YEZİDİLİK ve OSMANLI YÖNETİMİNDE YEZİDİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEZİDİLİK ve OSMANLI YÖNETİMİNDE YEZİDİLER"

Transkript

1 YEZİDİLİK ve OSMANLI YÖNETİMİNDE YEZİDİLER Yurdaer ABCA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ Eskişehir Ağustos, 2006

2 i İÇİNDEKİLER Özet...vii Abstract...viii Ekler Listesi...x Kısaltmalar...xi Önsöz...xii Giriş...1 I. BÖLÜM: YEZİDİLİK İN KÖKENLERİ VE YEZİDİLİK I.1.YEZİDİLİK İN KÖKENLERİ...5 I.1.1.Yezidi Adı...5 I.1.2. Emevi İslam Anlayışı - Yezidilik İlişkisi...7 I.1.3. İslam Harici Dinlerle olan İlişkisi...12 I.2.YEZİDİLİK...13 I.2.1.Şeyh Adi bin Musafir ve Yezidilik...13 I.2.2. Melek Tavus ve Yezidilikte Meleklere İman...17 I.2.3. Kutsal Kitapları...19 I Kitab-ı Cilve...19 I Mushaf-ı Reş...20 I.2.4.Yezidiler in İbadetleri...20 I Oruç...21 I Namaz...23 I Zekat...24

3 ii I Hac...24 I Kurban...25 I Tenasüh (Reenkarnasyon)...26 I.3.YEZİDİLER DE SOSYAL YAPI, ÖRF, GELENEK VE GÖRENEKLER...28 I.3.1. Sosyal Yapıyı Oluşturan Yezidi Kast Sistemi...28 I.3.2.Yezidi Örf, Gelenek ve Görenekleri...31 I Ahiret Kardeşliği...31 I Doğum, Sünnet, Vaftiz, Kirvelik...32 I Evlenme...32 I Cenaze Töreni...34 I Bayramlar...35 I Yezidiliğe Göre Yasaklanan Hal, Durum ve Hareketler...37 I.4. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YEZİDİ COĞRAFYASI, NÜFUSU VE DİLİ...38 I.4.1.Yezidi Coğrafyası...38 I.4.2.Yezidi Nüfusu...39 I.4.3.Yezidiler in Konuştukları Diller...40 I.5. İSLAM ÖNCESİ TÜRKLER DE GÖRÜLEN İNANÇLAR, KÜLTLER VE YEZİDİLİK...42 I.5.1. İslam Öncesi Türklerin sahip oldukları inançlar...42 I.5.2. Kült...43 I Su Kültü...43 I Ateş Kültü...44 I Atalar ve Ocak Kültü...44 I.5.3. İslam Öncesi Türk İnançları, Kültler ve Yezidilik...45

4 iii II. BÖLÜM: OSMANLI YÖNETİMİNDE YEZİDİLER II.1. YEZİDİLER İN OSMANLI YÖNETİMİNE GİRİŞİ ve BAŞLICA YEZİDİ AŞİRETLERİ (XV. yy - XVI. yy)...48 II Osmanlı - Safevi Çekişmesinde Yezidiler...48 II Yezidi Aşiretleri nin Osmanlı Yönetimine Girişi II Dunbeliler...50 II Mahmudiler...51 II Dasniler...51 II Haltiler...53 II.2.YEZİDİ EYLEMLERİNE KARŞI OSMANLI YÖNETİMİ (XVI. yy XIX.yy)...54 II.2.1. On Dokuzuncu Yüzyıla Kadar Olan Dönem ( )...54 II.2.2. II Mahmut Dönemi,Ceza Müfrezesi ve Yezidiler ( )...60 II.2.3. Tanzimat Dönemi ve Yezidiler ( )...72 II.3. İKİNCİ ABDÜLHAMİT DÖNEMİ VE YEZİDİLER( )...84 II.3.1. II.Abdülhamit Döneminde Osmanlı İmparatorluğu nun Durumu...84 II.3.2. Sultan ın Hamidiye Alayları ve Yezidiler...89 II.3.3. Ömer Vehbi Paşa ve Yezidiler...94 II.4. OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMLERİNDE YEZİDİLER II.4.1. Abdülhamit e karşı tepkiler ve Abdülhamit Döneminin Sonu II.4.2. İkinci Meşrutiyet ten I.Dünya Savaşına Kadar Olan Dönemde Yezidiler ( ) II.4.3 Birinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Yezidiler in Dini Merkezi Irak ta Durum ( )...106

5 iv III.BÖLÜM: OSMANLI TOPRAKLARI ÜZERİNDE EMPERYALİST FAALİYETLER VE YEZİDİLER III.1.OSMANLI TOPRAKLARINAYÖNELİK EMPERYALİST TEHDİTLER III.1.1. Emperyalizm III.1.2. Emperyalizm ve Osmanlı Devleti III.1.3.Yezidiler in Osmanlı İdaresinde Yaşadıkları Bölgelere Yönelik Emperyalist Faaliyetler ( ) III.2. EMPERYALİZMİN İKİ ARACI: ORYANTALİZM VE MİSYONERLİK III.2.1 Oryantalizm(Şarkiyatçılık) III.2.2 Misyonerlik III.2.3. Misyonerlik Faaliyetleri ve Yezidiler III Fransızlar ın Misyonerlik Faaliyetleri ( ) III İngiliz ve Amerikalıların Faaliyetleri ( ) SONUÇ KAYNAKÇA EKLER LİSTESİ Ek 1 : Kapıcıbaşı Osman Bey in Musul Valisi Abdülbaki Paşa yı Katleden Yezidiler in Cezalandırılması Hususundaki Emri Ek 2 : Sincar Dağı ndaki Yezidilerle el-ubeyt Eşkıyası Üzerine Asker Gönderilmesi Ek 3 : Sincar Dağı ndaki Yezidi Eşkıyasının Bağdat Valisi Süleyman Paşa nın Askerleri Tarafından Tenkil Edilmesi Ek 4 : Mardin ile Musul Arasında Katl-i Nüfus Eden Yezidiler in Tedip Edilmesi...176

6 v Ek 5 : Sincar Dağı ndaki Yezidiler e Karşı Yapılan Harekat Hakkında Bağdat Valisi Ali Paşa dan Tahrirat Ek 6 : Reşid Paşa nın Diyarbakır ın İlerisindeki Kürtlere ve Yezidiler e Gidip Kimini Te dib Kimini de Taltif ile Harput a Geldiği Ek 7 : Diyarbakır ve Bağdat Arasındaki Sincar Dağı nda Bulunan Yezidiler Vurulduğu Taktirde Bağdat a Güvenlik İçinde Asker Sevk Edileceği Hakkında Ek 8:Halep ve Musul daki Yezidiler in Askere Alınması Ek 9 : Yezidiler in Askerlikten Muaf Tutulamayacakları Ek 10 : Seyhan ahalisinden 20 kadar Yezidi nin Ömer Paşa nın Oğlu İle Seyhan Eski Müdürü Tarafından Öldürülen 7 Kişinin Kafasını Getirerek Musul Heyet-i Tahkikiyesine Başvurdukları Ek 11 : Musul Vilayetinin Belli Köylerinde Sakin Yezidiler ile Çeşitli Din Fırkalarına Mensub Olanların İbadet Etmeleri İçin Mescid ve Okullar İnşa Edilerek Gerekli Kolaylığın Gösterilmesi Ek 12 : Yezidi Taifesi Reislerinden Ali Paşa nın Musul dan Sürülmesi Ek 13 : Ali Paşa nın Hükümete Aleyhtar Tutumu Görüldüğünden Kastamonu da İkamet Ettirilmesi Ek 14 : Irak Islahatıyla Görevli Ömer Vehbi Paşa nın Bölge Aşarının Emaneten Taşir Edilmesi Yolunda Başlattığı Uygulamanın Ahalinin Hoşnutsuzluğuna Yol Açtığı Ek 15 : Sincar daki Yezidiler den Köçek Mirza nın Yezidiler in Ruhani ve Dünyevi Reisliğini Almak Maksadıyla Giriştiği Fesat Hareketlerinin Haber Alınması Üzerine 4. Ordu Müşirliği ile Musul Valiline İcab Eden Tebligatın Yapılması Ek 16 : Yezidiler in Islahı İçin Bekir Paşa Komutasında 3 Tabur Asker ile Lüzumu Kadar Süvarinin Sincar a Gittiği Ek 17 : Hakkari Sancağı Dahilindeki 14 Köyde Sakin ve Şimdiye Kadar Askerlik Yapmamış Yezidiler in Hamidiye Alaylarına Dair Olmak İstediklerine Dair Yaver-i Ekrem Paşa nın Arizası...216

7 vi Ek 18 : Hamidiye Alayları na Yazılmalarını İstida Eden Hakkari ve Musul Civarındaki Bu Yezidiler in Arzuları o An İçin Uygun Bulunmamakla Birlikte Bunlar Kısmen Nüfusa Kaydettirilmek Suretiyle Askerlik Hizmetine Azar Azar da Olsa Alıştırılması Ek 19: Musul Vilayetinde Bulunan Yezidiler in Reislerine Mir-i Seyhan Manıyla Şehri Bin Kuruş Tahsisi ve Müslim olarak Ceride-i Nüfuza Kayıtları Ek 20: İngiltere ve Sair Ecnebi Devletler Tebaasından Birkaç Kişinin Tebdil Suretinde Seyhan Nahiyesindeki Yezidi Köylerinde Dolaştıkları Haberi Üzerine Gizlice Tahkikat Yapmak İçin Yola Çıkarılan Zabtiye Tabur Ağasıyla Zabtiyelerin Geri Çevrildiği...226

8 vii ÖZET YEZİDİLİK VE OSMANLI YÖNETİMİNDE YEZİDİLER ABCA, YURDAER Yüksek Lisans 2006 Yakınçağ Tarihi Danışman: Prof. Dr. Ali SARIKOYUNCU Bu çalışmanın amacı Yezidilik i açıklamak ve Yezidiler in Osmanlı İmparatorluğu yönetimi altındaki sosyal, hukuki ve politik durumlarını incelemektir. Bununla beraber Tanzimat Fermanının ilan edilmesinden I.Dünya Savaşının sonuna kadar geçen süreçte Yezidiler in Osmanlı yönetimi ve Batılılarla olan ilişkileri de bu çalışmada ele alınmıştır. Çalışmada yöntem olarak, önce tezde kullanılacak olan Arşiv Belgeleri, çeşitli yayınlar (kitaplar, makaleler) taranmış, elde edilen kaynaklar sistematik bir şekilde tasnif edildikten sonra okunup yorumlanmıştır. Sonuç olarak, Yezidilik ve Yezidiler tarih boyunca Müslüman ve Hıristiyan komşularınca dinsiz olarak görülmüşler bu durum Yezidiler in içine kapalı bir toplum olarak gelişmesine neden olmuştur. Tanzimat ve Islahat Fermanları öncesindeki dönemde Osmanlı İslam Hukuk sistemi içinde kendilerine yer bulamayan Yezidiler in hukuksal statüsü, bu fermanların ilanından sonraki dönemde de pek bir değişikliğe uğramamıştır. Ancak Tanzimat dönemiyle Osmanlı da gayrimüslimler ile yoğun olarak ilgilenmeye başlayan Batılılar Yezidilerle ilişkiler kurmuşlar ve siyasi nedenlerle bu inanç sahiplerini himaye etmeye çalışmışlardır. Batılılar ın devreye girmesiyle Yezidiler dönem dönem Tanzimat ın getirdiği haklardan istifade etmişlerse de bu kalıcı olmamış siyasi şartlara göre değişkenlik göstermiştir.

9 viii ABSTRACT YEZIDISM AND YEZIDIS IN OTTOMAN ADMINISTRATION ABCA, YURDAER Master Thesis 2006 History Of Modern Times. Advisor: Ali SARIKOYUNCU, Professor The aim of this study is to explain the Yezidism and evaluate the Yezidis with respect to social, law and politics in Ottoman administration. In addition to this, examined the relationships of Yezidis with Ottomans and Occidentals between the period of Tanzimat and the end of first world war. As the method of this study; archive documents, variable publications such as books, articles were scanned and after the acquired sources were classified systemically,they were read and interpreted. As a result we can say that the Yezidism and Yezidis always have been seemed as non-religious by the christian and muslim residents in the course of history and this caused Yezidis to live isolated from the society. The legal statute of Yezidis which could not find place in the Ottoman Islamic Law System before the declaration of Tanzimat and Islahat rescripts, did not have any improvements after the declaration of this rescripts as well. However, Occidentals who paid

10 ix attention to non-moslems in the Ottoman Empire by the Tanzimat era, built relationships with Yezidis and due to political reasons they tried to protect them. With the act of Occidentals, Yezidis acquired some rights that Tanzimat brought, however it hadn t been permanent, changed due to political conditions.

11 x EKLER LİSTESİ Ek 1 : BOA., HAT., 27/1294 Ek 2 : BOA., HAT., 83/3430A Ek 3 : BOA., HAT., 83/3430 Ek 4 : BOA, HAT., 240/13441 Ek 5 : BOA., HAT., 41/2088 Ek 6 : BOA, HAT., 376/20475 Ek 7 : BOA., HAT., 373/20404 Ek 8 : BOA., MKT. MHM., 499/2 Ek 9 : BOA., Y. PRK. BŞK., 22/57 Ek 10 : BOA., Y. MTV., 74/33 Ek 11 : BOA., İ. DH., 1297/1310S-53 Ek 12 : BOA., İ. DH., 1298/1310.Ra.-56 Ek 13: BOA., Y. A. HUS., 267/24 Ek 14 : BOA., Y. MTV., 65/115 Ek 15 : BOA., Y. A. HUS., 277/16 Ek 16 : BOA., Y. A. HUS., 277/123 Ek 17 : BOA., YEE., 139/13 Ek 18 : BOA., YEE., 139/15 Ek 19 : BOA., MV., 184/68 Ek 20: BOA., Y. A. HUS., 269/45

12 xi KISALTMALAR A. B. C. F. M. : American Board of Commissioners for Foreign Missions A. MKT. MHM. : Bab-ı Ali Sadaret Mektubi Kalemi Mühimme Evrakı. bkz. BOA : Bakınız. : Başbakanlık Osmanlı Arşivi. c. : Cilt. Çev. DH. MKT. HAT. Haz. HR. MKT. HR. SYS. Hz. : Çeviren. : Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi Evrakı. : Hatt-ı Hümayun Evrakı. : Hazırlayan. : Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi Evrakı. : Hariciye Siyasi. : Hazreti. İ. DH. : İrade-i Dahiliye. MV. : Meclis-i Vükela Mazbataları. s. : Sayfa. S. : Sayı. vd. : Ve devamı. Y. A. HUS. : Yıldız Tasnifi Sadaret Hususi Evrakı. Y.EE. Y.MTV. : Yıldız Tasnifi Esas Evrakı. : Yıldız Tasnifi Mütenevvi Maruzat Evrakı. Y. PRK. BŞK. : Yıldız Tasnifi Perakende Başkitabet Dairesi. ZB. : Zaptiye Nezareti Maruzatı.

13 xii ÖNSÖZ Yezidilik bünyesinde ihtiva ettiği inanç esasları ile bir çok dinle benzerlik göstermektedir. Ancak Yezidiler inançlarının bütün dinlerden eski olduğunu ve bütün dinlerden önce ilk olarak kendi dinlerinin var olduğuna ve zaman içerisinde kutsal kitaplarının kaybolduğuna inanırlar. Yezidiler e göre dinlerinin yenileyicisi Halife Yezid ve soyu Emeviler e dayanan Şeyh Adi bin Musafirdir. Yezidilikte çok önemli bir yer arz eden bu kimseler bu inanç şeklinde yarı tanrı yarı insan veya peygamber motifleri şeklinde ortaya çıkmaktadırlar. Ancak her ikisinde de ortak olan nokta Müslüman ve Arap olmalarıdır. Bu da Yezidiliğin İslamla bağlantılı bir yanı olduğunu gözler önüne sermektedir. Yezidiler in günümüzde Mushaf-ı Reş ile birlikte iki kutsal kitaplarından biri olarak kabul ettikleri Kitab-ı Cilve de bu zatlardan Şeyh Adi bin Musafire isnat edilir. Ancak tüm eserlerinde imzası bulunan Şeyhin izine bu kitapta rastlanamaz. Şeyh Adi Lübnan da doğmuş daha sonra Suriye ye ve bugünkü Irak sınırları içinde bulunan o zamanlar Hakkari adıyla anılan Laleş e gelmiştir. Burada yerleşmiş ve bölgedeki yerel halk tarafından saygıyla karşılanmıştır. Kısa zaman içinde yayılan Şeyh in öğretileri çok gecikmeden bütün bölgede tutmuştur. Ölümünden sonra ise Şeyhin öğretilerine isnat edilen Adaviler adında bir tarikat oldukça güçlenmiştir. Adavi tarikatının şekillendirdiği ve bu tarikatın ortadan kalkmasından yüzyıllar sonra Yezidilik adını almış olan bu inanç 16. yüzyıla gelindiğinde Suriye, Irak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bir kısım topluluklar tarafından benimsenmiştir. Osmanlılar ile Yezidiler in tanışması da bu tarihte olmuştur. 16. yüzyılda Safevi - Osmanlı çekişmesinin tam ortasında kalan Yezidiler Osmanlılar ın Safeviler e üstün gelmesiyle birlikte Osmanlı hakimiyeti altına girmişlerdir. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı yönetimine giren Yezidiler in sahip oldukları dini inançları ve kuşkulu İslami kimlikleri Osmanlılar ın bu topluluğa şüpheyle yaklaşmasına neden olmuştur. Osmanlılar ın Yezidiler in inançları hakkında bilgi sahibi olmalarıyla da anlaşmazlıklar ortaya çıkmış özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda

14 xiii Osmanlı din adamlarınca kafir olarak ilan edilmişlerdir. Kitaplarının ve peygamberlerinin farklı olması ve Osmanlı hukuk sisteminin tanıdığı ehli kitap dinlerden birine dahil olmamaları nedeniyle Yezidiler Osmanlı hukuk sistemi içinde kendilerine yer bulamayarak dışlanmışlar çoğu zaman ise İslam a döndürülmeye çalışılmışlardır. Tanzimat Fermanı nın ilanıyla da hukuksal durumlarında değişme olmayan Yezidiler in bu hali Batılılar ın dikkatini çekmiş ve Yezidiler i siyasi amaçları doğrultusunda himaye etme çabalarına girmişlerdi. Bu durum Birinci Dünya Savaşı na kadar Batılı misyonerlerin de devreye girmesiyle hız kazanarak devam emiştir. Çalışmanın birinci bölümünde Yezidilik inancı ve bu inancın kökenleri, hakkında bilgi verilmiş, Yezidiler in örf adet gelenek ve görenekleri, yaşadıkları coğrafya, dil ve nüfusları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bununla beraber Yezidilik inancının İslam dan önce Türkler in dahil olduğu dinlerle mukayesesi yapılarak benzer yanlar ortaya konulmuştur. İkinci bölümde ise ilk olarak Yezidiler in Osmanlı yönetimine girişleri ve Osmanlıların temasa geçtikleri başlıca Yezidi aşiretleri hakkında bilgiler verilmiş, on dokuzuncu yüzyıla kadar geçen dönemde Osmanlı-Yezidi ilişkileri üzerinde durulmuştur. On dokuzuncu yüzyıl ise Tanzimat öncesi II. Mahmut dönemi baz alınarak Osmanlı yönetimine karşı Yezidiler in tutumları incelenmiştir. Bu bölümde ayrıca Tanzimat ve sonrasında Yezidiler in durumu, Batılı devlet konsoloslarıyla ilişkileri ve Abdülhamit Döneminin Yezidi politikaları ele alınmıştır. II. Meşrutiyet ten Birinci Dünya Savaşına kadar geçen dönem ve Osmanlı nın son yıllarında Yezidiler in siyasi tavırları da yine bu bölümde incelenmiştir.üçüncü bölümde ise Osmanlı Devleti nin karşılaştığı emperyalist faaliyetler ve Yezidiler in bu faaliyetler karşısında takındıkları tavır irdelenmiş, bununla beraber Osmanlı Devletindeki gayrimüslimlere yönelik misyonerlik faaliyetlerinde Yezidiler in durumu hakkında bilgi verilmiştir.bu çalışmayı yaparken bilgi ve birikimlerini esirgemeyen, yöntem ve metod konusunda yol gösteren, fikirlerini paylaşan Sayın Hocam Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu ya teşekkürlerimi bir borç bilirim.

15 1 GİRİŞ Yezidilik in, eskiden yaşayan birçok dinlerin etkisi altında kaldığı söylenmekte ve hatta onların karışımı karma bir din olduğu yaşantılarından da ortaya çıkmaktadır. (Turan, 1986a, 137) Bu nedenle Yezidilik i gerek içerdiği inanç esasları bakımından gerekse alışıla gelmiş ve sıklıkla kullanılan Yezidi adı bakımından farklı kökenlere dayandırmak mümkündür. Bu hususta birçok farklı görüş bulunmakla birlikte kesin bir kanıya varmak mümkün olmamıştır. Hindular a benzer kast sistemleri, Museviler gibi yeme-içme yasakları, vaftiz, kurban, oruç gibi ibadetlerin yanı sıra güneşi ve ateşi kutsayarak reenkarnasyona inanmaları bu dinin kökenine dair farklı görüşlerin oluşmasına olanak sağlamaktadır. (Tamur, 2004, 52) Yezidilik in kökenlerine dair Haricilik ten tutup eski putperestlik, Hıristiyanlık, Yahudilik, Zerdüştlük, Sabiilik, Şamanizm ve Mecuslik e kadar uzanan bir çok görüş ileri sürülmektedir. (Beysanoğlu, 1988, 9) Yezidiler ile ilgili görüş bildiren batılı yazar ve düşünürlerden Spiro Yezidilik in Asurlu, İranlı Hıristiyan ve Müslüman unsurlar ile karışmış bir Maniheizm 1 den doğan bir din olduğunu söylemektedir. (Türkdoğan, 2003, 310) Bu görüşten farklı olarak Guidi ye göre ise Yezidilik tamamen İslam dan kopma pro Emevi bir gulüvv 2 hareketidir. Bu glüvv hareketi, Abbasi hanedanının ilk asırları boyunca devam eden bir pro Emevi gulüvvüdür. Bu hareket kısa zaman sonra, Doğu Anadolu nun güney kısmında, Musul a kadar olan bölgede tutmuştur. (Aydın, 1998, 33-34) 1 Maniheizm: Maniheizm 216 yılında Güney Mezepotamya da Dicle kıyısındaki Seleukia-Ktesifon kentinde doğan Mani adında bir kişinin öğretisidir. Mani nin soyu anne tarafından İran krallarına kadar uzanmaktadır. Mani nin doğduğu topraklarda 2. yüzyıldan itibaren hızla yayılan Hıristiyanlık ve kilise tarafından dışlanan Gnostik inanançlar etkindi. Bunlardan etkilenen Mani eski çağın bilim ve felsefesini bütün insanlara seslenen evrensel ve tek bir dinde birleştirnek istemiş ve Maniheizm ortaya çıkmıştır. (Sever, 1996, 23-24) 2 Gulüvv: Haddini aşma, ileri gitme, aşkınlık, taşkınlık manalarına gelmektedir. (Devellioğlu, 2004, 294)

16 2 Diğer taraftan Yezidiler ise dinlerinin kökenleri hakkında isnat edilen bu görüşlere karşılık dinlerinin birçok dinden önce var olduğuna ve bu eski dinin kuruluşu üzerine tarihi bilgilerin zaman içinde unutulduğuna, kaynaklarının da kaybolduğuna inanmaktadırlar. (Sever, 1997, 18) Yezidiler in dinlerine dair ileri sürdükleri bu görüşü Midyat ın Çayırlı köyünde yaşayan Yezidi Bino Ağa şöyle dile getirmektedir: Peygamberlerden önce gökyüzüne tapan bir millet vardı. Öyle yıldıza, aya değil; gökyüzüne... Yani aslında Allah a. Biz onlardanız işte. Allah bir, güneş Allah ın enerjisi. O enerjinin varlığıyla her şey hayat buluyor... (Yalnız, 2006, 80) Yezidiler on dördüncü ve on beşinci yüzyıllarda, dinlerinin çıkış yeri olarak kabul ettikleri Suriye den Basra, aşağı Fırat, Sincar ve Doğu Anadolu ya kadar uzanan bölgede yayılmışlardı. (Menzel, 1997, 416) Ancak Yezidilik in güç kazanmasına elverişli bu ortam Irak ve Doğu Anadolu da kendilerine meydan okuyan yeni güçlerin ortaya çıkmasıyla sona erecekti. On beşinci yüzyıl kapanırken bu bölgede yeni büyük bir askeri güç doğuyordu. Şah İsmail önderliğindeki bu güç Safevi Devletiydi. Şah İsmail 1501 yılında tahta çıkmasından sadece birkaç sene sonra İran, Irak ve Fırat ın doğusundaki bütün Anadolu yu fethetti. Diyarbakır 1507 de; Bağdat ve Musul ise ertesi yıl alındı. Bunun üzerine önde gelen Yezidi aşiretleri Mahmudi ve Dunbeliler de güçlü Safevi Devleti nin boyunduruğu altına girmişlerdi. (Guest, 2001, 88) Ancak Şii - Safevi Devleti nin doğudaki yükselişinden rahatsız olan Osmanlı Devleti bu devlete savaş açmış ve Çaldıran Savaşı (23 Ağustos 1514) olarak bilinen bu savaşın neticesinde yenilen Safeviler fethettikleri bölgelerden çekilmişler ve buralar Osmanlı hakimiyetine girmişti. Bu zaferin Osmanlılar açısından meydana getirdiği bir diğer önemli kazanç ise I.Selim in İran sınırındaki bölgelerde ve aynı zamanda Fırat - Dicle dağlık bölgelerindeki Kürt beyliklerini gönül rızasıyla ikna ederek İmparatorluğa bağlamasıydı. Böylelikle Fırat Nehri nin batı kıvrımı ile Zab nehirlerinin kaynaklarının arasında kalan bütün bir bölge farklı sıklıktaki bağlarla İmparatorluğa bağlanmış oldu. (Pitcher, 2001, ) Böylece o dönemde Büyük Zab ile Küçük Zab arasındaki bölgede yaşayan başta Daseni

17 3 aşireti (Guest, 2001, 87) olmak üzere bir çok Yezidi aşireti de Osmanlı yönetimi altına girmiştir. XVI. yüzyıldan itibaren Yezidiler in Osmanlı yönetimi altına girmeleri Osmanlılar ın her halleriyle Müslümanlar dan ve ehl-i kitap dinleri mensubu Hıristiyan ve Yahudiler den farklı olan bu dini topluluğu daha iyi tanımasına sebep olmuştu. Bu süreç esnasında Osmanlılarla temasa geçmiş bazı Yezidi aşiretleri İslam a girmişlerdir. Yezidilik te ısrar edenler ise Osmanlı din adamlarınca hiçbir kutsal kitaba bağlı olmamaları nedeniyle kafir ilan edilmişlerdir.( Turan, 1989, 64-66) Bu nedenle Yezidiler e ehl-i kitap dinlerinin mensubu olmaları nedeniyle Zımmi 3 statüsünde adlandırılan diğer gayrimüslimlerden farklı muamele edilmekteydi. Başka bir deyişle Yezidiler kitap sahibi Yahudi ve Hıristiyan halkların din ve can güvenliğinin Osmanlı Devleti tarafından korunduğu Millet sistemi içerisinde yer alamamışlardır. (Yalkut, 2002, 95) Dolayısıyla Osmanlı hukuk düzeninde tanınmayan Yezidiler Tanzimat (1839) fermanının getirdiği haklardan da istifade edememişlerdir. Yezidiler in bu durumu Batılılar ın dikkatini çekmiş, özellikle İngiltere 1846 yılından itibaren aktif bir şekildeyezidiler i himaye etme politikasına girişmiştir. İngilizler e göre buna neden olan Yezidiler in mutsuzluğudur. (Turan, 1989, 71) Ancak Yezidiler in yoğun olarak yaşadıkları ve dinlerinin merkezi olması nedeniyle güçlü oldukları bölgenin Irak 4 olması ve bu bölgenin sahip olduğu yer altı zenginlikleri ile jeo-politik konumunun İngiltere nin en önemli sömürgesi 3 Ehl-i Kitaplara aynı zamanda Kitabi, eğer Müslüman bir ülkenin teb ası ise Ehl-i Zimmet veya Zımmi adı verilirdi. İslam Hukuku hükümlerine göre Ehl-i Kitap olanlar bir Müslüman ülkede yaşarlarsa varlıkları ve güvenlikleri İslam devletinin sorumluluğu altında olacağından bunlara Ehl-i Zimmet veya kısaca Zımmi denir. (Ercan, 2001, 51) 4 Yezidiler in kutsal yerleri Irak ın kuzeyinde Musul a bağlı Seyhan ve Sincardır. Baadri köyü merkezleridir. Bu bölgeler aynı zamanda Yezidiler in en yoğun oldukları yerlerdir.

18 4 Hindistan ın güvenliği açısından hayati önem arzetmesi 5 İngilizler in Irak ve dolayısıyla Yezidiler üzerine eğilmelerinin asıl nedenini belirginleştirmektedir. Özellikle İngiliz araştırmacı, arkeolog, ve diplomat Auesten Henry Layard ( ) Yezidiler ile güçlü ilişkiler kurarak onların İngilizler e olan yakınlıklarının temellerini atmıştır yılında Yezidi lideri Şeyh Nasır ın kendisine yaptığı daveti, onların dini festivallerine katılan ilk Avrupalı seyyah olma arzusuyla hemen kabul etmişti. Yezidiler in Layard a olan saygısı Layard ın da oryantel adetlerine olan aşkı İngilizler ile Yezidiler i birbirlerine yaklaştırmıştı. (Collins, 2001, ) Bu yakınlık Yezidiler açısından olumlu sonuçlar doğurmuştur. Nitekim 1849 yılında Yezidilerin hükümet tarafından diğer Müslüman Osmanlı vatandaşları gibi askerlik yapmaları istendiğinde Yezidi Emirler İngiliz büyükelçisi Stratford un müdahalesi sayesinde İstanbul dan Yezidiler in bu görevden muaf tutulmaları için bir ferman çıkartabilmişti yılında Bab-ı ali, Yezidiler e tanıdığı bu ayrıcalığı kaldırmasına rağmen Yezidiler yine İngilizler in arabuluculuğu neticesinde özel bir vergiyle bu görevden muaf olma hakkını elde etmişlerdir. (Lescot, 2001, 116) İngilizler Osmanlılar ile Yezidiler arasında meydana gelen anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmak suretiyle Yezidiler in güvenlerini kazanmaya çalışıyorlardı. Ancak asıl önemli husus İngiliz ve Amerikan misyonerleri tarafından Kürt adı altında sınıflandırılan Yezidi, Ehl-i Hak ve Alevi inancından olan topluluklara yönelik yürütülen Protestan Hıristiyanlık öğretisinin aşılanması faaliyetleriydi. (Çay, 1996, 392) 19.yüzyılın başlarında Yezidiler e yönelik küçük adımlarla başlayan bu faaliyetler 20. yüzyılın ilk yıllarından I.Dünya Savaşı na kadar olan süreçte şiddetini arttırarak kendini gösterecektir. 5 Ayrıntılı bilgi için bkz. Marufoğlu, 1998, 216.

19 5 1.BÖLÜM YEZİDİLİK İN KÖKENLERİ VE YEZİDİLİK I. 1. YEZİDİLİK İN KÖKENLERİ I Yezidi Adı Yezidiler e verilen bu Yezidi ismi hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Yezidi adına kaynak olarak ileri sürülen görüşlerden en önemlilerinin başında Yezidiler in köken olarak İran ın Yezd şehrinden çıkmış olmaları dolayısıyla aslında kendilerine başlangıçta Yezd şehrinden gelenler manasında Yezdi dendiği ancak bu sözcüğün giderek Yezidi halini aldığı yargısıdır. (Öztemir, 1988, 4) Bu isim muhtemelen, fonetik kanunlarına uygun olarak gelişen şekli gösteren yeni Farsça daki İzed (melek, Tanrı), Avesta dilinde yazata (saygıya tapınmaya layık olmak), Pehlevi dilinde yazdan, modern Farsça da Yazdan (Tanrı) Avesta da yazatanam, Pehlevi de yaztan, yazdan, İzed den gelmektedir ve Avesta da geçen Yazdan ayin ve merasimle ilgili olarak Yeni Farsça ya girmiştir. Buna göre, bu kelime bizzat kendileri tarafından kullanıldığı gibi, Ezidi, İzidi veya İzdi (Tanrı ya tapanlar), Yezidiler tarafından da bilinen bir iştikak olmalıdır. (Menzel, 1997, 415) Öyle ki bu iddia Yezidilerin en ulu kişilerinden olan Şeyh Nasırın ünlü araştırmacı Badger e söylemiş olduğu şu sözlerle daha da anlam kazanmaktadır: We are Yazeedees that is, we are worshipper of God (Biz yezidiyiz, yani Tanrı ya tapanlarız). (Akpınar, 1995, 43) Buna yakın bir başka görüşe göre ise Yezidiler in Adem peygamberden sonraki ikinci ataları Ez-da (Tanrı verdi) dir. Ona nispet edilerek bunlara da Ezdai

20 6 (Ezidi = Yezidi) denmiştir. (Fığlalı, 1984, 441) Buradan da anlaşılacağı üzere Yezidilikte de Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet gibi semavi dinlerde inanıldığı gibi Hz.Adem in ilk yaratılan insan olduğuna dair inanç olduğu görülmekteyse de bu üç semavi dinde anlatılanlardan farklı olarak Yezidiler kökenlerini Adem ile Havva dan ziyade tek başına Adem e dayandırırlar. (Guest, 2001, 67) Hatta bu husus hakkında çok daha ileri bir görüş olarak Yezidiler Cebbar bin Şehid adlı başka bir yüce varlıktan türediklerine inanırlar ve Adem ile Havva dan türediklerine inandıkları kendileri dışındaki insanlık soyuyla birlikte olmazlar. (Eyüboğlu, 1987, 438) Yezidi adının kökenine ait bir başka görüşe göre ise, bu adın Zerdüştlük ile alakalı bir yanının olduğudur. Buna göre Araplar İslamiyet i yaymak için seferler düzenledikleri M.S yıllarında Ahura Mazda yı kutsayan Zerdüşt Kürtler ile karşılaşmışlar ve Araplar Tanrı ya Yezdan dedikleri için bu inanç sahiplerine Yezdani ismini vermişlerdir. Ancak zamanla bu isim Yezidi adını almıştır. (Tori, 2000, 49) Bundan başka Yezidi isminin Yezidiler in Yezd ya da Yezdan adındaki bir Tanrının varlığına inanmalarından dolayı (Seferoğlu, 1982, 57) ortaya çıktığı da düşünülebilir. Yezidi isminin kökenleriyle alakalı olarak diğer iddialardan oldukça farklı bir görüş ise, Yezid kelimesinin eski Türkler deki Ayzıt (Hezid) ile benzerliğinin düşünülmesidir. Kaşgarlı Mahmut da Divan-ı Lügat-it Türk de izi kelimesini; ilah, efendi anlamında kullanmıştır. (Başbuğ, 1984, 68) Ayrıca eski ve yeni Farsça da olduğu gibi eski Türklerde de Ay-zıd tanrıdır. (Paşa, 1982, 52) Öte yandan Yezidi isminin kökeni hakkındaki en yaygın ve bilinen inanış da bu ismin Emevi halifesi Yezid b. Muaviye den geldiği hususudur. Nitekim ünlü Rus yazar Puşkin de Yezidiler Ali ailesinin amansız düşmanı Emevi halifelerinden Yezid in adını almışlardır demektedir. (Puşkin, 83) Yezidi geleneğinde Halife 1.Yezit ( ) dinin yenileyicisi sayılmaktadır. (Yalkut, 2002, 85) Dahası Yezidi inançlarında Halife Yezid in doğuşunda, bedenine göç eden bir ruha

21 7 inanılarak Yezid in doğum gününü bütün Yezidiler tarafından bayram olarak kutlanılmaktadır. (Sever, 1996, 58) Tüm bu göstergeler Halife Yezid kültünü bu dinin isim kökenine dair çeşitli görüşler arasında farklı bir yere koymaktadır. Yezidi isminin bu dindeki kökenine dair on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında ortaya atılan en cesur teorilerden bir tanesi de Yezidiler ile Şah Keyhüsrev in kasadarı ve inananların prensi olarak da adlandırılan Nasturi Yazdin arasında bir bağlantı kurulmasıdır. Buna gerekçe olarak da Yunan kronolojisinde Heraclius un 672 Noelini kutladığı yer olarak bilinen Yazdin in Kerkük dışındaki evinin Yezidiler in on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda yaşadıkları yere oldukça yakın bir yer olduğu görüşüdür. (Guest, 2001, 68) I Emevi İslam Anlayışı - Yezidilik İlişkisi İslam dininin büyük peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v) in 632 yılında vefat etmesinden kısa süre sonra İslam orduları Afganistan dan Musul, Halep ve Nil e kadar bütün Orta Doğu yu ele geçirdiler. Ne ver ki bu parlak başarıların gerçekleştiği Hz. Ebubekir ve Hz.Ömer dönemlerinden sonra Müslümanlar arasında iç anlaşmazlıklar baş gösterdi. Bunların neticesinde Müslümanlığı ilk kabul edenlerden olmasına rağmen üçüncü halife Hz.Osman, Hz.Muhammed (s.a.v) in kuzeni ve damadı Hz.Ali nin tahta geçmesini isteyen asilerce tahttan indirilerek katledildi. Bu durum Hz Ali yanlıları ve Hz.Osman ın mensup olduğu Emevi aşireti arasında bir iç savaş başlattı. (Guest, 2001, 33-34) Hz. Ali, Hz.Osman ın şehit edilmesinden sonra İslam ileri gelenleri tarafından Halife ilan edildi ancak başta Peygamber in eşi Hz. Ayşe olmak üzere, bazı Emevi ailesi ileri gelenlerinin buna karşı çıkması yüzünden taraflar arasında mücadele başlamıştır. (Saray,1999,5) Hz. Ayşe, Talha, Zübeyr ve Ümeyye oğulları, Hz. Ali ye karşı Hz. Osman ın kanını talep iddiasıyla Mekke de toplandılar. Hz. Ayşe nin önderliğindeki ordu ile Hz. Ali nin ordusu arasında Basra yakınlarında Hureybe de Cemel Savaşı meydana geldi. Hz.Ali nin ordusunun galip geldiği

22 8 savaşta iki taraf da pek çok kayıp verdi. Talha ve Zübeyr öldürüldü. (Sarıcan, 2003, 267) Bu ara Hz. Ali ile Muaviye arasında bir takım mektuplaşmalar olmuşsa da herhangi bir şekilde olumlu sonuç alınamamıştı. Hz. Ali, herhangi bir şekilde anlaşma ümidi kalmayınca, Kufe yakınlarında Nahile mevkiinde ordugah kurarak, askeri ve halkı muharebeye davet etti. Sahabeden ve tabiinden pek çok meşhur kişilerle, isim yapmış kabile büyükleri Hz. Ali nin daveti üzerine onun bayrağı altında toplandılar. M/665 de Sıffin savaşı başladı. Muaviye nin bozguna uğradığı bu savaşın sonlarına doğru Muaviye nin ordusundan Suriyeli askerler mızraklarının ucuna Kur an yaprakları takarak Sizi Kitabullah a davet ediyoruz diye bağırdılar bunun üzerine Hz. Ali nin ordusunda görüş ayrılıkları meydana geldi, bu durumu gören Hz. Ali fitneyi büyütmek istemiyordu. Bu yüzden harbi durdurdu ve Muaviye ye haber göndererek niyetinin ne olduğunu sordu Muaviye de : Aramızda Kitabullah a göre birer hakem seçelim ihtilafı onlar halletsin diye cevap gönderdi. Bu fikrin kabul edilip edilmemesi konusunda tartışmalar çıkmasına rağmen, sonraları Hz. Ali hakem fikrini kabule mecbur oldu. (Savaş, 1993, ) Ancak hakem fikri karmaşadan başka bir netice getirmemişti. Müslümanlar arasındaki ayrılıklar devam etmekteydi. Tam bu sırada hariciler gizli bir çalışma içine girmişlerdi. Bunlar İslam alemini kan ve ateş içinde bırakan çekişmeye bir son vermek ve Nehrevan hezimetinin intikamını almak düşüncesiyle aralarından üç fedai tespit etmişlerdi. Bu üç fedai bu çekişmelere neden olarak gördükleri üç Emiri yani Hz. Ali, Muaviye ve Amr ı öldürmek maksadıyla harekete geçecekler ve başarılı oldukları taktirde Müslümanları bölen ihtilafa son vereceklerdi. (Savaş,1993,191) Fakat Harici fedailer ancak Hz.Ali yi öldürebilmiş ve diğer iki şahıs bu komplodan kurtulmuşlardı. Bu arada, Muaviye nin halifeliğini kabul etmeyen İran, Irak, Horasan ve Hicaz daki Müslümanlar, Hz. Ali nin büyük oğlu Hz. Hasan ı halife tanıdıklarını ilan etmişlerdi. Bunun üzerine Muaviye, Hz. Hasan a karşı bir

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler.

Mezhepler, bir dinin mensupları için alt kimlik ifadeleridir. Mezhepler beşeri nitelikli oluşumlardır; din ile özdeştirilemezler. İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE MEZHEPLER Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya RAĞBET YAYINLARI TANITIM: Mezhep, insanların yaşadıkları sosyal çevrede sinin ana kaynaklarını anlama ve uygulamada ortaya çıkan farklılıkların

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 MİT VE DİN İLİŞKİSİ (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mit ve Din Mitolojiler genel olarak dinsel, ruhani ve evrenin ya da halkların oluşumu gibi yaratılış veya türeyiş gibi temaları içerirler.

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Konular *Emeviler Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum. Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Kaynaklar *İrfan

Detaylı

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz İçindekiler xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz ı BİRİNCİ KISIM AĞALAR VE HOCALAR: CUMHURIYET DÖNEMININ ÛF ILÇESI 3 BİRİNCİ BÖLÜM Hafıza Kaybı: Klan Toplumu ve Ulus

Detaylı

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken Kerbela Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken ve dış tehlike belirtileri de baş gösterince

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

Kafiristan nasıl Nuristan oldu?

Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Afganistan'ın doğusunda Nuristan olarak anılan bölgenin Kafiristan geçmişi ve İslam diniyle tanışmasının hikayesi hayli ilginç. 10.07.2017 / 13:21 Hindikuş Dağları'nın güneydoğusunda

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular *Abbasiler *Me mun döneminden Mu temid dönemine kadar Mu temid Döneminden İtibaren Kaynaklar: *Hakkı Dursun Yıldız, Şerare Yetkin, Abbasiler, DİA, I, 1-56. * Philip

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular * Emeviler * Ömer b. Abdülaziz ve Sonrası * Yıkılış Kaynaklar *İsmail Yiğit, A. Engin Beksaç, Emeviler, DİA, XI, 87-108. * İrfan Aycan-İbrahim Sarıçam, Emevîler,

Detaylı

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya 80 Dinlerin Buluşma Noktası Antakya 81 82 Bu ay sizlere Anadolu nun en güzel yerlerinden biri olan Antakya yı tanıtacağız. Antakya Hatay ilimizin şehir merkezi. Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular: *Hz. Osman Dönemi İç Karışıklıklar *Hz. Ali Dönemi İç Karışıklıklar Dört Halifenin Hayatı ve Şahsiyetleri Kaynaklar: *Mustafa Fayda, Hulefayı Raşidin, DİA, XVIII,

Detaylı

TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ

TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ KONU:DÖRT HALİFE DÖNEMİ HAZIRLAYANLAR URAL DOĞUKAN ÇAĞIRKAN FATİH OĞRAŞ GÖKAY BOLATCAN ERDEM USLU KAYNAKÇA:www.eba.gov.tr/video/izle/video4f55bd30030fd DÖRT HALİFE DÖNEMİ

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

03-10TEMMUZ 2015 TOPLUMUN DİN ALGISI VE DİNE BAKIŞI

03-10TEMMUZ 2015 TOPLUMUN DİN ALGISI VE DİNE BAKIŞI 3 - TEMMUZ TOPLUMUN DİN ALGISI VE DİNE BAKIŞI MEHMET ALİ KULAT MAK DANIŞMANLIK YÖN. KUR. BŞK. 532 749 14 22 SÜMER 2 SK. ANGORA İŞ MERKEZİ 31 / 14 ANKARA TEL / FAX: 312 231 14 Araştırmanın Kimliği MAK DANIŞMANLIK

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Savaşın başından bu yana yedinci hac dönemi yaklaşırken hac ibadetini yerine getirmeyi çok isteyen, farklı şehirlerde yaşayan üç Suriyelinin hikayesi.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Siyasi Tarihinde Muhalefet Hareketleri II. Ders No : 8110020027 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 ŞAMANİZM Şamanizmin tanımında bilim adamlarının farklı görüşlere sahip olduğu görülmektedir. Kimi bilim adamı şamanizmi bir din olarak kabul etse de, kimisi bir kült olarak kabul

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir.

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Hz. Hüseyin: da aile halkından 19 kişi

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:1 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2 Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3 Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:4 1982 Anayasası na Göre Devletin Temel Nitelikleri

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Anneler Gününün Tarihçesi ve Ülkemizde Anneler Günü

Anneler Gününün Tarihçesi ve Ülkemizde Anneler Günü Anneler Gününün Tarihçesi ve Ülkemizde Anneler Günü Anneler günü, bizleri dokuz ay karnında taşıyan ve belki de ölene kadar en küçük zor ânımızda bile bizim derdimizle dertlenen kutsal varlıklarımız, yani

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM URARTU UYGARLIĞI Gülsevilcansel YILDIRIM 120213060 Urartular MÖ birinci yüzyılın başında, Van Gölü ve çevresinde önemli bir devlet Kuran ve günümüze kadar buradaki uygarlıkları etkilemiş bir kavimdir.

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM Yayınları, İstanbul 2009, 272 s. Harun TÜRKOĞLU

İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM Yayınları, İstanbul 2009, 272 s. Harun TÜRKOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IX/1 (Bahar 2016), ss. 131-135. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com Başvuru: 07.06.2016 Kabul: 20.06.2016 İMAMİYYE NİN İMAMET NAZARİYESİNİN TEŞEKKÜL SÜRECİ Metin BOZAN İSAM

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KLASİK ALEVİLİK NEDİR? Halk Mezhebi... 18

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KLASİK ALEVİLİK NEDİR? Halk Mezhebi... 18 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 KLASİK ALEVİLİK NEDİR?... 15 Halk Mezhebi... 18 ALEVİ SÖZCÜĞÜNÜN ETİMOLOJİSİ... 21 Alevi Kavramı... 22 Caferilik...26 Aleviliğin Dört Direği... 28 Alevi Fikrini Yaratan Okullar...30

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ MEHMET BİLDİRİCİ Balkusan köyü Ermenek- Karaman yolu üzerinde Ermenek ten yaklaşık 25 km uzaklıkta ormanlar içinde bir köy. 25 Ağustos 2011 günü benim ricam üzerine Ali Aktürk

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106

KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106 KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106 Surenin Adı: Kureyş sûresi, adını, Kur an da geçtiği tek yer olan ilk âyetinden alır. Kureyş kelimesi iki köke nispet edilir. Birincisi; köpek balığı anlamına gelen

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ BUDİZM Budizm, MÖ 6. yüzyılda Buda nın (asıl adı: Siddharta Gautama) görüşleri çerçevesinde oluşmuş bir dindir. Buda, ilhama kavuşmuş, aydınlanmış demektir. Hindistan da ortaya çıkmıştır.

Detaylı

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM SURİYE ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM 2011 SURİYE ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL : Suriye Arap Cumhuriyeti : Şam (Damascus) : Arapça (resmi), Kürtçe,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979'da Mekke'de gerçekleşen ve günümüzde hala bazı yönleri gölgede kalan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 03.06.2017 / 11:26 20 Kasım 1979

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88 KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 3: 16 Ekim 2006 Konular: İslam Devleti Okuma: Ortaylı, 2000: 47-88 İslam Devleti nin Tarihi Tarihsel gelişmeler 622 de Medine ye hicretle başlar Hz. Muhammed ve ilk halife

Detaylı

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM 17.02.2017 Sen Piyer Meydanı DÜNYANIN EN ZOR ŞEYLERİNDEN BİRİ, HERKESİN DÜŞÜNMEDEN SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNEREK SÖYLEMEKTİR. Emil Chartier Sen Piyer Meydanı Reform,kelime

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB 05 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

8.SINIF 4.ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR

8.SINIF 4.ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 8.SINIF 4.ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din ve Din Anlayışı 1. Farklı yapılardaki insanların din ile ilgili yorum,düşünce ve görüşlerine ne ad verilir? a) Din anlayışı b) Ahlak anlayışı c) İnsan

Detaylı

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

Dini Yayınlar Fuarında Çıkacak Yeni Kitaplar 2

Dini Yayınlar Fuarında Çıkacak Yeni Kitaplar 2 On5yirmi5.com Dini Yayınlar Fuarında Çıkacak Yeni Kitaplar 2 İşte Kubbealtı, Küre, Klasik, Erkam, Beyan, Fecr Yayınlarının fuarda yeni çıkacak kitapları. Yayın Tarihi : 19 Temmuz 2012 Perşembe (oluşturma

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2012), ss

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2012), ss Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2012), ss. 349-353. Sami Kılıç, İlâhi Dinlerde Yiyecek ve İçecekler Ankara: Sarkaç Yayınları, 2011, IX+226 s. Bilindiği üzere doktrinel ve

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ 11.12.2015 PAKİSTAN DAKİ KUR AN KURSLARIMIZ Derneğimiz Pakistan'ın eğitim alanında tanınmış Süleymaniye ICC

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı