ŞARKIN BÜYÜK FİLOZOFLARINDAN CEMALEDDİN AFGANÎ VE ONUN TÜRK DÜNYASINA TESİRLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞARKIN BÜYÜK FİLOZOFLARINDAN CEMALEDDİN AFGANÎ VE ONUN TÜRK DÜNYASINA TESİRLERİ"

Transkript

1 ŞARKIN BÜYÜK FİLOZOFLARINDAN CEMALEDDİN AFGANÎ VE ONUN TÜRK DÜNYASINA TESİRLERİ Pervane BAYRAM Qafqaz Üniversitesi Bakü / AZERBAYCAN ÖZET Gezgin filozof olarak adlandırılan Afganî, hayatı boyunca dünyanın çeşitli ülkelerini dolaşarak şark halklarının haklarını savunmuş, onları batı emperyalizmine karşı mücadeleye sevk etmiştir. Mısır da satirik yayıncılığın, Afganistan da gazeteciliğin, İran da milli kurtuluş harekatının ideolojik kurucusu olan Afganî, Türk aydınlarını da büyük ölçüde etkilemiştir. Türkiye de Mehmed Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Mehmed Akif, Azerbaycan da Ali Bey Hüseyinzade, Mehmed Emin Resulzade ve Ahmed Ağaoğlu ondan etkilenmişlerdir. Afganî, Fransız filozofu Ernest Renan a yazdığı reddiyesi ile şöhret kazanmıştır. Onu desteklemek için Türkiyeden Namık Kemal Renan Müdafaanamesi, Orta Asya dan Yusuf Akçura Üç Tarz-ı Siyaset, Azerbaycan dan Ahmed Ağaoğlu Üç Medeniyyet adlı eserlerini yazmışlardır. Petersburg imamı Ataullah Bayezidov, İbnürreşad Ali Ferruh ve Celal Nuri Beyler de bu reddiyeyi destekleyen eserlerle Afganî ye katılmışlardır. Anahtar Kelimeler: Cemaleddin Afganî, Türk Dünyası, Azerbaycan Türkleri, Afganî ve İlim, Urvetü l-vuska, Afganî ve Kadınlar ONE OF THE GREAT EASTERN PHYLOSOPHERES CEMALEDDİN AFGANÎ AND HİS INFLUENCE ON THE TURKİSH WORLD ABSTRACT Afganî who is known as the traveller philosopher traveled many countries in the world during his life time, defended the rights of oriental nations and made them struggle against Western imperializm. He is the one who mitrated satiric publiciations in Egypt and journalism in Afganistan.he was also the ideological organizer of the national salvation movement in İran Afganî influensed Turkish intellectuals too. İn Turkey Mehmed Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Mehmed Akif, in Azerbaijan Ali Bey Hüseyinzade, Mehmed Emin Resulzade and Ahmed Ağaoğlu wewe influenced from him. Afganî acquired fame with the refutation that he wrote to the Frensh scholar Renan in order to support him, the work* Renan Müdafaanamesi by Namık Kemal, Üç Tarz-ı Siyaset by Yusuf Akçura and Üç Medeniyet by Ahmed Ağaoğlu were written among Turkish intellectuals. Ataullah Bayezidov who was the imam of Peterbursg, İbnürreşad Ali Ferruh and Celal Nuri also participated in the refutation with their supporting works. Key Words: Cemaleddin Afganî, Tukish World, Azerbaıjan Turks, Afganî and knowledge, Urvetü l-vuska, Afganî and Women. AFGANİ NİN HAYATI Asıl adı Seyyid Muhammed İbn Sefter olan Cemaleddin Afganî 1838 yılında İran ın Hemedan şehri yakınlarındaki Esedabad köyünde doğmuştur. 1

2 Küçük yaşındayken ailesiyle beraber Afganistan ın Kabil şehrine taşınmış, ilk eğitimini alim olan babasından aldıktan sonra Kabil in meşhur alimlerinden din, dil, felsefe, matematik, tıp, tarih ve siyaset okumuştur. Afganî, on sekiz yaşından itibaren seyahate başlamış; Hindistan, Mekke ve Afganistan dan başlayarak dünyanın neredeyse yarısını gezmiştir. İlk olarak Hindistan a gitmiş, orada iki yıl kadar kalarak Avrupa bilim ve edebiyatını tanımış ve eskiden beri zihninde taşıdığı ıslahat düşüncesi de burada netleşmiştir. Daha sonra hac için pek çok yeri dolaşarak Mekke ye gitmiş ve muhtemelen kafasındaki Haremeyn merkezli bir İslam birliği kurma düşüncesi burada filizlenmiştir. Mekke den Afganistan a dönen Afganî, Afgan Şahı Emir Dost Muhammed Han tarafından saygıyla karşılanarak saraya alınmıştır. O ölünce yerine Muhammed Azam Han şah olmuş ve Afganî yi baş vezir yapmıştır. İngiliz sömürge siyasetine ters düşen bu şah, İngilizlerin yardımıyla tahttan indirilir ve yerine İngiliz yanlısı Şir Ali Han tahta çıkar. Bu durumda Afganî ülkeyi terk etmek zorunda kalır. Hindistan a gider, ama İngilizler onu burada da rahat bırakmazlar ve o kırk günlüğüne Mısır a gider yılında Sultan Abdülaziz den aldığı davetle İstanbul a gider. İstanbul da, Afganî yi devrin alimleri ve yenilikçiler büyük bir sefvinç ve hayranlıkla karşılarlar. Kısa zamanda Meclis-i Kebir ve Encümen-i Daniş e üye olur. Darülfünunda yaptığı bir konuşmasında, toplumu canlı bir bedene benzeterek, bu ihtiyaçları karşılayan sanatları bedenin organlarıyla, hikmet ve nübüvveti ise ruh ve canla karşılaştırarak, nübüvvet bir sanattır deyince, zaten başından beri Darülfünunda Afganî ye soğuk ve düşmanca davranan medreseli alimler, başta şeyhülislam olmak üzere Afganî yi zındıklıkla suçlamışlar ve İstanbul da ortalık iyice karışınca sultan kısa bir süre için Afganî den İstanbul u terk etmesini istemiştir. 1 Afganî ile Şeyhülislam arasında çıkan bu anlaşmazlığın temel sebebi şudur ki, Afganî İstanbul a geldikten sonra onun şeyhülislam olacağı konusunda haberler yayılmaya başlamış; dönemin sadrazamı da Afganî yi takdir eder ve rağbet gösterirmiş. Şeyhülislam Hasan Fehmi Efendi de Darülfünun daki konuşmasından yararlanarak onu gözden düşürmüş. İstanbul dan ayrılırken Afganî kendisini geçirmeye gelenlerden birine Milletlerin dinsiz ve devletsiz ayakta duramayacağını, dinin hurafelerle, devletin ise istibdatla bozulacağını, bu durumda ıslahat gerektiğini, kanunların, sultanın iradesiyle değil, halkın hür iradesiyle yapılması gerektiğini söyler. Buradan da biz onun daha 1871 yılında milli irade, din ve devlet konusundaki düşüncelerinin kesinleştiğini görmekteyiz. İstanbul dan ayrıldıktan sonra Mısır a giden Afganî, başvezir Riyad Paşa tarafından iyi bir şekilde ağırlanır ve kendisine ayda 1000 kuruş maaş bağlanarak kalması için bir konak tahsis edilir. Etrafını saran Mısırlı talebe ve devlet adamlarının ısrarı üzerine tam 8 yıl Mısır da kalır. Afganî ilk başlarda burada dersler verir, daha sonra siyasete başlar. Bir süre sonra Mısır ın belli başlı siyasetçisi ve önemli bir ismi olur. Mısır Hidivi İsmail Paşa kötü bir yönetici olduğu ve ülkenin bağımsızlığını tehlikeye soktuğu için Afganî nin de katkılarıyla tahta İsmail Paşanın oğlu Tevfik Paşa geçer. Afganî, bu arada kendi amaçlarını gerçekleştirmek için Mısır da ve dünyanın başka yerlerinde bulunan mason localarının faaliyetlerini araştırır ve İskoç mason locasına girer 2. Bu locanın siyasete karışmak istememesi üzerine ortaya çıkan bir sürtüşme sonucu locadan ihraç edilen Afganî, bu defa French Grand Orient a bağlı milli bir loca kurar ve kısa zamanda bu locaya Mısır ın önemli devlet adamları ve alimler katılır. 1 Mümtazer Türköne; Cemaleddin Efgani, sah.12, TDV Yayınları, Ankara Malatyalı Muhammed Reşad; Cemaleddin Efgani Etrafında Makaleler, Efgani ve Masonluk,sah İstanbul

3 Kendisi de locaya kayıtlı olan Tevfik Paşa, Afganî nin faaliyetlerinden rahatsız olur ve halkın cehaletini ileri sürerek onun öne sürdüğü ıslahat ve faaliyetler için henüz erken olduğunu söyler. Afganî ise onun bu görüşüne katılmayarak halka hürriyet ve meclis yoluyla yönetime katılma fırsatı verilmesi gerektiğini savunur. Durumdan ve Afganî nin tavırlarından memnun olmayan hidiv fikrini Afganî den gizler. Bu arada Afganî nin İngilizler aleyhindeki faaliyetlerinden rahatsız olan İngiliz konsolosu hidive Afganî nin ülkeden çıkarılmasını telkin eder. Hidiv hükumeti Afganî yi gençleri üye yaptığı gizli bir cemiyete başkan olmakla suçlar ve ülkeden çıkmasını talep eder ve o, arkasında bir sürü takipçi bırakarak Mısır dan ayrılır, tekrar Hindistan a gider ve Haydarabad da tabiatçılığa reddiye konulu bir kitap yazar. Afganî bu kitabı, İngiliz uşağı olan Seyyid Ahmet Han ın Hindistan da yaptığı pozitivizm ağırlıklı konuşmalarının İslam Birliğine zarar verdiğini ve bu durumdan da İngilizlerin faydalandığını düşünerek yazar. Kaynaklarda Afganî nin hilafet konusunda da bir kitap yazmış olduğu, fakat bu kitabın İngilizler in eline geçerek kaybolduğu yolunda bilgiler vardır yılında Mısır da patlak veren Arabî Paşa isyanı sırasında İngilizler Hindistan da bulunan Afganî nin bazı faaliyetleri sonucu Hint halkını da ayağa kaldıracağından çekinerek onu Kelkütte ye götürüp sıkı bir gözetime tabi tutarlar. Mısır da isyanın bastırılıp İngilizlerin hakimiyeti ele almaları sonucu Afganî Hindistan dan sınır dışı edilir. Bazı kaynaklar Afganî nin kendi isteği ile Paris e gittiğini yazar. Afganî, Paris te iken, ismini daha önce kurulmuş olan cemiyetin adından alan Urvetü l-vuska gazetesini çıkarmaya karar verir. O sıralar Beyrut ta sürgünde bulunan öğrencisi Muhammed Abduh u Paris e davet ederek 13 Mart 1884 yılında Urvetü l-vuska gazetesini yayınlanmaya başlarlar. Gazete sadece 18 sayı çıkarılabilir ve İngilizler in baskısı sonucu 16 Ekim 1884 te kapatılır. Paris gazetelerindeki ve Urvetü l Vuska daki yazılarından, Renan a yazdığı ünlü reddiyesinden ve Paris te tanıştığı genç Türk aydınları vasıtasıyla edindiği çevrelerde şöhreti iyice artan Afganî, planladığı gibi seyahatine devam eder 3. İlk olarak Londra ya, oradan Buşehre, daha sonra ise Şiraz ve İsfahan yoluyla Tahran a varır. Belirtelim ki Afganî, Tahran a İran şahı Nasırüddin Şah ın davetiyle gitmiştir. Her yerde ve her defasında olduğu gibi İran da da ilk başta şah ve çevresindekiler tarafından ilgi görür. Şah onu özel müşaviri yaparak Harbiye Nezareti ile ilgilenmesini ister. İranlı aydınlar da Afganî nin çevresinde toplanarak fikirlerinden faydalanmaya başlarlar. Sonraları durum biraz değişir. Afganî şahla olan görüşmelerinde ülkede değişiklikler yapılmasını ve halkın yönetime katılmasını ister ve bu sebeple şahla aralarında ihtilaf çıkınca, işlerin kötü olacağını hissederek İran dan ayrılıp Rusya ya gider yılları arasında Rusya da bulunan Afganî, Rus Çarına Osmanlı Devleti, Afganistan ve İran ın yardımıyla Hindistan a sefer etmesini ve Hindistan daki İngiliz idaresine son vermesini teklif eder. Ayrıca Rusların hakimiyeti altında bulunan 30 milyondan fazla Müslüman nüfusun haklarını savunur, başta Kuran-ı Kerim olmak üzere bir takım dini kitapların basılması için çardan izin alır 4. Kanaatimizce bu fikirleri hayata geçirmesinde Paris teyken arkadaşı ve öğrencisi olan Ahmet Ağaoğlu nun ve Rus esaretinde yaşayan diğer münevver Türk aydınlarının büyük rolü olmuştur. Çünkü daha önceki faaliyetlerinde Afganî nin Çar Rusya sında yaşayan Müslümanlarla ilgili bir planı görülmemektedir. Çarı rahatsız eden bu faaliyetler sonucu Afganî ülkeden 3 Age, sah İstanbul İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TDV; Cemaleddin Efgani maddesi.c 10.sah.459.(Madde Yazarı:Hayreddin Karaman) 3

4 çıkarılır. Rusya dan ayrılarak gittiği Münih te İran Şahı ile karşılaşır, şah ona baş vezirlik vaat ederek ısrarla yeniden İran a davet eder. Kaynakların belirttiğine göre Afganî, İran a giderken Bakü ye de uğramış, ama burada fazla kalmamıştır. O dönemde Tiflis te çıkan Keşkül gazetesinin 30 Kasım 1889 tarihli 41. sayısında Şeyh Cemaleddin başlıklı küçük bir yazı yayımlanmıştır. Bu yazıda Petersburg gazetelerinden alınan bilgilere göre Afganî nin Bakü ye geleceği konusunda malumat vardır. Gazetenin daha sonraki sayılarında Afganî nin Bakü ye giderken Tiflis te de bir kaç gün kalmayı planlamasına rağmen, acil bir telgrafla geldiği günün akşamı Bakü ye, oradan da Tahran a gittiği bildirilmektedir. 5 Afganî, İran a gelir gelmez yönetime karşı tenkit ve ıslahatlarını tekrar ileri sürünce şahın gözünden düşer, can korkusuyla dokunulmaz bir mekan addedilen Şeyh Abdülazim türbesine sığınarak ders ve telkinlerine devam eder. Şah ise mekanın dokunulmazlığını çiğneyerek askerlerine türbeyi bastırır ve Afganî türlü rezaletlere maruz kalarak Basra yakınlarında sınır dışı edilir. Basra da tedavi gördükten sonra Londra ya gider, İngiliz gazetelerinde ve çıkmasında etkili olduğu haftalık Ziya ü l-hafikayn dergisinde İran Şahı ve İran daki durum aleyhinde yazılar yazmaya başlar. İran daki Şii ulemasına şahı devirmeleri için mektuplar yazar. Şah çeşitli manevralar yaparak Afganî nin gönlünü alıp susturmak ister. Muvaffak olamayınca II Abdulhamid e başvurarak Afganî yi İstanbul a getirtip gözaltında tutmasını ister. Afganî, zaten 1870 li yıllardan itibaren Sultan Abdulhamid e yaklaşmak istemiş, 1880 den önce de mektuplar yazarak İslam Birliği davasını gerçekleştirmek için onunla işbirliği kurmak teklifinde bulunmuştur. Ayrıca Sultan Abdulhamid de Afganî nin şöhretini, tesir ve kabiliyetlerini göz önünde bulundurarak ondan faydalanabileceğini düşünmüştür. Afganî, Londra sefiri Rüstem Paşa aracılığıyla İstanbul a davet edilerek iyi bir şekilde karşılanır ve kendisine ev, at, araba verilerek yüksek bir maaş bağlanır. Saraydan bir kızla evlendirilmek teklifine ise aile sorumluluğunu almanın zor olduğunu bildirerek razı olmamıştır. Afganî, her yerde olduğu gibi İstanbul da da devrin ileri gelen alim ve ediplerinin meclislerine katılarak kısa bir zamanda yeni çevreler edinir. Sultan Abdulhamid in isteği üzerine Sünni-Şii yakınlaşması yolları konusunda bir rapor hazırlayarak sultana sunar. Bu konu ile ilgili diğer İslam ülkelerine mektuplar yazarak İttihad-ı İslam ı kurmanın temellerini atmaya başlar. Kaynaklarda Afganî nin bu konuda yazılmış 600 civarında mektubu olduğu, bu mektuplara ise 200 civarında cevap geldiği bildirilmektedir. Onun Hindistan ve Afganistan a yönelik bu faaliyetleri İngilizleri rahatsız eder ve onların sultana baskı yapması sonucu bu faaliyetler engellenir. Ayrıca Afganî nin Jön Türklerle teması, hakkındaki jurnaller, İran Şahının öldürülmesinde eli olduğu ithamı ve Sultan ı bazı çevrelerin Şiilikle itham edebileceği korkusu sonucunda Sultan onunla olan ilişkilerini azaltır. İran şahının öldürülmesinde parmağı olduğu iddiasıyla İran tarafının Afganî yi ısrarla istemesine rağmen Sultan Abdulhamid onu teslim etmez, ama Nişantaşı nda onun için ayırdığı bir konakta sürekli göz hapsinde tutar. Bu konakta yaşadığı müddette evi adeta bir ziyaretgah olmuş, yenilikçi, meşrutiyeti savunan Türk aydınları ondan etkilenmişlerdir yılının İlkbaharında İstanbul a gelen Afganî, bir bakıma tuzağa düşürülmüş, çok çaba sarf etmesine, bir kaç defa kaçış teşebbüsünde bulunmasına rağmen İstanbul dan ayrılamamış, 9 Mart 1897 yılında çenesinde çıkan bir çıban sonucu vefat etmiştir. Vefat sebebi ile ilgili farklı görüşler vardır ki bunlardan biri de onun zehirlenerek öldürüldüğü doğrultusundadır. AFGANİ NİN İLMİ GÖRÜŞLERİ 5 Şamil, Gurbanov; Cemaleddin Efgani ve Türk Dünyası. Sah. 85.Azerneşr, Bakü,

5 Avrupa nın içte sanayileşme, dışta ise sömürgecilik alanında büyük mesafeler kat ettiği bir zamanda, Afganî düşüncelerini gerçekleştirmek için işe girişir. 6 Avrupa nın kazandığı başarıların çoğunun ilim ve teknolojideki üstünlüğüne bağlı olduğunu anlayan Afganî, Şark ı düştüğü cehaletten ve kötü durumdan kurtarmak için Müslümanların ilme ve kutsal dinlerine sıkı sıkıya sarılmasını tavsiye eder. O, Kelkuta daki Müslüman mektebinde okuyan öğrencilerle yaptığı bir konuşmasında din adamlarının büyük bir gaflet sonucu ilmi ikiye- Müslüman ve Hıristiyan ilmine- bölmesinin ne kadar kötü bir şey olduğundan bahsederek, Onların anlamaları gereken husus budur; insanı şerefli kılan ilim bir halka mensup değil, ona sahiplenenindir. İlmin sahibi alimlerdir. İlim alimlerin bilgileriyle ölçülür ve her bir millet ilmi seviyesi ile ölçülüp meşhurlaşır. İlmi insanlarla değil, insanları ilimleri ile değerlendirip tanımak lazımdır der 7. Afganî, Gazali nin İslam dinini hendesi ve felsefi ilimlere, aynı zamanda tabiat ilimlerine muhalif zanneden şahıs İslam ın cahil ve nadan dostudur. Bu nadan dostun zararı zındıkların ve kafirlerin zararından daha çoktur görüşünü savunarak dini ilimlerle beraber dünyevi ilimlere, özellikle mantık ve felsefeye büyük önem verir, etrafındakilere de bunu telkin eder. Onun fikrince mantık ilmi tefekkürün miyarıdır ve doğru ile yanlış mantığın yardımıyla ayırt edilir. Felsefe ise bütün ilimlerin başarısını umumileştirmekte ve milletin tamamının inkişaf edip gelişmesine yöneltmekte müstesna bir yere sahiptir. O, felsefeyi ideolojik bir silah gibi, milli ve siyasi düşüncenin inkişafında önemli bir vasıta olarak benimser ve Eğer bir millette felsefe yoksa o millet ne kadar alim ve şair yetiştirirse yetiştirsin, orada hiç bir ilim intişar edemez der. Osmanlı Devleti ni ve Mısır lıları göstererek onların 60 yıl öncesinden yeni tipte okullar açmalarına rağmen bu okulların faydasını görmemelerinin sebebini felsefelerinin olmamasına bağlar. O, Eğer bu okullarda felsefe dersleri verilseydi, bu devletler her yıl Avrupa ya eğitim almak için öğrenci göndermezler ve oradan da iyi kötü öğretmenler getirtmezlerdi diyerek dünyadaki yeniliklerin hazmedilmesi ve milli şuurun gelişmesi için felsefenin önemini belirtir. Afganî, bir çok sosyologlar gibi toplumun bütün tabakalarının harmonik bir şekilde gelişmesini ister. Onun bölgüsüne göre cemiyetteki toplumsal tabakalar şunlardır: Alimler, ihtiracılar, hukukçular, insanların ahlakını saflaştıran nasihatçiler, edip ve şairler, sanayiciler, ekinciler ve tacirler. Eğer bir toplumda bu tabakalar mevcut olmazsa, millet en kısa zamanda mahva mahkum olur. Afganî, bu fikirlerini ispatlamak için İslamiyet e tutunarak, kısa bir zamanda İslamiyet in büyük başarılar elde etmesini sırf kendilerine has İslam felsefesi oluşturmalarına bağlar. Afganî, ilimler arasındaki bağın önemli olduğunu vurgulayarak hiç bir ilmin bir birinden bağımsız olarak gelişemeyeceğini ve beşeriyete fayda veremeyeceğini söyler, bu yolla insanları cehaletten ve yabancı sömürgesinden kurtarmanın imkansız olacağını belirtir. AFGANİ NİN DİN VE DİL KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ: DİNİ VAHDET VE DİL BİRLİĞİ Ömrünün tamamını Müslüman halkların özgürlüğü ve birliğine, İslam dünyasının gerileme sebeplerini araştırmaya hasreden Afganî, İslamcılığı savunmanın yanısıra İslam Birliği ile beraber milli birliğe de önem verir. Bütün Müslümanlar, ister Türk olsun, ister Fars, ister Arap, isterse de Hind olsun; gelişmek için bu halklar ilk başta milli köklerine dönmeli, dillerine, 6 Urvetü l-vuska; Cemaleddin Afganî, Muhammed Abduh (çeviren: İbrahim Aydın). sah.623. Mayıs 1987, İstanbul. 7 Şamil Gurbanov, Cemaleddin Efgani ve Türk Dünyası, sah 15, Azerneşr, Bakı

6 dinlerine sarılmalı ve kendilerini tanımalıdırlar. Kendini bilmeden başkası öğrenilemez der. Afganî, bu fikirlerini Hindistan da Fars dilinde yazdığı Milli Birlik Felsefesi ve Dil Birliğinin Gerçek Mahiyeti adlı eserinde de geniş bir şekilde açıklar. Onun bu düşünceleri sonucunda bütün Müslüman dünyasında milli zeminde uyanmalar başlamış, Mısır da Muhammed Abduh, Türkiye de Mehmed Emin Yurdakul, Mehmed Akif, Ziya Gökalp, Azerbaycan da Ali Bey Hüseyinzade, Ahmet Ağaoğlu, Mehmed Emin Resulzade, Hasan Bey Zerdabi, Cafer Cabbarlı, Ahmet Cavad gibi milli değerlerine bağlı aydınlar yetişmiştir. 20. asrın evvellerinde Ahmet Ağaoğlu Panislamizm, Onun Karakteri ve İstikameti adlı makalesinde Afganî den bahsederek, onun Müslüman dünyası kocaman bir cesede benziyor. Bu cesedin başı İstanbul a, kollarının biri Afrika sahillerine, diğeri ise Kırım ve Orenburg dan geçerek Çin e kadar uzanmıştır. Büyük olmasına rağmen bu cesedin hiç bir yeri selamet değildir; her tarafından kan fışkırıyor. Son nefesini vermeden bu cesede müdahele etmek ve onu canlandırmak gerekir ifadesini şöyle izah eder: Müslüman aleminin bu hastalığı her kesi düşündürüyordu ve onlar hastalığın nereden geldiğini öğrenmek için kafa çatlatıyorlardı. Bu meselenin halliyle ilgili şu anda bir birinden farklı üç cereyan vardır: bunlardan birincisi yeni Müslümanlar, ikincisi eski Müslümanlar, üçüncüsü ise orta yolu takip eden Panislamistlerdi. Birinci grup çıkış yolunu kayıtsız şartsız Avrupa yı taklitte görüyordu. İkinci grup ise buna tamamen zıt olarak çıkış yolunu eskiye dönüşte görüyordu. Birinci gruptakiler gelişmiş fikirlere sahip olsalar da milli-psikolojik şartları göz önünde bulundurmuyor ve her şeyi olduğu gibi Avrupa dan nakletmek istiyorlardı. Zamanla bu görüşlerinde haksız oldukları anlaşıldı. Muhafazakarlar ise her türlü yeniliğe karşı çıkarak tek çareyi Kuran-ı Kerim e sarılmakta görürlerdi ki bu da yanlış bir yoldu. Üçüncü gruptakilerin savunduğu Panislamizm akımı ise Afganî ile yaygınlaşmağa başladı. O, devrin taleplerinden ve Kuran-ı Kerim den hareketle ciddi ıstılahlar ileri sürdü. Ahmet Ağaoğlu Panislamizmi şöyle tarif ediyordu: Panislamizm kelime anlamı olarak geriye dönmektir. Bu gerilik daha büyük bir kuvvet ve inamla ileriye doğru hareket etmek içindir. Panislamizmin amacı bir zamanlar Müslümanlara mahsus olan ekonomik, siyasi ve medeni başarıların tekrar onlara geri verilmesidir. Tabii, bu arada Avrupa nın sahip olduğu medeniyetten ve ilimden de faydalanmak gerekir. O, Avrupa medeniyetinden, ilminden uzaklaşmak milli kurtuluşa halel getirir ve halkın mahvına sebep olur 8 der. Afganî milli birliğin oluşması için iki konu üzerinde özellikle durur ki bunlardan birincisi dildir. O, Bir milleti millet edecek başlıca unsurlardan birinin dil olduğunu vurgulayarak, dil birliğini milli birlik olarak nitelendirirdi. Bilim ve eğitim eğer bir halkın ana dilinde olursa, o zaman verimli olur ve daha kolay benimsenir. Ana dilinde olmayan ilim herkesin malı olmaz. Milletten kenarda saadet yoktur, dilsiz millet olamaz. Dil, eğer toplumun bütün tabakaları tarafından anlaşılmıyorsa ve kendi toplumsal görevini yerine getiremiyorsa onu dil olarak adlandırmak olmaz, bir alimin yapması gereken ilk iş kendi ana dilini öğrenmesi, bu dili cilalayıp güzel hale getirmesidir der. Afganî nin dillerin etkileşimi hususundaki görüşü çok ilginçtir. O, Yabancı dillerden gerektiği kadar kelime alınabilir; Ama alınan kelimeler kendi dilimizin kurallarına uydurulmalıdır ki, bu kelimelerin yabancı kelime olduğu anlaşılmasın 9 diyor. Onun bu düşüncelerinin daha sonra Genç Kalemler ve dilde sadeleşme yapan Türk aydınları tarafından gerçekleştiğini görüyoruz. Afganî bu konuda bütün 8 Ahmet, Ağaoğlu; Panislamizm, Onun Karakter. ve İstikametleri. Kaspi Gazetesi, 14, 15, 21, Nisan 1900, No 81, 82, Ahmet, Ağaoğlu; Müslüman Halkları ve Onların Durumu. Kaspi Gazetesi.19 Kasım, 13, 24 Aralık, 1903, No 251, 267,

7 Asya da ceditçilik hareketlerini, Yaş Kalemler, Yeşil Kalemler adıyla dilde sadeleşmeyi ve öze dönüşü başlatan Asya Türklerini de etkilemiştir. Afganî, o devirdeki Müslüman ülkelerini fırtınalı bir denizdeki gemiye benzeterek, Gerçek bir Müslüman, İslam gemisinin kurtuluşu için fedakarlık göstermelidir der ve onların kurtuluşu için ilk olarak kendisi kollarını sıvayarak işe girişir. Ona göre dilden sonra insanları birleştiren ikinci amil dindir. Dil birliği, yani milli birlik, dini birlikten daha sağlıklı ve sabittir. Çünkü bir dil kısa zamanda başka bir dil ile değiştirilemez. Din birliği ise böyle değildir. Tarihe bakarsak, bir dilde konuşan bir milletin bin yıl zarfında dilini değişmeden bir kaç defa dinini değiştirdiğini görebiliriz. Dil, insanlar arasında sadece iletişim aracı olarak değil, milletin sosyal, bilimsel ve siyasi hayatında da önemli bir yere sahiptir. Afganî nin dil ile ilgili düşüncelerine İran kaynaklarında yer verilmez. Ülke ahalisinin yarısından fazlasının Azeri Türkü olmasına rağmen İran da bir tane bile Türkçe okulun olmamasından dolayı bu konudan bahsetmek İran ın bu husustaki politikaları ile uyum göstermez. Afganî, düşünceleriyle bütün Şark a hizmet etse de, onun asıl üzerinde durduğu coğrafya İran dır ve o İran için büyük işler görmüştür. İran lı yazar Tebetebai Seyid Cemaleddin ve Şark ın Uyanması adlı eserinde Seyyid Cemaleddin in İran a ettiği hizmet Nadir Şah ın ve Şah İsmail in İran tarihine ettiği hizmetlerden daha büyüktür ; Afganî nin bu yolda en büyük ve en keskin silahı diğerlerinden farklı olarak sözü idi. O her ne yaptıysa sözleriyle, konuşmalarıyla yaptı. İran İslam İnkılabı Afgan nin mücadelelerinin ürünüdür ve son asırdaki İslam ıslahatçılarının başında Afganî gelmektedir 10 yazar. Afganî nin cemiyeti ıslah ve tedavi etmek için önem verdiği beş husus vardı: Bunlar: Dahili istibdat, cehalet, ilkin İslam dan uzaklaşma, mezhep ayrılığının sona erdirilmesi ve Garp sömürgeciliğine karşı mücadele. Afganî, bu meselelerle ilgili çalışmalarını başarıyla sürdürmek için bütün yolları denemiş, sık sık seferlere çıkmış, partiler kurmuş, gazete ve dergilerde yazılar yazmış, konuşmalar yapmıştır. AFGANİ'NİN EDEBİ GÖRÜŞLERİ Afganî, toplumsal bilincin gelişmesi için edebiyata, dile ve sanata büyük önem vermiştir. O, bu ilimlere halkın ahlakını saflaştıran, milli şuuru uyandıran ve halkın karakterini kuvvetlendiren bir unsur gibi bakmaktadır. Ama edebiyat ve dil alanındaki gelişmelerden memnun kalmayarak, yıllarca dil kaideleri ile uğraşılmasına rağmen halk bir yana dursun, aydınların çoğunun bile bu dili doğru dürüst kullanamadıklarından şikayet eder. ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK VE KARDEŞLİK DÜŞÜNCELERİ Afganî nin, bu sloganında Fransız İhtilalinin etkisi vardır. 19.yy.da Şark ın Avrupa nın ham madde deposuna çevrilmesinden dolayı kullanmıştır. Fransız ihtilali sonucunda ilim kiliseye galip gelmiştir. Afganî, bu sloganı rasgele kullanmıyordu. O, Şark ta da ilmin hokkabaz ulemalara, cahil mollalara, riyakar din adamlarına galip gelmesini istiyordu. Bu slogan aracılığıyla Müslümanların haklarının korunmasını istiyor, doğruluk ve saadetle yönetilen bir cemiyet hayal ediyordu. Yalnız bu hayallerini sosyolojik bir biçimde geliştirmemişti. O dönemde mevcut olan iki esas sosyal görüşten birincisi Marks ın sınıflararası mücadele esnasında oluşabilecek proletar diktaturası, ikincisi ise Emil Durkheim in mefkurecilik görüşü idi. Afganî, az-çok ikinciye, 10 Şamil, Gurbanov; Cemaleddin Efgani ve Türk Dünyası. Sah. 29. Bakü,

8 yani kolektif şuurun gelişmesine meyilli idi. 11 O, halkı seven ve onun dertlerini paylaşan bir hükümdar istiyordu. Hangi şekilde olursa olsun bu yönetimin temeli adil bir yapıda olmalıydı. Afganî İran şahı Nasreddin Şah la, Osmanlı sultanı Abdulhamid le ve Rus çarı Aleksandır la olan görüşlerinde ısrarla meşrutiyete dayalı bir yönetim şeklini tavsiye etmiştir. Bazı araştırmacılar İran alimi Lütfullah Esedabadi ye dayanarak Afganî nin Sultan Abdulhamid le olan görüşmelerinde İttihad-ı İslam ın prensipleri esasına göre kurulacak bir devletten bahsederler. Birleşmesi düşünülen Müslüman ülkelerinin merkezi İstanbul, merkezi hakimiyet organı ise kongre olacak, iki meclisten oluşan bu kongreye her bir Müslüman ülkesi seçim yoluyla iki aday gönderecekti. Müslüman ülkelerine ait bütün meseleler de bu kongrede halledilecek ve kongrenin kararı yasa şeklinde uygulanacaktı. Afganî, her meclis için birer başkanları olmasını, Sultan Abdulhamid ise her iki meclisin bir başkanı olmasını, yani hakimiyetin halifenin elinde olmasını istemiş ve bu konuda aralarında çıkan ihtilaftan dolayı da anlaşamamışlar ve proje yarım kalmıştır. AFGANİ NİN KADINLAR HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ Bu güne kadar Türkiye deki kaynakların hemen hemen hiç birinde karşılaşmadığımız bir husus da Afganî nin kadınlar hakkındaki düşünceleridir. Afganî, çağdaş bir düşünür olarak müslüman memleketlerinde hür düşünceli, sağlam fikirli evlatların yetişmesi için anne olacak kadınların iyi eğitilmesini ve onlara bazı hakların tanınmasını istemiştir. Paris te iken Afganîyle aynı otelde kalmış olan Ahmet Ağaoğlu da onun bu düşüncelerinden etkilenmiştir. O, Azerbaycan a döndükten sonra Azerbaycan toplumunun gelişmesi için kadın haklarının korunmasına, kadına saygı gösterilmesine ve onların eğitimine önem vermiş ve 1901 yılında Tiflis te Rus dilinde İslama göre ve İslamda kadın adıyla yayınladığı kitap kısa bir zamanda Azerbaycan da büyük yankı uyandırmıştır. Ahmet Ağaoğlu nun kitapta kadınlarla ilgili olarak yazdığı bu düşünceleri o dönem için çok yeni şeylerdi ve bunları dile getirmek de büyük cesaret istiyordu. Ahmet Ağaoğlu Fransa da iken yazdığı İran Kadınları adlı makalesinde de aynı problemlere değinmiş, peygamberimizi örnek alarak onun kadınlara verdiği değerden bahsetmiştir. Tiflis te yayınladığı kitapta ise meseleyi daha geniş bir şekilde ele alıyordu. Ona göre Çağdaş bir müslüman kadını serbest ve ileri görüşlü bir anne, düşünceli, bilgili bir zevce olmalıdır ki, yüksek amaçlı, Avrupa medeniyeti ile boy ölçüşebilecek idealist evlatlar yetiştirebilsin 12. Afganî nin kadınlarla ilgili konuşmalarından etkilenen sadece Ahmet Ağaoğlu değildi. Mısır da İmretü ş-şark gazertesini çıkaran İbrahim el- Laklakani, Türkiye de Bir Genç Kıza, Anneciğim, Turan ın Aziz Kızlarına ithaf ettiği Ninni, Ahmet Ağaoğlu na ithaf ettiği Kafkas Kızı, Kızıl Hilal cemiyetinin hemşirelerine ithaf ettiği Hasta Bakıcı Hanımlar, Kibrit Satan Kız, şiirlerinin müellifi Mehmed Emin Yurdakul; Kadın, Aile, Meslek Kadını adlı şiirleriyle kadının okuyarak kocasına ve başkalarına yük olmamak için bir meslek edinmesini tavsiye eden Ziya Gökalp de bu konuda Afganî den etkilenmiştir 13. Türk Teceddüt edebiyatının yaygın konularından biri olan anne temi de bu dönemde kadınlara verilen bu değerin sonucunda ortaya çıkar. Bu durumla Azerbaycan edebiyatında Cafer Cabbarlı, Mikayıl Müşfik vb. şairlerin Anne adlı şiirlerinde, Ali Bey Hüseyinzade nin Şark Kadını ve Şark Kadınlığı başlıklı 11 Age Sah Ağaoğlu, Ahmet; İslam ve Kadın. Kaspi Gazetesi, 11 Aralık F.Abdullah Tansel, Ziya Gökalp Külliyatı1, Şiirler ve Halk Masalları, sah 64,Ankara

9 makalesinde de karşılaşmaktayız 14. Türk edebiyatında Ziya Gökalp, M. E. Yurdakul vb. şairlerin şiirlerinde de anne, onun şefkat, sevgi ve fedakarlıklarının konu edildiği şiirler yazılmıştır. Ziya Gökalp in bu konuda bir masalı dahi vardır. URVETÜ L-VUSKA GAZETESİ VE İÇERİĞİ 1884 yılında Paris te Arapça yayınlanmaya başlayan Urvetü l-vuska gazetesinin yayın kadrosu Cemaleddin Efgani, Muhammed Abduh ve bir tercümandan oluşmaktadır. Gazete sadece 18 ay çıkabilmiş, 16 Ekim 1884 yılında İngilizlerin baskısı sonucu kapatılmıştır. Gazete ismini teşkilatın adından almaktadır.teşkilatın ve gazetenin adı Bakara suresinden alınmıştı ve onun tevhidi hedeflerini gösterirdi. Teşkilat İslam a sarılacak ve sömürgecilere karşı mücadele edecekti. Başlıca amaçları kutsal toprakların İngiliz işgalinden kurtulması idi. Teşkilatta gizli çalışma yolu tercih ediliyordu. İlk İslami basını temsil eden gazetenin her yazısının başında Kuran-ı Kerim den bir ayet-ı kerime yer almaktadır. Gazete, kısa bir süre çıkmasına rağmen uluslararası boyuta sahip olan tek yayındır. Irak tan Mısır a, Şamdan İran a, Afganistan dan Hindistan ve Osmanlı ülkesine kadar bütün müslüman ülkelerine ücretsiz olarak dağıtılıyordu ve uyarıcı mesajlarını İslam halklarına iletiyordu. Gazeteyi teşkilat finanse ediyordu. Urvetü l-vuska çağının Arapça yayınlanan en büyük İslami gazetesi idi. Afganî, Avrupa gazetelerinden Müslüman devletleriyle ilgili haberleri çevirip görüşlerini de belirterek Urvetü l- Vuska da Haberler başlığı altında yayınlıyor, bu yolla da İslam halklarının uyanmasını ve birbirine destek olmasını sağlıyordu. Afganî den etkilenerek Mısır da ilk defa yayın yönetmenliğini Edip İshak ın yaptığı Mısır gazetesi, ardından İshak ve Selim en-nakkaşi nin birlikte yayınladıkları et-ticare, sonra ise Afganî nin öğrencisi İbrahim el-laklakani nin çıkardığı İmretü ş-şark dergisi yayınlanmaya başlar. Afganî nin Urvetü l-vuska da çıkan yazılarının tamamı İbrahim Aydın tarafından Türkçe ye tercüme edilerek aynı adla 1987 yılında Bir Yayınevi nde yayımlanmıştır. Kitapta ilk olarak 7-64 sayfalarını kapsayan bir takdim yazısı yer almaktadır. Bu bölümde İranlı Seyyid Hadi Hüsrevşahi nin 1985 yılında Roma da Afganî nin hayatıyla ve mücadeleleriyle ilgili yazmış olduğu görüşleri yer almaktadır. Taraflı olmakla beraber yazar burada Afganî nin hayatından, İslam dünyasına yaptığı hizmetlerden, amaçlarından Urvetü l-vuska dan, hakkında söylenen iftiralardan bahseder. Daha sonra ise gazete ve gazetenin yayın metodu hakkında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır: Gazete Şark ın zayıflıklarını, müslümanların ihmalkarlığını, manevi hastalıklarını ve hastalık nedenlerini araştırarak çaresini bulmayı amaçlamaktadır. Gazetede İslamiyeti bilmediği halde önyargılara dayanarak peşin hüküm verenlere şiddetli cevaplar verilmektedir. Gazete genel programında bütün halklarla ilişkilerin güçlendirilmesini, insanlar arasında yakınlığın yer etmesini ve ortak çıkarların teyidini hedef alır. Şark halklarının haklarını çiğnemeyen, onlara yapılan baskı ve zulmü kötüleyen sağlıklı siyasetçileri destekler. Gazete ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Abone yöntemi üye olmak isteyen kişinin gazeteye mektupla kendi adresini göndermesi şeklindedir Ali Haydar Bayat, Hüseyinzade Ali Bey, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.1998,sah URVETÜ L-VUSKA; Cemaleddin Afganî, Muhammed Abduh (çeviren: İbrahim Aydın), sah 5. Mayıs

10 Afganî, gazetedeki yazılarında genellikle Mısır meselesinden, Almanya, Avusturya, Rusya, İngiltere ve Fransa nın Mısır konusunda ne gibi çıkarları olduğundan bahsederek bu konuda atağa geçmesi için Osmanlı Devleti ni uyarmaya çalışıyor. Yalnız dergideki yazıların hiç birinde tarih belirtilmemiş, ve daha çok taraflı bilgiler verilmiştir. Ama yine de faydalanabileceğimiz tek kaynak olması bakımından Urvetü l-vuska önemli bir kitaptır. Afganî nin bu yazılarında genel olarak 19. yüz yılın başında sömürgeci devletlerin, özellikle de İngiltere nin gerilemiş, güçten düşmüş Osmanlı Devleti ve diğer Müslüman halkları hakkındaki haris niyet ve siyasetleri anlatılarak onların iç yüzü gösterilmektedir. Gazete sömürülen müslüman halklarının uyanmasına yardımcı olmuştur. Mısır da çıkan Arabi Paşa isyanının Hindistan vb. yerlere yayılmasından korkan İngiliz Hükümeti gazetenin bu ülkelere girmemesi için her türlü yola baş vurmuş, sonunda gazete 16 Ekim 1884 yılında kapatılmıştır. SONUÇ Bir asra damgasını vuran Cemaleddin Afganî, İslami modernizmin öncülerinden olup Müslüman Şark ın Avrupa sömürgesinde ezilip inlememesi için hayatını feda ederek müslüman milletlerinin uyanmasını, zulme ve esarete karşı şuurlu bir şekilde özlerine dönmesini sağlamıştır. Gezgin filozof olarak adlandırılan Afganî, daha sağlığındayken tüm dünyada tanınmış, çok sayıda talebe ve muakkipleri olmuştur. 19. asrın müslüman dünyası için tehlikeler, savaşlar ve hezimetlerle dolu olduğunu gören Afganî, böyle devam ederse, İslam dünyasının temellerinin yıkılacağını ve dünyadaki bütün müslüman milletlerin yok olacağını hissetmiş ve bunu önlemek için çareler düşünmüş, dünyanın dört bir tarafını dolaşarak müslümanları uyandırmaya, onları bu tehlike karşısında uyanık olmaya çağırmıştır. Afganî nin ıslahatlarının temeli dine dayanmakla beraber ilmi ağırlığı da fazladır. Afganî daha çok cehaleti, hurafeleri ve din adamlarının sahtekarlıklarını hedef almış, sultan-ı alem ilimdir düşüncesinden hareketle Şark ın düçar olduğu felaketlerden kurtulması için reformlarını gerçekleştirmeğe başlamıştır. O, milletlerin düştükleri felaketlerden yalnız ilim vasıtasıyla kurtulacaklarına ve bütün başarılarını yalnız ilim vasıtasıyla gerçekleştireceklerine inanır. Afganî, düşüncelerini gerçekleştirmek için her türlü yola baş vurmuştur. Bu özelliğinden dolayı Cemil Meriç onu bir makyavelist olarak nitelendirmiştir 16 Afganî, Slav halklarının başkanı Katkov ile görüşerek ona Hindistan daki Hıristiyan halkların bağımsızlığı uğrunda müslümanlarla beraber mücadele ederek Hıristiyan Hintlileri İngiliz esaretinden kurtarmayı teklif etmiştir 17. Afganî, her ne kadar müslüman halkların bağımsızlığı için mücadele etse de bütün müslüman liderler onu tehlikeli bir düşman ve casus gibi tanımış ve mümkün olduğu kadar onu ülkelerinden uzak tutmaya çalışmışlardır. Özellikle 1896 yılında İran Şahı nın Afganî nin yakın adamlarından biri tarafından öldürülmesinden sonra ona olan şüphe iyice artmıştır. Cemaleddin Afganî nin hayatı ister Batı da, isterse de Doğu da defalarca araştırılmasına rağmen tam olarak açıklığa kavuşmamış, hakkında çok değişik şeyler söylenmiştir. Ama ne denirse densin, koca bir asra damgasını vuran bu şahıs, düşüncelerini gerçekleştirmek için hayatı boyunca tutunacak bir dal, bir destek aramış; İran dan, Hindistan dan, Mısır dan, Rusya dan ve 16 MERİÇ, Cemil; Cemaleddin Afganî Dosyası Umrandan Uygarlığa, Ötüken Yayınları, sah İstanbul

11 Osmanlı ülkesinden defalarca kovulmuş, patlayıcı madde gibi her yerde ondan sakınılmıştır. Amacına ulaşmak için çalmadığı kapı bırakmayan Afganî, coşkunluğu, tutarsızlığı ve pervasızlığı sebebiyle hiç bir yerde tutunamamıştır. Bizi düşündüren şudur ki, hayatının bize göre bu kadar karanlık sayfaları olan bu şahıs nasıl Türk aydınlarını bu kadar çok etkileyebilmiştir? Hem de sadece Osmanlı sahasındaki Türk aydınlarını değil, Asya Türklerini de etkisi altına alan Afganî nin hayatı bazı romanlara da konu olmuştur. Şöyle ki, Amin Malof un Semerkand adlı romanının bir bölümünde de belgelere dayanılarak ondan bahsedilmekte ve onun gönderdiği bir mektup sonucunda İran Şahının katledildiği bildirilmektedir. Afganî, en çok Renan a yazdığı reddiyesi ile şöhret kazanmıştır. Renan ın, İslam felsefesi denilen şey Yunan felsefesinin döküntüsünden başka bir şey olmadığı için kimse bu medeniyetten yararlanmamıştır. İslamiyet ilmin düşmanıdır. İslam medeniyeti de Arapların değil, İslamiyet e mensup olan diğer kavimlerin medeniyetidir diyerek İslamiyet i körü körüne yermesi üzerine Afganî, meşhur reddiyesini yazarak, onun bu tezlerini çürütmüş, daha sonraki görüşlerinde onu İslamiyet konusunda bilgilendirerek, eski düşüncelerinden vazgeçirmiştir. Hatta daha sonraları Renan, Afganî den bahsederek, Bu derviş kılıklı filozofu tanıdıktan sonra karşımda İbn-i Sina, Farabi ve Gazali yi gördüğümü zannediyordum der. Renan ın İslamiyyet ve İlim adlı konuşmasına Afganî den sonra Türkiye den Namık Kemal, Petersburg imamı Ataullah Bayezidov, İbnürreşad Ali Ferruh, Celal Nuri, birer reddiye yazmışlardır. Türk dünyasından Yusuf Akçura nın Üç Tarz-ı Siyaset i, Ali Bey Hüseyinzade nin ona aynı konulu cevbı, Ahmet Ağaoğlu nun Üç Medeniyyet adlı eserleri Afganî nin etkisinde yazılmıştır. Türkiye de, başta Mehmed Emin Yurdakul olmakla Ziya Gökalp, Mehmed Akif vb. Azerbaycan da Ahmet Ağaoğlu, Ali Bey Hüseyinzade, Mehmed Emin Yurdakul, Cafer Cabbarlı, ve isimlerini zikretmediğimiz nice aydınlar Afganî den etkilenmişlerdir. Biz bu yazımızda Afganî nin XIX. yy.da Anadolu veazerbaycan aydınlarına olan etkisinden bahsetmeye çalıştık. Afganî nin Türk, Mısır Azerbaycan, Afganistan ve Hindistanlı aydınlara olan etkisini az çok biliyoruz. Orta Asyalı aydınların da Afganî den etkilenip etkilenmediğini merak ediyoruz. Bu alan başlı başına bir araştırmaya muhtaçtır ve araştırıldığı taktirde bizim için karanlık olan bir takım hususların açığa çıkacağı kanaatindeyiz. KAYNAKÇA AĞAOĞLU, Ahmet; İran Kadınları, Hazar Dergisi, 1990, No 2. AĞAOĞLU, Ahmet; Panislamizm, Onun Karakter ve İstikametleri, Kaspi Gazetesi, 14, 15, 21, Nisan 1900, No 81, 82, 87. AĞAOĞLU, Ahmet; Tercüme-yi Hal-i Acizim. Azerbaycan Cumhuriyeti Elyazmaları Enstitüsü. Arşiv No 21/403. AĞAOĞLU, Ahmet; İslam ve Kadın, Kaspi Gazetesi, 11Aralık AĞAOĞLU, Ahmet; Müslüman Halkları ve Onların Durumu, Kaspi Gazetesi.19 Kasım, 13, 24 Aralık, 1903, No 251, 267, 279. AKİF, Mehmed; Sırat-ı Mustakim, 13 Mayıs, 1326 sayı:90 GURBANOV, Şamil Cemaleddin Efgani ve Türk Dünyası. Bakü, sah. GURBANOV, Şamil; Cemaleddin Efgani, Seçilmiş Eserleri,( Anadan Olmasının 160 illiği Münasibetiyle),Azerneşr, 72 sah. Bakı HÜSEYİNZADE ALİ BEY; Ali Haydar Bayat, AKM. Yayınları, Ankara İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, MEB; Cemaleddin Afganî maddesi. C 3.sah ( I. Goldzıher) İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TDV; Cemaleddin Efgani maddesi.c 10.sah (Hayreddin Karaman) KEDDİE, Nikki; Seyyid Cemaleddin Afganî, Siyasi Hayatı.Bedir yayınları. İstanbul 1997.çev: Alaeddin Yalçınkaya. KEMAL, Namık; Renan Müdafaanamesi, (Haz: Abdurrahman Küçük) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul sah. MALATYALI MUHAMMED Reşad; Cemaleddin Efgani Etrafında Makaleler, 343 sah. İstanbul,

12 MERİÇ, Cemil; Cemaleddin Afganî Dosyası Umrandan Uygarlığa, Ötüken Yayınları, İstanbul sah. TANSEL, FEVZİYE ABDULLAH; Mehmed Emin Yurdakul, Hayatı ve Edebi Şahsiyeti, TDK.Yay. Ankara TANSEL, FEVZİYE ABDULLAH; Ziya Gökalp Külliyatı, C. I. Ankara Şiirleri ve Halk Masalları, C.II. Ankara TÜEKÖNE, Mümtazer; Cemaleddin Afganî. TDV yayınları, Ankara sah. URVETÜ L-VUSKA; Cemaleddin Afganî, Muhammed Abduh (çeviren: İbrahim Aydın) Mayıs 1987, İstanbul. 623 sah. 12

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Koca Mustafa Reşid Paşa

Koca Mustafa Reşid Paşa Osmanlı İmparatorluğu ndaki ilk Mason Locası 1738 de Galata da kurulmuştur. Osmanlı vatandaşı olarak mason olan ilk kişi Yirmisekiz Mehmed Çelebi nin oğlu Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa olmuştur. Osmanlı

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831)

Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Takvim-i Vekayi Gazetesi (1831) Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde 1831 de yayınlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk gazetesidir. Haftalık olarak yayınlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice,

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı Osmanlı Devleti nin en kritik devrinde otuz üç sene hükümdarlık yapmış İkinci Abdülhamid Han için ağır ithamlarda bulunanların sayısı gittikçe azalmakla beraber, yapılan iftiralar ve hakaretlerin kötü

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 1) Ali Rıza Efendi nin 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı nda Asakir-i Milliye Taburu ndaki geçici

Detaylı

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ 11.12.2015 PAKİSTAN DAKİ KUR AN KURSLARIMIZ Derneğimiz Pakistan'ın eğitim alanında tanınmış Süleymaniye ICC

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT June21,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:DİNVEFELSEFE RELIGIONANDPHILOSOPHY (Sufilik,İslâmiyeteGiriş,FârâbiveÇokkültürlülük) (Sufism,IntroductiontoIslam,Farabiand

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASINDA DİNİ AKIMLAR (SEÇMELİ) Ders No : 000040194 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Celal Bayar dan İsmail Efe ye Bir Mektup

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Celal Bayar dan İsmail Efe ye Bir Mektup ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com Yıl VI, Sayı 2, Temmuz 2014 Kültürümüzde Efe, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ. Neslihan Erkan

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ. Neslihan Erkan İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Neslihan Erkan İlan-ı Hürriyet II. Meşrutiyet, 1878 de askıya alınan Kanun-i Esasi nin yeniden yürürlüğe girmesiyle 23 Temmuz 1908 de başladı. Osmanlı coğrafyasında yeniden meşruti

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Savaşın başından bu yana yedinci hac dönemi yaklaşırken hac ibadetini yerine getirmeyi çok isteyen, farklı şehirlerde yaşayan üç Suriyelinin hikayesi.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 1.5 EKONOMİK DURUM 1.5. Ekonomik Durum Arabistan ın ekonomik hayatı tabiat şartlarına, kabilelerin yaşayış tarzlarına bağlı olarak genellikle;

Detaylı

Taliban Sözcüsü: Her ülke ile meşru yoldan diplomasi geliştiriyoruz

Taliban Sözcüsü: Her ülke ile meşru yoldan diplomasi geliştiriyoruz Taliban Sözcüsü: Her ülke ile meşru yoldan diplomasi geliştiriyoruz Gerçekleştirilen röportajda, Taliban'ın diplomasi anlayışına, ülkede artan askeri hareketliliğe ve barış görüşmeleriyle ilgili iddialara

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Konular *Emeviler Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum. Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Kaynaklar *İrfan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

I.Dьnya Savaюэ nda, savaюэn uzamasэna ve Эngilizlerin Orta Doрu projelerinin aksamasэna sebep olan cephe aюaрэdakilerden hangisidir?

I.Dьnya Savaюэ nda, savaюэn uzamasэna ve Эngilizlerin Orta Doрu projelerinin aksamasэna sebep olan cephe aюaрэdakilerden hangisidir? 1 ) Siyaset ve yцnetim bilimleri aзэsэndan her toplum yцnetenler ve yцnetilenler olarak tasnife tabi tutulabilir. Buna gцre Osmanlэ Devletinde yцnetenler sэnэfэna ne ad verilirdi? Askerо Molla Reaya Mьderris

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...9 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...38 3 2. BÖLÜM ÖNCÜLER Necip Fazıl Kısakürek ve

Detaylı

Taliban Esaretinden İslam a

Taliban Esaretinden İslam a Taliban Esaretinden İslam a 1958 doğumlu İngiliz gazeteci ve savaş muhabiri Yvonne Ridley, İslam a giriş serüvenini şöyle anlatıyor: Eylül 2001 de, yani Birleşik Devletler e yapılan terörist saldırıdan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

SOSYOLOJİSİ (İLH2008)

SOSYOLOJİSİ (İLH2008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DİN SOSYOLOJİSİ (İLH2008) KISA ÖZET-2013

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Siyasi Tarihinde Muhalefet Hareketleri II. Ders No : 8110020027 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nuri ADIGÜZEL Doğum Tarihi: YAHYALI 13 MART 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

Dunkirk'ün gerçek tarihi

Dunkirk'ün gerçek tarihi Dunkirk'ün gerçek tarihi Tüm zamanların ilk on savaş filmleri arasında gösterilen Dunkirk'te, savaşın gerçek kahramanları gözardı mı edildi? 17.08.2017 / 13:25 Hindistanlı askerlerin yardımı olmasaydı,

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

Mehmet Akif Ersoy ve Çağdaş Bilim Mısraları Videosu Pazartesi, 29 Haziran :54 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :12

Mehmet Akif Ersoy ve Çağdaş Bilim Mısraları Videosu Pazartesi, 29 Haziran :54 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :12 TÜRK EDEBİYATINDAN ŞİİRLER Mehmet Akif Ersoy ve Çağdaş Bilim Mısraları Videosu Mehmet Akif Ersoy ve Çağdaş Bilim Mısraları MEHMET AKİF VE ÇAĞDAŞ BİLİM Bilim, hayat ve kainatın uyduğu kanunları araştırıp

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ABİDİN DİNO 1913-1993

ABİDİN DİNO 1913-1993 ABİDİN DİNO 1913-1993 Abidin Dino 23 Mart 1913,İstanbul`da doğdu. Ressam, karikatürist, yazar, film yönetmeni. Çok yönlü bir kültür adamı olan Abidin Dino, çağdaş Türk resminin öncülerindendir. 1933 yılında

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya 80 Dinlerin Buluşma Noktası Antakya 81 82 Bu ay sizlere Anadolu nun en güzel yerlerinden biri olan Antakya yı tanıtacağız. Antakya Hatay ilimizin şehir merkezi. Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların amaçları; Laik ve çağdaş bir eğitim ile bilimsel eğitimi gerçekleştirebilmek Osmanlı Devleti nde yaşanan ikiliklere

Detaylı

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN 2 Halide Edib Adıvar ın Can Yayınları ndaki diğer kitapları: Sinekli Bakkal, 2007 Ateşten Gömlek, 2007 Handan, 2007 Mor Salkımlı Ev, 2007 Türk ün Ateşle İmtihanı,

Detaylı

AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Belgesel Yayıncılık, Devr- i Alem Belgesel Programı ve Avrasya Gazete Radyo Televizyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Kafiristan nasıl Nuristan oldu?

Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Afganistan'ın doğusunda Nuristan olarak anılan bölgenin Kafiristan geçmişi ve İslam diniyle tanışmasının hikayesi hayli ilginç. 10.07.2017 / 13:21 Hindikuş Dağları'nın güneydoğusunda

Detaylı