DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ"

Transkript

1 DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetmeliğinde yer almayan uygulama ayrıntılarını açıklamaktır. Bu yönerge, Dönem I-II-III te yer alan ders kurulları ve Dönem IV, V, VI da yer alan stajların uygulanış, devamsızlık, sınav ve değerlendirme esaslarını kapsar. Dayanak Madde 2-Bu yönerge tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3-Bu yönergede geçen bazı kavramların tanımları aşağıda yapılmıştır. Akademik Danışman: Bir öğrenciye üniversiteye girişinden itibaren üniversite ile ilişkisini kesene kadar geçen süre içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin üniversitedeki hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak üzere dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim elemanıdır. Bütünleme Sınavı: Dönem I, II ve III te her iki yarı yıl final sınavlarının, Dönem IV ve V te staj sonu sınavlarının puan olarak yerlerine geçebilecek bir sınav şeklidir. Baş Koordinatörlük Tıp Fakültesi Dekanı tarafından görevlendirilen Dekan Yardımcısı tarafından yürütülür. Baş koordinatör, dönem koordinatörlerini iki yıl süre için belirler. Dekan: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı nı ifade eder. Ders Kurulu: Genellikle bir sistemin veya konunun Temel Tıp ve Klinik Anabilim Dalları tarafından birbirleriyle bağlantılı olarak bütünleştirilmiş bir düzen içerisinde teorik öğretimi ve pratik uygulamasıdır. Ders Kurulu Sınavı: Ders kurulu sonunda yapılan sınavdır. Dönem: Tıp Fakültesi'nde her biri bir ders yılını kapsayan 6 dönem bulunur. Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu: Baş koordinatör, dönem koordinatörleri ve ders kurulları başkanlarından oluşan kuruldur. Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu çalışmalarında Dekan a karşı sorumludurlar. Her yarıyıl başında ve gerektiğinde toplanır. Dönem Koordinatörleri: Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden tercihen dönem öğrencilerinin derslerine giren öğretim üyeleri arasından Baş koordinatör tarafından iki yıl için atanırlar. Dönem Koordinatörleri gerekli görürlerse, bir öğretim üyesini kendilerine yardımcı atayabilirler. Ders Kurulu Başkanları: Her yıl ders kurulunda görev alan öğretim üyeleri arasından Dönem Koordinatörleri tarafından atanırlar. Ders Kurulunun verimli ve düzenli işleyişinden sorumludurlar. Fakülte: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ni ifade eder. Fakülte Kurulu: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulu nu ifade eder. Genel sınav: Dönem sonunda yapılan, dönem sonu ya da final sınavının adıdır. Pratik ders: Laboratuar çalışması, tartışma, seminer, klinik ve saha çalışmalarından oluşan derslerdir. Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörü nü ifade eder. Staj: Yükseköğretim Kurulu ilkelerine uygun olarak saptanan bir süre ile Anabilim Dalınca ders, seminer ve uygulamalı olarak verilen çalışmalardır. 1

2 Seçmeli Staj: Dönem VI Aile Hekimliği öğrencilerinin Eğitim Komisyonunca belirlenen sürelerde Dönem IV, V ve Aile Hekimliği dönemindeki klinik ve poliklinik uygulama dallarının birinde yaptıkları stajdır. Senato: Düzce Üniversitesi Senatosu nu ifade eder. Üniversite: Düzce Üniversitesi ni ifade eder. Yönetim Kurulu: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu nu ifade eder. ĐKĐNCĐ BÖLÜM Eğitim-Öğretim Şekli Madde 4 a-eğitim ve öğretim; Türk Dili, Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi, Acil Müdahale ve Đlk Yardım gibi zorunlu genel dersler dışında, bu Yönergenin 3. bölümünde tanımlandığı şekilde Dönem I, II, ve III te ders kurulları, 4. ve 5. bölümlerde tanımlandığı şekilde de Dönem IV, V ve VI da stajlar esasına göre yapılır. b-her dönem bir sonraki dönemin ön koşuludur. Bu nedenle dönem içindeki tüm ders kurulu sınavlarını veya staj sonu sınavlarını geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez ve başarısız olduğu dönemi veya stajı/stajları tekrar eder. Zorunlu genel derslerde ise ders geçme sistemi uygulanır. Bu dersler, ders kurulu sınavı dışında değerlendirilir. Bu konuda Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13. madde c fıkrası uygulanır. Eğitim-Öğretimin Yürütülmesi Madde 5- Eğitim-öğretimin yürütülmesine ait akademik takvim, Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu nun önerisi, Fakülte Kurulu ve Üniversite Senatosu nun onayı ile uygulanır. Bu düzenleme bir kitapçık halinde dönem başlarında öğrencilere dağıtılır. Eğitim-öğretim ders yılı (dönem) esasına göre düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı en az otuz iki haftadan oluşan bir ders yılından (dönemden) ibarettir. Fakülte Kurulu dönemlerin sürelerini uzatmaya, ders kurullarının, stajların ve/veya derslerin sürelerini veya sayılarını aynı yöntemle değiştirmeye yetkilidir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Dönem I, II, ve III ile ilgili Hükümler Madde 6-Dönem I, II ve III te eğitim-öğretim, derslere konularına uygun sürelerin ayrılmış olduğu ders kurullarıyla yürütülür. Ders Kurullarının başlama-bitiş tarihleri akademik takvimde belirtilir. a) Dönem I de yer alan ders kurulları, ders kurullarında bulunan dersler ve derslerin süreleri aşağıdaki şekildedir. a.1-hücre Bilimleri Ders Kurulu I Tıbbi Biyokimya Tıbbi Biyoloji Davranış Bilimleri Fizik

3 Biyoistatistik Tıp Hukuku 8-8 A.I.I.T Türk Dili Đngilizce _17-17_ a.2-hücre Bilimleri Ders Kurulu II Tıbbi Biyokimya Tıbbi Biyoloji Davranış Bilimleri Fizik Biyoistatistik Đngilizce Türk Dili A.I.I.T. _10-10_ a.3-hücre Bilimleri Ders Kurulu III Anatomi Fizyoloji Tıbbi Genetik Tıbbi Biyokimya III Davranış Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Biyoistatistik Biyofizik Đngilizce A.I.I.T Acil Müdahale ve Đlk Yardım _6-6_ a.4-đskelet ve Doku Sistemleri Ders Kurulu Tıbbi Biyokimya Histoloji ve Embriyoloji Anotomi Fizyoloji Tıbbi Genetik Biyofizik A.I.IT Acil Müdahale 8-8 Đlk Yardım b)dönem II de yer alan ders kuralları, ders kurallarında bulunan dersler ve derslerin süreleri aşağıdaki şekildedir. 3

4 b.1-lokomotor Sistem ve Genel Embiyoloji Ders kurulu Anatomi Histoloji ve Embriyoloji Fizyoloji Tıbbi Biyoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Đngilizce _12-12_ b.2 -Kan Dolaşımı ve Solunum Sistemi Ders Kurulu Ders Adı T P _T_ Anatomi Histoloji ve Embriyoloji Fizyoloji Tıbbi Biyokimya Tıbbi Mikrobiyoloji 28 - _12_ b.3-sindirim ve Metabolizma Sistemleri Ders Kurulu Anatomi Histoloji ve Embriyoloji Fizyoloji Tıbbi Biyoloji Đngilizce 8 -_ 8_ b.4-endokrin Üreme ve Boşaltım Sistemi Ders Kurulu Anatomi Histoloji ve Embriyoloji Fizyoloji Tıbbi Biyokimya Tıbbi Mikrobiyoloji Đngilizce 8-8_ b.5-nörolojik Bilimler Ders Kurulu Anatomi Histoloji ve Embriyoloji Fizyoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Farmakoloji

5 Đngilizce 8-8_ c)dönem III de yer alan ders kurulları, ders kurullarında yer alan dersler ve derslerin süreleri aşağıdaki şekildedir. c.1-hastalıkların Biyolojik Temeli Ders Kurulu Patoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 9-9 Đç Hastalıkları 9-9 Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları 8-8 Nükleer Tıp 1-1 Plastik Cerrahi 1-1 MLB(Tansiyon, Ateş, Nabız) Đç Hastalıkları MBL(Damar Yolu Açma) Đç Hastalıkları _- 2 2_ c.2-neoplazi ve Hematopoetik Sistem Ders Kurulu _Dersin Adı T P T Patoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Đç Hastalıkları Plastik Cerrahi 2-2 Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları 8-8 Çocuk Cerrahisi 2-2 Farmakoloji 8-8 Nükleer Tıp 2-2 Anestezi 2-2 Tıbbi Biyokimya Probleme Dayalı Oğr. _- 2 2_ Đç Hastalıkları c.3-enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kurulu Farmakoloji Patoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 5-5 Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Cerrahisi 3-3 Nükleer Tıp 1_ - 1_ c.4-dolaşım ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu 5

6 Farmakoloji Patoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları 2-2 Kardiyoloji Çocuk Cerrahisi 3-3 Plastik Cerrahi 2-2 Göğüs Hastalıkları Genel Cerrahi 4-4 Anestezi 4-4 Nükleer Tıp 2-2 Radyoloji 2-2 Tıbbi Biyokimya c.5-gastrointestinal Sistem Ders Kurulu Farmakoloji 5-5 Patoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Genel Cerrahi Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları 2-2 Đç Hastalıkları (Gastroenteroloji) Çocuk Cerrahisi 5-5 Anesteziyoloji 2-2 Nükleer Tıp 2-2 Plastik Cerrahi 1-1 Radyoloji 2-2 Tıbbi Biyokimya 2-2 MLB (Dikiş Atma-Alma)Genel Cerrahi - 2 2_ c.6-endokrin Sistem Ders Kurulu Farmakoloji Patoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Genel Cerrahi 4-4 Đç Hastalıkları Çocuk Cerrahisi 2-2 Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları 4-4 Radyoloji 2-2 Nükleer Tıp 2-2_ c.7-ürogenital Sistem Ders Kurulu 6

7 Farmakoloji 2-2 Patoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları 7-7 Üroloji Đç Hastalıkları ( Nefroloji) Kadın Hastalıkları ve Doğum Plastik Cerrahi 1-1 Çocuk Cerrahisi 3-3 Radyoloji 2-2 Nükleer Tıp 1-1 Tıbbi Biyokimya 2-2 MBL(Kadın Genital Muayene) Kadın Hastalıkları c.8-nörolojik Bilimler, Psikiyatri ve Kas Đskelet Sistemi Ders Kurulu Farmakoloji Göz Hastalıkları 5-5 Nükleer Tıp 2-2 Patoloji KBB 2-2 FTR 6-6 Nöroşirürji 8-8 Psikiyatri Nöroloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anestezi 7-7 Ortopedi Plastik Cerrahi 3-3 Çocuk Cerrahisi 2-2 Radyoloji 2-2 Tıbbi Biyokimya _2-2_ c.9-halk Sağlığı Ders Kurulu Ders Kodu ve Adı _T P T_ Halk Sağlığı Deontoloji ve Tıp Tarihi _6-6_ Ders Kurulu Sınavları Madde 7- Her ders kurulu sonunda Ders Kurulu Sınavları yapılır. Ders kurulunda yer alan pratiklerin sınavları ayrıca yapılır. Pratik sınav sonuçları, ders kurulunda ilgili dersin teorik puanına eklenir. Öğrenci ders kurulu sınavında, ders kurulunda yer alan her dersin sorularının en az yarısını yapmak zorundadır. Öğrencinin soruların yarısından az yaptığı durumda, eksik yapılan her bir soru için bir doğru soru silinir. 7

8 Dönem Sonu Sınavları Madde 8- Dönem sonunda dönemde yer alan ders kurulları içeriğinin tamamını kapsayan yazılı ve pratik sınavlar yapılır. 100 üzerinden 60 ve üzerinde not alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Dönem Sonu Notu Madde 9- Ders kurulları sınav ortalama puanının %60 ı ile dönem sonu sınavının puanının %40 ı toplanarak dönem sonu notu oluşturulur. Dönem sonu notu 100 üzerinden 60 tan aşağıda olan öğrenciler başarısız sayılırlar. Bütünleme Sınavı Madde 10- Dönem sonu sınavlarından başarısız olan öğrenciler en erken iki hafta sonra bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sınavı sonunda alınan puanın %40 ı ders kurulları ortalama puanının %60 ı ile toplanarak dönem sonu notu hesaplanır. Bütünleme sınavı sonrasında dönem sonu notu 100 üzerinden 60 tan aşağıda olan öğrenciler dönem tekrarı yaparlar. Madde 11-Dönem I, II ve III ün herhangi birinin ikinci tekrarında da başarısız olan öğrencinin Fakülte ile ilişkisi kesilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Dönem IV, V ile ilgili Hükümler Madde 12- Dönem IV ve V te eğitim-öğretim staj grupları halinde yapılır. Staj uygulaması yapılacak anabilim dalları ve staj süreleri aşağıdaki şekildedir. Gerekli durumlarda seçmeli staj uygulaması yapılır. a)dönem IV te; Genel Cerrahi, Đç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dallarında 10 ar haftalık stajlarda öğrenci grupları dönüşümlü olarak stajlarını tamamlarlar. Bu stajların bitiminde Adli Tıp Anabilim Dalında toplu olarak 2 haftalık stajlarını tamamlarlar. Stajlarda haftalık eğitim-öğretim programları aşağıdaki şekilde düzenlenir. _Uygulanacak Eğitim-Öğretim Süre (saat) Teorik Dersler 16 Servis ve hasta başı eğitim 16 Seminer 1 Literatür çalışması 1 Radyoloji 3 Serbest Çalışma 3 b)dönem V te; Dermatoloji, Nöroloji, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz, Kulak-Burun- Boğaz, Enfeksiyon Hastalıkları, Psikiyatri, Kardiyoloji, Göz Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi, ve Travmatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroşirurji, Radyoloji Anabilim Dallarında en az üç hafta, Radyoloji ve Çocuk Cerrahisi birlikte, Anesteziyoloji ve Plastik Cerrahi birlikte en az ikişer haftalık stajlarda öğrenci grupları dönüşümlü olarak stajlarını tamamlarlar. Fakülte Kurulu eğitim-öğretim yılı içinde olmak kaydı ile gerektiğinde staj tekrarı için ek staj programı açabilir. _Uygulanacak Eğitim-Öğretim Süre (saat) Teorik Ders 18 Servis ve Hasta başı Eğitim 18 Seminer 1 8

9 Literatür Çalışması 1 Serbest Çalışma 2 Stajların Tamamlattırılması Madde 13-Stajlarda mazeretli veya mazeretsiz devamsızlıkları olan öğrenciler, sınava girebilmek için devamsız oldukları süreyi tamamlamak zorundadırlar. Stajların Sınavları Madde 14- IV. ve V. Dönemde her stajın sonunda sınav yapılır. Bu sınav genellikle teorik yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılır. Not takdirinde teorik ve pratik sınavların ağırlığı %50 dir. Staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır. Staj Bütünleme Sınavı ve Stajların Tekrarı Madde 15-Dönem IV ve V teki stajların bir veya daha fazlasından başarısız olan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına, son stajın bitiminden en erken iki hafta en geç üç hafta sonra alınır. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye, 12. maddenin (2) bendinde belirtilen süreler izin verdiği ölçüde bu stajı veya stajları bir sonraki ders yılında bir defa tekrarlama hakkı verilir. Yine başarı gösteremeyen öğrenci en son kaldığı stajın bitiminden en erken iki hafta, en geç üç hafta sonra kaldığı staj veya stajların bütünleme sınavlarına alınır. Bu ek hakları kullanarak başarılı olan öğrencinin bir üst döneme intibakı yapılır. Staj Puanı Madde16- Staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında alınan nottur. Staj Dönem Notu Madde17- Staj dönem notu, staj notlarının ortalamalarından oluşur. Dönem IV ve V te öğrencinin başarılı sayılması için her staj sınavında 100 üzerinden 60 puan alması gerekir. BEŞĐNCĐ BÖLÜM Dönem VI ile ilgili Hükümler Madde 18 (a) Dönem VI (aile hekimliği-internlik dönemi) eğitim programının amacı, öğrenciye daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını bu sanatı yalnız başına en iyi uygulayabilecek düzeye getirmektir. (b) Aile hekimliği dönemi, normal koşullarda Düzce Üniversitesi nin akademik takvimindeki mezuniyet gününde tamamlanabilmesine uygun tarihte başlar ve 12 ay süre ile devam eder. Gerektiğinde, Fakülte Kurulu nun önerisi ile değişik tarihler de belirlenebilir. Aile Hekimliği Döneminde Uygulanan Eğitim Madde 19 (a) Bu dönemde eğitim-öğretim aşağıda belirtilen dilimlerde uygulanır. Đç Hastalıkları (Đç Hastalıkları ve alt birimlerinde rotasyon dahil) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel Cerrahi (Cerrahi Anabilim/Bilim Dallarında rotasyon dahil) Acil Servis 2 ay 2 ay 2 ay 1 ay 1 ay 9

10 Kırsal Hekimlik /Halk Sağlığı Psikiyatri Seçmeli 2 ay 1 ay 1 ay (b) Kırsal hekimlik/halk sağlığı diliminin uygulanmasında, başta sağlık ocakları olmak üzere temel sağlık hizmetleri sunan kurumlara (Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri gibi) öncelik verilir. (c) Bir aylık seçmeli dilim çalışması yapılacak anabilim/bilim dalları ile bu birimlere kabul koşulları, öğrencinin tercihi ve Fakültenin olanakları göz önüne alınarak Eğitim Komisyonunca her yıl yeniden belirlenir. Ancak, seçmeli staj çalışmaları, zorunlu olarak staj yapılan anabilim/bilim dalları dışında yapılır. (d) Öğrenciler tercih ettikleri seçmeli anabilim/bilim dalını seçmeli dilim programı başlamadan en az bir hafta önce dilekçe ile Dekanlığa bildirmek zorundadır. (e) Aile hekimliği döneminde devam zorunludur. Anabilim/bilim dalları başkanları devamı takiple yükümlüdür. Devamsızlık, uygulamalı olan derslerin %20 sini aşamaz. Eksik süre telafi ettirilir. (f) Aile hekimliği dönemi öğrencileri çalıştıkları her dilimde yapmış oldukları çalışmaları, uyguladıkları girişimleri, akademik olarak izlenen hastaların analizlerini kapsayan çalışma raporunu ilgili anabilim/bilim dalı başkanlığına staj diliminin son haftası içinde teslim ederler. Bu raporlar başarı belgesinin değerlendirilmesinde uygulama karnesi ile birlikte esas olarak alınır. Aile Hekimliği Döneminin Diğer Hükümler Madde 20 (a) Bu döneme başlayan öğrenciler aile hekimliği dilimlerini 2547 sayılı Kanunun 44. maddesinde belirtilen yasal öğretim süresi içinde bitirmek zorundadır. (b) Bir dilimden yeterlilik belgesi alamayan öğrenci o dilimin tümünü yıllık programın sonunda tekrarlar. Hastalık veya makul mazeretlerde kaybedilen süreler Yönetim Kurulu kararı ile ayrıca değerlendirilir. (c) Aile Hekimliğinin gerek görülen dilimleri Yönetim Kurulu nun önerisi, Rektör ün onayı ile (yurtiçi-yurt dışı) başka fakülte ve sağlık kurumlarında uygulatılabilir. Fakültemiz dışındaki eğitim süresi, aile hekimliği dönemi eğitiminin toplam süresinin ¼ ünü (3 ay) geçemez. (d) Öğrenciler, eğitim gördüğü tüm kurum ve kuruluşların koşullarına uymak, her türlü sağlık hizmetlerini yapmak, ameliyat, laboratuar çalışması, vaka takdimi, konferans, seminer ve benzeri tüm faaliyetlere katılmak ve bunları denetim altında bizzat yapmak zorundadır. Öğrenciler uygulanan program içinde her dilimde haftada en az iki nöbet tutarlar. Nöbet sırasında klinik nöbetçi hekimine karşı doğrudan sorumludurlar. Öğrencinin bu faaliyetleri yerine getirebilmesi için kendisine olanaklar dahilinde uygulama koşulları sağlanır. (e) Yurt içi ve yurt dışındaki tıp fakülteleri aile hekimliği dönemi öğrencileri, kendi Fakültesinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulu nun kararı ile eğitim dilimlerinden bir ya da birkaçını Fakültemizde yapabilirler. (f) Aile hekimliği dönemi eğitim-öğretimini Fakültemizde yapmak isteyen diğer tıp fakülteleri öğrencilerinin, internlik eğitimine başlamadan 1 ay önce bağlı bulundukları tıp fakültesinin resmi yazısı ve kendi dilekçeleri ile Dekanlığımıza başvurmaları gerekir. (g) Aile hekimliği dönemi eğitim-öğretiminin (kanunda tanımlanan azami eğitim-öğretim sürelerini aşmamak koşuluyla) bir ya da birden fazla dilimini diğer bir tıp fakültesinde yapmak isteyen öğrencilerin isteği, eğitimin başlamasından en az 2 ay önce dilekçe ile Dekanlığa başvurmaları üzerine Yönetim Kurulu nun önerisi, Rektörlüğün onayı ve karşı fakültenin kabulünün sağlanması ile gerçekleştirilebilir. (h) Aile hekimliği dönemi eğitim programı Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu hazırlanır, Yönetim Kurulu nda görüşülüp onaylandıktan sonra Dekan başkanlığında Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu ile yürütülür. Bu eğitim dilimlerindeki uygulamalardan anabilim/bilim dalları başkanları sorumludur. Bölüm başkanları uygulamayı sürekli denetler. 10

11 (i) Bu dönemde her öğrenciye aile hekimliği eğitim-öğretiminin tüm çalışmalarının kaydedileceği bir uygulama karnesi verilir. Öğrencinin klinik ve pratik çalışmalarını gösteren bu karneyi, öğrencinin eğitiminden sorumlu olan öğretim üyeleri doldurur, imzalar. Anabilim/bilim dalı başkanlarının ve bölüm başkanlarının imzasını takiben bölüm başkanlarınca Dekanlığa gönderilir. Dönem VI Stajlarının Değerlendirilmesi Madde 21- (1) Aile hekimliği döneminde başarılı sayılmak için; a) Öğrencilerin anabilim/bilim dallarında başarılı sayılmaları için, Ek 1 teki Aile Hekimliği Stajı Değerlendirme Karnesinde yer alan tüm koşulları yerine getirmiş olmaları gerekir. b) Öğrencilerin 12 aylık dönem içinde, dilimlerdeki her bir yasal süreyi zamanında tamamlamış, ilgili klinik ve polikliniklerde çalışmış, zorunlu hallerde eksik kalan çalışmaları tamamlamış, tespit edilen sayıda doğumu gözetim altında yaptırmış olmaları gerekir. c) Öğrencilerin başarı durumu 100 üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin her stajdan en az 60 puan almaları gerekir. (2) Öğrencilerin her dilimin süresi sonunda anabilim/bilim dalı başkanının düzenleyip bölüm başkanının onayladığı, dilimin başarı ile tamamlandığını bildiren Yeterlilik Belgesi ni almaları şarttır. (3) Öğrenciler bu süre içinde belirlenen sayı kadar her dilimde nöbet tutar, çalışmalara fiilen katılır. ALTINCI BÖLÜM Son Hükümler Oryantasyon ve Akademik Danışmanlık Madde 22 Kesin kayıtları yapılan birinci sınıf öğrencilerine üniversiteyi tanıtmak amacıyla derslerin başlamasından önce, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığı'nca müştereken uyum programı düzenlenir. Her öğrenciye, derslerin başlamasını takip eden en geç 15 gün içinde, Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu nun önerisiyle Dekan tarafından bir Akademik Danışman tayin edilir. Devam Zorunluluğu: Madde 23 Genel Zorunlu Derslere devam etmiş, ancak sınavlarında başarısız olmuş öğrencilerin bu derslerin tekrarında devam zorunluluğu yoktur. Mazeretler Madde 24 a) Öğrencinin, sınavına giremediği ders veya derslerin sınav tarihini kapsayan rahatsızlığını Düzce Üniversitesi Hastanesi'nden alacağı bir rapor ile belgelendirmesi, bu mümkün olmadığı takdirde herhangi bir resmi yataklı tedavi kurumundan alınacak raporun Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nce onaylandıktan sonra Fakülte Yönetim Kurulu nca kabul edilmesi gereklidir. b) Sağlık mazereti Yönetim Kurulu nca kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu süre içinde derslere devam edemez ve herhangi bir dersin sınavına giremez. Đlgilinin raporlu bulunduğu sürede sınavına giremediği dersler için kendisine mazeret sınavı verilir. c) Fakülte Yönetim Kurulu gerekçe göstererek öğrencinin her türlü mazeretini kabul veya ret edebilir. 11

12 Kayıt Dondurma Madde 25 - Sağlık nedeniyle kayıt dondurmak için, öğrencinin geçerli mazeretini öncelikle Düzce Üniversitesi Hastanesi'nden bunun mümkün olmadığı durumlarda başka bir üniversite hastanesinden ya da tam teşekküllü yataklı hastaneden alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nce onaylandıktan sonra Fakülte Yönetim Kurulu nca kabul edilmesi gereklidir. Kayıt donduran öğrencinin geri dönüşünde, tamamladığı ders kurulu veya stajlar, bu kurul ve stajları tamamlamasının üzerinden 2 yıldan fazla geçmemiş olmak kaydıyla, muaf tutularak dönemin kalanı tamamlatılır. Mezuniyet Derecesi Tespit Ölçütleri Madde 26- a) Mezuniyette ilk üç dereceye giren öğrencilerin belirlenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır: 1) Disiplin cezası almamış olmak, 2) Yönetim Kurulu nca kabul edilmiş mazeretler dışında yıl kaybetmemiş olmak, 3) Bütünlemeye kalmamış olmak. b)dönem IV'ten itibaren Fakültemize yatay geçiş yapan öğrenciler derecelendirmeye alınmaz. Yönergede Yer Almayan Hususlar Madde 27-Bu yönergede yer almayan bazı durumlarla karşılaşıldığında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, Düzce Üniversitesi Senatosu ve Düzce Üniversitesi Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer üst kurul kararlarına bakılır. Yürürlük Madde 28- Bu yönerge tarih ve 2009/2 sayılı karar ile Düzce Üniversitesi Senatosu nda kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Yürütme Madde 29- Bu yönerge hükümleri Düzce Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. Ek 1 12

13 A-) YAPILMASI ZORUNLU UYGULAMALAR T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ Tıp Fakültesi Dekanlığı AĐLE HEKĐMLĐĞĐ STAJI DEĞERLENDĐRME KARNESĐ Yapılan Uygulama Kaç tane yapıldığı (sayı) Yaptığı Dilim Tarih Sorumlu imzası A.D.Bşk. Đmzası Kas içi...tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 enjeksiyon...tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 (Büyükte)...tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 (En az 10 adet)...tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Kas içi...tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 enjeksiyon...tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 (çocukta)...tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 (En az 10 adet)...tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Damar içi...tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Enjeksiyon...tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 +Perfüzyon...tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 (Büyükte) (10 )...tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Damar içi...tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Enjeksiyon...tane yapılmıştır... Dilimi / / Perfüzyon...tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 (Çocukta) (10)...tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Deri altı + içi...tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Enjeksiyon...tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 (Büyükte) (10)...tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Deri altı + içi...tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Enjeksiyon...tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 (Çocukta) (10)...tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Yara bakımı (1)..tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Lokal anes. (1)..tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Atelleme (1)..tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Eklem ponk. ve drenajı (1)..tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Alçı yapma (1)..taneyapılmıştır... Dilimi / / 200 Bandaj (1)..tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Traksiyon (1)..tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Ekstremite sar. (1)..tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Kulak Lavajı (1)..tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Kanüllü h. bakımı (1)..tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Sağlam çocuk m. 10)..tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Ev ve köy ziyareti (2)..tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Su örneği alma (1)..tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Su klorlama (1)..tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Gayri sıhhi mües...tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Kontrolü (1) Polio aşısı yap. (3)..taneyapılmıştır... Dilimi / / 200 Ölüm nedeni..tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 araş.formu(1) Esnaf konrolü(2)..tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Tam idrar t. (5)..tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Tam kan say.(5)..tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Periferik yay.(5)..tane yapılmıştır... Dilimi / / 200 Kardiopulmoner resüs. (1)..taneyapılmıştır... Dilimi / / 200 Oksijen inhalasyonu (1)..taneyapılmıştır... Dilimi / / 200 Filyasyon çalışması (1) Toplum sağlığı eğitimi verme (1) Literatür tarama (1) Araştırma planlama ve rapor hazırlama (1) 1. basamakta erişkin muayenesi (en az 10) 1. basamakta yaşlı muayenesi (en az 10) 1. basamakta gebe muayenesi (en az 3) B-) DEMONSTRASYONU ZORUNLU ĐŞLEMLER Gösterilen Uygulama Dilim Adı Tarih Batın Ponksiyonu Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Torasentez Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Cut Down Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Sorumlu imzası A.D.Bşk. Đmzası 13

14 Đnterkostal Blok Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Trakeostomi Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Kan verilmesi Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Crossmatch Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Lomber ponksiyon Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Apse açma Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Sütür koyma Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Solunum yolu aspiras Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Mide lavajı Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Nazogastrik tüp Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Mesane sondası Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Lavman Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Normal doğum Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Gebelik muayenesi (5) Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Vaginal TuşeGebe (5)Jinekolojik Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 hst (5) Rektal tuşe Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Çıkık redüksiyonu Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Kırık redüksiyonu Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Burun tamponu Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Materyal alma Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 a) Enf. Hastalıkları b) Patoloji de Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Epizyotomi Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Forseps Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Bekaret Muayenesi Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Spiral Koyma Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Kürtaj Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Yenidoğan Reanim. Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Adli otopsi Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Adli Raporlar Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Göz tamp. Ve band. Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Göz dibi muayenesi Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Dermatolojik pans. Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Entübasyon Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Suni solunum Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Solunum yolunu açık tutma Gösterilmiştir... Dilimi / / 200 Suların bakteriyolojik analizi (1) Suların kimyasal analizi (1) C-) POLĐKLĐNĐK VE NÖBET UYGULAMALARI Uygulama Dilim Adı Tarih Sorumlu imzası A.D.Bşk. Đmzası 14

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YÖNERGESİ Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde verilen

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28340 Cumhuriyet Üniversitesinden: YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesinde eğitim, öğretim ve

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27367 UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ******* Madde-1: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu na dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 22 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28389 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ

2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ 1 2 Atatürk ün Gençliğe Hitabesi Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, eğitim faaliyetlerinde

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinin

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nde eğitim-öğretim

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Yönetmelik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 13.05.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27227 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28623 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde önlisans

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı