Dr. Sühendan TÜRKMEN('""' 01 ÖZET Postabortal kontrasepsiyon" name="description"> Dr. Sühendan TÜRKMEN('""' 01 ÖZET Postabortal kontrasepsiyon">

Ahahtar Jcelimeler: Abortus, Kontrasepsiyon, Postabortal kontrasepsiyon.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ahahtar Jcelimeler: Abortus, Kontrasepsiyon, Postabortal kontrasepsiyon."

Transkript

1 Kamil TERAPÖTİK ABORTUSLARI TAKİP EDEN İLK MENSTRÜEL SİKLUSUN ZAMANI Dr. Fahri T. ÇAMLIBEL<"l Dr. Asuman KARJ\MAN Dr. Ahmet Can ŞENER 10 > Dr. Sühendan TÜRKMEN('""' 01 ÖZET Postabortal kontrasepsiyon hızla doğum konrolunda en sık rastlanan sorunlardan biri olmaya başlamıştır. Küretaj işleminin son derece kolay hale getirilmesi kürtaj için başvuran hasta sayısını günden güne arttırmaktadır ve esas sorun abortusu takip eden dönemde kontrasepsiyonun planlanmasıdır. Yasal endikasyonlarla kürtaj yapılan 40 kadın üzerinde yapılan bu çalışmada ovulasyonun abortus sonrası erken dönemde geri döndüğünü ve hemen abortus sonrası etkili korunma yöntemlerinin uygulanması gerektiğini gördük. Ahahtar Jcelimeler: Abortus, Kontrasepsiyon, Postabortal kontrasepsiyon. SUMMARY Postabortal contraception is quickly becoming one of most frequentlv en~ counteıecı problem in oırth control. Because the procedure has become so easy the numberof women who practice abortion increase day by day and the problem lies in the use of contraceptive methods following an abortion. The result of this study on 40 patients to whom a theraputic abortion abortion was performed suggest that ovulation returns back very early af ter abortion and effective methods of contraception must be perf ormed right af ter abortion. Key'Words: Abortion, Contraception, Postabortal contraception. GİRİŞ Son birkaç yıl içinde s9syal endikasyonlu kürtajların yasal hale getirilmesinden sonra gerek aile planlaması merkezlerine gerekse üniversite kliniklerine kürtaj yaptırmak için başvuran hamile kadınların savısı çok büyük artış göstermiştir. Sayının (") Yardımcı Doçent, Marmara Oniversites Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı. ( 0 ) Uzmanlık' Öğrencisi, Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Dolum Anabillm Dalı. ( 0 "') Uzman, Hastanesi Aile Planlaması Bölümü (*"'""") Uzman, Zeynep - Kamil Hastanesi Aile Planlaması Bölümü 695

2 ZEYNEP KAMiL TIP IOLTENI bu kadar yüksek olması toplumumuzda uygulanan aile planlaması yöntemlerinin etkisizliğini yansıttılı kadar bu konu ile ilgilenen kişilerin zihinlerinde kürtajın kontrasepsiyon yöntemlerinin başarısızlılı sonucu başvurulan son çare olmaktan çıkıp bizzat bir kontrasepsiyon yöntemi haline m1 geldiği sorusunu da uyandırmaktadır. Aslında bu sorun sadece ülkemiz için söz konusu delildir yılında New York'ta kürtaj yaptıran kadınlar hakkında yapılan bir. araştırmada da kürtajın artık bir kontrasepsiyon yöntemi haline gelmesinin kürtaj sonrası dönemde hastanın herhangi bir kont- rasepsiyon yöntemi kullamiıa motivasyonunu son derece azalttılı belirtilmektedir' 0 Kliniğimizde kürtaj yaptıran ve henüz adet görmedili yakınması ile başvuran hasta sayısının artması kürtaj için başvuran popülasyonun da genişlili göz önüne alınırsa aklımıza postabortal kontrasepsiyonun ne zaman baılaması gerektiği sorusu getirmektedir~ Yaptığımız bu çalışmanın amacı 6-10 haftalık gebeliklerin terapötik abortusla sonlandırılmasından sonra menstrüel siklusun ne zaman geri döndülünü saptamaktı. Ayrıca kürtaj için başvuran kadınların ıebelik öncesi kontrasepsiyon yöntemleri-. ni; toplumumuzda çok yaygın olarak rastlanan ve sıklıkla östrojen içeren ilaçlar kullanarak adet gecikmelerinemüdahale etme olayının yaygınlılını ve gebelik esnasında bu tür ilaçları kullanmanın kürtaj sonrası adetin geri dönme süresine ~ki edip etmedilini gözlemek imkanını da bulduk. MAY.ERYEL VE METOD 1986/11 ayında~ itibaren Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalık.. lan ve Doğum Anabilim Dalına ve Zeynep - Klmil Hastanesi Aile Planlaması. Merkezi' ne sosyal endikasyonlar ile kürtaj yaptırmak amacıyla bqvuran gebe kadınlar takibe alındı. Yapılan ilk muayene ile 10 haftalıktan küçük gebelili olanlar küretaj programına alındı. Programa dahil edilenlerin alınan kısa anemnezlerinde aşalıdaki sorular soruldu: 1) YAŞ 2) PERİTE (TPAL: T: Miadında gebelik.. Term gebelik P: Erken Dolum - Preterm gebelik A: Düşük - Kürtaj L: Yaşayan çocuk) 3) SAT (Son adet tarihi) 4) Hamile kalmadan önceki adet düıeni 5) Ham ile kaldığını anlamasından ö~ce geciken adet kanamasını sağlamak amacıyla doktor tavsiyesi ile veya doktor tavsiyesi olmadan hormon içeren (büyük bir olasılıkla östrojen preparatları, daha az sıklıkla oral kontraseptifler veya progeste ron preparatları) ilaçlar kullamp kullanmadıkları 6) Hamile kalmadan önce herhangi bir dolum kontrol yöntemi uygulanıp uygulamadıkları Bu kısa anamnezden sonra kürtaj işlemine geçildi.. Genel uygulamamız 6 hafta ve daha küçük gebeliklerin lokal aneztezi altında KARMAN kanülü ile sonlandırıl

3 ÇAMUBEL IENER KARAMAN TÜRKMEN,-ması (MR), 6 haftadan büyük gebeliklerin ise genel aneztezi altında MR+ keskin küretaj ile sonlandırılması şeklinde idi. Bazı hastalarda ise gebelik haftasına b- _ a k-i ı m_ aks ızın Meperı"dine+Diazepam kom-bı-a---o- _n sy nu n un - ifu- _n zyonu - (<O.ı mg S _ mı - ) ve Lignocaine 0Jo 1 ile paracervical, blok uygulamasını takiben MR ve sonra keskin küretaj ile kavum kontrolu şeklinde bir uygulama yapıldı. Tüm hastalarda kürtaj sonrası 7 günlük bir antibiyotik kürü (Ampicillin veya Amoksilin grubu), toplam 6 doz methergine ve bir demir preparatı kürü uygulandı ve tekrar adet gördüğü zaman kliniğimize başvurmak üzere taburcu edildi. Bir müddet sonra kontrola gelmeyen hastaların evine telef on edilerek veya mektup gönderilerek tekrar kliniğimize çağrıldı- 1- ar hastadan ancak 40 tanesi _ kontrola geld"- ı. Ko--t--oıa _ nr g -eıenı- _ erı --- n ku-rı-a: JS -on--ası _r kanamalarının kaç gün sürdüğü, ateş-titreme gibi genel inf eksi yon belirtilerinin olup olmadığı, kürtajı takip eden ilk adet kanamasının başlangıç tarihi ve bunun normal b. ır adet kanaması mı oldu""- _ 6 u, kanamada _ n - ö nce - -- ı 'la ç k u -ı-ıa- _ nıp - k _u-ııa-- nm --ad ı ğ ı v-e b-un dan sonra herhangi bir doğum kontrol yöntemi, uygulayıp uygulamıyacakları soruldu. Kontrol için tekrar başvuran hastalara ait tüm bulgular Tablo 1 'de gösterilmiştir. BULGULAR VE TARTIŞMA l 76 kayıtla hastadan tüm uğraşlara rağmen ancak 40 tanesi tekrar kliniğimize başvurdu. Bu 40 hastadan 27 tanesi kürtaj öncesi hiçbir hormon preparatı kullanmayan gruptan, 13 tanesi ise kullanan gruptan idi. Bu hastaların adetlerinin geri dönmesi için geçen süre 9-92 gün arasında değişiyordu. (Medyan değer her iki grup için de 30 gün)? Yapılan incelemede kürtaj için uygulanan yöntemin adetin geri dönmesi için geçen süreyi etkilemediğini gösterdi. Yine bu hastaların kürtaj sonrası konrasepsiyon yöntemlerinin incelenmesinde hastaların OJo SO'ye yakın kısmının hiçbir doğum kontrol yöntemine başvurmadıkları görüldü. TARTIŞMA 1931 'de J. W. Williams endometriumun doğumdan 3 hafta sonra.tamamıyla rejenere olduğunu ve postpartum günde sonra desidua bazalis ve altındaki adale tabakasında koriyonik dev hücrelerin varlığının çok nadir olduğunu göstermiştir' 21 Sharman post-partum 285 kadından 626 endometriyal biopsi alarak en erken ovulasyon bulgusunun postpartum 44. günde saptandığını bildirmiştir< 3 >. Beischer ve Mackay ise laktasyon esnasında supresyon ile ilk ovulasynun haftaya kadar gecikebileceğini bildirmişlerdir"'>. Ayrıca eldeki bilgiler miadında doğumu takip eden ilk siki usa genellikle ovulasyonun eşlik etmediği şeklindedir... - William' s Obstetrics kitabinda term gebeliklerden sonra eğer laktasyon yoksa menstruasyonun genellikle 6-8 hafta sonra başladığını, laktasyonda ise bu sürenin 18 aya kadar uzayabileceğinden bahsedilir. Ancak laktasyon esnasında gebelik rahatlıkla o_uş -ı- -ab u-- ı r. 1977'd-e - N-e f newı - - ve - B-d a raovı _ s üt veren -- ve h' ıç -b'' ır kont _ r -asepsi - yon yöntemi kullanmayan 340 kadının ilk 12 ay içinde l/4'ünün tekrar gebe kaldığını bildirdiler. Gebe kalanların 4'ünde hiç menstruasyon olmamıştı<'>. 697

4 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENi TABtO 1 KÜRTAJ SONRASI KONTROLA GELEN HASTALARA AiT GENEL BiLGi Hasta Yaş Gebelik Ah. Eski ad. Gebelik Abort. Adetin geri Kürtaj öncesi sayısı sy. düzeni haftası şekli dönme süresi ilaç alımı D.S K+DC 32 + M.K K 25 G.B l 30 7 K+DC 9 + M.D ı 30 7 K+DC 30 Ş ı 30 81/2 K+DC 30 F.K K+DC 32 + F.Y o 30 71/2 K+DC 29 Z.A o 30 8 K+DC 30 F.D K+DC 30 + H.T o 25 7 KtDC 28 S.K o K+DC 27 A.T K 39 E.U o K+DC 30 D.G o 30 8 K+DC 33 A.T. 27 ı K 30 M.A K+DC 34 Y.K ı K+DC 23 G.B o 30 6 K 20 G.K KtDC 52 + Z.Ç o 30 4 K 36 + S.G o 30 4 K 32 N.K K 33 S.T K+DC 30 G.E ı K+DC 46 A.K K+DC 30 Ş.T o 30 7 K+DC 33 + N.Ö o 30 8 K+DC 46 + G.A K+DC 37 A.T o K+DC 52 A.O K+DC 58 + G.B ı K+DC 40 P.I\ K+DC 91 N.Ü o K+DC 30 + F E o 30 7 K+DC 39 l.ö K+DC 30 + f.a o K+DC 35 + s.ş s 54 + N.M K+DC 25.. B.Ö K 44 B.D o 30 7 K+DC 40 K : Karman kanulü ile aspirasyon s : Suction (vakum ile aspirasyon) O\:: Dilatation and cureıt.ı.;.:! (Keskin küret ile küretaj) 698

5 KÖKER ARIDO~AN ATAY BIŞAK gülasyon yapılanlarda ise isthmik-interstisyel anastomoz uygulandı. Ayrıca operasyon sırasında tubaların uzunlukları ölçülerek belirlendi. Olgular preoperatif dönemde Htc, BK, AC grafisi, PPD, BUN, AKŞ. FSH, LH, prolaktin tayinlerine ilaveten HSG, bazal vücut ısısı, sperm invazyon testi, semen analizi, endometrial biopsi yapılarak operasyona hazırlandı. Preoperatif antibiotik ve kortikosteroid uygulan~adı. Operasyon için uygun zaman olarak proliferasyon fazının adetten sonraki ilk günleri seçildi. Genel anestezi verilip, uyutulduktan sonra olgularda uterusu yukarı kaldırmak için vaginaya 2 m. uzunluğunda, 10 cm. genişliğinde gaz tampon kondu. Laparotomi sırasında 19 olgudan S'inde polikistik over tespit edildiğinden ayrıca işleme ilaveten wedge rezeksiyonu, 6'sında ise peritubal yapışıklıklar dolayısıyla salpingolizis yapıldı. Tubal koagülasyon yapılan olgularda işlem büyütme ile, ligasyon yapılanlarda ise mikro cerrahi aletleri kullanılarak büyütme olmadan gerçekleştirildi. Anastomoz sırasında naylon splint (0,45 mm. çapında) uygulanıp, operasyonu takiben de çıkarıldı. Batın,kapatılmadan önce izotonik solüsyonla iki defa yıkanarak kan birikintileri temizlendi. Postoperatifdönemde olgular 7 gün hastanede tutuldular. 4 x 1 gr Alfasilin profilaktik olarak tüm olgularda kullanıldı. Aynca postoperatif birinci günden itibaren gün aşın hidrotubasyon yapıldı. Anastomoza ilaveten Wedge rezeksiyon yapılan olguların S'inde operasyonun ikinci gününde vagina} kanama başladığından hidrotubasyon uygulanmadı. Hastalar taburcu olduktan sonra iki aylık sürelerle kontrole çağrıldılar. BULGULAR Elektrokoagülasyon ve Pomeroy usulü tubal sterilizasyon yapılan 19 olgudan 13'ünde anastomoz işlemini takiben S yıllık süre içinde gebelik meydana geldi. Sterilizasyon türüne göre gebeliklerin dağılımı Tablo I'de görüldüğü şekildeydi. Oluşan gebeliklerin yaş grubuna göre dağılımı ise Tablo II'de gösterilmiştir. Posroperatif dönı.:mde gebeliklerin oluş zamanlarına göre olguların dağılımı ise Tablo lll'te görüldüğü şekildeydi. Tablo IIPten anlaşılacağı gibi isthmik-isthmik anastomoz yapılan 9 olgunun?'sinde ( % 77), isthrnik~interstisyel anastornoz yapılan 10 olgunun 6'sında ( %60) gebelik meydana geldi. Bu gebeliklerin oluşum süreleri ilk 6 ayda 2,7-12 ayda 4,13-24 ayda 7 gebelik olarak bulundu. Gebe kalmayan 6 olgunun 4'ünde postoperatif bir yıl sonra yapılan histero-salpingograide tubalarının açık olduğu tesbit edildi. Sterilizasyon işlemini takiben anastomoz yapılıncaya kadar geçen sürelerine göre gebeliklerin dağılımı Tablo IV'te gösterilmiştir. 699

6 ZEYNEP KAMiL TIP IOlTENI.-.-,- ~ " ' \ _,; "" GRAFİK 2: Kürtaj için uygulanan yönteme göre adetin geri dönme süresiiıi gösteren grafik. Karman konülü ve keskin küret ( - -) Sadece karman kanolu (--) gün içinde ilk 'adet kanamasını gördüler Gün içinde ilk adet kanamasını görenler (postasortal gün içinde muhtemel ovulasyon) O/o4S idi. Ve kontrola gelen hastaların l/4'ü 30. günde adet kanamasını gördüler. Abortus öncesi bir hormon preparatı kullanan grupta medyan değer yine 30 aün idi. Fakat gözlemlerimiz bu tür ilaçları kullananların yaklaşık O/o40'ında (13 hastanın S'i) ilk adet kanamasının görülmesi için geçen sürenin orjinal siklusa göre daha uzun olduğu şeklinde idi. Bu S hastada gecikme surese 6-28 gün arasında değişmekte idi ve ortalama gecikme suresi 20 gün idi. Buna karşin kürtaj için uygulanan yöntemn (tek başına karman veya karman kanülü + keskir küret) menstrüel siklusun geri dönüş süresini etkilemediği gö~ rüldü. Çalışmamızın kontrasepsiyon yöntemleri ile ilgili istatistiksel dökümü ise şöyle idi: Başvuran 171hastanın42 tanesi (0/024) hiçbir korunma yöntemi uygulamıyordu. 11 O hasta ise eşinin korunduğunu söylemekle yetindi ama eşinin hangi yöntemle ko runduğunu açıklayamadı (0/064). Diğer korunma yöntemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Tablo h'de gösterilmiştir. Tekrar kontrola gelen grubun abortus önces ve sonrası korunma yöntemleri ise Tablo III'de gösterilmiştir. TABLO il KÜRTAJ için BAŞVURAN HASTALARIN KORUNMA YÖNTEMLERi Hiçbir yöntem De korunmıyıolar Eşi korunanlar Takvim metodu Vagieal ıupp. ij ı 9 IUD (Spiral) Doğum kontrol hapı Tüp ligasyonu

7 TABLO 111 ÇAMUIEL $ENER KARAMAN TÜRKMEN KÜRTAJ YAPILAN HASTALARIN IUllTA.J ÖNCESİ (IÖ) VE KÜRTAJ SONRASI (IS) KORUNMA YÖNTEMLERi Korunmayan Efi korunan Vag. supp. KÖ 13 1'8 1 KS 19 3 o Takvim IUD Dotum K. (spiral) baptan o s 2 o 10 7 Tüp Liaasyonu 1 1 Bu tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi tekrar başvuran 40 kişinin 32'si abortus öncesi etkili bir kontrasepsiyon yöntemi uygulamıyorken abortus sonrası bu rakam 22'ye inmiş a,ncak yine de O/oSO'yi geçen bir oran sergilemiştir. Kürtajsonrası IUD (rahim içi araç) kullanan hastaların sayısının artması sanırız spiraluygulamasının ana-çocuk sağlığı merkezlerinde özendirilmesi ve ücretsiz olması sonucudur. Bu araştırmada dik~ati çeken bir konu da kürtaj için başvuran hastaların içinde hiç de küçümsenmeyecek bir grubun (62/171: O?o34) adet gecikmesi durumunda nedenini araştırmadan eczanelerden temin ettikleri veya Dr. tavsiyesi ile aldıkları bazı hormon ilaçlarını kullanmaları olmuştur. Bu ilaçları her adet gecikmesinde alıp gördüğü adet kanamasını ''gebeliğimi söktü'' olarak yorumlayan hastalara bu tür hormonal manipulasyonun tehlikelerini, gebelilin sonlandırılmaması halinde organogenez döneminde verilen bu tür ilaçların fetils üzerine olumsuz etkileri ve görülen adetin gebeliğin sona ermesi değil uterusun hormonlara normal bir cevabı olduğu anlatıl., malıdır. SONUÇ Yaptığımız bu çalışmada sonunda postabortal dönemde menstrüel siklusun oldukça erken bir sürede geri döndüiünü gördük. Postabortal ilk siklusun ıebelik sonrası dönemin aksine çok büyük bir oranda ovulasyonlu bir siklus olduğu dikkate alınırsa postabortal kontrasepsiyonun önemi ortaya çıkmaktadır. Klasik on gün iliş ki -on gün korunma- on gün ilişki şeklinde uygulanan takvim metodunun postabor tal korunmada çok etkili olmayacağı kesindir. Ayrıca küretaj için başvuran hasta grubunun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi halkımızın büyük bir çojunluğunun düşük kor~ma yüzdeli kontrasepsiyon metodltrı ile korundujunu ve ~ürtaj so!1rası kontrasepsıyonun yaygınlığının umulanın altında olduğu görülmektedır. KürtaJ olayının çok kolay uygulanır hale getirilmesi,ve çok yaygınlaştırılmasının da bu kayıtsızlığa neden olması muhtemeldir. Sanırız doğru olan meydana gelmiş bir gebeliğin sonlandırılmasının bir kontrasepsiyon yöntemi olarak kullanılması delil bunun yeri~ ne IUD uygulamasının ve tüp ligasyonu yöııtemi ile sterilizasyonun yaygınlaştırılmasıdır. 701

8 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENi KAYNAKl.AR 1 - M.B. Bracken, G. Grossman, M. Hachamovitch: Decision to abort and psychological aspects. Am. J. Obstet. Gynecol. 158: 154- l 62, Williams, J.W.: Regeneration of the uterine mucosa after delivery with spontaneus reference to placental site. Am. J. Obstet. Gynecol, 22:664, Sharman: Reproductive Physiology of the postpartum period Edinburgh, 1966, E. and S. Living sıone, Lıd. 4 - N.A. Beischer, E.V. Mackay: Obstetrics and the newborn An illustrated textbook Second British Edltion Landon Bailliere Tindall l 986 s S - Hefnawi F. Badraoui: The benefits of lactation amenorhea was a contraceptive. Fertil Steril 28:320, Ruıherford, R.N., Mezer, J.: Regeneration of uterine mucosa after spontaneous abortion and nor mal delivery, therapeutic indications, J.A.M.A. 119: , Sharman: Reproductive Physiology of the postpartum period Edinburg, 1966, E. and S. Livingsto ne, Ltd. 8 - Hallet, R.L.: Cyclic ovarian function following spontaneus abortion Am. J. Obstet. Gynecol. 67:52-55, Boyd, E.F., Jr., Holmstorm, E.G.: Ovulation following therapeutic abortion Am. J. Obstet. Gynecol. 113:469, J.A. Pritchard - P.C. MacDonald, N.F. Orant: Williams Obstetrics, Appleton ~ century - crofü 17th Edilion Connecticut 1985 s Lahteenmaki, P., Luukkaienen: Return of ovarian function after abortion. Clin. Endocr. 8:

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122 Doğum sonrası dönemde verilen aile planlaması ARAŞTIRMALAR eğitiminin yöntem (Research kullanmaya Reports) etkisi DOĞUM SONRASI DÖNEMDE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM KULLANMAYA ETKİSİ The effect

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

Smyrna Tıp Dergisi. Hülya Yıkılkan 1, Berna Dilbaz 2, Zeynep Kestel 3

Smyrna Tıp Dergisi. Hülya Yıkılkan 1, Berna Dilbaz 2, Zeynep Kestel 3 Smyrna Tıp Dergisi - 10 - Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Aile Planlaması polikliniğine yasal tahliye istemiyle başvuran hastaların değerlendirilmesi Assessment of the patients who applied to Family

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI

CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 i Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Güvenli Annelik

Detaylı

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, tüp bebek ve infertilite tedavileri üzerine özelleşmiş dinamik bir merkezdir. Bizler tüm ekip olarak Küçük bir

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

Kürtaj Kürtaj (orjinal söylenişi ile küretaj)

Kürtaj Kürtaj (orjinal söylenişi ile küretaj) Küretajın kelime anlamı kazımaktır. Ama burada adı geçen Kürtaj halk arasında, küçük hamileliklerde rahim içerisindeki ceninin tıbbi müdahele ile alınması kastedilmektedir. Kürtaj ayrıca teşhis amaçlı

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

AMAÇ: Rahim içi araç yönteme özel danışmanlığı bilgi ve becerisi kazanmak.

AMAÇ: Rahim içi araç yönteme özel danışmanlığı bilgi ve becerisi kazanmak. RAHİM İÇİ ARAÇLAR AMAÇ: Rahim içi araç yönteme özel danışmanlığı bilgi ve becerisi kazanmak. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Oturumun sonunda, katılımcılar, 1. RİA çeşitlerini ve özelliklerini tanımlayabilmeli, 2.

Detaylı

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj Van Tıp Dergisi: 16 (2):67-72, 2009 Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj İsmet Gün Amaç: Bizim amacımız servikal yetmezlik tanısında ultrasonun yeterliliği ve yapılan

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri

Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri Research Article doi:10.15511/tahd.14.03149 Türk Aile Hek Derg 2014; 18 (3): 149-155 TAHUD 2014 Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri The reasons of

Detaylı

ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU

ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar Prof. Dr. Cansun Demir Prof. Dr. Bülent Tıraş Prof. Dr. Oya Gökmen Doç. Dr. Berna Dilbaz Yrd. Doç. Dr. Özgür Yeniel ORAL KONTRASEPSİYON

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI. EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI. EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ Ankara 2013 1 Doç. Dr. Turan BUZGAN Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr.

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI İÇİN RESİMLİ

AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI İÇİN RESİMLİ T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI İÇİN RESİMLİ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu REHBER AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI İÇİN RESİMLİ REHBER

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

Blast TSRM. Derlemeler. Guideline. Komite Raporları. Literatürden Seçmeler. www.tsrm.org.tr

Blast TSRM. Derlemeler. Guideline. Komite Raporları. Literatürden Seçmeler. www.tsrm.org.tr TSRM Blast Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni YIL:1 SYI:1 OK-ŞUBT/2014 ISSN: 2148-3361 Derlemeler Guideline ULUSL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ ve İNFERTİLİTE KONGRESİ 06-09 KSIM 2014 Maxx Royal Otel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Yakan B, Başak EB ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNDE OCAK 2005-AĞUSTOS 2006 TARİHLERİ ARASINDA TEDAVİ GÖREN HASTALARIN KLİNİK GEBELİĞİ ÜZERİNDE BAZI PARAMETRELERİN

Detaylı

Geri Dönüşü Olmayan Karar: Sezaryen

Geri Dönüşü Olmayan Karar: Sezaryen Geri Dönüşü Olmayan Karar: Sezaryen (*) GĐRĐŞ D oğum hayatın başlangıcıdır. Her anne baba adayı bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almak ister. şeklinin ise doğum sonrası sevince etkisi büyük olmaktadır.

Detaylı

DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE PLISSIT MODELİN ETKİNLİĞİ

DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE PLISSIT MODELİN ETKİNLİĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI HDK-YL-2013-003 DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü İÇİN. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü İÇİN. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü İÇİN RESİMLİ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu REHBER 6. BASIM / ANKARA - 2008 DANIŞMANLIK Danışmanlık verildikten sonra bu sayfaya

Detaylı

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması 396 Dicle Tıp Dergisi / M. M. Utanğaç ve ark. Adolesan dönemi ve öncesi yapılan sünnetler 2013; 40 (3): 396-400 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0296 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

DOĞUMUN RİSKLERİ NELERDİR

DOĞUMUN RİSKLERİ NELERDİR DOĞUM ÇANTASI Gebeliğinizin son ayına girdiğinizde, artık doğum için bir takım hazırlıklar yapmanız gerekmektedir. Daha önceden hazırladığınız çantanızda sizin ve bebeğinizin ihtiyaç duyacağı şu malzemeler

Detaylı

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(3):203-207 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Effects of Timing of Episiotomy Repair on Maternal

Detaylı