BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ"

Transkript

1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) TAR 107 ESKİÇAĞ TARİHİ I (2+0) 2,3 Mezopotamya nın coğrafi durumu. Mezopotamya yazılarının okunuş. Mezopotamya tarihinin kaynakları ve kronolojisi. Tarih öncesi çağlarda Mezopotamya. Ön tarih çağlarında Mezopotamya. M.Ö. III. Binde Mezopotamya nın siyasi tarihi. M.Ö. III. Binde Mezopotamya nın devlet teşkilatı ve kültürü, Sümerliler kültür ve medeniyeti. Ara sınav İsin ve Laraa krallığı. Eski Asur devleti ve Anadolu da Ticaret. Eski Babil Devleti, Kaa Devleti Deniz ülkesi hanedanlığı, Asur Devleti Yeni Babil Hanedanlığı TAR 105 İSLAM TARİHİ I (3+0)3,4 İslam Öncesi Kuzey Güney Arabistan da Kurulan Devletler, Hz. Muhammed in Çocukluğu Ticari Hayat Gençlik Dönemi. Hz. Muhammed in Peygamberliği Habeşistan a Hicret, Hz. Muhammed in Taif Seferi- Mirac, Akabe Biatları- Hicret, Yahudilerle Yapılan Anlaşmalar Ebva Gazvesi, Nahle- Bedir, Kaynuka Gazveleri, Uhud-Katan Seferleri- Raci Ve Bi r-i Mavne Faciası, Ara Sınav, Hendek-Kurayza, Mustalik Gazveleri, Hudeybiye Anlaşması Elçilerin Gönderilmesi, Hayber in Fethi- Umretülkaza-Mute Savaşı, Mekke nin Fethi Huneyn Gazası Taif in Fethi, Tebuk Gazvesi Veda Haccı- Hz. Muhammed in Vefatı. TAR 103 ORTA ASYA TÜRK TARİHİ (3+0) 3,4 Dersin Amacı, Kaynakları, Türk Adı, Türk Soyu, Türklerin Ana Yurdu ve Türklerin Yayıldıkları Alanlar Büyük Hun Devleti nin Kuruluş ve Yükseliş Dönemi, Hun-Çin üstünlük mücadelesi ve Hun devletinde iç karışıklıklar, Büyük Hun devletinin ikiye ayrılması ve Hunların sonu, Akhunlar ve Tabgaç Devleti, Göktürkler ve I. Göktürk Devleti, Göktürk devletinin ikiye ayrılışı ve Doğu Göktürk devleti ve batı Göktürk devleti, II. Göktürk devleti, ara sınav, Uygurlar ve Uygur Devletinin Kuruluş dönemi, Kırgız yenilgisinden sonra güneyde kurulan yeni Uygur devletleri, Kırgızlar, Türgişler ve Karluklar, Oğuzlar ve değerlendirme TAR 101 OSMANLI PALEOGRAFYASI I (3+0) 4,5 Dersin gerekliliği ve amacı, Osmanlı Türkçesi ve Türk dilleri, Arap ve Fars Alfabesine giriş, harflerin okunuş ve yazılışları, Arap ve Fars Alfabesine giriş, Türkçe kelimelere yazılış örnekleri, Türkçe eklerin yazılış şekilleri, Türkçe zamir ve eklerin yazılışları, Türkçe edatların yazılışı, Türkçe fiillerin yazılışları, Arapça Kelimeler (İsim, mastar, fiil..) ve cümle yapısı ve isim tamlamaları, ara sınav, Arapça fiil, konu ve nesneler ve sıfatların yazılışı Mim le Mastar yapımı (İsm-i Zaman-Mekân-Âlet) ve Arapça da İsm-i Tasgîr, Arapça da Üstünlük derecesi (Sıfat-ı Müşebbehe), Arapça ve Farsça da isim tamlamalarının yapısı ve Türkçe den farkları, Arapça kelimelerde nicelik tekil (Müfred), ikili (Müsennâ), çoklu (Cem ) TAR 121 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I (2+0) 2,3 Roma İmparatorluğu ndan sonra Avrupa, Aydınlanma, Reform ve dinî düşünceler, Çağdaş düşünceler, Çağdaş düşüncelerin eleştirileri, Fransız İhtilali, Fransız İhtilalinin yankıları, Endüstri Devrimi, ara sınav, 19. yüzyıl gelişmeleri, Siyasi sistemlerde değişiklikler, Milli devletler dönemi, Birinci Dünya Savaşı ve değişen dünya düzeni, 20. Yüzyılda siyasi düşünceler TAR 109 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ (2+0) 2,3 Tarih yazımının ortaya çıkışı, Dünyada ve Türkiye de tarih yaklaşımları, İbn Haldun ve tarihçilik anlayışı, Annales Okulu, Annales Okulu nun Türkiye deki etkileri, Alman tarihçi okulu, Avusturya çevresi, ara sınav, İngiliz tarihçilerinin görüşleri, Amerikan tarihçilerinin görüşleri, Tarih felsefesi, Tartışma ve değerlendirme.

2 TAR 123 TÜRK HUKUK TARİHİ I (2+0) 2,3 Türk Hukuk Tarihinin Tasnifi, Kısımları ve Önemi, İslamiyet ten Önce Türk Hukuku ve devlet anlayışı; devlet, töre, devlet başkanı, devlet meclisi, Mete zamanında Hun Devleti ve Hukuku; Göktürk Devleti ve Hukuku; Uygurlar ve Hukukları, İslamiyet ten Sonra Türk Hukuku; İslam Hukukunun Kaynakları, Mezhepleri, İslam Kamu (Amme), Hukuku; Halife, Hilafet ve Devlet, İslam Ceza Hukuku; Suçlar ve Cezalar, İslam Hukukunda, Hapis ve Hapishane, İslam Ceza Hukukunda Kadın, ara sınav, İslam Aile Hukuku: Nişanlanma, Evlenme, Evlenmenin şartları, engelleri, Evliliğin Sona Ermesi, Nafaka, Miras Hukuku: Mirasçılık, Miras Engelleri, İslam Özel Hukuku ve Vakıflar, Borçlar Hukuku: Borcun Kaynakları, Sözleşmeler. AİT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2 0) 2-2 Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet, Mutlakiyet, Modernizm, Sosyalizm, Liberalizm, İnkılap ve Reform) / Türk İnkılabının Özellikleri ve Tarihsel Örnekleri ile Karşılaştırılması XIX-XX. y.y Osmanlı Devletinin Toplumsal ve Ekonomik yapısı / Gerileme ve Çöküş Nedenleri XIX. y.y. Osmanlı Devletinde Siyasal Olayların Genel Şeması ve Reform Hareketleri / III. Selim Dönemi ve Nizam-ı Cedit Hareketi / II. Mahmut Dönemi ve Sened-i İttifak / Tanzimat Dönemi / I. Meşrutiyet Dönemi ve Kanun-i Esasi Osmanlı Devletinde XX. y.y. Başındaki Siyasal Olaylar / II. Meşrutiyet / İttihat ve Terakki Dönemi / Trablusgarp Savaş / Balkan Savaşı / I. Dünya Savaşı.Fikir Akımları / Osmanlıcılık / İslamcılık / Batıcılık / Türkçülük Mondros Mütarekesi / Mütareke Dönemindeki İç ve Dış Siyasal Gelişmeler / Ermeni Sorunu / Kurtuluş Savaşı Öncesi Genel Durum / Mondros Mütarekesi / Savaşı Noktalandıran Antlaşmaların Yapısı ve Wilson İlkeleri Kurtuluş Savaşı'nın Dönemlendirilmesi / Siyasal Hazırlık Döneminin İlk Evresi / Bölgesel Direniş Dönemi Kurtuluş Savaşı'nın Örgütlenmesi ve Hayata Geçirilmesi / Mustafa Kemal in İç ve Dış Siyasal Yapıya İlişkin Tespit, Tahlil, Öngörü ve Planları / Kurtuluş Savaşı nın Siyasal Hazırlık Dönemi / Bölgesel Mücadele Çalışmalarına Ulusal Bir Nitelik Kazandırılması / Amasya Bildirisi / Erzurum ve Sivas Kongreleri / Misak-ı Milli / TBMM'nin Açılması, Yapısı ve Çalışmaları / Sevr Antlaşması Kurtuluş Savaşı'nın Askeri Cepheleri / İç Ayaklanmalar / I.İnönü Savaşı / II.İnönü Savaşı / Sakarya Meydan Savaşı / Başkumandanlık Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz / Kurtuluş Savaşı nın Siyasal Gelişmeleri / Londra Konferansı / Mudanya Mütarekesi / Lozan Barış Antlaşması TRD 101 TÜRK DİLİ I (2 0) 2 2 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama. YDİ 101 YABANCI DİL I (4 0)4 4 To be: am, is, are. Plurals, What is/are...to be: questions and negatives Possessive adj. Possessive s. Present Simple: Positive, questions and negatives A/an, some, any, have got. Verbs + ing. There is/are. Adverbs of frequency Prepositions of place. Present Continuous Tense. Can for ability. Questions with How + Adjective. Expressions of quantity. Linking words: because, so, but, although. Revision

3 BİRİNCİ YIL/ İKİNCİ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ ) TAR 104 ESKİ ANADOLU TARİHİ (2+0) 2,2 Anadolu nun tarihi coğrafyası, Anadolu nun tarih öncesi devirleri, M.Ö. 3. bin yılda Anadolu kavimleri I, M.Ö. 3. bin yılda Anadolu kavimleri II, Hititler döneminde Anadolu nun siyasi tarihi I, Hititler döneminde, Anadolu nun siyasi tarihi II, Ege göçleri, Ege göçlerinden sonra Önasya nın siyasi durumu, ara sınav, Geç Hitit şehir devletleri, Frigler, Urartu Krallığı, Lidya Krallığı, Eski Anadolu kültür tarihi. TAR 108 ESKİÇAĞ TARİHİ II (2+0) 2,3 Eski Mısır ın kısaca siyasi tarihi, Eski Mısır ın devlet şekli ve hükümet teşkilatı I, Eski Mısır ın devlet şekli ve hükümet teşkilatı II, Eski Mısır ın devletinin ordu teşkilatı, Tarih devirlerde Mısırda ekonomik hayat I, Tarih devirlerde Mısırda ekonomik hayat II, Eski çağlarda Mısır ın din hayatı, Eski Mısır da iklim, ara sınav, Eski Mısır da yazı ve eğitim, Eski Mısır da güzel sanatlar, Eski Mısır da edebiyat, Eski Mısır mimarisi, Eski Mısır da heykeltıraşlık ve kabartma sanatı, TAR 110 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ (3+0) 3,3 İslâm ın doğuşu, Hz. Muhammed, Yeni oluşan toplumun bazı özellikleri (Ortaçağ tarih ve medeniyeti), Türklerin İslâmiyeti Kabuli, İslâm ın yayılması, İlk Müslüman Türk Devletleri, Tulunoğulları ( ) yönetim ve sosyal yapı, İhşitler ( ) yönetim ve sosyal yapı, ara sınav, Hazar Devleti, İdil-Volga Bulgarları (günlük yaşantı), Karahanlılar ( ): menşei ve kuruluşu; ilk zamanları; İslâmiyeti kabulü; gelişimi ve ikiye bölünmesi; Doğu Karahanlılar ( ); Batı Karahanlılar ( ), Gazneliler, Gaznelilerin devlet teşkilâtı. TAR 106 İSLAM TARİHİ II (3+0) 3,4 Hz. Ebu Bekir in Halife Seçilmesi Usame Ordusu- Yalancı Peygamber Meselesi, Hz. Ömer Dönemi Sasani Ve Bizans la Münasebetler, Irak Ve İran da Yapılan Fetihler, Bizans Bölgesindeki Fetihler- Mısır Ve İskenderiye nin Fethi, Hz. Osman Dönemi Ve Yapılan Fetihler İç Karışıklıklar, Hz. Ali Döneminde, Meydana Gelen İç Olaylar, Emevi Devleti nin Kuruluşu, Muaviye Dönemi, Yezid Dönemi Ve İç Olaylar- Mervan Dönemi, Ara Sınav, Abdülmelik Dönemi İç Ve Dış Politik Durum, Velid I. Dönemi Fetihler, Süleyman Bin Abdülmelik- Ömer Bin Abdülaziz Dönemi Olaylar, Yezid II Hişam Dönemi İç Ve Dış Olaylar, Velid II Yezid III İbrahim Ve Mervan II Dönemleri İç Ve Dış Olaylar Ve Emevi Devleti nin Yıkılışı. TAR 102 OSMANLI PALEOGRAFYASI II (3+0) 3,4 Dersin gerekliliği ve amacı, Osmanlı Türkçesi ve Türk dilleri,arap ve Fars Alfabesine giriş, harflerin okunuş ve yazılışları, Arap ve Fars Alfabesine giriş, Türkçe kelimelere yazılış örnekleri, Türkçe eklerin yazılış şekilleri, Türkçe zamir ve eklerin yazılışları, Türkçe edatların yazılışı, Türkçe fiillerin yazılışları, Arapça Kelimeler (İsim, mastar, fiil..) ve cümle yapısı ve isim tamlamaları, ara sınav, Arapça fiil, konu ve nesneler ve sıfatların yazılışı, Mim le Mastar yapımı (İsm-i Zaman-Mekân-Âlet) ve Arapça da İsm-i Tasgîr, Arapça da Üstünlük derecesi (Sıfat-ı Müşebbehe), Arapça ve Farsça da isim tamlamalarının yapısı ve Türkçe den farkları, Arapça kelimelerde nicelik tekil (Müfred), ikili (Müsennâ), çoklu (Cem ). TAR 114 ROMA-BIZANS TARIHI (2+0) 2,2 Roma İmparatorluğu, Bizans, Roma dan ayrı şekillenen bir kültür, İmparatorluk devri imparatorları, Doğu Roma dan Bizans a, İstanbul un kuruluşu ve yeni imparatorluğun özellikleri, Bizans imparatorları, Arcadios tan Justinianus a kadar olan dönem, Ara Sınav, 711 e kadarki terör ve kargaşa devri, Herakleios devri imparatorluğun Hanedan Yenileme Dönemi ( ), Isaunia Hanedanı ve İkon Savaşı ( ), Macedonya Hanedanı ( ), Kommenos ve Angelos Devirleri ( ) Bizans ın düşüşü ve çöküşü ( )

4 TAR 122 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ II (2+0) 2,3 Siyasi düşüncenin başlangıcı ve kaynakları, Sosyal yaşam ve siyasi düşünceler, Eski medeniyetler, Asya medeniyetleri, Mezopotamya medeniyetleri, Yunan düşüncesi, Roma da Siyasi düşünce, Dinler ve siyasi düşünceler, Ara sınav,siyasi düşünce ve Roma sonrası Avrupa, Avrupa siyasi düşüncelerinin temsilcileri, Monarşi ve Avrupa daki yeri, Fransız İhtilali, Sömürgecilik ve Siyasi Düşünce. TAR 124 TÜRK HUKUK TARİHİ II (2+0) 2,3 Bir Hukuk Belgesi Olarak Tanzimat Fermanı, Bir Hukuk Belgesi Olarak Tanzimat Fermanı, Bir Hukuk Belgesi Olarak Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet Dönemi Hukuki Yenilikleri, II. Meşrutiyet Dönemi Hukuki Yenilikleri, ara sınav, Mustafa Kemal ve Hukuk Alanındaki Değişimler, Mustafa Kemal ve Hukuk Alanındaki Değişimler, Mustafa Kemal ve Hukuk Alanındaki Değişimler, Mustafa Kemal ve Hukuk Alanındaki Değişimler, Mustafa Kemal ve Hukuk Alanındaki Değişimler, AİT 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II (2 0) 2 2 Türk İnkılabı (Yeni Türk Devletinde Modernleşme Hareketleri) / Siyasal İnkılaplar / Saltanatın Kaldırılması / Cumhuriyetin İlanı ve Cumhuriyet Kavramı / Hilafetin Kaldırılması / 1924 Anayasası Toplumsal ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar / Kıyafet Düzenlemesi / Şapka Kanunu / Soyadı Kanunu / Tarikatların Kaldırılması / Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması / Takvim, Saat, Ölçü Sistemindeki Değişiklikler / Kadın Hakları ve Gelişimi / Hukuk Alanında Yapılan İnkılap / Medeni Kanunun Kabulü / Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Kavramları / Kültür ve Eğitim Alanındaki İnkılaplar / Harf, Dil ve Tarih İnkılabı / Eğitim İnkılabı ve Önemi / Eğitimde Uygulanması Gereken İlkeler İktisadi Alanda Yapılan İnkılaplar / Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesinde İktisat Hedefleri / İzmir İktisat Kongresi / Karma Ekonomi Projesi / Arası Göreli Liberalizm / Arası Devletçilik Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Yeni Türkiyenin Kurucu İlkeleri / Tam Bağımsızlık / Milli Egemenlik / Milliyetçilik / Laiklik / Cumhuriyetçilik / Halkçılık / Devletçilik / İnkılapçılık / Atatürk Dönemi Dış Politikası / Dönemin Genel Konjonktürü / Türk Dış Politikasının Genel Nitelikleri ve Öncelikleri / Olgusal Gelişmeler / Lozan Antlaşması İle ilgili Konular / İngiltere İle Musul sorunu / Fransa İle İlgili İlişkiler ve Hatay Sorunu / Yunanistan İle Nüfus Mübadelesi ve Etabli Antlaşmazlığı ve Çözümü / Türkiye İle Sovyetler Birliği / Yükselen Savaş Tehdidine Karşı Geliştirilen Politikalar / Türkiye nin Milletler Cemiyetine Üyeliği / Balkan Paktı / Sadabat Paktı / Montrö Boğazlar Sözleşmesi / İç ve Dış Siyaset Arasında Bağlantılar Bloklu Dünya ve Türkiye / Arası İç ve Dış Siyasetteki Gelişmeler / Türkiye'de Arası Siyasal ve Toplumsal Gelişmeler. TRD 102 TÜRK DİLİ II (2-0) 2-2 Türkçe konuşma ve yazma yeteneğini geliştirecek temel bilgi ve teknikler. Sanat ve edebiyat türleri ve bu türlerin karakteristik özellikleri. Bilimsel ve edebî yazı yazma, CV hazırlama, röportaj, kitap tanıtımı, vb. konularda uygulama çalışmaları. YDİ 122 YABANCI DİL II (4 0) 4 4 Past Simple: Regular verbs, Irregular verbs. Past Simple of BE: was, were. Time prepositions: in, on, at. Permission and requests. Comparatives, Superlatives, Should for advice, Going to for future tense, Suggestions, Say and tell, Would like /like would prefer/prefer, Present perfect for experience, Have to / don t have to, Will for prediction, Present perfect: How long for /since, Making and accepting apologies, Giving opinions, agreeing, and disagreeing.

5 TAR 132 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ (2+0)2,3 Haçlı Seferleri nin nedenleri ve başlaması. I. Haçlı Seferi. I. Haçlı Seferi sırasında Türkiye Selçuklu Devleti, I. Kılıç Arslan ın Haçlılarla mücadelesi. Ortadoğu da kurulan Haçlı devletleri. II. Haçlı Seferi, III. Haçlı Seferi, IV. Haçlı Seferi ve İstanbul un Latinler Tarafından Yağmalanması. V. Haçlı Seferi. VI. Haçlı Seferi, VII. Haçlı Seferi, VIII. Haçlı Seferi, Haçlı Seferleri Sırasında İslam Dünyası nın durumu, Haçlı Seferleri nin sonuçları ve etkileri. İKİNCİ YIL/ÜÇÜNCÜ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) TAR 203 BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ (3+0) 3,4 Büyük Selçuklu Tarihi Kaynakları, Büyük Selçuklu Tarihi Coğrafyası, Oğuzların Tarihi Muhacereti ve, Büyük Selçuklu Devletinin Kuruluşu, Tuğrul Bey Dönemi Siyasi Gelişmeleri, Tuğrul Bey Döneminde, Selçuklu- Abbasi Halifeliği İlişkileri, Alparslan Dönemi, Melikşah Dönemi, Nizamülmülk ve İranlılaşma, ARA SINAV, Berkiyaruk Dönemi Haçlı Sorunu, Sencer Dönemi, Oğuz İsyanı ve Oğuzların Devletten Dışlanması, Büyük Selçuklu Devleti Teşkilatı, Kültürü, Büyük Selçuklu Devleti nin Sosyo-Ekonomik Yapısı. TAR 215 DİPLOMATİK- ARŞİVCİLİK BİLGİSİ (2+0) 2,3 Belgelerde kullanılan alâmet ve mühürler: Tuğra, pençe, kuyruklu imza, mühür, Padişaha ait belgeler I: Ferman, Padişaha ait belgeler II: Berat ve Name-i Hümayun, Padişaha ait belgeler III: Ahidname-i Hümayun, Padişaha ait belgeler IV: Hatt-ı Hümayun, Padişaha ait belgeler V: İrade ve sebeb-i tahrir hükmü,buyruldu ve telhis, Takrir ve arz, ARASINAV, Merkez-taşra arası yazışmalar (Mektup, tahrirat, şukka ve telgraf), Daireler arası yazışmalar I: Tezkire, Daireler arası yazışmalar II: Kaime, temessük, tahvil ve sened, Fetva, ilam ve hüccet, Genel değerlendirme. TAR 217 DOĞU ANADOLU TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ (2+0) 2,3 Dersin Amacı, Kaynakları ve Doğu Anadolu Türk Beyliklerinin Kuruluş Amacı, Saltuklu Beyliği ve Kuruluşu: İzzettin Saltuk ve Gürcü Seferi, Saltuklular ve Gürcü İstilası ve Saltuklu ilinde Selçuklu Beyliği, Cihan Şah ve Erzurum Selçuklularının Sonu, Ortaçağda Saltuklu ili, Saltuklu ilinde kültür ve sanat, Mengücekli Beyliği ve Kuruluşu, devletin taksimi ve Erzincan Mengücekleri ve sonu, Divriği Mengücekleri, Divriği Mengüceklerine ait kültür ve sanat, Ahlatşahlar ve Kuruluşu, beyliğin sarsılması ve toparlanması, Gürcülerle savaş, Eyyübi tehlikesi ve Ahlatşahlar, Ahlatşahlar ilinin Eyyubiler ve Selçuklulara intikali,, Ahlat ta ilim ve kültür, Dimaçoğulları Beyliği, ARASINAV, Artukluların Zuhuru ve Menşei, Hasankeyf Artuklu Beyliği, Mardin Artuklu Beyliği ve Harput Artuklu Beyliği, Artukluların Yıkılışı ve Siyasi ve İdari yapısı, Artukluların iktisadi yükselişi ve şehirler, inşa ve imar faaliyetleri, Artuklularda ilim ve kültür, dini hayat ve değerlendirme. TAR 209 İSLAM TARİHİ III (2+0) 2,3 Dersin tanımı çerçevesi, kaynaklar; Abbasilerin Kuruluşu: Emevilerin yıkılış sebepleri, Abbasi ihtilali ve sebepleri, ortaya çıktığı ortam, gizli ve açık eylem safhaları Abbasilerin iktidara gelişi, I. Dönem Abbasi tarihi; Mansur ve Dönemi; İç Olaylar; Ebu Müslim, Abdullah b. Ali vd., Bağdat ın kuruluşu, Bizans la ilişkiler, Kuzey Afrika nın Durumu ve Endülüs le Münasebetler, Hindistan ve Çin le İlişkiler, Mansur un, Şahsiyeti, İlmî ve Kültürel Faaliyetler., Harun Reşid, Me mun dönemleri, Abbasilerde Türk nüfuzunun, ortaya çıkışı ve yükselişi, Mu tasım ve Türkler, Samarra nın kuruluşu, II. Dönem Abbasi tarihi; Halife Mütevekkil ve dönemi, Mu tezz, Mu temid, Mu tezid, Muktedir, er-razi, en-nasır vd. dönemler, Abbasiler döneminde kurulan hükümdarlık sülaleleri, ARASINAV, Emirülümeralar dönemi, Büveyhi nüfuz dönemi Selçuklu nüfuz dönemi, Moğollar ın Bağdat a girişi ve Abbasilerin yıkılışı, Değerlendirme. TAR 207 ORTA ASYA TÜRK KÜLTÜR TARİHİ (3+0) 3,4 Dersin Amacı, Kaynakları, Kültür ve Kültür Kavramı, Kültür ve Medeniyet Farkı, Kültürel değerlerin oluşumunu etkileyen faktörler, Orta Asya Türklerinde devlet fikri (Millet, ülke, hâkimiyet, teşkilat);, Hakimiyet anlayışı (hakimiyetin ilahi temelleri, hakimiyetin intikali), Orta Asya Türklerinde devlet başkanı, (hükümdarlık

6 sembolleri, devlet başkanının özellikleri); idari yapı ve özellikleri; Hukuk, Orta Asya Türklerinde Ordu (Teşkilat, Savaş araç ve gereçleri, askeri eğitim), Orta Asya Türklerinde Sosyal, Hayat: Sosyal Yapı (Aile, boy, bodun); Orta Asya Türklerinde bayram ve festivaller, Orta Asya, Türklerinde ekonomik hayat: besicilik, tarım ve ticaret, Orta Asya Türklerinde beslenme ve giyim-kuşam Orta Asya Türklerinde din ve din kültürü: Gök Tanrı Dini, Atalara saygı ve bağlılık, tabiat kuvvetlerine inanma, diğer dinler, ARA SINAV, Türklerde Sanat ve Türk Sanatı kavramının oluşumu: Resim, heykel, mimarlık ve müzik, Orta Asya Türklerinde yerleşik hayata geçiş ve şehirleşme, Orta Asya Türklerinde yazı dili ve edebiyatı: Yazı, dil, edebiyat (destanlar, efsaneler), Orta Asya Türklerinde Bilim ve Zaman Hesabı (takvim), Eski Türklerde Düşünce ve Ahlak- Değerlendirme. TAR 219 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ (2+0) 2,3 Ortaçağ da Avrupa nın Siyasi süreci, Ortaçağ Avrupası nın Genel Siyasi Karakteri ve Siyasi Gelişimi Kavimler Göçü ve Avrupa daki Sonuçları, Batı Roma İmparatorluğu nun Yıkılışı ve Kilisenin Siyasi Kurum, Olarak Avrupa ya Hakim Hale Gelişi, Feodalite-Kilise İlişkileri, Ortaçağ Avrupa Krallıklarının Oluşumu Ortaçağ da Fransa,Ortaçağ da İngiltere, ARASINAV, Ortaçağ da İtalya, Ortaçağ da Rusya ve Almanya Bizans İmparatorluğu ve Dini Bölünme, Ortaçağ Avrupa sında Kentleşme, Ortaçağ Avrupasının Düşünce Yapısı. TAR 231 OSMANLI MAHALLİ KURUMLARI TARİHİ (2+0) 2,3 Dersin tanıtımı, önemi ve yararları hk. bilgi., Ders ile ilgili kitap ve kaynakların tanıtımı. Ödev konularının dağıtımı., Osmanlı Devleti nde Mahallî idareler ve Kadılık: Mahkemeler ve işleyişleri. Vakıf ne demektir? Vakıf nasıl tesis edilir? Vakfın ve Vâkıf olmanın şartları. Vakfiyeler., Şehirleşme: Mekân ve Yerleşim Estetiği, Mahalle ve Sokak: Yönetim ve Halk., Mahallenin Teşkilât ve Müesseseleri; Sosyal Hayat ve Gelenekler, Bayramlar, Şenlikler. ARASINAV, Esnaf Teşkilâtı ve Ticaret: Esnafın Çeşitliliği; Eşraf ve Esnaf. Lonca Teşkilâtı ve gelenekleri; Çarşı Pazar Denetimi Asayiş: Eski Türklerde ve Osmanlılarda Polis Teşkilâtı. İmar (Bayındırlık) İşleri: Mimarân-ı Hassa Ocağı ve Hendesehane; Yol yapımı ve Altyapı inşası. Belediyecilik. TAR 205 OSMANLI TARİHİ METİNLERİ (2+0) 2,3 Osmanlı Türkçesine ait temel bilgiler I: Harfler ve harf grupları, Osmanlı Türkçesine ait temel bilgiler II: Sayılar, Günler ve aylar, Konu ile ilgili metin okumaları, Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça unsurlar, Konu ile ilgili metin okumaları, Osmanlı Tarihi metinlerinden yazma metinler ve matbu metinlerin incelenmesi, Yazma metinler ve matbu metinlerle ilgili seçilen örneklerin okunması Osmanlı Tarihi metinlerinden defterler ve belgelerin incelenmesi. Ara Sınav. 19. y.y. Osmanlı Türkçesi Metinlerinden genel örnekler, değerlendirme ve metin tahlilleri. 14. y.y. Osmanlı Türkçesi Metinlerinden genel örnekler ve değerlendirme ve metin tahlilleri. 15. y.y. Osmanlı Türkçesi Metinlerinden genel örnekler ve değerlendirme ve metin tahlilleri 16. y.y. Osmanlı Türkçesi Metinlerinden genel örnekler ve değerlendirme ve metin tahlilleri. 18. y.y. Osmanlı Türkçesi Metinlerinden genel örnekler ve değerlendirme ve metin tahlilleri. TAR 201 TARİH METODOLOJİSİ (3+0) 3,4 Tarihin Manası, Konusu ve Faydası, Tarih Telakkileri, Tarihin Faydalandığı İlimler Tarihin Faydalandığı İlimler, Tarihin Kaynakları, Tarihin Kaynakları, Kaynakların Tenkidi, ARASINAV, Eserin Hazırlık Safhası, Eserin Hazırlık Safhası, Eserin Kaleme Alınması Eserin Kaleme Alınması,Ü Eserin Basımı. ENF 201 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI I (2+0) 2,2 Algoritma ve programlama mantığı, akış diyagramları, Visual Basic.NET program geliştirme ortamı ve görsel programlama dili ile program geliştirme

7 İKİNCİ YIL/DÖRDÜNCÜ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) TAR 204 ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ (3+0) 3,3 Malazgirt Savaşı ve Anadolu nun Fethi, Malazgirt Savaşı Sonrası Anadolu da Siyasi Yapı İznik Selçuklu Devleti, Haçlı Seferleri ve XII. Yüzyıl Anadolu sundaki Sonuçları, Danişmendli-Anadolu Selçuklu İlişkileri, Sultan Murad ve II. Kılıçarslan Dönemleri, Gıyaseddin Keyhüsrev ve IV. Haçlı Seferi XII. Yüzyıl Anadolu Selçuklularında Toplum ve Ekonomi, ARASINAV, I. İzzeddin Keykavus Dönemi Babailer İsyanı ve Kösedağ Savaşı Sonrası Anadolu da Moğollar, XIII. Yüzyılda Toplum ve Ekonomi XII. ve XIII. Yüzyıllarda İdari ve Kültürel Yapı. TAR 216 ENDÜLÜS EMEVİLERİ TARİHİ (2+0) 2,3 Dersin tanıtımı ve çerçevesi Fetih öncesi İspanya; siyasi ve sosyal yapı, Fetih, Endülüs adı Valiler Dönemi ;, İç çekişmeler, sebepleri, Emevi hanedanının kuruluşu; I. Abdurrahman ( ) ve halefleri, II. Abdurrahman Dönemi ( ) istikrar ve refah dönemi, Büyük çalkantı dönemi ( ) sebepleri, sonuçları, III. Abdurrahman , İbn Hafsun isyanı, Hıristiyan krallıklar ile ilişkiler, halifelik konusu, Fatımiler le ilişkiler, Hıristiyan Avrupa ile ilişkiler, Bizans, Alman, Franklar vd. Hacib el-mansur ve Amiriler Dönemi , Amiriler sonrası Endülüs, Emevi hanedanının sürgün edilmesi 1031, Taife veya zümre hükümdarlıkları, Murabıtlar, Muvahhidler dönemi Endülüs, Gırnata Sultanlığı ( ) ve Endülüs te hakimiyetin sona ermesi, Ara Sınav, Endülüs - Osmanlı ilişkileri, Hıristiyan hakimiyetinde Endülüs, hakimiyet Edebiyatımızda Endülüs, Endülüs sanatı, Sicilya nın fethi Sicilya da, Endülüs te düşünce alanındaki gelişmeler, Endülüs İslam medeniyetinin İspanya ve Avrupa ya etkileri. TAR 212 ORTAÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI (2+0) 2,3 Tarih Düşüncesinin Gelişmesine Etki Eden Hususlar, Klasik-Modern Tarihin Ve Tarihçinin Genel Karakterleri, İslam Tarihçiliğinin Doğuşu (Medine Irak Ekolü), Ix.- Xıı. Asır İslam Tarihçileri Biyoğrafi Yazarları Ve Eserleri, Fütuhat Yazarları Ve Eserleri, Coğrafyacılar Seyahat Kitapları Xııı. Asır Tarihçileri, ARASINAV, Memluklu Dönemi Tarihçileri, Xıv. Xv. Asır Tarihçileri, Umumi Türk Tarihine Ait Kaynaklar, Rus-Avrupa Kaynakları, Süryani-Ermeni Bizans Kaynakları. TAR 210 OSMANLI TARİHİ I (3+0) 3,4 Osmanlı Devleti nin kuruluşu: Kuruluşta etkili olan siyasî faktörler, Osmanlı Devleti nin Kuruluşu: Kuruluşta etkili olan sosyo - kültürel ve sosyo ekonomik faktörler, Osman Bey döneminde Osmanlı Devleti nin siyasî ve askerî gelişimi, Bizans Tekfurllukarıyla mücadeleler, Orhan Bey döneminde Osmanlı Devleti nin siyasî ve askerî gelişimi; Bizans ve tekfurluklarla Mücadeleler, Anadolu Beylikleriyle münasebetler, Birinci Murat dönemi; Edirne nin fethi, Balkanlarda genişleme, Osmanlılara karşı Haçlı, Seferleri, Sırpsındığı, Çirmen, I. Kosova Zaferleri, Yıldırım Bayezîd dönemi; Avrupa ve Balkanlarda genişleme, Niğbolu Muharebesi, Timur İmparatorluğu ile mücadele, Ankara Muharabesi Fetret Devri, Çelebi Mehmet, ARA SINAV, II. Murat, Fatih dönemi; İstanbul un fethi, Balkanlar ve Anadolu da fetih hareketleri, Fatih dönemi; Denizlerde fetihler, Karadeniz, Ege Adaları ve Dalmaçya da genişleme; Osmanlı Karaman, Osmanlı - Akkoyunlu mücadelesi, II. Bayezîd Dönemi; Cem meselesi,şahkulu İsyanı, Anadolu ve Balkanlarda mücadele. Şiilikle mücadele., Yavuz Sultan Selim; Şiilikle mücadele, Mısır Memluk İmparatorluğu ile mücadele, Mısır ve Arabistan ın fethi. TAR 208 OSMANLI DİPLOMATİK VE PALEOGRAFYASI (3+0) 3,4 Diplomatik (belge ilmi), Osmanlı diplomatiğinin doğuşu, Yazışmalarda kullanılan belgelerin malzemeleri Aklam-ı Sitte, Diğer Yazılar, Vakfiyelerin diplomatik açıdan incelenmesi, Fermanların özellikleri ve sahte fermanların ayırt edilmesi, Fermanların özellikleri ve sahte fermanların ayırt edilmesi ile ilgili örnek belgeler, Name-i Hümayun, Name-i Hümayun çeşitleri Ahidname-i Hümayun, Ahidname cinsleri ve hazırlanışı, Muahede.

8 TAR 214 OSMANLI FETİH VE İSKÂN SİYASETİ (2+0) 2,3 Dersin tanıtımı, önemi ve yararları hk. bilgi. Ders ile ilgili kitap ve kaynakların tanıtımı ile Ödev konularının dağıtımı., Osmanlıların savaş ve barış anlayışları ve metodları; Osmanlı Hümanizmi ve kaynağı; devletin, diğer emperyalist (sömürücü) devletlerden farkı., Fethin gayesi, fetih ile gaza, harb, istilâ, işgal, zabt vb. tabirler arasındaki farklar., Osmanlı Devleti nin uyguladığı Kol taksimatı ve sebepleri; Uc geleneği ve gaza politikası., Dervişlerin fetih ve iskân siyasetindeki rolleri. İlk fetihler ve ilk iskânlar; Devletin, öncelikli olarak iskâna tâbi tuttuğu bölgeler ve sebep ve amaç. İstimâlet politikası., Tersine sürgünler, sebep ve sonuçları., Osmanı Devletinde Aristokrasi (Derebeylik) var mıydı?, Heteredoks unsurların sürgün edilmesi; sebep ve sonuçları. Fethedilen ıssız bölgelerde bir iskân sahasının meydana geliş ve gelişmesi., Fethedilen toprakların taksimi ve değerlendirilmesi., Devletin iktisadî siyasetinde sürgünlerin rolü. TAR 202 YENİÇAĞDA TÜRK DÜNYASI (3+0) 3,4 Türkistan ve Deşt-i Kıpçak Coğrafyası, Özbek kavramı ve Özbeklerin ortaya çıkışı, Ebu l-hayır Han ve Özbeklerin Türkistan a gelişi, Muhammed Şibani Han: Timurlular ve Safevilerle ilişkiler, Ubeydullah ve Nevruz Ahmed Han dönemleri, İskender Han ve II. Abdullah Han dönemleri, Özbeklerde hâkimiyet anlayışı ve devlet teşkilatı, Özbeklerde askeri yapı ve mali organizasyon, Kazak mefhumu ve Kazakların ortaya çıkışı, Kazak Hanlığının yükselme dönemi, Aktaban Şubrındı ve Kazak Hanlığı nın parçalanması Kazak Hanlığı nda devlet teşkilatı ve askeri yapı, Kazak Hanlığı nda idari ve mali yapı. TAR VE 19 YY AVRUPA VE AMERİKA TARİHİ (2+0) 2,2 Avrupa devletleri ile Amerika nın genel özellikleri, Fransız Devriminden önce Avrupa ve Amerika nın genel durumu, Amerikan Bağımsızlık Savaşı ve sonuçları, Avrupa ve Osmanlı devleti nin Fransız devriminden önceki durumu, Fransız Devriminin sebepleri ve başlangıcı, Devrimin Aşamaları, Savaşa doğru, Devrimin önündeki Avrupa, Fransa- Avrupa mücadeleleri: Koalisyon Savaşları, Devrim sırasında Fransa ve Avrupa da dahili durum, Fransız Devriminin Avrupa ve dünya üzerindeki etkisi, Napolyon Savaşları öncesinde Avrupa ve Viyana Kongresi, Viyana Kongresinden once Osmanlı Devleti, Viyana Sistemine tepkiler ve ihtilalleri, İhtilalleri öncesinde Osamnlı Devleti. TAR 234 OSMANLI DEVLETİ NİN TOPLUMSAL TARİHİ (2+0) 2,2 Dersin tanıtımı, önemi ve yararları hk. bilgi. Ders ile ilgili kitap ve kaynakların tanıtımı ile, Ödev konularının dağıtımı., Osmanlı Sarayında Yaşam I (Padişahın yaşamı), Osmanlı Sarayında Yaşam II (şehzadelerin hayatı ve eğitimi), Osmanlı Sarayında Yaşam III (Haremin Yapısı), Osmanlı Sarayında Yaşam IV (Bayramlar ve Şenlikler), Osmanlı şehirlerinde sosyal yaşam, Şehirlerde kadınların ve erkeklerin sosyo-ekonomik durum, Osmanlı da Aile, Kırsal Yerleşmede Hayat, Timar Sistemi I, Kırsal Yerleşmede Hayat, Timar Sistemi II, Osmanlılarda Sağlık Hizmetleri, Şehirlerdeki Bayramlar ve Şenlikler, Genel değerlendirme. ÜÇÜNCÜ YIL/BEŞİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) TAR301 YAKINÇAĞDA TÜRK DÜNYASI (3+0)3,3 Türkistan ve Deşt-i Kıpçak Coğrafyası. Özbek kavramı ve Özbeklerin ortaya çıkışı. Ebu l-hayır Han ve Özbeklerin Türkistan a gelişi. Muhammed Şibani Han: Timurlular ve Safevilerle ilişkiler. Ubeydullah ve Nevruz Ahmed Han dönemleri. İskender Han ve II. Abdullah Han dönemleri. Özbeklerde hâkimiyet anlayışı ve devlet teşkilatı. Özbeklerde askeri yapı ve mali organizasyon. Ara Sınav. Kazak mefhumu ve Kazakların ortaya çıkışı. Kazak Hanlığının yükselme dönemi. Aktaban Şubrındı ve Kazak Hanlığı nın parçalanması. Kazak Hanlığı nda devlet teşkilatı ve askeri yapı. Kazak Hanlığı nda idari ve mali yapı TAR303 OSMANLI TARİHİ II (3+0)3,3 Kanunî Dönemi( ): Osmanlı Devleti nin Cihan Devleti Oluşu; Macaristan ın Fethi, Avusturya, Fransa ve Diğer Avrupa Devletleriyle ilişkiler. Kanunî Dönemi ( ): Osmanlı Devleti nin İran, Kafkasya, Afrika ve Arabistan politikaları. Kanunî Dönemi ( ): Akdeniz, Kızıldeniz, Basrakörfezi ve Hint Okyanusu nda faaliyetler. Genel olarak Osmanlı deniz politikaları. II. Selim Zamanı ( ):

9 Yeniçeri İsyanı, Osmanlı İmparatorluğu nun Arabistan, Habeşistan, Yemen, Aden Mısır Politikaları; Kıbrıs ın fethi, İnehabtı Bozgunu. III. Murat Zamanı ( ): Osmanlı Avrupa ilişkileri, Osmanlı İran, Gürcistan ilişkileri; Osmanlı Eflak, Boğdan, Erdel, Avusturya ilişkileri III. Mehmet Zamanı( ): Osmanlı Eflak, Macaristan, Avusturya politikaları, Eğri Seferi ve müteakip dönemde Türk Avusturya Savaşları. I. Ahmet Zamanı ( ): Zitvatorok Sulhu, Celali İsyanları, İstanbul İsyanı,Türk İran Savaşları. I. Mustafa, II. Osman Zamanları( ):Osmanlı İran, Osmanlı Avusturya, Osmanlı Lehistan İlişkileri; Merkezi İsyanlar ve II. Osman ın katledilmesi Ara Sınav. IV. Murat, Sultan İbrahim Zamanları ( ) : Türk İran Savaşları, Bağdat muhasaraları, Türk Erdel münasebetleri, Merkezi isyanlar, Türk Avusturya münasebetleri. IV. Mehmet Zamanları ( ): İç isyanlar, Osmanlı Venedik ilişkileri, Girit meselesi, Tarih İçinde Osmanlı Lehistan İlişkileri. Onaltı ve Onyedinci Yüzyıllarda Osmanlı - Moskova İlişkileri. Yeniçağ da Osmanlı Kuzey Afrika, Akdeniz, Hint Okyanusu Politikaları TAR305 ARŞİV BELGELERİ I (2+0)2,3 Osmanlı Belgelerinin bulunduğu arşivleri tanıma. Transkripsiyon alfabesinin öğretilmesi. Yazı Türlerinin tanıtılması. Belge Türlerinin tanıtılması. Kanunnameler. Fetvalar. Beratlar. Ara Sınav. Fermanın rükünlerinin tanıtılması. Örnek Fermanlar. Hattı- Hümayunların tanıtılması. Örnek Hattı- Hümayunlar TAR307 YENİÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI (2+0)2,3 XV. Yüzyıl Kaynakları: İlk Osmanlı kronikleri, Gazavatnameler, Fetihnameler. XVI. yüzyıl tarihçileri: Selimnameler, Süleymannameler. Kıbrıs, Yemen Fethiyle ilgili eserler, III. Murad döanemi tarihçileri Osmanlı İran, Osmanlı Avusturya Savaşları ile ilgili kaynaklar. XVII. Yüzyıl tarihçileri: II. Osman, IV. Murat, Mısır, Girit, Uyvar,Kamaniçe, Çehrin, İkinci Viyana Kuşatması ile ilgili kaynaklar. XVIII. yüzyıl tarihçileri. Ruznameler, Sefaretnameler. XVI, XVII ve XVIII. yüzyıl Islahat risaleleri. Kanunnameler, Biyografiler ve Surnameler, Tezkireler, Vefeyatlar, Esaretnameler. Ara Sınav. Alman, Avusturya, Bizans, Bulgar, Sırp Kaynakları. Danimarka, Ermeni, Fransız, Hollandalı, İngiliz tarihçi ve seyyahları. İspanyol, İsveç, İtalyan kaynakları. Macar, Memlük, Papalık Kaynakları. Portekiz, Rus, Safevi kaynakları TAR309 OSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME HAREKETLERİ I (2+0)2,3 Osmanlı Devlet Yapısının Tahlili. Avrupa daki gelişmeler ve Osmanlı Devleti. İlk Reform Belgeleri Reformların gelişmesindeki iç ve dış engeller. Lale Devri. Fransız İhtilali ve Osmanlı Devleti. III. Selim ve Nizam-ı Cedid Harekatı. Nizam-ı Cedidin karşılaştığı Engeller. Ara Sınav. IV. Mustafa nın saltanata gelişi ve Şer i Hüccetin hazırlanması. Sened-i İttifak ve Ayanlar. II. Mahmut yönetiminin Portresi. Yeniçeri Ordusunun kaldırılması: Vaka-i Hayriye. Yönetim ve eğitim alanında yapılan yenilikler. TAR319 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (2+0)2,3 Sömürgecilik ve emperyalizm kavramların açıklanması. Sömürgecilikte ilk girişimler I: Portekiz ve İspanyol sömürgeciliğinin incelenmesi. Sömürgecilikte ilk girişimler II: Hollanda, İngiltere, Fransa sömürgeciliğinin incelenmesi. Sömürge imparatorluklarının kurulması ve Afrika nın sömürgeleştirilmesi Sömürgeleştirilen toplumlar ve sömürgeciliğin bu toplumlar üzerindeki etkisi. Köle ticaretinin Afrika da yaptığı yıkım, Amerika kıtasının sömürgeleştirilmesi sonrasında yerli toplumda meydana gelen travmanın ortaya konması. Cezayir, Vietnam ve Hindistan nın sömürülmesi aşamalarının incelenmesi Sömürge yerleşimcilerinin bağımsızlık hareketleri (Öncelikli olarak Amerikan Bağımsızlık Savaşı incelenecektir) Ara Sınav. Sömürgeleştirilen halkların bağımsızlık hareketleri. Sömürgeciliğin tasfiyesi ve yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi. Sömürgeciliğin tasfiyesi sonrasında sömürülen halklar ve toprakların durumunun incelenmesi. Sömürgeciliğin tasfiyesi-sömürge İmparatorluklarının sona ermesi Sömürgeciliğin boyut değiştirmesi: Çok Uluslu Emperyalizm ve Globalleşme TAR333 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜNYASI (2+0)2,3 I. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye, Suriye- Irak, Pakistan-Afganistan-İran, S.Arabistan-Kuzey Yemen-Güney Yemen, Mısır-Ürdün, Lübnan-Filistin, B.Arap Emirlikleri-Bahreyn, Malezya-Bangladeş, Ara Sınav Fas-Tunus-Cezayir, Çat-Sudan, Somali-Gine, Libya-Katar, Kuveyt-Endonezya

10 SEÇMELİ DERSLER TAR315 BALKAN DEVLETİ SİYASİ TARİHİ I (2+0)2,3 Balkan tarihi, Balkanlardaki bağımsızlık hareketleri ve bu süreçteki gelişmeler, İngiltere ve Rusya nın Balkan politikaları ile Balkan Savaşlarının bu bölgede ortaya çıkardığı gelişmeler. TAR317 TÜRKİYE NİN YAKINDOĞU İLİŞKİLERİ TARİHİ (2+0)2,3 Türkiye Yakındoğu ilişkilerinin tarihsel geçmişinin ortaya koyulması TAR321 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ (2+0)2,3 Dersin tanıtımı, önemi ve yararları hk. bilgi. Ders ile ilgili kitap ve kaynakların tanıtımı ile Ödev konularının dağıtımı. İlmin doğuşu ve İlkçağlarda İlim. Mısır Mezopotamya ve anadolu da İlim. Eski Yunan da (Helenistik dönemde) ve Roma da İlim. Ortaçağ İslâm dünyasının Bilim ve Teknoloji: İlmî faaliyetlerin başlaması. İlimler ve alimler; İlmî müesseseler ve ilmî çalışmalara tesirleri. Ortaçağ İslâm dünyasının Bilim ve Teknolojide Batı dünyasına etkileri. Ortaçağ Batı dünyasında, Rönesans da ve Yeniçağ da İlim. Ara Sınav. Osmanlılarda İlim ve İlmî müesseseler. Alimler ve ilmî faaliyetleri. Sanayi İnkılabı ve Bilim. Yakınçağ da Batı da ve Osm. Dev. de Bilim; Osmanlılar ilimde geri mi kaldı? sorusunun cevabı. Mühendishane Mektebleri; Tanzimat Dönemi Osm. ilmî müesseseleri ve Teknolojisi. TAR325 İRAN TARİHİ (2+0)2,3 Sasani Dönemi İran Medeniyeti. İran da İslam Hakimiyetinin Teşekkülü. İran da İslam Dönemi Medeni Gelişmeler. İran da Heterodoks Kültürel Yapılaşma. İran da Mevali Politikası ve Şuubiye Hareketi. İran da Ebu Müslim İsyanı ve Abbasi Devrimi. Abbasiler Devrinde İran ın Kültürel Gelişimi. Abbasiler Devrinde İran da Ayrılıkçı Akımlar. Ara Sınav. Büveyhiler Devrinde İran Tarihi. İran da Samani Rönesansı. İran da Batınilik Cereyanı nın Gelişimi ve Sonuçları. İran da Türk Hakimiyetinin Teşekkülü. Selçuklular Devrinde İran ve Kirman Rönesansı TAR329 İLHANLILAR TARİHİ (2+0)2,3 İlhanlı Tarihi Kaynakları. Cengiz İmparatorluğu nun Kuruluşu ve Yayılması. Hülagü nün 1256 Bağdat Seferi ve İlhanlı Devleti nin Kuruluşu-Hülagü Dönemi. Abaka Han Dönemi. Ahmet Teküdar ve Argun Han Dönemleri. Keyhatu Dönemi. Gazan Han Dönemi. Olcaytu Dönemi. Ara Sınav. Ebu Said Bahadır Han Dönemi. bilhanlı Devleti nin Dini Politikaları. İlhanlılarda Sosyal Yapının Gelişimi. İlhanlı Devletinde Türk İslam İktisadi Dönüşümü. İlhanlı Devletinin Yıkılışındaki Siyasi Gelişmeler. TAR331 KAFKASYA TARİHİ (2+0)2,3 Kafkasya tarihi üzerine genel terminolojisi, Kafkasya nın coğrafi ve jeopolitik durumu. Kafkasya da yaşayan halklar. Başlangıçtan Türk-Rus mücadelesine kadar Kafkasya. Rusya nın güney politikası ve Kafkasya. Türk- İran ve Rus mücadeleleri döneminde Kafkasya. Kafkasya daki Rus sömürgeciliği ve Rus-Türk mücadelesi. Kafkasya nın dahili durumu ve sosyal hayatı. Rusların Kafkasya yı işgal çabaları ve Şeyh Şamil. Ara Sınav. Kafkasya da Ermeniler ve Ermeni Sorunu. Rus devrimi sırasında Kafkasya. Kafkasya nın bağımsızlık dönemi ve bağımsız devletlerin kuruluşu. Kafkasya nın Ruslar tarafından yeniden işgali Sovyet Rusya nın dağılması ve Kafkasya nın son evresi. TAR335 OSMANLI DEVLETİNİN EKONOMİ TARİHİ (2+0)2,3 Osmanlı Devleti nin iktisadi yapısını ve bunun toplumsal yaşama etkisi ÜÇÜNCÜ YIL/ALTINCI YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) TAR302 OSMANLI MÜESSESELERİ VE TEŞKİLAT TARİHİ (3+0)3,4

11 TAR304 OSMANLI TARİHİ III (3+0)3,4 Yakınçağ Başlarında Osmanlı İmparatorluğu. III. Selim dönemi yenilikleri ve gelişmeleri. Mısır ın işgali ve Mehmet Ali Paşa. Mısır sorununun ortaya çıkışı ve çözümü. Tanzimat dönemi I. Tanzimat dönemi II Boğazlar sorunu ve Londra sözleşmesi. Kırım Savaşı ve Paris Barış Konferansı. Ara Sınav. Paris Barış Konferansı ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı Rus Savaşı. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu. 19. yüzyılda dünyada sömürgecilik hareketleri. Genel değerlendirme TAR306 ARŞİV BELGELERİ II (2+0)2,4 Telhisler. Şeriye Sicillerinin Tanıtım. Şeriye Sicillerindeki Belge Çeşitleri. Tezkire çeşitleri. Tezkirelerin özellikleri. İrade-i Seniyyeler. İrade-i Seniyyenin rükn ve cinsleri. Örnek İrade-i Seniyyeler. Ara Sınav Tahriratlar. Tahriratların türleri ve şekil özellikleri. Telgraf Önekleri. Son devir senetleri. Tapu, maaş, borç ve rehin senetleri. TAR308 YAKINÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI (2+0)2,3 III. Selim dönemi tarih kaynakları. III. Selim dönemi layihaları. II. Mahmut dönemi tarih kaynakları Tanzimat dönemi tarih kaynakları. Meşrutiyet dönemi tarih kaynakları. Islahatnameler. Sefaretnameler I Sefaretnameler II. Ara Sınav. Osmanlı basın ve gazeteler I. Osmanlı basın ve gazeteler II. Salnameler Arşiv kaynakları. Genel değerlendirme. TAR310 OSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME HAREKETLERİ II (2+0)2,3 Osmanlı Devleti nin yeniden yapılanma çalışmalarında önemli bir adım, Tanzimat Fermanı. Fermanın hukuksal nitelikleri ve Tahlili. Tanzimat Döneminde kanunlaştırma çalışmaları. Tanzimat Fermanı ve Avrupa. Islahat Fermanı. Tanzimat a tepkiler. Siyasal örgütlerin kurulması. Yeni Osmanlılar hareketi ve söylemleri. Meşrutiyet yönetimine geçiş. Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyet dönemine kadar olan yenileşme hareketleri. SEÇMELİ DERSLER TAR316 BALKAN DEVLETİ SİYASİ TARİHİ II (2+0)2,3 1. Dünya Savaşı nda Balkanlar ve Balkan devletlerinin durumu, savaş sonrasında Balkan coğrafyası, II. Dünya Savaşı öncesinde Balkanlar, savaş sonrası balkan devletlerinin iktisadî ve siyasî yapısı, Sovyet işgali dönemi ve Balkanlar. TAR318 TÜRKİYE NİN YAKINDOĞU İLİŞKİLERİ II (2+0)2,3 TAR320 HİNDİSTAN DA TÜRK DEVLETİ TARİHİ (2+0)2,3 Delhi Türk Sultanlığı, Kalaç Sultanlığı, Tuğluklar, Seyidler, Lodiler, Babürler ve kültürel ve bilimsel hayatları. TAR322 TİMURLULAR TARİHİ (2+0)2,3 14. Yüzyılın Ortalarında Çağatay Ulusu. Timur un Siyasi Bir Figür Olarak Ortaya Çıkışı ve Timurlu Devleti nin Kuruluşu. Timur un Seferleri. Şahruh Dönemi. Uluğ Bey Dönemi. Abdüllatif ve Abdullah Dönemi. Ebu Said ve Hüseyin Baykara Dönemi. Ara Sınav. Devlet Teşkilatı. İmar Faaliyetleri. Zirai ve Ticari Faaliyetler. Dini Hareketler ve Çağatay Edebiyatı

12 TAR324 YENİÇAĞ TARİHİ SEMİNERİ (2+0)2,3 Seminer konularının tesbiti ve dağıtımı. Seminer Ödevlerinin hazırlanış ve sunuş biçimleri hk. bilgi. 1. Sunum, 2. Sunum, 3. Sunum, 4. Sunum, 5. Sunum. Ara Sınav. 6. Sunum, 7. Sunum, 8. Sunum, 9. Sunum, 10. Sunum TAR326 AVRUPA ENDÜSTRİ DEVRİMLERİ VE PROBLEMLERİ (2+0)2,3 Bu derste, Geleneksel toplumun temel nitelikleri kısaca ele alınacak, geleneksel toplumun değişmesinde rol oynayan reform ve bilim devrimi gibi temel gelişmeler üzerinde durulacaktır. İkinci aşamada Ekonomik süreçler ele alınacaktır. Ekonominin tarihsel gelişimi ve iktisadi merhaleler ele alındıktan sonra Endüstri ekonomisinin doğuşu, nitelikleri ve yayılmaları, ortaya çıkardığı somut etkiler, modern toplumun temel dinamikleri üzerinde durulacaktır. TAR328 ÇAĞATAY HANLIĞI TARİHİ (2+0)2,3 Çağatay Hanlığı Tarihi Kaynakları. Çağatay Han. Kara Hülagu, Yisun-Mügge ve Organa Hanlar. Algu, Mübarek-Şah, Barak Hanlar. Nikbay, Buka-Timur, Duva ve Küncük Hanlar. Taligu, İsen-Buka ve Kebek Hanlar. İlçigiday ve Alaaddin Tarmaşirin Hanlar. Hanlığın Çöküşü. Ara Sınav. Çağatay Ulusu nun Yapısı. Devlet Teşkilatı. Askeri Teşkilat. Mali, Adli ve Posta Teşkilatı. Şehirlerin İdaresi TAR332 UZAKDOĞU TARİHİ (2+0)2,3 Dersin Amacı, Kaynakları ve Uzakdoğuda ilk insanlar ve prehistorik devirler. Japonya nın tarihi: coğrafyası, Prehistorik devirler, ilk tarihi olaylar. Japonya nın yeniden kuruluşu ve Nara devri. Japonya da Heian devri. Japonya da feodalite devrinin birinci safhası. Japonya da feodalite devrinin ikinci safhası Japonya da yeni zamanlar feodalizmi. Kapalı memleket olarak Japonya. Ara Sınav. İmparatorluk devri Kore Tarihi. Siyam ve Burma tarihi. Malaya ve Endenozya tarihi. Avustralya ve Adalar tarihi, değerlendirme. TAR334 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ (2+0)2,3 Kültür ve medeniyet kavramlarının tanımı, açıklanması, İslam medeniyeti tanım, kaynaklar, unsurlar İslam öncesi medeniyetlere genel bakış. İslamiyetin yayılışı, fetihler, amaç ve izahı, özellikler. İdari kurumlar; Hilafet ve vezirlik; ortaya çıkışı, gelişimi ve tarihi incelemesi. İdari kurumlar; Divanlar, ortaya çıkışı, gelişimi ve tarihi incelemesi. Önceki kültür ve medeniyetlerden yapılan tercüme faaliyetleri. İslam öncesi eğitim-öğretime genel bakış, İslam dünyası, medrese öncesi eğitim-öğretim yerleri. Medreselerin ortaya çıkışı, medreseler, eğitimin muhtevası ve özellikleri. Ara Sınav. Sosyal müesseseler; Vakıf, menşei, gelişimi, alanları, çeşitleri, kurucuları, sosyo-kültürel, politik rolü, vakıf sisteminin zayıflaması Bilim ve sanat; Tıp, matematik ve astronomi alanındaki gelişmeler. Bilim ve sanat; Felsefe alanındaki gelişmeler. Bilim ve sanat; Mimari ve müzik. İslam medeniyetinin Avrupa ya etkisi; hangi yollarla, hangi alanlarda, yapılan çeviriler. TAR336 OSMANLI SANAYİ VE TİCARET TARİHİ (2+0)2,3 Dersin tanıtımı, önemi ve yararları hk. bilgi. Ders ile ilgili kitap ve kaynakların tanıtımı ile Ödev konularının dağıtımı. İç Ticaret. Dış Ticaret. Kapitülasyonlar. Osm. Para Politikası. Fiyatların tesbit ve kontrolü. Tarım Sektörü ve Hayvancılık. Bankacılık. Ara Sınav. Osm. Ağır Sanayi: Tersaneler, Tophaneler, Baruthaneler, Darbhaneler. Osm. Hafif sanayi: Deri, saat, dokumacılık, cam eşya, hafif silahlar vb. Madencilik ve metalürji. Tanzimat Dönemi Osm. Sanayii ve Sanayileşme Politikası. Osm. Sanayi ve Teknolojisinin Problemleri. Sanayi Mektebleri.

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), K/AKTS (Kredi/AKTS) I. SINIF I. YARIYIL TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I T U K/AKTS: 4 0 6 Osmanlı Türkçesi nin, harflerle

Detaylı

Bölüm Adı: Tarih Bölümü

Bölüm Adı: Tarih Bölümü Bölüm Adı: Tarih Bölümü Dönem No: 1 Ders No Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS 0806104 İlkçağ Tarihi 2 0 2 2 0806105 Orta Asya Türk Tarihi 2 0 2 2 0806106 İslam Tarihi 3 0 3 3 0806107 Tarih Metodolojisi

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) İDE 101 Mitoloji (3 0) 3 Mit ve mitolojinin

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Fakülte Kodu: 02 Bölüm Kodu: 05 BİRİNCİ YIL I. YARIYIL (Güz dönemi) KODU DERSİN ADI T U K ECTS 101 OSMANLICA I 4 0 4 8 103 ESKİÇAĞ İHİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER İslamiyet Öncesi Türk Tarihi... Türk - İslam Devletleri... Türkiye Tarihi... Osmanlı Devleti Kuruluş ve

Detaylı

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

ÖZEL DERSHANELER VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ

ÖZEL DERSHANELER VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ .. ÖZ-DE-BİR 2014-2015 Öğretim Yılı TÜRKİYE GENELİ Liselere Özel DENEME SINAVLARI YÖNERGESİ İŞ TAKVİMİ ÖZEL DERSHANELER VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ Genel Merkez Gazi Mustafa Kemal Bulvarı

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ... KPSSCini.com www.kpsscini.com İÇİNDEKİLER GENEL TARİH İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK 9.Sınıf TARİH Her Ünitede 8 farklı ETKİNLİK Özgün Soru ve yanıtları, araştırma konuları ve bulmacalar Ünite konularına uygun kavramlar ve bilgi köşeleri Konular MEB müfredatına uygun hazırlanmıştır. HALİL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1. Yusuf KESKİN 2

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1. Yusuf KESKİN 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1 Öz Yusuf KESKİN 2 1938-1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Âli Yücel

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ÜNİTE 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Bilgi Köşesi Notlar XVIII. YY DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ XVIII. YüZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETi NiN GENEL DURUMU

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

TARİH ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz.

TARİH ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz. TARİH 1. DENEME ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI 1. Öğrencilerine tarih yazımını yemek yapmaya benzeterek anlatan bir tarih öğretmeni, yemeğe konulacak malzemenin çürüyüp bozulmamış olmasına dikkat

Detaylı

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Tayfun NASUHBEYOĞLU Ekim 2008/İstanbul İçindekiler Giriş Balkan Coğrafyası Balkan Kavimlerinin Kökleri 1. Osmanlı Öncesi Balkanlar 1.1. Yunan ve Roma Medeniyeti 1.2. Doğu

Detaylı

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

TURAN-SAM * YIL: 2010 * CİLT: 2 * SAYI: 8 * SONBAHAR 2010 TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ DERGİSİ www.turansam.org

TURAN-SAM * YIL: 2010 * CİLT: 2 * SAYI: 8 * SONBAHAR 2010 TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ DERGİSİ www.turansam.org 1 2 3 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. KABAİS ÇEMBERİ KABAİS ÜÇGENİ KIBRIS Mehmet Ali BİLGİN 5 DÜNYAYA BAKIŞ. TÜRK - RUS İLİŞKİLERİ Dr. Umut ARIK 11 TÜRK FELSEFİ DÜŞÜNCESİNDE

Detaylı

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR Hazırlayan: Ebru ESENKAL Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim SEZGİN Lisansüstü Eğitim, Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

MUTHIS NOTLAR MUTLAKA PAYLAŞALIM

MUTHIS NOTLAR MUTLAKA PAYLAŞALIM MUTHIS NOTLAR MUTLAKA PAYLAŞALIM KPSS TARİH - OSMANLI TARİHİ PART 3 1- İlk Osmanlı Padişahı Osman Bey dir. 2- Osmanlıların ilk başkenti İznik tir. 3- Osmanlılarda ilk defa beylikten devlete geçiş Orhan

Detaylı

TG 8 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 8 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 8 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı