TÜRKİYE DE DEĞİŞİM SEMPOZYUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE DEĞİŞİM SEMPOZYUMU"

Transkript

1 6-9 ARALIK 2010 Ösyf GAZİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. EROL GÜNGÖR ÜN ANISINA Sosyal-Kültürel-Siyasal-Ekonomik-Dinsel Açıdan TÜRKİYE DE DEĞİŞİM SEMPOZYUMU GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Ankara

2 Redaksiyon Kurulu Prof. Dr. M. Çağatay ÖZDEMİR Prof. Dr. Galip YÜKSEL Yrd. Doç. Dr. Halûk ÜNSAL Arş. Gör. S erkan KOŞAR Arş. Gör. Emel TÜZEL Arş. Gör. Subhan EKŞİOGLU Türkçe Düzelti Yrd. Doç. Dr. Yusuf DOĞAN Arş. Gör. Başak UYSAL Arş. Gör. Ersoy TOPUZKANAMIŞ Teknik Destek Uzman Emel YİĞİTTÜRK EKİYOR Kapak Tasarım Zeynep ACUN GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T eknikokullar/ ANKARA Tel : Fax : ISBN: Baskı Sayısı: 1000 Adet Baskı: Hazar Reklam Matbaa Ltd. Şti. Kazım Karabekir Cad. No: 7 İskitler Altındağ/ANKARA Tel: /07

3 V İÇİNDEKİLER Açılış Konuşmaları...1 Prof. Dr. Rıza AYHAN (Gazi Üniversitesi Rektörü)... 3 Prof. Dr. M. Çağatay ÖZDEMİR (Düzenleme Kurulu Başkanı)...7 Doç. Dr. Ersin ÖZARSLAN, (Prof. Dr. Erol GÜNGÖR ( )) I. OTURUM (Bilim Adamı Prof. Dr. Erol GÜNGÖR) Bireyin ve Toplumun Yaşamında M anevi Yaşamın Yeri ve İşlevi Prof. Dr. Doğan CÜ CELO Ğ LU...37 Aynı Mahalleden Olmak Prof. Dr. Haşan BACANLI, Gazi Üniversitesi M illetin Organik Aydını -E ro l Güngör ü Örnek Alarak ve O nun Hatırasına - Prof. Dr. Erol GÖKA, Selçuk Üniversitesi P ro f Dr. Erol Güngör ün Bilimsel Çalışma Çizgisi Prof. Dr. Galip YÜ KSEL, Gazi Üniversitesi...75 II. OTURUM (Düşünce Adamı Prof. Dr. Erol GÜNGÖR)...99 Erol G üngör ün Tarih Anlayışı Prof. Dr. Mehmet ÖZ, Hacettepe Üniversitesi Erol Güngör ün Modernleşmeye Bakışı ve Modernleşme Bağlamında Oluşturduğu Aydın Tipolojisi Prof. Dr. Suna BAŞAK, Gazi Üniversitesi Erol Güngör ün Batılılaşma ve Değişime Bakışı Doç. Dr. Cahit GELEKÇİ, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Değişme ve Modernleşme Bağlamında Erol Güngör ün M illiyetçiliğe Bakışı Dr. Fahri ATASOY, Kültür ve Turizm Bakanlığı

4 VI III. OTURUM (Prof. Dr. Erol GÜNGÖR ün Düşünce Eserleri, Çevirileri ve Makaleleri) Üslubun Şahsiyet Bulduğu Bir Münevver: E rol Güngör Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ, Muğla Üniversitesi E rol G üngör ün Sosyolojisinde Sosyal Bütünleşme Doç. Dr. Hayati BEŞİRLİ, Gazi Üniversitesi Erol G üngör ün Kelam î Sahada Estetik Yapı Organizasyonu Adlı Eseri Üzerine Yrd. Doç. Dr. Serdar SAĞLAM, Hacettepe Üniversitesi IV. OTURUM (Türkiye de Sosyal Değişimin Göstergeleri ve Yönelimi) N asıl B ir Kamusal Sosyal Bilim Prof. Dr. Nilgün ÇELEBİ, Ankara Üniversitesi (Emekli) Türk Düşünce Dünyasının Farklı Yönelimlerine D ar Bakmamak Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI, Ankara Üniversitesi K ent - Köy Bağlamında Türk İnsanının Yeni Değerleri Prof. Dr. Ercan TATLIDİL, Ege Üniversitesi Erol Güngör ü Anarken Avni ÖZGÜREL, Gazeteci - Yazar V. OTURUM (Türkiye de Ekonomik Değişimin Göstergeleri ve Yönelimi) Türk M odernleşmesi ve İktisadi Zihniyet ( ) Doç. Dr. Abdülkadir İLGEN, Bilecik Üniversitesi Türkiye de Modernleşme ve Demokratikleşmenin Bir İz Düşümü Olarak Yeni Orta S ın ıf Doç. Dr. Tevfık ERDEM, Gazi Üniversitesi İktisadi Gelişmenin Kültürel Dinamikleri Yrd. Doç. Dr. Erdinç YAZICI, Gazi Üniversitesi İktisadi Kalkınmanın Siyasal Sosyo-Kiiltiirel Temelleri ve Erol Güngör Yrd. Doç. Dr. Halil MUTİOGLU, Adnan Menderes Üniversitesi

5 vii VI. OTURUM (Türkiye de Siyasal Değişimin Göstergeleri ve Yönelim i) Bir Düşünür Olarak Erol Güngör ün Dünyası Prof. Dr. Vedat BİLGİN, Gazi Üniversitesi lar Kemalizminin Bir Örneği Olarak; O rd Prof. Dr. Mustafa Hayrullah D ik er in Gazi İnkılâbının Psikolocisi (1933) Kitabı Doç. Dr. Mehmet ÖZDEN, Hacettepe Üniversitesi İslam, Dem okrasi ve Siyaset Doç. Dr. Yıldız AKPOLAT, Atatürk Üniversitesi Ulus - Devletlerin Krizi ve Geleceği Yrd. Doç. Dr. Durmuş HOCAOĞLU, Marmara Üniversitesi VII. OTURUM (Türkiye de Kültürel Değişimin Göstergeleri ve Yönelim i) M odernlikle Yüzleşme / Erol Güngör Prof. Dr. Naci BOSTANCI, Gazi Üniversitesi Tek Partili Sistemden Çok Partili - Demokratik Sisteme Geçişi Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Deneme Prof. Dr. H. Bayram KAÇMAZOGLU, İnönü Üniversitesi Cumhuriyet Döneminde Düşünce ve K ültür Hayatı (1918 den 1938 e) Dr. Necmettin TURİNAY, Yazar Kültürel Değişme Sürecimizde Kimlik Algısı Yrd. Doç. Dr. Nuray KARACA, Atatürk Üniversitesi V III. OTURUM (Türkiye de Dinsel Değişimin Göstergeleri ve Yönelimi) Din - Siyaset İlişkisi Bağlamında Türkiye de İslam ı Yeniden Düşünmek Prof. Dr. Haşan ONAT, Ankara Üniversitesi Türkiye de Devlet Din İlişkileri Prof. Dr. İştar GÖZAYDIN, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Hayatta Tasavvufun Yeri Prof. Dr. Mustafa KARA, Uludağ Üniversitesi Türkiye de Dinsel Değişimin Aktörleri: Katı Laikçiler mi Katı (Radikal) M uhafazakarlar mı Yoksa Yenilikçi (Modernist) İslamcılar mı? Prof. Dr. Sönmez KUTLU, Ankara Üniversitesi

6 257 TÜRK MODERNLEŞM ESİ VE İKTİSADİ ZİHNİYET ( )* Doç. Dr. Abdulkadir İLGEN** Adidir mûcib-i salah-ı cihân; cihan bir bağdır divan devlet; devletin nâzımı şeriattır; şeriatta hâris olamaz illâ melik; melik zapteylemez illâ leşker; leşker cem edemez illâ mal; malı cem eyleyen reâyâdır; reâyâyı kul eder padişah-ı âleme adi (Öz, 2009, s. 60). Kınalızâde Ali Efendi Sen aramıza şahsî tecrübe denen şeyi getirdin 1 GİRİŞ Türk modernleşmesinde Tanzimat ve sonraki yıllarda görülen en önemli değişimlerden biri, dikkatlerin önemli ölçüde dünyaya -eşya, çevre ve zamançevrilmesinde yaşanmıştır. Gerçi geleneksel Osmanlı toplumunda Ma/ canın yongasıdır/ şeklinde ifadesini bulan zihniyet yapısı, bunu her ne kadar bir realite olarak davranışlara yansıtsa bile, henüz tüm toplum katlarında benimsenen bir değer haline getirememişti. Tanzimat sonrası meydana gelen değişmelerden ilki, belki de en önemlisi, dünyaya karşı duyulan ilgi'nin, zihniyet (davranış) hâlinden değer (norm) haline geçirilmesidir. Buna dair ilk örnekler edebiyatımızda rahatlıkla görülebilir2. Türk cemiyetinde daha sonra ortaya çıkan Batıcılık, Türkçülük ve İslamcılık gibi fikir akımlarının tamamı, bir değer olarak dünyaya karşı duyulan ilgiyi *Bu çalışma, küçük bir Anadolu kasabasında başlattığı mesleki iş kariyerini, genç yaşında, profesyonel ve örnek bir çizgiye taşıyan İpek AŞ. Yönetim Kurulu Başkam güzel insan, sevgili arkadaşım Mete Eripek'e ithaf edilmiştir. ** Bilecik Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü. 1 Bir Rus Şairinin, Büyük Pctro nun ölümü üzerine yazılan bir mersiyeden. (Zikreden, Tanpınar, 1977, s. 130). 3 Tanzimat sonrasında gazel ve minyatür estetiğinden, geniş ve canlı tabiata doğru bir çıkış bu devrin en önemli yeniliklerinden biridir. (Bkz. Tanpınar, 1977, s. 273). Türkiye de Değişim Sempozyumu

7 258 meşrulaştıracak bir yığın argüman geliştirmekte oldukça başarılı sayılabilir. Gerek geleneksel gerekse modern damardan beslenen bütün fikir hareketlerinin birleştiği temel noktalardan biri, aynen Batı'da olduğu gibi, kendi memleketimizde de ileri, müreffeh, kalkınmış güçlü bir devlet yaratmaktı. Bu dönemde uhrevi olandan dünyevi olana doğru evrilen bir zihniyet dönüşümü, Batı yla temas hâlindeki münevver tabakada güçlü bir şekilde kendini hissettirmeye başlar. Dünyaya yönelişin, ya da dünyayı daha müreffeh kılmanın araçları konusunda görülen ayrılıklar meselenin özünü değiştirmez1. Burada, toplum ya da ülke kavramından ziyade, özellikle devlet kavramının altını özenle çizmek gerekiyor. Çünkü ne de olsa cihan bağının duvarı devlet 'tir. Dünyaya karşı duyulan ilginin meşruiyetine dair zihniyet değişmesi; bu isteğin nasıl gerçekleştirileceği, ya da bunun yapılabilmesi için hangi kaldıraç ya da dinamiklerin kullanılacağı konusunda hiçbir zihni değişme getirmemiştir. Hatta denebilir ki merkezî-modem devletin güçlenmesine paralel olarak, merkezî devlet geleneği katlanarak artmıştır. Türk modemistleri, ülkedeki ekonomik ve siyasal değişmeleri, sivil ve özerk alanları tetikleyerek harekete geçirmek ve buradan yola çıkarak hem toplumu, heırı de devleti dönüştürmek yolundan ziyade, yukarıdan aşağıya doğru ve her seferinde sivil alanı gittikçe daraltan merkezî devlet geleneğini öne çıkartmışlardır. Türk modernleşmesinin en temel karakteristiklerinden biri, önceden de yapıldığı gibi, her şeyin devlet eliyle yapılma isteğidir. Modemiteyle birlikte gücünü her geçen gün biraz daha arttıran merkezî-güçlü devlet, kendisinden başka hiç kimseye 'otonomözerk' bir alan bırakmamıştır. Zihniyetin Oturduğu Yapısal Bütünlük On dokuz ve yirminci yüzyıl Türk reformistleriyle daha öncekilerde görülen devleti kurtarmak fikri, basit ve tek yanlı bir gerekçeden ziyade, Türk toplumunun neredeyse biyolojik genetiğine işlemiş çok asli bir damardan kaynaklanmaktadır. Başka bir çalışmamızda (İlgen, 2009, s ) Türk merkezî devlet fikrinin Osmanlı devrine dair tarihî köklerine temas edilmişti. Fakat hemen belirtmek gerekir Ziya Paşa nın Efkâr-ı Firenge tebaiyyet yeni çıktı mısraında bir tenakuz gibi görünen ifadeler bile, işin esasından ziyade; şekle, usûle ve bu maksada ulaşılmada hangi araçların kullanılacağına dair tereddütlerin bir belirtisi olarak ortaya çıkar. Ziya Paşa da diğerleri gibi yeniliğin tarailarıdır. Ona göre hayatın her ihtiyacına cevap veren, 1250 sene işlenmiş büyiik bir kaynak dururken, Garp tan kanun tercümesi gülünç ve lüzumsuz, hatta cemiyette yaratacağı ikilik dolayısıyla tehlikelidir (Tanpınar, 1977, s. 229). Prof. Dr. Erol Güngör'ün Anısına

8 259 ki, bu durum sadece Osmanlı devirleriyle sınırlı değildir. Ondan çok daha evvel, İslamlık öncesi Türk devlet geleneğinde de, devlet ve devlet başkanının ilahı köklerine dair kozmolojik4 ve dinî argümanlarla desteklenmiş kadim bir gelenek vardır5. Eski Türk inancında hükümdar olabilmek için (I) tanrının yarlık vermesi, (II) onu iyi talih ile donatması ve (III) insanların bir kısmet payı, yani tanrının kendisine verdiği w/rtg lere sahip olması gerekir (Ögel, 2001, s. 574). Kağan, budunun acunsalının merkezî olduğundan, doğum ve kıtlık ve bolluk, utku ve yenilgi hep ondan sorulur. (Divitçioğlu, 20005, s. 88). Zaten devlet denen mekanizma da (I) halkın hakkı ve payı (ülüş) ki bu töredir, (II) hizmet edenlere, üleşilen (üle-) dağıtılan gümüş üzerinde yükselir (Ögel, 2001, s. 604). Dolayısıyla; Türk toplumunda kurlaşma iki kutuplu olup bir yanda Kağan ve etrafında kümelenen boy beyleri ve alp savaşçılardan (Tonyukuk gibi) oluşan buyuran zümre; öbür yanda, geriye kalan halkın temsil edildiği buyurulan zümre vardır. (Divitçioğlu: 2005, s. 85). Türk-Moğol geleneğine göre anda veya ritüel yeminle gerçekleşen nöker/kafadar yoldaşlık kurumu (İnalcık, 2009, s. 11), kuruluş devri Osmanlı geleneğinde aynen devam ederek sadece kan bağının belirlediği bir ilişki yerine, savaşçı önder ile takipçileri arasında oluşan daha farklı bir ilişkiye imkân sağlamıştır (Kılıçbay, 1982, s. 250). Bu ilişki, köklerini eski Türk toplum ve devlet geleneğinden alan, İslami Devirde ise ana omurgayı koruyarak daha farklı bir şekle istihale eden kutsal devlet telakkisinin devamından başka bir şey değildir. En tepede kut sahibi bir hükümdar, onun etrafında hizmet eden kapıkııllarmdan oluşan yönetici zümre ve en nihayet yönetilen reâya. Klasik Osmanlı sisteminin temelini oluşturan ve Kınalızâde de en yalın ifadesini bulan bu formülasyon; 1830 dan sonra, padişah memurla olur, memur hâzineyle olur, hazine reayayla olur, reaya adaletle olur, adalet kanunla olur! (Tahir, 1992, s ) şeklinde yeni bir forma kavuşur. Yeni devirle birlikte kapıkııllnğıımı, memuriyete tahvil eden sistem, işin öz ve esasından ziyade, şekle dair bir değişikliğe giderek modern devrin merkezî devletini yeniden inşa sürecine koyulur. Böylece kulun yerini aylıklı ordu, şeriatın yerini memur ve Babıâli alır. ' Türk tipi modernleşme tecrübesinde, klasik devrin en temel dinamiklerinden biri 1 Bu konuda daha detaylı bilgi için bkz. (Esin, 1980, s ). 'Kitabelerde " Türk budunu: illediği ilini, elinden çıkarmış! Kağanladığı kağanını, kaybediverm iş!..." Bu iradelerden anlaşıldığı üzere, İl i, yani devleti, kağanlık tamamlıyordu. Kağanlık ise G ök ün, yani Gök Tanrı nın kendisi adına tayin ettiği bir temsilcisi idi. Bkz. Ögel, (2001: 436; ) ; Divitçioğlu, (2005. s ). Türkiye de Değişim Sempozyumu

9 260 olan devlet ve ona bağlı yönetici sınıfın etkisi azalmaz, bilakis modem devletin yapısı gereği m em ur/kapıkulu sayısında ciddi bir artış olur. Tam da burada, klasik devrin temel üretim aracı olan toprağın soyut m ülkiyetr ile devletten bağım sız olarak, bu artığa el koyan özerk bir sınıfın olup olm adığı sorusuna verilecek cevap, Türk toplumunu Batılı toplumlardan ayıran en temel fark olarak karşımıza çıkar. Buna göre toplumsal artığa el koyan sınıf, Batı da olduğu gibi özerk feodaller değil, klasik devirde kapıkulları, m odem devirde ise sivil-asker bürokrasidir. Merkezî devlet kendi dışında, daha baştan, bağım sız mülkiyet ve halk örgütlerinin meydana gelmesini önleyerek sermaye biriktirmeye yönelik normal piyasa davranışları yerine, devlet üzerinden rant devşirmeye yönelik bildik davranışların önünü açmıştır. Bunun doğrudan ve dolaylı sonuçlarından biri ve en önemlisi, yetenekleri, piyasaya dönük alanlarda geliştirme yerine, devlet kapısında ikbal arama ve toplumsal artığa devlet üzerinden el koyma şeklinde bir davranış/zihniyete yöneltmiştir6. Türkçemize göze girm e, göze gelme ve gözden düşme şeklinde giren deyimlerin ifade ettiği anlam da bunun arkasındaki asırlık zihnî ve kültürel arka planı göstermesi bakımından son derece önemlidir. Bu deyimlerde, kapılanmanın neredeyse toplumun genetiğine işlemiş, kendiliğinden ve insiyaki bir davranış kalıbı hâlinde bütün toplum kademelerine sirayet ettiği açıkça görülebilir. Rastgele ihdas edilm ediği açıkça belli olan Babıâli kavramı, burada özel bir anlam ve zihniyet koduna atıfla, kapılanmanın nihai noktasının devlet olduğuna işaret eder. Klasik Zihniyette Tereddüt ve Arayışlar Tanzimat Fermam m izleyen dönemde efkârı um um iye olmasa bile, hassasiyeti umumiyeye hâkim olan hava, bütün unsurlarıyla eskiydi. Eski, yürüyen hayat karşısında son sözünü söylemesine rağmen, cemiyetin içinde, ruhlarda çok derin surette hâkim di. Bütün hayat onunla doluydu. Canlı bir terkip olmayı çoktan bırakmış, fakat dağınık eczası, ayak bağları şeklinde her adıma engel oluyordu. (Tanpınar, 1985, s. 71). ''Meselâ, Osmanh da özellikle XV. asırda zenginleşen bir tüccar çoktu. Ne var ki zengin tüccar bile toprağın kontrolünü elinde tutan yönetici sınıfla mukayese edilememektedir lerde bir sancak beyinin yıllık geliri Ducat altını iken, Bursa nın en zengin sarraf ve tüccarı, nadiren Ducat altına sahiptir. Bkz. (Ortaylı, 2000, s. 98). Mehmet Genç de aynı olguya işaret eder. Devletin, uzun vadede meşrû kabul ettiği kâr haddinin yüzde 10 u aşmadığı bir düzende, esnafın sermaye birikimi sağlamak konusunda oldukça zayıf bir konumda bulunacağı aşikârdır. Bkz. (Genç, 2000, s. 302). Prof. Dr. Erol Güngör ün Anısına

10 261 Arkasında nesilden nesle değişen, hayatı ve insanı her an yeniden keşfe çalışan, büyük kökleri durmadan yoklayan, şüphesi imanı kadar yaratıcı bir kültürün yokluğu, şekillerin ve prensiplerin bir defa için ve geniş olarak kabul edilmiş olması, çoktan yıpranmış, yarı tasavvufî bir lügatin ve hayatla ilgisini kesmiş olmakla övünen bir duruşun - rindlik- mutlak hâkimiyeti, ve um um i şeklinde hayatın hep aynı mihverlerin etrafında dönüp durması. Müslüman şark medeniyetinde insan değişmez, canlılığını kaybeden değerlerin etrafında yavaş yavaş ufalır. Tanzimatın büyüklüğü burada, bu çemberi yıkmaktadır-, kendisini arayan diyemesek bile, kendisinden memnun olmayan ve değişmek isteyen insanın hamlelerini daim a aynı boşluklara, mücadeleden vazgeçmiş, yorgun ve kötümser bir hikmetle duanın hemen yanı başında uçurumlarını açan küçük hazcdığa ve hayatı çok dışarıdan temâşaya çıkartıyordu. (Tanpınar, 1985, s. 78). Buna rağmen ilk defa bu dönemle birlikte, ananenin dışında, ferdin bizatihi ete kemiğe bürünmüş hâldeki görünümlerini keşfe çıkan bir arayış ve kendini hissettirme ihtiyacı fark edilmeye başlar. Tanpınar (1985, s. 80), İzzet M olla mn Keşan yolculuğu esnasında arabasının aynasında kendisini görme ve tasvir etmesini, herhangi bir buluştan çok daha ileri, bütün bir sembol olarak nitelendirir. Yeni hayat aslında ferdin ve tabiatın keşfi, en azından bunun denenmesi, ya da ananeden kopmaya başlanmasından başka bir şey değildir. Eski ile yeninin çoğu kez yan yana, bazen de karşı karşıya geldiği ve el yordamıyla yönünü belirlemeye çalıştığı dual bir âlemin ortasında, on altıncı yüzyılın saatinde yaşadığına şüphe duyulmayan geniş halk yığınları bir yana bırakılırsa münevver tabakanın bir geçiş devrinin tereddütlerini yaşadığı muhakkaktır. Aslında yeni hayatın imkân ve zaruretleri, daha bildik bir deyimle meydan okumaları karşısında, sadece geniş halk yığınları ve esnaf zümreleri değil, aynı zamanda münevver tabakanın da kafası net değildir. Zihni vuzuha ulaşamayan münevverin kafası, adeta eski ve yeninin -hangi yeni- mücadele sahası gibidir. Bu durum sebepsiz de değildir. Y ıkılm ış medrese, darmadağın olmuş iktisadi hayat, kapılarını ardına kadar açmış gümrükler ve muhafazası gittikçe güçleşen hudutlar; devrin devlet ricali ve münevver tabakasına derin bir düşünme fırsatı tanımaz. Fakat asıl sebep çok daha derinlerde, kadim yapının her tarafa dal budak salmış zihniyet şeklindedir. Türkiye de Değişim Sempozyumu

11 Merkezî değerin en etkili -ve büyük bir istekle peşinden koşulantoplumsal kaldıracın siyasal iktidar olduğu bir toplum -siyasal iktidarın ekonomiyi, sadece devletin piyasa mekanizmasını denetim altında tutması yoluyla doğrudan değil fakat, aynı zamanda, işlenebilir toprakların çok büyük bir bölüm ünün devlet denetimi altında bulunduğu bir sistem düşünün. Batılı kapitalist toplumlarda olduğunun aksine statünün gelirin ilk belirleyicisi olduğu, prebendal ödüllerin zenginliğin ana kaynaklarından biri olduğu ancak, bu tip bir zenginliğin sadece devletin tanıması halinde meşru olduğu bir toplum düşünün. Böyle bir toplumda özel mülkiyeti kabalaştıracak tüzel kişilik gibi mekanizmalar son derece sınırlıdır; hukuk, piyasa ilişkilerinin yardım cısı olarak değil, esasta ceza hukukundan çıkarak gelişmiştir; memurlar olağanüstü yüksek ücret almaktadırlar ama yaşamları boyunca elde ettikleri kazanımlar ölümlerinden sonra müsadere edilmektedir. (Mardin, 1992a, s. 198). Bir iki küçük istisna dışında, ne norm/değer dünyasında, ne de reel/zihniyet dünyasında yeni yi tam olarak benimsemiş ciddi bir yönelişe rastlanmaz. Bu devirde sadece Sadık Rıfat Paşanın yazılarında, devlet-fert ayrımı yanında, birey temeline göre örgütlenmiş firmalar kurulması ve hatta gerektiği hâllerde yatırım amaçlı yabancı sermayenin ülkeye girişine izin verilmesi gereğine dair kuvvetli ibareler vardır (Sayar, 1986, s ). Vakıa Avrupa devletlerinin memalikinde ebniye-i cesime ve büyük fabrikalar mevcut ise de müddet-i mcdide zarfında refte refte viicude gelmiş şeyler olduğundan başka, ekserisi devlet hâzinesinden yapılmış şeyler olmayıp aksiyon denilen esham-ı müştereke ile zi-kudret teb a ve tüccar hisseleriyle icad olunmuş ve olmakta olduğuna nazaran devlet-i aliyyenin kudret-i mâliyesi mertebe-i kemale gelinceye kadar pek icab etmedikçe teceddüdat ve tağyirat-ı ebniye-i miriyeye beyhude sarf-ı nukud olmayıp ve fakat imar-ı şehr için eshab-ı kudretten hane ve sahilhane ve fabrika ve sair gibi ebniye inşası dahi teb aya çok görülmeyip diledikleri vüs at ve ziynette kârgir ve ahşap ve her ne gûna şey yaptırmak isterlerse inşasına ruhsat ita ve belki teşvikat-ı lâzime ifa oluna (Zikreden, Mardin, 1990, s ). Bu ifadelerde Paşa, Avrupa dan da örnekler vererek her ne kadar özel sektörün ruhsat ve teşviklerle önünün açılmasını savunsa bile, devlet-i aliyyenin kudret-i mâliyesi mertehe-i kemale gelinceye kadar ' ibaresiyle, devletin bu sahadaki Prof. Dr. Erol Güngör ün Anısına

12 263 öncü rolüne işaret etmekten de kendini alamaz. Çok erken bir devrin ürünü olan bu görüşlerden daha ilerisini beklemek biraz da safdillik olur. Zira Klasik Osm anlı zihniyetinin temelini oluşturan devlet eksenli ekonomik bir dünyadan, onun tam zıddı bir eksende, birey ve sivil toplum un temsil ettiği serbest rekabete dayalı ekonomik bir dünya ve onun bütün gereklerini içeren aksi bir evrene intikal; bilinen bütün değer ve davranış tarzlarının reddine bağlı olduğu için, o kadar da kolay değildir. Gerçi Tanzimat7, m irî topraklarda ferdî tasarrufu kabul etmiş8, özel mülkiyete ' güvence getirmişti, ama hâla dâhili gümrükler yürürlükteydi. Ayrıca özel mülkiyete getirilen güvenceyi, yani müsaderenin kaldırılmasını, piyasa güçlerine getirilen bir imtiyazdan ziyade, ayan ve yüksek rütbeli devlet bürokrasisinin çıkarlarını koruyan bir düzenleme olarak görmek gerekir. (Küçükömer, 1994, s.55). Kaldı ki bu düzenleme de nihayetinde, altyapının zorlamasıyla değil, devletten beslenen1ve yapısı gereği bir sınıf mahiyetini haiz olmayan zümrenin, aynı şekilde devletten devşirdikleri artık değeri, yasayla güvenceye alma teşebbüsünden başka bir şey değildir. İyi dikkat edilirse burada da merkezî devlet ve devlet imkânları üzerinden çıkar sağlama şeklindeki tipik davranış tarzı aynıyla muhafaza edilmek istenir. Bertrand Russcl, (Ülgener, 2006, s ) History o f Western Philosophy adlı eserinde tarihî m addeciliği gözden geçirirken konumuzla ilgili çok önem li bir hususa dikkati çeker; Marksistler, kuvvet ve iktidar tutkusunun para sevgisi kadar kuvvetli bir m o tif olduğunu ve yine onun kadar adaletsizlik yaratan bir kaynak olduğunu hiçbir zaman yeterince anlamış değillerdi... Komünist teorinin hatası, bana kalırsa dikkatini sistemin aksayan noktalarından sadece birinde, yani servetin adaletsiz bölüşüm ünde toplamaktan ileri geliyor... Bana sorulsa bozukluğun cn büyüğü kuvvet ve iktidar dağılım ındaki eşitsizlikten geliyor derdim. 7 Aslında Tanzimat her konuda olduğu gibi tarımsal reformlarda da ikili yapıyı tamamen kaldırmış değildi. İmparatorluğun her tarafında ziraî bölgelerde karışık durum devam etmişti, zira devlet yeni bir nizam beyan etmiş, fakat eskiyi kaldırmamıştı. Bkz. (Quataert, 2004, s. 998). HFakat tarla üzerinde köylüye verilen tasarruf hakkı mutlak değil, belli kayıtlarla zapturapt altına alındığı için, içinde hâlâ belli tereddütleri barındırmaktadır. Bkz. Barkan, (1999, s ). '' Tanzimat Fermanı nın mimari olarak bilinen Reşit Paşa ile ilgili olarak Cevdet Paşa nın verdiği bir malumat, bu devirde dahi, hem de modernleşmenin mimari sayılan bir zatın, kapıya yanaşmak için yaptığı davranışlarıyla devrin tipik zihniyeti hakkında yeterince fikir verebilir. O dahi âlî binalar yapmak ve irad ve akar edinmek hevesine diiştii ve daha sonraları oğlu Ali Galip Paşa'yı Pâdişâh a damad etmek için kadınlara ve harem-ağalanna miidahane eder oldu." Bkz. Cevdet Paşa, (1986, s. 10.) Türkiye de Değişim Sempozyumu

13 264 Marks ya da Marksistlerin kapitalizm analizinde düştükleri en büyük hatalardan biri, klasik ve neoklasik iktisadın tasvir ettiği teorik dünyayı, gerçeğin bizatihi kendisiymiş gibi m utlak bir veri olarak kabul etmeleridir. Sözgelimi Neoklasik teoriye göre gelir dağılım ında kişinin yerini tayin eden şey, son kertede marjinal faydanın belirlediği talep miktarı, ya da o kişinin ekonomiye yaptığı marjinal katkıdır. Dikkat edilirse bu soyutlama biçiminde, kişi ya da kişilerin sahip olduğu statü ya da özgül konum lar varsayımın dışında bırakılmıştır. Oysa Şerif M ardin in (1992a, s. 201), dikkat çektiği bir husus;...insan gücü piramidinde verili bir konumun neden daha fazla gelire egemen olduğu hakkında bize hiçbir şey söylemeyen sektör gibi kümesel veri soyutlamalarının yetersizliğine işaretle, Aslında, gelirdeki farklılıklar toplum içindeki özgül konumların egemen veya tâbi statülerinin ürünü olarak görülebilir. şeklindeki bir itirazla, yukarıdaki tezi çürütmektedir. Yukarıdaki analiz, ekonomik değerin piyasa güçlerinin değil de büyük ölçüde devlet gücünün denetiminde olduğu verili bir sistemdeki (Osmanlı Devlet ve toplum u) ilişkilerin anlaşılmasında yardımcı bir model sunmaktadır. Mevcut duruma en güzel örneği Cevdet Paşa, Tezâkir'inde verir;...r eşid Paşa nın defa-i ûlâ sadaretinde âşar ve rûsümat iltizamatından dahi ol devrin müteneffiz ve müntesibleri mebaliğ-i külliye kazanırlardı. Şöyle ki mülteziminden biri bir sarraf vasıtasıyla bir sancağın ya bir kazanın iltizamını şu kadar bin kuruşa kadar kabul edeceğini eshab-ı nüfuzdan bir zata havale edip beyinlerinde pazarlık kesildikten sonra ol zat dahi vükelâdan mensub olduğu mahalle varıp ol iltizam ın şu kadar yüz yahud bu kadar bin kese noksaniyle ihalesini rica eder ve Sadrıazâm muvafakat ettiği halde Maliye nazırıyla söyleşerek icra ettirir bu tariyk ile külfetsizce külliyetli akçeler kazanılırdı. Lâkin bu muâmele her kula müyesser olmayıp vükelâ ve ricâl-i devletin müteneffizlerine ve havâs-ı mensubana mahsûs idi ve ekseri bu muâmeleyi açıktan icra ederdi. (Tezâkir: 1-12, s. 19). Tanzimat ricalinin karşılaştığı güçlük ya da tereddüt de kendisinden bütünüyle farklı, kendi kavramlar dünyasında karşılığı bulunmayan bir sistem ve onun ürünü olan ekonomik gelişmişliğe ulaşma, onunla rekabet edebilme ya da en azından ona ayak uydurabilme diyebileceğimiz bir tavır geliştirmeyi nasıl başarıp başarmayacağı sorunsalında düğümlenmekteydi. Dönem in tamamı boyunca atılan adımların hepsinde, bu tereddüt ve arayışların izlerine rastlanır. Birinde piyasa mekanizmasının, diğerinde ise devletin içinde ve dışındaki statü gruplarının Prof. Dr. Erol Güngör ün Anısına

14 265 rekabetine dayalı iki farklı anlam ve değerler dünyasının yarattığı çelişki, T anzim at ın meydana getirdi dııal yapının tamamına damgasını vurmuştur10. Aslında sorun (Akat, 2008, s. 39) Binlerce yıldır kutsal devlet' inancı içinde gelen, yöneten kadar yönetilenin de bu kutsamayı içselleştirdiği bir toplumda, birey haklan, hukuk, sivil toplum, piyasa gibi, her birinin amacı ve kökeni devletin etkinliğini kısıtlamak olan kavram ve kurumların üretilip üretilemeyeceği etrafında düğüm leniyordu. Bu dönemde, hem de özel mülkiyeti güvence altına alan bir adım olarak bilinen arazi kanunnâmesinden sonra, devletin tarıma müdahalesi daha önceki yüzyıllarla kıyaslanamayacak biçim de artmıştı. Quataert (2004, s. 992), \fıskalist' devletin politikalarını analiz ederken Bu, gayesi merkezîleştirme ve Batılaştırma olan ve merkezî idareye mahalli ayanların muhtariyetlerine müdahale ettirecek ve toprağı, köylüleri ve üretim fazlasını kontrol altına alacak olan Tanzimat program ının bir kısm ıydı. şeklinde bir değerlendirmede bulunur. Prens Sabahaddin in (Reyhan, 1993, s. 124) Osmanlı toplumuna eleştiri sadedinde yönelttiği ailelerin pazar için değil de kendilerine yetebilecek bir üretim faaliyetinde bulunarak (kendilerini) dünya ekonomisinden soyutlamış olduğu şeklindeki eleştiriler; Türkiye de ticarî ziraatin 1800 den evvel m i, yoksa 1850 den sonra mı başladığı ya da ticarî ziraati kim in geliştirdiği: büyük toprak malikâneleri mi, yoksa küçük çiftlikler m i şeklinde devam eden akademik bir tartışmaya da konu olmuştur (Quataert, 2004, s ). Sorun sadece tarımsal alanda değil, yed-i vahid usulünün kaldırılması örneğinde görüldüğü gibi, imalat sanayiinde de aynıydı. Hükümet bir taraftan üretimdeki inhisarı bozarken perakende fiyatlarını kontrol etmeye devam ediyordu. Piyasa mekanizmasına yabancı bir toplumun 1860 lı yıllarda Islah-ı Sanayi Kom isyonu vasıtasıyla uygulamaya soktuğu bir karar, bu tereddüdün izlerini taşır. Komisyon, aldığı bir kararla, birçok loncayı şirkete çeviriyor, kim ne olursa olsun bu şirketlere girebiliyor, hatta devlet bunları sübvanse ederek sadece hammadde almalarına im kân sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ruhsat sistemini andırır bir 10 A. Ci. Sayar, Tan/.imatın bu tereddütlü yönelişlerini açıklama sadedinde; Ne var ki, İktisadî olayların akışkanlığı ile piyasa şartlarını tabii gelişme seyri içinde hazırlayan sürecin başlaması aynı yönde olmayacaktı. Ani olmayan bir tempoda bu süreç beraberliğinin sağlanabilmesi için pazar şartlarının kâh önündeki set ve engeller yıkılacak, kâh y er y er bu sürecin önü tıkanacak, fakat her halükârda arkaikkıırııınsal ıınsıırlarca gelişme daha çok İktisadî hayatta Tanzimat dualizmine yo l verecekti. Ancak bu esnek <kıvranış normlarının insan-eşya ilişkisini yepyeni bir biçimde yoğurmaktaydı. tespitinde bulunur. Bkz. (Sayar, 1986, s. 232). Türkiye de Değişim Sempozyumu

15 266 şekilde, üretilen m alların sırf şirket hissedarlarının dükkânlarında satılabilmesine izin veriyordu (Quataert, 2004, s. 1010). Fakat hemen belirtmek lazım ki, yine bu devirde, yani 1859 tarihli bir Vekiller Heyeti raporunda, teamiil-i kadîm1 tabiri, artık eski muhtevasından farklı bir anlamda, lügat manasıyla eskimiş ve zam anı geçmiş uygulamalar anlamında kullanılm aya başlanmıştır. Bu, gelenek ya da gelenek olarak bilinen uygulamaların bazılarına karşı duyulan güvensizlik veya bir tür makas değiştirme olarak değerlendirilebilir. Nitekim Balta Lim anı Ticaret Sözleşmesi nde, pazarlık gücünü ithalat mallarından alınan vergilerin yükseltilmesi için değil, ihracat mallarından alınan güm rük vergilerinin yükseltilmesi için kullanan devlet, 1861 tarihli anlaşma ve akabinde aldığı tedbirlerle bunun tam tersi bir politika izlemeye başlamıştır. Bunu diğer tedbirler izledi (Genç, 2000, s ). G örüldüğü gibi, bu devirde özellikle devleti yeniden 'eski gücüne' -bunu bilhassa siyasal güç olarak anlamak lazım- kavuşturmak için atılan adımlar, sivil toplum ve ekonomiyi giiçlendirmekten ziyade, kamu mâliyesini güçlendirmek ve bu im kânlarla devletin bekasını tahkim etmeye yöneliktir. Öncelikler Sorunsalı: Bir Dilemmanın Serencamı Tanzimatın açtığı kapıdan ülkeye giren yeni fikirler, kanıtn-u kadim im m utlak hâkim iyetini tahtından indirmesine indirmiş ama etki ve gücü hâla devam eden kadim gelenek, hem norm/değerler, hem de zihniyet/realite/davranış ve uygulamalar dünyasında varlığını sürdürmeye devam etmişti. Fakat her ne olursa olsun, zorladığı bütün kapıları kendisine kapalı bulan insan, yavaş yavaş kendi içinde değişmenin imkânlarını aramakta (Tanpınar, 1985, s. 79), sadece kendi kendisiyle değil, aynı zamanda yaşanan hayatla yüzleşerek çözüm yolları bulmaya çalışmaktadır. I. Meşrutiyetin hemen arifesinde, saray ve bazı paşa konaklarıyla Beyoğlu gibi Frenklerin ekseriyeti teşkil ettiği semtlerde11, yavaş yavaş Batı tarz ve modası etkilerini hissettirmeye başlasa da bu durum, zihnî bir dönüşümden ziyade, bir tür özenti veya yozlaşmadan başka bir şey değildir. Oysa yaklaşık aynı yıllara rast gelen bir dönemde A hm cd M ithat Efendi nin (Okay, 2008, s. 108) Batı seyahatinde "Bilhassa Kırım Harbi nden sonra Bcyoğlu ndaki umuma açılmış Avrupakâri müesseseler, terziler, manifatura tüccarları, tuvalet eşyası ve mobilya satan dükkânlar Müslüman ahalinin daha sık uğradığı yerler olur. Devrin gazetelerinde görülen ilanlar, her gün Avrupa dan yeni bir modanın ueldiğini gösterir. Bkz. (Okay, 2008, s ). Prof. Dr. Erol Güngör ün Anısına

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER*

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* ÖZET Liberalizm, Yakın Çağda ortaya çıkmış ve dünyayı geniş çapta etkilemiş bir fikir akımıdır.

Detaylı

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Bilgi (14) 2007 / 1 : 36-66 Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Serdar Gülener 1 Özet: Bu çalışmanın amacı, Amerikalı sosyolog Edward Shils tarafından ortaya konmuş

Detaylı

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK 1 OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK I. GİRİŞ M. Cengiz YILDIZ * İbn-i Haldun, "Mukaddime"sinde devletlerin de insanlar gibi tabii

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İstanbul 2012 MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Meslek Liselerinin Sorunları adlı çalıştayın bant

Detaylı

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i 2012/213 50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i SEM NER AÇILIfi - TEBL - PANEL STANBUL, 2012 1 İşbu kitap, 28 Kasım 2012 Çarşamba günü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci

Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci Takdim Konu, Yeniden Yapılanma olunca, bunun eski şekli ve uygulaması vardır diye düşünülür. Gerçekten de yapılanma, bir hareketi,

Detaylı

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI Yayına Hazırlayan: FİKRET TOKSÖZ İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI ISBN 978-605-5832-00-1 TESEV YAYINLARI Yayına Hazırlayan: Fikret Toksöz, TESEV Kitap Tasarımı: Rauf Kösemen, Myra Kapak

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Hazırlayan Habib AYDIN 104202011003 Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİMDE ANADİLİNİN KULLANILMAMASI SORUNU VE KÜRT ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ VAHAP COŞKUN M. ŞERİF DERİNCE NESRİN UÇARLAR

TÜRKİYE DE EĞİTİMDE ANADİLİNİN KULLANILMAMASI SORUNU VE KÜRT ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ VAHAP COŞKUN M. ŞERİF DERİNCE NESRİN UÇARLAR TÜRKİYE DE EĞİTİMDE ANADİLİNİN KULLANILMAMASI SORUNU VE KÜRT ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ VAHAP COŞKUN M. ŞERİF DERİNCE NESRİN UÇARLAR DiL YARASI i Vahap Coşkun M. Şerif Derince Nesrin Uçarlar EKİM 2010 DİSA

Detaylı

Servet Taşdelen. Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk. üç bölüm halinde yayımlanmıştır).

Servet Taşdelen. Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk. üç bölüm halinde yayımlanmıştır). Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk Servet Taşdelen (Müdafaa-i Hukuk Dergisinin üç bölüm halinde yayımlanmıştır). Kasım 2005, Aralık 2005 ve Ocak 2006 sayılarında

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

genc akademisyenler buluşması

genc akademisyenler buluşması genc akademisyenler buluşması 17-19 haziran 2011 özet kitapçığı İSAGEM İSM İLİMLER VE SANATLAR MERKEZİ bilgi ve toplum özet kitapçık Genç Akademisyenler Buluşması, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimler

Detaylı

Tüm hakları Aksoy Matbaa A.Ş. ye aittir.

Tüm hakları Aksoy Matbaa A.Ş. ye aittir. ISBN 978-975-7028-12-3 Turcas Kültür Yayınları No: 2013/1, Şubat 2013, İstanbul 80. Yıl anısına 28/2/2013 tarihinde 3000 adet olarak basılmıştır. Tüm hakları Aksoy Matbaa A.Ş. ye aittir. Aksoy Matbaa A.Ş.

Detaylı

PERSPECTIVES. Türkiye den siyasi analiz ve yorum DOSYA: TÜRKİYE DE TARIMIN VE KIRSAL ALANIN DÖNÜŞÜMÜ GAZAP ÜZÜMLERİ DIŞ POLİTİKA

PERSPECTIVES. Türkiye den siyasi analiz ve yorum DOSYA: TÜRKİYE DE TARIMIN VE KIRSAL ALANIN DÖNÜŞÜMÜ GAZAP ÜZÜMLERİ DIŞ POLİTİKA PERSPECTIVES #6.13 Türkiye den siyasi analiz ve yorum DOSYA: TÜRKİYE DE TARIMIN VE KIRSAL ALANIN DÖNÜŞÜMÜ GAZAP ÜZÜMLERİ DEMOKRASİ DIŞ POLİTİKA TÜRKİYE DEN İNSAN MANZARALARI Gezi Direnişi ve çözüm süreci

Detaylı

Türkiye Orta Doğu İlişkileri

Türkiye Orta Doğu İlişkileri Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 2 Hem Seviyeli Hem Keyifli Türkiye Orta Doğu İlişkileri Orta Doğu'nun Bölgesel Gücü: Türkiye Suriyeli Mülteciler: Türkiye nin Müstakbel Vatandaşları Ortadoğu Şehrinin Altın Anahtarı:

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

Perakende Organize Olmalı

Perakende Organize Olmalı Çerçeve Perakende Organize Olmalı Dr. Ömer Bolat MÜSİAD Genel Başkanı Bizim inancımızda Ticaret in, kültür ve geleneğimizde ise çarşı nın büyük önemi vardır. Yüce dinimiz İslâm bize, Rızkın onda dokuzu

Detaylı

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ 724 ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ Mehmet Yüce 909 1. GİRİŞ Türklerin Yurdu anlamına gelen Türkistan ın Sovyet Rusyası döneminde suni bir şekilde ve masa

Detaylı

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI 23 24 Eylül 2010, Ankara Bir Konrad-Adenauer-Stiftung Yayını Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Bütün hakları saklıdır. Tekrar basımı ancak Konrad-Adenauer-Stiftung

Detaylı

Türkiye'de Toplum ve Siyaset

Türkiye'de Toplum ve Siyaset ŞERİF MARDİN Türkiye'de Toplum ve Siyaset İletişim Yayınları 110 Şerif Mardin Bütün Eserleri 6 IŞBN 975-470-058-3 ISBN 975-470-057-5 (Tk no ) 1990 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 1990, IstanbuK 2. BASKI

Detaylı

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN GENEL İŞLETME Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 Genel İşletme Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline gelen işletmecilik eğitimi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4. ÖNSÖZ ÖNSÖZ Türklerin İslam dinine geçme hadisesi araştırmacıların özellikle tarihçilerin her zaman dikkatini çekmiştir. Bir kişinin bile dini inancını ve bir düşüncesini değiştirmesinin çok zor olduğu

Detaylı

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi İbrahim M. Abu Rabî, Yöneliş Yayınları, İstanbul, 2003, 188 s. Elif DEDE * Çağımız Müslümanlarının karşı karşıya kaldığı en temel problemlerden biri, batılılaşma ve

Detaylı

Liberteryenler Kürtaj Konusunda Neden Tercih Yanlısı Olmalıdır? Jan Narveson... 11

Liberteryenler Kürtaj Konusunda Neden Tercih Yanlısı Olmalıdır? Jan Narveson... 11 Üç Aylık Dergi Yıl 17, Sayı 67, Yaz 2012 Takdim...3 Kürtaj: Ahlâkî Bir Bataklık Wendy McElroy...7 Liberteryenler Kürtaj Konusunda Neden Tercih Yanlısı Olmalıdır? Jan Narveson... 11 Kürtaj Hakkı: Kendine

Detaylı