GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ"

Transkript

1

2

3 Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR enol POLAT Yay n Türü Yerel Süreli Yönetim Yeri Adres: Halaskargazi Cad. No: 141 Kat: 2 Daire: 4 Osmanbey L - STANBUL Proje Yap m 12 GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Düzenledi i Ticaret Köprüleri ile i adamlar na yeni ihracat pencereleri açan Türkiye adamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu nun (TUSKON) çat s alt ndaki derneklerden stanbul Genç adamlar Derne i ne ( GED ) en aktif dernek ödülü verildi. Dernek, üyelerinin geli imi ve yeni pazarlara aç lmas için düzenledi i faaliyetler dolay s yla bu ödüle lay k görüldü. 18 TUSKON, 1 YILDA 104 ÜLKEYE 448 T CARET VE YATIRIM HEYET GÖNDERD TUSKON Yönetim Kurulu Ba kan R zanur Meral, Türkiye ile dünya aras nda bir köprü olduklar n söyledi. Cihan Haber Ajans ve Reklamc l k A.. Tel: Bask : TOR OFSET Tel: Telefon : Fax : Yay nlanan yaz ve foto raflar n bütün haklar GED e aittir. Kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. lanlar n sorumlulu u sahiplerine aittir RIZANUR MERAL, GÜVEN TAZELED TÜRK YE N N YILDIZ HOLD NG : AKFA HOLD NG TUSKON DÜNYA LE T CARET KÖPRÜSÜ KURDU, M LYAR DOLARLIK YATIRIMLAR KAPIDA ÇILGIN M MAR SERDAR NAN: ÇILGINLIK B ZDE DE L STANBUL DA

4 TEMMUZ-A USTOS CUMHURBA KANI GÜL: UÇAB LD N Z KADAR UÇUN Cumhurba kan Gül, Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü ne kat lan yerli ve yabanc yat r mc lara, Ticaret için hava yolunu kullan n. Uçabildi iniz kadar uçun yeter ki zib l olsun. ça r s nda bulundu. YEN TE V K PAKET YÜRÜRLÜKTE HÜSEY N ATAOL: 2023 HRACAT HEDEF DAHA ÖNCE B LE GERÇEKLE T R LEB L R GED Ba kan Hüseyin Ataol, mevcut rakamlara bakarak 2023 hedefine çok yakla ld n söyledi. EN TATLI TAR H: HAFIZ MUSTAFA EKERLEMELER DR. SERAN GÖÇER DEN SA LIK VE GÜZELL K ÖNER LER RAS M CO KUN: YE ENE DE L, B LENE YAPTIRIN 42 TÜRKÇE SEVG S TT ARENA YA SI MADI 10. Uluslararas Türkçe Olimpiyatlar için Türkiye ye gelen 135 ülkeden yakla k bin 500 ö renci, TT Arena da düzenlenen kapan töreni ile olimpiyatlara veda etti. 3 Ç NDEK LER

5 ED TÖR Halil brahim Bayaz t Merhaba Derne imizin hem ticarî faaliyetleri, hem sosyal faaliyetleri artarak devam ediyor. Sektörel komitelerimiz ve komite yürütme kurullar m z üzerlerine dü- eni fazlas yla yap yorlar. Dünya Ticaret Köprüsü organizasyonlar ndan birini daha geride b rak rken kat l mlar ve desteklerinden dolay Cumhurba kan m z Say n Abdullah Gül Bey e, Ekonomi Bakan m z Say n Zafer Ça layan Bey e, TUSKON Ba kan m z Say n R zanur Meral Bey e, Türkiye hracatç lar Meclisi Ba kan Say n Mehmet Büyükek i Bey e te ekkür ediyorum. 150 ülkeden 1460 i adam n, derne imize üye i adamlar ile bulu turmak ve yap lan i anla malar ndan ortaya ç kan ticarî birliktelikleri görmek bizleri mutlu ediyor. Üyelerimizden ilk ihracat m GED sayesinde yapt m, Dünya Ticaret Köprüsü program ndaki bir günlük verim, 5 günlük yap fuarlar ndaki verimin 30 kat, Liberyal i adam ile anla t k. Ba lang ç olarak 72 bin dolarl k ürün satt m, Yap lan çok do ru bir i, bizlere bu ekilde yol gösterdi iniz için te ekkür ederim, yi ki kat lm m. Siz srar etmeseniz ben kat lmay dü ünmüyordum gibi cümleleri üyelerimizden duymak bizleri çok mutlu ediyor. Dünyan n farkl ülkelerinden ticaret için gelen dilleri, renkleri, inançlar ve kültürleri farkl insanlar TUSKON çat s alt nda birle tirerek masan n bir taraf na Mardinli i adam n di- er tarf na Malili, bir tarafa Ni deli di er tarafa Nijerli, bir tarafa Ayd nl di er tarafa Avusturyal, bir tarafa stanbullu di er tarafa Burkina Fasolu i adam n oturtup i görü türmesi yapt rmak art k GED ve TUSKON için s radan hale geldi. Masan n di er taraf ndaki yurt d ndan gelen i adamlar n n ülkemize gelmeleri için bulunduklar ülkelerde fedakârca çal an TUSKON temsilcisi arkada ve a abeylerimize, gelen bu yabanc i adamlar n da evlerinde, i yerlerinde ve ülkemizin en güzel yerlerinde cömertçe a rlayan üyelerimize çok te ekkür ediyorum. Haziran ay içerisinde düzenledi imiz- Dünya Ticaret Köprüsü program m z in- aat ve yap sektörü üzerine yap ld. n allah kas m ay n n üçüncü haftas ayn organizasyonun tekstil sektörü için olan yap lacak. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin bu program imdiden ajandalar na not almalar n ve büyük program kaç rmamalar n tavsiye ediyorum. Ayn sektörde faaliyet gösteren üyelerimizin iç piyasada aralar ndaki ticareti art rmalar ad na düzenledi imiz Sektörel birli i Toplant lar n n tekstil ve in aat sektöründe ikincilerini yapt k. n aat sektöründe müteahhitler ile malzemecileri, tekstilde haz r giyimciler ile kuma ve aksesuarc lar bulu turduk. Federasyonumuz MAR FED, eylül ay n n 27 sinde in aat sektörü bulu mas n tüm Marmara Bölgesi nde bulunan in aat rmalar ile yapacak. WOW Hotel de yap lacak olan programa bu sektörde bulunan tüm üyelerimizi davet ediyor ve kat lmalar nda fayda görüyorum. Derne imizin hem ticarî faaliyetleri, hem sosyal faaliyetleri artarak devam ediyor. Sektörel komitelerimiz ve komite yürütme kurullar m z üzerlerine dü eni fazlas yla yap yorlar. Tüm üyelerimizi faaliyetlerimizde aram zda görmekten mutlu olaca z. Derne imizin web sitesi yenilendi. Daha kurumsal, canl ve kullan m kolay olan yeni sitemizi be endi inizi umuyorum. GED in bilinirli ini art rmak ad na sosyal medyada desteklerinizi bekliyoruz. Facebook ve Twitter sayfalar m z be enmenizi ve tavsiye etmenizi bekliyoruz. GED in marka bilinirli i artt kça güçleniyor ve üye say m z her geçen gün art r yoruz. Sivil toplum kurulu lar n n gücü üye say s ile orant l d r. Yukar da anlatt m z güzellikleri ya amas n isteyece iniz, bu imkânlardan onlar n da faydalanmas istedi iniz çok arkada n z vard r. Sizler gibi güzel, o arkada lar n z bizlerle, GED le tan t rman z dile iyle Hay rl i ler, helalinden bol kazançlar. 4

6

7 BA KAN Hüseyin Ataol Merhaba E er amaç ticaretin ahlâki boyutlar n da dü ünerek ve ona göre davranarak kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için faydal, üreten, istihdam sa layan bir i anlay içerisinde para kazanmaksa, müspet olan her türlü de i im ve geli ime aç k olmak zorunday z. TUSKON taraf ndan düzenlenen Türkiye Dünya Ticaret Köprüsü 2012 program yo un bir kat l mla 3-10 Haziran 2012 tarihleri aras nda stanbul da yap ld. Programa kat lan 150 ülkeden 1460 i adam Türkiye nin sektörlerinde öncü 1200 i adam yla bir araya gelerek ikili i görü mesi çerçevesinde milyarlarca dolarl k ticarî ba lant gerçekle tirildi. Programa katk lar ndan ve kat l mlar ndan dolay ba ta Cumhurba kan m z Say n Abdullah Gül Bey olmak üzere; Ekonomi Bakan m z Say n Zafer Ça layan Bey e, TUSKON Ba kan m z Say n R zanur Meral Bey e, Türkiye hracatç lar Meclisi Ba kan Say n Mehmet Büyükek i Bey e ahs m ve derne imiz ad na te ekkür ediyorum. De i en ve geli en dünyada, i hayat nda ve di er sosyal alanlarda, dünyay yak ndan takip edebilmek ve kendi i alan m zda rakiplerimizden bir ad m önde gidebilmek ad na daima iç dinamiklerimizden gelen çal ma azmimizi ve kararl m z, daha emin ad mlarla ve istikrarl bir ekilde devam ettirmek istiyorsak dünya kitab n iyi okumam z gerekiyor. Bugün dünyam z adeta küçük bir semt pazar halini alm. K rm z Okyanuslar da bo ulmaktansa, Mavi Okyanuslar diye tabir edebilece imiz ülkelerdeki i potansiyelini iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bu potansiyeli iyi analiz edebilen derneklerin çal malar na katk da bulunmak ve bu çal malar n nda yolumuzu ayd nlatmam z her eyden önce kendimiz ve ülkemiz ad na istikrar n devam n sa layacakt r. Derne imizin ülke ekonomisine katk s küçümsenemeyecek kadar fazlad r. GED ailesi olarak üyelerimizle birlikte her geçen gün gücümüze güç katarak sa lam ve istikrarl bir ekilde yürümeye devam ediyoruz. Bugün geldi imiz noktada ticaret usulünde köklü de i iklikler ya anmasa da, eskisi gibi sadece kâr ve zarar üzerine kurulu ticaret anlay devaml l n sürderemez hale gelmi tir. Çünkü i hayat ndaki de i imler ki ilerin ya am tarzlar ndan k yafetlerine, sosyal hayatlar ndan çal ma ekillerine kadar birçok alan etkilemektedir. Yani de i im ve geli- im her zaman etkisini önemli ölçülerde göstermektedir. Bu de i im ve geli ime ayak uyduramayanlar sürekli ba kalar n n yapt klar n konu maktan ve g pta etmekten kendi sorunlar na çözüm bulma yolunda gayret göstermezler. Hatta bu durumun fark nda bile de illerdir, çünkü biz anlamay z, biz yapamay z, bizden geçti gibi cümleler kurarlar. E er amaç ticaretin ahlakî boyutlar n da dü- ünerek ve ona göre davranarak kendimiz, ailemiz ve ülkemiz için faydal, üreten, istihdam sa layan bir i anlay içerisinde para kazanmaksa, müspet olan her türlü de i im ve geli ime aç k olmak zorunday z. Dünyan n birçok ülkesine gitme imkân m z olmasa da dünyay aya m za getiren derne imizin de üyesi oldu u TUSKON gibi büyük bir konfederasyona ba l olmak bizler için büyük bir nimettir. TUSKON un temsilciliklerinde çal an dünyan n dört bir yan ndaki gönül insanlar n n yapt klar özverili çal malar da ülkemiz ve bizler için son derece önemli bir avantajd r. Dünya Ticaret Köprüsü için yurtd - ndan gelen i adamlar n en iyi ekilde a rlayan güzel gönül insanlar na dernek çal anlar ve ahs m ad na te ekkür ediyorum. Yap lacak di er büyük organizasyonlar üyelerimizin en iyi ekilde de- erlendirmelerini tavsiye ediyorum. Gününüz ayd n, yolunuz aç k olsun. Bol kazançlar. 6

8

9 TUSKON TUSKON un 4. Ola an Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu Ba kanl na R zanur Meral yeniden seçildi. RIZANUR MERAL, GÜVEN TAZELED Türkiye adamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu nun (TUSKON) 4. Ola an Genel Kurulu yap ld. Seçimler sonucunda yeni yönetim belirlenirken, R zanur Meral güven tazeleyerek yeniden ba kanl a seçildi. 31 Mart 2012 de yap lan ola an genel kurulda konfederasyona ba l 7 federasyon ile bunlara ba l 172 derne i temsilen 4 bini a k n TUSKON delegesi oy kulland. Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, TOBB Ba kan Rifat Hisarc kl o lu, T M Ba kan Mehmet Büyükek i ile çok say da milletvekili, belediye ba kan, yabanc misyon e nin de kat ld genel kurula bas n n da ilgisi yo un oldu. Genel kurul, Cumhurba kan Abdullah Gül ün mesaj n n okunmas ile ba lad. Gül, mesaj nda, Ülkemizin potansiyelinin en iyi ekilde de erlendirilmesine yönelik olarak yo un gayret gösteren TUSKON, ekonomimizin özel sektörün öncülü ünde dünyaya aç lmas ve küresel ekonomiyle bütünle mesi sürecinde takdirle kar lad m z ve gurur duydu umuz ba- ar l hizmetlere imza atmaktad r. ifadelerine yer verdi. Sonras nda kürsüye gelerek bir konu ma yapan TUSKON Ba kan R zanur Meral, TUSKON un art k Türkiye nin yeni küresel markas oldu una dikkat çekti ve unlar söyledi: TUSKON, son y llarda yurtd nda en fazla etkinlik yapan Türkiye merkezli bir kurum olarak öne ç k yor. Sadece 2011 y l nda 448 yurtd heyeti ve bu etkinliklere kat lan 7 bin giri imci, TUSKON un neden Türkiye nin yeni küresel markas olmaya ba lad n anlatmaya yetiyor. Ya atma ideali ile ya ayan herkesin bu emanetin hakk n vermesi gerekti ini belirten Meral, ihracatç lar n aç l mlar na büyük destek veren Türk okullar ile devlet büyüklerine te ekkür ederek Kalp k rmadan ve kimseye küsmeden çal maya devam edece iz. dedi. TUSKON, 4. Ola an Genel Kurulu nda kat l mc lara hitap eden Ba bakan Recep Tayyip Erdo an da birlik ve beraberli e vurgu yapt. Erdo an, Bugüne kadar birlikte yürüdü ümüz dostlar m zla bundan sonra da ayr l a dü meden, el ele ve omuz omuza yürümeye devam edece iz. Nifaka dü meyece- iz. Bizler yoksul çocuklar n, Diyarbak r n, Van n umuduyuz. Somali nin Afganistan n umuduyuz. am daki masum çocuklar n umuduyuz. Bu umudu söndürmeyece iz. Biz kabile devleti de iliz, Devlet-i Âliye nin bakiyesiz. ifadelerini kulland. Ba bakan ayr ca, TUSKON un mücadelesinde seçkinlerle de il, milletle beraber, halkla beraber oldu unu ifade ederek, salondaki i adamalar na, Siz, arkan za Galata bankerlerini, Hazine yi, kamu bankalar n n kaynaklar n almad n z. Dayatmalara, bask lara boyun e mediniz. Arkan za sadece ve sadece milleti ald n z. Siz i te bu nedenle büyüksünüz. diye seslendi. TUSKON un 4. Ola an Genel Kurulu nda, konu malar n ard ndan seçimlere geçildi. Genel kurulda, yönetim, denetleme ve disiplin kurulunun asil ve yedek üyeleri oybirli iyle seçilerek TUSKON un yeni yönetimi ekillendi. Seçilen yönetim kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu Ba kanl na R zanur Meral i yeniden getirdi. 8

10 Türkiye tek yetkili distribütör firmasidır ATIN GÜVENDE KALIN En etkili atılabilir tip YANGIN söndürücünüz Tüm Türkiye Genelinde Bayilikler Verilecektir! FR911 Flameout A, B ve C pi yang nlar n ba lang çlar nda h zl, güvenli ve etkili bir ekilde müdahale etmek için tasarlanan üstün teknolojilerde bir devrimdir. Uzun y llar süren ara rmalar ve üre m sonucunda, FR911 evler, okullar ve cari binalar dahil birçok uygulama alan nda ileri teknolojik özelliklere sahip olup, i aiyecilerin yolu açmas nda ve ayaklanma s ras nda yanan araba veya barikatlar n söndürülmesinde polisler için acil çözüm arac d r. Kullanan ki inin tek yapmas gereken FR911 Flameout u ç kar p ate e atmak r ve kaç yolu olu turmak için kullan ld nda arda kalanlara özen gösterir. Bak m gerek rmez 5 YEARS 5 Sene Geçerlilik süresi Küçük ve a ir orta ve küçük bir paketle gelir PB Malaysia Certified zl Kurtarma ve polis ekiplerinin ayaklanma ve sivil karga a gibi acil durumlarda kullan m için ideal çözümdür İletişim: Tel (0212) pbx Fax: (0212) web:

11

12

13 ÖDÜL GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Düzenledi i Ticaret Köprüleri ile i adamlar na yeni ihracat pencereleri açan Türkiye adamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu nun (TUSKON) çat s alt ndaki derneklerden stanbul Genç adamlar Derne i ne ( GED) en aktif dernek ödülü verildi. Dernek, üyelerinin geli imi ve yeni pazarlara aç lmas için düzenledi i faaliyetler dolay s yla bu ödüle lay k görüldü. GED Ba kan Hüseyin Ataol, ödülü, Türkiye adamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu nun (TUSKON) genel kuruluna kat lan Ba bakan Recep Tayyip Erdogan dan ald. Derne in 500 den fazla üyesi bulunuyor. Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, GED e ödülünü verdi i TUSKON 4. Ola an Genel Kurulu nda yapt konu mada, hükümetin; milletin deste ini, gücünü ve hay r duas n ald n belirtti. Erdo an, te bu sayede her seçimden zaferle ç kt k. TUSKON un da, bizim de ba ar m z n arkas nda sadece ve sadece millet var. Allah n izniyle, bugüne kadar milletimizle yürüdü ümüz bu yolda ayn ekilde milletimizle yürümeye devam edece iz. Bugüne kadar birlikte yürüdü ümüz arkada lar m zla, dostlar m zla, karde lerimizle ayr l a dü meden el ele, omuz omuza beraber yürümeye devam edece iz. Enaniyetten uzak duraca z. Bizim kitab m zda ben yok, biz var. Senlik, benlik kavgas na asla müsaade etmeyece iz. Fitneye, nifaka asla prim vermeyece iz. Bugüne kadar beraber yürüdü ümüz bu yolda, in allah ayn ekilde beraber yürümeye, Türkiye yi beraber büyütmeye, milletten ald m z, yine millete vermeye devam edece iz. dedi. TUSKON un bütün mensuplar n, Türkiye ekonomisine yapt klar katk lardan dolay tebrik eden Ba bakan, Türkiye nin 12

14 TEMMUZ-A USTOS 2012 ad n dünyaya duyurduklar, ay-y ld zl bayra n, bu aziz milletin büyüklü ünü en uzak ülkelere, en ücra kentlere ere e ta d klar için, ahs m, ülkem ve milletim ad na ükranlar m sunuyorum. eklinde konu tu. Konfederasyonun sadece ticaret yapma misyonuyla de il, Türkiye ekonomisini büyütme, ülkeye ve millete hizmet etme, Türkiye nin ad n dünyaya duyurma misyonuyla yola ç kt n ifade eden Ba bakan, öyle devam etti: TUSKON, h rs de il kanaati, kazanmay de il payla may, sömürmeyi de il dayan may savunarak, savundu u de erlerin samimiyetle arkas nda durarak, kendisini de il, ülkesini ve milletini öne ç kararak farkl l n ortaya koydu. En önemlisi de TUSKON, s rt n belli ç kar odaklar na de il, millete dayad. Kayna n milletten ald, ilham n milletten ald, motivasyonunu, ufkunu, misyonunu milletten ald. Nas l ki Mevlânâ, bir elini gö e aç p, bir elini topra a uzatt, Hak tan ald m halka veriyorum dediyse, i te TUSKON un Anadolu evlatlar, Hak tan ald lar, halkla payla t lar, birlikte büyüdüler. Nas l ki Mevlânâ, pergel misali, bir aya n burada merkezde olacak, bir aya nla âlemleri dola acaks n diye tavsiyede bulunduysa, i te Anadolu nun aslanlar da, güçlerini bu topraklar ndan ald lar, tüm dünyay deveran ettiler. Ba bakan Recep Tayyip Erdo an n, Genel Kurul a kat lan i adamlar na hitaben yapt konu mada söyledi i, Siz, arkan za karanl k güç odaklar n, mafyay, çeteleri, cuntalar Galata bankerlerini, Hazine yi, kamu bankalar n n kaynaklar n almad n z. Siz ideolojiyle yürümediniz, dayatmalara, bask lara, engellere boyun e mediniz. Arkan za sadece ve sadece milleti ald n z. Siz i te bu nedenle büyüksünüz. Siz, arkan za milleti ald n z için, milletle yürüdü ünüz için büyüksünüz ve bu ülkeyi büyütüyorsunuz. sözleri uzun süre ayakta alk land. Türkiye nin, istikrarla büyüyen sa lam ekonomisiyle, alan el de il, veren el olmas yla, art k parmakla gösterildi ini aktaran Erdo an, ülke olarak bugün ula lan noktan n bizzat milletin eseri oldu unu da vurgulad. Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, GED e ödülünü verdi- i TUSKON 4. Ola an Genel Kurulu nda bir konu ma yapt. 13

15 HOLD NG TÜRK YE N N YILDIZ HOLD NG : AKFA HOLD NG Akfa Holding, Türkiye nin önde gelen holdinglerinden birisi y l nda temelleri at lan Akfa, u anda yurt içinde 14, yurt d nda 3 olmak üzere toplam 17 irketi ile ulusal ve uluslararas çapta faaliyetlerine devam ediyor. Akfa Holding bünyesindeki Türk Medya ve Brodcasting irketi Akfa Teknoloji, Kazakistan da medya merkezini kurarak Orta Asya n n en büyük medya merkezine ismini yazd rd. 14 Akfa Holding, ba ta t p teknolojileri olmak üzere mimarl k ve kimya sanayilerine kadar birçok alanda hizmetler sunuyor. Radyo-televizyon yay nc l alan nda da faaliyet gösteren Akfa Holding, geçti imiz günlerde Kazakistan da çok önemli bir yat r ma imza att. Akfa Holding bünyesinde bulunan Türk Medya ve Brodcasting irketi Akfa Teknoloji, Kazakistan n ba kenti Astana da medya merkezini kurarak Orta Asya n n en büyük medya merkezine ismini yazd rd. Biz de Türkiye nin önde gelen holdinglerinden biri olan Akfa Holding i tan mak istedik. Akfa Holding in Stratejik Planlama ve Pazarlama Direktörü iar Moloval da Akfa hakk nda çarp c bilgiler verdi. Akfa Holding i tan yabilir miyiz? Ne zaman kuruldu, hangi alanlarda kaç irketle faaliyet yürütüyor? 1997 y l nda temelleri at lan Akfa Holding, yurt içinde 14, yurt d nda 3 olmak üzere toplam 17 irketi ile ulusal ve uluslararas çapta faaliyet göstermektedir. Stratejik i kollar n üretim ve sanayi, in aat ve elektromekanik, medikal ve bilgi teknolojileri olmak üzere dört ana alanda belirleyen holding; bilgi teknolojileri, t p teknolojileri, radyo-televizyon yay nc l, yaz l m, mühendislik, elektromekanik, mimarl k ve kimya sanayileri alanlar nda yenilikçi hizmetler sunmaktad r. Akfa Holding in nas l bir ihracat a söz konusu? Ürünleri ile hangi pazarlara hitap ediyor, hangi pazarlar hede iyor? Türkiye nin 2023 vizyonu ile paralel olarak bölgesinde ve Avrupa da bir güç olma, 2011 y l nda oldu u gibi önümüzdeki y llarda da cirosunun en az yüzde 50 sini ihracat ile gerçekle tirme vizyonuna sahip olan Akfa Holding in, Birle ik Arap Emir-

16 TEMMUZ-A USTOS 2012 likleri, Kazakistan, Rusya ve Amerika Birle- ik Devletleri nde birer o si bulunmaktad r. Bu vizyonumuza hizmet edecek ekilde bir yandan; Kazakistan, Türkmenistan, Rusya, Dubai, Libya ve Afrika da ürünlerimizi pazarlarken, ülkemizde edindi imiz tecrübe ve birikimi aktararak irketlerimizi bu ülkelerde de güçlü bir ekilde konumland r yoruz. Di er yandan; Türkiye ve Avrupa dan, rmalar sat n almak suretiyle hem irketlerimiz ile sinerji yaratacak yeni tecrübe ve birikimleri bünyemize kat yoruz hem de ula- abildi imiz pazarlar geni letiyoruz. Örne in; spanya da, broadcasting, transmisyon ve canl yay n araçlar konusunda faaliyet gösteren bir rmay sat n almak üzereyiz. Bu sayede hem transmisyon ve canl yay n araçlar konusunda becerilerimizi geli tirece iz hem de Güney Amerika gibi ula amad m z bir bölgeye de çözüm ve hizmetlerimizi götürece iz. Kaç eleman istihdam ediyorsunuz? stihdam hede niz k sa, orta ve uzun vadede nedir? Bu gün itibari ile 700 ü a k n çal an m z var. Geçti imiz y l yüzde 117 büyüdü ümüz, bu y l yüzde 68 organik büyüme bütçeledi imiz ve her geçen gün yeni rmalar sat n almak yoluyla inorganik büyümemiz göz önünde bulunduruldu unda bu soruya cevap vermek gerçekten güç. Akfa Holding in yeni yat r m alanlar nelerdir? Ba ka sektörlere girmeyi, ba ka alanlarda rekabet etmeyi planl yor musunuz? E er öyle ise bu sektör ve alanlar hangileri olacak? Öncelikle biraz önce telaffuz etti im stratejik i kollar m zda derinle meyi hede iyoruz. Bunlar n içinde üretim yat r mlar en öne ç k yor. Akfa Holding için ithal eder durumdan üretip ihraç eder duruma dönü mek bir ana strateji. Bunun yan nda kendimizi mü terimizin yerine koyup onun ihtiyaçlar n kar layacak ve i ini kolayla t racak toplam çözümler sunabilmek için yat r mlar m z planl yoruz. Bu strateji do rultusunda tüm dünyada anahtar teslim medya merkezleri ve hastaneler yapabilir duruma geldik. Ayn yolda ilerleyip tüm dünyaya anahtar teslim sunabileceklerimizin say s n art rma do rultusunda yat r mlar yap yoruz. Tabii ki bu tan mlar n d nda kalan yurtiçinde ve yurtd nda çok say da yat r m f rsat n de erlendiriyoruz. Enerji ve hammadde konular bunlardan sadece ikisi. Son senelerde bireylerin yan nda irketlerin de bili im teknolojilerine ilgisi artt. Bu noktada bilgisayar çözümleri ve bilgi sistemlerinde sat lar n z ne durumda? Kurumsal Bili im konusu bizim en iddial oldu umuz alanlardan birisi. Bu konuda hem kurumsal olarak 15 y ll k tecrübeye sahibiz hem de çok tecrübeli ve vizyoner bir ekibimiz var. Tereddütsüz iddia edebilirim ki bu alanda faaliyet gösteren irketlerimiz yaln zca Türkiye de de il hede edi imiz di er ülkelerde de en büyük oyunculardan birisi olacaklar. Pazarlardaki büyüme potansiyelini, bo lu u, bo lu un hangi alanlarda oldu unu çok net okuyoruz. Ve tüm strateji ve organizasyonumuzu bu do rultuda kurguluyoruz. Bu konuda bizi izlemeye devam edin. Sa l k alan nda ameliyat ve te hislerde kullan lan teçhizatlara hastanelerden gelen ra bet oran ne durumda? Sektörün genel durumu ve gidi at hakk nda bilgi verir misiniz? Ameliyat ve te his cihazlar hastane kurulumu ve daha sonra sa lanacak hizmetlerin sürdürülmesi ad na çok önemli bir yer te kil eder. Kurulum a amas nda tüm hastane yat r mlar n n yüzde ini genel anlamda cihaz al mlar te kil etmektedir. Sektör genel anlamda 4 grupta bir çizgi izlemektedir. Uygulamaya geçilmi olan çok büyük birle tirilmi hastane projeleri(ppp)mevcut siyasi otorite- Akfa Holding, ba ta t p teknolojileri olmak üzere mimarl k ve kimya sanayilerine kadar birçok alanda hizmet sunuyor.

17 Astana o simizde 20 çal an m z var ve beklentilerimiz çok yüksek. Takip etti- imiz f rsatlar n toplam tutar 1,7 milyar USD. Hede miz Kazakistan da büyüklük olarak bir ikinci Akfa Holding yaratmak. nin uygulamaya çal t bu hizmetin ba ar s sektöre yeni bir yön getirecektir. Di er gruplar ise,üniversite hastaneleri (ödemeleri genelde çok kötü durumdad r), e itim ara t rma hastaneleri,özel büyük grup hastaneler,ve di er daha küçük say labilecek hastanelerdir. Hastane al mlar nda yatlar bir 10 y l öncesine göre neredeyse yüzde e varan dü- ük yatlarla al mlar yap lmaktad r. Bu sebeple ekonominin yurtd ndan iyi görüntüsü ile dü- ük yat politikas ndan dolay direkt sat yapmak için Türkiye ye gelen rmalar bu yat seviyelerinden dolay belirsiz bir durum izlemektedirler. Bili im teknolojilerinden yararlanarak sa l k alan nda yeni ürünleriniz söz konusu olacak m? Bu konuda hastalar n ve hastanelerin i ini kolayla t racak yeni çözümleriniz var m? Evet, Imdsoft ürünümüz asl nda bili im teknolojisini kapsar ve bu anlamda uygun imkânlar n sa lanmas durumunda dünyan n her yerinden hekimin hastaya ula m sa lanabilmektedir. Yine PACS i imiz de bili im teknolojisinden faydalanabilen lmsiz hastane ürünlerini kapsamaktad r. irket olarak TV yap m ve yay n sistemleri entegrasyonu da sat yorsunuz. Gerek internetten yay n yapan tv kanallar n gerek prodüksiyon irketlerinin artt n göz önünde bulundurdu umuzda buna paralel sat lar n zda bir art söz konusu mu? Bu art oran nedir, burada ne kadarl k bir sat hacmi var? Akfa Teknoloji, ulusal TV kanallar, prodüksiyon irketleri, üniversiteler ve kamu daki mü terilerimiz için sistem entegrasyonu ve distribütörü oldu u ürünlerin sat n gerçekle tiriyor. Gerek internet TV ler gerek prodüksiyon irketleri için bu pazara yönelik sat lar m zda yüzde 20 civar nda bir art ve hareketlilik gözlemliyoruz. HD yay nc l n yayg nla mas prodüksiyon pazar ndaki hareketlilikte etkili olurken internet yay nc l - nda kullan c lar n web üzerinden yay n izleme al kanl ndaki art etkili oluyor. TV yap m ve yay n sistemlerini iç piyasaya satt n z gibi ihraç ediyor musunuz? Hangi ülkelere sat yorsunuz? Akfa Teknoloji olarak son iki y ld r yurtd - projelere yo unla m durumday z. Özellikle 2011 y l nda i lerimizin yüzde 70 ini yurtd - nda yapt k. Amac m z bu oran yüzde 50 nin alt na dü ürmeden devam etmek. Co rafya çemberimizi geni leterek dünya üzerinde farkl k talarda i yapan güçlü bir entegretör haline gelme arzusunday z. Son dönemde Irak ve Kazakistan la ba layan çal malar m z Rusya, BDT ülkeleri, Arap yar madas, Kuzey ve Orta Afrika n n yan s ra Güney Amerika ile art rmay hede iyoruz y l ortas nda tamamlad - m z 20 TV kanal, 10 radyo istasyonunun tek bir merkezde topland Astana Media Center ile 220 milyon USD lik dünyan n en büyük yay nc l k projesine imza atm olmam z bizi bölgemizin en iyilerinden biri haline getiriyor. Kazakistan n Astana ehrinde yeni bir yat r m n z söz konusu. Bu yat r m n özelliklerini, miktar n ve yat r mdan beklentilerinizi aç klar m s n z? Kazakistan bizim için çok önemli bir ülke. Biraz önce de belirtti im gibi geçti imiz y l dünyan n en büyük medya merkezlerinden birini Astana da in a ettik. u an Astana o simizde 20 çal an m z var ve beklentilerimiz çok yüksek. Takip etti imiz f rsatlar n toplam tutar 1,7 milyar USD. Hede miz Kazakistan da büyüklük olarak bir ikinci Akfa Holding yaratmak. 16

18

19 TUSKON TUSKON dan bir y lda 104 ülkeye 448 ticaret ve yat r m heyeti Türkiye adamlar ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Yönetim Kurulu Ba kan R zanur Meral, Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2012 program nda in aat malzemeleri, mobilya ve ev tekstili sektörlerinden 130 ülkeden bin 470 yat r mc ile Türkiye den bin 200 giri imciyi bulu turduklar n söyledi. Ticaret köprüsünde toplamda 25 bin ikili görü mesi yap ld. TUSKON Ba kan R zanur Meral, Ticaret Köprüsü nün aç l nda yapt konu mada, konfederasyon olarak son bir senede 104 ayr ülkeye 448 ticaret ve yat r m heyeti gönderdiklerini vurgulad. An lan heyetlere Türkiye den 7 bin 500 giri imcinin kat ld n anlatan R zanur Meral, buna mukabil 140 ülkeden 550 heyet ile 11 bin yabanc yat r mc n n a rland n kaydetti. Gelinen a amada toplam 23 Ticaret Köprüsü program yap ld n aktaran Meral, öyle devam etti: Bunlara 25 binden fazla yabanc ve 40 bine yak n yerli giri imci kat ld. Tahminlerimize göre Ticaret Köprüsü programlar nda bugüne ka- 18

20 TEMMUZ-A USTOS 2012 dar milyarlarca dolarl k ticaret hacmi olu turuldu. Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2012, n- aat Malzemeleri Mobilya - Ev Tekstili sektörel program, 130 ülkeden bin 470 yat r mc ile bin 200 giri imcimizi bulu turacak 25 bin ikili görü me yap lmas na öncülük edecektir. Ticaret Köprüsü programlar m z sadece ticarete vesile olmam t r. Ayn zamanda giri imcilerimizi daha evvel ad n bile bilmedi i çok ayr ülkeleri yak ndan tan malar n mümkün k lm t r. Hem ticaret köprüleri hem de sonras nda tertip edilen ticaret ve yat r m heyetleri ile ba ta Afrika ve Avrasya olmak üzere pek çok bölgede üyelerimiz tar m, hayvanc l k, g da, madencilik, in aat, mobilya, plastik, enerji, demir çelik gibi alanlarda önemli yat r mlar yapt. Ticaret Köprüsü programlar m z bu yönüyle ülkelerimiz aras nda ekonomik ve ticarî ba lar n güçlenmesine ve daha önce ismini bile duymad m z ülkelere giden yat r mc lar m z n kârlar n art rd gibi, benzer ekilde dünyan n birçok ülkesinde de Türkiye nin pay n art rmaktad r. Ticaret Köprüsü programlar n n dünyada ta- Ticaret Köprüsü 2012 program nda in aat malzemeleri, mobilya ve ev tekstili sektörlerinden 130 ülkeden bin 470 yat r mc ile Türkiye den bin 200 giri- imci bulu tu. 19

21 T M Ba kan Mehmet Büyükek i de konu mas nda, ihracatç lar olarak TUSKON un faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ve gereken katk larda bulunduklar n söyledi. n nan bir marka haline geldi inin alt n çizen Meral, burada önemli rol oynayan kesimlere minnettar olduklar n belirtti. Törende Türkiye nin ekonomide elde etti i ba ar lara da de inen Meral, ktidar n takdire de er d siyaseti, TUSKON un aktif faaliyetleri ile birle- ince dünya ekonomilerinde daralman n görüldü ü bir dönemde bile ihracat m z yüzde 10 dan fazla artm ve ekonomimizin büyümesi devam etmi tir. yorumunu yapt. T M BA KANI: TÜRK YE YE YATIRIM YAPAN KAZANIYOR T M Ba kan Mehmet Büyükek i de konu mas nda, ihracatç lar olarak TUSKON un faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ve gereken katk larda bulunduklar n söyledi. Türkiye- 20

22 TEMMUZ-A USTOS 2012 Dünya Ticaret Köprüsü nün her daim ard nda olduklar n belirten Mehmet Büyükek i, bu organizasyonlar n d ticaretin artmas nda büyük rol oynad n ifade etti. Türkiye nin son y llarda ald mesafeye dikkat çeken Büyükek i, ülkenin art k ayr bir düzleme girdi ini belirterek, unlar kaydetti: Planlar n Ar-Ge ve inovasyonla geni letiyor, yönünü biliyor. Art k rüzgâr bizden yana esiyor de 135 milyar dolar ihracat yaparken rekor k rd k. Bu ba ar da bize büyük destek veren Cumhurba kan Gül e ve Ekonomi Bakan Ça layan a te ekkür ediyorum. Türkiye yakalad güven ve istikrar ortam ile, üretken yap s ile, yeniliklere aç k ortam ile nansal çekim merkezi oldu. Burada gücünü yat r mc lar m zdan ald. ükür art k ülke, ihracat n ve ihracat bölgelerini geni letiyor. Muas r medeniyetler seviyesine gelmek için ekonomik modelini tamamlamak üzere. Türkiye, ba ar l bir sene geçirdi. Burada ba ar l bir iktidar n yan nda dinamik ihracatç lar n rolü büyüktür. Evet, art k ihracat büyümenin motoru oldu de de ihracat n güçlü art - devam ediyor. lk 5 ayda yüzde 10,3 art la 60 milyara vard hede miz 150 milyar dolar olup buna emin ad mlarla yürüyoruz. T M Ba kan Mehmet Büyükek i, 2023 ihracat hede nin 500 milyar dolar oldu una i aret ederek, Bu hede yakalayaca z, dünyan n önemli ihracat ülkelerine girece- iz. Gelinen a amada Türkiye ye yat r m yapan, onunla ticaret yapan herkes kazand, kazan yor. Bundan sonra da kazanmaya devam edecek. ifadelerini kulland. T M Ba kan Mehmet Büyükek i, 2023 ihracat hede nin 500 milyar dolar oldu una i aret etti. 21

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL:

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL: BAŞLAKBAŞLIKBASLIK BAŞLİK BAŞLİK den BÜYÜK FIRSAT! ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN 84 TL YERİNE 70 TL ADI ve SOYADI: TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ CEP TELEFONU: (0 ) e-mail @ Dergiyi

Detaylı

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu OCAK 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 abdurrahman@ostim.com.tr AB ya da Şangay'ın yolu Karatay'dan geçiyor Önümüzdeki 20 y l içinde kamu yat r mlar 600 milyar lira olacak. Yerli katk art yla bu harcamalar

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU KAPAK KONUSU BAfiKANIN SEY R DEFTER Türkiye ekonomisi, özel sektöre dayal olarak üst üste üç y ld r büyüyor. Ülkemizin küresel bir oyuncu olmas arzusuyla çal flmalar n gece gündüz sürdüren TOBB un, önem

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı