;!.J. Bu söyleşi 1972 Şubatında Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara KavEı,klıdere semtindeki evinde, Şevket Süreyya Aydemir'in

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ";!.J. Bu söyleşi 1972 Şubatında Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara KavEı,klıdere semtindeki evinde, Şevket Süreyya Aydemir'in"

Transkript

1 '\ ' ',, : ATATÜRK ÜZERİNE YAKUP KADRİ VE ŞEVKET SÜREYYA İLE BİR SÖYLEŞi Reha, BİLGE* ;!.J., ~. ~!] u t1 ı GİRİŞ:.'~ ' ;j ~;.. ~ :. '.i ~ Bu söyleşi 1972 Şubatında Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara KavEı,klıdere semtindeki evinde, Şevket Süreyya Aydemir'in de katılması ile gerçekleşti. O tarihte söyleşi banda alınmıştı. Bu metin 6 ses kaydının çözümlenmesi ile elde edil!lliştir. Aradan uzunca bir süre geçtiği için bazı yerler anla.şılamamış ve (...) işareti ile verilmiştir. Ayrıca söyleşinin son bölümü burada verilmeyecektir. Çünçü o bölümde Yakup Kadri ve Şevket Süreyya çok yakın bir tarihte öldürülmüş bir eski başbakan ile halen yaşamakta olan ve uzun süre başbakanlık yapmış bir siyasetçi üzerine konuşmaktadırlar. Güncel nitelik taşıyabilecek bir takım tartışmaları içerdiğinden dola;yı bu metne o bölümün konulmaması uygun görülmüştür. Söyleşinin, gerek Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi tarafından tıpkı basımı yapılan «Kadro» dergisinin iki önde gelen yazarını biraraya getirmesi bakımından, gerekse Atatürk'ü çok yakından tanıyan kişilerin, Atatürk hakkındaki düşüncelerini yeniden iletmek bakımından ilginç olacağı kanısındayım. - Sayın Karaosmanoğlu, siyaset ile ilk ilginiz_; Atatürk ile konusunda bize bilgi verebilir misiniz? ilişkileriniz - Yakup Kadri: Annem Mısır türklerindendir. İdadi'yi bi- (*) Dr. AlTlA Ekonomi Fakültesi.'.. Bu söyleşi Dr. Omer Kaymakçalan ile birlikte gerçekleştirilmiştir. 107 '' '.\ 'i 'l ı. ı

2 \,'' ı. ' ' tirınek için Mısır'a gittim. Burada bir Galatasaray vardı, kuvvetliydi. Mısır'a gittim, orada bir sene «frere» mektebindeydim.....;. - Mısır'da padişahin bir hükmü yoktu. Bizim de bütün derdimiz Padişah ile uğraşmak Namık Kemal'in yazılarını okurduk. Hürriyet aşkı ile okurduk. Hürriyet akımları hayali, romantik ~ir «revolution» isteği idi. O zamanların ihtilalci türkleri, Avrupalıların jön-türk adını taktıkları Türklerdi. Ya Harbiyeden veya diğer yüksek okullardan sürgüne gönderilmiş bir takım gençler; ya yurt dışına çıkarlar, veya başka bir nedenle hapisten kurtulmak için dışarı atarlardı kendilerini. Dışarda mücadele ederlerdi sözde. Halbuki dışarda bir örgüt de yoktu. Herkes birbirini tanıdığından orda burda bir kurul teşkil ederlerdi. Mısır'da da vardı bunlardan. Bende onlarla beraber. Onaltı yaşımdayım. Onaltı yaşında ne olursun? Bu gençlerin bazı halleri bizim o zamanki hallerimize benziyor. Mesela polisi provoke etmek gibi. Ama o zaman şiddetli bir (...) karşısındaydık. Bende yazmak merakı da vardı. Tabii hürriyet, demokrasi ~ibi kavramlar üzerine. Orada gazeteler çıkarır satardık Ben de orada yazı yazardım. Ve o kadar cesurdum ki şimdiki ak lımla düşünüyorum yaptığım şeyin bir delilik olduğunu. Bir örnek vereyim: Babamın memleketi olan İzmir'e gelirken bütün onların yayınlarını getirir, arkadaşlarıma dağıtırdım. Jön- türk yayınları, hürriyetten söz eder, bomba kadar mühimdi. Asıl konumuz Atatürk olduğuna göre; Atatürk'ü de o jön. türklerden birisi olarak telakki edebili~siniz. Yani isyan halindedir.- Harbiyeden yeni çıkmış ateşli. Sürgünde. Suriye'ye gitmiş. Bir takım hürriyet hareketleri yapmakla meşgul. - Efendim, kimileri «Abdülhamid o baskıyı kurmasaydı. imparatorluk çoktan batardı» diye bir görüş ileri sürüyorlar.. -,Yakup Kadri : Bizim iki türlü ızdırabımız vardı. Çünkü biz yalmz Abdülhamid'in zulmü altında değildik. Yarı sömürge bir milletin efradından olma ızdırabı da vardı. ) Zavallı adam da baskı altındaydı yani bir iradesi yoktu. Bunu da bana öğreten gene dışarda rastgeldiğim Rus ihtilalcileri oldu. Onlar da bir nevi Jön -Türk idiler. Ama Rus ihtilalcileri deyince şimdiki komünistleri ha.tırlamayın. Onlarda de-.( 108 i i r J '

3 mokrasi için, bizim gibi hürriyet için çalışırlardı. Kimisi olsun olsun nihayet sosyalistti. Bütün Avrupa'da yayılm1şlardı. Ayrıca, Çar'ın zulmü korkunç bir şeydi. Abdülhamid'in zulmü gibi değildi. Mesela Abdülhamid fikir suçundan dolayı hiç idama mahkum etmemiştir. Şaşacaksıiıız, eğer yetişrniş bir adamsa, onu yüksek memuriyetlerle uzak vilayetlerden birine gönderir, maaş verirdi. Sussun diye. l O derecede korkak bir adamdı. Hasta, çünkü Abdülaziz'i Mithat Paşalar tahttan indirmişlerdi. Abdülaziz'de kendini öldürdü. Bu bizim tarihimizde bir mesele olarak kaldı. Kendini mi öldürdü? Yokşa onlar mı öldürdü? Abdül~amit onlar öldür-. dü kanaatında. Kendisine suikast yapacaklar korkusu ile otuz yıl yaşadı. Şimdi Mısır'a gelelim. Bir kahvenin önünden geçerken (Kahire'de) ermeni şivesi ile Türkçe konuşan bir takım sesler duydum. Girdim içeriy<;ı. O vakit tabii utangaç da bir genç idim ve pek Mısırlıya benzemiyorum. «Buyrun vatandaş buyrun» diye erıneniler beni buyur ettiler. Meğer o ermeniler de kaçmış. Orada kendilerine bir klüp yapmışlar (Türk ~ Ermeni ilişkileri ile ilgili ufak bir bölüm çıkartılmıştır. R.BJ: İçerde baktım sakallı, gözlüklü, şapkalı iki adam oturuyorlar. Bir şey sordular Ermenilere. Ermenilerin içinde Rusça bilen de var, Rusya'dan olan, Çarlıktan kaçan ermeniler. Hangi milletten bu genç adam? diye sormuşlar. Çünkü on- ' lara benzeyen bir tavrım yoktu. Sonra onlardan birisi kalkıp yanıma geldi. Gayet nazik, terbiyeli. Siz Jön- Türk müsünüz? Jön- Türküm. Ne yapmak istiyorsunuz peki? Dedim, işte başımızda bir müstebit. Sizin Çar gibi birisi var. O'nun zulmünden kurtulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Başta bazı devlet adamları da bu hareketin öndediğini yapıyorlar. Kanun-i Esasi, Anayasa dediğimiz, şey, Meclis, Meclis-i Mebusan açılacak. Padişah diktatoriyal haklara sahip bir kudret olmayacak!... Gülmeye başladı. Sizin derdiniz o değildir, dedi. Sizin derdiniz Sa ray'dan çok Osmanlı Bankasıdır. Abdülhamit de onların esiri. dir. Kapitalizmjn esiridir, dedi. Asıl mücadeleyi sizler emperyalist ülkelere. karşı yapacaksınız. Ekonomide sıfırsınız, ondan sonra, biçare bir milletsiniz. Onlar para vermezlerse yaşıyamıyorsunuz. Hiç olmazsa bizim Çar, dedi, kendi parası, maddi kudreti olan bir Çardır. Sonra, dedi, sizde ekalliyet meseleleri vardır. Hep bunlar sizden ayrılmak istiyorlar

4 ;t. r Bütün bunlar bir saat içinde benim mevcut fikirlerimi allak bullak etti. Aynca da «frere rnektaplerinde biraz da hakaret gördüğüm için, bir «complexe d'inferiorite bende hasıl olmuştu. İşte fransız edebiyatının hayranı idim, fransız medeniyetinin hayranı idim, o zaman. Yavaş yavaş o tarafım uyanmaya başladı benim. Batı Medeniyetinin sert taraflannı her yerde bulmaya başladım. Bir nevi uyanıklık geldi bana. Şimdi, öyle kendimi benzetrnek falan istemiyorum; sonradan Atatürk ile konuşu~ken, çok severdi gençlik hatıralannı anlatmaşını, kendisinden dinledim, onda da uyanmış. Diğer Jön- Türklerde böyle bir şey yoktu. Hatta diğer Jön- Türkler İngiltere gelsin bizi Mısır gibi yapsın isterlerdi. Hürriyet versin, ama politik hürriyet versin, bizi zengin etsin...,. Bizim babalanmız da aynı kafadaydı. Daima «biz adam olmayız» derlerdi. Bu devletlerden birisi gelecek bizi adam edecek derlerdi... -Evet. - Yakup Kadri : Şimdi işgal dönemine gelelim. Şark Müdafa-i Hukuk Cemiyeti ondan sonra Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Herkes bölgeci oldu. Aman biz kendimizi kurtaralım da onlar ödesinler. Geri kalan ne olursa olsun. Hatta benim memleketim olan İzmir, Manisa, Burdur'a kadar gittim ben. Orada bir efe yardı. Demirci Efe'nin nüfuzu altında bu Bayarlar, ondan sonra eski maarif nazırlığı sefirlik yapan Vasıf bey isminde.. - Vasıf Çınar mı? -. Yakup Kadri: Vasıf Çınar. O, bütün gençler gelmişler, işte orası cephe, Kuvay-ı Milliye cephesi olmuş. Atatürk't~; Mustafa Kemal'de geçmiş Anadolu'ya Kongreleri yapıyor. Gittim sordum bunlara, Atatürk'ten hiçbirinin haberi yok. İstedikleri de yalnızca 'izmir'in Yunanlılara ilhak edilmemesi... Ben ise Mustafa Kemal Paşayı işitmece biliyorum. Daha git~. memişim Ankara'ya. İsviçre'den geliyorum. Bütün savaş zamanı ben İsviçre'de idim. Bütün savaş değilse bile son üç senesin-. de oradaydım.. 110

5 Hastalıktan yarı iyileşmiş olarak döndüm ve maksadım Atatürk' e, Mustafa Kemal' e gitmekti. Çünkü oranın gazeteleri yazdılar: Mustafa Kemal isminde bir general çetelerin başına geçerek, bu kelimeyle, bir geriliaya başlamıştır diye. Ben de zaten hastayım, gideyim orada öleyim dedim.. Atatürk gelmeden mücadele dağınık ve şuursuzdu. Atatürk bunları şuurlu bir hale soktu. Ve bunların hepsini birden topladığı halde, hala son zamanlara kadar, ilk defa Aydın'da başladı mücadele-i milliye, ilk defa Erzurum'dan başladı diye bölgeeilikler vardı. - Şuur verdi dediniz.. ~ ; (. ' '' "" ~. - Yakup Kadri: İşte burada Atatürk'ün «Nutukıou vardır. Burada benim başucumda durur. Bugün gene bakıyordum. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde bütün bu emperyalizme karşı. Bizim politik edebiyatımıza ilk defa girmiş bir kelime.. - Atatürk'te de size benzer duygular ııyandığını söylemiştiniz.. - Yakup Kadri : Evet, vaziyetlerden bahsederdi hatıra olarak. O yeni çıkmış bir yüzbaşı iken, Suriye'de Akabe meselesi çıkmış. Her nasılsa onu da heyetle hudut çizme meselesinde oraya göndermişler. O hudutun çizilmesinden o kadar bahsetmezdi de, kendisine ecuebiler tarafından yapılan muameleden söz ederdi. Kendi rütbesinden daha aşağı bir İngiliz zabitinin ona karşı yaptıkları. Bir başka olay daha vardır. Meşrutiyetten sonra bir Avrupa seyahatı yapalım derler. Beni ilk tanıdığı gün o hatırasını anlattı mesela. Bir arakadaşı da bunlara takılır, Selahattin bey isminde. Benim ilkişim diyor, gidip sivil bir elbise, bir de şapka almak oldu. Arkadaşım, hayır efendim ben fesle gideceğim dedi, diyor. Niçin? Efendim, çünkü bizim itibarımız Meşrutiyetle arttı demiş, bilemezsin bunlar tarihlerinde bizden hasta. adam diye bahsederler. Sonra vahşi diye bahsederler. Öyle bir hareketimizle değişmez. Göreceksin öyle bir fesle hakarete uğrarsın dedim, dinletemedim. Nitekim Belgrad istasyonundan itibaren hakarete uğramaya başladı, diyor. Böyle milli hisler rejim meselelerini geçecek bir hal aldı son zamanlarında. Milli mücadeleyi kazabdık. Hem de dokuz seneden beri savaş içinde yıprann:ıış bitmiş bir ordu ile ve böylelikle perişanlık içinde, böyle bir savaşı kazanması; hiç kimseye nasip olmayacak yeni. 1 1.ı ' ı ~ ; :t,.. /. lll,i 1. ~

6 bir şark devleti; ve onunla tarihe geçiyor, hareketin adı Kemalizm oluyor. Hiç bununla yetinmiyor, (.-...). Ecnebiye kabul et. tirrnek istiyor ki Türk milleti büyük bir' millettir. Nitekim bu Tarih Kurumu, ondan sonraki Dil Kurumu olsun, bu amaçladır. Nihayet arkeolojiye kadar gitti bu mesele. Cumhuriyetin onuncu yıl dönümünde söylediği bir nutku, vardır : Türk milleti zekidir, çalışkandır. Türk, ondan sonra, unutulmuş pek çok vasıfları olan bir millettir. Ve hakikaten en samimi olduğu, hiç politikaya falan gelmediği bir yanıdır. Hatta bu konuda bir çok sefirleri filan tahkir etmiştir. Bunlar «flatter» etmek için ikide birde, hamdolsun siz muvaffak oldunuz, ama endişemiz, insanlık bu, siz de fanisiniz derlerdi. Ne bu, ne demek istiyorsunuz ben Türk milletiilden çıkmadım mı? Benim gibi kaç tane daha çıkar, derdi. Ama bunda son derece samimiydi. :~.. '.. :ı. t' "> - Atatürk Jön- Türklerden aynlıyor mu? - Yakup Kadri: Jön- Türklerinki böyle bir milli anlayış değil. Tanzimat hareketinin yaptığı gibi idari, bir bürokrasi kurmaktı. Düzenli bir ordu kurmak.. Onunla hiç alakası yok. Sonra bunun yanı başında da bir «intellectueh sınıf yetişti. Avrupa'ya gidip batı medeniyetine hayranlıkla önünde eğil;rnek, diz çökmek, onun yardımına başvurmak. Atatürk'ünkü Batı Medeniyetini geçmek hareketiydi. O'nu geçeceğiz diyor Nutkun'da ve bunu söylerken çok samimiydi.. Bunu politik bir lider ağzı ile söylemiyordu yani. Kendisiyle et. rafındakilere.,., kuvvet vermek için söylemiyordu. İnandığı şeydi. Atatürk'ün ideolojisi yok mu, doktrini yok mu? diyorlar. Nitekim ben sordum. Ekseriya büyük hareketlerden önce biz, Falih Rıfkı ile ben (... J olduğumuz için, ev karı umumiyeyi ve meclisi hazırlamak için bize yazılar yazdırırdı. Biz yapacağı şeyleri ordan anlardık Bizimle müzakere ederdi : Halk Partisi' nin ikinci programı yapılırken, işte devletçilik nazariyesi, halkçılık ve devrimcilik ve benzeri nazariyeler girdi içine. Hem bunları yazarke.n Paşam, dedim, bu tamamiyle bir ihtilalci partinin programı. Bunun arkasında bir doktrin kurmak niyetinde değil misiniz? dedim. Bir fikir ekibi, bir kadro bunu belki yapabilir. Ancak bir doktrine hemen bağlanırsak o zaman donar kalırız oğlum dedi. Bundan ne anlaşılır? Ben daha ileri gitmek is- 112

7 r tiyorum. Ben burada duramam. Belki şartlar öyle icabeder ki ben doktrinlerin de ilerisine giderim. de;mek istiyordu. O zaman Atatürk'ün bu vasfı bende hasıl oldu. İleri adam, en ileri adam. ',. -. Peki Atatürk devriminin yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?.... : - Yakup Kadri: Şimdi birinci ciünya savaşı bittiği zaman umumi manzara neydi? Rusyada komunizm, İtalyada faşizm olmuştu. Birde arada, hatta Batılıların ismini koydukiarı, Kemalizm diye bir hareket. Bunların arasında Kemalizm batılıların söz verip de yaj?madıkları; milletler musavatını, bir milletin diğer bir milletin işlerine kanşmamasını, milletierin bağımsızlıklarına hürmet etmek nazaıiyesini -ki o zaman (ABDJ devlet reisi Wilson tarafından ortaya atılmıştır- uygulayan adamdır Atatürk. Söyleyen o değildir, bunu uygulayan adamdır. Atatürk aynı zamanda, bu savaş sonunun büyük meselelerinden olan, «economiquement». geri kalmış. millet mevhumunu anlayan adamdır. İzmir'de bütün bayramlan, seyranları, zafer teranelerini bıraktı, ilk yaptıgı şey ekonomik bir adım, İzmir İktisat Kongresi. Il est d' un realisme grand dessein,. yani. Biz o zaman bu kadar açık değildik. Nereye gittiğimizi bilmiyorduk. O biliyordu. Devrin nasıl bir devir olduğunu biliyordu. Yani bu devrin adamı.. Yeni bir adam. Eski bir adam değil. Orijinal adam. :.. Şevket diyor ki; hayır, Kemalizm diye bir kavramı hiç bir zaman kabul etmiyorum. Kemalizm yoktur olur mu? Kendisi koymamış bu ismi başkalan koymuş.. Birden bire Türkiye'nin itibarı zaten o zaman arttı. Şimdi tepesi aşağı inmektedir yıldız gibi,. kuyruklu yıldız gibi. Ben yirmi sene bunu müşahede ettim Avrupada. Avrupa ya ben aynı zamanda Mustafa Kemal' in temsilcisi olarak gittim. O şerefi bilirim. ' i : - «Zoraki Diplomat» ta anlatırsınız. -.Yakup Kadri: Eski devrin biçare adamı değilctim ben o vakit. Yüreğim parçalanıyor bu gençlere. Bu şimdi hapiste olan gençlere, iki sebepten. Bir defa kaderin onları koy~uğu vaziye-. te. Sonrada hataları, Atatürkçülük elde varken onu ideal olarak almayın da gidin, komünistlerin bir parti, nedir o, bir sımf '.> 113

8 ...,,, mücadelesi, bir sınıf «revolution»u. Bu dünya «revolution,.u yapan adam. Onlarınki mahalli bir şey. Ben bunu, 1934'te «international ecrivain»lerde anladım, international yazarlar ve edebiyatçılar kongresi oldu, orda söyledim. Moskova'da 35 millet iştirak etti. Orada söyledim. Bizde o zaman Ruslarla çok dostuz. Daha doğrusu yegane dostu Rusya' nın Türkiye idi. Menfaatler birdi. Bir cephe karşısın~a idik. Falihle birlikte gittik. Falih hasta. Bir ajan o'nu kazanmak istedi. Kongrenin ortasında bıraktı, döndü Türkiye'ye. L.. L Beni bırakmadı Voroşilof. Yok dedi laf aramızda, cihanda yegane dostumuz Türkiye'dir. Her milletten buraya adam gelmiş Türkiye'den adam gelmemiş, etme eyleme diye. Yeniden bir şey yazdım ve bunu Fransızca olarak okudum. Zaten hitabım oradaki Türklere değil. Baktım bir takım adamlar, dedim, sizlere «camarade» diye hitabetmiyeceğim. Çünkü görüyorum, buradaki bütün delegeler size «camarade» diye hitabediyorlar. «Camarade» değilsiniz. Çünkü ben komünist partisinden değilim. Size yalnız dostlar diye hitabediyorum. l)ostlar diye hitabediyorum, çünkü siz bizim silah arkadaşımız oldunuz bir devirde. Mücadelemizin hedefi başkaydı. Siz bir sınıf mücadelesi yapıyordunuz, biz milli mücadele yapıyorduk. Sonra, dedim, biz geri bir millet olmaktan ileri bir millet. olmaya gidiyoruz. Siz yabancı bir feylesofun tesiri altında, endüstriyel bir memleket olmadığınız halde proletarya diktatörlüğü yapmaya kalktınız dedim. Bizimki bu kadar kolay değildi, dedim. Devrimden sonra yetişen adamlarınız Çarlık.devrinde yetişen adamlarınızın kamına varamaz dedim. Kala kala bir 9orki kalmıştır, dedim. Gorkiyi geçen bir adam çıkaramadınız daha. Gorki'de benim ahbabımdı, orada oturu-. yor. - Gorkiyi tanıyorcf,unuz demek. - Yakup Kadri: Evet, o'nun karşısında, söyledim bunları.. Yani ben mukayese bile etmem marksizm ile kemalizmi. Marksizmin meseleleri yok şimdi. 19.'ncu yüzyılda endüstrinin kamçıyla, tekmeyle işçiye yaptınldığı bir devrin reaksiyonudur bu.. Reaksiyondur. İflas etmiş değil. Bir çok teoriler, mesela «philosophique» teoriler koymuştur ki onunla yaşıyor Marks. Fakat kapitalizm davaları «pertme». dir. Çünkü o zaman biliyor-. ' sunuz, eskiden, bütün patronların elindeydi kapital. Bir ailenin yahut bir adamın elindeydi. Şimdi bütün millet. iştirak edebili- yor. Bir fabrika bir kaç yüzbin kişinin malı haline geliyor. <... ) 114 / ı...(>.. '-. ı '... :,. l ' ı,<f.., <.'.. t~-. ' f '. ~.

9 l [,.,, Şimdi sendikalar var. Bunlar hükümetlerden daha kuvvetli. Yani Marks'ın alacağı tedbirler hiç kalır bunların yanında. Sonra amelenin, prole~aryanın yaşama tarzı son derece yükselmiştir. «Intellectuellell'l:ent» olsun, maddi koşullar olsun. Sonra benim Marks'da hiç sevmediğim bir şey, insanı yalnız miğdeden ibaret saymasıdır. Yalnız hazım cihazından ibaret öyle hayvanlar vardır, böcekler; hazım cihazı, başka bir şey yok. -. Dünya ihtilali demiştiniz. - Yakup Kadri : Mustafa Kemal'in Orta - Doğuda ve Asya- da dehşetli bir tesiri olmuştur. Bir zamanlar bütün bu Mısırlı ıar, Faslılar, Çezayirliler muska gibi Mustafa Kemal'in reşmini cepleri~de taşırlardı. Ondan sonra Hintliler o'na hayrandı. Yol gösterdik biz bütün bu esir milletlere, yol gösterdik. Atatürk - bunu söyledi de: Biz yalnız kendimiz için mücadele etmiyoruz, bütün şarkın, bütün esir, mazlum milletleri için.. '. >. i, '~, ;, Demek ki bize bugün mevzubahis olan medeniyet değişiminde Atatürk bir önder olmuştur. Ama bunu öyle bir takım hayale kapılarak söylemiyorum. Kanaatım budur. Ben çünkü realist bir adamım. Kati kanaatim Atatürk'ün bunlar üzerinde tesiri olmuştur. Size yalnız bir şey, iki şey aniatacağım: Bern'e, ben oradayken genç bir Hintli gelmişti. Genç Hintli dediğim, sefir olarak yani. Bu genç Desai isimli bir adamın oğ-.; lu. nesai de Hindistan' da, söyleyin, Gandi'den hemen sonra ge-.. ~ ~. len adam. Gandi'nin sağ kolu ve büyük avukat. '? ~... Bu son muharebede Hintiiierin bir kısmı Japon istila ordularına yardim ediyor, yakalanıyorlar. Tapii ki İngilizler tarafından yakalanıyorlar. Mahkeme olurken Desai'ye gidiyorlar; Desai ihtiyar bir adam ve hasta. Bir sedye ile onların müqafaasına gidiyor. Böyle peygamber gibi bir adam. Bu o'nun oğlu. Bana dedi ki bir gün, babam mektepten her gelişirnde -. yani Atatürk' ün zaferi kazandığı vakit- beni çağırır, ne okuyorsun sen okulda, işte şunu öğrendin, bunu öğrendin. Bırak bunları. Bir Hintli olarak senin evvela Mustafa Kemal'i.Q. tarihini, ne yaptığını bilmen lazım, otur anlatayım d ermiş. Şimdi bana bunu müdalıane etmek için söylemeye bir ihtiyacı yok. Çünkü bizim. memlekete gelmemiş (... ). «lntellectuel» bir adam. İkincisi, İran'da, Tahran' dayım. Bir öyle şarklı milletierin toplantısı vardı. Diplomatik. Suriyeliler falan vardı. Orada bir adamla tanıştım. Ama diplomat değil, geçici bir adam. O zaman Vietnam'dabir Fransız sö-- '.. 115

10 ; ~ ' mürgesiydi. Fransa'da bir şirket var, oradaki bir işle meşgul. ı Bu da o şirketin adamı. Saygona gidiyor bir iş için. Atatürk'ün öldüğü gune tesadüf ediyor. (Konuşmanın burasında Şevket Süreyya'da katılıyor.) ' Ş. Süreyya: Konuş konuş. Y. Kadri : Güzelce dinlersin. Ş. Süreyya: Devam et Yakup. - Yakup Kadri : Gittim, benim haberim yok Mustafa Kemal'in öldüğünden, diyor. Beni de bekliyecekierdi şirketin adam-: ları; uçaktan indim, baktım Saygonda bir tenhalık, bir sükunet, kimseler yok sokaklarda. Taksi, araba bulmak kabil değil. Halbuki, diyor, böyle kaynayan bir şehirdi orası. Nihayet işfe, biri,. ' ; si geliyor şirketten bunu buluyor. Yahu, diyor, nedir bu? Haberin yok mu? diyor. Nedir?. Bugün Mustafa Kemal öldü, hepsi mabetteler diyor. Ağla ağla nep mabetteler. i.. Yani gözüme girmek için söylemeye ihtiyacı yok. Adamın yeri belli. Ondan sonra bir Fransız şirketinin ajanı. Gidiyor, bir hatırasını anlatıyor.. - Peki, biraz da şu ünlü «Kadro» dergisine değinir misiniz? - Yakup Kadri: Halk Partisi ileri gelenleri bizim aleyhimizde bulundular. Üç buçuk sene sürdü. Birinci nüshadan iti-. baren bizim aleyhimizdeler. Heyet, oradaki heyet, Peker diye bir adam vardı, o'nun takımı. Atatürk'e giderler, efendim şu, şu demektir, bu, bu demektir. E adamcağız partisini mi etsin, benimi kahretsin, şaşırdı kaldı. Üç buçuk sene. Gittim bir gün, dedim ki,. Paşam ben vazgeçtim, çünkü üzüldüğünüzü işitiyorum. istemem. Ben bunu' vakit geçirmek için çıkarıyorum. Üzerinde sahibi imtiyaz diye benim ismim vardı.. Vedat Nedim de yanında. Hatta sizden izin alarak böyle bir mecmua çı-.. karacağım diye. Size bazı arkadaşlar buldum bizim bazı umdelerimizi -o vakit umde derlerdi şimdi ilke diyorlar, hala bir isim pulamadık- ilkelen izah edecek, anlatacak arkadaşlar buldum. Arkadaşlara yazılar yazdıracağım. Hay_ hay dedi~ Dedim ki devletiçliği devletin tarafında olmak zanneden mebuslar var dedim. Bu mebuslar bana soruyorlardı: devletçilik devletçilik diyorsunuz, biz devletin aleyhinde miyiz? diye soruyorlardı. Bunun ekonomik bir sistem olduğunun farkında de- 116 ~ ;...,

11 ğillerdi. Ekonomistler bunu pekala izah ettile~. Sonra ikinci bir «fatalite», o zaman planlı ekonomi güden bir devlet vardı. O'da Rusya idi. E ne yapalım? Şimdi plansız ekonomi güden bir dev-. ~- let yok. Atatürk demek ki o zaman bu ileri adıma müsaade etmiş.. t - Şev ket Süreyya : Plan anlamı, plan kavramı üzerine be nim bir makalem 'Var. İlk defa bir demokratik ülkede plan kav, ramı tartışılmıştır, Türkiye'de. -.Yakup Kadri: Efendim, Şevket'te bunu daima söyler. Mesela pekala beğenirsin, İktisadi Devletteşekkülleri bir zamanlar.. - Şevket Süreyya: Başındaydık, elbette. - Yakup Kadri: Kendi haline bıraksaydınız devlet teşekkülleri Amerika'daki tröstler gibi bir şey olurdu. Efendim, muhitin, bizdeki muhitin insanı bir çekişi vardır. Bunun önüne nasıl geçilir bilemiyorum ben. Ben politikanın içine de girdim çıktım, bir türlü bunu anlıyamıyorum. Çekiyor ve iple çekiyor. Atatürk'ün de a'yn bir mücadele cephesi bu muhitti. O çevreydi. O, memlekete hakim olan çevre. Oligarşi deyin, ne derseniz deyin ona. Bizim hanım bile onlardandır... - «Kadro,, konusuna gelsek,... ~ Hitler «Deutsche (... ),, nin özel muhabirini göndermiştir konuşmak için. «Temps.» ayrı yazılar yazmıştır.. (..- «İnkılap v~ Kadro» adlı kitapta Atatürk'ün adı pek geçmez. O'nu bile fitnelediler. Paşam senin bunda adın bile yok, fakat Atatürk idrak etti.. Elbett.e olmıyacak, beni değil, Devrimin izah ediyorlar dedi.. - Atatürk'ün ölümü ve sonrası? 117 r

12 - Şevket Süreyya: Yakup bana müsaade eder misiniz, ben cevap. vereyim. Sonra sen ikmal et; Atatürk öldü. Her insan gibi faniydi. Öldü. Önümüzde iki yol açıldı. Bu iki yol bizim neslimize iki vazife veriyordu. Bu iki yolu şöyle formülleştirebiliriz. Birincisi Atatürk'ü devam ettirmek, ikincisi Atatürk'ü ikmal ettirmek. Atatürk'ü devam ettirmek de iki istikamete ayn,lıyordu. Bir, Atatürk'ü putlaştırmak, yani fiilen öldürmek : çünkü bir lider bir önder putlaştırıldığı gün toplumdan kopar. Toplumla müşterek lisanını kaybeder. Toplum O'na hayalindeki yücelikleri verir. Tıpkı (... ) ilahiara tapıldıği gibi O'na da tapılır. İkincisi, öyle değil de, Atatürk'ü dondurmadan O'nu devam ettirmek ve O'nu ikmal etmek. İlk merhale şu oldu Atatürk ölünce.. İnönü bir kongre topladı ve kongrede başka gündem yoktu. Karar alındı, öyle değil mi Yakup, İnönü değişmez başkan oldu. Milli şef oldu ve tek parti, Halk Partisi devlet partisi oldu. AtatÜrk'ün ölümünden sonra İnönü öyle bir harekete geçecekti ki tek parti'nin, milli şefin ve değişmez başkanın iradesi : yani A~atürk'ün en yakını ve inkılapların en iyi tevatür etmiş insanı olarak, bu azınlığın iradesini çoğunluğun iradesine ha-. kim kılacaktı. Yoksa böyle bir misyon almaya, tek şefliğe, tek partiye, değişmez başkanlığa lüzum yoktu~ '. ' ;-" 1. ' - Bürokrasinin egemenliği de o yıllarda oluşmadı mı? - Şevket Sürayya: Şimdi oraya geleceğim zaten. (...>. r. Atatür~'ün son yıllarını aktif yılları saymak doğru değil. Rahatsızlığı tahmininizden çok daha evvel başlamıştır.. Şimdi bir sual Atatürk devam ettirildi mi? Hayır. Atatürk ikmal edildi mi? Hayır. Geriye ne kaldı? Atatürk'ün putlaştırılması, yani gerçeklerden koparılması, toplum fevkine çıkarılması. Ve herkesin kendi hayaline göre yarattığı, tefsir ettiği bir Atatürk varlığının, bir masal edebiyatı olarak devamı. İşte şimdi biz Atatürk iskolastisizmi ve iskolastiği içindeyiz. Bunun en büyük delili, Atatürk fikriyatını derliyelim, ifade edelim diye bir heyet kurulmasıdır. Komisyon ve enstitü kurulmasıdır. Halbuki fikirler şahısların, mütefekkirlerin eseridir. Komisyonlar ve heyetler kararı ile fikir derlenmesi, bu fikirler üzerinde standartıara varılmasının tarihte misali yoktur. 118

13 Bugünkü Atatürkçülük buhranı -biz Atatürkçülük kelimesini, Atatürk'ü, eserlerini, en iyi tanıdığımız için, çok az kullanırız. Kemalizm kelimesini hiç kullanmayız.- bu iskolastisizmden ileri gelmektedir. - Yakup Kadri: Şevketin, Atatürk'ü devam ettirmek dediği.. Atatürk'e yaptıkları, «bureaucratise» ettiler. Atatürk'ü törenlerle soğuttular: Skolastik yapsalardı hiç değilse bir nevi misti-. sizm doğmuş oluı~du. ' - Şevket Süreyya: Atatürk bir misyon hissetmiş kendinde ve bir n1isyona kendini vermiştir. - Yakup Kadri : Atatürk realiteleri gören bir realistti. Roınantik bir ldşi değildi../ - Şevket Süreyye : Beş esaslı vasfı vardı. Bir, bütün arkadaşlar~ arasında en ileriyi görüyordu. - Y a/ıup Kadri : En ileriyi. - Şevket Süreyya: Bütün olayları, bütün arkadaşları içerisinde en iyi değerlendiriyordu. - Yak up Kadri : En doğru. - Şevket Süreyya: En doğru ve en iyi.. Üçüncüsü, meşruluk duygusu vardı. Millet Meclisini kurması gipi. Dördüncüsü de, Yakup bizzat ifade etmiştir: doktrin adamı değildtr. Doktrinlere bağlanırsak donarız derdi. En büyük ve en son vasfı da, beşinci, aksiyon adamı. - Yakup Kadri : Aksiyon adamı. - Atatürk Altyapı devrimi yapmadı diye bir düşünce var.. - Şev ket Süreyya : Bunlara, Cumhuriyet Meşrutiyetten ne devraldı? diye sormalı. Verdim rakamları. Atatürk altyapı devrimi yaptı mı yapmadı nu? Osmanlı Bankası'nın 1913'deki mev. duatı 113 milyondu. Başka banka yoktu. Şimdi «Enver Paşa»nın üçüncü cildinde rakamlar veriyorum. Ayrıca ne yapsın. Yol yok iz yok. ' \ - Atatürk ile İnönü arasında zihniyet farlu mı?.- Şevket Süreyya: Atatürk ile İnönü arasında zihniyet farkı yokta, mizaç, karakter, düşünce farkı vardır. Birgün İnönü'ye sordum : Sizin hayat tarzınız O'ndan tamamen ayrı, na- 119

14 sıl oldu da bir arada oturdunuz kavga etmeden? Kim dedi kavga etmedik diye, boyuna ettik, dedi. E devamlı birbirimizi çek. tik, çünkü o bana muhtaçtı ben ona muhtaçtım dedi. İnönü kimseye «engage» olmaz, dostu yoktur. İnönü'nün arkadaşları vardır, ama dostları yoktur. l.. ). Kaderini O'na tamamıyle bağlamaz. Bir noktaya kadar gelir. C.. J - Yak up Kadri : Ayp.ı şey bizimle oldu. Aynı dergide yazı yazmışız, aynı şerait.. ; 1 - Şevket Süreyya: Hülasa, Atatürk'ü şu son yıllarda mavi bakışlar, aslan yelelere indirdik. Ha, bütün bunlar, yani Kemalizmin ilkeleri «Kadro»nun 930 larda ifade ettiği gibi, Atatürk'ün ve milli kurtuluş hareketlerinin zatınde mündemiç. Yap.i kendinde var. Fakat tesbit edilmemiş. Bugünkü sıkıntılar Kemalizmin prensiplerinin izah ve terkip edilememesindedir.. ",'(' f.'.. '. '!.. \, ;.. '..., ı:. ~ ~;

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ Türk pop ve rock müziğinin sevilen ismi Aydilge,mini konseri ve imza günü etkinliği ile Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi nde hayranlarıyla buluştu.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

'Bir milleti yok etmek istiyorsanız, ordularının içine politika bulaştırın'

'Bir milleti yok etmek istiyorsanız, ordularının içine politika bulaştırın' 'Bir milleti yok etmek istiyorsanız, ordularının içine politika bulaştırın' Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, "Türk Demokrasisinin

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Öykü KURABİYE EV. Resimleyen: Burcu Yılmaz

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Öykü KURABİYE EV. Resimleyen: Burcu Yılmaz Resimleyen: Burcu Yılmaz Refik Durbaş KURABİYE EV ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Refik Durbaş KURABİYE EV Resimleyen: Burcu Yılmaz www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör:

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

ISBN : 978-605-65564-3-2

ISBN : 978-605-65564-3-2 ISBN : 978-605-65564-3-2 1 Baba, Bal Arısı Gibi Olmak İstemiyorum ISBN : 978-605-65564-3-2 Ali Korkmaz samsun1964@hotmail.com Redaksiyon : Pelin GENÇ Dizgi/Baskı Kardeşler Ofset Matbaacılık Muzaffer Ceylandağ

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Hıfzı Topuz Nâzım'ı Anlatıyor / 1

Hıfzı Topuz Nâzım'ı Anlatıyor / 1 Hıfzı Topuz Nâzım'ı Anlatıyor / 1 Yaşamını sürgünler, cezaevleri, yasaklar, sansürlerle geçirip çok sevdiği Anadolu'ya Rusya'da veda eden büyük ustayı, ölümünün 46. yılında gazeteci yazar Hıfzı Topuz'un

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

Bodrumlu seçmenden yoğun katılım

Bodrumlu seçmenden yoğun katılım Bodrumlu seçmenden yoğun katılım Kocadon ve CHP ye Demir, CHP ye katılan vatandaşlara rozet taktı CHP li Başkan Kocadon: Barışa en yakın parti CHP dir CHP li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, CHP

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Menümüzü incelediniz mi?

Menümüzü incelediniz mi? by elemeği Menümüzü incelediniz mi? Yılmaz Usta nın hikayesini duydunuz mu? Niçin Nevale? Yılmaz Usta nın hikayesi Bir insan pasta ustası olmaya nasıl karar verir? Yani 1972 yılında Kastamonu da doğduğunuzu

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları

20 Mart 2013 Kurtuluşunun 95.Yılında Erzurum Ankara 5. II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları 0 Yılında Düzenlenen Paneller 0 Mart 0 Kurtuluşunun 9.Yılında Erzurum Ankara 0- Mayıs 0 II. Abdülhamit Dönemi ve Günümüze Yansımaları Elazığ 0 Yılında Düzenlenen Paneller Şubat 0 Rize nin Düşman İşgalinden

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI! Türkiye nin önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı İstanbul Aydın Üniversitesi

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Cömert, cefakâr, cana yakın bir insandır Musa Doğan (1923-1992). Dostlarını seven; vefa ve yardımını kimseden esirgemeyen örnek bir insandır o. Siyasete il genel meclisi

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR?

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? Kişisel gelişim, insanın gelişimi merak etmesi, yeni insanlar tanıması, gazetede güzel yazı yazan veya kitap yazmış insanları merak ederek onları tanımak, sadece yazılarından

Detaylı

8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963. Muhterem Bey Efendi

8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963. Muhterem Bey Efendi 8, Safsaf sokak Emirrân Tel. 63 52 31 27 Ağustos 1963 Muhterem Bey Efendi Yılmaz öztuna Beye 20/8/1968 tarihiyle yazdırınız mektubu gördüm. Orman Mektebinin Sami Paşa tarafından tesis edildiği "lalnamei

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler

Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler Konumuz sol içi cinayetler, özel olarak da Acilciler bünyesindeki cinayetler Bir cinayetin altı elemanı vardır: Öldürülen kimdir, öldüren kimdir, cinayetin yeri, cinayet günü, nasıl öldürüldü, neden öldürüldü?

Detaylı

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008 SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN 2008 YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008 "Değerli Konuklar, Değerli Misafirler, Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım!

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Eskiden devletimizin adı Osmanlı Ġmparatorluğu idi. Başımızda padişah vardı. Egemenlik haklarımız padişahın elindeydi. Başkentimiz Ġstanbul du. 19 Mayıs 1919 da Mustafa

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

YAZAN: VOLKAN ÇAĞAN RESIMLEYEN: MERT TUGEN

YAZAN: VOLKAN ÇAĞAN RESIMLEYEN: MERT TUGEN YAZAN: VOLKAN ÇAĞAN RESIMLEYEN: MERT TUGEN 4 YEŞILDIYAR YEMYEŞIL AĞAÇLARIYLA ÜNLÜ BIR YERMIŞ. BIR DAĞIN ETEĞINE KURULMUŞ YEŞILDIYAR IN EN ÖNEMLI ÖZELLIĞI BILGI EVI NE EV SAHIPLIĞI YAPMASIYMIŞ. BILGI

Detaylı

YAZAN: VOLKAN ÇAĞAN RESIMLEYEN: MERT TUGEN

YAZAN: VOLKAN ÇAĞAN RESIMLEYEN: MERT TUGEN YAZAN: VOLKAN ÇAĞAN RESIMLEYEN: MERT TUGEN 4 5 YEŞILDIYAR YEMYEŞIL AĞAÇLARIYLA ÜNLÜ BIR YERMIŞ. BIR DAĞIN ETEĞINE KURULMUŞ YEŞILDIYAR IN EN ÖNEMLI ÖZELLIĞI BILGI EVI NE EV SAHIPLIĞI YAPMASIYMIŞ. BILGI

Detaylı

PKK'nın silah bırakması siyasi bir mesele

PKK'nın silah bırakması siyasi bir mesele On5yirmi5.com PKK'nın silah bırakması siyasi bir mesele Prof. Abbas Vali, PKK yönetiminin, aktif olarak barış sürecinde yer almak isteyeceğini söyledi. Yayın Tarihi : 4 Şubat 2013 Pazartesi (oluşturma

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

Koca Mustafa Reşid Paşa

Koca Mustafa Reşid Paşa Osmanlı İmparatorluğu ndaki ilk Mason Locası 1738 de Galata da kurulmuştur. Osmanlı vatandaşı olarak mason olan ilk kişi Yirmisekiz Mehmed Çelebi nin oğlu Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa olmuştur. Osmanlı

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

13 Mart 2009 Cuma, 12:20 GÜNCEL. A.A Nursel Gürdilek. İşitme engelli çocuklar için Türk-İsrail işbirliği

13 Mart 2009 Cuma, 12:20 GÜNCEL. A.A Nursel Gürdilek. İşitme engelli çocuklar için Türk-İsrail işbirliği 13 Mart 2009 Cuma, 12:20 GÜNCEL A.A Nursel Gürdilek İşitme engelli çocuklar için Türk-İsrail işbirliği Türkiye ile İsrail arasında bir yılı aşkın süredir devam eden "işitme engelli çocuklara daha iyi bir

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Leyla Tavflano lu Çok sıklıkla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan a gittiğim için olsa gerek beni bu oturuma konuşmacı koydular. Oraların koşullarını

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin)

1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin) Birnci vize 1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin) a)... su b)... otel c)... kahve ç)... çay d)... yemek e)... boylu f)... adam g)... kız

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

H.OĞUZ AYDIN: CAR DVR kaza esnasında - güç kesintisi olsa bile - 20 saniye daha kayıt yapabilmektedir.

H.OĞUZ AYDIN: CAR DVR kaza esnasında - güç kesintisi olsa bile - 20 saniye daha kayıt yapabilmektedir. H.HÜSEYİN YAYLA Türkiye Otomotiv Sektöründe çığır açabilecek bir projeyi ülkemize getirmek üzere olan H.Oğuz Aydın ile birlikteyiz. Oğuz Bey ile Türkiye nin otomotiv pazarındaki gelişmelerine paralel olarak

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

BÖCEK ORKESTRASININ MUHTEŞEM SINIFI

BÖCEK ORKESTRASININ MUHTEŞEM SINIFI Göknil Genç BÖCEK ORKESTRASININ MUHTEŞEM SINIFI 1 Çeviren: Saadet Özen ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü 5. basım Resimleyen: Mustafa Delioğlu Göknil Genç BÖCEK ORKESTRASININ MUHTEŞEM SINIFI 1 Resimleyen: Mustafa

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin.

Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin. ETTİM DE BULMADIM!!! Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin. Etme,bulma dünyası Eden bulur,genel bir kural halinde hayatta tecelli etmektedir.

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı - 'Büyük haber gazetecinin ayağına gelmezse o büyük haberin ayağına nasıl gider? - Söz ağzınızdan bir kez kaçınca rica minnet yemin nasıl işe yaramaz? - Samimi bir itiraf nasıl harakiri ye dönüştü? - Evren

Detaylı