ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR"

Transkript

1 Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý RUMLARIN EVET EÐÝLÝMÝ STATÜKOCULARIMIZI KORKUTUYOR 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... YAZDAN ÖNCE, KIÞTAN SONRA Elvan Levent KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR KÝ Dolgun Dalgýçoðlu KIB-TEK'TE NELER OLUYOR? Mehmet Levent GÜLER MÝSÝN AÐLAR MISIN? Özgün Kutalmýþ SERGÝLERÝNÝZE SAHÝP ÇIKIN LÜTFEN Erdoðan Baybars Ülkemizdeki lokanta sektöründe ve tüm toplumumuzda þok yaratan inanýlmaz olay! Tecavüz ettiði ölü tavuklarý döner yapýp müþterilere yedirdi... Yýlmaz Bardak Polis ve belediye ekipleri dün lokantaya baskýn yaptý Spermli Müþteriye servis döner Lefkoþa'da Küçük Kaymaklý bölgesinde faaliyet gösteren 'Lezzet Dünyasý' restoranýnýn Yýlmaz Bardak ismli çalýþaný ölü tavuklara tecavüzünü videoya da çekti... Kýyma makinesinin içine de spermlerini nasýl akýttýðýný görüntüleyen söz konusu þahsýn çektiði video dün internette yayýnlanýnca halk þok oldu! Dün polis ve belediye ekipleri tarafýndan basýlan restoran 7 gün süreyle kapatýldý... Polisin her yerde aradýðý Yýlmaz Bardak ýn yurtdýþýna kaçtýðý sanýlýyor... Restoran sahibi Rasým Kýrmýzýgil gazetemize yaptýðý açýklamada bir komploya kurban gittiðini söyledi... "Bu þahýs bizimle 3 gün çalýþtýktan sonra 'pasaport iþlerim var, halledip döneceðim' diyerek iki gün ortadan kayboldu" diyen Kýrmýzýgil, Bardak ýn daha sonra kendilerine gelerek artýk orada çalýþmayacaðýný söylediðini belirtti... Kýrmýzýgil: Ýþ için bize baþvurduðunda traþ olacak parasý yoktu ve kendisine traþ olmasý için avans da vermiþtik... Yýlmaz Bardak ýn þu anda Bodrum'da olduðunu tahmin ettiðini söyleyen Kýrmýzýgil, bu komplodan dolayý Özgülen Kebap yetkililerini suçladý sayfada Estetik ameliyatlarý ülkemizde de raðbette Dr. Arsýn Uluç KKTC'de en çok yapýlan operasyonlar estetik burun, meme büyütme, meme küçültme ve toparlama ile göz kapaðý operasyonlarý... Kýbrýs'ta operasyon fiyatlarý Türkiye'ye göre oldukça uygun, Ýngiltere'ye göre ise çok düþük... Göðüs büyütme operasyonlarýnýn ortalama fiyatý 4,5 ile 6 bin TL arasýnda... Gazetemize açýklamalarda bulunan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniði sahibi Dr. Arsýn Uluç, erkekler arasýnda saç ekiminin de yaygýn olduðunu söyledi sayfada Derviþ Eroðlu 2015 öncesinde eþzamanlý referandum planlýyoruz sayfada

2 AFRÝKA dan mektup... Þener LEVENT Açý KÝMBÝLÝR DAHA NELER GÖRECEÐÝZ BU MEMLEKETTE... Kimbilir daha neler göreceðiz, neler duyacaðýz bu memlekette... Han kapýsýna, Dingo'nun ahýrýna dönmüþ bir kere... Ýpini koparan burada alýyor soluðu... Cebinde bir traþ parasý bile yok... Çýkýp geliyor... Ucuz iþçi ya, hemen bir de iþ buluveriyor kendine... Dün bu rezillik bize aktarýldýðýnda inanamadýk kulaklarýmýza... Olamaz dedik... Bu kadarý da olamaz... Sonra bir de baktýk... Ýþin videosu da varmýþ meðer... Yaptýðý rezilliði bir de filme çekmeyi marifet bilmiþ! Pantolonunun düðmelerini çözüyor... Ve eline aldýðý soyulmuþ ölü tavuða baþlýyor tecavüze... Ardýndan kýyma makinesine gidiyor bir de... Oraya da boþalýyor... Tavuk döner oluyor... Kýyma da köfte... Sonra müþteriye servise... Ne manyaklýk bu manyaklýk... Bize bu video filmi getiren arkadaþ, o lokantadan döner yiyen birisine de göstermiþ... Görür görmez midesi bulanmýþ vatandaþýn... Kusmuþ hemen... Bu video izlenecek bir video deðil... * Lokanta sahibi Rasým Kýrmýzýgil neye uðradýðýný þaþýrdý... Polis ve belediye ekipleri dün baskýn yaptý... Bir hafta süreyle kapattýlar lokantayý... Kýrmýzýgil, "Bu bir komplodur" diyor... Komplo olduðuna hiç þüphe yok... O filmi izleyen de hemen anlar bunu... Tavuk tecavüzcüsü, sýrtýndaki lokanta formasýný özellikle gözüne sokmaya çalýþmýþ herkesin... "Lezzet Dünyasý"... "Aha bakýn görün, bu lokantadan yiyorsunuz spermli döneri" der gibi... Kýrmýzýgil'in söylediðine göre, kendilerine iþ baþvurusu yaptýðýnda, traþ olacak parasý bile yokmuþ cebinde... Avans vermiþler ona traþ için... 3 gün çalýþmýþ... Sonra kaybolmuþ ortadan... Daha sonra da gelip, "Ben iþi býraktým" deyip çekip gitmiþ! * Sayfalarýmýzda yayýnladýðýmýz bazý resimleri Facebook'undan aldýk... Bodrum'da olduðu söyleniyor... Bakalým oralara uzanýr mý eli bizim polisin... Bu müthiþ haberimiz dün Türkiye'de de duyulmuþ hemen... Ve bütün sitelerde baþ yere oturtulmuþ... Gördünüz mü, ünlenirsek nasýl ünleniriz biz!.. * Bir sapýk mý? Sapýk! Ama daha çok komplocu! Böyle bir 'hizmet'in karþýlýðýný almadan hiç bunu yapar mý? RUMLARIN EVET EÐÝLÝMÝ STATÜKOCULARIMIZI KORKUTUYOR Solda güçbirliði arayýþý n TDP PARTÝ MECLÝSÝ, BKP VE SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTLERÝYLE ÝÞBÝRLÝÐÝ KONUSUNDA MYK'YA YETKÝ VERDÝ Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi, 29 Haziran'da yapýlacak yerel seçimlere yönelik, Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) ve bazý sivil toplum örgütleri ile iþbirliði yapýlmasý konusunda zemin olduðu kararýna vararak, sürecin ileriye taþýnmasý hususunda Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) yetki verdi. TDP Parti Meclisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik Güçler'in (CTP-BG) 21 adayýný açýklamasý ve 28 belediyenin tümünde aday çýkarma düþüncesinde olduðunu ortaya koymasý nedeniyle CTP-BG ile mevcut þartlarda iþbirliði zemini olmadýðý tespitinde bulundu. TDP Parti Meclisi, önceki akþam, Genel Baþkan Cemal Özyiðit baþkanlýðýnda baþta yerel seçimler olmak üzere gündemdeki konularý deðerlendirmek üzere KTÖS lokalinde toplandý. TDP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Parti Meclisi toplantýsýyla ilgili açýklama yapan Genel Baþkan Cemal Özyiðit, bir ay önce toplanan Parti Meclisi'nin sol siyasi partiler ve ilerici örgütlerle yerel seçimlere yönelik iþbirliði zemininin olup olmadýðýný araþtýrarak geri bildirimde bulunmasý noktasýnda MYK'ya yetki verdiðini anýmsattý. Özyiðit, bu doðrultuda, BKP, YKP ve sivil toplum örgütleri, ve CTP-BG ile görüþmeler yapýldýðýný görüþmelerde elde edilen verilerin Parti Meclisi'nde ayrýntýlý bir þekilde deðerlendirildiðini belirtti. Yapýlan deðerlendirmeler sonucunda, TDP Parti Meclisi'nin, BKP ve bazý sivil toplum örgütleri ile iþbirliði zemini olduðu tespiti yaptýðýný açýklayan Özyiðit, bu iþbirliðinin, þartlarýn oluþmasý halinde YKP ile de geniþlemeye açýk olduðunu söyledi. Özyiðit, MYK çalýþmalarýnýn en kýsa sürede tamamlanarak Parti Meclisi'nin onayýna sunulacaðýný ve iþbirliði þartlarý ile isimlerin kamuoyuna açýklanacaðýný kaydetti. Özyiðit, "TDP'nin çaðdaþ belediyeciliðin öncüleri ve mimarlarý olan Mustafa Akýncý ile Ziya Rýzký gibi deðerlerin mirasýna sahip olduðunu" belirterek, TDP'nin yerel yönetimlerde yeniden söz sahibi olmak için yola çýktýðýný kaydetti. Çiziktir di Çiziktirdi Bizim statükocular ciddi bir gayleye kapýldý bu kez... Korkuyorlar... Bu kez gerçekten çözüm olacak diye... Onlarý en çok korkutan Rum tarafýnýn durumu... Bugüne kadar Kýbrýslýrumlarýn her plana hayýr dediklerinden emindiler. Þimdi ise Rum hayýrýna güven kalmadý... Onlar da artýk evetçi ya... Ýþte asýl korku bu... Planýn ayrýntýlarý ve kesin hatlarý henüz ortaya çýkmadý, ama "olsun da nasýl olursa olsun" görüþü güneyde de aðýr basmaya baþladý... Çözümden bu kadar korktuklarýna göre, kaybedecekleri avantalarý da çok büyük olmalý... Oysa tünelin ucunda ýþýk görünmedi henüz... En azýndan ben göremedim bunu... Benim gibi þiddetli çözüm yanlýsý olanlar da göremedi. Ne tuhaf deðil mi? Çözüm istemeyenler görüyor, biz göremiyoruz... Serdar'ýn endiþesini ele veren sözleri bile rahatlatmýyor bizi... Ne demiþti: "Büyük bir ihtimalle dýþ baskýlarla bir anlaþma olacak"... Nerden çýkarýyor bunu Serdar? Konuyu biraz açsa da öðrensek hiç olmazsa... Bölgemizdeki vaziyet çok karýþýk... Her zamankinden daha karýþýk... Hele bu anlaþmanýn taraflarýndan biri olan Türkiye'nin durumu çok belirsiz... Üstelik Pazar günü yapýlacak olan seçimlerden sonra da netlik kazanmayacak... Meydanlarý görüyorsunuz... Ýkiye bölünmüþ Türkiye... Bütün ihtimaller mevcut... Suriye ile savaþa girebilir... Seçimlerden sonra þimdikinden çok daha katý bir diktatörlük gelebilir... Seçimle devrilmediði takdirde Erdoðan'a karþý Amerika baþka tedbirlere baþvurabilir... Onu götürmekte gerçekten kararlýysa, götürmek için bir yolunu bulur mutlaka... Mýsýr örneðini iþaret edenler var... "Mursi'ye yapýlan Erdoðan'a da yapýlýr" diyorlar... Þeriatçý Mursi'ye ne yapýldý? Askeri darbe! "Türkiye'de artýk öyle þeyler olmaz" diyor bazýlarý... Neden olmazmýþ? Bu dünyada yaþadýkça herþey mümkün... Diyeceðim þu: Kýbrýs'taki yeni süreçte anlaþmanýn baþ mimarý olarak görünen Amerika'nýn Türkiye'deki muhatabý þu anda belirsiz... Erdoðan hükümeti mi olacak bu? Yoksa baþka bir hükümet mi? Belli deðil... Yakýn bir gelecekte Kýbrýs'ta neler olabileceði hakkýnda saðlýklý bir deðerlendirme yapabilmemiz için, perde gerisinde Amerikalýlarýn neler tasarladýklarýný bilmemiz lazým... Ki bunu bilmemiz de öyle kolay bir þey deðil... Amerika herkesin telefonlarýný dinler, ama biz Amerika'yý dinleyemeyiz... Bu konuda kesin olarak bildiðimiz birkaç þey var yalnýz... Amerika Türkiye ile Ýsrail arasýnda gerginlik istemiyor, ikisini de ayný cephede görmek istiyor. Bu bir... Ýkincisi Kýbrýslýrumlarla Türkiye'yi barýþtýrmak istiyor, ki doðalgaz Türkiye üzerinden sað salim ulaþsýn Avrupa'ya... Yeni hedef Türkiye-Ýsrail-Kýbrýs üçgeni... Bunu saðlamak için Kýbrýs'ta bir anlaþma yapmak kaçýnýlmaz ise, yapacak... Retçi tavýrlarýyla bilinen Kýbrýslýrumlarýn "nasýl olursa olsun" çizgisine gelmesi elbette Amerika'nýn iþini kolaylaþtýrýyor... Washington'dan bakýnca, adada çözüme susamýþ bir topluluk görülüyor herhalde... Hem kuzeyde, hem güneyde... Böyle bir topluluða bir planý kabul ettirmek zor olmaz... Bilin ki, bu müzakerelerden bu kez de bir sonuç alýnmazsa, bunun sebebi Kýbrýslýlar olmayacak...

3 x istence e Elvan Levent YAZDAN ÖNCE, KIÞTAN SONRA Müþteriye spermli döner servisi Yýlmaz Bardak Rasým Kýrmýzýgil Ülkemizdeki lokanta sektöründe ve tüm toplumumuzda þok yaratan inanýlmaz bir olay yaþandý. Tecavüz ettiði ölü tavuklarý döner yapýp müþterilere yedirdi... Lefkoþa'da Küçük Kaymaklý bölgesinde faaliyet gösteren 'Lezzet Dünyasý' restoranýnýn bir mutfak çalýþaný tecavüz ettiði ölü tavuklarý döner yapýp müþterilere yedirdi. Tavuklara tecavüzünü videoya da çeken sözkonusu þahýs çektiði video kaydýný dün internette yayýnladý. Kýyma makinesinin içine spermlerini nasýl akýttýðýnýn görüntülerinin de yer aldýðý video kaydý halký þok etti! Dün polis ve belediye ekipleri tarafýndan basýlan restoran 7 gün süreyle kapatýldý... Polisin her yerde aradýðý þahsýn yurtdýþýna kaçtýðý sanýlýyor... KOMPLO ÝDDÝASI Yaþanan olayla ilgili gazetemize bir açýklama yapan "Lezzet Dünyasý" restoran sahibi Rasým Kýrmýzýgil, kendilerine komplo kurulduðunu iddia etti. Kýrmýzýgil, 12 Þubat'ta denemek için iþe aldýklarý Yýlmaz Bardak isimli kiþiyle ilgili þunlarý söyledi: "Bu þahýs bizimle 3 gün çalýþtýktan sonra 'pasaport iþlerim var halledip döneceðim' dedikten sonra ayrýldý. Ýki gün ortadan kayboldu. Daha sonra 18 Þubat tarihinde gelip bizimle çalýþamayacaðýný ve ayrýlmak istediðini söyledi. Söz konusu kiþi iþe baþvurduðunda traþ olacak parasý yoktu ve kendisine traþ olmasý için avans vermiþtik. Ancak facebook'taki fotoðraflarýnda þu an Bodrum'da olduðu ve yatlarda dolaþtýðý görülüyor.. Bu nasýl olur, demek ki birilerinden para alarak bize böyle bir komplo yaptý." 2 yýl önce de "Özgülen Kebap" sahibi ile sorunlar yaþadýklarýný söyleyen Kýrmýzýgil, ardýndan, Özgülen Kebap'ýn yetkilisi Sabri Yýldýrým'ýn kendilerine ait üç aracý kundaklattýrdýðýný öne sürdü. Ocak ayý içinde Özgülen Kebap yetkililerinin böyle bir komplo hazýrladýklarý yönünde duyum aldýklarýný söyleyen Kýrmýzýgil, "Temiz olalým, fýrsat vermeyelim diye uyarýldýk. Ama aramýza sapýk bir casus soktular ve pisliklerini yaptýlar" diye suçlamada bulundu. Dýþarýda yazý anýmsatan bir bahar havasý Yýlýn en güzel vaktiydi kuþkusuz, yazdan öncesi ve kýþtan sonrasý bu adada. Yemyeþil ovalara bakardý insan ve içi, etrafýn bütün pisliðine karþýn, tarifsiz bir umutla dolardý. En azýndan bütün yeþil otlar sararana, bütün o narin çiçekler kuruyana kadar Bahar Sanki bütün çirkefliðine inat olan bitenin, güzeldi, güzel olabildiði kadar. "Uçan kuþlar, martýlar/ Yeþil tatlý bir bahar", diyordu þarký da zaten. Avut kendini, avutabildiðin kadar, diyordu içimden bir ses. Avut, güneþ bizi yakýp kavuruncaya kadar, sokaða çýkýp baðýr hatta sesinin yettiði kadar. Sonrasý kuru bir sýcaktý çünkü, sonrasý cehennem ateþi, çocukluktan kalan bir dert, Lefkoþa sýkýntýsý Çekip gideceðim, diyordu arkadaþým durmadan, çekip gidecekti biliyorum; düðün mevsiminden önce gidecekti... Bütün düðünler yazda yapýlýrdý bu adada ama cenazelerin mevsimi yoktu ve belki de iþte tam bu yüzden, ne desek, boþtu. Mart'ýn sonuydu Kýþýn sonrasý, yazýn öncesiydi Türkiye'den gelip giden arkadaþým, siyah beyaz fotoðraflarýný çekmiþti üstümüzdeki gökyüzünün Sonra da dönüp, fotoðraflarý göstermiþ ve "Bak, bulutlar kapkara", demiþti. Sonra Türkiye'ye gitmek üzere uçaða binmiþ, o kara bulutlarýn içinden geçmiþ ve daha ayaðý yere deðmeden 'twitter'e yasak gelmiþti orada. Minik kuþa bir þiir yazmýþtý sonra oturup ve sonunu da "Özgürlük senin kanatlarýnýn altýnda", sözleriyle bitirmiþti. "Özgürlük hangi kuþun kanatlarýnýn altýnda", diye sormuþtu sonra ýsrarla baþka birisi. Martý mý, kýrlangýç mý, güvercin mi yoksa? Okuldaki ders kitaplarýna yazmayacaklarsa, tarihe not düþsünler en azýndan, gelecek nesiller, "Kuþ", deyip geçmesinler Biz de burada milletçe seçtiðimiz 'vekillere', 'vekil', deyip geçmeyelim, tanýyalým onlarý. Bu tatlý bahar günlerinde, mecliste oturup havaya kaldýrýp indirdikleri parmaklarýndan tanýyalým. Bizim yerimize karar verirken, okuma zahmetine bile girmeden kabul ettikleri yasalardan tanýyalým. V e ne zaman 'özel hayatlar'a geçilen bir 'torpil' duysak bundan sonra, kafese kapatýlan o minik 'kuþ'u hatýrlayalým. Bahara falan aldýrmadan, "Kýbrýslýlar çok burjuva bir millet", diyor, þakayla karýþýk bir tavýrla Büyük Han'da rastladýðým yaþlý bir Rus. Burada, 'solcu' olduklarýný söyleyen birkaç gençle sohbet ettiðini anlatýrken, ne kadar da sahte bir hayal dünyasýnda yaþadýklarýna hayret ettiðinden bahsediyor, hem güneydekilerin, hem de kuzeydekilerin "Kendi kendilerini kandýrýyorlar", diyor, "Týpký bazýlarýnýn pop yýldýzlarýna özendiði gibi, onlar da hiçbir zaman ulaþamayacaklarý bir ideale özeniyorlar. Yaþadýðýmýz çaðda, 'solculuk' bir moda haline gelmiþ olabilir ama, týpký moda olan her þey gibi, yakýþmayan herkesin üstünde çok eðreti duruyor" Kýbrýs'ta ilk kez rastlýyorum böyle konuþan Rus birisine; yakasýnda kýrmýzý bir Lenin rozetiyle Belli ki içi çok dolu, tek avuntusu bahar. "Siz burada alýþkýnsýz tabii", diyor "Bu güzel havalara" Bizi hep bu güzel havalarýn mahvettiðini oysa, nereden bilsin.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Prens Charles mektup yazmýþ Anastasiadis'e Durdurmasýný istemiþ pulya katliamýný Bir mektup da yazsa ya bizim cumhurreise Durdursun diye Beþparmak katliamýný Ali OSMAN Periyodik DÜN DÜNDÜ, BUGÜN DE BUGÜN MÜ? Bu köþe yazýsýný Mehmet Ali Talat'ýn KTTO Genel Kurulu'nda yaptýðý konuþmadan dolayý yazdým. Ancak biraz geriye gidelim önce... Baþak amblemli CTP, emeðin partisi olarak seçimlere girmiþ, meydanlarda rengarenk ama yeþil aðýrlýklý bayraklarla seçim propagandasý yapmýþtý. Denktaþ'ýn hesabýnýn dürüldüðü Tayyip Erdoðan tarafýndan Baþbakan olan Talat'a telefonla bildirilmiþti... "Bir numarayý düþünme artýk, onun defteri dürüldü" mealinde bir konuþma yer almýþtý basýna da sýzan "tape"lerde... CTP hükümetin büyük ortaðý olmuþ, cumhurbaþkanlýðýna da Talat yerleþmiþti. Irak'a giren ve orada yaþayanlara demokrasi, ekonomik kalkýnma ve barýþ götürdüðünü söyleyen ABD'nin en büyük destekçilerinden birisi olmuþtu Talat... "Amerika Ortadoðu'ya, Kýbrýs'a barýþ, demokrasi ve ekonomik kalkýnma götürecek" diyordu... Ýnsanlarýmýz güneyde Hristofyas, kuzeyde de Talat Kýbrýs sorununu çözeceklerdi! Demagojik açýklamalarla Kýbrýslýlar bir süre oyalandýlar. Zaman içerisinde Hristofyas da Talat'ýn annesinin kucaðýndan politika yapmakta olduðunu açýklamýþ ve ipler gerilmiþti. Moskova'nýn Sesi'ni dinleyerek yapýlan politika Sovyetler'in yýkýlmasýyla birlikte, sudan çýkmýþ balýða döndüklerini, iki tarafta da ama en bariz þekilde kuzeyde kendini kýsa sürede açýða çýkarmýþtý... CTP ve Talat bunun öncülüðünü yapýyordu. Halkýmýzý mahveden Bileþik Faiz Yasasý'ndan söz etmek istemiyorum. ÝTEM Yasasý, anladýðýmýz anlamda çözüme en büyük engel olarak çýktý karþýmýza. Bunun savunuculuðunu da CTP yaptý. Þimdi yeni bir ayar yapýlýyor. Topluma yine bir çözüm yalaný þýrýnga edildi... Oysa hedefte bir ayar vardýr. Bu ayar da kapalý Maraþ'ýn BM kontrolünde sahiplerine verilmesi, karþýlýðýnda Ercan ve Maðusa limanýnýn açýlmasýdýr... Dahasý, Avrupa'ya taþýnacak olan doðalgazýn Türkiye limanlarýndan taþýnacak olmasý nedeniyle Türkiye'nin de limanlarýný mecburen Kýbrýs'tan gidecek gemilere ve uçaklara açmasý söyleniyor... Ýþte Talat, KTTO Genel Kurulu'nda bunlara deðindi. "Maraþ'ý açýn, Ercan'ý açýn, güven artýrýcý önlem olsun, diyorlar. Bunlarýn hepsi güven yaratýcý önlemlerse o zaman Kýbrýs sorunu nedir?" dedi. Eðer Talat, Kýbrýs sorununun ne olduðunu, temelinde Amerika ve Ýngiliz'in Ortadoðu'daki çýkarlarý olduðunu bilmiyorsa Allah aþkýna artýk konuþmasýn, sussun... Empozeden hiç bahsetmesin. Amerika bize barýþ, çözüm, demokrasi ve ekonomik kalkýnma getirmeyecek miydi? Ne oldu þimdi? Düne kadar savunduðu Amerikan'ýn iþin baþýnda olduðunu bilmiyor mu yoksa? Bizim anladýðýmýz anlamda çözümün, Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki ortaklýk haklarýmýzdan geçtiðini söylemediði malum. Emperyalizme karþý ortak mücadeleden de söz etmediði bir gerçektir. Geriye taksim kalýyor.. Baþka türlü düþünmek mümkün mü? Kalay Kiraladýðý bilgisayarlarý sattý Gamze BAYKUR- Gelincik köyünde internet kafe açmak için Hatice Çayýr'dan kiraladýðý 6 adet bilgisayarý 1500 TL'ye satarak sahtekarlýkla para temin eden Murat Þengül tutuklandý. "Sahtekarlýkla para temini" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Þengül tutuksuz yargýlanmak üzere teminata baðlanarak serbest býrakýldý. 6 adet bilgisayarý 1500 TL'ye sattý Meselenin tahkikat memuru Raif Safa, zanlý Murat Þengül 2013 yýlý haziran ayý içerisinde Gelincik köyünde internet kafe açmak amacýyla Hatice Çayýr'dan 6 adet bilgisayar kiraladýðýný belirtti. Zanlý Þengül, iþleri iyi gitmediði için internet kafeyi kapattýðýný ve kiraladýðý bilgisayarlarý Hatice Çayýr'a teslim etmediðini belirten Safa, zanlýnýn konu bilgisayarlarý Hüseyin Kayalar'a 1500 TL karþýlýðýnda satarak sahtekarlýkla para temin ettiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Safa, zanlýnýn uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Komor'lu Ýbrahim sahte pasaportla Kongo'lu Didier oldu (Kamalý Haber) Ercan Havaalaný'nda geçtiðimiz akþam sahte pasaportla çýkýþ yapmak isterken tespit edilen zanlý Ýbrahim Muhammet tutuklanarak dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit'in huzuruna çýkarýldý. Olayla ilgili þahadet veren polis memuru zanlýnýn 24 Mart tarihinde saat 20.45'te Ercan muhaceret polisine çýkýþ için kendisine ait olmayan yine KKTC'de ikamet eden Kongo vatandaþý Didier Katamba'ya ait olan pasaportu ibraz etmesi üzerine þüphelenen muhaceret polisleri tarafýndan tutuklandý. Polis olayda pasaport sahibi Didier Katamba'nýn henüz bulunamadýðýný zanlýnýn kendine ait pasaportun arandýðýný belirterek mahkemeden uygun bir süre talep etti. Yargýç olayýn çözülmesi için zanlýnýn poliste 3 gün süre ile tutuklu kalmasýna emir verdi. YKP: Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nün reddedilmesi mantýklý deðil Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu, Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nün aslýnda Yeþil Hat Tüzüðü'nün bir devamý, bir benzeri olduðuna iþaret ederek, reddedilmesinin mantýklý olmadýðýný savundu. YKP'den yapýlan yazýlý açýklamada, Doðrudan Ticaret Tüzüðü tartýþmalarý deðerlendirildi. Doðrudan Ticaret Tüzüðü konusundaki tartýþmada eksik olan, tartýþmalardan saklanan konunun Kýbrýs'ýn kuzeyinden mal çýkýþý yapýldýðýnda uygulanacak iþlemler, yani Gazimaðusa Limaný'nýn statüsü olduðu ileri ÝNÖNÜ'DE ENGELLÝLER ÝÇÝN 15 BÝN MAVÝ KAPAK TOPLANDI Ýnönü Ýlkokulu Müdürü Gülnur Oktaçlý ve ilkokul öðretmenleri öncülüðünde "Engelleri Kaldýrmak Ýçin Bir Kapak da Sen At" sloganýyla yürütülen kampanya kapsamýnda, Ýnönülüler tarafýndan toplanan 120 kilo aðýrlýðýnda yaklaþýk 15 bin mavi kapak, KKTC Engelliler Dayanýþma Derneði'ne baðýþlandý. KKTC Engelliler Dayanýþma Derneði'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, kapaklarýn Polis Genel Müdürlüðü internet sitesi hizmete girdi Polis Genel Müdürlüðü'nün " adresiyle hazýrlanan Ýnternet Sitesi hizmete girdi. Polis Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, sitede vatandaþlarý bilgilendirecek güncel duyurular, irtibat adresleri, Polis Genel Müdürlüðü'nün faaliyetleri ve yürürlükteki uygulamalar TÜRKÝYE'NÝN SON FOTOÐRAFI: CÝNNET! Türkü "Yuh yuh soyanlara, soyup kaçýp doyanlara, þeytana uyanlara" der ama Türkiye'de meydanlarý dolduran AKP yandaþlarý soyulduklarýnýn farkýnda deðiller herhalde. Soyulanlar, soyanlara "yuh" demiyor anlayacaðýnýz. Twitter'ý kapatan Tayyip Erdoðan, meydanlarda Twitter'ý yuhalattýrýyor. Bu yetmiyor, kendisini Twitter yasaðý nedeniyle eleþtiren köþe yazarlarýný yuhalattýrýyor. Meydanlar neredeyse "kahrolsun twitter" diye inleyecek. Türkiye'nin son fotoðrafýna isim bulmaya çalýþmayýn, bunun adý kýsaca cinnet. Serbest kaldý Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hasan Daðlý, zanlý Murat Þengül'ün kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine ve 2 KKTC vatandaþýnýn 40'ar bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. sürülen açýklamada, "Aslýnda gerçek niyet, tanýnma ile ilgili bir giriþim daha yapmaktýr" ifadelerine yer verildi. Ortada iyi niyet varsa Gazimaðusa Limaný'nýn AB denetimine verilmesi ve bu çerçevede Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nün uygulanmasýnýn en makul olan olduðu görüþü dile getirilen açýklamada, "Maraþ'ýn da yasal sahiplerine iadesi ve Gazimaðusa Limanýn açýlmasý önerisinin hala masada olduðu ve uygulanabilirlik açýsýndan en makul önerinin bu olduðu rahatlýkla anlaþýlmaktadýr" denildi. teslimi esnasýnda saðladýklarý imkanlardan dolayý dernek yetkililerine teþekkür eden okul müdürü Oktaçlý, derneðe bir de özel engelli sandalyesi baðýþladý. Açýklamaya göre Dernek, Oktaçlý tarafýndan baðýþlanan özel engelli sandalyesiyle birlikte bir tekerlekli sandalye ve bir yürüteci yine Ýnönü köyünde bulunan ihtiyaç sahibi iki engelliye verdi. hakkýnda çeþitli yazýlý ve görsel yayýnlar yer alacak. Sitede ayrýca, baþvuru, dilekçe ve müracaat gibi iþlemlerde izlenecek adýmlar konusunda da bilgi verilecek. Vatandaþlar her türlü dilek, istek ve þikâyetlerini de elektronik posta adresi üzerinden Polis Genel Müdürlüðü'ne iletebilecek. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KIB-TEK'TE NELER OLUYOR? Kýb-Tek Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet Akim açýkladý yýl önce Kýb-Tek'i kemiren kontrolsüzlük, sahipsizlik, ilgisizlik ve sorumsuzluk gibi sorunlar bugün de aynen devam ediyor. 10 yýl önce kurumda, nerede bir çarpýklýk, bozukluk varsa, 10 yýl sonra Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna atanýp da göreve baþladýðýnda gördü ki, aynen orada duruyormuþ! Kontrolsüzlük, ilgisizlik, sahipsizlik, sorumsuzluk, eþittir Kýb-tek! Ýsmet Akim'in açýklamalarý arasýnda öyle bir nokta var ki, akýllara durgunluk verecek cinsten. Bilindiði gibi Kýb-Tek elektrik enerjisini AKSA'dan satýn alýyor. Hem de alým garantisi anlaþmasýyla! Buraya kadar herþey normal görünebilir. Ama madalyonun arka yüzü, Kýb-Tek ve dolayýsýyla toplum açýsýndan tam bir facia. Çünkü Kýb-Tek AKSA'ya her ay geriden gelen fatura nedeniyle 720 bin TL gecikme zammý ödüyor! Mevcut borcun taksitlendirilmesini ve peþin ödemeye geçilmesini önermiþler AKSA'ya. Þimdi sýký durun da AKSA'nýn bu teklife verdiði yanýta bakýn. AKSA her ay havadan aldýðý bu 720 bin lirayý kaybetmemek için bunu reddetmiþ! Ýsmet Akim, Kýb-Tek'teki en büyük eksikliklerden biri olan denetim için, 9 kiþilik bir denetleme kurulu oluþturmak istediðini ama bunun Maliye Bakaný tarafýndan engellendiðini söylüyor! Yýllarca sayýþtay baþkanlýðý yapmýþ bir kiþi olarak bir kurumda denetimin önemini çok iyi bilen Akim, ne yazýk Zeren Mungan'ýn engellemesiyle bu düþüncesini Kýb-Tek'te hayata geçiremedi! Mungan'ýn KKTC'nin deðil, TC elçiliðinin bir bakaný olduðunu bilenler, bu engellemenin ardýndaki gücü de anýnda teþhis etmiþlerdir muhakkak. Adam TC Elçiliðinin himayesinde ve emrinde olunca... "Engelle" dendiði yerde engelleyecektir tabii! Kýb-Tek'te yaþanan bütün bu kontrolsüzlük, sahipsizlik, ilgisizlik ve sorumsuzluklarýn ceremesini, dünyanýn en pahalý elektriðini kullanmak zorunda býrakýlan halk ödüyor. Son yapýlan %30'lara varan zamla halkýn beli bükülürken... AKSA'ya her ay 720 bin TL, gecikme zammý olarak havadan ödeniyor. Parmaðýný oynatmadan her ay gelen bu kýyak paradan AKSA niye vazgeçsin ki?! Yüz sene daha vazgeçmez! Kýb-Tek'te özellikle tahsilât konusunda son zamanlarda olumlu ve kararlý adýmlar atýlmasý, belli ki kurumu özelleþtirmek isteyen TC makamlarýný rahatsýz ediyor! En önemli konu olan denetimin engellenmesi, Kýb-Tek'i bulunduðu durumdan daha da batýrmaya ve özelleþtirme için zemin hazýrlamaya yönelik bir stratejiden baþka ne olabilir ki? Ýsmet Akim'in açýklamalarý, bu acý gerçeði bütün çýplaklýðýyla gözler önüne seriyor. Kurumun en yetkili kiþisinin bu açýklamalarý ortadayken, El-Sen'in bunlara karþý hiçbir tavýr ortaya koymamasý da düþündürücüdür. Yoksa kurumda bir denetim mekanizmasýnýn kurulmasýný onlar da mý istemiyor?

5 5 26 Mart 2014 Çarþamba Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Çözüme hazýr olmadýðýmýz iddialarý doðrudur. Ama sorunlarýmýzý çözmüþ, bir noktaya gelmiþ olsaydýk, çözüme ihtiyacýmýz olacak mýydý Diye düþünmekte fayda var! Sergilerinize sahip çýkýn lütfen MÝÞ-MIÞLAR * Büyükelçi Akça, suyun dünyada deðer kazanmakta olduðunu söylemiþ. - Annadýnýz ya Gelecek olan suyu da, ona göre fiyatlandýracaklar demektir bu. * UBP-DP ittifakýnýn "kurumsal" olup olmadýðý tartýþýlýyormuþ. - Boþuna tartýþmayýn Deðil Kurumsal da deðil, çýkarsal da deðil. Tamamen duygusal! * Saatler 30 Mart'ta ileri alýnacakmýþ. - Elimizden gelen ancak bu kadar Böyle olsun çaðý yakalamaya çalýþýyoruz. * BRT yýldýr elektrik parasý vermemiþ. - Laf aramýzda, benden de isteyen olmasa, ben de vermeyeceðim * Downer veda için Kýbrýs'a geliyormuþ. - Bunca zahmete ve masrafa ne gerek vardý Olduðu yerden bir el sallasaydý, tamamdý. * Nevruz coþkuyla kutlanmýþ - Kapý gýcýrtýsýna pey atar, kývýr kývýr oynarýz Coþkuyla kutlamadýðýmýz ne kaldý ki! * Güzelyurtlu'nun derdi seçim deðil, geçimmiþ. - O dert bütün Kýbrýslýlara özgü. * CTP'li KIB-TEK yönetim kurulu baþkaný Akim, CTP'li Maliye Bakaný'nýn kendilerine engeller çýkardýðýný açýklamýþ. - Ülke çýkarlarý gereði ikisinin de kulaðýný çekmek gerekiyor ama hani, bunu yapabilecek babayiðit nerde? Sapla samanýn karýþmýþ olmasýna bakmayýn Sapçýlar mutlu, samancýlar mutlu ve dahi hayvanlar mutlu. (Not: Ýttifak ile ilgili bir yorum deðildir asla!) AKM de fotoðraf sergisi vardý. Gittim dayandým kapýya Kapý duvar. Bir A4 yapýþtýrmýþlar cama. Sergi salonuna kütüphaneden girilir. Offff Offfff. Daha beter caným sýkýldý! Park yeri de bulamamýþtým. Kütüphaneye yürüdüm. Hava sýcak Güneþ yakýyor Tamam, 3-5 adým yürümekle aþýnmayýz da, böyle ciddiyetsizlik de olmaz ki! Uzun koridoru aþýp, sergi salonuna vardým. Kimsecikler yok. Ýn cin top oynuyor. Olmaz yahu!.. O kadar emek vermiþsin, onca hazýrlýk yapmýþsýn, sergiyi bir güzel açmýþsýn, sonra terk edip gitmiþsin. Onca sanatçýnýn katýlýmý var sergiye Yok mu aralarýnda sergide hazýr bulunacak, bir iki kiþi bile Yoksa açýlýþta kaymak takýmýna gülümsemek, reklamý yaptýrmak yetiyor mu? Gelin, buyurun paylaþalým demektir bir sergi. Geldik, yoksunuz! Bu nasýl ev sahipliði? Ýzleyicinin, bir eser karþýsýndaki beðenisine, takdir beðeni dolu bakýþlarýna bire bir tanýk olmayacaksan, niye açarsýn ki o sergiyi. Alkýþladýðým fotoðraflar oldu. Sadece duvarlar duydu ama! Yazýk deðil mi? Sergilerinize sahip çýkýn lütfen. BÖYLE BÝR ANDI DÝN ADAMLARI TOPLANINCA Futbolcular buluþuyor Sendikacýlar buluþuyor Politikacýlar buluþuyor Ýþadamlarý buluþuyor Sanatçýlar, gençler buluþuyor Kafalarýmýzda hep bir Acaba? Oysa din adamlarý buluþunca ne kadar rahatýz deðil mi? Döneklik yapmayacaklarýný biliriz de ondan mý? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR KÝ (Ýstanbul)- Denktaþ desem kimi anlarsýnýz? Baba Denktaþ deðil herhalde Torunlar da deðil Olsa olsa hükümetin þu andaki küçük ortaðý Denktaþ'ý anlarsýnýz Ortak olarak küçük ama sýfat olarak büyük Önce sýfatý ile beraber adýný soyadýný yazayým dedim Yazdým, yazdým Baktým, yazý bitecek ama sýfat bitmeyecek. Konuya bile giremeyeceðim, çünkü yer kalmayacak Vazgeçtim Ona kýsaca Denktaþ desem herkes anlar Ayýp da olmaz. Ne güzeldi eskiden Bir ismimiz vardý bir de yanýnda babamýzýn ismi Kimse soyadý ile kimseye seslenmezdi. Adý vardý herkesin. Geldiler, kurtardýlar. Sonra ilk iþleri baba adlarýný silmek oldu. Ki kimiz, neyiz, nereden geldik bilmeyelim Ama fiþlenelim diye Öyle aileler var ki; kardeþler, kardeþ çocuklarý ve onun gibi ayný soyadý taþýmalarý gerekir Olmadý Çoðunun soyadý farklý Ara ki bulasýn; kim ne, hangi aileden Gelelim uzun sýfatlý, küçük ortak Denktaþ'a Denktaþ baþta oturur. Hükümetin ortaðý Hükümetin ortaðý ama rakibi, yani muhalefeti ile ortaklýk yapýyor. Bu þudur Gerçekte esnaflar arasýnda rekabet olmalý Normali bakkalsanýz ve karþýnýzda bakkal varsa, karþý bakkal ile müþteri kapma yarýþýna girmelisiniz Ki ayakta kalabilesiniz. Denktaþ ne yaptý? Karþý bakkalla anlaþtý Ve kendi ortaðýndan ayrý diðer bakkalla mahallenin müþterilerini paylaþtý Neyse konuyu daðýtmayalým. Bu sorun onlarýn sorunu Ne benim, ne ülkemin sorunu deðil. Çünkü Diyelim Maðusa Belediyesi baþkanlýðýna ortaklarýn adayý seçildi. Bana ne Ülkeye ne Diyelim Omorfo Belediye baþkaný da deðiþti Yine ortaklar aldýlar Bundan da bize ne? Ülkemiz birleþmedikten, rotasýna girmedikten sonra koltuklarýn düzeni deðiþmiþ ne fark eder? Ýþte sýfatýný yazacak yer olmayan sayýn bakan Denktaþ bu ortamda dedi ki, "iyi de çözüm yaparsak hazýr deðiliz ki" Hazýrlanmak ne ki? Deprem oldu diyelim Kapýlar, duvarlar ve tüm dolaplar sallandý Sen yataktasýn, üstelik öyle seviyorsun ve çýrýlçýplak yatma pozisyonundasýn Makyajýna kim bakar senin? Durursan, duvar altýnda kalýrsýn... Kaçarsan, belki ikinci vurmada dýþarýda bulunur kurtulursun. Dur hadi 40 yýlý gördük Geldiler, kurtardýlar ve yakýnda bu iþi halledeceðiz dediler Sormalý mýyýz bilemem Denktaþ soyadý 40 yýldýr iktidarda Ama çözüm için hiçbir hazýrlýk yapýlmamýþ demek. Demek ki kendileri de çözüme inanmadýlar 2. Randevu Pazartesi günü EROÐLU ÝLE ANASTASÝADÝS PAZARTESÝ BULUÞUYOR Derviþ Eroðlu ve Nikos Anastasiadis, 11 Þubat'ta baþlayan Kýbrýs barýþ müzakereleri çerçevesinde Pazartesi günü ikinci kez bir araya gelecek. Barýþ Gücü'nden yapýlan açýklamaya göre görüþme, BM kontrolündeki ara bölgede bulunan BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi'nin ikametgâhýnda 31 Mart Pazartesi saat 11.30'da gerçekleþecek. Açýklamada, görüþmeyi takip edecek basýn mensuplarýnýn isim, kurum ve araç plakalarýný Perþembe CEZAEVÝ BÝNASI DIÞINDA ÇOCUK ISLAH EVÝ YAPILMALI Kamu-Sen, yetkili bulunduðu Merkezi Cezaevi'nin sýkýntýlarýný aktarmak üzere, Demokrat Parti- Ulusal Güçler'i ziyaret etti. DP-UG'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, bu sabah saat 10.00'da DP Ulusal Güçler Genel Merkezi'nde, Parti Genel Sekreteri Hasan Taçoy ile görüþen sendika yetkilileri, Taçoy'a 6 ana baþlýk altýnda topladýklarý konularý aktardý. TÜRKMEN Kamu-Sen Örgütlenme Sekreteri Ýzzet Türkmen, Cezaevi'ndeki kronik yapýnýn iyileþtirilmesi için Hükümet ortaðý DP-UG'den destek istediklerini söyledi. Cezaevi'nin tüm organlarýyla iflas ettiðini savunan Türkmen, mevcut durumun çalýþanlarýn saðlýðýna zarar verecek boyuta ulaþtýðýný anlattý. TSE ile KTSO iþbirliði mutabakatý imzaladý Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE) ile Kýbrýs Türk Sanayi Odasý (KTSO) arasýnda "iþbirliði mutabakatý" imzalandý. Mutabakata Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ, KTSO Baþkaný Ali Çýralý ve TSE Yönetim Kurulu Baþkaný Hulusi Þentürk imza koydu. DENKTAÞ Baþbakan Yardýmcýsý Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ imza töreninde yaptýðý konuþmada, bugün TSE'yle yapýlan anlaþmanýn önemine dikkat AYH, ÜÇLÜ KARARNAME KAPSAMININ SINIRLANMASINI ÝSTEDÝ Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi (AYH) üçlü kararname kapsamýnýn özel kalem müdürlüðü ve müsteþarlýk görevleriyle sýnýrlý olmasýný; teknik daire müdürlerinin Kamu Hizmeti Komisyonu aracýlýðý ile liyakat ve eðitimlerine göre atanmasýný talep etti. AYH'den yapýlan yazýlý açýklamada, "Hareketimiz ayný zamanda yirmi yýl memur olarak çalýþan birisinin beþ yýl üst kademe görevini yürütmesi durumunda ise yirmi yýl memuriyet görevi artý beþ yýl üst kademe günü saat 13.00'e kadar Barýþ Gücü Sözcüsü ofisine bildirmeleri istendi. Kýbrýs'ta uzun süre duran müzakereler, 11 Þubat'ta iki liderin görüþmesiyle yeniden baþlamýþtý. Liderlerin görüþmesinin ardýndan "ortak metin" açýklanmýþtý. Ýki tarafýn müzakerecileri ise Ankara ve Atina'ya çapraz ziyaretler yaparak Türkiye ve Yunanistan yetkilileriyle görüþmüþ; ayrýca Brüksel'de adada çözümün ekonomiye yapacaðý katkýlar konusundaki bir rapor sunumuna katýlmýþlardý. TAÇOY DP Ulusal Güçler Genel Sekreteri Hasan Taçoy ise, Cezaevi'ndeki sorunlarý yakýndan takip ettiðini belirterek, Kamu Reformu Yasasý'nýn hayata geçmesiyle birlikte, kamuda tüm yapýlmasý gerekenleri yerine getireceklerini söyledi. Cezaevi'nin eksiksiz bir yapýya kavuþturulabilmesi için özel olarak hazýrlanacak bir yasaya ihtiyaç duyulduðunu anlatan Taçoy, "Orada psikolojik bir durum var, buna odaklanýlmalýdýr" dedi. ÇOCUK ISLAH EVÝ Mevcut Cezaevi binasýnýn da artýk ne çalýþana ne de mahkûmlara hizmet edebildiðini kaydeden Taçoy, yeni bir Cezaevi binasýnýn yapýmýnýn elzem olduðunu belirtti. DP Ulusal Güçler Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Cezaevi binasý dýþýnda bir çocuk ýslah evinin yapýmýnýn da acil ihtiyaçlar arasýnda bulunduðunu dile getirdi. çekerek, ülkede üretilen her þeyin dünya standartlarýnda olmasýný hedeflediklerini kaydetti. Yapýlan anlaþmanýn ülkede olabilecek bir çözüm halinde büyük bir adým olacaðýný dile getiren Denktaþ, yapýlan iþbirliðine katký koyan herkese teþekkür etti. Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE) Yönetim Kurulu Baþkaný Hulusi Þentürk de, TSE'nin hem ekonomik, hem de siyasi açýdan önemli olduðunu, yapýlan iþbirliði ile KKTC'nin Avrupa ile entegrasyonunun yapýlacaðýný kaydetti. yöneticiliðinden emekliye çýkmasýný talep etmektedir" denildi. 'Pro Rata' olarak hizmetlerin birleþtirilmesi gerektiðini kaydeden AYH, "Neden insanlara yirmi beþ yýl o görevi yürütmüþ gibi maaþ ve emekli ikramiyesi ödenecekmiþ?" diye sordu. Mevcut uygulama nedeni ile kamuya milyonlarca liralýk ek külfet bindiðini ifade eden AYH, bu durumdan rahatsýz müþavirlerin de olduðunu kaydederek, "Müþavirlerin de ses vermelerini bekliyoruz" dedi. GÜNLÜK BM'DEN TÜRKÝYE'YE "TWITTER YASAÐINI KALDIRIN" ÇAÐRISI Birleþmiþ Milletler (BM) Ýnsan Haklarý Yüksek Komiserliði Sözcüsü Rupert Colville, yetkilileri, Twitter'a eriþim yasaðýný kaldýrmaya çaðýrdý. Colville, BM Cenevre Ofisi'nde yaptýðý basýn toplantýsýnda, Türkiye'de Twitter'a eriþimin tedbir amaçlý engellenmesine iliþkin soru üzerine, 20 Mart'ta alýnan kararýn Türkiye'nin uluslararasý insan haklarý yükümlülüklerine uymadýðýný ifade etti. Kararýn alýnmasýna 6518 sayýlý, Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý'na (TÝB) herhangi bir mahkeme kararý olmadan web sitelerine eriþimin engellenmesi yetkisi veren yasanýn kaynaklýk ettiðine iþaret eden Colville, 14 Þubat tarihinde bu konuda yaptýklarý açýklamayý hatýrlattý. BM Genel Kurulu'nun geçen Kasým ayýnda aldýðý kararla insanlarýn çevrimdýþý sahip olduklarý haklarýn çevrimiçi de korunmasý gerektiðini belirttiðini anýmsatan Colville, "Yetkilileri, Twitter'a eriþim yasaðýný kaldýrmaya çaðýrýyoruz" dedi. SOLDA GÜÇBÝRLÝÐÝ Kendi dýþýndaki sol kesime tepeden bakan CTP solda güçbirliði zeminine fýrsat vermedi. Yine de TDP Parti Meclisi, BKP ve diðer örgütlerle iþbirliði arayýþý için MYK'ya tam yetki verdi... Bakalým bu çabalar nasýl sonuçlanacak... ÇOCUK ISLAH EVÝ Merkezi Cezaevi binasý dýþýnda bir çocuk ýslah evi yapýlmasý da gündeme geldi nihayet. Bir zamanlar Ýngiliz döneminde Lapta'da bir ýslah evi vardý çocuklar için... Ýngiliz gittikten sonra o da bitti... Yarým yüzyýl sonra olsun hatýrladýk! 3 YIL DAHA Sendikalar göç yasasýný bir de Serdar Denktaþ'a anlattýlar ve yasanýn deðiþmesini istediler. Denktaþ üç yýl daha bekleyin diyor... Dayanan dayansýn! REFERANDUM 2015 yýlý öncesinde adada eþzamanlý bir referandum planlanýyormuþ... Evetinizi þimdilik sandýða saklayýn ve naftalin koymayý da sakýn unutmayýn! KERRY VE CHERRY Duydunuz mu? Kerry geliyormuþ Kerry! Açýn bir cherry... Keyfe bakýn... Týrnak... "Suriye'de düþürülen her uçak münferit deðildir. Dikkat edin; olaylardaki her sýçrama ve yeni taktiklerin piyasaya sürüm gündeminin baþlangýç halkalarý oldu. Örnek: Bir önceki düþürülen Suriye uçaðý sürecinde Türkiye'nin toplanmakta olan Suriyeliler toplantýsýnda etkinliðini kaybettiði, daha þahinleþtiði ve ülkeye girmeyi istediði süreçte uçak düþürüldü. Adýna yine 'Angajman' denildi." Özkan YIKICI (Ortam) "Realist gazetesi olarak satýþ rakamlarýnýn açýklanmasýndan rahatsýz olmayacaðýmýz gibi buna destek vereceðimizi de belirtmek isterim." Emin AKKOR (Realist) "Bürokrat Bürüncük açýktan söylemiyor ama 'Twitter'ý biz kapatmadýk', ya da kendi ülkesinde kapatan 'TC makamlarýndan Twitter'ý Kuzey Kýbrýs'a da kapatmasýný istemedik' demeye getiriyor. Kýsacasý, 'Kuzey Kýbrýs'taki Twitter'a eriþimi Türkiye'deki AKP hükümeti kapattý, ama bunu söylemekten korkuyoruz' demeye getirdi." Mehmet DAVULCU (Haberal Kýbrýslý) "Kimi kimin malýný kaba kuvvetle elinden alýr ve mahrum olan buna razý olur ve barýþ ister acaba? Müzakereciler de toplumun bir uzvudur. Doðru, dürüst ve adaletli bir þekilde iþlevlerini yerine getirmezler ise geçici bir anlaþma olur, barýþ olmaz ve de uzun gitmez. Sonra, yine baþtan, evlatlarýmýz çok çeker." Ünal AKÝFLER (Havadis) Günün Kahramaný YULÝYA TÝMOÞENKO Amerika bütün dünyanýn telefonlarýný dinler de, Rusya istediðini dinlemez mi? Bakýn ne sýzmýþ þimdi de dünyaya... Ukrayna'nýn eski baþbakaný Yuliya Timoþenko'nun telefon konuþmalarý... Rusya'nýn "Russia Today" televizyon kanalýnda yayýnlanan bu konuþma dünyada büyük yanký uyandýrdý... Türkiye'de Tayyip Erdoðan'ýn telefon kayýtlarýný bile gölgeledi. Timoþenko þöyle dedi: Bunlar (Ruslar) tüm sýnýrlarý aþtý... Elime bir makineli tüfek alýp orospu çocuklarýný kafalarýndan vurmaya hazýrým. Ben görevde olsam, imkaný yok Kýrým'ý alamazlardý. Onlara atom bombasý atmak gerek...

7 26 Mart 2014 Çarþamba GÝRNE VE MAÐUSA'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝLERÝ Girne ve Maðusa bölgelerindeki bakým ve proje çalýþmalarý nedeniyle bugün ve yarýn elektrik kesintileri olacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Girne Bölge Amirliði'nin açýklamasýna göre Esentepe'de yapýlacak proje çalýþmasý nedeniyle Karaaðaç ve Esentepe bölgesine bugün ile saatleri arasýnda elektrik enerjisi verilemeyecek. Öte yandan KIB-TEK Gazimaðusa Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamada, trafo merkezlerindeki bakým onarým çalýþmasý nedeniyle Perþembe günü ile saatleri arasýnda Maðusa'daki bazý bölgelerde ve civar köylerde kesinti olacaðý bildirildi. Kesinti olacak bölgeler þöyle:"maðusa'da, Maraþ, Derinya, Ayluga, Çanakkale, Baykal, eski hastane bölgesi, Maksim ve Çorap Fabrikasý bölgesi, Harika, Anadolu Mahallesi, Karakeçliler, Suriçi ve Antalyalýlar ile Akyar Sýnýr Kapýsý'na kadar olan Larnaka Yolu Bölgesi, Kapalý Maraþ bölgeleri, DAÜ, Organize Sanayi, Hastane bölgesi, Salamis Yolu, Karakol, Eski Lefkoþa Yolu,Sosyal Konutlar, Kali Land bölgesi, Liman. Tuzla'nýn bir bölümü, Çayönü, Güvercinlik, Köprü ve Ýncirli köyü, bölgedeki tesis ve su motorlarý." ÖÐRENCÝLERE YÖNELÝK "YERLÝ ÜRETÝM SEMÝNERÝ" Kýbrýs Türk Sanayi Odasý (KTSO), Milli Eðitim Bakanlýðý ve Telsim Vodafone iþbirliðiyle mesleki teknik okul grafik tasarým öðrencilerine yönelik "Yerli Üretim Semineri" yapýldý. Kýbrýs Türk Sanayi Odasý Konferans Salonu'nda yer alan seminerde, yerli sanayinin tanýtýmýnýn yapýldýðý ve "Kuzey Kýbrýs Ürünleri" temalý afiþ ve slogan yarýþmasý düzenleneceði bilgisi de verildi. EV SAHÝBÝ FARK EDÝNCE TUTUKLANAN HIRSIZIN BAÞKA SUÇLARI ORTAYA ÇIKTI Gazimaðusa'da önceki sabah hýrsýzlýk yapmak amacýyla girdiði evde ev sahibi tarafýndan fark edilince polis tarafýndan tutuklanan bir kiþinin daha önce baþka hýrsýzlýk suçlarý iþlediði ortaya çýktý. Polis basýn bültenine göre, T.K.(E-26), önceki gün saat sýralarýnda, Cemal Kalaç'a ait evin açýk mutfak kapýsýndan hýrsýzlýk yapmak amacýyla eve girdiði sýrada ev sahibi tarafýndan fark edilmesi üzerine polis tarafýndan tutuklandý. Polis açýklamasýna göre, T.K'nin yapýlan ileri sorgulamasýnda; 14 Mart tarihinde, Gazimaðusa'da "Papillon" isimli iþ yerinden 100 ABD Dolarý ve 40 TL; 1-15 Mart tarihleri arasýnda, "Kýb-Has" isimli iþ yerinden 1650 TL ve dün de yine "Kýb-Has" isimli iþ yerinden 770 TL nakit parayý çaldýðý tespit edildi. ÜNLÜ DAÐCI TUNÇ FINDIK MAGEM'DE SÖYLEÞÝ YAPACAK Daðcý Tunç Fýndýk bugün Maðusa Gençlik Merkezi'nde (MAGEM) söyleþi yapacak. MAGEM'den yapýlan açýklamada, dünyanýn en baþarýlý daðcýlarý arasýnda gösterilen Tunç Fýndýk'ýn saat 19.00'da MAGEM'de söyleþi yapacaðý belirtilerek, Fýndýk'ýn söyleþide, 2008 yýlýnda dünyanýn en zorlu daðlarý arasýnda bilinen ve týrmanýþý sýrasýnda 11 kiþinin yaþamýný yitirdiði Pakistan ile Çin sýnýrýndaki K2 daðýna yaptýðý týrmanýþý anlatacaðý ifade edildi. Polis ve özürlülerle ilgili iki tasarý kabul edildi Cumhuriyet Meclisi, Ýdari ve Sosyal Ýþler Komitesi dün, "Polis Örgütü (Kuruluþ, Görev ve Yetkileri) (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý" ile "Özürlüleri Koruma, Rehabilite ve Ýstihdam (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý"ný görüþerek oy birliðiyle onayladý. Cumhuriyet Meclisi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, komite ayrýca, "Kamu Görevlileri Yasa Tasarýsý"ný görüþtü. Komite, bu tasarýyla ilgili çalýþmalarýný bir sonraki toplantýda ele almaya devam edecek. Cumhuriyet Meclisi, Ýdari ve Sosyal Ýþler Komitesi dün saat 10.00'da DP-UG Milletvekili Dr. Özdemir Berova baþkanlýðýnda toplandý. Ýdari ve Sosyal Ýþler Komitesi, ilk olarak "Polis Örgütü (Kuruluþ, Görev ve Yetkileri) (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý"ný görüþtü ve oy birliði ile onayladý. "Polis Örgütü (Kuruluþ, Görev ve Yetkileri) (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý"nýn genel gerekçesinde, þu ifadeler yer alýyor: "Polis Mensuplarýnýn derece yükselmelerinde, 11 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüðe giren 38/2011 sayýlý Polis Örgütü (Kuruluþ, Görev ve Yetkileri) (Deðiþiklik) Yasasý ile Ýngilizce bilme koþulu getirilmiþ ve ayný Yasanýn Geçici 9'uncu maddesiyle de bu koþulun üç yýl süreyle aranmayacaðý hükmü yer almaktadýr. Bu Yasayla yeterli sayýda polis mensubunun Ýngilizce öðrenmesine imkan tanýmak ve ondan sonra derece yükselmesinde Ýngilizce bilme koþulu aranmamasý sürecinin uzatýlmasý amaçlanmýþtýr". Onaylanan, "Özürlüleri Koruma, Arabacýoðlu, Atatürk Öðretmen Akademisi'ni ziyaret etti Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu, yüksek öðretim kurumlara yönelik ziyaretleri kapsamýnda dün Atatürk Öðretmen Akademisi'ni (AÖA) ziyaret etti. Arabacýoðlu'nu saat 14.00'te okulu ziyaretinde, AÖA Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Hüseyin Uzunboylu, AÖA Baþkaný Doç. Dr. Zehra Özçýnar ile yönetim kurulu üyeleri karþýladý. Ziyarette, Yüksek Öðretim Dairesi Müdürü Hüseyin Kavaz, Bakanlýk Müsteþarý Sevgi Deðgin ve Özel Kalem Müdürü Fatma Anýl Öder de hazýr bulundu. UZUNBOYLU VE ÖZÇINAR AÖA Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Hüseyin Uzunboylu yaptýðý konuþmada, Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu'nu KKTC'nin en güzide yüksek okullarýndan AÖA'de görmekten duyduðu memnuniyeti belirtti. Uzunboyulu, kendine verilen misyon çerçevesinde 1937 yýlýnda beri okul öncesi ile sýnýf öðretmeni yetiþtiren AÖA'nün bu görevi en iyi þekilde yerine getirdiðini vurguladý. AÖA Baþkaný Doç. Dr. Zehra Özçýnar ise bu yýl sadece sýnýf öðretmenliði bölümüne öðrenci kabul eden okula gelecek yýl doðru bir planlamayla öðrenci alýmýnýn devam edilmesini istedi. Rehabilite ve Ýstihdam (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý"nýn gerekçesinde ise, engelliler için özel sektörde çalýþmayý cazip hale getirerek, engelli þahýslarý çalýþma hayatýna mevcut durumdan daha fazla dahil olmalarýný saðlamak, engelli bireyleri çalýþan bireyler arasýna dahil edip sosyal ve psikolojik olarak geliþmelerinin olumlu etkilenmesini saðlamak bulunduðu kaydedildi. Ýþveren açýsýndan engelli bireylerin istihdamýnýn teþviki için sosyal güvenlik yatýrýmlarýndaki iþveren sigorta hissesi ve ihtiyat sandýðý depozitinin 36 ay süreyle iade edilmesini düzenleyen tasarý 2010'da kabul edilen Birleþmiþ Milletler "Engellilerin Haklarý Sözleþmesi"nde de kullanýlmýþ olduðu üzere uluslararasý terminoloji ile dil birliði saðlayabilmek amacýyla "özürlü" sözcüðünün "engelli" sözcüðü olarak deðiþtirilmesini içeriyor. Tasarýdaki "özürlü" tanýmý yerine derneklerin önerisiyle "engelli" tanýmý eklendi. Meclis Komitesi bugün son olarak, "Kamu Görevlileri Yasa Tasarýsý"ný görüþtü. Komite, "Kamu Görevlileri Yasa Tasarýsý" ile ilgili çalýþmalarýný bir sonraki toplantýda ele almaya devam edecek. Ýdari ve Sosyal Ýþler Komitesi toplantýsýna, DP-UG Milletvekili Komite Baþkaný Özdemir Berova, UBP Milletvekili Komite Baþkan Vekili Dursun Oðuz, CTP-BG Milletvekili Hüseyin Erçal, DP-UG Milletvekili Menteþ Gündüz, UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner ve CTP-BG Milletvekili Erkut Þahali katýldý. Þu an okulun 4'üncü sýnýfýnda 29 öðrenci bulunduðunu da belirten Doç. Dr. Özçýnar, öðrencilerin bu yýl akademiden mezun olacaðýný söyledi. ARABACIOÐLU: "2 BÝN 41 MEZUN VERDÝ" Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu da yaptýðý konuþmada, Kýbrýs Türk halkýna Ýngiliz Sömürge Dönemi'nden beri hizmet veren kurumun bu görevi baþarýyla sürdürdüðünü söyledi. Arabacýoðlu, 1957 yýlýndan bugüne toplam 2041 öðretmen mezun veren güzide kurumun KKTC eðitimi yanýnda Kýbrýs Türk halký, gençliði ve tarihinin þekillenmesine büyük katkýlarda bulunduðunu vurguladý Öðretmen yetiþtiren AÖA'nün bakanlýk için önemli olduðunu ifade eden Mustafa Arabacýoðlu, kurumun, yönetsel açýdan Milli Eðitim Bakanlýðý'na, akademik açýdan ise YÖDAK'a baðlý olduðunu kaydetti. Okul öncesi; 4 yaþ grubu eðitimi konusunda açýlýma gideceklerini de belirten Bakan Arabacýoðlu, bunun yanýnda geçen yýl Bakanlar Kurulu kararýyla orta ve lise öðrencilerine tanýnan ek sýnav hakkýnýn bu yýl tekrardan tanýnmayacaðýný da söyledi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI POLÝSÝN GÖREVÝ NEDÝR? Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen ve ismi yanýmýzda saklý Gemikonaðý'nda ikamet eden vatandaþýmýzýn þikayeti Lefke Karakolu'ndaki bazý polislerin gözden ýrak olduklarý için görevlerini suistimal ettikleri ve vatandaþýn emniyetiyle ilgilenmedikleri yönünde. Mektup sahibinin þikayeti þöyle: "Lefke polisi bütün gün karakolun bahçesinde bulunan yeni dünya aðacýnýn altýnda oturmaktan baþka ne yapar, merak ediyorum Gemikonaðý'nýn ana caddesinden arabayla veya yayan geçmek için sihirbaz olmanýz gerekir. Ýsteyen istediði yere, kaldýrýma ve yolun içine park eder ve polis arabasý ordan geçer ve hiçbir þey görmemis gibi davranýr. Sanki yol týkanmýþ deðilmiþ gibi ordan gelip geçer. Ama saat 3 sularýnda yolun týkalý olduðunu, arabalarýn geliþigüzel park edildiklerini görmeyen polis kaldýrýmda yürüyen üniversiteli kýzý yürürken gördü, polis teþkilatýna ait arabayla kýzýn yanýnda yavaþladý ve üniversiteli kýza öyle bir baktý ki inanýlacak gibi deðil. Bunu ben ve eþim gördük. Kýz polisin bu bakýþlarýndan dolayý rahatsýz oldu anlaþýlan ki kendi kendine söylenmeye baþladý. Eþimle birlikte bu rahatsýzlýktan dolayý neredeyse kýzýn önünü kesip özür dileyecektik. Lefke polisinin görevi de diðer polis memurlarýnýn yaptýðý gibi yollarý düzenlemek ve kaza risklerini ortadan kaldýrmak deðil mi? Yollarda devriye yaparken sessiz de olsa böylesine rahatsýzlýk etmek midir görevleri? Eþimle karakol sorumlusunu arayýp gördüklerimizi söylemeyi düþündük. Onu da yapmadýk. Þikayet ettiðimizde karakola gidip bilgi vermek, gördüklerimizi anlatmak, yani zamanýmýzý harcamak istemedik. Bir de bölge insaný olduðumuz için ve zamanýn kötü olmasýndan dolayý vazgeçtik. Neyse Gemikonaðý yolunu bilenler bilir. Bu yol üzerinde trafik zaman zaman çok sýkýþýktýr. Trafik sýkýþýklýðýndan ve karmaþýklýðýndan dolayý bir vatandaþýmýza araba çarptý ve vatandaþýmýz öldü. Böyle olmasýna raðmen önlem alýnmadý. Baþka birisinin daha ölmesini mi bekliyorlar? Ben gazeteniz vasýtasýyla direkt Polis Genel Müdürlüðü'nü bilgilendirmek istedim. Baþka bir konu da bölgeye transfer olan polislerle ilgili. Lefke ve bölgesinde yaþayanlarýn ortak kanýsý bu bölgeye gönderilen polislerin sürgün olarak gönderilmeleridir. Polislerin vatandaþýn emniyeti için gerekeni tam anlamýyla yapmamalarýnýn altýnda disiplinsizlik yapan polislerin sürgün edilip bölgelerine yakýn bir yere gönderilecekleridir. Bu nedenle disiplinsizlikten alacaklarý sürgün cezasý onlar için mükafat olacaktýr. Ýsmimi de yazmayýn, çünkü beni her gördüklerinde ceza yazacaklardýr... Bu inanç içerisindeyim " Tesekkurler BÝZÝM DUVAR GÖRÜNEN AKP "TAPE" ÝSTEMEZ Bizim Mandra Yöneticilerin "Burasý bir hukuk devletidir" tafralanmalarýna raðmen, mandrada bazý mahkeme kararlarýnýn iki yýldýr uygulanmamasý, vatandaþlarýn yargýya olan güvenindeki son kýrýntýlarý da alýp götürür. KKTC'nin bir hukuk devleti olmaktan çok uzakta bulunduðu bir kez daha gözler önüne serilirken, sokaktaki adam, "Devlet korsan olunca, kim korkar mahkeme kararlarýndan?" diye imalý imalý söylenir.

8 8 26 Mart 2014 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Güler misin aðlar mýsýn? Pazar günü Baþbakan, Pazartesi günü de Kýb-Tek Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet Akim'in ayný gazetede iki sayfalýk söyleþileri yayýnlandý. Her iki söyleþide de gerek Baþbakanýn, gerekse de Akim'in açýklamalarý dudak uçurtan veya parmak ýsýrtan cinstendi. Akim'in açýklamalarý nasýl zorluklarla karþýlaþtýðýyla ilgiliydi. Baþbakanýn açýklamalarý ise trajikomikti. Ýnsana biz böyle bir hükümet baþkaný tarafýndan mý yönetiliyoruz dedirtecek cinstendi. Baþbakan demecinde "Bizde bazý müesseseler vardýr ki, hem ürkütmek istemeyiz, hem de onlarýn yanlýþ yaptýklarýný biliriz. Bunlardan biri de hukuk müessesemizdir." "Aman Allahým, aman Allahým" dedirtecek bir saptama. Baþbakan "Sisteme güvensizlik olduðu gibi, Kamu Hizmeti Komisyonu'na (KHK) güvensizlik vardýr. Henüz güvene dönüþmedi. BENÝM ÝÇÝN DE BÖYLEDÝR." Ýcranýn baþýsýn ey baþbakan. Ýki kurum da sana baðlýdýr. Topla parti MYK'sýný. Tufan'ý da çaðýr. Hemen bir yasa tasarýsý hazýrlat, ve bu kurumlarý düzene sok. Ayný baþbakan demecinde "Nami'nin gittiði yere Özersay'ýn da gitmesini anlamýyorum. Özel temsilci (Müzakereci demiyor) Özersay'ýn ülkede kalýp müzakereleri ilerletmesi lâzým." Amma Özersay fobileri var ha. Utanmasalar varýlacak antlaþmanýn altýna da imzayý Nami atacak diye tutturacaklar. Hak, hukuk ve adaletten yana olan baþbakanýmýz, "Bu yýl devlete 180 ile 250 kiþi arasýnda istihdam yapýlacak" diyor. Ýlk satýrlarý okuyanýn aklýna ilk anda kamudaki eksikliklerin, bilhassa saðlýk ve eðitimde bu istihdamlarla giderileceði gelir. Nerdee? Muhterem baþbakanýmýz "CTP'liler geçmiþ dönemde horlandýklarý için, iþten çýkarýldýklarý için haklý olarak bir talep ortaya koyuyor" diyor. Yani neymiþ? CTP'lilerin talepleri doðrultusunda istihdam yapacakmýþ. Yazýktýr, günahtýr yahu. Ýnsan konuþurken, eðer aðzý ile konuþursa ne konuþtuðunu kulaklarýnýn duymasý gerekir. Böyle açýk açýk mantýk dýþý konuþma olur mu? Kýb-Tek Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet Akim'in demecine bakalým. Ýsmet Akim kimdir? Eski Sayýþtay Baþkaný olmasý yanýnda, þu anda CTP MYK üyesidir ve CTP tarafýndan Kýb-Tek Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna atanmýþtýr. Akim Kýb-Tek'i düzlüðe çýkaracak liyakat ve iradeye sahip kýymetli emekli bir bürokrattýr. Ancak Pazartesi gün yayýnlanan söyleþisinde Akim "Yönetimden önce denetim yapmak lâzýmdýr. Bir yönetimin denetimi yoksa orayý yönetemez demektir. Denetim mekanizmasý oluþtururken yeni kadrolar açmadým. Mevcut kadrolarýn bazýlarýnýn önünü açarak, kadro sayýsý içinde kalarak ve maaþ düzeyinde de ekstra maliyet yaratmamak adýna 9 kiþilik bir denetim kurulu oluþturdum. MALÝYE BAKANININ ENGELLEMESÝ yüzünden denetim organýný oluþturamadým". "Maliye Bakaný ile bazý konularda sýkýntý yaþýyoruz" diyen Akim, "Engellemeler olmasa kurumu daha erken düzlüðe çýkarýrým. Engellemeler sürerse kurumun düzlüðe çýkmasý uzar." Ýsmet Akim'i de okuyunca yine "Aman Allahým" dediðinizi duyar gibiyim. Akim'i Kýb Tek'in baþýna atayan kim? CTP. Maliye Bakanýný atayan kim? CTP. Yani Kýb Tek gibi hayati bir konuda CTP'li CTP'liyi engelliyor. Ýþte bunun için "Güler misiniz, aðlarmýsýnýz?" diye soruyorum. Güzellik salonlarýnda botoks uygulamasý Estetik ameliyatlar KKTC de de raðbette Göðüs büyütme operasyonlarýnýn ortalama fiyatý 4,5 ile 6 bin TL arasýnda... Kýbrýs'ta en yoðun yapýlan operasyonlar, rinoplasti (estetik burun), meme büyütme, meme küçültme ve toparlama... (Evrim Kamalý)- Saðlýk üstüne baþlattýðýmýz söyleþilerimize bugün de Dr. Arsýn Uluç ile devam ediyoruz. Arsýn Bey en çok merak edilen konularý detaylarý ile açýkladý Kendinizden bahseder misiniz? Ýsmim Arsýn Uluç, 1979 Lefkoþa doðumluyum yýlýnda Türk Maarif Kolejinden mezun olduktan sonra ayný yýl Ç. Ü. Týp Fakültesine baþladým. 6 yýllýk týp ve 6 yýllýk Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi eðitimi sonrasýnda Ankara Üniversitesinden mezun oldum yýlýnda Paces Plastic Surgery Amerika'da staj yaptým. Avrupada artýk estetik, plastik cerrahi için mutlak gereklilik olmaya baþlayan 2009 yýlýnda 2 basamaklý EBOPRAS (European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) sýnavýný Belçika ve Ýsviçre'de geçtim ylýnýn sonunda Kýbrýs'a yerleþtim tarihinden itibaren Girne Akçiçek Hastanesi'nde çalýþýyorum. Ayrýca kendime ait Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniðimde hizmet vermekteyim. En çok talep edilen yöntem Kadýnlar arasýnda en çok burun estetiði (rinoplasti), botoks, dolgu, meme büyütme veya dikleþtirme, liposuction, kepçe kulak operasyonu oldukça sýk. Özellikle lokal anestezi ile yani sadece operasyon yeri uyuþturularak yapýlan yað enjeksiyonu Avrupa'da olduðu gibi Kýbrýs'ta da oldukça popüler. Yað enjeksiyonunda hem kiþinin kendi dokusu olmasý bakýmýndan doðal, kalýcýlýðý olan ve kök hücre transferi (PRP) saðlamasý açýsýndan cildi gençleþtiren ve parlatan yakýn zamanda Kýbrýslý kadýnlar arasýnda sevilen bir yöntem. Erkekler arasýnda ise en geliþmiþ teknik olan FUE yöntemiyle saç ekimi, liposuction, botoks, dolgu ve cilt gençleþtirici kimyasal peeling'ler en sýk olanlar. Yabancý bayanlara bakacak olursak, onlarýn arasýnda ise göz kapaðý estetiði (blefaroplasti), yüz germe, cilt gençleþtirmeye (peeling, yað enjeksiyonu) ilgi yoðun. Yapýlacak operasyonlarýn ücretleri Estetik operasyonlarýn fiyatlarý, istenilen ameliyatýn türü, kullanýlacak malzemenin kalitesi, hastane masraflarý toplamý olarak düþünülebilir. Kýbrýs'ta operasyon fiyatlarý Türkiye'ye göre oldukça uygun, Ýngiltere'ye göre ise çok düþük. Örneðin göðüs büyütme operasyonlarýnýn ortalama fiyatý 4,5 ile 6 bin TL arasýndadýr. Bundan dolayý pek çok yerde estetik operasyon insanlarýn tatile gitmesi nedeniyle azalýrken Kýbrýs'ta artmakta. Hastalar Kýbrýs tatiline estetik cerrahi iþlemleri de ekleyerek hem tatillerini yapýyorlar, hem de estetik operasyonunu yaptýrýp ve de erken dönemdeki olasý þiþliklerinden arýnmýþ halde ülkelerine dönüyorlar. Ameliyat çeþitleri Estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi oldukça geniþ bir bilim dalýdýr. Daha çok basýnda öne çýkan estetik burun, meme, karýn operasyonlarýnýn yanýnda el travmalarý, yanýklar ve oldukça yaygýn görülen cilt kanserlerinin tedavisini de kapsamaktadýr. Ama Kýbrýs'ta en yoðun yapýlan operasyonlar, rinoplasti (estetik burun), meme büyütme, meme küçültme ve toparlama, liposuction, blefaroplasti (estetik göz kapaðý) operasyonlarýdýr. Bütün bir vücudu hayal edersek, her bir bölüm için farklý birçok ameliyatsýz ve ameliyatlý çözümlerimiz var. Yüzümüzü örnek alýrsak, ameliyatsýz çözümler: Botoks, dolgu, PRP (kök hücre tedavisi), peeling (meye asitleri ile), kriyoterapi (dondurarak güneþ lekesi ve siðil tedavisi), yað enjeksiyonu, radyofrekansla yüz gençleþtirme. Estetik plastik cerrahide ilk kural "doðru bilgilendirilmiþ hasta mutlu hastadýr" kuralýdýr. Özellikle estetik konusunda her yerden bilgi kirliliði olmakta. Ýnternet bilgi çöplüðüdür ve neyi duymak isterseniz o size söylenir. Botoks için "yýlan zehri" denilmesi de bir yalan mesela... Herhangi bir krem veya cihazla yüzün yerçekiminin tersine gerilebileceði de bir diðer þehir efsanesi. Burada ilk kural hastanýn ne istediðinin tam olarak anlaþýlmasý ve sonrasýnda ne kadarýnýn, istediði teknikle gerçekleþtirilebileceði açýklanmalý. Biz sýcak kanlý, sabýrsýz Akdeniz insanýyýz ve gözkapaðý operasyonu sonrasýnda ertesi gün harika görünmek isteyebiliriz. Beklentileri gerçekçi olan doðru bilgilendirilmiþ hasta mutlu hastadýr. Kendi yakýnýma önermeyeceðim hiçbir yöntemi hastalarýma önermem. Plastik cerrahide hasta kitlesi Hasta kitlesini genellikle kadýnlar oluþturmakta ama Kýbrýs'ta erkekler arasýnda da estetik giriþimler hýzla artmakta. Erkekler arasýnda estetiðin artmasý eþlerinin desteði ve yaptýran yakýn arkadaþlarýnýn ''gizli'' tavsiyeleri sayesinde ciddi artýþ göstermekted,r. Kýbrýslý Türkler kadýn ve erkekler estetik cerrahiye oldukça olumlu bakýyor. Fazla önyargýlarýnýn olmadýðýný söyleyebilirim. Buradaki esas sorun ufak bir toplum olmamýz ve insanlarýn kendilerine hak gördükleri þeyleri baþkasý yaptýrdýðý zaman ''garipsiyor'' gibi davranabilmeleri. Bazen anne ve kýzý birbirinden habersiz olarak ayný güne randevu alabiliyor. Erkekler arasýnda ise ''ilk biz mi estetik yaptýrýyoruz'' korkusu var. Kadýnlar bazen estetik iþlemlerini birbirlerine bahsederken, erkekler ya tek bir güvendikleri arkadaþlarýna söylüyorlar, ya da kimseye söylemiyorlar. Ama bu tabu zamanla yýkýlýyor diyebilirim. Baþvuru yapan yaþ aralýðýna bakýlacak olursak aslýnda oldukça geniþ. Bu hem kadýnlar hem de erkekler için geçerlidir. Sadece estetik olarak düþünmemek lazým, rekonstrüktif (yeniden oluþturma) cerrahide 1 yaþýndaki bebek de 90 yaþýndaki hasta da yüzde büyüyen kitle nedeniyle baþvuruyor. Estetik anlamda bakacak olursak rinoplasti (estetik burun), liposuction, mastopeksi (meme dikleþtirme), meme büyütme, jinekomasti (erkek hastalarda meme büyümesinin düzeltilmesi), FUE tekniðiyle saç ekimi hastalarý genellikle yaþ aralýðýnda baþvurur. Abdominoplasti (karýn germe), meme küçültme, blefaroplasti (estetik gözkapaðý operasyonu) gibi iþlemler ise çoðunlukla yaþ aralýðýnda istenir. Botoks, dolgu, kimyasal peeling, PRP gibi etkili ama kýsa süren iþlemler için yaþ aralýðý vermek mümkün deðil çünkü dolgu ihtiyacý bazý insanlarda 20'li yaþlar bazý insanlarda ise 50'li yaþlarda baþlar. Estetik cerrahinin zorluðu da burada yatar. Bazen hastalar "sizce bana ne lazým" diye sorar, "sizi rahatsýz eden bir yeriniz yoksa bir þeye ihtiyacýnýz yok" derim. Estetik müdahalelerde içten gelen bir motivasyon olmalýdýr, sýrf doktorunuz öneriyor veya arkadaþýnýz tavsiye etti diye bir þeyler yaptýrmamalýsýnýz. Güzel görünmek doðal ihtiyaçtýr ve sizin kendi içinizden gelmelidir. Gittikçe daha fazla hasta yurt dýþýndan gelerek Kýbrýs'ta ameliyat olmayý tercih etmekte. Özellikle Ýngiltere, Avustralya, Rusya, Ýsrail gibi ülkelerden gelen hastalar benim yabancý hasta kitlemin çoðunluðunu oluþturmakta. Güzellik salonlarýnda botoks uygulamasý Güzellik salonlarýnda yaygýnlaþan botoks uygulamalarý: 'estetik cerrah mýsýnýz, yoksa estetisyen misiniz?' gibi sorularý da beraberinde getiriyor maalesef. Bozulmuyoruz ama hala tanýnmadýðýmýzý fark ediyoruz. Eðer yapýlan botoks fark ediliyorsa bu yapan kiþinin doðru yapmadýðý anlamýna gelir. Botoks gibi iþlemlerin kesinlikle, 12 senelik týp eðitiminden geçmiþ bir uzman hekim tarafýndan yapýlmasý gerekir. Bu da ya bir Estetik Plastik Cerrahý uzmaný, ya da bir Dermatoloji uzmaný olmalýdýr.

9 9 26 Mart 2014 Çarþamba Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden Manzaralar ARÞÝV KÝRLÝ TAPELER Çocuklarýný, gençlerini bir bir yiyen Cumhuriyet, kim bilir kaçýncý sarsýntýsýný yaþýyor. Bu depremden hangimizin sað çýkacaðý henüz belli deðil. Kirli tapelerden sinsi mezarcýlarýn sesleriyle tanýþýyoruz bir süredir. Fütursuzca canýmýzý, ekmeðimizi paylaþýrken kimi aceleye getirilmiþ televizyon dizilerinin kötü adamlarý gibi kaba saba, imlasýz bir dille vatan diyegeldiklerinin ne menem bir cehennem olduðunu anlatýyorlar. Nefret kusan, küfürlü bir dille. Demokratlýðý külfetsiz bir meslek olarak benimsemiþ olanlar, devlet çöktü diye dizlerini dövüyor. Çalýþmayan, kilitlenmiþ, kendi içinde birbiriyle hesaplaþan bir devlet harabesi karþýsýnda hayýflananlar, yargýnýn güvenilmezliðini kabul etmek için bugünleri beklermiþ. Muktedirin diþlerini boðazýnda hissetmek, ellerini ceplerinde yakalamak için. Riyakarlýðýn, görmezden gelip yok saymanýn, velhasýlý orta sýnýf mensubu iyi vatandaþ olmanýn göstergelerinden biri, durmadan þaþkýnlýk taklidi yaparak dizlerini dövmek deðil mi zaten? Yýldýrým TÜRKER (Özgür Gündem) TARÝH 24 ÞUBAT 2013 Eroðlu elçilikte konuþulanlardan kendilerinin de haberdar olduðunu açýkladý ve Akça'nýn iddialarýný yanýtladý... Telefonum dinleniyor... Haydi Sokaklarýn Sessiz Kullarý için sokaða çýkalým!.. Gözden kaçmayanlar... TAHMÝNÝ ÇÖZÜM RAPORLARI Bugüne kadar Derviþ Eroðlu'na müzakerelerde destek veren örgütün haddi hesabý yok. Ama en anlamlýsý Meteoroloji Derneði'nin desteði oldu. Karadeniz Kültür Derneði de destek verdi ama Derviþ beyin Karadenizlilere deðil, Meteoroloji Derneði'nin yazacaðý "Tahmini çözüm raporlarý"na ihtiyacý var bu masada. Çözüm "parçalý bulutlu" mu olacak, "bulutlu", "yaðmurlu" mu olacak, yaðmurlu çözüm olacaksa, "saðanak" mý olacak, ahmak ýslatan mý? DÝPNOT Dünya Saðlýk Örgütü raporuna göre dünyada 8 ölümden biri hava kirliliðinden kaynaklanýyor. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Þu an ýsýnma safhasýndayýz. Henüz 'al-ver'e baþlamadýk." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) VÝRGÜL... DÝKTATÖR ZATEN ÇIPLAK Türkiye'de herkes 25 Mart'a kilitlenip günler öncesinden Tayyip Erdoðan'la ilgili "bomba kaset"i bekledi. Bu öyle bir þey idi ki, diktatör kazansa bile koltuðu terk etmek zorunda kalacaktý. Onca yolsuzluk Ayakkabý kutularý yürütülen milyonlarca dolar Polislerin öldürdüðü çocuklar. Bütün bunlar "diktatör çýplak" demeye yetmedi. Herkes diktatörün porno kasetini bekledi "diktatör çýplak" diyebilmek için. Bu arada hýrsýzlýk kýsa sürede önemsizleþti SUSMAYIN SUSTUKÇA SIRA SÝZE GELECEK EY MÜÞAVÝRLER "Kamuya milyonlarca liralýk ek külfet biniyor, bundan rahatsýz müþavirler de var, ses vermelerini bekliyoruz." Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi "Küfründe keramet, baðnazlýðýnda cesaret, soygununda marifet aradýlar " Onlar suçlu. Onlar sorumlu. Onu onlar yarattý. Onu onlar büyüttü. Onlarýn hoþgörüleriyle beslendi. Onlarýn aldýrmazlýklarýyla serpildi. Onlarýn destekleriyle geliþti. Küfründe keramet, hakaretinde selamet, baðnazlýðýnda cesaret, soygununda marifet arayanlar onlar oldu. Özgürlük, baðýmsýzlýk, eþitlik gibi deðerlerin çürütüldüðü; hukuk, emek, örgüt gibi olgularýn çarpýtýldýðý karanlýk bir dönemde, onu deðiþimin dönüþümün simgesi yaptýlar. "Referansým Ýslam" yaklaþýmýný tabu yýkýcýlýðý saydýlar. Onu onlar çýldýrttý. Üniversite hocasýna "edepsiz", muhalefet partisine "bereketsiz", yargýca "satýlmýþ", savcýya "casus" gazeteciye "utanmaz" yazara "haddini bilmez" diyen; karþýtlarýna "cibilliyetsiz, adi, kepaze, namussuz, terbiyesiz, ahlaksýz, vampir, sülük" gibi küfürlerle saldýran; durup dinlenmeden yalan söyleyen; yüzü asla kýzarmayan terbiye fukarasý piþkin bir despotla ayný masaya oturdular. Ýþbirliði yaptýlar. Onu onlar delirtti. Öfkesiyle kiniyle beslediði her daim canlý olan etnik ve dinsel düþmanlýðýnýn adýný koyamadýlar; Kürt, Roman, Alevi açýlýmlarýnýn tuzak olduðunu KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu anlamadýlar; "Osmanlý Milletler Topluluðu" kurmak gibi boþ bir düþle komþu topraklarýna göz diken yayýlmacý politikaya karþý durmadýlar; Devleti "Arap Vahabiliði+Türk Hanefiliði+Kürt Nakþiliði" ortak paydasý üstüne yeniden kurmak için "yaþamýn her alanýna müdahaleyi öngören totaliter bir rejimin ipuçlarýný ondan sakladýlar. "Nereye?" demediler. Onu onlar yanýlttý. Daha milletvekili bile deðilken Beyaz Saray'ýn Oval ofisinde baþkan Bush'la yaptýðý görüþmede verilen sözlerin ardýndaki tuzaklarý; Büyük Ortadoðu Projesi'ndeki pusularý açýða çýkarmadýlar; Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn krallarýyla gizli iliþkilerini; CIA güdümündeki Müslüman Kardeþler, El Kaide, Hamas, Hizbullah, El Nusra ve Selefi'lerle açýk iþbirliðini açýklamadýlar. Amerika'nýn ve Avrupa'nýn güvencesi altýnda Türkiye'nin 21 yüzyýlýn baþýnda dinin gücünü yeniden keþfeden emperyalizmin laboratuvarý olduðunu anladýklarýnda artýk çok geçti. Onu onlar bozdu. Hýrsýzlýk, yolsuzluk, soygun, vurgun dalgasýnýn büyümesini izlemekle yetindiler. Bir seçim öncesi yüz binlere "Müslümanlýkla yoðrulan yurdu Müslümansýz býrakma Allah'ým. Bize güç ver. Cihad meydanýný pehlivansýz býrakma Allah'ým. Kahraman bekleyen yýðýnlarýný kahramansýz býrakma Allah'ým" diye seslenen birini barýþ yanlýsý göstererek asýl niyetini örttüler. Ýç savaþ sipariþi aldýðýný sakladýlar. Onu onlar yoldan çýkardý. Ýslam faþizminin kurbaný bir zavallý olduðunu anladýðýnda iþ iþten geçmiþ, kuþ uçmuþ, maymun gözünü açmýþ, iktidar elden kaçmýþtý. Esip gürlerken, sövüp döverken, atýp tutarken, dolar istiflerken, altýn depolarken, tapu toplarken geldiði yeri unutmuþ, gideceði yeri þaþýrmýþtý. Son görenler "caným oðlum" diye sayýkladýðýný, saat baþý aðladýðýný, gün aþýrý güldüðünü söyledi. Üzüldüm. (Bu yazý ERBÝL TUÞALP'in "sol"da yayýmlanan "Saat baþý, günaþýrý" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 26 Mart 2014 Çarþamba GÜNEYDEN... KTTO BAÞKANLIÐI'NA FÝKRÝ TOROS SEÇÝLDÝ Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO) Baþkanlýðýna Fikri Toros seçilirken, Baþkan vekilliklerine de Vargýn Varer ile Serhan Kombos getirildi. KTTO'dan verilen bilgiye göre, KTTO'nun Oda meclis üyeleri, önceki akþam 51. Dönemin ilk meclis toplantýsýný gerçekleþtirerek, oda baþkaný ve yönetim kurulu üyelerini seçti. TOROS Fikri Toros, KTTO Baþkaný olarak seçildikten sonra Meclis üyelerine seslenerek teþekkür etti. Konuþmasýnda, iþbirliðinin önemini vurgulayan Toros, uzun yýllardýr Kuzey Kýbrýs'ta bir iþ insaný ve bir vatandaþ olarak yaþadýðý aksaklýklara deðindi ve bunlarýn üstesinden gelmek için çok daha organize, etkili, dayanýþmanýn esas alýndýðý bir ortamda aktif olarak rol almak istediði için bu göreve aday olduðunu açýkladý. Toros "Katýlýmcýlýk prensibi ile çalýþacaðýz, Kýbrýs Türk Ticaret Odasý benimle özdeþleþmeyecek, hep birlikte, aktif bir þekilde çalýþacaðýz" dedi. "Ticaret Odasý'nýn, Kýbrýs Türk toplumunun uluslararasý tanýnmýþlýðý olan, en etkili ve en büyük Kýbrýs'taki din adamlarý yemekte buluþtu GÜNEY LEFKOÞA'DA BAÞPÝSKOPOSLUK BÝNASINDAKÝ SOSYAL ÝÇERÝKLÝ YEMEÐE BUTTENHEIM DE KATILDI Kýbrýs'ýn kuzey ve güneyindeki din adamlarýnýn, BM Kýbrýs Özel Temsilcisi ve BM Barýþ Gücü Misyon Þefi Lisa Buttenheim'ýn da katýlýmýyla dün Kýbrýs Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu Hrisostomos'un Güney Lefkoþa'da bulunan Baþpiskoposluk binasýnda sosyal içerikli bir ÖSYM'den YGS sorularýný paylaþanlar hakkýnda suç duyurusu ÖSYM, Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) sonrasý, Merkez tarafýndan kamuoyuna açýklanan sorular haricindeki sorularý "gizlilik kararýna" raðmen paylaþan bazý kuruluþlar ve web siteleri hakkýnda suç duyurusunda bulundu. ÖSYM yetkililerinden alýnan bilgiye göre, geçen yýl 2 Aðustos 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren 6495 sayýlý Kanunu ile sýnavlarda sorulan sorular Bilgi Edinme Hakký Kanunu kapsamýndan çýkarýldý. Bunun üzerine ÖSYM, sýnavda sorularýn bundan sonraki süreçte yüzde 10'luk kýsmýný açýklayacaðýný, açýklanmayan kýsmýnýn ise gizli tutulacaðýný duyurmuþtu. Bu kapsamda, ÖSYM, 1 Eylül'de gerçekleþtirilen 2013-YDS Sonbahar Dönemi sýnavýndan itibaren, yaptýðý tüm sýnavlar sonrasý sorularýn yüzde 10'luk dilimini internet sitesi temsiliyete sahip ekonomik örgütü olarak, baþarýlý iþlere imza atmasý büyük önem taþýmaktadýr" diyen Fikri Toros, yeni dönemdeki hedeflerini Meclis üyeleri ile paylaþtý. Ekonomik, sivil ve siyasi aktörler de dâhil tüm Kýbrýs Türk toplumunun bir evrim sürecinden geçtiðini anlatan Toros, bu süreçte toplumun her kesiminin çýkarlarýnýn korunmasý için çalýþacaklarýný, ayrýca, dýþ iliþkilerde de lokomotif rol üstlenilmesinin en büyük hedefleri olduðunu vurguladý. Yeni oluþacak sürece toplumun hazýrlanmasý gerektiðinin altýný çizen Toros, genel olarak adaptasyon ve standartlara uyum için çalýþmalarýn yapýlmasý gerektiðini anlattý. Toros, çözüm sürecinde kararlaþtýrýlacak bir zamanda AB müktesebatýnýn uygulanmaya baþlayacaðýný, hazýrlýk ve adaptasyon için kýsa bir zaman olacaðýný vurguladý. Kuzey Kýbrýs'ta yüksek potansiyele sahip sektörlerin olduðunu anlatan Toros, Tarým ve Turizm sektörünün bunlarýn arasýnda en önemli iki sektör olduðunu söyledi. Turizm sektörü henüz tam potansiyeline ulaþamadýysa da 10 yýl öncesine göre çok büyük atýlýmlar gösterdiðini ifade eden Fikri Toros, tarým yemekte bir araya geldiði açýklandý. Din Ýþleri Baþkanlýðý Basýn Sorumlusu Þükrü Aydýn'ýn açýklamasýna göre, bugün öðleyin gerçekleþen yemeðe Din Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Talip Atalay, BM Kýbrýs Özel Temsilcisi ve BM Barýþ Gücü Misyon Þefi Lisa Buttenheim, Maronite Baþpiskoposu Youssef Soueif, Ermeni Baþpiskoposu Varojuan Herkelian ve Latinlerin Dini görevlisi Papaz Jerzy Kraj, Vakýflar Genel Müdür Prof. Dr. Ýbrahim Benter Kýbrýs Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu Hrisostomos katýldý. Açýklamaya göre yemekli toplantýda, karþýlýklý üzerinden kamuoyunun bilgisine sunuyor. ÖSYM, pazar günü gerçekleþtirilen YGS sonrasý da sorularýn yüzde 20'lik dilimini oluþturan 32 soruyu internet üzerinden yayýnladý. Merkez sýnav sonrasýnda yaptýðý duyuruda da Merkezin internet sitesi üzerinden yayýmlanan sorular dýþýnda kalan ve artýk ÖSYM'ye ait gizli bilgi olarak nitelenecek tüm sorularýn yazýlý, görsel veya iþitsel olarak herhangi bir yolla bir bütün olarak veya kýsmen paylaþýlmasý halinde, paylaþan kiþi ve kuruluþlar hakkýnda ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal iþlemlerin baþlatýlacaðýný açýklamýþtý. Ancak sýnav sonrasý, bazý kuruluþlar ve web siteleri, ÖSYM'nin gizli tuttuðu sorularý sosyal medya ve internet siteleri üzerinden paylaþmaya baþladý. Bu durumun suç olduðunu belirten ÖSYM yetkilileri, 6114 sayýlý Ölçme, Seçme ve sektöründeki sorunlara da deðindi. Toros, Türkiye'den gelecek su ile birlikte tarým sektöründe çok iyi iþler yapýlabileceðini ifade ederek, "Tarým sektörü öncelik olmalý, tarým sektöründe yer alan aktörlere, standartlara uyum ve sertifikasyon konularýnda danýþmanlýk hizmetlerinden yararlanabilmeleri için destek vereceðiz" dedi. Devlet yöneticileriyle de yakýn iletiþim içinde olmak istediðini anlatan Toros, baþta ekonomik konular olmak üzere Ticaret Odasý'nýn yönlendirici bir rolü olmasý gerektiðinin altýný çizdi. Bunun yanýnda sosyal sorumluluk konusuna da deðinen Toros, Kýbrýs Türk toplumunun en eski, en köklü, en geniþ üye tabanýna sahip sivil toplum örgütü olan Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'nýn iþ insanlarýnýn önünü açmak için yapýlan çalýþmalarýn yanýnda, genel toplumun refahý için, eðitim, çevre, gibi konulara da eðilmesi gerektiðine dikkat çekti. Toros, Günay Çerkez baþkanlýðýnda görev yapan Yönetim Kurulu'na da yaptýklarý güzel iþler için teþekkür etti. Yönetim Kurulu ise þu üyelerden oluþtu: "Selen Necat, Salih Çeliker, Serhan Kaner, Mustafa Erk, Mustafa Genç, Aziz Limasollu." olarak ibadethanelere önem verilmesi, dini temalý ziyaretlere engel olunmamasý, süreçte siyasi dil kullanmaktan özenle kaçýnýlmasý, karþýlýklý ziyaretlerin geliþtirilmesi ve özellikle din adamlarýnýn yine karþýlýklý olarak bilgilendirilmesi konularý ele alýndý. Bu çerçevede, 27 Mart Perþembe günü Din Ýþleri Baþkaný Atalay'ýn, Maronit din adamlarýna "Ýslam'da Barýþ" konulu bir seminer vereceði de belirtildi.. Ayrýca heyet, Din Ýþleri Baþkaný Atalay tarafýndan bir sonraki sosyal içerikli yemek için Kuzey Kýbrýs'a davet edildi. Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðýnýn Teþkilat, Görev ve Yetkilerini Hakkýndaki Kanunda "Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykýrý olarak elde eden veya elinde bulunduran kiþi, fiili daha aðýr cezayý gerektiren baþka bir suç oluþturmadýðý takdirde, bir yýldan dört yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. Bu bilgileri ifþa eden kiþi, iki yýldan beþ yýla kadar hapis ve beþ bin güne kadar adli para cezasý ile cezalandýrýlýr" hükmünün bulunduðunu anýmsattý. Yetkililer, sorularýn internet üzerinden paylaþýlmasýnýn telif haklarýna tecavüz olduðunu da belirterek, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayýmladýðý yüzde 20'lik kýsým dýþýnda kalan sorularý sosyal medyada ya da web sitelerinde paylaþanlar hakkýnda savcýlýklara suç duyurusunda bulunmaya baþladýklarýný kaydetti. HER ÝKÝ RUM'DAN BÝRÝ HÝÇ SPOR YAPMIYOR Eurobarometre'nin, tüm Avrupa Birliði üyesi ülkelerde gerçekleþtirdiði araþtýrmasýnda, her iki Rum'dan birinin hiç spor yapmadýðýnýn ortaya çýktýðý belirtildi. Simerini gazetesi, Eurobarometre'nin, 23 Kasým-2 Aralýk 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirdiði araþtýrma sonucunda, hiç spor yapmadýklarýný söyleyenlerin oranýnýn yüzde 54 olduðunu yazdý. Habere göre, haftada beþ kez spor yapan Rumlarýn oraný yüzde 11 iken, haftada bir veya dört kez spor yapan Rumlarýn oraný ise yüzde 25. ÖRTÜLÜ ÖDENEKLER 2014 YILININ SONUNA KADAR ÝPTAL EDÝLDÝ Rum Yönetimi'nin örtülü ödeneklerinin, 2014 yýlýnýn sonuna kadar iptal edildiði bildirildi. Alithia gazetesi, Rum Baþkanlýk Köþkü'nün ve bakanlýklarýn örtülü ödeneklerinin, ekonomik kalkýnmanýn kolaylaþtýrýlmasý maksadýyla 2014 yýlý sonuna kadar kullanýlmayacaðýný yazdý. LARNAKA'DA EKSKAVATÖRLÜ AKARYAKIT ÝSTASYONU SOYGUNU Larnaka'daki bir akaryakýt istasyonunun, ekskavatörle soyulduðu bildirildi. Alithia gazetesi, kimliði belirsiz bir þahsýn, ekskavatörle akaryakýt istasyonuna girerek, paramatiði soyduðunu ve akaryakýt istasyonundaki kamera sisteminin, olayý an be an görüntülediðini yazdý. Haberde, paramatik içerisinde 330 Euro bulunduðu, ancak paramatiðin 15 bin Euro deðerinde olduðu kaydedilirken, polisin olayla ilgili soruþturma baþlattýðý belirtildi. YUNAN "74 KOMANDOLARI" DERTLÝ Gerek Yunanistan Milli Savunma Bakanlýðý'nýn gerek Atina bölgesinin, 1821 Yunan isyaný yýldönümü münasebetiyle düzenlenecek resmi geçitlere 1974'te Kýbrýs'ta savaþan Yunan komandolarýn örgütlü olduðu "74 Komandolarý Derneði"nin katýlmasýný her yýl olduðu gibi bu yýl da reddettiði, bu durumun dernek mensuplarý arasýnda infial yarattýðý bildirildi. Fileleftheros, "Resmi geçit konusunda '74 Komandolarý'ndan Acý ve Ýnfial" baþlýklý haberinde "74 Komandolarý" Dernek Baþkaný Panayotis Afalis, Yunanistan'ýn diðer kentlerindeki resmi geçitlere katýlmalarýna izin verilmesine karþýn Atina'dakilere katýlmalarýnýn ýsrarla engellendiðine iþaret ederek özetle þunlarý söyledi: "Dernek 354'üncü Taktik Ulaþtýrma Bölüðü'nden 52, Haniya Melame 1'inci Komando Bölüðü'nden 319 ve Megalo Pefko 3'üncü Amfibi Komando Bölüðü'nden 25 subaydan oluþuyor. Üyelerimiz Temmuz 1974 gecesi Yunanistan'dan Kýbrýs'a hava indirme operasyonunda katýldý. Bu operasyon 354'üncü Taktik Ulaþtýrma Bölüðü'nün Noratlas tipi 13 uçaðý ile 52 personel katýlmýþtý. 'Niki (Zafer)' adý verilen ve icra edildiði sýrada dost ateþine de maruz kalarak uçaklardan birinin düþmesi ve toplam 27 komando, 4 uçak personelinin öldüðü bu operasyon Yunan ve yabancý basýn tarafýndan 'intihar operasyonu' olarak adlandýrýlmýþtý. Dernek üyelerimiz ayrýca 23 Temmuz'da Lefkoþa Havaalaný'nda ve Aðustos 1974'te Kolokasidi Tepesi'ndeki (190 rakýmlý) çarpýþmalara katýldý. Derneðimiz, ölen kahramanlarýmýzýn anýsýný canlý tutmak, tarihimizi korumak ve kurtarmak ve mensuplarýmýzýn taleplerini yerine getirmek için Tüm Helen ELDÝK 1974 Muharipleri Derneði ile iþbirliði yapmaktadýr."

11 26 Mart 2014 Çarþamba 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. KASULÝDÝS ISRARLI... "Maraþ ifadesi sadece kapalý kente atýf yapmaz" Rum Dýþiþleri Bakaný Yoannis Kasulidis "Maðusa, hatta Maraþ ifadesi illa sadece kapalý kente atýf yapmaz" iddiasýnda bulundu. Fileleftheros "Maraþ Kapalý Kent Deðil... Dýþiþleri Bakaný 550 Sayýlý Karara ve BM Belgelerine Göndermede Bulunuyor... BM Alaný Coðrafik Açýdan Belirlemiyor" baþlýklý haberinde Kasulidis'in, DÝSÝ "Maðusa" Milletvekili Sotiris Sampson'un sorusuna cevabýný okurlarýna aktardý. Gazeteye göre Kasulidis'in cevabý özetle þöyle: "1984 tarihli 550 sayýlý karar 'Maraþ' teriminin coðrafik açýdan ne anlama geldiðini netleþtirmiyor. Güvenlik Konseyi'nin ayný kararýnda Maraþ'ýn herhangi bir bölümünün herhangi bir kolonize edilme giriþimini kabul edilemez diye niteliyor. Güvenlik Konseyi hiçbir kararýnda 'çitle çevrilmiþ bölge' ifadesini kullanmýyor. Genel Sekreterlik (Genel Sekreter'in 1993 tarihli iyi niyet misyonu raporu) çitle çevrilmiþ bölgenin Maraþ'ýn sadece küçük bir bölümü olduðunu kabul ediyor. Bütün bunlar, 550 sayýlý karardaki Maraþ'a atfýn -Maraþ'ýn alanýný belirlemeksizin- yalnýz kentin çitle çevrilmiþ kapalý bölümüyle ilgili olmadýðýný gösteriyor." "Twitter yasaðý Türkiye'nin en küçük derdi" CNN Ýnternational, ABD eski Baþkaný George W. Bush'un özel yardýmcýsý, yazar David Frum'un Türk hükümetine aðýr eleþtiriler yönelttiði bir yoruma yer verdi. David Frum, "Twitter yasaðý Türkiye'nin en küçük derdi" baþlýklý yorumuna "Türk hükümetinin Twitter'i yasaklama giriþimi çabucak çökerek bir maskaralýða dönüþtü" sözleriyle girdikten sonra yasaðýn uygulamaya konulmasýndan ilk 24 saat sonra Türkiye'den 2.5 milyondan fazla Twit gönderildiði bilgilere gönderme yapýyor. "Türkiye, NATO müttefiki, AB üyeliðine aday, Ýran, Suriye ve Rusya ile yüz yüze olan bir ön cephe ülkesidir ve yanlýþ istikamete gidiyor" diyen Frum, 10 yýl önce "Erdoðan tarzý bir Müslüman demokrasisinin radikal Ýslam'ýn alternatifi olarak gözüktüðünü, Obama'nýn Erdoðan'ý "en güvendiði beþ yabancý liderden biri olarak nitelediðini anlattýktan sonra "Ancak baþtan beri, Erdoðan'ýn Ýslami demokrasisinin güçlü bir otoriter kokusu vardý" savýný öne sürüyor. Cezaevindeki gazeteci sayýsýna, 2007 yýlýnda YouTube'un yasaklanmasýna, "yüzlerce subayýn tutuklanmasý"na ve polis ve yargýnýn"yeniden þekillendirilmesi"ne dikkat çeken Frum, buna raðmen Türk seçmelerinin "bu ihlalleri gözardý ettiklerini ve affettiklerini" savunuyor. David Frum, yolsuzluk iddialarý ve Berkin Elvan olayýna iþaret ettiði yorumunda þu savlarý dile getiriyor: "Twitter yasaðý baþarýsýz oldu ama bunun temelindeki sorun devam ediyor. Yani, bir zamanlar Batý'nýn Ýslam dünyasýndaki en güvenilir ortaðý olan ülke artýk güvenilir deðildir. Ýran ile ticarete konulan ambargolara meydan okuyor. Türkiye'nin dýþ politikasý da, Batýlý ortaklarýnýn dýþýndaki herkes ile iliþkileri tesis etmeyi amaçlýyor: Suriye, Çin, Rusya ile, herhangi biriyle." Rusya'nýn Kýrým'a el koymasý ile Karadeniz bölgesinin "merkezi bir küresel kriz bölgesi" olarak ortaya çýktýðýna dikkat çeken Frum, "Eskiden olsa ABD ve Batý o denizin güney sahillerinde saðlam bir müttefike güvenebilirdi. Artýk yok. Twitter yasaðý çöktü, yasaðý empoze eden nahoþ dürtüler yerlerinde duruyor ve Erdoðan görevde kaldýðý sürece öyle olacak" gibi aðýr sözleri kullanýyor. (Odatv.com) Sarýgül, Erdoðan'a ölümcül darbeyi vurabilecek mi? Türkiye'deki yerel seçim öncesi Ýstanbul'da CHP ve AKP arasýndaki rekabet, Ýngiliz Times gazetesinde yer aldý. Times gazetesi, "Erdoðan'a ölümcül bir darbe vurmaya çalýþan Sarýgül, Erdoðan'ý siyaset sahnesine çýkaran Ýstanbul'un Erdoðan'ýn çöküþüne yol açacaðýný savunuyor" ifadelerini kullandý. Times gazetesi, haberinde "Sarýgül, 'Ýstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Geçmiþte bu böyle oldu, þimdi de böyle olacak' dedi. Ýçine düþtüðü yolsuzluk skandalýndan sonra otokratik bir yönetime kaymakla suçlanan Erdoðan yerel seçimleri hükümeti için bir referandum olarak görüyor" diye yazýyor. BBC Türkçe'de yer alan haberde þu ayrýntýlara da yer veriliyor: "Mustafa Sarýgül 'Erdoðan Türkiye'yi demokrasiden uzaklaþtýrýyor. Kendi halkýna yalan söylüyor. Kendi halkýna zulmediyor. Ülkesini korumak için deðil, kendini korumak için' diyor. Bir zamanlar Erdoðan'ýn belediye baþkanlýðý yaptýðý, Türkiye genelindeki seçmenlerin beþte birini barýndýran Ýstanbul, tüm taraflar için ana savaþ alaný olarak görülüyor. Anketler, baþa baþ bir mücadeleye iþaret ediyor. Geçen hafta yayýmlanan bir ankete göre Sarýgül, AKP'nin adayý, þimdiki Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn beþ puan gerisinde. Bu tarihten sonra Erdoðan Twitter'ý yasakladý ve büyük uluslararasý tepkilere hedef oldu. Birçok kiþi seçimlerden önce yeni iddialarýn ortaya atýlmasýný bekliyor." Times'in haberine göre, Sarýgül, bunun adil bir yarýþ olmadýðýný, Baþbakan'ýn iktidarýn tüm kaynaklarýný kullandýðýný söylüyor. (T24) AVRUPA KONSEYÝ TMK ÝLE ÇÖZÜM SÜRECÝNÝ BAÐLANTILI GÖRÜYOR Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, Taþýnmaz Mal Komisyonu (TMK) ile Kýbrýs sorununun çözüm sürecini birbiriyle baðlantýlý gördüðü, Konsey'in ilgili birimi KKTC'deki eski Rum mallarýyla ilgili meseleleri ele alýrken, iki meselenin birbiriyle iliþkisine, özellikle de Kýbrýs sorunundaki geliþmelere yaptýðý katký oranýna iþaret ettiði bildirildi. Fileleftheros "Kýbrýs Sorunu Sürecini Ýþgal Bölgelerindeki 'Komisyon'la Baðlýyor... Avrupa Konseyi Siyasi Geliþmeleri Bekliyor" baþlýklý haberinde, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin son toplantýsýnda inceledikten sonra konuyu, biri Eylül öteki de Mart 2015'te gerçekleþecek sonraki toplantýlarýna býrakma 14 yaþýndaki Hara Mitsopulos herkesi aðlattý Geçirdiði beyin kanamasý ve beyin kanamasý kaynaklý kalp krizinin ardýndan Cumartesi günü hayatýný kaybeden Rum Savunma Bakaný Tasos Mitsopulos, Larnaka'daki "Ay.Yeorgiu Kondu" Kilisesi'nde önceki gün düzenlenen törenin ardýndan topraða verildi. Rum gazeteleri, cenaze törenine geniþ þekilde yer vererek, cenaze töreninde oldukça duygusal anlar yaþandýðýna vurgu yaptý. Alithia gazetesi "Oðlum, Ýyi Yolculuklar" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, büyük bir kalabalýðýn katýldýðý cenaze törenine, Mitsopulos'un ailesi ve sevenlerinin yaný sýra devlet ile askeri erkânýn ve Yunanistan Milli Savunma Bakaný Dimitris Avramopulos'un katýldýðýný yazdý. Gazete, askeri törenle son yolculuðuna uðurlanan Mitsopulos için, "Ay. Yeorgiu Kondu" Kilisesi'nde düzenlenen ayinin Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos tarafýndan yönetildiðini kaydederken, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, II. Hrisostomos'un ve Mitsopulos'un 14 yaþýndaki kýzý Hara kararý aldýðýný yazdý. Ýlgili kararda da iþaret edildiði üzere incelemenin, ilgili olgu veya veriler prizmasý altýnda yapýlacaðýna dikkat çeken gazete, bu ifadenin açýkça, Kýbrýs sorunundaki geliþmelere veya mülkiyetteki muhtemel bir anlaþmaya göndermede bulunduðunu belirtti. Gazeteye göre, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi daha önce de KKTC'deki eski Rum mallarý konusunda, Kýbrýs sorunundaki geliþmeleri bekleyerek hareket etmiþ; özellikle müzakerelerde hareketlilik olduðunda benzer þekilde davranmýþ; meselenin incelemesini "ilgili bütün olgu ve veriler dikkate alýnacak" vurgusu ile bir sonraki aþamaya býrakmýþtý. Mitsopulos'un törende konuþma yaptýðýný belirtti. Habere göre, Mitsopulos ile sýký bir iþbirliði içerisinde olduðu belirtilen Anastasiadis, Mitsopulos'u "Güle güle oðlum, topraðýn bol olsun" sözleriyle uðurladý. Törene, Hara Mitsopulos'un konuþmasýnýn damga vurduðunu yazan gazete, konuþma sýrasýnda oldukça duygusal anlar yaþandýðýný kaydetti. Haberde, Mitsopulos'un, cenaze töreninin ardýndan Larnaka'daki "Ay.Yeorgiu" mezarlýðýnda topraða verildiði ifade edildi. Gazete, Mitsopulos'un ölümü için ilan edilen 3 günlük yasýn bugün sona ereceðini ve taziye defterinin bugün de açýk olacaðýný yazdý. Haber, diðer gazetelerde þu baþlýklarla aktarýldý: Fileleftheros gazetesi: "Deðerlerini Miras Býraktý" Politis gazetesi: "Adý Miras Küçük Hara Deðerli Bir Babanýn Deðerli Çocuðu" Haravgi gazetesi: "Tasos Mitsopulos'a Veda" Simerini gazetesi: "Taþlar Bile Aðladý". MAVROYANNÝS DE NEW YORK'A GÝDÝYOR Fileleftheros gazetesi Kýbrýs Rum tarafýnýn müzakerecisi Mavroyannis'in, Rum Baþkanlýðý Diplomatik Büro Þefi Nikos Hristodulidis'le birlikte, Kýbrýs sorununa iliþkin temaslarda bulunmak amacýyla bugün New York'a gideceðini de hatýrlattý. Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami'nin de temaslarda bulunmak amacýyla Almanya'ya gittiðini belirten gazete, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmanlýðý görevinden ayrýlan Alexander Downer'in de veda ziyareti çerçevesinde bugün (dün) adaya geleceðini hatýrlattý. Politis gazetesi ise konuya iliþkin haberini "Nisan'da Randevu - Müzakereciler Liderlerin Görüþmesini Ele Aldý" baþlýklarý altýnda verdi ve müzakerecilerin önceki gün görüþmede liderlerin 31 Mart tarihindeki görüþmesini ele aldýklarýný yazdý. Gazete, liderler görüþmesinin 11:30'da yapýlacaðýný belirtirken, Mavroyannis'in New York'a gidecek olmasý ve liderler görüþmesinin araya girmesi sebebiyle müzakerecilerin bir sonraki görüþmesinin, tarih açýklanmamýþ olsa da, Nisan ayýnda gerçekleþmesinin beklendiðini vurguladý.

12 KÜLTÜR - SANAT Mart 2014 Çarþamba Günün Manisi Sesdalarda pasdelli Susamý bol bedmezli Buyur yeylim içelim Ýþimiz çiftetelli Kitap Dünyasý Ýsrail Lobisi ve ABD Dýþ Politikasý John J. Mearsheimer/ Stephen M. Walt ZODYAK KÝTAP ÖZDEYÝÞLER "Umut iyi bir kahvaltý, ama kötü bir akþam yemeðidir." Oscar Wilde TADIMLIK büyük bir þiir yaraþýr artýk candan düþmüþ bir ömrün doðrulup gidiþine... þimdi ben gidiyorum zehirler çünkü bundan böyle koynumuzdaki çocuðu baldýran tarlasýnda kazdýðýmýz kuyudan çektiðimiz su... Feriha Altýok "O þiire yazýlmaya gidiyorum son dize" adlý þiirinden DEFNE DERGÝSÝ'NÝN 29. SAYISI YAYINLANDI Kültür Dairesi'nin yayýn organý Defne Kültür Sanat Dergisi'nin 29'uncu sayýsý yayýnlandý Baþbakan Yardýmcýlýðý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlýðý Kültür Dairesi'nin yaptýðý açýklamaya göre, dergi, 1 Ekim - 31 Aralýk tarihleri arasýnda ülkede düzenlenen sanat faaliyetleri ve KKTC'li sanatçýlarýn yurt dýþýnda düzenlediði veya katýldýðý etkinlikler hakkýndaki haberleri içeriyor. Derginin sunuþ yazýsýnda Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ okuyucuya seslendi. Dergide ayrýca, Kültür Dairesi'nin her yýl geleneksel olarak düzenlediði ve son baþvuru tarihi 9 Mayýs olarak belirlenen "Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý 2014"ün þartnamesine de yer verildi. Bin 500 adet basýlan Defne Kültür Sanat Dergisi Kültür Dairesi'nden temin edilebilir. Dergi, sanatçý ve kültür sanatla ilgili sivil toplum örgütlerine ücretsiz olarak daðýtýlýyor. TRT "GENÇ MÝKROFON SES YARIÞMASI" DÜZENLÝYOR YARIÞMAYA KKTC'DEN DE BAÞVURU YAPILABÝLECEK Türkiye Radyo Televizyonu'nun (TRT) kuruluþunun 50'inci yýlý kutlamalarý çerçevesinde "TRT 50'inci Yýl Türk Halk Müziði-Türk Sanat Müziði Genç Mikrofon Ses Yarýþmasý 2014" adý altýnda bir yarýþma düzenleniyor. Yarýþmaya KKTC'den de baþvuru yapýlabilecek. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçiliði'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, etkinlik, Türk kültürünün önemli yapý taþlarýndan olan geleneksel müziði gençlere tanýtmak amacýyla düzenlenecek. Yarýþmaya KKTC'den katýlacak olanlarýn, 28 Mart tarihine kadar þahsen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na veya internetten adresine baþvuru yapmasý gerekiyor. Yarýþmaya yaþ arasý amatör kadýn ve erkekler katýlabilecek. Final yarýþmalarý, 3 Mayýs'ta Türk Sanat Müziði, 10 Mayýs'ta da Türk Halk Müziði dalýnda yapýlacak. Yarýþmada bölgelerden birinci seçilen adaylara 2 bin TL, ikinci, üçüncü ve diðer finalistlere ise plaket ve katýlýmcý belgesi verilecek. Final yarýþmasý sonucunda dereceye giren amatör sanatçýlara Türk Sanat ve Türk Halk Müziði dallarýnda ayý arý olmak üzere, birincilere 10 bin TL, ikincilere 5 bin TL, üçüncülere 3 bin TL ve plaket verilecek. Yarýþmanýn KKTC bölge elemeleri Nisan tarihleri arasýnda KKTC'de yapýlacak. Yarýþmayla ilgili detaylý bilgi web adresinden alýnabilecek. Aral Moral ýn "Tavuri" isimli kitabý yayýnlandý Khora Kitaplýðý, aný-biyografi dizisine "Tavuri" isimli yeni bir kitap daha ekledi. Khora Kitap-Cafe'den yapýlan açýklamaya göre, gazeteci Aral Moral'ýn hazýrladýðý kitap, Kýbrýs Türk toplumunda ilginç bir kiþilik olarak bilinen Tavuri'nin hikayesi üzerinden yakýn döneme ait tarihi de anlatýyor. Khora Yayýnlarý'nýn 26. kitabý olarak basýlan "Tavuri", Mustafa Serttaþ'ýn çocukluðundan itibaren iþlediði suçlarý anlatýyor. Kitap özellikle Tavuri'nin sabýkalý hayatýnýn yanýnda özel hayatýný da okuyucuya aktarýyor. Bunu yaparken de, toplumun 1974 sonrasý sosyoekonomik ve karakteristik özelliklerine ayna tutuyor. Kitabýn bir diðer özelliði de, Tavuri'nin bir suçu iþlemeden önce nasýl akýl dolu plan yaptýðýný gözler önüne seriyor. Ayrýca, kitapta Tavuri'yi yakýndan tanýyan kiþilerin anýlarý, Tavuri ile röportaj ve medyada Tavuri ile ilgili haber, köþe yazýlarý ve fotoðraflarýn yanýnda sabýka kaydý da yer alýyor. "55. sanat yýlýnda çýlgýn bir dalgýç" MEHMET KANSU GECESÝ Kýbrýslýtürk toplumunun önde gelen sanatçýlarýndan þair-öykücü Mehmet Kansu'nun 55. sanat yýlý dolayýsýyla, Lirik Þiir Grubu tarafýndan düzenlenen "55. Sanat Yýlýnda Çýlgýn Bir Dalgýç Mehmet Kansu" gecesi bu akþam gerçekleþtirilecek. Saat 19.00'da Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak etkinlikte, Mehmet Kansu'nun 55 sanat yýlýnda ürettiði öykü ve þiirleri seslendirilecek. Gecede ayrýca Kansu'nun biyografisini yansýtan kýsa film gösterimi ile, edebi kiþiliðinin konuþulacaðý bir de canlý söyleþi gerçekleþtirilecek. Etkinliðe tüm halkýn davetli olduðu bildirildi. Maðusa Sanat Tiyatrosu Ýlke Susuzlu'nun yazýp yönettiði unutamayacaðýnýz bir oyunla hem güldürüyor hem de hüzünlendiriyor Dombula 4 Nisan'da Girne'de Maðusa Sanat Tiyatrosu DOMBULA isimli kabare oyunuyla 4 Nisan'da Girne Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde tiyatro severlerin karþýsýna çýkacak. Ýlke Susuzlu'nun yazýp yönettiði oyun bir yandan sizi kahkahalara boðarken bir yandan da hüzünlendiriyor. Maðusa'da kapalý giþe oynayan ve seyircilerden büyük beðeni toplayan oyun yaþanmýþ hayat hikaylerinden oluþtuðu için oldukça ilgi görüyor. Yazar Susuzlu bu oyun için, Kýbrýs Türk toplumunun deðer yargýlarýný hýzla kaybettiðine ve bozulmuþluðuna istinaden kaleme aldýðýný söyleyerek, "bu oyun benim iç çýðlýðým, sizin de duymanýzý istedim" þeklinde konuþtu. Dombula isimli kabare oyunumuzda, parayla satýn alýnan, susturulan hayatlar, ilgisiz ve sevgisiz býrakýlan insanlarýn yalnýzlýk psikolojisi, hata Kitabýn önsözünü gazeteci-yazar Ulaþ Barýþ kaleme alýrken, yayýna hazýrlanmasýný Merter Refikoðlu üstlendi. Düzeltilerini gazeteci-yazar Hasan Kahvecioðlu, kapak ve sayfa tasarýmýný ise grafiker Ömer Tatlýsu yaptý."evimizin dolandýrýcýsý" baþlýðýyla önsözü yazan Ulaþ Barýþ yapmaya itilen kiþilerin hazin sonlarý, þiddetli geçimsizlik, uyuþturucu bataðýna düþen gençlerin çevresiyle yaþadýðý uyumsuzluk ve acý þekilde sonlanan kazalar yer alýyor. Noyanlar Ýnþaat Þirketi, Beerport ve X Reklam'ýn sponsorluðunu üstlendiði Dombula oyununda 31 Aralýk günü, yeni yýlý karþýlamaya hazýrlanan bir ailenin öyküsünü izleyeceksiniz. Oyunda Tülin Susuzlu, Tutku Kahveci, Hayriye Külafa, Zemzem Ýnce, Nazým Muhtaroðlu, Refet Þeker, Fedaiye Mirillo, Mercem Adýgüzel, Pýnar Solak ve Ýlke Susuzlu rol alýrken, teknik yönetmenliði Tuðdem Kahveci yapýyor. Girne gösterisinin ardýndan Lefkoþa'da izleyici karþýsýna çýkacak oyun için numaralý telefondan bilgi alabileceðiniz ve yer ayýrtabileceðiniz belirtildi. "Bu kitabý okurken aslýnda bir trajedi, bir dram göreceksiniz. Yitip giden, yanlýþ yola düþen iflah olmaz bir suçlu. Yaptýðý kötü þeyler, söylediði yalanlar ve çevirdiði dolaplar karþýsýnda aðzýnýz açýk kalacak ama bana inanýn ona hiç ama hiç soðukluk duymayacaksýnýz." dedi. 27 MART DÜNYA TÝYATRO GÜNÜ KIBRIS TÜRK DEVLET TÝYATROSU GÜN DOLAYISIYLA BÝLDÝRGE YAYINLADI Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrosu, 2014 yýlý 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayýsýyla bildirge yayýnladý. Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý Müdürü Hakan Yozcu imzasýyla yayýnlanan bildirgede, tiyatronun insanýn güneþi ve aydýnlýðý olduðu kaydedildi. Tiyatronun, insanýn ufkunu ve zihnini açtýðý ve bilgi kaynaðý olduðu dile getirilen bildirgede, tiyatronun, izleyene yol gösterdiði, yön verdiði, insanlar arasýnda birlik, beraberlik, dayanýþma ve sevgi baðlarýný artýrdýðý belirtildi. Yozcu sözlerini þöyle tamamladý: "Tüm insanlar, tüm dünya, sevdalýdýr tiyatroya. Bu sevda kalplere iþlenir nakýþ nakýþ, oya oya. Tiyatrolarýn çoðaldýðý, alkýþlarýn azalmadýðý, bol ýþýklý, sevgi dolu, tiyatro dolu nice yýllar. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nüz kutlu olsun. Iþýðýnýz, seyirciniz ve alkýþýnýz bol olsun". 27 MART DÜNYA TÝYATRO GÜNÜ LEFKOÞA BELEDÝYE TÝYATROSU TÝYATRO GÖSTERÝLERÝ DÜZENLÝYOR Lefkoþa Belediye Tiyatrosu, "27 Mart Dünya Tiyatro Günü" nedeniyle tiyatro gösterileri düzenliyor. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu ayrýca "sanat ve toplum yararýna icraatlar yapýlmamasýndan" dolayý "Dünya Tiyatro Günü"nde seyirci hariç hiç bir siyasiden, Cumhurbaþkaný, Baþbakan, bakanlar ve bürokratlardan tebrik kabul etmeyeceðini açýkladý. TÝYATRO GÖSTERÝLERÝ Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Tiyatro Günü nedeniyle Çatalköy Kültür Merkezi'nde cuma günü "Canýný En Çok Ne Yakar" isimli çocuk oyunu, dün de "Bir Kibrit Kutusu Beyaz Peynir" sahnelendi. "Bir Kibrit Kutusu Beyaz Peynir" bugün saat: 20.00'de GAÜ Hipedrum Salonu'nda seyirciyle buluþacak. Ayný oyun, 27, 28 ve 29 Mart'ta Lefkoþa'da Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Oyunlar saat 20.00'de baþlayacak. Lefkoþa Belediye Tiyatrosu, gün dolayýsýyla yayýnladýðý mesajda da sanat, sanatçý ve ülke sorunlarýna deðinildi. Mesajda, sanat ve ülke sorunlarýndan dolayý "Dünya Tiyatro Günü"nde seyirci hariç hiç bir siyasiden, Cumhurbaþkaný, Baþbakan, bakanlar ve bürokratlardan tebrik kabul edilmeyeceði belirtildi. Mesajda, "Lefkoþa Belediye Tiyatrosu olarak bu nedenlerle kutlamalarýný kabul etmiyoruz ve onlarý samimiyete, tiyatronun, sanatýn yararýna yani toplumun yararýna iþler yapmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanýldý. SÝNAN AKYÜZ, DENÝZ PLAZA'NIN KONUÐU OLUYOR Türkiye'nin tanýnmýþ yazarlarýndan Sinan Akyüz, 28 Mart Cuma günü "Deniz Plaza Ýmza ve Söyleþi Günleri"nin konuðu oluyor. Deniz Plaza'dan yapýlan açýklamaya göre, "Bana Sýrtýný Dönme; Aþk Meclisi; Sevmek Zorunda Deðilsin Beni; Ýncir Kuþlarý" gibi kitaplarý yanýnda "Piruze; Yataðýmdaki Yabancý ve Ýki Kiþilik Yalnýzlýk" adlý kitaplarýyla ile en çok satanlar listesinde yer alan yazar Sinan Akyüz'ün Kýbrýs Türk okurlarýyla buluþmasý saat 17.00'de baþlayacka. Akyüz, okurlarýnýn sorularýný cevaplandýracak ve kitaplarýný imzalayacak.

13 13 26 Mart 2014 Çarþamba SOS çocuklarý zor durumda n ÇERKEZ: "SOS FEDERASYONU'NUN VERDÝÐÝ KATKI 2016 YILINDA KESÝLECEK" n YORGANCIOÐLU: "MALÝYE BAKANLIÐI'YLA KONU AYRINTILI ÞEKÝLDE GÖRÜÞÜLECEK" Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, SOS Çocuk Köyü Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Hacer Çerkez ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. SOS Çocuk Köyü Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Hacer Çerkez, Baþbakan Yorgancýoðlu'na 1991 yýlýnda kurulan ve 1993 yýlýnda faaliyete geçen SOS Çocuk Köyü Derneði hakkýnda bilgi verdi. SOS Çocuk Köyü Derneði kurulurken, uluslararasý SOS federasyonuna üye olunduðunu anlatan Çerkez, 20 yýldýr çocuklara hizmet verdiklerini söyledi. SOS Çocuk Köyü'nün yanýsýra, anaokul, gençlik evleri ve aile güçlendirme projeleri olduðuna iþaret eden Çerkez, bütün bu projeleri hayata geçirirken, devletten, SOS'ten, etkinliklerden ve fon geliþtirme çalýþmalarýndan elde ettikleri gelirleri olduðunu söyledi. Avrupa'da son zamanlarda yaþanan ekonomik kriz nedeniyle, SOS'in 2012 yýlýndan itibaren yaptýðý maddi katkýyý kademeli olarak azalttýðýný ve 2016 yýlýndan sonra bu katkýnýn tamamen Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ, teþkilat þemalarýnda çalýþma baþlatýldýðýný; Kamu Görevlileri Yasasý yürürlüðe girdiðinden beri, Kamu Hizmeti Komisyonu vasýtasý dýþýnda yöntemlerle iþe alýnan 7 bin 500 kiþinin 2-3 yýllýk bir çalýþmayla yavaþ yavaþ eþit iþe eþit ücret kapsamýnda yerini bulacaðýný söyledi. Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (maaþ-ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý'yla kamuda çalýþmaya talebin azaltýlmasýnýn hedeflendiðini, ancak sadece kamuya giriþ ücretlerini düþürmeyle bunun mümkün olmayacaðýný, yasanýn özel sektörde güvenli iþ olanaðý yaratýlmadan geçirildiðini belirten Denktaþ, "daha fakir bir kamu görevlisi kesimi" yaratan bu yasaya kendisinin de karþý olduðunu ifade etti. Denktaþ, ancak bir anda bu yasanýn kaldýrýlmasýnýn mümkün olmadýðýný da söyledi. Serdar Denktaþ, Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (maaþ-ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý'nýn deðiþtirilmesi için eylem ve ziyaretler düzenleyen Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS), Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) ve Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) yetkililerinden oluþan bir heyeti kabul etti. Denktaþ, görüþmenin baþýnda yaptýðý konuþmada, hükümet ortaklarý arasýnda icraatlar için þartlarýn öne sürüldüðü söylentilerinin gerçek olmadýðýný, ancak hükümet programýndaki unsurlarýn ne kadar süratli hayata geçirileceðinin her zaman gündemlerinin bir parçasý olduðunu kaydetti. Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (maaþ-ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý'yla kamuda çalýþmaya talebin azaltýlmasýnýn hedeflendiðini, ancak sadece kamuya giriþ Kýbrýs Türk Diyabet Derneði, Gazimaðusa bölgesinde "Diyabet Okulu" etkinliði düzenliyor. Dernek Genel Sekreteri Taner Morris tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, 3 17 Nisan tarihleri arasýnda 5 gün sürecek etkinlikte diyabetin tüm konularý tartýþýlacak. 20 kiþiyle yapýlmasý planlanan eðitim etkinliðine katýlým için baþvurularýn devam ettiði ve ayrýntýlý bilginin numaralý telefon aranarak elde edilebileceði kaydedildi. YENÝBOÐAZÝÇÝ BELEDÝYESÝ'NDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ ÝMZALANDI keseceðini anlatan Çerkez, bu konuda Baþbakan Yorgancýoðlu'nu bilgilendirmek istediklerini kaydetti. Bu konuda bir takým projeler yaptýklarýný, bunu SOS'le de paylaþtýklarýný ifade eden Çerkez, aldýklarý cevabýn olumsuz olduðunu belirtti. SOS'ten aldýklarý katkýlarýn kesilmesi durumunda ayakta durabilmelerinin zor olduðuna dikkat çeken Çerkez, SOS'in baðýþlarla ayakta kalabilmesinin mümkün olmadýðýný vurguladý. Bu durumda 2017 yýlýndan sonra SOS'in ya kapanacaðýný, ya da devlete verileceðini söyleyen Çerkez, Gençlik Evi'nde bulunan alana dükkan gibi bir þeyler yapýp kiralayabilselerdi, devletten aldýklarý katký yanýnda, kendi ihtiyaçlarýný karþýlayabileceklerini ancak bunu da gerçekleþtiremediklerini söyledi. Konu hakkýnda Maliye Bakanlýðý'nýn da bilgilendirildiðini belirten Hacer Çerkez, yapýlacaklara dair tedbirlerin bir an önce alýnmasý gerektiðine dikkat çekti. YORGANCIOÐLU Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu da, SOS Çocuk Köyü Derneði'nin çok önemli bir görev yürüttüðünün bilincinde olduklarýný söyleyerek, 2014 yýlý bütçesinden SOS Çocuk Köyü Derneði'ne, geçmiþe göre daha fazla kaynak ayrýldýðýný belirtti. Baþbakan Yorgancýoðlu, SOS Çocuk Köyü Derneði'nin verdiði hizmetin devam etmesi gerektiðini, dolayýsýyla konunun deðerlendirileceðini kaydetti. Çocuklarýnýn ortada kalmasý gibi bir arzularýnýn olmadýðýný vurgulayan Baþbakan Yorgancýoðlu, Maliye Bakanlýðý'yla konunun ayrýntýlý þekilde görüþüleceðini sözlerine ekledi. Göç yasasýna tepkiler sürüyor n SENDÝKALAR, KAMU ÇALIÞANLARIYLA ÝLGÝLÝ YASANIN DEÐÝÞMESÝNÝ ÝSTEDÝ n DENKTAÞ: "TEÞKÝLAT ÞEMALARI ÜZERÝNDE ÇALIÞMA BAÞLATTIK" n KAPTAN: "ADALETSÝZLÝÐÝ ORTADAN KALDIRMADAN VERÝMLÝLÝKTEN SÖZ ETMEMÝZ MÜMKÜN DEÐÝL" n GÖKÇEBEL, YASANIN ÇALIÞANLARI "GÖÇE ZORLAYAN" BÝR YASA OLDUÐUNU VE ÝVDÝLÝKLE DEÐÝÞMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ n ELCÝL: "BU YASA EKONOMÝDE CÝDDÝ DARALTMA GETÝRDÝ" DÝYABET DERNEÐÝ'NDEN "DÝYABET OKULU" ETKÝNLÝÐÝ Yeniboðaziçi Belediyesi ile Dev-Ýþ'e baðlý Devrimci Genel Ýþ Sendikasý arasýnda 2014 ve 2015 yýllarýný kapsayan toplu iþ sözleþmesi (TÝS) imzalandý. Dev-Ýþ Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, imza töreninde konuþan Yeniboðaziçi Belediye Baþkaný Cemal Biren, toplu iþ sözleþmesinin sonuçlanmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, mevcut þartlar içinde çalýþanlara en iyi olanaklarý sunmaya çalýþtýklarýný söyledi. Devrimci Genel-Ýþ Sendikasý Baþkaný Hasan Felek de, olumsuz ekonomik koþullara raðmen çalýþanlarýn haklarýnýn ilerletildiðini söyledi. MECLÝS BAÞKANLIÐI TAK MÜDÜRLÜÐÜ'NE ATANAN SAYGILI'YI KUTLADI Cumhuriyet Meclisi Baþkanlýðý, Neriman Saygýlý'yý Türk Ajansý-Kýbrýs Müdürlüðü'ne atanmasýndan dolayý kutladý ve yeni görevinde baþarýlar diledi. Meclis'ten gönderilen tebrik mesajýnda, "bu süreçte kurumun çaðdaþ ve her kesime eþit mesafede çalýþmalarýný sürdüreceðine" yönelik inanç belirtildi. Öte yandan Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler, Yenidüzen Gazetesi Genel Müdürü Cenk Mutluyakalý, Ýnþaat Mühendisleri Odasý Baþkaný Seran Aysal, GAÜ Yöneticiler Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Asým Vehbi, UKÜ Mütevelli Heyeti Baþkan Danýþmaný Hasan Ali Býçak ve Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail de Saygýlý'yý kutlayarak baþarýlar diledi. BÜYÜKBAÞ HAYVANLARI DÜÞÜK YAPAN ÜRETÝCÝLERE TAZMÝN PARALARI ÖDENÝYOR ücretlerini düþürmeyle bunun mümkün olmayacaðýný, yasanýn özel sektörde güvenli iþ olanaðý yaratýlmadan geçirildiðini belirten Denktaþ, söz konusu yasal düzenlemeyle "daha fakir bir kamu görevlisi kesimi" yaratýldýðýný, bu nedenlerden dolayý yasaya karþý olduðunu ifade etti. "TEÞKÝLAT YASALARI ELDEN GEÇÝRÝLÝYOR" Söz konusu yasanýn yarattýðý olumsuzluðun ortadan kaldýrýlmasý için gerekli kaynaðýn ellerinde bulunmadýðýný ve Ankara'dan talep etmek zorunda olduklarýný, bunu da yapamayacaklarýný ancak yeni bir çalýþma baþlattýklarýný kaydeden Denktaþ, "Teþkilat yasalarýný elden geçiriyoruz" dedi. "BÝR ANDA KALDIRIN DÝYORSANIZ MÜMKÜN DEÐÝL AMA..." Kamu Görevlileri Yasasý uygulanmaya baþladýðý günden itibaren 7 bin 500 kiþinin Kamu Hizmeti Komisyonu vasýtasý dýþýnda yöntemlerle kamuya iþe alýndýðýný açýklayan Denktaþ, "Bunlarýn yavaþ yavaþ teþkilat þemasýna uygun görevlendirmeler bulundukça, hangi yýl hangi yasaya göre iþe alýndýðýna bakýlmaksýzýn eþit iþe eþit ücret kapsamýnda yerini bulacak. Kaç yýl alacak? Belki 2-3 yýl. Ama bir anda bu yasayý kaldýrýn ve bu insanlara diðerlerinin aldýðý maaþý verin diyorsanýz, bu mümkün deðil. Yasa geçirilmeseydi zaten bir sorun olmazdý. Ama yasa uygulanmaya konduktan sonra bunu bir anda maddi açýdan karþýlamamýz mümkün deðil" diye konuþtu. Öðretmen ve özel sektör maaþ ve çalýþma koþullarýnda Türkiye'ye göre KKTC'nin geri kaldýðýný kaydeden Denktaþ, "Yasa yürürlüðe girdiði tarihten itibaren 2-3 yýl alacak bir süreçten bahsediyoruz" dedi. Denktaþ, bu sürecin nasýl hýzlandýrýlabileceðini konuþmaya hazýr olduðunu belirtti. GÖKÇEBEL Ziyarette konuþan KTOEÖS Genel Baþkaný Tahir Gökçebel, kamu görevlileriyle ilgili yasada yapýlan deðiþikliðin gençleri "göçe zorlayan" ve kamuya yeni iþe girenleri gelir düzeyini "açlýk sýnýrýnýn altýna düþüren" bir yasa olduðunu ve kaldýrýlmasý gerektiðini söyledi Kamuda yeni öðretmenlik yapmaya baþlayan birinin Türkiye'de ayda 2 bin 325 TL, KKTC'de ise bin 900 TL aldýðýna iþaret eden Gökçebel, Denktaþ'tan yasanýn deðiþtirilmesinin ivedilikle gündeme alýnmasýný talep etti. Tahir Gökçebel ayrýca, ülkede sendikasýz çalýþtýrýlmasýnýn engellenmesi için yasal düzenleme yapýlmasýný da istedi. KAPTAN KTAMS Genel Baþkaný Ahmet Kaptan da, seçim döneminde Serdar Denktaþ'ýn da Kamu Çalýþanlarýnýn Aylýk (maaþ-ücret) ve Diðer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasý'na karþý olduðunu, söz konusu yasanýn deðiþtirilmesi ve kamuda verimliliði artýrmayý hedefleyen kamu reformunun da hayata geçirilmesi gerektiðini kaydetti. Söz konusu yasanýn hayata geçtiði 1 Ocak 2011 hemen öncesi ile hemen sonrasý iþe alýnanlarýn maaþ farkýnýn yüzde 38 olduðunu ifade eden Kaptan, "Bu eþitsizliði, bu adaletsizliði ortadan kaldýrmadan bir kere verimlilikten söz etmemiz mümkün deðil" dedi. ELCÝL KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil ise, söz konusu yasanýn kamuya giriþ ücretlerini düþürdüðünden "ekonomide ciddi bir daraltma" da yaþandýðýný kaydetti. Yasanýn getirdiði diðer bir olumsuzluðun ise nitelikli kiþilerin kamuya giriþ ücretlerinin düþüklüðünden dolayý yurt dýþýnda iþ bulmayý tercih etmesi olduðunu belirten Elcil, dolayýsýyla kamuda nitelikli eleman sayasýnýn azalmasýna yol açtýðýný söyledi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, söz konusu yasanýn oluþturduðu olumsuzluklarýn telafisinin bazý ekonomik tedbirlerle mümkün olduðunu kaydetti. Sendikanýn hükümet tarafýndan alýnabilecek 22 adet tedbiri içeren bir çalýþmasý bulunduðunu kaydeden Elcil, çalýþmada belediye sayýsý ve ülke nüfusuna göre fazla olduðunu belirttiði polis sayýsýnýn azaltýlmasý bulunduðunu kaydetti. Büyükbaþ hayvanlarý düþük yapan üreticilere tazmin paralarý ödeniyor. Genel Tarým Sigortasý Fonu Müdürü Hasan Burancan yaptýðý yazýlý açýklamada, Hayvancýlýk Zorunlu Sigorta Tüzüðü gereðince, Ocak ayý büyükbaþ hayvan düþük tazminatý bordrolarýnýn hazýrlandýðýný ve 113 üreticiye 61 bin 200 TL tazminat ödeneceðini kaydetti. Banka hesap numarasý veren üreticilerin tazminatlarýnýn hesaplarýna yatýrýldýðýný belirten Hasan Burancan, hesap numarasý vermeyen üreticilerin tazminat çeklerini kimlik kartlarýný ibraz ederek Genel Tarým Sigortasý Fonu'ndan alabileceðini ifade etti. SERDARLI 2. BAHAR ÞENLÝÐÝ 6 NÝSAN PAZAR GÜNÜ Serdarlý Belediyesi ile Serdarlý Kültür ve Sanat Derneði tarafýndan organize edilen "Serdarlý Kültür ve Sanat Evi 2. Bahar Þenliði", 6 Nisan Pazar günü gerçekleþtiriliyor. Sabah 10.00'da baþlayýp, 17.30'da tamamlanacak þenlikte, þiir dinletisi, halk danslarý gösterisi, klasik araba sergisi, motor þov, dans gösterileri, fotoðraf yarýþmasý, tavla turnuvasý yapýlacak. Etkinlikte ayrýca, Lefkoþa Türk Belediyesi Orkestrasý müzik dinletisi sunacak, etkinlik 17.30'da yapýlacak ödül ve plaket töreniyle tamamlanacak. SANAYÝ HOLDÝNG BELGESELÝ 29 MART'TA GAZÝMAÐUSA'DA GÖSTERÝLECEK Baraka Film Atölyesi üretimi "Sanayi Holding" belgeseli 29 Mart'ta Gazimaðusa'da gösterilecek. Baraka Kültür Merkezi'nden verilen bilgiye göre, belgesel gösterimi Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM)'de saat 19:00'da yer alacak.

14 14 26 Mart 2014 Çarþamba Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Birgün Eczanesi: 36 Kemal Aksay Cad. Taþkýnköy (Devpa Süpermarket YoluLastikçi Yusuf Çocuk Karþýsý) Tel: Ecem Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:127 Tel: Maðusa Sakarya Eczanesi: Sülün Sok. No:1 Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Girne Ýyilik Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:36 Tel: Güzelyurt Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1 Otobüs Terminali Karþýsý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Yarýþma, 1 2 karþýlaþma. Avrupa Birliði'nin kýsa 1 yazýlýþý. 2-Bir þeyi bulmaya çalýþmak. 2 Yüz, çehre. 3-Üstü 3 örtülü, önü açýk yer, sundurma. Birine, 4 ölen bir yakýnýndan kalan mal mülk, para 5 veya servet. 4-Bir 6 gýda maddesi. Adalete uygun 7 olarak, hakça. 5-Hoþnutsuzluk 8 belirten söz veya 9 yazý, yakýnma. 6-Deniz 10 kuvvetlerinde ordudaki general 11 rütbesine eþit rütbedeki subay. Bir þeyden veya bir kimseden yana olma. 7-Radyum'un kýsaltmasý. Eski dilde "Verme, ödeme". Binek hayvaný. 8-Eski dilde "Gazete". Yapma, etme. 9-Eksiksiz, bütün. Kýsa ökçeli, baðsýz ayakkabý. 10-Bir iþte emir verme yetkisi olan kimse. Tadý güzel. 11-Daha çok belli bir meslek adamlarý için yapýlmýþ veya belli amaçlarla kurulmuþ konutlar topluluðu. Eklemek, ilave etmek. Dünkü bulmacanýn çözümü Vahan Bedelyan, ara bölgede anýlacak Kýbrýs'ýn ünlü müzik ustasý Vahan Bedelyan, ölüm yýldönümünde, 3 Nisan Perþembe akþamý Lefkoþa'da ara bölgede Ledra Palace Oteli karþýsýndaki Dayanýþma Evi'nde anýlacak. Tarihsel Diyalog ve Araþtýrma Derneði'nden (AHDR) verilen bilgiye göre, ilk kez Kýbrýslý Türk, Kýbrýslý Rum ve Kýbrýslý Ermeniler tarafýndan birlikte düzenlenecek özel anma gecesinde, Vahan Bedelyan'ýn ve ailesinin hayatýný kurtaran ve Bedelyan'ýn hayatýnda büyük rol oynayan 100 yaþýndaki "Sihirli Keman"ý, sergilenecek. "Bedelyan, Kýbrýslý Türk, Kýbrýslý Rum ve Kýbrýslý Ermeni öðrencilerine hem okullarda, hem de özel olarak müzik ve keman dersleri vermiþti. Vahan Bedelyan uzun yýllar Lefkoþa Türk Lisesi'nde müzik öðretmenliði yapmýþ, o yýllarda lise bandosunu yönetmiþti. Bedelyan'ýn pek çok da bestesi bulunuyor. Yetiþtirdiði öðrencilerin bazýlarý dünyada müzisyen olarak ün kazanýrken, Bedelyan müziðin birbirinin dilini hiç bilmeyenleri bile yakýnlaþtýrdýðýna inanýyordu" denilen açýklamada, devamla þu ifadelere yer verildi: "Tarihsel Diyalog ve Araþtýrma Derneði (AHDR), Araþtýrmacý Gazeteci-Yazar Sevgül Uludað ve Nilgün Güney Atölyesi'nin birlikte düzenlediði 'Sihirli Keman' baþlýklý özel anma gecesinde Bedelyan'ýn hayatýna iliþkin fotoðraflarla bir sunuþ yapýlacak, Bedelyan'dan keman dersleri almýþ öðrencileri Dr. Bekir Azgýn, Nuritsa Nacaryan ve Andreas Yakovidis ile Bedelyan'ýn torunu Vahan Ayneciyan birer konuþma yapacak, geceye katýlanlara da Bedelyan'la ilgili hatýralarýný paylaþma olanaðý verilecek. Vahan Bedelyan, dedesinin sihirli kemanýnýn serüvenini aktaracak." Açýklamaya göre, Vahan Bedelyan'ýn anma gecesinde, Nilgün Güney Atölyesi'nden ressamlarýn Bedelyan anýsýna hazýrladýðý mini sergi de açýlacak. Bedelyan'ýn öðrencilerinden Nuritsa Nacaryan ise Kýbrýs'taki tüm toplumlar arasýnda yürüttüðü dostluklar nedeniyle onore edilecek. Saat 18.30'da baþlayacak "Vahan Bedelyan'ýn Sihirli Kemaný" baþlýklý anma gecesi resepsiyonun ardýndan saat 20.30'da sona erecek. Yukarýdan Aþaðýya: 1-En yüksek askeri unvan. Ýçine yalnýz sulu þeyler konulan metal kap. 2-Çýkarma, elde etme, istihsal. Müslümanlarýn içinde ibadet ettikleri yapý. 3-Ýddia, tez. Yapýlarýn çatýlarýný örtmekte kullanýlan, yan yana dizilerek suyu aþaðýya geçirmeden dýþarý akýtacak biçimde yapýlmýþ, piþmiþ balçýk levha. 4-Gözü görmeyen, kör. Bulmaya çalýþýr. Bir nota. 5-Ait olduðu yýl içinde toplanamayýp ertesi yýla kalan vergiler. Ýþaret, alamet. 6-Beyaz. Ýlerisini gerisini düþünmeden davranan, rastgele konuþan, patavatsýz (iki kelime). 7-Türkiye Milli Ýstihbarat Teþkilatý'nýn kýsa yazýlýþý. Bir malýn yapýmýnýn tek bir kuruluþun elinde bulunduðu durum. 8-Soylu. Bir nota. Üye. 9-Bir þeyi yapýp yapmamaya karar verme gücü. Ad. 10-Bezginlik ve sýzlanma anlatýr. Eski dilde "Bunun gibi, böyle" anlamýnda kullanýlýr. 11-Omurganýn bel ile kalça arasýndaki bölümü. Federasyon seçimleri ardýndan ilk buluþma (Mustafa ERKAN): Kýbrýs Türk Halk Danslarý Federasyonu (KTHDF) 4. Genel Kurulu ardýndan yeni baþkan ilk etkinliðini organize etti. Lefkoþa Merit Hotel'de 23 Mart Pazar sabahý düzenlenen kahvaltýlý toplantýya Kýbrýs Türk Halk Danslarý Federsyonu (KTHDF) üyesi 13 dernek yanýnda derneðe üye olmayan ama Gençlik Dairesi'ne baðlý dernekler de katýldý. Milletvekili Zeki Çeler, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu, Federasyon eski baþkanlarýndan Erdinç Akün ve Mustafa Özgü ve CIOFF'taki hukuk danýþmaný Romans Afif Mapolar yemekte hazýr bulunanlar arasýndaydý. 4. Olaðan Genel Kurulun ardýndan, 5. dönem KTHDF Yönetim Kurulu Baþkanlýðýný alan Özlem Kadiroðlu, katýlýmcýlara ve konuklara planlanan çalýþmalar hakkýnda bilgiler aktardý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 15 26 Mart 2014 Çarþamba FELLAHOÐLU: YOL KENARLARINDA SATIÞA SUNULAN ARAÇLAR ÇEKÝLECEK Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Kadri Fellahoðlu, Motorlu Araç Satýcýlarý ve Ýmalatçýlarý Birliði (MASÝB) yönetim kurulu üyelerini kabul etti. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, Lefkoþa'nýn çeþitli bölgelerinde bireysel olarak satýþa sunulan araçlarýn konuþulduðu kabulde, MASÝB Baþkaný Fýrat Serhat, As Baþkan Ýbrahim Akýn ve Sayman Hasan Tosunoðlu hazýr bulundu. FELLAHOÐLU BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTISI- Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði üyelerine yönelik bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Lefkoþa'da birlik binasýndaki toplantý salonunda yer alan toplantýda, "Kat Mülkiyeti ve Kat Ýrtifaký Yasasý" ile "KKTC'de yapýlan harita çalýþmalarý ve yaþanmakta olan hudut sorunlarý" tartýþýlarak çözüm arandý. Toplantýya, Tapu Dairesi Müdürü Hüdaverdi Ýyikal, Türkiye Tapu Dairesi KKTC Koordinatörü Nihat Þahin ve Türkiye Kadastro Ekipleri sorumlusu Sinan Güler katýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Birlik As Baþkaný Meriç Erülkü, halkýn sýkýntýlarýný gündeme getireceklerini ve tapu ve haritalar konusunda da bilgilendirme yapacaklarýný söyledi. Erülkü, Birliðin giriþimleri sonucunda "Kat Mülkiyeti ve Kat Ýrtifaký Yasasý"nýn Meclis'ten gçerek yürürlüðe girmesinin önemini vurguladý. Eroðlu: 2015 öncesinde eþzamanlý referandum planlýyoruz n "ABD DIÞÝÞLERÝ BAKANI JOHN KERRY'NÝN NÝSANDA KIBRIS'A GELMESÝ VE ÝKÝ TARAFLA GÖRÜÞMESÝ GÜNDEMDE" Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Kýbrýs sorunun çözümüne yönelik devam eden müzkareleri 2015 yýlý öncesi eþ zamanlý yapýlacak referandumla sonuçlandýrmayý planladýklarýný belirterek, bu süreçte Rum tarafýnýn tavrýnýn da önemli olduðunu vurguladý. Derviþ Eroðlu dün Türkiye'den Eczacýbaþý Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Eczacýbaþý ile beraberindeki heyeti kabul etti. Derviþ Eroðlu kabulde yaptýðý konuþmada, Eczacýbaþý Holding Yönetim Kurulu Baþkanu Bülent Eczacýbaþý ile beraberindeki heyeti ülkede görmekte duyduðu memnuniyeti belirterek, Türkiye'de faaliyet gösteren holdingin önemli bir ekonomik kuruluþ olduðunu kaydetti. Türkiye'deki ekonomik kuruluþlarýn Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik devam eden müzakerelerle yakýndan ilgilenmelerinin memnuniyet verici olduðunu ifade eden Eroðlu, yeni baþlayan görüþmelerin aslýnda eskiden beri devam ettiðini söyledi. Eroðlu müzakere süreciyle ilgili oalarak þunlarý ifade etti: "Þu an ýsýnma safhasýndayýz. Henüz 'al-ver'e baþlamadýk. Biz, süratle kaþýlýklý al-ver sürecine geçilmesi ve müzakerenin anlaþmayla noktalanmasý düþüncesindeyiz. Rum tarafý; 'acelesi yokmuþ gibi' tavýr sergilemeye baþladý. Ancak dünyanýn ilgisi üzerimize oldukça yoðunlaþtý. Kýrým-Ukrayna meselesi patlak verince biraz ikinci plana düþtü ama gördüðüm kadarýyla BM ile AB'nin ilgisi yine devam ediyor. Olaya daha çok müdahil olma yönünde gayretlerini hissettiriyorlar. KERRY Büyük bir ihtimalle nisan ayý içerisinde ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry'nin Kýbrýs'a gelmesi ve iki tarafla görüþmesi gündemde. Müzakarelere iyi niyetle baþladýk. Bizde bir anlaþma olma düþüncesi hakim. Kýbrýs Türk tarafýný görüþmelerde temsil eden lider olarak halkýn büyük bir kýsmýnýn anlaþma arzusunda olmasý, görüþmeciler güven belirtmesi tabii ki görüþmelerde elimizi güçlendiriyor. Anlaþma yapma tek tarafý olmuyor, karþýlýklý olmasý lazým. Türk tarafý ve Türkiye birçok kez anlaþmadan yana olduðunu, bazý anlaþma metinlerinde 'evet' dedirterek göstermiþtir. Onu için Rum tarafý Kýbrýs'ta iki ayrý halkýn bu topraklarda yaþamak zorunda olduðunu ve bunun için bir anlaþmanýn yapýlmasý gereðini hissetmelidir. Biz bunu hissediyor hatta çözümsüzlüðün zaman zaman acýsýný da çekiyoruz. Ýnþallah bu son gayretle uzun olmayan bir zaman dilimi içersinde anlaþmaya varabiliriz. EROÐLU'NDAN ANASTASÝADÝS'E TAZÝYE MESAJI Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Kýbrýs Rum Savunma Bakaný Tasos Mitsopulos'un vefatý dolayýsýyla Kýbrýs Rum Lider Nikos Anastasiadis'e taziye mesajý gönderdi. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Bürosu'nun açýklamasýna göre, Eroðlu mesajda þunlarý kaydetti: "Kabinenizin bir üyesi olan Sayýn Tasos Mitsopulos'un zamansýz vefatý bizi derinden üzmüþtür. Þahsým, ailem ve halkým adýna size, merhumun ailesine ve Kýbrýs Rum toplumuna taziyelerimi ifade etmek isterim." CREDITWEST BANK VE ÇEVRE BAKANLIÐI ARASINDA PROTOKOL ÝMZALANDI Creditwest Bank 20. yýlý kutlamalarý çerçevesinde Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý Orman Dairesi iþbirliðiyle 20 bin fidan dikilecek. Ayrýca Altýnbaþ Holding bünyesindeki kurumlar tarafýndan, Orman Dairesi'ne, aðaçlandýrma ve yangýnlarýn önlenmesinde kullanýlmak üzere yakýt tankeri hibesi gerçekleþtirilecek. Konuyla ilgili protokol dün Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'nda Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hamit Bakýrcý'yla Creditwest Bank Genel Müdürü Süleyman Erol tarafýndan imzalandý. SERHAT MASÝB Baþkaný Fýrat Serhat'ta konuþmasýnda, uygunsuz þekilde satýþa sunulan bu araçlardan düzenli olarak gelir elde eden kiþilerin, herhangi bir vergi ödemediðini ve kayýt dýþý gelir elde ederek haksýz rekabete yol açtýklarýný belirtti. Bu þekilde tüketiciye kalitesiz araç satýldýðýna da dikkat çeken Serhat Birlik olarak bu durumdan rahatsýz olduklarýný kaydetti. Serhat bu soruna çözüm üretmek ve karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulunmak amacýyla baþkan Fellahoðlu'nu ziyaret ettiklerini söyledi. NAMÝ'NÝN ALMANYA TEMASLARI SÜRÜYOR Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami'nin Almanya temaslarý sürüyor. Dýþiþleri Bakanlýðý Enformasyon Dairesi tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Bakan Nami, dün, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslýoðlu ile birlikte; Türkiye, Kýrgýzistan, Azerbaycan, Afganistan, Özbekistan, Kazakistan, Ýran ve Tacikistan'ýn birlikte düzenlediði Nevruz kutlamalarýna katýldý. Alman "Der Tagesspiegel" gazetesine bugün, Kýbrýs çözüm sürecinde gelinen son aþama ve Kýbrýs Türk tarafýnýn pozisyonuyla ilgili bir demeç veren Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslýoðlu'nun, onuruna verdiði öðle yemeðine katýldý. GENÇ PROFESYONELLER'DEN GÝRÝÞÝMCÝLÝK SEMÝNERÝ GAÜ PÝLOTAJ BÖLÜMÜ'NE, EYLÜL AYINDAN ÝTÝBAREN ÖÐRENCÝ ALINACAK Girne Amerikan Üniversitesi, (GAÜ), Yükseköðretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onayý ile eylül ayýndan itibaren Pilotaj Bölümü'ne öðrenci alýmýna baþlayacaðýný bildirdi. Kabulde konuþan LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu, Baþkent Lefkoþa'nýn çeþitli bölgelerinde bireysel olarak satýþa sunulan araçlarýn uygunsuz yerlerde sergilenmesinden dolayý sýkýntý yaþandýðýný kaydetti. Fellahoðlu, cami avlularýnda, okul-apartman önlerinde, yol kenarlarýnda, çemberlerde ve kaldýrýmlarda uygunsuz olarak sergilenen bu araçlarýn, hem binalarýn giriþ ve çýkýþýna hem de yollarda ve kaldýrýmlarda yaya geliþ gidiþlerine engel olduðuna dikkat çekti. Bunlarýn yanýnda kent içinde uygunsuz þekilde sergilenen ikinci el araçlarýn görüntü kirliliðine de yol açtýðýný söyleyen Fellahoðlu uyarýda bulunarak bu þekilde býrakýlan araçlarýn LTB tarafýndan çekileceðini vurguladý. KKTC VE TC ENGELSÝZ BÝLÝÞÝM PLATFORMLARI ORTAK PROJELERÝNÝ HAYATA GEÇÝRECEK Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, KKTC Engelsiz Biliþim Platformu ile Türkiye Engelsiz Biliþim Platformu heyetlerini kabul etti. Eroðlu, hükümetler ile kurum ve kuruluþlarýn engellileri normal hayata kazandýrmak için çalýþtýðýný, tecrübelerden faydalanarak hareket etmenin önemli olduðunu söyledi. Eroðlu, platformun teknoloji yanýnda eðitim yönü olmasýnýn yarar saðlayacaðýný belirtti. KKTC Engelsiz Biliþim Platformu heyetinden Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, platformun çalýþmalarý ile ilgili bilgi vererek, Türkiye Cumhuriyeti Engelsiz Biliþim Platformu ile iþbirliði yaptýklarýný ifade etti. Uzunboylu, amaçlarýnýn engellilerin biliþim teknolojilerinden yararlanmasýný saðlamak olduðunu söyledi. Platformun kýsa bir süre önce kurulduðunu belirten Uzunboylu, birçok projeleri olduðunu, bunlarý hayata geçirmek için çalýþacaklarýný ifade etti. Türkiye Engelsiz Biliþim Platformu Koordinatörü Mustafa Özhan Kalaç da, KKTC Engelsiz Biliþim Platformu ile düzenli iþbirliði içinde olduklarýný söyleyerek, bu iþbirliðini devam ettireceklerini kaydetti. Kalaç, giriþimcilik, web sayfasý hazýrlama, e-ticaret gibi eðitimler vereceklerini vurguladý. "Türkiye Uluslararasý Engelsiz Biliþim Kongresi'nin" bu yýl Ýzmir'de düzenleneceðini belirten Kalaç, partner devlet olarak KKTC'nin davet edildiðini söyledi. Kalaç, Eroðlu'nu da kongreye davet etti. Yakýn Doðu Üniversitesi Center of Excellence Toplumsal Araþtýrma ve Geliþtirme Merkezi Baþkaný Zehra Altýnay, engellilerin yaþamýna katký koymayý hedeflediklerini belirterek, bu amaca katký yapmak isteyen tüm kesimlerle iþbirliðine hazýr olduklarýný vurguladý. Kýbrýs Türk Sanayi Odasý (KTSO) Genç Profesyoneller, bugün oda konferans salonunda "Giriþimcilik Semineri" düzenliyor. Sanayi Odasý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, TINC Consulting Direktörü Taðmaç Çankaya tarafýndan verilecek seminere katýlanlar, iþ fikirlerini nasýl hayata geçireceklerine dair bilgi alma þansý bulacak. Saat 17.30'da baþlayacak seminerde, ülkedeki mevcut þartlar altýnda gerçekleþtirilebilecek yatýrým ve iþ fýrsatlarý da deðerlendirilecek. Ücretsiz olan seminere kayýt yaptýrmak isteyenlerin, numaralý telefondan Leyla Mahrum'a ya da adresine ulaþabileceði kaydedildi. GÝRNE BELEDÝYESÝ "MOBÝL UYGULAMASI" HÝZMETE GÝRDÝ Girne Belediyesi mobil uygulamasý hizmete girdi. Girne Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Bölümü'nden yapýlan açýklamada, uygulamanýn Girne halkýnýn, belediyeyle ilgili borç sorgulama ve bilgi edinme konulardaki iþlemlerini kolaylaþtýracaðý belirtildi. Hazýrlanan mobil uygulamayla, belediye ile ilgili birçok bilgiye ulaþýlabileceði gibi emlak ve su borçlarýnýn da sorgulanabileceði kaydedilen açýklamada, uygulamanýn "App Store" ve "Google Play Store" dan "Girne Belediyesi" olarak aramak suretiyle ücretsiz olarak Android ve IOS iþletim sistemli akýllý telefonlara indirilebileceði ifade edildi.

16 16 26 Mart 2014 Çarþamba

17 26 Mart 2014 Çarþamba 17 7

18

19 26 Mart 2014 Çarþamba KIRIM UKRAYNALI ASKERLER TESLÝM OLDU Ukrayna milletvekili Gennadiy Moskal, Kýrým'da görev yapan Ukraynalý askerlerin yaklaþýk yüzde 80'inin Rusya'ya teslim olduðunu söyledi. Vatan partisi milletvekili Moskal, bugün parlamentoda gazetecilere yaptýðý açýklamada, Kýrým'da görev yapan Ukraynalý askerlerin yaklaþýk yüzde 80'inin, "Rusya'ya teslim olarak Ukrayna'nýn tanýmadýðý Kýrým tarafýna geçtiðini" kaydetti. Moskal, "Kýrým'da görev yapan Ukraynalý askerlerin, milletvekili Sergey Sobolev'in verilerine göre yüzde 50'si, benim bilgilerime göre ise yüzde 80'i gönüllü olarak, hiçbir kahramanlýk yapmadan taraf deðiþtirdi" ifadesini kullandý. "Kýrým'da Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda (Almanlara) teslim olanlardan daha fazla Ukraynalý askerin gönüllü olarak teslim olduðunu" vurgulayan Moskal, Ukrayna hükümetinin bundan gereken dersi çýkarmasý gerektiðini belirtti. Daha önce Savunma Bakanlýðý yetkilisi Aleksandr Rozmaznin, Kýrým'da konuþlandýrýlan Ukrayna askerlerinin yaklaþýk yüzde 50'sinin Rusya tarafýna geçtiðini kaydederek, "Yaklaþýk yüzde 50'ye 50, yani (askerlerin) yarýsý Rusya tarafýna geçti" demiþti. MISIR 528 ÝDAMA BM TEPKÝSÝ Birleþmiþ Milletler (BM) Ýnsan Haklarý Yüksek Komiserliði Sözcüsü Rupert Colville, Mýsýr'da Müslüman Kardeþler Teþkilatý üyesi 528 kiþinin idama mahkum edildiði yargýlamada "uluslararasý insan haklarý hukukunun ihlal edildiðini" bildirdi. BM Cenevre Ofisi'nde basýn toplantýsý düzenleyen Colville, bu kararýn Mýsýr'ýn modern tarihinde bu kadar fazla kiþi aleyhine verilen ilk karar olduðuna iþaret ederek, benzer suçlamalara binlerce kiþinin daha maruz kalmasýndan dolayý kaygýlý olduklarýný dile getirdi. Mahkeme sürecindeki hukuk dýþý uygulamalara dikkati çeken ve yargýlamada uluslararasý insan haklarý hukukunun ihlal edildiðini vurgulayan Colville, "Ýki gün içerisinde 528 kiþinin yargýlanmasýnýn yapýlmasý bile büyük ihtimalle adil yargýlama gereksinimlerini karþýlayamaz" dedi. AYZER EMLAK Kiralýk K. Kaymaklý'da 1+1 eþyalý daire 200 Stg. * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 yarý eþyalý daire * Lemar bölgesinde 3+1 daire * Yenikent'te 3+1 yarý eþyalý müstakil ev 250 Stg. * Metehan'da 2+1 sýfýr full eþyalý daire * Yeniþehir'de 2+1 eþyasýz daire 700 TL Satýlýk K. Kaymaklý'da 3+1 Türk malý daire * Yaman bölgesinde kat Türk malý daire * Ortaköy'de Lemar yaný 2+1 zemin kat yeni daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire * Hamitköy'de 3+1 full ekstralý lüks daire DEVREN SATILIK Toptan kuruyemiþ daðýtýmý yapan iþyeri devren satýlýktýr Malezya uçaðýnýn sýrrý hala çözülemedi UÇAÐIN DÜÞTÜÐÜNÜN VE YOLCULARDAN KURTULAN OLMADIÐININ AÇIKLANMASININ ARDINDAN BAZI SORULAR HALA YANIT BEKLÝYOR UÇAÐIN NEDEN VE NASIL DÜÞTÜÐÜ BÝLÝNMÝYOR, ENKAZI VE KARA KUTUYU BULMANIN YILLAR ALABÝLECEÐÝ ÝFADE EDÝLÝYOR Malezya'dan Çin'e giderken 8 Mart'ta kaybolan ve 17 gündür süren arama çalýþmalarýnýn ardýndan bugün Hint Okyanusu'nun güneyine düþtüðü açýklanan uçakla ilgili esrar perdesi henüz tam olarak kaldýrýlabilmiþ deðil. Yetkililer uçaðýn düþtüðü bilgisine, seyir sýrasýndaki son sinyallere dair Ýngiliz Ýnmarsat'ýn saðladýðý uydu verilerinin yeni bir yöntemle incelenmesi sonucunda ulaþýldýðýný belirtirken, henüz ortaya çýkarýlamayan enkazýn okyanusun karanlýk sularýnda, derinlerde bir yerde olduðu düþünülüyor. Uçaðýn neden ve nasýl düþtüðü hala bilinemezken, enkazýn ve kara kutunun bulunmasýnýn yýllar alabileceði, hatta hiç HAVA KÝRLÝLÝÐÝ, 2012'DE DÜNYADA 7 MÝLYONDAN FAZLA CAN ALDI Dünyada 2012'de hava kirliliði 7 milyon kiþinin erken ölümüne neden oldu. Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ), hava kirliliðine iliþkin bugün yayýmladýðý raporunda, dünyada 8 ölümden birinin hava kirliliðinden kaynaklandýðýný belirtti. 7 milyon kiþinin hava kirliliðine baðlý etkenler nedeniyle yaþamýný yitirdiðinin belirtildiði raporda, 5,9 milyon kiþinin öldüðü Asya ve Pasifik'in kirlilikten en fazla etkilenen bölgeler olduðu vurgulandý. Rapor, hava kirliliði ile kalp-damar hastalýklarý, kanser ve solunum yollarý hastalýklarýyla baðlantýsý olduðunu ortaya koydu. DSÖ'nün Halk Saðlýðý Bölümü baþkaný Dr. Maria Neira, bu rakamlarýn 2008'de yapýlan bir önceki araþtýrmaya göre ölümlerde büyük artýþ olduðunu gösterdiðini, durumun þoke edici ve endiþe verici olduðunu belirtti. Neira, hava kirliliðinin artýk saðlýðý en fazla etkileyen çevresel etken olduðunu vurgulayarak, bundan zengin de, yoksul da olsa tüm ülkelerin etkilendiðine dikkati çekti. MELÝ EMLAK SATILIK * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Lefkoþa da Türk malý 3+1 yeni apartman dairesi Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kermiya Sosyal Konutlarda 3+1 daire Stg SATILIK DOÐAL ZEYTÝNYAÐI Bu yýl ürünü, soðuk sýkým, doðal zeytinyaðý ve fýrýnlýk zeytin. Tel: Tel: bulunamayabileceði ifade ediliyor. Süreç boyunca kendilerine verilen bilgilerden tatmin olmayan yolcu yakýnlarý ise uçaðýn düþtüðüne dair "somut bir kanýt" istiyor. Olayý biraz daha aydýnlatabilecek ayrýntýlarýnsa yarýn açýklanmasý bekleniyor. Malezya Havayollarýna ait Boeing 777 yolcu uçaðý, 8 Mart'ta, içindeki 239 kiþiyle Pekin'e gitmek üzere Kuala Lumpur'dan havalandýktan kýsa bir süre sonra radarlardan kaybolmuþtu. Uçaðýn kaybolduðunun açýklanmasýnýn ardýndan 26 ülkeden arama ekipleri, geniþ bir bölgeyi havadan ve denizden taramýþ, okyanus üzerinde uçaða ait olduðu sanýlan bazý cisimler tespit edilmiþti. Maria Neira, ''Veriler, soluduðumuz havanýn daha temiz hale getirilmesi için harekete geçmek gerektiðini gösteriyor'' ifadesini kullandý. Raporda, 2012'de, yaklaþýk 3,7 milyon kiþinin dýþ mekandaki hava kirliliðine baðlý etkenler nedeniyle yaþamýný yitirdiði, þehirlerdeki taþýtlar, santraller ve fabrikalarýn kirliliðe yol açtýðý kaydedildi. Yaklaþýk 4,3 milyon kiþinin ise kömür, odun veya tezek ocaklarýnda yemek piþirilmesi, kömür ya da odunla ýsýnmaya baðlý iç mekandaki hava kirliliði nedeniyle öldüðü, dünyada yaklaþýk 3 milyar kiþinin evinde bu yakýtlarý kullandýðý, evde daha fazla zaman geçiren kadýn ve çocuklarýn hava kirliliðinin bedelini daha aðýr ödediði vurgulandý. Raporda, hava kirliliðinin en fazla kalp krizi, felç, kronik bronþit ve akut solunum yolu enfeksiyonlarýna baðlý ölüme neden olduðu belirtildi. DSÖ'nün 2008'deki araþtýrmasý hava kirliliði nedeniyle 1,3 milyonu dýþ mekandaki kirliliðe baðlý olmak üzere 3,2 milyon kiþinin öldüðünü göstermiþti. KÝRALIK DÜKKAN Meclis arkasý sendeli, WC, lavabolu dükkan kiralýktýr. Tel: KÝRALIK OFÝS Mahkemelerin önünde sendeli, WC, duþ ve mutfaðý olan ofis kiralýktýr. Avukat ofisi için müsaittir. Kira: 500 TL Tel: RUMCA VE ÝNGÝLÝZCE DERSLERÝ Ana dilim Rumca, Türkçe bilirim, evimde Ýngilizce ve Rumca dersleri veririm. Tel: ÇÝN TRAFÝK KAZASI: 15 ÖLÜ Çin'in orta kesiminde meydana gelen trafik kazasýnda 15 kiþi öldü, 56 kiþi yaralandý. Þinhua ajansýnýn yerel makamlara dayandýrarak verdiði habere göre, Çongçing kentindeki Baomao otoyolunda sabaha karþý meydana gelen kazada yolcu otobüsü devrilerek yuvarlandý. Arkadan gelen yük kamyonunun duramayarak devrilen araca çarptýðý belirtildi. Kazada 15 kiþinin hayatýný kaybettiði, yaralanan 56 kiþinin civar hastanelere kaldýrýldýðý kaydedildi. TAYLAND KAZADA 30 ÖLÜ, 22 YARALI Tayland'ýn batýsýnda belediye iþçilerini taþýyan iki katlý yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanmasý sonucu 30 kiþinin yaþamýný yitirdiði bildirildi. Eyalet valisi Suriya Prasatbunditya, otobüs þoförünün yokuþ ve virajlý yolda diðer araçlarý sollamaya çalýþmasý üzerine meydana gelen kazada 22 kiþinin de yaralandýðýný açýkladý. Görgü tanýklarý, kontrolden çýkan otobüsün taklalar atarak 30 metre yuvarlandýðýný ancak bir aðaca çarparak durabildiðini söyledi. PAKÝSTAN KURAKLIKTAN 136 ÇOCUK ÖLDÜ Pakistan'ýn güneydoðu ucunda Hindistan sýnýrý yakýnlarýnda bulunan Tharparkar bölgesinde kuraklýk ve kýtlýk can almaya devam ediyor. Ülkenin en az yaðýþ alan bölgesi olan Thar Çölü civarýndaki yerleþim merkezlerinde yaþayan ve çoðunluðu Hintlilerden oluþan halk arasýnda aþýrý kuraklýða baðlý olarak ölümler yaþanýyor. Yaklaþýk 1 milyon 250 bin kiþinin yaþadýðý 20 bin kilometrekarelik alanda etkili olan kuraklýk, yetersiz beslenme ve temiz içme suyunun olmayýþý nedeniyle çocuklarýn hastalanmasýna yol açýyor. YUNANÝSTAN ECZACILAR SÜRESÝZ GREVE GÝDÝYOR Yunanistan'da mali krizle mücadele kapsamýnda uygulamaya konulan reformlar çerçevesinde, bazý mesleklerin serbestleþtirilmesi kararýna itiraz eden eczacýlar, yarýndan itibaren süresiz grev kararý aldý. Panellen Eczacýlar Birliði (PFS), troykanýn bazý ilaçlarýn reçetesiz olarak marketlerde satýlabilmesi, eczanelerin çalýþma saatlerinin uzatýlmasý ve mülkiyet tüzüklerinde bazý deðiþikliklerin yapýlmasý talebine süresiz grev ile tepki gösterecek. DUYURU Sevgili okurlar, her Pazar günü Lefkoþa'daki açýk pazarda gönüllü hayvansever dostlarýmýz ikinci el eþya satýþý yapýyorlar. Bu satýþtan saðlanan gelirin tümü sokaktaki hayvanlarýn beslenme ve tedavisine harcanmaktadýr. Eðer bu güzel amaca ortak olmak istiyorsanýz, evinizdeki kullanmadýðýnýz 2. el eþyayý (kýyafet, çanta, ayakkabý, ev gereçleri vs.) gazetemize ulaþtýrabilirsiniz. Dolabýnýzýn köþesinde yýllarca tozlanan bir kazak, bir sokak hayvanýnýn hayatýný kurtarabilir. Daha fazla bilgi için facebook'taki "Sessiz Kullar-The Silent Ones" sayfasýný ziyaret edebilir veya numaralarý arayabilirsiniz. SATILIK ARAZÝ Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 30 bin Stg. Tel:

20 Hentbolda bu akþam iki maç var Hentbol Liglerine bu akþam büyük bayan ve büyük erkek B grubu maçlarý ile devam edilecek. Büyük bayanlarda saat 18.00'de Dikmen-Doðu Akdeniz Üniversitesi karþýlaþýrken, saat 19.30'da büyük erkeklerde B Grubu'nda Darbazspor-Lefkoþa Güreþ Kulübü karþýlaþacaklar. Her iki maç da Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Kupada hedef final elenecek her takým TL. ödül alacak. Kupada 2.inci olacak takým TL., þampiyon olacak takým TL. ödül alacak. Süper Lig'de özellikle 2. devrenin baþarýlý takýmlarý arasýnda yer alan Lefke ve Serdarlý takýmlarý bu akþam kupa yarý finalinde kozlarýný paylaþacaklar. Ligde zirve yarýþýna devam eden Lefke ile 7 maçtýr maðlup olmayan Serdarlý final hedefledikleri kupa yolunda bu akþam ya tamam ya da devam diyecek. Baþkentin iki takýmý Yenicami ve Gençlik Gücü de yarýn akþam karþý karþýya gelecek. Hem lig hem de kupa þampiyonluðu hedefleyen Yenicami 2 hedefine de çok yaklaþtý. Kupada lige veda eden Gençlik Gücü ile karþýlaþacak. Bu maçý geçip finale yükselmek isteyen Yenicami rakibini küçümsemiyor. Ligde 22 haftada sadece tek galibiyet alabilen Gençlik Gücü ise Süper Lig'e veda ederken kupada yarý finalde bir mucize yapma peþinde. Yenicami-Gençlik Gücü arasýnda oynanacak olan karþýlaþmada her ne kadar da Yenicami favori görülse bile gözler Gençlik Gücü'nde olacak. n Pepsi Kýbrýs Kupasý yarý final maçýnda bu akþam saat 19.00'da Serdarlý ile Lefke, yarýn akþam saat 19.00'da Yenicami ile Gençlik Gücü karþý karþýya gelecekler. Maçlar Atatürk Stadý'nda oynanacak. Yarý finalden elenen her takým 10 Bin TL para ödülü alacak. Kupa yarý finallerinde Serdarlý-Lefke maçýný Savaþ Tilki, YenicamiGençlik Gücü maçýný ise Kerem Eran yönetecek (Necati Özsoy) Futbolda heyecan kupa maçlarý ile devam edecek. Pepsi Kýbrýs Kupasý yarý final maçlarý bugün ve yarýn oynanacak. KTFF yönetimi 2 yarý final karþýlaþmasýný da gece maçý olarak Atatürk Stadý'nda oynatýlmasýna karar verdi. Serdarlý-Lefke bu akþam saat 19.00'da, Yenicami ve Gençlik Gücü de yarýn akþam saat 19.00'da karþý karþýya gelecekler Sezonu Pepsi Kýbrýs Kupasý'nda daha önceden de duyurulduðu üzere toplam TL. para ödülünün daðýtýlacaðý büyük mücadelede 2 takým finale yükselecek. Deðirmenlik, Maðusa Türk Gücü, Bostancý Baðcýl ve Küçük Kaymaklý takýmlarýnýn kupadan çeyrek final aþamasýnda elenerek 5000'er TL. ödül almayý hak kazandýðý heyecanda, yarý final eþleþmelerinde de KUPA MAÇLARININ HAKEMLERÝ Serdarlý-Lefke : Savaþ Tilki Yenicami-Gençlik Gücü Kerem Eran Okullar tenis þampiyonasý tamamlandý n Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki Tenis Federasyonu kortlarýnda gerçekleþen Okullar Tenis Þampiyonalarýnda sporcular bu kez okullarý için raket salladý. Türk Maarif Koleji oynadýðý dört finalin üçünü kazanarak üç þampiyonluk elde etti Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Milli Günler Okul Sporlarý ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Birimi'nin düzenlediði iki günlük Okullar Tenis Þampiyonasý dün oynanan final karþýlaþmalarýyla tamamlandý. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki Tenis Federasyonu kortlarýnda gerçekleþen þampiyonada sporcular bu kez okullarý için raket salladý. TMK 4 final oynadý Türk Maarif Koleji Okullar Tenis Þampiyonasý'nýn dört kategorisinde final oynadý. Sarý lacivertli ekip, Ortaokullu Yýldýz Erkekler, Ortaokullu Yýldýz Kýzlar, Liseli Genç Erkekler ve Liseli Genç Kýzlar kategorilerinde þampiyonluk mücadelesi verdi. TMK oynadýðý dört final karþýlaþmasýndan üçünü kazanarak üç þampiyonluk elde etti. Okullarda sýralamalr þöyle oldu. Küçük Kýzlarda: Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri 1.9 Eylül Ýlkokulu, 2.Levent Ýlkokulu, 3.The English School Küçük Erkeklerde 1.9 Eylül Ýlkokulu, 2.Yakýn Doðu Ýlkokulu, 3.The English School Yýldýzlar Kýzlarda 1.GMTMK, 2.Türk Maarif Koleji, 3.Levent Koleji Yýldýz Erkeklerde 1.Türk Maarif Koleji, 2.Atleks Sanverler, 3.Levent Koleji Genç Kýzlarda 1.Türk Maarif Koleji, 2.Lefkoþa Türk Lisesi Gençler Erkeklerde 1.Türk Maarif Koleji, 2.Levent Koleji, 3.Lefkoþa Türk Lisesi Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Haziran 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4562 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BUNUN ADI HALKA ÝHANETTÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Haziran 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4562 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BUNUN ADI HALKA ÝHANETTÝR 'Survivor' yarýþmasý için adamýza gelen TV 8 patronu bizim eti beðenmemiþ ve Türkiye'den getirtmiþ... Maþallah Tarým Bakanýmýz da izin vermiþ ona!.. Biz de Ýngiltere'den getirtsek, bize de izin verir mi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı