YENİ YERLEŞME BÖLQELERİNİN SEÇİMİ-YOL VE ALT YAPI PLANLAMA ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ YERLEŞME BÖLQELERİNİN SEÇİMİ-YOL VE ALT YAPI PLANLAMA ESASLARI"

Transkript

1 YENİ YERLEŞME BÖLQELERİNİN SEÇİMİ-YOL VE ALT YAPI PLANLAMA ESASLARI G İ R İŞ: Ahmet AÇLAR (Bonn) Yeni yerleşme bölgelerinin seçimi, yol ve alt yapı plânlamasının teknik esasları hakkında, Bonn Üniversitesi Şehircilik Enstitüsü Direktörü O. Prof. Edmund Gassner başkanlığında çoğunluğunu Enstitü elemanlarının teşkil ettiği bir komisyon tarafından, Almanya için yönetmelik (RAST-E) 1 teklifi hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğin takriben birer yıl ara ile yapılan ön baskılarından sonuncusu Ekim de yayınlanmıştır. Adı geçen yönetmeliğin tam çevirisine izin veri I ir ediğinden bu yazıda ayrı bir bölümleme ile kısa bir tanıtımı yapılacaktır. Önsözden sonra yönetmelik ile ilgili plânlamada göz önüne alınacak kanun, tüzük, din norm'ları sıra 'ile belirtilmekte ve aşağıdaki bölümlere geçilmektedir.!. BAĞLANIM 2 PLÂNLAMASI İÇİN PRENSİPLER 1.1. DIŞA BAĞLANTİ Bir şehrin yayılma bölgelerinin belli yönlere yöneltilmesi veya yen! yerleşmeye açılacak bölgeleri için dışa bağlantı önemli bir rol oynamaktadır. Muhakkakki her şeyden evvel memleket, bölge ve mahall'in dışındaki diğer plânların hedefleri dikkate alınmalıdır. Yeni yerleşme yerinin yol ve elektrik şebekelerine bağlantısı, yalnız mevcut yol tesislerinin uygunluğu ile değil, su getirme, kanalizasv-~<n ve drenaj şebekelerine ve bilhassada bu şebekelerin genişletilmesi imkânlarının varlığı ile birlikte düşünülmelidir. Büyük iskân gelişimi düşünülen yeni imara açılan bölgelerin planlanacak yol ağı, yer seçimini etkiler. Böyle durumlarda nerede elverişli yol bağlantısı imkânları mevcut veya plânlanabilirse bu sahalar orada öngörülmelidir. Sonradan düzenlenecek trafik tesisleri bölgeyi rahatsız edebilir (Örneğin : hava alanları yakınındaki büyük ikâmet bölgesi elverişsizdir). Burada hava trafiği ve gürültü kanunları hükümlerine ve yapıların gürültüden korunmaları için yükseklik sınırlarına dikkat edilmelidir. Ayrıca limanlar ve taşıt trafiği fazla 1 Rlehtlinîen für elle Anlage VOÎÎ Sfadîsfrassen, Teii : Erschiiessun. 2 Ersehifessung (Alm.) : Bağlanım (Bak: Harita kadastro Müh. Sa : 20-47) 21

2 caddeler gürültü, sarsıntı, toz ve zehirli gazlar yaymaları dolayısiyle komşu sahalardan istifadeyi sınırlarlar. İnşai önleyici tedbirlerle (setsel ağaçlandırma, trafiğin sesten korunma duvarları içinde şevki, yeteri genişlikte koruyucu sahalar) bu tesirler giderilebilirler. Mevki seçiminde konum şartları yanında bölgenin jeolojik yapısı, yer altı suları, sel baskını oranları, heyelanlar, iklim karekteri, mevcut yapı durumları, imarın koordine edilme sorunu, tabii ve ziraî korunma, su toplama sahaları vs. göz önünde bulundurulmalıdır. Kara ve demir yollarının veya su üstü trafik tesislerinin istikbaldeki ihtiyaçlara yeterliği veya onarma tedbirlerine lüzumu olup olmadığı git, gel ulaşımı için yeni hatlar bağlanıp, bağlanmıyacağı plânlama başlangıcında kontrol edilmelidir. Hangi şartlar altında bölgeye su ve enerji temin edileceği ve çöplerin kolay ve devamlı nasıl ortadan kaldırılabileceği araştırılmalıdır. Plânlamanın arazi fiatlarına etkisi, dış ve iç bağlanım masraflarının ekonomik olup olmadığı ve bu masrafların belediye ve inşaat sahiplerince karşılanıp karşılanamıyacağıda kontrol edilmelidir İÇ BAĞLANTI Bir sahanın ulaşım ağının şekli, yapıların tertibi, alt yapı tesisleri talepleri, parsellemede yaya ulaşılacak uzaklıkların mümkün mertebe kısa olma bağıntıları göz önüne alınarak planlanmalıdır. Motorlu taşıtlara ayrılan yollar çevreyi rahatsız etme ve halkı tehlikeye sokma etkilerinden ötürü kısa olmalıdırlar. Bu görüşle merkezi donatımlar yakınında yoğun imar tertipleri ve ekseri başlangıçta aranan merkezi donatımların, umuma açık ulaşım durakları konumlarının, imarın ağırlık merkezinde bir araya toplanması gaye edinilmelidir. Merkezi tesisler (Örneğin : İş yerleri parkları, ticarethaneler, misafirhaneler, kiliseler, tiyatrolar, okullar, spor ve dinlenme sahaları) imkânlar oranında hem kendileri hemde gerekli açınım tesislerinin bir çok gayeleri için faydalı olacak şekilde düzenlenmelidir. İlk okullar hizmet ettiği bölgede, merkezi ve tehlikesiz kolay ulaşılır, hastane ve klinikler vb. gürültüden ırak yerlerde fakat uygun yollarla bağlanmış olmalıdırlar. Şehircilik ve trafik tekniği yönünden yaya ve araç trafiği birbirinden ayrıla caksa, emniyet sebeplerinden (az kullanılan yollardaki gece tehlikesi gibi) bütün durakların cadde ve servis yolları boyunca uzanan yaya yoiları ile erişilebilir olması gereklidir. Yerleşmede nüfus yoğunluğuna göre trafik kaynak ve hedefleri farklı olur. Bu esnada umumi ve özel taşıt trafiğinin özellikle masraflarına itina gösterilmelidir. Çünkü inşai faydalanma ne kadar yüksek tutulursa, ayni anda hizmet gücü uygun git-gel ulaşımı için araçlarda gerekli olurlar. Ayrık nizamlı ikâmet banliyöleri genel yol ağına her zaman ekonomik bağlanamazlar, bu bakımdan bu gibi yerlerde zaman kaybıyle erişilen ev, iş yerleri sayıları büyük tutulmalıdır. Duraklar merkezlerde otobüs tramvay için 500 m. tren için 800 m. ortalam'a 22

3 uzakhkta olmalıdırlar. Daha büyük uzaklıklarda ayrıca mahalli git - gel ulaşımı için araçlar lüzumludurlar, plânlamada önceden bu araçların güzergâhlarıda dikkate alınmalıdır. Şehircilik yönünden ölçülerin (evlerin, oturanların ve iş yerlerinin sayıları) büyüklüğü, bütün bağlantı tesislerinin ekonomik kurulma ve işlemesine uygun seçilmelidirler. 2. İNŞA! BÖLGELERİN YOL BAĞLANTISI 2.1. Bu bölümde yolların kesin bir sınıflamasına imkân olmadığı vs. belirtiliyor ve fonksiyonlarına göre yollar aşağıdaki şekilde 2 gruba ayrılıyor (Ş : i). Özellikle şehirler arası ulaşıma hizmet eden yollar. Otobanlar Ekspres yollar Ana trafik Caddesi Trafik Caddesi Özellikle arsaların bağlantısına hizmet eden yollar. Toplayıcı Cadde Servis (tali) yol Konut, müstakil yaya ve bisiklet yolları ve yaya caddeleri. 2.2 YOL ve CADDE AĞININ DÜZENLENMESİ Konut bölgelerinde yabancı trafik (uzak trafik) ile yol şebekesinin yüklenmemesi gaye edinilmelidir. Diğer önemli bir noktada düğüm noktalarının 3 maliyet ekonomisi, trafik güveni ve gücü sorunlarına dikkat etmektir. Trafik şebekeleri servis ve toplama caddelerinde açık görüşlü ve sola dönüşden kaçınılan düğüm noktalarının tertibine elverişli pfânianmaîidsr. Trafiği az düğüm noktalarında üç kollu, çok düğüm noktalarında 4 kollu kavşaklar öngörülmeli ve 4 ten fazla kollu düğümlerden muhakkak kaçınılmalıdır. Görüş oranı ve sapan araçların yavaş hareketleri sebebiyle en elverişli kavşaklar dik açılıdırlar ( a =:100 G ). Zor durumlarda 130 G > a > 70 G olabilir. Sapaklarda (4) soldaki aracın sağdakine yol vermesi ana yol trafik akışını'engellerse, soldakinin öncelik hakkı lüzumludur. Toplayıcı cadde üzerindeki sapaklar en az 60 m. aralıklı bulunmalıdırlar. Aksi durumlarda 4 kollu kavşakların planlanması gerekir. Sık yerleşme bölgelerinde bir yaya yolunun yoğun trafiği olan bir cadde ile birleşmesinde yaya ve taşıt trafiği için yüzeyler ayrılmalıdır. Konut ve iş bölgelerinin belirli ayrılmalarında ulaşımın hızı sabah ve akşamları düşer. Bu hızı artırmak için maksimum trafik yükünü kaldıracak yol genişliklerinin seçilmesi tavsiye edilir. Bölgedeki servis _ yolu, toplayıcı ve ana caddelerin hizmet güçlerinin, bilhassa düğüm noktalarında ahenkli olmasına dikkat etmeli ve bu husus araç boyut ve sayıları yönünden kontrol edilmelidir. (3)Knoîen ponkîen (Alm) : Kavşaklar, düğüm noktaları. (4)Einmündung (Alm) : Sapak (öç kollu kavşak) 23

4 a) Raster (modüler) Âğ

5 Faydalan : Hsr türlü trafik için kısa yollar. Düğümlerdeki yığılmalarda yeteri kadar yol verme imkânı Trafik nisbetlerinin aynı ölçüde dağıtım ve kullanılmasında dışa doğru dengeii trafik dağılımı Sakıncaları : Trafik ihtiyaçlarının kaide olarak kontrolsuz dağılımı Tek yönlü trafik tanzimi hariç güvensiz, kazaya elverişli düğüm noktaları Değişik şartlar altında uzak (bölgeler arası) ulaşım için yol sisteminin güçlüğü Bazı yo! geçkileri uygun durumlarda belirlenirse, bu mahzurlardan kaçını-labilir. Parçalanmış Raster ağı buna bîr örnektir. Fakat yukarıdaki faydalar bunda azalıyor ve cadde ağı iyi görüşlü olmuyor. b) İç ri'ng ağı (innersrîngnetz) Faydaları : Konut bölgesi çekirdeğinin trafikten korunması Konut bölgesinin çevre ile iyi bağlantısı Servis yollarında transit ulaşım olmaması Sakıncaları : Trafiği çok yüklü toplayıcı cadde dolayisîyle konut bölgesinin kesin ayrılışı Aynı caddenin gürültü yükü Merkezi tesislerin erişim alanı içinde çok yüklü düğüm noktaları Toplayıcı cadde üzerinde yanyana sık düğüm noktaları. c) DİŞ ring ağı Faydaları : Yaya ve vasıta trafiğinin birbirinden tamamen ayrılma imkânı Birbirine bağlı yaya yolu ağı vasıtasiyle ring içinde bağlantısı 26 Sakıncaları : Çevreye karşı inşaat bölgesinin fazla veya az izolasyonu İç ulaştırmada uzun hareket hatları merkezi tesislerin

6 d) ö (Kerpeten.) biçimli ağ «Zangen förmiges Nete» Faydaları : Yaya ve motorlu araç trafiğinin tam ayrılması Çevre erişim alanına büyük kavşaklardan kaçınarak yol ağı imkânı Hiç transit trafiği olmayan inşaat alanı Sakıncaları : İç trafiğin ulaşım hatları çok uzun Ana ve toplayıcı cadde kavşaklarının yüksek trafik yükü Büyük inşaat alanlarında esas olarak ana cadde ile ikiden fazla kavşak bulunmalıdır. Şekil 2 deki gibi çeşitli cadde ve yol ağları içinde aşağıdaki dört sokak tipi bulunur (Ş : 3). a) Çekiç (tek çıkışlı) yol (5) Doğrusal uzanan ve çok kısa ölçülendir'ümiyen bu sokaklar fayda çevrelerine oranla yerleşme bölgelerinde çok az yer kaplar ve sakin bir trafik konumu sağlarlar. Cep (dönüş) yeri fazla masrafları fayda çevresini genişletmekle telâfi edilirler. Park etmiş araçlarla cep'in kapatılmasından kaçınmak için, başlangıçta cep etrafında şeritsel oto park yüzeyleri planlanmalıdır. Cepler çöp arabalarının dönme imkânlarına uygun şekiliendirilmelidir. Genel olarak uygun uzunluğu, yaya yolları uzaklıkları, dışa giden konuk sayısı, gürültü, vb. faktörlerine göre bulunabilir (Ş : 3 a). b) Cep sokak (iki bağlantılı lop) (6) İki uçtan ana caddeye bağlanmaları iyi bir boyutlandırmada, sakin bir trafik konumu verir. Her iki yanındaki yapıların şebekelere (su, elektrik, vb.) ölü noktasız (kötü su sirkülasyonu, gerilim düşüşü) irtibatını sağlar. Erişim bölge'erinin oldukça girişimi ve yaya araç trafiğinin ihtiyacına uygun sapaklar tanzim edilememesi, çekiç sokaklar karşısındaki sakıncalarıdır (Ş : 3b). c)çekiç, cep yol (Tek çıkışlı yolla kapalı lop) (7). Bu yollar erişim böl gelerinin sakıncalı girişikliğine rağmen trafik düzenleme tekniğinde sapakların sayısını azaltmak için kullanılırlar. Çekiç kolu uzunluğu en az 60 m. olmalıdır (Ş :3 c). d)rasîerağî yolları Erişim bölgeleri hiçbir durumda girişmezler. Uzun tertiplenirlerse hızlı ve kaza yüklü araç trafiğini tahrik ederler. Erişim bölgele rinde yabancı araç trafiğide diğer tiplere (a,b,c) ye göre fazla ve tehlike doğu- (5)Stichstrasse (AIm.)# (6)Scheifenstrasse (Alm) (7)Bak! Dip not : (8) 27

7 28

8 rucu olur. Tertip ve ekonomi sebeplerinden (örneğin : derin erişim bölgeleri), Konut yolları ve yaya caddeleri üzerinde yapıları bağlamak yerinde olur. Servis yolları, yaya caddeleri ve konut yollarının planlanmasında, inşaat -işletme _ idare ücretlerinin ekonomik olması yanında, yapıların uygun güneş almaları ve gürültü yüklerinin az olmasına dikkat edilmelidir (Ş : 3 d). 3. TRAFİK TESİSLERİMİN ÖLÇÜLEMDİRİLMESf İÇİN ANA ESASLAR 3.1 Genel Bu bölümde bir yolun gabarisi (vasıta ten saran ve sabit inşa edilen engellerden hacminden teşekkül eder) diye tanımlanıp mektedir. gabarisi ile bunu yanlardan ve üst serbest tutulması gereken emniyet ayrıca ilgili şartnamelerle belirtil 3.2 Motorlu araş cinslerinin saptanması Akan (hareketli) trafik İnşai bölgelerin trafik cinsinin büyüklüğü ve çeşitli vasıtalara dağılışı için aşağıdaki faktörler bilhassa önemlidirler. Bölgenin konumu ve büyüklüğü ı Git - gel ulaşımının ana yönleri, uzaklığı ve konumu Bölgeye ait merkezi ve genel üst yapıların tertibi Hafta sonu dinlenme trafiğinin ana yönlerinin uzaklık ve konumları Ulaşım yolları şebekesi Umuma açık banliyö ve özel durumlarda iş yeri ulaşım araçları trafiği İnşai kullanmanın yöntem ve ölçüleri Motorlaşma derecesi Halkın sosyal yapısı Teklifin ilgili bölümünde ayrıca : Büyük projelerde vasıta trafiğinin duru. mu ve dağılışının tesbitinde ciddi araştırmalar tavsiye edilmekte ve yerleşme bölgesi vasıta trafiğinin tahmininde Almanya için 'ilk saptama değerleri verilmektedir Sükûnetteki (duran) trafik Duran trafiğin yer ihtiyacı parsellerin inşai ve diğer kullanılmalarının yöntem ve ölçülerine göre saptanır. Bu saptamada bölge konuklarının, ziyaretçilerin ve müşterilerin ihtiyaçları rol oynar. İmar plânmda yeşil sahalar, geçici ve özel oto park yerlerinin uygun bir dağılımı, saptama neticelerine göre, dikkate alınmalıdır. Teklif yönetmeliğin duran trafiğin yer ihtiyaçlarına a'it diğer bölümlerinde, ikâmet - merkez - endüstri ve sanat bölgeleri için ihtiyacın saptama esasları belirtil- (8) Sehbifenstiehsrasse (Alnı) 29

9 mekte ve ulaşım tesislerinin ahenkli hizmet gücü için, kavşakların genel trafik akışına topluca uygunluğunun, ışıklı sinyal tesislerinin lüzumlu olup olmadığının araştırılması, lüzumlu ise, ona göre plânlamada yer ayrılması tavsiye edilmektedir. 4. TRAFİK TESİSLERİ PROJESİ 4.1 Enine kesitlerin tertibi için genel hükümler Bu bölümde toplayıcı ve servis yollarının, yanlarında otopark şeritleri, yeşil şeritler ve yaya, bisiklet yolları ile birlikte tertiplenmesi için çeşitli enine kesit tip şekilleri gösterilmekte ve sınıflamaya göre her biri hakkında açıklamalarda bulunmakta ve verilen tipleri RAST-(Q) (9) nun tamamlayıcısı olduğu belirtilmekte ayrıca şu esaslara değinilmektedir. Kurbalarda özel olarak yolların genişletilmesi, trafik şeritlerinin bordürlerle (yüksek, yol kenarı şeritsel otoparkı ve parsele vasıta giriş _ çıkış yerlerinde alçak bordürlerle), yaya ve bisiklet yollarının yeşil şeritlerden çim taşları yerleştirilerek ayrılmaları - yeşil şeritlerin genişliklerinin trafik, aydınlatma cihazlarını ve alt yapı tesislerini İçine almalarına göre genişliklerinin saptanması esasları, şev ve istinat duvarlarının hareket halindeki trafik emniyet oranlarına engel olmamasına dikkat edilmesi, ağaçlandırma, v.b. 4.2 Toplayıcı caddeler Dört izli toplayıcı caddeler, düğüm noktaları trafik akışına uygun ve enine kesit yükünün bir yönde veya en az 800 vasıta/saatten fazla olduğunda lüzumludurlar. İkâmet bölgelerindeki toplayıcı caddelerde max. trafik yükü saatte ( ) vasıtayı aşıyorsa, konut ile cadde arasında emniyetli ön bahçe mesafesi bırakılmalıdır. Ayrıca bağlanım yol ağı toplayıcı caddeleri, fonksiyon ve konumlarına göre az yüklü olsalarda, iki yanının inşaattan serbest tutulması ve yaya yollarının ayrı şevki salık verilir. 4.3 Servis yolları Bu yollar, hareket kaynak veya hedefleri ile erişim çevresinde bulunan ulaşıma hizmet etmelidirler. Boyutlandırılmaları bölgenin înşai kullanılma yöntemine, erişim çevresinin büyüklüğüne ve inşai kullanma ölçülerine bağlıdır. Servis yolları hafif vasıta (ikâmet ve dinlenme bölgelerinde veya ağır vasıta (endüstri bölgelerinde) trafiğine hizmet etmelerine göre farklılaşıriar. Umuma açık banliyö ulaşımına çok iyi bağlansalarda erişim çevrelerinde 750 konuttan fazla plânlanmamalıdır. Bu kötü bağlantılarda 400 konuta indirilmelidir. (9) RichtHnien für die Anlage von stadtsfrassen, Teiî: Querschnittsgestaltun9 (Şehir cad. Herinin tesisi için yönetmelik, kısım : enine kesit teşkili) 30

10 Servis yollarının kıyılarında otopark şeritleri yapılırsa, genişlikleri 5,50 m olmalı endüstriyel ulaşımada hizmet ederlerse iki izli toplayıcı caddeler bunların yerlerine tercih edilmelidir. Genel olarak trafik hızının azlığı dolayısı 1le yolun yatay ne eğim azaltılabilir. Hatta geçgisinin doğrusal kısımlarında alınabilir. Özel durumlarda düşey kurba yarıçapları kubbelerde de 300 m ve dönüş yarıçapı 9 m alınabilirler. kurbalarmda eni enine eğim sıfır 400 m, tekneler 4.4 İKÂMET YOLLARI - YAYA CADDELERİ VE MÜSTAKİL YAYA VE BİSİKLET YOLLARİ Ulaşım sükûneti ve uygun tertipli ikâmet, dinlenme ve çarşı sahaları temin etmek için, konutlar, ticarethaneler, oyun ve spor tesisleri yaya caddeleri ve bu bölümdeki diğer yollarla bağlanabilirler. Gene! olarak konut yolları araç trafiğine kapalıdırlar. Ev girişi ve yol arasındaki max. uzaklık 100 m dir. Çevresindeki evlerin kat adetlerine göre şu yol uzunlukları tavsiye olunur. Kat adedî X 4 Yol uzunluğu m Diğer taraftan aksine durumlarda çok fazla bağlanım masrafları ortaya çıkacağından, ikâmet yolu arsa (parsel) derinliği yönünde evlere bağlanmalıdır. Bu bölümde ayrıca ayrık ısıtmalı yerleşmelerde yakıt temini - vasıta yükü az olursa vasıta trafiğine elverişli konut yolları, itfaiye ihtiyaçları _ müstakil yaya ve bisiklet yolları, yaya merdivenleri boyutları - yürüyen merdivenlerin caiz yükleri (max. genişlik 0,5 m hız ve 30 eğim için 4000 kişi/saat) - kat alanı kat sayısı (bir parselde binanın kat alanları toplamının parsel alanına oranı) 0,6 ya eşit veya büyükse toplayıcı ve servis caddeleri boyunca 3 m lik yaya yolu yerleştirilmesi _ bisiklet yolları için tavsiyelerde bulunulmaktadır. 4.5 DÜĞÜM NOKTALAR! (Kavşak ve sapaklar) Yönetmelikte iki izli caddelerin basit kavşaklarına değinilmekte ve (RAST- K) - (RAL - K) verilerine dikkat edilmesi salık verilmektedir (Ş : 4) Tertip esasları Düğüm noktcalannın plânlama verileri kısım (2.2) deki yol ağının düzenleme raporlarından anlaşılırsada, aşağıdaki esaslar bunların ölçü ve tertibiyle ilgilidir. Tertipte şunlara dikkat edilmelidir. Düğüm noktaları şoförler tarafından oldukça büyük uzaklıklardan tanınabilmeli ve imkânlar oranında yolun kubbe - tekne veya dar yatay kurbasında bulunmamalıdır. Kavşak eğimi ön işaretler, ağaçlandırma özel aydınlatma, yol izlerinin genişletilmeleri vasıtasıyla belirtilmelidir. 31

11 32

12 Tüm trafik akışının iyi gözlenebilmesi için, düğüm noktaları havadan ra hat görünmelidirler. Bekliyen taşıtlarla ana cadde trafik akışının teşkil ettikleri kavşak veya sapak açısı <x (70 G <a<130 G ) arasında olmalıdır. Aksi halde ana caddedeki' vasıtalar «ölü görüş açısında» bulunurlar. Görüş alanları yeterince ölçülendirilmiş olmalıdırlar. Bu noktaların alan larımın büyük olmaları şart değildir, ancak iyi ışıklandırılmalı, trafiğ'in sevk ve emniyeti için lüzumluysa röfüj ve özel işaretler tanzim edilmelidir. Şoförlerin yanlış ve tehlikeli hareketlerine sebebiyet vermemek için, bu noktalar kolay anlaşılır olmalı, geçiş üstünlüğüne haiz yönler çabuk tanınabilmelidir. İz çizgileri ve trafik işaretlerininde kolay anlaşılır olmasına dikkat edilme lidir. Mahalle yabancı trafiği yanlış yöne saptırmamak için, ana yön akım izleri sapış (akımdan çıkma) izleri üzerinde olmamalıdır. Transit akıma veya geçiş üstünlüğüne ait izler proje hızlarına uygun geçgilendirilmeli ve eğim (boyuna) imkânlar oranında düşük tutulmalıdır. Düğüm noktaları için plânlar 1 : 200, 1 : 500 ölçeklerinde tersim edilmelidirler. Bunlarda şu detaylar gösterilir. Trafik akım şeritleri sınırları, yaya ve bisiklet yolları, sapış izleri, röfüjler, sinyal cihazları, telefon, gaz, v.b, hatlar, aplikasyon plân elemanları ve sınırları ve komşu bulunan inşa edilm'iş kısımlara bağlantısı. Teklif yönetmeliğin bundan sonraki bölümlerinde : düğüm noktalarında yaya ve bisiklet yollarının şevkine - plânlama elemanlarına vasıta trafiği iz genişliklerine a'it esaslara değinilmekte ve tali düğüm noktalarında sapış kurba yarıçapları, (et) açısına bağlı olarak tavsiye edilmektedir. a G R (m) 6,00 8,00 12,00 Bu yarı çaplarda sağa sapan veya giren ağır vasıtaların, gidiş - geliş trafik şeritlerini kullanmaları gereklidir. Bu sebeple esas olarak konuk bölgeleri için uygundurlar. Ayrıca ağır vasıtaca her iki trafik şeridinin kullanılabilmesi için. durma yasağı sınırlı olarak temin edilmelidir. Düğüm noktasından sık sık ağır vasıta geçecekse şlepkurba benzeri yarı çaplar seçilmelidirler (Ş : S). Şlep kurbalara iyi uyan bir kurba Ro : 8,00 m. ön yay 2 Ro (m) ve son yay 3 Ro (m) olan üçlü sepet eğrisidir. Ön eğrinin merkez açısı 17,5 g, son eğrinin 22,5 g, tır selp kurbaları aplikasyon tablolarına (Örneğin : Krenz/Osterloh) görede teşkil edebilirler. Daha sonra yol trafik şeritlerinin genişliklerine - Düğüm noktaları ve civarında boyuna kesit görüş oranları - Ceplerin (dönüş yerleri) tesis esaslarına yer verilmektedir. «RAST. K. Teli : Knotenpunkte (Düğüm noktaları,) 4 «RAL - K Rîchtlinien. für «İle Ânlage von Landsîrassen, Teri 119 : Knotenpunkte Eyalet yollarının teşkili işin yönetmelik. Kısım : Düğüm noktaları

13 4.5.2 Duran trafik için tesisler. Duran trafiğin yer ihtiyacı bölüm de açıklanan genel temellere uygun olarak saptanmalı ve imar plânında otopark yerlerinin ölçülü bir dağılımına dikkat etmelidir. Ş.5: Ağır vasıta trafiğinde kıyı bordürü tanzimi Ağır vasıtaların otopark ihtiyaçlarını karşılamak için, direkt yollar üzerinde ve kullanma hedefleri yakınında imkânlar oranında sık yerler düzenlenmelidir. 34

14 Garajlar konutlardan uzakta bulunabilirler, bununla beraber bu uzaklık 200 m olmalıdır. İnşai arazide özel park yerleri bir yandan mümkün mertebe göze çarpmıyacak tarzda düzenlenmeli (Örneğin : ağaçlandırma veya hafif çukurlaştırma), diğer yandan araç parçalarının sökülüp çalınmasını tahrik etmemek için, yukarıdan rahat görülebilir ve aydınlatılabilir olmalıdırlar. Duran trafik için park yerlerinin bölümlenmesi boyuna, eğik veya dikey yap!iabilir(ş,: 6-7). 60 lik enine bölümlemede aracın park yerine girişinde bir izden daha geniş açıklığa ihtiyaç olduğundan, bu tip bölümlemeler yalnız trafiği az servis yolu ve otoparklarında kullanılmalıdırlar. Nüfus yoğunluğu yüksek ikâmet bölgelerinde, özel otolar için park veya durma yerleri caddelerde uzunluğuna şeritler şeklinde öngörülmelidir. Lüzumlu olduğunda diğer otopark sahaları cadde dışında inşa edilmelidir. Özel oto garajları en az 3,00 m genişliğinde olurlar. Karşı karşıya duran iki otopark şeridi ara mesafesi 8,00 m den az olmamalıdır. Bu uzaklık 7,00 m alınırsa otopark avlusunun arka sınırı bu genişlikte 2 m paralel kaydırılmalıdır (Ş : 8). Yer altı ve yer üstü oto garajlarında eğik bölümleme uygundur. Otopark yerine giriş ve çıkış güçleşirse, daha geniş bölümlemeler yapılabilir. 2,3 m olarak verilen bir oto'luk genişlik, özel oto genişliklerinin istikbâlde 1 büyüme eğilimi çevresinde veya başka şartlar için 2,50 m alınabilir. 4.6 Umuma açık trafik için tesisler (Ş : 9) da bir otobüs durağının ölçüleri (RAST-Ö) yü temel alarak verı.- mîştir. Ayni şekilde gösterilen bekleyen yolcular için yaya yolu yüzeyi, bekleyen yolcu sayısı tahmin edilip (2 yolcu/m 2 ) olarak saptanır. Hava tesislerine karşı koruyucu durak _ kulübeleri, imkânlara göre bütün duraklarda inşa edilmelidir. 4.7 Parsel girişleri ve üzerinde vasıta trafiği olan ikâmet yolları kavşakları Arsa, garaj ve park yerleri giriş çıkışlarında bordürier 5 cm alçaltılmalidır. Aiçaltilan bordürier giriş genişliğinin yanlarında en az birer metre daha uzanmalıdır. Yaya yolu veya cadde eğimi % 8 olursa, bu uzatmalar 2 m olmalıdır. Özel oto garajları gibi az kullanılan giriş-çıkış genişliklerine yuvarlak bordürier döşenirse, bordürlerin alçaltılmasmdan vaz geçilebilir. Yaya yolu enine eğimi :5= % 6 olmalıdır. Bu eğim aşılırsa yol donduğunda yayalar için kayma tehlikesi ortaya çıkar. Bu max. enine eğim adı geçen giriş ve çıkışlarda uyulamıyorsa yaya yolunun yüksek kotlu kıyısı topyekün alçaltıimalidır. Yaya ve bisiklet yollarına ek olarak 50 veya 70 cm genişliğinde bolüm ayırma şeritleri varsa, bu genişlik eğimin azaltılması için kullanılabilir. 35

15 36

16 37

17 + Her iki yanda 0,25 cm. Kanivo (Schrammbord) : 3,00 m. İki izli doğru geçkili giriş genişliği : 5,00 m. En az iç kurba yarıçapı : 5,00 m. Max iniş - çı k ı ş eğ imi, : % 15 Münferit garajlarda (istisnaî olarak) : % 20 Işık yüksekliği : 2,25 m. Ağır vasıtalar için arsa girişler! Alçaltılan bordürlerin toplam uzunluğu : 6,00 m. Giriş genişliği : 5,00 m. - En az iç kurba yarıçapı : 6,50 m. Max iniş-çıkış eğimi : % 12 Çok az trafiği olan tali caddelerde (50 Konuta kadar) bordürler tüm cadde boyunca alçaltılabilir ve özel bir tertibinden vazgeçilebilir. Vasıta giren konuk yolu kavşakları Bu kavşaklarda arsa girişleri için verilen ölçüler tam anlamıyle uygulanmalıdır. Alçaltılan bordürler burada yanlarda en az ikişer metre daha uzatılmalıdırlar. Yönetmelikte bundan sonra sanat yapıları (yayalar için üst geçitler), cadde ve yolların ve diğer umumi yüzeylerin aydınlatılma esasları verilmektedir. 5. Alt yapı tesisleri İnşai sahaların dışa ve içe alt yapılarının bağlanımı bu yönetmelikte öncelikle trafik tesislerinin plânlaması yönünden ele alınarak diğer esasları için ilgili tüzük, yönetmelik ve literatür salık veriliyor. 5.1 ŞEBEKE HATLARI Hatların yerleştirilmesi ; Alt yapılar (bilhassa kanalizasyon şebekesi), ekonomik ve hukuki sebeplerden imkânlara göre yol ağı ile bir arada bulunmalıdır. Kanalizasyon şebekesinin düzenlenmesinde topoğrafik durumdan dolayı trafik plânlaması için zorlayıcı noktalar ortaya çıkar. Bütün bölgede kanalizasyon şebekesinin aşırı derinliklere inmeden tabii eğimlerle drene edilmesine özel olarak dikkat edilmelidir. RAST-O (Richtlimien för die Aniafe von Stadlstrassen, Teil : Âniagem cfes öffentlichen Personennahverkehrs) Şehir caddeleri tesisleri için yönetmelik, k«sım : umuma açık banliyö 'trafiği tesisleri. ' 38

18 Bakım ve onarımlarının trafiği engellemeden yapılabilmesi için, alt yapılar yaya yolları ve refüjler altına yerleştirilmelidirler. Hafif trafik ve özel şartlar altında tasarruf gayesiyle buna uyulmayabilir. Bu hatlar olanaklar oranında onarımı, sökülüp tekrar kullanılması kolay olan (levha, tip taşlar, pişmiş toprak v.b) gereçlerden kurulmalıdır. Alt yapıların trafik şeridi altına yerleştirilmesi : zorunluysa, onlar şeridin kıyısında inşa edilmelidirler. Bu bilhassa kanalizasyon bacaları için zorunludur (Ş : 11). Ş. 11: Yamaçta bir servis yolunda alt yapıların tatbiki (bir yanlı inşaat} Bir çok durumlarda her zaman genişletme ve onarma işleri için açıian alt yapıların, bilhassa düğüm noktalarında bir toplayıcı kanal içine yerleştirilip yerleştinlemiyecekleri araştırılmalıdır. Konut ve yaya yollarının (kısım 4.4 le oranlı) imar plânlarında genişliklerinin tesbitinde, diğer şartlar yanında altlarına yerleştirilecek tesisatın yapı ve sayısı temel teşkil eder. Bu sırada saptanan genişliğin yol genişliğine eşit olmasına ihtiyaç yoktur (Ş : 12). Bütün alt yapıların (elektrik, gaz, telefon, kanalizasyon, su, v.b) 3 m den az geniş yollar altına yerleştirilmesi nadir olarak mümkündür. Bu sebeple aşağıdaki tedbirlere rastlanır. Alt yapıların ön bahçelere (özellikle genişletilen blok inşaatlarda) tapuya irtifak hakkı tescili ile yerleştirilmesi Umuma açık yüzeylerin genişletilmesi (özellikle bitişik oturanlarca bakımı yapılan yeşil şeritler) Çok istisnai durumlarda alt yapılar (bilhassa kanallar) irtifak hakkının tapuya tescili gibi uygun hukuki tedbirlerle binaların altına yerleştirilebilir. Grup inşaatların plânlanma ve hazırlanmasında bütün plânlar (üst yapı -yol ve alt yapı şebekesi) aynı anda bağımlı kararlaştırılmalıdır. Bu temel olarak 39

19 üst yapı inşaatının başlangıcından evvel dış ve iç bağlantı tesislerinin (tüm alt yöpı ve yollar) hazır olması esasını ortaya koyar ve şu tedbirleri içine alır : Ş.12: Bir konut yolunda alt yapıların tertibi. Kanal ağı (ev bağlantıları dahil) İçme suyu şebekesi (ev bağlantıları dahil) Ana elektrik şebekesi (gerekirse ısıtma tesisi dahil) Alt yapıların kesişen dağıtıcılarının ilerideki bağlantılar için rezerve hatlarının inşaatı. Yol şeritlerinin hazırlanması (temel ve kaplamasız temel üstü) DRENAJ TESİSLERİ Drenaj tesisleri için ayrılacak yüzey, drenaj sistemine (ayrık veya karışık sistem), boru çaplarına, kontrol bacalarının yer ihtiyacına ve yerleştirme derinliklerine göre saptanır. Kanal baca çaplarına uyarak şeritsel yüzey genişliği en az 1,20 m olmalıdır. Ayrıca plânlama ve uygulamada ağaç veya ağaççıkların yeter uzaklık ihtiva etmelerine ve temizlik, onarım araçlarının bacalar yanına kadar direkt varabilmelerine dikkat edilmelidir. İçine drenaj tesislerinin yerleştirileceği cadde ve yollar keskin virajlı olmamalıdırlar. Aksi halde çok fazla kontrol bacası gereklidir. 40

20 Yamaçlarda yol veya caddelerin dere tarafına evler yerleştirilirse, derinliklerinin az olabilmesi için kanallarda aynı taraftan geçirilmelidirler (Ş : 11) SU ŞEBEKELERİ Su şebekleri yaya yollan içinde bulunmalıdırlar. En az 0,60 m genişlikii bir arazi şeridine ihtiyaçları vardır (kademel'i hafriyatta ve özel durumlarda 0,50 m. yeter). Yangın ve kapama muslukları iyi görünür, kolay erişilir olmalıdırlar. Örneğin : onlar otopark yerleri içine konmamalıdır. Üzerinde taşıt trafiği olmıyan konut yolları kavşaklarında, her zaman yangın musluğu bulundurulur. Çekiç (tek çıkışlı) yollarda su şebekesinde ölü noktalardan, tek yönlü nakil yüzünden (basınç düşüklüğü, onarım güçlüğü) kaçınmalıdır. Gerekirse hattın son noktası ara yollar (örneğin : ikâmet yolları veya umumi parklar) içinden ana hatta tekrar bağlanır. Bu bölümde enerji ve telefon şebekesinede b'ir parça yer verilip şu bölüme geçiliyor. 5.2 ÇÖPLERİN KALDİRİLMASİ ve YOLLARIN TEMİZLENMESİ Nüfus başına günde 5-8 İt. günlük çöp hesaplanmalıdır. 110 litrelik variller için toplanma yerleri öyle tertiplenmeliki, vasıta geçebilir yüzeylerle onlara çok kolay erişilsin. Düzenlemeye esas olarak varillerin özel dolaplar içine yerleştirilmesi tavsiye edilir. Büyük çöp varili İÇİP yer ihtiyacı takriben 0,75 x 0,65 m 2 dir. Bu sebeple tek sıra tertipte 1,00 m. İlk, iki sıra tertipte 1,50 m. lik genişlik yeter. Çöp varilleri koyma yerlerine çöp arabaları yanaşabilmeli, aksi halde bu uzaklık 15 m. yi aşmamalıdır. İkâmet bölgelerindeki yaya yollarında koyma yerleri, caddelerin yakınında öngörülmelidir. Bu arada otopark tesisleri ile kombinasyon uygun olabilir. Çöpler büyük depolarda toplanacaksa, buralara araçlarla kolay ulaşılabilmelidir (alçak bordürler, yeteri kadar araç manevra yeri, merdivensiz ulaşım). Daha bağlantı tesislerinin planlanmasında yol temizliği ihtiyaçlarının ölçü-'endirilmesine dikkat edilmelidir. Her şeyden evvel makine ile temizleme metod-ları kolayca mümkün olmalıdır. Bordur yerleştirilmesinde dirseklerden, kama yüzeylerden kaçınmalıdır. Yaya yollarının dahi makinelerle temizlenebileceği düşünülmelidir. Aydınlatma direkleri, trafik işaretleri, yol şidleri, v.b. şeyler olanaklar oranında engel teşkil etmiyecek şekilde düzenlenmelidir. Trafik yolları, otopark şeritleri ve yaya yolları az toz, kir tutacak ve yutacak şekilde kaplanmalıdır. İhtiyaca uygun şekilde yaya yollarında, bilhassa kavşaklarda, duraklarda ve ticaret yerleri önünde iyi görünür çöp kutuları yerleştirilmelidir. Çok kar yağan arazilerde, cadde kesitleri karların yan şeritler vasıtasıyle yüklenebileceği tarzda seçilmelidirler. Eğer bu mümkün olmazsa (örneğin : şehir içlerinde) kar drenaj kuyuları veya bacaları öngörülmelidir. 41

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir.

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir. 24- TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ (TT GRUBU) Genel: Trafik Tanzim İşaretleri, yol kullanıcılarını uymaları gereken özel yükümlülükler, çeşitli yasaklama ve kısıtlamalar hakkında bilgilendirmek için kullanılır.

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN İNŞ 331 ULAŞIM 1 Öğr.. Gör. G Dr. Neslihan SEÇKİN 1.GİRİŞ İyi bir karayolu ağının sağladığı ulaşım kolaylığı bir ülke için çok yönlü kalkınma açısından büyük bir itici güçtür. ilk insanlar için yer değiştirme

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Ders Planı Yolun Tarihçesi YOL İNŞAATLARINDA ŞANTİYE YÖNETİMİ Karayollarında Kullanılan Terimler Yol

Detaylı

ŞANLIURFA BRT YOL GÜVENLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEME RAPORU

ŞANLIURFA BRT YOL GÜVENLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEME RAPORU ŞANLIURFA BRT YOL GÜVENLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEME RAPORU Haziran 2015 www.embarqturkiye.org Raporu Hazırlayanlar: Celal Tolga İmamoğlu, Proje Yöneticisi, Ulaştırma Yüksek Mühendisi Merve Akı, Yüksek

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 - (Değişik: 06.01.1998/23222 Sayılı Resmi Gazete) Bu

Detaylı

FASIL 96 : YOLLAR VE BİNALAR DÜZENLEME YASASI : YOL VE BİNALARI DÜZENLEME YASASI TÜZÜĞÜ

FASIL 96 : YOLLAR VE BİNALAR DÜZENLEME YASASI : YOL VE BİNALARI DÜZENLEME YASASI TÜZÜĞÜ FASIL 96 : YOLLAR VE BİNALAR DÜZENLEME YASASI : YOL VE BİNALARI DÜZENLEME YASASI TÜZÜĞÜ --- KONSOLİDE --- Temmuz 2012 Uygulamacı üyelerimizin Fasıl 96'nın uygulandığı bölgelerdeki regülasyonlara kolay

Detaylı

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44 YAPI SEKTÖRÜ İş Güvenliği El Kitabı Yayın No: 44 ISBN : 978-975-455-166-2 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak çalışma barışının

Detaylı

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI Ankara-Nisan 2012 ORMAN ENVANTERİ GİRİŞ Amenajman Planlarının hazırlanması, bilindiği üzere iki aşamada olmaktadır. Bunlardan

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden;

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Sivil Savunma Gênel Müdürlüğü DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU Sivil Savunma Koleji 2003-ANKARA 0 DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU I. BÖLÜM

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, MKE Kurumunun bütün

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

Yol yapım aşamaları. Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Yol yapım aşamaları. Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yol yapım aşamaları Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yol projesinin hazırlanması sırasında aşağıdaki çalışmalar yapılır: 1-Yol güzergahının etüdü

Detaylı

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case)

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case) Bakanlık Yayın No : 335 Müdürlük Yayın No : 49 AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL FORMUNUN ORİJİNAL TESVİYE EĞRİLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANMA OLANAKLARI (ÇEŞME GERMİYAN

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü;

Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü; Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü; 17.10.1996 tarih ve 4199 sayılı kanunun 45.maddesi ile kurulmuştur. Trafik Hizmetleri Başkanlığı görevini yürüten Emniyet Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak, üniversite

Detaylı

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır?

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Yer Görme İçin son tarih 17 Nisan 2015 tir. Soru 2.1. Yarışmaya katılma esaslarında 'Yer Görme' belgesinin zorunlu olduğu belirtilmiş.

Detaylı