TMH ÝSTANBUL UN TARÝHSEL GELÝÞÝM SÜRECÝ ÝÇÝNDE ÖNE ÇIKAN BÝR ÖGE: SU TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /3 25 KENTLEÞME VE ÝSTANBUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMH ÝSTANBUL UN TARÝHSEL GELÝÞÝM SÜRECÝ ÝÇÝNDE ÖNE ÇIKAN BÝR ÖGE: SU TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 413-2001/3 25 KENTLEÞME VE ÝSTANBUL"

Transkript

1 ÝSTANBUL UN TARÝHSEL GELÝÞÝM SÜRECÝ ÝÇÝNDE ÖNE ÇIKAN BÝR ÖGE: SU Ýlhan AVCI (*) 1. ÝSTANBUL UN KURULUÞ TARÝHÇESÝ Bugünkü Ýstanbul un çekirdeðini, M.Ö yýllarý arasýndaki Grek göçleri sýrasýnda tarihi yarýmadanýn en doðu ucunda Byzantion adýyla kurulmuþ olan küçük bir yerleþim yeri oluþturmaktadýr. Zaman içinde þehrin Romalýlarýn eline geçmesiyle bu küçük yerleþim yeri büyüyerek batýya doðru geniþlemeye baþlamýþ ve nihayet Konstantinus 330 yýlýnda Ýstanbul u Roma Ýmparatorluðu nun baþþehri ilan ederek, þehri abideler ve binalarla süslemiþ, su yolu inþaatlarýný baþlatmýþ ve þehrin etrafýný çeviren surlar yaptýrmýþtýr. Hatta, o tarihe kadar Bizans olarak anýlan þehrin adý, artýk Konstantiniye adýný almýþtýr. Bugünkü Marmara Üniversitesi Rektörlük binasýnýn altýnda 203 yýlýnda yapýmýna baþlanýlan Hipodromun tamamlanmasý ve Romalý senatör Philoxenus un özel sarayý için yaptýrdýðý ve bugün Binbirdirek diye bilinen sarnýç ile pekçok bina Konstantinus ( ) zamanýnda yapýlmýþtýr. Theodosius ( ), çok geniþ bir alaný kaplamýþ olan Roma Ýmparatorluðunu 395 yýlýnda ikiye ayýrmýþ; Adriyatik Denizinin doðusunda kalan kesim Doðu Roma, batýsýnda kalaný ise Batý Roma olmuþtur. Batý Roma Ýmparatorluðu 476 yýlýnda son bulmuþ, Doðu Roma ise 1453 yýlýna kadar devam etmiþtir. Bizans terimi, Doðu Roma nýn ortadan kalktýðý tarihten çok sonra iki Roma arasýndaki farklýlýðý belirtmek için kullanýlmýþ ve baþlangýçta küçük bir yerleþim yeri olan Byzantion un adýyla anýlmýþtýr. 2. KENTÝN KURULUÞ VE GELÝÞME SÜRECÝNDE BELÝRLEYÝCÝ BÝR ÖGE: SU Bugünkü Ýstanbul un çekirdeðini oluþturan ve M.Ö. 658 yýlýnda Sarayburnu ve çevresinde Byzantion adýyla kurulmuþ olan küçük yerleþim yerinde ve bunu izleyen Romalýlar döneminin ilk yýllarýndaki geliþme sürecinde ihtiyaç duyulan suyun, genellikle yerleþim alaný içinde açýlan kuyulardan ve yüzeysel yaðmur sularýnýn toplandýðý sarnýçlardan saðlanmýþ olduðunu görüyoruz. Daha sonra milattan sonraki ilk yýllardan itibaren þehrin batýya doðru geniþleyerek büyümesi ve nihayet 330 yýlýnda Roma Ýmparatorluðu nun baþþehri olmasýyla geliþen þehire ve artan nüfusa tarihi yarýmada sýnýrlarý içindeki sýnýrlý su kaynaklarý yetmez olmuþ ve deðiþik Roma Hükümdarlarý döneminde yerleþim alanýnýn dýþýndan su transferlerini saðlayan isale tesisleri inþa edilmiþtir. Þehrin geliþmesi ve nüfus artýþýna baðlý olarak Ýstanbul çevresindeki yeni su kaynaklarý arayýþý, Roma döneminde ve daha sonra Osmanlý ve Cumhuriyet döneminde hep gündemde kalmýþtýr. Hemen her dönemde gösterilen bütün çabalara raðmen, Romalýlardan günümüze kadar Ýstanbul daki su sorunu bir türlü çözülememiþ ve 2000 li yýllara gelindiðinde de bu sorunun uzun vadeli çözümü için, Bulgaristan sýnýrýndan baþlayýp Bolu sýnýrýna kadar uzanan bir alanda kullanýlabilir ne kadar su kaynaklarý varsa bunlarýn hemen hepsinin toparlanýp Ýstanbul a getirilmesi gibi radikal bir yaklaþým ve uygulama içine girilmiþtir. Ýstanbul un tarihsel geliþim süreci içinde hep gündemde kalan ve hatta kentin geliþmesinde en etken parametrelerden birisi olduðu bilinen su konusu nun baþlangýçtan günümüze nasýl ele alýndðý ve ne gibi çözümler üretildiðini görebilmek için, konuyu tarihsel bilgi ve belgelerin mevcut olduðu Romalýlar, Osmanlý ve Cumhuriyet dönemleri için ayrý ayrý ele almak uygun olacaktýr. 3. ROMA DÖNEMÝNDE YAPILAN ÖNEMLÝ SU TESÝSLERÝ Þehrin ilk kuruluþ yýllarýnda su ihtiyacý, tarihi yarýmada ve yerleþme alaný içindeki kuyular yardýmýyla yeraltý su kaynaklarýndan saðlanýyordu. Daha sonra þehrin geliþmesiyle birlikte ilk önemli su tesisleri Roma Ýmparatorluðu döneminde yapýlmýþtýr. Roma döneminde þehrin suyunu saðlayan dört önemli isale hattý inþa edilmiþtir. Bunlar, kronolojik sýrasýyla aþaðýda verilmektedir: 1. Hadrianus ( ) zamanýnda yaptýrýlan isale hattýnýn þehrin batýsýndan geldiði kabul edilmekte ise de, nerelerden geçtiði hakkýnda hiçbir bilgi bulunmamaktadýr. Bu isale hattýnýn, Haliç in kenar mahallelerine kadar uzandýðý bilinmektedir. Hadrianus döneminde þehir çok küçük olup nüfusu da az olduðu için, bu dönemde yapýlan su tesisleri yeterli olmuþ ve bir su sýkýntýsý çekilmemiþtir. Bu tesislere raðmen, Konstantinus zamanýnda yapýmýna baþlanan isale hattý bitmediði için, Valens döneminde þehirde su sýkýntýsý çekildiði bilinmektedir. 2. Büyük Konstantinus ( ) zamanýnda (*) Prof. Dr., Ý.T.Ü. Ýnþaat Fakültesi, Hidrolik Anabilim Dalý - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /3 25

2 KENTLEÞME VE ÝSTANBUL Istrancalardan gelen isale hattýnýn inþaatýna baþlandýðý ve sonra gelen imparatorlar tarafýndan tamamlatýlmýþ olduðu tahmin edilmektedir. Merhum Prof. Dr. Kâzým Çeçen in yýllarý arasýnda arazi ve haritalar üzerinde yapmýþ olduðu yoðun çalýþmalarla ortaya çýkarýlmýþ olan bu isale hattýnýn uzunluðu 242 km olup, Romalýlarýn Dünyada yapmýþ olduklarý 91 km lik en uzun Kartaca isale galerisinin 2.5 katý uzunluðundadýr. 3. Valens( ) zamanýnda bir isale hattýnýn yapýldýðý, Mazul Kemer ile bugün Bozdoðan Kemeri diye adlandýrýlan kemerin 368 yýlýnda inþa edildiði bilinmektedir. Ancak bu tesisin de isale hattýnýn nerelerden geçtiði hakkýnda bir bilgi yoktur. Bu isale hattý ile Halkalý civarýndan alýnan kaynak sularýnýn Beyazýt a kadar ulaþtýrýldýðý biliniyor. Yine Valens zamanýnda Belgrad Ormanlarýnda bir bent yaptýrýldýðý, ayrýca, Kaðýthane Deresinin sularýnýn da ýzgaralarla alýnarak havuzlarda toplandýktan sonra þehre getirildiði de kayýtlarda mevcuttur. 4. Büyük Theodosius ( ) zamanýnda da Belgrat Ormanlarýndan gelen bir isale hattýnýn yaptýrýldýðý tahmin edilmektedir. VII. yy.dan itibaren Ýstanbul u kuþatan çeþitli kavimler bu isale hattýnýn bütün kemerlerini temeline kadar yýkmýþlardýr. Roma devrinde yapýlmýþ olan bu dört önemli tesisden Hadrianus ve Valens tarafýndan yapýlan isale hatlarýnýn yerleri tam belli deðildir. Buna karþýlýk, Istrancalardan ve Belgrat Ormanlarý ndan gelen isale hatlarýnýn geçtikleri yerler kesin olarak bilinmektedir. Ancak, bu hatlarýn da hangi imparator tarafýndan yapýldýðý ve tamamlandýðý hakkýnda bilgi mevcut deðildir. Roma ve Bizans Ýmparatorlarý, kuraklýk ve savaþ ihtimallerini düþünerek, þehir içinde üstü açýk (Çukurbostan) ve kapalý sarnýçlar da yaptýrmýþlardýr. Üstü açýk su depolarýnýn (Hazneler) en önemlileri Aetiyus (bugünkü Vefa Stadý), Aspar (Yavuz Selim deki Çukurbostan) ve Hegius Mokius (Altýnmermer semtinde) su depolarýdýr. Üstü kapalý haznelerinin en meþhurlarý da; 336 sütunlu Ýmparator Sarnýcý (Yerebatan Sarayý), 224 sütunlu Pileksenus Sarnýcý (Binbirdirek) ve Acýmusluk Sarnýcý dýr. Roma Ýmparatorlarý zamanýnda yaptýrýlan su tesisleri Bizans Ýmparatorlarý tarafýndan bir dereceye kadar onarýlmýþ ve tevsi edilmiþ ise de Bizans ýn son devirlerinde kullanýlmaz bir þekilde, tamamiyle yok olmak durumuna gelmiþtir. Bu tesislerden hala ayakta kalan Mazul ve Valens (Bozdoðan) Kemerleri gibi bazý su kemerleri Osmanlý döneminde onarýlarak yýkýlmaktan kurtulmuþlardýr. 4. OSMANLI DÖNEMÝ SU TESÝSLERÝ Ýstanbul un fethinden sonra þehirde hýzlý geliþme ve nüfus artýþý baþlamýþ, sadece tarihi yarýmada ve suriçi deðil, Üsküdar yakasýnda da hýzlý bir büyüme baþlamýþtýr. Dolayýsýyla, artýk sadece tarihi yarýmada ve Haliç çevresindeki yerleþim alanlarýnýn deðil, Üsküdar bölgesinin de su ihtiyacýnýn karþýlanmasý gündeme gelmiþtir. Bu nedenle, Osmanlý döneminde yapýlan su tesislerini bölgelere ve bölge ihtiyaçlarýna göre deðerlendirmek daha uygun olacaktýr Tarihi Yarýmadanýn Suyu Saðlayan Tesisler Fetih sýrasýnda þehrin nüfusunun civarýnda olduðu ve su sýkýntýsý çekildiði bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmet eski suyollarýnýn onarýlmasýný ve geniþletilmesini, yeni suyollarýnýn yapýlmasýný emretmiþti. Ýlk önce Halkalý bölgesi denilen Halkalý-Cebeciköy arazisinden gelen Fatih (Beylik), Turunçluk suyollarý yapýldý. Sonra Theodosius I ( ) zamanýnda yapýldýðý kabul edilen Belgrat Ormanlarýndan gelen isale hattýnýn Cebeciköy ile Bozdoðan Kemerinin altýnda yine Fatih in yaptýrdýðý sýra çeþmeler arasýndaki isale hattý yeniden yapýlýr gibi onarýldý ve Cebeciköy kolunun suyu bu çeþmelere akýtýldý. Sonradan bu çeþmelere çokluk anlamýna gelen Kýrkçeþme dendi. Bu bölüm Kanuni Sultan Süleyman tarafýndan Sinan a yaptýrýlan Kaðýthane suyu denen büyük tesisin bir parçasý olarak tekrar onarýlarak bütün tesis Kýrkçeþme adýný aldý. Fatih ten sonra Mahmut Paþa, II. Bayezid ve Koca Mustafa Paþa tarafýndan Halkalý bögesinden gelen suyollarý yaptýrýldý. Kanuni devrinde imparatorluk üç kýtaya yayýlmýþ, Ýstanbul un nüfusu çok artmýþ ve su sýkýntýsý baþlamýþtý. Kanuni su kýtlýðýna bir çare arýyordu. Birgün Kaðýthane deresi civarýnda avlanýrken bir kanaldan su sýzdýðýný görmüþ ve bu durumu incelemek üzere Mimar Sinan ý görevlendirmiþti. Sadrazam Rüstem Paþa þehre bol su getirildiði takdirde Araptan, Acemden çiftini çubuðunu býrakanýn Ýstanbul a geleceðini ve beslenme, yerleþim gibi problemlerin çýkacaðýný, bu yüzden su tesislerinin yapýlmasýnýn doðru olmayacaðýný savunmasýna raðmen; Kanuni nin emri ile inþaata devam edildi yýllarý arasýnda tesisin sualma yerleri, isale hattý, kemerleri, daðýtým kubbeleri ve çeþmeleri tamamlanarak þehre su verildi. 20 Eylül 1563 tarihinde Ýstanbul da o güne kadar görülmemiþ þiddette 24 saat devamlý yaðan yaðmurlar sonunda çýkan sellerden Maðlova Kemeri, Kurt Kemeri tamamen; Uzunkemer ise kýsmen yýkýlmýþ, Kovukkemer ile Güzelcekemer temeline kadar oyulmuþtur. Tesisin onarýmý 1564 yýlýnda tamamlanmýþ ve þehre yaklaþýk günde m3 su verilmiþtir. Sinan tarafýndan yapýlan bu tesisin galerilerinin toplam uzunluðu 55 km dir TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /3

3 5 tanesi abide kemer olan çok katlý ve çok gözlü kemerlerden baþka diðer 28 tane kemer ile beraber toplam 33 kemer yapýlmýþtýr. Roma devrinde yapýlan bütün kemerler düþey yüzlüdür. Yüksek kemerlerde duvar kalýnlýðý kademeli olarak azaltýlýr. Mimar Sinan bu tesiste trapez kesitli ayaklar yaparak önemli ve yeni bir sistem geliþtirmiþtir. Kýrkçeþme tesisi gerek hacim gerekse sarfedilen para bakýmýndan Mimar Sinan ýn yaptýðý en büyük eserdir. Ayný tarihlerde yapýlan Süleymaniye Külliyesi 35 milyon akçeye, Kýrkçeþme tesisleri ise 50 milyon akçeye mal olmuþtur. Bu tesisin içerisindeki Maðlova Kemeri ise bir mühendislik ve mimarlýk þaheseridir. Tarihi yarýmadaya Halkalý bölgesinden su saðlayan Halkalý Sularý 16 isale hattýndan oluþur. Bunlar kronolojik sýraya göre Fatih, Turnuçluk, Mahmut Paþa, Bayezid, Koca Mustafa Paþa, Süleymaniye, Mihrimah, Cerrah Paþa, Sultan Ahmet, Saray Çeþmeleri (IV. Murat), Beylik (önce Fatih), Hekimoðlu Ali Paþa, Kasým Aða, Nuruosmaniye suyollarýdýr. Halkalý sularý yýllarý arasýnda yapýlmýþtýr. Halkalý sularýnýnýn toplam debisi 4212 m3/gün dür. Çeþmelere ve su alan yerlere göre tahsis edilen debi ise m3/gün dür Üsküdar Sularý Üsküdar Osmanlý devrinden önce küçük bir yerleþim yeri idi ve su ihtiyacý küçük menbalar ve kuyulardan saðlanýyordu. Osmanlý devrinde ise kalabalýklaþtý. Ýlk önemli isale hattý 1547 yýlýnda yapýldý. Üsküdar isaleleri kronolojik sýraya göre aþaðýda verilmiþtir: Mihrimah (iki isale hattý), Solak Sinan, Atik Valide (Nurbaný Sultan), Aziz Mahmut Hudai, Mahpeyker (Kösem Sultan), Arslan Aða, Selami Ali Efendi, Yakup Aða, Hacý Halil Efendi, Cedit Valide (Gülnuþ Sultan), Tophanelioðlu, Damat Ýbrahim Paþa, III. Mustafa, Selimiye, Mihriþah Sultan, Altunizade, Paþalimaný veya Cevri Kalfa suyollarýdýr. Üsküdar suyollarýnýn tümü kaliteli menba suyudur. Bunlarýn baþlýcalarý, Kayýþdaðý, Atikvalide, Taþdelen, Karakulak ve Ýshakaða kaynaklarýdýr. Debilerinin toplamý mevsime göre 3640 ila 4160 m3/gün dür. Yapýlýþ tarihleri arasýndadýr Haliç in Kuzeyindeki Bölgenin Sularý Küçük Ýsaleler Haliç in kuzeyindeki bölgenin suyunu saðlayan eski isalelerden biri II. Bayezid ( ) tarafýndan yaptýrýlan ve Leventçiftlik ten Galatasaray a gelen isale hattýdýr Taksim Suyu Ýstanbul un Beyoðlu bölgesinin su sorunu ilk defa 1732 de yapýlmýþ olan Taksim Suyu tesisleriyle çözüme kavuþmuþtur. Bahçeköy civarýnda derlenen ve günlük verimi 800 m3 olan su, 20 km lik bir isale hattýyla Taksim deki 2700 m3 lük bir depoya ve oradaki Maksem vasýtasýyla 64 çeþme ve sebil ile 3 þadýrvana ulaþmaktadýr de I. Mahmut tarafýndan yaptýrýlan Bahçeköy (Sultan Mahmut) Kemeri ile Topuzlu Bent, Valide Benti ve II. Mahmut Benti bu tesislerdendir. Bentlerin inþaasýyla Taksim Sularýnýn günlük verimi 3000 m3 e yükselmiþtir Hamidiye Suyu Haliç in kuzeyindeki bölgeye kaliteli içme suyu saðlamak için II. Abdülhamit tarafýndan tarihleri arasýnda Hamidiye Suyu denen tesis yaptýrýlmýþtýr. Kemerburgaz yakýnýndaki muhtelif kaynak sularý alýnarak Hamidiye isale hattýndan Yýldýz Sarayý na, resmi dairelere, okullara, hastanelere ve çeþmelere olmak üzere 126 yere su verilir ve toplam debisi 1200 m3/gün dür. Ýsale ve þebeke hatlarýnýn uzunluðu toplam m dir Yabancý Su Þirketleri Saray, cami ve devlet dairelerinin hemen hepsi tarihi yarýmada üzerindedir. Þehir zamanla çok kalabalýklaþmýþ eski suyollarý ise bakýmsýzlýktan harap olmuþ ve ihtiyacý karþýlayamamýþtýr. Tarihi yarýmadýnýn suyunu temin eden Halkalý Sularý mevsimine göre m3/gün, Kýrkçeþme m3/gün su verirken, zamanla yollarý bozulmuþ ve bir bölümü tamamen kaybolmuþtur. Vakýflarýn mütevellilerinin gelirlerinin azalmasý, çiftlik vb. vakfa gelir getiren yerlerin çoðunun imparatorluðun sýnýrlarýnýn dýþýnda kalmasý, kurulan Vakýflar Nezareti nin bütçesinin yetersizliði, Ýstanbul daki su sýkýntýsýný had safhaya getirmiþtir. Sultan Abdülaziz in 1868 yýlýnda yaptýðý Paris, Londra ve Viyana yý içine alan seyahat sýrasýnda, Sen Nehri nden tabii filtrasyon ile þehre su verilmesi kendisine gösterilmiþtir. Abdülaziz bu seyahatin etkisi ile Ýstanbul un su ihtiyacýný çözmek için yabancý þirketlere imtiyaz verilmesi yoluna gitmiþtir. Ýstanbul un Avrupa yakasýnýn suyu saðlamak amacýyla Hariciye teþrifatçýsý Kamil ile mühendis Ternau ya, 1874 yýlýnda, Terkos gölünden su getirmek için 40 yýl müddetle imtiyaz verilmiþ, sonra bu imtiyaz Dersaadet Anonim Su Þirketi diye anýlan Fransýz þirketine devir edilmiþ ve halk arasýnda Terkos Þirketi diye anýlmýþtýr yýlýnda 1882 den geçerli olmak üzere imtiyaz süresi 75 yýla çýkartýlmýþtýr yýlýnda Terkos Gölü kenarýnda kurulan pompa istasyonu vasýtasýyla þehre ilk kez klorlanmýþ ham su verilmiþ ve gölün seviyesi 1888 yýlýnda bir baðlama vasýtasýyla 3.25 m kotuna kadar yükseltilmiþtir. Ham su verilmesi TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /3 27

4 KENTLEÞME VE ÝSTANBUL yýlýna kadar devam etmiþ, 1926 yýlýnlda Kaðýthane de arýtma tesisleri yapýlmýþ ve verilen su devamlý kontrol edilmiþtir. Baþlangýçta yalnýz Haliç in kuzeyindeki bölgeye su verilmesi öngörülmüþ, daha sonra tarihi yarýmadaya da su verilebilmiþtir. Üsküdar ve Kadýköy ün suyunu saðlamak için 17 Ekim 1888 yýlýnda Karabet Sývacýyan adýna Üsküdar-Kadýköy Su Þirketi adlý yabancý þirkete 65 yýl süreyle imtiyaz verilmiþti yýlýnda anlaþma süresi 1888 den baþlamak üzere 99 yýla çýkartýlmýþtýr. Bu þirket 1893 yýlýnda 1. Elmalý Bendi ni inþa ederek þehre yýlda m3 su vermiþtir. 5. CUMHURÝYET DÖNEMÝ SU TESÝSLERÝ 5.1. Ýstanbul Sular Ýdaresi Dönemi Ýmtiyazlý þirketler, haklarýný alýp, sorumluluklarýný yerine getirmekten kaçýnýnca, su sorununun bu þirketler eliyle çözüme kavuþmayacaðý kanaatine varýlmýþ ve Terkos þirketi 1923 yýlýnda, Üsküdar-Kadýköy Su Þirketi ise 1937 yýlýnda satýn alýnarak, Ýstanbul Sular Ýdaresi (Ý.S.Ý.) ye devredilmiþtir. O yýllarda Ýstanbul a verilen günlük toplam su miktarý m3 mertebesinde idi. Ý.S.Ý. nin Avrupa yakasýndaki çalýþmalarýyla, Terkos Terfi Merkezi ile Kaðýthane Arýtma Tesisi nin kapasiteleri artýrýldý, Ýkinci Kademe Ýsale Hatlarý takviye edilerek, kapasiteleri yükseltildi, þehir içindeki terfi merkezleri çoðaltýldý ve buharla iþleyenler yerine elektrikli pompalar devreye sokuldu. Çýrpýcý da artezyen kuyularý açýldý ve bir Terfi Merkezi tesis edildi. Terkos-Silahtaraða arasýnda enerji nakil hattý kurularak, Terkos daki terfi merkezleri elektrikli pompalarla techiz edildi. DSÝ nin 1972 yýlýnda yaptýðý Ömerli Barajý nýn isale hatlarý ve su daðýtým þebekeleri tamamlandý. Asya yakasýnda ise, Elmalý Deresi üzerinde 1950 yýlýnda 2. Elmalý Barajý inþaa edildi, Elmalý Terfi Merkezi elektrikli motopomplarla donatýldý. Arýtma Tesisi ýslah edildi. Adalara su iskelesi ile terfi merkezleri kuruldu. Ömerli Barajý nýn isale hatlarý ve su daðýtým þebekeleri tamamlandý. Türkiye de yaþanan sosyal olaylar sebebiyle özellikle 1980 yýlýnda Güneydoðu dan çok sayýda göç alan Ýstanbul un nüfusu süratle artmýþ ve 10 Milyon u aþmýþtýr. Altyapýsý hazýrlanmamýþ ve varoþlarda yapýlan gecekondu tarzý yerleþim alanlarý, hizmetin götürülmesini daha da zorlaþtýrmýþtýr. Artan nüfusun su ve kanalizasyon ihtiyacýný karþýlamaya Ý.S.Ý. nin gücü yetmeyince daha geniþ yetki ve imkanlarla yeni bir idarenin kurulmasý gereði ortaya çýkmýþtýr yýlýnda kurulan bu yeni idarenin ismi Ýstanbul Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (ÝSKÝ) dir ÝSKÝ Dönemi 1981 yýlýnda 2560 sayýlý kanunla Ýstanbul Valiliði denetiminde kurulan ve 1984 yýlýnda 3009 sayýlý kanunla Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi bünyesine alýnan ÝSKÝ Genel Müdürlüðü nün hizmetleri, Büyükþehir Belediyesi nin görev alanýyla sýnýrlýdýr. Ancak þehrin yararlandýðý su kaynaklarýnýn bir kýsmýnýn Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi nin sýnýrlarý dýþýnda olmasý nedeniyle, ÝSKÝ nin görev alaný Bakanlar Kurulu kararýyla, Doðu da Gebze Ýlçesi, Orhanlý ve Darýca Beldelerini, Batý da Büyükçekmece, Çatalca Ýlçeleri ve Istranca Dereleri havzalarýný da kapsayacak þekilde geniþletilmiþtir. Daha ÝSKÝ kurulmadan, 1971 yýlýnda Ýstanbul Sular Ýdaresi tarafýndan DAMOC proje konsorsiyumuna bir master plan hazýrlatýlmýþ ve bu planda 1990 yýlýna kadar tamamlanmasý öngörülen Ömerli, Darlýk, Ýsaköy, Büyükçekmece ve Sazlýdere Barajlarý gibi birçok proje yer almýþtýr li yýllarýn sonuna gelindiðinde bu projelerin bir kýsmý tamamlanmýþ veya çeþitli nedenlerle ya askýya alýnmýþ, bir kýsmýndan da vazgeçilmiþtir. Gerek 1980 yýlýnda yaþanan göç olayý sonucu Ýstanbul nüfusundaki %14 lere varan aþýrý artýþ, gerek planlanan su kaynaklarý projelerinin zamanýnda tamamlanamamýþ olmasý, gerekse su havzalarýndaki kontrolsuz yapýlaþma ve sanayileþme nedeniyle varolan bazý su kaynaklarýnýn da kullanýlýr olmaktan çýkmýþ olmasý sonucu 1990 lý yýllarýn baþlarýnda yaþanan ardýþýk kurak yýllarda Ýstanbul belki de tarihinde görmediði bir su sýkýntýsý yaþamýþtýr. Öyle ki, Karadeniz in beðenmediðimiz tuzlu ve kirli suyunu Terkos Gölü üzerinden, Yalova nýn mütevazi baraj suyunu da Tankerlerle þebeke üzerinden musluðumuza aktarýlmasý yetmemiþ; Trabzon dan Karadeniz derelerinin suyunu tankerlerle, Manavgat ýn suyunu da balonlara Ýstanbul a getirerek günü kurtarmanýn hesaplarý bile yapýlmýþtýr. Ýstanbul daki son yirmi yýlýn su sorunu sadece kaynak eksikliði deðildir. Þebeke altyapýsý eksikliði, gecekondu ve çarpýk kentleþmenin getirdiði olumsuzluklar nedeniyle varolan sýnýrlý su kaynaðýnýn dengeli daðýtýlamamasý da ayrý bir sorun olmuþtur. Özellikle ÝSKÝ döneminde yaþanan su sorununun nedenlerinden birisi de, ne gariptir ki dönemin iktidarlarý ile Ýstanbul Yerel Yönetimleri arasýnda hep varolan kavgalý iliþkiler ve bunun ÝSKÝ nin icraatlarýna olan yansýmalarý olmuþtur. Son olarak 1990 lý yýllarýn baþlarýnda yaþanan çok ciddi boyutlardaki su sýkýntýsýndan sonra, Ýstanbul un su sorununun çözümü konusunda iktidarlarla yerel yönetimler arasýnda giderek bir konsensus saðlanýr olmuþ; ÝSKÝ daha serbest ve tutarlý kararlar almaya baþlamýþ, 1980 li yýllarda çok talihsiz bir zorlama ve 28 - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /3

5 kararla kapatýlmýþ olan DSÝ Ýstanbul Bölge Müdürlüðü de 90 lý yýllarda yeniden kurularak Yeþilçay ve Melen gibi önemli su kaynaklarý projeleri hayata geçirilmeye baþlanmýþtýr. Osmanlý dönemiyle baþlayýp, Cumhuriyet döneminde devam eden süreç içinde Ýstanbul da gerçekleþtirilen önemli su kaynaklarý projeleri ile, yeni hazýrlanan bir master plan çerçevesinde geleceðe yönelik olarak planlanan projeler bir bütünlük içinde aþaðýdaki tablolarda verilmiþtir. 6. SONUÇ Bütün tarihi bilgi ve belgeler gösteriyor ki, Ýstanbul kuruluþundan beri hep suyu arayan bir þehir olmuþtur ve bu durum 2000 li yýllarda da devam etmektedir. Bu olumsuz durumun þüphesiz pek çok nedeni olduðu söylenebilir. Ancak, belki de bu nedenler içinde en önemli olaný, daha baþta Ýstanbul için yanlýþ bir yer seçilmiþ olmasý veya doðal olarak Ýstanbul un nüfusunun ve su talebinin bu boyutlara gelebileceðinin düþünülememiþ olmasýdýr. Evet, Ýstanbul u tarihi geçmiþiyle, Boðazýyla, Haliçiyle, Marmarasýyla bir Dünya incisi olarak tanýmlýyoruz; ama Ýstanbul un suyu yok. Tarih boyunca bütün yerleþim ve uygarlýklar hep önemli su kaynaklarýna yakýn konumlarda kurulup geliþmiþ iken, Ýstanbul bu temel ilke ve ögeden uzak kalmýþ. Bunun içindir ki, yýllar sonra bu eksiðini tamamlamak üzere uzun bir yolculuða çýkýp batýda Bulgar sýnýrýndaki Mutlu (Rezve) deresine, doðudan ise Bolu sýnýrýndaki Melen Çayýna kadar giderek ve çok büyük bedeller ödeyerek, kenti kaynaðýn yanýna götürmek yerine, kaynaðý kente getirmek zorunda kalmýþtýr. KAYNAKLAR ÇEÇEN, K., Mimar Sinan ve Kýrkçeþme Tesisleri, ÝSKÝ, Ýstanbul, ÇEÇEN, K., (Yayýna Hazýrlayan KOLAY, C.), Ýstanbul un Osmanlý Dönemi Suyollarý, ÝSKÝ, Ýstanbul, ÇEÇEN, K., Ýstanbul da Roma Devri Su Tesisleri (Manuskri). DAMOC, Ýstanbul Bölgesi Ýçin Su Temini ve Kanalizasyon Fizibilite Raporu ve Master Planý, ÝSTANBUL MASTER PLAN KONSORSÝYUMU, Ýstanbul Su Temini, Kanalizasyon ve Drenaj, Atýksu Arýtma ve Uzaklaþtýrma Master Plan Etüdü, Görev Raporu TR8 Su Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi, ÝSKÝ, Faaliyet Raporu AVCI, Ý., DURANYILDIZ, Ý., Ýstanbul Su Kaynaklarýnýn Optimal Ýþletilmesinde Sistem ve Yöntem Sorunu, Ýstanbul Su Kongresi Bildiriler Kitabý, Sayfa , Haziran TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI /3 29

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ 224 AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ Aðlayan Vakýf Eserleri Sergisi Tarihimizde çok önemli roller üstlenmelerine raðmen bazý vakýf eserlerimiz günümüzde oldukça kötü haldedir. Bu eserlerin tespiti, yeniden

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Şimdi ben sözü Sayın İlhan Avcı ya bırakıyorum. Yine sanıyorum genel kapsamda su ve şehir konusunu işleyecek.

Şimdi ben sözü Sayın İlhan Avcı ya bırakıyorum. Yine sanıyorum genel kapsamda su ve şehir konusunu işleyecek. Şimdi ben sözü Sayın İlhan Avcı ya bırakıyorum. Yine sanıyorum genel kapsamda su ve şehir konusunu işleyecek. Prof. Dr. İlhan AVCI (İTÜ Öğretim Üyesi) Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE

MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE MEKÂNSAL BÝR SENTEZ: TÜRKÝYE 5. Bölüm TÜRKÝYE DE ULAÞIM VE TÝCARET TÜRKÝYE DE ULAÞIM SÝSTEMLERÝNÝN GELÝÞÝMÝ ULAÞIM SÝSTEMLERÝ VE KALKINMA TÜRKÝYE DE TÝCARET DIÞ TÝCARET 66 67 1 TÜRKÝYE'DE ULAÞIM SÝSTEMLERÝNÝN

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ankara Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü Mali Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan koordine edilerek hazýrlanmýþtýr. Nisan 2008 / Ankara

Ankara Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü Mali Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan koordine edilerek hazýrlanmýþtýr. Nisan 2008 / Ankara ASKÝ Ankara Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü ASKÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Bilimsel Yayýn No: 4 ISBN No: Ankara Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü Mali Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kuraklık k ve Su YönetimiY

Kuraklık k ve Su YönetimiY 09.09.2008 Kuraklık k ve Su YönetimiY M.Tevfik GÖKSU İSKİ Genel Müdür M r Yardımcısı 1 Sunuş Planı İstanbul da Su Medeniyeti Genel Bilgiler İçmesuyu Temini Küresel Isınmanın İstanbul Su Kaynaklarına Etkisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

KÖY KİMLİĞİNDEN KENT KİMLİĞİNE; SUYU OLMAYAN/SUYA DOYMAYAN BİR MEGAKENT: İSTANBUL ... Prof. Dr. lhan AVCI TÜ nflaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dal

KÖY KİMLİĞİNDEN KENT KİMLİĞİNE; SUYU OLMAYAN/SUYA DOYMAYAN BİR MEGAKENT: İSTANBUL ... Prof. Dr. lhan AVCI TÜ nflaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dal KÖY KİMLİĞİNDEN KENT KİMLİĞİNE; SUYU OLMAYAN/SUYA DOYMAYAN BİR MEGAKENT: İSTANBUL... Prof. Dr. lhan AVCI TÜ nflaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dal 1. G R fi Önce Taksim, K rk Çeflme, Halkal ve Mütevazi

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI

B ölüm. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI B ölüm 2. BEÞERî SÝSTEMLER ÞEHÝRLERÝN FONSÝYONLARI VE NÜFUS POLÝTÝKALARI KONULAR NÜFUS POLÝTÝKALARI TARÝHSEL SÜREÇTE ÞEHÝRLER ÞEHÝRLER VE ETKÝ ALANLARI Temel Kavramlar Nüfus politikalarý Küresel etki Aile

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ALBEY DEN GELEN BYZANTION ANTİK KENTİ SUYOLU BYZANTION ANTİK KENTİNDEN. DERLEME MEHMET BİLDİRİCİ Park Apartmanı Şişli İstanbul

ALBEY DEN GELEN BYZANTION ANTİK KENTİ SUYOLU BYZANTION ANTİK KENTİNDEN. DERLEME MEHMET BİLDİRİCİ Park Apartmanı Şişli İstanbul ALBEY DEN GELEN BYZANTION ANTİK KENTİ SUYOLU BYZANTION ANTİK KENTİNDEN DERLEME MEHMET BİLDİRİCİ Park Apartmanı Şişli İstanbul 27.01.2017 Suyolcu Cemal Kaya ya katkılarından Dolayı Teşekkürler BYZANTION

Detaylı

TMH ÝSTANBUL ULAÞTIRMASININ DÜNÜ, BUGÜNÜ. Sorunlar ve Çözüm Önerileri TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 413-2001/3 19 KENTLEÞME VE ÝSTANBUL

TMH ÝSTANBUL ULAÞTIRMASININ DÜNÜ, BUGÜNÜ. Sorunlar ve Çözüm Önerileri TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 413-2001/3 19 KENTLEÞME VE ÝSTANBUL KENTLEÞME VE ÝSTANBUL TMH ÝSTANBUL ULAÞTIRMASININ DÜNÜ, BUGÜNÜ Güngör EVREN (*) Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1. GÝRÝÞ Ýstanbul coðrafik konumu, denizle içiçe olmasýyla güzellik ve özellik kazanan, nüfusu

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE TÜRKÝYE ve ENERJÝ AÇILIMLARI GÝRÝÞ Türkiye, 3 Ekim 2005'te Avrupa Birliði (AB) üyesi olmaya yönelik olarak önemli bir aþama kaydetmiþ bulunmaktadýr. Bu çalýþmada, Türkiye'nin bu

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 155

Âbideler Þehri Ýstanbul 155 Âbideler Þehri Ýstanbul 155 156 Âbideler Þehri Ýstanbul Saðda; Ýstanbul daki 1766 depreminden sonra harabeye dönen Ayasofya çevresi ile Ayasofya Camii nin görünümü. Ýstanbul a ait eski bir gravür. Fotograf:

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

FETİH SONRASI OSMANLI MİMARLIĞINDA KLASİK DÖNEM

FETİH SONRASI OSMANLI MİMARLIĞINDA KLASİK DÖNEM FETİH SONRASI İstanbul 1453-1520 Fatih Camisi ve Külliyesi, 1463-70 Matrakçı Nasuh un minyatüründe Fatih Külliyesi Beyazıt taki Eski Saray Matrakçı Nasuh Eski Saray ve Yeni Saray Topkapı Sarayı II. Mehmed

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Bâlâ Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlâ Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 184 Âbideler Þehri Ýstanbul Bâlâ Camii Bâlâ camiinin avlusundan görünümü. Bâlâ Süleyman Aða Camii ve Külliyesi, Silivrikapý, Veledî Karabaþ Mahallesi Tekke Sokaðý nda bulunmaktadýr. Fatih Sultan Mehmed

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı olarak 01 Kasım 2013 Cuma günü Koruma Kuramı ve Geleneksel Yapı Bilgisi I dersleri kapsamında

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

MĠMAR SĠNAN VE KLASĠK DÖNEM

MĠMAR SĠNAN VE KLASĠK DÖNEM MĠMAR SĠNAN VE KLASĠK DÖNEM Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, 1548 Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, 1548 Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, 1548 Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, 1548 Üsküdar Mihrimah Sultan Camii,

Detaylı

Ýnsanoðlu, her geçen gün artan enerji ihtiyacýný

Ýnsanoðlu, her geçen gün artan enerji ihtiyacýný GÜNEÞ PÝLLERÝNÝN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEÐE BAKIÞ Ýbrahim ÜÇGÜL Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Ramazan ÞENOL Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Mustafa

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

NÜFUSUN GELÝÞÝMÝ, DAÐILIÞI ve NÝTELÝKLERÝ

NÜFUSUN GELÝÞÝMÝ, DAÐILIÞI ve NÝTELÝKLERÝ NÜFUS ve NÜFUS SAYIMLARI Sýnýrlarý belli bir alanda yaþayan insan sayýsýna nüfus denir. Dünya Nüfus Gününün Amblemi Bir ülkede yaþayan bütün insanlarýn demografik, ekonomik, sosyal verilerinin toplanmasý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

Bölüm EKONOMÝ, GÖÇ VE YERLEÞME EKONOMÝK FAALÝYETLERÝN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKÝLERÝ ÞEHÝRLEÞME, SANAYÝ VE GÖÇ ÝLÝÞKÝSÝ

Bölüm EKONOMÝ, GÖÇ VE YERLEÞME EKONOMÝK FAALÝYETLERÝN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKÝLERÝ ÞEHÝRLEÞME, SANAYÝ VE GÖÇ ÝLÝÞKÝSÝ BEÞERÎ SÝSTEMLER 3. Bölüm EKONOMÝ, GÖÇ VE YERLEÞME EKONOMÝK FAALÝYETLERÝN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKÝLERÝ ÞEHÝRLEÞME, SANAYÝ VE GÖÇ ÝLÝÞKÝSÝ GÜNÜMÜZ DÜNYASINDAN GELECEÐÝN DÜNYASINA 32 33 1 EKONOMÝK FAALÝYETLERÝN

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý

Ýçel de Gýda Sanayii Sektöründe Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý Cilt: 11 Sayý: 42 (22), 3-35 GÝRÝÞ Yoðun tarýmsal üretimin yapýldýðý Ýçel'de gýda sanayi sektörü, ilk üç sýrada yer alan önemli sektörlerden biridir. Ancak, iþgücü ve sermaye üretkenliði yönünden Türkiye

Detaylı

KAÐITHANE REHBERÝ KAÐITHANE BELEDÝYESÝ

KAÐITHANE REHBERÝ KAÐITHANE BELEDÝYESÝ KAÐITHANE REHBERÝ KAÐITHANE BELEDÝYESÝ 2008 Bu çalýþma, Kaðýthane Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüðü ile Basýn Danýþmanlýðý nýn ortak ürünüdür. Baský Yeri Mart Matbaacýlýk Sanatlarý Tic. ve San. Ltd. Þti.

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri 5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri Nuri SEZGÝN * Finansman yapýsý yürürlükteki kanunlarla devam etmek durumunda kalmýþtýr. Bunun sonucu mahalli idarelerin yetki ve görevleri bunlara paralel giderlerinde

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI ÇED ve Planlama Genel Müdürlüðü Çevre Envanteri Dairesi Baþkanlýðý ÇEVRESEL GÖSTERGELER 2009 Veri Deðerlendirme Þube Müdürlüðü Ankara-2010 Hazýrlayanlar Tuncay DEMÝR Ýbrahim

Detaylı