Doktora Tez Konusu: Karadeniz Havzası nda Rekabet Analizi; Ġşbirliği Söylemlerinin Bölgesel Çatışma Beklentilerine Yansıması.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doktora Tez Konusu: Karadeniz Havzası nda Rekabet Analizi; Ġşbirliği Söylemlerinin Bölgesel Çatışma Beklentilerine Yansıması."

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Göktürk TÜYSÜZOĞLU 1. Adı Soyadı : Göktürk TÜYSÜZOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : /Giresun 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktor (Dr.) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası ĠliĢkiler DoğuĢ Üniversitesi (Burslu) 2007 Y. Lisans Uluslararası ĠliĢkiler ve Kadir Has Üniversitesi 2008 KüreselleĢme Doktora Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Ġstanbul Üniversitesi 2012 Doktora Tez Konusu: Karadeniz Havzası nda Rekabet Analizi; Ġşbirliği Söylemlerinin Bölgesel Çatışma Beklentilerine Yansıması. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Kasım Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities): Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Kürdistan Bölgesel Yönetimi: Rantçı Devlet YaklaĢımı Çerçevesinde Bir Değerlendirme, Uluslararası Ġlişkiler Dergisi, Cilt 12, Sayı 47, (SSCI) 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Kadro Hareketi ve Kadrocular, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 3, Sayı 4, Ġlkbahar 2011, ss Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Changing Outlook of Turkish-Israel Relations after the Millennium, Scottish Journal of Arts, Social Sciences and Scientific Studies, Vol. 13, No. 1, July 2013, pp

2 Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Karadeniz Havzası nda Dengeleyici Bir Aktör Olarak Türkiye, The Journal of Academic Social Science Studies, Cilt 6, No. 7, 2013, ss Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Sosyal Konstrüktivizm ve Kopenhag Okulu Bağlamında Lübnan daki Siyasal Yapının Değerlendirilmesi, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 9, Sayı 35, 2013, ss Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Güvenlik Ġsteminin DıĢ Politika OluĢum Sürecine Etkisi: Ermenistan-Ġran ĠliĢkilerinin GüvenlikleĢtirme Kuramı Bağlamında Anlamlandırılması, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları (OAKA), Cilt 8, Sayı 16, 2013, ss Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Çok Kutupluluk TartıĢmaları ve Karadeniz Havzası nın Bölgesel Görünümü, Akademik Ġncelemeler Dergisi (AĠD), Cilt 8, Sayı 3, 2013, ss Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Strategic Depth: A Neo-Ottomanist Interpretation of Turkish Eurasianism, Mediterranean Quarterly, Vol. 25, No. 2, 2014, pp Göktürk TÜYSÜZOĞLU, How Demand for Security Influence the Shaping of Foreign Policy: Using the Theory of Securitisation to Understand Armenia-Iran Relations, Journal of Eurasian Studies, Vol. 5, No. 2, 2014, pp Göktürk TÜYSÜZOĞLU, DeğiĢen Bölgesel Denklemler IĢığında Türkiye-Ġsrail ĠliĢkilerinde ĠĢbirliğini Tetikleyen Unsurlar, Ġnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (ĠTOBĠAD), Cilt 3, Sayı 3, 2014, ss Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Toplumsal Kimliğe Dayalı GüvenlikleĢtirmelerin Siyasal Sorunlar Bağlamında Ġrdelenmesi: Belucistan Örneği, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl 11, Sayı 21, 2015, ss Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Rusya DıĢ Politikası'nın Etkin Silahı: DonmuĢ ÇatıĢma Bölgeleri, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Cilt 13, Sayı 26, 2017, s Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Karadeniz Havzası ndaki ÇatıĢma Gerçekliğinin GüvenlikleĢtirme YaklaĢımı Çerçevesinde Anlamlandırılması, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 41, Yaz 2014, ss Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Ukrayna BaĢarısız Bir Devlet Mi?, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 49, Bahar 2016, ss Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Bosna-Hersek ÇöküĢ Halinde Olan Bir Devlet Mi?, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 51, 2016, s Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Gürcistan'da Muhtemel Bir Ayrılıkçı Bölge: Samtskhe-Cevaheti, Karadeniz Araştırmaları, Cilt 14, Sayı 55, 2017, s Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Milenyum Sonrası Türk DıĢ Politikası: Yeni Osmanlıcılık ve Türk Avrasyacılığı Ekseninde ĠnĢa Edilen Bir Pragmatizm, Alternatif Politika, Cilt 5, Sayı 3, 2013, ss Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

3 Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Ġkinci Dünya SavaĢı Sonrası Ġngiliz DıĢ Politikası: Ġmparatorluk YaĢıyor Mu?, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 26, Eylül-Ekim Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Ukrayna da Turuncu Devrim in Sonu, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 3, Ocak 2011, ss Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Rusya Arka Bahçesi ni Temizliyor, KTÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 2, Temmuz 2011, ss Göktürk TÜYSÜZOĞLU, ÇatıĢma ve ĠĢbirliği Dikotomisi Çerçevesinde Balkanlar ın Siyasal Görünümü, Avrasya Etüdleri, Cilt 42, Sayı 2, 2012, ss Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Güney Kafkasya da Bölgesel ĠĢbirliği Gerçekliğinden Soyutlanan Ülke: Ermenistan, Ermeni Araştırmaları, Sayı 44, 2013, ss Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Savunmacı Realizm ve Saldırgan Realizm Bağlamında Karadeniz Havzası ndaki ÇatıĢma Gerçekliğinin Değerlendirilmesi, Avrasya Etüdleri, Sayı 44, 2013, ss Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Milenyum Sonrası Türkiye-Ġsrail ĠliĢkilerinin DeğiĢen Görünümü, Akademik Ortadoğu, Cilt 8, Sayı 16, Mayıs Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Farklı DıĢ Politika Seçenekleri Bağlamında Ermenistan DıĢ Politikasının Değerlendirilmesi, Yeni Türkiye (Ermeni Meselesi Özel Sayısı Cilt IV), Yıl 20, Sayı 63, 2014, ss Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Kürt ve Beluci Ulusçuluklarının BenzeĢen ve AyrıĢan Yönleri, Ortadoğu Yıllığı 2013, Cilt 9, Sayı 9, Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Etno-Federalizm Kosova daki Siyasal Krizi Çözebilir Mi?, Avrasya Etüdleri, Sayı 46/2, 2014, ss Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Orta Afrika Cumhuriyeti ndeki Ġç SavaĢın Nedenleri ve Bölgesel Yansımaları, Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi (AĠBU) Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 3, 2015, ss Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Türkiye ve Ġran Uluslararası Sistem Sorgusu Çerçevesinde Bir Araya Mı Geliyor?, Bölgesel Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, 2017, s Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler: Göktürk TÜYSÜZOĞLU, ABD nin Güney Kafkasya Politikası, III. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu: Karadeniz Yararlanıcıları, Giresun Üniversitesi KARASAM, Giresun, 4-6 Ağustos Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Soğuk SavaĢ Sonrası ABD nin Balkanlar Stratejisi, Uluslararası Balkan Kongresi, Kocaeli Üniversitesi-BĠLGESAM, Kocaeli, Nisan 2011.

4 Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Rusya nın Güney Kafkasya Politikası, IV. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu: Çatışma ve Ġşbirliği, Giresun Üniversitesi KARASAM, Giresun, 6-7 Ekim Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Avrupa nın Ortasında Bir Siyasal ve Yönetimsel BaĢarısızlık Örneği: Bosna-Hersek, Üç Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden Yapılanma Sorunları Sempozyumu, Ġstanbul Aydın Üniversitesi, Ġstanbul, Ekim Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Arap Baharı ve Suriye, Uluslararası Ortadoğu Kongresi, Kocaeli Üniversitesi-BĠLGESAM, Kocaeli, 1-2 Kasım Göktürk TÜYSÜZOĞLU, YumuĢak Güç Kuramı Ekseninde Türkiye nin Güney Kafkasya Stratejisi, Uluslararası Kafkasya Kongresi, Kocaeli Üniversitesi-BĠLGESAM, Kocaeli, Nisan Göktürk TÜYSÜZOĞLU, ÇatıĢma ve ĠĢbirliği Dikotomisi Çerçevesinde Balkanlar ın Siyasal Görünümü, Balkan Savaşları nın 100. Yılında Savaştan Ebedi Barışa: Balkanlar da Ġyi Komşuluk Kongresi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayesinde; TĠKA, Başbakanlık ve Hacettepe Üniversitesi Ortaklığında, Ġstanbul, 4-7 Ekim Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Cemaatler Üzerinden GüvenlikleĢtirilen Ülke: Lübnan, T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Sakarya Üniversitesi Ortaklığında, Sakarya, 9-11 Ekim Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Kosova Toprakları nın GüvenlikleĢtirilmesi, CPRS Turkey- Ġnsani Güvenlik Konferansı 2012 (Coventry University, Kadir Has Üni, ODTÜ ve Abant Ġzzet Baysal Üni. Ġşbirliği çerçevesinde), Ġstanbul, Ekim Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Savunmacı Realizm ve Saldırgan Realizm Bağlamında Karadeniz Havzası ndaki ÇatıĢma Gerçekliğinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Güvenlik Kongresi (Kocaeli Üniversitesi, BĠLGESAM, Yıldız Teknik Üniversitesi, Trakya Üniversitesi işbirliğinde), Kocaeli, 8-9 Ekim Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Stratejik Derinlik: Avrasyacılığın Osmanlı Referansı Üzerinden Anlamlandırılması, Strategizing Turkey, Davutoglu Era in Turkish Foreign Policy, Ġstanbul Kültür Üniversitesi, Ġstanbul, Ekim Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Çok Kutupluluk TartıĢmaları ve Karadeniz Havzası nın Bölgesel Görünümü, 4th Blue Black Sea International Congress, Marmara Üniversitesi, Ġstanbul, Kasım Göktürk TÜYSÜZOĞLU, How Demand For Security Influence the Shaping of Foreign Policy: Using the Theory of Securitisation to Understand Armenia-Iran Relations, 1st Annual International Conference on Eurasian Politics&Society, CESRAN International- Keele University-Karadeniz Teknik Üniversitesi ortaklığında, Trabzon, Mart Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Türk DıĢ Politikası nın ĠĢleyiĢinde DüĢünce KuruluĢlarının Rolü, Uluslararası Ġlişkiler Konseyi (UĠK) 10. Yıl Kongresi (Türkiye de Uluslararası Ġlişkilerin Dünü, Bugünü, Geleceği), UĠK-YaĢar Üniversitesi ortaklığında, Ġzmir, Nisan 2014.

5 Göktürk TÜYSÜZOĞLU, DeğiĢen Bölgesel Denklemler IĢığında Türkiye-Ġsrail ĠliĢkileri nde ĠĢbirliğini Tetikleyen Unsurlar, II. Ortadoğu da Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya Üniversitesi ORMER ve SETA iģbirliğiyle, Sakarya, Ekim Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Tarihin Rehin Aldığı Bir Devletin Serencamı: Ermenistan DıĢ Politikası'na Yön Veren Hususlar, Uluslararası Hocalı Soykırımı Sempozyumu, Giresun Üniversitesi, Giresun, 27 ġubat Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Ġran'ın Artan Bölgesel Etkinliği ve YaĢanan Krizler Özelindeki Uygulamaları, Uluslararası Dokuzuncu Uludağ Uluslararası Ġlişkiler Kongresi, Bursa, Ekim Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Rusya-Çin UzlaĢısı: Sistemsel Geleceğin Anahtarı, 7. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu: Türkiye-Rusya Ġlişkileri, Ekim 2017, Giresun. Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Rusya DıĢ Politikası'nın Etkin Silahı: DonmuĢ ÇatıĢma Bölgeleri, KTÜ 1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası Ġlişkiler Kongresi, Ekim 2017, Trabzon. Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Tek KuĢak, Tek Yol: Yeni Nesil Bir Hegemonya GiriĢimi, 2. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu: Emperyalizm, Hegemonya ve Ġstihbarat Faaliyetleri, 30 Kasım-2 Aralık 2017, Giresun Yayınlanan Kitaplar: Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Karadeniz Havzası nda Rekabet Analizi; Ġşbirliği Söylemlerinin Bölgesel Çatışma Beklentilerine Yansıması, Derin Yayınları, Ġstanbul, Yazılan Kitap Bölümleri: Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Turkish Foreign Policy Gripped By the Change and Differentiating Position of the Kurdish Regional Government, Turkish Foreign Policy in the New Millennium, Hüseyin IĢıksal ve Ozan Örmeci (der.), Peter Lang Publishing, Bern, Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Turkey As a Stabiliser in the Black Sea Basin, Turkish Foreign Policy in the New Millennium, Hüseyin IĢıksal ve Ozan Örmeci (der.), Peter Lang Publishing, Bern, Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Toplumsal GüvenlikleĢtirme YaklaĢımının Siyasal Statü TartıĢmalarına Etkisi: Kırım Örneği, Uluslararası Ġlişkilerde Teoriden Pratiğe Güncel Yaklaşımlar, Sibel Turan ve Nergiz Özkural Köroğlu (der.), Dora Yayıncılık, Bursa, 2015, ss Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Suriye Ġç SavaĢı nın Değerlendirilmesi, Türkiye nin Yakın Havzasındaki Devlet Ġçi Çatışmaların Analizleri, Ertan Efegil ve Esra Pakin Albayrakoğlu (der.), Gündoğan Yayınları, Ankara, 2015.

6 Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Avrupa Birliği nin Balkanlar Stratejisi nde Batı Balkanlar ın Rolü, Avrupa ve Avrupa Birliği: Teori, Güncel Ġç Gelişmeler ve Dış Ġlişkiler, Cengiz Dinç (der.), SavaĢ Yayınevi, Ankara, 2015, ss Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Türkiye-Avrupa Birliği ĠliĢkilerinde Rusya Faktörü, Mavi Elma: Türkiye-Avrupa Ġlişkileri, Ozan Örmeci ve Hüseyin IĢıksal (der.), Gazi Kitabevi, Ankara, Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Türkiye-Gürcistan ĠliĢkileri, Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Komşu Siyaseti, Arda Özkan ve Pınar Yürür (der.), Detay Yayıncılık, Ankara, Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Uluslararası Sistemin Yapısına Dair Anlamlandırmalar ve Konjonktürel Sistemsel Görünüm, Küresel ve Büyük Güçlerin Stratejileri, Cengiz Dinç ve Bülent AkkuĢ (der.), Orion Kitabevi, Ankara, Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Soğuk SavaĢ Sonrası Türkiye'nin Balkanlar Stratejisi, Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Balkanlar Siyaseti, Pınar Yürür ve Arda Özkan (der.), Detay Yayıncılık, Ankara, Katılınan Eğitim Programları: Göktürk TÜYSÜZOĞLU, 8. Güvenlik Akademisi, Uluslararası Ġlişkiler Konseyi (UĠK), Kartepe/Kocaeli, Aralık Hakemli Olmayan Dergilerde Yayınlanan Bazı Analizler: Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Pakistan daki Siyasal Gerginlik Meydanlara Yansıdı, Ekoavrasya, Yıl 7, Sayı 28, 2014, ss Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Ġsrail de Kartlar Yeniden Dağıtılacak, Ekoavrasya, Yıl 8, Sayı 29, 2015, ss Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Ġsrail Cephesi nde DeğiĢen Bir ġey Yok, Ekoavrasya, Yıl 8, Sayı 30, 2015, ss Göktürk TÜYSÜZOĞLU, Rusya Esad Yönetimi ni Fiilen Korumasına Alıyor, Ekoavrasya, Yıl 8, Sayı 32, 2015, s Göktürk TÜYSÜZOĞLU, DüĢen Uçağın Gölgesinde Rusya-Türkiye ĠliĢkileri, Ekoavrasya Yıl 9, Sayı 33, 2016, s Diğer Yayınlar: Köşe Yazarlığı: Milliyet, Yeni ġafak, Radikal, YeĢilgiresun gibi ulusal ve yerel gazetelerde köģe yazıları ile ANKASAM, Al Jazeera Turk, Caspian Weekly, UPA (Uluslararası Politika Akademisi) adlı portallarda çok sayıda analiz-değerlendirme yazısı ve makale. Bunun yanı sıra The Daily Beast, SETIMES, TÜRKSAM gibi portallara verilmiģ röportajlar. Televizyon Programı:

7 TRT TÜRK, Kıta Raporu programı canlı telefon bağlantısı (9 Eylül 2013). TRT TÜRK, Detay Haber programı canlı telefon bağlantısı (6 ġubat 2014). Radyo Programı: TRT Radyo Haber, Gündemin Öteki Yüzü adlı programa 3 kez canlı bağlantı. ÇOMÜ Kampüs FM, Perspektif programı canlı telefon bağlantısı (9 Aralık 2014). 8. Üniversitelerde Verdiği konferanslar: Ukrayna da Turuncu Devrim in Sonu, Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi, Giresun Üniversitesi, 27 Mayıs 2010 Ukrayna daki Güncel Kriz ve Kırım Sorunu, Giresun Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Topluluğu, Giresun Üniversitesi, 5 Mart Hakemlik Yaptığı Dergilerden Bazıları: Turkish Studies (Routledge/Taylor&Francis), Nationalities Papers (Routledge/Taylor&Francis) Journal of Eurasian Studies (Elsevier), Karadeniz AraĢtırmaları, Alternatif Politika, 9 - Verdiği Derslerden Bazıları : - Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi (Ġstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO-2008/ Dünya Uygarlık Tarihi (Ġstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO-2008/2009) - Siyasi Tarih II -Osmanlı Diplomasi Tarihi -Kafkasya Siyasi GeliĢmeleri - Siyasi Tarih I - DıĢ Politika Analizi - Güncel Karadeniz Jeopolitiği - KüreselleĢme ve Uluslararası Güncel Sorunlar (Yüksek Lisans) - Uluslararası Hukuk-II - Uluslararası Politika-II - Soğuk SavaĢ Sonrasında Balkanlar (Lisans ve Yüksek Lisans) - ABD DıĢ Politikası (Yüksek Lisans) - Türk-Yunan ĠliĢkileri ve Kıbrıs Sorunu - Çin DıĢ Politikası (Yüksek Lisans)

8 - ÇağdaĢ Devlet Sistemleri 10. Mesleki GeçmiĢ - Öğr. Gör. Ġstanbul Aydın Üniversitesi ( ) 11. Dil: Ġngilizce (Çok iyi seviyede KPDS: 90, ÜDS: 86,25) 12. ĠletiĢim: Cep Tel: