YEZİDİLİK ve OSMANLI YÖNETİMİNDE YEZİDİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEZİDİLİK ve OSMANLI YÖNETİMİNDE YEZİDİLER"

Transkript

1 YEZİDİLİK ve OSMANLI YÖNETİMİNDE YEZİDİLER Yurdaer ABCA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ Eskişehir Ağustos, 2006

2 i İÇİNDEKİLER Özet...vii Abstract...viii Ekler Listesi...x Kısaltmalar...xi Önsöz...xii Giriş...1 I. BÖLÜM: YEZİDİLİK İN KÖKENLERİ VE YEZİDİLİK I.1.YEZİDİLİK İN KÖKENLERİ...5 I.1.1.Yezidi Adı...5 I.1.2. Emevi İslam Anlayışı - Yezidilik İlişkisi...7 I.1.3. İslam Harici Dinlerle olan İlişkisi...12 I.2.YEZİDİLİK...13 I.2.1.Şeyh Adi bin Musafir ve Yezidilik...13 I.2.2. Melek Tavus ve Yezidilikte Meleklere İman...17 I.2.3. Kutsal Kitapları...19 I Kitab-ı Cilve...19 I Mushaf-ı Reş...20 I.2.4.Yezidiler in İbadetleri...20 I Oruç...21 I Namaz...23 I Zekat...24

3 ii I Hac...24 I Kurban...25 I Tenasüh (Reenkarnasyon)...26 I.3.YEZİDİLER DE SOSYAL YAPI, ÖRF, GELENEK VE GÖRENEKLER...28 I.3.1. Sosyal Yapıyı Oluşturan Yezidi Kast Sistemi...28 I.3.2.Yezidi Örf, Gelenek ve Görenekleri...31 I Ahiret Kardeşliği...31 I Doğum, Sünnet, Vaftiz, Kirvelik...32 I Evlenme...32 I Cenaze Töreni...34 I Bayramlar...35 I Yezidiliğe Göre Yasaklanan Hal, Durum ve Hareketler...37 I.4. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YEZİDİ COĞRAFYASI, NÜFUSU VE DİLİ...38 I.4.1.Yezidi Coğrafyası...38 I.4.2.Yezidi Nüfusu...39 I.4.3.Yezidiler in Konuştukları Diller...40 I.5. İSLAM ÖNCESİ TÜRKLER DE GÖRÜLEN İNANÇLAR, KÜLTLER VE YEZİDİLİK...42 I.5.1. İslam Öncesi Türklerin sahip oldukları inançlar...42 I.5.2. Kült...43 I Su Kültü...43 I Ateş Kültü...44 I Atalar ve Ocak Kültü...44 I.5.3. İslam Öncesi Türk İnançları, Kültler ve Yezidilik...45

4 iii II. BÖLÜM: OSMANLI YÖNETİMİNDE YEZİDİLER II.1. YEZİDİLER İN OSMANLI YÖNETİMİNE GİRİŞİ ve BAŞLICA YEZİDİ AŞİRETLERİ (XV. yy - XVI. yy)...48 II Osmanlı - Safevi Çekişmesinde Yezidiler...48 II Yezidi Aşiretleri nin Osmanlı Yönetimine Girişi II Dunbeliler...50 II Mahmudiler...51 II Dasniler...51 II Haltiler...53 II.2.YEZİDİ EYLEMLERİNE KARŞI OSMANLI YÖNETİMİ (XVI. yy XIX.yy)...54 II.2.1. On Dokuzuncu Yüzyıla Kadar Olan Dönem ( )...54 II.2.2. II Mahmut Dönemi,Ceza Müfrezesi ve Yezidiler ( )...60 II.2.3. Tanzimat Dönemi ve Yezidiler ( )...72 II.3. İKİNCİ ABDÜLHAMİT DÖNEMİ VE YEZİDİLER( )...84 II.3.1. II.Abdülhamit Döneminde Osmanlı İmparatorluğu nun Durumu...84 II.3.2. Sultan ın Hamidiye Alayları ve Yezidiler...89 II.3.3. Ömer Vehbi Paşa ve Yezidiler...94 II.4. OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMLERİNDE YEZİDİLER II.4.1. Abdülhamit e karşı tepkiler ve Abdülhamit Döneminin Sonu II.4.2. İkinci Meşrutiyet ten I.Dünya Savaşına Kadar Olan Dönemde Yezidiler ( ) II.4.3 Birinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Yezidiler in Dini Merkezi Irak ta Durum ( )...106

5 iv III.BÖLÜM: OSMANLI TOPRAKLARI ÜZERİNDE EMPERYALİST FAALİYETLER VE YEZİDİLER III.1.OSMANLI TOPRAKLARINAYÖNELİK EMPERYALİST TEHDİTLER III.1.1. Emperyalizm III.1.2. Emperyalizm ve Osmanlı Devleti III.1.3.Yezidiler in Osmanlı İdaresinde Yaşadıkları Bölgelere Yönelik Emperyalist Faaliyetler ( ) III.2. EMPERYALİZMİN İKİ ARACI: ORYANTALİZM VE MİSYONERLİK III.2.1 Oryantalizm(Şarkiyatçılık) III.2.2 Misyonerlik III.2.3. Misyonerlik Faaliyetleri ve Yezidiler III Fransızlar ın Misyonerlik Faaliyetleri ( ) III İngiliz ve Amerikalıların Faaliyetleri ( ) SONUÇ KAYNAKÇA EKLER LİSTESİ Ek 1 : Kapıcıbaşı Osman Bey in Musul Valisi Abdülbaki Paşa yı Katleden Yezidiler in Cezalandırılması Hususundaki Emri Ek 2 : Sincar Dağı ndaki Yezidilerle el-ubeyt Eşkıyası Üzerine Asker Gönderilmesi Ek 3 : Sincar Dağı ndaki Yezidi Eşkıyasının Bağdat Valisi Süleyman Paşa nın Askerleri Tarafından Tenkil Edilmesi Ek 4 : Mardin ile Musul Arasında Katl-i Nüfus Eden Yezidiler in Tedip Edilmesi...176

6 v Ek 5 : Sincar Dağı ndaki Yezidiler e Karşı Yapılan Harekat Hakkında Bağdat Valisi Ali Paşa dan Tahrirat Ek 6 : Reşid Paşa nın Diyarbakır ın İlerisindeki Kürtlere ve Yezidiler e Gidip Kimini Te dib Kimini de Taltif ile Harput a Geldiği Ek 7 : Diyarbakır ve Bağdat Arasındaki Sincar Dağı nda Bulunan Yezidiler Vurulduğu Taktirde Bağdat a Güvenlik İçinde Asker Sevk Edileceği Hakkında Ek 8:Halep ve Musul daki Yezidiler in Askere Alınması Ek 9 : Yezidiler in Askerlikten Muaf Tutulamayacakları Ek 10 : Seyhan ahalisinden 20 kadar Yezidi nin Ömer Paşa nın Oğlu İle Seyhan Eski Müdürü Tarafından Öldürülen 7 Kişinin Kafasını Getirerek Musul Heyet-i Tahkikiyesine Başvurdukları Ek 11 : Musul Vilayetinin Belli Köylerinde Sakin Yezidiler ile Çeşitli Din Fırkalarına Mensub Olanların İbadet Etmeleri İçin Mescid ve Okullar İnşa Edilerek Gerekli Kolaylığın Gösterilmesi Ek 12 : Yezidi Taifesi Reislerinden Ali Paşa nın Musul dan Sürülmesi Ek 13 : Ali Paşa nın Hükümete Aleyhtar Tutumu Görüldüğünden Kastamonu da İkamet Ettirilmesi Ek 14 : Irak Islahatıyla Görevli Ömer Vehbi Paşa nın Bölge Aşarının Emaneten Taşir Edilmesi Yolunda Başlattığı Uygulamanın Ahalinin Hoşnutsuzluğuna Yol Açtığı Ek 15 : Sincar daki Yezidiler den Köçek Mirza nın Yezidiler in Ruhani ve Dünyevi Reisliğini Almak Maksadıyla Giriştiği Fesat Hareketlerinin Haber Alınması Üzerine 4. Ordu Müşirliği ile Musul Valiline İcab Eden Tebligatın Yapılması Ek 16 : Yezidiler in Islahı İçin Bekir Paşa Komutasında 3 Tabur Asker ile Lüzumu Kadar Süvarinin Sincar a Gittiği Ek 17 : Hakkari Sancağı Dahilindeki 14 Köyde Sakin ve Şimdiye Kadar Askerlik Yapmamış Yezidiler in Hamidiye Alaylarına Dair Olmak İstediklerine Dair Yaver-i Ekrem Paşa nın Arizası...216

7 vi Ek 18 : Hamidiye Alayları na Yazılmalarını İstida Eden Hakkari ve Musul Civarındaki Bu Yezidiler in Arzuları o An İçin Uygun Bulunmamakla Birlikte Bunlar Kısmen Nüfusa Kaydettirilmek Suretiyle Askerlik Hizmetine Azar Azar da Olsa Alıştırılması Ek 19: Musul Vilayetinde Bulunan Yezidiler in Reislerine Mir-i Seyhan Manıyla Şehri Bin Kuruş Tahsisi ve Müslim olarak Ceride-i Nüfuza Kayıtları Ek 20: İngiltere ve Sair Ecnebi Devletler Tebaasından Birkaç Kişinin Tebdil Suretinde Seyhan Nahiyesindeki Yezidi Köylerinde Dolaştıkları Haberi Üzerine Gizlice Tahkikat Yapmak İçin Yola Çıkarılan Zabtiye Tabur Ağasıyla Zabtiyelerin Geri Çevrildiği...226

8 vii ÖZET YEZİDİLİK VE OSMANLI YÖNETİMİNDE YEZİDİLER ABCA, YURDAER Yüksek Lisans 2006 Yakınçağ Tarihi Danışman: Prof. Dr. Ali SARIKOYUNCU Bu çalışmanın amacı Yezidilik i açıklamak ve Yezidiler in Osmanlı İmparatorluğu yönetimi altındaki sosyal, hukuki ve politik durumlarını incelemektir. Bununla beraber Tanzimat Fermanının ilan edilmesinden I.Dünya Savaşının sonuna kadar geçen süreçte Yezidiler in Osmanlı yönetimi ve Batılılarla olan ilişkileri de bu çalışmada ele alınmıştır. Çalışmada yöntem olarak, önce tezde kullanılacak olan Arşiv Belgeleri, çeşitli yayınlar (kitaplar, makaleler) taranmış, elde edilen kaynaklar sistematik bir şekilde tasnif edildikten sonra okunup yorumlanmıştır. Sonuç olarak, Yezidilik ve Yezidiler tarih boyunca Müslüman ve Hıristiyan komşularınca dinsiz olarak görülmüşler bu durum Yezidiler in içine kapalı bir toplum olarak gelişmesine neden olmuştur. Tanzimat ve Islahat Fermanları öncesindeki dönemde Osmanlı İslam Hukuk sistemi içinde kendilerine yer bulamayan Yezidiler in hukuksal statüsü, bu fermanların ilanından sonraki dönemde de pek bir değişikliğe uğramamıştır. Ancak Tanzimat dönemiyle Osmanlı da gayrimüslimler ile yoğun olarak ilgilenmeye başlayan Batılılar Yezidilerle ilişkiler kurmuşlar ve siyasi nedenlerle bu inanç sahiplerini himaye etmeye çalışmışlardır. Batılılar ın devreye girmesiyle Yezidiler dönem dönem Tanzimat ın getirdiği haklardan istifade etmişlerse de bu kalıcı olmamış siyasi şartlara göre değişkenlik göstermiştir.

9 viii ABSTRACT YEZIDISM AND YEZIDIS IN OTTOMAN ADMINISTRATION ABCA, YURDAER Master Thesis 2006 History Of Modern Times. Advisor: Ali SARIKOYUNCU, Professor The aim of this study is to explain the Yezidism and evaluate the Yezidis with respect to social, law and politics in Ottoman administration. In addition to this, examined the relationships of Yezidis with Ottomans and Occidentals between the period of Tanzimat and the end of first world war. As the method of this study; archive documents, variable publications such as books, articles were scanned and after the acquired sources were classified systemically,they were read and interpreted. As a result we can say that the Yezidism and Yezidis always have been seemed as non-religious by the christian and muslim residents in the course of history and this caused Yezidis to live isolated from the society. The legal statute of Yezidis which could not find place in the Ottoman Islamic Law System before the declaration of Tanzimat and Islahat rescripts, did not have any improvements after the declaration of this rescripts as well. However, Occidentals who paid

10 ix attention to non-moslems in the Ottoman Empire by the Tanzimat era, built relationships with Yezidis and due to political reasons they tried to protect them. With the act of Occidentals, Yezidis acquired some rights that Tanzimat brought, however it hadn t been permanent, changed due to political conditions.

11 x EKLER LİSTESİ Ek 1 : BOA., HAT., 27/1294 Ek 2 : BOA., HAT., 83/3430A Ek 3 : BOA., HAT., 83/3430 Ek 4 : BOA, HAT., 240/13441 Ek 5 : BOA., HAT., 41/2088 Ek 6 : BOA, HAT., 376/20475 Ek 7 : BOA., HAT., 373/20404 Ek 8 : BOA., MKT. MHM., 499/2 Ek 9 : BOA., Y. PRK. BŞK., 22/57 Ek 10 : BOA., Y. MTV., 74/33 Ek 11 : BOA., İ. DH., 1297/1310S-53 Ek 12 : BOA., İ. DH., 1298/1310.Ra.-56 Ek 13: BOA., Y. A. HUS., 267/24 Ek 14 : BOA., Y. MTV., 65/115 Ek 15 : BOA., Y. A. HUS., 277/16 Ek 16 : BOA., Y. A. HUS., 277/123 Ek 17 : BOA., YEE., 139/13 Ek 18 : BOA., YEE., 139/15 Ek 19 : BOA., MV., 184/68 Ek 20: BOA., Y. A. HUS., 269/45

12 xi KISALTMALAR A. B. C. F. M. : American Board of Commissioners for Foreign Missions A. MKT. MHM. : Bab-ı Ali Sadaret Mektubi Kalemi Mühimme Evrakı. bkz. BOA : Bakınız. : Başbakanlık Osmanlı Arşivi. c. : Cilt. Çev. DH. MKT. HAT. Haz. HR. MKT. HR. SYS. Hz. : Çeviren. : Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi Evrakı. : Hatt-ı Hümayun Evrakı. : Hazırlayan. : Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi Evrakı. : Hariciye Siyasi. : Hazreti. İ. DH. : İrade-i Dahiliye. MV. : Meclis-i Vükela Mazbataları. s. : Sayfa. S. : Sayı. vd. : Ve devamı. Y. A. HUS. : Yıldız Tasnifi Sadaret Hususi Evrakı. Y.EE. Y.MTV. : Yıldız Tasnifi Esas Evrakı. : Yıldız Tasnifi Mütenevvi Maruzat Evrakı. Y. PRK. BŞK. : Yıldız Tasnifi Perakende Başkitabet Dairesi. ZB. : Zaptiye Nezareti Maruzatı.

13 xii ÖNSÖZ Yezidilik bünyesinde ihtiva ettiği inanç esasları ile bir çok dinle benzerlik göstermektedir. Ancak Yezidiler inançlarının bütün dinlerden eski olduğunu ve bütün dinlerden önce ilk olarak kendi dinlerinin var olduğuna ve zaman içerisinde kutsal kitaplarının kaybolduğuna inanırlar. Yezidiler e göre dinlerinin yenileyicisi Halife Yezid ve soyu Emeviler e dayanan Şeyh Adi bin Musafirdir. Yezidilikte çok önemli bir yer arz eden bu kimseler bu inanç şeklinde yarı tanrı yarı insan veya peygamber motifleri şeklinde ortaya çıkmaktadırlar. Ancak her ikisinde de ortak olan nokta Müslüman ve Arap olmalarıdır. Bu da Yezidiliğin İslamla bağlantılı bir yanı olduğunu gözler önüne sermektedir. Yezidiler in günümüzde Mushaf-ı Reş ile birlikte iki kutsal kitaplarından biri olarak kabul ettikleri Kitab-ı Cilve de bu zatlardan Şeyh Adi bin Musafire isnat edilir. Ancak tüm eserlerinde imzası bulunan Şeyhin izine bu kitapta rastlanamaz. Şeyh Adi Lübnan da doğmuş daha sonra Suriye ye ve bugünkü Irak sınırları içinde bulunan o zamanlar Hakkari adıyla anılan Laleş e gelmiştir. Burada yerleşmiş ve bölgedeki yerel halk tarafından saygıyla karşılanmıştır. Kısa zaman içinde yayılan Şeyh in öğretileri çok gecikmeden bütün bölgede tutmuştur. Ölümünden sonra ise Şeyhin öğretilerine isnat edilen Adaviler adında bir tarikat oldukça güçlenmiştir. Adavi tarikatının şekillendirdiği ve bu tarikatın ortadan kalkmasından yüzyıllar sonra Yezidilik adını almış olan bu inanç 16. yüzyıla gelindiğinde Suriye, Irak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bir kısım topluluklar tarafından benimsenmiştir. Osmanlılar ile Yezidiler in tanışması da bu tarihte olmuştur. 16. yüzyılda Safevi - Osmanlı çekişmesinin tam ortasında kalan Yezidiler Osmanlılar ın Safeviler e üstün gelmesiyle birlikte Osmanlı hakimiyeti altına girmişlerdir. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı yönetimine giren Yezidiler in sahip oldukları dini inançları ve kuşkulu İslami kimlikleri Osmanlılar ın bu topluluğa şüpheyle yaklaşmasına neden olmuştur. Osmanlılar ın Yezidiler in inançları hakkında bilgi sahibi olmalarıyla da anlaşmazlıklar ortaya çıkmış özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda

14 xiii Osmanlı din adamlarınca kafir olarak ilan edilmişlerdir. Kitaplarının ve peygamberlerinin farklı olması ve Osmanlı hukuk sisteminin tanıdığı ehli kitap dinlerden birine dahil olmamaları nedeniyle Yezidiler Osmanlı hukuk sistemi içinde kendilerine yer bulamayarak dışlanmışlar çoğu zaman ise İslam a döndürülmeye çalışılmışlardır. Tanzimat Fermanı nın ilanıyla da hukuksal durumlarında değişme olmayan Yezidiler in bu hali Batılılar ın dikkatini çekmiş ve Yezidiler i siyasi amaçları doğrultusunda himaye etme çabalarına girmişlerdi. Bu durum Birinci Dünya Savaşı na kadar Batılı misyonerlerin de devreye girmesiyle hız kazanarak devam emiştir. Çalışmanın birinci bölümünde Yezidilik inancı ve bu inancın kökenleri, hakkında bilgi verilmiş, Yezidiler in örf adet gelenek ve görenekleri, yaşadıkları coğrafya, dil ve nüfusları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bununla beraber Yezidilik inancının İslam dan önce Türkler in dahil olduğu dinlerle mukayesesi yapılarak benzer yanlar ortaya konulmuştur. İkinci bölümde ise ilk olarak Yezidiler in Osmanlı yönetimine girişleri ve Osmanlıların temasa geçtikleri başlıca Yezidi aşiretleri hakkında bilgiler verilmiş, on dokuzuncu yüzyıla kadar geçen dönemde Osmanlı-Yezidi ilişkileri üzerinde durulmuştur. On dokuzuncu yüzyıl ise Tanzimat öncesi II. Mahmut dönemi baz alınarak Osmanlı yönetimine karşı Yezidiler in tutumları incelenmiştir. Bu bölümde ayrıca Tanzimat ve sonrasında Yezidiler in durumu, Batılı devlet konsoloslarıyla ilişkileri ve Abdülhamit Döneminin Yezidi politikaları ele alınmıştır. II. Meşrutiyet ten Birinci Dünya Savaşına kadar geçen dönem ve Osmanlı nın son yıllarında Yezidiler in siyasi tavırları da yine bu bölümde incelenmiştir.üçüncü bölümde ise Osmanlı Devleti nin karşılaştığı emperyalist faaliyetler ve Yezidiler in bu faaliyetler karşısında takındıkları tavır irdelenmiş, bununla beraber Osmanlı Devletindeki gayrimüslimlere yönelik misyonerlik faaliyetlerinde Yezidiler in durumu hakkında bilgi verilmiştir.bu çalışmayı yaparken bilgi ve birikimlerini esirgemeyen, yöntem ve metod konusunda yol gösteren, fikirlerini paylaşan Sayın Hocam Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu ya teşekkürlerimi bir borç bilirim.

15 1 GİRİŞ Yezidilik in, eskiden yaşayan birçok dinlerin etkisi altında kaldığı söylenmekte ve hatta onların karışımı karma bir din olduğu yaşantılarından da ortaya çıkmaktadır. (Turan, 1986a, 137) Bu nedenle Yezidilik i gerek içerdiği inanç esasları bakımından gerekse alışıla gelmiş ve sıklıkla kullanılan Yezidi adı bakımından farklı kökenlere dayandırmak mümkündür. Bu hususta birçok farklı görüş bulunmakla birlikte kesin bir kanıya varmak mümkün olmamıştır. Hindular a benzer kast sistemleri, Museviler gibi yeme-içme yasakları, vaftiz, kurban, oruç gibi ibadetlerin yanı sıra güneşi ve ateşi kutsayarak reenkarnasyona inanmaları bu dinin kökenine dair farklı görüşlerin oluşmasına olanak sağlamaktadır. (Tamur, 2004, 52) Yezidilik in kökenlerine dair Haricilik ten tutup eski putperestlik, Hıristiyanlık, Yahudilik, Zerdüştlük, Sabiilik, Şamanizm ve Mecuslik e kadar uzanan bir çok görüş ileri sürülmektedir. (Beysanoğlu, 1988, 9) Yezidiler ile ilgili görüş bildiren batılı yazar ve düşünürlerden Spiro Yezidilik in Asurlu, İranlı Hıristiyan ve Müslüman unsurlar ile karışmış bir Maniheizm 1 den doğan bir din olduğunu söylemektedir. (Türkdoğan, 2003, 310) Bu görüşten farklı olarak Guidi ye göre ise Yezidilik tamamen İslam dan kopma pro Emevi bir gulüvv 2 hareketidir. Bu glüvv hareketi, Abbasi hanedanının ilk asırları boyunca devam eden bir pro Emevi gulüvvüdür. Bu hareket kısa zaman sonra, Doğu Anadolu nun güney kısmında, Musul a kadar olan bölgede tutmuştur. (Aydın, 1998, 33-34) 1 Maniheizm: Maniheizm 216 yılında Güney Mezepotamya da Dicle kıyısındaki Seleukia-Ktesifon kentinde doğan Mani adında bir kişinin öğretisidir. Mani nin soyu anne tarafından İran krallarına kadar uzanmaktadır. Mani nin doğduğu topraklarda 2. yüzyıldan itibaren hızla yayılan Hıristiyanlık ve kilise tarafından dışlanan Gnostik inanançlar etkindi. Bunlardan etkilenen Mani eski çağın bilim ve felsefesini bütün insanlara seslenen evrensel ve tek bir dinde birleştirnek istemiş ve Maniheizm ortaya çıkmıştır. (Sever, 1996, 23-24) 2 Gulüvv: Haddini aşma, ileri gitme, aşkınlık, taşkınlık manalarına gelmektedir. (Devellioğlu, 2004, 294)

16 2 Diğer taraftan Yezidiler ise dinlerinin kökenleri hakkında isnat edilen bu görüşlere karşılık dinlerinin birçok dinden önce var olduğuna ve bu eski dinin kuruluşu üzerine tarihi bilgilerin zaman içinde unutulduğuna, kaynaklarının da kaybolduğuna inanmaktadırlar. (Sever, 1997, 18) Yezidiler in dinlerine dair ileri sürdükleri bu görüşü Midyat ın Çayırlı köyünde yaşayan Yezidi Bino Ağa şöyle dile getirmektedir: Peygamberlerden önce gökyüzüne tapan bir millet vardı. Öyle yıldıza, aya değil; gökyüzüne... Yani aslında Allah a. Biz onlardanız işte. Allah bir, güneş Allah ın enerjisi. O enerjinin varlığıyla her şey hayat buluyor... (Yalnız, 2006, 80) Yezidiler on dördüncü ve on beşinci yüzyıllarda, dinlerinin çıkış yeri olarak kabul ettikleri Suriye den Basra, aşağı Fırat, Sincar ve Doğu Anadolu ya kadar uzanan bölgede yayılmışlardı. (Menzel, 1997, 416) Ancak Yezidilik in güç kazanmasına elverişli bu ortam Irak ve Doğu Anadolu da kendilerine meydan okuyan yeni güçlerin ortaya çıkmasıyla sona erecekti. On beşinci yüzyıl kapanırken bu bölgede yeni büyük bir askeri güç doğuyordu. Şah İsmail önderliğindeki bu güç Safevi Devletiydi. Şah İsmail 1501 yılında tahta çıkmasından sadece birkaç sene sonra İran, Irak ve Fırat ın doğusundaki bütün Anadolu yu fethetti. Diyarbakır 1507 de; Bağdat ve Musul ise ertesi yıl alındı. Bunun üzerine önde gelen Yezidi aşiretleri Mahmudi ve Dunbeliler de güçlü Safevi Devleti nin boyunduruğu altına girmişlerdi. (Guest, 2001, 88) Ancak Şii - Safevi Devleti nin doğudaki yükselişinden rahatsız olan Osmanlı Devleti bu devlete savaş açmış ve Çaldıran Savaşı (23 Ağustos 1514) olarak bilinen bu savaşın neticesinde yenilen Safeviler fethettikleri bölgelerden çekilmişler ve buralar Osmanlı hakimiyetine girmişti. Bu zaferin Osmanlılar açısından meydana getirdiği bir diğer önemli kazanç ise I.Selim in İran sınırındaki bölgelerde ve aynı zamanda Fırat - Dicle dağlık bölgelerindeki Kürt beyliklerini gönül rızasıyla ikna ederek İmparatorluğa bağlamasıydı. Böylelikle Fırat Nehri nin batı kıvrımı ile Zab nehirlerinin kaynaklarının arasında kalan bütün bir bölge farklı sıklıktaki bağlarla İmparatorluğa bağlanmış oldu. (Pitcher, 2001, ) Böylece o dönemde Büyük Zab ile Küçük Zab arasındaki bölgede yaşayan başta Daseni

17 3 aşireti (Guest, 2001, 87) olmak üzere bir çok Yezidi aşireti de Osmanlı yönetimi altına girmiştir. XVI. yüzyıldan itibaren Yezidiler in Osmanlı yönetimi altına girmeleri Osmanlılar ın her halleriyle Müslümanlar dan ve ehl-i kitap dinleri mensubu Hıristiyan ve Yahudiler den farklı olan bu dini topluluğu daha iyi tanımasına sebep olmuştu. Bu süreç esnasında Osmanlılarla temasa geçmiş bazı Yezidi aşiretleri İslam a girmişlerdir. Yezidilik te ısrar edenler ise Osmanlı din adamlarınca hiçbir kutsal kitaba bağlı olmamaları nedeniyle kafir ilan edilmişlerdir.( Turan, 1989, 64-66) Bu nedenle Yezidiler e ehl-i kitap dinlerinin mensubu olmaları nedeniyle Zımmi 3 statüsünde adlandırılan diğer gayrimüslimlerden farklı muamele edilmekteydi. Başka bir deyişle Yezidiler kitap sahibi Yahudi ve Hıristiyan halkların din ve can güvenliğinin Osmanlı Devleti tarafından korunduğu Millet sistemi içerisinde yer alamamışlardır. (Yalkut, 2002, 95) Dolayısıyla Osmanlı hukuk düzeninde tanınmayan Yezidiler Tanzimat (1839) fermanının getirdiği haklardan da istifade edememişlerdir. Yezidiler in bu durumu Batılılar ın dikkatini çekmiş, özellikle İngiltere 1846 yılından itibaren aktif bir şekildeyezidiler i himaye etme politikasına girişmiştir. İngilizler e göre buna neden olan Yezidiler in mutsuzluğudur. (Turan, 1989, 71) Ancak Yezidiler in yoğun olarak yaşadıkları ve dinlerinin merkezi olması nedeniyle güçlü oldukları bölgenin Irak 4 olması ve bu bölgenin sahip olduğu yer altı zenginlikleri ile jeo-politik konumunun İngiltere nin en önemli sömürgesi 3 Ehl-i Kitaplara aynı zamanda Kitabi, eğer Müslüman bir ülkenin teb ası ise Ehl-i Zimmet veya Zımmi adı verilirdi. İslam Hukuku hükümlerine göre Ehl-i Kitap olanlar bir Müslüman ülkede yaşarlarsa varlıkları ve güvenlikleri İslam devletinin sorumluluğu altında olacağından bunlara Ehl-i Zimmet veya kısaca Zımmi denir. (Ercan, 2001, 51) 4 Yezidiler in kutsal yerleri Irak ın kuzeyinde Musul a bağlı Seyhan ve Sincardır. Baadri köyü merkezleridir. Bu bölgeler aynı zamanda Yezidiler in en yoğun oldukları yerlerdir.

18 4 Hindistan ın güvenliği açısından hayati önem arzetmesi 5 İngilizler in Irak ve dolayısıyla Yezidiler üzerine eğilmelerinin asıl nedenini belirginleştirmektedir. Özellikle İngiliz araştırmacı, arkeolog, ve diplomat Auesten Henry Layard ( ) Yezidiler ile güçlü ilişkiler kurarak onların İngilizler e olan yakınlıklarının temellerini atmıştır yılında Yezidi lideri Şeyh Nasır ın kendisine yaptığı daveti, onların dini festivallerine katılan ilk Avrupalı seyyah olma arzusuyla hemen kabul etmişti. Yezidiler in Layard a olan saygısı Layard ın da oryantel adetlerine olan aşkı İngilizler ile Yezidiler i birbirlerine yaklaştırmıştı. (Collins, 2001, ) Bu yakınlık Yezidiler açısından olumlu sonuçlar doğurmuştur. Nitekim 1849 yılında Yezidilerin hükümet tarafından diğer Müslüman Osmanlı vatandaşları gibi askerlik yapmaları istendiğinde Yezidi Emirler İngiliz büyükelçisi Stratford un müdahalesi sayesinde İstanbul dan Yezidiler in bu görevden muaf tutulmaları için bir ferman çıkartabilmişti yılında Bab-ı ali, Yezidiler e tanıdığı bu ayrıcalığı kaldırmasına rağmen Yezidiler yine İngilizler in arabuluculuğu neticesinde özel bir vergiyle bu görevden muaf olma hakkını elde etmişlerdir. (Lescot, 2001, 116) İngilizler Osmanlılar ile Yezidiler arasında meydana gelen anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmak suretiyle Yezidiler in güvenlerini kazanmaya çalışıyorlardı. Ancak asıl önemli husus İngiliz ve Amerikan misyonerleri tarafından Kürt adı altında sınıflandırılan Yezidi, Ehl-i Hak ve Alevi inancından olan topluluklara yönelik yürütülen Protestan Hıristiyanlık öğretisinin aşılanması faaliyetleriydi. (Çay, 1996, 392) 19.yüzyılın başlarında Yezidiler e yönelik küçük adımlarla başlayan bu faaliyetler 20. yüzyılın ilk yıllarından I.Dünya Savaşı na kadar olan süreçte şiddetini arttırarak kendini gösterecektir. 5 Ayrıntılı bilgi için bkz. Marufoğlu, 1998, 216.

19 5 1.BÖLÜM YEZİDİLİK İN KÖKENLERİ VE YEZİDİLİK I. 1. YEZİDİLİK İN KÖKENLERİ I Yezidi Adı Yezidiler e verilen bu Yezidi ismi hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Yezidi adına kaynak olarak ileri sürülen görüşlerden en önemlilerinin başında Yezidiler in köken olarak İran ın Yezd şehrinden çıkmış olmaları dolayısıyla aslında kendilerine başlangıçta Yezd şehrinden gelenler manasında Yezdi dendiği ancak bu sözcüğün giderek Yezidi halini aldığı yargısıdır. (Öztemir, 1988, 4) Bu isim muhtemelen, fonetik kanunlarına uygun olarak gelişen şekli gösteren yeni Farsça daki İzed (melek, Tanrı), Avesta dilinde yazata (saygıya tapınmaya layık olmak), Pehlevi dilinde yazdan, modern Farsça da Yazdan (Tanrı) Avesta da yazatanam, Pehlevi de yaztan, yazdan, İzed den gelmektedir ve Avesta da geçen Yazdan ayin ve merasimle ilgili olarak Yeni Farsça ya girmiştir. Buna göre, bu kelime bizzat kendileri tarafından kullanıldığı gibi, Ezidi, İzidi veya İzdi (Tanrı ya tapanlar), Yezidiler tarafından da bilinen bir iştikak olmalıdır. (Menzel, 1997, 415) Öyle ki bu iddia Yezidilerin en ulu kişilerinden olan Şeyh Nasırın ünlü araştırmacı Badger e söylemiş olduğu şu sözlerle daha da anlam kazanmaktadır: We are Yazeedees that is, we are worshipper of God (Biz yezidiyiz, yani Tanrı ya tapanlarız). (Akpınar, 1995, 43) Buna yakın bir başka görüşe göre ise Yezidiler in Adem peygamberden sonraki ikinci ataları Ez-da (Tanrı verdi) dir. Ona nispet edilerek bunlara da Ezdai

20 6 (Ezidi = Yezidi) denmiştir. (Fığlalı, 1984, 441) Buradan da anlaşılacağı üzere Yezidilikte de Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet gibi semavi dinlerde inanıldığı gibi Hz.Adem in ilk yaratılan insan olduğuna dair inanç olduğu görülmekteyse de bu üç semavi dinde anlatılanlardan farklı olarak Yezidiler kökenlerini Adem ile Havva dan ziyade tek başına Adem e dayandırırlar. (Guest, 2001, 67) Hatta bu husus hakkında çok daha ileri bir görüş olarak Yezidiler Cebbar bin Şehid adlı başka bir yüce varlıktan türediklerine inanırlar ve Adem ile Havva dan türediklerine inandıkları kendileri dışındaki insanlık soyuyla birlikte olmazlar. (Eyüboğlu, 1987, 438) Yezidi adının kökenine ait bir başka görüşe göre ise, bu adın Zerdüştlük ile alakalı bir yanının olduğudur. Buna göre Araplar İslamiyet i yaymak için seferler düzenledikleri M.S yıllarında Ahura Mazda yı kutsayan Zerdüşt Kürtler ile karşılaşmışlar ve Araplar Tanrı ya Yezdan dedikleri için bu inanç sahiplerine Yezdani ismini vermişlerdir. Ancak zamanla bu isim Yezidi adını almıştır. (Tori, 2000, 49) Bundan başka Yezidi isminin Yezidiler in Yezd ya da Yezdan adındaki bir Tanrının varlığına inanmalarından dolayı (Seferoğlu, 1982, 57) ortaya çıktığı da düşünülebilir. Yezidi isminin kökenleriyle alakalı olarak diğer iddialardan oldukça farklı bir görüş ise, Yezid kelimesinin eski Türkler deki Ayzıt (Hezid) ile benzerliğinin düşünülmesidir. Kaşgarlı Mahmut da Divan-ı Lügat-it Türk de izi kelimesini; ilah, efendi anlamında kullanmıştır. (Başbuğ, 1984, 68) Ayrıca eski ve yeni Farsça da olduğu gibi eski Türklerde de Ay-zıd tanrıdır. (Paşa, 1982, 52) Öte yandan Yezidi isminin kökeni hakkındaki en yaygın ve bilinen inanış da bu ismin Emevi halifesi Yezid b. Muaviye den geldiği hususudur. Nitekim ünlü Rus yazar Puşkin de Yezidiler Ali ailesinin amansız düşmanı Emevi halifelerinden Yezid in adını almışlardır demektedir. (Puşkin, 83) Yezidi geleneğinde Halife 1.Yezit ( ) dinin yenileyicisi sayılmaktadır. (Yalkut, 2002, 85) Dahası Yezidi inançlarında Halife Yezid in doğuşunda, bedenine göç eden bir ruha

21 7 inanılarak Yezid in doğum gününü bütün Yezidiler tarafından bayram olarak kutlanılmaktadır. (Sever, 1996, 58) Tüm bu göstergeler Halife Yezid kültünü bu dinin isim kökenine dair çeşitli görüşler arasında farklı bir yere koymaktadır. Yezidi isminin bu dindeki kökenine dair on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında ortaya atılan en cesur teorilerden bir tanesi de Yezidiler ile Şah Keyhüsrev in kasadarı ve inananların prensi olarak da adlandırılan Nasturi Yazdin arasında bir bağlantı kurulmasıdır. Buna gerekçe olarak da Yunan kronolojisinde Heraclius un 672 Noelini kutladığı yer olarak bilinen Yazdin in Kerkük dışındaki evinin Yezidiler in on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda yaşadıkları yere oldukça yakın bir yer olduğu görüşüdür. (Guest, 2001, 68) I Emevi İslam Anlayışı - Yezidilik İlişkisi İslam dininin büyük peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v) in 632 yılında vefat etmesinden kısa süre sonra İslam orduları Afganistan dan Musul, Halep ve Nil e kadar bütün Orta Doğu yu ele geçirdiler. Ne ver ki bu parlak başarıların gerçekleştiği Hz. Ebubekir ve Hz.Ömer dönemlerinden sonra Müslümanlar arasında iç anlaşmazlıklar baş gösterdi. Bunların neticesinde Müslümanlığı ilk kabul edenlerden olmasına rağmen üçüncü halife Hz.Osman, Hz.Muhammed (s.a.v) in kuzeni ve damadı Hz.Ali nin tahta geçmesini isteyen asilerce tahttan indirilerek katledildi. Bu durum Hz Ali yanlıları ve Hz.Osman ın mensup olduğu Emevi aşireti arasında bir iç savaş başlattı. (Guest, 2001, 33-34) Hz. Ali, Hz.Osman ın şehit edilmesinden sonra İslam ileri gelenleri tarafından Halife ilan edildi ancak başta Peygamber in eşi Hz. Ayşe olmak üzere, bazı Emevi ailesi ileri gelenlerinin buna karşı çıkması yüzünden taraflar arasında mücadele başlamıştır. (Saray,1999,5) Hz. Ayşe, Talha, Zübeyr ve Ümeyye oğulları, Hz. Ali ye karşı Hz. Osman ın kanını talep iddiasıyla Mekke de toplandılar. Hz. Ayşe nin önderliğindeki ordu ile Hz. Ali nin ordusu arasında Basra yakınlarında Hureybe de Cemel Savaşı meydana geldi. Hz.Ali nin ordusunun galip geldiği

22 8 savaşta iki taraf da pek çok kayıp verdi. Talha ve Zübeyr öldürüldü. (Sarıcan, 2003, 267) Bu ara Hz. Ali ile Muaviye arasında bir takım mektuplaşmalar olmuşsa da herhangi bir şekilde olumlu sonuç alınamamıştı. Hz. Ali, herhangi bir şekilde anlaşma ümidi kalmayınca, Kufe yakınlarında Nahile mevkiinde ordugah kurarak, askeri ve halkı muharebeye davet etti. Sahabeden ve tabiinden pek çok meşhur kişilerle, isim yapmış kabile büyükleri Hz. Ali nin daveti üzerine onun bayrağı altında toplandılar. M/665 de Sıffin savaşı başladı. Muaviye nin bozguna uğradığı bu savaşın sonlarına doğru Muaviye nin ordusundan Suriyeli askerler mızraklarının ucuna Kur an yaprakları takarak Sizi Kitabullah a davet ediyoruz diye bağırdılar bunun üzerine Hz. Ali nin ordusunda görüş ayrılıkları meydana geldi, bu durumu gören Hz. Ali fitneyi büyütmek istemiyordu. Bu yüzden harbi durdurdu ve Muaviye ye haber göndererek niyetinin ne olduğunu sordu Muaviye de : Aramızda Kitabullah a göre birer hakem seçelim ihtilafı onlar halletsin diye cevap gönderdi. Bu fikrin kabul edilip edilmemesi konusunda tartışmalar çıkmasına rağmen, sonraları Hz. Ali hakem fikrini kabule mecbur oldu. (Savaş, 1993, ) Ancak hakem fikri karmaşadan başka bir netice getirmemişti. Müslümanlar arasındaki ayrılıklar devam etmekteydi. Tam bu sırada hariciler gizli bir çalışma içine girmişlerdi. Bunlar İslam alemini kan ve ateş içinde bırakan çekişmeye bir son vermek ve Nehrevan hezimetinin intikamını almak düşüncesiyle aralarından üç fedai tespit etmişlerdi. Bu üç fedai bu çekişmelere neden olarak gördükleri üç Emiri yani Hz. Ali, Muaviye ve Amr ı öldürmek maksadıyla harekete geçecekler ve başarılı oldukları taktirde Müslümanları bölen ihtilafa son vereceklerdi. (Savaş,1993,191) Fakat Harici fedailer ancak Hz.Ali yi öldürebilmiş ve diğer iki şahıs bu komplodan kurtulmuşlardı. Bu arada, Muaviye nin halifeliğini kabul etmeyen İran, Irak, Horasan ve Hicaz daki Müslümanlar, Hz. Ali nin büyük oğlu Hz. Hasan ı halife tanıdıklarını ilan etmişlerdi. Bunun üzerine Muaviye, Hz. Hasan a karşı bir

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler.

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler. İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE MEZHEPLER Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya RAĞBET YAYINLARI TANITIM: Mezhep, insanların yaşadıkları sosyal çevrede sinin ana kaynaklarını anlama ve uygulamada ortaya çıkan farklılıkların

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 MİT VE DİN İLİŞKİSİ (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mit ve Din Mitolojiler genel olarak dinsel, ruhani ve evrenin ya da halkların oluşumu gibi yaratılış veya türeyiş gibi temaları içerirler.

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz İçindekiler xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz ı BİRİNCİ KISIM AĞALAR VE HOCALAR: CUMHURIYET DÖNEMININ ÛF ILÇESI 3 BİRİNCİ BÖLÜM Hafıza Kaybı: Klan Toplumu ve Ulus

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ

TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ KONU:DÖRT HALİFE DÖNEMİ HAZIRLAYANLAR URAL DOĞUKAN ÇAĞIRKAN FATİH OĞRAŞ GÖKAY BOLATCAN ERDEM USLU KAYNAKÇA:www.eba.gov.tr/video/izle/video4f55bd30030fd DÖRT HALİFE DÖNEMİ

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular * Emeviler * Ömer b. Abdülaziz ve Sonrası * Yıkılış Kaynaklar *İsmail Yiğit, A. Engin Beksaç, Emeviler, DİA, XI, 87-108. * İrfan Aycan-İbrahim Sarıçam, Emevîler,

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88 KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88 İslam Devleti nin Tarihi Tarihsel gelişmeler 622 de Medine ye hicretle başlar Hz. Muhammed ve ilk halife

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir.

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Hz. Hüseyin: da aile halkından 19 kişi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KLASİK ALEVİLİK NEDİR? Halk Mezhebi... 18

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KLASİK ALEVİLİK NEDİR? Halk Mezhebi... 18 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 KLASİK ALEVİLİK NEDİR?... 15 Halk Mezhebi... 18 ALEVİ SÖZCÜĞÜNÜN ETİMOLOJİSİ... 21 Alevi Kavramı... 22 Caferilik...26 Aleviliğin Dört Direği... 28 Alevi Fikrini Yaratan Okullar...30

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Anneler Gününün Tarihçesi ve Ülkemizde Anneler Günü

Anneler Gününün Tarihçesi ve Ülkemizde Anneler Günü Anneler Gününün Tarihçesi ve Ülkemizde Anneler Günü Anneler günü, bizleri dokuz ay karnında taşıyan ve belki de ölene kadar en küçük zor ânımızda bile bizim derdimizle dertlenen kutsal varlıklarımız, yani

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106

KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106 KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106 Surenin Adı: Kureyş sûresi, adını, Kur an da geçtiği tek yer olan ilk âyetinden alır. Kureyş kelimesi iki köke nispet edilir. Birincisi; köpek balığı anlamına gelen

Detaylı

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ 11.12.2015 PAKİSTAN DAKİ KUR AN KURSLARIMIZ Derneğimiz Pakistan'ın eğitim alanında tanınmış Süleymaniye ICC

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM TARİHİ I Ders No : 0020100005 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

Kadın ve Yönetim Hakkı

Kadın ve Yönetim Hakkı Kadın ve Yönetim Hakkı İslam hukukunda kadının devlet başkanı, vali, kaymakam gibi yüksek düzey yönetici olmasının serbest olup olmaması tartışılmıştır. Fıkıhçılar bu konuda genellikle olumsuz görüş sahibi

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ I. SINIF Tarih Saat Ders Kodu Ders Adı 15.06.2015 14:00-15:00 İLA1012 Mantık 15.06.2015 18:00-19:00 İLA1014 Türk İslam Sanatları Tarihi 16.06.2015 14:00-15:00 İLA1108 Tefsir I 16.06.2015 18:00-19:00 İLA1016

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

HATAY BOZGUNCULUĞA VE AYRIMCILIĞA İZİN VEREMEZ!!!

HATAY BOZGUNCULUĞA VE AYRIMCILIĞA İZİN VEREMEZ!!! HATAY BOZGUNCULUĞA VE AYRIMCILIĞA İZİN VEREMEZ!!! Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı Remzi Güzel,Yaptığı Yazılı Açıklamada: ''Milli Dayanışma ve Birlik Ruhu Hatay da Bitmez.''Dedi.

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ali yi seven beni de sever, beni seven Allah ı da sever. Hz. Muhammed (Et-Tabarani Mucem El-Kebir, XXIII, s. 380, Hadis No: 901). Benim yüzümden iki kişi yok olmuştur:

Detaylı

KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ

KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Ramazan ARAS Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Ünv. Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Yezidiler: Bir Toplumun, Kültürün ve Dinin Tarihi (The Yezidis: The History of a Community,

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR Bütün ülkelerin din ve kültürlerinde kutlanan özel günler vardır. Bu özel günler, bir tarihi veya dini amaçla kutlanır. Böyle günler o ülkenin dini ve resmi günleridir. Bu günlere

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 1.

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

İLİM HALKALARI PROJESİ

İLİM HALKALARI PROJESİ Takdim İşgal devleti İsrail in 2004 yılında, Gazze ve Batı Şeria sınırları ile 1948 topraklarını ayırmak için bir duvar inşa etmiştir. Bu duvarların inşa edilme sebebi İsrail in işgal topraklarında yapacak

Detaylı

Beykozlu Şehidimiz Er Erhan TERLETME ye Son Görev - Özgün Haber

Beykozlu Şehidimiz Er Erhan TERLETME ye Son Görev - Özgün Haber 1 / 6 Hatay İskenderun'da haince planlanan pusuda hayatını kaybeden Beykozlu şehidimiz Deniz Topçu Er Erhan TERLETME'ye son görev için bütün İstanbul bir araya geldi. Beykozlu şehidimiz sabah saatlerinde

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI

6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI 1 Planlama Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam 2 Cümlede Anlam 3 4 Metin Yorumu Yazım Kuralları ktalama İşaretleri 6 Kelime Yapısı 7 Sözcük Türleri ve Tamlama 6. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI Anlatım Süresi (Ders

Detaylı

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Cömert, cefakâr, cana yakın bir insandır Musa Doğan (1923-1992). Dostlarını seven; vefa ve yardımını kimseden esirgemeyen örnek bir insandır o. Siyasete il genel meclisi

Detaylı

ÜNİVERS ALIST TARİH. Prof. Dr. Karam Khella. Tarihin Yeniden Keşfi. Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı. Çeviren: İsmail KAYGUSUZ.

ÜNİVERS ALIST TARİH. Prof. Dr. Karam Khella. Tarihin Yeniden Keşfi. Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı. Çeviren: İsmail KAYGUSUZ. SUB Hamburg A/612838 Prof. Dr. Karam Khella Tarihin Yeniden Keşfi ÜNİVERS ALIST TARİH Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı Çeviren: İsmail KAYGUSUZ İÇİNDEKİLER SUNUŞ ; r.r. 10 YAZARIN TÜRKÇE BASIMA

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT June21,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:DİNVEFELSEFE RELIGIONANDPHILOSOPHY (Sufilik,İslâmiyeteGiriş,FârâbiveÇokkültürlülük) (Sufism,IntroductiontoIslam,Farabiand

Detaylı