GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ"

Transkript

1

2

3 Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR enol POLAT Yay n Türü Yerel Süreli Yönetim Yeri Adres: Halaskargazi Cad. No: 141 Kat: 2 Daire: 4 Osmanbey L - STANBUL Proje Yap m 12 GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Düzenledi i Ticaret Köprüleri ile i adamlar na yeni ihracat pencereleri açan Türkiye adamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu nun (TUSKON) çat s alt ndaki derneklerden stanbul Genç adamlar Derne i ne ( GED ) en aktif dernek ödülü verildi. Dernek, üyelerinin geli imi ve yeni pazarlara aç lmas için düzenledi i faaliyetler dolay s yla bu ödüle lay k görüldü. 18 TUSKON, 1 YILDA 104 ÜLKEYE 448 T CARET VE YATIRIM HEYET GÖNDERD TUSKON Yönetim Kurulu Ba kan R zanur Meral, Türkiye ile dünya aras nda bir köprü olduklar n söyledi. Cihan Haber Ajans ve Reklamc l k A.. Tel: Bask : TOR OFSET Tel: Telefon : Fax : Yay nlanan yaz ve foto raflar n bütün haklar GED e aittir. Kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. lanlar n sorumlulu u sahiplerine aittir RIZANUR MERAL, GÜVEN TAZELED TÜRK YE N N YILDIZ HOLD NG : AKFA HOLD NG TUSKON DÜNYA LE T CARET KÖPRÜSÜ KURDU, M LYAR DOLARLIK YATIRIMLAR KAPIDA ÇILGIN M MAR SERDAR NAN: ÇILGINLIK B ZDE DE L STANBUL DA

4 TEMMUZ-A USTOS CUMHURBA KANI GÜL: UÇAB LD N Z KADAR UÇUN Cumhurba kan Gül, Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü ne kat lan yerli ve yabanc yat r mc lara, Ticaret için hava yolunu kullan n. Uçabildi iniz kadar uçun yeter ki zib l olsun. ça r s nda bulundu. YEN TE V K PAKET YÜRÜRLÜKTE HÜSEY N ATAOL: 2023 HRACAT HEDEF DAHA ÖNCE B LE GERÇEKLE T R LEB L R GED Ba kan Hüseyin Ataol, mevcut rakamlara bakarak 2023 hedefine çok yakla ld n söyledi. EN TATLI TAR H: HAFIZ MUSTAFA EKERLEMELER DR. SERAN GÖÇER DEN SA LIK VE GÜZELL K ÖNER LER RAS M CO KUN: YE ENE DE L, B LENE YAPTIRIN 42 TÜRKÇE SEVG S TT ARENA YA SI MADI 10. Uluslararas Türkçe Olimpiyatlar için Türkiye ye gelen 135 ülkeden yakla k bin 500 ö renci, TT Arena da düzenlenen kapan töreni ile olimpiyatlara veda etti. 3 Ç NDEK LER

5 ED TÖR Halil brahim Bayaz t Merhaba Derne imizin hem ticarî faaliyetleri, hem sosyal faaliyetleri artarak devam ediyor. Sektörel komitelerimiz ve komite yürütme kurullar m z üzerlerine dü- eni fazlas yla yap yorlar. Dünya Ticaret Köprüsü organizasyonlar ndan birini daha geride b rak rken kat l mlar ve desteklerinden dolay Cumhurba kan m z Say n Abdullah Gül Bey e, Ekonomi Bakan m z Say n Zafer Ça layan Bey e, TUSKON Ba kan m z Say n R zanur Meral Bey e, Türkiye hracatç lar Meclisi Ba kan Say n Mehmet Büyükek i Bey e te ekkür ediyorum. 150 ülkeden 1460 i adam n, derne imize üye i adamlar ile bulu turmak ve yap lan i anla malar ndan ortaya ç kan ticarî birliktelikleri görmek bizleri mutlu ediyor. Üyelerimizden ilk ihracat m GED sayesinde yapt m, Dünya Ticaret Köprüsü program ndaki bir günlük verim, 5 günlük yap fuarlar ndaki verimin 30 kat, Liberyal i adam ile anla t k. Ba lang ç olarak 72 bin dolarl k ürün satt m, Yap lan çok do ru bir i, bizlere bu ekilde yol gösterdi iniz için te ekkür ederim, yi ki kat lm m. Siz srar etmeseniz ben kat lmay dü ünmüyordum gibi cümleleri üyelerimizden duymak bizleri çok mutlu ediyor. Dünyan n farkl ülkelerinden ticaret için gelen dilleri, renkleri, inançlar ve kültürleri farkl insanlar TUSKON çat s alt nda birle tirerek masan n bir taraf na Mardinli i adam n di- er tarf na Malili, bir tarafa Ni deli di er tarafa Nijerli, bir tarafa Ayd nl di er tarafa Avusturyal, bir tarafa stanbullu di er tarafa Burkina Fasolu i adam n oturtup i görü türmesi yapt rmak art k GED ve TUSKON için s radan hale geldi. Masan n di er taraf ndaki yurt d ndan gelen i adamlar n n ülkemize gelmeleri için bulunduklar ülkelerde fedakârca çal an TUSKON temsilcisi arkada ve a abeylerimize, gelen bu yabanc i adamlar n da evlerinde, i yerlerinde ve ülkemizin en güzel yerlerinde cömertçe a rlayan üyelerimize çok te ekkür ediyorum. Haziran ay içerisinde düzenledi imiz- Dünya Ticaret Köprüsü program m z in- aat ve yap sektörü üzerine yap ld. n allah kas m ay n n üçüncü haftas ayn organizasyonun tekstil sektörü için olan yap lacak. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin bu program imdiden ajandalar na not almalar n ve büyük program kaç rmamalar n tavsiye ediyorum. Ayn sektörde faaliyet gösteren üyelerimizin iç piyasada aralar ndaki ticareti art rmalar ad na düzenledi imiz Sektörel birli i Toplant lar n n tekstil ve in aat sektöründe ikincilerini yapt k. n aat sektöründe müteahhitler ile malzemecileri, tekstilde haz r giyimciler ile kuma ve aksesuarc lar bulu turduk. Federasyonumuz MAR FED, eylül ay n n 27 sinde in aat sektörü bulu mas n tüm Marmara Bölgesi nde bulunan in aat rmalar ile yapacak. WOW Hotel de yap lacak olan programa bu sektörde bulunan tüm üyelerimizi davet ediyor ve kat lmalar nda fayda görüyorum. Derne imizin hem ticarî faaliyetleri, hem sosyal faaliyetleri artarak devam ediyor. Sektörel komitelerimiz ve komite yürütme kurullar m z üzerlerine dü eni fazlas yla yap yorlar. Tüm üyelerimizi faaliyetlerimizde aram zda görmekten mutlu olaca z. Derne imizin web sitesi yenilendi. Daha kurumsal, canl ve kullan m kolay olan yeni sitemizi be endi inizi umuyorum. GED in bilinirli ini art rmak ad na sosyal medyada desteklerinizi bekliyoruz. Facebook ve Twitter sayfalar m z be enmenizi ve tavsiye etmenizi bekliyoruz. GED in marka bilinirli i artt kça güçleniyor ve üye say m z her geçen gün art r yoruz. Sivil toplum kurulu lar n n gücü üye say s ile orant l d r. Yukar da anlatt m z güzellikleri ya amas n isteyece iniz, bu imkânlardan onlar n da faydalanmas istedi iniz çok arkada n z vard r. Sizler gibi güzel, o arkada lar n z bizlerle, GED le tan t rman z dile iyle Hay rl i ler, helalinden bol kazançlar. 4

6

7 BA KAN Hüseyin Ataol Merhaba E er amaç ticaretin ahlâki boyutlar n da dü ünerek ve ona göre davranarak kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için faydal, üreten, istihdam sa layan bir i anlay içerisinde para kazanmaksa, müspet olan her türlü de i im ve geli ime aç k olmak zorunday z. TUSKON taraf ndan düzenlenen Türkiye Dünya Ticaret Köprüsü 2012 program yo un bir kat l mla 3-10 Haziran 2012 tarihleri aras nda stanbul da yap ld. Programa kat lan 150 ülkeden 1460 i adam Türkiye nin sektörlerinde öncü 1200 i adam yla bir araya gelerek ikili i görü mesi çerçevesinde milyarlarca dolarl k ticarî ba lant gerçekle tirildi. Programa katk lar ndan ve kat l mlar ndan dolay ba ta Cumhurba kan m z Say n Abdullah Gül Bey olmak üzere; Ekonomi Bakan m z Say n Zafer Ça layan Bey e, TUSKON Ba kan m z Say n R zanur Meral Bey e, Türkiye hracatç lar Meclisi Ba kan Say n Mehmet Büyükek i Bey e ahs m ve derne imiz ad na te ekkür ediyorum. De i en ve geli en dünyada, i hayat nda ve di er sosyal alanlarda, dünyay yak ndan takip edebilmek ve kendi i alan m zda rakiplerimizden bir ad m önde gidebilmek ad na daima iç dinamiklerimizden gelen çal ma azmimizi ve kararl m z, daha emin ad mlarla ve istikrarl bir ekilde devam ettirmek istiyorsak dünya kitab n iyi okumam z gerekiyor. Bugün dünyam z adeta küçük bir semt pazar halini alm. K rm z Okyanuslar da bo ulmaktansa, Mavi Okyanuslar diye tabir edebilece imiz ülkelerdeki i potansiyelini iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bu potansiyeli iyi analiz edebilen derneklerin çal malar na katk da bulunmak ve bu çal malar n nda yolumuzu ayd nlatmam z her eyden önce kendimiz ve ülkemiz ad na istikrar n devam n sa layacakt r. Derne imizin ülke ekonomisine katk s küçümsenemeyecek kadar fazlad r. GED ailesi olarak üyelerimizle birlikte her geçen gün gücümüze güç katarak sa lam ve istikrarl bir ekilde yürümeye devam ediyoruz. Bugün geldi imiz noktada ticaret usulünde köklü de i iklikler ya anmasa da, eskisi gibi sadece kâr ve zarar üzerine kurulu ticaret anlay devaml l n sürderemez hale gelmi tir. Çünkü i hayat ndaki de i imler ki ilerin ya am tarzlar ndan k yafetlerine, sosyal hayatlar ndan çal ma ekillerine kadar birçok alan etkilemektedir. Yani de i im ve geli- im her zaman etkisini önemli ölçülerde göstermektedir. Bu de i im ve geli ime ayak uyduramayanlar sürekli ba kalar n n yapt klar n konu maktan ve g pta etmekten kendi sorunlar na çözüm bulma yolunda gayret göstermezler. Hatta bu durumun fark nda bile de illerdir, çünkü biz anlamay z, biz yapamay z, bizden geçti gibi cümleler kurarlar. E er amaç ticaretin ahlakî boyutlar n da dü- ünerek ve ona göre davranarak kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için faydal, üreten, istihdam sa layan bir i anlay içerisinde para kazanmaksa, müspet olan her türlü de i im ve geli ime aç k olmak zorunday z. Dünyan n birçok ülkesine gitme imkân m z olmasa da dünyay aya m za getiren derne imizin de üyesi oldu u TUSKON gibi büyük bir konfederasyona ba l olmak bizler için büyük bir nimettir. TUSKON un temsilciliklerinde çal an dünyan n dört bir yan ndaki gönül insanlar n n yapt klar özverili çal malar da ülkemiz ve bizler için son derece önemli bir avantajd r. Dünya Ticaret Köprüsü için yurtd - ndan gelen i adamlar n en iyi ekilde a rlayan güzel gönül insanlar na dernek çal anlar ve ahs m ad na te ekkür ediyorum. Yap lacak di er büyük organizasyonlar üyelerimizin en iyi ekilde de- erlendirmelerini tavsiye ediyorum. Gününüz ayd n, yolunuz aç k olsun. Bol kazançlar. 6

8

9 TUSKON TUSKON un 4. Ola an Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Ba kanl na R zanur Meral yeniden seçildi. RIZANUR MERAL, GÜVEN TAZELED Türkiye adamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu nun (TUSKON) 4. Ola an Genel Kurulu yap ld. Seçimler sonucunda yeni yönetim belirlenirken, R zanur Meral güven tazeleyerek yeniden ba kanl a seçildi. 31 Mart 2012 de yap lan ola an genel kurulda konfederasyona ba l 7 federasyon ile bunlara ba l 172 derne i temsilen 4 bini a k n TUSKON delegesi oy kulland. Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, TOBB Ba kan Rifat Hisarc kl o lu, T M Ba kan Mehmet Büyükek i ile çok say da milletvekili, belediye ba kan, yabanc misyon e nin de kat ld genel kurula bas n n da ilgisi yo un oldu. Genel kurul, Cumhurba kan Abdullah Gül ün mesaj n n okunmas ile ba lad. Gül, mesaj nda, Ülkemizin potansiyelinin en iyi ekilde de erlendirilmesine yönelik olarak yo un gayret gösteren TUSKON, ekonomimizin özel sektörün öncülü ünde dünyaya aç lmas ve küresel ekonomiyle bütünle mesi sürecinde takdirle kar lad m z ve gurur duydu umuz ba- ar l hizmetlere imza atmaktad r. ifadelerine yer verdi. Sonras nda kürsüye gelerek bir konu ma yapan TUSKON Ba kan R zanur Meral, TUSKON un art k Türkiye nin yeni küresel markas oldu una dikkat çekti ve unlar söyledi: TUSKON, son y llarda yurtd nda en fazla etkinlik yapan Türkiye merkezli bir kurum olarak öne ç k yor. Sadece 2011 y l nda 448 yurtd heyeti ve bu etkinliklere kat lan 7 bin giri imci, TUSKON un neden Türkiye nin yeni küresel markas olmaya ba lad n anlatmaya yetiyor. Ya atma ideali ile ya ayan herkesin bu emanetin hakk n vermesi gerekti ini belirten Meral, ihracatç lar n aç l mlar na büyük destek veren Türk okullar ile devlet büyüklerine te ekkür ederek Kalp k rmadan ve kimseye küsmeden çal maya devam edece iz. dedi. TUSKON, 4. Ola an Genel Kurulu nda kat l mc lara hitap eden Ba bakan Recep Tayyip Erdo an da birlik ve beraberli e vurgu yapt. Erdo an, Bugüne kadar birlikte yürüdü ümüz dostlar m zla bundan sonra da ayr l a dü meden, el ele ve omuz omuza yürümeye devam edece iz. Nifaka dü meyece- iz. Bizler yoksul çocuklar n, Diyarbak r n, Van n umuduyuz. Somali nin Afganistan n umuduyuz. am daki masum çocuklar n umuduyuz. Bu umudu söndürmeyece iz. Biz kabile devleti de iliz, Devlet-i Âliye nin bakiyesiz. ifadelerini kulland. Ba bakan ayr ca, TUSKON un mücadelesinde seçkinlerle de il, milletle beraber, halkla beraber oldu unu ifade ederek, salondaki i adamalar na, Siz, arkan za Galata bankerlerini, Hazine yi, kamu bankalar n n kaynaklar n almad n z. Dayatmalara, bask lara boyun e mediniz. Arkan za sadece ve sadece milleti ald n z. Siz i te bu nedenle büyüksünüz. diye seslendi. TUSKON un 4. Ola an Genel Kurulu nda, konu malar n ard ndan seçimlere geçildi. Genel kurulda, yönetim, denetleme ve disiplin kurulunun asil ve yedek üyeleri oybirli iyle seçilerek TUSKON un yeni yönetimi ekillendi. Seçilen yönetim kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu Ba kanl na R zanur Meral i yeniden getirdi. 8

10 Türkiye tek yetkili distribütör firmasidır ATIN GÜVENDE KALIN En etkili atılabilir tip YANGIN söndürücünüz Tüm Türkiye Genelinde Bayilikler Verilecektir! FR911 Flameout A, B ve C pi yang nlar n ba lang çlar nda h zl, güvenli ve etkili bir ekilde müdahale etmek için tasarlanan üstün teknolojilerde bir devrimdir. Uzun y llar süren ara rmalar ve üre m sonucunda, FR911 evler, okullar ve cari binalar dahil birçok uygulama alan nda ileri teknolojik özelliklere sahip olup, i aiyecilerin yolu açmas nda ve ayaklanma s ras nda yanan araba veya barikatlar n söndürülmesinde polisler için acil çözüm arac d r. Kullanan ki inin tek yapmas gereken FR911 Flameout u ç kar p ate e atmak r ve kaç yolu olu turmak için kullan ld nda arda kalanlara özen gösterir. Bak m gerek rmez 5 YEARS 5 Sene Geçerlilik süresi Küçük ve a ir orta ve küçük bir paketle gelir PB Malaysia Certified zl Kurtarma ve polis ekiplerinin ayaklanma ve sivil karga a gibi acil durumlarda kullan m için ideal çözümdür İletişim: Tel (0212) pbx Fax: (0212) web:

11

12

13 ÖDÜL GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Düzenledi i Ticaret Köprüleri ile i adamlar na yeni ihracat pencereleri açan Türkiye adamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu nun (TUSKON) çat s alt ndaki derneklerden stanbul Genç adamlar Derne i ne ( GED) en aktif dernek ödülü verildi. Dernek, üyelerinin geli imi ve yeni pazarlara aç lmas için düzenledi i faaliyetler dolay s yla bu ödüle lay k görüldü. GED Ba kan Hüseyin Ataol, ödülü, Türkiye adamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu nun (TUSKON) genel kuruluna kat lan Ba bakan Recep Tayyip Erdogan dan ald. Derne in 500 den fazla üyesi bulunuyor. Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, GED e ödülünü verdi i TUSKON 4. Ola an Genel Kurulu nda yapt konu mada, hükümetin; milletin deste ini, gücünü ve hay r duas n ald n belirtti. Erdo an, te bu sayede her seçimden zaferle ç kt k. TUSKON un da, bizim de ba ar m z n arkas nda sadece ve sadece millet var. Allah n izniyle, bugüne kadar milletimizle yürüdü ümüz bu yolda ayn ekilde milletimizle yürümeye devam edece iz. Bugüne kadar birlikte yürüdü ümüz arkada lar m zla, dostlar m zla, karde lerimizle ayr l a dü meden el ele, omuz omuza beraber yürümeye devam edece iz. Enaniyetten uzak duraca z. Bizim kitab m zda ben yok, biz var. Senlik, benlik kavgas na asla müsaade etmeyece iz. Fitneye, nifaka asla prim vermeyece iz. Bugüne kadar beraber yürüdü ümüz bu yolda, in allah ayn ekilde beraber yürümeye, Türkiye yi beraber büyütmeye, milletten ald m z, yine millete vermeye devam edece iz. dedi. TUSKON un bütün mensuplar n, Türkiye ekonomisine yapt klar katk lardan dolay tebrik eden Ba bakan, Türkiye nin 12

14 TEMMUZ-A USTOS 2012 ad n dünyaya duyurduklar, ay-y ld zl bayra n, bu aziz milletin büyüklü ünü en uzak ülkelere, en ücra kentlere ere e ta d klar için, ahs m, ülkem ve milletim ad na ükranlar m sunuyorum. eklinde konu tu. Konfederasyonun sadece ticaret yapma misyonuyla de il, Türkiye ekonomisini büyütme, ülkeye ve millete hizmet etme, Türkiye nin ad n dünyaya duyurma misyonuyla yola ç kt n ifade eden Ba bakan, öyle devam etti: TUSKON, h rs de il kanaati, kazanmay de il payla may, sömürmeyi de il dayan may savunarak, savundu u de erlerin samimiyetle arkas nda durarak, kendisini de il, ülkesini ve milletini öne ç kararak farkl l n ortaya koydu. En önemlisi de TUSKON, s rt n belli ç kar odaklar na de il, millete dayad. Kayna n milletten ald, ilham n milletten ald, motivasyonunu, ufkunu, misyonunu milletten ald. Nas l ki Mevlânâ, bir elini gö e aç p, bir elini topra a uzatt, Hak tan ald m halka veriyorum dediyse, i te TUSKON un Anadolu evlatlar, Hak tan ald lar, halkla payla t lar, birlikte büyüdüler. Nas l ki Mevlânâ, pergel misali, bir aya n burada merkezde olacak, bir aya nla âlemleri dola acaks n diye tavsiyede bulunduysa, i te Anadolu nun aslanlar da, güçlerini bu topraklar ndan ald lar, tüm dünyay deveran ettiler. Ba bakan Recep Tayyip Erdo an n, Genel Kurul a kat lan i adamlar na hitaben yapt konu mada söyledi i, Siz, arkan za karanl k güç odaklar n, mafyay, çeteleri, cuntalar Galata bankerlerini, Hazine yi, kamu bankalar n n kaynaklar n almad n z. Siz ideolojiyle yürümediniz, dayatmalara, bask lara, engellere boyun e mediniz. Arkan za sadece ve sadece milleti ald n z. Siz i te bu nedenle büyüksünüz. Siz, arkan za milleti ald n z için, milletle yürüdü ünüz için büyüksünüz ve bu ülkeyi büyütüyorsunuz. sözleri uzun süre ayakta alk land. Türkiye nin, istikrarla büyüyen sa lam ekonomisiyle, alan el de il, veren el olmas yla, art k parmakla gösterildi ini aktaran Erdo an, ülke olarak bugün ula lan noktan n bizzat milletin eseri oldu unu da vurgulad. Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, GED e ödülünü verdi- i TUSKON 4. Ola an Genel Kurulu nda bir konu ma yapt. 13

15 HOLD NG TÜRK YE N N YILDIZ HOLD NG : AKFA HOLD NG Akfa Holding, Türkiye nin önde gelen holdinglerinden birisi y l nda temelleri at lan Akfa, u anda yurt içinde 14, yurt d nda 3 olmak üzere toplam 17 irketi ile ulusal ve uluslararas çapta faaliyetlerine devam ediyor. Akfa Holding bünyesindeki Türk Medya ve Brodcasting irketi Akfa Teknoloji, Kazakistan da medya merkezini kurarak Orta Asya n n en büyük medya merkezine ismini yazd rd. 14 Akfa Holding, ba ta t p teknolojileri olmak üzere mimarl k ve kimya sanayilerine kadar birçok alanda hizmetler sunuyor. Radyo-televizyon yay nc l alan nda da faaliyet gösteren Akfa Holding, geçti imiz günlerde Kazakistan da çok önemli bir yat r ma imza att. Akfa Holding bünyesinde bulunan Türk Medya ve Brodcasting irketi Akfa Teknoloji, Kazakistan n ba kenti Astana da medya merkezini kurarak Orta Asya n n en büyük medya merkezine ismini yazd rd. Biz de Türkiye nin önde gelen holdinglerinden biri olan Akfa Holding i tan mak istedik. Akfa Holding in Stratejik Planlama ve Pazarlama Direktörü iar Moloval da Akfa hakk nda çarp c bilgiler verdi. Akfa Holding i tan yabilir miyiz? Ne zaman kuruldu, hangi alanlarda kaç irketle faaliyet yürütüyor? 1997 y l nda temelleri at lan Akfa Holding, yurt içinde 14, yurt d nda 3 olmak üzere toplam 17 irketi ile ulusal ve uluslararas çapta faaliyet göstermektedir. Stratejik i kollar n üretim ve sanayi, in aat ve elektromekanik, medikal ve bilgi teknolojileri olmak üzere dört ana alanda belirleyen holding; bilgi teknolojileri, t p teknolojileri, radyo-televizyon yay nc l, yaz l m, mühendislik, elektromekanik, mimarl k ve kimya sanayileri alanlar nda yenilikçi hizmetler sunmaktad r. Akfa Holding in nas l bir ihracat a söz konusu? Ürünleri ile hangi pazarlara hitap ediyor, hangi pazarlar hede iyor? Türkiye nin 2023 vizyonu ile paralel olarak bölgesinde ve Avrupa da bir güç olma, 2011 y l nda oldu u gibi önümüzdeki y llarda da cirosunun en az yüzde 50 sini ihracat ile gerçekle tirme vizyonuna sahip olan Akfa Holding in, Birle ik Arap Emir-

16 TEMMUZ-A USTOS 2012 likleri, Kazakistan, Rusya ve Amerika Birle- ik Devletleri nde birer o si bulunmaktad r. Bu vizyonumuza hizmet edecek ekilde bir yandan; Kazakistan, Türkmenistan, Rusya, Dubai, Libya ve Afrika da ürünlerimizi pazarlarken, ülkemizde edindi imiz tecrübe ve birikimi aktararak irketlerimizi bu ülkelerde de güçlü bir ekilde konumland r yoruz. Di er yandan; Türkiye ve Avrupa dan, rmalar sat n almak suretiyle hem irketlerimiz ile sinerji yaratacak yeni tecrübe ve birikimleri bünyemize kat yoruz hem de ula- abildi imiz pazarlar geni letiyoruz. Örne in; spanya da, broadcasting, transmisyon ve canl yay n araçlar konusunda faaliyet gösteren bir rmay sat n almak üzereyiz. Bu sayede hem transmisyon ve canl yay n araçlar konusunda becerilerimizi geli tirece iz hem de Güney Amerika gibi ula amad m z bir bölgeye de çözüm ve hizmetlerimizi götürece iz. Kaç eleman istihdam ediyorsunuz? stihdam hede niz k sa, orta ve uzun vadede nedir? Bu gün itibari ile 700 ü a k n çal an m z var. Geçti imiz y l yüzde 117 büyüdü ümüz, bu y l yüzde 68 organik büyüme bütçeledi imiz ve her geçen gün yeni rmalar sat n almak yoluyla inorganik büyümemiz göz önünde bulunduruldu unda bu soruya cevap vermek gerçekten güç. Akfa Holding in yeni yat r m alanlar nelerdir? Ba ka sektörlere girmeyi, ba ka alanlarda rekabet etmeyi planl yor musunuz? E er öyle ise bu sektör ve alanlar hangileri olacak? Öncelikle biraz önce telaffuz etti im stratejik i kollar m zda derinle meyi hede iyoruz. Bunlar n içinde üretim yat r mlar en öne ç k yor. Akfa Holding için ithal eder durumdan üretip ihraç eder duruma dönü mek bir ana strateji. Bunun yan nda kendimizi mü terimizin yerine koyup onun ihtiyaçlar n kar layacak ve i ini kolayla t racak toplam çözümler sunabilmek için yat r mlar m z planl yoruz. Bu strateji do rultusunda tüm dünyada anahtar teslim medya merkezleri ve hastaneler yapabilir duruma geldik. Ayn yolda ilerleyip tüm dünyaya anahtar teslim sunabileceklerimizin say s n art rma do rultusunda yat r mlar yap yoruz. Tabii ki bu tan mlar n d nda kalan yurtiçinde ve yurtd nda çok say da yat r m f rsat n de erlendiriyoruz. Enerji ve hammadde konular bunlardan sadece ikisi. Son senelerde bireylerin yan nda irketlerin de bili im teknolojilerine ilgisi artt. Bu noktada bilgisayar çözümleri ve bilgi sistemlerinde sat lar n z ne durumda? Kurumsal Bili im konusu bizim en iddial oldu umuz alanlardan birisi. Bu konuda hem kurumsal olarak 15 y ll k tecrübeye sahibiz hem de çok tecrübeli ve vizyoner bir ekibimiz var. Tereddütsüz iddia edebilirim ki bu alanda faaliyet gösteren irketlerimiz yaln zca Türkiye de de il hede edi imiz di er ülkelerde de en büyük oyunculardan birisi olacaklar. Pazarlardaki büyüme potansiyelini, bo lu u, bo lu un hangi alanlarda oldu unu çok net okuyoruz. Ve tüm strateji ve organizasyonumuzu bu do rultuda kurguluyoruz. Bu konuda bizi izlemeye devam edin. Sa l k alan nda ameliyat ve te hislerde kullan lan teçhizatlara hastanelerden gelen ra bet oran ne durumda? Sektörün genel durumu ve gidi at hakk nda bilgi verir misiniz? Ameliyat ve te his cihazlar hastane kurulumu ve daha sonra sa lanacak hizmetlerin sürdürülmesi ad na çok önemli bir yer te kil eder. Kurulum a amas nda tüm hastane yat r mlar n n yüzde ini genel anlamda cihaz al mlar te kil etmektedir. Sektör genel anlamda 4 grupta bir çizgi izlemektedir. Uygulamaya geçilmi olan çok büyük birle tirilmi hastane projeleri(ppp)mevcut siyasi otorite- Akfa Holding, ba ta t p teknolojileri olmak üzere mimarl k ve kimya sanayilerine kadar birçok alanda hizmet sunuyor.

17 Astana o simizde 20 çal an m z var ve beklentilerimiz çok yüksek. Takip etti- imiz f rsatlar n toplam tutar 1,7 milyar USD. Hede miz Kazakistan da büyüklük olarak bir ikinci Akfa Holding yaratmak. nin uygulamaya çal t bu hizmetin ba ar s sektöre yeni bir yön getirecektir. Di er gruplar ise,üniversite hastaneleri (ödemeleri genelde çok kötü durumdad r), e itim ara t rma hastaneleri,özel büyük grup hastaneler,ve di er daha küçük say labilecek hastanelerdir. Hastane al mlar nda yatlar bir 10 y l öncesine göre neredeyse yüzde e varan dü- ük yatlarla al mlar yap lmaktad r. Bu sebeple ekonominin yurtd ndan iyi görüntüsü ile dü- ük yat politikas ndan dolay direkt sat yapmak için Türkiye ye gelen rmalar bu yat seviyelerinden dolay belirsiz bir durum izlemektedirler. Bili im teknolojilerinden yararlanarak sa l k alan nda yeni ürünleriniz söz konusu olacak m? Bu konuda hastalar n ve hastanelerin i ini kolayla t racak yeni çözümleriniz var m? Evet, Imdsoft ürünümüz asl nda bili im teknolojisini kapsar ve bu anlamda uygun imkânlar n sa lanmas durumunda dünyan n her yerinden hekimin hastaya ula m sa lanabilmektedir. Yine PACS i imiz de bili im teknolojisinden faydalanabilen lmsiz hastane ürünlerini kapsamaktad r. irket olarak TV yap m ve yay n sistemleri entegrasyonu da sat yorsunuz. Gerek internetten yay n yapan tv kanallar n gerek prodüksiyon irketlerinin artt n göz önünde bulundurdu umuzda buna paralel sat lar n zda bir art söz konusu mu? Bu art oran nedir, burada ne kadarl k bir sat hacmi var? Akfa Teknoloji, ulusal TV kanallar, prodüksiyon irketleri, üniversiteler ve kamu daki mü terilerimiz için sistem entegrasyonu ve distribütörü oldu u ürünlerin sat n gerçekle tiriyor. Gerek internet TV ler gerek prodüksiyon irketleri için bu pazara yönelik sat lar m zda yüzde 20 civar nda bir art ve hareketlilik gözlemliyoruz. HD yay nc l n yayg nla mas prodüksiyon pazar ndaki hareketlilikte etkili olurken internet yay nc l - nda kullan c lar n web üzerinden yay n izleme al kanl ndaki art etkili oluyor. TV yap m ve yay n sistemlerini iç piyasaya satt n z gibi ihraç ediyor musunuz? Hangi ülkelere sat yorsunuz? Akfa Teknoloji olarak son iki y ld r yurtd - projelere yo unla m durumday z. Özellikle 2011 y l nda i lerimizin yüzde 70 ini yurtd - nda yapt k. Amac m z bu oran yüzde 50 nin alt na dü ürmeden devam etmek. Co rafya çemberimizi geni leterek dünya üzerinde farkl k talarda i yapan güçlü bir entegretör haline gelme arzusunday z. Son dönemde Irak ve Kazakistan la ba layan çal malar m z Rusya, BDT ülkeleri, Arap yar madas, Kuzey ve Orta Afrika n n yan s ra Güney Amerika ile art rmay hede iyoruz y l ortas nda tamamlad - m z 20 TV kanal, 10 radyo istasyonunun tek bir merkezde topland Astana Media Center ile 220 milyon USD lik dünyan n en büyük yay nc l k projesine imza atm olmam z bizi bölgemizin en iyilerinden biri haline getiriyor. Kazakistan n Astana ehrinde yeni bir yat r m n z söz konusu. Bu yat r m n özelliklerini, miktar n ve yat r mdan beklentilerinizi aç klar m s n z? Kazakistan bizim için çok önemli bir ülke. Biraz önce de belirtti im gibi geçti imiz y l dünyan n en büyük medya merkezlerinden birini Astana da in a ettik. u an Astana o simizde 20 çal an m z var ve beklentilerimiz çok yüksek. Takip etti imiz f rsatlar n toplam tutar 1,7 milyar USD. Hede miz Kazakistan da büyüklük olarak bir ikinci Akfa Holding yaratmak. 16

18

19 TUSKON TUSKON dan bir y lda 104 ülkeye 448 ticaret ve yat r m heyeti Türkiye adamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Yönetim Kurulu Ba kan R zanur Meral, Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2012 program nda in aat malzemeleri, mobilya ve ev tekstili sektörlerinden 130 ülkeden bin 470 yat r mc ile Türkiye den bin 200 giri imciyi bulu turduklar n söyledi. Ticaret köprüsünde toplamda 25 bin ikili görü mesi yap ld. TUSKON Ba kan R zanur Meral, Ticaret Köprüsü nün aç l nda yapt konu mada, konfederasyon olarak son bir senede 104 ayr ülkeye 448 ticaret ve yat r m heyeti gönderdiklerini vurgulad. An lan heyetlere Türkiye den 7 bin 500 giri imcinin kat ld n anlatan R zanur Meral, buna mukabil 140 ülkeden 550 heyet ile 11 bin yabanc yat r mc n n a rland n kaydetti. Gelinen a amada toplam 23 Ticaret Köprüsü program yap ld n aktaran Meral, öyle devam etti: Bunlara 25 binden fazla yabanc ve 40 bine yak n yerli giri imci kat ld. Tahminlerimize göre Ticaret Köprüsü programlar nda bugüne ka- 18

20 TEMMUZ-A USTOS 2012 dar milyarlarca dolarl k ticaret hacmi olu turuldu. Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2012, n- aat Malzemeleri Mobilya - Ev Tekstili sektörel program, 130 ülkeden bin 470 yat r mc ile bin 200 giri imcimizi bulu turacak 25 bin ikili görü me yap lmas na öncülük edecektir. Ticaret Köprüsü programlar m z sadece ticarete vesile olmam t r. Ayn zamanda giri imcilerimizi daha evvel ad n bile bilmedi i çok ayr ülkeleri yak ndan tan malar n mümkün k lm t r. Hem ticaret köprüleri hem de sonras nda tertip edilen ticaret ve yat r m heyetleri ile ba ta Afrika ve Avrasya olmak üzere pek çok bölgede üyelerimiz tar m, hayvanc l k, g da, madencilik, in aat, mobilya, plastik, enerji, demir çelik gibi alanlarda önemli yat r mlar yapt. Ticaret Köprüsü programlar m z bu yönüyle ülkelerimiz aras nda ekonomik ve ticarî ba lar n güçlenmesine ve daha önce ismini bile duymad m z ülkelere giden yat r mc lar m z n kârlar n art rd gibi, benzer ekilde dünyan n birçok ülkesinde de Türkiye nin pay n art rmaktad r. Ticaret Köprüsü programlar n n dünyada ta- Ticaret Köprüsü 2012 program nda in aat malzemeleri, mobilya ve ev tekstili sektörlerinden 130 ülkeden bin 470 yat r mc ile Türkiye den bin 200 giri- imci bulu tu. 19

21 T M Ba kan Mehmet Büyükek i de konu mas nda, ihracatç lar olarak TUSKON un faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ve gereken katk larda bulunduklar n söyledi. n nan bir marka haline geldi inin alt n çizen Meral, burada önemli rol oynayan kesimlere minnettar olduklar n belirtti. Törende Türkiye nin ekonomide elde etti i ba ar lara da de inen Meral, ktidar n takdire de er d siyaseti, TUSKON un aktif faaliyetleri ile birle- ince dünya ekonomilerinde daralman n görüldü ü bir dönemde bile ihracat m z yüzde 10 dan fazla artm ve ekonomimizin büyümesi devam etmi tir. yorumunu yapt. T M BA KANI: TÜRK YE YE YATIRIM YAPAN KAZANIYOR T M Ba kan Mehmet Büyükek i de konu mas nda, ihracatç lar olarak TUSKON un faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ve gereken katk larda bulunduklar n söyledi. Türkiye- 20

22 TEMMUZ-A USTOS 2012 Dünya Ticaret Köprüsü nün her daim ard nda olduklar n belirten Mehmet Büyükek i, bu organizasyonlar n d ticaretin artmas nda büyük rol oynad n ifade etti. Türkiye nin son y llarda ald mesafeye dikkat çeken Büyükek i, ülkenin art k ayr bir düzleme girdi ini belirterek, unlar kaydetti: Planlar n Ar-Ge ve inovasyonla geni letiyor, yönünü biliyor. Art k rüzgâr bizden yana esiyor de 135 milyar dolar ihracat yaparken rekor k rd k. Bu ba ar da bize büyük destek veren Cumhurba kan Gül e ve Ekonomi Bakan Ça layan a te ekkür ediyorum. Türkiye yakalad güven ve istikrar ortam ile, üretken yap s ile, yeniliklere aç k ortam ile nansal çekim merkezi oldu. Burada gücünü yat r mc lar m zdan ald. ükür art k ülke, ihracat n ve ihracat bölgelerini geni letiyor. Muas r medeniyetler seviyesine gelmek için ekonomik modelini tamamlamak üzere. Türkiye, ba ar l bir sene geçirdi. Burada ba ar l bir iktidar n yan nda dinamik ihracatç lar n rolü büyüktür. Evet, art k ihracat büyümenin motoru oldu de de ihracat n güçlü art - devam ediyor. lk 5 ayda yüzde 10,3 art la 60 milyara vard hede miz 150 milyar dolar olup buna emin ad mlarla yürüyoruz. T M Ba kan Mehmet Büyükek i, 2023 ihracat hede nin 500 milyar dolar oldu una i aret ederek, Bu hede yakalayaca z, dünyan n önemli ihracat ülkelerine girece- iz. Gelinen a amada Türkiye ye yat r m yapan, onunla ticaret yapan herkes kazand, kazan yor. Bundan sonra da kazanmaya devam edecek. ifadelerini kulland. T M Ba kan Mehmet Büyükek i, 2023 ihracat hede nin 500 milyar dolar oldu una i aret etti. 21

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI

2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI 2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 26 yıldan bu yana sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayisinin içinde bulunduğu

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 2 5 EKİM 2012 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2012

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 2 5 EKİM 2012 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2012 İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 2 5 EKİM 2012 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2012 Hazırlayan: Zeynep Armağan Dış İlişkiler Masası Uzman Yardımcısı

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya Tarım için yeni bir marka Sizler ile birlikte amaçlarımızı, değerlerimizi, hedeflerimizi ve ilkelerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ilkeler global organizasyonumuz ve markamız gibi gelecek stratejilerimizi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Duruşuyla, İŞ dünyasinin. İstİkrarlI gücü

Duruşuyla, İŞ dünyasinin. İstİkrarlI gücü Duruşuyla, İŞ dünyasinin İstİkrarlI gücü SAĞLAM TEMELLERLE AYDINLIK GELECEĞE 1975 yılında madencilik ve metal sektöründeki faaliyetleriyle, büyüme yolculuğunun ilk adımını atan Mes Şirketler Grubu; bu

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey ZA4728 Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey Section 1: Genel Özellikler Q1. İşletmenizi nasıl tanımlarsanız? SADECE BİR CEVAP - bağımsız bir işletme olarak mı...1

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

HER ZAMAN YANINDAYIZ

HER ZAMAN YANINDAYIZ HER ZAMAN YANINDAYIZ Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Üyelerimizin isteklerini dikkate alıp, sanayi ve ekonomik alanda Balıkesir in sürekli gelişimini sağlayacağız dedi Balıkesir Sanayi Odası

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz İçerik HayalEt Projesi Tanıtımı Neler yaptık? Üniversiteler girişimciliğe nasıl destek olabilir? BuHayalEt, üniversitenin

Detaylı