STANBUL DAN MED NE YE B R TAR H BELGESEL HİCAZ DEMİRYOLU FOTOĞRAF ALBÜMÜ ALBARAKA TÜRK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANBUL DAN MED NE YE B R TAR H BELGESEL HİCAZ DEMİRYOLU FOTOĞRAF ALBÜMÜ ALBARAKA TÜRK"

Transkript

1 STANBUL DAN MED NE YE B R TAR H BELGESEL HİCAZ DEMİRYOLU FOTOĞRAF ALBÜMÜ ALBARAKA TÜRK

2 STANBUL DAN MED NE YE B R TAR H BELGESEL H CAZ DEM RYOLU FOTO RAF ALBÜMÜ

3 ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 12 KÜLTÜR K TAPLARI: 1 stanbul 1999 Tasar m/representation Ekrem fiahin Mizanpaj/Paging Zübeyir Çiftçi Kapak/Cover Mustafa Aksay Renk Ayr m /Colour Separations Elma Prepress Bask /Printing Elma Bas m Cilt/Binding Numune Tüm yay n haklar ALBARAKA TÜRK e aittir. Tan t m amac yla yap lacak k sa al nt lar d fl nda yay nc n n yaz l izni olmaks z n hiçbir yolla ço alt lamaz. All rights belong to ALBARAKA TURKISH FINANCE HOUSE Reproduction is not allowed in any ways unless a prior written permission of the publisher is obtained, except for brief excerpts for the purpose of announcing this work publicly. ADRES: ALBARAKA TÜRK ÖZEL F NANS KURUMU A.fi. Büyükdere Cad. No: Mecidiyeköy/ STANBUL Tel: (90.212) Faks: (90.212) Teleks: abrt tr albt tr S.W.I.F.T.: BTFH TR IS

4 FROM ISTANBUL TO MADINAH, A DOCUMENTARY OF HISTORY THE HEJAZ RAILWAY ALBUM OF PHOTOGRAPHS Introduction Osman Akyüz Editor brahim Usul Text Writer Mustafa Aksay Research & Coordination Ömer Faruk Erten Translator Mevlüt Ceylan ALBARAKA TURKISH FINANCE HOUSE

5 FOTO RAFLAR / PHOTOGRAPHS: Mustafa Aksay, Ömer Faruk Aksoy, Berggren, Ali Sami Bey, Dr. Adnan Büyükdeniz, S. Fettel, Abdullah Frères, Jules Gouin, J. Lazario, Niyazi Liman, Nadar, Murat Özbey, Patrick Pierard, C. Sabounci, Mustafa Sar, stanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Bu albümün haz rlanmas nda faydalan lan KAYNAK ESERLER / REFERENCES: 1. Dr. Ufuk Gülsoy, Hicaz Demiryolu, stanbul Dr. Murat Özyüksel, Anadolu ve Ba dat Demiryollar, stanbul R. Tourret, Hedjaz Railway, Great Britain Paul Cotterell, The Railways of Palestine and Israel, Great Britain P. Pierard and Patrick Legros, Off-Road in the Hejaz, Dubai Engin Deniz Akarl, Belgelerle Tanzimat, Osmanl Sadr azamlar ndan Âli ve Fuad Paflalar n Siyasî Vasiyyetnâmeleri, stanbul Osmanl Dönemi Borsa ve Mali Sistemi (Borsa Rehberi 1928), stanbul Menkul K ymetler Borsas Yay nlar, stanbul 1990

6 STANBUL DAN MED NE YE B R TAR H BELGESEL H CAZ DEM RYOLU FOTO RAF ALBÜMÜ Sunufl Osman Akyüz Editör brahim Usul Metin Yazar Mustafa Aksay Araflt rma ve Koordinasyon Ömer Faruk Erten Çevirmen Mevlüt Ceylan ALBARAKA TÜRK

7 thaf Bu çal flmay ; stanbul dan Ba dat a, fiam dan Kutlu Kent Medine ye döfledikleri demir raylarla milletimizin umudunu çelik bir gergef gibi iflleyen dönemin yöneticilerine; bu genifl co rafyan n demiryollar yla kuflat lmas çal flmas nda büyük bir umudun yeflermesi için k zg n çölleri al n terleriyle sulayan aziz iflçilerimize ithaf ediyoruz.

8 Sunufl y llar aras nda Hariciye Nâz r ve Sadrâzam olarak Osmanl yönetim kadrolar n n en etkili flahsiyetlerinden biri s fat n hak eden ünlü Fuat Pafla (Keçecizâde) ölümünden k sa süre önce kaleme ald Vasiyetname sinde dönemin Padiflah Sultan Abdulaziz e flu tavsiyede bulunur: Bütün vatandafllar n can ve mal güvenli i yasal güvence alt na al nd ktan sonra Hükümet-i Seniyye nizin vazgeçilmez bir görev saymas gereken ilk tedbir, yollar m z n yap m d r. Avrupa ülkeleri kadar demiryoluna sahip oldu umuz gün, Zât- Hümayununuz dünyada en önde gelen bir devletin bafl nda olmufl olacaks n z. Gerçekten, bütün zaaflar na ra men 19. yüzy lda dünyan n hâlâ en güçlü devletlerinden biri olma konumunu sürdüren Osmanl mparatorlu u nun yöneticileri, siyasî ve iktisadî bir restorasyonun bütün muhtemel yollar n denemek gerekti inin bilincindeydiler. mparatorluk topraklar n bat dan do uya kat eden bir demiryolu flebekesi infla projesi de bu bilincin en öncelikli ürünleri aras ndayd. Hicaz Demiryolu olarak bilinen proje, bu büyük restorasyon projesi nin bir parças yd. Bir milletin kollektif haf zas, tarih bilincini ayakta tutmas yla yak ndan iliflkilidir. Haf zas n kaybeden insan n içine düflece i kimliksizlik duygusu, toplumlar için de fazlas yla geçerlidir. Gelece in inflas nda tarihe ve tarih bilincine düflen rolü küçümseyenler, bunun bedelini kimliksiz ve kifliliksiz bir toplum üretmekle öderler. Albaraka Türk, toplumumuzun kollektif hâf zas n n güçlü bir tarih bilinciyle zenginlefltirilmesine yap lacak kültürel katk lar bu topraklar üzerinde yaflayan her kurum ve kiflinin içinde yaflad topluma karfl bir borcu olarak görmektedir. Elinizdeki bu çal flma, Albaraka Türk ün kültür dünyam za mütevazi bir hizmeti olarak tasarlanm fl ve uzun süren yorucu bir çal flman n sonunda su yüzüne ç km flt r. Bir tarih ve kültür belgeseli olan bu eserin ortaya ç kmas na katk da bulunan herkese tebrik ve teflekkürlerimi sunar, kültürümüze katk y amaçlayan bu tür hizmetlerimize devam etme arzusunda oldu umuzu ifade etmek isterim. Sayg lar mla, Osman AKYÜZ Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.fi. Genel Müdürü

9 Teflekkür Albaraka Türk ün kültür hayat m za kazand rd bu foto raf albümünün kayna n, Polo TV Prodüksiyon taraf ndan haz rlanan Hicaz Demiryolu Belgeseli oluflturmufltur. Ekibimiz, stanbul dan Medine ye uzanan 2614 kilometrelik demiryolu boyunca yapt film ve foto raf çekimlerini, 14 ay süren yo un bir çal flma sonucu gerçeklefltirdi. Toplam 260 kaset / 130 saatlik ham görüntü ve 2000 dia pozitif ve negatif ile gerçeklefltirilen Hicaz Demiryolu ve Foto raf Albümü belgesel film çal flmas, stanbul dan Medine ye demir raylar döfleyen bir milletin, kaybetti i de erlerine do ru yap lan bir yolculu un ad d r. Bu yolculukta bizleri maddî ve manevî olarak destekleyen T.C. Baflbakanl k Tan tma Fonu Kurulu, T.C. Kültür Bakanl ve Albaraka Türk baflta olmak üzere, gerek yurt içi ve gerekse yurt d fl nda desteklerini esirgemeyen tüm kurum, kurulufl ve kiflilere teflekkürü bir borç biliriz. Bu uzun yolculukta, baflta ailelerimiz olmak üzere yard mlar n yüre imizde hissetti imiz herkese ve özellikle de Hicaz Demiryolu Foto raf Albümü nü yay n hayat m za kazand ran Albaraka Türk e flükranlar m z sunar z. Bu uzun yolu kat ederken bir baflka yolculu a, aslî ve ebedî yurdumuza u urlad m z k z m z Elif Aksay n yoklu unun hüznünü de hep içimizde tafl yaca z. Umar z, ülkemiz tan t m nda bir ilki gerçeklefltirecek olan Hicaz Demiryolu Foto raf Albümü kültür ve sanat yaflam m za katk sa layacak büyük çal flmalar n oluflumunda bir lokomotif vazifesi görür. Mustafa Aksay Polo TV Genel Müdürü

10 Hicaz Demiryolu stanbul dan Medine ye, Osmanl dan bugüne bir yolculu un albümü Tarihin h zlanmas kavram, galiba en çok Osmanl n n son yüzy l için geçerli bir kavramd r. 19. Yüzy l n büyük bölümü ile 20. yüzy l n bafllar n kapsayan bu tarih kesiti, Bat l büyük güçler ile Osmanl yöneticilerinin kazanmak, yahut kaybetmemek için bütün maharetlerini sergiledikleri bir satranç oyununun karfl l kl hamlelerine sahne olmufltur. Osmanl topraklar n n demiryollar ile örülmesi projesi de, hem bu hamlelerden biri olarak, hem de imparatorluk co rafyas üzerindeki ticareti ve seyahati kolaylaflt rmay amaçlayan bir yat r m hamlesi olarak görülebilir. Osmanl topraklar nda ilk gerçeklefltirilen demiryolu, ngilizler taraf ndan 1851 y l nda inflas bafllat lan ve 1856 da iflletmeye aç lan skenderiye- Kahire demiryolu olmufltur. 19. yüzy - l n ikinci yar s ndaki siyasi ve askeri geliflmeler, Osmanl Devleti ni, öncelikle Rumeli de çok daha kapsaml bir demiryolu a kurmaya sevk etmiflti y l nda bafllayan ve 1888 y - l nda tamamlanan k s mlar ile 1279 km uzunlu undaki Rumeli demiryollar projesi, Paris, Viyana ve Berlin gibi Bat baflkentlerini stanbul a ba lad. stanbul, tarih boyunca hep yolculuklar n bafllang ç ve bitifl noktas oldu; Bat için sihirli bir dünya, Do u için ulafl lmas güç bir rüyayd! flte bu iki dünyay, Do u ile Bat y birbirine ba lamak ve bütün semavi dinlerin befli i olan kutsal topraklara, Mekke, Medine ve Kudüs e ulaflmay kolaylaflt rmak amac yla bütün bölgeyi kuflatacak bir demiryolu infla projesi fikri stanbul da güç kazanmaya bafllad. Bu projenin gerçeklefltirilmesi, ayn zamanda imparatorlu un bu topraklar üzerindeki askerî ve siyasî otoritesinin güçlenmesine de katk da bulunacakt. Hicaz Bölgesi ne bir demiryolu yap lmas fikri ilk olarak Amerikal mühendis Dr. Zimpel taraf ndan 1864 y - l nda ortaya at lm fl, 1891 de Hicaz Komutan Osman Nuri Pafla, Cidde den Mekke ye kadar döflenecek bir flimendifer hatt n n bölge için önemi üzerine Padiflaha bir mektup göndermiflti. Ancak bu konuda en önemli çal flma za- 9

11 man n Cidde Evkaf Müdürü olan Arap zzet Pafla lakapl Ahmet zzet Efendi ye aitti. zzet Efendi 1891 y l nda sundu u lâyihas nda, fiam dan Medine ye kadar getirilecek bir demiryolunun Hicaz a yönelik d fl sald r lar ile bölgede ç kabilecek iç isyanlara karfl önemli bir savunma vas tas olaca n, ayn zamanda da Hac ibadetini büyük ölçüde kolaylaflt raca n yazmaktayd. Padiflah n ilgisini çeken bu teklif incelenmek üzere Komisyon- Askerî üyesi Korgeneral Mehmed fiakir Pafla ya havale edilmifl, Pafla kendisine gönderilen lâyihay yaln z tedkik etmekle kalmay p, demiryolu hatt n n fizibilitesini de ç kararak, güzergâh gösterir bir harita ile birlikte padiflaha sunmufltu. Bu dönemlerde Osmanl Demiryollar, büyük devletlerin birbirleriyle k yas ya rekabet ettikleri yat r mlar haline geldi. Demiryollar projesine her Avrupa devleti kendi siyasi ve ekonomik ç karlar aç s ndan yaklafl rken, Osmanl devlet adamlar, Bat l lar n beklentileri ile, Osmanl Devleti nin askeri ve ekonomik ç karlar aras nda bir denge sa lamaya çal fl - yorlard. Bundan dolay devlet, demiryolu imtiyazlar n n da t m nda bir hayli s k nt lar çekiyor, Avrupal flirketlerden birini di erinden daha güçlü ve avantajl k lmamaya özen gösteriyordu. Özellikle Sultan II. Abdülhamit in uygulad bu hassas denge politikas, Avrupa da yeni bir güç olarak beliren Almanya ya önemli ekonomik avantajlar getirecekti. Sömürge ve pazar kapma yar fl na biraz geç bafllayan Almanya, Osmanl topraklar n n sahip oldu u yeralt ve yerüstü zenginliklerinden yararlanabilmek amac yla, 19. yüzy l n sonlar na do ru, bu verimli topraklara yönelmiflti ve 1888 y llar aras nda Anadolu ya gönderilen uzmanlar n yapt klar araflt rmalarda, bu topraklarda bu day ve tah l n yan s ra, Alman tekstil sanayii için gerekli olan pamu un yetiflti i, ayr ca taflkömürü ve petrolün varl vurgulan yordu. Almanya n n bu ç karc yaklafl m na karfl n, ngiltere, Fransa ve Rusya n n aksine Osmanl Devleti nin toprak bütünlü üne göz dikmemesi, Bab- Âli nin bu devlete daha yumuflak bakmas na neden oluyordu. Padiflaha göre Almanlar, yaln zca iktisadî ve malî menfaatler peflindeyken, di er büyük devletler Osmanl y içten içe parçalama yar fl - na ç km fllard. Bundan tam 100 y l önce, Alman mparatoru II. Wilhelm in ikinci defa stanbul u ziyareti, Osmanl -Alman siyasî ve ticarî münasebetleri aç - s ndan bir dönüm noktas olmufl, 1888 de Anadolu Demiryollar n n infla ve iflletme imtiyaz ndan sonra, 1898 de o tarihe kadar yabanc sermayeye sunulan en büyük demiryolu yat r m 10

12 olan Ba dat Demiryollar n n imtiyaz da Almanlara verilmiflti. II. Wilhelm 21 Ekim 1898 günü Anadolu Demiryollar fiirketinin tahsis etti i özel bir trenle Anadolu içlerine do ru bir geziye ç kt. Gezi süresince Anadolu daki Alman Demiryolu giriflimcili i hakk nda izlenimler edindi. Di er Avrupa devletlerine karfl bir gövde gösterisine dönen bu gezisi s ras nda II. Wilhelm, fiam da Selahaddin Eyyubi nin mezar bafl nda yapt konuflmada Sultan Abdulhamid e misafirperverli i için teflekkür ediyor, padiflah n ve önderi oldu u 300 milyon Müslüman n dostu oldu unu aç kl yordu. Bu dostlu- u, Baalbek teki Jüpiter tap na n n duvar na ast klar Osmanl ca ve Almanca iki kitabe ile perçinliyorlard. Almanya y stanbul vas tas yla Basra körfezine ba layacak olan Ba dat Demiryolu projesinin Alman sermayesince gerçeklefltirilecek olmas, Bat - l devletleri oldukça tedirgin etti. ngiltere, Almanya n n nüfuz bölgesini demiryolu vas tas yla Ortado u ve Basra ya kadar yay p, ileride Hindistan tehdit edebilece ini düflünüyordu. Öte yandan Fransa; Suriye ve Filistin deki ç karlar aç s ndan benzer endifleler tafl rken, Ruslar, Ba dat Hatt n n Do u illerinden geçirilmemesini istiyordu. Avrupal devletlerin tepkilerini yumuflatmak için verilen baz tavizlerle birlikte, inflaat na 1903 senesinde bafllanacak olan Ba dat Demiryolu, ara s - ra yavafllamas na ra men devam edecek ve Almanya ile ngiltere aras nda sonucu I. Dünya Savafl na varacak olan amans z bir rekabet ve politik mücadeleyi de beraberinde tafl yacakt. Sultan II. Abdulhamit, Almanlarla Ba dat Demiryolu anlaflmas n n yap lmas n n ard ndan, çok uzun zamandan beri hayal etti ini söyledi i Hicaz Demiryolu na ait iradesini 2 May s 1900 tarihinde yay nlad. Hicaz Demiryolu, bir bak - ma Ba dat Demiryolu hatt n n devam niteli inde idi. Her iki demiryolunun birlefltirilmesi ile mparatorlu un baflkenti olan stanbul, fiam üzerinden kutsal Mekke ve Medine kentine ba lanacakt. Sultan, Anadolu Demiryolu fiirketi Genel Müdürü Dr. Zander e, demiryolu kanal ile stanbul dan kutsal kent Mekke ye ulaflma iste ini kalbinde hissetti ini söylemifl, en k sa zamanda Ba dat Demiryolu ndan Hicaz a bir ba lant hatt yap lmas n istemiflti. Yap lan hesaplara göre stanbul dan Mekke ye demiryolu ile ulafl m 120 saatte gerçekleflebilecekti. Di er Osmanl Demiryollar n n aksine Hicaz Hatt, yabanc flirketlere ihale edilmeyecek ve bütünüyle iç kaynaklardan finanse edilecekti. leride Ba dat hatt yla da birlefltirilmesi düflünülen bu yeni demiryolu, fiam dan bafl- 11

13 layarak önce Medine ve ard ndan da Mekke ve Cidde ye uzat lacak, daha sonra Yemen ve orta Arabistan üzerinden Ba dat ve Basra ya do ru götürülecek ve slam dünyas n n gurur kayna- olacakt. Sultan n aç klamas bafllang çta tüm Avrupal güçlerce müstehzî bir eda ile karfl lanm flt. Sultan a yak nl ile bilinen Alman Büyükelçisi Marshall Von Bieberstein D flifllerine gönderdi i raporunda akl bafl nda olan hiçbir insan, bu dinsel amaçl 1200 kilometrelik demiryolunun yap labilece ine inanmaz diyordu. Hicaz Demiryolu projesi, slâm dünyas nda ise coflkuyla karfl land. Osmanl, Hindistan, ran ve Arap bas n nda aylarca en a rl kl konu olarak yer ald. stanbul da yay nlanan Sabah Gazetesi, demiryolundan kutsal hat ve halifenin en muhteflem eseri olarak bahsediyordu. Sözkonusu olan bir Osmanl demiryolu de il, bir inanç yolu idi. Hicaz Demiryolu nun tahminî maliyeti 4 milyon lira olarak hesaplanm flt. Bu rakam, 1901 y l devlet bütçesindeki harcamalar n %18 ini teflkil ediyordu. Üstelik hazineden ek ödenek ay rmak da imkans zd. Devletin s k nt l bir döneminde maliyeti böylesine yüksek bir projenin gerçeklefltirilmesi için finansman meselesinin toplanacak ba fllarla çözümlenmesi, inflaat n bafllang c nda ortaya ç kacak acil para ihtiyac n karfl lamak üzere de Ziraat Bankas ndan kredi al nmas kararlaflt r ld. Padiflah, Hicaz Demiryolu na lira ba flta bulunarak kampanyay bafllatt. Onu di er devlet erkân, üst seviyedeki bürokratlar ve askerler izledi. Çok say da memur, kendi arzular yla birer maafllar n Hicaz hatt na ba- fllad. Resmi nitelikteki yard mlar halk n ba fllar takip etti. Çocu undan büyü üne, kad n ndan erke ine binlerce Osmanl vatandafl yard mda bulundu. Gerçekten de dünyan n dört bir taraf ndan ya an ba fllar, gerekli sermayenin önemli bir bölümünü sa lad. S rf Hindistan dan gelen ba fl, liraya yak nd. Hindistan da bu ifl için özel bir komite oluflturulmufltu. Hindistan ve M s r l lar bir anlamda yapt klar yard mlarla ngiliz yönetimine olan hoflnutsuzluklar n da ifade etmifl oldular. Fas, Tunus, Cezayir, Rusya, Çin, Singapur, Hollanda, Güney Afrika, Ümit Burnu, Cava, Sudan, Pretorya, Bosna- Hersek, Üsküp, Filibe, Köstence, K br s, Viyana, ngiltere, Almanya ve Amerika daki Müslümanlar Hicaz Demiryolu nun yap m için ba flta bulundular. Hatta Müslümanlar n d fl nda, Almanlar, Yahudiler ve birçok H ristiyan bile ba- flta bulundu. Fas Emiri, ran fiah ve Buhara Emiri gibi devlet idarecilerinden de yard mlar geldi y l na kadar toplanan ba fl miktar liraya 12

14 ulaflm flt ki, bu miktar toplam gelirin % 29 unu oluflturmaktayd. Ba flta bulunanlar ödüllendirmek için, nikel, gümüfl ve alt n Hicaz Demiryolu Madalyalar ihdas edildi ve bu madalyalar halk ba fl yapmaya yönlendirmede büyük rol oynad. Madalyalar ile birlikte verilen beratlarda kimin ne kadar yard mda bulundu u aç k olarak belirtiliyor ve bu beratlar ile madalyalar ailenin en büyük erkek çocu- una veraseten devrediliyordu. Ba fllardan sonra Hicaz Demiryolu inflaat n n en önemli gelir kayna n %22 lik bir payla resmi kâ t ve evrak ile birlikte ilmühaberler oluflturmufl, vergi ve harçlar, kurban derileri has lat ve baflar l bir malî idare sayesinde inflaat n bafllang c ndan bitim tarihine kadar her sene gelirler giderlerden fazla olarak gerçekleflmifltir. ngiliz yazar R. Tourret, Hicaz Demiryolu kitab nda dünyada belki de borçsuz, faiz ödemesi olmayan ve tamamland nda kâra geçmifl tek demiryolu olarak bahsediyor bu projeden. flte, inanç yolu veya kutsal yolculuk olarak da adland r lan Hicaz Demiryolu, bugünkü Suriye nin baflkenti fiam kentinden bafllay p Suudi Arabistan n Medine kentine kadar uzanacak ve srail in Hayfa liman na ba l yan yolu ile birlikte toplam uzunlu u 1766 kilometreyi bulacak zor ve meflakkatli, fakat o derece gurur verici bir eserin ad olacakt r. Hicaz Demiryolu inflaat, 1 Eylül 1900 tarihinde yap lan resmî bir törenden sonra fiilen bafllad. Demiryoluna 1.05 metre aç kl kta dar hatl raylar döflendi. Dar hatt n tercih edilmesindeki en önemli sebep, maliyetinin di er hatlara göre daha ucuza gelmesi ve yap - m n n daha kolay gerçekleflmesiydi. Ayr ca, yap m na 1900 de bafllanan Beyrut-fiam-Müzeyrib hatt n n dar hat olmas da Hicaz Demiryolu ile bir bütünlük sa layacakt. Ancak, Anadolu, Ba dat ve Kuzey Suriye demiryollar - n n normal hatl olmas, Hicaz Demiryolu ile ayn bütünlü ü teflkil etmesine engeldi. Demiryolu nun teknik ifllerinin idaresi Alman Mühendis Meissner e verildi. leriki y llarda çok nadir olarak bir yabanc ya verilen Pafla unvan n alacak olan Meissner ile birlikte onyedisi Türk, onikisi Alman, befli talyan, befli Frans z, ikisi Avusturyal, biri Belçikal ve biri de Rum olmak üzere toplam 43 mühendis çal fl yordu. nflaat n ilerlemesiyle birlikte Avrupal mühendislerin say s azal rken Osmanl mühendislerinin say s nda art fl olacak, kutsal topraklardaki inflaat tamamen Müslüman mühendisler gerçeklefltirecekti. Hicaz hatt n n iflçili i büyük ölçüde askerî birliklerce yap ld. Say lar 7500 ü bulan Osmanl askerleri, bafllar nda bulunan subaylar n idaresinde inflaat n daha çok düz ifllerinde çal fl yordu. Piyade taburlar toprak kazma, tafl ocaklar ndan tafl ç karma, traverslerin altlar na tafl yerlefltirme, duvar örme gibi ifllerde istihdam edilirken, istihkâm bölü- ü erleri demircilik, marangozluk, ateflçilik ve makinistlik gibi iflleri görüyorlard. Telgraf müfrezesi ise hatt n 13

15 telgraf ifllerinde ve istasyonlar n haberleflme memurluklar nda görev alm flt. Hicaz hatt nda görevli bahriye taburlar ise Beyrut ve Hayfa limanlar na gelen demiryolu malzeme ve araçlar n n nakliyat nda çal fl yordu. Hicaz Demiryolu nda çal flan erlere ücret ödendi i gibi bir y l da erken terhis ediliyorlard. Askerî birliklerin yan s ra hat güzergâh nda yaflayan ve amele-i mükellefe olarak adland r lan yerli halk ile Avrupal ustalardan da yararlan ld. Bilhassa uzmanl k gerektiren tünel ve istasyon yap m, dinamit patlatma ve kayalar delme türü ifllerde talyanlar, Arnavutlar, Filistinliler ve Rumlar görevlendirildi. Demiryolu yap m na ilk olarak fiam-der a aras nda baflland te Amman a, 1904 te Maan a ulafl ld. Maan dan Akabe körfezine bir flube hatt yap larak K z ldeniz e ç k lmak istendi ise de ngilizlerin karfl ç kmalar sonucu gerçeklefltirilemedi. Daha önce yap m imtiyaz bir ngiliz flirketine verilmifl olan Hayfa Demiryolu, inflaat malzemeleri ile birlikte sat n al narak, 1905 te tamamland ve Der a, Yermuk vadisinden Hayfa ya ba land. Böylelikle Hicaz Demiryolu Akdeniz e ulaflm fl oldu. O zamana kadar tarihi Akka flehrinin yan bafl nda küçük bir kasaba konumunda olan Hayfa, Hicaz demiryolunun ve liman n n yap - m ile bir anda geliflti ve bugün bölgenin önemli bir ulafl m merkezi haline geldi. Demiryolu nun Maan a varmas ndan sonra inflaat ile iflletme iflleri birbirinden ayr larak bir iflletme idaresi kuruldu ve demiryolunda ilk defa olarak 1 Eylül 1905 y l nda yolcu ve eflya tafl nmaya baflland. Ayn sene Mudevvera ya ve 1 Eylül 1906 tarihinde de Medâyin-i Sâlih e ulafl ld. Bu noktadan sonraki inflaat n tamam Müslüman mühendis, teknisyen ve iflçiler taraf ndan gerçeklefltirildi. el-ûlâ ya 1907 de ve nihayet Medine ye 31 A ustos 1908 de var ld. O tarihe kadar toplam 1464 km yi bulan Hicaz Demiryolu, Sultan Abdülhamit in tahta ç k fl n n 33. y ldönümü olan 1 Eylül 1908 tarihinde yap lan resmî bir törenle bütünüyle iflletmeye aç ld. Hicaz Demiryolu, I. Dünya Savafl na kadar yo un bir flekilde kullan ld. fiam dan Amman a her gün, Medine ye ise haftada üç gün seferler yap l yordu. Trenler, Pazartesi, Çarflamba ve Cumartesi günleri sabah 7.30 da fiam dan hareket ediyor ve 4. gün ö leden sonra saat 3 te Medine ye ulafl yordu. Medine den dönüfl günleri ise Sal, Perflembe ve Pazar günleri idi. Ayr ca haftada bir fiam dan ve Hayfa dan yemekli ve yatakl ekspres seferi düzenleniyordu. Bu özel trenin Medine ye var fl süresi sadece 48 saatti. Bu seferlerin d fl nda Medine ye yük ve su tafl yan programl ve programs z tren seferleri bulunmaktayd. Hatt n Hayfa flubesinden ise, fiam a her gün yaklafl k 12 saat süren düzenli 14

16 tren seferleri yap lmaktayd. Gerekti- inde ek seferler düzenleniyor, hareket saatleri namaz vakitlerine göre ayarlan - yordu. Hicaz Demiryolu nun lokomotif, vagon, ray ve çelik traverse gibi önemli makine ve malzemeleri baflta Almanya olmak üzere, Belçika ve Amerika dan sa land. Baz yolcu vagonlar ve çelik raylar da Tersane-i Âmire de imal edildi. Yurt d fl ndan ithal edilen demiryolu malzemesi inflaat n ilk y llar nda denizyolu ile Beyrut a getiriliyor ve oradan Beyrut fiam Müzeyrip hatt yla Frans zlara geçifl ücreti ödenerek fiam a tafl n yordu. Hayfa fiubesinin yap lmas ndan sonra bu masraftan kurtulundu ve malzemeler Beyrut yerine Hayfa liman na boflalt l p, bu yeni hat ile Dera ya tafl nmaya baflland. nflaat n ilk y llar nda traversler Anadolu ve Makedonya daki ormanlardan kesilen a açlardan yap l rken, daha sonraki aflamalarda bu uygulamadan vazgeçilerek çelik traversler kullan lmaya baflland. Demiryolu boyunca 7 büyük bak m ünitesi bulunmaktayd. Bunlar Kadem, Der a, Maan, Tebuk, Medâyin-i Sâlih, Medine ve Hayfa d r. çlerinde en büyük olan, fiam n Kadem istasyonu bünyesinde metrekare bir alan üzerine kuruldu. Bugün hâlâ faaliyette olan ve bir müzeyi and ran bu dev atölye, bölgede ilk defa elektrik enerjisi kullanan mekan olma özelli ini de tafl - maktad r. Kadem-i fierif olarak da an lan bu istasyon, Hicaz Demiryolu nun bafllang çta ilk istasyonu idi y l nda demiryolu, Kadem den fiam n merkezine do ru 3 kilometre daha uzat larak fiam n tam orta yerindeki modern yeni istasyon binas na kavufltu. Bu istasyon binas, bugün hâlâ faaliyette ve Suriye deki Hicaz Demiryollar Genel Müdürlü ü nün merkez binas d r. Hicaz Demiryolu nun inflaat s ras nda birçok köprü, istasyon, tünel, menfez, gölet, çeflme, fabrika, hastane, dökümhane, okul, mescit, karantina, tamir atölyesi vs. yap ld. Baz istasyonlarda postaneler ve telgraf merkezleri kuruldu, özellikle Hicaz Telgraf Hatt resmî ve sivil haberleflmede çok büyük kolayl klar sa lad. Demiryolu d fl nda yap lan inflaat faaliyetlerinden baz lar flunlard r. fiam da Lokomotif, vagon tamir ve bak m atölyesi, Medine tren ve lokomotif bak m atölyesi, adet kârgir köprü ve menfez, 7 adet demir köprü, 9 adet tünel, 96 adet istasyon, 7 adet gölet, Hayfa, Der a ve Maan da fabrika, Hayfa da iskele, ambarlar, dökümhane, boruhane, Maan da otel ve hastahane, Tebuk de hastahane, 37 adet su deposu. 1 Eylül 1900 de fiam dan bafllay p 1 Eylül 1908 de Medine de noktalanan Hicaz Demiryolu nun maliyeti Liray bulmufltur. Yap lan ilave hatlar ve yan ba lant larla 1916 da km yi 15

17 bulan demiryolunun toplam maliyeti Lira olmufltur. Bu maliyet o gün Alman Mark na eflitti. II. Abdülhamid in tahttan indirilmesine kadar Hamidiye Hicaz Demiryolu olarak an lan ve 18 Ocak 1909 dan itibaren de sadece Hicaz Demiryolu olarak bilinen hat, yap lan flube hatlar ile beraber 1918 de km yi aflm flt r. Yap m bütün Müslümanlar n ortak iste i olan Medine-Mekke ve Mekke-Cidde hatlar ise bütün gayretlere ra men gerçeklefltirilemedi Haziran ndaki isyandan sonra demir yolunun tahribini önlemek ve kullan ma aç k tutulmas n sa lamak için çok çaba sarfedilmesine ra men muvaffak olunamad. Medine Komutan Fahrettin Pafla n n, Mondros Mütarekesi nin 16. maddesi gere ince 7 Ocak 1919 da imzalad fiartnâme gere i Medine yi teslim ve tahliye etmesi ile birlikte Hicaz Demiryolu üzerindeki Osmanl hakimiyeti de sona erdi. Medine de bulunan Mukaddes Emanetler ile binlerce sivil halk n Suriye ye gönderilmesi bu demiryolu sayesinde oldu da trenlerle tafl nan sivil yolcu say s , 1913 te olarak gerçekleflti den 1913 e kadar toplam sivil yolcu tafl nd. Senede ortalama hac Hicaz Demiryolu nu kullanmaktayd. 2 lira olan fiam- Medine aras Hac yolculu u yaklafl k 72 saatte gerçeklefliyordu. Demiryolu, sebze, meyve, tuz, pirinç, meflrubat, tütün, un, kömür gibi ticari eflya ile hayvan nakliyat için de önemli bir ulafl m vas - tas yd da yaklafl k 66 bin ton, 1913 te 112 bin ton ticari eflya nakledildi. Ayn y llarda tafl nan hayvan say s ise 1910 da 2788 ve 1913 de 6477 olarak gerçekleflti y l nda Lira gelir, Lira kâr, 1913 y l nda ise Lira gelir, Lira kâr elde edildi. Demiryolu nun iflletmeye aç lmas ndan sonra Amman, Maan, Tebuk, Der a, Hayfa ve el-ulâ k - sa sürede geliflti ve kalabal k bir nüfusa sahip oldu. Demiryolundan fiam da nasibini büyük ölçüde ald ve ticarî faaliyetlerinde büyük geliflmeler oldu. Lokal üretilen mallar n uzak pazarlara ulaflt r lmas, imar ve infla faaliyetlerinin artmas, bir çok kamu binas n n yap lmas demiryolunun güzergâha getirdi i de iflimin sonucu idi. Turistik amaçla özel tren seferleri düzenlendi. Bir k s m Bedevîlerin yerleflik hayata geçti i, baz Çerkez muhacirlerin demiryolu yak nlar na yerleflti- i görüldü. Hicaz Demiryolu, k sa ömrüne ra men, önemli askerî, siyasî, ekonomik ve toplumsal sonuçlar meydana getirdi. Yabanc sermaye taraf ndan yap lan demiryollar nda istihdam edilmeyen Mühendislik Mektebi mezunu pek çok Türk mühendisinin de ilk tecrübe ve yetiflme yeri oldu. Cumhuriyet Demiryollar n n yap - m aflamas nda gerekli olacak bilgi, bece- 16

18 ri ve tecrübe birikiminin temeli Hicaz Demiryolu ile sa land ve az msanmayacak kadar çok teknik eleman yetiflti. Bugün, Suriye de kalan Hicaz Demiryolu, ayn isimle bir Genel Müdürlük alt nda turistik amaçl olarak iflletilmektedir. Büyük bir k sm Suriye de bulunan orijinal lokomotifler ve vagonlar tamir edilerek özellikle yaz aylar nda sefere konmaktad r. Raylar ve traversler orijinal olarak tarihe tan kl k etmektedirler. Suriye s n r ndan Suudi Arabistan s n r na kadar olan Ürdün deki Hicaz Demiryolu da iflletilmeye devam etmektedir. Burada da orijinal buharl trenlerle seyahat etme imkân na sahip olabilirsiniz. Tarihî Cesîm Köprüsü bütün güzelli i ile kullan mdad r. Suudi Arabistan s n rlar içerisinde bulunan demiryolu at l bir hâldedir ve ço u yerde demiryolundan eser kalmam flt r. Fakat buralarda bile, demiryolu yata, hâlâ yolunu kaybedenler için bir klavuz olarak durmaktad r. stasyon binalar n n ve köprülerin büyük bir bölümü ayakta ve hatta bak ms zl klar na ra men iyi durumdad rlar. Özellikle Medâyin-i Sâlih teki stasyon binas ve müfltemilât onar lm fl bir flekilde bu bölgedeki Hicaz Demiryolu nu temsil etmektedir. Medine stasyonu ise çok k sa bir zaman önce onar lm fl ve ziyarete aç lm fl bulunmaktad r. Hayfa ve Kudüs stasyonlar, bu bölgenin önemli birer istasyonlar olarak varl klar n devam ettirmekte iseler de gerek srail deki ve gerekse de Lübnan daki Hicaz Demiryollar yaflanan savafllar neticesi k smen imha edilmifl olup at l bir flekilde durmaktad r. Kimi istasyonlar harabeye dönmüfl, kimileri ise bölge sakinleri taraf ndan mesken olarak kullan lmaktad r. Hicaz Demiryolu, meydana getirdi i maddi sonuçlar n yan s ra, insanlar m - z n ortak bir hedef ve ideal etraf nda yard mlaflma ve dayan flma bilincinin oluflmas na da önemli bir katk sa lam flt r. 17

19 The Hejaz Railway The album of a voyage from Istanbul to Medina, from the Ottoman to today. Probably the concept of the speed up of the history is at most valid concept for the last century of the Ottoman. This era, includes the big part of 19th century and the beginnig of 20th century, was became the scene of mutual turn at a chess play among the rulers both of the Western big powers and the Ottoman, showed their all cleverness in order to win or not to lose. Also the project of knitting of the Ottoman lands with railway can be seen as one of these attacks and an investment attack intented to facilitate commerce and travel on the Empire s geography. The very first railway constructed in the Ottoman lands was the line between Alexandria and Cairo, which was built ( ) by the British. In the second half of the 19 th century, changes in military and world politics forced the Ottomans to construct railways extensively, mainly in Rumelia. The Rumelian railway was put into action in By 1888 it was 1279 km long and connected western cities like Paris, Vienna and Berlin to stanbul. Throughout history, stanbul has always been a starting and ending station of the journeys. It was a spellbound world for west, and east; it was a dream impossible to attain! The idea of constructing a railroad to connect these two worlds, East and West, and make it easier to reach to the holy lands that were the cradle of all holy religions, and to reach Mekkah, Madinah and Jerusalem, became the dominant notion in stanbul. The realisation of this project would at the same time contribute to the strengthening of the Empire s military and political authority on these lands. The idea of a railway in the Hejaz region was first put forward by the American engineer Dr. Zimpel in Osman Nuri Pasha, the Commander of Hejaz, sent a letter to the Padishah in 1891, stating that a railway between Jeddah and Makkah is important for the regions. The first serious research was done by Ahmad Izzad Pasha (known as Arab Izzad Pasha), the head of Jeddah Awqaf. Izzad Pasha in his statement (1891) emphasised that a railway between Damascus and Madinah would be useful against any attack on Hejaz or to suppress any internal upheavals. At the same time, a journey to Hajj would be easier and more comfortable. His letter caught the attention of the Padishah, and he asked Mehmed fiakir Pasha to study the letter. The Pasha was quick to send the Padishah a feasibility report and a map of the region. In this period, the great powers of the time competed with one another to win the rights to 18

20 construct the Ottoman railways. Whilst every European country was approaching for the investment on railways, according to their own political and economical gains, the Ottoman statesmen were trying to keep a balance between western interests and the Ottomans military and economic interests. Because of this delicate relationship in the international arena The Ottoman State was walking on a tight-rope; trying not to make one European company more advantageous than another in relation to railway concessions. Sultan Abdulhamid the Second pursued a balanced policy and this was going to give economic advantage to an emerging super power of Europe; Germany. Germany coming late to the colonial scene, towards the end of the 19 th century, cast eyes on the prosperous and fertile Ottoman land, in order to benefit from their overground and underground resources. The German researchers sent to Anatolia ( ) prepared a report emphasising the rich resources of wheat and cereal, and cotton as an essential product necessary for the German textile industry. The discovery of petroleum and stone-coal was important for the German industry. Unlike Britain, France and Russia, Germany had no interest in the Ottoman Lands. Because of this, the Sublime Porte was inclined to favour her. According to the Padishah, The Germans were only after economic and financial advantages, whereas the other great powers are racing with each other to divide the Ottomans from within. Exactly 100 years ago, the German Emperor Wilhelm the Second visited stanbul for a second time. His visit was a turning point in the Ottoman-German political and trade relationship. After the Anatolian Railway construction and management (1888), in 1898 came the Baghdad Railway concessions. The largest concessions given to a foreign capital were to Germany. Wilhelm the Second set out for a trip inside Anatolia on 21 st October A private train was allocated by the Anatolian Railway Company; and during his journey he observed the German Railway entrepreneurship. His visit turned out to be a show of force against other European countries. Wilhelm the Second made a speech in Damascus in front of Salahadden Ayyubi s tomb, and thanked Sultan Abdulhamid for his hospitality and declared his friendship with the Padishah and his 300 million Muslim subjects. The Baghdad Railway project was going to connect Germany to the Gulf via stanbul. The Western powers became irritated; Britain suspected that the railway would allow Germany to take her influence to the Middle East and from there she might threaten India in the future. France also was thinking along the same lines because of her interest in Syria and Palestine. Russia was also against the Baghdad Railway crossing from eastern towns. The construction of the Baghdad Railway started in From time to time the construction slowed down, due to concessions given to the western powers to soften their reactions to the project. This railway would carry economic and political competition between Germany and Britain into the First World War. On 2 nd of May 1900 Sultan Abdulhamid the Second, after signing the Baghdad Railway agreement with Germany, he announced his dream of constructing the line: The Hejaz Railway. In a way it was the extension of the 19

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç OSMANLI DEM RYOLLARI ' takvimi, Albaraka Türk ün kültürümüze kazand rd Hicaz Demiryolu Foto raf Albümü nden derlenen foto raflardan oluflturulmufltur. Osmanl Devleti 19. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren,

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

17 21 June 2013 RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGIES WORKSHOP. 17 21 Haziran 2013 RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI

17 21 June 2013 RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGIES WORKSHOP. 17 21 Haziran 2013 RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI 17 21 June 2013 RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGIES WORKSHOP 17 21 Haziran 2013 RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI TCDD Turkish State Railways Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Kayboldum. Not knowing where you are Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz? Asking for a specific location on a map ı nerede bulurum? Asking for a specific... bir banyo?... bir

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

ATA SÖZLEŞMESİ UYGULAMA TALİMATI

ATA SÖZLEŞMESİ UYGULAMA TALİMATI ATA SÖZLEŞMESİ UYGULAMA TALİMATI Amaç Madde 1 - Bu talimat 06.12.1961 tarihinde Brüksel'de düzenlenip, 14.09.1972 tarih ve 1619 Sayılı Kanun'la katılmamız uygun bulunan "Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT

STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT ÖĞRENCİ BİLGİSİ STUDENT INFORMATION ADI VE SOYADI NAME AND LASTNAME ÖĞRENCİ NO STUDENT ID PROGRAM / SINIFI PROGRAM / CLASS ÖĞRENİM YILI ACADEMIC YEAR Staj Bilgileri Internship

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı