Cerrahpaşa Tõp Fakültesi Kadõn Hastalõklarõ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cerrahpaşa Tõp Fakültesi Kadõn Hastalõklarõ"

Transkript

1 255 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN-DOĞUM ANABİLİM DALINDA XX. YÜZYILDA UZMAN OLANLAR ( )* Aykut KAZANCIGİL, Feridun AKSU Anahtar Kelimeler: Cerrahpaşa Tõp Fakültesi, Kadõn Doğum, Uzmanlõk Tezleri; Key Words: Cerrahpaşa Medical Faculty, Gynecology, Diplomas; Alõndõğõ Tarih: 12 Nisan 2000; Aykut Kazancõgil: İÜ Cerrahpaşa Tõp Fakültesi emekli öğretim üyesi; Feridun Aksu: İÜ Cerrahpaşa Tõp Fakültesi, Kadõn-Doğum Anabilim Dalõ; Yazõşma Adresi (Address): İÜ Cerrahpaşa Tõp Fakültesi, Kadõn-Doğum Anabilim Dalõ, 34303, İstanbul. Background.- Obstetrics and Gynecologgy Department of Cerrahpaşa Faculty of Medicine is the first and the unique clinic which has ever been founded in Ottoman Empire by Besim Ömer Pasha (Akalõn) in 1892 under the name of Veladethane (meaning labor-in hospital) upon a decree of the Emperor. In 1909, it has been united with the disipline of Gynecology and transferred from its first building located in Demirkapõ Sirkeci to Kadõrga and following a change from Kadõrga to Haydarpaşa in In 1930, after the great university reform of Atatürk, It has moved again from Haydarpaşa to Haseki. In 1966, from Haseki to Cerrahpaşa to its last residence. Convering all these years, ten residents from Sirkeci, 17 from Kadõrga, 7 from Haydarpaşa, 195 from Haseki and 167 from Cerrahpaşa were graduated. In this documentary you will find the list of their diplomas and thesis that have been officially accepted from 1946 to the presenting time. Essentially, many clinics, departments and specialty hospitals have been founded in Turkish Republic by the graduates and their successors of this faculty which has anniversarried its 108 years as an Obstetrics and Gynecology Department. Kazancõgil, Aksu F. The list of diplomas and the related thesis of greduates in the twentieth century: Istanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology. Cerrahpaşa J Med 2000; 31: C errahpaşa Tõp Fakültesi Kadõn Hastalõklarõ ve Doğum Anabilim Dalõ kuruluşu XIX. yüzyõl sonlarõna uzanan tarihi bir bilim kurumudur. Besim Ömer Paşa Sirkeci de ilk kliniği kurmuş (1892), ardõnda Kadõrga (1909), Haydarpaşa (1928), Haseki (1933) ve nihayet Cerrahpaşa (1966) çeşitli duraklar olmuştur. Öğretim üyeleri bu yüzyõl boyunca süreli olarak eğitim geleneğini kuşaktan kuşağa özveri ve başarõ ile sürdürmüşlerdir. Türkiye de Kadõn-Doğum Dalõ nõn gelişimi ve tarihçesi üzerinde pek çok kaynak mevcuttur. Bunlar hakkõndaki yayõnlarda kurumlar, kişiler ve eğitim ile ilgili geniş bilgi mevcuttur; burada bilinen konularõ tekrara gerek görmüyoruz. 1-3,5,6,8,9,11,12 Cerrahpaşa Tõp Fakültesi Kadõn Hastalõklarõ ve Doğum Anabilim Dalõ bizde akademik düzeyde uygullamalõ Kadõn- Doğum eğitiminin başladõğõ kurumdur. İlk hoca öncü bir kişilik olan Vahit Bey (öl. 1888) tarafõndan eğitim için Fransa ya gönderilen Besim Ömer Paşa ( ) tarafõndan kurulan ilk Doğum Kliniği (Veladethane) bu konuda üretken çizgisi ve devamlõlõğõ ile hakikaten dikkati çekmektedir. Elimizdeki Veriler ve Sonuçlar 1 Burada verdiğimiz uzman hekim listeleri elimizdeki çeşitli belgelerin derlenmesi, kaynaklardaki verilerin Karşõlaştõrõlmalarõ ile sağlanmõş, daha sonra elenerek nihai liste elde edilmiştir. 4,7,8,9,11,12 Tesbit ettiğimiz sonuçlara göre yõllarõ arasõnda toplam olarak 395 kişi uzman olmuştur. Bu sayõda belki ilk yõllar için ( ) bazõ eksiklikler olabilir. Ama daha sonraki yõllarda listelerde erişebildiğimiz kadarõyla elde ettiğimiz bulgularõ iki ayrõ liste halinde takdim ediyo-

2 CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ Cilt (Sayõ): 31 (4) 256 ruz. Bunlardan ilki Tarih sõrasõna göre, ikinci Soyadõna göre tertiplenmiştir. Atlanmõş isim yoktur. 2 Sirkeci Demirkapõ daki ilk Doğum kliniğinde uzman olan ve çalõşan ve bizim tesbit edebildiğimiz 8 kişi görülmektedir. Bu kliniğin kuruluşu ilk elden anlatõlmõş, halen yõkõlmamõş olan yaklaşõk 15 hastayõ (bazõ bilgilere göre 6 yataklõ) yatõrabilecek imkana sahip olan binasõ ile bilinmektedir. 2,3,5 3 Burada akla gelen ilk sual yukarõdaki kadro ile uzun yõllar nasõl çalõşõlabileceğidir. Bu mesele şöyle açõklanabilir. Askeri Tõbbiye de günlük hasta takibi ile uğraşan ilginç bir asistan kadrosu olduğunu anlõyoruz. Bilindiği gibi Veladethane ve diğer Tõbbiye i Şahane kliniklerinde, Tõbbiyeden mezun kişilerin diplomalarõnõ aldõktan sonra tayin olacaklarõ birbirinden uzak ordu merkezlerinde pratik uygulama yapabilmeleri için, bir yõl staj yapmalarõ gerekli görülmüştü. Bu uygulamada genç doktorun isteği kadar o bölümü hocasõnõn da o kişiyi kabul etmesi de dikkate alõnmaktaydõ. Bu konuda ilginç bir örneği o esnada öğrenci olan Dr. Ercüment Baktõr la yaptõğõ bir röportajda Mazhar Osman şöyle vermektedir: Ben Nisaiye yapmak istiyordum, fakat Paşa nõn 6 yataklõ akuşmanõna (o zaman doğum kliniği Fransõzca accocuchement sözünden galat olarak böyle adlandõrõlõrdõ) girmek için yüksek yerden destek gerekliydi, giremedim demektedir. Bu ifade bahis konusu yardõmcõ kadroyu açõklamaktadõr. Aslõnda mezuniyet sonrasõ staj konusunda ilk uygulama 1870 de Haydarpaşa Asker Hastanesi nde (şimdiki GATA binasõ) başlamõştõr. Ancak başarõlõ sonuçlar elde edilememiştir. Daha sonra 1898 de parlak bir geleceği olan Gülhane Tatbikat Mektebi kurulmuş, burasõ aynõ 1 yõllõk staj uygulamasõ devam ettirmiştir. Bu konuda elimizde ilk elden bilgi mevcuttur. 3,5 4 Asistanlõk süresi Kadõn-Doğum dalõnda 1930 lara kadar 2 senedir. Ancak buna mektep bitirdikten sonra 1 yõllõk yukarõda adõ geçen staj dahil değildir, böylece süre gene (hiç değilse askeri tõbbiye mezunlarõ için) 3 yõla çõkar lardan sonra resmi süre 3 yõl, 1955 den sonra ise 4 yõl olmuştur. Ayrõca hemen belirtelim ki 1930 lara kadar yalnõzca İstanbul da Darüfünun ve Gülhane çerçevesinde Kadõn-Doğum ihtisasõ yapõlabiliyordu. Tababet ve Şuabatõ Kanunu uygulamaya girdikten sonra, Sağlõk Bakanlõğõ İhtisas Vesikasõ diye adlandõrõlan eski belgeleri 1931 den itibaren tasdik etmeye başlamõş bunu zorunlu hale getirmiş ve diploma ile sayõ vermeye başlamõştõr. 5 - Tez meselesine gelince biz tezli dönem öncesi ve tezli dönem, yani Sağlõk Bakanlõğõ nõn uzmanlõk için tez yapma mecburiyeti (1946) diye iki ayõrõm yaptõk. Aslõnda ilk yõllardan itibaren genellikle hocanõn seçtiği bir konu üzerinde asistanõn bir çalõşma yapmasõ istenirdi. Daha 1906 dan itibaren Besim Ömer Paşa nõn istatistik çalõşmalarõ öven yazõlar yazmasõ bu çalõşmalarõ bir yerde yönlendirmiştir. Örnek olarak Dr. Cemal Zeki bu şekilde hazõrladõğõ Türk Kõzlarõnda Menarş Yaşõ ve Kadõrga Hastanesi Kadõn-Doğum Poliklinik İstatistikleri başlõklõ araştõrmasõnõ ikinci Türk Tõp Kongresi nde (1927) tebliğ etmiştir. 14 Yine başka bir çalõşmada Kadõrga Doğumevi Polikliniği ne başvuran hasta üzerinde çocuk doğurmuş olma yönünden araştõrma yapõlmõştõr Burada künyelerini verdiğimiz 395 uzmanõn 59 u doçent, profesör olarak öğretim üyesi olmuştur. Bu kişileri belirtmek için isimlerinin yanõna bir yõldõz ilave edilmiştir. Ayrõca kliniğimizde çalõşmõş olan iki profesör Gülhane de uzman olmuş (Ziya Üstün ve Münür Türkent) sona bizde akademik kademeleri aşarak hocamõz olmuşlardõr. Yine iki doçent Gülhane de uzman olmuş (Fahri Atabey ve Mansur Sayõn) bir süre bizde çalõştõktan sonra doçent olmuş ve ayrõlmõşlardõr. Bunu yanõn-

3 257 da bugünkü kadrolarõmõzda çalõşan üç öğretim üyesi, sõrasõ ile Profesör Oktay Saydam, Sezai Şahmay ve Kõlõç Aydõnlõ hocalarõmõz kliniğimize uzman olduktan sonra uzman asistan olarak gelmişler, sonra a- kademik kademeleri geçmişlerdir. 7 Bazõ yõllarda özellikle arasõ asistanlarõn birkaç yõl çalõştõktan sonra ayrõldõklarõ görülmektedir. Bunun sebebi kadro meselesidir. İkinci Dünya savaşõndan sonra hem hekim sayõsõ çoğalmõş, hem ihtisas yapmak isteyenlerin sayõsõ artmõştõr. Dolayõsõ ile İstanbul Tõp Fakültesinde volonter asistan adõ ile hayali bir kadro yaratõlmõştõr. Buna göre kliniklerde mevcut maaşlõ asistan kadrosunun (mesela Kadõn-Doğum kliniğinde 6 kadro) iki katõ, sonra üç katõ yani 12 ve 18 hekim maaş almadan uzmanlõk eğitimi yapmak isteğini fakülteye bildiriyordu. Bunlardan kabul edilenler çalõşmaya başlarlardõ; ancak uzmanlõk süresinde Bakanlõk veya o yõllarda yeni kurulan Sigorta hastanelerinde maaşlõ kadrolarda yer bulanlar derhal oralara geçiyorlardõ. 8 Memleketimizdeki en eski kurum olan kliniğimizin tarihçesi ve genelde bizde kadõn-doğum tarihi ile çeşitli çalõşmalar yapmõş bulunuyoruz. Bu defa 108 yõlda yetişen uzmanlarõ derleyerek erişebildiğimiz kadarla ilk defa olarak böyle bir çalõşmayõ gerçekleştirmiş ve yayõnlamõş oluyoruz. TARİH SIRASINA GÖRE MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞAHANE (Velâdethane) SİRKECİ _ DEMİRKAPI: (Seririyât-õ Viladiye) Haydarpaşa 1 BESİM ÖMER* 2 İSMAİL DERVİŞ* 3 HAFIZ HİLMİ* 4 MEMDUH* 5 HÜSNÜ ŞAKİR* 6 ZEKİ BESİM* 7 BURHANETTİN HALİS* 8 MUSTAFA NUMAN 9 SEZENEL Kenan Tevfik* 9A HALİL HULUSİ İSTANBUL DARÜLFÜNUNU TIP FAKÜLTESİ (Seririyât-õ Viladiye) KADIRGA 10 MEHMET SABRİ 11 İBRAHİM ETHEM 12 KAZANCIGİL Tevfik Remzi* 13 ÇIRAY Halil 14 ATAKAM Emir Necip 15 EREZ Hüseyin Naşit* 16 TEKTAŞ Zeki 17 KONURALP Şükrü 18 POTUROĞLU Atõf. 19 RAUF Fehmi 20 BAŞKAM Hasan Yusuf 21 BERBER Niyazi Müştak* 22 CACULİ Fuat Fehim* 23 DEMİR Vehbi 24 ONUR Ahmet Asõm 25 ÖNAL Cemal Zeki 26 AKSOY Eyüp Sabri İSTANBUL DARÜLFÜNUNU TIP FAKÜLTESİ (Seririyât-õ Viladiye ve Nisaiye) HAYDARPAŞA 27 GALİP 28 NİYAZİ 29 AKOL Kâmil* 30 NUMAN 31 ETHEM 32 RUHİ 33 BERKAN İbrahim Sadõk* İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI KLİNİĞİ HASEKİ HASTANESİ ( ) a) Tezli Dönem Öncesi ( ) 34 TARZI Pakize 35 CANPOLAT Muzaffer 36 SAROL Mükerrem 37 ÇAVAÇ Safi 38 ORHON Orhan 39 KÖKSAL İrfan 40 MAKTAV Tarõk 41 YILDIZAY Mehmet Ali 42 KENT Celâl 43 TİMUR İsmail 44 TOYGARLI Saip 45 BELGER Sedat 46 SUNGAR Yusuf (Binbaşõ) 47 İHSAN (B;nbaşõ) 48 TAPUCU Bedri 49 ERİM Cemâl

4 CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ Cilt (Sayõ): 31 (4) TEKE Nihal 51 GÖKAY Naciye 52 BÜKE Fahriye 53 DOĞULU Meliha (GÜVENER) 54 HIZ Vedia 55 BELLİ Emin Beliğ 56 HAMDİ 57 HÜDAVERDİ 58 ARASLI Şefika 59 ARGUT Samiye 60 BEŞE Şevket 61 BİLGE Orhan 62 BORA Ercüment (Çapa ya gitti)* 63 CİHAN Mahi 64 GEMİCİGİL Enver (İntihar etti) 65 ÖZKÖKSEL Orhan 66 PEKDEĞER Mansur 67 PULAT Nigâr 68 SARAÇOĞLU Handan 69 RATİP 70 TAT Feriha 71 ŞEVKET 72 TUNA Zihni 73 ÜNAL Nihal 74 GÜVENER Servet /2/1941* b)tezli Dönem ( ) 75 TULGAR Makbule DENİZ Emin Endometriozisler 77 ARTUNKAL Tahsin* Portio Erozyonlarõ 78 YARS Fethi Yan Gelişler 79 AYGÜN Rahmi Corpus Uteri Kanseri ve Klinik Materyal 81 TÜRSAN İsmail Uterus kanserleri tedavisi 82 ONULTAN Halil Adnex tümörlerinde operasyon tekniği 83 URAS Ethem ÇÖLLÜ Abbas Uterus miyomlarõ 85 SÜEL Nadire OKATAY Abdülvehap İZMİRLİ Feridun UTKU Dilruba CEBECİOĞLU Sami Koryal istila histolojisi 90 GEDİK Şabuh Jinekolojik konservatif cerrahi ve myomektomi 91 CANSU Bahri Vaginal Histerektomi Ameliyatõ 92 BALTACI Masume Intraligamanter kistler 93 İDİL Kazõm Kollum kanseri üzerine Anatomo-Patolojik çalõşmalar 94 TAYLAN Hilkat Genital Malformasyonlar 95 AYDIN Mürüvvet Habis over tümörleri 96 KUTEL Feridun Sezaryen Ameliyatlarõ 97 KOCAOĞLU Fevzi Kollum Kanseri cerrahi tedavisi ve ameliyat teknikleri 98 OĞUZ Selahattin Cinai Sõkõtlar 99 SİRMEN Ali Ekrem Plasenta Praevia da teşhis 100 ÖZ Hasan Gebelikte Lösemi 101 Doğrusöyler Naciye Over tümörlerinde endometrium 102 EYGİ Salih Uterus Statik değişiklikleri ve ameliyatlarõ 103 BAYDUR Nihat Kadõn Doğum intanlarõnda penincilin 104 BODUROĞLU Cemal Tõbbi Dahiliye 105 GÜREDDİN Müeyyet Selim over tümörleri 106 HÜLAGÜ Cebbar* Fonksiyonel over tümörleri 107 AFİR Muvaffak Servisitler ve tedavileri 108 MUNLU Lamia Spontan Abortuslar 109 OR Haluk Cezmi Gebelik Toksikozlarõ 110 KANDEMİR Erkin* Dõş gebelikler, Klinik Materyal 111 VAHDET Mesut Yan gelişlerde müdahale 112 MERTOĞLU Mustafa Klinikten ayrõldõ. 113 GÜVEN Fazõl Kadõn Sterilitesi teşhis ve tedavi 114 METİNER Turgut Genital Füberküloz ve Sterilite 115 GÜREL Nurettin Uterus Sarkomlarõ 116 BAYKAL Ferihan Düşükler 117 İNCE Muammer Sõklografi ve genital fonksiyonlarõn teşhisi 118 IŞIK Vahit Corpus uteri kanserleri ve tedavi 119 AKTUNA Fikret Genital Tüberküloz Teşhisi ve Kliniği 120 DİLEK Emin Klinikten ayrõldõ. 121 USER Naim Dõş gebelikler 122 KIRDAR Ümit* Kadõn genital yol mukozasõnõn sito-hormonal sinerjisi ve vaginal froti ile münasebeti

5 KUMOVA Makbule Missed Abortion 124 Bayraktaroğlu Halil Genital tüberküloz tedavisi 125 EGE Fahri Malformasyon ve version ameliyatlarõ 126 GÜR Reşit AKMAN Süleyman Vaginal ve abdominal sezaryen ameliyatlarõ 128 Aktunç Gökmen Rasih Sezaryen-Abdominal ve vaginal ameliyatlarõn tekniği 129 ÇINÇIN Macit Kalsifiye myomlar hakkõnda 130 KAZANCIGİL Cezmi* Koryon epithelioma 131 YÜZAK Fikret Halas Nezifleri ve tedavileri 132 AYBERK Aydõn Adnex ameliyatlarõ 133 BENATOR Viktor Probe kürtajlar-anatomo-klinik değerlendirme 134 CANDAN Vecdi Intraligamanter kistler ve tedavileri 135 KEÇECİOĞLU Yusuf* Portio-uteri biopsisi 136 GİRAY Muzaffer Düşükler- Klinik materyel 137 İNCECİYAN Vensan Endometrium da glandüler kistik hiperplazõ 138 DERİN Cahit Kliniğimizde myom ameliyatlarõ 139 ÇETİN Yusuf Probe kürtajõn histolojik değeri 140 TÖZÜM Rükneddin* Doğumda Radyopelvimetrinin rolü 141 BAŞKAYA Salih Probe Kürtajõn Anatomo-klinik değeri 142 SÖMEK Selçuk Nizamettin Murtaza Plasentanõn erkek ayrõlmasõ 144 TEZOK Orhan Jinekoloji de 17 keto metabolizmasõnõn değeri 145 CODİLOĞLU Serkis Prolapsus uteri 146 HANCI Naim Klinikten ayrõldõ. 147 HAYİM David Klinikten ayrõldõ 148 İhsan Fahri(Zembilci) Hiperplazi Glandüler Kistik tedavisi 149 SERPEN Leman Endrometrit tüberküloz 150 Pehlivanoğlu Makbule Juvenil Kanamalarda tedavi 151 SELCAN Firuzan Eklampsi, klinik belirtileri 152 ANAÇAAY Mihran Yan geliş tedavisinde endikasyon ve teknik 153 TOPÇUOĞLU Suavi* Erken gebelik teşhisi ve Gali Mainini testi 154 Özyõlmaz Durmuş Ali Abortuslar ve tedaviler 155 SEVGEN Bülent Doğumda Anestezi ve Analjezi 156 HISIM Osman Portio vaginalis erozyonlarõ 157 ONARIR Rõza Yenidoğan çocuklarda beyin travmasõna bağlõ kanamalar 158 TOKSOY İhsan Gebelik hepatitleri 159 NECİOĞLU Şazer Gebelik, doğum ve lohusalõkta anne ölümü 160 GÜNEŞ Perihan (PİRİİNÇCİOĞLU) Forseps endikasyonlarõ 161 BAYKAL Danyal Portio vaginalis uteri biopsisi 162 SAKIZ Edvart (Fransa ya gitti, ayrõldõ) 163 ÜSTÜN İhsan Pruritus vulvae 164 AKSAN Tahir Over tümörleri 165 GÜVEN Aysel (ATAMDEDE) Uterus rüptürleri ( arasõndaki vakalarõn kritiği) 166 ÖREN Vedide Eklampsi 167 YAVAŞÇA Alaeddin Uzun kalan Plasenta retansiyonlarõ 168 AKOL Ayten Doğumda yan gelişler 169 Kalyoncuoğlu Dündar Baziotripsiler 170 ABAHUNİ Berç Haydarpşa ya nakil 171 TOSUNER Mualla Collum-la, teşhis sõnõflandõrma 172 GÜRE Haluk Haydarpaşa ya nakil 173 AKTAN Galip Süleymaniye ye nakil 174 Tanrõkulu Ertuğrul Şişli ye nakil 175 KORÇAN Lale Klinikten ayrõldõ 176 Uluğ Şahap (Karaaliler)* Dõş gebelikler 177 ATAMDEDE Yaşar Corpus luteum biyolojisi ve toksikoz amarozlarõ 178 TANRISEVER Bahri Konjenital uterus ve vagina anomalileri 179 SAĞIROĞLU Nuri Molhidatiform ve koryonepithelioma (15 senelik klinik materyelin tetiki)

6 CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ Cilt (Sayõ): 31 (4) KÜÇÜKAY Hüseyin Placenta preavia 181 ÖZDAĞLAR Lütfi Hiperlazi Glandüler Kistik 182 ÜNSAL Şemsettin Gebelik ve Kollum Karsinomu 183 AVUNDUK Fikret Gebelik ve Hipertansiyon 184 İSMAİL Zekai Collum erozyonu ve ulserasyonu 185 ZEKİ Cahit Klinikten ayrõldõ. 186 AYBAŞ Cemil Genital tüberküloz ve kõsõrlõk 187 Valsamidis Pelopido Aloruptio placentae (dekolman) 188 EĞİLMEZ Yasemin İzmir e nakil 189 EKİNCİOĞLU Leman Süleymaniye ye nakil 190 AHMET Reşat Abortuslar ve tedaviler Klinikten ayrõldõ 191 UYANIK Nazõm Klinikten ayrõldõ. 192 TURAN Nurhan Süleymaniye ye nakil 193 TATARİSDİS Sotiri Vaginal Ameliyatlar 194 BENİAN Osman Abdominal Histerektomiler 195 TÜMER Reyhan Para-jinekolojik ameliyatlarõ 196 ÜNLÜER İhsan Genital Malformasyon Ameliyatlarõ 197 ZAMANTI Cahit Uterus deviasyonlarõ ve ameliyatlarõ 198 ANAFARTA Vahit Kadõn ve erkek trikomonas vaginalis tedavisi 199 KARACAOĞLU Emin Abortuslar, 18 senelik klinik materyal 200 SALTOĞLU Sezai Plasentasyon, koryal istila ve plasenta accreta 201 MUTLUER Mihriban Abortuslar klinik materyal 202 ÜRESİN Dündar Makat gelişleri 203 MUTLUÇAĞ Sabri Sezaryen abdominal 204 KOZANLI Nermin Hormon implantlarõndan sonra görülen kanamalar 205 URESİN Ayten Gebelik ve Hipertansiyon 206 AYDINLIOĞLU Kebire Thromboflebitler ve tedavileri 207 SÖNMEZALP Sevim (ŞENER) Uterus rüptürleri (10 yõllõk materyal) 208 ERAYMAN Mehmet Gebelik ve kollum karsinomlarõ 209 AYKOR Onur Genital Sarkomlar 210 ÖZDEMİR Haşmet Yan gelişler ve Baziotripsi (10 senelik klinik materyal) 211 BAGANA Faik Preeklampsi ve eklampside erken teşhis 212 ARDA Macit Extra Uterin Gebelik 213 KAZANCIGİL Aykut* Fonksiyonel Over Tümörleri 214 ÖZER Nedret Siskolografi Histoşimisi ve Sitolojisi 215 GEDİKOĞLU Vahit Kanserin Sitolojik ve Histolojik Erken Teşhis 216 GÜR Nadir (Myom (1951 den itibaren) 217 SİREL Necla Mol hidatiform 218 CEMİLOĞLU Cemil Genital tüberküloz teşhis yollarõ 219 TİMUR Orhan Ağrõsõz Doğum Medikasyonu 220 DEMİRCİ Nefi Myoma uteri ve endometri kontrolü 221 TAŞKENT Güzin Uterus myomlarõnõn degeneresanslarõ 222 EĞECİ Yalçõn* Kollum erozyonlarõnda bepanten ve elektrokoagulasyonla tedavi 223 CANAY Oğuz Göbek kordonu ve izole kordonda yardõmcõ bazõ ilaçlarõn tesirine dair farmakolojik çalõşmalar 224 FUNES Yuda Dõş gebelik, klinik vakalarõ 225 SARIYALÇIN Behiç Septik abortus vakalarõnda sabun provolasyonunun teşhisi 226 ERDENEN Sevgi Gebelikte vaginal sitoloji (Almanya) 227 DERMENDERE Müyesser Dõş gebelikler 228 ATASÜ Turgay* Normal ve toksikozlu gebelerde serum ve intraeritrositer sodyum ve potassium değişmeleri CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KÜRSÜSÜ (ANA BİLİM DALI) BARLIK Çetin 1966 Trichormonas vaginalis vaginiti ve tedavisi 230 BARAN Artemis 1967 Gebelikte Fibrinojen Tüketimi 231 BALCIOĞLU Hüseyin 1967

7 261 Uterus rüptürleri 232 GEDİZ Ozani 1967 Glandüler kistik hiperplazi 233 ABDÜLGANİ Fatih Kliniğimizde 7 sene zarfõnda görülen 14 uterus sarkomu vak asõnõn anatomo-klinik incelenmesi 234 DAVER Can Yõlmaz Koryonepitelioma. ( yõllarõ arasõnda tesbit edilen koryonepithelyoma vak alarõnõn istatistik hususiyetleri) 235 EZER Şükrü 1967 Yan gelişler 236 OCAKOĞLU Turgay Dõş gebelik. 237 Koçoğlu (Savaş) Ayla Çoğul gebelikler klinik materyal 238 EREZ, Selçuk* 1967 Jinekolojik kanser vakalarõnda radyoizotop-renogram 239 Ataseven (Alpay) Gülsen Myomlarda selim dejeneressans 240 BULGAN Derya Placenta preavia. 241 DALSAL Mehmet Ali 1968 Sarkomlar: uterus sarkomu ve senelerine ait vak alar. 242 ERTEKİN (ALTUĞ) Sevin Plasenta nõn erken ayrõlmasõ. 243 GÜNGÖR Fahri 1968 Amiokopie ve amniotomie nin doğum bilgisine getirdiği yenilikler. Amnioskopie kontrolü altõnda amniotomie ve intravenöz damla halinde verilen oxytocin infusionu ile doğumun başlatõlmasõ ve doğum müddetinin kõsaltõlmasõ 244 YARDIM Turgut 1968 Morbus haemoliticus neonatorum, Rh faktörü ve ABO sistemi 245 ERKÜN Engin* 1969 Serviks uteri kanseri. 246 OSMAN Necdet Torsiyone over tümörleri. 247 PERİDAR Corc Over tümörleri ve gebelik 248 BİNIŞIK Doğan 1970 Yenidoğan RH sensibilisationunun prophylaxie si. 249 ERTÜNGEALP Erdoğan* Abdominal sezeryan 250 İYİSOY Atalay Kliniğimizde vakum ekstraktör ve forseps tatbik edilmiş vak alarõn karşõlõklõ değerlendirilmesi. 251 AYANOĞLU Ayhan 1970 Rh uyumsuzluklarõ 252 YALÇINBEL (NEBİOĞLU) Bürkan Fistüler, Klinik materyal 253 ERSOY Ülkü 1971 Merkezi sinir sistemi konjenital anomalileri ve bunlarõn obstetrik teki önemi. 254 KÖSEBAY Derin* 1971 Tuba tõkanmalarõnda hidrotubasyon tedavisi ve sonuçlarõ 255 MAHMUDİ Ahter Aga Yan geliş ve kliniğimizin 10 senelik çalõşmalarõ 256 ARITMAN Yetkin Sõrmatürasyon ve teşhis metodlarõnõn değerlendirilmesi 257 DEĞER Emel Vajinal akõntõlar, vajinal ph ve trichomonas vaginalis. 258 HARMANKAYA İsmail Hyperemesis gravidarum. 259 NURLUOĞLU Metin Mol hidatiform. 260 OKUMUŞ Günay Genital prolapsuslar ve tedavisi 261 SANER Serpil 1972 Spesifik olmayan kronik adneksitislerin kõsadalga diyatermi ile tedavisi 262 YAĞIZ Atilla Over fibromu 263 YAĞIZ (KAHYALAR) Perihan Makat gelişleri. 264 ÇÖPDEMİR Nefise Amnioskopi, uygulama ve sonuçlarõ 265 KÜSTÜ Lütfü 1973 Erken başlayan doğum sancõlarõnõn yeni bir beta-adrenergen madde ile durdurulmasõ ya da frenlenmesi. 266 PALANDÖKEN Hüner Myom da dejerenesans. 267 TOPÇUOĞLU Deniz* Endometriosis interna 268 TÜMERKAN (AKSU) Füsun Hyperemesis gravidarum 269 GÜLKILIK Ahmet* Gebelikte vaginal sitoloji ve biositolojik testin değeri 270 LEVİ Aron 1975 Sub-umblikal ve transvaginal sterilizasyon 271 ÖSER (BUR) Eda 1975 Vaginal sitolojinin doğum terminin hesaplanmasõ ve sürmaturasyon teşhisindeki önemi 272 TOLUN Necati Kronik servisit in kriyokoterizasyon ile tedavisi 273 YILMAZ Selahattin* Termdeki gebelerde, kordon kanõnda ve doğumun ilk haftasõnda hümoral faktörler ile bazõ akut faz elemanlarõndaki değişiklikler. 274 AKSU M. Feridun* Oral kontraseptivlerin tuba uterina histomorfolojisi, histoşimisi, ultrastrüktürü ve motilitesi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi 275 ERTUĞRUL İsmail E

8 CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ Cilt (Sayõ): 31 (4) 262 Servikal yetersizliğin tedavisi. 276 GÖKDOĞAN (TÜFEKÇİ) Mehpare* Rh uyuşmazlõğõnda amniosentezin yeri 277 IŞILOĞLU Haluk* Kronik servisitislerde tedavi öncesi ve sonrasõ kollumda PH değişiklikleri 278 OCAK Vildan* Gebelerde akciğer fonksiyon testleri. 279 ŞAHİN Mehmet İkiz plasentalarõnõn koryal yüzlerindeki damarlarõn anatomik özellikleri 280 ALTAY Erdem Radyoizotopla 113 e bağlõ insan serum albümini plasenta lokalizasyonu 281 AVUNDUK Bahattin İntra uterin ölü çocukta prostaglandin (Fzalfa) ile gebeliğin sonlandõrõlmasõ 282 BRUMEND Behzad Erken ve geç klampe edilen kordonda hemodinamik araştõrmalar. 283 ERCAN Erol Serviks uteri displazilerinin önemi ve anatomo-klinik değerlendirilmesi 284 İBRAHİM (KEMAL) Erşen Jinekolojik tümörlü hastalarda immunoglobulin değişiminin değerlendirilmesi 285 ÖZSİPAHİ Gönül 1977 Oral kontraseptif alanlarda hümoral immünite 286 ŞANİOĞLU Cevdet* Sezeryan ameliyatlarõndan sonra jenital sistemdeki değişikliklerin histerosalpengografi açõsõndan değerlendirilmesi 287 BERKMEN Sevinç 1978 Amnios mayii embolisi. 288 ÇİLİNGİROĞLU Atilla 1978 Rextroversio uteri nin laparoskopi ile düzeltilmesi. 289 SARIYAR (SAĞLAM) Mürvet Normal ve patolojik gebelerde kanda ve amios sõvõsõnda alfa fetoprotein tayini ve değerlendirilmesi 290 YEDİGÖZ Velittin* Oral kontraseptivlerin karbonhidrat metabolizmasõ ile ilişkisi. 291 GÖKALP (SEYMEN) Türkan 1979 Travaydaki gebelerde, yeni doğanlarda kağõt elektroferezi ile araştõrõlan protein fraksiyonlarõ değişiklikleri ve Pregnancy Zone protein. 292 KICIKOĞLU Şehbal Gebelik ve kontrasepsiyonda C reaktif protein 293 SALT Gülhan Korpus uteri neoplazmalarõnõn incelenmesi için deney modellerinin geliştirilmesi 294 ŞENÇOBAN Nevin 1979 Perinatal devrede hiperkoagulabilite ve antithrombin II ün değerlendirilmesi. 295 FERAMERZİ Cemşid Sağlõklõ kadõnlarda servikal müküste menstrüel siklustaki immunoglobulinlerinin değerleri 296 RAMADAN Vahip 1980 Kronik servistis te elektrokoterizasyon ile tedavi ve tedavi öncesi ve tedavi sonrasõ serviks mukusunun immunoglobulinlerinin değerleri 297 VURAL Mualla Overleri çõkartõlan vakalarda östrojen prodüksiyonun değerlendirilmesi. 298 ÇOLGAR N. Umur* Stres inkontinens de cerrahi tedavi koşullarõ 299 DİBA Hacer Ovariektömize kadõnlarda serum testosteron östradiol bağlayan globulin (TeBG) düzeyi. 300 İDİL Mehmet H.*Aron Overektomi sonrasõnda prolaktin değişmeleri ve östradiolprolaktin ilişkileri. 301 KAŞO Ethem Sadõk Myoma uteri de tümör-endometrium-östradiol değişiklikleri arasõndaki ilişkiler. 302 ALTINOK Ahmet Tarõk* 1982 Doğumun başlamasõnda anne progesteron 17 beta östradiol ve kortizol düzeylerinin etkinliği 303 KÜÇÜKKAZAY Sevgi 1982 Abortus imminens tablosunda prognozun ultrasonik bulgular ile tayini 304 ÖZAKIN Hamdi Ekrem 1982 Programlõ doğum 305 ULUDAĞ Seyfettin* Gebelik yaşõ ve fetal olgunluğun saptanmasõnda amniotik sõvõ glukoz düzeyi 306 YALÇINKAYA Nesrin 1982 Eklampsinin modern tedavisi ile 52 vakada mukayeseli sonuçlar. 307 YILDIRIM Bektaş Uterus kanserlerinde lenfangiografinin değeri 308 FAİKOĞLU Rehat Ultrasonik sefalometri 309 HÜSEYİNZADE Necla 1983 Postmenopoz sendromu tedavisinde kullanõlan yeni bir steroid semptomlar ve kan kimyasõ üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi 310 ÖNEY Hüseyin Taylan Gebeliğin son trimestrinde angiotensine duyarlõlõğõnõn teofilin ile etkilenmesi 311 ÖZBEK Hatice Amnios sõvõsõnda lesitin.sfingomyelin oranõnõn tayini ile fetüs olgunluğunun değerlendirilmesi 312 AK Filiz Postpartum erken dönemde sütürlü lippesloop, lippes-loop ve Cu T 2000 uygulamasõ 313 CİHANİ Feyzullah Jinekoloji de laparoskopi ile minilaparatominin mukayesesi 314 ÇETİNSAYA Ahmet*

9 263 Postmenopozal kadõnlarda LH salõnõmõ üzerine bromokriptinin etkisi 315 ÜNAL Orhan Disfonksiyonel uterus kanamalarõnõn Acil tedavisinde yüksek doz gestagen uygulamasõnõn histolojik değeri 316 ALTUĞ Mebrure Gebelerde serolojik toksoplazmosis teşhisiyle yeni doğanõn ilişkisi 317 ARVAS Mehmet Macit* Endometrium kanserinde hormonal değerlendirmeler 318 ŞEN Cihat* Plasenta yetmezliği ile amnotik sõvõ C-peptidaz düzeyi ilişkisi. 319 TAŞKIN Ülkü Rahim içi araç kullananlarda kanama sebepleri ve tedavisi 320 BACA Erdener Menopozda endometrium kanseri rizikosunun saptanmasõnda progesteron testi 321 BOZKURT Serpil* Plasenta olgunlaşmasõnõn ultrasonografik ve anatomomorfolojik bulgularõnõn karõştõrõlmasõ 322 BÜYÜKÖĞÜT Ayşe Uzun süreli rahim içi araç kullanan kadõnlarda actinomyces enfeksiyonun servikal smear ile değerlendirilmesi 323 ERGÜNEY Merih Normal ve postterm gebeliklerde amnios sõvõsõnda human korionik gonadotropin ve prolaktin düzeyleri 324 ÖZGÜMÜŞ (BALKIR) Hale Postpartum erken dönemde sütürlü lippesloop, lippes-loop ve Cu T 2000 uygulamasõ 325 SÜLEYMANCIK Hüsamettin Chorioamnionitis in erken tanõsõnda C-reaktiv proteinin yeri 326 TAŞÇI Zehra Aksutik stimulasyon testi ile fetus iyiliğinin değerlendirilmesi 327 TOPÇU Nurzan Tümör belirteçlerinden CA 125 (kanser antigen 125) in over tümörlerdeki yeri. 328 ÖLÇER Fahri* Eritroplaki tedavisinde Nd-YAG laser koagülasyon yöntemi 329 SEYİSOĞLU Hasan Hakan* Primer dismenorede endometrial prostaglandin E2, plazma prolaktin değerleri ve bromokriptinin prostaglandin E2 sentezi üzerine etkisi 330 TOPÇU Levent Ş Femur boyu ile fetus boyu fetus ağõrlõğõ arasõndaki ilişki 331 TULUNOĞLU (EKBERİ) Fatma Eklampsi ve preeklampsi olgularõnda çinko ve magnezyum düzeyi 332 BAKDUR G. Filiz Normal ve patolojik gebelerde glikozillenmiş hemoglobin (HbAõc) değerleri ve bebek ağõrlõğõ ile olan ilişkisi. 333 ILICALI Ayhan Puerperal mastitlerde patojen ajanõn süt kültürüyle tesbiti 334 SARI Fehmi Kollum kanseri tedavisinde değişik yaklaşõmlar ve anatomo-patolojik bulgular ile sürvi arasõndaki ilişki (160 Wertheim-Meigs operasyonu olgusunun kliniko-patolojik değerlendirilmesi) 335 DAVUT Canan Tokkolizin düşük doğum ağõrlõğõ insidensine etkisi. 336 SOYSAL Zeki* Bilateral ogarektominin lipid ve lipoprotrin metabolizmasõna etkileri. 337 ÖZEN Sadõk Fetal ağõrlõğõn ultrasonografi ile tahmini ve fetal büyüme belirteçleri ile fetal ağõrlõk arasõndaki ilişki. 338 URAS Yeşim Çeşitli yöntemlerle yapõlan ovulasyon indüksiyonlarõna alõnan yanõtlarõn karşõlaştõrõlmasõ 339 FEDRİ Ayşe Maternal serum alfafetoprotein seviyesinin değeri fetus prognozunu belirleme açõsõndan değeri. 340 ENDİSİ Cemşit Tekrarlayan düşüklerin etyolojisinde otoimmunitenin rolü 341 KILAVUZ Ömer Gebelik yaşõnõn saptanmasõnda ultrasonografinin yeri ve fetal biometrik ölçümlere ait normogramlarõn çõkarõlmasõ 341 DEMİRKIRAN Fuat* 1990 Jinekolojik tümörlerde karsino ambriyonik antigen, human krionik gonadotropin ve alfa protein 343 SARIDOĞAN Ertan İntrauterin inseminasyon öncesi swim up yöntemi ile sperm hazõrlamanõn semen parametrelerine etkisi 344 BEŞE T.Tugan* Tekrarlayan düşüklerde lupus antikoagulan (LAC) anti-nükleer antikor (ANA), Antideoksiribonükleik asit antikor (anti-dna), antikardiyolipin antikorlarõnõn (ACA) varlõğõ ve tedavide kortikosteroid aspirin kullanõmõnõn yeri 345 SARIKAMIŞ Birgül Umbilikal arter Doppler ultrasonografisinin gebelik haftasõna göre düşük doğum tartõlõ olgularõn değerlendirilmesindeki yeri 346 ÇEPNİ İsmail* Jinekolojik malignitelerde preoperatif olarak lenfatik tutulumun belirlenmesinde ilyopelvik

10 CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ Cilt (Sayõ): 31 (4) 264 lenfosintigrafinin (İPL) önemi 347 ALPER Y.Tayfun Beta-Thalassemi taşõyõcõlõğõnõn gebelikle belirlenmesinde ortalama eritrosit hacmine dayalõ bir tarama yönteminin uygulamadaki değeri 348 EREL C.Tamer* Pcoslu hastalarda karbonhidrat metabolizmasõ ile endokrin sistemin 6 saatlik cott ile değerlendirilmesi 349 ELKABES Hemi Amniotik sõvõda akciğer matürasyonu saptamasõ 350 MADAZLI Rõza* 1991 Gebeliğe bağlõ hipertansiyonda antitrombin III ve fibronektin in belirleyiciliği 351 BERBEROĞLU-ÖCAL Pelin 1992 Doner enseminaasyonunda başarõyõ etkileyen faktörlerin analizi. 352 ŞENTÜRK Levent* Prenatal Tanõda AFP, HCG ve VE3 ün yeri 353 KARACAN Meriç İntrauterin inseminasyonun, kadõnda antisperm antikor gelişmesi üzerine etkisi 354 KAVUZLU K. Can Östradiol, lütenizan hormon, follikül çapõ endometrium kalõnlõğõnõn ovulasyonun önceden belirlenmesindeki yeri 355 ORAL Engin Tubal gebelikte klinik ve laboratuvar verilerin tanõsal belirleyicilik değerleri 356 ERDİNÇ Ayşe Seval Konjenital sitomegalovirus infeksiyonu tanõsõnda sitomegelovirus en erken antijenin yeri ve immünperoksidaz boyama yöntemiyle gösterilmesi 357 ORAL Işõk Endometrium kanserinde myometrial invazyon derinliğinin preoperatuar dönemde transvaginal ultrasonografi ile tespiti 358 ÖNCÜL Gökhan Elektroşok (ECT) yapõlan psikotik kadõn hastalarda-fsh, LH ve PRL 359 KALELİ Semih* Endometrium adenokanserinde DNA içeriğinin prognostik değeri 360 DADEHBİOĞLU Daver Hirsutismde hormonal parametrelerin dağõlõmõ ve bunlarõn değerlendirilmesi 361 GÜLÇEŞME Gabus yõllarõnda CTF Kadõn Hastalõklarõ ve Doğum Anabilim Dalõ 362 HÜSEYİN Klisran Fetal makrozomi 363 İŞÇİ Herman Gebeliğin oluşturduğu hipertansiyonun hematolojik, immun ve biyokimyasal parametrelerle önceden belirlenmesi ve prenatal gelecekle ilişkilerinin değerlendirilmesi. 364 MUTLU Hüseyin Hirsutizm Olgularõnda ACTA Stimulasyon Testi ile Adrenal Komponentin İrdelenmesi 365 DANE Cem Umbilikal Kordon+D297n Prolaktin Düzeylerinde Gebelik Süresince Ortaya Çõkan Değişiklikler ve Bunun Fetal Akciğer Olgunlaşmasõna Yapmõş Olduğu Etkinin Değerlendirilmesi 366 UZAYTAÇ Bedia Tezsiz sõnava girdi (Yurtdõşõ ihtisas tescili için) 367 AKTAŞ Erkan Gestasyonel Diabet Taramasõnda Açlõk Kan Şekeri, 50 gr. Oral Glukoz Tarama Testi, Glukohemoglobin Değerleri ve bunlarõn Perinatal Sonuçla İlişkileri. 368 HİVECHİ Mehrdad Jahani Ovaryum Tümörlerinin Değerlendirilmesinde Preoperatif Serum CA 125 Düzeyi ve Trombosit Sayõsõnõn Anlamlõlõğõ 369 MOİN Faruk Endometrium Kanserinde Sağkalõm ve Hastalõksõz Yaşam Süresine Etki Eden Prognostik Faktörlerin İrdelenmesi 370 AHNGARİ Shahrekh IVF ve GIFT Uygulanacak Olgularda Saf FSH ve HMG İle Ovulasyon İndüksiyonunun Karşõlaştõrõlmasõ Değerlendirilmesi 371 ERCAN Leyla Sperm iyileştirme Yöntemlerinin Sperm İşlev Testleri Üzerine Etkisi 372 ÖZ A. Utku Overyum Kanserinde Sağkalõm ve Hastalõksõz Yaşam Süresine Etki Eden Prognostik Faktörler 373 ÇAĞDAŞ Arzu Amnios Sõvõsõnda Mikroproteinlerin Tayini ile Fötüs Böbrek Olgunlaşmasõnõn Gösterilmesi 374 DEMİR Figen Primer Mikrosefalinin Doğum Öncesi Ultrasonografi ile tespiti 375 EREN Tuncer Endometriyum Kanserinde Prognostik Faktör olarak AgNOR un Değeri 376 MİL Zeki Infertilite olgularõnda etyolojik faktörler ve tedavi sonuçlarõnõn irdelenmesi 377 BENİAN Ali Seröz Epitelyal Ovaryum Kanserlerinde DNA Akõm Sitometrisinin Prognostik Değeri 378 İPEK Hacer Servikal Olgunlaşma ve Doğumun Uyarõlmasõnda Misoprostol (PGEI) ve Dinoprostone (PGEé) Uygulamalarõnõn Karşõlaştõrõlmasõ 379 CANDAN (TOPUZ) Filiz PCMA ve AgNOR un Evre 1 Endometriyum

11 265 Karsinomunda Prognostik Faktör Olarak Değeri 380 TUNALI Süheyl Erken Gebelikte Fetal Biyometrinin Gebelik Prognozunu Belirlemedeki Değeri. 381 ATAY (PAKKAL) Neslihan Koryoamnionitiin Erken Doğumun Oluşumundaki Rolü 382 BUDAK Özden Erdal Gebeliğin Oluşturduğu Hipertansiyon da Plasental Yatak Patolojisi ve Endotel Hasarõnõn Oluşumunda Adhezyon Molekülü Voam-1 ve Lökosit Aktivasyonunun Rolü. 383 GEZER Altay Erken Doğum Belirteci Olarak Servikovaginal Akõntõda Fetal Fibronektinin Yeri 384 KESKİN Murat Selim veya Adneksiyal Tümörlerin Ayõrõmõnda Ultrasonografik Görüntüleme ve Renkli Doppler Ultrasonografinin Yeri 385 KORKUT (Coşkun) Nadide Epitelyal Ovaryum Kanserlerinde P53 ve CERB-B2 Onkoproteinlerin aşõrõ Ekspresyonlarõnõn Sõklõğõ ve Prognostik Faktör Olarak Önemi 386 ELTER Koray Farklõ (Varyant) Luteinizan Hormonun Polikistik Ovaryum Sendromu etyolojisindeki Önemi 387 ÇETİNKAYA Mehmet Bilge Erken Evre İnvaziv Serviks Kanserinde Cerrahi Tedavi Sonrasõ Sağkalõm ve Hastalõksõz Yaşam Süresi Üzerine Etkili Faktörler 388 ÖZTÜRK Seçil İhtisasõnõn tescili için tezsiz imtihana girdi 389 HACIHANEFİOĞLU Burak Polikistik Ovaryum Sendromunda İnsülin Direnci ve Renin-Angiotensin sistemi arasõndaki ilişkinin değerlendirilmesi 390 YALÇINKAYA Tolga Endometrium neoplazilerinin saptanmasõnda USG, CA125 ve Pipelle Biopsisine dayalõ üçlü tarama protokolünün değerlendirilmesi. 391 AYDIN Yavuz Nedeni Açõklanmayan İnfertilitede Endometriyal Apoptozis 392 KOÇAK Şemsettin Tezsiz ihtisas tescili 393 SÖZEN İbrahim Tezsiz ihtisas tescili 394 KILIÇOĞLU-DANE P.Banu Pakize Intrauterin Gelişme Geriliği olan bebeklerin Plasentalarõnda programlõ hücre ölümü (Apoptozis) 395 GÜNEY-TUNALI Işõl Endometrium malignitelerinde renkli ve Pulso-Hoppler ultrasonografi bulgularõ ve angiogenezin yeri. SOYADI ADI SOYADINA GÖRE S. NO. ABAHUNİ Berç 170 ABDÜLGANİ Fatih 233 AFİR Muvaffak 107 AHANGARİ Shahrekh 370 AHMET Reşat 190 AK Filiz 312 AKMAN Süleyman 127 AKOL Ayten 168 AKOL Kâmil* 29 AKSOY Eyüp Sabri 26 AKSAN Tahir 164 AKSU M.Feridun 274 AKSU Bkz. TÜMERKAN AKTAN Galip 173 AKTAŞ Erkan 367 AKTUNA Fikret 119 AKTUNÇ Gökmen Rasih 128 ALPAY Bkz. ATASEVEN ALPER Y.Tayfun 347 ALTAY Erdem 280 ALTINOK Ahmet Tarõk* 302 ALTUĞ Mebrure 316 ANAÇAY Mihriban 152 ANAFARTA Vahit 198 ARASLI Şefika 58 ARDAĞ Macit 212 ARGUT Samiye 59 ARITMAN Yetkin 256 ARTUNKAL Tahsin* 77 ARVAS Mehmet Macit* 317 ATAKAM Emir Necip 14 ATAMDEDE Bkz. GÜVEN ATAMDEDE Yaşar 177 ATASEVEN (ALPAY) Gülsen 239 ATASÜ Turgay* 228 ATAY(PAKKAL) Neslihan 381 AVUNDUK Bahattin 281 AVUNDUK Fikret 183 AYANOĞLU Ayhan 251 AYBAŞ Cemil 186 AYBERK Aydõn 132 AYDIN Mürüvvet 95 AYDIN Yavuz 391 AYDINOĞLU Kebire 206 AYGÜN Fikret 79 AYKOR Onur 209

12 CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ Cilt (Sayõ): 31 (4) 266 BACA Erdener 320 BAGANA Faik 211 BAKDUR G.Filiz 332 BALCIOĞLU Hüseyin 231 BALKIR Bkz. ÖZGÜMÜŞ BALTACI Masume 92 BANKACI Rahmi 80 BARAN Artemis 230 BARLIK Çetin 229 BAŞKAM Hasan Yusuf 20 BAŞKAYA Salih 141 BAYDUR Nihat 103 BAYKAL Danyal 161 BAYKAL Ferihan 116 BAYRAKTAROĞLU Halil 124 BELGER Sedat 45 BELLİ Emin Beliğ 55 BENATOR Viktor 133 BENİAN Ali 377 BENİAN Osman 194 BERBEROĞLU-ÖCAL Pelin 351 BERKAN İbrahim Sadõk* 33 BERKER Niyazi Müştak* 21 BERKMEN Sevinç 287 Besim ÖMER* 1 BEŞE Şevket 60 BEŞE T.Tugan 344 BİLGE Orhan 61 BİNIŞIK Doğan 248 BODUROĞLU Cemal 104 BORA Erciment (Çapa ya gitti) 62 BOZKURT Serpil* 321 BRUMEND Behzad 282 BUDAK Özden Erdal 382 BULGAN Derya 240 BURHANETTİN HALİS* 7 BÜKE Fahriye 52 BÜYÜKÖĞÜT Ayşe 322 CACULİ Fuat Fehim* 22 CANAY Oğuz 223 CANBOLAT Muzaffer 35 CANDAN (TOPUZ) Filiz 379 CANDAN Vecdi 134 CANSU Bahri 91 CEBECİOĞLU Sami 89 CEMİLOĞLU Cemil 218 CİHAN Mahi 63 CİHANİ Feyzullah 313 CODİLOĞLU Serkis 145 ÇOŞKUN Bkz. KORKUT ÇAĞDAŞ Arzu 373 ÇAVAÇ Safi 37 ÇEPNİ İsmail* 346 ÇETİN Yusuf 139 ÇETİNKAYA Mehmet Bilge 387 ÇETİNSAYA Ahmet* 314 ÇİLİNGİROĞLU Atilla 288 ÇINÇIN Macit 129 ÇIRAY Halil 13 ÇOLGAR N.Umur* 298 ÇÖLLÜ Abbas 84 ÇÖPDEMİR Nefise 264 DADEHBİOĞLU Daver 360 DALSAL Mehmet Ali 241 DANE Cem 365 DANE Bkz. KILIÇOĞLU DAVER Can Yõlmaz 234 DAVUT Canan 335 DEĞER Emel 257 DEMİR Figen 374 DEMİR Vehbi 23 DEMİRCİ Nefi 220 DEMİRKIRAN Fuat* 342 DENİZ Emin 76 DERİN Cahit 138 DERMENDERE Müyesser 227 DİBA Hacer 299 DİLEK Emin 120 DOĞRUSÖYLER, Naciye 101 DOĞULU Meliha (GÜVENER) 53 EGE Fahri 125 EĞECİ Yalçõn* 222 EĞİLMEZ Yasemin 188 EKBERİ Bkz. TOLUNOĞLU EKİNCİOĞLU Leman 189 ELKABES Hemi 349 ELTER Koray 386 ENDİSİ Cemşit 340 ERAYMAN Mehmet 208 ERCAN Erol 283 ERCAN Leylas 371 ERDENEN Sevgi 226 ERDİNÇ Ayşe Seval 356 EREL C.Tamer* 348 EREN Tuncer 375 EREZ Hüseyin Naşit* 15 EREZ Selçuk* 238 ERGÜNEY Merih 323 ERİM Cemal 49 ERKÜN Engin* 245 ERSOY Ülkü 253 ERTEKİN (ALTUĞ) Sevin 242 ERTUĞRUL İsmail E 275 ERTÜNGEALP Erdoğan* 249 ETHEM 31 EYGİ Salih 102 EZER Şükürü 235 FAİKOĞLU Rehat 308 FEDRİ Ayşe 339 FERAMERZİ Cemşid 295 FUNES Yuda 224 GALİP 27 GEDİK Şabuh 90 GEDİKOĞLU Vahit 215 GEDİZ Ozan 232 GEMİCİGİL Enver (intihar etti) 64 GEZER Altay 383 GİRAY Muzaffer 136

13 267 GÖKALP (SEYMEN) Türkan 291 GÖKAY Naciye 51 GÖKDOĞAN (TÜFEKÇİ) Mehpare* 276 GÜLÇEŞME Gabus 361 GÜLKILIK Ahmet* 269 GÜNEŞ Perihan (PİRİNÇCİOĞLU) 160 GÜNEY-TUNALI Işõl 395 GÜNGÖR Fahri 234 GÜR Nadir 216 GÜR Reşit 126 GÜRE Haluk 172 GÜREDDİN Müeyyet 105 GÜREL Nurettin 115 GÜVEN Aysel (ATAMDEDE) 165 GÜVEN Fazõl 113 GÜVENER, Servet* 74 GÜVENER Bkz. Doğulu HACIHANEFİOĞLU Burak 389 HAFIZ HİLMİ* 3 HALİL HULUSİ 9-A HAMDİ 56 HANCI Naim 146 HARMANKAYA İsmail 258 HAYİM David 147 HISIM Osman 156 HİVECHİ Mahrdad Jahani 368 HIZ Vedia 54 HÜDAVERDİ 57 HÜLAGÜ Cebbar* 106 HÜSEYİN Klisran 362 HÜSEYİNZADE Neclâ 309 HÜSNÜ ŞAKİR* 5 İBRAHİM ETHEM 11 İBRAHİM (KEMAL) Erşen 284 İDİL Kazõm 93 İDİL Mehmet H.* 300 İHSAN (Binbaşõ) 47 İHSAN FAHRİ (Zembilci) 148 ILICALI Ayhan 333 İNCE Muammer 117 İNCECİYAN Vensan 137 İPEK Hacer 378 İSMAİL DERVİŞ* 2 İSMAİL Zekai 184 İŞÇİ Herman 363 IŞIK Vahit 118 IŞILOĞLU Haluk* 277 İYİSOY Atalay 250 İZMİRLİ Feridun 87 KALELİ Semih* 359 KALYONCUOĞLU Dündar 169 KANDEMİR Erkin* 110 KARAALİLER Bkz. ULUĞ KARACAN Meriç 353 KARACAOĞLU Emin 199 KAŞO Ethem Sadõk 301 KAVUZLU K.Can 354 KAZANCIGİL Aykut* 213 KAZANCIGİL Cezmi* 130 KAZANCIGİL Tavfik Remzi* 12 KEÇECİOĞLU Yusuf* 135 KENT Celâl 42 KESKİN Murat 384 KICIKOĞLU Şehbal 292 KILAVUZ Ömer 341 KILIÇOĞLU-DANE P.Banu Pakize 394 KIRDAR Ümit* 122 KOCAOĞLU Fevzi 97 KOÇAK (SAVAŞ) Ayla 237 KONURALP Şükrü 17 KORÇAN Lale 175 KORKUT COŞKUN Nadide 385 KOZANLI Nermin 204 KÖKSAL İrfan 39 KÖSEBAY Derin* 254 KUMOVA Makbule 123 KUTEL Feridun 96 KÜÇÜKAY Hüseyin 180 KÜÇÜKKAZAY Sevgi 303 KÜSTÜ Lütfü 265 LEVİ Aron 270 MADAZLI Rõza* 350 MAHMUDİ Ahter Aga 255 MAKTAV Tarõk 40 MEHMET SABRİ 10 MEMDUH* 4 MERTOĞLU Mustafa 112 METİNER Turgut 114 MİL Zeki 376 MOİN Faruk 369 MUNLU Lâmia 108 MUSTAFA NUMAN* 8 MUTLU Hüseyin 364 MUTLUÇAĞ Sabri 203 MUTLUER Mihriban 201 NEBİOĞLU Bkz. YALÇINBEL NECİOĞLU Şazer 159 NİYAZİ 28 NİZAMETTİN Murtaza 143 NUMAN 30 NURLUOĞLU Metin 259 OCAK Vildan* 278 OCAKOĞLU Turgay 236 OĞUZ Selahattin 98 OKTAY Abdülvehap 86 OKUMUŞ Günay 260 ONARIR Rõza* 157 ONULTAN Halil 82 ONUR Ahmet Asõm 24 OR Hâluk Cezmi 109 ORAL Engin* 355 ORAL Işõk 357 ORHON Orhan 38 OSMAN Necdet 246 ÖCAL Bkz. BERBEROĞLU ÖLÇER Fahri* 328 ÖNAL Cemal Zeki 25 ÖNCÜL Gökhan 358

14 CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ Cilt (Sayõ): 31 (4) 268 ÖNEY Hüseyin Taylan 310 ÖREN Vedide 166 ÖSER (BUR) Eda 271 ÖZ A.Utku 372 ÖZ Hasan 100 ÖZAKIN Hamdi Ekrem 304 ÖZBEK Hatice 311 ÖZDAĞLAR Lütfi 181 ÖZDEMİR Haşmet 210 ÖZEN Sadõk 337 ÖZER Nedret 214 ÖZGÜMÜŞ (BALKIR) Hale 324 ÖZKÖKSEL Orhan 65 ÖZSİPAHİ Gönül 285 ÖZTÜRK Seçil 388 ÖZYILMAZ Durmuş Ali 154 PAKKAL Bkz. ATAY PALANDÖKEN Hüner 266 PEHLİVANOĞLU Makbule 150 PEKDEĞER Mansur 66 PERİDAR Corc 247 PİRİNÇCİOĞLU Atõf 18 PULAT Nigâr 67 RAMADAN Vahip 296 RATİP 69 RAUF Fehmi 19 RUHİ 32 SAĞIROĞLU Nuri* 179 SAĞLAM Bkz. SARIYAR SAKIZ Edvart 162 SALT Gülhan 293 SALTOĞLU Sezai 200 SANER Serpil 261 SARAÇOĞLU Handan 68 SARI Fehmi 334 SARIDOĞAN Ertan 343 SARIKAMIŞ Birgül 345 SARIYALÇIN Behiç 225 SARIYAR (SAĞLAM) Mürvet 289 SAROL Mükerrem 36 SELCAN Füruzan 151 SERPEN Leman 149 SEVGEN Bülent 155 SEYİSOĞLU Hasan Hakan* 329 SEYMEN Bkz. GÖKALP SEZENEL Kenan Tevfik* 9 SİREL Necla 217 SİRMEN Ali Ekrem 99 SOYSAL Zeki* 336 SÖMEK Selçuk 142 SÖNMEZALP Sevim (ŞENER) 207 SÖZEN İbrahim 393 SUNGAR Yusuf (Binbaşõ) 46 SÜEL Nadire 85 SÜLEYMANCIK Hüsamettin 325 ŞAHİN Mehmet 279 ŞAHİNOĞLU Cevdet* 286 ŞEN Cihat* 318 ŞENÇOBAN Nevin 294 ŞENER Bkz. SÖNMEZALP ŞENTÜRK Levent* 352 ŞEVKET 71 TANRIKULU Ertuğrul 174 TANRISEVER Bahri 178 TAPUCU Bedri 48 TARZI Pakize 34 TAŞÇI Zehra 326 TAŞKENT Güzin 221 TAŞKIN Ülkü 319 TAT Feriha 70 TATARİDİS Sotiri 193 TAYLAN Hilkat 94 TEKE Nihal 50 TEKTAŞ Zeki 16 TEZOK Orhan 144 TİMUR İsmail 43 TİMUR Orhan 219 TOKSOY İhasan 158 TOLUN Necati* 272 TOPÇU Levent Ş 330 TOPÇU Nurzan 327 TOPÇUOĞLU Deniz* 267 TOPÇUOĞLU Suavi* 153 TOSUNER Mualla 171 TOYGARLI Saip 44 TÖZÜM Rükneddin* 140 TULGAR Makbule 75 TULUNOĞLU (EKBERİ) Fatma 331 TUNA Zihni 72 TUNALI Bkz. GÜNEY TUNALI Süheyl 380 TURAN Nurhan 192 TÜFEKÇİ Bkz. GÖKDOĞAN TÜMER Reyhan 195 TÜMERKAN (AKSU) Füsun 268 TÜRSAN İsmail 81 ULUDAĞ Seyfettin* 305 ULUĞ Şahap (KARAALİLER)* 176 URAS Ethem 83 URAS Yeşim 338 URESİN Ayten 205 USER Naim 121 UTKU Dilruba 88 UYANIK Nazõm 191 UZAYTAÇ Bedia 366 ÜNAL Nihal 73 ÜNAL Orhan 315 ÜNLÜER İhsan 196 ÜNSAL Şemsettin 182 ÜRESİN Dündar 202 ÜSTÜN İhsan 163 VAHDET Mesut 111 VALSAMİDİS Pelopido 187 VURAL Mualla 297 YAĞIZ (KAHYALAR) Perihan 263 YAĞIZ Atilla 262 YALÇINBEL (NEBİOĞLU) Bürkan 252

15 269 YALÇINKAYA Nesrin 306 YALÇINKAYA Tolga 390 YARDIM Turgut 244 YARS Fethi 78 YAVAŞÇA Alaeddin 167 YEDİGÖZ Velittin* 290 YILDIRIM Bektaş* 307 YILIZAY Mehmet Ali 41 YILMAZ Selahattin* 273 YÜZAK Fikret 131 ZAMANTI Cahit 197 ZEKİ BESİME* 6 ZEKİ Cahit 185 ZEMBİLCİ Bkz. İHSAN FAHRİ KAYNAKLAR 1. Aksu F. Cerrahpaşa Kadõn-Doğum Kliniği Beş Yõllõk Bilimsel Etkinlikleri. İstanbul, Besim Ömer Paşa. Doğum Tarihi. A.İhsan Matbaasõ, İstanbul, Besim Ömer. Nevsal-i Afiyet, 4 cilt; Yenel F. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tõp Fakültesi Tez Kataloğu ( ). İstanbul, (Ayrõca yine Fakülte dergisinde 1998 de yayõnlanan liste) 5. Rõza Tahsin. Mir ât-õ Tõbbiye (Tõp Fakültesi Tarihçesi, ) II. Cilt. İstanbul, Eklerle yayõnlayan A. Kazancõgil, İstanbul, Unat E.K, Samastõ M. Mekteb-i Tõbbiye-i, Mülkiye (Sivil Tõp Mektebi) İstanbul, Kamgözen H. Gülhane Askeri Tõp Akademisi Kadõn Hastalõklarõ ve Doğum kliniğinden yetişenler ( ). Milli Savunma Bakanlõğõ, Ankara, Kazancõgil A, Solok V. Türk Tõp Tabii İlimleri Tarihi Bibliyografyasõ ( ), Cumhuriyetin 50. Yõl Yayõnlarõ. İstanbul, Kağõt ve Basõm İşleri A.Ş. XIII-169 sayfa, Kazancõğil A. Tarihçe, Alfebetik ve Sistemik Türk Jinekoloji ve Obstetrik Bibliyografyasõ ( ), (IV.Baskõ), Cumhuriyetin 50. Yõl Yayõnlarõ. İstanbul Kağõt ve Basõm İşleri A.Ş. Matbaasõ, LXXII (Tarihçe) sayfa (Bibliyografya), Kazancõgil A, Solok V. Türk Bilim Tarihi Bibliyografyasõ ( ) TÜBİTAK BAYG-E 45 Araştõrma Projesi İstanbul, İstanbul Matbaasõ, XV+300 sayfa, Kazancõgil A. Türkiye de Doğum bilgisi ve Kadõn Hastalõklarõ Eğitiminin 103. Yõlõ (1892 den Günümüze) Tõp Tarihi Araştõrmalarõ. İstanbul, Sayõ 8; Kazancõgil A. Cerrahpaşa Kadõn Doğum Anabilim Dalõnda Kõrk Yõl ( ) Tõp Tarihi Araştõrmalarõ. İstanbul, Sayõ 8; Mazhar Osman. Sõhhat Almanakõ. İstanbul, Bu eser içinde Sõhhi Müesseselerimiz sah ve Vilayetler Sõhhiye Teşkilatõ sah ) 14. Hatemi H. Kişisel tespit ve konuşma.

Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 2

Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 2 1 Geçmişten Geleceğe belgeler...bilgiler 1968 / 2008 Cilt 2 2 363 Cumhuriyete Kanat Gerenler Yardımcısı Senaryo Özgün Müzik Hüsamettin ÜNLÜOĞLU Yusuf Ziya ALÇAKAKAR Hüsamettin ÜNLÜOĞLU Mehmet ŞENER, Nuriye

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ KOMİSYONU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI 2010 - Ankara 1 TUK Kadın Hastalıkları

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

BAfiKANDAN OLA AN GENEL KURUL. 6 Türk Nöroflirürji Derne i Ola an Genel Kurulu 24 Haziran 2006 YEN YÖNET M KURULU ÜYELER 23 GRUP - KURUL TUTANAKLARI

BAfiKANDAN OLA AN GENEL KURUL. 6 Türk Nöroflirürji Derne i Ola an Genel Kurulu 24 Haziran 2006 YEN YÖNET M KURULU ÜYELER 23 GRUP - KURUL TUTANAKLARI TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ T Ü R K N Ö R O fi R Ü R J 1985 D E R N E Sayı 13 - Ekim 2006 YÖNETİM KURULU Başkan Mehmet Zileli 2. Başkan Etem Beşkonaklı Sekreter Ağahan Ünlü Muhasip İlhan Elmacı Veznedar Tuncer

Detaylı

türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXIX. dönem çalõşma raporu

türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXIX. dönem çalõşma raporu türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXIX. dönem çalõşma raporu 1. GÜNDEM 2. 29. DÖNEMDE YİTİRDİKLERİMİZ 3. 29. DÖNEM ORGANLARI 4. ODALAR VE ÜYE SAYILARI 5. 29. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU GİRİŞ 6. 29. GENEL

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3

30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... 2 Türk Kardiyoloji Derne i Yönetim Kurulu... 3 Kongre Bilim Kurulu... 3 Kongre Program Dan şma Kurulu... 3 Günün Posteri Seçiciler

Detaylı

- KONGRE KİTAPÇIĞI -

- KONGRE KİTAPÇIĞI - - KONGRE KİTAPÇIĞI - Kongre Başkanı İsmail Talha Özdoğan (İngilizce 2. Sınıf), talhaozdogan@hotmail.com Kongre Sekreteri Özge Gündoğdu (İngilizce 3. Sınıf), beyzag91@hotmail.com Onursal Kurul Prof. Dr.

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI MEVCUT DURUM VE ANALİZİ CİLT IV YEREL ÖZELLİKLER, YERLEŞMELER, GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

BİLİMSEL SEKRETERYA ORGANİZASYON SEKRETERYASI

BİLİMSEL SEKRETERYA ORGANİZASYON SEKRETERYASI BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Gonca Elçin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Sıhhiye, 0600, Ankara Tel: 03 30 47 - Gsm: 0530 0 88 98 Faks: 03 309 765 E-posta:

Detaylı

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ Amagram YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ TÜRKİYE No. 04/2012 Başarıya odaklanın Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin Hem Çekici, Hem Sevimli beautycycle

Detaylı

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ (Renkli satırlar Komisyon Başkanını Belirtmektedir.) UZMANLIK DALI KOMİSYON ÜYESİ KURUM Acil Tıp Cuma Yıldırım Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ahmet Demircan

Detaylı

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1 PB. 73 K NC TR MESTERDE M SOPROSTOL LE TÖREPAT K KÜRETAJ SONUCU UTER N RÜPTÜR Nilüfer Yi it Çelik, Vural Da l, Bar fl Mülayim, Burcu K sa Baflkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araflt rma Merkezi, Antalya

Detaylı

Amagram. Mükemmel kirpikler için, dahice bir dokunuş. Haziran 09. Nov/Dec 07 HAZİRAN DA GELİYOR... AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ

Amagram. Mükemmel kirpikler için, dahice bir dokunuş. Haziran 09. Nov/Dec 07 HAZİRAN DA GELİYOR... AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ Amagram THE MAGAZINE FOR THE AMWAY IBO AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ Haziran 09 Nov/Dec 07 Mükemmel kirpikler için, dahice bir dokunuş HAZİRAN DA GELİYOR... AMWAY TÜRKİYE AMWAY TÜRKİYE %25 İNDİRİM

Detaylı

Mart 09. Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ. Yeni ürünler 3 KOLAY ADIMDA DOĞAL GÜZELLİK AMWAY TÜRKİYE

Mart 09. Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ. Yeni ürünler 3 KOLAY ADIMDA DOĞAL GÜZELLİK AMWAY TÜRKİYE Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ Mart 09 Yeni ürünler 3 KOLAY ADIMDA DOĞAL GÜZELLİK AMWAY TÜRKİYE %25 İNDİRİM BAHAR TEMİZLİĞİ YAPIN %25 * İNDİRİM KAZANIN Bu ilkbaharda Amway in en çok satan

Detaylı

TÜRK HPB. PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TÜRK HPB. PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI TÜRK HPB PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI URULU... I BİLİMSEL URUL... II R... V - XIV SE... 1-3 SÖ L... 1-5 E... 17-18 S... 19-75... 77-85 S... 86-89 ..:: DÜZENLEYEN ::.. TÜRK HPB TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER

Detaylı

çindekiler [Contents]

çindekiler [Contents] çindekiler [Contents] Hoşgeldiniz Mesajı... S 3 Destekleyen Kuruluşlar... S 6 Komiteler... S 7 Bilimsel Program... S 8 Davetli Konuşmac Özetleri... S 21 Sözlü Sunum Özetleri... S 73 Poster Program ve Özetleri...

Detaylı

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI g ündem 1. GÜN Saat 10:00 1- Yoklama ve Açılış, 2- Başkanlık Divanının Seçimi, 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4- Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi, 5- Oda Başkanı nın Açılış

Detaylı

1. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com

1. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com BİLİMSEL SEKRETERYA 0. ULUSAL HEPATOPANKREATOB L ER CERRAH KONGRES lgin Özden E-mail: iozden@hotmail.com. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com

Detaylı

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER TİD(E)-BÜLTEN Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER IIA DEN HABERLER ECIIA DEN HABERLER ÇALIŞMA KOMİTELERİ NDEN HABERLER EĞİTİM VE SEMİNERLER SERTİFİKASYON ARAMIZA YENİ KATILANLAR

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ EĞİTİM YERİ İSTANBUL ANADOLU TARİHİ 10 11 TEMMUZ 2009 GRUBU 1 OTURUMU SIRA NO ADI SOYADI İMZA 1 ABDULLAH MEŞECİ 2 AKIN KIŞLA 3 ALİYE ELİF ÖZDEMİR 4 ARİF ÖMER 5 AŞKIM FİLİZ KARSLI 6 ATİLLA AKAT 7 AYFER

Detaylı

w w w. b a s k e n t. e d u. t r

w w w. b a s k e n t. e d u. t r w w w. b a s k e n t. e d u. t r Mustafa Kemal ATATÜRK 1 2 Prof. Dr. Mehmet Haberal Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Mezuniyet Töreni 3 Prof. Dr. Mehmet Haberal; kuracağı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 18. GRUP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

Numune Sağlık GEBELİK, ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI. İnfluenza Çalıştayı ANEAH ta Gerçekleştirildi. Gebelikte Günlük Yaşam. Gebelikte Beslenme

Numune Sağlık GEBELİK, ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI. İnfluenza Çalıştayı ANEAH ta Gerçekleştirildi. Gebelikte Günlük Yaşam. Gebelikte Beslenme Numune Sağlık Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayınıdır ISSN 1309-9213 OCAK 2011 GEBELİK, ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI İnfluenza Çalıştayı ANEAH ta Gerçekleştirildi Gebelikte Günlük Yaşam Gebelikte

Detaylı

BAŞ EDİTÖR - EDITOR IN CHIEF

BAŞ EDİTÖR - EDITOR IN CHIEF BAŞ EDİTÖR - EDITOR IN CHIEF Dr. N. Kürşad TOKEL, Türkiye BAŞ EDİTÖR YARDIMCISI - ASSOCIATE EDITOR IN CHIEF Dr. Nazmi NARİN, Türkiye EDİTÖR YARDIMCILARI - ASSOCIATE EDITORS Dr. Osman BAŞPINAR, Türkiye

Detaylı

Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. BİLDİRİ ÖZET KİTABI Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. İçindekiler Önsöz... v Kongre düzenleme kurulu... v Kongre programı... vii Sözel bildiriler...

Detaylı

Türk Cerrahi Derneği ve Kongreleri

Türk Cerrahi Derneği ve Kongreleri Türk Cerrahi Derneği ve Kongreleri (1981-2009) Hazırlayanlar Dr. Semih Baskan Dr. Osman Akata Dr. İbrahim Ceylan Dr. Yılmaz Kadıoğlu Dr. Adnan Ataç TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ VE KONGRELERİ Türk Cerrahi Derneği

Detaylı

Sayı 15 - Nisan 2007 KONGRE. Türk Nöroflirürji Derne i 21. Bilimsel Kongresi

Sayı 15 - Nisan 2007 KONGRE. Türk Nöroflirürji Derne i 21. Bilimsel Kongresi TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Dr. Mehmet Zileli 2. Başkan Dr. Etem Beşkonaklı Sekreter Dr. Ağahan Ünlü Muhasip Dr. İlhan Elmacı Veznedar Dr. Tuncer Süzer YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ Dr.

Detaylı

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI

XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI XV. TKRCD KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 19-23.Mayıs.2015 XV. TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ KONGRESİ ve VIII KOLOREKTAL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ WWW.TKRCD.ORG.TR WWW.KOLONREKTUM2015.ORG.TR 1 XV. Türk Kolon

Detaylı