Gebelikte intraserebral kanama:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gebelikte intraserebral kanama:"

Transkript

1 N_ /29/06 5:22 PM Page 424 CME Gebelikte intraserebral kanama: S kl, risk faktörleri ve seyir B.T. Bateman, MD; H.C. Schumacher, MD; C.D. Bushnell, MD; J. Pile-Sellman, MD; L.L. Simson, MD; R.L. Sacco, MD, MS ve M.F. Berman, MD, MPH Özet Girifl: ABD kaynakl genifl bir arfliv kullanarak gebelik ve ostartum dönemde intraserebral kanama ( SK) s kl n, risk faktörlerini ve seyrini göstermek amaçland. Metot: Yazarlar, federal olmayan hastanelerin y llar aras nda yat hastaneden ç k fllar içeren Ulusal Yatan Hasta Kay tlar isimli bir idari bilgi kayna n kulland lar. Analiz için yafl aras SK tan s alm fl gebe ve ostartum olarak kodlanm fl kad nlar seçildi. ABD konsensus verileri kullan larak gebe/ostartum ve gebe olmayan kad nlarda SK s kl tahmini olarak hesaland. Gebelikle iliflkili SK olan hastalardaki komorbiditeler do um yam fl genel nüfusla, çoklu de iflkenli lojistik regresyon analizi kullan larak karfl laflt r ld. Gebelikle iliflkili SK için ba ms z risk faktörleri tan mlanmaya çal fl ld. Sonuçlar: Yazarlar 423 Gebelikle iliflkili SK olgusu tesit ettiler. Bu, 100,000 do umda 6,1 Gebelikle iliflkili SK ve 100,000 risk faktörü tafl yan kiflide 7,1 gebelikle iliflkili SK ye tekabül ediyordu ( ayn yafl aral nda bu oran y ll k 100,000 kiflide gebe olmayan 5 kad n idi). Gebelikle iliflkili artm fl SK riski daha çok ostartum SK ye ba l idi. Gebelikle iliflkili SK ye ba l mortalite yatan hastalarda %20,3 idi. Arflive göre SK tüm gebelikle iliflkili mortalitenin %7,1 ini oluflturuyordu. Gebelikle iliflkili SK için anlaml risk faktörleri: ileri anne yafl, (OR 2.11, %95 GA ), siyah rk (OR 1.83, %95 GA ), hiertansif anne (OR 2.61, %95 GA ), gestasyonel hiertansiyon (OR 2.41, %95 GA ), reeklamsi/eklamsi (OR 10.39, %95 GA ), daha önce mevcut hiertansiyonun üzerine eklenen reeklamsi/eklamsi (OR 9.23, %95 GA ), koaguloati (OR 20.66, %95 GA ) ve tütün kullan m (OR 1.95, %95 GA ) idi. Tart flma: SK gebelikle iliflkili mortalitenin önemli bir k sm n oluflturur. Gebelikle iliflkili SK riski ostartum dönemde en fazlad r. leri anne yafl, siyah rk, hiertansif hastal klar, koaguloati ve tütün kullan m gebelikle iliflkili SK için ba ms z risk faktörleridir. NEUROLOGY 2006;67: Birkaç çal flma gebelikle iliflkili SK s kl nda art fl bildirmifltir 1,2. Nadir görülen bir durum oldu undan gebelikte inme ile ilgili çal flmalar s kl k, risk faktörleri ve seyir hakk nda tahmin yürütmek için az say da hasta ile ya lm flt r. Gebelikle iliflkili SK eidemiyolojisini araflt rmak için ABD de mevcut olan en genifl hasta ç k fl veri bankas n inceledik. Metotlar: Bu makalede bahsedilen veriler Nationwide Inatient Samle (NIS) (Ulusal yatan hasta kayd ) dan al nm flt r. Bu arfliv ABD nin y llar aras n kasayan en genifl yatan hasta arflividir. ABD deki Federal olmayan akut bak m hastanelerinden ya lan hasta ç - k fllar n n yaklafl k %20 sini kasamaktad r. ABD deki hastane rofilini yans tmas için olgular 5 de iflik karakter özellik gözetilerek de iflik co rafi bölge, farkl sahiler, farkl lokasyon (k rsal veya flehir), akademik durum ve yatak kaasitesi çeflitli hastanelerden seçildi aras eyaletten hastane, hasta ç k fl bilgilerini bu arflive vermifltir. Arflivde y ll k total hasta ç k fl say s 6,538,976-7,853,982 aras ndad r. Ç k fl s ras nda hasta hakk nda girilen bilgiler mevcuttur. Bunlar n aras nda hastan n yafl, 15 taneye kadar tan, 15 taneye kadar giriflim ve ç k flta hastan n nereye gönderildi i yer almaktad r. Arfliv AHRQnun (Agency for Healthcare Quality and Research) rojesi, Healthcare Utilization Project (HCUP) taraf ndan desteklenmektedir. Arfliv hakk nda bilgiye htt://www.hcuus.ahrq.gov/nisoverview.js adresinden ulaflabilirsiniz. Arflivde yer alan yafl aras intrakranial kanama tan s alm fl (ICD-9 kod 431, uluslararas hastal k klasifikasyonu klinik modifikasyon, 9. bask ) tüm kad nlar belirlendi 3. Bunlar n aras ndan anteartum veya ostartum roblem, do um veya fetal roblem kodlanm fl olanlar (ICD-9 kodlar , V27-V28, V22-V24) seçildi. Bu hastalarda gebelikle iliflkili intrakranial kanama oldu u kabul edildi. Gebelikle iliflkili intrakranial kanama tan s alan kad nlardan baz s na lohusal k döneminde serebrovasküler hastal k için sesifik bir kod verildi (ICD-9 kod 674.0). Bu kod gebelik, do um veya lohusal k döneminde gerçekleflen serebrovasküler olaylar tarifler. Olay n do um öncesi mi sonras m oldu u ve yat fl süresince do umun gerçeklefli gerçekleflme- Anestezi Bölümü (M.F.B.), Doktorlar&Cerrahlar Koleji (B.T.B.), Columbia Üniversitesi, New York; Doris ve Stanley Tananbaum nme Merkezi, Nöroloji Enstitüsü(H.C.S., R.L.S.), nterventional Nöroradyoloji, Radyoloji Bölümü, Nöroloji ve Nörocerrahi (J.P.-S.), New York Presbyterian Hastanesi, Doktorlar&Cerrahlar Koleji, Columbia Üniversitesi, New York; Duke Serebrovasküler Hastal klar Merkezi (C.D.B.), T Fakültesi (Nöroloji), Duke Üniversitesi T Merkezi, Durham, NC; Kad n Do um Bölümü (L.L.S.) Ana Çocuk Sa l Bölümü, New York New York Presbyterian T Merkezi, Doktorlar&Cerrahlar Koleji, Columbia Üniversitesi, New York;ve Eidemiyoloji Bölümü (R.L.S.), Mailman Halk Sa l Okulu Columbia Üniversitesi, New York, NY. B.T.B., Doris Duke Charitable Foundation, J.P.S., NYSTAR. Bursu ile, CDB, NIH ve Bristol Myers Squibb/Sanofi Partnershi den al nan araflt rma fonu deste i ile ve R.L.S., NINDS (Akut nmelerde Translasyonal Araflt rma Programlar üzerinde çal flmaktad r, P ) Aç klama: Yazarlar ç kar çat flmas bildirmemektedir. 20 Aral k 2005 de al nd. Son hali ile 4 Nisan 2006 da kabul edildi. Adres bilgileri ve yeniden bask istekleri için Dr. H. Christian Schumacher, Doris & Stanley Tananbaum Stroke Center, Neurological InstitUTE, New York Presbyterian Hosital, Collage of Physicians & Surgeons, Columbia University, 710 West 168th Street, Box 163, New York, NY 10032; Coyright 2006 by AAN Enterrises, Inc.

2 N_ /29/06 5:22 PM Page 425 di i de belirtilmifltir kodlu SK hastalar nda her yafl grubu için anteartum ve ostartum dönemdeki gebelikle iliflkili intrakranial kanama oran hesaland. Do um s ras nda gerçekleflen serebrovasküler olaylar arflivde belirtilmedi inden bunlar, tan n n kesinleflti i dönem olan ostartum olaylar olarak kodlanm flt r. Anteartum ve ostartum SK nin göreceli s kl klar n hesalamak için belirli bir yafl grubu için hesalanan oran n hasta ile kodlanmasa da tüm gebelikle iliflkili intrakranial kanama olgular nda geçerli oldu u varsay ld. Kohortta total gebelik say s, arfliv, canl do umlar (ICD-9 V27.0, V27.2, V27.3, V27.5, V27.6) ve ölü do umlar (ICD-9 V27.1, V27.4 veya V27.7) için ICD-9 kodlar aranarak hesaland. Sonucu bilinmeyen do- umlar (ICD-9 V27.9) canl do um kabul edildi. Ulusal canl ve ölü do- um say s NIS taraf ndan verilen a rl k faktörü kullan larak hesaland. NIS arflivinde gestasyon süresi belirtilmedi inden gestasyon süresi Kittner ve ark. taraf ndan tarif edildi i gibi, canl do umlar için 38 hafta, ölü do umlar için 28 hafta olarak kabul edildi. Ayr ca ölü ve canl do umlar taki eden 6 hafta ostartum riskli dönem olarak kabul edildi. Kohort için tolam anteartum riskli kifli say s canl do um say s n 38/52 y l ile, ölü do um say s n 28/52 y l ile çar bu iki say y tolayarak hesaland. Postartum riskli kifliler de canl ve ölü do um say lar n tolay 6/52 y l ile çararak hesaland. Anteartum veya ostartum SK olgu say s (ulusal tahmini de erleri hesalamak için NIS a rl k faktörü kullan ld ), o grutaki riskli kifli-y l say s na bölünerek s kl k hesaland. Sontan veya indüklenen düflüklerle sonlanan gebelikler gebelikle iliflkili risk alt nda kifliler hesalamas na dahil edilmedi. Çünkü, 1) daha önceki çal flmalar ço u gebelikle iliflkili intrakranial kanaman n ilk trimesterden sonra (sontan ve indüklenen düflüklerin büyük ço unlu u olduktan sonra) ortaya ç kt n göstermifltir ve 2) düflük veya kürtajdan sonra meydana gelen SK lerin gebelikle iliflkili oldu unu düflünmüyoruz ( ICD-9 da sontan ve indüklenen düflüklere ba l komlikasyonlarla ilgili sesifik kodlar bulunmaktad r). Gebelikle iliflkili olmayan SK s kl gebe olmayan kad n oulasyona ait tahmini de erler kullan larak hesaland. Gebe olmayan kad n say s çal flman n yürütüldü ü dönemde her yafl grubu için Birleflik Devletler Nüfus Bürosunun y ll k kay tlar ndan al nan total ABD li kad n oulasyonu, çal flma süresiyle çar l ulus ça nda anteartum ve ostartum kifli-y llar n say s ç kar larak hesaland. Gebelikle iliflkili olmayan SK ulusal tahmini de erleri bulmak için NIS nin a rl k faktörü kullan - larak hesaland. Gebe olmayan kifli-y l say s na bölündü. ICD (serebrovasküler anomali) ile kodlanm fl SK li hasta alt grubu belirlenerek gebe ve gebe olmayan kad nlarda serebrovasküler malformasyonlara ba l SK s kl hesaland. Serebrovasküler malformasyon ile iliflkili ISK geçiren gebe ve gebe olmayan kad nlar serebrovasküler malformasyonlu gru için riskli gebe ve gebe olmayan kifli-y l alt grular na bölündü. Gebelik s ras nda ISK ile iliflkili morbidite ve mortalite, belirlenen olgular n hastane ç k fl durumlar na göre de erlendirildi. Ulusal Yatan Hasta Kay tlar nda hastanede exitus, eve ç k fl, uzun veya orta vadeli kronik bak m evine gönderilme veya k sa süreli bak m için baflka hastaneye transfer belirtilmifltir. ICH1-15 de yay nlanm fl makalelerden gebelikle iliflkili veya gebelik d fl nedenlerle iliflkili SK risk faktörlerini belirledik. Gebelikle iliflkili SK geçiren hastalar birçok komorbiditenin s kl aç - s ndan yafl aras do um yamak üzere hositalize edilmifl SK tan - s olmayan kontrol hasta oulasyonuyla karfl laflt rd k. Komorbiditeler flunlard : multil gestasyon (ICD-9 651), bilinen hiertansiyon (ICD ), gestasyonal hiertansiyon, (ICD , 642.9), reeklamsi/eklamsi (ICD ), bilinen hiertansiyonun üzerine eklenen reeklamsi/eklamsi (ICD ), diabetes mellitus (ICD-9 250, 648.0, 648.8), koaguloati (ICD-9 286, 641.3, 666.3), trombositoeni (ICD ), kokain kullan m /ba ml l (ICD veya 305.6), alkol kullan m /ba ml l (ICD ve 305.0), tütün kullan m (ICD ). statistiksel analizde devaml de iflkenler için 2 uçlu t testi, kategorik de iflkenler için χ 2 testi kullan ld. Tüm hastalara ait demografik bilgiler (ileri yafl ve rk dahil) ile çok- de iflkenli lojistik regresyon analizi ya ld ve söz konusu sonuçlarla ilgili ba ms z göstergeleri belirlemek için birçok komorbidite (yukar da ad geçenler) modelin içine simultane eklendi. statistiksel hesalamalar SPSS (version 11; SPSS, Inc., Chicago, IL) kullan larak ya ld. Sonuçlar y llar aras nda NIS te yafl aras gebelikle iliflkili SK geçiren 423 hasta ve ayn dönemde kayda giren tolam 6,969,553 do um tesit ettik (tablo 1). Bu de erler her yüz 100,000 do umda 6,1 gebelikle iliflkili SK hastas na ve her 100,000 riskli kiflide 7,1 gebelikle iliflkili SK ye tekabül etmektedir. Arflivde, yafl aras 5,729 kad n hastan n gebelikle iliflkili olmayan SK geçirdi ini, bunun da 100,000 kifli-y lda 5 gebelikle iliflkili olmayan ISK ya tekabül etti ini tesit ettik. Tablo 1 de do um için hositalize edilen, SK tan s olmayan, fakat yat fl s ras nda gebelikle iliflkili SK geçiren hastalarda, anne yafl ve birçok hasta özelli i karfl laflt r lmaktad r. SK geçiren hastalar n ortalama yafl anlaml olarak yüksekti. Hastalar n ço u 35 yafl üstüydü. Afrikal Amerikal lar SK li hasta grubu içinde fazla temsil edilmiflti. SK li kad nlarda hiertansif hastal k, koaguloati, trombositoeni, kokain ve tütün kullan m anlaml derecede daha yüksekti. Tüm iliflkili hasta özellikleri ve medikal durumlar ile ilgili bilgi çok de iflkenli lojistik regresyon modeline girildi inde 35 üzeri yafl, siyah rk, hiertansif hastal k (reeklamsi/eklamsi dahil), koaguloati ve tütün kullan m gebelikle iliflkili SK için ba ms z risk faktörleriydi. Serebrovasküler malformasyonlar gebelikle iliflkili SK geçiren hastalar n 30 unda (%7,1) ve genel do um yaan oulasyonun 169 unda (%0.002) görüldü. Serebrovasküler malformasyonlara ba l her 100,000 kiflide SK görülme s kl gebe (0,50) ve gebe olmayan (0.33) kad nlarda benzerdi. Gebelikle iliflkili SK nin zaman SVO nun anteartum ve ostartum dönemde mi oldu una dair ICD-9 kodu bulunan 293 hastada (%69.3) incelendi. Bunlar n 171 i (%58.4) ostartum hemorajisi olarak kodlanm flt. Figürde anteartum ve ostartum dönemlerde her 100,000 kifli/y lda SK oran gösterilmifl ve bu de erler gebe olmayan kad nlarla karfl laflt r lm flt r. Tüm yafl grular nda ostartum SK s kl anteartum ve kontrol grular na göre daha s kt. Fark, özellikle uç anne yafllar nda daha belirgindi. Preeklamsi veya eklamsi gebelikle iliflkili SK lerin 129 undan (%30.5) sorumluydu. Preeklamsi veya eklamsi ile iliflkili SK olan hastalar n 98 ine kanaman n ne zaman oldu una dair bir ICD-9 kodu verilmiflti. Hastalar n 61 inde (%62.2) kanama ostartum dönemde olmufltu. Gebelikle iliflkili SK geçiren hastalar n yaklafl k beflte biri öldü (tablo 2). Yar s eve gönderildi. Kalan k sm ise bir t merkezine nakledildi. On y ll k çal flma boyunca yafl aras 1,205 hasta gebelik veya ostartum dönemde çeflitli nedenlerle öldü. Bunlar n 86 s (%7.1) SK tan s ald. Çoklu-de iflkenli lojistik regresyon analizi sonuçlar, ileri anne yafl, Hisanik rk ve koaguloatinin gebelikle iliflkili SK nedeniyle hastane ölüm için önemli ba ms z göstergeler oldu unu ortaya koydu (tablo 3). Tart flma. Tüm ABD nin obstetrik oulasyonunu temsil eden 10 y ll k arfliv çal flmas sonuçlar gebeli in intraserebral kanama riskini artt rd n, riskin rimer olarak ostartum dönemle iliflkili oldu unu göstermektedir. Ayr ca, gebelikte hiertansiyon, kaoguloati, 35 yafl ve üstü, August (1 of 2 ) 2006 NEUROLOGY

3 N_ /29/06 5:22 PM Page 426 Tablo 1 SK geçiren gebe veya ostartum hastalar SK geçirmeyen do um yaan hastalarla karfl laflt rmaya yönelik hasta karakter özellikleri Gebelikle iliflkili SK hasta say s, n (%) SK geçirmeyen do um yam fl hastalar, n (%) Tek de iflkenli Çok de iflkenli Total Yafl Ortalama Median leri anne yafl ( 35) Irk Beyaz Afrikal Amerikal Hisanik Asyal veya Pasifik adalar ndan K z l Derili Di er Kay Multil gestasyon Gebeli in geçici HT Preeklamsi/eklamsi eklenen reeklamsi/eklamsi Koaguloati Trombositoeni Kokain kullan m /ba ml l Alkol kullan m /ba ml l Tütün kullan m /ba ml l 423 6,969, (24.3) 902,990 (13.0) 2.16 ( ) ( ) (36.2) 3,086,763 (44.3) 79 (18.7) 769,687 (11.0) 2.07 ( ) ( ) (13.9) 1,014,775 (14.6) 1.17 ( ) ( ) (3.5) 205,386 (2.9) 1.47 ( ) ( ) (0.2) 8 (1.9) 108 (25.5) 4 (0.9) 22,461 (0.3) 200,835 (2.9) 1,669,646 (24.0) 78,607 (1.1) 0.90 ( ) 0.80 ( ) 1.31 ( ) 0.84 ( ) ( ) 0.84 ( ) 1.32 ( ) 0.46 ( ) 9 (2.1) 50,059 (0.7) 3.01 ( ) ( ) (6.1) 202,688 (2.9) 2.19 ( ) ( ) (27.7) 215,580 (3.1) ( ) ( ) (3.1) 16,635 (0.2) ( ) ( ) (8.5) 14,545 (0.2) ( ) ( ) (3.8) 27,338 (0.4) 9.98 ( ) ( ) (1.4) 30,256 (0.4) 3.30 ( ) ( ) (0.5) 8,185 (0.1) 4.04 ( ) ( ) (3.1) 119,412 (1.7) 1.82 ( ) ( ) HT = hiertansiyon. anne yafl, siyah rk ve tütün kullan m gebelikle iliflkili SK için anlaml risk faktörleri olarak tesit edildi. Gebelikle iliflkili SK için NIS verilerine dayan larak verilen 6,1/100,000 do um oran daha önceki çal flmalarda bildirilen s kl k aral na uymaktad r (3,8-18,1/100,000 do um) 1-3,5,7,16,17. Nadir görülse de, SK tüm gebelikle iliflkili anne ölümlerinin %7,1 ini oluflturmaktad r. Bu da obstetrisyenler aç s ndan bir roblemdir. 100,000 kifli-y l bafl na düflen SK Gebelik d fl Anteartum dönem Postartum dönem Yafl grular, y l fiekil Yafl aras kad nlarda Gebelik d fl, anteartum ve ostartum SK insidans Üç de iflik çal flma gebelikle iliflkili SK yi de iflik oulasyonlarda araflt rd. Bir çal flma, y llar aras Washington, DC ve orta Maryland i kasayan hastane kay tlar nda gebelikle iliflkili SK insidans n gebe olmayan ayn yafl grubu kad nlarla karfl laflt rd. 2 Bir baflka çal flma y llar aras nda Ile de France bölgesinde 63 kad n ve çocuk sa l oliklini inden elde edilen verileri analiz etti 1. Her iki çal flma da SK nin ostartum dönemde en fazla oldu unu ortaya koydu. Bu sonuçlar bizim sonuçlar m zla benzerdir. Aksine, Tayvan dan bir çal flma Çinli kad nlarda gebelikle iliflkili SK lerin %58 inin anteartum oldu unu bildirdi. Bu uyumsuz sonuç için bir aç klama Asyal larda beyazlara oranla hemorajik inme insidans n n fazla olmas d r 13, Eklamsinin (veya reeklamsi) SK geliflmesindeki rolü tart flmal d r. SK li hastalarda eklamsi veya reek- Tablo 2 Gebe veya ostartum kad nlarda SK ye yatk nl k Ölüm Rutin Evde bak m K sa süreli bak m hastanesine transfer Di er transferler* Kay N (%) 86 (20.3) 187 (44.2) 24 (5.7) 50 (11.8) 75 (17.7) 1 (0.2) * rofesyonel bak m merkezi, orta vadeli bak m merkezi, di er ti merkezler 426 NEUROLOGY 66 August (1 of 2 ) 2006

4 N_ /29/06 5:22 PM Page 427 Tablo 3 Gebelikle iliflkili SK sonras mortaliteyi öngören hasta karakter özellikleri Total leri anne yafl ( 35) Irk Beyaz (Zenci) Hisanik Asyal veya Pasifik adalar ndan K z l derili Di er Kay Multil gestasyon Gebeli in geçici HT Preeklamsi/eklamsi Daha önce var olan hiertansiyona eklenen reeklamsi/eklamsi Koaguloati Trombositoeni Kokain kullan m /ba ml l Alkol kullan m /ba ml l Tütün kullan m /ba ml l Gebelikle iliflkili SK hasta say s (20.3) (27.2) 1.68 ( ) ( ) (13.7) 16 (20.3) 1.60 ( ) ( ) (32.2) 2.99 ( ) ( ) (13.3) 1 (100) 2 (25.0) 25 (23.4) 1 (25.0) 3 (33.3) 6 (23.1) ( ) ( ) ( ) 1.92 ( ) 1.31 ( ) 1.99 ( ) 1.19 ( ) ( ) 1.58 ( ) 0.63 ( ) 2.31 ( ) 1.62 ( ) (30.8) 2.27 ( ) ( ) (30.8) 1.77 ( ) ( ) (58.3) 6.91 ( ) ( ) Hasta grubuna göre mortalite, n (%) 6 (37.5) 2 (33.3) 0 (0) 1 (7.7) Tek de iflkenli 2.45 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0.27 Çok de iflkenli 0.52 ( ) 0.54 HT = hiertansiyon. lamsi oran % ,5,16. Bizim çal flmam zda bu tan - lar, gebelikle iliflkili SK lerdehastalar n %30,5 inde mevcuttu. De iflik çal flmalarda bildirilen insidanslar aras ndaki farkl l klar çal flmalardaki oulasyon farkl l klar na veya eklamsi/ reeklamsi tan kriterlerindeki farkl l klara ba l gerçek farklar olabilir. Baz eski çal flmalardaki az olgu say s da farkl sonuçlar için bir etken olabilir. Verilerimiz gebelikle iliflkili SK de eklamsi ve reeklamsinin önemli risk faktörü oldu u görüflünü desteklemektedir. Serebrovasküler malformasyonlara ba l gebelikle iliflkili SK oran %20-67 aras ndad r. 1,2,5,6,8,9,16 NIS kohortunda serebrovasküler malformasyonlar gebelikle iliflkili SK lerin sadece %7,1 inde kodlanm flt. Bu, k smen serebrovasküler malformasyon tan m nda ve tan koyma duyarl l ndaki farkl l klara ba l olabilir. Refere edilen tüm çal flmalar nörologlar veya nöroloji hemflireleri taraf ndan taranan hasta dosyas taramalar d r. Bir tek merkezli çal flmada, idari hasta ç k fl belgeleri ve ICD-9 kodu 747,81 kullanarak serebrovasküler malformasyonlar (arteriovenöz malformasyonlar, kavernöz malformasyonlar, rütüre olmam fl serebral anevrizmalar, dural arterivenöz malformasyonlar ve venöz malformasyonlar) tesit etme duyarl l %94 idi. 22 Bu, verilen kodun serebrovasküler malformasyonlar tesit etmede oldukça baflar l oldu unu göstermektedir. Fakat, ICD-9 kod de iflik serebrovasküler malformasyon tilerini ay rmad ndan SK s kl n n malformasyon tiine göre kategorize etmek mümkün de ildir. Gebeli in mevcut serebrovasküler malformasyonlar n kanama riskini artt r artt rmad sorusunun cevab tart flmal d r. 8,9 NIS verileri, gebeli in serebrovasküler malformasyonlara ba l hemorajiyi anlaml flekilde artt rd n düflündürmemektedir (gebe ve gebe olmayan kad nlarda insidan s ras yla 0.50/100,000 kifli-y l, 0.33/100,000 kifliy l). Fakat, serebrovasküler malformasyonlara ba l SK riski çal flmam zda oldu undan az hesalanm fl olabilir. Bizim kanama oran hesalar m z nüfus say m sonuçlar - na ba l riskli kifli-y l hesab na dayan r. Bilinen vasküler malformasyonlar olan kad nlar n gebe kalmamaya çal flacaklar göz önünde bulundurulursa gebelikte kanama riski art fl maskelenmifl olur. Bu sorunun cevab, ancak rosektif oulasyon çal flmalar yla (New York Island AVM çal flmas 23 veya Scottish Intracranial Vascular Malformation Study (SIVMS)) verilebilir. 24 Madde kullan m, kokain 10, alkol 11,12 ve tütün kullan - m 14,15 dahil, SK için belirlenmifl risk faktörleridir. Gebelikle iliflkili SK lerdebu risk faktörlerinden biri veya daha fazlas n tesit eden birçok çal flma vard r. 1,2,5,6 Gebelikle iliflkili SK lerde de iflik ti madde kullan m s kl n do- um yaan genel oulasyonla karfl laflt rd k. NIS te kodlanan tütün ve kokain kullan m s kl SK hastalar nda anlaml olarak daha fazla idi. Madde kullan m tedavisi gebelikle iliflkili SK riskini azaltmaya yönelik müdahalelerden biridir. Hastal k hakk nda bilgiyi idari dosyalardan alman n s - n rlamalar ve faydalar var. Daha önceki çal flmalar (genelde 20 den az olgu) ile gebelikle iliflkili SK ler hakk nda fikir yürütmeye çal flm fllard r. Bizim çal flmam z yaklafl k 7 milyon do umluk bir kohort içinden 400 den fazla gebelikle iliflkili SK tesit etmifltir. Fakat, idari dosyalarda kodlama hatas olma ihtimali daha fazlad r ve tesit et- August (1 of 2 ) 2006 NEUROLOGY

5 N_ /29/06 5:22 PM Page 428 ti imiz vakalarda SK tan s n konfirme edemeyiz. Yine de çal flmalar hasta ç k fl dosyalar n n SK için duyarl l k ve özgüllüklerinin oldukça yüksek oldu unu göstermektedir. 25,26 SK hastalar n n taki süreleri aç s ndan da çal flmam z s n rl d r. Gebelikle iliflkili SK ye ba l kanama için bizim hesalad m z %20,3 mortalite genelde bildirilen aral k olan %25-40 tan azd r. Bunun muhtemel nedeni hastaneden ç k fl sonras veya ilk kabul edilen hastaneden sonra transfer edilen hastanede gerçekleflen ölümleri taki edememifl olmam zd r. Postartum dönemde SK s kl n n artmas ndaki etiyolojik neden bizim çal flmam z n tar flma konusu d fl ndad r. Fakat, ostartum dönemin h zl hormonal ve hemodinamik de iflikliklerle seyretti i ve SK ye neden olan koagulasyon kaskad ve kan damarlar üzerindeki etkileri bir araya getirdi i unutulmamal d r. 2 Kohort çal flmam zda SK geçiren hastalar n önemli bir bölümü eklamsi veya reeklamsi geçirmifllerdi. Çal flmalar reeklamsinin artm fl serebral erfüzyon bas nc yla 27 ve eklamsinin serebral ak m otoregulasyonunun bozulmas yla iliflkili oldu unu ve serebral hiererfüzyona neden olduklar n göstermifltir Preeklamsi varyant olan HELLP trombositoeni ile iliflkilidir. 31 Serebral hiererfüzyon ve trombositoeni reeklamtik/eklamtik hastalarda artm fl SK riskine katk da bulunmaktad r. Periartum SK atofizyolojisini anlamak için daha çok çal flma gerekmektedir. lar 1. Sharshar T, Lamy C, Mas JL. Incidence and causes of strokes associated with regnancy and uererium. A study in ublic hositals of Ile de France. Stroke in Pregnancy Study Grou. Stroke 1995;26: Kittner SJ, Stern BJ, Feeser BR, et al. Pregnancy and the risk of stroke. N Engl J Med 1996;335: Simolke GA, Cox SM, Cunningham FG. Cerebrovascular accidents comlicating regnancy and the uererium. Obstet Gynecol 1991;78: Qureshi AI, Tuhrim S, Broderick JP, Batjer HH, Hondo H, Hanley DF. Sontaneous intracerebral hemorrhage. N Engl J Med 2001;344: Jaigobin C, Silver FL. Stroke and regnancy. Stroke 2000;31: Witlin AG, Mattar F, Sibai BM. Postartum stroke: a twenty-year exerience. Am J Obstet Gynecol 2000;183: Salonen Ros H, Lichtenstein P, Bellocco R, Petersson G, Cnattingius S. Increased risks of circulatory diseases in late regnancy and uererium. Eidemiology 2001;12: Robinson JL, Hall CS, Sedzimir CB. Arteriovenous malformations, aneurysms, and regnancy. J Neurosurg 1974;41: Horton JC, Chambers WA, Lyons SL, Adams RD, Kjellberg RN. Pregnancy and the risk of hemorrhage from cerebral arteriovenous malformations. Neurosurgery 1990;27: Nolte KB, Brass LM, Fletterick CF. Intracranial hemorrhage associated with cocaine abuse: a rosective autosy study. Neurology 1996;46: Gorelick PB, Rodin MB, Langenberg P, et al. Is acute alcohol ingestion a risk factor for ischemic stroke? Results of a controlled study in middleaged and elderly stroke atients at three urban medical centers. Stroke 1987;18: Klatsky AL, Armstrong MA, Friedman GD, Sidney S. Alcohol drinking and risk of hemorrhagic stroke. Neuroeidemiology 2002;21: Klatsky AL, Friedman GD, Sidney S, Ki H, Kubo A, Armstrong MA. Risk of hemorrhagic stroke in Asian-American ethnic grous. Neuroeidemiology 2005;25: Gill JS, Shiley MJ, Tsementzis SA, et al. Cigarette smoking. A risk factor for hemorrhagic and nonhemorrhagic stroke. Arch Intern Med 1989;149: Kurth T, Kase CS, Berger K, Gaziano JM, Cook NR, Buring JE. Smoking and risk of hemorrhagic stroke in women. Stroke 2003;34: Jeng JS, Tang SC, Yi PK. Incidence and etiologies of stroke during regnancy and uererium as evidenced in Taiwanese women. Cerebrovasc Dis 2004;18: James AH, Bushnell CD, Jamison MG, Myers ER. Incidence and risk factors for stroke in regnancy and the uererium. Obstet Gynecol 2005; 106: Tanaka H, Ueda Y, Hayashi M, et al. Risk factors for cerebral hemorrhage and cerebral infarction in a Jaanese rural community. Stroke 1982; 13: Suzuki K, Kutsuzawa T, Takita K, et al. Clinico-eidemiologic study of stroke in Akita, Jaan. Stroke 1987;18: Kimura Y, Takishita S, Muratani H, et al. Demograhic study of firstever stroke and acute myocardial infarction in Okinawa, Jaan. Intern Med 1998;37: Eastern Stroke and Coronary Heart Disease Collaborative Research Grou. Blood ressure, cholesterol, and stroke in eastern Asia. Lancet 1998; 352: Berman MF, Staf C, Sciacca RR, Young WL. Use of ICD-9 coding for estimating the occurrence of cerebrovascular malformations. AJNR Am J Neuroradiol 2002;23: Staf C, Mast H, Sciacca RR, et al. The New York Islands AVM Study: Design, study rogress, and initial results. Stroke 2003;34: Al-Shahi R, Bhattacharya JJ, Currie DG, et al. Scottish Intracranial Vascular Malformation Study (SIVMS): evaluation of methods, ICD-10 coding, and otential sources of bias in a rosective, oulation-based cohort. Stroke 2003;34: Broderick J, Brott T, Kothari R, et al. The Greater Cincinnati/Northern Kentucky Stroke Study: Preliminary first-ever and total incidence rates of stroke among blacks. Stroke 1998;29: Rosamond WD, Folsom AR, Chambless LE, et al. Stroke incidence and survival among middle-aged adults: 9-year follow-u of the Atherosclerosis Risk In Communities (ARIC) cohort. Stroke 1999;30: Belfort MA, Saade GR, Grunewald C, et al. Association of cerebral erfusion ressure with headache in women with re-eclamsia. Br J Obstet Gynaecol 1999;106: Aollon KM, Robinson JN, Schwartz RB, Norwitz ER. Cortical blindness in severe reeclamsia: Comuted tomograhy, magnetic resonance imaging, and single-hoton-emission comuted tomograhy findings. Obstet Gynecol 2000;95: Cunningham FG, Twickler D. Cerebral edema comlicating eclamsia. Am J Obstet Gynecol 2000;182: Zeeman GG, Hatab M, Twickler DM. Maternal cerebral blood flow changes in regnancy. Am J Obstet Gynecol 2003;189: Weinstein L. Preeclamsia/eclamsia with hemolysis, elevated liver enzymes, and thrombocytoenia. Obstet Gynecol 1985;66: NEUROLOGY 66 August (1 of 2 ) 2006

TEKHARF Çal flmas 2005 taramas na iliflkin mortalite ve koroner olay analizi

TEKHARF Çal flmas 2005 taramas na iliflkin mortalite ve koroner olay analizi Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2006;34(3):149-153 149 TEKHARF Çal flmas 2005 taramas na iliflkin mortalite ve koroner olay analizi Analysis of all-cause mortality and coronary events in

Detaylı

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Orijinal Araflt rma Original Investigation 19 Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

Gebelikte Vitamin Deste i

Gebelikte Vitamin Deste i Perinatoloji Dergisi Cilt: 11, Say : 1-2/Mart-Haziran 2003 13 Gebelikte Vitamin Deste i Yakup Erkan ERATA, Serkan GÜÇLÜ Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal -

Detaylı

lk trimester düflük PAPP-A seviyeleri ile kötü gebelik sonuçlar aras ndaki iliflki

lk trimester düflük PAPP-A seviyeleri ile kötü gebelik sonuçlar aras ndaki iliflki Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):142-146 Perinatal Journal 2014;22(3):142-146 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. lk trimester düflük PAPP-A seviyeleri ile kötü gebelik sonuçlar aras ndaki

Detaylı

HYPERTENSION MANAGEMENT IN PRIMARY CARE. Key words: Hypertension, hypertension management, primary care

HYPERTENSION MANAGEMENT IN PRIMARY CARE. Key words: Hypertension, hypertension management, primary care Aile Hek Derg 997; (): 48-2 B R NC BASAMAKTA H PERTANS YON YÖNET M * HYPERTENSION MANAGEMENT IN PRIMARY CARE Okay Baflak, Hulki Meltem Sönmez 2, Erdo an Payza Özet AMAÇ Birinci basamak sa l k bak m sunan

Detaylı

Yafll l kta K r lganl Anlamak

Yafll l kta K r lganl Anlamak DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2011; 3: 130-137 Gelifl Tarihi/Received: 16/06/2011 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 20/06/2011 Understanding Frailty in the Elderly Sevgi Aras, Murat Varl, Teslime Atl Ankara

Detaylı

5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri

5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri Research Article doi:10.2399/tahd.13.09719 Türk Aile Hek Derg 2013;17(2):60-64 TAHUD 2013 5-15 yafl aras ast ml çocuklar n sosyodemografik özellikleri ve risk faktörleri Sociodemographic characteristics

Detaylı

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2015;23(1):50 55 Perinatal Journal 2015;23(1):50 55 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Olgu Sunumlar /Case reports lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Dr. Özcan Uzun, Dr. Nihat Zincir, Dr.

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin?

When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? 2009; 17(2): 94-98 Biliyer etyolojili akut pankreatitte ERCP ne zaman yap lmal? When should we perform ERCP in acute pancreatitis with biliary origin? Murat KORKMAZ 1, Hakan ÜNAL 2, Haldun SELÇUK 3, U

Detaylı

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT TÜRK ÜROLOGLARI gündem DR. KENAN KORKMAZ Derne imiz üyesi ürologlar n mail adreslerine yollad m z anketler oldukça ilgi gördü ve 605 ürolog taraf nda anket formu k smen veya tamamen doldurulup gönderildi.

Detaylı

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Atipik Antipsikotik Kullanan Hastalarda Ailede Diyabet Öyküsü Olmas n n Glikoz Metabolizmas Üzerine Olan Etkisi

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

BATMAN L NDE 2006 YILINDA MEYDANA GELEN SEL FELAKET NDEK AC L SA LIK H ZMETLER VE DENEY MLER M Z

BATMAN L NDE 2006 YILINDA MEYDANA GELEN SEL FELAKET NDEK AC L SA LIK H ZMETLER VE DENEY MLER M Z BATMAN L NDE 2006 YILINDA MEYDANA GELEN SEL FELAKET NDEK AC L SA LIK H ZMETLER VE DENEY MLER M Z *AL B., ** AKGUN A., *** YEfi LKAYA A., *Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi Acil T p AD, Gaziantep **Batman

Detaylı

Motorlu Tafl t Kazalar ve Risk Faktörleri:

Motorlu Tafl t Kazalar ve Risk Faktörleri: Motorlu Tafl t Kazalar ve Risk Faktörleri: Antalya linde Meydana Gelen 12185 Trafik Kazas n n Analizi Türkiye Acil T p Dergisi 2005; 5(4): 175-180 Road traffic accidents and risk factors: analysis of 12185

Detaylı

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler

Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral. Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler Gözden Geçirme/Reviews F. N. nal-emiroglu, S. Miral Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozuklu unun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Geliflmeler F. Neslihan nal-emiroglu 1, Süha Miral 2 ÖZET: Çocukluk

Detaylı

www.turkailehekderg.org Van ilinde çocukluk ça afl lar na devams zl k nedenleri: Tan mlay c bir çal flma Summary

www.turkailehekderg.org Van ilinde çocukluk ça afl lar na devams zl k nedenleri: Tan mlay c bir çal flma Summary Türk Aile Hek Derg 2009; 13(4): 181-186 www.turkailehekderg.org Araflt rma Research Article doi:10.2399/tahd.09.181 Van ilinde çocukluk ça afl lar na devams zl k nedenleri: Tan mlay c bir çal flma Reasons

Detaylı

Andrew J. MILSON, Yrd. Doç. Dr. Halil EKfi, Dr.

Andrew J. MILSON, Yrd. Doç. Dr. Halil EKfi, Dr. Ö retmenlerin Karakter E itiminde Yetkinlik Duygusu Konusunda Bir Ölçme Arac na Do ru: Karakter E itimi Yetkinlik nanc Skalas (KEY S) ve Türkçeye Uyarlanma Çal flmas Andrew J. MILSON, Yrd. Doç. Dr. Baylor

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. flgücü Piyasas nda llerin flsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarfli Süreci ile Belirlenmesi

ÖZET ABSTRACT. flgücü Piyasas nda llerin flsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarfli Süreci ile Belirlenmesi ÖZET flgücü Piyasas nda llerin flsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarfli Süreci ile Belirlenmesi Bu çal flmada illerin iflgücü piyasas aç s ndan risklerini belirleyen analizler yap lm flt r. Genellikle,

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes

Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes UNICEF Türkiye taraf ndan yay nlanm flt r Birleflmifl Milletler Binas, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No. 11, 06610 Çankaya, Ankara, Türkiye

Detaylı

HIV, HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI

HIV, HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI , HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI Prof. Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal Özet Yüksek etkinlikli

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu

Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu Olgu Sunumu Case Report 165 Çocuklarda inme etiolojisinde do al inhibitör eksikli i: üç olgu sunumu Hereditary thrombophilia as stroke aetiology in children: three case report Özet Canan Kocaman, Yüksel

Detaylı

Sistemik skleroz hastalar nda mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastal k tutulumlar aras iliflkinin de erlendirilmesi

Sistemik skleroz hastalar nda mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastal k tutulumlar aras iliflkinin de erlendirilmesi Klinik Araflt rma / Clinical Research Article RAED Dergisi 2014;6(2):48 52 2014 RAED doi:10.2399/raed.14.81300 Gelifl tarihi / Received: Ocak / January 20, 2015 Kabul tarihi / Accepted: Mart / March 3,

Detaylı

TÜRK YE DE NT HARI KONU ALAN YAYINLAR ÜZER NE B R B BL YOGRAFYA ÇALIfiMASI*

TÜRK YE DE NT HARI KONU ALAN YAYINLAR ÜZER NE B R B BL YOGRAFYA ÇALIfiMASI* Kriz Dergisi 13 (3): 15-26 TÜRK YE DE NT HARI KONU ALAN YAYINLAR ÜZER NE B R B BL YOGRAFYA ÇALIfiMASI* Ö. Uçan** ÖZET Türkiye de yap lm fl, intihar konu alan çal flmalar n de erlendirilmesini içeren bu

Detaylı

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i *

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 132-137 Editöre Mektup Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Say n Editör, "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak", rahmetli U ur Mumcu

Detaylı