YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ AZALMAK ÞÖYLE DURSUN, ÇOK DAHA ARTARAK DEVAM EDÝYOR. VAZÝFELER ÝÇÝNDE EN KIYMETTAR, HAYATA HÝZMETTÝR DÝYEN SAÝD NURSÎ, HAYATA YÖNELÝK HIZMETLER ÝÇÝNDE EN ÖNEMLÝ OLANIN DA FÂNÝ HAYATLARI BÂKÝLEÞTÝRECEK HÝZMETLER OLDUÐUNU SÖYLÜYOR. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz yazdý s a y f a d a b a þ l a d ý k YIL: 43 SA YI: MA YIS 2012 CUMA 75 Kr ni as ya.com.tr BM raporunda, Suriye de hükümet güçleri ve hükümet karþýtý silâhlý gruplarýn hukuk dýþý cinayetler, iþkence ve taciz suçlarý iþledikleri belirtildi. RAPOR HAZIRLADI BM, E sad ý da, mu ha lif le ri de suç la dý ubm göz lem ci le ri, Su ri ye de hem re ji me bað lý as ker le rin, hem de mu ha lif sa vaþ çý la rýn a ðýr in san hak la rý ih lâl le rin de bu lun du ðu nu be lirt ti. Göz lem ci le rin ra por unda, Su ri ye re ji mi a ðýr bom bar dý man ve yar gý sýz in faz lar la, mu ha lif ler as ker le ri öl dü rüp iþ ken ce yap mak ve si vil le ri ka çýr mak la suç lan dý. nha be ri sayfa 7 de ÖZEL DANIÞMAN DOWNER: Kýbrýs ta ilerleme var u BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki mun un Kýb rýs Ö zel Da nýþ ma ný A le xan der Dow ner, As lýn da Kýb rýs ta, ka mu o yu nun far kýn da ol du ðun dan çok da ha faz la þey el de e dil di, i ler le me sað lan dý de di. nha be ri say fa 8 de ABD LÝ PROFESÖR COOPER: Mahremiyet korunmalý u ABD nin Sam Ho us ton Sta te Ü ni ver si te si Bil gi sa yar Bi lim le ri Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. Pe ter Co o per, dün ya nýn mah re mi yet me se le si ni çöz mek i çin çý kýþ a ra dý ðý ný söy le di. nha be ri say fa 7 de Mý sýr da ilk ger çek se çim Mýsýr da cumhurbaþkanlýðý seçimlerini izleyen Arap basýnýnýn haberleri, Mýsýrlýlarýn ilk kez kazananý önceden belli olmayan bir seçim yaptýklarý noktasýnda birleþiyor. FO TOÐ RAF: A A nha be ri say fa 7 de BU ÜSLÛP ÝNSANÎ DEÐÝL ÝÇÝÞLERÝ BAKANI ÞAHÝN ÝN ULUDERE OLAYI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALARINI AKP YÖNETÝMÝ DE ELEÞTÝRÝYOR. BÜLENT ORAKOÐLU: TERÖR ÖRGÜTLERÝ KULLANILARAK CÝNAYETLER ÝÞLENÝYOR Ci na yet ler tek mer kez den ORAKOÐLU Devletin içinde devletin yetkilerini kullanan bir grup var. Bu grup, bazý insanlarý vaadlerle ele geçiriyor. HÜSEYÝN ÇELÝK Bu bölgede yýllardan beri kaçakçýlýk yapýlýr, ama... ÝDRÝS NAÝM ÞAHÝN Uludere olayý için özür dilemeye gerek yok. PKK'NIN FÝGÜRANI SÖZÜ DOÐRU DEÐÝL uakp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Hü se yin Çe lik, Þa hin'in söz le ri ni El de bir de lil yok ken, or ta da is pat lan mýþ birþey yok ken ha ya tý ný kay be den bu in san la rý PKK'nýn fi gü ra ný o la rak i sim len dir mek doð ru de ðil. Bu ko nu da Sa yýn Ba ka na ka týl mý yo rum. Ay rý ca bu yak la þý mý, bu üs lû bu da çok in sa nî bul mu yo rum diyerek eleþtirdi. ÝÇÝÞLERÝ BAKANININ DÝLÝ AYRIMCI BÝR DÝL uçe lik Sa yýn Ba kan bi zim ba ka ný mýz, hü kü me ti mi zin bir ü ye si dir. Sa yýn Ba ka nýn bu üs lû bu nun ve yak la þý mý nýn hü kü me te ve par ti ye a it bir üs lûp ol du ðu ka na a tin de de ði lim der ken, CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Sez gin Tan rý ku lu da Ý çiþ le ri Ba ka ný nýn di li ay rým cý bir dil dir e leþ ti ri sin de bu lundu. nha be ri say fa 9 da uer ge ne kon dâ vâ sýn da ta nýk o la rak din le nen Emniyet es ki Ýs tih ba rat Da i re si Baþ ka ný Bü lent O ra koð lu, 1960 lý yýl lar dan be ri ba zý ci na yet le rin bir mer kez den iþ len di ði ne i nan dý ðý ný be lir te rek, Er ge ne kon un, Hiz bul lah, PKK ve Dev- Sol gi bi te rör ör güt le ri ni kur up yö net ti ði nin gö rül dü ðü nü söy le di. nha be ri 9 da Türkiye reform sözünü yerine getirmedi nhaberý SAYFA 9 DA Memur zammýnda söz Hakem Kurulunda nhaberý SAYFA 10 DA Ke nan Ev ren in is mi o kul dan kal dý rýl dý nhaberý SAYFA 9 DA Keneye karþý okul bahçesinde tavuk nhaberý SAYFA 3 TE ISSN RÝFAT HÝSARCIKLIOÐLU: Darbe anayasasý ile 2023 hedefi zor utobb Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, 2023 he de fi ne u laþ mak i çin bi r an ön ce ye ni a na ya sa nýn çý ka rýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di he de fi nin ö nün de ki en bü yük en ge lin a na ya sa o lduðunu belirten Hi sar cýk lý oð lu, Tür ki ye de sis te min çök tü ðü nü, tek rar to par lan ma sý i çin ye ni a na ya sa nýn bi r an ön ce dev re ye gir me si ge rek ti ði ni belirtti. n8 de PROPAGANDADAN DOLAYI Zana ya 10 yýl hapis u Çe þit li ta rih ler de yap tý ðý 9 ko nuþ ma ne de niy le hak kýn da dâ vâ a çý lan Di yar ba kýr ba ðým sýz Mil let ve ki li Ley la Za na, 10 yýl ha pis ce za sý na çarp tý rýl dý. nha be ri say fa 8 de ENSTÝTÜ S A Y F A 1 3 T E

2 2 Y LÂ HÝ KA Üç ay lar da ki kud sî ser vet Bu þu hur-u mü ba re ke de, Nur cu la rýn þir ket-i ma ne vi ye si ne in þa al lah pek çok kud sî ser vet gi re cek. Her bir Nur cu, bin ler li san la ve yü zer ka lem le ça lý þa cak gi bi kâr ka za na cak. Sen ken di ne gü ven me! ATÝKE ÖZER Ýn san hâl den hâ le çev ri li yor. Çün kü in san a ciz... Ki mi le ri ne gö re i se, A ciz de ði liz. Ga yet ye ter li, ba þa rý lý, her is te di ði ni ya pa bi len du rum da yýz. Oy sa gö rün me yen bir mik rop bi zi e sir a lý yor. Her han gi bir o lay la al tüst o lu yo ruz. Böy le ce an lý yo ruz ki in san a ciz. Dün ya da ne kral lar, sul tan lar, ne peh li van lar ya þa mýþ... Dik ta tör ler, zen gin ler gel miþ, a ma hep si öl müþ... De mek ki, her kes ay ný de re ce de a ciz Ýn sa nýn dün ya ya gön de ril me sinin sýr rý, i ma ný his se dip, Ýs lâ mi yet i ya þa mak ol ma - lý dýr. Sa de ce Müs lü man ým de mek yet mi yor. Ým ti han e di li yo ruz. Týp ký o kul da ki öð ren ci gi bi... O ku la git mek le iþ bit mez. Öð ret me ni var, mü dü rü var, o ku lun ku ral la rý var. Ders ler var. Sý nav lar var... Dün ya im ti ha nýn da ki sýr þu ol ma lý: A ciz in san Al lah a ne ka dar bað lý, O' na ne ka dar i ta at e di yor? Yok sa a ciz li ði ni bil mi yor, nef si ne mi i ta at e di yor? Zen gin o lan a ciz in san bir gün de fa kir o la bi lir. Me se lâ bir yan gýn la fab ri ka sý, e vi bütün var lý ðý yok o la bi lir. Sað lýk lý o lan bir ki þi, bir an da sað lý ðý ný kay be de bi lir. Böy le si du rum lar he pi miz i çin söz ko nu su ve her an yüz yü ze ge le ce ði miz ger çek ler. Ki mi nin e þi öl müþ, ki mi sinin ev lâ dývefat et miþ. Ki mi iþ ten a týl mýþ, ki mi if ti ra ya ma ruz kal mýþ, ki mi mal var lý ðý ný kay - bet miþ, ki mi can sað lý ðý ný... Bun lar dün ya nýn her ye rin de her an o lan ve ol mak ta o lan du rum lar. Her þey in san lar i çin. An la þý la ca ðý ü ze re in san a ciz dir... Ý ra de si de cü zi dir... Ey in san! Sen ken di ni, ken di ne mâ lik say ma. Çün kü sen ken di ni i da re e de mez sin, o yük a ðýr dýr. Ken di ba þý na mu ha fa za e de mez sin, be lâ lar dan sa ký nýp, le va zý ma tý ný ye ri ne ge ti re mez sin. Öy le i se bey hu de ýz tý ra ba dü þüp a zap çek me, mülk baþ ka sý nýn dýr. O Mâ lik, hem Ka dîr dir, hem Ra hîm dir; kud re ti ne is ti nat et, rah me ti ni it ti ham et me. Ke de ri bý rak, key fi ni çek. Zah me ti at, sa fa yý bul. Bu ders ten an la þý lý yor ki, in san Al lah ýn kar þý sýn da an ne ku ca ðýn da ki bir be bek gi bi. A ciz ve sa de ce Al lah ýn yar dý mý na muh taç... (Bi zim A i le, Ma yýs 2012) Â Y E T H AD Ý S And ol sun ki, sen den ev vel ki üm met le re de Biz pey gam ber gön der dik ve on la rý, o lur ki tev be e dip ba ðýþ lan ma la rý i çin yal va rýr lar di ye, sý kýn tý la ra ve mu sî bet le re uð rat týk. En âm Sûresi: 42 / Â ye t-i Ke ri me Me â li Re ceb Al lah ýn a yý, Þa ban be nim a yým, Ra ma zan i se üm me ti min a yý dýr. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 2250 / Ha di s-i Þe rif Me â li A ziz, sýd dýk kar deþ le rim, u þu hur-u mü ba re ke de, Nur cu la - B rýn þir ket-i ma ne vi ye si ne in þa al lah pek çok kud sî ser vet gi re cek. Her bir Nur cu, bin ler li san la ve yü zer ka lem le ça lý þa cak gi bi kâr ka za na cak. Ve bu mü ba rek ve çok be re ket li ay lar da beþ tarz da i ba det sa yý la bi len ka lem le Zül fi kâr-ý Mu ci zat mec mu a sý na hiz met e den ler, tam bah ti yar dýr lar. Fa kat ya zý dan zi ya de, sýh ha ti ne dik kat et mek lâ zým ve el zem dir. Bu gün de tat lý i ki ma ni dar te va fu ku gör düm. Ka na a tým gel di ki, be nim bu gün ler de zah met ler i çin de A sa-yý Mu sa tas hi hin de sý kýn tý la rý ma mu ka bil, i na yet-i Ý lâ hi ye üc re ti mi ve ta yý na tý mý þi rin bir sû ret te ve ri yor. Bi ri si: Kah ra man Ta hi ri nin te ber rük o la rak ge tir di ði tat lý lok ma lar, a cip bir be re ket le, her gün i ki þer ü çer ye di ðim hal de bit mi yor du. Hay ret e der dim. Bu gün â de tim le i ki a la cak tým; bak tým yal nýz i ki ta ne kal mýþ. Ýk ti sat i çin bi ri si ni al dým. Ay ný sa at te, Hýf zý nýn i ki ma sum ev lâ dý nýn, bir ku tu i çin de yaz dýk la rý nüs ha lar al týn da þe ker den, ek mek ten, ay nen Ta hi ri nin lok ma la rý gi bi, hem o nun mik ta rýn da e li me ve ril di. Ben bu tat lý te va fuk tan zevk a lýr ken, dün kü gün, ay ný sa at te çok ha ra re tim var dý, çok su i çi yor dum. Ca ným ür ya ni e rik ho þa fý is te di. Ben bil mi yor dum, u nut muþ tum; þid det li bir ar zuy la ha ra re ti mi tes kin e de cek es ki de a lýþ tý ðým ve çok is ti mal et ti ðim ür ya ni e rik, bir ku tu i çin de ve A si ye nin has ar ka daþ la rýn dan Nur cu Þe ri fe Ha ný mýn þe ke riy le e li me ve ril di. Ben de bu çok tat lý te va fu kun ha tý rý i çin hem ma sum la rýn, hem on la rýn te ber rük le ri ni yüz mis li ka dar ka bul et tim. U mu mu nu za bin ler se lâm. *** A ziz, sýd dýk, sar sýl maz, u san maz, çe kin mez, çe kil mez kar deþ le rim, Ev ve la: Bu yaz, derd-i ma i þet ci he tiy le ve bu þu hur-u se lâ se, i ba det hay si ye tiy le bir de re ce Nur la rýn ki ta be ti ne fü tur ve re bi lir di yen le re be yan e de riz ki: Bi lâ kis, yaz ma ya þevk ve rir ve ver mek ge rek tir. Çün kü Nu run hiz me ti, hem ma i þet, hem ra hat-ý kal be be re ket le riy le yar dým et ti ði gi bi, i ba det-i te fek kü rî nev in den ol ma sý ci he tiy le, mü ba rek ay la rýn se vap la rý na bü yük yar dý mý o lur. Sa ni yen: Nur un bir þa kir di ba na de di ki: Ge çen se ne da ha Nur lar bi ze tes lim ol ma dan ve hu su sî bir i a de ne ti ce sin de bu ra da rah met da hi hu su sî bir de re ce te za hü rüy le de miþ tin ki: Ne va kit tam ser bes ti yet le Nur lar o kun sa ve ya zýl sa ve bi ze i a de e dil se, yað mur la, rah met tam o la cak ha ber ver miþ tin. Ha ki ka ten bu ba har da hem A sa-yý Mu sa her ta raf ta me rak la ya zýl ma sý ve o kun ma sý, hem Zül fi kâr-ý Mu ci zat ya zýl ma sý na þevk le baþ lan ma sý, bu em sal siz rah me te bir ve si le ol du ðu na ka tî ka na a tým ge li yor de di. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 145 LÛ GAT ÇE: þu hur-u mü ba re ke: Mü ba rek ay lar; üç ay lar. þir ket-i ma ne vi ye: Ma ne vî þir ket, or tak lýk. Zül fi kâr-ý Mu ci zat: Be di üz za man Haz ret le - ri nin Mu ci zat-ý Ah me - di ye ve Mu ci zat-ý Kur â - ni ye i sim li Ri sâ le le ri. i na yet-i Ý lâ hî: Al lah ýn yar dým ve hi ma ye si. te ber rük: Be re ket - len mek, Ý lâ hî se va ba his se dar lýk. derd-i ma i þet: Ge çim der di. el zem: En lü zum lu. þu hur-u se la se: Üç ay lar; Re cep, Þa ban, Ra ma zan. ki ta bet: Yaz ma. fü tur: U sanç, tem - bel lik. ra hat-ý kalb: Kalp ra - hat lý ðý. i ba det-i te fek kü rî: Te fek kür, dü þün me yo - luy la ya pý lan i ba det.

3 Y HABER 3 ir ti ni as ya.com.tr Af ga nis tan dan Su ri ye ye ABD nin Chi ca go þeh rin de ya pý lan ve Tür ki - ye yi Cum hur baþ ka ný Gül ün tem sil et ti ði NA TO zir ve sin de a ðýr lýk lý o la rak Af ga nis - tan da ki du ru m mü za ke re e dil di. Ka rar: NA TO 2014 so nun da çe ki le cek. Böy le ce, O ba ma baþ kan lý ða se çil dik ten son ra ABD nin ken di as ker le ri i çin ön gör dü ðü çe kil me tak vi mi ne it ti fa kýn di ðer ü ye le ri de u ya cak. Ki, ülkeye as ker gön de rmiþ olan ül ke le rin çe kil - me sü re ci de hýzlanarak de vam e di yor. 11 Ey lül sal dý rý la rýn dan son ra Ü sa me bin La - din le el Ka i de yi ta kip ve on la ra ku cak aç mak la suç la nan Ta li ban la mü ca de le ge rek çe siy le baþ la tý - lan Af gan iþ ga li, tam bir fi yas koy la so nuç lan dý. On se ne yi aþ kýn bir sü re cin ar dýn dan U sa - me nin öl dü rü lüp ce se di nin de ni ze a týl dý ðý a çýk - lan dý, a ma þim di ler de Bin La din in ba þý A me ri - ka ya gö tü rül dü söy len ti le ri or ta lýk ta do la þý yor. Di ze ge ti ri le me yen Ta li ban la pa zar lýk id di a la - rý da sýk sýk ses len di ril me ye de vam e di yor. Ve iþ gal sü re ci, ABD baþ ta ol mak ü ze re o ra da as ker bu lun du ran bü tün ül ke le re pa ha lý ya mal ol - du. Ne re dey se as ker kay bet me yen ül ke yok. Ya kýn lar da 10 þe hit daha ve ren Tür ki ye da hil... Ta bi î, iþ ga lin Af gan hal ký na ver dir di ði ka yýp lar baþ lý ba þý na bir fa ci a. NA TO nun ve ya Ta li ban ýn vur du ðu ve ya ça týþ ma lar da a ra da ka la rak ve fat e - den ma sum si vil le rin had di he sa bý yok. Ül ke nin ha ra be ye dön müþ ol ma sý da ay rý. Ge li nen nok ta da gö rü nen o ki, kan lý iþ gal sü re ci 19 ay son ra nok ta la na cak ve ül ke nin Kar zai yö ne - ti miy le yo lu na de vam et me si he sap la ný yor. A ma Ta li ban ýn gü cü nün ký rý la ma dý ðý bir or - tam da bu na sýl müm kün o la bi le cek, bel li de ðil. Te men nî miz, ön ce 70 le rin so nun da baþ la yýp 90 la rýn or ta la rý na ka dar de vam e den Sov yet, ar - dýn dan NA TO iþ ga li i le bî tap dü þüp ha ra be ye dö - nen Af ga nis tan ýn ar týk sü kû ne te ka vuþ ma sý. Ýn þa al lah bu maz lum ve mað dur ül ke de iþ gal son ra sý I rak ben ze ri ye ni bir ka o sa sü rük len mez. Chi ca go zir ve sin den çý kan ve Tür ki ye yi ya kýn - dan il gi len di ren çok ö nem li so nuç lar dan bi ri, Ma - lat ya Kü re cik te ku ru lan Fü ze Kal ka ný nýn res men dev re ye gir me si. Bu na i liþ kin ha ber, Tür ki ye nin is te di ði ol du ve ra da rýn ko mu ta sý O ba ma nýn ta li - ma týy la NA TO ya devredildi di ye ve ril di. An cak ra da rýn ko mu ta mer ke zi Al man ya da ve düð me ye bas ma yet ki si Av ru pa Müt te fik Kuv - vet ler Yük sek Ko mu ta nýn da. Ön ce lik li he def de Ý - ran çý kýþ lý o la sý bir sal dý rý yý ön le mek... Þim di Tür ki ye bu ko mu tan lýk ta ki i ki nu ma ra lý kol tu ðun bir Türk ge ne ra li ne ve ril me si ni is ti yor. Ba ka lým o la cak mý ve o lur sa ne de ði þe cek? (Ha be rin ay rýn tý la rý i çin: Mil li yet, ) Bu na kar þý lýk, yi ne Tür ki ye çok tan dýr ABD yö - ne ti min den ýs rar la ta lep et ti ði Pre da tör ler ko nu - sun da o lum lu bir kar þý lýk a la bil miþ de ðil. O ba ma nýn ko nu yu gün de me ge ti ren Gül e ce - va bý: Kon gre is te mi yor, bir þey ya pa mam... Bir di ðer ö nem li ko nu Su ri ye. Bu hu sus ta hep Tür ki ye nin ö ne sü rül me sin den þi kâ yet çi o lan Gül, Siz de ön plan da o lun de di ði O ba ma dan Za ten öy le yiz ce va bý a lýr ken, Er do ðan ýn bir sü - re dir her ve si ley le tek rar la dý ðý NA TO mü da ha le si i çin bir baþ ka yet ki li son nok ta yý koy du. A me ri ka nýn NA TO Bü yü kel çi si, Su ri ye de as - ke rî gi ri þim, or ta mý da ha da mi li ta ri ze e der. As ke - rî mü da ha le ha lin de si vil le ri ko ru ya ma yýz. Böy le bir pla ný mýz yok de di (Ta raf, ). Ha týr la na ca ðý gi bi, ABD, mu ha lif le rin si lâh lan - dý rýl ma sý ko nu sun da da, ö zel lik le El Ka i de yi ge - rek çe gös te re rek o lum suz me saj lar ver miþ ti. NA TO nun Su ri ye de Lib ya ben ze ri bir mü da - ha le ni ye ti bu lun ma dý ðý nýn i yi ce net leþ me si, Tür - ki ye nin bu ül ke ye yö ne lik po li ti ka la rý ný bir de fa da ha boþ lu ða dü þür dü ve aç ma za sok tu. Sý nýr kamp la rýn dan bi rin de ki son ca sus luk o la yý i se, o ra lar la il gi li o la rak bu bað lam da ö te den be ri ses len di ri len A jan lar ci rit a tý yor id di a la rý ný doð - ru la yýp te yid e den bir ge liþ me ol du. Vel ha sýl, An nan pla ný yü rür lü ðe gi re li i ki a ya ya kýn bir sü re geç ti ði hal de bom ba la rýn sus ma dý ðý Su ri ye de ki du rum kör dü ðü me dö nü þü yor. Yoz gat ta Ý la hi yat Fa kül te si e ði ti me ha zýr YOZGAT Bo zok Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof Dr. Ta mer U çar, Ý la hi yat Fa kül te si nin e ði tim-öð re tim dö ne min de e - ði ti me baþ la ya ca ðý ný söy le di. Rek tör Prof. Dr. Ta mer U çar, be ra be rin de Ý la hi yat Fa - kül te si De ka ný Prof. Dr. Ah met Be dir i le bir - lik te yap tý ðý a çýk la ma da, Ý la hi yat Fa kül te - si nin son du ru mu hak kýn da bil gi ver di. Rek - tör U çar, Ha yýr se ver iþ a da mý mýz Bi lal Þa - hin ta ra fýn dan ü ni ver si te kam pus a la ný na yap tý rý lan fa kül te bi na sý ve uy gu la ma ca mi si - nin çev re dü zen le me si ta mam lan dý. Bu kap - sam da, fa kül te miz ye ni e ði tim öð re tim dö - ne min de hem li sans hem de yük sek li sans dü ze yin de öð ren ci ka bul et me ye baþ la ya - cak týr. de di. Ge çen yýl i ti ba ri ye öð re tim ü ye - si kad ro su ih ti ya cý ný ta mam la ya rak Yük sek Öð re tim Ku ru lu Baþ kan lý ðý na öð ren ci a lý mý i çin mü ra ca at ta bu lun duk la rý ný ha týr la tan U - çar, Bu nun la il gi li o lum lu ha ber le ri miz de gel di. Ý la hi yat fa kül te miz de hem li sans hem de yük sek li sans prog ra mý na e ði - tim-öð re tim yý lýn dan i ti ba ren öð ren ci a lým la - rý baþ la ya cak. di ye ko nuþ tu. Yoz gat / ci han A fet Ýs tas yon la rý dep re me ha zýr ha le ge ti ri le cek ÝS TAN BUL Ýl Ö zel Ý da re si, Ýs tan bul da muhtemel bir a fet te kul la ný la cak o lan A fet Ýs tas yon la rý nýn (A FÝS) ba kým ve o na rým la - rý ný ger çek leþ ti re cek. Ýs tan bul Ýl Ö zel Ý da re - si nden ya pý lan a çýk la ma da, ya tý rým büt çe si 245 bin li ra o la cak A FÝS pro je si nin a ma cý nýn, Ýs tan bul u et ki le ye bi le cek muhtemel bir a fet te pro fes yo nel e kip le rin o lay ma hal li ne in ti kal le - ri ne ka dar ge çe cek sü re i çin de, ma hal le sa kin - le ri nin a ra ma kur tar ma fa a li yet le ri ne ka tý lý mý - ný ve pro fes yo nel le re des tek ver me le ri ni sað - la mak ol du ðu be lir til di. Pro je çer çe ve sin de 39 Ýl çe de 500 a det kon tey ner bu lun du ðu i fa de e - di len a çýk la ma da, kon tey ner le rin i çe ri sin de bu lu nan a ra ma kur tar ma e kip man la rý nýn tek rar göz den ge çi ril me si ve e kip le rin kul la ný - mý na uy gun ha le ge ti ril me si ça lýþ ma la rý nýn so nuç lan dý ðý kay de dil di. Ýs tan bul / a a FO TOÐ RAF: CÝHAN Ke ne le re kar þý o kul da ta vuk bes le ye cek ler G Ý R E S U N H A L K I N A Ç A Ð R I D A B U L U N U L D U Es na fý na sa hip çýk GÝRESUN Kah ve ci ler, O tel ci ler, Ka fe - ter ya cý lar ve Bi lu mum Eð len ce Yer le ri O da sý Baþ ka ný Er can Ay han, Gi re sun hal ký na, kü çük es na fa des tek ol ma yö - nün de çað rý da bu lun du. Ay han, Bel - ki a lýþ ve ri þi ni zi bü yük ser ma ye li ma - ða za lar dan ya pa bi lir si niz. An cak ce - na ze niz ve ya kö tü gü nü nüz de ya ný - nýz da her za man Gi re sun es na fý bu - lun mak ta. Bu ne den le es na fý ný za sa - KUPON: 39 hip çý kýn. de di. Ay han, yap tý ðý a çýk la - ma da, bü yük ser ma ye li þir ket le rin Gi - re sun pa za rý na ya yýl ma ham le si ni bü - tün hý zýy la sür dür dü ðü ne dik kat çek - ti. Ö zel lik le mar ket ve ma ða za la rýn þehirde yay gýn laþ tý ðý ný vur gu la yan Ay han, bu du ru mun en çok zor be lâ a yak ta dur ma ya ça lý þan kü çük es na fý et ki le di ði ni di le ge tir di. Gi re sun da, ge rek u lu sal, ge rek se u - lus la r a ra sý e ko no mik kriz ler, son yýl lar da ki fýn - dýk re kol te si nin az lý ðý ve þehirde ki ö nem li fab ri ka - la rýn ka pan ma sý gi bi se - bep le rin kü çük es na fý o - lum suz yön de et ki le di ði - ni vur gu la yan Ay han, Bu et ken ler ü ze ri ne bir de bü yük ser ma ye li mar ket ve ma ða za la rýn Gi re sun HA VA LA RIN ý sýn ma sýy la baþ gös te ren ke ne le re il gi li tedbir ge liþ ti ren Ço rum un Ýs ki lip A na do lu Öð ret men Li se si yö - ne ti mi, bah çe de ta vuk bes le me ka ra rý al dý. Or man ve Su Ýþ - le ri Ba kan lý ðý, Ký rým Kon go Ka na ma lý A te þi (KKKA) has ta - lý ðýy la mü ca de le i çin ke ne le rin yo ðun o la rak gö rül dü ðü il - ler de ta vuk da ðý tý yor. Bu uy gu la ma dan yo la çý kan li se yö ne - ti mi, o ku lun bah çe sin de bes le ye ce ði ta vuk lar la ke ne le re kar þý ted bir a la cak. Li se mü dü rü Müs lim Ký lýç, öð ren ci, per so nel ve ça lý þan la rýn gü ven li ði i çin pe ri yo dik o la rak i lâç - la ma lar yap mak la bir lik te ek tedbir o la rak bah çe de ta vuk bes le ye cek le ri ni söy le di. Li se mü dü rü Müs lim Ký lýç, ta vuk bes le ye rek hem ke ne ler le mü ca de le e de cek le ri ni, hem de öð ren ci le re ta vuk la rýn bes len me sin de gö rev ve re rek, fark lý bir uð raþ sun muþ o la cak la rý ný kay det ti. Ço rum / ci han pa za rý na gir me si es na fý mý zý vur du. Hal ký mýz, a lýþ ve riþ le ri ni es na fý mýz ye ri - ne bü yük ser ma ye li þir ket le rin mar ket ve ma ða za la rýn dan yap mak ta lar. Bu da zor a yak ta dur ma ya ça lý þan es na fý mý zý a de ta bit me nok ta sý na ge tir di. di ye ko - nuþ tu. Gi re sun hal ký na, es naf lar dan a - lýþ ve riþ yap ma la rý yö nün de çað rý da bu lu nan Er can, þöy le ko nuþ tu: Gi re - sun hal ký es na fý na sa hip çýk ma lý. On la - ra des tek ver me li. Çün kü ce na ze le ri ve ya kö tü gün le rin de yan la rýn da her za man Gi re sun es na fý ný bul mak ta lar. Hal ký mý za her za man es na fý mýz des - tek ol muþ tur. Þim di de des tek sý ra sý Gi re sun hal kýn da. Es na fý mý zýn güç - len me siy le Gi re sun güç le ne cek. Do - la yý sýy la hal ký mýz da güç le ne cek. Bu bir lik te li ði sað la ma lý yýz. Gi re sun lu Es - na fý na Sa hip Çýk a dýn da kam pan ya baþ la ta ca ðýz. Gi re sun / ci han

4 4 Y KÜLTÜR SANAT SOL DAN SA ÐA 1. On bir a yýn sul ta ný. - Di van e de bi ya tý þi ir vez ni. 2. Hz. Be di üz za man'ýn mek tep li le re ö zel lik le tav si ye et ti ði e se ri. - Bir ya pým e ki. 3. Ak de niz Böl ge si bit ki ör tü sü. - Ýr lan da Kur tu luþ Or du su'nun ký sa sý. - Me tal ip. 4. Or man i çin de a çýk böl ge. - Ba zý hay van la rýn a yak larý na ça ký lan ko ru yu cu de mir. - Pa ta tes ek mek i çin a çý lan çu kur. 5. An la yýþ lý, kav ra yýþ lý, ze ki. - Fars ça da ek mek. 6. Ta yin et me. - Ü re tim i þi. 7. Ki na ye li an la tým. - Uc u ca ek le me. 8. A yý ba rý na ðý. - Ja pon sa vaþ çý sý. 9. Uy ku i le u ya nýk lýk a ra sý du rum. - Uy du ruk ça da ha tý ra. 10. Baþ lan gý cý bel li ol ma yan za man, ön ce siz lik. - Nu ma ra nýn ký sa sý. - Ý yi ce ya na rak a teþ du ru mu na gel miþ kö mür ve ya o dun par ça sý BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI 1 Nur lu Kep sut bel ge se li Ahi re te na za ran dün ya nýn iþ le ri çok kýy met siz de riz. De riz, a ma dün ya ya na za ran a hi re tin iþ le ri i se da i ma er te le nir ve lâf ta ka lýr... El üs tün de tut tu ðu muz da i ma dün ya ya a it u mur o lur ken; a hi ret iþ le ri ker hen ve üs tün kö rü e li mi zin u cuy la o lur... He pi miz ve her kes bu çiz gi de mi dir? Her yer de dün ya iþ le ri mi ga lip tir? E vet öy le de ðil dir. Mar ma ra nýn gü ne yi ne Ba lý ke sir in þi rin il çe si Kep sut a uð ra dý ðý nýz da, bu nun böy le ol ma dý ðý ný gö re cek si niz... On bin nü fus lu bu gü zel il çe nin gü zel in san la rý na, yi ne Nur un gü zel in san la rýn dan M. A li ve A li Fu at A ða bey ler ö na yak ol muþ lar, bir Nur ders ha ne si nin vü cu da ge ti ril me si ne mu vaf fak ol muþ lar. Tur gay A ða bey di yor ki; He men he men bü tün vak ti mi zi der sa ne nin, bu Nur lu soh bet ye ri nin ek sik le ri nin ta mam lan ma sý na; bo ya sý na, dö þe me si ne, ka na pe le ri ne, per de si ne, kür sü sü ne i la a hir... Har ca dýk ve el ham dü lil lah mem nu muz, mem nun lar... di yor. As rýn i ma mý nýn, as rýn sa hi bi nin bu a hir za man fit ne si, da lâ le ti, sa pýk lý ðý ve deh þe ti i çin de Nur kar daþ la rý na, Nu run fe da kâr, se bat kâr, sa da kat li ve dik kat li ha dim le ri ne, hiz met kâr la rý na mü him bir tav si ye si var: Müm kün ol du ðu ka dar ih ti yaç his se di len, yer ler de Nur ders ha ne leri, Med re se-i Nu ri ye ler aç mak... Ne den ve ni çin bu Nur ders ha ne le ri nin a çýl ma sý tav si ye e di li yor? A hir za ma nýn Kur ân a, Ýs lâ m'a, i man ha ki kat le ri ne muh taç gö nül le ri ne, de vam lý hak ký a ra yan ha ki ka ti su al e den in san la rý na Kur â nî ve i ma nî ha ki kat le ri sun mak, u laþ týr mak, an lat mak ve an la ya bil mek i çin... Bu za man da Kep sut ders hane sin de biz le re çay ya pan Bu rak ve Öz kan A ða bey ler gi bi muh taç gö nül le re; in þa al lah bir ders ha ne-i Nu ri ye den Al lah ý, a hi re ti, haþ ri, a da le ti, nü büv ve ti, tev hi di, ka de ri a hir za ma nýn me rak lý in san la rý na yi ne as rýn em sal siz tef si ri Kur â ni ye si o lan Ri sâ le-i Nur un an la tý mýy la sun mak, ik ram et mek da ðý tý mý ný yap mak i çin, Kep sut lu bü tün a ða bey le ri bü yük bir aþk, þevk ve ü mit i çin de gör dük. Se bep o lan lar dan Al lah e be diy yen ra zý ol sun. Mus ta fa A ða be yin Ri sâ le-i Nur dan o ku du ðu ba his ten son ra mü ba rek se siy le, yet miþ do kuz ya þýn da ki öm rüy le e li ni ku la ðý na a tan ve bü tün ce ma a ti mest e den mat ba a cý E min A ða be yi mi zin o ku du ðu i lâ hi ler in þa al lah bu ders ha ne nin hiz met le ri gi bi, a hi ret â le min de de mey ve dar o la cak ve o ra da da din le ye ce ðiz... Ken di si ni bi ze tak dim e den Nu run kah ra man la rýn dan Ba lý ke sir ka le si nin san ca ðý En ver A ða be yi mi ze de e be diy yen min net ta rýz. Rab bim bu i ki muh te rem a ða be yi mi zin öm rü ne ni ce nur lu se ne ler kat sýn in þa al lah. Bir kar de þi mi zin yap tý ðý nun a da ir der sin a çý lým la rý nýn da, ders ha ne mi zin me rak lý din le yi ci le ri nin göz le rin de çak mak la þa rak par la yan nu ra nî ve ru ha nî ha le le re dö nüþ me si ay rý bir mem nu ni yet, ay rý bir mes ru ri yet kay na ðý ol du. Zi ya Ho ca mý zýn o ku du ðu nu run mes le ði ne da ir ba his ler i se ye ni a çý lan bu Med re se-i Nu ri ye ye ay rý bir gü zel lik ve renk kat tý. Al lah, mad dî ma ne vî her tür lü yar dý mý az çok e sir ge me yen ler den; bu ders ha ne ye ge le rek soh bet le re iþ ti rak e den ler den e be diy yen ra zý ol sun... Biz le ri, a ma ö zel lik le de kap tan la rý mýz Sa lih ve Fa ruk Bey le ri cen net mi sal su ke na rýn da ki i ka met gâ hýn da a ðýr la yan Se la hat tin A ða bey, A li Tür ker ve Yek ta, Meh med A ða bey le re, e be diy yen te þek kür e de riz. Al lah hep sin den ra zý ol sun... A hi re tin iþ le ri fa ni be þer ve fa ni u mur la bað lý de ðil dir... Dün ya nýn her i þi du rur, her i þi sek te ye uð rar, er te le nir ve ya ip tal o lur... Fa kat dün ya nýn a hi re te ba kan hiç bir i þi yer de, ya rým ve ek sik kal maz... Bi iz nil lah ta mam la nýr, nur la nýr ve hiz met ve rir... Kep sut un Nur lu, kah ra man ve fe da kâr ça lýþ kan in san la rý na Rab bi miz den mu vaf fa ki yet ve nus ret ni yaz e di yo ruz. Al lah on lar dan e be diy yen ra zý ol sun in þa al lah... A min, a min, a min... B U L M A C A M A T U R Ý D Ý A S Ý E F E Ý S A B E T M T A L A S E M Ý Ý S A A K E A A K K A M F Ý K L A Þ Z E Ý Ý L E T Ý Þ Ý M V Z A N Ý L F T Ý Ý Y E N A K A R A T K U Z G U N T E T K K Ý S R A Ý T K Ý ÞAÝR Ne cip Fa zýl Ký sa kü rek, ö lü mü nün 29 un cu yý lýn da, Sa mi Sey ha ni Der ne ði nce Üs kü dar da ki Bað lar ba þý Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen prog ram la a nýl dý. Kur ân ý Ke rim o kun ma sýy la baþ la yan prog ram da ko nu þan e de bi yat çý-ya zar Mus ta fa Mi ya soð lu, çok yön lü bir in san o lan Ký sa kü rek in þa ir sý fa tý nýn ya ný sý ra çok ö nem li va sýf la rý ol du ðu nu söy le di. Ýn san la rýn, ö lü mü nün ü ze rin den za man geç tik çe u nu tul ma ya baþ la dý ðý ný di le ge ti ren Mi ya soð lu, an cak son yýl lar da Ký sa - YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ra ma zan a yý ný ko nu a lan di van þi i ri. 2. Soy lu luk, a sil lik. - Ken di ni be ðen dir mek a ma cýy la ya pý lan dav ra nýþ, cil ve, e da. 3. Ü ze ri ne bir þey ler sa rý lan de lik li si lin dir. - (Tersi) Ýlâve, yama. 4. Ay na ya ben zer ma na sýn da Os man lý Türk çe si i fa de si. 5. Kur'ân al fa be sin de bir harf. - Al lah'a i man dan son ra ki en bü yük ha ki kat. 6. Du â dan son ra söy le nen ke li me. - Bir býk kýn lýk ni da sý. 7. Nur lu, nur gi bi, çok par lak. 8. Ý çin de bir þey ler sak la mak i çin ha zýr la nan tuz lu su. 9. A na do lu A jan sý'nýn ký sa sý. - Bir ba yan a dý. 10. Tel lü rü sim ge le yen harf ler. - Müs te hak, uy gun. 11. Müs lü man i lim a dam la rý. 12. To kat'ýn bir il çe si. - Kýþtan sonra gelen mevsim kü rek e fark lý bir a lâ ka ol du ðu nu i fa de et ti. Mi ya soð lu, 28 Þu bat dö ne min de müs bet ve ya men fi o la rak kim se nin Ký sa kü rek ten bah se de me di ði ni, o dö nem bir çok ö nem li üs ta dýn u nut tu rul ma ya ça lý þýl dý ðý ný kay det ti. HÝKÂYECÝLÝK YÖNÜ ÞAÝRLÝÐÝNDEN BESLENDÝ Ký sa kü rek in bir çok ta le be ye tiþ tir di ði ni, bir çok in sa nýn o nun gö rüþ le rin den et ki len di ði ni söy le yen Mi ya soð lu, bu gün 1 Þair Necip Fazýl Kýsakürek, ölümünün 29 uncu yýlýnda, Sami Seyhani Derneði nce Üsküdar daki Baðlarbaþý Kültür Merkezi nde düzenlenen programla anýldý. Necip Fazýl Ký sa kü rek in hi kâye ci li ði de ö nem li Tür ki ye de sað ka nat ta ki he men he men her ke sin Ký sa kü rek ten bir þey ler al dý ðý ný an lat tý. Çok sa yý da kon fe rans ve ren Ký sa kü rek in, bütün ke sim ler ta ra fýn dan me rak e di len bir þah si yet ol du ðu nu be lir ten Mi ya soð lu, bu ka dar me rak u yan dý ran Ký sa kü rek in hi kâ ye ci li ði nin de çok ö nem li ol du ðu nu kay det ti. Mi ya soð lu, 72 hi kâ ye si o lan Ký sa kü rek in hi kâ ye ci li ði nin ken di ne has bir üs lû bu ol du ðu nu, hi kâ ye ci li ði nin þa ir lik yö nün den çok bes len di ði ni di le ge tir di. Ýs tan bul / a a Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da E de bi yat çý-ya zar Mus ta fa Mi ya soð lu, Ký sa kü rek in hi kâ ye ci li ði nin de çok ö nem li ol du ðu nu kay det ti. A n k a r a d a c a n k a r d e þ l e r y a r ý þ t ý BU yýl 9. dü zen le nen Can Kar deþ Bil gi Ya rýþ ma sý Fi dan Kül tür Mer ke zin de ya pýl dý. Ýl köð re tim bi rin ci, i kin ci ve or ta öð re tim ka de me le rin ka týl dý ðý Ri sa le-i Nur Bil gi Ya rýþ ma sýnda her ka de me de 13 grup ya rýþ tý. Ke yif li an la rýn ya þan dý ðý ya rýþ ma da genç Sa id ler bu za man da en mü him va zi fe nin Ri sa le-i Nur lar ol du ðu nu, a de ta bir kez da ha hay kýr dý lar. De re ce ye gi ren grup la ra An ka ra Can Kar deþ þö le ninde plâ ket ve armaðanlarý ve ril di. Ye ni As ya / An ka ra FOTOÐRAF: AA Ço cuk lar çev re i çin dek lan þö re bas tý lar SABANCI Ü ni ver si te si öð ren ci le ri nin ço cuk la ra fo toð raf çek me yi öð re te rek çev re le rin de ki prob lem le rin far ký na var ma la rý ný sað la ma la rý so nu cu o luþ tu ru lan Ço cuk la rýn Gö zün den, Di lin den, Ob jek ti fin den çev re fo toð raf la rý ser gi si, Sul tan bey li Muh sin Ya zý cý oð lu Kül tür Mer ke zi nde a çýl dý. Sa ban cý Ü ni ver si te si Top lum sal Du yar lý lýk Pro je le ri Yö ne ti ci si Zey nep Ba har Çe lik, çev rey le il gi li fark lý ku rum ve ku ru luþ lar ta ra fýn dan e ði tim ler ve ril di ði ni, a lý nan e ði tim i le çev re dü ze ni a ra sýn da ters o ran tý bu lun ma sý dolayýsýyla e ði ti mi bir ke na ra bý rak týk la rý ný, in san la rýn sev dik le ri þe yi ko ru du ðun dan ha re ket le fo toð raf te ma sý ný kul la na rak ço cuk la ra çev re bi lin ci ni a þý la ma ya ça lýþ týk la rý ný an lat tý. Kül tür Sa nat Ser vi si Top ra ða ve ta rým sal de ðer le re du yar lý lýk i çin ya rý þa cak lar GIDA, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý ta ra fýn dan dü zen le nen Ta rým ve Ýn san ko nu lu fo toð raf ya rýþ ma sý i çin baþ vu ru lar baþ la dý. Os ma ni ye Ýl Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Mü dü rü Ýb ra him Sað lam, top rak ve ta rým sal de ðer le re i liþ kin sos yal ve bi rey sel du yar lý lý ðý ge liþ tir me a ma cýy la Gý da Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý ta ra fýn dan dü zen le nen ve fo toð raf se ver le rin bü yük il gi gös ter di ði Ta rým ve Ýn san ko nu lu U lu sal Fo toð raf Ya rýþ ma sý na baþ vu ru la rýn baþ la dý ðý ný söy le di. Sað lam, ko nu i le il gi li yap tý ðý a çýk la ma da þun la rý söy le di: Ba kan lý ðý mý zýn ge le nek sel ha le ge tir di ði ya rýþ ma nýn bu yýl 4 ün cü sü dü zen le ne cek. Ya rýþ ma ya 7 den 70 e her kes baþ vu ra bi le cek. Bü yük il gi gö ren ya rýþ ma ya Ge nel, Çift çi-ü re ti ci, Öð ren ci ve Per so nel ol mak ü ze re çe þit li ka te go ri ler de baþ vu ru lar ka bul e di le cek. Ya rýþ ma ya ka týl mak is te yen ler, 13 Tem muz ta ri hi ne ka dar baþ vu ru da bu lu na bi le cek. Os ma ni ye / ci han ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Üç Ay lar ve bir müj de Sev gi li o ku yu cu la rý mýz, siz le rin de ma lûm la rý nýz ol du ðu ü ze re, 22 Ma yýs 2012 Sa lý gü nü i ti ba rýy la mü ba rek Üç Ay lar a gir miþ, dün ak þam da mü ba rek Re ga ib Ge ce si ni id rak et miþ bu lu nu yo ruz. Mü min ler ve Müs lü man lar o la rak, biz le ri bir mü ba rek mev si me da ha e riþ tir di ði i çin Rabb-i Ra hî mi mi ze ne ka dar þük ret sek az dýr. Tüm hamd ler ve öv gü ler O na (cc) mah sus tur. (Te ga bun Sû re si: 1.) Bil ve si le O nun Ha bib-i Ek re mi ne de (asm) zer rat a de din ce sa lâ tü se lâm e de riz... Ha týr lat ma ya ge rek var mý dýr bil mi yo ruz, a ma yi ne de kay det miþ o la lým: Siz le rin de tak dir e de ce ði niz ü ze re, mü ba rek mev sim ler (Üç Ay lar, hac ve um re za man la rý), mü ba rek gün ler (Ra ma zan ve Kur ban Bay ram la rý) ve ge ce ler (kan dil ler), lâ yýk-ý veç hi le de ðer len di re bi len ler i çin çok fe yiz li ve be re ket li za man di lim le ri dir. Ehl-i i man ve ehl-i Müs lim o la rak böy le mü ba rek za man la rý fýr sat bi lip o na gö re ken di mi ze çe ki dü zen ver me li yiz. Ce nâb-ý Hak he pi mi ze ve her ke se bu þu ur la, ya ni ih lâs la ya þa ma yý na sip et sin!  min E sa sen mü ba rek mev sim ler-gün ler-ge ce ler, in sa nýn ge nel de ru hu na, ö zel de kal bî his ve ak lî me le ke le ri ne, de yim ye rin dey se check-up (ge nel mu a ye ne) yap tý ra bi le ce ði müs tes na za man lar dýr. Ni te kim bir ne vi ma ne vî þarj dan be de ni miz de mad dî o la rak il lâ ki is ti fa de e di yor, mu hak kak fe rah lý yor ve ra hat lý yor. Ye ni As ya Neþ ri yat o la rak biz de, Re cep-þa ban- Ra ma zan ay la rý ný i çi ne a lan Üç Ay lar da çok çok gü zel bir e ser le kar þý nýz da ol ma yý ü mit e di yo ruz. Dört Mez he bin Ýs lâm Ýl mi hâ li i sim li bu e se ri miz çok ya kýn bir za man da ki tap(çý) raf la rýn da ki ye ri ni a la cak. De ðer li ya za rý mýz Sü ley man Kös me ne nin ka le me al dý ðý, ger çek ten ha cim li e ser (ki he men he men bin say fa) kül li yat e ba dýn da tek cilt o la rak ya yý na ha zýr lan dý ve þu sý ra lar da bas ký ya gir mek ü ze re. He de fi miz, in þal lah Ra ma zan a yý baþ la ma dan ev vel sa tý þa arz et mek. Ýd di a e di yo ruz ve e mi niz, siz ler de test e de cek si niz ki, cid den yo ðun bir e mek mah su lü o lan Dört Mez he bin Ýs lâm Ýl mi hâ li e se ri, ki þi sel ve ku rum sal kü tüp ha ne ler i çin re fe rans / baþ vu ru / kay nak ki ta bý ni te li ðin de! E ser, Din Ne dir? Ýs lâm Di ni Ý ma nýn Þart la rý Fý kýh ve Ö nem li Fý kýh Mez hep le ri Te miz lik Ka dýn la ra Mah sus Hâl ler Na maz O ruç Ze kât Hac Kur ban A dak Ye min ve Ö lüm baþ lýk lý, her bi ri ay rý bir ki tap o la cak çap ta tam 14 bö lüm den o lu þu yor. (E ser le il gi li de tay lý bil gi ler çok ya kýn da bu kö þe de!) Sa hih kay nak lar ý þý ðýn da ka le me a lý nýp ya yý na ha zýr la nan bü tün kay nak e ser le ri miz gi bi Dört Mez he bin Ýs lâm Ýl mi hâ li nde de, Kur ân-ý Ke rim, Kü tib-i Sit te na mýy la ma ruf ha dis se ri le ri, mu te ber fýk hî e ser ler i le ça ðýn tef si ri Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý e sas a lýn dý. Ba kýþ a çý sý Be di üz za man ca o lan e ser de pek ta biî ki bü tün mü min ve Müs lü man la rý ku cak la yý cý bir üs lûp be nim sen di. Ki tap ta yo ðun bir ü mit, sev gi, mer ha met, þef kat duy gu su hâ kim. Yi ne ki tap ta, Al lah ka týn da tek din o lan Ýs lâm ýn te o rik ve pra tik bo yut la rý çok den ge li bi çim de iþ le nip yo rum la ný yor. Ke za ki tap ta ki bil gi ve fi kir ler, çev re niz de ki in san lar la ra hat lýk la pay la þa bi le ce ði niz öl çü ve se vi ye de Sa dýk o ku yu cu la rý mý zýn da fark e de ce ði ü ze re, kay nak e ser le ri mi zi be lir li bir tak vim dâ hi lin de ye ni le mek te yiz. Ý ki cilt lik  lem le re Rah met Pey gam be ri mi zin Ha ya tý yla baþ la yan bu ye ni sü reç, þim di lik Dört Mez he bin Ýs lâm Ýl mi hâ li yle de vam e di yor. Bun la rý in þal lah Pey gam ber ler ta ri hi ve Dört Ha li fe dev ri hak kýn da ki ye ni ki tap la rý mýz ta kip e de cek. Böy le ce, çe þit li se bep ler le ya yý mý bi ten ay ný ko nu lu es ki ki tap la rý mý zýn ye ri ni, bu ra da i sim le ri ni ver di ði miz ye ni le ri al mýþ o la cak. Þüp he siz bu gü zel hiz met ler, ký sa ca sý Ye ni As ya far ký, ön ce lik le Rab bi mi zin yar dým la rý ve son ra da siz sev gi li o ku yu cu la rý mý zýn du â la rýy la vü cut bu lu yor. Þü kür ler O na (cc), te þek kür ler de si ze Haf ta ya yi ne bu ra da bu lu þa bil mek ü mi diy le hoþ ça ka lý nýz! Bur sa Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep Al te pe, ko nuy la il gi li ba sýn top lan tý sýn da, bi li me il gi du yan Bur sa lý la rý bi lim þen li ði ve sem poz yu ma dâ vet et ti. FOTOÐRAF: CÝHAN Bi lim Þen li ði baþ lý yor BURSA Bi lim Þen li ði bu gün baþ lý yor. 1. Tür ki ye Bi lim Mer kez le ri Sem poz yu mu bu gün ve ya rýn Me ri nos A ta türk Kon gre ve Kül tür Mer ke zi nde (Me ri nos AKKM) ya pý la cak. Bur sa Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep Al te pe, ko nuy la il gi li ba sýn top lan tý sýn da, bi li me il gi du yan Bur sa lý la rý bi lim þen li ði ve sem poz yu ma dâ vet et ti. Ke þif ve ic ra at la rýn ser gi le ne ce ði Bur sa Bi lim Þen li ði ve 1. Tür ki ye Bi lim Mer kez le ri Sem poz yu mu' hak kýn da bil gi ve ren Baþ kan Al te pe, Bi lim ve tek no lo ji a la nýn da tüm pay daþ la rý bir a ra ya ge ti re cek bu or ga ni zas yon lar, ke þif ve ic ra at la rýn ser gi len me si ya nýn da or tak pro je le rin ha zýr lan ma sý ko nu sun da da uy gun bir ze min o luþ tu ra cak týr di ye ko nuþ tu. Bur sa / ci han

5 Y fer sa dog ni as ya.com.tr Öz gü ven; ki þi li ði miz, ka rak te ri miz, bil gi bi ri ki mi miz ve dav ra nýþ bi çi mi mi zin alt ya pý sý ný o luþ tu rur. Ken di mi ze, çev re mi ze kar þý ba kýþ a çý mý zý ve kur du ðu muz i le ti þi mi de i fâ de e der. Her tür lü o lum suz lu ðu rý za i le kar þý la ma, di re ne bil me gü cü nü de be lir ler. Öz gü ve ni, i çe ve dý þa yö ne lik ol mak ü ze re i ki ye a yý ra bi li riz. Ken di mi ze o lan ba ký - Ýs ken de run pik ni ðin den te ma þa lar Baþ ta Pey gam ber E fen di mi zin (asm) ve di ðer pey gam ber le rin kýsm-ý a za mý mü sa it za man ve ze min ler de hep yük sek te pe le re ve yay la la ra çýk mýþ lar. Bil di ði miz ve ya bil me di ði miz bin ler ce sýr lar â le mi i le yük lü me kân lar. Yü rü yüþ le ri, Ce nâb-ý Hakk a mu ha tap o luþ la rý Hz. Ceb ra il in i niþ çý kýþ la rý, Ý lâ hî hi ta bý ge tir me si bam baþ ka u fuk lar dýr ve be þe ri ye ti e be di ye te ka dar ten vir e den â yet ler man zu me si ve se ma vî fer man lar... Sevr Da ðý, Nur Da ðý, Hý ra Ma ða ra sý, Tur-i Si na, Cu di, Tin, Zey tin ve mü ba rek dað lar ve ma kam lar... Bu ra la rýn boþ ol ma dý ðý ný, zî þu ur ru ha nî mah lûk lar la do lu ol du ðu nu e ser le rin de çe þit li ha tý ra lar la te yid e den Hz. Be di üz za man da, ha ya tý nýn bir çok bö lü mü nü 3650 ra kým lý Van Ba þet Te pe sin de, Kas ta mo nu Ka ra dað da, Is par ta da Çam Da ðýn da ve em sâ li yer ler de ge çir miþ tir ve kal bi ve zih ni da i ma hüþ yar dýr. Kâ i nat ki ta býy la ve ken di ki tap la rýy la ve ru ha nî ze vat la ge ce gün düz be ra ber dir. Rah met li ba bam dan ve rah met li Mol la Ha mid Ho ca dan din le di ðim bir ha tý rat þu dur: Hz. Üs ta dýn, be nim ve Der viþ Kâ mil in kal dý ðý Van E rek Da ðý es ki köþk men zi lin de, bir sa bah na ma zý vak ti, gün a ðar ma mýþ bir za man da müt hiþ bir u ðul tu i le u yan dým, ku la ðý mý ver dim: Ko ro ha lin de bir zi kir... Dý þa rý çýk tým, ne gö re yim? Van yö re sin de hiç gör me di ðim mah lû kat, a ca yip zat lar... Ne Er to þi le re ben zi yor, ne Gev dan lý la ra ben zi yor, ne Kürt le re ve ne de Türk le re ben zi yor... Bin ler ce ki þi. Kim bun lar? Hz. Üs tad çi le ha ne nin ö nün de ki a ða cýn ba þýn da bir ser za kir o la rak, o nun baþ kan lý ðýn da E rek Da ðý nýn ba þý na ka dar hep si bir a ðýz dan þu nu o ku yor lar dý: Has bî Rab bî Cel lal lah. Ma fi kal bi gay rul lah. Nur Mu ham med sal lal lah. La i la he il lal lah La i la he il lal lah La i la he il lal lah Kork tum, tüy le rim di ken di ken ol du, a de ta kol la rý mýn kýl la rý ce ket ten dý þa rý çýk tý lar. Bir den Hz. Üs ta da ba ka rak ba ðýr dým: Sey da a a a Hz. Üs tad a ða cýn ba þýn dan ses len di: Kork ma Ha mid, bun lar bi zim e cin ni ta i fe si dir, za rar sýz dýr Ve bir den per de ka pan dý, gö rün mez ve i þi til mez ol du... Bu de rin sýr lar ve Ý lâ hî hay ký rýþ lar dýr biz le ri bu te pe le re ve bu yay la la ra cez be den. Haþ met li dað lar, yük sek te pe ler te fey yüz le rin, te kâ mül le rin ve ruh la rýn sü kû ne te ka vuþ tu ðu yer ler dir. As lýn da be to nar me bi na lar dan top ra ða git mek, sert du var lar dan yu mu þak bit ki le re u laþ mak, in san vü cu dun da ki e lek trik le rin dý þa rý ya nak li nin hu sû le gel me si, bil me di ði miz te cel li le rin ic ra sý ve gü rül tü ler den a za de ký sa bir za man di li mi bi le, biz be þer i çin ne ka dar lü zum lu ve el zem ol du ðu or ta da dýr. El bet te mad dî bü yük fe da kâr lýk la rýn or ta ya çýk ma sýy la, ma ne vî coþ ku ve soh bet ler ve se mi ner ler, bir bü tün lü ðü bü tün mev cu di ye tiy le or ta ya ko yar. Ce fa kâr ve ve fa kâr Ýs ken de run lu mu hib ban lar ve Ye ni As ya ga ze te mi zin tem sil ci le ri, baþ ta An tak ya dan kar deþ le ri miz le ve Dört yol dan ve sa ir il çe ler den ge len can dost la rý, Af ga nis tan lý mu ha cir ler ve em sa li mi sa fir ler i le bu yýl i kin ci si ni de ruh te et tik le ri pik nik Ka vak lýo luk Kö yü ya maç la rýn da, Ak de niz e ba kan sýrt la rýn da, ma vi i le ye þi lin ve se ma da ki yað mur yük lü bu lut la rýn bir leþ ti ði nok ta da bir gün bo yu hep bir lik te ol duk. A i le ler le bir lik te ol du ðu muz bu ha ri ka yer de, ha zu ru na ver di ði miz kon fe rans ta, yu ka rý da yaz dý ðý mýz ha tý ra la rýn dý þýn da bü yük dün ya a i le si nin ba rýþ ve hu zu ru i çin Hu cu rat Sû re si 13 üncü ve 10 uncu â yet ler ve ba zý ha dis-i þe rif ler ü ze rin de dur duk, mi sal ler ve ra kam lar ver dik, gö nül tel le ri ne vur duk. Bu te ma þa ya ve bu hiz met le re ve si le o lan, baþ ta Meh met Pe kel Bey le re, E rol Bey le re, Ab dul lah Bey le re ve em sa li bü tün kar deþ le ri me ve Ha san Ho ca mýz baþ ta ol mak ü ze re An tak ya lý ve Dört yol lu can kar deþ le ri me ve baþ ta Sa met kar de þim ol mak ü ze re bü tün genç le re ve bi zi hu þu i çin de din le yen ha ný me fen di le re bin ler teb rik ler ve te þek kür ler. Hak la rý ný he lâl et sin ler ve bu ne vi feyz ve te nef füs le re de vam et sin ler ve du â la rý ný ek sik et me sin ler. Özgüven ve iman þý mýz, ken di miz le kur du ðu muz i le ti þim ve duy gu la rý mý zý den ge le ye bil mek tir. Bil gi, be ce ri, po zi tif yak la þým, den ge li dav ra nýþ la rý mýz la da çev re mi zin bi zim hak ký mýz da ki ba ký þý ný o lum lu ya çe vi re rek dýþ öz gü ve ni o luþ tu ru ruz. Yük sek stan dart lý ve rim li bir ha ya týn ilk þart la rýn dan bi ri si, öz gü ven dir. Bil gi ve tek no lo ji ça ðýn da fer dî ve iç ti mâî (top lum sal) ba þa rý ka za na bil mek; öz gü ve ne bað lý dýr. Çün kü, öz gü ven güç ve e ner ji kay na ðý dýr. Öz gü ven de an cak i lim le rin þa hý i mân la tam o la rak ka za ný la bi lir. Çün kü, i mân; o lum lu e ner ji ka zan dý rýr ken, ne ga tif/o lum suz o lay lar, du rum lar, þa hýs lar kar þý sýn da te vek kül ve rý za yý ve rir. Al lah a i mân ve Es mâ-i Hüs na (Al lah ýn Üs tad Be di üz za man ýn ha ya týn da dört bü yük ha ya li ol du ðu nu hem Ri sâ le ler de ki i fa de ler den, hem de bir çok can lý ha tý ra dan din le dik. Bun lar: 1. Ri sâ le-i Nur un ser best çe ya yý lýp, o ku nup, an la þýl ma sý. 2. Med re se tüz zeh ra pro je si. 3. Ýt ti had-ý Ýs lâm. 4. A ya sof ya nýn i ba de te a çýl ma sý. þek lin de i fa de si ni bu lu yor. Tam bir dâ vâ ve ger çek bir ha yat a da mý o lan Be di üz za man, mo dern ta rif le ak si yo ner bir ha yat ya þa mýþ ve ha ya tý bo yun ca ba zý de ðer ler den ve i nanç la rýn dan as la vaz geç me miþ ve ta viz ver me miþ tir. O dü þün ce dün ya sýn da, in sa ný ha ya týn mer ke zi ne koy muþ ve in san la il gi li te mel hak la rý en kuv vet li ve ce sa ret li bir þe kil de sað lam de lil ve ge rek çe ler le sa vun muþ ve des tek le miþ tir. Dün ye vî de ðer ler man zu me si o lan bu te mel un sur la rý þöy le sý ra la ya bi li riz: Hür ri yet-i Þer i ye, Meþ rû ti yet-i Meþ rû a, e ði tim (ma a rif), i lim tah sil et mek. E ði tim yu va la rý o lan med re se le rin, ders ha ne le rin a çýl ma sý, des tek len me si, ya þa týl ma sý; a da let, hak ka ta raf gir lik, sis tem ve mü es se se leþ mek. Bu nun ya nýn da Be di üz za man, in sa nýn tat bi ki ha yat o la rak da, dü þün ce o la rak da en fýt rî ih ti ya cý o lan ma ne vî de ðer ler a çý sýn dan da þu fa zi let li de ðer le rin ta þýn ma sý ve ya þan ma sý ný ge rek li gör müþ tür. Fer dî, a i le vî ve top lum ha ya tý i çin vaz ge çil mez o lan bu ma ne vî güç ve de ðer le ri de: Tam bir ih lâs, ha ki kî bir sa mi mi yet, ru hî bir has bî lik, ger çek bir say dam lýk ve ber rak lýk, ha lis bir u huv vet, me de nî bir ce sa ret, üs tün bir ha mi yet, ve fa lý bir fe da kâr lýk, ha ki kî bir te sa nüd, sar sýl maz bir it ti had ve tam bir tes li mi yet o la rak or ta ya koy muþ tur. Ha yat se rü ve ni ne bak tý ðý mýz za man a teþ pâ re-i ze kâ o lan as rýn ma ne vî ta bi bi ve reh be rin de ki bu müt hiþ fýt rat ve ka bi li ye tin; veh bi il mi nin ya nýn da, ul vî ga ye si, sar sýl maz i de a li, de rin fe ra set ve viz yon lu fi kir ve dü þün ce le riy le ha ya tý doð ru o ku yup, doð ru yo rum la dý ðý ný, müs bet ma na ve Kur ân a uy gun o lan de ði þim ve ge li þi me ta raf tar o lup fev ka lâ de bun la rý mü da fa a e dip des tek le di ði ni ve ha ya ta tat bik et ti ði ni gö rü yo ruz. Bi rin ci, Ý kin ci, Ü çün cü Sa id dö nem le rin de ki o lay lar, bu o lay la ra ge tir di ði yo rum ve de ðer len dir me ler, ge len za man la rý ve a sýr la rý ku cak la ya cak bo yut ta ki viz yon ve tes bit le riy le, ge rek ül ke miz, ge rek Ýs lâm â le mi, ge rek se de in san lýk â le mi ne yap tý ðý hiz met le ri ar týk dün ya tak dir e di yor. Be di üz za man sar sýl ma yan çiz gi siy le bu mil le te ve in san lý ða ger çek ma na da bir çok ko nu da reh ber lik ve yol gös te ri ci lik yap mýþ týr. Çün kü o nun kuv vet li i nan cý, þaþ ma yan i de a li, ký rýl ma yan çiz gi si, sar sýl ma yan i ra de si ve he de fi; ke sin kes Ý lâ hî li ðin ve vah yin ya nýn da yer al ma sý ve bu çiz gi den ha ya tý bo yun ca as la ta viz ver me me si fi kir le ri nin bu gün ge çer li li ði ni ko ru du ðu nun a na un su ru dur. Ýn san e ði ti mi ne bu ka dar ö nem ver me nin ne ti ce si dir ki, Med re se tüz zeh ra pro je sin den hiç bir de vir de vaz geç me miþ ve ken di i fa de siy le el li beþ se ne bu i de a li her za man ve ze min de mü da fa a e de rek ar zu su nu di le ge tir miþ tir. Sal ta nat za ma nýn da Sul tan Ab dül ha mid e ve Sul tan Re þad a, Cum hu ri yet dev rin de Bi rin ci Mil let Mec li si nde ki ilk mil let ve kil le ri ne ve Mus ta fa Ke mal e, de mok ra si dev rin de de Re i si cum hur Ce lâl Ba yar a, baþ ve kil Ad nan Men de re se, Mil lî E ði tim Ba ka ný Tev fik Ý le ri ye; býk ma dan u san ma dan en yük sek per de den bu i de a li ni de tay lý ve ýs rar lý bir þe kil de di le ge tir miþ ve ne ti ce a la bil mek i çin ne var sa yap mýþ týr. Bu gün, Med re se tüz zeh ra nýn a na ga ye le ri ni Ri sâ le-i Nur da ki çe þit li bö lüm ler den çý kar dý ðý mýz za man ib ret le þu a þa ðý da ki çok ö nem li ko nu lar kar þý mý za çý ký yor: * A na do lu da ki ehl-i mek tep ve ehl-i med re se yi bir bi ri ne yar dým cý o la rak it ti fak et tir mek. * As ya yý ha ki kî te rak ki et ti re cek ger çek gü cün ve i nan cýn, fen ve fel se fe nin te si ra týn dan çok di nî his sin ol du ðu nu is pat et mek. * Bu böl ge de ki pek muh te rem bin ler le u le ma, â ri fin, þü he dâ ve mu hak ki kîn o lan ec da dý - MAKALE 5 en gü zel i sim ve sý fat la rý) bu nu ge rek ti ri yor. O tak dir de, son suz bir gü ce, rah me te da ya ný yor su nuz. Me lek ler; si zi des tek le mek, ko ru mak ve al kýþ la mak i çin ya ra týl mýþ týr. Pey gam ber ler den ve ki tap lar dan hem mad dî, gö rü nür bil gi ve be ce ri, hem de mâ ne vî des tek a la rak öz gü ve ni mi zin de re ce si ni yük sel te bi li riz. A hi re te i mân yap týk la rý ný zýn bo þa git me di ði ni, he ba ol ma dý ðý ný zih ni ni ze ka zýr. Gü ve ni ni zi sar sa cak hak sýz lýk lar kar þý sýn da, mut lak a dâ let ten hak ký nýz a lý na cak, mað du ri ye ti niz gi de ri le cek tir. Ka de re i mân; prog ram lan may la güç kay na ðý i ken; hüz nün, ke de rin, ü mit siz li ðin i lâ cý ol du ðun dan e ner ji ka yýp la rý ný ön ler. Ka - Be di üz za man ýn Med re se tüz zeh ra pro je si ve ö ne mi mý zýn mâ zi de ki pek kýy met li ve kud sî hiz met-i dî ni ye le ri ni ye ni den ha re ke te ge çi rip, ma ne vî ci had la rý ný ci han þü mûl bir bo yut la da ha ge niþ bir sa ha da yap ma la rý ný sað la mak. (E mir dað: Es ki: 411) * Sýrf, bu mil let le ri ka rýþ tý ran ve dýþ la yan, et nik kö ken den baþ ka dü þün ce yi ka bul et me yen ve u huv vet-i Ýs lâ mi ye yi ta ný ma yan fel se fe i lim le ri ni o ku ya rak; Ýs lâ mî i lim le ri na za ra al ma ma nýn bü yük prob lem ol du ðu nu ve din ko nu su nun dý þýn da bu nun çö zü le me ye ce ði ni an lat mak. * Dý þar dan ge len bas ký ve kuv ve tin mâ ne vî bir tah ri bat ol ma sýn dan do la yý; bu ü ni ver si te de e sas il min dî nî i lim ol ma sý ge rek ti ði. O mâ ne vî tah ri ba ta kar þý a tom bom ba sý gi bi mâ ne vî ci had ve kuv vet le an cak tah ri ba týn dur du ru la bi le ce ði nin bi lin me si ni sað la mak. * Or ta Do ðu da ve do ðu da; o za man i çin beþ mil yon (þim di 20 Mil yon) o lan Kürt hal ký nýn; o za man da üç yüz mil yon (þim di 800 mil yon ci va rýn da) Türk, Ý ran lý, Hint li, Pa kis tan lý, A rap mil let le ri ve Kaf kas lý nýn bir bi ri ne kom þu, kar deþ ve muh taç ol ma la rýn dan do la yý bu ka dar yo ðun nü fu sun an cak Kur ân der siy le, dî nî e ði tim le bir a ra da ba rýþ i çin de ya þa ya bi le cek le ri ni gös te re rek, men fî ýrk çý lýk be lâ sýn dan kur tul ma la rý ný ve bu a lan da ya pý lan if sat ça ba la rý ný ön le mek. * Ek ser en bi ya nýn (pey gam ber le rin) As ya da, þark ta (do ðu da) çýk ma sý nýn ve ço ðu fel se fe ve bi lim a dam la rý nýn ba tý da gel me le ri nin, do ðu nun ge liþ me si nin din i le müm kün o la ca ðý na i þa ret et ti ði ni gös ter mek. * Fel se fe i lim le riy le di nî i lim le ri bir bi riy le ba rýþ týr mak. * Fýt rî ka nu nu na za ra al ma dan, sa de ce ba tý lý laþ mak a dý na an a ne-i Ýs lâ mi ye yi bý rak ma nýn ve lâ ik lik a dý al týn da ki dü þün ce nin yan lýþ lý ðý ný ve prob le mi çö ze me ye ce ði ni gös ter mek. * Ha ki kî, müs bet, kud sî ve çok kap sam lý o lan üm met ve Ýs lâ mi yet mil le ti kav ra mýy la; Mü min ler kar deþ tir â ye ti nin ge re ði o lan, Kur ân ah kâ mý nýn tam an la þýl ma sý ný ve ça re ol du ðu nu is pat et mek. * Or ta Do ðu da ge nel bir ba rý þýn sað la na bil me si i çin; böl ge ve dün ya si ya se ti nok ta sýn da ki bü yük me se le le re si ya set il mi nok ta sýn dan e ði le cek ve en et ki li o la bi le cek, te mel taþ ve bi rin ci ka le nin an cak böy le bir ü ni ver si tey le müm kün o la bi le ce ði ni, böy le bir ü ni ver si te nin va ta na, dev le te, mil le te ve Ýs lâm mil le ti ne çok bü yük bir hiz me te ve si le o la ca ðý ný na za ra ver mek. * Türk le rin, Ýs lâm mil le ti nin kah ra man bir or du su ol du ðu nu, Ýs lâ mi ye te, i ma na çok hiz met et miþ ol ma la rý nýn tes bit ve tak di ri ni ö ne çý ka rýp an la týl ma sý nýn ge re ði ni vur gu la mak. Ha ki kî din kar deþ li ði nin an cak di nî bil gi le rin tam o la rak ve ril me siy le müm kün o la ca ðý nýn ve ha ri ci düþ man la ra kar þý yar dým laþ ma ve da ya nýþ may la bir lik te a yak ta ka lý na bi le ce ði nin bi lin me si ni sað la mak. Gü nü müz de Üs tad Be di üz za man ýn is te di ði va sýf ve tarz da he nüz res mî bir Med re se tüz zeh ra nýn te sis e dil miþ ha li mev cut de ðil dir. A ma is tik bal de o la bi le ce ði ne da ir i þa ret ler var dýr. A ma Al lah a þü kür ki; Med re se-i Nu ri ye ler Med re se tüz zeh ra nýn ma ne vî ru hu ve as lý ný yýl lar dan be ri ta þý mak ta dýr. Bu nun la il gi li ba his þu dur: Her bir a dam e ðer ha ne sin de dört beþ ço luk ço cu ðu bu lun sa ken di ha ne si ni bir kü çük med re se-i Nu ri ye ye çe vir sin. E ðer yok sa yal nýz i se, çok a lâ ka dar kom þu la rýn dan üç-dört zat bir leþ sin ve bu he yet bu lun duk la rý ha ne yi kü çük bir med re se-i Nu ri ye it ti haz et sin. Hiç ol maz sa iþ le ri ve va zi fe le ri ol ma dý ðý va kit ler de, beþ on da ki ka da hi ol sa Ri sâ le-i der; si zi te sa düf le rin o yun ca ðý ol mak tan ve be lir siz teh li ke ve mu sî bet ler den ko rur. Plân lý ve prog ram lý ol ma ný zý is ter. Ö nü nü ze, e be dî he def ler ko yar. Han gi mes lek ve meþ rep te o lur sa nýz o lun i mân; ken di niz le, çev re niz le ba rý þýk ol ma ný zý sað lar. Her þe yin en i yi si ni, en gü ze li ni, en mü kem me li ni öð ren me ni zi, ça ba sar fet me ni zi ve uy gu la ma ný zý is ter. An cak, en le ri ba þa ra maz sak; öz gü ve ni mi zi yýp ra tan ves ve se ve ev ham la ra düþ me mi ze de en gel o lur. Ö te yan dan; i man, te fek kür ve i ba de ti; o da za man za man yal nýz ka la rak ken di mi zi din le me mi zi; me ta fi zik â lem den ge le cek me saj la ra ku lak ver me mi zi sað lar. Bu da öz gü ve ni ge ti rir. Nur u o ku mak ve ya din le mek ve ya yaz mak ci he tiy le bir mik tar meþ gul ol sa lar, ha ki kî ta le be-i u lû mun se vap la rý na ve þe ref le ri ne maz har ol duk la rý gi bi, Ýh lâs Ri sâ le si nde ya zý lan beþ ne vi i ba de te de maz har o lur lar. (E mir dað L. (es ki), s. 338, Mek. No: 297) Bu nok ta yý ka çýr ma ya lým ve he pi miz ev le ri miz de tat bik et me ye baþ la ya lým. Med re se tüz zeh ra nýn ma ne vî bir mer kez o la rak Is par ta ve ci va rý ol du ðu na i þa ret e den: Had siz þü kür ol sun ki, Is par ta tam bir Med re se tüz zeh ra ve Ca mi ü l-ez her o la ca ðý ný ve ol ma ya baþ la dý ðý ný, kah ra man ta le be le ri nin bu a ðýr þe ra it al týn da sar sýl ma dan fa a li yet le ri is pat e di yor i fa de le rin den an lý yo ruz. (E mir dað: Es ki: 124, Mek. No: 86) Bu Med re se tüz zeh ra nýn ser ma ye si, büt çe si, kad ro su, e le man la rý na da bir yer de i þa ret e dil miþ: Be nim ve fa tým dan son ra, be nim e ma ne ten e lim de bu lu nan Ri sâ le-i Nur ser ma ye si, hem mu ci zât lý Kur â ný mý zý tab et tir mek i çin Es ki þe hir de mu ha fa za e di len ser ma ye, o Kur ân ýn te va fuk la ve fo toð raf la tab ý na a it. Ya ný mýz da ki ser ma ye i se, Ri sâ le-i Nur un ser ma ye si dir. O ser ma ye, Ce nâb-ý Er ha mür ra hi mî ne had siz þü kür ol sun ki, yet miþ kü sur se ne ev vel, o za ma nýn â de ti ne mu ha lif o la rak, ken dim fa kir li ðim le be ra ber on la rýn ta yýn la rý ný ver di ði me bir ih san ve lütf-u Rab bâ nî o la rak, o za man dan el li alt mýþ se ne son ra Ce nâb-ý Er ha mür râ hi mîn o ör fî â de te mu ha lif ka i de mi mâ ne vî ve ge niþ Med re se tüz zeh ra nýn hâ lis ve na fa ka sý ný te min e de me yen ve za ma ný ný Ri sâ le-i Nur a sarf e den ta le be le ri ne ay nen ve es ki za man ih san-ý Ý lâ hî ne ti ce si o la rak þim di ya ný mýz da ki ser ma ye on la rýn ta yýn la rý dýr ve ta yýn la rý na sarf e di le cek. Ve kaç se ne dir be nim yap tý ðým gi bi, be nim mâ ne vî ev lât la rým, be nim ve re se le rim ay nen öy le yap mak va si yet e di yo rum. Ýn þa al lah tam Ri sâ le-i Nur in ti þa ra baþ la sa, o ser ma ye þim di ki fe da kâr, ken di ni Ri sâ le-i Nur a vak fe den þa kirt ler den çok zi ya de fe da kâr ta le be le re kâ fi ge le cek ve mâ ne vî Med re se tüz zeh ra ve med re se-i Nu ri ye çok yer ler de a çý la cak, be nim be de li me bu ha ki ka te, bu ha le mâ ne vî ev lât la rým ve has ve fe da kâr hiz met kâr la rým ve Nu ra ken di ni vak fe den kah ra man ve her kes çe ma lûm kar deþ le rim bu va si ye tin tat bi ki ne yar dým la rý ný ri ca e di yo rum. Ri sâ le-i Nur i ti ba rýy la ba na hiç ih ti yaç kal ma dý ðý i çin, â lem-i ber za ha git mek be nim i çin me dâr-ý sü rur dur. Siz mah zun ol ma yý nýz. Be ni teb rik e di niz ki, zah met ten rah me te gi di yo rum. Çok has ta Sa id Nur sî (E mir dað: Es ki:447/8, Mek. No: 366) Baþ ka bir yer de de; Ri sâ le-i Nur un ver di ði ser ma ye i le, þim di mâ ne vî Med re se tüz zeh ra nýn dört beþ vi lâ ye tin de ha ya tý ný Ri sâ le-i Nur a vak fe den ve na fa ka sý na ça lýþ ma ya za man bu la ma yan fe da kâr Nur Ta le be le ri nin ta yý na tý na a cip bir be re ket le kâ fi ge len ve Nur nüs ha la rý nýn fi ya tý o lan o mü ba rek ser ma ye yi ben öl dük ten son ra da o hâ lis, fe da kâr kar deþ le ri me va si yet e di yo rum ki, alt mýþ yet miþ se ne ev vel ki ka i de mi yet miþ se ne son ra ki þim di ki düs tur la rý ma ay nen tat bik et sin ler. O düs tur-u ha ya tý nýn, bir i þa ret-i gay bi ye i le alt mýþ yet miþ se ne son ra o ka na at ve is tið na nýn bir mey ve si i nâ yet-i Ý lâ hi ye i le ih san e dil di ki, o ka dar mah ke me ler ve ya sak lar ve mü sa de re ler ve es ki hu ruf la i zin ver me mek le be ra ber, kaç se ne dir dört beþ vi lâ yet vüs a tin de ki mâ ne vî Med re se tüz zeh ra nýn fe da kâr ta le be le ri nin ta yý na tý ný Ri sâ le-i Nur ken di si he di ye et ti. (E mir dað: Es ki:433, MEK. NO: 357) Ge çen Pa zar gü nü Ýz mir in Pa yam lý Bel de sin de ki pik ni ðe ya pý lan dâ ve te i ca bet et tik. Sa kin ve þa ha ne pik nik a la nýn da çev re il ve il çe ler den ge len dost la rý mýz la çok ge niþ bir þe kil de bu ma na yý te zek kür ve te fek kür e dip iç dün ya mýz da bu nu te sis et me ye ça lýþ týk. Dün ya nýn en ge niþ, en sa mi mî, en fa al, en mut lu ve sis tem li ü ni ver si te si o lan mu kad des dâ vâ Ri sâ le-i Nur Ha re ke ti nin be re ket li se me re si o lan Med re se tüz zeh ra Pro je si ma na â le min de de vam e di yor. Mad dî þek li de bir gün ta hak kuk e de cek tir in þa al lah. Ka der-i Ý lâ hî nin rah me tin den ü mit le bu nu bek li yo ruz. Ne mut lu o ü ni ver si te nin sa mi mî ve ha lis mün te sip le ri ne! (0 505) Ha yat i le ya ra tý lýþ a ra sýn da fark var mý dýr? Â dem Bey: Be di üz za man a gö re ha yat ne dir? Ha yat ya ra týl mýþ mý dýr? Ha yat la ya ra tý lýþ a ra sýn da fark var mý dýr? Al lah ha ya tý ve ren mi dir, ha ya tý ya ra tan mý dýr? Be dî üz za man, ha ya tý, her can lý yý kü çük bir kâ i nat ve â lem hük mü ne ge ti ren bir kud ret mu 'ci ze si; bir Ý lâ hî sa n'at ve Ý lâ hî sa n'at ta bir na kýþ; gör mek, i þit mek ve his set mek gi bi bü tün duy gu la rýn kay na ðý ha ri ka bir ya ra tý lýþ in ci si; doð ru dan doð ru ya Al lah ýn kud ret e li ne bað lý mu az zam bir hil kat e se ri o la rak i fa de e di yor. 1 Be di üz za man ýn ha ya týn tef si ri ni yap tý ðý â yet ler þun lar dýr: * Al lah ýn rah met e ser le ri ne bir bak. Yer yü zü nü ö lü mün den son ra na sýl di ril ti yor? Ýþ te þüp he siz O ö lü le ri di ril ten dir. O her þe ye ka dir dir. 2 * Al lah, Ken di sin den baþ ka i lâh ol ma yan ye gâ ne ha yat ve di rilt me sa hi bi dir. O nu ne uy ku ha li, ne gaf let ha li as la bü rü mez. 3 Al lah-ü Zül ce lâl, Ken di si Hayy dýr. Ya ni di ri dir, e ze lî ve e be dî ha yat Sa hi bi dir. El bet te mah lû ka tý na ha ya tý ve ren de Ce nâb-ý Hak týr. 4 Ver mek i le ya rat mak a ra sýn da her ne ka dar bir te cel li far ký ol sa da, ne ti ce de ver di ði þe yi mah lû ka tý dü ze yi ne in dir gi yor o lu þu nu, o nu ya ra tý yor o lu þu i le i zah e di yo ruz. Ya ni Al lah ýn bir þe yi ver me si de mek, o nu ay ný za man da ya rat ma sý de mek tir. Ver mek i le ya rat mak Al lah a nis pet e dil di ðin de bir bi ri i le çe li þen kav ram lar ol ma dý ðý gi bi, bi ri nin di ðe ri ne gö re da ha de ðer siz ol ma dý ðý ný da an lý yo ruz. De ðil mi ki her i ki si de Al lah a i za fe e dil mek te dir; de ðer ba ký mýn dan e þit a ðýr lýk ta dýr lar. De mek o lu yor ki, bir mad de ye ha yat ver mek de mek, söz ko nu su mad de ü ze rin de ha ya tý ya rat mak de mek tir. Me lek ler den ba lýk la ra, si nek ler den fil le re, cin ler den in san la ra ka dar her var lýk ta ha ya tý i cat e den ve her bi re ye can ve ren Al lah týr. Al lah ýn dý þýn da hiç bir kud ret can ve re mez, ha yat i cat e de mez, ha yat i çin lâ zým o la cak þey le ri te min e de mez. An cak Muh yî o lan Ce nâb-ý Hak ha ya tý ve rir, ha yat i çin lâ zým o la cak mad de le ri ya ra týr ve ha ya týn de vam lý lý ðý ný sað lar. 5 Ha ya týn yük sek ga ye le ri Ce nâb-ý Hakk a a it tir, mü him ne ti ce le ri Al lah a ba kar, yüz de dok san do kuz mey ve si Ce nâb-ý Al lah ýn dýr. 6 Yu ka rý da zik ret ti ði miz â yet-i ke ri me ler den ha re ket le, kâ i na tý ku þa tan ih ya ka nu nu nu, ya ni yal nýz Al lah a a it bu lu nan di rilt me, ha yat ver me ve can lan dýr ma di sip li ni ni keþ fe de rek â hi re te i ma na ka pý lar a çan Be dî üz za man, Ce nâb-ý Hakk ýn si ne ði ih ya et ti ði ay ný ka nun la, bah çe miz de ki çý nar a ða cý na da ha yat ver di ði ni, yer yü zü nü her ba har da yi ne ay ný ka nun la can lan dýr dý ðý ný ve ay ný ka nun la ö len le ri ha þir de di ril te ce ði ni be yan e di yor. 7 Sa îd Nur sî Haz ret le ri, Al lah ýn ha yat sý fa tý nýn cil ve sin den bir tek pý rýl tý nýn, da ðý lýp bo zul ma ya mâ ruz eþ ya ya bir bir lik ve re rek eþ ya yý be ka ya maz har et ti ði ni ve eþ ya yý da ðý lýp bo zul mak tan kur tar dý ðý ný kay de der. 8 Be dî üz za man a gö re, ha yat kâ i na týn en e hem mi yet li gâ ye si, en bü yük ne tî ce si, en par lak nû ru, en lâ tîf mâ ye si, gâ yet sü zül müþ bir ö zü, en mü kem mel mey ve si, en yük sek ke mâ li, en gü zel ce mâ li, en has ziy ne ti, en hâ ri ka rû hu ve en kü çük bir þe yi kâ i nât hük mü ne ge ti ren mu ci ze kâr bir ha ki ka ti dir. Var lýk lar i çin de Al lah ýn var lý ðý na ve bir li ði ne þe hâ det e den bur han la rýn en par la ðý, en kat î si ve en mü kem me li o lan ha yat; Al lah ýn sý fat la rý ný bi ze bil di ren en kap sam lý bir ay na; Rah mân, Rez zâk, Ra hîm, Ke rîm ve Ha kîm gi bi çok i sim le rin cil ve le ri ni i çin de gös te ren; rý zýk, hik met, i nâ yet ve rah met gi bi çok ha kî kat le ri ken di ne tâ bi e den Rab bâ nî bir ya ra tý lýþ hâ ri ka sý dýr. Zât-ý Hayy ve Muh yî o lan Al lah, ha yat ma ki ne si va sý ta sýy la bu ka ran lýk lý, fa ni ve süf lî o lan dün ya â le mi ni lâ tif leþ tir mek te, ý þýk lan dýr mak ta, bir ne v'î be ka ver mek te ve ba ki bir â le me ha zýr la mak ta dýr. 9 Sa îd Nur sî Haz ret le ri ne gö re, ha yat Kud ret-i E ze li ye nin en bü yük, en üs tün, en in ce ve en a cîp mu ci ze si dir ve bü tün ni met ler den üs tün dür. 10 Dip not lar: 1- Lem a lar, s Rûm Sû re si, 30/ Ba ka ra Sû re si, 2/ Mek tû bât, s Þu â lar, s Mek tû bât, s Mek tû bât, s Mek tû bât, s Lem a lar, s Ý þâ rât ül-ý câz, s. 227.

6 MEDYA POLÝTÝK 6 Y mi ka il yap il.com Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT NA MAZ VA KÝT LE RÝ Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Hic rî: 4 Recep 1433 Ru mî: 12 Mayýs 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN GERÇEK Cum hu ri yet re ji min de ger çek de mok - ra si de ço ðul cu dü zen ler de dev le tin cum hur baþ - ka ný ný, baþ ba ka ný, ba kan la rý, bü yük bü rok rat la rý, hü kü me tin ic ra a tý ný, dev le tin po li ti ka sý ný ten kit et mek var mý dýr? El bet te var dýr... Bun la ra mu ha - lif ol mak, mu ha le fet yap mak suç mu dur? Ha ka - ret et me mek, â dil ya sa la rý çið ne me mek þar týy la câ iz dir ve ser best tir. Þim di sa de de ge le lim: Ya kýn ta ri hi miz de M. Ke mal Pa þa ya, o nun te - pe den in me dev rim le ri ne mu ha le fet e den, kar þý ge len þah si yet ler den bi rin ci si Be di üz za man Sa id Nur si dir. Sa id Nur si Cum hu ri yet i lan e dil dik ten son ra Van da in zi va ya çe kil miþ ti. Kürt u le ma sý, ta ri kat þeyh le ri ve Kürt i le ri ge len le riy le bir lik te tu tuk lan - dý, çok sý kýn tý lý ve e zi ci bir yol cu luk la Trab zon a gö tü rül dü, o ra dan bir ge mi ye bin di ril di, Ýs tan - bul dan Bar la ya sü rül dü. O ar týk ýs sýz bir yer de sür gün dü. Pa ra sý pu lu yok tu, çev re si yok tu, mad di gü cü ve im kâ ný yok tu. Ya pa yal nýz dý. On yýl lar bo yun ca sü ren sür gün ha ya tý e sa - sýn da çok e zi yet ler çek ti, de vam lý ta ras sut al týn - da bu lun du rul du, za man za man tu tuk lan dý, ce za ev le ri ne ko nul du. O nun M. Ke mal Pa þa re ji mi ne mu ha le fe ti ak tif bir mu ha le fet de ðil, pa sif bir mu ha le fet ve di re niþ ol du. Ya pý lan dev rim le rin hiç bi ri ni ka bul et me di, doð ru bul ma dý, al kýþ la ma dý. Ö lün ce ye ka dar Av ru pa el bi se si giy me di, ba þý na þap ka ge çir me di. La tin harf le ri ni ka bul et me di. Ri sa le-i Nur la - rý Ýs lam ya zý sýy la yaz dýrt tý. (1950 lý yýl lar da ri sa - le le rin La tin ya zý sýy la ya zýl ma sý na za ru ret de re - ce sin de ruh sat ver miþ tir. Za ru ret ler kal kýn ca ruh sat da kal kar...) M. Ke mal e o ka dar mu ha lif ti ki, na maz ký lar - ken ce bin de, ü ze rin de M. Ke mal res mi bu lu nan pa ra lar bu lun dur maz dý. Za ten çok az pa ray la, ka - na at ve ik ti sat pren si bi ne ri a yet e de rek ya þar, kut-i la-ye mut i le ge çi nir di. M. Ke mal Pa þa nýn dev rim le ri nin, ye ni lik le ri nin hiç bi ri ni ka bul et me di. Türk çe e za ný ka bul et me di. Me cel le nin yü rür lük ten kal dý rý lýp Ýs viç re Me de - ni Ka nu nu nun; Os man lý Ce za Ka nu nu nun kal - dý rý lýp Ý tal yan Ce za Ka nu nu nun yü rür lü ðe ko nul - ma sý ný ka bul et me di. Tek ba þý na baþ la dý... Et ra fýn da bir kaç ki þi top - lan dý, on la ra Ri sa le-i Nur la rý Os man lý ca yaz dýrt tý... Bin bir bas ký al týn da bun la rý sa ða so la gön der di... Ta raf tar la rý ya vaþ ya vaþ ço ðal ma ya baþ la dý... Bas ký - lar sý kýn tý lar, sor gu la ma lar, tu tuk la ma lar, ha ka ret - ler, teh dit ler... Bun lar dan yýl ma dý. Kim se den yar dým ka bul et me di de De mok rat Par ti ik ti da ra geç ti a ma sür - gün ha ya tý so na er me di da Þan lý ur fa da bir o tel o da sýn da has ta, bit - kin, çok ih ti yar o la rak ve fat et ti ðin de bü tün te re - ke si yüz el li li ra lýk es ki el bi se le rin den, kýy met siz þah si eþ ya sýn dan i ba ret ti. M.Ke mal 1938 de ö lün ce ye ka dar bü yük bir dün ye vi gü ce sa hip ol muþ tur. Sa id Nur si dün ye vi mad di güç ba ký mýn dan o nun zýt kut buy du. M.Ke mal öl dük ten son ra yi ne güç sa hi bi ol du. Be di üz za man ýn da, ö lü mün den son ra mâ ne vi gü - cü ve mu ha le fe ti de vam et ti. O, M. Ke mal in in ký lâp la rý na kar þý ge le nek sel Ehl-i Sün net ve Þe ri at Ýs lam lý ðýn dan en u fak bir ta viz ver me miþ tir. Bü tün ac zi ne, fak rý na, im kân sýz lý ðý na rað men a - kýl al maz de re ce de güç lü bir mu ha le fet yap mýþ týr. Bu nun sýr rý ný sa de ce a kýl la an la mak, kav ra mak, a çýk la mak müm kün de ðil dir. Meh met Þev ket Ey gi Mil lî Ga ze te, ULUDERE DE 34 in sa nýn öl dü rül me siy le so - nuç la nan as ke ri o pe ras yon si ya sal-sos yal pek çok so ru nun iv me ka zan ma sýn da kri tik bir rol oy na ya ca ða ben zi yor. Ü ze rin den ge çen u zun za ma na rað men si ya se tin be lir siz ve çö züm süz bir gö rün tü arz et me si Kürt so ru - nu nun de rin leþ me si ne cid di bir kat ký sað la - ya ca ða ben zi yor. U lu de re de ya þa nan 34 ö lü mün ar dýn dan, bi ri öl dü rü len in san la rýn ya kýn la rýy la yap tý - ðým gö rüþ me nin not la rý ol mak ü ze re doð ru - dan ko nu ya da ir al tý ya zý ya za rak muh te mel sý kýn tý lar ü ze rin de dur ma ya ça lýþ mýþ tým. Muh te mel sý kýn tý lar der ken en baþ ta AK Par ti Hü kü me ti nin dev le tin bü rok ra tik me - ka niz ma la rý na u yum lu ha re ket et me ris ki ve bu na bað lý o la rak or ta ya çý kan at mos fe rin Kürt u lu sal cý lý ðý ný bes le me siy di. Te rör Böl ge si nin Te rö rist Ol ma yan Ýn san la rý Baþ ba kan Er do ðan ýn ko nu ya da ir yap tý ðý bir a çýk la ma da söy le di ði þu cüm le ler ü ze rin de dur mak ge re kir: Bu böl ge, te rör böl ge si dir. Hal kýn, si vi lin o tur du ðu bir böl ge de ðil dir. Böy le bir böl ge de Si lah lý Kuv vet ler bu Ah met mi dir Meh met mi dir bi le mez ki. Bu cüm le le rin faz la sýy la sý kýn tý lý, sa hi bi nin ba þý na kal dý ra ma ya ca ðý ka dar dert a ça cak cins ten ol du ðun dan hiç kim se nin þüp he si ol - ma ma lý. He men her kes bi lir ki te rör ve si vil un sur lar a ra sýn da ay rým ya pa ma mak, bu ay rý - mýn bil gi si ne sa hip o la ma mak cid di bir i da - re/i ra de ku su ru dur. Bu cid di ku sur da ýs rar e - dil me si hu kuk ve si ya set a çý sýn dan ol du ðu ka - dar ah lak a çý sýn dan da çýk maz so ka ða doð ru sü rük len mek de mek tir. Ay rým ya pa ma mak, de ðil 34 in sa ný tek bir in sa ný öl dür mek i çin da - hi hak lý bir ge rek çe o luþ tu ra maz. AK Par ti Hü kü me ti nin þu ö nem li han di - ka ba dik kat et me si ge re kir: Þim di ye ka dar si ya se tin top lum da ni hai ve is tik rar lý bir gü - ven ce o luþ tu ra ma mýþ ol ma sý nýn en te mel se be bi bü rok ra tik o li gar þi nin te a mül le ri ne tes lim ol ma sý dýr. Bü rok ra tik me ka niz ma la - rýn tu za ðý na düþ me mek, ben zer a yak o yun - la rý nýn kur ba ný ol ma mak i çin dev let i çi den - ge ler den ön ce top lum sal a da let ve ta lep le rin dik ka te a lýn ma sý e sas ol ma lý dýr. Ý da re ve Ý ra de Ku su ru Ki min E se ri? Ka na a tim ce Baþ ba kan Er do ðan þim di ye ka - dar sür dür dü ðü bu tür söy lem ler le Hü kü me ti - ni ve ta ba ný ný zor du ru ma dü þür dü. Þöy le ki hem a da le tin te cel li si nin ö nü a lýn mýþ ol du hem de si ya se ten mu a rýz la rý nýn e li ni güç len - dir di. Baþ ba kan Er do ðan dan bek le nen i se a - da le tin te cel li si i çin güç lü bir si ya si i ra de ve Türk-Kürt u lu sal cý la rý nýn is tis mar e de rek ku - rum sal laþ týr dý ðý kla sik ça týþ ma-kamp laþ ma ar - gü man la rý na fýr sat ve ril me me siy di. U lu de re de 34 in sa nýn öl dü rül me si me se le si is tih ba ra týn ön ce He ron lar dan mý yok sa Pre - da tör ler den mi gel di ðin den da ha ö nem li ve ön ce lik li dir. Ýs tih ba rat kay na ðý ve o pe ras yon em ri nin kim den çýk tý ðý ko nu sun da i ler le me kat e dil me si nin za man a la ca ðý bes bel liy di. Fa - kat ö len 34 ki þi nin a çýk kim lik le ri a nýn da tes pit e dil miþ ti. Suç la rý i se sý nýr da ka çak ti ca ret yap mak tan i ba ret ti. Bom ba lan ma yý hak e de - cek bir suç mev cut ka nun lar çer çe ve sin de bi le is nat e di le mi yor du. O lay vu ku bul du ðun da en ön ce kast-ý mah - su sa ol ma dý ðý ný be yan e den Baþ ba kan Er do - ðan ýn he men ar dýn dan a çýk bir ö zür, ö len le rin ya kýn la rý ný zi ya ret ve son ra sýn da taz mi na tý di le ge tir me si ye rin de o la cak tý. Bom ba la na - rak öl dü rü len in san la rýn ce na ze le ri ne ön ce BDP nin ar dýn dan da CHP nin sý ký sý ký ya sa - rýl ma la rý na im kân ve ren iþ te bu ye rin de li ðin terk e dil me si ol muþ tur. BDP nin ö lü mü Kürt leþ ti ren, öl dü rü mü Türk leþ ti ren kir li si ya se ti nin U lu de re son ra - sýn da böl ge de yý ký cý bir fýr tý na gi bi es ti ði ni gö re me mek i çin kör ol mak ge re kir. CHP i se bu o lay ve si le siy le bü rok ra si ye söz ge çi re me - yen, ABD ve Ýs ra il gü dü mün de halk düþ ma - ný bir ik ti dar pro fi li çiz mek ü ze re faz la sýy la im kân el de et miþ ti. U lu de re o la yýn da ya kýn la rý ö len in san lar la ge re ken il gi, a la ka, ya kýn lýk ve sý cak lýk ku rul - ma sýn da ge cik me ol duk ça Baþ ba kan Er do ðan ve Hü kü me tin zor ve sý kýn tý ya düþ tü ðü a çýk ça gö rül müþ tür. Top lu mun en a zýn dan bir bö lü - mü nün zih ni ne hal kýn a cý la rý ný an la mak ta so - ðuk kan lý, bü rok ra si nin gü nah la rý na ma ze ret ü ret mek te gay ret keþ bir ik ti dar gö rün tü sü ka - zýn mýþ týr. O la yýn ay dýn lý ða ka vuþ tu rul ma sýn - da ki ge cik me en baþ ta BDP ve CHP si ya se ti ne ka pý la rý so nu na ka dar aç mýþ týr. Bu du rum CHP ve BDP nin ba þa rý sýn dan zi ya de AK Par ti Hü kü me ti nin za fi ye tin den, yan lýþ ta ki ýs ra rýn - dan kay nak lan mýþ týr. U lu de re ha di se si ge lip da yan dý ðý nok ta da Hü kü me tin sür dür dü ðü po li ti ka la rýn hak lý lý ðý - na i þa ret et mi yor. 19 O cak ta bu ra dan U lu de - re den Si tem Yük lü Se lam Var! di ye rek Baþ - ba kan Er do ðan a ö len le rin ya kýn la rýn dan ge tir - di ði miz me sa jý i let miþ tik. Ýk ti dar da ol mak a - teþ ten göm lek giy mek tir. U lu de re ye ni ve i la - ve ten bir a teþ ten göm lek ol ma sýn. Taz mi nat - tan ön ce sý cak bir dost e li, gö nül a lý cý bir ö zür bek le yen le rin maz lum kar deþ le ri miz ol du ðu u nu tul ma sýn. Ke nan Al pay / Ye ni A kit, AB rüz gâ rý na ne den ih ti yaç var? ÞU an da ü ye lik mü za ke re le ri ra yýn da git mi yor ten bu ya na Tür ki ye, Ka tý lým Mü za ke re le ri Fa sýl la rýn dan sa de ce 13 ü nü a ça bil di. Mü za ke re le re a çýl ma yan 20 fa sýl dan 17 si, don du rul muþ du rum - da. Bun lar dan se ki zi, Tür ki ye nin li man la rý ný Kýb rýs ban dý ra lý ge mi le re aç ma yý red det me si ne de niy le AB Kon se yi ta ra fýn dan as ký ya a lýn dý. Beþ fa sýl i se Fran sa nýn ve to su ne de niy le don du rul muþ du rum - da. Tür ki ye, AB ü ye li ði ni ö nem se di ði ni, AB Ba kan - lý ðý ku ra rak ha týr lat tý ðý hal de, ya pý lan mu a me le ger - çek ten o nur ký rý cý. Ne den o hal de AB ü ye li ði i çin ýs rar cý o lu yo ruz? He men be lirt me li yiz ki, Av ru pa nýn ba ký þý tek de - ðil. Tür ki ye nin ü ye li ði ne sý cak ba kan, ýs rar e den ler de var. AB Ko mis yo nu Ge niþ le me den So rum lu Ko mi se ri Ste fan Fü le nin de a ra la rýn da bu lun du ðu çev re ler ve ba zý Av ru pa ül ke le ri, Tür ki ye nin ü ye li - ði ni ö nem si yor. Ni te kim Fü le, ge çen haf ta ül ke mi - ze gel di. Baþ ba kan Re - cep Tay yip Er do ðan ve AB Ba ka ný ve Baþ mü za - ke re ci E ge men Ba ðýþ i le gö rüþ tü. Tý ka nan ü ye lik yo lu nu aç mak i çin bu lu - nan Po zi tif Gün dem le il gi li mü za ke re ler ya pýl - dý. Po zi tif Gün dem, blo - ke e di len fa sýl lar a çýl dý - ðýn da ha zýr lýk lý ol ma yý a maç la yan, baþ ka bir i fa - dey le ak tif sa býr di ye bi - le ce ði miz bir ça lýþ ma sis te mi. Po zi tif gün dem, e - ner ji den sos yal po li ti ka ya ka dar se kiz ay rý a lan da iþ - li yor. Bu ça lýþ ma la rýn psi ko lo jik ve mo ti vas yon et - ki si de ca ba sý. Bir ne vi ka rar lý lýk gös te ri si... Tür ki ye nin AB ü ye li ði ger çek ten ö nem li. Ba ký - nýz Tür ki ye bir ku tup laþ ma dan baþ ka ku tup laþ ma - la ra ge çi yor. De vam e den dar be ve dar be ye te þeb - büs da va la rý ve sa yet çi le ri ür kü tü yor. Sta tü ko nun mu ha fýz la rý di re ni yor. Ýþ te U lu de re o la yý, beþ ay dýr ne yin ne si dir bir tür lü a çý ða çýk mý yor/çý ka mý yor. Ye ni bir a na ya sa i çin en kri tik düz lü ðe ge lin di. Tür - ki ye nin þu an da AB ü ye lik rüz gâ rý na, her dö nem - den da ha faz la ih ti ya cý var. As lýn da de mok ra tik leþ - me den ya na o lan lar i çe ri de ve Av ru pa da tam bir sý nav dan ge çi yor. Tür ki ye nin AB ü ye li ði Av ru pa, hat ta kü re sel sis - tem i çin de çok ö nem li. Kü re sel ba rýþ a dý na, me de - ni yet ler it ti fa ký a dý na, bu gün dün ya da Tür ki ye nin AB ü ye li ðin den da ha ö nem li bir pro je yok tur. Av - ru pa da ya þa yan Müs lü man lar, Ar na vut luk ve Bos - na gi bi Müs lü man la rýn yo ðun ol du ðu ül ke ler, Türk dün ya sý ve Ýs lam coð raf ya sý nýn dik ka ti bu ü ye li ðe o dak lan mýþ týr. Av ru pa ve dün ya, ýrk çý lý ðýn ve Ýs la - mo fo bi nin de rin leþ ti re ce ði ku tup laþ ma la rý ve ça týþ - ma la rý kal dý ra maz. Ön yar gý la rý kal dýr mak ve bir lik - te ya þa ma nýn sað lýk lý ze mi ni ni o luþ tu ra cak en teg - ras yo nu sað la mak a dý na Tür ki ye nin AB ü ye li ði, ye ni mi len yum i çin ta ri hi bir fýr sat týr... Hü se yin Gü ler ce / Za man, M. Ke mal in en bü yük mu ha li fi: Be di üz za man M. Ke mal Pa þa ya, o nun te pe den in me dev rim le ri ne mu ha le fet e den, kar þý ge len þah si yet ler den bi rin ci si Be di üz za man Sa id Nur sî dir. Erdoðan þimdiye kadar sürdürdüðü söylemlerle hem adaletin tecellîsinin önünü almýþ oldu, hem de siyaseten muarýzlarýnýn elini güçlendirdi. Türkiye nin þu anda AB üyelik rüzgârýna, her dönemden daha fazla ihtiyacý var. U lu de re na sýl a teþ ten göm lek ol du? TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Ali Demir'in muhtereme validesi, Nurullah Demir in babaannesi Zeynep Demir Hanýmefendi elim bir trafik kazasý neticesinde vefat etmiþtir. Ayný kazada dayýsý Mustafa Maraþ ve Ali Demir'de yaralanmýþtýr. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, yaralýlara acil þifa temenni eder, yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Hasan Hüseyin Gökdoðan ve Ailesi TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Nejdet Þimþek'in annesi Reþadiye Hanýmýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ali Eski, Ömer Durgut / ÝZMÝR TAZÝYE Muhterem Aðabeyimiz Nejdet Þimþek'in muhtereme annesi Reþadiye Hanýmýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Nevzat Girgenç, Þakir Argýn, Aydýn Argýn, Fehmi Girgenç, Ufuk Kök ÝZMÝR ZAYÝ nt.c. No: nolu Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ertan YILMAZ ngümüþpala Ticaret Meslek Lisesinden aldýðým Lise Diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet ERGÜL Bayraklý / ÝZMÝR KONFERANSA DÂVET Konu: Mücedditler silsilesi ve Bediüzzaman Konuþmacý: Ýlahiyatçý Mehmet Ali KAYA Tarih : 27/05/2012 Saat: Organizasyon: Asyanur Kültür Merkezi Yer: Yunus Emre Cad. Kanarya Sokak Giriþi Lâle Sok. No: 8/1 Pursaklar /ANKARA Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr. Satýlýk Arsa Þanlýurfa merkezde 80 dairelik kat karþýlýðý konut arazisi Tel: 0(544) En büyük sünnet nedir? Bu so ru yu, Sa ha be Mo de li ü ze ri ne ki tap lar ya - zan, kon fe rans lar ve ren dos tu muz, kon fe rans es na sýn da sor du: -Re su lul lah ýn (asm) en bü yük sün ne ti han gi si dir? Bel li ki, dik kat le ri kon fe rans ko nu su na çek mek i çin böy le bir so ru yu sa lo na tev cih et miþ ti. Yok sa il ti fa ta maz har ol muþ mâ lû ma tý ný ve il mî bi - ri ki mi ni, se ven le riy le pay laþ mak i çin sah ne de bu lu - nan ha ti bi mi zin, ne bu nu sa lon da ki ler den öð ren mek, ne de on la rý im ti han et mek gi bi bir a ma cý yok tu. Ve E fen di miz in (a.s.m.) her bir sün ne ti nin ken di ma ka - mýn da bir üs tün lü ðü, ö ne mi ve bü yük lü ðü var dýr. Hem de o ra da ki le rin bir ço ðu, sü rek li o ku duk la rý e ser le rin sa ye sin de, an la tý lan la rýn ve ha týr la tý lan la rýn çok da ya ban cý sý de ðil ler di. Üs te lik býk ma dan, u san - ma dan o ku duk la rý Nur Ri sa le le ri nin, ne re dey se dörtte bi ri Nü büv vet ba his le riy le ve bu ba his ler i - çeri sin de ki Ri sa let-i Mu ham me dî ye i le a lâ ka lýy dý. Hem Sün net-i Se niy ye me se le si de, de ni le bi lir ki, do - yul maz bir an la tý ma ve e ri þil mez bir ber rak lý ða yi ne bu e ser ler le ka vuþ muþ tu. He men Be di üz za man ýn i zah la rý ný ha týr la ma ya ça - lýþ týk. Re sûl-i Ek rem A ley his sa la tü Ves se lâm ýn Sün - net-i Se niy ye si nin üç men baý o lan ak va li, ef a li ve ah - va li zi hin le ri mi zi nur lan dýr dý. Li san-ý Nur da ki, fe ra - iz, ne va fil, â dat-ý ha se ne di li mi ze düþ tü. Bel li ki, bu so ru nun ce va bý ný yi ne ha ti bi miz ve re - cek ti ve tah min e di le nin ö te sin de bir ce vap ge le cek ti. Bel ki de bu ce vap, en çok bi li nen o la cak tý. En ya ký - ný mýz da, i çi miz de i ken, u zak ta a ra nan o la cak tý.. Bu ha ki kat, Kur ân-ý A zi müþ þan ýn der siy le ve Re - sûl-i Ek rem A ley his sa la tü Ves se lâ mýn ta li miy le; kalp, ruh, a kýl ve duy gu la rý mý za hâ kim o lup, ma ne vî var lý - ðý mý zý ta ma men ku þat ma sý na rað men, sün net ba - zýn da, sa de ce mu a me lat ta ve za hi rî mü þa ha de ler de a - ran dý ðý i çin, o an ak la gel mi yor du. San ki þid det-i zu - hu run dan giz len miþ ti. A ce ley le he men ce va ba ha zýr la nan lar; E fen di miz in (asm) ký ya fe tin den, sa kal-ý þe rif le ri ne, ev li li ðin den, ge - ce na maz la rý na ka dar tah min ler yü rü te cek ler di ki, ha ti bi miz va zi ye ti fark e dip, ce va bý ge cik tir me di. Pey gam ber E fen di miz in (asm) en bü yük sün ne ti; i man ve Kur ân ha ki kat la rý ný yay ma sý, ta lim ve tat bîk et me si dir de di. Son ra Ý mam-ý Â zam Haz ret le ri nin Fýk hu l Ek ber i sim li e se ri ni mi sal gös ter di. *** Bu ki tap as lýn da bir a ka id ki ta bý dýr, ya ni i man e sas - la rý ný i zah e der. A ma a dý Fýk hu l Ek ber, ya ni en bü - yük fý kýh týr. Fý kýh de nin ce ak lý mý za, a me lî ba kým dan le hi miz de ve a ley hi miz de o lan bil gi le re sa hip ol mak ge lir. Farz, va cib ve sün net ler ý þý ðýn da i ba det le ri mi zi yap mak, he lâ li bi lip ha ram dan sa kýn mak ge lir. A ma gö rü yo ruz ki, A ka id il mi de, en bü yük fý kýh o lu yor. Ve Ý mam-ý Â zam Haz ret le ri, A ka id ü ze ri ne o lan e se ri ne Fýk hu l Ek ber a dý ný ve ri yor. Be di üz za man da, za man i ma ný kur tar mak za - ma ný dýr di ye rek mey da na çýk mýþ ve Al lah ýn i na - ye tiy le öy le bir hiz met yo lu aç mýþ týr ki, o yol da i - man ha ki kat la rý nýn id ra ki var dýr. Ý ma ný tak lit ten tah ki ke çý kar mak var dýr. An la ma ya ve ya þa ma ya ça lý þa rak, li san-ý hal i le baþ ka la rý nýn da i ma ný na kuv vet ver mek var dýr. Mer hum Zü beyr A ða be yin i fa de et ti ði gi bi, Ý ma - nýn rü kün le rin den bi ri sin de hâ sýl o la cak bir þüp he ve in kâr, di nin te fer ru a týn da ya pý lan lâ kayd lýk tan pek çok de fa da ha fe lâ ket li ve za rar lý dýr. *** Me ðer ki biz, Vi ya na da ter tip le nen Ör nek ne sil i - çin, Sa ha be Mo de li kon fe ran sý na u zak tan ka tý la rak, dâ ve te i ca bet sün ne ti ni ih ya e der ken, ay ný za man da E fen di miz in (asm) en bü yük sün ne ti ne de uy ma an la mý na ge le cek bir fa a li ye tin çer çe ve si ne gir mi þiz, in þa al lah.. Çe þit li mi sal ler ve tem sil ler le bu bü yük me se le yi, an la þý lýr ha le ge ti ren Prof. Dr. Mu rat Sa rý cýk Be ye fen - di yi teb rik e di yo ruz. Ay rý ca kar þý lýk lý hiçbir men fa at gö ze til me den Ye ni As ya tem sil ci li ðiy le di ya log ve ir ti - ba tý sür dür me ta ra fýn da o lan ve Vi ya na da ki iþ le ri - miz de, bil has sa öð ren ci yer leþ tir me ta lep le ri miz de bi ze yar dým cý o lan Vi ya na lý kar deþ le ri mi ze de, ça lýþ - ma la rýn da ba þa rý lar di li yo ruz. Ri sa le-i Nur la rýn ta lim ve ter bi ye sin de, þahs-ý ma - ne vî de vam lý lý ðýn da ve meþ ve ret ler reh ber li ðin de an - cak sað lam te mel ler üs tü ne bi na e di le bi le cek bu hiz - met mo de liy le, Pey gam ber E fen di miz in (asm) en bü yük sün ne ti ne it ti ba e de rek, i man ve Kur ân ha ki - kat le ri ne hiz met e den ler züm re si ne Ce nâb-ý Hak biz - le ri de da hil ey le sin.

7 Y DÜNYA 7 s.bu id nur si.de Post mo dern ce ha let ler... Ý LÝM, bil mek ve ce ha let hu su sun da ki kav ram kar ga - þa sý, zih nî mü þev ve þi yet le ri de be ra be rin de ge tir miþ. Bu as rýn kü çük ço cuk la rý nýn yu var lan dýk la rý, Ýb ni Si - na ya par mak ý sýrt tý ra cak, Ra zi yi hay ret ten hay re te dü þü re cek ve Fa ra bi yi sus tu ra cak ce ha let gay ya la rý - na þa hit ol duk ça, al tý mýz da ki ze mi nin ya vaþ ça ka yý - þý ný ve ü ze ri miz de ki gök kub be i le ters yüz ol du ðu - mu zu his se di yo ruz. Ön ce ki za man lar da ce ha le tin kar þý sý na o ku mayaz ma i le çý ký lýr dý. Ýs ta tis tik ler bu o ran la ra gö re çý ka - rý lýr ve kat e di len me sa fe ler bu he sa ba gö re öl çü lür - dü. Za man la o ku ma-yaz ma çý ta sý o kul laþ ma i le yük sel til me ye ça lý þýl mýþ. Sov yet Rus ya da yük sek o kul me zun la rý nýn nis be ti yüz de dok san la ra da yan mýþ. Tür ki ye miz de Ke ma list e ði tim sis te mi yle bu yol da bü yük gay ret ler sarf et miþ. Gü nü müz de yüz bin ler ce gen ci mi zin ü ni ver si te ye gi riþ i çin im ti han la ra mü ra - ca at la rý, bu üs tün gay re tin de li li ol ma lý. A me ri ka ve Ja pon ya e lek tro nik tek no lo ji si nin mu' - ci ze vî a let le ri ni dâ hi ço cuk la rý mý zýn el le rin de gö - ren ler, me de ni ye tin ha ri ka la rýy la dün ya yý cep le rin de ta þý yan bu ço cuk la ra el bet te ca hil di ye me ye cek ler di. Pe ki na sýl i zah e de cek ti me se le yi? Ve yi ne mâ lûm so - ru: Bil mek ne dir, ce ha let ne dir? Ýs tan bul da, Lâ le li de ba þý boþ do la þan ve in sa nî has - let le ri ni sa tý lý ða çý kar mýþ yüz ler ce Sov yet tor tu lu Rus gen ci nin cep le rin de ki dip lo ma la rýn mo dern ce - ha le ti gi de rip gi der me di ði ni ü çün cü ki þi le re sor mak lâ zým. Ve ya tek no lo ji ha ri ka sý ma ki na la rýn ba þýn da in sa nî de ðer le ri ni kay be der ken ne fes le ri aç lýk tan ko - kan tem bel ve se fih ço cuk la rýn ce ha let le ri ni, Av ru pa ve A me ri ka da a kýl la rý hay li baþ la rýn da bu lu nan genç - ler le kar þý laþ týr ma mýz ge re kir ka na a tin de yiz. Bu hu sus ta en ö nem li nok ta, mo dern tek no lo ji ler - le ce ha le tin tut sak al dý ðý ço cuk la rý mý zýn dün ya sý na gi re bil mek ol ma lý. Ya ra tý cý yý ta ný ma yan ve in san ol - ma yý dü þün me yen fert ler tek no lo ji ha ri ka la rý na ta pa - bi lir ler. Ýn sa ný ta ný ya ma yan top lum la rý ta rih bo yun ca yi ne in san lar kö le leþ tir miþ. Bir kýs mý i le ri gi dip ken di - le ri ni tan rý laþ týr dý lar: Üs tün bil gi, üs tün kuv vet, si hir ve ver si yon la rý, zen gin lik ve deb de be... Ge nel lik le bun la rý kul lan dý üst te ki ler... Ýn sa ný ve ya fýt ra tý bil me - yen bir gen cin tek no lo ji ha ri ka la rý na ve ya ro bot in - san la ra düþ kün lü ðü nü ký na ma mak lâ zým. O nun gö - zün de üs tün o lan in san de ðil dir. Bi lâ kis in sa nýn ve si le ol du ðu ha ri ka a let ler dir. Ýn sa ný o ku ma ve öð ren me yi el den ka çý ran la rýn put la ra i ba de ti i le gü nü müz in sa - ný nýn ro bot la ra tap ma sý a ra sýn da ki far kýn kü çük ol - du ðu nu zan ne di yo rum. Ýn sa ný öð re ne me yen le rin ro - bot laþ tý rýl ma la rý ve top lu ca i lah laþ tý rýl mýþ a bi de le re bað lan ma la rý yal nýz ca Es ki Mý sýr, Grek, Ro ma ve Ba - bil me de ni yet le ri nin i þi ol ma sa ge rek. Bu ra da ö nem li o lan i ti kat týr, i nan mak týr ve bað lan mak týr. Ýn san bi lin me yin ce, bil gi dün ya sý ný din siz fel se fe - nin zi fi ri ka ran lý ðý mý ba sar? Ýn sa ni yet ten ha ber siz in - san lar yal nýz ca put la ra tap maz lar: Pa ra, kuv vet, þeh - vet, þöh ret ve se fa het bu in san la rý ta pý nak la rýn da ça - lýþ týr mak ü ze re kö le sa týn a lýr lar. Za ma ný mý zýn se kü - ler mo dern ta pý nak la rýn da i ba det hu þu su i çin de söz ko nu su put la rýn pe þi sý ra sü rük le nen yüz bin ler ce in - sa ný A MON ta pý na ðýn da a ra ma mak ge re ki yor. New York, Lon dra, Pa ris ve Frank furt ka dar; Ýs tan bul, An - ka ra, Ýz mir ve Ka ra çi de ki mil yon lar ca mo dern kö le yi de ar týk gör mek ve ka bul len mek zo run da yýz... Di ji tal med ya yý i þin i çi ne ka tar sa nýz, bel ki de mil yar la rý bu - lur bu ra kam... Ve hep si ken di le ri ni bil gi tek no lo ji si ma be di nin sa dýk ra hip le ri o la rak gö rü yor lar. Mo dern ce ha let doð ru bil gi nin i çi ni bo þalt tý ðý gi - bi, yö nü nü de de ðiþ tir miþ. Ýn sa nýn ma hi ye ti nin tah ri - bi ve in sa nî de ðer le rin yý kým gö re vi de mo dern ce ha - le te müp te lâ in san la ra ve ril miþ. Yet miþ mil yon ro bo tu in þa ve on la rý mer ke zî sis - tem i le i da re, e pey ce mas raf lý o la bi lir di. Fa kat di ji tal med ya i le yet miþ mil yon in sa nýn ek ran lar a ra cý lý ðýy la ro bot laþ tý rýl ma sý da ha e ko no mik ve zah met siz ce ol - du Tür ki ye miz de... Öy le bir ce ha let ki... Bu de vâ sa dö nü þü mün a let le - ri ni u lus la r a ra sý yük sek tek no lo ji ens ti tü le ri su nu - yor. Sos yal ens ti tü ler o nun ik ti da rý i çin ge ce li-gün - düz lü ça lý þý yor lar. Ce ha le tin, fu ka ra lý ðýn ve ka o sun ik ti dar la rý i çin dün ya ser ve ti nin ö nem li bir kýs mý glo - bal de ve ran la ko þuþ tu ru yor... Ve böy le ce glo bal dü - zey de in san lý ðýn de ðer le ri yer ler de sü rü nü yor. NEM RUT Ö LÜR, FÝ RA VUN BO ÐU LUR VE A RE NA LAR BO ÞA LIR BÝR GÜN... Ce ha let za ma ný mý zýn en deh þet li düþ man la rý a - ra sý na gir miþ in san lýk i çin... Sý ra dan bir düþ man de ðil. Ar ka sý ol duk ça kuv vet li. Ba zen uð ru na fi lo lar ve or du lar sa va þý yor. Nem rut ve Fi ra vun ka dar ceb bar, za lim ve kuv vet li. Ýþ gal et ti ði coð raf ya lar da Cen giz ve Hü lâ gu dan da ha tah rip kâr çýk tý... Kur ân ýn za ma ný mýz da ki pra ti ði ni bil me yen ler, deh þet li kor ku la ra ka pý lý yor lar. U fuk suz luk ço ðu nu ça re siz lik ten gö ðe u çu ru yor. Fa kat Kur ân ý ve o - nun pra ti ði o lan Re sû lul lah ý (asm) ta ný yan lar, bu me se le de de Nem rut ve Fi ra vun un a ký bet le ri ni gös te ri yor lar. Ýk ti dar la rý nýn zir ve le rin de i ken, â ciz i ki mah lû ka mað lûp bu ceb bar la rýn a cý ve ze lil a ký - bet le ri ni bi ze hi kâ ye i le ü mit le ri mi zi bad-ý sa ba gi bi ok þu yor, ebr-i Ni sa na dö ne cek çö lü mü ze ab-ý ha - yat a ký tý yor ve gü neþ o lup bi ze hü cum e den ye is ka ran lýk la rý ný bir an da yok e di ve ri yor. Fi ra vun un â lim le ri nin i lim le ri ni ve si hir baz la rý nýn ma ri fet le ri ni Hz. Mu sa'nýn (as) a sa sý bi tir miþ ti. Sa a - det as rý nýn ni fak, kar ma þa ve ka os la rý ný i se i lim sa ra - yý nýn ka pý sýn da ki Zül fi kâr so na er dir miþ ti. Ce ha le ti - mi ze tut sak i lim le ri hür ri ye ti ne ka vuþ tu ra cak yi ne A - sa-yý Mu sa i le Zül fi kâr de ðil mi? Pa ra nýn, þöh ret, þeh - vet, ka os ve kuv ve tin glo bal ik ti dar la rý ný bi ti re cek yi - ne Hz. Mu sa'nýn (a.s.) Kur â nî a sa sý o la cak. Ce ha le tin yal nýz ca biz de ki ta pý nak la rý ný ve hiz met kâr la rý ný kal - dýr ma ya cak or ta dan, ehl-i ki ta býn di ya rýn da ki ce ha let ve ni fak að la rý ný da sü pü re cek Ku r'â nî ký lýç. Glo bal de Hz. Mu sa (as), lo kal de i se Ý mam-ý A li (ra). Dört bin se ne ön ce ve ya son ra. Ce ha le ti si hir ve hip no tiz ma - sýy la bi ze pa zar la yan la rýn tez gâh la rý ný bo za cak A sa-yý Mu sa ve Zül fi kâr ba þu cu muz da du rur ken, post mo - dern ce ha le te hiç pa buç bý ra ký lýr mý? Seçim kuyruklarý ekmek kuyruklarýný geçti Suudi Arabistan da yayýmlanan Riyad gazetesi, seçim deðerlendirmesinde, Mýsýr yeni baþkanýný seçmek için gerçek anlamda demokratik bir rekabet havasý yaþýyor ifadelerine yer verdi. Yine Suudi Arabistan da yayýmlanan El-Yevm gazetesi de, seçimlerin Mýsýr daki tarihî dönüþümü yansýttýðýna iþaret ederek, ilk kez seçim kuyruklarýnýn ekmek kuyruklarýný geçtiðine ve kadýn seçmenlerin sayýsýnýn erkeklerden fazla olduðuna dikkat çekti. Gazete, siyaset ve basýn dünyasýnýn önde gelen bazý isimlerinin seçim günü Mýsýr dan kaçýþýna da iþaret etti. Tüm dünyada sonuçlarý merakla beklenen seçimleri yakýndan izleyen Arap basýný seçimlerle ilgili ilginç yorumlarda bulunuyor. FO TOÐ RAF: A A Mýsýr da ilk gerçek seçim ARAP BASINININ ORTAK GÖRÜÞÜ: "MISIRLILAR ÝLK KEZ SONUCU ÖNCEDEN BELLÝ OLMAYAN BÝR SEÇÝM ÝÇÝN OY VERDÝ" MISIR'DA cumhurbaþkanlýðý seçimlerini izleyen Arap basýnýnýn haberleri, Mýsýrlýlarýn ilk kez kazananý önceden belli olmayan bir seçim yaptýklarýna odaklanýyor. Tüm dünyada sonuçlarý merakla beklenen seçimleri yakýndan izleyen Arap basýnýna yansýyan haberlerde, sandýk baþlarýnda oluþan uzun kuyruklarýn varlýðý ile eski devlet Baþkaný Hüsnü Mübarek ve eþinin her seçim günü alýþýlan sandýk baþýndaki görüntülerinin artýk olmadýðý öne çýksa da, deðerlendirmelerin tamamýnda Mýsýrlýlarýn ilk kez gerçek bir seçim yaptýklarý vurgulanýyor. BM, Esad ý da muhalifleri de suçladý BM Ýn san Hak la rý Kon se yi ta ra fýn dan gö rev len di ri - len ba ðým sýz mü fet tiþ le rin ra po run da, Su ri ye de hü kü met güç le ri ve hü kü met kar þý tý si lâh lý grup la - rýn hu kuk dý þý ci na yet ler, iþ ken ce ve ta ciz suç la rý iþ - le dik le ri be lir til di. U lus lar a ra sý ba ðým sýz mü fet tiþ ko mis yo nu nun Mart 2011 ve Ma yýs 2012 a ra sýn da ki dö ne mi kap sa - yan ve dün ya yýn la nan ra po run da, Su ri ye hü kü met kuv vet le ri nin Ýd lib, Hu mus, Ha lep, Ha ma, Þam ve Da - ra i le bir çok köy de ki hü kü met kar þý tý gös te ri ler de, hu - kuk dý þý þe kil de in san la rý öl dür dük le ri kay de dil di. Mü - fet tiþ ler ay rý ca, hü kü met kar þý tý si lâh lý grup la rýn, or du men sup la rý ve gü ven - lik güç le ri nin ya ný sý ra ya ka la dýk la rý ve ih bar cý ol duk la rýn dan þüp he - len dik le ri ni öl dür dük le - ri ni be lirt ti ler. BM Ýn san Hak la rý Ko - mis yo nu ge çen 23 Mart ta, A ðus tos 2011 de ku ru lan bu pa - ne lin gö rev sü re si ni u - zat mýþ, Mart 2011 den i ti ba ren or ta ya ko nan in san hak la rý ih lâl le riy le il gi li bir ra por ha zýr la - ma sý ný is te miþ ti. Þam yö ne ti min den Su ri - ye ye gir mek i çin hâ lâ o nay a la ma yan bu ko - mis yon ra po run da, ül - ke de ki re jim a leyh ta rý o lay la rýn baþ la ma sýn - dan bu ya na mey da na ge len can ka yýp la rý na da ir sa yý yý i se ra po run - da sun ma dý. Ýn ce le nen sü re zar - fýn da 207 ö lüm den bah se di len ra por da, bu kur ban la rýn ö lü - mü ne i liþ kin ha ber le - rin te yi di nin bi rin ci el - den ol du ðu nu vur gu - lan dý. Su ri ye Ýn san Hak la rý Göz lem Ku ru - lu þu na gö re, ül ke de Mart 2011 den bu ya - na ço ðu hü kü met güç le ri ta ra fýn dan öl - dü rü len si vil ler ol mak ü ze re 12 bin den faz la in san vefat etti. Ce nev re /a a TAZÝYE Kardeþimiz Nur Akar Hanýmefendinin muhtereme validesi Saadet Akar ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Gebze Yeni Asya Okuyucularý Arap dünyasý için bir ilk KU VEYT'TE ya yým la nan El-Ka bas ga ze - te si, Mý sýr i kin ci cum hu ri ye te yü rü yor baþ lýk lý ha be rin de, Mý sýr da ta ri hî bir dö - nü þüm ya þan dý ðý na i þa ret e de rek, ül ke - de ilk de fa, tek a da yýn ya rýþ tý ðý ve ge niþ çap lý yol suz luk la ra sah ne o lan se çim ler ye ri ne ger çek an lam da de mok ra tik ve ço ðul cu bir re ka be tin ya þan dý ðý ný kay - det ti. Mý sýr lý lar dev ri min ilk cum hur - baþ ka ný ný seç mek i çin oy kul lan dý baþ - lý ðýy la Mý sýr da ki ge liþ me le ri e le a lan Lüb nan ga ze te si En-Ne har i se, Ço cuk - lar, ka dýn lar, er kek ler, genç ler, yaþ lý lar, a vu kat lar, çift çi ler, Ýs lam cý lar, sol cu lar, li be ral ler, Mý sýr ge ne lin de san dýk baþ la - rýn da u zun kuy ruk lar o luþ tur du i fa de - le ri ni kul lan dý. Ga ze te, Mü ba rek in dev - ril me sin den 15 ay son ra ger çek le þen se - çi min, A rap dün ya sý i çin bir ilk ol du ðu nu da kay det ti. Ka hi re / a a Mahremiyet korunmalý ABD'NÝN Sam Ho us ton Sta te Ü ni - ver si te si Bil gi sa yar Bi lim le ri Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. Pe ter Co o per, dün - ya nýn mah re mi yet me se le si ni çöz - mek i çin çý kýþ a ra dý ðý ný söy le di. Co o - per, Kah ra man ma raþ Ba ro su ve Süt - çü Ý mam Ü ni ver si te si (KSÜ) Mi - mar lýk ve Mü hen dis lik Fa kül te si iþ - bir li ðin de Kah ra man ma raþ Ad li ye - si nde dü zen le nen Ad lî Bi li þim Suç - la rý ve Bi o met rik Sis tem ler kon fe - ran sýn da, her tür lü mah re mi ye tin a - na ya sal gü ven ce al tý na a lýn ma sý ge - rek ti ði ni di le ge tir di. Sos yal pay la þým si te le ri nin ser best ser vis sað la ma sý na de ði nen Co o per, Biz ler sos yal pay la - þým si te le ri ni kul la nýr ken ser vis sað - la yý cý lar bun la rý pa ra ya dö nüþ tü rü le - bil mek te dir. Dün ya da ki ka nun lar þim di bu me se le nin en i yi na sýl yö ne - ti le ce ði ne da ir a ra yýþ i çin de dir. Ya ni dün ya mah re mi yet me se le si ni çöz - mek i çin çý kýþ a rý yor de di. ABD nin mah re mi yet le il gi li bir çok ka nu nu ya sa laþ týr dý ðý ný be lir ten Co o per; ha - ber leþ me, ço cuk, fi nan sal bil gi ler, dev let bil gi le ri ve týb bî kay nak la rýn mah re mi ye ti nin ABD de ya sa lar la gü ven ce al tý na al ma ya baþ la dý ðý ný i - fa de et ti. Tür ki ye nin de bu yön de ki ge liþ me le re de ði nen Co o per, Tür ki - ye de ki þi sel ve ri le rin ko run ma sýy la il gi li bir ya sal ça lýþ ma da bu lun mak - ta dýr. Tür ki ye ve ABD ö zel dü þün ce - le ri mi zi be lir li bir bi çim de ko ru mak - ta dýr. Ger çek dün ya da bu ko run ma yý sür dür mek nis pe ten ko lay dýr þek lin - de ko nuþ tu. Kah ra man ma raþ / a a TAZÝYE Muhterem arkadaþýmýz Salim Ýlhan'ýn babasý Mustafa Ýlhan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ümraniye Yeni Asya Okuyucularý

8 8 HA BER Y ca ni as ya.com.tr Vot ka ya sa ðýn dan ra ký teþ vi ki ne On yýl ön ce du yul sa þa þý la cak ha di se ler ar - týk du yan la rý þa þýrt mý yor. Yak la þýk 80 yýl bo yun ca is tib dat la ve din af yon dur an la - yý þýy la yö ne ti len Rus ya, son yýl lar da din i le ba - rýþ ma a dým la rý a tý yor. Bu a dým lar dan bi ri de Rus yö ne ti ci le rin al kol lü iç ki ler le mü ca de le et me ka rar lý lý ðý. Bi raz a bar ta rak i fa de et mek ge re kir se, gün geç mi yor ki Rus ya da al kol lü iç ki ler a ley hi - ne ye ni ka rar lar a lýn ma sýn. Rus ya da ki ge liþ me ler se vin di rir ken, al kol lü iç - ki le re kar þý genç le ri ko ru ma sý i cap e den ül ke mi - zin du ru mu i se ü zü cü. Her tür lü i ka za rað men al kol lü iç ki le rin ga ze ler de ki rek lâm la rý dur du - rul mu yor ya da dur du ru la mý yor. Genç lik teh li - ke de, a i le teh li kede, ço cuk la rý mýz teh li ke de de - yip de, teh li ke nin en bü yük se bep le rin den bi ri o lan al kol lü iç ki le rin ga ze te ler de ki rek lâm la rý na kar þý ses siz kal ma yý, böy le ya pa rak bun la rý teþ vik et me yi an la mak müm kün de ðil. Pe ki, Rus lar ne yap mýþ? Ken di le rin ce mil lî iç ki ka bul e di len vot ka ya ye ni bir ya sak ge tir miþ ler. Bu na gö re, Rus ya de nil di ði za man ak la ge len ilk iç ki o lan vot ka nýn ik ra mý ve ya tü ke ti mi, bu yýl dü - zen le ne cek Lon dra O lim pi yat la rý sý ra sýn da bütün Rus top lan tý la rýn da ya sak lan mýþ. Rus ya nýn ö nem li ga ze te le rin den Kom mer sant ta ya yým la nan ha ber - de, Rus ya nýn Van co u ver O lim pi yat la rý nda ki [Van co u ver, 2010 Kýþ O lim pi yat la rý nýn ya pýl dý ðý, Ka na da nýn en ba tý da ki þe hir le rin den bi ri.] kö tü per for man sý ný göz ö nün de bu lun du ran yet ki li ler Lon dra da Rus he ye ti nin dü zen le ye ce ði tüm et kin - lik ler de þa rap ve vot ka ik ra mý ný ya sak la dý ðý kay de - dil miþ. (A A bül te ni, 22 Ma yýs 2012) Rus lar, al kol lü iç ki le rin o lim pi yat lar da ki ba - þa rý la rý na ma ni ol du ðu nu an la yýn ca he men doð - ru bir ka rar a lýp, be lâ yý ber ta raf et me ye ka rar ver miþ. Ý yi de Rus ya i çin, Rus spor cu lar i çin za- rar lý o lan al kol lü iç ki ler bi zim o yun cu la rý mýz i - çin, bi zim genç le ri miz i çin za rar sýz mý? Al kol lü iç ki ler i le bu de re ce iç li-dýþ lý o lan bir ül ke bu nu ya pa bi li yor sa, biz ni ye ya pa ma ya lým? El bet te Rus ya i le a ra mýz da cid dî fark lar var dýr. Tür ki ye böy le bir a dým at tý ðýn da muh te me len ilk i ti raz kâr, ken di si ni ay dýn spor cu di ye i lân e - den ler o la cak. Ba kýn, Rus ya bu ka ra rý a lý yor ve on la rýn ay dýn spor cu la rýn dan en a zýn dan þim - di ye ka dar bir tep ki ha be ri du yul ma dý. Ni çin? Al kol lü iç ki le rin ba þa rý ya ma ni ol du ðu nu ay dýn spor cu lar da far kýn da. Öy le ya, han gi uz man, han gi spor cu, han gi öð ren ci, han gi si ya set çi; vel - ha sýl han gi ak lý ba þýn da bir ki þi Al kol lü iç ki ler il men ve týb ben in sa na fay da lý dýr di ye bi lir? Hiç kim se di ye mez, çün kü ha ki kat te de al kol lü iç ki - ler fay da lý de ðil dir. O hal de müm kün o lan en ký - sa za man da bu za rar lý a lýþ kan lý ðý in san lar dan u - zak tut mak i çin cid dî a dým lar a týl ma lý. Tür ki ye za ten o lim pi yat lar da ba þa rý lý de ðil. Do la yý sý i le böy le bir a dým a týl ma sa da o lur di - ye me yiz. Za ten bi zim mak sa dý mýz, al kol lü iç ki - le rin sa de ce o lim pi yat lar da ya sak lan ma sý ný ta lep et mek de ðil. Al kol lü iç ki ler ve ben ze ri kö tü a lýþ - kan lýk lar müm kün o lan her yer de, in san lar ik na e di le rek, za rar la rý da gös te ri le rek en gel len me li. Ýlk a dým o la rak da ga ze te ler de, hem de per va sýz - ca de vam e den al kol lü iç ki rek lâm la rý dur du rul - ma lý dýr. Sa yýn Cum hur baþ ka ný, Sa yýn TBMM Baþ - ka ný, Sa yýn Baþ ba kan, Sa yýn Sað lýk Ba ka ný, Sa yýn Genç lik ve Spor Ba ka ný, Sa yýn TBMM Sað lýk Ko - mis yo nu Baþ ka ný ve di ðer yet ki li ler. Lüt fen bu ha - di se ye el a týl sýn. Si ga ra nýn yay gýn laþ ma ma sý i çin bun ca e mek ve gay ret sar fe di lir ken, da ha za rar lý ol du ðu týb ben bi li nen al kol lü iç ki ler i çin ni çin ben zer þe kil de a dým lar a týl mý yor? Si ga ra nýn rek lâ - mý nýn ya pý la ma dý ðý bir Tür ki ye de, na sýl o lu yor da al kol lü iç ki rek lâm la rý hâ lâ ga ze te le ri süs lü yor? Al kol lü iç ki le re kar þý mü ca de le baþ la ta ðýz yol lu çok a çýk la ma, be ya nat ve va ad duy duk, a - ma fi i lî bir a dým he nüz gö re me dik. Bu hak lý mü - ca de le yi baþ lat mak ta geç kal mak tan kor ka lým, çün kü fa tu ra sý a ðýr o lur ve o lu yor... TAZÝYE Deðerli aðabeyimiz Talip Çiçek'in muhterem kayýnpederi; Ýsmet Güldaþ'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Haktan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y Bu a na ya sa i le 2023 he de fi zor TÜRKÝYE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, 2023 he de fi ne u laþ mak i çin bi ran ön ce ye ni a na - ya sa nýn çý ka rýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Þan lý ur fa Ti ca ret O da sý ve Ti ca ret Bor sa - sý ta ra fýn dan or ga ni ze e di len Þan lý ur fa E - ko no mi si ne De ðer Ka tan lar ö dül tö re ni ya pýl dý. Tö re ne ka tý lan TOBB Bir li ði Baþ ka - ný Rý fat Hi sar cýk lý oð lu gi ri þim ci lik, Þan lý ur - fa nýn ta rým po tan si ye li, mar ka laþ ma ve ye - ni a na ya sa ko nu la rý na de ðin di. Tür ki ye yi Av ru pa ül ke le ri i le ký yas la yan Hi sar cýk lý oð - lu, 2023 he def le ri ne u laþ mak i çin Av ru - AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý ve Par ti Söz cü sü Hü se yin Çe lik, Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin in ön ce ki gün bir te le viz yon ka na lýn da U lu de - re de ve fat e den ler le il gi li söz le ri ne Bu yak la þý mý, bu üs lu bu da çok in - sa ni bul mu yo rum di ye rek tep ki gös ter di. Ö mer Þa hin in sun du ðu Ka nal A da ya yýn la nan Gö rüþ Far ký prog ra mý na ka tý lan AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Çe lik, Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa - hin in ön ce ki gün bir te le viz yon ka na - lýn da U lu de re de ö len in san lar la il gi li söy le di ði Ö len in san lar o la yýn fi gü ran - la rý dýr i fa de le ri ni e leþ tir di. Çe lik, þun la - rý söy le di: Bu böl ge de yýl lar dan be ri ka - çak çý lýk ya pý lýr. Dev let gi din ka çak çý lýk ya pýn de mi yor. Ka çak çý lýk ya pan lar bir þe kil de bi ri le ri ne rüþ vet ve re rek bu i þi ya par lar, bu da or ta da o lan bir þey. Ha BÝR sü re ön ce ya yýn ha ya tý na a tý lan Mi lat ga ze te si nin Ým ti yaz Sa hi bi ve Ge nel Ya yýn Yö net me ni A li A da koð lu, ga ze te mi ze bir te þek kür zi ya re tin de bu lun du. Ye ni As ya Med ya Grup Ge nel Mü dü rü Re cep Taþ cý nýn ko nu ðu o lan A da koð lu, Beþ þar E sad yan lý sý güç ler ce göz a ltý na a lý nan ve u zun ca bir sü re Su - ri ye de ha pis te tu tu lan muhabirleri A - dem Öz kö se i çin ver di ði miz ha ber des - pa da sa na yi si ge li þen ül ke le rin ta kip e dil - me si ge rek ti ði ni söy le di he de fi nin ö - nün de ki en bü yük en ge li a na ya sa o la rak gö - ren Hi sar cýk lý oð lu, Tür ki ye de sis te min çök tü ðü nü, tek rar to par lan ma sý i çin ye ni a - na ya sa nýn bi r an ön ce dev re ye gir me si ge - rek ti ði nin al tý ný çiz di. Hi sar cýk lý oð lu, þun la rý kay det ti: Ya pa ca ðý mýz iþ le ri mar ka laþ týr ma yo lu nu seç me li yiz. Zen gin ol ma mý zýn yo lu gi ri þim ci lik ten ge çer. Genç le ri miz i çin ö zel - lik le bu ko nu yu des tek le me miz lâ zým. Ka - dýn gi ri þim ci le ri miz is te ni len se vi ye de de ðil. Ta rým, hay van cý lýk ö nü müz de ge li þen sek - þim di o böl ge de o dað lar da, Ku zey I - rak ta, sö zü nü et ti ði miz böl ge de, o nun ký sa bir me sa fe ö te sin de PKK nýn kamp la rý var. Þim di o ra lar da PKK va - tan daþ lar dan is ter si ga ra ka çak çý sý ol - sun, is ter ma zot ka çak çý lý ðý yap sýn ha - raç a lý yor, a la bi lir ni te kim PKK nýn ha - raç tan ge çin di ði ni, cid di pa ra lar el de et - ti ði ni bi li yo ruz. A ma þim di el de bir de lil yok ken, or ta da is pat lan mýþ bir þey yok - ken ha ya tý ný kay be den bu in san la rý PKK nýn fi gü ra ný o la rak i sim len dir mek doð ru de ðil. Ben bu ko nu da Sa yýn Ba - ka na ka týl mý yo rum. Ay rý ca bu yak la þý - mý, bu üs lû bu da çok in sa nî bul mu yo - rum. E vet Sa yýn Ba kan bi zim ba ka ný - mýz, hü kü me ti mi zin bir ü ye si dir. Sa yýn ba ka nýn bu üs lû bu nun ve yak la þý mý nýn hü kü me te a it bir üs lûp, par ti ye a it bir üs lûp ol du ðu ka na a tin de de de ði lim a - çýk ça sý. An ka ra / Re cep Gö ren te ðin den do la yý te þek kür et ti. Gün - dem le il gi li ko nu lar da gö rüþ a lýþ ve ri - þin de bu lu nu lan gö rüþ me de Mi lat ga - ze te si Da ðý tým Mü dü rü Sa im Çe len li i le bir lik te, ga ze te miz Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E ra çýk baþ, Gör sel Yö net me - ni miz Ýb ra him Öz da bak, A bo ne ve Da - ðý tým Ko or di na tö rü müz A dem A zat ve Rek lâm Mü dü rü müz Me sut Ço ban da ha zýr bu lun du. Ebru Olur / Ýstanbul Ýs tan bul Ba ro su Baþ ka ný na so ruþ tur ma SÝLÝVRÝ Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, Bal yoz Pla ný dâ vâ sý na ba kan ö zel yet ki li Ýs tan bul 10. A ðýr Ce za Mah - ke me si nce ya pý lan suç du yu ru su ü - ze ri ne baþ la tý lan so ruþ tur ma kap sa - mýn da, Ýs tan bul Ba ro su Baþ ka ný Ü - mit Ko ca sa kal i le 10 yö ne tim ku ru lu ü ye si ni i fa de ye ça ðýr dý. Si liv ri Cum - hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, Ýs tan bul Ba ro su Baþ ka ný Ü mit Ko ca sa kal ve 10 yö ne - tim ku ru lu ü ye si ne, yar gý gö re vi ni ya pa ný et ki le me ye te þeb büs et mek su çu kap sa mýn da yü rü tü len so ruþ - tur ma da þüp he li sý fa týy la i fa de ver - me le ri i çin ya zý gön der di. Baþ sav cý lý - ðýn, ay rý ca Bal yoz Pla ný dâ vâ sý kap sa mýn da mah ke me nin ta le bi ne rað men ba ro ta ra fýn dan a vu kat gö - rev len di ril me me si ni de gö rev su çu o la rak de ðer len dir di ði ve bu ko nu da so ruþ tur ma ya pý la bil me si a ma cýy la ge rek li iz nin ve ril me si i çin A da let Ba kan lý ðý na ya zý gön der di ði öð re - nil di. Ýs tan bul / a a tör dür. Þan lý ur fa nýn ta rým he de fi 100 mil - yar do lar o la cak. Tu rizm de de ta ri hi yer le ri - mi zi i yi ta nýt ma mýz ge re ki yor. Ba þa rý ya u - laþ mak i çin or tak lýk kül tü rü mü zü ge liþ tir - me miz ge re ki yor. Prog ra mýn so nun da, Þan lý ur fa nýn e ko - no mi si ne de ðer ka tan ka tý lým cý la rý na Tür - ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Baþ - ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, Va li Ce la let tin Gü venç, Sa na yi ve Ti ca ret O da sý Baþ ka ný Ýb ra him Sab ri Er te kin ve Ti ca ret Bor sa sý Baþ ka ný Meh met Ka ya ta ra fýn dan plâ ket ve ril di. Þan lý ur fa / ci han AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Çelik, Ömer Þahin'in sunduðu Kanal A'da yayýnlanan "Görüþ Farký" programýnda Ýçiþleri Bakaný nýn Uludere açýklamalarýný eleþtirdi. Bu üs lûp in sa nî de ðil ÇE LÝK, Ý ÇÝÞ LE RÝ BA KA NI ÞA HÝN ÝN U LU DE RE O LA YI Ý LE ÝL GÝ LÝ A ÇIK LA MA LA RI NI BU YAK LA ÞI MI, BU ÜS LÛ BU DA ÇOK ÝN SA NÎ BUL MU YO RUM" DÝ YE REK E LEÞ TÝR DÝ. Milat tan teþekkür ziyareti TANRIKULU: ÝÇÝÞLERÝ BAKANI'NIN DÝLÝ AYRIÞTIRICIDIR CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Sez gin Tan rý ku lu, Mec lis te par ti si nin TBMM Ýn san Hak la rý ný Ýn ce - le me Ko mis yo nu ü ye le riy le bir lik te dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, ko mis yon top lan tý sý ný U lu - de re o la yýy la il gi li söz ve ril me di ði ge rek çe siy le terk et tik le ri ni söy le di. Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin in dün kü a çýk la ma la rý na da de ði nen Tan rý - ku lu, Bu a çýk la ma la rý bir yurt taþ o la rak ka bul et - mek müm kün de ðil. Si ya set çi o la rak da ka bul et mek müm kün de ðil. Ý çiþ le ri Ba ka ný nýn di li ay - rým cý bir dil dir id di a sýn da bu lun du. Þa hin i a çýk la - ma la rýn dan do la yý ký na dýk la rý ný be lir ten Tan rý ku - lu, CHP o la rak U lu de re o la yý nýn ta kip çi si o la cak la - rý ný söy le di. Tan rý ku lu, bir ga ze te ci nin Ko mis yon top lan tý sý ný U lu de re o la yýy la il gi li söz ve ril me di ði i çin mi terk et ti niz? so ru su na Bü tün Tür ki - ye nin ko nuþ tu ðu bir o la yý Ýn san Hak la rý Ko mis - yo nu nda ko nuþ maz sak, meþ rû ze min de ko nuþ - maz sak ne re de ko nu þa ca ðýz? kar þý lý ðý ný ver di. Dow ner: Kýb rýs ta i ler le me var nbm Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun un Kýb rýs Ö - zel Da nýþ ma ný A le xan der Dow ner, As lýn da Kýb - rýs ta, ka mu o yu nun far kýn da ol du ðun dan çok da - ha faz la þey el de e dil di, i ler le me sað lan dý. Biz BM o la rak bü tün bu el de e di len i ler le me le rin kay bol - ma sý ný, te lef e dil me si ni is te mi yo ruz de di. Dow - ner, Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu i le gö rüþ - me si nin ar dýn dan Türk ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Da vu toð lu i le o lum lu bir gö rüþ me yap - týk la rý ný i fa de e den Dow ner, Kýb rýs ko nu sun da bun dan son ra ki dö ne me i liþ kin ko nu la rý e le al dýk - la rý ný söy le di. BM gö ze ti min de 3,5 yýl dýr sür dü rü - len gö rüþ me ler so nu cun da pek çok ya kýn sa ma - nýn or ta ya çýk tý ðý ný be lir ten Dow ner, As lýn da Kýb rýs ta ka mu o yu nun far kýn da ol du ðun dan çok da ha faz la þey el de e dil di, i ler le me sað lan dý. Biz BM o la rak bü tün bu el de e di len le rin kay bol ma sý - ný, te lef e dil me si ni is te mi yo ruz de di. Dow ner, Þu bat 2013 te Kýb rýs Rum ta ra fýn da se çim le rin ya - pý la ca ðý ný ve Rum yö ne ti mi li de ri Hris tof yas ýn a - day ol ma dý ðý ný ha týr la ta rak, bu kap sam da be lir siz bir dö ne me gi ril di ði ni, Hris tof yas ýn ye ri ne ki min ge le ce ði ni bil me dik le ri ni söy le di. Pe ki Rum ta ra - fýn dan se çi mi ka za nan ta raf çý kýp da bu gü ne ka - dar Kýb rýs mü za ke re le rin de ka bul e di len le ri ve i - ler le me le ri ka bul e de me yiz der se siz ne ya pa cak - sý nýz? yö nün de ki so ru yu da Dow ner, Bu gü ne ka dar ki ya pý lan ça lýþ ma la rý bir ta ra fa at mak man - týk lý de ðil. Ý ki ta raf a ra sýn da pek çok ya kýn sa ma ol - du, bun la rýn ko run ma sý ö nem li, as lýn da ü ze rin de uz la þýl ma ya va rýl ma yan ko nu lar dan da haçok ü ze - rin de uz laþ ma ya va rý lan ko nu var. New York / a a Ley la Za na ya 10 yýl ha pis ce za sý n ÇEÞÝTLÝ ta rih ler de yap tý ðý 9 ko nuþ ma dolayýsýyla hak kýn da dâ vâ a çý lan Di yar ba kýr ba - ðým sýz Mil let ve ki li Ley la Za na, 10 yýl ha pis ce za sý - na çarp tý rýl dý. Di yar ba kýr 5. A ðýr Ce za Mah ke me - si nce 4 A ra lýk 2008 ta ri hin de te rör ör gü tü ne ü ye ol mak su çun dan 10 yýl ha pis ce za sý na çarp tý rý lan an cak sa ný ðýn ek sik sa vun ma sý se be biy le Yar gý - tay 9. Ce za Da i re si nce bo zu lan ka ra rýn ar dýn dan ye ni den gö rül me ye baþ la nan dâ vânýn du ruþ ma sý - na, tu tuk suz sa nýk Za na ka týl maz ken, a vu ka tý Fet - hi Gü müþ ha zýr bu lun du. Cum hu ri yet sav cý sý, da - ha ön ce ki du ruþ ma da mah ke me ye sun du ðu mü - ta lâ a sý ný tek rar la dý. Mü ta lâ a da, sa nýk Za na hak - kýn da, 9 kez te rör ör gü tü nün pro pa gan da sý ný yap mak su çu nu iþ le di ði ge rek çe siy le 45 yýl, Te - rör ör gü tü ü ye si ol mak su çun dan da 10 yýl ol - mak ü ze re top lam 55 yý la ka dar ha pis ce za sý is - ten miþ ti. Mah ke me he ye ti, sa nýk a vu ka tý nýn sa - ný ðýn mil let ve ki li o lu þu se be biy le dâ vâ nýn dur du - rul ma sý yö nün de ki ta le biy le il gi li o la rak 17 Ka sým 2011 ta ri hin de gö rü len du ruþ ma da, yar gý la ma nýn de va mý yö nün de ka rar ver dik le ri ni ve söz ko nu su ka ra rýn da TBMM ye gön de ril di ði ni bil dir di. Mah ke me he ye ti, ký sa bir a ra nýn ar dýn dan ka ra rý ný a çýk la dý. Mah ke me, sa nýk Ley la Za na hak kýn da Te rör ör gü tü ne ü ye ol ma mak la bir lik te ör güt a - dý na suç iþ le mek ve 9 kez Te rör ör gü tü nün pro - pa gan da sý ný yap mak su çun dan ce za lan dý rýl ma sý is te miy le ka mu dâ vâ sý a çýl mýþ i se de ya pý lan yar - gý la ma ne ti ce sin de sa ný ðýn ey lem le ri nin ve fa a li - yet le ri nin bir bü tün ha lin de te rör ör gü tü PKK ü - ye li ði bo yu tu na u laþ tý ðý ge rek çe siy le sa ný ðýn TCK nýn 314/2. mad de sin de yer a lan Te rör ör - gü tü ü ye si ol mak su çun dan 10 yýl ha pis ce za sý na çarp tý rýl ma sý na ka rar ver di. Di yar ba kýr / a a TEÞEKKÜR Anne tarafýndan Aydýn Koçarlý'da bir ömür boyu talebe yetiþtiren Müderris Konyalý Hacý Ahmet Hocaefendi'nin; Baba tarafýndan Selanik Gevgili eþrafýndan Hacý Þerif Aða'nýn torunu Ýzmir Bayýndýr'ýn oðullarý Gülçimen Bayýndýr'ýn eþi, eðitimci Ahmet Þerif Bayýndýr'ýn babasý, O.D.T.Ü. Mimarlýk öðrencisi Atýf Emre ve Erciyes Týp Öðrencisi Hüsnü Kaðan'ýn dedesi Emekli Özel Ýdare Müdürü Hüsnü Bayýndýr'ýn Rahmet-i Rahman'a kavuþmasý sebebiyle taziyede bulunan bütün dostlara þükranlarýmýzý sunarýz. Aile Adýna Ahmet Þerif Bayýndýr Adnan Menderes Demokrasi Platformu Ankara Temsilcisi

9 HA BER 9 Y mka ni as ya.com.tr Þa ka gi biy di cid dî ol du! Hü kü met i le me mu run 21 gün sü ren zam pa zar lý ðý so nuç suz kal dý. Hü kü met zam gö - rüþ me le ri nin son tu run da tek li fi i ki kez (ya rým þar pu an) yük selt ti. An cak me mur la rýn tek lif le ri nin ne re dey se ya rý sý o lun ca me mur lar ey - lem ka ra rý al dý ve mey dan la ra in di. Me mur lar hü - kü me tin ilk tek li fi ni du yun ca þa ka gi bi di ye de - ðer len dir miþ ler di. Þa ka ol ma dý ðý gö rül dü. Hü kü me tin cid dî ol du ðu nu an la yan me mur lar ön ce ki gün so kak lar day dý. Bir me mur þeh ri o lan An ka ra nýn bü tün so kak la rý me mur la rýn ey lem le ri - ne sah ne ol du. Gü ven park, Sa kar ya Cad de si, Ab di Ý - pek çi Par kýn da de ði þik kon fe de ras yon ve sen di ka lar ey lem ya pa rak hü kü me tin tek li fi ni pro tes to et ti ler. Son yýl la rýn en bü yük ey le mi ni ger çek leþ ti ren me mur la rýn is te di ði enf las yon o ra nýn da zam ve re - fah pa yýy dý. A ma is te dik le ri ni a la ma dý lar. Tür ki ye ge ne lin de uy gu la nan ey lem dolayýsýyla o kul la rýn bü yük kýs mýn da ders ya pý la ma dý. Tren se fer le ri ak - sa dý, has ta ne ler de a cil ser vis le ri dý þýn da hiz met ver - me di. Son yýl la rýn en ka la ba lýk ey le mi ol du. Ey le min en dik kat çe ken du ru mu i se ken di le ri de dev let me - mu ru o lan gü ven lik güç le ri nin on la rýn da hak la rý ný a ra yan sen di ka cý la ra bi ber ga za sýk ma sý ol du! * * * Me mur lar ne is te miþ ti, hü kü met ne tek lif et ti? Top lu söz leþ me ler de me mur la rýn yet ki li sen di ka sý o lan Me mur-sen de yýl lýk yüz de 16 o la rak tek lif ö - ner miþ ti, Hü kü met bu nun kar þý sýn da 3+3 ver di. U - zun gö rüþ me ler son ra sýn da Me mur-sen 2012 i çin yüz de 7,5+7,5, 2013 i çin se yüz de 6,5+6,75 e tek li fi ni re vi ze et ti. Hü kü met 2012 yý lý i çin ver di ði yüz de 3 +3 lük zam tek li fi ni ön ce yüz de 3,5+3,5 a, son ra sýn da yüz de 3,5 ar tý 4 e çý kar dý yý lý i çin se yüz de 2+3 o lan tek li fi ni, yüz de 3+3 e çý kar dý. Me mur-sen Baþ - ka ný Gün doð du, tek li fe þa ka gi bi yo ru mu nu ya pa - rak ma sa yý terk et ti. Bu nun ü ze ri ne me mur lar grev ka ra rý al dý. As lýn da son çý kan ka nun da me mur la rýn grev hak ký yok tu. Bu nun kar þý lý ðýn da da grev ya pýl ma sý du ru mun da bir yap tý rým da yok tu. Hat ta bir sen di ka cý - ya bu nu sor du ðum da, Ça lýþ ma Ba ka ný i le ya pý lan bir di - ya lo ðu ha týr lat tý. Grev ya pý la ma ya ca ðý ný söy le yen Ba ka - na, bü rok ra tý nýn Bu ko nu da ya pý la cak bir þey yok de - di ði ni, ba ka nýn da es pri li bir þe kil de He men bir ka nun hük mün de ka rar na me çý kar tý rýz de di ði ak tar dý. Ey lem ön ce si baþ ta Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik, iþ bý rak ma ey le mi ya pa cak me mur la rý u yar mýþ, Hu kuk dev le tin de her þe yin öl çü sü var dýr. Baþ ka yön le re çek mek ka mu ça lý - þan la rý na ya kýþ maz de miþ ti. Baþ ba kan Yar dým cý - sý Bü lent A rýnç da, Ka nu na gö re me mu run grev hak ký yok di ye rek göz da ðý ver di. Za ten Baþ ba kan da yurt dý þý na git me den ön ce me mur la rýn grev hak ký ol ma dý ðý ný söy le miþ ti. Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can ýn bu ey lem le re gös ter di ði sert tep ki, me mur la rý da hay li kýz dýr dý. 3 mil yon ki þi ye zam i çin 75 mil yo na ver gi ge ti re me yiz di yen Ba ba can a e lek tri ðe, ben zi ne, do ðal ga za bü yük o ran lar da ya pý lan zam la rý ha týr lat tý lar. Yu na nis tan a dö ne riz di yen Baþ ba kan da Gö zü mü ze ba ka ba ka hak ký mý zý ye di ler di ye gön der me de bu lun du lar. An cak bu göz dað la rý ný dik kat al ma yan me mur lar Çar þam ba gü nü iþ bý raka rak bir ba ký ma is te di ði zam mý ver me yen hü kü me te göz da ðý ver miþ ol du. * * * Pe ki þim di ne o la cak? Hü kü met i le me mur sen di ka la rý nýn an la þa ma ma - sý ü ze ri ne Ka mu Gö rev li le ri Ha kem Ku ru lu ni haî ka ra rý ve re cek. Ta ma men me mur ve me mur kö - ken li sen di ka cý lar dan o lu þan ku rul 29 Ma yýs a ka dar me mur zam mý ný be lir le ye cek. Ya ni, me mu run zam mý ný yi ne me mur lar be lir le ye cek. 11 ü ye den o - lu þan Ha kem Ku ru lu nun 4 ü ye si ka mu yu, 4 ü ye si de me mu ru tem sil e di yor. Ý ki ü ye ü ni ver si te ler den ba ðým sýz o la rak ka tý lýr ken ku ru la Sa yýþ tay Baþ ka ný Re cai Ak yel baþ kan lýk e de cek. Gö rü len o ki, Ku rul da Ma li ye Ba kan lý ðý, Kal kýn - ma Ba kan lý ðý, Ha zi ne Müs te þar lý ðý tem sil ci le ri nin bu lun du ðun dan do la yý me mu run is te di ði yüz de 15 lik zam mýn çýk ma sý zor gö rü nü yor. Za ten sen di - ka cý lar da bu ko nu da pek ü mit li de ðil. En faz la ya - rým pu an da ha ar ttý rý la bi le ce ði söy le ni yor. AKP Ge - nel Baþ kan Yar dým cý sý Hü se yin Çe lik, þu an i çin yüz de 3,5+3,5 luk zam o ra ný ný 5 e çý kar ma nýn büt - çe ye ma li ye ti nin 3 mil yar do lar ol du ðu nu vur gu lar - ken da ha faz la zam ya pý la ma ya ca ðý ný söy le me si ni de bu ra ya not dü þe lim. Bu ra ya bir not da ha dü þe - lim. Me mur la ra ve ri le cek zam ka ra rý ný ve re cek ku rul da ki le rin ma aþ la rý ga ze te ler de yer al dý. Bu - na gö re ku rul da gö rev li me mur lar ýn ma aþ la rý - nýn or ta la ma sý 5-7 mil yon li ra Þu an da me - mur la rýn or ta la ma ma aþ la rý i se 1,5-2 bin li ra a ra - sý. Þim di so ru þu: E ko no mi bu ka dar i yi yol day ken, IMF ye bi le borç la rý mý zý bi tir miþ ken, Av ru pa nýn bi rin ci, dün ya nýn i kin ci-ü çün cü bü yü yen e ko no - mi si ol ma sý na rað men ne den enf las yon ar tý re fah pa yý is te yen me mur la ra zam ya pý la mý yor? Yok sa e ko no mi miz i yi yol da de ðil de pem be tab lo lar mý çi zi li yor? Me mu ru mu zu enf las yo na ez dir me dik söy le mi bu du rum da ha va da kal mý yor mu? Ca rî a çýk, iþ siz le rin sa yý sý nýn top lam me mur sa - yý sý ka dar ol ma sý, büt çe a çý ðý Yok sa bi ri le ri biz - le ri kan dý rý yor mu? Ne der si niz? Ýn ter net, men fi is ti mal le if sa dý ar tan ça ðýn ve ba sý ha li ne gel miþ Med ya ve Ço cuk Ça lýþ ta yý nda RTÜK Baþ ka ný nýn Tür ki - ye de ço cuk la rýn yüz de 82 si nin te le viz yo na ku man da et ti ði ve is te dik le ri ya yýn la rý iz le di ði, yýl da 1200 sa a ti te le viz yon kar þý sýn da geç ti ði, il köð re tim ça ðý ný ta mam la mýþ bir ço cu ðun 100 bin þid det sah ne si, 8 bin ka dar ö lüm ve öl dür me sah ne si iz le di ði a çýk la ma sý, fe ca a tin ik ra rý. An cak, bir da ki ka da 6 mil yon say fa nýn gö - rün tü len di ði, 2 mil yo nun ü ze rin de a ra ma ya pýl dý ðý, 1.3 mil yon vi de o nun sey re dil di ði, 277 bin ki þi nin fa ce bo o ka gir di ði, 100 bin twe et a týl dý ðý ve 320 ye ni he sa býn a týl dý ðý in - ter ne tin en bü yük tah ri ba tý, sa nal ku mar la mil yon lar ca in sa ný ku ma ra a lýþ týr ma sý En deh þet li si, res mî ve ö zel ra por lar, mil - yon lar ca gen cin ve ço cu ðun bir týk la ma i le ko lay ca sa nal ku mar ha ne le rin ka pý sýn dan gir di ði ni, ru let, po ker ve id da a ben ze ri o - yun la rý oy na ya bil me si; on li ne ba his si te le - ri nde baþ ta fut bol ol mak ü ze re, bas ket bol, a ra ba ya rýþ la rý, golf o yu nu, boks, ve at ya rýþ - la rý, te nis maç la rý gi bi çe þit li ya rýþ ve spor a - lan la rý ü ze rin de sa nal â lem de ger çek ku - mar be lâ sý ný in san la rýn ba þý na be lâ et mek te. Ku mar si te le rin de ki on li ne ca si no lar < li ne ca si no lar.org/on li ne-ca - si no lar.html> ýn her ge çen gün in ter net ku - mar o yun cu la rý a ra sýn da da ha faz la po pü ler ha le gel me si. Can lý ba his < li ne ca si no - lar.org/on li ne-spor-ba his le ri.html>, on li ne ca - si no < li ne ca si no lar.org/on li neca si no lar.html> ve tom ba la < li - ne ca si no lar.org/tom ba la.html> o yun la rý, Ýn gil - te re gi bi ül ke ler den baþ la yýp bü tün dün ya yý sa - rý yor. Ve ne ya zýk ki mil yar lar ca do la rýn dön - dü ðü ve bü yük rant lar el de e di yor. Ö zel lik le in ter net ku mar ha ne le ri nde, han gi sa yý yý is - ter se ge tir me ye te ne ði ne sa hip ol du ðu i çin o - yun cu lar dan nor mal ku mar ha na le re gö re kat kat faz la pa ra ka za ný yor. Ký sa ca sý, kü re sel in - ter net ku ma rý pa za rý Tür ki ye de de hýz la ya yý - lý yor SPOR BA HÝS LE RÝ KU MA RI Da ha sý sa nal ku mar ha ne þir ket le ri nin can lý ku mar ý in san la rýn a ya ðý na ge ti ren, in - ter net ü ze rin den psi ko lo jik yön den o yun cu - la rý ba ðým lý ya pan web si te le ri ne u laþ mak, bil gi sa ya rýn tu þu na bas mak ka dar ko lay laþ - mýþ, ev le re gir mek te. On li ne ku mar pa za rý di ðer sek tör le re de ya yýl mak ta; can lý tom ba la o yun la rýn da vi de o ya yý ný i le o yun cu la ra bað la nan ger çek da ðý tý cý ba his o pe ra tör le ri tek no lo ji yi ku mar da kul lan - mak ta. O yun baþ la ma dan ve hat ta o yun es na - sýn da can lý spor ba his le ri < li - ne ca si no lar.org/on li ne-spor-ba his le - ri.html> yle can lý ku mar oy nan mak ta. Böy le ce, can lý ku mar ev de ki o yun cu la rý in - ter net ve vi de o ya yý ný i le ger çek da ðý tý cý lar la yüz yü ze ge ti rip, ger çek ku ma ra dö nüþ mek te; can lý Türk po ke ri, spor ba his le ri, can lý ca si no, tom ba la (bin go), ka zý ka zan, bun lar dan ba zý la rý Ger çek þu ki, tek no lo ji nin kö tü ye kul la nýl - ma sýy la, ku mar fe lâ ke ti, id di a, ta lih, ba - his gi bi kav ram lar la â de ta mâ sum laþ tý rý lýp meþ rû laþ tý rýl mak ta. Týp ký þans ve ta lih o - yun la rý gi bi dev let te ke lin de ve kon tro lün - de in san la rý al da týp tu za ða dü þür mek te. Ý þin va ha me ti, çe þit li spor dal la rýn da yük - sek o ran lar da ki ka zanç va a diy le in ter net te en ön de ge len spor ba his o yun la rý ný oy na tan ve in ter ne te gi ren her ke sin ra hat lýk la u la þa - bi le ce ði on lar ca yer li ve ya ban cý ba his si te le - ri nin in ter net ku mar ha ne le ri o la rak dev le - tin de ne ti mi ve gö ze ti min de ya pýl ma sý. E lek tro nik ba his o yun la rý þir ket le ri nin a çýk a çýk ü ye ka bul e dip söz leþ me ler yap ma sý. Sa - nal or tam ba yi li ði a ra cý lý ðý i le sa bit ih ti mal li ve müþ te rek ba his o yun la rý nýn Spor To to Teþ ki lât Baþ kan lý ðý nýn iz ni i le yurt i çin de ve - ya yurt dý þýn da spor mü sa ba ka la rý nýn tah mi - ni so nuç la rý na da ir ter tip le nen ba his ler le iþ ti - rak çi le re a çýk ça ku mar oy na týl ma sý E RÝ ÞÝM EN GEL LEN ME LÝ Bir di ðer va ha met, top ye kûn ka mu ve ö - zel ku rum la rýn iþ bir li ðiy le sa nal ku mar ýn top lum da yay gýn laþ tý rýl ma sý na ça lý þýl ma sý. Sa nal ku mar, o yu nun an laþ ma lý ban ka la rýn al ter na tif ö de me ka nal la rý a ra cý lý ðýy la ü ye - le rin he sa bý na pa ra trans fe ri yap ma sý; sa - nal ku mar ýn can lý ku mar si te le ri a ra sýn - da en i yi ba his si te si ya rý þý ve rek lâm la - rýy la pro pa gan da sý nýn ya pý lýp teþ vik e dil - me si; kaç ta ne ba his çe þi di su nul du ðu ve han gi spor dal la rýn da o yun lar ü ze ri ne ba - his ler ya pýl dý ðý tü rü rek lâm lar la müþ te ri - le ri çek mek i çin res mî ku rum la rýn o lu ruy - la câ zip ha le ge ti ril me si Oy sa on li ne ca si no þir ket le ri nin on pa - ra ka zan mak uð ru na in ter net ü ze rin den ku mar oy nat ma sý, top ye kûn top lu mu ze hir - le yip çö kert mek te. Ön ce o yun a dý al týn da be da va ku ma ra a lýþ tý rý lan lar, bir kaç se ans son ra pa ra lý ku mar að la rý tu za ðý na dü þü - rül mek te. Ö zet le rey ting ve rek lâm pe þin de ki in ter - net si te le ri nin top ye kûn top lu mun sâ de ce mad dî ha ya tý ný sön dür mek le kal ma yýp mâ - nen de e roz yo na uð rat mak ta. A cý ma sýz çý - kar sa vaþ la rý uð ru na in san la rýn za af la rý ný ve he ves le ri ni is tis mar la baþ gös te ren ký rýl gan - lýk, ah lâ kî de ðer le ri çü rüt mek le fe lâ ket ler zin ci ri ni te tik le mek te. Ve be lâ dan en çok þef ka te ve mer ha me te muh taç ço cuk lar, genç ler et ki len mek te; â i le de ðer le ri ni tah rip - le in ti har la ra ve ci nâ yet le re sü rük le mek te. Bun dan dýr ki in ter ne tin en müf sid tah ri ba - tý ca si no in ter ne ti ne kar þý, kö tü mad de ba - ðým lý ðýy la, u yuþ tu ru cuy la mü ca de le e dil di ði gi bi mü ca de le ge re ki yor. Mad dî ted bir le rin ya ný sý ra, mâ ne vî ter bi ye nin ve ril me si ve â ci - len kanunî tedbirle rin a lýn ma sý; en a zýn dan can lý ku mar a e ri þi min en gel len me si þart. Ak si hal de, he ve sat la rý gâ le yan da, his sî ya - ta mað lûp, cü ret kâr a kýl la rý ný her va kit baþ - la rý na al ma yan genç le rin ve ce mi ye tin, Be di - üz za man ýn tes bi tiy le, câ zi be dâr, se fî hâ ne ve sar ho þâ ne þa þa a lý eð len ce nin câ zi be si ne ka pýl ma sýy la iç ti maî ha ya tý sar san bü yük teh li ke ka pý da Ýn ter net ku ma rý teh li ke si Ke nan Ev ren in is mi o kul dan kal dý rýl dý ngý RE SUN DA Ke nan Ev ren Ýl köð re tim O - ku lu nun is mi, Tey ya re dü zü Ýl köð re tim O ku - lu o la rak de ðiþ ti ril di. Gi re sun Va li li ði Ba sýn ve Halk la Ý liþ ki ler Mü dür lü ðü nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ýl Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü nün ö - ne ri si, Ýl Mil lî E ði tim Ko mis yo nu nun ka ra rý ve Va li Dur sun A li Þa hin in o na yý i le Gi re - sun un Tey ya re dü zü Ma hal le si nde bu lu nan Ke nan Ev ren Ýl köð re tim O ku lu nun a dý nýn, Tey ya re dü zü Ýl köð re tim O ku lu o la rak de ðiþ - ti ril di ði be lir til di. Ýl Mil lî E ði tim Mü dür lü - ðü ne Ke nan Ev ren Ýl köð re tim O ku lu nun a - dý nýn de ðiþ ti ril me si i çin di lek çe ve ren E ði tim Sen Gi re sun Þu be Baþ ka ný Hay ri Þe nel, de - mok ra si yi ö nem se di ði ni, dar be ler le he sap laþ - tý ðý ný söy le yen bir si ya sî ik ti da rýn var ol du ðu - nu di le ge ti rerek, Biz bu an lam da dar be ler le he sap laþ ma nýn ger çek leþ me si ve ül ke nin bir da ha dar be ko þul la rý na geç me si nin ön len me si ge rek ti ði ni dü þü nü yo ruz de di. Gi re sun / a a BDP, Bakan Ergin den ye ni den ran de vu is te ye cek nbdp Grup Baþ kan ve ki li Per vin Bul dan, A da - let Ba ka ný Sa dul lah Er gin i le ran de vu ta lep et - me le ri ne rað men gö rü þe me dik le ri ni be lir te rek, Sa yýn A da let Ba ka ný ndan ö nü müz de ki gün - ler de tek rar ran de vu ta le bi miz o la cak de di. Bul dan, par la men to da par ti si nin Di yar ba kýr Mil let ve ki li Nur sel Ay do ðan, Bin göl Mil let ve ki - li Ýd ris Ba lu ken ve te rör ör gü tü e le ba þý Ab dul lah Ö ca lan ýn a vu kat la rýy la ba sýn top lan tý sý dü zen le - di. Per vin Bul dan, ba zý in san hak la rý sa vu nu cu - la rý ve a vu kat lar dan o lu þan bir he yet le Ba kan Er - gin den ran de vu ta lep et tik le ri ni, bu ta le bin, Ba ka - nýn yo ðun ko mis yon ça lýþ ma la rý ge rek çe siy le baþ - ka bir za ma na er te len di ði ni id di a et ti. ÝHD Ge nel Baþ ka ný Öz türk Türk do ðan i se ko nuþ ma sýn da, ya sa la rýn uy gu lan ma sý nok ta sýn da ay rým cý lýk ya - pýl ma ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Türk do ðan, hü kü - me tin, Ö ca lan ýn sað lýk du ru mu hak kýn da bir an ön ce a çýk la ma yap ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Bul - dan, bir ga ze te ci nin so ru su ü ze ri ne, Sa yýn A da let Ba ka ný ndan ö nü müz de ki gün ler de tek rar ran de - vu ta le bi miz o la cak. Ý na ný yo rum ki Sa yýn Ba kan bi zim le gö rü þe cek de di. An ka ra / a a DGS baþ vu ru la rý 28 Ma yýs ta baþ lý yor nmes LEK Yük se ko kul la rý i le a çý köð re tim ön li - sans prog ram la rý me zun la rý nýn li sans öð re ni mi - ne Di key Ge çiþ Sý na vý na (DGS) baþ vu ru lar, 28 Ma yýs ta baþ la ya cak. Sý nav, 15 Tem muz da ya pý - la cak. ÖSYM den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, 2012 DGS ye mes lek yük se ko kul la rý ve a çýk öð - re tim ön li sans prog ram la rýn dan me zun o lan lar i le son sý nýf ta o lup da staj dý þýn da ki me zu ni yet þart la rý ný ye ri ne ge tir miþ o lan lar baþ vu ra bi le cek. KKTC mes lek yük se ko kul la rý nýn son sý nýf öð - ren ci le ri ve me zun la rý, mes lek yük se ko ku lu a dý - ný ta þý ma yan, fa kat bir mes le ðe ha zýr la yan ön li - sans prog ram la rýn dan me zun o lan lar ve ay ný þart lar da yurt dý þýn dan me zun o lup denk li ði ka - bul e di len ler de 2012 DGS ye baþ vu ra bi le cek. Ý - la hi yat Li sans Ta mam la ma Prog ram la rý na yer - leþ tir me de DGS pu an la rý na gö re mer ke zi o la - rak ya pý la ca ðýn dan, bu prog ram la ra baþ vu ra cak a day la rýn da DGS ye gir me le ri zo run lu o la cak. DGS ye baþ vu ru lar, 28 Ma yýs-6 Ha zi ran ta rih le - ri a ra sýn da ya pý la cak. An ka ra / a a ER GE NE KON da va sýn da þahit o la rak din le nen es ki Ýs tih ba rat Da i re si Baþ ka ný Bü lent O ra - koð lu, 1960 lý yýl lar dan be ri ba zý ci na yet le rin bir mer kez den iþ len di ði ne i nan dý ðý ný be lir te - rek, Er ge ne kon un, Hiz bul lah, PKK ve Dev- Sol gi bi te rör ör güt le ri ni kur du ðu nun ve yö - net ti ði nin gö rül dü ðü nü söy le di. Ýr ti ca i le Mü ca de le Ey lem Pla ný ve bi rin ci Er ge ne kon dâ vâ la rý nýn i kin ci Er ge ne kon dâ vâ sýy la bir leþ ti ril me si nin ar dýn dan, es ki Ge - nel kur may Baþ ka ný e mek li Or ge ne ral Ýl ker Baþ buð, CHP mil let ve kil le ri Mus ta fa Bal bay ve Meh met Ha be ral i le e mek li Tuð ge ne ral Ve li Kü çük ün de a ra la rýn da bu lun du ðu 64 ü tu tuk lu 260 sa nýk lý dâ vâ nýn 187. du ruþ ma sý dün ya pýl dý. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke - me si nce Si liv ri Ce za ve Ýn faz Ku rum la rý Yer - leþ ke si nde o luþ tu ru lan sa lon da gö rü len du - ruþ ma ya, þahit o la rak çað rý lan Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü es ki Ýs tih ba rat Da i re Baþ ka ný Bü - lent O ra koð lu da ka týl dý. O ra koð lu, i fa de sin de Ha tay Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü yap tý ðý dö nem - de, Ha tay da ki þe hir ku lü bün de A da na Jan - dar ma Böl ge Ko mu ta ný o lan Tuð ge ne ral Te - mel Cin göz i le il jan dar ma a lay ko mu ta ný nýn da ka týl dý ðý bir ye mek ye dik le ri ni be lir te rek, Ka pý nýn ö nün de u zun boy lu, ya ký þýk lý, es mer bir ki þi var dý. Ben Cin göz Pa þa nýn ko ru ma sý zan net tim. Pa þa U nut tuk o nu di ye rek ma sa - ya ça ðýr dý de di. O ra koð lu, 1991 yý lýn da gör - dü ðü bu ki þi nin da ha son ra Ýs tan bul da o pe - ras yon da ö lü e le ge çi ri len Hiz bul lah li de ri Hü - se yin Ve li oð lu ol du ðu nu öð ren di ði ni an lat tý. Hiz bul lah ör gü tü nün ku ru lu þuy la il gi li a raþ týr - ma lar yap tý ðý ný, 11 yýl is tih ba rat ve te rör þu be mü dür lü ðü, 9 yýl da il em ni yet mü dür lü ðü gö - re vin de bu lun du ðu nu i fa de e den O ra koð lu, e - din di ði tec rü be ler den do la yý Hiz bul lah, PKK ve Dev-Sol un san ki bir yer ler den yö ne til di ði ni gör dü ðü nü kay det ti. O ra koð lu, 2000 yý lýn da Ýs tan bul da ki Hiz bul lah o pe ras yo nun da ö len ki þi nin Ve li oð lu ol ma dý ðý ný id di a e de rek, Ö lü o la rak e le ge çi ril di ði id di a e di len Ve li oð lu nun yü zü ta nýn ma ya cak þe kil de kur þun iz le ri var dý. Ya nýn da ki i ki ki þi ye i se hiç bir þey ol mu yor. Sýy rýk bi le yok. Hiz bul lah giz li ser vis gi bi ça lý - þan bir ör güt. Ka çý ra cak la rý i çin fet va ve ri yor. Ka çý ran, sor gu la yan, öl dü ren ve gö men ay rý e - kip bir e kip. Ör güt bü tün ar þi vi ni Ýs tan bul a ta þý dý. Ýs tan bul a ge lin ce 3 ki þi yi ka çýr dý. Bun la - rýn kre di kar týy la vil la ya ka pý si pa ri þi ve ri li yor. Bu si pa riþ ten vil la bu lu nu yor di ye ko nuþ tu. Bu o pe ras yon da ör gü tün ar þi vi nin bir kýs - mý nýn ya kýl dý ðý ný be lir ten O ra koð lu, bun la rýn A me ri ka ya gön de ri le rek çö züm len di ði ni, U - ður Mum cu su i kas tý ný ay dýn la ta cak bel ge le rin de or ta ya çýk tý ðý ný an lat tý. ER GE NE KON, TE RÖR ÖR GÜT LE RÝ KU RUP YÖ NET TÝ O ra koð lu, þun la rý kay det ti: 60 lý yýl lar dan be ri ba zý ci na yet le rin bir mer kez den iþ len - di ði ne i na ný yo rum. Er ge ne kon un, Hiz bul - lah, PKK ve Dev-Sol u kur du ðu ve kul lan - dý ðý gö rü lü yor. Dev le tin i çin de hem de rin ya pý yý, dev le tin yet ki le ri ni kul la nan grup var. Ba zý in san la rý va at ler le e le ge çi ri yor. Tür ki ye de dar be ler ön ce sin de çok cid dî sý kýn tý lar o lu yor. Ci na yet ler iþ le ni yor. Bun lar te rör ör güt le ri ni kul la na rak ya pý lý - yor. PKK nýn da ta þe ron bir ör güt o la rak kul la nýl ma sý söz ko nu su. AK Par ti ik ti da ra gel dik ten son ra ey lem yap ma yan PKK, 2003 yý lýn da ey lem le ri ni ar ttýr dý. HAB LE MÝ TOÐ LU, MÝT MÜS TE ÞA RI O LA CAK TI An ka ra da 18 A ra lýk 2002s ta ri hin de e vi - nin ö nün de si lâh lý sal dý rý so nu cu öl dü rü len Doç. Dr. Ne cip Hab le mi toð lu nun, MÝT Müs te þa rý o la ca ðý ný ve Hab le mi toð lu nun da bu na ken di si ni i nan dýr dý ðý ný di le ge ti ren O ra koð lu, ci na ye tin or ta dan kal dýr ma ya yö - ne lik ol du ðu nu an lat tý. Tür ki ye de ki ö nem li ci na yet le rin iz le ri ta kip e dil di ðin de, so nu - cun sü rek li Ý ran a çýk tý ðý ný be lir ten O ra koð - lu, Bu ci na yet ler de Glad yo ti pi ya pý lan ma - la ra u la þa maz sý nýz. Ci na ye ti iþ le ten ler, þüp - he le ri, ö zel lik le di ni ö zel lik le ri ön pla na çý - kan dev let le re yön len di rir ler þek lin de ko - nuþ tu. O ra koð lu, 28 Þu bat sü re cin de or du i - çin de PKK i le gö rü þen bir gru bu tesbit et - tik le ri ni de di le ge tir di. Ýs tan bul / a a Cinayetler tek merkezden ES KÝ ÝS TÝH BA RAT DA Ý RE SÝ BAÞ KA NI O RA KOÐ LU ER GE NE KON UN, HÝZ BUL - LAH, PKK VE DEV SOL U KUR DU ÐU VE KUL LAN DI ÐI GÖ RÜ LÜ YOR. DEV LE TÝN Ý - ÇÝN DE HEM DE RÝN YA PI YI, DEV LE TÝN YET KÝ LE RÝ NÝ KUL LA NAN GRUP VAR DE DÝ. cev ni as ya.com.tr Ergenekon dâvâsýnda þahit olarak ifade veren Emniyet Genel Müdürlüðü eski Ýstihbarat Daire Baþkaný Bülent Orakoðlu önemli bilgiler verdi. U LUS LA RA RA SI Af Ör gü tü (Am nesty In ter na ti o nal) Tür ki ye yi, söz ve ri len a na ya sal ve ya sal re form la rý ger - çek leþ tir me di ði ge rek çe siy le e leþ tir di. Ýn gil te re mer kez li in san hak la rý ör gü tü, Dün ya da ki Ýn san Hak la rý nýn Du - ru mu baþ lýk lý yýl lýk ra po run da 155 ül key le bir lik te, Tür - ki ye de ki in san hak la rý du ru mu nu na i liþ kin ge liþ me le re de yer ver di yý lýn da mey da na ge len o lay lar ve ge - liþ me ler dik ka te a lý na rak ka le me a lý nan ra po run Tür ki - ye ye i liþ kin bö lü mün de, Söz ve ri len a na ya sal ve di ðer ya sal re form lar ger çek leþ me di i fa de si yer al dýk tan son - ra i fa de öz gür lü ðü ne da ir so run lar ol du ðu, pro tes to ey - lem le rin de po li sin þid det uy gu la dý ðý i le ri sü rül dü. Bom - ba lý sal dý rý la rýn si vil le rin ö lü mü ne se bep ol du ðu, ad li sis - tem de ço cuk hak la rý nýn ko run ma sý na i liþ kin i ler le me kay de di le me di ði nin de bil di ril di ði ra por da, Ka dý na yö - ne lik þid det le mü ca de le de ki ka dýn la rý ko ru ma yön tem - le ri ye ter siz de nil di. Ge çen yý lýn so nun da, söz ve ril me - si ne kar þýn a na ya sa ya i liþ kin bir tas la ðýn tar týþ ma ya aç - mak ü ze re ha zýr lan ma dý ðý nýn kay de dil di ði ra por da ge - çen yýl Ka sým a yýn da ba zý in ter net say fa la rý nýn key fi ký - sýt lan ma sý na yö ne lik ye ni dü zen le me le rin çý ka rýl ma sý - nýn en di þe ye sebep ol du ðu be lir til di. Lon dra / a a Af Ör gü tü: Söz ve ri len a na ya sal ve ya sal re form lar ya pýl ma dý

10 TÜR KÝ YE ge ne lin de 2012 yý lý bi rin ci dö ne min de, 96 bin 92 ko nut sa týþ so - nu cu el de ðiþ tir di. Tür ki - ye ge ne lin de ko nut sa - týþ la rý bir ön ce ki dö ne - me gö re yüz de o ra nýn da a za lýr ken, bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 5.51 o ra nýn da ar týþ ya - þan dý yý lý bi rin ci dö ne min de, ko nut sa - týþ la rýn da bir ön ce ki dö ne me gö re ar týþ gös te ren bir böl ge bu - lun ma dý. Ay ný dö - nem de ko nut sa týþ la - rýn da bir ön ce ki dö ne - me gö re en yük sek dü - þüþ yüz de o ra - nýy la Er zu rum, Er zin - can, Bay burt böl ge sin - de ger çek leþ ti. Ko nut sa týþ la rýn da bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 16 böl ge de ar týþ, 10 böl ge de dü þüþ ger - çek leþ ti. En çok ar týþ gös te ren böl ge ler sý ra - sýy la, yüz de o ra - nýy la Ko ca e li, Sa kar ya, Düz ce, Bo lu, Ya lo va ol du. An ka ra / a a EKONOMÝ 10 Y S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN ÖN CE KÝ GÜN 92,90 DÜN 626 ÖN CE KÝ GÜN 626 DO LAR DÜN 1,8510 ÖN CE KÝ GÜN 1,8274 DÜN 2,3420 ÖN CE KÝ GÜN 2,3317 Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 23 MAYIS ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ HABERLER tu p p p Dosya No: 2011/4042 Esas. 1- Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Afyonkarahisar ili, merkez Fatih mah a da, 4 par sel de ka yýt lý 353,00 m 2 yü zöl - çüm lü Kar gir Ev ni te li ðin de ki ta þýn maz Af yon ka ra hi sar i li, mer kez Fa tih mah a - da, 4 par sel de ka yýt lý 353,00 m 2 yü zöl çüm lü ta þýn maz ü ze ri ne yýð ma kar gir sis tem de inþa e dil miþ, so ba lý tek kat lý mes ken ol du ðu, mes ke nin 1 sa lon sa lo man je, i ki ya tak o - da sý, an tre, hol, mut fak, wc, ban yo ma hal lin den o luþ tu ðu, dýþ gi riþ ka pý sý nýn ve sa lon ka pý sý nýn de mir ka pý, di ðer o da ka pý la rý nýn yað lý bo ya lý ah þap doð ra ma ol du ðu, pen ce - re le rin i se ah þap doð ra ma ol du ðu, mes ken da i re nin tüm du var ve ta van la rý nýn nor mal sý va lý ve ba da na lý ol du ðu, an tre ta ba ný mo za yýk, hol i le 1 ya tak o da sý nýn tes vi ye be ton lu ol du ðu, mut fak ve ýs lak ze min le rin fa yans kap la ma lý ol du ðu, salon-salomanje ile bir yatak odasýnýn taban döþemesinin ahþap laminant parke kaplama olduðu, mutfakta mermerit mutfak tezgâhý ile tezgâh alt ve üst dolaplarýnýn mevcut olduðu, sobalý olan yapýnýn yaklaþýk 100,00 m 2 inþaat alanlý olduðu, evin elektrik ve suyunun mevcut olduðu, halen kullanýlmakta olduðu, her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmakta olduðu, herhangi bir altyapý ve ulaþým sorununun bulunmadýðý, haftalýk semt pazarýna ve saðlýk ocaðýna yakýn konumda olduðu, þehir merkezine 3,5-4 km mesafede bulunan taþýnmazdýr. Afyonkarahisar Belediye Baþkanlýðýnýn 27/09/2011 tarih sayýlý yazýsý ile söz konusu taþýnmazýn imar planýnda konut alanýnda kalmakta olduðu ve ayrýk nizam 3 kat % 40 inþaat müsaadeli olduðu belirtilmiþtir. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 09:30-09:40 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Birinci açýk artýrma günü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da BE LE DÝ YE ME ZAT SA LO NU MER KEZ / AF YON KA RA HÝ SAR ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý - la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la - cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü BE LE DÝ YE ME ZAT SA LO NU MER KEZ / AF YON KA RA HÝ SAR ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la - cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be - de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be - de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Ýþ bu ilan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝKm.126) B: T. C. AFYONKARAHÝSAR 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar DOSYA NO: 2010/9 satýþ. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri : TAPU KAYDI : Dos ya da mev cut ta pu kay dý na gö re Þar kýþ la il çe si, Pý na rö nü mah. Oð ru bu run mev ki i, 167 a da, 36 par sel sa yý lý tar la vas fýn da ki ta þýn maz o lup, his se li ol du ðu gö rül müþ tür. NÝTELÝKLERÝ : Kýymet tak di ri ne ko nu ta þýn maz Si vas i li, Þar kýþ la il çe si, Pý na rö nü ma hal le sin de bu lu nan ta þýn maz Þar kýþ la Be le di ye si nin Ý mar pla ný i çe ri sin de bir a lan o lup ta pu kay dýn da her ne ka dar tar la vas fýn da ol du ðu ya zý lý yor sa da ta þýn ma zýn gü ne yi yol o lup ar sa ni te li ði ka zan mýþ bir yer dir. Ta þýn ma zýn ta ma mý Met re ka re o lup, 24 met re lik Sa dýk Ah met Cad de si nin ke na rýn da ol ma sý ne de niy le met re ka re si 150 TL. De ðer i fa de e der. ÝMAR DURUMU : Dos ya da mev cut Þar kýþ la Be le di ye Baþk.nýn 10/12/2012 ta rih li ve 1994 sa yý lý ya zý sýn da; Þar kýþ la Pý na rö nü Mah. 167 ada, 36 parsel olduðu görülmüþtür. KIYMETÝ : ,00 TL. Birinci Satýþ günü: 09/07/ Saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : 19/07/ Saatleri arasýnda ÞARKIÞLA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Adresinde 1)- Açýk artýrma suretiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Yu ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Ý kin ci ar - týr ma nýn res mi ta ti le rast la ma sý ha lin de ta ti lin bi ti mi ni iz le yen ilk iþ gü nü ay ný yer de ve ay ný sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le - me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2)- Artýrmaya iþti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Sa týþ tan Mü te - vel lit Bin de 4,95 i ha le dam ga res mi, % 18 KDV i le 1/2 ta pu harç ve mas raf la rý A lý cý ya, 100,00 TL i çin Yüz de 2 a þan ký sým i çin Yüz de 1 Tel la li ye res mi sa tý cý (borç lu ya) a it o la - cak týr. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3)- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)- Ýhaleye katý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5)- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6)- Satýþa iþti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 Adlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere gazete ilaný tebligat yerine geçerlidir. B: ÞARKIÞLA SULH HUKUK MAHKEMESÝ SATIÞ MEMURLUÐU'NDAN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2012/842 TLMT. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 20/06/2012 günü saat 10:50-10:55'de Çözüm Otoparký Sabiha Gökçen Havaalaný Pendik/Ýstanbul'da yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 25/06/2012 Pazartesi günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlaca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la caðýna rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 18 o ra nýn da KDV.'nin a lý - cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te - yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 17/05/2012 Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi Cinsi ,00 1 Adet 34 FU 2879 Plakalý, 2009 Model, PANELVAN, FIAT DOBLO KARGO Tipli, ANAHTAR RUHSAT YOK. MUHT. ÇÝZÝK (ÝÝK m. 114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. B: T. C. PENDÝK/ÝSTANBUL 1. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Resmi Ýlanlar Der ne ði mi zin 2. O la ðan Ge nel Ku rul Top lan tý sý 10 Ha - zi ran 2012 Pa zar gü nü sa at 13.00'da a þa ðý da be lir ti len ad res te; ni sap te min e di le me di ði tak tir de 17 Ha zi ran 2012 Pa zar gü nü ay ný yer de ve ay ný sa at te ya pý la cak týr. Ad res: Ve fa Ye ner Tos ya lý Cad. No: 61 (es ki-117) Ye ni As ya Vak fý Se mi ner Sa lo nu, Sü ley ma ni ye / ÝS TAN BUL Or ga ni zas yon: De mok rat E ði tim ci ler Der ne ði Yö ne tim Ku ru lu. Ýr ti bat: (0505) GÜNDEM: 1) Açýlýþ, Yoklama ve Divanýn Teþkili. 2) Yönetim Ku ru lu Ra po ru nun gö rü þül me si ve Yö ne - tim Ku ru lu nun ib ra sý. 3) Yönetim Kurulunca hazýrlanan bütçenin görüþülüp, aynen veya deðiþtirilerek kabul edilmesi. 4) Her tür lü ö de nek, yol luk ve taz mi nat lar i le der nek hiz met le ri i çin gö rev len di ri le cek ü ye le re ve ri le cek gün - de lik ve yol luk mik tar la rý nýn tes bi ti hu su sun da Yö ne tim Ku ru lu na yet ki ve ril me si. 5) Der ne ði mi zin þu be ve tem sil ci lik aç ma sý, Fe de ras - yo na ka týl ma sý ve mil let le ra ra sý fa a li yet te bu lun ma sý. 6) Eðitim Danýþma Hattý, Ar-Ge ve Ö zel O kul Pro je le ri miz. 7) Yönetim Kurulunun teklifleri. 8) Der nek Yö ne tim ve De net le me ku rul la rý nýn se çi mi. 9) Dilek ve temenniler. GENEL KURUL TOPLANTISINA DÂVET Zam da söz Ha kem Ku ru lu nun MEMUR-SEN GENEL BAÞKANI AHMET GÜNDOÐDU, ÝSTEDÝKLERÝNÝ ALAMADIKLARI ÝÇÝN ÝKÝNCÝ MUHATAPLARI OLAN KAMU GÖREVLÝLERÝ HAKEM KURULU'NA MÜRACAAT ETTÝKLERÝNÝ SÖYLEDÝ. ME MUR-SEN Ge nel Baþ ka - ný Ah met Gün doð du, Dün kü u ya rý ey le mi dir, grev dir, iþ bý rak ma dýr, hiz - met ü ret me me dir. A ma bu u ya rý dik ka te a lýn maz sa bun dan son ra ya pý la cak ey - lem le rin so rum lu su, ku lak - la rý ný tý ka yan lar o la cak týr de di. Gün doð du ve be ra be - rin de ki ü ye ler, sen di ka ö - nün de top la na rak çe þit li slo gan lar eþ li ðin de, Ýz mir Cad de si nde ki Dev let Per - so nel Baþ kan lý ðý na yü rü dü. Gün doð du, baþ vu ru ön ce - sin de, bu (dün) ge ce nin Re - ga ip Kan di li ol du ðu nu, Ýs - lâm â le mi nin kan di li ni kut - la dý ðý ný be lir te rek, Tür ki - ye de e ko no mi yi yö ne ten le - re de kan dil ve si le siy le Ce - nâb-ý Hak kalp le ri ni yu mu - þat sýn ma lî di sip lin, ma lî büt çe gi bi ver me me yi a - maç la yan he sap ma ki ne si ye ri ne in sa ný, de ðer le ri, e - me ði, a lýn te ri ni e sas a lan he sap ma ki ne si ni kul lan dýr - ma yý na sip et sin de di. Tek li fin ü zen ya ný sa de ce ye ter siz li ði de ðil di 2011 de enf las yon o ra ný - nýn 10,5 ol du ðun, Tür ki - ye nin de yüz de 8,5 bü yü dü - ðü nü ha týr la tan Gün doð du, þöy le ko nuþ tu: Bu yüz den hü kü me te de dik ki: Ma dem enf las yon 10,5, bü yü me yüz de 8,5 bu yüz de 19 a te - ka bül e der. Bu nu dik ka te a - lýn he def le ri ne bak týk, yüz de 4 bü yü me, ger çek le - þen yýl lýk enf las yo na bak týk yüz de 11,14, bu nun da top - la mý yüz de 15,14. Ý ki si nin or ta la ma sý ný a la rak yüz de 16 zam ve 120 TL sey ya nen zam is te dik de sü re cin da ha i yi ye gi de ce ði ni u ma - rak bu yüz de lik zam mý yüz - de 14, sey ya nen zam mý 80 TL o la rak is te dik. 14 Ma - yýs a ka dar tek lif le ri mi zin mü za ke re le ri ni ger çek leþ tir - dik. A ma 14 Ma yýs gü nü da ðýn fa re bi le do ður ma dý ðý tek lif le kar þý laþ týk. Tek li fin ü zen ya ný sa de ce ye ter siz li ði de ðil di; baþ ta öð ret men ve öð re tim e le man la rý ol mak ü ze re di ya net ça lý þa ný, si vil sa vun ma gi bi 1 mil yon 120 bin ek ö de me mað du ru ar - ka daþ la rý mý za yö ne lik hiç bir yak la þým yok tu. Ýs te dik le ri ni a la ma dýk la rý i çin i kin ci mu ha tap la rý o lan Ka mu Gö rev li le ri Ha kem Ku ru lu na mü ra ca at et tik le - ri ni i fa de e den Gün doð du, þun la rý kay det ti: Biz ku rul - du ðu muz 1992 den be ri ken di mi zi hiç iþ bý rak mak zo run da his set me dik, sa býr ta þý mýz çat la týl mýþ týr. Dün - kü u ya rý ey le mi dir, grev dir, iþ bý rak ma dýr, hiz met ü ret - me me dir. A ma bu u ya rý dik ka te a lýn maz sa bun dan son ra ya pý la cak ey lem le rin so rum lu su da ku lak la rý ný tý - ka yan lar o la cak týr. Me mur ma a þý 1132 do la ra çýk mýþ o la cak MA LÝYE Ba ka ný Meh met Þim þek, me - mu ra de ve ri le cek ar týþ la rýn büt çe ye net et ki si nin, yak la þýk 4,2 mil - yar li ra o la ca ðý ný bil dir di. Ba kan Þim - þek, NTV te le viz yo nun da ka týl dý ðý bir prog ram da so ru la rý ce vap la dý. Me mu - run dev le tin büt çe sin den yüz de 18 pay a lýr ken, bu pa yýn yüz de 28 e ve son ve - ri len ar týþ lar la yüz de 30 a çýk tý ðý ný be - lir ten Þim þek, Büt çe nin üç te bi ri me - mu ra git ti de di. Þim þek, 2002 yý lýn da or ta la ma me mur ma a þý nýn yak la þýk do la ra denk gel di ði ni, Tem - muz ba þý i ti ba riy le ve ri le cek zam la bir - lik te, bu gün kü kur lar la me mur ma a þý - nýn 1132 do la ra çýk mýþ o la ca ðý ný kay - det ti. Me mu ra ve ri len son zam la rýn büt çe ye ar týþ la rý nýn yan sý - ma sý net o la rak 4,2 mil yar li ra o la ca ðý ný i fa de e den Þim þek, yüz de 3,5 4 lük tek lif i le büt çe im kân la rý nýn çok ö te si - ne gi dil di ði ni sa vu na rak, Ben her han gi bir ar týþ o la sý lý ðý gör mü yo rum. Ha kem Ku ru lu nun ka ra rý na say gý mýz var, a ma Tür ki ye nin se çe nek le ri de or ta da. A ma biz þu na i na ný yo ruz; dün ya þart la rý ný dik ka te a lýr sa nýz, Tür ki ye nin i çin de bu - lun du ðu þart la rý dik ka te a lýr sa nýz ve þu 9-10 yýl lýk tec rü be yi dik ka te a lýr sa nýz ver di ði miz tek lif ger çek ten çok i yi di ye ko nuþ tu. Ö zel sek tör de bu yýl bir çok þir - ke tin ma aþ la rý yüz de 5 ar týr dý ðý na dik - kat çe ken Þim þek, Mer rill Lynch ten ay rý lýr ken ma a þým 770 bin do lar dý. Fi - nans sek tö rün de ma aþ lar cö mert tir o - ra da bi le yüz de 6.6 ar týþ ol du. Biz yüz de 7.6 ar týþ yap týk de di. An ka ra / a a 96 bin ko nut sa týl dý Gün doð du ve be ra be rin de ki ü ye ler, sen di ka ö nün de top la na rak çe þit li slo gan lar eþ li ðin de, Ýz mir Cad - de si nde ki Dev let Per so nel Baþ kan lý ðý na yü rü dü. FO TOÐ RAF: AA Pet rol fi yat la rý 7 a yýn en dü þü ðün de nçýn DE KÝ e ko no mik ya vaþ la ma nýn de vam e de ce ði ne da ir gös ter ge ler pet rol fi yat la rý ný 7 a yýn en dü þü ðü o lan 90 do lar se vi ye le ri ne çek ti. ABD ham pet ro lü nün Tem muz a yý tes li mi va ril fi ya tý dün As ya da 90,27 do lar ve Lon dra Brent ti pi ham pet ro lün Tem muz a yý tes lim fi ya tý 105,85 do lar se vi ye le rin de iþ lem gör dü. ABD ham pet ro lü nün Tem - muz a yý tes li mi va ril fi ya tý dün kü iþ lem ler de 37 sent ar ta rak 90,27 do lar, Lon dra Brent ti - pi ham pet ro lün Tem muz a yý tes li mi va ril fi ya tý i se 29 sent ar týþ la 105,85 do lar se vi ye - sin de bu lu nu yor. Ýs tan bul / a a TTK da mad de yi de ðiþ ti re bi li riz ngüm RÜK ve Ti ca ret Ba ka ný Ha ya ti Ya zý cý, 1535 mad de lik Ye ni Ti ca ret Ka nu nu nda mad de nin mü te þeb bis le rin iþ le ri ni ko lay laþ týr ma a dý na de ðiþ ti re cek le ri ni söy le - di. Tür ki ye Ýn þa at Sa na yi ci le ri Ýþ ve ren Sen - di ka sý (ÝN TES) nýn ge le nek sel ye me ðin de iþ a dam la rýy la bir a ra ya ge len Güm rük ve Ti - ca ret Ba ka ný Ya zý cý, in þa at sek tö rü ve gün - dem de o lan ye ni Türk Ti ca ret Ka nu nu hak - kýn da de ðer len dir me ler de bu lun du. Ken di - sin den ön ce ko nu þan ÝN TES Baþ ka ný Meh - met Þük rü Ko çoð lu nun ye ni Türk Ti ca ret Ka nu nu nda ki ba zý mad de ler ü ze rin de ki e - leþ ti ri le ri ne de de ði nen Ya zý cý, ka nu nun a - þa ðý yu ka rý yýl ba þýn dan be ri tar tý þýl dý ðý na dik kat çe ke rek, kul lan mak ta o lan ka nu nun 55 yýl ön ce ki ka nun ol du ðu nu, bu nun 55 mo del bir a ra ca bin mek le eþ de ðer ol du ðu - nu i fa de et ti. Ken di le ri nin mü te þeb bis le rin i þi ni ko lay laþ týr mak ol du ðu nu ak ta ran Ya zý - cý, iþ ve ren le rin kay gý la rý ný gi de re cek, in sa ný he def a lan ça lýþ ma lar yap týk la rý ný söy le ye - rek, ka nu nun ya pý sý ný boz ma dan 1535 mad de den mad de nin de ði þe ce ði nin al tý ný çiz di. An ka ra / ci han S&P den Er do ðan a ce vap: Yi ne öl çe riz nkre DÝ de re ce len dir me ku ru lu þu Stan dard & Po or s un (S&P), Tür ki ye nin not gö rü nü - mü nü dü þür me si nin ar dýn dan baþ la yan tar týþ - ma de vam e di yor. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er - do ðan, ku ru lu þu i de o lo jik dav ran mak la suç la - mýþ ve bu sebeple a ra la rýn da ki an laþ ma yý ip tal et mek le teh dit et miþ ti. Ntvmsnbc.com da ki ha be re gö re, Er do ðan a ce vap Stan dard & Po or s Glo bal O pe ras yon lar ve A na liz ler - den So rum lu Baþ ka ný Pa ul Co ugh lin den gel di. Co ugh lin, Tür ki ye nin, S&P i le rey - ting an laþ ma sý ný tek ta raf lý ip tal et me si ihtimalini Pa ris yö ne ti mi ni ha týr la ta rak de - ðer len dir di: Fran sa rey ting an laþ ma sýn dan 2000 yý lýn da ge ri çe kil di. Fran sa yý ha len de re ce len dir me ye de vam e di yo ruz.

11 2004yý lýn da Di ya - net in Av ru - pa da ya þa yan yaþ gru bun da ki Türk genç le ri a ra sýn da yap tý ðý bir a raþ týr ma ya gö re, genç le rin yüz de 86 sý Al lah a i nan dý - ðý ný söy ler ken, A te is tim ce va bý ve - ren le rin o ra ný yüz de 9 o la rak or ta ya çýk mýþ tý. An ke te ka tý lan er kek le rin yüz de 62 si, kýz la rýn yüz de 43 ü Al - lah a i nan cým tam der ken, er kek le rin yüz de 19 u ve kýz la rýn yüz de 47 si Al - lah a i nan dý ðý ný, a ma ba zý nok ta lar da þüp he ve so ru i þa ret le ri ol du ðu nu i fa - de e di yor du. Ya kýn za man lar da da dün ya öl çe - ðin de ya pýl mýþ, Tür ki ye yi de kap sa - yan, a ma genç ler ö ze lin de de ðil, ge nel bir an ke tin so nuç la rý ya yýn lan dý. Ka na da mer kez li a raþ týr ma ku ru lu - þu Ip sos la Re u ters ha ber a jan sý nýn bir lik te ger çek leþ tir di ði a raþ týr ma ya gö re, Tür ki ye de Al lah a i na nan lar yüz de 91, a te ist ler yüz de 2, bir den faz la tan rý ya i na nan lar yüz de 2, di nî i - nanç la rýn dan e min ol ma yan lar yüz de 2, ö lüm den son ra ne o la ca ðý ný bil me - yen ler yüz de 14, cen net ve ce hen ne - me i na nan lar yüz de 52, ev ri me i na - nan lar yüz de ta rih li Va tan ga ze te si nin ha be rin de yer a lan bu so nuç lar, Ön - ce lik le i ma nýn tah kim ve tak vi ye si ni ön gö ren hiz met le re ih ti yaç sü rü yor tes bi ti nin i sa be ti ni Tür ki ye a çý sýn dan da yi ne te yid ve tas dik e di yor. O lay, dil a lýþ kan lý ðý i le hep tek rar la - ya gel di ði miz yüz de dok san do ku zu Müs lü man ül ke ka lý bý nýn ö te sin de bir ö nem ve cid di yet arz e di yor. Yüz de 91 Al lah a i na ný yor tes bi ti - ne ba ka rak ra hat la ma lük sü müz yok. Ger çi bil has sa vak tiy le dev let o kul la - rýn da i nanç sýz lýk pro pa gan da sý nýn ya - pýl dý ðý bir ül ke de bu o ran, Sa id Nur - sî nin Küf rün be li ký rýl dý sö zü nü doð ru la yan bir sa yý. A ma a te ist le rin, bir den faz la tan rý ya i na nan la rýn ve di nî i nanç la rýn dan e - min ol ma yan la rýn ö ne çýk tý ðý yüz de 9 a da i yi bak mak ge re ki yor. Da ha sý, cen net ve ce hen ne me i na - nan yüz de 52 nin dý þýn da ki ler le, bu me yan da ö lüm den son ra ne o la ca ðý ný bil me yen yüz de 14 lük ke si me de. De mek ki, bil has sa a hi ret i nan cý ko - nu sun da da zi hin ler de cid dî is tif ham ve so ru i þa ret le ri var. Do la yý sýy la, A te is tim, bir den faz la tan rý ya i na ný yo rum, di nî i nanç la rým - dan e min de ði lim di yen le rin ne yi kas - tet tik le ri ni ve han gi sa ik ler le böy le de - dik le ri ni çok i yi tes bit et mek, na sýl bir ma ne vî boþ lu ðun on la rý bu nok ta ya ge tir di ði ni e ni ne bo yu na ir de le mek ve son ra da bu boþ lu ðu dol dur mak i çin bir i man e ði ti mi se fer ber li ði baþ lat mak en ö nem li ve ön ce lik li gö rev ol ma ö - zel li ði ni ko ru yor. Do la yý sýy la, i man hiz me ti ne ih ti yaç a zal mak þöy le dur - sun, çok da ha ar ta rak de vam e di yor. Ya ni, Sa id Nur sî nin Bi ze Ya ra tý cý - mý zý ta nýt, öð ret men ler Al lah tan bah set mi yor di yen li se li le re Mu - al lim le ri de ðil, fen le ri din le yin di - ye rek, fen le rin di lin den Al lah ý an - lat tý ðý Mey ve nin Al týn cý Me se le si ve De niz li hap sin de bu bah si o ku - duk tan son ra tam bir ka na at-i i - ma ni ye al dýk la rýn dan, a hi re te bir iþ ti yak his se dip, Bi ze a hi re ti mi zi de bil dir, tâ ki nef si miz ve za ma nýn þey tan la rý bi zi yol dan çý kar ma sýn, da ha böy le ha pis le re sok ma sýn di - yen mah pus la rýn ta le bi ne ce va ben yaz dý ðý Ye din ci Me se le baþ ta ol mak ü ze re, kül li yat ta ki il gi li ba his le rin in san la ra u laþ tý rýl ma sý na da ya lý i - ma nî hiz met le re hâ lâ çok ih ti yaç var. Ve ký ya me te ka dar da ol ma ya de - vam e de cek. Çün kü fâ ni ha yat la rý bâ ki ye dö - nüþ tür me hiz me ti nin ö ne mi hiç bir za man bit me ye cek. Ý man il mi Ri sa le-i Nur un bir çok ye rin de ge - çen i man il mi i fa de si, Üs ta da has o - ri ji nal lik ler den bi ri. Klâ sik med re se sis te min de ve bu na gö re ya pý lan din tah si lin de di nî ba his - ler a ka id ve ke lâm baþ lýk la rý al týn da, ko nu nun ken di si ne has ter mi no lo ji si i çin de e le a lý nýp a çýk la nýr, yo rum la nýr. Ý man e sas la rý ný ço cuk la ra öð ret me sü re ci on la ra A men tü met ni nin ez - ber le til me siy le baþ lar. A ka id ve ke lâ mýn ko nu su, bu me - tin de yer a lan, Al lah a, me lek le ri ne, ki tap la rý na, pey gam ber le ri ne, a hi ret gü nü ne, ka de re, ha yýr ve þer rin Al - lah tan gel di ði ne i man e sas la rý nýn i - za hý dýr. Bu i zah lar, a sýr lar ön ce o luþ tu ru lan ka lýp la rýn tek ra rý ni te li ðin de o la gel - miþ ve ö zel lik le, a kýl ve bi li min ö ne çýk tý ðý, ma ter ya list fel se fe a kým la rý nýn da bi li mi ken di a maç la rý doð rul tu sun - da kul lan ma ya ça lýþ tý ðý son çað da, klâ sik i zah yön tem le ri ih ti ya ca ce vap ve re mez ha le gel miþ tir. Ak lý ve bi li mi kul la na rak i ma ný yok et me yi a maç la yan sal dýr gan ma ter ya - lizm, za man i çin de tah rip kâr et ki si ni nis be ten kay bet tiy se de, tor tu la rý i - nanç la ak lý ve bi li mi a yý ran, i ma nýn bi lim le a çýk la na ma ya ca ðý ný sa vu nan la ik an la yý þýn þem si ye si al týn da bü yük öl çü de de vam e di yor. A le ni sal dýr gan lý ðýn ye ri ne da ha fark lý bir tak ti ðe baþ vu rul du ðu nun i - fa de si o lan Ý nan ca say gý lý yýz, a ma i - man ay rý, bi lim ay rý söy lem le ri ve Ý - nanç a kýl ve bi lim le a çýk la na maz id - di a la rýy la. Sa id Nur sî nin, bü yük ve dâ hi Müs - lü man fi lo zof lar dan bi ri o lan Ýb ni Si - na dan ak tar dý ðý Ha þir nak lî bir me - se le dir, a kýl bu na yol bu la maz sö zü, ay ný an la yý þýn i man lý, a ma fel se fe i le bu lan mýþ bir a kýl dan sâ dýr o lan fark lý bir te za hü rü. Oy sa Be di üz za man, haþ ri, en baþ ta Al lah ýn var lý ðý ve bir li ði ol mak ü ze re di ðer i man e sas la rýy la bir lik te i ki ke re i ki dört e der kat i ye tin de i zah ve is pat e de rek in kâr cý la ra mey dan o ku yor. Ve Kur ân ýn in san la rý, dü þün me ye, te fek kü re, a kýl la rý ný kul lan ma ya dâ vet e - den â yet le rin den ha re ket le, i ma ný da bir a kýl ve i lim ko nu su, hat tâ baþ lý ba þý na bir i lim o la rak te lâk kî ve tav sif e di yor. Yir mi Ü çün cü Söz de ki Ýn san bu â - le me i lim ve du â va sý ta sýy la te kem mül et mek i çin gel miþ tir. Ma hi yet ve is ti - dat i ti ba rýy la her þey il me bað lý dýr. Ve bü tün u lûm-u ha ki ki ye nin (ger çek i - lim le rin) e sa sý ve ma de ni ve nu ru ve ru hu ma ri fe tul lah týr (Söz ler, s. 504) i - fa de le ri bu mâ nâ yý te ren nüm e der ken, i man il mi nin de ö zü nün Al lah ý ta ný - mak ol du ðu na dik kat le ri mi zi çe ki yor. Zü be yir Gün dü zalp in Kon fe - rans ta ki Ý lim le rin e sa sý, i lim le rin þa hý ve pa di þa hý i man il mi dir (a.g.e., s. 1217) sö zü de ay ný mâ nâ yý per çin li yor. Ýþ te bu i man il mi vur gu su Ri sale-i Nur e ser le ri nin ve hiz me ti nin te me li ni o luþ tu ran en o ri ji nal hu su si ye ti ve a sýr - lar dýr bek le nen müj de nin ri sa le ler le ta hak kuk et ti ði ger çe ði ni i fa de e di yor. O ma ni dar müj de, Üs ta dýn Ý mam-ý Rab ba nî den ak tar dý ðý söz ler de þöy le i fa de si ni bu lu yor: Es ki za man da bü yük zat lar de miþ - ler ki: Mü te kel li mîn den ve ilm-i ke - lâm u le mâ sýn dan (â lim le rin den) bi ri si ge le cek, bü tün ha ka ik-ý i ma ni ye ve Ýs - lâ mi ye yi (i man ve Ýs lâm ha ki kat le ri ni) de lâ il-i ak li ye (ak lî de lil ler) i le ke mal-i vu zuh la (tam bir a çýk lýk la) is pat e de - cek. (Þu â lar, s. 264) Ýþ te risale le ri dik kat ve te fek kür le o - ku yup, her sa týr ve ke li me sin de Kur ân dan muk te bes in ce mâ nâ ve sýr lar yük lü o lan o nur lu i zah lar la ha - þýr ne þir ol duk ça bu ger çek da ha net bir þe kil de gö rü lüp his se di li yor ve in - san, Â ye tü l-küb ra da ki kâ i nat yol cu - su nun, Ya ra tý cý yý bu lup ta ný mak i çin yo rul mak bil me den yap tý ðý nur lu se - ya ha ti ken di dün ya sý na da ta þý ma nýn haz zý ný ya þý yor. Ve i man il miy le gi ri - len at mos fer, in sa na Cen net lez zet le - ri ni da ha bu dün ya day ken ya þa tý yor. En ö nem li va zi fe Ýlk risale le rin te lif e dil me ye baþ lan - dý ðý dö nem de bu e ser le ri iþ ti yak la o - ku ya rak in ti ba ha ge len bah ti yar dok - tor a Bar la dan yaz dý ðý mek tup ta Sa id Nur sî þöy le di yor: Bi li niz ki, mev cu dat i çin de en kýy - met tar, ha yat týr; ve va zi fe ler i çin de en kýy met tar, ha ya ta hiz met tir. (Ta rih - çe-i Ha yat, s. 188) Böy le ce, týp mes le ði nin ha ya ta hiz - met ci he tiy le ta þý dý ðý ö nem ve de ðe ri vur gu lu yor. Ve ar dýn dan, Hi de mat-ý ha ya ti ye (ha ya ta yö ne lik hiz met ler) i çin de en kýy met tar, ha yat-ý fâ ni ye nin ha yat-ý bâ ki ye ye in ký lâp et me si i çin sa'y et - mek tir (ça lýþ mak týr)" i fa de siy le, ha ya ta yö ne lik hiz met ler i çin de en kýy met li o la nýn da, fâ ni ha ya tý bâ ki leþ ti re cek hiz met ler ol du ðu nu vur gu lu yor. Bu i za hýn fark lý a çý lým la rý ný i se baþ - ka ba his ler de gör mek te yiz. Söz ge li þi, Be di üz za man, Es ki þe hir mah ke me - sin de ken di si ne tev cih e di len Sen va - zi fe siz sin e leþ ti ri si ne ce vap ve rir ken þöy le di yor: E ðer ka bir ka pý sý ka pan say dý ve in - san dün ya da lâ ye mût (ö lüm süz) kal - say dý, o va kit va zi fe ler yal nýz as ke rî ve i da rî ve res mî o lur du. Ma dem her gün lâ a kal (en az) o tuz bin þa hit ce na - ze le riy le El mev tü hak kun (Ö lüm hak týr) dâ vâ sý ný im za e di yor lar; el bet - te dün ya ya a it va zi fe ler den da ha e - hem mi yet li i ma nî va zi fe ler var. Ta rih çe nin 206. say fa sýn da ki bu bah si a çan ve ta mam la yan bir di ðer i - zah da þöy le: Ma dem kab rin ö bür ta ra fýn da ki en di þe-i is tik bal her fer din en mü him me se le si dir; el bet te (...) va zi fe ler yal nýz mil le tin ha yat-ý dün ye vî ye si ne a it iç ti - maî ve si ya sî ve as ke rî va zi fe le re mün - ha sýr de ðil dir di yen Sa id Nur sî, söz le - ri nin de va mýn da þun la rý i fa de e di yor: Yol cu la ra se ya hat i çin ve si ka ver - mek bir va zi fe ol du ðu gi bi, e bed ta ra fý - na gi den yol cu la ra da hem ve si ka, hem o zu lü mat lý (ka ran lýk) yol da nur ver - mek öy le bir va zi fe dir ki, hiç bir va zi fe o va zi fe ka dar e hem mi yet li de ðil dir. A ka bin de, in san ru hu nun za ru rî ve ma ne vî ih ti yaç la rý na ce vap ve re cek ma ne vî va zi fe ler e dik kat çe ker ken þöy le di yor Üs tad: O va zi fe le rin en mü him mi, e bed yo lun da se ya hat i çin pa sa port va ra ka - sý ve ber zah zu lü ma týn da (ka bir le gi - ri len â le min ka ran lý ðýn da) kal bin cep fe ne ri ve sa a det-i e be di ye nin (son suz mut lu lu ðun) a nah ta rý o lan i man dýr, i - ma nýn ders ve tak vi ye si dir. (Lem a - lar, s. 177) Risale-i Nur u o ku yan lar çok i yi bi - lir; bu na mü ma sil o la rak, Mey ve Risale si nin Dör dün cü Me se le si baþ ta ol mak ü ze re, ko nu yu fark lý a çý lar dan ta mam la yan baþ ka ba his ler de var. Bun la rýn tü mün den çý ka rý la bi le cek me saj la rýn ba þýn da, biz ler i çin dün ya - da ki en ö nem li va zi fe ve hiz me tin ön - ce ken di i ma ný mý zý kur ta rýp, son ra baþ ka la rý nýn i ma ný na kuv vet ve re cek tarz da ça lýþ mak ol du ðu ger çe ði ge li yor. Va zi fe miz, Kur ân ýn i ma nî ha ki - kat le ri ni tah ki kî bir su ret te ehl-i i ma - na bil di rip on la rý ve ken di mi zi i dam-ý e be dî den ve da i mî ve ber za hî haps-i mün fe rid den (ka bir den son ra mü eb - bed hüc re hap sin den) kur tar mak týr (Ta rih çe, s. 488) cüm le si de ay ný þe yi vur gu lu yor. Üm met-i Mu ham me di ye yi (a.s.m.) sa hil-i se lâ me te çý ka ra cak bir ge mi nin ha de me le ri o la rak o dak lan ma mýz ge re ken a sýl va zi fe bu. Di ðer va zi fe le ri de bu a na he def ve ek sen çer çe ve sin de gö tü re rek yo la de - vam et me li yiz ki, dün ye vî leþ me ve ih - ti lâf lar baþ ta ol mak ü ze re, ha yat im ti - ha nýn da kar þý mý za her an çý ka bi le cek bi lu mum tu zak la rý bo þa çý ka ra bi le lim. Ý ma nî de va lar Üs tad, De niz li hap si mek tup la rýn - dan bi rin de, Ben bu fe cir de her bi ri - ni ze kar þý bir a cý mak his set tim. Bir - den, Has ta lar Risale si ha tý ra gel di, te - sel lî ver di de dik ten son ra, ha pis te tu - tul ma la rý ný kast e de rek E vet, bu mu - sî bet da hi iç ti maî bir ne vi has ta lýk týr. O risale de ki ek ser i ma nî de va lar, bun - da da var dýr lar di ye de vam e di yor (Þu â lar, s. 495). De mek ki, bu risale de ki i ma nî de va - lar, bi li nen mad dî has ta lýk la rýn dý þýn - da, in sa ný sý kýn tý ya so kan di ðer bi lu - mum hal le re kar þý da bu na lan ruh la rý fe rah la ta cak te sel lî me saj la rý ný ih ti va e di yor. O nun i çin, bu e se ri sa de ce grip, nez le ve ya baþ ka bir has ta lýk do la yý - sýy la ya ta ða düþ tü ðü müz de de ðil, þu ve ya bu se bep le bu nal dý ðý mýz her an o ku ma mýz ge re ken bir ba þu cu ki ta bý o la rak sü rek li e li mi zin al týn da bu lun - dur ma mýz ge re ki yor. E sa sen, Risale-i Nur un ta ma mý bu ni te lik te. Ni te kim ça ðýn ö zel lik le ri ni sý ra lar - ken has ta, gad dar ve bed baht a sýr i - fa de le ri ni kul la nan Üs tad (Kas ta mo - nu Lâhikasý, s. 144), Biz Kur ân dan mü min ler i çin þi fa ve rah met o lan þe - yi in di ri yo ruz me a lin de ki Ýs ra Sû re si 82. â ye tin tef si rin de, Risale-i Nur u bu as rýn ma ne vî ve müt hiþ has ta lýk - la rý na þi fa o la rak ni te li yor (Þu â lar, s. 1084). Kur ân, i man e den ler i çin bir hi da - yet reh be ri ve þi fa dýr me a lin de ki Fus si let Sû re si 44. â ye tin tef si rin de de Þu þi fa lý â yet çok za man dýr be nim dert le ri min þi fa sý ve i lâ cý ol du ðu gi bi, ec za ha ne-i küb ra-yý Ý lâ hi ye o lan Kur ân-ý Ha kî min tir ya kî i lâç la rýn dan, Risale-i Nur ec za la rý nýn ka va noz la rýn - dan a la rak bel ki bin ma ne vî dert le ri - me bin kud sî þi fa yý bul dum ve Re sa i - li n-nur þa kirt le ri da hi bul du lar (a.g.e., s. 1081) i fa de le ri yer a lý yor. As lýn da Risale-i Nur da ki te si rin sýr rý, i çin de ki de va la rý ya za rýn ön ce ken di nef sin de tat bik e dip, ye ni ta bir - le test ve o nay sü re cin den ge çir dik - ten son ra u mu mun is ti fa de si ne sun - ma sýn da sak lý. Kül li yat ta ko nu nun fark lý ve de rin bo yut la rý na ý þýk tu tan bir çok ba his var. On lar dan bi ri de þu: Ya zý lan e ser ler, risale ler, ek se ri yeti mut la ka sý, ha riç ten hiç bir se bep gel - me ye rek, ru hum dan te vel lüd e den (do ðan) bir ih ti ya ca bi na en, â nî ve def î o la rak (bir an da) ih san e dil miþ. Son ra ba zý dost la rý ma gös ter di ðim va kit de miþ ler: Þu za ma nýn ya ra la rý na de va dýr. Ýn ti þar et tik ten (ya yýl dýk tan) son ra ek ser kar deþ le rim den an la dým ki, tam þu za man da ki ih ti ya ca mu va - fýk ve der de lâ yýk bir i lâç hük mü ne ge çi yor. (Mek tu bat, s. 637) Bu mâ nâ yý ta mam la yan bir di ðer i fa - de: Hu su san doð ru dan doð ru ya ih ti - ya ca bi na en ve ya ra la rý na de va en Kur ân-ý Ha kî min es ra rýn dan (sýr la rýn - dan) ma ne vî i lâç lar a lýn sa ve tec rü be e dil se, el bet te o u lûm-u i ma ni ye (i man i lim le ri) ve ed vi ye-i ru ha ni ye (ru ha nî de va lar), ih ti ya cý ný his se den le re ve cid - dî ih lâs i le is ti mal e den le re (kul la nan - la ra) ye ter, kâ fi ge lir. (a.g.e., s. 599) Ve Üs ta dýn saff-ý ev vel ta le be le ri i - çin de i ki ön cü is min, Hu lû si Bey le Sab ri E fen di nin ör nek va sýf la rýn dan söz e der ken vur gu la dý ðý þu hu sus da yi ne ay ný çer çe ve de dik ka ti mi zi celb e di yor: Ben ken di nef sim de tec rü be et ti - ðim ve ec za ha ne-i mu kad de se-i Kur â ni ye den al dý ðým i lâç la rý, on lar da ken di ya ra la rý ný his se dip o i lâç la rý mer hem su re tin de tec rü be e di yor lar. Ay ný his si ya tým la mü te has sis o lu yor - lar (duy gu la ný yor lar). (Bar la Lâ hi ka - sý, s. 49) Bu i fa de le rin de va mýn da da, söz ko - nu su i ki ön cü is min þah sýn da bü tün Nur Ta le be le ri nin ta þý ma sý ge re ken çok ö nem li bir va sýf vur gu la ný yor: Ehl-i i ma nýn i man la rý ný mu ha fa za et mek gay re ti, en yük sek de re ce de ta - þý ma la rý ve ehl-i i ma nýn kal bi ne ge len þü be hat ve ev ham dan (þüp he ve ve - him ler den) hâ sýl o lan ya ra la rý te da vi et mek iþ ti ya ký, yük sek bir de re ce-i þef kat te his set me le ri. Ýþ te Risale-i Nur hiz me ti nin ö zü, hu lâ sa sý, ö ze ti bu. O nun i çin, bu hiz - me te öm rü nü vak fet miþ i man ve ih lâs kah ra man la rý, müþ fik bi rer he kim has sa si ye ti i le in san la ra mu ha tap o lu - yor; ha ya týn her a la nýn da i nanç sýz lýk - tan ve ya i man za yýf lý ðýn dan kay nak la - nan has ta lýk ve ya ra la rý te da vi e de cek i ma nî de va la rý ye ri ne u laþ týr ma i de a - liy le, so nu gel me yen bir ma ne vî se fer - ber li ði i lâ ni ha ye de vam et ti ri yor lar. Ne sil den ne si le ta þý nan bir bay rak ya rý þý gi bi. Diðer vazifeleri de asýl vazifenin ana hedef ve ekseni çerçevesinde götürerek yola devam etmeliyiz ki, dünyevîleþme ve ihtilâflar baþta olmak üzere, hayat imtihanýnda karþýmýza her an çýkabilecek bilumum tuzaklarý boþa çýkarabilelim. YARIN DEVAM EDECEK { { 11 Y DÝZÝ BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ AZALMAK ÞÖYLE DURSUN, ÇOK DAHA ARTARAK DEVAM EDÝYOR. VAZÝFELER ÝÇÝNDE EN KIYMETTAR, HAYATA HÝZMETTÝR DÝYEN SAÝD NURSÎ, HAYATA YÖNELÝK HIZMETLER ÝÇÝNDE EN ÖNEMLÝ OLANIN DA FÂNÝ HAYATLARI BÂKÝLEÞTÝRECEK HÝZMETLER OLDUÐUNU SÖYLÜYOR. En önemli vazife: Ýman eðitimi 1 ir ti ni as ya.com.tr

12

13 ENSTÝTÜ 13 Hazýrlayan: e-posta: Ýn sa nýn Ýn sa ný di ðer var lýk lar la ký yas e de cek o lur sak, on da ki du yu lar, duy gu lar ve ci haz lar çok da ha faz la ge liþ miþ tir. Ýn san da ki bu ge liþ miþ lik a kýl, fi kir ve ih ti yaç la rý nýn çok lu ðun dan kay nak lan mak ta dýr. Gü zel lik le rin bü tün mer te be le ri ni a yýrt e de bi le cek ge liþ miþ lik te ki gö zü, yi ye cek le rin ve i çe cek le rin her tür lü sü nün zevk le ri ni fark e den di li, en in ce ha ki kat le ri an la ya bi len ak lý gi bi da ha ni ce ci haz la rý in sa nýn eþ siz ya ra tý lý þý nýn gös ter ge le ri dir. Fa kat bü tün bu de ðer li ci haz lar yal nýz dün ya da ra hat ça ya þa mak ve lez zet al mak i çin ve ril me miþ tir. Çün kü in san, en ba sit hay va nýn al dý ðý haz zý ve ka zan dý ðý sa a de ti bi le ya ka la ya ma dan öm rü nün so nu na ge lir. Ak lý o nu geç miþ ve ge le cek za man lar la a lâ ka dar et miþ tir. Geç miþ za ma nýn ü zün tü le ri ve a cý la rý i le ge le cek za ma nýn en di þe ve kor ku la rý, o nun þim di ki za man da ya þa ya ca ðý zevk ve haz lar da iz bý ra kýr. Hay van lar i se, geç miþ ve ge le cek za man la rý ol ma dý ðýn dan, ha zýr zevk le ri ni tam o la rak a lýr lar, ra hat la ve lez zet le ya þar lar. Bu de mek tir ki, in sa nýn bu dün ya da ki var lý ðý nýn ga ye si, yal nýz lez zet, zevk ve haz al mak de ðil dir. Ken di si ne ve ri len bun ca zen gin ci haz la rýn ga ye si nin çok da ha yük sek he def le ri nin ol ma sý ge rek li dir. Ýþ te bu he def ler den bi ri de e ma ne ti ha ki kî sa hi bi nin is te di ði þe kil de ko ru ya rak ve kul la na rak kýy met le ri ni bir den bi ne çý kar ma ya ça lýþ mak týr. Göz, ku lak, a kýl ve kalp gi bi ci haz lar bi rer e ma net tir. Ma hi yet le ri ni an la mak ta hâ lâ a ciz kal dý ðý mýz bu ci haz la rýn, na sýl ve ne re de kul la nýl ma sý ge rek ti ði ni de en i yi bi len, ta biî ki o nu Ya ra tan (e ma ne tin ha ki kî sa hi bi) o la cak týr. Me se lâ, göz in sa na ve ri len de ðer li ci haz lar dan bi ri dir. E ðer in san o nu nef sin kö tü ar zu la rý ve þe he vî is tek le ri doð rul tu sun da, ge çi ci gü zel lik le ri sey ret mek i çin kul lan sa, kýy me ti ni al çal týr, þe re fi ni dü þü rür. Gö zün ger çek þe ref li gö re vi i se kâ i nat say fa la rý nýn o ku yu cu su ve Al lah ýn san at e ser le ri nin bir se yir ci si ol mak gi bi yü ce bir mer te be yi ka zan mak týr. Ah lâ kî ha yat ilk ön ce in sa nýn ken di nef si nin süf lî ar zu ve is tek le ri ne gem vur mak la baþ lar. Ýn sa na ve ri len kalp, sýr, ruh, a kýl, ha yal, göz, dil ve ku lak gi bi kuv ve le rin yüz le ri ni, ge çi ci dün ya ha ya týn dan e be dî ha ya ta çe vir mek le de yü ce bir mer te be ye çý kar. Ya ni ger çek ma na da gü zel ah lâk, her bir duy gu ve ci ha za ken di si ne a it kul luk va zi fe si ni yap týr mak la müm kün dür. Yok sa dün ya ha ya tý nýn bü tün in ce zevk le ri ni tat ma ya ça lýþ mak, en ba ya ðý ar zu la rý ný tat min et mek i çin kýy met li ci haz la rý ný nef si ne kö le yap mak, ah lâ kî yük se liþ de ðil, son suz bir al ça lýþ týr. Ýn sa na ve ri len bun ca de ðer li ci ha zýn ga ye si nin yal nýz bu dün ya ha ya tý ný kon for lu bir þe kil de ya þa mak ve can lý lý ðý de vam et tir mek ol ma dý ðý nýn bir hik me ti de þu dur: Na sýl ki, kâ i nat ta mey da na ge len ha re ket ler, fa a li yet ler yal nýz ken di var lýk la rý na bak mý yor. Çün kü, e ðer öy le ol sa, bü tün ga ye ler, ne ti ce ler is raf o la cak, ne ti ce siz ka la cak, yok lu ða gi de cek tir. Ay nen öy le de, in sa nýn dav ra nýþ la rý nýn, hâl ve ha re ket le ri nin ne ti ce le ri de yal nýz ca, ken di si nin ge çi ci dün ya ha ya tý na bak mý yor. Çün kü, ken di vü cu dun da ve ru hun da mey da na ge len o lay lar dan, in sa na a it ga ye ler bir i se, Ya ra tý cý sý na ba kan ga ye ler bin ler dir. Ya ni, in san u lus lar a ra sý ti ca ret ya pan bir ge mi kap ta ný gi bi dir. O ge mi den el de e di len bü yük ti ca re tin kâ rý, ge mi sa hi bi ne a it tir. Kap tan i se, va zi fe si nin bü yük lü ðü ne ve gö re vi ni ba þa rýy la ya pýp yap ma dý ðý na gö re bir üc re ti hak e der. Ýn san da vü cud ge mi siy le bir çok ga ye le re hiz met et mek te dir. Bun la rýn bü yük bir kýs mý, vü cud ge mi si nin sa hi bi o lan Ce nâb-ý Hakk a a it tir. Ma dem ki, Ce nâb-ý Hak, var lýk lar da ki ce ma li ni ve ke ma li ni, hem ken di bü tün in ce lik le ri ne nü fuz e den ken di ba ký þýy la, hem de þu ur sa hi bi kul la rý nýn ba kýþ la rýy la gör mek is ti yor. Öy le i se, in sa nýn gör me si, tat ma sý, sev me si, öf ke si, bü tün gü zel hal le ri ve dav ra nýþ la rý, Ce nâb-ý Hakk ýn ce mal ve ke ma li ni i ki tür lü sey ret mek is te me si ne uy gun ge le cek þe kil de ol ma lý dýr. Ýþ te, bu ne ti ce yi ha sýl e den her tür lü hal, ha re ket ve dav ra nýþ lar gü zel ah lâ kýn müh rü nü ta þýr lar. ma hi ye ti Þid det li duy gu lar ve da i mî el mas lar Ce nâb-ý Hak in sa na bin ler ce duy gu ve his ler tak mýþ týr. Bu duy gu la rýn i ki mer te be si bu lun mak ta dýr. Bi ri me ca zî o la ný, di ðe ri i se ha ki kî o la ný dýr. Me ca zî o lan duy gu lar ve his ler, in sa nýn bu dün ya da ha ya tý ný de vam et tir me si i çin ve ril miþ tir. Ha ki kî duy gu lar i se çok þid det li dir ler ve a hi ret ha ya tý ný ka zan mak mak sa dýy la in sa nýn fýt ra týn da derc e dil miþ ler dir. Çok þid det li bir me rak duy gu su, ya kýp ka vu ran bir sev gi, kor kunç bir hýrs ve müt hiþ bir i nat... Dün ya ya a it iþ ler, ký rýl ma ya mah kûm þi þe ler gi bi dir. A hi re te a it iþ ler i se, sað lam el mas la ra ben ze mek te dir. Þi þe hem de ðer siz dir, hem de en u fak bir sar sýn tý da ký rýl ma teh li ke siy le kar þý kar þý ya dýr. El mas i se hem de ðer li, hem de bo zul ma ve ký rýl ma gi bi dýþ et ki le re kar þý ol duk ça da ya nýk lý dýr. Ak lý ba þýn da bir ku yum cu, e lin de ki al týn li ra la rý ný þi þe le re ya týr maz, bel ki çok da ha de ðer li o lan el mas la ra har car. Ýn sa nýn e lin de de al týn de ðe rin de kýy met li duy gu la rý var dýr ki, bun la rý el mas kýy me tin de ki a hi re te a it iþ le re har ca ma sý ge rek mek te dir. Ýn san da çok güç lü o la rak, ge le cek ten en di þe et me his si var dýr. Ma la ve ma ka ma kar þý þid det li bir þe kil de hýrs gös te rir. En e hem mi yet siz zan ne di len iþ le re i nat na mý na me sai har car. Dün ya da ki se vil me ye lâ yýk gü zel lik le re kar þý þid det li bir þe kil de mu hab bet bes ler, a þýk o lur. Bun lar in sa nýn fýt ra týn da var o lan çok kýy met li duy gu lar dýr ve var lýk la rý in kâr e di le mez. Öy le i se, ah lâk sýz in san la ra kar þý: Hýrs gös ter me, i nat et me, düþ man lýk yap ma ve dün ya yý sev me! de ni le mez. Çün kü, böy le bir tek lif, on lar i çin fýt ra tý ný zý de ðiþ ti rin! de mek gi bi al týn dan kal - kýn ma sý müm kün ol ma yan bir is tek o la cak týr. Doð ru su i se þöy le ol ma lý dýr: Si ze ve ri len bu duy gu la rýn yön le ri ni de ðiþ ti rin. Þid det li le ri ni a hi ret hiz met le rin de, ha fif le ri ni dün ya iþ le rin de kul la nýn! Böy le bir na si hat, in sa nýn ya ra tý lý þý na uy gun ve i ra de si dâ hi lin de o lan bir tek lif o la cak týr. Þid det li bir þe kil de ge le cek ten en di þe e den in sa na þun lar söy le ne bi lir: Se nin en di þe et ti ðin ge le cek da ha gel me miþ ve ya rý na ka dar ya þa ya ca ðý na da ir e lin de bir ga ran ti bel ge si yok. Hem de Ce nâb-ý Hak bü tün var lýk la rýn rý zýk la rý ný ver di ði gi bi, biz in san la rýn rý zýk la rý ný da ve re ce ði ne da ir söz ver miþ. Öy le i se ge rek siz ye re en di þe le nip dur ma. A sýl en di þe e dil me si ge re ken ge le cek i se, alt mýþ yet miþ se ne lik ge çi ci bir ha yat de ðil, bel ki i çin de bin ler ce sa ray la rýn bu lun du ðu dün ya ge niþ li ðin de e be dî bir me kâ ný ka zan mak i çin ol ma lý dýr. Hem de o ra da ki ha yat stan dart la rý, Ce nâb-ý Hak tan gaf let e den ler i çin ga ran ti e dil me miþ tir. Di ðer duy gu la rý da bun la ra ký yas la ya rak in ce le ye cek o lur sak gö rü rüz ki; in san i çin hem bu dün ya nýn hem de di ðer dün ya nýn sa a de ti ve mut lu lu ðu, duy gu la rý ný yer li ye rin de kul lan mak ta yat mak ta dýr. Ya ni, ken di si ne ve ri len ha ki kî ve þid det li duy gu la rý ný a hi re te a it iþ ler de, me ca zi ve ha fif o lan la rý ný i se dün ya ya a it ge çi ci iþ ler de kul lan mak la müm kün dür. E ðer ak si ni ya pa rak, sü rek li bu dün ya da ka la cak gi bi ken di si ne ve ri len þid det li duy gu la rý ge çi ci dün ya ha ya tý i çin sar fet se, ser ma ye si ni is raf e den kö tü ah lâk sa hi bi bir in san ol mak tan kur tu la maz. Tem lik mi, i ba ha mý? Al lah ta ra fýn dan in sa na ve ril miþ o lan ruh, ha yat, ci haz lar, duy gu lar ve his ler in sa na i ba ha mý e dil miþ tir, yok sa tem lik mi e dil miþ tir? E ðer tem lik e dil miþ ol say dý, her þe yiy le i da re si nin in sa na ve ril me si ge re kir di. Fa kat ba ký yo ruz en çok kul lan dý ðý mýz gö zü müz, di li miz, el le ri miz gi bi or gan la rýn i da re si nin yüz de bi ri ne bi le ma lik de ði liz. Dü þü nün bir ke re, gör mek is te me nin ö te sin de ne ya pý yo ruz, gör mek ha di se si nin mey da na gel me si i çin! Gö zü ya ra tan O, gör dük le ri mi zi ya ra tan da O, gör me mi zi sað la yan ý þý ðý ya ra tan da. Ve mil yon lar ca ki lo met re ö te den bi zi ay dýn la tan ý þý ðýn kay na ðý, gü ne þi ya ra tan da O. Gö rün tü ler gö zü mü zün göz be be ðin den gir dik ten son ra, bey ni miz de gö rün tü len me i le a lâ ka lý mey da na ge len o lay la rý ya ra týp i da re e den de yi ne O. Öy le i se na sýl di ye bi li riz, in sa na ve ri len bü tün bu ci haz lar in sa nýn ken di ma lý dýr, mül kü dür di ye? Öy le i se, in sa na ve ri len bun ca duy gu lar ve his ler i ba ha dýr, bi rer ni met tir. Öy le i se in san, i ba ha nýn ge rek le ri ne uy gun o la rak ha re ket et me li dir. Bir ör nek le a çýk la mak ge re kir se; na sýl ki, zi ya fe te gi den bir mi sa fir, ev sa hi bi nin is tek le ri ne gö re ha re ket et me li dir. Ken di si ne ik ram e di len le ri is raf e de mez, dö ke mez ve ge rek siz ye re za yi e de mez. E ðer, tem lik ol say dý, ya ni ken di ma lý ol say dý, bü tün bun la rý yap mak hak ký na sa hip o la bi lir di. Ýþ te in sa nýn dav ra nýþ la rý ný ah lâ kî leþ ti ren, þüp he siz Ce nâb-ý Hakk ýn hu zu run da bir mi sa fir gi bi ha re ket et me si ve ken di si ne ve ri len ni met le re i ba ha o la rak bak ma sý dýr. Bu se bep le, ken di si ne i ba ha o la rak ve ri len ha ya tý in ti har i le so na er dir me si, gö zü ne bi le bi le za rar ver me si ve ya çý kar ma sý ve de en kö tü sü ma ne vî o la rak gö zü kör et mek o lan ha ram man za ra la ra bak ma sý, ah lâ kî yön den a þa ðý la ra düþ me si ne se bep o la cak týr. E ti ye nil me yen hay van la rý zevk uð ru na öl dür mek ne ka dar kö tü bir ah lâk i se, on dan çok da ha kö tü sü ku la ðý, di li ve in sa na ve ri len bin ler ce duy gu la rý ha ra ma sarf e de rek, on la rý ma nen öl dür mek de kor kunç bir ah lâk sýz lýk týr. Bey ha kî ( ) Ha dis â lim le ri nin i le ri ge len le rin den ve Þa fiî fýk hý nýn ö nem li si ma la rýn dan o lan Ah med bin Hü se yin Bey ha ki, 994 (Þa ban 384) ta ri hin de Ni þa bur a bað lý Bey hak ýn Hüs rev cird Kö yün de dün ya ya gel di. Doð du ðu kö ye nis pet le Hüs rev cir dî lâ ka bý da o lup, kün ye si E bu Bekr Ah med b. Hü seyn b. A li el-bey ha ki þek lin de dir. An cak, da ha çok Bey ha ki is miy le ta nýn mak ta dýr. Ço cuk lu ðu Bey hak ta geç ti ve ilk tah si li ni de bu ra da yap tý. On beþ ya þýn dan i ti ba ren ha dis ders le ri ni al ma ya baþ la dý. Bi lâ ha re E bü l-feth Na sýr b. Mu ham med el-mer ve zi den fý kýh ders le ri al dý. Da ha faz la i lim öð ren mek ga ye siy le Ýs fe ra yin, Tus, He me dan, Ýs fa han, Rey, Ni þa bur, Bað dat, Kü fe ve Mek ke ol mak ü ze re bir çok þeh ri do laþ tý. A ka bin de Ha dis il mi ne a ðýr lýk ve re rek bu a lan da da ha faz la yo ðun laþ ma ya baþ la dý. Ha dis â li mi Ha kim en-ni sa bu ri den ö nem li öl çü de fay da lan dý. Bu nun la be ra ber bir çok â lim den muh te lif ders ler al dý. Çok genç yaþ ta e ser ler yaz ma ya baþ la dý. Ha dis il min de ö nem li bir a þa ma kat et tik ten son ra ri va yet ler de bi lin me yen ku sur la rý bu lup or ta ya çý kar ma ya, bir bi ri ne zýt mýþ gi bi gö rü nen ha dis le ri de vu zu ha ka vuþ tur ma ya ça lýþ tý. Bu sý ra lar da ha dis ko nu sun da o to ri te sa yýl ma ya baþ la dý ðý gi bi fý kýh ko nu sun da da ken di si ni ka bul et tir di. Ý lim de ki eh li ye ti ne bi na en ba zý â lim ler, yaz dýk la rý e ser le ri ken di si nin o ku ma sý ve tas hih et me si ri ca sýn da bu lun ma ya baþ la dý lar. Fý kýh ko nu sun da Þa fiî fýk hý na men sup o lup üs tün lü ðü nü sa vu na rak bu a lan da ö nem li e ser ler vü cu da ge tir di. Bu hiz me tin den do la yý Þa fii fýk hý nýn ya yýl ma sýn da çok bü yük kat ký sý ol du. Muh te lif i lim ler de ki de rin vu ku fi ye tin den do la yý ba zý â lim le re gö re, mez hep ku rup iç ti hat e de bi le cek bir de re ce ye yük sel di. An cak, böy le bir þe ye te þeb büs et me di. Çok sa yý da e ser ya za rak ben ze ri pek gö rül me yen de re ce de bir kül li ya ta sa hip ol du. Sel çuk lu sul ta ný Tuð rul Be yin ve zi ri o lan Ab dül mülk ün Eþ a ri â lim le ri ne yö ne lik bas ký la rýn dan do la yý, ken di si de bu bas ký lar dan et ki len di ðin den mem le ke tin den ay rý la rak Mek ke ye git ti (Ce ma zi ye lev vel 458) yý lýn da Ni þa bur da ve fat et ti. Ce na ze si bu ra dan kal dý rý la rak doð du ðu köy o lan Hüs rev cird e nak le di le rek bu ra da def ne dil di. Bey ha ki, öm rü bo yun ca mad dî sý kýn tý çek me si ne rað men, i lim uð ru na her tür lü zor lu ðu gö ze al dý. Ha dis na kil le rin de çok ti tiz dav ran dý. Ke sin e min ol ma dý ðý, kay na ðýn dan þüp he et ti ði na kil le ri e ser le ri ne al ma dý. Ya þan tý sýn da Sün net-i Se niy ye yi ve As hab-ý Gü zi nin tarz la rý ný ör nek al dý. Þey hü l- Ku dat Ýb nü l-bey ha ki (oð lu Ýs ma il), to ru nu U bey dul lah bin Mu ham med, Fu ra vi, Za hir bin Ta hir, E bü l-me a li Mu ham med bin Ýs ma il el-fa ri si nin a ra la rýn da bu lun du ðu ö nem li ta le be ler ye tiþ tir di. Ri sâ le-i Nur da, is mi ne rast la dý ðý mýz ö nem li þah si yet ler den bi ri si de Bey ha ki dir. Be di üz za man Haz ret le ri Ý mam-ý Bey ha ki (Mek tu bat, s. 145) i fa de si ni kul lan mak ta dýr. Yi ne is mi bü yük ha dis â lim le riy le be ra ber a ný lýr ken, ba zen de...baþ ta Ý mam-ý Bey ha ki ol mak ü ze re... i fa de si i le bir lik te ehl-i tah kik mu had dis ler a ra sýn da zik re dil me si dik kat çe ki ci dir. Bu i fa de ler ay ný za man da â li min, ha dis le ri nak le der ken çok ti tiz dav ran dý ðý na da bir de lil teþ kil et mek te dir. Ö zel lik le, Mu ci zat-ý Ah me di ye Ri sâ le si nde Bey ha ki nin is mi ne sýk rast la nýl mak ta dýr. (Mek tu bat, 19. Mek tup) B A Z I F Ý K Ý R L E R Ý Kâ i nat ta ce re yan e den o lay lar da mü kem mel bir dü ze nin mü þa he de e dil me si, var lýk â le min de bir bi ri ne zýt un sur la rýn bir a ra da ve u yum i çin de ol ma sý ve pey gam ber le rin gös ter dik le ri mu ci ze le rin Al lah ýn var lý ðý na ö nem li de lil ler teþ kil et ti ði ni ve pey gam ber le rin na kil le or ta ya koy duk la rýy la bir lik te des tek le yi ci un sur teþ kil et ti ði ni i fa de e der. Ka de re i nan ma yý, Al lah ýn i lim, kud ret ve i ra de sý fat la rý nýn bir ge re ði o la rak gör mek ge rek ti ði ni, kul la rý nýn fi il le ri de da hil ol mak ü ze re her þe yin Al lah ýn ta sar ru fun da ol du ðu nu be yan e der. Kur ân-ý Ke rim in Hz. Mu ham med in (asm) en bü yük mu ci ze si ol du ðu nu ya zar. Kur ân-ý Ke rim in; fel se fe, din, ah lâk, as tro no mi ve fen bi lim le ri gi bi bü yük ih ti sas ge rek ti ren ko nu la rý ih ti va et me si ne rað men, üm mi bir in san a ra cý lý ðýy la gön de ril me si nin a þi kâr bir mu ci ze ol du ðu nu, bu mu az zam Ki tap tan is ti fa de i le sa yý sýz e se rin vü cu da ge ti ril miþ ol du ðu na dik ka ti çe ker. Ö lüm es na sýn da, ru hu tes lim tar zý i le öl müþ o lu nan ye rin, ka bir a za bý nýn gö rü lüp gö rül me ye ce ði ne da ir bir fi kir ve re bi le ce ði ni, a hi ret te he sa ba çe kil me nin top lu þe kil de o la ca ðý ný, Cen net te dört ma ka mýn mev cut ol du ðu nu ya zar. Ý man Ý lâ hî buy ruk la ra i ta at et mek le kuv vet bu lur, uy ma mak la za yýf lar. An cak, bu nu i man sýz lýk o la rak gör me mek ge re kir. Al lah a þirk ko þul ma dý ðý sü re ce ki þi le rin i man sýz lýk la rý na hük me dil mez. Sa de ce kâ mil ma na da bir i man sa hi bi ol ma dýk la rý söy le ne bi lir. Ý man i le Ýs lâm ýn ay ný ma na ya gel di ði ni sa vu nur. Kâ fir le rin, i man mü kel le fi ye ti i le be ra ber Ýs lâ mî e mir ve ya sak la ra uy ma mak tan da so rum lu tu tu la cak la rý ný kay de der. Kur ân-ý Ke rim in ih ti va et ti ði i lim ler ü ze rin de yo ðun la þa rak, i câ zý hak kýn da da ha faz la bil gi sa hi bi ol ma ya ça lýþ tý ve bu nok ta da ki ha ri ka lý ðý ný mü þa he de et ti. Ý lâ hî sý fat la rý is pat yo lu na gi der ken ken di ne öz gü bir me tot kul la na rak, Al lah ýn gü zel i sim le rin den (es ma-i hüs na) ha re ket le is pat la ma ya ça lýþ tý.

14 14 25 MA YIS 2012 CUMA SPOR Y Hi da yet Tür koð lu: Gö re ve ha zý rým BAS KET BOL Mil li Ta kým Kap ta ný ve NBA de ki Türk o yun - cu lar dan Hi da yet Tür koð lu, Ýs tan bul un 2020 O lim pi yat la - rý ný al ma sý i çin ken di sin den ne is te nir se yap ma ya ha zýr ol - du ðu nu söy le di. Ýs tan bul 2020 Ko mi te si nin ken di si ni Ýs - tan bul 2020 El çi si seç ti ði nin ha týr la týl ma sý ü ze ri ne, Za ten 12 yýl dýr yurt dý þýn da oy nu yo rum. Yýl lar dýr bu gö re vi ya pý yo - rum. A ma bu fark lý bir or ga ni zas yon. Fýr sat bul duk ça ben - den ne is ti yor lar sa yap ma ya ha zý rým. Çün kü böy le bir or ga - ni zas yo nun ül ke mi ze ka zan dý rýl ma sý ge re ki yor de di. FÝKRET ORMAN: 3. kez resmî adaylýk statüsünü kazandý Olimpiyat Oyunlarýna evsahipliði yapmak için, 5 kez baþvuruda bulunan Ýstanbul, 3. kez resmî aday statüsünü kazandý. Olimpiyatlar için ilk adaylýðýný 2000 yýlýnda gerçekleþtiren Ýstanbul, baþvuru sisteminin 2 aþamalý hale getirilmesi sonrasý yapýlan 2004 yýlýndaki oylamada, aday adaylýðýndan öteye gidemedi de ilk aþamayý geçerek 5 aday þehir arasýna giren Ýstanbul, oylama sonucunda 4. olarak elendi Olimpiyatlarý ný düzenlemek için kollarý tekrar sývayan Ýstanbul, bu sefer ilk aþamayý geçemedi. Kýb rýs a ya tý rým yap mak is ti yo ruz BE ÞÝK TAÞ Ku lü bü Baþ ka ný Fik ret Or man KKTC yi zi ya ret et ti. Zi ya re ti nin ilk du ra ðý o - lan KKTC Cum hu ri yet Mec li - si nde Baþ kan Ha san Bo zer ta ra fýn dan ka bul e dil di. Or - man zi ya ret sý ra sýn da, KKTC de bu lun mak tan duy - du ðu mem nu ni ye ti di le ge ti - re rek, ku lüp o la rak bu ra ya ya - tý rým yap mak is te dik le ri ni söy le di. Kýb rýs ýn ba rýþ a da sý ol ma yo lun da ol du ðu nu i fa de e den Or man, do la yý sýy la bu - ra da ba rý þa hiz met e de cek bir þey ler yap mak is te dik le ri ni, bu nun Ba rýþ Tur nu va sý da o la bi le ce ði ni kay det ti. Bakan Kýlýç basýn toplantýsýnda, 2020 Olimpiyatlarýyla ilgili bütün detaylarýn hazýr olduðunu söyledi. FO TOÐ RAF: A A ÝSTANBUL EN GÜÇLÜ ADAY 2020 OLÝMPÝYATLARI ÝÇÝN ÝSTANBUL'UN ADAYLIÐININ KABULÜ SEVÝNÇLE KARÞILANDI. BAKAN SUAT KILIÇ, "EN GÜÇLÜ ADAY BÝZÝZ. BÝR ÝLKÝ BAÞARACAÐIZ" DEDÝ. GENÇ LÝK ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç, Ýs tan bul un 2020 O lim pi yat la rý na a day lýk sta tü sü ka zan ma sýy la il gi li yap tý ðý de ðer len dir me de a day ül ke ler a ra sýn da Tür ki ye nin en güç lü a day ol du ðu nu söy le di. Ba kan Ký lýç dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Ka na - da nýn Qu e bec ken tin de 2020 O lim pi yat la rý ev sa hip - li ði ne a day a da yý ül ke ve þe hir le re yö ne lik de ðer len - dir me le rin ya pýl dý ðý ný be lir te rek, A çýk la ma lar doð - rul tu sun da Ýs tan bul, Mad rid ve Tok yo kent le ri, 2020 O lim pi yat la rý res mî a da yý o la rak i lan e dil di de di. I OC ve ka rar sü re ci ne et ki si o lan la ra, Ýs tan bul le - hi ne bu ö nem li ka ra rý al mýþ o lan la ra Türk mil le ti a - dý na Tür ki ye a dý na te þek kür e di yo rum di yen Ký lýç, þöy le ko nuþ tu: El bet te ki bu ka rar son de re ce ö nem - li bir ka rar dýr. Bu ka rar ay ný za man da Tür ki ye nin bek le di ði bir ka rar dýr. Bu ka rar Tür ki ye nin hak et ti - ði bir ka rar dýr. Çün kü Ýs tan bul, o lim pi yat la ra baþ ka hiç bir ül ke nin su na ma dý ðý fýr sat la rý sun mak ta dýr. Ýs - tan bul sa ye sin de o lim pi yat ay ný an da i ki ay rý ký ta da ya pý la bi lir lik ka zan mýþ týr. Ýs tan bul, o lim pi yat ken ti ol du ðu tak dir de ay ný an da hem As ya, hem de Av ru - pa ký ta sýn da o lim pi yat ve yaz o yun la rý i le bir lik te pa - ra lim pik o yun la rý ný ger çek leþ tir me im kâ ný ný bu la ca - ðýz. Bu nun la bir lik te o lim pi yat Türk dün ya sý na, Ýs - lâm coð raf ya sý na ilk de fa ta þýn mýþ o la cak. Bu sü re cin hep bir lik te yol a lý na cak, her bir lik te yü - rün me si ge re ken bir sü reç ol du ðu na vur gu ya pa rak, za man za man ek sik lik le rin, ha ta la rýn, ku sur la rýn o la - bi le ce ði ni be lir ten Ký lýç, þun la rý kay det ti: Hiç kim se - nin ha ta la rý, ek sik lik le ri bü yüt mek si zin bu me se le yi bir mil li me se le þek lin de e le a la rak, ha ta la rý ka pat ma yö nün de ha re ket et me si ni her kes ten te men ni e di yo - rum. Çün kü bu sa de ce bir ba ka nýn, ba kan lý ðýn, tek ba þý na hü kü me tin me se le si de ðil. Bu i þin ol ma sý ný ar - zu e den her ke sin me se le si dir. Ýs tan bul un o lim pi yat res mi a day lý ðý tek rar ha yýr lý, u ður lu ol sun. Fev zi Þe ker a ný sý na gü reþ tur nu va sý GEÇEN ay lar da ve fat e den es ki Ser best Gü reþ Mil li Ta - kým Tek nik Di rek tö rü mer - hum Fev zi Þe ker in a ný sý na gü reþ tur nu va sý dü zen le ne - cek. Tür ki ye Gü reþ Fe de ras - yo nu, Ka ðýt ha ne Kay ma kam - lý ðý, Ka ðýt ha ne Be le di ye Baþ - kan lý ðý ve Ýl Spor Mü dür lü - ðü nün or tak la þa dü zen le ye - ce ði O kul la ra ra sý Fev zi Þe - ker Gü reþ Tur nu va sý 28 ve 29 Ma yýs ta Ka ðýt ha ne Fe rit Ay san Spor Sa lo nu nda ger - çek leþ ti ri le cek. Tur nu va ya, 500 ü aþ kýn spor cu nun ka - týl ma sý bek le ni yor. HASAN ARAT: O lim pi yat lar ilk kez Müs lü man bir ül ke de ya pý la cak TÜR KÝ YE Mil li O lim pi yat Ko mi - te si(tmok) Baþ kan Yar dým cý sý Ha san A rat, Ýs tan bul 2020 yi ka za nýr sak, o lim pi yat lar ilk kez bir Müs lü man ül ke de dü zen len - miþ o la cak de di. A rat, O lim pi - yat 2 ký ta ve 1 þe hir... Bu ö zel lik sa de ce Ýs tan bul da var. Dü þü ne - bi li yor mu su nuz, gün düz Av ru - pa da ya rý þan spor cu, ge ce As - ya da ka la cak. Sa bah As ya da ya - rý þýp, Av ru pa da ma dal ya a la cak. Biz bu ha yal le rin pe þi ne düþ tük. Ay rý ca Ýs tan bul, tüm me de ni yet ve kül tür le re de i na nýl maz bir ev - sa hip li ði ya pa cak. Ý nan dýk ve ça - ba la dýk. Ar týk bu mil le ti mi zin her fer di nin sa hip len me si ge re ken bir o lay dýr di ye ko nuþ tu. Philadelphia býrakmýyor Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) Doðu Konferansý yarý final eþleþmesinde Philadelphia 76ers, konuk ettiði Boston Celtics i maðlup ederek seride durumu 3-3 e getirdi. 76ers ýn eski yýldýzlarýndan Allen Iverson ýn da izlediði maçý, ev sahibi ekipte Jrue Holiday 20 sayý ve 6 asistle tamamlayarak galibiyette önemli rol oynadý. Elton Brand ise 13 sayý, 10 ribaundla takýmýna katkýda bulundu. Celtics de ise Paul Pierce ýn 24 sayý, 10 ribaund ve Kevin Garnett in 20 sayý, 11 ribaundla double-double yapmasý maðlubiyeti önlemeye yetmedi. Doðu Konferansý Finali ne yükselecek takýmýn belirleneceði serinin 7. maçý Boston da yapýlacak.

15

16 Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R HABERLER Y Allah ýn isimlerini kontrplakla yazdýlar n KAYSERÝ Özel Kýlýçaslan Liseleri nin El Sanatlarý Kulübü öðrencileri sergi açtý. Sabýrla iki ay boyunca ceviz kaplama kontrplaklardan Allah ýn isimlerini (Esma-i Hüsna) çýkartan gençler, kavak aðacýndan oluþturulan kontrplaklara yapýþtýrdý. Esma-i Hüsna nýn 80 tanesini bu þekilde yazan öðrenciler, sergideki 25 eseri görücüye çýkardý. Önce ceviz kaplamalý kontrplak üzerine kurþun kalemle çýkartýlacak olan harfleri çizen öðrenciler, sonra iþin en zor kýsmý olan, tel testere ile harfi çýkarmaya çalýþtý. Sabýrla ahþaptan çýkartýlan harfler Esma-i Hüsna yý oluþturmak için kavak aðacýndan çýkartýlan kontrplaklara yapýþtýrýldý, boyandý ve çerçeveletilerek sergide açýldý. Kayseri / cihan Sigara içilmeyen ülke olacak YENÝ ZELANDA HÜKÜMETÝ, TÜTÜN MAMULLERÝNE ÖNÜMÜZDEKÝ 4 YIL ÝÇÝN YÜZDE 40 ZAM YAPARAK, SÝGARA ÝÇÝLMEYEN BÝR ÜLKE OLMAYI AMAÇLIYOR. YE NÝ Ze lan da hü kü me ti, tü tün ma mul le ri ne ö nü müz de ki 4 yýl i çin yüz de 40 zam ya pa rak, si ga ra i çil me yen bir ül ke ol ma yý he def li yor. Si ga ra i çil me yen ka pa lý ve a çýk a lan lar, top lu ta þý ma a raç la rý, ka fe ler, ü ni ver si te kam püs le ri ne si ga ra i çil me yen ül ke ek le ni yor. Ye ni Ze lan da, ver gi ler i le si ga ra i çil me yen bir ül ke ol ma yý a maç lý yor. Si ga ra i çen le ri zor du ru ma so kan bu uy gu la ma i le Ye ni Ze lan da da 2016 da bir si ga ra pa ke ti, 20 Ye ni Ze lan da do la rý (28 TL) o la cak. Ül ke de ki tü tün ma mul le ri fi yat la rý, ha len dün ya nýn en pa ha lý la rý a ra sýn da yer a lý yor. Yet ki li ler, yük sek ver gi ler ve ye ni ký sýt la ma lar i le 2025 te 4.4 mil yon nü fu sa sa hip o lan Ye ni Ze lan da nýn bü yük bö lü mü nün si ga ra yý bý rak ma sý ný he def li yor. Dün ya da bir çok ül ke, va tan daþ la rý nýn du man sýz ha va sa ha sý uy gu la ma la rý ný des tek li yor an cak, çok a zý bu ko nu da ça lýþ ma ya pý yor. Ye ni Ze lan da / a a 5 bin 500 öðrenciye bisiklet daðýtýlacak. FOTOÐRAF: CÝHAN Ýz mit te 5. sýnýfý bitiren her öðrenciye bi sik le t nýzmýt Be le di ye si, Ýz mit i Se vi yo rum Bi sik le te Bi ni yo rum pro je si kap sa mýn da öð ren ci le re 739 bi sik let da ðýt tý. Bi sik let da ðý tý mý i çin Cep ha ne lik Spor Komp lek si nde dü zen le nen tö re ne, Ko ca e li Bü yük þe hir Baþ kan Ve ki li Ze ke ri ya Ö zak, Ýz mit Kay ma ka mý Sa bit Ka ya, Ýz mit Be le di ye Baþ ka ný Dr. Nev zat Do ðan, Ýz mit Ýl çe Mil lî E ði tim Mü dür Ve ki li Ýb ra him O ku tan, sý ra çok sa yý da öð ren ci ve ve li ka týl dý. Tö ren de, öð ren ci le ri ne bi sik let le ri tes lim e dil di. Da ðý tým tö re nin de Ýz mit Be le di ye Baþ ka ný Do ðan, bu pro je i le, ge nel i ti ba riy le da ha ya þa na bi lir ve çev re ci bir kent ve da ha sað lýk lý bi rey ler ye tiþ tir me yi a maç la dýk la rý ný söy le di. Ö zel o kul ve dev let o ku lu ay rý mý ya pýl mak sý zýn il çe sý nýr la rý i çe ri sin de ki bütün o kul la rýn 5. sý ný fý bi ti ren öð ren ci le ri ne ve ri le cek 5 bin 500 bi sik le tin da ðý tý mý kar ne ler a lý nýn ca ya ka dar de vam e de cek. Ýz mit Be le di ye si pro je ta mam lan dý ðýn da 65 o kul da 5 bin 500 öð ren ci ye bi sik let da ðýt mýþ o la cak. Ko ca e li / ci han 4. kat tan düþ tü, bur nu bi le ka na ma dý n ORDU'NUN Ün ye il çe sin de 4. kat tan dü þen ço cuk hiç ya ra al ma dý. Bur nu bi le ka na ma yan ço cuk dok tor la rý þa þýrt tý. Li se ler Ma hal le si nde 4 kat lý bi na nýn son ka týn da o tu ran Ab dul lah Kes kin in kü çük oð lu 3 ya þýn da ki Mu ham met Se fa Kes kin, an ne si nin bir an lýk dal gýn lý ðý so nu cu çýk tý ðý pen ce re den a þa ðý ya düþ tü. Kes kin am bu lans la Ün ye Dev let Has ta ne si ne, ar dýn dan Sam sun 19 Ma yýs Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Týp Fa kül te si Has ta ne sin de bir ge ce ka lan Mu ham met Se fa Kes kin, her han gi bir sað lýk so ru nu bu lun ma dý ðý an la þý lýn ca ta bur cu e dil di. Dok tor la rýn ço cu ðun 4. kat tan düþ tü ðü ne i na na ma dý ðý ný be lir ten 2 ço cuk ba ba sý Ab dul lah Kes kin, Al lah oð lu mu zu bi ze ba ðýþ la dý. de di. Or du / ci han Ýþitme Testi Projesini almak için yarýþtýlar.: FOTOÐRAF: CÝHAN Telefon operatörleri, bu projenin peþinde n TÜRKÝYE Elektrik Elektronik Teknolojileri (TET) AR-GE Proje Baharý yarýþmasýna katýlan Self Servis Ýþitme Testi Projesi, bin 650 proje arasýndan 110 proje arasýna girdi. Yarýþmayý takip eden cep telefonlarý operatörleri, 1 lira ile çalýþan ve geliriyle iþitme kayýplý insanlarýn iþitme cihazlarýnýn karþýlanmasý amacýyla tasarlanan projenin peþine düþtü. Samsun Ýþitme Merkezi nin kapýsýný aþýndýran telefon operatörleri, sistemi þubelerinde ve bayilerinde kurmak istiyor. Büyük beðeni toplayan sistemin sahibi þirketin Genel Müdürü Erol Acer, projenin büyük yanký uyandýrdýðýný ifade etti. Samsun / cihan Çin li ler, tak vime göre 8,2 yýl da ha yaþ lý n ÇÝN'DE ya pý lan bir a raþ týr ma ya gö re, or ta la ma bir Çin li nin, tak vim ya þýn dan 8,2 yýl da ha yaþ lý ol du ðu bil di ril di. Ül ke nin en bü yük si gor ta þir ket le rin den Ping An Si gor ta nýn, Pe kin ve Þang hay þe hir le ri i le Ci ang su, Gu ang dong ve Cý ci ang e ya let le rin de ya þa yan yaþ a ra lý ðýn da ki de nek ler ü ze rin de yap tý ðý an ket te, Çin li le rin yüz de 83 ü nün sað lýk sýz bes len di ði so nu cu na u la þýl dý. An ket so nuç la rý na gö re, Çin li le rin yüz de 66 sý dü zen siz kan ba sýn cý na sa hip ve yüz de 34 ü nün de a þý rý stres so ru nu var. Or ta la ma bir Çin li nin, tak vim ya þýn dan 8,2 yýl da ha yaþ lý ol du ðu so nu cu na va rý lan a raþ týr ma da, Çin li ka dýn la rýn gün de lik ha yat ta er kek le re o ran la çok da ha ba þa rý lý per for mans ser gi le di ði be lir ti lir ken, ka dýn la rýn psi ko lo jik du rum ve sos yal hayat ko nu sun da er kek ler den da ha sað lýk lý ol du ðu na i þa ret e dil di. Þang hay / a a Gü neþ e ner ji siy le 2500 ki lo met re lik yol cu luk n GÜNEÞ e ner ji siy le ça lý þan u çak So lar Im pul se, Ýs viç re den Fas a 2500 ki lo met re lik u çu þu nun ilk bö lü mü ne dün sa bah baþ la dý. Pa yer ne as ke ri ha va a la nýn da ki AFP mu ha bi ri, Pa yer ne de ki sis yü zün den plan la nan sa at ten yak la þýk i ki sa at geç ha va la nan u ça ðýn, bu ra dan ye rel sa at le te kalk tý ðý ný be lirt ti. Ýlk u çu þu nu Ýs viç re den Brük sel e, i kin ci u çu þu nu i se ge çen yýl Pa ris-brük sel a ra sýn da ya pan So lar Im pul se, bir dam la ya kýt kul lan ma dan Ýs viç re den Fas a ka dar 2500 ki lo met re den u zun bir yol ka tet me ye ça lý þa cak. 4 mo tor lu So lar Im pul se, 63 met re ka nat ge niþ li ði ne ve gü neþ e ner ji si ni de po la yan 12 bin gü neþ hüc re si ne sa hip. Pa yer ne / a a

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı