuyor. Meselâ, Aydýn garýndaki bekleme salonunun masasý var ki bu cumhuriyetin ilk yýllarýndan kalma tipik bir cumhuriyet dönemi objesi diye konuþtu. EN ÇOK ÝLGÝ BAÐDAT EKSPRESÝ NÝN HAREM VAGONUNA Müzenin en çok ilgi gören bölümlerinden birinin Baðdat Ekspresi nin harem vagonu olduðunu belirten Beyhan, bu vagonun vitraylarý, tavan süslemeleriyle çok özgün bir eser olduðunu ifade etti. Beyhan, Ýnanýlmaz güzellikte, þiir gibi bir vagondu. Bu vagon Adana dan müzemize getirilmiþ. Ama ne yazýk ki korumak için Alsancak Garý na alýndýktan sonra tren kaymasý sonucu aðýr hasar görmüþ. Kurtarabildiðimiz kýsmýyla kurtardýk ve burada sergiliyoruz. Duvarlarý ipek kaplama. Bazý orijinal parçalarýný söküp camekânda koruma altýna aldýk, çünkü küllüklerin filan sökülüp götürüldükleri oldu dedi. ARKEOLOJÝ MÜZESÝ NDEN DAHA FAZLA ZÝYARETÇÝ GELÝYOR Müzenin bilinirlik seviyesine iliþkin soruya karþýlýk Beyhan, Yabancýlar halkýmýzdan daha iyi biliyor. Ama müzemizin ziyaretçi sayýsý, 5 bin yýllýk Ýzmir tarihinin sergilendiði Ýzmir Arkeoloji Müzesi nin ziyaretçisinden daha fazla. Ýnsanýmýzýn müzeye gitme alýþkanlýðý çok yok. Lâkin gelenler de sýklýkla Ne harika bir yermiþ. Her gün önünden geçiyoruz diye hayret ediyorlar. Oysa bu müze 15 yýldýr ziyaretçilerini bekliyor dedi. Ýzmir / aa SOLDAN SAÐA 1. Sinirlilik. - Ýçinden su akýtmak için topraðý kazarak yapýlan açýk oluk. 2. Bir iþin yapýlýþ yöntemini açýklamak ve belirtmek. 3. Davranýþ, tavýr. - Kanýn rengi, kýzýl, kýrmýzý. 4. Eni geniþ bir þeyle vurulduðunda çýkan ses. - Derecesi olan. 5. Ekilmekte olan. - Cahiliyenin meþhur bir putu. 6. Yakýn akrabalar. 7. Büyük, yetiþkin, yaþlý, kart. - Tadmaktan dilek. - Ýslâmýn kýsa yazýlýþý. 7. Ýki kelime veya iki cümle arasýna girerek aralarýnda bir bað olduðunu anlatan söz. - Ýþaret. - Doðu Anadolu da bir ýrmak. 9. Yasalarla sahip olunan haklarýn herkes tarafýndan kullanýlmasýnýn saðlanmasý, türe. - Pay, hisse. 10. Çok etkili, coþkun, genellikle kiþisel duygularý dile getiren edebiyat. - Üye. -El bilekleri iltihabý. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Deniz ateþesi. 2. Ýçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kýlýf. - Köpek diþleri iyi geliþmiþ, kaslarý çevik ve kuvvetli evcil, küçük memeli hayvan, pisik. 3. Derviþlerin giydikleri, tiftikten yapýlmýþ ince külah m² deðerinde yüzey ölçü birimi. 4. Bizmut elementinin simgesi. - Vilayeti manasýnda. 5. Anlatmak. 6. Latin alfabesinin yirmi sekizinci harfinin adý, okunuþu. - Daha temiz, en pak. 7. Oksijenli asitlerin alkollerle birleþmesinden oluþan sývýlar. - Deniz veya göl sularý ile çevrilmiþ küçük kara parçasý, cezire. 8. Tulyum elementinin simgesi. - Gizler, sýrlar. 9. Bir þeyin en yüksek derecesi. - Bazý ülkelerde, hükümdarlarýn, mareþallerin, din adamlarýnýn güç sembolü olarak törenlerde taþýdýklarý bir tür aðaç veya metalden deðnek. 10. Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karþýtý. - Giysi. 11. Karýþýk renkli, çok renkli. - Ýstek uyandýrmak için kullanýlan bir söz. 12. Kalitesi var mý manasýný taþýyan bir soru Belgesel filmin yönetmen ve senaristi Ýsmail Gülnar, galanýn 29 Ekim de yapýlacaðýný söyledi. Koca Seyit Belgeseli nin çekimleri 19 Eylül de ÇANAKKALE Savaþý nda 276 kiloluk top mermisini tek baþýna kaldýrarak namluya yerleþtiren Koca Seyit in hayatýný konu edinen Koca Seyit Belgeseli nin, Balýkesir in Havran ilçesindeki çekimleri 19 Eylül de baþlayacak. Belgesel filmin yönetmen ve senaristi Ýsmail Gülnar, ilk çekimleri Konya nýn Höyük ilçesine baðlý Ýlmen beldesinde yapýlan filmin Havran da tamamlanacaðýný söyledi. Filmin galasýnýn 29 Ekim de, filmin ilk çekimlerinin yapýldýðý Ýlmen beldesinde yapýlacaðýný dile getiren Gülnar, ikinci galanýn ise 30 Ekim de Havran da gerçekleþtireceðini kaydetti. Havran / aa Zeytinburnu nda kurs ön kayýtlarý baþlýyor ZEYTÝNBURNU Belediyesi tarafýndan Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi nde Ýlçe Millî Eðitim Müdürlüðü ve Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliði ile sertifikalý olarak üçüncüsü düzenlenen 2011/2012 Kültür ve Sanat Kurslarý 15 Eylül 2011 tarihinden itibaren 25 ayrý branþta önkayýtlarýna baþlýyor. 15 yaþ üstü herkesin baþvuracaðý kurslarýn ön kayýtlarý Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Öðrenci Ýþleri Ofisi ne mesai saatleri içerisinde bizzat baþvurularak yapýlacaktýr. Gitar dan Piyano ya, Dramatik Yazarlýk tan Tiyatro ya, Fotoðraf tan Osmanlý Türkçesi ne, Tezhib den Minyatür e, Sinema Atölyesi nden Rölyef e 23 adet kültür ve san'at branþýnýn yer aldýðý kurslar 15 Ekim tarihinden itibaren derslere baþlayacaktýr. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi nde seçtikleri branþlarda eðitim gören öðrenciler 8 aylýk e- ðitimin sonunda halka açýk sergiler düzenliyor, tiyatro oyunlarý sahneliyor ve konserler veriyorlar. Kültür Sanat Servisi Kur ân ý anlamada yarýþtýlar KAHRAMANMARAÞ IN Türkoðlu Ýlçesinde Anadolu Gençlik Derneði Türkoðlu Þubesi tarafýndan Kur'ân ý Anlamada Yarýþýyorum adlý bilgi yarýþmasý düzenlendi. Yarýþmaya 544 kiþi katýldý. Yarýþmada derece yapanlar arasýnda 120 sorunun 120 sini de cevaplayan Mürþide Fatma Baðcý ya Umre ö- dülünü ilçe kaymakamý Tuncay Akkoyun verirken, Sultan Saygýlýya Çamaþýr makinesi hediyesini Belediye Baþkaný Mustafa Taþhan verdi. 119 soruyu doðru cevaplayan 8 yarýþmacýya ise deðiþik hediyeler verildi. Final programýnýn da Mustafa Özcan Güneþdoðdu nun ilâhileriyle ilçe halký unutulmaz bir gece yaþadý. Kahramanmaraþ / cihan Tarihî Zabit Efendi Konaðý, aslýna uygun yapýlacak SAKARYA NIN Adapazarý ilçesindeki tarihî Zabit Efendi Konaðý, aslýna uygun olarak yeniden restore edilecek. Sakarya Büyükþehir Belediyesi Eylül ayý olaðan meclis toplantýsýnda Zabit Efendi Konaðý nýn aslýna uygun yeniden yapýlmasý için Büyükþehir Belediye Baþkaný Zeki Toçoðlu ve Belediye Encümeni ne yetki verildi. Buna göre, 1999 depreminde hasar gören konak, aslýna uygun olarak yeniden yapýlacak. Þehrin tarihî ve kültürel kimliðine sahip çýkmak adýna böyle uðraþtýklarýný belirten yetkililer, çalýþmanýn kýsa bir süre sonra baþlayacaðýný bildirdi. Sakarya / cihan BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI S A L Ý S E Þ K A Y A K Ö T E N A Z Ý S T O K A Z Ý H A Y A T A E K O L L S Ý M Ý N Ý L A L N A E R M O T A R A E K Ý B R A A R M E A L D A T A L H A S N C F Ý A S Ý L V Ý R A N E A A L A N I A B A D A N Z N A L F K T E B A R E K E A A Y T

11 Y EKONOMÝ 11 HABERLER Pýr lan ta da ya tý rým a ra cý na dö nüþ tü nen gü ven li ya tý rým a ra cý o la rak yüz yýl lar dýr yas týk al tý na ko nu lan al tý na kar þýn, ta ký a maç lý a lý nan pýr lan ta da ya tý rým a ra cý na dö nüþ tü. Al týn fi yat la rýn da ki yük se liþ ne de niy le pýr lan ta lý ta ký la ra yö ne len tü ke ti ci ler, gü müþ gi bi pýr lan ta ya da bir ya tý rým a ra cý o la rak bak ma ya baþ la dý. Çýp lak taþ ve ser ti fi ka lý o la rak a lý nýp sa tý la bi len pýr lan ta, fi ya týn da ki ar tý þa ve a lým sa tým far ký na kar þýn ta ký nýn ya ný sý ra ya tý rým a maç lý da tü ke ti ci ler den bü yük il gi gö rü yor. Mer ke zi New York ta bu lu nan U lus la ra ra sý Mü cev her Taþ çý la rý Der ne ði Tür ki ye Baþ ka ný Fa zýl Ö zen, yap tý ðý a çýk la ma da, al týn da ol duk ça ký sa bir dö nem de 2 mis li ne va ran ar týþ ol ma sý nýn dün ya da pi ya sa la rý ve al týn sa týþ la rý ný cid di öl çü de et ki le di ði ni i fa de e de rek, al tý nýn bu yük sek fi ya tý kar þý sýn da es ki ye gö re da ha ya kýn fi yat lar da o lan pýr lan ta la rýn sa týþ la rý nýn da ö nem li mik tar da art tý ðý ný söy le di. Ö zen, fi ya tý yüz de 50 ci va rýn da yük sel me si ne kar þýn pýr lan ta sa týþ la rýn da geç ti ði miz ay la ra ve yýl la ra o ran la cid di ar týþ ol du ðu nu be lir te rek, dü ðün, ev li lik yýl dö nüm le ri ve Sev gi li ler Gü nü nde pýr lan ta al ma nýn geç mi þe gö re ar týk çok da ha yay gýn ol du ðu nu, bun da rek lam, ta ný tým ve kam pan ya la rýn et ki si nin bu lun du ðu nu kay det ti. Ö zel lik le son bir yýl da pýr lan ta sa týn a lan ki þi le rin dün ya pýr lan ta fi yat la rý nýn yük sel me si so nu cu cid di kar et me si nin ar týk pýr lan ta nýn sa de ce ta ký o la rak de ðil, ay ný za man da bir ya tý rým a ra cý o la rak da gö rül me si ne yol aç tý ðý na i þa ret e den Ö zen, al týn ve ya di ðer de ðer li me tal le rin ak si ne fi yat la rýn da hiç bir za man dü þüþ ol ma ma sý nýn, hep ar týþ ya þan ma sý nýn pýr lan ta yý da ha ca zip ha le ge tir di ði ni söy le di. Ýs tan bul / a a Gü ney do ðu da hay van cý lýk ye ni den can lan dý rý la cak ndýyar BA KIR DA 2 yýl ön ce ya pý mý na baþ la nan Gü ney do ðu A na do lu Böl ge si nin ilk Or ga ni ze Hay van cý lýk Böl ge si nde (OHB) fa a li yet gös te re cek 103 iþ let me ye ar sa tah si si ça lýþ ma la rý ta mam lan dý. Di yar ba kýr da hay van cý lý ðýn plan lý ve ve rim li bir þe kil de ya pýl ma sý nýn sað lan ma sý i çin kent mer ke zi ne 20 ki lo met re u zak lýk ta ki Ö vün dü ler kö yün de 1070 de kar a lan da 3 yýl ön ce ya pý mý na baþ la nan ve yak la þýk 15 mil yon li ra ya mal o lan or ga ni ze hay van cý lýk böl ge sin de fa a li ye te ge le cek ay baþ la ný la cak. 82 si be si, 21 i süt ol mak ü ze re top lam 103 iþ let mey le sos yal me kan la rýn yer a la ca ðý or ga ni ze hay van cý lýk böl ge si ilk e tap ta 500 ki þi ye is tih dam a la ný sað la ya cak. Or ga ni ze hay van cý lýk böl ge si, Di yar ba kýr ve böl ge e ko no mi si nin ge li þi min de çok ö nem li bir ye ri o lan ta rým ve hay van cý lý ðýn mev cut ka pa si te si nin ar tý rýl ma sý na bü yük kat ký su na cak. Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ýl Mü dü rü M. A li Koç ka ya, or ga ni ze hay van cý lýk böl ge si nin Tür ki ye de ye ni uy gu lan dý ðý ný be lir te rek, Ül ke miz de fa a li yet te bu lu nan he nüz or ga ni ze hay van cý lýk böl ge si yok. Bu ne den le Di yar ba kýr da ki böl ge nin ba þa rý sý çok ö nem li. Ba þa rý lý ol ma sý du ru mun da Tür ki ye ye ör nek o la cak. Biz ku rum o la rak tek nik des tek ve ri yo ruz de di. Ti ca ret Bor sa sý (DTB) Baþ ka ný Fah ret tin Ak yýl da, Di yar ba kýr baþ ta ol mak ü ze re böl ge nin en ö nem li ge çim kay na ðý nýn ta rým ve hay van cý lýk ol du ðu nu ha týr la ta rak, or ga ni ze hay van cý lýk böl ge sin de be si ve süt sý ðýr cý lý ðý ya pý la ca ðý ný bil dir di. Di yar ba kýr / a a Ta rým ü rün le ri nin de ðe ri ar tý yor ntür KÝ YE Yem Sa na yi ci le ri Bir li ði Baþ ka ný Ül kü Ka ra kuþ, mý sýr ve so ya gi bi ta rým sal ü rün le rin dün ya bor sa la rýn da al týn gi bi yük sek ka zanç sað la dý ðý ný bil dir di. Ka ra kuþ, Çu ku ro va Ü ni ver si te si (ÇÜ) Zi ra at Fa kül te si Zo o tek ni Bö lü mü ev sa hip li ðin de Çu ku ro va Zo o tek ni Der ne ði iþ bir li ðiy le dü zen le nen 7. U lu sal Zo o tek ni Bi lim Kon gre si ne ka týl mak ü ze re gel di ði A da na da, yap tý ðý a çýk la ma da, dün ya da ki mý sýr fi yat la rý nýn, yurt i çin de ki fi yat la rý geç ti ði ni söy le di. Böy le bir ar týþ la ilk de fa kar þý laþ tý ðý ný be lir ten Ka ra kuþ, dün ya da ki mý sý rýn ton fi ya tý 620 li ra i ken, bu ra ka mýn Tür ki ye de 600 li ra ol du ðu nu i fa de et ti. Ka ra kuþ, mý sý rýn ki lo fi ya tý nýn geç miþ te yurt i çin de dý þa rý ya o ran la i ki kat da ha faz la ol du ðu nu be lir te rek, 10 yýl ön ce 110 do la ra sa tý lan mý sý rýn þu an da fi ya tý 340 do la ra ka dar yük sel di. Ar tan fi yat lar es ki si gi bi düþ me ye cek de di. A da na / a a TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Kemal Bilen ve eþi Hatice Hanýmýn Emir Cihan adýnda bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Yavruya iki cihanda saðlýk ve hayýrlý ömürler niyaz eder. Anne ve babaya tebriklerimizi sunarýz. Ahmet Akçay ve Ailesi TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Selahaddin Vatansever 'in kýzý Elif Vatansever ile Þenol Akar Beyefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Genç çifte iki dünya saadeti dileriz. Hasan Yalçýn ve Ailesi DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 15 EYLÜL A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,7840 ÖN CE KÝ GÜN 1,7870 t S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,4560 ÖN CE KÝ GÜN 2,4660 t DÜN 102,75 ÖN CE KÝ GÜN 104,60 u DÜN 696,18 ÖN CE KÝ GÜN Ti ca re te A rap ba ha rý do pin gi YA KIN DÖ NEM DE A RAP BA HA RI NIN YA ÞAN DI ÐI A RAP VE OR TA DO ÐU ÜL KE LE RÝY LE YA PI - LAN TÝ CA RE TE O LUM LU YAN SI MA LA RIN OL MA SI BEK LE NÝ YOR. BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan ýn A rap Ba ha rý nýn ya þan dý ðý ül ke le re yap tý ðý zi ya ret ler den mem nun o lan i þa dam la rý, ge le cek 2 yýl i çe ri sin de, bu ül ke ler le ya pý lan ti ca ri fa a li yet le rin art ma sý ný bek li yor. Türk-A rap Ül ke le ri Ý þa dam la rý Der ne ði (TU RAB) Ge nel Baþ ka ný Do ðan Na rin yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye nin A rap ül ke le riy le ta ri he da ya lý kül tü rel ve ti ca ri bir ya kýn lý ðý nýn ol du ðu nu, an cak ö zel lik le son 8 yýl da bu i liþ ki le rin da ha da ge liþ ti ði ni söy le di. A rap Ba ha rý o la rak ad lan dý rý lan Or ta do ðu da ya þa nan kar ga þa nýn, bu ül ke ler de cid di so run la ra ne den ol du ðu nu i fa de e den Na rin, Þu an bu ül ke ler de baþ ta mü te ah hit lik ol mak ü ze re he men her sek tör de ya tý rý ma ih ti yaç du yu lu yor. Bu gün ya þa nan sý kýn tý la rýn at la týl ma sý nýn ar dýn dan cid di bir ya pý lan ma sü re ci baþ la ya cak. Ba na gö re bu sü reç te de Tür ki ye bü yük bir a van ta ja sa hip o la cak de di. Na rin, Baþ ba kan Er do ðan in böy le sý kýn tý lý sü reç te A rap Ba ha rý nýn ya þan dý ðý ül ke le re dü zen le di ði ge zi le ri mem nu ni yet ve se vinç le kar þý la dýk la rý ný di le ge ti re rek, þun la rý kay det ti: Þu an geç miþ ten ge len dost luk ve ya kýn lýk, zi ya ret ler sa ye sin de da ha da pe kiþ ti. A rap Ba ha rý nýn ya - þan dý ðý ül ke ler i çin Tür ki ye ka dim dost ha li ne gel di. Ay rý ca Baþ ba ka ný mý zýn ge zi le ri sý ra sýn da çok sa yý da iþ a da mý ný da ya ný na al ma sý, bi zim i çin fark lý bir ö ne me sa hip. Tür ki ye nin bu gün kü ya pý lan ma sü re cin de hýz lý dav ran ma sý, dün ya ya ve A rap a le mi ne dost la rý mý zýn kö tü gün le rin de de ya nýn da o la ca ðý mý zý gös ter di. Ha li ha zýr da ye ni hü kü met le rin ku rul du ðu nu ve ya ku ru la ca ðý ný göz lem li yo ruz. Bu sü re cin çok hýz lý ta mam la na ca ðý a þi kar. Bu yüz den ö nü müz de ki 2 yýl i çin de mev cut ti ca ret hac mi mi zin en a zýn dan 2 ye kat lan ma sý ný bek li yo ruz. A rap iþ a dam la rýy la yap týk la rý i ki li gö rüþ me ler de, ken di le ri nin Türk iþ a dam la rýy la iþ ya pa bil me le ri ni þans di ye ni te len dir dik le ri ni söy le dik le ri ni an la tan Na rin, Tür ki ye nin A rap Ba ha rý ndan en kar lý çý ka cak ül ke o la ca ðý na i nan dý ðý ný vur gu la dý. Na rin, Baþ ba kan Er do ðan ýn ar dýn dan ba zý Av ru pa lý li der le rin de kar ga þa nýn ya þan dý ðý ül ke le re ge zi ler dü zen le ye ce ði yö nün de bil gi le rin gün de me gel di ði ni ha týr la ta rak, Þu an ba zý Av ru pa lý li der le rin Or ta do ðu ya git mek is te me si, pas ta nýn bü yük ol du ðu nu ve ra kip le rin de ha re ke te geç ti ði ni gös te ri yor de di. An ka ra / a a Ýþ siz lik ra kam la rý mý za pek çok ül ke gýp tay la ba ký yor BAÞ BA KAN Yar dým cý sý A li Ba ba can, iþ siz lik ra kam la rý nýn se vin di ri ci ni te lik te ol du ðu nu be lir te rek, Bu ra kam lar, pek çok ül ke nin de gýp tay la bak tý ðý ra kam lar de di. Ba ba can, Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu nun ve ri le ri ne gö re 2011 yý lý Ha zi ran dö ne min de iþ siz lik o ra ný nýn, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 1,3 pu an a za la rak 9,2 ye ge ri le di ði ni a ným sat tý. Son 1 yýl lýk dö nem de Tür ki ye de ça lý þan sa yý sýn - da yak la þýk 1 mil yon 400 bin ki þi lik ar týþ ol du ðu na dik ka ti çe ken Ba ba can, Bu ra kam lar se vin di ri ci ra kam lar. Pek çok ül ke nin de gýp tay la bak tý ðý ra kam lar de di. Av ru pa Bir li ði nde de iþ siz lik ra kam la rý nýn a çýk lan dý ðý na i þa ret e den Ba ba can, o ra da iþ siz lik o ra nýn da 0,3 lük bir ar týþ ol du ðu nu ha týr lat tý. Tür ki ye de ki iþ siz lik o ra ný nýn, e ko no mik bü yü mey le il gi li ol du ðu nu, bü yü me art týk - O to mo bil sa tý þýn da, Avrupa yedincisi olduk TÜR KÝ YE, Av ru pa o to mo bil sa týþ la rý sý ra la ma sýn da 2011 A ðus tos a yýn da 7. sý ra da yer al dý. O to mo tiv Dis tri bü tör le ri Der ne ði (ODD) ve ri le ri ne gö re, AB (27) ve EF TA ül ke le ri top la mý na gö re o to mo bil pa za rý 2011 yý lý A ðus tos a yýn da, 2010 yý lý A ðus tos a yý na gö re yüz de 7,8 art tý ve 787 bin 435 a det se vi ye sin de pa zar ger çek leþ ti yý lý Þu bat a yýn da ve Ma yýs a yýn da da ar týþ gös te ren Av ru pa o to mo bil pa za rý, A ðus tos a yýn da yi ne bü yü me gös ter di. AB (27) ve EF TA ül ke le ri top la mý na gö re 2011 A ðus tos a yýn da ge çen se ne nin ay ný a yý na gö re en sert dü þüþ yüz de 35,6 i le Ýr lan da da ger çek le þir ken, ar dýn dan yüz de 31,9 i le Por te kiz ve yüz de 4,1 i le Po lon ya da gö rül dü. Da ral ma ya þa yan di ðer ül ke ler a ra sýn da Slo ven ya, Da ni mar ka ve Slo vak ya yer al dý A ðus tos a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re sa týþ la rý ný en çok art tý ran ilk üç pa zar sý ra sýy la; Ýz lan da yüz de 193,1, Es ton ya yüz de ça iþ siz lik o ran la rý nýn düþ tü ðü nü i fa de e den ba ba can, uy gu la dýk la rý is tih dam po li ti ka la rý nýn o lum lu so nuç la rý ný gör me ye baþ la dýk la rý ný kay det ti. Son 2 yýl i çin de genç le rin ve ka dýn la rýn is tih da mý nýn teþ vi ki i çin bir çok ted bir al dýk la rý ný, ö nem li uy gu la ma la rý ha ya ta ge çir dik le ri ni an la tan Ba ba can, Bun la rýn gü zel so nuç la rý ný da bu ra kam lar i çe ri sin de gö rü yo ruz di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a 85,8 ve Lit van ya yüz de 72,4 o ra nýy la yer al dý. Av ru pa (AB27 EF TA) o to mo bil sa týþ la rý 2011 yý lý O cak- A ðus tos dö ne min de bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 1,1 da ra la rak 9 mil yon 190 bin 9 a de te ge ri le di. Tür ki ye, Av ru pa o to mo bil sa týþ la rý sý ra la ma sýn da 2011 A ðus tos a yýn da 7. sý ra da yer a lýr ken, 2011 O cak-a ðus tos dö ne min de 8. sý ra da ka la rak bir ön ce ki dö nem i le ay ný sý ra la ma da yer al dý. Ýs tan bul / a a u Türk-Arap Ülkeleri Ýþadamlarý Derneði Genel Baþkaný Doðan Narin, Arap Baharý'nýn yaþandýðý ülkelere olan ticaretin gelecek iki yýl içinde ikiye katlanmasýnýn beklendiðini bildirdi. AL MAN YA YA 2 NCÝ GÖÇ YOL DA TÜR KÝYE DEN Al man ya ya ilk o la rak 1961 yý lýn da baþ la yan iþ çi gö çü nün ar dýn dan a ra dan ge çen 50 yýl son ra bu kez, Al man ya ya do na ným lý, ni te lik li e le man gö çü nün sað lan ma sý a ma cýy la Al man ya ÝÞ KUR Baþ ka ný Bun de sa gen tur Für Ar be it He in rich Alt i le Tür ki ye Ýþ Ku ru mu (ÝÞ KUR) Ge nel Mü dü rü Ke mal Bi çer li 14 E kim de Al man ya da bir a ra ya ge le cek. Türk-Al man Ti ca ret ve Sa na yi O da sý Baþ kan Ve ki li Ni hat Sor geç, yap tý ðý a çýk la ma da, Ça lýþ ma Ba kan lý ðý hi ma ye sin de ça lý þan Al man ya ÝÞ - KUR un 115 bin ça lý þa ný bu lu nan ku rum sal laþ mýþ bü yük bir ku rum ol du ðu nu be lir te rek, is tih da mýn ar tý rýl ma sý, iþ siz lik le mü ca de le ve e ko no mi nin can lan ma sý na yö ne lik ça lýþ ma lar yap tý ðý ný söy le di. Al man ya da, is tih da mýn can lan ma sý a ma cýy la ih ti yaç gö rü len a ra e le man is tih da mý i çin Vi et nam dan iþ çi ta le bin de bu lu nul du ðu nu i fa de e den Sor geç, Bu nun ü ze ri ne Al man ÝÞ KUR Ö ZEL sek tö rün yurt dý þýn dan sað la dý ðý u zun va de li kre di bor cu, Tem muz a yý so nu i ti ba rýy la 124 mil yar 593 mil yon 731 bin 573 do lar ol du. Mer kez Ban ka sý nýn Ö zel Sek tö rün Yurt dý þýn dan Sað la dý ðý Kre di Bor cu is ta tis tik le ri ne gö re, Tem muz so nu i ti ba riy le u zun va de li bor cun 39,8 mil yar do la rý fi nan sal ku ru luþ la rýn, 84,7 mil yar do la rý da fi nan sal ol ma yan ku ru luþ la rýn borç la rýn dan o luþ tu. Bu bor cun, 10,5 mil yar do la rý hü kü met ku ru luþ la rý, u lus la ra ra sý ku ru luþ lar dan (Av ru pa Ya tý rým Ban ka sý, Av ru pa Kon se yi Kal kýn ma Ban ka sý gi bi) sað lan dý. 3,5 mil yar do la rý tah vil a la cak lý la rýn dan, ge ri ka lan 110,6 mil yar do la rý da ö zel a la cak lý lar dan o luþ tu. DÜN YA Ti ca ret Ör gü tü (WTO) Baþ ka ný Pas cal Lamy, dün ya ti ca re ti nin bu yýl bek le nen den da ha faz la ya vaþ la ya bi le ce ði u ya rý sýn da bu lun du. Lamy yap tý ðý a çýk la ma da, kü re sel fi nan sal ve e ko no mik kriz ne de niy le bu yýl dün ya ti ca re ti nin bek le nen den da ha faz la ya vaþ la ya ca ðý ný i fa de e de rek, Dün ya ti ca re tin de ki bü yü me tah mi ni ni hiç þüp he siz a þa ðý yön lü re vi ze e de ce ðiz de di. ÝÞKUR Genel Müdürü Kemal Biçerli Baþ ka ný i le bir gö rüþ me yap tým ve Al man ya nýn ih ti ya cý o lan a ra e le ma nýn Tür ki ye den sað la na bi le ce ði ni i let tim. Bu ö ne ri ye sý cak bak tý. Bu nun ü ze ri ne gö rüþ tü ðüm ÝÞ KUR Ge nel Mü dü rü Bi çer li nin de sý cak bak ma sý ü ze ri ne 14 E kim de bir gö rüþ me a yar la dýk di ye ko nuþ tu. Sor geç, bu gö rüþ me de Al man ya nýn ih ti yaç duy du ðu a ra e le man sa yý sý ve ni te li ði gi bi ko nu la rýn gö rü þü le ce ði ni söy le di. An ka ra / a a Ö ZEL SEK TÖR DE BORÇ LU Ö zel a la cak lý la rýn da ðý lý mý na ba kýl dý ðýn da ö zel sek tör, ya ban cý ti ca ri ban ka lar dan 67,4 mil yar do lar, yer le þik ban ka la rýn yurt dý þý þu be ve iþ ti rak le rin den 26,5 mil yar do lar, ban ka cý lýk dý þý fi nan sal ku ru luþ lar dan 5,5 mil yar do lar, fi nan sal ol ma yan ku ru luþ lar dan da 11,1 mil yar do lar u zun va de li kre di te min et ti. Ö zel sek tö rün yak la þýk 124,6 mil yar do lar lýk u zun va de li kre di bor cu nun 33,3 mil yar do lar lýk kýs mý 1 yýl i çin de ö de ne cek. Ö zel sek tö rün ay rý ca yurt dý þýn dan sað la dý ðý ký sa va de li kre di bor cu, Tem muz a yý so nu i ti ba rýy la 26 mil yar 796 mil yon 584 bin 299 do la rý bul du. Bu bor cun, 23 mil yar 70 mil yon do la rý ban ka la ra a it. An ka ra / a a KÜ RE SEL BÜ YÜ ME YA VAÞ LIYOR Pas cal Lamy, bü yü me ra kam la rý na i liþ kin ay rýn tý lý bir a çýk la ma yap ma dý. Dün ya Ti ca ret Ör gü tü nün, kü re sel ti ca re te i liþ kin ve ri le ri ni Ka sým a yýn da Fran sa nýn Can nes ken tin de dü zen le ne cek G20 Zir ve sin de a çýk la ma sý bek le ni yor. Ör güt da ha ön ce a çýk la dý ðý tah min le rin de, ge çen yýl yüz de 14,5 le re kor dü zey de ar tan dün ya ti ca re ti nin bu yýl yüz de 6,5 o ra nýn da ar ta ca ðý ný ön gör müþ tü. Pa ris / a a

12 12 Y DÝZÝ DEVLET, VATANDAÞLARINI AYIRT ETMEDEN KUCAKLAMALI SAÝD NURSÎ'YE GÖRE ÇÖZÜM; ÝDARESÝ ALTINDAKÝ HER UNSURU VE HER BÝR FERDÝ SEVGÝ VE ÞEFKATLE KUCAKLAYAN, KÝMSEYÝ HAKSIZ ÞEKÝLDE KAYIRMAYAN VE DIÞLAYIP MAÐDUR ETMEYEN BÝR HÝZMET VE HUKUK DEVLETÝ ANLAYIÞININ HAYATA GEÇÝRÝLMESÝNDE. CEVHER ÝLHAN 4 EYÂLET VE FEDERASYON DEÐÝL, VATANÎ BÝRLÝK Bediüzzaman ayrýca, milleti birbirine baðlayan baðlarý ve yollarý kesip koparacak adem-i merkeziyet fikrinin ammizâdesi (amcasýoðlu) dediði belli bir ýrka ve mezhebe has siyasî kulüplerin (partiler) in ýrkçýlýk fitnesini ve tefrikayý alevlendireceði endiþesini yazar. Din nâmýna kurulan partilerin herkesin ortak mukaddes deðeri olan dini inhisar zihniyetiyle, partisine has göstermek le en baþta dine zarar verdiði gibi, tek bir ýrký temsil eden siyasî kulüp ve etnik partiler in vatan ve milletin birlik ve bütünlüðüne zarar vereceðini ihtar eder. Bediüzzaman a göre, sâdece ayný ýrktakilerin kurduðu, deðiþik ýrklardan vatandaþlarýn mensup olmadýðý etnik siyasî partiler, keþmekeþ ve karmaþa içinde güya demokrasi ve özgürlükler paravanýnda birlik ve beraberlik perdesini yýrtar; büyük bir günâh olan ayrýlýk meyli fitnesini uyandýrýr. En baþta güya haklarýný aradýðý ýrka ve bütün millete zarar verir; ülkeyi cehennem yerine çevirir. Böylece bu tür etnisite siyaset in bütün harekâtý, bizzat hâriç hesabýna geçer, çünkü irâdesi hükümsüzdür. Ýçinde iyi niyetliler olsa da, menfî zaafla hâriç cereyanýn kuvvetine akýlsýz - þuursuz bir âlet olur. Müteharrik-i bizzat deðil, ecnebilerin uzaktan üflediði müteharrik-i bi l-gayr (baþkasýnýn tahrik edip yönlendirdiði) politikalarla, bilvâsýta müteharrik siyasetler le vataný ve milleti dehþetli bâdirelere sürükler (Sünûhat, 64-65) Gerçek þu ki Said Nursî nin çok dinli, çok dilli, çok milletli bir cihan devleti olan Osmanlý için geçerlilik taþýyan fikirleri, bugün için de söz konusu. Osmanlý yý parçalamak üzere uygulamaya konan ve Bediüzzaman ýn Avrupa kâfir zâlimlerinin Ýslâm âlemine ve Osmanlý ya bir suikast ve ihâneti olarak nitelendirdiði Sevr Plâný nda çizilen 17 devleti ortaya çýkaran yabancý güçlerin, Sevr in öncelikli iki maddesi Kürdistan ve büyük Ermenistan projelerini baþaramamalarý dikkat çekici. Buna karþý Bedüzzaman bu temel tedbirleri ö- nerir: Her kavmin bekasýnýn temel dayanaðýný oluþturan millî âdetlerine, lisanýna ve fikir yapýsýna uygun teþebbüslerde bulunmak. Asýrlarca ayný merkeze sadâkatle baðlý olarak yaþamýþ kavimler arasýnda medeniyet ve kalkýnma makinasýnýn buharý hükmündeki müsâbakayý netice verecek müsbet ve yapýcý bir rekabet baþlatmak Said Nursî ye göre çözüm, uçuk projelerde deðil, idaresi altýndaki her unsuru ve her bir ferdi sevgi ve þefkatle kucaklayan, kimseyi haksýz þekilde kayýrmayan ve kimseyi de dýþlayýp maðdur etmeyen bir hizmet devleti anlayýþýnýn hayata geçirilmesinde. Millî âdet ve geleneklerin dikkate alýnýp, mahallî kültür, farklý mizaç ve psikolojilerin gözetilip, halkýn deðer ve hassasiyetlerine riâyet edilmesinde. Özetle, tam ve eksiksiz bir demokrasinin, hukukun, hizmetkâr devlet anlayýþýnýn yaþatýlmasýnda. Devletin demokratik esaslara göre yapýlandýrýlýp iþletilmesinde samimî sevgi hislerine dayalý güçlü bir millî birlik ve bütünlüðün saðlanmasýnda. (Nutuk, Eski Said Dönemi Eserleri, 183-4) FEDERATÝF SÝSTEM, ECNEBÎ GÜDÜMÜ ALTINA SOKAR Bediüzzaman ýn ifâdesiyle, Kürdleri ecnebî himâyesi altýna alan Ýslâm ýn yasakladýðý Ýslâm kardeþliðine aykýrý pek mânâsýz bir iddia olan Kürdlük dâvâsý nýn tahriki, Osmanlý devletini ortadan kaldýrmaya uðraþan, Birinci Dünya Savaþýnda Ortadoðu yu cetvellerle bölüp parçalayan ecnebilerin telkinini taþýyor. (Kürdler ve Osmanlýlýk, Sebilürreþâd, 17 Mart 1920; Eski Said Dönemi E- serleri, , Yeni Asya Neþriyat) Onun tesbitiyle, Bin sene birlikte yaþamýþ, omuz omuza cihâd edip Kur ân ýn bayraktarlýðýný yapmýþ Türklerle Kürtlerin ve sâir Müslüman unsurlarýn birbiriyle mecz olmuþ ve tam birleþmiþ Ýslâmî bir milliyet hâline gelen inanç birliði üzerinde geliþen kardeþliði etnik iftirak la dinamitlemek, küresel ifsad þebekelerin tuzaðýna düþmektir Milyonlarla þehidin kanýyla kaynaþmýþ Ýslâm kardeþliði baðýyla bin yýl boyunca barýþ ve birlik i- çinde yaþamýþ Türklerle Kürtlerin bütünlüðünü inanç temelinden tasfiye; mânevî muhkem birlik râbýtalarýný, ayrýlýkçý te villerle bombalamak, ecnebi politikasýna âlet olmaktýr Bediüzzaman ýn tesbitiyle bu durum, vatanýmilleti ve en evvel Kürtleri dehþetli bâdirelere sürükler. Kuzey Irak ta olduðu gibi, Kürtleri okyanuslar ötesinden gelen ecnebi iþgalci emperyalistlerin kucaðýna düþürür. (Sünûhat, 64-65) Hûlasa, özerklik modeli ni, federasyon ve eyâlet tartýþmalarýný, etnisiteyle siyasallaþtýrma yý gündeme getirmenin demokratik talepler le, iyiniyetle alâkasý yoktur. Olsa olsa bütün bölge halkýný mandacýlýkla ecnebî himâyeciliði altýna sokar. KÜRDÝSTAN FÝKRÝ, MÝLLETÝ PARÇALAMAKTIR Bütün bu mülâhazalarla Bediüzzaman, Kürdistan ýn kurulmasý na (fikrine) þiddetle muhalefet eder. Baþbakanlýk Osmanlý Arþivleri yayýnlarýndan Arþiv Belgelerine Göre Kafkasya da ve Anadolu da Ermeni Mezâlimi kitabýnda da yazýldýðý ü- zere, Gönüllü Alay Kumandaný olarak talebeleriyle Rus ve Ermeni iþgalcilerle çatýþan Bediüzzaman, Bitlis müdafaasý esnasýnda, 4 Mart 1916 da yaralý olarak Ruslara esir düþer. 1 Nisan 1916 da da Van, Culfa, Tiflis, Kologrif yoluyla nihayet Sibirya daki Kosturma esirler kampýna götürülür. Bolþevik Ýhtilâlinden (kargaþadan) istifade ile firar ederek Petersburg, Varþova, Viyana ve Sofya yoluyla 1918 Temmuz ayý baþýnda Ýstanbul a döner. 25 Haziran 1918 de esâretten Ýstanbul a dönüþünde büyük bir ilgiyle karþýlanan, baþta Tanin olmak üzere devrin gazetelerinin 8 Temmuz tarihli Ýstanbul gazetelerinin Ýstanbul a muvâsalatýný (ulaþmasýný) birinci sayfada verdiði ve 1 Temmuz 1918 tarihli Esâretten Vatana Avdet resmî belgesi bulunan Bediüzzaman, bu dönemde de birlik ve bütünlük görüþlerini açýklar. Kürdistan Teâli Cemiyeti nin kurulduðu 6 Kasým 1917 de Ýstanbul da ve hatta Anadolu da olmayýp Kosturma da (Rusya) esârette olan Bediüzzaman, asýlsýz iddialarýn aksine, asla mahut cemiyetin kurucularý arasýnda ve daha sonra çalýþmalarýnda yer almadýðý gibi, cemiyetin Kürdistan fikrini de reddeder. Cemiyet üyesi ve sonradan 150 liklere dahil edilen Mevlânzâde Rýfat ýn, Cemiyetin reisliði teklifine, Yaptýðýnýz milleti parçalamaktýr diye karþý çýkar. Bu red mektubu, döneminde þeyhü'l-muharririn olarak bilinen gazeteci Konsolidçi Âsaf Bey in arþivinde yer alýr. (Mülâkat, Nurculuk Hakkýnda, Ýstanbul, Yeni Asya Yayýnlarý 1976) KÜRDÝSTAN I KURMAK DEÐÝL, OSMANLI YI ÝHYA EDELÝM Ýstanbul un iþgalinde Ýngiliz iþgalcilerine karþý Tükürün Ýngiliz lâininin (lânetlisinin) hayâsýz yüzüne! diye Hutuvât-ý Sitte (Þeytanýn Altý Aldatmasý) isimli eserini el altýndan bastýrýp bütün Ýstanbul da daðýtan Bediüzzaman, Mevlânzâde Rýfat ýn kendisine, Ermenistan hükûmeti kuruluyor; filhakika Kuva-yý Millîye var, ama ümit pek zayýf, onlarýn Ermenistan kurmalarýna karþýlýk, Ýmparatorluk daðýldýðýna göre biz de Kürdistan kuralým fikrine dair mektubuna, devrin Bahriye Nâzýrý Cakalý Hamdi Paþa ile Divân-ý Harb-i Örfî Reisi Mustafa Paþa nýn þahidliðiyle, Rýfat Bey, Kürdistan teþkil etmek deðil, Osmanlý yý ihya edelim. Bunu kabul edersen canýmý bile fedâ etmeye hazýrým cevabýný verir. (Necmeddin Þahiner, Bilinmeyen Taraflarýyla Bediüzzaman Said Nursî, ) Çözüm; millî âdet ve geleneklerin dikkate alýnýp, mahallî kültür, farklý mizaç ve psikolojilerin gözetilip, halkýn deðer ve hassasiyetlerine riâyet edilmesinde. Özetle, tam ve eksiksiz bir demokrasinin, hukukun, hizmetkâr devlet anlayýþýnýn yaþatýlmasýnda. Keza mütârekenin acý günlerinde Kürt Teâli Cemiyeti Reisi Seyyid Abdülkadir in Kürdistan kurma teklifi ne mukabil, Allah-û Zülcelâl Hazretleri, Kur ân-ý Kerim de Öyle bir kavim getireceðim ki, onlar Allah ý severler, Allah da onlarý sever diye buyurmuþtur. Ben bu beyân-ý Ýlâhî karþýsýnda düþündüm, bu kavmin Türk milleti olduðunu anladým. Bu kahraman millete hizmet yerine, dörtyüz elli milyon (o zaman dünyadaki Müslümanlarýn nüfusu) hakikî Müslüman kardeþ bedeline birkaç akýlsýz kavmiyetçi kimsenin peþinden gitmem diye karþý çýkar. (Mülâkat, 38) Kýsacasý Bediüzzaman Kürt Teâli Cemiyeti bünyesinde ve baþka zeminlerde her zaman ayrýlýkçý-siyasî faaliyetlere karþý çýkar. II. Meþrûtiyet yýllarýndan hayatýnýn sonuna kadar Bediüzzaman ý tanýyan ve yakýndan tâkip eden Sebilürreþâd Sahibi Eþref Edip Fergan, Bediüzzaman ýn daha sonra- Þeyh Said hareketiyle olduðu gibi Kürt Teâli Cemiyeti yle bir ilgisi ve iliþkisinin olmadýðýný, her iki hareketi de doðru bulmadýðýný, Cemiyet reisi ve ü- yelerini ayrýlýkçýlýk tan ve Kürt devleti düþüncesinden men edip açýkça ikaz ettiðini bildirir. (Eþref Edip, Risâle-i Nur Muarýzý Yazarlarýn Ýsnadlarý Hakkýnda Ýlmi Bir Tahlil, s. 21, Ýstanbul: Sebilürreþad Neþriyatý, 1965) Yine Umumî Harpte (I. Dünya Savaþý), Þark Cephesinde, Kafkas Cephesinde Milis Alay Kumandaný olarak Enver Paþa, Van Valisi Cevdet Bey, Kumandan Kýlýç Ali, Bitlis Valisi Memduh Bey gibi kumandan ve valilerin takdirkâr nazarlarý önünde cepheden cepheye harp ettiðini, üç mermi yarasý aldýðýný, birçok Müslüman ýn ve þehirlerin kurtulmasýna vesile olduðunu görüyoruz diye yazan Eþref Edib in, Bediüzzaman ýn Milis Alay Kumandaný olarak Büyük Harpteki mücadele ve yararlýklarýna dair Genel Kurmay Harp Tarihi Þubesi ndeki dosyasýna da bakýlabilir referansý dikkate deðer. Keza Kürdistan Teâli Cemiyeti kitabýný yazan Ýsmail Göldaþ ýn Cemiyete üye 167 ismi tek tek sýraladýðý uzun listede Bediüzzaman ýn ismine rastlamamasý; buradan hareketle Said Nursî nin Kürdistan fikri, Kürt hareketlerinin içinde olma düþüncesi yoktur; Kürt ve Kürdistan düþüncesinde, eylem bilincinde ve politik söyleminde var olduðunu ileri sürmek gerçeði pek yansýtmaz tesbiti, bunlardan biri. Zira Bin seneye yakýn, Kur ân ýn bayraðýný cihânýn cihât-ý sittesinin (altý tarafýnýn) etrafýnda galibâne gezdiren bu vatan evlâtlarýna, Ýslâmiyet hesabýna müftehirâne ve taraftarâne muhabbettarým diyen Bediüzzaman, öncelikle âyet ve hadislerle ýrkçýlýðý reddeden ve beraberliði öneren mesajlarla, Güneydoðu meselesi nin çözüm yolunu gösterir, baþta Kürtler olmak üzere bu ülkedeki unsurlarýn Türklerle vatan birliði ve milletin birlik ve bütünlüðünün eksenini oluþturur MÝLLÎ BÝRLÝÐÝN TEMEL TAÞI, ÝNANÇ BÝRLÝÐÝ VE VATANDAÞLIK Bediüzzaman Said Nursî ye göre, milyonlarla þühedânýn (þehidin) bahasýna kanlarýný akýttýðý Ýslâm kardeþliði yle tesis edilen millî birlik ve bütünlük ve vatandaþlýk esasý üzerine yükselecek olan mânevî birlik ve kardeþliktir. (Eski Said Dönemi Eserleri, 25, 109, 183) Irkçýlýk fikri nin Emeviler zamanýnda Müslümanlarýn birliðine büyük bir tehlike verdiðini ve hürriyetin baþýnda kulüpler suretinde büyük zararlarýnýn görüldüðünü belirten Bediüzzaman, Ýslâm dünyasýnýn Osmanlýdan koparýlýp parçalandýðý ve istilâcýlarca bölüþüldüðü Birinci Dünya Savaþý nda ýrkçýlýðýn istimali ni nazara vermesi bu bakýmdan dikkate deðer. Bediüzzaman, Osmanlýnýn bâkiyesi ve verâsetini taþýyan bu vatan ve milleti, Eskiden beri i lây-ý kelimettullah (Allah ýn isminin yüceltilmesi ve Ýslâmýn yayýlmasý) ve Ýslâm ýn hâkimiyet ve istiklâliyetinin ebed-müddet olmasý için, farz-ý kifâye olan cihâdý yerine getirmekle kendini yekvücut olan Ýslâm âlemine fedâya vazifedar ve hilâfete bayraktar görmüþ olan bu Ýslâm devleti diye târif eder. Ve vatan ve milletin birlik ve bütünlüðüne musallat olan ýrkçýlýk illeti ni en büyük tehlike sayar. (Emirdað Lâhikasý, 56) Bundandýr ki yarým asýr önce mevzubahis mektupta, istirahat-ý umûmiye dediði, insanlýðýn barýþ ve huzurunun düþmanlarý gizli dinsizler, yine ýrkçýlýkla büyük zarar vermeye çalýþtýklarýna emâreler görünüyor diye Cumhuriyet dönemi idârecileri en üst seviyede ikaz eder. KÜRTLERE TAVSÝYELER: HÂKÝMÝYET-Ý MÝLLET, ÝTTÝHAD-I MÝLLET VE ÞAHSÎ TEÞEBBÜS Bediüzzaman ýn bir asýr önce Kürtlere yaptýðý telkinlerde üzerinde durduðu hususlardan biri de ittihad-ý millet dediði milletin birlik ve bütünlüðü. Kürtlerin Meþrûtiyet ve Hürriyet inkýlâbýyla e- sâretlerden âzad olduklarýný; artýk her ferdin meþrûiyet içinde baþkasýnýn hukukuna zarar vermemek þartýyla birer padiþah gibi davranabileceðini; bu þahsî saltanat ýn muhâfazasý gereðini i- fade ettikten sonra Þahsî teþebbüs ile ellerinizden geldiði kadar bu milletin ittihadýna ve meþrûtiyete her cihetle hizmet ediniz çaðrýsýný yapar. (a.g.e., s. 191) Bediüzzaman ýn tesbitiyle, Sorunlarý çözüp her alanda geliþmenin iki anahtarý, milletin birlik ve bütünlüðü ile meþrûtiyettir, bugüne tekabül e- den karþýlýklarýyla millî birlik ve demokrasidir. Bu çerçevede, meþrûtiyeti (hürriyetçi demokrasiyi), millet hâkimiyeti, hükümeti de milletin seçtiði meb uslarýn nezâret ve kontrolünde çalýþan bir hizmetkâr olarak tanýmlayan Said Nursî, Kürtlere Öyle ise kendinizden þikâyet ediniz. Her kabahati devlete ve Türklere atmakla aldanýrsýnýz diye ikazda bulunur. (Münâzarât, Eski Said Dönemi Eserleri, s. 225) Böylece, her fýrsatta vurguladýðý teþebbüs-ü þahsî nin, yani inisiyatif alan cesur ve müteþebbis tavrýn, sorunlarý çözme ve geliþme yolunu açmada büyük önem taþýdýðýný ifade eder. Zira Bediüzzaman a göre, istibdat devrinde hükümet çeþme baþýydý; oradaki bozulma her tarafa zarar veriyordu. Ama hürriyet ve meþrûtiyetten sonra hükûmet merkezi havuz oldu, pýnarlarsa halkta ve öyle olmalý. (a.g.e.) { YARIN: ADÂLET, MAARÝF, ÝTTÝFAK VE MÝLLÎ MUHABBET {

13 Y ÝLAN 13 BÜRO ve GAZETE TEMSÝLCÝLERÝ TOPLANTISINA DÂVET Gündem: Yeni Promosyon tesbiti ve önümüzdeki çalýþma dönemi ile ilgili görüþ ve düþüncelerin alýnmasý Yer : Patara Resort Hotel/Kaþ-Antalya Tarih : 24 Eylül 2011 Cumartesi Otele Giriþ : 24 Eylül Cumartesi 08:00 itibarý ile Toplantý Saati : 20:00-23:00 Otelden Çýkýþ : 25 Eylül Pazar Saat 12:00 Ulaþým 1: Fethiye - Patara (Gelemiþ Köyü) Fethiye Patara arasý 1 saatlik mesafede olup Batý Antalya Turizm Þirketi ile 07:30-20:30'a kadar her bir saatte ulaþým saðlanabilmektedir. Ulaþým 2: Antalya - Patara (Gelemiþ Köyü) Antalya Patara arasý 5 saatlik mesafede olup Batý Antalya Turizm Þirketi ile 06:00-18:00 saatleri arasýnda her saat baþý ulaþým saðlanabilmektedir. Ýrtibat Tel: (0532) (Adem Azat) (0507) (Yavuz Ceylan) Not: Gelemiþ Köyü yol ayrýmýndan bizi arayýnýz. Servislerimiz sizleri alýp otele ulaþtýracaktýr. Y TEBRÝK Muhterem kardeþlerimiz Süleyman Uçar ve Elif Uçar'ýn Danyal Said ismini verdikleri bir erkek çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Genç kardeþlerimizi tebrik eder, yavrumuza Cenâb-ý Allah'tan hayýrlý uzun ömür niyaz ederiz. Adana Yeni Asya Okuyucularý T. C. KOCAELÝ 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZLARIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI ) Dosya No: 2010/ 685 Talimat. Örnek No: 27* 1- Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn tapu bilgileri, cinsi, niteliði, kýymeti, adedi,önemli özellikleri: 1- Kocaeli ili, Baþiskele ilçesi, Þ.kullar Mahallesinde kain ve tapunun G23C05C1B Pafta, 601 Ada; 3 Parselde kain 6.555,47 m 2 miktarlý ARSA nitelikli taþýnmazýn tamamýnýn, 2- Kocaeli ili, Baþiskele ilçesi, Þ.kullar Mahallesinde kain ve tapunun G23C05C1B Pafta, 588 Ada; 1 Parselde kain 2.864,17 m 2 miktarlý ARSA nitelikli taþýnmazýn tamamýnýn, 3- Kocaeli ili, Baþiskele ilçesi, Þ.kullar Mahallesinde kain ve tapunun G23C05C1B Pafta, 600 Ada; 1 Parselde kain 3.882,46 m 2 miktarlý ARSA nitelikli taþýnmazýn tamamýnýn cebri icra marifetiyle satýþlarý yapýlacaktýr. 2- Taþýnmazlarýn Ýmar Durumu : Baþiskele Belediye Baþkanlýðý'nýn tarih ve sayýlý Ýmar Ýþleri-Ýmar Durum Belgeleri konulu yazýsýnda; satýþa konu taþýnmazlarýn; Kocaeli Büyükþehir Belediye Meclisi'nin tarih ve 158 sayýlý kararý ile onanan 1/1000 ölçekli Uygulama Ýmar Planlarýnda "Konut Alaný" olarak tahsis edildiði belirtilmektedir. Yapýlaþma Koþullarý: Kat Adedi-Ýnþaat Nizamý: 2 kat Ayrýk, Taban Alaný Kat Sayýsý: maks.0.30, Kat Alaný Kat Sayýsý-Emsal (E) = maks. 0.60, Yapý Yüksekliði (H) maks.: 6.50 m., Komþu Parsellerden min. 3 m. çekilecektir. (601 ada 3 parsel) Ýmar yolundan min 5 m. çekilecektir. Taþýnmaza iliþkin, imar planý notlarý, çap örneði ve krokileri dosyada mevcuttur. 3- Taþýnmazlarýn Evsafý : Dosyasýnda tapu kaydý ve niteliðine iliþkin ayrýntýlý bilgi mevcut olup, satýþa konu taþýnmazlar: 1- Kocaeli ili, Baþiskele ilçesi, Þ.kullar Mahallesinde kain ve tapunun G23C05C1B Pafta, 601 Ada; 3 Parselde kain 6.555,47 m 2 miktarlý ARSA nitelikli taþýnmaz, 2- Kocaeli ili, Baþiskele ilçesi, Þ.kullar Mahallesinde kain ve tapunun G23C05C1B Pafta, 588 Ada; 1 Parselde kain 2.864,17m 2 miktarlý ARSA nitelikli taþýnmaz, 3- Kocaeli ili, Baþiskele ilçesi, Þ.kullar Mahallesinde kain ve tapunun G23C05C1B Pafta, 600 Ada; 1 Parselde kain 3.882,46 m 2 miktarlý ARSA nitelikli taþýnmazlar olup, Baþiskele Belediyesinin 19/08/2010 tarihli yazýsýna göre, satýþa konu parsellerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planýnda "Konut Alaný" olduðu, ayrýk nizam, zeminde % 30 kullaným alaný olmak üzere 2 kat inþaat yapýmýna uygun olduðu anlaþýlmaktadýr. Satýþa konu taþýnmazlar adres olarak; Kocaeli ili, Baþiskele ilçesi, Kullar Köyü, Yakacaýk Mahallesi, Yarýþ Alaný Caddesi, Kars Sokak bila numara adresinde yer almaktadýrlar. Birbirine bitiþik olan (Aralarýnda, yerinde açýk olmayan imar yollarý mevcut) parsellerin üzerinde hiçbir yapý olmadýðý, boþ olduðu görülmüþtür. 601 ada 1 sayýlý parsel topoðrafik olarak düz bir yapýya sahiptir. Diðer 2 parsel (601 ada 3 ve 588 ada 1 parsel) batýdan doðuya doðru azalan ortalama % 10 eðime sahiptir. Planda görülen imar yollarý yerinde açýk deðildir. Toplu taþýma araçlarý ile ulaþým imkâný vardýr. Her türlü Belediye hizmetlerinden istifade edecek konumdadýrlar. Parsellerin hemen kuzeyinden fay hattýnýn geçiyor olmasý deðerini olumsuz yönde etkilemektedir. (Ýmar durumunda görülmektedir.) 4- Taþýnmazlarýn Kýymeti: Satýþa konu taþýnmazlara, taþýnmazlarýn deðerine etki eden tüm etkenler gözönüne alýnarak, bilirkiþi tarafýndan 1 numaralý (601 ada 3 parsel) taþýnmaza ,00 TL, 2 numaralý (588 ada 1 parsel) taþýnmaza ,00 TL, 3 numaralý (600 ada 1 parsel) taþýnmaza ,00 TL kýymet takdir edilmiþ ve kýymet takdirleri kesinleþmiþtir. 5- Satýþ Þartlarý: 1 -Taþýnmazlarýn satýþý; 01/11/2011 gününde 1 numaralý (601 ada 3 parsel) taþýnmazýn saat 10:00'dan 10:00'a kadar, 2 numaralý (588 ada 1 parsel) taþýnmazýn saat 10:20'den 10:30'a kadar, 3 numaralý (600 ada 1 parsel) taþýnmazýn saat 10:40'dan 10:50'ye kadar Kocaeli 1. Ýcra Müdürlüðü'nde; açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile en çok arttýrana ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartýyla; 11/11/2011 gününde ayný yer ve saatlerde ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da tahmin edilen deðerin % 40'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile en çok arttýrana ihalesi yapýlacaktýr. 2- Ar týr ma la ra iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da Türk Li ra - sý cin sin den pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ke sin ve sü re siz ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ta þýn ma zý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay dýy la, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hâl ve ya ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr lar. Ýl gi li mev zu at hü küm le ri ne gö re ö den me si ge rek me si ha lin de Ý ha le dam ga pu lu, KDV, ta pu a lým har cý ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Tel la li ye be de li, ta pu sa tým har cý ve bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak larý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den a lý cý ve ke fil le ri mü te sel si len me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/ 685 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý, teb lið e di le me yen a la ka dar la ra bu i la nýn teb lið ye ri ne ge - çe ce ði i lan o lu nur. 12/09/2011 (Ý ÝKm. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET Kuzey Marmara Bölge Toplantýsý Pazar günü saat 10:00'da aþaðýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. Temsilcilerimizin katýlmalarýný rica ederiz. Yer: Fevzipaþa caddesi Baþimam sokak. No: 8 Þekerci Han Fatih / Ýstanbul Tel: Talip ÇÝÇEK (0532) TEBRÝK Muhterem aile büyüðümüz Mikail Yaprak'ýn kýzý Betül Yaprakile Okan Babat 'ýn izdivaçlarýný tebrik eder. Genç çifte iki dünya saadeti dileriz. Mehmet Süver ve Ailesi - Ahmet Yaprak ve Ailesi TEBRÝK Doç. Dr. Muhammed Erat'ýn kýzý Gül Bera'nýn Hatim merasimini ve oðullarýyusuf vemehmet'in sünnetini tebrik ederiz. Çanakkale ve Ýlçeleri Yeni Asya Okuyucularý T. C. KOCAELÝ 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI ) Dosya No: 2010/ 687 Talimat. Örnek No: 27* 1- Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn tapu bilgileri, cinsi, niteliði, kýymeti, adedi,önemli özellikleri: Kocaeli ili, Baþiskele ilçesi, Þ. Kullar Mahallesinde kain ve tapunun G23C051B Pafta, 599 Ada, 6 Parselinde kayýtlý 1.241,37 m 2 miktarlý Arsa nitelikli taþýnmazýn tamamýnýn cebri icra marifetiyle satýþý yapýlacaktýr. 2- Taþýnmazýn Ýmar Durumu : Dosyasýnda ayrýntýlý bilgi mevcut olup Baþiskele Belediye Baþkanlýðý'nýn tarih ve sayýlý Ýmar Ýþleri-Ýmar Durum Belgeleri konulu yazýsýnda; satýþa konu taþýnmazýn; Kocaeli Büyükþehir Belediye Meclisi'nin tarih ve 158 sayýlý kararý ile onanan 1/1000 ölçekli Uygulama Ýmar Planlarýnda "Konut Alaný" olarak tahsis edildiði belirtilmektedir. Yapýlaþma Koþullarý: Kat Adedi-Ýnþaat Nizamý: 2 kat-ayrýk, Taban Alaný Kat Sayýsý: maks. 0.30, Kat Alaný Kat Sayýsý - Emsal (E) = maks.0.60, Yapý Yüksekliði (H) maks.: 6.50 m., Komþu Parsellerden min. 3 m. çekilecektir. Ýmar yolundan min 5 m. çekilecektir. Taþýnmaza iliþkin, imar planý notlarý, çap örneði ve krokileri dosyada mevcuttur. 3- Taþýnmazýn Evsafý: Dosyasýnda tapu kaydý ve niteliðine iliþkin ayrýntýlý bilgi mevcut olup, satýþa konu taþýnmaz; Kocaeli ili, Baþiskele ilçesi, Kullar Köyü, Yakacýk Mahallesi, Yarýþ Alaný Caddesi, Kars Sokak Nu.: 8 açýk adresinde bulunmaktadýr. Keþif incelemesi esnasýnda parsel üzerinde (11mx15m) ölçülerinde tek katlý bina olduðu görülmüþtür. 17 Aðustos 1999 tarihli depremden sonra ruhsat harici yapýlmýþ olduðu anlaþýlan yapý, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý tarafýndan her yýl yayýnlanan yapý yaklaþýk birim maliyetlerini belirleyen tebliðe göre III.Sýnýf (A) grubu yapýlardan kabul edilerek 2010 yýlý için 448,00 TL/m 2 olarak alýnmýþtýr. Bina 7-8 yýllýk olduðundan hesaplama sýrasýnda % 10 yýpranma payý düþülecektir. Binada malikin akrabasýnýn oturduðu tespit edilmiþtir. Baþiskele Belediyesinin tarih ve 3396 sayýlý yazýsýna göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planýnda "Konut Alaný" olduðu, ayrýk nizam, zeminde % 30 kullaným alaný olmak üzere 2 kat inþaat yapýmýna uygun olduðu anlaþýlmýþtýr. Toplu taþýma araçlarý ile ulaþým imkâný vardýr ve her türlü belediye hizmetinden istifade etmektedir. Topoðrafik olarak düz bir yapýya sahiptir, çevresinde iskan edilen evler mevcuttur. Ýmar durumuna göre parsel üzerine (1241,37 m 2 x % 30=372,41 m 2 )alana sahip inþaat yapýlabilir. Bir baþka þekilde zeminde (372 m 2 : 4 = 93 m 2 ) alana sahip olan 4 adet dubleks mesken yapýlabilir olduðu anlaþýlmaktadýr. Bilirkiþi tarafýndan arsanýn yeri, konumu, imar plan þartý, üzerine yapýlabilecek inþaatýn özellikleri, çevresindeki imar ve inþaat durumu, ulaþým imkâný gibi kriterler dikkate alýndýðýnda, ayrýca yakýn çevrede yapýlan fiyat araþtýrmasý sonucunda birim deðerinin 40,00 TL/m 2 edebileceði görüþ ve kanaatine varýlmýþtýr. Arsanýn deðeri: 1.241,37 m 2 x40,00 TL/m 2 = ,00 TL + Bina deðeri: (11 mx15m) x 448,00 TL/m 2 = ,00 TL - Yýpranma Payý = ,00 TLx % 10 = ,00 TL TOPLAM: ,00 TL 4- Taþýnmazýn Kýymeti : Sa tý þa ko nu ta þýn ma za, ta þýn ma zýn de ðe ri ne et ki e den tüm et ken ler gö zö nü ne a lý - na rak, bi lir ki þi ta ra fýn dan top lam ,00 TL kýy met tak dir e dil miþ ve kýy met tak di ri ke sin leþ miþ tir. 5- Satýþ Þartlarý: 1- Ta þýn ma zýn sa tý þý 01/11/2011 gü nün de sa at 11:00'dan 11:10'a ka dar, Ko ca e li 1. ic ra Mü dür lü ðü'nde; a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe - rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç - mek þar tý i le en çok art tý ra na i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý - ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 11/11/2011 gü nün de ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar - týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da tah min e di len de ðe rin % 40'ý ný ve rüç han lý a la - cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le en çok art tý ra na i ha le si ya pý la cak týr. 2- Ar týr ma la ra iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da Türk Li ra - sý cin sin den pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ke sin ve sü re siz ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ta þýn ma zý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay dýy la, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hâl ve ya ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr lar. Ýl gi li mev zu at hü küm le ri ne gö re ö den me si ge rek me si ha lin de Ý ha le dam ga pu lu, KDV,ta pu a lým har cý ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Tel la li ye be de li, ta pu sa tým har cý ve bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den a lý cý ve ke fil le ri mü te sel si len me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le ri n þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/687 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý, teb lið e di le me yen a la ka dar la ra bu i la nýn teb lið ye ri ne ge - çe ce ði i lan o lu nur. 12/09/2011 (Ý ÝK m. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Murat Boyacý'nýn muhtereme annesi Emine Boyacý'nýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini duyduk. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Cizre Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Deðerli aðabeyimiz Hüseyin Yasul'un kayýnbabasý ve Ömer Coþkun'un dedesi Ahmet Özuður'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Afyonkarahisar Yeni Asya Okuyucularý ÝLAN Öz Gýda-Ýþ Sendikasýnýn 12. Olaðan Genel Kurulu Eylül 2011 tarihlerinde yapýlmýþ olup; Çankaya 1. Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðýnýn 14/09/2011 tarih ve sayýlý kararý ile kesinleþen Zorunlu Organlarý aþaðýdaki gibi teþekkül etmiþtir sayýlý yasanýn ilgili maddeleri uyarýnca ilan olunur. YÖNETÝM KURULU Adý ve Soyadý Görevi Doðum Yeri Tarihi Mesleði Ýkamet Adresi 1-Mehmet Þahin Genel Baþkan Düzce-1963 Ýþçi/Sendikacý Tunus Cad. No: 37 Kavaklýdere/ANKARA 2- Emin Sürücü Genel Baþk.Yard. Hisargeriþ-1955 Ýþçi/Sendikacý Tunus Cad. No: 37 Kavaklýdere/ANKARA 3- Mustafa Paçal Genel Baþk.Yard. Kasýmpaþa-1954 Ýþçi/Sendikacý Tunus Cad. No: 37 Kavaklýdere/ANKARA 4- Ahmet Kaya Genel Baþk.Yard. Bakýrköy-1974 Ýþçi/Sendikacý Tunus Cad. No: 37 Kavaklýdere/ANKARA 5- Mehmet Urgan Genel Baþk.Yard. Bakýrköy-1959 Ýþçi/Sendikacý Tunus Cad. No: 37 Kavaklýdere/ANKARA DENETÝM KURULU Adý ve Soyadý Görevi Doðum Yeri Tarihi Mesleði Ýkamet Adresi 1- Murat Biþkin Denetim Kur.Üyesi Çankýrý-1966 Ýþçi Kamil Ocak Mh.Kamil Ocak Sk.No:11/6 K.Ören/ANK. 2- Cahit Kaynar Denetim Kur.Üyesi Karabük-1974 Ýþçi Yenimahalle 3.Kuyu Mevki No:1/37 Çerkeþ/ÇANKIRI 3- Tevfik Hançeroðlu Denetim Kur.Üyesi Çayeli-1966 Ýþçi Atatürk Cd. Aydoðanlar Plaza No:345 K:3 RÝZE DÝSÝPLÝN KURULU Adý ve Soyadý Görevi Doðum Yeri Tarihi Mesleði Ýkamet Adresi 1- Osman Akkoç Disiplin Kur.Üyesi Ardahan-1968 Ýþçi Cumhuriyet M. Harman Sk.N:9 K:5 D:21 Çayýrova/KOCAELÝ 2- Ýlhan Turfan Disiplin Kur.Üyesi Çifteler-1972 Ýþçi Ankara Yolu Üzeri 22.Km. BURSA 3- Süleyman Þahan Disiplin Kur.Üyesi Sorgun-1966 Ýþçi Elperek Mh.Turgutreis T. C. TEKÝRDAÐ 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/10011 Örnek No: Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Tekirdað merkez Eskicami Mah. Yeniçarþý sokak. Can Pasajý bodrum kat no: 10 adresinde tapunun 86 ada, 6 parsel nosunda kayýtlý 485,79 m 2 yüzölçümlü taþýnmaz üzerine betonarme karkas tarzýnda bodrum+zemin+3 normal katlý olarak inþaa edilmiþ iþ merkezinin (pasaj) bodrum katta 16/1300 arsa paylý (10) nolu baðýmsýz bölüm dükkândýr. Taþýnmaz üzerindeki borçlu hissesi 1/2'dir. (10) nolu dükkânýn bürüt yüzölçümü 14 m 2 olup yer döþemeleri karo mozayik, öncephe camlý aliminyum doðrama, duvarlar plastik badanalýdýr. Isýnma sistemi sobalý olup yýpranma payý % 20 mertebesindedir. Ýçerisinde oturan olmayýp boþtur. Pasaj içerisinde el sanatlarýyla uðraþan küçük esnaf dükkânlarý faaliyet göstermektedir. Þehrin ticari bir bölgesinde yer almaktadýr. ÝMAR DURUMU: Tekirdað Merkez Eskicami Mah. 86 ada 6 parsel imar planýnda kentsel sit etkileme geçiþ alanýnda kalmakta olup, koruma imar planýnda taþýnmazýn % 50'sine ticarate tahsisli H = 9.50 mt. Bitiþik nizam inþaat izni verilebilecek alanda kalmaktadýr. Kalan kýsmý arka bahçe olarak kullanýlacaktýr. (10) nolu baðýmsýz bölüm dükkânýn yýpranma payý dahil olmak üzere bu haliyle TL'dir. Borçulun 1/2 hisse deðeri TL'dir. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 10:00-10:10 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Bi rin ci a çýk ar týr ma gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da TE KÝR DAÐ 2. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah - min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü TE KÝR DAÐ 2. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a rasýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la - cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul - ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiçbir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (ÝÝK m. 126) B: 57714

14 14 SPOR Y TFF'DEN SÝGORTA JESTÝ FUTBOL FEDERASYONU, TÜRKÝYE'DE SAYISI 14 BÝNÝ AÞAN TÜM AMATÖR VE PROFESYONEL FUTBOLCULAR ÝÇÝN ANKARA SÝGORTA ÝLE ANLAÞARAK, FERDÝ KAZA SÝGORTASI YAPTIRDI. TÜRKÝYE Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye'de sayýsý 14 bini aþan tüm amatör ve profesyonel futbolcular için Ankara Sigorta ile anlaþarak, Ferdi Kaza Sigortasý yaptýrdý. Sigorta kapsamýnda futbolcular, kaza sonucu vefat etmeleri halinde 100 bin, daimi malul olmalarý halinde yine 100 bin, tedavi masraflarý için de 10 bin liralýk teminattan faydalanacak. Futbolcularýn sigortalarýnýn yapýlmasý için a- racýlýk eden IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliði A.Þ'nin Saðlýk ve Hayat Sigortalarý Müdürü Ebru Tamer, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, TFF'ye kayýtlý Ýsrail TV'si Türk þantiyeden canlý yayýn yaptý BEÞÝKTAÞ'IN Ýsrail'in Maccabi Tel Aviv takýmýný Ýstanbul'da 51 yendiði maç sýrasýnda, Ýsrail'in devlet televizyonu Kanal 1, Ýsrail'deki Yýlmazlar Ýnþaat'ýn þantiyesinden canlý yayýn yaptý. Yýlmazlar Ýnþaat'ýn Tel Aviv'in yaklaþýk20kilometrekadardoðusunda yerleþik Arap kasabasý Kfar Kasem'de bulunan þantiyesinde maç i- çin dev bir ekran kuruldu. Yýlmazlar Ýnþaat'ýn iþçileri, firmanýn Ýsrailli ve Türk yöneticileri ile diðer çalýþanlarý maçý toplu halde seyretti. Maç seyircileri, Beþiktaþ'ýn her gölünü coþkuylakarþýladýlar. TÜRKLERVÝZESÝZ Ýsrail'in Kanal 1 televizyonu da þantiyeden canlý yayýn yaptý, ayrýca Türk iþçilerinin vize sorunlarýný gündeme getiren bir haber yayýmladý. Ýsrail hükümeti, Türkiye ile Ýsrail arasýndaki gerginlik nedeniyle, yýlbaþýndan bu yana Türk iþçilerinin vize uzatýmlarýný bekletiyor. Bu nedenle Yýlmazlar Ýnþaat'ýn pek çok iþçisi halen vizesiz olarak Ýsrail'de bulunuyor ve sorunun giderilmemesi nedeniyle, geri dönemeyecekleri için izinlerinde bile Türkiye'ye de gidemiyorlar. futbolcularýn Ferdi Kaza Sigortalarýnýn Ankara Sigorta tarafýndan yapýldýðýný bildirdi. Sigortalar için kendilerinin de aracýlýk yaptýklarýný belirten Tamer, TFF'nin bu yýl da futbolcularý düþünerek önemli bir adým attýðýný ifade etti. Sigorta poliçesinin 3 teminatý olduðunu anlatan Tamer, bunlarýn; kaza sonucu vefat, kaza sonucu daimi maluliyet ve kaza sonucu hastane tedavi masraflarý olduðunu söyledi. Söz konusu teminatlarýn futbolcular için çok önemli olduðunu vurgulayan Tamer, þunlarý kaydetti: ''TFF'nin bu büyük adýmýyla futbolcular için çok ciddi korunma saðlanýyor. Büyük takýmlarda oynayan futbolcular için 10 bin liralýk tedavi teminatý çok büyük bir rakam olmasa da söz konusu teminat, özellikle alt liglerdeki futbolcular için bulunmaz bir nimet. Geçen yýl tedavi teminatýndan karþýlanmak üzere 2 bin civarýnda dosya açýldý, bir de vefat teminatý ödendi. Futbolcular için sigorta þirketinin ödediði rakam geçen yýl yaklaþýk 1 milyon 750 bin lira oldu.'' Konuya iliþkin Ankara Sigorta'dan yapýlan açýklamada da 2006 yýlýndan bu yana Türkiye'de sayýlarý 14 bini aþan tüm amatör ve profesyonel futbolculara ait ferdi kaza sigorta poliçelerinin Ankara Sigorta tarafýndan düzenlendiði bildirildi. TFF'nin, bu yýl da Ankara Sigorta ile olan iþbirliðini devam ettirme kararý aldýðý belirtilen açýklamada, ''Yapýlan bu ferdi kaza sigorta poliçesi ile tüm futbolcularýn maç, antrenman ve maça gidiþ-geliþ esnasýnda meydana gelebilecek kazalar neticesinde oluþabilecek bedeni zararlarý, sürekli sakatlýk ve ölüm dahil olmak üzere tüm riskleri poliçe limitleri dahilinde güvence altýna alýnmýþtýr'' denildi. ÝLK GALÝBÝYET: Avrupa Kupalarýnda ikinci kez Ýsrail takýmýyla eþleþen Beþiktaþ, Maccabi Tel Aviv'i 5-1 yenerek ilk galibiyetini aldý. FOTOÐRAF: A.A Ýstanbul'dahezimetyaþadýk ÝSRAÝLBASINIUEFAKUPASINDABEÞÝKTAÞ'A5-1YENÝLENMACCABÝ'YÝELEÞTÝRDi. UEFA Avrupa Ligi grup ilk maçýnda Beþiktaþ'a 5 1 kaybeden Maccabi Tel Aviv'in o- yuncularýný ülke basýný eleþtirirken, alýnan güvenlit tedbirlerini de ön plana çýkardý. Ýsrail gazeteleri, Beþiktaþ ýn 51 kazandýðý Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maçýnda güvenliði ön plana çýkardý. Ýki ülke arasýndaki gerginliðe raðmen maçta herhangi bir tatsýz olayýn yaþanmadýðýna dikkat çeken Ýsrail basýný, Tel Aviv takýmýnýn Beþiktaþ karþýsýnda tam bir hezimet yaþadýðýný yazdý. Ýngilizce yayýn yapan Haaretz gazetesi, Yoðun güvenlik altýnda, Ýsrail in Maccabi Tel Aviv i Türkiye nin Beþiktaþ takýmýna karþý kaybetti baþlýðýný attý. Maç öncesi karþýlaþmayý saran gerginlikten sonra Tel Aviv ekibinin oyunu sportif müsabakaya çeviremediðini ifade eden Haaretz, Beþiktaþ tan 5 tane basit gol yediðini kaydetti. Haaretz gazetesi, Beþiktaþ'ýn oyunuyla ilgili yorum yapmazken, Maccabi TelAviv'in kendi beceriksizliði nedeniyle farklý yenildiðine vurgu yaptý ve Türklere aldýrmayýn, asýl Maccabi Tel Aviv takýmý rezil defansif performansý için taraftarýndan ö- zür dilemesi gerekiyor. diye yazdý. Yine Ýngilizce yayýn yapan bir baþka Ýsrail gazetesi Jerusalem Post ise tüm haftayý maçta yaþanacak olaylar konusunda endiþe eden Maccabi Tel Aviv takýmýnýn 51 lik küçük düþürücü Beþiktaþ maðlubiyetinden sonra UEFA Avrupa Ligi ndeki durumu hakkýnda kafa yormasý gerektiðini belirtti. UEFAAvrupaLigiIgrubuilkmaçýndaAtleticoMadrid, sahasýndaýskoçya'nýnceltic takýmýný2-0yendi. Milli futbolcu Arda Turan, takýmýnda ilk kez ilk 11'de sahaya çýkarken, 90 dakika oyunda kaldý. Arda:AtleticoMadrid'e çabukuyumsaðladým CELTÝC'Ý 2-0 YENDÝKLERÝ MAÇTA 90 DAKÝKA OYNAYAN TEMSÝLCÝ- MÝZ,"PERFORMANSIMAÇISINDANGAYETKEYÝFVERÝCÝYDÝ" DEDÝ. UEFA Avrupa Kupasý'nda Atletico Madrid'in sahasýnda oynadýðý maçta Celtic FC'yi 2-0 yenmesinin ardýndan Arda Turan, ''Performansým açýsýndan gayet keyif vericiydi'' dedi. Atletico Madrid ilk 11'de ilk maçýna çýkan Arda, yaptýðý deðerlendirmede ''Çok keyifliydi. Kendimi zaten takýmýn çok önemli bir parçasý olarak hissediyorum. O yüzden çok güzel bir maç oldu. Kazandýðýmýz i- çin de çok mutluyum. Performansým a- çýsýndan gayet keyif vericiydi diye düþünüyorum'' þeklinde konuþtu. ''Takýmýn en önemli oyuncularýndan biri gibi oynuyorum'' diyen Arda, ''Takýma çok çabuk alýþtým. Hocamýn ve takým arkadaþlarýmýn buna çok büyük bir katkýsý var. Onlara çok teþekkür ediyorum beni çok iyi karþýladýlar'' diye ekledi. BÝZ ÝYÝ BÝR TAKIMIZ Sadece ikinci yarý deðil ilk yarý da da iyi bir performans ortaya koyduðunu kaydeden milli futbolcu, direkten dönen þutu ve kaleciyle karþý karþýya iken kaçýrdýðý pozisyon için ise ''Kaçan goller önemli deðil. Sonuçta attýrdýðým bir gol var. Kazandýðýmýz için golü kimin attýðý ve nasýl olduðu önemli deðil. Biz iyi, hep beraber hareket eden ve iyi arkadaþlýk iliþkileri olan bir takýmýz'' açýklamasýnda bulundu. Arda, Atletico Madrid'in UEFA Avrupa Ligi'nde favori takýmlar arasýnda gösterilmesiyle ilgili o- larak da ''UEFA'da sonuna kadar gitmeyi düþünüyoruz, umarým da öyle o- lur'' ifadelerini kullandý. Öte yandan ligde henüz galibiyet alamayan bir beraberlik ve bir yenilgisi bulunan Atletico Madrid için gelecek pazar günkü Racing maçýnýn çok önemli olduðuna dikkat çeken Arda, ''Galibiyet serisine bu hafta baþlayacaðýmýzý düþünüyorum. Zor bir maç olacak ama içeride oynadýðýmýz her maçý kazanmak istiyoruz'' dedi. Arda, ayrýca Ýspanyolca öðrenmeye baþladýðýný belirterek, Ýspanyolca o- larak ''yavaþ yavaþ'' diye konuþtu. ÝSPANYOL BASINI ARDA'YI BEÐENDÝ ÝSPANYOL basýný, UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'i 2-0 yenen Atletico Madrid'de ilk 11'de sahaya çýkan ve 90 dakika oynayan Arda Turan'ý beðendi. AS gazetesi, Diego'dan sonra sahanýn en iyisi olarak Arda'yý göstererek, ''Parýldadý'' diye yazdý. Gazetede yer verilen yorumlarda, ''Türk futbolcunun kalitesi ve karakteri var. Manzano da Arda'nýn oyuna kattýðý karakterden dolayý bu futbolcuya her zaman teþekkür etti. Harikulade bir ikinci yarý çýkardý ve gol atmasýný direk önledi'' denildi. ''Arda, ikinci golün asistiyle Atletico'daki üçlüyü tamamladý'' ifadelerini kullanan Marca gazetesi ise Ýspanyol takýmýnda yeni transferler Falcao, Diego ve Arda'nýn þimdiden takýmýn geleceðini belirlediðini savundu. Ýstanbul'da güzel iþler yapýlýyor Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ iki dönemdir Ýstanbul'u yönetiyor. Baþkanlýðýnda Ýstanbul'da gözle görülür iyi hizmetler yapýldý. Hükümetin desteðini arkasýna alarak, ilçe belediyeleriyle uyumlu çalýþmasý sayesinde yapýlamaz denilen projeleri hayata geçirmesini bildi. Ýstanbul bugün pýrýl pýrýl bir þehir. Çöpler hergün toplanýyor, ana arterlerin bir kýsmý her sabah yýkanýyor. Yeni yollar, yeni kavþaklar, yeni alt geçit ve tüneller çok kýsa sürede bitirilip, hizmete sokuluyor. Hele, iþlek caddeler birer çiçek tarlasýna dönüþerek, göz zevkimizi okþuyor. Kadir Topbaþ son yaptýðý icraatýyla da takdir gördü. ÝETT otobüslerinde yaklaþýk bir aydýr muavin olayý kalktý. Paralý yolculuða son verdi. Herkesi elektronik bilet almaya teþvik etti. Artýk otobüslerde eski gibi gürültü ve tartýþmalar yaþanmýyor. Herkes medeni bir þekilde araca biniyor. Ayrýca ÝETT ve özel halk otobüsleri yeni yýldan itibaren yenilenecek ve hepsi klimalý olacak. Ýstanbullular bundan sonra kýþýn sýcak, yazýn ise serin bir ortamda yolculuk yapacak. Yaptýðý hizmetleri medyada reklamý pek yapýlmayan Kadir Topbaþ'ý bu çalýþmalarýndan dolayý takdir ve tebrik ediyorum. BeþiktaþUEFAþampiyonuolabilir UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçýnda Ýsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 5-1 yenen Beþiktaþ, grup maçlarýna çok iyi bir baþlangýç yaptý. Temsilcimiz, gruptaki ikinci maçýnda 29 Eylül'de deplasmanda Ýngiliz ekibi Tuncay Þanlý'nýn eski takýmý Stoke City ile karþýlaþacak. Beþiktaþ, bu sezon 5. kez mücadele ettiði UEFA Avrupa Ligi gruplarýnda en farklý skorlu galibiyete imza attý. Adeta yýldýzlar topluluðunu andýran siyah-beyazlý ekibin bu sezon iþi sýký tutmasý halinde Galatasaray'dan sonra UE- FA'da þampiyonluða ulaþacak ikinci Türk takýmý neden olmasýn. UEFA'da diðer gruplara baktýðýmýzda Beþiktaþ'ýn gerek kadro, gerekse kalite olarak daha üstün olduðu görülecektir. Bu baþarýyý yeniden yakalamak için saha içindeki disiplinin mutlaka saðlanmasý gerekir. Özellikle Ricardo Quaresma uyarýlmalý. Þahsi hareketleri yüzünden kaptýrdýðý toplar arkadaþlarýný çok zor durumlarda býrakýyor. ALMEÝDA'YA YAZIK OLDU Hugo Almeida, sezonuna çok formda girdi. Geçen sezonun i- kinci yarýsýnda transfer olan Portekizli futbolcu, Maccabi önünde 3 ve 28. dakikalarda attýðý gollerle takýmýný 2-0 öne geçirdi. Almeida, bu sezon takýmýnýn 3-0 kazandýðý UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçýnda Rus temsilcisi Alania'ya ve Süper Lig'de Eskiþehirspor ile yapýlan sezonun ilk maçýnda da birer gol kaydetmiþti. Ancak maçýn ikinci yarýsýnda sakatlanarak çýkmasý herkesi üzdü. Doktorlara göre en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu maçta ilk defa kaptan olarak sahaya çýkan Quaresma ise estetik hareketleriyle yine þov yaptý. Özellikle Almeida'nýn attýðý ikinci goldeki asisti tribünleri ayaða kaldýrdý. Ayrýca Egemen'in kafa ile attýðý 4. goldeki kavisli ortasýnda klasýný ve kalitesini bir defa daha gösterdi. MAÇTA KORKULAN OLMADI Türkiye ile Ýsrail arasýndaki gergin i- liþkilerin yaþandýðý bir dönemde oynanan Beþiktaþ-Maccabi Tel Aviv maçýnda korkulduðu gibi herhangi bir o- lay çýkmadý. Maçta taþkýnlýk yapmayan Beþiktaþlý taraftarlar, zaman zaman Ýsrail aleyhine slogan attý. Maç sonrasý iki takým oyuncularý ve teknik ekip dostça sahadan ayrýlýrken, bazý o- yuncularýn formalarýný deðiþtirdiðini gördük. Maç öncesinde ise 300 kiþilik bir grup Filistin bayraklarýyla Taksim'den Ýnönü Stadýna kadar yürüdü ve olay çýkarmadan daðýldýlar. Stat içinde ve dýþýnda yüzlerce polisin görev yaptýðý gözlerimizden kaçmadý. Dolmabahçe'nin yerine yeni stat yapmak þart Fenerbahçe ve Galatasaray'ýn 50'þer bin seyirci kapasiteli modern statlarý maça gelenleri imrendirirken, Beþiktaþ hâlâ 60 yýllýk yorgun ve bakýmsýzlýktan tavanlarýnda sývalarý dökülmeye baþlayan Dolmabahçe Stadýnda oynamaya devam ediyor. Dönem dönem bazý makyajlar yapýlmasýna karþýlýk stat bir türlü istenilen estetiðe ulaþamadý. Adeta bir gecekondu görüntüsüne sahip. Beþiktaþ son 4-5 yýldýr stadý yýkýp, yerine çok amaçlý modern bir stat yapmak için birçok projeler sundu. Ancak Anýtlar Kurulu'nun yeni stat inþaasýna izin vermemesi yüzünden eli kolu baðlý bulunuyor. Baþka bir alternatif bulunamadýðý i- çin mecburen burada maçlarýný oynamak zorunda kalýyor. Bu olumsuz durum devam ederse Beþiktaþ Kulübü ekonomik açýdan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok gerisinde kalacak. Çünkü her iki kulübün 30'ar bin kiþilik kombine kartlý taraftarý bulunurken, Beþiktaþ'ta bu rakam bu sezon ne yazýk ki 5 bine bile ulaþamadý. Ayrýca Telekom Arena ve Saracoðlu Stadýna ortalama 35 bin kiþi gelirken, Beþiktaþ Ýnönü'de Stadýnda maçlarýný bin kiþiye karþý oynuyor. Kulübü yönetenler bu olumsuz tablo karþýsýnda yeni arayýþlar i- çine girmelidir. Ýstanbul içinde 50 bin seyirci kapasitesine uygun bir a- raziyi mutlaka arayýp, bulmalýdýr. Süper Ligin ilk haftasýnda Manisaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor yeni sezonda taraftarýn önüne bugünkü Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor maçýyla çýkacak. TRABZON 125 GÜN SONRA TARAFTARIYLABULUÞUYOR UEFA Avrupa Þampiyonlar Ligi'nde grubuna Ýnter galibiyeti ile baþlayan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasýnda, bugün sahasýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'u konuk ederek bu sezon ilk kez taraftarýnýn önüne çýkacak. Geçen sezonun 33. haftasýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ile 15 Mayýs'ta sahasýnda karþýlaþan Trabzonspor, yarýn yine ayný rakibi ile yapacaðý maçla 125 gün sonra taraftarý önüne çýkacak. Saha zemininde yapýlan bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle bu sezon UEFA Þampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica maçýný Atatürk Olimpiyat Stadý'nda oynayan Karadeniz ekibi, sahanýn hazýr olmasýyla birlikte kendi evinde mücadele etmeye baþlayacak. SÜPER LÝG'DE BUGÜN Gençlerbirliði-Karabükspor Orduspor-Manisaspor Trabzonspor-Ýstanbul B.Belediye BANK ASYA 1. LÝG Akhisar Belediyespor-Giresunspor Elazýðspor-Denizlispor Göztepe-Karþýyaka EKRANDA BUGÜN 16.00Sýrbistan-Rusya(Voleybol) NTVSPOR Sporting Gijon-Valencia NTV Trabzonspor-Ýstanbul B.B. LÝG TV Göztepe-Karþýyaka TRT Barcelona-Osasuna NTVSPOR Sevilla-Real Sociedad NTVSPOR

15 Y HABER 15 ONLAR BÝZÝM DE ÇOCUKLARIMIZ SOMALÝLÝ çocuklarýn saðlýk durumlarýyla ilgili Avicenna Hastanesi Baþhekimi Uzman Dr. Mevlit Yurtseven den bilgi alan Göksu, Esenler Belediyesi olarak tedavisi devam eden çocuklarla ilgili ne yapýlmasý gerekiyorsa yapacaklarýný belirterek, Onlar bizim de çocuklarýmýz dedi. Somali den gelen 14 çocuktan en küçüðü Hani Ahmet in ailesi, Somali de yaþanan insanlýk dramýný Göksu ile paylaþarak insanlarýn açlýktan öldüðünü söyledi. Tedavi altýndaki bebeði Ahmet in henüz 4 aylýk olmasýna raðmen yetersiz beslenme dolayýsýyla yeni doðan bebeklerin kilo ortalamasýnda düþük olduðuna dikkat çeken anne Fatima Ahmet, 6 çocuðu daha olduðunu ve onlarý Somali de býrakmak zorunda kaldýðýný söyledi. Bebeðinin tedavisi biter bitmez Somali ye döneceðini belirten Ahmet, diðer çocuklarýna kavuþacaðý günü sabýrsýzlýkla beklediðini söyledi. Türk mühendisleri tarafýndan yaklaþýk 8 ayda inþa edilen JurassicLand benzeri müzede 70 dinazorun birebir kopyasý yer alýyor. Avrupa nýn en büyük dinazor temalý parký NAGEHAN BAYRAM ÝSTANBUL AVRUPA NIN en büyük dinazor temalý parký Bayrampaþa da bulunan Forum Ýstanbul Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi nde açýldý. Tayla Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Rahmi Saydera çýlýþta yaptýðý konuþmada, yaklaþýk 1 yýl önce bir hayalle yola çýktýklarýný, parkýn yüzde yüz Türk sermayesiyle kurulduðunu belirterek, Talya tarafýndan kurulan Jurassic Land, farklý kompleksleri bir araya getirerek, dünyada bir ilki gerçekleþtirdi. Bu dev tesis, Türk mühendisleri tarafýndan yaklaþýk 8 ayda inþa edildi dedi. Sayder, 70 dinazorun birebir replikasýnýn yer aldýðý JurassicLand benzeri müzenin Türkiye nin en büyük 6 boyutlu sinemasýyla eðlendirirken öðreteceðini kaydederek, Farklý dönemlere ait dinazor iskeletlerinin ve yumurtalarýnýn sergilendiði müze bölümünde, dinazorlarýn yaþadýðý döneme ait bilgiler çocuklarla paylaþýlacak þeklinde konuþtu. Sayer þöyle devam etti: Dinazorlarýn dünyasýna Türkiye nin en büyük dört boyutlu altý efektli sinemasý olan Juracopter, dinazorlarýn dünyasýný keþfetmek için tasarlandý. Juracopter; zorlu hava, denizaltý ve kara yollarý için dizayn edildi. Onunla çýkýlan yolculukta pek çok dinazor türü ile karþýlaþýyor ve u- nutulmaz bir deneyim yaþatýyoruz. Juracopter ile yapýlan tur bilim merkezinin üzerinde bulunduðu tropik adada son buluyor. Somalili çocuklarý ziyaret eden Baþkan Göksu, hasta çocuklara ve ailelerine geçmiþ olsun dedi. 15DRAM ESENLER BELEDÝYE BAÞKANI M. TEVFÝK GÖKSU, TEDAVÝLERÝ ÝÇÝN ÝSTANBUL'A GETÝRÝLEN 15 SOMALÝLÝ ÇOCUÐU ESENLER ÖZEL AVICENNA HASTANESÝ'NDE ZÝYARET ETTÝ. 15 SOMALÝLÝ ÇOCUÐUN 15 AYRI DRAMATÝK HÝKÂYESÝ, HERKESÝN YÜREÐÝNÝ BURKTU. Müzede farklý dönemlere ait dinazor iskeletleri ve yumurtalarý da sergileniyor. ÝÇ savaþ ve kuraklýkla mücadele eden Somali de yetersiz beslenme dolayýsýyla rahatsýzlanan 15 Somalili çocuk tedavileri için TÝKA ve ÝHH tarafýndan Ýstanbul a getirildi. E- senler Özel Avicenna Hastanesi nde tedavi altýna alýnan ve 24 saat doktorlarýn gözetiminde tutulan çocuklarý Esenler Belediye Baþkaný Mehmet Tevfik Göksu da yalnýz býrakmadý. Anne-babalarýnýn refakat ettiði Somalili çocuklarý hastanede ziyaret eden Baþkan Göksu, hasta çocuklara ve ailelerine geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. ÖLÜMÜN PENÇESÝNDE KIVRANIYORLAR 12 yaþýndaki Dünya Muhammed in annesi Ayþe Muhammed ise; Somali de insanlarýn hayat mücadelesi verdiðini anlatarak, Türkiye ye ve Esenler Belediyesi ne Somali ye yaptýðý yardýmlardan dolayý teþekkür etti. Açlýk dolayýsýyla Somali de bir çok çocuðun ölümün pençesinde kývrandýklarýný söyleyen Muhammed, tedavisi devam eden oðlu Dünya nýn da gözlerinin görmediðini ve nefes almakta zorluk çektiðini belirtti. Ýstanbul / Yeni Asya TÜRKÝYE DE KALMAK ÝSTÝYORUZ ZÝYARET esnasýnda zaman zaman duygusal anlar yaþayan Göksu, 50 yaþýndaki Somalili bir babayla da yakýndan ilgilendi. Kalp hastasý oðlunun tedavisi için refakatçi olarak hastaneye geldiðini söyleyen Muhammed Abdullah, Somali ye dönmek istemediðini belirterek, Türkiye de yaþamak istediðini dile getirdi. Somali de el tezgâhlarýnda balýkçýlýk yaparak geçimini saðlamaya çalýþtýðýný anlatan Abdullah, Ülkemizde çok büyük bir savaþ var. Bizler ölmek istemiyoruz. Geriye dönersek bizler de öleceðiz. Türkiye de kalmak istiyoruz dedi. 7 çocuk babasý olduðunu belirten Abdullah, "Hepimiz çaresiz durumdayýz. Eþim ve 7 çocuðum Somali de. Onlar orada, bir çocuðum da burada ölüm kalým savaþý veriyor dedi. 3 yaþýndaki oðlu Abdullah ýn tedavisi i- çin Ýstanbul a geldiðini belirten Muhammed Þerif Osman (37) da oðlu Abdullah ýn kalp yetmezliði rahatsýzlýðý olduðunu söyledi. Somali de 5 çocuðunun daha olduðunu anlatan Osman, Somali de insanlarýn günde bir kere yemek yediklerini ifade etti. Bir asýrlýk festival KIRKLARELÝ NÝN Pehlivanköy ilçesinde, 102 yýldýr düzenlenen Sonbahar Panayýrý ve Tarým Festivali törenlerle baþladý. Pýnarhisar Belediye Baþkaný Hüseyin Açýkel yaptýðý konuþmada, panayýrýn 102 yýllýk bir coþku olduðunu öyledi. Savaþ dönemlerinde dahi panayýrýn sürdürüldüðünü vurgulayan Açýkel, Tarihî panayýrýmýzda dostluklar geliþiyor. Halkýmýz birbiriyle yakýnlaþýyor, sevgililer buluþuyor. Yaptýðýmýz aktivitelerle halkýmýz hoþça vakit geçiriyor dedi. Konuþmadan sonra Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Mehteran Takýmý ve halk oyunlarý gösterilerinin ardýndan, Kaymakam Ýdris Koç ve Belediye Baþkaný Açýkel tarafýndan festivalin açýlýþ kurdelesi kesildi. Panayýrýn gezilmesinden sonra 20. Hayvancýlýk Teþvik Yarýþmasý nda dereceye girenlere çeþitli armaðanlar verildi. Pehlivanköy 102. Sonbahar Panayýrý ve Tarým Festivali, 19 Eylül Pazartesi günü sona erecek. Kýrklareli / aa Görme engellilere eldiven SONAR özelliði sayesinde nesnelerin yerini saptayan akýllý eldiven, görme engellilerin hayatýný kolaylaþtýracak. ABD'de geliþtirilen Tacit adlý cihaz, engellilerin yaný sýra görme zorluklarý yaþayan hastalarýn da güvenli bir þekilde hareket edebilmelerini saðlayacak. Tacit, el bileðine rahatça yerleþtirilebiliyor. Kullanýcý, eldiveni giydikten sonra kolunu çevirdiði yöndeki minimum 2,5 santimetre, maksimum 3,5 metre uzaklýktaki engellere ultrasonik sinyaller yolluyor. Çarptýðý yerden eldivene geri dönen sinyaller, Tacit in üzerindeki hassas sensörler tarafýndan alýnýyor ve cihazýn içerisindeki mikroiþlemci saliseler içinde mesafeyi hesaplýyor. New York / cihan Bu gezegenin iki güneþi var Yaklaþýk 30 yýl önce bilim kurgu baþeserlerinden Star Wars (Yýldýz Savaþlarý) nda hayal edilen iki güneþli gezegen, Dünya dan 200 ý- þýk yýlý uzaklýkta tesbit edildi. Gözlem, Amerikan Ulusal Havacýlýk ve Uzay Dairesi nin (NASA) yerküre benzeri karasal gezegenleri a- raþtýrma ve algýlama amacýyla tasarladýðý Kepler uzay teleskopu tarafýndan gerçekleþtirildi. Star Wars eserlerindeki iki güneþli gezegen Tatooine den esinlenen bilim insanlarý, yeni keþiflerine de ayný ismi verdi. Etrafýnda döndüðü yýldýzlardan birisi Güneþ in yüzde 69 u, diðeri ise sadece yüzde 20 si kadar kütleye sahip. Gezegen, bu iki yýldýzýn etrafýndaki dönüþünü 229 günde tamamlýyor. Üzerinde iki kez gün batýmý ve iki kez gün doðumu meydana geliyor. Bilim insanlarý, çok güneþli gezegenlerin varlýðýnýn bilindiðini, ancak son keþifle ilk kez bunun doðrulandýðýný açýkladý. Araþtýrma sonuçlarý Science dergisinde yayýnlandý. Ýstanbul / cihan

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı