PIC UYGULAMA GELİŞTİRME SİSTEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PIC UYGULAMA GELİŞTİRME SİSTEMİ"

Transkript

1 PIC UYGULAMA GELİŞTİRME SİSTEMİ EOS Mühendislik Danõşmanlõk Yazõlõm Sanayi Ticaret LTD STI. Deniz Aktürk, Msd Elektrik-Elektronik Mühendisi Ankara İÇİNDEKİLER DİZİNİ KONU NO KONU BAŞLIKLARI SAYFA NO ŞEKİLLER DİZİNİ i TABLOLAR DİZİNİ i SUNUŞ 1 1 PİC UYGULAMA VE GELİŞTİRME SETİ 1 2 KAPSAM ANA KART MODÜLLER YAZILIM 2 3 PİC UYGULAMA VE GELİŞTİRME SETİ 3 DONANIMLARI 3.1 ANA KART VE SABİT ÇEVRESEL ELEMANLAR ANA KART VERİ YOLU KONNEKTÖRÜ GÜÇ KAYNAĞI X4 HEX TUŞ TAKIMI PARÇALI LED GÖSTERGE LCD GÖSTERGE PARÇALI LED BAR MODÜLLER MİKRODENETLEYİCİ MODÜLÜ (MCU) SERİ PROGRAMLAYICI GİRİŞ / ÇIKIŞ MODÜLÜ (I/O) RÖLE VE SİNK / SOURCE ÖZELLİKLİ ÇIKIŞ MODÜLÜ SAYISAL ANALOG ÇEVİRİCİ MODÜLÜ HABERLEŞME MODÜLÜ 11 4 PROJE AŞAMALARI ZAMAN TABLOSU 13 5 İŞ AKIŞI 14 6 PERSONEL 15 7 SONUÇ VE BEKLENTİLER 17

2 ŞEKİLLER DİZİNİ ŞEKİL NO ŞEKİL ADI SAYFA NO 3.1 PICMicro Uygulama ve Geliştirme Seti donanõmlarõ PICMicro Uygulama ve Geliştirme Seti blok şemasõ Ana Kart pin IDC slot konnektörü x4 tuş takõmõ basamak 7 parçalõ LED gösterge LCD gösterge LED bar MCU modülü I/O Modülü Röle ve sink/source özellikli çõkõş modülü Sayõsal / Analog çevirici modülü 11 TABLOLAR DİZİNİ TABLO NO TABLO ADI SAYFA NO 3.1 Ana Kart bileşenleri Slot konnektörü özellikleri Tuş takõmõ özellikleri parçalõ gösterge özellikleri LCD gösterge özellikleri LCD modül konnektörü bağlantõ özellikleri LED bar özellikleri MCU modül özellikleri Seri programlayõcõ donanõm özellikleri I/O modülü özellikleri Röle ve sink / source özellikli çõkõş modülü özellikleri Sayõsal / Analog çevirici modülü özellikleri Projede çalõşacak personelin nitelik ve çalõşma zaman çizelgesi 15 i

3 SUNUŞ Günümüzde gömülü sistemlerde çok yaygõn olarak kullanõlan mikrodenetleyiciler bir çok teknoloji alanõnda kendisine yer edinmiştir ve ülkemizde de yaygõn olarak kullanõlmaktadõr. Bu yönüyle, gerek mikrodenetleyicilerin kullanõmõnõn artmasõ ve gerekse birçok teknolojik uygulamada kullanõlõyor olmasõ, konu ile ilgili deneyimli insan gücü ihtiyacõnõ arttõrmõştõr. Ülkemizdeki bir çok eğitim kurumunda değişik amaç ve yapõlarda yapõlmõş mikrodenetleyici platformlarõ kullanõlmaktadõr. Ancak ülkemizde, konu ile ilgili doğru ve açõklayõcõ bir platformun olmadõğõ, yurtdõşõ kaynaklõ ürünlerin ise maliyetlerinin çok yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu araştõrma ve ürün geliştirme projesiyle, Microchip firmasõnõn ürünü olan PicMicro ailesindeki birçok mikrodenetleyicinin kullanõlabileceği bir uygulama ve geliştirme seti tasarlamak amaçlanmõştõr. 1. PIC UYGULAMA ve GELİŞTİRME SETİ Proje sonuçlandõğõnda, her tür donanõmsal ve yazõlõmsal uygulama geliştirmeye uygun, 8, 18, 28 ve 40 bacaklõ PICMicro entegrelerinin üzerinde programlanabildiği, esnek ve modüler bir PICMicro mikrodenetleyici uygulama ve geliştirme seti tasarlanõp bir prototip ürün üretilecektir. Elde edilecek ürün ile, mikrodenetleyici programlamayla ilgili çok az deneyimli olanlarõn veya hiç deneyimi olmayanlarõn yanõ sõra tasarõm yapan bir mühendisin de, mümkün olduğunca kõsa zamanda işlevsel tasarõmlar yapabilmesi amaçlanmõştõr. Anlaşõlabilir, modüler ve karmaşõk olmayan bir donanõm yapõsõna sahip olacak sistem, alanõndaki bu eksikliği gidererek ticari olarak da bir değer kazanmõş olacaktõr. Ürünün tasarlanmasõnda, çatõsõ altõna girmeyi amaçladõğõmõz Hacettepe Üniversitesi ve ülkemizdeki diğer eğitim ve araştõrma kurumlarõndan da teklif ve öneriler alõnacaktõr. 2. KAPSAM PIC uygulama ve geliştirme seti aşağõdaki bölümlerden oluşacaktõr ANAKART Set, üzerinde sabit çevresel elemanlar ve modüllerin takõlacağõ 40 pinlik IDC konnektörlü slotlarõn bulunduğu bir ana karta sahip olacaktõr. Ana kart üzerinde güç kaynağõ, 4x4 HEX tuş takõmõ, 4 basamaklõ 7 parçalõ led gösterge, takõp çõkarõlabilen 2x16 matris LCD gösterge ve veri yolundaki bilgi akõşõnõ gösteren 40 parçalõ led bar olacaktõr MODÜLLER Ana kart üzerindeki slotlara takõlacak ve mikrodenetleyicinin çevre birimlerini oluşturacak modüller bulunacaktõr. o CPU MODÜLÜ Seri EEPROM da içeren, programlamanõn üzerinde yapõlacağõ PICMicro mikrodenetleyici modülü (MCU)

4 o I/O MODÜLÜ Mikrodenetleyici portlarõna veri giriş ve çõkõşlarõnõn yapõlabileceği elektriksel olarak korunacak giriş/çõkõş (I/O) modülü o RÖLE VE SINK/SOURCE ÇIKIŞ MODÜLÜ Mikrodenetleyici portlarõyla çevre birimleri kontrol etmek için kullanõlabilecek röle ve sink/source özellikli çõkõşlarõ bulunacak çõkõş modülü o SAYISAL ANALOG ÇEVİRİCİ MODÜLÜ Mikrodenetleyicinin sayõsal portlarõ kullanõlarak herhangi bir analog çevre birimini kontrol etmek için kullanõlacak 8 bit 2 kanal sayõsal/analog çevirici modülü o HABERLEŞME MODÜLÜ Mikrodenetleyici ile diğer mikrodenetleyici/mikroişlemcilerin (bir başka bilgisayar, uzaktan kumanda terminali, IR ya da RF herhangi bir iletişim kanalõ) haberleşebileceği, RS232, RS485, USB, IrDA, RF, Bluetooth kanallarõnõn herhangi birisinin seçilebileceği haberleşme modülü 2.3. YAZILIM Sistem üç farklõ kategoride yazõlõm içerecektir. Bunlar aşağõda kõsaca anlatõlmõştõr: PROGRAMLAMA YAZILIMI Sistemle birlikte kullanõlacak PICMicro mikrodenetleyicilerin bir bilgisayar aracõlõğõyla programlanacağõ, PICMicro üzerinde bulunan herhangi bir kodun okunacağõ, silineceği, değişiklikler yapõlabileceği, bilgisayarda bulunan herhangi bir kodla mikrodenetleyicide bulunan kodun karşõlaştõrõlabileceği, bir bilgisayar üzerinde çalõşacak olan yazõlõm SÜRÜCÜ YAZILIMLARI Uygulama geliştirme platformunda mevcut bulunan tuş takõmõ, LCD gösterge, ledbar, değişken direnç gibi analog giriş elemanlarõ, röle ve sink/source çõkõş, sayõsal analog çevirici, RS232, RS485, USB, IrDa, Bluetooth ve RF kanal birimlerinin kullanõmlarõna örnek yazõlõmlar BAZI UYGULAMA VE DENEY PLATFORMLARINA ÖRNEK YAZILIMLAR Assembler ve diğer mikrodenetleyici programlama dilleriyle (C, Basic gibi) hazõrlanacak komut öğretmeye yönelik bazõ uygulamalar ile endüstriyel nitelikteki voltmetre, frekansmetre, güçölçer, direnç-kapasitans ölçer, dijital saat, hesap makinesi, step/servo/dc motor sürücüsü, sõcaklõk kontrolcüsü, sayõsal-analog (DA) ve analog-sayõsal (AD) dönüştürücü, kablolu/kablosuz ve seri/paralel haberleşme gibi uygulamalar

5 3. PIC UYGULAMA ve GELİŞTİRME SETİ DONANIMLARI Şekil 3.1 de PICMicro uygulama geliştirme setinin ana kart ve diğer uygulama modülleri görülmektedir. Şekil 3.2 de setin blok şemasõ görülmektedir. Şekil 3.1. PICMicro Uygulama ve Geliştirme Seti Donanõmlarõ. Şekil 3.2. PICMicro Uygulama ve Geliştirme Seti Blok Şemasõ.

6 3.1. ANAKART VE SABİT ÇEVRESEL ELEMANLAR Ana Kart: RB0 RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 RB7 Şekil 3.3. Ana kart. 75 x 210 mm GÖSTERGE 4 x 7 PARÇALI TUŞTAKIMI 4 x 4 HEX VERİ GÖSTERGESİ 40 LEDBAR SLOT 4 x 40 BACAKLI IDC DİŞİ KONNEKTÖR TAK/ÇIKAR GÖSTERGE 14 BACAKLI LCD MODÜL KONNEKTÖRÜ Tablo 3.1. Ana kart bileşenleri Veri Yolu Konnektörü: Şekil PIN IDC Slot Konnektörü. 5 x 40 mm KONNEKTÖR TİPİ IDC-40 DİŞİ VERİ 33 BİT I/O GÜÇ KAYNAĞI Vcc, GND HABERLEŞME Rx, Tx PORTLARI SLOT SAYISI 4 Tablo 3.2. Slot Konnektörü Özellikleri.

7 Güç Kaynağõ: Sete AC veya DC +12V ~ +15V girilebilecek ve güç kaynağõ devresi regüleli +5V ve +12V üretecektir. +12V röle çõkõşlarõnda kullanõlõrken setin kalanõnda TTL seviye olan +5V (Vcc) kullanõlacaktõr x4 HEX Tuş Takõmõ: 16 lõ (HEX) buton girişi olarak 4x4=16 yerine 4+4=8 port kullanarak mikrodenetleyiciye TTL veri girişi gerçekleştirilmesini sağlayacaktõr. Şekil x4 Tuş Takõmõ. 40 x 40 mm TUŞ TİPİ MİNİ TOGGLE BUTON TUŞ SAYISI 4 x 4 = 16 TASARIM HEX Tablo 3.3. Tuş takõmõ özellikleri Parçalõ Led Gösterge: 4 basamaklõ 7 parçalõ ortak katod led göstergeler multiplex edilerek transistörle sürülecektir. Kullanõlmak istenmediğinde bir DIP anahtarla devre dõşõ bõrakõlabilecektir. Şekil Basamak 7 Parçalõ Led Gösterge. GÖSTERGE BOYU 13 mm GÖSTERGE ENİ 4 x 10 mm GÖSTERGE RENGİ KIRMIZI BASAMAK SAYISI 4 TİP ORTAK KATOD VERİ PORTLARI 8 BİT / RB<7:0> BASAMAK PORTLARI 4 BİT / RA<3:0> KAYNAK GERİLİMİ Vcc SERİ DİRENÇ 390 OHM SÜRÜCÜ BC237 (NPN) DIP ANAHTAR AKTİVASYON Tablo Parçalõ Gösterge Özellikleri.

8 LCD Gösterge: Kontrastõ bir değişken dirençle ayarlanabilecek standart 2x16 lõk bir matris LCD gösterge kullanõlacaktõr. Data 4 bit olarak girilecek ve LCD nin diğer üç kontrol sinyaliyle birlikte mikrodenetleyici 7 bitle LCD yi sürecektir. Kullanõlmak istenmediğinde bir DIP anahtarla devre dõşõ bõrakõlabilecektir. Şekil 3.7. LCD Gösterge. 45 x 85 mm GÖSTERGE FONTU MATRİS GÖSTERGE TİPİ STANDART 2 x 16 KONNEKTÖR BACAK SAYISI 14 (7 ile 10 numara arasõndaki bacaklar kullanõlmayacaktõr) SÜRÜM TİPİ 4 BİT VERİ VERİ PİNLERİ D<7:4> RB<7:4> E RA4 R/W RB3 RS RB0 KONTRAST AYARI TRİMER DİP ANAHTAR AKTİVASYON Tablo 3.5. LCD Gösterge Özellikleri. 1 GND LCD MODÜLÜ PIN #1 2 +5V LCD MODÜLÜ PIN #2 3 KONTRAST LCD MODÜLÜ PIN #3 4 RS LCD MODÜLÜ PIN #4 5 R/W LCD MODÜLÜ PIN #5 6 E LCD MODÜLÜ PIN #6 7 NC 8 NC 9 NC 10 NC 11 D4 LCD MODÜLÜ PIN #11 12 D5 LCD MODÜLÜ PIN #12 13 D6 LCD MODÜLÜ PIN #13 14 D7 LCD MODÜLÜ PIN #14 Tablo 3.6. LCD Modül Konnektörü Bağlantõ Özellikleri.

9 Parçalõ Led Bar: Tüm giriş/çõkõş portlarõndaki veri akõşõ, PICMicro çalõşmasõnõ etkilemeyecek şekilde, portlardan sadece A seviyesinde akõm çekilmesini sağlayacak olan darlington transistörlerle yükseltilerek led barla gösterilecektir. Böylece 33 I/O portu, A, B, C, D ve E portlarõnõn durumu bilinecektir. Led barda ayrõca modüllerin slotlara düzgün yerleştirilip yerleştirilmediği bilgisi, seri haberleşme veri akõşõ bilgisi ve güç bilgisi gözlenebilecektir. Ledler, mikrodenetleyici portlarõnda mantõksal 1 olduğunda yanacak ve mantõksal 0 olduğunda sönecektir. Şekil 3.8. Led Bar. 25 x 75 mm LED RENGİ YEŞİL SÜRÜCÜ ULN2803A (DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY) LED SAYISI 40 GÖSTERİLEN I/O RA<5:0>, RB<7:0>, RC<7:0>, RD<7:0>, RE<2:0> GÖSTERİLEN BESLEME Vcc RS232 Rx, Tx SLOT BİLGİSİ SLOT1, SLOT2, SLOT3, SLOT4 Tablo 3.7. Led Bar Özellikleri MODÜLLER Mikrodenetleyici Modülü (MCU): Modül üzerinde, tercih edilen 8,18,28 ve 40 bacaklõ PICMicro, harici I2C EEPROM ve seri programlayõcõ donanõmõ bulunacaktõr. Programlayõcõ, seri olarak programlanabilen PIC mikrodenetlyicileri programlayabilme özelliği sayesinde geniş bir PICMicro grubuna hitap edecektir. Programlayõcõ devre ekstra bir güç girişine ihtiyaç duymadan tüm gerekli olan sinyalleri RS232 portundan sağlayacaktõr. Üzerinde bulanacak ICSP konnektörü sayesinde başka bir devrede bulunan bir PIC mikrodenetleyiciyi de programlayabilecektir. Modül panelinde bulunacak bir butonla mikrodenetleyici RESET edilecektir.

10 Şekil 3.9. MCU Modülü. 25 x 75 mm PICMicro DIP40 / DIP28 / DIP18 / DIP8 MİKRODENETLEYİCİLER HARİCİ I2C EEPROM 24LC08/24LC65 (8 BACAKLI) HABERLEŞME PORTU RS232 HABERLEŞME İÇİN SUB-D 9 DİŞİ KONNEKTÖR RS232 HABERLEŞME BİLGİSAYARLA SERİ VERİ TRANSFERİ YAPARAK PICMicro YU PROGRAMLAMA RESET BUTONU PICMicro YU RESET EDER Tablo 3.8. MCU Modül Özellikleri Seri Programlayõcõ: ÖZELLİKLERİ GÜÇ KAYNAĞI YAZILIM KABLO Seri programlamaya izin veren 8, 18, 28 ve 40 bacaklõ PIC mikrodenetleyicileri ve 24Cxx sersinden I2C EEPROM bellek aletlerini destekleyecektir. Ayrõca ICSP konnektörüyle devre üzerindeki PICMicrolarõ da programlayabilecektir. Güç kaynağõna ihtiyaç duymayacak, gereken gücü RS232 portundan alacaktõr. Yazõlõm geliştirilecektir. Bir tarafõ erkek diğer tarafõ dişi konnektörlü 9 pinli seri veri taşõma kablosu. DESTEKLENEN ALETLER 12C: 508, 508A, 509, 509A, 671, CE: 518, 519, 673, F: 629, C: 433, 54, 56, 58, 61, 62A, 62B, 63, 63A, 64A, 65A, 65B, 66, 67, 71, 72, 72A, 73A, 73B, 74A, 74B, 76, 77, 505, 620, 620A, 621, 621A, 622, 622A, 710, 711, 712, 715, 716, 717, 745, 765, 770, 771, 773, 774, 781, 782, 923, CE: 623, 624, F: 83, 84, 84A, 627, 628, 630, 676, 818, 819, 870, 871, 872, 873, 873A, 874, 874A, 876, 876A, 877, 877A 18F: 242, 248, 252, 258, 442, 448, 452, 458, 1320, 2320, 4320, 4539, 6620, 6720, 8620, 8720 Tablo 3.9. Seri Programlayõcõ Donanõmõ Özellikleri.

11 Giriş/Çõkõş (I/O) Modülü: Mikrodenetleyicinin tüm I/O portlarõna -33 portuna- erişim bu modül üzerinde bulunan soketlerle gerçekleştirilecektir. I/O portlarõna direkt erişim, alanõndaki uygulama setlerinin aksine, modülde bulunacak elektronik donanõmla korunacak ve eğitim amacõyla gerçekleştirilecek olan bu uygulama setinde, kullanõcõ tarafõndan yapõlabilecek hatalarõn mikrodenetleyiciye zarar vermesi engellenmiş olacaktõr. Sayõsal veya analog veri giriş çõkõşõnõn gerçekleştirileceği soketler her bir I/O portu için birer tane değil, standart entegre bacak aralõğõ mesafesinde bulunan Vcc (+5V) ve GND ye dirençlerle korunarak bağlanan birer soketle birlikte, üçer tane olacaktõr. Kullanõcõya esneklik ve kullanõm kolaylõğõ sağlayacak bu fiziksel yapõ sayesinde, setteki mevcut uygulamalar dõşõnda yapacağõ bazõ uygulamalar için breadboarda hiç gerek kalmadan istediği elemanõ, tercih ettiği I/O portuyla ya Vcc ile veya GND ile arasõna takabilecektir. Örneğin, analog giriş özelliği de bulunan sekiz porta sahip olan PIC in, istenen bir veya birden fazla portuna değişken direnç, termistör, LDR gibi bir çok elemanõ direkt takabiliriz Böylece bu gibi parçalar, uygulama geliştirme seti tasarõmcõsõ tarafõndan belirlenen portlara, belirlenen şekilde Vcc veya GND ye-, sabit olarak takõlarak kullancõya dayatõlmamõş olacak ve bu tip donanõmdan kaynaklõ uygulama ve yazõlõm kõsõtlamalarõ önlenerek kullanõcõya inisiyatif ve esneklik sağlanmõş olacaktõr. Şekil I/O Modülü. 25 x 75 mm I/O (GİRİŞ/ÇIKIŞ) RA<5:0>, RC<7:0>, RD<7:0>, RE<2:0> GÜÇ KAYNAĞI Vcc, Vss (GND) KORUMA 330 Ohm GİRİŞ/ÇIKIŞ TİPLERİ STANDART TRİMER LED BUTON BUZER LDR TERMİSTÖR DİJİTAL TERMOMETRE DS1820 PIN TİPİ PRECISION SPRING LOCK PIN DELİK MESAFESİ 50 MIL (STANDART ENTEGRE BACAK ARALIĞI) Tablo I/O Modül Özellikleri.

12 Röle ve Sink/Source Özellikli Çõkõş Modülü: İki tane çift kontaklõ röle ve altõ sink/source özellikli çõkõşlar bulunacaktõr. Röle çõkõşlarõnda kullanõlacak portlar için dörder seçenek sunmak amacõyla dip anahtar kullanõlacaktõr. Röle kontaklarõna modül üzerinden erişilebilecektir. Modülde bulunacak diğer port çõkõşlarõnda kurulacak transistörlü devre sayesinde sink/source özelliği bulunacak ve bağlanmak istenen yük, çõkõş ile Vcc ile veya GND ile arasõna takõlabilecektir. Şekil Röle ve Sink/Source Özellikli Çõkõş Modülü. 25 x 75 mm RÖLE SAYISI 2 RÖLE TİPİ 12 V / 2 KONTAK RÖLE1 KONTROLÜ DIP ANAHTARLA SEÇİLECEK RA0 / RB0 / RC0 / RD0 RÖLE2 KONTROLÜ DIP ANAHTARLA SEÇİLECEK RA1 / RB1 / RC1 / RD1 SINK-SOURCE ÇIKIŞ 6 BİT SINT-SOURCE AKIMI 500 ma SINK-SOURCE I/O RA<3:2>, RC<3:0> (GİRİŞ/ÇIKIŞ) Tablo Röle ve Sink/Source Özellikli Çõkõş Modülü Özellikleri.

13 Sayõsal/Analog Çevirici Modülü: Sayõsal/analog çevirici 8 bit 2 kanal olarak kullanõlacaktõr. Bu da iki DAC entegresi ve bir latch entegresi kullanõlarak gerçekleştirilecektir. 8 bit sayõsal veri ve 2 bit kanal seçme biti olarak PICMicro nun 10 biti kullanõlacaktõr. DAC çõkõşlarõna modül üzerindeki soketlerden erişilebilecektir. Şekil Sayõsal/Analog Çevirici Modülü. 25 x 75 mm ÇÖZÜNÜRLÜK 8 BİT KANAL SAYISI 2 DAC DAC0800 / MOTOROLA KANAL SEÇİM LATCH İ 74LS373 ÇIKIŞ TAMPON OPAMPI OP07 VERİ ÇIKIŞI PORTLARI RD<7:0> KANAL SEÇİM PORTLARI RC<6:5> MAKSİMUM ÇIKIŞ AKIMI 100 ma ÇIKIŞ GERİLİM ARALIĞI V Tablo Sayõsal/Analog Çevirici Modülü Özellikleri Haberleşme Modülü: RS232, RS485, USB, RF, IrDA ve Bluetooth gibi günümüzde yaygõn olarak kullanõlan haberleşme protokollerinin ve uygulamalarõnõn öğrenilebilmesini sağlayacak olan bu modül de yapõlacak olan PICMicro uygulama geliştirme setinin diğer bir üstünlüğü olacaktõr ve alanõndaki bu eksikliği gidermeye yönelik olacaktõr. RS232, birbirine 10m dahilindeki mesafedeki PC, başka bir mikrodenetleyici veya diğer bir aletle yapõlacak olan seri haberleşmede, özel SUB-D 9 konnektörüyle bağlanarak kullanõlõr. Genellikle bilgisayarla veri transferinde kullanõlõr. RS485, haberleşmesi bir sisteme birden fazla alet bağlandõğõnda kullanõlõr. USB, PC ile hõzlõ seri haberleşmede kullanõlõr. RF, radyo frekansõnda yapõlan kablosuz haberleşmedir, uzun mesafe iletişimde kullanõlõr. IrDA, kõzõlötesi haberleşmedir ve diz üstü

14 bilgisayar, Palm PC, PDA, bazõ cep telefonlarõ ve benzeri aletlerle kablosuz haberleşmeyi sağlar. Bluetooth da IrDA gibi bir kablosuz haberleşme protokolüdür. Masaüstü, diz üstü ve cep bilgisayarlarõn, dijital kameralar, yazõcõlar ve gibi aletlerin birbirleriyle kõsa mesafeli haberleşmesini sağlar. Kullanõlan PICMicro nun 40/28 bacaklõ veya 18 bacaklõ olduğu iki konumlu bir anahtarla seçilerek haberleşmenin doğru portlardan gerçekleştirilmesi sağlanacaktõr.

15 4. SONUÇ ve BEKLENTİLER Proje sonuçlandõğõnda, yurt içi kaynaklar kullanõlarak yeni bir ürün geliştirilmiş olacaktõr. Bu yönüyle proje ülkemize bir katma değer kazandõrmõş olacaktõr. Proje tasarõmõnda ve diğer bütün aşamalarõnda tümüyle üniversitelerimiz öğretim üyeleri ile ilişki içinde olunacağõndan ihtiyaca en üst düzeyde cevap veren, yurt dõşõ benzerlerine göre ekonomik ama aynõ ölçüde de profesyonel bir uygulama geliştirme seti üretilmiş olacaktõr. PICMicro uygulama ve geliştirme setinin, en üst düzeyde öğretim kurumlarõnõn ve tasarõmcõlarõn ihtiyaçlarõna cevap vermesi, benzerlerine göre daha ekonomik olmasõ ve modüler yapõda olmasõ nedeni ile kõsmõ pazarlama olanağõ olacaktõr. Bütün bunlara ek olarak tümüyle yurt içi kaynaklar kullanõlarak üretilecek PICMicro uygulama ve geliştirme setinin ticari olarak da firmamõza bir katma değer kazandõracağõ düşünülmektedir. PICMicro uygulama ve geliştirme setinin, yurt genelinde bütün ilgili alanlardaki mesleki eğitim kurumlarõna, üniversitelerin ilgili bölümlerine, eğitim aracõ olarak; kamu ve özel kurumlarõn AR-GE, ürün geliştirme, bakõm, servis ve kurum içi eğitim gibi bölümlerine de aynõ amaçlarla pazarlanabileceği düşünülmektedir.

4-Deney seti modüler yapıya sahiptir ve kabin içerisine tek bir board halinde monte edilmiştir.

4-Deney seti modüler yapıya sahiptir ve kabin içerisine tek bir board halinde monte edilmiştir. MDS 8051 8051 AİLESİ DENEY SETİ 8051 Ailesi Deney Seti ile piyasada yaygın olarak bulunan 8051 ailesi mikro denetleyicileri çok kolay ve hızlı bir şekilde PC nizin USB veya Seri portundan gönderdiğiniz

Detaylı

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak XIII İçİndekİler 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? Mikrodenetleyici Tanımı Mikrodenetleyicilerin Tarihçesi Mikroişlemci- Mikrodenetleyici 1. İki Kavram Arasındaki Farklar 2. Tasarım Felsefesi ve Mimari

Detaylı

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI TÜM SEBINETECH RADYO MODEMLERDE AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLER ORTAKTIR; KASA ÇALIŞMA SICAKLIĞI RF ÖZELLİKLERİ PERFORMANS ANTEN ARAYÜZÜ ÜRÜN SEÇİMİ Alüminyum kasa -10 C ~ +60 C Frekans: 433MHz, 25KHz kanal aralığı

Detaylı

ES130 Mikro Denetleyici Deney Seti

ES130 Mikro Denetleyici Deney Seti ES130 Mikro Denetleyici Deney Seti ES130 (PIC Uygulama Seti) ES130 PIC uygulama seti ile 8, 14, 18, 28 ve 40 pin li PDIP paket tipine sahip PIC leri PC nizin USB port undan veya seçime bağlı olarak RS232

Detaylı

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Strike 5,50 R kullanım ve bilgisayar bağlantısı ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.

Detaylı

EX8L (EX1-C) Kılavuz 2009

EX8L (EX1-C) Kılavuz 2009 EX8L (EX1-C) Kılavuz 2009 EX8-L (EX1-C) geliştirme platformu temel olarak aşağıda belirtilen 2 parçadan oluşmaktadır. PIC geliştirme kartı Expkits EXPROG USB2.0 programlayıcı EX8-L (EX1-C) Microchip 16Fxxx

Detaylı

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017 EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017 Katalog Bilgisi : EEM 419 Mikroişlemciler (3+2) 4 Bir mikroişlemci kullanarak mikrobilgisayar tasarımı. Giriş/Çıkış ve direk hafıza erişimi. Paralel ve seri iletişim ve

Detaylı

EX8B2 KILAVUZ ExpKits, TÜRKİYE

EX8B2 KILAVUZ ExpKits, TÜRKİYE EX8B2 KILAVUZ 2011 EX8B2 geliştirme platformu temel olarak aşağıda belirtilen 2 parçadan oluşmaktadır. PIC geliştirme kartı Expkits EXPROG USB2.0 programlayıcı EX8B2 Microchip 10Fxxx, 12Fxxx, 16Fxxx ve

Detaylı

BESLEME KARTI RF ALICI KARTI

BESLEME KARTI RF ALICI KARTI BESLEME KARTI Araç üzerinde bulunan ve tüm kartları besleyen ünitedir.doğrudan Lipo batarya ile beslendikten sonra motor kartına 11.1 V diğer kartlara 5 V dağıtır. Özellikleri; Ters gerilim korumalı Isınmaya

Detaylı

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12 WiFi RS232 Converter Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 2 / 12 1. ÖZELLĐKLER 60.20mm x 40.0mm devre boyutları (5-15)VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini

Detaylı

PIC PROG/DEKA PRO-2, Microchip mikro denetleyici ailesinde PIC16 ve PIC18 serisinin

PIC PROG/DEKA PRO-2, Microchip mikro denetleyici ailesinde PIC16 ve PIC18 serisinin PIC PROG/DEKA PRO-2 Eğitim Seti/Kartının Teknik Özellikleri Bir PIC Eğitim Seti Seçiminde Göz Önüne Alınması Gereken Önemli Noktalar: PIC PROG/DEKA PRO-2, Microchip mikro denetleyici ailesinde PIC16 ve

Detaylı

EasyPic 6 Deney Seti Tanıtımı

EasyPic 6 Deney Seti Tanıtımı EasyPic 6 Deney Seti Tanıtımı Power supply voltage regulator J6 ile power supply seçimi yapılır. USB seçilirse USB kablosu üzerinden +5V gönderilir, EXT seçilirse DC connector üzerinden harici bir power

Detaylı

PROJE RAPORU. Proje adı: Pedalmatik 1 Giriş 2 Yöntem 3 Bulgular 6 Sonuç ve tartışma 7 Öneriler 7 Kaynakça 7

PROJE RAPORU. Proje adı: Pedalmatik 1 Giriş 2 Yöntem 3 Bulgular 6 Sonuç ve tartışma 7 Öneriler 7 Kaynakça 7 PROJE RAPORU Proje Adı: Pedalmatik Projemizle manuel vitesli araçlarda gaz, fren ve debriyaj pedallarını kullanması mümkün olmayan engelli bireylerin bu pedalları yönetme kolu (joystick) ile sol el işaret

Detaylı

ACR-Net 100 Kullanım Kılavuzu

ACR-Net 100 Kullanım Kılavuzu ACR-Net 100 Kullanım Kılavuzu Ayrıntılı bilgi için web sayfamızı ziyaret edin. www.acrelektronik.com.tr 1 İçindekiler 1. ACR-Net 100... 3 1.1. ACR-Net 100 Özellikleri... 3 1.2. Kullanım Alanları... 3 1.3.

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

Deneyler artık çok KOLAY!

Deneyler artık çok KOLAY! USB PIC Programlayıcı 3.3V ve 5V Güç Kaynağı Tak Kullan Modül Özelliği Seri USB Dönüştürücü Esnek Bağlantı Noktaları JoySTICK Pervane Sensörler PIC mikrodenetleyiciler ile proje geliştirmek isteyenlerin,

Detaylı

DERS 5 PIC 16F84 PROGRAMLAMA İÇERİK. PIC 16F84 bacak bağlantıları PIC 16F84 bellek yapısı Program belleği RAM bellek Değişken kullanımı Komutlar

DERS 5 PIC 16F84 PROGRAMLAMA İÇERİK. PIC 16F84 bacak bağlantıları PIC 16F84 bellek yapısı Program belleği RAM bellek Değişken kullanımı Komutlar DERS 5 PIC 16F84 PROGRAMLAMA İÇERİK PIC 16F84 bacak bağlantıları PIC 16F84 bellek yapısı Program belleği RAM bellek Değişken kullanımı Komutlar Ders 5, Slayt 2 1 BACAK BAĞLANTILARI Ders 5, Slayt 3 PIC

Detaylı

P-100 P-101. Bağlantı Şeması. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

P-100 P-101. Bağlantı Şeması. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri P-100 P-101 Bağlantı Şeması İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri POWER 1 12V DC 12V-24V Güç Soketi LOCAL SENSÖR 1 GND GND 2 TAMPER Tamper swich girişi 3 ALARM Alarm sensörü Local Sensör 4 FIRE

Detaylı

ATBRFN. Radyo Frekansı (RF) Tabanlı Dorse Takip Birimi. Bilgi Dokümanı (ATBRFN) www.dtsis.com 1

ATBRFN. Radyo Frekansı (RF) Tabanlı Dorse Takip Birimi. Bilgi Dokümanı (ATBRFN) www.dtsis.com 1 Radyo Frekansı (RF) Tabanlı Dorse Takip Birimi (ATBRFN) Bilgi Dokümanı www.dtsis.com 1 İçindekiler 1. Genel Tanım... 3 2. Sistem Tanımı... 4 2.1. Master Cihaz... 4 2.1.1. Blok Diyagram... 4 2.1.2. Teknik

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMA VE GELİŞTİRME SETİ KULLANIM VE DENEY KİTABI

MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMA VE GELİŞTİRME SETİ KULLANIM VE DENEY KİTABI BÖLÜM-I EASY PIC7 EASY PIC7 yi TANIYALIM EasyPIC7 sistemi Microchip firmasının PIC mikro denetleyiciler için geliştirilmiş çok fonksiyonlu bir uygulama kartıdır. Bu sistem öğrenci ve mühendislerin kolayca

Detaylı

MODÜLER PIC DENEY SETİ

MODÜLER PIC DENEY SETİ MODÜLER PIC DENEY SETİ Deney seti hazırlanırken her seviyede kullanıcının yararlanabilmesi hedeflendi. PIC programlamaya yeni başlayan birinin ilk olarak deneyeceği bir butonla LED i yakıp söndürme işlemi

Detaylı

DELTA PLC EĞİTİM SETİ KİTAPÇIĞI

DELTA PLC EĞİTİM SETİ KİTAPÇIĞI DELTA PLC EĞİTİM SETİ KİTAPÇIĞI Beti Delta PLC Eğitim Seti üzerinde kullanılan donanımlar Delta marka DVP20SX211T Model PLC DVP16SP11T Genişleme yuvası DOP-B07S411 7 Operatör Paneli PLC CPU sunu üzerindeki

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

IRT63M. Bilgi Dokümanı. 128x64 piksel grafik LCD, Klavye, UART ve Ethernet Haberleşme ile Temassız Kart (ISO14443A/B) Okuyucu (IRT63M) www.dtsis.

IRT63M. Bilgi Dokümanı. 128x64 piksel grafik LCD, Klavye, UART ve Ethernet Haberleşme ile Temassız Kart (ISO14443A/B) Okuyucu (IRT63M) www.dtsis. 128x64 piksel grafik LCD, Klavye, UART ve Ethernet Haberleşme ile Temassız Kart (ISO14443A/B) Okuyucu (IRT63M) Bilgi Dokümanı www.dtsis.com 1 İçindekiler 1. Genel Tanım... 3 2. Blok Diyagram... 4 3. Teknik

Detaylı

USB 10 IN-OUT. Usb portundan, 10 adet giriş ve çıkış yapabilen, Opto izolasyonlu digital otomasyon devresi.

USB 10 IN-OUT. Usb portundan, 10 adet giriş ve çıkış yapabilen, Opto izolasyonlu digital otomasyon devresi. USB 10 IN-OUT delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel&Fax:0216-348 65 21 Usb portundan, 10 adet giriş ve çıkış yapabilen, Opto izolasyonlu digital otomasyon devresi. TTL devreler USB portundan aldığı gerilimle

Detaylı

ADUC841 MİKRODENETLEYİCİ TABANLI GELİŞTİRME KARTININ TANITIMI:

ADUC841 MİKRODENETLEYİCİ TABANLI GELİŞTİRME KARTININ TANITIMI: ADUC841 MİKRODENETLEYİCİ TABANLI GELİŞTİRME KARTININ TANITIMI: Aduc841 geliştirme kartının genel görüntüsü aşağıda verilmiştir; RS232 ANALOG USB ÇIKIŞ ANALOG GİRİŞ POTLAR TEXT LCD EKRAN GÜÇ KAYNAĞI LEDLER

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../mtr-dci

Ek bilgi Internet:.../mtr-dci Motor, sürücü ve enkoder aynı gövdede, kapalı çevrim çalıșma (Servo-Lite) Entegre redüktör ve fren seçeneği Kompakttasarım I/O arayüzü veya çeșitli fieldbus lar üzerinden kontrol ÜcretsizFCTyazılımıyla

Detaylı

IR Modülü. Kart Özellikleri Çalısma Frekansı: 38KHz Mesafe: 6 Metre Çalısma Voltajı: 3.3-5V Kart Boyutları: 20 mm x 20 mm

IR Modülü. Kart Özellikleri Çalısma Frekansı: 38KHz Mesafe: 6 Metre Çalısma Voltajı: 3.3-5V Kart Boyutları: 20 mm x 20 mm ÜRÜN KATALOGU IR Modülü Kart Özellikleri Çalısma Frekansı: 38KHz Mesafe: 6 Metre Çalısma Voltajı: 3.3-5V Kart Boyutları: 20 mm x 20 mm Modül üzerinde PIC12F675 mikrodenetleyicisi bulunmaktadır. Vcc pinine

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50128973 CSL710-R40-2210.A/L-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

BETİ GSM/GPRS MODEM KULLANIM KILAVUZU

BETİ GSM/GPRS MODEM KULLANIM KILAVUZU BETİ GSM/GPRS MODEM KULLANIM KILAVUZU Yayınlanış Tarihi: 01.08.2012 Revizyon:1.2 1 1. MODEM İN ÖZELLİKLERİ: Beti GSM/GPRS modem kartı, kullanıcıların M2M uygulamaları için ihtiyaç duyabilecekleri asgari

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119252 CML730i-R10-960.R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

1. PROGRAMLAMA. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

1. PROGRAMLAMA. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com . PROGRAMLAMA UTR-VC Windows altında çalışan konfigürasyon yazılımı aracılığıyla programlanır. Programlama temel olarak kalibrasyon, test ve giriş/çıkış aralıklarının seçilmesi amacıyla kullanılır. Ancak

Detaylı

RFID OKUYUCU / YAZICI

RFID OKUYUCU / YAZICI RFID OKUYUCU / YAZICI ÜRÜN KILAVUZU Version 1.2 (MAYIS 2006)!"#! $%%&'''()*+,-. %/ GENEL ÖZELLKLER Özellikler : 868 MHz. UHF bandında EN 300 220 uyumlu. RF çıkı gücü ayarlama özellii 2 adet -RS232 veya

Detaylı

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ PROGRAMIN ADI DERSIN KODU VE ADI DERSIN ISLENECEGI DÖNEM HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK MİK.İŞLEMCİLER/MİK.DENETLEYİCİLER-2 2. Yıl, IV. Yarıyıl (Güz) 4 (Teori: 3, Uygulama: 1,

Detaylı

İçerik. Ürün no.: DCR 202i FIX-M1-102-R3-G-V Sabit 2D kod okuyucusu

İçerik. Ürün no.: DCR 202i FIX-M1-102-R3-G-V Sabit 2D kod okuyucusu Ürün no.: 50134100 DCR 202i FIX-M1-102-R3-G-V Sabit 2D kod okuyucusu Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Diyagramlar Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİYEL TASARIMDA MODERN KONTROL TEKNİKLERİ PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİLER DENEY FÖYÜ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİYEL TASARIMDA MODERN KONTROL TEKNİKLERİ PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİLER DENEY FÖYÜ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİYEL TASARIMDA MODERN KONTROL TEKNİKLERİ PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİLER DENEY FÖYÜ 1 DENEY NO : 1 DENEYİN ADI : Start Stop Kullanılarak

Detaylı

DCAS NGP operatör panel

DCAS NGP operatör panel operatör panel 8739-70 OPERATÖR PANEL 8739-71 PLC MINI OPERATÖR PANEL 4 Adet PNP Input 2 Adet Relay Output 8739-72 PLC MINI II OPERATÖR PANEL 6 Adet PNP Input 4 Adet Relay Output 2 Adet NPN - PNP HSC Input

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 2. KLAVYE RB0... 19 3. KLAVYE RBHIGH... 27 4. 4 DİSPLAY... 31

İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 2. KLAVYE RB0... 19 3. KLAVYE RBHIGH... 27 4. 4 DİSPLAY... 31 İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 Satır ve Sütunlar...11 Devre Şeması...14 Program...15 PIC 16F84 ile 4x4 klavye tasarımını gösterir. PORTA ya bağlı 4 adet LED ile tuş bilgisi gözlenir. Kendiniz Uygulayınız...18

Detaylı

PIC PROGRAMLAMA STEP MOTOR SÜRÜCÜ VE KONTROL AMAÇ NEDİR? Unipolar Step Motorlar. Uç TESPİTİ NASIL YAPILIR?

PIC PROGRAMLAMA STEP MOTOR SÜRÜCÜ VE KONTROL AMAÇ NEDİR? Unipolar Step Motorlar. Uç TESPİTİ NASIL YAPILIR? PIC PROGRAMLAMA hbozkurt@mekatroniklab.com www.mekatroniklab.com.tr STEP MOTOR SÜRÜCÜ VE KONTROL AMAÇ Bu ayki sayımızda, özellikle CNC ve robotik uygulamalarda oldukça yaygın olarak kullanılan step motorlar

Detaylı

Adres Yolu (Address Bus) Bellek Birimi. Veri Yolu (Databus) Kontrol Yolu (Control bus) Şekil xxx. Mikrodenetleyici genel blok şeması

Adres Yolu (Address Bus) Bellek Birimi. Veri Yolu (Databus) Kontrol Yolu (Control bus) Şekil xxx. Mikrodenetleyici genel blok şeması MİKRODENETLEYİCİLER MCU Micro Controller Unit Mikrodenetleyici Birimi İşlemci ile birlikte I/O ve bellek birimlerinin tek bir entegre olarak paketlendiği elektronik birime mikrodenetleyici (microcontroller)

Detaylı

SAYISAL MANTIK LAB. PROJELERİ

SAYISAL MANTIK LAB. PROJELERİ 1. 8 bitlik Okunur Yazılır Bellek (RAM) Her biri ayrı adreslenmiş 8 adet D tipi flip-flop kullanılabilir. RAM'lerde okuma ve yazma işlemleri CS (Chip Select), RD (Read), WR (Write) kontrol sinyalleri ile

Detaylı

Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

ATB100. ATB100 GPRS / GPS Tabanlı Filo Yönetim Terminali. Bilgi Dokümanı. www.dtsis.com 1

ATB100. ATB100 GPRS / GPS Tabanlı Filo Yönetim Terminali. Bilgi Dokümanı. www.dtsis.com 1 GPRS / GPS Tabanlı Filo Yönetim Terminali Bilgi Dokümanı www.dtsis.com 1 Tanım kompakt, bağımsız ve ekonomik, ancak güçlü ve zengin özelliklere sahip filo yönetimi terminalidir. Tri-band GSM/GPRS modem

Detaylı

MKT2012,Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı, 25-27 Mayıs 2012, Çankırı-Ilgaz, TÜRKĐYE

MKT2012,Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı, 25-27 Mayıs 2012, Çankırı-Ilgaz, TÜRKĐYE PIC 16F877A Mikro denetleyicisinin PLC olarak kullanılması PIC LDR Programlama Using PIC16F877A microcontroller for PLC programming PIC LDR Programming Murat BAŞKAN, Mustafa Eren GAZĐ, Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

İçindekiler FPGA GELİŞTİRME KARTI ENERJİ BESLEMESİ:... 5 ENERJİ SİSTEMİ ŞEMASI:... 5 FPGA GELİŞTİRME KARTINA PROGRAM YÜKLEME:... 6

İçindekiler FPGA GELİŞTİRME KARTI ENERJİ BESLEMESİ:... 5 ENERJİ SİSTEMİ ŞEMASI:... 5 FPGA GELİŞTİRME KARTINA PROGRAM YÜKLEME:... 6 Hazırlayan: Erkan ÇİL 2016 2 FPGA Geliştirme Kartı Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler FPGA Geliştirme Kartı Bilgileri FPGA Geliştirme Kartının Kullanımı FPGA GELİŞTİRME KARTI ENERJİ BESLEMESİ:... 5 ENERJİ

Detaylı

Bölüm 4. Sistem Bileşenleri. Bilgisayarı. Discovering. Keşfediyorum 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 4. Sistem Bileşenleri. Bilgisayarı. Discovering. Keşfediyorum 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Sistem Bileşenleri Bilgisayarı Discovering Keşfediyorum 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Sistem Sistem, bilgisayarda veri işlemek amacıyla kullanılan elektronik bileşenleri

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119610 CML720i-R05-400.A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU ÖNSÖZ: Delta IFD8520 izoleli adreslenebilir RS-232 RS-422/RS-485 çevirici, RS-422/RS-485 'den RS-232 protokolüne haberleşme arabirimi

Detaylı

BÖLÜM 2 8051 Mikrodenetleyicisine Giriş

BÖLÜM 2 8051 Mikrodenetleyicisine Giriş C ile 8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları BÖLÜM 2 8051 Mikrodenetleyicisine Giriş Amaçlar 8051 mikrodenetleyicisinin tarihi gelişimini açıklamak 8051 mikrodenetleyicisinin mimari yapısını kavramak 8051

Detaylı

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 1 / 11 WiFi Relay Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 2 / 11 1. ÖZELLĐKLER 100.0mm x 80.0mm devre boyutları 12/24 VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini gösteren LED ler 4 adet, 12/24V,

Detaylı

PIC Programlama. Devrim Çamoğlu

PIC Programlama. Devrim Çamoğlu PIC Programlama Devrim Çamoğlu İçİndekİler XIII İçİndekİler 1. Bölüm - Temel Kavramlar Mikrodenetleyici Tanımı Mikroişlemci-Mikrodenetleyici 1. Mikro İşlemcili Bir Sistemde Kavramlar 2. Tasarım Felsefesi

Detaylı

Paralel ve Seri İletişim. Asenkron/Senkron İletişim. Şekil 2: İletişim Modları

Paralel ve Seri İletişim. Asenkron/Senkron İletişim. Şekil 2: İletişim Modları Paralel ve Seri İletişim Şekil1a: Paralel İletişim Şekil1b. Seri iletişim Şekil 2: İletişim Modları Asenkron/Senkron İletişim PROTEUS/ISIS SANAL SERİ PORT ile C# USART HABERLEŞMESİ Seri iletişimde, saniyedeki

Detaylı

ATB50. Bilgi Dokümanı. ATB50v1 GPRS / GPS Tabanlı Filo Yönetim Terminali. www.dtsis.com 1

ATB50. Bilgi Dokümanı. ATB50v1 GPRS / GPS Tabanlı Filo Yönetim Terminali. www.dtsis.com 1 ATB50v1 GPRS / GPS Tabanlı Filo Yönetim Terminali Bilgi Dokümanı www.dtsis.com 1 İçindekiler 1. Tanım... 3 2. Blok Diyagram... 3 3. Teknik Özellikler... 5 4. Fonksiyonel Özellikler... 6 5. Konnektör Tanımlaması...

Detaylı

ROKART VER 3.1 AYRINTILI MONTAJ KILAVUZU MALZEME LİSTESİ. DEVRENİN MONTAJINDA KULLANILAN ARAÇLAR Lehim teli 25 40 watt havya Yankeski Maket bıçağı

ROKART VER 3.1 AYRINTILI MONTAJ KILAVUZU MALZEME LİSTESİ. DEVRENİN MONTAJINDA KULLANILAN ARAÇLAR Lehim teli 25 40 watt havya Yankeski Maket bıçağı ROKART VER 3.1 AYRINTILI MONTAJ KILAVUZU MALZEME LİSTESİ 16F628A L293D 7805 16 pin dip soket 18 pin dip soket Tek sıra erkek soket (Header) Kırmızı led Minik sarı ledler x 2 Minik yeşil ledler x 2 2 li

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak amacıyla tasarlanmış, kapalı

Detaylı

İÇİNDEKİLER...3 1. GİRİŞ...7

İÇİNDEKİLER...3 1. GİRİŞ...7 PIC PROG DEKA V5 KULLANMA KILAVUZU ve DENEYLER ALTAŞ YAYINCILIK ve ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ. İnönü Cad. Faikbey Sokak No:11/B MALTEPE / İSTANBUL İnternet sitesi e-posta : www.altaskitap.com : bilgi@altaskitap.com

Detaylı

Çizgi İzleyen Robot Yapımı ve Teknik Bilgiler

Çizgi İzleyen Robot Yapımı ve Teknik Bilgiler Çizgi İzleyen Robot Yapımı ve Teknik Bilgiler ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT NEDİR? Çizgi izleyen robot belirli bir yolu otonom olarak takip edebilen robottur. Bu yol siyah zemin üzerinde beyaz renkte ya da beyaz

Detaylı

Bilgisayar ile Dijital Devrelerin Haberleşmesi. FT232R ve MAX232 Entegreleri. Çalışma Raporu

Bilgisayar ile Dijital Devrelerin Haberleşmesi. FT232R ve MAX232 Entegreleri. Çalışma Raporu Bilgisayar ile Dijital Devrelerin Haberleşmesi FT232R ve MAX232 Entegreleri Çalışma Raporu Hazırlayan: Fatih Erdem 26 Mayıs 2011 Bilgisayar ile Dijital Devrelerin Haberleşmesi Günümüz bilgisayarları USB,

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50126349 CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre

DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre DENEYİN AMACI 1. IC zamanlayıcı NE555 in çalışmasını öğrenmek. 2. 555 multivibratörlerinin çalışma ve yapılarını öğrenmek. 3. IC zamanlayıcı anahtar devresi yapmak. GİRİŞ

Detaylı

DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ

DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ DY-45 OSİLOSKOP V2.0 KİTİ Kullanma Kılavuzu 12 Ocak 2012 Amatör elektronikle uğraşanlar için osiloskop pahalı bir test cihazıdır. Bu kitte amatör elektronikçilere hitap edecek basit ama kullanışlı bir

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesi RobETÜ Kulübü Robot Eğitimleri. ARDUİNO EĞİTİMLERİ I Arş. Gör. Nurullah Gülmüş

Erzurum Teknik Üniversitesi RobETÜ Kulübü Robot Eğitimleri. ARDUİNO EĞİTİMLERİ I Arş. Gör. Nurullah Gülmüş Erzurum Teknik Üniversitesi RobETÜ Kulübü Robot Eğitimleri ARDUİNO EĞİTİMLERİ I Arş. Gör. Nurullah Gülmüş 29.11.2016 İÇERİK Arduino Nedir? Arduino IDE Yazılımı Arduino Donanım Yapısı Elektronik Bilgisi

Detaylı

Melih Hilmi ULUDAĞ. Yazılım Mühendisi Mekatronik Mühendisi. a aittir.

Melih Hilmi ULUDAĞ. Yazılım Mühendisi Mekatronik Mühendisi.  a aittir. Melih Hilmi ULUDAĞ Yazılım Mühendisi Mekatronik Mühendisi www.melihhilmiuludag.com a aittir. ÖZET Teknolojiyi kısaca bilimsel bilgiden yararlanarak yeni bir ürün geliştirmek, üretmek ve hizmet desteği

Detaylı

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2016

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2016 EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2016 Katalog Bilgisi : EEM 419 Mikroişlemciler (3+2) 4 Bir mikroişlemci kullanarak mikrobilgisayar tasarımı. Giriş/Çıkış ve direk hafıza erişimi. Paralel ve seri iletişim ve

Detaylı

ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu

ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu 1.0 Giriş AC-3200 cihazı, maliyet odaklı tasarlanmış yüksek entegreli Seri den ZigBee ye kablosuz çevirici adaptördür. Dahili ZigBee teknolojisi

Detaylı

TEKNOMOBİL UYDU HABERLEŞME A.Ş. KULLANICI KILAVUZU Rev. 1.0 Satcom SCATEL

TEKNOMOBİL UYDU HABERLEŞME A.Ş. KULLANICI KILAVUZU Rev. 1.0 Satcom SCATEL UYDU HABERLEŞME A.Ş. KULLANICI KILAVUZU Rev. 1.0 Satcom SCATEL İÇİNDEKİLER GÜVENLİK UYARISI... 1 GİRİŞ... 2 1. SCATEL ÖZELLİKLERİ...3 2. ELEKTRİKSEL ARA YÜZLER... 4 2.1 D-SUB 50 PİNLİ DİŞİ BAĞLAYICI...4

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı

Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı Sabit değerli pozitif gerilim regülatörleri basit bir şekilde iki adet direnç ilavesiyle ayarlanabilir gerilim kaynaklarına dönüştürülebilir.

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 1 MULTİSİM E GİRİŞ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 1 MULTİSİM E GİRİŞ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY RAPORU Deney No: 1 MULTİSİM E GİRİŞ Yrd.Doç. Dr. Ünal KURT Arş. Gör. Ayşe AYDIN YURDUSEV Öğrenci: Adı Soyadı Numarası

Detaylı

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ ÖĞRENCİ TAKİP 1.0 ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ 1- PROGRAMIN AMACI : Bu Program Öğrencilerin Giriş Çõkõşlarõnõ Kontrol Altõna Almak İçin Tasarlanmõştõr. Öğreniciler Giriş Ve Çõkõşlarõnda Yapmalarõ Gereken ( Parmak

Detaylı

Arduino Uno ile Hc-Sr04 ve Lcd Ekran Kullanarak Mesafe Ölçmek

Arduino Uno ile Hc-Sr04 ve Lcd Ekran Kullanarak Mesafe Ölçmek Arduino Uno ile Hc-Sr04 ve Lcd Ekran Kullanarak Mesafe Ölçmek 1 Adet Arduino Uno 1 Adet Hc-Sr04 Ultrasonik mesafe sensörü 1 Adet 16 2 Lcd Ekran 1 Adet Breadbord 1 Adet Potansiyometre 2 Ader led Yeteri

Detaylı

Ders devam zorunluluğu bulunmaktadır ve 2 hafta derse katılmayan öğrenci devamsızlıktan kalacaktır.

Ders devam zorunluluğu bulunmaktadır ve 2 hafta derse katılmayan öğrenci devamsızlıktan kalacaktır. DERSLE İLGİLİ HATIRLATMALAR: Ders devam zorunluluğu bulunmaktadır ve 2 hafta derse katılmayan öğrenci devamsızlıktan kalacaktır. Dönem boyunca önceden belirtilmeyen zamanlar 2 adet quiz yapılacaktır. Dersin

Detaylı

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir:

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 8051 Ailesi 8051 MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur. 8051 çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 1. Kontrol uygulamaları için en uygun hale getirilmiş

Detaylı

PİC HAKKINDA KISA KISA BİLGİLER GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI

PİC HAKKINDA KISA KISA BİLGİLER GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI PİC HAKKINDA KISA KISA BİLGİLER GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI Bazı pinler çevre birimleri ile çoklanmıştır. Peki bu ne demek? Mesela C portundaki RC6 ve RC7 pinleri seri iletişim için kullanılır. Eğer seri iletişimi

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY 6 ANALOG/DİGİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Grup Numara Ad Soyad RAPORU HAZIRLAYAN:

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY 6 ANALOG/DİGİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Grup Numara Ad Soyad RAPORU HAZIRLAYAN: ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY 6 ANALOG/DİGİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ DENEYİ YAPANLAR Grup Numara Ad Soyad RAPORU HAZIRLAYAN: Deneyin Yapılış Tarihi Raporun Geleceği Tarih Raporun

Detaylı

PIC TABANLI, 4 BASAMAKLI VE SER

PIC TABANLI, 4 BASAMAKLI VE SER PIC TABANLI, 4 BASAMAKLI VE SERİ BAĞLANTILI 7 SEGMENT LED PROJESİ Prof. Dr. Doğan İbrahim Yakın Doğu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Lefkoşa E-mail: dogan@neu.edu.tr,

Detaylı

Bölüm 20 FBs-4A2D Analog Giriş/Çıkış Modülü

Bölüm 20 FBs-4A2D Analog Giriş/Çıkış Modülü Bölüm 20 FBs-4A2D Analog Giriş/Çıkış Modülü FBs-4A2D, FATEK FBs'nin PLC serilerinin analog I/O modullerinden biridir. Analog çıkışları için 2 kanallı 14bitlik D/A çıkışı sağlar. Farklı jumper ayarlarına

Detaylı

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri Haluk Tanrõkulu haluk.tanrikulu@telekom.gov.tr Her yerde WEB Web sayfa sayõsõ dünyadaki insan sayõsõndan çoktur. Daha fazla band genişliği = Çok daha fazla disk Alanõ

Detaylı

Genel Özellikler. Radikal Ltd. www.radikaltr.com Aralık 2013 2

Genel Özellikler. Radikal Ltd. www.radikaltr.com Aralık 2013 2 ÜRÜNLER Genel Özellikler Ses ve kontrol sinyalleri ile IP arasında köprü görevi Ethernet bağlantısı (RJ45) Web sunucuları ile uyumlu çalışma Tüm web tarayıcıları ile kontrol edilebilme Seri port bağlantısı

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50131900 CML720i-R05-480.A/PN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

ACD BİLGİ İŞLEM ACD KABLOSUZ VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ. URT-V2 Terminallerinin

ACD BİLGİ İŞLEM ACD KABLOSUZ VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ. URT-V2 Terminallerinin ACD BİLGİ İŞLEM URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ URT-V2 Terminallerinin Donanım Özellikleri Genel Yetenekleri Terminal Dış Özellikler Montajda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Detaylı

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans. 1

VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans.  1 VLT FC-102 Hvac Drive ile Optimize Performans www.naviga.com.tr 1 VLT 6000 cihaz karşılığı FC-102 HVAC işlerinde yeniden belirlenen standartlarla Havaalanı Otel Hastane Ofis Temiz oda M e r k e z i I s

Detaylı

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ Kullanma Kılavuzu 01 Kasım 2010 Amatör elektronikle uğraşanlar için osiloskop pahalı bir test cihazıdır. Bu kitte amatör elektronikçilere hitap edecek basit ama kullanışlı bir yazılım

Detaylı

LOJİK DEVRELER-I IV. HAFTA DENEY FÖYÜ

LOJİK DEVRELER-I IV. HAFTA DENEY FÖYÜ LOJİK DEVRELER-I IV. HAFTA DENEY FÖYÜ 4 Bitlik İki Sayının Tam Toplayıcı Entegresi ile Toplama Ve Çıkarma İşlemlerinin Yapılması Ve Sonucu Segment Display'de Gösteren Devrenin Tasarlanması Deneyin Amacı:

Detaylı

BÖLÜM 1: MİKRODENETLEYİCİLER

BÖLÜM 1: MİKRODENETLEYİCİLER V İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKRODENETLEYİCİLER ve PIC16F877A... 13 1.1 Giriş... 13 1.2 Mikrochip Mikrodenetleyici Ailesi... 14 1.2.1 PIC12CXXX/PIC12FXXX Ailesi... 15 1.2.2 PIC16C5X Ailesi... 15 1.2.3 PIC16CXXX/PIC16FXXX

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123447 CML720i-R05-640.A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Bilgisayar Kasaları. Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı BİLGİSAYAR DONANIMI. Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY

Bilgisayar Kasaları. Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı BİLGİSAYAR DONANIMI. Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY Bilgisayar Kasaları Ünite 5 Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı BİLGİSAYAR DONANIMI Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY 1 Ünite 5 BİLGİSAYAR KASALARI Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY İçindekiler 5.1. KASA ÇEŞITLERI...

Detaylı

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 tek kapı için tasarlanmış Stand alone ve Wiegand çıkışlı şifreli kart okuyucudur. IP 68 standartda

Detaylı

Proje Adı : MATLAB Real-Time Windows Target toolbox kullanımı ve ilişkili bir uygulama geliştirilmesi

Proje Adı : MATLAB Real-Time Windows Target toolbox kullanımı ve ilişkili bir uygulama geliştirilmesi Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Cihan KARAKUZU Proje Adı : MATLAB Real-Time Windows Target toolbox kullanımı ve ilişkili bir uygulama geliştirilmesi MATLAB Real-Time Windows Target toolbox kullanımının basit

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-T A-M12 Işık perdesi verici

İçerik. Ürün no.: CML720i-T A-M12 Işık perdesi verici Ürün no.: 50119385 CML720i-T05-1440.A- Işık perdesi verici Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun alıcı Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar Uyarılar

Detaylı

RS-232'den RS-485'e Kullanıcı kılavuzu

RS-232'den RS-485'e Kullanıcı kılavuzu RS-232'den RS-485'e Kullanıcı kılavuzu DA-70161 I. Özet Bilgisayarlar ile çeşitli standart seri ara birim dönüştürücü donanımlar veya akıllı cihazlar arasındaki uzak dijital iletişimi gerçekleştirmek için,

Detaylı

SANAEM RFQ (SPP) HIZLANDIRICISI GÜÇ KAYNAKLARI VE ÖLÇME KUTUSU KONTROL SİSTEMİ. Aydın ÖZBEY İstanbul Üniversitesi

SANAEM RFQ (SPP) HIZLANDIRICISI GÜÇ KAYNAKLARI VE ÖLÇME KUTUSU KONTROL SİSTEMİ. Aydın ÖZBEY İstanbul Üniversitesi SANAEM RFQ (SPP) HIZLANDIRICISI GÜÇ KAYNAKLARI VE ÖLÇME KUTUSU KONTROL SİSTEMİ Aydın ÖZBEY İstanbul Üniversitesi Proton hızlandırıcısı kontrol sistemi Neler üzerinde duracağız? Kontrol edilecek parametreler

Detaylı

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu KILAVUZ DS-48300 Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans ve emniyet için bu ürünü bağlamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce lütfen bu talimatları

Detaylı

GTEC Elektronik LTT500A Serisi. Sızdırmazlık Test Cihazı. Otomatik Regülatörlü

GTEC Elektronik LTT500A Serisi. Sızdırmazlık Test Cihazı. Otomatik Regülatörlü GTEC Elektronik LTT500A Serisi Sızdırmazlık Test Cihazı Otomatik Regülatörlü Aşağıda cihazın açılış ekranı ve fonksiyonları gösterilmiştir. Cihaz açıldığında bu ekran 3 Sn görülür.bu arada cihaz dahili

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

idea Kontrol Kartı (idea Board jv2.1) Kullanım Kılavuzu

idea Kontrol Kartı (idea Board jv2.1) Kullanım Kılavuzu idea Kontrol Kartı (idea Board j) Kullanım Kılavuzu 1 Genel Bakış idea (Board) Kontrol Kartı robotbilim ve mekatronik uygulamalar geliştirmek için sizlere yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor! Bu kontrol

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Deneyler artık çok KOLAY! 2x16 Karekter LCD. Üniversal Motor Sürücü. HCSR04 Mesafe Sensörü. MCP9700 Sıcaklık Sensörü

Kullanım Kılavuzu. Deneyler artık çok KOLAY! 2x16 Karekter LCD. Üniversal Motor Sürücü. HCSR04 Mesafe Sensörü. MCP9700 Sıcaklık Sensörü Kullanım Kılavuzu 2x16 Karekter LCD Üniversal Motor Sürücü HCSR04 Mesafe Sensörü MCP9700 Sıcaklık Sensörü LDR Işık Sensörü 4x7 Segment Display Bread Board dnyarduino Deneyler artık çok KOLAY! dnyarduino

Detaylı

ATB150. Bilgi Dokümanı. ATB150v3 GPRS / GPS Tabanlı Filo Yönetim Terminali. www.dtsis.com 1

ATB150. Bilgi Dokümanı. ATB150v3 GPRS / GPS Tabanlı Filo Yönetim Terminali. www.dtsis.com 1 v3 GPRS / GPS Tabanlı Filo Yönetim Terminali Bilgi Dokümanı www.dtsis.com 1 İçindekiler 1. Tanım... 3 2. Blok Diyagram... 3 3. Teknik Özellikler... 5 4. Fonksiyonel Özellikleri... 6 5. Konnektör Tanımlaması...

Detaylı

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir:

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 8051 Ailesi 8051 MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur. 8051 çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 1. Kontrol uygulamaları için en uygun hale getirilmiş

Detaylı