BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ"

Transkript

1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) TAR 107 ESKİÇAĞ TARİHİ I (2+0) 2,3 Mezopotamya nın coğrafi durumu. Mezopotamya yazılarının okunuş. Mezopotamya tarihinin kaynakları ve kronolojisi. Tarih öncesi çağlarda Mezopotamya. Ön tarih çağlarında Mezopotamya. M.Ö. III. Binde Mezopotamya nın siyasi tarihi. M.Ö. III. Binde Mezopotamya nın devlet teşkilatı ve kültürü, Sümerliler kültür ve medeniyeti. Ara sınav İsin ve Laraa krallığı. Eski Asur devleti ve Anadolu da Ticaret. Eski Babil Devleti, Kaa Devleti Deniz ülkesi hanedanlığı, Asur Devleti Yeni Babil Hanedanlığı TAR 105 İSLAM TARİHİ I (3+0)3,4 İslam Öncesi Kuzey Güney Arabistan da Kurulan Devletler, Hz. Muhammed in Çocukluğu Ticari Hayat Gençlik Dönemi. Hz. Muhammed in Peygamberliği Habeşistan a Hicret, Hz. Muhammed in Taif Seferi- Mirac, Akabe Biatları- Hicret, Yahudilerle Yapılan Anlaşmalar Ebva Gazvesi, Nahle- Bedir, Kaynuka Gazveleri, Uhud-Katan Seferleri- Raci Ve Bi r-i Mavne Faciası, Ara Sınav, Hendek-Kurayza, Mustalik Gazveleri, Hudeybiye Anlaşması Elçilerin Gönderilmesi, Hayber in Fethi- Umretülkaza-Mute Savaşı, Mekke nin Fethi Huneyn Gazası Taif in Fethi, Tebuk Gazvesi Veda Haccı- Hz. Muhammed in Vefatı. TAR 103 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ (3+0) 3,4 Dersin Amacı, Kaynakları, Türk Adı, Türk Soyu, Türklerin Ana Yurdu ve Türklerin Yayıldıkları Alanlar Büyük Hun Devleti nin Kuruluş ve Yükseliş Dönemi, Hun-Çin üstünlük mücadelesi ve Hun devletinde iç karışıklıklar, Büyük Hun devletinin ikiye ayrılması ve Hunların sonu, Akhunlar ve Tabgaç Devleti, Göktürkler ve I. Göktürk Devleti, Göktürk devletinin ikiye ayrılışı ve Doğu Göktürk devleti ve batı Göktürk devleti, II. Göktürk devleti, ara sınav, Uygurlar ve Uygur Devletinin Kuruluş dönemi, Kırgız yenilgisinden sonra güneyde kurulan yeni Uygur devletleri, Kırgızlar, Türgişler ve Karluklar, Oğuzlar ve değerlendirme TAR 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI I (3+0) 4,5 Dersin gerekliliği ve amacı, Osmanlı Türkçesi ve Türk dilleri, Arap ve Fars Alfabesine giriş, harflerin okunuş ve yazılışları, Arap ve Fars Alfabesine giriş, Türkçe kelimelere yazılış örnekleri, Türkçe eklerin yazılış şekilleri, Türkçe zamir ve eklerin yazılışları, Türkçe edatların yazılışı, Türkçe fiillerin yazılışları, Arapça Kelimeler (İsim, mastar, fiil..) ve cümle yapısı ve isim tamlamaları, ara sınav, Arapça fiil, konu ve nesneler ve sıfatların yazılışı Mim le Mastar yapımı (İsm-i Zaman-Mekân-Âlet) ve Arapça da İsm-i Tasgîr, Arapça da Üstünlük derecesi (Sıfat-ı Müşebbehe), Arapça ve Farsça da isim tamlamalarının yapısı ve Türkçe den farkları, Arapça kelimelerde nicelik tekil (Müfred), ikili (Müsennâ), çoklu (Cem ) TAR 121 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I (2+0) 2,3 Roma İmparatorluğu ndan sonra Avrupa, Aydınlanma, Reform ve dinî düşünceler, Çağdaş düşünceler, Çağdaş düşüncelerin eleştirileri, Fransız İhtilali, Fransız İhtilalinin yankıları, Endüstri Devrimi, ara sınav, 19. yüzyıl gelişmeleri, Siyasi sistemlerde değişiklikler, Milli devletler dönemi, Birinci Dünya Savaşı ve değişen dünya düzeni, 20. Yüzyılda siyasi düşünceler TAR 109 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ (2+0) 2,3 Tarih yazımının ortaya çıkışı, Dünyada ve Türkiye de tarih yaklaşımları, İbn Haldun ve tarihçilik anlayışı, Annales Okulu, Annales Okulu nun Türkiye deki etkileri, Alman tarihçi okulu, Avusturya çevresi, ara sınav, İngiliz tarihçilerinin görüşleri, Amerikan tarihçilerinin görüşleri, Tarih felsefesi, Tartışma ve değerlendirme.

2 TAR 123 TÜRK HUKUK TARİHİ I (2+0) 2,3 Türk Hukuk Tarihinin Tasnifi, Kısımları ve Önemi, İslamiyet ten Önce Türk Hukuku ve devlet anlayışı; devlet, töre, devlet başkanı, devlet meclisi, Mete zamanında Hun Devleti ve Hukuku; Göktürk Devleti ve Hukuku; Uygurlar ve Hukukları, İslamiyet ten Sonra Türk Hukuku; İslam Hukukunun Kaynakları, Mezhepleri, İslam Kamu (Amme), Hukuku; Halife, Hilafet ve Devlet, İslam Ceza Hukuku; Suçlar ve Cezalar, İslam Hukukunda, Hapis ve Hapishane, İslam Ceza Hukukunda Kadın, ara sınav, İslam Aile Hukuku: Nişanlanma, Evlenme, Evlenmenin şartları, engelleri, Evliliğin Sona Ermesi, Nafaka, Miras Hukuku: Mirasçılık, Miras Engelleri, İslam Özel Hukuku ve Vakıflar, Borçlar Hukuku: Borcun Kaynakları, Sözleşmeler. AİT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2 0) 2-2 Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet, Mutlakiyet, Modernizm, Sosyalizm, Liberalizm, İnkılap ve Reform) / Türk İnkılabının Özellikleri ve Tarihsel Örnekleri ile Karşılaştırılması XIX-XX. y.y Osmanlı Devletinin Toplumsal ve Ekonomik yapısı / Gerileme ve Çöküş Nedenleri XIX. y.y. Osmanlı Devletinde Siyasal Olayların Genel Şeması ve Reform Hareketleri / III. Selim Dönemi ve Nizam-ı Cedit Hareketi / II. Mahmut Dönemi ve Sened-i İttifak / Tanzimat Dönemi / I. Meşrutiyet Dönemi ve Kanun-i Esasi Osmanlı Devletinde XX. y.y. Başındaki Siyasal Olaylar / II. Meşrutiyet / İttihat ve Terakki Dönemi / Trablusgarp Savaş / Balkan Savaşı / I. Dünya Savaşı.Fikir Akımları / Osmanlıcılık / İslamcılık / Batıcılık / Türkçülük Mondros Mütarekesi / Mütareke Dönemindeki İç ve Dış Siyasal Gelişmeler / Ermeni Sorunu / Kurtuluş Savaşı Öncesi Genel Durum / Mondros Mütarekesi / Savaşı Noktalandıran Antlaşmaların Yapısı ve Wilson İlkeleri Kurtuluş Savaşı'nın Dönemlendirilmesi / Siyasal Hazırlık Döneminin İlk Evresi / Bölgesel Direniş Dönemi Kurtuluş Savaşı'nın Örgütlenmesi ve Hayata Geçirilmesi / Mustafa Kemal in İç ve Dış Siyasal Yapıya İlişkin Tespit, Tahlil, Öngörü ve Planları / Kurtuluş Savaşı nın Siyasal Hazırlık Dönemi / Bölgesel Mücadele Çalışmalarına Ulusal Bir Nitelik Kazandırılması / Amasya Bildirisi / Erzurum ve Sivas Kongreleri / Misak-ı Milli / TBMM'nin Açılması, Yapısı ve Çalışmaları / Sevr Antlaşması Kurtuluş Savaşı'nın Askeri Cepheleri / İç Ayaklanmalar / I.İnönü Savaşı / II.İnönü Savaşı / Sakarya Meydan Savaşı / Başkumandanlık Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz / Kurtuluş Savaşı nın Siyasal Gelişmeleri / Londra Konferansı / Mudanya Mütarekesi / Lozan Barış Antlaşması TRD 101 TÜRK DİLİ I (2 0) 2 2 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama. YDİ 101 YABANCI DİL I (4 0)4 4 To be: am, is, are. Plurals, What is/are...to be: questions and negatives Possessive adj. Possessive s. Present Simple: Positive, questions and negatives A/an, some, any, have got. Verbs + ing. There is/are. Adverbs of frequency Prepositions of place. Present Continuous Tense. Can for ability. Questions with How + Adjective. Expressions of quantity. Linking words: because, so, but, although. Revision

3 BİRİNCİ YIL/ İKİNCİ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ ) TAR 104 ESKİ ANADOLU TARİHİ (2+0) 2,2 Anadolu nun tarihi coğrafyası, Anadolu nun tarih öncesi devirleri, M.Ö. 3. bin yılda Anadolu kavimleri I, M.Ö. 3. bin yılda Anadolu kavimleri II, Hititler döneminde Anadolu nun siyasi tarihi I, Hititler döneminde, Anadolu nun siyasi tarihi II, Ege göçleri, Ege göçlerinden sonra Önasya nın siyasi durumu, ara sınav, Geç Hitit şehir devletleri, Frigler, Urartu Krallığı, Lidya Krallığı, Eski Anadolu kültür tarihi. TAR 108 ESKİÇAĞ TARİHİ II (2+0) 2,3 Eski Mısır ın kısaca siyasi tarihi, Eski Mısır ın devlet şekli ve hükümet teşkilatı I, Eski Mısır ın devlet şekli ve hükümet teşkilatı II, Eski Mısır ın devletinin ordu teşkilatı, Tarih devirlerde Mısırda ekonomik hayat I, Tarih devirlerde Mısırda ekonomik hayat II, Eski çağlarda Mısır ın din hayatı, Eski Mısır da iklim, ara sınav, Eski Mısır da yazı ve eğitim, Eski Mısır da güzel sanatlar, Eski Mısır da edebiyat, Eski Mısır mimarisi, Eski Mısır da heykeltıraşlık ve kabartma sanatı, TAR 110 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ (3+0) 3,3 İslâm ın doğuşu, Hz. Muhammed, Yeni oluşan toplumun bazı özellikleri (Ortaçağ tarih ve medeniyeti), Türklerin İslâmiyeti Kabuli, İslâm ın yayılması, İlk Müslüman Türk Devletleri, Tulunoğulları ( ) yönetim ve sosyal yapı, İhşitler ( ) yönetim ve sosyal yapı, ara sınav, Hazar Devleti, İdil-Volga Bulgarları (günlük yaşantı), Karahanlılar ( ): menşei ve kuruluşu; ilk zamanları; İslâmiyeti kabulü; gelişimi ve ikiye bölünmesi; Doğu Karahanlılar ( ); Batı Karahanlılar ( ), Gazneliler, Gaznelilerin devlet teşkilâtı. TAR 106 İSLAM TARİHİ II (3+0) 3,4 Hz. Ebu Bekir in Halife Seçilmesi Usame Ordusu- Yalancı Peygamber Meselesi, Hz. Ömer Dönemi Sasani Ve Bizans la Münasebetler, Irak Ve İran da Yapılan Fetihler, Bizans Bölgesindeki Fetihler- Mısır Ve İskenderiye nin Fethi, Hz. Osman Dönemi Ve Yapılan Fetihler İç Karışıklıklar, Hz. Ali Döneminde, Meydana Gelen İç Olaylar, Emevi Devleti nin Kuruluşu, Muaviye Dönemi, Yezid Dönemi Ve İç Olaylar- Mervan Dönemi, Ara Sınav, Abdülmelik Dönemi İç Ve Dış Politik Durum, Velid I. Dönemi Fetihler, Süleyman Bin Abdülmelik- Ömer Bin Abdülaziz Dönemi Olaylar, Yezid II Hişam Dönemi İç Ve Dış Olaylar, Velid II Yezid III İbrahim Ve Mervan II Dönemleri İç Ve Dış Olaylar Ve Emevi Devleti nin Yıkılışı. TAR 102 OSMANLI PALEOGRAFYASI II (3+0) 3,4 Dersin gerekliliği ve amacı, Osmanlı Türkçesi ve Türk dilleri,arap ve Fars Alfabesine giriş, harflerin okunuş ve yazılışları, Arap ve Fars Alfabesine giriş, Türkçe kelimelere yazılış örnekleri, Türkçe eklerin yazılış şekilleri, Türkçe zamir ve eklerin yazılışları, Türkçe edatların yazılışı, Türkçe fiillerin yazılışları, Arapça Kelimeler (İsim, mastar, fiil..) ve cümle yapısı ve isim tamlamaları, ara sınav, Arapça fiil, konu ve nesneler ve sıfatların yazılışı, Mim le Mastar yapımı (İsm-i Zaman-Mekân-Âlet) ve Arapça da İsm-i Tasgîr, Arapça da Üstünlük derecesi (Sıfat-ı Müşebbehe), Arapça ve Farsça da isim tamlamalarının yapısı ve Türkçe den farkları, Arapça kelimelerde nicelik tekil (Müfred), ikili (Müsennâ), çoklu (Cem ). TAR 114 ROMA-BIZANS TARIHI (2+0) 2,2 Roma İmparatorluğu, Bizans, Roma dan ayrı şekillenen bir kültür, İmparatorluk devri imparatorları, Doğu Roma dan Bizans a, İstanbul un kuruluşu ve yeni imparatorluğun özellikleri, Bizans imparatorları, Arcadios tan Justinianus a kadar olan dönem, Ara Sınav, 711 e kadarki terör ve kargaşa devri, Herakleios devri imparatorluğun Hanedan Yenileme Dönemi ( ), Isaunia Hanedanı ve İkon Savaşı ( ), Macedonya Hanedanı ( ), Kommenos ve Angelos Devirleri ( ) Bizans ın düşüşü ve çöküşü ( )

4 TAR 122 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ II (2+0) 2,3 Siyasi düşüncenin başlangıcı ve kaynakları, Sosyal yaşam ve siyasi düşünceler, Eski medeniyetler, Asya medeniyetleri, Mezopotamya medeniyetleri, Yunan düşüncesi, Roma da Siyasi düşünce, Dinler ve siyasi düşünceler, Ara sınav,siyasi düşünce ve Roma sonrası Avrupa, Avrupa siyasi düşüncelerinin temsilcileri, Monarşi ve Avrupa daki yeri, Fransız İhtilali, Sömürgecilik ve Siyasi Düşünce. TAR 124 TÜRK HUKUK TARİHİ II (2+0) 2,3 Bir Hukuk Belgesi Olarak Tanzimat Fermanı, Bir Hukuk Belgesi Olarak Tanzimat Fermanı, Bir Hukuk Belgesi Olarak Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet Dönemi Hukuki Yenilikleri, II. Meşrutiyet Dönemi Hukuki Yenilikleri, ara sınav, Mustafa Kemal ve Hukuk Alanındaki Değişimler, Mustafa Kemal ve Hukuk Alanındaki Değişimler, Mustafa Kemal ve Hukuk Alanındaki Değişimler, Mustafa Kemal ve Hukuk Alanındaki Değişimler, Mustafa Kemal ve Hukuk Alanındaki Değişimler, AİT 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II (2 0) 2 2 Türk İnkılabı (Yeni Türk Devletinde Modernleşme Hareketleri) / Siyasal İnkılaplar / Saltanatın Kaldırılması / Cumhuriyetin İlanı ve Cumhuriyet Kavramı / Hilafetin Kaldırılması / 1924 Anayasası Toplumsal ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar / Kıyafet Düzenlemesi / Şapka Kanunu / Soyadı Kanunu / Tarikatların Kaldırılması / Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması / Takvim, Saat, Ölçü Sistemindeki Değişiklikler / Kadın Hakları ve Gelişimi / Hukuk Alanında Yapılan İnkılap / Medeni Kanunun Kabulü / Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Kavramları / Kültür ve Eğitim Alanındaki İnkılaplar / Harf, Dil ve Tarih İnkılabı / Eğitim İnkılabı ve Önemi / Eğitimde Uygulanması Gereken İlkeler İktisadi Alanda Yapılan İnkılaplar / Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesinde İktisat Hedefleri / İzmir İktisat Kongresi / Karma Ekonomi Projesi / Arası Göreli Liberalizm / Arası Devletçilik Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Yeni Türkiyenin Kurucu İlkeleri / Tam Bağımsızlık / Milli Egemenlik / Milliyetçilik / Laiklik / Cumhuriyetçilik / Halkçılık / Devletçilik / İnkılapçılık / Atatürk Dönemi Dış Politikası / Dönemin Genel Konjonktürü / Türk Dış Politikasının Genel Nitelikleri ve Öncelikleri / Olgusal Gelişmeler / Lozan Antlaşması İle ilgili Konular / İngiltere İle Musul sorunu / Fransa İle İlgili İlişkiler ve Hatay Sorunu / Yunanistan İle Nüfus Mübadelesi ve Etabli Antlaşmazlığı ve Çözümü / Türkiye İle Sovyetler Birliği / Yükselen Savaş Tehdidine Karşı Geliştirilen Politikalar / Türkiye nin Milletler Cemiyetine Üyeliği / Balkan Paktı / Sadabat Paktı / Montrö Boğazlar Sözleşmesi / İç ve Dış Siyaset Arasında Bağlantılar Bloklu Dünya ve Türkiye / Arası İç ve Dış Siyasetteki Gelişmeler / Türkiye'de Arası Siyasal ve Toplumsal Gelişmeler. TRD 102 TÜRK DİLİ II (2-0) 2-2 Türkçe konuşma ve yazma yeteneğini geliştirecek temel bilgi ve teknikler. Sanat ve edebiyat türleri ve bu türlerin karakteristik özellikleri. Bilimsel ve edebî yazı yazma, CV hazırlama, röportaj, kitap tanıtımı, vb. konularda uygulama çalışmaları. YDİ 122 YABANCI DİL II (4 0) 4 4 Past Simple: Regular verbs, Irregular verbs. Past Simple of BE: was, were. Time prepositions: in, on, at. Permission and requests. Comparatives, Superlatives, Should for advice, Going to for future tense, Suggestions, Say and tell, Would like /like would prefer/prefer, Present perfect for experience, Have to / don t have to, Will for prediction, Present perfect: How long for /since, Making and accepting apologies, Giving opinions, agreeing, and disagreeing.

5 TAR 132 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ (2+0)2,3 Haçlı Seferleri nin nedenleri ve başlaması. I. Haçlı Seferi. I. Haçlı Seferi sırasında Türkiye Selçuklu Devleti, I. Kılıç Arslan ın Haçlılarla mücadelesi. Ortadoğu da kurulan Haçlı devletleri. II. Haçlı Seferi, III. Haçlı Seferi, IV. Haçlı Seferi ve İstanbul un Latinler Tarafından Yağmalanması. V. Haçlı Seferi. VI. Haçlı Seferi, VII. Haçlı Seferi, VIII. Haçlı Seferi, Haçlı Seferleri Sırasında İslam Dünyası nın durumu, Haçlı Seferleri nin sonuçları ve etkileri. İKİNCİ YIL/ÜÇÜNCÜ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) TAR 203 BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ (3+0) 3,4 Büyük Selçuklu Tarihi Kaynakları, Büyük Selçuklu Tarihi Coğrafyası, Oğuzların Tarihi Muhacereti ve, Büyük Selçuklu Devletinin Kuruluşu, Tuğrul Bey Dönemi Siyasi Gelişmeleri, Tuğrul Bey Döneminde, Selçuklu- Abbasi Halifeliği İlişkileri, Alparslan Dönemi, Melikşah Dönemi, Nizamülmülk ve İranlılaşma, ARA SINAV, Berkiyaruk Dönemi Haçlı Sorunu, Sencer Dönemi, Oğuz İsyanı ve Oğuzların Devletten Dışlanması, Büyük Selçuklu Devleti Teşkilatı, Kültürü, Büyük Selçuklu Devleti nin Sosyo-Ekonomik Yapısı. TAR 215 DİPLOMATİK- ARŞİVCİLİK BİLGİSİ (2+0) 2,3 Belgelerde kullanılan alâmet ve mühürler: Tuğra, pençe, kuyruklu imza, mühür, Padişaha ait belgeler I: Ferman, Padişaha ait belgeler II: Berat ve Name-i Hümayun, Padişaha ait belgeler III: Ahidname-i Hümayun, Padişaha ait belgeler IV: Hatt-ı Hümayun, Padişaha ait belgeler V: İrade ve sebeb-i tahrir hükmü,buyruldu ve telhis, Takrir ve arz, ARASINAV, Merkez-taşra arası yazışmalar (Mektup, tahrirat, şukka ve telgraf), Daireler arası yazışmalar I: Tezkire, Daireler arası yazışmalar II: Kaime, temessük, tahvil ve sened, Fetva, ilam ve hüccet, Genel değerlendirme. TAR 217 DOĞU ANADOLU TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ (2+0) 2,3 Dersin Amacı, Kaynakları ve Doğu Anadolu Türk Beyliklerinin Kuruluş Amacı, Saltuklu Beyliği ve Kuruluşu: İzzettin Saltuk ve Gürcü Seferi, Saltuklular ve Gürcü İstilası ve Saltuklu ilinde Selçuklu Beyliği, Cihan Şah ve Erzurum Selçuklularının Sonu, Ortaçağda Saltuklu ili, Saltuklu ilinde kültür ve sanat, Mengücekli Beyliği ve Kuruluşu, devletin taksimi ve Erzincan Mengücekleri ve sonu, Divriği Mengücekleri, Divriği Mengüceklerine ait kültür ve sanat, Ahlatşahlar ve Kuruluşu, beyliğin sarsılması ve toparlanması, Gürcülerle savaş, Eyyübi tehlikesi ve Ahlatşahlar, Ahlatşahlar ilinin Eyyubiler ve Selçuklulara intikali,, Ahlat ta ilim ve kültür, Dimaçoğulları Beyliği, ARASINAV, Artukluların Zuhuru ve Menşei, Hasankeyf Artuklu Beyliği, Mardin Artuklu Beyliği ve Harput Artuklu Beyliği, Artukluların Yıkılışı ve Siyasi ve İdari yapısı, Artukluların iktisadi yükselişi ve şehirler, inşa ve imar faaliyetleri, Artuklularda ilim ve kültür, dini hayat ve değerlendirme. TAR 209 İSLAM TARİHİ III (2+0) 2,3 Dersin tanımı çerçevesi, kaynaklar; Abbasilerin Kuruluşu: Emevilerin yıkılış sebepleri, Abbasi ihtilali ve sebepleri, ortaya çıktığı ortam, gizli ve açık eylem safhaları Abbasilerin iktidara gelişi, I. Dönem Abbasi tarihi; Mansur ve Dönemi; İç Olaylar; Ebu Müslim, Abdullah b. Ali vd., Bağdat ın kuruluşu, Bizans la ilişkiler, Kuzey Afrika nın Durumu ve Endülüs le Münasebetler, Hindistan ve Çin le İlişkiler, Mansur un, Şahsiyeti, İlmî ve Kültürel Faaliyetler., Harun Reşid, Me mun dönemleri, Abbasilerde Türk nüfuzunun, ortaya çıkışı ve yükselişi, Mu tasım ve Türkler, Samarra nın kuruluşu, II. Dönem Abbasi tarihi; Halife Mütevekkil ve dönemi, Mu tezz, Mu temid, Mu tezid, Muktedir, er-razi, en-nasır vd. dönemler, Abbasiler döneminde kurulan hükümdarlık sülaleleri, ARASINAV, Emirülümeralar dönemi, Büveyhi nüfuz dönemi Selçuklu nüfuz dönemi, Moğollar ın Bağdat a girişi ve Abbasilerin yıkılışı, Değerlendirme. TAR 207 ORTA ASYA TÜRK KÜLTÜR TARİHİ (3+0) 3,4 Dersin Amacı, Kaynakları, Kültür ve Kültür Kavramı, Kültür ve Medeniyet Farkı, Kültürel değerlerin oluşumunu etkileyen faktörler, Orta Asya Türklerinde devlet fikri (Millet, ülke, hâkimiyet, teşkilat);, Hakimiyet anlayışı (hakimiyetin ilahi temelleri, hakimiyetin intikali), Orta Asya Türklerinde devlet başkanı, (hükümdarlık

6 sembolleri, devlet başkanının özellikleri); idari yapı ve özellikleri; Hukuk, Orta Asya Türklerinde Ordu (Teşkilat, Savaş araç ve gereçleri, askeri eğitim), Orta Asya Türklerinde Sosyal, Hayat: Sosyal Yapı (Aile, boy, bodun); Orta Asya Türklerinde bayram ve festivaller, Orta Asya, Türklerinde ekonomik hayat: besicilik, tarım ve ticaret, Orta Asya Türklerinde beslenme ve giyim-kuşam Orta Asya Türklerinde din ve din kültürü: Gök Tanrı Dini, Atalara saygı ve bağlılık, tabiat kuvvetlerine inanma, diğer dinler, ARA SINAV, Türklerde Sanat ve Türk Sanatı kavramının oluşumu: Resim, heykel, mimarlık ve müzik, Orta Asya Türklerinde yerleşik hayata geçiş ve şehirleşme, Orta Asya Türklerinde yazı dili ve edebiyatı: Yazı, dil, edebiyat (destanlar, efsaneler), Orta Asya Türklerinde Bilim ve Zaman Hesabı (takvim), Eski Türklerde Düşünce ve Ahlak- Değerlendirme. TAR 219 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ (2+0) 2,3 Ortaçağ da Avrupa nın Siyasi süreci, Ortaçağ Avrupası nın Genel Siyasi Karakteri ve Siyasi Gelişimi Kavimler Göçü ve Avrupa daki Sonuçları, Batı Roma İmparatorluğu nun Yıkılışı ve Kilisenin Siyasi Kurum, Olarak Avrupa ya Hakim Hale Gelişi, Feodalite-Kilise İlişkileri, Ortaçağ Avrupa Krallıklarının Oluşumu Ortaçağ da Fransa,Ortaçağ da İngiltere, ARASINAV, Ortaçağ da İtalya, Ortaçağ da Rusya ve Almanya Bizans İmparatorluğu ve Dini Bölünme, Ortaçağ Avrupa sında Kentleşme, Ortaçağ Avrupasının Düşünce Yapısı. TAR 231 OSMANLI MAHALLİ KURUMLARI TARİHİ (2+0) 2,3 Dersin tanıtımı, önemi ve yararları hk. bilgi., Ders ile ilgili kitap ve kaynakların tanıtımı. Ödev konularının dağıtımı., Osmanlı Devleti nde Mahallî idareler ve Kadılık: Mahkemeler ve işleyişleri. Vakıf ne demektir? Vakıf nasıl tesis edilir? Vakfın ve Vâkıf olmanın şartları. Vakfiyeler., Şehirleşme: Mekân ve Yerleşim Estetiği, Mahalle ve Sokak: Yönetim ve Halk., Mahallenin Teşkilât ve Müesseseleri; Sosyal Hayat ve Gelenekler, Bayramlar, Şenlikler. ARASINAV, Esnaf Teşkilâtı ve Ticaret: Esnafın Çeşitliliği; Eşraf ve Esnaf. Lonca Teşkilâtı ve gelenekleri; Çarşı Pazar Denetimi Asayiş: Eski Türklerde ve Osmanlılarda Polis Teşkilâtı. İmar (Bayındırlık) İşleri: Mimarân-ı Hassa Ocağı ve Hendesehane; Yol yapımı ve Altyapı inşası. Belediyecilik. TAR 205 OSMANLI TARİHİ METİNLERİ (2+0) 2,3 Osmanlı Türkçesine ait temel bilgiler I: Harfler ve harf grupları, Osmanlı Türkçesine ait temel bilgiler II: Sayılar, Günler ve aylar, Konu ile ilgili metin okumaları, Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça unsurlar, Konu ile ilgili metin okumaları, Osmanlı Tarihi metinlerinden yazma metinler ve matbu metinlerin incelenmesi, Yazma metinler ve matbu metinlerle ilgili seçilen örneklerin okunması Osmanlı Tarihi metinlerinden defterler ve belgelerin incelenmesi. Ara Sınav. 19. y.y. Osmanlı Türkçesi Metinlerinden genel örnekler, değerlendirme ve metin tahlilleri. 14. y.y. Osmanlı Türkçesi Metinlerinden genel örnekler ve değerlendirme ve metin tahlilleri. 15. y.y. Osmanlı Türkçesi Metinlerinden genel örnekler ve değerlendirme ve metin tahlilleri 16. y.y. Osmanlı Türkçesi Metinlerinden genel örnekler ve değerlendirme ve metin tahlilleri. 18. y.y. Osmanlı Türkçesi Metinlerinden genel örnekler ve değerlendirme ve metin tahlilleri. TAR 201 TARİH METODOLOJİSİ (3+0) 3,4 Tarihin Manası, Konusu ve Faydası, Tarih Telakkileri, Tarihin Faydalandığı İlimler Tarihin Faydalandığı İlimler, Tarihin Kaynakları, Tarihin Kaynakları, Kaynakların Tenkidi, ARASINAV, Eserin Hazırlık Safhası, Eserin Hazırlık Safhası, Eserin Kaleme Alınması Eserin Kaleme Alınması,Ü Eserin Basımı. ENF 201 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI I (2+0) 2,2 Algoritma ve programlama mantığı, akış diyagramları, Visual Basic.NET program geliştirme ortamı ve görsel programlama dili ile program geliştirme

7 İKİNCİ YIL/DÖRDÜNCÜ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) TAR 204 ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ (3+0) 3,3 Malazgirt Savaşı ve Anadolu nun Fethi, Malazgirt Savaşı Sonrası Anadolu da Siyasi Yapı İznik Selçuklu Devleti, Haçlı Seferleri ve XII. Yüzyıl Anadolu sundaki Sonuçları, Danişmendli-Anadolu Selçuklu İlişkileri, Sultan Murad ve II. Kılıçarslan Dönemleri, Gıyaseddin Keyhüsrev ve IV. Haçlı Seferi XII. Yüzyıl Anadolu Selçuklularında Toplum ve Ekonomi, ARASINAV, I. İzzeddin Keykavus Dönemi Babailer İsyanı ve Kösedağ Savaşı Sonrası Anadolu da Moğollar, XIII. Yüzyılda Toplum ve Ekonomi XII. ve XIII. Yüzyıllarda İdari ve Kültürel Yapı. TAR 216 ENDÜLÜS EMEVİLERİ TARİHİ (2+0) 2,3 Dersin tanıtımı ve çerçevesi Fetih öncesi İspanya; siyasi ve sosyal yapı, Fetih, Endülüs adı Valiler Dönemi ;, İç çekişmeler, sebepleri, Emevi hanedanının kuruluşu; I. Abdurrahman ( ) ve halefleri, II. Abdurrahman Dönemi ( ) istikrar ve refah dönemi, Büyük çalkantı dönemi ( ) sebepleri, sonuçları, III. Abdurrahman , İbn Hafsun isyanı, Hıristiyan krallıklar ile ilişkiler, halifelik konusu, Fatımiler le ilişkiler, Hıristiyan Avrupa ile ilişkiler, Bizans, Alman, Franklar vd. Hacib el-mansur ve Amiriler Dönemi , Amiriler sonrası Endülüs, Emevi hanedanının sürgün edilmesi 1031, Taife veya zümre hükümdarlıkları, Murabıtlar, Muvahhidler dönemi Endülüs, Gırnata Sultanlığı ( ) ve Endülüs te hakimiyetin sona ermesi, Ara Sınav, Endülüs - Osmanlı ilişkileri, Hıristiyan hakimiyetinde Endülüs, hakimiyet Edebiyatımızda Endülüs, Endülüs sanatı, Sicilya nın fethi Sicilya da, Endülüs te düşünce alanındaki gelişmeler, Endülüs İslam medeniyetinin İspanya ve Avrupa ya etkileri. TAR 212 ORTAÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI (2+0) 2,3 Tarih Düşüncesinin Gelişmesine Etki Eden Hususlar, Klasik-Modern Tarihin Ve Tarihçinin Genel Karakterleri, İslam Tarihçiliğinin Doğuşu (Medine Irak Ekolü), Ix.- Xıı. Asır İslam Tarihçileri Biyoğrafi Yazarları Ve Eserleri, Fütuhat Yazarları Ve Eserleri, Coğrafyacılar Seyahat Kitapları Xııı. Asır Tarihçileri, ARASINAV, Memluklu Dönemi Tarihçileri, Xıv. Xv. Asır Tarihçileri, Umumi Türk Tarihine Ait Kaynaklar, Rus-Avrupa Kaynakları, Süryani-Ermeni Bizans Kaynakları. TAR 210 OSMANLI TARİHİ I (3+0) 3,4 Osmanlı Devleti nin kuruluşu: Kuruluşta etkili olan siyasî faktörler, Osmanlı Devleti nin Kuruluşu: Kuruluşta etkili olan sosyo - kültürel ve sosyo ekonomik faktörler, Osman Bey döneminde Osmanlı Devleti nin siyasî ve askerî gelişimi, Bizans Tekfurllukarıyla mücadeleler, Orhan Bey döneminde Osmanlı Devleti nin siyasî ve askerî gelişimi; Bizans ve tekfurluklarla Mücadeleler, Anadolu Beylikleriyle münasebetler, Birinci Murat dönemi; Edirne nin fethi, Balkanlarda genişleme, Osmanlılara karşı Haçlı, Seferleri, Sırpsındığı, Çirmen, I. Kosova Zaferleri, Yıldırım Bayezîd dönemi; Avrupa ve Balkanlarda genişleme, Niğbolu Muharebesi, Timur İmparatorluğu ile mücadele, Ankara Muharabesi Fetret Devri, Çelebi Mehmet, ARA SINAV, II. Murat, Fatih dönemi; İstanbul un fethi, Balkanlar ve Anadolu da fetih hareketleri, Fatih dönemi; Denizlerde fetihler, Karadeniz, Ege Adaları ve Dalmaçya da genişleme; Osmanlı Karaman, Osmanlı - Akkoyunlu mücadelesi, II. Bayezîd Dönemi; Cem meselesi,şahkulu İsyanı, Anadolu ve Balkanlarda mücadele. Şiilikle mücadele., Yavuz Sultan Selim; Şiilikle mücadele, Mısır Memluk İmparatorluğu ile mücadele, Mısır ve Arabistan ın fethi. TAR 208 OSMANLI DİPLOMATİK VE PALEOGRAFYASI (3+0) 3,4 Diplomatik (belge ilmi), Osmanlı diplomatiğinin doğuşu, Yazışmalarda kullanılan belgelerin malzemeleri Aklam-ı Sitte, Diğer Yazılar, Vakfiyelerin diplomatik açıdan incelenmesi, Fermanların özellikleri ve sahte fermanların ayırt edilmesi, Fermanların özellikleri ve sahte fermanların ayırt edilmesi ile ilgili örnek belgeler, Name-i Hümayun, Name-i Hümayun çeşitleri Ahidname-i Hümayun, Ahidname cinsleri ve hazırlanışı, Muahede.

8 TAR 214 OSMANLI FETİH VE İSKÂN SİYASETİ (2+0) 2,3 Dersin tanıtımı, önemi ve yararları hk. bilgi. Ders ile ilgili kitap ve kaynakların tanıtımı ile Ödev konularının dağıtımı., Osmanlıların savaş ve barış anlayışları ve metodları; Osmanlı Hümanizmi ve kaynağı; devletin, diğer emperyalist (sömürücü) devletlerden farkı., Fethin gayesi, fetih ile gaza, harb, istilâ, işgal, zabt vb. tabirler arasındaki farklar., Osmanlı Devleti nin uyguladığı Kol taksimatı ve sebepleri; Uc geleneği ve gaza politikası., Dervişlerin fetih ve iskân siyasetindeki rolleri. İlk fetihler ve ilk iskânlar; Devletin, öncelikli olarak iskâna tâbi tuttuğu bölgeler ve sebep ve amaç. İstimâlet politikası., Tersine sürgünler, sebep ve sonuçları., Osmanı Devletinde Aristokrasi (Derebeylik) var mıydı?, Heteredoks unsurların sürgün edilmesi; sebep ve sonuçları. Fethedilen ıssız bölgelerde bir iskân sahasının meydana geliş ve gelişmesi., Fethedilen toprakların taksimi ve değerlendirilmesi., Devletin iktisadî siyasetinde sürgünlerin rolü. TAR 202 YENİÇAĞDA TÜRK DÜNYASI (3+0) 3,4 Türkistan ve Deşt-i Kıpçak Coğrafyası, Özbek kavramı ve Özbeklerin ortaya çıkışı, Ebu l-hayır Han ve Özbeklerin Türkistan a gelişi, Muhammed Şibani Han: Timurlular ve Safevilerle ilişkiler, Ubeydullah ve Nevruz Ahmed Han dönemleri, İskender Han ve II. Abdullah Han dönemleri, Özbeklerde hâkimiyet anlayışı ve devlet teşkilatı, Özbeklerde askeri yapı ve mali organizasyon, Kazak mefhumu ve Kazakların ortaya çıkışı, Kazak Hanlığının yükselme dönemi, Aktaban Şubrındı ve Kazak Hanlığı nın parçalanması Kazak Hanlığı nda devlet teşkilatı ve askeri yapı, Kazak Hanlığı nda idari ve mali yapı. TAR VE 19 YY AVRUPA VE AMERİKA TARİHİ (2+0) 2,2 Avrupa devletleri ile Amerika nın genel özellikleri, Fransız Devriminden önce Avrupa ve Amerika nın genel durumu, Amerikan Bağımsızlık Savaşı ve sonuçları, Avrupa ve Osmanlı devleti nin Fransız devriminden önceki durumu, Fransız Devriminin sebepleri ve başlangıcı, Devrimin Aşamaları, Savaşa doğru, Devrimin önündeki Avrupa, Fransa- Avrupa mücadeleleri: Koalisyon Savaşları, Devrim sırasında Fransa ve Avrupa da dahili durum, Fransız Devriminin Avrupa ve dünya üzerindeki etkisi, Napolyon Savaşları öncesinde Avrupa ve Viyana Kongresi, Viyana Kongresinden once Osmanlı Devleti, Viyana Sistemine tepkiler ve ihtilalleri, İhtilalleri öncesinde Osamnlı Devleti. TAR 234 OSMANLI DEVLETİ NİN TOPLUMSAL TARİHİ (2+0) 2,2 Dersin tanıtımı, önemi ve yararları hk. bilgi. Ders ile ilgili kitap ve kaynakların tanıtımı ile, Ödev konularının dağıtımı., Osmanlı Sarayında Yaşam I (Padişahın yaşamı), Osmanlı Sarayında Yaşam II (şehzadelerin hayatı ve eğitimi), Osmanlı Sarayında Yaşam III (Haremin Yapısı), Osmanlı Sarayında Yaşam IV (Bayramlar ve Şenlikler), Osmanlı şehirlerinde sosyal yaşam, Şehirlerde kadınların ve erkeklerin sosyo-ekonomik durum, Osmanlı da Aile, Kırsal Yerleşmede Hayat, Timar Sistemi I, Kırsal Yerleşmede Hayat, Timar Sistemi II, Osmanlılarda Sağlık Hizmetleri, Şehirlerdeki Bayramlar ve Şenlikler, Genel değerlendirme. ÜÇÜNCÜ YIL/BEŞİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) TAR301 YAKINÇAĞDA TÜRK DÜNYASI (3+0)3,3 Türkistan ve Deşt-i Kıpçak Coğrafyası. Özbek kavramı ve Özbeklerin ortaya çıkışı. Ebu l-hayır Han ve Özbeklerin Türkistan a gelişi. Muhammed Şibani Han: Timurlular ve Safevilerle ilişkiler. Ubeydullah ve Nevruz Ahmed Han dönemleri. İskender Han ve II. Abdullah Han dönemleri. Özbeklerde hâkimiyet anlayışı ve devlet teşkilatı. Özbeklerde askeri yapı ve mali organizasyon. Ara Sınav. Kazak mefhumu ve Kazakların ortaya çıkışı. Kazak Hanlığının yükselme dönemi. Aktaban Şubrındı ve Kazak Hanlığı nın parçalanması. Kazak Hanlığı nda devlet teşkilatı ve askeri yapı. Kazak Hanlığı nda idari ve mali yapı TAR303 OSMANLI TARİHİ II (3+0)3,3 Kanunî Dönemi( ): Osmanlı Devleti nin Cihan Devleti Oluşu; Macaristan ın Fethi, Avusturya, Fransa ve Diğer Avrupa Devletleriyle ilişkiler. Kanunî Dönemi ( ): Osmanlı Devleti nin İran, Kafkasya, Afrika ve Arabistan politikaları. Kanunî Dönemi ( ): Akdeniz, Kızıldeniz, Basrakörfezi ve Hint Okyanusu nda faaliyetler. Genel olarak Osmanlı deniz politikaları. II. Selim Zamanı ( ):

9 Yeniçeri İsyanı, Osmanlı İmparatorluğu nun Arabistan, Habeşistan, Yemen, Aden Mısır Politikaları; Kıbrıs ın fethi, İnehabtı Bozgunu. III. Murat Zamanı ( ): Osmanlı Avrupa ilişkileri, Osmanlı İran, Gürcistan ilişkileri; Osmanlı Eflak, Boğdan, Erdel, Avusturya ilişkileri III. Mehmet Zamanı( ): Osmanlı Eflak, Macaristan, Avusturya politikaları, Eğri Seferi ve müteakip dönemde Türk Avusturya Savaşları. I. Ahmet Zamanı ( ): Zitvatorok Sulhu, Celali İsyanları, İstanbul İsyanı,Türk İran Savaşları. I. Mustafa, II. Osman Zamanları( ):Osmanlı İran, Osmanlı Avusturya, Osmanlı Lehistan İlişkileri; Merkezi İsyanlar ve II. Osman ın katledilmesi Ara Sınav. IV. Murat, Sultan İbrahim Zamanları ( ) : Türk İran Savaşları, Bağdat muhasaraları, Türk Erdel münasebetleri, Merkezi isyanlar, Türk Avusturya münasebetleri. IV. Mehmet Zamanları ( ): İç isyanlar, Osmanlı Venedik ilişkileri, Girit meselesi, Tarih İçinde Osmanlı Lehistan İlişkileri. Onaltı ve Onyedinci Yüzyıllarda Osmanlı - Moskova İlişkileri. Yeniçağ da Osmanlı Kuzey Afrika, Akdeniz, Hint Okyanusu Politikaları TAR305 ARŞİV BELGELERİ I (2+0)2,3 Osmanlı Belgelerinin bulunduğu arşivleri tanıma. Transkripsiyon alfabesinin öğretilmesi. Yazı Türlerinin tanıtılması. Belge Türlerinin tanıtılması. Kanunnameler. Fetvalar. Beratlar. Ara Sınav. Fermanın rükünlerinin tanıtılması. Örnek Fermanlar. Hattı- Hümayunların tanıtılması. Örnek Hattı- Hümayunlar TAR307 YENİÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI (2+0)2,3 XV. Yüzyıl Kaynakları: İlk Osmanlı kronikleri, Gazavatnameler, Fetihnameler. XVI. yüzyıl tarihçileri: Selimnameler, Süleymannameler. Kıbrıs, Yemen Fethiyle ilgili eserler, III. Murad döanemi tarihçileri Osmanlı İran, Osmanlı Avusturya Savaşları ile ilgili kaynaklar. XVII. Yüzyıl tarihçileri: II. Osman, IV. Murat, Mısır, Girit, Uyvar,Kamaniçe, Çehrin, İkinci Viyana Kuşatması ile ilgili kaynaklar. XVIII. yüzyıl tarihçileri. Ruznameler, Sefaretnameler. XVI, XVII ve XVIII. yüzyıl Islahat risaleleri. Kanunnameler, Biyografiler ve Surnameler, Tezkireler, Vefeyatlar, Esaretnameler. Ara Sınav. Alman, Avusturya, Bizans, Bulgar, Sırp Kaynakları. Danimarka, Ermeni, Fransız, Hollandalı, İngiliz tarihçi ve seyyahları. İspanyol, İsveç, İtalyan kaynakları. Macar, Memlük, Papalık Kaynakları. Portekiz, Rus, Safevi kaynakları TAR309 OSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME HAREKETLERİ I (2+0)2,3 Osmanlı Devlet Yapısının Tahlili. Avrupa daki gelişmeler ve Osmanlı Devleti. İlk Reform Belgeleri Reformların gelişmesindeki iç ve dış engeller. Lale Devri. Fransız İhtilali ve Osmanlı Devleti. III. Selim ve Nizam-ı Cedid Harekatı. Nizam-ı Cedidin karşılaştığı Engeller. Ara Sınav. IV. Mustafa nın saltanata gelişi ve Şer i Hüccetin hazırlanması. Sened-i İttifak ve Ayanlar. II. Mahmut yönetiminin Portresi. Yeniçeri Ordusunun kaldırılması: Vaka-i Hayriye. Yönetim ve eğitim alanında yapılan yenilikler. TAR319 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (2+0)2,3 Sömürgecilik ve emperyalizm kavramların açıklanması. Sömürgecilikte ilk girişimler I: Portekiz ve İspanyol sömürgeciliğinin incelenmesi. Sömürgecilikte ilk girişimler II: Hollanda, İngiltere, Fransa sömürgeciliğinin incelenmesi. Sömürge imparatorluklarının kurulması ve Afrika nın sömürgeleştirilmesi Sömürgeleştirilen toplumlar ve sömürgeciliğin bu toplumlar üzerindeki etkisi. Köle ticaretinin Afrika da yaptığı yıkım, Amerika kıtasının sömürgeleştirilmesi sonrasında yerli toplumda meydana gelen travmanın ortaya konması. Cezayir, Vietnam ve Hindistan nın sömürülmesi aşamalarının incelenmesi Sömürge yerleşimcilerinin bağımsızlık hareketleri (Öncelikli olarak Amerikan Bağımsızlık Savaşı incelenecektir) Ara Sınav. Sömürgeleştirilen halkların bağımsızlık hareketleri. Sömürgeciliğin tasfiyesi ve yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi. Sömürgeciliğin tasfiyesi sonrasında sömürülen halklar ve toprakların durumunun incelenmesi. Sömürgeciliğin tasfiyesi-sömürge İmparatorluklarının sona ermesi Sömürgeciliğin boyut değiştirmesi: Çok Uluslu Emperyalizm ve Globalleşme TAR333 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜNYASI (2+0)2,3 I. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye, Suriye- Irak, Pakistan-Afganistan-İran, S.Arabistan-Kuzey Yemen-Güney Yemen, Mısır-Ürdün, Lübnan-Filistin, B.Arap Emirlikleri-Bahreyn, Malezya-Bangladeş, Ara Sınav Fas-Tunus-Cezayir, Çat-Sudan, Somali-Gine, Libya-Katar, Kuveyt-Endonezya

10 SEÇMELİ DERSLER TAR315 BALKAN DEVLETİ SİYASİ TARİHİ I (2+0)2,3 Balkan tarihi, Balkanlardaki bağımsızlık hareketleri ve bu süreçteki gelişmeler, İngiltere ve Rusya nın Balkan politikaları ile Balkan Savaşlarının bu bölgede ortaya çıkardığı gelişmeler. TAR317 TÜRKİYE NİN YAKINDOĞU İLİŞKİLERİ TARİHİ (2+0)2,3 Türkiye Yakındoğu ilişkilerinin tarihsel geçmişinin ortaya koyulması TAR321 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ (2+0)2,3 Dersin tanıtımı, önemi ve yararları hk. bilgi. Ders ile ilgili kitap ve kaynakların tanıtımı ile Ödev konularının dağıtımı. İlmin doğuşu ve İlkçağlarda İlim. Mısır Mezopotamya ve anadolu da İlim. Eski Yunan da (Helenistik dönemde) ve Roma da İlim. Ortaçağ İslâm dünyasının Bilim ve Teknoloji: İlmî faaliyetlerin başlaması. İlimler ve alimler; İlmî müesseseler ve ilmî çalışmalara tesirleri. Ortaçağ İslâm dünyasının Bilim ve Teknolojide Batı dünyasına etkileri. Ortaçağ Batı dünyasında, Rönesans da ve Yeniçağ da İlim. Ara Sınav. Osmanlılarda İlim ve İlmî müesseseler. Alimler ve ilmî faaliyetleri. Sanayi İnkılabı ve Bilim. Yakınçağ da Batı da ve Osm. Dev. de Bilim; Osmanlılar ilimde geri mi kaldı? sorusunun cevabı. Mühendishane Mektebleri; Tanzimat Dönemi Osm. ilmî müesseseleri ve Teknolojisi. TAR325 İRAN TARİHİ (2+0)2,3 Sasani Dönemi İran Medeniyeti. İran da İslam Hakimiyetinin Teşekkülü. İran da İslam Dönemi Medeni Gelişmeler. İran da Heterodoks Kültürel Yapılaşma. İran da Mevali Politikası ve Şuubiye Hareketi. İran da Ebu Müslim İsyanı ve Abbasi Devrimi. Abbasiler Devrinde İran ın Kültürel Gelişimi. Abbasiler Devrinde İran da Ayrılıkçı Akımlar. Ara Sınav. Büveyhiler Devrinde İran Tarihi. İran da Samani Rönesansı. İran da Batınilik Cereyanı nın Gelişimi ve Sonuçları. İran da Türk Hakimiyetinin Teşekkülü. Selçuklular Devrinde İran ve Kirman Rönesansı TAR329 İLHANLILAR TARİHİ (2+0)2,3 İlhanlı Tarihi Kaynakları. Cengiz İmparatorluğu nun Kuruluşu ve Yayılması. Hülagü nün 1256 Bağdat Seferi ve İlhanlı Devleti nin Kuruluşu-Hülagü Dönemi. Abaka Han Dönemi. Ahmet Teküdar ve Argun Han Dönemleri. Keyhatu Dönemi. Gazan Han Dönemi. Olcaytu Dönemi. Ara Sınav. Ebu Said Bahadır Han Dönemi. bilhanlı Devleti nin Dini Politikaları. İlhanlılarda Sosyal Yapının Gelişimi. İlhanlı Devletinde Türk İslam İktisadi Dönüşümü. İlhanlı Devletinin Yıkılışındaki Siyasi Gelişmeler. TAR331 KAFKASYA TARİHİ (2+0)2,3 Kafkasya tarihi üzerine genel terminolojisi, Kafkasya nın coğrafi ve jeopolitik durumu. Kafkasya da yaşayan halklar. Başlangıçtan Türk-Rus mücadelesine kadar Kafkasya. Rusya nın güney politikası ve Kafkasya. Türk- İran ve Rus mücadeleleri döneminde Kafkasya. Kafkasya daki Rus sömürgeciliği ve Rus-Türk mücadelesi. Kafkasya nın dahili durumu ve sosyal hayatı. Rusların Kafkasya yı işgal çabaları ve Şeyh Şamil. Ara Sınav. Kafkasya da Ermeniler ve Ermeni Sorunu. Rus devrimi sırasında Kafkasya. Kafkasya nın bağımsızlık dönemi ve bağımsız devletlerin kuruluşu. Kafkasya nın Ruslar tarafından yeniden işgali Sovyet Rusya nın dağılması ve Kafkasya nın son evresi. TAR335 OSMANLI DEVLETİNİN EKONOMİ TARİHİ (2+0)2,3 Osmanlı Devleti nin iktisadi yapısını ve bunun toplumsal yaşama etkisi ÜÇÜNCÜ YIL/ALTINCI YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) TAR302 OSMANLI MÜESSESELERİ VE TEŞKİLAT TARİHİ (3+0)3,4

11 TAR304 OSMANLI TARİHİ III (3+0)3,4 Yakınçağ Başlarında Osmanlı İmparatorluğu. III. Selim dönemi yenilikleri ve gelişmeleri. Mısır ın işgali ve Mehmet Ali Paşa. Mısır sorununun ortaya çıkışı ve çözümü. Tanzimat dönemi I. Tanzimat dönemi II Boğazlar sorunu ve Londra sözleşmesi. Kırım Savaşı ve Paris Barış Konferansı. Ara Sınav. Paris Barış Konferansı ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı Rus Savaşı. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu. 19. yüzyılda dünyada sömürgecilik hareketleri. Genel değerlendirme TAR306 ARŞİV BELGELERİ II (2+0)2,4 Telhisler. Şeriye Sicillerinin Tanıtım. Şeriye Sicillerindeki Belge Çeşitleri. Tezkire çeşitleri. Tezkirelerin özellikleri. İrade-i Seniyyeler. İrade-i Seniyyenin rükn ve cinsleri. Örnek İrade-i Seniyyeler. Ara Sınav Tahriratlar. Tahriratların türleri ve şekil özellikleri. Telgraf Önekleri. Son devir senetleri. Tapu, maaş, borç ve rehin senetleri. TAR308 YAKINÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI (2+0)2,3 III. Selim dönemi tarih kaynakları. III. Selim dönemi layihaları. II. Mahmut dönemi tarih kaynakları Tanzimat dönemi tarih kaynakları. Meşrutiyet dönemi tarih kaynakları. Islahatnameler. Sefaretnameler I Sefaretnameler II. Ara Sınav. Osmanlı basın ve gazeteler I. Osmanlı basın ve gazeteler II. Salnameler Arşiv kaynakları. Genel değerlendirme. TAR310 OSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME HAREKETLERİ II (2+0)2,3 Osmanlı Devleti nin yeniden yapılanma çalışmalarında önemli bir adım, Tanzimat Fermanı. Fermanın hukuksal nitelikleri ve Tahlili. Tanzimat Döneminde kanunlaştırma çalışmaları. Tanzimat Fermanı ve Avrupa. Islahat Fermanı. Tanzimat a tepkiler. Siyasal örgütlerin kurulması. Yeni Osmanlılar hareketi ve söylemleri. Meşrutiyet yönetimine geçiş. Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyet dönemine kadar olan yenileşme hareketleri. SEÇMELİ DERSLER TAR316 BALKAN DEVLETİ SİYASİ TARİHİ II (2+0)2,3 1. Dünya Savaşı nda Balkanlar ve Balkan devletlerinin durumu, savaş sonrasında Balkan coğrafyası, II. Dünya Savaşı öncesinde Balkanlar, savaş sonrası balkan devletlerinin iktisadî ve siyasî yapısı, Sovyet işgali dönemi ve Balkanlar. TAR318 TÜRKİYE NİN YAKINDOĞU İLİŞKİLERİ II (2+0)2,3 TAR320 HİNDİSTAN DA TÜRK DEVLETİ TARİHİ (2+0)2,3 Delhi Türk Sultanlığı, Kalaç Sultanlığı, Tuğluklar, Seyidler, Lodiler, Babürler ve kültürel ve bilimsel hayatları. TAR322 TİMURLULAR TARİHİ (2+0)2,3 14. Yüzyılın Ortalarında Çağatay Ulusu. Timur un Siyasi Bir Figür Olarak Ortaya Çıkışı ve Timurlu Devleti nin Kuruluşu. Timur un Seferleri. Şahruh Dönemi. Uluğ Bey Dönemi. Abdüllatif ve Abdullah Dönemi. Ebu Said ve Hüseyin Baykara Dönemi. Ara Sınav. Devlet Teşkilatı. İmar Faaliyetleri. Zirai ve Ticari Faaliyetler. Dini Hareketler ve Çağatay Edebiyatı

12 TAR324 YENİÇAĞ TARİHİ SEMİNERİ (2+0)2,3 Seminer konularının tesbiti ve dağıtımı. Seminer Ödevlerinin hazırlanış ve sunuş biçimleri hk. bilgi. 1. Sunum, 2. Sunum, 3. Sunum, 4. Sunum, 5. Sunum. Ara Sınav. 6. Sunum, 7. Sunum, 8. Sunum, 9. Sunum, 10. Sunum TAR326 AVRUPA ENDÜSTRİ DEVRİMLERİ VE PROBLEMLERİ (2+0)2,3 Bu derste, Geleneksel toplumun temel nitelikleri kısaca ele alınacak, geleneksel toplumun değişmesinde rol oynayan reform ve bilim devrimi gibi temel gelişmeler üzerinde durulacaktır. İkinci aşamada Ekonomik süreçler ele alınacaktır. Ekonominin tarihsel gelişimi ve iktisadi merhaleler ele alındıktan sonra Endüstri ekonomisinin doğuşu, nitelikleri ve yayılmaları, ortaya çıkardığı somut etkiler, modern toplumun temel dinamikleri üzerinde durulacaktır. TAR328 ÇAĞATAY HANLIĞI TARİHİ (2+0)2,3 Çağatay Hanlığı Tarihi Kaynakları. Çağatay Han. Kara Hülagu, Yisun-Mügge ve Organa Hanlar. Algu, Mübarek-Şah, Barak Hanlar. Nikbay, Buka-Timur, Duva ve Küncük Hanlar. Taligu, İsen-Buka ve Kebek Hanlar. İlçigiday ve Alaaddin Tarmaşirin Hanlar. Hanlığın Çöküşü. Ara Sınav. Çağatay Ulusu nun Yapısı. Devlet Teşkilatı. Askeri Teşkilat. Mali, Adli ve Posta Teşkilatı. Şehirlerin İdaresi TAR332 UZAKDOĞU TARİHİ (2+0)2,3 Dersin Amacı, Kaynakları ve Uzakdoğuda ilk insanlar ve prehistorik devirler. Japonya nın tarihi: coğrafyası, Prehistorik devirler, ilk tarihi olaylar. Japonya nın yeniden kuruluşu ve Nara devri. Japonya da Heian devri. Japonya da feodalite devrinin birinci safhası. Japonya da feodalite devrinin ikinci safhası Japonya da yeni zamanlar feodalizmi. Kapalı memleket olarak Japonya. Ara Sınav. İmparatorluk devri Kore Tarihi. Siyam ve Burma tarihi. Malaya ve Endenozya tarihi. Avustralya ve Adalar tarihi, değerlendirme. TAR334 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ (2+0)2,3 Kültür ve medeniyet kavramlarının tanımı, açıklanması, İslam medeniyeti tanım, kaynaklar, unsurlar İslam öncesi medeniyetlere genel bakış. İslamiyetin yayılışı, fetihler, amaç ve izahı, özellikler. İdari kurumlar; Hilafet ve vezirlik; ortaya çıkışı, gelişimi ve tarihi incelemesi. İdari kurumlar; Divanlar, ortaya çıkışı, gelişimi ve tarihi incelemesi. Önceki kültür ve medeniyetlerden yapılan tercüme faaliyetleri. İslam öncesi eğitim-öğretime genel bakış, İslam dünyası, medrese öncesi eğitim-öğretim yerleri. Medreselerin ortaya çıkışı, medreseler, eğitimin muhtevası ve özellikleri. Ara Sınav. Sosyal müesseseler; Vakıf, menşei, gelişimi, alanları, çeşitleri, kurucuları, sosyo-kültürel, politik rolü, vakıf sisteminin zayıflaması Bilim ve sanat; Tıp, matematik ve astronomi alanındaki gelişmeler. Bilim ve sanat; Felsefe alanındaki gelişmeler. Bilim ve sanat; Mimari ve müzik. İslam medeniyetinin Avrupa ya etkisi; hangi yollarla, hangi alanlarda, yapılan çeviriler. TAR336 OSMANLI SANAYİ VE TİCARET TARİHİ (2+0)2,3 Dersin tanıtımı, önemi ve yararları hk. bilgi. Ders ile ilgili kitap ve kaynakların tanıtımı ile Ödev konularının dağıtımı. İç Ticaret. Dış Ticaret. Kapitülasyonlar. Osm. Para Politikası. Fiyatların tesbit ve kontrolü. Tarım Sektörü ve Hayvancılık. Bankacılık. Ara Sınav. Osm. Ağır Sanayi: Tersaneler, Tophaneler, Baruthaneler, Darbhaneler. Osm. Hafif sanayi: Deri, saat, dokumacılık, cam eşya, hafif silahlar vb. Madencilik ve metalürji. Tanzimat Dönemi Osm. Sanayii ve Sanayileşme Politikası. Osm. Sanayi ve Teknolojisinin Problemleri. Sanayi Mektebleri.

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II (KLASİK ÇAĞ) Ders No : 0020100029 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL

TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I 4 0 4 6 TAR 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II 4 0 4 6 TAR 103 İLKÇAĞ TARİHİ I 2 0 2 4 TAR 104 İLKÇAĞ TARİHİ II 2 0 2 4 TAR

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri TAR701 1 3+0 6 Bu dersin temel amacı belli

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SOS 101 SOSYOLOJİYE GİRİŞ I (3 0) 3,5 Sosyolojinin

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Fakülte Kodu: 02 Bölüm Kodu: 05 BİRİNCİ YIL I. YARIYIL (Güz dönemi) KODU DERSİN ADI T U K ECTS 101 OSMANLICA I 4 0 4 8 103 ESKİÇAĞ İHİ

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 600 Özel Konular Z 4 0 0 30 TAE 601 Türkiyat Araştırmalarına Giriş I Z

Detaylı

ORTA ÇAĞ TARİHİ. Editör Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN

ORTA ÇAĞ TARİHİ. Editör Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN ORTA ÇAĞ TARİHİ Editör Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN Bölüm Yazarları Doç. Dr. Abdullah KAYA Doç. Dr. Bekir BİÇER Doç. Dr. Murat KEÇİŞ Yrd. Doç. Dr. Ahmet SAĞLAM Yrd. Doç. Dr. Emrullah KALELİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-12:20 : OSMANLI PALEOGRAFYASI I ANS Eğitim 2 Blok - 111 Yrd.Doç.Dr. MEHMET GÜNEŞ Doç.Dr. MUSTAFA GÜLER Osmanlı alfabesi,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM TARİHİ I Ders No : 0020100005 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 TARİH METODU ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI A. TARİH NEDİR?...1 B. TARİHİN KONUSU...1 C. TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 TARİH METODU ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI A. TARİH NEDİR?...1 B. TARİHİN KONUSU...1 C. TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TARİH METODU A. TARİH NEDİR?...1 B. TARİHİN KONUSU...1 C. TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?...1 D. NİÇİN TARİH ÖĞRENİYORUZ?...2 E. OLAY VE OLGU...2 F. TARİH BİLİMİNİN ÖZELLİKLERİ...2 G. TARİH

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM TAR513 Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı Klasik dönem Osmanlı taşra teşkilatı; Osmanlı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB 05 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V TEŞEKKÜR...V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ BASIMVEYAYINTEKNOLOJİLERİPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSKODU DERSADI T P KR. AKTS

Detaylı

T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Programı

T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Programı T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Programı 1 Programının Amacı Programın amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI

1.YARIYIL DERS KODU DERS ADI T.C. ONDOKUZMAYISÜNİVERSİTESİ SAMSUNMESLEKYÜKSEKOKULU GÖRSELİŞİTSELTEKNİKLERVEMEDYAYAPIMCILIĞIBÖLÜMÜ GRAFİKTASARIMIPROGRAMI DERSPLANIVEDERSİÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSKODU DERSADI T P KR. AKTS 4009001172011

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS İÇERİKLERİ

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS İÇERİKLERİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS İÇERİKLERİ I. Sınıf 00101-102 Osmanlıca (4 0 4 ) Tarih araştırmalarında arşiv belgelerinin önemi büyüktür. Osmanlı Tarihi çalışmalarına

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS MUHTEVALARI

TARİH BÖLÜMÜ DERS MUHTEVALARI 1. SINIF 1. YARIYIL DERS MUHTEVALARI TAR 101 OSMANLICA I 4 0 4 Osmanlı alfabesi, harflerin yazılış şekilleri, Türkçe kelimelerin yazılışı metinler üzerinde örneklemeler ve metin okuma çalışmaları TAR 103

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM BÖLÜMÜ GRAFİK TASARIMI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM BÖLÜMÜ GRAFİK TASARIMI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ 1. 2.YARIYIL KOD DERS ADI T P D.S. KR. DT AKTS KOD DERS ADI T P D.S. KR. DT AKTS ATİ101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-1 2 0 2 2 Z 2 ATİ102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2 2 0 2 2 Z 2 TDİ101 TÜRK

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Sınıf Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209252 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 16.03.2015

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Ders No : 0020100004 : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2.

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2. Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. İnsan ve Tarih 2. Tarihin Konusu 3. Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi 4. Tarih Biliminin

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

T.C. Tarih: :10:21 Sayfa:1/11 GÜN KARAGÖZ Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK. Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK1891 TAR-404-A-Türkiye KASALAK

T.C. Tarih: :10:21 Sayfa:1/11 GÜN KARAGÖZ Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK. Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK1891 TAR-404-A-Türkiye KASALAK Sayfa:1/11 GÜN 31.05.2016 SAAT 1.Sınıf / Şube A 2.Sınıf / Şube A 3.Sınıf / Şube A 4.Sınıf / Şube A 10:00-10:30 1883 İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) Okutman MUSTAFA VANÇİN

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı. UNV UNV13001 GİRİŞİMCİLİK T: 2 U: 0 Ds: 2 AKTS: 2

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı. UNV UNV13001 GİRİŞİMCİLİK T: 2 U: 0 Ds: 2 AKTS: 2 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı I. YARIYIL UNV UNV13001 GİRİŞİMCİLİK T: 2 U: 0 Ds: 2 AKTS: 2 Dersin İçeriği: Bu dersin içeriği girişimcilikle

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DOKTORA PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 700 Özel Konular Z 5 0 0 30 TAE 701 Kültür Kuramları ve Türkiyat Araştırmaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. Tarih: :56:14 Sayfa:1/11 GÜN Kadir KASALAK. Tarihi Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK. Kadir KASALAK. Hayri ÇAPRAZ

T.C. Tarih: :56:14 Sayfa:1/11 GÜN Kadir KASALAK. Tarihi Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK. Kadir KASALAK. Hayri ÇAPRAZ Sayfa:1/11 GÜN 31.05.2016 SAAT 1.Sınıf / Şube A 2.Sınıf / Şube A 3.Sınıf / Şube A 4.Sınıf / Şube A 11:00-12:00 1883 İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) Okutman OYLUM KONAY 1885

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değişik 5. Maddesinin (i) bendine göre Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ) 17.11.2017 CUMA 16.11.2017 PERŞEMBE 15.11.2017 ÇARŞAMBA 14.11.2017 SALI 13.11.2017 PAZARTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖR ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ) Altay

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı I. YARIYIL 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ UNV 13103 ATATÜRK İLKELERI VE İNKILÂP TARIHI -I T:

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YILSONU SINAV PROGRAMI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YILSONU SINAV PROGRAMI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 5-6 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YILSONU SINAV PROGRAMI I.SINIFLAR ( A-B ŞUBELERİ) N. Özkuyumcu - İslam Tarihi 30.05.6 M. Tepekaya - Yabancı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 0310290045 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri TAR701 1 3+0 6 Bu dersin temel amacı araştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH İKİNCİ ÖĞRETİM BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI (1.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH İKİNCİ ÖĞRETİM BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI (1. 0 0 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI (.SINIF) :0 : Beden Eğitimi-Halk Oyunları Spor Salonu Müzik B 8 : :0 :00 : TAR 00 Osmanlı Paleografyası I Doç. Dr. Bilgin ÇELİK B TAR 0 İslam Tarihi Prof. Dr. TAR 0 Tarih

Detaylı

TC. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEF TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TC. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEF TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TC. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEF TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TÜRK TARİHİ I Bu derste İslam Öncesi Türk Devletlerinin siyasi tarihi verilecek ve aynı zamanda bu dönemlerde ilişkide bulundukları devletlerin

Detaylı